Perseverenţă

Perseverance
Data: 62-0218 | Durată: 2 oră 47 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvânteze. Îţi mulţumesc.
Bună dimineaţa, prieteni. Este un privilegiu să fiu aici în această dimineaţă în Prezenţa Domnului, în tabernacol cu oamenii. Şi este o zi ploioasă afară, şi eu doar ce am ajuns cu maşina chiar acum, şi felul cum voi aţi cântat şi bătând din palme, ei trebuie că au ploi de binecuvântări înăuntru. Astfel aceea este foarte bine. Deci noi suntem foarte mulţumitori pentru această zi. Este o... Noi trebuie să avem ploaia. Dacă noi nu avem ploaia, atunci Stăpânul nu îşi poate aduna roadele Lui. Astfel noi avem o-o ploaie înăuntru, spirituală, sau acolo nu va fi nici o roadă pentru recoltă. Noi trebuie să avem o ploaie afară sau noi nu vom avea nici o recoltă naturală. Aceea este corect.
E-1 Thank you, Brother Neville. The Lord bless you. Thank you.
Morning, friends. It's a privilege to be here this morning in the Presence of the Lord, in the tabernacle with the people. And it's a rainy day outside, and I just drove up just now, and the way you were singing and clapping your hands, they must be having showers of blessings on the inside. So that's very good. So we're very thankful for this day. It's a… We got to have the rain. If we don't have the rain, then the Master cannot gather His fruits. So we have a—a rain inside, spiritual, or there won't be any fruits for the harvest. We have to have a rain on the outside or we won't have any natural harvest. That's right.
E-2 Şi, voi ştiţi, amândouă din acestea, este nevoie de ceva care a murit ca noi să putem trăi. Recolta aduce viaţă, şi viaţa trebuie să producă moarte. Prin moarte noi trăim. Voi ştiţi, în fiecare zi, prin viaţa voastră naturală, ceva trebuie să moară aşa ca voi să puteţi trăi. Voi trebuie să... ceva moare. Astfel voi-voi mâncaţi şi trăiţi din substanţe moarte. Dacă mâncaţi cotlete de porc, porcul a murit. Dacă mâncaţi friptură de vacă, vaca a murit. Dacă mâncaţi porumb, acesta a murit. Dacă mâncaţi pâine de grâu, ei bine, acesta a murit. Voi mâncaţi nap, acesta a murit. Voi trăiţi din substanţe moarte, în mod natural. Atunci, nu este acela adevărul că Ceva a trebuit să moară aşa ca noi să putem trăi Etern? Cristos a murit, Fiul lui Dumnezeu, ca noi să putem trăi Etern. Astfel eu sunt aşa de fericit pentru toată aceea în această dimineaţă, să fie ştiut că aceste timpuri de mari dezastre în care noi trăim acum, şi să ştim că Cristos a murit pentru păcătoşi, şi acela am fost eu, că El a murit pentru mine.
E-2 And, you know, both of it, it takes something that died so that we can live. The harvest brings on life, and life has to produce death. Through death we live. You know, every day, by your natural life, something has to die so you can live. You have to… something dies. So you—you eat and live by dead substance. If you eat pork chops, the hog died. If you eat beefsteak, the cow died. If you eat corn, it died. If you eat wheat bread, well, it died. You eat kale, it died. You live by dead substance, naturally. Then, isn't that truth that Something had to die so we could live Eternally? Christ died, the Son of God, that we can live Eternally. So I'm so happy for all of that this morning, to be knowing that these great disastrous times that we're living in now, and know that Christ died for sinners, and that was me, that He died for me.
E-3 Acum, eu presupun că Duminica trecută vă amintiţi că Domnul cu câteva zile în urmă mi-a vorbit şi a spus că noi o să... Voi observaţi pe banda din Duminica trecută a fost că vor veni dezastre. Doar venind în jos ascultam la emisiune, şi Germania are inundaţia cea mai gravă pe care au avut-o ei vreodată în naţiune. A ucis sute, şi oamenii chiar se spânzură. Am notat aceasta, venind în jos. Şi digurile s-au rupt, şi totul, în Germania. Şi Anglia are cele mai teribile furtuni, au suflat, eu cred, şaptezeci de mii de case, deja. Vedeţi? Ei bine, noi suntem la timpul sfârşitului. Isus va apărea în una din aceste zile, şi noi suntem la timpul sfârşitului. Doar amintiţi-vă, acesta este doar începutul, aceasta o să continue să vină iar şi iar. Vedeţi? Noi suntem la sfârşit.
E-3 Now, I guess last Sunday you remember that the Lord a few days ago spoke to me and said we were going to… You notice in the last Sunday's tape there were coming disasters. Just coming down I was listening to broadcast, and Germany's got the worse flood they've ever had in the nation. It's killed hundreds, and people are even hanging themselves. I jotted this down, coming down. And dikes has broke through, and everything, in Germany. And England has the most terrific windstorms, it's blowed, I believe, seventy thousand houses away, already. See? Well, we're at the end time. Jesus will appear one of these days, and we're at the end time. Just remember, this is just beginning, it's going to continue to come on and on. See? We're at the end.
E-4 Acum, mâine, chiar după mesaj astăzi, noi ne pregătim să plecăm la Arizona din nou, astfel noi cerem bisericii să se roage pentru noi, şi aşa cum noi mergem. Şi apoi eu am decizii importante pe care trebuie să le iau, prieteni, şi eu nu le pot lua singur, pentru că nu ştiu ce să fac. Şi voi cere acestei biserici, ca un grup de credincioşi care şed aici cu mine, ca voi să vă rugaţi pentru mine, ca deciziile mele să fie pentru locul corect unde să merg. Cam trei sute de oraşe peste ocean, mă gândesc, ei cheamă, şi-şi-şi Elveţia, Germania, şi-şi Africa, şi peste tot. Aşadar ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute doar să facem lucrul corect unde El ne poate folosi. Şi voi rugaţi-vă pentru mine. Eu mă voi ruga pentru voi întotdeuna, voi ştiţi aceea. Astfel voi rugaţi-vă pentru mine ca Domnul Dumnezeu să mă ghideze.
E-4 Now, tomorrow, right after the message today, we're getting ready to leave for Arizona again, so we ask the church to pray for us, and as we go. And then I got a great decisions I have to make, friends, and I can't make them alone, 'cause I don't know what to do. And I will ask this church, as a group of believers sojourning here with me, that you'll pray for me, that my decisions will be the right place to go. Some three hundred overseas cities, I think, is calling, and—and—and Switzerland, Germany, and—and Africa, and everywhere. So we pray that God will just help us to do the right thing where He can use us at. And you pray for me. I'm going to be praying for you always, you know that. So you pray for me that the Lord God will guide me.
E-5 Acum, la întoarcerea din Arizona, cu voia Domnului, eu-eu vreau să vă atrag atenţia şi noi o vom anunţa la biserică, ei o vor face aici, şi mie mi-ar place să am puţin mai mult timp să vorbesc cu adunarea aici. Eu am un Mesaj, şi mi-ar place să predic cam opt ore sau aşa ceva, vedeţi, deci în acel fel. Când noi...
E-5 Now, on coming back from Arizona, the Lord willing, I—I want to call the attention and we'll announce it at the church, they will here, and I would like to have a little longer time to speak with the congregation here. I got a Message, and I like to preach about eight hours or something, see, so like that. When we…
E-6 O doamnă îmi vorbea, D-na Wood aici din biserică, eu vorbeam cu ea, şi eu am fost la Milltown la biserica Baptistă acolo unde noi aveam serviciu, şi atunci eu cred la unul din primele lor servicii, a spus, "Eu am venit înăuntru la ora zece, Frate Branham, tu predicai." Şi a spus, "Tu ai predicat până la amiază, apoi toată după-amiaza, apoi ei au avut un timp scurt de cincisprezece, douăzeci de minute să mănânce masa de prânz." Şi a spus, "Noi am plecat în seara aceea la ora zece, şi tu încă predicai." Eu-eu am spus-spus, "Ei bine, tu şti că eu nu ştiu prea mult, dar, tu şti, când eu dau la o parte puţinul pe care eu îl ştiu, şi îl las pe El să vorbească, eu... El ştie o mulţime." Astfel, şi mie doar îmi place să aud aceasta, de asemenea, astfel eu... Dar eu doar ziceam aceea pe ocolite.
E-6 A lady was talking to me, Mrs. Wood here of the church, I was speaking to her, and I was at Milltown at the Baptist church there where we was having service, and then I believe one of their first service, said, "I come in at ten o'clock, Brother Branham, you were preaching." And said, "You preached on till noon, then all afternoon, then they had a little fifteen, twenty minutes time to eat lunch." And said, "We left that night at ten o'clock, you were still preaching." I—I said—said, "Well, you know I don't know too much, but, you know, when I get what little I know out of the way, and let Him go talking, I… He knows a whole lot." So, and I just like to hear it, too, so I… But I was just saying that in a roundabout way.
E-7 Dar, venind înapoi, cu voia Domnului, mi-ar place să încep devreme şi doar să continui până la sfârşit pentru un Mesaj pe care Dumnezeu mi-l pune pe inima mea. Şi mă rog ca El să¬mi acorde plinătatea acestuia afară în deşert, pentru biserică în ziua din urmă acum. Vedeţi, doar una din ultimele mişcări ale Duhului, eu cred, este aproape. Şi noi credem că Domnul Isus se pregăteşte să dezlănţuie cerurile cu puterile lui Dumnezeu, ca să rupă cerurile, că noi credem că El va face aceea. Şi astfel noi suntem încrezători că El ne va da un mesaj mai complet pe aceasta aşa cum ne întoarcem. Şi să avem în jur de... să începem cam pe la ora nouă dimineaţa, şi, sau nouă-treizeci, şi să continuăm cu acesta până pe la ora două sau trei, sau oricând am timp să-l termin, vedeţi. Când...
E-7 But, coming back, the Lord willing, I would like to start early and just run on through for a Message that the Lord's putting on my heart. And I pray that He will grant the fulness of it to me out in the desert, for the church in the last day now. See, just one of the last moves of the Spirit, I believe, is at hand. And we're believing that the Lord Jesus is fixing to turn the heavens loose with the powers of God, that it will rend the heavens, that we believe that He's going to do it. And so we're trusting that He'll give a fuller message on it as we return. And have about… begin about nine o'clock at morning, and, or nine-thirty, and run on through till about two or three o'clock, or whenever I get time to get through with it, you see. When…
E-8 Apoi mă găndesc atunci că poate merg în Africa de acolo. Aşadar dacă Dumnezeu continuă să conducă în acea direcţie, sau Elveţia mai întâi, apoi Palestina şi Africa, la convenţii. Aşadar, fiţi în rugăciune. Orice faceţi, doar uitaţi-vă în sus astăzi şi rugaţi-vă, rugaţi-vă. Aceea este tot, aceea este singura nădejde pe care noi o avem, este rugăciunea.
E-8 Then I think then maybe go to Africa from there. So if the Lord continues to lead that way, or Switzerland first, then Palestine and Africa, on the conventions. So, be in prayer. Whatever you do, just look up today and pray, pray. That's all, that's the only hope that we have, is prayer.
E-9 Noi suntem trecuţi de... eu sper că nu sună profanator, sau ca unii-cineva care nu au ştiut despre ce vorbeau ei, dar eu cred că naţiunea noastră, ca o naţiune, este toată deja trecută de răscumpărare. Este prea... Dacă erau destui Creştini sau destui împreună să o tragă împreună, dar cât de multă tragere a fost făcută, evanghelişti mari şi servicii mari peste tot, şi încă aceasta continuu plonjează în haos. Astfel eu-eu cred că întocmai ca toate naţiunile mari, vedeţi, acestea toate trebuie să cadă. Acestea, toate aceste sisteme şi aşa mai departe trebuie să cadă.
E-9 We're past the… I hope I don't sound sacrilegious, or like some—somebody that didn't know what they were speaking of, but I believe our nation, as a nation, is all already past redeeming. There's too… If there was enough Christians or enough together to pull it together, but as much pulling has been done, great evangelists and great services everywhere, and still it continually plunges on into chaos. So I—I believe that just like all great nations, see, all of them must fall. They, all these systems and so forth must fall.
E-10 Gândind la oamenii care îşi dau vieţile lor pentru o democraţie. Acela este-acela este un lucru loial pentru naţiune. Aceea este bine. Nimic împotrivă la aceea. Dar cum este cu vieţile noastre pentru Cristos, vedeţi voi? Un bărbat să fie un erou; se ridică, un ins tânăr doar în floarea vieţii, şi să-şi aibă capul împuşcat drept jos de pe umeri, şi să fie un erou, şi poate nici măcar nu auzi despre acesta în afara familei lui acasă, sau cineva în jurul vecinătăţii lui care îl cunoştea. Dar totuşi ne este teamă să păşim afară şi să facem acea a tot-suficientă mişcare pentru Cristos, vedeţi voi, unde, "Cel ce îşi găseşte viaţa o va pierde; cel ce îşi pierde viaţa pentru Mine o va găsi, păstra viaţa lui." Astfel să-să ne punem doar tot ce avem chiar în Domnul Isus şi doar să ne sigilăm pe noi înşine departe de la lucrurile lumii, şi să ne uităm la El şi să credem Cuvântul Lui şi să ne mişcăm drept înainte cu El.
E-10 Thinking of man giving their lives for a democracy. That's—that's a loyal thing to the nation. That's good. Nothing against that. But what about our lives for Christ, you see? A man be a hero; raise up, a young fellow just in the bloom of life, and have his head shot right off his shoulders, and to be a hero, and perhaps maybe don't even hear about it 'less it's his own family at home, or somebody around his neighborhood that knew him. But yet we're afraid to step out and take that all-sufficient move for Christ, you see, where, "He that findeth his life shall lose it; he that loses his life for My sake shall find it, keep his life." So let's—let's just put everything that we got right in the Lord Jesus and just seal ourselves away from the things of the world, and look to Him and believe His Word and move right on with Him.
E-11 Acum, chiar înainte... Acum, astăzi, scuzaţi-mă, eu... Duminica trecută eu v-am ţinut aşa de mult pe acea temă despre uniunea între Dumnezeu şi poporul Său. Şi acum azi m¬am gândit că o să vă las afară mai devreme astăzi, pentru că Duminica trecută au fost mulţi pentru care să se facă rugăciune şi nu am avut timp să ţin rândul de rugăciune după-după ce noi am terminat cu predicatul. Şi-şi mă gândesc că ei au dat nişte cartonaşe Duminica trecută sau ceva pentru oameni, sau orice este aceasta, noi îi vom chema dacă ei sunt în clădire, şi, dacă nu sunt, noi ne vom ruga oricum.
E-11 Now, just before… Now, today, pardon me, I… Last Sunday I kept you so long on that subject of the oneness between God and His people. And now today I thought I would let you out earlier today, because last Sunday there was many to be prayed for and I didn't have time to run the prayer line after—after we got through preaching. And—and I think they give out some cards last Sunday or something for the people, or whatever it is, we'll call for them if they're in the building, and, if there's not, we'll pray anyhow.
E-12 Acum, astăzi eu doar vreau să vorbesc asupra unui subiect să clădim cumva credinţă. Voi trebuie să clădiţi. Dacă voi construiţi vreo... Dacă sunt slujitori aici care fără îndoială că sunt, ştiu că atunci când le vorbeşti oamenilor tu ai o atmosferă de predicare pentru mântuire, atunci tu vrei să faci acea chemare la aceea. Şi apoi dacă vrei atmosfera de vindecare, tu-tu obţi ungerea tu însuţi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi o predai oamenilor, şi aceea pune întregul grup în ungere pentru un anumit lucru. Sau, în aşteptarea anumitor lucruri. Vedeţi, noi aşteptăm ceva.
E-12 Now, today I just want to speak on a subject to kind of build up faith. You've got to. If you're building any… If there's ministers here which there's no doubt there is, knows that when you are speaking to the people you have an atmosphere of preaching for salvation, then you want to make that call to that. And then if you want the atmosphere for healing, you—you get the anointing yourself, by the Word of God, and deliver it to the people, and that puts the whole group in the anointing for a certain thing. Otherwise, under expectations of certain things. See, we're expecting something.
E-13 Şi voi ştiţi, eu cred atunci, să aduc aceea puţin mai în sus, că Dumnezeu are toată Biserica Lui acum, rămăşiţa chemată afară a bisericii Lui, în aşteptarea venirii Lui, vedeţi. Eu îmi amintesc la poarta venirii Lui, acolo trebuie să fi fost o Vinerea Mare nemaipomenită când ei au ştiut că El venea la sărbătoare, şi aşteptări. Mulţi dintre ei au aşteptat ca El să fie acolo, ca să vadă vreun fel de miracol pe care El îl va face. Sau, şi alţii vroiau să-l vadă pe El. Alţii au vrut să îşi bată joc de El. Şi a fost un fel de un-un paşte diferit decât cum a fost de mult timp, când El a venit călare în oraş. Să fim doar în aşteptarea Lui să vină să ne ia Acasă, şi atunci noi vom, când El vine de data aceasta.
E-13 And you know, I believe then, to bring that a little higher, that God's got all of His Church now, the called-out remnant of His church, under expectations of His coming, you see. I remember at the gate in His coming, there must have been a tremendous Good Friday when they knowed He was coming to the feast, and expectations. Many of them was expecting Him to be there, to see some kind of a miracle He would perform. Or, and others were wanting to see Him. Others wanted to make fun of Him. And it was kind of a—a different passover than had been for a long time, when He rode into the city. Let's just be expecting Him to come to take us Home, and then we'll, when He comes this time.
E-14 Acum să ne aplecăm capetele aşa cum vorbim cu El. Acum peste această audienţă de oameni, dacă este vreo cerere aici care aţi vrea să fie cunoscută lui Dumnezeu, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâna către El, şi, precum "Dumnezeule, fi milostiv cu mine. Eu-eu am nevoie de mântuire, am nevoie de vindecare, eu vreau o umblare mai aproape de Tine." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este peste tot în clădire.
E-14 Now let us bow our heads as we speak to Him. Now over this audience of people, if there is any request here that would like to be known to God, would you just raise your hand to Him, and, like, "God, be merciful to me. I—I need salvation, I need healing, I want a closer walk with You." God bless you. It's all over the building.
E-15 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum ne apropiem de tronul Tău de har, în Numele Domnului Isus, acel Unul Care ne-a adus acest har uimitor, cum Îţi mulţumim noi cu toate inimile noastre pentru El Care a fost fără păcat şi a coborât şi a cumpărat mântuirea pentru noi, cei nevrednici, ca noi fiind nevrednici totuşi să putem fi aduşi aproape de El prin vărsarea Sângelui Său, ca El să ne poată spăla cu apa Cuvântului şi să ne prezinte Tatălui Său ca o fecioară curată, curăţită, sfinţită prin Sângele Lui, şi făcută plăcută în privirea lui Dumnezeu, spălată şi pregătită. Aşa cum ne gândim la spălarea Jertfei, gândindu-ne că atunci când Ioan L-a văzut venind în apă, a vorbit şi a spus, "Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi de ce vi Tu la mine?"
E-15 Our Heavenly Father, as we approach Thy throne of grace, in the Name of the Lord Jesus, that One Who brought us this amazing grace, how we thank You with all of our hearts for Him Who was without sin and came down and purchased the salvation for us, the unworthy ones, that we being unworthy yet might be brought nigh unto Him by the shedding of His Blood, that He might wash us by the water of the Word and present us unto His Father as a chaste virgin, cleansed, sanctified by His Blood, and made acceptable in the sight of God, washed and ready. As we're thinking of the washing of the Sacrifice, thinking that when John seen Him coming into the water, he spoke and said, "I have need to be baptized of Thee, and why comest Thou unto me?"
E-16 A spus, "Lasă aceasta, Ioan, să fie aşa." Oh, îmi place aceea. În alte cuvinte, "Ioan, tu eşti profetul, Eu sunt Dumnezeul tău. Noi suntem bărbaţii conducători ai acestei zile. Eu ştiu că tu înţelegi, şi astfel înţeleg Eu. Dar, aminteşte-ţi, Ioan, este de datoria noastră, ni se cuvine nouă ca noi să împlinim toată neprihănirea." Ioan, ştiind că Jertfa trebuie să fie spălată înainte ca Aceasta să fie jertfită, şi El era Jertfa, astfel el L-a botezat, pe Cel fără de păcat, spălând Jertfa înainte ca Aceasta să fie prezentată.
E-16 Said, "Suffer it, John, to be so." Oh, I love that. In other word, "John, you are the prophet, I am your God. We are the leading men of this day. I know you understand, and so do I understand. But, remember, John, it behooveth us, it's becoming to us that we fulfill all righteousness." John, knowing that the Sacrifice must be washed before It's sacrificed, and He was the Sacrifice, so he baptized Him, the sinless One, washing the Sacrifice before It was presented.
E-17 Dumnezeule, spală inimile noastre în această dimineaţă, Spală-ne cu apa Cuvântului, ca să ne putem prezenta Ţie. Curăţeşte-ne, Doamne, de toată necredinţa, ca noi să putem fi atraşi aproape de Tine ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu, pentru că aceasta este servirea noastră rezonabilă. Noi Îţi mulţumim pentru aceste lucruri. Îţi mulţumim pentru fiecare persoană care este prezentă. Rugându-ne ca Tu să binecuvântezi marea Bisercă universală a viului Dumnezeu, prin naţiuni şi în jurul lumii. În această dimineaţă unde slujitori stau la amvon, mă rog ca Tu să reverşi Duhul Tău, Doamne, într¬un mod miraculos peste fiecare păstor credincios la locul lui de datorie, peste evanghelişti, peste misionari. O Dumnezeule, când mă gândesc la ei afară acolo, unii din ei fără o pereche de pantofi, pantaloni vechi zdrenţuiţi înfăşuraţi în jurul lor, mergând prin junglă, să ducă pace şi izbăvire la acei care sunt departe de Cristos.
E-17 God, wash our hearts this morning. Wash us with the water of the Word, that we might present ourselves to You. Cleanse us, Lord, from all unbelief, that we might be drawn nigh unto Thee as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, for this is our reasonable service. We thank You for these things. Thank You for every person that's present. Praying that You'll bless the great universal Church of the living God, throughout the nations and around the world. This morning where ministers are standing in the pulpit, I pray that You'll pour out Your Spirit, Lord, in a miraculous way upon every faithful pastor at his post of duty, on the evangelists, upon the missionaries. O God, when I think of them out there, some of them without a pair of shoes on, old ragged pair of trousers wrapped around them, going through the jungle, to bring peace and deliverance to those that are away from Christ.
E-18 Dumnezeule, noi spunem, "Trimite-l pe Isus repede. Vino, Doamne Isuse." Şi acum noi vedem natura, acelaşi semn ca steaua care i-a condus pe magi la Betleem, în mişcare din nou. Isus a spus că va fi nedumerire de timp, necazuri între naţiuni, semne în cer şi pământ, marea vuind, furtuni mari şi valuri de maree şi cutremure în diferite locuri. Aceste lucruri sunt doar... ele sunt sonerii ce pun alarma inimilor noastre, Doamne, ca noi să ştim să fim pregătiţi. Noi nu ştim în ce minut sau oră El poate apărea.
E-18 God, we say, "Send Jesus quickly. Come, Lord Jesus." And now we see nature, the very sign like the star that led the wise men to Bethlehem, on the move again. Jesus said there'd be perplexity of time, distress between the nations, signs in the heaven and earth, sea roaring, great storms and tidal waves and earthquakes in divers places. These things are just… they are buzzers that sets our hearts alarm, Lord, that we know to be ready. We don't know what minute or hour He might appear.
E-19 Şi cum noi venim astăzi, ne rugăm ca Tu să binecuvântezi secretul în spatele fiecărei mâini care s-a ridicat. Dumnezeule, Tu şti totul despre aceasta. Mă rog ca Tu să-i speli, Doamne, şi sacrificiul şi dorinţa lor, şi să le dai ce au ei nevoie. Şi aşa cum noi venim astăzi, Doamne, mă rog dacă ar fi aici acei care nu Te cunosc ca Mântuitor, ca aceasta să fie acea zi, acea zi măreaţă a vieţii lor, când ei vor spune "da" Domnului Isus. Acordă aceasta, Doamne.
E-19 And as we come today, we pray that You'll bless the secret behind every hand that raised up. God, You know all about it. I pray that You'll wash them, Lord, and their sacrifice and desire, and give to them what they have need of. And as we're coming today, Lord, I pray if there be those here who doesn't know You as a Saviour, that this will be that day, that greatest day of their life, when they'll say "yes" to the Lord Jesus. Grant it, Lord.
E-20 Binecuvântează-i pe aceia acum, Tată, aşa cum noi încercăm să ne pregătim să determinăm oamenii să aibă credinţă, prin citirea Cuvântului Tău. Dumnezeule, trimite Cuvântul Tău cu putere, prin întreaga clădire aici, şi în ţinuturile unde vor merge benzile, şi naţiunile străine, oriunde ar putea fi acestea, şi fie ca mulţi să fie salvaţi şi vindecaţi astăzi pentru gloria lui Dumnezeu. Noi cerem aceasta în Numele preaiubitului Său Fiu Sfânt, Domnul Isus Cristos. Amin.
E-20 Bless those now, Father, as we are trying to make ready to cause people to have faith, by reading Your Word. God, send Your Word with power, out across the building here, and into the lands where the tapes will go, and the foreign nations, wherever it may be, and may many be saved and healed today for the glory of God. We ask it in the Name of His beloved Holy Son, the Lord Jesus Christ. Amen.
E-21 Ne rugăm ca Dumnezeu să adauge binecuvântările Lui extraordinare acum aşa cum cititm Cuvântul Său. Amintiţi¬vă, cuvintele mele vor da greş, ele sunt cuvântul unui om, dar Cuvântul Lui nu poate da greş. "Cerul şi pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu va trece." Ce nădejde este aceea astăzi! Mă simt de parcă aş cânta cu Eddie Perronet, "Exclamaţi toţi puterea Numelui lui Isus, lăsaţi îngerii să cadă prosternaţi; să aducă înainte diadema regală, şi să-L încoroneze Domn al tuturor. Pe Cristos, Stânca solidă, eu stau; toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare, toate celelalte terenuri."
E-21 We pray that God add His tremendous blessings now as we read His Word. Remember, my words will fail, they're a man's word, but His Word cannot fail. "Heavens and earth will pass away but My Word shall not." What a hope that is today! I feel like singing with Eddie Perronet, "All hail the power of Jesus' Name, let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. On Christ, the solid Rock, I stand; all other grounds is sinking sands, all other ground."
E-22 Acum, pentru mulţi dintre voi care citiţi cu noi şi v-ar place să însemnaţi textul, şi uneori aceea se referă la Scripturile pe care eu le-am scris aici pe notiţe, noi vom începe, citim în această dimineaţă din Sfântul Matei 15:21.
Atunci Isus a plecat de acolo, s-a dus în părţile Tirului din Sidon.
Şi, iată, că o femeie Canaanită a venit din ţinuturile acelea, şi a început să strige către El, spunând, Ai milă de mine, O Doamne, Fiul lui David; fiica mea este muncită rău de un drac.
Dar El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor, spunând, Dă-i drumul; căci ea strigă după noi.
Dar El a răspuns şi a zis, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.
Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând, Doamne, ajută¬mi.
Şi El a răspuns şi a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor, şi să o arunci la câini.
Şi ea a zis, Adevărat, Doamne: dar şi câinii mănâncă... firmiturile care sunt căzute de la masa stăpânilor lor.
Atunci Isus a răspuns şi i-a zis, O femeie, mare este credinţa ta; facă-ţi-se chiar cum voieşti. Şi fiica ei s-a tămăduit chiar din ceasul acela.
E-22 Now, to many of you that read with us and would like to mark the text, and sometimes that refer to the Scriptures that I have written out here on the notes, we're going to start, read this morning from Saint Matthew 15:21.
Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre of Sidon.
And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.
But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.
Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.
And he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and cast it to the dogs.
And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat… the crumbs which are fallen from their masters' table.
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.
E-23 Acum, în această dimineaţă noi vrem să vorbim despre credinţă. Acum, subiectul meu în această dimineaţă este:
Perseverenţă. Perseverenţă înseamnă "a-a fi persistent, în a atinge un scop." Acum, "Credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute."
E-23 Now, this morning we want to talk on faith. Now, my subject this morning is: Perseverance. Perseverance means "to—to be persistent, to make a goal." Now, "Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen."
E-24 Noi avem trupul nostru, şi fiinţa noastră aici este ca o sămânţă. Şi o sămânţă în exterior are un înveliş; înăuntrul învelişului are o crustă, sau un miez, scuzaţi-mă; şi înăuntrul miezului are un germene. Acela este felul cum suntem noi: trup, suflet, duh. Acum, la trup sunt cinci simţuri; văz, gust, pipăit, miros, şi auz. La suflet este conştiinţă, şi aşa mai departe, cinci căi de acces la acesta.
E-24 We have our body, and our being here is like a seed. And a seed on the outside has a shell; inside the shell has a crust, or a pulp, pardon me; and inside the pulp has a germ. That's the way we are: body, soul, spirit. Now, to the body there's five senses: see, taste, feel, smell, and hear. To the soul there's conscience, and so forth, five avenues to it.
E-25 Interiorul este unul, o cale de acces. Şi acea cale de acces este acelaşi loc în care Dumnezeu a stabilit la fiecare om de la Adam şi Eva, propria-voinţă. Tu voieşti să trăieşti sau tu voieşti să mori, oricare vrei tu. Aceasta este, că sunteţi bazaţi pe acţiunea de liberă alegere, şi orice duh pe care îl laşi să te domine tu îi vei da roadele, viaţa ta va fi dominată din interior. Şi credinţa... Aşa de mulţi oameni se bazează pe aceste cinci simţuri din exterior. Ele sunt bune, nimic împotriva lor, dacă ele sunt în acord cu acest al şaselea simţ. Acest suflet... acest duh poate fi numai de două feluri, unul din ele este Duhul lui Dumnezeu, celălalt este duhul diavolului. Tu nu poţi servi la doi stăpâni în acelaşi timp. Tu eşti cu totul dat unuia sau cu totul dat celuilalt. Şi dacă tu ai Duhul lui Dumnezeu în tine, tu ai credinţă, şi vei crede fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu l-a scris. Şi dacă tu nu îl ai, tu ai putea să fi...
E-25 The inside is one, one avenue. And that avenue is the same place that God set every man from Adam and Eve, self-will. You will to live or you will to die, either one you want to. It's, you're based on free moral agency, and whatever a spirit that you let dominate you will bring forth the fruits, your life will be dominated by the inside. And faith… So many people rely upon these five senses on the outside. They're fine, nothing against them, if they agree with this sixth sense. This soul… this spirit only can be of two kinds, one of them is the Spirit of God, the other is the spirit of the devil. You can't serve two masters at the same time. You're wholly given to one or wholly given to the other. And if you've got the Spirit of God in you, you've got faith, and you'll believe every Word that God wrote. And if you haven't, you might be…
E-26 Acum, diavolul nu este cum cred unii oameni, "el este rău şi de toate," dar el este înşelător. Diavolul vă face să credeţi că voi sunteţi în regulă. Dar când voi sunteţi în dezacord cu Cuvântul, aceea arată că acesta nu este Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt a scris Biblia. Şi atunci trebuie să fie de acord cu Cuvântul. Şi amintiţi-vă Duminica trecută, doar puţină necredinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Eva, Satan i-a spus ei adevărul, şi el niciodată nu a tăgăduit Cuvântul a fi adevărat, dar acea singură parte mică a Cuvântului a cauzat tot necazul acesta. Femeia L-a tăgăduit pentru că ea urmărea după înţelepciune în loc să stea cu Cuvântul. Când Dumnezeu spune ceva, cerurile şi pământul vor trece dar Cuvântul Lui niciodată nu va trece. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie împlinit până la punct. Chiar până la fiecare fărâmă şi iotă, Acesta trebuie împlinit.
E-26 Now, the devil is not like some people think, "he's mean and everything," but he's deceitful. The devil makes you think that you're right. But when you disagree with the Word, that shows that it isn't the Spirit of God, 'cause the Holy Spirit wrote the Bible. And then it's got to be agreeable with the Word. And remember last Sunday, just one little disbelief in God's Word. Eve, Satan told her the truth, and he never denied the Word being true, but that one little part of the Word caused all this trouble. The woman disbelieved It because she was hunting for wisdom instead of staying with the Word. When God says anything, heavens and earth will pass but His Word shall never pass away. God's Word must be fulfilled to the dot. Just to the very tittle and jot, It must be fulfilled.
E-27 Acum, perseverenţă, a fi persistent, să încerci să atingi un scop, încercând să, tu îţi ai gândul concentrat pe ceva, şi tu eşti-eşti persistent în aceasta pentru că tu crezi că este lucrul pe care îl vrei, şi crezi că îl poţi obţine. Acum, scuzaţi-mă. A fi persistent, tu te-ai hotărât acum că aceea este ce vei face. Acum, tu nu poţi avea credinţă în Dumnezeu fără să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu sau să cunoşti ceva despre Dumnezeu.
E-27 Now, perseverance, to be persistent, to try to make a goal, trying to, you've got your mind set on something, and you're—you're persistent in it because you believe it's the thing that you want, and you believe you can get it. Now, pardon me. To be persistent, you've got your mind made up now that what you're going to do. Now, you cannot have faith in God without knowing the Word of God or knowing something about God.
E-28 Acum, cineva ţi-a spus, "Dacă te duci să atingi acel stâlp, te vei face bine. Tu eşti bolnav." Eu nu aş crede aceea. Tu ai putea s-o faci. Dar aceea este doar puţin prea tare pentru credinţa mea. Eu-eu nu cred că este vreo putere în acel stâlp, nici mai mult decât cum nu cred că este o putere într-o statuie sau un monument sau un crucifix, sau aşa ceva.
E-28 Now, someone told you, "If you go touch that post, you'll get well. You're sick." I wouldn't believe that. You might do it. But that's just a little too strong for my faith. I—I don't believe there's any virtue in that post, no more than I believe there's virtue in a statue or a monument or a crucifix, or something like that.
E-29 Eu cred că puterea este în Cristos, şi Cristos este Cuvântul. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Acum, Cuvântul Însuşi vine înapoi în forma Duhului Sfânt, în noi, şi Acesta este Cuvânt în voi. Dumnezeu în voi. Astfel mulţi vor să indice pe Dumnezeu la ceva mistic mult îndepărtat, sau aşa de departe că ei îl depăşesc. Dumnezeu este în voi. Nădejdea Slavei, Cristos, gândirea care a fost în Cristos, în voi. Voi vă întindeţi direct în afara acestuia, încercând să obţineţi ce v-a fost dat. Dumnezeu, în fiinţa umană! Tot...
E-29 I believe the virtue is in Christ, and Christ is the Word. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." Now, the Word Itself comes back in the form of the Holy Spirit, into us, and It's Word in you. God in you. So many wants to point God to some mystical something way away, or so far away they overreach it. God is in you. The hope of Glory, Christ, the mind that was in Christ, in you. You're reaching plumb away from it, trying to get what's been given to you. God, in the human being! All…
E-3
E-30 Christ, when He was on earth, was the body of God. God created this body. It was a different body, yet it was a human body. You know, Solomon built Him a house. But Stephen said, "Howbeit the Most High don't dwell in houses made with hands, but a body has Thou prepared Me." Now, God prepared Himself a body in the form of the Lord Jesus, which was the Christ, meaning the anointed One. And, now, all that God was, was in Christ, He was the fulness of the godhead bodily. That's what the Scripture says. Now, and all that God was, He poured out in Christ. He was Immanuel, God with us!
E-31 Şi tot ce era Cristos, El a turnat în Biserică. Ce este aceasta? Unsul, să continue lucrarea Lui ca Cuvântul Lui să poată trăi constant. El a trăit prin Cuvântul Tatălui. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Şi biserica nu trăieşte numai cu pâine, ci prin Cuvântul lui Cristos. Şi Duhul Sfânt intră şi ia Cuvântul lui Cristos şi Îl face un fapt viu astăzi. "Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred."
E-31 And all that Christ was, He poured out into the Church. What is it? Anointed one, to continue His work that His Word might live constantly. He lived by the Word of the Father. "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceedeth from the mouth of God." And the Church don't live by bread alone, but by the Word of Christ. And the Holy Spirit comes in and takes the Word of Christ and makes It a living action today. "These signs shall follow them that believe."
E-32 Vedeţi, Dumnezeu nu se poate schimba. Dacă Dumnezeu ia vreodată o decizie, aceasta trebuie să rămână în acel fel. Dacă El se schimbă, atunci El este uman cum sunt eu, El-El este doar un om care poate face o greşeală. Dar El este infinit! Deci, şi El este infinit şi El-El este omnipotent, şi El nu poate face o greşeală şi să fie Dumnezeu. Astfel prima Lui decizie... Când un om a păcătuit El-El l-a iertat pe baza credinţei în Cuvântul Lui. Al doilea om vine, El trebuie să acţioneze în acelaşi fel sau El a acţionat greşit când El a acţionat de prima dată. Dacă un om a fost vindecat prin vindecare Divină, prin credinţă în Dumnezeu, El a acordat aceea primului om, dacă următorul om vine, Dumnezeu trebuie să acţioneze în acelaşi fel dacă acesta este întâlnit pe aceeaşi bază. Dacă El nu a făcut, El ia în consideraţie persoana şi demonstrează parţialitate, ceea ce sigur nu l-ar face pe El Dumnezeu. Vedeţi?
E-32 See, God can't change. If God ever makes a decision, it has to remain that way. If He changes, then He's human like I am, He—He's just a man that can make a mistake. But He's infinite! So, and He's infinite and He—He's omnipotent, and He cannot make a mistake and be God. So His first decision… When a man sinned He—He forgave him on the basis of believing His Word. The second man comes, He's got to act the same way or He acted wrong when He acted the first time. If a man was healed by Divine healing, by faith in God, He granted that to the first man, if the next man comes, God's got to act the same way if it's met on the same basis. If He didn't, He's a respect of person and show partiality, which it sure wouldn't make Him God. See?
E-33 Tu trebuie să ai credinţă în ceea ce faci. "Şi dacă inima noastră nu ne condamnă." Dacă noi ştim că Biblia ne învaţă ceva şi noi omitem să facem aceea, atunci este ceva în care nu putem să avem credinţă. Vedeţi, voi-voi nu vă puteţi aduna, pentru că ştiţi că sunt anumite lucruri acolo pe care Dumnezeu le învaţă, la care nu le veţi face faţă. Şi când voi faceţi aceea, atunci unde vă aflaţi voi? Vedeţi, voi-voi nu puteţi avea credinţă la ceea ce veniţi voi. Voi nu puteţi veni aici şi să spuneţi, "eu-eu-eu, seara trecută am fost afară beat, şi, Doamne, eu vreau ca Tu să mă vindeci în această dimineaţă. Eu-eu, eu nu voi-eu nu voi mai bea prea mult." Voi trebuie să vă predaţi pe voi înşivă, trebuie să vă daţi complet pe voi înşivă lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă supuneţi la fiecare părticică din Cuvânt. Să vă dăruiţi complet şi atunci luaţi Cuvântul. Acel Cuvânt este în biserică. Este un Cuvânt viu.
E-33 You've got to have faith in what you're doing. "And if your heart condemns us not." If we know the Bible teaches us something and we fail to do that, then there's something we can't have faith in. See, you—you can't get yourself together, because you know there's certain things there that God teaches, that you will not cope with. And when you do that, then where you at? You see, you—you can't have faith on what you're coming to. You can't come up here and say, "I—I—I, last night I was out drunk, and, Lord, I want You to heal me this morning. I—I, I'll—I'll won't drink too much more." You've got to surrender yourself, got to give yourself completely to God. You've got to obey every bit of the Word. Sell out completely and then take the Word. That Word is in the church. It's a living Word.
E-34 Biblia a spus, "Cuvântul este o sămânţă pe care semănătorul a mers să o semene." Acum, voi nu vă puteţi aştepta să semănaţi scaieţi şi să obţineţi grâu. Dacă semănaţi grâu, voi culegeţi grâu. Dacă semănaţi scaieţi, voi culegeţi scaieţi. Astfel, voi trebuie să aveţi Cuvântul lui Dumnezeu.
E-34 The Bible said, "The Word is a seed that a sower went forth to sow." Now, you can't expect to sow cockleburs and get wheat. If you sow wheat, you reap wheat. If you sow cockleburs, you reap cockleburs. So, you've got to have the Word of God.
E-35 Şi nici un credincios nu va pune vreodată Cuvântul lui Dumnezeu pe undeva în trecut, niciodată nu îl va face pe El un plăpând sau un istoric-istoric Dumnezeu. El este un Dumnezeu istoric, desigur, dar "El este acelaşi," Biblia a spus, Evrei 13:8, "acelaşi ieri, azi, şi în veci." Astfel, tot atât de mult cum a fost El în istorie, El este astăzi. El nu îşi poate pierde puterea Lui. Şi unde este slăbiciunea care a căzut în bisericile noastre, la început, în biserica apostolică timpurie. Şi ce am făcut noi? Noi am început să luăm acea biserică şi să rupem părtăşia şi făcând diferiţi oameni sectanţi şi organizaţii, până când am dus-o în jos la un mare haos de nimic. Înapoi la Cuvânt! Înapoi la Dumnezeu! Înapoi la Cuvântul viu!
