Patriarhul Abraham

The Patriarch Abraham
Data: 64-0207 | Durată: 1 ore 5 minute | Traducere: VGR
Bakersfield, California, U.S.A
E-1 Cartea Genesei din nou, capitolul 22, începînd cu versetul 15, şi noi aşteptăm acum să vorbim pentru cîteva momente şi începem serviciul. Geneza 22, începînd cu versetul 15.
Şi îngerul DOMNULUI a chemat a doua oară din ceruri pe Abraham,
Şi i-a zis, Prin Mine însumi am jurat, zice DOMNUL pentru că tu ai făcut lucrul acesta, şi n-ai cruţat pe fiul tău, singurul tău fiu:
Că în binecuvîntare Eu te voi binecuvînta, şi în înmulţire Eu voi înmulţi sămînţa ta ca stelele cerului, şi ca nisipul care este pe ţărmul mării; şi sămînţa ta va stăpîni porţile vrăjmaşilor ei.
Toate neamurile pămîntului vor fi binecuvîntate în sămînţa ta; pentru că ai ascultat de glasul Meu.
E-1 Book of Genesis again, the 22nd chapter, beginning with the 15th verse, and we expect now just to speak for a few moments and start the service. Genesis 22, beginning with the 15th verse.
And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time,
And said, By myself have I sworn, saith the LORD for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son:
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sands which are upon the sea shore; and thy seed shall possess the gates of his enemy;
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice. [Genesis 22:15-18]
E-2 Ce promisiune, din cauza ascultării! Ascultarea este ceea ce vrea Dumnezeu. Aceasta s-a spus odată, "Ascultarea este mai bună decît jertfa." A te supune Domnului este mai bine decît orice jertfă pe care tu ai putea s-o faci.
E-2 What a promise, because of obedience! Obedience is what God wants. It was once said, "Obedience is better than sacrifice." To obey the Lord is better than any sacrifice that you could do. [I Samuel 15:22-23]
E-3 Noi avem în faţă acum un mare text, în seara aceasta, Patriarhul Abraham, care a fost numit "tatăl Credinţei," pentru că Dumnezeu i-a făcut promisiunea să moştenească pămîntul, şi Sămînţa lui. Şi aceasta este prin Abraham că noi, fiind morţi în Cristos, devenim Sămînţa lui Abraham şi sîntem moştenitori cu El conform cu promisiunea.
E-3 We're facing now a grand text, tonight, The Patriarch Abraham, which was called "the father of the Faith," because that God made him the promise to inherit the earth, and his Seed. And it's through Abraham we, being dead in Christ, become Abraham's Seed and are heirs with Him according to the promise. [Romans 4:1-13]
E-4 Acum, Abraham era doar un om obişnuit, nu era ceva special. Dumnezeu nu l-a chemat, atît cît avem noi vreo mărturie, pînă cînd el era în vîrstă de şaptezeci şi cinci de ani. Soţia lui, care-i era pe jumătate soră, fiind în vîrstă de şaizeci şi cinci de ani la timpul acela, ei probabil că au trăit împreună de cînd erau foarte tineri. Iar ea era stearpă, şi nu avea copii. Dumnezeu a chemat o separare completă, să se separe de restul lumii, şi de tot poporul lui, şi de tot neamul lui. Acolo era un lucru special pentru el să facă.
E-4 Now, Abraham was just an ordinary man, wasn't something special. God never called him, as far as we have any record, until he was seventy-five years old. His wife, which was his half sister, being sixty-five years old at the time, they had probably lived together since they were very young. And she was barren, and had no children. God called a complete separation, to separate himself from the rest of the world, and from all of his people, and from all of his kindred. There was a special thing for him to do. [Genesis 12:1-5]
E-5 Şi cînd Dumnezeu aşteaptă ca tu să faci un lucru special, El pretinde o separare completă de orice îndoială. Voi trebuie să veniţi la o supunere deplină, să vă supuneţi la ce spune El.
Dumnezeu pretinde aceasta. Voi nu puteţi să o faceţi altfel. Şi, acum, El întotdeauna aşează un exemplu, şi acela era exemplul Lui, de o separare totală de toată familia lui, toate rudeniile lui, şi aşa mai departe, să umble o viaţă separată pentru Dumnezeu.
E-5 And when God expects you to do a special thing, He demands a complete separation from any doubt. You've got to come to full obedience, to obey what He says. God demands it. You can't do it no other way. And, now, He always sets an example, and that was His example, of a complete separation from all of his family, all of his kindreds, and so forth, to walk a life separated to God. [Genesis 12:1-5]
E-6 Anii au trecut, nimic nu s-a întîmplat, dar totuşi Abraham a ţinut înainte. El nu era descurajat. "El niciodată nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu prin necredinţă, ci era tare, dînd laudă lui Dumnezeu."
E-6 Years passed, nothing happened, but still Abraham held on. He was not discouraged. "He never staggered at the promises of God through unbelief, but was strong, giving praise to God."
E-7 An de an, aşa cum a trecut, fără îndoială că mulţi critici au venit pe acolo şi ziceau, "Abraham, părinte al naţiunilor, cîţi copii ai tu acum?" Aceea nu l-a clătinat. Fără copil, şi Sara era trecută de timpul vieţii, de a face copii, desigur, cu mult dincolo de menopauză, dar totuşi Abraham l-a crezut pe Dumnezeu tot la fel. El a făcut pregătiri pentru copilaş, pentru că el ştia şi era pe deplin convins că Dumnezeu nu putea face o promisiune ca El să nu fie suficient de mare să o urmeze.
E-7 Year by year, as it went by, no doubt many critics come by and said, "Abraham, father of nations, how many children do you have now?" That didn't stagger him. No child, and Sarah was past the time of life, of bearing children, course, way beyond menopause, but still Abraham believed God just the same. He made preparations for the baby, because he knew and was fully persuaded that God could not make a promise that He wasn't big enough to back up. [Romans 4:19-21]
E-8 Sămînţa lui ar trebui să gîndească acelaşi lucru. Indiferent cît de ireal părea aceasta, cît de nenatural părea aceasta pentru mintea naturală, totuşi Dumnezeu nu poate să facă o promisiune în care El nu este suficient de mare ca să poarte de grijă. Noi credem că şi astăzi este acelaşi lucru. Fiecare Sămînţă adevărată a lui Abraham crede acelaşi lucru. Nu contează în ce împrejurări, cîtă cunoştinţă am acumulat noi, cîte lucruri s-au întîmplat, cît de nenatural este aceasta pentru mintea naturală, cît de nechibzuit este, mai degrabă, pentru mintea naturală, aceasta nu contează cîtuşi de puţin. Dacă Dumnezeu a zis aşa, aceasta este. Şi Sămînţa lui Abraham este stabilită pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea o stabileşte.
E-8 His Seed should think the same thing. Regardless of how unreal it seems, how unnatural it seems to the natural mind, yet God cannot make a promise that He is not big enough to take care of. We believe that same thing today. Every true Seed of Abraham believes the same thing. No matter what circumstances in, how much knowledge we've accumulated, how many things has happened, how unnatural it is to the natural mind, how foolish it is, rather, to the natural mind, it doesn't make a bit of difference. If God said so, that's it. And the Seed of Abraham are settled upon THUS SAITH THE LORD. That settles it. [Romans 4:12-15]
E-9 Noi aflăm, că la douăzeci şi cinci de ani mai tîrziu, era fără copii. Şi totuşi Dumnezeu era credincios să-şi ţină promisiunea Lui către Abraham, pentru că Abraham l-a crezut pe Dumnezeu. Băieţaşul a venit pe scenă, micuţul Isaac.
E-9 We find out, at twenty-five years later, no children. And still God was faithful to keep His promise to Abraham, for Abraham believed God. The little boy came on the scene, little Isaac.
E-10 Apoi după ce micuţul Isaac a venit pe scenă, atunci noi aflăm că Dumnezeu i-a dat un test dublu. El a spus, "Acest copil..." După ce avea acum vîrsta de o sută şi cincisprezece ani, sau douăzeci, Abraham avea. El a zis, "Eu vreau ca tu să-l iei pe acesta, singurul tău fiu, şi să-l duci sus pe muntele pe care Eu ţi-l voi arăta, şi acolo să-l oferi, pe acest munte, ca o jertfă." Cu alte cuvinte, distruge fiecare dovadă pe care el o avea că promisiunea ar fi împlinită. Aceea era îndepărtarea tuturor lucrurilor naturale.
E-10 Then after little Isaac had come on the scene, then we find out that God gave him a double test. He said, "This child..." After being now about a hundred and fifteen years old, or twenty, Abraham was. He said, "I want you to take this, your only son, and take him up to the mountain that I will show you, and there offer him up, on this mountain, for a sacrifice." In other words, destroy every evidence that he had that the promise would be fulfilled. That's taking away all the natural things. [Genesis 22:1-14]
E-11 Şi Abraham a zis, "Eu l-am primit ca pe unul din morţi. Şi eu sînt pe deplin convins că El este în stare să-l învieze din morţi."
E-11 And Abraham said, "I received him as one from the dead. And I'm fully persuaded that He is able to raise him up from the dead." [Romans 4:20-24]
E-12 Acela este poporul acum Sămînţa lui Abraham, pentru că El ne-a înviat din morţi. Noi eram morţi în păcat şi fărădelegi. Şi Acela Care a fost în stare să-mi schimbe mintea, să-mi schimbe gîndurile, să-mi schimbe natura, să mă schimbe total, El poate să facă aşa cum îi place Lui. Orice spune El, eu cred că este Adevărul, şi fiecare Sămînţă a lui Abraham crede acelaşi lucru.
E-12 That's the people now the Seed of Abraham, because He raised us from the dead. We were dead in sin and trespasses. And He Who was able to change my mind, change my thoughts, change my nature, change me all over, He can do as He pleases. Whatever He says, I believe it's the Truth, and every Seed of Abraham believes the same thing. [Ephesians 2:1]
E-13 Abraham, nu nesupus lui Dumnezeu, a luat băieţaşul. Şi în dimineaţa aceasta, le-a spus slujitorilor, "Voi să aşteptaţi aici cu catîrii. Şi fiul şi cu mine vom merge acolo să ne închinăm, şi el şi cu mine ne vom întoarce." Oh, cum o să facă el aceasta? Cînd el merge sus pe vîrful muntelui, să ia viaţa propriului său fiu, şi încă zice, "Copilul, băiatul şi eu ne vom întoarce." El ştia că ceva trebuia să se întîmple. Şi el nu ştia doar cum urma Dumnezeu să facă aceasta; aceea nu este întrebarea lui. El ştie că Dumnezeu a promis-o.
E-13 Abraham, not disobedient to God, taken the little boy. And on this morning, told the servants, "You wait here with the mules. And the son and I will go yonder to worship, and he and I will return." Oh, how is he going to do it? When he goes up to the top of the mountain, to take his own son's life, yet he says, "The child, the lad and I will return." He knowed that something had to happen. And he didn't know just how God was going to do it; that isn't his question. He knows that God promised it. [Genesis 22:1-6]
E-14 Aceea este tot ce ne preocupă să ştim, Dumnezeu a promis¬o! Cum o să fie aceasta? Eu nu vă pot spune. Dar Dumnezeu a spus aşa! El va trimite pe Isus Cristos, a doua oară, El va veni într-o formă fizică. El îi va pretinde pe ai Lui Proprii. Acolo va fi o mie de ani, mileniu de domnie pe acest părnînt, cu El, cu cei răscumpăraţi. Aceasta este ceea ce a promis El, şi noi aşteptăm ca ceasul acela să se apropie.
E-14 That's all we care to know, God promised it! How is it going to be? I can't tell you. But God said so! He will send Jesus Christ, the second time, He will come in a physical form. He will claim His Own. There will be one thousand years, millennium reign upon this earth, with Him, with the redeemed. That's what He promised, and we are looking for that hour to approach. [Luke 17:30]
E-15 El a promis să vindece pe bolnavi, să învieze morţii, să scoată dracii. El a promis să o facă. El este acelaşi ieri, şi azi şi în veci. Cum? Eu nu ştiu. El a promis să o facă! Noi o credem; aceasta o stabileşte. Cînd un om îl crede pe Dumnezeu, el crede tot ce spune El.
E-15 He promised to heal the sick, to raise the dead, to cast out devils. He promised to do it. He is the same yesterday, today and forever. How? I don't know. He promised to do it! We believe it; that settles it. When a man believes God, he believes all He says. [Hebrews 13:8], [Isaiah 53:5]
E-16 Şi acela este felul în care Abraham l-a crezut pe Dumnezeu. Acum lui i s-a cerut să distrugă fiecare dovadă de care promisiunea Lui ar fi purtat de grijă, dar el a fost încredinţat că Dumnezeu putea să facă aceasta.
E-16 And that's the way Abraham believed God. Now was asked to destroy every evidence that His promise would be taken care of, but he was persuaded that God could do it. [Genesis 22:1-14]
E-17 Acum, nu numai că El a dat această mare promisiune, El a dat-o Seminţei lui, de asemenea. Şi deoarece Abraham a fost credincios, şi a ţinut-Cuvîntul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i l-a promis, şi ştia că Dumnezeu putea să învieze acest copil. Şi el nu şi-a cruţat propriul său copil; dar (Dumnezeu) era un model despre Dumnezeu dîndu-şi Fiul Său, desigur; aşa cum a dus el lemnele sus pe munte, şi aşa mai departe; aşa cum Cristos mai tîrziu a purtat Propriul Său lemn de jertfă, sus pe deal, unde El a fost răstignit.
E-17 Now, not only did He give this great promise, He give it to his Seed, also. And because Abraham was faithful, and kept the--the Word of God that God promised him, and knowed that God could raise up this child. And he spared not his own child; but (God) was a type of God giving His Son, of course; as he packed the wood up the mountain, and so forth; as Christ later packed His Own sacrifice block, up the hill, to where He was crucified. [Romans 4:1-20]
E-18 Noi ne dăm seama că în aceasta, în a face aceasta, i-a plăcut lui Dumnezeu aşa de mult să vadă că Abraham L-a iubit mai presus de orice pe pămînt, chiar singurul lui fiu. El L-a iubit mai presus decît ar fi putut spune cineva, decît ar fi putut face cineva, el încă îl iubea pe Dumnezeu suficient ca să creadă Cuvîntul Său.
E-18 We realize that in this, in doing this, it pleased God so well to see that Abraham loved Him above everything on earth, even his only son. He loved Him above what anybody could say, anybody could do, he still loved God enough to believe His Word. [Romans 4:3]
E-19 Toată Sămînţa lui Abraham îl crede pe Dumnezeu în acest fel. Ei îl cred pe Dumnezeu. Şi noi ştim că aceasta îi place lui Dumnezeu aşa de mult încît iată ce spune El, "Sămînţa ta va stăpîni porţile vrăjmaşului ei. Sămînţa ta va stăpîni porţile vrăjmaşului ei." Ţineţi minte, că aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Sămînţa lui Abraham crede aceasta. Dacă voi sînteţi Sămînţă veritabilă a lui Abraham, credinţa pe care a avut-o Abraham în Dumnezeu, este în voi. Şi voi credeţi, că ceea ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu îşi ţine promisiunea Lui.
E-19 All Abraham's Seed believes God like that. They are believing God. And we know that it pleased God so well that here is what He said, "Thy Seed shall possess the gates of its enemy. Thy Seed shall possess the gates of its enemy." Remember, that's THUS SAITH THE LORD. Abraham's Seed believes that. If you are genuine Seed of Abraham, the faith that Abraham had in God, it's in you. And you believe, that what God has said, God keeps His promise. [Romans 4:15-20]
E-20 Şi El a spus aceasta, acum ţineţi minte, El i-a făcut promisiunea aceasta lui Abraham numai după ce El i-a dat un test. Sămînţa lui Abraham trebuie mai întîi să fie încercată, să vadă dacă ei într-adevăr cred Cuvîntul. Ţineţi minte, singura cale prin care el putea să ţină promisiunea lui Dumnezeu, deoarece el a crezut promisiunea lui Dumnezeu, şi a fost testat dacă el a crezut Aceasta sau nu.
E-20 And He said it, now remember, He only made this promise to Abraham after He had give him a test. The Seed of Abraham must first be tested, to see if they really believe the Word. Remember, the only way that he could keep the promise of God, because he believed the promise of God, and was tested whether he believed It or not. [Genesis 22:1-14]
E-21 Noi sîntem aduşi la acest test. Sămînţa lui Abraham, astăzi, este adusă la acel test. Vom lua noi Cuvîntul lui Dumezeu, sau luăm ceea ce a spus omul despre Acesta? Vom lua noi ceea ce a fabricat vreo organizaţie ca un crez, şi acceptăm aceea, sau luăm noi ceea ce a spus Dumnezeu? Dacă Cuvîntul lui Dumnezeu este adevărat, noi credem Cuvîntul lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spune orice altceva. Noi lăsăm ca fiecare cuvînt al omului să fie o minciună, şi a lui Dumnezeu să fie Adevărul. Adevărata Sămînţă a lui Abraham! Dar înainte ca voi să puteţi deveni acea Sămînţă adevărată, voi trebuie să treceţi prin examen, aşa cum a trecut Abraham, însuşi. El nu i-a promis numai lui Abraham, ci şi Sămînţa lui va stăpîni porţile vrăjmaşilor. Oh, doamne!
