Statura Unui Om Perfect

The Stature Of A Perfect Man
Data: 62-1014M | Durată: 2 ore 45 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Este plăcut să fim înapoi în Tabernacol din nou în această dimineaţă. O graţioasă bună dimineaţa la voi toţi. Şi eu sînt încredinţat că aceasta va fi o zi măreaţă pentru noi toţi în prezenţa Domnului nostru. Iar acum, eu am o lecţie în dimineaţa aceasta. Eu vreau să intru chiar direct la această lecţie deoarece ea este o... Eu cred că ea este importantă, şi să feresc mulţimea de la a fi aşa indispusă voi ştiţi... trebuie să stea mult, şi mulţi stau în picioare. Eu voi merge chiar direct în lecţie.
E-1 Thank you, brother, Lord bless you. It's nice to be back in the Tabernacle again this morning. A gracious good morning to you all. And I trust that this will be a great day for us all in the Presence of our Lord. And now, I got a lesson this morning. I want to get right straight to this lesson, because it's a... I think it's important, and it's a--to keep the crowd from being so upset, and you know, and have to stay long, and many standing. I'll go right straight into the lesson.
E-2 Iar acum, deseară eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre Călăuza Vieţii Mele. Şi eu sper că mulţi care pot... atît de mulţi cîţi pot fi, vor fi prezenţi la timpul acela pentru deseară. Oricum, dacă voi aveţi o biserică a voastră proprie, noi sîntem... desigur noi vrem ca voi să fiţi la biserica voastră. Aceea este datoria voastră: să fiţi acolo, unde este postul vostru de datorie, să lăsaţi lumina voastră să strălucească.
E-2 And now, tonight I wanted to speak on the subject of "The Guide of My Life." And I hope that many that can--as many as can be, will be present at that time for tonight. However, if you have a church of your own, we're... Of course we want you to be at--at your church. That's your duty to be there, where your post of duty is, to let your light shine.
E-3 Acum, noi continuăm să sperăm că de fiecare dată cînd noi venim înapoi noi vom avea loc puţin mai mult pe aici. Dar noi avem dificultăţi cu acesta, oh pretutindeni. Acel Comitet de Administratori cu siguranţă că au răscolit în fiecare lucru. Ei au trimis spre un loc; ei îl aprobă; apoi îl trimit altundeva şi îl opun, şi îl trimit înapoi; ei îl aprobă aici, şi înapoi... oh, ce timp am avut noi. Dar voi ştiţi, Satan este întotdeauna un luptător împotriva a ceea ce este drept. Doar amintiţi-vă, voi aveţi întotdeauna dreptate despre...
E-3 Now, we keep hoping that each time when you come back we'll have a little more room around here. But we're having difficult with it, oh, everywhere. Them Trustee Board has certainly dug into everything. And they send to one place; they'll okay it; then send it somewhere else, and they veto it; and send it back. They okay it over here, and back. Oh, what a time we've had. But you know, Satan is always a fighter against what's right. Just remember, you're always right about...
E-4 Eu mă întrebam unde erai tu, Anthony, (eu nu l-am văzut... l-am întîlnit pe tatăl tău,) şi am privit peste audienţă; el a zis că tu şedeai acolo. Noi sîntem fericiţi să te avem pe tine şi pe tatăl tău aici cu noi-Fratele Milano din New York. Eu sper... mergînd peste mări de data aceasta eu pot să iau o altă "săritură" afară din New York, acolo afară pe undeva, dacă va voi Domnul.
E-4 I was wondering where you were at, Anthony, I didn't see... I met your father. And I looked across out in the audience; he said you was setting there. We are happy to have you and your father here with us: Brother Milano from New York. I'm hoping--going overseas this time I can get another spring-off out of New York, out there somewhere, if the Lord willing.
E-5 Şi astfel noi sîntem foarte fericiţi pentru fiecare din voi.
Tocmai bine, ca voi să fiţi aici. Şi noi am avut un timp grozav seara trecută, sau cel puţin eu am avut. Eu nu am avut... Isaia în Templu.
E-5 And, so we are very happy for every one of you. Just--just fine, for you to be here. And we had a great time last night, or at least I did. I had a... Isaiah in the Temple... And so you...
E-6 ... şi dimineaţa aceasta noi vrem să vorbim asupra subiectului, sau să învăţăm mai degrabă, dacă noi putem, Zidind Tabernacolul Viu..., Zidind Tabernacolul Viu al Locului de Locuinţă al Viului Dumnezeu: Omul Perfect-Tabernacolul Viu al Dumnezeului celui Viu, unde El locuieşte.
E-6 And this morning we want to speak on the subject, or teach rather, if we can: "Building the Living Tabernacle... Building the... Building the Living Tabernacle of the Living God's Dwelling Place: The Perfect Man"--the Living Tabernacle of the living God, where He dwells. And if...
E-7 Eu înţeleg că ei au unele din aceste cîntări bune aici, şi eu nu ajung să le aud. Iar deseară eu voi încerca să ajung aici jos. Soţia mea mi-a spus despre un Frate Ungren, (eu cred că era numele lui) de jos în Tennessee. Acum, el a fost aici seara trecută. Eu nu-l văd în această dimineaţă, dar eu presupun că el este aici pe undeva. Şi mi-ar place să-l aud cîntînd deseară, dacă eu pot, că fie Jos Din Slava Sa sau Ce Mare Eşti Tu. Mi-ar place să aud asta. La cîţi v-ar place să auziţi pe Fratele Ungren cîntînd? Oh, mie îmi plac cîntările bune. Şi Meda a spus că el avea un fel de bariton, şi aceasta îmi aminteşte de Fratele nostru Baxter. El este un cîntăreţ, deasemeni, aşa cum noi toţi ştim. Şi Jos Din Slava Sa sau Ce Mare Eşti Tu, eu cred că eu 1- am localizat acum acolo... Va fi aceasta în regulă, Frate Ungren, deseară, dacă tu vrei? Dacă stai aici. O să încerci tu să rămîi pentru serviciul de seară? Păi, eu îţi spun, cum va fi aceasta dacă noi... Eu nu vreau să cauzez cuiva vreo divergenţă, dar de ce nu atunci, dacă el ar vrea în decursul timpului celor Şapte Peceţi cînd noi predicăm asta, dacă tu ai veni, mi-ar place să o pun pe bandă, vedeţi voi, să o luăm: Ce Mare Eşti Tu, şi deasemeni Jos Din Slava Sa în timpul acela?
E-7 I understand that they have some of this good singing here, and I don't get to hear it. And tonight, I'm going to try to get down here. My wife has told me about a Brother Ungren (I believe his name was.) from down in--in Tennessee. Now, he was here last night. I don't see him this morning, but I suppose he's here somewhere. And I'd like to hear him sing tonight, if I can, that either "Down From His Glory" or "How Great Thou Art." I'd like to hear that. How many would like to hear Brother Ungren sing? Oh, I--I like good singing. And Meda said that he had a kind of a baritone. And it reminds me of our Brother Baxter. He's a singer too, as we all know. And "Down From His Glory" or "How Great Thou Art." I believe I located him now over on... Will that be okay, Brother Ungren, tonight, if you will? If you stay over... Are you going to try to stay over for tonight's service? Well, I--I... Well, don't. I tell you; how about this if we... I don't want to cause anybody any friction, but why not then, if we would during the time of the Seven Seals when we preach that, if you'd come, I'd like to tape it off (You see?), to get it: "How Great Thou Art" and also "Down From His Glory" in that time.
E-8 Oh nu este aceasta minunat să slujim pe Domnul? Eu nu ştiu ce aş face dacă eu nu eram un Creştin. Este doar aşa de bine să fii un Creştin; eu doar simt că-mi vine să sar în sus şi-n jos strigînd pînă la înălţimea glasului meu. Să fii un Creştin¬gîndiţi-vă la aceasta. Toţi ancoraţi deoparte în Cristos.
E-8 Oh isn't it wonderful to serve the Lord? I don't know what I would do if I wasn't a Christian. It's just so good to be a Christian; I just feel like just jumping up and down screaming to the top of my voice. To be a Christian, think of it: all anchored away in Christ.
E-9 Eu ştiu că eu chem greşit numele acestui om de fiecare dată-fie că este "S.T.," sau "T.S.," sau ceva de felul acesta) Sumner-Fratele Sumner. Eu vreau să-i mulţumesc lui şi la scumpa lui soţioară. Eu cred că ea a folosit cam, se pare că în jur de şase luni să bată la maşină aceste Şapte Epoci ale Bisericii, şi acum noi le avem înapoi bătute la maşină, gata pentru verificare, şi să meargă în formă de carte-cele Şapte Epoci ale Bisericii. Sora Sumner, oriunde ai fi tu, cu siguranţă tu ne vei lăsa să-ţi plătim pentru asta. Aceea a luat o mulţime de lucru. Păi, aceasta este aşa de groasă. Aceea mi-ar lua cam şase luni să citesc prin ea, să nu mai vorbim să trebuiască să o iau de pe benzi, şi apoi să mă întorc înapoi şi să scot repetările afară, şi să o fac într-o carte. Noi o vom face gata şi o trimitem la tipar imediat, căci credem că aceasta este un lucru pe care oamenii trebuie să o dobîndească chiar acum, şi voi o puteţi studia. Iar Billy tocmai îmi arăta, cînd am venit înăuntru înapoi acolo cu cîteva minute în urmă, că aceasta era gata acum să meargă la tipar. Astfel, Soră, Tabernacolul îţi va plăti ţie pentru aceasta. Eu nu mă aştept ca tu să faci asta pentru nimic. Sau fie că dacă noi vom obţine cartea şi trebuie să punem un preţ pe ea, sau ceva, noi vom pune un preţ unde tu vei primi ceva oricînd ei o vinde, orice este acesta. Tu doar vorbeşte cu Comitetul, Comitetul de Administratori, şi unii dintre ei de acolo, şi ei vor purta de grijă de aceasta pentru tine. Domnul să te binecuvinteze într-adevăr bine.
E-9 I know I call this man's name wrong each time. It's either "S. T.," or "T. S.," (or something like that) Sumner--Brother Sumner. I want to thank him and his precious little wife. I think that she spent about, it looked like about six months on typing out this Seven Church Ages. And now, we got it back here typed out, ready for proofing, and going into book form: the Seven Church Ages. Sister Sumner, wherever you are, surely you'll let us pay you for that. That--that took a lot of work. Why, it's that thick. It would take me about six months to read through it, let alone have to take it off of tape, and then turn it around, and take the repeats out, and make it into a book. We'll get it ready and send it to press right away, for we think it's a thing that the people should have ahold of right now, and you can study it. And Billy was just showing me, when I come in back there a few minutes ago, that--that--that it was--it was ready now to go to the printer. So Sister, the Tabernacle will pay you for that. I don't expect you to do that for nothing. And--and--or either we... If we get the book and have to make a price on it, or something, we'll put a price where you get something whenever they sell it, whatever it is. You just talk to the Board, the Trustee Board, or some of them in there, and they'll take care of it for you. Lord bless you real good.
E-10 Micuţul Frate bătrîn şi Sora Kidd şezînd aici, cam ceva sub o sută (doar un picuţ). Şi eu am întîlnit-o cu puţin timp în urmă şi ea a zis, "Păi, aceasta va fi probabil ultima dată cînd eu ajung să te văd, Frate Billy," zicea ea, "Eu devin aşa bătrînă."
E-10 Little old Brother and Sister Kidd setting here, somewhat under a hundred (just a little bit). And I met her awhile ago, and she said, "Well, this will probably be the last time I get to see you, Brother Billy." She said, "I'm getting so old."
E-11 Eu am zis, "Oh, doamne! Eu nu vreau să te aud că spui asta." Întocmai ca o micuţă bătrînă mamă şi tată. Noi iubim pe Fratele şi Sora Kidd, fiecare îi iubeşte. Aceasta doar face ceva pentru mine cînd eu îi văd păşind în biserică, un cuplu mic bătrîn ca acesta; şi doar gîndiţi-vă, că ei predicau Evanghelia înainte să mă nasc, iar eu sînt un om bătrîn. Da, gîndiţi-vă doar, ei predicau înainte să mă nasc. Şi iată-mă aici acum. Eu ajung să mă gîndesc, "Eu devin aşa de bătrîn," şi doar aproape să gîndesc, aproape gata să renunţ; şi eu îi văd pe Fratele şi Sora Kidd intrînd: "Glorie lui Dumnezeu!"
E-11 I said, "Oh, my. I don't want to hear you say that." You're just like a little old mother and dad. We love Brother and Sister Kidd, don't we? Everyone do. And it just--it does something to me when I see them walking to church, and a little old couple like that. And just think, they were preaching the Gospel before I was born, and I'm an old man. Yes, just think; they were preaching before I was born. And here I am now. I get to thinking, "I'm getting so old"; and just about thinking about ready to give up; I see Brother and Sister Kidd come in: "Glory to God, hallelujah."
E-12 Eu spun, "Nu, eu mă simt bine." Da domnule, să-i văd, cum pot ei... cum ei într-adevăr te inspiră. Apoi vă daţi seama că aproape la vîrsta mea din nou, şi apoi încă mergînd pe cîmp. Au venit jos azi dimineaţă şi au cerut cărţi-că ei puteau să ia cărţi şi să le vîndă; au vrut casete, astfel ca ei să poată să meargă afară şi să cîştige suflete prin aceste casete-la vîrsta de aproape o sută de ani. Acum, unde sînt cele două aripi ale voastre despre care am vorbit seara trecută? Da, eu încep să mă gîndesc despre, "Unde sînt ale mele?" Ce vîrstă aveţi, Soră Kidd? (Optzeci şi unu) Ce vîrstă aveţi, Frate Kidd? (Optzeci şi doi). Optzeci şi unu şi optzeci şi doi de ani, şi încă îşi folosesc aripile lor în acţiune, încă merg.
E-12 I say, "No, I feel fine." Yes, sir, to see them, how they can--how they really inspire you. Then you realize that nearly my age again, and then still going on the field. Come down this morning and asked for books--if they could take books and sell them; wanted tapes so they could go out and win souls by playing these tapes--at nearly a hundred years old. Now, where's your two wings we was talking about last night? Yes, I begin to think about, "Where's mine?" when...?... Yes, sir. How old are you, Sister Kidd? Eighty-one. How old are you, Brother Kidd? Eighty-one and eighty-two years old, and still using their wings in action, still going.
E-13 Orice devine rău în Ohio despre care ştie Sora Kidd, telefonul sună acasă. Zilele trecute ea a sunat şi un bebeluş (o fetiţă mică bebeluş, cred eu că a fost) s-a născut, şi intestinele erau în afara ei-vezica în afara bebeluşului. Şi Doctorul nu ştia ce să facă privitor la aceasta, şi i-a fost teamă să preia operaţia. Noi ne-am rugat... [Sora Kidd relatează cazul din audienţă – Ed.] ... a introdus intestinele înapoi înăuntru printr-o operaţie şi se gîndea că nu putea trăi; iar ea a trăit-fără pasaj atunci, de la rect pentru ca hrana să treacă prin. Sora Kidd a chemat din nou, noi am oferit din nou rugăciune, iar acum ea are un pasaj normal. Aici este ea ca o martoră, doctorul deasemeni. Acesta este un martor că Domnul Isus, marele Creator... vedeţi ce a încercat Satan să facă? Să întrerupă viaţa acelui bebeluş. Şi apoi, vedeţi apoi, eu cred că doamna a venit înapoi, a venit înapoi la Domnul. Sora Kidd a condus-o înapoi la Cristos, după ce s-a întîmplat această mare minune pentru bebeluşul ei.
E-13 Anything gets wrong in Ohio that Sister Kidd knows about, the phone rings up home. The other day she rang and a little baby (a little girl baby, I believe it was.) was born, and the bowels on the outside of it--bladder on the outside of the baby. And the doctor didn't know what to do about it, and he was afraid to undertake the operation. We prayed... [Sister Kidd relates the case from audience--Ed.] Put the bowls back in with an operation and thought it couldn't live; and it did live. No passage then, for--for--from the rectum for the food to pass through. And Sister Kidd called again; we offered prayer again, and now it's got a normal passage. And here she is as a witness, the doctor also. See? It's a witness that the Lord Jesus, the great Creator... See what Satan tried to do? Cut that baby's life off. And then... See, then I believe the lady come to the Lord--come back to the Lord. Sister Kidd led her back to Christ, after this great miracle happened for her baby.
E-14 Eu am avut o chemare din California ieri, un Frăţior lucrător afară acolo, cu care eu am fost cînd am mers mai întîi în California cu ani în urmă, nepotul lui micuţ a fost născut cu patru... trei valve închise în inima lui. Şi eu i-am spus de cazul acela. Şi am zis, "Dumnezeul care a putut crea pe celălalt şi să-l facă corect poate desigur să-ţi vindece nepotul tău." Doar spune-i băiatului să fie de un bun curaj. Iar băiatul a fost la adunare cînd eu am fost întîi în California-cam cu optsprezece ani în urmă acum... şaisprezece ani în urmă, a fost aceasta-şi eu eram în California, şi el... aşa l-a influenţat adunarea pe acel băiat încît atunci cînd ei au luat copilul şi el a fost născut, ei au văzut că ceva era greşit-el era albastru, şi ei au încercat să pompeze oxigen în el şi aşa mai departe, şi el nu era... se părea că urma să supravieţuiască, şi doctorii atunci i-au dat examinare şi au aflat că trei valve erau închise în inima lui-nu se deschideau deloc, vedeţi-doar o valvă pompa, şi el a chemat pe tăticul lui şi a zis, "Tăticule, cheamă-l pe Fratele Branham chiar imediat. Spune-i, 'Doar să-i ceară lui Cristos; El o va face'." Aceasta este. Oh, doamne. Influenţă-ce văd ei. Vedeţi, despre ce s-a vorbit seara trecută: Lucrul potrivit la timpul potrivit.
E-14 I had a call from California yesterday, a little--a brother minister out there that I was with when I first went to California years ago, his little grandson was born with--with four--three valves closed in its heart. And I told him of that case. And I said, "The God that could create this other and make it right, can certainly heal your grandson." Just tell the boy to be of a good courage. And the boy was at the meeting when I was first in California, about eighteen years ago now--sixteen years ago it has been. And I was in California, and he was... The meeting so influenced that boy until when they got the baby and it was born, and they seen that something wrong, it blue. And they tried to pump oxygen into it and so forth. And it wasn't, look like going to survive. And the doctors then give it examination and found that three valves was closed up in its heart: no opening at all (See?), just--just one valve pumping. And he called his daddy, and said, "Daddy, call Brother Branham right at once. Tell him that all--to just ask Christ; He'll do it." That's it. Oh, my. That influence, what they see (See?), it what was spoke of last night: the right thing at the right time. Well, we go on talking and never would get in the lesson, would we? It's just like molasses on a cold morning; it's just as thick as it can be, you know, and all clinging together. We're very happy to have a fellowship like that. Yes, sir.
E-15 Păi, noi mergem înainte vorbind şi nu vom ajunge în lecţie, nu-i aşa? Aceasta este întocmai ca melasa într-o dimineaţă rece-tot aşa de groasă cît poate să fie, voi ştiţi, şi toţi se ţin împreună. Noi sîntem foarte fericiţi să avem o părtăşie ca aceasta. Da, domnule.
E-15 So now, let's quieten ourselves now and get down to the lesson. Now, I'm going maybe... I don't know whether you can see that or not on the blackboard. Maybe if I turned that up like that in a few moments, why, we'll be able. Now, some of you could... What say? No, I don't think so right now, Doc, just maybe in a little bit. Well, we'll--we'll do that when I get--have you got a spot here? All right, let's just turn it right on it. Can you see way back there, can you--if you can see, raise up your hands, if you can see that blackboard, read that on there? No? All right, get the spot.
E-16 Astfel acum, să ne liniştim acum şi să mergem jos la lecţie.
Acum, eu o să... poate... eu nu ştiu dacă voi puteţi vedea asta sau nu pe tablă. Poate dacă eu am întors asta în felul acesta în cîteva momente, păi, noi vom fi în stare [Fratele Branham cere o tablă – Ed.]
E-16 Now, while they're making ready for that... I'm getting started late this morning. Or no, no, I'm about fifteen minutes early. And so then, we'll just take out time now, because we don't want to get in a hurry. Now, when you get in a hurry, then you just ruin the things you were going to say. Now, I was listening at a tape the other day, as I told you, and I got so ashamed of myself, not what I was saying, but the way I was saying it: too fast. And it's just a nervous pitch. Yeah, I feel like waiting at...?...
E-17 Acum, în timp ce ei se pregătesc pentru aceasta... eu încep tîrziu în dimineaţa aceasta... Nu, nu, eu sînt cam cu cincisprezece minute mai devreme, şi astfel atunci noi doar o vom lua domol acum, deoarece noi nu vrem să ajungem în grabă. Acum, cînd voi ajungeţi într-o grabă, atunci voi ruinaţi lucrurile pe care voi urma să le spuneţi. Acum, eu am ascultat la o bandă zilele trecute, aşa cum v-am spus, şi mi-a fost ruşine de mine însumi-nu de ceea ce am spus, ci de felul în care am spus-o-prea repede. Aceasta este doar o aruncare agitată. Eu simt ca să aştept...
E-17 I'll--I just seen the other day where they was going to build a big zoo here in the middle of Louisville. And Mr. Brown (I believe it was over there.) offered $1,000,000 towards the zoo. Well, if I had it, I'd almost give them that to turn them animals loose. I--I don't believe in caging anything up like that. I just--I look--go to the zoo and see them poor old animals, bears and lions and things walking back and forth, prisoned for life. You see? Makes you feel bad. After all, they're--they're captured by the intelligence of a man who's smarter than they are. See? And they capture them and put them in captivity.
E-18 Eu doar am văzut zilele trecute unde ei urmau să zidească o mare grădină zoologică, aici în mijlocul Louisville-lui, şi Dl Brown (eu cred că acesta) era acolo şi a oferit $1,000,000 pentru grădina zoologică. Păi, dacă eu i-aş fi avut, eu aproape că i-aş fi dat pentru ca să dea drumul la acele animale. Eu nu cred în a pune în cuşti ceva în acest fel. Eu doar... Eu merg în grădina zoologică şi văd acele sărmane animale bătrîne-urşi şi lei şi altele umblînd înainte şi înapoi, închise pe viaţă, voi vedeţi. Te face să te simţi rău. Pînă la urmă, ele sînt capturate prin inteligenţa unui om care este mai deştept decît ele. Vedeţi, şi ei le capturează şi le pun în captivitate.
E-18 Now, I think about, the devil does that. He takes precious people, who should roam God's great places, and fields, and--and things like that, and then put him in a prison house of some denomination, or some creed, or something, and bind him up in there; and what a horrible thing it is.
E-19 Acum, eu mă gîndesc despre, că diavolul face aceasta. El ia oameni preţioşi, care ar trebui să parcurgă marile locuri ale lui Dumnezeu, cîmpii, şi lucruri ca acestea, şi apoi îl pune într-o închisoare a unei denominaţiuni, sau ceva crez, sau ceva, şi îl leagă acolo; şi ce lucru oribil este acesta.
E-19 And I don't like zoos. But I feel something like one of those animals, when you're all caged up, and you're just trying to get loose, you know, to get out to do something.
E-20 Şi mie nu-mi plac grădinile zoologice. Dar eu simt ceva ca unul din animalele acelea, cînd tu cu totul eşti pus în cuşcă şi tu doar încerci să te eliberezi, voi ştiţi, să ieşi afară să faci ceva.
Acum, înainte să ne apropiem de Cuvînt, să ne apropiem de Autorul Cuvîntului aşa cum ne plecăm capetele, acum, în rugăciune.
E-20 Now, before we approach the Word, let's approach the Author of the Word as we bow our heads now in prayer.
E-21 Graţiosul nostru Tată Ceresc, noi ne-am adunat din nou în această dimineaţă în Numele Domnului Isus, Fiul Tău preţios¬ Dumnezeu încarnat, a venit pe pămînt pentru împăcarea păcatelor noastre şi a murit-cel neprihănit-ca noi prin neprihănirea Lui, fiind nedrepţi să putem fi făcuţi perfecţi în El. Noi venim mărturisind că noi sîntem nevrednici, Doamne. Nu este nimic bun privitor la noi. Şi noi sîntem toţi într-o închisoare mare. Nu contează în ce colţ stăm noi, noi încă sîntem toţi în închisoare. Unul nu-l poate ajuta pe celălalt. Dar Dumnezeu, în mila Lui infinită, a coborît jos şi a deschis uşile închisorii să ne elibereze.
Noi nu mai sîntem în cuşcă acum. Noi nu sîntem în grădina zoologică a lumii, ci acum noi sîntem liberi; noi sîntem în afară.
E-21 Our gracious heavenly Father, we have assembled this morning again in the Name of the Lord Jesus, Thy precious Son, God incarnate came to the earth for the propitiation of our sins and died, the Righteous--that we, by His righteous, being unrighteous, may be made perfect in Him. We come confessing that we are unworthy, Lord. There is nothing good about us, and we're all in one big jailhouse. No matter what corner we stand in, we're still all in jail. One cannot help the other. But God, in His infinite mercy, came down and opened the prison doors to set us free. We're no longer caged up now. We are not in the zoo of the world, but now we are free; we're outside.
E-22 Oh, cum Îl iubim noi şi-L adorăm! Cum putem noi umbla prin cîmpiile mari ale promisiunii Lui şi să le vedem manifestate înaintea noastră şi cu proprii noştri ochi; vedem pe marele Dumnezeu al Eternităţii desfăşurîndu-Se înaintea noastră, şi făcîndu-Se real aşa cum El a făcut profeţilor din vechime; ştiind aceasta: că ei se odihnesc cu o asigurare că într-o zi noi vom fi din nou restauraţi înapoi după ce această viaţă se termină şi învierea, spre o Viaţă Eternă care nu se va veşteji niciodată. Trupurile noastre nu vor îmbătrîni, şi noi nu vom muri niciodată. Şi noi nu vom mai flămînzi, şi niciodată nu vom mai avea o lipsă. Dar noi vom umbla cu El. Noi vrem să-L auzim zicînd, "Intraţi în bucuriile Domnului care au fost pregătite pentru voi de la întemeierea lumii." În urmă înainte de intrarea păcatului înăuntru, cum a făcut El pregătirea, ca pentru Adam şi Eva, ca ei să nu trebuiască să fie niciodată bolnavi, sau să aibe un necaz. Şi acum El a pregătit-o pentru noi, şi El ştia mai dinainte că noi vom veni. Păcatul a făcut marea blocadă, şi acum păcatul a fost îndepărtat prin Sîngele lui Isus. Acum, noi sîntem destinaţi pentru Ţara Promisă prin promisiunea lui Dumnezeu, care este Eternă.
E-22 Oh, how we love Him and adore Him, how we can walk through the great fields of His promise, and see them made manifest before us; and by our own eyes see the great God of eternity unfold Himself before us, and make Himself real like He did to the prophets of old, knowing this that they rest with an assurance that someday we will again be restored back after this life is over and the resurrection unto an Eternal Life that shall never fade. Our bodies will not get old, and we'll never die. And we'll never be hungry, and we'll never have a want. But we shall walk with Him. We want to hear Him say, "Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world." Back before sin entered in, how He had the preparation made, like for Adam and Eve, that they'd never have to be sick, or have a trouble. And now, He prepared it for us, and He foreknew we were coming. Sin made the great blockade, and now sin's been took away by the Blood of Jesus. Now, we're bound for the promised land by the promise of God, which is eternal.
E-23 Binecuvintează-ne acum, Tată, aşa cum noi studiem Cuvîntul Tău. Noi vrem să ştim ce fel de oameni trebuie să fim pentru a fi acolo. Ajută-ne astăzi în această şcoală ca noi să putem avea pe marele Stăpîn Învăţător cu noi-Duhul Sfînt care să vină jos şi să se descopere pe Sine pentru noi prin Cuvîntul Lui. Pentru că noi o cerem în Numele Lui şi pentru slava Lui. Amin.
E-23 Bless us now, Father, as we study Thy Word. We want to know what kind of people we must be in order to be there. Help us today in this school, that we might have the great Master Teacher with us, the Holy Spirit, that would come down and reveal Himself to us by His Word. For we ask it in His Name and for His glory. Amen.
E-24 Acum, întîi mi-ar place ca voi să întoarceţi cu mine la II Petru capitolul 1, şi eu vreau să citesc o parte din această Scriptură: II Petru capitolul 1. Şi acum către voi care aveţi creioanele şi hîrtia voastră, şi eu cred că mi s-a spus în această dimineaţă căci cîndva, întorcîndu-mi capul la o parte de acolo, aceasta slăbeşte banda. Eu într-adevăr nu vreau să fac asta, şi eu cred căci cîndva dacă noi vom socoti să obţinem un microfon web şi să-l atîrnăm aici în tavan... Nu contează unde ai fi tu atunci, tu ai fi în regulă... acesta ar fi doar perfect peste tot în jur. Doar un microfon deasupra în tavan.
E-24 Now, first I would like for you to turn with me to II Peter the 1st chapter, and I want to read a portion of this Scripture: II Peter the 1st chapter. And now, to you that's got your pencils and paper... And I believe I was told this morning that--that sometime, turning my head away from there, dims the tape. I really don't mean to do that. And I believe sometime if we'd figure on getting a web mike and hanging it on the ceiling here. No matter where you'd be then, you'd be right. It would be perfect just all around. Just a mike above the ceiling...
E-25 Şi acum aşa... în timp ce vorbesc, şi dacă voi după serviciu sau vreţi să, puteţi schiţa această schiţă de aici, atunci eu deasemeni o am scrisă aici. Eu voi lua o pioneză şi o pun în faţă aici, dacă vouă v-ar place să o faceţi cîndva. Veniţi înăuntru puţin mai devreme în această după-amiază-astfel ca noi să înţelegem.
E-25 And now as--while I'm talking... And if you after service, or want to, can sketch off this skeleton here, then I also have it typed out here. I'll take a tack and put it on the front here. If you'd like to do it sometime, come in a little early this afternoon, so that we would understand...
E-26 Acum, noi ne apropiem de cele Şapte Peceţi. Noi tocmai am terminat cele Şapte Epoci ale Bisericii, şi acesta este un mesaj în învăţătura care leagă omul în aceea că urmează să fie răscumpărat prin Sîngele Domnului Isus, şi urmează să fie în acea Epocă a Bisericii-acea Epocă Eternă a Bisericii la sfîrşitul Peceţilor. Acum, noi ştim că noi avem Şapte Trîmbiţe, Şapte Plăgi, Potire, şi aşa mai departe, în care noi intrăm aşa cum mergem înainte, dar noi aşteptăm pentru mai mult loc astfel ca oamenii să poată să fie aşezaţi.
E-26 Now, we are approaching the Seven Seals. We've just finished the seven church ages, and this is a message on teaching that ties the man in that's going to be redeemed by the Blood of the Lord Jesus, and is going to be in that church age--that eternal church age at the end of the Seals. Now, we know that we have seven trumpets, seven plagues, and vials, and so forth, that we get into as we go along; but we're waiting for more room so the people can be seated.
E-27 Şi mă gîndeam că aceasta s-ar lega înăuntru chiar unde mă aşteptam eu... Eu nu mă aşteptam să desenez această schiţă, dar zilele trecute eu eram cu nişte prieteni scumpi de-ai mei¬Coxii de jos din Kentucky. Eu am mers jos, mă gîndeam că poate eu aş lua încă o zi la vînătoare de veveriţe înainte să se închidă sezonul. Şi eu am fost sus în păduri cu prietenul meu, Charlie, stînd acolo, şi Rodney, fratele lui, şi eu nici măcar nu am văzut o veveriţă. Eu cred că le-am speriat pe toate, cînd am ajuns să strigăm acolo în păduri. Aceasta-i ce a venit la mine, băieţi, şi Soră Nellie şi Margie, cînd eu v-am spus că o să vă spun Duminică cînd eu ajung la aceasta. Aceasta este ce a venit la mine asupra unui mesaj asupra căruia eu urma să vorbesc, şi cum restul din acesta s-a legat drept în el. Şi, oh, eu parcă aveam adevărat, adevărat Duh de strigare acolo sus în pădure.
E-27 Now--and I thought this would tie in just where I was expecting. I didn't expect to draw this skeleton, but the other day I was with some precious friends of mine: Cox's down in Kentucky. And I went down, thought maybe I'd get in one more day of squirrel hunting before the season closed. And I was up in the woods with my friend Charlie, standing there, and Rodney, his brother; and I didn't even see a squirrel. I think I scared them all away when I got to shouting up there in the woods. This is what come to me, boys, and--and Sister Nellie and Margie, when I told you I'd tell you Sunday when I got to it. That's what come to me on a message that I was going to speak on, and how the rest of it tied right into it. And, oh, I like to had a--a real, real Spirit of shouting up there in the woods.
E-28 Astfel acum, să citim acum II Petru, capitolul 1, (o porţiune din el).
"Simon Petru, un slujitor şi un apostol al lui Isus Cristos, către cei care au obţinut o credinţă de acelaşi preţ cu noi prin neprihănirea lui Dumnezeu şi Mîntuitorul nostru Isus Cristos:"
Mie îmi place felul în care este declarat chiar acolo, deoarece întregul meu subiect în această dimineaţă este bazat pe CREDINŢĂ, vedeţi. Lăsaţi-mă să citesc aceasta din nou; ascultaţi de aproape.
"Simon Petru, un slujitor şi un apostol al lui Isus Cristos, către cei care au obţinut o credinţă de acelaşi preţ cu noi prin neprihănirea lui Dumnezeu şi Mîntuitorul nostru Isus Cristos:"
Observaţi: El zice, "Eu am obţinut această credinţă, şi eu adresez aceasta către cei care au obţinut credinţă de acelaşi preţ." Eu vreau... aceasta nu este către lumea din afară; aceasta este către Biserică-acei care sînt în Cristos.
"Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoştinţa lui Dumnezeu, şi a lui Isus (Cristos) Domnul nostru,
În acord cum puterea Lui divină ne-a dat toate lucrurile. (Puterea Lui divină acum ne-a dat TOATE lucrurile) care aparţin de viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa aceluia care ne-a chemat la slavă şi virtute:
Prin care ne-au fost date promisiuni nespus de mari şi preţioase: ca prin acestea (aceste promisiuni) voi să puteţi fi părtaşi ai naturii divine, ..."
E-28 So now, let us read now I Peter--II Peter, rather, the 1st chapter, portion of it.
E-29 Acum, lăsaţi să se îmbibe aceasta foarte adînc acum. Nu predicăm în această dimineaţă; noi doar învăţăm această lecţie de natură Divină. Lăsaţi-mă să citesc acel verset al 4-lea din nou acum, astfel ca voi să nu-l pierdeţi:
E-29 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
E-30 "Prin care [ne] sînt date... "Prin care ne sînt date nouă nespus de mari şi scumpe promisiuni: ca prin acestea (aceste promisiuni) voi să puteţi fi părtaşi ai naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin poftă."
E-30 I like the way that's stated right there, because my whole subject this morning is based on faith. See? Let me read that again; listen close.
E-31 Vedeţi lumea-noi am scăpat de aceea acum. El adresează aceasta către Biserică. De aceea sîntem noi aici în această dimineaţă să aflăm care este calea; care sînt cerinţele lui Dumnezeu? Nu există nici o persoană aici care iubeşte pe Dumnezeu, decît care vrea să devină mai mult ca Cristos¬acum, este pus aici afară-fiecare Creştin. Eu sînt un veteran bătrîn. Priviţi la Fratele şi Sora Kidd aici; ei sînt probabil cei mai bătrîni din clădire. Dar dacă eu i-aş întreba, "Care este dorinţa inimilor voastre?" Aceasta ar fi: "Mai aproape de Dumnezeu." Cînd voi învăţaţi despre Cristos, există ceva privitor la El care este aşa iubitor, tu doar încerci să ajungi drept în El.
Scuzaţi această expresie: eu i-am spus soţiei mele aici nu cu mult în urmă (amîndoi îmbătrînim şi...) eu am spus către ea. Eu am zis, "Tu mă iubeşti aşa cum tu obişnuia-i?"
E-31 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith... through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ:
E-32 Ea a zis, "Eu desigur că te iubesc."
Şi eu am zis, "Tu ştii, eu te iubesc aşa de mult încît mi-ar place să te iau şi să te trag înlăuntrul meu, astfel ca noi să putem fi într-adevăr unul." Acum că... multiplicaţi asta cu o sută de milioane, şi atunci veţi afla cum că credinciosul, care se îndrăgosteşte de Cristos, vrea să ajungă în El, deoarece aceasta este o dragoste; şi aici El o să ne arate cum că prin aceste promisiuni noi să putem fi părtaşi Naturii Divine a lui Cristos. Aceste trupuri muritoare-cum că noi putem fi părtaşi.
E-32 Notice: He is saying, "I have obtained this faith, and I'm addressing this to them that has obtained the like precious faith." I want... It's not to the outside world; this is to the church (See?), those that are in Christ.
E-33 Eu aş putea spune ceva aici. Motivul că eu cred... Acum cineva m-a înţeles greşit aici nu cu mult în urmă. Eu am primit o scrisoare de la Asociaţia Predicatorilor care a zis că eu am crezut că noi eram împerechiaţi-sufleteşte, şi noi trebuie să ne părăsim perechea noastră dacă noi nu sîntem sufleteşte¬împerechiaţi cu ele, să ne căsătorim cu alta la care noi eram sufleteşte-împerechiaţi. Oh doamne! Am zis, "Eu nu sînt vinovat de o erezie ca aceasta." Eu întotdeauna am fost împotriva acesteia. Eu nu cred în asta. Desigur că nu. Eu cred că Dumnezeu ne dă o pereche. Aceasta-i adevărat. Şi atunci noi devenim o parte unul din altul. Asta-i adevărat, şi înainte ca un om să se căsătorească, el ar trebui să gîndească lucrurile acestea; să le studieze.
E-33 Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and through--of Jesus Christ our Lord,
E-34 Un tînăr m-a întrebat zilele trecute, a zis, "Tu crezi că eu aş putea... s-ar cuveni să mă căsătoresc, Frate Branham, cu o fată aşa şi aşa?"
Eu am zis, "Cît de mult te gîndeşti la ea?" El a zis, "Oh doamne, eu doar o iubesc."
Eu am zis, "Păi, dacă tu nu o să trăieşti fără ea, tu mai bine căsătoreşte-te cu ea atunci. Dar dacă tu poţi trăi fără ea, tu mai bine să nu o faci. Dar dacă aceasta o să te omoară, tu mai bine mergi înainte şi căsătoreşte-te." Şi astfel ceea ce eu încercam să-i arăt este aceasta: că dacă tu o iubeşti aşa de mult... Acum, chiar acum înainte ca tu să fii căsătorit toate lucrurile sînt bune şi frumoase, dar după ce tu te căsătoreşti atunci trudirile şi încercările vieţii vin înăuntru. Aceea este cînd tu trebuie să fii aşa în iubire încît voi vă înţelegeţi unul pe altul. Cînd tu eşti dezamăgit de ea, sau ea este dezamăgită de tine, voi încă vă înţelegeţi unul pe celălalt.
