Creştinism contra idolatrie

Christianity Versus Idolatry
Data: 61-1217 | Durată: 2 oră 17 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Acesta este al tău. Lucrul acesta mic pentru mama. Dă-i aceea la... ? ... Şi să le repari şi apoi acest micuţ... ? ...
Îţi mulţumesc, Frate Neville, Domnul să te binecuvânteze. Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să fiu înapoi în tabernacol din nou în această dimineaţă, simţindu-mă împrospătat şi bine. Alaltăieri nu puteam nici măcar să vorbesc. Am avut acest mic virus care circulă în jur, ştiţi, ce le intră în gât şi provoacă răguşeală, dar Domnul m-a ajutat şi m-a eliberat de acea stare astfel ca să vă pot vorbi în această dimineaţă.
E-1 This is yours...?... It says, "Pray for mommy." Give that to Graham...?... And you get...?...
Thank you, Brother Neville, the Lord bless you. Good morning, friends. It's a privilege to be back in the Tabernacle again this morning, feeling fresh and good. Day before yesterday, I couldn't even speak. I had this little bug that's going around, you know, gets in their throats and make them hoarse. But the Lord helped me and delivered me out of that condition so I could speak this morning to you.
And we are glad that there's a nice Tabernacle packed full, and people standing. I just wish we had some seats, and--to give to those people who are standing. We'd be happy if we had them, but I think everything's taken up. I know you wouldn't want to come and set with these children on the altar and turn your back this other way.
E-2 Şi suntem bucuroşi că este un tabernacol frumos foarte plin şi oameni care stau în picioare. Aş fi dorit doar să fim avut nişte scaune, şi să le dăm acelor oameni care stau în picioare. Am fi fost bucuroşi dacă le aveam, dar cred că totul este ocupat. Eu ştiu că nu aţi vrea să veniţi şi să staţi cu aceşti copii la altar şi să vă întoarceţi spatele de cealaltă parte.
E-3 Now, it's been for a few days that I'd been studying on history. And I thought maybe this morning, instead of preaching, I could just teach awhile on the Word of God. And now, we'll probably be a little bit late, so I'll... Some of you would swap with those who are standing up, or something, it would sure be fine if you could--if you could do it, and give them a little rest.
And now, many of the friends--of my friends come, some of them from a long ways off: way down in Georgia, up in Ohio, Tennessee, just different places, Illinois, Missouri, Michigan. They come down from Chicago, from just--to one little Tabernacle meeting like this. It makes me so grateful for people like that. And not only that, but I'd like to say this, not in the interest of, but in the interest of the Word of God: pretty near every one of those people don't only come, but they bring their tithings along with them to put it into the church for the help.
Now, that's just friends that's loyal. You just can't forget people like that.
E-3 Acum, este de câteva zile că eu studiam în istorie, şi m-am gândit că poate în această dimineaţă în loc să predic aş putea doar să predau pentru puţin timp din Cuvântul lui Dumnezeu. Şi acum probabil că vom întârzia puţin, astfel eu voi... unii dintre voi vor schimba cu cei care stau în picioare, sau ceva, sigur ar fi bine dacă aţi putea-dacă aţi putea face lucrul acesta şi să le oferiţi un pic de odihnă.
E-6 And then, sometimes maybe I have to say something that tears them to pieces; but you see what it means then. In your heart, you don't want to do it. But yet, there's Something that says, "You... must be done," (See?), so you must do it.
And to see them coming from everywhere, and--and trying to serve the Lord, and believing in the ministry that the Lord has given me, and trusting me to be His servant, that I would not tell them anything wrong, then, with deadness of sincerity, I must really do all that I know how to--to shepherd the souls of those people; knowing that they're not coming here just to be seen, driving across icy mountains and hills, and down through jam-packed roads, and their children missing food and sleep, and their suitcase laying in the back of the car. And, you know, that's hard.
But the Bible said of such people over in the Book of Hebrews the 11th chapter, "Even the world is not worthy of such people." I--I say that because I mean it in my heart.
E-4 Şi acum mulţi dintre prieteni, din prietenii mei vin, unii dintre ei de la o depărtare mare, de jos din Georgia, sus din Ohio, Tennessee, chiar diferite locuri, Illinois, Missouri, Michigan, vin jos din Chicago, de la doar la o adunare mică de tabernacol ca aceasta. Lucrul acesta mă face aşa de recunoscător pentru astfel de oameni. Şi nu numai asta, dar aş vrea să spun lucrul acesta, nu în interesul a... dar în interesul Cuvântului lui Dumnezeu: cam aproape fiecare dintre acele persoane nu doar că vin dar ei aduc zeciuielile cu ei pentru a le pune în biserică pentru ajutor.
E-9 And many are here in New Albany, and Louisville, and around close, down in Kentucky, and different places not so far away. But yet, they're loyal to come, drive through ice, snow, anything else, to get here.
Now, next Sunday is Christmas eve. And I thought that I was--had a Christmas message for the church, but I--I had such a feeling for them little fellows, I must say if they--if I'd be here, then the little fellows would probably, many of them far away, would miss their Christmas and things. So it would be kinda hard on those little fellows. But before going... Now, we...
E-5 Acum, aceia chiar sunt prieteni care sunt loiali. Nu poţi uita oameni de felul acela.
E-11 I know that we people here do not teach our children of such a myth as Santa Claus. We do not believe in telling anybody a lie, so you're not going to lie to your children. Such stuff as that, that's mythology to its heights, of such a thing as taking the place of Christ at Christmas.
And Christmas has lost... Christmas is no more a worship; it's a celebration: drinking, gambling, carousing, just pagan to the limit. And it's not... And I wanted to... Maybe after Christmas I'll speak again on Christmas (You see?), so that it won't deprive the little... But you can't tell that to little children like that. They see little fellows on Christmas night getting Christmas presents and things like that; they don't understand it. See? They just--they're too little. And we've got to remember them, that they are--that they have things in common. We've got to bring ourself down to remember them little fellows, that they themselves...
Am I too--too loud on it, Brother? Too much volume on it? Can you hear me all right back there, way back? Huh? Wait, I'm standing too close. Which mike is alive? Both of them? This one and this? I--I think it's that one there that's good. That's--that's... Now, how is that, is that better? Now fine, good.
E-6 Şi atunci uneori poate că trebuie să spun ceva care-i sfâşie în bucăţi, dar voi înţelegeţi ce înseamnă aceasta atunci. În inima ta nu vrei să o faci, dar totuşi este Ceva care spune, "Tu... trebuie făcut," vedeţi, aşa că trebuie să o faci.
E-14 Now, the little fellows has to understand. You know, they're--they're little fellows, and we have to remember we were little fellows once too.
I remember when we was little kids, they would get out and cut down an old cedar bush somewhere, and mom would pop some corn and string it around it. That's about all there was on the tree. But them little, old, ragged socks was hung up there just as... And, oh, and maybe she'd get a--maybe one little sack of candy, and--them little hard candy, and two or three to me, and two or three to Humpy, and two or three to this--just little pieces of candy. And we'd keep that all day long, sucking on that, you know. And wrap it up in a little piece of paper and put it in our pocket. And if we got an old cap pistol, or--or a little horn to blow, it was a great thing; it thrilled us.
E-7 Şi să-i vezi venind de pretutindeni şi-şi încercând să-i slujească Domnului, şi crezând în lucrarea pe care Domnul mi-a dat-o mie şi încrezându-se în mine ca fiind slujitorul Său că eu nu le-aş spune lor nimic greşit, atunci în sinceritate absolută eu trebuie cu adevărat să fac tot cum ştiu să-să păstoresc sufletele acelor oameni; ştiind că ei nu vin aici doar ca să fie văzuţi, conducând peste munţi şi dealuri îngheţate, şi prin drumurile aglomerate, şi copiii lor lipsiţi de mâncare şi somn, şi valiza lor aşezată în spatele maşinii. Şi, voi ştiţi, aceea este greu.
E-16 Today, 'course it's different. The poor people has got ahold of a little bit of money, and it's got so they can buy their children more things; they dress better, eat better, live better. And all--all the way around, I guess they're better off, and under the wage condition of today. And therefore, little kids, you have to let them have something.
But always be sure of this: tell them there is no such a thing as Santa Claus, 'cause it's not right. One of these days they'll walk up and say, "What about Jesus then?" See, see, see? So tell them the truth, be honest with everybody. Be truth... And, especially, you wouldn't tell your children something wrong, 'cause they'd raise up and say... They believe in you as a Christian, and they want you to... They believe that what you tell them is the truth. So be sure you tell them the truth, then it'll come out all right.
E-8 Dar Biblia a spus despre astfel de oameni, în Cartea Evreilor, al 11-lea capitol, "Nici chiar lumea nu este vrednică de astfel de oameni." Eu-eu spun asta pentru că o cred din inimă.
E-18 Now... And then, I want to at least have one more night, if I can, or day, to the Tabernacle before I leave on my coming years of service--year of service, rather.
And if it be the will of God, I want to try to get much overseas meetings this year, for I feel the need of it, especially in Switz--in Sweden, and Norway, and many of the Scandinavian--the Scandinavian countries, and down into Asia. I feel that we are desperately ought to be in prayer over these things, that we must learn the way of the Holy Spirit and the way that He would lead us, and the things that we would--ought to do.
E-9 Şi mulţi sunt aici din New Albany şi Louisville, şi din împrejurimi aproape, jos în Kentucky, şi diferite locuri nu chiar aşa departe, dar totuşi ei sunt loiali să vină, să conducă prin gheaţă, zăpadă, orice altceva, ca să ajungă aici.
E-20 In studying in the early history of the church, Broadbent's, and Hazeltine's, and many of their comments on it, Nicene Fathers... And yesterday I just wound up with the complete life of Saint Martin that the Catholic church refused to canonize; God did that. So they... Of his great life, and how that the same signs and wonders followed that man right down through his life, how he raised two dead people, cast out evil spirits, spoke in unknown tongues, and seen visions and things, and what a great man. But yet, in the very secret of his power was in humility before God. And we find today that the church, yet teaching its power and teaching the signs to follow the believer, yet we find them puffed out, "big me, little you," and that. It--it isn't like the early Church. You see? They were humble, and kind to one another, and sweet, understanding. And it's so much different today. And I wonder if a lot of this hasn't sidetracked us from the--the real kernel of--of the Message, that we want to humble ourselves. Keep yourself... The more humbler you can be, the better God will use you.
E-10 Acum, Duminica următoare este ajunul Crăciunului. Şi m¬am gândit că eu eram... aveam un mesaj de Crăciun pentru biserică, dar eu-eu am avut aşa un sentiment pentru acei copii mici, trebuie să spun că dacă ei... dacă eu aş fi aici, atunci cei mici probabil, mulţi dintre ei de departe, ar rata Crăciunul lor şi lucruri. Astfel ar fi într-un fel greu pentru acei copii mici. Dar înainte de a pleca... Acum, noi...
E-21 Studying on mythology and all these myths, Christmas itself is a myth. It's not no--nothing real about Christmas. Christmas wasn't even mentioned in the Bible; they never worshipped the birthday of Christ. Wasn't no such a thing. That's a Roman Catholic dogma and not a Christian teaching, no Scripture for it nowhere in the Bible and for the first hundred years after the Bible (See?) nothing of it. It's just a myth. Santa Claus, commercial, everything, the whole thing is wound up into a big conglomeration.
If you'd get back and study the beginning of it, and look down now, you'd see where we were at. There is nothing left; nothing can help but the coming of the Lord. That's all. There's nothing now can help us out of this chaos but the coming of the Lord.
E-11 Eu ştiu că noi cei de aici nu-i învăţăm pe copiii noştri despre un astfel de mit ca Moş Crăciun. Noi nu credem în a spune nimănui o minciună, astfel nu vă veţi minţii copiii voştri. Astfel de lucru ca acela, este mitologie la apogeul acesteia, despre un astfel de lucru ca a lua locul lui Cristos la Crăciun.
E-23 Is this that little switch that censors them tapes? Maybe I better censor this whole thing, just not send it out, because it's pretty rude. But I say this so... Is the tapes being made now? Don't sell these tapes. See? These tapes are not for sale. They can be passed around through the church, or so forth, but... 'Cause it's--it'll cause confusion, as sure as the world. See? So just hold it till we get it fixed different.
Now, before we approach the message, and everybody try to be as thinking and as restful as you can. I won't take too long, but I want to take my time so that--driving it down, so that you'll really see it. Now, let's first... Now, if everything's out of the way, I believe, so far is there...
E-12 Şi Crăciunul a pierdut... Crăciunul nu mai este o închinare; este o sărbătorire, băuturi, jocuri de noroc, chefuri, doar păgânism până la culme. Şi nu este... Şi am vrut să... Poate după Crăciun voi vorbi din nou despre Crăciun, vedeţi, astfel nu-i va lipsi pe micuţi... Dar voi nu le puteţi spune copilaşilor în acest fel. Ei văd copii micuţi în seara de Crăciun primind cadouri de Crăciun şi lucruri ca acelea, ei nu înţeleg aceasta. Vedeţi? Ei doar... ei sunt prea mici. Şi noi trebuie să-i amintim, că ei sunt... că ei au lucruri în comun. Noi trebuie să ne aducem pe noi înşine jos să ne amintim de acei copilaşi mici, că ei înşişi...
E-25 [Brother Neville says there are some available seats--Ed.] Yes, let those ladies that are standing along the side there come up in here. There's a place up here for you sisters. Yeah. Here's one right here in front. Here's a chair right back here. There's children up here on the altar, if someone wants to get up and--a little child, and give their seat to someone, adult standing, why, there's room on the--on the altar right here for the children, and the adult could have the seat. Those ladies standing back behind the pilaster there, if you... It's way back over here in the corner, but it's--it beats standing up there. If you would like to stand...
E-13 Sunt eu prea-prea tare la acesta, frate, prea mult volum la acesta? Mă puteţi auzi bine înapoi acolo, în spate de tot? Ha? Staţi, stau prea aproape. Care microfon este deschis, ambele, acesta şi acesta? Eu-eu cred că este acela de acolo care este bun. Acela-i-acela-i... Acum, cum este asta, este asta mai bine? Acum în regulă, bine.
E-26 Here's some on the platform. Now, some of you brethren that would like to come up here, these children has... Here's one setting here by the side of Brother Way. Come up now; get your seats right around here so everybody, you can be right at home, feel you're--make yourself feel right at home. Here's a place right here, Brother Shelby, up here right here on the platform, if you wish to come up here and set down by us, right up here. And Brother Evans and Brother Charlie, and you, here's--here's a seat right here, and one right here, and two--two right here. Come right on up, brother there from... Just come right on up, make yourself comfortably so we can get everybody just as quietly as we possibly can for the--for the service, so that you won't be tired and weary standing up.
E-14 Acum, copiii mici trebuie să înţeleagă. Ştiţi, ei sunt-ei sunt copii mici, şi noi trebuie să ne amintim că şi noi am fost copii mici, cândva.
E-27 Some of you brethren back--sister way back in the hall there, standing way back down in the hall, you're... Still room... Here's another. It's a piano stool someone can use, if they'd like to come and set on it. It would be all right. I see a lady back there motioning a empty seat by the side of she, so then that's all right. Just make yourself feel just as comfortable as you can now.
And now, while we're getting situated, let's... It's about twenty minutes--twenty three minutes after ten, on this seventeenth day of December, rainy outside here in Jeffersonville this morning. And--and we're bad on the outside, but feel good on the inside, wonderful, knowing that we are approaching; the coming of the Lord is at hand, and approaching eternity. And we're so thankful to God that we are able this morning to stand and to impart to the believer and unbeliever, the Word of the living God, trusting that it'll be a great day for all of us to understand the things of the Lord.
E-15 Şi îmi amintesc când noi eram copii mici, ei mergeau afară şi tăiau un arbust bătrân de cedru pe undeva, şi mama făcea câteva floricele de porumb şi le atârna cu aţă în jurul acestuia. Asta e cam tot ce era în pom. Dar acele mici, şosete vechi rupte erau agăţate sus acolo chiar ca... Şi, oh, şi poate ea lua un... poate o pungă mică de bomboane, şi acele bomboane tari, (şi două sau trei mie, şi două sau trei lui Humpy, şi două sau trei acestuia), doar bucăţi mici de bombone, şi noi le păstram toată ziua, sugând pe acestea, ştiţi. Şi o împachetam într-o bucăţică de hârtie şi o puneam în buzunar. Şi dacă noi primeam un pistol vechi cu capse, sau-sau o trompetă mică să suflăm, era un lucru mare, aceasta ne-a entusiasmat.
E-29 Now, let us bow our heads just a moment for prayer. And while we have our heads bowed, if there's any would like to be remembered, just raise your hands to God, remember your request in your heart. Thank you.
E-16 Astăzi, desigur, este diferit. Oamenii săraci reuşesc să facă rost de un pic de bani şi aşa au ajuns că ei pot să le cumpere copiilor lor mai multe lucruri, se îmbracă mai bine, mănâncă mai bine, trăiesc mai bine. Şi în general, eu presupun că sunt mai bine, şi sub condiţia salarială de astăzi. Şi deci, copilaşii mici, voi trebuie să faceţi ca ei să aibă ceva.
E-30 Our heavenly Father, as we now are in the Tabernacle, all seated, and the microphone's alive, and the recorders a-going, and the Christians a-praying, requests being made known... And for some two or three weeks, I've constantly studied on this message for today. Just a few words that maybe the Holy Spirit would use to drive down the subject into the hearts of the people, that they might see the time that we are living, and prepare to meet the Lord God... We would pray for all of our sick and afflicted everywhere.
O Jesus, remember Thy Church, universal Church, all over the world this morning: some out into the woods, some down in the valley of decision, some of them are on the mountain top. And all over the world Thy children are depending on Thee and calling on Thee. And as John of old, from the Isle of Patmos, said, "Even so, come, Lord Jesus."
E-17 Dar întotdeauna fiţi siguri de lucrul acesta, spuneţi-le că nu există un astfel de lucru ca Moş Crăciun, căci nu este drept. Într-una din aceste zile ei vor veni şi vor spune, ,,Ce-i cu Isus, atunci?" Vedeţi? Vedeţi? Astfel spuneţi-le Adevărul, fiţi cinstiţi cu toţi. Să fie Adevărul. Şi, mai ales, voi nu aţi vrea să le spuneţi copiilor voştri ceva greşit, căci ei vor creşte şi vor spune ... Ei se încred în voi ca un Creştin, şi ei vor ca voi să... Ei cred că ceea ce voi le spuneţi este Adevărul. Astfel asiguraţi-vă că le spuneţi Adevărul, atunci totul va ieşi bine.
E-32 And we realize that we're not without the presence of the enemy. He's always near to hinder, and to stop, and to do anything that he can. But, O Lord, give Thy children faith this morning, power to rise above the enemy; to open their hearts and make their soul a field of fertile ground where that the Word of Life may be sowed; and bring forth great joy and a wide harvest.
I pray, Lord, that You'll bless Your Word and Your servants. Give help to this weak voice of mine that I might be able to hold strong by the anointing of the Holy Spirit. And then in the prayer line, give power and faith, Lord, that there will not be a feeble person in our midst when we leave this building. Grant it, Lord.
We know that we are living at the end time. And we ask You to bless us now as we further wait on Thee and read Thy Word. In Jesus' Name we pray. Amen.
E-18 Acum, şi apoi vreau să am cel puţin încă o seară dacă pot, sau zi, la tabernacol, înainte ca să plec în anii mei de slujbă care vin... an de slujbă, mai degrabă.
E-35 Now, I'm going to read two or three places in the Scripture, and, as I announced last Sunday that today I was going to try to speak on "Christianity Versus Idolatry." And that is our subject for this morning. And now, I'm not no theologian, not a Bible student by no means, just an illiterate person that loves the Lord Jesus with all my heart. I do not claim to be a theologian, or try to take one's place, but just try in the humbleness of my heart to explain those things that I feel that the Holy Spirit has revealed to me, and I must give to my church. For it's to my interest that this church grows, that this church is spiritually right. It's to my interest, because this church is God's interest, and His interest is my interest. So I must see to this.
E-19 Şi dacă va fi voia lui Dumnezeu, vreau să încerc să am mai multe adunări peste mare în acest an, căci simt nevoia pentru lucrul acesta. Mai ales în Elveţ-... în Suedia şi Norvegia, şi multe din Scandinave-ţările Scandinave, şi jos în Asia. Simt că noi ar trebui în mod disperat să fim în rugăciune asupra acestor lucruri, că noi trebuie să aflăm calea Duhului Sfânt şi calea care El vrea să ne-o îndrumeze, şi lucrurile pe care ar trebui să le facem.
E-36 Reading in the early historians of Irenaeus and them, how they kept their church undefiled from the things of the world, how those old teachers got up there and really stayed with that Gospel. The Bible wasn't written then in the form as we have It now, not until the Reformation, and Luther put it in print. But they--they had what they called The Gospel and Apostle: Gospel and Apostle, and they stayed with that.
E-20 În studiul în istoria timpurie a bisericii, a lui Broadbent, şi a lui Hazeltine, şi multe din comentariile lor cu privire la lucrul acesta, Părinţii Niceeni... Şi ieri eu doar am terminat cu viaţa completă a Sfântului Martin pe care biserica Catolică a refuzat să-l canonizeze; Dumnezeu a făcut aceea. Astfel ei... a vieţii lui măreţe, şi cum că aceleaşi semne şi minuni l-au însoţit pe acel om drept în jos pe parcursul vieţii lui; cum a înviat el doi oameni morţi, a scos duhuri rele, a vorbit în limbi necunoscute, şi a văzut vedenii şi lucruri, şi ce om mare. Dar, totuşi, şi chiar secretul puterii lui a fost în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Şi noi aflăm astăzi că biserica, cu toate că învăţând puterea acesteia şi învăţând ca semnele să însoţească pe credincios, totuşi îi aflăm îngâmfaţi, ,,eu sunt mare, tu eşti mic," şi aceea, aceasta-aceasta nu este ca Biserica timpurie, vedeţi voi. Ei erau smeriţi, şi buni unul cu altul, şi amabili, înţelegători. Şi este aşa de mult diferit astăzi. Şi mă întreb dacă mare parte din aceasta nu ne-a deviat de la-de la adevăratul miez al-al Mesajului, că, noi vrem să ne smerim. Păstraţi-vă... Cu cât mai smeriţi puteţi fi, cu atât mai bine Dumnezeu vă va folosi.
E-37 Now, for our--two places we aim to read this morning, one of them is found in the Book of Jeremiah the 7th chapter and beginning with 10th to the 18th verse. The other place is found in Acts 7:49. And if you want to mark the text for this, or the text out of this, Jeremiah 7, it'd be the 18th verse. I want to begin reading from the 10th verse:
And come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, We are delivered to do all of these abominations?
Is this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the LORD.
But go ye now unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did for it for the wickedness of my people Israel.
And now, because ye have done all these works, saith the LORD, that I spake unto you, rising up early and speaking, but ye heard not... I called you, but ye answered not;
Therefore will I do this unto this house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I give unto you and to your fathers, as I have done to Shiloh.
I will cast you out of my sight, I will have cast out all your brethren... I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim.
Therefore pay not thou for this people... pray not... for this people, neither lift up and cry nor prayers for them, neither make intercession unto me: for I will not hear thee.
See thou not what they do in the city of Judah and in the streets of Jerusalem?
E-21 Studiind în mitologie şi toate aceste mituri, însăşi Crăciunul este un mit. Nu este nici un... Nimic real cu privire la Crăciun. Crăciunul nici măcar nu a fost menţionat în Biblie, ei niciodată nu au adorat ziua de naştere a lui Cristos. Nu a existat un astfel de lucru. Aceea este o dogmă Romano Catolică şi nu o învăţătură Creştină, nici o Scriptură pentru aceasta niciunde în Biblie şi pentru prima sută de ani după Biblie, vedeţi, nimic despre aceasta. Este doar un mit. Moş Crăciun, comercial, totul, întregul lucru a sfârşit într-o mare conglomerare.
E-38 Now, I want to stop before I read the final verse of this. Let me begin again. Now, God rebuking this people, and saying don't even pray for them... Let me begin with the 16th verse and read through the 18th. Now, listen close:
Therefore pray not thou for this people, neither lift up cry nor prayers for them, neither make intercessions to me: for I will not hear thee.
See thou not... Seest thou not what they do in the city of Judaea and in the streets of Jerusalem?
The children gather wood... the fathers kindle fires, and the women knead their dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink-offerings unto other gods, that ye may provoke me to anger.
E-22 Dacă mergeţi în urmă şi studiaţi începutul acesteia şi priviţi în jos acum, veţi vedea unde ne aflam. Nu a rămas nimic, nimic nu poate ajuta decât Venirea Domnului. Asta e tot. Nu este nimic acum care să ne poată ajuta să ieşim afară din acest haos decât Venirea Domnului.
E-39 Now, I wish to turn now in the Book of Acts the 7th chapter, and begin with the 44th verse, and reading down to the 50th:
Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.
Which also our fathers that came in brought in with Jesus unto the possession of the Gentiles, whom God drave out before our face of our fathers, unto the days of David;
Whom found favour with God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
But Solomon built him a house. Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,
Heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will you build me? saith the Lord: or what is the place of my rest?
E-23 Este acest acel comutator mic care cenzurează benzile acelea? Poate eu mai bine cenzurez tot acest lucru întreg, doar nu îl trimiteţi afară, pentru că este destul de grosolan. Dar spun aceasta aşa... Se fac benzile acum? Nu vindeţi aceste benzi, vedeţi, aceste benzi nu sunt pentru vânzare. Ele se pot circula prin biserică, sau aşa mai departe, dar... pentru că este... va cauza confuzie, tot aşa de sigur ca lumea. Vedeţi? Astfel doar păstraţi aceasta până când noi o aranjăm diferit.
E-40 Now, you can see by the reading of the Scripture, that where I'm placing my thought this morning upon idolatry first, to begin with. There's little wrote about idolatry. There's not many books to explain idolatry: what is idolatry; and yet the world's full of it. I think the reason of it is, is because that it never really been explained to people, not knowing what it would be. And it's been my privilege, and my great privilege in my life in traveling to see some idolatry, to know what it is.
And then, in studying idolatry the last few weeks: mythology, Greek mythology and Roman mythology, then it brings me back to see whether they kill--still keep that same thing alive, see whether if idolatry remains as it was at the beginning. Today in travel, seeing idolatry; and then seeing the way it began--reading how it began back at--in the early days, I see that it hasn't changed.
E-24 Acum, înainte să ne apropiem de mesaj, şi fiecare să încerce să fie cât de cugetători şi liniştiţi cât puteţi. Nu voi lua prea mult, dar vreau să nu mă grăbesc aşa ca să... să pătrundă, astfel ca voi să o înţelegeţi cu adevărat. Acum, mai întâi să Acum, dacă nu mai este nimic, eu cred, până acum este acolo...
E-42 Now, I have been in India. India is full of idolatry. They have the fire-walkers there, and the different... I think, one afternoon when I arrived in Bombay, I was entertained that afternoon by... I'm... Somebody told me... I wouldn't know who was who; they was just in the temple of the Jains. And it was either seventeen or seven, different religions, and I'm pretty sure it was seventeen different religions had met me there in a challenge of the Word, and each one of them firmly against Christ: seventeen different religions. And they was... They made us take our shoes off at the temple and come in. And they set us down on pillows. And it would take some time to go through all the rigmarole, as I call it, we had to go through. But the mayor of the city taken us in there, himself was a Hindu, which is a Mohammedan.
