Dumnezeu Ascunzîndu-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel

God Hiding Himself In Simplicity, Then Revealing Himself In The Same
Data: 63-0317M | Durată: 3 ore | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvinteze.
Bună dimineaţa, prieteni. Eu desigur consider aceasta unul din momentele principale din viaţa mea, să fiu în tabernacol din nou în această dimineaţă, să văd structura lui frumoasă, şi ordinea copiilor lui Dumnezeu şezînd în casa Lui astăzi.
E-1 Thank you, Brother Neville. Lord bless you. Good morning, friends. I certainly deem this one of the highlights of my life, to be in the Tabernacle again this morning to see its beautiful structure and the order of the children of God setting in His house today.
I was so astonished when I got here yesterday and seen the looks of the building. I never dreamed that it would be this way. When I seen the blueprints, that when they had drawn up the blueprints, I just seen another little room setting on the side, but now I find it to be a--a beautiful place. And we are grateful to the Almighty for this beautiful place. And we are...
E-2 Eu am fost aşa de uimit cînd am ajuns ieri aici şi am văzut înfăţişarea clădirii. Eu nu am visat niciodată că ea va fi în felul acesta. Cînd am văzut planurile, atunci cînd ei au desenat planurile, eu am văzut doar o altă încăpere mică aşezată pe o parte, dar acum eu o găsesc de a fi un-un loc frumos. Şi noi sîntem recunoscători celui Atotputernic pentru acest loc frumos. Şi noi sîntem...
E-3 I'm bringing you this morning greetings from my wife and my children who long to be here at this time for this dedicational service and these--a week of consecration to Christ; but the children are in school, and it's hard to get away. And... They have about worn away from their homesick feeling for the house, but we will never wear away the feeling for you people. You don't wear that away.
There's such as having friends, and I--I appreciate friends, everywhere, but there's something about old friends: no matter where you make new friends, it still isn't the old. No matter where I'd ever roam, this spot will always be sacred. For about thirty years ago in a muddy pond bed, I dedicated this piece of ground to Jesus Christ when it wasn't nothing but a--a mud bed. This was all a pond. That's the reason the street's out of cater there, the--the road had to go around to get away from the pond that was in here.
E-3 Eu vă aduc, în această dimineaţă, salutări de la soţia mea şi copiii mei, care tînjesc să fie aici la acest timp pentru acest serviciu dedicaţional, şi această săptămînă de consacrare la Cristos. Dar copiii sînt în şcoală, şi este greu să plece. Şi lor le¬a cam trecut simţul lor de dor de casă, dar noi niciodată nu vom pierde simţul pentru voi oamenii. Tu nu-l poţi pierde pe acesta. Există aşa ceva de a avea prieteni. Iar eu-eu apreciez prietenii, pretutindeni, dar există ceva privitor la prietenii vechi. Indiferent unde îţi faci noi prieteni, aceasta totuşi nu este ca şi cu cei vechi.
E-4 And in here there used to be lilies, pond lilies come up. And the--the lily is a very strange flower. Though it is born in mud, it has to press its way through the mud and then through the waters and slime to get itself up to the top to show its beauty. And I--I think this morning that that's a whole lot what's happened here. That since that time, a little pond lily has pushed itself; and when it got to the top of the water, it spread its wings forth; its little petals went out, and it reflected the Lily of the Valley.
E-4 Indiferent pe unde aş rătăci vreodată, acest loc întotdeauna va fi sacru. Căci, cam cu treizeci de ani în urmă, într-o albie nămoloasă de baltă, am dedicat această bucată de părnînt lui Isus Cristos cînd aceasta nu era nimic decît o-o albie de nămol. Aceasta toată era o baltă. Acesta este motivul că strada este afară de cum se cere acolo, drumul trebuia să meargă roata, să ducă la o parte de balta care era aici. Şi aici înăuntru, obişnuiau să fie nuferi, nuferi de baltă veneau sus.
E-6 May it long stand. May it be a house fully dedicated to God. The Tabernacle itself has been dedicated in 1933, but thinking this morning it would be a--a very good thing for just a--a small service of dedication again and especially to the people who's... (with their love and devotion to Christ), has made this all possible.
E-5 Iar-nufărul este o floare foarte ciudată. Deşi ea este născută în nămol, ea trebuie să-şi preseze drumul prin nămol, şi apoi prin ape şi mîl, ca să se aducă pe sine sus la suprafaţă, să-şi arate frumuseţea.
E-7 And I want to thank each and every one of you for your offerings and so forth that you have put forth to dedicate this church to Christ. And I'm greatly in appreciations and thank the congregation to speak these words in behalf of our good brethren here of the church who's dedicated their services to this: Brother Banks Wood, our noble brother; Brother Roy Roberson, our noble brother; and many others who, with unselfishness and with singleness of heart, has put months in constructing this place the way it's been--stayed here to see that it was built just right. And...
E-6 Şi mă-mă gîndesc, în această dimineaţă, că aceea este foarte mult ceea ce s-a întîmplat aici. Că, de la timpul acela, un nufăr micuţ de baltă s-a împins pe sine; şi cînd el a ajuns la suprafaţa apei, el şi-a întins aripile înainte, petalele lui micuţe au mers afară, şi acesta a reflectat pe Crinul din Vale. Fie ca acesta să stea mult! Fie ca aceasta să fie o casă pe deplin dedicată lui Dumnezeu!
E-9 When I walked in to see this pulpit, the kind I have always longed for all my life--I... Brother Wood knew what I liked. He never said he would build it, but he has built it. And I noticed the building and how the construction, it's just all... It's supreme.
E-7 Tabernacolul însuşi a fost dedicat în 1933. Dar gîndindu¬mă, în această dimineaţă, că acesta ar fi un-un lucru foarte bun doar pentru un-un mic serviciu de dedicare din nou, şi mai ales pentru oamenii care, cu dragostea şi dăruirea lor către Cristos, au făcut toate acestea posibile. Şi eu vreau să mulţumesc la toţi şi fiecăruia în parte pentru ofertele voastre, şi aşa mai departe, pe care voi le-aţi depus să dedicaţi această biserică lui Cristos.
E-10 And now, there's no words to express my feeling. There's just no way to do it (See?), and--but God understands. And may you each be rewarded for your contributions and all that you have done to make this place what it is in the way of a building, a house of the Lord.
And now, I--I would like to say these words: Now, the building, as beautiful as it is, inside and out... My brother-in-law, Junior Weber, had the brick masonry... I don't see how it could have been anything better than what it is: a perfect job.
E-8 Şi eu sînt mult în aprecieri, şi mulţumesc adunării, să vorbesc aceste cuvinte pe seama fraţilor noştri buni de aici din biserică, care şi-au dedicat serviciile lor la aceasta. Fratele Banks Wood, nobilul nostru frate; Fratele Roy Roberson, nobilul nostru frate; şi mulţi alţii care, cu generozitate şi unitate de inimă, au depus luni de zile în construirea acestui loc în felul în care este, au stat aici să vadă ca aceasta să fie construită întocmai corect.
E-12 Another brother who's here (I never met the man), he put in the sound system. But noticing even in a flat building like this, I can just... There's no rebound to the acoustics; they're in the ceilings here--different ways. No matter where I stand, it's just the same. See? And every room is--is constructed that the speakers are in them. And you can make it any way you wish to hear. It's--I believe it was the hand of Almighty God Who did these things.
E-9 Şi cînd eu am păşit înăuntru, să văd acest amvon, felul după care eu întotdeauna am tînjit, toată viaţa mea! Eu sînt... Fratele Woods a ştiut ce mi-a plăcut. El nu a spus că îl va construi, dar el l-a construit.
E-13 Now, if our Lord has so given us a building that we can worship Him in... For better than--around thirty years... We started off with a mud floor--sawdust, and set here by old coal stoves. And the contractor, Brother Wood, one of them, Brother Roberson was telling me that where those pilasters was, and those old stoves used to set in those rafters that went across, they had caught fire and had burned back maybe two or three feet. Why it didn't burn down, only God that kept it. And then after burning off and all the weight of the Tabernacle laying on that, why it did not fall in--only the hand of God. Now, it's undergirded with steel and setting on the ground built up strong.
E-10 Şi am observat clădirea şi cum este construcţia, ea este doar, oh, ea este supremă. Şi acum nu există cuvinte să-mi exprim simţămintele. Nu există nici o cale să fac aceasta, vedeţi. Şi, însă, Dumnezeu înţelege. Şi fie ca voi să fiţi fiecare răsplătiţi pentru contribuţiile voastre şi tot ceea ce aţi făcut ca să faceţi acest loc ceea ce el este, în felul unei clădiri, o casă a Domnului. Şi acum eu-eu aş vrea să spun aceste cuvinte. Acum, clădirea, aşa frumoasă cum este ea, înăuntru şi afară...
E-14 Now, I think it's our duty to make the inside right by the grace of God to be so grateful to God that our... This will just not only be a beautiful building that we'll come to, but may everyone who comes in see the beautiful characteristic of Jesus Christ in every person that comes in.
May it be a consecrated place to our Lord, a consecrated people, for no matter how beautiful the structure is (that we certainly do appreciate), the beauty of the church is the character of the people. I trust it'll always be a house of God of beauty.
E-11 Cumnatul meu, Junior Weber, avea zidăria cărămizilor. Eu nu văd cum ar fi putut să fie ceva mai bine decît cum este, o lucrare perfectă.
E-15 Now, in the dedicational service of the original cornerstone being laid, a great vision came, and it's wrote in the cornerstone the morning I dedicated it.
E-12 Un alt frate care este aici, eu niciodată nu l-am întîlnit pe om, el a pus înăuntru sistemul de sunet. Dar observînd chiar într-o clădire plată ca aceasta, eu pot doar... Acolo nu este nici o întoarcere la acustice. Ele sînt aici în tavan, în diferite feluri. Nu contează unde stau eu, aceasta este doar la fel, vedeţi. Şi fiecare încăpere este-este construită, că difuzoarele sînt în ele, şi voi le puteţi face în orice fel doriţi să ascultaţi. Aceasta este, eu cred că aceasta era mîna Atotputernicului Dumnezeu care a făcut aceste lucruri. Acum dacă...
E-16 And you might've wondered a few minutes ago why I was so long coming out. My first duty as I come into the new church, I married a young man and woman standing in the office. May it be a type that I'll be a loyal minister to Christ to get a Bride ready for the ceremonies of that day.
E-13 Domnul nostru ne-a dat o astfel de clădire în care noi să putem să ne închinăm Lui, pentru mai bine de, în jur de treizeci de ani. Noi am început cu o duşumea de părnînt, rumeguş, şi şedeam aici lîngă sobe vechi de cărbuni. Şi constructorul, Fratele Woods, unul din ei, şi Fratele Roberson, îmi spunea că unde erau acele pilastruri, şi acele sobe vechi obişnuiau să şadă în acele grinzi care traversau, ele au luat foc şi au ars înapoi, poate două sau trei picioare. De ce nu a ars aceasta de tot, numai Dumnezeu care a ţinut-o. Şi atunci după ce a ars, şi toată greutatea tabernacolului stînd pe aceea, că de ce nu a căzut înăuntru, este numai mîna lui Dumnezeu. Acum aceasta este încinsă dedesubt cu oţel şi şade pe părnînt, construită tare.
E-17 And now, let us do as we did at the beginning. When we started at the first dedication of the church, I was just a young man and my--maybe twenty-one, twenty-two years old when we laid the cornerstone. It was before I was even married. And I always wanted to see a place correctly in order and God's--for God to worship (See?) with His people. And we can only do that, not by a pretty building, but by a consecrated life is the only way we can do it.
E-14 Acum mă gîndesc că este datoria noastră să facem interiorul bine, prin harul lui Dumnezeu, să fim aşa de recunoscători lui Dumnezeu că a noastră... Aceasta nu va fi numai o clădire frumoasă la care noi să venim, ci fie ca fiecare care vine înăuntru să vadă caracterul frumos al lui Isus Cristos în fiecare persoană care vine înăuntru. Fie ca acesta să fie un loc consacrat Domnului nostru, un popor consacrat. Căci, nu contează cît de frumoasă este structura, ceea ce noi cu certitudine apreciem, frumuseţea bisericii este caracterul poporului. Sînt încredinţat că aceasta va fi întotdeauna o casă a lui Dumnezeu, de frumuseţe.
E-18 And now, before we dedicate a dedicational prayer--read some Scriptures and dedicate the church back to God, and then I have some--I have a message on evangelism this morning to build in to my message coming up.
And tonight, I want to take the 5th chapter of Revelations, which is blending in from the--from the Seven Church Ages to the Seven Seals, that I... Then we'll have... Monday night will be the white horse rider; Tuesday night, the black horse rider and on down--the four horse riders. And then the Sixth Seal being opened, and then Sunday morning, next Sunday morning, if the Lord willing (we'll see later, announce it later), maybe next Sunday morning have a prayer meeting for the sick in the building. And then Sunday night close off with... May the Lord help us to open the Seventh Seal, where there's just a short verse, and it says this: "There was silence in heaven for a half hour," by that silence...
E-15 Acum, în serviciul dedicaţional al aşezării pietrei de temelie originale, a venit o vedenie măreaţă. Şi aceasta este scrisă în piatra de temelie, în dimineaţa în care am dedicat-o.
E-23 Now, I don't know what these Seals mean. I am just as much at the end of my wits to them as perhaps some of you are this morning. We have ecclesiastical ideas that has been presented by man, but that will never touch it. And if you'll see, it has to come by inspiration. It must be; God Himself is the only One Who can do it, the Lamb, and tonight is that Book of Redemption.
E-16 Şi voi aţi putut să vă întrebaţi, cu cîteva minute în urmă, de ce a durat aşa de mult ca eu să vin afară. Prima mea datorie, aşa cum eu vin în noua biserică, eu am cununat un om şi o femeie tineri stînd în oficiu. Fie ca acesta să fie un model, ca eu să fiu un slujitor loial lui Cristos, să pregătesc o Mireasă pentru ceremonia din Ziua aceea.
E-24 Now, in this I... The reason I'm not announcing prayer meetings for the sick or so forth is because that I am--I'm staying with some friends, and I'm giving every minute of my time to study and prayer. And you know the vision that I had just before leaving and going out west--of those seven Angels come flying, so you'll understand a little later.
E-17 Şi acum noi să facem aşa cum am făcut la început. Cînd noi am început la prima dedicare a bisericii, eu eram doar un om tînăr şi, Doamne, poate în vîrstă de douăzeci şi unu, douăzeci şi doi de ani cînd noi am aşezat piatra de temelie. Aceasta era înainte ca eu să fi fost chiar căsătorit. Şi eu întotdeauna am vrut să văd un loc în ordine corectă, în a lui Dumnezeu... pentru Dumnezeu să ne închinăm, vedeţi, cu poporul Lui. Şi noi putem numai să facem aceasta, nu printr-o clădire frumoasă, ci printr-o viaţă consacrată este singurul fel prin care noi o putem face.
E-25 So now, now in the building I think that we ought to have in this, if it's been dedicated (or going to be dedicated in a few minutes to the worship of God), we should keep it that way. We should never buy or sell in the building.
We should never do any business in this auditorium here; it should never be done in here. That is, such as permitting ministers to come in and sell books and everything. No matter what it is, there's other places to do that for... We--we shouldn't buy and sell in the house of our Lord. It should be a place of--of worship, holy, consecrated for that purpose. See? Now, He's give us a nice place; let's dedicate it to Him and dedicate ourselves with it to Him.
E-18 Şi acum, înainte ca noi să dedicăm, o rugăciune de dedicare, citim ceva Scripturi, şi dedicăm biserica înapoi la Dumnezeu. Şi apoi eu am nişte... Eu am un Mesaj despre evanghelism, în această dimineaţă, să-l clădesc înăuntru către Mesajul meu care vine.
E-26 And now, this may seem a little rude, but it's not a place to visit; it's a place of worship. We should never even murmur a word inside of here, outside of worship, to one another unless it's absolutely necessary. See? We should never rally around; we should never run through the building or let our children run through the building.
And so doing this, feeling not long ago that--of doing this, we constructed it so we could take care of all of it. Now, we have this set here... 'Course many people are strangers. The Tabernacle folks know this, that the building is going to be dedicated to the service of the Almighty.
E-19 Şi, deseară, eu vreau să iau capitolul al 5-lea din Apocalipsa, care se îmbină înăuntru, din-din cele şapte epoci ale bisericii, înspre cele Şapte Peceţi. Ca eu... Apoi noi vom avea...
E-27 Therefore, dedicating ourselves, let's remember when we enter that sanctuary, keep still to one another and worship God. If we want to visit each other, there's places we may visit each other like that but never walking around where you can't hear yourself think, and some person come in, and they just don't know what to do. See? It's so much noise and things, it's just humanly...
And I've seen it in churches until it has made me feel real bad, because we do not come into the sanctuary of the Lord to meet each other; we come here to worship God, then go to our homes. This sanctuary's dedicated to worship. When... Stand outside; talk anything you wish to as long as it's right and holy; go to one another's homes; visit one another in places; but when you enter that door, be quiet.
You come here to talk to Him (See?) and let Him talk back to you. The trouble of it is, we do too much talking and don't listen enough. Then when we come in here, wait on Him.
E-20 Luni seara va fi călăreţul pe calul alb. Marţi seara... Călăreţul pe calul negru, şi jos înainte, cei patru călăreţi pe cai. Şi apoi Pecetea a Şasea fiind deschisă.
E-29 Now, in the old Tabernacle, there might not be one person present this morning that was there the day of the dedication, when Major Ulrich played the music, and I stood behind three crosses here to dedicate the place.
I would not permit anybody... The ushers stood at the door to see that nobody talked. When you done your talking outside, you come in. If you desired to, silently you come to the altar and prayed silently. You walked back to your seat, opened up the Bible. What your neighbor done, that was up to him. You had nothing to say. If you want to talk to him, say, "I'll see him outside. I'm in here to worship the Lord." You read His Word or set quietly.
E-21 Şi atunci Duminică dimineaţa, următoarea Duminică dimineaţa, dacă Domnul va voi... Noi vom vedea mai tîrziu, vom anunţa aceasta mai tîrziu. Poate, următoarea Duminică dimineaţa, avem o adunare de rugăciune pentru bolnavi în clădire.
E-30 And then the music--Sister Gertie, I don't know whether she's here this morning or not, Sister Gibbs. The old piano, I believe, set back in this corner the best of my remembrance. And she would play softly, "Down at the cross where my Saviour died," some real sweet soft music, and--and then until it come time for the service, and the song leader got up and led a couple of congregational songs, and then if they had some outstanding solo, they sang it, but never just a bunch of carrying on.
And then the music continually played, and then when I heard that, I knowed it was my time to come out. When a minister walks into a congregation of people praying in the anointing of the Spirit, you're bound to hear from heaven. That's just all. There's no way to keep from it. But if you walk into confusion, then you--you're--you're so confused, the Spirit's grieved. And...
We don't want that, no. We want to come here to worship. We have lovely homes that I'm going to speak about just in a minute and so forth at home, where we visit our friends and take them. This is the house of the Lord.
E-22 Şi apoi Duminică seara, să încheiem cu... Fie ca Domnul să ne ajute să deschidem Pecetea a Şaptea, unde există doar un verset scurt. Şi acesta zice aşa, "Acolo era linişte în Cer pentru o jumătate de oră," prin acea linişte.
E-32 Now, there's little children, now, little babies. Now, they don't know no different. They... The only way they can get what they want is cry for it. And sometimes it's a drink of water, and sometimes they need attention. And so we have by the grace of God dedicated a room; it was called on the list a "cry room," but it's right straight in front of me. It's, other words, where the mothers can take their baby.
Now, it's never bothers maybe me here at the pulpit; maybe I won't even notice it, being anointed, but there's other people setting near, and it bothers them. See? And they come here to hear the service.
So the mothers, if your little baby starts whimpering, you can't help that. Why, sure it's a... You should, you ought to bring it. A real mother wants to take her baby to church, and that's the thing you should do. And we've got a room there to where you can see every corner of the building, all the auditorium, and a speaker there to where you can control the volume any way you want to, with a--a little toilet in the end, and water basin, and everything just exactly for the mother's convenience. With chairs and things you can set down, a place to change your baby if it needs to be changed and everything setting there. It's all fixed.
E-23 Acum, eu nu ştiu ce înseamnă aceste Peceţi. Eu sînt tot aşa de mult la capătul priceperilor mele, faţă de ele, după cum probabil că sînteţi unii dintre voi în această dimineaţă. Noi avem idei ecleziastice care au fost prezentate de oameni, dar asta niciodată nu va atinge Aceasta. Şi dacă voi veţi vedea, Aceasta trebuie să vină prin inspiraţie. Acesta trebuie să fie Dumnezeu, Însuşi, este Singurul numai Care poate să o facă, Mielul.
Şi deseară este acea Carte de Răscumpărare.
E-35 And then, many times teen-age children and sometimes adults will get to, you know, young people will pass notes or cut up or something in church. Now, you're old enough to know better than that. See? You should know better than that. See? You shouldn't come here... If you expect to be a real man someday and raise a family to the Kingdom of God, then start it off in the beginning (You see?), and--and act right and do right. And now, 'course...
Now, the ushers stands at the corners of the buildings and so forth and if any carrying on, they are--they're ordained as their duty (and trustees set here in the front) that in a case of someone getting misbehaving, they are--are commissioned to ask the person to keep quiet.
E-4 Acum, în aceasta, motivul că eu nu anunţ adunări de rugăciune pentru bolnavi, sau aşa mai departe, este din cauză că eu sînt... eu stau cu nişte prieteni, şi eu îmi dau fiecare minut din timpul meu să studiez şi să mă rog. Şi voi cunoaşteţi vedenia pe care am avut-o Adoar înainte să plec şi să merg afară în vest, despre acei şapte Îngeri care au venit zburînd. Astfel, voi veţi înţelege puţin mai tîrziu.
E-37 Then if they don't have that respect, it would be better that someone else had the seat, because there's somebody that wants to hear. There's somebody come for that purpose to hear and that's what we're here for, is to hear the Word of the Lord. And so everybody wants to hear, and we want it just as quiet as they can be--just as quiet as they can be. That is, not a bunch of talking and carrying on.
Of course, somebody worshipping the Lord; that's expected. That's what it should be; that's what you're here for, is to worship the Lord. And just if you feel like praising God or shouting, just go right on (See?), 'cause that's what you're here for (See?), but--is to worship the Lord in your own way of worshipping. But there's nobody worships the Lord while you're talking and passing notes, and you're helping somebody else to get away from the worship of the Lord. See?
E-25 Astfel acum, acum, în clădire, mă gîndesc că noi s-ar cuveni să avem, în aceasta, dacă ea a fost dedicată, sau urmează să fie dedicată în cîteva minute, pentru închinarea la Dumnezeu, noi să o păstrăm în felul acela. Noi niciodată să nu cumpărăm sau să vindem în clădire. Noi să nu facem niciodată vreo afacere aici în acest auditoriu. Aceasta să nu fie niciodată făcut aici înăuntru, care este, astfel ca îngăduind lucrătorilor să vină înăuntru şi să vîndă cărţi şi de toate. Indiferent de ceea ce este, există alte locuri să se facă asta. Căci, noi-noi să nu cumpărăm şi să vindem în casa Domnului nostru. Acesta trebuie să fie un loc de-de închinare; sfînt, consacrat pentru acel scop. Înţelegeţi? Acum, El ne-a dat un loc frumos. Haideţi să-l dedicăm pentru El, şi să ne dedicăm pe noi înşine, cu acesta, către El.
E-38 So we feel that that would be wrong, and we want to make that a ruling in our church, that in--in our congregation, that to this building, this church will be dedicated to the Kingdom of God and to the preaching of the Word. Pray; worship; that's the reason you should come here, to worship. Then...
And then another thing, when service is over usually the people in churches... I don't--I don't think it's here 'cause I'm always gone (See?), 'cause I get away usually even in preaching other services, the anointing comes, and visions happen, and I'm wore out, and I step off into the room, and maybe Billy or some of the men there take me on to home and let me rest awhile till I get out of it, 'cause it's a very much of a strain.
And then, I have seen churches though, to where the children were permitted to run all over the sanctuary, and--and the adults stand and holler across the room to one another. That's a good way to ruin the service coming that night or whatever time it is, See?
E-26 Şi acum aceasta ar putea să pară puţin dur, dar, acesta nu este un loc de vizitat. Acesta este un loc de închinare. Noi să nu murmurăm nici măcar un cuvînt înăuntru aici, în afară de închinare, unul către altul, numai dacă aceasta este absolut necesar. Înţelegeţi? Noi niciodată să nu derîdem pe aici. Noi să nu fugim niciodată prin clădire, sau să lăsăm copiii noştri să fugă prin clădire. Şi în a face aceasta aşa, simţind nu cu mult în urmă, că făcînd aceasta, noi am construit-o astfel ca noi să putem avea grijă de toţi din ea. Acum, noi avem aceasta stabilit aici. Desigur, mulţi oameni sînt străini. Oamenii din tabernacol cunosc aceasta, căci clădirea urmează să fie dedicată pentru slujirea celui Atotputernic. De aceea, dedicîndu-ne pe noi înşine, să ţinem minte, că atunci cînd intrăm în acel sanctuar, să păstrăm linişte, unul faţă de altul, şi să ne închinăm lui Dumnezeu.
E-42 As soon as the service is dismissed leave the auditorium. You're through in the worship then. Then go out and talk to one another and whatever you want to do. If you've got something you want to talk to somebody, to see them, why, you go with them or to their home or whatever it is, but don't do it in the auditorium. Let's dedicate this to God. See? This is His meeting place where we meet with Him. See? And the law goes forth from the sanctuary, of course. And I--I believe that that would be pleasing to our heavenly Father.
E-27 Dacă noi vrem să ne vizităm unul pe altul, există locuri unde noi putem să ne vizităm unul pe altul în felul acesta. Dar, niciodată, umblînd în jur, unde nu vă puteţi auzi pe voi înşivă gîndind, şi vreo persoană vine înăuntru şi ei doar nu ştiu ce să facă, vedeţi, este aşa multă gălăgie şi alte lucruri. Aceasta este doar omenesc, şi eu am văzut aceasta în biserici pînă cînd m-a făcut să mă simt foarte rău. Deoarece, noi nu venim în sanctuarul Domnului să ne întîlnim unul cu altul. Noi venim aici să ne închinăm lui Dumnezeu, apoi mergem la casele noastre. Acest sanctuar este dedicat pentru închinare. Cînd... Staţi afară, discutaţi despre orice doriţi voi, atît timp cît aceasta este drept şi sfînt. Mergeţi în case unul la altul. Vizitaţi-vă unul pe altul în locuinţe. Dar cînd voi intraţi pe uşa aceea, fiţi liniştiţi.
E-43 And then when you come and you get to find out that gifts are beginning to fall among you... Now, usually it... I'll trust it'll never be here. But when people have a new church, the first thing you know, the congregation begin to get starchy. You never want that to be. After all, this is a place of worship. This is the house of the Lord.
And if spiritual gifts begin to come among you... I understand that since I've been gone that people have moved in here from different parts of the country to make this their home. I'm thankful, grateful to God that I believe that the morning when I dedicated and laid that cornerstone there as a young man, I prayed for its standing to see the coming of Jesus Christ. And when I did, owing thousands of dollars--and they... You could take up an offering in a congregation of this size and get thirty or forty cents, and our obligation was somewhat a hundred an fifty, two hundred dollars a month.
How could I ever do it? And I knowed that I was working, and I would pay it off. I... Seventeen years of pastoral without taking one cent, but giving everything that I had myself, outside of my living, and all that come into the little box on the back to the Kingdom of God... And people prophesied and predicted that within a year's time, it would be turned into a garage.
E-28 Voi veniţi aici să îi vorbiţi Lui, vedeţi, şi lăsaţi-L să vă răspundă. Necazul despre aceasta este, că noi facem prea multă vorbărie, şi nu ascultăm suficient. Atunci, cînd noi venim aici înăuntru, aşteptăm după El.
E-46 Satan tried to take it away from us one time in a flaw, in a fraud of a lawsuit: some man claimed he hurt his foot while he was working on it, and then let it go, and then--and he sued and wanted to take the Tabernacle. And for weeks I stood at the post, but in spite of all the misunderstandings and the predictions and what they said, she stands today as one of the prettiest auditoriums and the finest churches there is in the United States. That's right.
E-29 Acum, în vechiul tabernacol, acolo ar putea să nu fie o persoană prezentă în această dimineaţă care a fost acolo în ziua de dedicare, cînd Major Ulrich a cîntat la muzică. Iar eu stăteam în spatele a trei cruci aici, să dedic locul. Eu nu aş permite nimănui... Uşierii stăteau la uşă, să vadă că nimeni nu vorbea. Cînd, voi aţi terminat discuţia afară. Voi veniţi înăuntru. Dacă voi doriţi, în linişte, voi veniţi la altar şi vă rugaţi în linişte. Voi păşiţi înapoi la locul vostru, deschideţi Biblia. Ce a făcut vecinul vostru, aceea depindea de el. Voi nu aveţi nimic de spus. Dacă voi vreţi să discutaţi cu el, ziceţi, "Eu îl voi vedea afară. Eu sînt aici să mă închin Domnului." Voi citiţi Cuvîntul Lui, sau şedeţi în tăcere.
E-47 From here has went the Word of the living God around the world (See?), around the world, and it's constantly taken its circle around the globe from every nation under heaven as far as we know, around and around the world. Let us be thankful for this. Let us be grateful for this. And now that we have a place to dwell in, a roof under our head, a clean nice church to set in; let's dedicate ourselves newly to the task and consecrate ourselves to Christ. And...
E-30 Şi, atunci, muzica. Sora Gertie, eu nu ştiu dacă ea este aici în dimineaţa aceasta, sau nu, Sora Gibbs. Vechiul pian, eu cred, stătea înapoi în colţul acesta, cît pot să-mi amintesc de bine. Iar ea cînta lin, "Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu," ceva foarte dulce, muzică lină, şi-şi, atunci, pînă cînd a venit timpul pentru serviciu. Şi conducătorul de cîntări s-a ridicat şi a condus două cîntări de adunare. Şi atunci dacă ei aveau ceva solo remarcabil, ei l-au cîntat. Dar, niciodată nu era doar o grămadă de comportări. Şi apoi muzica a cîntat în continuare. Şi atunci cînd eu am auzit asta, eu ştiam că era timpul meu să vin afară.
E-49 Brother Neville, our noble brother and real pastor, servant of the living God, as far as that man knows the message, he holds with it with all he's got. That's right. He's a gentle person; he's a little a--afraid to--or not afraid, I don't mean that, but he's so--so awful gentle; he just will--doesn't speak out. You know, like to--to say a thing that's sharp and cutting or "set down," or "keep still." I--I've noticed that and listened to the tapes behind it.
But it so happens that I can do that, so I--I--I want you to remember my words. You see? And this is all being taped (See?); everything is taped.
And please let every deacon stand to his post of duty and remember that you're under a commission from God to hold that post sacred (See?), every trustee the same.
E-31 Cînd un lucrător intră într-o adunare de oameni care se roagă, şi ungerea Duhului, voi sînteţi gata să auziţi din Ceruri. Asta este doar totul. Nu există cale să te fereşti de aceasta. Dar dacă voi umblaţi în confuzie, atunci voi-voi... voi sînteţi-voi sînteţi aşa confuzi, şi Duhul este întristat; iar noi nu vrem asta, nu. Noi vrem să venim aici să ne închinăm. Noi avem cămine drăgălaşe, despre care eu am să vorbesc, doar într-un minut, şi aşa mai departe; acasă, unde noi vizităm pe prietenii noştri şi îi ducem. Aceasta este casa Domnului.
E-50 Pastor is to bring forth... It isn't the pastor's place to have to say that; it's the trustees--or I mean the deacons, for they are the police of the church. That is, if young couples come on the outside and blow horns, and you know how they usually do, or something like that at meetings or--or get out there... And mother sends her girl down here, and she takes off out with some renegade kid and runs out there in the car, and her mother thinks she's in church like that, the deacon ought to see to that. "You either come in here and set down, or I'm going to take you in my car and take you home to your mother." See? You--you must do that.
E-32 Acum, acolo sînt copii mici, acum, bebeluşi. Acum, ei nu cunosc nici o deosebire. Ei, singurul lucru prin care ei pot obţine ceea ce vor, este să plîngă pentru aceasta. Şi uneori este o băutură de apă, şi uneori ei au nevoie de atenţie. Şi astfel noi, prin harul lui Dumnezeu, am dedicat o cameră. Aceasta a fost numită, pe listă, o "cameră de plîns," dar aceasta este chiar drept înaintea mea. Aceasta este, cu alte cuvinte, unde mamele îşi pot duce bebeluşii.
E-52 Remember, love is corrective (See?), always. Genuine love is corrective. So you must be able to stand the correction. And mothers know now that there's a place there for your babies. You young kids know different than to run around over the building. See? And you adults know different than to talk and carry on your conversations in the auditorium. See? Don't do that; it's wrong. It isn't pleasing to God.
Jesus said, "It is written: My house shall be made a house of worship, prayer, called the house of prayer by all nations." And they were buying and selling, and He plaited ropes and ran the people out of the auditorium. And we certainly don't want that to happen in this sanctuary here. So let's dedicate our lives, our church, our tasks, our service, and everything we have to the Kingdom of God.
E-33 Acum, aceasta nu mă deranjează, poate, pe mine aici la amvon. Poate eu nici măcar nu o să observ aceasta, fiind sub ungere. Dar există alţi oameni care şed aproape, şi îi deranjează pe ei, vedeţi, şi ei vin aici să audă serviciul. Astfel mamele sînt... Bebeluşul vostru începe să scîncească; voi nu puteţi face nimic. Păi, sigur, aceasta este o... Voi trebuie, voi se cuvine să-l aduceţi. O mamă adevărată vrea să-şi ia pruncul ei la biserică, şi acela este lucrul pe care voi să-l faceţi.
E-54 Now, now, I want to read some Scriptures before we have the dedicational prayer. And--and then, it's just a rededication, because the real dedication happened thirty years ago. Now... And then--then as we--we read this Scripture and talk on it for a few minutes, I trust that God will bring His blessings to us.
And now, there was another thing I was going to say. Yes. Where we used to have the recorders and so forth, we got a regular room there where those who wants to take recordings; there's special hookups and everything there that comes directly from the main mike in there.
E-34 Şi noi avem o cameră acolo de unde voi puteţi vedea fiecare colţ al clădirii, tot auditoriumul; şi un difuzor acolo, de unde voi puteţi controla volumul în orice fel vreţi; cu o-o toaletă mică la capăt, şi bazin de apă, şi fiecare lucru întocmai exact pentru convenabilitatea mamei. Cu scaune şi lucruri, voi puteţi şedea jos; loc să schimbaţi pruncul vostru, dacă acesta are nevoie să fie schimbat, şi fiecare lucru aşezat acolo. Acesta este totul aranjat.
E-56 There's rooms, robes, everything for baptismal service. And then one thing: many people has always felt bad at me (many people who really didn't know the Scripture) about having a crucifix in a church. I remember one time of something happened here about that. I had three crosses, and a brother got all shook up 'cause he heard a--another denomination say that a crucifix was meant Catholic.
I want some student, or somebody, or some borned again Christian to say that Catholics has got the option on the Crucifix. Crucifix of Christ doesn't represent Catholicism; that represents God, the Kingdom. Now, saints represent Catholicism. We believe there's one Mediator between God and men, and that's Christ; but Catholics believe in all kinds of mediators, thousands of women and men and everything. Any good Catholic, almost, that dies becomes an intercessor. Now, crucifix of Christ represents Jesus Christ.
E-35 Şi apoi, de multe ori, copii adolescenţi şi uneori adulţi, vor ajunge să... Voi ştiţi, oamenii tineri vor pasa notiţe, sau se grozăvesc, sau ceva, în biserică. Acum, voi sînteţi destul de în vîrstă să ştiţi ce se poate şţ ce nu. Înţelegeţi? Voi ar trebui să ştiţi ce se poate şi ce nu. Înţelegeţi? Voi să nu veniţi aici...
Dacă tu te aştepţi să fii un om adevărat într-o zi, şi să creşti o familie pentru Împărăţia lui Dumnezeu, atunci porneşte aceasta de la început, vezi tu, şi-şi acţionează drept şi fă drept, şi acum, desigur.
E-58 Did you know the early Christians, according to the--the ancient history of the early church, they carried crosses on their backs wherever they went to signify and identify themselves as Christians. Now, the Catholics claim that was them. 'Course they claim they was the first ones, but the Catholic church wasn't even organized then (See?), but Christians packed the cross on...
You've heard people say, "Crossback." You refer that to Catholic? It is the real Catholic, the universal Holy Ghost Church of the world, correct. We are Catholic; we are the original Catholic, the Bible believing Catholic. See? They are the church Catholic, the organization. We are free from that. We are the continuation of the doctrine of the apostles. We are the continuation of the baptism of the Holy Ghost and all the things that the early church stood for, and the Catholic church has none of them. See it?
E-36 Acum, uşierii stau la colţurile clădirilor, şi aşa mai departe. Şi dacă există vreo comportare nepotrivită, ei sînt-ei sînt ordinaţi, ca datorie a lor, şi administratorii şed aici în faţă, ca în caz că cineva ajunge să se comporte rău, ei sînt însărcinaţi să ceară acelei persoane să păstreze tăcere.
E-60 So they placed the crucifix here that was brought, that was hewed out of olive trees under where Jesus prayed, that the crucifix had taken years and was given to me by Brother Arganbright, and I want to dedicate it with this church... And how appropriate that ever who hung it there (I don't know who it was that hang it here) to my, to my left, He pardoned the thief to His right. That's me.
And another thing it represents: As His head is bowed as you see His suffering, any persons who are... It's looking over the altar, and He's expecting you here, sinner. He will be looking down upon you. Later they'll have a little light setting here that when the altar call is being made, a light will flash on to that, that when people are here to...
E-37 Apoi, dacă ei nu au acel respect, aceasta ar fi mai bine ca altcineva să aibe locul, pentru că există cineva care vrea să asculte. Acolo este cineva care vine pentru scopul acela, să asculte. Şi pentru aceasta sîntem noi aici, să auzim Cuvîntul Domnului. Şi astfel fiecare vrea să audă Aceasta, şi o vor doar aşa de liniştit cît pot ei să fie. Doar aşa de liniştiţi cît pot ei să fie; aceasta este, nu o grămadă de vorbărie şi comportare nepotrivită.
E-63 You say, "Why do you need that? You shouldn't have an image." Well then, the same God that said, "Don't make yourself any graven images," the same God said, "Build two cherubims and tip their wings together, and put them at the mercy seat where the people pray." You see, it's--it's without understanding. See? So that is inspired and directly hung in its right place, and I'm so thankful to be the one at the right side.
And I trust that He has forgiven me, for I--as far as literally stealing anything as I know, I never did in my life; but I so misused His time till I stole that way, and I--and done many things that I shouldn't do, and I'm grateful to God this morning that He has forgiven my sins.
E-38 Desigur, cineva se închină Domnului, ceea ce este de aşteptat. Asta este ceea ce ar trebui să fie. Pentru aceasta sînteţi voi aici, este să vă închinaţi Domnului. Doar dacă tu simţi parcă să lauzi pe Dumnezeu, sau să strigi, dă-i înainte, înţelegi, pentru că de aceea eşti tu aici, înţelegi, dar, este să te închini Domnului în propriul tău fel de închinare. Dar nu există nimeni care să se închine Domnului în timp ce tu vorbeşti şi pasezi notiţe, şi tu ajuţi pe altcineva să se îndepărteze de la închinarea Domnului, înţelegi, astfel noi simţim că asta ar fi greşit. Şi noi vrem să facem aceasta o regulă în biserica noastră, că în adunarea noastră, că, la această clădire, această biserică va fi dedicată pentru Împărăţia Iui Dumnezeu şi pentru predicarea Cuvîntului. Rugaţi-vă! Închinaţi-vă! Acesta este motivul pentru care voi să veniţi aici, să vă închinaţi, atunci.