E-34 According as his divine power hath given unto us all things... (His divine power now has given unto us all things.)... that pertain unto life... godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:
E-35 Acesta este felul şi cu Cristos. Vedeţi, noi trebuie să fim în aşa iubire cu El încît atunci cînd noi cerem ceva, şi El nu ne-o dă, aceasta nu ne clinteşte nici un pic. Vedeţi de ce? Şi singurul fel în care voi puteţi face aceasta este să deveniţi părtaşi ai Naturii Sale Divine, atunci veţi înţelege motivul de ce El nu vă poate da aceasta vouă-părtaşi ai Naturii Sale Divine. Atunci priviţi aici: "după ce am scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte"-scăpaţi de ea. Vedeţi către cine este aceasta. Aceasta este către Biserică. Cei ce sînt în Cristos au fost înălţaţi deasupra acestor lucruri. Nu el s-a înălţat pe sine, ci Cristos l-a adus sus.
E-35 Whereby are we given unto--given unto us exceeding great and precious promises: that by these... (these promises)... we might be partakers of the Divine nature,...
E-36 Către fraţii şi surorile mele de culoare care sînt prezenţi în această dimineaţă... Eu nu vreau ca aceasta să facă vreo vătămare, dar noi am fost într-o adunare cu un timp în urmă, eu nu ştiu dacă am spus-o vreodată la Tabernacol; eu am spus¬o în multe locuri. Acolo era o soră de culoare care a zis, "Pot să am mărturisire, sau să mărturisesc?"
"Desigur, Soră, mergi drept înainte."
Ea a zis, "Eu vreau să fac această mărturisire pentru slava lui Dumnezeu."
Ea a zis, "Voi ştiţi, eu nu sînt ce s-ar cuveni să fiu;" şi ea a zis, "eu nu sînt ce eu vreau să fiu, dar" a zis ea, "un lucru-i sigur, eu nu sînt ceea ce obişnuiam să fiu."
E-36 Now, let that soak real deep now. Not preaching this morning; we're just teaching this lesson. Divine Nature... Let me read that 4th verse again now, so you won't miss it:
E-37 Vedeţi, ea a venit de undeva; ea a fost adusă sus. Aceea este cum ştim noi că am trecut de la moarte la Viaţă. Noi privim înapoi la groapa din care am fost scoşi. Vedeţi, noi nu sîntem ce vrem să fim; noi nu sîntem nici măcar ce s-ar cuveni să fim; dar pentru un lucru sîntem mulţumitori, noi nu sîntem ceea ce noi obişnuiam să fim. Noi sîntem pe cale; şi "am scăpat de stricăciunea lumii" – am scăpat de aceea-pofta şi stricăciunea lumii. Voi sînteţi deasupra acesteia.
E-37 Whereby we are given... Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these... (these promises)... we might be partakers of the Divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
E-38 Acum, acela este felul de persoană către care El vorbeşte¬persoana care a scăpat de aceste lucruri-de stricăciunea lumii.
"Şi pe lîngă aceasta, dîndu-vă toată silinţa, adăugaţi la credinţa voastră destoinicie; şi la destoinicie cunoştinţă;
Şi la cunoştinţă înfrînare; şi la înfrînare răbdare; şi la răbdare evlavie;
Şi la evlavie bunătatea frăţească; şi la bunătatea frăţească dragoste."
E-38 See, the world--we've escaped that now. He's addressing this to the church. That's why we're here this morning is to find out what is the way; what is God's requirements? There's not a person in here that loves God, but what wants to become more like Christ. Now, its laid out here. Every Christian... I'm an old veteran. Look at Brother and Sister Kidd here; they're probably oldest in the building. But if I'd ask them, "What is your hearts' desire?" It'd be: "Closer to God." When you learn of Christ, there's something about Him that's so loving, you just try to get right into Him.
E-39 Acum, El ne-a dat aici conturul ce să facem; să ştim cum să o facem. Acum, aşa cum am zis, noi toţi încercăm să venim mai aproape de Dumnezeu. De aceea am ales acest mesaj în această dimineaţă pentru biserică, ştiind că oamenii călătoresc pentru... Seara trecută am zis, "Cîţi sînt aici din afara oraşului." Cam nouăzeci şi opt la sută din oameni erau din afara oraşului. "Cîţi sînt aici de la o sută de mile?" Păi, aceasta a mers peste, eu presupun, optzeci la sută. "Cîţi sînt aici de la peste cinci sute de mile?" Şi aproape o treime din oameni erau aici de la peste o sută... cinci sute de mile depărtare. Gîndiţi¬vă la aceasta. La oamenii care călătoresc. Păi, acei oameni nu vin la biserică în felul acesta numai să fie văzuţi. Acolo nu este... aceasta ceea ce lumea dinafară ar vedea ceva frumuseţe în jurul acestui loc. Ei toţi sînt oameni simpli, săraci, îmbrăcaţi obişnuit. Acolo nu sînt mari imnuri de la unii care pretind a fi cor îngeresc, orgi cu ţevi, şi ceva ferestre cu sticlă vopsită. Voi cu greu puteţi obţine un loc pe bancă şi staţi în jurul pereţilor. Ei nu vin pentru ceva de felul acela, ci ei vin din cauză că în interiorul lor este ceva care vede o frumuseţe pe care ochiul natural nu o vede. Acesta este un ochi spiritual care prinde frumuseţea lui Cristos. De aceea vin ei.
E-39 Excuse this expression: I told my wife here not long ago that she--both getting old, and I said to her--I said, "Do you love me like you used to?"
She said, "I certainly do."
E-40 Astfel, cu zilele înainte ca noi să avem serviciul, eu mă rog constant. Merg în pădure, iau în buzunarul meu... Îi spun soţiei, "eu merg afară să vînez veveriţe în dimineaţa aceasta." Şi eu pun un creion şi un carnet de hîrtie în buzunarul meu. Îndată ce se face lumină suficientă să văd, eu mă aşez lîngă un pom undeva, cu mîinile sus în aer, şi zic, "Doamne, ce pot eu să fac astăzi? Ce îmi vei da Tu pentru copiii Tăi?"
E-40 And I said, "You know, I love you so much till I would like to take you and pull you inside of me, so we could just be really be one." Boy, now that... Multiply that by a hundred million, and then you'll find out how that the believer who falls in love with Christ wants to get into Him, because it's a love. And here He's going to show us how that through these promises we might be partakers of Christ's Divine nature. These mortal bodies, how that we can be partakers...
E-41 Apoi cînd eu ating ceva care pare să ardă jos, vine ceva în acest fel: Cînd prezenţa Lui vine mai aproape eu încep să aud ceva parcă departe de tot la distanţă, ceva în ordinea aceasta:
Doi............ ori............ doi............ egal............ cu............ patru; (mai aproape)
Doi......... ori......... doi......... egal......... cu......... patru;
Doi.... ori.... doi.... egal.... cu.... patru;
Doi ori doi egal cu patru;
[Fratele Branham îşi măreşte viteza de fiecare dată cînd el repetă această frază pentru accentuare – Ed.] – înainte şi înainte şi înainte în felul acesta. Aceasta este prezenţa Lui venind înăuntru.
E-41 I might say something here. The reason I believe... Now, someone got me all wrong here not long ago. I got a letter from the Ministerial Association that said that I believed that there was--we were soul-mated; and we must leave our companions if we're not soul-mated to them, to marry another one that we were soul-mated to. Oh, my.
E-42 Predă-te, şi după o vreme tu te desprinzi de tine. Acolo vine vedenia: "Du-te la cutare şi cutare loc şi la cutare şi cutare lucru." Vedeţi, începe de la meditare, gîndul vostru la Dumnezeu, afară din lume, departe de lume afară în pustie, de unul singur. Şi aceasta începe să vină, "Unu-unu..." Eu spun... Orice număr sau orice, doar ceva începe treptat, venind uşor înăuntru. Atunci acesta vine mai repede, mai repede. Tu şezi acolo şi-ţi ridici mîinile sus; nu spui un cuvînt, doar îţi ţii mîinile în aer. Primul lucru care-l ştii, întreaga ta fiinţă este luată departe. Atunci tu vezi lucruri pe care El vrea ca tu să le ştii-arătîndu-ţi lucruri care au să vină. Uneori aceasta vine sus la un punct, pînă la un anumit punct, şi apoi se opreşte. Aceasta nu merge într-o viziune. Atunci Scriptura doar curge laolaltă. Eu îmi apuc creionul, astfel ca să nu uit aceasta, şi o scriu jos. O scriu jos, şi eu vin acasă şi mă uit peste ea, şi o studiez; şi uneori, aceasta nici măcar nu-mi pare că are sens cînd mă uit peste ea, şi apoi după un timp iată-o aici; aceasta scapără, ea merge din nou! Apoi eu iau o cărticică ca aceasta şi doar încep să schiţez jos atît de tare cît pot eu, ceea ce El îmi spune. Mă gîndeam, "Doamne, eu merg jos la Tabernacol şi le spun, 'Veniţi jos,' eu am ceva pentru ei." Aşa este cum vine aceasta. Exact. Pînă cînd mai întîi mi-o dă El mie, eu nu o pot da afară.
E-42 I said, "I'm not guilty of a heresy like that." I've always been against that. I--I don't believe in that. And certainly not. I believe that God gives us a mate; that's true. And then we become part of each other. That's right. And before a man gets married, he should think these things over; study it.
E-43 Astfel atunci pe aceste schiţe micuţe, pe care voi mă vedeţi că le privesc; şi aceasta prima ce eu am început-o, eu nu am luat această parte aici, pînă doar cam cu o zi sau două în urmă sus în pădure.
Acum, aceşti oameni sînt... Petru zice aici cum că noi trebuie să fim părtaşi ai naturii Sale Divine. Acum, fiecare dintre noi încearcă să crească în statura lui Dumnezeu.
Acum, după ce noi terminăm cu cele Şapte Peceţi, atunci la acel timp al sunării celor Şapte Peceţi, sau dezlegarea-desigur noi ştim ce este o Pecete; aceasta este a dezlega o slujbă-a dezlega Şapte Peceţi. Şi noi vom vedea aceasta chiar pe schemă. Aceasta dezleagă un mesaj-ceva care este pecetluit.
E-43 A young man asked me the other day, said, "You think I could--ought to get married, Brother Branham, to such-and-such a girl?"
I said, "How much do you think of her?"
He said, "Oh my, I just love her."
I said, "Well, if you're not going to live without her, you'd better marry her then. But if you can live without her, you better not, so the... But if it's going to kill you, you better--you better go ahead and get married." I said. And so what I was trying to get to him, this: that if you love her so much... Now, right now before you're married, everything's just fine and dandy. But after you get married, then the toils and trials of life come in. That's when you've got to be so in love that you understand one another. When you're disappointed in her, or she's disappointed in you, you still understand one another.
E-44 Ultima Duminică seara am predicat despre, Cheia, şi cheia este credinţa. Credinţa ţine cheia, cheia este Scriptura, şi Cristos este Uşa. Astfel credinţa ia micuţele balamale ale Scripturii, şi deschide slăvile şi bunul lui Dumnezeu afară la poporul Lui. Astfel credinţa ţine cheia care deschide pe Cristos la oameni. Îl deschide; îl descoperă.
E-44 That's the way it is with Christ. See, we've got to be so in love with Him till when we ask for something, and He doesn't give it to us, that doesn't shake us a bit. See, see? Why? And the only way you can do that is become partakers of His Divine nature. Then you'll understand the reason He can't give it to you: partakers of His Divine Nature. And look here: "having escaped the corruption that is in the world through lust": escaped it. See who it is to? It's to the church. Them who are in Christ has been exalted above these things, not be exalted himself, but Christ brought him up.
E-45 Astfel astăzi noi o să încercăm să luăm aceeaşi cheie să descuiem calea să devenim un Creştin virtuos în statura lui Dumnezeu, şi să fim un Tabernacol Viu în care să locuiască Dumnezeul cel Viu. Amintiţi-vă, Dumnezeu se descoperă pe Sine în trei feluri. Prima dată El s-a descoperit pe Sine într-un Stîlp de Foc. Acela a fost numit, Calitatea de Tată. Apoi acelaşi Dumnezeu s-a manifestat în Isus Cristos. Care El a construit un trup-a făcut acest trup. În al treilea rînd, prin moartea acelui trup, El a sfinţit o Biserică în care El să poată locui. Acesta era Dumnezeu deasupra noastră; Dumnezeu cu noi; Dumnezeu în noi-acelaşi Dumnezeu.
E-45 To my colored brethren and sisters who are present this morning, I don't mean this to do any harm, but we was in a meeting some time ago. I don't know whether I ever said it at the Tabernacle; I told it many places. There was a colored sister said, "Can I have a testimony, or testify?"
"Certainly, sister, go right ahead."
E-46 Acesta-i motivul că el a fost numit Tată, Fiu, Duh Sfînt. Nu trei dumnezei-trei slujbe ale unui Dumnezeu. Dacă ei se gîndeau numai la aceasta la Consiliul din Niceea, noi nu am fi tot încurcaţi, nu-i aşa? Aceasta-i adevărat. Nu trei Dumnezei.
Oamenii nu puteau înţelege cum a vorbit Isus Tatălui, şi El şi Tatăl sînt Unul. Păi, asta este unde este întregul lucru. Sigur, doar îl desfăşoară, desigur. Vedeţi, nu sînt trei dumnezei-trei slujbe. Ce este aceasta? Dumnezeu binevoitor faţă de creaţia Sa. Dumnezeu vrea să i se facă închinare. Cuvîntul Dumnezeu înseamnă obiect de închinare. Şi acesta este Dumnezeu încercînd să determine poporul Lui astfel ca El să poată obţine de la ei lucrul pentru care El i-a creat.
E-46 She says, "I want to make this testimony for the glory of God." She said, "You know, I ain't what I ought to be"; and she said, "I--I ain't what I want to be," but she said, "One thing sure, I ain't what I used to be."
E-47 El nu te-a creat să fii altceva afară de un fiu şi fiică a lui Dumnezeu. Dacă aţi pierdut aceasta, (de a fi fiu şi fiică a lui Dumnezeu) voi aţi pierdut semnul. Şi pierderea... Cuvîntul S¬I-N [păcat – Trans.] înseamnă a pierde semnul. A pierde semnul. Apoi, dacă eu trag către o ţintă, bătînd o pioneză la cinci zeci de iarzi, şi eu trag, îmi iau jos puşca şi trag, şi eu o ratez patru sau cinci ţoli, ce s-a întîmplat? Puşca mea are nevoie să fie reglată. Există ceva greşit. Şi dacă eu pierd credinţa în Dumnezeu, dacă eu pierd de a fi un Creştin... Dumnezeu te-a pus aici să fii un Creştin, şi dacă tu deviezi la o parte-vino înapoi şi fii reglat. Şi există numai un singur lucru care te poate regla, aceea este Scriptura. Duhul Sfînt în Scriptură te reglează. Te aduce direct către ţintă din nou.
E-47 See, she had come from somewhere; she'd been brought up. That's how we know we've passed from death unto Life. We look back to the pit where we was hewed from. See, we're not what we want to be; we're not even what we ought to be; but one thing we're thankful for, we're not what we used to be. That's right. We're on the road; and "having escaped the corruption of the world," having escaped that, the lust and corruption of the world. You're above that.
E-48 Acum, noi o să studiem Cuvîntul Lui.
Ştefan a zis în Fapte 7 şi deasemeni în... Să citim doar asta. Vorbind despre... Acum noi vorbim despre un Tabernacol al lui Dumnezeu. Acum Ştefan a zis-fiindcă acesta o să fie un Tabernacol Viu al Dumnezeului celui Viu-Ştefan a zis în Fapte capitolul 7, şi eu cred că în Fapte 7, începînd pe la versetul 44:
"Părinţii noştri au avut cortul mărturiei în pustie, aşa cum îl rînduise El, vorbind către Moise ca el să-l facă după modelul pe care-l văzuse el.
Care deasemeni părinţii noştri care au venit după aceea l-au adus înăuntru cu Isus în posesia Neamurilor, pe care Dumnezeu le-a scos afară dinaintea feţei părinţilor noştri, pînă în zilele lui David;
Care a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, şi a dorit să găsească un tabernacol pentru Dumnezeul lui Iacob.
E-48 Now, that's--now that's the type of person that He's talking to, the person that has escaped these things (See?), the corruption of the world.
E-49 Dar Solomon i-a zidit o casă.
E-49 And beside this, giving all diligence, add unto your faith virtue; and to the virtue knowledge;
And to knowledge temperance... to temperance patience... to patience godliness;
And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
E-50 Totuşi cel prea Înalt nu locuieşte în temple făcute de mîini; după cum zice profetul,
E-50 Now, He has given us the outline here what to do; know how to do it. Now, as I said, we all are trying to come closer to God. That's why I chose this message this morning for the church, knowing that people are traveling for... Last night I said, "How many are here, out of town." About ninety-eight percent of the people from out of town. "How many's here from a hundred miles?" Why, it went over, I guess, eighty percent. "How many's here from over five hundred miles?" And nearly a third of the people were here from over a hundred--five hundred miles away. Think of it, of the people traveling. Well, those people doesn't come to church like that just to be seen. There's no as what's the outside world would see any beauty around this place. They're all common people, poor, ordinarily dressed. There's no great anthems from some pretended-to-be angelic choir, pipe organs, and some stained glass windows. You have a hard time getting a seat on a bench and stand around the walls. They don't come for such as that; but they come because inside of them is something that sees a beauty that the natural eye doesn't see. It's a spiritual eye that catches the beauty of Christ. That's why they come.
E-51 Cerul este tronul Meu, şi pămîntul este aşternutul picioarelor Mele: ce casă îmi veţi zidi voi? zice Domnul: sau care este locul odihnei Mele?"
E-51 So for days before we have the service, I constantly pray, go to the woods, take in my pocket, tell the wife, "I'm going out squirrel hunting this morning." And I put a pencil and a tablet of paper in my pocket. As soon as it gets light enough to see, I'm setting up against a tree somewhere, hands up in the air, and saying, "Lord, what can I do today? What will You give me for Your children? Then when I strike something that seems to burn down, comes something like this: When His Presence gets nearer I begin to hear something like way off in the distance, something on this order:
Two----times----two----equal----four; (closer)
Two---times---two---equal---four;
Two--times--two--equal--four;
Two times two equal four;
[Brother Branham increases his speed each time he repeats this phrase for emphasis--Ed.] On, on, on like that. It's His Presence coming in.
E-52 Acum, în Tabernacol, desigur este un loc unde noi mergem să ne odihnim, luăm împrospătare, şi aşa mai departe, ca odihna din somn, şi aşa mai departe. Acum, Evrei 10, şi versetul 5, Pavel o aduce înăuntru.
E-52 Yield yourself, and after while you break away from yourself. There comes the vision: "Go to such and such a place and such and such a thing." See, starts off from meditating, your mind on God, out of the world, away from the world out in the wilderness to yourself, and it starts coming: "One--One..." I say--any number or anything, just something starts gradually, faintly coming in. Then it comes faster, faster. And you set there and raise up your hands; don't say a word, just hold your hands in the air. First thing you know, your whole being is caught away. Then you see things that He wants you to know, showing you things that is to come. Sometimes it comes up to a spot, until a certain spot, and then stops. It doesn't go into a vision. Then Scripture just pour together. I grab my pencil so I won't forget it, and write it down. Write it down, and I come home and look it over, and study it. And sometimes, it don't even make sense to me when I'm looking it over. And then after while, here it is; it strikes, and away it goes again. Then I get a little book like this and just start sketching down just as hard as I can, what He tells me. I thought, "Lord, I'm going down to the Tabernacle and tell them I--'Come on down,' I got something for them." Well, that's how it comes. It's exactly. Until first He gives it to me, I cannot give it out.
E-53 "De aceea cînd el vine în lume, el zice, Jertfă" (acela¬i Cristos) "Tu nu ai voit jertfă şi ofertă, ci tu mi-ai pregătit un trup:"
E-53 So then upon these little sketches that you see me looking down upon; and this first I started, I didn't get this part here until just about a day or two ago up in the woods.
E-54 Ce este tabernacolul acum? Un trup. Dumnezeu tăbărînd într-un trup.
E-54 Now, these people are--are... Peter is saying here how that we must be partakers of His Divine nature. Now, each one of us are trying to grow into the stature of God.
E-55 Dumnezeu vrea... sus înalt, cînd El a coborît pe munte, chiar dacă un taur sau o vacă a atins muntele, el trebuie să fie omorît. Dumnezeu este Sfînt.
E-55 Now, after we get through with the Seven Seals, then at that time of the sounding of the Seven Seals, or the loosening... 'Course, we know what a Seal is; it's to loose a ministry, to loose Seven Seals. And we'll see that right on the chart. It's loosening a message, something that's sealed up.
E-56 Seara trecută cînd acei îngeri şi-au acoperit feţele lor¬sfnţii Serafimi cu feţe sfinte-nici măcar nu ştiu ce înseamnă păcatul, şi ei trebuie să-şi acopere feţele în prezenţa lui Dumnezeu-îşi acopere picioarele în umilinţă.
E-56 Last Sunday night I preached on, "The Key." And the key is faith. The faith holds the key, and the key is the Scripture, and Christ is the Door. See? So faith takes the little hinges of the Scripture and unlocks the glories and good of God out to His people. See? So if faith holds the key that unlocks Christ to the people, unlocks it, reveals it.
E-57 Acum, Dumnezeul Sfînt nu putea uita păcatul. Astfel nimic nu putea atinge muntele unde era Dumnezeu. Apoi Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit printre noi în forma lui Isus Cristos, Fiul Lui-creaţia Lui. Apoi acel Fiu şi-a dat viaţa Lui, şi celula de Sînge a lui Dumnezeu a fost ruptă ca Viaţa să poată ieşi afară din Sînge, la noi. Prin acel Sînge noi sîntem curăţiţi. Şi acum sîngele nostru, viaţa noastră, care a venit prin trăirea prin dorinţă sexuală, a adus viaţa noastră în lume. Sîngele lui Isus Cristos ne curăţeşte, schimbă natura noastră prin a trimite asupra noastră Duhul Sfînt; atunci noi devenim în natura divină a lui Dumnezeu; apoi noi devenim un loc de locuinţă pentru Dumnezeu.
E-57 So today we're going to try to take that same key to unlock the way to become a virtuous Christian in the stature of God, that--and be a living Tabernacle of--for the living God to dwell in.
E-58 Isus a zis, "În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine." Ştim cum că Dumnezeu este în Biserica Lui.
E-58 Remember, God reveals Himself in three ways. First time He revealed Himself in a Pillar of Fire. That was called the Fatherhood. Then that same God made manifested in Jesus Christ, which He built a body, made this body. Thirdly, through the death of that body He sanctified a church that He can dwell in. It was God above us, God with us, God in us: the same God.
E-59 Biserica este acum presupusă să ia locul lui Cristos-ducînd înainte slujba Lui. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el. Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi pînă la sfîrşitul lumii." Acolo este ea ducînd înainte lucrarea Lui.
E-59 That's the reason it was called Father, Son, Holy Spirit: not three gods, three offices of one God. If they'd only thought of that at the Nicene Council, we wouldn't have been all messed up, would we? That's right. Not three gods...
E-60 Acum Dumnezeu... Biblia a spus aici că Ştefan a vorbit despre Solomon zidind un templu, şi cel prea Înalt nu locuieşte în temple făcute de mîini. Căci "Cerul este tronul Meu, şi pămîntul este aşternutul picioarelor Mele. Şi unde este locul odihnei Mele, decît un trup pe care Mi l-ai pregătit Tu." Amin! Acolo sînteţi. "Un trup Tu Mi-ai pregătit."
E-60 The people couldn't understand how Jesus talked to the Father, and He and the Father are One. Well, that's where the whole thing is. Sure, it just unfolds it, certainly. See, it's not three gods: three offices. Three mani... What is it? God condescending to His creation. God wants to be worshipped. The word "God" means "object of worship." And it's God trying to condition His people so He can get from them what He created them for.
E-61 Dumnezeu locuieşte în statura unui om; reflectîndu-Se în fiinţa aceea-închinare perfectă. Dumnezeu în noi, fiind Tabernacolul Lui; Dumnezeu manifestînd. Oh, cum am putea noi sta asupra acestuia pînă cînd aproape v-aţi sufoca aici înăuntru de căldură.
E-61 He never made you to be something else besides a son and daughter of God. If you have missed that, of being son and daughter of God, you've missed the mark. And miss... The word "s-i-n" means "to miss the mark, miss the mark." Then, if I'm shooting at a target, driving a tack at fifty yards, and I shoot, take my gun down and shoot, and I miss it four or five inches, what's happened? My gun needs tuning up. There's something wrong. And if I miss faith in God, if I miss being a Christian... God put you here to be a Christian, and if you run off to one side, come back and get tuned up. And there's only one thing can tune you up, that's the Scripture: the Holy Spirit in the Scripture tune you, bring you directly on to the target again. That's right.
E-62 Observaţi, că Dumnezeu întotdeauna, în toate timpurile, s-a reflectat pe Sine în om. Acela era Dumnezeu în Moise; priviţi la el. Născut un conducător; Cristos-în timpul cînd el a fost născut acolo era o persecuţie a copiilor încercînd să-l găsească-la fel era cu Cristos. El a fost izbăvit în timpul acela; aşa era Cristos. El era un dătător de lege; aşa era Cristos. Moise a mers sus patruzeci de zile, a primit Poruncile, şi a venit jos; Cristos a mers în pustie patruzeci de zile, şi a venit înapoi, zicînd, "Voi i-aţi auzit pe acei din vechime, 'Tu să nu comiţi adulter;' dar Eu vă zic, 'Oricine se uită la o femeie să poftească după ea a comis deja adulter cu ea'." Toate lucrurile acestea diferite în care Dumnezeu se reflectă pe Sine.
E-62 Now, we are going to study His Word. Stephen said in Acts 7 and also in... Let's just read that. Talking about... Now, we're talking about a Tabernacle of God. Now, Stephen said, being it's going to be a Living Tabernacle of the Living God, Stephen said in Acts the 7th chapter, and I believe we--in Acts 7, beginning about the 44th verse.
E-63 Priviţi la Iosif, născut un băiat spiritual printre o grămadă de fraţi. Ei toţi erau oameni buni, toţi acei patriarhi, dar cînd Iosif a venit el era diferit. El putea vedea vedenii, să interpreteze vise, şi el a fost urît de fraţii lui din cauza aceasta. Tocmai din cauza lucrării pentru care Dumnezeu l-a pus să o facă pe pămînt, fraţii lui l-au urît pentru aceasta, şi toată aceasta indica spre cruce. Şi priviţi, el a fost vîndut pentru aproape treizeci de piese de arginţi de către fraţii lui, aruncat într-o groapă să fie mort prin fraţii lui, a fost scos din groapa aceea, şi a mers şi a şezut la dreapta lui Faraon, şi nici un om nu putea veni la Faraon, (care a controlat lumea în ziua aceea) nimeni nu putea veni la Faraon numai prin Iosif. Nici un om nu poate veni la Dumnezeu numai prin Cristos. Şi cînd Iosif a părăsit palatul, înainte ca el să plece, acolo suna o trîmbiţă, şi alergătorii au mers înaintea lui şi au strigat, "Plecaţi genunchiul, Iosif vine." Nu conta unde eraţi, sau ce făcea-ţi voi, sau cît de importantă era lucrarea voastră, tu trebuia să cazi pe genunchiul tău pînă ajungea Iosif acolo. Şi cînd Trîmbiţa sună într-una din aceste zile, fiecare genunchi se va pleca şi fiecare limbă va mărturisi! Cînd Cristos, Iosif al nostru, va părăsi Slava şi va veni, lucrarea ta nu va fi importantă atunci. Fiecare genunchi se va pleca şi-L va mărturisi de a fi Fiul lui Dumnezeu. Aceasta-i adevărat.
E-63 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he has appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.
Which also our fathers had--our fathers that come in after brought in Jesus unto the possession of the Gentiles, who God drove out before the face of our fathers, unto the day of David;
Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
But Solomon built him an house.
Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,... heaven is my throne, and earth is my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of my rest?
Now, in the... Now, a tabernacle it's of course a place where we go to rest Now... get freshness, and so forth, like resting from sleep, or so forth. Now, Hebrews 10 and the 5th verse, Paul brings it in.
Wherefore when he cometh into the world, he saith Sacrifice... (That's Christ.)... Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:
E-64 Oh, cum Îl vedem noi în David. Cum David, un împărat respins, aruncat de pe propriul lui tron de fraţii lui, propriul lui fiu, a şezut pe Muntele Măslinilor, aşa cum el a mers sus pe vîrful Muntelui Măslinilor şi a privit înapoi acolo în Ierusalim şi a plîns; pentru că acolo propriul lui popor pe care el i-a slujit, şi i-a învăţat despre Dumnezeu, şi propriul lui popor 1-au alungat şi au aruncat cu lucruri în el, l-au scuipat, şi batjocorit. Cînd el a pornit-o sus pe deal, el a fost respins. Oh, cît de perfect despre Fiul lui Dumnezeu cu opt sute de ani mai tîrziu-un Împărat respins printre propriul Lui popor a şezut pe munte şi a plîns pentru Ierusalim, ca un Împărat respins. Ce era aceasta? Dumnezeu reflectîndu-Se. În acei profeţi reflectînd pe Cristos.
E-64 What is a tabernacle now? A body, God tabernacling in a body. God once up high, when He come down on the mountain, even if a bullock or cow touched the mountain, he must be killed. God's holy.
E-65 Apoi acolo a venit Unul care era perfecţiunea lui Dumnezeu. El era Dumnezeu printre noi. Şi din timpul acela, El s-a reflectat pe Sine în Biserica Lui pe această parte a Calvarului. Astfel, voi vedeţi, noi toţi încercăm să ajungem la acest loc de locuinţă, Tabernacolul Dumnezeului celui Viu.
E-65 Last evening, when those angels covered their faces, holy Seraphims with holy faces, don't even know what sin means, and they have to cover their face in the Presence of God, cover their feet in humility.
E-66 Acum există unii oameni care îi observăm aici... El a zis, "Întîi noi avem credinţa, destoinicia, cunoştinţa, înfrînarea, răbdarea, bunătatea sau evlavia sau dragostea de fraţi." În ordine, bunătatea frăţească şi apoi adăugaţi iubire. Lăsaţi-mă să citesc aceasta totul din nou, aşa ca voi să fiţi siguri că înţelegeţi acum. Acum, noi o să începem la versetul al cincilea.
E-66 Now, holy God could not condone sin. So nothing could touch the mountain where God was. Then God was made flesh and dwelt among us in the form of Jesus Christ His Son, His creation. Then that Son gave His life, and the Blood cell of God was broken that the Life might come out of the Blood to us. Through that Blood we are cleansed. And now our blood, our life, which came by living through sexual desire brought our life in the world; the Blood of Jesus Christ cleanses us, changes our nature by sending upon us the Holy Spirit; then we become into the Divine nature of God; then we become a dwelling place for God.
E-67 "Şi pe lîngă aceasta, dîndu-vă toată silinţa, adăugaţi la credinţa voastră destoinicie; şi la destoinicie cunoştinţă;
E-67 Jesus said, "At that day you'll know that I am in the Father, and the Father in Me, I in you, and you in Me." See? Know how that God is in His church.
E-68 Şi la cunoştinţă înfrînare; şi la înfrînare, răbdare; şi la răbdare, evlavie;
E-68 The church is now supposed to be taking the place of Christ, carrying on His ministry. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also. Yet a little while, and the world seeth Me no more; yet you shall see Me for I will be with you, even in you to the end of the world." There it is: carrying on His work.
E-69 Şi la evlavie, bunătate frăţească; şi la bunătatea frăţească milostenia. (Care este iubire).
E-69 Now, God... Or the Bible said here that Stephen spoke of Solomon building a temple; and the most High don't dwell in temples made with hands. "For heaven's My throne, and earth is My footstool." And, "Where is the place of My rest, but a body has Thou prepared Me." Amen. There you are. "A body hast Thou prepared Me."
E-70 Căci dacă aceste lucruri sînt în voi, şi abundă, ele vă fac să nu fiţi nici sterpi nici neroditori în cunoştinţa Domnului nostru Isus Cristos."
E-70 God dwells in the statue of a man, reflecting Himself into that being: perfect worship, God in us, being His Tabernacle, God manifesting. Oh, how we could stay on that till you'd almost suffocate in here from heat.
E-71 Acum Petru conturează ceva aici pentru noi, căci cum să ajungem acolo.
E-71 Notice, that God has always, at all times, reflected Himself in man. That was God in Moses; look at him: born a leader, Christ. In the time he was born, there was a persecution of children trying to find him; same it was with Christ. And he was--he was delivered in that time; so was Christ. He was a law giver; so was Christ. Moses went up forty days and got the commandments, and come down; Christ went in the wilderness forty days and come back saying, "You've heard them of old time, 'Thou shalt not commit adultery; but I say to you, Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already,'" See? All these different things that God reflecting Himself...
E-72 Acum eu vreau să spun aceasta: că acolo sînt unii oameni care au o parte din această destoinicie, cunoştinţă, înţelepciune, răbdare, şi aşa mai departe, care nici măcar nu profesează de a fi Creştini. Acum noi doar... Noi învăţăm în şcoală Duminicală, şi aceasta-i adevărat. Există unii oameni care au o parte din aceasta care nici măcar nu pretind să fie Creştini. Dar aceea nu face-aceea nu o va face. Aceasta este ca o pasăre neagră care încearcă să-şi pună pene de păun în aripile ei, ca să o facă un păun. Ea doar se degradează pe sine. Ar fi mai bine să stea o pasăre neagră. Vedeţi? Cînd el încearcă să exercite aceste lucruri fără să fie un Creştin, el este doar simplu cu totul afară din loc. El este ca un pom de Platan încercînd să producă mere. El nu ar putea să facă asta deşi el este un pom; dar el nu poate să producă mere.
E-72 Look at Joseph: borned a spiritual boy among a bunch of brethren. They were all good men, all them patriarchs. But when Joseph come he was different. He could see visions, interpret dreams; and he was hated of his brethren because of that. Because of the very work that God had put him on earth to do, his brothers hated him for it. See? And it was all pointing to the cross.
E-73 Aceasta este ca un catîr încercînd să producă lînă¬încercînd să fie o oaie cînd el este un catîr. Voi vedeţi, el nu poate produce lînă. El nu o poate face. Lîna este un dar pentru o oaie-Nu pentru un catîr. El ar putea să încerce să acţioneze ca o oaie, dar el încă este un catîr. Astfel voi ziceţi, "Eu pot mînca ca o oaie; eu pot face asta ca o oaie," dar nu contează ce poţi tu să faci, tu trebuie să fii o oaie pentru ca să ai lînă.
E-73 And look, he was sold for almost thirty pieces of silver by his brethren, throwed into a ditch to be dead by his brethren, was took up from that ditch, and went and set on the right hand of Pharaoh; and no man could come to Pharaoh (who controlled the world in that day), no one could come to Pharaoh only through Joseph. No man can come to God only through Christ. And when Joseph left the palace, before he left, there was a trumpet sounded, and runners went before him, and hollered, "Bow the knee; Joseph is coming." No matter where you was, or what you were doing, or how important your job was, you had to fall on to your knees till Joseph got there. And when the trumpet sounds one of these days, every knee shall bow and every tongue shall confess. When Christ, our Joseph, shall leave glory and come, your work won't be important then. Every knee shall bow and confess Him to be the Son of God. That's right.
E-74 Şi lăsaţi-mă să mă opresc aici un minut. Oaia nu produce lînă. Ea are lînă, pentru că ea este o oaie. O mulţime de oameni încearcă să zică, "Păi, eu voi încerca să devin bun. Eu voi încerca să fac aceasta." Să nu produceţi nimic. Nu, voi nu o puteţi face. O oaie nu face... nu i se cere, i se aşteaptă, să fabrice lînă-ea produce lînă. Ea o face din cauză că ea este o oaie. Şi cînd tu eşti un Creştin, tu doar produci roada Duhului. Tu nu... tu nu o fabrici. Tu nu încerci să o inventezi. Tu nu te faci ceva ceea ce nu eşti. Tu doar devii ceea ce trebuie să fii, şi aceasta are grijă de ea însăşi.
E-74 Oh, how we see Him in David. How David, a rejected king, throwed off his own throne by his brethren, his own son, set upon the Mount of Olives. As he went up to the top of the Mount of Olives, looked back over in Jerusalem and cried; for there his own people that he had served them, and taught them of God... And his own people turned him off and throwed things at him, spit on him, and made fun when he started up the hill, and was rejected. Oh, how perfect of the Son of God eight hundred years later, a rejected King among His own people set on the mount and wept over Jerusalem as a rejected King. What was it? God reflecting Himself in those prophets reflecting Christ.
E-75 Aţi auzit oameni zicînd, "Păi, eu vă spun, eu am aderat la biserică; eu într-adevăr s-ar cuveni să mă las de minciună." Voi încercaţi să născociţi ceva din nou, acum. Voi nu o puteţi face, astfel nu este nevoie să încercaţi să-nici mai mult decît un catîr să poată să facă să aibe lînă. El nu o poate face.
E-75 Then there came One which was the perfection of God. It was God among us. And since that time He has reflected Himself in His church this side of Calvary. So you see, we're all trying to get to this dwelling place, Tabernacle of the Living God.
E-76 Sau un corb încercînd să mănînce cu porumbelul-un corb încercînd să fie un porumbel. Vă puteţi imagina un uliu acolo afară, zicînd, "Tu ştii că eu sînt un porumbel." Pune cîteva pene în el şi zice, "Vedeţi, acum, eu arăt ca..." Vedeţi? El ar fi cu totul afară din formă. Acela este un om care pretinde a fi ceva cînd el nu este. Vedeţi, voi nu o puteţi face.
E-76 Now, there's some people we notice here; He said, "First we have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, goodness, or godliness, and brotherly love." All right; brotherly kindness and then add love. Let me read this all over again so you'll be sure to get it now. Now, we're going to start at the 5th verse.
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity. (Which is love).
If these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
Now, Peter's outlining something here for us, that how to get there.
E-77 Voi nu puteţi zice, "Acum priviţi, eu trebuie să am virtute, aşa că eu voi avea virtute. Eu trebuie să trăiesc evlavia, aşa că eu doar o voi avea." Păi voi numai încercaţi să puneţi pene, deşi ele sînt la îndemîna voastră, dar voi nu puteţi pune penele în pasărea nepotrivită. Aceasta doar nu va merge. Şi aceasta arată numai cît de făţarnică este pasărea aceea.
E-77 Now, I want to say this: that there are some people who have a portion of this virtue, knowledge, wisdom, patience, and so forth, that don't even profess to be Christians. Now, we just... We're teaching Sunday school, and that's true. There's some people have a portion of this that don't even pretend to be Christians. But that doesn't--that won't do it. It's like a blackbird trying to put peacock feathers in his wings to make him a peacock. He only disgraces himself. Be better to stay a blackbird. See? When he tries to exercise these things without being a Christian, he's just simply all out of place. It's like a Sycamore tree trying to manufacture apples. It couldn't do it (See?), although it's a tree; but it can't manufacture apples.
E-78 Vă puteţi imagina un uliu bătrîn încercînd să aibe două pene de porumbel zicînd, "Priviţi aici, vedeţi, eu sînt un porumbel." Vedeţi? Păi noi toţi ştim că el este un uliu. Aceasta¬i tot. Noi putem spune că el este un uliu.