And Mohammed was a prophet. And he came out of the line of Ishmael, which was also a son of Abraham.
E-25 [Fratele Neville spune că sunt câteva scaune disponibile – Ed.] Da, lăsaţi ca acele doamne care stau în picioare pe margine acolo să urce aici. Este un loc pentru voi aici sus surorilor. Da. Aici este unul chiar aici în faţă. Aici este un scaun chiar în spate aici. Sunt copii aici sus la altar, dacă cineva doreşte să se ridice şi un copilaş, şi să cedeze scaunul cuiva, la un adult care stă în picioare. Păi, este loc la-la altar chiar aici pentru copii, şi cei adulţi ar putea avea locul. Acele doamne care stau în spate acolo în spatele stâlpului. Dacă voi... Este înapoi de tot aici în colţ, dar este mai bine decât să staţi în picioare acolo. Dacă aţi dori să staţi...
E-44 And it was to this line that this famous evangelist in the world today that run from one of their men who challenged him to a showdown in the Word. And, to my opinion, the evangelist should have said, "I have no gifts of healing, but our body of believers has such. You give me a few hours, and I'll bring someone here." See? But, 'course, in doing that, then the evangelist would've exposed himself to the organizations that was backing him, and then he'd have been throwed out.
E-26 Aici sunt câteva pe platformă. Acum, unii dintre voi fraţilor care aţi dori să veniţi aici sus, aceşti copii au... Aici este unul care şade alături de Fratelui Way. Veniţi sus acum, luaţi-vă locurile chiar în jur aici, aşa ca fiecare... puteţi fi chiar ca acasă, să vă simţiţi că sunteţi... faceţi-vă comozi chiar ca acasă. Iată un loc chiar aici, Frate Shelby, sus aici chiar aici pe platformă, dacă doreşti să vi sus aici şi să te aşezi lângă noi, chiar aici sus. Şi Fratele Evans şi Fratele Charlie, şi voi, aici este-aici este un loc chiar aici, şi unul chiar aici, şi două-două chiar aici. Veniţi drept aici sus, fratele acolo din... doar veniţi chiar sus, faceţi-vă comozi astfel ca noi să putem... să-i avem pe toţi doar aşa de liniştiţi câte posibil să putem pentru-pentru serviciu, aşa ca să nu fiţi obosiţi şi osteniţi şi să staţi în picioare.
E-45 And then on the second thought of it, I do not believe I would've let that unbeliever triumph over the Word of God. If I'd have been defeated, I'd still stood there and showed my faith and belief in God that He remains the same. As the Hebrew children said, "Our God's able to deliver us from this fiery furnace. But nevertheless, we'll not bow to your idols." Yeah, I believe it would've been a more gallant thing. And then again I...
E-27 Careva dintre voi fraţiilor din spate... sora din spate de tot în hol acolo, care stă în spate de tot în hol. Tu eşti... încă spaţiu. Aici este un altul, este un scăunel de pian pe care îl poate folosi cineva, dacă doresc să vină şi să stea pe acesta. Ar fi în regulă. Văd o doamnă în spate acolo făcând semn că este un scaun gol lângă ea, astfel atunci aceea este bine. Doar faceţi-vă comozi cât puteţi acum.
E-46 As being a doctor of theology, and well posted in Scripture, as the great evangelist is, and a mighty man he is, I believe that I would have challenged him upon the Word, whether Jesus was the Christ or not, or whether Mohammed was the prophet, and had proved him by his own Bible. If that would have been my call in the Bible, as it is the evangelist to explain it, I would have taken that stand instead of just running from it and backing up. That showed... That don't show that real Christian courage that'll stand there live or die; God's able to deliver. I believe I would've called the hand of him on that.
E-28 Şi acum în timp ce ne aşezăm, să... Sunt cam douăzeci de minute, zece şi douăzeci şi trei de minute, din această zi a şaptesptrezecea din Decembrie. Ploios afară, aici în Jeffersonville în această dimineaţă. Şi-şi stăm rău afară; dar ne simţim bine înăuntru, minunat, ştiind că ne apropiem, Venirea Domnului este aproape, şi ne apropiem de Eternitate. Şi suntem aşa de recunoscători lui Dumnezeu că suntem în stare în această dimineaţă să stăm şi să împărtăşim credinciosului, şi necredinciosului, Cuvântul viului Dumnezeu. Nădăjduind că va fi o zi măreaţă pentru noi toţi să înţelegem lucrurile Domnului.
E-47 But they forget to think about Bombay when the blind man there, the Mohammedans, that night they received his sight in the meeting. They wouldn't mention that.
But, however, on these people, they are not hypocrites. They are sincere people, just as sincere as you and I--and sometimes more than we are here in America. They are not hypocrites. They truly believe that, and practice it with all that's in them.
E-29 Acum să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Şi în timp ce ne avem capetele aplecate, dacă este cineva care ar dori să fie amintit, doar ridicaţi-vă mâinile către Dumnezeu, amintiţi-vă cererea în inima voastră. Vă mulţumesc.
E-49 Let me give you a little something on idolatry. I forget the name of the god that is the god of the fire-walkers, but it's a huge statue with great, big, something similar to a human face, a kind of a cameo-like face, with huge, big ears to hear all their sins and so forth. And great big rubies as earrings in their--in his ears here, that would probably cost a half a million a piece, maybe. That might be over-estimated; it may be underestimated. But, oh, such great costly jewels in this idol.
E-30 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne aflăm acum în tabernacol, toţi aşezaţi, şi microfonul pornit, şi înregistratoarele merg, şi Creştinii rugându-se, cerinţe făcute de cunoscut. Şi de vreo două sau trei săptămâni am studiat constant asupra acestui mesaj pentru astăzi. Doar câteva cuvinte care poate Duhul Sfânt le va folosi să facă să pătrundă subiectul în inimile oamenilor, ca ei să poată vedea timpul în care trăim, şi să se pregătească să-1 întâlnească pe Domnul Dumnezeu. Ne vom ruga pentru toţi bolnavii şi suferinzii noştri de peste tot.
E-50 And the priest of the temple brings the poor farmer, he doesn't have to be... just an ordinary; don't have to be some special person. He's just an ordinary man, a farmer that wants to give thanks to his god for a good crop. And in doing that he shows his faith in god as he comes to the temple and is blessed by his priest.
And then to... getting ready to walk through a pool of coals that's many feet deep and many feet wide, and fanned with fans until they're white hot... Now, that's no put-on; it's truth. He goes before the idol, confesses his sins to this priest, and they pour water on him--holy water, and so forth, that the priest has blessed.
E-31 O Isuse, aminteşte-ţi de Biserica Ta, Biserica universală, de peste tot din lume în această dimineaţă, unii afară în păduri, unii jos în valea deciziei, unii din ei se află pe vârful muntelui. Şi peste tot în lume copiii Tăi depind de Tine şi Te cheamă. Şi aşa cum Ioan din vechime, de pe Insula Patmos, a spus, "Chiar aşa, vino, Doamne Isuse."
E-52 And then, many times, they take a large hook, fish hook, great, big, maybe a half inch to three quarters across the--the diameter, across from the--the point to the back staff of the hook. And they put a little ball of water on that, like a little Christmas tree ornament, and a little ball, and fill it full of water to make it heavy. And they take, literally thousands of those, and hook them in their flesh, pull them out. As they go in, in their flesh, pull them--to go through the torture to please their god, the idol. They're not hypocrites.
E-32 Şi noi ne dăm seama că nu suntem fără prezenţa vrăjmaşului, el este întotdeauna aproape să împiedice şi să oprească, şi să facă orice poate el. Dar, O Doamne, dă copiilor Tăi credinţă în această dimineaţă, putere să se ridice deasupra vrăjmaşului, să deschidă inimile lor şi să facă din sufletul lor un câmp cu pământ fertil în care Cuvântul Vieţii să poată fi semănat, şi să producă bucurie mare şi o recoltă vastă.
E-53 Then many times they stick their tongue out and have a lance with a fork on it to go through their tongue, and up through their nose and hold it together: take stitches of thread and sew their mouth together if they've said things wrong. And such torture...
And then set down by this great pool of fire. They kill a goat, to appease the idol, to offer a life for their sins. And you ought to hear the--the rumble when that goat is killed. They confess their sins on it, and kill the goat, throwing the--taking the blood as an atonement.
E-33 Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi Cuvântul Tău şi slujitorii Tăi. Dă ajutor acestui glas firav al meu ca eu să fiu în stare să ţin tare prin ungerea Duhului Sfânt. Şi apoi în rândul de rugăciune, dă putere şi credinţă, Doamne, ca acolo să nu fie o persoană plăpândă în mijlocul nostru când părăsim această clădire. Acordă aceasta, Doamne.
E-55 And then if this fire-walker, if he gets scared and runs through the fire, he brings reproach upon himself. But he must walk slow, steady through these coals of fire. And sometimes they're as many as fifteen feet deep, these coals of fire, and maybe fifteen--maybe fifteen feet deep, and maybe thirty yards or forty yards long, and about, oh, maybe eight or ten feet wide. And they're white hot. And he has nothing on but a clout, which is a little loincloth-like wrapped around the midst of him. And he gets out there, was hanging with all this, and bleeding, and fish hooks and everything all over his body, works hisself up into a frantic until white slobbers is pouring from his mouth.
And here he comes, walking through that fire, and walk out on the other side, unharmed at all, through the fire. And maybe his feet going that deep--legs down into the fire, two feet or better as he walks, pulling up them red-hot coals on his human flesh, walking through that fire, and comes out on the other side unharmed. You could look at his feet, not a scratch or a scorch.
And in watching so, and thinking, if a sacrifice to a pagan idol, with the blood of a goat, with faith in such would protect the heathen from fire, what would the Blood of Jesus Christ do for the believer to a living God?
E-34 Noi ştim că trăim în timpul de pe urmă. Şi noi Îţi cerem să ne binecuvântezi acum aşa cum în continuare aşteptăm după Tine şi citim Cuvântul Tău. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
E-58 Now, idolatry is a strange thing. Down through the ages we've had it, every since the--guess, the beginning of time. Now, the order for this idol worship is the man that sets up the idol, fixes the idol. Then he goes in and prepares himself for this great worship. Now, he believes that this idol is made in the image of some god that he doesn't never--has never seen. He's without a form, so he believes he's in the image of this idol that he makes to this god.
Now, don't let that leave you. The image is in the image of the mythical god that he believes that is.
Then he goes to--before this idol, and prostrates himself, and believes that the god that's an unseen person comes down into this idol. And he believes that he talks to god through this idol, that god brings hisself into this idol and answers him back. And many of you teachers here that's took the mythology... Even those gods, they had battles with one another, they claimed, and everything, in those days.
Now, in other words, the god hypnotizes himself from his supernatural standing, into this idol, and speaks back to the worshipper through this idol. And the worshipper, in some kind of a built-up emotional sense, believes that the idol speaks to him, to his heart, and he's forgiven of his sins and whatmore, through this idol, which plainly shows it's the Devil. It's the Devil that does it.
E-35 Acum voi citi în două sau trei locuri în Scriptură, şi aşa cum am anunţat Duminica trecută că astăzi voi încerca să vorbesc despre: Creştinism Contra Idolatrie. Şi acela este subiectul nostru pentru această dimineaţă. Şi, acum, eu nu sunt nici un teolog, nici un student Biblic în nici un caz, doar o persoană fără şcoală care iubeşte pe Domnul Isus cu toată inima mea. Eu nu pretind a fi un teolog sau să încerc să iau locul unuia, dar doar încerc în smerenia inimii mele să explic acele lucruri pe care simt că Duhul Sfânt mi le-a descoperit mie, şi trebuie să le dau bisericii mele. Căci este interesul meu ca această biserică să crească, ca această biserică să fie corectă spiritual. Este în interesul meu pentru că această biserică este în interesul lui Dumnezeu, şi interesul Lui este interesul meu. Aşa că eu trebuie să mă îngrijesc de aceasta.
E-62 And they just don't just do things haphazardly; some of them does, but there's some real true worshippers of those things. For instance, I could tell you stories of how those devils in those idols perform all kinds of things: make blood come out of things, and everything else. They--they are--they are devils.
And if you don't believe in a--there is really a Devil, you don't believe there's a God. Sure, you've got to believe the contrary; the pro and con. So there is a real Devil, and he is a person, not a thought. He is a person.
Now, there's teaching goes on that says the Devil is just an--an evil thought you get. No, no, it isn't. The Devil is a person. The same people believes that the Holy Ghost is just a--a good thought you get. But don't believe that. The Holy Ghost is a Person; It's the Person of Christ in Spirit form.
E-36 Citind în istoricii timpurii, despre Irineu şi aceia, cum au păstrat ei biserica lor neîntinată de lucrurile lumii, cum acei învăţători bătrâni s-au ridicat acolo şi cu adevărat au stat cu acea Evanghelie. Biblia nu era scrisă atunci în forma în care O avem noi acum, nu până la Reformare, şi Luther a pus-o în tipar. Dar ei-ei aveau ceea ce ei numeau Evanghelia şi Apostol. Evanghelie şi Apostol, şi ei au stat cu aceea.
E-66 Now, these idolaters... (And you got your Scriptures ready or the places for your Scriptures. I--I might refer to some of them in a few moments, of the Scriptures. We might read some.) Now, these idolaters, prostrating themself before the idol, believe that the god that they are worshipping is represented in this idol. Now, have you got that, that the worshipper is not a hypocrite? He actually is getting ahold of something that's in that idol, because it comes back on him. He does something; gets it from that idol, which is a myth god, not a real One.
And many times, the Devil gets into those things. And the Devil gets into meetings sometime, and impersonates himself as God. I have seen this in my ministry.
E-37 Acum, pentru cele două locuri ale noastre care ne propunem să le citim în această dimineaţă, unul din acestea se găseşte în Cartea lui Ieremia, al 7-lea capitol, şi începând cu al 10-lea până la al 18-lea verset. Celălalt loc se găseşte în Fapte 7:49. Şi dacă vreţi să însemnaţi textul pentru acesta, sau textul din acesta, Ieremia 7, ar fi al 18-lea verset. Vreau să încep citind de la al 10-lea verset.
Şi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea în casa aceasta, care este chemată prin Numele Meu, şi ziceţi, Noi suntem izbăviţi ca să facem toate aceste urâciuni?
Este casa aceasta, care este chemată cu Numele Meu, a devenit o peşteră de tâlhari înaintea voastră? Iată, chiar Eu însumi am văzut lucrul acesta, zice DOMNUL.
Duceţi-vă dar acum la locul Meu care fusese în Silo, unde pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, şi vedeţi ce i-am făcut din pricina răutăţii poporului Meu Israel.
Şi acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte, zice DOMNUL, fiindcă v-am vorbit, dis-de-dimineaţă, dar n¬aţi ascultat; ... V-am chemat, dar n-aţi răspuns;
De aceea Eu voi face aceasta acestei case, care este chemată cu Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, şi locului pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, cum am făcut lui Silo.
... Eu vă voi lepăda de la faţa Mea, ... Eu voi lepăda pe toţi fraţii voştri, I-am lepădat pe toţi fraţii voştri, chiar pe toată sămânţa lui Efraim.
Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu te ruga... pentru acest popor, nici nu înălţa şi striga nici rugăciuni pentru ei, nici să nu stărui către Mine: căci nu te voi asculta.
Nu vezi ce fac ei în cetatea lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?
E-68 Now, remember, this is just--we're just teaching this morning. And I want this church, when I leave into the ministry here to go out in the fields, I want you to stay with your pastor, and stay with the teaching that's been taught here. Stay with this Word; don't you leave It. You stay right with the Word; no matter what comes or goes stay with that Word. See? Now, and just because that I go away... I'm just one of the pastors here. Brother Neville teaches the same thing I do, so just come right on to church and listen to the Word.
I don't know where He's going to lead me. I told my wife this morning at the table, "There's been something in me that's cried out all these years. I'm going to find out what it is." Now, I don't know which way It'll lead, where It'll go. But where He leads me, I'll follow.
E-38 Acum vreau să mă opresc înainte de a citi versetul final al acestuia. Daţi-mi voie să încep din nou acum. Dumnezeu mustrând acest popor, şi spunând, "Nici măcar să nu te rogi pentru ei." Daţi-mi voie să încep cu versetul al 16-lea şi să citesc până la al 18-lea acum. Ascultaţi atenţi.
Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri nici rugăciuni pentru ei, şi să nu faci stăruinţe către Mine: căci nu te voi asculta.
Nu vezi... Nu vezi ce fac ei în cetatea lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?
Copiii strâng lemne, ... părinţii aprind focuri, şi femeile frământă plămădeala lor, ca să pregătească turte împărătesei cerului, şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei, ca voi să mă provocaţi la mânie.
E-70 Now, idolatry, it's still today. We find... I find people coming to the altar, and with blind sayings of blind teachers, that'll say, "Just open up; forget everything; make your mind a blank. You'll become an--an Elijah. You'll become this, that, or the other." What a lie. You don't come to God... That's to open up your soul to all kinds of devil spirits get in. Don't you do that. You must remember: there is a devil, and he impersonates Christ to the letter almost.
E-39 Acum, doresc să mă întorc acum în Cartea Faptelor, al 7-lea capitol, şi să încep cu al 44-lea verset, şi citind în jos până la al 50-lea.
Părinţii noştri aveau în pustiu cortul mărturiei, aşa cum el îl rânduise, vorbindu-i lui Moise, ca el să-l facă după chipul pe care-l văzuse.
Şi părinţii noştri L-au adus înăuntru la rândul lor cu Isus când au intrat în ţara stăpânită de Neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgnonit dinaintea feţei noastre a părinţilor noştri, până în zilele lui David;
Care au găsit favoare cu Dumnezeu, şi au dorit să găsească un cort pentru Dumnezeul lui Iacob.
Dar Solomon I-a zidit o casă.
Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini omeneşti; cum zice profetul,
Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele: ce fel de Casă îmi veţi zidi voi Mie? zice Domnul: sau care este locul Meu de odihnă?
E-71 I was reading in the Life of Saint Martin sometime ago, that where a boy... He was actually a monk, and he said that God had called him to be one of the old prophets, "You listen to me, I am one of the old prophets." And the school of Martin, of course, wouldn't listen to such a thing as that. So they didn't believe it because the boy's life didn't pattern up to it. Finally, he said, "I'm going to prove to you that I'm called to be an old prophet. Just a young fellow," said, "but I'm called."
See, "Gifts and callings are without repentance." See, they get off the Word. And when you get off the Word you get into anything.
E-40 Acum, puteţi vedea prin citirea Scripturii, că, unde îmi poziţionez gândul meu în această dimineaţă, pe "idolatrie," mai întâi, pentru început. Este scris puţin despre idolatrie. Nu sunt multe cărţi să explice idolatria, ce este idolatria, şi totuşi lumea este plină de aceasta. Mă gândesc că motivul acestui lucru este, este pentru că aceasta niciodată nu a fost cu adevărat explicată oamenilor, neştiind ce ar fi. Şi a fost privilegiul meu, şi marele meu privilegiu în viaţa mea, în a călătorii, să văd ceva idolatrie, să ştiu ce este aceasta.
E-73 And this boy said, "Tonight, around midnight, God is going to give me a white robe to set among you all with, to show that I'm an old prophet." So they... That night, they all listened, and whispering, "come in," and people traveling. And the boy received a white robe. When the visitor left, they went and looked at the robe; it was genuine, a real, white robe, looked very good.
But the old bishop, he just couldn't get that. It didn't seem right, because it just wasn't Scriptural--a white robe. And when he did, they said, "Take this robe and go stand before Saint Martin, that man of God." And he wouldn't do it. He wouldn't stand before that genuine prophet. He wouldn't stand; and they forced him to do it. And when they started to take him, the robe vanished and went somewhere; they didn't know where it went. See, when it's brought to a showdown...
E-41 Şi apoi studiind idolatria, în ultimele câteva săptămâni, mitologia, mitologia Greacă şi mitologia Romană, atunci aceasta mă aduce înapoi să văd dacă ei ucid... încă păstrează acelaşi lucru viu, să văd dacă idolatria rămâne aşa cum a fost la început. Astăzi în călătorie, văzând idolatria; şi apoi văzând felul cum a început, ci tind cum a început în trecut la... în zilele de la început; văd că aceasta nu s-a schimbat.
E-76 If you've got genuine gold, you don't have to worry about whether it's good or not; it'll stand the trial anywhere. And the real Spirit of God will stand the trial because it's tried on the Word of God. "Upon this rock I'll build My Church."
I've seen people get into hysterics, good people. (Now, you can see why I don't want this--this tape sold.) I've seen good people, and Pentecostal people, pastors who didn't understand, the people get into hysterics, and fall into trances, and everything like that, and--and do things, and finally run them into the insane institution. It was opening up their heart: innocent people, and devils came in and taken place. There is a real Devil.
E-42 Acum, am fost în India, India este plină de idolatrie. Ei au acolo pe umblătorii prin foc şi diferitele... Mă gândesc, într-o după-amiază când am ajuns în Bombay, am fost primit în acea dupămasă de... Eu sunt... cineva mi-a spus, că nu aş fi ştiut cine ce este, ei se aflau doar în templul Jainiştilor. Şi au fost fie şaptesprezece sau şapte, religii diferite, şi sunt destul de sigur că au fost şaptesprezece religii diferite care m-au întâlnit acolo într-o provocare a Cuvântului, şi fiecare din ele ferm împotriva lui Cristos. Şaptesprezece religii diferite! Şi ei erau... Ne-au făcut să ne scoatem încălţămintea la templu, şi să intrăm, şi ne¬au pus jos pe perne. Şi ar lua ceva timp să treci prin toată tirada (cum o numesc eu) prin care a trebuit să trecem. Dar primarul oraşului ne-a dus acolo înăuntru, el însuşi era un Hindu, care este un Mahomedan.
E-78 I was reading here where one came to... I believe it was Irenaeus or Martin, one. (Some of the Bible students that's better versed in this than I...) Had a gold crown on his head, white robe on, shoes inlaid with gold, and said, "I'm the Christ; confess Me." That saint wouldn't do it. That real prophet of God stood there, waited. And they said two or three times to him, "I'm the Christ, confess Me."
He said, "Our Christ don't come like that."
That's right. You've got to know the Word. Stay on the Word. See, the great battle is at hand. Now, we've played church for years and years, but the hour's come now that when Jambres and Jannes will withstand Moses as the Bible said they would. And it's going to be spiritual battle: conflict. There'll be some just continue on. The denominational church will just move right on into domination, and go on the way it goes. But I mean the real true believer is coming to that battlefield. And you'd better be versed and know what you're doing, or you could take an evil spirit so easy and not know. If it's contrary to this Word, don't believe it. Stay with that Word.
E-43 Şi Mahomed a fost un profet, şi el a ieşit din neamul lui Ismail care a fost de asemenea un fiu al lui Abraham.
E-80 Idolatry, idolatry's old. It's old here in the United States. And years ago the Pueblo Indians and--out in Arizona, they had an idol-worship. And that was, they--they had a rain god. And the rain god would take a--a mud turtle, and they made an image of a mud turtle. And they put specks all over him like he come up out of the mud. And they would throw themselves before this mud turtle, believing that there was a rain god came down into this mud turtle hull, and spoke to them through this mud turtle, because they believed that the--he lived in the mud and moisture, and he was a god over it. They had a... It's a mythology, just a--a make-belief that it is true.
Now, and they worshipped devils in doing so. Worshipping a mud turtle, thinking it was a rain god, they brought spirit upon them, sure, 'cause they opened their hearts to it. But it was the wrong spirit.
E-44 Şi a fost la acest neam că acest evanghelist vestit în lumea de azi, care, a fugit de unul din oamenii lor care l-a provocat la o discuţie din Cuvânt. Şi, după părerea mea, evanghelistul ar fi trebuit să spună, "Eu nu am daruri de vindecare, dar trupul nostru de credincioşi are aşa ceva. Dă-mi câteva ore, şi îţi voi aduce pe cineva aici." Vedeţi? Dar, desigur, făcând aşa, atunci evanghelistul s-ar fi expus înaintea organizaţiilor care îl sprijineau, şi apoi ar fi fost aruncat afară.
E-82 So many people today are opening their hearts to the wrong thing. You get a spirit all right, but many times it contradicts the Word, saying, "The days of miracles is past. There's no such a thing as this or that." Remember, that's a devil under the disguisement of Christianity. God help us when we get down into this in a--after a bit, that you see it (See?), that it's an evil spirit in the disguisement of Christianity. But it isn't the Spirit of Christ, because the Spirit of Christ comes to the Word every time. He can't deny His Own Word.
E-45 Şi apoi în al doilea concept despre aceasta, eu nu cred că l¬aş fi lăsat pe acel necredincios să triumfe asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă eu aş fi fost învins, eu încă aş fi stat acolo şi aş fi arătat credinţa şi crezul meu în Dumnezeu că El rămâne acelaşi. Cum au spus copiii Evrei, "Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească din cuptorul aprins, dar oricum nu ne vom închina idolilor tăi." Da, eu cred că ar fi fost un lucru mai de vitejie. Şi atunci din nou eu...
E-83 Now, when Christianity came to Rome--Rome, in the very city of Rome had four hundred pagan temples inside the seven-mile wall: four hundred pagan temples, and they were to gods and to goddesses: gods and goddesses, women and men--gods, four hundred different ones. Think of it: four hundred.
Now, that's what Paul found when he come to Rome. That's what Aquila and Priscilla had when they were sent away from Pentecost and established the church in Rome; that's what they came into: pagan worship of idols. There was around two million people in Rome, in metropolitan Rome; that is, the slaves, and the outside surburbans, and so forth, around two million people. But the walls around Rome was seven miles. And inside of that seven miles, right at the foot of the mountain, was four hundred pagan temples to pagan gods and goddesses.
E-46 Dat fiind că el este un doctor în teologie şi bine documentat în Scriptură, ca marele evanghelist ce este, şi ca un mare om care este, cred că eu l-aş fi provocat în Cuvânt, dacă Isus era Cristosul sau nu, sau dacă Mahomed era profetul, şi i-aş fi dovedit cu Biblia lui proprie. Dacă aceea ar fi fost chemarea mea (în Biblie) cum este a evanghelistului, ca să o explice, aş fi luat acea poziţie în loc doar să fug de aceasta şi să dau înapoi. Aceea a arătat... Aceea nu demonstrează acel curaj al unui Creştin adevărat care va sta acolo, trăieşte sau moare. Dumnezeu este în stare să izbăvească. Cred că eu aş fi acceptat acea provocare.
E-85 Now, I'd like to speak here just a moment on something I've taken from the histories, and I've got one right here with me. The way they entered into worship. How did they come to worship? How did a pagan come to worship? The first thing he did was go to the temple and find the priest, the pagan priest. Then he would give him an offering of so much money, and then a sacrifice, an animal to appease the god that he was going to speak to.
And in sometimes in one temple, there'd be more than one different kind of god. There'd be gods, goddesses, and everything else, in one temple.
So the pagan priest... He would go to him and give him some money, and the pagan priest would give him back a candle, just a regular tallow candle. And then the worshipper taken this candle... After he had paid the priest, taken this candle, and goes over to that certain altar of this god that he wanted to talk to. And on this altar was fire where the sacrifice would be burned at the foot of the statue, the big bronze temple, or--or idol. And he took this temp--this candle, and lit it from the fire altar--the altar fire of the idol. He lit the candle and went down to the foot of the--the altar before the--the idol, and set this candle down. And then after he set the candle down...
