Pecetea Întîia

The First Seal
Data: 63-0318 | Durată: 2 ore 42 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Să ne plecăm capetele noastre acum pentru rugaciune.
Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi mulţumim în seara aceasta pentru această, altă ocazie să venim să ne închinăm Ţie. Noi sîntem mulţumiţi să fim în viaţă şi să avem această măreaţă descoperire a Vieţii Eterne locuind în noi. Iar noi am venit, în seara aceasta, Tată, să studiem Cuvîntul Tău, împreună, aceste mari taine ascunse care au fost ascunse de la întemeierea lumii. Şi Mielul este Singurul numai care ne poate descoperi Aceasta. Mă rog ca El să vină printre noi, în seara aceasta, şi să ia din Cuvîntul Lui şi să ni-L descopere, ca noi să putem şti cum să fim slujitori mai buni pentru El, în aceste timpuri ale sfîrşitului. O Dumnezeule, după cum noi vedem că sîntem acum în timpul sfîrşitului, ajută-ne să ne cunoaştem locul nostru, Doamne, şi fiinţa noastră fragilă, şi certitudinea Venirii Domnului, curînd. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
E-1 Let us bow our heads now for prayer. Our heavenly Father, we thank Thee tonight for this another opportunity to come to worship You. We are thankful to be alive and to have this great revelation of Eternal Life dwelling within us. And we've come tonight, Father, to study Thy Word together: these great hidden mysteries that's been hid since the foundation of the world; and the Lamb is the only One that can reveal it to us. I pray that He will come among us tonight, and will take of His Word, and reveal It to us, that we might know how to be better servants to Him in this end time.
O God, as we see that we are now in the end time, help us to know our place, Lord, and our frail being and the certainty of the coming of the Lord soon. We ask it in Jesus' Name. Amen.
I believe it was David said, "I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord." It's always a great privilege to come; and in the studying of the Word together gives us this great hope.
E-2 Eu cred că acesta era David, a zis, "Eu eram fericit cînd ei au zis către mine, haideţi să mergem la casa Domnului." Acesta este întotdeauna un mare privilegiu să venim. Şi-şi studierea Cuvîntului, împreună, ne dă această mare speranţă.
E-3 Now there's many standing, and I'm just going to hurry as quick as possible. But I trust that you have enjoyed the Presence of the Holy Spirit like I have in these last couple of times. And today I had something to happen that I haven't had for a long time. I was studying on this--on this revelation here, on the opening of the Seal.
Years ago I run through it here, about some twenty years ago I guess, or something like that, but somehow or another I never was just exactly satisfied. It seemed like there was some things especially in these Seals, because those Seals are the entire Book. See? It's the Book. The whole Book is one Book sealed. It starts...
E-3 Acum sînt mulţi care stau în picioare, iar eu am să mă grăbesc cît de repede este posibil. Dar sînt încredinţat că voi v¬aţi bucurat de Prezenţa Duhului Sfînt, aşa ca mine, în aceste ultime două dăţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-6 For instance if I had something here--I'd show you what I mean. Here is one seal. That's one... And you roll it up like this--the way it was rolled. And you roll it up in this manner, and at the end there is a little piece sticking out like that. That's the First Seal. All right. Then that's the first part of the Book. Then the next seal is rolled in this manner, right by the side of it, and it's rolled up in this manner like here and then at the end, right here, there's another sticking out, means two seals. And that's the way the whole Bible was wrote, in scroll. And so to break these Seals, it opens the mysteries of the Book.
E-4 Şi, astăzi, eu am avut ceva să se întîmple ceea ce eu nu am avut de multă vreme. Eu studiam asupra acesteia, asupra acestei descoperiri aici, asupra deschiderii Pecetei.
E-8 Did you get to study in Jeremiah, how he wrote that, many of you taken it down last night? How them Seals were wrote and placed away for keeping until he returned after seventy years of the captivity. He was to return back and claimed his possession. And I certainly like to study it. You can't... There's no way to express it all, because it's an eternal Word. It's an eternal Book.
And therefore, we just have to kindly hit the high places. And today in studying, I have written down many Scriptures so you can study it. And also in the tapes will reveal much of it as you study. And...
E-5 Cu mulţi ani în urmă eu am mers prin Aceasta aici, cam vreo douăzeci de ani în urmă, eu presupun, sau ceva de felul acesta, dar într-un fel sau altul eu nu eram chiar exact satisfăcut. Aceasta părea că parcă acolo erau nişte lucruri, mai ales în aceste Peceţi, deoarece acele Peceţi sînt întreaga Carte. Înţelegeţi? Aceasta este Cartea. Întreaga Carte este o Carte, sigilată. Ea începe...
E-9 There are so many things. If I could just stand here at the platform and reveal it to you the way it's revealed to me in the room, my, it would be marvelous. But when you get here, you're pressed, and you just kind of jump over the things and try to just get the main part to the people that they might see it.
E-6 De exemplu, dacă eu aveam ceva aici, eu v-aş arăta ce vreau eu să spun. [Fratele Branham ilustrează rularea şi sigilarea unui sul, prin a folosi coli de hîrtie – Ed.] Aici este o pecete. Aceea este una, şi tu o rulezi în sus în felul acesta, în felul în care a fost rulată. Şi tu o rulezi sus în felul acesta. Şi, la capăt, acolo este o bucată mică ieşită în afară, în felul acesta. Aceea este prima pecete. În regulă, atunci, aceea este prima parte a cărţii. Apoi, următoarea pecete este rulată în felul acesta, drept lîngă marginea acesteia. Şi aceasta este rulată sus în acest fel, ca aici. Şi apoi, la capăt, chiar aici, acolo este o alta ieşită în afară. Înseamnă, două peceţi.
E-11 I certainly appreciate that song Brother Ungren just sang: "Down From His Glory." If He hadn't have come from His glory, where would we all be tonight? So we're thankful that He come down to help us.
E-7 Şi acela este felul în care a fost scrisă întreaga Biblie, în suluri. [Fratele Branham derulează colile de hîrtie pe care el le-a folosit pentru ilustrare – Ed.] Şi, astfel, a rupe aceste Peceţi, aceasta deschide tainele din Carte.
E-12 Now, with many standing, we'll just hurry right through in here to the best we can. I don't say, we're going to hurry right through, but I mean we're going to get started as quick as possible.
And now, let us turn now, after the... We've had the 1st chapter, 2nd, 3rd, and 4th, and 5th last night, and tonight we're starting on the 6th chapter of Revelation.
Now, as we study this chapter we are referring different places even to Old and New Testament alike, because the entire Book is the revelation of Jesus Christ. See? That's altogether the revelation of--of the Lord Jesus: the revelation of Jesus Christ. It's God revealing Himself in the Book, revealing Himself through Christ in the Book. And Christ is the revelation of God. He come to reveal God, because He and God were the same. God was in Christ reconciling the world to Himself.
In other wise, you'd never knowed just what God was until He revealed Himself through Christ; then you can see.
I used to think years ago that maybe God was angry with me, but Christ loved me. Come to find out, it's the same Person. See? And Christ is the very heart of God.
E-8 Aţi ajuns voi să studiaţi în Ieremia, cum a scris el asta, mulţi dintre voi notînd aceasta seara trecută? Cum erau scrise acele peceţi şi aşezate la o parte, pentru păstrare, pînă el s-a reîntors după şaptezeci de ani, de captivitate. El a fost reîntors înapoi şi a pretins posesiunea lui.
E-16 And now as we study this; you're comparing it now... The first three books of the Bible of Revelations (which we have pretty thoroughly combed that) is the church ages, the--the Seven Church Ages. Now, there's seven church ages, seven seals, seven trumpets, and vials, and--and unclean spirits like frogs, and all this goes together. My, how I'd like to have a--a great big map and draw it all across the way I see it, you know; just how that each one takes its place. I drawed it out on a little sheet of paper, but I--you know... And everything so far hit just exactly right. And with the time and the ages as they have come and gone and everything has blended in just perfectly right. So it may not altogether be right, but it's the best that I know about it anyhow. And... I know if--if I do my best, and I make a mistake in trying to do my best, and the best that I know of, God surely will forgive me for doing--for the error if I have done wrong. But...
E-9 Şi eu desigur că îmi place să-L studiez. Voi nu puteţi... Nu există nici o cale să-L exprimi tot, deoarece Acesta este un Cuvînt Etern. Şi Aceasta este o Carte Eternă, de aceea noi doar trebuie cumva să atingem locurile înalte. Şi astăzi, în studiere, eu am scris jos multe Scripturi astfel că voi puteţi studia Aceasta. Şi deasemeni... Iar benzile vor descoperi mult din Acesta, aşa cum voi studiaţi. Şi acolo sînt aşa de multe lucruri!
E-18 Now, those first three books is the first seven church ages, and then we find out in the 4th chapter of Revelations John is caught up. See? We see the churches... There's not too much said about the church ages. There's where I think that people are going to be so surprised. They're--they're--they're applying the church way over into the tribulation to those things that's a-happened. And as I said Sunday (yesterday), "The first thing you know those tribulations will break in, and you'll wonder why was not the--the first coming was the rapture. And it'll be as it has been; it's passed and you didn't know it." See?
Now, there's not too much promised to that Church, that Gentile Church, the Bride.
E-10 Dacă eu aş putea doar să stau aici la platformă şi să vi-L descopăr, în felul în care Acesta îmi este descoperit mie în cameră, doamne, aceasta ar fi minunat. Dar, cînd tu ajungi aici, tu eşti presat, şi tu doar sari cumva peste lucruri, şi încerci doar să aduci partea principală la oameni, ca ei să poată vedea Aceasta.
E-19 Now, I want you to bear in mind, there is a church and a Bride. See? You always have to make it run in threes. Fours is wrong: threes: threes, sevens, tens, twelves, twenty-fours, and forties, and fifties, in those unbroken numbers. The Bible is... And God runs His messages in--in num--in num--numerals of the Bible in those numbers. And you get something that flies off of one of those numbers, you'd better watch. It won't come out right on the next things. You got to bring it back here to where you start from.
E-11 Eu desigur apreciez acel cîntec pe care Fratele Ungren tocmai l-a cîntat; Jos Din Slava Lui. Dacă El nu ar fi venit din slava Lui, unde am fi fost noi toţi în seara aceasta? Astfel noi sîntem recunoscători că El a venit jos să ne ajute.
E-21 Brother Vayle, Brother Lee Vayle, he--he... I think he's here. We were talking the other day about people who, getting off the track. It is just like shooting a target. If that gun is perfectly balanced, perfectly trained and sighted, it's got to hit the target unless that barrel moves, or twists, or vibrations throws it off and wherever--or a wind puff. Wherever it starts off at, there's only one way to do, is come back to where it left the track and start again, if it's going to hit the target. If it doesn't, why, it just doesn't hit the target.
E-12 Acum, cu mulţi în picioare, noi ne vom grăbi doar drept înăuntru aici, cît putem de bine. Eu nu spun că noi o să ne grăbim să trecem repede, ci eu vreau să spun că noi o să începem cît de repede este posibil. Şi acum să întoarcem, acum, după...
E-22 And that's the way in studying Scripture, I believe. If we find out we start something here, and it doesn't come out right, you see it isn't--we--we've made a mistake somewhere; you got to come back. You'll never figure it with your mind. It just isn't... We just found out by the Scriptures that there's no man in heaven or in earth, or beneath the earth, or ever was, or ever will be that can do it. The Lamb alone can do it. So seminary explanation, whatever it might be, is just nothing. See? It takes the Lamb to reveal it. That's all. So we trust that He will help us.
E-13 Noi am avut 1-ul capitol, al 2-lea, al 3-lea, şi al 4-lea. Şi al 5-lea, seara trecută. Iar în seara aceasta noi începem la al 6-lea capitol din Apocalipsa.
E-24 John caught up in the 4th chapter to see things which was, which is, and which is to come. But the Church finishes at the 4th chapter, and Christ takes up the Church, caught up in the air to meet Him, and does not appear again until the 19th chapter when He comes back with--as King of king and Lord of lords with the Church. And now... Oh, I hope someday that we can get through it all, maybe before He comes. If we don't, we'll see it anyhow; so it doesn't matter.
E-14 Acum, aşa cum noi studiem acest capitol, noi ne referim la diferite locuri, chiar la Vechiul şi Noul Testament, la fel, deoarece întreaga Carte este descoperirea lui Isus Cristos. Vedeţi? Aceea este cu totul descoperirea despre-despre Domnul Isus, descoperirea lui Isus Cristos. Acesta este Dumnezeu, descoperindu-Se în Carte; descoperindu-Se, prin Cristos, în Carte. Iar Cristos este descoperirea lui Dumnezeu. El a venit să descopere pe Dumnezeu, deoarece El şi Dumnezeu era acelaşi. "Dumnezeu era în Cristos, împăcînd lumea cu Sine." În alte cuvinte, voi nu aţi fi ştiut niciodată ce era Dumnezeu pînă cînd El s-a descoperit pe Sine prin Cristos; atunci voi puteţi vedea.
E-25 Now, in this 5th chapter, the breaking of these Seals... And now, the seven-sealed Book... First we want to read the First Seal. Last evening (to background just a little more) we find out that when John looked and seen that Book still in the hands of the original Owner, God... You remember how it was lost? By Adam. He forfeited the Book of Life for the knowledge of Satan and lost his inheritance, lost everything, and no way for redemption.
Then God, made in the likeness of men, came down and become a Redeemer to us to redeem us. And now, we find out that in days passed by, these things which was mysterious is to be opened up to us in the last days.
E-15 Eu obişnuiam să gîndesc, cu ani în urmă, că poate Dumnezeu era supărat pe mine, dar Cristos m-a iubit. Am ajuns să aflu, că este aceeaşi Persoană, vedeţi. Iar Cristos este tocmai inima lui Dumnezeu.
E-28 Now, we find out also in this, that as soon as John heard this announcement for the--the Kinsman Redeemer to come forth and to make His claims, there was no man that could do it. No man in heaven, no man in earth, no man beneath the earth, and no one was worthy even to look at the Book. Just think of that: no person at all worthy even look at it. And John just started weeping.
He knowed that all... There was no chance for redemption then. Everything was failed, and quickly we find his weeping stopping quickly, because it was announced by one of the four beasts--or the elders, rather. One of the--the elders said, "Don't weep, John, for the Lion of the tribe of Juda has prevailed," in other words, "overcome and has conquered."
E-16 Iar acum aşa cum noi studiem aceasta, noi comparăm aceasta acum. Primele trei cărţi din Biblie, din Apocalipsa, care noi le-am revizuit destul de amănunţit, sînt epocile bisericii, cele-cele şapte epoci ale bisericii. Acum acolo sînt şapte epoci ale bisericii, Şapte Peceţi, Şapte Trîmbiţe, şi Potire, şi-şi duhuri necurate ca broaştele, şi toată aceasta merge împreună.
E-31 John turning, he saw a Lamb coming out. It must've been bloody and cut and wounded. It had been slain, the--said--it--a Lamb that had been slain, and 'course it was still bloody. If you'd have cut the lamb and--and killed it the way that Lamb was anyhow, it was hacked to pieces on a cross, spears in the side, and nails in the hands and feet, and thorns over the brow. He was in an awful condition. And this Lamb come forth and went over to Him that set upon the Throne that held the complete Title Deed of Redemption; and the Lamb goes and takes the Book out of the hand of Him that set upon the Throne and was--took and opened the Seals and opened the Book.
And then when that happened, we found out that it must have been a great a--a something took place in heaven, for the elders and the four and twenty elders, and the beasts, and--and everything in heaven begin to cry out, "Worthy." And here come the Angels and poured out the vials of the prayers of saints. The saints under the altar screamed out, "Worthy art Thou, O Lamb, for You have redeemed us, and now You have made us kings and priests, and we shall rule on the earth." Oh, my. And that soul was... He... to open that Book...
E-17 Doamne, cum mi-ar place să am o-o hartă măreaţă mare, şi să desenez aceasta peste tot, în felul în care eu o văd, voi ştiţi, întocmai cum fiecare îşi ia locul ei. Eu am desenat aceasta pe o coală mică de hîrtie, însă eu... Voi ştiţi asta. Şi totul, pînă acum, a atins întocmai exact corect. Şi cu timpul şi epocile, aşa cum ele au venit şi s-au dus, şi totul s-a îmbinat înăuntru doar perfect corect. Astfel, aceasta ar putea să nu fie întru totul corect, însă aceasta este cel mai bine cît cunosc eu despre aceasta, oricum. Şi eu ştiu, că dacă-dacă eu fac cît pot de bine, şi eu fac o greşeală în a încerca să fac cît pot de bine, şi cît mai bine cunosc eu, că Dumnezeu cu siguranţă mă va ierta că fac... pentru greşeală dacă eu am făcut greşit.
E-33 You see the Book actually was planned and written before the foundation of the world. This Book, the Bible was really written before the foundation of the world. And Christ, being the Lamb, was slain before the foundation of the world. And the--the members of His Bride, their names were put in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, but it's been sealed up. And now it's being revealed whose names were in there, all about it. What a great thing. And John, when he saw it, he--he said, "Everything in heaven, everything underneath the earth, everything heard him saying, 'Amen, and blessings and honor.'" He just really was having a great time, and--for the Lamb was worthy.
E-18 Dar, acum, acele primele trei cărţi este prima, Şapte Epoci ale Bisericii. Şi atunci noi aflăm, în capitolul 4 din Apocalipsa, că Ioan este apucat sus. Înţelegeţi? Noi vedem bisericile. Acolo nu este prea mult spus despre epocile bisericii. Acolo este unde mă gîndesc că oamenii o să fie aşa de surprinşi. Ei-ei-ei aplică Biserica cu mult dincolo în Necaz, la acele lucruri care o să se întîmple. Şi după cum am spus, Duminică, ieri: primul lucru pe care-l ştiţi, acele necazuri vor pătrunde, şi voi vă veţi mira de ce nu era... Prima venire era Răpirea. Şi aceasta va fi aşa cum a fost: ea a trecut şi voi nu aţi ştiut aceasta. Înţelegeţi?
E-35 And now, the Lamb is standing now tonight as we enter into this 6th chapter; He's got the Book in His hand and starting to reveal it. And, oh, I would've absolutely today... And I hope that people are spiritual. I would've had a horrible mistake on that if it hadn't been about twelve o'clock today when the Holy Spirit came in the room and corrected me on something that I was writing down to say.
I was taking it from an old context. I had nothing on it. I don't know what the Second Seal is no more than nothing, but I'd got some old contexts of something that I'd spoke on several years ago and wrote it down, and I'd gathered this context--context... And Dr. Smith, many great outstanding teachers that I--I'd gathered, and all of them believed that, so I'd wrote it down. And I was fixing to say, "Well, now I'll study it from that standpoint." And there about twelve o'clock in the day the Holy Spirit just swept right down into the room, and the whole thing just opened up to me, and there it was...?... of this--of this First Seal being opened.
E-19 Acum, acolo nu este prea mult promis la acea Biserică, acea Biserică a Neamurilor, Mireasa. Acum, eu vreau ca voi să purtaţi în minte, că există o biserică şi o Mireasă. Înţelegeţi?
E-38 I'm as positive as I'm standing here tonight that this is the Gospel Truth that I'm going to tell you about. I just know it is. Because if a revelation's contrary to the Word, then it isn't revelation. And you know, there's some of the stuff can look so absolutely true, and yet isn't truth. See? It looks like it is, but it isn't.
E-20 Voi întotdeauna trebuie să o faceţi să meargă în treiuri; patruri este greşit. Treiuri! Treiuri, şapţi, zeciuri, doisprezeciuri, şi douăzeci şi patruri, şi patruzeciuri, cincizeciuri, acele numere nedescompuse. Biblia este... şi Dumnezeu conduce Mesajele Lui în-în num-... numeralele din Biblie, în acele numere, şi cînd voi obţineţi ceva care zboară jos de pe unul din acele numere, voi mai bine să vegheaţi. Aceasta nu va ieşi corect, pe lucrul următor. Trebuie să aduceţi aceasta înapoi aici de unde începeţi.
E-40 Now, we find the Lamb with the Book now. And now, in the 6th chapter we read.
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of a thunder, and one of the four beasts saying, Come and see.
And I saw, and behold a white horse: and he that set on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.
E-21 Fratele Vayle, Fratele Lee Vayle, el-el... eu cred că el este aici. Noi discutam zilele trecute despre oamenii care se duc jos de pe linie. Aceasta este întocmai ca puşcatul la o ţintă. Dacă arma aceea este echilibrată perfect, îndreptată şi ochită perfect, ea trebuie să lovească ţinta; dacă nu se mişcă ţeava aceea, sau răsuceşte, sau vibraţia o aruncă la o parte, sau oriunde... sau o rafală de vînt. Oriunde o porneşte în deviere, există numai o cale de făcut, este să vină înapoi unde a părăsit linia, şi să înceapă din nou, dacă aceasta urmează să lovească ţinta. Dacă nu o face, păi, ea doar nu atinge ţinta.
E-41 Now, that's the First Seal, the one we're going to try by the grace of God to explain it tonight by the very best... And I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds, if you don't know what you're doing. See?
So if it comes to me by revelation, I'll tell you so. If I just have to take it through my own mind, then I--I'll tell you it's that before I talk about it.
But I'm just as positive as I'm standing here tonight, that it come afresh to me today from the Almighty. I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. I--I--I'm--I hope you know what I'm talking about now. See?
Now, you know, you can't say things if something's supposed to be laying over here before it happens. You--you can't say it till something lays it over there. See? But are you reading; are you listening to something? See?
E-22 Şi acela este felul în studierea Scripturii, eu cred. Dacă noi aflăm că noi am început ceva aici, şi aceasta nu iese corect, voi vedeţi că nu este, da, noi am făcut o greşeală pe undeva, voi trebuie să veniţi înapoi. Voi niciodată nu veţi desluşi Aceasta cu mintea voastră. Aceasta doar nu este...
E-43 Now, the seven-seal, roll Book is now being released by the Lamb. We approach that place tonight. God help us. As the Seals are broken and released, the mysteries of the Book are revealed. Now, you see, this is a sealed Book. Now, we believe that, do we not? We believe that it is a sealed Book. Now, we never knowed this before, but it is. It's sealed with Seven Seals; that is, on the back of the Book the Book is sealed with Seven Seals.
E-23 Noi tocmai am aflat, prin Scripturi, că nu există nici un om în Cer, sau pe pămînt, sau sub pămînt, sau să fi fost vreodată, sau să fie vreodată, care poate face aceasta. Mielul singur poate să o facă. Astfel, exclamaţii de seminar, orice ar putea fi aceasta, este doar nimic. Vedeţi? Este nevoie de Mielul să descopere Aceasta, asta este totul, astfel noi sîntem încredinţaţi că El ne va ajuta.
E-45 If we was talking about this kind of book, it would be like putting a strap across it, seven straps. But it isn't this kind of a book; it's a scroll. And then when the scroll is unwound, that's one; then laying right in the scroll is number two, and right here it says what it is, but it's a mystery. But yet we have probed in it; but remember, the Book is sealed, and the Book is a Book of mystery of revelation. It is the revelation of Jesus Christ (See?), a Book of revelation. And now, you know down through the age, man has probed and tried to get into that. We all have.
E-24 Ioan, apucat sus, în capitolul 4, să vadă lucruri "care erau, care sînt, şi care au să vină." Dar Biserica se sfîrşeşte la capitolul 4. Şi Cristos ia sus Biserica, apucată sus în aer, să-L întîlnească, şi nu mai apare din nou pînă la capitolul 19, cînd El vine înapoi cu... ca Rege al regilor şi Domn al domnilor, cu Biserica. Şi acum, oh, eu sper cîndva că noi putem trece prin toată aceasta, poate înainte să vină EL Dacă nu, noi vom vedea aceasta, oricum, aşa că aceasta nu contează.
E-47 And yet, one time I remember... If--if Mr. Bohanon happened to be present, or--or some of his people, I--I don't mean it by any insult. Mr. Bohanon is a bosom friend, and he was the superintendent of the Public Service when I was working there. When I first got saved, I was telling him about reading on the Book of Revelations, and he said, "I tried to read that thing," he said. And Mr. Bohanon was a fine man, and he--he was a member of the church. And--and I don't know what all he belonged to, but he said, "I think that John must've had a red pepper supper that night and went to bed on a full stomach."
E-25 Acum, în acest capitol al Ş-lea, ruperea acestor Peceţi, şi §lCUm Cartea cu şapte peceţi. Întîi, noi vrem să citim Pecetea Întîia.
E-48 I said to him (although it could've cost my job), I said, "Aren't you ashamed to say that?" And I was just a boy, but I said, "Aren't you ashamed to say that about the Word of God?" See? Yet, I was just a kid no more than my early, maybe twenty-one, twenty-two years old, and work scarce, and the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted--heard any slant toward God's Word. It is Truth, all Truth.
So it was not even a dream or a nightmare; it wasn't John eat. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government, and was on the island on the day of the Lord, and he heard behind him a voice of many waters and turned to look, and he saw seven golden candlesticks. And there stood the Son of God in between them.
E-26 Seara trecută, să punem doar puţin mai multă bază, noi aflăm, căci, cînd Ioan s-a uitat şi a văzut acea Carte încă în mîinile Proprietarului original, Dumnezeu. Vă amintiţi cum a fost Aceasta pierdută? De către Adam. El a pierdut Cartea Vieţii, pentru cunoştinţa lui Satan, şi şi-a pierdut moştenirea, a pierdut totul; şi nu era nici o cale pentru răscumpărare. Atunci, Dumnezeu, făcut în asemănarea omului, a venit jos şi a devenit un Răscumpărător pentru noi, să ne răscumpere.
E-50 Now, and then the Book is a revelation. So "a revelation" is "something that's made known of something--something that's been revealed." And now, notice, so you won't forget it: It is closed up until the latter time. See? The whole mystery of it is closed up until the latter times; we find that in the Scripture here.
E-27 Iar acum noi aflăm că, în zilele trecute, aceste lucruri care erau misterioase au să fie deschise pentru noi în aceste zile din urmă.
E-51 Now, the mystery of the Book are revealed when the Seals are broken. And when the Seals completely are broken, the time of redemption is over, because the Lamb left the intercession post to walk out to take His claims. He was a Mediator between that, but when the real revelation happens on the Seals as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. It's according to the Word. We read it last night. He come from the--out of the midst and took the Book. So He's no more Mediator, because even they called Him a Lion, and that's the--that's the King, and He's not a Mediator then.
E-28 Acum noi aflăm, deasemeni, în aceasta, că, îndată ce Ioan a auzit acest anunţ ca-Răscumpărătorul Rudenie să vină înainte şi să-şi facă pretenţiile Lui, acolo nu era nici un om care putea să o facă; nici un om în Cer, nici un om pe pămînt, nici un om sub pămînt. Nimeni nu era vrednic nici măcar să se uite la Carte. Doar gîndiţi-vă la aceasta. Nici o persoană, deloc, nici măcar vrednic să se uite la Ea.
E-52 Although the actors of these Seals begin at the first church age... Now, remember, so you'll--you'll--we'll get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. The actors... I'll place it like that, because an--an actor is a man who changes masks. See?
And in this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. And all actors... Christ, acting the part as He did when He become from a Spirit to man, He only put on an actor's garment, human flesh, and came down in the form of a man in order to be a Kinsman Redeemer.
E-29 Şi Ioan doar a început să plîngă. El a ştiut că, oh, nu exista nici o şansă pentru răscumpărare atunci. Totul a fost eşuat.
E-55 Now, now, you see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and sym--and the way they are here like beasts, and animals, so forth; it's in a act. And these actors begin in the first church age, because it was Christ revealing Himself to the seven church ages. Now, you understand it? All right. See? Christ revealing Himself to the seven church ages, then through these church ages, there's a great mess-up comes along. Then at the end of the church age, the seventh angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the Church. See? Now, we'll notice that.
E-30 Şi repede noi aflăm că plînsul lui se opreşte, repede, deoarece a fost anunţat de unul din cele patru Făpturi, sau bătrîni, adică. Unul din- bătrîni a zis, "Nu plînge, Ioan, pentru că Leul din seminţia lui Iuda a izbutit," cu alte cuvinte, "a învins, şi a biruit."
E-57 But the--not then revealed in their true state. Now, in the Bible times, the mysteries were there, and they seen these things happen the way John saw it here. Now, he said, "There is a white horse rider." But what the mystery of it is, there's a mystery that goes with that rider. Now, what it was, they didn't know; but it's to be revealed. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne of His intercessory as Kinsman Redeemer.
E-31 Ioan, întorcîndu-se, el a văzut un Miel venind afară. El trebuie că era cu sînge şi tăiat şi rănit. El era ucis, ... a zis, că, "Un Miel care a fost ucis." Şi, desigur, acesta încă era cu sînge; dacă tu ai tăiat mielul şi-şi l-ai omorît în felul în care acel Miel a fost, oricum. El a fost ciopîrţit în bucăţi pe o cruce, suliţe în coastă, şi cuie în mîini şi picioare, şi spini peste sprînceană. El era într-o condiţie îngrozitoare. Şi acest Miel a venit înainte, şi a mers acolo la Cel ce şedea pe Tron, care a ţinut actul de proprietate complet de Răscumpărare. Iar Mielul merge şi ia Cartea din mîna Celui ce şedea pe Tron, şi a luat-o, şi a deschis Peceţile şi a deschis Cartea.
E-58 I'm going to drop a little something in here. Now, if anybody gets these tapes... Any man can speak whatever he wants to. He has a right to--to anything of his conviction. But if, you know, if a minister doesn't want this amongst his people, then tell them not to take it. But I--I... This is amongst the people that I have been sent to speak to; therefore, I must reveal what is the Truth. See?
E-32 Şi atunci cînd asta s-a întîmplat, noi aflăm că acolo trebuie că a fost un-un lucru măreţ care a avut loc în Cer. Pentru că, bătrînii, şi cei douăzeci şi patru de bătrîni, şi Făpturile, şi-şi totul în Ceruri, au început să strige, "Vrednic!" Şi aici vin Îngerii, şi au turnat afară Potirele de rugăciune ale sfinţilor. Sfinţii de sub altar au strigat, "Vrednic eşti Tu, O Mielule, căci Tu ne-ai răscumpărat, şi acum Tu ne-ai făcut regi şi preoţi, iar noi vom stăpîni pe pămînt." Oh, doamne! Şi aceea este astfel, cînd El a deschis acea Carte.
E-59 Now, the Lamb in the time of intercessory back here, He knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world, and as long as them names have never been manifested on earth as yet, He had to stay there as Intercessor. Do you get it? Perfectly predestination... See?
All right, He had to stay there, because He came to die for those that God had ordained to Eternal Life. See, see? By His foreknowledge He saw them, not by His own will. His will was that none should perish, but by His foreknowledge He knew who would and who would not.
Therefore as long as there was one name hadn't never yet been clared--declared in earth, Christ had to stay there as an Intercessor to take care of that name. But as soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, then His intercessory days was over. "Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy, he's holy still." See? And he leaves the sanctuary, and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ then.
E-33 Voi vedeţi, Cartea de fapt a fost planificată şi scrisă înainte de întemeierea lumii. Această Carte, Biblia, era într-adevăr scrisă înainte de întemeierea lumii. Şi Cristos, fiind Mielul, a fost ucis înainte de întemeierea lumii. Şi-membri Miresei Lui, numele lor au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Dar, Ea a fost sigilată, şi acum Aceasta este descoperită; a căror nume erau acolo înăuntru, tot despre Aceasta, şi ce lucru măreţ.
E-61 Now, notice: But it's to be revealed when the Lamb leaves His intercessory place from the Father. (Now, that's Revelation 5). Now, He takes the Book of Seals, the Book of Seals or a Book sealed with Seals, breaks them and shows them (look) at the end of the age now, after the intercessory is over; the church ages has done finished up. He come in the first age, the Ephesian Age, revealed, sent the messenger. Notice what happened as we go along.
Here's the plan of it: The first thing happens, there is a--a--an announcement in the heavens first. What happened? A Seal is opened. What is that? A mystery is unfolded. See? And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. It declares a war. Or a plague falls, and a church age opened. See? What is the war part? The angel of the Church catches the mystery of God, not fully yet revealed, but when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people (after the mystery has been given to him), goes forth to the people. What does he do out there? He begins to proclaim that message, and what does it start? A war, a spiritual war.
E-34 Şi Ioan, cînd el a văzut aceasta, el-el a zis, "Totul în Cer, totul sub pămînt..." Totul l-au auzit zicînd, "Amin, binecuvîntări, şi onoare!" El într-adevăr avea doar un timp grozav, şi, pentru că, "Mielul era vrednic."
E-65 And then God takes His messenger with the elect of that age, and lays them away asleep, and then He drops a plague upon them who rejected it: a temporary judgment. And then, after that is over, then he goes on, and they denominate, and bring in denominations, and start off with that man's work like of--of Wesley and all the rest of them, and then it gets all in a scrapple again; and then another mystery comes forth. Then what happens? Another messenger arrives on earth for a church age. See?
Then when he arrives, he--the--the trumpet sounds. He declares war. See? And then what happens? Finally then he's caught away. And then when he's laid away, then plague falls destroys them. Spiritual death hits the church and she's gone, that group. Then He goes on to another one.
Oh, it's a great plan until it comes to that last angel. Now, he has no certain mystery, but he gathers up all that's been lost in them other ages, all the truths that wasn't truly revealed yet (See?), as the revelation come. Then he reveals those things in his day. If you want to read it, there it is: A Revelations 10:1 to--1 to about 4. You'll get it. All right. See?
E-35 Iar acum Mielul stă ridicat. Acum, în seara aceasta, aşa cum noi intrăm în acest capitol al 6-lea, El îşi are Cartea în mîna Lui, şi începe să O descopere.
E-68 Takes the Book and... of Seals and breaks them and shows the seventh angel, for this alone, the mysteries of God, is the ministry of the seventh angel. Now, we just come through the church ages with even history and prove that. See? It is the--the angel's message of the seventh church.
All right, reveals all the mysteries that's been in the past, all the things in the past: Revelations 10:1-7. That's to be.
E-36 Şi, oh, eu aş avea absolut astăzi... Şi eu sper că oamenii sînt duhovniceşti. Eu aş fi avut o greşeală oribilă despre Aceea, dacă nu ar fi fost, în jur de ora doisprezece astăzi, cînd Duhul Sfînt a venit în cameră şi m-a corectat asupra unui lucru pe care eu îl scriam jos să-l spun.
E-69 Now, remember, in the days of the seventh angel, his sounding forth, blasting forth the Gospel Trumpet, he is to finish all the mysteries of God. Just like here come forth in the early church ages (We'll get it after while.), a doctrine, then it become a saying first, then a doctrine, and then become a statute, then become a church, and through the dark ages, and out of the dark ages come the first Reformation--Luther. And he brought with him all kinds of mysterious things that happened during that church age, all back in there, then... But he never finished it up.
Then along come Wesley with sanctification, got some more of it, but still never finished it, left loose ends everywhere, such as sprinkling instead of baptism, and Luther took "Father, Son, Holy Ghost" instead of the "Lord Jesus Christ," all these different things.
E-37 Eu am luat Aceasta dintr-un context vechi. Eu nu aveam nimic asupra Acesteia. Eu nu ştiu ce este Pecetea a Doua, nici mai mult decît nimic. Dar eu aveam ceva context vechi despre ceva despre care eu am vorbit cu cîţiva ani în urmă, şi am scris aceasta jos. Şi eu am adunat acest context, context de la Dr. Smith, mulţi mari, învăţători remarcabili pe care eu-eu le-am adunat. Şi toţi dintre ei au crezut aceea, astfel eu am scris-o jos. Iar eu mă pregăteam să spun, "Păi, acum eu voi studia Aceasta din acel punct de vedere."