E-78 It's like a mule trying to manufacture wool, trying to be a sheep when he's a wolf--oh, he's a mule. You see, he can't manufacture wool. He can't do it. Wool is a gift to a sheep, not to a mule. He might try to act like a sheep, but he's still a mule. See? So you say, "I can eat like a sheep; I can do this like a sheep," and no matter what you can do, you've got to be a sheep in order to have wool.
E-79 Păi, acum acesta-i felul cum încearcă să producă Creştinismul. Voi nu o puteţi face. Primul lucru pe care voi trebuie să-l faceţi este să fiţi născuţi din nou. Voi trebuie să fiţi schimbaţi. Şi cînd voi sînteţi schimbaţi, voi deveniţi o creatură nouă. Acum, voi deveniţi drepţi, acum. Acum, voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de pene; aceasta va purta de grijă de la sine cînd sînteţi născuţi din nou. Da, domnule.
E-79 And let me stop here a minute. The sheep doesn't manufacture wool. He has wool, because he is a sheep. A lot of people trying to say, "Well, I'll try to get good. I'll try to do this." Don't manufacture nothing. No, you can't do it. A sheep doesn't--isn't asked, isn't expected to manufacture wool; it bears wool. And it does it because it's a sheep. And when you're a Christian, you just bear the fruit of the Spirit. You don't--you don't manufacture it. You don't try to make it up. You just try--make yourself something that you're not. You just become what you're supposed to be, and then it takes care of itself.
E-80 Aşa cum am spus întotdeauna: Voi luaţi un porc, îl spălaţi, îi puneţi un costum de frac pe el, şi îl mînaţi afară acolo; el va merge direct la o groapă de nămol şi se va tăvăli, deoarece vedeţi aceasta nu-i va face vreun bine. El este un porc-aceea este natura lui. Tăvălirea este natura lui. Voi trebuie să-i schimbaţi natura, iar restul vor purta de grijă de la sine.
E-80 Have you heard people say, "Well, I'll tell you; I'm--I joined the church; I--I really ought to quit this lying." You're trying to manufacture something again now; you can't do it. So there's no need of trying to no more than a--than a mule can make himself have wool. He can't do it.
E-81 Acum, observaţi, voi trebuie să fiţi născuţi din nou; aceea este schimbat; acolo trebuie să fie o schimbare. Voi ziceţi, "Bine, Frate Branham, eu cunosc pe această femeie anume de aici; păi, ea niciodată nu a făcut ceva rău. Ea este o femeie bună, sau acest 'cutare-şi-cutare' un om; el este un om bun. El nu face nimic; el nu răneşte pe nimeni." Aceea nu înseamnă nici un lucru. El ar putea să fie un vecin bun, dar el nu este un Creştin pînă cînd el este născut din nou.
E-81 Or a vulture trying to eat with a dove, a vulture trying to--a vulture trying to be a dove... Could you imagine a buzzard out there, say, "Well, you know, I'm a dove." Put a few feathers in him and say, "See, I look like..." See? He'd just be all out of shape. That's a man who professes to be something when he's not. See, you can't do it.
E-82 Isus a zis, "Dacă un om nu se naşte din nou (Sf. Ioan 3) că el nici măcar nu poate să vadă Împărăţia." Acum aceasta înseamnă-vedea înseamnă a înţelege. Voi priviţi la ceva şi ziceţi, "Eu doar nu văd aceasta;" voi vreţi să ziceţi că nu înţelegeţi aceasta.
E-82 You can't say, "Well, now look. I'm supposed to have virtue, so I'll have virtue. I'm supposed to live godliness, so I'll just have it." Why, you're only trying to place feathers. Though they're in your reach, but you can't put the feathers in the wrong bird. It just won't work. And it only shows what a hypocrite that bird is. See?
E-83 Un om nu poate înţelege de ce oamenii strigă. Un om nu poate înţelege de ce s-ar schimba limba unei fiinţe umane, şi el ar vorbi în limbi. Omul natural nu poate vedea cum ar veni slava lui Dumnezeu asupra ochilor unui om, şi el să vadă vedenii şi să spună unui om despre anumite lucruri şi ce să facă-le spune lucruri care urmează să se întîmple, lucruri să vină la îndeplinire-aşa cum a făcut Domnul pentru noi aici chiar seara trecută.
E-83 Could you imagine an old buzzard trying to have a couple of dove feathers, say, "Looky here. See, I'm a dove." See? Why we all know he's a buzzard. See, see? That's all. We can tell that he's a buzzard.
E-84 Mintea naturală încearcă să socotească, "Păi, ce a făcut el?" sau "Ce fel de şmecherie foloseşte el? Ce păcăleală are el?"
E-84 Well, now that's the way it is trying to--to manufacture Christianity. You can't do it. The first thing you've got to do is be borned again. You've got to be changed. See? And when you're changed, you become a new creation. Now, you're getting right now. See? Now, you don't have to worry about the feathers; it'll take care of itself when--when--when you're borned again. Yes, sir.
E-85 Să vezi un om vorbind în limbi, ei zic-şi cineva interpretează şi spune chiar exact la un anumit membru al trupului ce au făcut ei, şi ce trebuie să nu facă. Vedeţi, ei cred că aceasta este un fel de şmecherie. "Există ceva aranjat între ei." Ei nu o pot înţelege. Pînă cînd omul acela este născut din nou-atunci cînd el este născut din nou, atunci el este în linie de părtăşie deoarece el este o creaţiune nouă. Acel caracter vechi, suspicios îndoielnic care era el, este mort; acum el este o creaţiune nouă. Astfel voi vedeţi, el nu trebuie să adauge ceva la a lui-acum, deoarece aceasta va fi adăugat automat.
E-85 Like I've always said: You take a--a hog, scrub him up, and put a tuxudo suit on him--or a tuxedo suit, rather, on him, and turn him out there; he'll go right to a mud hole and wallow. 'Cause, you see, it wouldn't do any good. He's a hog; that's his nature. Wallowing is his nature. You've got to change his nature, and you--the rest of it'll take care of itself.
E-86 Observaţi, voi trebuie să fiţi născuţi din nou. Şi cînd sînteţi născuţi din nou, voi nu puteţi fi născuţi din nou fără să aveţi credinţă. Aceasta-i adevărat. Astfel voi vedeţi, pe schiţa mea de aici, eu am tocmai temelia-credinţa este temelia din toată aceasta. "Căci fără credinţă este imposibil să fim plăcuţi lui Dumnezeu: "căci cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi că El este un răsplătitor al celor care-l caută cu sîrguinţă." El trebuie să fie. Şi cînd tu eşti un sceptic despre Biblie, cînd tu eşti sceptic despre Cuvînt că este corect, tu ai putea tot atît de bine să stai înapoi pînă cînd mai întîi tu îl crezi.
E-86 Now, notice, you must be born again; that is changed. There's got to be a change. You say, "Well, Brother Branham, I know this certain woman over here, why, she never did do anything wrong. She's a good woman. Or this such-and-such a man; he's a good man. He never does anything; you know, he doesn't harm anybody." That doesn't mean one thing. He might make a good neighbor, but he isn't a Christian until he's borned again.
E-87 Ce este păcat?-necredinţă. Există numai două elemente care controlează fiinţa umană. Aceea este sau îndoiala sau credinţa-una sau alta. Voi sînteţi posedaţi de una care domină viaţa voastră. Doar depinde cît de multă credinţă aveţi, cît de înalt vă puteţi ridica. Dar mai întîi aceasta trebuie să fie credinţă. Lăsaţi-mă să stau pe această temelie pentru o vreme.
E-87 Jesus said, "Except a man be born again (St. John 3) that he can't even see the Kingdom." Now, that means... "See" means "to understand." You look at anything and say, "I just don't see it"; you mean you don't understand it.
E-88 Acum, credinţa este ceea ce voi trebuie să credeţi. Credinţa este ce- "Credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite..." Voi deja o aveţi cînd aveţi credinţă, deoarece aceasta este descoperită în credinţă. "Credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite..." (Evrei 11) Dovada-ce fel de dovadă?-O dovadă sfîntă.
E-88 A man can't understand why people shout. A man can't understand why a human being's language would change, and he'd speak in tongues. The natural man can't see how a glory of God would come over a man's eyes, and he'd see vision and tell men of certain things and what to do, tell them things that's fixing to happen, things to come to pass, like the Lord did for us here last night even. See, see?
E-89 De aceea, cînd voi ziceţi, Frate Branham, eu cred că Dumnezeu este un Vindecător." Păi, dacă voi credeţi asta şi apoi Îl acceptaţi ca Vindecătorul vostru-şi nu minţiţi, ci de fapt credeţi că prin rănile Lui sînteţi vindecaţi-nu există nimic care să vă întoarcă de la aceasta, acesta este un lucru stabilit. Acum, voi aţi putea avea nădejde-doar vă codiţi la asta şi vă codiţi la aceea, dar cînd voi aveţi credinţă voi o ştiţi, deoarece aceasta este dovada-că voi deja o aveţi.
E-89 The--the natural mind tries to figure out, "Well, what did he do?" or "What kind of a hoax is he using? What gimmick has he got?"
E-90 ... Cîţi l-aţi auzit pe Oral Roberts în dimineaţa aceasta¬cînd el a predicat în dimineaţa aceasta-Oral Roberts? Şi eu 1- am auzit zicînd una sau alta despre faptul că acolo exista o credinţă de eliberare-rugîndu-se rugăciunea de credinţă de eliberare. El a zis, "Faceţi-vă contactul prin atingerea radioului-faceţi-vă contactul prin a atinge ceva pentru ca..." omul făcea aceasta astfel ca să dea oamenilor ceva pe care ei să-şi poată pune mîinile-ceva să zică, "Eu o am acum, deoarece el mi-a spus să ating radioul meu. Eu o am." Vedeţi? Acum, aceea este în regulă. Dar acum credinţa veritabilă adevărată nu trebuie să atingă nimic din lucrul acela. Acum, eu nu-l condamn pe Fratele Oral, nicidecum. El face o lucrare mare şi este un om evlavios, şi eu desigur că mă gîndesc mult la Oral Roberts. Foarte rău că nu avem mai mulţi din ei. Dar ceea ce eu încerc să spun: căci credinţa nu are nevoie de nimic. Credinţa crede Cuvîntul lui Dumnezeu! Căci credinţa vine prin atingere-nu. "Credinţa vine prin auzire, şi auzind [prin] cuvîntul lui Dumnezeu." Aceea o ancorează. Ea este acolo. Şi credinţa (aşa cum am zis) nu are distanţă pentru ea. Credinţa este chiar acum. Credinţa este aici.
E-90 To see a man speaking in tongues, they say... And somebody interpret and tell just exactly to a certain member of the body what they've done, and what they should not do. See? See, they think it's some kind of a hoax. "There's something fixed up between them." They can't understand it. Until that man is born again, then when he's born again, then he's in line of fellowship because he is a new creation. That old suspicious, doubting character he was, is dead; now he's a new creation. So, you see, he don't have to add anything to his now, because it'll automatically be added.
E-91 Acum ca şi, dacă există cineva-bebeluşul acela din ziua trecută. Mama aceea despre care vorbea Sora Kidd şi ceilalţi care au avut copilaşul cu întestinele afară-fără deschidere la rect prin care să treacă mîncarea-acum, doamna aceasta, auzind pe Sora Kidd şi pe ceilalţi mărturisind, a crezut că dacă ea va putea să ajungă în contact, şi eu m-aş ruga pentru bebeluşul acela... Acum vedeţi Dumnezeu ne dă oameni... Unii din noi avem experienţe cu Dumnezeu aşa de reale încît Dumnezeu devine întocmai ca-mergi aici înăuntru şi vorbeşti cu Fratele Neville sau cu cineva cu care eşti cunoscut. Şi noi uneori cerem acelor oameni să se roage pentru noi. Aceea este ce noi trebuie să facem. Apoi, dacă noi avem credinţă că acel om, femeia, sau oricine se roagă pentru noi, vorbeşte lui Dumnezeu, atunci credinţa noastră este încleştată; ea este strînsă; ea este stabilită.
E-91 Notice: you must be borned again. And when you're born again, you can't be born again without having faith. That's right. So, you see on my chart here, I got the very foundation. Faith is the foundation of all of it. For without faith it's impossible to please God: "He that cometh to God must believe that He is, and a Rewarder of those that diligently seek Him." See? He must be. And when you are a skeptic of the Bible, when you're skeptic of the Word being right, you just might as well stay back until first you believe it.
E-92 Aici, Romanul a mers afară să întîlnească pe Isus, şi el a zis, "Eu nu sînt vrednic ca să vii sub acoperişul meu. Eu nu sînt vrednic; şi eu nu am ... Eu nu mă socotesc în acel fel." Dar a zis, "Fiul meu este foarte bolnav, şi Tu doar vorbeşte Cuvîntul, şi fiul meu va trăi." Ce era aceasta? Distanţa nu conta, deoarece Dumnezeu este omniprezent. Dumnezeu este omnipotent. Şi pretutindeni unde este Dumnezeu, omnipotenţa este acolo. Şi Dumnezeu fiind omniprezent, aceea îl face pe Dumnezeu pretutindeni -peste tot. Vedeţi, Dumnezeu este tot aşa de măreţ în Germania, în Elveţia, şi jos în Africa chiar în acest minut, aşa cum El este chiar aici. Acolo sînteţi voi!
E-92 What is sin? Unbelief. There's only two elements that controls the human being. That's either doubt or faith, one or the other. You're possessed of one that dominates your life. Just depends on how much faith you have, how high you can rise. But first it's got to be faith. Now, let me stay on that foundation for a while.
E-93 Astfel acum el a zis, "Eu nu sînt vrednic ca Tu să vii sub acoperişul meu; doar vorbeşte cuvîntul." Ce era aceasta? Aceasta era credinţa Romanului. El a crezut aceasta.
E-93 Now, faith is what you must believe. Faith is what? "Faith is the substance of things hoped for." It's... You already have it when you have faith, because it's revealed in faith. "Faith is the substance of things hoped for (Hebrews 11.), the evidence..." What kind of an evidence? A holy evidence.
E-94 Şi Isus a zis, "Du-te în drumul tău, fiul tău trăieşte."
E-94 Therefore, when you say, "Brother Branham, I believe that God is a Healer." Well, if you believe that, and then accept Him as your Healer, and not lying, but actually believing that by His stripes you are healed, there's nothing going to turn you from it; it's a settled thing. Now, you might have hope, just keep dodging to this and dodging to that. But when you got faith, you know it, because it is the evidence you've already got it.
E-95 Şi el a plecat afară (călătorie de două zile), şi ziua următoare înainte ca el să ajungă acasă, el a întîlnit pe unii din slujitorii lui venind. Şi ei au zis, "Fiul tău trăieşte."
E-95 I was... How many body ever hear Oral Roberts this morning, when he was preaching this morning, Oral Roberts? And--and I heard him say something another about that there was a faith that--of deliverance, praying the prayer of faith of deliverance. He said, "Make your contact by touching radio; make your contact by touching something in order..." The man was doing that so that it would give the people something that they could put their hands on, something to say, "I got it now, because he told me to touch my radio. I got it." See? Now, that's all right. But now real genuine faith doesn't have to touch none of that stuff. Now, I'm not condemning Brother Oral, not at all. He's doing a great work and a godly man, and I--I sure think a lot of Oral Roberts. Too bad we ain't got more of them. But what I'm trying to say: that--that faith doesn't need anything. See? Faith believes God's Word. For faith cometh by touching? No. "Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God." That anchors it. It's there. See? And faith, as I said, has no distance to it. Faith is right now. Faith is here.
E-96 Şi Romanul era aşa de mişcat încît el a zis, "La ce timp din ziuă a început el să fie mai bine? Ce parte din ziuă?"
E-96 Now, like if there's somebody... That little baby the other day, that mother that Sister Kidd and them talked about, that had that little baby with the bowels out, with no opening at the rectum to pass the food through... Now, this lady, hearing Sister Kidd and them testify, believed that if she could get in contact, and I'd pray for that baby... Now, see, God gives us people... Some of us have experiences with God so--so real, that God becomes just like--going here like and talking to Brother Neville or somebody that you're acquainted with. And we sometimes ask those people to pray for us. That's what we're supposed to do. Then if we've got faith that that man, or woman, or whoever's praying for us, is talking to God, then our faith is gripped; it's clenched; it's settled.
E-97 El a zis, "Cam la ceasul al unsprezecelea el a început să se amelioreze."
E-97 Here, the Roman went out to meet Jesus, and he said, "I was--I'm not worthy that You'd come under my roof. I--I'm not--I--I'm not worthy; and I--I didn't--I don't count myself that way." But said, "My son is very sick, and You just speak the word (See?), and my son will live." What was it? Distance made no difference (See?), because God is omnipresent. God is omnipotent. And everywhere God is, omnipotence is there. And God being omnipresent, that makes God everywhere, all over. See, God's just as great in Germany, in Switzerland, and down in Africa right this minute as He is right here. There you are.
E-98 Şi Romanul ştia că acesta era tocmai timpul în care Isus a spus, "Fiul tău trăieşte," şi el a crezut. Amin.
E-98 So now, he said, "I'm not worthy that You'd come to my roof; just speak the word." What was it? It was that Roman's faith. He believed it.
And Jesus said, "Go your way; your son lives."
And he took out two day's journey. And the next day, 'fore he got home, he met some of his servants coming. And they said, "Thy son liveth."
And the Roman was so thrilled until he said, "What time of day did he start getting better? What part of the day?"
He said, "About the eleventh hour he begin to amend."
And the Roman knew that it was the very time that Jesus said, "Thy son liveth," and he had believed. Amen.
E-99 Omnipotent, omniprezent, atotştiutor, infinit-acela este Dumnezeu. Astfel, cînd ei fac o chemare telefonică şi zic, "Roagă-te!" Aceea contactează, şi credinţa voastră aduce pe Dumnezeu! Acesta este un lucru care aduce rugăciunea şi pe Dumnezeu împreună pe scenă. Rugăciunea, credinţa se schimbă de aici pînă aici! Aceasta o aduce împreună!
E-99 Omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite, that's God. So when they make a phone call and say, "Pray," that contacts, and your faith brings God. It's a thing that brings the prayer and God together on the scene. Prayer, faith changes from here to here. It brings it together.
E-100 "Vorbeşte Cuvîntul; tot ceea ce eu vreau ca voi să faceţi este să spuneţi Cuvîntul, şi totul este în ordine." El nu trebuia să fie acolo. Doar să spună cuvîntul. De ce? Dumnezeu este omniprezent. El este atotputernic. El este tot aşa de puternic dedesubtul lumii aşa cum El era deasupra lumii, sau pe cealaltă parte. "El este Dumnezeu şi singurul lucru pe care voi îl aveţi de făcut este doar să vorbiţi cuvîntul," a zis el.
E-100 "Speak the word. All I want you to do is say the Word, and everything's all right." See? He didn't have to be there. Just say the word. Why? God is omnipresent. He's all powerful. And He's just as powerful beneath the world as He was on top the world, or on either side. He's God. "And the only thing You have to do is just speak the word," he said.
E-101 Şi acum credinţa face restul din aceasta; credinţa face restul, astfel voi trebuie să aveţi credinţă pentru o temelie. Toată Creştinătatea, tot ce sînteţi, tot ce veţi fi vreodată, este bazat pe CREDINŢĂ ÎN CUVÎNT.
E-101 And now, faith does the rest of it; faith does the rest. So you must have faith for a foundation. All Christianity, all you are, all you'll ever be, is based upon faith in the Word.
E-102 Acesta-i motivul că eu cred Cuvîntul. Eu nu-mi pot pune credinţa pe nimic altceva. Dacă eu urma să o pun pe biserică, pe care biserică să o pun eu?-Catolică, Luterană, Metodistă, Baptistă, Penticostală? Pe care să mi-o pun? Eu nu ştiu. Ei toţi şovăie şi toate celelalte-răsucesc rînduri şi toate celelalte-dar cînd eu îmi pun credinţa în Cuvîntul Lui, ea este ancorată. Nimeni nu o interpretează, aici este ea: AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Atunci eu cred asta. Aceea este o bază.
E-102 That's the reason I believe the Word. See? I can't put my faith on nothing else. If I was going to put it on the church, which church would I put it on, Catholic, Lutheran, Methodist, Baptist, Pentecostals? What would I put it on? I don't know. They're all scruple up and everything else, twist lines and everything else. But when I put my faith in His Word, it's anchored. Nobody interpret it; here it is: THUS SAITH THE LORD. Then I believe that. There's a basis.
E-103 Un doctoraş bun, (aici jos în oraş) un amic de-al meu¬Doctor Sam Adair. Noi eram băieţi împreună. Voi toţi îl cunoaşteţi pe Sam. Şi el a zis către mine; el a zis, "Bill..." După ce a venit vedenia aceea. I-am spus unde îşi va clădi el locul lui, cum va arăta acesta, (acum, mergeţi înăuntru şi întrebaţi-l cîndva dacă aceasta nu este adevărat)-cu doi sau trei ani înainte să se întîmple-i-am spus unde va fi aceasta, am zis, tu aproape că vei lua blocul acela al oraşului;" şi acolo nu există decît un singur lucru între el şi aceea, şi acela este acel loc de reabilitare. Doctorul Adair a obţinut restul din acesta şi farmacia. Aceasta-i tot.
E-103 Fine little doctor down here in the city, a buddy of mine, Doctor Sam Adair. We've been boys together. You all know Sam. And he said to me; he said, "Bill..." After that vision come, told him where he'd build his place, how it would look. Now, go in and ask him sometime if that isn't true: two or three years before it happened, told him where it'd be. I said, "You'll almost take that city block." And there ain't but one thing between him and that, and that's that rehabilitation place. Doctor Adair's got the rest of it, and the apothecary. That's all.
E-104 Doctorul Adair a împlinit aceea întocmai exact-viziunea aceea-unde-i un loc la care el a zis, "Acesta nici măcar nu poate fi atins pentru douăzeci şi cinci de ani; acesta este tribunalul."
E-104 Doctor Adair filled that just exactly--that vision--where a place that he said, "It can't even be touched for twenty-five years; it's the court."
I said, "Doctor, the Lord gives it to you, because of your humility."
He said, "I'm no good."
I said, "You're a turtle. You got a shell on the outside, a crust that you look at your friends out here. But inside you're a real guy. Come out of that shell." I said, "God give it to you."
He said, "I've never doubted you, Billy, but I'll have to doubt that."
I said, "Go on to your office." So he went on out.
The next morning he called me up and said, "I'm freezing to death."
I said, "What's the matter." It was around July. I said, "What's the matter Doc?"
He said, "I've already bought the place, Billy. They had a meeting last night in Boston, and I've already bought the place this morning."
Said, "I told you."
E-105 Eu am zis, "Doctore, Domnul ţi-l dă ţie, din cauza umilinţei tale."
E-105 I was down there the other day talking to him when the gun exploded in my face. He said, "I imagine I've told that to a thousand people that come in here," like that. What is it? Now, when God speaks anything, it's got to happen.
E-106 El a zis, "Eu nu sînt bun."
E-106 Last evening some friends come in. They'd heard that vision told about that caribou that had forty-two inch horns and the silver tip grizzly bear. I don't know how many people's that's come at the house wants to see that. I said, "Here's the tape measure; get on the horns." You heard it told before it happened. See? Why? When God says anything, it's got to happen. That's the reason; it's based.
E-107 Eu am zis, "Tu eşti o broască ţestoasă. Tu ai o carapace în exterior, o crustă cu care priveşti la prietenii tăi aici afară, dar în interior tu eşti un om adevărat. Ieşi afară din carapacea aceea." Am zis, "Dumnezeu ţi-o dă ţie."
E-107 Now, here's the plan of salvation. And then if His vision happens perfectly exactly the way they say they do, and this church here know that's right, then what about His Word? See, that's more sure than the vision. If the vision didn't speak with the Word, then the vision's wrong. But it's the Word first, because the Word is God. See? So He's omnipresent. He spoke that here and made it come to pass in Canada. Amen. See, He's omnipresent.
E-108 El a zis, "Eu niciodată nu m-am îndoit de tine, Billy, dar eu trebuie să mă îndoiesc de asta."
E-108 All right. First you must be borned again. And then when you're borned again, you have faith; you believe the Word. Until you're borned again you'll argue against it. If you're just religiously inclined, and--and you've got a--a little human knowledge that you should do right, you'll never be able to agree upon the Word of God. You'll never do it. You've got to be borned again; and borned again, it produces faith.
E-109 Eu am zis, "Du-te la biroul tău." Astfel el a plecat afară. Dimineaţa următoare el m-a chemat şi mi-a zis, "Eu mor de frig."
E-109 All right. Then after you get faith, this right here: f-a-i-t-h faith, then you're just in position of growing.
E-110 Eu am zis, "Care este cauza;" (aceasta era prin Iulie)? Am zis, "Ce se întîmplă Doc?"
E-110 Now, a lot of people go up to the altar and pray, and say, "Lord, forgive me," and a great experience of sanctification come upon them, and things, then you have a great time, get up at the altar shouting. You go back and say, "Bless God, I got it." No, you just started to a place where you can grow. You ain't done nothing yet. See, the only thing you've done is just laid the foundation.
E-111 El a zis, "Eu deja am cumpărat locul, Billy. Ei au avut o şedinţă seara trecută în Boston, şi eu deja am cumpărat locul în dimineaţa aceasta."
E-111 Now, you're going to build a house. And you pour the foundation and say, "Boy, I got her." See, you've got the foundation to build your house on. Now, you've got to build the house.
E-112 Am zis, "Eu ţi-am spus."
E-112 Now, there's where the thing comes in this morning we're going to talk about now. All right. A house, this foundation is first. What is the foundation of Christianity? Faith in the Word of God. That's your foundation. Then you begin to grow. Then you start. You begin to add to this foundation.
E-113 Am fost acolo jos ziua cealaltă discutînd cu el (cînd mi-a explodat puşca în faţă). El a zis, "Îmi imaginez că am spus asta la o mie de oameni care au venit aici înăuntru, (în felul acesta)." Ce este aceasta? Acum, cînd Dumnezeu vorbeşte ceva, aceea trebuie să se întîmple!
E-113 Now, building a house, you put your uprights and everything else. Brother Wood, and some of these carpenters and contractors here could tell us how you build your house. See? But I'm going to tell you how to build your spiritual house where God can dwell. He wants to dwell in you. He wants to make you like Himself. He wants you to be reflected--reflecting, rather, His Being.
E-114 Seara trecută nişte prieteni au venit înăuntru. Ei au auzit de vedenia aceea despre acel caribou care avea coarne de patruzeci şi doi de ţoli şi ursul cenuşiu argintiu. Eu nu ştiu cîţi oameni au venit acasă care vroiau să vadă aceasta. Am zis, "Aici este ruleta de măsurat; puneţi-o pe coarne." Voi aţi auzit aceasta spusă înainte să se întîmple. Vedeţi. De ce?-Cînd Dumnezeu spune ceva, aceasta trebuie să se întîmple! Acela este motivul -ea este bazată.
E-114 You know, in the old time when they used to make gold, before they had the smelter to burn it out, they used to beat the gold out, beat the sludge out, the iron, and copper, and stuff out; and just keep beating, and turn it over, and beating it. The Indians do that now: beating gold. And they beat it. You know how they could tell all the iron was out of it, and all the dirt and stuff, and the dross was out of it? When the one that was beating could see his own reflection like a mirror in it. It was clean and clear enough till it reflected the beater.
E-115 Acum aici este planul de salvare. Şi atunci dacă vedenia Lui se întîmplă exact perfect în felul în care ele spun că se întîmplă (şi această biserică aici ştie că aceasta este corect) atunci cum este cu Cuvîntul Lui? Acela este mai sigur decît vedeniile. Dacă vedenia nu a vorbit cu Cuvîntul, atunci vedenia este greşită. Dar acesta este Cuvîntul mai întîi, deoarece Cuvîntul este Dumnezeu. Astfel El este omniprezent. El a vorbit aceasta aici, şi a făcut să se împlinească în Canada. Amin. Vedeţi, El este omniprezent.
E-115 That's the way God does. He takes the gold that He has found in the earth, and He beats it by the Holy Spirit, turn it over, and over, and over, and beating it until He receives--He can see His reflection. And that's what we're supposed to do: reflect the Son of God.
E-116 În regulă, mai întîi voi trebuie să fiţi născuţi din nou, şi atunci cînd voi sînteţi născuţi din nou, voi aveţi credinţă; voi credeţi Cuvîntul. Pînă cînd voi sînteţi născuţi din nou voi argumentaţi împotriva lui. Dacă voi sînteţi doar religios înclinaţi, şi voi aveţi puţină cunoştinţă umană că voi trebuie să faceţi bine, voi niciodată nu veţi fi în stare să fiţi de acord cu Cuvîntul lui Dumnezeu. Voi nu o veţi face. Voi trebuie să fiţi născuţi din nou; şi născut din nou, aceasta produce credinţă.
E-116 And now, we're supposed to do His work. He said, "He that believeth on Me..." (St. John 14:7) "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." You're beginning to reflect the works of Christ. But so many of us try to do the works of Christ before the reflection of Christ is in us. Now, there's the trouble. We find those things happening. You know it. I know it. We see these stumbles along the road. We find the scrap heaps of ministers, of Christians, piled along the road. Is because they didn't go into it right.
E-117 În regulă, apoi după ce primiţi credinţă, aceasta chiar aici-c-r-e-d-i-n-ţ-ă (credinţă), atunci voi sînteţi doar în poziţie de creştere.
E-117 And that's why I'm here this morning, is to try to teach this little church, and myself, how that we can become the dwelling place of the living God. How many'd like to be that? The dwelling place of the living God...
E-118 Acum, mulţi oameni se duc sus la altar, se roagă, şi zic, "Doamne, iartă-mă," şi o mare experienţă de sfinţire vine peste ei şi..., apoi ei au un timp minunat-se ridică sus la altar strigînd. Voi mergeţi înapoi şi ziceţi, "Binecuvîntat fie Dumnezeu, eu am primit-o." Nu, voi doar aţi început la un loc unde voi puteţi creşte. Voi încă nu aţi făcut nimic. Vedeţi, singurul lucru pe care l-aţi făcut este că doar aţi pus temelia.
E-118 Now, here's what we do. What's the first thing? Have faith and be borned again; that's laying the foundation. Then after we lay the foundation, secondly, you add to your foundation. "Add to your faith," Peter said here. Add to your... First you have faith, then you add virtue to your faith. This is the next column. First pour your foundation: faith. Then to your faith add virtue.
E-119 Acum, voi urmează să zidiţi o casă, şi voi turnaţi temelia şi ziceţi, "Băiete, eu o am." Vedeţi, voi aveţi temelia pe care să vă zidiţi casa. Acum voi trebuie să zidiţi o casă.
E-119 Now, right there knocks a lot of us down. Yes, sir. Yes, add virtue to your faith. That doesn't just mean living a virgin life, you know, like a woman or man, and so forth. That doesn't have nothing to do with that. The Bible said... We read over here in the Book of Luke where it said, "Virtue went out of Him." Is that right? If we're going to be like Him, we must have virtue then. We must have it to be like Him. If...
E-120 Acum acolo este unde intră lucrul în dimineaţa aceasta despre care noi urmează să vorbim acum. În regulă, o casă; această temelie este mai întîi. Care este temelia Creştinismului? Credinţa în Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceea este temelia voastră. Apoi voi începeţi să creşteţi. Atunci voi porniţi. Voi începeţi să adăugaţi la această temelie.
E-120 The first song that I ever loved in--in the hymns, one of the greatest, was: "To Be Like Jesus." Well, if I'm going to be like Jesus, I've got to have virtue and a pass that it can pass forward from me to the people, because virtue went out of Him to the people: virtue. And before you can let it out, you've got to have it first. If you haven't got it, it won't come out. There's nothing for it to come out of.
E-121 Acum, zidind o casă, voi puneţi verticalele voastre şi toate celelalte. Fratele Wood, şi unii din aceşti tîmplari şi contractanţi de aici ar putea să ne spună cum vă zidiţi casa voastră, vedeţi; dar eu am să vă spun cum să zidiţi casa voastră spirituală, unde poate locui Dumnezeu. El vrea să locuiască în voi. El vrea să vă facă ca El însuşi. El vrea ca voi să fiţi reflectaţi... să reflectaţi mai degrabă, fiinţa Lui.
E-121 What if someone tried to draw virtue out of us, the--the check would return "insufficient funds." See? No, no, none there to draw from: check bounced. Somebody looking at you as a Christian and tomorrow see you out here carrying on like a sinner, not much virtue can be drawed from that. See? That's right.
E-122 Voi ştiţi că în vremurile vechi cînd ei obişnuiau să facă aurul, înainte ca ei să aibe topitoria să-l ardă, ei obişnuiau să bată aurul, să bată zgura afară, fierul şi cuprul şi alte lucruri afară, şi doar continuau să îl bată, şi-l întorceau, şi-l băteau¬Indienii fac aceasta acum. Bătînd aurul; şi ei îl bat. Voi ştiţi cum puteau ei să spună că a ieşit tot fierul afară, şi toată murdăria şi alte lucruri, şi zgura era afară din el? Cînd acel care îl bătea putea să-şi vadă propria lui reflecţie în el ca într¬o oglindă. El era curat şi destul de clar încît acesta îl reflecta pe bătător.
E-122 Virtue must be in us, and until we get virtue... Then when we get true virtue, we can add it to our faith. That's the next foundation wall.
E-123 Acela este felul în care face Dumnezeu. El ia aurul pe care El l-a găsit în pămînt, şi El îl bate prin Duhul Sfînt-îl întoarce iarăşi, şi iarăşi şi iarăşi, şi-l bate pînă cînd El îşi poate vedea reflecţia Lui; şi asta este ceea ce noi trebuie să facem-să reflectăm pe Fiul lui Dumnezeu. Iar acum noi trebuie să facem lucrarea Lui. El a zis, "Cel ce crede în Mine..." (Sf. Ioan 14:7 [12]) "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el;"
E-123 Now, first you must have faith. Faith alone won't do it. You've got... Peter said, "Then add virtue to your faith." You must have virtue in order to add it to your faith. Now, then... It might be the reason you don't have it, because many churches of today teach you don't have to have it, or the days of it's passed. They don't have to have it. Only thing you have to do is just join church. "Yeah, days has passed." Virtue, anyone knows what the word "virtue" means (See?), and we must have it.
E-124 Voi începeţi să reflectaţi lucrările lui Cristos. Dar aşa de mulţi dintre noi încearcă să facă lucrările lui Cristos înainte ca reflecţia lui Cristos să fie în noi. Acum acolo este necazul. Noi găsim lucrurile acelea întîmplîndu-se. Voi o ştiţi. Eu o ştiu. Noi vedem aceste poticniri de-a lungul drumului. Noi aflăm grămezile de rămăşiţe ale predicatorilor, ale Creştinilor, îngrămădite de-a lungul drumului. Aceasta este pentru că ei nu au intrat în aceasta corect.
E-124 If virtue went from Him to heal the woman that was sick, He's expecting the same virtue in His church, because He was our Example. And if He had virtue to give to the people, He expects us to have virtue to give to the people. And what is virtue? "Virtue" is "strength, power." Some of them don't even believe in power of God. They say, "That--that--that's passed. Only thing you have to do is just put your name on the book. Be sprinkled or poured, or baptized, or whatevermore, and that's all you have to do."
E-125 De aceea sînt eu aici în această dimineaţă-este să încerc să învăţ această biserică mică, şi pe mine însumi, cum putem noi deveni locul de locuinţă al Dumnezeului celui Viu. La cîţi vă place să fiţi acesta? Locul de locuinţă al Dumnezeului celui Viu.
E-125 But Peter said here, "Add virtue."
Now, Peter's talking about building a House of God (See?), the Temple of God, fixing it to a place. And after you have virtue you must have--after you have faith, you must have virtue with it. That's right. Have virtue for the whole world.
E-126 Acum iată ce facem noi. Care este primul lucru? Aveţi credinţă şi fiţi născuţi din nou-aceea este a aşeza temelia. Apoi, după ce noi punem temelia, în al doilea rînd, voi adăugaţi la temelia voastră. "Adăugaţi la credinţa voastră," a zis Petru aici. Adăugaţi la a voastră-mai întîi voi aveţi credinţă, apoi voi adăugaţi virtute la credinţa voastră. Aceea este următoarea coloană. Întîi turnaţi temelia voastră¬credinţa. Apoi la credinţa voastră adăugaţi virtute.
E-126 I preached a sermon about twenty years ago, I guess, on Reverend Mr. Lily, Lily, the pastor. Took it from the text to where Jesus said, "Consider the lilies how they neither toil or spin, yet I say unto you, Solomon in all of his glory is not arrayed like one."
E-127 Acum, chiar acolo cad jos mulţi dintre noi. Da, domnule.
E-127 Look at the lily. It comes from way down in the muck; and every minute of the day it has to be drawing from the earth. See? And what does it do with this virtue that it draws? It gives it out. It makes a beautiful sight for the admirer. It opens up itself for honey, for the bee to come and get his part. Don't complain; it just got it to give out. What if a bee came in there, "Insufficient funds," no honey. That little bee would scratch his head and say, "What kind of a lily is that?"
E-128 Da, adăugaţi virtute la credinţa voastră. Aceea nu înseamnă doar a trăi o viaţă virgină, voi ştiţi, ca o femeie sau bărbat, şi aşa mai departe. Aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Biblia a zis, (noi cititm aici în Cartea lui Luca unde se zice)
E-128 If a man coming along trying to find salvation go to the church that believes the days of miracles is past, like Jack Coe once said: going into a restaurant and had a great big menu, begin to read it down "T-bone steaks," and things, said, "I'll take a T-bone."
E-129 "Virtutea a ieşit din El." Este asta adevărat? Dacă noi urmează să fim ca El, atunci noi trebuie să avem virtute. Noi trebuie să o avem ca să fim ca El.
E-129 "Well, that was for a day past. We don't have it." Might as well lay the menu down and get out. See? That's right. 'Cause they ain't got nothing to eat anyhow. So you might as well go where a restaurant's got something to eat.
E-130 Dacă prima cîntare pe care eu am iubit-o vreodată în imnuri (una dintre cele mai mari) era: Să Fii Ca Isus. Păi, dacă eu urmează să fiu ca Isus, eu trebuie să am virtute şi o trecere, care poate să treacă înainte de la mine la oameni, deoarece virtutea a ieşit din El la oameni-virtute. Şi înainte ca voi să o puteţi lăsa afară, voi trebuie să o aveţi mai întîi. Dacă nu o aveţi, ea nu va ieşi afară. Acolo nu este nimic din care ea să iese afară.
E-130 And a spiritual man--growing, needs something to eat on. That's the Word of God. I believe every word of It.
God has the table spread
Where the saints of God are fed,
He invites His chosen people 'Come and dine';
With His manna He doth feed
He supplies our every need:
Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time!
E-131 Ce ar fi dacă cineva a încercat să tragă virtute afară din noi-cecul s-ar reîntoarce "fonduri insuficiente." Nu, acolo nu¬i nimic din care să tragi-cec respins. Cineva se uită la tine ca la un Creştin iar mîine te vede aici afară comportîndu-te ca un păcătos-nu se poate trage multă virtute din aceasta. Vedeţi, aceasta-i corect.