E-35 And no believer will ever place God's Word somewhere in the past, never make Him a weakling or a historian—historian God. He is a historian God, of course, but "He's the same," the Bible said, Hebrews 13:8, "the same yesterday, today, and for ever." Therefore, just as much as He was in history, He is today. He cannot lose His power. And where the weakness is that it fell in our churches, in the beginning, in the early apostolic church. And what did we do? We started taking that church and breaking up fellowship and making different sectarian people and organizations, till we've got it down to a big chaos of nothing. Back to the Word! Back to God! Back to the living Word!
E-36 Dacă acea Biblie nu produce tot ce Ea spune că Ea produce, pe fiecare promisiune, eu nu am nici o credinţă în Ea. Dar chiar primul Cuvânt care a spus, "Veniţi la Mine voi toţi cei trudiţi şi împovăraţi," când eu am testat aceasta, a fost adevăr. Atunci este Acesta Cuvântul sau nu este Acesta Cuvântul? Dacă Acesta este Cuvântul, El trebuie să producă tot ce a promis EL Dacă nu este, atunci acesta... Care este corect şi care este greşit? Acesta este tot Cuvântul lui Dumnezeu sau, pentru mine, nimic din acesta nu este. Nimic sau totul, una. Deci eu Îl cred, fiecare învăţătură, fiecare rând, fiecare semn de punctuaţie, fiecare virgulă, fiecare cratimă, eu cred întregul lucru ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Atârn sufletul meu pe Acesta!
E-36 That Bible don't produce everything It says It is, on every promise, I haven't got any faith in It. But the very first Word that said, "Come unto Me all ye that labor and heavy laden," when I tested it, it was truth. Then is This the Word or isn't It the Word? If It's the Word, It's got to produce everything It promised. If it isn't, then it… Which is right and which is wrong? It's all God's Word or, to me, none of it is. None or all, one. So I believe It, every precept, every line, every punctuation, every comma, every hyphen, I believe the whole thing to be the Word of God. Hang my soul upon It!
E-37 Nu să atingeţi un stâlp, să atingeţi altceva, sau un stâlp totem, sau vreo femeie sau vreun bărbat; eu cred în atingerea lui Dumnezeu prin a crede Cuvântul Lui, prin credinţă. Atunci când voi faceţi aceea, acel Cuvânt devine o viaţă în voi, Cuvântul germinat. Şi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este germinat. Singurul lucru, că tu iei o mână de grâu şi îl ţi aici pe platformă, acesta nu va face nimic stând aici. El trebuie să ajungă în pământ. Nu numai pământ, ci felul corect de pământ să-l suporte. Dacă Cuvântul bun cade în pământ slab, acesta va aduce o recoltă slabă. Voi luaţi boabe bune şi le puneţi în pământ bun, în condiţiile corecte acesta va produce însutit. Aşa este Cuvântul lui Dumnezeu când El este adus în inima umană, cu o credinţă, credinţă nemuritoare în Domnul Isus Cristos, cu Duhul Sfânt şi puterea lui Dumnezeu acolo ca să-L ude, El va germina şi va produce tot ce El a spus că El va face. Acesta este un Cuvânt. Acesta este-Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.
E-37 Not touch a pole, touch something else, or a totem pole, or some man or some woman; I believe in touching God through believing His Word, through faith. Then when you do that, that Word becomes in you a life, germitized Word. And every one of God's Word is germitized. The only thing, that you take a handful of wheat and hold it here on the platform, it'll never make anything staying here. It's got to get into ground. Not only ground, but the right kind of ground to support it. If the good Word falls in poor ground, it'll bring a poor crop. You take good grains and put it in good ground, on the right condition it'll bring forth a hundredfold. So is the Word of God when It's brought into the human heart, with a faith, undying faith in the Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit and the power of God there to water It, It'll germitize and bring forth everything It said It would do. It's a Word. It's—It's God's Word.
E-38 Isus a spus, Ioan 14:12, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Păi, desigur! Eu cred aceea. "Aceste lucrări pe care Eu le fac," traducerea corectă la aceea, "mai multe decât acestea veţi face." Aceasta spune, "Mai mari decât acestea veţi face." Voi nu aţi putea face mai mari; El a oprit natura, El a înviat morţii, El a făcut totul. Dar, cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost manifestat într-un Om, Cristos, acum El este manifestat universal în Biserica Lui. "Mai multe decât acestea," aceleaşi lucrări.
E-38 Jesus said, John 14:12, "He that believeth on Me, the works I do shall he do also." Why, certainly! I believe that. "These works that I do," the right translation of that, "more than this shall you do." It says, "Greater than this shall you do." You couldn't do greater; He stopped nature, He raised the dead, He done everything. But, in other words, God was manifested in one Man, Christ, now He's manifested universally in His Church. "More than this," the same works.
E-39 Cineva mi-a spus nu cu mult timp în urmă, pentru a fi puţin critic, a spus, "'Lucrări mai mari,' A spus El, 'veţi face.' Noi facem lucrările mai mari."
E-39 Someone said to me not long ago, to be a little critical, said, "'Greater works,' He said, 'shall you do.' We do the greater works."
E-40 Am spus, "Faceţi pe cele mai mici înainte să le faceţi pe cele mai mari. Doar arătaţi-mi lucrările mai mici." Voi Îl puteţi face, să-L suciţi în jur şi să încercaţi să-L faceţi să spună ceva, dar totuşi El rămâne acelaşi. Şi tu să priveşti pe oricine care are destulă credinţă să creadă aceea, El se va manifesta pe Sine în acelaşi fel în care Dumnezeu a făcut-o. Acum noi avem aşa de mult astăzi sub emoţii şi aşa mai departe, aceea şi lucruri. Eu nu am nimic de spus împotriva la aceasta, aceea este între individ şi Dumnezeu.
E-40 I said, "Do the lesser before you do the greater. Just show me the lesser works." You can make It, twist It around and try to make It say something, but still It remains the same. And you watch anybody that's got faith enough to believe that, It'll manifest Itself the same way that God did it. Now we got so much today under the emotions and so forth, that and things. I have nothing to say against it, that's up between the individual and God.
E-41 Dar, pentru mine, fiecare cuvânt, fiecare acţiune trebuie să vină de la această Biblie. Acesta trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu, atunci eu ştiu că Acesta este adevărat. Dacă Dumnezeu, Biblia, susţine aceasta şi spune că este adevărat, cu o promisiune, atunci este Adevărul. Este cineva care a găsit credinţă, care stă acolo pe acel Cuvânt şi Îl face viu din nou. "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Când noi vedem aceea în promisiunea lui Dumnezeu, atunci noi putem fi perseverenţi. Noi putem crede cu adevărat, să stăm acolo pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Staţi chiar cu aceasta nu contează cât timp ia, aceasta o va aduce la iveală.
E-41 But, to me, every word, every action has to come from this Bible. It has to be God's Word, then I know It's true. If God, the Bible, backs it up and says it's true, with a promise, then it's the Truth. It's somebody that's found faith, that stands there on that Word and makes It live again. "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." When we see that in the promise of God, then we can be perseverant. We can really believe, stay there because it's God's promise. Stay right with it no matter how long it takes it, it'll bring it out.
E-42 Voi ştiţi, El a vorbit o dată de sămânţa de muştar, sau credinţă cât un grăunte de sămânţă de muştar, cea mai mică. Sămânţa de muştar este printre cele mai mici seminţe care sunt pe pământ astăzi. Dar ce este aceasta? Ea nu se va amesteca cu nimic. Sămânţa de muştar nu se va amesteca cu nici o alta. Puteţi lua nap şi spanac, şi să faceţi rapiţă şi aşa mai departe, şi puteţi produce diferite substanţe prin a amesteca seminţe. Dar muştarul nu se amestecă, ei îmi spun că tu nu o poţi amesteca cu nimic. Acesta este muştar, şi rămâne muştar.
E-42 You know, He spoke one time of the seed of a mustard, or faith as a grain of mustard seed, the smallest. A mustard seed is among the smallest seeds that there is in the earth today. But what is it? It won't mix with nothing. Mustard seed won't mix with no other. You can take kale and spinach, and make rape and so forth, and you can bring different substance by mixing seeds. But mustard don't mix, they tell me that you can't mix it with nothing. It's mustard, and it remains mustard.
E-43 Şi când un om ia un Cuvânt al lui Dumnezeu, nu contează cât de mică este acea credinţă, dar dacă aceasta nu se va amesteca cu nici o necredinţă, aceasta îl va scoate la Lumină. Unii dintre noi au o credinţă mare care doar va face miracole. Unii au credinţă doar să se ţină până se întâmplă. Dar dacă este credinţă veritabilă, o dată prinşi de aceasta, nu există nimic care să te clatine de la aceasta. Aceasta nu se va amesteca. Atunci acea persoană este persistentă. El are perseverenţă. Nu contează câţi oameni spun, "Zilele miracolelor au trecut," el nu o crede. El se ţine înainte pentru că el a îndeplinit condiţiile şi a scufundat acel Cuvânt într-o inimă de credinţă care Îl crede. Acolo stă el.
E-43 And when a man takes a Word of God, no matter how little that faith is, but if it won't mix with any unbelief, it'll bring him out to the Light. Some of us has great faith that'll just perform miracles. Some has faith just to hold on till it happens. But if it's genuine faith, once a hold of it, there's nothing going to shake you from it. It ain't going to mix. Then that person is persistent. He has perseverance. No matter how many people says, "The days of miracles is past," he doesn't believe it. He holds on because he's met the conditions and sunk that Word into a heart of faith that believes It. There he stays.
E-44 Eu ştiu aceasta. Am văzut cancer citologic plecând de la oameni, şi surzi, muţi, şi orbi, universal, în jurul lumii, morţi înviaţi, şi eu ştiu că este adevărat. Exact! Lucrând pe baza viziunii, desigur, atunci tu şti. Atunci tu şti care este voia lui Dumnezeu. Tu nu poţi lucra până când nu şti voia lui Dumnezeu. O promisiune în Biblie care îţi spune un anumit lucru, aceea este Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci El trimite Duhul Lui înapoi în biserică în daruri, ca să se manifeste pe Sine doar ca să netezească micile diferenţe şi aşa mai departe, ca să se facă pe Sine real în mijlocul nostru. Oh, ce, cum am putea cere ceva diferit, vedeţi, când El vine la noi şi se face pe Sine atât de cunoscut, pe Sine atât de personificat, Dumnezeu în mijlocul poporului Său.
E-44 I know it. I seen sarcomas cancer go off of people, and deaf, dumb, and blind, universally, around the world, the dead raised up, and I know it's true. Right! Working upon vision, of course, then you know. Then you know what's the will of God. You cannot work until you know the will of God. A promise in the Bible that tells you a certain thing, that's God's Word. Then He sends His Spirit back into the church in gifts, to manifest Himself just to comb out the little differences and so forth, to make Hisself real among us. Oh, what, how could we ask for anything different, see, when He comes to us and makes Hisself so known, so personalized Himself, God amongst His people.
E-45 "Puţină vreme şi lumea," lumea, există un cuvânt Grecesc, kosmos, care înseamnă "ordinea lumii." Aceasta se va scufunda. Fiecare ordine a lumii trebuie să se scufunde, fiecare naţiune care este dominată de Satan. Întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi, în afara Israelului, când ei devin o naţiune. Satan l-a dus pe Isus pe vârful muntelui, a spus, I-a arătat împărăţiile lumii, toate care erau, şi vor veni, a spus, "eu voi-eu ţi le voi da Ţie dacă te vei arunca jos şi Te vei închina mie."
E-45 "A little while and the world," the world, there's a Greek word, kosmos, which means "the world order." It'll sink. Every world order must sink, every nation that's dominated by Satan. Always has been and always will be, outside of Israel, when they become a nation. Satan took Jesus up top of the mountain, said, showed Him the kingdoms of the world, all that was and would come, said, "I'll—I'll give them to You if You'll fall down and worship me."
E-46 El a spus, "Pleacă, Satano." El ştia că El va cădea moştenitor la ele în Mileniu. Dar fiecare... Eu am stat unde Faraonii au guvernat odată lumea, cunoscută, şi tu ar trebui să sapi douăzeci de picioare sub pământ ca să găseşti împărăţiile lor, scaunele lor unde au stat odată, Cezarii din Roma şi-şi Faraonii din Egipt, toate aceste lucruri. Şi dacă lumea ar sta, aşa vor fi şi aceste democraţii. Dar există... despre ce vorbesc ei toţi? Ceva în inima umană încercând să găsească unitatea.
E-46 He said, "Get hence, Satan." He knew He was going to fall heir to them in the Millennium. But every one… I stood where the Pharaohs once governed the world, known, and you'd have to dig twenty feet beneath the earth to find their kingdoms, their seats where they once set, the Caesars of Rome and—and the Pharaohs of Egypt, all these things. And if the world should stand, so will these democracies be. But there is… what do they all speak of? Something in a human heart trying to find that unity.
E-47 Şi dacă doar v-aţi uita în sus, unitatea vine de la Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Când credinciosul, creaţiunea aici pe pământ pe care Dumnezeu a creat-o, este unită cu Dumnezeu, atunci acolo vine o unitate şi dă credinţă. Şi când un om vede aceea, el este persistent, nimeni nu îl va clătina.
E-47 And if you'd only look up, unity comes from God, the power of God. When the believer, the creation here on earth that God has created, is united with God, then there comes a unity and gives faith. And when a man sees that, he's persistent, nobody's going to shake him.
E-48 Isus a spus acolo, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi. Încă puţină vreme şi lumea, kosmos, nu Mă va mai vedea." Acela este sistemul lumii, "Ei nu Mă vor mai vedea."
E-48 Jesus said over there, "The works that I do shall you do also. A little while and the world, kosmos, sees Me no more." That's the world order, "They see Me no more."
E-49 Mulţi membrii de biserică, oameni buni mergând la biserică, trăind sub acel gând că ei sunt în regulă. Păi, tu nu eşti în regulă ca un membru de biserică. Tu eşti un cetăţean. Tu ai putea încerca să faci bine, dar, prietene, lasă-mă să-ţi spun, tu trebuie să fi născut din nou. Tu nu vi în Biserică, tu nu vi în Biserică prin strângere de mâini, tu nu vi în Biserică prin aparţinerea la biserică. Tu vi în Biserică prin naştere.
E-49 Many church members, fine people going to church, living under that thought that they're all right. Why, you're not all right as a church member. You're a citizen. You might try to do right, but, friend, let me tell you, you must be borned again. You don't come into the Church, you don't come in the Church by shaking hands, you don't come in Church by church membership. You come into the Church by birth.
E-50 Eu am fost în familia Branham cincizeci şi doi de ani, ei niciodată nu mi-au cerut să mă alătur familiei ca să-mi fac numele un Branham. Eu am fost născut în familia Branhamilor. Eu sunt un Branham prin naştere.
E-50 I've been in the Branham family fifty-two years, they never asked me to join the family to make my name a Branham. I was borned into the family of Branhams. I'm a Branham by birth.
E-51 Şi aşa este cum tu eşti un Creştin, prin naştere, când tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu. Persistent! Da, aceea este când tu poţi realiza ceva. Toţi oamenii în jos de-a lungul epocilor au fost întotdeauna în stare să realizeze ce... Ei erau persistenţi dacă ei erau... dacă ei au credinţă în ce încearcă să realizeze. Aceasta depinde la ce este realizarea voastră. Depinde de ce încercaţi voi să faceţi, fie că sunteţi persistenţi sau nu, câtă credinţă aveţi voi în ceea ce faceţi. Noi trebuie să avem credinţă în Dumnezeu. Noi trebuie să-l credem pe Dumnezeu.
E-51 And that's how you're a Christian, by birth, when you're borned of the Spirit of God. Persistent! Yes, that's when you can achieve something. All men down through the ages has always been able to achieve what… They're persistent if they're—if they have faith in what they're trying to achieve. It depends on what your achievement is. Depends on what you're trying to do, whether you're persistent or not, how much faith you got in what you're doing. We must have faith in God. We must believe God.
E-52 Am multe Scripturi scrise aici la care vreau să mă refer. Acum, dacă un om încearcă să fie persistent, şi el-el trebuie să aibă ceva mai întâi care îi va da credinţă în ceea ce face. Acum noi ne amintim, de la început, Biblia ne spune că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acum, amintiţi-vă aceea. Dumnezeu, când Cristos a fost pe pământ, El a spus, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Marcu 16, a spus, "Duceţi-vă în toată lumea." Ultima cuvântare care Isus a dat-o bisericii. Ascultaţi.
E-52 I got many Scriptures wrote out here I want to refer to. Now, if a man is trying to be persistent, and he—he's got to have something first that'll give him faith in what he's doing. Now we remember, to begin with, the Bible tells us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, remember that. God, when Christ was on earth, He said, "The works that I do shall you do also." Mark 16, said, "Go ye into all the world." The last address that Jesus gave to the church. Listen.
E-53 Prima însărcinare care El a dat-o vreodată bisericii Lui, a fost, duceţi-vă în cetăţi înainte ca El să vină, Matei 10, şi să "Vindecaţi pe bolnavi, curăţaţi pe leproşi, înviaţi pe morţi, scoateţi afară draci, şi cum fără plată aţi primit, fără plată să daţi." Aceea a fost prima Lui însărcinare către biserică.
E-53 The first commission He ever give His church, was, go into the cities before He came, Matthew 10, and to "Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devil, and as freely as you have received, freely give." That was His first commission to the church.
E-54 Ultima însărcinare, sau ultimele cuvinte care au căzut de pe buzele Lui când El s-a înălţat, până când El va veni din nou cu un strigăt, Glasul Arhanghelului, El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea, predicaţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit, şi..." Şi este o conjuncţie, legând fraza voastră împreună. "Şi aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. În Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă ei vor lua în mână şerpi sau vor bea ceva de moarte, Aceasta nu-i va vătăma. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor insănătoşa." Biblia a spus, "Ei s-au întors înapoi cu bucurie, Domnul lucrând cu ei, adeverind Cuvântul cu semnele ce-i însoţeau." Vedeţi? Ei au avut... Ei au fost persistenţi în aceasta pentru că ei aveau ceva de realizat. Ei au avut o însărcinare directă. Cât de departe era să meargă acea însărcinare? La toată lumea, la fiecare făptură. Câte generaţii? Fiecare generaţie, fiecare făptură.
E-54 The last commission, or the last words that fell from His lips when He went up, until He comes again with a shout, the Voice of the Archangel, He said, "Go into all the world, preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned, and…" And's a conjunction, tying your sentence together. "And these signs shall follow them that believe. In my Name they shall cast out devils, speak with new tongues. If they took up serpents or drink deadly things, It shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover." The Bible said, "They returned back with rejoicing, the Lord working with them, confirming the Word with signs following." See? They had… They were persistent in it because they had something to achieve. They had a straight commission. How far was that commission go? To all the world, to every creature. How many generations? Every generation, every creature.
E-55 Petru a spus, în ziua Cincizecimii, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi. Fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduinţa este pentru voi şi pentru copiii voştri şi pentru acei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Cum puteţi voi plasa Duhul Sfânt şi puterea lui Cristos în urmă de tot în ceva (aproape preistoric) în urmă de tot în ceva generaţie înapoi acolo? Dumnezeu a ştiut că ei vor spune aceea. Acela este motivul că El a spus, "Eu nu vă voi lăsa neconsolaţi. Eu îl voi ruga pe Tatăl să vă trimită un alt Mângâietor, Duhul Sfânt. Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea căci Eu..." Şi Eu este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul împlinirii." Amin. Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Dumnezeu locuind în Biserica Lui, în poporul Lui.
E-55 Peter said, on the Day of Pentecost, "Repent, every one of you. Be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." How can you place the Holy Ghost and the power of Christ way back in some (almost a prehistoric) way back in some generation back there? God knew that they'd say that. That's the reason He said, "I'll not leave you comfortless. I'll pray the Father send you another Comforter, the Holy Ghost. A little while and the world won't see Me no more, yet ye shall see Me for I…" And I's a personal pronoun. "I'll be with you, even in you, to the end of the consummation." Amen. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. God living in His Church, in His people.
E-56 "Ce denominaţiune, Frate Branham?" El nu trage sfori la denominaţiune. Dumnezeu lucrează cu individuali. Fiecare bărbat, fiecare femeie, băiat sau fată care se vor încrede în El. Nu contează la ce denominaţiune aparţin ei, El caută inimi înfometate.
E-56 "What denomination, Brother Branham?" He don't pull strings on denomination. God deals with individuals. Each man, each woman, boy or girl that will believe on Him. No matter what denomination they belong to, He's hunting hungry hearts.
E-57 Acum, persistent, încercând a realiza ceva. Toţi oamenii prin toate epocile au fost în acel fel. Acum noi luăm, spre exemplu, Noe. Noe a fost foarte persistent după ce a aflat voia lui Dumnezeu.
E-57 Now, persistent, trying to achieve something. All man through all ages has been that way. Now we take, for instance, Noah. Noah was very persistent after he had found the will of God.
E-58 Voi mai întâi trebuie să aflaţi voia lui Dumnezeu. Acum, voi trebuie să aflaţi voia lui Dumnezeu în această dimineaţă, aşa cum veniţi să se facă rugăciune pentru voi, voi trebuie să aflaţi voia lui Dumnezeu, dacă este voia lui Dumnezeu să vă vindece sau nu. Şi următorul lucru pe care trebuie să-l faceţi, dacă veniţi să obţineţi mântuire, voi trebuie să aflaţi dacă este voia lui Dumnezeu să vă mântuiască sau nu. Primul lucru pe care trebuie să-l aflaţi, care este voia lui Dumnezeu. Şi apoi, dacă aţi primit cu adevărat sămânţa în inima voastră, atunci puteţi fi persistenţi. Nimic nu vă va clinti. Nu contează ce încearcă omul înţelept să spună, "Aceasta nu este aşa, şi nu este aceasta şi aceea şi cealaltă." Aceasta nu vă va clinti nici o iotă, pentru că voi ştiţi care este voia lui Dumnezeu. El a vorbit-o în inima voastră, credinţa voastră stă acolo şi o va ţine drept înainte indiferent dacă acolo nu este mai mult decât un grăunte de sămânţă de muştar. Aceasta vă va purta drept afară la-la acel loc. Voia lui Dumnezeu. Da.
E-58 You've got to first find the will of God. Now, you've got to find the will of God this morning, as you're coming to be prayed for, you've got to find the will of God, whether it's God's will to heal you or not. And the next thing you have to do, if you're coming to get salvation, you've got to find out whether it's God's will to save you or not. The first thing you have to find out, what God's will is. And then, if you really have received the seed in your heart, then you can be persistent. There's nothing going to move you. No matter what wisdom man tries to say, "It's not so, and it's not this and that and the other," it doesn't move you one iota, because you know what the will of God is. He spoke it into your heart, your faith sets there and it'll hold right on no matter if there's no more than like a grain of mustard seed. It'll bring you right out to the—to the place. The will of God. Yes.
E-59 Noe, după ce el a auzit Vocea lui Dumnezeu spunându-i că acolo a venit un potop, vine, scuzaţi-mă, care va distruge lumea, natura urma să se dezlănţuie. Nu a spus Isus, ,,Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului"? Natura se va dezlănţui, şi noi vedem aceasta astăzi.
E-59 Noah, after he heard the Voice of God telling him that there's going to be a flood came, come, pardon me, that was going to destroy the world, nature was going to cut up. Didn't Jesus say, "As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of man"? Nature would take a rampage, and we see it today.
E-60 Vreau să mă opresc aici pentru un minut. Când am venit în Bombay, unde noi... Domnul ne-a dat cea mai mare mulţime pe care am avut-o vreodată, cinci sute de mii deodată, la care să predic. Acolo a fost un fragment în ziar ce citeam, a spus, "Ei bine, cutremurul trebuie că a încetat." A spus, "Cu câteva zile înainte să vină acel cutremur, toate..." În India ei sunt săraci, cu adevărat săraci. Ei îşi construiesc gardurile din pietre, şi aşa mai departe. Şi păsărelele au zburat din cuiburile lor din pietre şi s-au dus afară în câmpuri şi s-au aşezat în copaci. Vitele care au stat în jurul zidurilor şi turnurilor, au mers afară în câmpuri în soarele fierbinte, nu ar fi stat la umbră. Ele au stat în soare acolo afară. Ei nu au ştiut ce a fost acest lucru ciudat. Atunci, deodată, un cutremur a zguduit zidurile jos, turnurile jos. Dacă păsărelele ar fi fost acolo, ar fi fost ucise. Dacă vitele ar fi stat dedesubt acolo, ar fi fost ucise.
E-60 I want to stop here for a minute. When I was coming into Bombay, where we… the Lord gave us the greatest crowd we ever had, five hundred thousand at one time, to preach to. There was a piece in the newspaper I was reading, said, "The, well, the earthquake must be over." Said, "A few days before the earthquake come, all…" In India they're poor, real poor. They build their fences out of rocks, and so forth. And the little birds flew out of the rocks from their nests and went out in the fields and set in the trees. The cattle that stood around the walls and towers, went out in the field in the hot sun, wouldn't stand in the shade. They stood in the sun out there. They didn't know what this strange thing was. Then, all at once, an earthquake shook the walls down, the towers down. If the little birds had been in there, they'd have been killed. If the cattle had been standing beneath that, they'd been killed.
E-61 Nu îl vedeţi voi pe acelaşi Dumnezeu care a avertizat păsările şi vitele în zilele lui Noe. Şi de ce vreţi voi să numiţi aceasta prevenire, sau orice vreţi să spuneţi, cum Dumnezeu a tratat cu aceste păsări? El le-a dat instinctul să zboare afară din acel zid şi să scape de acel lucru înainte ca acesta să lovească. Credeţi voi că Dumnezeu se gândeşte destul la o vrabie ca să o ia afară din zid, cu cât mai mult sunteţi voi decât o vrabie? El ştie cum să aibă grijă de ai Lui Propri.
E-61 Don't you see the same God that warned the birds and the beasts in the days of Noah? And why do you want to call it premonition, or whatever you want to say, how God dealt with these birds? He give them the instinct to fly out of that wall and get away from that thing before it struck. Do you think that God thinks enough of a sparrow to take him out of the wall, how much more are you than a sparrow? He knows how to take care of His Own.
E-62 Soră care stai aici pe acest pătuţ, targă, dacă El a hrănit vrabia şi a îmbrăcat câmpul cu iarbă, cu cât mai mult se gândeşte El la tine! Cu cât mai mult eşti tu decât o vrabie? Ai credinţă în Dumnezeu indiferent de simţuri sau orice altceva. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Prinde-te de El şi ţine-te de El. Exact! Şi fi persistentă, crede-L, ţine-te de Cuvântul Lui.
E-62 Sister laying here on this cot, stretcher, if He fed the sparrow and clothed the field with grass, how much more does He think of you! How much more are you than a sparrow? Have faith in God regardless of feelings or anything else. It's God's Word. You take a hold of It and hold to It. Right! And be persistent, believe It, hold onto His Word.
E-63 Atunci după ce cutremurul s-a oprit, păsărelele au zburat înapoi, au zburat în locurile lor şi au făcut pietrele lor în aşa fel încât să poată să ţină, sau locuri în pietre din nou, şi au construit cuiburile lor. Vitele, la fel.
E-63 Then after the earthquake stopped, the little birds flew back, flew into their places and made their rocks so they could hold, or places in the rocks again, and built their nest. The cattle.
E-64 Dumnezeul care a fost în zilele lui Noe. Noe! Ei bine, voi vă gândiţi că ştiinţa i-ar fi spus lui... Ei aveau ştiinţă mai mare decât au ei acum. Ei au putut obţine realizări mai mari decât pot ei acum. Ei-ei au avut un colorant care face lucrurile să arate perfect până în această zi. Ei au avut un lichid de îmbălsămare că ei au putut face mumii. Noi nu am putea face aceea astăzi, aşa mi se spune. Atunci cu alt lucru, ei au construit piramida. Cine ar putea construi o piramidă astăzi? Acei bolovani mari acolo care au stat acolo şi am privit în sus acolo şi am văzut sfinxul, şi, păi, ar fi nevoie de multe vagoane-platformă ca să pună un picior al acestuia acolo. Cum au pus ei toţi acei bolovani sus acolo? Unde au făcut ei aceasta? Puterea benzinei nu ar face aceasta. Nu există nimic din ce avem noi, doar dacă ar fi fost energia atomică, şi aceea ar fi putut fi acelaşi lucru ce a cauzat distrugerea antediluviană ce a aruncat lumea afară din orbită şi a aruncat-o departe de soare, a împins-o înapoi şi a cauzat ploaia.
E-64 The same God that was in the days of Noah. Noah! Well, you think science would have said to him… They had greater science than they do now. They could achieve greater accomplishments than they can now. They—they had a dye that makes things look perfect till this day. They had an embalming fluid that they could make mummies. We could not do that today, so I'm told. Then with another thing, they built the pyramid. Who could build a pyramid today? Them great boulders there that stood there and looked up there and seen the sphinx, and, why, it'd take many flatcars to put its one foot on there. How did they get those boulders up in there? Where did they do it? Gasoline power won't do it. There's nothing that we have, 'less it would be the atomic energy, and that might have been the same thing that caused the antediluvian destruction that throwed the world out of cater and throwed it away from the sun, pushed it backwards and caused the rain.
E-65 Dacă Dumnezeu a spus că acolo va fi ploaie, acolo a urmat să fie ploaie indiferent dacă acolo ar fi fost vreodată sau nu. Nu contează câte dovezi ştiinţifice au fost la Noe, Noe a auzit Glasul lui Dumnezeu, a spus, "V-a ploua." Şi acolo nu a fost niciodată ploaie pe pământ. Vedeţi voi?
E-65 If God said there would be rain, there was going to be rain regardless of whether there'd ever been or not. No matter how many scientific proofs there was to Noah, Noah heard the Voice of God, said, "It's going to rain." And there had never been rain upon the earth. You see?
E-66 Aşa cum El l-a dus pe Abraham sus pe vârful muntelui, şi acolo i-a spus să-l jertfească pe propriul său fiu. Şi când Abraham l-a avut pregătit pe Isaac, şi micuţul Isaac a întrebat.
Ei bine un simbol al lui Dumnezeu şi Fiul Său. I-a legat mâinile la spate. El a spus, "Aici este focul, şi aici sunt lemnele, şi aşa mai departe, aici sunt pietrele, aici este altarul, dar unde este jertfa?"
E-66 As He took Abraham up to the top of the mountain, and there told him to sacrifice his own son. And when Abraham got Isaac ready, and little Isaac questioned. Well a type of God and His Son. Tied his hands behind him. He said, "Here is the fire, and here is the wood, and so forth, here's the stones, here's the altar, but where is the sacrifice?"
E-67 Şi acel tată bătrân, acum cam în vârstă de o sută paisprezece ani, cu un fiu după care el a aşteptat douăzeci şi cinci de ani, prin dificultăţi şi aşa mai departe, şi cum ţinea el la acel Cuvânt nemuritor al lui Dumnezeu, a fost plantat în inima lui, el urma să aibă copilul oricum. Ce a fost el? Persistent. El a spus, "Eu l-am ţinut până acum. Eu ştiu că dacă Dumnezeu mi l-a dat prin a¬L crede, El îl va învia din morţi." Iată-vă. Persistent, ţinând acel Cuvânt al lui Dumnezeu mai întâi.
E-67 And that old father, now about a hundred and fourteen years old, with a son that he had waited for for twenty-five years, through difficults and so forth, and how he had held to that undying Word of God, had been planted in his heart, he was going to have the baby anyhow. What was he? Persistent. He said, "I've held him this far. I know that if God give him to me by believing Him, He'll raise him up from the dead." There you are. Persistent, holding that Word of God first.
E-68 Şi, aceea, când el a fost gata să-i ia viaţa, acolo a fost un Înger care i-a prins mâna şi a oprit cuţitul. Şi acolo a fost un berbec agăţat de coarnele lui, în pustie în spatele lui. De unde a venit acel berbec? El era în călătorie de trei zile, şi orice om în acea zi a putut merge cu uşurinţă douăzeci şi cinci de mile. Eu umblu douăzeci şi cinci şi treizeci de fiecare dată când merg la vânătoare sau în patrulă, sau orice, eu umblu uşor. Şi noi avem aşa-numitele picioare pe benzină. Acel om a mers într-o călătorie de trei zile, şi atunci s-a uitat în depărtare şi a văzut muntele. Păi, animalele sălbatice ar fi ucis acel berbec. Şi un alt lucru, el a fost sus pe vârful muntelui unde nu există apă nici nimic. Nu-i de mirare că el a numit locul Jehovah-jireh, "Domnul va rândui o jertfă pentru Sine."
E-68 And, that, when he got ready to take his life, there was an Angel caught his hand and stayed the knife. And there was a ram hooked by his horns, in the wilderness behind him. Where did that ram come from? He was three days journey, and any man that day could walk easy twenty-five miles. I walk twenty-five and thirty every time I go hunting or on patrol, or anything, I easy walk it. And we got so-called gasoline feet. That man went from three days journey, and then looked far off and seen the mountain. Why, wild beasts would have killed that ram. And another thing, he was up on top of the mountain where there's no water nor nothing. No wonder he called the place Jehovah-jireh, "the Lord will provide for Himself a sacrifice."
E-69 "Cum poate El să facă aceste lucruri, Frate Branham, în zilele de ştiinţă, în zilele marii lumi ştiinţifice? Cum poate El face aceasta? Cum crezi tu că Îi va merge vreodată cu aceasta?" El încă este Jehovah-jireh, Domnul. Noi ţinem Cuvântul Lui şi El este în stare să facă ceea ce El a spus. Amin. El poate lua o biserică moartă, rece formală, El poate lua un membru afară din acea biserică şi să pună viaţa lui Dumnezeu în acel ins, şi să-l înflăcăreze cu Evenaghelia. El poate lua o prostituată de pe stradă, El poate lua un beţivan de pe alee acolo afară, să facă un bărbat şi o doamnă din ei, pentru că El este Jehovah-jireh, "Domnul va rândui o jertfă pentru Sine." Amin.
E-69 "How can He do these things, Brother Branham, in the days of science, in the days of the great scientific world? How can He perform this? How do you think He'll ever get by with it?" He's still Jehovah-jireh, the Lord. We keep His Word and He's able to perform that what He said. Amen. He can take a dead, cold formal church, He can take a member out of that church and put the life of God into that fellow, and set him afire with the Gospel. He can take a prostitute off the street, He can take a drunkard out of the alley out yonder, make a man and a lady out of them, because He's Jehovah-jireh, "the Lord will provide for Himself a sacrifice." Amen.
E-7
E-70 How we put God down on our basis! We think on our basis. We believe on our basis. Turn that thing loose. That's what got Eve in trouble, she was thinking on her own basis. Think on God's basis, what His Word says. Lift yourself up above that, by faith, believing His Word.
E-71 Noe a spus, "Nu-mi pasă cât de mult poate ştiinţa să dovedească că nu este apă acolo sus, Dumnezeu este în stare să pună apă acolo sus. El o va face pentru că El a promis-o. Dacă El a promis-o, El o va face."
E-71 Noah said, "I don't care how much science can prove there's no water up there, God's able to put water up there. He will do it because He promised it. If He promised it, He'll do it."
E-72 Şi el-el, ce a făcut el? El nu mergea doar în jur şi să zică, "Ei bine, El mi-a spus aceea. Da, eu-eu cred că aceasta va fi." El a făcut ceva cu privire la aceasta. Oh, frate, soră, înţelegeţi voi ce vreau să spun? El nu a stat doar acolo şi să spună, "Dumnezeu a spus aşa," el a făcut ceva cu privire la aceasta. Dacă voi vreţi să fiţi mântuiţi în această dimineaţă, Dumnezeu a promis mântuire. Atunci fă ceva cu privire la aceasta, nu sta doar acolo. Nu te alătura unei biserici şi să duci scrisoarea ta de la biserică la biserică. El a promis mântuire, izbăvire.
E-72 And he—he, what did he do? He wasn't just go around and say, "Well, He told me that. Yes, I—I believe it'll." He done something about it. Oh, brother, sister, do you see what I mean? He didn't just sit there and say, "God said so," he done something about it. If you want to get saved this morning, God promised salvation. Then do something about it, just don't sit there. Don't join one church and take your letter from church to church. He promised salvation, deliverance.
E-73 Dacă tu eşti bolnav, "De ce stai aici?" Aşa cum leprosul a zis în acea zi când cetatea a fost asediată, "De ce să stăm aici până când murim?" Când Samaria a fost asediată de Sirieni, ei au spus, "Noi stăm aici până când murim, noi vom-noi vom fi aici întotdeauna. Noi vom muri chiar aici. Dacă mergem în cetate, ei mor acolo de foame. Să mergem jos în tabăra vrăjmaşului." Oh, doamne, ce slabă... Ce puţină credinţă au putut ei avea. Ce lucru mic... Ei merg în tabăra vrăjmaşului care încerca să-i ucidă. Dar au spus, "Dacă murim, noi vom muri oricum. Astfel dacă ne salvăm... noi ne vom salva vieţile, păi, noi vom face bine." Şi ei s-au dus acolo jos, şi Dumnezeu a onorat acea fărâmă mică de umbră de credinţă. Şi nu i-a izbăvit numai pe ei, dar a izbăvit Israelul.
E-73 If you're sick, "Why sit here?" As the leper said that day when the city was beseiged, "Why sit we here until we die?" When Samaria was besieged by the Syrians, they said, "We sit here till we die, we'll—we'll always be here. We'll die right here. If we go in the city, they're dying in there from starvation. Let's go down to the camp of the enemy." Oh, my, what a poor… What a little faith they could have. What a little thing… They go to the camp of the enemy who was trying to kill them. But said, "If we die, we're going to die anyhow. So if we save… we'll get our life saved, why, we'll do well." And they went down there, and God honored that little speck of dingy faith. And not only delivered them, but delivered Israel.
E-74 Ceea ce avem noi nevoie astăzi este bărbaţi şi femei care îl vor lua pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui şi să fie persistenţi cu Acesta. Dumnezeu va face ca cutremurele şi zguduiturile să meargă jos la tabără mai întâi. Dumnezeu se va îngriji fie că va fi ploaie acolo sus sau nu.
E-74 What we need today is men and women who will take God by His Word and be persistent with It. God will cause the earthquakes and the shakes to go down to the camp first. God will take care whether there's going to be rain up there or not.
E-75 Spuneţi "Bine, Frate Branham, doctorul mi-a spus că eram pe moarte. Eu am cancer." Aceea poate fi aşa. Omul îţi spune tot cum ştie el. Dar, singurul lucru ce el îl poate face, el are cinci simţuri cu care să lucreze, două din ele el le poate folosi. Ce este aceasta? Un simţ este pipăitul, locul următor este-este văzul. Văzul şi pipăitul, el poate pipăi ceva, sau vede ceva printr¬o rază-x. Aceea este tot ce are omul cu care să lucreze. Aceea este tot ce ştie el, dar el face cât de bine poate. Dar nu vă uitaţi la aceea, el a ajuns la limita lui. Uitaţi-vă aici sus la ce a promis Acesta! Spuneţi, "Cum poate fi făcut?" Dumnezeu a spus aşa. Aceea o stabileşte când Dumnezeu a spus-o. Aceea stabileşte, aceasta este stabilită Etern pentru totdeauna în Cer, Cuvântul Lui este. Şi Cuvintele Lui au fost făcute trup, şi trupul Lui astăzi în voi, dacă voi Îl lăsaţi să devină trup. "Dacă voi rămâneţi în Mine şi Cuvintele Mele în voi, atunci cereţi orice veţi vrea şi va fi făcut." Sfântul Ioan 15. Vedeţi, noi vrem doar să lăsăm acele Cuvinte să stea înăuntru aici. Credeţi aceasta, este adevărul. Este o sămânţă, şi aceasta va-aceasta va aduce la împlinire tot ce El a promis.
E-75 Say, "Well, Brother Branham, the doctor told me I was dying. I got cancer." That may be so. The man's telling you all he knows how. But, only thing he can do, he's got five senses to work with, two of them he can use. What is it? One sense is feeling, the next place is—is seeing. Seeing and feeling, he can feel something, or sees something through an x-ray. That's all the man has to work with. That's all he knows, but he's doing the best he can do. But don't look at that, he's come to his end. Look up here what This promised! Say, "How can it be done?" God said so. That settles it when God said it. That settles, it's Eternally settled forever in Heaven, His Word is. And His Words was made flesh, and His flesh today in you, if you'll let It come flesh. "If ye abide in Me and My Words in you, then ask what you will and it'll be done," Saint John 15. See, we want just let them Words stay in here. Believe it, it's the truth. It's a seed, and it'll—it'll bring to pass everything that He promised.