E-21 We are brought to that test. The Seed of Abraham, today, is brought to that test. Will we take God's Word, or we take what man said about It? Will we take what some organization has made up as a creed, and accept that, or do we take what God said? If God's Word is true, we believe God's Word, regardless of what anything else is. We let every man's word be a lie, and God's be the Truth. The true Seed of Abraham! But before you can become that true Seed, you've got to go through the test, like Abraham did, himself. He promised not only to Abraham, but his Seed would possess the enemies' gates. Oh, my! [Genesis 22:1-14]
E-22 Gîndiţi-vă doar, patriarhul era deplin convins în aceasta, în examenul lui despre promisiunea Cuvîntului lui Dumnezeu, că era corect. Indiferent cum erau împrejurările, el totuşi a crezut că Cuvîntul era corect. Abraham, marele patriarh, nu s¬a clătinat niciodată în credinţă, cînd el a fost adus la acel timp de încercare. El a crezut că Dumnezeu era în stare să-l învieze din morţi. El a crezut aceasta, pentru că Dumnezeu a făcut promisiunea. Şi cînd Dumnezeu a făcut o promisiune că el va fi "tatăl naţiunilor," şi el a crezut că aceasta era aşa. El nu ştia cum va fi aceasta. Cînd a venit copilul, după ce el a fost încredinţat, douăzeci şi cinci de ani, atunci i s-a cerut să distrugă copilul, el încă ştia că promisiunea lui Dumnezeu era adevărată, şi el şi-a dat fiul.
E-22 Just think, the patriarch was fully persuaded in it, in his test of the promise of the Word of God, was right. Regardless of what the circumstances was, he still believed the Word was right. The Abraham, the great patriarch, never wavered in faith, when he was brought to that testing time. He believed that God was able to raise him up from the dead. He believed it, because God made the promise. And when God made a promise that he would be "the father of nations," and he believed that that was so. He didn't know how it would be. When the baby come, after he had trusted, twenty-five years, then asked to destroy the baby, he still knew that God's promise was true, and he gave his son. [Romans 4:1-22]
E-23 Sămînţa lui, acelaşi lucru! Promisiunea lui Dumnezeu este pecetea, pentru acei ce sînt Sămînţa lui Abraham. Promisiunea este o pecete, un martor însemnat. Şi cînd noi credem fiecare Cuvînt promis, atunci pecetea ne este dată, prin care să confirme promisiunea. Vedeţi, dacă noi-dacă noi, fiind Sămînţa lui Abraham, noi mergem prin examen fie că noi o să credem Biblia, sau nu. Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu, deoarece Acesta este Dumnezeu. Şi apoi după ce voi aţi trecut prin examen, să credeţi.
E-23 His Seed, the same thing! The promise of God is the seal, to those who are the Seed of Abraham. The promise is a seal, a signed witness. And when we believe every promised Word, then the seal is given to us, to confirm the promise by. See, if we--if we, being the Seed of Abraham, we go through the test whether we're going to believe the Bible, or not. The Bible is the Word of God, because It is God. And then after you've went through the test, to believe.
E-24 Cînd unii dintre ei spun, "Zilele minunilor au trecut." Dacă voi acceptaţi aceasta, aceea este contrar Cuvîntului.
E-24 When some of them says, "The days of miracles is passed." If you accept that, that's contrary to the Word.
E-25 Dacă voi ziceţi, "Tu nu primeşti Duhul Sfînt, astăzi. Nu există un astfel de lucru. Doar cei doisprezece apostoli L-au primit."
E-25 If you say, "You do not receive the Holy Ghost, today. There is no such a thing. Just the twelve apostles received It."
E-26 Cuvîntul a spus, Petru L-a predicat în Ziua Cincizecimii, el a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, iar voi veţi primi darul Duhului Sfînt. Pentru că promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sînt departe acum, chiar aşa de mulţi cîţi va chema Domnul Dumnezeul nostru."
E-26 The Word said, Peter preaching It on the Day of Pentecost, he said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." [Acts 2:38]
E-27 Aceea este exact ceea ce înseamnă Aceasta. Aceasta este, acum dacă voi sînteţi gata să luaţi testul, testul de acid a lui Dumnezeu, şi să urmaţi acea reţetă, eu vă spun, că veţi afla că Dumnezeu îşi ţine Cuvîntul Lui, dacă voi Îl veţi crede. Aceasta este corect. Dar voi trebuie să treceţi prin acela, pentru că acela este pecetea; cînd voi îl puteţi primi, atunci voi veţi primi promisiunea. Pentru că, Aceasta este reţeta lui Dumnezeu, felul în care noi să o facem, şi acela este felul în care noi trebuie să urmăm Aceasta, întocmai ce a zis El. Acum nu doar pentru unii, ci "oricine," oricine crede, oricine se pocăieşte, oricine crede. Aceasta este pentru toate generaţiile, la toate popoarele, oncme vrea să creadă Aceasta. Şi credinţa în Cuvîntul lui Dumnezeu vă aduce la această promisiune. Atunci, şi numai atunci, puteţi voi avea putere să posedaţi pecetea promisiunii.
E-27 That's just exactly what It means. It's, now if you are ready to take the test, of God's acid test, and follow that prescription, I'm telling you, you will find out that God keeps His Word, if you'll believe It. That's right. But you've got to go through that, because that's the seal; when you can receive It, then you will receive the promise. Because, It's God's prescription, the way we should do it, and that's the way we've got to follow It, just what He said. Now not just to some, but "whosoever," whosoever believeth, whosoever repenteth, whosoever believeth. It's to all generations, to all peoples, whosoever wants to believe It. And faith in God's Word brings you to this promise. Then, and then only, can you have power to possess the seal of the promise. [Acts 2:38]
E-28 Şi promisiunea pe care noi o primim, pecetea, este botezul Duhului Sfînt. Aceasta-i corect. De aceea este Dumnezeu în formă de Duh, voi fiind Cuvîntul Său în voi, atunci El vine înăuntru. Dacă voi primiţi Cuvîntul în voi, Duhul Sfînt este singurul lucru care poate să-l facă să trăiască, şi atunci voi aveţi promisiunea să stăpîniţi poarta fiecărui vrăjmaş care încearcă să vă atace. Aceasta este corect. Dumnezeu a promis¬o, şi aceasta este aşa.
E-28 And the promise that we receive, the seal, is the baptism of the Holy Ghost. That's right. For that is God in form of Spirit, you being His Word in you, then He comes in. If you receive the Word in you, the Holy Spirit is the only thing that can make That live, and then you have the promise of possessing the gate of every enemy that tries to attack you. That's right. God promised it, and it's so. [Acts 2:38]
E-29 Acum, amintiţi-vă, că voi puteţi face aceasta numai atunci, şi numai atunci, după ce sînteţi testaţi prin Cuvînt.
E-29 Now, remember, you can only do it then, and then only, after being tested by the Word.
E-30 Abraham a fost testat prin Cuvînt. "Vei crede tu, Abraham, că tu vei avea fiul?"
"Da."
E-30 Abraham was tested by the Word. "Will you believe, Abraham, that you'll have the son?"
"Yes."
E-31 Fiul a venit. "Acum distruge-l. Tu încă o crezi, Abraham?"
E-31 The son come. "Now destroy him. Do you still believe it, Abraham?"
E-32 "Eu o cred, încă, pentru că Tu eşti în stare să-l înviezi din morţi."
E-32 "I believe it, yet, for You're able to raise him up from the dead."
E-33 Şi după aceea, El a zis, "Acum, Sămînţa ta va poseda poarta vrăjmaşului ei." Amin! După ce a venit testarea!
E-33 And after that, He said, "Now, your Seed shall possess the gate of its enemy." Amen! After the test come! [Genesis 22:1-22]
E-34 Haideţi să verificăm asupra unora din Sămînţa lui Abraham, în sămînţa naturală. Care, noi am fi astăzi Sămînţa spirituală. Dar haideţi să aflăm, prin sămînţa naturală, despre unii din aceia care au crezut promisiunea deplină a lui Dumnezeu, şi nu s-au îndoi-... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-34 Let's check up on some of the seed of Abraham, in the natural seed. Which, we be today the spiritual Seed. But let's find out, by the natural seed, of some of them that believed the full promise of God, and never que-... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-35 Am zis, apropo, "De ce vrea o fată Creştină să-şi arate combinezonul ei? Eu nu pot înţelege aceasta."
E-35 I said, "By the way, what does a Christian girl want to show her underneath skirt for? I can't understand that."
E-36 Voi sînteţi născuţi din nou, din Dumnezeu, voi aveţi frumuseţea Duhului Sfînt să arătaţi ceea ce sînteţi voi, voi sînteţi. Voi aveţi virtute pe care aceste fuste scandaloase nu le au. Asta-i adevărat. O femeie adevărată a lui Dumnezeu, care se arată cu virtute, tu ai putea să fii de rîs, şi să fii numită de modă veche; dar tu ai ceva pe care ei nu o pot atinge, şi au pierdut-o şi nu o pot avea niciodată din nou. Asta-i adevărat. Voi aveţi virtute. Aceea este ce caută Dumnezeu, este virtute. Vedeţi?
E-36 You are born again, of God, you got the beauty of the Holy Ghost to show that what you are, you are. You've got virtue that these scandal skirts don't have. That's right. A real woman of God, that stands out with virtue, you might be laughed at, and called old fashion; but you got something that they can't touch, and done lost it and never can have it again. That's right. You got virtue. That's what God looks for, is virtue. See?
E-37 Dar primul lucru, dacă există vreo întrebare în mintea voastră, să nu faceţi aceasta deloc. Să nu veniţi într-un rînd de rugăciune dacă există vreo întrebare în mintea voastră. Să nu veniţi numai dacă o credeţi absolut, stăruitor, că nu există nici o îndoială în mintea voastră, deloc, ci că voi o să fiţi vindecaţi, atunci voi veţi pleca de pe această platformă o persoană sănătoasă. Aceasta este adevărat, cînd nu există nici o întrebare în mintea voastră. Voi trebuie să credeţi pe Dumnezeu, nu credinţă prefăcută. Într-adevăr credeţi!
E-37 But the first thing, if there's a question in your mind, don't you do it at all. Don't you come in a prayer line if there's a question in your mind. Don't you come unless you absolutely believe it, emphatically, there's not a wave in your mind, at all, but what you're going to be healed, then you'll go off this platform a well person. That's right, when there's not a question in your mind, at all. You must believe God, not make-believe. Really believe!
E-38 Şi Sămînţa lui Abraham crede aceasta pentru că Cuvîntul spune aşa, şi acesta este motivul pentru care noi credem. Nu pentru că cineva a criticat, pentru că altcineva a spus aşa. Pentru că Dumnezeu a spus aşa, aceea îl face Adevărul. Cînd Dumnezeu o spune, aceea rezolvă toate întrebările. El este ultimul cuvînt. El este ultimatumul. Cînd Dumnezeu spune ceva, aceea o stabileşte. Nu există nimic altceva care poate vorbi împotriva Acestuia. "Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, iar al Meu să fie Adevărul."
E-38 And the Seed of Abraham believes it because the Word said so, and that's the reason we believe it. Not because somebody has criticized, because somebody else said so. Because God said so, that makes it the Truth. When God says it, that settles all questions. He is the last word. He is the ultimate. When God says anything, that settles it. There is nothing else can speak against It. "Every man's word be a lie, and Mine be the Truth."
E-39 Acum aşa cum verificăm unele din aceste seminţe, să ne gîndim. Noi ne gîndim la copiii Evrei, eu îi am aici, gîndind despre aceia, despre copiii Evrei, după ce ei au fost încercaţi împotriva închinării la chip. Acum, vă amintiţi, că împăratul a zis, "Oricine nu se va pleca jos în faţa acestui chip, va fi aruncat în cuptorul aprins." Acum, aceşti copii au crezut căci Cuvîntul lui Dumnezeu era drept, ca ei să nu se închine la nici un fel de chip, dar cînd ei au venit acolo la expunere şi ei au fost încercaţi dacă o vor face.
E-39 Now as we check some of these seeds, let's think. We think of the Hebrew children, I have here, thinking of that, on the Hebrew children, after they had been tested against image worship. Now, you remember, the king said, "Whosoever will not bow down to this image, shall be throwed into the fiery furnace." Now, these children believed that God's Word was right, that they should not worship any kind of an image, but when they come to the showdown and they were tested whether they would. [Daniel 3:1-30]
E-40 Cînd, toţi ceilalţi copii jos acolo au primit şi au mers la închinare, ei s-au dus drept înainte în felul în care a spus împăratul. Ei au mers cu gîndul popular al zilei, că ei trebuie să o facă.
E-40 When, all the rest of the children down there received and went to the worship, they went right on in the way the king said. They went with the popular thought of the day, that they must do it.
E-41 Şi cînd ei au fost încercaţi, dacă ei se închinau la chipuri şi încălcau Cuvîntul lui Dumnezeu, ei au stat devotaţi faţă de Cuvînt. Indiferent de împrejurări, ei au stat devotaţi faţă de Cuvînt. Şi cînd i-au aruncat în cuptorul aprins, promisiunea lui Dumnezeu a fost împlinită. Ei au stăpînit porţile duşmanului lor. Şi acolo era un al patrulea Om stînd acolo înăuntru, cu o cheie care a descuiat căldura de la foc, şi aceasta nu putea face nimic decît să-i lase liberi. Amin.
E-41 And when they were tested, whether they would worship images and break the Word of God, they stayed true to the Word. Regardless of the circumstances, they stayed true to the Word. And when they throwed them into the fiery furnace, God's promise was fulfilled. They possessed the gates of their enemy. And there was a fourth Man standing in there, with a key that unlocked the heat from the fire, and it could not do nothing but set them free. Amen. [Daniel 3:1-30]
E-42 Cînd un om sau o femeie este gata să ia încercarea, încercarea acidului!
E-42 When a man or a woman is ready to take the test, the acid test!
E-43 Vedeţi voi, ei trebuiau să meargă în foc. Şi atunci cînd ei au mers, ei erau în foc, şi singurul lucru care a avut loc, această încercare înflăcărată a descuiat numai, a luat-legăturile de pe mîinile lor.
E-43 You see, they had to go in the fire. And then when they did, they was in the fire, and the only thing that taken place, this fiery test only unlocked, took the--the bands off of their hands. [Daniel 3:15-23]
E-44 De multe ori, Dumnezeu ne lasă, cînd noi ajungem cu totul legaţi cu lumea, legaţi, El lasă încercările aprinse să vină asupra noastră, unde noi trebuie să facem o decizie. Şi cînd noi facem aceasta, singurul lucru pe care încercarea poate să facă, cînd o Sămînţă reală a lui Abraham stă la- răscruciile unei decizii, şi el face decizia să slujească pe Dumnezeu, aceasta poate numai să taie legăturile şi să ne elibereze. Satan ar putea să vă dea o boală. El ar putea să vă dea un lucru, sau altul. Cum ştiţi voi că acesta nu este Dumnezeu care va pus la răscruci, să vadă ce fel de o-o-o decizie veţi face?
E-44 Many times, God let's us, when we get all bound up with the world, bound up, He let's the fiery tests come upon us, where we have to make a decision. And when we do that, the only thing the test can do, when a real Seed of Abraham is standing at the--the crossroads of a decision, and he makes his decision to serve God, it can only cut the bands loose and make us free. Satan might give you a disease. He might give you one thing, another. How you know it's not God got you on the crossroads, to see what kind of a--a--a decision you'll make? [Daniel 3:15-25]
E-45 Ei au stăpînit poarta focului. Focul nu a putut să-i ardă. Nu a existat nici măcar un miros de foc pe ei, deoarece ei ştiau că ei erau Sămînţa lui Abraham, şi ei au stat pentru Dumnezeu şi Cuvîntul Lui. Ei au stăpînit-porţile vrăjmaşului, şi focul nu i-a putut arde, deoarece ei au stăpînit porţile.
E-45 They possessed the gate of the fire. The fire could not burn them. There wasn't even a smell of fire upon them, because they knowed that they were the Seed of Abraham, and they stood for God and His Word. They possessed the--the gates of the enemy, and the fire could not burn them, because they possessed the gates. [Daniel 3:27]
E-46 Mai tîrziu, acolo era un om, un profet jos acolo, cu numele de Daniel. El ar fi... avut încercarea dacă el va sluji un Dumnezeu adevărat, sau nu. Şi cînd a venit la timpul acela, dacă el slujea unui Dumnezeu adevărat, sau se va închina unui Dumnezeu păgîn, el a refuzat să o facă; şi a aruncat sus jaluzelele, şi s-a rugat Dumnezeului lui, în fiecare zi. Şi el a fost luat prin aceea, printr-o pedeapsă a legilor federale, şi a fost aruncat într-o groapă cu lei. O grămadă de lei flămînzi au răcnit după el. Ce a făcut el? El a posedat poarta vrăjmaşului lui. Leii nu l-au putut mînca. Dumnezeu a trimis jos un Stîlp de Foc, un Înger care a stat între el şi leu.