E-47 Dar ei uită să se gândească la Bombay când omul orb acolo, Mahomedanii, în acea seară ei au primit vederea lui în adunare. Ei nu ar menţiona aceea.
E-88 I guess it's so the certain god amongst all the other gods would know just which one of the statues he was supposed to get into, you know, to come back and talk to him. Why the candle, I don't know. But he'd set the candle down, lit off the altar fires.
And then he would go back out in the floor of the tabernacle, and there he would prostrate himself on the floor. And there he would put all of his soul, all of his strength into his prayer, and pray to this great god of some sort, a make-belief, a mythical god, pray to this god to come down in this image and talk to him.
E-48 Dar, oricum, cu privire la aceşti oameni, ei nu sunt făţarnici. Ei sunt oameni sinceri, tot aşa de sinceri ca voi şi ca mine, şi uneori mai mult decât suntem noi aici în America. Ei nu sunt făţarnici. Ei cred cu adevărat aceea şi o practică cu tot ce este în ei.
E-90 It said that one of the emperors could so prostrate himself before the image of Apollos that he could actually say that he heard voices coming from the temp--from the--from the idol, talking back to him: prostrating himself.
You'd say at this point, "Brother Branham, did he hear a voice?" I do not doubt but what he did, but it was the voice of a devil. There was no such a thing as Jupiter, a god, and all these other gods they had.
But they prostrated themselves. And they laid there and worshipped--worshipped this mysterious god that they knowed nothing about while his spirit was in the idol that they thought he looked like. They made a image to him, and that found favor with him.
E-49 Daţi-mi voie să vă dau ceva puţin despre idolatrie. Am uitat numele zeului care este zeul umblătorilor în foc, dar este o statuie uriaşă cu enorm, mare ... ceva asemănător cu o faţă umană, un fel de faţă de camee, cu urechi uriaşe, mari ca să audă toate păcatele lor şi aşa mai departe. Şi enorm, mari rubine ca cerceii în ale lor... în urechile lui aici, care, ar costa probabil o jumătate de milion o bucată, poate; aceea s-ar putea să fie supraestimat, s-ar putea să fie subestimat. Dar, oh, aşa nestemate mari costisitoare în acest idol!
E-93 Then they made an offering. Then when he got hisself all worked up into this emotion, he goes up again before the idol. And this time the pagan priest had brought him down some--some food and drink, and set it at the feet of the idol. And then... (Now, I'm--got it wrote out here on this page, I'm reading it right off. See?) And he would go down to the foot of this idol, and take some of this drink offering and sip it, and nibble a little bit on the food, and then pour it upon the feet of the idol.
What was he doing? Having communion with devils, communing with devils, gods and goddesses. Just a--a figurative type of the Christian communing with Christ, eating the communion. That was the kind that the first church, or the first pilgrims of the Gospel that came to Rome found, was in these people in this kind of a worship.
E-50 Şi preotul templului aduce pe sărmanul fermier, el nu trebuie să fie... doar unul obişnuit, nu trebuie să fi vreo persoană specială. El este doar un om obişnuit, un fermier care vrea să dea mulţumiri zeului lui pentru o recoltă bună. Şi, făcând aşa, el arată credinţa lui în zeu cum vine la templu şi este binecuvântat de preotul lui.
E-95 Baal was the most noted god of all the age of the idols, was Baal: B, double a, l. He was a sun god. And then he had a--a wife, the moon god, goddess, Ashtoreth, I-s-h-t-r... Ashtoreth. And it's also pronounced, A-s-t-a-r-t-e, "Astarte." It's on the Roman coin. She was called the goddess, moon goddess, or "queen of heaven, mother of gods," the moon god. And the sun god was Baalim.
Well, nearly all the pagans worshipped that sun. Even the Indians was doing the same thing when--when we come--found America here--when America was founded. Come... The fathers came here; they found that they were still worshipping the--the sun, because in this, they worshipped...
That's the way they were worshipping the gods and goddesses in Rome, when the Christian arrived at Rome.
E-51 Şi atunci să... se pregăteşte să umble printr-o groapă cu cărbuni care este multe picioare adâncime şi multe picioare lăţime, şi vânturaţi cu evantaie până când devin incandescenţi. Acum, aceasta nu este prefăcut, este adevăr. El merge înaintea idolului, îşi mărturiseşte păcatele la acest preot, şi ei toarnă apă peste el; apă sfinţită, şi aşa mai departe, pe care preotul a binecuvântat-o.
E-98 Now, in my travel, I have noticed that idolatry hasn't changed. And neither has true Christianity changed. They both hold their places, and will until the coming of the Lord Jesus. On this I'd like to speak just a little bit so you get an idea of it. And if you're spiritual, you surely will catch it.
Because that Baal was the sun god, well, the cakes that was made... As Jeremiah said here, we spoke of a few moments ago, the women had made cakes unto Baal, the sun god. 'Cause you find out a little later on, that--down in the chapter, if you read it, that they said, "If we don't worship Baal, then our crops fail, because Baal was the god of fertility." In other words, "We know that the sun makes the crops to grow."
But the prophet told them, "It's because you've forsaken God. That's the reason your crops don't grow."
But they worshipped Baal. Said, they'd worship, make offerings to him.
E-52 Şi apoi, de multe ori, ei iau un cârlig mare, cârlig de peşte, enorm, mare, poate de o jumătate de inci până la trei sferturi de-a lungul diametrului, de-a lungul de la-vârf până la partea de dinapoi a cârligului. Şi pun o minge mică de apă în acela, ca un ornament mic pentru pomul de Crăciun, şi o minge mică, şi o umple plină de apă ca să o îngreuneze. Şi iau, la propriu, mii din acelea şi le agaţă în carnea lor, smulgându-le afară. Când intră, în carnea lor, le trage, ca să treacă prin tortură pentru a-l satisface pe zeul lor, idolul. Ei nu sunt făţarnici.
E-102 Now, if Baal is a round god... Now, catch this word by word, and you'll get the rest--the ending of this message. God was a round god, a sun god. They had great big brass plates that would reflect the sun and look like fire. And then the bread that Jeremiah said here that they... The women would bake these cakes unto Baal, that it was made round like the sun. Well, then it was laid upon the altar, the pagan altar for the communion, and made round like the sun or like the moon, because it was the sun god or the moon god.
E-53 Apoi, de multe ori, îşi scot limba afară şi au o lance cu o furcă în aceasta, să străpungă prin limba lor şi în sus prin nasul lor şi să le ţină împreună, iau fire de aţă şi cos gura lor laolaltă dacă sunt... au spus lucruri greşite. Şi aşa o tortură!
E-103 The Baalim was... and we... Said, "It was a god of all fertility; he makes everything to grow."
Now, the early church come facing this when they come into Rome. And it is said and believed by the Roman church, or by the church today, or the Roman Catholic church, which is called Catholic.
We're all catholic. We are the catholic church. We are the apostolic catholic. The "catholic" means "universal." And we are the universal Church of the apostolic faith. Yes, sir. There's a difference between the two churches; one of them was catholic, universal, apostolic; the other one was Roman Catholic.
E-54 Şi apoi stau jos lângă această groapă mare de foc. Ucid o capră, pentru a astâmpăra idolul, să ofere o viaţă pentru păcatele lor. Şi voi ar trebui să auziţi tumultul când acea capră este ucisă. Ei îşi mărturisesc păcatele asupra acesteia şi ucid capra, aruncând... luând sângele ca o ispăşire.
E-106 And it was said that Peter... or they believe it, that Peter established the Roman church. I want the Scripture. I want the place that you can say that Peter was ever in Rome under any conditions as the Roman church said, "He was there from 41 to 46."
And, at that very same time, Claudius was emperor in Rome, which made all the Jews leave. Read Acts the 18th chapter, and you'll find out that Paul, when he went up into Ephesus, he found Aquila and Priscilla, which was actually Jews, and had been taken out during the time of the persecution. And they were here in Palestine again because Claudius had commanded all Jews to leave, both Christian and orthodox. Aquila and Priscilla established the church in Rome, and they had to leave because of the rising of Claudius, had taken all of the church--or the Christians and all the Jews out of Rome.
E-55 Şi atunci dacă cel ce merge prin foc, dacă se sperie şi aleargă prin foc, el aduce ocară asupra lui. Dar el trebuie să umble încet şi stabil prin aceşti cărbuni de foc. Şi uneori sunt până la cinsprezece picioare adâncime, aceşti cărbuni de foc. Şi poate cinsprezece poate cinsprezece picioare adâncime şi poate treizeci de iarzi sau patruzeci de iarzi lungime, şi cam, oh, poate opt sau zece picioare lăţime. Şi sunt incandescenţi. Şi nu are nimic pe el decăt o pânză, care este ca o mică fâşie de pânză înfăşurată în jur peste mijlocul lui. Şi el merge acolo afară, era agăţat cu toate acestea, şi sângerând, şi cârlige de peşte şi de toate peste tot trupul lui, se dezlănţuie într-o frenezie până când bale albe curg din gura lui.
E-108 Now, Peter being the bishop of the church... And I can show you Scripture, plumb on down to at least nearly seventy years, that Peter never was out of Palestine. Right in the Scripture. And you say that Peter was murdered in Rome, and Paul had his head cut off in Rome. That's dogma. I've read all of the martyrologys I can find, and there's not one of them that states anything about Peter or Paul, either one being killed in Rome. Of the earliest authentic martyrologys that we can read, there's none of them that says anything about it. He wasn't. It's a dogma.
I'm here to expose paganism, so we're--we're going to do that by the help of the Lord and His Word (See?) just show you how the church is. You're hollering about Catholic, but just wait a few minutes.
E-56 Şi iată-l venind, mergând prin acel foc, şi merge afară de cealaltă parte, nevătămat deloc, prin foc, şi poate tălpile lui intrând aşa de adânc (picioarele) jos în foc, două picioare sau mai mult în timp ce păşeşte, trăgând sus acei cărbuni aprinşi pe carnea lui umană, mergând prin acel foc şi iasă de cealaltă parte nevătămat. Ai putea privi la picioarele lui, nici o zgârietură sau arsură.
E-110 Now, now, we find out that after Aquila and Priscilla, according to Scripture, was taken out of Rome, the little church was left as an orphan. All was in there were converted pagans that came over into the Roman Christian church, the early church that Aquila and Priscilla and another couple that had established this church and had nourished it.
Then we find out, as soon as they left, that they made their own bishops, and took their own doctrine. And then they adopted... To find favor with the emperor Constantine and those who later came, to find favor, because they had to get members in there to stand in the political hold up of the nation. They brought in members of the church. And taking them in on perfect, just confession, knowing no more about God than some of these people we got in America today does; just as a profession, which was a great big mouthful for them to profess Christ, another God besides their own god. And in there they adopted into their constitution of the church, pagan ceremonies.
E-57 Şi privind aşa, şi cugetând, dacă un sacrificiu la un idol păgân, cu sângele unei capre, cu credinţă în aşa ceva ar proteja păgânul de foc, ce ar face Sângele lui Isus Cristos pentru credinciosul la un Dumnezeu viu?
E-112 Now, the Roman priest... Then they adopted this by taking and making the communion... The first thing come up was making the communion. Instead of a broken parcel like the body of Christ, they would make it round like the sun or like the moon. And to this day, it's still round. Sure. It's still a round wafer and not a broken piece of His body. It's round and smooth. Roman priests today lay this round wafer on the altar and call it the literal body of Christ.
E-58 Acum, idolatria este un lucru ciudat. În jos de-a lungul epocilor noi am avut-o, de când... presupun că, de la începutul timpului. Acum, ordinea pentru această închinare la idol este omul care aşează idolul, pregăteşte idolul, apoi intră şi se pregăteşte pentru această închinare importantă. Acum, el crede că acest idol este făcut în chipul vreunui zeu pe care el niciodată nu... nu l-a văzut niciodată. El este fără formă, astfel el crede că este în chipul acestui idol pe care îl face el acestui zeu.
E-113 Now, there's a great stand-back between some of these high Episcopalians and so forth and the Catholic church, is upon that subject, whether it is the literal Body or it represents the body. The Roman Catholic says it is the literal body, because that was the literal body of Baal the sun god that reflected hisself on that piece of brass and made it round. No Christian table has round bread on it.
Then they wanted to face the east, and so forth, like they did in the pagan worship, and bring women in, and so forth, just like they've always did--like the pagans to the goddess, and so forth. Now, they just taken down Astarte and put up Mary, made her the queen of heaven. They taken down Jupiter and put up Peter. And they had to get a dogma. In order to do that, they had...
When Aquila and Priscilla returned back after thirteen years of the reign of Claudius; then when they returned back, they found their church completely given to idolatry, but had growed to a mammoth, big thing.
E-59 Acum, nu lăsaţi ca aceea să se ducă de la voi! "Chipul" este în chipul zeului mitic care el crede că este.
E-116 In order to bring this in, they must absolutely take away the Bible. Now, I'm an Irishman. I've got what they call "Facts of Our Faith" that belongs only to a priest, and so forth. And I know this with interviews with priests, the priest will not argue you the Bible; the Bible's just another book to him. When this here Bishop Sheen said here about two years ago, that "Anybody that tried to believe the Bible, was like walking through muddy waters." They don't believe That. They started there, and they said, "God is in His church, not His Word."
E-60 Apoi el merge înaintea acestui idol şi se proşternează, şi crede că dumnezeu care este o persoană nevăzută vine jos în acest idol, şi el crede că vorbeşte cu dumnezeu prin intermediul acestui idol, că dumnezeu se aduce pe sine în acest idol şi îi răspunde înapoi. Şi mulţi dintre voi învăţători de aici care aţi luat mitologia... Chiar acei dumnezei, ei au avut lupte unii cu alţii, susţin ei, şi de toate, în acele zile.
E-117 This priest up here on the road, that came for the interview recently, up here at the Sacred Heart, he said to me, or this church up the road. I forget what it is. I think it's called Sacred Heart. He come to me about the baptism, Mary Elizabeth Frazier, who had backslid and turned to be a Catholic. He said, "Did you baptize her?"
I said, "Yes."
Said, "How did you baptize her?"
I said, "In Christian baptism."
He said, "What way do you mean?"
I said, "There's only one Christian baptism."
He said, "What do you mean, by immersing?"
I said, "Yes, sir."
He said, "You immersed her then in the name of the Father, Son, and Holy Ghost?"
I said, "That's not Christian baptism." I said, "Christian baptism is immersing in the Name of the Lord Jesus Christ."
He put it down. He said, "Will you swear to this oath to--or this declaration to the bishop?"
I said, "If he can't believe my word, let him do without it." I said, "I don't swear by nothing." See? And he said... And I said, "Not to be arrogant, sir, but I know the Bible said, 'Don't swear by heavens or by earth, because it's His footstool,' and so forth. We're not supposed to do that."
He said, "Strange, the Catholic church used to baptize like that."
I said, "When? When?" See? But they say that they did it.
Because frankly, they were, and we were all one at the beginning, and it... The origin--origin come from Pentecost. That's the beginning of the first church anywhere, anybody can talk about. The Christian church begin at Pentecost with a Pentecostal experience, Pentecostal people, Pentecostal baptism. All come from the original church at Pentecost.
E-61 Acum, cu alte cuvinte, zeul se hipnotizează pe sine din poziţia lui supranaturală, în acest idol, şi vorbeşte înapoi închinătorului prin acest idol. Şi închinătorul, în vreun fel de simţ bazat pe emoţie, crede că idolul îi vorbeşte lui, către inima lui, şi este iertat de păcatele lui şi de toate, prin intermediul acestui idol, care în mod clar arată că este diavolul. Este diavolul care face lucrul acesta.
E-124 Now, notice. Now, we find out then that they had to get away from the Bible teaching in order to have these things to please the emperors and so forth, to bring in pagans.
Now, look. Peter was a Jew. Is that right? Could you imagine Saint Peter adopting the idea of putting up idols in a church, a Jew who was forbidden to even look around to idols? Could you imagine him doing a thing like that? Not Peter. Could you imagine him saying, "All my writings back there in the beginning was all wrong; I'll just throw them down now. I'm going to live as a spirit in this Roman church, and I'm going to adopt..." Well, it'd be a changed man.
Therefore, to do that, they had to start a dogma that Peter was buried in the church, and had left all the commandments with them, and they were the original Catholic church. They're not. There's no Scripture; there's no history nor nothing to prove it; not a thing. They wasn't.
E-62 Şi ei chiar nu fac doar lucruri la întâmplare; unii dintre ei o fac, dar sunt unii închinători cu adevărat reali ai acestor lucruri. De exemplu, aş putea să vă spun poveşti despre cum acei diavoli în acei idoli au făcut tot felul de lucruri, fac ca să iasă sânge din lucruri, şi orice altceva. Ei-ei sunt-ei sunt diavoli!
E-127 And that pagan priest of the first Roman church is just exactly like the same one today. They believe that that bread is the body of Christ, that somehow, Christ comes down and jumps into that piece of bread laying on the altar (that the mice will pack away overnight). See? Believe... And that's the reason the Catholic believes you must go to the church to worship, because God is in that church. That's the reason they bow and cross themselves around the church, because that piece of bread is God. It's nothing but a representation of a Baalim sun god. There's no Scripture to it at all. Yes, that round wafer laying on the altar...
E-63 Şi dacă voi nu credeţi într-un... că există cu adevărat un diavol, nu credeţi că există un Dumnezeu. Desigur, trebuie să credeţi contrariul, pro şi contra. Astfel există un diavol real, şi el este o persoană. Nu un gând, el este o persoană.
E-128 Now, therefore, they did not accept the Christian teaching that... Irenaeus, Polycarp, and those early brethren, Paul... We find out, the oldest disciple was--lived the longest, was John. He was exiled three years out on Patmos, because he had a school. He was transmitting or fixing the Word of God, putting It together, the Epistles together. They found him and his scholars a-doing it, and they excommunicated him for three years. After the death of the emperor he was brought back, and then he wrote the Book of Revelation.
E-64 Acum, există învăţătură care merge şi care spune, "Diavolul este doar un-un gând rău pe care îl ai." Nu, nu, nu este. Diavolul este o persoană.
E-129 And talk about, "God in His church, or God in His Word?" The Bible said that the Word is God.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And the Word was made flesh, and dwelt among us...
Besides, any teaching of any church, let it be Baptist, Presbyterian, Methodist, Pentecostal, or whatever it may be that don't stay letter by letter with this Bible is wrong. For John said in the Isle of Patmos, the Holy Spirit, or Christ, speaking to him said this, "If any man shall take anything out of This or add anything to It..." So how you going to add these pagan idol worship symbols, making three god out of One, and all these other pagan affairs which, the early church never taught it and was against it?
E-65 Aceeaşi oameni cred că „Duhul Sfânt este doar un-un gând bun pe care tu îl ai." Dar să nu credeţi lucrul acela. Duhul Sfânt este o Persoană, El este Persoana lui Cristos în formă de Spirit.
E-131 The Nicene Council, whether He was three substance or one substance, the great debate... Them martyrs come up there, some of them was... With one guy, they--the bishop, Pentecostal preacher, for laying hands on the sick, they put a hot rod across his arms and pulled his arms back like this. Others, standing where they take a sword and gouge his eyes out... Looked like a bunch of martyrs that stood for this Word. Hallelujah. They mingled their blood with the prophets of old. This Word, brother. It's God's Word.
E-66 Acum, aceşti idolatri... (Şi voi aveţi Scripturile voastre pregătite sau locurile pentru Scripturi. Eu-eu s-ar putea să mă refer la unele din ele în câteva momente, Scripturi, am putea citi câteva.) Acum, aceşti idolatri, prosternându-se înaintea idolului, cred că dumnezeul la care se închină ei este reprezentat în acest idol. Acum, aţi înţeles aceasta, că închinătorul nu este un făţarnic? El de fapt intră în contact cu ceva care este în acel idol, pentru că vine înapoi peste el, el face ceva; o primeşte de la acel idol, care este un dumnezeu legendă, nu Unul real.
E-132 When these pagans were converted, they brought in these symbols unto Christianity. They could not use the Bible anymore, because the Bible exposed this. And they'll tell you right today that they don't have--they don't believe That. They say, "It's all right, but the church is the supreme Word."
Well, we find the same thing in Pentecost. Don't holler about Catholic, when we're just as guilty, the Methodist, Baptist, and every one of them.
You Methodists so holy, why did you kill Joseph Smith then? This is America, and a right to worship. I don't believe what Joseph Smith said, but you had no right killing him (Right.), the Mormon.
You Baptists. How many have you covered up? The rest of you? And Pentecost, just as guilty as the rest of them, becomes a stuffed shirt and a bunch of hypocrisy. And instead of the humility, and the power of the Spirit, you've got the Word without the Spirit. And you do more harm than you would if you was like the rest of them back in their pagan ceremonies with all kind of trinitarian ideas, and all this other stuff. You can't prove it by the Word. The Word's contrary to it. How pitiful. How pitiful.
E-67 Şi de multe ori diavolul intră în acele lucruri. Şi diavolul intră în adunări uneori şi joacă rolul lui Dumnezeu. Am văzut aceasta în slujba mea.
E-137 So when they formed the first church of Rome, the Christianity, they had to dismiss the Bible and to take up these ceremonies. In order to do it, they had to have some kind of a background. So they said Peter was the first pope of Rome. And he still remains that way; they say. Well, let's say he was. Would Peter back down on the Words of Pentecost? Could you imagine a Jew setting up idols?
And when I can prove to you by written Word out of the Bible, exactly the days and years, that Peter never did leave Palestine but one time, and went to Babylon down by the Euphrates. Never was in Rome, by the Scriptures, THUS SAITH THE LORD. It's all a pagan idea.
Now we're going to bring that right out into Protestantism. Look at Pentecost without taking the Word. Stay with that Word and you're always right; get off that Word, you'll go anywhere.
E-68 Acum, amintiţi-vă, aceasta este doar... noi doar învăţăm în această dimineaţă. Şi vreau ca această biserică, când plec din slujba de aici ca să merg afară în câmpuri, vreau ca voi să staţi cu păstorul vostru şi să staţi cu ţnvăţătura care a fost învăţată aici. Staţi cu acest Cuvânt, să nu Îl părăsiţi! Staţi chiar cu Cuvântul indiferent de ce vine sau pleacă, staţi cu acel Cuvânt! Înţelegeţi? Acum, şi doar pentru că eu plec... eu sunt doar unul dintre păstori aici. Fratele Neville învaţă acelaşi lucru ca mine, astfel veniţi doar în continuare la biserică şi ascultaţi la Cuvânt.
E-140 Here sometime ago, at a great meeting with a big Pentecostal school, a woman jumped up speaking in tongues and interrupted the altar call. And that night when I come back in, Billy met me out there and said, "You know what? That woman said she had another message tonight she was going to give."
And I looked at the woman: bobbed hair, a dress on so tight looked like she was poured into it, setting up there fixing her hair, pulling up her stockings. I knowed she was going to jump up. And she jumped up, and I said, "Set down." She just kept on. I said, "Do you hear me? Set down." Oh, my.
When I went out that night, there was four or five of them guys met me out there with her, said, "You grieved the Spirit."
I said, "Any spirit that I grieve with the Word of God ought to be grieved." I said, "Don't the Bible say that the spirit of the prophets is subject to the prophet? If she's testifying, which prophecy is--is... Speaking in tongues is prophecy if it's interpreted." I said, "Then let her wait till I am finished, then she can have it."
He said, "But you're teaching the Word."
I said, "That's what I'm standing by."
He said, "She had something fresh and new from heaven, something different from that." If that isn't back to Roman Catholicism I don't know what it is. Let every man's word be a lie and every spirit be a lie, and God's Word be the Truth. God's Word's first.
E-69 Eu nu ştiu unde mă va călăuzi El. I-am spus soţiei mele în această dimineaţă la masă, "A fost ceva în mine care a strigat în toţi aceşti ani, eu am să aflu ce este aceasta." Acum, nu ştiu în care parte mă va călăuzi Acesta, unde va duce El, dar unde mă călăuzeşte El eu voi urma.
E-146 What's the trouble today, they have so many revelations and false things. It's prostrating themselves out there, and opening up their heart to devils instead of staying with God's Word. That's where the trouble lays. That's what's the matter. People, honest, sincere, good people, but you can't tell them. "Why, we believe this as Pentecostal people." "We believe this, as Baptist people."
I believe This because It's the Word of God. I challenge anybody to correct me in It. See? That's right. This is the Word. Stay with This. This is true.
E-70 Acum, idolatrie, există încă astăzi. Noi aflăm... eu aflu oameni care vin la altar, şi cu zicale oarbe de la învăţători orbi, care va spune, "Doar deschide-te, uită totul, goleşte-ţi mintea. Vei deveni un Ilie. Vei deveni aceasta, aceea, sau cealaltă." Ce minciună! Voi nu veniţi la Dumnezeu... Aceea este ca să vă deschidă sufletul la tot felul de duhuri de drac să intre înăuntru. Să nu faceţi aceea. Trebuie să vă amintiţi că există un diavol, şi el îl imită pe Cristos până la literă, aproape.
E-148 So they formed the first church, the first Roman Catholic church. And instead of calling the--him bishop, which they always had called him, now they called him "Father." They still do. And they say here, "You have to admit it, that this wafer is the Body of Christ. And in so far, the priest is a god, because God is obliged to listen to the voice of the priest that changes this wafer to the literal body of Christ." And then smart men let that be poked down their throat. Oh, my. Oh, how...
But the true worshippers, the true bishops, stayed with the Word. They stayed right there in that Nicene Council. They held that Word right there. Yes, sir. They come in like martyrs, everything else. But they stayed with that Word. They wanted no idolatry at all.
E-71 Citeam în Viaţa Sfântului Martin cu ceva timp în urmă, că unde un băiat, el de fapt era un călugăr, şi el a spus că Dumnezeu l-a chemat să fie unul din vechii profeţi, "Daţi-mi ascultare, eu sunt unul din vechii profeţi." Şi şcoala... Martin, desigur, nu ar fi ascultat la un astfel de lucru ca acela. Astfel ei nu au crezut pentru că viaţa băiatului nu se potrivea cu aceasta. În cele din urmă a spus, "Vă voi dovedi că eu sunt chemat să fiu un profet vechi. Doar un ins tânăr," a spus, "dar sunt chemat."
E-150 And I want somebody to show me where Saint Patrick was ever a Roman Catholic. There is no such thing. He protested that Roman church. He was the nephew of Saint Martin. I was reading here in, a woman that wrote a... Hazeltine, Mrs. Hazeltine, "Excerpts of the Nicene Council," said that she went to the card at Oxford to get the--the card for the--a--the--a--"The Life of Saint Martin," and this fellow said, "But he wasn't canonized by the Roman church." Certainly not, he protested the thing. And so did Saint Patrick. The men who stayed with the Word of God, built their own schools. They got away from them kind of things.
E-72 Vedeţi, "Darurile şi chemările sunt fără pocăinţă." Vedeţi, ei iasă din Cuvânt, şi când ieşiţi din Cuvânt vă băgaţi în orice.
E-151 Now, we find out, so it is today. The Roman church continues right on with their same round biscuit, believing that Christ comes down and jumps in. And listen, do you know the priest drinks the wine? When they're to take it one with another, "He passed the cup one to another." But in the pagan form, the priests drink the wine. See? You still... It's all pagan, just exactly. They don't care.
They tell you, "I won't talk to you about no Bible." That minister, or priest, said to me up there, said, "Mr. Branham, you're trying to talk about a Bible; I'm talking about a church."