E-76 Acum, observaţi, ştiinţa ar fi venit acolo afară, un grup de oameni de ştiinţă, şi au spus, "D-le Noe, tu eşti un slujitor bun. Noi-noi te apreciem. Tu ai o adunare plăcută aici, familia ta, dar, şi oricum, dacă tu... noi nu suntem de acord cu tine, şi noi ştim că tu eşti-tu eşti diferit. Tu-tu doar provoci fanatism să fie semănat în mijlocul oamenilor, şi tu chiar sperii pe unii din oameni, spunându-le că lumea vine la un sfârşit. Noi vrem să-ţi demonstrăm şi să-ţi dovedim ştiinţific."
E-76 Now, notice, of science would have come out there, a group of scientists, and said, "Mr. Noah, you're a fine minister. We—we appreciate you. You got a nice congregation here, your family, but, and however, if you… we don't agree with you, and we know that you're—you're different. You're—you're just causing fanaticism to be sowed amongst the people, and you're even scaring some of the people, telling them that the world's coming to an end. We want to show and scientifically prove to you."
E-77 Oh, acel diavol niciodată nu a murit. El-el doar încearcă încă să facă aceea. Acelaşi care a spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, lasă-mă să văd un miracol. Fă un miracol şi transformă această pâine, aceasta. Ţi-e foame, fă din aceste pietre pâini, eu te voi crede." Acelaşi diavol în acei preoţi educaţi, au spus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce şi dovedeşte-ne aceasta." Vedeţi? Acel diavol nu, el doar nu moare. Vedeţi, diavolul întotdeauna îşi ia omul lui dar duhul lui stă aici pentru un altul. Dar lăsaţi-mă să vă spun ceva încurajare, Dumnezeu îşi ia omul Lui dar Duhul Lui stă aici pentru un altul, de asemenea. Da. Cineva va primi acel Cuvânt. Cineva o să fie uns într-un fel sau altul. Aceasta depinde de ceea ce voi, ce duh este în interiorul acestui grăunte. Acela este el, voi o să Îl credeţi sau să nu Îl credeţi. Aceea este, ei bine, voi nu sunteţi...
E-77 Oh, that devil never did die. He—he's just still trying to do that. That same one that said, "If Thou be the Son of God, let me see a miracle. Perform a miracle and turn this bread, this. You're hungry, make this stones bread, I'll believe you." The same devil in them educated priests, said, "If Thou be the Son of God, come down off the cross and prove it to us." See? That devil don't, he just don't die. See, the devil always takes his man but his spirit stays here for another. But let me tell you some encouragement, God takes His man but His Spirit stays here for another, too. Yes. Somebody's going to receive that Word. Somebody's going to be anointed one way or the other. It depends on what you, what spirit's on the inside of this grain. That's the one, you're going to believe It or not believe It. That's, well, you're not…
E-78 Cineva mi-a spus nu cu mult timp în urmă, un slujitor. Veţi fi surprinşi. Şi eu mă aflam în biroul unui doctor când el a spus aceasta. Şi eu vă spun adevărul, am găsit mai mulţi doctori crezând în vindecare Divină decât am găsit slujitori. Aceea este corect. Da, domnule. Eu am fost sub... Am fost intervievat voi ştiţi acolo pe seama revistei Look, sau nu Look, dar aceea a fost revista care a scris acel miracol despre Donny? Reader's Digest. Da. Şi când ei mi-au luat interviu acolo la Fraţii Mayo, voi ştiţi ce au spus ei? "Noi nu pretindem a fi vindecători, noi doar pretindem că asistăm natura. Există numai un singur Vindecător, acela este Dumnezeu." Oh, doamne! Iată-vă. Este omul care poate gândi. Cineva care se poate uita acolo afară şi să se uite peste întregul lucru. Noi suntem fiinţe umane. Suntem supuşi morţii, greşelilor şi de toate. El este Dumnezeu, infinit.
E-78 Someone said to me not long ago, a minister. You'd be surprising. And I was in a doctor's office when he said it. And I tell you the truth, I found more believing doctors in Divine healing than I have ministers. That's right. Yes, sir. I've been under the… I was interviewed you know there on account of Look magazine, or not Look, but that was that magazine that wrote that miracle of Donny? Reader's Digest. Yeah. And when they had me interviewed there at Mayo Brothers, you know what they said? "We do not claim to be healers, we only claim to assist nature. There's only one Healer, that's God." Oh, my! There you are. It's man who can think. Somebody who can look out yonder and look over the whole thing. We are human beings. We are subject to death, mistakes and everything. He's God, infinite.
E-79 Noi trebuie să credem aceasta. Dacă aş fi putut explica aceasta, atunci nu mai este credinţă. Eu nu pot explica de ce o vacă neagră poate mânca iarbă verde şi să dea lapte alb, dar ea face aceasta. Aceea este corect. Nici voi nu o puteţi explica. Nu, domnule. Eu nu pot explica cum face Dumnezeu aceste lucruri, dar El doar a spus că El le va face. Eu nu o voi şti niciodată, voi niciodată nu o să o ştiţi, dar noi o credem. Prin credinţă sunteţi voi mântuiţi. Prin credinţă sunteţi voi vindecaţi. Tot ce vine, de asemenea, de la Dumnezeu, trebuie să vină prin credinţă.
E-79 We must believe it. If I could explain it, then it's no more faith. I can't explain why a black cow can eat green grass and give white milk, but she does it. That's right. You can't explain it either. No, sir. I can't explain how God does these things, but He just said He would do it. I'll never know it, you'll never know it, but we believe it. By faith are you saved. By faith are you healed. Everything that comes, too, from God, has got to be come by faith.
E-80 Cu ceva timp în urmă, stând printr-o emisiune, un ins îşi bătea joc de adunare, nu a ştiut cine eram. A spus, "Eu nu cred Aceea." A spus, "Aceasta nu s-ar putea face. Eu doar nu pot crede Aceasta în acel fel." A spus, "Eu trebuie să... Aceasta trebuie să mi se dovedească ştiinţific."
E-80 Some time ago, standing through a broadcast, a fellow was making fun of the meeting, didn't know who I was. He said, "I don't believe That." Said, "It couldn't be done. I just can't believe It like that." He said, "I've got to… It's got to be scientifically proven to me."
E-81 Am spus, "Atunci tu nu ai putea fi niciodată un Creştin. Tu nu poţi niciodată."
El a spus, ",Oh, eu sunt un Creştin."
E-81 I said, "Then you could never be a Christian. You can never."
He said, "Oh, I'm a Christian."
E-82 Am spus, "Tu nu poţi fi. Tu nu poţi." Am spus, "Dovedeşte¬mi ştiinţific unde este Cristos." Am spus, "Eşti tu un om însurat?"
A spus, "Da."
Am spus, "Îţi iubeşti soţia?"
A spus, "Da."
Am spus, "Dovedeşte-mi ştiinţific ce este dragostea." El, eu am spus...
"Bine," a spus, "Eu nu aş putea face aceea."
E-82 I said, "You can't be. You cannot." I said, "Scientifically prove to me where Christ is." I said, "Are you a married man?"
He said, "Yes."
I said, "Do you love your wife?"
He said, "Yes."
I said, "Scientifically prove to me what love is." He, I said…
"Well," he said, "I couldn't do that."
E-83 Am spus, "Atunci tu nu ai nimic din ce numesc eu dragoste. Vezi? Acum, tu doar... tu, aceea este doar o credinţă prefăcută în mintea ta. Vezi? Dacă tu nu o poţi dovedi ştiinţific. Spune¬mi ce... Du-te jos aici şi cumpără-mi dragoste în valoare de douăzeci şi cinci de cenţi. Cumpără-mi credinţă în valoare de zece cenţi. Tu nu o poţi face."
E-83 I said, "Then you haven't got anything I call love. See? Now, you just… you, that's a make-belief in your mind. See? If you can't prove it scientifically. Tell me what… Go down here and buy me a quarter's worth of love. Buy me a dime's worth of faith. You can't do it."
E-84 Şi întreaga armură a lui Dumnezeu este credinţă, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. Întreaga armură a credinciosului este credinţa. Noi îl credem pe Dumnezeu prin credinţă, pentru că, Dumnezeu a spus aşa. Atunci ce este aceasta? Abraham a fost justificat, potrivit lui Pavel, prin credinţă; dar, potrivit lui Iacov, prin fapte. Abraham vorbea ce a văzut Dumnezeu, şi Iacov vorbea ce a văzut omul. "Arată-mi credinţa ta prin faptele tale," "fără faptele tale," şi aşa mai departe. Vedeţi? Atunci dacă tu nu ai fapte cu credinţa ta, aceasta arată că tu nu ai credinţă, tu doar vorbeşti de la gură. Dar dacă tu ai credinţă cu adevărat, tu o crezi şi acţionezi ca aceasta. Aceea este corect, pune-o în acţiune!
E-84 And the whole armor of God is faith, love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. The whole armor of the believer is faith. We believe God by faith, because, God said so. Then what is it? Abraham was justified, by Paul, by faith; but, by James, by works. Abraham was talking what God saw, and James was talking what man saw. "Show me your faith by your works," "without your works," and so forth. See? Then if you don't have works with your faith, it shows you haven't got faith, you're just talking from your mouth. But if you really got faith, you believe it and act like it. That's right, put it in action!
E-85 Noe a făcut-o, el a pus-o în acţiune. El a mers drept înainte construind arca. Nu contează ce a spus orice ştiinţă, "Acum, uite aici, noi îţi vom dovedi ştiinţific că nu este nici o ploaie acolo sus."
E-85 Noah did, he put it in action. He went right ahead building the ark. No matter what any science said, "Now, look here, we'll scientifically prove to you there's no rain up there."
E-86 "Nu-mi pasă cât de mult îmi puteţi voi dovedi, cât de mult puteţi spune aceea prin cercetări ştiinţifice, sau oricum vreţi să o numiţi, Dumnezeu mi-a spus 'Vine o ploaie,' şi eu îl cred pe Dumnezeu." Asta este tot. "Va ploua."
E-86 "I don't care how much you can prove to me, how much you can say that by scientific research, or whatever you want to call it, God told me 'There is coming a rain,' and I believe God." That's it. "It's going to rain."
E-87 "De unde vine aceasta? D-le Noe, mi-ar place să te întreb, domnule, reverend, de unde vine acea ploaie? Unde se află aceasta?"
E-87 "Where's it coming from? Mr. Noah, I would like to ask you, sir, reverend, where is that rain coming from? Where's it at?"
E-88 "Ei bine, Dumnezeu este în stare să o pună acolo sus dacă El mi-a spus că va fi acolo." Corect!
E-88 "Well, God's able to put it up there if He told me it's going to there." Right!
E-89 Şi astăzi ei spun că aceasta nu se poate face. Ei văd discernământul în adunare. Ei spun, "Aceasta trebuie să fie o telepatie." O telepatie, o telepatie? O discernere de duh, de viziuni de la Domnul! Ce fel de telepatie au avut profeţii? Ce a avut Isus când El a stat acolo în acea zi?
E-89 And today they say this can't be done. They see the discernment in the meeting. They say, "It's got to be a telepathy." A telepathy, a telepathy? A discerning of spirit, of visions of the Lord! What kind of a telepathy did the prophets have? What did Jesus have when He stood there that day?
E-90 Şi aici vine Filip sus, şi el a fost mântuit şi s-a dus acolo şi l-a adus pe Natanael, l-a adus sus înaintea lui Isus, şi Natanael a zis, "Ah, acum acolo nu ar putea veni nimic bun din - din N azaret."
E-90 And here come Philip up, and he got saved and went over and got Nathanael, brought him up before Jesus, and Nathanael said, "Ah, now there could be nothing good come out of—out of Nazareth."
E-91 Astfel când el a venit sus unde era Isus, Isus s-a uitat la el şi a spus, "Tu eşti-tu eşti un Israelit. Tu nu ai nici un vicleşug."
E-91 So when he come up to where Jesus was, Jesus looked at him and said, "You're—you are an Israelite. You have no guile."
E-92 Şi el a spus, "Rabinule, când m-ai cunoscut Tu? Cum m-ai cunoscut Tu vreodată?"
E-92 And he said, "Rabbi, when did You know me? How'd You ever know me?"
E-93 A spus, "Înainte ca să te cheme Filip, când tu erai sub pom Eu te-am văzut."
E-93 Said, "Before Philip called you, when you were under the tree I saw you."
E-94 Acum, fizic, aceea era... Dacă aţi fost vreodată acolo, sunt cincisprezece mile în jurul muntelui. Cele două locuri, o călătorie de o zi în jurul muntelui. Cum a putut El să-l vadă? Atunci ce? Fiind un om al credinţei, fiind un om care a vrut să vadă Cuvântul lui Dumnezeu manifestat, a vrut să ştie ceea ce Dumnezeu a spus, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica, când vine Mesia El o să fie un Profet întocmai cum a fost el." Şi el a văzut aceea, şi el a ştiut. El a spus, "Rabinule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu." Aceea este corect. Numele lui este nemuritor.
E-94 Now, physically, that was… If you was ever there, it's fifteen miles around the mountain. The two places, a day's journey around the mountain. How could He saw him? Then what? Being a man of faith, being a man that wanted to see the Word of God made manifest, wanted to know that God said, "The Lord your God shall raise up, when the Messiah comes He's going to be a Prophet just like he was." And he saw that, and he knowed. He said, "Rabbi, You're the Son of God." That's right. His name's immortal.
E-95 Dar acolo au stat acei mari preoţi ţepeni care aveau suficiente DD., Ph.D., LL.D-uri în spatele lor, poate, veniţi printr-o linie de slujitori stând acolo, se gândeau că ei au cunoscut Cuvântul. Ei îl cunoşteau, cuvânt, dar există mult care nu... Nu cunoscând Cuvântul Lui, ci cunoscându-l pe El, al cunoşte pe El care este în Cuvânt. Aceea este corect. Cunoscându-l pe El, Viaţa care este în Cuvânt. Acum, ei au stat acolo şi au spus, "Acest om este Beelzebul. El este un ghicitor. El vede acele lucruri. El este-El este un ghicitor. Aceea este..."
E-95 But there stood those great starchy priests that had enough DD., Ph.D., LL.D's behind them, perhaps, come through a line of ministers stand there, thought they knowed the Word. They did, word, but there's a lot don't… Not knowing His Word, but knowing Him, know Him that's in the Word. That's right. Knowing Him, the Life that's in the Word. Now, they stood there and said, "This man's Beelzebub. He's a fortune-teller. He sees those things. He's—He's a fortune-teller. That's…"
E-96 Isus s-a întors şi a spus, ştiind. Acum aşteptaţi, ei niciodată nu au spus aceea cu voce tare, ei au gândit aceea în inima lor. Şi El cunoştea gândurile lor. Spune Biblia aceea? Sfântul Luca, da. Da, El cunoştea gândurile lor. Vedeţi, ei s-au gândit că El le citea mintea. A perceput gândurile lor. El a spus, "Voi vorbiţi un cuvânt împotriva Mea, Eu vă voi ierta pentru aceasta. Dar, în altă privinţă, într-o zi Duhul Sfânt va veni să facă chiar acelaşi lucru, şi voi vorbiţi un singur cuvânt împotriva acestuia, voi vorbiţi împotriva aceluia, aceasta nu vă va fi iertat niciodată în această lume, nici în lumea care va veni." Vedeţi?
E-96 Jesus turned and said, knowing. Now wait, they never said that out loud, they thought that in their heart. And He knew their thoughts. Does the Bible say that? Saint Luke. Yeah, He knew their thoughts. See, they thought He was reading their mind. Perceived their thoughts. He said, "You speak a word against Me, I'll forgive you for it. But, in otherwise, someday the Holy Spirit's going to come to do this same thing, and you speak one word against it, you speak against that, it'll never be forgiven you in this world, neither in the world to come." See?
E-97 Vedeţi, Duhul Sfânt, ei nu L-au putut înţelege. Ei au trebuit să răspundă la adunarea lor, pentru că adunarea lor stătea acolo. Şi ei au spus, "Ei bine, El-El trebuie că citeşte minţiile lor. El are o telepatie. El este Beelzebul, un ghicitor." Şi oricine ştie că un ghicitor este de la diavolul. Şi ei au numit lucrarea lui Dumnezeu "un diavol," numind lucrările lui Dumnezeu.
E-97 See, the Holy Spirit, they couldn't understand It. They had to answer their congregation, 'cause their congregation was standing there. And they said, "Well, He—He must be reading their minds. He's got a telepathy. He's Beelzebub, a fortune-teller." And anybody knows that a fortune-teller is of the devil. And they called the work of God "a devil," calling the works of God.
E-98 Nu ştiţi voi că tot ce are diavolul este ceva care este pervertit de la real? Ce este o minciună? Este adevărul pervertit. Ce este un adulter? Este un act neprihănit pervertit. Tot păcatul este¬este adevăr şi neprihănire pervertite. Ce este moartea? Viaţa pervertită. Cu certitudine, este felul în care este în Cuvântul Lui. Acela este felul în care este, şi oamenii doar încearcă să pună acesta în umbră, să-l umbrească, să-l facă să spună lucruri pentru că ei nu ştiu, ei nu ştiu. Ei nu au credinţă să ia Cuvântul. Dar Natanael a făcut-o.
E-98 Don't you know that anything the devil has is something that's perverted from the real? What is a lie? It's the truth perverted. What is an adultery? Is a righteous act perverted. All sin is—is truth and righteousness perverted. What is death? Life perverted. Certainly, it's the way it is in His Word. That's the way it is, and people just try to shadow it, shade it, make it say things because they don't know, they don't know. They don't have faith to take the Word. But Nathanael did.
E-99 Cum a fost cu Simon când a venit el acolo sus? L-a auzit pe acel Fariseu bătrân tatăl lui, să spună, "Simon, fiul meu, înainte ca timpul sfârşitului să vină, acolo poate va fi... am aşteptat ca El să vină în zilele mele, dar El nu a venit. El poate vine în timpul tău. Şi dacă El vine, Simon, iată ce se va întâmpla. Acolo vor fi de toate să se petreacă, fiule, şi vor fi tot felul de lucruri false ridicându-se peste tot. Dar tu aminteşte-ţi aceasta, stai cu Cuvântul. Acum, acest Mesia se ridică, El va fi un Profet. Şi acest Mesia va fi un Profet întocmai cum a fost Moise, pentru că Cuvântul Dumnezeului nostru spune că El va fi un Profet ca el. Acum, tu vei şti că El va fi mai mult de cât un Profet, El va fi Dumnezeul-Profet. Dar acţiunile şi cuvintele Lui vor fi un Profet, pentru că tu nu te poţi duce mai sus decât aceea până te duci la Dumnezeu. Vezi?" Astfel el a spus, "El va, El va fi un Dumnezeu-Profet. Lucrările Lui aici pe pământ vor arăta un Profet, astfel noi ştim că acesta este, acesta va fi Dumnezeu. Ţine minte aceea."
E-99 How about Simon when he come up there? Heard that old Pharisee father of his, say, "Simon, my son, before the end time comes, there'll perhaps… I've looked for Him to come in my days, but He didn't come. He may come in your time. And if He does, Simon, here's what will happen. There'll be everything going on, son, and there'll be all kind of false things rising everywhere. But you remember this, stay with the Word. Now, this Messiah rises, He will be a Prophet. And this Messiah will be a Prophet just like Moses was, 'cause our Word of God says He'll be a Prophet like him. Now, you'll know He'll be more than a prophet, He'll be the God-Prophet. But His actions and words will be a Prophet, 'cause you could go no higher than that till you go to God. See?" So he said, "He'll, He'll be a God-Prophet. His works here on earth will show a Prophet, so we know that it's, it'll be God. Remember that."
E-100 Şi eu presupun că atunci când Andrei a venit şi i-a spus în acea seară, "Oh, noi am văzut pe Mesia," Îmi imaginez că Simon a spus, "Pleacă, pleacă. Pleacă de aici. Ah, du-te, nu mă deranja."
E-100 And I guess when Andrew come and told him that night, "Oh, we saw the Messiah," I imagine Simon said, "Get away, get away. Go away. Ah, go on, don't bother me."
E-101 Dar următoarea zi când el a participat la adunare, a păşit în Prezenţa Domnului Isus, şi El a spus, "Numele tău este Simon, şi tu eşti fiul lui Iona." Aceea a scos înţepeneala din el. Ce a făcut El? El, Isus... Acel pescar ignorant care nu a putut măcar să-şi semneze propriul lui nume, Biblia a spus că el a fost şi ignorant şi neînvăţat. Dar aceasta l-a mulţumit pe Dumnezeu, cu acea credinţă, să-l facă pe el Petru, piatra mică, să-i dea lui cheile Împărăţiei, "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Ce, pe o piatră cum spun Catolicii? Nu. Pe ce, ce este aceasta? Pe descoperirea spirituală. Vedeţi, "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Ceruri ţi-a descoperit aceasta. Pe această piatră, pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu fiind descoperit spiritual, Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu pot birui împotriva Ei." De ce? Este mai mult de cât o sămânţă de muştar. Este puterea lui Dumnezeu mişcându-se printre muritori asupra Cuvântului, Cuvântul făcut viaţă.
E-101 But the next day when he attended the meeting, walked up in the Presence of the Lord Jesus, and He said, "Your name is Simon, and you're the son of Jonas." That took the starch out of him. What did He do? He, Jesus… That ignorant fisherman that couldn't even sign his own name, the Bible said he was both ignorant and unlearned. But it pleased God, with that faith, to make him Peter, the little stone, give him the keys to the Kingdom, "Upon this rock I'll build My Church." What, upon a rock like the Catholic says? No. Upon what, what is it? Upon the spiritual revelation. See, "Flesh and blood has not revealed this to you, but My Father which is in Heaven has revealed it to you. Upon this rock, upon the written Word of God being spiritual revealed, I'll build My Church, and the gates of hell cannot prevail against It." Why? It's more than a mustard seed. It's God's power moving amongst mortals upon the Word, the Word made life.
E-102 Aceea este ce a fost în Noe. El a spus... Cuvântul este viaţă în el. "Şi mă voi pregăti pentru aceasta."
E-102 That's what was in Noah. He said… The Word is life in him. "And I'll prepare for it."
E-103 "Ei bine, nu a plouat ieri. Tu ai spus că va ploua. Când va ploua?"
"Eu nu ştiu, dar va ploua."
"Cum şti tu că o va face?"
"Dumnezeu a spus aşa."
E-103 "Well, it didn't rain yesterday. You said it was going to rain. When's it going to rain?"
"I don't know, but it's going to rain."
"How do you know it's going to do it?"
"God said so."
E-104 Cum i-au spus ei lui Abraham, păi, în vârstă de optzeci de ani, el; şi soţia lui, de nouăzeci de ani. Sărmana soţie micuţă alergând înainte acolo, a împachetat ceva ace şi lucruri pentru botoşei pentru prunc, timp de douăzeci şi cinci de ani; iat-o aici de nouăzeci de ani, pe un baston aşa, mergând în jur. Abraham, gârbovit, cu barba atârnând în jos, "Cume cu aceasta, Abraham? Hei, tu ai lăsat-tu ai lăsat cetatea Ur cu mult timp în urmă. Tu ai spus că o să ai un copil. Cume cu aceasta acum?"
"Slavă lui Dumnezeu, noi îl vom avea oricum!" "De ce?"
"Dumnezeu a spus aşa! "
"Păi, aceea a fost acum douăzeci şi cinci de ani."
E-104 Like they said to Abraham, why, eighty years old, him; and his wife, ninety years old. Poor little old wife running along there, been packing some pins and things for the little booties for the baby, for twenty-five years; here she is ninety, on a little walking cane like this, going around. Abraham, humpback, and whiskers hanging down. "What about it, Abraham? Hey, you left—you left the city of Ur a long time ago. You said you going to have a baby. What about it now?"
"Glory to God, we'll have it anyhow!"
"Why?"
"God said so!"
"Why, that's been twenty-five years ago."
E-105 „Dumnezeu a spus aşa! Nu contează dacă sunt o sută douăzeci şi cinci de ani, El o va face oricum!" Vedeţi? Persistent, perseverenţă, urmărire, a urmări după. Voi v-aţi prins de aceasta!
Ca băieţelul care flutura zmeul. A spus, "Unde este el?"
E-105 "God said so! It don't make any difference if it's a hundred and twenty-five years, He'll do it anyhow!" See? Persistent, perseverance, pursuing, pursuing after. You've got a hold of it!
Like the little boy flying the kite. Said, "Where's it at?"
E-106 El a spus, "Eu nu ştiu, dar este pe acolo pe undeva, eu îl pot simţi la capătul firului."
E-106 He said, "I don't know, but it's out there somewhere, I can feel it on the end of the line."
E-107 Asta este. Bărbat sau femeie care ia Cuvântul lui Dumnezeu, voi v-aţi prins de ceva. Ancora voastră ţine interiorul velei. Furtunile şi vânturile puternice pot împinge şi clătina în toate felurile, dar voi sunteţi ancoraţi. Ea vine drept înainte sus la loc. Voi perseveraţi. Voi o să Îl credeţi.
E-107 That's it. Man or woman that takes God's Word, you got a hold of something. Your anchor holds within the veil. The storms and gales may press and shake in every way, but you're anchored. She's coming right on up to the place. You're persevering. You're going to believe It.
E-108 Noe L-a crezut, sigur, şi el a atins scopul lui Dumnezeu pentru viaţa lui. Voi vreţi să atingeţi scopul lui Dumnezeu în viaţa voastră? Atunci fiţi perseverenţi când voi... perseverenţi când voi primiţi Cuvântul. Ţineţi-vă de El, promisiunea, este a voastră.
E-108 Noah believed It, sure, and he achieved God's purpose for his life. Do you want to achieve God's purpose in your life? Then be perseverance when you… perseverant when you get the Word. Hold onto It, the promise, it's yours.
E-109 Moise. La câte personaje aş putea să merg acum! Eu spun aici Moise, acolo în Exod, Moise, el a fost un savant, un diplomat, un soldat. Nu numai un soldat, el a fost un general. El nu este numai un general, dar el era un Faraon ce urma. Amin. Mă simt religios chiar acum, astfel scuzaţi-mă. Da, un Faraon ce urma. Dacă el a vrut să izbăvească poporul lui, ei bine, el avea Egiptul în mâna lui. El a fost Faraonul următor, el ar fi făcut ce vroia când a devenit Faraon. Dar Dumnezeu i-a vorbit, aha, într-o zi acolo într-un rug aprins.
E-109 Moses. How many characters could I go to now! I say here Moses, over in Exodus, Moses, he was a scholar, a diplomat, a soldier. Not only a soldier, he was a general. He's not only a general, but he was a coming Pharaoh. Amen. I feel religious right now, so excuse me. Yes, a coming Pharaoh. If he wanted to deliver his people, well, he had Egypt in his hand. He was the coming Pharaoh, he'd do what he wanted to when he become Pharaoh. But God spoke to him, uh-huh, one day yonder in a burning bush.
E-110 Oh, el a fugit ca un laş, cu toată educaţia lui. Toată teologia lui, el a eşuat. Toate lucrurile lui măreţe, el a eşuat. Dar într-o zi, într-un rug aprins, Dumnezeu l-a întâlnit. Când Dumnezeu a venit la el în acest rug aprins, priviţi-l, cu un toiag în mâna lui, soţia lui pe un catâr, cu micuţul Gherşom stând pe şoldul ei, în drumul lui spre Egipt. Ce a fost el? Mergând să ia în stăpânire. El a fost, a avut perseverenţă, a fost foarte persistent.
E-110 Oh, he run like a coward, with all of his education. All of his theology, he failed. All of his great things, he failed. But one day, in a burning bush, God met him. When God come to him in this burning bush, watch him, with a stick in his hand, his wife on a mule, with little Gershom sitting on her hip, on his road to Egypt. What was he? Going down to take over. He was, had perseverance, he was very persistent.
E-111 "Moise, crezi tu, la vârsta de optzeci de ani, şi cu un toiag strâmb în mâna ta, uscat cât poate fi?" Hm! Un toiag strâmb, o invazie a unui singur om, mergând în jos spre Egipt ca un om mergând acolo spre Rusia să o cucerească. Noi avem nevoie doar... Dumnezeu are nevoie numai de un singur om. Aceea este numai, El are nevoie numai de un singur om în întregime în mâna Lui. Un om, aceea este tot ce El are nevoie. El poate zgudui Rusia în bucăţi cu acel singur om.
E-111 "Moses, do you think you, at eighty years old, and with a crooked stick in your hand, dry as it can be?" Hum! A crooked stick, a one-man invasion, going down to Egypt like one man going over to Russia to take over. We only need… God only needs one man. That's only, He only needs one man completely in His hand. One man, that's all He needs. He can shake Russia to pieces with that one man.
E-112 El a luat pe Noe, sau Moise, scuzaţi-mă. El l-a luat pe Moise în timp ce el alerga de această parte, aşezat la o viaţă plăcută, fată tânără drăgălaşă, s-a căsătorit cu ea, a avut un copil, căzând moştenitor la oile socrului său, Ietro, preotul din Madian. El a avut totul rezolvat. Avea o casă frumoasă, loc, trai confortabil afară acolo, şi vâna din când în când cu arbaleta, poate, şi ucide un cerb, şi o mulţime de fragi şi o mulţime de oi, şi lână şi comerţ, caravanele veneau pe acolo. Păi, el o ducea bine, nu a avut nimic de ce să se îngrijoreze. Dar într-o zi, într-o zi povara poporului, poporul lui care era împovărat a fost dus din mintea lui. Ei erau jos în Egipt. El a eşuat, aşa ca Dumnezeu să poată face altceva cu privire la aceasta. Dar într-o zi când Dumnezeu l-a întâlnit într¬un rug aprins, vorbiţi despre perseverenţă, iată-l aici!
"Unde este armata ta?"
E-112 He took Noah, or Moses, pardon me. He took Moses while he was running this way, settled down to a nice life, lovely young girl, married her, had a baby, falling heir to his father-in-law's sheep, Jethro, the priest of Midian. He had everything made. Had a nice home, place, comfortable living out there, and hunt every once in a while with his crossbow, maybe, and kill a deer, and plenty of berries and plenty of sheep, and wool and trade, the caravans come through. Why, he had it made, nothing he had to worry about. But one day, one day the burden of the people, his people that was burdened was done left his mind. They were down in Egypt. He had failed, so God can do something else about it. But one day when God met him in a burning bush, you talk about perseverance, here he goes!
"Where's your army?"
E-113 "Nu am nevoie de niciuna. Armata mea este o armată nevăzută." Aşa cum a fost la Dotan într-o dimineaţă, când profetul... "Armata mea este o armată nevăzută." Aici merge el, singurul lucru care îl puteţi vedea este un toiag vechi strâmb, ducând acest catâr în urmă, şi barba în bătaia vântului. "Laudă lui Dumnezeu!" Ochii lui fixaţi spre Cer, mergând jos să ia în stăpânire.
E-113 "I don't need any. My army is an unseen army." Like it was at Dothan one morning, with a prophet… "My army is an unseen army." Here he goes, the only thing you can see is an old crooked stick, leading this mule behind, and the whiskers blowing. "Praise God!" His eyes set towards Heaven, going down to take over.
E-114 Uneori credinţa vă face să acţionaţi ridicol, pentru mintea carnală. Dar dacă este Cuvântul lui Dumnezeu, acesta trebuie să vină la împlinire. Fiţi perseverenţi, priviţi pe Dumnezeu să o facă să vină la împlinire.
E-114 Sometimes faith makes you act ridiculous, to the carnal mind. But if it's God's Word, it's got to come to pass. Be perseverant, see God make it come to pass.
E-115 El a mers jos, a fost foarte persistent. A păşit în faţa Faraonului, părea ca şi cum el va eşua. A spus, "Eu îţi voi arăta dacă sunt trimis sau nu de Dumnezeu." El a aruncat jos toiagul pe podea în acel fel, ca şi cum ar spune... şi s-a transformat într¬un şarpe; el şi Aaron. Şi el doar a chemat acolo doi astrologi, sau doi oameni posedaţi-de-diavol aşa cum avem noi în zilele din urmă, imitând până chiar la cei Aleşi, dacă este posibil.
Aceea este corect. Au coborât, au aruncat toiegele lor jos, s-au transformat în acelaşi lucru. Acum, Moise ştia acest singur lucru, că Dumnezeul care l-a trimis era în stare să aibă grijă de el. Acum, el nu a ştiut cum să acţioneze în continuare.
E-115 He went down, he was very persistent. Walked up in the front of Pharaoh, looked like he was going to fail. He said, "I'll show you whether I'm sent of God or not." He throwed down the stick on the floor like that, as if to say… and turned into a serpent; he and Aaron. And he just called over two astrologers, or two devil-possessed men like we're got in the last days, imitating to the very Elect, if possible. That's right. Come down, throwed their sticks down, turned the same thing. Now, Moses knowed this one thing, that the God that sent him was able to take care of him. Now, he didn't know what to act next.
E-116 Tu ajungi la un punct unde nu şti ce să faci, şi oamenii spun, "El niciodată nu a fost vindecat. Păi, acolo este lucrul încă acolo." Dacă Dumnezeu a pus aceea în inima ta, tu stai liniştit. Tu doar continuă să mărturiseşti pentru gloria lui Dumnezeu. Continuă!
E-116 You get to a place you don't know what to do, and people say, "He never got healed. Why, there's the thing still there." If God placed that in your heart, you stand still. You just keep on testifying to the glory of God. Keep on!
E-117 Moise a spus, "Eu ştiu că Dumnezeu m-a trimis." Ce s-a întâmplat? Şarpele s-a umflat de trei sau patru ori, atât de mare, poate un piton sau ceva, s-a ridicat peste şi i-a înghiţit pe ceilalţi. Va-ţi gândit vreodată ce au devenit celelalte două toiege? Ei au ridicat numai unul. El le-a mâncat pe celelalte. Ele nu au mai fost. Şi acela este felul în care Dumnezeu va face într-una din aceste zile prin puterea Lui. Da.
E-117 Moses said, "I know God sent me." What happened? The serpent blowed three or four time, this big, perhaps a python or something, raised over and swallowed up the others. Did you ever think what become of them other sticks? They only picked up the one. He eat the rest of them up. They wasn't no more. And that's the way God will do one of these days by His power. Yes.
E-118 Moise persevera. Atunci, primul lucru pe care îl ştiţi, El l¬a trimis afară, şi a spus, "Fă asta, Faraon." Şi el a spus, "Dacă nu, noi vom face aşa-şi-aşa." Şi el a strigat către Dumnezeu, şi El a trimis muşte, purici, orice altceva peste pământ. Ce era el? El era hotărât. Dumnezeu i-a spus, "Adu-i pe acei copii înapoi la acest munte, înapoi aici." El ştia că avea voia lui Dumnezeu, el ştia că el avea viziunea înaintea lui. El a ştiut că cerurile şi pământul vor trece, dar acea viziune nu putea eşua. Astfel el a coborât acolo, persistent.
E-118 Moses was persevering. Then, the first thing you know, He sent him out, and said, "Do this, Pharaoh." And he said, "If you don't, we're going to do so-and-so." And he called on God, and He sent flies, fleas, everything else upon the earth. What was he? He was determined. God told him, "Bring them children back to this mountain, back here." He knowed he had the will of God, he knowed he had the vision before him. He knowed that heavens and earth would pass away, but that vision could not fail. So he went down there, persistent.
E-119 Ascultă, frate, dacă tu poţi veni în această dimineaţă cu o viziune a voii lui Dumnezeu, dacă poţi veni cu Cuvântul lui Dumnezeu, mie nu-mi pasă ce se întâmplă, "Eu voi fi persistent. Eu am... în inima mea, de când eu stăteam aici, eu am o viziune de la Dumnezeu. Eu sunt persistent. Eu am să fiu... eu am să fiu perseverent. Eu mă duc jos, eu am să iau în stăpânire. Acest lucru trebuie să mă părăsească." Acesta te va părăsi, frate. Nu te îngrijora, acesta te va părăsi.
E-119 Listen, brother, if you can come this morning with a vision of the will of God, if you can come with the Word of God, I don't care what happens, "I'm going to be persistent. I've… in my heart, since I've been sitting here, I got a vision of God. I'm persistent. I'm going to be—I'm going to be perseverant. I'm going down, I'm going to take over. This thing's got to leave me." It's going to leave you, brother. Don't you worry, it'll leave you.
E-120 David, stând acolo sus în faţa lui Goliat, păi, el a fost persistent. A spus, "Voi vreţi să spuneţi că veţi sta şi veţi lăsa acea ştiinţă modernă, oamenii de ştiinţă acolo afară?" Acum aceasta sună a sacrilegiu, dar eu sper că voi ştiţi ce vreau eu să spun. Tu vrei să spui că acei oameni de ştiinţă moderni pot sta acolo şi să spună că zilele miracolelor au trecut, când Cuvântul viului Dumnezeu contestă aceasta? Vrei să-mi spui că vei lăsa ştiinţa modernă să spună că nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină, şi Biblia, şaizeci-şi-ceva la sută din slujba lui Isus a fost Divină... da, optezeci-şi-şase la sută, eu cred, a fost vindecare Divină? Şi promisiunea, şi ultimele promisiuni!
E-120 David, standing up there before Goliath, why, he was persistent. He said, "You mean to tell me that you will stand and let that modern science, scientists out there?" Now it sounds sacrilegious, but I hope you know what I mean. You mean to tell me that that modern scientists can stand there and say the days of miracles is past, when the Word of the living God disputes it? You mean to tell me that you'll let modern science say there's no such a thing as Divine healing, and the Bible, sixty-some percent of Jesus' ministry was Divine… yeah, eighty-six percent, I think, was Divine healing? And the promise, and the last promises!
E-121 Vreţi să-mi spuneţi, fraţii mei slujitori, că veţi sta şi veţi lăsa aceste aşa-numite culte denominaţionale moderne să meargă în Liga Bisericilor aici, sau Consiliul Bisericilor, şi vreţi să-mi spuneţi că veţi sta în acea organizaţie şi îi veţi lăsa să sufoce Cuvântul lui Dumnezeu în voi, şi să vă spună că zilele miracolelor au trecut? Cine sunteţi voi oricum? Aţi avut voi vreodată vreo experienţă? Aţi fost voi vreodată născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu? Tu, dacă ai fost, frate, tu cu siguranţă vei lua Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceasta. Lasă ca totul altceva să fie o minciună. Cu certitudine!
E-121 You mean to tell me, my minister brethren, that you'll stand and let this modern so-called denominational cults going into the League of Churches here, or Council of Churches, and mean to tell me you'll stand in that organization and let them smother the Word of God in you, and tell you the days of miracles is past? Who are you anyhow? Have you ever had any experience? Was you ever born again of the Spirit of God? You, if you have, brother, you'll certainly take God's Word for it. Let everything else be a lie. Certainly!
E-122 Observaţi, David a avut o experienţă. El a luat o praştie mică. El nu a avut prea mult. A fost o praştie, dar el a ştiut că Dumnezeu din Cer era cu el. Şi s-a dus afară acolo şi a ucis un urs şi un leu, şi el ştia ce va face. Şi el a spus "Voi vreţi să-mi spuneţi că, dacă Dumnezeu îmi poate da acel urs şi acel leu în mâinile mele, cu cât mai mult poate El să mi-l dea pe acel Filistean lăudăros, netăiat împrejur acolo afară?"
E-122 Notice, David had an experience. He took a little slingshot. He didn't have very much. It was a slingshot, but he knew that the God of Heaven was with him. And he went out there and slew a bear and a lion, and he knew what it would do. And he said, "Do you mean to tell me, if God can deliver that bear and lion into my hands, how much more can He deliver that boasting, uncircumcised Philistine out there?"
E-123 Această lume lăudăroasă de azi, spunând că zilele miracolelor au trecut, şi o Rusie ridicându-se aici, luând bisericile jos cu asalt şi făcându-le de ocară. Nu este nimic în ele pentru care să lucrezi. De ce este că acest mic Castro bătrân jos acolo, acel ins mic posedat-de-diavolul... Acum, eu-eu îl ştiu, am dat mâna cu el şi l-am întâlnit, şi aşa mai departe, când am fost acolo. Şi el a vorbit frumos cu mine, şi de toate aşa; a spus că el a crezut că acolo venea un Mileniu şi un Cristos, şi aşa mai departe, dar el s-a vândut diavolului. Dar ce a făcut el? El a făcut câteva lucruri bune. El a făcut un lucru, el a contrafăcut toţi banii aceia şi a început sistemul monetar din nou. Aceea este ce o să trebuiască să se întâmple aici într-una din aceste zile, unde aceşti gurmanzi mari ai distilatoarelor de whiskey, şi companiile de tutun care pot lua taxa lor pe venit şi să o pună în televiziune afară aici. Eu ştiu că vorbesc pe benzi. Dar lăsaţi¬mă să vă spun, acela este adevărul, totuşi. Aceia sunt banii care ar trebui să meargă la guvern. Dar ei pot să se sustragă. Dar începeţi voi, lăsaţi-o neplătită a voastră o singură dată şi vedeţi ce se întâmplă. Ei vă vor jupui pentru aceasta.
E-123 This boasting world of today, saying the days of miracles is past, and a Russia raising up here, storming the churches down and putting them to shame. There's nothing in them to work for. Why is it little old Castro down there, that little devil-possessed fellow… Now, I—I know him, shook his hands and met him, and so forth, when I was there. And he talked nice to me, and everything like that; said he believed there was coming a Millennium and a Christ, and so forth, but he sold out to the devil. But what did he do? He done some good things. He did do one thing, he counterfeited all that money and started the currency new again. That's what's going to have to happen here one of these days, where these big hogs of whiskey 'stillerys, and tobacco companies that can take their income tax and put it out on television out here. I know I'm talking on tapes. But let me tell you, that's the truth, though. That's the money that should go to the government. But they can get around it. But you start, fail to pay yours one time and see what happens. They'll strip you down for it.