E-66 And now, I want to read out of the Book of I Chronicles 17 and just speak for about five minutes on dedicational service, pray, and then we going into the message. Now, in I Chronicles, the--the 17th chapter...
Now, it came to pass, as David set in the house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the LORD remaineth under curtains.
Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee.
And it came to pass the same night, that the word of the LORD came to Nathan, saying,
Go and tell my servant David... Go and tell David my servant... (rather)... Thus saith the LORD, Thou shalt not build me a house to dwell in:
For I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day; but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another.
Whereas I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me an house?
Now, therefore thus shall thou say unto David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel:
And I have been with thee wheresoever thou has walked, and have cut off thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of great men that are in the earth.
E-39 Şi apoi un alt lucru, cînd serviciul s-a terminat, de obicei oamenii în biserici... Eu nu-eu nu cred că aceasta este aici, deoarece... Eu sînt întotdeauna plecat, deoarece eu plec.
E-67 I would like to say that this place that--that David saw the same thing that we saw. David said, "It is not right that you people have built me a house of cedar, and the ark of the covenant of my God is still under curtains." (That was skins that been sewed together of sheep and animals.) He said, "It isn't right for me to have a nice home, and the ark of the covenant of my God remaining in a tent."
So God put upon his heart to build a tabernacle. But David, being a man of--of love and consecration to God, yet he had shed too much blood. So he said... David speaking this in the presence of the prophet of that age, which was Nathan, and Nathan, knowing that God loved David, he said, "David, do all that's in your heart for God is with thee." What a statement. "Do all that's in your heart, for God is with you."
E-40 De obicei, chiar în predicarea altor servicii, ungerea vine, şi se întîmplă vedenii. Şi eu sînt epuizat, şi eu păşesc jos în cameră. Şi poate Billy, sau unii dintre oamenii de aici, mă duc pe mine acasă, şi mă lasă să mă odihnesc pentru o vreme, pînă cînd ies afară din aceasta, deoarece aceasta este foarte mult dintr-o încordare.
E-68 And that same night--showing the consecration of David to the love of God, and then to see the same night, knowing that he was in a error that he was not permitted to do it, God was graceful enough to come down and speak to Nathan. And I always like these words: "Go tell Nathan, My..." or "Go tell David, My servant, that I took you from the sheepcote." Just... He wasn't nothing.
I--I'd like to apply that here just a minute. "I took you from nothing, and I--I--I give you a name; you've got a name like great men that's in the earth." And I'd like to apply that in a--in a confidential, yet in a--a way of making a point.
I was thinking that a few years ago I was standing down in the city here, and nobody cared for me; nobody loved me. I loved people, but nobody loved me because of the background of the family. No disregards to my precious mother and father. How I wish that mama could've lived to walked in this sanctuary this morning.
Many of the old-timers who placed their money to help build it here, maybe God this morning will let them look over the banister.
E-41 Şi atunci eu am văzut biserici, totuşi, unde copiilor li s-au permis să alerge peste tot în sanctuar, şi-şi adulţii stînd şi zbierînd de-a latul sălii, unul la altul. Acela este un fel bun de a ruina serviciul care vine în seara aceea, sau orice timp este acesta. Vedeţi?
E-73 But the family of Branham didn't have a very good name around here on account of drinking. Nobody had nothing to do with me. I remember telling my wife not long ago, just remember that I--I couldn't get anyone to talk to me. Nobody cared for me, and now I have to hide to get a little rest.
And now the Lord has give us this great place and--and these great things that He's done. And He give me a, besides a bad name, He give me a name liken to some of the great men; and He's cut off my enemies wherever I went. There's never been nothing stand before It wherever It went--but--and how grateful I am for that.
E-42 Îndată ce serviciul este eliberat, părăsiţi auditoriul. Voi aţi terminat, în închinare atunci. Apoi mergeţi afară şi vorbiţi unul cu altul, şi orice vreţi voi să faceţi. Dacă tu ai ceva ceea ce vrei să vorbeşti cu cineva, să-să îi vezi, păi, tu du-te cu ei, sau la casa lor, sau orice este aceasta, dar nu faceţi aceasta în auditoriu. Să dedicăm aceasta lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Acesta este locul Lui de întîlnire, unde noi ne întîlnim cu El. Înţelegeţi? Şi Legea merge înainte din sanctuar, desigur. Şi eu-eu cred că asta ar fi plăcut pentru Tatăl nostru Ceresc.
E-75 And how would I ever knowed, as a little ragged kid, up here two or three blocks from here to the Ingramville School, when I was the laughing stock of the school from being so ragged and skate on an old pond. How did I ever know that down beneath that pond laid a seed of a lily that could bloom like this? And how did I ever know that no one talking to me, and yet, He would give me a--a name that would be honored amongst His people?
E-43 Şi atunci cînd voi veniţi, şi voi ajungeţi să aflaţi că darurile încep să cadă printre voi... Acum, de obicei aceasta... Eu sînt încredinţat că aceasta nu va fi niciodată aici; dar, cînd oamenii au o biserică nouă, primul lucru pe care îl ştiţi, adunarea devine formală. Voi niciodată nu vreţi să fie aceasta. De fapt, acesta este un loc de închinare. Aceasta este casa Domnului. Şi dacă darurile spirituale încep să vină printre voi...
E-76 And now, David was not permitted to build the temple. He could not do it. But He said, "I'll raise up from your seed, and he will build the temple, and that temple will be an everlasting temple. And upon your son, the Son of David, will be an everlasting Kingdom He will control." Solomon, David's son in the natural (from his natural strength) built a house unto the Lord, a temple. But when the real Seed of David come, the Son of David, He told them there would come a time that there wouldn't be one stone left upon the other of that temple, but He tried to point them to another temple.
E-44 Eu înţeleg, că de cînd am fost plecat, că oamenii s-au mutat aici din diferite părţi ale ţării, să facă din acesta căminul lor. Eu sînt mulţumit, recunoscător lui Dumnezeu, că, eu cred că...
E-78 John, the revelator, over in the Book of Revelation, he saw this tabernacle (Revelations 21). He saw the new temple coming, descending down from heaven, adored as a bride was adored for her husband, and a voice out of the temple said, "Behold, the tabernacle of God is with men, and God shall be with them, and they'll wipe all tears from their eyes. And there shall be no more hunger, nor no more sorrow, no more pain or death, for the former things have passed away."
Then the true Son of David (as we're going to see in this lessons coming on in this week) will then come to His temple, the temple of God, the real tabernacle, which He has gone away to construct now. For He said in John 14, "In My Father's house are many mansions, and I will go..." What did He mean by that? It was already foreordained, "And I'll go to prepare a place for you, and will return back to receive you unto Myself." And of course, we know that'll be in the great age to come. And the true Seed of David will take the throne, which is Jesus Christ, and there will reign over the Church as His Bride, in the house with Him and over the twelve tribes of Israel throughout all eternity.
E-45 În dimineaţa cînd am dedicat şi aşezat acea piatră de temelie acolo, ca un om tînăr, m-am rugat ca ea să stea să vadă Venirea lui Isus Cristos. Şi cînd am făcut-o, datorînd mii de dolari, şi ei... Tu puteai să strîngi o ofertă într-o adunare de mărimea aceasta şi să obţii treizeci sau patruzeci de cenţi, iar obligaţia noastră era cam o sută şi cincizeci, două sute de dolari pe lună. Cum puteam eu să o fac vreodată? Şi eu ştiam că eu lucram, şi că eu o voi plăti de tot. Eu... Şaptesprezece ani de păstorie fără să iau un cent, dar dînd totul ceea ce eu aveam, în afară de existenţa mea; şi tot ceea ce venea în cutiuţa din spate, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
E-80 And these little places... As David could not build the true tabernacle of God, because he wasn't prepared to do it... There was nothing he could do. He was a mortal and shed blood.
So is it today to us. We are not prepared to build the true Tabernacle of God. There's only One can do that, and it's being in its construction now. But this little tabernacle, along with the temple that Solomon built Him, and along with the others, are only temporary places of worship until the time comes when the real Tabernacle will be set up upon the earth, and righteousness shall reign from sky to sky, and there will be no more sorrow. There'll be no funerals preached in that Tabernacle. There'd be no more weddings, for the wedding will be one great wedding for eternity. What a time that will be.
E-46 Şi oamenii au profeţit şi au prezis că în timp de un an aceasta va fi transformată într-un garaj. Satan a încercat să o ia de la noi odată într-un cusur, într-o înşelătorie de proces. Ceva om a pretins că el şi-a vătămat piciorul în timp ce el a lucrat la aceasta, şi apoi a lăsat să treacă, şi apoi... şi a deschis proces şi a vrut să ia tabernacolul. Şi cu săptămînile eu am stat la post. Dar în ciuda tuturor neînţelegerilor şi a prezicerilor, şi ceea ce ei au zis, ea stă astăzi ca unul dintre cele mai frumoase auditorii şi cele mai minunate biserici care există în Statele Unite. Asta-i adevărat.
E-82 But let us purpose in our hearts today, that in commemoration and waiting for that Tabernacle to come, that we will so characterize ourself by His Spirit that we will worship in this place as if we were in that other place, waiting for that place to come.
Now, let us stand to our feet, and as I read the holy Script.
And I saw a new heavens and a new earth: for the first heaven and the first earth was passed away; and there were no more sea.
... I John saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adored for her husband.
And I heard the... voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
E-47 De aici a mers Cuvîntul Dumnezeului celui viu, în jurul lumii, vedeţi, în jurul lumii; şi şi-a luat constant încercuirea Lui în jurul globului, de la fiecare naţiune sub Ceruri, atît de departe cît ştim noi, în jurul şi în jurul lumii. Noi să fim mulţumitori pentru aceasta. Noi să fim recunoscători pentru aceasta.
E-83 Let us bow our heads now. Our heavenly Father, we stand in awe. We stand in respect and in holy reverence. And we ask You, Lord, to accept our gift that You've given us grace, money to prepare for a worship place for You. There's nothing or no place that we could prepare upon the earth that would be worthy for the--the Spirit of God to dwell in, but we offer this to You as a token of our love and feelings toward You, Lord. And we thank You for all the things that You have done for us.
And now, the building and the grounds being dedicated long ago to the service, and we thank You for memories of what has been... And now, Lord God, as the vision broke through years ago expressing this, that I seen in old buildings that the people once was in, and they had been repaired and made new, and I was sent back across the river.
E-48 Şi acum că noi avem un loc în care să locuim, un acoperiş deasupra capului nostru, o biserică curată, frumoasă în care să şedem, să ne dedicăm din nou la lucru, şi să ne consacrăm lui Cristos.
E-86 Now, Lord God, Creator of heavens and earth, we stand as the people of Thy fold. We stand as the--the--the--the people of Thy Kingdom, and with myself, and the pastor, and the church, the people, we dedicate this building to the service of the Almighty God through the Name of Jesus Christ, His Son, for the service of God and for reverence and respects of God. And may the Gospel so flow from this place till it'll cause the world to come from the four corners of the globe to see the glory of God going forth from it. As Thou hast done in the past, may the future be many times greater.
E-49 Şi Fratele Neville, nobilul nostru frate, pastor adevărat, slujitor al Dumnezeului celui viu. Atît cît acest om cunoaşte Mesajul, el ţine cu Acesta, cu tot ceea ce el are. Asta-i adevărat. El este o persoană blîndă. Lui îi este puţin teamă să... Sau, nu teamă; eu nu vreau să spun asta. Dar el este aşa, aşa de îngrozitor de blînd, el nu vorbeşte deschis, voi ştiţi, ca să-să zică un lucru care este ascuţit şi taie, sau, "Stai jos," sau, "Păstrează linişte!" Eu-eu am observat asta, şi am ascultat la benzi în spatele acestuia.
E-87 And, Father, we now dedicate ourselves to the service to the Word with all that's in us. Lord, the congregation and the people, they dedicate themselves this morning to the hearing of the Word. And we, as ministers, dedicate ourselves to the preaching of the Word, to be instant in season, out of season, reproving, rebuking with all long-suffering as it's written there in the cornerstone from thirty years ago. You said the time would come when people would not endure sound doctrine, but would heap for themselves teachers having itching ears and be turned from the truth to fables.
E-50 Dar aceasta se întîmplă astfel că eu pot face asta. Astfel eu-eu... Şi eu-eu vreau ca voi să ţineţi minte cuvintele mele, vedeţi voi. Şi asta tot este pe bandă, vedeţi. Totul este pe bandă. Şi, vă rog, fiecare diacon să stea la postul lui de datorie, şi amintiţi-vă că voi sînteţi sub o însărcinare de la Dumnezeu, ca să ţineţi acel post sfinţit. Vedeţi? Fiecare administrator, la fel. Pastorul este să aducă înainte...
E-88 Lord, as we have tried to hold out the Word to the people, may we be inspired and strengthened with a double effort, Lord, as a double portion of the Spirit strikes upon the place, may the Holy Spirit as it was in the day of the dedication of the temple when Solomon prayed, the Holy Spirit in the form of the Pillar of Fire and Cloud came in the front door, rode up around the cherubims, and went over to the holy place, and there took Its resting place.
O God, Solomon said, "If Thy people be in trouble anywhere, and look to this holy place and pray, then hear from heaven." Lord, may the Holy Spirit this morning come into every heart, every consecrated soul that's in here. And the Bible says that the glory of God was so great until the ministers could not even minister for the glory of God.
E-51 Acesta nu este locul pastorului să trebuiască să spună asta. Aceştia sînt administratorii... sau, eu vreau să spun diaconii, căci ei sînt poliţiştii bisericii. Asta este, dacă perechi de tineri vin pe afară şi sună claxoanele, şi, voi ştiţi, cum fac ei de obicei, sau ceva de felul acesta, la întîlniri, sau ies afară acolo. Şi mama îşi trimite fata aici jos, şi ea o şterge afară cu ceva copil renegat, şi aleargă acolo afară în maşină, şi mama ei crede că ea este în biserică, în felul acesta. Diaconul se cuvine să aibe grijă de asta. "Tu sau vii înăuntru aici şi şezi jos, sau eu am să te iau în maşina mea şi te duc acasă la mama ta." Înţelegeţi? Voi, voi trebuie să faceţi asta.
E-89 Oh, Lord God, let it repeat again as we give ourselves to Thee with the church in dedication for service. And it is written: "Ask and you shall receive," and we commit ourselves with our offering of the church this morning to You for service, for the latter day Light for the evening time Lights, that we might bring consolation and faith to the waiting people that's waiting for the coming of the Bridegroom to dress a Bride in the Gospel of Christ for the Lord Jesus to receive. This we dedicate, myself, Brother Neville, and the congregation to the service of God in the Name of Jesus Christ. Amen.
May be seated.
E-52 Ţineţi minte, că dragostea este corectivă, vedeţi, întotdeauna. Dragostea veritabilă este corectivă, astfel voi trebuie să fiţi în stare să suportaţi corectarea. Şi, mamelor, cunoaşteţi acum că există un loc acolo pentru bebeluşii voştri. Voi copiii tineri cunoaşteţi altfel decît să alergaţi în jur prin clădire. Înţelegeţi? Şi voi adulţii cunoaşteţi altfel decît să discutaţi şi să vă duceţi conversaţiile voastre în auditoriu. Vedeţi? Să nu faceţi asta. Aceasta este greşit. Aceasta nu este plăcut lui Dumnezeu.
E-91 David said, "I was happy when they said unto me, 'Let us go into the house of the Lord.'" And may it ever be with us, that when it's mentioned, we'll be happy to gather in the house of the Lord. Amen.
E-53 Isus a zis, "Este scris, casa Mea să fie făcută o casă de închinăciune, rugăciune. Cum este numită casa de rugăciune, de toate naţiunile!" Iar ei cumpărau şi vindeau, şi El a împletit frînghii şi a alungat poporul afară din auditoriu. Şi noi cu certitudine nu vrem ca asta să se întîmple aici în acest sanctuar. Astfel, să ne dedicăm vieţile noastre, biserica noastră; lucrul nostru, serviciul nostru, şi tot ce avem noi, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
E-92 Now, after the little dedicational service, I have a hour now. And now, just remember now what we're dedicated to: to reverence, holiness, quietness before the Lord; worship before the Lord and be just as reverent as you can be in the house of the Lord. And now... And when this service is dismissed--immediately after the service is dismissed, go from the building (See?), and that gives the janitor time to get in here and clean it for the next time and get ready. Then it's not a confusion in the house of the Lord. And there's near about...
E-54 Acum, acum eu vreau să citesc ceva Scripturi înainte ca noi să avem rugăciunea dedicaţională. Şi-şi, apoi, aceasta este doar o rededicare, deoarece adevărata dedicare s-a întîmplat cu treizeci de ani în urmă. Acum într-o... Atunci, atunci aşa cum noi-noi citim această Scriptură şi discutăm asupra Ei pentru cîteva minute, eu sînt încredinţat că Dumnezeu ne va aduce binecuvîntările Lui.
E-93 I think you... Place will be cleared out in about fifteen minutes after the services is dismissed. Be sure to be friendly; shake hands with everybody, and invite everybody back. And--and we expect to have this coming week now, one of the most solemn services that's ever been held in the Tabernacle. We're looking forward to it.
E-55 Şi acum acolo era un alt lucru pe care eu urma să-l spun. Da. Unde noi obişnuiam să avem casetofoanele, şi aşa mai departe, noi avem o cameră obişnuită acolo, unde sînt acei care vor să ia înregistrări. Există conecţiuni speciale, şi fiecare lucru acolo, care vine direct de la microfonul principal, acolo înăuntru.
Acolo sînt camere, robe, totul pentru serviciul de botez.
E-94 Now, I--I never dawned upon me to something till long late wee hours last night in prayer; I begin to see something. So I--I trust this will be a great time, which I believe it will if the Lord will help us. Now, now, when I said "great time"... Now, I'm going to speak on something about that this morning.
You know what man calls great sometimes is not great, but what God calls great, man calls foolish; and what God calls foolish, man calls great. So let's bear that in mind. Weigh every word.
E-56 Şi apoi un lucru, mulţi oameni s-au simţit întotdeauna rău spre mine, mulţi oameni care într-adevăr nu cunoşteau Scriptura, despre a avea un crucifix în biserică. Eu îmi amintesc că odată ceva s-a întîmplat aici privitor la aceasta. Eu aveam trei cruci, şi un frate a devenit tot agitat deoarece el a auzit o altă denominaţiune zicînd că un crucifix a însemnat Catolic.
E-95 Now, the services are long; they'll be drawn out because it's a hard service, much teaching, consecration and I just... The place where I'm staying, the people just kind of want to feed me everything, but I... Said, "Well, you've lost so much weight, Brother Branham," everything, but I've been constantly in service. I've got to leave here next Sunday night to get to another one right quick in Mexico, so it's just a hard thing. So but I'm just trying to let off from so much eating and--and making myself ready. And I'm happy, this morning, to see Brother Junior Jackson, and--and Brother Ruddell, and--and the different ministers and so forth around; God bless you all.
E-57 Eu vreau ceva student, sau cineva, sau vreun Creştin născut din nou, să zică că Catolicii au pretenţiunea asupra crucifixului. Crucifixul lui Cristos n,µ reprezintă Catolicismul. Acela reprezintă pe Dumnezeu, Împărăţia. Acum, sfinţii reprezintă Catolicismul. Noi credem că există "un Mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi acela este Cristos." Dar Catolicii cred în tot felul de mijlocitori, mii de femei şi bărbaţi, şi fiecare lucru; orice bun Catolic, aproape, care moare, devine un mijlocitor. Acum, crucifixul lui Cristos, reprezintă pe Isus Cristos.
E-98 Now, I want to--to speak to you this morning upon a subject that I have some notes written here on. And I want to read first from the Book of Isaiah the 53rd chapter. Now, while you're turning to it I'd like to make a announcement or two, that tonight, I want to speak on this Book, bridging it between the last church age to the Seal opening. Now, there's a vast gap in there. And...
Before, when I ended up on the Church Ages, I also spoke there upon the Seventy Weeks of Daniel immediately following 'cause it tied in. And I said, "Now, if I ever take the Seven Seals, I'll have to get rid of this Daniel's Seventy Weeks in order to tie in the Seals, leaving one thing open." And that was the 5th chapter of the seven-sealed Book, and we'll take that tonight.
E-58 Ştiaţi voi că primii Creştini, conform cu-istoria antică a primei biserici, ei purtau cruci pe spatele lor, oriunde mergeau ei, să semnifice şi să se identifice pe ei înşişi ca Creştini? Acum, Catolicii pretind că aceia erau ei. Desigur, ei pretind că ei erau primii, dar biserica Catolică nici măcar nu era organizată atunci. Vedeţi? Dar Creştinii au cărat o cruce pe... Voi aţi auzit pe oameni zicînd, "spate cruce." Voi referiţi asta la Catolici?
E-101 We want to try to start early tonight. How about me... You already mentioned it have you, start early? How about... Can everybody be here about seven o'clock? All right. Let's start the regular service at six-thirty, the song service, and I'll be here by seven. And then through the week we'll make an early start. And--and we... Now, we come... There's nobody loves singing like Christians does. We love singing; we love those things, but now we're--we're in something else now. We're--we're in the Word (See?); so let's just--let's stay right with that. Now, we're going to...
E-59 Aceasta este adevărata catolică, Biserica Duhului Sfînt universală a lumii, este corectă. Noi sîntem catolici. Noi sîntem catolicii originali, catolicii credincioşi ai Bibliei. Înţelegeţi? Ei sînt biserica, Catolică, organizaţia. Noi sîntem liberi de aceasta. Noi sîntem continuarea Învăţăturii apostolilor. Noi sîntem continuarea botezului Duhului Sfînt şi a tuturor lucrurilor pentru care Biserica timpurie a stat, şi biserica Catolică nu are nimic din ele. Vedeţi?
E-103 We're--we're in teaching, and you can realize what a great strain it is on me (See?), because if I teach anything wrong, I'm going to have to answer for it. See? And so I must not take what anyone says; I must--it must be inspired. And I believe that the Seven Angels who's holds these seven thunders will grant it. See? And I'm...
E-60 Astfel, ei au aşezat crucifixul aici, care a fost adus, care a fost cioplit afară dintr-un pom din măslin sub care Isus s-a rugat. Acela este crucifixul care a luat cu anii, şi mi-a fost dat de către Fratele Arganbright. Şi eu vreau să-l dedic cu această biserică.
E-104 Now, in Isaiah the 53rd chapter of Isaiah, the first verse or two. I want to ask this question. Now, this is not pertaining to the Seven Seals at all. This is just a message, for I knowed I had to have dedication; I couldn't go into that because I wouldn't have time. But I thought, just for a little dedicational service, little memorial service for this church (or a little dedicational service, rather) then they--they wouldn't be time then to go into what I want to say (See?), on this opening of this Book. So I will tonight.
E-61 Şi cît de potrivit, că, oricine l-a atîrnat acolo. Eu nu ştiu cine era acesta, care l-a atîrnat aici la a mea-la stînga mea. El a iertat pe hoţul de la dreapta Lui; acela sînt eu.
E-105 And now, this is just a little service that--it--it'll blend right in with it though, so listen to every word. Catch it. And--and if you're taking it on tapes or anything, then you stay right with that tape teaching. Don't say nothing but what that tape says. Just say just exactly what the tape says (See?), now because some of those things... We're going to understand a whole lot about this now, why it's misunderstood. See? And you be sure to say just what the tape says. Don't say nothing else (See?), 'cause... I don't say that of my own. It's Him that says it. You see? And... So many times confusion, people will raise up and say, "Well, so-and-so said it meant so-and-so." Let's just leave it just the way it is.
E-62 Şi un alt lucru îl reprezintă, aşa cum capul Lui este aplecat, aşa cum voi vedeţi suferinţa Lui. Orice persoane care sînt... El se uită peste altar. Şi El te aşteaptă aici, păcătosule, şi El se va uita în jos peste tine. Mai tîrziu ei vor avea o lampă mică aici aşezată aici, ca atunci cînd se face chemarea la altar, o lumină va reflecta peste acela, ca atunci cînd oamenii sînt aici pentru...
E-107 See, that's the way we want the Bible. Just the way the Bible says it, that's the way we want it, just--just like that. Don't put own--no interpretation to it. It's already interpreted. See? Now...
Who has believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
Let me read it again now, closely.
Who has believed our report?... (Question)... and to whom is the arm of the LORD revealed?
In other words, if you have believed our report, then the arm of the Lord has been revealed. See?
Who has believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
E-63 Voi ziceţi, "De ce ai tu nevoie de asta? Tu nu ar trebui să ai un chip."
E-110 Now, I want to read also in the Book of Saint Matthew's Gospel, the 11th chapter of Saint Matthew. And now, you bring your papers and things, because constantly we're... If you don't have a recorder, you--you bring the--your paper so we can get it. The 11th chapter of Saint Matthew, the 25th and 26th verses, 11:26, 27. All right. Jesus speaking in prayer... I want to begin a little bit behind that. Let's make it the 25th and 26th verse I believe that's where I announced though, for I had it marked here in my Bible.
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou has hid these things from the wise and prudent, and has revealed them unto babes.
Even so, Father: for so it seems good in thy sight.
E-64 Păi, atunci, acelaşi Dumnezeu care a zis, "Să nu-ţi faci ceva chipuri cioplite," acelaşi Dumnezeu a zis, "Construieşte doi heruvimi şi atingele aripile împreună, şi pune-i la scaunul milei unde se roagă poporul."
Voi vedeţi, aceasta este-aceasta este, fără înţelegere. Vedeţi?
E-111 Catch those two Scriptures. "Who has believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?" Even... Then Jesus thanked God that He'd hid the mysteries from the wise and prudent, and would reveal it to babes such as would learn, for it seemed good to God to do that.
Now, from this text, or from this Scripture reading, I draw this text: "God Hiding Himself in Simplicity, Then Revealing Himself in the Same." Now, for the tapes I keep repeating, so for the tapes (You see?), 'cause they're--they're taping it. See? "God Hiding Himself in Simplicity, Then Revealing Himself in the Same."
E-65 Astfel, aceea este inspirat şi atîrnată direct la locul ei potrivit. Şi eu sînt aşa de mulţumit să fiu acela de la partea dreaptă. Eu mă încredinţez că El m-a iertat, pentru că, atît cît priveşte a fura ceva literal, după cîte ştiu eu, eu nu am făcut-o în viaţa mea; dar eu aşa fără rost i-am folosit timpul Lui încît am furat în felul acela. Şi am făcut multe lucruri pe care eu nu trebuia să le fac. Şi eu sînt recunoscător lui Dumnezeu, în dimineaţa aceasta, că El mi-a iertat păcatele.
E-113 It is strange to think how that God does such a thing as that. God will hide Himself in something so simple that'll cause the wise to miss it a million miles and then turn right back around in that, some simple thing in the simplicity of His way of working and reveal Hisself right out again.
I thought it made a--a text that we might study this before we go into the--the--the great teachings of the Seven Seals. Many miss Him by the way He reveals Himself. Now, man has their own ideas of what God ought to be and what God is going to do; and as I have made the old statement many times that man still remains man. Man is always giving God praise for what He did do, and always looking forward to what He will do, and ignoring what He's doing. See, see?
E-66 Şi acum eu vreau să citesc din Cartea Întîi Cronici 17, şi să vorbesc doar cam pentru cinci minute asupra serviciului dedicaţional, ne rugăm, şi apoi noi mergem în Mesaj. Acum, în Întîi Cronici, al-al 17-lea capitol.
Acum a ajuns să se împlinească, aşa cum David şedea în casă, că David a zis către profetul Natan, Iată, că eu locuiesc într-o casă de cedru, dar chivotul legămîntului DOMNULUI rămîne sub perdele.
Atunci Natan a zis către David, Fă tot ce este în inima ta; pentru că Dumnezeu este cu tine.
Şi a ajuns să se împlinească în aceeaşi noapte, căci cuvîntul DOMNULUI a venit la Natan, zicînd,
Du-te şi spune-i slujitorului Meu David... Du-te şi spune-i lui David slujitorul Meu, (adică), Aşa vorbeşte DOMNUL, Tu nu îmi vei zidi o casă în care să locuiesc:
Pentru că Eu nu am locuit într-o casă din ziua în care Eu am adus sus pe Israel pînă în ziua aceasta; ci am mers din cort în cort, şi de la un tabernacol la altul.
După cum Eu am umblat cu tot Israelul, am vorbit Eu un cuvînt la vreunul din judecătorii lui Israel, la care am poruncit să hrănească pe poporul Meu, zicînd, De ce nu mi-aţi zidit voi o casă... ?
Acum de aceea aşa să spui tu către... David, Aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor, Eu te-am luat de la stîna de oi, chiar dinapoia oilor, ca tu să fii conducător peste poporul Meu Israel:
Şi Eu am fost cu tine pe oriunde ai umblat tu, şi am tăiat... pe duşmanii tăi dinaintea ta, şi ţi-am făcut un nume ca numele celor... oameni mari care sînt pe pămînt.
E-114 That's the way they miss it. They look back and see what a great thing He done, but they fail to see what a simple thing He used to do it with. See? And then they look forward and see a great thing coming that's going to happen, and nine times out of ten, it's already happening right around them, and it's so simple that they don't know it. See?
E-67 Mi-ar place să spun, în acest loc, că-că David a văzut acelaşi lucru pe care l-am văzut noi. David a zis, "Aceasta nu este drept că voi oamenii mi-aţi zidit o casă de cedru, iar chivotul legămîntului Dumnezeului meu este încă sub perdele." Acelea erau piei de oi şi animale, care au fost cusute laolaltă. El a zis, "Aceasta nu este drept ca eu să am o casă frumoasă, şi chivotul legămîntului Dumnezeului meu să rămînă într-un cort." Astfel, Dumnezeu a pus pe inima lui să zidească un tabernacol.
E-115 One day a--a man up here at Utica... And if some of his people is here, I don't say this for any--for any radical exposure of the man. He was a--a veteran of the Civil War, and I believe he was... I don't know which side he was on, but I believe he was a rebel. But he--he was an infidel, and he claimed that there was no such a thing as God. He lived in Utica; his name was Jim Dorsey.
Many of you people might've knowed him. He's given me many a watermelon when I was a little fellow. He used to raise watermelons down on the river in the--in the bottoms there. And he was quite a friend to my daddy. But he said one day, one of the great outstanding things that was ever said to him in contrast (Now, I was just a little boy in those days.)--but in contrast to his belief that caused him to walk away, and drop his head, and cry. And I understood that by this the man was gloriously converted to Christ at the age of about eighty-five years old.
E-68 Dar, David, fiind un-un om de-de dragoste şi consacrare către Dumnezeu, totuşi el a vărsat prea mult sînge. Astfel el a zis... David, vorbind aceasta în prezenţa profetului din epoca aceea, care era Natan. Şi Natan, ştiind că Dumnezeu l-a iubit pe David, el a zis, "David, fă tot ce este în inima ta, că Dumnezeu este cu tine." Ce declaraţie! "Fă tot ce este în inima ta, că Dumnezeu este cu tine." Şi în aceeaşi noapte... Arătînd consacrarea lui David pentru dragostea lui Dumnezeu.
E-117 He asked a little girl one day, who was coming from Sunday school, why did she waste her time on doing such a thing as that? She said, because she believed that there was a God.
And Mr. Dorsey said that... He said, "Child, you are so wrong to believe in such a thing as that."
And said that the little girl stooped down and picked up a--a little flower out of the--off of the ground, pulled it from its petals, and said, "Mr. Dorsey, could you tell me how this lives?"
There it was. When he begin to search back... He could have said to the child, "Why, it's growing in the earth." And then the questions could revolve back: "Where'd the earth come from? How'd that seed get here? How it happen?" On and on and on and run it on back until he seen... See? Not the great glamorous things that we think about, but it's the simple things that God is so real in, the simplicity.
E-69 Şi apoi să vezi, în aceeaşi noapte, ştiind că el era în greşeală, că lui nu i-a fost îngăduit să facă aceasta, Dumnezeu avea destul har să coboare jos şi să vorbească lui Natan. Şi mie întotdeauna mi-au plăcut aceste cuvinte, "Du-te spune-i lui Natan al Meu... Du-te spune-i lui David slujitorul Meu, că, 'Eu te-am luat de la stîna de oi."' Doar, el nu era nimic.
E-120 So it pleases God to reveal Himself and then hide Himself, then hide Himself and reveal Himself in simple little things. It's--it's put over the top of the head of man because... If you'd say, "Why would a just God do that?" Is because that man was made up in the beginning not to try to shift for himself.
A man was made to rely completely upon God. That's the reason we're likened unto lambs or sheep. A sheep cannot lead himself; he has to have a leader; and the Holy Spirit's supposed to lead us. So man is made that way, and God made all of His works so simple that the simple could understand it; and God makes Himself simple with the simple in order to be understood by the simple.
E-70 Şi eu-eu aş vrea să aplic aceea aici, doar un minut. "Eu te¬am luat din nimic, şi Eu-Eu-Eu ţi-am dat un nume. Tu ai un nume ca bărbaţii mari care sînt pe pămînt." Şi mi-ar place să aplic asta într-un-într-un fel confidenţial, totuşi într-un-un fel să scot ceva în relief. Eu mă gîndeam că...
E-122 And otherwise, He said in Isaiah 35, I believe. He said, "Though a fool should not err therein..." It's so simple. And we know that God is so great, till we expect it to be some great something, and we miss the simple things.
We stumble over simplicity. That's how we miss God, is by stumbling over simplicity. God is so simple until the scholars of these days and all days miss Him a million miles; because in their intellects, they know that there's nothing like Him so great. But in His revelation, He makes it so simple they go plumb over the top of it and miss it.
E-71 Cu cîţiva ani în urmă, eu stăteam jos aici în oraş, şi nimănui nu i-a păsat de mine. Nimeni nu m-a iubit. Şi eu am iubit pe oameni, dar nimeni nu m-a iubit pe mine, din cauza trecutului familiei. Fără desconsiderare pentru scumpa mea mamă şi tată.
E-124 Now, study that. Study it all. And you people who are visiting here, when you go to your motel rooms, take those things and ponder over them. We don't have time to break it down as it should be broke down, but I want you to do it when you get to the motel, or hotel, or wherever you're staying, or the home. Gather together and study over it.
E-72 Cum aş dori ca mama să fi putut trăi să păşească în acest sanctuar, în dimineaţa aceasta. Mulţi din cei din timpurile vechi care şi-au depus banii lor să ajute să o zidim aici, poate Dumnezeu, în dimineaţa aceasta, îi va lăsa să privească peste balustradă.
E-125 Miss Him by the way that He reveals Himself, for He is so great, yet hides Himself in simplicity to make Hisself known to the least. See? Don't try to get the great, because he goes over the top of it; but listen to the simplicity of God, and then you find God right here in the simple way.
High-polished worldly wisdom, educated, always misses Him. Now, I'm not here... And I know there's school teachers, two or three that I know of setting in here; and I'm not here to contradict school and education and try to support illiterateness; I'm not here for that. But what it is, the people have so placed so much upon that, until they're... Even in the seminaries and so forth they're missing the very thing that God has put before them.
E-73 Dar familia Branham nu a avut un nume prea bun pe aici în jur, din cauza băuturii. Nimeni nu a avut nimic de a face cu mine. Şi îmi amintesc că i-am spus soţiei nu cu mult în urmă, să-şi amintească doar că eu-că eu nu am putut să fac pe nimeni să vorbească cu mine. La nimeni nu i-a păsat de mine. Iar acum trebuie să mă ascund, să mă odihnesc puţin.
E-127 That's why I not against brethren who are in denominations, but I'm against system of denominations; because it tries to magnify itself and--and--and educate its ministers in such--such a place, until if that they don't have the proper schooling and education, they're ousted; and--and they have to stand the psychiatrist's test and so forth. I've never think that it was God's will to test a minister by psychiatry but to test him by the Word. See? Yes. See, it's just the Word would be God's way of testing His men that He sent out to have the Word--preach the Word.
Now, today we preach philosophy; we preach creed, and denominationalism, and so many things and leaving off the Word, because they say It can't be understood. It can be understood. He promised to do it. Now, we're asking Him to do it.
E-74 Şi acum Domnul ne-a dat acest loc măreţ, şi-şi aceste lucruri măreţe pe care El le-a făcut. Şi El mi-a dat un... Pe lîngă un-un nume rău, El mi-a dat un nume asemănător unor oameni mari. Şi El mi-a tăiat duşmanii oriunde am mers. Nu a existat niciodată nimic înaintea Acestuia, oriunde a mers El. Dar, şi cît de recunoscător sînt eu pentru asta.
E-129 Now, we're going to take a few characters here for a few minutes. Let's notice in the days of Noah. Noah's day, God seen worldly wisdom so greatly punctuated and respected, He sent a simple message by a simple person to show them His greatness. Now, we know that in the day of--of--of Noah, they claim that a civilization was so mighty then until we have never reached that spot yet in our modern civilization.
And I believe that it will finally be reached, because our Lord said, "As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of man." And He gave some illustrations.
E-75 Şi cum aş fi ştiut eu vreodată; ca un copilaş zdrenţăros aici sus, două sau trei blocuri de aici, la Ingramville School, cînd eu eram obiectul de rîs al şcolii, pentru că eram aşa zdrenţăros, şi patinam pe o baltă veche? Cum ştiam eu vreodată că jos dedesubtul acelei bălţi zăcea o sămînţă a unui nufăr care putea înflori în felul acesta? Şi cum ştiam eu vreodată, că, nimeni nu vorbea cu mine, şi totuşi El îmi va da un-un nume care va fi onorat printre poporul Lui?
E-132 And they built the pyramid and the sphinx there in Egypt, and they built gigantic things that we have no power today to build such with. They had an embalming that they could embalm a body to make it look so natural until it still stays today. We cannot--we cannot make a mummy today; we haven't the stuff to make it with. They had colors that--that hold so fast for four or five thousand years ago, it still remains just the same color it was. See? We don't have no such as that today. And many great things of that civilization speaks of its superiority over our modern civilization.
E-76 Şi, acum, lui David nu i s-a îngăduit să zidească templul. El nu putea să o facă. Dar El a zis, "Eu voi ridica din sămînţa ta, şi el va zidi templul, şi acel templu va fi un templu veşnic. Şi asupra fiului tău, fiul lui David, va fi o împărăţie veşnică; el va stăpîni." Solomon, fiul lui David în natural, din puterea lui naturală, a zidit o casă pentru Domnul, un templu.
E-133 And so you can imagine how education and science of such great tokens that we have left that there was such a civilization, what the--what a great civilization that must be by these memorials, how that science and--and modern civilization and education was--was a--a must with the people. They must be. It had to be.
There was hardly any, I guess, any illiteracy among them at all. And so God, searching through that great economy at that day in their systems could not, perhaps, find the right type of a man till He found an illiterate, maybe farmer by the name of Noah, a sheepherder. And He gave him His message to preach to the people that was so simple till their--their scholarships of that day, until the people stumbled over the simplicity of the message.
E-77 Dar cînd a venit adevărata Sămînţă a lui David, Fiul lui David, El le-a spus că va veni o vreme cînd nu va exista o piatră rămasă asupra celeilalte, din acel templu. Dar El a încercat să-i îndrepte spre un alt templu.
E-134 And yet, the message was in the face of science, radical. How could there be rain in the skies when there was no rain up there? See? And the simple message of--of building an ark, constructing of something to get into that there's no water to float it, why, he become a fanatic. And he become a--an--a--a--a what we would call (if you'd excuse the expression of today) a "oddball."
And nearly all God's people are oddballs (See?), they are. I'm glad to be one of them. So... You know, they--they're different from the--the modern trend of civilization. So they become odd, strange. He said His people was a peculiar people (odd, strange), but a spiritual priesthood, a royal nation, offering spiritual sacrifices to God, the fruits of their lips giving praise to His Name. What a--what a people. He's got them.