E-46 Later, there was a man, a prophet down there, by the name of Daniel. He would... had the test whether he would serve one true God, or not. And when it come to that time, whether he would serve one true God, or worship a heathen God, he refused to do it; and throwed up the blinds, and prayed to his God, every day. And he was took by that, by a penalty of the federal laws, and was throwed into a lions' den. A hungry bunch of lions roared out after him. What did he do? He possessed the gate of his enemy. The lions could not eat him. God sent down a Pillar of Fire, an Angel that stood between him and the lion. [Daniel 6:5-28]
E-47 El a stăpînit poarta duşmanului, pentru că el a fost încercat să vadă dacă el se închina unui Dumnezeu adevărat, sau avea o duzină de dumnezei păgîni la care el se închina. Astfel el a suportat încercarea, şi el a stăpînit poarta duşmanului. Leul nici măcar nu a putut să-l atingă, deoarece Dumnezeu era cu el. Promisiunea lui Dumnezeu a rămas adevărată, pentru că el era o Sămînţă adevărată a lui Abraham.
E-47 He possessed the gate of the enemy, because he was tested to see whether he would worship one true God, or have a dozen heathen gods that he worshipped. So he stood the test, and he possessed the gate of the enemy. The lion could not even touch him, because God was with him. God's promise stayed true, for he was a true Seed of Abraham. [Daniel 6:15-25]
E-48 Moise, oh, un alt om mare. El a fost încercat, deasemeni, să vadă promisiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. "Eu voi fi cu tine cînd te vei coborî acolo." Şi cînd el a stat în faţa imitatorilor darului lui, Iane şi Iarnbre au încercat să se ridice şi să imite tocmai lucrul care i-a fost poruncit lui Moise să-l facă. Şi Dumnezeu l-a chemat, şi el ştia că era acela care a fost însărcinat să facă aceasta, şi el a stat acolo şi a înfăptuit minunea aşa cum Dumnezeu i-a spus să o facă. Şi aici au stat imitatorii, să facă acelaşi lucru, dar aceasta nu l-a deranjat pe Moise. El a stat devotat la Cuvîntul lui Dumnezeu, şi el a posedat porţile, amin, vrăjmaşului, deoarece el a stat devotat faţă de promisiunea lui Dumnezeu, indiferent de cine încerca să imite aceasta.
E-48 Moses, oh, another great one. He was tested, also, to see the promise that God give him. "I'll be with you when you go down there." And when he stood before the impersonators of his gift, Jannes and Jambres tried to stand up and impersonate the very thing that Moses was commanded to do. And God had called him, and he knowed he was the one that was commissioned to do this, and he stood there and performed the miracle as God told him to do it. And here stood the impersonators, to do the same thing, but it did not bother Moses. He stood true to the Word of God, and he possessed the gates, amen, of the enemy, because he stood true to the promise of God, no matter who was trying to impersonate it. [Exodus 3:1-22]
E-49 Ce lecţie este aceasta pentru fiecare Creştin! Cînd voi priviţi în jur şi vedeţi un făţarnic, voi doar amintiţi-vă că el a încercat să imite un articol veritabil. Dar, aceasta înseamnă numai că există unul care este veritabil. Staţi devotaţi la Cuvîntul lui Dumnezeu! Nu contează ce vine sau se duce, ţineţi promisiunea Lui. Da, Daniel a stat devotat la Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-49 What a lesson that is to every Christian! When you look around and see a hypocrite, you just remember he's trying to impersonate a genuine article. But, that only means there is one who is genuine. Stand true to the Word of God! No matter what comes or go, keep His promise. Yes, Daniel stayed true to the Word of God.
E-50 Nu contează cîţi au încercat să-l imite, şi toate celelalte, el a stat devotat. Şi el a venit pentru un scop, să scoată pe Israel afară din Egipt, şi să-i ducă în ţara promisă. Şi cînd a venit timpul ca ei să meargă în ţara promisă, afară din Egipt, acolo a stat Marea Moartă în cale. Şi el a stăpînit porţile apei, şi porţile s-au deschis. Şi-apele au căzut înapoi, şi Moise a dus pe Israel în pustie, la muntele unde Dumnezeu l-a însărcinat ca să-i aducă. Amin. El a stăpînit porţile vrăjmaşului.
E-50 No matter how many tried to impersonate him, and everything else, he stayed true. And he come for a purpose, to take Israel out of Egypt, and to take them into the promised land. And when it come time for them to go into the promised land, out of Egypt, there stood the Dead Sea in the way. And he possessed the gates of the water, and the gates flew open. And the--the waters fell back, and Moses took Israel into the wilderness, to the mountain where God commissioned him to bring them. Amen. He possessed the gates of the enemy.
E-51 Tatăl său, Abraham, a avut acea promisiune, că Sămînţa lui adevărată va poseda poarta vrăjmaşului. Şi porţile apei erau închise, şi el nu a putut să treacă, şi aceea era cărarea datoriei. El trebuia să aducă pe acei copii la muntele acela. Dumnezeu i-a spus să o facă. Şi acolo a stat poarta în cale, şi el a stăpînit poarta vrăjmaşului.
E-51 His father, Abraham, had had that promise, that his true Seed would possess the gate of the enemy. And the gates of the water was closed, and he could not get through, and that was the path of duty. He was supposed to bring those children to that mountain. God told him to. And there stood the gate in the way, and he possessed the gate of the enemy.
E-52 Iosua, puţin mai tîrziu, cînd ei au venit la Cades Barnea, care era scaunul de judecată al lumii la timpul acela, acolo Israel şi-a întîlnit judecata lui. Noi aflăm pe Iosua şi Caleb, şi alţi doisprezece... sau-sau alţi zece. Unul din fiecare seminţie a fost trimis acolo să spioneze ţara pe care ei erau gata să o primească.
E-52 Joshua, a little later, when they come to Kadesh-barnea, which was the judgment seat of the world at that time, there Israel met its judgment. We find Joshua with Caleb, and twelve others... or--or ten others. One out of each tribe was sent over to spy out the land they were ready to receive.
E-53 Şi cînd ei au văzut pe acei uriaşi mari stînd acolo, zece din ei s-au simţit aşa de rău, încît au zis, "Noi nu o putem lua. Aceasta este prea mare. Păi, priviţi la opoziţia pe care o avem." Dar cînd au venit înapoi să aducă raportul, ei au adus un raport rău.
E-53 And when they seen those great giants standing there, ten of them felt so bad, they said, "We cannot take it. It's too great. Why, look at the opposition we got." But when they come back to bring the report, they brought an evil report.
E-54 De ce ar aduce ei un raport rău, dacă Dumnezeu le-a spus, "Eu v-am dat ţara aceea; ea este a voastră"? El le-a spus jos în Egipt. "Eu v-am dat această ţară. Ea este o ţară bună. Ea curge cu lapte şi miere."
E-54 Why would they bring an evil report, if God told them, "I have give you that land; it's yours"? He told them down in Egypt. "I have give you this land. It's a good land. It's flowing with milk and honey."
E-55 Dar cînd ei au văzut opoziţia aşa de mare, zece dintre ei au venit înapoi şi au zis, "Noi nu putem face aceasta."
E-55 But when they seen the opposition so great, ten of them come back and said, "We can't do it."
E-56 Acesta era Iosua, el a potolit poporul, şi a zis, "Noi sîntem mai mult decît în stare să o stăpînim. Noi sîntem mai mult decît în stare!" Pentru ce? El privea la promisiune. El era o Sămînţă adevărată a lui Abraham. Indiferent de cum era opoziţia, "Noi putem poseda poarta, pentru că Dumnezeu a promis ţara." Şi el a posedat poarta.
E-56 It was Joshua, he stilled the people, and said, "We're more than able to possess it. We are more than able!" Because why? He was looking at the promise. He was a true Seed of Abraham. Regardless of what the opposition was, "We can possess the gate, because God promised the land." And he possessed the gate. [Numbers 13:30]
E-57 Mai tîrziu, cînd el a adus pe copiii lui Israel jos la rîu. Acolo stătea, în luna Aprilie, marele rîu, umflîndu-se. Iordanul coborînd din munţi, şi el era răspîndit peste cîmpii. Părea ca cel mai rău timp, al anului, că el putea fi acolo. Dar, totuşi, el era sămînţa lui Abraham. El ştia că el avea o promisiune, şi el era în linia de datorie. Dumnezeu i-a dat o vedenie, cum să facă aceasta, şi el a stăpînit porţile rîului. Cînd porţile s-au deschis, apa s-a dat drept înapoi în munţi. Şi Iosua şi Israel au stăpînit porţile vrăjmaşului, şi au trecut în ţara promisă, pentru că Dumnezeu le-a spus să o facă. Sămînţa adevărată a lui Abraham!
E-57 Later on, when he brought the children of Israel down to the river. There stood, in the month of April, the great river, swelling. The Jordan coming down out of the mountains, and she was spread across the plains. Looked like the worse time, in the year, that he could be there. But, yet, he was Abraham's Seed. He knowed he had a promise, and he was in the line of duty. God give him a vision, how to do it, and he possessed the gates of the river. When the gates flew open, the water backed plum up into the mountains. And Joshua and Israel possessed the gates of the enemy, and crossed into the promised land, because God told them to do it. True Seed of Abraham! [Joshua 3:1-17]
E-58 Fraţi şi surori, cînd el a ajuns acolo, Ierihonul era tot înconjurat cu ziduri, destul de înalt încît ei puteau să mîne trei cară pe vîrful lui. Cum puteau aceşti Israeliţi să o facă cu săbii împrumutate, culese, şi toate celelalte, şi beţe şi pietre, cum puteau ei să intre acolo înăuntru? Dar el încă era Sămînţa lui Abraham. Dumnezeu i-a dat o vedenie, i-a spus cum să o facă, zicînd, "Sunaţi o trîmbiţă." Amin. Aceasta este. "Scoate-ţi un strigăt, mărşăluiţi în sus spre zid, porţile vor cădea în faţa voastră." Amin! El era o Sămînţă royală a lui Abraham. El era credinciosul real a lui Dumnezeu. "Porţile vor cădea jos în faţa ta. Doar scoateţi un strigăt, şi sunaţi din trîmbiţă. Asta este tot ceea ce aveţi de făcut." Şi ce s-a întîmplat? Porţile au căzut jos, şi Iosua a luat cetatea.
E-58 Brothers and sisters, when he got over there, Jericho was all walled up, high enough that they could run three chariots across the top. How could these Israelites do it with borrowed, picked up swords, and everything, and sticks and stones, how were they going to go in there? But he was still the Seed of Abraham. God give him a vision, told him how to do it, said, "Sound a trumpet." Amen. That's it. "Let out a shout, march up towards the wall, the gates will fall before you." Amen! He was a royal Seed of Abraham. He was God's real believer. "The gates will drop down before you. Just let out a shout, and sound the trumpet. That's all you have to do." And what happened? The gates fell down, and Joshua took the city. [Joshua 6:1-27]
E-59 Puţin mai tîrziu, noi aflăm că vrăjmaşul se regrupa şi mergea înainte, după aceea, şi chiar El a oprit soarele în traiectoria lui. Aşa cum am vorbit dimineaţa trecută, despre Paradox, El a oprit soarele pînă cînd el a stăpînit porţile vrăjmaşului. Amin. El ştia că dacă acel vrăjmaş ar ajunge vreodată din nou împreună, ei erau împrăştiaţi, iar soarele cobora, şi Amoriţii, şi Amaleciţii, şi aşa mai departe, au fost împrăştiaţi pe acolo. Dacă ei ajungeau vreodată din nou împreună, şi să vină împreună, atunci el ar fi avut o mare greutate ca să-i scoată vreodată la iveală din nou. Şi acolo era doar un singur lucru care îi ţinea, acela era timpul. Şi El a oprit timpul. Amin! Amin! Există un lucru reţinîndu-1 de la promisiune, acela era soarele, natura însăşi traversînd dincolo, iar El a oprit natura. De ce? El era o Sămînţă a lui Abraham. El a crezut promisiunea lui Dumnezeu. El l-a oprit, şi a stăpînit porţile. Da, domnule.
E-59 A little later on, we find out that the enemy was routing and going on, after that, and even He stopped the sun in its tracks. As I spoke the other morning, on the Paradox, He stopped the sun until he possessed the gates of his enemy. Amen. He knowed if that enemy ever got together again, they were scattered, and the sun was going down, and Amorites, and the Amalekites, and so forth, was scattered through. If they ever got together again, and come together, then he would have a hard time ever getting them to rout again. And there was only one thing that was holding, that was time. And He stopped time. Amen! Amen! There's one thing keeping him from the promise, that was the sun, nature itself crossing over, and He stopped nature. Why? He was a Seed of Abraham. He believed God's promise. He stopped him, and possessed the gates. Yes, sir. [Joshua 10:1-15]
E-60 Aceşti oameni mari, toţi dintre ei sînt oameni mari. Dar voi ştiţi cînd ei, fiecare din ei, cînd ei au venit la poarta morţii, ei toţi au murit. Fiecare dintre ei au trebuit să moară. Deoarece ei erau oameni mari, "Ei au oprit- gura leilor, şi au scăpat de foc, şi de ascuţişul săbiei," şi aşa mai departe, după cum ni se spune în Evrei 11. Şi ei au stăpînit porţile vrăjmaşului, toţi în afară de un vrăjmaş, şi acela era moartea. Moartea i-a înghiţit pe fiecare din ei.
E-60 These great man, all of them are great man. But you know when they, every one of them, when they come to the gate of death, they all died. Every one of them had to die. Because they were great man, "They stopped the--the mouth of lions, and escaped the fire, and the edge of the sword," and so forth, as we're told in Hebrews 11. And they possessed the gates of the enemy, all but one enemy, and that was death. Death swallowed every one of them up. [Hebrews 11:1-40]
E-61 Apoi într-o zi, a apărut Sămînţa Royală a lui Abraham, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu; Sămînţa lui Abraham, prin credinţă. Nu prin Isaac, sămînţa naturală; ei şi-au făcut partea lor. Dar aici a venit Unul Care nu a fost născut natural. Aici vine Unul care nu a venit prin dorinţă sexuală. Aici a venit Unul prin naştere prin fecioară. Fiul lui Dumnezeu, Sămînţa lui Abraham, ce mare Om a fost acesta! Alţii naturali au fost toţi născuţi prin naşteri naturale. Acest Om a fost născut printr-o naştere prin fecioară. Ce a făcut El cînd El a venit pe pămînt? El a biruit pe fiecare duşman pe care îi avea Satan. El a biruit totul.
E-61 Then one day, along come the Royal Seed of Abraham, Jesus Christ, the Son of God; Abraham's Seed, by faith. Not through Isaac, the natural seed; they did their part. But here come One Who was not natural born. Here come One that never come by sexual desire. Here come One by virgin birth. The Son of God, the Seed of Abraham, what a great Man this was! Other naturals was all born natural births. This Man was born a virgin birth. What did He do when He come on earth? He conquered every enemy that Satan had. He conquered everything. [Isaiah 7:14], [Matthew 1:23]
E-62 Ce a făcut El? El a şezut afară şi a biruit boala. Acolo nu putea fi boală în jurul Lui; oriunde era boală, El o biruia. Ce a făcut El după ce El a biruit-o? El ne-a dat cheile, amin, zicînd, "Orice legaţi voi pe pămînt, Eu voi lega în Cer." Oh! Amin! Aceea este Sămînţa Royală a lui Abraham, promisiunea Lui. Duhul Sfînt în noi acum, cu cheile, ţinînd aceasta la boală. El a biruit boala. Boala nu poate sta în Prezenţa Lui. Şi El a spus că El ne-a dat cheile să facem acelaşi lucru, să biruim boala. "Orice legaţi voi pe pămînt, Eu voi lega în Cer."
E-62 What did He do? He set out and he conquered sickness. There could be no sickness around Him; wherever sickness was, He conquered it. What did He do after He conquered it? He give us the keys, amen, saying, "Whatever you bind on earth, I'll bind it in Heaven." Oh! Amen! That's the Royal Seed of Abraham, His promise. The Holy Ghost in us now, with the keys, holding it to sickness. He conquered sickness. Sickness cannot stand in His Presence. And He said that He gave us the keys to do the same thing, conquer sickness. "Whatever you bind on earth, I'll bind in Heaven." [Matthew 18:18], [Matthew 16:19]
E-63 Deasemeni, ispitirea, El a fost ispitit în fiecare fel ca şi noi. Ce a făcut El? El a biruit-o. Şi ce ne-a spus El nouă? "Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi." El a biruit boala pentru noi. El a biruit ispita pentru noi, a rupt jos porţile; a luat cheile de la ispititor, şi le-a predat credinciosului, din Sămînţa lui Abraham, şi a zis, "Dacă el vă ispiteşte, împotriviţi-vă lui, şi el va fugi de la voi." Oh, doamne! Împotriviţi-vă lui!