E-72 Then along come the Pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit, and they cabbaged down on that. Now, there cannot be no more ages. That's all of it; that's the Philadelphia, or the--not--the Laodicea Age. But then the... We found in the studying of the Scripture that the messenger to the age come right at the end of the age every time. Paul come at the end of the age. We find out that Irenaeus come at the end of the age. Martin, end of the age. Luther, the end of the Catholic age; and what?--Wesley, at the end of the Lutheran age; and Pentecost, at the end of the age of sanctification through the baptism of the Holy Ghost.
And at the end of the Pentecostal age we are supposed to receive, according to the Word, as God help me tonight to show you through here, that we are to see--receive a messenger that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God for the rapturing of the Church.
E-38 Şi acolo, în jurul orei doisprezece din ziuă, Duhul Sfînt a intrat repede jos în cameră, şi întregul lucru doar s-a deschis pentru mine, şi acolo era Aceasta, vedeţi, despre această¬despre această Primă Pecete fiind deschisă. Eu sînt aşa de pozitiv aşa cum eu stau aici în seara aceasta, că acesta este Adevărul Evangheliei pe care eu am să-l spun aici. Eu-eu doar ştiu că aceasta este.
E-75 And then there's coming forth seven mysterious thunders that's not even written at all. That's right. And I believe that through those seven thunders will be revealed in the last days in order to get the Bride together for rapturing faith; because what we got right now, we--we wouldn't be able to do it. There's something we've got to step farther; we--we can't have enough faith for Divine healing hardly. We've got to have enough faith to be changed in a moment and be swept up out of this earth, and we'll find that after a while, the Lord willing, find where it's written.
E-39 Pentru că, dacă o descoperire este contrară la Cuvînt, atunci aceasta nu este Descoperire. Şi, voi ştiţi, acolo sînt unele din lucruri care pot părea aşa de absolut adevărate, şi totuşi nu este adevărat. Vedeţi? Aceasta pare de parcă este, dar aceasta nu este.
E-76 Then all the judgments of these evil doers... Now, see, down through the ages as these Seals has been breaking, until now the last Seal is broken. And now, as they--as they have been watching in on these Seals and just presu--presuming what they were doing, now at the end of the ages, of the church ages, all these evil doers will--will take place and head up in the tribulation.
All of these evil doers of the Seven Seals has been working mysterious in the church, and we'll find out in a minute, they even work in the name of a church. They call themselves the church. You just see if that isn't right. No wonder I have been so against denomination, not knowing why. See, see?
They end up... Now, it starts back here in a mild form, just keeps getting worse and worse, on down until... And people go right into it, saying, "Oh, yes, this is just fine." But in the last days these things are made known. And they finally go so bad until they go plumb into the tribulation period.
E-40 Acum, noi aflăm, Mielul cu Cartea, acum. Şi acum în capitolul 6 noi citim.
Şi am văzut cînd Mielul a deschis una dintre peceţi, şi am auzit, de parcă era zgomotul unui tunet, şi pe una din cele patru făpturi zicînd, Vino şi vezi.
Şi am văzut, şi iată un cal alb: şi cel care şedea pe el avea un arc; şi lui i s-a dat o coroană: şi el a mers înainte biruind, şi să biruiască.
E-79 And how can a man say that the Bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. See? She's took away from the tribulation. If--if the Church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the Blood, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? You say, "There's no such a person." Every borned again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. He's not trusting in his works. In the Blood of Jesus that his confession's dropped into...
The Bible says so. See? "He that--that is borned of God does not commit sin, for he cannot sin." How can you make a man a sinner when the bleach of the Blood of Jesus Christ is between him and God, that would scatter sin till there'd be nothing left of it. See? How can that pure Blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot.
Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." And how could we even start the thought of being perfect, but Jesus required it. And if Jesus required it, He's got to make a way for it; and He has: His own Blood.
E-41 Acum, aceea este Prima Pecete, aceea pe care o să încercăm, prin harul lui Dumnezeu, să O explicăm în seara aceasta. Prin cel mai bine... Şi eu îmi dau seama că un om, încercînd să explice Aceea, umblă pe terenuri periculoase dacă tu nu ştii ce faci. Înţelegeţi? Astfel dacă aceasta vine la mine prin descoperire, eu vă voi spune aşa. Dacă eu trebuie doar să o iau prin propria mea minte, atunci eu vă-eu vă voi spune aceea înainte să vorbesc despre ea. Dar eu sînt tot aşa de pozitiv, după cum eu stau aici în seara aceasta, că Aceea mi-a venit proaspăt, astăzi, de la cel Atotputernic. Eu nu sînt înclinat să spun doar lucruri în felul acesta, cînd se ajunge la această parte din Scriptură. Eu-eu sînt...
E-82 Now, all--reveals all the mysteries that's gone on in the past. Now, the thought is here at the end time that the mysteries that begin way back long ago and has come down through the church ages is to be revealed here at the breaking of the Seals here at the last days, after the time of intercession is just about finished at that time.
Then the judgments wait for those who are in the back. They go on out into that. That is after the Bride has been taken from the scene.
E-42 Eu sper că voi ştiţi despre ce vorbesc eu acum, voi vedeţi. Acum, voi ştiţi, şi tu nu poţi spune lucruri... Dacă ceva se presupune să fie aşezat aici înainte ca aceasta să seA întîmple, tu-tu nu o poţi spune pînă cînd ceva o aşează acolo. Înţelegeţi? Voi citiţi? Voi ascultaţi la ceva? Vedeţi?
E-84 Oh, let's just read a Scripture. You all like to put down some of the Scriptures? Let's take II Thessalonians just a moment and--and look here just a minute. It--it's such a beautiful picture here. I like it. And let's see. Yes, II Thessalonians, and I want the 2nd chapter of II Thessalonians and the--the 7th verse. Let's see. II Thessalonians 2:7. I think that's right. Now, I was writing this down, quivering and shaking.
... the mystery of iniquity doth already work: only he who... letteth will let, until he be taken out of the way.
Who? He that letteth. See? See, a mystery... The mystery of iniquity way back in that very first church age here, here's Paul writing, saying that the mystery of iniquity... What is iniquity? Iniquity is something that you know you ought not to do, and you do it anyhow. And Paul said there's such in the earth today, workers of iniquity.
E-43 Acum, cele Şapte Peceţi, Cartea rulată este acum dezlegată de către Miel. Noi ne apropiem de locul acela în seara aceasta. Dumnezeule, ajută-ne. Aşa cum Peceţile sînt rupte şi dezlegate, misterele din Carte sînt descoperite.
E-86 Oh, if you... We're going to get to the... Let's just read that piece--start up a little farther--the 3rd verse.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that... (m-a-n)... man of sin be revealed, the son of perdition; (That's right.)
Who opposeth and exalts himself above all that's called God, or that is worshipped; so that he as God setteth in the temple of God, shewing himself that he is God. (remitting sin)
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?... (I'd like to set under some of his teaching. Wouldn't you?)... And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
Not then (See?), not then, but in his time... See, at the breaking of that Seal we know exactly what it was. Who is this man of iniquity? Who is this man of sin, this fellow that's a working iniquity, would he be revealed in his time?
E-44 Acum, voi vedeţi, Aceasta este o Carte sigilată. Acum, noi credem asta. Nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed] Noi credem că Aceasta este o Carte sigilată. Acum, noi nu am ştiut aceasta înainte, dar Ea este. Aceasta este pecetluită cu Şapte Peceţi. Aceea este, pe spatele Cărţii, Cartea este pecetluită cu Şapte Peceţi.
E-87 For the mystery of iniquity doth already work:... (deceivers, you see, deceiving the people off into something. See?)... only he... (God)... that... letteth will let, until he... (the Church--Christ, the Bride)... be taken out of the way.
And then shall the Wicked one be revealed... (at the breaking of the Seal, at his time. Paul said, "Not in my time, but in the time when he'll be revealed. See?)... whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth... (We're going to get to that after while.)... the spirit of his mouth... (Watch what that is.)... and shall destroy with the brightness of his coming:
Even him, whose coming is after the working of Satan... (him, him, a man)... whose working is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. (See?)
And with all deceivableness of unrighteousness... (deceiving people by unrighteousness)... in them that perish;... (not this Bride, in them that's looking for such a thing)... because they received not the love of the truth... (And Christ is the Truth, and Christ is the Word, but they'd rather have a creed.),... that they might be saved.
And for this cause God has sent them strong delusion, that they should believe a--a lie:... (It should be translated there, as I looked in the Lexicon, "the lie," not "a lie"; "the lie," same one he told Eve.)
That they... might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
E-45 Dacă noi discutam despre acest fel de carte, aceasta ar fi de parcă am pune o fîşie peste ea, şapte fîşii. [Fratele Branham arată o carte ca o ilustrare – Ed.] Dar ea nu este acest fel de carte.
E-93 What a statement. My. After the Bride is taken away, then this man of sin will reveal himself. She, the true Bride of Christ has been elected out of every church age.
Now, the other day I made a statement: The Bride could go home and you'd never know nothing about it. That's true. Somebody said, "Well, Brother Branham, that would be a mighty small group."
Jesus said, "As it was in the days of Noah (Now, you talk to Him about it. See?) wherein eight souls were saved by water, so shall it be in the coming of the Son of man."
If there was eight hundred went in the rapture tonight, you'd never hear a word about it tomorrow, or the next day, or no other time. They'd be gone and you'd know nothing about it. See? It'd just be the same thing.
What am I trying to say? I'm not trying to scare you, worry you. I'm--I want you to be on your toes. Be ready, watching, every minute. Quit your nonsense. Just get down to business with God, 'cause it's later than you think.
E-46 Aceasta este un sul. Şi atunci cînd sulul este derulat, aceea este una; atunci stînd chiar în sul este numărul doi. Şi chiar aici Aceasta zice ce este Ea, dar Ea este o taină. Dar, totuşi, noi am sondat în Aceasta; dar, ţineţi minte, Cartea este sigilată. Iar Cartea este Cartea de taină, de descoperire. Ea este descoperirea lui Isus Cristos, vedeţi, o Carte de descoperiri. Şi acum voi ştiţi, în jos prin epoci, omul a sondat şi a încercat să pătrundă în Aceea. Noi toţi am încercat.
E-98 Now, you remember, the true Bride... Now, there is a false bride. We get that in Revelations 17. She said, "I am a widow and have no need of nothing," (You see?), setting upon the scarlet clothed beast, and so forth (the beast, rather).
Now, but the true Bride will be made up of thousands times thousands of people, but it will be the elect out of every church age. Every time a message went forth and the people believed it and accepted it in all the Light it was, when they were sealed away until that day of redemption...
Don't Jesus speak the same thing when He said the--the sound come in the--the seventh watch? That's the last church age. See? And said, "Behold, the Bridegroom cometh; go out to meet Him."
And then the sleeping virgin come, rubbed her eyes, and said, "Suppose I ought to have some of that oil too; so maybe we'd better have some."
And the real true Bride standing there said, "We have just got enough for ourself. We just got enough to get in ourself. We can't give you nothing. If you want some, you go pray up."
E-47 Şi, totuşi, o dată, îmi amintesc... Dacă-dacă DL Bohanon se întîmplă să fie prezent, sau-sau unii dintre ai lui, eu-eu nu intenţionez aceasta prin vreo insultă. Dl. Bohanon este un prieten apropiat, şi el era superintendentul la Serviciul Public cînd eu lucram acolo. Cînd eu întîi am fost salvat, eu i-am spus despre citirea asupra Cărţii din Apocalipsa. El a zis, "Eu am încercat să citesc lucrul acela," a zis el. Iar Dl. Bohanon era un om bun, şi el-el era un membru al bisericii. Şi-şi eu nu ştiu la cîte toate el a aparţinut, dar el a zis, "Mă gîndesc că Ioan trebuie că a avut o cină cu piparcă roşie în seara aceea, şi s-a dus la culcare cu un stomac plin."
E-104 And while she was gone, the Bridegroom come (See?), and in went the Bride. And then them remnant there, the ones that were absolutely virtuous, the church was left outside. And He said, "There will be weeping and wailing and gnashing of teeth." See? Now, that's the elect.
And when the sound come, "The Bridegroom cometh," then everyone of those that slept down through those ages awakened, every one.
E-48 Eu i-am spus, deşi aceasta putea să mă coste serviciul meu, am zis, "Nu ţi-e ruşine să spui aceasta?" Iar eu eram doar un băiat. Dar am zis, "Nu ţi-e ruşine să spui asta despre Cuvîntul lui Dumnezeu?" Vedeţi? Totuşi, şi doar un copil, nu mai mult decît devreme... poate în vîrstă de douăzeci şi unu, douăzeci şi doi de ani; şi lucrul era rar, şi era depresiunea. Dar, totuşi, a existat o frică acolo, cînd eu... denaturat, am auzit vreo denaturare către Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta este Adevărul; tot Adevărul. Astfel, acesta nu era nici măcar un vis sau un coşmar; aceasta nu era ce a mîncat Ioan.
E-105 See, it isn't God, as we'd think, just going to hunt Him out a few thousand people of this age and take them. It's the very elected out of every age. And that's the reason Christ has to stay on the mediatorial seat back there as an Intercessor until that last one comes in at the last age. And these revelations then of what it has been breaks forth upon the people, and they see what's happened. See? You get it now?
E-49 El era pe Insula Patmos deoarece el a încercat să pună Cuvîntul lui Dumnezeu într-o formă de carte, şi a fost exilat acolo de către guvernul Roman. Şi era pe insulă, în Ziua Domnului. Iar el a auzit înapoia lui un Glas de ape multe, şi s¬a întors să se uite, şi el a văzut Şapte Sfeşnice de Aur. Şi acolo stătea Fiul lui Dumnezeu, în mijlocul lor, acum.
E-106 All right. Notice, the rest of the dead, church members, lived not again until one thousand years was passed. The church members, the--the Christians, the church lived not again until the end of the thousand years, and then they come forth to stand before the Bride (That's right.), stand before the King and the Queen. Glory.
Some church today calls herself "The Queen of heaven." The Queen of heaven is the selected Bride of Christ, and she comes with Him.
Daniel saw it and said: "Ten thousands times ten thousands ministered to Him." Now, if you'll watch the Scripture there in Daniel. Judgment was set, and the books were opened.
E-50 Şi, atunci, Cartea este o descoperire. Astfel, o descoperire este ceva care este făcut cunoscut de către ceva, ceva care a fost descoperit. Şi acum, observaţi, astfel ca voi să nu uitaţi aceasta, ea este "închisă pînă la timpuri mai tîrzii." Vedeţi? Întreaga taină din Aceasta este "închisă pînă la timpuri mai tîrzii." Noi aflăm aceasta în Scriptură aici.
E-107 Now, remember, when He come, He come with His Bride. The wife ministers to her husband. And ten thousands times ten thousands of thousands ministered to Him. Judgment was set, and the books were opened, and another book was opened which is the Book of Life. Not the Bride at all, she's done gone up and come back and standing there in judgment of those generations that refused the Gospel message.
Didn't Jesus say the queen of the south shall rise with this generation in her days of the judgment and will condemn this generation, for she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon; and a greater than Solomon is here.
E-51 Acum, taina din Carte este descoperită cînd Peceţile sînt rupte. Şi cînd Peceţile sînt rupte complet, timpul de răscumpărare este terminat; deoarece Mielul a părăsit cabina de mijlocire, să păşească afară să-şi ia pretenţiile Lui. El era un Mediator, între aceea. Dar cînd descoperirea reală se întîmplă asupra Peceţilor, aşa cum Ele încep să se rupă, Mielul vine înainte din sanctuar. Aceasta este conform cu Cuvîntul. Noi am citit aceasta seara trecută. El a venit din... afară din mijloc, şi a luat Cartea, astfel El nu mai este Mediator. Deoarece, chiar ei L-au numit un Leu, şi acela este-acela este Regele, şi El nu este un Mediator atunci.
E-108 There stood the--the judgment, the queen of--of Sheba of the south stood there in the judgment, and her own testimony... Not even a Jew came up with that generation that was Jews, and they were blind and missed Him, because they were looking for Him; but He come so simple that they went plumb over the top of it, like that. And there that great queen humbled herself, and come and accepted the message. "And she'll stand in the judgment," He said, "and condemn that generation."
E-52 Totuşi, actorii din aceste Peceţi încep la prima epocă a bisericii. Acum ţineţi minte, astfel ca voi-voi să obţineţi baza acestuia temeinic, dacă noi putem, sau aşa de temeinic cît este posibil. "Actorii," eu voi aşeza aceasta în felul acela pentru că un-un actor este un om care schimbă măştile. Vedeţi?
E-111 Now, you see the three classes always? The book, the dead were judged out; another book, the Book of Life: them who had their names in the Book of Life...
You say, "If your name's in the Book of Life, it's all right, huh?" No, sir. Look, Judas Iscariot had his name in the Book of Life. Now, say that's wrong. Jesus in Matthew 10 gave them power to cast out devils and sent them forth to heal the sick, and to cleanse the lepers, and raise the dead. And they went out and returned back, Judas right with them; and they cast out devils and done all kinds of miracles, and returned back, and said, "Even the devils is subject unto us."
Jesus said, "Don't rejoice that the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in heaven," and Judas was with them. But what happened? When it come down to the elected group to go up there at Pentecost and really receive the Holy Spirit, Judas showed his colors. He'll be there in the judgment. So the books was opened and the Book of Life was opened, and every man was judged thus. Now, the Bride's standing there with Christ to judge the world.
E-53 Iar în acest act, în seara aceasta, noi o să vedem că acesta este Satan schimbîndu-şi masca. Şi, toţi, actori.
E-115 Don't the... Paul say, "Dare you (talking to the Bride) having a--any matter or grievance against each other that you'd go to the unjust law. Don't you know the saints shall judge the earth?" There you are. The saints is going to judge the earth and take it over. That's right. You say, "How in the world is a little group like that..." I don't know how it's going to be done, but He said it's going to be done; so that just settles it as far as I know. Now, look.
E-54 Cristos, jucînd partea pe care El a făcut-o, cînd El a devenit dintr-un Duh în om, El şi-a pus numai o îmbrăcăminte de actor, trup uman, şi a venit jos în forma unui Om, pentru ca să fie un Răscumpărător Rudenie.
E-117 Now, notice the rest of the dead (the church members, dead church members) lived not again until the thousand years, and then at the thousand years, they were gathered... Another resurrection come, which is second resurrection, and they were gathered, and Christ and the church, the Bride (not the church, the Bride) Christ and the Queen (not the church)... Chur... Christ and the Bride stood there.
And they were separated like the sheep from the goats. That's right. There's the church members come up. And if they heard the Truth and rejected the Truth, then what's going to be said when the big thing's spread across the canvas when even your own thoughts will be there, what you thought about it. How you going to escape, and it right there on the canvas of the skies; and God's great television and there's your own thoughts rebelling right... Your own thoughts will speak against you in that hour.
So if you speak one thing and think another, you better stop that. Get your thoughts on God. Keep them pure, and stay right there with it, and speak the same thing all the time. See? Don't say, "Well, I'll say I'll believe it; but I'll go find out." You believe it. Amen.
E-55 Acum-acum, voi vedeţi, aceasta este numai forma unui actor. Acela este motivul că ele sînt toate în pilde şi si-... şi felul în care ele sînt aici, ca fiare, şi animale, aşa mai departe. Aceasta este într-un act. Şi aceşti actori fiind în prima epocă a bisericii, deoarece acesta era Cristos descoperindu-Se la cele şapte epoci ale bisericii. Acum voi înţelegeţi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă. Vedeţi? Cristos descoperindu-Se celor şapte epoci ale bisericii.
E-120 Notice, these type, the reason they die out, they go through the purging of trial of the tribulation; because they're not actually under the Blood. They claim they are, but they're not. How can they go through a trial to purify them when the--when the bleach Blood of Jesus Christ takes every symptom of sin and stuff away from you. And you're already dead, and your life is hid in Him through God and sealed in there by the Holy Ghost; what are you going to be judged for? Where you going to get your purification? What do you have to be purified from when you're perfectly in Christ, sinless? How... What's the judgment for? But it's this sleeping bunch that them people can't make out.
E-56 Atunci, prin aceste epoci ale bisericii, acolo este o mare încurcătură care vine înainte. Apoi, la sfîrşitul epocii bisericii, Mesajul îngerului al şaptelea urmează să culeagă aceste taine pierdute şi să le dea la Biserică. Vedeţi? Acum noi vom observa asta.
E-121 Now, they haven't done it for years (See?), but this is the hour of revelation (See, see?) being revealed, just at the coming of the Bride... The last winding up, the last things are coming... It's coming to an end, friend, I believe. When? I don't know. I--I can't tell you, but anything... I want to live tonight like if it was tonight, I'd be ready. See? He might come tonight yet, and He might not come for twenty years. I don't know when He'll come, but whenever it is, I... My life might be over tonight, and then whatever I've done here is finished at that hour; I--I've got to meet Him in the judgment the way I went down here. The way the tree leans; that's the way it falls.
E-57 Dar nu descoperite atunci în starea lor adevărată. Acum, în timpurile Bibliei, tainele erau acolo, şi ei au văzut aceste lucruri că se întîmplă în felul în care Ioan a văzut aceasta aici. Acum el a zis, "Acolo este un călăreţ pe cal alb." Dar, ce este taina despre acesta, există o taină care merge cu acel călăreţ. Acum, ce era aceasta, ei nu ştiau, dar aceasta urmează să fie descoperită. Dar aceasta urmează să fie descoperită după ce Mielul părăseşte Tronul Tatălui, al mijlocirii Lui ca Răscumpărător Rudenie.
E-122 Remember, when they went to buy oil, they... "Oh," you say, "now, wait a minute, Brother Branham. I don't know about that." When they went to buy oil, when they come back, the Bride was done gone, and the door was shut; and they knocked and said, "Let us in; let us in," but they were out in outer darkness.
Now, if you want a type of that, now look: "In the time of Noah..." Jesus said--referred to it. Now, in Noah's time, they went into the ark, but they were carried over the--during the time of the judgment. But that--that didn't type Christ's Bride; Enoch typed the Bride.
Enoch... Noah went over through... The Bride... Went over through the tribulation period, and suffered, and become a drunk, and died. But Enoch walked before God for five hundred years and had a testimony he pleased God with raptured faith, and just started walking right out, and went up through the skies, and went home without even tasting death, never died at all.
E-58 Eu am să arunc un pic de ceva aici înăuntru. Acum, dacă cineva obţine aceste benzi... Orice om poate vorbi orice vrea el. El are un drept la oricare din convingerile lui. Dar dacă... Voi ştiţi, dacă un predicator nu vrea aceasta printre poporul lui, atunci spuneţi-le să nu primească aceasta. Dar eu-eu... Aceasta este printre poporul la care eu am fost trimis să le vorbesc, de aceea eu trebuie să descopăr ce este Adevărul. Înţelegeţi?
E-125 That's a type of we which are alive and remain shall not prevent, or hinder, those same type of people that are asleep, that fell asleep on account of the human age and the--and the state of human age. They died back there, but they're not dead. They are sleeping. Amen. They are asleep, not dead. And the only thing it needs is the Bridegroom to wake them. And we which are alive and remain shall not hinder those that's already fell asleep, for the trumpet of God shall sound and the dead in Christ shall rise first; then we which are alive and remain shall be caught up together with them and will meet the Lord in the air. And the rest of the dead lived not for a thousand years. There you are. They went through the tribulation period. What was it? Like Enoch.
E-59 Acum, Mielul, în timpul de mijlocire în urmă aici, El ştia că existau nume acolo înăuntru care au fost puse acolo de la întemeierea lumii. Şi atît timp cît numele acelea nu au fost manifestate pe pămînt încă, El trebuia să stea acolo ca Mijlocitor. Pricepeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Perfect, predestinare! Vedeţi? În regulă. El trebuia să stea acolo, deoarece El a venit să moară pentru aceia care Dumnezeu i-a ordinat pentru Viaţă Eternă. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Prin cunoştinţa Lui mai dinainte, El i-a văzut. Nu prin Propria Lui voie; voia Lui era ca nici unul să nu piară. Dar prin cunoştinţa Lui mai dinainte El ştia cine va fi şi cine nu va fi. De aceea, atît timp cît exista un nume care nu era, încă nu a fost declarat-declarat pe pămînt, Cristos trebuia să stea acolo ca un Mijlocitor, să poarte de grijă de acel nume.
E-127 You know, Noah watched Enoch, for when Enoch come up missing, he knowed judgment was at hand. He got to hanging around the ark, but Noah didn't go up. He just lifted a little piece off and rode over the tribulations. He was carried through the tribulation period to die the death. See? But Noah was carried through; Enoch was translated without death: a type of the Church being caught up with those who are asleep to meet the Lord in the air, and the rest of the church is carried over into the tribulation period. Can't make nothing else out of it myself. Enoch raptured, no death...
E-60 Dar îndată ce acel ultim nume a fost spălăcit în acel Clorox sau albitor, atunci zilele Lui de mijlocire erau terminate. "Lăsaţi-l pe cel murdar să fie încă murdar. Lăsaţi-l pe cel ce este sfînt, el este încă sfînt." Vedeţi? Iar El părăseşte sanctuarul şi atunci acesta devine un Scaun de Judecată. Vai de aceia care sînt afară din Cristos atunci!
E-130 Now, let's start studying a little now, get down to our lesson. I'll just keep on that we never will get into these--this Seal. Now, notice. Let's take now, because we're going to have a long (maybe tomorrow night or the next night) hit a trumpet now and then, because the trumpet sounds at the same time the Seals. It's just the same thing, the church age opens, it's just the same thing.
E-61 Acum observaţi, dar Aceasta urmează să fie descoperit cînd Mielul părăseşte locul Lui de mijlocire de la Tatăl. Acum, aceea este Apocalipsa 5. Acum El ia Cartea Peceţilor, Cartea Peceţilor, sau o Carte pecetluită cu Peceţi, le rupe şi le arată. Priviţi. La sfîrşitul epocii acum, după ce mijlocirea este terminată, epocile bisericii s-au sfîrşit.
E-131 Now, a trumpet always denotes war or otherwise political disturbance: the trumpet does, a political disturbance, and that causes war. When you go to get messing in politics, you get them all messed up, like we got it now, look out, war is at hand.
But, see, the kingdom still belongs to Satan. He's still got this part in his hand because why? It is redeemed by Christ, but He's doing the part of the Kinsman Redeemer taking His subjects, until the last one name is put on that Book, has already received it and been sealed away. Now, do you got it? Then He comes from His throne, His Father's throne, walks forward, takes the Book out of God's hand from the throne and claims His rights. The first thing He does is call for His Bride. Amen. Then what does He take? He takes His opponent, Satan, and binds him, and casts him into the fire out there with all that followed him.
Now, remember, it wasn't Russia. No, the antichrist is a smooth fellow. Just watch how smooth he is. He's smart. Yes, sir. Just takes the Holy Spirit, only thing can outdo him.
E-62 El a venit înăuntru, în prima epocă, Epoca Efesiană; a descoperit, a trimis mesagerul.
E-135 Notice, trumpets means political disturbance: wars. Matthew 24, Jesus spoke of it. He said, "You'll hear of wars and rumors of war..." See, all the way down through. You remember the--Jesus speaking that. Wars, rumors, and wars, and rumors and wars, and plumb on down to the end. Now, that's a trumpet sounding.
Now, when we get on the trumpets, we'll go back there and pick up each one of them wars and show you that they followed them churches, show you they follow these Seals. Wars and rumors of wars... But trumpet denotes political disturbance, whereas seals deals with a religious disturbance. See?
A Seal is opened; a message is dropped. And then the church is always so set up in its own political ways, and whatevermore, and all of its dignitary; and when that real message drops down, that messenger goes forth, and he shakes them to pieces. That's right. It's religious disturbance when a Seal's opened. That's what's happened. See? Yes.
E-63 Observaţi ce se întîmplă, cum noi mergem înainte. Aici este planul acestuia. Primul lucru se întîmplă, acolo este un-un¬un anunţ în Ceruri, întîi. Ce se întîmplă? O Pecete este deschisă. Ce este aceea? O taină este desfăşurată. Vedeţi? Şi cînd se desfăşoară o taină, atunci sună o trîmbiţă. Ea declară un război. O plagă cade, şi o epocă a bisericii se deschide. Vedeţi?
E-138 They get all at ease in Zion. The church gets all settled down and... "We've got it all made." Just like the church of England, they was all settled down; the Catholic church, all settled down, and along come Luther. There was a religious disturbance. Yes, sir, sure was. Well, the church went on off by Zwingli, and from Zwingli come on down to different ones, and to Calvin; and after while the Anglican church settled down, and it was just at ease; and along come Wesley. There was a religious disturbance. That's right. See, it always denotes a religious disturbance.
E-64 Ce este partea de "război"? Îngerul Bisericii prinde taina lui Dumnezeu, încă nu pe deplin descoperită. Dar, cînd el o face, el prinde această taină a lui Dumnezeu, şi atunci el merge înainte la popor după ce taina i-a fost dată lui. Merge înainte la popor! Ce face el acolo afară? El începe să proclame acel Mesaj. Şi ce începe acesta? Un război, un război spiritual.
E-139 Now, the Seal. Let's just read it a little bit now. I--I want to--to get this... Just we'll read it. I get to talking. I...
And I saw when the Lamb opened one of the seals... (What happened?)... and I heard, as it was the noise of a thunder...
Oh, how I'd like to dwell on that just a few minutes. I hope now that all the people that know these things and are waiting for the consolation of the Lord will now study real close, and on the tapes also that you'll think of this. The first thing happened... When that Lamb broke that First Seal, a thunder roared.
Now, that's got a significance; it's got--it's--it's a--it's--it's got a meaning. It's a meaning. Nothing happens without a meaning. All right, a thunder, a thunder roared. Wonder what that thunder was?
E-65 Şi atunci Dumnezeu îşi ia mesagerul Lui, cu Aleşii din acea epocă, şi îi aşează deoparte, adormiţi. Şi atunci El aruncă o plagă asupra acelora care au respins Aceasta; o judecată temporară.
E-142 Now, let's read a little bit. Let's turn to Matthew... No, let's take St. John first, St. John, 12th chapter and just hold it a minute: St. John, the 12th chapter, and now let's begin with the 23rd verse of St. John 12. Now, listen here now real close; then you won't have to wonder no more what it is.
And Jesus answering them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
See, you're at the end of an age there. His ministry is ending. See? "
... The hour is come, that the Son of man should be glorified.
What about the hour has come that when His Bride must be taken away? What, that the hour has come that time shall be no more? The Angel is ready to set one foot on land and the other on the sea with a rainbow over Him, with feet, and say, "Time's run out." And besides that, He raised up His hand and swore that time would be no more when this happened. How--how perfect it is, a sworn affidavit to the Church.
... The hour has come that the Son of man should be glorified.
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat falls into the ground and dies, it abides alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there... also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
Now, is my soul troubled;...
E-66 Şi atunci după ce aceasta se termină, atunci aceasta merge înainte, şi ei se denominează, şi aduc înăuntru denominaţiuni, şi o pornesc cu acea lucrare a omului, ca din W esley şi toţi ceilalţi dintre ei. Şi atunci toată aceasta ajunge iarăşi într-o gîlceavă.
E-145 You say, "Well, Him coming to the end of the road and you got trouble? What does it make you think when some great spiritual something happens that troubles you? Oh, my.
Now, is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this--unto this hour.
Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
The people said... that stood by, that heard it, they said... it thundered:...
E-67 Şi atunci o altă taină vine înainte. Atunci ce s-a întîmplat? Un alt Mesager soseşte pe pămînt, pentru o epocă a bisericii. Vedeţi? Atunci, cînd el soseşte, el-trîmbiţa sună. El declară război. Înţelegeţi? Şi atunci ce se întîmplă? În final, atunci, el este apucat deoparte. Şi atunci cînd el este aşezat deoparte, atunci cade plaga, îi distruge. Moartea spirituală loveşte biserica, şi ea este dusă, grupul acela.
Atunci El merge înainte la o alta. Oh, acesta este un plan măreţ!
E-146 Then when the Lamb took the Book and broke that First Seal, God spoke from His eternal throne to say what that Seal was to be revealed. But when it's placed before John, it was in a symbol. When John saw it, it was still a mystery. Why? It wasn't even revealed right then. It cannot be revealed until what He said here at the end time. But it come in a symbol.
When the thunder... Remember, a loud clapping noise of a thunder is the voice of God. That's what the Bible said (See?), a clap of thunder. They thought it was a thunder, but it was God. He understood it, for it was revealed to Him. See? It was a thunder.
And notice, the First Seal opened--the First Seal when it was open in the symbol form it thundered. Now, what about when it's opened in its reality form?
E-68 Pînă cînd, acesta vine la acel ultim înger. Acum, el nu are o taină anume. Dar el adună sus tot ceea ce a fost pierdut în celelalte epoci, toate Adevărurile care nu erau într-adevăr descoperite încă, vedeţi, aşa cum vine descoperirea, atunci el descoperă acele lucruri în ziua lui. Dacă voi vreţi să citiţi aceasta, acolo este ea. Apocalipsa 10, 1 la... 1 la cam 4, voi veţi obţine aceasta. În regulă. Vedeţi! "Ia Cartea şi, de Peceţi, şi le rupe," şi arată îngerului al şaptelea; pentru că acesta singur, tainele lui Dumnezeu, este slujba îngerului al şaptelea. Acum, noi tocmai am venit prin epocile bisericii, chiar cu istoria, şi am dovedit asta. Vedeţi? Acesta este-Mesajul îngerului, din biserica a şaptea, în regulă, descoperă toate tainele care au fost în trecut, toate lucrurile din trecut. Apocalipsa 10:1-7, care urmează să fie. Acum, amintiţi-vă, "În zilele îngerului al şaptelea, el sună înainte, sunînd înainte trîmbiţa Evangheliei, el este să sfîrşească toate tainele lui Dumnezeu."
E-148 It thundered as soon as the Lamb struck back the Seal. And what did it reveal? Not all of Itself. First it's with God; next It's in a symbol; then It's revealed: three things. See? It's coming forth from the throne. First It can't be seen, heard, or nothing. It's sealed up. The Lamb's Blood paid the price. It thundered when He spoke it out. And when He did, a white horse rider started out. And it still was a symbol.
E-69 Întocmai cum, aici vine înainte, în epoca bisericii timpurii. Noi vom lua aceasta, după o vreme, o doctrină. Şi, atunci, aceasta a devenit o zicală, întîi; apoi o doctrină; şi apoi a devenit un statut; apoi a devenit o biserică, şi prin epocile întunecoase.
E-150 Now, watch, He said it would be known in the last day, but it comes forth in a church symbol. Do you understand it, church? It comes forth in a--a symbol of a church that they know there is a Seal, but just what it is yet, they don't know, because it's a white horse rider.
And it only is to be revealed at the last day when this actual Seal is broken. Broken to who? Not to Christ, but to the Church. Notice, now. Oh, my, that just makes me tremble. I--I--I hope that the Church truly understands it (See what I mean?), you people. I'm going to call you Bride. (See?) That you'll understand it.
E-70 Atunci din epocile întunecoase a ieşit prima reformare, Luther. Iar el a adus, cu el, tot felul de lucruri misterioase care s-au întîmplat în timpul acelei epoci a bisericii, totul în urmă acolo atunci, dar el niciodată nu a sfîrşit-o.
E-152 The voice is a thunder. The voice came from where? From the throne where the Lamb had just left as Intercessor. Now, He's standing here to take His position and His claims. But the thunder came from the inside of the throne, thundered out. And the Lamb was standing out here. The thunder, where the Lamb had left, left the Father's throne to go to take His own throne... Glory. Now, now, don't miss it, friends.
We all know as Christians that God swore to David that He would raise up Christ to set on His throne and give Him an everlasting Kingdom here on the earth. He did it. And Jesus said, "He that overcomes the antichrist and all the things of the world shall set with Me on My throne as I have overcome and have set down on My Father's throne." See?