I said, "God is the Word." Right. Now, all right.
We find in this, to this day, that's why the Roman Catholic church has to go to church to worship. They are taught that God is in this round wafer, the host in the tabernacle. See? Can't you see that's pagan? Sure, it is.
E-73 Şi acest băiat a spus, ,,În noaptea asta, pe la miezul nopţii, Dumnezeu îmi va da o manta albă, cu care să stau printre voi toţi, ca să arăt că sunt un profet vechi." Astfel ei... în acea noapte au ascultat toţi, şi şoptind, "intraţi," şi oameni călătorind. Şi băiatul a primit o manta albă. Când vizitatorul a plecat, ei s-au dus şi s-au uitat la manta, aceasta era autentică, o manta albă, adevărată, a arătat foarte bine.
E-154 Can't you see that people that will adopt anything--anything contrary to this Word is the same outfit? Didn't the Bible, in Revelations 17, call the Catholic church "a whore?" Didn't It call the Protestants the mother of--that she was the mother of harlots? The same thing. She give out doctrine from her cup of the filthiness of the abomination of her fornications: dirt and filth, the makeup of mere man instead of the Word of the living God which is true and unadulterated. O God, have mercy on us, is my prayer.
E-74 Dar bătrânul episcop, el doar nu a putut accepta aceea. Nu părea bine, pentru că, aceasta doar nu era Scriptural (o manta albă).
E-155 Irenaeus said, I wrote down a note here what he said. Said, "The Word of God is like a fine bunch of nice big jewels that was placed out to make a statue of a great mighty King. But said, "Creeds, dogmas, denominations, take those beautiful jewels, and make the form of a dog out of it, and deceive the ignorant of the Word. This they do to corrupt the ways of God and to bring a reproach upon It." Hallelujah.
You try to make the Word of God say something to fit your organization, you're taking the jewels out of the great King's Body and making a image of dog, or a fox, or a hog, or something, out of it. And you deceive the ignorant of the Word.
Hallelujah. There are some who have the Spirit of God, that stands for the Word incarnate. God, increase our ranks. The Word, nothing but the Word, take that Word where Jesus said in there, "All heavens and earth will pass away, but My Word shall not."
E-75 Şi când a terminat, au spus, "Ia această manta şi du-te să stai înaintea Sfântului Martin, acel om al lui Dumnezeu." Şi el nu a vrut să facă lucrul acesta. El nu a vrut să stea înaintea acelui profet autentic. El nu a vrut să stea; şi ei l-au obligat să o facă. Şi când au început să-l ia, mantaua a dispărut şi a mers pe undeva, ei nu au ştiut unde a mers. Vedeţi, când este adusă la o confruntare!
E-158 Where It said, "Baptize in the Name of the Lord Jesus Christ," they make "Father, Son, Holy Ghost," three gods out of It. They take all kinds of dogmas and make up all kinds of things, and sprinkling instead of immersing: everything. Make some kind of a manmade wallow out of it instead of putting it in the Jewel in the great King, Christ. Oh, hallelujah. That's God incarnate: Christ.
They corrupt the ways of God, let the people come in the church, women with bobbed hair, wearing makeup, dresses on that looks scandalous: men so sissified, let a woman lead them around by the ear. Come to the church, and playing bunco and bingos, and all kinds of corruption things. And preachers and so forth out on banks with naked women dressed in bathing suits and going swimming, smoking cigarettes, and calling themselves servants of God, when this temple is a holy temple dedicated to God, not to filth of the world. It's true.
But they taken the jewels of God and made a hog out of it, or a fox, or a dog, or a polecat, or something, and feed it to the unlearned, the ignorant.
E-76 Dacă voi aveţi aur autentic voi nu trebuie să vă faceţi griji dacă este bun sau nu, va rezista probei oriunde. Şi Duhul real al lui Dumnezeu va rezista probei pentru că este probat pe Cuvântul lui Dumnezeu. "Pe această stâncă Eu voi zidi Biserica Mea."
E-160 Thank you, Doc. I had one here, but I just didn't think about using it: a handkerchief.
Yes, that's what they do. Irenaeus was so right. What does God think about all this? Is it just like what they tried to say, "Oh, it doesn't matter to Him?" It does matter to Him. It is mattering. Why did He tell Jeremiah the things that He did then? Why did He say that? It does matter. God's got a way.
What if Moses said, "I'll take off my hat instead of my shoes?" He'd have never saw the vision. You've got to come God's way. God has a way.
E-77 Am văzut oameni să intre în isterii, oameni buni. (Acum puteţi vedea de ce nu vreau vândută această-această bandă.) Am văzut oameni buni, şi oameni Penticostali, păstori care nu au înţeles, oamenii intră în isterii şi cad în transe, şi de toate de felul acela, şi-şi fac lucruri, şi în cele din urmă îi conduc la spitalul de nebuni. A fost că şi-au deschis inima, oameni inocenţi, şi au intrat diavoli şi au ocupat locul. Există un diavol real!
E-164 There's so much we could say. Let's just turn to one Scripture here. I got many of them wrote down. Let's turn to Numbers 25, just a minute, Numbers 25. We'll see whether it--it matters anything to God or not. Let's see if it does, whether these creeds, dogmas, and so forth does matter. "He's a good God, He just overlooks the whole thing." He doesn't. He lays a line and draws a plummet, and you've got to come to It.
And Israel abode in Shittim, and the people begin to commit whoredom with the daughters of Moab. (Listen.)
And they called the people unto the sacrifice of their gods: and the people did eat, and bowed down to their gods.
And Israel joined himself unto Baal-peor: and the anger of the LORD was kindled against Israel. (No wonder He said, "Don't pray for that kind of people." See?)
And the LORD said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD may be turned away from Israel.
And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his man that... joined unto Baal-peor.
E-78 Citeam aici unde unul a venit să... Cred că a fost Irineu sau Martin, unul, (careva din cercetătorii Bibliei care sunt mai bine versaţi decât mine în aceasta), avea o coroană de aur pe cap, manta albă pe el, pantofi încrustaţi cu aur, şi a spus, "Eu sunt Cristosul, mărturiseşte-Mă!" Acel sfânt nu a vrut să facă aceasta. Acel profet adevărat al lui Dumnezeu a stat acolo, a aşteptat. Şi ei i-au spus de două sau trei ori, "Eu sunt Cristosul, mărturiseşte-Mă! "
El a spus, "Cristosul nostru nu vine aşa."
E-165 "Slay every one of them." God wants to be God, and if He ain't God, He ain't going to be second place. He don't have to let Baal and some manmade dogma, and some theory of some man, or some idea of a creed, or some idea of a--of a denomination stand in His way. He's God. And He's able of these stones to rise children to Abraham. He don't have to have your denominations. He don't have to have your big societies and your schools and things. He takes what He can get in His hand that's nothing, breathes the breath of Life into it, and it becomes something that'll serve Him. That's what makes Him God. Certainly, it matters to God.
You say, "It doesn't matter." It does matter. Certainly, it matters.
E-79 Aşa este, voi trebuie să cunoaşteţi Cuvântul! Staţi pe Cuvânt! Vedeţi, marea bătălie este aproape. Acum, noi ne-am jucat de¬a biserica ani la rând, dar ceasul a sosit acum când Iambre şi Iane se vor împotrivi lui Moise cum a spus Biblia că o vor face. Şi va fi o luptă spirituală, conflict. Vor fi unii care doar vor continua, biserica denominaţională se va mişca doar drept înainte în denominaţiune şi va continua în felul cum o face. Dar vreau să spun că adevăratul credincios real ajunge la acel câmp de luptă, şi voi mai bine să fiţi versaţi şi să ştiţi ceea ce faceţi, sau voi s-ar putea să luaţi un duh rău aşa de uşor şi fără să ştiţi. Dacă este contrar acestui Cuvânt, să nu o credeţi! Staţi cu acel Cuvânt!
E-166 Pope Leo the Great, reigned and from 440 until 461. Oh, he thought he was exactly doing what was right. Come into the church... Before him was Victor, and he was a rat too. And he come in there, and how he put the Christians to death and everything else.
And then who started all this, putting it legalized murder? You know who it was? Saint Augustine of Hippo. That's exactly who did it.
Saint Augustine had an opportunity once, so says the history, to become a great man, and be filled with the Holy Ghost. He set in the back of the yard there, in Lyons, France, at that great school where Irenaeus had taught, and them, and Saint Martin. He set in this school yard, and the Holy Ghost--Ghost come to him. But he refused to accept It.
Then what did he become? A twofold more child of hell than he was to begin with. He went right on down to Hippo, Africa. There he set his school. And it was...
"Show me."
E-80 Idolatria, idolatria este veche, este veche aici în Statele Unite. Şi cu ani în urmă, Indienii Pueblo, şi afară în Arizona, ei aveau o închinare la idol. Şi, aceea a fost, ei-ei aveau un zeu al ploii. Şi zeul ploii era... luau o-o broască ţestoasă, şi au făcut un chip dintr-o broască ţestoasă. Şi au pus pete peste tot pe ea ca şi cum a ieşit din nămol. Şi ei se aruncau înaintea acestei broaşte ţestoase, crezând că acolo exista un zeu al ploii coborât în carcasa acestei broaşte ţestoase şi le vorbea prin intermediul acestei broaşte ţestoase. Pentru că ei credeau că... ea a trăit în nămol şi umezeală, şi el a fost un zeu peste acestea. Ei aveau o... este o legendă, doar o-o credinţă falsă că aceasta este adevărat.
E-170 I can take you to the history. He was the one who sanctioned his word to it, that it was all right to put to death any heretic who would disagree with the dogmas of the Roman church: Saint Augustine of Hippo. Is there a Bible scholar here, or somebody that's read history, knows that that's true, raise up your hand? Yeah. See? Sure, they are. Saint Augustine of Hippo, he was the one who passed the verdict that it was all right to kill heretics who disagreed with the Roman church, sanctioning them pagan doctrine, of getting away from the Bible, and establishing a son god worship. You know the reason Christianity is...
E-81 Acum, şi făcând aşa ei s-au închinat la diavoli. Închinându¬se la o broască ţestoasă de nămol, crezând că era un zeu al ploii, ei au adus duh peste ei, sigur, pentru că şi-au deschis inimile la aceasta. Dar a fost duhul greşit!
E-171 You know where you got Christmas? Christ was born in April. But what did they do? The solar system is slowing up now as it gets away, each day getting a little longer--a little shorter, and a little shorter. And from the twentieth until the twenty-fifth is when the sun god had its birthday. This... There's about five days there; that's when they had the Roman circus in that time, the celebration of the sun god's birthday at that time. And now you see what you got now? They said make it the sun-god, they take it Son of God. And the whole thing is pagan to begin with. And the people on the streets, with their high-heeled shoes, and they're twisting up and down the streets, and running into stores...
And here the other day, my wife was telling me, "Someone said, 'I won't know what to get daddy.' Said, 'Brother's going to get him a quart of whiskey, and the other one said he was going to get him some champagne.' And one said, 'Well, I'm going to get him a--a poker set.'" Celebration of Christmas, pagan, devil-worship... All right.
E-82 Aşa de mulţi oameni astăzi îşi deschid inimile la lucrul care nu trebuie! Voi primiţi un duh în regulă, dar de multe ori acesta contrazice Cuvântul, spunând, "Zilele miracolelor au trecut! Nu există un astfel de lucru ca acesta sau acela." Amintiţi-vă, acela este un diavol deghizat în Creştinism. Dumnezeule ajută-ne când ne adâncim puţin în aceasta după puţin, ca să o vedeţi, înţelegeţi, că este un duh rău deghizat în Creştinism. Dar nu este Duhul lui Cristos, pentru că Duhul lui Cristos vine la Cuvânt de fiecare dată. El nu poate tăgădui Propriul Său Cuvânt.
E-173 But Augustine sanctioned it. If you want to refer to this in Schmucker's, the writing of Schmucker, S-c-h-m-u-c-k-e-r-s, Schmucker's "The Glorious Reformation," here's what it stated, that "From the time that Saint Augustine of Hippo passed this verdict to the Catholic church, it throwed the doors wide open for them to kill anything they wanted to then, that denied that pagan church. And from the time of Saint Augustine, about three hundred years after Christ until 1850, the great massacre of Ireland, there was eighty-six million Protestants killed by the Catholic church. That's on the Roman martyrology: Eighty-six million." Now, fuss with the historian, he's the one that said that. I'm just repeating his word. "Everyone that disagreed with the Catholic dogma..."
Not catholic, the word "catholic." They don't--they don't deserve that name. They are Roman pagans. Not those precious people, there's tens of thousands of them people out there, just as sincere as them--any other idolater is. They think that they're worshipping God, when (back to the Word) they're in an idol with idols all over the place. See.
E-83 Acum, când a venit Creştinismul la Roma, Roma, chiar în cetatea Roma, aveau patru sute de temple păgâne în interiorul zidului de şapte mile. Patru sute de temple păgâne, şi ele erau pentru zei şi zeiţe. Zei şi Zeiţe, "femei şi bărbaţi." Zei, patru sute diferiţi. Gândiţi-vă la aceasta, patru sute!
E-176 All right, it was a dog--dogma--Roman dogmas. And listen, I want to state something here. I was past that.
In the year of 1640... In the year of 1640, when Ireland's slaughter came on under the Roman Jesuits and the priests, one hundred thousand of Saint Patrick's converts was killed. If Saint Patrick was a Roman Catholic, then why did they kill their own people? Them were factory working people and everything. That's right. "One hundred thousand" on the martyrology, "that they put to death because they disagreed with the teaching."
I've been to some of Saint Patrick's churches in Northern Ireland. Yes, sir. I had the privilege of seeing that. It was just a big old hull. They didn't have them idols sticking up, and pouring stuff on their feet, and paying for them people to come back and get in that idol. "Mary, hail, Mary, and mother of God..." The same thing as they did to Astarte: bewitching the spirit of Mary.
E-84 Acum, asta-i ce a găsit Pavel când a venit la Roma. Asta-i ce Acuila şi Priscila aveau când ei au fost trimişi de la Cincizecime şi au stabilit o biserică în Roma; asta-i în ce au ajuns ei, închinare păgână la idoli. Erau în jur de două milioane de oameni în Roma, în Roma metropolitană; aceea este, sclavii, şi periferiile din afară, şi aşa mai departe, în jur de două milioane de oameni. Dar zidurile în jurul Romei erau de şapte mile. Şi în interiorul acelor şapte mile, chiar la poalele muntelui, erau patru sute de temple păgâne, pentru zei şi zeiţe păgâne.
E-179 Just two or three years ago, the Catholic church started a new dogma that Mary had rose up from the dead and is gone into heaven. How many remembers that? Oh, all of you do. The papers was full of it. Dogmas, it's built upon dogmas, and not one speck of truth nowhere.
Now, you Protestants are just as bad, that refuse to take the Word of God. It's dogma of the Protestant church the same as it's dogma of the Catholic church. And we're altogether wrong till we get back to the Word of the living God. Right.
E-85 Acum, mi-ar place să vorbesc aici doar un moment asupra unui lucru pe care l-am luat din istorii, şi am unul chiar aici cu mine. Modul cum au intrat ei în închinare, cum au ajuns ei la închinare? Cum a ajuns un păgân să se închine? Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la templu şi să găsească preotul, preotul păgân. Apoi el i-ar fi dat o ofertă de o anumită sumă de bani, şi apoi o jertfă, un animal, pentru a astâmpăra zeul căruia urma să-i vorbească.
E-181 You Assemblies of God, you Foursquare, you Pentecostal Oneness, threeness, or whatever you may be, come back to the Word of God. Quit some of these here denominational idols, denominational sphinx. They bewitch themselves, the spirit of the Devil into these denominational idols. Do you know that? Denomination is an idol.
You say, "Are you a Christian?"
"I'm Presbyterian."
"Are you a Christian?"
"I'm a Methodist."
"Are you a Christian?"
"I'm Pentecostal."
That don't mean no more than what you're a hog, or a dog, or a skunk: has no more to do with it. That's right. What we need today is back to the Word of God.
E-86 Şi în anumite ocazii, într-un templu, acolo ar fi fost mai mult decât un fel diferit de zeu. Acolo ar fi fost "zei, zeiţe," şi orice altceva, într-un singur templu.
E-183 Now, these shop workers and precious people in Northern Ireland... If Saint Patrick... Where all of his schools was... You know, his name wasn't Patrick? His name was Suscat. He was kidnaped as a little boy; his sisters was killed. And he returned back, because he trained dogs to chase hogs and so forth. So he--he--he--he did. When he did that, then they--he found his way back home to his father and mother. And he started a school. And the school in Northern Ireland never did accept the pope as the supreme vicar of God. They didn't believe it. They stayed with the Word. God bless that blessed saint, Saint Patrick, great man.
E-87 Astfel preotul păgân... El se ducea la el şi îi dădea nişte bani, şi preotul păgân îi dădea în schimb o lumânare, doar o lumânare obişnuită de ceară. Şi atunci închinătorul lua această lumânare, după ce l-a plătit pe preot, ia această lumânare şi merge la un altar anume al acestui zeu cu care vroia să vorbească. Şi pe acest altar era foc, unde jertfa ar fi fost arsă. La piciorul statuii, marele templu de bronz, sau-sau idol, şi a luat acest temp-... această lumânare şi o aprindea de la altarul de foc, focul de altar al idolului, aprindea lumânarea şi a mers jos la piciorul altarului înaintea idolului, şi punea această lumânare jos. Şi apoi după ce punea lumânarea jos...
E-184 And you hear them say that Saint Patrick run all the snakes out of Ireland. Read the history and see what it was. Saint Patrick believed in speaking in tongues. Saint Patrick believed in taking up serpents or drinking deadly things. And when he could pick up a snake and throw it out of his way, they said, "He run snakes out of Ireland." It was because he believed in taking up serpents and nothing would harm them. Yes. Oh, sure.
E-88 Presupun că este aşa că acel anumit zeu printre toţi ceilalţi zei ar şti chiar la care dintre statui se presupunea ca el să intre, ştiţi, să vină înapoi şi să-i vorbească. De ce lumânarea, eu nu ştiu. Dar el punea jos lumânarea, aprinsă de la flăcările altarului.
E-185 They didn't have those--these great big shrines. And what would--what would a saint... What would Irenaeus do today? What would Saint Patrick do today to see the hundreds of billions of dollars placed into the Roman Catholicism to build big churches and million-dollar statues and everything? Just the same as the Protestants is doing.
I made a statement the other day, and it stumped everybody. That's the reason I'm holding this tape. You just let them alone; the blind leads the blind, let them fall in the ditch. That's the only thing you can do. See? When I told them about altar calls, there was no such a thing in the Bible as altar calls.
E-89 Şi apoi se ducea înapoi afară pe pardoseala locaşului, şi acolo se prosternea pe pardoseală. Şi acolo îşi punea tot sufletul lui, toată tăria în rugăciunea lui, şi se ruga acestui mare zeu de vreun fel, o credinţă falsă, un dumnezeu legendar, se ruga acestui zeu să coboare în aceast chip şi să-i vorbească.
E-187 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... of His holiness. By humbling ourself to His death, reckoning ourself nothing, then the Holy Ghost comes in and lifts us up. And we don't trust in ourself, 'cause we can do nothing. But with Him, we can do all things.
E-90 Se spunea că "Unul din împăraţi s-a putut proşterne în aşa fel înaintea chipului lui Apolo că el a putut de fapt să spună că a auzit voci venind din temp-... de la-de la idol, vorbind înapoi către el." Prosternându-se!
E-188 We, in His image, a living image of a living God. What does you... When you surrender yourself to God, and God comes into you, what does it make you? A living image of God. Not a dead statue set in the corner, not a denomination up in the headquarters at Washington in the--in the--in the Confederation of Churches. Huh-uh, no, that's a dead statue--a dead statue and a dead creed. But a living image, an individual...
E-91 Voi aţi spune la acest punct, "Frate Branham, a auzit el o voce?" Eu nu mă îndoiesc că el a auzit, dar a fost vocea unui diavol. Nu a existat un astfel de lucru ca Jupiter, un zeu, şi toţi aceşti alţi zei care îi aveau ei.
E-189 Somebody was teaching the other day, or had a little note, and somebody said that if a man wasn't saved, and... "If a man was saved and his wife wasn't saved, would they go in the rapture? The woman couldn't go in the rapture, there'd be no such a thing as a woman going in the rapture 'cause they're one." Nonsense. Jesus said, "There'll be two in a bed, and I'll take one and leave one." It's an individual affair between you and God, surrendering your body, whether mama, papa, children, anything else receives it or not. Amen.
O God, this corruptible, dirty, filthy world, these dirty, filthy churches called--so-called churches, these dirty, filthy organizations, these dirty, filthy creeds that's against the Word of God, O God, bring a humble little person somewhere, and clean them out, and lift them up in heavenly places, and show Yourself Almighty God. Amen. What a corruptible thing it's come to be.
E-92 Dar ei s-au prosternat, şi zăceau acolo şi se închinau, se închinau la acest zeu misterios despre care nu ştiau nimic, în timp ce duhul lui era în idolul care arăta cum îşi închipuiau ei. I-au făcut un chip, şi aceea a aflat favoare cu el.
E-191 We are made partakers of His holiness. We, in His image, we are living images of a living God. Then dead to self, raised with Him (Now, listen, listen to this.), His Word made flesh again in us. (O Brother Neville...) Look. What is it? Not the mythical, imaginary god setting out there, but the living God... What is the living God? The Word in you making Itself real. Whew. Glory to God. Oh, I know you think I'm a holy-roller. Maybe I am. But, oh, brother, do you see it? Triumph over every denomination, triumph over all paganism, a living God made manifest in a living temple. And the Word of God, which is God, is made flesh in you. Why? You're seated in heavenly places, triumphed over all things in Christ Jesus. Amen. Oh, I just love It. I have to skip something and go on.
E-93 Atunci ei făceau o ofrandă. Apoi când a ajuns tot prelucrat în această emoţie, se duce din nou sus înaintea idolului şi de această dată preotul păgân îi aducea ceva-ceva de mâncare şi de băut, şi le aşeza la picioarele idolului. Şi apoi... (Acum, eu sunt... o am scrisă aici pe această pagină, de pe care eu o citesc. Vedeţi?) Şi el mergea jos la piciorul acestui idol, şi lua ceva din ofranda lui de băutură şi o sorbea, şi ciugulea un pic din mâncare, şi apoi o turna pe picioarele idolului.
E-192 Now, listen. Then the least of His believers, no matter how--how long, or who--who, little, or whatever you are, the least of His believers in Him has all evil under them. See? Look. Christ is the Head of the Body. Is that right? Well, wherever the Head is, the body's with It. Glory. Where my head goes, it takes my body with it. And where Jesus is, the Church is with Him. Amen. He don't get out of His Word; He stays in His Word, watches over It to make It manifest. His Church is with Him.
E-94 Ce făcea el? Avea părtăşie cu diavolii; comunicând cu diavolii, zei şi zeiţe. Doar un-un simbol figurativ al împărtăşirii Creştinului cu Cristos, mâncând împărtăşirea. Acela a fost un fel care l-a găsit prima biserică sau primii pelerini ai Evangheliei (care au venit la Roma), a fost în aceşti oameni în acest fel de închinare.
E-193 And look, you say, "But, Brother Branham, I'm the least one." That's the soles of His feet. But remember, He's triumphed with you; triumphed with you over every bit of it, even if you're the soles of His feet. Every sickness, every devil, every power, even death itself is under your feet: under you. Glory. I don't feel like I was fifty-two this morning. This is Truth. If I can just get this church to see that, brother, we'll be a triumphant church. Believers in Him, all evil under Him... Oh, glory.
I'm going to check up a little. I'll start up again the next time.
Listen. Listen to this. You say, "Brother Branham, I have no power." Neither do I. I don't have any power. "Well, Brother Branham, I'm a weakling." So am I. But I'm not depending in my strength. It ain't my strength. I'm depending on my authority (See?), my authority given me. It's not me strong. I ain't strong. He's strong, and I--I'm His.
E-95 Baal a fost cel mai însemnat zeu din toată epoca, dintre idoli, a fost Baal (B, doi de a, 1), era un zeu al soarelui. Şi atunci el avea o-o nevastă, zeul lunii, zeiţa, Ishtar, I-s-h-t-a-r, Ishtar.
Şi aceasta se pronunţa de asemenea, A-s-t-a-r-t-e, "Astarte." Este pe moneda Romană. Ea a fost numită zeiţa, zeiţa lunii, sau „regina cerului, mama zeilor," zeul-lunii. Şi zeul soarelui a fost Baalim.
E-196 Here, like this, say, for instance, here's the traffic coming down the street at Fourth and Broadway in Louisville, "Zoom, zoom, zoom, zoom," just fast as they can, sixty miles an hour across that street, everybody rushing, hustling, bustling. One little man walks out there, raises his hand, and, brother, brakes slide. Why, that little man hasn't got enough power to stop one of those cars, but he's got authority. Glory. It ain't his power. Why, if one of them cars would hit him, it'd demolish him. But let him raise his hand. Why? The drivers of the car recognize that uniform.
Oh, brother, they recognize that uniform. Brakes slide. Why? Look at his authority. Look what's behind him. The whole system of the city is behind him. The law enforcement of the city is behind him. That uniform represents that. He's different (Yes, sir.), because he's an officer.
He hollers, "Stop." Well, one of them cars go "zoom," and just take him like that. But they better not try it; look what's behind him. They'll squeak brakes and slide. He don't even have to say a thing, just raise his hand. That does it, sure. His authority comes from the law enforcement, it's all behind him. Hisself, he's weak. But what's behind him? That's what start. His dress, he's all dressed up in a uniform.
E-96 Bine, aproape toţi păgânii s-au închinat acelui soare. Chiar şi Indienii făceau acelaşi lucru când-când noi am ajuns, am descoperit America aici, când a fost descoperită America. Au venit, întemeiatorii au venit aici, au aflat că ei încă se închinau la soare. Pentru că, la acesta, se închinau.
E-199 That's what the--not the idol, but what the individual ought to be dressed. Let us put on the whole armor of God (Amen.), the helmet of salvation, this great big shield the size of a door, of faith. Oh, brother. It's not what he is, but what he represents. That's what the officer... It ain't that little man standing there; he's just an ordinary man, but what he represents...
Our Armor is Jesus Christ. Yes, sir. All devils slide their brakes when they see that. When they see that full armor of God, the true baptism of the Holy Ghost (Amen.), that seen It coming straight from the throne of God, dressed in the full armor of His resurrection... Amen.
Not that you're strong, you're nothing. But it's What's behind you. Why? You are dead. You joined the army. You've joined the police force. You're going to keep law and control of these devils. That's right. You're on the police force; the whole thing's behind you. See, you're reckoned dead. You're nothing. You couldn't stop nothing. But your authority that's been given you, because you are raised and setting in heavenly places in Christ Jesus, the Devil recognizes that. Everything slides its brakes when them hands goes up.
E-97 Acela-i modul cum se închinau ei la zei şi zeiţe în Roma, când a ajuns Creştinul la Roma.
E-203 Saint Martin, one time in a court... There was a man down there lacerating... A devil... He was biting big hunks out of people like that, and the people was running; he was trying to kill them, pulled a big hand--had great big tusks, teeth. He was jerking out big mouthfuls of flesh like that as he messed around...?...