E-131 That's right. Yes, sir. He's got it. The church has it. The church of the living God is built up into this perfect man of the knowledge of Christ.
E-132 Virtutea trebuie să fie în noi, şi pînă cînd noi primim virtute-atunci cînd noi primim adevărată virtute, noi o putem adăuga la credinţa noastră. Acela este următorul zid de temelie.
E-132 Now, now, you must have virtue. I said then, the first thing you know there's somebody loves to smell the odor. He ain't selfish; he's got odor. Before he can give out odor, he has to have it. Before he can give out honey, he has to have it. Before he can give out beauty, he has to have it. 'Fore you can give out virtue, you have to have it. So add to your faith virtue. Amen. Understand? We can stay on that a long time, but our time would get away from us. Adding virtue to your faith...
E-133 Acum, mai întîi tu trebuie să ai credinţă. Credinţa singură nu o va face. Voi trebuie să... Petru a zis, "Apoi adăugaţi virtute la credinţa voastră." Voi trebuie să aveţi virtute pentru ca să o adăugaţi la credinţa voastră. Acum deci, acesta ar putea fi motivul că voi nu o aveţi din cauză că multe biserici de astăzi învaţă că voi nu trebuie să o aveţi, sau zilele acesteia au trecut. "Voi nu trebuie să o aveţi. Singurul lucru pe care-l aveţi de făcut este doar să aderaţi la biserică. Da, zilele au trecut." Virtute-oricine ştie ce înseamnă cuvîntul virtute; şi noi trebuie să o avem.
E-133 Now, first, it's faith; then virtue. And then thirdly, you add knowledge. Knowledge, now that don't mean worldly knowledge, 'cause that's foolishness to God, but knowledge to judge. Judge what? Right from wrong.
E-134 Dacă virtutea a ieşit din El să vindece femeia care era bolnavă, El se aşteaptă la aceeaşi virtute în Biserica Lui, deoarece El era Exemplul nostru. Şi dacă El a avut virtute să dea oamenilor, El se aşteaptă ca noi să avem virtute să dăm oamenilor, şi ce este virtutea? Virtutea este tărie-putere. Unii din ei nici măcar nu cred în puterea lui Dumnezeu. Ei zic, "Aceea a trecut. Singurul lucru pe care-l aveţi de făcut este doar să vă puneţi numele în carte. Să fiţi stropiţi sau turnaţi, botezaţi sau cîte altele, şi aceasta-i tot ce aveţi de făcut." Dar Petru a zis aici, "Adăugaţi virtute."
E-134 How do you judge it then if you've got Christian knowledge with your virtue and faith, you judge whether the Word is right or wrong. And if you can lay aside all your creeds and all your unbelief, everything that you claim you have done, then you have knowledge to believe that God cannot lie. "Let every man's word be a lie, but Mine be True." See, now you're getting knowledge. That's supreme knowledge. You don't have to have four degrees in some college or something like that to have it, because all these virtues are given to you by God to place upon the foundation of your faith, that you might come to the full stature of a real living man of God. Yes, sir.
E-135 Acum, Petru vorbeşte despre a zidi o Casă lui Dumnezeu, Templul lui Dumnezeu. Aranjînd-o la un loc-şi după ce aveţi virtute voi trebuie să aveţi-după ce aveţi credinţă, voi trebuie să aveţi virtute cu aceasta. Aceasta-i corect. Aveţi virtute pentru întreaga lume.
E-135 Add--add knowledge, because--knowledge of His Word. You must believe it in this way. Such as... You should believe today that the--and accept it that the days of miracles is not passed, knowledge that what God says, God's able to perform.
E-136 Eu am predicat o predică cam cu douăzeci de ani în urmă, cred eu, despre Reverend Dl. Lily-Lily, păstorul. Am luat aceasta din textul din Cuvînt unde Isus a zis, "Luaţi seama la crini cum că ei nici nu muncesc nici nu torc totuşi Eu vă spun, că Solomon în toată slava lui nu este împodobit ca acela."
E-136 Abraham believed that. And when he was a hundred years old, he staggered not at the promise of God through unbelief. Look how ridiculous that Word looked.
E-137 Priviţi la nufăr. El vine de jos de tot din nămol, şi în fiecare minut din ziuă el trebuie să tragă din pămînt. Şi ce face el cu această virtute pe care el o trage? El o dă afară. El face o privelişte frumoasă pentru admirator. El se deschide pentru miere, pentru ca albina să vină să-şi ia partea ei. Nu se plînge; el o are doar să o dea afară. Ce dacă o albină vine înăuntru acolo-"Fonduri insuficiente"-nu este miere. Micuţa albină şi¬ar scărpina capul şi ar zice, "Ce fel de nufăr este acela?"
E-137 Here's a man a hundred years old looking for a baby to be born into his home by a woman ninety years old (See?), almost fifty years a past, barren, lived with her since she was a young girl or a teen-age. And here he is; his life stream was dead, and Sarah's womb was dead; and all hopes was gone as far as hopes. But yet against hope, he believed in hope, because he had knowledge that God was able to keep everything that He promised.
E-138 Dacă un om care vine înainte şi încearcă să afle salvare merge la biserica care crede că zilele minunilor sînt trecute... Ca Jack Coe odată a zis mergînd într-un restaurant şi a avut un meniu foarte mare. A început să citească "Muşchi cu os antricot," şi alte lucruri. El a zis, "Eu voi lua un Antricot."
E-138 Now, when you got it like that, then add that to your faith. When you got true virtue, add it to your faith. When you can walk out here on the street, live like a Christian, act like a Christian, be a Christian, add that to your faith. When you have knowledge, you say, "Well, I don't know now whether this Scripture is just right. Now, here's Acts 2:38; I don't know how to go...?... with that; Acts 28:19, I don't..." All right, don't do--don't add nothing, 'cause you ain't got it yet. See? What are you going to do? Because you haven't got knowledge enough to know of God yet that the Bible doesn't contradict Itself. Leave it alone. Don't say no more about it. See, leave it alone. But when you can see that the Scripture is not contradictory, that you can say that--and can see that by the revelation of God, the whole Word is wrote in mysteries, and only the knowledge of God can reveal It. Then when you get and say, punctuate every word of God with an "Amen," then add that to your faith.
E-139 Bine, aceea a fost pentru o zi trecută. Noi nu-l avem." Ai putea tot atît de bine să laşi meniul jos şi să ieşi afară. Aceasta¬i corect, deoarece ei nu au nimic de mîncare oricum. Astfel voi aţi putea tot atît de bine să mergeţi unde un restaurant are ceva de mîncare.
E-139 Oh, you're getting to be a pretty good man right now. See? You're coming up. See? What with? With faith, then with virtue, then knowledge. See how it's building this man? You can see there's no--no way of escaping it. This is the way to become in the full stature of Christ. Yes, sir.
E-140 Şi un om spiritual-care creşte are nevoie de ceva din ce să mănînce. Acela este Cuvîntul Lui Dumnezeu. Eu cred fiecare cuvînt din El.
E-140 To judge, judge right, judge whether it's right or wrong to believe God's Word; judge whether it's right or wrong whether I should serve a creed or serve God; judge whether it's right or wrong, "I should be born again, or join a church." Then you begin... Judge right when the preacher says, "The days of miracles is passed."
E-141 "Dumnezeu are masa întinsă
E-141 The Bible said, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever."
E-142 Unde sfinţii lui Dumnezeu sînt hrăniţi,
E-142 Now, which are you going to believe? When you say, "I'll take God." Now, you don't say that to say, "Well, I--I take it," just from your heart, "but something in you--your faith pushes out there. There you are. Your faith says, "I know He's the same. I've witnessed Him the same." There's nothing can take it away from you. "I know He's real." Then add that to your faith. Lay it down on the foundation.
E-143 El îşi invită poporul Lui ales
E-143 See, you're coming up now. Coming right on up towards the Kingdom, got to this spot now, all right.
E-144 'Veniţi şi prînziţi;'
E-144 Now, the next thing the preacher will tell you, and many people say, "These things that you read in the Bible, they were for another day. Now, I'll tell you why: Because we don't need those things today. We don't need it. See, we shouldn't; we don't have to practice those things: Divine healing; we don't practice speaking with tongues in the church to--to keep our church straight. And we don't do this." We'll get to that; I got a Scripture wrote down over here about that (See?), whether we should do it yet or not.
E-145 Cu mana Lui El hrăneşte
E-145 Now, but here he said, "I don't know, we shouldn't do that today. Only thing I think we should do: we should learn to speak properly before the crowd; we should go and let a psychiatrist test our mind and see if we're able--to be able to present ourselves, if our IQ is high is enough to do it, and--and so forth, like that. I think that we hold the greatest congregations; we build our organization."
E-146 El procură toate nevoile noastre:
E-146 Were not building an organization. I'm not here this morning to build an organization. Christ never sent me to build an organizations. Christ sent me to build individuals to the statue of Jesus Christ that they might be the power house...?... dwelling place of His Spirit by His Word (Uh-huh.)--by His Word. See? Build up the individual to that place, not build an organization to a greater denomination, but build the individual to sons and daughters of God. That's the idea.
E-147 O, este dulce să cinezi cu Isus tot timpul!"
E-147 See, add to your faith virtue; to your virtue, add knowledge. Well, now, you're coming to a place.
E-148 El o are, da, domnule-Biserica o are. Biserica Dumnezeului celui Viu este zidită în acest om perfect al cunoştinţei lui Cristos.
E-148 Now, when they begin to say, "Well, we don't have to accept that today." You do have to. It must be. The Scriptures cannot lie and, "There are no private interpretation," the Bible said. You just believe it the way it's written there. See, you've got to have these things. And the only way you'll ever be able to have them is to have heaven-born knowledge. And heaven-born knowledge will vindicate the Word.
E-149 Acum, voi trebuie să aveţi virtute. Eu am spus atunci, primul lucru voi ştiţi că la cineva îi place să miroase mireasma. El nu este egoist; el are mireasmă. Înainte ca el să poată da mireasmă, el trebuie să o aibe. Înainte ca el să poată da miere, el trebuie să o aibe. Înainte ca el să poată da frumuseţe, el trebuie să o aibe. Înainte ca tu să dai virtute, tu trebuie să o ai. Astfel adaugă la credinţa ta virtute. Amin. Înţelegeţi? Noi putem sta asupra acesteia mult timp, dar timpul nostru se duce de la noi. Adăugînd virtute la credinţa voastră.
E-149 See, you've got to believe, now, not make-believe it. None of these are make-beliefs. See, if you try to say, "I got it..." Don't be a blackbird putting peacock feathers in yourself (See?), 'cause they'll fall right out. They're not naturally growed in there; they're just stuck in.
E-150 Acum, întîi, aceasta este credinţa, apoi virtutea, şi apoi în al treilea rînd, voi adăugaţi cunoştinţă. Cunoştinţă-acum aceasta nu înseamnă cunoştinţă lumească, deoarece aceea este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, ci cunoştinţă să judecăm. Ce să judecăm? Binele de rău.
E-150 I think of where David said there, Psalms 1, he said, "He shall be like a tree that's planted by the rivers of water." You know, there's a difference of being planted and being set out, stuck out. Like the old oak tree, it's been planted, that weaves down and gets a good hold. Little old stick that sticking in there, you don't know what's going to happen to it: has no roots; it has no foundation. See? That's like some people coming from a seminary or something. You see? Don't have that. "Well, doctor so-and-so ordained me in the ministry." Don't make any difference what that was. Christ born you into it (See?), by your faith. See? You're regenerated and born into it. Then after you're born into it, these are the things that He expects you to add. Just keep adding them. Now, we're going right down the line."
E-151 Cum judecaţi voi aceasta dacă voi aveţi cunoştinţă Creştină împreună cu virtutea şi credinţa voastră, voi judecaţi dacă Cuvîntul este corect sau greşit. Şi dacă voi puteţi lăsa la o parte toate crezurile voastre şi toată necredinţa voastră-totul ceea ce voi pretindeţi că aţi făcut-atunci voi aveţi cunoştinţă să credeţi că Dumnezeu nu poate minţi. "Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, dar al Meu să fie Adevărat." Vedeţi, acum voi obţineţi cunoştinţă. Aceea este cunoştinţă supremă. Voi nu trebuie să aveţi patru titluri în ceva facultate sau ceva de felul acesta să o aveţi, deoarece toate virtuţile acestea vă sînt date de Dumnezeu să le aşezaţi pe temelia credinţei voastre ca voi să puteţi veni la statura deplină a unui om real viu al lui Dumnezeu. Da, domnule.
E-151 Now, there'll be another thing on this knowledge we might speak of: godly knowledge. See? Has the Bible in this day lost Its meanings? See, they--a lot of people tell you that, that the Bible doesn't exactly mean that. If God watches over me, and corrects me in my sin; and if I am a son of God, He does that. He does you that way. Sons and [Blank.spot.on.tape--Ed.]--daughters, when you do anything wrong, He corrects you. Then if God is so particular about you that He watches over you and corrects you, how much more has He His Word, which is your Example, which is Himself. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and made flesh and dwelled among us."
E-152 Adăugaţi cunoştinţa deoarece-cunoştinţa Cuvîntului Său.
E-152 The Word is the revelation of Jesus Christ; the Bible said so, Christ being revealed in His Word. And if He's watched over you, when you transgressed these laws, He condemns you for it, how much more has He watched over His law that condemns you? Amen...?... Don't tell me that stuff. I believe in genuine Holy Ghost knowledge. Holy Ghost knowledge will always punctuate the Word with, "Amen." When you get these things that seem to contradict themselves in the Bible, you set down and study it, and prayerfully like that; and the first thing you know, the Holy Spirit begins to move in. After while you see it ties together, and there you got it. See? That's knowledge.
E-153 Voi trebuie să-l credeţi în acest fel. Astfel ca-voi trebuie să credeţi astăzi că-şi să acceptaţi că zilele minunilor nu sînt trecute. Cunoştinţa că ce Dumnezeu zice, Dumnezeu este în stare să înfăptuie.
E-153 Some of them say, "Well now, the Bible said that He's the same yesterday, today, and forever."
And the church says, "In a certain sense He is the same." Oh, oh. Oh, no, you done broke the gap right there. See? Yes, sir. No, sir, He is the same. Yes, sir. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. There's no difference in Him at all. He lives in His church doing the same things.
E-154 Abraham a crezut aceea, şi cînd el era în vîrstă de o sută de ani, el nu s-a poticnit la promisiunea lui Dumnezeu prin necredinţă. Priviţi cît de ridicol părea Cuvîntul acela.
E-154 "A little while," as I quoted awhile ago, "A little while and the world seeth Me no more, yet ye shall see Me." For He said, "I'll be with you, even in you, to the end of the world." Again He said, "The works that I do, shall you do also." Again He said, "I will be the vine; you'll be the branches." And the branch only lives by the life of the vine. Whatever's in the vine comes out through the branch. Glory. Then Christ the same yesterday, today, and forever, it produces the Life of the Lord Jesus Christ. Amen.
E-155 Aici este un om în vîrstă de o sută de ani aşteptînd după un bebeluş să fie născut în casa lui printr-o femeie în vîrstă de nouăzeci de ani. Vedeţi, aproape cincizeci de ani au trecut¬stearpă. A trăit cu ea de cînd era o fată tînără sau o adolescentă, şi iată-l aici: cursul vieţii lui era mort, şi pîntecele Sarei era mort, şi toate speranţele erau duse (cît se putea spera) şi totuşi împotriva speranţei, el a crezut în nădejde, deoarece el avea cunoştinţă că totuşi Dumnezeu era în stare să ţină tot ce El a promis.
E-155 Knowledge, not worldly, it reasons. Any kind of worldly knowledge reasons. See, but faith has no reasoning. God reveals to you a certain-certain thing's going to happen, every scientist in the world could say it's contrary, it could not happen; you believe it anyhow.
E-156 Acum, cînd voi o aveţi în felul acesta, atunci adăugaţi aceasta la credinţa voastră. Cînd voi aveţi adevărată virtute, adăugaţi-o la credinţa voastră. Cînd voi puteţi merge aici afară pe stradă; trăiţi ca un Creştin; acţionaţi ca un Creştin; fiţi un Creştin-adăugaţi aceasta la credinţa voastră. Cînd voi aveţi cunoştinţă-voi ziceţi, "Păi, eu nu ştiu acum dacă această Scriptură este chiar corectă. Acum, aici este Fapte 2:38-Eu nu ştiu cum să merg corect cu aceasta; Fapte 28:19..." În regulă, nu adăugaţi nimic, deoarece voi încă nu o aveţi. Ce o să faceţi? Deoarece voi nu aveţi cunoştinţă suficientă să cunoaşteţi încă despre Dumnezeu că Biblia nu se contrazice pe Sine. Lăsaţi-o în pace. Nu spuneţi nimic mai mult despre ea. Lăsaţi-o în pace. Dar cînd voi puteţi vedea că Scriptura nu este contradictorie, că voi puteţi spune asta-şi puteţi vedea asta prin descoperirea lui Dumnezeu, întregul Cuvînt este scris în taine, şi numai cunoştinţa lui Dumnezeu poate să-L descopere. Atunci cînd voi ajungeţi şi ziceţi-punctaţi fiecare cuvînt al lui Dumnezeu cu un "Amin," atunci adăugaţi aceasta la credinţa voastră.
E-156 Yes, sir. It doesn't reason. The Bible said that we cast down reasons. You don't reason with faith. Faith has no reasoning; faith knows where it's at. Faith acts. Faith holds on. It can't move. Nothing can move it. I don't care whatever says this, that, or the other; it doesn't move a bit. It stays right there. Wait, wait, wait, wait, don't make any difference, stays right there.
E-157 Oh, voi ajungeţi să fiţi un om destul de bun chiar acum, vedeţi. Voi creşteţi. Cu ce? Cu credinţă, apoi cu virtute, apoi cunoştinţă. Vedeţi cum zideşte aceasta pe acest om? Voi puteţi vedea că nu există cale de scăpare a acesteia. Aceasta este felul să devenim în statura deplină a lui Cristos. Da, domnule.
E-157 God told Noah these things was going to happen; he believed It. See? God told Moses these things was going to happen; he believed it. God told the disciples certain things was going to happen; go up there at Pentecost and wait; they stayed right there. Yes, sir.
E-158 Să judecăm-judecăm corect; judecăm dacă aceasta este corect sau greşit să credem Cuvîntul lui Dumnezeu. Judecăm dacă este corect sau greşit dacă eu ar trebui să slujesc un crez sau să slujesc pe Dumnezeu; judecăm dacă este corect sau greşit: "Eu trebuie să fiu născut din nou, sau să ader la o biserică." Apoi voi începeţi-judecaţi corect. Cînd predicatorul zice, "Zilele minunilor sînt trecute." Biblia a zis, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acum, pe care îl veţi crede? Cînd voi ziceţi, "Eu îl voi lua pe Dumnezeu." Acum, voi nu spuneţi asta ca să ziceţi, "Bine, eu o iau doar din inima ta." Dar ceva în voi-credinţa voastră împinge afară acolo. Acolo sînteţi. Credinţa voastră zice, "Eu ştiu că El este acelaşi. Eu L-am mărturisit acelaşi." Nu există nimic care să o poată lua de la voi. "Eu ştiu că El este real." Atunci adăugaţi aceasta la credinţa voastră. Puneţi-o jos pe temelie.
E-158 All right, now, knowledge. Now, not worldly knowledge, but it's heavenly knowledge. And heavenly knowledge, when God is the fountain of all knowledge, and God is the Word, then if you've got heavenly knowledge, you believe the Word, and you reason anything by the Word.
E-159 Voi veniţi în sus acum. Veniţi drept înainte în sus înspre Împărăţie. Aţi ajuns la acest punct acum, în regulă.
E-159 This tax case that the church has been in, or I have been in, one of the men one time in a little hearing told me, said... I said. They couldn't find nothing wrong. And so they begin to... I said, "Well, then if there's nothing wrong, why don't you get off my back?" See?
E-160 Acum, următorul lucru pe care predicatorul vi-l va spune, şi mulţi oameni zic, "Aceste lucruri pe care le citeşti în Biblie, ele erau pentru o altă zi. Acum, eu vă spun de ce: Deoarece noi nu avem nevoie de acele lucruri astăzi. Noi nu avem nevoie de aceasta. Vedeţi, noi nu ar trebui sau noi nu trebuie să practicăm lucrurile acelea: vindecare divină; noi nu practicăm vorbirea în limbi în biserică ca să ţinem biserica noastră drept. Noi nu facem aceasta." (Noi vom ajunge la asta; Eu am o Scriptură scrisă aici jos despre aceasta-dacă noi trebuie încă să facem aceasta sau nu.)
E-160 He went ahead telling me about some Scriptures. He said, great big fellow with a cigarette in his hand, he said, "Mr. Branham, I am a Bible student."
I said, "I'm glad to hear that."
He said, "Now, I want to know what this superstition. You charged for these handkerchiefs you send out, that little superstition of praying over the handkerchiefs and send them out, them anointed cloths you call them, cloths." He said, "Then, you charge for those."
I said, "No, sir, there's no charge to it."
And he said, "Well, on this superstition..."
I said, "You call it a superstition, sir? You told me a few minutes ago you was a Bible student."
He said, "I am."
E-161 Acum, dar zice, "Eu nu ştiu, noi nu trebuie să facem aceasta astăzi. Singurul lucru pe care cred că trebuie să-l facem: Noi trebuie să învăţăm să vorbim corespunzător înaintea mulţimii; noi ar trebui să mergem să lăsăm un psihiatru să examineze mintea noastră şi să vadă dacă noi sîntem în stare să fim în stare să ne prezentăm, dacă IQ-ul nostru este suficient de înalt să o facem, şi aşa mai departe, în felul acesta; eu cred că noi ţinem cea mai mare adunare; noi zidim organizaţia noastră."
E-163 I said, "Quote to me Acts 19:11." Knowledge, trapped his own self right into it, tried to change the subject. I said, "Then quote to me John 5:14." Couldn't do it. I said, "Then James 5:14, he couldn't do it. I said, "Do you know John 3:16?" See, knowledge, smart, world, but when...
He said, "But Mr. Branham, you're trying to try this case by a Bible. We're trying it by the laws of the land."
I said, "Sir, isn't the laws of the land based upon the Bible? Then it's justice." Amen.
E-162 Noi nu zidim o organizaţie. Eu nu sînt aici în această dimineaţă să zidesc o organizaţie! Cristos nu m-a trimis să zidesc o organizaţie! Cristos m-a trimis să zidesc indivizi la statura lui Isus Cristos ca ei să poată fi casa de energie prin Cuvîntul Lui-prin Cuvîntul Lui. Zidesc individul la acel loc. Nu zidesc o organizaţie la o denominaţiune mai mare, ci zidesc individul în fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Aceea este ideea.
E-164 Sure, knowledge, not worldly, spiritual knowledge of the Word, knowing what God said, do what God said. That's right. Then if you've got that and can believe all these things that He's the same in all these things the Word says is true, you punctuate everyone with a, "Amen" it's all right. Add that to your faith. That's all right.
E-163 Adăugaţi la credinţa voastră virtute; la virtutea voastră, adăugaţi cunoştinţa. Păi, acum, voi veniţi spre un loc.
E-165 Yes, if somebody tries to tell you that the Bible has lost Its power, there is no such a thing as the baptism of the Holy Ghost (Huh-uh.), don't add that. It won't work. It'll fall off, like putting clay on a rock; it won't stand up. It'll crumble.
E-164 Acum, cînd ei încep să zică, "Păi, noi nu trebuie să acceptăm aceasta astăzi." Voi trebuie. Aceasta trebuie să fie. Scripturile nu pot să mintă şi "Nu există interpretare particulară," Biblia a spus. Voi doar o credeţi în felul în care este scris acolo. Vedeţi, voi trebuie să aveţi aceste lucruri. Şi singurul lucru în care veţi fi vreodată în stare să le aveţi este să aveţi cunoştinţă născută din Cer. Şi cunoştinţa născută din Cer va adeveri Cuvîntul.
E-166 Then people tell you, "The Bible can't be trusted today. You be careful now. Don't you go being a... It can't be trust..." You've heard that all the time. Little saying: "You can't trust the Bible." Well, if--if you've got that in your mind, you--don't--don't try to add it, 'cause it won't work. The whole building will fall down right there. She's got to be mortared by the Holy Spirit; I mean stuck together, the mortar that seals it. And the same thing that seals it... You know the way a vulcanized tube always lasts longer than just an old stuck on patch, a little heat gets stuck on an old patch on a tire, the first thing you know get that tire a little bit hot, run a little fast, and it'll melt off.
E-165 Vedeţi, voi trebuie să credeţi-nu să vă prefaceţi că credeţi.
E-167 Yes, sir. See? And that's what's the matter with a lot of people today: they try to stick their knowledge on, a worldly knowledge, with a little old earthly glue. And when the trials come, "Well, maybe I was wrong." See? Then the air goes; you're deflated in a few minutes. All your shouting and jumping up and down didn't do you any good. The people sees you right back in the same puddle again. See? That's right. But if you stay there with enough heat of the Holy Ghost till it makes you and the Tube one, that's it. You and the Tube becomes one. When you stay there till you, and every promise of God becomes one, then add that to your faith. If you don't, don't add it at all.
E-166 Nimic din acestea nu sînt credinţe prefăcute. Vedeţi, dacă voi încercaţi să ziceţi, "Eu o am," nu fiţi o pasăre neagră punînd în voi pene de păun, deoarece ele vor cădea drept afară. Ele nu sînt crescute natural acolo; ele sînt doar înfipte.
E-168 You say, "The Word can't be trusted." Don't try to add that. If you say, "The promises in here of the baptism of the Holy Ghost was only meant for the twelve apostles," like some churches say today; don't try to add that. That's where their foundation's all crumbled up.
E-167 Mă gîndesc despre ce a zis David acolo, Psalmul 1, el a zis, "El va fi ca un pom care-i plantat lîngă rîuri de apă." El cunoaşte diferenţa de a fi plantat şi a fi aşezat afară... înfipt afară. Ca bătrînul pom de stejar; el a fost plantat, care se bagă în jos şi obţine o bună susţinere. Un beţişor care stă împlîntat acolo, voi nu ştiţi ce se va întîmpla cu el. Nu are rădăcini; nu are temelie. Vedeţi? Aceea este ca unii oameni care vin de la un seminar sau ceva vedeţi voi. Nu au acea... "Păi, doctor aşa-şi¬aşa m-a ordinat în slujbă. Nu este vreo deosebire ce era acela. Cristos vă naşte în aceasta, prin credinţa voastră. Voi sînteţi regeneraţi şi născuţi în aceasta. Apoi după ce voi sînteţi născuţi în aceasta, acestea sînt lucrurile pe care El se aşteaptă să le adăugaţi. Doar continuaţi să le adăugaţi. Acum, noi mergem drept în jos pe linie."
E-169 Like Uzziah was last night, when he seen the foundation of this man that he trusted in all crumbled up, smitten with leprosy. It was no good. Now, "Just for the twelve apostles, only the twelve apostles."
E-168 Acum, acolo va fi un alt lucru asupra acestei cunoştinţe despre care noi am putea vorbi-cunoştinţa evlavioasă. Şi-a pierdut Biblia în această zi însemnătatea? vedeţi ei-mulţi oameni vă spun că Biblia nu înseamnă exact aceea. Dacă Dumnezeu veghează asupra mea, şi mă corectează în păcatul meu; şi dacă eu sînt un fiu al lui Dumnezeu, El face asta. El vă face în felul acela. Dacă voi faceţi ceva greşit, El vă corectează. Atunci dacă Dumnezeu este aşa de particular privitor la voi încît El veghează asupra voastră, şi vă corectează, cu cît mai mult a vegheat El, Cuvîntul Lui; care este exemplul vostru; care este El însuşi:
E-170 I was down to Brother Wright (I think they're back there somewhere.) one night, and there was a minister down there. I was speaking, and four or five preachers together. This preacher raised up and said, "Now, I want to tell you dear people something. Oh, I think you're a fine people."
E-169 "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.
E-171 I said--I told somebody, I said, "That--that's one setting right there; watch." So Junior Jackson, back there, just got through speaking, and he said--speaking on the grace of God. Oh, my, he was burning up waiting.
E-170 ... şi s-a făcut trup şi a locuit printre noi."
E-172 And he got up there and he was trying, saying, "Now, I want to say that Mr. Branham here, I'll tell you, is an antichrist," and he started off like that all night.
E-171 Cuvîntul este Descoperirea lui Isus Cristos; Biblia a zis aşa-Cristos fiind descoperit în Cuvîntul Său. Şi dacă el a vegheat asupra voastră cînd voi aţi încălcat aceste legi-El vă condamnă pentru aceasta-cu cît mai mult a vegheat El asupra legii Sale care vă condamnă?
E-173 And some of the preachers started; I said, "Wait a minute; now, don't say nothing, brothers. There's only one of him and a bunch of us." I said, "Just let him alone now; he picked on me." I wanted it myself so bad, I didn't know what to do. See?
E-172 Mergînd înainte şi înainte... ? ... Nu-mi spuneţi lucrul acela. Eu cred în cunoştinţa veritabilă a Duhului Sfînt. Cunoştinţa Duhului Sfînt va puncta întotdeauna Cuvîntul cu, "Amin." Cînd voi obţineţi aceste lucruri care par să se contrazică pe ele în Biblie, voi şedeţi jos şi studiaţi aceasta cu rugăciune, în acest fel; şi primul lucru pe care îl ştiţi Duhul Sfînt începe să se mute înăuntru. După o vreme voi vedeţi aceasta legîndu-se împreună, şi acolo o aveţi. Aceea este cunoştinţa.
E-174 So he said, "Mr. Branham is an antichrist," and he went ahead saying everything, you know about... He said--he said, "There... A baptism of the Holy Ghost," said, "the Bible said there was only twelve got the baptism of the Holy Ghost." Talking about Divine healing, "Only the twelve apostles had Divine healing." He said, "We speak where the Bible speaks, and silent where the Bible's silent."
E-173 Unii din ei zic, "Bine acum, Biblia a zis că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Iar biserica spune, "Într-un anumit sens, El este acelaşi. Uh-uh. Voi aţi rupt spărtura chiar acolo. Da, domnule. Nu, domnule, El este acelaşi. Da, domnule. Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Nu există nici o deosebire în El deloc. El trăieşte în Biserica Lui făcînd acelaşi lucru.
E-175 I waited till he rattled off there for about a half hour; I said, "Wait just a minute. I've wrote down so many here," I said, "I... Give me a chance to answer some." And when I got up I said, "The sir, he said that he spoke where the Bible spoke, his church did, and was silent where it was silent. You all are witnesses." "Yes."
I said, "Now, he said there was only twelve received the Holy Ghost. My Bible said there was a hundred and twenty the first shot."
Amen! Throw that kind of knowledge out. You see? That he was trying to...
E-174 "Încă puţină vreme-aşa cum am citat cu un timp în urmă-"Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea. Căci..." El a zis, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, pînă la sfîrşitul lumii." Din nou El a zis, "Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Din nou El a zis, "Eu voi fi viţa; voi veţi fi mlădiţele." Şi mlădiţa trăieşte numai prin viaţa din viţă. Orice este în viţă vine afară prin mlădiţă. Glorie! Atunci Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci; aceasta produce Viaţa Domnului Isus Cristos. Amin.
E-176 I said, "Then I guess Paul didn't receive the Holy Ghost when he said he did." See? I said, "Down in... When Philip went down and preached to the Samaritans, they'd been baptized in the Name of Jesus only; the Holy Ghost hadn't come on them, and they sent and got Peter and John to come down and laid hands on them, and the Holy Ghost come on them. I guess that was only the twelve." I said, "In Acts 10:49 when Peter was on the housetop and had saw the vision to go up to Cornelius', while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them that heard the Word." I said, "The Bible's still speaking; where's your church?" It's back in the "would be's." Sure. See?
E-175 Cunoştinţa, nu lumească-ea argumentează. Orice fel de cunoştinţă lumească argumentează. Vedeţi, dar credinţa nu are argumentare. Dumnezeu vă descoperă că un anumit, anumit lucru are să se întîmple, fiecare om de ştiinţă din lume ar putea spune că este contrar, că aceasta nu se poate întîmpla; voi o credeţi oricum.
E-177 I said, "Divine healing, you said only the twelve apostles had Divine healing. The Bible said that Stephen went down to Samaria and cast out devils, and healed the sick, and there was great joy in the city, and he wasn't one of the twelve. He wasn't an apostle; he was a deacon." Amen, amen.
E-176 Da, domnule. Ea nu argumentează. Biblia spune ca noi să aruncăm jos argumentarea. Voi nu argumentaţi cu credinţa. Credinţa nu are argumentare; credinţa ştie unde este ea. Credinţa acţionează! Credinţa se menţine! Ea nu se poate clătina. Nimic nu o poate clătina. Mie nu-mi pasă ce spune vreodată aceasta, aceea, sau cealaltă; ea nu se mişcă nici un pic. Ea stă chiar acolo. Aşteaptă, aşteaptă, aşteaptă, aşteaptă-aceasta nu contează, ea stă drept acolo.
E-178 I said, "If Paul wasn't one of the twelve that was in the upper room, and he had the gift of healing..." I said, "Just look at the gifts of healing. And plumb on thirty years later, he was still in Corinthians ordaining the gift of healing into the body." See it?
E-177 Dumnezeu i-a spus lui Noe că aceste lucruri urmau să se întîmple; el a crezut Aceasta. Dumnezeu i-a spus lui Moise că aceste lucruri urmau să se întîmple; el a crezut Aceasta. Dumnezeu le-a spus ucenicilor că urmează să se întîmple anumite lucruri-să meargă acolo sus la Cincizecime şi să aştepte; ei au stat chiar acolo. Da, domnule.
E-179 Now, that kind of knowledge that you learn out of some book, you better throw it out in the garbage can. Come to this Knowledge. When God said, "He's the same yesterday, today and forever," say, "Amen." Yes, sir. Yes, sir. Not to the twelve, it's for all. When you get that kind of a faith--when your faith punctuates it every bit with a "Amen," then you say, "All right," add that to it.
E-178 În regulă, acum, cunoştinţa-Acum, nu cunoştinţa lumească, ci aceasta este cunoştinţa cerească, şi cunoştinţa cerească, cînd Dumnezeu este izvorul la toată cunoştinţa, şi Dumnezeu este Cuvîntul, atunci dacă voi aveţi cunoştinţă cerească, voi credeţi Cuvîntul, şi voi raţionaţi orice prin Cuvînt.
E-180 Fourthly... (We'll have to hurry because I'm just...) It just feels so good to stand here and talk about it...?... Yeah. Fourthly (Thank you), add temperance. Oh, my. We come to temperance. Now, you've had faith first. You have to have that to begin with. Then you add virtue to your faith, if it's the right kind of virtue. Then you add knowledge, if it's the right kind of knowledge. Now, you're going to add temperance.
E-179 Acest caz de impozit în care a fost biserica, sau în care eu am fost, unul dintre oameni odată mi-a spus într-o scurtă audienţă, zicea... Eu am zis... ei nu au putut găsi nimic rău. Şi astfel ei au început să... Eu am zis, "Păi, atunci dacă nu este nimic rău, de ce nu vă lăsaţi de mine?"
E-181 Temperance doesn't mean: stop drinking alcohol here either. No, no. Temperance doesn't mean alcoholic cure, not in this case. This is Bible temperance, Holy Spirit temperance. That's just one of the lust of the flesh. But we're talking about Holy Spirit temperance. That means how to control your tongue, not be a tattler; how to control your temper, not fly off every time anybody speaks cross to you. Oh, my. Boy, a lot of us are going to fall off 'fore we get started, aren't we? See? Then we wonder why God's not in His church doing miracles and things that He used to do.
E-180 El a mers înainte spunîndu-mi despre ceva Scripturi. El a zis, (un om foarte mare cu o ţigară în mînă) "D-le Branham, eu sînt un student al Bibliei."
E-182 Yes, sir. See, add these things. Add temperance to it. Oh... Temperance, how to answer in kindness when wrath is spoke to you. Somebody say, "You bunch of holy-rollers down there." Don't jump out and roll up your sleeves now. See? Not that, but talk with godly love. Temperance, kindness, is that the way you want to be?
E-181 Eu am zis, "Eu sînt bucuros să aud asta."
E-183 When you're riled upon, rile not back. Let Him be your Example. When they said, "If Thou be the Son of God, turn these stones into bread," He could've done it and show He was God; but He had temperance. When they called Him Beelzebub, He said, "I forgive you for it." Is that right? They pulled handfuls of beard out of His face, and spit in His face, and said, "Come down off the cross." He said, "Father forgive them; they don't even know what they're doing."
E-182 El a zis, "Acum, aş vrea să ştiu ce este această superstiţie pentru care aţi încasat pentru aceste batiste pe care le trimiteţi afară; acea mică superstiţie de-a vă ruga peste batiste şi să le trimiteţi afară; acele pînze unse cum le numiţi voi, pînze." El a zis, "Atunci, dvs. încasaţi pentru acestea."
E-184 When He had the gift... He knowed all things, for in Him was the Fullness of the Godhead bodily. They had seen Him perform miracles by telling people what was wrong with them, and so forth like that. They put a rag around His head like that, around His eyes, and hit Him on the head with a stick, and said, "Prophesy; tell us who hit you; we'll believe you." See? He had temperance.
E-183 Eu am zis, "Nu domnule, acolo nu este plată pentru aceasta."
E-185 Now, if you've got it like that; add it to your faith. If you still blow up and sass, and fuss, and stew, and carry on. Huh, uh. You ain't got no... You can't add that, 'cause it won't add.
E-184 Şi el a zis, "Păi, asupra acestei superstiţii..."
E-186 See, it won't vulcanize. You couldn't take a piece of rubber, you know, and vulcanize it to a piece of iron. It just won't work. No, it's got to be flexible just like the rubber is. See? And when your faith and your temperance becomes the same kind of Holy Ghost temperance that He had, then it'll vulcanize with Him. You're added to it.
E-185 Am zis, "Dumneavoastră o numiţi superstiţie, domnule?
E-187 When your virtue is like His virtue, then it'll add to it. When your knowledge is like His knowledge, "I come to do Thy will, oh God."... With the Father's Word He defeated every devil. Heavens and earth will pass away but the Word will not. See, when you got that kind of knowledge, it'll vulcanize with your faith. When you got the right kind of temperance, like He had; it'll vulcanize. If you haven't--just a man-made, halfway, soused-up belief, or temperance, "Oh, I ought to slap him down, but--but maybe I'd better not, 'cause they might put my name in the paper about it." That ain't the kind of temperance He's talking about. Don't try to add that; it won't work. But when you can really, with the sweetness from your heart forgive every man, hold your peace; let it be gone (See?), then it'll vulcanize. You can add that to your faith.
E-186 Dumneavoastră mi-aţi spus cu cîteva minute în urmă că sînteţi un student al Bibliei."
E-188 Whew. No wonder the church is so short. Isn't that right? No wonder.
E-187 El a zis, "Eu sînt."
E-189 I say, "Repent and be baptized, the Bible said, in the Name of Jesus Christ," and a strict trinitarian don't believe that, would say, "That old antichrist; He's a Jesus' Name; He's a Jesus only." Look out, boy. I don't know about your temperance right now. See?