E-71 Atunci a venit înainte Wesley, cu sanctificarea, a obţinut ceva mai mult din aceasta. Totuşi, niciodată nu a sfîrşit-o; a lăsat capete dezlegate pretutindeni, astfel ca stropirea în loc de botez. Iar Luther a luat "Tată, Fiu, Duh Sfînt" în loc de "Domnul Isus Cristos." Toate lucrurile acestea diferite!
E-155 Now, someday He rises from the Father's throne, and goes to take His own throne. Now He comes forth to call His subjects. How's He going to claim them? He's already got the Book of Redemption in His hand. Glory. Oh, I feel like singing a hymn.
Soon the Lamb will take His Bride
To be ever at His side,
All the hosts of heaven will assembled be; (To watch that.)
Oh, It will be a glorious sight,
All the saints in spotless white;
And with Jesus we shall feast eternally.
Oh, my. Talk about setting now in heavenly places, what will it be? If we can feel this way setting down here on earth before the rapture comes, in this condition that we're in now, and we can enjoy standing up around walls, and stand in the rain just to hear this, what will it be when we see Him setting there? Oh, my. Oh, it'll be a glorious time.
E-72 Atunci a venit înainte epoca Penticostală, cu botezul Duhului Sfînt, iar ei au croit în jos pe aceea. Acum, nu mai pot exista mai multe epoci. Acelea sînt toate din ele. Aceea este Filadelfia... sau, acum, Epoca Laodicea. Dar atunci...
E-158 Left the Father's throne, came forth to, His son, to be the... He is the Son of David. That's what the--Israel thought He would do then. Remember the Syrophenician woman said, "Thou Son of David"? Remember blind Bartimaeus, "Thou Son of David"? See? And Jesus knowing what the plan was, yet they didn't know it; they tried to force Him to make Him take the throne, and even Pilate asked Him. But He said, "If My Kingdom was of this world, then My subjects would fight. My Kingdom is above." But He said, "When you pray, pray, 'Thy Kingdom come, Thine will be done in earth, here like it is in heaven.'" Amen. How glorious this great thing.
E-73 Noi aflăm, în studierea Scripturii, că mesagerul la epocă a venit drept la sfîrşitul epocii, de fiecare dată. Pavel a venit la sfîrşitul epocii. Noi aflăm că Irineus a venit la sfîrşitul epocii. Martin, sfîrşitul epocii. Luther, sfîrşitul epocii Catolice. Şi (ce?) Wesley la sfîrşitul epocii Lutherane. Iar Penticostalii la sfîrşitul epocii de sanctificare, la botezul Duhului Sfînt.
E-160 Left the Father's throne to take His own throne... He now has come forth from His intercessory work to claim His own throne, His redeemed subjects. That's what He come forth from the throne to do. It is then that the Lion-like creature said to John, "Come, see." Watch. Now, you reading it?
... one of the seals, and it..., as if it was the noise of a thunder, and one of the four beasts...
You know what the beasts were. We took them; one like a lion, one like a calf, and one like a man, and one like an eagle. Now, this first beast said... Watch; each time there's a different beast till them four horse riders pass. There's four beasts, and there's four horse riders.
E-74 Iar la sfîrşitul epocii Penticostale, noi trebuie să primim, în acord cu Cuvîntul, aşa cum Dumnezeu mă ajută în seara aceasta să vă arăt, în decurs aici, că noi urmează să vedem, să primim un mesager care va lua toate acele capete slăbite afară acolo şi va descoperi întregul secret al lui Dumnezeu, pentru răpirea Bisericii.
E-162 Notice, each one of them beasts announce: Matthew, Mark, Luke, and John. We're going to get back in and prove which one Matthew; Mark; which one Mark--Mark; which one was John, each one as they went.
No...?... One of the beasts saying, "Come, see." He heard the noise of a thunder, and one of the beasts said, "Now, come, see." In other words, here stands the Lamb, and John standing out there watching it happen. And the Lamb come up from the throne like He'd been slain, blood all over Him. He was the One that was found worthy, and when He reached over and took the Book, then everything begin to shouting, and screaming, and carrying on (You see?), 'cause they know redemption was paid for.
E-75 Şi atunci acolo vor veni înainte şapte Tunete misterioase care nici măcar nu sînt scrise deloc. Asta-i adevărat. Şi eu cred că, prin acele Şapte Tunete, va fi descoperit în zilele din urmă pentru ca să aducă Mireasa împreună pentru credinţă de răpire. Deoarece, ceea ce noi avem chiar acum, noi-noi nu am fi în stare să o facem. Acolo este ceva. Noi trebuie să păşim mai departe. Noi, noi nu putem avea destulă credinţă pentru vindecare Divină, cu greu. Noi trebuie să avem credinţă suficientă să fim schimbaţi, într-un moment, şi să fim luaţi la iuţeală afară din acest pămînt. Iar noi vom afla că, după o vreme, cu voia Domnului, aflăm unde este scris Aceasta.
E-165 Now, He's come to claim His Own. So He takes the Book, stands out there before John, and He pulls it back, and breaks the Seal, pulls the Seal down; and when He pulls the Seal down, a thunder clapped through the place. And when a thunder clapped, no doubt John might've jumped up in the air, when a thunder roared; and then one of the four beasts said, "Now, come and see what it is, what's revealed beneath here. (Oh, my.) John, write what you see."
So John goes to look, see what it was. John goes to see what the thunder said. It's then that this creature told John come and see what the mystery is under the First Seal. The thunder, the voice of the Creator has uttered it. Now, He ought to know what's there. Amen. Oh, my.
E-76 Atunci, toate judecăţile acestor făcători de rele! Acum, vedeţi, jos de-a lungul epocilor acestor Peceţi, se rupeau, pînă acum ultima Pecete este ruptă. Şi acum aşa cum ei-aşa cum ei au privit înăuntru asupra acelor Peceţi şi doar au presupus, presupunînd ce făceau ei. Acum, la sfîrşitul epocilor, al epocilor bisericii, toţi aceşti făcători de rele vor lua loc şi vor înainta în Necaz; toţi aceşti făcători de rele din cele Şapte Peceţi, care au lucrat misterios în biserică.
E-166 But think, now he wrote this, but when he started to write those other seven thunders, he said, "Don't write it." He'd been commissioned to write everything he seen. But when these seven thunders over in Revelations 10 uttered, he said, "Don't write them at all." They're mysteries. We don't know what they are yet; but my opinion they'll be revealed right away. And when it do, it'll give faith for that rapturing grace for that Church to move out. We just move through everything that we know of; through all the dispensations we've watched everything. We've seen the mysteries of God. We've seen the appearing of the--of the great gathering together of the Bride in the last days, but yet there's something in there that we just can't lighten ourself with. There's something another. But I imagine when them mysteries begins to come forth... God said, "Hold it back now. Wait a minute. I'll reveal it in that day. Don't write it at all, John, 'cause they'll stagger over it. Just let--let it go. (See?) But I'll reveal it in that day when it has need to done."
They never uttered for nothing. You remember, like the little drop of ink, everything is for a purpose. Everything's for a cause. But notice, the Creator uttered, and he had a--he heard this voice, and he went to see.
E-77 Iar noi vom afla, într-un minut, aceasta a lucrat chiar în numele unei biserici. Ei se numesc pe ei înşişi, "Biserica." Şi voi vedeţi doar dacă aceea nu este adevărat. Nu-i de mirare că ţu am fost aşa împotriva denominaţiunii, neştiind de ce. Înţelegeţi? Înţelegeţi?
E-171 But now the Lamb is showing John in the symbol of s--of a--of a church Scripture like, for the church (you know) what to write. He just show him, said, "Now, don't--don't tell this, just what it is. Don't go down, John, and say, 'Now, this is just what this is.' Now, what's under this Seventh Seal, don't--don't go down and tell that, for if I tell John that, then all down through the age the whole plan will be broke: it's a secret." See? He just wants to...
His coming... He said, "I--I... Nobody's going to know when I'm coming; I'm just coming." See, see? That's all. It ain't for my business to know when, I'll just be ready. You see? So...
Then he said, "Now, John, went forth..." He thought, "I'm going to see it now," and what did he do? When John went forth; he, now what's he got to do? Now, he's got to write this to the church age. That's what he's supposed to do: write it to the church ages. "Write what you see of these seven golden candlesticks at the beginning, write to this Church and tell them."
E-78 Ei o sfîrşesc. Acum, aceasta începe aici în urmă într-o formă blîndă, şi doar continuă să devină mai rea şi mai rea, înainte în jos pînă... Iar oamenii merg drept în aceasta, zicînd, "Oh, da, aceasta este întocmai bine." Dar în zilele din urmă, aceste lucruri sînt făcute cunoscut. Şi ei în final se duc aşa de rău încît ei se duc direct în perioada Necazului.
E-173 All right, and a thunder went off. John knew it was the Voice of God. And then the--the lion-like creature said, "Come, see what it was," and John went forth now with his pen to write what he was going to see.
Now, he never seen exactly what it was. He never understood it, but what he saw was what God was sending to the Church for a time. Now, He's got... He will; He always does; He makes it plain when it's time to make it plain. But He didn't make it plain then. Why? Because He was going to keep it a secret until the last days, and the sounding of the last angel's message was to gather up these mysteries (See?); didn't make it clearer.
E-79 Şi cum poate să spună un om că Mireasa lui Cristos merge în Necaz? Eu nu pot înţelege aceasta. Vedeţi? Ea este luată la o parte de la Necaz. Dacă-dacă Biserica a fost judecată, şi ei s-au judecat pe ei înşişi şi au acceptat Sîngele, cum poate Dumnezeu să judece pe un om care este perfect, în totalitate fără păcat?
Voi ziceţi, "Nu există o astfel de persoană."
E-175 But what John saw he just seen a white horse go out with a rider on it; so that's what he wrote down. See? When he did... That's what he said, "Come, see." So John went to see what he could see to write to the Church, and when he did, he saw a white horse, and him that set on it had a bow, and he went forth conquering and to conquer. And there was given to him a crown. And now, that's all John saw, so he just write--wrote all that down.
Now, see, that's in symbol. That's the way the Church has received it, but with the promise that at the last day He'd reveal it, show what it is. God help us to understand.
E-80 Fiecare credincios născut din nou, credincios adevărat, este perfect, absolut fără păcat înaintea lui Dumnezeu. El nu se încrede în faptele lui; în Sîngele A lui Isus, în care a căzut mărturisirea lui. Biblia spune aşa. Înţelegeţi? "Acel care-care este născut din Dumnezeu nu săvîrşeşte păcat, pentru că el nu poate păcătui." Cum puteţi voi face pe un om păcătos cînd albitorul Sîngelui lui Isus Cristos este între el şi Dumnezeu? Acela ar împrăştia păcatul pînă cînd acolo nu ar fi nimic rămas din el. Vedeţi? Cum poate acel Sînge pur al lui Cristos să lase vreodată un păcat să treacă acolo? El nu poate.
E-177 Church ages... But is not made fully known till the seventh message of this last church age.
Notice, he starts--this messenger of the seventh church age, if you'll notice it, he doesn't start a denomination like the rest of them did. Remember if he doesn't start... No. All right. If you find out, he's against it. Was Elijah--was Elijah against it? Sure he was. Was John against it with Elijah's spirit? What kind of a spirit did Elijah have on when he was... Nobody knows much about him. He was just a man, but he was a prophet. He was hated. My. And what time did he rise? Right in the time of the popularity of Israel when they'd all went worldly, and he got her out there and he was a woman hater...?... Sure was. And he loved the wilderness. That was his nature.
E-81 Isus a zis, "De aceea voi fiţi perfecţi, întocmai cum Tatăl vostru în Cer este perfect." Şi cum am putea noi măcar să începem gîndul de a fi perfect? Dar Isus a cerut aceasta. Şi dacă Isus a cerut aceasta, El trebuie să facă o cale pentru aceasta. Şi El a făcut; Propriul Lui Sînge!
E-180 Then them people ought to knowed when that fellow come out there with that same Spirit on him, come out there, this John, not dressed all up like the celebrity, as I said last night. They kiss the babies, and marry, and bury, and so forth, but this man come out as a wilderness man. What was he? He loved the wilderness. Another thing he done, he hated denomination. He said, "Now, don't you begin to say, 'We belong to this or that,' for I'll tell you God's able of these stones to rise children to Abraham." He was no compromiser. They couldn't...
Said, "Did you go to see a reed shaken with wind?" Not John. No, sir.
E-82 Acum, toate, descoperă toate tainele care au mers înainte în trecut. Acum, gîndul este, aici la timpul sfîrşitului, că tainele care au început înapoi de tot cu mult timp în urmă şi au venit în jos prin epocile bisericii, urmează să fie descoperite aici la ruperea Peceţilor, aici la zilele din urmă, după ce timpul de mijlocire este cam terminat, la acel timp.
E-182 What did he do also? Just like Elijah that told Jezebel, he told Herodias. Walked right up to Herod's face and said, "It's not lawful for you to have her." He chopped his head off for it. See? She tried to get Elijah. That same spirit was in Jezebel was in that woman. And the same thing is in the Jezebel church today (See?), same thing. Now, notice it. What a great lesson we find here. And now, looks like those people would've knowed. John begin to bawl them people out; and standing there, looked like they'd have knowed that was that spirit of Elijah. They should've understood that. That's what it was.
E-83 Atunci, judecăţile aşteaptă pentru aceia care sînt în spate. Ei merg înainte afară în aceea. Aceea este după ce Mireasa a fost luată de pe scenă.
E-185 Now, and we find out and have through the church ages, according to the Scripture, that we're promised a return of that spirit just before the end time. Is that true? Now, and notice, you'll notice the nature of it. Now, he will not start another church age like Luther, and Wesley, and all the rest of them did. He won't start another church, because there is no more church ages to come. See? There won't be any more, so he must be against it, because his spirit will be just exactly like they were back there: the same spirit. As I said last night, "It pleased God to use it three different times." That's His number, three, not two, three. He's already used it twice; now He's going to use it again. He said so. He promised it.
E-84 Oh, să citim doar o Scriptură. Vouă la toţi vă place să însemnaţi ceva din Scripturi? Să luăm Doi Tesaloniceni, doar un moment, şi priviţi aici doar un minut. Acesta-acesta este un tablou aşa de frumos aici! Îmi place aceasta. Şi să vedem. Da, Doi Tesaloniceni. Şi eu vreau al 2-lea capitol din Doi Tesaloniceni, şi al-al 7-lea verset. Să vedem. Doi Tesaloniceni 2:7. Eu cred că asta este corect, acum. Eu am scris aceasta jos, tremurînd şi clătinînd.
... taina fărădelegii lucrează deja: numai cel ce... opreşte va opri, pînă cînd el va fi luat din drum.
E-188 Now, notice, he... Notice now when He did. He's not going to start a denomination because the Laodicea Church Age is the last age, and the messenger of the seventh angel, which is the seventh messenger to the seventh church age, is the fellow that is going to reveal, by the Holy Spirit, all these mysterious things that is going to... How many was here last night? Let's see your hand. I guess I won't have to read it over then. You know just where it's at, the--the 10th chapter of--of... All right. All right.
E-85 Cine? "Cel care opreşte." Vedeţi? Vedeţi, o taină, "taina fărădelegii," în urmă de tot tocmai în acea primă epocă a bisericii aici. Aici este Pavel scriind, zicînd că, "Taina fărădelegii." Ce este fărădelege? Fărădelege, este ceva ce tu ştii că se cuvine ca tu să nu faci, şi tu o faci oricum. Şi Pavel a zis că există din aceia pe pămînt astăzi, lucrători ai fărădelegii. Oh, dacă voi... Noi urmează să ajungem la... Să citim doar bucata aceea, doar un minut. Începem sus puţin mai departe, al 3-lea verset.
Nici un om să nu vă amăgească în vreun chip: căci ziua aceea nu va veni, înainte ca să fi venit căderea, şi acel (o-m) om al păcatului va fi descoperit, fiul pierzării; (asta-i adevărat)
Care se opune şi se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau care este venerat; astfel că el ca Dumnezeu şade în templul lui Dumnezeu, arătîndu¬se că el este Dumnezeu, iertînd păcatele.
Nu vă aduceţi aminte, căci, cînd eu încă eram cu voi, eu v-am spus aceste lucruri?
E-189 The reformers came to reform the last fallen church age preceding them. And then after the reformers come and reform the--the church age from where it was and is went back into the world, then they start a new church age: always done it, always. Now, we went through that. See?
In other words, here'd been a Catholic church age, of the Roman Catholic church. Along come Luther, a reformer. He's called a reformer. And what does he do? He starts right out there a-hammering away, and when he does, he protests the church, and the first thing you know, what does he do? He builds the same thing that he come to drive out of: another church. Then they have another church age.
Then the first thing you know, here comes... The church age is in such a mess, along comes John Wesley, another reformer (See?), builds another church age. Get what I mean? Another church age is built up. They're all reformers.
E-86 Mi-ar fi plăcut să fi şezut sub unele din învăţăturile lui. Voi nu?
Şi acum voi ştiţi ce-l reţine ca el să poată fi descoperit în timpul lui.
E-192 Notice. This last message of the last church age is not a reformer; he is a prophet, not a reformer. Show me where one prophet ever started a church age. He's not a reformer; he is a prophet. Others was reformers but not prophets. If they would've been, the Word of the Lord comes to the prophet; that's the reason they continued on in the baptism in Father, Son, Holy Ghost, and all these other things, because they were reformers and not prophets. But yet they were great men of God and saw the need of the day that they lived in, and God anointed them, and they sent out there and tore those things to pieces. But the full Word of God never come to them, because they was not prophets. They were reformers.
E-87 Nu atunci, vedeţi, nu atunci; ci, "în timpul lui," vedeţi, la ruperea acelei Peceţi. Noi am şti exact ce era aceasta. Cine este acest om al fărădelegii? Cine este acest om al păcatului, acest individ care lucrează fărădelege? "Dar el va fi descoperit în timpul lui."
Căci taina fărădelegii lucrează deja (amăgitori, vedeţi voi, amăgind pe oameni jos în ceva, vedeţi): numai cel (Dumnezeu) care opreşte va opri, pînă acela (Biserica, Cristos, Mireasa) va fi luat afară din cale.
Şi atunci cel Rău va fi descoperit, ...
E-194 But in the last days it'll have to be a prophet to take up the mysteries of God, bring it back, because the mysteries was only re--known by prophets. So it has to be this fellow come. See what I mean now? He can't be a reformer; it's got to be a prophet, because it's got to be somebody that's gifted and set there that catches the Word.
Now, them reformers knowed there was something wrong. Luther knowed that--that--that the bread wasn't the body of Christ, and so he preached, "The just shall live by faith," and that was his message.
And when John Wesley come along, he saw that there was sanctification, so he preached sanctification. That was his message. See?
The Pentecostals brought in the message of the Holy Ghost and so forth. But in the last days in this last age the messenger is not to start any reformation, but is to take all the mysteries that those reformers left off, and gather them together, and solve them to the people.
E-88 La ruperea Peceţii, "la timpul lui." Pavel a zis, "Nu în timpul meu, ci în timpul cînd el va fi descoperit." Vedeţi?
... pe care Domnul îl va mistui cu duhul gurii lui, ...
E-196 Let me just read it again. It sounds so good to me; I--I like to read it.
... I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud:... a rainbow... upon his head, and his face was... the sun, and his feet as pillars of fire:
Now, we saw the same thing, which was Christ. And we know Christ is always the Messenger to the Church. All right. He's called a Pillar of Fire, the Angel of the covenant and so forth.
And he had in his hand a little book opened:... (Now, the Seals had done been broke here. We're breaking them now; but this, the thing's opened.)... and he set his right foot on the sea, and his left... on the earth,
And he cried... a loud voice, as when a lion roareth: and when he... cried, seven thunders uttered their voices... (My, the complete)
... when the seven thunders had uttered their voices, I... (John)... was about to write:... (Write what? What they said.)... and I heard a voice from heaven... (God)... saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. (Don't write them. See?)
And the angel which I saw stand upon the sea... lifted up his hands to heaven,
And sware by him that lives for ever and ever, who created the heavens, and the things... in there they are, and the earth, and the things that are there--in there..., and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer:
E-89 Noi o să ajungem la aceea după o vreme, "duhul gurii lui." Priviţi ce este acela.
... şi îl va nimici cu strălucirea venirii Lui:
Chiar el, a cărui venire este după lucrarea lui Satan ...
E-199 Watch. Don't forget this now, as we go.
But in the days... (days)... of the voice of the seventh angel,... (That last angel, earthly angel.)
This Angel come down from heaven. Wasn't Him. He come from heaven, but He's speaking here the voice of the seventh angel. Which is a "angel" means "a messenger." Anybody knows that. And the messenger to the church age...
... in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery... (Seven Seals, all--all the mysteries)... of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.
E-90 El, "el," un om a cărui lucrare este după lucrarea lui Satan. ... cu toată puterea şi semne şi minuni mincinoase,
Şi cu toată amăgirea nelegiuirii, amăgind pe oameni prin nelegiuire, în aceia care pier (nu această Mireasă), în aceia care caută după astfel de lucru; deoarece ei nu au primit dragostea adevărului, ...
E-201 The entire mystery is unfolded. That's the ministry of that angel. See? Be so simple people just drop off the top of it. But yet it'll be perfectly a-vindicated everywhere, just be perfectly normal. See? Everybody that--that wants to see it can see it. See? That's right. But those... Jesus said, as He said when He come, said, "You got eyes and can't see, Isaiah said you did. (See?) And you got ears and you can't hear." Now... So we find out that...
That scared me. I looked back there at that clock, and I thought it was ten o'clock. But it's a... I--I got... It ain't even nine yet. You see? All right. Oh, my. Let's get it now.
E-91 Iar Cristos este Adevărul, şi Cristos este Cuvîntul; dar ei ar avea mai degrabă un crez. Uh! Vedeţi?
... ca ei să poată fi salvaţi.
Şi din cauza aceasta Dumnezeu le-a trimis rătăciri puternice, ca ei să creadă o-o minciună:
E-203 Notice. I love this. Others reformers, but by being great men of God, seeing the need of the day, and brought forth reformation... But Revelations 10 said his message was to reveal not reform, reveal the secrets, reveal secrets. It's the Word in the man. Hebrews 4 said that the Word of God is sharper than a two-edged sword, a piercing even to the sunder of bone, and a Revealer of the secrets of the heart. See? This man is not a reformer; he's a revealer, revealer of what? The mysteries of God. Where the church has got it all tied up and everything, he's to come forth with the Word of God and reveal the thing out, because he is to restore the faith of the children back to the fathers. The original Bible faith is to be restored by the seventh angel.
Now, oh, how I love this. All the mysteries of the Seals that the reformers never understood fully... See?
E-92 Aceasta ar trebui să fie tradus acolo, după cum m-am uitat în lexicon, "minciuna," nu "o minciună." "Minciuna," aceeaşi pe care el a spus-o lui Eva.
Ca ei... să poată fi blestemaţi care nu au crezut adevărul, ci au avut plăcere în nelegiuire.
E-206 Now, look at Malachi 4 just a minute. Well, well, you just mark it down. He is a prophet and restores the original faith of the fathers. Now, we're looking for that person to appear on the scene. He'll be so humble, the ten millions times ten millions will... Well, there'll be a little group that'll understand it.
When... You remember the other day when John was supposed to come, prophesied a messenger before Christ come, a voice of one crying in the wilderness; Malachi saw him. Look, the 3rd chapter of Malachi is the coming of the Elijah that was to come and forerun the coming of Christ. You say, "Oh, no, no, Brother Branham. It's the 4th chapter." I beg your pardon. Jesus said it was the 3rd chapter.
E-93 Ce declaraţie! Doamne! După ce Mireasa este luată la o parte, atunci acest om al păcatului se va descoperi.
E-209 Now, take Saint--you take St. Matthew the--the 11th chapter and the 6th verse. He'll--he'll say this (11th chapter, I believe it's the 6th verse; 4th, 5th, or 6th, right along there). He said, "If you can receive it (when He's talking about John) this is he who was spoken of, 'I'll send My messenger before My face.'" Now, read Malachi 3.
Some of them try to apply it to Malachi 4. No, sir. That's not it. Notice, Malachi 4, as soon as that messenger goes forth, the world is completely burned, and the righteous walk out in the millennium on the ashes of them. So you see, if you put that being him back there, then--then the Bible told something that wasn't so. We've had two thousand years, and the world ain't burned up yet, and the righteous living in it. So it's got to be in the future.
Oh, my. If you get over here in Revelations and see what that messenger at the end of this age is supposed to do, then you'll see what it is. He must be a prophet. He's got to catch these ends that these reformers didn't see and place it in there.
E-94 Ea, adevărata Mireasă a lui Cristos, a fost aleasă afară din fiecare epocă a bisericii.
E-212 How can Matthew 28:19 compare with Acts 2:38 without the spiritual revelation of God? How can these people say the days of miracles are past and so forth like that, and--without revelation of God? Why, only way they'll ever know it, know whether it's right or wrong. See? But they've come through seminaries... I hope we have time to get into them. I want to hurry, 'cause I don't want to keep you over a week (you know what I mean) in--in this--open these Seals. I've got one day, and I'd like to have prayer for the sick on that day if I could.
E-95 Acum, ziua trecută eu am făcut o declaraţie, "Mireasa ar putea să meargă Acasă iar voi nu veţi şti nimic despre aceasta." Asta-i adevărat.
E-214 Now, look, Malachi 4. He's a prophet and restores the original faith of the fathers. At the end time, when the tribulation period comes... Now, here's a little thing; we're going to reverse back a minute, where the three and a half years or Daniel's seventy weeks (the last half of Daniel's seventy weeks which is three and one-half years.)... Now, we... How many remembers that from the church ages? Sure, you see? There's seventy weeks determined: look how perfect it was; said, "Messiah will come, and He'll be cut off for a Sacrifice in the midst of the week, and the obligation will cease."
E-96 Cineva a zis, "Păi, Frate Branham, acela ar fi un grup tare mic."
E-215 Then there is still three and a half years waited for the Messiahic doctrine to the Jew, and God does not deal with the Jew and the Gentile at the same time. He deals with Israel as a nation, Gentile as an individual. He never taken the Gentiles for His Bride, He taken a people out of the Gentile. See? Now, He deals with Israel as a nation. And now, there she sets right there now as a nation.
I got a letter from Paul today, Paul Boyd, and he was telling me, said, "Brother Branham, how true it is; these Jews still have a funny feeling towards the Gentiles, no matter what's happened." Sure they will, and they ought to.
E-97 Isus a zis, "Aşa cum era în zilele lui Noe," acum voi vorbiţi cu El privitor la aceasta, vedeţi, "în care opt suflete au fost salvate prin apă, aşa va fi aceasta în Venirea Fiului omului." Dacă ei erau opt sute plecaţi în Răpire în seara aceasta, voi nu aţi auzi nici un cuvînt despre aceasta mîine, sau ziua următoare, sau nici un alt timp. Ei ar fi duşi şi voi nu aţi şti nimic despre aceasta. Vedeţi, aceasta ar fi doar acelaşi lucru.
E-218 When Martin Luther made the proclamation that all Jews ought to be run off and their buildings burned down because they were antichrist... See? Martin Luther made that statement hisself in his writing.
Now, Hitler just fulfilled what Martin Luther said. Why did Martin Luther say that? Because he was a reformer, not a prophet. God that... My prophet blessed Israel. He said, "Whosoever blesses you will be blessed, and who curses you will be cursed." How can one prophet stand and deny what the other prophet said? He can't do it. It's got to be in harmony. See? But...
E-98 Ce încerc eu să spun? Eu nu încerc să vă sperii, să vă îngrijorez. Eu-eu vreau ca voi să fiţi pe vîrful picioarelor. Fiţi gata, veghind, fiecare minut. Încetaţi nonsensurile voastre. Doar mergeţi jos la treabă cu Dumnezeu, deoarece este mai tîrziu decît vă gîndiţi.
Acum, amintiţi-vă, Mireasa adevărată!
E-220 That is the reason they class... See, Germany is supposed to be a Christian nation, and they--the way they treated Israel, they still got a stick on their shoulder; and you can't blame them. But just remember, if there's a Jews setting here, don't you worry; the day's coming. God can never forget them. They were blinded for our sake.
You know He said to this prophet, He... The prophet cried out and said, "Will You forget Israel?"
He said, "Take that measuring stick, and how high is the sky? How deep is the sea?"
Now, he said, "I couldn't measure it."
He said, "Never can I forget Israel." That's His people, His servants. And the Gentile is only a few taken out of there for His Bride. It's exactly right. That's the Bride.
E-99 Acum, există o mireasă falsă. Noi luăm aceea în Apocalipsa 17. Ea a zis, "Eu sînt o văduvă, şi nu am nevoie de nimic," voi vedeţi, şezînd pe fiara de culoare stacojie, şi aşa mai departe, fiara, adică.
E-225 Now, just seventy weeks was determined, perfectly, as Daniel said that Messiah would come and would be cut off in the midst of the week. And Jesus prophesied three and a half years. Now, in the middle of this three and a half years of Daniel, in the middle of it He was cut off. And now the last part is the tribulation period where the Gentile church is... Oh, this is great. Now, don't...?... The Bride goes in with the Groom, then after the millennium, walks out upon the ashes of the wicked.
E-100 Acum, dar Mireasa adevărată va fi formată din mii de mii de oameni, dar aceştia vor fi Aleşii din fiecare epocă a bisericii. De fiecare dată un mesaj a mers înainte, şi oamenii l-au crezut şi l-au acceptat în toată Lumina în care era acesta, cînd ei au fost sigilaţi la o parte pînă în Ziua aceea a Răscumpărării.
E-226 Let me show you something here, just, while we've just got it in mind, let's just show you what it says, what the Bible says. And we can't deny this being the Word of God. If we do, then we're infidels. See, we got to believe. You say, "I don't understand it." Neither do I, but I'm looking for Him to reveal it. Look.
For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud... (like the Americans and so forth)... yea,... all that do wickedly, shall be stubble:... (It's going to burn.)... and the day that cometh that shall burn them up, saith the LORD of hosts,... it shall leave them neither root or branch.
E-101 Nu învaţă Isus acelaşi lucru, cînd El a zis, "Sunetul a venit în a-a şaptea strajă"? Aceea este ultima epocă a bisericii. Vedeţi? Şi a zis, "Iată, Mirele vine; ieşiţi afară să-L întîmpinaţi."
E-227 How you got a eternal hell in there then? See, it's the last days when these things are being revealed. There's no place in the Bible says hell's eternal. To--to have... To be in a eternal hell, you'd have to have Eternal Life to stay there. There's only one form of Eternal Life, and that's what we're struggling for. Everything had a beginning has an end. Hell was created for the Devil and his angels, and will be consumed and done away with. Right. See?
But when this takes place, it neither leaves them root or branch.
But unto them that fear my name shall the Sun of righteousness rise with healing in his wings;... ye shall go forth, as a--grow up as calves of the stall.
And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in that day that I will do this, saith the LORD of hosts.
Where's the wicked going to be after the tribulation? Ashes.
Remember... the laws of Moses..., which I commanded... him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments.
Behold, I will send to you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord:
E-102 Şi atunci a venit fecioara adormită, şi-a frecat ochii, şi a zis, "Presupun că eu s-ar cuveni să am ceva din acel Ulei, deasemeni, astfel poate tu mai bine să ai ceva."
E-229 Amen. Here's the Old Testament closing out like that, and here's the New Testament closing out with the very same thing. How you going to keep it away? Then, look, "I will send to you Elijah the prophet before that day comes:"
And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
There you are. That's the Word of the Lord. He's promised it. It must come.
E-103 Şi cea reală, Mireasa adevărată stînd acolo, a zis, "Noi doar avem destul pentru noi înşine. Îhî. Noi doar avem destul să ajungem înăuntru, noi înşine. Noi nu vă putem da nimic. Dacă voi vreţi ceva, voi mergeţi şi rugaţi-vă."
E-230 And now, if you'll notice how this happens, it's beautiful how God does it. The Bride goes forth and the--with the Groom; and--and then after that the wicked is burned with unquenchable fire. And after the world has been purified, reproduces itself... Everything has to do that, has to go through a state of purification. Volcanic will break forth in that great last time, and the world will burst, and belch, and go forth; and all these cesspools of sin and all that's upon the earth will be molded into nothing. It'll burn with such a fervent heat that it'll be like that bleach that sends the--the color of--of the ink back into its original creation; so will the fire from God be so hot that it'll turn every filthy thing back to its condition again, when Satan and all sin is burned up and everything. And then she'll come forth as beautiful as she was in the garden of Eden. That's right. Oh, that great hour laying just ahead of us.
E-104 Şi în timp ce ea a fost dusă, a venit Mirele, şi Mireasa a mers înăuntru. Şi atunci acei rămaşi acolo, acei care erau absolut virtuoşi, biserica, a fost lăsată în afară. Şi El a zis, "Acolo va fi plînset, şi vaiet, şi scrîşnit din dinţi."
E-232 During the tribulation period... Here's what I want you to notice now, a little thing I dropped in here. During this tribulation period, after the Bride has been called out, and the church goes through the tribulation period, the hundred and forty-four thousand is called by the two witnesses of Revelations 11. Now, look, they'll prophesy one thousand two hundred and threescore days clothed in sackcloth.
E-105 Vedeţi, acum, aceia sînt Aleşii. Şi cînd vine sunetul, "Mirele vine," atunci fiecare dintre acei care au adormit în jos de-a lungul acelor epoci, s-au trezit, fiecare. Vedeţi, aceasta nu este că Dumnezeu, aşa cum noi ne-am gîndi, doar se duce să-şi vîneze Lui cîteva mii de oameni din această epocă şi să-i ia. Aceştia sînt chiar Aleşii din fiecare epocă. Şi acela este motivul căci Cristos trebuie să şadă pe scaunul de mijlocire în spate aici, ca un Mijlocitor, pînă cînd acel ultimul vine înăuntru la ultima epocă. Şi aceste descoperiri atunci, despre ceea ce este, se rup înainte asupra oamenilor, şi ei văd ce s-a întîmplat. Vedeţi? Voi pricepeţi aceasta acum? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă.
E-233 Now, we know this Roman calendar has... We got twenty-eight days and sometimes of thirty and thirty-one, but actual the calendar reads this: thirty days to every month. That's right. And take a hundred--a thousand, two-hundred and threescore days and put thirty to it, and see what you got: three and one-half years exactly on the dot. That's the time--that's allotted time for the Messiahic message to be preached to Israel like it was back there.
When He returns back and makes Hisself known in a symbol, that when He comes...
E-106 Observaţi, "Restul dintre cei morţi," membri de biserică, "nu au trăit din nou pînă cînd au trecut o mie de ani." Membri bisericii, Creştinii, biserica, nu au trăit din nou pînă la sfîrşitul celor o mie de ani. Şi atunci ei au venit înainte să stea înaintea Miresei, asta-i adevărat, să stea înaintea Regelui şi a Reginei. Glorie!
Ceva biserică astăzi se numeşte pe sine, "Regina Cerului."
E-234 When Joseph was taken down into the country and was rejected by his brethren because he was a spiritual man... He could see visions and interpret dreams, and when he did, he was taken down into the country and was sold for almost thirty pieces of silver.
He portrayed Christ exactly, because it was Christ's Spirit in him. Notice what happened then. And notice that when he did this, he was put in the prison, and one man was saved and the other lost: exactly Jesus when He was in prison on the cross. One thief was saved and the other one was lost. Exactly. Throwed into the grave, supposed to be dead, and was took up and ascended to the right hand of Pharaoh, that nobody could see Pharaoh without seeing Joseph first. Jesus sets at the right hand of God, and no man can come to the Father except by the Son. That's right.