E-124 Vreţi să-mi spuneţi că acea grămadă de Filisteni netăiaţi împrejur pot sta aici afară şi să înfrunte armatele viului Dumnezeu? Noi susţinem un astfel de lucru ca acela. Ce are nevoie biserica azi este întoarcerea înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul Lui, înapoi la Putere, înapoi la cincizecime; nu la organizaţia Penticostală, înapoi la experienţa cincizecimii. Acei băieţi sunt în afara roţii când ei vorbesc despre organizaţia Penticostală. Cincizecimea este o experienţă, aceasta vine la Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, sau oricare vrea Aceasta. Aceea este corect. Dumnezeu nu lucrează cu o naţiune, cu un popor, cu o denominaţiune, El lucrează cu o persoană. Întotdeauna, cu Neamurile, luând un popor dintre Neamuri de dragul Numelui Său. Vedeţi? Acela este felul în care El lucrează cu ei. Acum, repede, eu trebuie să mă grăbesc.
E-124 Mean to tell me that bunch of uncircumcised Philistines can stand out here and defy the armies of the living God? We back up such a thing as that. What the church needs today is going back to God, back to His Word, back to the Power, back to Pentecost; not to Pentecostal organization, back to the experience of Pentecost. Them guys are out of the wheel when they talk about Pentecostal organization. Pentecost is an experience, it comes to Methodist, Baptist, Presbyterians, or whoever wants It. That's right. God don't deal with a nation, with a people, with a denomination, He deals with an individual. Always, with the Gentiles, taking a people out of the Gentiles for His Name's sake. See? That's the way He deals with them. Now, quickly, I must hurry.
E-125 David a spus, "Vreţi să-mi spuneţi că veţi lăsa ca aceea să se întâmple?" El a spus, "Această praştie mică!" El a mers după acel leu. Ce? Şi l-a ucis. Şi a mers după urs şi l-a ucis. A spus, "Cu cât mai mult Dumnezeu mi-l va da pe acel Filistean lăudăros afară acolo care spune că zilele miracolelor au trecut?"
E-125 David said, "You mean to tell me you'll let that happen?" He said, "This little slingshot!" He went after that lion. What? And killed it. And went after the bear and killed it. He said, "How much more will God give me that boasting Philistine out there that says the days of miracles is past?"
E-126 El a râs de el şi a spus, "Eu te voi lua pe capătul acestei suveici, suliţe, te agăţ sus, şi las păsările să-ţi mănânce carnea." El ar fi putut s-o facă.
E-126 He laughed at him and said, "I'll take you on the end of this weaver's needle, spear, hang you up, and let the birds eat your flesh." He could do it.
E-127 Saul i-a spus, a spus, "Omul acesta este un... păi, degetele lui sunt lungi de paisprezece ţoli." A spus, "Păi, acel om este un războinic din tinereţea lui, şi tu nu eşti altceva decât un băieţel roşcat."
E-127 Saul told him, said, "That man's a… why, his fingers is fourteen inches long." He said, "Why, that man is a warrior from his youth, and you're nothing but a ruddy little boy."
E-128 "Oh, dar," el a spus, "eu am să-ţi spun ceva. Eu am ceva despre care tu nu şti."
E-128 "Oh, but," he said, "I got something to tell you. I got something you don't know about."
E-129 "Păi, tu nu eşti nimic," fratele lui a spus, "du-te înapoi acasă. Tu eşti obraznic. O să-i spun tăticului să-ţi dea o bătaie când te întorci."
E-129 "Why, you're nothing," his brother said, "get on back home. You're naughty. I'll have pappy give you a whipping when you get back."
E-13
E-130 What'd he say? He said, "I was herding. Your servant, my father, I was herding his sheep out there one day. I trust in the Lord God. And a lion came in and took one of the lambs, and I went after him." Why? He was given a charge, led by his father. "And I knocked him down. And when he raised up, I slew him, 'cause I was left with a charge."
E-131 Oh, frate slujitor, noi suntem lăsaţi cu o însărcinare. Un leu vine înăuntru şi ia unul din slujitorii Lui şi îl duce afară, eu vin cu o praştie în această dimineaţă. O praştie a rugăciunii de credinţă va salva bolnavul, şi Dumnezeu îl va ridica. Ce a spus El! Noi venim după el, să aducem acel miel înapoi la turmă. Noi avem nevoie de tine, fiecare Creştin, noi avem nevoie de fiecare din voi. Noi avem nevoie de tine, noi trebuie să te avem. Tatăl ne dă o însărcinare, să mergem să o luăm. Să ţinem însărcinarea.
E-131 Oh, minister brother, we're left with a charge. A lion comes in and gets one of His servants and takes it out, I'm coming with a slingshot this morning. A slingshot of prayer of faith shall save the sick, and God shall raise him up. What He said! We're coming after him, to bring that lamb back to the fold. We need you, every Christian, we need every one of you. We need you, we got to have you. Father's give us a charge, let's go get it. Let's keep charge.
E-132 El a spus, "Şi dacă El a putut face aceea pentru acea oaie, cu cât mai mult stând aici sfidând oştirile Dumnezeului celui viu! Eu sunt ruşinat de fratele meu şi toţi ceilalţi," a spus el, aşa de mult să spună. "Eu sunt ruşinat de ei, de slăbiciunea voastră."
E-132 He said, "And if He could do that for that sheep, how much more standing here defying the armies of the living God! I'm ashamed of my brother and all the rest of them," he said, as much to say. "I'm ashamed of them, your weakness."
E-133 Şi eu sunt ruşinat de grupul meu ministerial când într-o zi îi aud să stea şi să fie de acord, se aliniază cu necredincioşii spunând, "Oh, nu există un astfel de lucru. Nu există. Voi-voi¬voi nu aşteptaţi să se întâmple acele lucruri."
E-133 And I'm ashamed of my ministerial group someday when I hear them stand and coincide, side up with the unbelievers in saying, "Oh, there's no such a thing. There's not. You—you—you don't expect those things to happen."
E-134 Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, "Făgăduinţa este pentru voi şi pentru copiii voştri, şi pentru copiii copiilor voştri, pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Dacă El încă cheamă, El încă revarsă Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt încă trăieşte în voi, trebuie să trăiască aceeaşi viaţă care El a trăit în urmă acolo în Cristos Isus.
E-134 Peter said, on the Day of Pentecost, "The promise is unto you and to your children, and to your children's children, to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." If He's still calling, He's still pouring out the Holy Ghost. If the Holy Ghost is still living in you, It's got to live the same life It did back there in Christ Jesus.
E-135 Dacă vedeţi o ramură să răsară, şi aceasta rodeşte un măr, ei bine, următoarea nu va fi o pară şi următoarea o prună. Dacă da, aceasta este altoită. Aceea este corect. Dar dacă rădăcina originală a pomului produce o altă ramură, acesta va fi un măr. Astfel, azi, avem multe organizaţii şi denominaţiuni care au fost altoite. Acei pomi vor trăi. Da, domnule.
E-135 If you see a branch come up, and it puts forth an apple, well, the next one's not going to be a pear and the next one a plum. If it is, it's grafted. That's right. But if the original root of the tree puts out another branch, it'll be an apple. So, today, we got a lot of organizations and denominations that's been grafted. Them trees will live. Yes, sir.
E-136 Am văzut un pom zilele trecute cu nouă fructe citrice diferite în el, şi el avea rodie, şi el avea, eu cred că era grepfruit, lămâie şi toate pe acesta, dar acesta era de fapt un portocal. Şi am spus omului, D-l Sharrit, prietenul meu, am spus, "Ei bine, cum e aceea, fiind un portocal?"
E-136 I seen a tree the other day with nine different citrus fruits on it, and it had pomegranate, and it had, I believe it was grapefruit, lemon and all on it, but it really was an orange tree. And I said to the man, Mr. Sharrit, my friend, I said, "Well, how is that, being an orange tree?"
E-137 El a spus, "Ei bine, tu doar clivezi pomul şi pui acest altoi înăuntru acolo."
E-137 He said, "Well, you just split the tree and put this grafted in there."
E-138 Am spus, "Ei bine, când acesta rodeşte, va rodi el portocale?"
El a spus, "Nu, el rodeşte după soiul lor."
E-138 I said, "Well, when it brings forth fruit, will it bring forth the orange?"
He said, "No, it brings forth after its kind."
E-139 Iată-vă! Frate, când eu vă spun, când bisericile sunt altoite în Cristos, astfel, sau încearcă, presupuse a fi, doar clivate înăuntru acolo cu numele, numindu-se pe ei bisericile lui Cristos, când ei o fac, ce produc ei? Roade denominaţionale. Dar dacă acea ramură va produce vreodată o altă ramură, aceasta va fi cum era prima. Dar lasă-mă să-ţi spun, frate, dacă Duhul Sfânt este real în Biserică astăzi, ea avea felul de Biserică care a scris Cartea Faptelor în urma ei, dacă Biserica viului Dumnezeu, Biserica lui Isus Cristos devine din nou vie prin acelaşi Duh Sfânt care a căzut în Ziua Cincizecimii, aceasta va scrie o Carte a Faptelor în urma ei. Corect. Ea va fi persistentă, perseverentă până când acel lucru vine la împlinire. O Dumnezeule, ai milă de noi. Da, domnule. Da, domnule.
E-139 There you are! Brother, when I tell you, when churches are grafted into Christ, such, or try, supposed to be, just slit in there by name, calling themselves the churches of Christ, when they do, what do they bring? Denominational fruits. But if that branch ever brings forth another limb, it'll be like the first one was. But let me tell you, brother, if the Holy Ghost is real in the Church today, the kind of Church it had that wrote the Book of Acts behind it, if the Church of the living God, the Church of Jesus Christ become again alive by the same Holy Spirit that fell on the Day of Pentecost, it'll write a Book of Acts behind it. Right. It'll be persistent, perseverant until that thing comes to pass. O God, have mercy on us. Yes, sir. Yes, sir.
E-140 Samson, Samson, el a fost foarte perseverent atâta timp cât el a putut simţi acele şapte şuviţe în jurul lui. El a ştiut că a fost o promisiune pe care Dumnezeu ia dat-o. Şi fiecare bărbat şi femeie ar putea fi la fel de persistent cum a fost Samson, atâta timp cât voi puteţi simţi acea putere de promisiune în jurul vostru, de la Dumnezeu. Aici este Cuvântul, Cuvântul a spus aşa. Şi voi puteţi fi perseverenţi atâta timp cât ştiţi că voi aveţi acea promisiune în inima voastră, acea credinţă care v-a spus, în timp ce şedeţi aici acum, acea credinţă spune, "Eu sunt vindecat. Eu sunt vindecat." Vedeţi? Voi simţiţi aceea, doar continuaţi să mergeţi înainte. Frate, Dumnezeu se va ocupa de Filisteni, nu te îngrijora.
141 V-aţi gândit vreodată cum Samson, cu acea falcă veche de catâr... Voi ştiţi ce groase erau acele coifuri? Unele din ele cam de un ţol, sau un ţol şi jumate din alamă solidă. Puteau lua o sabie cu două mâini şi să-l lovească în cap cu aceasta, aceea nu l-ar fi rănit. Şi Samson a luat un putregai vechi, scuzaţi-mă, acea falcă uscată de catâr, a apucat-o şi a doborât o mie din ei. Păi, din prima lovitură peste unul din acele capete, acea falcă s-ar fi făcut într-un milion de bucăţi. Dar, vedeţi, miracolul a fost în falcă la fel ca şi în Samson. El a simţit, "Dacă eu pot simţi acea promisiune acolo," a spus, "aduceţi-i." Şi, frate, el a început să-i bată pe Filisteni la dreapta şi la stânga. De ce? El a fost persistent până ultimul Filistean zăcea la pământ. Amin! Ce a avut el? Nu foarte mult. El a avut o falcă a unui catâr să lupte contra la săbii şi suliţe şi oameni antrenaţi. Dar el a avut puterea lui Dumnezeu asupra lui. Voi observaţi, puterea lui Dumnezeu a venit peste el, mai întâi.
E-140 Samson, Samson, he was very perseverant as long as he could feel those seven locks around him. He knowed that was a promise that God give him. And every man and woman could be as persistent as Samson was, as long as you can feel that power of promise around you, of God. Here is the Word, the Word said so. And you can be perseverant as long as you know that you've got that promise in your heart, that faith that told you, while you're sitting here now, that faith says, "I am healed. I am healed." See? You feel that, just keep walking on. Brother, God will take care of the Philistines, don't you worry.
E-142 Oh, frate, luptă până fiecare simptom este dus. Aleluia! Luptă până fiecare-fiecare îndoială este dusă.
E-141 Did you ever think how Samson, with that old jawbone of the mule… You know how thick those helmets was? Some of them about an inch, or an inch and a half of solid brass. Could take a two-handed sword and hit him on the head with it, it wouldn't hurt him. And Samson took an old rotten, excuse me, that old dried jawbone of the mule, and picked it up and beat down a thousand of them. Why, the first lick on top of one of them heads, that jawbone would have went to a million pieces. But, see, the miracle was in the jawbone the same as in Samson. He felt, "If I can feel that promise there," he said, "bring them on." And, brother, he begin to knock Philistines right and left. Why? He was persistent till the last Philistine was laying on the ground. Amen! What did he have? Not very much. He had a mule's jaw to fight against swords and spears and trained men. But he had the power of God on him. You notice, the power of God came upon him, first.
E-143 Spuneţi, "Ei bine, cazul meu este diferit." Ia acea falcă şi bate-l afară de acolo.
E-142 Oh, brother, fight till every symptom's gone. Hallelujah! Fight till every—every doubt is gone.
E-144 Acesta a spus, "Dar, tu şti, eu sunt doar puţin diferit, eu devin prea bătrân." Loveşte-o afară. Abraham a fost de o sută. Mergi înainte.
E-143 Say, "Well, my case is different." Take that jawbone and knock it out of there.
E-145 "Bine, dar cazul meu este foarte grav." Iona a fost în pântecele balenei, mâinile legate la spate, zăcând în vărsătura balenei. Peste tot unde a privit era pântecele balenei. El a avut o mulţime de simptome, dar el s-a întors şi a spus, "Încă o dată mă voi uita la templul Tău sfânt, Doamne." Nu Îl puteţi ascunde. Asta este, persistent! Perseverenţă, staţi chiar cu Cuvântul lui Dumnezeu. De ce a rămas Iona în acel fel? Pentru că el a ştiut că atunci când Solomon a dedicat templul, el s-a rugat şi a spus, "Doamne, dacă poporul Tău va fi în necaz oriunde şi priveşte către acest loc sfânt, atunci să auzi din Cer, răspunde rugăciunii lor." Şi el ştia acest singur lucru, că Dumnezeu va auzi acea rugăciune.
E-144 This one said, "But, you know, I'm just a little different, I'm getting too old." Knock it out. Abraham was a hundred. Go on.
E-146 Şi dacă Iona, sub acele circumstanţe, a putut avea atât de multă credinţă în Dumnezeu, cume cu voi? Nu este niciunul din voi aici în circumstanţe atât de rău. Acum cu cât mai mult! S¬a uitat la un templu unde un om în cele din urmă a căzut, Saul, care a făcut rugăciunea, dar a fost consacrarea lui Dumnezeu când Duhul Sfânt a adeverit aceasta printr-un Stâlp de Foc care a intrat şi a coborât în spate? Acelaşi Stâlp de Foc care aveţi fotografia cu voi azi, mişcându-se printre noi, făcând aceleaşi semne şi minuni. Care este treaba? Ascultaţi în linişte. Ascultaţi. Cum am putea noi, când noi nu privim la un templu pământesc, sau ceva organizaţie sau ceva denominaţiune, ci la mâna dreaptă a lui Dumnezeu, unde Isus şade acolo cu veşmintele Lui Proprii însângerate, amin, Propriul Lui Sânge înaintea Tatălui, să facă mijlocire asupra mărturisirii voastre! Amin. Evrei 3, a spus că El-El este un Mare Preot, veşnic viu să mijlocească, oh, doamne, înaintea Tatălui în această dimineaţă. Un Mare Preot! Dacă Iona a putut privi afară, să refuze să vadă pântecele balenei, cu cât mai mult putem noi să omitem să vedem durerea mică şi puţin disconfort, sau puţin de orice avem noi! "Eu privesc spre promisiunea Ta sfântă, Doamne." Voi nu puteţi ascunde un sfânt de rugăciunea lui, asta e tot despre ce este vorba. Sigur, oh, el a fost.
E-145 "Well, but my case is very bad." Jonah was in the belly of the whale, hands tied behind him, laying down in the whale's vomit. Everywhere he looked was whale's belly. He had plenty of symptoms, but he turned over and said, "Once more will I look to Your holy temple, Lord." Can't hide Him. That's it, persistent! Perseverance, stay right with the Word of God. Why did Jonah stay like that? Because he knew that when Solomon dedicated the temple, he prayed and said, "Lord, if Thy people be in trouble anywhere and look towards this holy place, then hear from Heaven, answer their prayer." And he knew this one thing, that God would hear that prayer.
E-147 Eu trebuie să mă grăbesc acum, prietenii mei, eu o să fiu iarăşi prea târziu. Lăsaţi încă câteva, un text mic aici.
E-146 And if Jonah, under those circumstances, could have that much faith in God, what about you? There's none of you here that bad under the circumstances. Now how much more! Look to a temple where a man finally backslid, Saul, who prayed the prayer, but was God's dedication when the Holy Spirit witnessed it by a Pillar of Fire that come in and go down in behind? The same Pillar of Fire that you have the picture with you today, moving among us, doing the same signs and wonders. What's the matter? Listen quietly. Listen. How could we, when we look not to an earthly temple, or some organization or some denomination, but to the right hand of God, where Jesus sits there with His Own bloody garments, amen, His Own Blood before the Father, to make intercessions upon your confession! Amen. Hebrews 3, said that He—He is a High Priest, ever living to make intercessions, oh, my, before the Father this morning. A High Priest! If Jonah could look out, refuse to see the whale's belly, how much more can we fail to see the little ache and the little pain, or the little whatever we got! "I look towards Your holy promise, Lord." You can't hide a saint from his prayer, that's all there is to it. Sure, oh, he was.
E-148 Ioan, el a fost aşa de sigur, pentru că Dumnezeu i-a spus. Voi ştiţi, acum tatăl lui era un preot, voi ştiţi, dar, ciudat, el nu s¬a dus jos să fie un preot, el a mers în pustie. El nu a vrut să se amestece în teoria omului. El a mers în pustie să afle, la vârsta de nouă ani. Tatăl şi mama lui fiind în vârstă, au ştiut că ei nu o să- 1 mai vadă vreodată pe fiul lor profet să vină vreodată în putere în acea zi.
E-147 I got to hurry up, my friends, I'm going to be too late again. Let's a few more, a little text here.
E-149 Şi, amintiţi-vă chiar acelaşi Duh ne este promis în această zi din urmă, Ilie.
E-148 John, he was so sure, 'cause God told him. You know, now his father was a priest, you know, but, strange, he didn't go down to be a priest, he went to the wilderness. He didn't want to get mixed up in man's theory. He went to the wilderness to find out, at the age of nine. His father and mother being old, knowed they'd never see their prophet son ever come into power in that day.
E-150 Amintiţi-vă, Isus niciodată nu s-a referit la aceea când El a spus... El a vorbit despre Ioan Boteză torul. Dacă observaţi, "Eu trimit pe solul Meu înaintea feţei Mele," Matei 3. Pentru că, voi nu, voi aveţi o contradicţie în Scriptură.
E-149 And, remember, that same Spirit is promised us in this last day, Elijah.
E-151 El a spus, "Înainte de a veni această zi, ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului va veni să ardă pământul cu foc." Pământul nu a fost ars cu foc în trecut în zilele lor. Lumea va fi arsă cu foc după această venire. El îl va trimite pe Ilie să îndrepte lucrurile şi să aducă oamenii înapoi la reconciliere. Şi ce acest Ilie, primul a venit, să reaşeze, să aducă credinţa părinţilor la copii, dar cel din ultimele zile să-i reaşeze înapoi la Credinţa părinţilor. Vedeţi? Vedeţi, înapoi la părinţii penticostali originali, Mesajul corect, începutul. Ilie! "Dumnezeule, trimite-1," este rugăciunea mea. "Trimite-l, O Doamne, trimite-l de grabă." Ne vom ruga pentru el, ca el să apară pe scenă. Şi Dumnezeu are întotdeauna reprezentantul Lui pe undeva pe pământ. El nu a fost niciodată fără un martor pe undeva, întotdeauna a avut un martor stând adevărat. Şi eu cred că el este... eu cred că suntem în umbra venirii Domnului chiar acum. Timpul pentru puterea lui Dumnezeu să se ridice din nou într-o formă a unui profet ca Ilie, şi să trimită aici jos şi să îndrepte oamenii, şi să-i aducă, acel grup mic. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, aşa va fi, doar în minoritate, Biserica va fi.
E-150 Remember, Jesus never referred to that when He said… He spoke of John the Baptist. If you notice, "I send My messenger before My face," Matthew 3. Cause, you don't, you got a contradiction in the Scripture.
E-152 În regulă, noi aflăm că Ioan nu s-a dus să obţină instruirea lui bisericească, dar el s-a dus în pustie să obţină o experienţă. Când el a venit înapoi afară, el a vorbit sălbatic. "Generaţie de vipere," şerpi ce a găsit el în pustie. "Securea este pusă la rădăcina pomului." Predicile lui erau bazate pe astfel de lucruri ca acelea. Dar, priviţi, ei vin în jur, el a spus, "Este Unul stând în mijlocul vostru acum pe care nu îl cunoaşteţi." El ştia despre ce vorbea.
"Eşti tu Mesia?"
El a spus, "Nu"
E-151 He said, "Before this day comes, of the great and terrible day of the Lord shall come to burn the earth with fire." The earth wasn't burnt with fire back in them days. The world would be burnt with fire after this coming. He would send the Elijah to straighten the things up and bring the people back to reconciliation. And what this Elijah, the first one come, would restore, would bring the faith of the fathers to the children, but the one in the last days would restore them back to the Faith of the fathers. See? See, back to the original pentecostal fathers, the right Message, the beginning. Elijah! "God, send him," is my prayer. "Send him, O Lord, send him quickly." We'll pray for him, that he'll appear on the scene. And God always has His representative somewhere in the earth. He's never been without a witness somewhere, always got a witness standing true. And I believe he's… I believe that we're shadowing the coming of the Lord right now. Time for the power of God to rise again in a form of a prophet of Elijah, and send down here and straighten the people, and bring them, that little group. As it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot, so will it be, just in the minority, the Church will be.
E-153 "Eşti tu acel Profet, acel Mesia-Profet care trebuia să se ridice?"
"Eu nu sunt," a spus el, "dar El stă printre voi acum."
E-152 All right, we find John didn't go down to get his ecclesiastical training, but he went to the wilderness to get an experience. When he come back out, he talked wilderness. "Generation of vipers," snakes he found in the wilderness. "Axe is laid to the root of the tree." His sermons was based upon such as that. But, watch, they come around, he said, "There's One standing among you now that you don't know." He knew what he was talking about.
"Are you the Messiah?"
He said, "No."
E-154 Cumva poate Caiafa, marele preot, se afla acolo. Care, eu presupun că nu a fost, el era prea demn să coboare la un loc ca acela. Dar el, careva dintre preoţi ar fi putut spune, "Domnule, aici este Fratele Jones. El este un ins bun. Fratele aşa-şi-aşa aici, Frate John Doe, el, eu-eu cred că el, Domnul îl face pe el un Mesia."
E-153 "Are you that Prophet, that Messiah-Prophet was to raise up?"
"I am not," he said, "but He's standing among you now."
E-155 Ioan a spus, "Eu Îl voi cunoaşte. Acolo va fi un semn care Îl va însoţi." El a ştiut ce. Binecuvântaţi sunt cei duhovniceşti care înţeleg. Binecuvântaţi sunt cei care au ochi şi pot vedea, urechi care pot auzi. A spus, "Eu Îl voi cunoaşte. Dumnezeu va identifica, Îl va identifica." Dumnezeu adevereşte slujitorii Lui. Da, domnule. Şi după o vreme, El vine, el a privit în sus acolo şi a văzut, a spus "Iată, Mielul lui Dumnezeu care ia la o parte păcatul lumii." El a fost persistent că nu Ph.D., LL., dublu L, orice a fost, urma să vină, vreun preot, vreun om favorit al orei cu vreun fel de bal vesel. El a fost... acel Om a venit jos acolo şi el a ştiut Cine a fost El pentru că acolo a fost un semn care Îl însoţea. A ştiut Cine era Acesta.
E-154 Perhaps maybe Caiaphas, the high priest, had been there. Which, I guess he wasn't, he was too dignified to come down to a place like that. But him, some, one of the priests might have said, "Sir, here's Brother Jones. He's a fine fellow. Brother So-and-so here, Brother John Doe, he, I—I believe he, the Lord's making him a Messiah."
E-156 "Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred." Biserica lui Dumnezeu fiind înviată şi pusă în putere. Da. Acum, în jos până termin textul acum. Ioan, persistent. Şi el a avut perseverenţă pentru că el ştia că îl va cunoaşte pe acel Mesia, pentru că Mesia trebuia să poarte un semn. Şi noi vedem semne astăzi, semne ale lui Mesia ce vine, presând înăuntru. Acum ascultaţi în linişte acum.
E-155 John said, "I'll know Him. There will be a sign follow Him." He knowed what. Blessed are the spiritual that understand. Blessed are they who has eyes and can see, ears that can hear. Said, "I'll know Him. God will identify, identify Him." God vindicates His servants. Yes, sir. And after a while He come, he looked up there and he saw, he said, "Behold, the Lamb of God that take away the sin of the world." He was persistent that no Ph.D., LL., double L, whatever it was, going to come in, some priest, some favorite man of the hour with some kind of a fandango. He was… that Man come down there and he knowed Who He was because there was a sign following Him. He knowed Who It was.
E-157 Când această femeie grecoaică, când ea a auzit despre Isus, "Credinţa vine prin auzire." Acum, ea a fost o grecoaică, o păgână, astfel ea a auzit şi a venit. Voi ştiţi ce? Credinţa găseşte o sursă pe care alţii nu o văd. Credinţa găseşte o sursă pe care alţii nu o pot vedea.
E-156 "These signs shall follow them that believe." God's Church being raised up and put in power. Yes. Now, down till I finish the text now. John, persistent. And he had perseverance because he knew that he would know that Messiah, because the Messiah was to bear a sign. And we are seeing signs today, signs of the coming Messiah, pressing in. Now listen quietly now.
E-158 Voi spuneţi, "Oh, ce este sus acolo? Ce este acolo jos? Ce este acolo? Ce este acea mică... Oh, este misiunea mică. Este aşa-şi¬aşa. Dacă Dumnezeu urma să facă ceva, El ar veni la ierarhia Romano Catolică, El ar veni la arhiepiscopul bisericii Metodiste, El ar veni la părinţii Anglicani, sau vreunul din ei. El ar veni..." Da, aceea este ce credeau ei la început. Dar unde a fost El născut? Într-un staul. Unde şi-a luat El ucenicii Lui? De pe râu, pescari, de rang inferior, fără educaţie. Vedeţi, Dumnezeu face ce vrea El, dar voi Îl cunoaşteţi.
E-157 When this Greek woman, when she heard of Jesus, "Faith cometh by hearing." Now, she was a Greek, a heathen, so she heard and she come. You know what? Faith finds a source that others don't see. Faith finds a source that others can't see.
E-159 Cum a fost diferit aici, de Moab sus aici, când Israel trecea pe acolo? Moab a oferit şapte tauri, chiar exact ce a oferit Israel. Moab a oferit şapte jertfe, berbeci, exact ca Israel. Fundamental, ei au fost exact la fel. Şi ei erau de fapt fraţi, Moab provine de la fiica lui Lot. Şi aici era Balak sus acolo oferind aceeaşi jertfă, a făcut tot atât de fundamental cât a putut el fi. Dar ce a făcut diferenţa? Unul din ei a avut o Stâncă lovită, un Stâlp de Foc, un sunet al Regelui în tabără, un grup de interdenominaţionali. Ei nu aveau casă, nici un loc să-l numească al lor. Ei erau purtaţi de soartă, pelerini şi străini, pribegind în jur, mărturisind că erau pelerini şi străini. Ei erau în căutarea unei cetăţi.
E-158 You say, "Oh, what's up there? What's down here? What's over there? What is that little… Oh, it's the little mission. It's so-and-so. If God was going to do anything, He'd come to the Roman Catholic hierarchy, He'd come to the archbishop of the Methodist church, He'd come to the—the—the Anglican fathers, or some of them. He'd come…" Yeah, that's what they thought in the beginning. But where was He born? In a barn. Where'd He get His disciples? Off the river, fishermen, low degree, no education. See, God does what He wants to, but you know Him.
E-160 Acela este felul cum este astăzi. Nu vreo legătură cu ceva mare organizaţie. Care este în regulă, dar, aceea, mie nu-mi pasă la cât de mult aparţineţi voi de o organizaţie, aparţineţi oriunde vreţi voi. Dar, primul lucru, puneţi-vă numele în Carte Acolo, lăsaţi pe Dumnezeu să le scrie în Sângele lui Isus Cristos, primiţi Duhul Sfânt, cu credinţă ca să credeţi fiecare Cuvânt pe care l-a scris El, că Acesta este adevărat. Iată-vă. Da.
E-159 How was it different here, of Moab up here, when Israel was passing through? Moab offered seven bullocks, just exactly what Israel had. Moab offered seven sacrifices, rams, just exactly what Israel. Fundamentally, they was exactly the same. And they were actually brothers, Moab come from Lot's daughter. And here was Balak up there offering the same sacrifice down here, just as fundamental as he could be. But what made the difference? One of them had a smitten Rock, a Pillar of Fire, a sound of the King in the camp, a bunch of interdenominationals. They had no home, no place to call their own. They were drifting, pilgrims and strangers, wanderers about, professing that they were pilgrims and strangers. They were seeking a city.
E-161 Acum, această femeie era o grecoaică, în primul rând, dar credinţa găseşte o sursă despre care alţii nu ştiu nimic.
E-160 That's the way it is today. Not some connection with some great big organization. Which is all right, but, that, I don't care how much organization you belong to, belong anywhere you want to. But, the first thing, put your name on the Book There, let God write it in the Blood of Jesus Christ, receive the Holy Ghost, with faith to believe every Word that He wrote, that It's true. There you are. Yeah.
E-162 Acum, amintiţi-vă, Cuvântul Lui-Lui este o Sabie. Biblia a spus aşa. Este o Sabie. Evrei, al 4-lea, 4:12, dacă vreţi să notaţi aceea. Evrei 4:12, a spus El este, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri." Lăsaţi-mă să mă opresc aici doar un minut. Ascultaţi, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, pătrunzând până să desprindă osul, şi aşa mai departe, măduva, şi un Discernător al gândurilor inimii." Este aceea corect? Aceea-aceea, să ne oprim doar un minut, gândiţi-vă acum, "Un Discernător al gândurilor inimii." Minte Scriptura? Ea nu poate. Dacă Ea se contrazice pe Sine, nu valorează hârtia pe care este scrisă, este o înşelătoare. Dacă promisiunile lui Dumnezeu se contrazic, ce¬ce o să credeţi voi?
E-161 Now, this woman was a Greek, to begin with, but faith finds a source that others don't know nothing about.
E-163 Ca băiatul Indian care a venit doar recent la Doctor Morris Reidhead şi aceia, preşedintele Misiunii Sudane, şi a stat acolo şi a spus, "Amintiţi-vă," a spus, "noi ştim că Isus trăieşte," el a spus, Doctor Reidhead a spus-a spus, "pentru că El trăieşte în inima mea. Aceea este corect."
E-162 Now, remember, His—His Word is a Sword. The Bible said so. It's a Sword. Hebrews, the 4, 4:12, if you want to put that down. Hebrews 4:12, said He's, "The Word of God is sharper than a two-edged sword." Let me stop here just a minute. Listen. "The Word of God is sharper than a two-edged sword, piercing even to the asunder of the bone, and so forth, the marrow, and a Discerner of the thoughts of the heart." Is that right? That—that, let's stop just a minute, think now, "A Discerner of the thoughts of the heart." Does the Scripture lie? It cannot. If It contradicts Itself, it's not worth the paper it's wrote on, it's a deceiver. If God's promises contradict themselves, what—what you going to believe?
E-164 El a spus, "Da, şi Mahomed trăieşte în inima mea, de asemenea." A spus, "Noi putem produce tot atât de multă psihologie în Mahomedanism cât poate Creştinismul." Dar a spus, "Ei bine, eu vreau să văd acele dovezi de semn, semnele din Marcu 16 îndeplinite."
E-163 Like the Indian boy that come just recently to Doctor Morris Reidhead and them, the president of the Sudan Mission, and stood there and he said, "Remember," said, "we know Jesus lives," he said, Doctor Reidhead said—said, "'cause He lives in my heart. That's right."
E-165 A spus, "Oh, aceea," a spus, "tu eşti-tu eşti doar..." A spus, "Tu vezi, domnule, de la capitolul al 9-lea... al 9-lea verset din capitolul 16 din Marcu, nu este inspirat ca restul. Aceea este doar pusă acolo de către Vatican."
E-164 He said, "Yes, and Mohammed lives in my heart, too." Said, "We can produce just as much psychology in Mohammedanism as Christianity can." But said, "Well, I want to see those marks of sign, signs of Mark 16 fulfilled."
E-166 El a spus, "Atunci poate restul din Aceasta nu este inspirat. Deci ce fel de Carte citeşti tu?" A spus, "Tot Koranul este inspirat." Ce ruşine! Ce dizgraţie pentru o biserică Creştină!
Acela ori este Cuvântul lui Dumnezeu ori El nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi dacă voi doar puneţi credinţă în El, observaţi-L lucrând. Voi credeţi-L, acceptaţi-L. Da, domnule. Noi Îl credem.
E-165 He said, "Oh, that," said, "you're—you're just…" Said, "You see, sir, from the 9th chapter… 9th verse of the 16th chapter of Mark, is not inspired like the rest. That's just put in there by the Vatican."
E-167 Ce? Un Discernător a gândurilor inimii. Acum priviţi, "La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu," Sfântul Ioan 1, "şi Cuvântul s-a făcut trup, Cristos." Şi când El a venit aici, El a privit jos asupra oamenilor. O femeie mică a atins haina Lui, El s-a întors, a spus, "Cine s-a atins de Mine?" Petru L-a dojenit. El a privit în jur şi a spus, "Cine s-a atins de Mine?"
A spus, "Toţi se ating de Tine."
E-166 He said, "Then maybe the rest of It ain't inspired. So what kind of a Book you reading?" Said, "All the Koran is inspired." What a shame! What a disgrace for a Christian church! That's either the Word of God or It isn't the Word of God. And if you just put faith in It, you watch It work. You believe It, accept It. Yes, sir. We believe It.
E-168 A privit în jur şi a spus, "Dar Eu am perceput că am fost slăbit." A privit afară. "Scurgerea ta de sânge s-a oprit." Ce? Cuvântul lui Dumnezeu desluşind gândul.
E-167 What? A Discerner of the thoughts of the heart. Now look, "In the beginning was the Word, the Word was with God," Saint John 1, "and the Word was made flesh, Christ." And when He come here, He looked down upon the people. A little woman touched His garment, He turned around, said, "Who touched Me?" Peter rebuked Him. He looked around and said, "Who touched Me?"
Said, "Everybody's touching You."
E-169 Acei Farisei au spus, în inima lor, au spus, "El este Beelzebul. Vedeţi, El, aceea este ce este El. Aceea este chiar exact."
E-168 Looked around and said, "But I perceive I got weak." Looked out. "Your blood issue has stopped." What? The Word of God perceiving the thought.
E-11
E-169 Them Pharisees says, in their heart, they said, "He's Beelzebub. See, He, that's what He is. That's just exactly."
E-171 Voi trebuie să primiţi Cuvântul viu în voi ca să îl aveţi pe Dumnezeul viu în voi, pentru că Cuvântul aici este Dumnezeu când El este făcut trup în voi, făcut Duh, Viaţă în voi. Când El merge în trupul vostru şi în credinţa voastră, şi devine Viaţă, atunci voi sunteţi un exemplu viu. Voi sunteţi o epistolă a lui Dumnezeu, citită de către toţi oamenii. Voi nu Îl veţi avea ca Cristos, nu plinătatea, pentru că El a fost împărţit în Ziua Cincizecimii.
E-170 He turned around and said, "I'll forgive you for that." Jesus looking upon the audience and perceiving their thought. What was it? The Word, the Word made flesh, a discerner of the thoughts and the intents of the heart. That's what the Word of God is now. He's the same yesterday, today, and forever. See?
E-172 Acum, voi oamenii care credeţi că trebuie să vorbiţi în limbi ca să aveţi Duhul Sfânt, vreau ca voi să ascultaţi la aceasta doar un minut. Când Duhul Sfânt s-a pogorât, în Ziua Cincizecimii, El a fost limbi de foc. Acela a fost Stâlpul de Foc care a condus copiii lui Israel, s-a împărţit pe Sine şi a fost peste fiecare din ei, Dumnezeu în Biserica Lui. Da, domnule, Duhul Sfânt. Aceea este corect. Acolo este unde ei au primit Duhul Sfânt, când ei au vorbit în limbi. Aceasta nu a fost o limbă necunoscută, ei vorbeau oamenilor afară acolo care i-au înţeles. Evanghelia trebuia să meargă afară la acel timp. Ei au mers afară în public, şi apoi afară în curţi şi au început să vorbească în limbi, nu necunoscute. Voi aveţi căruţa înaintea calului când vă gândiţi că trebuie să vorbiţi în limbi necunoscute. Nu, domnule, ei au vorbit în limbi. Poporul a înţeles fiecare om, "Cum auzim noi pe fiecare om în limba noastră în care ne-am născut?" Un act al lui Dumnezeu trimiţând afară Duhul Sfânt. Atât pentru aceasta.
E-171 You've got to get the living Word in you to have the living God in you, because the Word here is God when It's made flesh in you, made Spirit, Life in you. When It goes into your flesh and your faith, and becomes Life, then you are a living example. You are an epistle of God, read of all man. You won't have It like Christ, not the fulness, because It's divided up on the Day of Pentecost.
E-173 Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, chiar şi un Discernător al gândurilor inimii. Şi ce? Aceasta poate fi mânuită numai cu o mână. O sabie este dominantă. Ea-ea nu are nimic în ea decât dacă este mânuită de o mână. Şi când o mână de credinţă poate ridica Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta va face acelaşi lucru ce a făcut Isus. "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi."
E-172 Now, you people that believe you have to speak in tongues to have the Holy Ghost, I want you to listen to this just a minute. When the Holy Ghost came down, upon the Day of Pentecost, It was tongues of fire. That was the Pillar of Fire that led the children of Israel, had separated Itself and was upon each one of them, God in His Church. Yes, sir, the Holy Ghost. That's right. There's where they received the Holy Ghost, when they spoke in tongues. It wasn't an unknown tongue, they was speaking to people out there who understood them. The Gospel must go out at that time. They went out into the audience, and then out into the courts and begin to speak with languages, not unknown. You get the cart before the horse when you think you have to speak with unknown tongues. No, sir, they spoke with languages. The people understood every man, "How hear we every man in our own tongue wherein we were born?" An act of God sending forth the Holy Ghost. So much for that.
E-174 Poate tu poţi tăia doar puţin, poate tu ai o mână slabă de credinţă, tu poţi tăia suficient jos să spui, "Ei bine, eu pot vedea destulă lumină a zilei ca să văd că sunt mântuit." Dar cume cu celelalte promisiuni? Dacă tu ai o mână puternică de credinţă, ridică sus întregul Cuvânt al lui Dumnezeu şi taie drept înainte prin fiecare întunecime, amin, până când Lumina lui Dumnezeu străluceşte înăuntru, şi priveşte faţă în faţă cu Dumnezeu, stând pe Cuvântul Lui. Amin.
E-173 This Word of God is sharper than a two-edged sword, even a Discerner of thoughts of the heart. And what? It can only be handled by one hand. A sword is dominant. It—it has nothing in it unless it's handled by a hand. And when a hand of faith can pick up God's Word, it'll do the same thing Jesus did. "The works that I do shall you do also."