E-188 Eu am zis, "Citaţi-mi Fapte 19:11." Cunoştinţa-el s-a prins în cursă pe sine chiar în aceasta-a încercat să schimbe subiectul. Eu am zis, "Atunci citaţi-mi Ioan 5:14." Nu a putut s-o facă. Am zis, "Atunci Iacov 5:14-el nu a putut s-o facă. Eu am zis, "Cunoaşteţi dvs... Ioan 3:16?" Cunoştinţă, deştept, lume, dar cînd ...
E-190 Why don't you come and say, "Let's reason this together, Brother Branham. I'd like to hear this explained." See? Then come down and listen to it; and then it's put right before you, and then you walk away, we'll--we'll get to that in just a few minutes in godliness.
E-189 El a zis, "Dar D-le Branham, dvs. încercaţi să judecaţi acest caz cu o Biblie. Noi îl judecăm prin legile ţării."
E-191 But when you--when you fly loose, want to jump at every conclusion, huh-uh, that's--that's not it. See? You haven't got Bible temperance yet when you do that. How to answer back. Then if you've got all this, you can add this to your faith.
E-190 Eu am zis, "Domnule, nu sînt legile ţării bazate pe Biblie?
E-192 Then after that, fourthly, you want to add patience to your faith. "If you got faith, it worketh patience," the Bible said. See? So this is patience. Now, that's the next thing that's going to build this statue. You know, God's got real material in His building. See how short we are, brethren? See, see? See why, where we're at? Yes, sir. See, we have glory; you have shouts, and things, because we got faith; but when we come down to these things here, God can't build us into that statue. See? He can't--He can't make us up to that kind of a place. We got all these other things we fall and slide off with it. See? He can't build His church.
E-191 Atunci aceasta este justiţie." Amin!
E-193 Patience with what? What kind of patience? First thing is have patience with God. If you've got real genuine faith, you'll have real genuine patience, because faith worketh patience. When God says anything, you believe it. That's all. You got patience. Say, "Well, I asked Him last night to heal me, and I'm just as sick this morning." Oh my, what patience. God told Abraham, and twenty-five years later there wasn't even one sign; he still believed it. He was patient with God.
Put Him always before you. Let Him be the next crossing thing. You can't cross Him, so just keep Him before you. "He said so, and I'm... It's going to happen." See? Keep Him before you. That's right.
E-192 Sigur, cunoştinţa-nu lumească, cunoştinţa spirituală a Cuvîntului. Cunoscînd ce a spus Dumnezeu. Faceţi ce a zis Dumnezeu-aceasta-i corect. Apoi dacă voi aveţi asta şi puteţi crede toate lucrurile acestea, că El este acelaşi în toate aceste lucruri; Cuvîntul spune că este adevărat, voi punctaţi fiecare cu un, "Amin" aceasta este în regulă; adăugaţi aceasta la credinţa voastră. Aceasta-i în ordine.
E-194 Noah had patience. Yeah. Noah had real godly patience. God said, "I'm going to destroy this world with rain," and Noah preached a hundred and twenty years at it: plenty patience, not even a dew fell from heaven. Wasn't nothing. Just as dusty as it ever was for a hundred and twenty years, but he was patient.
E-193 Da, dacă cineva încearcă să vă spună că Biblia şi-a pierdut puterea, şi nu există un astfel de lucru ca Botezul Duhului Sfînt-să nu adăugaţi aceea. Ea nu va merge. Ea va cădea jos. De parcă aţi pune lut pe o piatră-el nu va sta sus. Acesta se va fărîmiţa.
E-195 Then God tries your patience. That's right. God tries them. After He told Noah... Now, He said, "Noah, I want you to go ahead and get in the ark. I'm going to run the animals in there. And I--I want you to get in, climb way upstairs now, so you can look out the top window. Now, I want you to get in there. I want you to tell these people: 'Tomorrow, what I've been preaching for a a hundred and twenty years is going to take place.' All right, you go down there and tell them."
E-194 Apoi oamenii vă spun, "Nu te poţi încrede în Biblie astăzi. Voi fiţi atenţi acum. Să nu mergeţi..." Voi aţi auzit aceasta tot timpul. Micuţa zicătoare: "Voi nu vă puteţi încrede în Biblie." Păi, dacă voi aveţi aceasta în minte nu încercaţi să adăugaţi aceasta, deoarece aceasta nu va merge. Întreaga clădire va cădea jos chiar acolo. Ea trebuie să fie prinsă cu mortar prin Duhul Sfînt-eu vreau să spun lipită împreună, mortarul care o pecetluieşte; şi acelaşi lucru care o pecetluieşte... Voi ştiţi felul în care o cameră vulcanizată ţine mai mult decît doar un petec vechi lipit-puţină căldură lipeşte un petec vechi pe o anvelopă, primul lucru pe care-l ştiţi încălziţi puţin anvelopa aceea, mînaţi puţin mai repede, acesta se va topi jos.
E-196 What was the first sign? Noah got in the ark: wasn't no rain.
E-195 Da, domnule. Vedeţi? Aceasta este treaba cu o mulţime de oameni astăzi: ei încearcă să lipească cunoştinţa lor pe cunoştinţa lumească, cu puţin clei pămîntesc, iar cînd vin încercările, "Păi, poate că eu am fost greşit." Voi vedeţi atunci că aerul se duce-voi vă dezumflaţi în cîteva minute. Toate strigătele şi săriturile voastre în sus şi-n jos nu v-au făcut nimic bun. Oamenii vă văd chiar înapoi în aceeaşi încurcătură din nou. Aceasta-i corect! Dar dacă voi staţi acolo cu suficientă căldură a Duhului Sfînt încît acesta vă face pe voi şi Camera una. Aceasta este! Tu şi Camera devii una! Dacă voi staţi acolo pînă cînd voi, şi fiecare promisiune a lui Dumnezeu, devine una, atunci adăugaţi aceea la credinţa voastră. Dacă voi nu, nu o adăugaţi deloc împreună.
E-197 Noah got ready, and got the raincoat on and everything so he could look out once in a while, got ready. But the next day he might've told his family, and his daughter-in-laws, and all them said, "Oh, my, tomorrow you're going to see something you ain't never seen, because all over the skies is going to be black, thunder and lightning is going to take place. God's big sword's going to zip through the skies. He's going to condemn these bunch of sinners that's turned us down for this hundred and twenty years. You just watch and see."
E-196 Voi spuneţi, "Cuvîntul nu poate fi vrednic de încredere."
E-198 See, some of the halfway believers, you know, that hang around and don't ever come in, you know... You--you still have them, you know. So they--they come up and said, "Well, the old man might've been right, so we'll go up and wait a few days, or wait a few hours in the morning and see."
E-197 Nu încercaţi să adăugaţi aceea. Dacă voi ziceţi, "Promisiunile de aici ale Botezului Duhului Sfînt au fost numai pentru cei doisprezece apostoli," aşa cum zic unele biserici astăzi. Nu încercaţi să adăugaţi aceea. Acolo este unde temelia lor este toată prăbuşită.
E-199 Next day, instead of a black cloud, here come the sun coming up just like it always did. Noah looked out. Said, "Hey, there ain't no clouds."
That guy, came up said, "Aw, I knowed you was one of them. I see you're hanging around up here."
"Well, pardon me, sir, ha-ha; maybe I--I--I was just--you know just was enthused; you know, kinda... Ha-ha-ha."
E-198 Cum a fost Ozia seara trecută, cînd el a văzut temelia acestui om în care el s-a încrezut toată prăbuşită-lovit cu lepră. Aceea nu a fost bine. Acum, "doar pentru cei doisprezece apostoli, numai cei doisprezece apostoli."
E-200 But Noah, he had patience, said, "If it didn't come today, it'll be here tomorrow." That's right. Why? God said so.
"When did He tell you that, Noah?"
E-199 Eu am fost jos la Fratele Wright (eu cred că ei sînt în spate acolo pe undeva) într-o seară, şi acolo era un predicator acolo jos. Eu vorbeam – patru sau cinci predicatori împreună. Acest predicator s-a ridicat şi a zis, "Acum, eu vreau să vă spun dragi oameni ceva. Oh, eu cred că voi sînteţi un popor bun."
E-201 "A hundred and twenty years ago. I've come this far, so I'm just waiting here now." See, after while we find God come this far waiting for the church too, but it'll be there; don't you worry. He promised it. Waited all this time for a resurrection. There'll be one, don't worry. God promised it. Just wait patiently. It'll...
E-200 Eu am zis, (eu am spus la cineva) "Acela-i unul care şade chiar acolo; priveşte." Astfel, Junie Jackson, în spate acolo, tocmai a terminat de vorbit şi el a zis – (vorbind despre harul lui Dumnezeu) ... Oh, doamne, el ardea în aşteptare. Şi el a urcat acolo sus şi a încercat. Zicînd, "Acum, eu vreau să spun că D-ul Branham, de aici, eu vă spun, este un anticrist," şi el a început în felul acesta.
E-202 You fall asleep there, it won't... You might take a little nap before it happens, but you'll wake up at that time; He promised it. You see? What we call a nap of death, you know, what we call death, just a little nap, or sleeping in Christ. There's no such thing as dying in Christ. Life and death don't exist together. See? We just take a nap, a nap that our friends can't call us from. He's the only One can call. "He'll call, and I'll answer Him," said Job. Job's been sleeping now for four thousand years. Don't worry, he'll--he'll wake up. Don't worry, he's still waiting.
E-201 În regulă, unii din predicatori au început... Eu am zis, "Acum, aşteptaţi un minut, nu spuneţi nimic, fraţilor. Acolo este numai unul ca el şi o grămadă din noi." Am zis, "Doar lăsaţi-l în pace acum; el s-a luat de mine." Eu am vrut aceasta aşa de mult eu însumi, eu nu ştiam ce să fac, vedeţi.
E-203 Noah waited; the fourth day passed: no rain. It's all right; it's going to happen. I can hear Mrs. Noah come around and say, "Dad, are you sure?" "Don't talk like that."
E-202 El a zis, "D-ul Branham este un anticrist," şi el a mers înainte zicînd fiecare lucru, voi ştiţi despre... El zicea, "Un botez al Duhului Sfînt... Biblia a spus că acolo erau numai doisprezece care au primit botezul Duhului Sfînt. Vorbind despre vindecare divină – numai cei doisprezece apostoli aveau vindecare divină." El a zis, "Noi vorbim unde vorbeşte Biblia, şi tăcem unde Biblia este în tăcere."
E-204 He had patience 'cause he had faith. Yes, sir. He had virtue. He had knowledge that God was right. He had temperance; he didn't fly loose and say, "Well, I don't know what it's all about. I lost all my popularity out there." No, no. "People don't care for me no more. I'll go out there and start all over new again." No, no. He had patience. God promised; God will do it. God will do it 'cause God said so.
E-203 Eu am aşteptat pînă el a pălăvrăgit acolo pentru o jumătate de oră, şi eu am zis, "Aşteaptă un minut. Eu am scris aşa de multe aici jos," eu am zis, "Dă-mi o şansă să răspund la cîteva." Şi cînd m-am ridicat eu am zis, "Domnul, el a zis că el a vorbit unde a vorbit Biblia-biserica lui a făcut aşa-şi a fost în tăcere unde era ea în tăcere-voi toţi sînteţi martori." "Da." Eu am zis, " Acum, el a zis că acolo erau numai doisprezece care au primit Duhul Sfînt. Biblia mea spune că acolo erau o sută şi douăzeci de prima dată."
E-205 I can see his son come around and say, "Dad, you know..." (Stroking his hand over his long gray hair, you know, and he was hundreds of years old, you know, setting there.) Said, "I know you're an old patriarch. I--I love you, daddy, but could--could it've been possible you could've been a little bit wrong?"
"Oh, no, no."
"Why?"
"God said so."
E-204 Amin! Aruncaţi acel fel de cunoştinţă afară, vedeţi voi. Că el încerca să...
E-206 "Well, daddy, this is six days that we've set up here, setting up here in this big old dry ark, setting right here. And it's--it's all pitched inside and out, and we've been all these years building on it; and you stood out there and preached till you turned gray and bald, and here you are up here now trying to say such-and-such a thing, and the people are laughing and throwing rotten tomatoes and things against the side of it. Look there what you're doing. Why you know..."
"Be patient, son."
"Are you sure?"
"It will rain."
His daughter-in-law said, "Father, you know I..."
"It will rain."
E-205 Eu am zis, "Atunci eu presupun că Pavel nu a primit Duhul Sfînt cînd el a spus că el a primit." Eu am zis, "Jos în-cînd Filip a coborît şi a predicat la Samariteni, ei au fost botezaţi numai în Numele lui Isus; Duhul Sfînt nu a venit peste ei, şi ei au trimis şi l-au adus pe Petru şi pe Ioan să vină jos să-şi pună mîinile peste ei, şi Duhul Sfînt a venit peste ei. Eu presupun că aceia au fost numai cei doisprezece." Eu am zis, "Fapte 10:49 cînd Petru era pe acoperişul casei şi el a văzut vedenia să meargă sus la Corneliu, în timp ce Petru încă vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfînt a căzut peste acei care au auzit Cuvîntul." Eu am zis, "Biblia încă vorbeşte; unde este biserica ta?" Ea este în urmă în "ar fi-uri." Aceasta-i corect, vedeţi.
E-207 "But we've been all these years waiting; we've been preparing, and you told us it was going to rain a week ago. And we're in here, and the doors are all shut, and here we are walking around in here, and the sun just scorching right down like it was."
"But it will rain."
"How do you know?"
"God said so."
E-206 Eu am zis, "Vindecare divină-tu spui că numai cei doisprezece apostoli au avut vindecare divină. Biblia a spus că Ştefan a mers jos la Samaria şi a scos draci şi a vindecat bolnavii, şi acolo era mare bucurie în cetate-şi el nu era unul din cei doisprezece. El nu era un apostol-el era un diacon." Amin!
E-208 Now, when you get that way, add it. But if you ain't got it that way, don't--don't try to add it. It won't work. It won't work on healing; it won't work on nothing else. See? It's got to blend in with the same material it's vulcanized to. That's right. You've got to add it: patience with God's promise. Yes, sir. Noah believed it and he had patience with God a hundred and twenty years.
E-207 Eu am zis, "Şi Pavel nu a fost unul din cei doisprezece care au fost în camera de sus, şi el avea darul de vindecare." Eu am zis, "Doar priveşte la darurile de vindecare. Şi drept înainte treizeci de ani mai tîrziu, el încă era în Corint ordinînd darul de vindecare în trup."
E-209 Moses--he had patience with God. Yes, sir. Said, "Moses, I've heard the cry of My people. I've seen their afflictions. I'm coming down to deliver them. I'm going to send you down."
E-208 Acum, acel fel de cunoştinţă pe care voi o învăţaţi din vreo carte, voi mai bine aruncaţi-o afară în bidonul de gunoi. Veniţi la ACEASTĂ Cunoştinţă-acela care Dumnezeu a zis, "El este acelaşi ieri, azi şi în veci," ziceţi, "Amin!" Da, domnule. Da, domnule. Nu la cei doisprezece, aceasta este pentru toţi. Cînd obţineţi acel fel de credinţă, cînd credinţa voastră punctează fiecare bucăţică din el cu un "Amin," atunci voi ziceţi, "În regulă," adaugă aceasta la ea.
E-210 And the little contrast there between him and God, and God showed him His glory. He said, "Here I go." When he once seen the glory of God (You see?), he had faith.
Said, "What's that in your hand, Moses?"
He said, "A stick."
He said, "Throw it down."
It turned into a serpent. He said, "Oh, my."
E-209 În al patrulea rînd... (Noi va trebui să ne grăbim deoarece eu sînt doar...) Acesta este un simţămînt aşa de bun să stau aici şi să vorbesc despre aceasta. În al patrulea rînd... adăugaţi cumpătarea. Oh, doamne. Noi venim la cumpătare. Acum, voi aveţi credinţă întîi. Voi trebuie să aveţi asta de la început. Apoi voi adăugaţi virtute la credinţa voastră (dacă ea este felul corect de virtute.) Apoi voi adăugaţi cunoştinţa (dacă ea este felul corect de cunoştinţă). Acum, voi urmează să adăugaţi cumpătarea.
E-211 He started... Said, "Take it up, Moses. If I'm able to turn it to a snake, I can turn it back again." Ahh. Amen. If God can give me a natural life, He can give me a spiritual Life. If God can give me the first birth, He can give me the second birth. Amen. If God can heal this by Divine healing, He can raise it up again to His glory in the last days. That's right.
E-210 Cumpătarea nu înseamnă: să încetezi să nu bei nici alcool aici. Nu, nu. Cumpătarea nu înseamnă cură alcoolică. Nu în acest caz. Aceasta este cumpătarea Bibliei-cumpătarea Duhului Sfînt. Aceea este doar una din pofta firii. Dar noi vorbim despre cumpătarea Duhului Sfînt. Aceasta înseamnă cum să-ţi controlezi limba-să nu fii un clevetitor; cum să-ţi controlezi temperamentul, nu să te mînii de fiecare dată cînd cineva vorbeşte împotriva ta. Oh, doamne, Doamne, mulţi din noi, urmează să cadă înainte ca noi să începem. Nu-i aşa? Atunci ne întrebăm de ce nu face Dumnezeu minuni în Biserica Lui şi lucruri pe care El obişnuia să le facă.
Adăugaţi aceste lucruri. Adăugaţi cumpătarea la aceasta.
Cumpătarea-cum să răspunzi în bunătate cînd ţi se vorbeşte cu mînie. Cineva zice, "Voi grămadă de holy rollers jos acolo." Nu săriţi afară şi să vă sufulcaţi mînecile, acum-nu asta, ci vorbiţi cu dragoste evlavioasă. Cumpătarea-bunătatea. Este acela felul în care voi vreţi să fiţi?
E-212 "I can throw this stick down and turn into a serpent; I can turn it back to a stick."
"Take it up by the tail." Moses reached down and got it; there it was a stick. Glory. He begin to add knowledge then. See?
"What's the matter with your hand, Moses?"
"Nothing."
"Put it in your bosom."
"All right, what about it?" white with leprosy...
"Oh, Lord, look at my hand."
"Put it back in your bosom, Moses." Put it back like that, turned out just like...
He begin to add them like this then. See? Yes, sir.
E-211 Cînd tu eşti enervat, nu enerva înapoi. Lasă ca El să fie exemplul tău. Cînd ei au zis, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, transformă aceste pietre în pîine." El ar fi putut să facă aceasta, şi să arate că El era Dumnezeu, dar El a avut cumpătare. Cînd ei L-au numit "Beelzebub," El a zis, "Eu vă iert pentru aceasta." Este adevărat? Ei i-au smuls mîini pline de barbă de pe faţa Lui, şi L-au scuipat în faţă, şi au zis, "Vino jos de pe cruce."
El a zis, "Tată iartă-i; ei nici măcar nu ştiu ce fac."
Cînd El avea darul-El cunoştea toate lucrurile căci în El era plinătatea dumnezeirii trupeşte. Ei L-au văzut înfăptuind minuni prin a le spune oamenilor ce era greşit cu ei, şi aşa mai departe, în felul acesta. Ei au pus o zdreanţă în jurul capului Său în felul acesta, în jurul ochilor Lui, şi-l loveau peste cap cu un băţ şi ziceau, "Profeţeşte; spune-ne cine Te-a lovit; noi Te vom crede." El avea cumpătare.
E-213 He got down there, and the first contrast he got down there. Come out there and said, "The Lord God said, 'Let my people go.' Pharaoh, I want you to know this: I've come as a representative of God. You must obey me."
Pharaoh said, "Obey? Do you know who I am? I'm Pharaoh. Obey you, a slave?"
E-212 Acum, dacă voi o aveţi în acest fel; adăugaţi-o la credinţa voastră. Dacă voi încă explodaţi şi vorbiţi nechibzuit, şi vă certa ţi, şi fierbeţi, şi vă agita ţi. Uh, uh. Voi nu a veţi nici... V oi nu puteţi adăuga aceea, deoarece ea nu se adaugă.
E-214 Said, "You'll obey me or perish. You'll do either one you want to." All right...?... Why? He knowed what he was talking about. He had a commission. He was down there; he'd talked to God. He had faith. He knowed where he was at.
You want me to obey you? Get out of here."
"I'll show you."
"Show me a sign." He throw a stick down: turned into a serpent.
E-213 Vedeţi, aceasta nu se vulcanizează. Voi nu aţi putea lua o bucată de cauciuc, voi ştiţi, şi să o vulcanizaţi la o bucată de fier. Aceasta doar nu va merge. Nu, el trebuie să fie flexibil întocmai cum este cauciucul, vedeţi. Şi cînd credinţa voastră şi cumpătarea voastră devine acelaşi fel de cumpătare a Duhului Sfînt pe care El a avut-o, atunci aceasta se va vulcaniza cu El. Voi sînteţi adăugaţi la acesta.
E-215 "Why, he said, "That cheap magician trick... Come here a minute. Come here, Jannes and Jambres. Throw your sticks down." They throwed them down, and they turned into a serpent. Said, "Now, you cheap thing come down here to me, an Egyptian, a Pharaoh of Egypt, and you come down here with some of your cheap magician tricks." Like some of your hoax you know, mind reading. You know what I mean. I hope you read...?... Mental telepathy or something. You see? Yeah. "Come down here with some of that." Said, "Well, we can do the same thing you do."
E-214 Cînd virtutea voastră este ca virtutea Lui, atunci aceasta se va adăuga la ea. Cînd cunoştinţa voastră este ca şi cunoştinţa Lui – "Eu vin să fac voia Ta, oh Dumnezeule." Cu Cuvîntul Tatălui, El a învins fiecare diavol. Cerurile şi pămîntul vor trece dar Cuvîntul nu va trece. Vedeţi, cînd voi aveţi acel fel de cunoştinţă, ea se va vulcaniza cu credinţa voastră. Cînd voi aveţi felul corect de cumpătare, cum El avea; aceasta se va vulcaniza. Dacă voi nu aveţi-doar una făcută de om, pe jumătate, credinţă îmbibată, sau cumpătare-"Oh, eu s-ar cuveni să-l pleznesc, dar dar poate mai bine nu, deoarece ei ar putea să-mi pună numele în ziar privitor la aceasta." Aceea nu este felul de cumpătare despre care vorbeşte EL Nu încercaţi să adăugaţi aceea; aceasta nu va merge. Dar cînd voi puteţi într¬adevăr cu dulceaţa din inima voastră să iertaţi pe fiecare om-păstraţi-vă pacea. Lăsaţi ca aceasta să treacă, vedeţi. Atunci ea se va vulcaniza. Voi puteţi adăuga asta la credinţa voastră.
E-216 What was Moses? He didn't say, "Oh, Mr. Pharaoh, I--I'm sorry, sir. I'll be your slave." No, sir. He stood still (Amen.), stayed right there. God said; just no doubt in his heart. "Hold your peace, I'll show you something."
E-215 Iuh! Nu-i de mirare că biserica este aşa de scurtă. Nu este aceasta corect? Nu-i de mirare.
E-217 When you've done exactly what He says do: seems like it went wrong, stand still. Be patient. Moses said, "You know when I was laid on that foundation there was patience laid on there, so I'll just wait and see what God will do.
E-216 Cînd eu spun, "Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi-zice Biblia-în Numele lui Isus Cristos," şi un trinitarian strict nu crede asta, va zice, "Acel anticrist bătrîn; El este un Numele lui Isus; El este un Isus numai." Ai grijă, băiete! Eu nu ştiu despre cumpătarea ta chiar acum.
E-218 There the old serpents was, crawling around, blowing and hissing at one another. First thing you know Moses' serpent went, "Gulp, gulp, gulp," and gulped them all down. He had patience.
They that wait upon the Lord,
Shall renew their strength.
They shall mount up with wings like an eagle. (Is that right? See? That's...)
They'll run and not be weary,
Walk and not faint...
See, just wait on the Lord. Have patience. See?
E-217 De ce nu vii şi să zici, "Hai să cugetăm aceasta împreună, Frate Branham. Mi-ar place să aud aceasta explicată." Atunci vino jos şi ascultă la aceasta; şi atunci aceasta este pusă chiar înaintea ta, şi apoi tu te îndepărtezi-noi vom ajunge la aceasta doar în cîteva minute, în evlavie.
E-219 Yes, sir. Then Israel was going to be taken out. The great contests came and took... Moses waited. Then he got into the wilderness. It's only about three or four day's journey; it's only forty miles from where he crossed there, right across where they crossed again. But Moses in the wilderness waited forty years. Patience. Amen. That's right. He waited forty years. Oh, yes, sir.
E-218 Dar cînd tu... cînd te pripeşti, vrei să sari la fiecare concluzie, uh-uh; nu este asta. Vedeţi? Tu nu ai cumpătarea Bibliei, încă atunci cînd faci asta. Cum să răspunzi înapoi. Atunci, dacă tu ai toate acestea, tu poţi adăuga aceasta la credinţa ta.
E-220 And we should have patience with one another too. See? One time, we get--we get so much impatient with one anothers. We think we got to be like Moses. Moses had patience with the people. Look at--that's what caused them not to go over. See, if you're trying to do something... Like I've tried to get this message over to the Tabernacle, to see that each member of the Tabernacle becomes this. It's hard to do. I've tried to have patience; this is thirty-three years (See?), have patience. Women still bob their hair still just the same. But just have patience; just have patience, wait. Have to. If you ain't got it, don't try to build on to this down here. Have patience.
E-219 Atunci, după aceea, în al patrulea rînd, voi vreţi să adăugaţi răbdare la credinţa voastră. "Dacă voi aveţi credinţă, ea lucrează răbdare," zice Biblia. Astfel aceasta este răbdare. Acum, acesta este următorul lucru care urmează să zidească această statură. Voi ştiţi că Dumnezeu are material real în clădirea Lui. Vedeţi cît de scunzi sîntem noi, fraţilor? Vedeţi unde sîntem noi? Vedeţi, noi avem glorie, noi avem strigăte, şi lucruri, deoarece noi avem credinţă; dar cînd noi ajungem jos la aceste lucruri aici, Dumnezeu nu ne poate zidi în statura aceea. El nu ne poate face la acel fel de loc. Avem toate celelalte lucruri noi cădem şi alunecăm jos cu ele. El nu-şi poate zidi Biserica Lui.
E-221 Even one time when that rebellion bunch of people had such impatience they caused Moses to do something that was wrong... But yet when it come to a show down, God got sick of their action. He said, "Separate yourself, Moses. I'll kill the whole bunch of them and start anew."
E-220 Răbdare cu ce? Ce fel de răbdare? Primul lucru este să avem răbdare cu Dumnezeu. Dacă voi aveţi credinţă reală veritabilă, voi veţi avea răbdare reală veritabilă, deoarece credinţa lucrează răbdare. Cînd Dumnezeu zice ceva, voi o credeţi. Aceasta-i tot. Voi aveţi răbdare atunci. "Păi, eu i-am cerut seara trecută să mă vindece, şi eu sînt tot aşa de bolnav în dimineaţa aceasta." Oh, doamne! Ce răbdare! Dumnezeu i-a spus lui Abraham, şi douăzeci şi cinci de ani mai tîrziu nu a fost nici măcar un semn; el încă a crezut aceasta. El a fost răbdător cu Dumnezeu. Puneţi-L întotdeauna înaintea voastră. Lăsaţi-L să fie următorul lucru de trecut. Voi nu puteţi trece peste El astfel doar ţineţi-L înaintea voastră. El a spus aşa, acum aceasta urmează să se întîmple. Ţineţi-L înaintea voastră. Aceasta-i corect.
Noe a avut răbdare. Noe a avut răbdare evlavioasă reală.
Dumnezeu a zis, "Eu voi distruge această lume cu ploaie," şi Noe a predicat 120 de ani. Multă răbdare-nici măcar rouă nu a căzut din Cer. Nu a fost nimic. Tot atît praf cum era întotdeauna pentru 120 de ani, dar el a fost răbdător.
E-222 He throwed himself in the breach and said, "God, don't do it." What? Patience with the people that was rebelling against him.
E-221 Apoi Dumnezeu încearcă răbdarea voastră. Aceasta-i adevărat. Dumnezeu îi încearcă. După ce El i-a spus lui Noe, acum El a zis, "Noe, Eu vreau ca tu să mergi înainte şi să intri în corabie. Eu am să mîn animalele acolo înăuntru. Eu vreau ca tu să intri şi să urci pînă sus la etaj, acum, aşa ca tu să poţi privi afară pe fereastra de sus. Acum, Eu vreau ca tu să intri acolo. Eu vreau ca tu să le spui acestor oameni, '"Mîine ceea ce am predicat pentru 120 de ani urmează să aibe loc.' În regulă, du-te acolo jos şi spune-le."
Ce era primul semn? Noe a intrat în corabie. Acolo nu era ploaie.
E-223 I wonder if we could do that? If you can't, don't try to build on this, because it--it don't change, you know. That's the way the first one is vulcanized into this, and that's the way every one of them has to be vulcanized. If you don't, you don't come to that statue of the dwelling place of the living God. You haven't got patience, patience with one another.
E-222 Noe s-a pregătit, şi-a îmbrăcat pelerina şi fiecare lucru astfel ca el să poată privi afară din cînd în cînd-era gata, dar ziua următoare, el ar fi putut să spună familiei lui şi nurorilor lui şi la toţi ceilalţi zicînd, "Oh, doamne, mîine voi o să vedeţi ceva ce nu aţi văzut niciodată, deoarece peste tot cerul are să fie negru, tunete şi fulgere urmează să aibe loc. Marea Sabie a lui Dumnezeu o să spintece cerurile. El o să condamne această grămadă de păcătoşi care ne-au respins pentru aceşti 120 de ani. Voi doar priviţi şi vedeţi." Vedeţi, unii din credincioşii pe jumătate zăboveau în jur şi niciodată nu vin înăuntru, voi ştiţi; noi încă îi avem, ştiţi voi.
Astfel ei au venit sus şi au zis, "Păi, poate că bătrînul a avut dreptate, aşa că noi vom merge sus şi aşteptăm cîteva zile sau aşteptăm cîteva ceasuri dimineaţa şi vedem."
Ziua următoare, în loc de un nor negru, iată soarele venind sus întocmai cum a venit întotdeauna. Noe a privit afară. Zicea, "Hei, acolo nu sînt nori!"
E-224 All right, the Hebrew children had patience. Sure they did. God had promised them, told them, "Don't you bow down to any image."
But they had patience, said, "Our God is able. But nevertheless, we're not going to bow to your image." See? Patience, knowing this, that God would raise him up in the last days. This life don't mean so much after all. See? "God will raise it up again in the last days. But when it comes to bowing to an image, we won't do it."
E-223 Omul acela, a venit sus şi a zis, "A-a-a-a-h, eu ştiam că tu erai unul din ei. Eu văd că tu zăboveşti în jur sus acolo!"
"Păi, scuzaţi-mă, Domnule, ha-ha; poate eu doar... Voi ştiţi doar entuziasmaţi... ha-ha-ha."
Dar Noe, el a avut răbdare. Zicea, "Dacă aceasta nu a venit astăzi, ea va fi aici mîine. "Aceasta-i corect.
De ce? Dumnezeu a spus aşa.
Cînd ţi-a spus El aceasta, Noe?"
E-225 "Now, we'll give Caesar's what's Caesar's, but when it comes to Caesar interfering with God, God's first. God said, 'Don't you bow to that image,' and I won't do it. Our God's able to deliver us, and if He don't, I'll not bow to the image."
Said, "All right, there's the furnace."
E-224 "În urmă cu 120 de ani. Eu am venit pînă aici, astfel eu doar aştept aici acum." Vedeţi, după o vreme noi aflăm că Dumnezeu a venit pînă aici aşteptînd după Biserică deasemeni, dar ea va fi acolo, nu vă îngrijoraţi. El a promis-o.
E-226 "Well," he said, "Oh, I guess, rain hard tonight and put it all out," but didn't do it. Still patient.
E-225 A aşteptat tot acest timp pentru o înviere. Acolo va fi una, nu vă îngrijoraţi. Dumnezeu a promis-o. Doar aşteptaţi răbdători. Voi adormiţi; voi aţi putea lua un pui de somn înainte de a se întîmpla, dar vă veţi trezi în timpul acela-El a promis-o. Ceea ce noi numim o aţipeală a morţii, voi ştiţi; ceea ce numim noi moarte-doar o mică aţipire, sau adormire în Cristos. Nu există un astfel de lucru ca murind în Cristos. Viaţa şi moartea nu există împreună. Noi doar luăm o aţipire. O aţipire din care prietenii noştri nu ne pot chema. Numai El este Acela care ne poate chema. "El va chema, iar eu Îi voi răspunde," a zis Iov. Iov este acum adormit de patru mii de ani. Nu vă îngrijoraţi, el se va trezi, nu vă îngrijoraţi. El încă aşteaptă.
Noe a aşteptat; a trecut ziua a patra-fără ploaie. Aceasta este în regulă, aceasta urmează să se întîmple. Eu pot să o aud pe D-na Noe venind în jur şi zicînd, "Tati, eşti tu sigur?"
E-227 Next morning when it was brought up before the courts, why there set the--Nebuchadnezzar; he said, "All right, boys, are you ready to remember me as your king?"
"Certainly, live forever, oh king."
"Now, bow down to my image."
"Oh, no."
E-226 "Nu vorbi în felul acesta." El a avut răbdare, deoarece el a avut credinţă. Da, Domnule, el a avut virtute. El avea cunoştinţă că Dumnezeu era drept. El avea cumpătare. El nu şi-a pierdut cumpătul şi să zică, "Păi, eu nu ştiu ce este cu toate acestea. Eu mi-am pierdut toată popularitatea acolo afară." Nu, nu. "La oameni nu le mai pasă de mine. Eu voi merge acolo afară şi voi începe iarăşi din nou." Nu, nu. El a avut răbdare. Dumnezeu a promis; Dumnezeu o va face. Dumnezeu o va face deoarece Dumnezeu a spus aşa.
E-228 "Well, you're going to burn up. You're wise men; you're smart. You've been a great help to us. You've been a blessing to our kingdom. Can't you understand I don't want to do this, but I've--I've made a proclamation here, and it's got to be done. I don't want to throw you in there. Oh, men, what's the matter with you?"
E-227 Eu pot să văd pe fiul lui venind în jur să zică, "Tati tu ştii..." (dîndu-şi mîna peste părul lui lung cărunt, voi ştiţi, şi el era în vîrstă de sute de ani, voi ştiţi şezînd acolo) zicea, "Eu ştiu că tu eşti un bătrîn patriarh. Eu te iubesc, Tăticule, dar putea să fi fost posibil ca tu să fi fost puţin greşit?"
"Oh nu, nu." "De ce?"
"Dumnezeu a zis aşa."
"Bine, Tati, sînt şase zile de cînd noi am şezut aici sus.
E-229 "I know that sounds all right, but our God's able to deliver us. But nevertheless..." had patience. Started walking up the ramp, one looked to the other one, "It's all right? It's all right. We got patience." Went one step, God wasn't there. Two steps, He wasn't there. Three steps, four steps, five steps, just kept on going; still He wasn't there; and he stepped right off into the fiery furnace. They had patience; but He was there. See, just enough fire hit them to burn their latches off their hands and feet. And then when they hit the bottom of the pit, He was there. See, they had patience.
E-228 Şezînd aici sus în această mare corabie veche uscată, şezînd chiar aici. Ea este toată cu smoală înăuntru şi-n afară, şi în toţi aceşti ani noi am construit la ea; şi tu ai stat acolo afară şi ai predicat pînă ai încărunţit şi ai chelit, şi iată-te aici sus acum încercînd să spui cutare-şi-cutare lucru, şi oamenii rîd şi aruncă cu roşii stricate şi alte lucruri în coasta acesteia. Uite acolo ce faci tu. Păi tu ştii..."
"Fii răbdător, fiule."
"Eşti tu sigur?"
"O SĂ PLOAIE!"
Nora lui a zis, "Tată, tu ştii eu..."
"O SĂ PLOAIE!"
"Dar noi am aşteptat toţi aceşti ani; noi ne-am pregătit, şi tu ne-ai zis că urma să ploaie cu o săptămînă în urmă. Iar noi sîntem aici, şi uşile sînt toate închise, şi iată-ne aici umblînd înăuntru în jur şi soarele doar pîrleşte drept în jos aşa cum a fost."
"DAR O SĂ PLOAIE!"
"De unde ştii tu?"
"Dumnezeu a zis aşa."
Acum cînd voi ajungeţi în felul acela, adăugaţi aceasta.
E-230 Daniel, the same way, Daniel had patience. Sure. He wasn't going to give up. No, sir. What did he do? He opened them windows and prayed anyhow; it was a requirement of God. He had patience. He waited on God, knowing God was able to keep His Word. They throwed him in the lions' den; said, "We'll let the lions eat you up."
E-229 Dar dacă voi nu o aveţi în acest fel, nu încercaţi să o adăugaţi. Aceasta nu va merge. Aceasta nu va lucra la vindecare, aceasta nu va lucra la nimic altceva. Vedeţi? Aceasta trebuie să se îmbine înăuntru cu acelaşi material la care este vulcanizat. Asta-i corect. Voi trebuie să o adăugaţi. Răbdarea cu promisiunea lui Dumnezeu. Da, domnule. Noe a crezut aceasta şi el a avut răbdare cu Dumnezeu 120 de ani. Da, domnule.
Moise-el a avut răbdare cu Dumnezeu. Da, domnule.
"Moise, Eu am auzit strigătul poporului Meu. Eu am văzut nenorocirile lor. Eu cobor să-i eliberez. Eu am să te trimit jos." Şi micul contrast acolo între el şi Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a arătat slava Lui. El a zis, "Iată eu merg." Cînd a văzut odată slava lui Dumnezeu, vedeţi voi, el a avut credinţă.
E-231 He said, "That's all right." He had patience. Why? "Well, I've waited all this time on God. If I have to wait a few more thousand years, I'll raise up again in the last days, so got patience; just wait."
E-230 A zis, "Ce este acela în mîna ta, Moise?"
El a zis, "Un toiag."
El a zis, "Aruncă-l jos."
Acesta s-a transformat într-un şarpe. El a zis, "Oh doamne."
A zis, "Ia-l sus, Moise. Dacă Eu sînt în stare să-l transform într-un şarpe, Eu îl pot transforma înapoi din nou." Amin! Dacă Dumnezeu poate să-mi dea o viaţă naturală, El poate să¬mi dea o Viaţă spirituală! Dacă Dumnezeu poate să-mi dea prima naştere, El poate să-Mi dea a doua Naştere! Amin! Dumnezeu îl poate vindeca prin vindecare divină, El îl poate învia din nou spre slava Lui în zilele din urmă!
E-232 Paul had patience. Certainly did. Look what Paul had to do.
E-231 "Eu pot să arunc acest toiag jos; el se va transforma într-un şarpe; Eu îl pot transforma înapoi într-un toiag."
"Ia-l sus de coadă!" Moise s-a aplecat jos şi l-a luat-iată că era un toiag. El a început să adauge cunoştinţa atunci.
"Care-i treaba cu mîna ta, Moise?"
"Nimic."
"Pune-o în sînul tău."
"În regulă, ce zici de aceasta?" – albă cu lepră.
"Oh, Doamne, priveşte la mîna mea!"
"Pune-o înapoi în sînul tău, Moise." Pune-o înapoi în felul acesta-s-a transformat întocmai ca...