E-107 Regina Cerului este Mireasa selectată a lui Cristos, şi Ea vine cu El. Daniel a văzut-o, şi a zis, "Zece mii de ori zeci de mii i-au slujit Lui." Acum dacă voi veţi urmări Scriptura acolo, în Daniel, "judecata a fost aşezată, şi cărţile au fost deschise." Acum amintiţi-vă, cînd El vine, El vine cu Mireasa Lui. Soţia slujeşte bărbatului ei. "Şi zece mii de ori zece mii de mii i-au slujit Lui. Judecata a fost aşezată, şi cărţile au fost deschise." "Şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea Vieţii," nu Mireasa, deloc. Ea s-a dus sus şi a venit înapoi, şi stătea acolo în judecata acelor generaţii care au refuzat Mesajul Evangheliei.
E-237 And notice, every time Joseph left, when Joseph rose up from that right hand of that throne... Watch? Glory. There set Joseph by the right hand of Pharaoh. And when Joseph raised up to leave that throne, the trumpet sounded. "Bow the knee, everybody. Joseph is coming."
When that Lamb leaves the throne yonder on His days of mediatorial work, when He leaves the throne up there and takes that Book of Redemption and walks forth, every knee will bow, every tongue...?... There He is.
E-108 Nu a spus Isus? "Regina din Sud se va scula cu această generaţie în zilele ei, de Judecată, şi va condamna această generaţie; pentru că ea a venit de la cele mai îndepărtate părţi ale lumii, să audă înţelepciunea lui Solomon, şi unul mai mare decît Solomon este aici." Acolo stătea-judecata, regina din¬din Şeba, din sud, a stat acolo în Judecată, şi propria ei mărturisire.
E-239 Notice, and when Joseph, rejected by his brethren, he was given a Gentile wife. Potiphar give him... Or Pharaoh give him a Gentile wife, and he bore Gentile children: half Gentile and Jew. They give a great symbol that when Jacob was blessing them, Ephraim on one side, Manasseh on the other, he crossed his hands and give the younger child the blessing; and the two kids was added unto the twelve tribes, which was only ten at that time, and he blessed them in Jacob himself; and Joseph, his prophet son, standing there said, "Father, you've done wrong." Said, "You put your right hand blessing on the young child, where it ought to went on the old one."
He said, "I know my hands was crossed, but God has crossed them." Why? Israel, having the rights to be a Bride, rejected and sold their birthrights, and the--went from the old son, Israel, to the new, Gentile, and the blessings went from there through the cross to the Bride.
E-109 Nici măcar un Iudeu nu a venit sus cu acea generaţie care erau Iudei. Şi ei erau orbi, şi L-au omis. Deoarece, ei Îl aşteptau, dar El a venit aşa de simplu încît ei au mers drept pe deasupra acestuia, în felul acesta.
E-241 But notice, after that (See?), through that... When all... He'd took his bride. But when them boys came down to buy food... Oh, it's such a beautiful picture. I'm off of the Seal, but I just got to say it (See?), 'cause you'll get the picture better, I believe.
Notice. Now, when they come down to buy food, you know, Joseph recognized them right away. And Joseph was the son of prosperity; no matter where he went it always prospered. You wait till the--He comes to the earth again; wait till our Joseph comes. The desert shall blossom as a rose, and the Son of righteousness rises with healing in His wings. Oh, my. All that cactus around Arizona will unfold into beautiful trees in there... It'll be beautiful.
E-110 Şi, acolo, acea mare regină s-a umilit pe ea însăşi, şi a venit şi a acceptat mesajul. "Şi ea va sta în Judecată," a zis El, "şi va condamna acea generaţie."
E-245 Notice, here he comes forth, and he plays a little trick on them there. And he stands and he says, "Is my father still living?" See? He wanted to know if that boy's father was living.
He said, "Yes." (He knowed that was his brother.)
But did you notice. When he got ready to reveal himself to his brothers, and he found little Benjamin, which had been born since he had been gone. And that represents these Jews, this hundred and forty-four thousand that's gathering right there now, since He's been gone. And when He returned, he said... He looked at Benjamin; his heart was about to break.
And remember, they had--they didn't know that he could speak Hebrew. He was taken an interpreter; he act like he was an Egyptian. See?
E-111 Acum voi vedeţi cele trei clase, totdeauna. Cartea, cei morţi au fost judecaţi; o altă carte, cartea Vieţii, acei care aveau numele lor în cartea Vieţii.
E-247 And then when it was made known, he wanted to make himself known, he kept looking at little Benjamin. And--and remember, he dismissed his wife. She was in the palace when he made hisself known to his brethren. And the Gentile Bride, the wife, after Jesus being rejected by His own people, He has taken a Gentile Bride and will take Her from here to the palace to His Father's house in glory for the wedding supper and will slip back down to make Hisself known to His brethren, the hundred and forty-four thousand...?... See? There He stands. And remember, look at the symbols, perfectly.
E-112 Ei zic, "Dacă numele tău este în cartea Vieţii, aceasta este în regulă, hî?" Nu, domnule!
E-249 And when he come back to where this was, he looked down to them and he said--he said--begin to look... And they begin to talk. They said, "Now, Reuben, you know that we're in for it now. See? Because, you know what we done? We've got this boy in this fix. Now, we oughtn't to have sold our brother." That was their brother standing there, that mighty prince, and they didn't know it.
That's the reason Israel can't understand Him today. It isn't the hour yet to know it. And then he--they thought he couldn't understand Hebrew, but he was listening right at them.
They said, "Now, we're in for it."
E-113 Priviţi, Iuda Iscarioteanul, avea numele lui în cartea Vieţii. Acum ziceţi că aceea era greşit? Isus, în Matei 10, le-a dat putere să scoată draci, şi i-a trimis înainte să vindece pe bolnavi, şi să curăţească pe leproşi, şi să învieze morţii. Şi ei au mers afară, şi s-au întors înapoi, Iuda drept cu ei. Şi ei au scos draci, şi au făcut tot felul de minuni. Şi s-au întors înapoi, şi au zis, "Chiar şi dracii ne sînt supuşi."
E-251 And Joseph, when he looked at them, he couldn't stand it no longer. Now, remember, his wife, his children was in the palace at the time: the saints gone out--out of their presence. And he said, "I'm Joseph, your brother."
And he run over and grabbed little Benjamin, fell on his neck, and begin to cry. And he made himself known.
And then they said, "Now, we know we got it coming, for we sold him. We was the one who sold him off. We was the one who tried to kill him, now we know he'll kill us."
He said, "No, don't be angry with yourself; you only done it to preserve life. That's why God sent me down here." And when He makes Hisself known, the Bible says (as we come to it), when He makes Hisself known to that hundred and forty-four thousand there, the little Benjamin of today and the remnant of those Jews left there; when He makes Himself known, they'll say, "Where did You get those scars? What are they doing in Your hands?"
He'll say, "Oh, I got them in the house of my friends." See?
E-114 Isus a zis, "Nu vă bucuraţi că dracii vă sînt supuşi, ci bucuraţi-vă pentru că numele voastre sînt scrise în Cer." Iar Iuda era cu ei. Dar ce s-a întîmplat? Cînd aceasta a venit jos la grupul Aleşilor, să meargă sus acolo la Cincizecime şi să primească într-adevăr Duhul Sfînt, Iuda şi-a arătat culorile. El va fi acolo în Judecată.
E-257 Oh, then they'll realize that they have killed the Messiah. But what will He say? The same as Joseph did it: "You did it to serve life, don't--to save life. Don't be angry with yourself." Because that the Gentiles would not have been brought in, if the Jews hadn't have done that blindfolded trick. So He saved the life of the church by the things they done. So there you are. That's the reason today they can't understand this; it isn't the hour. No more we could understand these things until the time comes for it to be understood. Oh, my.
E-115 Astfel cărţile au fost deschise; şi o carte, Viaţa, a fost deschisă; şi fiecare om a fost judecat astfel. Acum, Mireasa stă acolo cu Cristos, să judece lumea. Să nu... Pavel zice, "Îndrăzniţi voi," vorbind către Mireasă, "avînd vreun fel de plîngere unul împotriva celuilalt, ca voi să mergeţi la legea nedreaptă. Nu ştiţi voi că sfinţii vor judeca pămîntul?" Vedeţi? Acolo sînteţi voi. Sfinţii urmează să judece pămîntul şi să-l preia. Asta-i adevărat.
E-259 Seven thunders of revelation... May He show the Bride how to prepare for the great translation faith. (Now, let's hurry up because we haven't got about fifteen or twenty minutes yet.)
Now, what does this white horse mean? Let me read this. I've been so far off. Excuse me for getting off my subject, but--but I'll read the verse again, the two verses.
And I saw when the Lamb had opened one of the seals, and I heard, as it was the noise of thunder, and one of the four beasts saying, Come... see.
And I saw, and behold a white horse:... (Now, we're going to the 2nd verse)... a white horse: and he that set on him had a bow; and a crown was given... him:... (He didn't have it then.)... unto him: and he went forth conquering, and to conquer. (That's all of that. That's the seal.)
E-116 Ziceţi, "Cum în lume este un grup micuţ ca acela?" Eu nu ştiu cum urmează să se facă aceasta. Dar El a zis că aceasta urmează să se facă, aşa că aceea doar o stabileşte, atît de departe cît eu cunosc.
E-262 Now, let us find the symbols. We found out what the thunder means. That's perfectly; we know that. See? The thunder was the Voice of God when the Seal opened.
Now, what does the white horse mean? Now, here's where the revelation comes. I'm just as positive of this as I'm standing here knowing this is the Word. I've read every book on it I could find. And with a... I... The last time that I was--tried to go through it, just teaching it, about thirty years ago, I took the book... Somebody had told me that the Adventists had more light on the second coming of Christ than any people that they knowed, so I found some of their good books to read them. I got Smith's book on "Daniel's Revelation." And he said this white horse that went forth was white, and it symbolized a conqueror, and in this conquering... Many of you Adventist brethren here knows the book, and many of you others also by reading it. And others, I read two or three of... I read when the... I can't call... There's two more books read, and both men agreed that that was right. That was fine teachers, supposed to be some of the best with the best light. So I thought, "Well, if I don't know, I'll just say what they said, try to teach it that way." And they give a very good explanation of it, what it really meant.
E-117 Acum priviţi. Acum observaţi. "Restul din cei morţi," membri bisericii, membri de biserică morţi, "nu au trăit din nou pînă la o mie de ani." Şi atunci la mia de ani, ei au fost adunaţi; o altă înviere a venit, care este a doua înviere, şi ei au fost adunaţi. Şi Cristos şi Biserica, Mireasa, nu biserica; Mireasa, Cristos şi Regina, nu biserica. Bise-... Cristos şi Mireasa au stat acolo.
E-266 And they said, "Now, here's a white horse, and a white horse is a power, a charger." And said, "The man that set on that was the--the white horse was the Holy Spirit that went forth in the early age and conquered that age for the Kingdom of God. He had a bow in his hand which meant like Cupid. He shot the arrows of love into the hearts of the people, the love of God, and He conquered."
Now, that sounds very good, but it isn't the Truth. No, sir. That... It wasn't. "White" does mean "righteous." We--we realize that, that "white" means "righteous." The teachers taught it, that it was the Holy Spirit conquering in the first age. But my revelation of it by the Holy Spirit is not that way.
My revelation by the Holy Spirit is: Christ and the Holy Spirit is the self same Person (See?), only in a different form. So here stands Christ, the Lamb. We know He was the Lamb. He's standing here with the Books in His hand, and there goes the white horse rider. See? So it wasn't the Holy Spirit.
E-118 Iar ei au fost separaţi, ca oile de capre. Asta-i adevărat. Acolo vin sus membri bisericii. Şi dacă ei au auzit Adevărul şi au respins Adevărul, atunci ce are să se spună cînd marele lucru este răspîndit peste pînză, cînd chiar şi propriile voastre gînduri vor fi acolo, ce v-aţi gîndit voi despre Acesta? Cum o să scăpaţi de aceasta, şi aceasta drept acolo pe pînza cerului, şi marea televiziune a lui Dumnezeu acolo. Acestea sînt propriile voastre gînduri revoltîndu-se. Propriile voastre gînduri vor vorbi împotriva voastră în ceasul acela.
E-269 Now, that's one of the mysteries of the last days, how that Christ can be the three Persons in One. It's not three different people: Father, Son, and Holy Ghost, being three gods as the trinitarians try to tell us it is. It's three--it's three manifestations of the same Person, or you might call it three offices. If you're talking to ministers, you wouldn't use office, 'cause I...?... just happened to think I'm on tape. So I'll tell you... 'Course Christ couldn't say, "I'll pray My office, and He'll send you another office." We know that. But if you want to make it: it's three attributes of the same God, and not three gods; three attributes of the same God. See? And so how could Christ be out there with a white horse conquering and standing here with a Book in His hand? It isn't so; it isn't Christ.
E-119 Astfel dacă tu vorbeşti un lucru, şi gîndeşti un altul, tu mai bine încetează asta. Pune-ţi gîndurile pe Dumnezeu. Ţine-le pure, şi stai drept acolo cu acesta, şi vorbeşte acelaşi lucru tot timpul. Înţelegeţi? Nu spune, "Păi, eu voi spune că eu voi crede Aceasta, dar eu mă voi duce să aflu." Tu crede Aceasta! Amin.
E-271 Notice. Now, the Holy Spirit and the revelation and Christ is... The Holy Spirit is Christ in another form. That's right. Notice, it is a Lamb that opened the Book, and the Lamb is Christ; and Christ is not seen anymore from then, but He is seen in the Book of Revelations the 19th chapter, coming on a white horse. If you'd like to read it, let's turn to Revelations 19:11 to 6. Let's read it right quick now while we're--while we're--if we got enough time, I hope, so it'll make it just a little better to us: 19, 19:11, begin at the 11th verse and read down including the 16th.
And I saw heaven opened,... behold a white horse;... (not on the earth; in heaven. See?)... and he that set on him was called Faithful... True, and... righteous... does he judge and make war.
His eyes were... flames of fire, and on his head was many crowns;... (Look at the diadem.)... and he had a name written, that no man knowed, but... himself.
E-120 Observaţi, acest model, motivul că ei mor, ei merg prin curăţirea încercării a Necazului pentru că ei nu sînt de fapt sub Sînge. Ei pretind că sînt, dar ei nu sînt. Cum pot ei să meargă printr-o încercare, să-i purifice, cînd acolo este cînd (albitorul) Sîngele lui Isus Cristos ia fiecare simptom de păcat şi lucru departe de voi? "Şi voi sînteţi deja morţi, şi viaţa voastră este ascunsă în El, prin Dumnezeu, şi sigilaţi înăuntru acolo prin Duhul Sfînt." Pentru ce o să fiţi voi judecaţi? Unde o să obţineţi voi purificarea voastră? De la ce trebuie voi să fiţi purificaţi, cînd voi sînteţi perfecţi în Cristos, fără păcat? Cum... Pentru ce este judecata? Dar acesta este grupul adormit, pe care acei oameni nu-i poate desluşi.
E-274 I wished I could stop on that just a minute. Oh, my. I got a good notion but maybe when I see that you... See, nobody knows it. Did you ever know that the Name of Jehovah is not correct? Anyone knows. Dr. Vayle, you know that's true. The translators could never translate it. It's spelled J-u-h-v--J-v-h-u, I mean. It isn't Jehovah. They couldn't touch it. They don't know what it is. Called it Jehovah, but it wasn't His Name. Look. Every time a victory's won or something goes on, a name is changed.
E-121 Acum, ei nu au făcut aceasta cu anii, voi vedeţi, dar aceasta este ora descoperirii, vedeţi, vedeţi, fiind descoperit întocmai la venirea Miresei; ultima cotire, ultimele lucruri vin. Aceasta vine la un sf'îrşit, prietene, eu cred. Cînd? Eu nu ştiu. Eu-eu nu vă pot spune. Dar orice... Eu vreau să trăiesc în seara aceasta de parcă aceasta ar fi în seara aceasta, eu aş fi gata. Înţelegeţi? El ar putea veni deseară, totuşi, şi El ar putea să nu vină pentru douăzeci de ani. Eu nu ştiu cînd va veni El. Dar oricînd este aceasta, ... Iar viaţa mea ar putea să se termine, în seara aceasta; şi, atunci, orice am făcut eu aici, aceasta se sfîrşeşte la ceasul acela. Eu-eu trebuie să-L întîlnesc în judecată, în felul în care eu am mers jos aici. "Felul în care se înclină pomul, acela este felul în care el cade."
E-277 Look at the days of Abraham. He was first Abram, and never could have that baby until his name was changed to Abraham. And Sarra, S-a-r-r-a could not have nothing but a dead womb until her name was changed to S-a-r-a-h.
"Jacob" means "supplanter, deceiver," and that's what he did. He put sheepskin on hisself and deceived his prophet father to take the birthright. He put poplar sticks in the water, speckled them, and scared the cattle when they was pregnated with the--with their young, to make speckled cattle and sheep. Nothing but a deceiver, but one night he caught ahold of something real. And he knowed it was real, and he stayed with it and held on until he overcome, and his name was changed and called "Israel" meaning "a prince with power before God." Is that right? Every overcomer...
Simon was a fisherman; but when his faith caught and knowed that was Jesus, when He told him He was the Messiah and told him who his name was and what his father's name was, he was overcome and changed from Simon to Peter.
Saul, good name, Saul was a king one time in Israel, but Saul didn't fit an apostle. Might be all right for a king, but not an apostle. So Jesus changed his name from what? From Saul to Paul. Look at the sons of thunder and on down.
E-122 Amintiţi-vă, cînd ele au mers să cumpere Ulei, ele ... "Oh," voi ziceţi, "acum aşteaptă un minut, Frate Branham. Eu nu ştiu despre asta." Cînd ele au mers să cumpere Ulei, cînd ele au venit înapoi, Mireasa era deja dusă şi uşa a fost închisă. Şi ele au bătut, şi au zis, "Lăsaţi-ne înăuntru! Lăsaţi-ne înăuntru!" [Fratele Branham bate în amvon de cîteva ori – Ed.] Dar ele erau afară în întunericul de afară.
E-283 And Jesus, His Name on earth was Redeemer, Jesus. When He was on earth, He was the Redeemer; that's true. But when He conquered death and hell, and overcome them, and ascended on high, He received a new Name. That's the reason they holler the way they do and don't get nothing; it'll be revealed in the thunders. See?
E-123 Acum, dacă voi vreţi un model despre aceea, acum priviţi. "În timpul lui Noe," Isus a zis, s-a referit la aceasta. Acum, în timpul lui Noe, ei au mers în corabie. Dar ei au fost duşi peste... în perioada timpului de judecată, dar aceea-aceea nu a tipizat Mireasa lui Cristos.
E-284 Notice, the mystery. He's coming, riding... There's got to be something to change this Church, you know that. There's got to be something. Notice. No man knowed but Himself. Now, notice, no man knowed but Hisself.
And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name was called The Word of God. (Oh, notice.)
And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.
And out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he tread the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.
And he had on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
E-124 Enoh a tipizat Mireasa. Enoh! Noe s-a dus peste, prin Mireasa... a mers dincolo, prin perioada necazului, şi a suferit, şi a devenit un beat, şi a murit. Dar Enoh a umblat înaintea lui Dumnezeu, pentru cinci sute de ani, şi a avut o mărturie, "el a plăcut lui Dumnezeu," cu credinţă de răpire; şi doar a început să umble drept afară, şi a mers în sus prin ceruri, şi a mers Acasă fără ca măcar să guste moartea; nu a murit, deloc.
E-285 There comes the Messiah. There He is, not this fellow on this horse back here. Watch the different. Here He stands with the Book in His hand here. The redemptive work is just... He hasn't took His place yet.
So it was not the Christ that went forth, the Holy Spirit. Not disagreeing with them great men, no, sir, I don't do it. I wouldn't want to do that, but this is what my revelation of it is. See, if you got something different, well, that's all right, but it ain't all right with me. See, I--I believe it this way; you know--you know what. See?
E-125 Acela este un model de, "Noi care sîntem vii şi rămînem, nu vom opri, sau împiedeca, pe acei de acelaşi fel de oameni care sînt adormiţi," care au adormit din cauza vîrstei umane, în-în starea de vîrstă umană. Ei au murit acolo în urmă, dar ei nu sînt morţi. Ei sînt adormiţi. Amin. Ei sînt adormiţi, nu morţi. Şi singurul lucru de care au nevoie este ca Mirele să-i trezească. Da. "Şi noi care sîntem vii şi rămînem, nu-i vom împiedica pe aceia care deja au adormit. Pentru că trîmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei morţi în Cristos vor învia întîi; apoi noi care sîntem vii şi rămînem vom fi apucaţi sus împreună cu ei, şi vom întîlni pe Domnul în aer."
E-287 And notice, Christ is not seen any more (See?) from the time there. But He is on a white horse; so if this guy is riding a white horse, he's only an impersonator of Christ. See? Get that? Notice, the rider on the white horse don't have any name. He might use two or three titles, but he hasn't got any name. But Christ has a Name. What is it? The Word of God. That's what it is. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And the Word made flesh. See?
E-126 "Şi restul din cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani." Iată-vă acolo, ei au mers prin perioada Necazului.
E-289 The rider has no name, but Christ is called the Word of God. That's what He is. He's called that. Now, He's got a Name that no man knows, but He's called the Word of God. This guy isn't called nothing (See?), but he's on a white horse.
The rider has no arrows for his bow. Did you notice? He had a bow, but there's nothing said about having any arrows; so he must be a bluffer. That's right. Maybe he's got a lot of thunder and no lightning, but you find out Christ had both lightning and thunder; for out of His mouth goes a sharp two-edged Sword, and He smites the nations. And this guy can't smite nothing (See?), but he's playing the part of a hypocrite. He's going forth riding on a white horse, going out to conquer.
E-127 Ce era aceasta? Ca Enoh. Voi ştiţi, Noe l-a urmărit pe Enoh. Căci, cînd Enoh părea că lipseşte, el ştia că judecata era la îndemînă. El a ajuns să stea pe lîngă corabie.
E-291 Christ has a sharp Sword, and watch. It comes from His mouth--the living Word. That's the Word of God revealed to His servants, like He said to Moses: "Go, stand there and hold that stick out yonder, call for flies," and there was flies. Sure. Whatever He said, He done it, and it come to pass. His living Word... God and His Word is the self same Person. God is the Word.
Who is this mysterious rider of the first church age then? Who is he? Let's think of it. Who is this mysterious rider that starts forth in the first church age and rides plumb on out into eternity, goes to the end.
E-128 Dar Noe nu s-a dus sus. El s-a ridicat doar o bucată mică, şi a plutit peste necazuri. El a fost purtat prin perioada necazului, să moară moartea. Vedeţi? Dar Noe a fost purtat dincolo.
E-293 The Second Seal comes forth and goes right on out into the end. The Third Seal comes forth and goes right on out into the end. Fourth, Fifth, Sixth, Seventh; every one of them winds right up out here in the end.
And at the end time, these Books that's been rolled up all this time with these mysteries in them, is broken. Then out comes the mystery to see what it is. But actually they started forth at the first church age, because at the first church age received the message, like this.
A white horse rider went out. See? Who is he? He's mighty in his conquering power, is a great fellow in his conquering power. You want me to tell you who he is? He's the antichrist. That's exactly what he is.
Now, because, you see, if an antichrist... Jesus said that the two would be so close together until it would deceive the very elected, the Bride, if it was possible. Antichrist, it's the antichrist spirit.
E-129 Enoh a fost transformat, fără moarte, un model al Bisericii fiind apucată sus cu acei care sînt adormiţi, să întîlnească pe Domnul în aer, iar restul bisericii este purtată dincolo în perioada Necazului. Nu pot face nimic altceva din aceasta, eu însumi. Enoh, răpit, fără moarte.
E-295 Remember in the church ages when we opened the first church age back there, we found out that the Holy Spirit was against a certain thing that got started in that church age, and that was called "the deeds of the Nicolaitanes." You remember it? "Nico" means "to conquer." "Laity" means "the church, the laity." "Nicolaitanes" "to conquer the laity": take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man, let him be the boss of all of it. You went through it (See?), Nicolaitane. Notice, Nicolaitia was a--a saying in one church; it become a doctrine in the next church age. And in the third church age it was a forcement; and they had the Nicaea Council. And it was then made a doctrine and a church.
E-130 Acum să începem să studiem un pic acum, să mergem jos la lecţia noastră. Eu doar o ţin asupra acesteia, noi nu vom ajunge în aceste, această Pecete. Acum observaţi. Să luăm acum, deoarece noi urmează să avem, înainte, poate mîine seară sau seara următoare, atingem o Trîmbiţă, din cînd în cînd, deoarece Trîmbiţa sună la acelaşi timp cu Peceţile. Aceasta este doar acelaşi lucru. Epoca bisericii se deschide, ... doar acelaşi lucru. Vedeţi?
E-296 And what was the first thing happened? An organization from it. Now, is that right? Tell me where the first organized church come from: Roman Catholic church. Tell me if Revelations don't say, in the Book of Revelations 17, that she was a whore, and her daughters were harlots. That's the same thing that organized with her: harlots. Taken the abomination, filthiness of their fornications for doctrine, teaching for doctrine the commandments of men.
E-131 Acum, o trîmbiţă întotdeauna denotă război sau, de altfel, tulburare politică. Trîmbiţa face o tulburare politică, şi aceea cauzează război. Cînd voi mergeţi să vă amestecaţi în politică, şi le faceţi pe toate amestecate, aşa cum noi o avem acum, aveţi grijă, războiul este la îndemînă. Dar, vedeţi, împărăţia încă aparţine lui Satan. El încă are această parte în mîna lui.
E-297 Notice. Look, he starts out to conquer. Notice, he has no crown. The white horse rider; I'm speaking of here. See? A bow and a crown was given him afterwards. See? He had no crown to start with, but a crown was given him. Notice, later he was given a crown: yeah, three of them, three on one. That was three hundred years later at the Nicaea Council when he started out a spirit of Nicolaitia to form an organization among the people, and then it kept on going on, going on; it become a saying, then it become a doctrine.
E-132 Pentru ce? Aceasta este răscumpărată de Cristos, dar El îşi face partea de Răscumpărător Rudenie, luînd supuşii Lui, pînă cînd ultimul (nume) este pus pe Cartea aceea, l-a primit deja pe Acesta şi a fost sigilat deoparte. Acum aţi priceput voi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-298 You remember Christ speaking back to the church, said, "Thou hatest the deeds of these Nicolaitanes which I hate too," trying to conquer, take the Holy Spirit: just on one holy man; he can forgive all the sins and everything. Have we just read it over there, Paul spoke of it: that thing would set in the last days, and he couldn't be revealed till the last days? Then He that letteth will take the Spirit of God out of there, and then he'll reveal himself.
Today he's under the disguisement of a white horse. Watch how he changes from that white horse in a few minutes. He don't only become a white horse; he becomes a beast with many heads and horns. See, see? The white horse, he's a deceiver now, and that's the reason the people hasn't known it all this time. They thought it, but here it is now; it's going to be revealed by the Scripture.
E-133 Atunci El vine de la Tronul Lui, Tronul Tatălui Său, păşeşte înainte, ia Cartea din mîna lui Dumnezeu, de la Tron, şi-şi pretinde dreptul Lui. Primul lucru pe care El îl face este că îşi cheamă Mireasa Lui. Amin! Apoi ce ia El? El ia pe împotrivitorul Lui, Satan, şi-l leagă, şi-l aruncă în foc acolo afară, cu toţi acei care l-au urmat.
E-301 Notice, when Nicolaitia (See?), antichrist is finally... He's incarnate in a man; then he's crowned. When he starts off as a Nicolaitia spirit in the church, he's a spirit. You can't crown a spirit. But three hundred years later he become a pope. And then they crowned him. He had no crown to start with, but he got a crown later (See?), when that spirit become incarnate. See? He become a man. Nicolaitane doctrine become a man; then they could crown it. They couldn't do it because he was just a doctrine. Glory.
Notice, and when this Holy Spirit that we have, becomes incarnate to us, the One that's in our midst now in the form of the Holy Ghost, becomes incarnate to us in the Person of Jesus Christ, we'll crown Him King of king...?... That's right. See?
E-134 Acum, amintiţi-vă, acesta nu era Rusia. Nu. Anticristul este un individ mieros. Doar priviţi cît de mieros este el. El este deştept, acum. Da, domnule. Doar este nevoie de Duhul Sfînt; singurul lucru care-l poate depăşi.
E-303 Now, remember, about the time Christ come on the throne, the antichrist come on the throne: Judas. About the time Christ went off the earth, Judas went off the earth. Just about the time the Holy Spirit come back, the antichrist come back.
You know, John said over here: "Little children, I would not have you ignorant, you know, about the antichrist, which he's already come and working in the children of disobedience." The antichrist then, there he was, begin to form in there the Nicolaitane spirit to make an organization.
No wonder I hated that thing. See, see? There you are. It wasn't me; it was something in here. There's the thing; it's come out. You see it? I was all around the sides of it; I couldn't see it till now; I--I know it now. There it is, that Nicolaitane spirit God hated, and now that spirit become incarnate, and they crowned it. And here it is right here what the Bible said they'd do with it: perfect. Oh, my.
E-135 Observaţi, Trîmbiţele înseamnă tulburare politică, războaie. Matei 24, Isus a vorbit despre aceasta. El a zis, "Voi veţi auzi de războaie şi veşti de războaie, vedeţi, tot drumul pînă la sfîrşit." Vă reamintiţi... Isus vorbind că, "Războaie, veşti şi războaie, şi veşti şi războaie, şi drept înainte în jos pînă la sfîrşit." Acum, acelea sînt Trîmbiţele sunînd.
E-306 Incarnate... He become a man and then they crowned him. Read, notice, or read, rather, how Daniel said he will take over the church kingdom. Would you like to read it? Let... We got time to do that, haven't we? All right. Listen. Let's go back to Daniel just a moment. Turn back to the Book of Daniel, and we'll read just a moment; and we won't be, maybe another fifteen, twenty minutes or thirty, or something. All right, let's get Daniel the 11th chapter, and let's take the 21st verse. Here's Daniel. Daniel's speaking now how this fellow is going to take over.
And in his state shall stand up a vile person... (Rome, talking)... to whom they shall not give the honour of the kingdom:... (Now, watch.)... but he shall come in a peaceable--come in peaceable, and obtain the kingdom by flatteries.
E-136 Acum, cînd noi ajungem asupra Trîmbiţelor, noi vom merge înapoi acolo şi luăm fiecare din acele războaie, şi vă arăt că ele au urmat acele biserici, vă arăt că ele urmează aceste Peceţi. "Războaie şi veşti de războaie." Dar, Trîmbiţa, denotă tulburare politică.
E-309 That's exactly what it done, what Daniel said this antichrist would do. He will fit the people's place. Yes, it'll fit their--their menu for this day for the churches. For in this church age they don't want the Word, Christ; but they want church. The first thing, they don't ask you if you're a Christian. "What church do you belong to?" "What church?" They don't want Christ, the Word. You go tell them about the Word and how to straighten up; they don't want that.
They want something, just live anyway they want to and still belong to church and obtain their testimony. See, see? So, he fits the menu just exactly. And you remember, "he" was finally called "she" in the Bible. And she was a prostitute and had daughters. Just fits the bill of the day, what the people want. There it is.
E-137 În timp ce, Peceţile au de a face cu tulburarea religioasă. Înţelegeţi? O Pecete este deschisă, un Mesaj este coborît. Şi atunci biserica este totdeauna aşa aşezată în propriile ei căi politice, şi cîte altele, şi toţi dintre demnitarii ei. Şi cînd acel Mesaj real coboară jos, acel mesager merge înainte şi îi scutură în bucăţi. Asta-i adevărat. Aceasta este o tulburare religioasă cînd o Pecete este deschisă. Asta este ce s-a întîmplat. Da. Da.
E-310 God has promised it; when the Word is refused then they are turned to their desires. Let's read Thessalonians again. Let's... I want you to watch here just a minute. Say, "Well, we read it awhile ago." II Thessalonians 2:9-11, It said that they would, in turning down, rejecting the Truth, they would be given over to a reprobate mind and would believe a lie and would be damned by it. Now, that's what--that's what the Holy Spirit said.
Now, isn't that the desire of the church today? You try to tell people they have to do this, that, or the other; they'll let you know right quick they are Methodists, Presbyterian, or whatmore; they don't have to paddle in your boat. See? Certainly. They want it. And God said, "If they want it, I'll just let them have it. And I'll actually make them believe that that's the truth, 'cause I'll give them a reprobate mind concerning the truth."
E-138 Ei ajung toţi la tihnă în Siqn, Biserica devine toată aşezată jos, şi "Noi avem totul făcut." Întocmai ca biserica din Anglia, ei erau toţi aşezaţi jos. Biserica Catolică, toţi aşezaţi jos, şi înainte vine Luther. Acolo a fost o tulburare religioasă. Da, domnule! Sigur că era! Păi, biserica a mers înainte jos, cu Zwingli. Şi de la Zwingli, a venit înainte jos la cele diferite, şi la Calvin. Şi după o vreme, biserica Anglicană s-a aşezat jos, şi ea era doar la tihnă, şi înainte a venit Wesley. Acolo a fost o tulburare religioasă. Asta-i adevărat. Vedeţi, aceasta întot¬deauna denotă o tulburare religioasă.
E-312 Now, look here what the Bible says also. "As Jannes and Jambres withstood Moses..." so will these guys in the last days with a reprobate mind concerning the truth, and shall turn the grace of our God into lasciviousness, deny the Lord God. Now, you see where it's at. Not only Catholic, but Protestant, the whole thing, it's all the whole organized world.
That's that white horse rider under the--the way of a white, righteousness church (See?), but an antichrist. It's got to look like--on a horse even, just like Christ is coming on a horse. All anti--so close it'd deceive the very elect...
Here he is. He's the antichrist. He started riding in the first church age. Now, he rides on down, on down through every age. Now, watch him.
E-139 Acum, Peceţile. Să citim doar Aceasta un pic acum. Eu vreau să-să iau aceasta, noi doar vom citi Aceasta. Eu ajung să vorbesc. Eu...
Şi am văzut cînd Mielul a deschis una din peceţi, (ce s-a întîmplat?) şi am auzit, de parcă era zgomotul unui tunet, ...
E-314 You say, "Way back--way back in the apostles time?" He was called Nicolaitia there. Then in the next church age, then he become a doctrine in the church. First he was just a saying, then he become a doctrine.
Swell, celebrity people, fine dressed, highly educated, polished didn't want all that carrying on in the church. No, they didn't want all that Holy Ghost stuff. Must be a church... "And we all go through the Nicaea Council and so forth at Rome." Then when they come there, they took the church, and took paganism, Roman Catholi--or paganism--pagan Rome and a few superstitions and took the--the Astarte the Queen of heaven, and turned it to be Mary, the mother; make intercessors out of dead people, and so forth, and took that round kosher wafer which is still puts round on there and called it the Body of Christ, because it represents the mother of heaven... When a Catholic passes by, he crosses himself because that light's burning in there is supposed to be the kosher which is turned to God by the power of the priest, when it is nothing in the world but just plain paganism. That's right.
E-140 Oh, cum mi-ar place să zăbovesc asupra acesteia doar cîteva minute! Şi eu sper acum că toţi oamenii care cunosc aceste lucruri şi aşteaptă după consolarea Domnului, vor studia acum foarte deaproape; şi pe benzi, deasemeni, că vă veţi gîndi despre aceasta.
E-316 I just don't understand it. Well, yes I do. (Excuse me.) Yes, sir. I understand by the grace of God. Sure. Now, notice. Oh, my, how they can do that. See? And they are given their desire. No, that's true. You don't have to do that. No, sir. If you don't want to do, you're not forced to do it. If you don't want to tally up to God's way of living and things and worship, you don't have to do it. God don't make nobody do it. But let me tell you something. If your name was placed on that Lamb's Book of Life before the foundation of the world, you'd be so happy to do it, you can't wait for the minute to do it.