E-63 Also, temptation, He was tempted in every manner like we was. What did He do? He conquered it. And what did He say to us? "Resist the devil, and he will flee from you." He conquered sickness for us. He conquered temptation for us, broke down the gates; took the key away from the tempter, and hand it over to the believer, of Abraham's Seed, and said, "If he tempts you, resist him, and he will flee from you." Oh, my! Resist him! [James 4:7]
E-64 El a biruit şi iadul şi moartea. El a înviat a treia zi, zicînd, "Eu am biruit. Şi pentru că Eu trăiesc, şi voi trăiţi." Oh, ce promisiune! Aceasta este pentru Sămînţa lui Abraham. El a biruit mormîntul, a înviat a treia zi, pentru justificarea noastră. Cînd El a înviat, El era justificarea noastră. Ce ne face aceea pe noi? El a biruit boala. El a biruit moartea. El a biruit iadul. El a biruit mormîntul. El a biruit ispita. Oh!
E-64 He conquered both death and hell. He rose up on the third day, saying, "I have overcome. And because I live, you live also." Oh, what a promise! That's to the Seed of Abraham. He conquered the grave, rose up on the third day, for our justification. When He rose up, He was our justification. What does that make us? He conquered sickness. He conquered death. He conquered hell. He conquered the grave. He conquered temptation. Oh! [John 14:19]
E-65 "Acum noi sîntem mai mult decît biruitori prin El care ne¬a iubit, şi şi-a dat viaţa Lui pentru noi," fiind Sămînţa Royală a lui Abraham. Cu acelaşi Duh a lui Dumnezeu în noi, care era în El, noi sîntem mai mult decît biruitori. Fiecare poartă a fost cucerită pentru noi. Singurul lucru pe care noi îl avem de făcut este să o stăpînim. Aceasta este deja biruită. Boala este biruită. Moartea este biruită. Iadul este biruit. Mormîntul este biruit. Totul este biruit, şi noi ţinem cheile, prin harul Său. Vă este teamă să le băgaţi în lacăt, şi să spuneţi, "Eu vin în Numele lui Isus Cristos"? "Cereţi de la Tatăl orice în Numele Meu." Eu Îl iubesc.
E-65 "Now we are more than conquerors through Him that loved us, and give His life for," being the Royal Seed of Abraham. With the same Spirit of God in us, that was in Him, we are more than conquerors. Every gate has been conquered for us. The only thing we have to do is possess it. It's already conquered. Sickness is conquered. Death is conquered. Hell is conquered. The grave is conquered. Everything is conquered, and we hold the keys, by His grace. Are you afraid to stick them in the lock, and say, "I come in the Name of Jesus Christ"? "Ask the Father anything in My Name." I love Him. [Romans 8:35-39]
E-66 După ce au trecut două mii de ani, două mii de ani, şi El încă este aici în mijlocul nostru, Biruitorul cel puternic care a rupt perdeaua în două, care a luat fiecare boală, fiecare maladie, totul asupra Lui, şi a purtat slăbiciunile noastre la cruce, şi bolile noastre şi maladiile noastre, şi a triumfat asupra lor, şi a înviat pentru justificarea noastră, şi stă viu după două mii de ani, să se manifeste pe Sine ca un Isus Cristos viu, printre Sămînţa royală a lui Abraham care sînt moştenitori ai tuturor lucrurilor. Oh, doamne! Acei care după ce, merg prin încercare, promisiunea Cuvîntului! Dacă voi puteţi crede Cuvîntul, atunci voi sînteţi deasemeni Sămînţa lui Abraham. Aceea este cum veniţi voi la El.
E-66 After two thousand years has passed, two thousands years, and still here He is in our midst, the mighty Conqueror that rent the veil in two, that took every sickness, every disease, everything upon Himself, and bore our infirmities to the cross, and our sickness and our diseases, and triumphed over them, and raised up for our justification, and stands alive after two thousand years, to manifest Himself as a living Jesus Christ, amongst the royal Seed of Abraham who are heirs of all things. Oh, my! Those who after, goes through the test, promise of the Word! If you can believe the Word, then you are also the Seed of Abraham. That's how you come to It. [Matthew 8:15-17]
E-67 Dacă voi nu puteţi lua acel examen al Cuvîntului, apoi dacă vă îndoiţi de Acesta, cu puţină suspiciune de El, voi deabea că-L credeţi, că există una sau alta, voi nu-L puteţi crede, atunci să nu veniţi în rîndul de rugăciune. Eu nici măcar nu m-aş apropia în jurul altarului, pînă cînd voi puteţi primi suficient har să ştiţi căci Cuvîntul lui Dumnezeu este adevărat.
E-67 If you can't take that Word test, then if you doubt It, little suspicious of It, you can't hardly believe It, there is something or other, you can't believe It, then don't you come in the prayer line. I wouldn't even fool around the altar, until you can get enough grace to know that God's Word is true.
E-68 Şi cînd voi rupeţi odată prin acel văl de necredinţă, atunci voi aveţi cheile în mîinile voastre, ale morţii, iadului, şi ale mormîntului, pentru că voi aveţi un Biruitor Care a biruit pentru voi. Atunci voi aveţi Evrei 13:8, care ne spune, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Cum o putem noi face?
E-68 And when you once break through that veil of unbelief, then you got the keys in your hands, of death, hell, and the grave, because you've got a Conqueror Who conquered for you. Then you've got Hebrews 13:8, that tells us, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." How can we do it?
E-69 Astăzi oamenii spun, "Oh, păi, eu îţi voi spune, El este într¬un-un anumit fel, El este."
"El este acelaşi," Biblia a spus.
"Oh, păi, El nu face astăzi cum El a făcut."
E-69 The people today say, "Oh, well, I'll tell you, He's in a--a certain way, He is."
"He is the same," the Bible said.
"Oh, well, He doesn't do today like He did."
E-70 Noi aflăm aceasta chiar acum, cînd noi vedem Cuvîntul Lui adeverit. Ce face aceasta? Aceasta Îl aruncă drept înapoi în poala lor. Amin.
E-70 We find it right now, when we see His Word vindicated. What does it do? It throws It right back into their lap again. Amen.
E-71 Sămînţa reală a lui Abraham Îl crede. Ei Îl cunosc. Iar El stă, în seara aceasta, aşa cum El l-a întîlnit pe Abraham acolo sus în zilele lui Lot şi a efectuat acea minune, aşa cum El a făcut prin a-i spune Sarei ce a spus ea în spatele Lui. Isus a promis, Sămînţa Royală a lui Abraham, că Biserica va vedea acelaşi lucru tocmai înaintea Venirii Lui. Ce este aceasta? Aceasta trebuie să se întîmple. Dumnezeu a promis-o. Isus Cristos a confirmat-o şi a spus că aceasta va fi aşa, şi aici sîntem noi astăzi, după două mii de ani, Îl vedem în mijlocul nostru, încă Biruitorul puternic! El a biruit moartea, iadul, mormîntul, toată superstiţia; a luat Cuvîntul... ? ... ei. Da.
E-71 The real Seed of Abraham believes It. They know It. And He stands, tonight, as He met Abraham up there in the days of Lot and performed that miracle, as He did by telling Sarah what she said behind Him. Jesus promised, the Royal Seed of Abraham, that the Church would see that same thing just before His Coming. What is it? It's got to happen. God promised it. Jesus Christ confirmed it and said it would be so, and here we are today, after two thousand years, see Him in our midst, still the mighty Conqueror! He conquered death, hell, grave, all superstition; took the Word...?... her. Yes.
E-72 El a zis, "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, cereţi ce vreţi voi şi vi se va da." Ce era aceasta? Cuvîntul, Cristos, Care este în inima voastră. "Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele rămîn în voi, atunci voi aţi biruit totul pentru că Eu am biruit pentru voi. Dacă voi rămîneţi în Mine, dacă voi Mă puteţi înţelege, dacă voi puteţi rămîne în Mine. Cel ce crede în Mine, care Mă primeşte; nu doar o credinţă prefăcută, ci poate să primească. Cel ce aude Cuvintele Mele, înţelege Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică; şi nu va veni la ispitire, sau condamnare, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Acolo este El, puternicul Biruitor!
E-72 He said, "If ye abide in Me, and My Words in you, ask what you will and it shall be given to you." What was it? The Word, Christ, That's in your heart. "If ye abide in Me, My Words abide in you, then you've conquered everything 'cause I conquered it for you. If ye abide in Me, if you can understand Me, if you can abide in Me. He that believeth Me, that receiveth Me; not just make-belief, but can receive. He that heareth My Words, understandeth My Words, and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life; and shall not come into temptation, or condemnation, but has passed from death unto Life." There He is, the mighty Conqueror! [John 15:1-6]
E-73 Aici este El astăzi, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Aici este El efectuînd înaintea Seminţei lui Abraham, care este chemată afară din Babilon, chemată afară din Sodoma, chemată afară din lume, şi separată, arătînd promisiunea Lui întocmai exact. După două mii de ani, El stă aici în mijlocul nostru, în seara aceasta, acel Biruitor puternic, Cuvîntul lui Dumnezeu Care poate să discearnă gîndurile care sînt în inimă, şi intenţiile din ea. Ce este aceasta? "Sămînţa ta va poseda porţile vrăjmaşului ei." Ce este aceasta? Aceasta este Sămînţa lui Abraham, Sămînţa royală, crezînd Cuvîntul. Şi Cuvîntul este-Cuvîntul este Dumnezeu.
E-73 Here He is today, the same yesterday, today, and forever. Here He is performing before the Seed of Abraham, that's been called out of Babylon, called out of Sodom, called out of the world, and separated, showing His promise just exactly through. After two thousand years, here He stands in the midst of us, tonight, that mighty Conqueror, the Word of God Who can discern the thoughts that's in the heart, and the intents thereof. What is it? "Thy Seed shall possess the gates of its enemy." What is it? It's the Seed of Abraham, the royal Seed, believing the Word. And the Word is--the Word is God. [Hebrews 13:8]
E-74 Acum cînd noi vedem aceasta, noi putem striga cu ei, ca şi poetul din vechime.
Trăind, El m-a iubit; murind, El m-a salvat;
Îngropat, El mi-a dus păcatele departe;
Înviind, El m-a justificat de bună voie pentru vecie;
Într-o zi El vine, O glorioasă zi!
E-74 Now when we see this, we can scream out with them, like the poet of old.
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified freely forever;
Someday He's coming, O glorious day!
E-75 Cineva a zis, "Tu îmbătrîneşti, băiete." Eu nu pot face nimic.
E-75 Someone said, "You're getting old, boy." I can't help that.
E-76 Eu am trăit de cînd eram un băieţaş, singurul meu scop pe care l-am avut vreodată este să văd Venirea lui Isus Cristos. Eu mi-am dat viaţa pentru acel scop. Eu încă sînt în amvon, ca un om bătrîn, eu cred aceeaşi Poveste, şi cel mai măreţ lucru la care mă pot gîndi este să văd pe Isus Cristos venind din ceruri să-i primească pe ai Lui. Dumnezeu, atunci a mea ... Nu-i de mirare că noi putem cînta:
Toţi aclamează puterea Numelui lui Isus!
Îngerii să cadă prosternaţi;
Să aducă diadema royală,
Şi să-L încoroneze Domn al tuturor.
E-76 I've lived since I was a little boy, my only achievement I've ever had is to see Jesus Christ's Coming. I gave my life for that purpose. I'm still in the pulpit, as an old man, I believe the same Story, and the greatest thing I can think of is to see Jesus Christ coming from the heavens to receive His own. God, then my... No wonder we can sing:
All hail the power of Jesus' Name!
Let Angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown Him the Lord of all.
E-77 De ce? El este Biruitorul cel puternic. Dacă tu eşti în El, tu eşti în Cuvînt. El a spus, "Dacă voi rămîneţi în Mine, cereţi orice veţi vrea." "Ce vreţi voi." Pentru că fiecare poartă a fost deja cucerită. Atunci noi putem spune:
Căci fiecare promisiune din Carte este a mea,
Fiecare capitol, fiecare verset, şi rînd;
Eu mă încred în Cuvîntul Său Divin,
Căci fiecare promisiune din Carte este a mea.
E-77 Why? He is the mighty Conqueror. If you're in Him, you're in the Word. He said, "If ye abide in Me, ask what you will." "What you will," for every gate has already been conquered. Then we can say:
For every promise in the Book is mine,
Every chapter, every verse, and line;
I am trusting in His Word Divine,
For every promise in the Book is mine.
E-78 Prieteni, vă daţi voi seama ce înseamnă aceasta? Fiecare promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui Abraham, fiecare promisiune care a fost vorbită prin profeţi, fiecare promisiune pe care Isus Cristos a promis-o pentru această zi, El este aici ca să o confirme şi să arate că El trăieşte pentru totdeauna. "Sămînţa ta va stăpîni poarta vrăjmaşului."
E-78 Friends, do you realize what that means? Every promise that God made Abraham, every promise that was spoke by the prophets, every promise that Jesus Christ promised for this day, He is here to confirm it and to show that He lives forevermore. "Thy Seed shall possess the enemies' gate."
E-79 Cînd se ajunge jos la ceasul morţii. Voi ziceţi, "Cum este cu aceea?" Voi încă aveţi acea Posesiune ce a spus Pavel, "O mormîntule, unde îţi este biruinţa? O moarte, unde îţi este boldul? Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, Care ne dă biruinţa prin acel Biruitor puternic, Isus Cristos." Oh!
Îngerii să cadă prosternaţi;
Să aducă diadema royală,
Şi să-L încoroneze pe El ca Domn al tuturor.
E-79 When it comes down to the hour of death. You say, "What about that?" You still have that Possession that Paul said. "O grave, where is thy victory? O death, where is thy sting? But thanks be to God, Who gives us the victory through that mighty Conqueror, Jesus Christ." Oh!
Let Angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown Him Lord of all.
E-80 În această seară, după două mii de ani, noi stăm să-L vedem, încă, Biruitorul cel puternic Care a rupt perdeaua care ne despărţea de orice promisiune a lui Dumnezeu, şi noi sîntem mai mult decît biruitori în El.
Să ne rugăm.
E-80 Tonight, after two thousand years, we stand to see Him, yet, the mighty Conqueror Who rent the veil that separated us from any promise of God, and we are more than conquerors in Him. Let us pray.
E-81 Tată Ceresc, aşa cum stăm noi aici, în această seara, m Prezenţa Duhului Sfînt, acea măreaţă Persoană a lui Isus Cristos în formă de Duh, Care a fost promis să vină asupra Seminţei lui Abraham, Sămînţa royală. Ne rugăm, O Dumnezeule, dacă există un bărbat sau femeie, băiat sau fată, înăuntru aici, care nu Te cunoaşte; ei au îndoială şi freamăte în mintea lor, despre Cuvîntul lui Dumnezeu, dacă Acesta este Adevărul sau nu. O Dumnezeule Mare, Care ai făcut promisiunea, vino în seara aceasta! Există o mare promisiune pe care Tu ai făcut-o, Doamne; Tu poţi ţine promisiunea aceea, Tu ai spus, "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el; mai mari decît acestea va face el, pentru că Eu mă duc la Tatăl." Tată, Dumnezeule, noi ne rugăm ca Tu să confirmi Cuvîntul Tău.
E-81 Heavenly Father, as we stand here, tonight, in the Presence of the Holy Ghost, that great Person of Jesus Christ in Spirit form, Who was promised to come upon the Seed of Abraham, the royal Seed. We pray, O God, if there is a man or woman, boy or girl, in here, that doesn't know You; they've got doubt and flustrations in their mind, about the Word of God, whether It is the Truth or not. O Great God, Who made the promise, come tonight! There is one great promise You made, Lord; You can keep that promise, You said, "He that believeth on Me, the works that I do shall he also; greater than this will he do, for I go to the Father." Father, God, we pray that You'll confirm Your Word.
E-82 Există mulţi din copiii lui Abraham în seara aceasta, care sînt bolnavi. Oh, diavolul i-a stăvilit; ei i-au pus pe ei în interior, şi ei au răsucit cheia, şi au zis, "Acum voi trebuie să muriţi; voi aveţi boală de inimă. Voi aveţi asta, aceea, sau cealaltă, şi voi trebuie să muriţi."
E-82 There is many of the children of Abraham here tonight, that's sick. Oh, the devil has gated them up; they've put them on the inside, and they've turned the keys, and said, "Now you must die; you have heart trouble. You got this, that, or the other, and you must die."
E-83 O Dumnezeule, fie ca trîmbiţa jubiliară să sune, în seara aceasta, a Evangheliei, ca fiecare rob să poată merge eliberat! Isus Cristos a biruit porţile acelea. Noi ţinem cheile în mîinile noastre. Oh! "În Numele Meu ei vor scoate draci. Dacă voi cereţi ceva Tatălui în Numele Meu, Eu o voi face. Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi EL Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit şi mai puternic decît o sabie cu două tăişuri, tăind pînă să despartă şi măduva, şi chiar un discernător al gîndurilor care sînt în inimă."