El a început să le adauge în felul acesta atunci. Da, domnule.
E-233 Talk about patience; how about the Pentecostal people? As long as they've got the commission, "Wait until. (See?) Wait until you're endued with power."
"How long?"
"It ain't no question how long it will be." They just got the answer: "Wait until."
E-232 El a ajuns acolo jos, şi primul contrast... el a ajuns acolo jos. A venit acolo şi a zis, "Domnul Dumnezeu a zis, 'Lasă pe poporul Meu să plece'. Faraon, eu vreau ca tu să ştii aceasta: eu am venit ca un reprezentant al lui Dumnezeu. Tu trebuie să mi te supui."
Faraon a spus, "Supun? Tu ştii cine sînt eu? Eu sînt Faraon.
Supun ţie-un sclav?"
A zis, "Te vei supune mie sau pieri. Tu poţi face oricum vrei tu." De ce? El ştia despre ce vorbea el. El avea o însărcinare. El a fost acolo jos, şi el a vorbit cu Dumnezeu. El avea credinţă. El ştia unde era el.
"Tu vrei să mă supun ţie? Ieşi afară de aici!"
"Eu îţi voi arăta ţie."
"Arată-mi un semn." El a aruncat jos un toiag; s-a transformat într-un şarpe.
E-234 They went up there and said, "All right, boys, maybe in fifteen minutes now the Holy Spirit's going to be on us, and we're going to have our ministry." Fifteen minutes passed: nobody. One day passed, no... Two, three, four, five, six, seven... Some of them might've said, "Hey, don't you think we already got it?"
"No, no, no, no." That's right.
"You better come on out, boys."
E-233 "Păi," el a zis, "acel truc ieftin de magician! Vino aici un minut. Veniţi aici, Iane şi Iarnbre. Aruncaţi-vă jos toiegele voastre." Ei le-au aruncat jos, şi ele s-au transformat într-un şarpe. A zis, "Acum, tu lucru ieftin vii aici jos la mine, un Egiptean, un Faraon al Egiptului. Şi tu vii aici jos cu unele din trucurile tale ieftine de magician" -Unele din păcălelile tale ştii tu-citirea gîndului, (Voi ştiţi ce vreau eu să spun. Eu sper că voi citiţi.) Telepatie mintală sau ceva. "Vii jos aici cu ceva din aceea." A zis, "Păi, noi putem face acelaşi lucru pe care-l faci tu."
"Ce era Moise? El nu a zis, "Oh, D-le Faraon, îmi pare rău, Domnule. Eu voi fi sclavul tău." Nu, Domnule. El a stat liniştit! Amin! A stat chiar acolo! Dumnezeu a zis-acolo nu a fost îndoială în inima lui. "Păstrează-ţi pacea, Eu îţi voi arăta ceva."
E-235 Devil said, "You--you--you know you've already got what you want. Go on and start your ministry."
E-234 Cînd tu ai făcut exact ceea ce a zis El să faci: se pare că aceasta a mers greşit, stai liniştit. Fii răbdător. Moise a zis, "Tu ştii cînd eu am fost pus pe temelia aceea acolo s-a pus răbdare pe ea, astfel că eu doar voi aştepta şi să văd ce va face Dumnezeu.
E-236 "No, no, we ain't got it yet, because He said, 'There will come a--what would take place in the last days. With stammering lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest, that I said,'" See? Isaiah 28:19 said... This is--this is it. You--you'll get it when... "Why, we'll know when it comes. We'll know when it comes. We'll know it. It's promised of the Father." There they waited nine days, and then on the tenth day... Now, you're there. They had patience to wait.
E-235 Acolo erau şerpii vechi, tîrîndu-se în jur, suflînd şi sîsîind unul la altul. Primul lucru voi ştiţi şarpele lui Moise a mers, "Hap, hap, hap," şi i-a înghiţit pe toţi. El avea răbdare.
"Cei ce aşteaptă după Domnul,
Îşi vor reînnoi tăria.
Ei se vor înălţa cu aripi ca un vultur." (Este aceasta corect)
Ei vor alerga şi nu vor obosi,
Vor umbla şi nu vor slăbi..."
Doar aşteptaţi după Domnul. Aveţi răbdare.
E-237 Now, if you've got that kind of patience after God gives you a promise, and you see it in the Bible, "It's mine," then wait. Then if you've got that kind of patience, add it to your faith. You see how high you're getting now? You're getting way up here now. All right. (The clock hand's getting way around too, isn't it?)
E-236 Da, domnule. Apoi Israel urma să fie scos afară. Marele contrast a venit şi Moise a aşteptat. Apoi el a ajuns în pustie. Aceasta era numai o călătorie cam de trei sau patru zile-erau numai patruzeci de mile de unde a traversat el acolo, chiar dincolo unde ei au traversat din nou-dar Moise în pustie a aşteptat patruzeci de ani. Răbdare, aceasta-i adevărat. El a aşteptat patruzeci de ani. Oh, da domnule.
Şi noi ar trebui să avem răbdare unul cu altul, deasemeni.
• dată, noi devenim aşa de mult nerăbdători unul cu altul. Noi ne gîndim că trebuie să fim ca Moise. Moise a avut răbdare cu poporul. Priviţi, aceea este ceea ce i-a determinat să nu meargă dincolo. Vedeţi, dacă voi încercaţi să faceţi ceva-aşa cum eu am încercat să aduc acest mesaj acolo la Tabernacol, să văd că fiecare membru din Tabernacol devine astfel. Aceasta este greu s-o faci. Eu am încercat să am răbdare-aceasta este de treizeci şi trei de ani. Am răbdare. Femeile încă îşi scurtează părul (întocmai la fel.) Dar doar am răbdare-doar am răbdare, aştept. Trebuie. Dacă tu nu o ai, nu încerca să zideşti pe aceasta aici jos. Ai răbdare.
E-238 All right. All right, add this to your faith, always putting Him before you, remembering, it was He that promised. Wasn't me promised; wasn't the pastor promised (our Brother Neville); it wasn't some other minister promised; it wasn't some priest or pope, wasn't no man of the earth; it was God made the promise. And God's able to keep everything He promised.
E-237 Chiar o dată cînd acea grămadă de oameni răzvrătiţi au avut o aşa nerăbdare că ei l-au determinat pe Moise să facă ceva ce era greşit. Dar totuşi cînd s-a ajuns la o expunere, Dumnezeu s-a scîrbit de acţiunea lor. El a zis, "Separă-te, Moise. Eu voi omorî întreaga grămadă a lor şi încep din nou."
E-239 All right. If you've got that kind of faith to know that God promised it... Say, "Brother Branham, I'm sick. I need healing awful bad." Accept it. It's a gift given to you. Yes, sir. If thou canst believe, "Well," you say, "I do believe." Then forget it. That's all. It's all over. See? Have patience.
E-238 El s-a aruncat în spărtură şi a zis, "Dumnezeule, nu fă aceasta." De ce? Răbdare cu poporul care s-a răzvrătit împotriva lui.
Mă întreb dacă noi am putea face aceasta? Dacă voi nu puteţi, nu încercaţi să zidiţi pe aceasta, deoarece ea nu se schimbă. Acesta-i felul prin care prima este vulcanizată în aceasta, şi acesta-i felul în care fiecare din ele trebuie să fie vulcanizate. Dacă nu, voi nu veniţi la statura aceea de loc de locuinţă al Dumnezeului celui Viu. Voi nu aveţi răbdare. Răbdare unul cu altul.
În regulă, copiii Evrei au avut răbdare. Ei sigur au avut.
E-240 If you've got patience... If you're not, you're crumbling off this building here. See? It'll knock all the rest of it down, that one thing. You've got to have that. Don't add it, because it'll wreck your building. If you haven't got patience, if you haven't got virtue to add to your faith that you say you've got, and if you haven't got any faith, and try to put virtue on it, it'll break your faith down. So you say, "Well now, wait a minute. Maybe this is all a mistake anyhow. Maybe God isn't God. Maybe there is no God." See, it'll break the thing right in two. See?
E-239 Dumnezeu le-a promis-le-a spus, "Să nu vă închinaţi la vreun chip." Dar ei au avut răbdare. Ziceau, "Dumnezeul nostru este în stare, dar oricum noi nu o să ne închinăm la chipul tău." Răbdare-cunoscînd aceasta, că Dumnezeu îl va învia din nou în zilele din urmă. La urma urmei această viaţă nu înseamnă prea mult. Dumnezeu îl va învia din nou în zilele din urmă, dar cînd se ajunge la închinarea la un chip, noi nu o vom face.
"Acum, noi vom da Cezarului ce este al Cezarului, dar cînd se ajunge la Cezar să se amestece cu Dumnezeu, Dumnezeu este primul. Dumnezeu a zis, 'Să nu vă închinaţi la chipul acela,' şi eu nu o voi face. Dumnezeul nostru este în stare să ne scape, şi dacă El nu ne scapă, eu nu mă voi închina la chip."
El a zis, "În regulă, acolo este cuptorul."
"Păi," a zis el, "Eu presupun că va ploua tare deseară şi-l va stinge tot," dar nu a făcut-o. Încă răbdare.
E-241 But if you've got genuine faith, then put genuine virtue to it, then genuine knowledge, then genuine temperance, then genuine patience. See, you're moving right on up the line. All right.
E-240 Dimineaţa următoare cînd el a fost adus în faţa tribunalului, acolo şedea Nebucadneţar; el a zis, "În regulă, băieţi, sînteţi voi gata să mă amintiţi ca împăratul vostru?"
"Desigur, să trăieşti veşnic, oh împărate."
"Acum, plecaţi-vă jos la chipul meu."
"Oh,nu!"
E-242 Fifthly, add godliness. Oh, my. Godliness to be added... What does godliness mean? I looked in four or five dictionaries and couldn't even find what it meant. Finally, I was down at Brother Jefferies there; we found it in the--in a dictionary. "Godliness" means "to be like God."
E-241 "Păi, voi o să ardeţi. Voi sînteţi oameni înţelepţi, voi sînteţi deştepţi. Voi ne-aţi fost un mare ajutor. Voi aţi fost o binecuvîntare, pentru împărăţia noastră. Nu puteţi voi înţelege că eu nu vreau să fac asta, dar eu am făcut o proclamaţie aici, şi aceasta trebuie să se facă. Eu nu vreau să vă arunc acolo. Oh oamenilor, ce se întîmplă cu voi?"
E-243 Oh, my. After you've got faith, virtue, knowledge, temperance, patience, then be like God. Whew. You say, "I can't do that, Brother Branham." Oh, yes you can. Let me just read you a few Scriptures here just a minute: Matthew 5:48. We'll take this one and see what it sounds like: Matthew 5:48, and see if you're supposed to be like God. You know the Bible says, "Ye are gods." Jesus said so. Why? All the virtue... All the things that's in God's in you. Matthew 5:48 "Be ye..." (Jesus speaking in the beatitudes) "Be ye therefore (p-e-r-f-e-c-t, what's that?) perfect, even as your Father in heaven is perfect." You got way up here now 'fore you have to do that. All these things has to be added first. Then when you get up here, He's asked you now to be perfect, godliness, sons and daughters of God. That's right. How many things I could say along that line.
E-242 "Eu ştiu că asta sună în regulă, dar Dumnezeul nostru este în stare să ne scape dar oricum..." Aveau răbdare. Astfel au început să păşească sus pe rampă; unul uitîndu-se la celălalt, "Este în regulă? Este în regulă. Noi avem răbdare." Au mers un pas-Dumnezeu nu era acolo. Doi paşi-El nu era acolo. Trei paşi... patru paşi... cinci paşi; doar continuau să meargă¬totuşi El nu era acolo; şi el a păşit drept jos în cuptorul aprins. Ei aveau răbdare; dar El era acolo. Vedeţi, doar căldură de foc suficientă să le ardă legăturile de la mîini şi picioare, şi apoi cînd au atins fundul gropii, El a fost acolo. Ei au avut răbdare.
E-244 Let's turn to Ephesians 4 and find out over here what in the Book of Ephesians it says about this thing too, about how we should, how we should do. Ephesians the 4th chapter and begin with the 12th verse: Ephesians 4 and begin with the 12th verse. All right, let's begin up here at the 11th verse.
E-243 Daniel, în acelaşi fel. Daniel a avut răbdare. Sigur. El nu urma să renunţe. Nu, Domnule. Ce a făcut el?-a deschis ferestrele acelea şi s-a rugat oricum-aceasta era o cerinţă a lui Dumnezeu. El a avut răbdare. El a aşteptat după Dumnezeu, ştiind că Dumnezeu era în stare să-şi ţină Cuvîntul Său. Ei l-au aruncat în groapa cu lei; au zis, "Noi vom lăsa leii să te mănînce."
El a zis, "Aceasta este în ordine." El avea răbdare. De ce?
"Păi, eu am aşteptat tot timpul acesta pe Dumnezeu. Dacă eu trebuie să aştept încă cîteva mii de ani, eu voi învia din nou în zilele din urmă, astfel eu am răbdare; doar aştept."
Pavel avea răbdare. Desigur avea. Priviţi ce avea Pavel de făcut.
Vorbim despre răbdare; cum este cu poporul Cincizecimii?
Atît timp cît ei au avut însărcinarea, "Aşteptaţi pînă-aşteptaţi pînă sînteţi înzestraţi cu putere."
"Pînă cînd?"
E-245 And he gave some apostles; and some, prophets;... (Remember last night: don't try to take the other man's office. See?)... and some, evangelists; and some, pastors and some teachers;
E-244 "Nu se pune întrebarea pînă cînd va dura aceasta"-ei doar au răspunsul. Aşteptaţi pînă. Ei au mers acolo sus şi au zis, "În regulă, băieţi, poate în cincisprezece minute de acum Duhul Sfînt o să fie peste noi, şi noi urmează să avem slujba noastră." Cincisprezece minute au trecut-nimeni. O zi a trecut-nici unul. Două, trei, patru, cinci, şase, şapte. Unii dintre ei ar fi putut să zică, "Hei, nu credeţi voi că noi deja îl avem?"
"Nu, nu, nu, nu."
"Voi mai bine veniţi afară, băieţi."
Diavolul a zis, "Voi ştiţi că deja aveţi ceea ce voi vreţi.
Mergeţi înainte şi începeţi slujba voastră."
E-246 For the perfecting of... (God... Does it read like that? The perfecting of what? Saints. Who are the saints? The sanctified ones, the ones who started from down here.)... perfecting of the saints, for the work of the ministry:... (The ministry of Jesus Christ)... for the edifying of the body of Christ: (For the edifying, building it up, edifying...)
E-245 "Nu, nu, noi nu îl avem încă, deoarece El a zis, 'Acolo va veni un... (ce va avea loc în zilele din urmă). Cu buze bîlbîitoare şi alte limbi voi vorbi Eu acestui popor, şi aceasta este odihna, de care Eu am zis'." (Isaia 28: 19) El a zis, aceasta este ea. Voi îl veţi primi cînd-voi veţi şti cînd vine acesta. "Noi vom şti cînd vine acesta. Noi îl vom cunoaşte-promis de Tatăl." Ei au aşteptat nouă zile, şi apoi în a zecea zi-acum voi sînteţi acolo; ei aveau răbdare să aştepte.
E-247 Until--till we all come into the unity of the faith, and the knowledge of the Son of God, into the perfect man,... (Unto the assurance, oh, my.)... unto the measure of the statue of the fulness of Christ:
E-246 Acum, dacă voi aveţi acel fel de răbdare după ce Dumnezeu vă dă o promisiune şi voi o vedeţi în Biblie – "Ea este a mea;" atunci aşteptaţi. Atunci dacă voi aveţi acel fel de răbdare, adăugaţi-o la credinţa voastră. Voi vedeţi cît de înalt ajungeţi acum? Voi ajungeţi sus de tot aici acum. În regulă. (Arătătorul ceasului merge mult în jur, deasemeni.)
În regulă, adăugaţi aceasta la credinţa voastră, întotdeauna punîndu-1 pe El înaintea voastră, amintindu-vă, EL ERA ACELA CARE A PROMIS. Nu eram eu, care a promis; nu era păstorul, care a promis, (Fr. nostru Neville); acesta nu era vreun alt predicator care a promis; acesta nu era vreun preot sau papă; nu era nici un om de pe părnînt; acesta era Dumnezeu, care a făcut promisiunea, şi Dumnezeu este în stare să ţină tot ceea ce El a promis.
E-248 Perfect, takes godliness. You have to add to your faith, godliness. See you start off down here with virtue, then you go to knowledge; then you go to temperance; then you go to patience; now you're on godliness--godliness. Oh, my, our time's getting away, I see. But you know what godliness meant. You sing this song:
To be like Jesus,
To be like Jesus;
On earth I long to be like Him.
All through life's journey
From earth to Glory,
I only ask to be like Him.
E-247 În regulă, dacă voi aveţi acel fel de credinţă şi ştiţi că Dumnezeu a promis aceasta... Ziceţi, "Frate Branham, eu sînt bolnav. Eu am nevoie de vindecare îngrozitor de mult." Accept-o. Acesta este un dar dat vouă. Da, Domnule, dacă tu poţi să crezi. "Păi," voi ziceţi, "Eu cred." Atunci uită-o. Asta-i tot. Aceasta totul s-a sfîrşit. Vedeţi, aveţi răbdare.
E-249 That's godliness. When He was smite on one side of the face, He turned the other one. When He was spoken rough to, He didn't speak; He didn't rile back (See?), godly, always looking for one thing. "I always do that which pleases the Father." Amen. Yes, sir. Always: that's godliness.
E-248 Dacă voi aveţi răbdare-dacă voi nu sînteţi, atunci voi dărîmaţi această clădire. Aceasta va arunca tot restul din ea jos; acel singur lucru. Voi trebuie să aveţi asta. Nu o adăugaţi, deoarece ea va ruina clădirea voastră. Dacă voi nu aveţi răbdare-dacă voi nu aveţi virtute să adăugaţi la credinţa voastră (de care voi ziceţi că o aveţi) şi dacă voi nu aveţi ceva credinţă şi încercaţi să puneţi virtute pe ea, aceasta vă va rupe jos credinţa voastră. Astfel voi ziceţi, "Păi acum, aşteaptă un minut. Poate că aceasta este totul o greşală oricum. Poate că Dumnezeu nu este Dumnezeu. Poate că nu există Dumnezeu." Vedeţi, voi veţi rupe lucrul drept în două.
Dar dacă voi aveţi credinţă veritabilă, atunci puneţi virtute veritabilă pe ea, apoi cunoştinţă veritabilă, apoi cumpătare veritabilă, apoi răbdare veritabilă. Voi vă mişcaţi drept înainte sus pe linie.
În regulă, în al cincilea rînd, adăugaţi evlavie. Oh doamne.
Evlavia să fie adăugată. Ce înseamnă evlavia? Eu m-am uitat în patru sau cinci dicţionare şi nici măcar nu am putut să aflu ce înseamnă aceasta. În final, am fost jos la Fratele Jefferies acolo-noi am aflat într-un dicţionar. Evlavie înseamnă să fii ca Dumnezeu.
E-250 See, after you done come from here, to here, to here, to here, to here, to here; now you're coming into the full statue now of a son of God. But you've got to have this, plus all this. And you can't even start until you get this.
E-249 Oh, doamne. După ce voi aţi obţinut credinţă, virtute, cunoştinţă, cumpătare, apoi să fiţi ca Dumnezeu. Voi ziceţi, "Eu nu pot face asta, Frate Branham." Oh da voi puteţi. Lăsaţi-mă doar să vă citesc cîteva Scripturi aici doar un minut-Matei 5:48. Noi o vom lua pe aceasta şi să vedem cum sună ea-Matei 5:48-şi să vedem dacă voi trebuie să fiţi ca Dumnezeu. Voi ştiţi că Biblia spune, "Voi sînteţi dumnezei." Isus a spus aşa. De ce? Toate lucrurile care sînt în Dumnezeu sînt în voi. Matei 5:48 "Fiţi voi..." (Isus vorbind în fericirile) "Fiţi voi de aceea" P-E-R-F-E-C-T-(ce este aceasta) "Perfect, precum Tatăl vostru din Cer este perfect." Voi aţi ajuns sus de tot aici acum înainte ca voi să trebuiască să faceţi aceasta. Toate aceste lucruri trebuie să fie adăugate mai întîi. Atunci ne urcăm sus aici, El v-a cerut acum să fiţi perfecţi-evlavie-fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Aceasta-i corect. Cîte lucruri aş putea să spun în linia aceea.
E-251 Now, you remember the blackbird with peacock feathers. Don't forget him. See? Don't try to add it till you're actually borned again, 'cause you--it won't work. It just... You can't make it work. It'll come to this, or this here; it'll crumble somewhere. But when you get down here to genuine borned again dove, then you don't add nothing. It adds to you (See?), comes on up.
E-250 Să întoarcem la Efeseni 4 şi să aflăm aici ce-în Cartea despre Efeseni spune despre acest lucru deasemeni, despre cum trebuie să facem. Efeseni capitolul al 4-lea şi începem cu versetul al 12-lea. Efeseni 4 şi începem versetul al 12-lea. În regulă, să începem sus aici la al 11-lea verset.
"Şi El a dat pe unii apostoli; şi unii, profeţi;" (amintiţi-vă seara trecută-nu încercaţi să luaţi slujba celuilalt om) "şi unii, evanghelişti; şi unii, păstori şi învăţători;
Căci perfecţionarea lui Dumnezeu," (Se citeşte aceasta în acest fel? Perfecţionarea a ce? Sfinţilor¬Cine sînt sfinţii?-Cei sfinţiţi.)
Acei care au început de aici de jos. "Perfecţionarea sfinţilor, pentru lucrarea de slujbă," (slujba lui Isus Cristos) "pentru edificarea trupului lui Cristos:" (pentru edificarea, zidind-o în sus, edificînd).
E-252 All right. Coming in to perfection now... All right. Then sixthly, let's add, the Bible said here, adding brotherly love--brotherly kindness. Now, that's a good one. Right here, the sixth one--seventh. All right, adding brotherly kindness. All right. When we get to that, brotherly kindness, put yourself in his place on the matter. Now, you say, "My brother sinned against me," said Peter, "Shall I forgive him?" He said, "Seven times a day?"
E-251 "Pînă noi toţi ajungem în unitatea credinţei, şi [a] cunoştinţa Fiului lui Dumnezeu, într-un om perfect, " (înspre asigurarea, oh doamne) "înspre măsura staturii plinătăţii lui Cristos:"
Perfect; necesită evlavie. Voi trebuie să adăugaţi la credinţa voastră, evlavie. Vedeţi voi începeţi de aici de jos cu virtute, apoi voi mergeţi la cunoştinţă, apoi voi mergeţi la cumpătare, apoi mergeţi la răbdare, acum sînteţi la evlavie¬evlavie. Oh doamne, timpul nostru se duce, dar voi ştiţi ce înseamnă evlavie. Voi cîntaţi cîntarea:
"Să fiu ca Isus, Să fiu ca Isus;
Pe pămînt doresc să fiu ca El.
Prin toată călătoria vieţii
De pe părnînt spre Glorie,
Eu cer numai să fiu ca El."
E-253 He said, "Seventy times seven." See, brotherly kindness. Now, you see, if a brother's all out of tune, don't be impatient with him. See? No. See? Be kind to him. Go anyhow.
E-252 Aceasta-i evlavia. Cînd El a fost lovit pe o parte a feţei, El a întors-o pe cealaltă. Cînd Lui i s-a vorbit brutal, El nu a vorbit, El nu a răbufnit înapoi. Vedeţi, evlavia. Întotdeauna căutînd un lucru. "Eu întotdeauna fac ceea ce place Tatălui." Da, domnule, întotdeauna; aceea este evlavia.
Vedeţi, după ce voi aţi venit de aici, pînă aici, pînă aici, pînă aici, pînă aici, pînă aici; acum voi veniţi în statura plinătăţii, acum, a unui fiu de Dumnezeu. Dar voi trebuie să aveţi aceasta, plus toate acestea şi voi nici măcar nu puteţi începe pînă cînd obţineţi aceasta.
Acum, amintiţi-vă de pasărea neagră cu pene de păun. Să n-o uitaţi, vedeţi. Să nu încercaţi să adăugaţi aceasta pînă cînd nu sînteţi de fapt născuţi din nou, deoarece aceasta nu va merge. Voi nu o puteţi face să meargă. Ea va ajunge la aceasta, sau aceasta de aici-ea se va prăbuşi undeva. Dar cînd voi ajungeţi jos aici la porumbelul veritabil născut din nou, atunci voi nu adăugaţi nimic. Aceasta se adaugă la voi; vine înainte în sus.
E-254 Somebody said not long ago, said, "How can you believe these things the way you do and still go to the Assemblies of God, and the Oneness, all the rest of them? Well, see, brotherly kindness (See?), hoping someday. See? Patience with him (See?), temperance, enduring with him, knowledge to understand what he believes. And remember, it's in his heart. That's what it is; virtue in yourself to let it go out with kindness, meekness to him; having faith that someday God will bring him in. See? Brotherly kindness, the seventh thing. One, two, three, four, five, six, seven. See? Seven things.
E-253 În regulă, venind în perfecţiune acum. În regulă, apoi în al şaselea rînd, să adăugăm (Biblia a zis aici adăugînd) dragostea frăţească-bunătatea frăţească. Acum, aceea este una bună. Chiar aici, a şasea. (A şaptea). În regulă, adăugînd bunătatea frăţească. În regulă, cînd noi ajungem la aceasta, (bunătate frăţească) puneţi-vă în locul lui în chestiune. Acum, voi ziceţi, "Fratele meu a păcătuit împotriva mea," A spus Petru, "Să-l iert eu?" El a zis, "De şapte ori pe zi?"
El a zis, "De şaptezeci de ori şapte."
Vedeţi, bunătate frăţească. Acum, voi vedeţi, dacă un frate este cu totul dereglat, să nu fiţi nerăbdători cu el. Nu. Fii bun cu el. Mergi oricum.
E-255 Then... Now, you're coming. Next thing then add charity, which is love. That's the capping stone. One of these days in the church...
E-254 Cineva a spus nu cu mult în urmă, a zis, "Cum poţi tu să crezi aceste lucruri în felul în care tu le crezi şi totuşi să mergi la Adunările lui Dumnezeu şi Unitarieni şi în toate celelalte locuri? Bunătate frăţească- sperînd că într-o zi... răbdare cu el, cumpătare-îndurînd cu el; cunoştinţa să înţelegi ce crede el, şi aminteşte-ţi că aceasta este în inima lui, aceasta este de fapt; virtute în tine însuţi să o laşi să iese cu bunătate, blîndeţe către el, avînd credinţă că într-o zi Dumnezeu îl va aduce înăuntru. Bunătate frăţească-al şaptelea lucru. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte. Şapte lucruri.
Apoi, acum voi veniţi. Următorul lucru atunci adăugaţi caritate, care este iubire. Aceea este piatra de vîrf. Într-una din aceste zile în biserică...
E-256 Now, please, let it be known on the tape and wherever more, I'm not teaching this as a doctrine, what I'm going to say now. But I'm just want to show you that, by the help of God, what it really is, that the first Bible that God ever wrote was the Zodiac in the skies. It starts off with a virgin. It ends up with Leo the lion. And when I get into that Sixth and Seventh Seal, you'll find out when that other Seal was opened, the Zodiac mark of that place was cancer, the cross fish. That's the cancer age we're living in now revealed. And the next thing the seal tore off, it revealed Leo the lion, the second coming of Christ. He comes the first through the virgin; He comes next Leo the lion. I'll bring this through these... Now, I don't whether I'm going to have time this morning: going to do the best I can to show you that these steps are in the pyramid just exactly, the second Bible God wrote. Enoch wrote them and put them in a pyramid.
E-255 Acum, vă rog (să fie aceasta ştiut pe bandă... oriunde mai mult eu nu învăţ) aceasta este o învăţătură-ceea ce eu urmează să spun acum. Dar eu vreau doar să vă arăt asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ce este aceasta într-adevăr că prima Biblie pe care a scris-o vreodată Dumnezeu era Zodiacul în ceruri. Acesta începe cu o fecioară. El se sfîrşeşte cu leul Leo. Şi cînd eu ajung în acea a Şasea şi a Şaptea Pecete, voi veţi afla că atunci cînd a fost deschisă cealaltă Pecete, semnul Zodiacului din acel loc era cancer, peştele încrucişat. Aceea este epoca cancerului în care trăim noi acum. Descoperită. Şi lucrul următor pe care pecetea l-a sfîşiat, ea a descoperit leul Leo-a doua venire a lui Cristos. El vine întîi la fecioară; el urmează să vină leul Leo. Eu voi aduce aceasta prin aceste... Acum, eu nu-dacă noi vom avea timp în această dimineaţă... urmează să fac cît pot eu de bine să vă arăt că aceste trepte sînt în Piramide întocmai exact-a doua Biblie pe care a scris-o Dumnezeu. Enoh le-a scris şi le-a pus într-o piramidă.
E-257 And the third (God always is perfected in the third) then He made Himself His Word. Here. Now, remember, in the pyramid... (I guess many of you soldiers and things was in Egypt.) The pyramid hasn't got a cap on it: never been. The--the Stone was Scone and everything else they got, but still...
E-256 Şi a treia, (Dumnezeu este întotdeauna perfectat în trei) apoi El s-a făcut pe Sine Cuvîntul Lui. Acum amintiţi-vă, în piramidă... (Eu presupun că mulţi dintre voi soldaţilor şi alţii aţi fost în Egipt.) Piramida nu are un vîrf pe ea. Niciodată nu avea. Piatra a fost nesocotită şi toate celelalte ce ei au, dar totuşi...
Dacă voi aveţi o bancnotă de un dolar în buzunar, voi priviţi la o bancnotă de un dolar, şi voi veţi afla că acolo pe partea dreaptă ea are un vultur cu steagul American. Şi aceasta zice: "Pecetea Statelor Unite." Pe cealaltă parte ea are piramida cu o piatră mare de vîrf şi ochiul unui om; aceasta spune pe partea asta, "Marea Pecete." Păi, dacă aceasta este o naţiune mare, de ce nu ar fi această mare pecete propriile ei peceţi, ale naţiunii? Dumnezeu le face să mărturisească indiferent unde merg ele.
Eu am vorbit odată cu un doctor, şi el mă grebla doar peste cărbuni privitor la vindecarea divină. Noi stăteam pe stradă. El a zis, "D-le Branham, dvs. îi încurcaţi numai pe oameni." A zis, "Nu există vindecare, decît prin medici."
E-258 If you have a dollar bill in your pocket, you'll look on the dollar bill, and you'll find out that over in the right hand side it's got a eagle with the American flag. And it said, "The Seal of the United States." On the other side it's got the pyramid with a great big capping stone and a man's eye; it says on this side, "The Great Seal." Well, if this is a great nation, why wouldn't this great seal be its own seal of the nation? God makes them testify no matter where they go.
E-257 S-a întîmplat că m-am întors în jur şi am privit la semnul lui de pe maşină-avea acel şarpe pe stîlp. Eu am zis, "Dvs. mai bine să vă luaţi acel semn jos de pe maşină atunci, deoarece propriul dumneavoastră semn mărturiseşte că Dumnezeu este un vindecător." Un doctor adevărat crede aceasta. Aceia sînt acei şarlatani. Şarpele pe stîlp-Moise a înălţat şarpele pe stîlp şi a zis, "Eu sînt Domnul care vindecă toate bolile tale," şi ei au privit la şarpele acela pentru vindecare divină. Şi totuşi ei mărturisesc împotriva acestuia; totuşi semnul lor propriu mărturiseşte împotriva lor!
Aici naţiunea noastră zicînd lucrurile care sînt ei, şi batjocoresc aceste lucruri, şi proprii lor bani (valuta lor) mărturiseşte că Pecetea întregului univers este Dumnezeu. Vedeţi ochiul acela stînd sus acolo deasupra aceleia pe acea bancnotă de un dolar? Acela este marele Sigiliu!
Aceasta niciodată nu a fost pusă pe vîrful piramidei. Ei nu puteau înţelege. De ce? Piatra de vîrf a fost respinsă, capul-Cristos. Dar acesta va veni într-o zi.
E-259 I was talking to a doctor one time, and he was just raking me over the coals about Divine healing. We was standing on the street. He said, "Mr. Branham, you only confuse people." Said, "There's no healing, only through medics."
E-258 Acum în a zidi virtutea. Zidind acest monument. Zidind această statuie. Vedeţi aceasta începe şi temelia este pe credinţă-virtute, cunoştinţă, cumpătare, răbdare, evlavie, bunătate frăţească. Acum ce face aceasta? Atunci ei aşteaptă după piatra din capul unghiului care este dragoste; căci Dumnezeu este dragoste, şi El controlează, şi El este tăria tuturor acestor lucruri. Da domnule. Chiar aici. Chiar aici. Vedeţi, eu am între toate aceste lucrări de aici, şi aici vin înainte aceste unde mici. Ce este aceea? Duhul Sfînt venind jos prin Cristos Duhul Sfînt. Duhul Sfînt este deasupra tuturor acestora, sudînd aceasta împreună. Zideşte o ce?-o Biserică perfectă pentru ca piatra de vîrf să-i pună cap! Ce a făcut aceasta din nou? Ea s-a manifestat prin Şapte Epoci ale Bisericii şi Şapte mesageri ai Bisericii.
Ea a început aici în urmă... Unde a fost Biserica mai întîi întemeiată? Unde a fost Biserica Penticostală întîi întemeiată?-prin Sf. Pavel la Efes. Steaua Epocii Bisericii Efesiene-Efes. A doua Epocă a Bisericii era Smirna-virtute. Irineus-marele om care a ţinut sus Evanghelia lui Pavel.
E-260 I happened to turn around and look at his sign on the car, had that serpent on the pole. I said, "You better take that sign off your car then, 'cause your own sign testifies that God's a Healer." A real doctor believes that. That's them quacks. Yes, sir. The serpent on the pole, Moses lifted up the serpent on the pole and said, "I'm the Lord that heals all your diseases," and they looked at that serpent for Divine healing. And yet they testify against it; yet their own sign testifies against them. Whew.
E-259 Următoarea Epocă a Bisericii era Pergam, care a fost... Martin era marele om care a stat. Pavel, Irineus, Martin apoi în Tiatira, a venit Columba. Amintiţi-vă, aici este aceasta desenat chiar acolo. Columba. După Columba, şi epocile întunecoase au venit acolo, apoi a venit Sardes, care înseamnă moarte¬Luther. Aleluia! Apoi ce? Ce a venit după aceea? După Sardes, Luther. Atunci a venit Filadelfia-evlavie. Wesley-sfinţenie; "Doar trăieşte prin Credinţă," a zis Luther. Sfinţirea prin Wesley. Apoi a venit înăuntru bunătatea frăţească prin Laodicea, şi noi credem că marele Mesaj a celei de a doua apariţii a lui Ilie, în zilele din urmă, va cutreiera pămîntul.
E-261 Hear our nation saying the things they are, and making fun of these things, and their own money, their currency testifies that the Seal of the whole universe is God. See that eye standing up there above that on that dollar bill? That's the great Seal.
E-260 Iată-vă-Şapte Epoci ale Bisericii, şapte trepte. Dumnezeu zidind Biserica Lui este ca o persoană într-un individ-în El însuşi. Slava, puterea lui Dumnezeu venind în jos prin acesta, sudîndu-ne împreună. De aceea, poporul Penticostal i-a lăsat afară pe Lutherani, i-a lăsat afară pe Wesleyeni şi altele-nu ştiu despre ce vorbesc ei. Voi vedeţi, ei au trăit în această parte a templului. Acesta este felul cum unii oameni pot veni sus aşa înalt şi apoi cad jos. Dar există o parte veritabilă din aceea care continuă să facă acea clădire. Veniţi, "Eu voi reaşeza," zice Domnul.
E-262 It never was put on top of the pyramid. They couldn't understand. Why? The capping stone was rejected, the Head, Christ. But it will come someday.
E-261 Vă reamintiţi aceea-Pomul Miresei? Vă amintiţi predica despre Pomul Miresei? Ei l-au mîncat, dar El l-a curăţat. El a luat ramuri denominaţionale; El le-a tăiat jos. Ei au ridicat o altă biserică, ramuri denominaţionale; El le-a tăiat jos. Dar inima acelui pom a continuat să crească. În timpul serii va fi lumină. Aceasta-i cînd vine Cristos Duhul Sfînt. Isus vine jos şi se aşează pe Sine la capul Bisericii, atunci El va învia această Biserică fiind propriul Lui trup. Acolo înăuntru este trupul, şi felul în care Dumnezeu se aşteaptă ca noi ca indivizi să creştem-felul în care El a adus Biserica Lui înăuntru să crească. Fiecare Epocă a Bisericii-ea devine o Biserică mare.
E-263 Now, in building the virtue, building this monument, building this statue (See?), it starts off and the foundation that's on faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Now, what's it do? Then they're waiting for the Headstone which is love; for God is love, and He controls, and He is the Strength of every one of these things. Yes, sir. Right in here. Right in here. See, I got in between all these works in here, and here there's little waves coming. What is that? The Holy Ghost coming down through Christ (See?), Holy Spirit. The Holy Spirit is above all this, welding this together, building a what? A perfect church for the capstone to cap it off. What's it been done again? It's manifested through seven church ages and seven church messengers.
E-262 Vedeţi, la aceşti oameni nu li se cerea ce li s-a cerut la aceştia. La acesta nu se cerea ce i s-a cerut la acesta. Vedeţi, dar El a crescut Biserica Lui în acelaşi fel... El a crescut Biserica Lui în acelaşi fel cum îşi creşte poporul Lui. Apoi aici Petru zice întîi: (şapte lucruri) credinţă, virtute (vedeţi, venind în sus), cunoştinţă, cumpătare, răbdare, evlavie, dragoste frăţească, şi bunătate frăţească şi APOI iubirea lui Dumnezeu; Duhul Sfînt. Cristos în persoana Duhului Sfînt vine peste voi în adevăratul botez al Duhului Sfînt, şi voi primiţi toate aceste virtuţi pecetluite în voi, atunci Dumnezeu locuieşte într-un tabernacol, numit clădirea-Tabernacolul Viu al locului de locuit al Dumnezeului cel Viu.
E-264 It started back here. Where was the church first founded? Where was the Pentecostal church first founded? By St. Paul at Ephesus, the star of the Ephesian church age, Ephesus. The second church age was Smyrna, virtue: Irenaeus, the great man who held up the Gospel of Paul. Next church age was Pergamos, who was the... Martin was the great man who stayed. Paul, Irenaeus, Martin, then in Thyatira come Columba. Remember, here it is drawed out right there. Columba, after Columba, the dark ages come in there, then come Sardis, which means death: Luther. Hallelujah. What then? What come next? After Sardis, Luther. Then comes Philadelphia: godliness: Wesley, holiness. "Just shall live by faith," said Luther, sanctification through Wesley, then come in brotherly kindness through the Laodicea. And we believe the great message of the second appearing of Elijah in the last days shall sweep the land.
E-263 Cînd un om posedă aceste feluri de lucruri, atunci Duhul Sfînt vine peste el. Nu contează, că voi aţi putea vorbi în limbi, voi aţi putea imita orice dar care îl are Dumnezeu. Voi aţi putea face asta, dar pînă cînd aceste virtuţi de aici intră în voi, voi încă sînteţi departe de adevărata temelie reală a credinţei. Dar cînd aceste virtuţi cresc înăuntru, şi voi aţi adăugat aceasta la aceea, atunci voi sînteţi un monument Viu. Voi sînteţi un idol Viu, care se mişcă.