Look here. When you say, "I'll give you to understand; I'm just as religious..." Well, that might be true. Look it... Who could say them priests wasn't religious in the days of the Lord Jesus? Who could say Israel wasn't religious in the wilderness?
E-141 Primul lucru s-a întîmplat, cînd acel Miel a rupt acea Primă Pecete, un Tunet a bubuit. Acum, aceea are o semnificaţie. Aceasta are... Aceasta este semnificativ. Aceasta are o însemnătate. Aceasta este o însemnătate. Nimic nu se întîmplă fără o însemnătate. În regulă, un Tunet, un Tunet a bubuit. Mă întreb ce era acel Tunet?
E-320 When they was even... "Why, God's blessed me so many times..." Yes, He did them too. They didn't even have to work for their living. He fed them out of the heavens, and Jesus said, "They're everyone lost and gone and perished."
"Our fathers," they said, "eat manna in the wilderness for forty years."
Jesus said, "And they're every one dead," eternally separated. See? He said, "But I'm the Bread of Life that come from God out of heaven. If a man eats this Bread, he'll never die." See? He's the Tree of Life.
E-142 Acum să citim un pic. Să întoarcem la Matei... Nu, să luăm Sfîntul Ioan, întîi. Sfîntul Ioan, capitolul 12, şi doar ţineţi aceasta un minut. Sfîntul Ioan, capitolul 12. Şi acum să începem cu versetul 23 din Sfîntul Ioan 12. Acum ascultaţi aici, acum, foarte aproape, atunci voi nu mai trebuie să vă mai întrebaţi ce este aceasta.
Şi Isus le-a răspuns, zicînd, A venit ceasul, ca Fiul omului să fie glorificat.
E-323 Notice just how... And when Jesus come, those priests, they come up there, very religious. Boy, nobody could say they wasn't nice men. My, they walked to the line of that law. Everything that church said, they did it. If they didn't, they were stoned. And so they walked out, do you know what Jesus called them? John called them, "You bunch of snakes in the grass. Don't you think because you belong to that organization you got anything to do with God."
And Jesus said, "You are of your father the devil." He said, "Every time that God sent a prophet, what happened? You stoned him, and throwed him in the grave, and now you go out there and polish his grave."
E-143 Vedeţi, voi sînteţi la sfîrşitul unei epoci, acolo. Slujba Lui se sfîrşeşte. Vedeţi? " A venit ceasul, ca Fiul omului să fie glorificat."
E-325 Isn't that the same thing that Catholic church has done? Look at Joan of Arc, and Saint Patrick, and all the rest of them. They're the one who puts them in, and then dug Joan of Arc's body up, and throwed it in the river a couple of hundred years later, and burned her for a witch. "You are of your father the devil, and his works you do." That's exactly. Go all over the world... See?
That's right. That's what Jesus said; and you think it's all right. It looks pretty good, that white horse; but look what you got. That's exactly what's riding it.
E-144 Cum îi cu, "A venit ceasul acela cînd Mireasa Lui trebuie să fie luată la o parte"? Ce? A venit ceasul, că, "Nu o să mai fie timp." Îngerul este gata să pună un picior pe pămînt, şi pe celălalt pe mare, cu un curcubeu asupra Lui, cu picioare, şi zice, "Timpul s-a terminat." Şi pe lîngă asta, El şi-a ridicat mîna Lui sus şi a jurat că "nu va mai fi timp," cînd aceasta se întîmplă. Cît-cît de perfect este aceasta, o mărturie sub jurămînt către Biserică!
... A venit ceasul, ca Fiul omului să fie glorificat. Adevărat, adevărat, vă zic Eu vouă, Dacă un bob de grîu nu cade în pămînt şi moare, el rămîne singur: dar dacă el moare, el produce roadă multă.
Cel ce îşi iubeşte viaţa lui o va pierde; ... cel ce îşi urăşte viaţa lui în această lume o va păstra spre viaţă eternă.
Dacă vreun om Mă slujeşte, el să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo... va fi şi slujitorul Meu: dacă vreun om Mă slujeşte, pe acela îl va onora Tatăl Meu.
Acum sufletul Meu este necăjit; ...
E-327 Now, but He said they wanted it, so He would give them a strong delusion. Remember, this prostitute of Revelation 17, she is a mystery, Mystery Babylon, the mother of harlots. And John admired her, just like this man... (Look, wait till we get here and watch him watching this horse here.) See, but you noticed he was... What happened was this: that he admired her with great admiration, but the mystery was that she drank the blood of the martyrs of Christ. A beautiful church, set there decked in purple and gold, and she had a cup in her hand of filthiness of her fornications.
E-145 Voi ziceţi, "Păi, El, venind pînă la capătul drumului, şi tu ai necaz?" Ce vă face aceasta să gîndiţi cînd ceva măreţ spiritual se întîmplă, care vă necăjeşte? Oh, doamne! Îhî!
Acum sufletul Meu este necăjit; şi ce voi spune Eu?
Tată, salvează-Mă de la ceasul acesta: dar pentru această cauză am venit Eu în această lume, pînă în ceasul acesta.
Tată, glorifică numele Tău. Atunci a venit acolo un glas din cer, zicînd, Eu l-am şi glorificat, şi îl voi glorifica din nou.
Oamenii au zis, care stăteau pe aproape, care l-au auzit, ei au zis... acesta a tunat: ...
E-329 What is "fornication?" Is "unrighteous living." That's her doctrine she was giving out, taking the Word of God and making it of non-effect by some, "Hail, Marys," and all this other kind of stuff and giving it out, and the kings of the earth committed fornications with her.
Well, you say, "That's the Catholic church." But she was a mother of harlots, same thing that she was. There you are.
What happened? When the reformer died and his message died out, you--you organized it, and put a bunch of "Rickys" in there, and started the thing right back to live the way you wanted to. You didn't want to stay with the Word. Instead of moving right on with the Word, they stayed right there, and, "This is it." You don't do that. He... That's it, Him up there.
E-146 Apoi, cînd Mielul a luat Cartea şi a rupt acea Primă Pecete, Dumnezeu a vorbit din Tronul Lui Etern, să spună ce era acea Pecete, să fie descoperită. Dar cînd a pus Aceasta înaintea lui Ioan, Aceasta era într-un simbol. Cînd Ioan a văzut Aceasta, Aceasta încă era o taină. De ce? Aceasta nici măcar nu era descoperit chiar atunci. Aceasta nu poate fi descoperit pînă ce El a spus aici, "la timpul sfîrşitului." Dar aceasta a venit într¬un simbol.
E-332 Notice. (That's one thing. We want to hit just a couple more places before closing.) He is the prince that was destroy; Daniel's people. You believe that? I'm going to make this if you just help and be lenient with me for a few minutes, I--I'll make it just as quick as I can, but I want to make it positive (See?); 'cause I--the Holy Spirit's give me this just as certain as I'm standing here. See, see?
E-147 Cînd, "a tunat." Tineţi minte, un zgomot izbitor puternic al unui Tunet este un Glas al lui Dumnezeu. Asta este ce spune Biblia, vedeţi "o izbitură de Tunet." Ei credeau că acesta era un tunet, dar Acesta era Dumnezeu. El a înţeles Aceasta, deoarece Aceasta i-a fost descoperit Lui. Vedeţi? Acesta era un Tunet.
E-334 Now, look, let's take--go back to Daniel again just a minute. I want to read something 'fore... Whether if you don't go back, it's all right. I want to read Daniel 9--Daniel 9, and I want to read the 26th and 27th verse of Daniel 9. And watch, if he isn't the one to destroy Daniel's people--what he's going to do.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off... (See, that's the threescore and two weeks, He'd be cut off out of the seventy weeks.)... not for himself: but for the people and the prince... (That's the hierarchy here.)... that shall come--that shall come shall destroy the city and... sanctuary; and the end thereof shall be with great flood, and unto the end of the war desolations are determined.
E-148 Şi, observaţi, Pecetea Întîia s-a deschis. Pecetea Întîia, cînd Ea a fost deschisă în formă de simbol, aceasta a tunat. Acum cum este cînd Aceasta este deschisă în forma Ei de realitate?
Aceasta a tunat îndată ce Mielul a lovit înapoi Pecetea. Şi ce a descoperit Aceasta? Nu tot din Ea însăşi. Întîi, Aceasta era cu Dumnezeu; următorul, Aceasta este într-un simbol; apoi, Aceasta este descoperită. Trei lucruri. Vedeţi? Aceasta vine înainte de la Tron.
E-336 I want to ask you people something. After Christ was cut off from the earth in the three and a half years of His ministry, and what destroyed the temple? Who destroyed it? Rome. Sure. Constantine (Or, no, I beg your pardon.) Titus, the Roman general. He destroyed the prince. Now, notice. Watch this fellow come right on down just go on.
E-149 Întîi, Aceasta nu poate fi văzut, auzit, sau nimic. Aceasta este pecetluit. Sîngele Mielului a plătit preţul.
E-337 When Jesus was born, the red dragon in heaven stood at the woman to devour her child as soon as it was born. Is that right? Who was it tried to devour the child when it was born? [Congregation says, "Rome."--Ed.] See? There's the red dragon. Here's your prince. Here's your beast. See? There they are, everyone of them, just the same. See? Devour the child... God caught it up into heaven to set on His throne. That's where Christ is now till the time appointed. See? Now, watch what he shall do.
E-150 A tunat cînd El a vorbit Aceasta. Şi cînd El a vorbit, un călăreţ pe cal alb a pornit afară, şi Acesta încă era un simbol. Acum priviţi, El a spus că Aceasta va fi cunoscut în ziua din urmă. Dar Aceasta vine înainte într-un simbol de biserică. Înţelegeţi voi aceasta, biserică? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceasta vine înainte într-un-un simbol al unei biserici, căci ei ştiu că acolo este o Pecete. Însă chiar ce este Aceasta, încă, ei nu ştiu, deoarece Acesta este un călăreţ pe cal alb.
E-338 Now, oh... Now, I believe I was talking to somebody here. It might've been Brother Roberson today, or somebody I was talking on about this (about not this here but just on the same thing.) I believe I preached on it here not long back, what will happen to this United States on this money situation. See? Well, we are now paying our debts on taxes that'll be paid forty years from today. That's how far we are behind.
Did you ever turn on "KAIR" up there or "Lifeline" and listen to it (See?) from the... Washington? Why, we are completely busted. That's all. What's the matter? The gold's all housed up, and the Jews holds the bond. It's going to be Rome.
Now, watch. We know who owns the big department stores, but Rome has the greatest part of the wealth of the world. The rest of it the Jews have. Now, watch this. Now, just listen to this how the Holy Spirit brought this out for me.
E-151 Şi este numai să fie descoperit la ziua din urmă, cînd această Pecete actuală este ruptă. Ruptă la cine? Nu lui Cristos, ci la Biserică. Observaţi, acum. Oh, doamne, aceea mă face doar să tremur! Eu-eu-eu sper că Biserica într-adevăr înţelege Aceasta, ce vreau să spun, voi oamenii. Eu o să vă numesc Mireasă, vedeţi, ca Voi să înţelegeţi Aceasta.
E-340 And he shall confirm the covenant with many for one week:... (Now, watch.)... and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the obligations to cease,... for the over spreading of abomination he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured out upon the desolate.
Watch. Oh, what a shrewd thing he is. Here he is. Now, we got our picture and know that he's Rome. We know that he's the white horse rider. We know that he went forth as a doctrine. And then what was pagan Rome? Converted into papal Rome and crowned.
E-152 Glasul este un Tunet. Glasul a venit de unde? De la Tron de unde Mielul tocmai a plecat, ca Mijlocitor. Acum El stă acolo să-şi ia poziţia Lui şi pretenţiile Lui. Dar Tunetul a venit din interiorul Tronului, a tunat. Iar Mielul stătea aici afară. Tunetul, unde Mielul a părăsit. A părăsit Tronul Tatălui, să meargă să ia Propriul Lui Tron. Glorie! Acum, acum să nu pierdeţi aceasta, prieteni.
E-341 Now, watch. In the end time, not in the early days when Christ was preaching, but in the end time, the last part of the week, where we just took the seventy weeks of Daniel; and Christ has prophesied for the three and a half years, and three and a half years are yet determined. Is that right? And this prince in that time is to make a covenant with Daniel's people, which is the Jews. That's when the Bride's taken out now. She won't see it.
E-153 Noi toţi ştim, ca Creştini, că Dumnezeu i-a jurat lui David că El va ridica pe Cristos să şadă pe Tronul lui, şi să-I dea o împărăţie veşnică aici pe pămînt. El a făcut-o.
E-342 Notice. In the last one-half of Daniel's week, the people makes a covenant--this prince makes a covenant with Rome; makes a covenant with them no doubt for the wealth, for Catholic and Jew holds the wealth of the world.
I was in the Vatican. I've seen the triple crown. Was supposed to have an interview with the Pope. Baron Von Blomberg got it for me on a--for a Wednesday afternoon at three o'clock.
And when they took me to the king, they took the cuffs out of my trousers. That's all right. Told me never to turn my back, walk away from him. That's all right. But I said, "What do I have to do before this guy?"
Said, "Well, just go in and kneel down on one knee and kiss his finger."
I said, "That's out. That's out. No, sir." I said, "I'll--I'll call any man a brother that wants to be a brother. I'll call him reverend, if he wants to have the title of that, but to worship a man, that all belongs to Jesus Christ." No, sir. Kissing no man's hand like that. No, indeed.
E-154 Şi Isus a zis, "Cel ce biruieşte anticristul şi toate lucrurile lumii, va şedea cu Mine pe Tronul Meu, aşa cum Eu am biruit şi am şezut jos pe Tronul Tatălui Meu." Vedeţi?
E-346 So I didn't do it, but I got to go all through the Vatican. Why, you couldn't buy it with a hundred billion billion dollars. Why, you... And just think, "The wealth of the world," the Bible said, "was found in her." All... Just think of the great places, the billions times... Why did Communism raise up over here in Russia? It just makes me sick at my stomach to hear so many preachers hollering about Communism, and they don't even know what they're crowing about. That's right. Communism ain't nothing. It's a tool in the hand of God to bring revenge upon the earth for the blood of the saints that... That's right.
E-155 Acum, într-o zi El se ridică de la Tronul Tatălui, şi se duce să ia Propriul Lui Tron.
E-349 And after the church is taken away, Rome and--and the Jews will make a covenant with one another. The Bible said they would, with the holy people. And now notice, they'll make it, because why? This nation is going to be busted, and the rest of the world that's on the gold standard is busted. You know that. If we're living off of taxes, due bills for forty years from now, where are we at? There's only one thing can happen. That's to call in the currency and pay off the bonds; and we can't do it. Wall Street owns them, and Wall Street's controlled by the Jews; the rest of it's in the Vatican, and the Jews has got the rest of it in Wall Street with the commerce of the world.
E-156 Acum El vine înainte să cheme supuşii Lui. Cum o să-i pretindă El? El are deja Cartea de Răscumpărare în mîna Lui. Glorie! Oh, eu mă simt parcă să cînt un imn.
Curînd Mielul îşi va lua Mireasa Lui să fie întotdeauna lîngă El,
Toată oştirea Cerului va fi adunată, (să privească aceea);
Oh, aceasta va fi o privelişte glorioasă, toţi sfinţii în alb fără pată;
Şi cu Isus noi Etern vom sărbători.
E-350 We can't call it in. And if we could do it, do you think these whiskey guys and--and all these tobacco people with billions times billions of dollars a year and write off all their income tax for old vulgar pictures and things like that--go out in Arizona there and buy millions of acres of land--or thousands--and dig them big wells at fifty thousand dollars and pay it off with income tax? And they'd put you in jail if you don't pay yours. But they write it off and throw up wells and send bulldozers in.
And what do they do? They put housing projects in there, and the next turn around with their money they made (they have got to make an investment) and put houses, projects in there and sell them for millions of dollars. Do you think them guys is going to compromise to change the currency?
E-157 Oh, doamne! Vorbim despre "şezînd acum în locurile Cereşti"? Ce va fi aceasta! Dacă noi putem simţi în felul acesta, şezînd jos aici pe pămînt, înainte să vină Răpirea, în această condiţie în care sîntem acum; şi ne putem bucura, şi stăm în jurul pereţilor, şi stăm în ploaie, doar să auzim Aceasta; ce va fi cînd noi Îl vedem şezînd acolo! Oh, doamne! Oh, acesta va fi un timp glorios.
E-352 Like this fellow down here in--in (What's his name?) Castro did. He done the only smart thing he ever did do then, when he destroyed the bonds: paid them off and destroyed them. Notice, but we can't do that. These guys won't let us.
The rich merchants of the earth hold it, and then there's only one thing to do: The Catholic church can pay it off. She's the only one that's got the money; she can do it, and she will do it.
And in doing this to get it, she'll compromise with the Jews and make a covenant, and when she makes this covenant with the Jews... Now, remember, I'm taking this from the Scriptures. And now, when she does this and makes this covenant, we notice in Daniel 8:23 and 25 he will cause craft to prosper (And craft is manufacturing.), in his hand.
E-158 A părăsit Tronul Tatălui, a venit înainte să... Fiul Lui, să fie... El este Fiul lui David. Aceea este ce s-a gîndit Israel că El va face atunci. Vă amintiţi de femeia Sirofeniciană, a zis, "Tu Fiu a lui David!" Vă amintiţi orbul Bartimeu, "Tu Fiu a lui David!" Ihî! Şi Isus, ştiind care era planul, totuşi ei nu au cunoscut aceasta. Ei au încercat să-L forţeze şi să-L facă să ia tronul. Şi chiar Filat L-a întrebat.
E-354 And he makes this covenant with the Jews, and in the midst of this three and a half years, he breaks his covenant as soon as he gets the thing wrapped up and gets the money of the Jews tied up. And when he does that, oh, my, oh, my, he's called the antichrist until the end of the church age, for he is the--he and his children are against Christ and the Word. This man's called the antichrist. Now, he's going to hold the money. And that's where I think he'll come in. Just a minute, while I say this, then I want to go back to it in a minute.
He's called the antichrist and will be called the antichrist in the sight of God until the end time. Now, but then he'll be called something else.
E-159 Dar El a zis, "Dacă împărăţia Mea era din lumea aceasta, atunci supuşii Mei s-ar lupta. Împărăţia Mea este Deasupra." Dar El a zis, "Cînd vă rugaţi, rugaţi-vă, 'Să vină Împărăţia Ta. Voia Ta să se facă aici pe pămînt, aşa cum este în Cer."' Amin. Ihî! Ce glorios este acest lucru măreţ!
E-359 Now, when he gets the money all under control, then he'll break this covenant with the Jews, as Daniel here said he would do it, in the midst of the last half of the seventy weeks of Daniel. And then, brother, what will he do? He will have all of the world trade and the commerce, a pact with the world, 'cause he'll hold the wealth of the world completely.
And during that time, them two prophets will rise on the scene and call that hundred and forty-four thousand. Then what'll take place? Then the mark of the beast of Revelations 13 will set in, 'cause he holds all the commerce, trade and everything of the world. And what will take place then? The mark of the beast will come in that no man can buy or sell except him that has the mark of the beast. Thank God, the Church will be enjoying a great three and a half years in glory. Don't have to go through that.
E-160 A părăsit Tronul Tatălui, să ia Propriul Lui Tron. El a venit acum înainte din lucrarea Lui de mijlocire, să pretindă Propriul Lui Tron, supuşii Lui răscumpăraţi. Aceea este ce a venit El înainte de la Tron să facă. Aceasta este atunci că leul ca o Făptură a zis către Ioan, "Vino, şi vezi." Priviţi. Voi citiţi aceasta?
... una dintre peceţi, şi aceasta... de parcă aceasta era zgomotul unui tunet, şi una din cele patru făpturi ...
E-361 Now, notice, at the end time--at the end of the church ages, now, he is called--he and his children are called the antichrist, 'cause anything that's against Christ is antichrist. And anything that's against the Word is against Christ, 'cause Christ is the Word. Now, he's antichrist.
Then in Revelations 12:7-9, when Satan is cast out, the accuser... You want to put that down, 'cause I want to read it; we haven't got time now, 'cause it's twent--fifteen till ten. See?
But in Revelations 12:7-9, Satan the spirit, the devil, which is up there now, accuser of our brethren, all right; the Church is taken up, and Satan is cast out. When the Church goes up, Satan comes down. Then Satan incarnates himself in the antichrist and is called the beast.
E-161 Voi ştiţi ce erau Făpturile. Noi le-am luat. "Una ca un leu; una ca un viţel; şi una ca un om; şi una ca un vultur." Acum, această primă Făptură a zis... Priviţi, de fiecare dată acolo este o Făptură diferită, pînă cînd trec acei patru călăreţi pe cai. Acolo sînt patru Făpturi, şi acolo sînt patru călăreţi pe cai.
E-363 Then in Revelations 13, he sets the mark down. See, when He that letteth--only now Christianity is left on the earth in its purity is because Him that letteth. You remember back here in that--in Thessalonians? Setting upon the temple of God, calling himself God; forgiving sins on earth, and that'll go on, and iniquity shall abound and on, 'cause it won't be known yet until his time to be revealed is called. And then the Church will be caught away. And when it's caught away, then he changes hisself from an antichrist now. Oh, my, the church, the great church and... Now, he becomes the beast. Hm. I wished I could make people see that.
E-162 Observaţi, fiecare din acele Făpturi anunţă. Matei, Marcu-Marcu, Luca, şi Ioan. Noi o să mergem înapoi înăuntru şi să dovedim care-i, Matei, Marcu, care-i Marcu-Marcu, care era Ioan, fiecare aşa cum ele au mers! ... ? ...
... una din ... făpturi zicînd, Vino vezi.
E-367 Now, remember, the antichrist and the beast is the same self spirit. There's the trinity. Yes, sir. It's three stages of the same devil power. Remember, Nicolaitia (See?), it had to be incarnate before it could be crowned. See? Now, watch this. Three stages: first stage he's called antichrist; second stage, he's called the false prophet; third stage, he's called the beast.
E-163 El a auzit zgomotul unui tunet. Şi una dintre Făpturi a zis, "Acum vino, vezi."
E-368 Notice, Nicolaitia, the antichrist teaching that started in the days of Paul against God's Word: antichrist... Then he's called again the false prophet, which when the teaching become a man, he was a prophet to the teaching of the hierarchy of the--the hierarchy of the Catholic church. The Pope was the prophet to the false word, and that made him a false prophet.
The third stage is a beast, a man that's crowned in the last days with every power that pagan Rome ever had, because the seven-headed beast, dragon, was cast out of heaven and come incarnate in the false prophet. Here it is; he had seven crowns, and he was cast out and throwed into the earth and the sea. All right.
What are we saying? Who is this rider, this horse rider? You know what it is? It's Satan's superman.
E-164 În alte cuvinte, acum, aici stă Mielul, şi Ioan stînd acolo afară privind cum se întîmplă. Mielul a venit sus de la Tron, de parcă El era ucis, El era tot cu Sînge. El era Acela care a fost găsit vrednic. Şi cînd El s-a întins acolo şi a luat Cartea, atunci totul a început să strige, şi să ţipe, şi să se agite, voi vedeţi, pentru că ei ştiau că s-a plătit pentru răscumpărare.
E-372 I went the other night... Two brothers setting in this church now (Brother Norman, back there, and, I believe, and Brother Fred); we was over to hear a man teach on the antichrist, a well known man, one of the best the Assemblies of God has got. And his interpretation of antichrist was, that they're going to take a vitamin of some sort out of a--of a man and transfer this life out of a man into a great image that's going to step a city block at a time. And that's going... Could you imagine a man filled with the Holy Ghost under such illusion as that, or claimed to be? When here's the Bible that says who the antichrist is. It's not a... It's a man.
E-165 Acum El a venit să pretindă a Lui Propriu. Astfel, El ia Cartea, stă acolo afară înaintea lui Ioan, şi El O trage înapoi şi rupe Pecetea. Trage Pecetea jos! Şi cînd El trage Pecetea jos, un tunet a trăsnit prin locul acela. Şi cînd un tunet a trăsnit, fără îndoială că Ioan poate a sărit sus în aer, cînd un tunet a urlat.
E-373 Notice, this rider is nothing but Satan's superman, a incarnate devil. He's a educated genius. Now, I hope you got your ears open. They was trying one of his children out not long ago in a television cast to see if he wasn't smarter than the next man to run for presidency; but however, he's got a lot of wisdom; so has Satan. He tries to sell it. He sold it to Eve; he sold it to us. We've been wanting a superman; we got it. All right. The whole world's wanting a superman; they're going to get it. Just wait till the Church goes up, and Satan's cast out. He'll incarnate. That's right. They want somebody who can really do the job; he'll do it.
E-166 Şi atunci una din cele patru Făpturi a zis, "Acum vino, vezi ce este Aceasta, ce este descoperit aici dedesubt." Oh, doamne! "Ioan, scrie ce ai văzut." Astfel Ioan merge să se uite, să vadă ce era Aceasta. Ioan merge să se uite ce a spus Tunetul. Aceasta este atunci că această Făptură i-a spus lui Ioan, "Vino, vezi ce este taina sub Prima Pecete." [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Tunetul, Glasul Creatorului L-a rostit. Acum, El se cuvine să ştie ce era Acolo. Vedeţi? Oh, doamne! Dar, gîndiţi-vă acum, El a scris Aceasta.
E-374 Educated... This is the Satan's superman with education, with wisdom, with church theology of his own word, of his own making, and he rides his white denominational horse to deceive the people. And he will conquer every religion of the world, 'cause they've all going into the confederation of--of the--of churches and the world confederation of churches. And they already got their buildings built and everything setting right in line. There ain't one thing left. Every denomination's stuck right into it, the federation of churches. And what's backing it? Rome. And the pope's now crying, "We're all one. Let's come together and walk together."
E-167 Dar cînd el a început să scrie pe celelalte, Şapte Tunete, El a zis, "Să nu scrii Aceasta." El era însărcinat să scrie tot ce a văzut el. Dar cînd aceste Şapte Tunete, acolo în Apocalipsa 10, au emis, El a zis, "Să nu Le scrii, deloc." Ele sînt taine. Noi nu ştim încă ce sînt ele. Dar, în opinia mea, ele vor fi descoperite imediat. Şi cînd aceasta o face, aceasta va da credinţă pentru acel har de răpire, pentru acea Biserică să se mute afară. Vedeţi?
E-375 And these people, even some of you Full Gospel people, deny--have to deny your evangelical teaching to take such a step as that. What have you done? So blind to that denominational thing you've rejected Truth. And Truth was set before them, and they--they walked away from it and left it, and now they've been given over to a strong delusion to believe a lie and be damned with it. That's exactly what it is, and the antichrist takes it all. And the Bible said that he deceived all, a-double-l, all upon the face of the earth whose names were not written under those Seals from the foundation of the world. Now, if the Bible said he did it, he did it.
They say, "Well, I belong..." There you are. See? That's just exactly. It's the same prostitute institution. It's the same system that started in the beginning which is antichrist throughout. I'll hear from it, but that's--it's the Truth. I expect to. Amen.
E-168 Noi doar ne-am mişcat prin fiecare lucru de care ştim noi, prin toate distribuirile harului. Noi am privit fiecare lucru. Noi am văzut tainele lui Dumnezeu. Noi am văzut apariţia a-a măreţei adunări laolaltă a Miresei în zilele din urmă. Dar, totuşi, există ceva Acolo cu care noi doar nu putem să ne luminăm. Acolo este altceva.
E-379 Now, notice, he'll conquer and almost has in his grip right now, while he's still antichrist before he can becomes beast. You talk about cruel punishment. You just wait. Watch what them that's left here on earth will have to go through with. There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. For the dragon, Rome, spurted water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed that was left upon the earth after the Bride had been selected and took out. And the dragon made war with the remnant that didn't want to come in, was hunted down. And the real Church will go through that if it was possible, but you see, they are done under this Blood by the grace of Christ, and is not going through...?... have no tribulation period. The next thing for the Church is rapture. Amen and amen. Praise be God.
E-169 Dar îmi imaginez, cînd acele taine încep să vină înainte, Dumnezeu a zis, "Ţine Aceasta înapoi acum. Aşteaptă un minut. Eu voi descoperi Aceasta în ziua aceea. Nu scrie Aceasta, deloc, Ioan, deoarece ei se vor poticni asupra Acesteia. Doar-doar lasă-o să se ducă, vezi. Dar Eu voi descoperi aceasta în ziua aceea cînd aceasta este nevoie să se facă."
E-381 Oh, how I love this. Let me tell you. We're telling what a conquer he's going to do, and he's really going to conquer; he's already done it. It's just already sewed up. That's all. Going to sew up with the money, filthy lucre. It's exactly. They love money more than God. Everything they think about now is how much money has he got. What is it? You know it's been said lots of times: "Give the church the money, and she'll revolutionize the world. Give the church the money, and she'll send evangelists all over the world. And what will she do? She will conquer the world for Christ."
Let me tell you something, my poor blind friend. The world's not won by money, but by the Blood of Jesus Christ. Give God men who's gallant men will stand on that Word, live or die, that'll conquer. There'll only be one thing that can conquer: those that's got their names written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. That's the only thing will hear it. Money won't have nothing to do with it: send them farther into the denominational traditions.
E-170 Ele nu au emis pentru nimic. Amintiţi-vă, ca micuţa picătură de cerneală, totul este pentru un scop. Totul este pentru o cauză. Dar, observaţi, Creatorul a emis. Şi el-el a auzit acest Glas, şi el a mers să vadă.
E-384 Let's see. Yes, with educational genius, he'll be. He'll be smart. My, my, my, and all of his children around him will be smart: Ph.D., LL.D., double L.D., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. on down to Z. They'll have it all. Smart. Why? It's after the order of Satan. Any shrewd craftiness against the Bible is of Satan. That's exactly what he took Eve with. Eve said, "Oh, it's written. God said for us not to do that."
He said, "But wait. Surely God won't do it, but I'll open your eyes and give you some wisdom." She got it. We've been wanting him; we got it too, this nation.
E-171 Dar acum Mielul îi arată lui Ioan, în simbolul unei... unei-unei scripturi de biserică, parcă, pentru ca biserica să ştie. Ce să scrie, El doar îi arată. A zis, "Acum, să nu-să nu spui asta, tocmai ce este aceasta. Să nu mergi jos, Ioan, şi să zici, acum, aceasta este doar ce este aceasta, despre ceea ce este sub această Pecete a Şaptea. Să nu, să nu mergi jos şi să spui asta. Pentru că, dacă Eu spun aceasta Ioan, atunci în jos prin toate epocile, întregul plan va fi rupt. Acesta este un secret."
Vedeţi? El doar vrea... Venirea Lui! El a zis, acum, "Şi nimeni nu o să ştie cînd Eu vin. Eu doar vin." Vedeţi? Vedeţi? Aceasta¬i tot. Aceasta nu este treaba mea să ştiu cînd. Eu voi fi doar gata, voi vedeţi. Astfel atunci el a zis...
Acum Ioan a mers înainte, el se gîndea, "Eu am să văd Aceasta acum."
E-387 Notice, he'll conquer the whole religious world. He'll conquer--make a covenant with Daniel's people. Here it is, both in the Gentile and in the Daniel's people, the Jews to the last week, and here we are, even drawed out on boards, and you see it perfectly, there's where it is. Thank God. There he is. That organizational system is of the devil. And that's no punches pulled on it either. (See?) It's exactly. It's a root of the devil; it's a... And now, not people, not people in there, them are God's people, many of them. But you know what, when we get over here till where we get in these trumpets sounding; and the next time I come by, these trumpets sounding. You remember when them last angels, that third angel come across, "Come out of her my people."... When that angel flies at the same time that message drops here for the last trumpet, last angel's message, last Seal opens. All happens at the same time. Yes, sir. All seals up and goes over into eternity.
E-172 Şi ce a făcut el, cînd Ioan a mers înainte? El, acum, ce are el de făcut? Acum el trebuie să scrie asta la epoca bisericii. Aceea este ceea ce el trebuie să facă, să o scrie către epocile bisericii. "Scrie ce tu vezi despre aceste Şapte Sfeşnice de Aur, la început. Scrie la această biserică şi spune-le." În regulă.
E-389 Now, watch, at the same time that this guy's a-conquering (Then I'll close.), God's going to do something then too. Let's not just give Satan all the credit here. See? Let's not talk about him altogether. See? While this great thing is going out there, this great system winding in these organizations in a union so they can pool themselves together and stand against Communism, and not knowing that God raised up Communism to conquer them. Sure. What--what--what made Communism rise in Russia? Because of the impurity of the Roman church and the rest of them. They took all the money there was in Russia and starved the people to death and give them nothing instead of live just like the rest of the world.
E-173 Şi un Tunet a izbucnit. Ioan ştia că acesta era Glasul lui Dumnezeu. Şi atunci-Făptura ca de leu a zis, "Vino, vezi ce a fost aceasta." Şi Ioan a mers înainte acum, cu pana lui, să scrie ce urma el să vadă.
E-391 I was down in Mexico not long ago and see them poor little children. Any Catholic country is not even self-supporting; there's not a one of them. Ask me where... Show me where they're at. Any Catholic-controlled country can't even support its own self. France, Italy, and all them, Mexico, wherever you go, they're not self-supporting. Why? The church took everything they have. That's the reason Russia kicked it out.
E-174 Acum, el nu a văzut exact ce era aceasta. El nu a înţeles aceasta. Dar ceea ce el a văzut era ceea ce Dumnezeu trimitea la biserică pentru "o vreme." Acum El are... El va trimite; El întotdeauna trimite; El o face clar cînd este timpul să o facă clar. Dar El nu a făcut-o clar atunci. De ce? Deoarece, El urma să o ţină un secret pînă la ultima epocă. Şi sunarea Mesajului ultimului înger era să adune aceste taine. Vedeţi?
E-393 Watch what taken place. I know this myself. I stand down there and you think the golden jubilee was on you hear the bells ringing. And here a poor little woman coming down the street, dragging her feet, and a father packing a baby, and two or three of them crying. She was doing penance to some dead woman up there, they had her, thought she'd get to go to heaven by it. Oh, what a pitiful thing.
Then I seen standing down there... Here comes... Their economics is so poorly balanced; the church takes everything they got. Here little Pancho, maybe--maybe Pancho Frank, he comes down, and he's a brick mason, and he maybe he makes twenty pesos a week, but it'll take the whole twenty pesos to buy him a pair of shoes. That's their economics. But now here, what about then if he being a mason and a bricklayer and make twenty pesos a week (just saying, I don't know what he makes, but say that kind of economics--the way it's balanced up).
E-175 Nu a făcut-o clar. Dar ce Ioan a văzut, el doar a văzut, "Un cal alb mergînd afară, cu un călăreţ pe el," astfel aceasta este ce a scris el jos, vedeţi, cînd el a scris.
Aceasta este ce el a zis, "Vino, vezi."
E-395 Notice, now, if he makes twenty pesos a week, here comes Chico (See?), which means "little one," and he works out there for about five pesos a week, and he's got ten kids to feed; but there'll be somebody knocking on his door to take about five of those pesos or four of them anyhow to pay for some grease candle to burn on a million dollar gold altar for his sins. There you are. That's the balance of economics. That's the way their countries are. The thing takes it all. The church takes it all.
She's just got it in her hands. That's all. And her, with the money of the Jews in that covenant; the Bible said they'll take the whole thing, and then he becomes a beast; he breaks his covenant; he ravishes; he tears out the rest of that woman's seed like that, and spurts water out of his mouth, makes war; and there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth. And the Bride's getting married in glory (See?) same time. Don't miss it, friends. God help me; and I--I want to be there. I don't care what it costs. I--I want to be there.