E-83 O God, may the jubilee trumpet sound, tonight, of the Gospel, that every slave can go free! Jesus Christ has conquered those gates. We hold the keys in our hands. Oh! "In My Name they shall cast out devils. If you ask the Father anything in My Name, I'll do it. He that believeth on Me, the works that I do shall he also. The Word of God is sharper and more powerful than a two-edged sword, cutting to the sunder and the marrow, and even a discerner of the thoughts that's in the heart."
E-84 "Şi cum era în zilele lui Noe, aşa va fi în venirea Fiul omului, căci ei mîncau, beau, se căsătoreau, renunţau la căsătorie; mari programe de clădiri." Şi noi privim lumea, "Acolo vor fi semne, privelişti înfricoşătoare sus în cer (acestea sînt farfurii zburătoare), cutremure de pămînt în diferite locuri, marea urlînd (valuri de flux), inimile oamenilor slăbind (frică), durere între naţiuni, nedumeriţi de timp."
E-84 "And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of man, for they were eating, drinking, marrying, given in marriage; great building programs." And we watch the world, "There will be signs, fearful sights in the heaven above (this is flying saucers), earthquakes in divers places, the sea roaring (tidal waves), man's heart failing (fear), distress between nation, perplexed of time." [Luke 17:26-30]
E-85 "Şi aşa cum era în zilele lui Lot, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului." O Dumnezeule, vino în această seară şi înfăptuieşte Cuvîntul Tău, vino în seara aceasta şi onorează credinţa copiilor lui Abraham. Noi îţi cerem aceasta prin Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-85 "And as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of man." O God, come tonight and perform Thy Word, come tonight and honor the faith of the children of Abraham. Through Jesus Christ's Name we ask it. Amen.
E-86 Domnul să vă binecuvinteze, din belşug. Eu nu o să fac chemarea la altar chiar la acest timp. Eu o să las aceasta la dispoziţia voastră. Eu cred că, de multe ori, chemările la altar ... Eu cred cu ei. "Dar atît de mulţi cîţi au primit, au fost botezaţi." Aceasta este, "Mulţi cîţi L-au primit." Noi urmează să ne rugăm pentru bolnavi.
E-86 The Lord bless you, richly. I'm not going to make the altar call just at this time. I'm going to leave it up to you. I think that, many times, altar calls... I believe with them. "But as many as received, was baptized." That's it, "Many as received Him." We're going to pray for the sick.
E-87 Eu aş putea vorbi aici toată noaptea. Voi sînteţi o audienţă plăcută. Dar ceea ce spun eu este doar un om; dar dacă eu spun Cuvintele Lui, atunci acestea nu sînt cuvintele mele, ele sînt Cuvintele Lui. Dacă eu spun ceva, şi Dumnezeu nu susţine aceasta, atunci acela era cuvîntul meu. Dacă eu spun Cuvîntul Lui, şi El Îl susţine, cine este acel om păcătos bărbat sau femeie, băiat sau fată, care va pleca şi va zice că Acesta nu este aşa?
E-87 I could speak here all night. You're a lovely audience. But what I say is just a man; but if I say His Words, then it isn't my words, it's His Words. If I say something, and God doesn't back it up, then that was my word. If I say His Word, and He backs It up, who is that sinful man or woman, boy or girl, that'll walk away and say It isn't so?
E-88 Isus, a spus cînd El a făcut aceste lucruri, ei ziceau, "Acest Om este un ghicitor. El este un drac!" Un ghicitor, oricine ştie că ghicirea este de la diavolul. El a zis, "El este un ghicitor." Dar aţi văzut voi vreodată un ghicitor să predice Evanghelia? Aţi văzut voi vreodată ghicitorul să scoată afară draci? Nu, într-adevăr, ei nu fac aceasta.
E-88 Jesus, said when He did these things, they said, "This Man is a fortuneteller. He's a devil!" A fortuneteller, anybody knows that fortune-telling is of the devil. He said, "He's a fortuneteller." But did you ever see a fortuneteller preaching the Gospel? Did you ever see the fortuneteller casting out devils? No, indeedy, they don't do it.
E-89 El a zis, "Acum, Eu Fiul omului vă voi ierta de aceasta. Dar cînd vine Duhul Sfînt, să vorbiţi împotriva Lui nu va fi iertat niciodată în această lume sau în lumea care vine, pentru că aceştia numeau lucrarea Lui Dumnezeu un duh necurat."
E-89 He said, "Now, I the Son of man will forgive you of this. But when the Holy Ghost is come, to speak against It will never be forgiven in this world or the world to come, because it's calling the work of God an unclean spirit."
E-90 Dumnezeule fii milostiv cu noi, în seara aceasta, şi mă rog ca Dumnezeu să coboare şi să confirme acest Cuvînt în faţa voastră.
E-90 God be merciful to us, tonight, and I pray that God will come down and confirm this Word before you.
E-91 Frate, soră, acesta este sufletul meu. Eu trebuie să întîlnesc pe Dumnezeu. Eu sînt răspunzător pentru ceea ce eu vă spun.
Dumnezeu mă va ţine răspunzător pentru aceasta. Asta este adevărat. Ce bine mi-ar face aceasta să stau aici şi să spun aceste lucruri dacă eu ştiam că eu îmi condamnam sufletul meu la iad?
E-91 Brother, sister, this is my soul. I've got to meet God. I'm responsible for what I say to you. God will hold me responsible for it. That is right. What good would it do me to stand here and say these things if I knowed I was condemning my soul to hell?
E-92 "Există o cale care pare dreaptă omului, dar sfîrşitul ei este calea morţii." Dumnezeu nu are nevoie de interpret. După cum am spus, El îşi interpretează Propriul Său Cuvînt.
E-92 "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death." God needs no interpreter. As I have said, He interprets His Own Word.
E-93 "Sămînţa lui Abraham va poseda poarta vrăjmaşului." Credeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-93 "The Seed of Abraham shall possess the gate of the enemy." Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-94 Dacă eu aş putea să vă vindec, eu aş face aceasta. Cristos deja v-a vindecat. Singurul lucru, voi aveţi cheia în mîna voastră. Cheia aceea este credinţa voastră, ca să o apucaţi. Descuiaţi-o, în această seară, nu vreţi voi? În timp ce El vine în mijlocul nostru, acel Biruitor Puternic care a biruit fiecare boală, şi vine aici şi vă arată că El a făcut aceasta, pentru că El încă este Cuvîntul. "Şi Cuvîntul este un discernător al gîndurilor care sînt în inimă."
E-94 If I could heal you, I would do it. Christ has already healed you. Only thing, you have the key in your hand. That key is your faith, to take a hold of it. Unlock it, tonight, won't you? While He comes into our midst, that Mighty Conqueror that conquered every disease, and come here and show you that He's done it, for He still is the Word. "And the Word is a discerner of the thoughts that's in the heart."
E-95 Ce cartonaş de rugăciune? B, unu la... De unde am început, seara trecută? [Cineva spune, "Unu." – Ed.] Haideţi să începem de la cincizeci. Cine are cartonaşul de rugăciune B, cincizeci? Ridică-ţi mîna. Cartonaşul de rugăciune B. Noi am început de la unu, seara trecută, acum noi vom începe de la cincizeci, în seara aceasta.
E-95 What prayer card? B, one to... What'd we start from, the other night? [Someone says, "One."--Ed.] Let's start from fifty. Who has prayer card B, fifty? Raise up your hand. Prayer card B. We started from one, the other night, now we're going to start from fifty, tonight.
E-96 Cine are B, B, cincizeci? Ţine-ţi mîna sus. Cartonaşul de rugăciune B, cincizeci. Vrei să spui că nu este aici? Îl ai tu pe acesta? În regulă, B, cincizeci. B, cincizeci şi unu, cine îl are? B, cincizeci şi unu, în regulă. B, cincizeci şi doi, cine are B, cincizeci şi doi? În regulă, tu îl ai. B, cincizeci şi trei, cincizeci şi patru, veniţi drept aici. Cincizeci şi patru, cincizeci şi cinci.
E-96 Who has B, B, fifty? Hold up your hand. Prayer card B, fifty. You mean it's not here? Do you have it? All right, B, fifty. B, fifty-one, who has that? B, fifty-one, all right. B, fifty-two, who has B, fifty-two? All right, you have it. B, fifty-three, fifty-four, come right over here. Fifty-four, fifty-five.
E-97 Băiatul meu vine aici jos, chiar înainte să vin eu înăuntru, şi amestecă o grămadă de cartonaşe. Şi vedeţi cum sînt ele, unul aici, şi unul acolo? Ei nu ştiu. Voi aţi putea să veniţi în jos pe acest rînd aici şi să luaţi unul, următorul ia zece, un altul ia douăzeci şi cinci. Noi nu ştim unde este acesta, dar, oriunde sînt ele.
E-97 My boy comes down here, right before I come in, and mess up a bunch of cards. And see how they are, one here and one there? They don't know. You might come down this row here and get one, next one get ten, another one get twenty-five. We don't know where it's at, but, wherever they are.
E-98 Acum cîţi vom chema noi? Cinci, patru? B, cincizeci. A fost B, cincizeci, nu-i aşa? [Cineva zice, "Da." – Ed.] B, cincizeci la cincizeci şi cinci. Cincizeci şi şase, cincizeci şi şapte, cincizeci şi opt, cincizeci şi nouă, şaizeci. Acum să vedem, unu, doi... Numără-i, Billy, iar noi vom... Şaizeci, şaptezeci, să se ridice întîi, dacă ei vor. B, cincizeci la şaptezeci, şaptezeci şi cinci. Numără-i, Frate Roy, dacă tu vrei, în timp ce eu vorbesc către audienţă.
E-98 Now how many'd we call? Five, four? B, fifty. Was B, fifty, wasn't it? [Someone says, "Yes."--Ed.] B, fifty to fifty-five. Fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty. Now let's see, one, two... Count them, Billy, and we'll... Sixty, seventy, let them stand up first, if you will. B, fifty to seventy, seventy-five. Count them, Brother Roy, if you will, while I'm talking to the audience.
E-99 Cît de mulţi de acolo acum aşa cum priviţi încoace, şi nu aveţi un cartonaş de rugăciune?
E-99 How many out there now as you look this way, and you haven't got a prayer card?
E-100 Amintiţi-vă, că Isus a spus, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi." Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Asta-i adevărat. Credeţi voi aceasta? ["Amin."] Sămînţa lui Abraham a spus aşa.
E-100 Remember, Jesus said, "The works that I do shall you do also." Is that true? [Congregation says, "Amen."--Ed.] That's true. Do you believe it? ["Amen."] The Seed of Abraham said so.
E-101 Biblia spune, că, "El este Marele Preot." Evrei, capitolul 4, "El este Marele Preot care poate fi atins prin simţurile infirmităţilor noastre." Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, cum ar face El aceasta?
E-101 The Bible says, that, "He is the High Priest." Hebrews, the 4th chapter, "He is the High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities." Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] If He is the same yesterday, today, and forever, how would He do it?
E-102 Acolo era o femeie micuţă, în Biblie, după cum voi observaţi ceea ce eu spun. O femeie micuţă, în Biblie, poate că ea nu avea un cartonaş de rugăciune; dar ea a zis în inima ei, "Dacă pot să mă ating de Omul acela, eu Îl cred." Ea a cheltuit tot ce avea ea, pentru doc-... cu doctorii. Ei nu o puteau ajuta. Cazul ei era prea mare. Ei nu o puteau ajuta. Dar ea a crezut că Dumnezeu o va ajuta. Şi ea I-a atins marginea, îmbrăcămintei Lui.
E-102 There was a little woman, in the Bible, as you notice what I'm saying. A little woman, in the Bible, maybe she didn't have a prayer card; but she said in her heart, "If I can touch that Man, I believe Him." She had spent all she had, for the doc-... with the doctors. They couldn't help her. Her case was too great. They could not help her. But she believed that God would help her. And she touched His border, of His garment.
E-103 Şi El a spus, "Îmi dau seama că a ieşit putere din Mine." Este asta adevărat?
E-103 And He said, "I perceive that virtue is gone from Me." Is that right?
E-104 Credeţi voi că El este acelaşi, în seara aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Credeţi voi că El este aici? ["Amin."] Cît de mulţi cred că El a înviat din morţi? ["Amin."] Acum cum puteţi voi dovedi că El a înviat din morţi?
E-104 Do you believe He is the same, tonight? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Do you believe He is here? ["Amen."] How many believe He raised from the dead? ["Amen."] Now how can you prove He raised from the dead?
E-105 Nu cu mult în urmă, un om Baptist renumit a venit la mine, şi el a zis, "Frate Branham, eu am fost învins-învins, odată, de un Mahomedan care a spus aşa. El zicea, 'Dacă El a înviat, El a promis că El va face acelaşi lucru. Să-L vedem că o face."' Vedeţi, ei cred că El nu a făcut aceasta.
E-105 Not long ago, a famous Baptist man come to me, and he said, "Brother Branham, I was defeated--defeated, one time, by a Mohemmedan who said that. He said, 'If He has raised, He promised that He would do the same thing. Let's see Him do it.'" See, they believe that He didn't do it.
E-106 Dar noi credem că El va face aceasta. Noi credem că El a înviat din morţi. Nu există o altă religie în lume care poate dovedi că fondatorul lor este viu, decît Creştinismul. Şi singura cale prin care Dumnezeu poate confirma Aceasta, este prin acei care o cred; pentru că acela este singurul fel prin care Dumnezeu săvîrşeşte Cuvintele Lui, sînt acei care cred Aceasta.
E-106 But we do believe that He does it. We believe that He has raised from the dead. There is not another religion in the world that can prove that their founder is a living, but Christianity. And the only way God can confirm It, is through those who believe it; for that's the only way that God does perform His Words, is those who believe It.
E-107 Acum în timp ce noi aliniem acest rînd mic de rugăciune aici. Eu nu ştiu cît de mulţi vom lua noi. Eu vreau ca fiecare din voi, să vă ţineţi poziţia, ţineţi-vă scaunul, nu vă mişcaţi în jur. Uitaţi-vă încoace şi rugaţi-vă, zicînd, "Doamne Isuse, eu cred."
E-107 Now while they're lining up this little prayer line here. I don't know how many we'll get. I want each one of you, hold your position, hold your seat, don't move around. Look this a way and pray, say, "Lord Jesus, I believe."
E-108 Amintiţi-vă, El mi-a spus, "Dacă tu îi faci pe oameni să te creadă; şi atunci fii sincer cînd te rogi." Aceea era peste toată această naţiune, înainte şi înapoi, pentru cincisprezece ani, niciodată nu a eşuat aceasta. Aceasta nu poate eşua.
E-108 You remember, He told me, "If you get the people to believe you; and then be sincere when you pray." That's been across this nation, back and forth, for fifteen years, not one time did it fail. It can't fail.
E-109 Dumnezeu, un singur lucru Dumnezeu nu poate face, acela este să dea greş. El trebuie să-şi ţină Cuvîntul Lui. Eu cred aceasta. Eu cred că tot atît de bine cum eu... mai mult decît eu cred că eu stau aici, mai mult decît eu cred că eu sînt în această clădire; acesta ar putea fi un miraj, acesta ar putea fi un vis. În sufletul meu, eu ştiu că Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu trăieşte. Iar voi fiind o Sămînţă a lui Abraham, voi fiind morţi în Cristos, voi sînteţi Sămînţa lui Abraham.
E-109 God, one thing God can't do, that's fail. He's got to keep His Word. I believe that. I believe that just as well as I... more than I believe I'm standing here, more than I believe I'm in this building; this could be a mirage, it could be a dream. In my soul, I know Jesus Christ the Son of God lives. And you being a Seed of Abraham, you being dead in Christ, you're Abraham's Seed.
E-110 Acum ei au nişte batiste aici. Mare succes este făcut prin aceasta, oamenii care cred. Acum să ne plecăm capetele noastre, în timp ce ei se pregătesc, şi să ne rugăm pentru acestea.
E-110 Now they got some handkerchiefs here. Great success is done by this, people who believe. Now let us bow our heads, while they're getting ready, and pray for these.
E-111 Tată Ceresc, noi sîntem învăţaţi în Biblie, şi există oameni aici care cred fiecare Cuvînt pe care Tu ai spus că este Adevărul. Doamne, uneori ei se clatină şi lovesc la gaura cheii, cu cheia, fără să nimerească, zbătîndu-se, dar ei cred că aceasta este acolo. Doar lăsaţi-i să continue s-o introducă, ei o vor afla, căci ea este acolo. Şi cheia aceea este cheia potrivită, "Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sînt posibile." Aşa cum cîntarea este cîntată acum, sau la instrument.