E-265 Here you are, seven church ages, seven steps, God building His church is like one person into an individual--into Himself. The glory, the power of God coming down through this, welding this together. Therefore, the Pentecostal people has let out the Lutheran, let out the Wesleyans and things--doesn't know what they're talking about. You see, they lived in this part of the temple. That's the way some people can come up that high and then drop off. But there's a genuine part of that keeps making that building. Come on, "I will restore," saith the Lord.
E-264 Voi ştiţi, păgînii, ei se proştern înaintea unui idol (dumnezeu imaginar) şi într-un fel imaginar, ei cred că acel dumnezeu imaginar le răspunde înapoi. Acela este păgînism.
Acela este Romanism. Ei se apleacă înaintea a tot felul de sfinţi şi orice altceva. Ei au Sf. Cecilia, Casa lui Dumnezeu, şi aşa de multe lucruri diferite ca acestea; ei se apleacă la aceea şi de fapt cred asta într-un fel imaginar. Ce model este acesta despre adevăratul Dumnezeu Viu.
E-266 You remember the--the "Bride Tree." You remember the sermon on "The Bride Tree." They eat it down, but He pruned it. It got denominational branches; He pruned them off. They raise up another church: denominational branches; He pruned it off. But the heart of that tree kept growing. In the evening time it shall be Light. See, that's when comes Christ, the Holy Spirit. Jesus comes down and sets Himself at the Head of the church then, and He will resurrect this church being His own body. In there's the body, and the way God is expecting us as a individual to grow--the way He's brought His church in to grow. Every church age, it becomes one big church.
E-265 Dar cînd noi, nu într-un fel imaginar, ci ne proşternem înaintea unui Dumnezeu Viu, o virtute vie, o cunoştinţă vie, o răbdare vie, o evlavie vie, o putere vie, venind prin Dumnezeul cel Viu face pe un om viu o imagine vie-statura lui Dumnezeu!
E-267 See, these fellows wasn't required, what these fellows was. This wasn't required what this was. See, but He brought His church up the same way. He brought His--His church up the same way he's bringing His people up. Then Peter here says first (seven things) faith, virtue (See, coming up), knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly love, and brotherly kindness and then the love of God, the Holy Ghost. Christ in the Person of the Holy Ghost comes upon you in the true baptism of the Holy Ghost, and you got all these virtues sealed in you, then God lives in a tabernacle called the building, the living Tabernacle of the living God's dwelling place.
E-266 Ce face el? Aceleaşi lucruri pe care le-a făcut Isus. Umblînd în acelaşi fel cum a umblat EL Făcînd aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El, deoarece acesta nu este un lucru imaginar! Acolo este o realitate care o dovedeşte!
Vedeţi ce vreau să spun? Vedeţi cum aceste virtuţi, aceste materiale de construcţie, modelate înăuntru cu mesagerul Bisericii, cu Epocile Bisericii?
E-268 When a man possesses these kind of things, then the Holy Ghost comes upon him. No matter, you might speak with tongues; you might impersonate any gift that God's got. You might do that, but until these virtues here go into you, you're still off the real true foundation of faith. But when these virtues grow in, as you added that to that, then you are a living monument. You are a living, moving idol.
E-267 Acum într-una din aceste zile noi o să luăm pe fiecare din aceste cuvinte şi le studiem şi arătăm că aceasta o dovedeşte. Aceasta toată merge împreună. Sigur. Vedeţi? Oh doamne, cît de minunat este asta, să vedem ce face aceasta.
Acum, aceea este casa în care locuieşte Dumnezeu-nu o clădire cu un clopot mare pe vîrful ei şi un turn înalt, ci, "un trup tu mi-ai pregătit." Un trup în care Dumnezeu poate locui, în care Dumnezeu poate umbla, în care Dumnezeu poate vedea, în care Dumnezeu poate vorbi, în care Dumnezeu poate lucra¬Amin! Unealtă vie a lui Dumnezeu. Dumnezeu umblînd în două picioare în tine. Glorie! "Paşii celui neprihănit sînt rînduiţi de Dumnezeu." Dumnezeu umblînd în voi, "căci voi sînteţi epistole scrise, citite de toţi oamenii." Şi dacă Viaţa care este în Cristos este în voi, voi veţi rodi Viaţa care a rodit-o Cristos.
E-269 But you know, the heathens: they prostrate themselves before an idol (imaginary god); and in an imaginary way they believe that that imaginary god speaks back to them. That's heathenism.
E-268 Aşa cum am spus întotdeauna: Luaţi seva dintr-un piersic şi dacă voi o puteţi transfera printr-o transfuzie într-un pom de măr, pomul de măr va rodi piersici. Sigur, cu siguranţă va rodi. Nu contează cum arată ramurile, acesta are o sevă de pom de măr în el. Vedeţi, sau orice pom este acesta. Voi luaţi viaţa afară dintr-un pom de măr, scoateţi-o toată afară, şi daţi-i o "transfuzie de sevă," şi scurgeţi din pomul de piersic dincolo în pomul de măr-ce se întîrnplă? El nu va mai rodi piersici. Nu, Domnule. El nu... Dacă viaţa piersicului vine în pomul de măr, adică, el nu va mai rodi mere. El va rodi piersici, deoarece el are viaţa în el.
Cînd ne luaţi pe noi, acesta nu este nimic decît un "curcubete sălbatic" un "cap de nod," şi nu există nimic la noi, căci noi toţi eram morţi în păcat şi fărădelegi. Noi toţi sîntem în acest fel de condiţii, şi apoi noi, noi înşine, ne putem proşterne, să ne predăm, pînă cînd Dumnezeu îşi ia tubul Lui de transfuzie-Numele lui Isus Cristos, (deoarece nu există un alt nume sub Cer prin care omul poate să fie salvat)-şi transferă viaţa lui Cristos în noi, atunci noi avem acest fel de credinţă-credinţa care a avut-o Cristos. Şi credinţa lui Cristos nu a fost bazată în Fariseii şi Saducheii aceia, sau în oalele lor, ibricele, cratiţele, sau spălarea lor. Ea a fost bazată pe Cuvîntul lui Dumnezeu. Amin! Atît de mult pînă cînd Cristos era Cuvîntul, Cuvîntul s-a făcut trup. Şi apoi cînd noi putem să ajungem aşa de transfuzionaţi de puterea Lui încît noi murim faţă de propria noastră gîndire, şi credinţa noastră devine o credinţă veritabilă... ALELUIA! Atunci Viaţa lui Cristos este transfuzionată în noi, iar noi devenim creaturi vii ale lui Dumnezeu-un loc de locuinţă unde Duhul Sfînt poate să-şi trimită binecuvîntările Lui radiante jos pe acolo, şi noi sîntem în statura lui Cristos.
Isus a zis, "Nu este scris că voi Mă condamnaţi, pentru că zic că Eu sînt Fiul lui Dumnezeu? Nu este scris că voi sînteţi dumnezei. Nu zice aceasta propria voastră lege?" Ca Moise, ca Ilie ca profeţii aceia care au trăit aşa de aproape de Dumnezeu încît Dumnezeu doar s-a transferat pe Sine drept în ei, şi ei au vorbit, nu ei înşişi, ci Dumnezeu. "Nu vă gîndiţi ce veţi spune deoarece nu voi sînteţi cei care vorbesc, ci Tatăl care locuieşte în voi; El vorbeşte." Cuvintele lui nu sînt ale lui proprii deoarece viaţa lui-el este mort.
E-270 That's Romanism. They bow before all kinds of saints and everything else. They have St. Cecilia, house god, and so many different things like that; they bow to that and actually believe that in a imaginary way. What a--what a type it is of the true living God.
E-269 Dacă voi muriţi voi luaţi sîngele afară dintr-un om. Voi îl îmbălsămaţi. Necazul cu ei este că mulţi dintre ei nu au fost îmbălsămaţi. Voi luaţi sîngele afară dintr-un om, el este dus. Atunci singurul lucru pe care-l puteţi face este să puneţi un alt sînge înapoi în el. Dacă el urmează să trăiască din nou; voi i¬aţi scos sîngele. Şi acum noi punem Sîngele lui Isus Cristos înăuntru! Şi acela aduce CREDINŢA lui Isus Cristos; VIRTUTEA lui Isus Cristos; CUNOŞTINŢA lui Isus Cristos; CUMPĂTAREA lui Isus Cristos; RĂBDAREA lui Isus Cristos; EVLAVIA lui Isus Cristos; BUNĂTAEA FRĂŢEASCĂ a lui Isus Cristos; şi IUBIREA LUI DUMNEZEU care ESTE Isus Cristos! El este capul care vă controlează! Iar picioarele voastre sînt temelia, credinţa. Amin! Controlate de cap. Luaţi... ? ... Acolo sînteţi.
ACOLO ESTE OMUL PERFECT AL LUI DUMNEZEU¬cînd el posedă aceste virtuţi.
Apoi Dumnezeu, reprezentînd Biserica Lui ca o Mireasă-o femeie. Dumnezeu reprezintă Biserica Lui ca o Mireasă, şi felul prin care el aduce pe fiecare individual să fie fiul Lui să meargă în acea Mireasă, El de asemenea a adus Mireasa prin aceste epoci pînă cînd El aduce această Biserică completă în aceasta.
E-271 But when we, not in a imaginary way, but prostrate ourselves before a living God, a living virtue, a living knowledge, a living patience, a living godliness, a living power, coming by the living God makes a living man a living image, the statue of God, what's He doing? The same things that Jesus did, walking the same way He walked, doing the same things He did; because it's not an imaginary thing. There's a reality that proves it.
E-270 Picioarele mele se mişcă. De ce?-pentru că capul meu zice aşa. Acum acestea nu se pot mişca ca mîna mea, deoarece ele sînt picioarele mele. Luther nu poate face lucrurile pe care le¬am făcut noi; nici Metodiştii nu pot, deoarece ei erau altceva. Vedeţi, picioarele se mişcă deoarece capul zice aşa. Şi capul nu zice, "Acum, picioarelor, voi deveniţi mîini. Ureche, tu devii ochi." Ci în fiecare epocă Dumnezeu a aşezat aceste lucruri în Biserica Lui, şi a modelat-o prin a arăta că fiecare individ are aceste-posedă aceste calităţi. Şi această "fiinţă" cînd ea este completă, este Biserica lui Dumnezeu care merge în Răpire! Şi această "fiinţă" cînd este completată, este un slujitor al lui Dumnezeu în Biserica lui Dumnezeu, care merge în Răpire. Glorie! Vedeţi ce vreau să spun? Acolo sînteţi. Acolo este lucrul deplin.
E-272 See what I mean? See how these virtues, these building materials typed in with the church messengers, with the church ages?
E-271 Aici a venit un om, Pavel, punînd o temelie. Irineus a început să toarne aceasta pe ea, şi următorul a turnat aceasta, şi următorul a turnat aceasta, următorul aceea, şi aceea, şi aceea, şi în jos înainte pînă cînd vine la ultima epocă. Dar ce este aceasta?-acelaşi Duh. Acelaşi duh care a locuit în mine zice, "Mîini, întindeţi-vă după prăjitura aceea." Acelaşi duh zice, "Picioarelor, faceţi un pas." Vedeţi ce vreau să spun?
Atunci întreaga statură a fiinţei voastre este guvernată şi controlată de aceste lucruri, dar ea nu poate fi controlată complet pînă cînd ea posedează complet aceste calităţi.
E-273 Now, one of these days we're going to take each one of these words and study them out and show that it proves this. It all goes together. Sure. See? Oh, my, how wonderful that is (See?) to see what it--what it does.
E-272 Aţi auzit vreodată aceasta? Acum, lăsaţi-mă să vă spun asta şi să păstraţi foarte... Puneţi aceasta în urechea voastră ascultătoare. UN LANŢ ESTE CEL MAI TARE LA VERIGA LUI CEA MAI SLABĂ. Este adevărat? El nu este mai tare decît cea mai slabă verigă a lui. Nu contează cît de tare sînt construite acestea, acesta este făcut, dacă el are o verigă slabă, acolo este unde se rupe el. Şi el nu este mai tare decît cea mai slabă verigă. Acum dacă voi posedaţi... Voi ziceţi că aveţi aceasta, aceasta, aceasta; voi nu aveţi aceasta, acolo este unde se rupe el. Dacă voi aveţi aceasta, şi nu aveţi aceea, el se va rupe chiar acolo. Voi aveţi aceasta şi nu aveţi aceea, el se va rupe. Aceasta şi nu aveţi aceasta, el se va rupe. Aceasta şi nu aveţi aceasta, el se va rupe. Vedeţi? Şi voi nu puteţi avea aceasta fără ca să aveţi aceasta. Astfel cînd vă predaţi fiinţa voastră completă, atunci Duhul Sfînt se toarnă înăuntru în aceste virtuţi. Atunci voi sînteţi un Tabernacol Viu.
Apoi oamenii privesc afară şi zic, "Acela este un om plin de virtute, cunoştinţă, şi crede Cuvîntul, cumpătare, răbdare, evlavie, bunătate frăţească, plin de dragostea Duhului Sfînt, umblînd în jur." Ce este acesta? O statură la care necredincioşii se pot uita şi să zică, "Iată un Creştin. Iată un om (sau femeie) care ştiu despre ce vorbesc. Voi niciodată nu aţi văzut o persoană mai bună, mai dulce, mai evlavioasă."
E-274 Now, that is the house that God dwells in, not a building with a big bell on top of it and a high steeple (See?), but, "a body has Thou prepared Me," a body that God can dwell in, God can walk in, God can see in, God can talk in, God can work in (Amen.), living instrumentality of God. God walking on two feet in you. Glory. "The footsteps of the righteous is ordered of God," God walking in you, for ye are written epistles, read of all men. And if the Life that's in Christ be in you, you'll bear the Life that Christ bore.
E-273 Voi sînteţi pecetluiţi. O pecete se arată pe ambele părţi.
Dacă voi mergeţi, sau veniţi, ei văd pecetea tot la fel. Acolo sînteţi, vedeţi. Cînd un bărbat, sau o femeie posedă aceasta, atunci piatra de vîrf coboară jos jos şi îi pecetluieşte în Împărăţia lui Dumnezeu care este Duhul Sfînt.
Atunci Cuvîntul, venind de aici, se manifestă pe Sine prin fiecare din aceste fiinţe. Şi face această Fiinţă completă un Tabernacol al Dumnezeului celui Viu-un exemplu viu, umblător al Creştinătăţii.
Ce era Cristos, sînt aceşti oameni, deoarece Viaţa Lui este aici; ei sînt în Cristos, şi viaţa lor este moartă şi ascunsă în Cristos prin Dumnezeu şi pecetluită acolo prin Duhul Sfînt-1 Corinteni 12. Aceasta-i corect. Voi vă socotiţi morţi. Atunci voi sînteţi născuţi din credinţă, apoi virtute, şi astealalte lucruri care vă sînt adăugate pînă cînd voi sînteţi Imagine Vie perfectă a lui Dumnezeu.
E-275 Like I've always said: Take the sap out of a peach tree, and if you could transfer it by a transfusion into a apple tree, the apple tree would bear peaches. Sure, certainly would. No matter what the branches look like, it's got an apple tree sap in it (See?), or whatever tree it is. See? Takes the life out of the apple tree, take it all out, and give it a "sap transfusion," and drain from the peach tree over into the apple tree, what happens? It won't bear no more peaches. See? No, sir. It won't... If the peach tree life comes into the apple tree, rather, it won't bear no more apples. It'll bear peaches (See, see?), because it's got the life in it.
E-274 Nu este aceasta minunat? Şi apoi Dumnezeu prin aceea, a adus de asemenea Şapte Epoci ale Bisericii să arate cele şapte trepte pe care El le-a adus zidind individul Lui în chipul Lui. El a zidit o Biserică completă în chipul Lui, şi la înviere acest Trup complet va fi înviat să trăiască cu El pentru totdeauna, deoarece ea este o Mireasă. Astfel aceea taie în fiecare epocă. Fiecare epocă care vine.
Şi acolo se cere mai mult, amintiţi-vă. Amintiţi-vă ce a spus Pavel aici în Evrei 11. Lăsaţi-mă doar să vă citesc ceva înainte să încheiem aici doar un minut şi apoi voi... Aceasta cumva vă face să vă simţiţi cumva ciudat cînd eu-întotdeauna cînd eu citesc aceasta. Eu am să iau Evrei 11 şi am să încep la versetul al 32-lea.
E-276 Well, you take us, that's nothing but a wild gourd, a knothead (See?), and there's nothing to us, for we're all dead in sin and trespasses. We're all in these kind of conditions; and then we ourselves can prostrate ourselves, give ourselves up, until God takes His transfusion tube, the Name of Jesus Christ ('cause there's not another Name under heaven whereby man can be saved) and transfer the Life of Christ into us, then we have this kind of faith, the faith that Christ had. And Christ's faith was not based in those Pharisees or Sadducees, or in their pots, kettles, and pans, and their washings. It was based on the Word of God (Amen.), so much until Christ was the Word. The Word was made flesh. And then when we can get so transfused by His power, that we die to our own thinking, and our faith becomes a genuine faith (Hallelujah.), then the Life of Christ is transfused into us; we become living creatures of God, a dwelling place where the Holy Spirit can send His radiant blessings down through there, and we're in the statue of Christ.
E-275 Şi ce să mai zic? căci nu mi-ar ajunge vremea să spun despre Ghedeon, şi despre Barac, şi despre Samson, şi despre Iefta; despre David deasemeni, şi Samuel, şi despre profeţi:
Care prin credinţă au cucerit împărăţii, au făcut neprihănire, au obţinut promisiuni, au astupat gura leilor,
Au stins violenţa focului, au scăpat de tăişul săbiei, din slăbiciune au fost făcuţi tari, s-au făcut viteji în luptă, au pus pe fugă oştile străinilor.
Femeile şi-au primit pe morţii lor înviaţi la viaţă din nou: iar alţii au fost torturaţi, neacceptînd izbăvirea; ca ei să poată dobîndi o înviere mai bună: (Jos de tot aici, vedeţi. În regulă.)
E-277 Jesus said, "Is not it written... You condemn Me, saying I'm the Son of God? Isn't it written that you are gods. Don't your own law say that?" Like Moses; like Elijah; like those prophets who lived so close to God, that God just transferred Himself right into them, and they spoke, not themselves, but God. "Take no thought what you should say 'cause it's not you that speaks, it's the Father that dwells in you; He doeth the speaking." His words was not his own, because his life--he's dead.
E-276 Iar alţii au avut încercări de batjocuri şi biciuiri crude, da, pe deasupra de lanţuri şi închisoare:
Ei erau împroşcaţi cu pietre, tăiaţi în două cu fierăstrăul, au fost provocaţi, au fost ucişi cu sabia: ei au pribegit în piei de oi şi capre; fiind lipsiţi, nenorociţi, chinuiţi;
(De care lumea nu este vrednică:) (Vedeţi, în paranteză, voi observaţi acolo în Biblia voastră) "ei au rătăcit prin pustiuri, şi în munţi, şi în vizuini şi peşteri ale pămîntului.
Şi toţi aceştia, au obţinut o bună mărturie prin credinţă," (aici: bună mărturie prin credinţă) "nu au primit promisiunea:
Dumnezeu avînd rînduit un lucru mai bun pentru noi, ca ei să nu fie făcuţi desăvîrşiţi fără noi."
E-278 If you die, you take the blood out of a man. You embalm him. Trouble of it is, a lot of them never got embalmed. See? You take the blood out of a man, he's gone. Then the only thing you can do is put another blood back in him if he's going to live again; you took his blood out. And now we put the Blood of Jesus Christ in. See? And that brings the faith of Jesus Christ, the virtue of Jesus Christ, the knowledge of Jesus Christ, the temperance of Jesus Christ, the patience of Jesus Christ, the godliness of Jesus Christ, the brotherly kindness of Jesus Christ, and the love of God which is Jesus Christ. He's the Head that controls you. And your feet is the foundation, faith. Amen. Controlled by the Head, takes the people...?... There you are. There is the perfect man of God when he possesses these virtues.
E-277 Voi pricepeţi? Aceşti oameni care au murit aici depind şi ne aşteaptă pe noi. Astfel această Biserică trebuie să ajungă la perfecţiune pentru ca să aducă învierea, şi ei sînt sub-sufletele sub altar, aşteptînd ca această Biserică să vină la perfecţiunea ei. Dar cînd vine Cristos-şi această Biserică, vedeţi voi, devine mai mică în minoritate, (este cu mult mai ascuţită decît aceasta, dar tocmai aşa cum scriu eu această cruce acolo, vedeţi) ea ajunge sus la un vîrf de ac, pînă cînd Biserica în minoritate trebuie să ajungă într-un loc pînă cînd ea are acelaşi fel de slujbă pe care aceasta a lăsat. Deoarece cînd această piatră din capul unghiului vine înapoi-ea are un lăcaş ca aici unde ea urmează să se aşeze chiar acolo înăuntru pe o piramidă obişnuită. Ea nu este doar o culme care stă peste vîrf; aceasta este ca o flanşă mică. Şi ea trebuie să şadă acolo deoarece revarsă apele. Şi cînd vine ea, această Biserică trebuie să fie şlefuită. Toate acestea... restul pietrelor în piramidă stau aşa de perfect încît voi nu puteţi trece o lamă de bărbierit între ele-cîntărind tone stînd acolo. Cum le-au dus ei sus, ei nu ştiu, dar ele au fost zidite. Şi aici sus, cînd capul piramidei vine, piramida însăşi, Trupul lui Cristos va trebui să fie şlefuit-nu doar ceva crez, doctrină, sau ceva prin care noi am venit- aceasta va trebui să fie aşa de perfectă ca şi Cristos încît cînd El vine, El şi slujba aceea se vor potrivi chiar de-a dreptul împreună. Atunci va veni Răpirea şi plecarea acasă.
Priviţi unde trăim noi acum-în Laodicea unde biserica a fost cea mai rea Epocă a Bisericii pe care ei au avut-o vreodată. În Biblie noi aflăm că aceasta a fost singura Epocă a Bisericii unde Dumnezeu era în afara Bisericii, bătînd, încercînd să intre înapoi în Propria Sa clădire. Crezurile şi denominaţiunile chiar L-au scos afară din Propria Lui Biserică. "Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă vreun om însetează şi va deschide uşa, Eu voi intra şi voi cina cu el."
E-279 Then God, representing His church as a Bride, a woman... God represents His church as a Bride. And the way He brings each individual to being His son to go in that Bride, He also has brought the Bride through these ages till He brings this one complete church into this.
E-278 Aici este El în această Epocă a Bisericii şi treptat L-au aruncat afară, pînă cînd aici, ei L-au scos complet. Ei nu vor să aibe nimic de a face cu aceasta.
Acum, voi vedeţi astăzi unde mergem noi. Chiar cînd sfîrşitul Epocii Bisericii Laodicea a ajuns aşa de formală, încît ea şi Catolicismul, (care a întrerupt-o chiar aici) vin împreună şi se unesc ca o mare biserică; cu o federaţie a bisericilor. Ea este la fel ca şi Catolicismul.
Există numai o diferenţă; dacă ei vă pot duce peste aceea-aceea este luarea împărtăşirii. Acela este singurul lucru în dioceză care opreşte Catolicismul şi Protestantismul de a se uni-este rînduiala împărtăşirii. Biserica Catolică zice, "Aceasta este Trupul." Şi biserica Protestantă zice, "Aceasta reprezintă Trupul."
E-280 My feet moves. Why? Because my head says so. Now, it can't move like my hand, because it's my feet. Luther can't do the things that we did; neither can the Methodists, because they were something else. See, the feet moves because the head says so. And the head never says, "Now, feet, you become hands. Ear, you become eyes," See? But each age, God has placed these things into His church, and patterned it by showing that each individual has these, possesses these qualities. And this "being," when it's completed, is the church of God going to rapture. And this "being," when completed is a servant of God in the church of God that's going in the rapture. Glory. See what I mean? There you are. There's the full thing.
E-279 Catolicii fac o liturghie din ea. O liturghie este că e1 iau împărtăşirea, sperînd că ei sînt iertaţi. Protestanţii o iau prin credinţă, mulţumindu-i lui Dumnezeu în împărtăşire că ei sînt iertaţi. Protestanţii spun, "Noi sîntem iertaţi." Catolicii spun, "Noi Sperăm că sîntem iertaţi." Liturghie şi împărtăşire.
Ei o numesc o liturghie; noi o numim o împărtăşire. O liturghie este sperînd că este aşa. O împărtăşire este a şti că este aşa şi mulţumind Lui pentru aceasta. Acolo este singurul lucru asupra căruia ei nu pot veni laolaltă. Ei o vor face.
Oh, aceasta arată foarte frumos. Ei se vor uni să conducă... Aceasta va conduce tot... Păi, Biblia zice, "Şi această fiară a dat puterea lor curvei." Vedeţi, unindu-se împreună.
E-281 Here come a man, Paul, laying the foundation. Irenaeus begin to pour this on to it; the next one poured this; the next one poured this; next one that, and that, and that, and on down till it comes to the last age. But what is it? The same Spirit. The same spirit that dwells in me says, "Hands, reach after that case." The same spirit says, "Feet, make a step." See what I mean?
E-280 Întocmai exact ce spune Biblia că vor face, ei fac aceasta acum; aceasta este chiar în proces chiar această săptămînă. Nu că eu am ceva împotriva oamenilor Catolici-nu mai mult decît oamenii Protestanţi. Voi Metodişti şi Baptişti şi mulţi dintre voi Penticostalilor, cînd bisericile voastre au mers drept în această federaţie a bisericilor; cînd ei au zidit marea morgă acolo în New York, a acelei federaţii a bisericilor-ea este la fel ca în Naţiunile Unite şi altele; ei încearcă să unească tot Protestantismul împreună.
E-282 Then the whole statue of your being is governed and controlled by these things. But it cannot be completely controlled till it completely possesses these qualities.
E-281 Acum, Catolicii sînt înţelepţi cu aceasta şi urmează să aducă pe acest Papă Ioan al 23-lea, sau al 22-lea, (oricare este el) el încearcă într-un fel puţin smerit să aducă toată credinţa Protestantă şi credinţa Catolică la o credinţă-exact ce Biblia a spus că ei vor face. Acolo sînteţi. Şi Protestanţii cad la acest cîrlig, fir, şi plumb. De ce? De ce? Deoarece ei nu posedă aceste lucruri. Cunoştinţa-Cuvîntul are dreptate; răbdare-"Cei care aşteaptă după Domnul... " Vedeţi ce vreau să spun?
E-283 Did you ever hear this? Now, let me tell you this, and keep real--put this on your listening ear. See? A chain is the strongest at its weakest link. That's right? It's no stronger than its weakest link. No matter how strong these are built up, this is built up, if it's got a weak link, there's where she breaks. And it's no stronger than that weakest link. Now, if you possess... You say you got this, this, this; you don't have this, there's where she breaks. If you've got this, and haven't got that, she'll break right there. You got this and haven't got that, it'll break. This and haven't got this, it'll break. This and haven't got this, it'll break. See? And you ain't--can't have this without having this. So when you're surrendering your complete being, then the Holy Spirit just pours through you in these virtues. Then you're a living tabernacle.
E-282 Aşa cum a spus acel episcop Metodist ziua trecută cînd ei au trecut aceasta-şi fiecare ştie ce a inspirat aceea-încercînd să ia o anumită rugăciune să se spună în biserică, sau în şcoală, şi au vrut să... Eu cred că era o carte de rugăciune Prezbiteriană sau ceva sau alta, iar părinţii au dat în judecată şcoala pentru că ei nu acceptau această rugăciune să fie spusă în şcoală. Acest episcop Metodist era un om bătrîn înţelept. El s-a ridicat sus şi a zis, "Aceea este greşit." A zis, "Aceasta este neconstituţional." El a prins adierea acesteia. El a zis, "Ca în biserica noastră Metodistă..." El a zis, "În biserica noastră Metodistă... mulţi din oamenii noştri întotdeauna vorbesc despre scandalul din Hollywood şi nouăzeci şi cinci la sută din ei merg să-l vadă oricum." Care este treaba? Ei au lăsat jos asta. Exact, ei au lăsat jos aceea.
E-284 Then people look out and say, "That's a man full of virtue, knowledge, believes the Word, temperance, patient, godliness, got brotherly kindness, full of the love of the Holy Ghost, walking around." What is it? A statue that unbelievers can look at and say, "There is a Christian. There is a man or woman who knows what they're taking about. You've never seen a kinder, sweeter, godlier person."
E-283 Eu am vorbit chiar aici în această încăpere zilele trecute cu un oficial al uneia din cele mai mari biserici Metodiste care există în Falls City-una din cele mai spirituale biserici Metodiste care există în Fall City... arată epoca Metodistă care vine înăuntru după epoca noastră acolo-cea Penticostală. Şi el a zis, "În St. Louis, Missouri, ei au luat o analiză (cam cu trei sau patru luni în urmă) şi au aflat..." omul acela poate că şade aici în această dimineaţă. Păi, el este un contractant care zideşte această- repară clădirea pentru noi. Strada Principală Metodistă este unde aparţine el-unde Fratele Lum şi ceilalţi este păstor. Astfel noi aflăm că în aceasta, că eu cred că erau şaptezeci şi ceva la sută din oamenii Metodişti într-o analiză, un studiu, al St. Louisului a arătat că şaptezeci şi ceva la sută din Metodişti fumau şi şaizeci şi opt la sută din ei beau băuturi alcoolice -Un Metodist! Şi lucrul ciudat era cînd analiza a fost dată şi estimată între bărbaţi şi femei, femeile, erau şaptezeci şi ceva la sută faţă de circa a cincizeci la sută din bărbaţi. Mai multe femei fumau şi beau decît bărbaţii. Şptezeci la sută-şaptezeci şi ceva la sută mai multe femei decît erau acolo la bărbaţi.
E-285 You're sealed. A seal shows on both sides. Whether you're going or coming, they see the seal just the same. There you are. See? When a man or woman possess this, then the Capstone comes down and seals them into the Kingdom of God which is the Holy Ghost.
E-284 Acum, ce dacă noi mergem jos la învăţătura Bibliei despre purtarea pantalonilor scurţi, scurtînd părul, şi lucruri ca acestea. Păi, aceasta este lipsă de evlavie-femeile pretinzînd evlavie şi sfinţire-partide de cărţi şi toate celelalte, clevetitoare, şi bîrfitoare, ne fiind în stare să-şi ţină propria lor limbă, vorbind şi clevetind, şi mergînd în jur; cum este cu bărbaţii?-partide de cărţi, jocuri de golf-acolo afară îmbrăcaţi pe jumătate, îmbrăcaţi cu haine micuţe cu arătare murdară cu femeile acelea umblînd acolo afară.
E-286 Then the Word, coming from here, manifests Itself through each one of these beings (See?), and makes its complete being a tabernacle of the living God, a walking, living example of Christianity.
E-285 Nu-i de mirare! Vedeţi acea schemă murdară trasă pe acel predicator, (predicator de închisoare) în această dimineaţă? Da domnule. Eu nu cred că acel om este vinovat de aceea. Ce a făcut el? Ca frate... Eu nu-mi pot aminti numele lui. Da, Dan Gilbert, predicator de închisoare. Cînd omul acela a alergat înăuntru şi l-a omorît pe Dan aici cu cîteva luni în urmă, şi acum soţia lui urmează să aibe un bebeluş. Desigur Dan este mort; ei nu pot să-i pună o transfuzie de sînge la bebeluş acum. Ea a spus că Dan a siluit-o şi acela este bebeluşul lui Dan. Eu nu cred asta nici mai mult decît să cred că o cioară are pene de porumbel. Nu domnule, eu cred că aceasta este o minciună. Eu cred că Dan Gilbert era un om al lui Dumnezeu. Eu cred că aceea este o schemă a diavolului.
Ca lucrul acela încercînd să treacă despre rugăciunile acelea. Acel episcop Metodist bătrîn a fost suficient de înţelept să prindă aceasta. Dacă aceea ar fi trecut-aceea era doar inspirat de către altceva. Asta-i corect.
Întocmai ca problema segregaţiei jos în Sud-acelaşi lucru.
E-287 What Christ was, these people are, because His Life is in here; they are in Christ, and their life is dead and hid in Christ through God, and sealed in there by the Holy Ghost: I Corinthians 12. That's right. See? You reckon yourself dead. Then you're born of faith, then virtue, and these other things that's added to you till you're a perfect living image of God.
E-286 Eu cred că omul ar trebui să fie liber. Eu cred că această naţiune stă pentru libertate. Eu nu-l blamez pe Dl. Kennedy pentru trimiterea de trupe jos deşi eu nu sînt un "Negustor Nou," şi eu nu sînt un Democrat, eu nu sînt un Republican; eu sînt un Creştin. Dar eu nu cred în aceea. Nici nu cred eu că oamenii de culoare ar trebui să-şi vîndă dreptul lor de naştere pentru astfel de lucruri, nici atît. Acolo era un... partidul Republican... sîngele lui Abraham Lincoln i-a eliberat pe acei oameni, deoarece el era un om evlavios. Eu cred că voi ar trebui să vă ţineţi de partid dacă voi urmează să votaţi de fapt. Dar eu vă spun un lucru, băiatul acela nu a fost acolo doar din cauza şcolilor; băiatul acela este un cetăţean. El este un American. Aceasta este libertate pentru toţi. Culoarea unui om nu ar trebui să schimbe deosebirea lui. "Noi toţi..." (Dumnezeu a zis) "dintr-un om s-a făcut tot sîngele, toate naţiunile." Noi toţi sîntem una.
E-288 Isn't that wonderful? And then God, through that, has brought also seven church ages to show the seven steps that He brought building His individual into His image. He's built a complete church in His image. And at the resurrection this complete Body will be raised up to live with Him forever, because it is a Bride. See? So that cuts in every age, every age that comes.
E-287 Dar băiatul acela, el era un soldat; el era un veteran. El s-a luptat pentru ce era drept. El avea un drept să meargă la şcoală. Aceasta-i corect, dar el avea multe şcoli la care el putea să meargă. Aceasta-i ceea ce este treaba. Dacă vă puneţi în spatele ei, aceasta este treaba aceea denominaţională din această zi prezentă acolo sus care inspiră asta. De ce? Ei întorc voturile acelor de culoare de la Republicani la Democraţi, şi ei îşi vînd drepturile lor de naştere prin aceasta. Exact adevărul. Duhul Sfînt nu este acolo. "Lăsaţi ca cel ce are înţelepciune, lăsaţi ca cel ce are cunoştinţă," exact.
E-289 And there's more required, remember. Remember what Paul said over here in Hebrews 11. Let me just read you something 'fore we close here just a minute, and then you... It kind of makes you feel kinda strange when I--always when I read this. I'm going to get Hebrews 11, and I'm going to start at the 32nd verse.
E-288 Întocmai ca această biserică, această epocă prezentă, se vinde pe ea însăşi. Nu puteţi voi vedea ce urmează să se întîrnple? Nu-mi pasă dacă aceasta este înregistrat, aici vine aceasta! Care este treaba? Propria mea mamă obişnuia să zică, "Daţi-i diavolului cotizaţiile." Acolo era un om care a făcut un lucru care era sensibil; acela era Castro, acolo jos. Da domnule, el a mers acolo jos, Capitaliştii aveau toată trestia de zahăr şi totul-aceasta este pe un standard de aur ca Statele Unite. Ce a făcut el? El a cumpărat toate obligaţiunile acelea. A obţinut banii în orice fel a putut. Ce a făcut el atunci? El a falsificat moneda şi a schimbat-o. I-a pus drept înapoi... Acela este singurul lucru pe care îl poate face această naţiune.
E-290 What more... what shall I more say? for the time would fail me to tell you of Gideon, of Barak, and... Samson, and--and... Jephthae; of David..., and Samuel,... of the prophets:
E-289 Aţi auzit Life Line dimineaţa trecută? Păi, voi ştiţi, aceasta este întocmai cum vindeţi obligaţiuni pe aur. Obligaţiunile deja sînt luate sus, şi acest guvern prezent acum cheltuie bani pentru ce?-pentru banii de impozit pe care ei îi vor colecta în patruzeci de ani de acum. Ea este terminată. Aceea era în Life Line chiar din Washington D.C., în toată naţiunea. Impozite-ei cheltuiesc şi încearcă să cumpere străin ... Păi, ei o dau afară pe aceasta oricum. Voi nu vedeţi, că aceasta este exact ceea ce ei urmează să facă? Vedeţi, ce este aceasta? Acum, dacă această naţiune se duce în faliment-singurul lucru care-l poate face este să meargă în faliment. Singurul lucru pe care ea îl poate face este să meargă în faliment. Acela este singurul lucru cu judecată de făcut-să schimbe moneda. Dar ei nu vor să o facă. Sub această administraţie prezentă, biserica Romano Catolică posedă aurul lumii, şi ceea ce ei vor face este să vîndă totul. Aceşti oameni bogaţi şi aşa mai departe ai pămîntului, aşa cum spune Biblia, ce vor face ei înainte ca ei să piardă-compania de tutun Brown şi Williamson (cei mai mulţi din ei sînt Catolici oricum) şi toate astealalte lucruri; ce vor face ei?-ei vor accepta asta şi ei vor lua banii de la Roma, şi atunci ea şi-a vîndut chiar dreptul ei de naştere! Roma o susţine. Da, domnule.
Ea va susţine aceasta. Şi ei obţin suficientă politică acum¬obţinînd suficient în jurul lor. O aduce în cabinetul lui. Priviţi ce cere Dl. Kennedy.
E-291 Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promise, stopped the mouths of lions,Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, and out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned... the armies of the aliens.
E-290 Şi cînd voi aţi văzut asta zilele trecute-nu mai este nevoie să se mai voteze. La ce foloseşte să votezi? Cînd ei au pus aceasta în ziar şi au dovedit aceasta înaintea publicului, şi ei au refuzat să facă ceva referitor la aceasta; cînd ei au dovedit că maşinile de-a lungul naţiunii au fost aranjate-că ei l-au ales pe Dl. Kennedy printr-un vot fals. Nu a spus Biblia că el va veni înăuntru prin înşelăciune? O falsificare.
Acum, eu nu sînt împotriva partidului Democrat-nu mai mult decît un partid Republican, ci eu doar declar fapte din Biblie. La ce foloseşte să votezi? Ei ştiu cine merge înăuntru acolo.
E-292 Women received their dead raised to life again:... others went through torment--were tormented, not accepting deliverance; that they might obtain a better resurrection: (Way down in here. See? All right.)
And others had trials... cruel mockings... scourgings, yea, moreover... bonds and imprisonment:
They were stoned, they were sawed asunder, they were tempted, they were slain with swords: they wandered about in sheepskins and goat skins; being destitute, and afflicted, and tormented;
(Of whom the world is not worthy:)... (See, in parenthesis, there you notice in your Bible.)... they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.
All these,... having obtained a good report through faith,... (here:)... good report through faith, received not the promise: (See?)
God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect.
E-291 Cît de mulţi vă amintiţi emisiunea de televiziune unde aceasta avea două femei ridicîndu-se şi una a zis, "Eu am să votez pentru..." O femeie Protestantă a zis, "Eu am să votez pentru Dl. Kennedy."