E-175 Ea a avut multe obstacole, această sărmană femeie mică avea. Ea a avut multe obstacole, dar credinţa ei nu a avut niciunul. Nu, nu. Ea a auzit. Credinţa a avut control. Ea a auzit şi credinţa ei a avut control. Acum, ei i-ar fi putut spune aceasta, "Tu şti că tu eşti o grecoaică. Tu şti că tu nu vei obţine niciodată nimic, pentru că este segregare, vezi tu. Tu nu vei obţine niciodată nimic aici." Dar a dat ea atenţie la aceea? Nu, domnule. Ea a avut credinţă, şi acea credinţă a fost tot ce a avut ea nevoie, pentru că ea a ştiut că acela era Cuvântul lui Dumnezeu stând acolo. Ea a avut credinţă. Unii din ei poate i-au spus aşa, "Dar aşteaptă un minut!" Naţiunea ei proprie, biserica ei proprie poate au spus, "Acum aşteaptă un minut, zilele miracolelor au trecut. Să nu te duci acolo jos. Zilele miracolelor au trecut." Dar este ceva deosebit despre credinţă, are o sursă care nu dă nici o atenţie la aceea, şi doar nu o observă. Ea deja a luat acel Cuvânt. El este Cuvântul. Ea a avut credinţă să Îl ţină. Ea a mers înainte. Ei poate că au râs de ea, au spus, "Ei bine, toţi ceilalţi vor râde de tine, pentru că fiica ta va fi tot atât de bolnavă anul viitor cum este ea acest an. Ea încă va avea acel drac, ea va fi la fel de bolnavă." Dar ea nu a dat vreo atenţie la aceea. Credinţa avea un control, vedeţi. "Tu vei fi dată afară din biserica ta dacă te duci vreodată în una din acelea. Doar ţine minte, ei te vor da afară. Ei te vor excomunica." Aceea nu a însemnat nimic pentru ea. Credinţa a mers înainte pe deasupra de aceea. Ea a fost hotărâtă să ajungă la Isus. Asta-i tot.
E-174 Maybe you can cut just a little, maybe you got a weak hand of faith, you can cut enough off to say, "Well, I can see enough daylight to see I'm saved." But what about the other promises? If you got a strong hand of faith, pick up the full Word of God and cut right on through every darkness, amen, until the Light of God shines in, and look face to face with God, standing on His Word. Amen.
E-176 Acum, pentru a economisi timp, când am putea lua un text despre fiecare din aceia şi să stăm cu aceasta, dar acum să economisim timp. Când ea a ajuns la Isus, ea încă a avut o dezamăgire, ea însăşi, dar nu credinţa ei. Când ea a ajuns la Isus, El a spus, "Eu nu sunt trimis la neamul tău." Ce respingere directă! "Eu nu sunt trimis la poporul tău." Doar gândiţi-vă, Acela în care ea s-a gândit că avea aşa de multă credinţă, şi El a refuzat-o. "Eu nu sunt trimis la poporul tău, Eu sunt trimis numai la Israel. Tu eşti din Neamuri, Eu nici măcar nu sunt trimis la voi. Şi, de altfel, voi nu sunteţi altceva decât câini."
Iuh! Aceea nu a deranjat acea credinţă, doar a continuat să se mişte înainte. Da, a spus, "Eu sunt trimis doar la oile pierdute ale Israelului."
E-175 She had many hindrances, this poor little woman did. She had many hindrances, but her faith didn't have any. No, no. She had heard. Faith had took a hold. She heard and her faith had took a hold. Now, they might have said this to her, "You know you're a Greek. You know you'll never get nothing, because there's segregation, you see. You'll never get nothing here." But did she pay attention to that? No, sir. She had faith, and that faith was all she needed, because she knowed that that was the Word of God standing there. She had faith. Some of them might have said to her like this, "But wait a minute!" Her own nation, her own church might have said, "Now wait a minute, the days of miracles is passed. Don't you go down there. The days of miracles is passed." But something another about faith, it has a source that don't pay any attention to that, and just don't notice it. She had done picked up that Word. He is the Word. She had faith to hold It. She walked on. They might have laughed at her, said, "Well, everybody else is going to laugh at you, 'cause your daughter will be just as sick next year as she is this year. She'll still have that devil, she'll be just as sick." But she didn't pay any attention to that. Faith had a hold, see. "You'll be put out of your church if you ever go there in one of that. Just remember, they'll put you out. They'll excommunicate you." That didn't mean anything to her. Faith went on over the top of that. She was determined to get to Jesus. That's it.
E-177 Acum, dacă acela ar fi fost unul din noi, oh, vai, acela ar fi fost sfârşitul. "Denominaţiunea ta, nu este nimic de ea." "Oh, El a vorbit despre denominaţiunea mea, eu nu-L voi mai asculta din nou!" Aha, iată-vă. Mergeţi înainte, vedeţi, voi nu veţi primi niciodată nimic. Doar staţi cu acel Cuvânt. Unde este acel Cuvânt, voi mergeţi chiar cu El. Credinţa s-a ancorat!
E-176 Now, to save time, when we could take a text of each one of those and stay with it, but now to save time. When she got to Jesus, she still got a disappointment, her herself, but not her faith. When she got to Jesus, He said, "I'm not sent to your race." What a flat rejection! "I'm not sent to you people." Just think, the One that she thought she had so much faith in, and He turned her down. "I'm not sent to you people, I'm only sent to Israel. You're a Gentile, I'm not even sent to you. And, besides, you're nothing but dogs." Whew! That didn't bother that faith, just kept moving on. Yes, said, "I'm just sent to the lost sheep of Israel."
E-178 Unii din ei ar fi putut spune, "Ei bine, acum, eu îţi voi spune ceva, ei vor râde de tine. Ei te vor da afară din biserica ta."
"Lăsaţi-i să mă dea afară. Vedeţi, este în regulă."
E-177 Now, if that would have been one of us, oh, my, that would've been it. "Your denomination, there's nothing to it." "Oh, He talked about my denomination, I'll never hear Him again!" Uh-huh, there you are. Go ahead, see, you'll never get nothing. Just stay with that Word. Where that Word is, you go right with It. Faith had anchored!
E-179 Isus a spus, "Eu nu sunt trimis la neamul vostru, Eu niciodată nu am venit deloc pentru poporul tău. Şi voi nu sunteţi nimic altceva decât câini, nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor şi să o arunc acolo la voi câinilor." Îuh!
E-178 Some of them might have said, "Well, now, I'll tell you what, they'll laugh at you. They're going to put you out of your church."
"Let them put me out. See, it's all right."
E-180 Ce-i dacă acela era unul din voi Metodiştii, unul din voi Baptiştii, Prezbiterienii, unul din voi Penticostalii? Oh, vai! Voi aţi fi spus, "Păi, acel impostor! Îi voi spune la Doctor Aşa-şi¬aşa şi Aşa-şi-aşa el-el avea dreptate." Vedeţi, voi nu aveţi nici o credinţă.
E-179 Jesus said, "I'm not sent to your race, I never come for you people at all. And you're nothing but dogs, not meet for Me to take the children's bread and cast it over to you dogs." Whew!
E-181 Ea a ştiut că acolo era ajutor. Ea a auzit. Credinţa vine prin auzire. Auzind ce? Cuvântul. Ea a ştiut că acolo era ceva real acolo. Da. Ea încă s-a ţinut. Nu contează dacă ea... El a spus, "Acum, aminteşte-ţi, Eu nu sunt trimis la voi. Tatăl niciodată nu M-a trimis la voi Neamuri, voi grămadă de câini. Vă gândiţi că Eu aş lua pâinea copiilor şi să o arunc acolo la voi grămadă de câini nevrednici? Eu nu sunt trimis la voi." Dar totuşi credinţa ei a ţinut drept înainte.
E-180 What if that been one of you Methodists, one of you Baptists, Presbyterians, one of you Pentecostals? Oh, my! You'd have said, "Why, that imposter! I'll tell Doctor So-and-so and So-and-so he—he was right." See, you ain't got no faith.
E-182 Frate, ea nu a fost o plantă de seră, care trebuia să fie dădăcită, alintată în jur ca unii din recolta de azi, "Oh, vai, ei bine, eu nu voi mai merge din nou, aceea este tot ce este de aceasta." Oh, vai. Nu-i de mirare că voi nu puteţi ţine acea Sabie a credinţei, nu-i de mirare că compromiteţi asupra Cuvântului. Voi mergeţi undeva unde puteţi auzi un fel de ceva puţin de papă¬lapte pus împreună. Tu micuţă plantă de seră, tu. Prima insectă mică te loveşte, ea te ucide, trebuie să fi stropită tot timpul. "Oh, să nu credeţi treaba aceea, zilele miracolelor au trecut," este stropirea diavolului. Începător!
E-181 She knowed there laid help. She had heard. Faith cometh by hearing. Hearing what? The Word. She knowed there was something real there. Yes. Still she held on. No matter if she… He said, "Now, remember, I'm not sent to you. The Father never sent Me to you Gentiles, you bunch of dogs. Do you think I'd take the children's bread and cast it over to you bunch of unworthy dogs? I'm not sent to you." But still her faith held right on.
E-183 Ea nu a fost. Frate, ea a fost fermă. Ea a avut cu adevărat ceva. Ea s-a ţinut. Ce a făcut ea? A recunoscut că El a avut dreptate. Ea întotdeauna... Şi adevărata credinţă reală, ascultaţi, fie că taie organizaţia voastră sau nu, va recunoaşte Adevărul. Da, domnule, Adevărul, credinţa. Dacă voi aveţi credinţă, şi acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi promisiunea lui Dumnezeu, nu contează ce spun alţii, voi O credeţi, voi O admiteţi. Ea a spus, "Acela este Adevărul, Doamne. Eu sunt o Grecoaică, eu sunt nevrednică. Eu-eu sunt un câine, eu nu sunt... Eu-eu nu sunt vrednică de nimic, dar eu sunt doar după firimituri."
E-182 Brother, she was not a hothouse plant, had to be babied, petted around like some of the crop of today, "Oh, my, well, I'll never go again, that's just all there is to it." Oh, my. No wonder you can't hold that Sword of faith, no wonder you compromise on the Word. You go somewhere where you can hear some kind of a little sissified something put together. You little hothouse plant, you. The first little bug strikes you, it kills you, have to be sprayed all the time. "Oh, don't believe that stuff, the days of miracles is passed," it's the devil's spray. Tenderfoot!
E-184 Eu sunt un căutător-de fărâmă, însumi, voi nu sunteţi? Eu doar vreau firimiturile, Doamne. Eu nu pot avea o biserică cum au avut ei în Ziua Cincizecimii. Dacă eu nu pot, Doamne, lasă-mă doar să am firimiturile care cad. Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, "Aceasta este Aceea." Şi eu întotdeauna am spus, dacă aceasta nu este Aceea, eu doar voi păstra aceasta până vine Aceea, voi vedeţi. Da. Da. Eu doar voi păstra aceasta până când Aceea apare. Vedeţi? Acesta este Cuvântul. Când cineva... Eu nu... Eu-eu-eu aş putea să nu am destulă credinţă să mă duc ca Enoh, şi să fac o plimbare de după-amiază şi să merg în sus acasă cu Dumnezeu, dar eu vă voi spune un lucru, eu nu voi sta niciodată în calea cuiva care are atâta credinţă. Da, domnule. Dacă el o are, laudă lui Dumnezeu, sunt aşa de recunoscător pentru aceasta. Lăsaţi acel Cuvânt să se ancoreze acolo. Sper ca El să se ancoreze în mine în acel fel ca atunci când moartea va veni, eu să văd un drum deschis acolo, să merg doar drept afară. Aceea este corect. Da, domnule. Oh, astfel eu sunt doar după firimituri.
E-183 She wasn't. Brother, she was sturdy. She was really had something. She held on. What'd she do? She admitted He was right. She always… And real true faith, listen, whether it cuts your organization or not, it'll admit the Truth. Yes, sir, the Truth, the faith. If you have faith, and it's the Word of God and the promise of God, no matter what the others say, you believe It, you admit It. She said, "That's the Truth, Lord. I'm a Greek, I'm unworthy. I—I'm a dog, I'm not… I—I'm unworthy of anything, but I'm only after the crumbs."
E-185 Dar, încercaţi să le spuneţi la unii din aceşti oameni moderni astăzi, voi luaţi doar firimiturile. "Oh, nu!" Dacă ei nu pot avea primul loc, ei nu vor absolut nimic. "Tu ori vi jos la mine..." Cum a fost Naaman cu lepra lui, "Tu vei veni jos şi îţi vei lovi mâinile asuprea mea şi îmi vei spune toate aceste diferite lucruri, şi aşa mai departe, sau eu nu voi crede Aceasta deloc. Acela e felul. Păi, eu doar nu voi mai merge înapoi." Acela este motivul că voi nu obţineţi nimic. Vedeţi?
E-184 I'm a crumb-hunter, myself, aren't you? I just want the crumbs, Lord. I can't have a church like they did on the Day of Pentecost. If I can't, Lord, let me just have the crumbs that fall. Peter said, on the Day of Pentecost, "This is That." And I've always said, if this isn't That, I'll just keep this till That comes, you see. Yeah. Yeah. I'll just keep this until That appears. See? This is the Word. When somebody… I don't… I—I—I may not have enough faith to go like Enoch, and take an afternoon stroll and walk up home with God, but I'll tell you one thing, I'll never stand in anybody's way that has that much faith. Yes, sir. If he's got it, praise God, I'm so thankful for it. Let that Word anchor in there. I hope It anchors in me like that when death becomes, I see a road open yonder, just walk right on out. That's right. Yes, sir. Oh, so I'm just after the crumbs.
E-186 Voi trebuie să fiţi dispuşi să luaţi firimituri. Voi auziţi aceasta? Ia firimiturile, fratele meu, ia firimiturile, sora mea, indiferent de ce îţi dă El, doar primeşte-L. Spune, "Dumnezeule," mulţumeşte-I, "Eu am doar un pic de credinţă, dar eu sigur mă voi ţine de aceea şi Îţi mulţumesc pentru Aceasta. Eu cred că eu pot fi făcut bine. Da, Domnule. Eu cred căci Cuvântul lui Dumnezeu este drept, şi eu mă voi ţine chiar de Acesta. Şi eu voi fi bine." Voi urmăriţi ce se întâmplă. Doar luaţi firimiturile, măcar firimituri mici. Sigur.
E-185 But, you try to tell some of these modern people today, you just take the crumbs. "Oh, no!" If they can't have first place, they don't want nothing at all. "You'll either come down to me…" Like Naaman was with his leprosy, "You'll come down and you'll strike your hands over me and you'll tell me all these different things, and so forth, or I just don't believe It at all. That's the way. Why, I just won't go back no more." That's the reason you don't get nothing. See?
E-187 Amintiţi-vă, ea nu a mai văzut un miracol. Ea a fost o păgână. Ea nu L-a văzut niciodată făcând vreun miracol. Ea niciodată nu a ştiut că El era Dumnezeu. Ea niciodată nu a ştiut, numai doar din auzite. Dar când ea a ajuns acolo, poate, şi a văzut ceva ce El a făcut, aceea a fost diferit. Vedeţi, ei i-au auzit spunând, "Ei bine, ştiţi voi că în Biblia lor Aceasta spune că Domnul va ridica un profet, şi El va face miracole şi va cunoaşte secretele inimii, şi va spune oamenilor aceste lucruri, şi lucruri mari vor avea loc." "Este aceea aşa?" Ea niciodată nu a văzut aceasta să se facă, dar ea a crezut-o oricum. Iată-vă. Iată-vă.
E-186 You got to be willing to take crumbs. Do you hear it? Take the crumbs, my brother, take the crumbs, my sister, regardless of what He gives you, just receive It. Say, "God," thank Him, "I just got a little bit of faith, but I'm sure going to hold to that and thank You for It. I believe that I can be made well. Yes, Sir. I believe the Word of God is right, and I'm going to hold right on to This. And I'm going to be well." You watch what happens. Just take the crumb, least little crumb. Sure.
E-188 Mă gândesc la curva Rahav, ea nu a mai văzut Israelul, dar ea a auzit, şi ea a ascuns iscoadele. A negat propria ei, propria ei biserică, propriul ei popor şi toate celelalte, şi a ascuns iscoadele, pentru că ea a auzit. Ea nu a spus, "Aşteptaţi până îl aud pe Iosua predicând o dată. Lăsaţi-mă să-mi trag concepţia mea după ce îl aud pe el să predice. Lăsaţi-mă să-l văd pe Dumnezeu să despartă Marea Roşie pe undeva, sau lăsaţi-mă să-l văd pe El făcând ceva ca aceea. Atunci poate eu v-aş ascunde pe toţi dacă aş fi văzut ceva în felul acela." Ea nu a aşteptat după aceea. Ea a spus. "Eu cred. Noi am auzit. Noi am auzit."
E-187 Remember, she had never seen a miracle. She was a heathen. She had never seen Him perform any miracles. She had never knowed that He was God. She had never knowed, only just by hearing. But when she got there, perhaps, and seen something that He had done, that was different. See, they heard them say, "Well, you know that in their Bible It says the Lord will raise up a prophet, and He'll perform miracles and know the secrets of the heart, and tell the people these thing, and great things will take place." "Is that so?" She had never seen it done, but she believed it anyhow. There you are. There you are.
E-189 O Dumnezeule, eu am auzit, eu ştiu că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu ştiu că El este Dumnezeu manifestat în trup. Eu ştiu că El trăieşte astăzi în Biserica Lui. Eu ştiu că El este aici acum. Eu ştiu. Eu ştiu că Aceasta nu a fost fotografia mea pe care El a făcut-o, eu ştiu că Aceasta a fost a Lui. Eu ştiu că acela este acelaşi Stâlp de Foc cu noi astăzi, pentru că El face aceleaşi lucrări, aceleaşi semne, aceleaşi minuni, aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut. Este acelaşi Stâlp de Foc care a condus pe Israel. Când, Isus, oricine care vă cunoaşteţi Biblia ştiţi că El a fost Îngerul Legământului, Îngerul care a mers înaintea lor în pustie. Nu a făcut Cristos... Moise a considerat ocara lui Cristos comori mai mari decât cele ale Egiptului, a urmat un Stâlp de Foc afară în pustie.
E-188 I think of Rahab the harlot, she had never seen Israel, but she heard, and she hid the spies. Denied her own, her own church, her own people and everything else, and hid the spies, because she heard. She never said, "Wait till I hear Joshua preach sometime. Let me draw my conception after I hear him preach. Let me see God open up the Red Sea somewhere, or let me see Him do something like that. Then maybe I would have hid you all if I had seen something like that." She didn't wait for that. She said, "I believe. We have heard. We have heard."
E-190 Isus, când El a fost... Acel Stâlp de Foc s-a manifestat, El a spus, "Eu vin de la Dumnezeu şi Mă duc la Dumnezeu." El a mers înapoi la Tatăl.
E-189 O God, I heard, I know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I know that He's God manifested in the flesh. I know that He lives today in His Church. I know that He's here now. I know. I know that wasn't my picture He had taken, I know It was His. I know that's the same Pillar of Fire with us today, because It's doing the same works, the same signs, the same wonders, the same things that He did. It's the same Pillar of Fire that led Israel. When, Jesus, anybody that knows your Bible know that He was the Angel of the Covenant, the Angel that went before them in the wilderness. Didn't Christ… Moses esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt, followed a Pillar of Fire out into the wilderness.
E-191 Apoi, după moartea Sa, îngroparea, şi învierea, şi înălţarea, Pavel, Saul din Tars care era atunci pe, pe drum în jos spre Damasc, a fost aruncat la pământ de acelaşi Stâlp de Foc, pe care nimeni altcineva nu L-a văzut. Ei toţi stând în jur, ei nu L-au văzut, dar Saul L-a văzut. Şi o Voce a spus, "Saule, Saule pentru ce Mă prigoneşti?"
A spus "Cine eşti Tu, Doamne?"
El a spus, "Eu sunt Isus. Vezi, Eu vin de la Dumnezeu, Mă duc la Dumnezeu."
E-190 Jesus, when He was… That Pillar of Fire was made manifest, He said, "I come from God and I go to God." He went back to the Father.
E-192 Acum, dacă eu v-am spus că viaţa lui John Dillinger era în mine, voi v-aţi aştepta ca eu să am pistoale mari afară aici să vă împuşc. V-am spus că viaţa unui artist era în mine, voi v-aţi aştepta ca eu să pictez tabloul unui artist. Ascultă, biserică! Eu nu vă mustru. Priviţi, dacă Viaţa lui Cristos este în biserică, ea va face... Dacă Duhul Sfânt este în biserică, dacă acest Stâlp de Foc pe care ştiinţa l-a fotografiat, şi aşa mai departe, care îl vedem aici în biserică tot timpul, dacă acela este Duhul lui Cristos Acesta va face lucrările lui Cristos. Isus a spus, "Dacă nu mă puteţi crede pe Mine, credeţi lucrările pe care le fac Eu. Ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine." Dacă Duhul Sfânt încă este real, atunci Duhul Sfânt va mărturisi pentru Sine. Credeţi lucrările Duhului Sfânt.
E-191 Then after His death, burial, and resurrection, and ascension, Paul, Saul that was then on of Tarsus, on the road down to Damascus, was struck down by that same Pillar of Fire, that nobody else saw It. All of them standing around, they didn't see It, but Saul saw It. And a Voice said, "Saul, Saul, why persecute thou Me?"
Said, "Who are You, Lord?"
He said, "I'm Jesus. See, I come from God, I go to God."
E-193 Au existat o mulţime de credinţă-falsă şi prefăcătorie. Vă aşteptaţi la aceea. Dumnezeu a spus că va veni. Dar ce încearcă să facă aceasta? Dacă este un dolar fals, trebuie să fie făcut de pe unul real. Voi aţi văzut oameni să pretindă că au Duhul Sfânt, şi trăiesc în adulter, şi beau, şi toate celelalte, ei nu Îl au. Ei încearcă să-Limite. Dar există un cineva autentic real care Îl are, are Duhul Sfânt, şi Dumnezeu confirmă Cuvintele Lui cu semne care urmează. Curva a auzit, ea L-a crezut.
E-192 Now, if I told you that the life of John Dillinger was in me, you'd expect me to have big guns out here to shoot you. I told you the life of an artist was in me, you'd expect me to paint the picture of an artist. Listen, church! I'm not scolding you. Look, if the Life of Christ is in the church, it'll do the… If the Holy Spirit is in the church, if this Pillar of Fire that science has taken the picture of, and so forth, that we see here in the church all the time, if that is the Spirit of Christ It'll do the works of Christ. Jesus said, "If you can't believe Me, believe the works that I do. They are the ones that testify of Me." If the Holy Ghost is still real, then the Holy Ghost will testify for Himself. Believe the works of the Holy Spirit.
E-194 Acum, această femeie, această femeie Canaaneancă, ea a crezut de asemenea, această Grecoaică. A spus, "Doamne." Mai întâi ea a spus, "Tu Fiul lui David." Un Neiudeu nu are nici o susţinere în Cristos prin Fiul Lui David; aceea era prin Regele David, rasa Iudeilor. El nu i-a acordat nici o atenţie. Dar când ea s-a întors şi a spus, "Doamne ajută-mi!" Amin, aceea L-a prins. El era Domnul ei; nu un Fiu al lui David, dar El era Domnul ei. "Doamne, ajută-mi!" Aceea L-a prins. Şi ea... El s-a întors în jur. A spus "Este adevărat câinii mănâncă resturile de la masa stăpânului. Aceea este adevărat." Uitaţi ce, acea femeie a avut apropierea corectă la darul lui Dumnezeu. Ce a spus ea? El a spus că ea s-a apropiat corect.
E-193 There's been a lot of make-belief and put on. You expect that. God said it would come. But what's it trying to do? If there's a bogus dollar, it's got to be made off of a real one. You've seen people claim to have the Holy Spirit, and live in adultery, and drink, and everything else, they haven't got It. They're trying to impersonate It. But there's a real genuine somebody that's got It, got the Holy Spirit, and God confirms His Words with signs following. Harlot heard, she believed It.
E-195 El a ocărât-o, a spus, "Voi sunteţi... Eu nu sunt trimis la voi. Voi sunteţi câini în generaţia voastră. Neamul vostru nu sunteţi altceva decât câini. Eu nu sunt trimis la voi."
E-194 Now, this woman, this Syrophenician woman, she believed also, this Greek. She said, "Lord." First she said, "Thou Son of David." A Gentile has no hold on Christ by the Son of David; that was through King David, the race of Jews. He never paid any attention to her. But when she turned and said, "Lord, help me!" Amen, that got Him. He was her Lord; not a Son of David, but He was her Lord. "Lord, help me!" That caught Him. And she… He turned around. Said, "It's true the dogs eat the scraps from the masters' table. That is true." Look what, that woman had the right approach to God's gift. What did she say? He said she approached it right.
E-196 Şi ea a spus, "Este adevărat, Doamne." Acolo este Cuvântul. Amin. Staţi cu Cuvântul. Credinţa întotdeauna va recunoaşte Cuvântul. "Dar câinii mănâncă firimiturile de sub masa stăpânului lor." Aceea L-a prins. "Doamne, ajută-mi!"
E-195 He disgraced her, He said, "You're… I'm not sent to you. You're dogs in your generation. Your races are nothing but dogs. I'm not sent to you."
E-197 El S-a întors şi a spus, "Pentru că ai spus aceasta, O femeie, mare este credinţa ta. Şi, pentru că ai spus aceasta, diavolul a părăsit-o pe fiica ta." Ce, ea a obţinut ce? Ea s-a apropiat de darul lui Dumnezeu în modul corect. Voi trebuie să vă apropiaţi... Şi, amintiţi-vă, că aceea a fost prima dintre Neamuri căreia i s-a făcut vreodată un miracol asupra lor de către Fiul lui David. Amintiţi-vă, acela a fost primul miracol făcut uneia dintre Neamuri, aceea este corect, această vindecare a femeii Canaanite. Aceea este corect. Ea a avut apropierea corectă de darul lui Dumnezeu. Credinţa admite că Cuvântul este corect. Smerit, umil. Vedeţi?
E-196 And she said, "It's truth, Lord." There's the Word. Amen. Stay with the Word. Faith will always recognize the Word. "But the dogs eat the crumbs under their masters' table." That got Him. "Lord, help me!"
E-198 Nu o să mergeţi în jur spunând, "Huh! Eu-eu nu voi crede treaba aia. Dacă catehismul nostru nu o spun, aha, eu nu văd." Nu contează ce spune catehismul vostru, voi puneţi catehismul sau orice altceva mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este drept. Toate celelalte sunt o minciună. Vedeţi?
E-197 He turned and He said, "For this saying, O woman, great is your faith. And, for this saying, the devil's left your daughter." What, she got what? She approached God's gift in the right way. You've got to approach the… And, remember, that was the first Gentile that ever had a miracle performed on them by the Son of David. Remember, that was the first miracle performed to a Gentile, that's right, this healing of the Syrophenician woman. That's right. She had the right approach to God's gift. Faith admits the Word is right. Reverent, humble. See?
E-199 Şi ea a venit smerită, liniştită, smerită, umilă. Voi trebuie să fiţi umili. Calea în sus este în jos, întotdeauna. "Cel ce se smereşte, va fi înălţat, dar cel ce se înalţă va fi smerit."
E-198 You're not going around saying, "Huh! I—I don't believe that stuff. If our catechism doesn't say it, uh-huh, I don't see." No matter what your catechism says, you put the catechism or anything else above the Word of God? The Word of God is right. Everything else is a lie. See?
E-200 Priviţi la Marta în acea zi. Oh, ştiu că vă ţin mult timp, dar eu-eu mă voi revanşa cândva faţă de voi şi voi face una cu adevărat scurtă. Ascultaţi, eu mai am doar încă câteva lucruri de spus chiar acum, voi merge. Sper că nu vă încerc răbdarea. Marta, ea a fost foarte, a avut foarte multă perseverenţă în Prezenţa lui Isus. Priviţi, ea a venit sus acolo şi a spus, "Doamne." Acum, amintiţi-vă, ea a trimis după El să vină să se roage pentru fratele ei, şi El nu a făcut-o.
E-199 And she come reverently, peacefully, reverently, humbly. You got to be humble. The way up is down, always. "He that humbles himself shall be exalted, but he that exalts himself shall be abased."
E-201 Acum, în Ioan 5:18, Isus a spus, Ioan 5:19, cred că este, Isus a spus, când El a trecut prin scăldătoarea Betesda acolo, şi El a văzut, El ştia un om care avea o infirmitate de treizeci şi opt de ani. Priviţi, cam două mii de oameni stând acolo, copii cu hidrocefalie, ologi, orbi, şchiopi, uscaţi, suciţi. Isus a trecut prin scăldătoare, a privit de jur împrejur, plin de dragoste, plin de compasiune. Vedeţi, noi nu ştim ce înseamnă dragostea. Noi o luăm pe partea umană. Plin de compasiune, sigur, voi vorbiţi de compasiune umană. Compasiunea reală este să faci voia lui Dumnezeu. Vedeţi? Iat-o acolo.
E-200 Look at Martha that day. Oh, I know I'm keeping you a long time, but I—I'll pay it up sometime for you and make a real short one. Listen, I just got a few more things to say just now, I'll go. Hope I'm not wearing your patience out. Martha, she was very, had very much perseverance in the Presence of Jesus. Look, she come up there and she said, "Lord." Now, remember, she sent for Him to come pray for her brother, and He didn't do it.
E-202 "Oh, eu nu i-aş zice nimic lui, pentru că el este un băiat bun. El-el-el bea, el face aceasta." El are nevoie de Cristos. "Eu nu i-aş spune-o lui, pentru că el a aparţinut la acea biserică pentru mult timp. Nu i-aş menţiona lui de vindecare Divină." Oh, frate, tu nu şti ce este compasiunea.
E-201 Now, in John 5:18, Jesus said, John 5:19, I believe it is, Jesus said, when He passed through the Bethesda pool there, and He saw, He know a man had an infirmity for thirty-eight years. Look, about two thousand people standing there, water-head babies, lame, blind, halt, withered, twisted up. Jesus passed through the pool, looked all around, full of love, full of compassion. See, we don't know what love means. We take it on a human side. Full of compassion, sure, you're talking human compassions. Real compassions is do the will of God. See? There it is.
E-203 Isus a trecut pe acolo, El a cunoscut voia lui Dumnezeu. Amintiţi-vă, El doa-El tocmai ce a înviat un om mort. Şi amintiţi-vă ce a avut loc aici. El a trecut prin acea scăldătoare acolo, merge pe marginea acestei scăldători, acolo erau mame cu copilaşi. Ei încercau să aştepte după Îngerul Domnului să tulbure apele. El a umblat pe acolo, El a mers la un om care avea o infirmitate, să spunem o boală de prostată. El o avea de treizeci şi opt de ani. Se mişca încet. Aceasta nu urma să-l ucidă. El a spus, "Vrei să fi vindecat?" Dar cume cu acest orb, olog, orb, şchiop, uscat? A spus, "Vrei să fi vindecat?" Vedeţi, El a ştiut doar unde să meargă. Dumnezeu, Cuvântul, L-a condus. Acum, El a spus, "Vrei să fi vindecat?"
E-202 "Oh, I wouldn't say nothing to him, 'cause he's a good boy. He—he—he drinks, he does this." He needs Christ. "I wouldn't say it to him, because he's belonged to that church a long time. I wouldn't name Divine healing to him." Oh, brother, you don't know what compassions is.
E-204 A spus, "Domnule, eu n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare." El putea umbla. A spus, "Când eu cobor, altul o ia înaintea mea."
E-203 Jesus passed through there, He knowed the will of God. Remember, He just—He just raised up a dead man. And remember what taken place here. He passed through that pool there, go by the side of this pool, there was mothers with little babies. They were trying to wait for the Angel of the Lord to trouble the waters. He walked on by there, He went to a man that had an infirmity, let's say a prostate trouble. He had it thirty-eight years. It was retarded. It wasn't going to kill him. He said, "Will thou be made whole?" What about this blind, lame, blind, halt, withered? Said, "Will thou be made whole?" See, He knowed just where to go. God, the Word, led Him. Now, He said, "Will thou be made whole?"
E-205 El a spus, "Ridică-ţi patul şi du-te în casa ta." El a fost întrebat. Şi ei l-au adus pe Isus la tribunal să-Lia la întrebări.
E-204 He said, "Sir, I have no one to put me in the pool." He could walk. Said, "When I'm coming down, somebody else beats me in."
E-206 Şi dacă El a făcut acelaşi lucru astăzi, El ar fi luat la întrebări. Aceea este corect. "El a lăsat două mii, cum este cu ei? Îl ştiu pe bătrânul Frate Aşa-şi-aşa jos acolo. Sora Aşa-şi-aşa, ea este o femeie bună. A zăcut acolo de douăzeci de ani. Dacă este ceva Dumnezeu de El, El ar fi mers jos şi ar fi făcut aceea." Acelaşi diavol vechi spune acelaşi lucru azi. "Dacă Tu eşti. Dacă aceasta este. Dacă aceea este." Acelaşi diavol vechi, vedeţi, acelaş lucru vechi.
E-205 He said, "Take up your bed and go in your house." He was questioned. And they brought Jesus to the court to question Him.
E-207 Astfel aceşti Farisei L-au luat la întrebări acolo cu privire la aceste lucruri. Priviţi-l pe El, "Adevărat, adevărat Eu vă spun că, Fiul nu poate face nimic de la Sine decât ce El vede pe Tatăl făcând." Vedeţi, El a avut o viziune. Viziunea i-a arătat Lui. "Ce văd pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul la fel." Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Vedeţi, acelaşi Dumnezeu.
E-206 And if He done that same thing today, He'd be questioned. Right. "He left two thousand, what about them? I know old Brother So-and-so down there. Sister So-and-so, she's a good woman. Been laying there for twenty years. If there's any God about Him, He would have went down and done that." That same old devil says the same thing today. "If thou be. If this be. If that is." Same old devil, see, same old thing.
E-208 Acum, Marta, în Prezenţa Lui, ea stătea acolo. Ea a spus, "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici."
E-207 So these Pharisees was questioning Him up there about these things. Watch Him, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself but what He sees the Father doing." He—he's had a vision. The vision showed Him. "What I see the Father doing, that doeth the Son likewise." Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. See, the same God.
E-209 Acum, de ce nu a venit El? Pentru că Tatăl i-a arătat Lui o viziune că Lazăr va muri. Acum, priviţi, ei-ei au trimis, şi El a mers în altă cetate. Şi ei au trimis din nou, El a mers într-o altă cetate. Apoi în cele din urmă El a spus, "Lazăr doarme." Oh, ei... Aceia sunt termenii care El i-a avut. Nu există nici o moarte la un Creştin. Noi ştim aceea.
Oh, el a spus, "Dacă el doarme, el face bine, se odihneşte."
E-208 Now, Martha, in His Presence, she was standing there. She said, "Lord, if Thou would have been here."
E-210 A spus, "Dar el e mort," le-a spus în limba lor. "Dar mă duc să-l trezesc." Oh!
E-209 Now, why didn't He come? Because the Father had showed Him a vision that Lazarus was going to die. Now, look, they—they sent, and He went to another city. And they sent again, He went to another city. Then finally He said, "Lazarus sleepeth." Oh, they… That's the terms that He had. There's no death to a Christian. We know that.
Oh, he said, "If he sleeps, he does well, taking a rest."
E-211 Merge până acolo unde se afla ea, oh, eu pot vedea aceasta. A intrat în cetate, îi pot auzi pe Iudei să spună, "Aha, iată-l pe vindecătorul Divin! Aha. Şi ei au părăsit biserica lor, toate celelalte, să-L urmeze. Şi când a venit cazul real, chiar prietenul Lui s-a strecurat afară din oraş. Au trimis, acum El s-a întors." Isus a mers înainte.
E-210 Said, "But he's dead," told them in their language. "But I go wake him." Oh!
E-212 Dar micuţa Marta, ceva jos în inima ei, ceva. Ea a fost întotdeauna un fel de zăbavnică, ea a vrut să ţină casa curată şi totul, şi Maria a ascultat la Cuvânt. Dar aici este unde ea şi-a arătat culoarea, ea s-a furişat drept afară şi a mers jos acolo. Acum, ea, voi ştiţi ce cred eu, ea a citit despre acea femeie Sunamită, Sunamită, voi ştiţi, în Biblie. Acum, ce ar fi spus ea? S-a dus afară, ea a spus, "Doamne." Aceea este ce a fost El. Se părea că ea avea un drept să-L dojenească, să spună, "De ce nu ai venit? Păi, noi nu vom... Noi credem acum că Tu chiar că eşti un holy roller." Vedeţi, acel miracol nu s-ar fi întâmplat.
E-211 Walks up to where she was, oh, I can see this. Come into the city, I can hear the Jews say, "Huh-uh, there's the Divine healer! Huh-uh. And they left their church, everything else, to follow Him. And when the real case come on, even His friend he slipped out of town. Sent, now He's come back." Jesus walked on.
E-213 Şi acela este motivul că nu se poate întâmpla astăzi. Oh, El este aici în forma Duhului, nu că voi Îl vedeţi, dar că El este Duhul cu Cuvântul Lui. Vedeţi? Oh, sigur. Voi vă rugaţi pentru o trezire, şi aceasta se răspândeşte în biserică, un lucru sau altul are loc, şi cineva strigă "glorie lui Dumnezeu, aleluia," voi aţi închide biserica. Nu ştiţi ce este o trezire. Cristos vine la biserică, şi atunci voi nici măcar nu Îl faceţi bine venit. Face un miracol şi vindecă pe cineva, şi spuneţi, "Ei bine, ar fi putut fi telepatie." Nu-i de mirare că El nu poate lucra printre voi. Nu-i de mirare Biserica Laodicea... este pe dinafară, bătând, încercând să intre înapoi în biserica Lui proprie. Aceea este epoca în care trăim noi acum. Aceste denominaţiuni L-au dat afară până că El este pe dinafară, încercând să ajungă înapoi înăuntru. Aceea este corect, pus afară!
E-212 But little Martha, something down in her heart, something. She was always kind of dilitary, she wanted to keep the house clean and everything, and Mary listened to the Word. But this is where she showed her color, she slipped right out and went down there. Now, she, you know what I believe, she had read about that Shunammite woman, Shunammite, you know, in the Bible. Now, what'd she say? She went out, she said, "Lord." That's what He was. It looked like she had a right to upbraid Him, say, "Why didn't you come? Why, we'll not… We believe now You really are a holy roller." See, that miracle wouldn't happened.
E-214 Acum, noi aflăm că Marta a mers la El, a spus, "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele Ameu. Dar chiar şi acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da."
E-213 And that's the reason it can't happen today. Oh, He's here in the Spirit form, not that you see Him, but what He's Spirit with His Word. See? Oh, sure. You pray for a revival, and it breaks out in the church, something or another takes place, and somebody holler "glory to God, hallelujah," you'd close the church. Don't know what a revival is. Christ comes to church, and then you don't even make Him welcome. Perform a miracle and heal somebody, and say, "Well, it might have been telepathy." No wonder He can't deal among you. No wonder the Laodicea church… is on the outside, knocking, trying to get back in His Own church. That's the age we're living in now. These denominations has turned Him out till He's on the outside, trying to get back in. That's right, put out!
E-215 Priviţi-L, El a încercat-o. A spus, "Fratele tău va învia din nou."
E-214 Now, we find that Martha walked up to Him, said, "Lord, if Thou would have been here, my brother not died. But even now, whatever You ask God, God will give it to You."
E-216 A spus, "Da, Doamne. El a fost un băiat bun, el va apărea la învierea generală. El va învia în ziua de apoi."
E-215 Watch Him, He tested her. He said, "Thy brother shall rise again."
E-217 A spus, "Eu sunt Învierea şi Viaţa." Acolo a pus testul. Un om stând acolo spunând... El a fost singurul Om care a trăit vreodată, singurul Om care va trăi vreodată care a putut spune aceea, Fiul lui Dumnezeu, a spus, "Eu sunt Învierea şi Viaţa."
E-216 Said, "Yes, Lord. He was a good boy, he'll come up in the general resurrection. He'll rise in the last day."
E-218 Biblia a spus, "Nici o frumuseţe care noi să privim la El." Probabil umerii lui micuţi aplecaţi, încărunţind, când El era în vârstă de treizeci de ani şi El era considerat a fi de cinzeci de ani.
E-217 Said, "I am the Resurrection and Life." There put the test. A Man standing there saying… He was the only Man that ever lived, the only Man that ever will live that could say that, the Son of God, said, "I am the Resurrection and Life."
E-219 A spus, "Tu eşti numai în vârstă de cinzeci de ani, şi spui că Tu l-ai văzut pe Abraham. Acum noi ştim că Tu eşti nebun." Vedeţi? Lucrarea Lui probabil l-a adus în jos.
E-218 The Bible said, "No beauty we should look at Him." Probably His little shoulders stooped down, turning gray, when He was thirty years old and He was judged to be fifty.
E-220 El a spus, "Înainte să fi fost Abraham, Eu sunt." Amin. Ei nu au ştiut aceasta. Acolo El era învăluit în trup uman.
E-219 Said, "You're only fifty years old, and say that You seen Abraham. Now we know You're crazy." See? His work probably brought Him down.
E-221 A spus, "Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi el va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?"
E-220 He said, "Before Abraham was, I am." Amen. They didn't know it. There He was inveiled in human flesh.
E-222 Ea a spus, "Da, Doamne. Eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume."
"Unde l-aţi îngropat?"
E-221 Said, "I am the Resurrection and Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?"
E-223 Eu am un lucru mic aici că eu am spus întotdeauna, voi ştiţi, sper că dacă rănesc simţurile cuiva nu o fac intenţionat. O femeie de la Ştiinţa Creştină mi-a spus odată, ea a spus, "Frate Branham, te lauzi prea mult pe seama lui Isus."