E-111 Heavenly Father, we're taught in the Bible, and there is people here who believe every Word that You said is the Truth. Lord, sometimes they stagger and punch at the keyhole, with the key, missing it, and scraping, but they believe it's there. Just let them keep punching, they'll find it, for it's there. And that key is the right key, "If thou canst believe, all things are possible." As the song is being sang now, or played.
E-112 În Biblie se spune că, "Pavel lua de pe trupul său batiste şi şorţuri, şi le-a trimis la bolnavi şi nenorociţi, şi duhurile necurate îi părăseau pe oameni, şi ei erau vindecaţi."
E-112 In the Bible it says that, "Paul taken from his body handkerchiefs and aprons, and sent them to the sick and the afflicted, and unclean spirits left the people, and they were healed." [Acts 19:12]
E-113 Acum, Doamne, noi ştim că Sfîntul Pavel este cu Tine. Dar, acesta nu era el; acesta erai Tu, Doamne, Cristos în el. "Nu sînt eu care trăieşte, ci Cristos care trăieşte în mine," a spus el.
E-113 Now, Lord, we know Saint Paul is with You. But, it wasn't him; it was You, Lord, Christ in him. "Not me that liveth, but Christ that liveth in me," he said. [Galatians 2:20]
E-114 Şi acum la această generaţie, tu încă eşti Cristos, astăzi, aşa cum tu ai fost ieri. Şi aşa cum mă rog peste aceste batiste, atingîndu-le, eu mă rog ca Tu să învingi fiecare vrăjmaş. Dă-le credinţă, ca ei să ştie că vrăjmaşul este învins.
E-114 And now to this generation, You're still Christ, today, as you was yesterday. And as I pray over these handkerchiefs, touching them, I pray that You'll defeat every enemy. Give them faith, to let them know that the enemy is defeated.
E-115 Şi odată, Marea Roşie, despre care noi tocmai am vorbit, avea pe Israel desprinşi de promisiune, şi ei erau în linia de datorie. Şi un scriitor a spus, că, "Dumnezeu a privit în jos cu ochi mînioşi, prin acel Stîlp de Foc, şi marea s-a temut şi şi-a deschis porţile, iar ei au trecut dincolo."
E-115 And one time, the Red Sea, as we just spoke of, had Israel cut off from the promise, and they was in the line of duty. And one writer said, that, "God looked down with angry eyes, through that Pillar of Fire, and the sea got scared and opened up its gates, and they went across."
E-116 Priveşte jos, în seara aceasta, prin Sîngele lui Isus Cristos. Şi fie ca, atunci cînd aceste batiste sînt puse peste bolnavi, fie ca vrăjmaşul să vadă credinţa noastră, în seara aceasta, aşa cum ne rugăm această rugăciune de credinţă pentru ei. Şi fie ca fiecare să fie eliberat, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-116 Look down, tonight, through the Blood of Jesus Christ. And may, when these handkerchiefs is laid upon the sick, may the enemy see our faith, tonight, as we pray this prayer of faith for them. And may each one be delivered, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-117 Acum eu vreau atenţia voastră neîmpărţită. Oricine este aici sus la microfon, voi aţi putea să-l fixaţi. Deoarece, dacă Duhul Sfînt ar face aceasta... Eu nu zic că El face.
E-117 Now I want your undivided attention. Ever who is on the mike up here, you might step it up. Because, if the Holy Spirit should do this... I don't say that He will.
E-118 Acum oricine vine aici şi vă spune că ei au putere să vindece bolnavi, să nu credeţi aceasta. Puterea este toată în Cristos. El este Biruitorul, nu voi şi eu. Noi doar acceptăm ceea ce El a făcut. Nici un om nu are putere să mîntuiască sau să vindece.
E-118 Now anyone comes here and tells you that they have power to heal the sick, don't you believe it. The power is all in Christ. He is the Conqueror, not you and I. We just accept what He has done. No man has power to save or to heal.
E-119 Fiecare om în lume, preţul a fost deja plătit. Cerinţa a fost plătită. Cum a fost aceasta? "El a fost rănit pentru păcatele noastre, cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." A voastră-a voastră vindecare a fost plătită. Mîntuirea voastră este plătită. Aveţi voi credinţă să veniţi, să acceptaţi aceasta? Asta-i tot. Dacă voi sînteţi Sămînţa lui Abraham, voi aveţi. Dumnezeu a promis aceasta. Există ceva în voi care spune că ea este acolo, şi ea este.
E-119 Every man in the world, the price has already been paid. The requirement has been paid. How was it? "He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed." Your--your healing is paid for. Your salvation is paid for. Have you got the faith to come, accept it? That's all. If you're Abraham's Seed, you have. God promised it. There is something in you that says it's there, and it is. [Isaiah 53:4-5]
E-120 Acum ce este un dar? Este un dar să mergi afară şi să vindeci pe oameni? Nu. Un dar este să te dai la o parte din cale, astfel ca Dumnezeu să te poată folosi.
E-120 Now what is a gift? Is a gift to go out and heal people? No. A gift is to get yourself out of the way, so God can use you.
E-121 Acum El a promis asta, ultimul semn, după cum a spus Isus Cristos, "Cum era în zilele Sodomei, chiar înainte să ardă." Nu înainte ca alte lucruri să aibe loc, Evanghelia a fost predicată de Lot, şi aşa mai departe; nu aceea. Ci chiar înainte să fie arsă, Dumnezeu a coborît în forma unui om, şi a şezut împreună cu Biserica aleasă, Abraham şi grupul lui, care aveau promisiunea.
E-121 Now He promised that, the last sign, according to Jesus Christ, "As it was in the days of Sodom, just before it burned." Not before other things taken place, the Gospel was preached by Lot, and so forth; not that. But just before it was burned, God came down in the form of a man, and set with the elected Church, Abraham and his group, who had the promise. [Luke 17:28]
E-122 Acum amintiţi-vă, doar Sămînţa lui Abraham a primit aceasta. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea," a spus Isus, "Voi Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi, în voi, pînă la sfîrşitul lumii."
E-122 Now remember, just Abraham's Seed receives this. "A little while and the world seeth Me no more," Jesus said. "You shall see Me, for I'll be with you, in you, to the end of the world."
E-123 Dar El a promis, chiar înainte ca El să se întoarcă din nou, "Cum era în Sodoma," priviţi ce primeşte Sodoma; priviţi ce primeşte Biserica aleasă, a zis, "aşa va fi la venirea Fiului omului." Dumnezeu manifestat în forma unui om, caci cu spatele Lui întors la cort, a spus ce a făcut Sara în interiorul cortului. Fiecare care ştie că acesta este Adevărul, ridicaţi-vă mîinile. Aceasta este exact. Acum El a promis aceasta. Noi sîntem la timpul sfîrşitului. Acum amintiţi-vă, acela era ultimul lucru care s-a întîmplat; şi lumea Neamurilor a fost arsă, Sodoma, iar fiul promis a venit pe scenă. Noi aşteptăm după un Fiu promis, Fiul lui Dumnezeu.
E-123 But He promised, just before that He returned again, "As it was in Sodom," look what Sodom is getting; look what the elect Church is getting, said, "so shall it be at the coming of the Son of man." God manifested in a form of a man, that with His back turned to the tent, told what Sarah did on the inside of the tent. Everybody know that's the Truth, raise your hands. That's exactly. Now He promised it. We're at the end time. Now remember, that was the last thing that happened; and the Gentile world was burnt up, Sodom, and the promised son came on the scene. We are looking for a promised Son, the Son of God. [Luke 17:28-30]
E-124 Iată-ne aici. Fie ca Dumnezeu să vă deschidă ochii. Eu nu ştiu nimic altceva să spun. Fie ca El să vă deschidă ochii.
E-124 Here we are. May God open your eyes. I know nothing else to say. May He open your eyes.
E-125 Acum Tată Ceresc, eu sînt ca neajutorat, eu sînt o grămadă de lut pe care Tu l-ai modelat laolaltă, şi l-ai pus aici afară. O Dumnezeule, fie ca eu, în seara aceasta, să am harul şi Prezenţa Ta, încît Tu să poţi fi acela să poţi folosi aceşti bulgăraşi de lut pe care Tu îi ai aici înăuntru. Ca aceia, Doamne, pe care Tu ia-i chemat la Viaţă Eternă, sau poate că nu au acceptat Aceasta deocamdată, fie ca ei să vadă aceste promisiuni. Ei ar fi putut să fi fost învăţaţi că aceea era pentru o altă zi, dar aici este aceasta în Biblie. Confirmă Aceasta, Doamne. Aceea este interpretarea Ta Proprie. Aceasta nu necesită mai mult decît atît. Dacă Tu vei face doar aceasta aşa, atunci ei vor vedea căci Cuvîntul este adevărat. Admite aceasta, Tată. Noi ne predăm Ţie.
E-125 Now Heavenly Father, I'm as helpless, I'm a bunch of clay that You molded together, and set out here. O God, may I, tonight, have Your grace and Presence, that it might be You might use these little lumps of clay that You've got in here. That those, Lord, who You've called to Eternal Life, and maybe haven't accepted It as yet, may they see these promises. They might have been taught that was for another day, but here it is in the Bible. Confirm It, Lord. That's Your Own interpretation. It needs no more than that. If You'll just make it so, then they'll see that the Word is true. Grant it, Father. We commit ourselves to You.
E-126 Lasă ca fiecare persoană de aici, Doamne, să-şi folosească credinţa lor, în seara aceasta. Fie ca fiecare membru din Seminţia lui Abraham, prin Isus Cristos, să aibe credinţă, în seara aceasta, şi să accepte Prezenţa Ta. Şi noi îţi vom da Ţie lauda. Amin.
E-126 Let every person in here, Lord, use their faith, tonight. May every member of the Tribe of Abraham, through Jesus Christ, have faith, tonight, and accept Your Presence. And we'll give You the praise. Amen.
E-127 Acum, este aceasta ulti-... Acum aceasta este straniu. Eu vreau ca voi să mă ajutaţi acum, rugaţi-vă pentru mine. Şedeţi foarte liniştiţi, nu vă mişcaţi în jur. Şedeţi liniştiţi, rugaţi-vă.
E-127 Now, is this the la-... Now this is a strange. I want you to help me now, pray for me. Sit real quiet, don't move around. Sit still, pray.
E-128 Acum, vedeţi, aceasta se schimbă de la evanghelism, dincolo să vă relaxaţi în aşa fel încît Duhul lui Dumnezeu să vă poată lua complet într-o altă dimensiune.
E-128 Now, see, it's changing from evangelism, over to relax yourself in such a way that the Spirit of God can take you completely into another dimension.
E-129 Acum aici stă această tînără... Vino aici un picuţ, doamnă, şi doar aceasta este în ordine, astfel ca eu să nu plec departe de acest microfon. Vedeţi, eu nu ştiu ce se întîmplă, voi vedeţi, şi atunci uneori, voi ştiţi... Acum singura cale prin care eu ştiu aceasta, aceasta este-aceasta este prin microfon, voi vedeţi, şi ei încearcă să prindă aceasta acolo afară, şi eu doar nu ştiu ce.
E-129 Now here stands this young... Come over here a little bit, lady. And just... That's all right, so I won't get away from this mike. See, I don't know what happens, you see, and then sometimes, you know... Now only way I know it, it's--it's on the mike, you see, and they are trying to catch it out there, and I just don't know what.
E-130 Acum noi sîntem străini unul cu altul. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Dar tu eşti cu mult mai tînără decît mine. Şi noi probabil că am fost născuţi cu milele aparte, şi ani aparte. Aceasta este prima noastră întîlnire. Este asta corect? Dacă aceasta este, ridică-ţi mîna astfel ca audienţa să vadă. Acum, ea este doar o femeie care stă aici.
E-130 Now we are strangers to one another. I don't know you, never seen you in my life. But you're a lot younger than I. And we was probably born miles apart, and years apart. This is our first time meeting. Is that right? If it is, raise up your hand so the audience will see. Now, she is just a woman standing here.
E-131 Priviţi, luaţi aceasta înapoi la Scriptură. Să luăm Sfîntul Ioan 4. Fiecare din voi citiţi aceasta cînd mergeţi acasă. Nu-nu că această femeie este acel fel de femeie; eu nu ştiu. Şi voi ştiţi că eu nu sînt Isus Cristos. Dar El este aici. Acesta este El. Acum Duhul Lui ungîndu-ne, poate descoperi necazul ei, aşa cum El a făcut la femeia de la fîntînă. Acelaşi lucru.
E-131 Look, take it back to the Scripture. Let's take Saint John 4. Each one of you read it when you go home. Not--not that this woman is that type of a woman; I don't know. And you know that I'm not Jesus Christ. But He is here. It's Him. Now His Spirit anointing us, can reveal her trouble, as He did to the woman at the well. Same thing.
E-132 Şi, prin aceea, unde preoţii şi conducătorii din ziua aceea, au zis, "Acest Om este un ghicitor, sau un drac, Beelzebub."
E-132 And, by that, where the priests and the leaders of that day, said, "This Man is a fortuneteller, or a devil, Beelzebub." [Luke 11:15]
E-133 Această femeie a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un profet. Noi ştim că Mesia vine, şi acesta va fi semnul Lui."
E-133 This woman said, "Sir, I perceive that You are a prophet. We know that the Messiah is coming, and that will be His sign." [John 4:19-26]
E-134 Acum, cîţi ştiu că acesta este adevărul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Păi, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, nu ar fi acela semnul Lui în seara aceasta? ["Amin."] A promis El că aceasta va fi, chiar înainte de timpul sfîrşitului? ["Amin."] Acum vedeţi dacă El îşi ţine promisiunea Lui faţă de Sămînţa lui Abraham.
E-134 Now, how many know that's true? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Well, if He is the same yesterday, today, and forever, wouldn't that be His sign tonight? ["Amen."] Did He promise it would be, just before the end of time? ["Amen"] Now see if He keeps His promise to Abraham's Seed.
E-135 Acum dacă vreunul de aici crede că aceasta este greşit, veniţi aici sus şi faceţi acelaşi lucru. Dacă acesta nu este, atunci nu spuneţi nimic despre acesta. Voi aveţi privilegiul.
E-135 Now if anybody in here thinks that's wrong, you come up here and do the same thing. If it isn't, then don't say nothing about it. You have the privilege.
E-136 Acum, în Numele lui Cristos, eu iau fiecare duh sub controlul meu, spre gloria şi onoarea lui Dumnezeu.
E-136 Now, in Christ's Name, I take every spirit under my control, to the glory and honor of God.
E-137 Eu va trebui doar să vorbesc cu tine, un moment, tînără doamnă. Tu ştii, Domnul nostru a vorbit cu femeia aceea la fîntînă. El a spus, "Adă-Mi să beau." Ce făcea El?
E-137 I'll just have to talk to you, a moment, young lady. You know, our Lord talked to that woman at the well. He said, "Bring Me a drink." What was He doing?
E-138 Acum priviţi, El a zis, în Sfîntul Ioan 5, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, că Fiul," acela era El, trup, "nu pot face nimic de la Mine," numai cum El vedea pe Tatăl făcînd. "Ce face Tatăl, El arată Fiului. Vedeţi, Eu nu pot face nimic de la Mine, ci aşa cum Eu văd pe Tatăl făcînd aceasta." Atunci, Isus niciodată nu a săvîrşit o minune pînă cînd mai întîi i-a arătat Dumnezeu Lui printr-o vedenie; nu i-a spus Lui în urechea Lui, ci i-a arătat Lui. "Ce Eu văd," nu aud, "văd pe Tatăl făcînd." Aceasta era ceea ce L-a făcut un Profet asemănător lui Moise, aşa cum a spus Moise. Acum cînd El-El a cunoscut pe Tatăl... El era pe...
E-138 Now watch, He said, in Saint John 5, "Verily, verily, I say unto you, the Son," that was Him, body, "can do nothing within Myself," only as He seen the Father do. "What the Father doeth, He showeth the Son. See, I can do nothing within Myself, but as I see the Father do it." Then, Jesus never performed one miracle until first God showed Him by a vision; not told Him in His ear, but showed Him. "What I see," not hear, "see the Father doing." That's what made Him a Prophet like unto Moses, as Moses said. Now when He--He knowed the Father... He was on... [John 5:19]
E-139 El mergea la Ierihon, dar El avea nevoie să meargă prin Samaria, şi El a venit sus la o cetate Sihar. Şi cum vedeţi, Samaritenii erau în aşteptare după un Mesia.
E-139 He was going to Jericho, but He had need to go by Samaria, and He came up to a city of Sychar. And now see, the Samaritans was looking for a Messiah. [John 4:4]
E-140 Iudeii erau în aşteptarea acestuia, şi El le-a arătat semnul Lui. Filip, Natanael, Petru, îndată ce acel semn a fost făcut, ei au zis, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu."
Rabinul a zis, "Acest Om este Beelzebub."
E-140 The Jews was looking for it, and He showed them His sign. Philip, Nathanael, Peter, as soon as that sign was done, they said, "You're the Son of God."