E-98 Acum, în călătoria mea, am observat că idolatria nu s-a schimbat. Şi nici adevăratul Creştinism nu s-a schimbat. Ambele îşi păstrează locurile, şi le vor păstra până la Venirea Domnului Isus. Referitor la aceasta aş vrea să vorbesc doar un pic, astfel ca voi să aveţi o idee despre aceasta, şi dacă sunteţi spirituali cu siguranţă o veţi prinde.
E-204 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... in worshippers. And the days that he saw ahead, and knowed it would be this a-way, when He Himself would be turned out of His Own church, the Laodicean church, He said, "Behold, I stand at the door and knock." That organization had turned Him out, and they have done it today. But He stands at the door to knock.
O God, may the members of His Body realize today that we're in the Church triumphant. We are--we are in Christ. We're seated above all these things of the world.
E-99 Pentru că acel Baal era zeul soare, ei bine, turtele care erau făcute... Şi Ieremia a spus aici, despre care am vorbit cu câteva momente înainte, femeile au făcut turte lui Baal, zeului soare. Pentru că, veţi afla puţin mai târziu, că mai jos în capitol, dacă îl citiţi, că ei au spus, "Dacă nu ne închinăm lui Baal recoltele noastre vor diminua, pentru că Baal a fost zeul fertilităţii." Cu alte cuvinte, "Noi ştim că soarele face ca recoltele să crească."
E-206 Why would our women want to cut their hair? God, it shows something's wrong. Why would they want to expose themselves in sexy-looking things? Why would our people have hunger in their hearts to hear a--a guy like Elvis Presley, or--or some of these Rickies, or so forth, stand up there with an old guitar and that old squeaky music and make our young girls sway and jerk their underclothes off, and things? God... And then that boy claims to be Pentecostal. O God, what is... Look at this Pat Boone who claims to belong to the Church of Christ, and all these vulgar, dirty things. O God, calling himself from the Church of Christ...
E-100 Dar profetul le-a spus, "Este din pricină că voi l-aţi părăsit pe Dumnezeu, acela-i motivul pentru care recoltele voastre nu cresc."
E-207 God, we realize that the badge of authority is not a name of a denomination, but it's the power, the power of the resurrection of Christ in each individual life. God, may this people here this morning strive to enter in that. And if this tape should ever get out into the country where people are at, Lord, let them know that it wasn't said to be for malice, 'cause I'd be wrong myself; but that the Church might be triumphant and realize its place. That they'd see where all these idols... Where the Catholic church come out plain and made it an idol, the Protestants makes it an organization, and just as bad, denying the Word, "Having a form of godliness, but denying the power thereof." O God, how true Your Word is, every Word.
E-101 Dar ei s-au închinat lui Baal, au spus că ei se vor "Închina, şi îi vor face oferte lui."
E-208 Now, we pray, Father, that You'll forgive us of our sins, and may this message sink deep into the hearts. And may the people... May this church, as this little Tabernacle now is in the building process of building a church, may they never look to some beautiful something, but just enough to shelter the people. God, may they never go to look and saying, "We belong to the big tabernacle that's got the big dome on it." God, let it be a empty hull. May they never lose sight of the Object of Jesus Christ. May He be the One that fills their temple, and then the power and fire of the Holy Ghost will fall on the altar of their hearts. There's where the real altar is, Lord, is on the heart of each individual.
I pray this morning that this Word will lay so heavy on the altar of every heart till they'll never be able to get away from It, that they'll come sane and sensibly to the Gospel, believing the Words, and not open their heart to demon powers or sensations, or squeaking, or jumping, or--or some manifestation, some physical form, or something like that, but to the real, true loving Spirit of Christ, where He'll manifest Himself in love and power. Grant it, Lord. Heal the sick and the afflicted. We ask in Jesus' Name. Amen.
E-102 Acum, dacă Baal este un zeu rotund... (Acum prindeţi aceasta, cuvânt cu cuvânt, şi veţi înţelege restul, la finalul acestui Mesaj.) ... zeul a fost un zeu rotund, un zeu soare, ei aveau plăci mari de alamă care să reflecte soarele şi să pară ca focul. Şi atunci pâinea despre care a spus Ieremia aici că ele... femeile coceau aceste turte pentru Baal, că erau făcute rotunde ca soarele. Ei bine, atunci, aceasta a fost aşezată pe altar, altarul păgân, pentru împărtăşire, şi erau făcute rotunde ca soarele sau ca luna, pentru că era zeul soare sau zeul lună.
E-210 I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
[Brother Branham begins humming "I Love Him"--Ed.]
... I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
With our heads bowed, how many will lay your heart upon the altar and make it a field to God, that He might sow His Word upon the altar of your heart that would bring forth a life of the resurrection of Christ? Would you raise your hands and say, "God, I desire this with all my heart?" God bless your hungry hearts. Dozens after dozens.
Leave it there, just leave it there,
Take your burden to the Lord and leave it there;
If we trust and never doubt,
He will surely bring us out;
Take our burden to the Lord and leave it there.
E-103 Cel... Baalim era, care am spus că, "Este zeul la toată fertilitatea, el face ca totul să crească."
E-212 Right in your heart, remember Christ the Saviour. Remember He died for you. And if you'll just die to yourself, that'll empty your body, empty your soul, empty your heart of everything of this world, and all of its pleasures, then Christ... You'll raise with Him.
If you haven't been baptized in the Name of Jesus Christ, there's a pool full of water here. And when you raise up out of that water, you're rising to walk with Christ in a new life. You are dead then. You're no more... Temper and everything's gone away. You're a new creation in Christ. Then He raises you up by the Holy Ghost and sets you in heavenly places with Himself, far above all powers of this world.
E-104 Acum, biserica timpurie a ajuns să se confrunte cu aceasta când au venit în Roma. Şi se spune şi se crede de către biserica Romană, sau de biserica de astăzi, sau de biserica Romano Catolică, care este numită "Catolică..."
E-214 No matter how little... If you're a little washwoman, if you're--if you're just a brother that don't have his--know his abc's, don't make any difference who you are, you are in Christ, triumph over all things. And your authority is over every demon and every power that the Devil has. You're in Christ, triumph.
E-105 Noi suntem toţi catolici. Noi suntem Biserica catolică, noi suntem catolica apostolică. Catolică înseamnă "universală."
Şi noi suntem Biserica universală a Credinţei apostolice. Da, domnule. Este o diferenţă între cele două biserici; una din ele a fost catolică, universală, apostolică; cealaltă a fost Romano Catolică.
E-215 While you have your heads bowed, I know that there's a brother come down here this morning, Brother Slink (I believe they called him "Sink, Jim Sink"), who I believe to be, that our brethren has recognized to be a teacher of this Word. Isn't that right, Brother Sink? We're to lay hands on him this morning just before we pray for the sick, to ordain him a minister, one of our brothers, to go out to the churches to preach the Gospel.
Brother Jim Sink, will you come up here to the altar? Come, Brother Neville. Brother Junie Jackson, are you here? Any of the other ministers of this faith?
E-106 Şi s-a spus că Petru... sau aşa cred ei, că Petru a înfiinţat biserica Romană. Eu vreau Scriptura, eu vreau locul în care puteţi spune că Petru a fost vreodată în Roma sub orice condiţie. După cum a spus biserica Romană, "El a fost acolo din 41 până în 46."
E-217 Brother Jim Sink here believes in this Gospel that we preach, the Son of God, to believe that He is truly the virgin-born Son of God. Is that right, Brother Sink? You believe that He died and rose again the third day, triumphed over everything, and setting at the right hand of God, in the center of God's power on high, ever living to make intercessions for us? You believe in the water baptism in the Name of Jesus Christ for the remission of sins? You believe in the baptism of the Holy Spirit just as God will give It, with signs and wonders to follow the believer? He believes that. And I believe he had a life that's unreproachable before the people. He preaches here at the church, often for them here, and I find out, a wonderful man of God.
E-101 Şi, chiar în acelaşi timp, Claudiu era împărat în Roma, care i¬a determinat pe toţi Iudeii să plece. Citiţi Fapte, al 18-lea capitol, şi veţi afla că Pavel, când el a urcat la Efes, l-a găsit pe Acuila şi Priscila, care erau de fapt Iudei, şi au fost duşi afară în timpul persecuţiei, şi ei se aflau aici în Palestina din nou pentru că Claudiu a poruncit ca toţi Iudeii să plece, atât Creştinii cât şi ortodocşii. Acuila şi Priscila au înfiinţat biserica în Roma, şi ei au fost nevoiţi să plece din cauza înălţării lui Claudiu, a scos toate bisericile... sau Creştinii şi toţi iudeii afară din Roma.
E-218 Now, to this church, is there any word in here, any man that's got a contrary word against Brother Sink? Say it now or forever hold your peace. How many believes that with the preaching of this Message and this Word, that Brother Sink, and you believe that by the witness of the Holy Spirit, that Brother Sink should be ordained and sent from this church here as a minister of the Gospel to proclaim these Messages like has been preached this morning, to everywhere that he can go in the world the Lord will send him? Raise your hands and say, "I will be praying for you, Brother Sink." God bless you.
E-108 Acum, "Petru fiind episcopul bisericii," şi vă pot arăta Scriptură, drept până jos la cel puţin aproape şaptezeci de ani, că Petru niciodată nu a fost în afara Palestinei. Chiar în Scriptură! Şi voi spuneţi că "Petru a fost ucis în Roma, şi lui Pavel i¬a fost tăiat capul în Roma." Asta este dogmă. Am citit toate martirologiile care le-am putut găsi, şi nu este nici unul din ei care să declare ceva despre Petru sau Pavel (oricare din ei) să fie ucişi în Roma. Din martirologiile timpurii autentice care le putem citi, nu este nici una din ele care spune ceva despre aceasta. El nu a fost! Este o dogmă.
E-219 Let us bow our heads. Brother Neville, would you lay your hands on Brother Sink while you lay your hand on the Bible.
Our heavenly Father, we bring to You this morning a man that has been brought up out of the corruption of this world, has reckoned himself dead to himself, and has accepted Christ as Saviour, been baptized into the Name of Jesus Christ, raised up with the promise of receiving the Holy Ghost, and now in heavenly places, and feels a call on his life to the ministry.
O God, as elders of this church, as the assembly and the general overseers and so forth to watch the flock of which the Holy Ghost has made us a carer for, the flock raising their hand that knowing that Brother Sink, that he's a just man, we therefore lay our hands upon him, as--Brother Neville and I, as Your elders. And by this we pray the prayer of faith and ordain Brother Jim Sink into the ministry of Jesus Christ. Grant it. May he be filled with the power of God. May he never compromise. May he win souls to You.
And, God, we pledge our loyalty and brotherhood to him, to back him up wherever he is, in prayer, and in help, and any way we can. Receive him, O God, as we present him to You, in the Name of Jesus Christ, the Son of God. Amen. Amen.
E-109 Mă aflu aici ca să expun păgânismul, astfel noi vom-noi vom face asta cu ajutorul Domnului şi Cuvântului Său, vedeţi, doar vă arăt cum este biserica. Voi strigaţi despre „Catolic!" dar doar aşteptaţi câteva minute.
E-223 With your hands upon the Word, and there, my Brother Sink, I ordain you a brother in Christ and our fellowship, in the Name of Jesus Christ. Amen. God bless you. All right. And the congregation said, "Amen." [Congregation says, "Amen."--Ed.] God bless you. There's much to do in the Gospel, badly needed. We are behind you one hundred percent with everything that we can do to help. God bless you.
Isn't He wonderful to be a... Oh, my. I like to see men... That's fine. He's... As I understand now, He's taking over the pastoral of the Holiness Tabernacle at Utica, Indiana, to which he lives not far from there.
E-110 Acum, acum, aflăm că după ce Acuila şi Priscila ( conform cu Scriptura) au fost scoşi din Roma, bisericuţa a fost lăsată ca orfană, toţi care au fost înăuntru acolo erau păgâni convertiţi care au venit în biserica Creştină Romană, biserica timpurie pe care Acuila şi Priscila şi alţi doi care au înfiinţat această biserică şi au îngrijit-o.
E-225 Now, let's see. Oh, have we got...?... Oh, I believe we got the sick to pray for yet, haven't we? All right, did they--you give out some prayer cards? All right, let's call a few prayer cards right quick. Just everybody set still just a moment. We're really late. Can you give me ten minutes? All right. Prayer cards, let the people who has prayer... Where'd you give them from? 1?
All right, prayer card number 1, would you come; number 2, number 3, number 4, number 5. Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5; stand right over here. Just as quick as you can now, if you can get up, if you can't, well, let us know, we'll come pack you. We're going to try to get as many as we possibly can. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 6, 7, 8, 9, 10. And only two raised on that. 10, 11, 12, 13, 14, 15...?... All of them, all the prayer cards, move over on this other side, get on this side over here, on this side if you will.
E-111 Apoi aflăm, de îndată ce ei au plecat, că ei şi-au făcut episcopii lor şi au făcut doctrina lor proprie, şi atunci au adoptat... ca să găsească favor la împărat, Constantin şi aceia care au urmat ulterior, să găsească favor, pentru că ei au trebuit să aducă membri acolo ca să stea în susţinerea politică a naţiunii. Au introdus membri ai bisericii, şi luându-i pe ("perfecta") dreapta mărturie, neştiind mai mult despre Dumnezeu decât unii din aceşti oameni pe care îi avem noi în America astăzi; doar ca o declaraţie, care a fost ca un dumicat foarte mare pentru ei să îl declare pe Cristos, un alt Dumnezeu în afara zeului lor propriu. Şi înăuntru acolo au adoptat, în constituţia lor a bisericii, ceremonii păgâne.
E-227 Oh, isn't He wonderful? Now, everybody just reverent as you can. About ten minutes now, just about ten minutes. Now, those with prayer cards, we made a declaration that the people wanted to be prayed for, come with their prayer cards," and so that we won't... See, they keep coming back, and then they try to use God's gifts as a Ouija board. But we don't--we don't believe in doing that.
We--we believe in just letting God do His Work. Do you believe that? How many believes this message this morning to be the truth? [Congregation says, "Amen"'--Ed.] Thank you. Thank you. God bless you. I believe It with all my heart, soul, and mind.
E-112 Acum, preotul Roman, apoi ei au adoptat lucrul acesta prin luarea şi facerea împărtăşirii. Primul lucru care s-a ivit a fost să facă împărtăşirea. În loc de o bucăţică frântă ca Trupul lui Cristos, ei au făcut-o rotundă ca soarele sau ca luna. Şi până în ziua de azi este încă rotundă! Sigur. Încă este o vaflă rotundă, şi nu o bucată frântă din Trupul Lui. Este rotundă şi netedă. Preoţii Romani astăzi pun acestă vaflă rotundă pe altar şi o numesc "Trupul literal al lui Cristos."
E-229 Now, look like we got about fifty people here to be prayed for, something like that. Now, listen. Now, each one of you are in Christ. You're in Christ Jesus, triumph over all sickness. All of you that's in the prayer line are Christians, born again believers, raise up your hands. Your position then is in Christ. You're already triumph, and the only thing you have to do now is accept and believe what God has said to be the Truth.
E-113 Acum, este o mare opoziţie printre unii din aceşti Episcopalieni înalţi, şi aşa mai departe. Şi biserica Catolică este pe acea temă, dacă este Trupul literal sau aceasta reprezintă Trupul. Romano Catolica spune "este Trupul literal," pentru că acela era trupul literal al lui Baal (zeul soare) care s-a reflectat în acea bucată de alamă şi ei au făcut-o rotundă. Nici o masă Creştină nu are pâine rotundă pe ea!
E-230 I couldn't hardly take that line for the discernment; it'd be too much to do, take us too long. It wouldn't be to me; I believe I could stay here the rest of the day; I just feel good. I just feel good. I know that it's true. Praise the Lord. But now we're in Christ. Now we are positionally seated in Christ. Amen. Oh, my. Is these things I've taught the truth? If it is, then He'll produce Himself. That's right.
E-114 Apoi ei au vrut să stea cu faţa la răsărit, şi aşa mai departe, cum au făcut în închinarea păgână; şi să aducă femei înăuntru, şi aşa mai departe, întocmai cum au făcut întotdeauna, ca păgânii pentru zeiţă, şi aşa mai departe. Acum ei doar au luat-o jos pe Astartea şi au pus-o pe Maria, au făcut-o pe ea regina cerului. L¬au luat jos pe Jupiter şi l-au pus pe Petru. Şi ei au trebuit să aibe o dogmă, ca să facă aceea ei au...
E-231 How many of you people in the prayer line is strangers to me? I know a lot of you, but some of you are strangers. Raise up your hand, knows I don't know nothing wrong with you, raise up your hand, all along the line. See? Is He Christ? You believe It? You must have faith; you must believe It. If you don't believe It, then It won't work. You've got to know your position; you've got to know your place. Is that right, Brother West? That's right. Know your position. Christ promised, "The things that I do shall you also." You believe it with all your heart.
E-115 Când Acuila şi Priscila s-au întors înapoi, după treisprezece ani de domnie a lui Claudiu, atunci când ei s-au întors înapoi au găsit biserica lor complet dedată idolatriei, dar a crescut enorm, lucru mare.
E-232 That man standing back there has something wrong with his hip. You believe it with all your heart. You can't get in the prayer line, but you can go on back and set down; it's going to leave. And it isn't cancer. Go back and set down. It's all over. See? I never seen the man in my life. If we are strangers, brother, raise up your hand. If we are strangers... What's the matter, he's healed.
Along this altar here, do you believe? What about you? We're strangers; I don't know you. God knows you. You believe me to be His servant? You believe this Message I preach? What if I told you your back trouble would leave you? You believe it with all your heart? Well, Mr. Burkhart, you go back to Ohio; you're healed.
You're not here for yourself; you're here for somebody else. It's a woman. She's from Ohio too (That's right.); name's Alice McNan. That's right. She's had an operation. That's right. Stomach trouble and female trouble and nervousness. Is that right? Just believe and she'll get well. Go on and believe it with all your heart. Believe it with all your heart, she'll have it.
E-116 Ca să aducă aceasta înăuntru, ei trebuie în mod absolut să ia la o parte Biblia. Acum, eu sunt un Irlandez, eu am ceea ce ei numesc Fapte Ale Credinţei Noastre care aparţine numai unui preot, şi aşa mai departe. Şi stiu aceasta, cu întrevederi cu preoţi, preotul nu va discuta cu Biblia, Biblia este doar o altă carte pentru el. Când acest Episcop Sheen de aici a spus, aici cam cu doi ani în urmă, că "Oricine care a încercat să creadă Biblia, a fost ca mersul prin ape tulburi." Ei nu cred Aceea! Ei au început acolo şi au spus, "Dumnezeu este în biserica Lui, nu în Cuvântul Lui."
E-235 How do you do? I don't know you; we're strangers. Is that right? You believe me to be His servant? You believe that we're triumphed in Christ? If you believe, with your nervousness and with your troubles and things you have, then, Mrs. Allen, you can return back to your home and be made well.
I believe we're strangers, aren't we? I never seen you before. This is the first time we've ever met; we're strangers one to another. Do you believe me to be His prophet? You believe it? You're suffering with a kidney trouble. That's right, isn't it? You're not from here; you're from down south. You're praying for your unsaved children. That's your husband back behind you. He's got a man on his heart this morning, a friend he's praying for. Say, I see somebody, you are--you are a friend of mine's mother and father, a man comes up here called L. C. or S. T., or something like that, S. T. or something. That's--that's your son. [Brother Neville says, "J. T."--Ed.] J. T... There... S. T. No, it's not J. T., I know. It's a little, black-headed man; I see him standing right here in the front where he is now. Return home; you have your request. Go on back home.
Is that man here this morning, a man from down in Georgia? Why, yes. Yeah. I never seen your father and mother in my life, and you know that's true. But I seen you appear right here before them just then. I knowed it was. You have your request; don't doubt.
E-117 Acest preot sus aici pe drum, care a venit recent pentru interviu, aici la Inima Sacră, mi-a spus... sau această biserică sus aici pe drum, am uitat ce este aceasta. Cred că se numeşte Inimă Sacră. El a venit la mine cu privire la botez, Mary Elizabeth Frazier care a decăzut şi s-a întors să fie o Catolică. El a spus, "Tu ai botezat-o?"
Am spus, "Da."
A spus, "Cum ai botezat-o?"
Am spus, "În botezul Creştin."
A spus, "În ce fel vrei să spui?"
Am spus, "Există numai un singur botez Creştin."
A spus, "Ce vrei să spui, prin scufundare?"
Am spus, "Da, domnule."
E-238 You all believe, with all your heart? Now, how many? Each one of you all are in Christ. You say, "Is that the Gospel?" That's exactly what Jesus Christ did. That's exactly what the apostles done. That's exactly what Irenaeus and the rest of them done. That's exact. Do you believe It? Then bow your head.
Come here, elder. There's too many people to go through all that line like that. We've picked out two or three down in the line. Get right down here. This Brother Neville of mine is a man of God. I believe it.
We're going to pass through this line here and pray for these people, lay hands on them. You all believe you'll get well, each one of you? Everybody in here going to believe it? Then bow your head now; we're in the Church triumph.
Lord Jesus, I know this brother, that's the reason I didn't say nothing to him about it. I know what he wants. I pray that You'll heal him, Lord, and give him his request, in the Name of Jesus Christ.
Heavenly Father, with hands laid upon this little brother this morning, we ask in Jesus' Name for his deliverance. Amen.
E-118 A spus, "Atunci tu ai scufundat-o în numele 'Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt'?"
E-243 Oh, you... Heavenly Father, give to our Sister Dauch here, a lovely sister, who's been a real friend to us here, to my family and our loved ones. We believe that she and her husband are Your children. I pray, God, that You grant her request to her this morning, in Jesus Christ's Name. Amen.
God, in Jesus' Name, bless our sister...?... We know, Lord, that she is Thy servant; we pray that You'll give her her request, in Jesus Christ's Name. Amen.
O heavenly Father, realizing that--that You alone can heal Sister Blankco, we pray that You'll bless her, and grant this request to her, Lord, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Heavenly Father, upon our sister, we lay our hands in the Name of Jesus Christ, ask for her deliverance for Your glory. Amen.
E-119 Am spus, "Acela nu este botezul Creştin." Am spus, "Botezul Creştin este scufundarea în Numele Domnului Isus Cristos."
E-247 "These signs shall follow them that believe," and we lay our hands upon this sister who shall recover. In Jesus' Name, grant it, Lord. While this nervous, shaking body standing here, Lord, under the impact of the Holy Spirit, and tired, but You're God. Heal this young woman I pray, in Jesus' Name.
God Almighty, give to our brother his request. Grant it, Father. We lay hands upon him and condemn the enemy...?... poison his soul, or set a--a black mark in front of him, may he rise triumphantly over that this morning, Lord, and realize his position in Christ Jesus, and so may he have what he asks, in Jesus Christ's Name.
Our heavenly Father, with hands laid upon our brother, in the Name of Jesus Christ, grant his request. Amen.
E-120 El a notat aceasta. A spus, "Vei face acest jurământ, de asemenea, sau această declaraţie episcopului?"
E-250 This darling little girl, Father, in the Name of Jesus, may the Lord be merciful, for the glory of God we ask for her deliverance.
God, we know the heart cry of this mother, and the cry of her daughter. God, grant to her faith this morning, and she's rising up now, knowing that she has power over the enemy, and it shall be done, in the Name of Jesus Christ.
God, heal this little boy, we pray in the Name of Jesus Christ.
God, our Father, we lay hands upon our sister and ask this morning You grant her request, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Our heavenly Father, as this little lady comes to take her place for healing, we lay hands upon her and ask for her healing, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Upon this lovely little child we lay our hands, in the Name of Jesus Christ, and ask for the healing.
In the Name of Jesus Christ, lay hands upon our sister...?...
E-121 Am spus, "Dacă el nu poate crede cuvântul meu, să rămână fără." Am spus, "Eu nu jur pe nimic." Vedeţi? Şi el a spus... Şi eu am spus, "Nu ca să fiu arogant, domnule, dar eu ştiu că Biblia a spus, ,Să nu juraţi pe ceruri sau pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui,' şi aşa mai departe. Noi nu ar trebui să facem aceea."
E-257 Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy Name. Upon this boy we lay our hands. In the Name of Jesus Christ, may he be healed. Amen.
Heavenly Father, upon our gallant brother here, your servant, a man of God, we lay hands upon him that his request may be granted. In the Name of Jesus Christ may he take his position now out here as a son of God in glorious triumph over all the enemy.
Heavenly Father, upon our little sister who come out of heavy darkness to walk in the Light, grant, Lord, that her gallant little soul will be lifted up high this morning into a heavenly atmosphere that'll give her her request, in Jesus' Name. Amen.
Heavenly Father, upon our brother we lay hands in the Name of the Lord Jesus, and asking Your blessing granted to him, in the Name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Our heavenly Father, we lay hands upon our sister's baby, and ask that her request be granted to her, Father, as we lay our hands upon her in Jesus Christ's Name.
E-122 A spus, "Ciudat, biserica Catolică obişnuia să boteze aşa."
Am spus, "Când? Când?" Vedeţi? Dar ei spun că ei au făcut-o.
E-262 Our heavenly Father, we lay hands upon our sister, in the Name of Jesus Christ. May her request be granted, in Jesus' Name. Amen.
Our heavenly Father, as our sister passes through this line, and has asked we lay our hands upon her, may the Christ of God come near now and condemn the trouble and make her well. Amen.
Heavenly Father, upon our brother... We lay hands upon him and ask that in the Name Jesus Christ, that You'll heal him in the Name of Jesus. Amen.
Heavenly Father, upon this girl we lay our hands, and ask our precious Lord. In the Name of Jesus Christ, we ask for her healing. Amen.
Our precious Lord, we lay hands upon our brother, in the Name of the Son of God, Jesus Christ, Who we are more than conquerors through Him. We ask that You'd give our brother his request, in Jesus' Name. Amen.
E-123 Pentru că, sincer, ei erau, şi noi eram toţi una la început, şi aceasta... originea-originea vine de la Cincizecime. Acela este începutul primei biserici oriunde, despre care oricine poate vorbi. Biserica Creştină a început la Cincizecime, cu o experienţă penticostală, oameni penticostali, botez penticostal. Toate vin de la biserica originală de la Cincizecime.
E-267 Our Father, upon our handmaid's brother, this little soldier of the cross, I pray, God, that Your Spirit come upon him and grant his request, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Our heavenly Father, upon this gallant soldier of the cross, he's stood for Your Word in--in times of criticism and so forth, and yet stand by the Word, walked away more than conqueror in Christ Jesus. Give to him his request, Father. I pray my prayer and give him from Thy blessing, Lord, that You'll heal him and give him his request, in Jesus' Name. Amen.
Heavenly Father, this baby cannot live outside of God, but God can make it well. I lay hands upon it and condemn the enemy, in the Name of Jesus Christ. Let it be now...?... in the Name of Jesus Christ. Amen...?...
From the heart of our sister, who we lay hands upon in the Name of Jesus Christ, "I am the tabernacle of God made flesh...?... and He created...?... like unto that Son of God, Jesus Christ, give our sister her request. Amen.
E-124 Acum, observaţi. Acum, noi aflăm atunci că ei au trebuit să se îndepărteze de la învăţătura Bibliei ca să aibă aceste lucruri pentru a-i mulţumi pe împăraţi şi aşa mai departe, să aducă înăuntru păgâni.