E-222 She said, "Yea, Lord. I believe that You are the Son of God that was to come into the world."
"Where have you buried him?"
E-224 Am spus, "Oh, nu, nu." Am spus, "Nu mă laud pe jumătate îndeajuns. Doresc să fi avut ceva mai multe limbi să fi putut să mă laud cu El." Vedeţi?
Şi ea a spus, "Ei bine, tu îl faci pe El Dumnezeu."
Am spus, "El a fost Dumnezeu! El încă este Dumnezeu. El pentru totdeauna va fi Dumnezeu."
A spus, "El a fost un muritor. El a fost un om."
Am spus, "El a fost şi Om şi Dumnezeu."
E-223 I got a little thing here that I've always said, you know, I hope if I hurt anybody's feelings I don't do it meaningly. A Christian Science woman told me one time, she said, "Brother Branham, you brag too much on Jesus."
E-225 Ea a spus, "Am să-ţi dovedesc că El a fost doar un om muritor, cu Biblia ta proprie."
Am spus, "Lasă-mă să te aud făcând aceasta."
E-224 I said, "Oh, no, no." I said, "I don't brag half enough. Wish I had some more language I could brag Him with." See?
And she said, "Well, you make Him God."
I said, "He was God! He's still God. He'll forever be God."
She said, "He was a mortal. He was a man."
I said, "He was both Man and God."
E-226 A spus, "Sfântul Ioan, al 11-lea capitol, Isus a mers la mormântul lui Lazăr şi El a plâns."
Am spus, "Este aceea Scriptura ta?" A spus, "Da."
E-225 She said, "I'll prove to you He was only a mortal man, by your own Bible."
I said, "Let me hear you do it."
E-227 Am spus, "Soră!" Eu nu vreau să sune ca un sacrilegiu. Acesta nu este un loc pentru glume, dar eu chiar i-am spus asta pentru ea. Am spus, "Aceea este mai subţire decât zeama făcută dintr-o umbră a unui pui care era mort de foame." Am spus, "Păi, tu şti frumos şi bine că nu putea fi un astfel de lucru ca acela." Am spus, "Lasă-mă să-ţi spun ceva."
E-226 She said, "Saint John, the 11th chapter, Jesus went to the grave of Lazarus and He wept."
I said, "Is that your Scripture?"
She said, "Yes."
E-228 Aici merge El, aplecat de umeri, plângând, El plânge cu tine când tu plângi. El simte durerile tale. El este un Mare Preot poate fi atins de simţul infirmităţii tale. Plângând, mergând jos la mormânt, ştiind ce Tatăl i-a spus Lui. Căci El a spus că El nu a făcut nimic până Tatăl I-a arătat. Iată-L acolo, vedeţi, mergând. El se ducea să-l învie, dar El a putut plânge omeneşte cu oamenii. Mergând la mormânt, plângând. Dar când El a stat acolo, oh, vai, a spus, "Daţi piatra la o parte."
E-227 I said, "Sister!" I don't mean this sacrilegious. This is no place for jokes, but I just said it for her. I said, "That's thinner than the broth made out of a shadow of a chicken that starved to death." I said, "Why, you know good and well that it couldn't be such a thing as that." I said, "Let me tell you something."
E-229 A spus, "El miroase greu!" Nasul lui era deja căzut înăuntru. Şaptezeci şi două de ore, vedeţi, sau patru zile şi nopţi. Vedeţi, faţa i-a căzut înăuntru, el era stricat, era putred.
E-228 Here He goes, stoop-shouldered, crying, He weeps with you when you weep. He feels your pains. He's a High Priest can be touched by the feeling of your infirmity. Weeping, going down to the grave, knowing what the Father had told Him. For He said He did nothing till the Father showed Him. There He was, see, going. He was going to raise him, but He could weep humanly with humans. Going to the grave, weeping. But when He stood there, oh, my, said, "Take away the stone."
E-230 A spus, "Daţi piatra la o parte." El a stat în spate acolo şi a spus, "Tată, Eu Îţi mulţumesc că Tu întotdeauna M-ai ascultat, dar Eu-Eu doar am spus aceasta." Vedeţi, El deja i-a spus Lui. A spus, "Eu doar spun aceasta pentru aceştia care stau împrejur." "Lazăre, vin-o afară!" Amin. Şi un om care era mort patru zile, a stat pe picioarele lui şi a trăit din nou. Acela era mai mult decât un om. Acela a fost mai mult decât un om. Sigur a fost.
E-229 Said, "He stinketh!" His nose had done fell in. Seventy-two hours, see, or four days and nights. See, his face has fell in, he's corrupted, he's rotten.
E-231 Acela a fost mai mult decât un om care a coborât de pe munte într-o noapte, flămând, căutând după ceva să mănânce. El era un om, I-a fost foame de ceva să mănânce. Dar când a luat cinci peşti, sau cinci pâini şi doi peşti, şi a hrănit cinci mii, acela era mai mult decât un om. Aceea este corect. Este adevărat. Da, domnule.
E-230 Said, "Take away the stone." He stood back there and said, "Father, I thank You that You've always heard Me, but I—I just said this." See, He had already told Him. He said, "I just say this for these that stand by." "Lazarus, come forth!" Amen. And a man that had been dead four days, stood on his feet and lived again. That was more than a man. That was more than a man. Sure was.
E-232 El a fost un om când el stătea întins în partea din spate a acelei corăbii în acea noapte, aşa obosit, puterea dusă de la El, predicând şi vindecând, şi un diavol a apărut, şi probabil zece mii de diavoli ai mării, au spus, "Noi Îl vom îneca acum, El doarme." Cum i-au făcut ei lui Pavel afară acolo în furtună. "Noi L-am prins acum, noi Îl avem în capcană. El doarme, noi vom scufunda acea corabie." Diavolul suflând briza lui peste tot acolo, şi aceasta sălta în sus şi-n jos în acel fel. Valurile nici măcar nu L-au trezit. El a fost un om culcat înapoi acolo, obosit, adormit.
E-231 That was more than a man that come down off of the mountain one night, hungry, looking for something to eat. He was a man, He was hungry for something to eat. But when He took five fish, or five biscuits and two fish, and fed five thousand, that was more than a man. That's right. It's true. Yes, sir.
E-233 Dar o dată ce El s-a sculat, oh, vai! "Oh, mergeţi şi treziţi-l pe Isus!" A pus piciorul Lui... Oh, biserică, aceea este ce ar trebui voi să faceţi. Doresc să fi avut ceva timp eu aş predica acum, vedeţi, pe aceea. Vedeţi? A pus piciorul Lui pe funia corabiei, a privit în sus, a spus, "Taci, linişteşte-te." Vedeţi? Şi valurile şi vânturile L-au ascultat. Acela a fost mai mult decât un om, era nevoie de Dumnezeu să facă aceea.
E-232 He was a man when He was laying in the back of that boat that night, so tired, virtue gone from Him, preaching and healing, and a devil come up, and probably ten thousand devils of the sea, said, "We'll drown Him now, He's asleep." Like they did Paul out there in the storm. "We got Him now, we got Him trapped. He's asleep, we'll sink that ship." The devil blowing his breeze across there, and it bouncing up and down like that. The waves didn't even wake Him up. He was a man laying back there, tired, asleep.
E-234 Da, El a strigat pe cruce, pentru milă. Aceea este corect. A însetat la cruce. El a murit ca un om. Dar în dimineaţa Paştelui, când Îngerul a rostogolit piatra la o parte, şi un Om care a fost mort, a biruit şi moartea, iadul şi mormântul, a venit afară, a triumfat asupra morţii, iadului şi mormântului. A spus, "Eu sunt Cel care am fost mort, şi sunt viu pentru totdeauna." Acela a fost mai mult decât un om. Acela era Dumnezeu în acel Om. Da, domnule.
E-233 But when He once aroused, oh, my! "Oh, go wake Jesus!" Put His foot… Oh, church, that's what you ought to do. Wish I had some time I'd preach now, see, on that. See? Put His foot upon the brail of the boat, looked up, said, "Peace, be still." See? And the waves and the winds obeyed Him. That was more than a man, took God to do that.
E-235 Credinţa niciodată nu neagă Adevărul Lui. Oh, cum ar fi să spui, "Stâlpul De Foc, acela nu a fost corect. Şi miracolele lui Moise nu au fost corecte," ei întotdeauna ar spune. Nu contează cât de ridicol este, aceasta stă chiar exact cu Cuvântul. Exact. Oh, voi puteţi fi-voi puteţi fi perseverenţi. Voi puteţi fi persistenţi oricând vă prindeţi cu adevărat de Cuvântul lui Dumnezeu, când voi vă ţineţi de Acesta.
E-234 Yeah, He cried on the cross, for mercy. That's right. Thirsted at the cross. He died like a man. But on Easter morning, when the Angel rolled away the stone, and a Man that had been dead, conquered both death, hell and the grave, come forth, triumphed over death, hell and the grave. Said, "I am He that was dead, and alive forevermore." That was more than a man. That was God in that Man. Yes, sir.
E-236 Cum a fost Mica, Mica chiar acolo, când patru sute de proroci stăteau acolo spunând "Suie-te, Ahab, suie-te." Mica ştia că viziunea lui era în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. El a vorbit Cuvântul oricum. Ei au spus, "Te vom arunca în închisoare, şi îţi vom da apele întristării şi pâinea întristării."
E-235 Faith never denies His Truth. Oh, such as saying, "The Pillar of Fire, that wasn't right. And the miracles of Moses wasn't right," they'd always say. No matter how ridiculous it is, it stays right exactly with the Word. Exactly. Oh, you can be—you can be perseverant. You can be persistent whenever you really get a hold of God's Word, when you hold to It.
E-237 El a spus, "Aruncaţi-mă înăuntru dacă vreţi." Ce a fost el? A fost persistent. El a cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu. El a cunoscut voia lui Dumnezeu. El a văzut o viziune. A ştiut ce a fost aceasta. Viziunea a venit de la Dumnezeu, pentru că viziunile s-au comparat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, fiecare credincios trebuie să lupte, şi voi trebuie să luptaţi, de asemenea.
E-236 Like Micaiah was, Micaiah right there, when four hundred prophets was standing there saying "Go on up, Ahab, go on up." Micaiah knew that his vision was according to the Word of God. He spoke the Word anyhow. They said, "We'll slam you in a prison, and give you waters of sorrow and bread of sorrow."
E-238 Un om aici cu ceva timp în urmă îmi zicea, a spus că a mers... a spus, "Tu şti, un-un diavol mititel cam atât de mare s-a ridicat în faţa mea o dată într-un vis." A spus, "Acel diavol a spus 'boo'; şi eu am făcut, 'umph.' Şi," a spus "de fiecare dată când eu săream înapoi, el se făcea mai mare şi eu mă făceam mai mic." A spus "Primul lucru ce-l şti, 'boo,' şi eu săream înapoi. Şi el... de fiecare dată merge, ,boo, boo,"' sărea la el. A spus el se dădea înapoi, se dădea înapoi, se dădea înapoi. A spus, "El s-a făcut mai mare decât eram eu." Şi a spus, "Am ştiut că trebuie să mă lupt cu el. Astfel eu-eu nu am găsit nimic, astfel eu doar am luat o Biblie, şi eu... el a făcut 'boo'; eu am făcut 'boo,' şi eu." A spus, "El a început să se micşoreze." Aceea este corect.
E-237 He said, "Slam me in if you want to." What was he? He was persistent. He knowed the Word of God. He knowed the will of God. He had saw a vision. He knowed what it was. The vision come from God, because the visions compared with God's Word. Today, every believer has to fight, and you have to fight, too.
E-239 Aceea este ce trebuie voi să faceţi, luaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să spuneţi "boo," dar spuneţi "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Fiţi perseverenţi, staţi pe Cuvânt! El este Adevărul. Noi credem Cuvântul astăzi. Noi Îl credem cum L-a crezut Mica. Noi L-am crezut cum restul din ei cred. Nu contează câţi spun că Acesta este greşit, Acesta încă este Adevărat. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Ar putea vreun om să vă vindece? Nu, domnule. Aceasta deja este, aţi fost deja vindecaţi. Poate vreun om să vă mântuiască? Aceasta deja s-a făcut. Câţi credeţi aceea? "El a fost rănit pentru nelegiuirile noastre. El a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre." Este aceea corect? Corect. "Şi prin rănile Lui am fost tămăduiţi," timpul trecut. Tot ce El poate face pentru voi este deja făcut.
E-238 A man here sometime ago was telling me, said he went to… said, "You know, a—a little bitty devil about that big stood up before me one time in a dream." He said, "That devil said, 'boo'; and I went, 'umph.' And," said, "every time I'd jump back, he got bigger and I got littler." Said, "The first thing you know, 'boo,' and I'd jump back. And he… every time go, 'boo, boo,'" jump at him. Said he'd get back, get back, get back. Said, "He got bigger than I was." And said, "I knowed I had to fight him. So I—I didn't find nothing, so I just picked up a Bible, and I… he went 'boo'; I went 'boo,' too." Said, "He got to getting little." That's right.
E-240 Acum El a pus în biserică, să ţină biserica în linie cu Cuvântul, ce? Apostoli, proroci, învăţători, păstori, evanghelişti, slujbe ale bisericii. Trimis de Dumnezeu, nu numit de om. Trimis de Dumnezeu, bărbaţi inspiraţi să păstreze biserica aliniată. Acum, ce este aceasta? Daruri ale Duhului în biserică. Nu o grămadă de fanatism, ci cu adevărat daruri ale Duhului în biserică. Aceea este corect, ţinând biserica. Dacă o biserică reală a fost ordinată de Dumnezeu, cu adevărat umplută cu Duhul Sfânt, dacă păcatul ar apărea în biserică, ar fi o alta ca Anania şi Safira. Când o biserică reală... Aş vrea să intru în una, să văd toate femeile şi bărbaţii sub Puterea Duhului Sfânt. Dacă cineva a făcut ceva rău, Duhul Sfânt se ridică drept în sus şi descoperă aceasta. Ei vor trebui să se curăţească. Acelea sunt daruri ale Duhului în biserică. O Dumnezeule, trimite-ne o biserică ca aceea, trimite-ne una ca aceea. Voi o credeţi? Cristos, este El mort? El este viu.
Cum a fost El? El a spus acolo femeii.
E-239 That's what you have to do, take the Word of God. You don't have to say "boo," but say "THUS SAITH THE LORD!" Be perseverant, stand on the Word! It's Truth. We believe the Word today. We believe It like Micaiah believed It. We believed It like the rest of them believe. No matter how many says It's wrong, It's still True. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Could any man heal you? No, sir. It's already, you've already been healed. Can any man save you? It's already been done. How many believes that? "He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity." Is that right? Right. "And by His stripes we were healed," past tense. Everything that He can do for you is already done.
E-241 A spus, când L-a întrebat un Fariseu de un semn, El a spus, "Voi generaţie preacurvară căutaţi după un semn." Este aceea corect? Rea şi preacurvară! El a spus, "Ei îl vor primi. Ei vor primi semnul, acea rea şi preacurvară." Când a fost o generaţie mai rea şi preacurvară de cât cum avem noi acum? Când a existat mai mult păcat? Noi avem mai mulţi oameni pe pământ chiar acum, ei ne spun, aşa de mulţi oameni pe pământ chiar acum de cât cum au fost vreodată pe pământ de la Adam, sunt pe pământ chiar acum. Aceasta este acea generaţie rea şi preacurvară. Homosexuali, perversiuni, de toate, în creştere cu miile şi miile. Bisericile în decădere, "Neînblânziţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, neînduplecaţi, acuzatori falşi, neînfrânaţi, dispreţuitori de cei ce sunt buni, având o formă de evlavie," cum Duhul a spus, "şi tăgăduindu¬i Puterea. Depărtaţi-vă de la aşa ceva!" Vedeţi? Biblia a spus, "Depărtaţi-vă!" Noi trăim în acea zi.
E-240 Now He set in the church, to keep the church in line with the Word, what? Apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, offices of the church. God-sent, not man-called. God-sent, inspired men to keep the church lined up. Now, what is it? Gifts of the Spirit in the church. Not a bunch of fanaticism, but truly gifts of the Spirit in the church. That's right, keeping the church. If a real church was ordained of God, really filled with the Holy Spirit, if sin would appear in the church, it'd be another like Ananias and Sapphira. When a real church… I'd like to walk into one, see all the women and men under the Power of the Holy Spirit. If somebody had done something wrong, the Holy Spirit rise right up and reveal it. They'd have to clean up. That's gifts of the Spirit in the church. O God, send us a church like that, send us one like that. You believe it? Christ, is He dead? He's alive.
How was He? He said there to the woman.
E-242 Acum, ţineţi minte, sunt oameni care merg în jur, spun, "Eu am putere să vă vindec." Acel ins vă spune o minciună. El nu are nici o putere să vă vindece. Cristos a făcut-o deja! Oh, prin mărturisirea păcatelor, şi aşa mai departe, şi vreun preot sau să fie un slujitor să vă ierte păcatele voastre? Nu, domnule, păcatele voastre sunt deja iertate. Când Cristos a murit pe Cruce, El a spus, "Este terminat." Ce? Planul complet, totul. Cristos a făcut aceasta la cruce. Voi sunteţi deja salvaţi. Fiecare păcătos este salvat, dar aceasta nu vă va face nici un bine până când nu o acceptaţi. Voi mergeţi jos acolo la altar şi strigaţi, plângeţi până deveniţi cărunţi şi părul vostru cade, aceasta nu vă va face nici un bine până nu credeţi, credeţi că Cristos a murit în locul vostru, şi voi... El a murit pentru ispăşirea păcatelor voastre, când voi îl acceptaţi pe El ca Mântuitorul vostru. Atunci mântuirea vine la voi. Acelaşi lucru prin vindecare. "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui am fost tămăduiţi."
E-241 He said, when a Pharisee asked Him about a sign, He said, "You adulterous generation seeketh after a sign." Is that right? Wicked and adulterous! He said, "They'll get it. They'll get the sign, that wicked and adulterous." When was there any more a wicked and adulterous generation than we got now? When were there more sin? We got more people on the earth right now, they tell us, as many people on earth right now that's ever been on the earth since Adam, is on the earth right now. This is that wicked and adulterous generation. Homosexuals, perversions, everything, on the increase by the thousands and thousands. Churches falling away, "Heady, high-minded, lover of pleasures more than lovers of God, trucebreakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness," as the Spirit said, "and denying the Power thereof. From such turn away!" See? The Bible said, "Turn away!" We're living in that day.
E-243 Există numai un singur lucru pe care Cristos l-ar putea face astăzi ca să arate că El există. Primul lucru, este, voi trebuie să credeţi pe bazele Cuvântului Său. Aceea este exact corect, adevărul Cuvântului. Dar Isus a spus, "Lucrările pe care Eu le fac!" Acum, El niciodată nu a spus, "Eu vindec" pe oricine. Dacă Isus a spus, "Nu sunt Eu care fac lucrările, este Tatăl Meu care locuieşte în Mine," acum dacă Isus nu ar fi luat Numele de un "vindecător Divin," cum e cu cineva biet ignorant ca mine, sau altcineva, sau oricare altul, şi încercaţi să fiţi un vindecător Divin? Cum puteţi voi să fiţi un vindecător Divin când Aceasta este deja, toţi cei care ar putea fi vindecaţi sunt deja vindecaţi? Voi trebuie să o acceptaţi, să o credeţi. Acum, este acesta adevărul? Aceea este ce vrem noi să ştim. Este acesta adevărul?
E-242 Now, remember, there's people goes around, say, "I got power to heal you." That guy is telling you a lie. He has no power to heal you. Christ has already done it! Oh, by confession of sins, and so forth, and some priest or be a minister forgiving your sins? No, sir, your sins are already forgiven. When Christ died on the cross, He said, "It's finished." What? The complete plan, everything. Christ did it at the cross. You're already saved. Every sinner's saved, but it'll never do you any good till you accept it. You get down there at the altar and scream, cry till you get gray-headed and your hairs fall out, it'll never do any good until you believe, believe that Christ died in your stead, and you… He died a propitiation for your sins, and you accept Him as your Saviour. Then salvation comes to you. Same thing by healing. "He was wounded for our transgressions, with His stripes we're healed."
E-244 Acum, dacă nu aţi putut lua cuvântul meu, voi doar ar trebui să plecaţi, sau al vostru... eu nu am putut lua cuvântul tău, eu ar trebui să plec. Dar Dumnezeu nu este în acel fel, El trimite daruri în biserică, apostoli. Ce este un apostol? Un misionar. Un misionar, este un cuvânt misionar înseamnă, "unul care este trimis." Un apostol înseamnă "unul care este trimis." Un profet, acela este „un văzător." Un păstor, un învăţător, evanghelist, toate acele lucruri, ei împart corect Cuvântul lui Dumnezeu, Îl aduce jos, şi atunci darurile Duhului ca să lucreze în biserică, ca să confirme Cuvântul, să arate că Isus Cristos trăieşte în biserică.
E-243 There's only one thing that Christ could do today to show that He is. First thing, is, you've got to believe upon the basis of His Word. That's exactly right, the truth of the Word. But Jesus said, "The works that I do!" Now, He never said, "I heal" anybody. If Jesus said, "It's not Me that doeth the works, it's My Father that dwelleth in Me," now if Jesus wouldn't take the Name of a "Divine healer," what about some poor ignoramus like me, or somebody else, or anybody else, and try to be a Divine healer? How can you be a Divine healer when It's already, everybody could be healed is already healed? You have to accept it, believe it. Now, is it truth? That's what we want to know. Is it truth?
E-245 Acum, noi suntem toţi familiarizaţi, acesta este doar grupul nostru de biserică. Eu nu ştiu dacă este careva... eu nu sunt aici prea mult ca să ştiu dacă ei sunt vizitatori sau dacă ei nu sunt vizitatori, şi aşa mai departe. Dar, prieteni, astăzi, voi oamenii care sunteţi bolnavi acum, dacă era ceva de făcut ca să vă ajut, eu aş face-o. Dacă am ştiut că era cineva bolnav aici, mai ales această soră aici pe care o văd pe targă, dacă am ştiut că era ceva care eu aş fi putut face, ca a lua, a împinge douăzeci şi cinci de cenţi cu nasul meu jos în jurul unui bloc de oraş, în jur, eu aş face-o. Eu aş ieşi direct acolo afară şi aş spune, "Nu trageţi umbrela asupra mea, dacă ar fi plouat, doar lăsaţi-mă să împing. Eu vreau să-i arăt lui Dumnezeu că sunt sincer." Acum, aceea nu ar face nimic bun. Eu am fost în Africa, şi ştiu unde ei se întind pe cuie în India, şi tot felul de lucruri, făcând jertfe la dumnezei, şi îi dau pe copiii lor la crocodili, şi toate celelalte. Nu este aceea; aceea este sinceritate, dar un om poate sincer să ia acid carbolic ca medicament. Vedeţi? Vedeţi, voi-voi trebuie... Lucrul care este adevărat este ce vrem noi să ştim, şi Dumnezeu mărturiseşte despre Adevărul Lui. "Cel ce crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu." Evrei 13:8, "Isus Cristos acelaşi!"
E-244 Now, if you couldn't take my word, you'd just have to go, or your… I couldn't take your word, it'd have to go. But God's not that way, He sends gifts into the church, apostles. What is an apostle? A missionary. A missionary, is a word missionary means "one that's sent." An apostle means "one that's sent." A prophet, that's "a seer." A pastor, a teacher, evangelist, all those things, they rightly divide the Word of God, bring It down, and then the—the gifts of the Spirit to work in the church, to confirm the Word, to show that Jesus Christ lives in the church.
E-246 Ce ar fi El dacă voi L-aţi căuta azi? Dacă eu vă spun că Cristos este în mine, Cristos este în voi, la ce ne putem noi aştepta? V-aţi aştepta la un om cu gulerul întors în jur, şi ceva? Nu, nu, El nu s-a comportat în acel fel, El s-a îmbrăcat ca restul oamenilor. Dacă a avut el cicatrici în mâna lui? Orice om poate face cicatrici în mâna lui, urme de spini. Ei au duzine de ei de-a lungul ţării acum, imitatori, şi sânge şi foc şi fum, de toate. Acela nu este-acela nu este Cuvântul! "Lucrările pe care le fac Eu!" Isus a spus, "Dacă nu mă puteţi crede pe Mine, credeţi lucrările pe care le fac Eu. Ele vor mărturisi despre Mine. Ele sunt acelea care spun Cine sunt Eu."
E-245 Now, we're all acquainted, this is just our church group. I don't know as there's any… I'm not here too much to know whether they're visitors or whether they're not visitors, and so forth. But, friends, today, you people that's sick now, if there was anything to do to help you, I'd do it. If I knowed that somebody here sick, especially this sister here I see on the cot, if I knowed there was something that I could do, like taking, push a quarter with my nose down around the city block, around, I'd do it. I'd get right out there and say, "Don't pull no umbrella over me, if it was raining, just let me push. I want to show God I'm sincere." Now, that wouldn't do any good. I've been in Africa, and know where they lay on spikes in India, and all kind of things, doing sacrifices to gods, and give their children to crocodiles, and everything else. That ain't that; that's sincerity, but a man can sincerely take carbolic acid for medicine. See? See, you—you've got… The thing that's truth is what we want to know, and God testifies of His Truth. "He that believeth in Me, the works that I did shall he do." Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same!"
E-247 Acum să ne rugăm doar un moment. Aveţi cererile pe inima voastră. Tată Ceresc, eu ştiu că aceasta a fost brutal şi tare. Eu Te rog să fi milostiv. Eu nu vreau să spun... Tu cunoşti inima mea, Doamne, dar eu doar mă rog ca Tu să mă ajuţi acum. Mă rog ca Tu să laşi aceste cuvinte, deşi sunt întrerupte şi tăiate, şi-şi nu cum ar trebui să fie un slujitor, Doamne. Şi eu aici, needucat, nu ştiu cum să le vorbesc oamenilor, dar tot ce ştiu este că Tu ai promis că dacă eu îmi deschid gura Tu o vei umple. De treizeci şi unu de ani m-am încrezut în Tine în aceea. Astfel, Tată, pe undeva, poate unii dintre oameni au colectat câteva Cuvinte, acei care sunt bolnavi, sau aceia care au nevoie de Cristos. Ei sunt-ei sunt afară acolo pe undeva. Ei-ei au nevoie de Tine, Doamne, şi eu sper că ceva a fost spus care le va ridica credinţa în promisiunile Tale. Mă rog ca Tu să acorzi acea binecuvântare.
E-246 What would He be if you looked for Him today? If I tell you Christ is in me, Christ is in you, what can we look for? Would you look for a man with his collar turned around, and something? No, no, He didn't act like that, He dressed like the rest of the people. If he had scars in his hand? Any man can make scars in his hand, prints of thorns. They've got dozens of them across the country now, impersonators, and blood and fire and smoke, everything. That ain't—that ain't the Word! "The works that I do!" Jesus said, "If you can't believe Me, believe the works that I do. They'll testify of Me. They're the ones who tells Who I am."
E-248 Acum în timp ce ne avem capetele aplecate, sunt aceia aici care nu-l cunosc pe Cristos ca Mântuitor, să spună, ,,Frate Branham, eu-eu nu aş vrea să mor în acest fel. Eu-eu nu sunt pregătit să mor. Dacă eu mor, aş fi pierdut. Eu nu am fost născut din nou. Eu-eu cu certitudine doresc rugăciunea ta chiar acum. Roagă-te pentru mine, eu sunt un păcătos"? Doar ridică¬ţi mâna sus, vrei tu, să spui, "Doar aminteşte..." Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine. Dummnezeu să te binecuvânteze. Doriţi aceea cu adevărat din inima voastră. Dumnezeu să te binecuvânteze. O duzină sau două de mâini în aceast grup mic de oameni aici. Această mână mică de oameni aici, în jur de o sută sau două, cam aşa ceva, şi aici sunt o duzină de mâini. Chiar unde vă aflaţi. Altarele sunt stau pline de copii. Nu este cale ca eu să vă aduc sus la altar, dar, chiar unde vă aflaţi, rugaţi-vă cu mine.
E-247 Now let's pray just a moment. Have your requests on your heart. Heavenly Father, I know this has been rude and hard. I pray Thee to be merciful. I don't mean… You know my heart, Lord, but I just pray that You'll help me now. I pray that You'll let these words, though they're broke up and cut up, and—and not like a minister should do, Lord. And me here, uneducated, don't know how to speak to people, but all I know is just You promised if I'd open my mouth You'd fill it. That's been thirty-one years I've trusted You in that. So, Father, somewhere, maybe some of the people's collected a few Words, them that's sick, or those that needs Christ. They're—they're out there somewhere. They—they need You, Lord, and I hope that something's been said that'll raise their faith in Your promises. I pray that You'll grant that blessing.
E-249 Tată Ceresc, eu îi aduc la Tine pe aceşti oameni care şi-au ridicat mâinile. Eu cred că ei au făcut-o în sinceritate profundă. Lasă-i să ştie că ei au rupt orice regulă ştiinţifică chiar acolo. Ştiinţa dovedeşte că braţele noastre trebuie să atârne în jos, pentru că gravitaţia pământului ne ţine în jos. Dar aceasta arată că acolo a fost un Duh în ei care are control, o putere a acelui braţ, că ei l-au ridicat înspre Creatorul care l-a făcut. Aceea a arătat chiar acolo. Aceasta nu ar putea să fie dovedit ştiinţific, pentru că Duhul este cunoscut numai... Acesta este o credinţă. Noi credem în Acesta. Şi aici un Duh a venit la ei şi le-a spus s㬺i ridice mâinile sus, că ei au vrut să fie mântuiţi.
E-248 Now while we have our heads bowed, is there those in here who doesn't know Christ as Saviour, would say, "Brother Branham, I—I wouldn't want to die like this. I—I'm not fit to die. If I die, I'd be lost. I haven't been born again. I—I certainly covet your prayer just now. Pray for me, I'm a sinner"? Just raise your hand up, will you, say, "Just remember…" God bless you, you, you, you. God bless you. Really mean that from your heart. God bless you. Dozen or two hands in this little group of people here. This little handful of people here, about a hundred or two, something like that, and here's a dozen hands. Right where you are. The altars are sitting full of children. There's no way for me to bring you up to the altar, but, right where you are, pray with me.
E-250 Acum, Dumnezeule Tată, eu-eu citez promisiunile Tale. Domnul Isus Cristos a spus, când El a fost aici pe pământ, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu mai întâi. Şi toţi care Mi i-a dat Tatăl, vor veni la Mine. Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, are Viaţă Eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi." Acestea sunt promisiuni. Acum, aceşti oameni nu ar fi putut să-şi ridice mâinile fără ca acolo să fie un Duh care le-a spus că erau greşiţi. Ei nu ar fi putut face aceasta numai dacă Tu i-ai rânduit dinainte. "Toţi care Tatăl i-a, i-a" timpul trecut "Mi ia dat, vor veni." Noi suntem predestinaţi la Viaţă Eternă. Aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat; aceia pe care El i-a chemat, El i-a justificat, aceia pe care El i-a justificat, El i-a glorificat deja în privirea lui Dumnezeu. Aceasta este doar marea viziune a lui Dumnezeu în desfăşurare, fiind împlinită. Aceşti oameni, înainte de întemeierea lumii. Tu Care eşti infinit ai cunoscut adunarea din această dimineaţă, şi ştiai că ei îşi vor ridica mâinile, şi acum ei şi-au ridicat mâinile.
E-249 Heavenly Father, I'm bringing to You these people that raised their hands. I believe in deep sincerity they did it. Let them know that they broke every rule of science right there. Science proves that our arms has to hang down, because the gravitation of the earth keeps us down. But it shows that there was a Spirit in them that has control, a power of that arm, that they lifted it towards the Creator that made it. That showed right there. It could not be scientifically proven, because the Spirit is only known… It's a faith. We believe in It. And here a Spirit has come to them and told them to raise up their hands, that they wanted to be saved.
E-251 Aceea-i tot ce ştiu ca să merg, Doamne, este Cuvântul Tău. Atunci, în Numele lui Isus Cristos, eu îţi dau Ţie pe aceştia care şi-au ridicat mâinile, ca trofee ale Cuvântului Tău. Ţine-i, o Doamne Dumnezeule, nimeni nu-i poate smulge din mâna Ta. Dă-le Viaţă Eternă. Fie ca ei să găsească o biserică, sau să stea chiar aici în această dimineaţă şi să fie botezaţi pentru iertarea păcatelor lor, sau mărturisirea credinţei lor. Fie ca ei, când ei vin sus afară din apă, cum Duhul Sfânt la început s-a mişcat asupra apei, fie ca Duhul Sfânt să fie acolo să le umple inimile şi sufletele. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca ei să trăiască evlavioşi în toate zilele vieţii lor, şi să fie prezentaţi ca trofee şi pietre preţioase în coroana Ta în acea zi. Prin Isus Cristos Domnul nostru, noi cerem aceasta. Amin.
E-250 Now, Father God, I'm—I'm quoting Your promises. Lord Jesus Christ said, when He was here on earth, "No man can come to Me except My Father draws him first. And all that the Father has given Me, will come to Me. He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life. He that eats My Flesh and drinks My Blood, has Eternal Life, and I'll raise him up in the last day." These are promises. Now, these people could not have raised their hands unless there was a Spirit there that told them they were wrong. They could not have done this unless You had foreordained them. "All that the Father hath, hath" past tense "given Me, will come." We're predestined to Eternal Life. Those that He foreknew, He has called; those who He has called, He has justified; those that He has justified, He has glorified already in the sight of God. It's just the great vision of God going along, being fulfilled. These people, before the foundation of the world. You Who are infinite knowed the meeting this morning, and knew they would raise their hands, and now they've raised their hand.
E-252 Domnul să vă binecuvânteze. Acum, într-adevăr ar fi trebuit să fiu plecat acum o oră. Dar acum noi vom chema un rând de rugăciune. Aşteptaţi, sunt ceva cartonaşe de rugăciune împărţite? A primit careva cartonaşe de rugăciune? Unde este Billy, este Billy pe aici? Unu la cincizeci? El a spus că a dat cincizeci de cartonaşe de rugăciune. Ei bine, acum, noi nu putem, sunt prea mulţi care stau în picioare. Acum, vreţi voi să ne daţi doar încă timp de câteva momente acum? Dacă voi... Acum, tot ce am spus... Acum, doar-doar un moment, eu ştiu prânzul nu se va arde. Aşteptaţi un minut, Acesta este mai mult, Acesta este mai bun decât prânzul (ar trebui să fie): Cuvântul lui Dumnezeu.
E-251 That's all I know to go by, Lord, it's Your Word. Then, in the Name of Jesus Christ, I give You these that's raised their hands, as trophies of Your Word. Keep them, O Lord God, no one can pluck them from Your hand. Give them Eternal Life. May they find a church, or stay right here this morning and be baptized for the remission of their sins, or confession of their faith. May they, when they come up out of the water, like the Holy Spirit in the beginning moved upon the water, may the Holy Spirit be there to fill their hearts and souls. Grant it, Lord. May they live godly all the days of their life, and be presented as trophies and gems in Your crown at that day. Through Jesus Christ our Lord, we ask it. Amen.
E-253 Ascultaţi prieteni, vreau să vă pun această întrebare înainte să spun aceasta. Pentru ce mergem noi la biserică? Despre ce este vorba? Dacă nu este înviere din morţi, dacă nu este înviere, atunci să mâncăm, să bem, şi să fim veseli, că noi nu suntem nimic decât buşteni, câini, şi aşa mai departe, oricum. Noi nu credem aceea. Noi ştim că există un Dumnezeu viu. Cu certitudine. Aşadar, dacă El este viul Dumnezeu, eu vreau să vă întreb ceva. Atunci aceste Cuvinte care le-am spus, voi aţi putea fi de acord cu mine, voi aţi putea să nu fiţi de acord cu mine. Dar dacă sunteţi de acord cu mine, atunci voi încă-voi puteţi încă să vă îndoiţi până când vedeţi aceasta manifestat. Aceea este corect. Dacă acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să Îşi ţină Cuvântul. Dacă El nu Îl ţine, ei bine, atunci acesta nu este Dumnezeu, atunci eu-eu am fost un fals, am fost un... am făcut o manifestare falsă, eu-eu am fost un profet fals. Dar dacă Dumnezeu spune aşa, Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul. Atunci dacă Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul, un Cuvânt, tu poţi fi perseverent atunci. Tu te poţi prinde de promisiunea ta şi să o ţi. Este aceea corect?
E-252 The Lord bless you. Now, I really should have been gone an hour ago. But now we're going to call a prayer line. Wait, is there any prayer cards out? Has anybody got prayer cards? Where is Billy, is Billy around? One to fifty? He said he give out fifty prayer cards. Well, now, we can't, there's too many standing. Now, will you all give us just a few moments time now? If you… Now, what all I've said… Now, just—just a moment, I know the dinner won't scorch. Wait a minute, This is more, This is better than dinner (it should be): the Word of God.
E-254 Acum, priviţi, v-am spus eu că aş putea să vă vindec? Nu, domnule. Nu am putut spune că v-aş putea mântui nici mai mult decât aţi fost voi mântuiţi atunci. Eu cred că sunteţi mântuiţi. Voi nu aţi fi putut ridica mâna fără ca Dumnezeu să vă spună. Acum apă este aici, ca voi să puteţi fi botezaţi oricând doriţi voi. Dacă voi vreţi să fiţi botezaţi de al vostru... în biserica voastră, mergeţi drept înainte, indiferent. Noi nu avem membrime deloc, vedeţi, noi doar-noi suntem doar o bisericuţă aici. Păstorul nostru bun aici, Fratele Neville, a fost un Metodist, şi el este aici doar... Noi suntem interdenominaţionali. Noi... oricare este binevenit. Noi doar avem adunare venind înăuntru. Noi predicăm, ne rugăm pentru bolnavi. Noi credem în a face ucenici pentru Cristos, neorganizând nimic. Vedeţi? Noi nu credem în aceea. Nu, domnule. Acum, voi vreţi să organ-... voi vreţi organizaţia voastră, mergeţi drept înainte. Aceea este¬aceea este perfect în regulă, dar să nu depindeţi de aceasta. Să nu vă încredeţi în ea. Nu, domnule. Voi mergeţi acolo pentru părtăşie, dar voi vă încredeţi în Dumnezeu.
E-253 Listen friends, I want to ask you this question before I say this. What do we go to church for? What's it all about? If there is no resurrection of the dead, if there is no resurrection, then let's eat, drink, and be merry, for we're nothing but logs, dogs, and so forth, anyhow. We don't believe that. We know that there's a living God. Certainly. Well, if He's the living God, I want to ask you something. Then these Words that I said, you might agree with me, you might not agree with me. But if you do agree with me, then yet you—you can still question that until you see it manifested. That's right. If it's God's Word, God has to keep His Word. If He doesn't keep It, well, then it isn't God, then I—I've been a false, I been a… I made a false manifestation, I—I've been a false prophet. But if God said so, God keeps His Word. Then if God keeps His Word, one Word, you can be perseverant then. You can hold onto your promise and keep it. Is that right?
E-255 Acum, acum, aici este un lucru. Dacă Cristos încă trăieşte... Acum, să luăm o mică Scriptură din nou acum. Noi vrem să fim siguri acum că este totul clar. Un lucru mic aveam de gând să spun cu un timp în urmă, El a spus, "O generaţie rea şi preacurvară o să-o să primească un semn." Acela a fost semnul lui Iona, învierea. Este aceea corect? Câţi credeţi că acela este Adevărul? Acum eu doar vreau să văd. Acea rea... Credeţi că aceasta este o generaţie rea, preacurvară? Ei bine, care ar fi semnul lui Iona? Ar fi învierea lui Cristos. Este aceea corect? Învierea lui Cristos, ar dovedi acestei generaţii rele că Cristos încă trăieşte, care, El a fost înviat acum de două mii de ani, aşadar aceasta ar fi dovada învierii.
E-254 Now, look, did I tell you I could heal you? No, sir. I couldn't tell you I could save you no more than you were saved then. I believe you're saved. You couldn't have raised your hand without God telling you to. Now there's water here, that you can be baptized anytime you wish to. If you want to be baptized by your… in your own church, go right ahead, whatever. We don't have membership here at all, see, we just—we're just a chapel here. Our good pastor here, Brother Neville, was a Methodist, and he's here just… We're interdenomination. We… anybody's welcome. We just have congregation comes in. We preach, pray for the sick. We believe in making disciples to Christ, not organizing nothing. See? We don't believe in that. No, sir. Now, you want to organ-… you want your organization, go right ahead. That's—that's perfectly all right, but don't you depend on it. Don't you trust in it. No, sir. You go there for fellowship, but you trust in God.
E-256 Ei bine, sunt mulţi dintre noi Protestanţi de-a lungul ţării care nu cred în învierea fizică. Sute de biserici nu cred în aceea, întoarcerea fizică, sau orice. Vedeţi? Eu cred în naşterea literală, moartea, îngroparea, învierea, a Doua Venire, tot Isus Cristos. Da, domnule. Eu cred că El este Cristos pe deplin. Acelaşi Isus luat sus, acelaşi Isus se va întoarce. Şi eu cred în Persoana Duhului Sfânt, El este aici acum, Duhul Lui, Viaţa Lui mişcându-se în biserică.