E-78 Ioan, revelatorul, acolo în Cartea Apocalipsei, el a văzut acest Tabernacol. Apocalipsa 21, el a văzut, "Templul cel nou venind, coborînd jos din Cer, împodobit cum era o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi un Glas care a ieşit din Templu, a zis, 'Iată, Tabernacolul lui Dumnezeu este cu oamenii, şi Dumnezeu va fi cu ei, şi ei le vor şterge toate lacrimile din ochii lor. Şi acolo nu va mai fi foame, nici nu va mai fi tristeţe, nici durere sau moarte; căci lucrurile din trecut s-au dus."'
E-136 And notice now what a great thing that must've been in that day for some fanatic to come forth to the church, a fanatic, and preaching a gospel that was seemingly all out of line to their way of believing. And scientists... Why, they--it was simply crazy. How they could scientifically prove there was no rain there. But this simple sheepherder believed if God said it would rain, it would rain. See?
And so that... Just compare that with today about somebody gets healed, they say, "It's only emotion," or "I can scientifically prove to you that the cancer, or the substance, or--or the thing is still there." But to the simple believer, it's gone (See?), because he's not looking at the substance; he's looking at the promise, just the same as Noah did.
E-79 Atunci adevăratul Fiu a lui David, aşa cum noi o să vedem în aceste lecţii care vor veni în această săptămînă, va veni atunci la Templul Lui, Templul lui Dumnezeu, adevăratul Tabernacol pentru care El s-a dus să-l construiască acum. Pentru că, El a zis, în Ioan 14, "În casa Tatălui Meu sînt multe palate, şi Eu voi merge..." Ce a vrut El să spună prin asta? Aceasta era deja predestinat. "Şi Eu voi merge să pregătesc un Loc pentru voi, şi mă voi reîntoarce, să vă primesc la Mine." Şi, desigur, noi ştim că aceea va fi în Epoca măreaţă care vine. Şi adevărata Sămînţă a lui David va lua Tronul, care este Isus Cristos, şi acolo va domni peste Biserică, ca Mireasă a Lui, în Casă cu El, şi peste cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, prin toată Eternitatea.
E-139 So don't you see: "As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man." Scientifically, no one... The doctor could say, "Looky here, your lump is still there. Your cancer remain. Your arm is as crippled as it ever was. You're crazy."
And remember, that's that same spirit from the days of Noah that said, "There's no rain up there. We can shoot the moon with instruments, and there's no rain there." But if God said there would be rain there... For faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that not seen. And faith takes its final resting place on the Word of God. There's where it finds its resting place. You--you understand? Its resting place is on God's Word. That's where Noah rested it: "God said so." That settles it.
E-80 Şi aceste locuri micuţe; aşa cum David, nu a putut să zidească adevăratul Tabernacol a lui Dumnezeu, deoarece el nu era pregătit să facă aceasta. El nu putea să facă nimic acolo. El era un muritor, şi a vărsat sînge. Aşa este aceasta astăzi, la noi, noi nu sîntem pregătiţi să zidim adevăratul Tabernacol a lui Dumnezeu. Există numai Unul care poate să facă asta, şi Acesta este în construcţia Lui acum.
E-143 Now, if you notice again then... And now, Noah in believing such was a fanatic. And the people of today who believe in the baptism of the Holy Spirit... Now, the church says, "These people are fanatics. They're nothing but a bunch of worked-up, emotional, panic-stricken people." But little do they know, that the Word of God teaches that; it's a promise.
E-81 Dar acest tabernacol micuţ, împreună cu templul pe care Solomon i l-a zidit Lui, şi împreună cu celelalte, sînt numai locuri temporare de închinare pînă cînd vine timpul cînd adevăratul Tabernacol va fi aşezat pe pămînt. "Şi neprihănirea va domni de la cer la cer. Şi acolo nu va mai fi tristeţe." Acolo nu vor mai fi predicate funeralii în acel Tabernacol. Acolo nu vor mai fi cununii, pentru că Cununia va fi o Cununie măreaţă pentru Eternitate. Ce timp va fi acela!
E-145 And to Noah, no matter how much they said the old man was off at his mind, that he was scientifically wrong, and--and mentally he was wrong; but to Noah it was the Word of the Lord. And Noah stayed with it, and the wise and prudent stumbled over the simplicity of it and lost their being. What a--a rebuke. Now, it is to that generation.
Many people say, "If I would've lived back there..." No, you'd have took the same attitude, because today in the very same thing being reproduced again today, only in another form, they stumble over it today just like they did then.
E-82 Dar noi să hotărîm în inima noastră, astăzi, că în comemorarea şi aşteptarea după acel Tabernacol care vine, ca noi aşa să ne caracterizăm pe noi înşine prin Duhul Lui, că noi ne vom închina în acest loc de parcă noi eram în celălalt Loc, aşteptînd după Locul acela să vină.
E-147 No doubt in them days they had plenty of preachers, but Noah was inspired of God. And Noah could look out and see that what was fixing to happen and know that an adulterous and wicked generation like that, that God would not let stand. So what can we do today, but see the same thing: a modern Sodom and Gomorrah (See?), wicked, adulterous people so polished in scholarship that they stumble over the simplicity of God's manifestation of His Being and His Word, showing His Word.
E-83 Acum haideţi să ne ridicăm în picioare, şi aşa cum eu citesc Sfînta Scriptură.
Şi am văzut ceruri noi şi un pămînt nou; căci primul cer şi primul pămînt s-au dus; şi acolo nu mai era mare.
... Eu Ioan am văzut cetatea sfîntă, noul Ierusalim, coborînd de la Dumnezeu din cer, pregătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Şi am auzit... glasul ieşit din cer zicînd, Iată, tabernacolul lui Dumnezeu este cu oamenii, şi El va locui cu ei, iar ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei, şi va fi Dumnezeul lor.
Să ne plecăm capetele noastre.
E-148 There's not a person in the world, Rosella, that... or any--any can say that we don't see with us the very Word of God made manifest. The very promise of the last days, the very evening Lights that was to shine, we are privileged people to see that. And where the high-polished world, it's hid from them...
Jesus said to God the Father; He said, "It pleased You to hide it from them. Even so, Father, You have hid it." Let them with their wisdom... You see, it was wisdom that started the ball rolling in the muck of sin at the beginning. For Eve was seeking wisdom when she met Satan, and Satan give it to her (See?), and wisdom is contrary to the Word.
We're not asked to have wisdom; we're asked to have faith in what's already been said. So you see? But today the scholars polish it up in such a way, and set it over there, and put their own interpretation to it, always have... They do the same thing today. It's in the same measure.
E-84 Tatăl nostru Ceresc, noi stăm în veneraţie. Noi stăm în respect şi în reverenţă Sfîntă. Şi noi Îţi cerem, Doamne, să accepţi darul nostru, că Tu ne-ai dat har, bani, să pregătim pentru un loc de închinare pentru Tine. Nu există nimic, sau nici un loc pe care noi am putea să-l pregătim pe părnînt, care ar fi vrednic ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în el. Dar noi îţi oferim aceasta Ţie ca un semn al iubirii şi simţămintelor noastre către Tine, Doamne. Şi noi Îţi mulţumim pentru toate lucrurile pe care Tu le-ai făcut pentru noi.
E-150 Now, people... But the people then missed it just as they miss it and do it today, same thing. They do the same things. For they--for the reason they missed it, for they were too smart to believe it. See? Now, the message was so simple that the smart was too smart to believe the simplicity of the message. Oh, my. God made it so simple in Truth that the smart and intellectuals missed seeing it, because it was so simple. Well, that's what makes the greatness of God so great, because being the greatest can make Himself simple.
E-85 Şi, acum, clădirea şi terenurile fiind dedicate cu mult în urmă, pentru serviciu, şi noi Îţi mulţumim pentru amintirile despre ceea ce a fost. Şi acum, Doamne Dumnezeule, aşa cum a apărut o vedenie, cu ani în urmă, exprimînd aceasta, că eu am văzut clădiri vechi în care oamenii erau odată, şi ele au fost reparate şi făcute noi, şi eu am fost trimis înapoi dincolo de rîu.
E-151 Men today, showing that they are not of God; they are great and trying to get greater and express themselves greater as big Bishop, Doctor holy Pope, everything--making themselves something that they're really not, and God being so great, brings Hisself down simple. Simplicity is greatness. We can build a jet plane; we can fire a rocket to the to--to--put a missile in orbit, and we can do all these things. Yes. But we cannot build one blade of grass. Amen. What about that? But instead of trying to come back and see what makes that grass and accepting the very God that created the grass, we're trying to build a missile that'll get there quicker than somebody else can build one. See?
E-86 Acum, Doamne Dumnezeule, Creator al cerurilor şi al pămîntului, rioi stăm ca popor al obştei Tale. Noi stăm ca-popor al Împărăţiei Tale. Şi cu mine însumi, şi pastorul, şi biserica, poporul, noi dedicăm această clădire în slujba Atotputernicului Dumnezeu, prin Numele lui Isus Cristos, Fiul Său, pentru slujba lui Dumnezeu, şi pentru reverenţă şi respect a lui Dumnezeu. Şi fie ca Evanghelia aşa să curgă din acest loc pînă cînd Ea va face ca lumea să vină din cele patru colţuri ale globului, să vadă slava lui Dumnezeu mergînd înainte din aceasta. Aşa cum Tu ai făcut în trecut, fie ca viitorul să fie de multe ori mai măreţ.
E-153 We are so smart and intellectual in our churches till we can build a million dollar building, or ten million dollar building, but yet--and trying to build one better than the Methodists, or the Baptists build one better than the Presbyterian, and the Pentecostals got in the rat race. But by--the thing of it is this: we are yet--we are so smart and so set on our ways until we fail to humble ourself to realize the God that's in the little mission on the corner. See? That's right. Well, that's... We stumble in simplicity. They've always done it.
E-87 Tată, noi ne dedicăm acum pe noi înşine în slujbă, prin Cuvînt, cu tot ceea ce este în noi. Doamne, adunarea şi poporul, ei s-au dedicat pe ei înşişi, în această dimineaţă, la auzirea Cuvîntului. Şi noi, ca lucrători, ne dedicăm pe noi înşine, "La predicarea Cuvîntului; să fim stăruitori la timp, şi ne la timp; mustrînd, dojenind cu toată îndelunga răbdare." După cum este scris acolo în piatra de temelie, de treizeci de ani în urmă. Tu ai zis, "Va veni timpul cînd oamenii nu vor suferi Învăţătura sănătoasă, ci îşi vor aduna învăţători, avînd mîncărime în urechi; şi vor fi depărtaţi de la Adevăr, la născociri." Doamne, după cum noi am încercat să menţinem Cuvîntul la oameni, fie ca noi să fim inspiraţi şi întăriţi cu un efort dublu. Doamne, aşa cum o dublă porţie a Duhului loveşte asupra acestui loc, fie ca Duhul Sfînt...
E-154 Now, they--they were--they were too smart to believe such a simple message. It wasn't polished enough for their scientific researches that they'd had. It wasn't--it wasn't brilliant, the message wasn't enough for their educational program that they had in that day. See? They'd studied to know that there was a God; and they studied to know that He was great; and they tried to build themselves up great with Him, when the way up is always down.
Now, who knows whether the North Pole is the North or the South Pole is the North, or the North Pole is the South, the South Pole the North? Which is up and which is down? We're hanging in space. We say, "The North Pole's up." How do you know? The South Pole might be North. See, you don't know. So let's remember...
In this words, said, "Then how would you say, Brother Branham, that up is down? On the basis of Jesus Christ's Word. He said, "He that humbles himself shall be exalted, but he that exalts himself shall be abased," be brought down. So then, actually, up is down and down is up.
E-88 Aşa cum a fost în ziua dedicării templului, cînd Solomon s¬a rugat; Duhul Sfînt, în forma Stîlpului de Foc şi Nor, a venit în uşa din faţă, s-a rulat sus în jurul Heruvimilor, a mers acolo la Locul Sfînt şi acolo şi-a luat locul Lui de odihnă. O Dumnezeule! Solomon a zis, "Dacă poporul Tău ar fi în necaz pe undeva, se uită la acest Loc Sfînt şi se roagă, apoi aude de la Cer."
E-158 As the old saint said in Chicago, that a man... A certain minister from a certain organization got up where there were some Pentecostals... He had all of his intellectual things together. And he got up there and used words that the Pentecostals knowed nothing about. And he got up there, and he seen it wasn't going over with the Pentecostal people. And he went up with his chest stuck out, and he was holy Doctor So-and-so, you know, from certain, certain big school there in Chicago. And he looked around, and them Pentecostals were looking at one another. They didn't even know what he was talking about; he was so educated, so smart, brilliant. They didn't know...
E-89 Doamne, fie ca Duhul Sfînt, în dimineaţa aceasta, să vină în fiecare inimă, în fiecare suflet consacrat care este aici. Şi Biblia zice, că, "Slava lui Dumnezeu era aşa de mare încît slujitorii nici măcar nu puteau sluji, pentru Slava lui Dumnezeu." O Doamne Dumnezeule, lasă ca aceasta să se repete din nou aşa cum noi ne predăm pe noi înşine la Tine, cu biserica, în dedicare pentru serviciu. Şi aceasta este scris, "Cereţi, şi veţi căpăta."
E-159 It was something like a certain senator or man that just run recently for President and was defeated. Tuck Coots told me, when I was preaching Mama Ford's funeral and was telling about the resurrection, the guarantee of the resurrection... Just as sure as the sun rises, so shall I rise. Just as sure as the grass dies in the fall, and the leaf falls from the tree, it comes back again; when the earth corrects itself around the orbit, it's got to rise again.
E-90 Şi noi ne încredinţăm, cu oferta noastră a bisericii, în această dimineaţă, Ţie, pentru serviciu, pentru Luminile zilei tîrzii, pentru Luminile timpului de seară; ca noi să putem aduce mîngîiere şi credinţă la poporul în aşteptare care aşteaptă pentru Venirea Mirelui, să îmbrăcăm o Mireasă în Evanghelia lui Cristos, ca Domnul Isus să o primească. Noi dedicăm aceasta, eu însumi, Fratele Neville, şi adunarea, în slujba lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-160 Tuck said, "I appreciated that message, Billy." Brother Neville and I were setting together in the car, and I said, "Tuck..."
He--he said, "I appreciate your messages."
I said, "Tuck, I have no education." I said,...
He said, "That's the good part about it." See? And I... He said... He went to see... Well, I guess the man forgive me; I don't mean, Adlai Stevenson, you know. And he said he heard him fifteen minutes, and Mr. Stevenson is such a brilliant speaker, supposed to be, you know, until Tuck said (I guess he's got a college education.) he said he set there and went to sleep. And said he went to sleep listening to him in fifteen minutes. And said, "With a college education, I didn't understand but very few words he said. It was so highly polished." He said, "You never seen me sleeping in one of your services, did you, Brother Branham?"
So, see, it's the simplicity of it, just simple. That's where God lays.
E-91 David a zis, "Eu am fost fericit cînd ei au spus către mine, 'Haideţi să mergem în casa Domnului."' Şi fie ca aceasta să fie întotdeauna cu noi, ca, atunci cînd este menţionată, noi vom fi fericiţi să ne adunăm în casa Domnului. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin.
E-163 Now, they--they were--they were too smart in that day to catch the meaning of God's simple way of doing things. It wasn't polished for them. It's got to be polished. It's got to be highly chromed, or they miss it. Now, but the great Jehovah was hid in His Word, and He made Himself known to the people that believed in His Word by saving them and bringing to pass a simple message, the simple message of Noah, God brought it to pass. Now, notice that.
E-92 Acum, după micuţul serviciu dedicaţional, eu am o oră acum.
E-164 Now, then again in Moses' day, notice another time of deliverance. When God is just about to do something to deliver His people, God sends a message to the people, and it's so simple, as we'll catch in the breaking of these Seals (That was my purpose of bringing this first.), that we find out that the breaking of those Seals is so simple, the--the--the smart miss it a million miles. See? I hope that God anoints me for it. See, see? It just goes over the top. And that's the reason I thought this message this morning would be appropriate to lay a foundation on the simplicity of God (See?), how God hides Himself in simplicity.
E-93 Şi, acum, doar ţineţi minte acum la ce sîntem noi dedicaţi; la reverenţă, sfinţenie, tăcere înaintea Domnului, închinare înaintea Domnului. Şi fiţi tot atît de reverenţi cît puteţi voi să fiţi, în casa Domnului. Şi, acum, şi cînd serviciul este eliberat, imediat după ce serviciul este eliberat, plecaţi din clădire. Înţelegeţi? Şi asta îi dă îngrijitorului timp să intre aici şi să cureţe pentru data următoare, şi să fie gata. Şi atunci nu este o confuzie în casa Domnului. Şi... ? ... Eu cred că voi... locul va fi eliberat cam în cincisprezece minute după ce serviciul este eliberat. Asiguraţi-vă să fiţi prietenoşi. Daţi mîna cu fiecare, şi învitaţi pe fiecare înapoi.
E-166 Just think, they could break atoms and do everything else, but when it comes to touching life, they can't even tell where it come from. A simple blade of grass, and God's hid in it. They can fire a rocket to the moon and--and shoot a radar over there or whatevermore and yet can't explain the life in a blade of grass. That's right. See, it's because it can't be explained; it's so simple they overlook that.
E-94 Şi-şi noi ne aşteptăm să avem, această săptămînă care vine acum, unul din cele mai solemne servicii care au fost ţinute vreodată în tabernacol. Noi privim înainte spre aceasta. Acum, eu-eu... nu mi-am dat seama pînă cînd ceva... după mult, tîrziu, în orele mici noaptea trecută, în rugăciune, eu am început să văd ceva. Astfel, sînt încredinţat că acesta va fi un timp măreţ, ceea ce eu cred că va fi, dacă Domnul ne va ajuta. Acum, acum, cînd am zis, "timp măreţ," acum, eu am să vorbesc asupra unui lucru despre asta, în dimineaţa aceasta. Voi ştiţi, ceea ce omul numeşte "măreţ," uneori nu este măreţ. Dar ce Dumnezeu numeşte "măreţ," omul numeşte prostie; şi ce Dumnezeu numeşte "prostie," omul numeşte măreţ. Aşa că să păstrăm asta în minte, să cîntărim fiecare Cuvînt.
E-167 Now, notice. Moses, in the day that God was going to deliver the children of Israel, according to His Word He... What did He do? He chose a simple family; we have no record of them. See, he's just a son of Levi is all we know (See?), and so we... And his wife... Just a ordinary, probably a mud dauber (as the world would think,) out there making brick for the enemy. He was just an ordinary slave in Israel, but God chose that family to bring forth the deliverer: just an ordinary Jewish family. He never went and got royalty, and celebrity, or something, or even got some priest; He took a common ordinary family (See?): simplicity.
Notice what He done then. He brought forth a child, a simple human being. He never... He could've--He could've ordained the sun if He wanted to to deliver them. He could've ordained the wind to deliver them. He could've ordained an Angel to deliver them.
Oh, hallelujah. God can do whatever He wants to do. "Well, how do you know that, Brother Branham?"
E-95 Acum, serviciile sînt lungi. Ele vor fi prelungite, deoarece acesta este un serviciu greu, multă învăţătură, consacrare. Şi eu doar...
E-169 God won't leave His program. That's the reason we know that this day, it's got to be simple. See? Now, He always works in simplicity. But God in the beginning that could've made the sun preach the Gospel, or the winds preach the Gospel, or an Angel preach the Gospel, but He ordained men for that purpose, and He never changes it.
He never ordained indiv... He never ordained denominations; He never ordained groups of men; He ordained men to preach the Gospel, not machinery, mechanical devices, or any angelic being; it was man. And when He brought deliverance to the people down there, He sent a simple human being, born of a simple family in a bunch of slaves. Oh, my, what a God He is, unfolding Himself in simplicity.
E-96 Locul unde eu stau, oamenii încearcă doar, vor să mă hrănească cu de toate, însă eu... Au zis, "Păi, tu ai pierdut aşa multă greutate, Frate Branham, fiecare lucru." Dar eu am fost constant în serviciu. Eu trebuie să plec de aici următoarea Duminică seara, să ajung la un altul, repede, în Mexico. Astfel acesta este doar un lucru greu. Aşa că, însă eu încerc doar să mă feresc de la aşa multă mîncare, şi-şi să mă pregătesc.
E-171 Now, notice. And He had him trained in worldly wisdom so that he could fail and show that it isn't wisdom that we'll ever be delivered by; it's by faith that we are delivered. He let him go in and get such an education until he could teach the Egyptians wisdom. He was so smart. God was with that simple family, who could, perhaps, maybe not write their name.
And Moses was took into the highest of schooling with such a great education, till he could teach the wisdom to teachers. He could teach the genius. Yes. And God let him get that way so He could display Himself in humility to show that wisdom has nothing to do with it; and Moses miserably failed in his genius. He let him get that way for His purpose, so he'd fail, and he did fail, and he fell.
E-97 Şi eu sînt fericit, în această dimineaţă, să văd pe Fratele Junior Jackson, şi-şi Fratele Ruddell, şi-şi diferiţi predicatori, şi aşa mai departe, pe aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
E-172 So to show, not by power, not by might, but--not by the wisdom of Egypt, not by the wisdom of our schools, not by the power of our seminaries, but--not by the amounts of our organization, not by the power of our scholarly teaching; but "by My Spirit, saith God." His wisdom was vanished and at its end. When he met God in the burning bush there, he took off his shoes and humbled himself to humility and forgot all about his wisdom.
God, bringing deliverance, had to train him in wisdom to let him fall to show that you cannot lean upon the arm of your own understanding or anybody else's understanding. Let him fall to show His hand. Can you see it? God's purpose in doing so was to display Himself in humility.
E-98 Acum eu-eu vreau să-să vă vorbesc în această dimineaţă asupra unui subiect despre care eu am cîteva notiţe scrise aici. Şi eu vreau să citesc mai întîi din Cartea lui Isaia, al 53-lea capitol. Acum, în timp ce voi răsfoiţi la acesta, mi-ar place să fac un anunţ, sau două.
E-173 And He let Moses become the highest until he would was the--he'd be the next pharaoh. He was a mighty general. According to history, he conquered (Moses, himself) the countries around. And then when he turned to the work of the Lord with all of his talent, God let him take a headlong topple, so that He could put him out there on the desert and beat all that out of him, and then appear to him in humility, and send him down with a stick in his hand to deliver the people.
When he couldn't do it by a military training, by an education, by a scientific education, and by a military force, he could not do it, and He give him an old crooked stick off the desert, and he did it with it: God in humility, simplicity. God was in the stick and in Moses. And as long as Moses had the stick, then God had it, because God was in Moses. Sure.
E-99 Că, deseară, eu vreau să vorbesc despre această Carte, făcînd Aceasta o punte între ultima epocă a bisericii pînă la deschiderea Peceţii. Acum, există un interval vast acolo.
E-175 Notice. "Not by power, nor by--by might, but by My Spirit..." But by the simple faith, Moses had a understanding that he was to be the deliverer from the teaching of his mother. And he trained himself in military might to do so, but it failed. See? He had the understanding; he had the education, but that didn't work. So he had to forget it all and come to the simple thing of taking God at His Word, and then he delivered the people. Yes, sir.
E-100 Şi, înainte, cînd eu am terminat cu epocile bisericii, eu deasemeni am vorbit acolo asupra celor şaptezeci de săptămîni ale lui Daniel, imediat urmînd aceasta, pentru că aceasta s-a legat înăuntru. Şi am zis, "Acum, dacă eu iau vreodată cele Şapte Peceţi, eu va trebui să scap de aceste şaptezeci de săptămîni ale lui Daniel, pentru ca să se lege în Peceţi." Lăsînd un lucru deschis, şi acela era al 5-lea capitol, din Cartea cu Şapte Peceţi. Şi noi o vom lua pe aceea deseară.
E-177 God delivers by what? Faith in His Word. Always has been... We could take a look if we had time. (We've got about twenty something minutes yet. We had...) We could take a--a look at Cain and Abel, how that--that Cain tried to please God by some beauty. Another way, people think by--by great fine dressed congregations, by a priest, with--with a ministers with robed, and robed choirs, and all the--the put-on, that pleases God.
Can you see where it come from? Cain tried the same thing, and he built him an altar. No doubt that he made it pretty, and the man was sincere. He worshipped. He thought, "As long as I'm sincere, it doesn't make any difference." It does make a difference. You can be sincerely wrong.
E-101 Noi vrem să încercăm să începem deseară devreme. Cît despre mine... Tu deja ai menţionat aceasta, nu-i aşa, începem devreme? [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.] Ce ziceţi, ar putea să fie fiecare aici cam la ora şapte? [Adunarea zice, "Amin."] În regulă. Să începem serviciul obişnuit la şase treizeci, serviciul de cîntări, iar eu voi fi aici pe la şapte. Şi apoi de-a lungul săptămînii noi vom face o pornire devreme. Şi-şi noi, acum, noi venim...
E-181 Notice, he--he built this altar and he's--more--more like put flowers and fixed it up and put beautiful fruits, and thought, "Surely, a great, holy, clean, beautiful God will accept that sacrifice." But, see, he done it with his own wisdom. He done it by his own thoughts, and that's what it is today. He--he... They do it by their own wisdom, by their schooling, by their education and ethics that they have learned.
But Abel by a revelation, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice. Nothing clean about it as far as it looked, humanly speaking, the little fellow, and grabbing him by the neck, and wrapping a vine around him like that, and pulled him along to this altar. There was nothing so beautiful about it, laying him upon the altar and hacking his little throat with a--a sharp rock until his blood flying all over him, him bleating, dying. It was a horrible sight (See?) to see it.
It was simple though. In simplicity he knowed that he was born of his mother and father's blood, born in his mother's blood by his father's blood, and it was blood that caused the fall, so it was blood that would take it back. So he offered unto God a more excellent sacrifice 'cause it was revealed to him.
E-102 Nu există nimeni la care să le placă să cînte ca la Creştini. Noi iubim cîntatul. Noi iubim acele lucruri.
E-185 And some of the brethren, today, who think they eat apples and pears and... I seen the most radical thing the other day in the paper. They said now they proved that it wasn't an apple that Eve eat; that I--I think they claim it was an apricot. So... Oh, see where that spirit comes from.
And they said that Moses never crossed actually the Red Sea, that it was a--a bunch of reeds down there, a sea of reeds; and he brought the children of Israel through this sea of reeds. Up at the end of the--the sea, there's a big bunch of reeds up there, and Moses crossed the sea, but it was the sea of reeds that he crossed, you know, grass, called like tules and things that he crossed through there.
How ridiculous when "The water," the Bible said, "parted from right to left, and God caused a--a mighty east wind to separate..." See, see? They--they want to try to figure it out in their own way, and that's the way they've always failed, and they'll continue to fail.
E-103 Dar acum noi sîntem-noi sîntem în altceva acum. Noi sîntem-noi sîntem în Cuvînt, vedeţi, aşa că haideţi să-haideţi să stăm drept cu Acesta acum. Noi o să stăm. Noi sîntem-noi sîntem în învăţătură. Şi voi vă puteţi da seama ce mare încordare este peste mine, vedeţi, deoarece, dacă eu vă învăţ ceva greşit, eu va trebui să răspund pentru aceasta. Vedeţi? Şi astfel eu nu trebuie să iau ce spune oncme. Eu trebuie... Aceasta trebuie să fie inspirat. Şi eu cred că cei Şapte Îngeri, Care ţin aceste Şapte Tunete, vor acorda aceasta. Înţelegeţi?
E-188 You know, all these things that Cain--the very type of the carnal minded man today who's religious outwardly. He wants to do something outwardly, but he's--he goes to church, and--and he will do lots of things for the--the buildings. There's only one Church, and you don't join that. These are lodges. See? You join the Methodist lodge, the Baptist lodge, the Presbyterian lodge, the Pentecostal lodge, but you're borned into the Church. See? These all are lodges; they're not churches; they're lodges. No such a thing as Methodist church or Pentecostal church. No, there isn't such a thing. No, that's all wrong. See? They're... That's right. They--they're lodges that people join, but you're born into the Church of the living God, and that's the mystic body of Jesus Christ being formed.
E-104 Şi acum în Isaia, al 53-lea capitol din Isaia, 1-ul verset, sau doi. Eu vreau să pun această întrebare.
E-193 Now, but it pleased God to reveal His secret to Abel by simple faith in the shed blood. Oh, I wished I had time to lay on that a little while. See? Yet and Cain with all of his wisdom, the smart man... Oh, you say, "Now, Brother Branham, you said he... You're trying to make him the educated genius." He was. He was the smart... Follow his--follow his strain. Look at his children. Every one of them was scientists and doctors and smart men, every one. But you follow the generation of Seth; they were humble peasants and farmers and so forth on down to the destruction. But Cain's children were the smart, intellectual group. They even... They could--claim could temper copper and make metals and builders, and they were smart men; when--when these other men just dwelt in tents, and herd their sheep, and rested upon the promises of God. See, see? See what it was? Now, just follow the genealogy down through and see if that isn't right. See? They rested upon the promise of God.
That's how Noah was chose from that kind of a people. That's how Paul was taken out from his flock. See? That's how John Wesley, Martin Luther, and whatmore. That--that's how you come to be what you are today (See?), the same thing: humbled to believe the simple promise of God.
E-105 Acum, aceasta nu aparţine de cele Şapte Peceţi, deloc. Acesta este doar un Mesaj. Pentru că, eu ştiam că eu trebuia să am dedicare, şi eu nu puteam să intru în Aceea deoarece eu nu aş fi avut timp. Dar mă gîndeam, că doar pentru un mic serviciu dedicaţional, un mic serviciu memorial pentru această biserică, sau un mic serviciu dedicaţional, adică, atunci ei-ei... nu ar fi timp atunci să merg în ceea ce eu am vrut să spun, vedeţi, la această deschidere a acestei Cărţi, astfel eu o voi face deseară. Şi acum acesta este doar un mic serviciu, care, acesta-acesta se va îmbina drept înăuntru cu Acesta, totuşi.
E-199 Now, notice. It pleased God to--to identify... Now, God always will a-vindicate whether it's the Truth or not. See? Now, many people try to act themselves into something that God stays a million miles from. That's right. But when you see God come back around and say it, punctuate it, say, "It's right. That's right. That's right." Then you know that's true.
Now, when the offerings was on the altar, God refused his intellectual conception of God. But when He seen Abel by simple faith to believe that it was not apples or fruits of the field, but it was blood, by faith he believed it, by a revelation from God, God a-vindicated Adam by accepting his sacrifice. See?
E-106 Astfel, acum, ascultaţi la fiecare Cuvînt. Prindeţi-L. Şi-şi dacă voi Iuaţi Aceasta pe benzi, sau orice, atunci voi staţi drept cu acea Învăţătură pe bandă. Nu spuneţi nimic decît ceea ce spune banda aceea. Doar spuneţi întocmai exact ce spune banda. Înţelegeţi? Acum, deoarece, unele din acele lucruri, noi o să înţelegem cu mult 111ai mult despre aceasta acum, de ce Acesta este înţeles greşit. Înţelegeţi? Şi asiguraţi-vă, să spuneţi doar întocmai ce spune banda. Nu spuneţi nimic altceva. Înţelegeţi? Pentru că, eu nu spun Aceea de la mine. Acesta este El care spune Aceasta, voi vedeţi. Şi aşa de multe ori, confuzie, oamenii se ridică şi zic, "Păi, Aşa-şi-aşa a zis că Aceasta a însemnat aşa-şi-aşa." Doar-doar lăsaţi-l pe Acesta în felul în care este Acesta.
E-201 That's where we think of praying for the sick--anything else. Jesus said, "If ye abide in Me and My Word in you, just ask what you will, and it shall be done to you." Now, as we're coming right on down, fastly now, with twenty minutes more...
E-107 Vedeţi, acesta este felul în care noi vrem Biblia. Doar în felul în care Biblia spune Aceasta, acesta este felul în care noi vrem Aceasta, doar-doar în felul Acesta. Nu puneţi propria interpretare la Aceasta. Ea este deja interpretată, voi vedeţi. Acum:
Cine a crezut raportul nostru? şi la cine îi este descoperit braţul DOMNULUI?
E-203 Notice. Elijah's day, God chose to hide Himself in a simple person. Now, just think of it. God chose... That was His choosing. Remember, they had rabbis, priests; they had great men in them days. Even King Ahab himself was a Jew. He had great men in the land in that day, but God hid Himself in a simple man, not a scholar, no, not a renown man of the world, some great military genius, or something, no, no big names. We don't even know who his papa and mama was. We don't know anything about his genealogy: just a plain old farmer somewhere that was raised up for the purpose to be a prophet.
God had him living to himself in the wilderness. Only thing we know, he stomped right out of nowhere, walked right in and condemned the whole ecclesiastical system. My.
E-108 Lăsaţi-mă să o citesc din nou acum, îndeaproape.
Cine a crezut raportul nostru? (Întrebare!) şi la cine îi este descoperit braţul DOMNULUI?
E-204 And you know what they thought about him? "What school did he come from? See? What denomination is he with? Is he with the Pharisees the Sadducees," or whatmore they had? He didn't belong to any of them, but he condemned the whole thing. See? God chose to do that. But a simple man, no education... We have no place where he ever went to school; we have nothing about him, just a simple man; but God was pleased to hide in that simple person. God, back there with this simple man, hiding in a human being, can you grasp it? God hiding in a illiterate crank to the world... 'Cause...
You know, they--they accused him of everything, even being a witch. Elijah, all prophets are accused of that. See, so... Jesus was accused of being one (You see?): Beelzebub. And being crazy, said, "Why, you're mad. You... We know you got a devil. You're--you're off at your head." See? That's where He told them when it come in the last days that they'd--that'd be blasphemy to do such. He forgave them, but it wouldn't be forgiven in these last days. It had to be paid for with eternal separation, never to be forgiven in this world or the world to come.
E-109 Cu alte cuvinte, "Dacă voi aţi crezut raportul nostru, atunci braţul Domnului a fost descoperit." Înţelegeţi?
Cine a crezut raportul nostru? şi la cine îi este descoperit braţul DOMNULUI?
E-209 But Elijah was considered a crazy man. Could you imagine him, standing up to the... The women was all cutting their hair like the modern days, I guess, and painting up like Jezebel, the first lady of the land; and--and the--the preachers all gone worldly and everything, and then what taken place? Then here come old Elijah out condemning the whole thing all the way from Jezebel down.
They thought, "We don't have to listen to you; we got pastors." Sure they didn't have to, but he was their pastor anyhow. He was Jezebel's pastor. She didn't want... She might've had a different kind, but--but God sent; he was. See? He was God's sent pastor for her. She hated him, but he was pastor just the same.
E-110 Acum eu vreau deasemeni să citesc în Cartea Evangheliei Sfîntului Matei, capitolul al 11-lea din Sfîntul Matei. Şi, acum, voi aduceţi hîrtiile şi lucrurile voastre, deoarece noi constant sîntem... Dacă voi nu aveţi un casetofon, voi-voi aduceţi... hîrtia voastră astfel noi putem să o obţinem. Al 11-lea capitol din Sfîntul Matei, versetele 25 şi 26, 11:26 şi 27. În regulă, Isus vorbeşte, în rugăciune. Eu vreau să încep înapoi de aceasta. Să-l facem al 25-lea şi al 26-lea verset. Eu cred că asta este unde am anunţat, totuşi, pentru că eu am avut aceasta însemnat aici în Biblia mea.
Şi la acel timp Isus a răspuns şi a zis, Eu îţi mulţumesc, O Tată, Domn al cerului şi al pămîntului, pentru că tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
Chiar aşa, Tată: căci aşa pare să fie bine în ochii Tăi.
E-212 Notice. And Elijah humbled himself and stayed with what God said in such a way that it pleased God to take that same Spirit from Elijah and promise to shove it three times down the road from there (See? Amen.), and He did it. Amen. Sure He did. Sure. He promised it that it would come. And it come upon Elisha, his successor, then come on John the Baptist, and according to Malachi 4, it's supposed to be here again in the last day. See?
God loved that spirit that was upon that simple, uneducated woodsman from back there in the woods somewhere. And so... It was so obedient to His Word that He could say, "Elijah, do this," and Elijah would do it. And God hid Himself in there in such simplicity till they all told him... "That old crank. Don't have nothing to do with him," and so forth.
E-111 Prindeţi acele două Scripturi. "Cine a crezut raportul nostru? Şi cui îi este descoperit braţul Domnului?" "Chiar atunci Isus a mulţumit lui Dumnezeu că El a ascuns tainele de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le descoperă pruncilor care vor învăţa, căci aceasta i-a părut bine lui Dumnezeu să facă asta." Acum, din acest text, sau con-...
E-215 But one day when--and he got old and his head bald and his--and his whiskers hanging down, gray, what few hairs he had hanging over his shoulders, his little old skinny arms, and the meat flopping on them like that, come walking down that road to Samaria, and them eyes looking up toward the skies with a crooked stick in his hand. He wasn't very much to look at, but he had THUS SAITH THE LORD for the day.
He didn't stammer with it. He--he didn't stutter. He didn't say, "Now, great Ahab..." He walked up and said, "Not even the dew will fall from heaven till I call for it." Oh... God had honored his simplicity.
E-112 Din citirea acestei Scripturi, eu trag acest text: Dumnezeu Ascunzîndu-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel. Acum, eu continui să repet aşa pentru benzi, pentru benzi, voi vedeţi, deoarece ei-ei pun Aceasta pe bandă. Vedeţi? Dumnezeu Ascunzîndu-Se În Simplicitate, Apoi Descoperindu-Se În Acelaşi Fel.
E-216 Now, you see, while it was in the simple way and everybody was--everybody against him, everybody was at his throat... All the ministerial association and everything else was at his throat (That's true.), trying to get rid of him, everything else. But in that simplicity, even though they had no cooperation with his campaigns and whatevermore they had, everybody thought he was a crank, God was hiding Himself. But when it come time for that seed to get ripe that had been planted, God manifested Himself by sending fire out of the heavens and licking up the sacrifice. God hiding in simplicity and then revealing Himself again. See? Sure. It pleased God to do that. He's always did it in such a way. Yes, sir.
E-113 Aceasta este ciudat să gîndeşti cum că Dumnezeu face un astfel de lucru ca acesta. Dumnezeu se va ascunde pe Sine în ceva aşa de simplu încît va face pe cel înţelept să piardă aceasta cu un milion de mile; şi apoi se întoarce drept înapoi roata, în aceea, ceva lucru simplu în simplicitatea felului Său de a lucra, şi se descoperă pe Sine drept afară din nou. Mă gîndeam că aceasta a făcut un-un text, încît noi am putea studia aceasta înainte ca noi să mergem în marile Învăţături ale celor Şapte Peceţi. Mulţi Îl pierd prin felul în care El se descoperă pe Sine.
E-217 Now, we find out that He--He promised these things. The trouble is today with so many of us people, we want to get so, you know, so seminary and denominational, educated minded that God can't use us. God can give a man a start to do something and give him a ministry. The first thing you know, he will go to catering to what others say. And the first thing you know, he will be all wrapped up in a big bunch of stuff, and then God just takes His hands off of him and let him alone. See, see?
E-114 Acum, oamenii au propriile lor idei despre cum s-ar cuveni să fie Dumnezeu şi ce urmează să facă Dumnezeu. Şi aşa cum am făcut declaraţia veche de multe ori, că, omul rămîne tot om. Omul întotdeauna îi dă laudă lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, şi întotdeauna priveşte înainte la ceea ce El va face, şi ignoră ceea ce El face. Vedeţi? Vedeţi? Acela este felul în care ei pierd aceasta. Ei privesc înapoi şi văd ce lucru măreţ a făcut El, dar ei omit să vadă ce lucru simplu a folosit El, cu care să-l facă. Vedeţi? Şi atunci ei privesc înainte şi văd un lucru măreţ care vine, care urmează să se întîmple, şi, de nouă ori din zece, aceasta deja se întîmplă drept în jurul lor. Şi aceasta este aşa de simplu încît ei nu o ştiu. Înţelegeţi?