E-271 Our Sister Kidd, bless your heart. Our heavenly Father, as I hold this aged man and woman in our hands here, who's preached the Gospel when I was just a little boy, a few days ago laid dying with a cancer; rushing to get to him, and the power of God swept down over an eighty-year-old man and healed him, till the doctors was miraculously didn't understand it. I pray that You'll grant his request this morning. His blessed little wife, Lord, who's washed on the board to send her husband to the ministry to preach this--this pleading Gospel of Jesus Christ. Grant it, Lord.
Bless their son, Junior, Lord. We pray that You'll make him well and keep him strong, Lord. He's their support to haul them from place to place, to lay handkerchiefs. Although so old they can't get out into the field no more, but they go from hospital to homes placing handkerchiefs upon the sick. God, You'll honor that; I know You will. Bless them, and give them strength for many more days, Father. In Jesus Christ's Name. Amen.
E-125 Acum, priviţi. Petru a fost un Iudeu. Aşa este? V-aţi putea imagina pe Sfântul Petru adoptând ideea punerii idolilor într¬o biserică, un Iudeu căruia i-a fost interzis chiar să privească în jur la un idol? Vi l-aţi putea imagina făcând un lucru ca acela? Nu Petru! Vi l-aţi putea imagina să spună, "Toate scrierile mele în urmă acolo la început erau toate greşite, eu doar le voi arunca jos acum. Voi trăi ca un duh în această biserică Romană, şi eu voi adopta..."?
E-273 Bless you. It shall be done, Brother Kidd, it shall be done. [Brother and Sister Kidd speak to Brother Branham--Ed.] Praise God. Amen. Yes, the one we had the prayer for over the phone...?...
A man and woman at eighty years of age, and past; can't go out into the fields and stand in the pulpit, too old at this time to preach like that; but still will send down here and get packages of prayer clothes, and send them to the sick and afflicted, take them to hospitals and everything like that to lay it upon the... They can't no more get out and support the ministry in that way, but they carry on the best they can. It ought to make us young people feel ashamed of ourselves. That's right. Doing something for Christ.
E-126 Bine, ar fi un om schimbat. Prin urmare, pentru a face aceea, ei au trebuit să înceapă o dogmă că "Petru a fost îngropat în biserică şi a lăsat toate Poruncile la ei, şi ei au fost biserica Catolică originală." Ei nu sunt! Nu există nici o Scriptură, nu există nici o istorie nici nimic să dovedească lucrul acesta; nici un lucru. Ei nu au fost.
E-275 Remember, this old man here, Brother Kidd, was preaching the Gospel before I was borned. That's right. Out there praying for the sick, a gallant old soldier, and here, old... How old are you, Brother Kidd? Eighty-one years old, still going for the Kingdom of God. Too old to stand in the pulpit and hold up a message like that, but will go to the hospital, to the bedsides, where... Got a boy that drives him around in a car. They can't walk, so they just drive him in a car and take them a place. And them two--old couple, go in there and lay a handkerchief on.
They had a loved one very near dead the other day, a girl. They was just telling me about it. We prayed for them, grandchild. Went and laid... The child's up now. Praise God.
E-127 Şi acel preot păgân al primei biserici Romane este chiar exact ca cel de astăzi. Ei cred că acea pâine este trupul lui Cristos, că cumva Cristos coboară şi sare în acea bucată de pâine care zace pe altar (pe care şoarecii o vor căra peste noapte). Vedeţi? Cred... Şi acela-i motivul că Catolicul crede că trebuie să mergi la biserică să te închini, pentru că "Dumnezeu este biserica lor." Acela-i motivul că ei se închină şi îşi fac cruce, în jurul bisericii, pentru că "Acea bucată de pâine este Dumnezeu." Nu este nimic altceva decât o reprezentare a unui zeu-soare Baalim, nu există nici o scriptură pentru aceasta deloc! Da, acea vaflă rotundă zace pe altar.
E-277 Brother Kidd... They called me here sometime ago, about two years ago, I guess it's been, that he had cancer in the prostates, at about seventy-eight years old, or eighty, close to eighty years old, with cancer in the prostates. The doctor just laid it back, there's nothing could be done. We hurried. Billy and I taken turns about driving to get up there where he was at. And the Holy Spirit told us to go that morning. We usually don't do it unless we're led to do it. And the Holy Spirit said, "Go," and we took off there and laid hands on the old fellow to pray for him. And the doctors can't find a trace of it anywhere. Glory to God. Oh. Why? Our position is in Christ Jesus, ascended far above all diseases and all powers of the enemy.
E-128 Acum, deci, ei nu au acceptat învăţătura Creştină care... Irineu, Policarp, şi acei fraţi de odinioară, Pavel. Noi aflăm, că cel mai bătrân ucenic a fost ... a trăit cel mai mult, a fost Ioan. El a fost exilat timp de trei ani, afară în Patmos, pentru că el avea o şcoală. El transmitea sau aşeza Cuvântul lui Dumnezeu, punându-L împreună, Epistolele împreună. L-au găsit pe el şi pe studenţii lui făcând aceasta, şi l-au excomunicat timp de trei ani (după moartea împăratului a fost adus înapoi), şi atunci a scris Cartea Apocalipsei.
E-278 Oh, aren't you happy for Him?
There are people almost everywhere,
Whose hearts are all on flame
With this Fire that fell on Pentecost,
That cleansed and made them clean;
Oh, it's burning now within my heart,
Oh, glory to His Name.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Though these people may not learn to be,
Or boast of worldly fame,
They have all received their Pentecost,
Baptized in Jesus' Name;
And they're telling now, both far and wide,
His power is yet the same,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-129 Şi să vorbeşti despre "Dumnezeu în biserica Lui sau Dumnezeu în Cuvântul Lui?" Biblia a spus că Cuvântul este Dumnezeu.
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi, ...
E-279 How many's one of them? Raise your hands now:
... them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
Oh, one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Now come, my brother, seek this blessing
That will cleanse your heart from sin,
That will start the joy-bells ringing
And will keep your soul on flame;
Oh, it's burning now within my heart,
Glory to His Name,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them; (Hallelujah.)
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
They were gathered in an upper room,
All praying in His Name,
They were baptized with the Holy Ghost,
Then power for service came;
Now what He did for them that day
He'll do for you the same,
And I'm so glad that I can say I'm one of them.
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them; (Hallelujah.)
One of them, one of them,
Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-130 Pe lângă asta, orice învăţătură a oricărei biserici, fie ea Baptistă, Prezbiteriană, Metodistă, Penticostală, sau orice ar putea fi, care nu stă literă cu literă cu această Biblie, este greşită! Căci Ioan a spus pe Insula Patmos, Duhul Sfânt, sau Cristos vorbindu-i, a spus aceasta, "Dacă scoate cineva ceva din Aceasta sau adaugă ceva la Aceasta..." Astfel cum veţi adăuga voi aceste simboluri păgâne de închinare la idoli, făcând trei dumnezei din Unul, şi toate aceste alte treburi păgâne pe care biserica primară niciodată nu a învăţat lucrul acesta şi era împotriva acestuia?
E-280 Now while we hum it, let's just shake hands with one another, say:
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them; (Hallelujah.)
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Aren't you? Say, "Amen." [Congregation says, "Amen."--Ed.]
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
E-131 Consiliul de la Niceea, dacă El era trei substanţe sau o substanţă, marea dezbatere, acei martiri au venit sus acolo, unii din ei cu-cu... Un ins, episcopul, predicatori penticostali, pentru punerea mâinilor peste bolnavi, i-au pus o tijă fierbinte prin braţe şi i-au tras braţele la spate în felul acesta. Alţii, stând, unde ei iau o sabie şi îi scot ochii afară, arătau ca un grup de martiri care stăteau pentru acest Cuvânt! Aleluia! Ei şi-au amestecat sângele cu profeţii din vechime. Acest Cuvânt, frate, Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu.
E-282 Can I sing this one verse over?
Though these people may not learn to be, (They don't have any great big D.D., Ph.D.'s, You see?, no great big things. See?)
These people may not learn to be,
Nor boast of worldly fame, (some great organization)
They have all received their Pentecost,
Every one of them baptized in Jesus' Name;
And they're telling now both far and wide,
His power is yet the same,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
One of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them;
I'm one of them, one of them,
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, not for all earth's golden millions would I leave this precious place,
Though the tempter has... persuade me oft has tried,
But I'm safe in God's pavilion, happy in His love and grace,
And I'm living on the hallelujah side. (Oh, my.)
E-132 Când aceşti păgâni au fost convertiţi, ei au adus înăuntru aceste simboluri în Creştinătate. Ei nu mai pot folosi Biblia, pentru că Biblia demaschează aceasta. Şi ei îţi vor spune chiar astăzi că ei nu au... ei nu cred Aceea. Ei spun, "Este în regulă, dar biserica este Cuvântul suprem."
E-283 I'm so glad of that. Aren't you? Aren't you glad to be one of them? Just one of them, one of them humble people that just emptied yourself out, come down, not before an idol, before a living God, not before an organization and put your name on a book, before a living God; not to recite a creed, but to let the Word become flesh in you. See, that's it. And humbled yourself. And then through that, He exalted you up above; not to be heady, high-minded, say "I'm this, that, or the other," but in humility, sweetness, and "How did He ever save a wretch like me? And how did He ever do it?" That's the way the real Christian feels. Don't you believe that? Oh, He is so real.
Real, real, He's so real to me.
Oh, real, real, He's so real to me.
Though some people doubt Him,
I can't live without Him,
That's why I love Him,
And He's so real to me.
Real, He's so real to me. (Sing it.)
Real, real, He's so real to me.
Though some people doubt Him,
... but I can't live without Him,
That is why I love Him,
And He's so real to me.
Oh, I'm so glad of that. Yes, sir. Oh, I'm so glad for this great old Gospel way, living in this glorious old Gospel way.
E-133 Bine, noi găsim acelaşi lucru în Penticostală. Să nu strigaţi despre "Catolică," când noi suntem la fel de vinovaţi, cea Metodistă, Baptistă, şi fiecare din ele.
E-285 Now, friends, till we meet at the throne of the Christ again, when you're praying, remember me. God bless every one of you. I'm--I can't say that I'm sorry I kept you here.
Now, to you that's got the handkerchief laid here, I just laid hands upon them while we were praying for the sick, if you noticed me doing it as soon as the Spirit struck. I didn't go in too many visions, because I'm weak, tired, you know, been here about two or three hours now, preaching. And I just started to get a few along the line so that you'll see that God is God. See? The impossible, the paradox, that the things unsearchable. The Devil...
Now, remember, each one of you has power in Christ. You don't have power; you have authority, your authority. You're just exalted way above, not to be exalt yourself up, but Christ has lifted you up. The more Christ lifts you up, the farther you want to be down (See?); you'll feel so humble. So how would He ever save a wretch like me, how did He ever do it? But He did it; and so I'm thankful for it. Amen. So good.
E-134 Voi Metodiştilor, aşa de sfinţi, atunci de ce l-aţi ucis pe Joseph Smith? Aceasta este America şi un drept la închinare. Eu nu cred ce a spus Joseph Smith, dar nu aveaţi nici un drept să-l ucideţi, aşa, Mormonul.
E-287 At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in heaven we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name (Precious Name.), O how sweet.
Hope of earth and joy of heaven;
Precious Name (O precious Name. Isn't He wonderful?)
Hope of earth and joy of heaven.
Now, listen; don't forget this. You sing the chorus, let me sing the verse to it. See? I know if I can think of the verse I want to sing of it, is the next thing.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King and kings of heaven we'll crown Him,
When our journey is complete. (See?)
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations around you gather,
Just breathe that holy Name in prayer.
That's all. Raise up that hand and listen at the brakes slide. See, see?
... breathe that holy Name in prayer.
Precious Name, O how sweet.
Hope of earth and joy of heaven;
Precious Name (O precious Name.), O how sweet.
Hope of earth and joy of heaven.
E-135 Voi Baptiştilor, câte aţi muşamalizat voi? Restul din voi?
E-289 Let's say that again, all of us together. What do you say? Let's just take that verse again, about, "Take the Name of Jesus with you, as a shield from every snare." Let's sing it now with our eyes closed:
Take the Name of Jesus with you,
As a shield from every snare; (Now listen. What do?)
When temptations 'round you gather, (What must you do?)
Breathe that holy Name in prayer.
Precious Name (Precious Name.)... (O how sweet.)
Hope of earth and...
[Brother Branham asks Brother Neville to dismiss--Ed.] (You want to come and dismiss...?... folks...?... Oh, all right. Go right ahead then.)
Hope of earth...
Brother Neville, your pastor, now.
E-136 Şi Penticostala, doar tot atât de vinovată ca restul din ele, devine o îngâmfată şi o grămadă de făţărnicie. Şi în loc de umilinţa şi puterea Duhului, voi aveţi Cuvântul fără Spirit. Şi voi faceţi mai mult rău decât aţi face dacă aţi fi fost la fel ca restul din ei. Înapoi în ceremoniile lor păgâne cu tot felul de idei trinitariene, şi toate aceste alte lucruri, nu le puteţi dovedi cu Cuvântul. Cuvântul este contrar la aceasta. Ce păcat, ce păcat!
E-137 Astfel când ei au format prima biserică din Roma, Creştinismul, ei au trebuit să destituie Biblia; şi să ia aceste ceremonii, ca să facă lucrul acesta, ei trebuiau să aibă vreun fel de bază, astfel au spus, "Petru a fost primul papă al Romei. Şi el încă rămâne în acel fel," spun ei. Bine, să spunem că el a fost, ar abandona Petru Cuvintele de la Cincizecime? V-aţi putea imagina un Iudeu să ridice idoli?
E-138 Şi când eu vă pot dovedi prin Cuvântul scris luat din Biblie, exact zilele şi anii, că Petru niciodată nu a părăsit Palestina decât o singură dată (şi a mers la Babilon prin Eufrat), niciodată nu a fost în Roma, după Scripturi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Este tot o idee păgână.
Acum vom aduce aceea direct afară în Protestantism.
E-139 Priviţi la Penticostală, fără a lua Cuvântul. Staţi cu acel Cuvânt şi veţi fi întotdeauna în regulă; vă daţi la o parte de la acel Cuvânt, veţi merge oriunde.
E-140 Aici cu ceva timp în urmă la o adunare mare cu o şcoală mare Penticostală, o femeie a sărit în sus, vorbind în limbi, şi a întrerupt chemarea la altar. Şi în acea seară când am venit înapoi, Billy m-a întâlnit afară, a spus, "Şti ce? Acea femeie a spus că avea un alt mesaj în seara asta care urma să-l dea."
E-141 Şi am privit la femeie (păr scurt, o rochie pe ea aşa de strâmtă arăta ca turnată în aceasta, stătea sus acolo aranjându-şi părul, trăgându-şi ciorapii sus), am ştiut că va sări sus. Şi a sărit sus, şi am spus, "Stai jos." Ea doar a continuat. Am spus, "Tu mă auzi? Stai jos!" Oh, vai.
E-142 Când am ieşit afară în acea seară, acolo erau patru sau cinci din acei inşi m-au întâmpinat afară acolo cu ea, au spus, "Tu ai întristat Duhul."
E-143 Am spus, "Orice duh care-l întristez cu Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie întristat." Am spus, "Nu spune Biblia că duhul prorocilor este supus prorocului? Dacă ea mărturiseşte, care prorocia este-este... Vorbind în limbi este prorocie dacă este tălmăcită." Am spus, "Atunci ea să aştepte până termin eu, atunci ea o poate avea."
El a spus, "Dar tu înveţi Cuvântul."
Am spus, "Acela este pe ce stau eu."
E-144 A spus, "Ea a avut ceva proaspăt şi nou din Cer, ceva diferit de Acela." Dacă aceea nu este înapoi la Catolicismul Roman eu nu ştiu ce este!
E-145 Fiecare cuvânt al omului să fie o minciună şi fiecare duh să fie o minciună, şi Cuvântul lui Dumnezeu să fie Adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este mai întâi!
E-146 Care este necazul astăzi, ei au aşa de multe descoperiri şi lucruri false. Este că ei se proşternează acolo afară şi îşi deschid inima la diavoli, în loc să stea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este unde zace necazul, aceea este treaba. Oameni, oneşti, sinceri, oameni buni, dar tu nu le poţi spune. "Bine, noi credem aceasta, ca oameni Penticostali." "Noi credem aceasta, ca oameni Baptişti."
E-147 Eu Îl cred pe Acesta pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu! Îl provoc pe oricine să mă corecteze în Acesta. Vedeţi? Aşa este. Acesta este Cuvântul! Staţi cu Acesta, Acesta este adevărat!
E-148 Astfel ei au format prima biserică, prima biserică Romano Catolică. Şi în loc să-l numească pe... el episcop, care l-au numit întotdeauna, acum ei îl numesc "Tată." Ei încă o fac. Şi ei spun aici, "Tu trebuie să admiţi aceasta, că această vaflă este Trupul lui Cristos. Şi, până în prezent, preotul este un zeu, pentru că Dumnezeu este obligat să asculte glasul preotului care schimbă această vaflă în Trupul literal al lui Cristos." Şi apoi oameni deştepţi lasă ca aceasta să li se vâre pe gâtul lor în jos! Oh, vai! Oh, cum...
E-149 Dar adevăraţii închinători, adevăraţii episcopi, au stat cu Cuvântul. Au stat chiar acolo în acel Consiliu de la Niceea, au susţinut acel Cuvânt chiar acolo. Da, domnule. Ei au intrat ca martiri, toate celelalte, dar ei au stat cu acel Cuvânt. Ei nu au vrut nici o idolatrie deloc.
E-150 Şi vreau ca cineva să-mi arate unde Sfântul Patrick a fost vreodată un Romano Catolic. Nu există un astfel de lucru! El a protestat acea biserică Romană. El era nepotul Sfântului Martin. Eu citeam aici, şi o femeie care a scris o... Hazeltine, D-na Hazeltine, Fragmente din Consiliul de la Niceea, a spus că s-a dus la fişierul din Oxford să obţină fişa pentru, să ia din, Viaţa Sfântului Martin, şi acest ins a spus, "Dar el nu a fost canonizat de către Biserica Romană." Cu siguranţă nu, el a protestat lucrul! Şi la fel a făcut Sfântul Patrick. Oamenii care au stat cu Cuvântul lui Dumnezeu şi-au zidit şcolile lor, s-au îndepărtat de la acel fel de lucruri.
E-151 Acum, noi aflăm, la fel este astăzi. Biserica Romană continuă drept înainte cu acelaşi biscuite rotund al lor, crezând că Cristos vine jos şi sare înăuntru. Şi, ascultaţi, voi ştiţi că preotul bea vinul? (Pe când, ei trebuie să-l ia unii cu ceilalţi, "Ei au trecut paharul de la unul la altul.") Dar, în forma păgână, preotul bea vinul. Vedeţi? Voi încă... Este totul păgân! Chiar exact. Lor nu le pasă.
E-152 Ei îţi spun, "Eu nu voi vorbi cu tine despre nici o Biblie." Acel slujitor, sau preot, mi-a spus mie acolo sus, a spus, "D-le Branham, tu încerci să vorbeşti despre o Biblie, eu vorbesc despre o biserică."
Am spus, "Dumnezeu este Cuvântul!" Exact. Acum, bine.
E-153 Aflăm în aceasta, până în ziua de azi, asta-i de ce biserica Romano Catolică trebuie să meargă la biserică ca să se închine. Ei sunt învăţaţi că "Dumnezeu este în această vaflă rotundă, Ostia în tabernacol." Vedeţi? Nu puteţi vedea că aceea este păgân? Sigur, este.
E-154 Nu puteţi vedea că oamenii care vor adopta orice-orice contrar cu acest Cuvânt este acelaşi grup? Nu a numit Biblia, în Apocalipsa 17, biserica Catolică "o curvă"? Nu i-a numit Aceasta pe Protestanţi mama a... că ea era "mama curvelor"? Acelaşi lucru! Ea a dat doctrine din cupa ei de spurcăciunea urâciunii curviilor ei, gunoi şi murdărie, născocirea omului simplu, în loc de Cuvântul viului Dumnezeu care este adevărat şi pur.
"O Dumnezeule, ai milă de noi," este rugăciunea mea.
E-155 Irineu a spus, am scris aici o notiţă ce a spus el, a spus, "Cuvântul lui Dumnezeu este ca o grămadă frumoasă de giuvaiere mari frumoase care au fost puse afară ca să facă o statuie a unui mare, Împărat puternic. Dar," a spus, "crezuri, dogme, denominaţiuni, iau acele giuvaiere frumoase şi fac forma unui câine din aceasta, şi înşeală pe neştiutorul Cuvântului. Aceasta fac ei ca să corupă căile lui Dumnezeu şi să aducă o ocară asupra Acestuia." Aleluia!
E-156 Când încercaţi să faceţi ca Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ca să se potrivească organizaţiei voastre, voi luaţi afară giuvaierele de pe Trupul marelui Împărat şi faceţi un chip de câine, sau o vulpe, sau un porc, sau ceva, din aceasta. Şi înşelaţi pe neştiutorul Cuvântului.
E-157 Aleluia! Există câţiva care au Duhul lui Dumnezeu, care stau pentru Cuvântul întrupat. (Dumnezeule, înmulţeşte rândurile noastre.) Cuvântul, nimic decât Cuvântul! Luaţi acel Cuvânt unde Isus a spus acolo, "Toate cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece."
E-158 Unde Acesta spune, "Botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos"; ei fac "Tată, Fiu, Duh Sfânt," trei dumnezei din Acesta. Ei iau tot felul de dogme, şi născocesc tot felul de lucruri, şi stropire în loc de scufundare. Totul! Fac un fel de bălăceală făcută de om din aceasta, în loc să pună aceasta în Giuvaier, în marele Împărat, Cristos.
Oh, Aleluia! Acela este Dumnezeu întrupat, Cristos!
E-159 Ei corup căile lui Dumnezeu. Lasă oamenii să vină în biserică, femei cu părul scurtat, purtând machiaj, cu rochii care arată scandalos. Bărbaţi atât de efeminaţi, lasă ca o femeie să¬i conducă în jur de ureche. Vin la biserică, şi joacă bunco şi bingo, şi tot felul de lucruri de corupţie. Şi predicatorii şi aşa mai departe afară pe plaje, cu femei goale îmbrăcate în costume de baie şi merg să înoate, fumează ţigări, şi se numesc "slujitori ai lui Dumnezeu"; când acest templu este un templu sfânt dedicat lui Dumnezeu, nu la murdăria lumii. Este adevărat. Dar ei au luat giuvaierele lui Dumnezeu şi au făcut un porc din acestea, sau o vulpe, sau un câine, sau un dihor, sau ceva, şi o îndeasă neînvăţatului, neştiutorului.
E-160 Îţi mulţumesc, Doc. Aveam una aici dar nu m-am gândit să o folosesc, o batistă.
Da, asta-i ce fac ei. Irineu a avut aşa-aşa dreptate.
E-161 Ce gândeşte Dumnezeu despre toată aceasta? Este chiar ca ce au încercat ei să spună, "Oh, nu contează pentru El"? Contează pentru El! Contează.
E-162 De ce i-a spus El lui Ieremia lucrurile care le-a făcut El atunci? De ce a spus El aceea? Aceasta contează. Dumnezeu are o cale.
E-163 Ce-i dacă Moise ar fi spus, "Îmi dau jos pălăria în loc de încălţăminte"? El nu ar fi văzut niciodată viziunea. Voi trebuie să veniţi pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu are o cale.
E-164 Este aşa de mult ce am putea spune. Să întoarcem doar la o Scriptură aici. Eu o am, multe din ele scrise. Să întoarcem la Numeri 25, doar un minut. Numeri 25, să vedem dacă aceasta¬aceasta contează ceva pentru Dumnezeu, sau nu. Să vedem dacă contează, dacă aceste crezuri, dogme (şi aşa mai departe) contează. "El este un Dumnezeu bun, El doar trece cu vederea peste întregul lucru." El nu o face! El aşează o linie şi trage un fir cu plumb, şi voi trebuie să veniţi la Aceasta.
Şi Israel locuia în Sitim, şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
(Ascultaţi!)
Şi ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor: şi poporul a mâncat, şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.
Şi Israel s-a alipit de Baal-peor: şi DOMNUL s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. (Nu-i de mirare că El a spus "Nu te ruga pentru acel fel de oameni"! Ha?)
Şi DOMNUL a zis lui Moise, Strânge pe toate căpeteniile poporului, şi spânzură-i înaintea DOMNULUI în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a DOMNULUI.
Şi Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare dintre voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care... s-au alipit de Baal.
E-165 "Ucideţi pe fiecare din ei! " Dumnezeu vrea să fie Dumnezeu, şi dacă El nu este Dumnezeu El nu va fi pe locul doi. El nu trebuie să-l lase pe Baal (şi vreo dogmă făcută de om, şi vreo teorie a vreunui om, sau vreo idee a unui crez, sau vreo idee a unei-a unei denominaţiuni) să stea în calea Lui, El este Dumnezeu şi El este în stare ca din aceste pietre să ridice copii lui Abraham. El nu trebuie să aibă denominaţiunile voastre. El nu trebuie să aibă societăţile voastre mari şi şcolile voastre şi lucruri. El ia ce poate El lua în mâna Lui, care este nimic, suflă suflarea de Viaţă în acesta şi devine ceva care Îl va sluji. Asta-i ce îl face pe El Dumnezeu. Cu certitudine, contează la Dumnezeu.
Voi spuneţi, "Nu contează." Ba contează! Desigur, contează.
E-166 Papa Leo cel Mare, el a domnit din 440 până în 461. Oh, el se gândea că făcea exact ce era bine, a venit în biserică... Înainte de el a fost Victor, şi el a fost un şobolan, de asemenea. Şi el a venit acolo, şi cum a pus Creştinii la moarte şi toate celelalte.
E-167 Şi atunci cine a început toată aceasta, punând aceasta crimă "legalizată"? Voi ştiţi cine a fost acesta? Sfântul Augustin din Hippo, aceea este exact cine a făcut-o.
E-168 Sfântul Augustin a avut o ocazie odată, aşa spune istoria, să devină un om mare şi să fie umplut cu Duhul Sfânt. El stătea în spatele curţii acolo, în Lion, Franţa, la acea mare şcoală unde Irineu a învăţat, şi ei şi Sfântul Martin. El stătea în curtea acestei şcoli şi Duhul Sfânt a venit la el, dar el a refuzat să-L accepte.
E-169 Atunci ce a devenit el? De două ori mai mult un copil al iadului decât era el la început, s-a dus direct la Hippo, Africa, acolo şi-a stabilit şcoala lui. Şi a fost...
"Arată-mi!"
E-170 Eu vă pot duce la istorie. El a fost cel care a autorizat cu cuvântul lui, că, "Era în regulă să pună la moarte orice eretic care nu ar fi fost de acord cu dogmele bisericii Romane," Sfântul Augustin din Hippo. Este un cercetător al Bibliei aici, sau cineva care a citit istorie, ştie că aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus?
Da, vedeţi? Sigur ei sunt. Sfântul Augustin din Hippo, el a fost cel care a dat verdictul că „Era în regulă a ucide eretici care nu erau de acord cu biserica Romană." Autorizând acele doctrine pagâne, de a se depărta de la Biblie, şi de a stabili o închinare la zeul-fiu. Ştiţi motivul de ce Creştinismul este...