E-176 Astfel Ioan a mers să vadă ce putea el să vadă, să scrie către biserică. Şi cînd el a făcut-o, el a văzut, "Un cal alb, şi cel ce şedea pe el avea un arc; şi el a mers înainte biruind, şi să biruiască; şi acolo lui i s-a dat o coroană." Şi, acum, aceea era tot ce a văzut Ioan, astfel el doar a scris, a scris aceea tot jos. Acum, vedeţi, aceea este în simbol. Acela este felul în care biserica a primit Aceasta.
E-398 Now, notice, in the same time this is going on, just before this takes place, rather, on the earth, God has promised, while all them scruples of denominations arguing their difference about their creed, God promised that He would send us a true prophet of the true Word with a message to return to the original Word of God and the faith of the fathers to bring down the power of the Holy Ghost amongst the people, with a power that will raise her above these things and take her in at the same time. Yes, sir.
Same Word be vindicated of Jesus Christ that He is the same yesterday, today, and forever. "Lo, I am with you always, even to the consummation. And the works that I do shall you do also. I'll be right with you. A little while and they won't see Me no more, 'cause they'll organize themselves and scatter out, but ye'll see Me, for I will be with you. I'll even be in you unto the consummation." When He said... His indignation be poured out after the consummation. There you are. Oh, God. Who is that white horse rider? You're not blind. You see who it is. It's that antichrist and that deceitful spirit that's gone now and crept in, and made and then sh...
E-177 Dar, cu promisiunea, şi la ziua din urmă El va descoperi Aceasta, arată ce este Aceasta. Dumnezeule, ajută-ne să înţelegem. Epocile Bisericii, dar nu este pe deplin făcut cunoscut pînă la al şaptelea Mesaj, al acestei ultime epoci a bisericii. Observaţi, el începe...
E-399 See, God just keeps repeating it. He showed there's a man going forth with a white horse and with his bow and no arrow. He's a bluff. He has no power. You say, "The power of the church..." Where's it at? What do they do? They say, "We're the original church." The original church cast out devils, healed the sick, and raised the dead, saw visions and everything else. Where is it now? See? He's a bluff: bow with no arrow. That's right.
E-178 Acest mesager al epocii bisericii a şaptea, dacă voi veţi observa aceasta, el nu începe o denominaţiune, cum au făcut ceilalţi dintre ei. Ţineţi minte, dacă el nu începe... Nu. Dacă voi veţi afla, el este împotriva acesteia. A fost Ilie, a fost Ilie împotriva acesteia? Sigur, el era. A fost Ioan împotriva acesteia, cu Duhul lui Ilie?
E-400 But you see, when Christ come, a Sword went forth from His mouth like a lightning flash. It went forth and consumed His enemies and cast away the devil. It cut away everything else and He come, His vesture dipped in Blood and on His thigh was written "The Word of God." Amen. Here He come with His army, coming from heaven.
E-179 Ce fel de Duh avea Ilie asupra lui? El era... Nimeni nu ştie mult despre el. El era doar un om, dar el era un profet. El a fost urît. Doamne! Şi în ce timp s-a ridicat el? Chiar în timpul popularităţii lui Israel, cînd ei toţi au mers lumeşte. AŞi el a adus aceasta acolo afară, şi el era un "urîtor de femei." Îhî. Da, domnule. Sigur era. Şi el a iubit sălbăticiunea. Aceea era natura lui.
E-401 That white horse rider has been in the land all the time. He will change from antichrist. He does that and becomes to a false prophet. See, he first started an antichrist, the spirit; then he become a false prophet. Then later, when the devil is cast out, he's incarnate then with the devil. Three stages: the first he's a devil to begin with, a spirit of the devil; then he becomes a false prophet, teacher of a false doctrine; next thing he comes as the very devil himself incarnate. See? There he is.
And at the same time that this devil falls out of heaven and becomes incarnate in a man, the Holy Spirit goes up and comes down incarnate Man. Amen. Oh, my. What a time.
E-180 Atunci, acei oameni se cuvenea să ştie cînd omul acela a venit afară acolo cu acelaşi Duh peste el, a venit afară acolo, acest Ioan. Nu îmbrăcat ca şi celebrităţile, aşa cum am spus seara trecută; ei sărută bebeluşii, şi cunună, şi îngroapă, şi aşa mai departe. Dar acest om a venit afară ca un om al sălbăticiunii. Ce era el? El a iubit sălbăticiunea. Un alt lucru el a făcut, că el a urît denominaţiunea. El a zis, "Acum, să nu începeţi să spuneţi, 'Noi aparţinem de asta sau aceea,' căci eu vă voi spune, Dumnezeu este în stare din aceste pietre, să ridice copii lui Abraham."
E-402 Tomorrow night, God willing, the Second Seal. You love Him? (All right, Brother Fred...?... the tapes, brother, keep...?...) Now, you--you believe it? (I just shut the tape off.) Now, I'm going to hear from that; you know that. See? But I expect to. Let me tell you something, brother. I just now know for one time in my life why that Spirit has always warned me against them, that organization.
E-181 El nu era compromiţător. Ei nu puteau... A zis, "Aţi ieşit să vedeţi o trestie clătinată de vînt? Nu Ioan." Nu, domnule.
E-405 I'm grateful to the Lord God for showing me these things. I know that it's the Truth. There it is, revealed right there. Here he rides right down through the age and comes right out here and displays himself right down here just as perfect as he can be. See? That's him. Now, we're not deceived on that. Now, you got your eyes opened. Stay away from that kind of stuff. Love the Lord with all your heart, and stay right with Him. Yes, sir. Come out of Babylon.
E-182 Ce a făcut el, de asemenea? Întocmai ca Ilie care i-a spus Izabelei, el i-a spus Irodiadei. A păşit drept sus în faţa lui Irod, şi a zis, "Aceasta nu este legal ca tu să o ai pe ea." Ea i-a tăiat capul jos, pentru aceasta. Vedeţi? Ea a încercat să prindă pe Elisei. Acelaşi duh, care era în Izabela, era în femeia aceea.
E-406 [Blank spot on tape—Ed.] Three things: proved by the Word, shown by a picture, manifested by the works of the Spirit, vindicating that It is the Word.
E-183 Şi acelaşi lucru este în biserica Izabelă astăzi, acelaşi lucru. Acum observaţi aceasta. Ce lecţie mare găsim noi aici!
E-407 Let the Word come upon these handkerchiefs, Lord. Heal the sick. Heal every sick person that’s present, Lord, and those out there that writes in and calls in.
E-184 Şi, acum, se pare că acei oameni ar fi ştiut. Ioan a început să-i certe pe acei oameni, şi să stea acolo, se pare că ei ar fi ştiut că acela era Duhul lui Elisei. Ei trebuiau să înţeleagă aceasta. Aceea este ce el era.
E-408 Father, at this hour, there’s another healing that should be done right now, and we go on to healing service. But, Lord, it’s that soul, we want that just in order, Lord. And these things must come.
E-185 Acum, şi noi aflăm acum, şi am aflat prin epocile bisericii, conform cu Scripturile, că ni s-a promis o reîntoarcere a acelui Duh, chiar înainte de timpul sfîrşitului. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-409 We pray, God, that You’ll take these words now that has been said, and make them real to the people. Let them see It, Lord. Being pinched for time, and, You know, Father, so I pray that enough has been said that the Holy Spirit will take It and reveal It into hearts. Those who are writing the Scriptures down, may they study Them. Those who are making tapes or—or—or hearing the tapes, may they study It; not put their own interpretation to It now, but just study the Word. Grant it, Father. In Jesus’ Name, I commit it all to You, and for Your glory. Amen.
E-186 Acum, şi observaţi, voi veţi observa natura acestuia. Acum, el nu va începe o altă epocă a bisericii, ca Luther, şi Wesley, şi cum au făcut restul dintre ei. El nu va începe o altă biserică, deoarece acolo nu mai sînt epoci ale bisericii să înceapă. Vedeţi? Acolo nu vor mai fi. Astfel el trebuie să fie împotriva acesteia, deoarece Duhul lui va fi întocmai exact cum erau ei în urmă acolo, acelaşi Duh.
E-410 [A brother prophesies. Congregation rejoices—Ed.] Amen. Oh, thank You! [Congregation continues rejoicing.] Oh!
E-187 Aşa cum am spus seara trecută, i-a făcut plăcere lui Dumnezeu să-L folosească în trei timpuri diferite. Acela este numărul Lui, trei, nu doi; trei. Deja L-a folosit de două ori, acum El o să-L folosească din nou. El a spus aşa, a promis-o. Acum observaţi, el...
E-411 If there is somebody here that don’t know Him, in pardon, do it now. Hear that straight, strong rebuke. If you ever expect to draw nigh, do it now, for days after this.
E-188 Observaţi acum, cînd El a făcut-o. El nu o să înceapă o denominaţiune, deoarece Epoca Bisericii Laodicea este ultima epocă. Şi mesagerul, îngerului al şaptelea, care este al şaptelea mesager, la epoca bisericii a şaptea, este omul care urmează să descopere, prin Duhul Sfînt, toate aceste lucruri tainice. Aceea este mergînd la... Cîţi au fost aici seara trecută? Să vă vedem mîna. Eu presupun că nu va trebui să citesc Aceasta din nou, atunci. yoi ştiţi doar unde este aceasta, al-al zecelea capitol, vedeţi. În regulă. În regulă.
E-412 What if that was the breaking of that Seal? What if that was the Angel that sent forth there, that blasted (almost) me off of the ground, the other day, standing back there, when three witnesses are standing close. That I told you before I went, “There would be an explosion that would almost send me up.” And I was caught up by seven Angels, and come eastward. The thing like to shook me from the ground.
E-189 Reformatorii au venit să reformeze ultima epocă a bisericii căzute dinaintea lor. Şi apoi, după ce reformatorii au venit şi au reformat-epoca bisericii de unde era ea, şi a mers înapoi în lume, atunci ei încep o nouă epocă a bisericii. Ei întodeauna au făcut aceasta, întotdeauna. Acum, noi am trecut prin asta. Vedeţi?
E-413 Is that right, Brother Norman, Brother Fred Sothmann, who was standing with me when it happened, above Tucson? And the—the…Setting, picking the burrs off of my clothes, exactly what the vision said. And it was south of…towards Tucson. If that’s right, raise up your hand, Brother Fred, Brother Norman. There they are. Stand up on your feet, so the people can see that you were there, a witness. I never heard anything like it, in my life.
E-190 În alte cuvinte, aici a fost o epocă a bisericii Catolice, a bisericii Romano Catolice. A apărut Luther, un reformator. El a fost numit un reformator. Şi ce face el? El începe drept acolo, să ciocănească. Şi, cînd el o face, el protestează biserica. Şi, primul lucru care-l ştiţi, ce face el? El zideşte acelaşi lucru din care el a venit să mîne afară, o altă biserică.
E-414 And, immediately, they didn’t hunt, the rest the day. I begged Fred, the next morning. He don’t know this. I begged him to go out hunting, kept saying, “Do it. Do it.”
E-191 Atunci ei au o altă epocă a bisericii. Apoi, primul lucru care-l ştiţi, aici vine... Epoca bisericii este în aşa o încurcătură. Apare John Wesley, alt reformator. Vedeţi, zideşte o altă epocă a bisericii. Pricepeţi ce vreau să spun? O altă epocă a bisericii este zidită. Ei sînt toţi reformatori.
E-415 But He said, He told me back there, “He won’t do it. You’re going East, right now.”
E-192 Observaţi, acest ultim Mesaj, al ultimei epoci ale bisericii, nu este un reformator. El este un profet, nu un reformator. Arătaţi-mi unde a început vreodată un profet o epocă a bisericii. El nu este un reformator. El este un profet.
E-416 And them seven Angels! The first blast, she opened. Yeah. What if it is? We’re at the last hour. See?
I love…
Let’s worship Him.
I love Him
Because He first loved me
Let’s stand.
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-193 Alţii erau reformatori, dar nu profeţi. Dacă ei ar fi fost, Cuvîntul Domnului vine la profet. Acela este motivul că ei au continuat înainte în botezul în "Tată, Fiu, Duh Sfînt," toate astealalte lucruri, deoarece ei erau reformatori, şi nu profeţi. Dar totuşi ei erau oameni mari ai lui Dumnezeu, şi au văzut nevoia zilei în care ei au trăit. Şi Dumnezeu i-a uns, şi ei au trimis acolo afară şi au sfişiat acele lucruri în bucăţi. Dar Cuvîntul deplin al lui Dumnezeu nu a venit la ei, deoarece ei nu erau profeţi. Ei erau reformatori.
E-417 Let’s cleanse our hearts now, brothers, as we bow our heads. My sisters, I’ve talked awful to you, but I’ve done it in godly love. I’ve done it because I loved you; about wearing long hair, and dressing and acting right. I’ve done it because of godly love. Let’s pure our conscience now while—while the Clorox of God.
E-194 Dar în zilele din urmă, acesta va trebui să fie un profet, să ia sus tainele lui Dumnezeu, să aducă aceasta înapoi, deoarece tainele erau cunoscute numai de profeţi. Astfel, acesta trebuie să fie acest om să vină. Vedeţi ce vreau să spun acum? El nu poate fi un reformator. Acesta trebuie să fie un profet, deoarece acesta trebuie să fie cineva care este înzestrat şi aşezat acolo, care prinde Cuvîntul.
E-418 In the morning, may be too late. He may step forth. These things coming forth like this, brethren, might be the end of the mediatorial office. Did you ever think of that? Well, I don’t know it is. I don’t say it is. But what if it is? What if it is? What about it? There’s no more redemption; it’s gone, at that time. I hope it’s not, but there is a possibility that it is.
I love Him, I…
Cleanse us, Lord. [Blank spot on tape—Ed.]
…love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-195 Acum, acei reformatori au ştiut că acolo era ceva greşit. Luther a ştiut asta, că pîinea aceea nu era trupul lui Cristos. Şi astfel el a predicat, "Cel drept va trăi prin credinţă," şi acela era mesajul lui. Şi cînd a apărut John Wesley, el a văzut că acolo era sanctificarea, astfel el a predicat sanctificarea. Acela era mesajul lui. Vedeţi? Penticostalii au adus înăuntru mesajul Duhului Sfînt, şi aşa mai departe.
E-419 Blessed be the Name of the Lord! Glory to God! I love that sweet feeling. Don’t you feel That? Just the Holy Spirit, like, bathing around you, walking around with It. Oh, how wonderful! Oh, think of His mercy!
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-196 Dar în zilele din urmă, în această ultimă epocă, mesagerul nu este să înceapă vreo reformare, ci este să ia toate acele taine pe care le-au lăsat acei reformatori, şi le adună împreună şi le rezolvă la oameni. Lăsaţi-mă doar să citesc Aceasta din nou. Aceasta sună aşa de bine pentru mine! Îmi-îmi place să citesc Aceasta.
... am văzut un alt înger puternic care a venit jos din cer, îmbrăcat cu un nor: ... un curcubeu... pe capul Lui, şi faţa Lui era... soarele, şi picioarele Lui ca stîlpi de foc:
E-420 Don’t forget It, friend. Don’t forget It. Take It home with you. Stay with It. Hold It on your pillow. Don’t forget It. Stay with It. God bless you now.
Brother Neville, your pastor.
E-197 Acum, noi am văzut acelaşi lucru, care era Cristos. Şi npi ştim căci Cristos este întotdeauna Mesagerul la Biserică. În regulă. El este numit Stîlpul de Foc, Îngerul Legămîntului, şi aşa mai departe.
Şi El avea în mîna Lui o cărticică deschisă: ...
E-198 Acum, Peceţile au fost rupte, aici. Noi le rupem acum. Dar, acesta, Lucrul este deschis.
... şi El şi-a aşezat piciorul drept pe mare, şi stîngul Lui... pe pămînt,
Şi El a strigat... un glas tare, ca atunci cînd răcneşte un leu: şi cînd El... a strigat, şapte tunete şi-au emis glasurile lor. (Doamne! Completul!)
Şi cînd cele şapte tunete au emis glasurile lor, eu Ioan eram gata să scriu (scriu ce?) ce au zis ele: şi am auzit un glas din cer (Dumnezeu) zicînd către mine, Pecetluieşte acele lucruri pe care le-a emis cele şapte tunete, şi nu le scrie. Nu le scrie. (Vedeţi?)
Şi îngerul pe care eu l-am văzut stînd pe mare... şi¬a ridicat mîinile spre cer,
Şi a jurat pe Cel ce trăieşte în veci şi veci, care a creat cerurile, şi lucrurile care sînt acolo înăuntru, şi pămîntul, şi lucrurile care sînt înăuntru acolo, şi marea, şi lucrurile care sînt în ea, că acolo nu va mai fi timp:
E-199 Priviţi! Nu uitaţi aceasta acum, aşa cum mergem.
Dar în zilele (zilele) glasului îngerului al şaptelea, ...
E-200 Acel ultim înger, înger pămîntesc. Acest Înger a venit jos din Cer. Acesta nu era El; El a venit din Cer. Dar El vorbeşte aici despre glasul îngerului al şaptelea, care este un... Înger înseamnă un "mesager," oricine ştie asta, şi mesagerul la epoca bisericii.
... în zilele glasului îngerului al şaptelea, cînd el va începe să sune, taina (Şapte Peceţi, toate, toate tainele) lui Dumnezeu va fi sfîrşită, aşa cum a declarat El slujitorilor lui profeţii.
E-201 Întreaga taină este desfăşurată. Aceea este slujba acelui înger. Vedeţi? Va fi aşa simplă, încît oamenii vor cădea pe deasupra acesteia. Dar, totuşi, aceasta va fi perfect adeverită. Aceasta va fi doar perfect cunoscută. Vedeţi? Fiecare care vrea să o vadă o va vedea. Vedeţi? Aceasta-i corect. Dar acei...
E-202 Isus a zis, aşa cum a zis El cînd a venit El, a zis, "Voi aveţi ochi, şi nu puteţi vedea. Isaia a zis că aşa aţi făcut. Vedeţi? Şi voi aveţi urechi, şi nu puteţi auzi." Acum, aşa noi aflăm că...
E-203 Aceea m-a speriat. Am privit înapoi acolo la ceasul acela şi eu credeam că era ora zece. Dar, este, eu-eu am... Nici măcar nu este nouă, încă, vedeţi. În regulă. Oh, doamne! Haideţi să o luăm acum. Observaţi. Eu iubesc aceasta.
E-204 Alţii, reformatori, dar, prin a fi oameni mari ai lui Dumnezeu, au văzut nevoia din ziua aceea, şi au adus înainte reformarea.
E-205 Dar Apocalipsa 10 a zis că Mesajul lui era să descopere, nu reformare; descoperă secretele. Descoperă secrete! Acesta este Cuvîntul în om. Evrei 4 a zis, că, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri, pătrunzînd chiar să despartă osul, şi un descoperitor al secretelor inimii." Vedeţi? Acest om nu este un reformator. El este un descoperitor, descoperitor al (ce?) tainelor lui Dumnezeu. Unde bisericile au Aceasta cu totul legat şi fiecare lucru, el este să vină înainte cu Cuvîntul lui Dumnezeu şi să descopere afară lucrul.
E-206 Deoarece, el este să "restaureze Credinţa copiilor înapoi la părinţi." Credinţa originală a Bibliei este să fie restaurată de către îngerul al şaptelea. Acum, oh, cum iubesc eu aceasta! Toate tainele Peceţilor, pe care reformatorii nu le-au înţeles pe deplin! Vedeţi? Acum priviţi la Maleahi 4, doar un minut. Păi, voi doar notaţi aceasta jos. El este un profet, şi, "restaurează Credinţa originală a părinţilor." Acum noi aşteptăm după acea persoană să apară pe scenă. El va fi aşa de umilit încît de zece milioane ori zece milioane vor... Păi, acolo va fi un grup micuţ care va înţelege Aceasta.
E-207 Cînd, vă amintiţi ziua cealaltă, cînd Ioan trebuia să vină, a profeţit, un mesager înainte să vină Cristos, "un glas al unuia care strigă în pustie." Maleahi l-a văzut. Priviţi, al 3-lea capitol din Maleahi este venirea lui Ilie care urma să vină şi să premeargă venirea lui Cristos.
E-208 Voi ziceţi, "Oh, nu, nu, Frate Branham. Acesta este al 4-lea capitol." Eu vă cer scuze.
E-209 Isus a zis că acesta era al 3-lea capitol. Acum luaţi Sfîntul... Voi luaţi Sfîntul Matei, al-al 11-lea capitol şi al 6- lea verset, El va-El va zice aceasta. Al 11-11-lea capitol, eu cred că este al 6-lea verset; 4-lea, 5-lea, sau 6-lea, drept pe acolo. El a zis, "Dacă voi puteţi primi aceasta," cînd El vorbea despre Ioan, "acesta este cel despre care s-a vorbit, 'Eu voi trimite pe mesagerul Meu înaintea feţei Mele."' Acum citim Maleahi 3. Unii dintre ei încearcă să aplice aceasta la Maleahi 4. Nu, domnule, acela nu este acesta.
E-210 Observaţi Maleahi 4, îndată ce acel mesager merge înainte, lumea este arsă complet, şi cei neprihăniţi vor păşi afară în Mileniu, pe cenuşa lor. Astfel, voi vedeţi, dacă voi puneţi pe acela ca fiind el acolo în urmă, atunci-atunci Biblia a spus ceva care nu era aşa. Noi am avut două mii de ani, şi lumea nu este arsă încă, şi cei neprihăniţi trăiesc în ea. Astfel aceasta trebuie să fie în viitor. Oh, doamne! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună o dată – Ed.]
E-211 Dacă voi mergeţi aici în Apocalipsa, şi vedeţi ce trebuie să facă acel mesager la sfîrşitul acestei epoci, atunci voi veţi vedea ce este aceasta. El trebuie să fie un profet. El trebuie să prindă aceste capete pe care aceşti reformatori nu le-au văzut, şi să plaseze Aceasta acolo înăuntru.
E-212 Cum poate Matei 28:19 să se compare cu Fapte 2:38, fără descoperirea spirituală a lui Dumnezeu? Cum pot spune aceşti oameni că zilele minunilor sînt trecute, şi aşa mai departe în felul acesta, şi (ah!) fără descoperirea lui Dumnezeu? Singurul fel prin care ei vor cunoaşte vreodată aceasta, să ştie dacă aceasta este corect sau greşit! Vedeţi? Dar ei au venit prin seminarii. Eu sper că noi avem timp să intrăm în aceea.
E-213 Eu vreau să mă grăbesc, deoarece eu nu vreau să vă ţin aici peste o săptămînă, voi ştiţi ce vreau să spun, aceasta, să deschidem aceste Peceţi. Eu am o zi, şi eu vreau să am rugăciune pentru bolnavi în ziua aceea, dacă aş putea.
E-214 Acum priviţi, Maleahi 4, el este un profet, şi "restaurează Credinţa originală a părinţilor."
E-215 La timpul sfîrşitului, cînd vine perioada Necazului... Acum aici este un lucru mic pe care noi urmează să-l întoarcem înapoi, un minut, unde cei trei ani şi jumătate... Sau, şaptezeci de săptămîni ale lui Daniel, care este trei ani şi jumătate. Acum, noi, cîţi vă amintiţi asta, de la epocile bisericii? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi? "Acolo sînt şaptezeci de săptămîni hotărîte." Priviţi cît de perfect era aceasta. A zis, "Mesia va veni, şi El va fi exterminat, ca o jertfă, la mijlocul săptămînii, şi obligaţia va înceta." Apoi, acolo încă sînt trei ani şi jumătate aşteptaţi, pentru Învăţătura Mesianică către Iudei.
E-216 Şi Dumnezeu nu are de a face cu Iudeul şi cu N eiudeul în acelaşi timp. El are de a face cu Israel ca o naţiune, cu Neiudeul ca un individ. El nu a luat pe Neamuri ca Mireasa Lui; El a luat un popor afară dintre Neamuri. Vedeţi? Acum El are de a face cu Israel ca o naţiune. Şi acum acolo şade ea, chiar acolo acum, ca o naţiune.
E-217 Am primit o scrisoare de la Paul astăzi, Paul Boyd. Şi el îmi spunea, a zis, "Frate Branham, cît de adevărat este aceasta! Aceşti Iudei încă au un simţămînt ciudat înspre Neamuri, indiferent de ceea ce s-a întîmplat." Sigur, ei vor avea. Ei ar trebui.
E-218 Cînd Martin Luther a făcut proclamaţia, că, "Toţi Iudeii s-ar cuveni să fie alungaţi, şi clădirile lor arse, deoarece ei sînt anticrist." Vedeţi? Martin Luther a făcut declaraţia aceea, el însuşi, în scrierea lui. Acum, Hitler doar a împlinit ce a spus Martin Luther. De ce a spus Martin Luther asta? Deoarece el a fost un reformator, nu un profet.
E-219 Dumnezeu, că, "Profetul Meu a binecuvîntat pe Israel, el a zis, 'Oricine te binecuvintează va fi binecuvîntat, şi cine te blastămă va fi blestemat."' Cum poate un profet să stea şi să nege ce a spus celălalt profet? El nu o poate face. Aceasta trebuie să fie în armonie, vedeţi.
E-220 Dar acela este motivul că ei clasează... Vedeţi, Germania este presupusă de a fi o naţiune Creştină, şi, ei, felul în care ei au tratat Israelul! Ei încă au un baston pe umărul lor, şi voi nu-i puteţi blama. Însă doar amintiţi-vă, Iudeii şezînd aici, nu vă îngrijoraţi, că vine ziua! Dumnezeu niciodată nu-i poate uita. Ei au fost orbiţi pentru binele nostru.
E-221 Voi ştiţi, El a zis către profet, El... Profetul a strigat, a zis, "Vei uita Tu pe Israel?"
E-222 El a zis, "Ia prăjina aceea de măsurat; şi cît de sus este cerul? Cît de adîncă este marea?"
El a zis, "Eu nu am putut să o măsor."
E-223 A zis, "Eu niciodată nu pot uita pe Israel." Acela este poporul Lui, slujitorii Lui.
E-224 Şi Neiudeul, sînt doar cîţiva luaţi afară de acolo, pentru Mireasa Lui. Aceasta este exact corect. Aceea este Mireasa.
E-225 Acum, cele şaptezeci de săptămîni au fost hotărîte, perfect, aşa cum Daniel a spus că Mesia va veni şi va fi exterminat în mijlocul săptămînii. Şi Isus a profeţit trei ani şi jumătate. Acum, în mijlocul acestor trei ani şi jumătate ai lui Daniel, în mijlocul acesteia, el a fost omorît. Dar acum ultima parte este perioada Necazului, unde este biserica Neamurilor. Oh, aceasta este măreţ! Acum să nu... Mireasa merge înăuntru cu Mirele; apoi, după Mileniu, umblă afară peste cenuşa celor răi.
E-226 Lăsaţi-mă să vă arăt ceva aici, doar în timp ce noi avem aceasta în minte. Să vă arăt doar ce a spus Aceasta, ce zice Biblia. Şi noi nu putem nega Aceasta ca fiind Cuvîntul lui Dumnezeu. Dacă noi o facem noi sîntem necredincioşi. Vedeţi, noi trebuie să credem Aceasta. Voi ziceţi, "Eu nu înţeleg Aceasta." Nici eu nu înţeleg. Dar eu îl caut pe El să descopere Aceasta. Priviţi.
Căci, iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor; şi toţi cei mîndri (ca Americanii, şi aşa mai departe), da, ... toţi care fac rău, vor fi mirişte: (Acesta urmează să ardă.) şi ziua care vine, Eu îi voi arde, zice DOMNUL oştirilor, ... nu li se va lăsa nici rădăcină nici ramură.
E-227 Cum aveţi voi atunci un iad Etern acolo? Vedeţi, acestea sînt zilele din urmă, cînd sînt descoperite aceste lucruri. Nu există nici un loc în Biblie care zice că iadul este Etern. Astfel, să trebuiască să fii într-un iad Etern, tu ar trebui să ai Viaţă Eternă să stai acolo. Există numai o formă de Viaţă Eternă, şi aceea este pentru ceea ce ne zbatem noi. Totul, ce a avut un început, are un sfîrşit. "Iadul a fost creat pentru Diavolul şi îngerii lui," şi vor fi consumaţi şi terminaţi. Corect. Înţelegeţi? Dar cînd aceasta ia loc, "Aceasta nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură."
Dar pentru acei care se tem de numele Meu va răsări Soarele neprihănirii cu vindecare în aripile Lui; ... voi veţi merge înainte, aşa cum sar viţeii din grajd.
Şi veţi călca jos pe cei răi; căci ei vor fi cenuşă sub talpa picioarelor voastre în ziua aceea în care Eu voi face aceasta, zice DOMNUL oştirilor.
E-228 Unde urmează să fie cei răi după Necaz? Cenuşă.
Amintiţi-vă... legile lui Moise... care Eu le-am poruncit... lui în Horeb pentru tot Israelul, cu legile şi judecata.
Iată, Eu vă voi trimite pe Ilie profetul înainte de venirea acelei zile mari şi înfricoşate a DOMNULUI:
E-229 Amin! Aici este Vechiul Testament încheindu-se în felul acesta, şi aici este Noul Testament încheindu-se tocmai cu acelaşi lucru. Cum o să ţineţi aceasta departe? Nu puteţi. Priviţi, "Eu vă voi trimite pe Ilie profetul înainte să vină ziua aceea."
Şi el va întoarce inimile părinţilor către copii, şi inimile copiilor către părinţii lor, ca nu cumva să vin Eu şi să lovesc pămîntul cu un blestem. (Ah!)
E-230 Acolo sînteţi. Acela este Cuvîntul Domnului. El a promis aceasta. Aceasta trebuie să vină. Şi acum dacă veţi observa cum se întîmplă aceasta. Aceasta este frumos, cum o face Dumnezeu. Mireasa merge înainte, şi cu Mirele. Şi-şi apoi după aceea, cei răi sînt arşi cu foc de nepotolit. Şi după ce lumea a fost purificată, se reproduce pe sine. Fiecare lucru trebuie să facă asta, trebuie să meargă printr-o stare de purificare.
E-231 Vulcanele se vor rupe în acel timp măreţ din urmă şi lumea va exploda, şi erupe, şi va merge înainte; şi toate aceste haznale de păcat, şi tot ceea ce este pe pămînt, va fi topit în nimic. Aceasta va arde cu o aşa căldură ferventă, încît aceasta va fi ca albitorul care trimite-culoarea a-a cernelei înapoi în creaţia ei originală. Astfel Focul de la Dumnezeu va fi aşa de fierbinte, încît va schimba fiecare lucru murdar iarăşi înapoi la condiţia lui, cînd Satan şi tot păcatul este ars, şi fiecare lucru. Şi atunci ea va veni înainte aşa de frumoasă cum era ea în grădina Edenului. Corect. Oh, acea oră măreaţă stă tocmai înaintea noastră!
E-232 În timpul perioadei Necazului. Iată ce vreau eu ca voi să observaţi acum, un lucru mic pe care l-am pus aici înăuntru. În timpul acestei perioade de Necaz, după ce Mireasa a fost chemată afară, şi biserica merge prin perioada Necazului, cei o sută patruzeci şi patru de mii sînt chemaţi de către cei doi martori din Apocalipsa 11. Acum priviţi. Ei vor profeţi, o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în sac.
E-233 Acum, noi ştim că acest calendar Roman are... Noi avem douăzeci şi opt de zile şi, uneori, şi treizeci, şi treizeci şi una. Dar, de fapt, calendarul se citeşte aşa, treizeci de zile la fiecare lună. Corect. Şi luaţi o sută... o mie două sute şaizeci de zile, şi puneţi treizeci la aceasta, şi vedeţi ce aveţi. Trei ani şi jumătate, exact la ţanc. Acela este timpul care este repartizat, timp pentru Mesajul Mesianic să fie predicat la Israel, aşa cum era acolo în urmă. Cînd El se întoarce înapoi şi se face pe Sine cunoscut, într-un simbol încît cînd El vine...
E-234 Cînd, Iosif a fost dus jos în ţară, şi a fost respins de fraţii lui, deoarece el era un om spiritual. El putea să vadă vedenii şi să interpreteze visuri. Şi cînd el a făcut-o, el a fost dus jos în ţară şi a fost vîndut pentru aproape treizeci de piese de argint. El l-a întruchipat pe Cristos, exact, deoarece acesta era Duhul lui Cristos în el.
E-235 Observaţi ce s-a întîmplat atunci. Şi observaţi căci, cînd el a făcut aceasta, el a fost pus într-o închisoare, şi un om a fost salvat şi celălalt pierdut. Exact Isus, cînd El a fost în închisoare pe cruce, un hoţ a fost salvat şi celălalt a fost pierdut, exact.
E-236 A fost aruncat în mormînt, presupus a fi mort, şi a fost luat sus, şi înălţat la mîna dreaptă a lui Faraon, încît nimeni nu putea vedea pe Faraon fără să-l vadă pe Iosif mai întîi. Isus şade la mîna dreaptă a lui Dumnezeu, şi nici un om nu poate veni la Tatăl decît prin Fiul. Corect.
E-237 Şi observaţi că de fiecare dată cînd Iosif a plecat, cînd Iosif s-a ridicat de la acea mînă dreaptă a acelui tron. Priviţi! Glorie! Acolo şedea Iosif, lîngă mîna dreaptă a lui Faraon. Şi cînd Iosif s-a ridicat, să părăsească acel tron, a sunat trîmbiţa. "Plecaţi genunchiul, fiecare! Vine Iosif!"
E-238 Cînd acel Miel părăseşte Tronul, acolo, în zilele Lui de lucrare de mijlocire, cînd El părăseşte Tronul acolo sus, şi ia acea Carte de Răscumpărare şi păşeşte înainte, fiecare genunche se va pleca. Acolo este El. Observaţi.
E-239 Şi cînd Iosif, respins de fraţii lui, lui i s-a dat o soţie dintre Neamuri. Potifar i-a dat lui... Sau, Faraon i-a dat o-o soţie dintre Neamuri, şi el a produs copii de Neamuri, jumătate Neam şi Iudeu. Ei dă un mare simbol. Cînd Iacob i-a binecuvîntat, Efraim pe o parte şi Manase pe cealaltă, el şi-a încrucişat mîinile şi i-a dat binecuvîntarea copilului mai tînăr. Şi cei doi copii au fost adăugaţi la cele douăsprezece seminţii, care erau numai zece la timpul acela, şi el i-a binecuvîntat înăuntru însuşi Iacob. Şi Iosif, fiul lui profet, stînd acolo, a zis, "Tată, tu ai greşit." A zis, "Tu ai pus binecuvîntarea mînei tale drepte pe copilul tînăr, unde aceasta se cuvenea să meargă pe cel în vîrstă."
E-240 Şi el a zis, "Eu ştiu că mîinile mele sînt încrucişate, dar Dumnezeu le-a încrucişat." De ce? Israel, avînd dreptul să fie o Mireasă, au respins şi şi-au vîndut dreptul de întîi născut, şi... a mers de la fiul mai în vîrstă, Israel, la cel nou, Neam. Şi binecuvîntările au mers de acolo, prin cruce, la Neamuri.
E-241 Dar observaţi după aceea, vedeţi, prin aceea, cînd toţi... El a luat mireasa lui. Dar cînd acei băieţi au venit jos să cumpere hrană...
E-242 Oh, acesta este un tablou aşa de frumos! Eu sînt jos de pe Pecete, însă eu doar trebuie să spun aceasta, vedeţi, deoarece voi veţi obţine tabloul mai bine, eu cred. Observaţi.
E-243 Acum, cînd ei au venit jos să cumpere hrană, voi ştiţi, Iosif i-a recunoscut imediat. Iar Iosif era fiul prosperităţii. Nu conta unde mergea el, el a prosperat întotdeauna.
E-244 Voi aşteptaţi pînă vine El din nou pe pămînt; aşteptaţi pînă vine Iosif al nostru! Vedeţi? "Deşertul va înflori ca un trandafir, şi Soarele Neprihănirii răsărind cu vindecare în aripile Lui." Oh, doamne! Tot cactusul acela în jurul Arizonei se va desfăşura în pomi frumoşi, şi aceasta-şi aceasta va fi frumoasă.