E-219 And then He will try to find Him another man somebody that will do it. See? He's got to find something that will--will take His Word, will take the Divine revelation and won't move with it, will stay right there on that Word. That's the way He--He does it. He's always done it that way. So when man gets so educated and smart that he tries to put his own interpretation... Well, like they say, "The baptism of the Holy Ghost," they say, "oh, that was for another day." But if they don't... "Well, it wasn't for another day, but I'll tell you; it don't come just like it did on the day of Pentecost. We received the Holy Ghost when we believed," and--and all kinds of stuff like that. You see?
E-115 Într-o zi, un-un om aici sus la Utica... Şi dacă unii dintre ai lui sînt aici, eu nu spun aceasta pentru vreo-pentru vreo expunere radicală a acelui om. El era un-un veteran din Războiul Civil. Şi eu cred că el era... Eu nu ştiu de ce parte era el, dar eu cred că el era un Rebel. Dar, el-el era un infidel, şi el a pretins că nu exista un astfel de lucru ca Dumnezeu. El locuia în Utica. Numele lui era Jim Dorsey. Mulţi dintre voi oamenii poate l-aţi cunoscut.
E-220 And talk about the baptism in the Name of Jesus Christ, they--where the Bible teaches it that way, they say, "Well, but the seminary says, and so-and-so says." That's compromising. See? God can't use a person like that. See? He may let a man be beat all across the country like that and the man cast out, and laughed at, and made fun of, and everything else like that, but when the real showdown come, God stands up and vindicates Hisself right in the same simplicity.
E-116 El mi-a dat multe lubeniţe, cînd eram un băieţaş. El obişnuia să crească lubeniţe jos pe rîu, în părţile de jos acolo. Şi el era chiar un prieten cu tăticul meu. Dar el a zis, într-o zi, că unul dintre cele mai remarcabile lucruri care i-au fost spuse vreodată, în contrast. Acum, eu eram doar un băieţaş în zilele acelea. Însă, în contrast cu credinţa lui, aceea l-a făcut să meargă la o parte şi să-şi aplece capul să plîngă. Şi am înţeles că, prin aceasta, omul a fost în mod glorios convertit la Cristos la vîrsta cam de optzeci şi cinci de ani.
E-222 Rise right up like the flower, the seed look like it's over with; it dies and falls in the ground. Dig the little seed up, and it's rotten and looks like a mess, but out of there springs life to reproduce another flower again: God in simplicity.
He does the same thing. The way up is down, always. Humble yourself. Don't never say, "Well, I've got this and that." You ain't got nothing. Just--just remember, if you've got the grace of God, just be thankful for it and be humble...?... Just keep humbling yourself.
E-117 El a întrebat pe o fetiţă, într-o zi, care venea de la şcoala Duminicală, de ce îşi pierdea ea timpul în a face un astfel de lucru ca acela? Ea a zis, deoarece ea credea că exista un Dumnezeu. Şi Dl. Dorsey a spus că, el a zis, "Copilă, tu eşti aşa greşită, să crezi într-un astfel de lucru ca acela."
E-224 Now, I'm going to have to hurry 'cause the clock's... I don't want to keep you too long, 'cause I don't want to wear you out. See? We got a long time yet through this week.
E-118 Şi a zis că fetiţa s-a aplecat jos şi a cules o-o floare micuţă din... de pe părnînt, a tras-o de petalele ei, şi a zis, "D-le Dorsey, aţi putea să-mi spuneţi cum trăieşte aceasta?"
E-225 Now... And now, we find out that people get so smart and educated. Now, I want to show you another. The--the other goes so far to the other side, they become fanatics trying to be religious. Now, we know we have that group. See? They go to the other side...
That's where I different with the group of brethren that pulled off here not long ago from the--the way of Righ--Light; they--they just couldn't see the phenomena of being done unless they made themselves a group, so they gathered up in Canada and--and made a group of people that they was going to give out and make apostles and prophets out of one another and things, and it fell right through. See? And it always will. See?
They become... They feel that because that they are... That--that they don't... They so condemn the other things and the--and the things till they go plumb on the other side.
E-119 Acolo era asta. Cînd el a început să cerceteze în urmă, el putea să spună către copil, "Păi, ea creşte în pămînt." Şi atunci întrebarea putea să revină înapoi, "De unde a venit pămîntul? Cum a ajuns sămînţa aceea aici? Cum s-a întîmplat aceasta?" Înainte, şi înainte, şţ înainte, şi a trecut-o pe aceasta înapoi pînă cînd el a văzut. Înţelegeţi?
E-228 See, there's one side that's highly intellectual, cold and indifferent; they deny everything there; and the others get on the other side, on the other side's a radical bunch of emotion and deny the Word. But the real true Church stays right in the middle of the road.
E-120 Nu marile lucruri fermecătoare despre care noi ne gîndim, ci acestea sînt lucrurile simple în care Dumnezeu este aşa real, simplicitatea. Astfel, este plăcut lui Dumnezeu să se descopere pe Sine, şi apoi să se ascundă pe Sine; apoi se ascunde pe Sine, şi se descoperă pe Sine, în lucruri, mici simple. Aceasta este¬aceasta este pus deasupra capului omului.
Deoarece, dacă voi aţi zice, "De ce ar face asta un Dumnezeu drept?"
E-229 Now, if you notice, it's--it's--it's got the Bible knowledge of what God said, and it's--it's spiritual enough to be warm in its heart, and it's just a road. Isaiah said it would be that way He said, "There shall be a highway."
And the blessed, holy, precious friends of the Nazarene church, a mighty little move that God started up. But what did they get? When God begin to speak with tongues in the church, they were so religiously and so self-starched that they called it the devil, and you see what happened to them. See, see? They--they... And the holier than thou are... And--and so we find out that all those things goes to seed and dies right out. See? And the--the--the other side...
E-121 Este deoarece acel om a fost făcut, la început, nu să încerce să schimbe pentru sine însuşi. Un om a fost făcut să se bazeze complet pe Dumnezeu. Acesta este motivul că noi sîntem asemănaţi cu mieii, sau oile. O oaie nu se poate conduce pe sine; ea trebuie să aibe un conducător. Iar Duhul Sfînt trebuie să ne conducă. Astfel, omul este făcut în felul acela.
E-231 Now, one side becomes a fanatic; the other side becomes cold and starchy. Now, Isaiah said, "There shall be a highway." And the Nazarenes and many of the old holiness people used to say, "The blessed old highway (Glory to God.); we're walking up the old highway." But you remember, that wasn't exactly what he said. He said, "There shall be a highway and ('And' is a conjunction.) and a way," and it shall not be called a highway of holiness, but the way of holiness.
E-122 Şi Dumnezeu a făcut toate dintre lucrările Lui aşa de simplu, încît cel simplu putea înţelege aceasta. Şi Dumnezeu se face pe Sine simplu, cu cel simplu, pentru ca să fie înţeles de cel simplu. În alt fel, El a zis, în Isaia 35, eu cred. El a zis, "Chiar un prost, nu se va rătăci acolo." Aceasta este aşa de simplu!
E-234 Now, an highway of holiness... People try to make themselves holy. And when you do, it's just like I said before; it's like a... It would be like a buzzard trying to put dove feathers in himself to make a dove out of it, when his nature's still a buzzard. See? See, it's... It would be like a crow trying to put a--a pigeon's feathers in, or a peacock, and saying, "You see, I'm a beautiful bird." See, it's something manufactured.
But a peacock don't have to worry whether he's going to have peacock feathers or not. The dove don't have to worry whether he's going to have dove feathers or not. As long as his nature is a dove, he will have dove feathers.
And see, the holiness people begin to say, "The women must wear long hair and long sleeves," and all these things, "and long skirts, and not wear any wedding rings, or jewelry of any type." See, it become a self-righteous holiness. See, see? That--that's--that's manufactured holiness. But the real Church of the living God is--it a...
E-123 Şi noi ştim că Dumnezeu este aşa de mare, încît noi ne aşteptăm ca aceasta să fie ceva lucru mare, şi noi pierdem lucrul simplu. Noi ne poticnim de simplicitate. Aceasta este cum pierdem noi pe Dumnezeu, este prin a ne poticni de simplicitate. Dumnezeu este aşa de simplu pînă cînd învăţaţii din zilele noastre, şi din toate zilele, L-au pierdut cu un milion de mile. Deoarece, în intelectele lor, ei ştiu că nu există nimic ca El, aşa măreţ; dar, în descoperirea Lui, El o face aşa de simplu încît ei merg direct pe deasupra acesteia şi o pierd.
E-236 Look what's happened to the denomination. Now, they've all got cut hair like the Pentecostals and--and so forth, and--and they all, nearly, wear rings and so forth.
Look at the Pentecostals years ago how they harped on that. See? "And we, the church--we, the church." The Church is Christ's body. It's a individual amongst other individuals that is born in the Kingdom of God. That comes from the inside out. It's automatically lived.
E-124 Acum, studiaţi Aceea. Studiaţi Aceasta tot. Şi voi oamenii care vizitaţi aici, cînd voi mergeţi la camerele voastre de motel, luaţi acele lucruri şi chibzuiţi asupra lor. Noi nu avem timp să analizăm Aceasta aşa cum Aceasta ar trebui să fie analizată, dar eu vreau ca voi să o faceţi cînd ajungeţi la motel, sau hotel, sau oriunde staţi voi, sau acasă. Adunaţi-vă împreună şi studiaţi asupra Acestuia.
E-238 You don't ask the sheep to bear wool or manufacture wool, I mean. The sheep don't have to manufacture wool. He'd say, "Now, my master wants me to have some wool this year. I got to get busy." No, the only thing he has to do is just remain a sheep. That's right. The wool will automatically--it will--it will--he will bear it because...
And we're not asked to manufacture fruits; we're supposed to produce fruit (See?), bear fruits. See? We are supposed to bear fruits. And as long as you are a fruit tree of God with God's Word, God's Word will vindicate Itself. It'll bear fruit as long as the Word's in there.
And Jesus said, "If ye abide in Me and My Word in you, ask what you will, and it shall be done." See it? You don't manufacture it. You work yourself not up to it; it's just actually there. And it goes on and on.
Now, let's go--just, hurrying it up now with just a few minutes left, and then we'll close.
E-125 Îl pierd pe El prin felul în care El se descoperă pe Sine; pentru că El este aşa măreţ, totuşi, se ascunde pe Sine în simplicitate, să se facă pe Sine cunoscut la cei micuţi. Înţelegeţi? Nu încercaţi să luaţi pe cel mare, deoarece El merge pe deasupra acestuia. Dar ascultaţi la simplicitatea lui Dumnezeu, şi atunci voi găsiţi pe Dumnezeu chiar aici în felul simplu.
E-241 Now, now, others go so far as to be fanatics. Now, they go on the other side. And they think just because that they jump up and down, or get some kind of a sensation or emotion, speak with tongues, or--or--or give a prophecy that happened to be right or something like that, they think that's it: that--they--they've got it, but it isn't.
Jesus said, "Many will come to Me in that day and say, 'Lord, have not I prophesied in Your Name; Your Name done many works and cast out devils?'" He say, "Depart, I never knew you." See? That isn't it. That isn't it, friends. That's the reason that tongues evidence... I believe in speaking in tongues, but I don't take it to be the only evidence of the Holy Spirit. No, sir. The fruit of the Spirit is the evidence. See? And now...
You see, that's the reason I have different with the move of the Pentecostal brethren in that manner that they say, "If a man speaks in tongues, he has the Holy Ghost." I different. That's no sign he's got the Holy Ghost. See? I've heard devils speak with tongues just as fast as they could, drink blood out of a human skull, and call on the devil.
E-126 Înalt-cizelaţi, înţelepciune lumească, educaţi, întotdeauna îl pierd pe El. Acum, eu nu sînt aici... Şi eu ştiu că există învăţători de şcoală, doi sau trei, despre care eu ştiu, că şed aici. Şi eu nu sînt aici să contrazic şcoala şi educaţia, şi să încerc să sprijin analfabetismul. Eu nu sînt aici pentru asta. Dar, ceea ce este, oamenii au aşezat aşa de mult peste aceea pînă cînd ei sînt, chiar şi în seminarii şi aşa mai departe, ei pierd tocmai lucrul pe care Dumnezeu l-a pus înaintea lor.
E-245 I've seen Indians take snakes and wrap around them in the--in the--in the rain dance out there in Arizona, hold their hands up like that, and run right around; the witch doctor come out lancing himself, and lay a pencil down, and it write in unknown tongues and give the interpretation. So, see? So don't--don't tell me that. No, I'm too old for that. See? So...
The--the fruit of the Spirit is the... Jesus said, "By their fruits (not tongues or emotions, but) by their fruits ye shall know them." So that is the fruit of the Spirit.
It's God unfolding Himself in humility, sweetness, and everyday the same. It's something about a man that stays right with the Word, every time that he sees the Word, he punctuates it with an "Amen," no matter what the other people say.
That's... He believes it. You see?
E-127 Asta este de ce eu nu sînt împotriva fraţilor care sînt în denominaţiuni, dar eu sînt împotriva sistemului de denominaţiuni, deoarece acesta încearcă să se magnifice pe sine, şi-şi-şi educă pe predicatorii ei în aşa-aşa un loc, pînă cînd, dacă ei nu au şcolarizarea şi educaţia potrivită, ei sînt daţi afară. Şi-şi ei trebuie să stea la examenul psihiatric, şi aşa mai departe. Eu niciodată nu m-am gîndit că aceasta era voia lui Dumnezeu să examineze un predicator prin psihiatrie, ci să-l examineze prin Cuvînt. Vedeţi? Acesta-acesta-acesta ar fi felul lui Dumnezeu de a examina omul Lui pe care El îl trimite afară, să aibe Cuvîntul.
E-247 All right. See? But we go far enough then to rest upon a fanatical... And Satan gets amongst the people. That's Satan's business, and he's a good businessman. And he--he gets amongst the people to make them think that they've got it just because they can jump up and down; and then hate your neighbor? No, see? To--to say things and speak in tongues just wonderfully and things like that... And remember, you can speak in genuine Holy Ghost tongues and still not have the Holy Ghost. The Bible said so. "Though I speak with tongue of men and Angels and have not charity, it profit me nothing. I'm become as a sounding brass, and tinkling cymbal": I Corinthians 13. See? So you don't--that don't do it. See?
E-128 "Predică Cuvîntul!" Acum, astăzi noi predicăm filozofie, noi predicăm crez şi denominaţionalism, şi aşa de multe lucruri, şi lăsăm la o parte Cuvîntul, deoarece ei zic că Acesta nu poate fi înţeles. Acesta poate să fie înţeles. El a promis să o facă. Acum noi îi cerem Lui să o facă.
E-249 The Methodists said, "When we shouted, we had it," but they didn't. The Nazarene said when they lived holy they had it, but they didn't. The Pentecostals said, "We speak in tongues; we got it," but they didn't. See, see? God unfolding Himself, not in sensations, no, that's... Sensations yet's with it. You see the place? He just gets it so humble till anybody can see it, if you don't--if you don't try to put--inject your own mind to it (See?) and your own thoughts. It's God. Now...
And then they become a bunch of fanatics. Then here's the cold formals on this side; here's the fanatics on the other side, and here goes the Bride right straight through it all, calling from both sides. That's just God vindicating It as He goes along: His Word.
Now--oh, I've got to skip some of this, because I got too much here, and I--I got... My time's run out. I'll hurry just as quick as I can now.
E-129 Acum noi o să luăm cîteva caractere aici pentru cîteva minute.
E-253 From Eden--from Eden it has come, been being prophesied that there was coming a Messiah, all the way from Eden. Now, I'm going to skip over a few of my Scriptures I got wrote down here and notes, just to get the message off in time if I can. God hiding in humility... Now, I'll talk fast, but yet I--I want you to catch this. See?
E-130 Să observăm în zilele lui Noe. În ziua lui Noe, Dumnezeu a văzut înţelepciunea lumii în aşa mare măsură accentuată şi respectată, că El a trimis un mesaj simplu printr-o persoană simplă, ca să le arate măreţia Lui.
E-255 Since Eden, it had been prophesied that there would come a Messiah. It was foretold what kind of a Person He would be. We could linger a long time. You know the Bible, what He would be, what kind of a Person He'd be. Moses said, "The Lord, your God, shall raise up a prophet like me." They knowed that that Messiah was to be a prophet, the kind of a ministry He would have with Him. All the prophets spoke of what He would do.
They spoke of it in symbols, and it went plumb over the top of their head and plumb under the rest of them (See, see?), went under one and over the other one. See? By the time that He arrived on the scene of time, the people to whom He was sent had their own interpretation of what that He was to be in their own imaginary interpretation.
E-131 Acum, noi ştim că în ziua lui-lui-lui Noe, ei pretind că civilizaţia era aşa puternică, atunci, încît noi niciodată nu am ajuns la acel punct încă, în civilizaţia noastră modernă. Şi eu cred că aceasta va fi în final atinsă, deoarece Domnul nostru a zis, "Cum era în zilele lui Noe, aşa va fi la Venirea Fiului omului." El a dat nişte ilustraţii.
E-257 The Bible never changed. The Bible is always the same. That's the reason I say the Scripture says, and I stay with that: "The Bible is of no private interpretation." So Methodists, Baptists, Pentecostals, don't try to put your interpretation to it, saying, "It don't mean that; it means this." It means just what it said, just exactly.
Someone said, "How can it... I don't know how." It's not me to say that; it's God to take care of that. He's the One Who said it, not me (See?), and He will take care of His own.
E-132 Şi ei au zidit piramida şi sfinxul acolo în Egipt, şi ei au construit lucruri gigantice încît noi nu avem nici o putere, astăzi, cu care să construim aşa ceva. Ei aveau o-o-o îmbălsămare, încît ei puteau îmbălsăma un cadavru, să-l facă să arate aşa natural încît acesta încă stă şi astăzi. Noi nu putem. Noi nu putem face astăzi o mumie. Noi nu avem materialul cu care să o facem. Ei aveau culori care-care ţin aşa durabil, de patru sau cinci mii de ani în urmă, aceasta încă rămîne întocmai aceeaşi culoare cum era. Vedeţi? Noi nu avem aşa ceva astăzi.
E-260 But now, but--this Messiah had been prophesied. The prophets told just exactly how He would come, what He would do when He come, but their own private interpretation of it amongst the people... And when He come He was in such a simple way in simplicity till the whole church group stumbled over it. Is that right?
There those men who had been taught... A man could not be a teacher, a priest until he was born in a certain lineage, after Levi. And just think, his great-great-great-great-great-great grandfather was a priest, laying right in that Word in the temple day and night like the Catholic priest or the minister, that's a--a handed-down minister from generation to the certain churches and so forth. "My great-great-grandfather was a Methodist bishop. My grandfather was a bishop," and so forth. See?
E-133 Şi multe lucruri măreţe din acea civilizaţie vorbesc despre superioritatea ei asupra civilizaţiei noastre moderne. Şi astfel vă puteţi imagina cum educaţia şi sţiinţa, despre aşa semne măreţe pe care le avem rămase, că acolo era o astfel de civilizaţie. Ce o-ce o măreaţă civilizaţie trebuie să fie aceea, păi, aceste memorialuri, cum că ştiinţa şi-şi civilizaţia modernă şi educaţia au fost-au fost o-o obligaţie pentru oameni. "Ei trebuie să fie. Aceasta trebuia să fie." Acolo deabia că erau ceva, eu presupun, ceva analfabeţi printre ei, nicidecum.
E-263 All that--lived right in the Word, but they had formed their own way of it. And their children had accepted it in such a way that the fathers had taught it, until the fathers had taught it off of the real way, and they'd made such an organization out of it, till when the Spirit tried to present Truth, they couldn't receive it. And that's the same thing today.
I don't mean to be rude, but it's right. It's the same thing today. They make it so--so complicated and--and some other way they teach they're... Just like it's been said: God don't have any grandchildren. You know that? God has sons, and He has daughters, but no grandsons and granddaughters. Every man must pay the same price and come the same way; just as your father did, so must you. Now...
E-134 Şi astfel, Dumnezeu, cercetînd prin acea mare orînduire din ziua aceea, în sistemele lor, nu putea, probabil, să găsească modelul corect al unui om, încît El a găsit un analfabet, poate, fermier cu numele de Noe, un păstor. Şi El i-a dat mesajul Lui să predice la oameni, care era aşa simplu, la a lor-a lor şcolarizare din ziua aceea, încît oamenii s-au poticnit de simplicitatea acelui mesaj. Şi, totuşi, mesajul era, în faţa ştiinţei, "Radical! Cum putea să fie acolo ploaie în ceruri, cînd acolo sus nu exista ploaie?" Vedeţi? Şi mesajul simplu de-de a construi o corabie, construind ceva să intre înăuntru, că acolo nu este apă în care să plutească. Păi, el a devenit un fanatic. Şi el a devenit un-un-un-un... cum am numi noi, dacă voi aţi scuza expresia de astăzi, un "excentric."
E-265 So He was so simple, when this Messiah... For four thousand years every prophet spoke of Him. David sung of Him, and all down through. And when He come, the people had their own idea built up what He must do, how He was going to do, how it was all explained, drawed out on charts, and everything till when He come in that real simple way, it just--it just ruined their theology. See? They didn't know it. See, He come according to the Word.
Now, do you believe that God spoke through the prophets that that Messiah would come in a certain way? It's too bad we haven't got about another hour that we could go through there and explain how it was. See? We all know how it was though, most of us. How God said He would come and "How that thou, Bethlehem of Judaea, art not the least amongst..." and all down through there and how He would do, and what He would do. See?
E-135 Şi aproape toţi oamenii lui Dumnezeu sînt "excentrici," vedeţi. Ei sînt. Eu sînt bucuros să fiu unul din ei. Astfel, voi ştiţi, ei-ei sînt deosebiţi de-tendinţa modernă de civilizaţie, astfel ei devin ciudaţi, stranii. El a zis că poporul Lui era "Un popor deosebit, ciudat, straniu; însă o preoţie spirituală, un neam royal oferind jertfe spirituale lui Dumnezeu, roadele buzelor lor, dînd laudă Numelui Lui." Ce-ce popor! El îi are pe ei.
E-267 And yet He was so simple till those great scholars had got it so mixed up, till they missed it. But you know Jesus didn't come contrary to the Word; He come according to the Word, but contrary to their interpretation. See? He taught things that was against their ecclesiastical training about Him.
Now, they said, now for instance, "When Messiah comes, certainly He will come up to the temple and say, 'Caiaphas (or ever who's high priest), I have arrived.' He will come with a ten million Angel salute. The... God will say, 'All right, fellows down there, you're really a mighty church. You're My people. I'm going to turn the crank here and let the corridors of heaven down; I'm sending you Messiah to you this morning. I'll let it land right out there in the yard.' And all the people get around and say, 'Doctor So-and-so, you and Doctor So-and-so; you all can stand at the head to greet Him first.'" You See?
E-136 Şi observaţi, acum, ce lucru măreţ trebuie că a fost acesta în ziua aceea, ca vreun fanatic să se ivească la biserică; un fanatic, şi predicînd o evanghelie care era în aparenţă cu totul ieşită din linie, faţă de felul lor de credinţă. Şi oamenii de ştiinţă, "Păi, aceasta-aceasta era simplă nebunie." Cum puteau ei să dovedească ştiinţific că acolo nu exista ploaie!
E-269 That's perhaps something like they thinking today. Now, I know it's a little--it sounds a little "rashal," but I don't--I'm trying to make a point. "And--and there is--that's the way it's going to be. And if it don't come that way, it's not right. It's an antichrist. If it don't come just that way, it's an antichrist (You see?), so it won't be. And so then there'll be a... Then the next thing comes down will be about a ten million Angel salute with their bands, and they'll land out there in the yard where Solomon built the temple, and oh, all up and down through here, this holy place where saints and sages had died..." and so forth.
E-137 Dar acest cioban simplu a crezut, "Dacă Dumnezeu a spus că va ploua, va ploua." Vedeţi?
E-271 "Yes," Jesus said, "you hypocrites, you sons of the devil," said, "you garnish the tombs of the prophets, and your fathers put them in there." That's right. That's right. See? "How many righteous men and prophets was sent to you, and still you slayed every one of them." See? But what would He called righteous then, what they called fanatics and cranks. Yes. There they thought it would come that way.
But when He come in a stable, borned of a--a virgin, with just a common carpenter for a foster father and a--a little unknown girl... See, not the high priest's daughter or whatmore; He--He come as from a little lady that lived down in the--in--in a little old mean country called Nazareth. And just a common widower; his wife was dead. He had some children: Joseph. And--and she--he was engaged. And then He come with a black name to begin with. They said He was illegitimately born.
E-138 Şi astfel comparaţi doar aceea cu astăzi, despre cineva care se vindecă. Ei zic, "Aceasta este numai emoţie. Eu vă pot dovedi ştiinţific că cancerul, sau substanţa, sau-sau-sau treaba este încă acolo." Dar, pentru credinciosul simplu, acesta este dus. Vedeţi? Deoarece, el nu se uită la substanţă, el se uită la promisiune, întocmai la fel cum a făcut Noe.
E-273 Oh, my. That hit their polish too hard. See? Their educational ethics could not swallow that. Their interpretation of the Scriptures knowed nothing about that, but yet it was the THUS SAITH THE LORD. Oh, my. Shivers me to think it. And to see the same thing reoccurring again... God cannot change. (It's already twelve, but... Will you just... Shall I stop or just--just go on? I think if you can sit still just a little bit. See? Now, now, this is... I'm basing something here for a message coming. See? And I'll try to let you out just as quick, maybe the next ten or fifteen minutes if we can. God bless you.)
E-139 Astfel voi nu vedeţi, "Cum era în zilele lui Noe, aşa va fi la Venirea Fiului omului"?
E-276 Notice. Now, it's so simple that it--it--it just missed the mark for them, but it hit God's mark (See?); it hit the Word. He come just exactly the way He said, but they--their interpretation of it was wrong. The interpretation of the deliverer in Moses' time was wrong; the interpretation in the time of Noah was wrong (See?), but God comes according to His Word.
And then Jesus came, and He--and He taught things that was contrary. "If Thou be the Messiah, do such-and-such." You see? "If Thou be... Come off the cross, and show it to us now." See? But God don't clown for people; God just does the things that's pleasing and right.
E-140 Ştiinţific, nici unul... Doctorul putea spune, "Uite aici, umflătura ta încă este acolo. Cancerul tău rămîne. Braţul tău este aşa de infirm cum a fost întotdeauna. Tu eşti nebun."
E-278 They thought such a One would certainly have to come with a great salute of Angels, but He come by a stable. And to their own polished ethics, it was ridiculous for a--an ordinary human being to think that Almighty God, the great mighty Jehovah, Who owned the earth and created the whole thing, couldn't fix a place for His own Child to be born, better than some cow barn over a manure pile. How could there... See?
What was it? God in simplicity. That's what made Him so great. See, the ethics of education cannot belittle itself like that. See? It cannot stand it, but God is so great that He brought Himself down to that, not even of clothes to put on His own Child. Think of it. And the world... There was no room in the inn, and He went into a cow stable, a little--a little ledge, a little cave-like back in the side of the hill; and there upon a straw bed came the Son of God. Oh, that was a lot different from meeting up there...
E-141 Şi, amintiţi-vă, că acela este acelaşi duh din zilele lui Noe, care a zis, "Nu există ploaie acolo sus. Noi putem trage la lună cu instrumente, şi nu există ploaie acolo." Dar dacă Dumnezeu a spus acolo va exista ploaie!
E-280 And His mother was to be mother; she was found to be mother, oh, months before they was even engaged to be married or even married. See? She was to be mother, and the people saw it, and they knowed that it was this a way. And Mary, in her own heart she knowed what was going on. And Joseph didn't understand, but the Angel of the Lord came to him by night saying, "Joseph, you're a son of David. Don't fear to take unto you, Mary, your wife, for that's not nothing bad, but that is of the Holy Ghost." That settled it.
E-142 "Căci credinţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, evidenţa lucrurilor care nu au fost văzute." Iar credinţa îşi ia locul ei final de odihnă pe Cuvîntul lui Dumnezeu. Acolo este unde îşi găseşte ea locul ei de odihnă. Voi înţelegeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Locul ei de odihnă este pe Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-281 The man, Joseph, with such connection with God till God could speak to him. But today we get our ecclesiastical jackets so drawed around us till nothing can speak to us outside of the ecclesiastical group that we belong to. I don't want to get harsh or radical, so I'll leave that alone right there. Notice... But you understand what I mean.
E-143 Acela este unde Noe a odihnit aceasta, "Dumnezeu a spus aşa." Aceasta a stabilit-o. Acum dacă voi observaţi iarăşi, apoi, acum, Noe, în a crede astfel, era un fanatic.
E-283 Notice. A stable was ridiculous for them. The polished... We don't even have a--no record where He ever attended one day of school, and yet at the age of twelve years old, a simple boy confounded the priests in the temple by His teaching. Oh, my. What was it? God hiding Himself. I feel pretty religious right now.
God hiding Himself in a barn, God hiding Himself in a little Child... See? Watch. It's going to display after while though. See? He had to... He... When He went on the streets, the parents, no doubt would talk and say, "Don't play with that kid. Don't have nothing to do with Him. His mother's nothing but a common prostitute. (See?) And the father and mother... The baby was born before they were actually married. She was to be mother. Have nothing to do with it."
E-144 Şi poporul de astăzi care crede în botezul Duhului Sfînt. Acum, biserica zice, "Aceşti oameni sînt fanatici. Ei nu sînt nimic decît o grămadă de prelucraţi, emoţional, oameni loviţi de panică." Dar puţin ştiu ei căci Cuvîntul lui Dumnezeu învaţă asta. Aceasta este o promisiune.
E-285 What Mary thought... But altogether, no matter what the outside thought, she pondered all these things. They hid it in their heart. They knowed they couldn't say nothing about--against it. God speaks to His men sometimes, say, "Hold your peace. Don't say nothing about it."
I've had people in my meetings say, "Well, if you be a servant of Christ, you know this is going on there." Sure I know it's going on, but then what are you going to do when He says, "Hold your peace. Don't say nothing about it."
E-145 Şi, lui Noe, nu conta cît de mult ziceau ei, "Bătrînul om era ieşit din minţi; că el era ştiinţific greşit; şi-şi-şi, mintal, el era greşit." Dar, pentru Noe, acesta era Cuvîntul Domnului, şi Noe a stat cu acesta. Iar cel înţelept şi priceput s-a poticnit de simplicitatea acestuia, şi şi-au pierdut fiinţa. Ce o-o-o mustrare acum, este aceasta, pentru generaţia aceea!
E-289 Took some men the other day, showed them on a book, something spoke years ago. I said--said...
Said, "Well, I couldn't understand it."
I said, "You see there?" Here it was back there, got it dated and everything when it happened back there. Oh, when many people had seen it on the book there, I said, "It'll come to pass that this will do this way and that way."
Said, "Well, why didn't you say something about that?" 'Cause it had to be that way. See?
E-146 Mulţi oameni zic, "Dacă eu aş fi trăit în urmă acolo!" Nu, voi aţi fi luat aceeaşi atitudine. Deoarece, astăzi, tocmai în acelaşi lucru este reprodus din nou astăzi, numai că într-o altă formă, ei se poticnesc asupra Acestuia astăzi întocmai cum au făcut ei atunci.
E-292 And Joseph knowed different. He knowed Who that baby belonged to. Mary knowed Who it belonged to. Jesus knowed Who His Father was. What did He say? "I must be about My Father's business," not sawing wood and--and making a door, but about His Father's business. Amen. He said that to His mother: "Can't you understand that I--it's time for Me to be about My Father's business?"
E-147 Fără îndoială, în zilele acelea, ei aveau o mulţime de predicatori, dar Noe a fost inspirat de Dumnezeu. Şi Noe putea să se uite afară şi să vadă ceea ce se pregătea să se întîmple, şi să ştie că o generaţie preacurvară şi păcătoasă, ca aceea, că Dumnezeu nu o va lăsa să stea. Astfel ce putem noi face, astăzi, decît să vedem acelaşi lucru! O Sodomă şi Gomoră modernă, vedeţi, păcătoasă, popor preacurvar, aşa cizelat în şcolarizare încît ei se poticnesc de simplicitatea manifestării lui Dumnezeu a Fiinţei Lui şi Cuvîntul Lui, arătînd Cuvîntul Lui.
E-293 Now, they thought this little cracked-up Child--any illegitimate child is kind of an odd, curious thing anyhow, and there you are. See? But God hiding Himself... Listen. God hiding Himself in what was thought of the world as filth, corruption, illegitimate... Look, God hides Himself in the corruption of a dead seed to bring forth life. See? Do you get it?
God hides Himself in a simple little wash woman or an ordinary man with his dinner under his arm, kiss his wife and children good-bye, and go out there, and maybe hide Himself in that man to do something that a archbishop would know nothing about. See? You don't hear Him blow no horns and send it out. He--He... God just gets glory; that's all. The simple hear it and are glad. See?
E-148 Nu există nici o persoană în lume, Rosella, care... sau, şi-şi poate să spună că-că noi nu vedem cu noi tocmai Cuvîntul lui Dumnezeu făcut manifest. Tocmai promisiunea din zilele din urmă, tocmai Luminile de seară care urmau să strălucească, noi sîntem popor privilegiat să vedem asta. Şi, unde, în înalta lume şlefuită, aceasta este ascuns de ei. Isus a spus către Dumnezeu, Tatăl, El a zis, "Aceasta era plăcerea Ta să o ascunzi de ei. Chiar aşa, Tată, Tu ai ascuns aceasta." I-a lăsat, cu înţelepciunea lor...
E-296 Now, God was hiding Himself in the simplicity of a baby, hiding Himself in the simplicity of a--a common family, God. And the ecclesiastics and the great men, the mind, the genius, and the--and the--all of them, the Herods and so forth of that day, and the Neros, and they all overlooked it: God hiding in simplicity. (Now, quickly).
E-149 Voi vedeţi, aceasta era înţelepciunea care a pornit mingea să se rostogolească în murdăria păcatului, la început; pentru că Eva a căutat înţelepciune cînd ea a întîlnit pe Satan, iar Satan i-a dat-o ei, vedeţi. Iar înţelepciunea este contrară faţă de Cuvînt. Nouă nu ni se cere să avem înţelepciune. Nouă ni se cere să avem credinţă în cea ce a fost deja spus. A Aşa că, vedeţi? Dar, astăzi, cărturarii Îl cizelează în aşa fel, şi Îl aşează acolo, pun propria lor interpretare la Acesta, întotdeauna au făcut-o. Ei fac acelaşi lucru astăzi; aceasta este în aceeaşi măsură. Acum, poporul, însă...
E-297 John the Baptist, in Isaiah 40... We could get it if you want to. Malachi 3, all... Well, yeah, you mark it down if you want to. Isaiah 40, all you know, speaking peace to the... As it is, maybe I... It might be good that I--I--I would read it right here, if you got--if you got that much time...?... just for a minute. We'll turn over here in the Book of Isaiah the 40th chapter and--and read here and just see what he says about this now. Look, here.
Comfort ye, comfort ye my people,...
E-150 Sau, oamenii atunci au pierdut aceasta, întocmai cum ei o pierd şi o fac astăzi. Acelaşi lucru. Ei fac acelaşi lucru. Pentru că, ei... Pentru că motivul că ei pierd aceasta, pentru că ei erau prea deştepţi ca să creadă aceasta. Vedeţi? Acum, mesajul era aşa simplu, încît cel deştept era prea deştept să creadă simplicitatea mesajului. Oh, Doamne! Dumnezeu a făcut-o aşa de simplu, în Adevăr, încît cei înţelepţi şi intelectuali au omis să o vadă, deoarece aceasta era aşa de simplu. Păi, asta este ceea ce face măreţia lui Dumnezeu aşa de mare; deoarece, fiind cel mai măreţ, se poate face pe Sine simplu.
E-297 Now, remember this is seven hundred and twelve years (Look at the heading on there. See?)--seven hundred and twelve years before He's born; here's the prophet speaking of Him.
Comfort ye, comfort ye my people, saith the Lord.
Speak ye comfortable words to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she has received of the LORD'S hand double for all of her sins.
The voice of him... crying in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight his path in the desert a highway for our God.
And every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough... shall be made... plain: (Oh, hallelujah. What a man that was to be. See?)
E-151 Oamenii astăzi, arătînd că ei nu sînt din Dumnezeu, ei sînt mari şi încearcă să ajungă mai mari, şi se exprimă pe ei înşişi mai măreţ, şi, "Mare Episcop, Doctor Papă Sfînt," fiecare lucru, făcîndu-se pe ei înşişi ceea ce ei într-adevăr nu sînt. Şi Dumnezeu, fiind aşa măreţ, se aduce pe Sine jos simplu. Simplicitatea este măreţie.
E-298 Now, turn over to Malachi with me, the last book of the--last of the prophets in the Old Testament. Now, and in Malachi, listen here; Malachi picks it up just at the end time, so they be sure not to forget it. Malachi the 3rd chapter:
Behold, I'll send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, who you delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.
See? Still speaking of John... "Send My messenger before Me to prepare the way." Jesus spoke of it in Matthew 11:10. Said, "If you can receive it, that's who was spoken of, 'Behold I send my messenger before my face...'" See? That's right.
E-152 Noi putem construi un avion cu reacţie, noi putem puşca o rachetă la... la... sau să punem o-o-o rachetă în orbită. Şi noi putem face toate aceste lucruri, încă, dar noi nu putem construi un fir de iarbă. Ihî. Amin. Cum îi cu asta? Dar în loc să încercăm să venim înapoi şi să vedem ce face iarba aceea, şi să acceptăm tocmai pe Dumnezeu care a creat iarba, noi încercăm să construim o rachetă care merge acolo mai repede decît cum poate altcineva să construiască una. Vedeţi?
E-300 Now, how all this spoke. When it had been for seven hundred years there was to be a forerunner come before the Messiah; but when he came on the scene in such simplicity, they missed him. They missed him. Remember, he was a priest's son. Well, look how ridiculous that was for him not to follow the office of his father, go back to the seminary, but his job was too important.
At nine years old he went into the wilderness, and he came out preaching. They missed it. He was so simple, too simple for their high-polished education to believe such a one. They thought when this man come... "How about: 'All the high places will be made low; all the low places be made high; all the rough places be made plain'?" David saw it and said, "The--the mountains skipped like little lambs and the leaves clapped their hands."
E-153 Noi sîntem aşa deştepţi şi intelectuali, în bisericile noastre, încît noi putem zidi o clădire de un milion de dolari, sau o clădire de zece milioane de dolari, dar, totuşi, şi încercăm să zidim una mai bună decît Metodiştii, sau Baptiştii zidesc una mai bună decît Prezbiterienii, şi Penticostalii au ajuns în concursul de şobolani. Dar treaba este că, aceasta este; noi sîntem, încă, noi sîntem aşa deştepţi şi aşa stabiliţi pe căile noastre pînă cînd noi omitem să ne umilim ca să ne dăm seama că Dumnezeu este în mica misiune de la colţ. Vedeţi? Asta-i adevărat. Păi, aceasta este, că noi ne poticnim în simplicitate. Ei întotdeauna au făcut aceasta.
E-303 What, did it happen? An old whiskered guy like that with no education at all, with a piece of sheepskin wrapped around him, came stumbling out of the wilderness of Judaea saying, "Repent, for the Kingdom of heaven is at hand. And you bunch of snakes, don't you think to say 'I belong to a certain organization.' God's able of these stones to rise children to Abraham."
My. "Well, that's not him there. We know that's not him." But it was him. See? He was making the path clean. See?
There's when the rough places was made plain. There's where the high places was brought down. "Don't you think you got Abraham to your father? Don't begin to tell me that kind of stuff, 'cause God's able of these stones to rise children to Abraham." The high places was brought down. Oh my. That's it. Yes. See the difference?
E-154 Acum, ei, ei erau-ei erau prea deştepţi să creadă un astfel de mesaj simplu. Acesta nu era destul de cizelat pentru cercetările lor ştiinţifice pe care ei le aveau. Acesta nu era¬acesta nu era briliant, mesajul nu era suficient, pentru programul lor educaţional pe care ei îl aveau în ziua aceea. Vedeţi? Ei au studiat să ştie că exista un Dumnezeu, şi ei au studiat să ştie că El era măreţ, şi ei au încercat să se zidească pe ei înşişi sus măreţ cu EL Cînd, calea în sus este întotdeauna în jos.