E-255 Now, now, here's one thing. If Christ still lives… Now, let's take one little Scripture again now. We want to be sure now that it's all clear. A little thing I was going to say a while ago, He said, "A wicked and adulterous generation would—would get a sign." That was the sign of Jonah, the resurrection. Is that right? How many believes that's the Truth? Now I just want to see. That wicked… Do you believe this is a wicked, adulterous generation? Well, what would be the sign of Jonah? Would be the resurrection of Christ. Is that right? The resurrection of Christ, would prove to this wicked generation that Christ still lives, which, He's been raised now for two thousand years, so it'd be the evidence of the resurrection.
E-257 Acum, dacă aceasta ar fi de la Cristos... Acum eu am să personalizez aceasta. Sper că voi nu o-nu o luaţi în felul acela. Eu am să personalizez aceasta acum, printr-un dar care a fost dat. Care, Acesta, în Washington această Lumină atârnă, Stâlpul de Foc care a fost adeverit de mulţi ani în jurul lumii, şi aşa mai departe. Acum, dacă acel Duh este înăuntru aici, atunci El va... dacă El este Duhul lui Cristos, El va face lucrările lui Cristos. Acum, aceea este Scriptura. Şi Aceasta este corectă. Dacă acel Cuvânt a venit, atunci acest Cuvânt pe care vi l-am spus în această dimineaţă este Adevărul. Pentru că Cristos nu ar veni în mine ca...
E-256 Well, there's many of us Protestants across the country don't believe in the physical resurrection. Hundreds of churches don't believe in that, the physical return, or anything. See? I believe in the literal birth, death, burial, resurrection, Second Coming, all Christ Jesus. Yes, sir. I believe that He's fully Christ. The same Jesus taken up, the same Jesus will return. And I believe in the Person of the Holy Ghost, He's here now, His Spirit, His Life moving in the church.
E-258 Eu nu-eu nu fac-nu fac haz de voi oameni Catolici, dar voi spuneţi că este un duh al lui Petru care a fost în biserica voastră acolo în urmă. Voi credeţi că un Iudeu ar ridica idoli? Voi credeţi că un Iudeu ar nega Duhul Sfânt şi face o bucăţică de anafură aşezată pe altar, de unde şoareci şi şobolani ar lua-o, şi voi mergeţi să spuneţi că acela este Dumnezeu? Care este treaba? Voi ştiţi că acela nu este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu coborând din Cer, un Duh. Voi vă proşterneţi înaintea idolilor, încercând să hipnotizaţi o-o viaţă în aceea. Voi sunteţi idolul, Dumnezeu aduce Duhul Lui în voi şi voi sunteţi reprezentanţii Lui vii. Vedeţi, Dumnezeu este în voi, împăcând lumea cu Sine.
E-257 Now, if this be of Christ… Now I'm going to personalize this. I hope you don't—you don't take it like that. I'm going to personalize this now, by a gift that was given. Which, This, in Washington this Light hangs, the Pillar of Fire that's been vindicated for years around the world, and so forth. Now, if that Spirit is in here, then It'll… If It's the Spirit of Christ, It'll do the works of Christ. Now, that's Scripture. And It's right. If that Word has come, then this Word that I've told you this morning is the Truth. Because Christ wouldn't come in me like…
E-259 Acum noi vom chema rândul de rugăciune. De unde ai spune că ai dat, de la unu la cincizeci? Să începem, să începem cu unu. Deci ce spui? În regulă, noi va trebui doar să chemăm câţiva o dată, pentru că a lor... Să vedem, să chemăm doar cam opt sau zece o dată. Cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Acum să nu... Doar, doar ridicaţi-vă cum este chemat numărul vostru, pentru că aceasta nu este o arenă acum, aceasta este biserică. În regulă. Ce spui? A-A, numărul unu. Cine îl are? Vrei tu să vi roata aici, doamnă, sau chiar pe aici pe undeva? Chiar drept aici, stai chiar aici în faţa altarului. A, numărul doi, cine are numărul doi? Cartonaşul de rugăciune numărul doi. Acum, ţine mâna ta repede astfel noi suntem-noi vom... În regulă, treci chiar în spatele doamnei, dacă vrei. Numărul trei, numărul trei. Ei bine, soră, tu nu te poţi ridica, aşa că doar rămâi acolo, şi eu voi veni să mă rog pentru tine chiar acolo. Numărul patru, A, numărul patru, ridică-ţi mâna sus. A, numărul patru, numărul patru. În spate de tot, de tot, în spate de tot. În regulă, vedeţi, ei doar vin jos aici, şi oricine care le vrea, ei amestecă aceste cartonaşe şi le înmânează oamenilor în acest fel, unde voi le vreţi. Noi nu ştim. În regulă, numărul patru, vino aici, doamnă. Numărul cinci, cine are numărul cinci? Cartonaşul de rugăciune cu numărul cinci, ai vrea tu să-ţi ridici mâna repede. Acum noi nu putem lua mult timp acum, tu îţi vei pierde rândul. Numărul cinci, numărul şase, în regulă, numărul şapte.
E-258 I don't—I don't make—make fun of you Catholic people, but you saying that it's a spirit of Peter was in your church back there. You think a Jew would put up idols? You think a Jew would deny the Holy Ghost and make a little piece of wafer laying on the altar, where mice and rats would pick it up, and you go by saying that's God? What's the matter? You know that's not God. The Holy Ghost is God coming down from Heaven, a Spirit. You prostrate yourself before idols, trying to hypnotize a—a life into that. You are the idol, God brings His Spirit into you and you're His living representative. See, God's in you, reconciling the world to Himself.
E-260 Acum, să vedem, să-să-să-să-să vină restul din ei. Noi le putem lua acestea în acest fel. Numărul opt, cartonaşul de rugăciune cu numărul opt, cine are numărul opt? Eşti tu doamnă, tu ai opt, cine are numărul opt? Eşti tu cartonaşul de rugăciune opt, doamnă, tu ai opt? În regulă. Ridicaţi-vă mâna aşa ca eu să vă pot vedea, vedeţi, când. Numărul nouă, cine are numărul nouă? În regulă, aceea este bine, doamnă. Numărul zece, cartonaşul de rugăciune numărul zece, cine are numărul zece? Vrei tu să-ţi ridici mâna, oricine este acesta... În regulă. Îmi pare rău. În regulă, acest bărbat aici. În regulă, domnule, vino aici. Numărul unsprezece, numărul unsprezece. Te rog ridică-ţi mâna, numărul unsprezece.
E-259 Now we're going to call the prayer line. Where'd you say you give, from one to fifty? Let's begin, let's start at one. So what say? All right, we'll just have to call a few at a time, 'cause their… Let's see, let's just call about eight or ten at a time. Who has prayer card number one? Now don't… Just, just raise as your number's called, 'cause this is not an arena now, this is church. All right. What say? A—A, number one. Who has it? Would you come around here, lady, or right along here somewhere? Just right here, stand right here in front of the altar. A, number two, who has number two? Prayer card number two. Now, hold your hand quickly so we're—we'll… All right, get right behind the lady, if you will. Number three, number three. Well, sister, you can't get up, so just lay there, and I'll come pray for you right there. Number four, A, number four, raise up your hand. A, number four, number four. Way back, way, way back. All right, see, they just come down here, and anybody that wants them, they mix these cards up and hand them out to people like this, where you want them. We don't know. All right, number four, come here, lady. Number five, who has number five? Prayer card number five, would you raise up your hand quickly. Now we can't take much time now, you're going to miss your turn. Number five, number six, all right, number seven.
E-261 Să nu primiţi cartonaşul doar dacă îl veţi folosi, prieteni, pentru că dacă voi-voi-voi-voi-voi... Vedeţi voi, dacă vă ridicaţi şi vă duceţi afară, şi nu folosiţi cartonaşul vostru de rugăciune, atunci voi-atunci voi-voi sunteţi... voi nu ar trebui să faceţi aceea. Numărul unsprezece, numărul doisprezece. În regulă. Chiar aici, soră, du-te drept înapoi roata în spate. Numărul treisprezece, chiar pe acolo. Numărul paisprezece, numărul cincisprezece. Aceea este bine, acela este felul de a o face. Numărul şaisprezece. Acum voi o faceţi. Numărul şaptesprezece. Doar luaţi-vă locurile în spate acolo. Şaptesprezece. Să vedem câţi mai avem acum. Ce spui? Vino roata pe acea parte dacă vrei, frate, astfel noi ajungem să ne încurcăm pe aici. Numărul şaptesprezece, numărul optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci. În regulă. Mă gândesc că aceea o rezolvă chiar acolo, pentru un-pentru puţin. Să vedem cum ajungem jos aici în rând, noi vom vedea. Douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci. Acum să vedem de ei, să vedem câţi sunt acolo acum. Numărul douăzeci şi cinci. Şi eu cred că vom fi doar cam aglomeraţi aici, nu credeţi aşa? Douăzeci şi cinci, mă gândesc, douăzeci şi cinci. În regulă, acum noi avem încă douăzeci şi cinci care vin chiar de îndată ce acest-acest grup este gata. Noi avem alţii douăzeci şi cinci care vin. În regulă, douăzeci şi cinci.
E-260 Now, let's see, let—let—let—let—let the rest of them come. We can get these in this way. Number eight, prayer card number eight, who has number eight? Are you prayer card eight, lady, you have eight? All right. Raise your hand so I can see you, see, when. Number nine, who has number nine? All right, that's fine, lady. Number ten, prayer card number ten, who has number ten? Would you raise your hand, ever who it… All right. I'm sorry. All right, this man over here. All right, sir, come over here. Number eleven, number eleven. Please raise your hand, number eleven.
E-262 În regulă, acum să vedem câţi sunt aici care au cartonaşe de rugăciune. Câţi de aici nu au cartonaşe de rugăciune şi voi totuşi voi doriţi ca Dumnezeu să vă vindece, ridicaţi-vă mâinile. Credeţi. Că voi aţi primit... Voi nu aţi primit cartonaşe de rugăciune dar voi vreţi ca Dumnezeu să vă vindece, ridicaţi¬vă mâna.
E-261 Don't receive the card unless you're going to use it, friends, 'cause if you—you—you—you—you… You see, if you get up and go out, and don't use your prayer card, then you—then you—you're… you shouldn't do that. Number eleven, number twelve. All right. Right over here, sister, go right back around the back. Number thirteen, right around there. Number fourteen, number fifteen. That's good, that's the way to do it. Number sixteen. Now you're doing it. Number seventeen. Just take your places back there. Seventeen. Let's see how many more we got now. What say? Come around that way if you will, brother, so we're getting mixed up over here. Number seventeen, number eighteen, nineteen, twenty, twenty. All right. I think that just about make it right there, for a—for a little bit. Let's see how we get down here in the line, we'll see. Twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five. Now let's see about them, see how many is in there now. Number twenty-five. And I believe we're just going to be about crowded out here, don't you think so? Twenty-five, I think, twenty-five. All right, now we got another twenty-five coming just as soon as this—this bunch is over. We got another twenty-five coming. All right, twenty-five.
E-263 Acum, în timp ce ei îi aliniază pe aceia, daţi-mi atenţia acum, pentru că dacă pierdeţi aceasta acum voi-voi nu veţi şti ce să faceţi. Acum, noi vom sta cât timp este nevoie, doar stăm cât timp este nevoie. Acum, să nu fiţi în nici o grabă. Eu trebuie să mă liniştesc, eu însumi, pentru că Duhul Sfânt în astfel de lucruri nu ar unge procedând în acel fel.
E-262 All right, now let's see how many in here that's got prayer cards. How many in here hasn't got prayer cards and you still you want God to heal you, raise up your hands. Believe. That you got… You ain't got prayer cards but you want God to heal you, raise up your hand.
E-264 Acum, câţi în această încăpere, sau acest rând de rugăciune stând aici, care ştiu că-că... Eu cunosc câteva din aceste persoane. Cred că îi cunosc. Eu ştiu că o cunosc pe această doamnă chiar de aici, această doamnă aici. Ea vine aici la biserică, nu-mi amintesc numele ei. [Sora spune, "Baker." – Ed.] Baker, aha, eu o cunosc. Eu nu sunt sigur, eu nu... eu cred că acest ins mare, înalt stând chiar aici, eu cred că-l cunosc. Nu-i ştiu numele, dar eu l-am văzut aici.
E-263 Now, while they're getting those lined up, give me your attention now, 'cause if you miss this now you—you won't know what to do. Now, we're going to take our time, just take our time. Now, don't be in no hurry. I have to get quiet, myself, because the Holy Spirit in these kind of things wouldn't anoint in that way of doing.
E-265 Ei bine, oricum fiecare din voi în rând, şi fiecare din voi în audienţă care este bolnav, care ştiu că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna, ştiu că eu nu cunosc. Da. Vedeţi? Nu. Eu nu ştiu nimic despre voi. Eu sunt un străin. Acum să vedem rândul de rugăciune din nou, ridicaţi-vă mâna sus, ştiţi că eu nu ştiu nimic despre ce este în neregulă cu voi acum. În regulă, în regulă, în regulă, doar cam sută la sută, mă gândesc. În regulă, şi în audienţă acum, acum ridicaţi-vă voi mâna sus, voi care sunteţi bolnavi şi vă ridicaţi mâna şi voi încă spuneţi că eu... "El nu mă cunoaşte sau nimic despre mine." Vedeţi, există o mulţime de oameni aici. Eu vin înăuntru şi afară, şi pe unii oameni îi cunosc şi pe unii nu-i cunosc. Vedeţi? Şi eu-eu nu ştiu. Dar acei pe care¬i cunosc, eu nu aş şti ce a fost în neregulă cu ei.
E-264 Now, how many in this room, or this prayer line standing here, that knows that—that… I know some of these people. I believe I do. I know I know this lady right here, this lady here. She comes here at church, can't call her name. [The sister says, "Baker."—Ed.] Baker, uh-huh, I know her. I'm not sure, I don't… I believe this big tall fellow standing right here, I believe I know him. I don't know his name, but I've seen him here.
E-266 Acum eu vreau să vă întreb ceva. Acum dacă... Acum, priviţi, acolo a fost o femeie mică. Voi persoanele care nu veţi fi în rândul de rugăciune, vedeţi, voi persoanele care nu veţi fi în rândul de rugăciune. Acum, acolo a fost o femeie mică, odată, nici ea nu urma să fie în rândul de rugăciune, şi ea avea o scurgere de sânge. Dar ea a crezut că acela a fost o Persoană evlavioasă. Acum, ascultaţi atenţi acum, nu o rataţi. Ea a crezut că Isus era Cristosul, şi ea a spus "Dacă aş putea doar să ating poala hainei Lui." Acum, ea nu a avut nici o Scriptură pentru aceea, vedeţi, nu mai mult decât doar poate cum Ilie a luat... sau a luat toiagul lui şi l-a pus peste copil, sau ceva, vedeţi, sau atingând oasele lui Ilie după ce el a fost mort. Dar ea a crezut că dacă Îl atingea ea va primi ceea ce a cerut. Ea s-a strecurat printre mulţime şi a întins mâna. Acum, dacă careva a fost vreodată în Palestina, ei au o îmbrăcăminte dedesupt şi o îmbrăcăminte peste, şi atârnă liber. Acela este motivul că ei au spălare de picioare şi lucruri, praful se adună pe picioarele lor. Şi ea a atins marginea hainei Lui. Acum, dacă ea atingea haina mea, aşa, eu nu aş simţi-o. Aceasta atârna chiar aproape de mine. Dar ea a atins partea de jos a poalei, marginea, care probabil că era cam atât de departe de picioarele Lui, sau, corpul Lui. Ea a atins marginea hainei Lui, şi a mers înapoi şi s-a aşezat jos, sau orice a făcut ea. Isus s-a oprit.
E-265 Well, anyhow, each one of you in the line, and each one of you out in the audience that's sick, that knows that I do not know nothing about you, raise your hand, know that I don't know. Yeah. See? No. I'm don't know nothing about you. I'm a stranger. Now let's see the prayer line again, raise up your hand, know that I don't know nothing about what's wrong with you now. All right, all right, all right, just about hundred percent, I think. All right, and in the audience now, now you raise up your hands, you that's sick and raise up your hand and you'll still say that I… "He don't know me or nothing about me." See, there's a lot of people here. I come in and out, and some people I know and some I don't know. See? And I—I don't know. But them that I do know, I wouldn't know what was wrong with them.
E-267 Şi, amintiţi-vă, toată mulţimea aveau braţele lor... "Bună, Rabinule! Bucuros să Te văd! Eşti tu Profetul? Noi-noi suntem bucuroşi să Te vedem. Oh, Tu făţarnicule! Tu eşti un Om bun!" Oh, doar expresii diferite.
E-266 Now I want to ask you something. Now if… Now, look, there was a little woman. You people that won't be in the prayer line, see, you people that won't be in the prayer line. Now, there's a little woman, one time, she wasn't going to be in the prayer line either, and she had a blood issue. But she believed that that was a godly Person. Now, listen close now, don't miss it. She believed that Jesus was the Christ, and she said "If I can only touch the hem of His garment." Now, she didn't have any Scripture for that, see, no more than just maybe like Elijah taken… or taken his staff and laying on the child, or something, see, or touching Elijah's bones after he was dead. But she believed if she touched Him she'd get what she asked for. She slipped through the crowd and reached over. Now, if anybody was ever in Palestine, they have an underneath garment and a top garment, and it swings loose. That's the reason they have feet-washing and things, the dust gets up on their feet. And she touched the border of His garment. Now, if she touched my coat, like that, I wouldn't feel it. It hangs right close to me. But she touched down at the hem, the border, which probably was that far from His feet, or, His body. She touched the border of His garment, and went back and set down, or whatever she did. Jesus stopped.
E-268 Acum ascultaţi foarte atent. Atunci această femeie mică, ea a atins haina Lui, şi a mers înapoi pentru că era satisfăcută că ea l-a atins pe Dumnezeu. Isus s-a oprit, a spus, "Cine M-a atins?"
E-267 And, remember, all the crowd had their arms… "Hello, Rabbi! Glad to see You! Are you the Prophet? We—we're glad to see You. Oh, You hypocrite! You're a fine Man!" Oh, just different expressions.
E-269 Petru L-a mustrat, a spus, "Toţi Te ating. De ce spui Tu un lucru ca acela?"
E-268 Now listen real close. Then this little woman, she touched His garment, and she went back because she was satisfied she had touched God. Jesus stopped, said, "Who touched Me?"
E-270 El a spus, "Dar Eu simt că Eu am devenit slăbit, putere a ieşit din Mine." El s-a uitat peste tot în jur în audienţă până când El a găsit-o pe acea femeie mică, şi El i-a spus despre scurgerea ei de sânge, şi aceasta s-a oprit. Este aceea corect? [Adunarea spune "Amin." – Ed.] Acum, acum, acum ţineţi aceea. Acum, voi spuneţi "amin" la aceea, care înseamnă "aşa să fie." Acum, observaţi acum, spune Biblia, către voi cititorilor Creştini, că Isus Cristos acum este un Mare Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre? Câţi ştiţi că Biblia a spus aceea? ["Amin."] Ei bine, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, nu ar acţiona El în acelaşi fel cum a făcut El atunci? Bine, atunci, dacă voi care şedeţi acolo afară L-aţi atinge sus acolo, şi dacă eu sunt reprezentantul Lui, Glasul Lui aici acum, nu ar spune El acelaşi lucru care El l-a spus atunci? Nu sună aceea Scriptural? Nu este aceasta corect? Vedeţi? Cum ştiţi că L-aţi atins dacă El nu a acţionat la fel? Vedeţi? "Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi."
E-269 Peter rebuked Him, said, "All is touching You. Why do You say a thing like that?"
E-271 În regulă, acum voi fără cartonaşe de rugăciune, doar rugaţi¬vă şi spuneţi, "Doamne Isuse, eu nu am ajuns aici în timp să obţin un cartonaş de rugăciune, dar eu-eu mă rog Ţie, şi eu cred că ce a spus acest om este Adevărul. Astfel eu voi... Vrei Tu te rog să mă laşi să ating haina Ta, Doamne Isuse? Tu eşti Marele Preot al meu. Eu nu privesc la acel om mic cu capul pleşuv stând acolo sus pe platformă. Eu privesc la Tine, şi te ating pe Tine, şi eu cred că Tu mă vei face bine. Aşadar, eu te ating pe Tine, Tu să-i vorbeşti Fratelui Branham şi fă acelşi lucru aici cum ai făcut Tu acelei femei. Şi eu Te voi crede cu toată inima mea." Vreţi voi să faceţi aceea? Câţi vor face aceea, ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "eu-eu voi face aceasta." În regulă, doar rugaţi-vă. Acum aici este locul să vă puneţi credinţa la lucru. Voi să credeţi aceasta, să nu vă îndoiţi de aceasta. Credeţi-o cu toată inima voastră. Amin.
E-270 He said, "But I perceive that I've gotten weak, virtue's gone from Me." He looked all around over the audience till He found that little woman, and He told her about her blood issue, and it had stopped. Is that right? [Congregation says "Amen."—Ed.] Now, now, now hold that. Now, you say "amen" to that, that means "so be it." Now, notice now, does the Bible say, to you Christian readers, that Jesus Christ now is a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities? How many knows the Bible said that? ["Amen."] Well, if He's the same yesterday, today, and forever, wouldn't He act the same way He did then? Well, then, if you sitting out there would touch Him up there, and if I be His representative, His Voice here now, wouldn't He say the same thing that He did then? Doesn't that sound Scriptural? Isn't it right? See? How you know you touched Him if He didn't act the same? See? "The works that I do shall you do also."
E-272 Şi apoi voi în rândul de rugăciune, acum este... Care este prima persoană? Doar vino chiar aici un minut. Acum, doar stai chiar acolo. Aceea este-aceea este suficient de bine, vezi, stai chiar acolo. Eu cred, cu un timp în urmă, tu ţi-ai ridicat mâna, eu nu te-am cunoscut. Aceea este corect. Noi suntem străini unul faţă de celălalt. În regulă.
E-271 All right, now you without the prayer cards, you just pray and say, "Lord Jesus, I didn't get here in time to get a prayer card, but I—I'm praying to You, and I believe what this man said is the Truth. So I'll… Will You please just let me touch Your garment, Lord Jesus? You're my High Priest. I ain't looking to that little bald-headed man standing up there on the platform. I'm looking to You, and I'm touching You, and I'm believing that You're going to make me well. So, I'm touching You, You speak to Brother Branham and do the same thing here like You did to that woman. And I'm going to believe You with all my heart." Will you do that? How many will do that, raise your hand, say, "I—I'm going to do it." All right, you just pray. Now here's the place to put your faith to work. You believe it, don't you doubt it. You believe it with all your heart. Amen.
E-273 Acum eu vreau să întreb această audienţă ceva. Aici sunt mâinile mele sus înaintea lui Dumnezeu, şi ea a ridicat mâna ei că noi nu ne cunoşteam unul pe altul. Acum, nu este acesta un tablou Biblic din Sfântul Ioan 4, când Isus a întâlnit o femeie la fântână? Un Om şi o femeie s-au întâlnit pentru prima dată. Şi ce a făcut Isus? El a mers să-i vorbească. Ce făcea El? Acum, El a spus, "Tatăl..."
E-272 And then you in the prayer line, now is… Which is the first person? Just come right here a minute. Now, just stand right there. That's—that's good enough, see, stand right there. I believe, a while ago, you raised your hand, I didn't know you. That's right. We're strangers to one another. All right.
E-274 El avea nevoie să meargă sus la Ierusalim, sau sus la Samaria. Acum, vedeţi, Iudeii au văzut acel semn, căci El era un Profet şi El a arătat semnul unui profet. Şi acolo sunt-acolo sunt numai trei rase de oameni, acela este poporul lui Ham, Sem, şi Iafet. Acum, Iudeii au văzut semnul lor, pentru că ei aşteptau după un Mesia. Ei l-au văzut. Acum Samaritenii trebuiau să-l vadă, pentru că ei aşteptau după un Mesia.
E-273 Now I want to ask this audience something. Here's my hands up before God, and she raised her hand that we knowed one another not. Now, isn't this a Bible picture of Saint John 4, when Jesus met a woman at the well? A Man and a woman met for the first time. And what did Jesus do? He went to talking to her. What was He doing? Now, He said, "The Father…"
E-275 Nu Neamurile, nici o dată nu a făcut El vreodată aceea la Neamuri, dar El a profeţit că "În zilele de pe urmă," cum El a făcut. "Cum a fost în zilele lui Noe şi în zilele lui Lot," când acel Înger a venit şi a vorbit lui Lot, i-a spus lui Sarah ce a făcut ea în cort în spatele Lui. Isus a spus că aceea se va repeta din nou în ziua de pe urmă. Câţi cititori ai Bibliei ştiu aceea? Vedeţi, corect. Vedeţi? Acum noi suntem în zilele de pe urmă, este timpul Neamurilor. Dacă El... Vedeţi, eu am spus la începutul predicii mele, dacă Dumnezeu face orice, se face cunoscut pe Sine o dată, El trebuie să rămână în acel fel.
E-274 He had need to go up to Jerusalem, or up to Samaria. Now, see, the—the Jews had seen that sign, for He was a Prophet and He showed the sign of a prophet. And there's—there's only three races of people, that's Ham, Shem, and Japheth's people. Now, the Jews had seen their sign, 'cause they was looking for a Messiah. They saw it. Now the Samaritans must see it, because they was looking for a Messiah.
E-276 Astfel cum a-cum a ştiut Natanael că El era Fiul lui Dumnezeu? Pentru că El i-a spus unde se afla, ceva despre el.
E-275 Not the Gentiles, not one time did He ever perform that on a Gentile, but He prophesied "In the last days," like He did, "As it was in the days of Noah and in the days of Lot," when that Angel come talked to Lot, told Sarah what she did in the tent behind Him. Jesus said that would repeat again at the last day. How many Bible readers know that? See, right. See? Now we're in the last days, it's the Gentile's time. If He… See, I said in beginning of my sermon, if God does anything, makes Hisself known one time, He's got to remain that way.
E-277 Cum a ştiut această femeie? Priviţi, să luăm conversaţia ei, să vedem cât-cu cât mai mult a ştiut ea despre aceasta de cât toţi acei predicatori de acolo. Ea s-a dus acolo afară. Ea s-ar putea să fi fost o femeie frumoasă. Ea se ducea să ia o găleată cu apă. Ea a tras sus găleata cu apă. El era un Iudeu, ea era o¬ Samariteancă. Şi aşa, a tras sus găleata cu apă, şi acolo în faţa panoramei mici acolo unde se află fântâna. Încă rămâne acolo la Sihar. Astfel atunci El şedea acolo în felul acela, El a spus, "Femeie, adă-Mi să beau." Ea s-a întors în jur. Acum, ea a fost o femeie de faimă rea, voi ştiţi, ea a fost căsătorită de prea multe ori. Şi a spus, "Adă-Mi să beau." El...
E-276 So how did—how did Nathanael know He was the Son of God? Because that He told him where he was at, something about him.
E-278 Ea a spus, "Nu este obiceiul ca voi Iudeii să cereţi unei femei Samaritence aşa ceva."
E-277 How did this woman know? Look, let's take her conversation, see how much—how much more she knowed about it than all them preachers down there. She went out there. She might have been a beautiful woman. She was going to get a bucket of water. She pulled up the bucket of water. He was a Jew, she was a—a Samaritan. And so, pulled up bucket of water, and over against the little panoramic there where the well is. Still remains there at Sychar. So then He was sitting there like that, He said, "Woman, bring Me a drink." She turned around. Now, she was a woman of ill fame, you know, she had been married too many times. And said, "Bring Me a drink." He…
E-279 Conversaţia, vedeţi. Tatăl L-a trimis sus acolo. Acum amintiţi-vă, El nu a făcut nimic până când Tatăl I-a arătat. Vedeţi? Astfel acum El şedea acolo, deci ce făcea El? El încerca să afle care era necazul ei, aşa ca ea să poată duce un mesaj la acel popor. A spus... A vrut să afle necazul ei, voi şti ţi. A spus, "Adă-Mi să beau."
Ea a spus, "Nu este obiceiul."
E-278 She said, "It's not customary for you Jews to ask a Samaritan woman something like that."
E-280 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut tu cu Cine vorbeşti, tu mi-ai fi cerut Mie să bei."
E-279 The conversation, see. The Father had sent Him up there. Now remember, He did nothing till the Father showed Him. See? So now He set there, so what was He doing? He was trying to find what her trouble was, so she could take a message to that people. Said… Wanted to find her trouble, you know. Said, "Bring Me a drink."
She said, "It's not customary."
E-281 Ea a spus, "Ei bine, fântâna este adâncă, Tu nu ai nimic cu ce să scoţi. Cum ai lua Tu apă de aici?"
E-280 He said, "But if you knew Who you were talking to, you'd ask Me for a drink."
E-282 Şi a continuat vorbind, conversaţia s-a deschis, despre închinarea la Ierusalim. Ce făcea El? El încerca să-i găsească duhul, să vadă ce era în neregulă. El a aflat aceasta. Voi ştiţi ce a fost? Ea a avut cinci bărbaţi. Şi El a spus, "Du-te ia pe bărbatul tău şi vino aici."
Ea a spus, "Eu nu am nici un bărbat."
E-281 She said, "Well, the well is deep, You have nothing to draw with. How would You get water out of here?"
E-283 A spus, "Tu ai zis bine, tu ai zis bine, pentru că tu ai avut cinci bărbaţi şi acela cu care trăieşti acum nu este bărbatul tău."
E-282 And went ahead talking, the conversation come up, about worshipping at Jerusalem. What was He doing? He was trying to find her spirit, to see what was wrong. He found it. You know what it was? She had five husbands. And He said, "Go get your husband and come here."
She said, "I don't have any husband."
E-284 Acum priviţi. Acum, ea nu a spus, "El este un ghicitor," cum au făcut acei predicatori. Ea nu a spus, "El este Beelzebul." Ea a spus, "Domnule," ascultaţi, "Eu văd că Tu eşti un Profet. Noi ştim când vine Mesia El ne va spune aceste lucruri." Acela era semnul lui Mesia.
Isus a spus, "Eu sunt Acela care îţi vorbeşte."
E-283 Said, "You've said well, you've said well, for you've had five and the one you're living with now is not your husband."
E-285 Ea a alergat în cetate, şi a spus, "Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Nu este acesta tocmai Mesia?"
E-284 Now watch. Now, she didn't say, "He's a fortune-teller," like them preachers did. She didn't say, "He's Beelzebub." She said, "Sir," listen, "I perceive that You're a Prophet. We know when the Messiah cometh He'll tell us these things." That was the sign of the Messiah.
Jesus said, "I am He that talks to you."
E-286 Ei bine, dacă acela a fost semnul lui Mesia la Iudei, la Samariteni, nu ar fi acesta semnul lui Mesia la Neamuri? Nu ar fi Mesia atunci, dacă El a înviat din morţi şi trăieşte în Biserica Lui, manifestându-se pe Sine întru totul, nu ar face El aceleaşi lucrări când El a promis că El o va face?
E-285 She ran into the city, and said, "Come and see a Man that told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?"
E-287 Acum eu stând aici vorbindu-ţi, eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Vezi? Dar dacă Domnul Dumnezeu îmi va spune ceva pentru ce eşti tu aici, tu şti dacă este adevărat sau nu. Vezi, îmi spune ceva ce ai făcut, ceva ce nu trebuia să faci. Dacă El îţi poate spune ce este ce ai făcut tu în trecut, cu siguranţă El ar şti care era viitorul. Este aceea corect, dacă El ţi¬ar putea spune aceea? Sigur. Şi dacă El îmi va spune pentru ce eşti tu aici, ai crede tu că El este Fiul lui Dumnezeu, o crezi? Câţi în audienţă vor crede aceea? Şi eu şi această femeie aici cu mâinile noastre sus, noi-noi nu... noi, vedeţi, noi suntem un străin. Nu am nici o idee, tu şti eu nu. Tu stai acolo, doar o străină pentru mine. Dar dacă Domnul Dumnezeu... Eu vorbesc cu tine să fac ca Duhul să înceapă să ungă oamenii, tu vezi, şi apoi doar pătrunde peste tot. Vezi? Şi eu-eu doar te privesc să văd ce îmi va spune El, pentru că eu nu ştiu nimic despre aceasta. Dar dacă El îţi va spune ceva, atunci tu vei şti dacă este adevărul sau nu, nu-i aşa? Veţi crede toţi, dacă El ar face aceasta?
E-286 Well, if that was the sign of the Messiah to the Jews, to the Samaritans, wouldn't it be the sign of Messiah to the Gentiles? Wouldn't the Messiah then, if He's raised from the dead and living in His Church, manifesting Hisself through, wouldn't He do the same works when He promised He would do it?
E-288 Acum, Tată ceresc, eu nu pot face mai mult acum. Este gata până la acest timp, este nevoie de Tine de acum încolo, Doamne. Eu am adus poporul la Cuvântul Tău. Aceea este tot ce ştiu. Tu ai promis aceste lucruri. Şi ar dura săptămâni şi săptămâni, noi încă am putea fi pe aceasta, spunând despre promisiunile Tale tocmai despre aceste lucruri pentru zilele din urmă. Aşa cum noi am fost toate timpurile acestea în jurul lumii, Tu nu ne¬ai dezamăgit niciodată, Doamne. Acum aici se află o audienţă de oameni. Eu ştiu că una din aceste viziuni ne va face slăbiţi. Eu pricep aceasta. Putere a ieşit din Tine, Fiul lui Dumnezeu, veritabilul Fiu al lui Dumnezeu. Cu cât mai mult va fi aceasta pentru mine, un păcătos salvat prin Harul Tău.
E-287 Now me standing here talking to you, I don't know you, never seen you in my life. See? But if the Lord God will tell me something that you're here for, you know whether it's true or not. See, tell me something you have done, something you ought not have done. If He can tell you what's you have done in the past, surely He'd know what the future was. Is that right, if He could tell you that? Sure. And if He'll tell me what you're here for, would you believe Him to be the Son of God, believe it? How many in the audience will believe that? And me and this woman here with our hands up, we—we don't… we, see, we're a stranger. I have no idea, you know I don't. You stand there, just a stranger to me. But if the Lord God… I'm talking to you to get the Spirit started to anointing the people, you see, and then it just breaks right through. And I—I'm just looking at you to see what He will tell me, 'cause I know nothing about it. But if He will tell you something, then you'll know whether it's the truth or not, won't you? Will everybody believe, if He'd do it?
E-289 Mă rog, Tată, ca Tu să laş să se întâmple aceasta acum, ca acest Mesaj în această dimineaţă să nu meargă neroditor, ci aceşti tineri convertiţi, poate douăzeci sau treizeci din cei care doar şi-au ridicat mâinile către Tine, ca ei să fie satisfăcuţi, Doamne, căci Dumnezeul lor a înviat din morţi şi El trăieşte pentru totdeauna, făcându-se pe Sine cunoscut, chiar Dumnezeul care cunoaşte secretul inimii, şi a promis că în zilele din urmă va avea loc din nou. Iată-ne aici, la sfârşitul timpului. Şi Neamurile au avut două mii de ani, la fel cum au avut Iudeii, să afle despre Dumnezeu, şi acum ei primesc acelaşi semn şi Îl resping întocmai cum au făcut Iudeii. Iudeii au respins pe Mesia lor, pentru că ei au avut totul denominat. Şi aşa au făcut ei astăzi, Doamne, au făcut acelaşi lucru. Dar noi nu putem fi chezaşi pentru aceea. Noi suntem numai să purtăm mărturie, Doamne. Chiar ca o oaie, ea nu fabrică nimic, ea produce lână pentru că este o oaie. Şi, Doamne Dumnezeule, lasă-ne să purtăm Duhul lui Dumnezeu, pentru că noi suntem Creştini. Noi credem în Tine. Noi credem în Fiul lui Dumnezeu. Acum, Doamne, eu sunt nevrednic, dar ia... Cine e vrednic? Cine este vrednic, Doamne? Niciunul din noi. Noi suntem toţi născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, venim pe lume spunând minciuni. Iartă-ne de a noastră-murdăria noastră, Doamne. Şi acum foloseşte-ne în această zi din urmă în care Te ocupi cu rasa umană. În Numele lui Isus. Amin.
E-288 Now, Heavenly Father, I can do no more now. It's up to this time, it'll take You from here on, Lord. I've brought the people to Your Word. That's all I know. You've promised these things. And it'd take weeks and weeks, we could still be on it, telling of Your promises of these very things for the last days. As we've been all these times around the world, You've never failed us, Lord. Now here stands an audience of people. I know that one of these visions will make us weak. I realize it. Virtue went out of You, the Son of God, unadulterated Son of God. How much more will it be for me, a sinner saved by Your grace?
E-290 Acum, în Numele lui Isus Cristos, eu iau fiecare duh de aici, înăuntru aici, sub controlul meu. Vedeţi? Acum fiţi reverenţi.
Necunoscându-te, neştiind nimic despre tine. Acesta este un dar. Doar în felul în care te aduci pe tine, înaintea lui Dumnezeu, te reverşi afară. Îl las pe El să se uite. Eu nu ştiu, dar ştiu că El este aici. Eu ştiu că El stă aici. Da, doamnă, iată necazul tău. Tu vrei rugăciune pentru un cancer. Acel cancer este pe faţa ta; acesta nu se vede, să fie, dar este sus în jurul ochiului tău. Aceea este corect, ridică-ţi mâna.
E-289 I pray, Father, that You'll let it happen now, that this Message this morning would not go unfruitful, but these young converts, maybe twenty or thirty of them that's just raised their hands to You, that they will be satisfied, Lord, that their God has raised from the dead and He's living forevermore, making Hisself known, the very God that knows the secret of the heart, and promised in the last days it would take place again. Here we are, the end of time. And the Gentiles has had two thousand years, just like the Jews did, to learn of God, and now they're getting the same sign and rejecting It just like the Jews did. The Jews rejected their Messiah, 'cause they had it all denominated up. And so have they today, Lord, done the same thing. But we cannot voucher for that. We're only to bear witness, Lord. Just like a sheep, it don't manufacture anything, it bears wool because it's a sheep. And, Lord God, let us bear the Spirit of God, because we are Christians. We believe in You. We believe in the Son of God. Now, Lord, I'm unworthy, but take… Who is worthy? Who is worthy, Lord? None of us. We're all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Forgive us of our—our filth, Lord. And now use us in this last day that You're dealing with the human race. In Jesus' Name. Amen.
E-291 Am simţit aceea să vină direct înăuntru de acolo din audienţă, ai spus "El a ghicit aceea sau s-a uitat la acesta pe faţă." Eu nu am făcut aceea. Staţi liniştiţi. Lăsaţi-mă să... Satan, tu eşti greşit. Stai liniştită, soră. Tu îl porneşti, dacă el porneşte, atunci el se duce într-o furie. Noi mustrăm acel diavol, în Numele lui Isus Cristos, şi îl dăm de ruşine.
E-290 Now, in the Name of Jesus Christ, I take every spirit under here, in here, under my control. See? Now be reverent. Not knowing you, knowing nothing about you. It's a gift. Just the way you pull yourself to, before God, empty yourself out. Let Him do the looking. I don't know, but I know He's here. I know He's standing here. Yes, ma'am, here's your trouble. You want prayer for a cancer. That cancer's on your face; it isn't noticed, like, but it's up around your eye. That's right, raise your hand.
E-292 Tu ai mai mult decât acel necaz cu tine. Tu ai boală de inimă, de asemenea. Complicaţii, doar tot stare nervoasă, fiind în acel fel ani de zile. Aceea este exact corect, oboseală, sentimente sumbre, şi de toate. Aceea este... Dacă aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus. Acum tu eşti vindecată. Credinţa ta te-a salvat. Poţi merge acasă acum şi fi bine. Este totul terminat. Doar du-te, crezând, tot ce ai de făcut. Mulţumeşte lui Dumnezeu.
E-291 I felt that come right in from out there in the audience, you said, "He guessed that or looked at it on the face." I did not do that. Stand still. Let me… Satan, you're wrong. Stand still, sister. You get him started, if he gets started, then he'll go on a rampage. We rebuke that devil, in the Name of Jesus Christ, and put him to shame.
E-293 Tu crezi? Doar stai chiar acolo, doamnă, priveşte în această parte. Mă crezi tu a fi slujitorul Lui? Poate Dumnezeu să vindece boală de inimă? [Sora spune, "Da, El poate." – Ed.] În regulă, El a vindecat-o pe a ta, atunci, dacă vei crede. Du-te, crede.
E-292 You have more than that wrong with you. You got heart trouble, too. Complications, just all nervous condition, been that way for years. That's exactly right, weary, dreary feelings, and everything. That's… If that's true, raise up your hand. Now you're healed. Your faith has saved you. You can go home now and be well. It's all over. Just go, believing, all you have to do. Thank God.
E-294 Tu crezi că El a vindecat cancer? Atunci mergi înapoi la locul tău, spune, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse."