E-245 Observaţi, aici vine el înainte, şi el le joacă o mică farsă acolo. Şi el trimite, şi el zice, "Este tatăl meu încă viu?" Vedeţi? El vroia să ştie dacă tatăl acelui băiat trăia. A zis, "Da." El ştia că acela era fratele lui. Dar aţi observat voi cînd el a fost gata să se descopere fraţilor lui?
E-246 Şi el a găsit pe micuţul Beniamin, care a fost născut de cînd el a fost dus. Şi acela reprezintă pe aceşti Iudei, pe aceşti o sută patruzeci şi patru de mii care se adună chiar acolo acum de cînd El a fost dus. Şi cînd El s-a întors, El a zis... El a privit la Beniamin; inima lui era gata să se rupă.
E-247 Şi, amintiţi-vă, ei aveau... el... Ei nu ştiau că el putea vorbi Ebraica. El a luat un traducător. El a acţionat de parcă el era un Egiptean. Vedeţi? Şi atunci cînd aceasta a fost făcut de cunoscut, el a vrut să se facă cunoscut, el a continuat să se uite la micuţul Beniamin. Şi, amintiţi-vă, el a trimis pe soţia lui. Ea era în palat cînd el s-a făcut cunoscut fraţilor lui.
E-248 Şi Mireasa Neamuri, Soţia, după ce Isus fiind respins de Propriul Lui popor, El a luat o Mireasă de Neamuri. Şi o va lua pe Ea de aici, la Palat, la Casa Tatălui Său în Slavă, pentru Cina de Nuntă. Şi se va strecura înapoi jos, să Se facă cunoscut fraţilor Lui, cei o sută patruzeci şi patru de mii... ? ... acel timp.
E-249 Acolo stă el. Şi, amintiţi-vă, uitaţi-vă la simbol perfect. Şi cînd el vine înapoi unde era aceasta, el a privit în jos la ei, şi el a zis-el a zis... a început să privească. Şi ei au început să vorbească. Ei au zis, "Acum, Ruben, tu ştii că noi am încurcat¬o acum, vezi. Deoarece, tu ştii ce am făcut noi. Noi am adus băiatul acesta în starea asta. Acum, noi nu trebuia să vindem pe fratele nostru." Acela era fratele lor stînd acolo, acel prinţ puternic, şi ei nu ştiau aceasta.
E-250 Acesta este motivul că Israel nu-L poate înţelege astăzi. Acesta încă nu este ceasul ca ei să cunoască aceasta.
E-251 Şi atunci, el, ei credeau că el nu putea înţelege Ebraica, dar el asculta drept la ei. Ei au zis, "Acum noi am încurcat-o." Iar Iosif, cînd el s-a uitat la ei, el nu a mai putut să suporte.
E-252 Acum, amintiţi-vă, soţia lui şi copiii erau în palat la timpul acela. Sfinţii s-au dus afară, afară din prezenţă.
E-253 Şi el a zis, "Eu sînt Iosif, fratele vostru." Şi el a alergat acolo şi l-a apucat pe micuţul Beniamin, a căzut pe gîtul lui, şi a început să plîngă. Vedeţi? Şi el s-a făcut cunoscut.
E-254 Şi apoi ei au zis, "Acum noi ştim că noi o încasăm, căci noi l-am vîndut. Noi eram aceia care l-am vîndut. Noi eram aceia care am încercat să-l omorîm, acum noi ştim că el ne va omorî."
E-255 El a zis, "Nu, nu fiţi supăraţi pe voi înşivă, voi aţi făcut-o doar să păstraţi viaţă. Pentru aceasta m-a trimis Dumnezeu aici jos."
E-256 Şi cînd El Se face cunoscut, Biblia a zis... aşa cum noi am venit prin aceasta. Cînd El Se face cunoscut la acei o sută patruzeci şi patru de mii acolo, micuţul Beniamin de astăzi, şi rămăşiţa acelor Iudei rămaşi acolo; cînd El Se face cunoscut, ei vor zice, "Unde ai căpătat Tu acele cicatrici? Ce fac ele în mîinile Tale?"
E-257 El va zice, "Oh, Eu le-am primit în casa prietenilor Mei." Vedeţi? Oh, atunci ei îşi vor da seama că au omorît pe Mesia. Dar ce va zice El? La fel cum a făcut Iosif. "Voi ati făcut aceasta să serviţi viaţă; să nu... să salvaţi viaţă. Nu fiţi supăraţi pe voi înşivă." Deoarece, că, Neamurile nu ar fi fost aduse înăuntru dacă Iudeii nu ar fi făcut acea farsă legată la ochi. Astfel, el a salvat viaţa Bisericii, prin lucrurile pe care ei le-au făcut. Astfel iată-vă acolo. Acela este motivul, astăzi, că ei nu pot înţelege Aceasta; aceasta nu este ora.
E-258 Nu am mai putea noi înţelege aceste lucruri pînă vine timpul pentru ca Aceasta să fie înţeles. Oh, doamne! Şapte Tunete, de Descoperiri, fie ca El să arate Miresei cum să se pregătească pentru măreaţa credinţă de transformare!
E-259 Acum să ne grăbim, deoarece noi nu avem cam cincisprezece, douăzeci de minute încă.
E-260 Acum, ce înseamnă acest cal alb? Lăsaţi-mă să citesc... Eu eram aşa de departe; scuzaţi-mă că m-am îndepărtat de subiect. Dar, dar eu voi citi versetul din nou, cele două versete.
Şi am văzut cînd Mielul a deschis una dintre peceţi, şi am auzit, de parcă era zgomotul de tunet, şi una din cele patru făpturi zicînd, Vino... vezi.
Şi am văzut, şi iată un cal alb: ...
E-261 Acum noi mergem la al 2-lea verset.
... un cal alb: şi cel ce şedea pe el avea un arc; şi lui i s-a dat o coroană, (el nu a avut-o atunci) ... pentru el: şi el a mers înainte biruind, şi să biruiască.
E-262 Aceea este totul din aceasta. Aceea este Pecetea. Acum să aflăm simbolurile.
E-263 Noi aflăm ce înseamnă Tunetul. Aceea este perfect, noi ştim asta, vedeţi. Tunetul era Glasul lui Dumnezeu, cînd Pecetea s-a deschis.
E-264 Acum, ce înseamnă calul alb? Acum, aici este unde vine descoperirea. Eu sînt tot atît de pozitiv de aceasta, aşa cum eu stau aici, ştiind că acesta este Cuvîntul.
E-265 Eu am citit fiecare carte despre aceasta pe care am putut s¬o aflu. Şi cu un... Eu... Ultima dată în care eu am-am încercat să merg prin aceasta, doar îi învăţam aceasta, cam cu treizeci de ani în urmă, am luat cartea... Cineva mi-a spus că Adventiştii aveau mai multă lumină asupra celei de a doua Veniri a lui Cristos decît oricare popor pe care ei cunoşteau, astfel eu am găsit unele din cărţile lor bune, să citesc aceasta.
Am luat cartea lui Smith despre Daniel, de descoperiri. Şi el a zis că acest cal alb care a mers înainte era alb, şi el simbolizează un biruitor. Şi în această biruire... Mulţi dintre voi fraţi Adventişti de aici cunoaşteţi cartea, şi mulţi dintre voi ceilalţi, deasemeni, prin a citi-o. Şi-şi altele, eu am citit două sau trei. Am citit, şi eu nu pot chema... Există încă două cărţi care le-am citit, şi amîndoi oameni au fost de acord că aceea era corect. [Fratele Branham bate în amvon de cinci ori – Ed.] Aceia erau învăţători buni, presupuşi a fi unii din cei mai buni, cu cea mai bună lumină. Astfel m-am gîndit, "Păi, dacă eu nu ştiu, eu doar voi spune ce au spus ei, încerc să o învăţ în felul acela."
E-266 Ei au dat o foarte bună exclamaţie despre aceasta, ce a însemnat într-adevăr. Şi ei au zis, "Acum, aici este un cal alb, iar un cal alb este o putere, un atacant." Şi a zis, "Omul care şade pe acela, era-calul alb, era Duhul Sfînt care a mers ţnainte în epoca timpurie şi a biruit acea epocă pentru Împărăţia lui Dumnezeu. El avea un arc în mîna lui, care însemna, ca şi Cupidon, el a tras săgeţile de iubire în inimile oamenilor, iubirea lui Dumnezeu, şi el a biruit."
E-267 Acum, aceea sună foarte bine, dar acesta nu este Adevărul. Nu, domnule. Da. Acesta nu era. Alb înseamnă neprihănit. Noi-noi ne dăm seama de asta. Albul înseamnă neprihănit. Învăţătorii au învăţat aceasta, că acesta era Duhul Sfînt biruind în prima epocă; dar descoperirea mea, prin Duhul Sfînt, nu este în felul acela.
E-268 Descoperirea mea, prin Duhul Sfînt, este: Cristos şi Duhul Sfînt este aceeaşi Persoană însăşi, numai că într-o formă diferită. Astfel, aici stă Cristos, Mielul. Noi ştim că El era Mielul. El stătea aici cu Cărţile în mîna Lui; şi acolo merge călăreţul pe cal alb, vedeţi, astfel acesta nu era Duhul Sfînt.
E-269 Acum, aceea este una dintre tainele din zilele din urmă, cum că Cristos poate fi cele trei persoane în Unul. Acesta nu este trei persoane diferite, Tată, Fiu, şi Duh Sfînt, fiind trei Dumnezei, aşa cum trinitarienii încearcă să ne spună că Acesta este. Acestea sînt trei, acestea sînt trei manifestări ale aceleiaşi Persoane. Sau, voi aţi putea numi aceasta trei slujbe. Dacă voi vorbiţi către lucrători, voi nu aţi folosi slujbă; deoarece, e drept, s-a întîmplat să mă gîndesc, că eu sînt pe bandă. Astfel eu vă voi spune... Desigur, Cristos nu putea zice, "Eu voi ruga slujba Mea, Îi El vă va trimite o altă slujbă." Noi ştim asta. Dar dacă voi vreţi să faceţi aceasta... Acestea sînt trei atribute ale aceluiaşi Dumnezeu. Vedeţi? Nu sînt trei Dumnezei. Trei atribute ale aceluiaşi Dumnezeu! Vedeţi?
E-270 Şi astfel cum putea Cristos să fie acolo afară, calul alb, biruind, şi să stea aici cu o Carte în mîna Lui? Acesta nu este, totuşi. Acesta nu este Cristos.
E-271 Observaţi acum, Duhul Sfînt (în descoperire) şi Cristos, aceasta este, Duhul Sfînt este Cristos în altă formă. Corect.
E-272 Observaţi, acesta este Mielul care a deschis Cărţile, iar Mielul este Cristos. Şi Cristos nu mai este văzut, de atunci, dar El este văzut în Cartea Apocalipsei, capitolul al 19-lea, venind pe un cal alb.
E-273 Dacă v-ar place să o citiţi, să întoarcem la Apocalipsa 19:11, şase-... Şi doar o citim chiar repede acum în timp ce noi sîntem-în timp ce noi sîntem... Noi avem timp suficient, eu sper, astfel aceasta o va face doar un pic mai bine pentru noi. 19, 19:11, începem la al 11-lea verset, şi citim în jos, incluzînd al 16-lea.
Şi am văzut cerul deschis, ... iată un cal alb; (nu pe părnînt; în Cer, vedeţi) şi Cel ce şedea pe el a fost numit Credincios ... Adevărat, ... în neprihănire judecă El şi face război.
Ochii Lui erau... flăcări de foc, şi pe capul Lui erau multe coroane, (uitaţi-vă la diademă!); şi El avea un nume scris, pe care nici un om nu îl ştia, ci... El însuşi.
E-274 Eu doresc să mă fi putut opri asupra acesteia doar un minut. [Fratele Branham bate în amvon o dată, şi pauzează-Ed.] Oh, doamne! Eu am o noţiune bună, dar... Poate eu puteam, dacă voi... [Adunarea zice, "Mergi înainte!"]
E-275 Vedeţi, nimeni nu cunoaşte Aceasta. Aţi ştiut voi vreodată că Numele de "Jehovah" nu este corect? Oricine ştie. Dr. Vayle, tu ştii că asta este adevărat. Translatorul nu a putut niciodată să traducă Aceasta. Aceasta este silabisit J-u-h-v... J-v-h-u, eu vreau să spun. Acesta nu este "Jehovah." Ei nu puteau să atingă Aceasta. Ei nu ştiu ce este Aceasta. Au numit pe Acesta "Jehovah," dar acesta nu era Numele Lui.
E-276 Priviţi, de fiecare dată o victorie este cîştigată, sau ceva se petrece, un nume este schimbat.
E-277 Priviţi la zilele lui Abraham. El era, întîi, Abram, şi nu putea avea acel copil pînă cînd numele lui a fost schimbat în Abraham. Şi Sarra, S-a-r-r-a, nu putea avea nimic decît un pîntece mort pînă cînd numele ei a fost schimbat în S-a-r-a-h.
E-278 Iacob înseamnă "înlocuitor, înşelător," şi aceea este ce a făcut el. El a pus piele de oaie pe el, şi a înşelat pe tatăl lui profet, să ia dreptul de întîi născut. El a pus beţe de plop în apă, le-a împestriţat, să sperie vitele cînd ele erau însărcinate cu... cu micuţul lor, să facă vite şi oi pestriţe. Nimic decît un înşelător!
E-279 Dar într-o noapte el a apucat Ceva real, şi el a ştiut că Acesta era real. Şi el a stat cu Acesta, şi a ţinut înainte pînă cînd el a biruit. Şi numele lui a fost schimbat, şi numit Israel, însemnînd "un prinţ cu putere înaintea lui Dumnezeu."
E-280 Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fiecare biruitor!
E-281 Simon a fost un pescar. Dar cînd credinţa lui a prins şi a ştiut că acela era Isus, cînd El i-a spus că El era Mesia, şi i-a spus care era numele lui şi care era numele tatălui său, el a fost biruit, şi schimbat din Simon în Petru.
E-282 Saul, nume bun. Saul, a fost un rege odată în Israel, dar el, un Saul, nu se potrivea un apostol. Ar putea fi în regulă pentru un rege, dar nu un apostol. Astfel Isus i-a schimbat numele (de la ce?) de la Saul la Pavel.
Priviţi la "Fiii tunetului," şi înainte în jos.
E-283 Şi, Isus, Numele Lui pe părnînt era, "Răscumpărător," Isus. Cînd El era pe părnînt, El era Răscumpărătorul, asta-i adevărat. Dar cînd El a biruit moartea şi iadul, şi le-a biruit, şi s-a înălţat Sus, El a primit un Nume nou. Acela este motivul că voi strigaţi în felul în care ei o fac, şi ei nu obţin nimic.
E-284 Acesta va fi descoperit în Tunete. Aha vedeţi? Observaţi tainele. El vine, călărind... Acolo trebuie să fie Ceva să schimbe această Biserică. Voi ştiţi asta. Acolo trebuie să fie Ceva. Observaţi, "Nici un om nu a ştiut, decît El însuşi." Acum, observaţi, "Nici un om nu a ştiut, decît El însuşi."
Şi El a fost îmbrăcat cu un veşmînt înmuiat în sînge: şi numele Lui a fost chemat Cuvîntul lui Dumnezeu.
Oh, doamne! Observaţi!
Şi armatele care erau în cer L-au urmat pe cai albi, îmbrăcaţi în in subţire, alb şi curat.
Şi din gura Lui merge o sabie ascuţită, încît cu aceasta El să lovească naţiunile: şi El îi va stăpîni cu un toiag de fier: şi El a călcat teascul groazei şi a mîniei Atotputernicului Dumnezeu.
Şi El avea pe veşmîntul Lui şi pe coapsa Lui un nume scris, REGE AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR.
E-285 Acolo vine Mesia. Acolo este El; nu omul acesta pe calul acesta înapoi aici. Priviţi diferenţa. Aici stă El cu Cartea în mîna Lui, aici, lucrarea de răscumpărare este doar... El nu şi¬a luat locul Lui încă. Astfel, acesta nu era Cristos care a mers înainte, Duhul Sfînt.
E-286 Nu să fiu în dezacord cu acei oameni mari. Nu, domnule, eu nu fac aceasta. Eu nu aş vrea să fac asta, dar aceasta este ce-ce este descoperirea mea despre Aceasta. Vedeţi? Dacă voi aveţi ceva diferit, păi, aceasta este în ordine, dar aceasta nu este în ordine cu mine. Voi vedeţi, eu-eu cred Aceasta în felul acesta. Vedeţi, acum, voi ştiţi ce. Vedeţi?
E-287 Şi, observaţi, Cristos nu mai este văzut, vedeţi, de la timpul acela acolo. Dar El este pe un cal alb. Astfel dacă omul acesta călăreşte un cal alb, el este numai un personificator a lui Cristos. Vedeţi? Voi pricepeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-288 Observaţi, călăreţul pe cal alb nu are vreun nume. El ar putea folosi două sau trei titluri, vedeţi, dar el nu are vreun nume.
E-289 Dar Cristos are un Nume! Ce este acesta? Cuvîntul lui Dumnezeu. Aşa este aceasta. "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul, s-a făcut trup." Vedeţi? Călăreţul nu are nume, dar Cristos este numit "Cuvîntul lui Dumnezeu." Aceasta este ceea ce este EL El este chemat aşa. Acum El are un Nume pe care nici un om nu-l cunoaşte; dar El este chemat, "Cuvîntul lui Dumnezeu."
Acest om nu este chemat nimic, vedeţi, dar el este pe un cal alb.
E-290 Călăreţul nu are săgeţi pentru arcul lui. Aţi observat voi? El avea un arc, dar acolo nu se spune nimic despre a avea ceva săgeţi, astfel el trebuie să fie un înşelător. Corect. Poate el are o mulţime de tunete, şi fără fulgere. Dar voi aflaţi, căci Cristos avea şi fulger şi tunet, pentru că din gura Lui iese o Sabie ascuţită cu două tăişuri, şi El loveşte naţiunile cu Ea. Acest tip nu poate lovi nimic, vedeţi, dar el joacă partea unui făţarnic. El merge înainte, călărind pe un cal alb, mergînd afară să biruiască.
E-291 Cristos are o Sabie ascuţită, şi, priviţi, Ea vine din gura Lui. Cuvîntul viu, care este, Cuvîntul lui Dumnezeu descoperit la slujitorii Lui. Aşa cum El a zis către Moise, "Du-te, stai acolo, şi ţine acel toiag acolo afară; cheamă după muşte," şi acolo erau muşte. Sigur. Orice a spus el, El a făcut aceasta; şi aceasta a venit la împlinire, Cuvîntul Lui viu. Dumnezeu şi Cuvîntul Lui este aceeaşi Persoană în sine. Dumnezeu este Cuvîntul.
E-292 Cine este acest călăreţ misterios din prima epocă a bisericii atunci? Cine este el? Să ne gîndim la aceasta. Cine este acest călăreţ misterios care porneşte înainte în prima epocă a bisericii şi călăreşte drept înainte afară în Eternitate, merge pînă la sfîrşit?
E-293 A Doua Pecete vine înainte şi merge drept înainte afară în sfîrşit. A Treia Pecete vine înainte şi merge înainte afară în sfîrşit. A Patra, a Cincia, a Şasea, a Şaptea, fiecare din ele, o sfîrşeşte drept sus afară aici în sfîrşit. Şi la timpul sfîrşitului, aceste Cărţi care au fost rulate sus tot acest timp, cu aceste taine în ele, Aceasta a fost ruptă. Apoi afară vin tainele, să vadă ce este aceasta. Dar, de fapt, ei au pornit-o înainte la prima epocă a bisericii, deoarece biserica, prima epocă a bisericii, a primit Mesajul în felul Acesta. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.]
E-294 "Un călăreţ pe cal alb a mers afară." Vedeţi? Cine este el? El este puternic în puterea lui de biruire. El este un om mare în puterea lui de biruire. Voi vreţi ca eu să vă spun cine este el? El este anticristul. Exact ceea ce este el. Acum, deoarece, voi vedeţi, dacă un anticrist; Isus a zis, că, "Cei doi vor fi aşa aproape împreună încît acesta va amăgi chiar pe Aleşi (Mireasa) dacă ar fi fost posibil." Anticrist, acesta este duhul anticrist.
E-295 Amintiţi-vă, în epocile bisericii, cînd noi am deschis prima epocă a bisericii în urmă acolo, noi am aflat că Duhul Sfînt era împotriva unui anumit lucru pe care ei l-au început în acea epocă a bisericii, şi acela era numit "faptele Nicolaiţilor." Vă amintiţi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Nikao înseamnă "a birui." Laity înseamnă "biserica," laici. Nico-laitane, "a birui pe laici." A"Ia Duhul Sfînt afară din biserică şi Îl dă tot la un om sfînt. Îl lasă să fie şeful la toată aceasta." Voi aţi trecut prin aceasta, vedeţi, Nicolait. Observaţi, Nicolait era "o-o zicală," într-o biserică. Aceasta a devenit "o doctrină," în următoarea epocă a bisericii. Şi în a treia epocă a bisericii, aceasta era "o forţare," şi ei au avut Consiliul Niceea. Şi aceasta a fost apoi făcută o-o doctrină în biserică. Şi ce a fost primul lucru care s-a întîmplat? O organizaţie din aceasta! Acum, este asta corect? ["Amin."]
E-296 Spuneţi-mi de unde a venit prima biserică organizată. Biserica Romano Catolică! Spuneţi-mi dacă Apocalipsa nu spune, Cartea despre Apocalipsa 17, că, "Ea era o curvă, şi fiicele ei erau prostituate." Aceea este acelaşi lucru care s-a organizat cu ea, "prostituate." "Luînd urîciunea, murdăria curviilor lor, ca învăţături." "Învăţînd ca Doctrină poruncile omeneşti." Observaţi.
E-297 Priviţi, el porneşte afară să biruiască. Observaţi, el nu are coroană. Călăreţul pe cal alb, despre care vorbesc eu aici. Vedeţi? "Un arc; şi lui i s-a dat o coroană, după aceea." Vedeţi? El nu avea coroană, de la început, dar lui i s-a dat o coroană. Observaţi, mai tîrziu lui i s-a dat o coroană, da, trei din ele, trei pe una. Aceea era trei sute de ani mai tîrziu, la Consiliul Niceea. Cînd el a pornit afară, un spirit de Nicolait, să formeze o organizaţie printre oameni. Şi apoi aceasta a continuat înainte, mergînd înainte, mergînd înainte, a devenit "o zicală," apoi ea a devenit "o doctrină."
E-298 Vă amintiţi, Cristos vorbind înapoi către biserică, a zis, "Tu urăşti ţaptele acestor Nicolaiţi, pe care Eu le urăsc, deasemeni." Încercînd să biruiască, ia Duhul Sfînt doar numai un om sfînt; el putea ierta toate păcatele şi fiecare lucru.
E-299 Iar noi tocmai am citit aceasta acolo, Pavel a vorbit despre aceasta. Acel lucru va şedea în zilele din urmă. Şi el nu putea fi descoperit pînă în zilele din urmă. "Atunci, Cel care lasă, va lua Duhul lui Dumnezeu afară de acolo; şi atunci el se va descoperi pe sine."
E-300 Astăzi el este sub deghizarea unui cal alb. Priviţi cum se schimbă el din acel cal alb, în cîteva minute. El nu devine numai un cal alb; el devine o fiară cu multe capete şi coarne. Vedeţi? Vedeţi? Calul alb, el este un amăgitor acum, şi acela este motivul că oamenii nu au ştiut aceasta tot acest timp. Ei au gîndit aceasta. Dar aici este acesta acum, acesta urmează să fie descoperit de către Scriptură. Observaţi.
E-301 Cînd Nicolait, vedeţi, anticrist, este în final el este încarnat într-un om, apoi el este încoronat. Cînd el o porneşte, ca un duh Nicolait în biserică, el este un duh. Voi nu puteţi încorona un duh. Dar trei sute de ani mai tîrziu, el devine un papă, şi atunci ei l-au încoronat. El nu avea coroană, de la început. Dar el a primit o coroană, mai tîrziu, vedeţi, cînd acel duh a devenit încarnat. Vedeţi? El a devenit un om. Doctrina Nicolaită a devenit un om, atunci ei au putut să-l încoroneze. Ei nu puteau să o facă, deoarece, el era doar o doctrină.
E-302 Glorie! Observaţi! Şi cînd acest Duh Sfînt pe care noi îl avem devine încarnat la noi, Acela care este în mijlocul nostru acum în forma Duhului Sfînt, devine încarnat la noi, în Persoana lui Isus Cristos, noi Îl vom încorona Rege al regilor. Aceasta-i adevărat. Vedeţi?
E-303 Acum, amintiţi-vă, cam la timpul cînd Cristos a venit pe Tron, anticristul a venit pe tron, Iuda. Cam la timpul cînd Cristos a plecat de pe părnînt, Iuda a plecat de pe pămînt. Întocmai cam la timpul cînd Duhul Sfînt a venit înapoi, anticristul a venit înapoi.
E-304 Voi ştiţi, Ioan a spus aici, "Copilaşilor, eu nu vreau ca voi să fiţi neştiutori, voi ştiţi, despre anticrist, care deja a şi venit şi lucrează în copiii neascultării." Anticristul atunci, acolo era el, a început să se formeze acolo înăuntru duhul Nicolait, să facă o organizaţie.
E-305 Nu-i de mirare că eu am urît lucrul acela! Vedeţi? Vedeţi? Şi asta este. Acesta nu eram eu; aceasta era Ceva înăuntru aici. Acolo este treaba. Aceasta a venit afară. Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi eu eram peste tot în jurul marginilor acesteia. Eu nu am putut să văd aceasta pînă acum. Şi eu o ştiu acum. Iată-o acolo. Acel duh Nicolait, Dumnezeu l-a urît.
E-306 Şi acum acel duh a devenit încarnat, şi ei l-au încoronat. Şi aici este el chiar aici, ce Biblia a spus că ei vor face cu acesta. Acesta este perfect. Oh, doamne! Încarnat! El a devenit un om, şi atunci ei l-au încoronat.
E-307 Citim, observaţi! Sau, citim, adică, cum spune Daniel că el va prelua împărăţia bisericii. V-ar place să citiţi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Noi avem timp să facem asta, nu-i aşa? ["Amin."] În regulă. Ascultaţi. Să mergem înapoi la Daniel, doar un moment. Întoarcem înapoi la Cartea lui Daniel, şi noi vom citi doar un moment. Şi noi nu vom fi poate alte cincisprezece, douăzeci de minute, sau treizeci, sau ceva de felul acesta. În regulă? ["Amin."]
E-308 Să luăm Daniel, al 11-lea capitol, şi să luăm al 21-lea verset. Aici este Daniel, Daniel vorbeşte acum cum urmează acest om să preia.
Şi în locul lui se va ridica o persoană netrebnică, (Roma, vorbind), căruia ei nu îi vor da onoarea împărăţiei: (acum priviţi) dar el va veni înăuntru un paşnic... vine înăuntru paşnic, şi obţine împărăţia prin linguşiri.
E-309 Exact ce a făcut el! Aceea este ce a spus Daniel că va face acest anticrist. El va potrivi locul oamenilor. Da, acesta va potrivi a lor-a lor meniu pentru această zi, pentru biserici. Pentru că, în această epocă a bisericii, ei nu vor Cuvîntul, Cristos, ci ei vor biserică. Primul lucru, ei nu te întreabă dacă tu eşti un Creştin. "La ce biserică aparţii tu? Ce biserică?" Ei nu vor pe Cristos, Cuvîntul. Voi mergeţi, şi spuneţi-le despre Cuvînt şi cum să se îndrepte, ei nu vor Aceea. Ei vor ceva, doar să trăiască în orice fel vor ei, şi totuşi să aparţină la biserică şi să obţină mărturisirea lor. Vedeţi? Vedeţi? Astfel, el se potriveşte la meniu tocmai exact. Şi, amintiţi-vă, el a fost în sfîrşit numit "ea," în Biblie, iar ea era o prostituată şi avea fiice. Doar se potriveşte la anunţul zilei, ceea ce oamenii vor. Acolo este aceasta.
E-310 Dumnezeu a promis aceasta. Cînd Cuvîntul este refuzat, atunci ei sînt întorşi către dorinţele lor. Să citim Tesaloniceni din nou. Să... Eu vreau ca voi să priviţi aici doar un minut. Da, păi, noi am citit aceasta, cu un timp în urmă. Doi Tesaloniceni 2:9-11. Acesta zice că ei vor face. "Refuzînd, respingînd Adevărul, ei vor fi predaţi la o minte reprobabilă, şi vor crede o minciună şi vor fi blestemaţi prin aceasta." Acum aceea este ce-aceea este ce a spus Duhul Sfînt.
E-311 Acum, nu este aceea dorinţa bisericii astăzi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Tu încerci să spui oamenilor că ei trebuie să facă asta, aceea, sau cealaltă, şi ei te vor lăsa să ştii foarte repede că ei sînt Metodişti, Prezbiterieni, sau ce altceva, ei "nu trebuie să vîslească în barca ta." Vedeţi? Desigur. Ei vor aceasta.
E-312 Şi Dumnezeu a zis, "Dacă ei vor aceasta, Eu îi voi lăsa doar să o aibe. Şi Eu de fapt îi voi face să creadă că acela este
Adevărul, deoarece Eu le voi da o minte reprobabilă privind Adevărul." Acum priviţi aici ce spune Biblia, deasemeni, "Cum Iane şi Iarnbre s-au împotrivit lui Moise, aşa vor face aceşti oameni în zilele din urmă, cu o minte reprobabilă privind Adevărul; şi vor schimba harul Dumnezeului nostru în pofte, negînd pe Domnul Dumnezeu."
E-313 Acum voi vedeţi unde este aceasta; nu numai Catolicii, ci Protestanţii. Acesta este întregul lucru. Aceasta este întreaga lume organizată. Acela este acel călăreţ pe cal alb, sub-felul de-de o-o-o neprihănire (alb), biserică, vedeţi, însă un anticrist. Acesta trebuie să se arate asemănător. Pe un cal, chiar, întocmai cum vine Cristos pe un cal. Vedeţi? Oh, anti, atît de aproape încît ar înşela chiar pe cei Aleşi! Şi iată-l aici. El este anticristul.
E-314 El a început să călărească în prima epocă a bisericii. Acum el călăreşte înainte în jos, ţnainte în jos prin fiecare epocă. Acum priviţi-l. Voi ziceţi, "În urmă de tot, în urmă de tot în timpul apostolilor?" El a fost numit "Nicolait" acolo. Apoi, epoca bisericii următoare, atunci el a devenit "o doctrină" în biserică. Întîi, el era doar "o zicală," apoi el a devenit "o doctrină."
E-315 Granguri, oameni celebri, bine îmbrăcaţi, înalt educaţi, şlefuiţi, nu au vrut toată agitaţia aceea în biserică. Nu, ei, "Nu au vrut toată treaba aceea a Duhului Sfînt. Trebuie să fie o biserică! Şi noi toţi vom merge prin Consiliul Niceea, şi aşa mai departe, la Roma." Atunci cînd ei au venit acolo, ei au luat biserica, şi au luat păgînism, Romano Catolici-... sau păgînism, Roma păgînă, şi cîteva superstiţii. Şi au luat pe-pe Astarte, "regina cerurilor," şi au schimbat-o să fie Maria, mama. Fac mijlocitori din oameni morţi, şi aşa mai departe. Şi au luat acea hostie coşer rotundă, care încă se pune rotundă acolo, şi numesc aceasta trupul lui Cristos, "deoarece aceasta reprezintă mama cerului." Şi Catolicul trece pe acolo, şi el îşi face cruce. Deoarece, luminile arzînd acolo înăuntru, se presupune a fi coşerul care sînt schimbate în Dumnezeu, prin puterea preotului. Cînd, aceasta nu este nimic în lume decît doar simplu păgînism. Vedeţi? Aceasta-i corect.
E-316 Eu doar nu înţeleg. Păi, da, eu înţeleg. Da, eu înţeleg. Da, domnule! Eu înţeleg aceasta, prin harul lui Dumnezeu. Sigur.
E-317 Acum observaţi. Oh, doamne, cum pot face ei asta! Vedeţi? Şi lor le sînt date dorinţele lor. Nu, asta-i adevărat, voi nu trebuie să faceţi Aceea. Nu, domnule. Dacă voi nu vreţi să faceţi Aceasta, voi nu sînteţi forţaţi să faceţi Aceasta. Dacă voi nu vreţi să vă potriviţi la felul lui Dumnezeu de a trăi şi alte lucruri, şi închina, voi nu trebuie să faceţi Aceasta. Dumnezeu nu face pe nimeni să facă Aceasta.
E-318 Dar lăsaţi-mă să vă spun ceva. Dacă numele vostru a fost pus în acea Carte a Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, voi aţi fi aşa de fericiţi să faceţi Aceasta, încît voi nu puteţi aştepta pentru acel minut să faceţi Aceasta.
E-319 Priviţi aici. Voi ziceţi, "Eu îţi voi da să înţelegi, eu sînt doar aşa religios!" Păi, asta ar putea fi adevărat.
E-320 Priviţi, cine ar putea spune că acei preoţi nu au fost religioşi, în zilele Domnului Isus? Cine ar putea spune că Israel nu a fost religios, în pustie? Cînd ei au fost chiar...
"Păi, Dumnezeu m-a binecuvîntat aşa de multe ori!"
E-321 Da, El a făcut cu ei, la fel. Ei nici măcar nu trebuiau să lucreze pentru existenţa lor. El i-a hrănit din cer. Şi Isus a zis, "Ei sînt, fiecare, pierduţi şi duşi, şi au pierit."
E-322 "Părinţii noştri," au zis, "au mîncat mană în pustie, pentru patruzeci de ani."
E-323 Isus a zis, "Şi ei sînt, fiecare, morţi, Etern despărţiţi." Vedeţi? El a zis, "Dar Eu sînt Pîinea Vieţii care a venit de la Dumnezeu din Cer. Dacă un om mănîncă această Pîine, el nu va muri niciodată." Vedeţi? El este Pomul Vieţii.
E-324 Observaţi doar cum şi cînd a venit Isus. Acei preoţi, ei au venit sus acolo, foarte religioşi. Băiete, nimeni nu putea spune că ei nu erau oameni plăcuţi. Doamne! Ei umblau pînă la linia acelei legi. Fiecare lucru care l-a spus biserica, ei l-au făcut. Dacă ei nu l-au făcut, ei erau împroşcaţi cu pietre. Şi astfel El a păşit afară... Voi ştiţi cum i-a numit Isus? Ioan i-a numit, "Voi grămadă de şerpi în iarbă! Să nu vă gîndiţi, că deoarece voi aparţineţi la acea organizaţie, voi aveţi ceva de a face cu Dumnezeu." Şi Isus a zis, "Voi sînteţi din tatăl vostru, Diavolul." A zis, "De fiecare dată cînd Dumnezeu a trimis un profet, ce s-a întîmplat? Voi l-aţi împroşcat cu pietre şi l-aţi aruncat în mormînt. Şi acum voi mergeţi acolo afară şi cizelaţi mormîntul lui."
E-325 Nu este asta acelaşi lucru pe care l-a făcut biserica Catolică? Priviţi la Ioana de Arc, şi Sfîntul Patrick, şi toţi ceilalţi dintre ei. Ei sînt aceia care-i pune înăuntru. Şi apoi dezgroapă trupul lui Ioana de Arc, şi l-a aruncat în rîu, cu două sute de ani mai tîrziu. Şi au ars-o ca o vrăjitoare.
E-326 "Voi sînteţi din tatăl vostru, Diavolul, şi voi faceţi lucrările lui." Aceasta este exact. Aceasta va merge peste tot în lume. Vedeţi? Corect! Asta este ce a spus Isus.