E-304 He said that's what would take place. And when they come, they thought, "Oh, my." They was just ready to receive him, if he come to their own organization. But because he come like that, in such a simple way, yet in interpreting the Scriptures, the high places was made low. They didn't want to accept it, but they was.
Boy, he shaved them off. He shook the hide right off them. Said, "You bunch of vipers. You snakes in the grass. I tell you the axe is laid to the root of the tree, and every tree that won't bring forth the fruits is cut down and cast into the fire. And I indeed will baptize you with water, but there's coming One after me Who's mightier than I. He will baptize you with the Holy Ghost and Fire, and His fan is in His hand. He will thoroughly purge the floors, and...?... of straw, burn up the chaff, and take the wheat to the garner." Amen.
That was when the rough places was made plain (See?), but the people didn't get it; but it's just exactly with the Word, just exactly the way the Word said it, so simple that they missed it. They missed seeing it. Don't you be that blind. See? Don't you be that blind.
E-155 Acum, cine ştie dacă Polul Nord este Nordul, sau Polul Sud este Nordul; sau Polul Nord este Sudul, Polul Sud Nordul? Care este sus şi care este jos? Noi atîrnăm în spaţiu. Noi zicem, "Polul Nord este sus." Cum ştiţi voi? Polul Sud ar putea fi Nord. Vedeţi, voi nu ştiţi. Aşa că să ţinem minte, şi acest Cuvînt...
E-308 So listen. Now, they missed it. He was so simple for their common beliefs of such a person that he missed it. Again, what was it? God, which is the Word, hiding in simplicity, not a priest with his collar turned around, with smart education.
Jesus asked them the same thing. He said, "What'd you go out to see?" when John's disciples come over. Said, "What'd you go to see? Did you go to see a man dressed with a priest robe on, you know, and soft clothing," He said, "that--that--that kind of a preacher?" He said, "Did you go to see that?" He said, "No".
"Them kind kiss the babies, and, you know, and bury the dead." They--they don't know nothing about a two-handed sword on the battle front. They was out there, some intellectual speech to some Kiwanis Club or something, you know. They're all right there, but when it comes out there it's battle to face it, they know nothing about it. See? 'Cause they--they--they're in kings' palaces. They fool around with that kind of celebrity." But said then, "What did you go to see? Did you go to see a reed shaken with any wind? A man that could say... Somebody'd say, 'You know, you belong to the--you belong to the Oneness, but if you'll come over here to the Assemblies, I'll tell you what I do: we'll--we'll make it..."
"I believe I'll do that," a reed shaken... Not John. No, no, no, no.
E-156 A zis, "Atunci cum ai spune tu, Frate Branham, că, 'Sus este jos'?"
E-312 "If you'll come and be a Sadducee and not be a Pharisee, or something or other. You didn't see anybody shook with the wind, not John." No, sir, brother. Not him. He said, "Then, what did you go to see? A prophet?" It'd take a prophet to do that. See? He said, "Now..."
That was the evidence of a prophet. See? The Word of God with him. The Word comes to the prophet. See? Said, "What did you go to see, a prophet?"
He said, "Yes, that's right."
"But I say to you, even more than a prophet," for he was. Why was he more than a prophet? He was a messenger of the Covenant, that bridged the way between law and grace. He was the keystone in there that been spoke of. He said, "If you can receive it, this is he who the prophet spoke of. 'Behold (a... Malachi 3) I'll send My messenger before My face (See?) and he will prepare the way before Me." See? Oh, he was so simple, God again hiding in simplicity.
E-157 Pe baza Cuvîntului lui Isus Cristos! El a zis, "Cel care se umileşte pe sine va fi înălţat, dar cel care se înalţă pe sine va fi umilit, va fi adus jos." Astfel atunci, de fapt, sus este jos, şi jos este sus.
E-316 Then and watch what he done. He preached such a mighty Christ coming; "He's got His fan in His hand. He will--He's fanning His way. I mean He will thoroughly purge His floors. He will take up the trash and sweep it out yonder and burn it. That's right. He will gather up the grain and take it into the garner."
See, he was inspired. But when Jesus come, they was looking for... And all them apostles, you know, they was looking for a great something to come. My, my. "Boy, He's coming. That's all there is to it. Boy, He will be mighty. He will kick them Romans off the face of the earth. My, He will make them Greeks go this way and Romans go that when He come." When He come, a little humble Fellow being pushed around from one side to the other. What was it? God hiding Himself in simplicity. Oh, my.
E-158 Aşa cum bătrînul sfînt a spus în Chicago, că... Un om, un anumit predicator de la o anumită organizaţie, s-a ridicat sus înaintea unor Penticostali. El avea toate din lucrurile lui intelectuale laolaltă. El a urcat sus acolo şi a folosit cuvinte despre care Penticostalii nu au ştiut nimic, şi el a urcat sus acolo, şi el a văzut că aceasta nu mergea cu poporul Penticostal. Şi el a mers sus, cu pieptul scos în afară, şi el era "Sfîntul Doctor Aşa-şi-aşa," voi ştiţi, de la o cutare-cutare şcoală mare acolo în Chicago. Şi el a privit în jur, şi acei Penticostali se uitau unul la altul. Ei nici măcar nu ştiau despre ce vorbea el; el era aşa de educat, aşa deştept, briliant. Ei nu ştiau.
E-319 Then He stood at the end of His message and said, "Who can condemn Me of sin? What all the Bible said that I would do, if I do not the works of My Father, then condemn Me. But what did the Scriptures say that I would do that I haven't done?" Sin is unbelief you know." Who can accuse Me? If I cast out devils by the fingers of God, then show Me what you're doing by."
Simplicity: even surrendered Himself unto death, but, oh, on that Easter morning. Hallelujah. That's where He purged the floor. He swept out the trash all right, brother. Yes, indeed. And the wheat was sealed in the garner--laying there in the ground with Eternal Life resting there, waiting for that great day that we're going to speak of the coming of the Lord when that life will come to Life, and we'll rise in that resurrection, be caught away with Him in the air and be gathered into the garner. And the trash will be burnt yonder, the husk that's wrapped around and tried to pull it this way or that way, will be burnt with unquenchable fire. Amen. Oh, isn't He wonderful. They missed Him: God in simplicity.
E-159 Acesta era ceva ca un anumit senator, sau un om care tocmai a candidat recent ca preşedinte şi a fost învins. Tuck Coots mi-a spus. Cînd eu am predicat funeralul lui Mama Ford, şi spuneam despre înviere, garantarea învierii, "Tot atît de sigur după cum răsare soarele, aşa voi învia eu. Tot aşa de sigur cum moare iarba Toamna, şi frunzele cad de pe pom, aceasta vine iarăşi înapoi. Cînd pămîntul se corectează pe sine în jurul orbitei, acesta trebuie să răsară iarăşi."
E-321 Why? Why, He never even preached in the ecclesiastical terms. He never. He never preached like a preacher. See? He preached like a... He used the terms of simplicity of God, the terms like "the axe is laid"; the terms of the "tree," the terms of "snakes," not some seminary teacher, as in the ecclesiastics of the day, like a Doctor of Divinity, Doctor So-and-so. He didn't do that. He preached like a woodsman out yonder somewhere. He talked about axes and trees and serpents and things like that, and wheat and garners, and everything like that. He'd be considered today a, I guess, a "soap box preacher." I think He was called a "stump preacher" in that day, standing on a stump down there by Jordan...?... God in simplicity, hiding from the wisdom of the world...
E-160 Tuck a zis, "Eu apreciez acel Mesaj, Billy." Fratele Neville şi cu mine şedeam împreună în maşină. Şi am zis, "Tuck..." El a zis, "Eu apreciez Mesajele tale."
Am zis, "Tuck, eu nu am educaţie," am zis.
El a zis, "Asta este partea bună despre aceasta."
Înţelegeţi?
E-322 Now, let's find out... Jesus said, "I thank Thee, Father, Thou has hid these things from the wise of the world and is going to reveal it to babies such as will learn." See? God hiding in simplicity in Christ, God hiding in simplicity in John... See? Just... See, He was--He was... Just think of it. God in simplicity, hiding Himself from the wisdom of the world.
Now, we'll close in just a minute or two, 'cause I don't want to hold you no longer.
E-161 Şi, acum, el a zis că el a mers să vadă... Păi, eu presupun că omul mă iartă, eu nu vreau să spun... Adlai Stevenson, voi ştiţi. Şi el a zis că el l-a auzit cincisprezece minute. Iar D-ul Stevenson este un vorbitor aşa de briliant, presupus a fi, voi ştiţi, încît Tuck a zis... Eu presupun că el are o educaţie de colegiu. El a zis că el a şezut acolo şi a adormit. Şi a zis că el a adormit, ascultînd la el, în cincisprezece minute. Dar a zis, "Cu o educaţie de colegiu, eu nu am înţeles decît foarte puţine cuvinte pe care el le-a zis; ele erau aşa de înalt şlefuite." El a zis, "Tu încă nu mai văzut pe mine dormind într-unul din serviciile tale, nu-i aşa, Frate Branham?"
E-324 Look. Let's stop just a minute: something personal. Think of the day that we're living in (to close this off now). Think of the day we're living in: when God coming down in a little old humble place that we've been dwelling, healing the sick. And the rich and the haughty and the high scholared, "Days of miracles is passed. There's no such thing as divine healing."...
You remember the message I preached from right across this piece of ground here, the morning that I left, about David and Goliath? Said, "How you going to meet an educated world out there, Brother Branham, with all this?"
I said, "I can't help how I'm going to meet it, God said go." See? That's all. See? It's His Word; He promised it. The hour is here.
E-162 Astfel, vedeţi, aceasta este simplicitatea Acestuia, doar simplu, aceasta este unde stă Dumnezeu.
E-328 When that Angel, that you see in that picture over there, come down on the river down there that day, thirty years ago this coming June or thirty-three years ago, rather, this coming June, and said, "As John the Baptist was sent forth," (before five thousand people or more) "the hour has come when your message will stray the world."
You remember the criticism if any you were there... I guess Roy Slaughter or some of them setting here might remember the day, or some--Mrs. Spencer or ever who would be--some of the old people here that would--would know. See? George Wright or some of them (See?), who know that, how it was... But hasn't it done it? It did it. And then in the midst when the--they turned down and said, "It's just a mental healing." And God turned right back around and sent an old dumb opossum in there and was healed by the power of God.
E-163 Acum, ei erau-ei erau prea deştepţi, în ziua aceea, ca să prindă înţelesul felului simplu al lui Dumnezeu de a face lucrurile. Acesta nu era şlefuit pentru ei. Acesta trebuie să fie şlefuit, acesta trebuie să fie foarte cromat, sau ei pierd aceasta. Acum, însă, marele Iehova era ascuns în Cuvîntul Lui. Şi El s-a făcut pe Sine cunoscut la oamenii care au crezut în Cuvîntul Lui, prin a-i salva, şi aducînd la îndeplinire mesajul simplu. Mesajul simplu a lui Noe, Dumnezeu l-a adus la îndeplinire. Acum observaţi asta.
E-331 Lyle Wood and Banks, when we was setting down there and know the God a-vindicated truth when a little old dead minnow fish, laying on the water, and the Holy Spirit spoke the day before, He was going to show them His glory and do something about it. And there that morning, standing there, the Holy Spirit come down in that boat, and I raised up and spoke to that fish, and it laying on the water dead for a half hour, its gills and entrails pulled out of its mouth; it come to life and swam away as good as any other fish. What is it? God hiding Himself in simplicity.
E-164 Acum, atunci, din nou în ziua lui Moise, observaţi un alt timp de izbăvire.
E-332 God's able of these stones to rise children to Abraham. God's able to heal a opossum, or a fish, or anything. If He will bring His message forth and the people won't believe it, God can raise up a opossum to believe it. Hallelujah. God can raise a dead fish; He can raise a dead opossum; He can--He can do anything He wants to do.
What a rebuke to this generation, when they stumble over it and fuss about it, and "You didn't do this and do that," and God sent a simple animal in. See? What a rebuke. What was it? God in simplicity (See?), showing Himself to be great. Oh, my. Rebuke these men of this generation of their unbelief.
E-165 Cînd Dumnezeu este cam aproape să facă ceva să izbăvească poporul Lui, Dumnezeu trimite un Mesaj la oameni. Şi, Acesta este aşa de simplu, după cum noi vom prinde în ruperea acestor Peceţi. Acela era scopul meu de a aduce aceasta mai întîi. Că, noi aflăm că ruperea acelor Peceţi este aşa de simplă, cei înţelepţi pierd Aceasta, cu un milion de mile. Vedeţi? Eu sper că Dumnezeu mă unge pentru Aceasta. Vedeţi? Vedeţi? Aceasta doar se duce pe deasupra. Şi acesta-i motivul că m-am gîndit că acest Mesaj, în dimineaţa aceasta, va fi potrivit, să aşezăm o temelie, pe simplicitatea lui Dumnezeu, vedeţi, cum Dumnezeu se ascunde pe Sine în simplicitate.
E-334 Now, they think now like they always have: "It must be done in their own way. Now, if there's such a thing as divine healing..." Like a Catholic man told me, this fellow, the other night, told me about that. You know, about... Said this Ayers that I went to see about his boy there at Houston. He said--he said, "Well now, if--if that was a gift of God, it'd have to come in the Catholic church." You see? See?
Yeah. The Methodists thought It'd have to come in their church, and the Pentecostals thought It'd have to come to their church, but It didn't come in any of them. And It come in the power of the resurrection of Jesus Christ Who manifested Hisself. That's right. Sure He does. Yeah. Just watch it. Don't let it pass from you. Keep it under your--your heart and remember; ponder it there.
Got to come in their own way, for their--from their own denomination. And except it does that, it isn't Him. See? "It's just psychology, or it's the devil." It's a--it's--it's not God, because if it was God, He'd have to come in their own way, you see, "The way we've got it interpreted..."
E-166 Doar gîndiţi-vă, ei pot să rupă atomii şi să facă toate celelalte; dar cînd aceasta ajunge să atingă viaţa, ei nici măcar nu pot spune de unde vine ea. Un simplu firicel de iarbă, şi Dumnezeu este ascuns în acesta. Ei pot să puşte o rachetă la lună, şi-şi să îndrepte un radar acolo, sau cîte altele, şi totuşi nu pot să explice viaţa într-un firicel de iarbă. Asta-i adevărat. Vedeţi? Aceasta este deoarece aceasta nu poate fi explicat. Aceasta este aşa de simplu, că ei o trec cu vederea.
E-337 That's the way that Jesus had to come to the Pharisees. It had to be that way. See? If there... If God was going to--to send a Messiah, they had it all interpreted just how He must be, and because He come different, then it wasn't the Messiah. He was the illegitimate something; He was the Beelzebub. But it was God hiding in simplicity.
The forerunner must be a certain educated man that there... Well, one no doubt each day, each year when they--they ordained their ministers and sent them out as missionaries to proselyte and bring in... Each one thought, "This will be that forerunner that comes forth," but God raised him out of the wilderness where there wasn't no seminary at all (You see?), and things like that. See? God hiding Himself in humility and in simplicity...
E-167 Acum observaţi pe Moise, în ziua în care Dumnezeu urma să izbăvească pe copiii lui Israel, conform cu Cuvîntul Lui. El, ce a făcut El? El a ales o familie simplă. Noi nu avem mărturie despre ei. Vedeţi, doar "un fiu al lui Levi," este tot ce ştim noi. Vedeţi? Şi astfel noi... şi soţia lui. Doar un obişnuit, probabil un-un tencuitor de noroi, aşa cum lumea ar gîndi, acolo afară făcînd cărămidă pentru vrăjmaş. El era doar sclav obişnuit în Israel, dar Dumnezeu a ales familia aceea să nască pe izbăvitor; doar o familie Iudaică obişnuită. El nu a mers şi a luat roialitate şi celebritate, sau ceva, şau chiar să ia un preot. El a luat o familie, obişnuită simplă. Înţelegeţi? Simplicitate! Observaţi ce a făcut El, apoi, El a produs un copil, o simplă fiinţă umană. El niciodată...
E-339 But now, wait. In closing we say this: But to reject God's simple message... To--to--to reject it, God's simple way, is to be destroyed eternally. Now, that's how much we talk how simple it is, and people think, well, they can laugh at it and run over it and treat it any way they want to, but it's eternal separation from God.
Those who died in the days of Noah and did not listen to his message, they perished. And Jesus went and preached to them in the chains of darkness in His death before He rose up, and He went to hell and preached to the spirits was in prison that repented not in the long-suffering of the days of Noah while a simple message of God by a simple man was being preached. He went. He said, "Noah preached that I would be here, and here I am." That's right. See?
E-168 El putea să-El putea să fi ordinat soarele, dacă El ar fi vrut, să-i izbăvească. El putea să fi ordinat vîntul ca să-i izbăvească. El putea să fi ordinat un Înger ca să-i izbăvească. Oh, aleluia! Dumnezeu poate să facă orice vrea El să facă.
"Păi, cum ştii tu asta, Frate Branham?"
E-341 Those who failed to listen to that prophet's message, Moses out there in the wilderness, that he received from God, properly vindicated by a Pillar of Fire and was led out in the wilderness, and then tried to raise up and make an organization by it, and they perished and died in the wilderness, every one of them but two men, Joshua and Caleb. And over there, the--the Pharisees was so blind they couldn't see that, so they looked back and said, "Our fathers eat man--eat manna in the wilderness."
And Jesus said, "And they are everyone dead."
E-169 Dumnezeu nu-şi va părăsi programul Lui. Acesta este motivul că noi ştim că, în această zi, Acesta trebuie să fie simplu. Înţelegeţi? Acum, El întotdeauna lucrează în simplicitate. Dar Dumnezeu, la început, putea să fi făcut soarele să predice Evanghelia, sau vînturile să predice Evanghelia, sau un Înger să predice Evanghelia, dar El a ordinat pe oameni pentru scopul acela, şi El niciodată nu schimbă aceasta. El niciodată nu a ordinat în... El niciodată nu a ordinat denominaţiuni. El niciodată nu a ordinat grupuri de oameni. El a ordinat oameni să predice Evanghelia; nu maşinării, dispozitive mecanice, sau vreo Fiinţă Îngerească. Acesta era om!
E-343 They seen the glory of God; they walked in the Light of the... They walked in the Light. They walked in the Light of the Pillar of Fire. They walked in the presence of Its power. They walked through the places that the Holy Spirit made for them to walk. They eat the manna that fell out of heaven that God provided and lost and went to hell. They're every one dead. And if you take that word, it's eternal separations from the Presence of God. They're every one dead. See?
E-170 Şi cînd El a adus izbăvire la popor jos acolo, El a trimis o simplă fiinţă umană, născut dintr-o familie simplă într-o grămadă de sclavi. Oh, Doamne! Ce Dumnezeu este El, desfăşurîndu-se pe Sine în simplicitate!
E-344 Every one that refused Jesus is perished. See what I mean? To refuse that simplicity of God... It's just not something... You say, "Well, I made a mistake." You don't do it that way. God don't receive it that way; you perish eternally. We'd better be thinking about something. We best. Now, it's got to be properly identified by God. See? Then if it is, it's His Word. See? Oh. Like those that rejected Moses, rejected Elijah, rejected John, rejected Jesus of their days...
E-171 Acum observaţi. Şi El l-a avut pe el instruit în înţelepciunea lumii, aşa ca el să poată da greş, şi să arate că nu înţelepciunea este aceea prin care noi vom fi vreodată izbăviţi. Aceasta este prin credinţă că noi sîntem izbăviţi. El l-a lăsat să meargă înăuntru şi să obţină o astfel de educaţie încît el putea să înveţe pe Egipteni înţelepciune; el era aşa de deştept. Dumnezeu era cu familia aceea simplă care nu putea, probabil, poate nici să-şi scrie numele. Şi Moise a fost luat în cea mai înaltă şcolarizare, cu o educaţie aşa de mare, încît el putea să înveţe înţelepciunea pe învăţători. El putea să-i înveţe pe genii. Da. Şi Dumnezeu l-a lăsat să ajungă în felul acela astfel ca El să poată să se expună pe Sine în umilinţă, să arate că înţelepciunea nu are nimic de a face cu aceasta. Iar Moise a eşuat mizerabil în geniul lui. El l-a lăsat să ajungă în felul acela pentru scopul Lui, astfel ca el să dea greş. Şi el a dat greş, şi a căzut.
E-345 Here, let me just tell you a little bitty thing, and then I hope I'm not hurting too much. But, look. The other day I was called to Houston, Texas, to try to get a pardon... I gathered some people together to preach a message to get people there to sign a pardon of--of this young fellow and young girl, you know, that got in that trouble (I guess you've read about it in the paper) and that was Mr. Ayers' step son.
Mr. Ayers is the one who had taken the picture of the Angel of the Lord that you see right there: a Roman Catholic, and his wife was Jewish.
E-172 Astfel, să arate, "Nu prin putere, nu prin tărie," dar nu prin înţelepciunea din Egipt, nu prin înţelepciunea din şcolile noastre, nu prin puterea seminariilor noastre, dar nu prin numărul organizaţiei noastre, nu prin puterea învăţăturii noastre şcolare, "ci prin Duhul Meu, zice Dumnezeu." Înţelepciunea lui era dispărută şi la capătul ei, cînd el a întîlnit pe Dumnezeu în rugul de foc acolo. El şi-a luat jos încălţămintea şi s-a umilit pe sine în umilinţă, şi a uitat totul despre înţelepciunea lui.
E-346 And he married this Jewish girl; they wouldn't speak religion among one another and so forth like that, and Ted Kipperman, which was also with him in the business had the Douglas Studio. And when he come over there where Mr. Best, Dr. Best, of the Baptist church, holding his fist under Brother Bosworth's nose, and shook it and said, "Now, take my picture doing that." Said, "I'm going to take that old man's hide and hang it on my study room as a memorial of divine healing."
And before I went to Houston, Texas, the Lord God told me to go there, and I was there in the Name of the Lord. And you all know the debate and things that come up. You've read it in the books and so forth, and there it was. And that night, trying only to walk humble, "Why," they said, "they're a bunch of ignoramuses." Dr. Best said, "They're nothing but a bunch of ignoramuses." Said, "There's no such people believes in divine healing, stuff like that. That's a bunch of backwash."
They don't know that it was God in simplicity. "Why," said, "the man ain't even got a grammar school education." He was polished with all the scholars of degrees that he could, till he thought he could smother Brother Bosworth down anyway, but when it come to the Word, he wasn't even a tenth of a match for him. See?
E-173 Dumnezeu, aducînd izbăvire, trebuia să-l instruiască în înţelepciune, să-l lase să cadă, să arate că tu nu poţi să te rezemi pe propriul tău braţ de înţelegere, sau pe înţelegerea altcuiva. L-a lăsat să cadă, să-şi arate mîna Lui. Puteţi vedea voi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Scopul lui Dumnezeu de a face astfel, era să se expună pe Sine în umilinţă. Şi El l-a lăsat pe Moise să devină cel mai înalt, pînă el ar-el ar fi următorul faraon. El era un general puternic. Conform cu istoria, el a biruit, Moise însuşi, ţările dimprejur. Şi atunci cînd el s-a întors spre lucrarea Domnului, cu tot talentul lui, Dumnezeu l-a lăsat să ia o răsturnare cu capul înainte, astfel ca El să-l poată pune acolo în deşert şi să bată toată aceea afară din el; şi apoi să-i apară, în umilinţă, şi să-l trimită jos cu un toiag în mînă, să izbăvească poporul.
E-350 Brother Bosworth knowed where he was standing. Many of his people setting right here was at the debate. And there he was, and then he just throwed off on us every way, as being a bunch of ignoramuses. Said, "Decent thinking people don't even believe it."
Brother Bosworth said, "Just a moment." He said, "How many people in this city (of about thirty thousand that night, setting among us like that)... How many people in this city here that goes to these big fine Baptist churches can prove by a doctor's statement they've been healed by the power of God since Brother Branham's been in the city, stand up," and three hundred stood up. Said, "What about that?"
E-174 Cînd, el nu putea să facă aceasta printr-o instruire militară, printr-o educaţie, printr-o educaţie ştiinţifică. Şi printr-o forţă militară el nu putea să o facă. Şi El i-a dat un toiag vechi strîrnb din deşert, şi El a făcut aceasta cu el. Dumnezeu în umilinţă, simplicitate! Dumnezeu era în toiag şi în Moise. Şi atît timp cît Moise avea toiagul, atunci Dumnezeu îl avea, deoarece Dumnezeu era în Moise. Sigur.
E-352 There it was. God was hiding in simplicity. Then he said, brother... He said, "Bring forth the divine healer. Let me see him hypnotize somebody; then let me look at them a year from today."
And Ted Kip--and Ayers there, the very one who took the picture. Said "Mr. Branham ain't nothing but a hypnotizer. I seen a woman had a goiter on her throat, like that, and said he hypnotized that woman; the next day I talked to her, and she didn't have no goiter." Said, "The man hypnotized her."
And, oh, he just ridiculed me, said I ought to be run out of the city, and he ought to be the one to do it (See?), and all like that: big lines in the front page of the Houston Chronicle.
I never said a word. I was there to do my Father's business, and that was all: stay with that Word. He sent me there, and it's His business...
E-175 Observaţi, "Nu prin putere, nici prin-prin tărie, ci prin Duhul Meu." Ci prin credinţa simplă!
E-356 That night when I walked down there, and I said, "I--I--I'm--I'm no Divine healer. I--I'm not... If anybody says that," I said, "they're wrong." And I said, "I don't want to be called a Divine healer." I said, "If Dr. Best here preaches salvation, well then he wouldn't want to be called a Divine saviour." And I said, "Then I preach Divine healing, and I don't want to be called a Divine healer, but he says he isn't a Divine saviour. Certainly he isn't; neither am I a Divine healer, but 'By His stripes we were healed.' I'm pointing to that." See?
And so... "He's nonsense." You know, walked around.
I said, "But if the Presence and this gift of God, this Angel of the Lord, if that's in question, that can be proven." And about that time, here she come whirling down on me. Said, "No need of speaking now; He's already spoke for me." And I walked out.
E-176 Moise avea o înţelegere că el urma să fie izbăvitorul, din învăţătura mamei lui. Şi el s-a instruit pe sine în puterea militară, să facă aşa, dar aceasta a dat greş. Vedeţi? El avea înţelegerea, el avea educaţia, dar aceea nu mergea. Astfel el trebuia să uite toată aceasta, şi să ajungă la simplul lucru de a lua pe Dumnezeu pe Cuvîntul Lui, şi atunci el a izbăvit poporul. Da, domnule.
E-358 I went... And Houston, that big city, one of the nicest cities there is in the country anywhere... When I walked in there the other day, it was a disgrace to look at that city. The streets were dirty. The counters of the place, right down on Texas Avenue, and I went into the Rice Hotel where movie stars used to stay, and went down there in that basement, that cafeteria, and the ceiling's dropping out, plaster on the floor, and filth, and dirt, and a confusion amongst preachers like has never been or ever heard in my life.
Why? To refuse Light is to walk in darkness. There sets their children in death row. Right. God came down when simplicity was displayed and rejected, then God showed Himself in simplicity. And there they took that picture which has swept the world. Even the scientists said It's the only supernatural Being was ever photographed in the--all the history of the world, and hangs in Washington, D. C. in the Hall of Religious Art. See? There it is, simplicity manifested then. See, see? God hiding Himself in simplicity, then manifest Himself. See?
E-77 Dumnezeu izbăveşte prin (ce?) credinţa în Cuvîntul Lui. Întotdeauna era aşa. Noi puteam să luăm o privire dacă aveam timp. Noi încă mai avem cam douăzeci şi ceva de minute. Noi aveam...
E-361 Now, He hid Hisself in the death of Christ, but manifested Himself in the resurrection, oh, my, so forth. You can just--we just--we... There's no end to it. Just keep saying... But there you are. To refuse to say there's a sunshine is to go into the basement and shut your eyes from light. That's right.
And remember, the only way that you can be wrong is first to refuse right. And to refuse to open your eyes, you'll live in darkness. See? If you just refuse to look, how you going to see? See? Watch the simple things. It's the little things that you leave undone, not the big things you're trying to do--do. Oh, my. Then look here.
E-178 Noi am putea lua o-o privire la Cain şi Abel, cum căci-căci Cain a încercat să-i placă lui Dumnezeu prin ceva frumuseţe.
E-363 Let me tell you. In Mal... In Matthew 11:10 He said, "If you can receive it, this is he (See?), this is he who was sent before Me." It was simplicity.
It was asked of Him one day, said, "Why does the scribes say then that..."
He--He said, "Son of man's going up to Jerusalem. I'm going to be put in the hands of sinners, and they're going to kill the Son of man. He's going to die, and on the third day He's going to rise again." Said, "Don't tell nobody the vision up there."
E-179 Un alt fel, oamenii gîndesc, "Prin-prin mari, adunări îmbrăcate fin, printr-un preot cu-cu... predicatori cu robe, şi coruri cu robe, şi toată-arătarea, aceea mulţumeşte pe Dumnezeu." Puteţi voi vedea de unde vine aceasta? Cain a încercat acelaşi lucru. Şi el şi-a zidit un altar, fără îndoială că el l-a făcut frumos.
E-366 And the disciples... Now, think of it, disciples who had walked with John, talked with him, eat with him in the wilderness, set down on the bank, they said, "Why does the teachers say that Elias must first come? You say you're going up to the crucifixion and going to rise; you're the Messiah, take the throne. Now, why does the scribes... All of our Scriptures say here--the Scriptures plainly says that before the Christ shall come, that Elias will come first." See?
He said, "He's already come, and you didn't know it." Now, who was that? Disciples.
E-180 Iar omul era sincer. El s-a închinat. El se gîndea, "Atît timp cît eu sînt sincer, nu face nici o diferenţă." Aceasta face o diferenţă. Tu poţi să fii sincer greşit.
E-368 I'm going to hurt here in just a little bit now, but I don't mean it. See? For the next few minutes (See?), just a minute too; but so that you'll be sure to understand. (Can you hear me?) Look: Why... Them men who'd walked with Christ, "Why does the Scriptures first say that Elias must come," and they were John's own converts and didn't even know him. Why did the Scriptures say, the teachers? Can you see what I mean? "Why does the Scriptures say that Elias must first come?" Disciples that walked with him. "Why does the Scriptures say that he must first come before these things and restore all things?" He did to about a half dozen people, and that's all there was. See? That's all that was supposed to receive it. That was what was ordained to see it.
E-181 Observaţi, el-el a zidit acest altar şi el, mai mult, a pus flori şi l-a aranjat, şi a pus roade frumoase, şi s-a gîndit, "Cu siguranţă, un Dumnezeu mare, sfînt, curat, frumos, va accepta acea jertfă." Dar, vedeţi, el a făcut aceasta cu propria lui înţelepciune, el a făcut aceasta prin propriile lui gînduri.
E-370 Jesus said, "He's already come, and you didn't know it. But he done just what the Scriptures said he would do. He restored them, you all, that received Me and believed on Me. He done exactly what the Scriptures said he'd do. And they did to him what the Scriptures said they would do. He's already come, and you didn't know it." Are you ready?
I want to shock you a little bit. The rapture will be the same way. It'll be so simple; no doubt it'll be likewise, till the rapture will come one of these days and nobody will know nothing about it.
E-182 Şi aceea este ceea ce este astăzi. El-el... Ei o fac prin propria lor înţelepciune, prin şcolarizarea lor, prin educaţia lor şi etichetele pe care ei le-au învăţat.
E-371 Now, don't--don't--don't get up now, but study just a minute. I'm sure enough closing. The rapture will come in such a simple way till the judgments will fall, and they'll see the Son of man; they'll say, "Wasn't we supposed to have such-and-such... And wasn't there supposed to be Elias sent to us? And wasn't there supposed to be a rapture?"
Jesus will say, "It's already happened, and you didn't know it." God in simplicity... See?
E-183 "Dar Abel, printr-o descoperire, prin credinţă, a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă." Nimic curat privitor la aceasta, atît cît a arătat ea, omeneşte vorbind. Micuţul animal, şi apucîndu-1 de gît şi înfăşurînd o viţă în jurul lui, în felul acesta, şi l-a tras înainte la acest altar. Acolo nu era nimic aşa frumos privitor la aceasta. Aşezîndu-1 pe altar, şi despicînd beregata lui micuţă cu o-o piatră ascuţită, încît tot sîngele lui zbura peste tot pe el, iar el behăind, murea. Aceasta era o privelişte oribilă, vedeţi, să vezi aceasta. Aceasta era simplu, totuşi.
E-373 Now, this week we're going to get in some awful deep teaching on the Word. Now, notice. The rapture will be... So few go in that Bride. It'll not be... Now, see how the teachers has got it? They've got charts, and they go to show ten million people coming up here, and all the Methodists, if it's a Methodist preacher; and if it's a Pentecostal, all the Pentecostals coming. It will never touch it.
It'll be, maybe one leave Jeffersonville, just somebody come up missing. They'll say, "Well, you never..." The rest of them won't know. There'll be one leave Georgia. See? There'll be one leave in Africa. And let's say there'd be five hundred people a-living will go in the translation. Now, that ain't--that ain't the church body; this is the Bride. That ain't the church; this is the Bride. See? The--the church will come up by the thousands, but that's in the next resurrection. They lived not for the space of a thousand years. See? But in the Bride if five hundred people left the earth this very minute, the world would know nothing about it.
E-184 În simplicitate el ştia că el era născut din sîngele mamei şi a tatălui său, născut în sîngele mamei lui, prin sîngele tatălui său; şi acesta era sîngele care a cauzat căderea, aşa că acesta era sîngele care va lua aceasta înapoi. "Astfel el a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă, pentru că aceasta i-a fost descoperit lui."
E-377 Jesus said, "There'd be one in a bed; and I'll take one, leave one." That's at nighttime. "There'd could be two in a field (over on the other side of the earth); I'll take one and leave one. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man."
Think. Everything will move just as common as it can be. A fanatic message will go by, and the first thing you know something, "This minister going somewhere, he's never come back. He probably went to the woods hunting; he's never returned no more. And this fellow went somewhere..." "You know what happened? I believe that young girl, she--she must've been caught away somewhere, you know. Somebody take that girl out and ravish her, probably throwed her in the river. She was miss...?... Nobody... Half of it."
Ninety-nine out of every... May say one out of every hundred million will ever know anything about it. See? Unless somebody's acquainted with... Say, "The girl's missing. Why, I can't understand. She never did leave like that." No.
E-185 Şi unii dintre fraţi, astăzi, care gîndesc că ei au mîncat mere şi pere! Şi eu am văzut cel mai radical lucru ziua trecută, în ziar. Ei au zis, "Acum ei au dovedit că acesta nu era un măr ce a mîncat Eva." Că, eu-eu cred că ei pretind că, "Aceasta era o caisă." Astfel, oh, vedeţi de unde vine acel duh!
E-379 And when they say the--the graves will open, how is the graves going to open when... I--I haven't got time to get into this, what I wanted to. I'm going to have to take this... Just to show you the simplicity of God. And that calcium, potash, and everything when... When everything that's in you of materials only makes a spoonful... That's right. And what that does it breaks on back into spirit and life...
God just speaks and the rapture will come. It ain't going out there, and the Angels come down and shovel out the graves and get out an old dead carcass here. What is it? It's born of sin to begin with, but a new one made in its likeness. You know... See? If we have this, we'll die again. See? Nobody will say, "The graves will open. The dead shall walk out." That may be true, but not open the way you say open. See? That's right. See? It won't be like that. It'll be a secret, because He said He'd come like a thief in the night.
E-186 Şi ei au zis, că, "Moise nu a traversat de fapt Marea Roşie. Că, aceasta era o-o grămadă de trestii jos acolo, o mare de trestie. Şi el a adus pe copiii lui Israel prin marea de trestie. Sus la capătul-mării, acolo este o mare grămadă de trestii acolo sus. Iar Moise a traversat marea, dar aceasta era marea de trestii pe care el a traversat; voi ştiţi, iarbă, înaltă, ca pipirigul şi altele, că el a traversat pe acolo." Ce ridicol!
E-380 He's already told us this, the rapture, then judgments will strike: sin, plagues, sickness, and everything. The people will cry for death to take them when the judgment... "Lord, why is this judgment upon us when You said that there'd be a rapture first?"
He will say, "It's already come, and you didn't know it.": God hiding Himself in simplicity. Oh, my. All right. "It's all--it's already happened and you knew it not."
Why don't believers believe the simple signs of His coming? They're expecting the--a--all this things that's spoke of by the Scripture, and--and the moon's going to go down in the middle of--the sun in the middle of the day, and there's going to be all kinds of things.
Oh, if we just had... I got the notes wrote here on it (See?), to show what them things are, and we'll get it on the breaking of these Seals this week anyhow. See, see? There it is, just where it's already passed and you didn't know it. See? See if it is. If the Angel of the Lord will break them Seals forth to us... Remember, it's sealed with them seven mysterious thunders. See?
E-187 Cînd, "Apa," Biblia a zis, "s-a despărţit de la dreapta la stînga, şi Dumnezeu a făcut ca un-un vînt puternic de răsărit să separeze." Vedeţi? Vedeţi?
E-385 Now, why--why can't people believe the simple simplicity of a humble bunch of people (See?) and the--the voice of the signs of God? Why can't they believe it? Just like it always been. The true Word of God being made manifest, It's... They're too smart and too educated to believe the simple form of the written Word. They want to put their own interpretation to it. "It don't mean this. It don't mean that." See? It does mean that.
Listen. May I say this right quick now? Even the visions that God gives here at the place, it's so misunderstood. That's the reason you hear me on the tapes say, "Say what the tapes say. Say what the visions say."
E-188 Ei, ei vor să încerce să desluşească aceasta în propriul lor fel. Şi acesta-i felul în care ei întotdeauna au eşuat, şi ei vor continua să eşueze. Voi ştiţi, toate aceste lucruri!
E-386 Now, if you're wide awake, you'll see something. See? I hope I don't have to hold it in my hand to show you. See, see, see? You're... It's--it's here. We're at the end. Yes, sir. Smart, education will miss it. The simple visions, when they're revealed in such simplicity, till it just crosses over the top of people's head. See?
Because I seen the vision and told you all about going up there hunting, and, you know, that just stumbled people. And there God set it up there for the very purpose, and come back and interpret it right around, showing of the going of my mother and things like that, and then come back and told it beforehand, and it happened just exactly the way He said it would do...
E-189 Şi Cain era tocmai modelul omului cu mintea firească de astăzi, care este religios pe dinafară. El vrea să facă ceva pe dinafară, dar el este un... El merge la biserică, şi-şi el va face o mulţime de lucruri pentru- clădire.
Există numai o Biserică, şi voi nu aderaţi la Aceea.
E-388 See? And yet, John came right out there and confessed: He said, "I'm not no Messiah, but I'm the voice of one crying in the wilderness." And then them very disciples say, "Why did--does the scribes say, the--the Scripture teach that Elias must first come?" See? The simplicity of God goes--just roosts right over the top of people's heads.
Let me take this, and then close; I will, by the help of God. See, look. Now, let's break this down. Then I--I'm sorry to keep telling you all that going down there. See, so... Sorry to hold you, but just a few hours, we come back.
E-190 Acestea sînt loje de frăţii. [În Engleză "lodge" înseamnă, secţiuni locale a unor sindicate organizate în frăţii – Trans.] Vedeţi? Voi aderaţi la loja Metodistă, loja Baptistă, loja Prezbiteriană, loja Penticostală.
Dar voi sînteţi născuţi în Biserică. Da, domnule. Vedeţi?
E-391 Look. Let's take a simple drop of ink. Everything is for a purpose. You've gathered here this morning for a purpose. I eat at your house, Charlie. Nellie, you cooked for me for a purpose. Now, everything's for a purpose. This church is erected for a purpose. There's nothing without a purpose and a cause.