E-293 You believe? Just stand right there, lady, look this way. You believe me to be His servant? Can God heal heart trouble? [The sister says, "Yes. He can."—Ed.] All right, He's healed yours, then, if you'll believe. Go, believe.
E-295 Ce-i dacă eu nu ţi-am spus un cuvânt dar doar... Ai crede dacă ti-aş spune că ai fost vindecată când ai venit acolo în rând? Vei lua cuvântul meu pentru aceasta? Tu eşti, şi nu este nevoie să-ţi spun aceasta, tu eşti deja vindecată. Eu nu am atins o persoană.
E-294 You believe He healed cancer? Then go back to your seat, say, "Thank You, Lord Jesus."
E-296 Tu nu, tu nu va trebui să ai o operaţie dacă îl vei crede pe Dumnezeu. Crezi tu aceasta cu toată inima ta? Tumoarea este dusă. Du-te acasă şi vei fi bine.
E-295 What if I didn't say one word to you but just… Would you believe if I said you was healed when you come up there in the line? Would you take my word for it? You are, and there's no need of telling you this, you're already healed. I haven't touched a person.
E-297 Priveşte încoace, soră. Tu crezi că eu sunt slujitorul Lui? Doar un moment. Acum, este un bărbat care continuă să apară înaintea mea aici, el are acelaşi lucru ce are această femeie, pe undeva în audienţă. Şi vedeţi acea Lumină în poză, Aceea stă chiar aici. Nu puteţi să vedeţi aceea? Este acest bărbat şezând chiar aici. Tu ai un cartonaş de rugăciune, domnule? Ins tânăr, eu cred că tu eşti Fratele Hupp, nu-i aşa? Eu doar te-am recunoscut. Eu nu-eu nu ştiu ce este în neregulă cu tine, Frate Hupp. Tu şti că eu nu ştiu. Tu crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul tău? Tu ai un necaz. Tu şedeai acolo, crezând. Tu ar trebui să crezi din cauza fiicei tale aici recent. Tu crezi, nu-i aşa? Această femeie are artrită; şi tu, de asemenea. Dacă aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus. Voi credeţi cu toată inima voastră şi voi amândoi puteţi fi vindecaţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Satan s-a gândit că îi va merge cu acel bărbat, el a ratat. Ai credinţă acum. Nu te îndoi. Acum, acest bărbat aici, oricum... Frate Hupp, tu nu ai un cartonaş de rugăciune, aşa-i, Frate Hupp? Da, tu doar şezând acolo, crezând. Tu urmăreşte ce ţi se întâmplă. Doar crede acum cu toată inima ta.
E-296 You don't, you won't have to have an operation if you'll believe God. Do you believe it with all your heart? The tumor's gone. Go home and you'll be well.
E-298 Fiecare în rugăciune. Tu crezi acum? Acum, vă daţi seama că aceste lucruri doar mă fac atât de slăbit eu doar...
E-297 Look this way, sister. You believe me to be His servant? Just a moment. Now, there's a man keeps appearing before me here, he's got the same thing this woman has, somewhere in the audience. And see that Light on the picture, That's standing right here. Can't you see that? It's this man sitting right here. You have a prayer card, sir? Young fellow, I believe you're Brother Hupp, aren't you? I just recognized you. I don't—I don't know what's wrong with you, Brother Hupp. You know I don't. You believe God can tell me what your trouble is? You have a trouble. You was sitting there, believing. You should believe on the account of your daughter here recently. You believe, don't you? This woman has arthritis; you do, too. If that's right, raise up your hand. You believe with all your heart and you both can be healed. God bless you. Satan thought he'd get by with that man, he missed it. Have faith now. Don't doubt. Now, this man here, ever… Brother Hupp, you don't have a prayer card, do you, Brother Hupp? Yeah, you just sitting there, believing. You watch what happens to you. Just believe now with all your heart.
E-299 Crezi tu cu inima ta? Dacă ţi-aş spune că tu vei fi bine, tu ai¬ai lua tu cuvântul meu pentru aceasta şi să o crezi? Atunci du-te şi Isus Cristos te face bine. Crede aceasta cu toată inima ta.
E-298 Everybody in prayer. You believe now? Now, you realize these things just makes me so weak I just…
E-30
E-299 Do you believe with your heart? If I'd tell you you're going to get well, would you—would you take my word for it and believe it? Then go and Jesus Christ make you well. Believe it with all your heart.
E-301 Acum fiţi reverenţi, fiecare. Credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi, eu am un rând mare, lung de rugăciune aici, eu nu vreau... Doar stau. Şi, chiar acum, eu v-am predicat timp de vreo două sau trei ore, dar chiar acum sunt de două ori mai slăbit de cum eram cu toată predicarea. Vedeţi, aceasta doar îmi vlăguieşte viaţa. Dar, acestea, noi am putea continua să vorbim oamenilor, aceea ar fi în regulă, aceea nu ar face nici un pic de diferenţă. Tu poţi sta, să vorbeşti cât de mult vrei la la oameni, cât mai mult continuă să se întâmple, dar m-am oprit aşa ca să-mi pot păstra puterea puţin pentru ceilalţi care vin în rând. Vedeţi ce vreau să spun? Câţi aţi văzut vreodată când de multe ori mă opresc şi vorbesc oamenilor, Acesta le spune totul despre ei, şi despre cine sunt ei şi de unde vin ei? Vai, voi aţi fost în adunări şi aţi văzut aceasta, voi ştiţi.
E-300 Do you think that God can heal nervousness and make you well? Go, believe it. I believe I… I'm not sure, I thought I knowed that woman. I wasn't sure. A vision broke over her but I—I stopped it, just looked back the other way; 'cause I believe I—I knowed the woman, but I—I wasn't sure.
E-302 Acesta-acesta următorul, tu eşti următorul? În regulă, domnule, tu crezi cu toată inima ta? Păi, bine. Noi suntem credincioşi, credem cu toată inima noastră. Şi necunoscându¬te, Domnul Isus să-mi spună ceva în neregulă cu tine, tu ai şti dacă era corect sau nu, nu-i aşa, domnule? Da, domnule. Aceasta fiind a noastră... eu presupun că suntem străini unul faţă de celălalt. Nu-mi amintesc faţa ta. Noi suntem slujitori împreună, şi noi suntem... dar nu ne cunoaştem unul pe altul chiar personal ca prieteni. În regulă, domnule. Atunci tu priveşte încoace, domnule, şi tu mă crezi a fi slujitorul lui Cristos cu toată inima ta. În regulă, domnule. Acest om suferă de o boală la colon. Este în colonul lui. Este şi o boală de inimă ce ai tu. Tu eşti un slujitor, aceea este adevărat, tu aparţii la Biserica Fraţii Uniţi. Tu vi de la Ramsey, Indiana. Numele tău este Dl. Beanblossom. Reverend Beanblossom, aceea este adevărat. Este aceea corect, ridică-ţi mâna. Atunci du-te acasă şi fi bine. Isus Cristos te face bine. Tu crede cu toată inima ta.
E-301 Now be reverent, everybody. Do you believe? [Congregation says, "Amen."—Ed.] See, I got a big long prayer line here, I don't want… Just standing here. And, right now, I've preached to you for about two or three hours, but right now I'm twice as weak as I was with all the preaching. See, it's just sapping my life. But, these, we could keep talking to people, that would be all right, that don't make a bit of difference. You can stand, talk long as you want to to people, what more it keeps happening, but I stopped so I can save my strength a little bit for others coming in the line. See what I mean? How many's ever seen it where a lot of times I stop and talk to people, It tells them all about them, and about who they are and where they come from? My, you've been in the meetings and seen it, you know.
E-303 Artrita nu-i mare lucru pentru Dumnezeu. Tu crezi că El te poate face bine? Tu crezi că El te va vindeca? Du-te şi crede-L cu toată inima ta şi tu poţi avea aceasta cu toată... doar crede cu toată...
E-302 This—this next, you're the next? All right, sir, you believe with all your heart? Well, fine. We are believers, believe with all of our heart. And not knowing you, the Lord Jesus would tell me something wrong with you, you'd know whether it was right or not, wouldn't you, sir? Yes, sir. This being our… I guess we're strangers to one another. I don't remember your face. We're ministers together, and we're… but we don't know one another just personally as friends. All right, sir. Then you look this way, sir, and you believe me to be the servant of Christ with all your heart. All right, sir. This man suffers with a colon condition. It's in his colon. It's also a heart trouble you're having. You're a minister, that is true, you belong to the United Brethren Church. You come from Ramsey, Indiana. Your name is Mr. Beanblossom. Reverend Beanblossom, that is true. Is that right, raise your hand. Then go home and be well, sir. Jesus Christ make you well. You believe with all your heart.
E-304 Frate, eu te cunosc, cunosc starea ta. Tu crezi chiar acum, cât sunt sub ungerea Duhului Sfânt, că Dumnezeu te va vindeca şi te va face bine? Du-te şi crede aceasta, Frate Collins, şi să fi bine. În regulă.
E-303 Arthritis is no job for God. You believe He can make you well? You believe He'll heal you? Go and believe Him with all your heart and you can have it with all… just believe with all…
E-305 Eu-eu... se părea că te-am văzut, dar nu sunt sigur. Dar dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, mă vei crede că sunt profetul Lui, sau slujitorul Lui? Crezi aceasta? În regulă. Tu suferi de o stare nervoasă. Aceea este pentru ce vrei tu rugăciune. Este aceea corect? Ridică-ţi mâna sus dacă aceea este adevărat. Du-te acasă, fi bine. Crede aceasta. Treci peste aceasta acum. Ai acea puţină credinţă care o face cu adevărat.
E-304 Brother, I know you, know your condition. You believe right now, while I'm under the anointing of the Holy Spirit, that God will heal you and make you well? Go and believe it, Brother Collins, and be made well. All right.
E-306 Bine, tu crezi că Cristos te va face bine chiar acum în timp ce stai aici? Crede aceasta, şi du-te acasă şi spune, "Isus Cristos mă face bine chiar acum." Crede cu toată inima ta. Tu trebuie să crezi, ca să trăieşti. Tu şti aceea, soră? Dacă tu nu, tu trebuie să mori. Tu şti aceea. Dar El vindecă toate felurile de boli, cancer, orice altceva, şi te face bine. Crezi tu aceea cu toată inima ta? Atunci du-te şi crede cu toată inima ta, şi să te faci bine, în Numele Domnului Isus Cristos.
E-305 I—I… looked like I seen you, but I'm not sure. But if God will tell me what your trouble is, will you believe me to be His prophet, or His servant? You believe it? All right. You suffer with a nervous condition. That's what you want prayer. Is that right? Raise up your hand if that's right. Go home, be well. Believe it. Ride over it now. Have that little faith that really makes it well.
E-307 În regulă, frate, tu şti că eu te cunosc, şi astfel eu doar încerc să prind, totuşi. Dar crezi tu că Isus Cristos te va face bine chiar acum în timp ce eşti sub ungerea Divină a Duhului Sfânt? Du-te şi crede aceasta cu toată inima ta.
E-306 You believe Christ will make you well right now while you're standing there? Believe it, and go home and say, "Jesus Christ makes me well right now." Believe with all of your heart. You must believe, to live. You know that, don't you, sister? If you don't, you must die. You know that. But He heals all kinds of diseases, cancer, anything else, and makes you well. You believe that with all your heart? Then go and believe with all your heart, and be made well, in the Name of the Lord Jesus Christ.
E-308 Acum ce? În regulă. Doar un moment acum. De unde m-am oprit, unde m-am oprit cu un timp în urmă? Douăzeci şi cinci, douăzeci şi şase, douăzeci şi şapte, douăzeci şi opt, douăzeci şi nouă, treizeci, mergeţi drept înainte şi puneţi-vă în rând. Treizeci, treizeci şi unu, treizeci şi doi, treizeci şi trei, treizeci şi patru, treizeci şi cinci, treizeci şi şase, treizeci şi şapte, înainte până la cincizeci, aliniaţi-vă chiar acolo acum, cei care aveţi cartonaşele voastre de rugăciune, astfel le înmânaţi la uşier sau fraţilor în timp ce ei trec.
E-307 All right, brother, you know I know you, and so I'm just trying to catch, though. But do you believe that Jesus Christ will make you well right now while you're under the Divine anointing of the Holy Ghost? Go and believe it with all your heart.
E-309 Acum să luăm doar timp de o clipă pentru odihnă, doar un minut. Credeţi voi? Toate lucrurile sunt posibile, credeţi numai.
E-308 Now what? All right. Just a moment now. From where did I stop, where did I stop at a while ago? Twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, go right up and get in the line. Thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, on up to fifty, line up right there now, the ones that's got your prayer cards, so you hand them to the usher or the brothers as they come through.
E-31
E-309 Now let's take just a moment's time for rest, just a minute. Are you believing? All things are possible, only believe.
E-311 Credeţi acum cu toată inima voastră? Aşteptaţi, eu cred că am omis această surioară jos aici. În regulă. Noi avem două tărgi, noi trebuie să ajungem la ele doar într-un minut. Nu te superi să aştepţi doar un minut, soră acolo, sau oricare este cealaltă persoană?
E-310 Brother and Sister Spencer, I knowed you since I was a little kid. I know what your trouble is, and know what you're standing there. You believe Jesus Christ will make you well, standing there? O God of Heaven, grant Your blessings upon this aged couple, sending them to be well, Father. Way up in the years here, but still serving You. I bless them in the Name of the Lord Jesus Christ. Amen. Return to your… God bless you, sister. He'll take eighty-three, you got more years coming, believe it with all your heart and God will be with you. And you, too, Brother Jess. God bless you here.
E-312 Acum fiţi cu adevărat reverenţi şi staţi în linişte, fiţi toţi reverenţi. Vedeţi, voi trebuie să fiţi foarte, foarte reverenţi. Acum să ne odihnim doar un moment, vedeţi, de la viziuni, doar o secundă. Şi fiţi cu adevărat reverenţi. Acum toţi priviţi încoace, şi să cântăm în linişte, Crede Numai, acum. Noi toţi împreună acum.
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.
E-311 You're believing now with all your heart? Wait, I believe I've missed this little sister down here. All right. We got two stretchers, we got to get to them just in a minute. You don't mind waiting just a minute, sister there, or ever who the other person is?
E-313 Acum, el m-a rugat să merg să mă rog pentru ei acum, dar eu sunt doar într-un fel un pic mai relaxat acum. Lăsaţi-mă să încep rândul din nou, doar într-un minut mă voi opri. Acum, unde sunt persoanele pentru care trebuie făcută rugăciune, acea doamnă acolo în scaun? În regulă, doar un moment, eu voi-eu voi lua... eu voi veni acolo la ea, vedeţi, doar un minut. În regulă, doar un moment. Acum, toţi cu adevărat reverenţi. Eu sunt destul de sigur că vă-că vă daţi seama sub ce sunt eu aici. Vedeţi? Nu numai aici, dar, în ţările străine, uneori mii de mii de ori.
E-312 Now be real reverent and stand quiet, everybody be reverent. See, you must be real, real reverent. Now let's rest just a moment, see, from the visions, just a second. And be real reverent. Now everybody look this way, and let's sing quietly, Only Believe, now. All of us together now.
Only believe, only believe,
All things are possible, only believe;
Only believe, only believe,
All things are possible, only believe.
E-314 Am auzit un mic, simţit un mic resentiment cu un timp în urmă, despre numele cuiva că a fost chemat. Nu vă daţi seama că Isus vă cunoaşte numele? Nu aţi văzut voi aceea? Trebuie să fie străini aici, ei nu au văzut aceasta. Păi, vai, este uneori aici la platformă că El spune oamenilor toate păcatele lor, şi chiar le aduce la suprafaţă. Voi ştiţi aceea. Fiecare... Nu i-a spus Isus lui Petru, "Numele tău este Simon. Numele tatălui tău era Iona. Fiul lui Iona"? Vedeţi? Doar ca să arate că El este aici. Acum, oricine ştie, toţi aici sunt constrânşi să spună că există vreun fel de Duh făcând aceasta. Acum, voi puteţi spune, "Beelzebul," sau voi puteţi spune, "Cristos." Dumnezeu va judeca orice este aceasta. Vedeţi? Eu vă spun că aceea este promisiunea Bibliei, Biblia Sfântă a lui Dumnezeu aici dă promisiunea.
E-313 Now, he asked me go pray for them now, but I'm just kind of relaxed just a little bit now. Let me start the line again, in just a minute I'll stop. Now, where is the people that's to be prayed, that lady there in the chair? All right, just a moment, I'll—I'll get… I'll come over to her, see, just a minute. All right, just a moment. Now, everybody real reverent. I'm quite sure you're—you realize what I'm under here. See? Not only here, but, in the foreign lands, sometimes the thousands times thousands.
E-315 Acum, acum fiţi foarte reverenţi. Acum, doar un moment. Este acesta următorul om? În regulă, păşeşte afară pe aici, domnule. Nu-l cunosc pe om. Dumnezeu îl cunoaşte. Dar, domnule, dacă Dumnezeu îmi va spune pentru ce eşti tu aici, ei bine, aceasta te va face să crezi. Nu-i aşa? Sigur te va face. Pe câţi de acolo i-ar face aceasta să creadă? Aici sunt doi oameni se întâlnesc, omul este mai tânăr decât mine. Dumnezeu l-a hrănit toată viaţa lui. El stă acolo cu ochii lui închişi. Dar dacă Dumnezeu îmi va descoperi pentru ce este omul aici, sau ceva despre acesta, ar trebui să facă pe fiecare din voi să credeţi cu toată inima voastră. Nu credeţi aşa?
E-314 I heard a little, felt a little resentment a while ago, of somebody's name was called. Don't you realize that Jesus knows your name? Haven't you seen that? Must be strangers in here, they haven't seen it. Why, my, it's sometimes here at the platform He tells the people all their sins, and digs it right out. You know that. Every… Didn't Jesus tell Peter, "Your name is Simon. Your father's name was Jonas. The son of Jonas"? See? Just to show that He's here. Now, anyone knows, everybody here is bound to say that there's some kind of Spirit doing that. Now, you can say, "It's Beelzebub," or you can say, "Christ." God will judge whatever it is. See? I'm telling you that that's the promise of the Bible, God's Holy Bible here gives it the promise.
E-316 Aici, doar un moment, chiar în spate aici, şezând în rând chiar în spate aici, este un bărbat, rugându-se. El are un lucru foarte ciudat. Văd o fulgerare. Da, el a fost lovit de un trăznet. Da. Ai credinţă, fratele meu. Eu sunt un străin pentru tine, domnule. Dacă aceea este corect, ridică-ţi mâna sus, noi nu ne cunoaştem unul pe altul. Dumnezeu te cunoaşte. Ai credinţă acum.
E-315 Now, now be real reverent. Now, just a moment. Is this the next man? All right, walk out this way, sir. Don't know the man. God knows him. But, sir, if God will say to me what you're here for, well, it'd make you believe. Wouldn't it? It sure would. How many more out there would it make believe? Here's two people meeting, the man's younger than I am. God's fed him all of his life. He's standing there with his eyes closed. But if God will reveal to me what the man's here for, or something about it, it ought to make every one of you believe with all your heart. Don't you think so?
E-317 Acum voi spuneţi, "Ce faci tu, Frate Branham?" Eu privesc acea Lumină. Ea se mişcă.
E-316 Here, just a moment, right back here, sitting in the row right back here, is a man, praying. He's got a very odd thing. I see a flash. Yeah, he's been hit by lightning. Yeah. Have faith, my brother. I'm a stranger to you, sir. If that's right, raise up your hand, we don't know one another. God knows you. Have faith now.
E-318 Boală de vezică, şezând acolo rugându-se pentru... cu boală de vezică, un bărbat se uită la mine. Noi suntem străini unul faţă de celălalt, nu-i aşa? Spuneţi-mi ce a atins acel om. Boala ta de vezică s-a dus, domnule. Ce a atins el? El este la treizeci de picioare de mine. El a atins Marele Preot care poate fi atins de simţ.
E-317 Now you say, "What you doing, Brother Branham?" I'm watching that Light. It's moving.
E-319 Acel bărbat care stă lângă tine, el se roagă, de asemenea. Iată ce se roagă el, "Doamne, lasă să fiu eu următorul." El a spus aceea chiar acum. Acea este corect. Cum am ştiut despre ce te rogi tu? El care răspunde rugăciunii. Aceea hernie pentru care te rogi tu, aceea este ce ai tu, o hernie. Dacă aceea este adevărat, ridică-ţi mâna sus. În regulă, dacă tu crezi cu toată inima ta, lucrul se va vindeca.
E-318 Bladder trouble, sitting there praying for… with bladder trouble, a man looking at me. We're strangers to one another, aren't we? Tell me what that man touched. Your bladder trouble's gone, sir. What did he touch? He's thirty feet from me. He touched the High Priest that can be touched by the feeling.
E-320 Eu vă provoc credinţa voastră. În Numele lui Isus Cristos, credeţi! Oh, vai, ce simţire! El este aici. Da. Acum lăsaţi să se întâmple. Acum veţi vedea Cine este Şef. El este Şef. Lăsaţi ca incredulul să spună ceva acum, necredinciosul. Domnul Isus Cristos, ca să vă dovedească că vremea de pe urmă este aici, acela este Duhul Lui peste mine. Acela este El. Nu sunt eu, eu nu vă cunosc. Este El. Voi doar credeţi cu toată inima voastră.
E-319 That man sitting next to you, he's praying, also. Here's what he's praying, "Lord, let it be me next." He said that just now. That's right. How did I know what you're praying about? He that answers prayer. That hernia you're praying for, that's what you got, a hernia. If that's right, raise up your hand. All right, if you believe with all your heart, the thing will heal up.
E-321 Acest om, eu cred care era următorul, acest om aici. Domnule, eu sunt-eu doar trebuie să urmăresc felul cum merge Acela. Eu nu te cunosc. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi pentru ce eşti tu aici, mă vei crede tu a fi profetul Lui, slujitorul Lui? Tu eşti o persoană galantă. Tu stai aici pentru altcineva, aceea este corect, merge la biserică cu tine, ulcere. Aceea este corect. Tu nu eşti de aici. Aceasta nu este casa ta. Tu vi de destul de departe. Crezi că El îmi poate spune de unde vi tu? Missouri. Aceea este exact corect. D-le Friels, acum dacă tu crezi cu toată inima ta, tu poţi merge acasă şi să fi făcut bine, şi tot restul lucrurilor tale pe care tu le ceri. Du-te şi crede-l pe Domnul Isus Cristos.
E-320 I challenge your faith. In the Name of Jesus Christ, you believe! Oh, my, what a feeling! He's here. Yes. Now let it happen. Now you'll see Who's Boss. He's Boss. Let the infidel say something now, the unbeliever. The Lord Jesus Christ, to prove to you that the end time is here, that's His Spirit on me. That's Him. It's not me, I don't know you. It's Him. You just believe with all your heart.
E-322 Tu crezi? Se pare că ar fi trebuit să te cunosc. M-am uitat la tine pe undeva. Oh, eu ştiu, eu ştiu unde ai fost tu. Tu eşti... Acum, aşteaptă un minut. Eu nu sunt agitat dar aceasta este ungere. Tu eşti... Acum, aşteaptă un minut. Tu ai fost vindecată în Louisville, Kentucky, sau sora ta a fost vindecată. Tu eşti care este... Hupp, fiica Surorii Hupp. Aceea este corect. Crezi tu cu toată inima ta, să fi vindecată cum a fost sora ta? Du-te acasă, primeşte aceasta, Isus Cristos te face bine.
E-321 This man, I believe which was the next, this man here. Sir, I'm—I just have to watch the way That goes. I don't know you. If God will reveal to me what you're here for, will you believe me to be His prophet, His servant? You're a gallant person. You're standing here for somebody else, that's right, goes to the church with you, ulcers. That is right. You're not from here. This is not your home. You come from quite aways. Believe He can tell me where you're from? Missouri. That's exactly right. Mr. Friels, now if you believe with all your heart, you can go home and be made well, and all the rest of your things you're asking for. Go and believe the Lord Jesus Christ.
E-323 Frate, crede că acea nervozitate este dusă pentru totdeauna, şi doar du-te acasă, spune, "Mulţumesc Ţie, Doamne Isuse, eu mă duc acasă, să fiu făcut bine." Şi El o va face.
E-322 You believe? Seems like I ought to know you. I've looked at you somewhere. Oh, I do, I know where you were at. You are… Now, wait a minute. I'm not beside myself, but this is anointing. You are… Now, wait a minute. You were healed in Louisville, Kentucky, or your sister was healed. You're what's… Hupp, Sister Hupp's girl. That's right. Do you believe with all your heart, to be healed like your sister was? Go home, receive it, Jesus Christ make you well.
E-324 Tu crezi cu toată inima ta, domnule? Ce-i dacă aş coborî şi aş pune mâinile peste tine, cu această ungere? Ai crede tu că aceasta va fi, ţi se va întâmpla? Eu voi veni jos şi voi face aceasta, în Numele lui Isus Cristos. Tu vei muri zăcând acolo, tu eşti foarte, foarte bolnav, nimic nu poate fi făcut. Ai lichid în plămâni. Aceea este corect. Tu vei muri zăcând acolo, la fel de sigur ca lumea. Acum, de ce să nu-L crezi doar cu toată inima ta. Ridică-te, în Numele lui Isus... ? ... [Fratele Branham se roagă – Ed.] Dumnezeule, acordă aceasta. El a auzit rugăciunea mea în Numele lui Isus. Dumnezeule, acordă aceasta.
Nu trece de mine, O blând...
E-323 Brother, believe that nervousness is gone for good, and just go home, say, "Thank You, Lord Jesus, I'm going home, be made well." And He'll do it.
E-325 Rugaţi-vă, fiecare, acum, toţi împreună, noi vom pune mâinile. Ungerea Duhului Sfânt este aici, eu voi pune mâinile peste oameni. Biblia a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred." În regulă.
[Adunarea cântă Nu Trece De Mine în timp ce Fratele Branham continuă să se roage pentru oameni – Ed.] ? ... Ieşi afară din ea, Satan, în Numele lui Isus Cristos ...?... În Numele Domnului Isus ...?... În Numele Domnului Isus ...?... Tată ceresc ...? ...
E-324 You believe with all your heart, sir? What if I'd come down and lay hands on you, with this anointing? You'd believe it would be, happen to you? I'll come down and do it, in the Name of Jesus Christ. You'll die laying there, you're very, very sick, nothing can be done. Have fluid in the lungs. That's right. You'll die laying there, as sure as the world. Now, why not just believe Him with all your heart. Get up in the Name of Jesus…?… [Brother Branham prays—Ed.] God, grant it. He heard my prayer in Jesus' Name. God, grant it.
Pass me not, O gentle…
E-326 Să ne rugăm acum pentru aceste pânze aici. Tatăl nostru Ceresc, ei au luat de pe trupul Sfântului Pavel, batiste, sau şorţuri, şi Acesta a spus că "Duhuri necurate au plecat de la ei." Ne dăm seama că noi nu suntem Sfântul Pavel, dar ştim că Tu încă eşti acelaşi Isus, căci Tu eşti tot atât de viu azi cât ai fost Tu în zilele Sfântului Pavel. Eu mă rog pentru aceste cereri, Doamne, care reprezintă aceste batiste. Pânze mici şi batiste, şi ghete mici pentru copilaşi. Dumnezeule, mă rog ca Tu să acorzi aceasta.
E-325 Pray, everybody, now, altogether, we're going to lay hands. The anointing of the Holy Spirit's here, I'm going to lay hands on the people. The Bible said, "These signs shall follow them that believe. All right.
[Congregation sings Pass Me Not while Brother Branham continues praying for the people—Ed.]
E-327 Noi suntem învăţaţi că Israel se afla în marşul lui către ţara promisă, un Stâlp mare de Foc a mers înaintea lor, un profet i-a reprezentat, a reprezentat pe Dumnezeu, pentru ei pe pământ. Şi ei... acest profet i-a condus afară la Marea Moartă, şi aceasta a tăiat drumul. Acolo era ceva în cale în timp ce ei umblau în linia de datorie. Dumnezeu a privit în jos din Ceruri prin Stâlpul de Foc, şi marea s-a speriat, şi aceasta s-a rulat înapoi şi a deschis drumul chiar prin mare, pentru Israel ca să meargă înainte pe calea datoriei, şi ei au mers către ţara promisă.
E-326 Let's pray now for these cloths here. Our Heavenly Father, they taken from the body of Saint Paul, handkerchiefs, or aprons, and It said that "Unclean spirits went from them." We realize that we're not Saint Paul, but we know that You're still the same Jesus, for You're just as much alive today as You was in the days of Saint Paul. I pray for these requests, Lord, that these handkerchiefs represents. Little cloths and handkerchiefs, and little boots for babies. God, I pray that You'll grant it.
E-328 Dumnezeule, când aceste batiste sunt aşezate pe bolnavi şi pe suferinzi... Satan a traversat linia lor, el îi împiedică de pe calea datoriei. Lasă ca Puterea care l-a înviat pe Domnul nostru, Care este prezent acum, să vină asupra acestor batiste. Şi, oricând ele ating bolnavul, fie ca diavolul să se sperie, în timp ce El priveşte în jos prin Sângele lui Isus Cristos, şi fie ca fiecare din ei să fie vindecaţi şi să continue înainte în calea datoriei. Acordă aceasta, Doamne. Noi Îţi mulţumim. Prezenţa Ta este aici. Oh, această ungere glorioasă a Duhului Tău care ne cutremură pe noi fiinţe muritoare, Doamne. Cum Îţi mulţumim noi pentru bunătatea Ta! Binecuvântează acestea acum, în Numele lui Isus.
E-327 We're taught that Israel was on its march to the promised land, a great Pillar of Fire went before them, a prophet represented them, represented God, for them on earth. And they… this prophet led them out to the Dead Sea, and it shut off the road. There was something in the way while they were walking in the line of duty. God looked down out of the Heavens through that Pillar of Fire, and the sea got scared, and it rolled back and opened up the road right through the sea, for Israel to go on on the path of duty, and they went to the promised land.
E-329 Cu capetele voastre aplecate, fiecare persoană de aici. Nu aplecaţi numai capetele voastre, acum eu vă voi cere să vă aplecaţi şi inimile voastre cu acesta. Ce ar fi putut Dumnezeu să facă mai mult ca să vă lase să vedeţi că El este aici? Acum luaţi cuvântul meu. Această ungere este atât de zguduitoare chiar acum până eu sunt aproape ameţit aici. Eu nu sunt un fanatic. Voi ştiţi că nu sunt. Eu nu sunt dedat la iluzii. Eu vă spun numai ce este adevărat. Aceasta este Scriptural. Acea Lumină de fapt s-a răspândit peste tot, arată ca şi cum Aceasta este doar peste tot înjur aici. Aşa o nevoie zguduitoare! Credeţi-mă.
E-328 God, when these handkerchiefs are laid upon the sick and the afflicted… Satan has crossed their line, he's hindering them from the path of duty. Let the Power that raised up our Lord, Who's present now, come upon these handkerchiefs. And, whenever they touch the sick, may the devil get scared, while He looks down through the Blood of Jesus Christ, and may every one of them be healed and continue on in the path of duty. Grant it, Lord. We thank You. Your Presence is here. Oh, this glorious anointing of Your Spirit that shakes we mortal beings, Lord. How we thank You for Your goodness! Bless these now, in Jesus' Name.
E-330 Biblia a spus, în Marcu 16, "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred." Câţi credincioşi sunt aici, spuneţi "Amin." [Adunarea spune "Amin." – Ed.] Ei bine, Biblia a spus, "Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred." Aşa ca voi să ştiţi că nu sunt eu, voi sunteţi incluşi tot aşa de mult cât sunt eu. Acesta este doar un dar de la Dumnezeu, să-l manifeste pe El, Acesta spune lucruri. Şi eu iau pe oricare să certificaţi, de-a lungul anilor, a spus Acesta vreodată ceva fără să vină la împlinire chiar exact? Perfect adevărat, de fiecare dată. Aceasta este-aceasta trebuie să fie, pentru că este Dumnezeu. Acum, nu cercetaţi doar cumva pe jumătate, căutând după ceva departe de tot afară acolo. Priviţi, El este aici acum, chiar acum!
E-329 With your heads bowed, every person in here. Not only bow your heads, now I'm going to ask you to bow your hearts with it. What more could God do to let you see that He's here? Now take my word. This anointing is so tremendous right now till I'm almost dizzy here. I am not a fanatic. You know I'm not. I'm not given over to illusions. I'm only telling you what is truth. It's Scriptural. That Light has actually spread all over, it looks like It's just everywhere around here. Such a tremendous need! Believe me.
E-331 Acum, dacă voi sunteţi un credincios, puneţi-vă mâna peste cineva alături de voi, şi ei îşi vor pune mâna peste voi. Nu vă rugaţi pentru voi înşivă, rugaţi-vă pentru ei pentru că ei se vor ruga pentru voi. Acum ca voi să puteţi şti, şi-şi dacă veţi face aceasta, eu vă asigur. Ei bine, acolo nu mai sunt tărgi sau paturi rămase, el sunt toate duse. Dar voi aţi fost aici când tărgile şi paturile erau aşezate aici, infirmi, schilozi, şchiopi, orbi, nici o singură dată fără să fie toţi din ei. Acum, felul cum vă rugaţi în biserică, dacă eşti un Metodist, roagă-te cum o fac Metodiştii. Dacă eşti Baptist, roagă-te cum o fac Baptiştii. Dacă eşti Penticostal, roagă-te cum fac ei. Orice eşti, roagă-te. Dar tu te rogi pentru persoana peste care ai mâna ta. Apoi crede.
E-330 The Bible said, in Mark 16, "These signs shall follow them that believe." How many believers are here, say "Amen." [Congregation says, "Amen."—Ed.] Well, the Bible said, "These signs shall follow them that believe." So that you'll know it's not me, you're just as much into it as I am. This is just a gift from God, to manifest Him, It tells things. And I take any to record, through the years, has It ever told anything but what come to pass just exactly? Perfectly true, every time. It's—it's got to be, because it's God. Now, don't just kind of halfway look over, look for something way out yonder. Look, He's here now, right now!
E-332 Acum, amintiţi-vă, Biblia a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe acei care cred. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor insănătoşa." Acum rugaţi-vă pentru fiecare, ca individuali. Eu mă voi ruga pentru voi, în comun, de la platformă. Acum, fiecare în felul vostru.
E-331 Now, if you are a believer, put your hand on somebody next to you, and they're going to put their hand on you. Don't you pray for yourself, you pray for them because they're going to be praying for you. Now that you might know, and—and if you will do this, I'll assure you. Well, there's not any stretchers or cots left, they're all gone. But you've been here when the stretchers and cots was laying here, crippled, lame, halt, blind, never one time but what every bit of it. Now, the way you pray in church, if you're a Methodist, pray like the Methodists do. If you're Baptist, pray like the Baptists do. If you're Pentecostal, pray like they do. Whatever you are, pray. But you pray for the person that you got your hands on. Then believe.
E-333 Tatăl nostru Ceresc, ne apropiem de îndurările Tale. Noi nu am veni în numele nostru propriu, nouă nu ni s-a dat o promisiune prin acela. Dar ni s-a dat o promisiune prin Propriul Tău Fiu drag, că, "Dacă cereţi Tatălui orice în Numele Meu, Eu o voi face." Aceea a fost promisiunea Ta. Acum, Tată, mă rog ca Tu să Te manifestezi cu aceşti credincioşi. Ei îşi pun mâinile peste bolnavi, unul pe celălalt, şi noi venim acum la tronul lui Dumnezeu, aducându-i pe ei. În Biblie, în Marcu, capitolul al 11-lea, versetul al 23-lea, spune, "Dacă tu zici acestui munte, 'Mută-te,' şi nu te îndoieşti în inima ta, ci crezi că ce ai zis va veni la împlinire, tu poţi avea ce ai zis. Dacă rămâneţi în Mine şi Cuvintele Mele în voi, cereţi ce vreţi, şi vi se va da."
E-332 Now, remember, the Bible said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover." Now you pray for each one, as individuals. I'm going to pray for you, collectively, from the platform. Now, each one in your own way.
E-334 Acum, Tată, pe fiecare precept din Cuvântul Tău, eu L-am acceptat indiferent de ce spun alţii. Eu L-am crezut întocmai cum este El scris. Pentru că El nu este de interpretare personală, ni s-a spus, ci doar în felul cum este El scris. Dacă Tu ne vei judeca după această Carte, Tu cu siguranţă ai avut grijă ca Acesta să ne vină în felul corect de formă, pentru că noi trebuie să fim judecaţi de Carte. Şi acum, Tată, eu cred cu toată inima mea, şi chiar dincolo de darul Duhului de profeţie în care Te faci cunoscut. Şi acela este motivul că eu ştiu că Acesta eşti Tu, pentru că Acesta este întotdeauna exact cu Scriptura. Acum noi venim, Doamne, şi îţi mulţumim Ţie pentru aceasta. Şi unge-ne acum. Noi ne apropiem de terenul vrăjmaşului.
E-333 Our Heavenly Father, we are approaching Thy mercies. We would not come in our own name, we've not been given a promise by that. But we've been given a promise by Your Own dear Son, that, "If you ask the Father anything in My Name, I'll do it." That was Your promise. Now, Father, I pray that You will manifest Yourself with these believers. They're laying their hands on the sick, on each other, and we are coming now to the throne of God, bringing them. In the Bible, in Mark, the 11th chapter, the 23rd verse, it says, "If you say to this mountain, 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said. If ye abide in Me and My Words in you, ask what you will, and it'll be granted."
E-335 O Satan tu eşti o creatură învinsă. Tu nu ai nici o putere. Fiul lui Dumnezeu ţi-a luat puterea, te-a golit de tot ce ai avut tu, la Calvar; a dovedit că El a fost cu noi, prin înviere. Şi ca la cei venind de la Emaus, El a apărut la noi în această dimineaţă şi a făcut ceva în felul în care El a făcut-o înainte de răstignirea Lui, de aceea noi ştim că El a înviat din morţi. Şi, Satan, noi venim în Numele Lui, Numele lui Isus, cu puterea lui Cristos. Şi tu eşti învins, şi tu eşti doar un înşelător. Şi dacă noi acceptăm înşelăciunea ta, tu ne-ai ucide prematur. Dar tu nu o poţi face. Noi venim, sfidând aceea prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin suferinţa pentru noi a lui Isus. Noi învingem înşelăciunea ta. Noi te sfidăm, Satan. Şi venim după acele oi, ca leul din zilele lui David. Noi venim să aducem acele oi înapoi în stare bună de sănătate şi tărie. Dă-le drumul, în Numele lui Isus Cristos! Ieşi afară din acest loc! Ieşi din aceşti oameni, Satan! Noi te mustrăm, în Numele lui Isus Cristos. Dă-le drumul, căci prin Numele lui Cristos, noi le aducem înapoi la Tronul Tatălui în această dimineaţă, cu sănătate şi tărie, prin Numele lui Isus Cristos.
E-334 Now, Father, on every precept of Your Word, I have accepted It regardless of what others say. I have believed It just the way It's written. For It is no private interpretation, we're told, but just the way It's written. If You're going to judge us by this Book, You certainly seen that It come to us in the right kind of a shape, because we're to be judged by the Book. And now, Father, I believe with all my heart, and beyond even the gift of the Spirit of prophecy that You make known. And that's the reason I know It's You, because It's always exactly with the Scripture. Now we come, Lord, and thank You for It. And anoint us now. We're approaching the enemies grounds.
E-336 Voi toate persoanele acum care credeţi că rugăciunea de credinţă este făcută, că aţi pus mâinile voastre peste cineva, că voi aţi crezut, şi credeţi că Cristos i-a vindecat, şi credeţi că voi sunteţi vindecaţi pentru că persoana s-a rugat pentru voi, şi acceptaţi aceasta chiar acum că sunteţi vindecaţi, mie nu-mi pasă cât de infirm, cât de orb, cât de surd, oricum sunteţi, cât de slăbiţi, cât de bolnavi, ridicaţi-vă în picioare, în Numele lui Isus Cristos, şi acceptaţi-o. Amin. Ridicaţi-vă, peste tot, nu contează ce este în neregulă. Ridicaţi-vă în picioare, ridicaţi-vă mâinile sus şi lăudaţi pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui. Amin.
E-335 O Satan, you are a defeated being. You have no power. The Son of God taken your power, stripped you of everything you had, at Calvary; proved that He was with us, by the resurrection. And like those coming from Emmaus, He has appeared to us this morning and done something the way He did it before His crucifixion, therefore we know that He's raised from the dead. And, Satan, we're coming in His Name, the Name of Jesus, with the Power of Christ. And you are defeated, and you're only a bluff. And if we'll accept your bluff, you'd kill us prematurely. But you can't do it. We're coming, challenging that by the Word of God, by the vicarious suffering of Jesus. We defeat your bluff. We call your hand, Satan. And we're coming out after that sheep, like the lion in the days of David. We're coming to bring that sheep back to good health and strength. Turn them loose, in the Name of Jesus Christ! Come out of this place! Get out of this people, Satan! We rebuke you, in the Name of Jesus Christ. Let them go, for by Christ's Name, we're bringing them back to Father's Throne this morning, with health and strength, through the Name of Jesus Christ.
Up