E-327 Şi voi credeţi că aceasta este în ordine, arată destul de bine, acel cal alb. Dar priviţi ce aveţi voi. Aceea este exact ceea ce îl călăreşte. Acum, dar El a spus că ei au vrut aceasta, astfel El le va da o amăgire puternică.
E-328 Amintiţi-vă, această prostituată din Apocalipsa 17, ea era taina, "TAINA, BABILON, MAMA CURVELOR." Iar Ioan a admirat-o. Întocmai ca acest om... Priviţi, aşteptaţi, noi ajungem aici şi îl privim cum priveşte acest cal aici. Vedeţi? Dar voi observaţi că acesta era... Ce s-a întîmplat era aceasta, că, "El a admirat-o cu mare admiraţie." Dar taina era, că, "ea a băut sîngele martirilor lui Cristos." O biserică frumoasă şedea acolo, împodobită în purpură şi aur, "Şi ea avea o cupă în mîna ei, a murdăriei preacurviilor ei."
E-329 Ce sînt preacurviile? Este o trăire necinstită. Aceea era doctrina ei pe care o dădea afară. Luînd Cuvîntul lui Dumnezeu şi făcîndu-L de nici un efect, prin ceva "Ave Maria," şi toate astealalte feluri de lucruri, şi dînd aceasta afară. "Şi împăraţii pămîntului au comis preacurvii cu ea."
"Păi," voi ziceţi, "aceea este biserica Catolică."
E-330 Dar ea era "mama curvelor," vedeţi, acelaşi lucru ce era ea. Şi asta-i tot.
E-331 Ce s-a întîmplat? Cînd reformatorul a murit şi mesajul lui s-a stins, voi vă-... Voi aţi organizat-o, şi aţi pus o grămadă de "Rickys" înăuntru acolo, şi aţi început lucrul drept înapoi să trăiţi în fţlul în care aţi vrut voi. Voi nu aţi vrut să staţi cu Cuvîntul. În loc să se mişte drept înainte cu Cuvîntul, ei au stat drept acolo, "Acesta este El." Huh! Voi nu faceţi asta.
El, acela este El, vedeţi, El sus Acolo!
E-332 Observaţi, acela este un lucru. Noi vrem să atingem doar încă două locuri înainte să încheiem.
E-333 El este prinţul care a fost nimicit; poporul lui Daniel. Credeţi voi aceasta? Acum eu am să fac aceasta, dacă voi veţi ajuta doar şi veţi fi îngăduitori cu mine pentru cîteva minute, eu voi-eu voi face aceasta tot atît de repede cît pot eu. Dar eu vreau să fac aceasta pozitiv, pentru că eu... Duhul Sfînt mi-a dat Aceea, tot atît de sigur cum eu stau aici. Vedeţi? Vedeţi?
E-334 Acum priviţi, să luăm, să mergem iarăşi înapoi la Daniel, doar un minut. Eu vreau să citesc ceva pentru voi, ce... Dacă voi nu mergeţi înapoi, aceasta este în regulă. Eu vreau să citesc Daniel 9, Daniel 9. Şi eu vreau să citesc al 26-lea şi al 27-lea verset din Daniel 9. Şi, priviţi, dacă el este acela ca să distrugă poporul lui Daniel, ce urmează să facă el.
Acum după şaizeci şi două de săptămîni va fi Mesia exterminat, ...
E-335 Vedeţi, acelea sînt cele şaizeci şi două de săptămîni cînd El va fi exterminat, afară din cele şaptezeci de săptămîni.
... nu pentru el însuşi: ci pentru poporul şi prinţul (aceea este ierarhia aici) care va veni (care va veni) va nimici cetatea şi... sfînta sfintelor; şi sfîrşitul acolo va fi cu mare potop, şi pînă la sfîrşitul războiului sînt hotărîte pustiiri.
E-336 Eu vreau să vă întreb oamenilor ceva. După ce Cristos a fost exterminat de pe părnînt, în cei trei ani şi jumătate ai slujbei Lui, şi ce a nimicit templul? Cine l-a nimicit? Roma! Sigur. Constantin sau... Nu, eu vă cer scuze. Titus, generalul Roman, el a nimicit prinţul. Acum observaţi.
Priviţi aceasta, semenilor. Vine drept înainte în jos, pe acest zid.
E-337 Cînd Isus a fost născut, balaurul roşu în cer a stat la femeie, să-i înghită Copilul îndată ce Acesta a fost născut. Este aceasta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cine era acesta, care a încercat să înghită Copilul cînd Acesta a fost născut? ["Roma."] Roma. Vedeţi? Acolo este balaurul roşu. Iată prinţul vostru. Iată fiara voastră. Vedeţi? Acolo sînt ei, fiecare din ei, întocmai la fel, vedeţi, "să înghită Copilul." Dumnezeu L-a apucat sus în Cer şi s-a aşezat pe Tronul Lui. Acolo este Cristos acum pînă la timpul hotărît. Vedeţi? Acum, priviţi ce va face el.
E-238 Acum, oh, acum, eu cred că eu vorbeam cu cineva aici. Acesta poate era Fratele Roberson astăzi, sau cineva cu care am vorbit, despre aceasta; nu despre aceasta aici, ci doar despre acelaşi lucru. Eu cred că eu am predicat asupra acestuia aici, nu cu mult în urmă, ce se va întîmpla la aceste State Unite, la situaţia aceasta cu banii. Vedeţi? Păi, noi plătim acum datoriile noastre cu impozitele care vor fi plătite de astăzi în patruzeci de ani. Aşa este cît sîntem noi de departe în urmă. Aţi deschis voi vreodată la KAIR [staţie de radio – Trans.] sus acolo, sau Lifeline, şi să ascultaţi la aceasta, vedeţi, de la Washington? Păi, noi sîntem complet falimentaţi. Asta-i tot.
E-339 Care-i treaba? Aurul este tot depozitat, iar Iudeii deţin obligaţiunea. Aceasta urmează să fie Roma. Acum priviţi. Noi ştim cine posedă marile magazine de apartament, dar Roma are cea mai mare parte din bogăţia lumii. Restul din aceasta, o au Iudeii. Acum priviţi aceasta. Acum doar ascultaţi la aceasta, cum Duhul Sfînt a adus aceasta afară pentru mine.
Şi el va confirma legămîntul cu mulţi pentru o săptămînă: (acum priviţi) şi la mijlocul săptămînii el va face ca jerfa şi obligaţiile să înceteze, ... căci răspîndirea urîciunii el o va face pustie, chiar pînă la sfîrşit, şi aceea hotărît va fi turnată afară peste cel pustiit.
E-340 Priviţi! Oh, ce viclean lucru este el! Iată-l aici. Acum, noi avem tabloul nostru şi ştim că el este Roma. Noi ştim că el este călăreţul pe cal alb. Noi ştim că el a mers înainte ca o învăţătură. Şi atunci ce a fost Roma păgînă? S-a convertit în Roma papală, şi încoronată.
E-341 Acum priviţi, "În timpul sfîrşitului." Nu în zilele timpurii cînd a predicat Cristos, ci, "în timpul sfîrşitului," ultima parte a săptămînii, unde noi tocmai am luat cele şaptezeci de săptămîni ale lui Daniel. Şi Cristos a profeţit pentru cei trei ani şi jumătate, şi trei ani şi jumătate sînt încă hotărîţi. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi acest prinţ în timpul acela urmează să facă un legămînt cu poporul lui Daniel, care sînt Iudeii.
Aceea este cînd Mireasa este luată afară acum. Ea nu va vedea aceasta.
E-342 Observaţi, în ultima jumătate a săptămînii lui Daniel, poporul face un legămînt. Acest prinţ face un legămînt cu Roma, face un legămînt cu ei, fără îndoială că pentru bogăţie, căci Catolicul şi Iudeul deţine bogăţia lumii.
E-343 Eu am fost în Vatican. Eu am văzut coroana triplă. Trebuia să am un interviu cu papa; Baron Von Blomberg l-a obţinut pentru mine, într-o... pentru o Miercuri după-masă la ora trei.
E-344 Şi cînd ei m-au luat înăuntru la rege, ei au luat manşetele afară de la pantalonii mei. Aceea era în regulă. Mi-au spus să nu mă întorc cu spatele, cînd plec de la el. Aceea era în regulă.
Dar am zis, "Ce trebuie eu să fac înaintea acestui tip?"
E-345 A zis, "Păi, tu doar mergi înăuntru şi îngenunchezi jos pe un genunchi şi-i săruţi degetul."
E-346 Am zis, "Aceea este exclus. Aceea este exclus. Nu, domnule." Am zis, "Eu voi-eu voi numi orice om un frate care vrea să fie un frate. Eu îl voi numi reverend, dacă el vrea să aibe titlu de acela. Dar, să mă închin unui om, aceea totul aparţine lui Isus Cristos." Vedeţi? Nu. Nu, domnule. Nu sărutînd mîna omului în felul acesta. Nu, într-adevăr. Astfel, eu nu am făcut aceasta.
E-347 Dar am ajuns să merg prin tot Vaticanul. Păi, voi nu l-aţi fi putut cumpăra cu o sută de miliarde de miliarde de dolari. Păi, voi aţi... Şi doar gîndiţi-vă, "Bogăţia lumii," a zis Biblia, "a fost găsită în ea." Oh, doar gîndiţi-vă la locurile măreţe, de miliarde de ori...
E-348 De ce s-a ridicat comunismul aici în Rusia? Aceasta doar mă îmbolnăveşte la stomac, să aud aşa de mulţi predicatori zbierînd despre comunism, şi ei nici măcar nu ştiu despre ce croncănesc ei. Asta-i adevărat. Comunismul nu este nimic. Acesta este o unealtă în mîna lui Dumnezeu, să aducă răzbunare pe pămînt, pentru sîngele sfinţilor. Asta-i adevărat.
E-349 Şi după ce Biserica este luată departe, Roma şi-şi Iudeii vor face un legămînt unul cu altul. Biblia a spus că ei vor face, cu poporul sfînt. Şi acum observaţi, ei vor face aceasta deoarece (de ce?) această naţiune urmează să fie falimentată. Şi restul lumii care este pe standardul aurului este falimentată. Voi ştiţi asta. Dacă noi trăim din impozite, poliţe datorate, pentru patruzeci de ani de acum, unde sîntem noi?
E-350 Acolo este numai un lucru care se poate întîmpla, acela este, să cheme înăuntru valuta şi să plătească obligaţiunile. Şi noi nu putem face aceasta. Wall Street o posedă, şi Wall Street este controlat de către Iudei. Restul din aceasta este în Vatican. Şi Iudeii au restul din aceasta în Wall Street, cu comerţul lumii. Noi nu o putem chema înăuntru.
E-351 Şi dacă ei ar putea face aceasta, voi credeţi că... Aceşti tipi de whiskey şi-şi toţi aceşti oameni cu tutunul, care, fac miliarde de ori miliarde de dolari pe an, şi îşi şterg tot impozitul lor pe venit pentru fotografii vechi murdare şi lucruri de felul acesta. Şi merg afară acolo în Arizona, şi cumpără milioane de acri de pămînt, sau mii, şi sapă sondele acelea mari, la cincizeci de mii de dolari, şi le plăteşte complet cu impozitul pe venit. Şi ei v-ar pune pe voi în închisoare dacă voi nu-l plătiţi pe al vostru. Dar ei îl şterg, şi aruncă sus sonde, şi trimit înăuntru buldozere. Şi ce fac ei? Ei pun proiecte de case acolo înăuntru, în termenul următor în jur, cu banii lor pe care îi fac. Ei trebuie să facă o investiţie. Şi pun case, proiecte, acolo, şi le vinde pentru milioane de dolari. Credeţi voi că tipii ăia o să facă compromisuri, ca să schimbe valuta?
E-352 Ca acest om jos aici în... Care-i numele lui? Castro a făcut. El a făcut singurul lucru înţelept pe care l-a făcut el vreodată, atunci, cînd el a nimicit obligaţiunile, le-a plătit în plin şi le-a nimicit.
E-353 Observaţi, dar noi nu putem face asta. Aceşti tipi nu vor lăsa aceasta. Comercianţii bogaţi de pe pămînt deţin aceasta.
E-354 Şi apoi există numai un lucru de făcut. Biserica Catolică poate să o plătească în plin. Ea este singura care are banii. Şi ea poate să o facă, şi ea o va face. Şi în a face aceasta, să o obţină, ea va face compromis cu Iudeii, să facă un legămînt. Şi cînd ea face acest legămînt cu Iudeii... Acum, amintiţi-vă, eu iau aceasta din Scriptură. Şi acum, cînd ea face aceasta, şi face acest legămînt, noi observăm, în Daniel 8:23 şi 25, "el va face ca meşteşugul să prospere," şi meşteşug este manufacturare, "în mîna lui." Şi el face acest legămînt cu Iudeii.
E-355 Şi, în mijlocul acestor trei ani şi jumătate, el îşi rupe legămîntul, îndată ce îşi obţine lucrul intrigat, şi ajunge să lege banii Iudeilor. Şi cînd el face asta... Oh, doamne! Oh. doamne!
E-356 El este numit anticristul pînă la sfîrşitul epocii bisericii, pentru că el este... el şi copiii lui sînt împotriva lui Cristos şi Cuvîntul. Acest om este numit anticristul.
E-357 Acum, el urmează să ţină banii. Şi aceea este unde eu cred că aceasta va veni înăuntru. Doar un minut, cînd eu spun asta, atunci eu vreau să merg înapoi la aceasta într-un minut.
E-358 El este numit anticristul, şi va fi numit anticristul, în privirea lui Dumnezeu, pînă la timpul sfîrşitului. Acum, dar atunci el va fi numit altceva.
E-359 Acum, cînd el obţine banii toţi sub control, "Atunci el va rupe acest legămînt cu Iudeii," aşa cum a spus Daniel aici că el o va face, "în mijlocul ultimei jumătăţi a săptămînii a şaptezecea," a lui Daniel. Şi atunci, frate, ce va face el? El va avea tot negoţul şi comerţul lumii, un pact cu lumea, deoarece el va deţine bogăţia lumii, complet. Şi în decursul acelui timp, acei doi profeţi se vor ridica pe scenă şi vor chema pe acei o sută patruzeci şi patru de mii. Atunci ce va avea loc? Atunci semnul fiarei, din Apocalipsa 13, se va aşeza înăuntru, deoarece el deţine tot comerţul, negoţul, şi fiecare lucru din lume. Şi ce va avea loc atunci? Semnul fiarei va veni înăuntru, că, "Nici un om nu poate cumpăra sau vinde, afară de cel care are semnul fiarei." [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.]
E-360 Mulţumiri lui Dumnezeu, că Biserica se va bucura de trei ani şi jumătate măreţi în Slavă, nu va trebui să treacă prin aceea.
E-361 Acum observaţi, la timpul sfîrşitului, la sfîrşitul epocilor bisericii acum, el este numit ... El şi copiii lui sînt numiţi anticristul, deoarece orice care este împotriva lui Cristos este anti-Cristos. Şi orice care este împotriva Cuvîntului este împotriva lui Cristos, deoarece Cristos este Cuvîntul. Acum el este anticrist.
E-362 Apoi, în Apocalipsa 12:7-9, cînd Satan este aruncat afară, acuzatorul. Voi vreţi să notaţi aceea, pentru că eu vreau ca voi să citiţi aceasta. Noi nu avem timp acum; este aproape, zece fără douăzeci sau cincisprezece, vedeţi. Dar în Apocalipsa 12:7-9, "Satan," spiritul, "Diavolul," care este sus acolo acum, "acuzator al fraţilor noştri." În regulă.
E-363 Biserica este luată sus, iar Satan este aruncat afară. Cînd Biserica merge sus, Satan vine jos, atunci Satan se încarnează în anticristul şi este numit "fiara." Apoi, Apocalipsa 13, el aşează semnul jos. Vedeţi?
E-364 "Cînd Cel care îngăduie," numai acum, Creştinismul este lăsat pe părnînt în puritatea lui, este din cauza, "Celui care îngăduie."
E-365 Amintiţi-vă în urmă aici în Tesaloniceni, "Şezînd pe templul lui Dumnezeu, numindu-se Dumnezeu, iertînd păcate pe pămînt." Şi aceea va merge înainte, "şi fărădelegea va abunda," şi înainte. Pentru că, acesta nu va fi cunoscut, încă, pînă cînd este chemat timpul lui să fie descoperit.
E-366 Şi atunci Biserica va fi apucată afară. Şi cînd Ea este apucată afară, atunci el se schimbă dintr-un anticrist acum, oh, doamne, "biserica, marea biserică şi aceea," acum el devine "fiara." Aha! Eu doresc să fi putut să-i fac pe oameni să vadă asta.
E-367 Acum amintiţi-vă, anticristul şi fiara este acelaşi duh în sine. Acolo este trinitatea. Da, domnule. Acestea sînt trei stagii ale aceleiaşi puteri de Diavol. Amintiţi-vă, Nicolait, vedeţi, acesta trebuia să fie încarnat înainte ca el să poată fi încoronat. Vedeţi? Acum priviţi aceasta, trei stagii. Primul stagiu, el este numit anticrist; al doilea stagiu, el este numit profetul fals; al treilea stagiu, el este numit fiara.
E-368 Observaţi, Nicolait, învăţătura anticristă care a început în zilele lui Pavel, împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu, anticrist.
E-369 Atunci el este numit, iarăşi, profetul fals. Care, cînd învăţătura a devenit un om, el era un profet la învăţătura ierarhiei, al-ierarhiei bisericii Catolice. Papa era profetul la cuvîntul fals, şi aceea l-a făcut un profet fals.
E-370 Al treilea stagiu este o fiară, un om care este încoronat în ultimele zile, cu fiecare putere care a avut-o vreodată Roma păgînă. Deoarece, fiara cu şapte capete, balaurul, a fost aruncat afară din cer, şi a venit încarnat în profetul fals. Acolo este el, el avea şapte corqane, şi el a fost aruncat afară şi aruncat pe pămînt şi mare. În regulă.
E-371 Ce zicem noi? Cine este acest călăreţ, acest călăreţ pe cal? Ştiţi voi ce este acesta? Acesta este supraomul lui Satan.
E-372 Eu am mers seara trecută, cu doi fraţi care şed în această biserică chiar acum; Fratele Norman, înapoi acolo, şi, eu cred, şi Fratele Fred. Noi am fost acolo să auzim un om cum învaţă despre anticrist. Un om bine cunoscut, unul din cei mai buni pe care îi are Adunările lui Dumnezeu, şi interpretarea lui despre anticrist era, că, "Ei o să ia o vitamină de vreun fel, afară dintr-un-dintr-un om, şi transferă această viaţă afară dintr¬un om într-un mare chip care urmează să bage... păşească un bloc de oraş deodată. Şi aceea este..." Vă puteţi imagina un om umplut cu Duhul Sfînt, sub o astfel de iluzie ca aceea, sau pretinde a fi?
E-373 Cînd, aici este Biblia, spune cine este anticristul. Acesta nu este un... Acesta este un om. Observaţi, acest călăreţ nu este nimic decît supraomul lui Satan, Diavolul încarnat. El este un geniu educat. Acum, eu sper că voi aveţi urechile voastre deschise. Ei au încercat pe unul din copiii lui, nu cu mult în urmă, la o emisiune de televiziune, să vadă dacă el nu era mai deştept decît omul de alături, să candideze pentru Preşedinte. Vedeţi? Dar, oricum, el are multă înţelepciune; aşa are Satan. El încearcă să o vîndă. El a vîndut-o la Eva. El ne-a vîndut-o nouă. Noi am aşteptat un supraom. Noi îl avem. În regulă. Întreaga lume vrea un supraom. Ei urmează să-l obţină. Doar aşteptaţi pînă merge Biserica sus, şi Satan este aruncat afară; el se va încarna. Asta-i adevărat. Ei vor pe cineva care poate într-adevăr să facă treaba. El o va face.
E-374 Educat! Acesta este un... supraomul lui Satan, cu educaţie, cu înţelepciune, cu teologie de biserică din propriile lui cuvinte, din propria lui compunere. Şi el călăreşte calul lui alb denominaţional, să amăgească pe oameni. Şi el va birui fiecare religie din lume, pentru că ei merg toţi în confederaţia de-de... de biserici, şi confederaţia mondială a bisericilor. Şi ei au deja clădirile lor zidite, şi fiecare lucru şezînd drept în linie. Nu există nici un lucru rămas. Fiecare denominaţiune este vîrîtă drept în ea, federaţia bisericilor. Şi ce susţine aceasta? Roma. Şi papa strigă acum, "Noi toţi sîntem una. Haideţi să venim împreună şi să umblăm împreună."
E-375 Şi aceşti oameni, chiar unii dintre voi oamenii Evangheliei Depline, negaţi, trebuie să negaţi învăţătura voastră evanghelică, ca să luaţi un astfel de pas ca acela. Ce aţi făcut voi? Aşa orbi, faţă de lucrul acela denominaţional, voi aţi respins Adevărul. Şi Adevărul a fost aşezat înaintea lor, şi ei-ei au păşit la o parte de la Acesta, şi L-au părăsit. Şi acum ei au fost "predaţi la o puternică amăgire, să creadă o minciună şi să fie blestemaţi cu aceasta." Aceasta este exact ceea ce este.
E-376 Şi anticristul ia toată aceasta. Şi Biblia a zis, că, "El a amăgit pe toţi," un, dublu 1, "toţi de pe faţa pămîntului, a căror nume nu au fost scrise sub acele Peceţi de la întemeierea lumii." [Fratele Branham îşi bate palmele împreună o dată – Ed.] Hum! Acum, dacă Biblia a spus că el a făcut-o, el a făcut-o.
E-377 Ei zic, "Păi, eu aparţin..." Ce v-am spus. Da. Aceea este doar exact. Aceasta este aceeaşi instituţie de prostituate. Acesta este acelaşi sistem care a pornit la început, care este anticrist, peste tot.
E-378 Eu voi auzi de la aceasta, dar aceea este ... Acesta este Adevărul. Eu mă aştept. Amin.
E-379 Acum, observaţi, el va birui. Şi aproape că are în strînsoarea lui chiar acum, în timp ce el încă este anticrist, înainte ca el să devină fiară. Voi vorbiţi despre pedeapsă cu cruzime? Voi aşteptaţi doar. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Priviţi prin ce vor trebui să treacă acei care sînt rămaşi aici pe pămînt. Aha. "Acolo va fi plînset, şi vaiet, şi scrîşnire din dinţi. Căci balaurul, Roma, a vărsat apă din gura lui, să facă război cu rămăşiţa seminţei femeii, care a fost rămasă pe pămînt după ce Mireasa a fost selectată şi luată afară. Şi balaurul a făcut război cu rămăşiţa, nu au vrut să vină înăuntru, şi au fost urmăriţi şi omorîţi."
E-380 Şi Biserica adevărată ar merge prin aceea dacă era posibil; dar, voi vedeţi, ei sînt gata sub acest Sînge, prin harul lui Cristos, şi nu pot să meargă prin vreun Necaz. Ei nu au nici o perioadă de Necaz. Lucrul următor pentru Biserică este Răpirea. Amin, şi amin! Aceasta ar putea merge înainte. Oh, cum iubesc eu aceasta!
E-381 Lăsaţi-mă să vă spun. Noi spunem ce urmează să facă un biruitor, şi el într-adevăr urmează să biruiască. El deja a făcut aceasta. Aceasta este deja cusută, asta-i tot; urmează să o coase, cu banii, cîştig murdar. Aceasta este exact. Ei iubesc banii mai mult decît pe Dumnezeu. Tot despre ceea ce ei gîndesc acum este, "Cît de mulţi bani are el?" Ce este aceasta?
E-382 Voi ştiţi, că s-a spus, de multe ori, "Daţi bisericii banii, şi ea va revoluţiona lumea. Daţi bisericii banii, şi ea va trimite evanghelişti în toată lumea. Şi ce va face ea? Ea va birui lumea pentru Cristos."
E-383 Lasă-mă să-ţi spun ceva, sărmanul meu, prieten orb. Lumea nu este cîştigată prin bani, ci prin Sîngele lui Isus Cristos. Dă lui Dumnezeu bărbaţi care sînt bărbaţi galanţi, şi vor sta acolo pe acel Cuvînt, trăieşte sau moare; acela va birui. Aha. Acolo va fi numai un lucru care poate birui, acei care au numele lor scrise în Cartea Vieţii Mielului de la întemeierea lumii. Acela este singurul lucru care îl va auzi pe Acesta. Banii nu vor avea nimic de a face cu aceasta; îi trimite mai departe în tradiţiile lor denominaţionale.
E-384 Să vedem. Da, un geniu educaţional, el va fi. El va fi deştept. Doamne, doamne, doamne! Şi toţi aceşti copii în jurul lui vor fi deştepţi, Ph.D., LL.D., dublu L.D., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. [titluri de doctorat – Trans.] mai departe în jos pînă la Z. Ei vor avea toate acestea, deştepţi. De ce? Aceasta este după ordinea lui Satan. Orice meşteşug viclean împotriva Bibliei este de la Satan.
E-385 Aceea este exact cu ce a luat el pe Eva. Eva a zis, "Oh, este scris, Dumnezeu a spus ca noi să nu facem asta."
E-386 El a zis, "Dar, aşteaptă. Cu siguranţă Dumnezeu nu va face aceasta. Dar eu îţi voi deschide ochii şi-ţi dau ceva înţelepciune." Ea a primit-o.
E-387 Noi l-am aşteptat. Noi îl avem, deasemeni, această naţiune. Observaţi, el va birui întreaga lume religioasă. El va birui, va face un legămînt cu poporul lui Daniel. Aici este aceasta, şi în Neamuri şi în poporul lui Daniel, Iudeii pentru ultimele săptămîni. Şi aici sîntem noi, chiar o desenăm pe table. Şi voi vedeţi aceasta, perfect, acolo este unde este aceasta. Mulţumim lui Dumnezeu. Acolo este el. Acel sistem organizaţional este de la Diavolul. Şi aceea nu este spusă cu reţinere, oricum. Vedeţi? Exact. Aceasta este rădăcina Diavolului. Aceasta este...
E-388 Acum, nu oamenii, nu oamenii înăuntru acolo. Ei sînt oamenii lui Dumnezeu, mulţi dintre ei. Dar, voi ştiţi ce, cînd noi ajungem aici, pînă noi luăm aceste Trîmbiţe sunînd; şi, data următoare cînd eu vin pe aici, aceste Trîmbiţe sună. Amintiţi-vă, cînd acei, a ultimului înger... Acel al treilea Înger a venit deasupra, "Ieşiţi afară din ea, poporul Meu!" Cînd acel Înger zboară, acesta este acelaşi timp cînd acel Mesaj cade aici pentru ultima Trîmbiţă, Mesajul ultimului înger, ultima Pecete s-a deschis. Toate se întîmplă la acelaşi timp. Da, domnule. Toate se echilibrează şi merg dincolo în Eternitate.
E-389 Acum ce? La acelaşi timp în care acest tip biruieşte... Atunci eu voi încheia. Dumnezeu o să facă ceva atunci, deasemeni. Să nu-i dăm doar lui Satan tot creditul aici, vedeţi. Să nu vorbim despre el, întru totul. Vedeţi? În timp ce acest lucru măreţ merge afară acolo, acest mare sistem adunîndu-se în aceste organizaţii, într-o uniune, astfel ei pot trage laolaltă şi să stea împotriva comunismului, şi neştiind că Dumnezeu a ridicat comunismul să-i biruiască. Sigur.
E-390 Ce-ce-ce a făcut să se ridice comunismul în Rusia? Din cauza impurităţii bisericii Romane şi restul din aceasta. Ei au luat toţi banii care erau în Rusia, şi a înfometat poporul la moarte, şi nu le-a dat nimic, şi în schimb, şi au trăit întocmai ca restul lumii.
E-391 Eu am fost jos în Mexico, nu cu mult în urmă, şi văd acei copilaşi sărmani. Orice ţară Catolică nici măcar nu se suportă pe sine. Nu există nici una din ele. Întrebaţi-mă unde. Arătaţi¬mi unde sînt ei. Orice ţară controlată de Catolici nici măcar nu se poate suporta pe sine. Franţa, Italia, şi toate acelea, Mexico, oriunde mergeţi voi, ele nu se suportă de la sine. De ce? Biserica a luat tot ce au ei. Acela este motivul că Rusia a dat-o afară. Priviţi ce a avut loc.
E-392 Eu cunosc asta, eu însumi. Eu stăteam jos acolo. Şi voi aţi crede că jubileul de aur era în desfăşurare, voi auziţi clopotele sunînd. Şi aici o sărmană femeie micuţă, venind în jos pe stradă, tîrîndu-şi picioarele. Şi un tată cărînd un copilaş; şi doi sau trei dintre ei, plîngînd. Ea făcea penitenţă la ceva femeie moartă acolo sus. O avea... Credea că ea va ajunge să meargă în Cer, prin aceasta. Oh, ce lucru de compătimit!
E-393 Atunci am văzut, stînd jos acolo, aici vine... Economiile lor sînt aşa de sărac balansate! Biserica ia tot ce au ei. Aici, un micuţ Pancho, poate-poate Pancho înseamnă Frank. El vine jos, şi el este un zidar de cărămidă, şi el face-el face douăzeci de pesos pe săptămînă. Dar este nevoie de toţi douăzeci de pesos, să-şi cumpere o pereche de pantofi. Aceea este economia lor. Dar acum, aici, cum îi atunci dacă-dacă el, fiind un zidar şi unul care pune cărămizi, şi face douăzeci de pesos pe săptămînă, doar să zicem. Eu nu ştiu cît face el, dar să zicem că acel fel de cale economică este balansat. Observaţi, acum, dacă el face douăzeci de pesos pe săptămînă.
E-394 Aici vine Chico, vedeţi, care înseamnă "unul micuţ," şi el lucrează afară acolo cam pentru cinci pesos pe săptămînă. Şi el are să hrănească zece copii, dar acolo va fi cineva bătînd la uşa lui, [Fratele Branham bate în amvon de cîteva ori – Ed.] să ia cam cinci din pesoşii aceia, sau patru din ei, oricum, să plătească pentru ceva lumînare de grăsime să o ardă pe un altar de un milion de dolari, din aur pentru păcatele lui. Ce să zici. Aceea este balanţa economiei. Acela este felul în care sînt ţările.
E-395 Treaba aceea ia totul. Biserica ia totul. Ea doar o are în mîinile ei. Asta-i tot. Şi ea, cu banii Iudeilor, în acel legămînt, aşa cum Biblia a spus, ei vor lua întregul lucru.
E-396 Şi apoi el devine o fiară. El îşi rupe legămîntul, şi el răpeşte. El sfîşie pe restul din sămînţa acelei femei, în felul acesta. Şi varsă apă din gura lui; face război. Şi acolo va fi plînset, şi vaiet, şi scrîşnit din dinţi.
E-397 Iar Mireasa se căsătoreşte, în Slavă, vedeţi, în acelaşi timp. Nu pierde aceasta, prietene. Dumnezeule ajută-mă! Eu-eu vreau să fiu acolo. Mie nu-mi pasă cît costă aceasta. Eu-eu vreau să fiu acolo.
E-398 Acum, observaţi, în acelaşi timp cînd aceasta se petrece, doar înainte ca aceasta să ia loc, adică, pe pămînt, Dumnezeu a promis... În timp ce toate acele şovăieli de denominaţiuni, certîndu-se în diferenţele lor despre crezurile lor, Dumnezeu a promis că El ne va trimite un profet adevărat al Cuvîntului adevărat, cu un Mesaj; să ne întoarcem la Cuvîntul lui Dumnezeu original, şi "Credinţa părinţilor," să aducă jos Puterea Duhului Sfînt printre oameni, cu o putere care o va ridica deasupra acestor lucruri şi o va lua înăuntru, în acelaşi timp. Da. Acelaşi Cuvînt fiind adeverit, de Isus Cristos, că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci! "Iată, Eu sînt cu voi întotdeauna, chiar pînă la sfîrşit. Şi lucrările pe care Eu le fac le veţi face şi voi. Eu voi fi chiar cu voi. Încă puţin, şi ei nu Mă vor mai vedea," deoarece ei se vor organiza şi se vor împrăştia. "Dar voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi. Eu voi fi în voi, pînă la sfîrşit." Cînd, El a zis că indignarea Lui va fi turnată afară după sfîrşit. Ce să zicem. O Dumnezeule!
E-399 Cine este acel călăreţ pe cal alb? Voi nu sînteţi orbi. Voi vedeţi cine este el. El este acel anticrist, şi acel duh amăgitor care este dus înainte acum şi s-a strecurat înăuntru. A făcut... Şi, apoi, vedeţi, Dumnezeu doar continuă să repete aceasta. El îl arată ca un om mergînd înainte cu un cal alb, şi cu arcul lui şi fără săgeată. El este un înşelător. El nu are putere. Zice, "Puterea bisericii!" Unde este aceasta? Ce fac ei? Ei zic, "Noi sîntem biserica originală." Biserica originală a scos afară draci, a vindecat bolnavi, şi a înviat morţii, a văzut vedenii, şi toate celelalte. Unde este aceasta acum? Vedeţi? Este un înşelător, arc fără săgeată. Ha! Aceasta-i corect.
E-400 Dar, voi vedeţi, cînd Cristos vine, o Sabie a mers înainte din gura Lui, ca o strălucire de fulger. Aceasta a mers înainte şi a mistuit pe vrăjmaşii Lui, şi a aruncat departe pe Diavolul. Ea a tăiat toate celelalte. Şi El vine, cu haina Lui înmuiată în sînge, şi pe coapsa Lui era scris, "Cuvîntul lui Dumnezeu." Amin. Aici vine El, cu armata Lui, venind din Cer.
E-401 Acel călăreţ pe cal alb a fost pe pămînt tot timpul. El se va schimba din anticrist. El face asta, şi devine într-un profet fals. Vedeţi, el întîi a început, un anticrist, duhul; apoi el a devenit un profet fals; apoi, mai tîrziu, cînd Diavolul este aruncat afară, el este încarnat atunci cu Diavolul. Trei stagii! Primul, el este un drac, de la început, un duh al Diavolului; apoi el devine un profet fals, învăţător al unei doctrine false; următorul lucru, el vine ca tocmai Diavolul însuşi, încarnat. Vedeţi? Acolo este el.
E-402 Şi la acelaşi timp în care acest Diavol cade afară din Cer şi devine încarnat într-un om, Duhul Sfînt merge sus şi vine jos în oameni încarnaţi. Amin. Oh, doamne! Ce timp!
Mîine seară, cu voia lui Dumnezeu, a Doua Pecete.
E-403 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." Fratele Branham pauzează – Ed.] Acum, voi credeţi Aceasta? ["Amin."]
E-404 Eu tocmai am închis banda. Acum eu urmează să aud de la Aceea. Voi ştiţi asta, vedeţi. Dar eu mă aştept.
E-405 Lasă-mă să-ţi spun ceva, frate. Eu doar ştiu acum, pentru o dată în viaţa mea, de ce acel Duh întotdeauna m-a avertizat împotriva lor, acea organizaţie. Eu sînt recunoscător faţă de Domnul Dumnezeu pentru că mi-a arătat aceste lucruri. Eu ştiu că Acesta este Adevărul. Acolo este acesta, descoperit chiar acolo. Aici el călăreşte drept în jos prin epocă, şi vine drept aici afară şi se expune pe sine drept aici jos, tot aşa perfect cît poate el să fie. Vedeţi, acela este el. Acum noi nu sîntem amăgiţi asupra acesteia. Acum voi aveţi ochii deschişi. Staţi departe de acel fel de lucru. Şi iubiţi pe Domnul din toată inima voastră, şi staţi drept cu El. Da, domnule. Ieşiţi afară din Babilon!
Up