E-191 Acestea toate sînt loje. Ele nu sînt biserici. Ele sînt loje. Şi nu există un astfel de lucru ca "biserică" Metodistă, sau "biserică" Penticostală. Nu, nu există un astfel de lucru. Nu, aceea este totul greşit. Vedeţi? Ei sînt... Asta-i adevărat. Ele, ele sînt loje la care aderă oamenii.
E-392 Let's take the simple drop of ink now. (Can you hear me?) Let's take a simple drop of ink and look at it. What is it? A drop of ink. Where did it come from? All right. Let's take this drop of ink. Now, it's--let's say it's black ink. Now, that ink is for a purpose. It can write my pardon in a--out of a penitentiary. It can write my pardon from a death cell. That right?
It can write John 3:16 and save my soul by believing it. Is that right? Or it can sign my death warrant. See? It can condemn me at the judgment bar. It's for a purpose. Is that right?
Well, let's look at that little ink and see where it come from. Now, it's ink; it's been put together in chemicals and so forth, till it's become ink, and it's black.
You drop it on your clothes; it'll stain it. But we have manufactured a stuff called bleach. You women use Clorox bleach. Well, I'll take that one drop of ink and drop it into a tub of--of bleach. Now, what happened to the ink? See? Why? A bleach has been manufactured, invented and manufactured chemicals together that'll break up that coloring so bad till you can't find it.
E-192 Dar voi sînteţi născuţi în Biserica Dumnezeului celui viu, şi aceea este Trupul tainic a lui Isus Cristos fiind format.
E-394 Now, part of the bleach is water. Water is H2O which is hydrogen and oxygen, and both hydrogen and oxygen, both are dangerous explosives. And then hydrogen and oxygen are actually ashes. That's what it is (That's right.), chemical ashes, just chemical ashes. Now, now, put it together you got water; but break it, you got hydrogen and oxygen. You just keep on going back. Now, in getting in this, let's take...
Now, I cannot... Now, there might be chemists setting here, and I--I want to say it 'cause there would be chemists listening at it. I don't know the formula, but I want to just explain it in my own humble way, trusting that God will reveal Himself in it.
E-193 Acum, însă, era plăcerea lui Dumnezeu să descopere secretul Lui la Abel, prin credinţa simplă în sîngele vărsat. Oh, eu doresc să fi avut timp să stăm puţin mai mult asupra acesteia. Vedeţi?
E-397 Look. I drop that drop of ink into a--a--a bleach. What happens? Immediately the black stain is gone. You couldn't find it again if you had to; it's gone. You'll never see it no more. What happened? Now, you don't see nothing come up from it. You don't... Why don't you? Because it's broke up. Now, science would say, "It turned back to its original acids."
What did the acids come from? See? Well, you say, "It come from--from certain things." All right. Say, for instance, like fumes made acids. Where did fumes come from? Well, it was--we'll say, fumes was made by molecules. Where'd molecules come from? From atoms. Where'd atoms come from? From electronics. Where'd they come from? Cosmic light. See? You're plumb back a-past finding of chemist now. And if it is a substance and a creation, it has to come from a Creator; so you're not setting here by chance.
E-194 Totuşi, şi Cain, cu toată înţelepciunea lui, omul deştept! "Oh," voi ziceţi, "acum, Frate Branham, tu ai spus că el... Tu încerci să-l faci geniul educat?" El era. Era el cel deştept? Urmăriţi-i-urmăriţi-i neamul. Priviţi la copiii lui. Fiecare dintre ei erau savanţi, şi doctori, şi oameni deştepţi, fiecare.
E-400 I'm not holding till twelve-thirty or one o'clock by chance. The footsteps of the righteous is ordered of the Lord. See? There's some reason for it. There's some reason for you to believe. There's some reason for you not to believe, just like you're--with that ink. Now, let's break that down.
Now, the first thing, say, after we get back to... We bring it back as far as molecules. Now, we took molecule, I'd say number one times molecule nine, times molecule twelve. Now, if it had been eleven, it would come out red; but it--it had to be twelve to make black. Then we'll take that down to atom. It was atom nine-six, times plus four-three to equal atom sixteen-eleven. If it'd been sixteen-twelve, it might've been purple. See? Then you keep breaking it on down.
E-195 Dar, voi urmăriţi generaţia lui Set, ei erau umili, ţărani, şi fermieri, şi aşa mai departe, înainte în jos pînă la nimicire.
E-403 It shows that there was a something back yonder to begin with. That's only common sense. It's a creation, it has to have a Creator, and it went out from a Creator. And then it--it was determined and put into these different... Now, science cannot take atom B-sixteen times twelve times fourteen times, whatever what like--like that, to make that. God had to do that. And then it's brought down to a place to where it's got down into atoms, then science can begin to touch it.
Then it comes out into molecules, then they can begin to see a little better. Then it comes down from that into something else, and the first thing, it comes into chemicals and then they blend these together.
E-196 Dar copiii lui Cain erau cei deştepţi, grupul intelectual. Ei chiar, ei pretind, că puteau căli cuprul, şi ei fac metale; şi constructori. Iar ei erau oameni deştepţi.
E-405 Now, when man--before he sinned... (I'm closing, but don't you miss it). When man sinned, he separated himself from God and crossed a great chasm and put himself in death on this side. He left; there's no way back. Exactly. There's no way for him to get back. But then when he did, God accepted a substitute which was a lamb, or a goat, or a sheep, or something for blood, which Adam spoke of--or Abel spoke of on the other side of the chasm.
On that side he's a son of God; he's an offspring from God. He's an inheritance of the earth. He can control nature. He can speak into existence. Why, he's a creator himself. He's an offspring of God.
E-197 Cînd-cînd, oamenii ăştialalţi locuiau doar în corturi, şi îşi mînau oile, şi s-au odihnit pe promisiunile lui Dumnezeu. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi ce era aceasta? Acum urmăriţi doar genealogia pe parcurs, şi vedeţi dacă aceasta nu este corect. Vedeţi? Ei s-au odihnit asupra promisiunii lui Dumnezeu.
E-407 But when he crossed, he separated his sonship. He's a sinner by nature; he's under the hands and dominion of Satan; and God took a sacrifice, a chemical of the blood, but the blood of bulls and goats did not divorce sin; it only covered sin.
If I've got a red spot on my hand and cover it with white, the red spot's still there. See, it's still there. But God sent down from heaven a Bleach for sin. It was the Blood of His own Son, that when our confessed sin drops into God's Bleach, try to find it again. The coloring of sin goes back through the mediators and down through the time until it hits the accuser, Satan, and lays on him till the day of the judgment.
E-198 Aceasta este cum a fost ales Noe, din acel fel de oameni. Aceasta este cum a fost Pavel luat afară din turma lui. Vedeţi? Aceasta este cum, John Wesley, Martin Luther, şi cîţi alţii. Aceasta este cum veniţi voi să fiţi ceea ce sînteţi astăzi, vedeţi, acelaşi lucru, umiliţi, să credeţi simpla promisiune a lui Dumnezeu.
E-410 What happens to the son? He becomes in perfect fellowship with the Father again, standing on the other side of the chasm with no remembrance of sin against him. No more... There's no more stain of bleach can be seen anywhere. He's free. Hallelujah. Just as that Clorox or that ink can never be ink no more because it's broke up and sent back again...
And when confessed sin is confessed and been dipped into the... A man or woman that's been dipped into the Blood of Jesus Christ, it kills all symptoms, and every molecule of sin goes back to the devil and laid on him till the day of judgment where his eternal destination will be throwed into a lake of fire; and the chasm is bridged and never to come into remembrance no more. And a man stands justified as a son of God: simplicity.
E-199 Acum, observaţi, aceasta a plăcut lui Dumnezeu să-să identifice. Acum, Dumnezeu întotdeauna va adeveri dacă acesta este Adevărul sau nu. Înţelegeţi? Acum, mulţi oameni încearcă să se acţioneze pe ei înşişi în ceva de la care Dumnezeu stă departe cu un milion de mile. Asta-i adevărat. Dar cînd voi vedeţi pe Dumnezeu înapoi în jur, ziceţi Aceasta este... punctaţi Aceasta, ziceţi, "Asta-i adevărat, Asta-i adevărat, Asta-i adevărat," atunci voi ştiţi că Aceea este adevărat.
E-411 Moses, under the blood of bulls and goats, with his confession in the Word of God, and God could take that simple man and put His Words in his mouth. And he proved that he was Jehovah's servant, for he could walk out there... And Jehovah spoke to him by vision. He walked out, stretched his hands towards the east... And now, remember, God had spoke to him; it's God's thought. God uses man. God spoke to him; it's right.
He said, "Go stretch that rod in your hand towards the east and say, "Flies."
E-200 Acum, cînd jertfele erau pe altar, Dumnezeu i-a refuzat concepţia lui intelectuală despre Dumnezeu. Dar cînd El l-a văzut pe Abel, prin simpla credinţă de a crede că aceasta nu era mere sau roadele cîmpului, ci acesta era sînge; prin credinţă el a crezut aceasta, printr-o descoperire de la Dumnezeu. Dumnezeu a adeverit pe Adam prin acceptarea jertfei lui. Vedeţi?
E-413 And Moses, under the blood of that goat, sheep, walked out there and took that stick, reached towards the east, "THUS SAITH THE LORD, let there be flies." Never heard a fly... Walked on back, it's already spoke. It's a thought; now it's spoke; it's expressed. It's the Word of God then. It come into a human's lips, a simple man under the blood of a bull--bull or goat.
First thing you know, a green fly begin to fly around. The next thing you know, they were five pounds per yard. What was it? Was the Word of God spoken through Moses, the creator, because under the blood he was standing in the Presence of God, and his own words wasn't his word.
E-201 Acolo este unde noi ne gîndim despre rugăciunea pentru bolnavi, şi orice altceva. Isus a zis, "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvîntul Meu în voi, doar cereţi ceea ce voi vreţi şi aceasta vi se va face."
E-415 "If ye abide in Me and My words abide in you, then ask what you will; it shall be given to you." Where's the Church standing at? "Let there be frogs," and there wasn't a frog in the country. In a hour's time, they were ten foot deep in places. What was it? It was God, the Creator, hiding Himself in a simple man.
I want to ask you something. If the blood of a bull or a goat be used for a bleach, which can only cover, could put a man in position to speak the creative Word of God and bring flies into existence, why would you stumble at the Bleach of Jesus Christ's Blood Who could speak a squirrel or something into existence?
Don't you do it. Don't stumble over simplicity. Believe that He still remains God. Oh, my. Pardoned of sin... Oh, how I wish I could... Then, Mark 11:22: "If you say to this mountain 'Be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass (oh), you can have what you said."
E-202 Acum aşa cum noi venim drept înainte în jos, repede acum, noi sîntem cu douăzeci de minute mai mult.
E-420 My, I've got three or four pages; we've got to leave it go. Thank you. God hiding Himself in simplicity. Don't you see? There's something wrong somewhere. There's something wrong somewhere. When God makes a statement, He cannot lie. He made the promise. See? He hides in simplicity. It's so simple the educated and scholars say, "Aw, it's--oh, it's telepathy," or something. You know it's a...
E-203 Observaţi, ziua lui Ilie, Dumnezeu a ales să se ascundă pe Sine într-o persoană simplă. Acum doar gîndiţi-vă la aceasta. Aceea era alegerea Lui. Ţineţi minte, că ei aveau rabini, preoţi. Ei aveau oameni mari în zilele acelea. Chiar Împăratul Ahab, însuşi, era un Iudeu. Ei aveau oameni mari în ţară, în ziua aceea. Dar Dumnezeu s-a ascuns pe Sine într-un om simplu; nu un savant; nu, nu un om renumit al lumii, ceva mare geniu militar sau ceva; nu, nu un nume mare. Noi nici măcar nu ştim cine erau tata şi mama lui. Noi nu ştim nimic despre genealogia lui. Doar un simplu bătrîn fermier pe undeva, care a fost crescut pentru scopul de a fi un profet. Dumnezeu l-a avut să trăiască singur în pustie. Singurul lucru pe care noi îl ştim, el a răsărit drept afară de niciunde, a mers drept înăuntru şi a condamnat întregul sistem eclesiastic. Doamne!
E-423 God can sweep Himself back down through the streams of time and tell you back there just exactly what happened, tell you just exactly what you are today, and what you will be to come. That's still by the Bleach of Jesus Christ, Who can take a sinner to bleach him into there, and he stands in the Presence of God, "And if ye abide in Me and My words in you, you can ask what you will and it'll be done. He that does believe on Me, the works that I do shall he do also. How do you condemn Me? Oh, did not your own laws say that those who the Word of God came to, the prophets, did not you call them gods? And then how can you condemn Me when I say I am the Son of God?" They failed to see it. They failed to see it.
E-204 Şi voi ştiţi ce gîndeau ei despre el? "De la ce şcoală a venit el?" Vedeţi? "Cu ce denominaţiune este el? Este el cu Fariseii, Saducheii," sau ce altceva aveau ei? El nu a aparţinut de nici una din ele, ci el a condamnat întregul lucru. Vedeţi? Dumnezeu a ales să facă asta.
E-426 Now, Church, in the coming messages from tonight on, don't fail to see it. See? See the day that we're living in. And remember, the Blood of Jesus Christ takes sins so far from you, until it's not even in the remembrance of God anymore. It takes all stains.
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.
Then before the throne,
I stand in Him complete...
E-205 Dar, un om simplu, fără educaţie. Noi nu avem nici un loc unde a mers el vreodată la şcoală. Noi nu avem nimic despre el. Doar un om simplu, dar lui Dumnezeu i-a plăcut să se ascundă în acea persoană simplă. Dumnezeu, în urmă acolo, cu acest om simplu, s-a ascuns într-o fiinţă umană. Puteţi voi pricepe asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-427 Oh, my. How can I be complete? How can I be complete? Because the Blood, not me, but that Blood stands between God and me. I accepted It, and He put It... I'm a sinner, but He's God. But the chemistry stands between me to kill sin, so God sees me just as white as the--the water that's in the--that's in the bleach. Sin is gone. It can't even reach him because there's a Sacrifice laying there.
E-206 Dumnezeu ascunzîndu-se într-un "capricios analfabet," pentru lume. Pentru că, voi ştiţi, ei-ei l-au acuzat de fiecare lucru, chiar de a fi un "vrăjitor," pe Ilie. Toţi profeţii sînt acuzaţi, de asta, vedeţi.
E-428 Where's our faith to believe the simple Word of God? Just what God said, take Him at His Word. God hides Himself now in simplicity in a humble little bunch, but one of these days, He will manifest Himself as He always has in the days passed by. Do you love Him?
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-207 Astfel, Isus a fost acuzat de a fi unul, vedeţi voi, "Beelzebub; a fi nebun." A zis, "Păi, Tu eşti nebun. Da, noi ştim că Tu ai un drac. Tu eşti-Tu eşti deviat la capul Tău." Vedeţi?
E-429 You love Him? My, isn't He wonderful? I hope and I trust that the message will produce what it was intended to do; that it'll get you to a place that you don't look for flowerly things or some... When you see God in greatness, look how humble it is, and then you'll see God. Don't look for Him...
E-208 Aceea este unde El le-a spus, "Cînd Acesta vine în zilele din urmă, că ei hul-... aceea va fi hulă, să facă aşa." El i-a iertat, dar aceasta nu va fi iertat în aceste zile din urmă. Pentru aceasta va trebui să se plătească, cu separare Eternă, "Niciodată să nu fie iertat, în lumea aceasta sau lumea care vine."
E-430 When Elisha was back in that cave, the smoke went across, blood, thunder, lightning, and (See?), all these kinds of sensations we've had--blood in the face and in the hands, and sensations and everything, they never bothered that prophet. He just laid there, but he heard a still small Voice. What was it? the Word. Then he covered his face and walked out. See, that was it.
E-209 Dar Ilie a fost considerat un om nebun. Vă puteţi imagina să stea sus la... Femeile îşi tăiau toate părul ca în zilele moderne, eu presupun, şi se vopseau ca Izabela, prima doamnă a ţării. Şi-şi predicatorii toţi s-au făcut lumeşti şi toate celelalte. Şi atunci ce a luat loc? Atunci aici vine afară bătrînul Ilie, condamnînd întregul lucru, totul de la Izabela în jos.
E-431 Remember, friend, don't look for great big... You say, "God." He speaks of great big things. There'll come a time there'll be this, that, or the other, great big things... I hope you're catching what I'm talking about (See?), great big things... See? And oh, when this comes to pass, it'll be great, big like this, and it'll be so humble you'll miss the whole thing and just go right on. See?
You'll look back and say, "Well, that never did come to..." See? Passed right over the top, and you never even seen it, just...?... See? It's so simple. See? God lives in simplicity to manifest Hisself in greatness. What makes Him great? Because He can simplify Himself. A big great man can't simplify himself; he's got to be a dignitary. See? But he ain't big enough yet. When he comes big enough, then he comes down like this (you see?), can humble himself.
E-210 "Păi," se gîndeau, "noi nu trebuie să ascultăm de tine! Noi avem pastori."
E-434 As the old saint said up there in Chicago, that fellow went up with all the education and things, said he come down whipped out, head hanging down, walking out defeated. He said, "If he'd have went up the way he come down, he'd have come down the way he went up."
Well, that's right. See? Humble yourself. Just be humble. Don't try to be peculiar; just--just love Jesus (See?), say, "Lord, if there's any guile in my heart; if there's anything wrong, Father, I don't want to be like that. You take it away. I don't want to be like that."
"Oh, I want to be numbered as one of them in that day, Lord. And I see the day approaching." You see these Seals begin to... If God will open them to us. And remember, He alone can do it. We're depending on Him. God bless you.
E-211 Sigur, ei nu trebuiau să asculte, dar el era pastorul lor oricum. El era pastorul lui Izabela. Ea nu a vrut aceasta. Ea putea să aibe un fel diferit. Dar, dar, trimis de Dumnezeu, era el. Înţelegeţi? El era pastorul trimis de Dumnezeu pentru ea. Ea l-a urît, dar el era pastor tot la fel. Observaţi.
E-437 Now, I suppose our pastor will have a word for you to say--or for him to say, rather, to--to you before we meet again this afternoon. And I think the service will, the song service is at six-thirty fine, sir? And it's... All right, six-thirty, and it's... The doors open at six; song service will start at six-thirty. And...
The Lord willing, I'll be speaking tonight on the subject of the Seven Sealed Book. And then Monday night the white horse rider; Tuesday night the black horse rider; Wednesday night the grizzled horse, the pale horse and then the red horse rider. Then go into the 6th--4th, 5th and 6th and then Sunday night... Next Sunday morning maybe a healing service I don't know.
E-212 Iar Ilie s-a umilit pe sine şi a stat cu ceea ce a spus Dumnezeu, în aşa fel, încît aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu să ia acelaşi Duh de la Ilie şi să promită să-L împingă de trei ori jos pe drum de acolo. Vedeţi? Amin. Şi El a făcut-o. Amin. Sigur, El a făcut. Sigur. El a promis aceasta, că Acesta va veni. Şi Acesta a venit asupra lui Elisei, urmaşul lui; apoi a venit peste Ioan Boteză torul; şi conform cµ Maleahi 4, Acesta trebuie să fie aici din nou în ziua din urmă. Înţelegeţi?
E-439 Now, remember, we're dedicated to the Lord--ourselves and the church for the service of God. God bless you. I've--I'm one hour late; will you forgive me now? I don't--I don't mean to do that. But see, I--I just can be with you this week and I'm be leaving again. And I don't know where I'll be going; just where He leads. And I want to spend every minute I can, because I want to spend eternity with you. God bless you. Now, Brother Neville.
E-213 Dumnezeu a iubit acel Duh care era asupra acelui om al pădurii, simplu needucat de acolo din spate de pe undeva în păduri. Şi, astfel, Acesta era aşa supus Cuvîntului Său, încît El putea zice, "Ilie, fă asta," şi Ilie făcea aceasta. Şi Dumnezeu s-a ascuns pe Sine acolo înăuntru, în aşa simplicitate!
E-214 Ei toţi i-au spus, "Acel bătrîn capricios, să nu aveţi nimic de a face cu el," şi aşa mai departe.
E-215 Dar într-o zi, cînd el-el a ajuns bătrîn, şi capul lui chel, şi a lui-şi a lui perciuni atîrnînd în jos, cărunţi, şi părul puţin care-l avea atîrnînd peste umerii lui; micuţele braţe bătrîne slabe, şi carnea pleoştită pe ele în felul acesta; a venit păşind în jos pe acel drum către Samaria, şi ochii aceia privind în sus către cer, cu un toiag strîrnb în mîna lui. El nu era prea mult la ce să te uiţi, dar el avea "AŞA VORBEŞTE DOMNUL" pentru ziua aceea. El nu s-a bîlbîit cu Aceasta. El nu a gîngăvit. El nu a zis, "Acum, mare Ahab." El a păşit sus şi a zis, "Nici măcar roua nu va cădea din cer pînă cînd eu nu chem după ea." Aleluia! Vedeţi? Dumnezeu a onorat simplicitatea lui.
E-216 Acum, vedeţi voi, în timp ce acesta era în felul simplu, şi fiecare-fiecare împotriva lui, fiecare era la beregata lui. Toată asociaţia lucrătorilor, toate celelalte, erau la beregata lui, asta¬i adevărat, încercînd să scape de el, şi toate celelalte. Dar, în acea simplicitate, totuşi ei nu au avut nici măcar o cooperare cu campaniile lui şi ce altceva avea el. Fiecare credea că el era un capricios. Dumnezeu se ascundea pe Sine.
E-217 Dar cînd a venit timpul ca acea sămînţă să devină coaptă, care a fost plantată, Dumnezeu s-a manifestat pe Sine prin a trimite Foc din Cer şi aprinzînd jertfa. Dumnezeu ascunzîndu¬se în simplicitate, şi apoi descoperindu-se pe Sine din nou. Vedeţi? Sigur. I-a plăcut lui Dumnezeu să facă aşa. El întotdeauna a făcut-o în aşa fel. Da, domnule. Acum, noi aflăm că El-El a promis aceste lucruri.
E-218 Necazul este, astăzi, cu aşa mulţi dintre noi oamenii, noi vrem să devenim aşa, voi ştiţi, aşa înclinaţi spre educaţie, pe seminarii, şi denominaţionali, încît Dumnezeu nu ne poate folosi. Dumnezeu poate să-i dea unui om o pornire să facă ceva, şi să-i dea o slujbă; primul lucru pe care-l ştiţi, că el se va duce să servească la ceea ce zic alţii, şi, primul lucru pe care-l ştiţi, el va fi tot înfăşurat într-o mare grămadă de lucruri. Şi atunci Dumnezeu doar îşi ia mîinile Lui de pe el, şi-l lasă în pace. Vedeţi? Vedeţi?
E-219 Atunci El va încerca să-şi găsească Lui un alt om, cineva care va face aceasta. Vedeţi? El trebuie să găsească ceva care va-va lua Cuvîntul Lui, va lua descoperirea Divină şi nu se va mişca cu Ea, va sta drept acolo pe acel Cuvînt. Acela este felul în care El-El o face. El întotdeauna a făcut-o în felul acela.
E-220 Astfel cînd omul ajunge aşa educat şi deştept, că, el încearcă să pună propria lui interpretare. Păi, aşa cum ei zic, "Botezul Duhului Sfînt," vor zice ei, "oh, aceea era pentru o altă zi." Dar, dacă ei nu, păi, "Acesta nu era pentru o altă zi, dar, eu vă voi spune, El nu vine chiar cum a venit El în Ziua Cincizecimii. Noi primim Duhul Sfînt cînd noi credem." Şi-şi tot felul de lucruri ca acestea, voi vedeţi. Şi vorbiţi despre botezul în Numele lui Isus Cristos, ei... unde Biblia învaţă aceasta în felul acesta; păi, voi ziceţi, "Păi, dar, seminarul zice! Şi Aşa-şi-aşa zice!" Aceea este compromitere. Vedeţi? Dumnezeu nu poate folosi o persoană ca aceea. Vedeţi?
E-221 El poate să lase un om să fie bătut pe tot cuprinsul ţării în felul acesta, şi omul aruncat afară şi de rîs, şi să fie batjocorit, şi toate celelalte în felul acesta. Dar cînd vine adevărata expunere, Dumnezeu se ridică şi se adevereşte pe Sine în aceeaşi simplicitate.
E-222 Se ridică drept în sus, ca floarea. Sămînţa, arată de parcă s-a terminat cu ea, ea moare şi cade în pămînt. Dezgropaţi sămînţa micuţă, şi ea este putredă, şi arată ca o mizerie. Dar afară de acolo izbucneşte viaţa să reproducă o altă floare din nou.
E-223 Dumnezeu în simplicitate. El face acelaşi lucru. Calea în sus este jos, totdeauna. Umiliţi-vă. Nu ziceţi niciodată, "Păi, eu am asta şi aceea." Tu nu ai nimic. Doar-doar aminteşte-ţi, dacă tu ai harul lui Dumnezeu, fii doar mulţumit de acesta, şi fii umilit pentru aceasta. Vezi, doar continuă să te umileşti.
E-224 Acum eu va trebui să mă grăbesc, deoarece ceasul este... Eu nu vreau să vă ţin prea mult, deoarece eu nu vreau să vă obosesc, vedeţi. Noi încă avem un timp îndelungat prin această săptămînă.
E-225 Acum, şi acum noi aflăm că oamenii devin aşa deştepţi şi educaţi.
E-226 Acum eu vreau să vă arăt altul. Ceilalţi se duc aşa departe de partea cealaltă, că ei devin fanatici, încercînd să fie religioşi. Acum, noi ştim că noi avem acel grup. Vedeţi? Ei se duc de partea cealaltă.
E-227 Aceea este unde eu difer cu grupul de fraţi care s-au retras de aici nu cu mult timp în urmă de la-calea Luminii. Ei, ei doar nu au putut să vadă fenomenul fiind făcut numai dacă ei şi-au făcut un grup, astfel ei s-au adunat sus în Canada şi-şi au făcut un grup de oameni care ei urmau să-i trimită afară şi să facă apostoli şi profeţi unul din celălalt, şi alte lucruri. Şi acesta a eşuat. Vedeţi? Şi aceasta întotdeauna va eşua. Vedeţi? Ei au devenit... Ei simt că din cauză că ei sînt... că ei nu... Ei aşa condamnă celelalte lucruri, şi-şi lucrurile, încît ei se duc direct pe partea cealaltă. Vedeţi?
E-228 Există o parte care este mult intelectual, rece şi indiferentă, ei neagă totul de acolo. Şi ceilalţi ajung pe partea cealaltă, pe partea cealaltă cu un grup radical al unei emoţii, şi neagă Cuvîntul.
E-229 Dar adevărata Biserică reală stă drept în mijlocul drumului. Acum, dacă voi observaţi, aceasta are-aceasta are¬aceasta are cunoştinţa Bibliei despre ce a spus Dumnezeu, şi ea este-ea este suficient de spirituală să fie caldă în inima ei, şi acesta este doar drumul. Isaia a spus că va fi în felul acela. El a zis, "Acolo va fi un drum..."
E-230 Şi binecuvîntaţii, sfinţii, prieteni scumpi din biserica Nazarineană, o micuţă mişcare puternică pe care Dumnezeu a pornit-o, dar ce au obţinut ei? Cînd Dumnezeu a început să vorbească în limbi în biserică, ei erau aşa religioşi şi de la sine formali, încît ei au numit aceasta "Diavolul." Şi voi vedeţi ce li s-a întîmplat? Vedeţi? Vedeţi? Ei, ei, "Mai sfînt decît eşti tu." Şi-şi astfel noi aflăm că toate acele lucruri merg la sămînţă şi mor drept afară. Vedeţi? Şi o altă parte.
E-231 Acum, o parte devine un fanatic. Cealaltă parte devine rece şi formală.
Acum, Isaia a zis, "Acolo va fi un drum..."
E-232 Şi Nazarinenii, şi mulţi dintre vechiul popor al sfinţeniei, obişnuiau să zică, "Binecuvîntatul drum vechi! Slavă lui Dumnezeu! Noi umblăm în sus pe vechiul drum!" Da, amintiţi¬vă, aceea nu era exact ceea ce el a zis.
E-233 El a zis, "Acolo va fi un drum, şi," şi este o conjuncţie, "şi o cale." Şi acesta nu va fi numit drumul sfinţeniei, ci "Calea sfinţeniei."
E-234 Acum, un drum al sfinţeniei, oamenii încearcă să se facă pe ei înşişi sfinţi. Şi cînd voi o faceţi, aceasta este întocmai cum am spus înainte, aceasta este ca un... Aceasta ar fi ca un uliu şorecar care încearcă să pună pene de porumbel în el, să facă un porumbel din acesta, cînd natura lui este totuşi un uliu şorecar. Vedeţi? El, acesta este... Aceasta ar fi ca o cioară care încearcă să pună penele unui-unui porumbel înăuntru, sau un păun, şi să spună, "Voi vedeţi, eu sînt o pasăre frumoasă." Vedeţi, aceasta este ceva fabricat.
E-235 Dar un păun nu trebuie să se îngrijoreze dacă el o să aibe pene de păun sau nu. Porumbelul nu trebuie să se îngrijoreze dacă el o să aibe pene de porumbel sau nu. Atît timp cît natura lui este un porumbel, el va avea pene de porumbel.
E-236 Şi, vedeţi, oamenii cu sfinţenia [se referă la un cult numit Holiness Church care înseamnă biserica sfinţeniei – Trans.] încep să spună, "Femeile trebuie să poarte păr lung şi mîneci lungi, şi-şi toate aceste lucruri, şi fuste lungi, şi nu poartă ceva verighete de căsătorie sau bijuterii de nici un fel." Vedeţi, aceasta a devenit o sfinţenie de neprihănire proprie. Vedeţi? Vedeţi? Aceea-aceea este-aceea este sfinţenie fabricată. Dar Biserica adevărată a viului Dumnezeu este... Şi priviţi cei s-a întîmplat la denominaţiune. Acum ele toate au părul tăiat, ca Penticostalii, şi-şi aşa mai departe. Şi-şi ei toţi, aproape, poartă inele şi aşa mai departe. Priviţi la Penticostali, cu ani în urmă, cum au pisat ei asupra acesteia, vedeţi, şi, "Noi, biserica! Noi, biserica!"
E-237 Biserica este Trupul lui Cristos. Acesta este un individual, printre alţi individuali, care este născut în Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta vine dinăuntru în afară. Aceasta este trăit automat.
E-238 Voi nu-i cereţi unei oi să producă lînă... sau, să fabrice lînă, eu vreau să spun. Oaia nu trebuie să fabrice lînă. Ea zice, "Acum, stăpînul meu vrea ca eu să am ceva lînă în anul acesta. Eu trebuie să mă pun la lucru." Nu, singurul lucru pe care ea trebuie să-l facă este doar să rămînă o oaie. Aceasta-i adevărat. Lîna actual-ma tic va... Aceasta va creşte. Aceasta va creşte. Ea o va produce deoarece...
E-239 Iar nouă nu ni se cere să fabricăm roade. Noi sîntem presupuşi de a produce roade, vedeţi, rodim roade. Înţelegeţi? Noi se presupune să aducem roade. Şi atît timp cît tu eşti un pom fructifer al lui Dumnezeu, cu Cuvîntul lui Dumnezeu, Cuvîntul lui Dumnezeu se va adeveri pe Sine. Acesta va aduce rod atît timp cît Cuvîntul este acolo. Isus a zis, "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvîntul Meu în voi, cereţi ce vreţi şi aceasta se va face." Vedeţi? Voi nu fabricaţi aceasta. Voi nu vă prelucraţi sus la aceasta. Aceasta este doar de fapt acolo, şi merge înainte şi înainte.
E-240 Acum să mergem, doar să ne grăbim acum, cu numai cîteva minute rămase, şi apoi noi vom încheia.
E-241 Acum, acum, alţii se duc aşa departe ca să fie fanatici. Acum, ei se duc de partea cealaltă. Şi ei gîndesc, că deoarece ei sar în sus şi-n jos, sau obţin vreun fel de senzaţie sau emoţie, vorbesc în limbi, sau-sau-sau dă o prorocie care se întîmplă să fie corectă, sau ceva de felul acesta, ei cred că Asta este, căci-căci ei îl au pe Acesta. Dar, acesta nu este.
E-242 Isus a zis, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea, şi ei zic, 'Doamne, nu am prorocit eu în Numele Tău? În Numele Tău am făcut multe lucrări, şi am scos draci?"' El a zis, "Depărtaţi-vă, Eu niciodată nu v-am cunoscut." Vedeţi? Aceea nu este asta. Aceea nu este asta, prietene.
E-243 Acela este motivul... Şi, limbile, dovada? Eu cred în vorbirea în limbi, dar eu nu iau aceasta de a fi singura dovadă a Duhului Sfînt. Nu, domnule. Roada Duhului este dovada. Vedeţi? Da. Acum, voi vedeţi, acesta este motivul că eu am diferenţă cu mişcarea fraţilor Penticostali, în felul acela, în care ei zic, "Dacă un om vorbeşte în limbi, el are Duhul Sfînt." Eu difer. Acela nu este un semn că el are Duhul Sfînt. Vedeţi?
E-244 Eu am auzit draci vorbind în limbi tot aşa de repede cum puteau ei, au băut sînge dintr-un craniu uman, şi au chemat după Diavolul.
E-245 Eu am văzut Indieni să ia şerpi şi să-i încolăcească în jurul lor, în-în-în ploaie dansînd acolo în Arizona; îşi ţineau mîinile în sus în felul acesta, şi alergau în jur. Vraciul a ieşit afară, sfîrtecîndu-se. Şi au aşezat un creion jos, şi acesta a scris în limbi necunoscute, şi a dat interpretarea la acesta. Vedeţi?
Aşa că, să nu, să nu-mi spuneţi mie asta. Eu sînt prea în vîrstă pentru asta. Vedeţi?
E-246 Astfel-roada Duhului este... Isus a zis, "După roadele lor," nu limbi sau emoţii, "ci după roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi? Astfel aceea este roada Duhului. Acesta este Dumnezeu desfăşurîndu-se pe Sine în umilinţă, blîndeţe, şi în fiecare zi acelaşi. Este ceva privitor la aceasta, un om care stă drept cu Cuvîntul. De fiecare dată cînd el vede Cuvîntul, el Îl punctează cu un "amin," indiferent de ceea ce spun ceilalţi oameni. Că, el Îl crede, voi vedeţi. În regulă. Vedeţi?
E-247 Dar noi mergem destul de departe, atunci, să ne odihnim asupra unui fanatism, şi Satan intră printre oameni. Aceea este treaba lui Satan. Şi el este un bun afacerist. Şi el ajunge printre oameni, şi-i face să creadă că ei îl au pe Acesta doar pentru că ei pot sări în sus şi-n jos. Şi apoi să urăşti pe vecinul tău? Nu. Vedeţi? ... să-să zici lucruri, şi să vorbeşti în limbi doar minunat, şi lucruri ca acestea.
E-248 Şi, amintiţi-vă, că voi puteţi vorbi în limbi veritabile ale Duhului Sfînt şi totuşi să nu aveţi Duhul Sf'înt. Biblia a spus aşa. "Chiar dacă eu vorbesc în limbi omeneşti şi Îngereşti, şi nu am dragoste, aceasta nu-mi ajută la nimic. A Eu am devenit o alamă sunătoare, şi un ţimbal zîngănitor." Întîi Corinteni 13. Vedeţi? Astfel voi nu... Aceea nu o face, vedeţi.
E-249 Metodistul zice, "Cînd noi am strigat, noi L-am avut," dar ei nu l-au avut. Nazarineanul zice, "Cînd ei au trăit sfinţi, ei L¬au avut," dar ei nu l-au avut. Penticostalul zice, "Noi vorbim în limbi; noi Îl avem," dar ei nu l-au avut. Vedeţi? Vedeţi?
E-250 Dumnezeu, desfăşurîndu-se pe Sine, nu în senzaţii. Nu, aceea... Senzaţiile, totuşi, sînt cu Acesta. Voi vedeţi locul? Acesta doar Îl face aşa umilit încît oricine poate să-L vadă, dacă tu-dacă tu nu încerci să pui, să injectezi propria ta minte la Acesta, vezi, şi propriile tale gînduri. Acesta este Dumnezeu.
E-251 Acum, şi apoi ei devin o grămadă de fanatici. Apoi, aici sînt cei reci formali de partea asta; aici sînt fanaticii pe partea cealaltă; şi aici merge Mireasa drept prin toată aceasta, chemînd din ambele părţi. Asta-i adevărat. Dumnezeu adeverind Aceasta aşa cum El merge înainte, Cuvîntul Lui.
E-252 Acum, oh, eu trebuie să sar peste unele din acestea deoarece eu am prea mult aici. Şi eu-eu am... Timpul meu s-a terminat. Eu mă voi grăbi tot atît de repede cît pot acum.
E-253 Din Eden, din Eden aceasta a venit, a fost-a fost profeţit că acolo venea un Mesia; tot drumul de la Eden.
E-254 Acum eu am să sar peste cîteva din Scripturile mele ce le am scrise aici jos, şi notiţe, doar să sfîrşesc Mesajul, la timp, dacă eu pot. Dumnezeu ascunzîndu-se în umilinţă. Acum, eu voi vorbi repede, dar, totuşi, eu-eu vreau ca voi să prindeţi aceasta. Vedeţi?
E-255 De la Eden, a fost profeţit că acolo va veni un Mesia. Aceasta a fost spus dinainte că ce fel de persoană va fi El. Noi am putea zăbovi multă vreme. Voi cunoaşteţi Biblia, ce va fi El, ce fel de persoană va fi El. Moise a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet, ca mine." Ei ştiau că acel Mesia urma să fie un profet, felul de slujbă pe care El l-ar avea cu El. Toţi profeţii au vorbit despre ceea ce El va face. Ei au vorbit despre aceasta în simboluri. Şi aceasta a trecut drept pe deasupra capetelor lor, şi drept sub restul dintre ei. Vedeţi? Vedeţi? A mers sub unul, şi pe deasupra celuilalt. Vedeţi?
E-256 Pe la vremea în care El a sosit pe scena timpului, oamenii la care El a fost trimis aveau propria lor interpretare despre ceea ce El urma să fie, în propria lor interpretare imaginară.
E-257 Biblia nu s-a schimbat niciodată. Biblia este întotdeauna aceeaşi. Acela este motivul că eu zic, "Scriptura a zis, şi eu stau cu Aceea, 'Biblia este fără interpretare particulară."'
E-258 Astfel, Metodiştilor, Baptiştilor, Penticostalilor, nu încercaţi să puneţi interpretarea voastră la Aceasta, să ziceţi, "Aceasta nu înseamnă Aceea. Aceasta înseamnă asta."
E-259 Aceasta înseamnă tocmai ceea ce Ea zice, întocmai exact. Cineva a zis, "Cum poate aceasta?" Eu nu ştiu cum. Acela nu sînt eu să spun asta. Acesta este Dumnezeu să îngrijească de aceea. El este Acela Care a spus aceasta, nu eu, vedeţi, şi El va purta de grijă de a Lui Propriu.
E-260 Dar acum, dar, acest Mesia a fost profeţit. Profeţii au spus întocmai exact cum va veni El, ce va face El cînd El vine. Dar, propria lor interpretare particulară despre aceasta, printre oameni! Şi cînd El a venit, El a fost într-un fel aşa de simplu, în simplicitate, încît întregul grup al bisericii s-a poticnit de aceasta. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo, acei oameni care au fost învăţaţi...
E-261 Un om nu putea fi un învăţător, un preot, pînă cînd el nu era născut într-o anumită linie, după Levi. Şi, doar gîndiţi-vă, stră-stră-stră-stră-stră-stră-străbunicul lui era un preot, stînd drept în acel Cuvînt, în templu, ziua şi noaptea.
E-262 Ca preotul Catolic sau lucrătorul care este o-o slujbă transmisă, din generaţie, la anumite biserici, şi aşa mai departe, "Stră-stră-străbunicul meu era un episcop Metodist. Bunicul meu era un episcop, şi aşa mai departe." Vedeţi?