E-171 Ştiţi de unde aveţi Crăciunul? Cristos a fost născut în Aprilie, dar ce au făcut ei? Sistemul solar încetineşte acum în timp ce se îndepărtează, fiecare zi devenind puţin mai lungă, sau puţin mai scurtă, şi puţin mai scurtă, şi din douăzeci până în douăzeci şi cinci este când zeul-soare a avut ziua lui de naştere. Este vorba cam de cinci zile acolo, atunci este când au avut ei circul Roman la acel timp, celebrarea zilei de naştere a zeului-soare la acel timp. Şi acum vedeţi ce aveţi acum? "Ei spuneau să-l facă pe 'zeul-soare,' să-l luăm 'Fiul lui Dumnezeu."' Şi întregul lucru este păgân în primul rând! Şi lumea pe străzi cu pantofi cu tocuri înalte, şi unduindu-se în sus şi în jos pe străzi, şi alergând prin magazine.
E-172 Şi aici zilele trecute soţia îmi spunea, "Cineva a spus, 'Nu ştiu ce să-i iau la tati.' A spus, ,Fratele îi va lua un litru de whiskey, şi celălalt a spus că-i va lua ceva şampanie.' Şi unul a spus, 'Ei bine, eu îi voi lua un-un set de poker."' Sărbătorire de Crăciun, păgân, închinare la diavol! În regulă.
E-173 Dar Augustin a autorizat aceasta. Dacă vreţi să vă referiţi la aceasta în a lui Schmucker, scrierea lui Schmucker, S-c-h¬m-u-c-k-e-r-s, Reformarea Glorioasă a lui Schmucker, iată ce a declarat, că, "De la timpul în care Sfântul Augustin din Hippo a emis acest verdict la biserica Catolică, a deschis uşile larg deschise pentru ei să ucidă tot ce vroiau atunci, care negau acea biserică păgână. Şi de la timpul Sfântului Augustin, cam trei sute de ani după Cristos, până în 1850, marele masacru din Irlanda, acolo au fost optzeci şi şase de milioane de Protestanţi ucişi de biserica Catolică. Aceasta este în martirologia Romană, 'Optzeci şi şase de milioane."' Acum discutaţi cu istoricul, el este cel care a spus aşa. Eu dor repet cuvântul lui. "Toţi care nu au fost de acord cu dogma Catolică!"
E-174 Nu catolic, cuvântul catolic, ei nu ei nu merită acel nume. Ei sunt păgâni Romani.
E-175 Nu acei oameni preţioşi. Există zeci de mii din acei oameni acolo afară, doar la fel de sinceri ca acei... cum este oricare alt idolatru. Ei cred că se închină lui Dumnezeu, când (înapoi la Cuvânt) ei se află într-un idol cu idoli peste tot. Vedeţi!
E-176 Bine, a fost o dog-... dogmă, dogme Romane. Şi, ascultaţi, vreau să declar ceva aici. Am trecut de aceea.
E-177 În anul 1640, în anul 1640, când a fost măcelul Irlandei, sub juristicţia Romană şi a preoţilor, o sută de mii din convertiţii Sfântului Patrick au fost ucişi. Dacă Sfântul Patrick a fost un Romano Catolic, atunci de ce şi-au ucis ei oamenii lor? Aceia erau muncitori în fabrici, şi de toate. Aşa este. "O sută de mii," în martirologie, "pe care i-au omorât pentru că nu au fost de acord cu învăţătura."
E-178 Eu am fost la câteva din bisericile Sfântului Patrick în Irlanda de Nord. Da, domnule. Am avut privilegiul să văd aceea. Era doar o veche carcasă mare. Ei nu aveau acei idoli ridicaţi, şi vărsând lucruri pe picioarele lor, şi să plătească acei oameni ca să vină înapoi şi să intre în acel idol. "Maria, ave, Maria, şi mama lui Dumnezeu," acelaşi lucru cum l-au făcut pentru Astarte (făcând vrăji), duhului Mariei.
E-179 Doar acum doi sau trei ani în urmă biserica Catolică a început o dogmă nouă că "Maria a înviat din morţi şi s-a dus în Cer." Câţi vă amintiţi asta? Oh, voi toţi, sigur, ziarele erau pline de aceasta. Dogme! Este edificată pe dogme, şi nici un strop de Adevăr nicăieri.
E-180 Acum, voi Protestanţilor sunteţi exact la fel de rău, care refuzaţi să luaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Este dogma bisericii Protestante la fel cum este dogma bisericii Catolice, şi noi suntem întru totul greşiţi până când nu ne întoarcem la Cuvântul viului Dumnezeu! Exact.
E-181 Voi Adunările lui Dumnezeu, voi Foursquare, voi unitarienii Penticostali, trinitarienii, sau orice aţi putea fi, veniţi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Terminaţi cu aceşti idoli denominaţionali de aici, sfinxi denominaţionali. Ei îşi fac vrăji (duhul divolului) în aceşti idoli denominaţionali. Ştiţi lucrul acesta? Denominaţiune este "un idol"!
Voi spuneţi, "Eşti tu un Creştin?"
"Sunt Prezbiterian."
"Eşti tu un Creştin?"
"Sunt un Metodist."
"Eşti tu un Creştin?"
"Sunt Penticostal."
E-182 Aceea nu înseamnă mai mult decât că eşti tu un "porc" sau un "câine" sau un "sconcs," nu are nimic mai mult de a face cu Aceasta. Aşa este. Ceea ce avem nevoie noi astăzi este: înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu!
E-183 Acum, dintre aceşti negustori şi oameni preţioşi în Nordul Irlandei, dacă Sfântul Patrick... unde se aflau toate şcolile lui. Voi ştiţi, că numele lui nu era Patrick? Numele lui a fost Succat. El a fost răpit când era un băieţel; surorile lui au fost ucise. Şi el s-a întors înapoi, pentru că el dresa câini ca să urmărească porci şi aşa mai departe, astfel el-el-el-el a făcut, când el a făcut aceea, atunci ei... el a găsit drumul lui înapoi acasă la tatăl şi mama lui. Şi a început o şcoală. Şi şcoala în Nordul Irlandei nu a acceptat niciodată papa ca vicar suprem al lui Dumnezeu, ei nu au crezut aceasta. Ei au stat cu Cuvântul. Dumnezeu să binecuvânteze acel sfânt binecuvântat, Sfântul Patrick, om mare.
E-184 Şi îi auziţi pe ei spunând că "Sfântul Patrick a alungat toţi şerpii din Irlanda." Citiţi istoria şi vedeţi ce a fost. Sfântul Patrick a crezut în vorbirea în limbi. Sfântul Patrick a crezut în a apuca şerpi sau a bea lucruri de moarte; şi când el a putut să apuce un şarpe şi să-l arunce afară din calea lui, ei au spus, "El a alungat şerpii afară din Irlanda." A fost pentru că el a crezut în a apuca şerpi, şi nimic nu îi va vătăma. Da, oh, sigur.
E-185 Ei nu au avut acele... aceste altare imense. Şi ce ar-ce ar face un sfânt... Ce ar face Irineu astăzi? Ce ar face Sfântul Patrick astăzi, să vadă sutele de miliarde de dolari puşi în Catolicismul Roman, ca să construiască biserici mari şi statui de un milion de dolari şi de toate întocmai cum fac Protestanţii?
E-186 Am făcut o afirmaţie zilele trecute şi aceasta i-a încurcat pe toţi, acela-i motivul pentru care eu ţin această bandă. Tu doar îi laşi în pace, orbul conduce orbul, lăsaţi-i să cadă în şanţ. Este singurul lucru pe care îl poţi face, vedeţi. Când le-am spus despre chemările la altar, nu a existat un astfel de lucru în Biblie ca "chemări la altar."
E-187 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... a sfinţeniei Sale. Prin a ne smeri la moartea Lui, recunoscându-ne nimic, atunci Duhul Sfânt vine înăuntru şi ne ridică sus. Şi noi nu ne încredem în noi înşine, căci noi nu putem face nimic, dar cu El noi putem face toate lucrurile.
E-188 Noi, în chipul Său, o imagine vie a unui Dumnezeu viu. Ce faceţi voi... Când voi vă predaţi lui Dumnezeu şi Dumnezeu vine înlăuntrul vostru, ce vă face aceasta pe voi? O imagine vie a lui Dumnezeu. Nu o statuie moartă pusă în colţ; nu o denominaţiune în sediul central la Washington, în-în-în Confederaţia Bisericilor; nu, aceea este o statuie moartă, o statuie moartă şi un crez mort. Ci o imagine vie în persoană!
E-189 Cineva învăţa zilele trecute, sau avea o mică notă, şi cineva a spus că, "Dacă un bărbat nu a fost mântuit, şi... Dacă un bărbat a fost mântuit şi soţia lui nu a fost mântuită, vor merge ei în Răpire? Femeia nu ar putea merge în Răpire, acolo nu ar fi un astfel de lucru ca o femeie să meargă în Răpire pentru că ei sunt una." Absurd! Isus a spus, "Vor fi doi într-un pat, şi Eu voi lua unul şi voi lăsa unul." Este o chestiune individuală între tine şi Dumnezeu, predând trupul tău; fie că mama, tata, copii, orice altceva primeşti Aceasta sau nu. Amin!
E-190 O Dumnezeule! Această lume coruptibilă, spurcată, murdară; aceste numite biserici spurcate, murdare, aşa numite biserici; aceste organizaţii spurcate, murdare; aceste crezuri spurcate, murdare care sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. O Dumnezeule, adu o persoană mică umilă pe undeva şi curăţeşte-i, şi înalţă-i în locurile Cereşti şi arată¬Te, Atotputernicule Dumnezeu. Amin. Ce lucru coruptibil a ajuns să fie!
E-191 Noi suntem făcuţi părtaşi ai sfinţeniei Sale. Noi, după chipul Său, noi suntem imagini vii ale unui Dumnezeu viu. Atunci, morţi faţă de sine, înviaţi cu El, (acum ascultaţi, ascultaţi la aceasta), Cuvântul Lui făcut trup din nou în noi. (Oh, Frate Neville!) Priviţi! Ce este aceasta? Nu dumnezeul mitic, imaginar şezând acolo afară, ci Dumnezeul cel viu. Ce este Dumnezeul cel viu? Cuvântul în voi făcându-Se real. Pfiu! Slavă lui Dumnezeu! Oh, eu ştiu că voi vă gândiţi că eu sunt un holy-roller, poate că sunt. Dar, oh, frate, o vedeţi voi? A triumfat asupra fiecărei denominaţiuni, a triumfat asupra la tot păgânismul, un Dumnezeu viu manifestat într-un templu viu, şi Cuvântul lui Dumnezeu ( care este Dumnezeu) este făcut trup în voi. De ce? Voi sunteţi aşezaţi în locurile Cereşti, aţi triumfat asupra tuturor lucrurilor, în Cristos Isus. Amin!
Oh, mie chiar îmi place Aceasta. Trebuie să sar peste ceva şi să continui.
E-192 Acum, ascultaţi. Atunci cel mai neînsemnat dintre credincioşii Lui, indiferent de cât-cât de mult, sau cine-cine, mic, sau orice eşti tu, cel mai neînsemnat dintre credincioşii Lui (în El) are tot răul sub ei. Vedeţi? Priviţi! Cristos este Capul Trupului. Aşa este? Ei bine, oriunde este Capul trupul este cu Acesta. Slavă! Unde merge capul meu acesta ia trupul meu cu el. Şi unde este Isus, Biserica este cu El. Amin! El nu iasă din Cuvântul Său; El stă în Cuvântul Său, veghează asupra Acestuia, să Îl manifesteze. Biserica Lui este cu El.
E-193 Şi, priviţi, voi spuneţi, "Dar, Frate Branham, eu sunt cel mai neînsemnat." Acela este talpa picioarelor Lui. Dar, amintiţi-vă, El a triumfat cu tine, a triumfat cu tine asupra fiecărei părticele din acesta, chiar dacă tu eşti talpa picioarelor Lui. Fiecare boală, fiecare diavol, fiecare putere, chiar însăşi moartea, este sub picioarele tale, sub tine. Slavă! Nu mă simt că eram de cincizeci şi doi de ani în această dimineaţă. Acesta este Adevărul. Dacă reuşesc măcar să fac ca această biserică să vadă lucrul acesta, frate, noi vom fi o biserică triumfătoare. Credincioşi în El, tot răul sub El. Oh, slavă!
E-194 Eu am să cercetez puţin, voi începe din nou data viitoare.
E-195 Ascultaţi, ascultaţi la aceasta. Voi ziceţi, "Frate Branham, eu nu am nici o putere." Nici eu nu am. Eu nu am nici o putere. "Bine, Frate Branham, eu sunt un slăbănog." Şi eu la fel. Dar eu nu depind de tăria mea, nu este tăria mea. Eu depind de autoritatea mea, vedeţi, autoritatea mea dată mie. Nu sunt eu tare, eu nu sunt tare. El este tare, şi eu-eu sunt al Lui.
E-196 Aici, ca aceasta, să spunem de exemplu, aici se face trafic venind în jos pe stradă, pe Fourth şi Broadway în Louisville, "zuum, zuum, zuum, zuum," doar cât de rapizi pot ei, şaizeci de mile pe oră de-a lungul străzii, fiecare grăbindu-se, se înbulzeşte, se agită. Un om mic iasă afară acolo, îşi ridică mâna, şi, frate, frânele patinează. Bine, acel om mic nu are destulă putere să oprească una din acele maşini, dar el are autoritate. (Slavă!) Nu este puterea lui. Ei bine, dacă una din acele maşini l-ar lovi, l-ar demola. Dar să-şi ridice el mâna! De ce? Şoferii maşinii recunosc acea uniformă.
E-197 Oh, frate, ei recunosc acea uniformă, frânele alunecă. De ce? Privesc la autoritatea lui. Privesc la ce este în spatele lui. Întregul sistem al oraşului este în spatele lui. Punerea în aplicare a legii oraşului este în spatele lui. Acea uniformă reprezintă lucrul acela. El este diferit, da, domnule, pentru că el este un poliţist.
E-198 El strigă, "Stop!" Ei bine, una din acele maşini se duce "zuum," şi doar îl ia aşa. Dar ei mai bine să nu încerce aceasta, priviţi la ce este în spatele lui. Ei vor scârţâi frânele şi patinează. El nici măcar nu trebuie să spună vreun lucru, doar îşi ridică mâna. Aceea o face, sigur. Autoritatea lui vine de la aplicarea legii, este toată în spatele lui. El însuşi, este slab, dar ce este în spatele lui? Aceea-i ce începe... ţinuta lui, el este tot îmbrăcat într-o uniformă.
E-199 Asta-i ce... nu idolul, dar cum ar trebui să fie îmbrăcată persoana. Să ne punem pe noi toată armura lui Dumnezeu, amin, coiful mântuirii, acest scut mare (de mărimea unei uşi) al credinţei. Oh, frate. Nu este ceea ce este el, dar ce reprezintă el.
E-200 Aceea este ce poliţistul... nu este acel om mic care stă acolo, el este doar un om obişnuit, dar ceea ce reprezintă el!
E-201 Armura noastră este Isus Cristos. Da, domnule. Toţi diavolii patinează frânele lor când ei văd Aceea. Când văd ei acea armură completă a lui Dumnezeu, adevăratul botez cu Duhul Sfânt, amin, care L-au văzut venind drept de la Tronul lui Dumnezeu, îmbrăcat în armura completă a învierii Lui. Amin.
E-202 Nu că tu eşti tare, tu nu eşti nimic, dar ceea ce este în spatele tău. De ce? Tu eşti mort. Te-ai înrolat la armată, te-ai înrolat la forţele de poliţie, tu vei ţine legea şi controlul acestor diavoli. Aşa este, tu eşti în forţele de poliţie, întregul lucru este în spatele tău. Vedeţi, tu eşti considerat mort, tu nu eşti nimic, nu ai putea opri nimic. Dar autoritatea ta care ţi-a fost dată, pentru că tu eşti înălţat şi stai în locurile Cereşti în Isus Cristos, diavolul recunoaşte lucrul acela. Totul îşi patinează frânele când acele mâini se ridică.
E-203 Sfântul Martin, odată într-un tribunal... Era un om jos acolo sfâşiat (un diavol), el muşca bucăţi mari din oameni în acel fel, şi oamenii fugeau, el încerca să-i omoare. A tras o mână bună... avea colţi imenşi, dinţi, el smulgea muşcături mari de carne în acel fel în timp ce hărţuia în jur.
E-204 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... în închinători. Şi în zilele care le-a văzut înainte, şi a ştiut că va fi aşa, când El Însuşi va fi dat afară din biserica Sa Proprie, biserica Laodiceană. El a spus, "Iată, Eu stau la uşă şi bat." Acea organizaţie L-a dat afară, şi ei au făcut-o astăzi, dar El stă la uşă să bată.
E-205 O Dumnezeule, fie ca membri Trupului Său să realizeze astăzi că noi suntem în Biserica triumfătoare. Noi suntem-noi suntem în Cristos. Noi suntem aşezaţi deasupra tuturor acestor lucruri ale lumii.
E-206 De ce ar vrea femeile noastre să-şi taie părul? Dumnezeule, aceasta arată că ceva este greşit. De ce ar vrea ele să se expună în lucruri cu aspect sexy? De ce ar avea oamenii noştri foame în inimile lor să audă un-un tip ca Elvis Presley sau¬sau vreunul din aceşti Rickişi, sau aşa mai departe, stau sus acolo cu o chitară veche şi acea muzică stridentă şi le fac pe fetele noastre tinere să se legene şi să-şi smulgă lenjeria lor de corp, şi lucruri? Dumnezeule, şi apoi acel băiat pretinde a fi Penticostal! O Dumnezeule, ce este... Priviţi la acest Pat Boone care pretinde că aparţine Bisericii lui Cristos şi toate aceste lucruri vulgare, murdare... O Dumnezeule, numindu-se "de la Biserica lui Cristos."
E-207 Dumnezeule, noi realizăm că insigna autorităţii nu este un nume al unei denominaţiuni, dar este puterea-puterea învierii lui Cristos în viaţa fiecărei persoane. Dumnezeule, fie ca aceşti oameni de aici în această dimineaţă să se străduiască să intre în Aceea. Şi dacă se iveşte prilejul ca această bandă să iasă afară vreodată prin ţară unde sunt oameni, Doamne, fă-i să ştie că nu a fost spus să fie cu răutate, căci aş fi greşit eu însumi, dar pentru ca Biserica să poată să fie triumfătoare şi să-şi dea seama de locul ei. Ca ei să vadă unde toţi aceşti idoli... Unde biserica Catolică a ieşit afară clar şi au făcut-o "un idol," Protestanţii o fac "o organizaţie," şi este tot la fel de rău; tăgăduind Cuvântul, "Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea." O Dumnezeule, cât de adevărat este Cuvântul Tău, fiecare Cuvânt!
E-208 Acum ne rugăm, Tată, ca tu să ne ierţi de păcatele noastre, şi fie ca acest Mesaj să pătrundă adânc în inimile noastre. Şi fie ca oamenii... Fie ca această biserică, în timp ce acest tabernacol mic acum este în proces de construcţie pentru construirea unei biserici, fie ca ei niciodată să nu privească la ceva frumos, dar doar suficient să adăpostească oamenii. Dumnezeule, fie ca ei niciodată să nu meargă să privească şi să spună, "Noi aparţinem la marele tabernacol care are cupola mare pe el." Dumnezeule, lasă ca aceasta să fie o carcasă goală. Fie ca ei niciodată să nu piardă din vedere Obiectivul, despre Isus Cristos. Fie ca El să fie Cel care umple templul lor, şi atunci puterea şi focul Duhului Sfânt va cădea pe altarul inimilor lor. Acolo-i unde este adevăratul altar, Doamne, este pe inima fiecărei persoane.
E-209 Mă rog în această dimineaţă ca acest Cuvânt să se aşeze aşa de apăsător pe altarul fiecărei inimi încât ei să nu fie niciodată în stare să se îndepărteze de la Acesta, ca ei să vină cu mintea sănătoasă şi cu înţelepciune la Evanghelie, crezând Cuvintele; şi să nu îşi deschidă inima lor la puteri demonice (sau senzaţii, sau chiuituri, sau să sară, sau-sau vreo manifestare, vreo formă fizică, sau ceva în felul acela), dar la Duhul adevărat, iubitor al lui Cristos, unde El se va manifesta pe Sine în dragoste şi putere.
E-210 Acordă aceasta, Doamne. Vindecă bolnavii şi suferinzii. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Că-ntâi El ma iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
[Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl iubesc – Ed.]
... Eu Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a cumpărat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-211 Cu capetele noastre aplecate, câţi îşi vor aşeza inimile pe altar şi să îl facă un ogor pentru Dumnezeu, ca El să poată semăna Cuvântul Său pe altarul inimii voastre, care să producă o viaţă a învierii lui Cristos? Vreţi să vă ridicaţi mâinile şi să spuneţi, "Dumnezeule, eu doresc aceasta cu toată inima mea"? Dumnezeu să vă binecuvânteze inimile voastre înfometate, zeci şi zeci.
Las-o acolo, doar las-o acolo,
Du povara ta la Domnul şi las-o acolo;
Dacă ne încredem şi nu ne îndoim niciodată,
El cu siguranţă ne va scoate afară;
Ducem povara noastră la Domnul şi o lăsăm acolo.
E-212 Chiar în inima voastră, amintiţi-vă Cristos Salvatorul, amintiţi-vă că El a murit pentru voi. Şi dacă tu doar vei muri faţă de tine însuţi, aceea va goli trupul tău, va goli sufletul tău, va goli inima ta de toate lucrurile din această lume şi toate plăcerile acesteia, atunci Cristos... tu vei învia cu El.
E-213 Dacă nu ai fost botezat în Numele lui Isus Cristos, este un bazin plin cu apă aici. Şi, când te ridici afară din acea apă, te ridici ca să umbli cu Cristos într-o viaţă nouă. Tu eşti mort atunci, tu nu mai eşti... mânia şi totul este dusă. Tu eşti o creaţie nouă în Cristos. Atunci El te învie prin Duhul Sfânt şi te aşează în locurile Cereşti cu Sine, cu mult deasupra la toate puterile acestei lumi.
E-214 Nu contează cât de neînsemnat, dacă eşti o mică spălătoreasă, dacă eşti-dacă eşti doar un frate care nu are a lui... ştie ABC-ul lui, nu are nici o importanţă cine eşti tu. Tu eşti în Cristos, triumfezi asupra tuturor lucrurilor. Şi autoritatea ta este peste fiecare demon şi fiecare putere pe care o are diavolul. Tu eşti în Cristos, triumfător.
În timp ce aveţi capetele voastre aplecate:
E-215 Eu ştiu că este un frate care a venit jos în această dimineaţă, Fratele Slink (Cred că ei l-au chemat "Sink, Jim Sink"), care cred a fi... Şi fratele nostru aici este recunoscut a fi un învăţător al acestui Cuvânt. Nu-i aşa, Frate Sink? Noi urmează să pune mâinile peste el în această dimineaţă chiar înainte să ne rugăm pentru bolnavi, pentru a-l ordina un slujitor (unul din fraţii noştri) să meargă afară la biserici să predice Evanghelia.
E-216 Frate Jim Sink, vrei să vi aici sus la altar? Vino, Frate Neville. Frate Junie Jackson, eşti aici? Careva din ceilalţi slujitori ai acestei Credinţe?
E-217 Fratele Jim Sink aici crede în această Evanghelie pe care noi o predicăm, Fiul lui Dumnezeu, să creadă că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară. Este aşa, Frate Sink? [Fratele Jim Sink răspunde, "Amin!" – Ed.] Crezi tu că El a murit şi a înviat din nou a treia zi, a triumfat asupra tuturor lucrurilor, şi şade la dreapta lui Dumnezeu, în centrul puterii lui Dumnezeu în Înălţime, veşnic viu pentru a face mijlociri pentru noi? ["Amin!"] Crezi tu în botezul cu apă în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor? ["Amin!"] Crezi tu în botezul cu Duhul Sfânt chiar cum Dumnezeu Îl va da, cu semne şi minuni să-l însoţească pe credincios? ["Amin!"] El crede asta. Şi eu cred că el avea o viaţă ireproşabilă înaintea oamenilor. El predică aici la biserică, deseori pentru ei aici, şi eu aflu, ,,un om minunat al lui Dumnezeu."
E-218 Acum, către această biserică, există vreun cuvânt aici, vreun om care are un cuvânt împotriva Fratelui Sink? Spuneţi-l acum sau tăceţi pentru totdeauna. Câţi credeţi căci cu predicarea acestui Mesaj şi a acestui Cuvânt că Fratele Sink... şi voi credeţi că prin mărturia Duhului Sfânt, că Fratele Sink să fie ordinat şi trimis din această biserică de aici ca un slujitor al Evangheliei, să proclame aceste Mesaje cum au fost predicate în această dimineaţă, peste tot unde el poate să meargă în lume unde Domnul îl va trimite? Ridicaţi mâinile şi spuneţi, "Mă voi ruga pentru tine, Frate Sink." Dumnezeu să te binecuvânteze.
Să ne aplecăm capetele.
E-219 Frate Neville, dacă îţi vei pune mâinile peste Fratele Sink în timp ce îţi pui mâna pe Biblie.
E-220 Tatăl nostru Ceresc, noi îţi aducem Ţie, în această dimineaţă, un om care a fost adus afară din corupţia acestei lumi, s¬a recunoscut mort faţă de sine şi a acceptat pe Cristos ca Mântuitor, a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, a înviat cu făgăduinţa primirii Duhului Sfânt, şi acum în locurile Cereşti, şi simte o chemare în viaţa lui pentru slujire.
E-221 O Dumnezeule, ca bătrâni ai acestei biserici, ca adunare şi supraveghetori generali şi aşa mai departe, ca să veghem turma de care Duhul Sfânt ne-a făcut să ne ocupăm, turma şi-a ridicat mâna că ştiind că Fratele Sink, "că el este un om drept," noi prin urmare ne punem mâinile peste el, atât Fratele Neville cât şi eu, ca bătrâni ai Tăi, şi prin aceasta ne rugăm rugăciunea de credinţă şi îl ordinăm pe Fratele Jim Sink în lucrarea lui Isus Cristos. Acordă aceasta. Fie ca el să fie umplut cu puterea lui Dumnezeu. Fie ca el să nu compromită niciodată. Fie ca el să câştige suflete pentru Tine.
E-222 Şi, Dumnezeule, ne angajăm loialitatea şi frăţia noastră pentru el, să-l sprijinim oriunde se află, în rugăciune, şi în ajutor, şi în orice fel putem. Primeşte-l, O Dumnezeule, aşa cum noi ţi-1 prezentăm Ţie. În Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Amin.
E-223 Cu mâinile tale pe Cuvânt, şi iată Fratele meu Sink, eu te ordinez un frate în Cristos şi în părtăşia noastră, în Numele lui Isus Cristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze. Bine. Şi adunarea a spus, "Amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] Dumnezeu să te binecuvânteze. Este mult de făcut în Evanghelie, nevoie foarte mare, noi suntem în spatele tău sută la sută cu tot ce putem face să ajutăm. Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-224 Nu este El minunat a fi un... Oh, vai! Îmi place să văd omul. E în regulă. El este, după cum înţeleg acum, el preia păstorirea Tabernacolului Sfinţeniei din Utica, Indiana, de care el locuieşte nu departe de acolo.