The rabbi said, "This Man is Beelzebub." [Luke 11:15]
E-141 Dar acum amintiţi-vă, Neamurile, noi, noi eram Anglo¬Saxonii, noi-noi nu aşteptam nici un Mesia. Noi eram păgîni, Romani, şi aşa mai departe. Noi nu aşteptam nici un Mesia. El vine numai la aceia care-L aşteaptă.
E-141 But now remember, the Gentiles, we, we were the Anglo-Saxon, we--we wasn't looking for no Messiah. We were heathens, Romans, and so forth. We wasn't looking for no Messiah. He only comes to those who are looking for Him.
E-142 Dar Samaritenii îl aşteptau pe El, aşa că El trebuia să meargă pe la ei, sus prin Samaria. El a şezut jos la fîntînă. O tînără doamnă, probabil de vîrsta ta, a ieşit afară. Ea era o femeie de faimă rea. Voi aţi citit povestea, eu presupun. Şi El a zis, "Femeie, adă-Mi să beau."
E-142 But the Samaritans was looking for Him, so He had to go by them, up by Samaria. He sit down at the well. A young lady, probably about your age, come out. She was a woman of ilE-fame. You've read the story, I guess. And He said, "Woman, bring Me a drink." [John 4:4-9]
E-143 Ea a zis, "Oh, dar nu este obiceiul ca Tu, un Iudeu, să ceri la Samaritean aşa ceva."
E-143 She said, "Oh, it's not customary for You, a Jew, ask Samaritan such." [John 4:9]
E-144 El a zis, "Dar dacă tu ai şti cu Cine vorbeşti, tu ai cere de la Mine să bei."
E-144 He said, "But if you knew Who you were talking to, you would ask Me for a drink." [John 4:10]
E-145 Conversaţia a mers înainte. În final, El a aflat unde era necazul ei. Vă reamintiţi ce era acesta? Ea a avut prea mulţi bărbaţi. Şi a zis, "Du-te şi adu-ţi bărbatul, să vină aici."
Ea a spus, "Eu nu am nici unul."
E-145 The conversation went on. Finally, He found where her trouble was. You remember what it was? She had too many husbands. And said, "Go get your husband, come here."
She said, "I have none." [John 4:10-18]
E-146 A zis, "Tu ai zis bine," zicea, "pentru că tu ai avut cinci, şi cu cel care trăieşti acum nu este al tău."
E-146 Said, "You've said well," said, "because you've had five, and the one you're living with now is not yours." [John 4:18]
E-147 Ea a spus, "Domnule, eu înţeleg că Tu eşti un profet. Noi ştim că Mesia vine, şi El ne va spune aceste lucruri."
Şi El a zis, "Eu sînt Acela."
E-147 She said, "Sir, I perceive that You're a prophet. We know Messiah cometh, He'll tell us these things."
And He said, "I am He." [John 4:19-26]
E-148 Ea şi-a lăsat ulciorul ei, a alergat în cetate, şi a zis, "Veniţi, de vedeţi un Om Care mi-a spus ce am făcut. Nu este acesta Mesia?" Ei nu au avut un profet de sute de ani. Şi aici era un Om care pretindea a fi Mesia, şi a dovedit să fie un-un profet, şi a arătat semnul lui Mesia.
E-148 She left her water pot, ran into the city, and said, "Come, see a Man Who told me what I did. Isn't this the Messiah?" They hadn't had a prophet for hundreds of years. And here was a Man that claimed to be the Messiah, and proved to be a--a prophet, and showed the sign of the Messiah. [John 4:29]
E-149 Te-ar face aceasta să crezi acelaşi lucru, dacă El a făcut acelaşi lucru, fiindcă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi a promis prin aceste Scripturi că El va face aceasta?
Va face aceasta audienţa să creadă? [Adunarea zice, "Amin" – Ed.]
E-149 Would it make you believe the same thing, if He did the same thing, being He is the same yesterday, today, and forever, and has promised by these Scriptures that He would do it?
Would it make the audience believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-150 Tu suferi cu o boală de rinichi. Dacă aceasta este adevărat, ridică-ţi mîna sus.
E-150 You suffer with a kidney trouble. If that's right, raise up your hand.
E-151 De ce îmi sare aceasta întotdeauna în faţă? Cineva zice, "El a ghicit asta." Eu nu am ghicit asta.
E-151 Why does that always bounce in my face? Somebody says, "He guessed that." I never guessed that.
E-152 Aici, ea este o femeie frumoasă. Mă crezi tu pe mine? Acum tu ştii că eu nu am ghicit asta. Lasă-mă să spun altceva. Soţul tău este cu tine. El suferă, deasemeni. Nu-i aşa? O boală cu şirea spinării. Aceasta-i corect. Nu-i aşa? Voi aveţi un băieţaş cu voi. Şi el suferă, deasemeni. Voi vreţi rugăciune pentru el. El are ceva rău cu ochii. Asta este adevărat. Voi aveţi o fetiţă cu voi, ea are boală de rinichi, ca tine. Este asta adevărat? Acum voi toţi puteţi fi bine, dacă voi veţi crede. Credeţi voi aceasta? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Duceţi-vă în drumul vostru şi fiţi sănătoşi.
E-152 Here, she is a nice woman. Do you believe me? Now you know I never guessed that. Let me say something else. Your husband is with you. He is suffering, too. Isn't he? A spinal condition. That's right. Isn't it? You've got a little boy with you. He is suffering, too. You want him prayed for. He has got something wrong with his eyes. That's right. You got a little girl with you, she's got kidney trouble, like you. Is that right? Now you can all be well, if you'll believe. Do you believe it? God bless you. Go on your road and be well.
E-153 Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Ce este aceasta? Ce încearcă El să facă? Către voi, Sămînţa lui Abraham, El vă arată că El nu este mort. Eu nu pot face acele lucruri. El nu este mort. Ci El trăieşte, arătîndu-vă că voi aveţi un drept să stăpîniţi porţile vrăjmaşului vostru. Aceasta ar trebui să o stabilească.
E-153 Do you believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.] He is the same yesterday, today, and forever. What is it? What's He trying to do? To you, Seed of Abraham, He is showing you that He is not dead. I can't do those things. He's not dead. But He's a living, showing you that you have a right to possess the gates of your enemy. That should settle it.
E-154 Această doamnă, vino pe aici, doar un moment. Noi sîntem în jur, cam de aceeaşi vîrstă, eu presupun. Dar noi sîntem-noi sîntem străini unul altuia, atît cît ştiu eu. Eu nu te cunosc, şi noi sîntem străini. Eu nu ştiu nimic despre tine. Dacă asta este adevărat, ridică-ţi mîna, vedeţi. [Sora zice, "Asta-i adevărat." – Ed.] Careva dintre ei doar ţi-a dat un cartonaş de rugăciune, şi iată-te aici. În ordine. Acum dacă Domnul Isus...
E-154 This lady, come this way, just a moment. We're around, somewhere the same age, I suppose. But we are--we're strangers to each other, so far as I know. I don't know you, and we're strangers. I know nothing of you. If that's right, raise up your hand, see. [The sister says, "That's right."--Ed.] Just some of them give you a prayer card, and here you are. All right. Now if the Lord Jesus...
E-155 Dacă eu poate spun că eu încercam să iau locul Fratelui Oral Roberts, sau careva din aceşti mari oameni ai credinţei, eu aş zice, "Doamnă, ce este greşit cu tine?"
E-155 If I, maybe, say I was trying to take Brother Oral Roberts' place, or some of those great man of faith, I would say, "Lady, what's wrong with you?"
E-156 Tu ai zice, "Păi, eu am aşa-şi-aşa" şi acum el ar putea să nu fie corect. Vedeţi? Eu nu ştiu. Vedeţi? Dar, el, tu ia-i putea spune ce este greşit.
E-156 You would say, "Well, I have so-and-so." Now, he might not be right. See? I don't know. See? But, he, you might tell him what's wrong.
E-157 El şi-ar pune mîinile peste tine, zicînd, "Dumnezeu m-a trimis să-să mă rog pentru bolnavi. Tu crezi asta?" "Da." "Slavă lui Dumnezeu! Du-te, crede aceasta!"
E-157 He would lay hands upon you, say, "God sent me to--to pray for the sick. Do you believe that?" "Yes." "Glory to God! Go, believe it."
E-158 Aceasta este în ordine. Aceasta este în ordine. Dumnezeu a promis aceasta. Dar, voi vedeţi, noi trăim în sus puţin mai departe în sus în ziuă decît aceea. Isus a promis, "Cum era în zilele Sodomei. Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi."
E-158 It's alright. It's alright. God promised that. But, you see, we're living up a little further up the--the day than that. Jesus promised, "As it was in the days of Sodom. The works that I do shall you also."
E-159 Acum dacă Dumnezeu poate să-mi spună cum erai tu, tu ştii dacă aceasta este adevărat sau nu. El poate să-ţi spună ce vei fi tu. Şi dacă aceea este adevărat, aceasta va fi adevărat, deasemeni. Dacă El îţi spune, orice, eu nu ştiu; dar dacă El îmi va spune care este necazul tău.
E-159 Now if God can tell me what you have been, you know whether that's true or not. He can tell you what you will be. And if that's true, this will be true, too. If He tells you, whatever, I don't know; but if He'll tell me what your trouble is.
E-160 Veţi crede voi aceasta, deasemeni, audienţă? [Adunarea, "Amin."]
E-160 Will you believe it, too, audience? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-161 Eu într-adevăr ar trebui să mă opresc. Că o dată, persoana aceea care a fost aici cu un timp în urmă, care ar trebui să confirme aceasta. Isus a făcut aceasta odată. El nu a mai făcut-o încă odată. Fiecare în Sihar au crezut-o, au crezut mărturia femeii, cînd ea a venit, le-a spus, şi ea era o femeie de faimă rea. O Creştină tocmai a părăsit platforma, înaintea voastră a tuturor! Amin. Dar fiindcă este mai tîrziu decît ne gîndim, fie ca Domnul să continue să se dovedească pe Sine, marele, Biruitor puternic, ca Sămînţa lui Abraham. Dar ca Abraham, El a făcut¬o pentru Abraham, o dată; apoi a distrus aceea, şi a făcut aceasta din nou. Abraham a continuat să creadă pe Dumnezeu.
E-161 I really should stop. That one time, that person that was here a while ago, that should confirm it. Jesus did it one time. He never did it one more time. Everybody in Sychar believed it, believed the woman's testimony, when she come, told them, and she was an ilE-famed woman. A Christian just left the platform, before all of you! Amen. But beings that it's later than we think, may the Lord continue to prove Himself, the great, mighty Conqueror, that the Seed of Abraham... But like Abraham, He did it for Abraham, once; then destroyed that, and did it again. Abraham continually to believe God.
E-162 Tu nu eşti aici pntru tine însuţi. Tu eşti aici pentru altcineva, şi aceea este o doamnă. Ea este sora ta. [Sora zice, "O Doamne!" – Ed.] Iar doamna este umbrită la moarte. ["Doamne!"] Şi ea suferă de un-un diabet. ["Oh!"] Iar ea nu este de aici. ["Nu."] Ea este dintr-un... Ea este din Louisiana, o ţară mlăştinoasă. ["Oh, oh, oh!"] Aceea... Şi aici este un alt lucru, ca audienţa să poată cunoaşte aceasta. Tu ai o fiică care este foarte bolnavă, care are în plan să participe la această adunare, şi ea are epilepsie. ["Oh, oh, oh!"] Aceasta este adevărat. Aceasta este adevărat. Nu-i aşa? ["Oh!"] Crezi tu acum? ["Da. Amin."] Dacă tu eşti Sămînţa lui Abraham, acceptă aceasta şi păşeşte afară, ["Domnul meu! Domnul meu!"] şi fii vindecată în Numele lui Isus Cristos.
E-162 You're not here for yourself. You're here for somebody else, and that's a lady. It's your sister. [The sister says, "O Lord!"--Ed.] And the lady is shadowed to death. ["My!"] And she is suffering with a--a diabetes. ["Oh!"] And she is not from here. ["No."] She is from a... She is from Louisiana, a swampy country. ["Oh, oh, oh!"] That... And here is another thing, that the audience might know this. You have a daughter that's real sick, that's planning on attending this meeting, and she has epilepsy. ["Oh, oh, oh!"] That's true. That is true. Isn't it? ["Oh!"] Do you believe now? ["Yes. Amen."] If you're Abraham's Seed, accept it and walk out, ["My Lord! My Lord!"] and be healed in the Name of Jesus Christ.
E-163 Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cu certitudine. Amintiţi-vă, că aceasta este promisiunea Lui. El a spus că El o va face. El îşi ţine promisiunea Lui.
E-163 Do you believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Certainly. Remember, it's His promise. He said He would do it. He keeps His promise.
E-164 Cum vă simţiţi? Noi sîntem străini unul altuia. Eu nu vă cunosc. Dar Dumnezeu vă cunoaşte. Dvs. credeţi dacă Dumnezeu îmi poate descoperi necazul dvs., atunci veţi cunoaşte că aceasta trebuie să vină de la vreo putere spirituală. [Sora zice, "Adevărat." – Ed.] Acum, există numai două lucruri de unde poate veni aceasta, pe care le-aţi putea imagina. Cînd aceasta se face, aceasta este dincolo de explicaţie, deoarece acesta este un fenomen. Şi, deasemeni, acesta este un paradox; ceva, ei bine, aceasta este nerezonabil, deşi adevărat. Acesta ar fi un paradox. Şi acum dvs. ştiţi aceasta, dacă aceasta este adevărat sau nu, dvs. veţi şti dacă El va spus adevărul.
E-164 How do you do? We are strangers to each other. I don't know you. But God does know you. Do you believe if God can reveal to me your trouble, then you know it has to come from some spiritual power. [The sister says, "Right."--Ed.] Now, there is only two things it can come from, that you could imagine. When it's done, it's beyond explaining, because it's a phenomena. And, also, it's a paradox; something, well, it's unreasonable, yet true. It would be a paradox. And now you know it, whether it's true or not, you'll know whether He has told you the truth.
E-165 Acum, amintiţi-vă, eu nu vă cunosc. Acesta trebuie să fie Cineva afară de mine. Dacă dvs, faceţi ca Fariseii, şi ziceţi, "Oh, acesta este un duh rău," atunci dvs. aveţi răsplata aceea. Dacă dvs. credeţi că acesta este Cristos, dvs. aveţi răsplata Lui. Motivul că puteţi crede aceasta, este deoarece El a promis aceasta pentru această zi, şi aceasta nu a fost de la acel timp pînă acum. Aceea îl face timpul sfîrşitului.
E-165 Now, remember, I don't know you. It has to be Someone besides me. If you do like the Pharisees, and said, "Oh, it's an evil spirit," then you have that reward. If you believe it's Christ, you have His reward. The reason you can believe it, because He promised it for this day, and it hasn't been from that time to this. That makes it the end time.
E-166 Există cineva care continuă să apară înaintea dvs., tot timpul. Acesta este un om, cu păr cărunt. Acesta este soţul dvs. [Sora spune, "Da." – Ed.] Şade chiar acolo. El încearcă să accepte vindecarea lui, fiind umbrit de un cancer, tumoare, canceroasă. Dvs. aveţi boală de rinichi, boală de vezică. ["Da."] Dvs. sînteţi DL şi D-na Little. ["Noi sîntem."] Este asta adevărat? ["Da."] Credeţi din toată inima, şi fiţi vindecaţi.
E-166 There is somebody keeps appearing before you, all the time. It's a man, gray-headed. It's your husband. [The sister says, "Yes."--Ed.] Sitting right there. He is trying to accept his healing, being shadowed by a cancer, tumorous, cancer. You have kidney trouble, bladder trouble. ["Yes."] You are Mr. and Mrs. Little. ["We are."] Is that right? ["Yes."] Believe with all your heart, and be healed.
E-167 "Voi ziceţi numele lui, a lor?" Păi, desigur. Nu i-a spus Isus lui Petru, "Numele tău este Simon, fiul lui Iona"?
E-167 "You say his, their name?" Why, certainly. Didn't Jesus tell Peter, "Your name is Simon, the son of Jonas"?
E-168 Aici este un om. Noi sîntem străini unul altuia, domnule. Eu nu te cunosc. Dar tu eşti un om, ca şi-ca şi Petru venind la Domnul Isus, noi venim împreună. Crezi tu că eu sînt slujitorul Lui? Crezi tu că ceea ce eu am spus este adevărul? [Fratele zice, "Da, domnule. Eu cred, domnule." – Ed.] Dacă tu poţi să crezi aceasta! ["Da, domnule."] Eu, dacă este ceva ce eu aş putea face pentru tine, eu aş face-o, dar nu există nimic ce pot face eu. El deja a făcut aceasta; este doar ceva să te fac să o crezi. Şi, vezi, acesta nu aş fi eu. Dacă acesta eram eu, eu aş-eu aş face tot ce aş putea pentru tine. Dar El mi-a dat un dar, şi eu doar mă relaxez în faţa Lui, şi El face vorbirea. ["Aceasta-i adevărat. Da, domnule."] Crezi tu aceasta? ["Da."]