E-263 Aceasta tot, a trăit chiar în Cuvînt, dar ei şi-au format propriul lor fel din acesta. Şi copiii lor au acceptat aceasta în aşa fel cum i-au învăţat părinţii. Pînă cînd, părinţii au învăţat aceasta deviat de la calea adevărată, şi ei au făcut o astfel de organizaţie din ea, încît, cînd Duhul a încercat să prezinte Adevărul, ei nu l-au putut primi.
E-264 Şi acela este acelaşi lucru astăzi. Eu nu vreau să fiu dur, dar aceasta este adevărat. Acesta este acelaşi lucru astăzi. Ei îl !ac aşa-aşa complicat, şi-şi în alt fel. Ei învaţă a lor... Întocmai cum s-a spus, "Dumnezeu nu are ceva nepoţi." Voi ştiţi asta? Dumnezeu are fii, şi El are fiice, dar nu nepoţi şi nepoate. Fiecare Aom trebuie să plătească acelaşi preţ şi să vină pe aceeaşi cale. Întocmai cum a făcut tatăl tău, aşa trebuie şi tu.
E-265 Acum, astfel, El era aşa de simplu. Cînd acest Mesia... Pentru patru mii de ani, fiecare profet a vorbit despre El; David a cîntat despre El, şi toţi în jos pe parcurs. Şi cînd El a venit, oamenii îşi aveau propriile lor idei acumulate, ce trebuie El să facă, cum urma El să facă. Cum era totul explicat, desenat pe grafice şi fiecare lucru, încît, cînd El a venit în acel fel real simplu, aceasta doar-aceasta doar le-a ruinat teologia lor. Vedeţi, ei nu au ştiut aceasta.
E-266 El a venit în acord cu CuvîntuL Acum, voi credeţi că Dumnezeu a vorbit prin profeţi, că acel Mesia va veni într-un anumit fel? Este destul de rău că noi nu avem cam o altă oră ca noi să putem merge prin aceea şi să explicăm cum era aceasta. Vedeţi? Noi toţi ştim cum era, deşi, cei mai mulţi dintre noi. Cum a zis Dumnezeu că va veni El, şi cum că, "Tu, Betleeme din Iudea, nu eşti cea mai neînsemnată dintre..." Şi totul în jos pe acolo, şi cum va face El, şi ce va face El. Înţelegeţi?
E-267 Şi, totuşi, El era aşa de simplu! Încît, acei mari cărturari au avut aceasta aşa de amestecat, încît ei au pierdut-o. Dar, voi ştiţi că Isus nu a venit contrar cu Cuvîntul. El a venit în acord cu Cuvîntul, dar contrar cu interpretarea lor. Înţelegeţi? El a învăţat lucruri care erau împotriva instruirii lor ecleziastice despre El.
E-268 Acum, ei au zis, acum, de exemplu, "Cînd vine Mesia, cu certitudine, El va veni sus la templu şi va zice, 'Caiafa,' sau oricare este marele preot, 'Eu am ajuns.' El va veni cu un salut de zece milioane de Îngeri. Dumnezeu va zice, 'În regulă, băieţi, jos acolo, voi sînteţi într-adevăr o-o biserică puternică. Voi sînteţi poporul Meu. Eu am să întorc manivela aici şi să las jos coridoarele Cerului. Eu vă trimit pe Mesia, în dimineaţa aceasta. Eu voi lăsa să aterizeze drept acolo afară în curte, şi tot poporul să meargă în jur.' Zice, 'Doctor Aşa-şi-aşa, tu şi Doctor Aşa-şi-aşa, voi toţi puteţi sta în frunte, să-L salutaţi primii, vedeţi voi.'"
E-269 Acum aceasta-i probabil ceva cum ei se gîndesc astăzi. Acum, eu ştiu că este puţin... Aceasta sună puţin nechibzuit. Dar eu nu... Eu încerc să fac o remarcă.
E-270 "Şi-şi, acolo, acesta este felul în care urmează să fie. Şi dacă acesta nu vine în felul acela, aceasta nu este corect; acesta este un anticrist. Vedeţi? Dacă acesta nu vine tocmai în felul acela, acesta este un anticrist, voi vedeţi, aşa că aceasta nu va fi. Şi astfel, atunci, acolo va fi un... Atunci, următorul lucru care vine jos, va fi cam un salut de zece milioane de Îngeri, cu orchestrele lor. Şi ei vor ateriza acolo afară în curte, unde a zidit Solomon templul, şi, oh, totul în sus şi-n jos pe aici, acest loc sfînt unde au murit sfinţi şi înţelepţi, şi aşa mai departe!"
E-271 "Da," Isus a zis, "voi făţarnicilor! Voi fii ai Diavolului!" A zis, "Voi împodobiţi mormintele profeţilor, iar părinţii voştri i¬au pus acolo." Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Vedeţi? "Cîţi oameni neprihăniţi şi profeţi au fost trimişi la voi, şi totuşi voi i-aţi ucis pe fiecare din ei!" Vedeţi? Dar ce va numi El "neprihănit" atunci? Ceea ce ei numesc, "fanatici şi capricioşi." Da.
Acolo, ei credeau că acesta va veni în felul acela.
E-272 Dar, cînd, El a venit într-un grajd, născut din o-o fecioară, cu doar un tîmplar obişnuit ca un tată susţinător, şi o-o fată, micuţă necunoscută. Vedeţi, nu fiica marelui preot, sau ce altceva. El-El vine ca... dintr-o micuţă doamnă care a locuit jos în-în micuţul, vechiul ţinut rău numit Nazaret. Şi doar un văduv simplu; nevasta lui era moartă. El avea ceva copii; Iosif. Şi-şi ea era logodită. Şi atunci El a venit cu un nume negru, de la început. Ei au zis că El a fost născut ilegitim. Oh, Doamne!
E-273 Asta le-a lovit lustrul lor prea tare. Vedeţi? Etica lor educaţională nu putea să înghită asta. Interpretarea lor despre Scripturi nu cunoştea nimic despre asta, dar totuşi aceasta era AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Oh, Doamne!
E-274 Mă cutremură, să gîndesc aceasta, şi să văd că acelaşi lucru se întîmplă din nou. Dumnezeu nu se poate schimba.
E-275 Este deja doisprezece. Vreţi voi doar... Să mă opresc, sau doar... [Adunarea zice, "Nu. Mergi înainte." – Ed.] Vă mulţumesc. Doar şedeţi liniştiţi doar un picuţ, vedeţi. ["Continuă drept înainte."] Acum, aceasta este, eu pun temelie aici pentru un Mesaj care vine, vedeţi. Şi eu voi încerca să vă las afară repede, poate în următoarele zece sau cincisprezece minute, dacă noi putem. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
E-276 Observaţi, acum, aceasta este aşa de simplu, încît aceasta-aceasta- aceasta doar a omis semnul, pentru ei. Dar aceasta a lovit semnul lui Dumnezeu. Vedeţi, aceasta a lovit Cuvîntul. El a venit exact întocmai în felul în care El a zis. Dar, ei, interpretarea lor despre aceasta era greşită. Interpretarea despre izbăvitorul în timpul lui Moise era greşită. Înterpretarea în timpul lui Noe era greşită, vedeţi, însă Dumnezeu vine conform cu Cuvîntul Lui.
E-277 Şi apoi a venit Isus, şi El-şi El a învăţat lucruri care erau contrar. "Dacă Tu eşti Mesia, fă cutare-şi-cutare," vedeţi voi. "Dacă Tu eşti, coboară de pe cruce şi arată-ne aceasta acum." Vedeţi? Dar Dumnezeu nu se dă în spectacol pentru oameni. Dumnezeu face doar lucrurile care-i place şi sînt drepte.
E-278 Ei se gîndeau că Unul ca acesta cu certitudine va trebui să vină cu un mare salut al Îngerilor. Dar El a venit printr-un grajd. Şi, pentru propriile lor etici şlefuite, aceasta era ridicol pentru o fiinţă umană obişnuită să gîndească că Atotputernicul Dumnezeu, marele Iehova puternic, Care a posedat pămîntul şi a creat întregul lucru, nu putea să aranjeze un loc pentru Propriul Lui Copil să fie născut, mai bun decît ceva grajd de vaci peste o grămadă de balegă. Cum putea acolo... Vedeţi?
E-279 Ce era aceasta? Dumnezeu în simplicitate. Aceea este ceea ce L-a făcut aşa măreţ. Vedeţi, etica de educaţie nu poate să se micşoreze pe ea însăşi în felul acesta; vedeţi, ea nu poate să suporte asta. Dar Dumnezeu este aşa de mare încît El s-a adus pe Sine jos la aceea, nici măcar o haină să îmbrace pe Propriul Lui Copil. Gîndiţi-vă la asta! Şi lumea... Acolo nu era loc în han. Iar El a mers într-un grajd de vaci, o micuţă-o micuţă margine, ca o-o grotă micuţă, înapoi în marginea unui deal. Şi acolo pe patul de paie a venit Fiul lui Dumnezeu. Oh, aceea era cu totul diferit de la a întîlni sus acolo...
E-280 Iar mama Lui urma să fie mamă. Ea a fost găsită de a fi mamă, oh, cu lunile înainte ca ei să fi fost măcar logodiţi ca să fie căsătoriţi... sau chiar căsătoriţi. Înţelegeţi? Ea urma să fie mamă. Şi oamenii au văzut aceasta, şi ei ştiau că aceasta era în felul acesta. Şi, Maria, în inima ei, ea ştia ce se petrecea.
E-281 Iar Iosif nu înţelegea. Dar Îngerul Domnului a venit la el noaptea, zicînd, "Iosif, tu eşti un fiu al lui David. Nu-ţi fie teamă să iei la tine pe Maria nevasta ta, căci aceea nu este nimic rău, ci aceea este de la Duhul Sfînt." Aceea a stabilit-o. Omul, Iosif, cu o aşa legătură cu Dumnezeu, încît Dumnezeu putea să-i vorbească.
E-282 Însă astăzi noi avem jachetele noastre ecleziastice aşa strînse în jurul nostru încît nimic nu ne poate vorbi, în afară de grupul ecleziastic la care noi aparţinem. Eu nu vreau să devin aspru sau radical, A aşa că eu voi lăsa aceasta în pace chiar acolo. Observaţi. Însă voi înţelegeţi ce vreau eu să spun. Observaţi.
E-283 Un grajd era ridicol, pentru ei, cei şlefuiţi. Noi nici măcar nu avem nici o mărturie unde a participat El vreodată la o zi de şcoală; şi totuşi, la vîrsta de doisprezece ani, un băiat simplu a uluit pe preoţi în templu, prin învăţătura Lui. Oh, Doamne! Ce era aceasta? Dumnezeu ascunzîndu-Se... ? ... Eu mă simt destul de religios chiar acum. Dumnezeu ascunzîndu¬Se într-un grajd. Dumnezeu ascunzîndu-Se într-un Copil mic. Vedeţi? Priviţi, aceasta urmează să expună, după o vreme, totuşi, vedeţi. El trebuia.
E-284 Cînd El a mers pe străzi, părinţii, fără îndoială, vorbeau şi ziceau, "Nu te juca cu Copilul acela. Să nu ai nimic de a face cu El. Mama lui nu este nimic decît o prostituată ordinară, vezi. Şi, tata şi mama, Pruncul a fost născut... Înainte ca ei să fie de fapt căsătoriţi, ea urma să fie mamă. Să nu ai nimic de a face cu acesta."
E-285 Ce gîndea Maria! Dar, cu totul, nu conta ce gîndeau cei dinafară, ea chibzuia la toate aceste lucruri. Ei au ascuns aceasta în inima lor. Ei ştiau. Ei nu puteau să spună nimic rău împotriva acestuia.
E-286 Dumnezeu vorbeşte către omul Lui, uneori, zice, "Stai în pace. Nu spune nimic despre aceasta."
E-287 Eu am avut oameni în adunarea mea zicînd, "Păi, dacă tu eşti un slujitor al lui Cristos, tu ştii că aceasta se petrece acolo."
E-288 Sigur, eu ştiam că aceasta se petrecea. Dar atunci ce o să faci tu cînd El zice, "Stai în pace. Nu spune nimic despre aceasta"?
E-289 Am luat cîţiva oameni ziua trecută, şi le-am arătat, pe o carte. "Ceva a vorbit, cu ani în urmă," am zis.
A zis, "Păi, eu nu am putut înţelege aceasta."
E-290 Am zis, "Tu vezi acolo?" Aici era aceasta, înapoi aici, am avut-o cu dată şi fiecare lucru, cînd aceasta s-a întîmplat în urmă acolo. Mulţi oameni au văzut aceasta pe carte acolo. Am zis, "Aceasta se va împlini că asta va face în felul acesta şi felul acela."
E-291 A zis, "Păi, de ce nu spui tu ceva despre aceasta?" Aceasta ar cau-... Aceasta trebuia să fie în felul acela. Înţelegeţi?
E-292 Iar Iosif ştia diferit. El ştia la Cine aparţinea acel Bebeluş. Maria ştia la Cine aparţinea Acesta. Isus ştia Cine era Tatăl Lui. Ce a zis El? "Eu trebuie să fiu la lucrul Tatălui Meu." Nu să taie în lemn şi-şi să facă o uşă; ci la lucrul Tatălui Său. Amin. A spus asta către mama Lui, "Nu poţi tu înţelege asta, că Eu, este timpul ca Eu să fiu la lucrul Tatălui Meu?"
E-293 Acum, ei se gîndeau, "Acest micuţ Copil smintit..." Orice copil nelegitim este un fel de lucru ciudat, curios, oricum. Şi iată-vă acolo, vedeţi, dar, Dumnezeu ascunzîndu-se pe Sine. Ascultaţi. Dumnezeu ascunzîndu-se pe Sine în ceea ce se credea, de către lume, ca, "Murdărie, stricăciune, ilegitim."
E-294 Priviţi, Dumnezeu se ascunde pe Sine în putrezirea unei seminţe moarte, ca să producă viaţă. Vedeţi? Pricepeţi voi aceasta? [Adunarea, "Amin."]
E-295 Dumnezeu se ascunde pe Sine într-o simplă, micuţă spălătoreasă. Sau un om obişnuit cu mîncarea sub braţul lui, îşi sărută soţia şi copiii la revedere, şi merge acolo afară, şi poate se ascunde pe Sine în omul acela să facă ceva despre care arhiepiscopul nu ar şti nimic. Înţelegeţi? Voi nu-L auziţi suflînd din cornuri şi să-l trimită afară. El, Dumnezeu, obţine doar slavă, asta-i tot. Cei simpli aud aceasta şi sînt bucuroşi, vedeţi.
E-296 Acum, Dumnezeu s-a ascuns pe Sine în simplicitatea unui Bebeluş, ascunzîndu-se pe Sine în simplicitatea unei-unei familii obişnuite. Dumnezeu! Şi ecleziasticii, şi oamenii mari, raţiunea, geniul, şi-şi toţi dintre ei, şi Irozii, şi aşa mai departe, din ziua aceea, şi Neroii, şi ei toţi au omis aceasta. Dumnezeu ascunzîndu-se în simplicitate.
E-297 Acum, repede. Ioan Botezătorul, în Isaia 40. Noi am putea să luăm aceasta dacă voi vreţi. Maleahi 3. Toţi, da, voi notaţi aceasta jos dacă vreţi. Isaia 40, toţi, voi ştiţi, vorbind pace către... după cum este. Poate eu... Aceasta ar putea să fie bine ca eu-eu-eu să citesc aceasta chiar aici, dacă voi aveţi¬voi aveţi aşa mult timp. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să facem aceasta, doar pentru un minut. Noi vom întoarce aici în Cartea lui Isaia, capitolul al 40-lea, şi-şi citim aici şi doar să vedem ce zice el despre aceasta acum. Uitaţi-vă aici, "Mîngîiaţi, mîngîiaţi pe poporul meu." Acum, amintiţi-vă, aceasta era şapte sute doisprezece ani. Uitaţi-vă la titlu acolo, vedeţi. Şapte sute doisprezece ani înainte ca el să fie născut, aici este un profet vorbind despre el.
Mîngîiaţi, mîngîiaţi pe poporul meu, zice DOMNUL. Vorbiţi cuvinte mîngîietoare către Ierusalim, şi plîngeţi-l, căci războiul lui s-a sfîrşit, că nelegiuirea lui a fost iertată: căci el a primit... din mîna DOMNULUI dublu pentru toate dintre păcatele lui.
Glasul celui ce... strigă în pustie, Pregătiţi calea DOMNULUI, îndreptaţi-i cărarea în deşert, un drum pentru Dumnezeul nostru.
Şi fiecare vale va fi înălţată, şi fiecare munte şi deal vor fi aplecate: şi cele strîmbe vor fi făcute drepte, şi cele zgronţuroase... vor fi făcute netede:
E-298 Oh, Doamne, Doamne! Ce om trebuia să fie acela! Vedeţi? Acum întoarceţi acolo la Maleahi, cu mine, ultima Carte din... ultimul dintre profeţii din Vechiul Testament. Acum, în Maleahi, ascultaţi aici. Maleahi preia aceasta, întocmai la timpul sfîrşitului, aşa că voi fiţi siguri să nu uitaţi aceasta. Maleahi, capitolul al treilea.
Iată, Eu voi trimite pe mesagerul Meu, şi el va pregăti calea înaintea Mea: şi Domnul, pe care îl căutaţi, va veni dintr-o dată la templul Lui, chiar mesagerul legămîntului, în care vă desfătaţi: iată, el va veni, zice DOMNUL oştirilor.
E-299 Încă vorbind despre Ioan, "Trimit pe mesagerul Meu înaintea Mea, să pregătească calea." Isus a vorbit despre aceasta, în Matei 11:10, a zis:
Dacă voi puteţi primi aceasta, acela este despre care s-a vorbit, Iată, Eu trimit pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, ...
E-300 Vedeţi? Asta-i adevărat. Acum, cum au vorbit toate acestea! Cînd, a fost de şapte sute de ani, că acolo urma să fie un premergător să vină înaintea lui Mesia. Dar cînd el a venit pe scenă, în aşa simplicitate, ei l-au omis. Ei l-au omis.
E-301 Amintiţi-vă, că el era fiul unui preot. Păi, priviţi cît de ridicol era aceea pentru el să nu urmeze funcţia tatălui său, să meargă înapoi la seminar. Dar slujba lui era prea importantă. La vîrsta de nouă ani, el a mers în pustie. Şi el a ieşit, predicînd. Ei au pierdut aceasta. El era aşa de simplu, prea simplu, pentru educaţia lor înaltă şlefuită să creadă pe aşa unul. Ei se gîndeau, cînd acest om a venit...
E-302 Cum este cu, "Toate locurile înalte vor fi coborîte, toate locurile joase vor fi înălţate, toate locurile zgronţuroase vor fi netezite"? David a văzut aceasta, şi a zis, "Munţii au sărit ca berbecii micuţi, şi frunzele au dat din palme." [Fratele Branham îşi bate palmele împreună de cîteva ori – Ed.]
E-303 Ce? S-a întîmplat aceasta? Un bătrîn cu perciuni în felul acesta, fără nici o educaţie, cu o bucată de piele de oaie înfăşurată în jurul lui, a ieşit împiedecîndu-se din pustia din Iudea, zicînd, "Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape. Şi voi grămadă de şerpi, nu vă gîndiţi să ziceţi, 'Eu aparţin de o anumită organizaţie.' Dumnezeu este în stare ca din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Doamne!
"Păi, acela nu este el acolo. Noi ştim că acela nu este el."
E-304 Dar acesta era el! Vedeţi, el făcea cărarea curată. Vedeţi? Acolo este cînd locurile zgronţuroase au fost făcute netede. Acolo este unde locurile înalte au fost aduse jos. "Nu vă gîndiţi că voi aveţi pe Abraham ca tatăl vostru. Nu începeţi să-mi spuneţi mie felul acela de lucruri, pentru că Dumnezeu este în stare ca din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Locurile înalte au fost coborîte. Oh, Doamne! Asta este. Da. Vedeţi diferenţa? El a zis că aceasta este ceea ce va lua loc.
E-305 Şi cînd ei au venit, ei gîndeau, oh, Doamne, ei erau doar gata să-l primească, dacă el venea la propria lor organizaţie. Dar pentru că... El a venit în felul acesta, într-un fel aşa de simplu. Totuşi, în interpretarea Scripturilor, locurile înalte au fost făcute joase. Ei nu vroiau să accepte aceasta, dar ele au fost.
E-306 Băiete, el i-a barberit. El le-a zgîlţîit pielea de pe ei. A zis, "Voi grămadă de năpîrci! Voi şerpi în iarbă! Eu vă spun, securea a fost aşezată la rădăcina pomului. Şi fiecare pom care nu produce roadele, este tăiat jos şi aruncat în foc. Eu într¬adevăr vă voi boteza în apă, dar acolo vine Unul după mine, Care este mai puternic decît mine; El vă va boteza cu Duhul Sfînt şi cu Foc. Iar vînturătoarea Lui este în mîna Lui. El îşi va curăţi cu desăvîrşire ariile. Şi El va ad-... arde pleava; şi va lua grîul în grînar." Amin.
E-307 Aceea era cînd locurile zgronţuroase au fost făcute netede, vedeţi, dar oamenii nu au priceput aceasta. Dar aceasta este întocmai exact cu Cuvîntul, întocmai exact în felul cum a spus¬o Cuvîntul. Aşa de simplu, încît ei au omis-o. Ei au omis să vadă aceasta.
E-308 Nu fiţi voi aşa de orbi. Vedeţi? Nu fiţi voi aşa de orbi. Aşa că, ascultaţi, acum.
E-309 Ei au pierdut aceasta. El era aşa de simplu, pentru credinţa lor obişnuită despre o astfel de persoană, încît el a pierdut aceasta. Iarăşi, ce era aceasta? Dumnezeu, care este Cuvîntul, ascunzîndu-se în simplicitate; nu un preot cu gulerul lui întors roata, care era deştept, cu educaţie.
E-310 Isus i-a întrebat acelaşi lucru. El a zis, "Ce aţi ieşit să vedeţi?" Cînd ucenicii lui Ioan au venit acolo. A zis, "Ce aţi ieşit să vedeţi? V-aţi dus să vedeţi un om îmbrăcat cu o robă preoţească, voi ştiţi, sau haine moi," a zis El, "acel-acel¬acel-acel fel de predicator?" El a zis, "Voi v-aţi dus să vedeţi aceea?"
E-311 A zis, "Nu. Felul acela sărută pruncii, şi, voi ştiţi, şi îngroapă morţii. Ei, ei nu ştiu nimic despre o sabie cu două mînere pe frontul de bătălie. Ei erau afară acolo cu ceva vorbire intelectuală, la ceva Kiwanis Club sau ceva, voi ştiţi. Ei sînt în regulă acolo. Dar cînd aceasta vine afară acolo la luptă, să întîmpine aceasta, ei nu ştiu nimic despre aceasta. Ei-ei, ei sînt în palatele regilor. Ei se ocupă pe acolo cu acel fel de celebrităţi."
E-312 Dar a zis, "Atunci ce v-aţi dus să vedeţi? V-aţi dus să vedeţi o trestie clătinată de vreun vînt? Un om care putea zice... Cineva zice, 'Tu ştii, tu aparţii de-tu aparţii de Unitarieni; dar dacă tu vei veni aici la Adunarieni, eu îţi spun ce am să fac, noi vom-noi vom face aceasta... 'Eu cred că eu voi face asta.' Uh! O trestie, clătinată? Nu Ioan. Nu, nu. Nu, nu. 'Dacă voi veţi veni, să fiţi un Saducheu şi să nu fiţi un Fariseu, sau ceva, atunci'? Voi nu aţi văzut pe cineva clătinat de vînt; nu Ioan." Nu, domnule, frate; nu el.
E-313 El a zis, "Atunci ce v-aţi dus să vedeţi? Un profet?" Este nevoie de un profet să facă asta, vedeţi. El a zis... Acum, aceea era dovada unui profet, vedeţi, Cuvîntul lui Dumnezeu cu el. Cuvîntul vine la profet. Vedeţi? A zis, "Ce v-aţi dus să vedeţi? Un profet?" A zis, "Da, asta-i adevărat. Dar, Eu vă zic, chiar mai mult decît un profet, pentru că el era."
E-314 De ce era el mai mult decît un profet? El era mesagerul Legămîntului, el sigur era, să facă podul pe cale între lege şi har. El era cheia de boltă, acolo, despre care s-a vorbit.
E-315 El a zis, "Dacă voi puteţi primi aceasta, el este acela despre care a vorbit profetul, 'Iată,' în Maleahi 3, 'Eu voi trimite pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele, vedeţi, şi el va pregăti calea înaintea Mea."' Înţelegeţi? Oh, el era aşa de simplu. Dumnezeu iarăşi ascunzîndu-se în simplicitate.
E-316 Apoi priviţi ce a făcut el. El a predicat un aşa Cristos puternic care venea, "El îşi are vînturătoarea Lui în mîna Lui.
El va... El îşi vîntură calea Lui. Băiete, eu spun, El va curăţii cu desăvîrşire ariile Lui. El va ridica gunoiul, şi-l va mătura afară acolo şi-l va arde, deasemeni. Asta-i adevărat. El va aduna sus grîul şi-l va lua în grînar." Vedeţi, el era inspirat.
E-317 Dar cînd Isus a venit, ei se uitau după... Şi toţi acei apostoli, voi ştiţi, ei se uitau după ceva mare să vină. "Doamne, Doamne! Oh, El vine. Asta este totul ceea ce este. Băiete, El va fi puternic. El îi va azvîrli pe Romani jos de pe faţa pămîntului. Doamne! El îi va face pe Grecii aceia să meargă încoace, şi pe Romani să meargă încolo, cînd El vine."
E-318 Cînd El a venit, un omuleţ umil fiind împins în jur dintr-o parte într-alta. Ce era aceasta? Dumnezeu ascunzîndu-Se în simplicitate. Oh, Doamne!
E-319 Apoi El s-a ridicat la sfîrşitul Mesajului Său, şi a zis, "Cine Mă poate condamna de păcat? Ce a tot spus Biblia că Eu voi face... Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci condamnaţi-Mă. Dar ce au spus Scripturile că Eu voi face, ce Eu nu am făcut?" Păcatul este necredinţă, voi ştiţi. "Cine Mă poate acuza? Dacă Eu scot dracii cu degetele lui Dumnezeu, atunci arătaţi-Mi ce faceţi voi privitor la aceasta." Simplicitate!
E-320 S-a predat pe Sine chiar pînă la moarte! Dar, oh, în acea dimineaţă de Paşti, aleluia, aceea este unde El a curăţit aria. El a măturat afară gunoiul, în regulă, frate. Da, într-adevăr. Iar grîul a fost sigilat în grînar. Zăcînd acolo în pămînt, cu Viaţă Eternă odihnindu-se în acesta, aşteptînd pentru Ziua aceea măreaţă despre care noi o să vorbim, Venirea Domnului, cînd acea viaţă va veni la Viaţă; iar noi vom învia în înviere, vom fi apucaţi cu El în aer, şi vom fi adunaţi în Grînar. Iar gunoiul va fi ars acolo; pleava care este înfăşurată în jur, şi a încercat să-l tragă pe Acesta încoace şi încolo, va arde cu foc nepotolit. Amin. Oh, nu este El minunat! [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-321 Ei L-au omis, Dumnezeu în simplicitate. De ce? De ce? El nici măcar nu a predicat în termeni ecleziastici. El niciodată. El niciodată nu a predicat ca un predicator. Vedeţi? El a predicat ca un... El a folosit termenii simplicităţii lui Dumnezeu, termeni ca "securea este aşezată," termeni de "pomul," termeni de "şerpi." Nu ceva învăţător de seminar, ca în ecleziasticii din ziua aceea, ca un Doctor în Divinitate, Doctor Aşa-şi-aşa. El nu a făcut asta. El a predicat ca un om al pădurii acolo afară pe undeva. El a vorbit despre securi, şi pomi, şi şerpi, şi lucruri ca acelea, şi grîu, şi grînare, şi fiecare lucru ca acela. El ar fi considerat, astăzi, eu presupun, un predicator de cutie de săpun. Eu mă gîndesc că El a fost numit un "predicator de butuc" în ziua aceea, stînd pe un butuc jos acolo lîngă Iordan. Prob-... Dumnezeu în simplicitate, ascunzîndu-se de înţelepciunea lumii.
E-322 Acum haideţi să aflăm. Isus a zis, "Eu Îţi mulţumesc, Tată, că Tu ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi ai lumii, şi o să le descoperi la prunci care vor învăţa." Vedeţi? Dumnezeu ascunzîndu-se în simplicitate, în Cristos. Dumnezeu ascunzîndu-se în simplicitate, în Ioan. Vedeţi? Doar... Vedeţi, El-El era... Doar gîndiţi-vă la aceasta, Dumnezeu în simplicitate, ascunzîndu-Se de înţelepciunea lumii.
E-323 Acum noi vom încheia, doar într-un minut, sau două, pentru că eu nu vreau să vă mai ţin.
E-324 Priviţi, să ne oprim doar un minut, ceva personal. Gîndiţi¬vă la o zi în care noi trăim, să încheiem aceasta acum. Gîndiţi¬vă la ziua în care noi trăim, cînd Dumnezeu vine jos într-un loc micuţ vechi umilit în care noi locuim, vindecînd pe bolnavi. Şi cei bogaţi, şi cei trufaşi, şi cei cu şcoală înaltă, "Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină."
E-325 Vă reamintiţi Mesajul pe care eu l-am predicat chiar vizavi de această bucată de teren aici, în dimineaţa în care am plecat, despre David şi Goliat?
E-326 A zis, "Cum ai să întîmpini tu o lume educată afară acolo, Frate Branham, cu toată Aceasta?"
E-327 Am zis, "Eu nu pot face nimic despre cum am să întîrnpin aceasta. Dumnezeu a zis, 'Du-te."' Vedeţi? Asta-i tot, vedeţi. Acesta este Cuvîntul Lui. El L-a promis. Ora este aici.
E-328 Cînd Îngerul acela, pe care voi îl vedeţi în fotografia aceea acolo, a venit jos pe rîu acolo jos în ziua aceea, cu treizeci de ani în urmă va fi în Iunie care vine, sau treizeci şi trei de ani în urmă, adică, acest Iunie ce vine; şi a zis, "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte," înaintea a cinci mii de oameni sau mai mult, "a venit ceasul cînd Mesajul tău va colinda lumea."
E-329 Vă reamintiţi critica, dacă era vreunul dintre voi acolo. Eu presupun, Roy Slaughter, sau unul dintre ei care şed aici, şi-ar putea aminti ziua; sau careva, D-na Spencer, sau-sau oricare ar fi careva dintre oamenii în vîrstă aici care ar-ar şti, vedeţi; George Wright, sau careva din ei, vedeţi, ştiu asta, cum era aceasta. Dar nu a făcut El aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] El a făcut-o.
E-330 Şi apoi printre ei, cînd ei au respins, şi au zis, "Aceasta este doar o vindecare mintală." Şi Dumnezeu s-a întors drept înapoi în jur şi a trimis un bătrîn, oposum prost acolo, şi a fost vindecat prin Puterea lui Dumnezeu.
E-331 Lyle Wood şi Banks, cînd noi şedeam acolo jos, şi cunosc Adevărul adeverit a lui Dumnezeu. Cînd, un micuţ, vîrcolac de mult mort, peşte, zăcînd pe apă. Şi Duhul Sfînt a vorbit, cu o zi înainte, că El urma să le arate Slava Lui şi să facă ceva cu acesta. Şi acolo în dimineaţa aceea, stînd acolo, şi Duhul Sfînt a coborît în barca aceea, şi eu m-am ridicat sus şi am vorbit către peştele acela. Şi el zăcea pe apă, mort, pentru o jumătate de oră; branhiile şi măruntaiele lui trase afară din gură. Acesta a venit la viaţă, şi a înotat departe aşa de bine ca oricare alt peşte. Ce este aceasta? Dumnezeu ascunzîndu-Se în simplicitate.
E-332 Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham. Dumnezeu este în stare să vindece un oposum, sau un peşte, sau orice lucru. Dacă El va aduce Mesajul Lui înainte, şi oamenii nu-L vor crede, Dumnezeu poate să ridice un oposum să creadă Aceasta. Aleluia! Dumnezeu poate învia un peşte mort. El poate învia un oposum mort. El poate. El poate să facă orice vrea El să facă.
E-333 Ce mustrare către această generaţie! Cînd ei se poticnesc peste Acesta, şi se ceartă despre Acesta, şi, "Tu nu ai făcut asta şi nu ai făcut aceea." Şi Dumnezeu a trimis înăuntru un simplu animal. Vedeţi? Ce mustrare! Ce era aceasta? Dumnezeu în simplicitate, vedeţi, arătîndu-se pe Sine de a fi mare, oh, Doamne, mustră pe aceşti oameni din această generaţie, de necredinţa lor.
E-334 Acum, ei gîndesc acum aşa cum întotdeauna au gîndit, că aceasta trebuie făcut în felul lor propriu. "Acum, dacă există un astfel de lucru ca vindecare Divină..." Cum, un om Catolic mi-a spus asta. Un om, seara trecută, mi-a spus despre aceea. Voi ştiţi despre aceasta. A zis... Acest Ayers, pe care am mers să-l văd privitor la băiatul lui acolo la Houston, el a zis-el a zis, "Păi, acum, dacă-dacă acela era un dar de la Dumnezeu, acesta ar fi trebuit să vină în biserica Catolică." Voi vedeţi? Vedeţi? Da, Metodiştii gîndeau că Acesta ar fi trebuit să vină în biserica lor. Iar Penticostalii se gîndeau că Acesta ar fi trebuit să vină la biserica lor. Dar Acesta nu a venit în nici una din ele.
E-335 Acesta a venit în Puterea învierii lui Isus Cristos manifestîndu-se pe Sine. Asta-i adevărat. Sigur, El o face. Da. Doar priviţi Aceasta. Nu lăsaţi ca Acesta să treacă de la voi. Ţineţi-L sub a voastră-a voastră inimă, şi amintiţi-L. Chibzuiţi asupra Lui acolo.
E-336 El trebuie să vină în felul lor propriu, pentru a lor, de la propria lor denominaţiune. "Şi dacă nu face asta, acesta nu este El, vedeţi. Aceasta este doar psihologie, sau aceasta este Diavolul. Acesta este un-acesta este un... Acesta nu este Dumnezeu. Deoarece, dacă acesta era Dumnezeu, El ar fi trebuit să vină," în felul lor propriu, voi vedeţi, "În felul în care Îl avem interpretat."
E-337 Acela este felul în care Isus trebuia să vină la Farisei. Aceasta trebuia să fie în felul acela. Vedeţi? Dacă a lor... Dacă Dumnezeu urma să-să trimită un-un Mesia, ei aveau tot aceasta interpretat doar cum trebuie El să fie. Şi deoarece El a venit altfel, atunci, "Acesta nu era Mesia. El era ceva ilegitim. El era un Beelzebub." Dar acesta era Dumnezeu ascuns în simplicitate.
E-338 Premergătorul trebuie să fie un anumit om educat pe care a lor... Păi, unul, fără îndoială... Fiecare zi, fiecare an cînd ei, da, au ordinat predicatorii lor şi i-au trimis afară ca misionari, să facă prozeliţi şi să-i aducă înăuntru; fiecare se gîndea, "Acesta va fi acel premergător care apare." Dar Dumnezeu l-a crescut afară din pustie unde nu exista deloc seminar, vedeţi, şi lucruri ca acestea. Vedeţi? Dumnezeu ascunzîndu-Se în umilinţă şi în simplicitate.
E-339 Dar acum aşteptaţi. În încheiere, noi zicem aceasta. Dar a respinge Mesajul simplu al lui Dumnezeu; să-să-să respingi pe Acesta, felul simplu al lui Dumnezeu, este să fii nimicit Etern. Acum, asta este cît de mult... Noi vorbim cît de simplu este Acesta, şi oamenii gîndesc, păi, ei pot să rîdă la Acesta, şi să fugă peste El, şi să-L trateze în orice fel vor ei, dar aceasta este separare Eternă de Dumnezeu.
E-340 Acei care au murit în zilele lui Noe, şi nu au ascultat de mesajul lui, ei au pierit. Şi Isus a mers şi le-a predicat în lanţurile întunericului, în moartea Lui, înainte ca El să învie. Şi El a mers la iad, şi a predicat la duhurile care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare a zilelor lui Noe; în timp ce era un mesaj simplu al lui Dumnezeu, printr-un om simplu, a fost predicat. El a mers. El a zis, "Noe a predicat că Eu o să fiu aici, şi Eu sînt aici." Asta-i adevărat. Vedeţi?
E-341 Acei care au omis să asculte la mesajul acelui profet, Moise acolo afară în pustie, pe care el l-a primit de la Dumnezeu, potrivit adeverit printr-un Stîlp de Foc, şi a fost condus afară în pustie. Şi apoi să încerce să ridice şi să facă o organizaţie prin acesta, şi ei au pierit şi au murit în pustie, fiecare din ei; afară de doi bărbaţi, Iosua şi Caleb.
E-342 Şi acolo, Fariseii erau aşa de orbi că ei nu puteau să vadă asta, aşa că ei au privit înapoi şi au zis, "Părinţii noştri au mîncat mană, au mîncat mană în pustie."
E-343 Şi Isus a zis, "Şi ei sînt, fiecare, morţi." Ei au văzut Slava lui Dumnezeu. Ei au umblat în Lumina din... Ei au umblat în Lumină. Ei au umblat în Lumina Stîlpului de Foc. Ei au umblat în Prezenţa puterii Lui. Ei au umblat prin locurile pe care Duhul Sfînt le-a făcut pentru ei să umble. Ei au mîncat mana care a căzut din Cer, pe care Dumnezeu a rînduit-o. Şi, pierduţi, şi au mers în iad. "Ei sînt, fiecare, morţi." Dacă voi scoateţi acel Cuvînt, aceasta este "separare Eternă" de la Prezenţa lui Dumnezeu. "Ei sînt, fiecare, morţi." Vedeţi?
E-344 Fiecare care l-a refuzat pe Isus este pierdut. Înţelegeţi ce spun eu? Să refuzi acea simplicitate a lui Dumnezeu! Aceasta nu este doar ceva... Voi ziceţi, "Păi, am făcut o greşeală." Tu nu o faci în felul acela. Dumnezeu nu o primeşte în felul acela. Tu pieri, Etern. Noi mai bine să ne gîndim despre ceva. Acum, aceasta trebuie să fie potrivit identificat de Dumnezeu, vedeţi, şi atunci, dacă aceasta este, acesta este Cuvîntul Lui. Vedeţi? Oh! Ca acei care l-au respins pe Moise, respins pe Ilie, respins pe Ioan, respins pe Isus, din zilele lor.
E-345 Aici, lăsaţi-mă să vă spun doar un lucru micuţ. Şi, atunci, eu sper că nu rănesc prea mult. Dar, priviţi. Ziua trecută am fost chemat la Houston, Texas, să încerc să obţin o graţiere. Prin a strînge cîţiva oameni laolaltă, să predic un mesaj, şi să fac pe oameni acolo să semneze o graţiere a-a acestui băiat tînăr şi fată tînără. Voi ştiţi că ei au ajuns în necazul acela. Eu presupun că voi aţi citit despre aceasta în ziar. Şi acela era fiul vitreg al D-lui Ayers.
E-346 Şi D-ul Ayers este acela care a luat fotografia cu Îngerul Domnului, pe care voi o vedeţi drept acolo. Un Romano Catolic; iar soţia lui era Evreică. Şi el s-a căsătorit cu această fată Evreică. Ei nu vorbeau religie unul cu altul, şi aşa mai departe, în felul acesta. Şi Ted Kipperman, care era de asemenea cu el în afaceri, aveau Douglas Studios.