E-225 Acum, să vedem. Oh, îi avem pe acei fraţi? Oh, cred că trebuie să ne rugăm pentru bolnavi încă, nu-i aşa? În regulă, au dat ei... aţi dat ceva cartonaşe de rugăciune? În regulă, să chemăm câteva cartonaşe de rugăciune chiar repede, doar fiecare să stea liniştit dar un moment. Suntem chiar în întârziere. Îmi puteţi da zece minute? În regulă. Cartonaşe de rugăciune, oamenii care au rugăciune... De la cât le-aţi dat, unu?
E-226 În regulă, cartonaşul de rugăciune numărul unu, vrei să vi, numărul doi, numărul trei, numărul patru, numărul cinci. Cartonaşul de rugăciune numărul unu, doi, trei, patru, cinci, staţi chiar aici, doar cât de repede puteţi acum, dacă vă puteţi ridica. Dacă nu puteţi, bine, doar anunţaţi-ne, vom veni să vă purtăm. Vom încerca să luăm cât de mulţi putem. Unu, doi-doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece; şase, şapte, opt, nouă, zece; şi numai doi s-au ridicat din aceea. Zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cinsprezece. (Hm?) Ei toţi, toate cartonaşele de rugăciune, mutaţi-vă pe cealaltă parte, veniţi pe această parte aici, pe partea aceasta dacă vreţi.
E-227 Oh, nu este El minunat? Acum, fiecare doar cât de reverenţi puteţi, aproximativ zece minute acum, doar aproximativ zece minute. Acum, aceia cu cartonaşe de rugăciune, noi am făcut o declaraţie că "Oamenii pentru care vor să li se facă rugăciune, să vină cu cartonaşele lor de rugăciune," şi aşa ca noi nu să nu... Vedeţi, ei continuă să vină înapoi, şi atunci ei încearcă să folosească darurile lui Dumnezeu ca o tablă de Ouija [spiritism¬Trans.], dar noi nu-noi nu credem în a face aceea.
E-228 Noi-noi credem doar în a-l lăsa pe Dumnezeu să-şi facă Lucrarea Sa. Credeţi lucrul acesta? Câţi credeţi acest Mesaj din această dimineaţă a fi Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu Îl cred cu toată inima mea, suflet, şi minte.
E-229 Acum, se pare că avem aproximativ cincizeci de oameni aici pentru care să ne rugăm, cam aşa ceva. Acum, ascultaţi. Acum, fiecare din voi sunteţi în Cristos. Voi sunteţi în Cristos Isus, triumfători asupra tuturor bolilor. Voi toţi care sunteţi în rândul de rugăciune, care sunteţi Creştini, credincioşi născuţi din nou, ridicaţi-vă mâinile. Poziţia voastră atunci este în Cristos. Voi deja sunteţi triumfători, şi singurul lucru care trebuie să-l faceţi acum este să acceptaţi şi să credeţi că ce a spus Dumnezeu este Adevărul.
E-230 Nu aş putea cu greu să iau acel rând pentru discernămât, ar fi prea mult de făcut, ne-ar lua prea mult. Nu ar fi pentru mine, eu cred că aş putea să stau aici tot restul zilei, eu chiar mă simt bine. Eu chiar mă simt bine. Eu ştiu că Aceasta este adevărat. Laudă Domnului! Dar acum noi suntem în Cristos, acum noi suntem aşezaţi poziţional în Cristos. Amin! Oh, vai! Sunt aceste lucruri care v-am învăţat Adevărul? Dacă sunt, atunci El se va produce pe Sine. Aşa este.
E-231 Câţi dintre voi oamenii din rândul de rugăciune sunt străini faţă de mine? Cunosc mulţi dintre voi, dar unii dintre voi sunt străini. Ridicaţi-vă mâna, care ştiţi că nu ştiu nimic ce este în neregulă cu voi, ridicaţi-vă mâna sus; toţi de-a lungul rândului, aha, bine. Este El Cristos? Credeţi lucrul Acesta? Voi trebuie să aveţi credinţă, trebuie să O credeţi. Dacă nu credeţi Aceasta, atunci Aceasta nu va funcţiona. Voi trebuie să vă cunoaşteţi poziţia, trebuie să vă cunoaşteţi locul vostru. Aşa este, Frate West? Aşa este. Să vă cunoaşteţi poziţia, Cristos a promis "Lucrurile pe care Eu le fac le veţi face şi voi." Credeţi Aceasta cu toată inima voastră.
E-232 Acel om care stă acolo în spate are ceva în neregulă cu şoldul lui. Crede Aceasta cu toată inima ta. Tu nu poţi ajunge în rândul de rugăciune, dar tu poţi merge înapoi şi să şezi jos, aceasta va pleca. Şi nu este cancer. Du-te înapoi şi aşează-te, este totul terminat. Eu nu l-am văzut pe om niciodată în viaţa mea. Dacă noi suntem străini, frate, ridică-ţi mâna sus. Dacă noi suntem străini... Ce se întâmplă, el este vindecat! Isus Cristos te face bine.
De-a lungul acestui altar, credeţi voi?
E-233 Cât despre tine? Noi suntem străini, eu nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Mă crezi a fi slujitorul Lui? Crezi acest Mesaj pe care îl predic eu? Ce-ar fi dacă ţi-aş spune că problema ta de spate te va părăsi? Crezi Aceasta cu toată inima ta? Bine, D-le Burkhart, du-te înapoi în Ohio, tu eşti vindecat. Isus Cristos te face bine.
E-234 Tu nu eşti pentru tine, tu eşti aici pentru altcineva. Este o femeie. Şi ea este din Ohio, de asemenea, aşa este, numele este Alice McVan. Aşa este. Ea a avut o operaţie. Aşa este. Probleme de stomac şi probleme de femei şi nervozitate. Aşa este? Doar crede şi ea se va face bine. Mergi înainte şi crede Aceasta cu toată inima ta. Crede Aceasta cu toată inima ta, ea o va avea.
E-235 Ce mai faceţi? Eu nu vă cunosc, suntem străini. Aşa este? Tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Crezi că noi am triumfat în Cristos? Dacă crezi, cu nervozitatea ta şi cu problemele şi lucrurile pe care le ai, atunci, D-na Allen, te poţi întoace înapoi la casa ta şi să te faci bine.
E-236 Cred că noi suntem străini, nu-i aşa? Eu nu te-am mai văzut înainte. Aceasta este prima dată când ne-am întâlnit vreodată, suntem străini unul faţă de celălalt. Mă crezi tu a fi profetul Lui? Crezi tu lucrul acesta? Tu suferi cu o problemă de rinichi. Este corect, nu-i aşa? Tu nu eşti de aici, eşti de jos din Sud. Tu te rogi pentru copiii tăi nemântuiţi. Acela este soţul tău în spatele tău. El are un bărbat pe inima lui în această dimineaţă, un prieten pentru care se roagă. Ascultă, eu văd pe cineva, voi sunteţi-voi sunteţi mama şi tata unui prieten de-al meu. Un om vine aici sus numit L.C. sau S. T., sau aşa ceva, S. T. sau ceva, care este¬care este fiul tău. [Fratele Neville spune, "J. T." – Ed.] J. T. ... Asta este, S. T. Nu, nu este J. T., eu ştiu. Este un om mic, cu părul negru, l-am văzut stând chiar aici în faţă unde se află el acum. Întoarce-te acasă, tu ai cererea ta. Du-te înapoi acasă.
E-237 Este acel om aici în această dimineaţă, un om de jos din Georgia? Da. T.S. Da. Eu niciodată nu i-am văzut pe mama şi pe tatăl tău în viaţa mea, şi tu şti că este adevărat, dar te-am văzut pe tine aici sus, chiar aici înaintea lor chiar atunci. Am ştiut că a fost. Tu ai cererea ta, nu te îndoi.
E-238 Voi credeţi toţi, cu toată inima voastră? Acum, câţi? Fiecare din voi toţi sunteţi în Cristos. Voi spuneţi, "Este aceea Evanghelia?" Este exact ceea ce a făcut Isus Cristos. Este exact ceea ce au făcut apostolii. Este exact ceea ce Irineu şi restul din ei au făcut. Este exact.
Credeţi voi Aceasta? Atunci aplecaţi-vă capul.
E-239 Vino aici, bătrâne. Sunt prea mulţi oameni pentru a trece prin tot rândul în felul acela. Am ales doi sau trei jos acolo. Vino chiar aici jos. Acest Frate Neville al meu este un om al lui Dumnezeu. Eu cred lucrul acesta.
E-240 Noi vom trece prin acest rând aici şi ne vom ruga pentru aceşti oameni, punem mâinile peste ei. Voi toţi credeţi că ei se vor face bine, fiecare din voi? Fiecare de aici vor crede Aceasta? Atunci aplecaţi-vă capul acum, noi suntem în triumful Bisericii.
E-241 Doamne Isuse, eu îl cunosc pe acest frate, acela este motivul că eu nu i-am spus nimic despre aceasta. Eu ştiu ce vrea el. Mă rog ca Tu să îl vindeci, Doamne, şi dă-i cererea lui. În Numele lui Isus Cristos.
E-242 Tată Ceresc, cu mâinile puse peste acest frăţior, în această dimineaţă, noi cerem în Numele lui Isus pentru eliberarea lui. Amin.
E-243 Oh, tu eşti...
Tată Ceresc, dă-i Surorii noastre Dauch aici, o soră bună, care a fost o prietenă adevărată pentru noi aici, familiei mele şi a dragilor noştri. Noi credem că ea şi soţul ei sunt copiii Tăi. Mă rog, Dumnezeule, ca tu să-i acorzi cererea ei în această dimineaţă. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-244 Dumnezeule, în Numele lui Isus, binecuvântează pe Sora noastră Bruce. Noi ştim, Doamne, că ea este slujitoarea Ta. Ne rugăm ca Tu să-i dai a ei-cererea ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-245 O Tată Ceresc, dându-ne seama că-că numai Tu o poţi vindeca pe Sora Blankco, ne rugăm ca Tu să o binecuvântezi şi să-i acorzi această cerere, Doamne. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-246 Tată Ceresc, peste sora noastră ne punem mâinile în Numele lui Isus Cristos, cerem pentru eliberarea ei spre slava Ta. Amin.
E-247 "Aceste semne vor urma pe cei care cred," A şi ne punem mâinile peste această soră care se va însănătoşi. În Numele lui Isus, acordă aceasta, Doamne. În timp ce acest trup care tremură, nervos, stă în picioare aici, Doamne, sub impactul Duhului Sfânt, şi obosit, dar Tu eşti Dumnezeu. Vindecă această tânără, mă rog, în Numele lui Isus Cristos.
E-248 Dumnezeule Atotputernic, dă fratelui nostru cererea lui. Acordă aceasta, Tată. Noi punem mâinile peste el şi condamnăm vrăjmaşul, cei care ar otrăvi sufletul lui, sau ar pune un-un semn negru înaintea lui. Fie ca el să se ridice triumfător peste aceea în această dimineaţă, Doamne, şi să realizeze poziţia lui în Cristos Isus. Şi astfel va avea el ceea ce cere, în Numele lui Isus.
E-249 Tatăl nostru Ceresc, cu mâinile puse peste acest frate, în Numele lui Isus Cristos, acordă-i cererea. Amin.
E-250 Această fetiţă drăgălaşă, Tată, în Numele lui Isus fie ca Domnul să fie milostiv, spre Slava lui Dumnezeu noi cerem pentru eliberarea ei.
E-251 Dumnezeule, noi ştim strigătul inimii acestei mame şi strigătul fiicei ei. Dumnezeule, acordă-i credinţă în această dimineaţă, şi apoi aplică aceasta chiar acum, ştiind că ea are putere asupra acesteia. Şi aceasta se va face, în Numele lui Isus Cristos.
E-252 Dumnezeule, vindecă acest băieţel, ne rugăm în Numele lui Isus Cristos.
E-253 Dumnezeule, Tatăl nostru, noi punem mâinile peste sora noastră şi cerem în această dimineaţă ca Tu să-i acorzi cererea ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-254 Tatăl nostru Ceresc, în timp ce această doamnă mică vine să-şi ia locul ei pentru vindecare, noi punem mâinile peste ea şi cerem vindecarea ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-255 Peste acest copilaş drăgălaş ne punem mâinile, în Numele lui Isus Cristos, cerem vindecarea.
E-256 Prin Numele lui Isus Cristos, cu mâinile peste sora noastră, fie ca Tu să o vindeci acum.
E-257 Tatăl nostru, Care eşti în Cer, sfinţească-se Numele Tău, peste acest frate ne punem mâinile. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să creadă Aceasta. Amin.
E-258 Tată Ceresc, peste fratele nostru galant aici, slujitorul Tău, un om al lui Dumnezeu, ne punem mâinile peste el ca cererea lui să-i fie acordată. În Numele lui Isus Cristos fie ca el să-şi ia poziţia lui acum. Acum, iată un fiu al lui Dumnezeu, în gloria timpului, O Doamne.
E-259 Tată Ceresc, peste surioara noastră care a venit chiar din întunecime ca să umble în Lumină, acordă, Doamne, ca sufleţelul ei galant să fie ridicat în înălţime în această dimineaţă, în atmosfera Cerească. Şi dă-i a ei-cererea ei, în Numele lui Isus. Amin.
E-260 Tată Ceresc, peste fratele nostru aici noi avem mâinile puse în Numele lui Isus Cristos, cerem ca această cerere să-i fie acordată. În Numele Domnului Isus Cristos. Amin.
E-261 Tatăl nostru Ceresc, punem mâinile peste copilaşul Surorii noastre, şi cerem ca cererea ei să-i fie acordată, Tată, aşa cum ne punem mâinile noastre peste ea în Numele lui Isus Cristos.
E-262 Tatăl nostru Ceresc, ne punem mâinile peste sora noastră, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca cererea ei să fie acordată, în Numele lui Isus. Amin.
E-263 Tatăl nostru Ceresc, în timp ce sora noastră trece prin acest rând şi să lase... noi ne punem mâinile peste ea, fie ca Cristosul lui Dumnezeu să se apropie acum şi să condamne necazul şi să o facă bine. Amin.
E-264 Tată Ceresc, peste fratele nostru, ne punem mâinile peste el şi cerem ca în Numele lui Isus Cristos, ca Tu să îl vindeci în Numele lui Isus. Amin.
E-265 Tată Ceresc, peste această fată ne punem mâinile noastre, şi cerem preţiosului nostru Domn. În Numele lui Isus Cristos, cerem vindecarea ei. Amin.
E-266 Scumpul nostru Domn, noi ne punem mâinile peste fratele nostru, în Numele Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos, Care noi suntem mai mult decât biruitori prin El. Şi cerem ca Tu să-i dai fratelui nostru cererea lui, în Numele lui Isus. Amin.
E-267 Tatăl nostru, peste fratele îngrijitoarei noastre, acest ostaş mic al Crucii, mă rog, Dumnezeule, ca Duhul Tău să vină peste el şi să-i acorde cererea. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-268 Tatăl nostru Ceresc, peste acest ostaş viteaz al Crucii, el a stat pentru Cuvântul Tău în-în timpuri de critică şi aşa mai departe, şi încă stă lângă Cuvânt, a plecat mai mult decât biruitor în Cristos Isus. Dă-i cererea lui, Tată. Mă rog rugăciunea mea şi dă¬i din binecuvântarea Ta, Doamne, ca Tu să-l vindeci şi să-i dai cererea lui. În Numele lui Isus. Amin.
E-269 Tată Ceresc, acest copilaş nu poate trăi în afara lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îl poate face bine. Îmi pun mâinile peste el şi îl condamn pe vrăjmaş, în Numele lui Isus Cristos. Binecuvântează copilul, şi fie ca Tu să îl ajuţi să prospere în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-270 Tată Ceresc, pentru sora noastră, peste care noi punem mâinile în Numele lui Isus Cristos, cortul triumfător al lui Dumnezeu făcut trup şi a locuit printre noi. Fie ca prin Numele Lui, Numele neprihănit al acelui Fiu al lui Dumnezeu, Isus Cristos, să-i dai surorii noastre cererea ei. Amin.
E-271 Sora noastră Kidd, binecuvântată să-ţi fie inima. Tatăl nostru Ceresc, aşa cum îl ţin pe acest bărbat şi femeie în vârstă în mâinile noastre aici, care a propovăduit Evanghelia când eu eram doar un băieţel, cu câteva zile în urmă zăcea pe moarte cu un cancer; m-am grăbit să ajung la el, şi puterea lui Dumnezeu s-a năpustit în jos peste un om în vârstă de optzeci de ani şi l-a vindecat, încât doctorii au fost miraculos de tăcuţi, nu au putut înţelege lucrul acesta. Mă rog ca tu să-i acorzi cererea în această dimineaţă. Soţioara lui binecuvântată, Doamne, care spăla pe o scândură pentru a-l trimite pe soţul ei în lucrare să propovăduiască această-această Evanghelie Sângerândă a lui Isus Cristos. Acordă aceasta, Doamne.
E-272 Binecuvântează pe fiul lor, Junior, Doamne. Ne rugăm ca Tu să îl faci bine şi să-l ţi tare, Doamne. El este suportul lor să-i care din loc în loc, să aşeze batiste. Deşi aşa de bătrâni că ei nu mai pot ieşi afară în câmp, dar ei merg de la spital la case, punând batiste peste bolnavi. Dumnezeule, Tu vei onora aceea, ştiu că Tu o vei face. Binecuvântează-i şi dă-le tărie pentru încă multe zile, Tată. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-273 Te binecuvântez. Se va face, Frate Kidd, se va face. [Fratele şi sora Kidd vorbesc Fratelui Branham – Ed.] Laudă lui Dumnezeu. Amin. Da, cel pentru care am avut rugăciunea prin telefon.
E-274 Un bărbat şi o femeie în vârstă de optzeci de ani, şi trecuţi, nu pot merge afară în câmpuri şi să stea în amvon, prea bătrâni la acest timp să predice aşa, dar încă vor trimite aici şi obţin pachete de pânze de rugăciune şi le trimite la bolnavi şi suferinzi, le duc la spitale şi de toate în felul acela. Să le pună peste... Ei nu mai pot ieşi afară şi să sprijine slujba în acel fel, dar ei o duc înainte cât de bine pot ei. Ar trebui să ne facă pe noi oameni tineri să ne simţim ruşinaţi de noi înşine. Aşa este, făcând ceva pentru Cristos.
E-275 Amintiţi-vă, acest om bătrân aici, Fratele Kidd, propovăduia Evanghelia înainte să mă nasc. Aşa este, afară acolo rugându-se pentru bolriavivun bătrân ostaş viteaz. Şi aici, bătrân, câţi ani ai, Frate Kidd? În vârstă de optzeci şi unu de ani, încă mergând pentru Împărăţia lui Dumnezeu! Prea bătrân pentru a sta în amvon şi să susţină un mesaj în acel fel, dar va merge la spital, la marginea paturilor, unde are un băiat care-l duce în jur într-o maşină. Şi ei nu pot umbla, astfel ei doar îl conduc într-o maşină şi îi duc într-un loc, şi ei amândoi, cuplu bătrân, intră acolo şi pun o batistă pe ei.
E-276 Ei au avut pe cineva drag foarte aproape de moarte zilele trecute, o fată, ei chiar mi-au spus despre aceasta. Noi ne-am rugat pentru ei, nepoată, au mers şi au pus... Copila este sus acum. Laudă lui Dumnezeu!
E-277 Fratele Kidd, m-au sunat aici cu ceva timp în urmă, cam acum doi ani, eu presupun, că a fost, că el a avut cancer la prostată, cam pe la vârsta de şaptezeci şi opt de ani, sau optzeci, aproape de optzeci de ani, cu cancer la prostată. Doctorul doar a renunţat la aceasta, nu mai era nimic ce se putea face. Noi ne-am grăbit, eu şi cu Billy şi am făcut cu schimbul la condus, ca să ajungem acolo unde se afla el. Şi Duhul Sfânt ne-a spus să mergem în dimineaţa aceea. Noi de obicei nu facem lucrul acesta numai dacă suntem călăuziţi să o facem. Şi Duhul Sfânt a spus, "Du-te," şi noi am luat-o spre acolo şi am pus mâinile peste bătrân, ca să ne rugăm pentru el. Şi doctorii nu pot găsi o urmă din acesta nicăieri. Slavă lui Dumnezeu! Oh! De ce? Poziţia noastră este în Cristos Isus, înălţaţi mult deasupra tuturor bolilor şi tuturor puterilor vrăjmaşului.
E-278 Oh, nu sunteţi fericiţi pentru El?
Sunt oameni aproape peste tot,
Ale căror inimi sunt toate în flăcări
Cu acest Foc care a căzut la Cinzecime,
Care i-a purificat şi i-a făcut curaţi;
Oh, îmi arde acum în inimă,
Oh, slavă Numelui Său!
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Chiar dacă aceşti oameni s-ar putea să nu înveţe să fie,
Sau să se mândrească cu faima lumească,
Ei toţi au primit Cinzecimea lor,
Botezaţi în Numele lui Isus;
Şi spun acum, şi departe şi peste tot,
Puterea Lui este încă aceeaşi,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
E-279 Câţi sunteţi unul din ei? Ridicaţi-vă mâinile acum:
... ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei;
Oh, unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Acum vino, fratele meu, caută această binecuvântare
Care îţi va curăţi inima de păcat,
Care va începe să sune clopotele de bucurie
Şi va ţine sufletul tău în flăcări;
Oh, îmi arde acum în inima mea,
Slavă Numelui Său,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei; Aleluia!
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi se rugau în Numele Lui,
Au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Apoi putere pentru serviciu a venit;
Acum ce a făcut El pentru ei în acea zi
El va face pentru tine la fel,
Şi sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Sunt Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei; Aleluia!
Unul din ei, unul din ei,
Oh, sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
E-280 Acum în timp ce o fredonăm, doar să ne dăm mâinile unii cu ceilalţi. Spuneţi:
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei; Aleluia!
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune să sunt unul din ei.
E-281 Nu sunteţi voi? Spuneţi, "Amin!" [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.]
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul cu ei;
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
E-282 Pot să cânt acest verset din nou?
Chiar dacă aceşti oameni s-ar putea să nu înveţe să fie. (Ei nu au nici un mare D.D., Ph.D.-uri, vedeţi, nici un lucru mare, vedeţi.)
Aceşti oameni s-ar putea să nu înveţe să fie, Nici nu se mândresc cu faimă lumească, (vreo mare organizaţie)
Ei toţi au primit Cinzecimea lor,
Fiecare din ei botezaţi în Numele lui Isus; Şi spun acum, şi departe şi peste tot, Puterea Lui este încă aceeaşi,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei;
Sunt unul din ei, unul din ei,
Sunt atât de bucuros să pot spune că sunt unul din ei.
Oh, nici pentru milioanele de aur ale lumii nu aş părăsi acest loc preţios,
Chiar dacă ispititorul a... să mă convingă deseori a încercat,
Dar eu sunt în siguranţă în pavilionul lui Dumnezeu, fericit în dragostea şi harul Său,
Şi eu locuiesc pe partea Aleluia!
E-283 Oh, vai! Sunt atât de bucuros pentru lucrul acesta. Voi nu? Nu sunteţi bucuroşi să fiţi unul din ei? Doar unul din ei, unul din acei oameni umili care doar v-aţi golit, aţi venit jos (nu înaintea unui idol), înaintea unui Dumnezeu viu, (nu înaintea unei organizaţii şi să vă puneţi numele în registru), înaintea unui Dumnezeu viu, (nu să recitaţi un crez), dar ca să lăsaţi Cuvântul să devină trup în voi. Vedeţi, asta e. Şi v-aţi smerit, şi atunci prin aceea El v-a înălţat deasupra sus, (nu pentru a fi impetuos, încrezut, să spui "Eu sunt asta, aceea sau cealaltă"), dar în smerenie, bunătate, şi "cum de a salvat El vreodată un netrebnic ca mine, şi cum de a făcut-o El?" Acela-i felul cum se simte adevăratul Creştin. Nu credeţi asta? Oh, El este aşa de real!
Real, real, El este atât de real pentru mine!
Oh, real, real, El este atât de real pentru mine! Chiar dacă unii oameni se îndoiesc de El, eu nu pot trăi fără El,
Iată de ce eu Îl iubesc, şi El este atât de real pentru mine!
Real, El este atât de real pentru mine! (Cântaţi¬o!)
Real, real, El este atât de real pentru mine!
Chiar dacă unii oameni se îndoiesc de El, dar eu nu pot trăi fără El,
Iată de ce eu Îl iubesc, şi El este atât de real pentru mine!
E-284 Oh, oh, sunt atât de bucuros de asta! Da, domnule. Oh, sunt atât de bucuros pentru această cale veche minunată a Evangheliei, trăind pe această minunată cale veche a Evangheliei.
E-285 Acum, prieteni, până când ne întâlnim la Tronul lui Cristos din nou, când vă rugaţi, amintiţi-mă. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare din voi. Nu pot spune că îmi pare rău că v-am ţinut aici.
E-286 Acum, pentru voi cei care aţi aşezat batistele aici, eu doar ce am pus mâinile peste ele în timp ce ne rugam pentru bolnavi, dacă m-aţi observat făcând lucrul acesta de îndată ce Duhul a lovit. Nu am intrat în prea multe vedenii, pentru că sunt slăbit, obosit, voi ştiţi, sunt aici cam de două sau trei ore acum, predicând, şi doar am început să iau câţiva de-a lungul rândului aşa ca voi să vedeţi că Dumnezeu este Dumnezeu. Vedeţi? Imposibilul, paradoxul, că lucrurile de necercetat... Diavolul...
E-287 Acum, amintiţi-vă, fiecare din voi are putere în Cristos. Voi nu aveţi putere, voi aveţi autoritate, autoritatea voastră. Voi doar sunteţi înălţaţi, mult deasupra; nu să fiţi înălţaţi voi înşivă, dar Cristos v-a ridicat. Cu cât vă înalţă Cristos mai sus, cu atât vreţi să fiţi mai jos, vedeţi, vă veţi simţi atât de smeriţi. Aşa că cum ar salva El un netrebnic ca mine, cum de a făcut-o El vreodată? Dar El a făcut-o, şi astfel eu sunt recunoscător pentru aceasta. Amin! Ce bine!
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al Regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump! Nu este El minunat?)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-288 Acum, ascultaţi, nu uitaţi aceasta. Voi cântaţi refrenul, lăsaţi-mă pe mine să cânt strofa. Vedeţi? Nu ştiu dacă îmi pot aminti strofa care vreau să o cânt din aceasta, este următorul lucru.
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al Regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă. (Vedeţi?)
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut pentru fiecare cursă;
Când ispitele în jurul tău se adună,
Doar susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Asta e tot. Ridicaţi sus acea mână şi ascultaţi alunecatul frânelor! Vedeţi? Vedeţi?
Susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-289 Să spunem aceea din nou, noi toţi împreună. Ce spuneţi? Să luăm doar acea strofă din nou, despre, "Ia Numele lui Isus cu tine, ca un scut de orice cursă." Să o cântăm cu ochii noştri închişi.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Ca un scut de orice cursă;
Acum ascultaţi. Ce să facem?
Când ispitele în jur ţi se adună,
Ce trebuie să faceţi?
Susură acel Nume sfânt în rugăciune.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi ...
[Fratele Neville îi vorbeşte Fratelui Branham – Ed.] (Eu nu. Nu, eu sunt-eu sunt puţin răguşit, am un pic de răguşeală, astfel nu voi spune... ? ... Vrei să eliberezi... ? ... Nu, e în regulă, tu mergi drept înainte, asta-i bine.)
Speranţa pământului şi...
Fratele Neville, păstorul vostru, acum.
Up