Ei au zis, "De ce?"
A zis, "Deoarece eu cred că el este un om mai deştept decît Dl. Nixon. El va fi un Preşedinte mai bun."
Apoi ei au zis, "Aceasta este o femeie Catolică. Pentru cine o să votaţi dvs?"
Ea a zis, "Eu sînt o Catolică, o Romano Catolică, o Catolică loială." Ea a zis, "Eu am să votez pentru Dl. Nixon."
"De ce?"
E-293 You get it? These people who died in here are depending and waiting on us. So this church has got to come to perfection in order to bring the resurrection, and they're under--souls under the altar, waiting for this church to come to its perfection. But when Christ does come... And this church (You see?), is coming smaller in the minority. (It's a whole lot sharper than that, but just so I write that cross there. See?) It's come up to a needle point until the church in the minority has got to get into a place until it's the same kind of a ministry that this left. Because when this Headstone comes back... It's got a pocket like here where it's going to set right in there on a regular pyramid. It just isn't a cap that sets across the top; it's a little flange. And it's got to set on there 'cause it sheds the water. And when it comes, this church has got to be honed. All these rest of stones in the pyramid are laying so perfect till you can't run a razor blade between them, weighing tons laying in there. How they got them up, they don't know, but they were built.
E-292 A zis, "Deoarece eu cred că Dl. Nixon va fi un preşedinte mai bun, deoarece el este mai obişnuit cu lucrurile. El este mai familiarizat cu Comunismul." Femeia aceea a spus o minciună.
E-294 And up here when the pyramid Cap does come, the pyramid itself, the Body of Christ will have to be honed, not only just some creed, or doctrine, or something we've come through. It'll have to be so perfectly like Christ till when He comes, He and that ministry will fit right smack together. Then will come the rapture, the going home.
E-293 Eu am ceea ce ei numesc, Faptele Credinţei noastre, cea mai scumpă carte Catolică care poate fi cumpărată. Şi în ea se zice acolo, "Dacă acolo este un Catolic pe un buletin de vot care candidează împotriva unui Protestant, dacă un Catolic votează pentru un Protestant ei sînt excomunicaţi de la părtăşia cu biserica Catolică." Adevărat! Iar dacă acolo sînt doi Catolici candidînd pentru aceeaşi funcţie, ei să aleagă pe Catolicul care este mai loial la "biserica mamă" şi să voteze pentru ei.
E-295 Look where we're living now: in Laodicea where the church was the worst church age they ever had. In the Bible we find out it's the only church age that God was on the outside of the church, knocking, trying to get back in His Own building. The creeds and denominations had even put Him out of His Own church. "Lo, I stand at the door and knock. If any man thirst and will open the door, I'll come in and sup with him." See?
E-294 Vedeţi cum este acea înşelăciune? Ce încearcă ei să facă? Împart bani să cumpere ce? – ei încearcă să o ruineze!-şi ei o fac, şi ea este ruinată.
Ce este aceasta? Aceasta este în standardul aurului, Biserica Catolică (ierarhia) şi posedă aurul lumii – $168,000,000,000. Aceasta este.
E-296 Here it is in this church age, they gradually throwed Him out, until in here they completely ousted Him. They don't want nothing to do with it.
E-295 Aruncaţi-o drept înapoi pe standardul aurului lor şi voi oamenilor doar păstraţi-vă casele şi alte lucruri, dar voi aparţineţi de biserica Catolică. Naţiunea aparţine la biserica Catolică. Întregul lucru este capturat drept înăuntru în felul acesta prin moneda lor.
E-297 Now, you see today where we're going. Even when the ending of the Laodicean church age has got so formal, till it and Catholicism (which broke it up right in here) is coming together and uniting as one great church. With a federation of churches it's the same as Catholicism.
E-296 Nu vorbeşte Biblia despre aceasta? Acela este tabloul pe care Biblia ni-l desenează? Ceea ce eu încerc să vă spun, Frate, astăzi ei zic, "Aceea va fi o biserică minunată. Ea va uni Protestantismul." Aceasta arată bine la ochiul natural, dar cunoştinţa acestei lumi este nebunie la Dumnezeu, şi i-a făcut plăcere lui Dumnezeu ca prin nebunia predicării să mîntuiască pe acei care sînt pierduţi prin slujbă divină pe care El a ordinat-o în Biserica Lui să zidească Biserica pe aceste calităţi spirituale şi nu pe ceva care aparţine de pămînt.
E-298 There's only one difference, if they can just get over that--that's taking the communion. That's the only thing in the diocese that--that--that stops the--the Catholicism and Protestantism from uniting is the order of communion. The Catholic church says, "It is the body," and the Protestant church says, "It represents the body."
E-297 Petru a zis, "Şi pentru că voi aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofta de bani, şi pofta de petreceri mari, plăceri, mîncăruri, băuturi, şi pofta pe care noi o avem, voi aţi scăpat de aceea; iar acum voi sînteţi zidiţi în mijloacele de trai." "Eu adresez aceasta către Biserică," a zis el. Asta este. Aţi citit voi aceasta? Aţi priceput voi aceasta? Aţi auzit-o voi cînd am citit-o aici în urmă? În II Petru, doar ascultaţi ce zice el aici; cît de frumos este scris aici, cum o adresează el. În regulă ascultaţi-l acum aşa cum vorbeşte el. În regulă,
Simon Petru, un slujitor şi un apostol al lui Isus Cristos, către acei care au căpătat credinţă de acelaşi preţ cu noi prin neprihănirea lui Dumnezeu şi Mîntuitorul nostru Isus Cristos:
Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoştinţa lui Dumnezeu, şi a lui Isus Domnul nostru,
După cum puterea Lui divină ne-a dat toate lucrurile" (Cine va moşteni pămîntul, şi toate lucrurile? Sigur că aparţin... da, în regulă) "în care privesc viaţa şi evlavia, prin cunoştinţa aceluia ce ne-a chemat la slavă şi virtute:
E-299 The Catholic makes a mass out of it. A mass is that they take the communion, hoping they are forgiven; the Protestant takes it by faith, thanking God in communion that they are forgiven. The Protestant says, "We are forgiven." The Catholic says, "We're hoping we're forgiven." Mass and communion...
E-298 Prin care ne sînt date făgăduinţe nespus de mari şi scumpe: ca prin acestea voi să puteţi fi părtaşi ai naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciune" (ascultaţi la aceasta) "care este în lume prin poftă."
E-300 They call it a mass; we call it a communion. A mass is hoping it's so. A communion is knowing it's so and thank Him for it. See? And there's the only thing that they cannot get together on. They'll do it.
E-299 Pofta pentru bani. Pofta pentru lucruri mari. Pofta pentru popularitate. Aceste lucruri sînt moarte pentru credincios! Nouă nu ne pasă-un cort sau o colibă! De ce să-mi pese? Trăiesc sau mor; scufundat sau înecat; acesta este lucrul în care sînt interesat: Împărăţia lui Dumnezeu! Dacă eu îmi menţin casa; dacă eu îmi menţin familia; dacă eu îmi menţin orice ar fi aceasta; lăsaţi-mă să menţin pe Cristos, nădejdea slavei!
E-301 Oh, it looks very pretty. They'll unite to run. It'll--it'll run all the... Why, the Bible says, "And these beasts gave their power unto the whore," (See?), united themselves together. See?
E-300 Clădeşte-mă, oh Doamne în aceasta. Lasă ca Cristos să fie Capul meu! Să lucrezi prin mine pe temelia mea credinţa mea care este în El. Lasă virtutea, cunoştinţa, cumpătarea, răbdarea, evlavia, şi bunătatea frăţească să lucreze în mine, oh Doamne, este rugăciunea mea. Nu-mi pasă-trăiesc sau mor; mă scufund sau mă înec; denominaţiune sau fără denominaţiune; prieten sau fără prieten, lasă ca aceea să lucreze în mine. Lasă ca virtutea lui Cristos, cunoştinţa Lui, să se reverse ca eu să pot fi în stare să învăţ pe acei, pentru că Dumnezeu a aşezat în biserică apostoli, profeţi, învăţători, păstori şi evanghelişti, totul pentru desăvîrşire şi să aducă toate aceste virtuţi în ea-pînă la acea perfecţiune a venirii Fiului lui Dumnezeu.
Fiecare din aceste pietre este material din acel unul.
Aceasta este material din acesta. Fiecare din aceste virtuţi aparţin în El, şi ele se toarnă afară din El în jos prin ei. Amin!
Este ora doisprezece. Unde merge toată aceasta? Amin.
Voi Îl iubiţi? Voi credeţi aceasta? Ascultaţi micuţilor... Sora Kidd a zis în această dimineaţă, "Frate Bill, eu nu ştiu
E-302 Just exactly what the Bible said they would do, they're doing it now; it's right in procession this very week. That's right. It's not that I have anything against Catholic people, no more than Protestant people. You Methodist and Baptist and a lot of you Pentecostals, when your churches has gone right into this federation of churches, when they got the big morgue built there in New York of that federation of churches; it's the same as the United Nations and things; they're trying to unite all Protestantism together.
E-301 dacă voi ajunge să te mai văd din nou." Aceasta parcă m-a omorît. Ea se gîndeşte că ea îmbătrîneşte; ea este. Eu mă rog ca Dumnezeu să o păstreze pe ea şi pe Fratele Kidd multă vreme. Lăsaţi-mă să vă spun, noi nu ştim cît de mult o să ne avem unul pe altul. Eu nu ştiu cît de mult o să mai fiu cu voi. Dumnezeu mă poate chema să mă duc din lume. El mă poate chema la un alt cîmp de slujbă. El vă poate chema pe voi pe undeva. Noi nu ştim, dar haideţi să obţinem, să nu lăsăm aceasta să treacă doar peste noi. Să luăm asta. Acolo este aceasta în Biblie. Aici aceasta modelează toate celelalte, şi dacă eu aveam doar timp să fac aceasta-voi nu o puteţi face într-o zi, voi ştiţi asta-eu aş putea doar să leg întregul lucru împreună. Priviţi cînd noi am terminat cu Mesajul acela acolo, voi vedeţi ce a făcut Duhul Sfînt acolo pe perete, nu-i aşa? Cîţi aţi fost aici atunci? A venit drept jos şi a desenat acelaşi lucru-Îngerul Domnului.
Vedeţi, acesta este Adevărul. Nu lăsaţi să vă scape. Tineţi¬vă de el, copii. Ţineţi-vă de acela. Amintiţi-vă, zidiţi pe credinţa voastră: virtute, cunoştinţă, răbdare...
E-303 Now, the Catholics are wise to that, and going to bring... This Pope John the 23rd, or 22nd (whatever it is), he's trying in a little humble way to bring all Protestant faith and Catholic faith to one faith: exactly what the Bible said they would do. There you are. And the Protestants falling for it hook, line, and sinker. Why? Why? Because they don't possess these things. Knowledge, the Word's right; patience, "They that wait upon the Lord." See what I mean?
E-302 Acum aici eu cred că am o bucată de hîrtie aici, dacă eu nu am scăpat-o pe undeva cînd eu predicam. Chiar aici este. (Îţi mulţumesc, Frate. Îţi mulţumesc foarte mult.) Dacă voi vreţi să vă uitaţi la ea şi să vedeţi dacă există ceva aici care voi aţi putea fi în stare să-poate aceasta este un model puţin mai bun decît este acela acolo, ca voi să puteţi fi în stare să copiaţi ceva din acesta. Eu o voi prinde doar aici sus şi voi sigur puteţi să vă uitaţi la ea şi să o scrieţi jos.
Acum, eu vreau ca voi să o luaţi, să o studiaţi, să o comparaţi, şi apoi să ACŢIONAŢI asupra acesteia. Să nu o studiaţi doar, comparaţi aceasta-ci ACŢIONAŢI asupra ei, cînd voi o faceţi. Luaţi-o sincer pentru voi înşivă.
Nu ziceţi, "Păi, m-am bucurat să ascult la ea." Eu la fel.
E-304 Like that Methodist bishop said the other day when they passed that... And anyone knows that--how--what inspired that--trying to get a certain prayer to be said in church, or in school, and wanted to... I believe--I think it was a Presbyterian prayer book or something or other. And the parents sued the--the--the school because they wouldn't accept this prayer to be said in school. And this Methodist bishop was a wise old fellow. He stood up and said, "That's wrong." Said, "It's unconstitutional." He caught the breeze of it. He said, "Like in our Methodist church..." He said, "In our Methodist church," said, "many of our people are always talking about the scandal of Hollywood and ninety-five percent of them go see it anyhow." What's the matter? They left off this. That's exactly. They left off that.
E-303 Dar să o asculţi şi apoi să o primeşti este diferit. Vedeţi, aceasta este diferit. Există şapte calificări să facă statura lui Dumnezeu. Există Şapte Epoci ale Bisericii prin care Dumnezeu a adus Biserica la aceste calificări, şi El a avut şapte mesageri să facă aceasta. Acolo este şapte, şapte, şapte. Şapte este numărul lui Dumnezeu de completare, şi trei este numărul perfect al lui Dumnezeu. Astfel acolo sînt trei şi şapte treiuri. Astfel matematic, spiritual, prin Cuvîntul, prin mărturia Duhului Sfînt, toate din aceasta au completat lucrul împreună.
E-305 I was talking right here in this room the other day to a official of one of the biggest Methodist churches there is in the Falls City, one of the most spiritual Methodist churches there is in the Falls City, show Methodist age which comes in next to our age there--the Pentecostal. And he said, "In St. Louis, Missouri, they took an analysis about three or four months ago and find out..." That man may be setting here this morning. Well, he's a contractor that's building this--fixing the building for us. Main Street Methodist is where he belongs to, where Brother Lum and them is pastor.
So then we find out that in that, that I believe it was seventy some percent of the Methodist people in an analysis--a survey of St. Louis showed that seventy some odd percent of the Methodist smoked, and that sixty-eight percent of them drinking alcohol beverages: of Methodists And the strange thing was when the analysis was given and estimated between men and women; women, it was seventy, or seventy-something percent to about fifty percent of the men: More women smoking, drinking than there was men. Seventy percent--seventy-something percent more women than there was to the men.
E-304 Să o studiem. Să adăugăm la credinţa noastră aceste lucruri, apoi, ca noi să putem să venim la statura deplină a lui Cristos-fiind uniţi împreună cu iubire evlavioasă, frică de Dumnezeu, reverenţi în inima noastră unul faţă de altul, respect adînc unul faţă de altul, bunătate frăţească şi de surori-niciodată vulgaritate. Nimic decît doar puritatea Duhului Sfînt în trăire; trăiţi împreună, fiţi un Creştin; umblaţi cu credinţă; lăsaţi ca virtutea lui Dumnezeu să curgă prin voi. Lăsaţi ca cunoştinţa lui Dumnezeu cînd se ajunge la bine şi rău... Cînd diavolul prezintă ceva care nu este exact Scriptural, îndepărtaţi-vă de la aceasta. Aceasta este exact corect.
E-306 Now, what if we got down to the Bible doctrine of wearing shorts, and bobbing hair, and stuff like that? See? Why, it's ungodliness--women professing godliness and holiness--card parties and everything else, tattlers, blabbers, not having been able to hold their own tongue--own tongue, talking and tattling, and going around. How about the men? Card parties, golf games, out there half-dressed, little old dirty looking clothes on with them women hanging out there.
E-305 Eu pot să-mi imaginez că apostolii aceia nu au acţionat ca noi. Ei au mers în jur, probabil un om de cîteva cuvinte pînă cînd au ajuns la amvon. Ei au păşit înăuntru ei au făcut ce trebuiau să facă, şi au ieşit afară. Da, domnule, ei aveau putere. Ei aveau virtute. Ei nu au avut argumente cu oamenii; ei ştiau unde au stat. Aceasta-i tot, ei ştiau pe cine au crezut. Ei au continuat să umble în Duhul făcînd numai... Întocmai cum am spus cealaltă seară, "O mică încuviinţare. Aceea era tot ce Dumnezeu avea de făcut atunci nimic nu-i oprea pe ei." Ei nu s-au întrebat, studiat, păi-cum, şi osteniţi cum sîntem noi, dacă ei să facă aceasta sau aceea. Ei au mers înainte şi au făcut-o oricum. Doar o mică încuviinţare de la Dumnezeu. Aceea a făcut-o. Aceasta este. De ce? Cum puteau ei să ştie că aceasta era o încuviinţare de la Dumnezeu? Ei aveau toate aceste virtuţi aici, toate aceste calificări, şi prima încuviinţare mică de la Dumnezeu s-a comparat cu fiecare bucăţică din aceasta şi cu Cuvîntul Lui; ei ştiau că acesta era Cuvîntul lui Dumnezeu şi îndată au plecat. Ei nu trebuiau să se îngrijoreze de nimic altceva. Cînd Dumnezeu a vorbit, ei au plecat.
E-307 No wonder. See that dirty scheme pulled on that preacher (prison preacher) this morning? Yes, sir. I don't believe that man is guilty of that. What did it do? That's brother... I can't think of his... Yeah, Dan Gilbert, prison preacher. When that man run in and murdered Dan here a few months ago, and now his wife's to have a baby. 'Course, Dan's dead; they can't put a blood transfusion to the baby now. She said that Dan ravished her and that's her--that's Dan's baby. Such a--I don't believe that no more than I believe that a--that a crow has pigeon feathers. No, sir, I believe it's a lie. I believe Dan Gilbert was a man of God. And I believe that's a scheme of the devil.
E-306 Noi vorbim... Dumnezeu ne vorbeşte; noi zicem "Bine, noi vom începe. Noi vom vedea dacă noi putem trăi această Viaţă." Primul lucru care-l ştiţi, cineva vă supără. Păi sigur, acela-i diavolul!
E-308 Like that thing trying to put over about them prayers. That old Methodist bishop was smart enough to catch that. If he would've--that would've went through, that was only inspired by something else. That's right.
E-307 Voi s-ar cuveni să-l vedeţi cum încearcă să mă reţină de la această adunare în această dimineaţă. Voi s-ar cuveni să aveţi aceea odată. Oh milă, eu trebuie să mă lupt de fiecare dată cînd menţionez o adunare. Şi dacă eu urmează să mă rog pentru bolnavi şi dacă cineva moare şi nu este mîntuit, acolo vor fi treizeci de chemări care vin înăuntru în zece minute (dacă ele pot ajunge înăuntru aşa repede,) să mă ţină de la aceasta, "Oh Frate Branham, tu trebuie să faci aceasta," dar acolo este un suflet în joc.
E-309 Just like the segregation problem down in the south: same thing. I believe men should be free. I believe this nation stands for freedom. I don't blame Mr. Kennedy for sending down the troops, although I'm not a New Dealer, and I'm not a Democrat; I'm not a Republican; I'm a Christian. So I'm... But I don't believe in that. I don't believe the colored people ought to sell their birthrights to such stuff either. There was a debt--as the Republican party, the blood of Abraham Lincoln freed them people because he was a godly man. I think you ought to at least stick to the party if you're going to vote at all. But I tell you one thing; that boy wasn't down there just because of that their schools; that boy is a citizen. He's an American. This is freedom for all. The color of a man shouldn't change his difference. "We all..." God said, "Of one man made all blood, all nations." We're all one.
E-308 Seara cealaltă eu am fost chemat într-un loc. Un om tînăr... Eu am vorbit cu el jos aici în ceea ce voi numiţi, (super market) cu cîţiva ani în urmă. El a devenit un alcoolic. Eu am cunoscut pe băiat, un băiat bun fin; dar el era un păcătos. Şi astfel mama lui a chemat. Eu cred că ea l-a chemat pe Doc de două ori, şi l-a chemat pe Billy, şi în final eu am primit mesajul. Şi cînd eu am primit mesajul, foarte cinstit, eu niciodată nu am avut aşa de multă luptă în viaţa mea să ajung la acel băiat. Şi cînd am ajuns acolo, sărmanul băiat nu mă mai cunoştea. Acolo era el culcat acolo, inconştient. Şi doar agitîndu-se. Tatăl său încercînd să-l mîngîie şi zicînd, "Dragă," şi omul era cam în vîrstă de cincizeci şi unu de ani. Şi zicea, "Dragă aceasta," şi "stai liniştit." El încerca să se ridice; braţele lui micuţe erau cam aşa de subţiri. Băiatul avea aşa de mult cancer încît el nu era nimic decît doar cancer solid. Toate organele trupului său aveau cancer. Chiar şi circulaţia sîngelui lui era cancer. Totul. Şi acolo era el încercînd să se ridice sus şi să se agite în felul acesta.
E-310 But that boy, he was a soldier; he's a veteran. He fought for what's right. He had a right to go to school. That's right. But he had plenty of schools he could go to. It's what the thing is. If you get behind it, it's this present day denominational stuff up there that's inspiring that. Why? They're swinging those colored votes from Republican to Democrat, and they're selling their birthrights by it. Exactly the truth. The Holy Spirit's got here. "Let him that has wisdom, let him that has knowledge," exactly.
E-309 Eu l-am luat de mînă; am zis, "Woodrow, Woodrow, acesta este Fratele Branham."
Tatăl lui a zis, "Tu nu ştii, că acesta este Fratele Bill, Woodrow; acesta este Fratele Bill."
El a zis, "Hî, Hî, Hî," în acest fel.
Şi tatăl lui a privit şi a zis, "Billy, tu ai venit puţin cam tîrziu."
Eu am zis, "Niciodată nu-i prea tîrziu. El este aici. Eu am avut o luptă, şi apoi ceilalţi băieţi, alţi cîţiva băieţi, (păcătoşi) stăteau acolo-unii din rudeniile lui. Eu am zis, "Voi vedeţi, băieţi, fiţi gata, deoarece voi veţi ajunge la acest loc. Voi trebuie să veniţi chiar aici jos. Poate nu prin cancer; voi aţi putea veni prin altceva acolo afară pe autostradă sîngerînd de moarte, sau ceva. Voi trebuie să veniţi la aceasta." Noi am vorbit cu ei. Eu am aşteptat să văd ce va spune Duhul să fac. Aşteptam.
E-311 Just like this church, this present age, selling itself... Can't you see what's going to happen? I don't care if this is taped, here it comes. Yes. What's the matter? My own mother used to say, "Give the devil his dues." There's one man that done only thing that was sensible; that was Castro down there. Yes, sir. He went down there... And the Capitalists had all the cane and everything; it--it's on a gold standard like the United States. What did he do? He bought up all those bonds. Get the money any way he could. What did he do then? He counterfeited the currency and changed it. Put them right back... That's the only thing this nation can do.
E-310 Primul lucru pe care-l ştiu, eu am simţit acea mică încuviinţare. "Pune-ţi mîinile peste el." Eu am păşit în jur şi am zis, "Voi toţi să vă aplecaţi capetele." Ei toţi şi-au plecat capetele (doi sau trei flăcăi tineri acolo.) Eu mi-am pus mîinile peste el. Am zis, "Doamne Dumnezeule, lasă ca băiatul să aibe cunoştinţă de a şti ce urmează ca el să facă, căci el trebuie să întîmpine acest lucru. El este pe moarte. Acest diavol l-a înfăşurat, şi el se duce. El a băut pînă spre moarte. Aici el este în această condiţie; eu mă rog ca Tu să fii milostiv cu el." Şi cînd m-am rugat pentru el, în dimineaţa următoare el şedea sus vorbind cu tatăl său.
E-312 Did you hear "Life Line" the other morning. Why, you know, it's just like you sell bonds on the gold. The bonds is already took up, and this present government now is spending money for what? For tax money that they'll be collecting forty years from now. She's done. That's "Life Line" right out of Washington, DC, across the nation. Taxes, they're spending and trying to buy foreign... Why, they're just giving it out any way. Don't you see, that's exactly what they're--what they're going to do? See, what is it? Now, if this nation goes busted, the only thing it can do is go busted. The only thing that it can do is go bankrupt. That's the only sensible thing to do: change the currency. But they won't do it. Under this present ministration, Roman Catholic church owns the gold of the world, and what they'll do is sell out. These rich men and so forth of the earth, as the Bible said, what will they do before they lose the Brown and Williamson tobacco company (Most all of them's Catholic anyhow.), and all these other things, what will they do? They'll accept that and they'll take the money from Rome, and then she's sold her very birthright. Rome backs her up. Yes, sir.
E-311 Busty Rodgers, cînd ei m-au chemat aici jos la spital nu cu mult în urmă. Eu am fost acolo afară în ziua aceea după ce am predicat afară la Middletown unde micuţa Georgie Carter a fost vindecată-voi toţi vă amintiţi aceasta. Acolo era Fratele Smith, un predicator Metodist a zis, "Dacă cineva a fost botezat vreodată în Numele lui Isus Cristos, să plece afară de sub cortul meu!" În acest fel, acolo sus la Tottensford ţinînd acel miting sus acolo. Oh, mă condamna pentru fiecare lucru la care vă puteţi gîndi. Eu nu am spus un cuvînt. Am mers drept înainte. Eu aveam o însărcinare. Domnul mi-a arătat o vedenie că acolo era un miel acolo jos agăţat pe undeva în pustie. Voi toţi vă amintiţi vedenia toţi dintre voi. Eu presupun că da; vă amintiţi aceasta?
E-313 She'll back it up. And they're getting enough policy now, getting enough around them, bring it in his cabinet. Look what Mr. Kennedy's asking for.
E-312 În regulă, atunci eu mergeam în jos prin pustie la vînătoare după el. Eu am mers la Tottensford. Fratele Wright de acolo ştie că am plecat acolo, nu ştiam ce să facem. Eu am cumpărat o cutie mică de săpun pentru zece cenţi. Eu urma să merg acolo afară, să stau acolo, şi să predic pe scări. El a zis că el urma să meargă sus pe vîrful dealului să facă ceva comerţ. Eu am mers cu el. Acolo era o biserică mare veche Baptistă aşezată acolo sus, goală. Domnul mi-a zis, "Opreşte-te acolo."
E-314 And when you seen this the other day... There's no need of voting any more. What's the use of voting? When they put it in the paper and proved it before the public, and they refused to do anything about it; when they proved that the machines across the nation was set up, that they elected Mr. Kennedy by a false vote. Don't the Bible say that he would come in by deceit? A falsehood.
E-313 Eu am zis, "Lasă-mă afară chiar aici, Frate Wright," şi m¬am oprit. El a mers înainte sus şi a venit înapoi. Eu am mers acolo şi nu am putut deschide uşa. Eu am zis, "Doamne, dacă Tu eşti în aceasta şi vrei ca eu să merg în biserică, deschide uşa pentru mine."
Eu am şezut jos acolo şi mă gîndeam. Am auzit pe cineva venind-a urcat, şi el a zis, "Bună ziua." El a zis, "Aţi vrut să intraţi în biserică?"
Eu am zis, "Da, Domnule."
E-315 Now, I'm not against the Democrat party no more than a Republican party, but I'm just stating facts from the Bible. What's the use of voting? They know who's going in there.
E-314 El a zis, "Eu am cheile aici." Am început un miting. Prima săptămînă, aproape nimic. Prima seară eu am avut o adunare¬Fratele Wright şi familia lui. Primul lucru care-l ştiţi, la sfîrşitul săptămînii ei nu au putut nici măcar cu greu să stea în curtea lor. Totuşi mielul acela nu a venit. Fratele Hall a fost salvat în timpul acela-păstorul de acolo acum. Eu nu puteam afla unde era acest miel. După un timp, afară din Biserica lui Cristos, jos dedesubt de deal, acolo fetiţa aceea care nu s-a mişcat de nouă ani şi opt luni, zăcînd acolo-acolo era ea. Voi toţi cunoaşteţi povestea.
E-316 How many of you remember the telecast where they had two women standing up, and one said, "I'm going to vote for..." A Protestant woman said, "I'm going to vote for Mr. Kennedy."
They said, "Why?"
Said, "Because I think he's a smarter man than Mr. Nixon. He'll make a better president."
Then they said, "This is a Catholic woman. Who are you going to vote for?"
She said, "I'm a Catholic, a Roman Catholic, a loyal Catholic." She said, "And I'm going to vote for Mr. Nixon."
"Why?"
Said, "Because I think Mr. Nixon'd make a better president, because he's more used to the things. He's more acquainted with Communism." That woman told a lie.
E-315 Da, domnule, în după-masa aceea cînd Busty Rodgers (solid mare, veteran zdravăn) stînd acolo, eu am mers acolo afară, şi acolo stătea adunarea Fratelui Smith să rîdă de mine, să-şi bată joc de mine pentru că botezam în Numele lui Isus.
E-317 I've got what they call "The Facts of our Faith," the highest Catholic book that can be bought. And it says in there, "If there is a Catholic on a ticket that's running against a Protestant, if a Catholic votes for a Protestant they're excommunicated from the fellowship with the Catholic church." Right. And if there's two Catholics running for the same office, they shall pick out the Catholic that's more loyal to the mother church and vote for them.
E-316 Eu am păşit afară în apele acelea nămoloase din Tottensford unde ei aveau un pîrîu acolo doar urlînd cît de tare putea. Doi diaconi au păşit afară cu mine. Eu am zis, "Eu stau aici în această după-masă să reprezint Sfînta Scriptură a lui Dumnezeu." Am zis, "Eu citesc în Biblie aici unde Petru a zis 'Pocăiţi-vă fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor'." M-am întors în jur, am înmînat cartea unuia din diaconi, am păşit acolo afară, şi am zis, "Oricine vrea care se pocăieşte de păcatele lui este un supus să vină." Am păşit afară acolo în apă, şi am zis, "Mi se pare că îngerii şed pe fiecare ramură," apoi eu am păşit înăuntru.
E-318 See how that deceit, what they're trying to do? Give money away to buy what? They're trying to break it. And they're doing it, and she's broke.
What is it? It's on the gold standard, and the Catholic church (the hierarchy) owns the gold of the world, a hundred and sixty-eight billion. There you are.
E-317 Oh doamne, cam la timpul cînd am botezat cam doi sau trei, toată adunarea lui-acele femei îmbrăcate cu rochii fine de mătase-lovind apa aceea, strigau cu tot glasul lor. Eu am botezat toată adunarea lui în Numele Domnului Isus Cristos! Voi ştiţi asta. Eu am fotografia despre aceasta.
E-319 Throw her right back on the gold standard. And you people just keep your homes and things, but you belong to the Catholic church. The nation belongs to the Catholic church. The whole thing is captured right in like that through their currency.
E-318 Acolo a fost aceasta. Ce era aceasta? Adăugînd la virtutea voastră vedeţi. Lăsaţi-o în pace. Dumnezeu ştie cum să o facă. Dumnezeu ştie cum să aducă aceste lucruri la împlinire. Lăsaţi-i să spună ce vor ei. Nu faceţi nici o deosebire. Doar continuaţi să mergeţi.
E-320 Don't the Bible speak of that? That's the picture that the Bible draws us? What I'm trying to say, brother, today they'll say, "That'll make it a fine church. It'll unite Protestantism." And it looks good to the natural eye, but the knowledge of this world is foolishness to God, and it pleased God through the--the foolishness of preaching to save those which are lost by Divine office that He ordained in His church to build the church upon these spiritual qualities and not upon anything that pertains to the earth.
E-319 Busty Rodgers, stînd acolo, cînd el a văzut aceea, el a zis, "Atunci, eu cred aceasta din toată inima mea," şi a venit afară în apă îmbrăcat cu hainele lui cele bune şi a fost botezat în Numele lui Isus Cristos.
E-321 Peter said, "And because you have escaped the corruption of the world through the lust of money, and lust of big times, and pleasure, and the eating, and drinking, and lust that we have, you've escaped that; and now you're built up in to a lively house. I'm addressing that to the church," he said. There you are. Did you read it? Did you get it? Did you hear it when we read it back here? In II Peter, just listen what he says here; how beautiful that's wrote in here, how he--he addresses it. All right listen to him now as he speaks. All right.
E-320 Cam cu trei sau patru ani în urmă ei m-au chemat aici jos la spital în New Albany. Acolo el era pe moarte cu cancer; doar mîncat tot. Doctorii i-au dat de trăit pînă în dimineaţa următoare. El a zis, "El moare chiar atunci, vino imediat."
E-322 Peter--Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Saviour Jesus Christ: ... peace be--be multiplied unto you through the knowledge of God, and through Jesus Christ our Lord,
According as--as his Divine power has given unto us all things... (Who's going to inherit the earth and all things? Sure pertaineth... Yeah, all right.)... that pertaineth unto life and godliness, through the knowledge of him that has called us to glory unto glory:
Whereby are we given to the exceeding great precious promises: that by these ye might be partakers of the Divine nature, having escaped the corruption... (Listen to that.)... that is in the world through lust.
E-321 Eu am mers jos în cameră. Cînd am mers, stînd acolo şi mă rugam. El a zis, "Billy, acolo este un curcubeu ocolind acel colţ acolo."
E-323 Lust for money, lust for big things, lust for popularity, these things are dead to the believer. We don't care; a tent or a cottage, why should I care? Live or die, sink or drown, this is the thing that I'm interested in: the Kingdom of God. Whether I maintain my home, whether I maintain my family, whether I maintain whatever it is, let me maintain Christ, the hope of glory.
E-322 M-am întors să privesc. Am zis, "Busty, acela este un legămînt. Tu nu vei muri. Legămîntul sîngelui te salvează." Mi-am pus mîinile peste el, şi am zis, "Doamne Dumnezeule, prin vedenia aceea de acolo care dovedeşte că Tu eşti aici, legămîntul Tău este: prin rănile Lui noi sîntem vindecaţi." Mi¬am pus mîinile peste el, şi acolo el s-a făcut bine. L-au trimis acasă.
E-324 Build me up, oh, Lord into this. Let Christ be my Head. Let working through me on my foundation of my faith that's in Him, let virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly kindness work in me, oh, Lord, is my prayer. I don't care, live or die, sink or drown, denomination, no denomination; friend or no friend, let that work in me. Let Christ's virtue, His knowledge, His... flow out that I might be able to teach those; for God has set in the church apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists, all for the perfecting and bringing all these virtues into it, to that perfection of the coming of the Son of God.
E-323 Cam patru sau cinci ani-cam patru ani-pescuieşte în sus şi-n jos pe rîu şi toate merg înainte, şi unde a fost cancerul în jurul esofagului stomacului; el avea bătături, a fost un nod mare şi tare. Doctorii, veteranii spitalului i-au spus că ei aveau un tratament cu cobalt care poate să întindă aceea; să lase mai multă hrană să meargă jos deodată. (Lui îi era greu să ia hrană multă; el trebuia să mănînce aşa de încet.) El a mers acolo să i se facă aceasta. Eu nu am ştiut că el era acolo.
E-325 Each one of these stones are material off of that one. This is material of this. Each one of these virtues belong into Him, and they're pouring out of Him down through them. Amen.
E-324 Apoi cînd ei l-au operat, au aflat că aceasta l-a aruncat într-o convulsie, şi el a avut un atac. I-a paralizat o parte a lui în jos în felul acesta; şi singurul lucru pe care el îl putea face era să strige doar pe jumătate. El a luat un creon în felul acesta şi el mergea, "Uhh, uhh, uhh" şi el a încercat să scrie, tremurînd în acest fel cu mîna lui bună. Partea lui stîngă era paralizată. Mîna lui... "Isus a salvat, o mie nouă sute şi ceva," şi el nu a putut să o obţină.
E-326 It's twelve o'clock. Where does it all go? Amen. You love Him? You believe that? Listen little ones...
E-325 Astfel acum cînd soţia lui a zis, "Frate Branham, eu nu ştiu ce vrea el să spună prin aceea."
Eu am zis, "D-nă Rodgers, ce el vrea să zică că erau o mie nouă sute şi ceva că el a fost salvat şi botezat în Numele lui Isus acolo jos. Aceea este ceea ce se plăteşte acum. Lui nu-i este teamă să moară." Am zis, "Doamne Dumnezeule, cruţă-i viaţa! Eu mă rog în Numele lui Isus ca Tu să-i cruţi viaţa lui." Am pus mîinile peste el. Paralizia l-a părăsit, convulsiile s-au oprit, şi el s-a ridicat din pat, şi el este acum sus dînd mărturii.
E-327 Sister Kidd said this morning, "Brother Bill, I don't know whether I'll get to see you again." That liked to have killed me. See? She thinks she's getting old; she is. I pray for God to spare her and Brother Kidd a long time. Let me tell you; we don't know how long we're going to have one another. I don't know how long I'm going to be with you. God may call me away from the world. He may call me to another field of service. He may call you somewhere. We don't know. But let's--let's obtain... Let's not let this just pass over us. Let's take that. There it is in the Bible. Here it is patterning everything else. And if I only had time to do it (You can't do it in one day. You know that.) where I could tie the whole thing together. Looky, when we got through with that message there, you see what the Holy Ghost did there on the wall, don't you? How many was here then? See? Sure. Come right down drawed the same thing out, that angel of the Lord.
E-326 Adăugaţi la credinţa voastră, virtute; adăugaţi la virtutea voastră, cunoştinţă; la cunoştinţa voastră, cumpătare; la cumpătarea voastră, răbdare; la răbdarea voastră, evlavie; la evlavia voastră, iubirea de fraţi; la iubirea voastră de fraţi, Duhul Sfînt, şi Cristos va veni. Deoarece chiar sub El, Duhul Sfînt, este Duhul lui Isus Cristos în Biserică să manifeste virtuţiile acelea.
Oh doamne, iată că este doisprezece şi un sfert.
"Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit întîi... (departe jos aici înainte ca voi să fiţi ceva)
Şi a plătit (ce a făcut El?) salvarea mea
Pe lemnul Calvarului."
De unde ştiu eu aceasta? – deoarece El m-a iubit întîi.
"Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Deoarece El m-a iubit întîi... (acolo este cauza)
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului."
E-328 See, it's true. Don't let it escape you. Hold on to it, children. Hold on to that. Remember, build upon your faith: virtue, knowledge, patience...
E-327 Eu Îi promit în această dimineaţă din toată inima mea că prin ajutorul Lui şi prin harul Lui, mă rog ca eu să caut zilnic fără încetare pînă cînd eu simt fiecare din aceste cerinţe curgînd în această statură micuţă a mea. Pînă eu pot fi o manifestare a lui Cristos cel Viu, căci El a devenit păcat ca mine, ca eu să pot deveni neprihănirea lui Dumnezeu ca El. El a luat locul meu. Doamne, lasă-mă să-l iau pe al Lui, acum, deoarece acesta este scopul pentru care a murit El.
E-329 Now, here, I think I have a piece of paper here, if I haven't dropped it somewhere when I was preaching. Right here it is. (Thank you, brother. Thank you very much.) If you want to--to look on it and see if there's something here that you might be able to... Maybe it's a little better pattern than that is there, that you might be able to copy some of this off. I'll just tack it up here and you can sure look at it and type it off.
E-328 Cîţi vor promite acelaşi lucru prin harul lui Dumnezeu. Cu capetele noastre aplecate acum şi mîinile noastre sus.
Eu Îl iubesc... (Eu promit aceasta, Doamne. Această biserică promite aceasta. Statura deplină a lui Isus Cristos)
Deoarece El m-a iubit întîi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-330 Now, I want you to take it, and study it, and compare it, and then act upon it. Don't just study it, compare it; but act upon it when you do. Take it sincerely to yourself.
Up