E-347 Şi cînd el a venit acolo, unde D-ul Best, Dr. Best, biserica Baptistă, şi-a ţinut pumnul sub nasul Fratelui Bosworth, şi l-a scuturat, şi a zis, "Acum ia-mi fotografia, făcînd asta." A zis, "Eu am să iau pielea acelui om bătrîn şi am să o atîrn în camera mea de studiu, ca un memorial al vindecării Divine."
E-348 Şi înainte ca eu să merg la Houston, Texas, Domnul Dumnezeu mi-a spus să merg acolo. Iar eu eram acolo în Numele Domnului. Şi voi toţi ştiţi dezbaterea şi lucrurile care s-au ivit. Voi aţi citit aceasta în cărţi, şi aşa mai departe. Şi acolo era acesta. Şi în seara aceea... Am încercat numai să umblu umilit.
E-349 "Păi," ei au zis, "Ei sînt o grămadă de nătîngi." Dr. Best a zis, "Ei nu sînt nimic decît o grămadă de nătîngi." A zis, "Nu există astfel de oameni să creadă în vindecare Divină, lucruri de felul acesta. Aceasta este o grămadă de rumoare." Ei nu ştiau că acesta era Dumnezeu în simplicitate. "Păi," a zis, "Omul nici măcar nu are o educaţie de şcoală elementară."
E-350 El era cizelat cu toate gradele de şcoli pe care el le putea, încît el se gîndea că el putea să-l înăbuşe pe Fratele Bosworth, oricum. Dar cînd s-a ajuns la Cuvînt, el nu era nici o zecime pe măsură pentru el. Vedeţi? Iar Fratele Bosworth ştia unde stătea el. Mulţi dintre ai lui, şezînd chiar aici, au fost la dezbatere. Şi acolo era aceasta.
E-351 Atunci el doar a împroşcat către noi, zicînd că noi sîntem o grămadă de nătîngi. A zis, "Oamenii cu o gîndire decentă nici măcar nu cred aceasta."
E-352 Fratele Bosworth a zis, "Doar un moment." El a zis, "Cîţi oameni din acest oraş," din cam treizeci de mii în seara aceea, şezînd printre noi în felul acesta, "Cîţi oameni din acest oraş de aici, care merg la aceste mari, biserici Baptiste fine, pot dovedi prin declaraţie de la doctor că ei au fost vindecaţi prin Puterea lui Dumnezeu de cînd Fratele Branham este în oraş, să se ridice sus." Şi s-au ridicat sus trei sute. "Cum îi cu asta?" Acolo era aceasta. Dumnezeu se ascundea în simplicitate. Apoi el a zis, "Frate..."
E-353 El a zis, "Aduceţi înainte pe vindecătorul Divin. Lăsaţi-mă să-l văd că hipnotizează pe cineva, apoi lăsaţi-mă să mă uit la ei de azi într-un an." Iar Ted Kip-...
E-354 Şi Ayers acolo, tocmai acela care a luat fotografia, a zis, "D-ul Branham nu este nimic decît un hipnotizor. Eu am văzut o femeie, care avea o guşă pe grumazul ei, cam aşa, şi," a zis, "el a hipnotizat pe femeia aceea. Ziua următoare am discutat cu ea, şi ea nu avea nici o guşă." A zis, "Omul a hipnotizat-o." Şi, oh, el doar şi-a bătut joc de mine. A zis că eu se cuvenea să fiu alungat afară din oraş, şi el se cuvine să fie acela care să o facă, vedeţi, şi toate de felul acesta. Mari titluri în prima pagină din Houston Chronicle.
E-355 Eu nu am spus un cuvînt. Eu eram acolo să fac lucrul Tatălui meu, şi aceea era totul; să stau cu acel Cuvînt. El m-a trimis acolo, şi aceasta este treaba Lui.
E-356 În seara aceea cînd eu am păşit acolo jos, am zis, "Eu-eu¬-eu-eu nu sînt vindecător Divin. Eu nu sînt. Dacă cineva spune asta," am zis, "ei sînt greşiţi." Şi am zis, "Eu nu vreau să fiu numit un vindecător Divin." Am zis, "Dacă Dr. Best de aici predică salvare, atunci el nu ar vrea să fie numit Salvator Divin." Şi am zis, "Atunci, eu predic vindecarea Divină, eu nu vreau să fiu numit vindecător Divin. Dar el zice că el nu este un Salvator Divin; cu certitudine, el nu este. Nici eu nu sînt un vindecător Divin. Dar, 'Prin rănile Lui noi am fost vindecaţi,' eu arăt spre Aceea." Vedeţi?
Şi astfel, el, "Nonsens!" Voi ştiţi, a mers în jur.
E-357 Şi am zis, "Însă dacă Prezenţa şi acest dar al lui Dumnezeu, acest Inger al Domnului, dacă Acela este în chestiune, Acela poate fi dovedit." Cam la timpul acela, aici a venit ea, învîrtindu-se în jos. A zis, "Nu este nevoie să vorbeşti acum. El deja a vorbit pentru mine." Şi am păşit afară.
E-358 Şi am mers în Houston, acel oraş mare, unul dintre cele mai frumoase oraşe care există în ţară, oriunde. Cînd am păşit acolo înăuntru, zilele trecute, era o dizgraţie să privesc la acel oraş. Străzile erau murdare. Contoarele din acel loc, drept în jos pe Texas Avenue; şi am mers în Rice Hotel, unde obişnuiau să stea stelele de cinema, şi am mers jos acolo în acel subsol, acel bufet, iar tavanul îi lăsat jos, şi mortarul pe duşumea, şi mizerie şi gunoi. Şi o confuzie printre predicatori în care eu niciodată nu am fost sau auzit vreodată în viaţa mea.
E-359 De ce? A refuza Lumina este a umbla în întuneric. Acolo şed copiii lor între cei condamnaţi la moarte. Adevărat. Dumnezeu a venit jos. Cînd simplicitatea a fost expusă şi respinsă, atunci Dumnezeu s-a arătat pe Sine în simplicitate.
E-360 Şi acolo ei au luat acea fotografie care a cutreierat lumea. Chiar oamenii de ştiinţă au spus că Aceasta este singura Fiinţă supranaturală care a fost vreodată fotografiată în toată istoria lumii; şi atîrnă în Washington, D.C., în sala de artă religioasă. Acolo este aceasta, simplicitatea manifestată, atunci. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Dumnezeu ascunzîndu-Se în simplicitate, apoi se manifestă pe Sine. Inţelegeţi?
E-361 Acum, El s-a ascuns pe Sine în moartea lui Cristos, dar s-a manifestat pe Sine în înviere. Oh, Doamne! Aşa mai departe, voi puteţi, noi doar... noi putem... Nici un sfîrşit la aceasta; doar continuăm să zicem. Dar acolo sînteţi, vedeţi.
E-362 Să refuzi să zici că există o strălucire a soarelui, este să mergi într-o pivniţă şi să-ţi închizi ochii de la lumină. Şi asta este adevărat. Şi, ţineţi minte, singurul lucru în care voi puteţi fi greşiţi, este mai întîi să refuzaţi corectul. Vedeţi? Şi să refuzi să-ţi deschizi ochii, tu vei trăi în întuneric. Vezi? Dacă voi refuzaţi doar să priviţi, cum o să vedeţi voi? Vedeţi? Urmăriţi lucrurile simple. Acestea sînt lucrurile mărunte pe care voi le lăsaţi nefăcute, nu lucrurile mari voi încercaţi să le faceţi-faceţi. Oh, Doamne!
E-363 Atunci, priviţi aici, lăsaţi-mă să vă spun. În Mal-... în Matei 11:10, El a zis, "Dacă voi puteţi primi aceasta, acesta este el." Vedeţi? Acesta este acela care a fost trimis înaintea Mea." Aceasta era simplicitate.
E-364 Într-o zi i s-a pus Lui întrebarea aceasta, a zis, "De ce zic cărturarii atunci că..."
E-365 El, El a zis, "Fiul omului se duce sus la Ierusalim. Eu voi fi pus în mîinile păcătoşilor, iar ei o să omoare pe Fiul omului. Şi El o să moară, şi a treia zi El o să învieze din nou." A zis, "Nu spuneţi la nimeni vedenia, sus acolo."
E-366 Iar ucenicii, acum gîndiţi-vă la aceasta, ucenicii care au umblat cu Ioan, au vorbit cu el, au mîncat cu el, în pustie, au şezut afară pe maluri, apoi ei au zis, "De ce zic învăţătorii că Ilie trebuie să vină mai întîi? Tu zici că Tu vei merge sus pentru răstignire, şi urmează să înviezi. Tu eşti Mesia, ia tronul. Acum de ce zic cărturarii... Toate din Scripturile noastre spun aici, Scripturile spun clar, că, înainte să vină Cristosul, că Ilie va veni mai întîi." Da. Înţelegeţi?
E-367 El a zis, "El deja a venit, şi voi nu aţi ştiut aceasta." Acum, cine erau aceia? Ucenici.
E-368 Eu am să rănesc aici, doar un picuţ acum, dar eu nu vreau aceasta, vedeţi; pentru următoarele cîteva minute, vedeţi, doar un minut, sau două, dar astfel ca voi să fiţi siguri că înţelegeţi. Mă puteţi voi auzi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-369 Priviţi! "De ce?" Acei oameni care au umblat cu Cristos, "De ce spun Scripturile, mai întîi, că Ilie trebuie să vină?" Şi ei erau convertiţii proprii ai lui Ioan, şi nici măcar nu l-au cunoscut. "De ce au spus Scripturile, învăţătorii?" Voi vedeţi ce vreau eu să spun? Vedeţi? "De ce spun Scripturile că Ilie trebuie să vină mai întîi?" Ucenicii care au umblat cu el, "De ce spun Scripturile că el trebuie să vină mai întîi, înainte de aceste lucruri, şi să restituie toate lucrurile?" El a făcut, cam la o jumătate de duzină de oameni, [şase persoane – Trans.] şi aceştia erau toţi care erau. Vedeţi? Aceştia erau toţi care trebuiau să primească aceasta. Aceia erau cei ordinaţi să vadă aceasta.
E-370 Isus a zis, "El deja a venit, şi voi nu aţi ştiut aceasta. Însă el a făcut întocmai ce au spus Scripturile că el va face. El i-a restituit, voi toţi care M-aţi primit şi aţi crezut în Mine. El a făcut exact ce Scripturile au spus că el va face. Iar ei i-au făcut ce Scripturile au zis că îi vor face. El a venit deja, şi voi nu aţi ştiut aceasta."
E-371 Sînteţi voi gata? Eu vreau să vă şochez un pic. Răpirea va fi în acelaşi fel. Aceasta va fi aşa simplă, fără îndoială că aceasta va fi la fel, încît Răpirea va veni într-una din aceste zile şi nimeni nu va şti nimic despre aceasta. Acum, să nu, să nu, să nu vă ridicaţi acum, ci studiaţi doar un minut. Eu sînt destul de sigur că închei. Răpirea va veni pe o cale aşa simplă încît judecăţile vor cădea, şi ei vor vedea pe Fiul omului, şi ei vor zice, "Nu trebuia noi să avem cutare-şi-cutare? Şi nu trebuia să fie Ilie trimis la noi? Şi nu trebuia acolo să fie o Răpire?"
E-372 Isus va zice, "Aceasta s-a întîmplat deja, şi voi nu aţi ştiut¬o." Dumnezeu în simplicitate. Inţelegeţi?
E-373 Acum, săptămîna aceasta noi urmează să intrăm în ceva învăţătură îngrozitor de adîncă despre... ? ... Acum, observaţi, Răpirea, aşa puţini vor merge în acea Mireasă! Aceasta nu va fi...
E-374 Acum vedeţi cum au obţinut învăţătorii aceasta? Ei au grafice, şi ei merg, arată zece milioane de oameni venind sus aici; toţi Metodiştii, dacă acesta este un predicator Metodist; dacă el este un Penticostal, toţi Penticostalii vin. Aceasta niciodată nu o va atinge.
E-375 Aceasta va fi, poate unul părăseşte Jeffersonville, doar cineva apare că lipseşte. Ei vor zice, "Păi, voi niciodată..." Restul dintre ei nu vor şti. Acolo va fi unul care părăseşte Georgia. Vedeţi? Acolo va fi unul care pleacă din Africa. Şi să zicem că acolo vor fi cinci sute de oameni, în viaţă, vor merge în transformare. Acum, acela nu este-acela nu este trupul bisericii. Aceasta este Mireasa. Aceea nu este biserica. Aceasta este Mireasa. Vedeţi?
E-376 Biserica va veni sus cu miile, dar aceea este în a doua ţnviere. "Ei nu vor trăi pentru durata de o mie de ani." Înţelegeţi?
E-377 Dar, în Mireasă, dacă cinci sute de oameni au părăsit pămîntul chiar în acest minut, lumea nu va şti nimic despre aceasta. Isus a zis, "Acolo va fi unul în pat; şi Eu voi lua unul, voi lăsa unul; aceasta este la timpul nopţii. "Ei vor fi doi în cîrnp," dincolo pe partea cealaltă a pămîntului, "Eu voi lua unul şi voi lăsa unul. Şi cum era în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului."
E-378 Gîndiţi! Totul se va mişca doar aşa de obişnuit cît poate să fie. Un Mesaj fanatic va trece pe acolo, şi, primul lucru pe care-l ştiţi, ceva, "Acest predicator, merge pe undeva, el nu mai vîne înapoi. El probabil că s-a dus la păduri, la vînătoare. El doar nu s-a mai întors niciodată. Şi acest om a mers pe undeva. Voi ştiţi ce s-a întîmplat? Eu cred, că fata aceea tînără, ea-ea trebuie că a fost răpită pe undeva, voi ştiţi, cineva a luat fata aceea afară şi a răvăşit-o, probabil că a aruncat-o în rîu. Ea nu era cu nimeni." Jumătate din aceasta... nouăzeci şi nouă din fiecare... Se poate spune că unul din fiecare o sută de milioane va şti vreodată ceva despre aceasta; vedeţi, numai dacă cineva care este cunoscut cu ea, zice, "Fata lipseşte. Păi, eu nu pot înţelege. Ea niciodată nu a plecat în felul acesta." Nu.
E-379 Şi cînd ei zic, "Mormintele se vor deschide." Cum se vor deschide mormintele? Cînd, eu-eu nu am timp să intru în aceasta, în ceea ce eu am vrut. Eu o să trebuiască să iau aceasta, vedeţi, doar să vă arăt simplicitatea lui Dumnezeu. Şi acel calciu, potasiul, şi fiecare lucru, cînd-cînd... Totul ce este în voi, din materiale, formează numai o lingură plină. Asta-i adevărat. Şi ce face aceea, se rupe înapoi în duh şi viaţă. Dumnezeu doar vorbeşte, şi Răpirea va veni. Acesta nu se duce acolo afară, şi Îngerii să vină jos să sape mormintele, şi să iese afară un cadavru mort bătrîn aici. Ce este acesta? Acesta a fost născut din păcat, de la început. Dar, Unul nou, făcut în asemănarea acestuia, voi ştiţi. Vedeţi? Dacă noi avem pe acesta, noi vom muri din nou. Vedeţi? Nimeni... Voi ziceţi, "Mormintele se vor deschide. Morţii vor păşi afară." Asta poate fi adevărat, dar nu se deschid în felul în care voi ziceţi că se deschid. Înţelegeţi? Asta-i adevărat. Înţelegeţi? Aceasta nu va fi în felul acela.
E-380 Acesta va fi un secret, deoarece El a zis că El o să vină "ca un hoţ în noapte." El ne-a spus nouă deja asta, Răpirea.
E-381 Apoi vor lovi judecăţile; păcatul, plăgile, bolile, şi fiecare lucru. Iar oamenii vor striga după moarte să-i ia, cînd este judecata. "Doamne, de ce este această judecată peste noi, cînd Tu ai spus că acolo va fi o Răpire mai întîi?"
E-382 El va zice, "Aceasta deja a venit, iar voi nu aţi ştiut-o." Vedeţi? Dumnezeu ascunzîndu-Se în simplicitate. Oh, Doamne! În regulă. "Aceea totul, aceea deja s-a întîmplat, şi voi nu aţi ştiut-o."
E-383 De ce nu cred credincioşii semnele simple ale Venirii Lui?
E-384 Ei aşteaptă toate aceste lucruri despre care s-au vorbit prin Scriptură, şi-şi luna o să meargă în jos în mijloc... sau soarele, în miezul zilei, şi acolo urmează să fie tot felul de lucruri. Oh, dacă noi aveam doar... Eu am notiţele scrise aici despre aceasta, vedeţi, să arăt ce sînt acele lucruri. Iar noi vom lua aceasta la ruperea acestor Peceţi săptămîna aceasta, oricum, vedeţi. Vedeţi? Aici este aceasta, întocmai unde aceasta deja a trecut, şi voi nici nu aţi ştiut-o. Vedeţi dacă aceasta este, dacă Îngerul Domnului va rupe acele Peceţi la aceasta. Ţineţi minte, aceasta este pecetluit cu acele Şapte Tunete misterioase. Înţelegeţi?
E-385 Acum ce? De ce nu pot oamenii să creadă simplicitatea simplă a unui grup umil de oameni, vedeţi, şi Glasul semnelor lui Dumnezeu? De ce nu pot ei crede aceasta? Întocmai cum era întotdeauna, un adevărat Cuvînt al lui Dumnezeu fiind făcut manifest. Aceasta este, ei sînt prea deştepţi şi prea educaţi să creadă forma simplă a Cuvîntului scris. Ei vor să pună propria lor interpretare la A Acesta. "Acesta nu înseamnă asta. Acesta nu înseamnă aceea." Înţelegeţi? Acesta înseamnă Aceea.
E-386 Ascultaţi. Pot eu să spun asta, chiar repede acum. Chiar vedeniile pe care Dumnezeu le dă aici la loc, sînt aşa de greşit înţelese. Acela este motivul că voi mă auziţi pe benzi, că spun, "Ziceţi ce spun benzile. Ziceţi ce spun vedeniile." Acum, dacă voi sînteţi treji deabinelea, voi veţi vedea ceva. Înţelegeţi? Eu sper că eu nu trebuie să ţin aceasta în mîna mea şi să vă arăt. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Voi sînteţi... Aceasta este-aceasta este aici. Noi sîntem la sfîrşit. Vedeţi? Da, domnule. Educaţii deştepţi pierd aceasta. Vedeniile simple, cînd ele sînt descoperite în aşa simplicitate, încît aceasta doar acoperă peste creştetul capetelor oamenilor. Vedeţi?
E-387 Deoarece eu am văzut vedenia, v-am spus totul despre aceea că merg sus acolo la vînătoare, şi, voi ştiţi, aceea doar a poticnit pe oameni. Şi acolo Dumnezeu a trimis-o sus acolo tocmai cu acel scop, şi a venit înapoi şi a interpretat-o drept în jur, arătînd despre plecarea mamei mele, şi lucruri ca acestea.
Şi apoi am venit înapoi şi am spus aceasta, mai dinainte. Şi aceasta s-a întîmplat întocmai exact în felul în care El a spus că va face. Vedeţi?
E-388 Şi, totuşi, Ioan a venit drept acolo afară şi a mărturisit. El a zis, "Eu nu sînt Mesia, dar eu sînt glasul celui ce strigă în pustie."
E-389 Şi atunci chiar acei ucenici au zis, "De ce, zic cărturarii că Seri-... Scriptura învaţă că Ilie trebuie să vină întîi?" Vedeţi? Simplicitatea lui Dumnezeu merge, doar dă drept peste creştetul capului oamenilor.
E-390 Lăsaţi-mă să iau asta, şi apoi închei. Eu voi încheia, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vedeţi? Priviţi. Acum haideţi să desfacem aceasta. Atunci, mie-mie îmi pare rău să continui să vă spun la toţi că eu voi merge, şi atunci... Priviţi. Îmi pare rău să vă ţin. Dar, doar în cîteva ore, noi venim înapoi.
Priviţi, să luăm o simplă picătură de cerneală.
E-391 Fiecare lucru este pentru un scop. Voi v-aţi adunat aici în această dimineaţă pentru un scop. Eu mănînc la casa ta, Charlie; Nellie, tu ai gătit pentru mine, pentru un scop. Eu... Totul este pentru un scop. Această biserică este ridicată pentru un scop. Nu există nimic fără un scop sau o cauză.
E-392 Să luăm simpla picătură de cerneală acum. Mă puteţi auzi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să luăm o simplă picătură de cerneală şi să ne uităm la ea. CAe este aceasta? O picătură de cerneală. De unde a venit ea? În regulă. Să luăm această picătură de cerneală acum, aceasta este, şi să zicem că ea este cerneală neagră. Acum, cerneala aceea este pentru un scop. Ea poate să scrie graţierea mea într-un pen-... dintr-un penitenciar. Ea poate să scrie graţierea mea dintr-o celulă de condamnare la moarte. Este adevărat? Ea poate scrie Ioan 3:16, şi să-mi salveze sufletul prin a crede Aceasta. Este aceasta adevărat? ["Amin."] Sau, aceasta îmi poate semna mandatul de moarte. Înţelegeţi? Ea mă poate condamna la Bara de Judecată. Ea este pentru un scop. Este asta adevărat? ["Amin."]
E-393 Păi, să ne uităm la acea cerneală micuţă şi să vedem de unde a venit ea. Acum, ea este cerneală. Ea a fost pusă laolaltă, şi chimicale şi aşa mai departe, pînă cînd ea a devenit cerneală. Şi ea este neagră. Dacă voi o scăpaţi pe hainele voastre, ea le va păta.
E-394 Dar noi am fabricat un material numit albitor. Voi femeile folosiţi albitor Clorox. Păi, eu iau acea singură picătură de cerneală şi o arunc într-o vană de-de albitor, acum ce i s-a întîmplat la cerneală? Vedeţi? De ce? Albitorul a fost fabricat, inventat şi fabricat chimicale, laolaltă, care va rupe acel colorant aşa de rău încît tu nu-l mai poţi găsi. Acum, o parte din albitor este apă.
E-395 Apa este H2O, care este hidrogen şi oxigen. Şi amîndouă hidrogenul şi oxigenul, amîndouă, sînt explosive periculoase. Şi, atunci, hidrogenul şi oxigenul sînt de fapt cenuşă. Asta este ceea ce este, asta-i adevărat, cenuşă chimică, doar cenuşă chimică. Acum, acum puneţi aceasta împreună, şi voi aveţi apă. Dar, rupeţi aceasta, şi voi aveţi hidrogen şi oxigen, şi doar continuaţi să mergeţi înapoi.
E-396 Acum, în a intra în aceasta, să luăm... Şi eu nu pot. Acum acolo ar putea să fie chimişti care şed aici. Şi acum eu vreau să o spun, pentru că acolo-acolo vor fi chimişti care vor asculta la aceasta, eu nu cunosc formula. Dar eu vreau doar să explic aceasta în propriul meu fel umilit, fiind încredinţat că Dumnezeu se va descoperi pe Sine în aceasta.
E-397 Priviţi, eu dau drumul acelei picături de cerneală într-un¬un-un albitor. Ce se întîrnplă? Imediat pata neagră este dusă. Tu nu ai putea să o găseşti din nou şi dacă tu ai vrea, ea este dusă. Tu nu o vei mai vedea niciodată. Ce s-a întîmplat? Acum, voi nu vedeţi nimic să vină sus din ea. Voi nu vedeţi. De ce nu vedeţi? Deoarece aceasta este descompusă.
E-398 Acum, ştiinţa ar zice, "Ea s-a întors înapoi în acizii ei originali."
E-399 Din ce au venit acizii? Vedeţi? Păi, voi ziceţi, "Acesta a venit din-din anumite lucruri." În regulă. Ziceţi, de exemplu, ca, "Acizi făcuţi din funingine." De unde a venit funinginea? "Păi, aceasta era, noi vom zice, funinginea a fost făcută prin molecule." De unde au venit moleculele? "Din atomi." De unde au venit atomii? "Din electroni." De unde au venit ei? "Lumină cosmică." Vedeţi, voi sînteţi drept înapoi trecuţi de găsire, de chimişti, acum. Şi, dacă aceasta este o substanţă şi o creaţie, aceasta trebuie să vină de la un Creator.
E-400 Aşa că, voi nu şedeţi aici din întîmplare. Eu nu ţin pînă la doisprezece treizeci, sau ora unu, din întîmplare. "Paşii celui neprihănit sînt hotărîţi de Domnul." Înţelegeţi? Există ceva motiv pentru aceasta. Există ceva motiv ca voi să credeţi. Există ceva motiv pentru ca voi să nu credeţi. Întocmai cum este cu-cu acea cerneală.
E-401 Acum haideţi să descompunem aceasta. Acum, primul lucru, să zicem, după ce noi ajungem înapoi la... Noi o vom aduce înapoi atît de departe ca molecule. Acum, noi am luat molecule, eu aş zice, numărul 1 înmulţit cu molecula 9, înmulţit cu molecula 12. Acum, dacă aceasta ar fi fost 11, aceasta ar veni afară roşie. Dar ea-ea trebuia să fie 12, ca să facă negru.
E-402 Apoi noi o vom lua pe aceea jos la atomi. Acesta era atom. Şi 96 înmulţit cu +43, ei sînt egal cu atomul 1-611. Dacă acesta ar fi fost 1612, acesta ar fi putut să fie violet. Înţelegeţi? Apoi voi continuaţi să descompuneţi aceasta jos înainte.
E-403 Aceasta arată că a existat ceva în urmă acolo, de la început. Aceea este numai în sens obişnuit. Aceasta este o creaţie. Ea trebuie să aibe un Creator. Şi aceasta a ieşit de la un Creator, şi apoi aceasta a fost determinată şi aşezată în acestea, diferit. Acum, ştiinţa nu poate lua atomul B16 înmulţit cu 12, înmulţit 14, înmulţit cu orice, afară în felul acesta, să facă aceea. Dumnezeu trebuia să facă aceea.
E-404 Şi atunci aceasta este adusă jos la un loc pînă unde aceasta ajunge jos în atomi, atunci ştiinţa poate să înceapă să o atingă. Apoi aceasta vine afară în molecule, atunci ei pot să vadă aceasta puţin mai bine. Atunci aceasta vine în jos, din aceea, în altceva. Atunci, primul lucru, aceasta vine în chimicale, şi apoi ei le amestecă pe acestea împreună.
E-405 Acum, cînd omul, mai înainte el a păcătuit. Eu închei, dar să nu pierdeţi voi aceasta. Cînd omul a păcătuit, el s-a separat de Dumnezeu, şi a traversat prăpastia cea mare, şi s-a pus în moarte pe partea asta. El a plecat. Nu există nici o cale înapoi. Exact. Nu există nici o cale ca el să vină înapoi. Dar atunci cînd el a făcut-o, Dumnezeu a acceptat un înlocuitor, care era un miel, sau o capră, sau o oaie, sau ceva, pentru sînge; despre care a vorbit Adam, sau-sau de care a vorbit Abel, pe partea cealaltă a prăpastiei.
E-406 Pe partea aceea, el este un fiu al lui Dumnezeu. El este o odraslă de la Dumnezeu. El este un moştenitor al pămîntului. El poate controla natura. El poate vorbi în existenţă. Păi, el este un creator, el însuşi. El este o odraslă a lui Dumnezeu.
E-407 Dar, cînd el a traversat, el şi-a separat calitatea de fiu. El este un păcătos, prin natură. El este sub mîinile şi stăpînirea lui Satan.
E-408 Iar Dumnezeu a luat o jertfă, un chimical, din sînge, dar sîngele taurilor şi al ţapilor nu au despărţit păcatul. Acesta acoperă numai păcatul. Dacă eu am o pată roşie pe mîna mea, şi o acopăr cu alb, pata roşie încă este acolo. Vedeţi, ea încă este acolo.
E-409 Dar Dumnezeu a trimis jos, din Cer, un albitor pentru păcat. Acesta era Sîngele Propriului Său Fiu. Acela, cînd păcatul nostru mărturisit cade în albitorul lui Dumnezeu, încercaţi să-l găsiţi din nou! Culoarea păcatului merge înapoi prin intermediari, şi în jos de-a lungul timpului, pînă cînd aceasta loveşte pe acuzatorul, Satan, şi se aşează asupra lui pînă la Ziua Judecăţii.
E-410 Ce i se întîmplă fiului? El devine din nou în părtăşie perfectă cu Tatăl, stînd pe partea cealaltă a prăpastiei, fără nici o aducere aminte de păcat împotriva lui. Nu-i mai, acolo nu mai poate fţ văzută nicăieri nici o pată de albitor. El este liber. Aleluia! Întocmai ca acel Clorox, sau cerneala aceea nu mai poate fi niciodată cerneală, deoarece ea este descompusă şi trimisă iarăşi înapoi. Şi cînd păcatul mărturisit este mărturisit şi a fost înmuiat în... Un om sau o femeie care au fost înmuiaţi în Sîngele lui Isus Cristos, acesta omoară toate simptomele. Şi fiecare moleculă de păcat merge înapoi la Diavolul, şi zace pe el pînă în Ziua aceea a Judecăţii, unde destinaţia lui Eternă va fi aruncat într-un Lac de Foc. Iar prăpastia este unită cu pod, şi nu se va reaminti niciodată. Iar un om stă justificat, ca un fiu al lui Dumnezeu. Simplicitate!
E-411 Moise sub sîngele taurilor şi a ţapilor, cu mărturisirea lui în Cuvîntul lui Dumnezeu! Iar Dumnezeu a putut lua pe omul acela simplu, şi să-i pună Cuvintele Lui în gură. Şi el a dovedit că el era slujitorul lui Iehova, căci el putea să umble acolo afară şi Iehova i-a vorbit prin vedenie. El a mers afară, şi şi-a întins mîinile spre răsărit.
E-412 Şi acum, amintiţi-vă, că Dumnezeu i-a vorbit. Acesta este gîndul lui Dumnezeu. Dumnezeu foloseşte omul. Dumnezeu i-a vorbit. Aceasta este corect. El a zis, "Du-te întinde toiagul acela, din mîna ta, înspre răsărit, şi spune, 'Muşte!"'
E-413 Moise, sub sîngele acelei capre, oi, a păşit acolo afară şi a luat toiagul acela, şi l-a întins înspre răsărit. "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Să fie muşte!" Nu a auzit o muscă. A plecat înapoi. Aceasta era deja vorbit. Acesta este un gînd, acum acesta este vorbit, acesta este exprimat. Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu atunci. Acesta a venit pe buzele unui om, un om simplu sub sîngele unui taur, taur sau un ţap.
E-414 Primul lucru care-l ştiţi, o muscă verde a început să zboare în jur. Următorul lucru care-l ştiţi, ele erau cinci livre la un iard. Ce era aceasta? Era Cuvîntul lui Dumnezeu, vorbit prin Moise, Creatorul. Deoarece, sub sînge, el stătea în Prezenţa lui Dumnezeu, şi propriile lui Cuvinte nu era cuvîntul lui.
E-415 "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele rămîn în voi, atunci cereţi ce vreţi voi, aceasta vă va fi dat." Unde stă Biserica?
E-416 "Să fie broaşte!" Şi acolo nu era nici o broască în ţară. În timp de o oră, ele erau pe o grosime de zece picioare, pe alocurea. Ce era aceasta? Acesta era Dumnezeu, Creatorul, ascunzîndu-Se într-un om simplu.
E-417 Acum eu vreau să vă întreb ceva. Dacă sîngele unui taur sau al unui ţap ar fi folosit ca un albitor, care poate să acopere numai, putea să pună pe un om în poziţia de a vorbi Cuvîntul creativ al lui Dumnezeu şi să aducă muşte în existenţă, de ce v¬aţi poticni voi la albitorul Sîngelui lui Isus Cristos Care putea să vorbească o veveriţă sau ceva în existenţă?
E-418 Să nu faceţi voi aceasta, nu vă poticniţi peste simplicitate. Credeţi că El încă rămîne Dumnezeu. Oh, Doamne! Graţierea de păcat! Oh, cum aş dori eu ca eu să pot...
E-419 Atunci, în Marcu 11:22, "Dacă voi ziceţi către acest munte, 'Mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ceea ce aţi spus se va împlini, oh, voi puteţi avea ceea ce aţi spus."
E-420 Doamne, eu am trei sau patru pagini. Noi doar trebuie să o lăsăm să se ducă. Vă mulţumesc.
E-421 Dumnezeu ascunzîndu-Se în simplicitate. Voi nu vedeţi? Acolo este ceva greşit pe undeva. Acolo este ceva greşit pe undeva. Cînd Dumnezeu face A o declaraţie, El nu poate minţi. El a făcut promisiunea. Înţelegeţi? El se ascunde în simplicitate. Aceasta este aşa de simplu!
E-422 Cei educaţi şi învăţaţi zic, "Ah, aceasta este... Oh, aceasta este telepatie sau ceva. Voi ştiţi, aceasta este o..."
E-423 Dumnezeu se poate duce pe Sine înapoi în jos prin scurgerile timpului, şi să vă spună întocmai exact ce s-a întîmplat acolo în urmă, să vă spună întocmai exact ce sînteţi voi astăzi, şi ce urmează să deveniţi. Aceea este încă prin albitorul lui Isus Cristos, Care poate să ia un păcătos şi să-l albească Acolo înăuntru, şi el stă în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-424 "Şi dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi; voi puteţi cere ce vreţi voi, şi aceasta va fi făcut. Acela care crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el."
E-425 "Cum Mă condamnaţi voi? Oh, nu au spus propriile voastre legi că acei la care a venit Cuvîntul lui Dumnezeu, profeţii, nu i-aţi numit voi 'dumnezei'? Şi atunci cum Mă puteţi voi condamna cînd Eu zic că Eu sînt Fiul lui Dumnezeu?" Ei omit să vadă aceasta. Ei omit să vadă aceasta.
E-426 Acum, Biserică, în Mesajele care vin, din seara aceasta înainte, să nu omiteţi să vedeţi aceasta. Înţelegeţi? Vedeţi ziua în care noi trăim. Şi, ţineţi minte, că Sîngele lui Isus Cristos pînă acum ia păcatul de la voi, cînd ele nici măcar nu sînt în aducerea aminte a lui Dumnezeu, mai mult. Acesta ia toată pata.
Păcatul a lăsat o pată roşie,
El a spălat-o alb ca zăpada.
Atunci înaintea Tronului,
Eu stau în El desăvîrşit.
E-427 Oh, Doamne, cum pot eu să fiu desăvîrşit? Cum pot eu să fiu desăvîrşit? Din cauza Sîngelui; nu eu, ci Sîngele acela stă între Dumnezeu şi mine. Eu L-am acceptat. Şi El a pus aceasta... eu sînt un păcătos, dar El este Dumnezeu. Dar chimia stă între mine, omorîrea păcatului, astfel Dumnezeu mă vede tot aşa de alb ca-apa care este în-care este în albitor. Păcatul meu este dus. Acesta nici măcar nu-L poate ajunge, deoarece există o Jertfă care stă acolo.
E-428 Unde este credinţa noastră să credem Cuvîntul simplu al lui Dumnezeu? Doar ce a spus Dumnezeu, luaţi-L la Cuvîntul
Lui. Dumnezeu se ascunde pe Sine acum în simplicitate, într¬un grup mic umilit, dar într-una din aceste zile El se va manifesta pe Sine Aaşa cum El întotdeauna a făcut-o în zilele care au trecut. Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul de la Cal var.
E-429 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Doamne, nu este El minunat? ["Amin."] Eu sper şi sînt încredinţat că Mesajul va produce ceea ce Acesta a fost intenţionat să facă, ca Acesta să vă aducă la un loc în care voi să nu vă uitaţi după lucruri înfloritoare. Sau ceva... Cînd voi vedeţi pe Dumnezeu în măreţie, uitaţi-vă cît de umilit este aceasta, şi atunci voi veţi vedea pe Dumnezeu. Nu vă uitaţi după El...
E-43
E-431 Ţine minte, prietene, nu vă uitaţi după mari, măreţe... Tu zici, "Dumnezeu, El vorbeşte despre lucruri, mari măreţe. Acolo va veni un timp în care va fi asta, aceea, sau cealaltă, lucruri mari măreţe." Eu sper că voi prindeţi despre ceea ce eu vorbesc. Vedeţi? "Lucruri, mari măreţe, vedeţi! Şi, oh, cînd aceasta se împlineşte, aceasta va fi măreţ, mare ca acesta."
E-432 Iar aceasta va fi aşa de umilit, că voi veţi pierde întregul lucru, doar merge drept înainte. Vedeţi? Şi vă veţi uita înapoi şi ziceţi, "Păi, aceea niciodată nu a venit să..." Vedeţi, a trecut drept pe deasupra, şi voi nici măcar nu aţi văzut Aceasta., Doar a trecut pe acolo. Vedeţi, aceasta este aşa simplu. Înţelegeţi? Dumnezeu locuieşte în simplicitate, vedeţi, să se manifeste pe Sine în măreţie. Ce îl face pe El măreţ? Deoarece El poate să se simplifice pe Sine.
E-433 Un om, mare măreţ nu se poate simplifica pe sine; el trebuie să fie un demnitar. Vedeţi? Dar el încă nu este destul de mare. Cînd el devine destul de mare, atunci el vine în jos în felul acesta, vedeţi voi, se poate umili pe sine.
E-434 Aşa cum a spus bătrînul sfînt sus acolo în Chicago, "Acel om a mers sus, cu toată educaţia şi alte lucruri." A zis, "El a venit jos, şters, capul atîrnînd în jos. Păşind afară, învins." El a zis, "Dacă el ar fi mers în sus în felul în care el a venit în jos, el ar fi venit în jos în felul în care el a mers în sus." Păi, asta-i adevărat. Înţelegeţi?
E-435 Smereşte-te. Doar fii smerit. Nu încerca să fii deosebit. Doar-doar iubeşte pe Isus. Înţelegi? Spune, "Doamne, dacă există ceva viclenie în inima mea, dacă există ceva greşit, Tată, eu nu vreau să fiu în felul acesta. Tu să iei asta la o parte. Eu nu vreau să fiu în felul acela. Oh, eu vreau să fiu numărat ca unul dintre ei, în Ziua aceea, Doamne. Şi eu văd Ziua apropiindu-se."
E-436 Voi vedeţi că aceste Peceţi încep, dacă Dumnezeu ni Le va deschide. Ţineţi minte, numai El o poate face. Noi depindem de El. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
E-437 Şi acum eu presupun că pastorul nostru va avea un cuvînt pentru voi, să spună; sau pentru el să spună, mai degrabă, către-către voi, înainte să ne întîlnirn din nou în această după-amiază. Şi mă gîndesc că serviciul va... Serviciul de cîntări la şase treizeci, pastorule? Şi aceasta este... [Fratele Neville zice, "Începe la şase treizeci." – Ed.] Şase treizeci. Şi aceasta este... ["Uşile se deschid la şase."] Uşile se deschid la şase. Serviciul de cîntări va începe la şase treizeci.
E-438 Şi cu voia Domnului, eu voi vorbi, deseară, asupra subiectului despre Cartea celor Şapte Peceţi. Şi apoi, Luni seara, călăreţul pe calul alb. Marţi seara... Călăreţul pe calul negru, Miercuri seara. Calul cenuşiu, calul galben. Şi călăreţul pe calul roşu. Şi apoi mergem în a şasea... a patra, a cincia, şi a şasea, şi apoi Duminică seara. Următoarea Duminică dimineaţă, poate fi un serviciu de vindecare. Eu nu ştiu.
E-439 Acum ţineţi minte, noi sîntem dedicaţi Domnului, noi înşine şi biserica, pentru slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
E-440 Eu-eu sînt cu o oră întîrziere. Vreţi voi să mă iertaţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Eu-eu nu, vedeţi, eu nu intenţionez să fac asta. Dar, vedeţi, eu-eu voi fi cu voi doar săptămîna aceasta, apoi eu voi pleca din nou. Şi eu nu ştiu unde voi pleca eu; doar unde mă călăuzeşte El. Şi eu vreau să depun fiecare minut pe care eu îl pot, deoarece eu vreau să petrec Eternitatea cu voi.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum, Fratele Neville.
Up