E-168 Here is a man. We are strangers to each other, sir. I don't know you. But you're a man, like--like the Peter coming to the Lord Jesus, we come together. Do you believe me to be His servant? Do you believe what I've told is the truth? [The brother says, "Yes, sir. I do, sir."--Ed.] If you can believe it! ["Yes, sir."] I, if there is anything I could do for you, I'd do it, but there is nothing I can do. He has already done it; it's just something to get you believe it. And, see, it wouldn't be me. If it was me, I'd--I'd do all I could for you. But He gave me a gift, and I just relax myself before Him, and He does the talking. ["That's right. Yes, sir."] Do you believe that? ["Yes."]
E-169 Credeţi voi asta, audienţă? [Adunarea, "Amin."]
E-169 Do you believe that, audience? [Congregation says, "Amen."]
E-170 Eu am vrut să găsesc un om. Tu ai cîteva lucruri rele cu tine. Dar unul dintre lucruri este, că tu ai o umflătură pe ochiul tău drept. Acela este necazul tău principal. Aici este un alt lucru, o femeie continuă să apară aici. Ea este soţia ta. Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi spună ce este rău cu soţia ta aici? Necazul ei este în gura ei. Acesta este cu dinţii ei. Aceasta-i corect. Crezi tu că acelaşi Isus, Care ştia cine era Simon Petru, ar putea să-mi spună cine eşti tu? [Fratele spune, "Da." – Ed.] Te-ar face aceasta să crezi mai mult? [Da, domnule."] Te-ar face? ["Da."] Oscar Barnes. ["Asta-i adevărat."] Este asta adevărat? Du-te acasă pe drumul tău, fii vindecat.
E-170 I wanted to find a man. You have several things wrong with you. But one of the things is, you got a growth on your right eye. That's your main trouble. Here is another thing, a woman keeps appearing here. It's your wife. Do you believe God can tell me what's wrong with your wife here? Her trouble is in her mouth. It's her teeth. That's right. Do you believe that the same Jesus, Who knowed who Simon Peter was, could tell me who you are? [The brother says, "Yes."--Ed.] Would it make you believe greatly? ["Yes, sir."] It would? ["Yes."] Oscar Barnes. ["That's right."] Is that right? Go on your road home, be healed.
E-171 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... străin faţă de tine. Eu nu te cunosc, dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu că El este în stare să-mi spună care este necazul tău? Vei crede tu aceasta din toată inima ta? Necazul tău este în jurul gîtului tău, şi în pieptul tău aici. Aceasta este-aceasta este o descompunere a osului. Ţi se fac cocoloşi, parcă, şi noduri înlăuntru în structura osului. Aceasta-i corect. Tu nu eşti de aici. Tu eşti într-un-un oraş care are crînguri de portocali peste tot în jurul lui. Acesta este aşezat într-o vale, cu o panoramă de munţi în spatele lui. Acolo este un hotel numit Antlers. Acesta este San Bernardino. Acesta este de unde eşti tu. Du-te înapoi, Isus Cristos te face bine, dacă tu vei crede aceasta.
E-171 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... stranger to you. I do not know you, but God does know you. Do you believe that He is able to tell me what's your trouble? Would you believe it with all your heart? Your trouble is around your throat, and in your chest here. It's a--it's a bone decay. You're getting lumps, like, and knots inside the bone structure. That's right. You're not from here. You're in a--a city that's got orange groves all around it. It sets in the valley, with a panoramic of mountains behind it. There is a hotel called Antlers. It's San Bernardino. That's where you're from. Go back, Jesus Christ makes you well, if you'll believe it.
E-172 Există numai un singur lucru care poate să vindece cancer, acela este Dumnezeu. Crezi tu că El te va vindeca? [Fratele zice, "Eu sigur cred." – Ed.] Crede aceasta! Du-te, şi fie ca Domnul Dumnezeu să-ţi facă fiecare simţ întreg.
E-172 There is only one thing can heal cancer, that's God. Do you believe He'll heal you? [The brother says, "I sure do."--Ed.] Believe it! Go, and may the Lord God make you every wit whole.
E-173 Motivul că tu erai excepţ-... extrem de nervoasă, cu adevărat supărată. Prin această nervozitate, stomacul tău a ajuns într-o stare. Tu nu-ţi poţi digera mîncarea; ţi-o aduce sus în gură. Acesta este tot un acid în gura ta. Tîrziu în după¬amiază, tu devii foarte epuizată şi toate celelalte. Tu ai un ulcer digestiv în stomacul tău. Crezi tu că acela este Isus Cristos care poate să-ţi spună asta? [Sora zice, "Da." – Ed.] Du¬te şi mănîncă-ţi cina, atunci. Crede din toată inima ta, Isus Cristos te face bine.
E-173 The reason you've been except-... exceedingly nervous, real upset. By this nervousness, your stomach has got in a condition. You can't digest your food; bring it up in your mouth. It's an acid all in your mouth. Late of an afternoon, you get real weary and everything. You got a peptic ulcer in your stomach. Do you believe that that's Jesus Christ can tell you that? [The sister says, "Yes."--Ed.] Go eat your supper, then. Believe with all your heart, Jesus Christ makes you well.
E-174 Cum te simţi? Există multe lucruri rele. Dar unul dintre lucrurile de care îţi este teamă, este că tu urmează să fii oloagă cu o artrită. Dar crezi tu că Dumnezeu te va vindeca, te va face bine de aceasta? [Sora zice, "Da." – Ed.]
E-174 How do you do? There is many things wrong. But one of the things that you're afraid of, you're going to be crippled up with an arthritis. But do you believe that God will heal you, make you well from it? [The sister says, "Yes."--Ed.]
E-175 Doamne Isuse, eu mă rog ca Tu să admiţi aceasta pentru sora mea. Dă-i ei-ei vederea. Ia necazul doamnei de la ea, şi vindecă-i artrita, în Numele lui Isus. Amin.
E-175 Lord Jesus, I pray that You'll grant it to my sister. Give her her sight. Take the lady's trouble from her, and make the arthritis well, in Jesus' Name. Amen.
E-176 Du-te acum, crezînd. El o va face, şi va fi totul bine. Nu te îndoi, doar continuă să mergi, şi crede din toată inima ta.
E-176 Go now, believing. He'll do it, and it'll be all right. Don't doubt, just keep on walking, and believe with all your heart.
E-177 Boala de inimă este un lucru teribil, dar Cristos vindecă inima. Crezi tu asta? [Sora zice, "Da." – Ed.] Du-te, crede aceasta, şi toate acestea vor fi făcute. S-a terminat.
E-177 Heart trouble is a terrible thing, but Christ heals the heart. Do you believe that? [The sister says, "Yes."--Ed.] Go, believe it, and it'll all be done. It's over.
E-178 Crezi tu că vei deveni infirmă? Nu, eu nu cred aşa, nici eu. Gîndul meu, artrită; acea umbră acolo, oh, acela este cancer. [Sora zice, "Oh, oh!" – Ed.] Crezi tu că El îl va vindeca? ["Da, eu cred."] Du-te, crede aceasta. El te va face bine.
E-178 Do you believe you're going to be crippled up? No, I don't think so, either. My thought, arthritis; that shadow there, oh, that's cancer. [The sister says, "Oh, oh!"--Ed.] Do you believe He'll heal it? ["Yes, I do."] Go, believe it. He'll make you whole.
E-179 Aceasta te-a cam deranjat, pentru puţină vreme, blocaj în inimă. Dar crezi tu că aceasta o să se termine, în seara aceasta? Du-te, şi crede aceasta, Isus Cristos te face bine.
E-179 It's been bothering you, quit a little while, blockage in the heart. But do you believe it's going to be over, tonight? Go, believe it, Jesus Christ make you well.
E-180 Era puţin necaz, de la necazul doamnei, pentru multă vreme. Şi apoi, dvs. sînteţi, dvs. aveţi o dificultate să vă sculaţi dimineaţa. Dvs. sînteţi înţepenită, în membrele dvs. Deabia că puteţi umbla, pînă tîrziu în ziuă, din timp. Aceasta este artrită. Mergeţi, şi nu vă îndoiţi, nu o veţi mai avea. Doar credeţi aceasta, din toată inima dvs.
E-180 Been a little trouble, from lady's trouble, for a long time. And then, you are, you have a hard time getting up at morning. You're stiff, in your limbs. You can't hardly walk, till up in the day, of time. It's arthritis. Go, don't doubt, you won't have it no more. Just believe it, with all your heart.
E-181 Dvs. aveţi cîteva lucruri, complicaţii. Dar lucrul care vă deranjează aşa de rău, vă gîndiţi de asemenea la artrită, ceea ce este, schilodindu-vă. Credeţi că El vă va face să umblaţi şi să fiţi bine? [Sora zice, "Da, domnule." – Ed.] Mergeţi, credeţi aceasta din toată inima, Isus Cristos vă va face bine.
E-181 You have several things, complications. But the one thing that's bothering you so bad, you also think of arthritis, which it is, crippling you up. Do you believe that He'll make you walk and be well? [The sister says, "Yes, sir."--Ed.] Go, believe it with all your heart, Jesus Christ will make you well.
E-182 Inimă agitată, şi artrită, dar credeţi că Dumnezeu vă va face bine? Credeţi? Duceţi-vă, şi fie ca Domnul Isus să vă facă bine.
E-182 Nervous heart, and arthritis, but do you believe that God will make you well? You do? Go, and may the Lord Jesus make you well.
E-183 Stomacul acela desigur că va dat o mulţime de necaz în ultimii cîţiva ani, nu-i aşa? El nu o să vă mai dea. Mergeţi, credeţi aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
E-183 That stomach has sure give you a lot of trouble in the last few years, hasn't it? It won't no more. Go, believe it. God bless you. Be healed.
E-184 Tu poţi, de asemenea, stomacul tău este vindecat. Du-te, crede din toată inima ta. Nu te îndoi.
E-184 You can, also, your stomach is healed. Go, believe with all your heart. Don't doubt.
E-185 Ai o dificultate să respiri, acea astmă veche într-adevăr te doboară. Nu-i aşa? Crezi tu că aceasta o să se facă acum? [Fratele zice, "Da." – Ed.] În regulă, du-te şi crede aceasta. Amin.
E-185 Have a hard time breathing, that old asthma really gets you down. Doesn't it? Do you believe it's going to be done now? [The brother says, "Yes."--Ed.] All right, go believe it. Amen.
E-186 Aleluia! Credeţi voi din toată inima? [Adunarea se bucură – Ed.]
E-186 Hallelujah! Do you believe with all your heart? [Congregation rejoices--Ed.]
E-187 Doar un moment. Nu vedeţi voi Lumina aceea acolo? O micuţă doamnă de culoare uitîndu-se la mine, şade drept acolo jos, ea are o tumoare în partea ei stîngă. Ea are boală de rinichi, complicaţii. Tu ai avut mai multă credinţă. Tu nu trebuie să vii aici sus. Ea a trecut. Doar crede aceasta. Amin. Ai credinţă în Dumnezeu!
Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-187 Just a moment. Don't you see that Light there? A little colored lady looking at me, sitting right down here, she has got a growth in her left side. She has kidney trouble, complications. You had more faith. You don't have to come up here. It's over. Just believe it. Amen. Have faith in God!
Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-188 Crezi tu, soră, că tu vei trece peste acea boală de şirea spinării, şezînd acolo? Crezi tu că El te va face bine? În regulă. Doar nu te îndoi, şi tu poţi avea aceasta dacă tu o vei crede doar.
E-188 Do you believe, sister, you'll get over that spinal trouble, sitting there? Do you believe that He'll make you well? Okay. Just don't doubt it, and you can have it if you'll just believe it.
E-189 Omul care şade aici, uitîndu-se la mine, suferă de o boală de prostată, sculîndu-se noaptea şi alte lucruri. Crezi tu, domnule? Aceasta se va sfîrşi, atunci, dacă tu o crezi.
E-189 The man sitting here, looking at me, suffers with a prostrate trouble, getting up at nights and things. Do you believe, sir? It'll be over, then, if you believe it.
E-190 Aici şade un om de culoare şezînd aici, uitîndu-se la mine. El suferă de epilepsie. El deasemeni caută botezul cu Duhul Sfînt. Ridică-te în picioare, domnule, şi acceptă vindecarea ta. Fie ca Dumnezeu să-ţi dea botezul Duhului Sfînt. Amin.
E-190 Here sits a colored man sitting over here, looking at me. He is suffering with epilepsy. He also is seeking the baptism of the Holy Ghost. Stand up on your feet, sir, accept your healing. May God give you the baptism of the Holy Ghost. Amen.
E-191 Şezînd chiar dincolo de dvs., acolo este un copil şezînd acolo, care deasemeni are epilepsie, un fel de crize de ameţeală, şezînd acolo afară, dincolo pe partea cealaltă. Credeţi că Dumnezeu va face copilul bine, acolo? Credeţi din toată inima? Atunci Dumnezeu va vindeca copilul.
E-191 Sitting right across from you, there is a child sitting over there, that also has epilepsy, kind of a fainting away spells, sitting out there, over on the other side. Do you believe that God will make the child well, there? Do you believe with all your heart? Then God will heal the child.
E-192 Voi credeţi, fiecare din voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este-nu este El, nu este El cu adevărat Sămînţa Royală a lui Abraham? ["Amin."] Nu este El puternicul Biruitor? ["Amin."] A promis El că voi aţi putea stăpîni porţile vrăjmaşului? ["Amin."]
E-192 Do you believe, every one of you? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Isn't--isn't He, isn't He truly Abraham's Royal Seed? ["Amen."] Isn't He the mighty Conqueror? ["Amen."] Did He promise that you could possess the gates of the enemy? ["Amen."]
E-193 Cîţi dintre voi sînteţi legaţi, şi simţiţi presiunea vrăjmaşului? Ridicaţi-vă mîinile, care simţiţi presiunea vrăjmaşului. Şi voi sînteţi Sămînţa lui Abraham, ridicaţi-vă mîinile în felul acesta. Ziceţi, "Frate Branham, eu sînt supărat cu nervozitate." Oh, în jur de optzeci la sută dintre voi cu aceea. Ziceţi, eu... Aceasta este doar aşa de gros acum, întreaga mulţime devine doar ca o mare lactee, aceasta aproape că mă orbeşte, acolo afară unde sînteţi voi.
E-193 How many of you are bound, feel the pressure of the enemy? Raise your hands, that you feel the pressure of the enemy. And you're Abraham's Seed, raise up your hands like this. Say, "Brother Branham, I'm bothered with nervousness." Oh, there is about eighty percent of you with that. Say, I... It's just so thick now, the whole crowd is just becoming like a great big milky, it's almost making me blind, out there where you're at.
E-194 Nu vedeţi voi, că aici douăzeci sau treizeci, poate, de cazuri, sau mai multe, chiar aici pe această platformă şi afară în audienţa aceea, că Dumnezeu nu dă greş? Acesta este Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Credeţi voi aceasta?
[Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci de ce nu, fiecare Sămînţă a lui Abraham, de ce nu luaţi cheia acum? Marele Biruitor, care a biruit aceasta pentru voi, este aici. El a dovedit de a fi aici. Îl credeţi voi pe El? ["Amin."]
E-194 Don't you see, that here twenty or thirty, maybe, cases, or more, right here on this platform and out in that audience, that God does not fail? It's Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then why not, every Seed of Abraham, why don't you take the key now? The great Conqueror, that conquered it for you, is here. He has proved to be here. Do you believe Him? ["Amen."]
E-195 Atunci luaţi-vă cheia de credinţă, întindeţi-vă în sus cu mîinile voastre, şi ziceţi, "Isus Cristos, eu cred pentru vindecarea mea, chiar acum." Ridicaţi-vă sus în picioare. Ridicaţi-vă mîinile, descuiaţi-vă credinţa voastră acum. "Eu cred, Doamne Isuse. Eu cred chiar acum."
E-195 Then take your key of faith, reach up with your hands, and say, "Jesus Christ, I believe for my healing, right now." Stand up on your feet. Raise your hands, unlock your faith now. "I believe, Lord Jesus. I believe right now."
E-196 Acum puneţi-vă mîinile dincolo unul pe altul. Puneţi mîinile vizavi unul peste altul, o altă Sămînţă a lui Abraham. Acum voi rugaţi-vă pentru persoana aceea. Puneţi-vă mîinile peste ei. Isus a zis, "Aceste semne îi vor urma pe acei care cred. Dacă ei îşi pun mîinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi."
E-196 Now lay your hands over on one another. Put your hands across to one another, another Seed of Abraham. Now you pray for that person. Lay your hands upon them. Jesus said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover." [Mark 16:17-18]
E-197 Satan, tu ai pierdut bătălia. În Numele lui Isus Cristos, ieşi afară de aici, şi lasă-i pe aceşti oameni să plece, pentru slava lui Dumnezeu.
E-197 Satan, you've lost the battle. In the Name of Jesus Christ, come out of here, and let these people go, for the glory of God.
Up