Demonologie Tărâmul Religios

Demonology #2
Data: 53-0609 | Durată: 1 oră 38 minute | Traducere: VGR
Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana
E-1 Mă întreb câţi ştiu această mică cântare, aşa cum vă salut cu cea mai călduroasă părtăşie Creştină şi dragoste a lui Cristos astăzi, câţi ştiu A această mică cântare, "El Se Ingrijeşte De Tine"? Voi o ştiţi? In ordine, să vedem dacă o luăm. Tu o ştii, soră? Tu ştii? Acum:
El se îngrijeşte de tine, El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbră, El se îngrijeşte de tine.
Oh, asta-i bine. Să o încercăm din nou acum.
El se îngrijeşte de tine, El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbră, El se îngrijeşte de tine.
E-1 Thank you. I wonder how many knows this little song, as I greet you in warmest of Christian fellowship and love of Christ today, how many knows this little song, "He Careth For Thee"? You know it? All right, let's see if we can get it. You know it, sister? You know?
Now, He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
Oh, that's fine, let's try it again now.
He careth for you,
He careth for you;
Through sunshine or shadow,
He careth for you.
E-2 Tatăl nostru Ceresc, [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... cred că Tu ne porţi de grijă şi ai manifestat dragostea Ta spre noi, aşa de mult încât Tu ai trimis Propriul Tău Fiu preaiubit, la ... nevinovatul Fi)! al lui Dumnezeu, să ia locul păcătoşilor vinovaţi. Cum Iţi mulţumim, că Te-ai îngrijit de noi şi Te-ai gândit la noi, să faci aceasta! Şi noi aşa apreciem, Doamne. Noi suntem fericiţi să ne adunăm aici în această după amiază, sub boltele cerurilor, şi cerem binecuvântările Tale peste acest serviciu. Acordă, Doamne, ca fiecare bărbat, femeie, băiat sau fată care este aici, să poată studia adânc acum în Scripturi. Noi avem în faţă o lume care este controlată de Satan. Şi, Tată, ne rugăm, aşa cum studiem puterea demonilor şi ce fac ei oamenilor, ca Tu să ne dai credinţă mare, şi fie ca multe mari semne şi minuni să fie făcute. Căci, noi o cerem în Numele lui Cristos şi pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
E-2 Our heavenly Father [Blank.spot.on.tape--Ed.]... believe that Thou dost care for us and has manifested Thy love towards us, insomuch that You sent Your own beloved Son, the--the innocent Son of God, to take the place of guilty sinners. How we thank Thee that Thou did care for us and was mindful of us, to do this. And we're so appreciative, Lord. We happy to gather here this afternoon under the canopies of the skies, and ask Your blessings upon this service. Grant, Lord, that every man, woman, boy or girl that's here, may study deeply now in the Scriptures. We're facing a world that's controlled by Satan. And, Father, we pray, as we study the power of demons and what they do to people, that You will give us great faith, and may many great signs and wonders be wrought. For, we ask it in Christ's Name and for God's glory. Amen.
E-3 Noi suntem, în studiu în această după-masă, repede în acesta, eu presupun, mai devreme cu vreo cinsprezece minute. Acesta încă este despre Demonologie.
E-3 We're study this afternoon, quickly into it, and I guess about fifteen minutes early, is still on "Demonology."
And now I just got a message awhile ago, Brother Beeler, from my friends, and I start in Africa the middle of July. So that settles it; we got it fixed now. And Brother Baxter can't go at that time, so I'm going to have to go to Africa by myself. So going over there with... may the... You have to pray for me now, that the Lord will help me, 'cause I really going to need it now over there amongst... I'm expecting at least two hundred thousand people in that meeting.
E-4 Şi acum eu tocmai am primit un mesaj, cu un timp în urmă; Frate Beeler, de la prietenii mei. Şi eu încep în Africa, în mijlocul lui iulie. Deci aceea o stabileşte, noi o avem acum stabilită. Iar Fratele Baxter nu poate merge la timpul acela, aşa că eu va trebui să merg în Africa singur. Deci mergând acolo cu ... fie ca ... Voi trebuie să vă rugaţi pentru mine acum, ca Domnul să mă ajute, căci eu într-adevăr voi avea nevoie de aceasta acum, pe acolo printre ... Eu aştept cel puţin două sute de mii de oameni în adunarea aceea.
E-5 And I've got a vision wrote out here. I want you people to get the benefit of it. It happened in December. I was in the room one morning when the Angel of the Lord came in. I... You see, when I was over there I disobeyed God and I picked up ameba. Any man know--know what ameba. is? A parasite that gets--nearly kills you. And because I done something God told me not to do. How many's heard the story of it? I guess some of you is here. I know the folks around the Tabernacle heard the story of what happened. God told me to go a place, and to stay away from this place, and then go back over to another place. And I let the preachers talk me out of it.
Now, preachers are wonderful, and they're my brothers, but you mind what God tells you. That's right. See, you got one mission.
E-5 Şi eu am o viziune scrisă aici. Eu aş vrea ca voi oamenilor să aveţi beneficiul din ea. Aceasta s-a întâmplat în decembrie. Eu eram în cameră într-o dimineaţă când Îngerul Domnului a intrat înăuntru. Eu ... Vedeţi, când eu am fost acolo, nu m-am supus lui Dumnezeu, şi am luat amiba. Orice om ştie-ştie ce este amiba, un parazit care ajunge ... aproape că te omoară. Şi pentru că am făcut ceva ce Dumnezeu mi-a spus să nu fac. Câţi aţi auzit povestea despre aceasta? Eu presupun că unii dintre voi sunt aici. Eu ştiu că oamenii din jurul tabernacolului au auzit povestea despre ce s-a întâmplat. Dumnezeu mi-a spus să merg într-un loc, şi să stau departe de acest loc, şi să merg înapoi acolo la un alt loc. Şi i-am lăsat pe predicatori să-mi vorbească să schimb. Acum, predicatorii sunt minunaţi, şi ei sunt fraţii mei, dar tu să iei seama la ce spune Dumnezeu. Asta-i adevărat. Vedeţi? Tu ai o misiune.
E-6 How many remembers one time there was two prophets in the Bible? And one of them, the Lord told him, said, "You go to a certain place and don't you--don't you come to... You go back another way," and so forth. And--and said, "Don't you eat or drink while you're there."
And another true prophet met him and said, "The Lord met me after He met you. And said, 'Come by my house.'" And the prophet listened to what the other one said and lost his life by it. See? You do what God tells you to do regardless of what anybody else says.
E-6 Câţi vă amintiţi că odată erau doi profeţi în Biblie? Şi unul dintre ei, Domnul i-a spus, zicea, "Tu să mergi la un anumit loc. Şi tu să nu-să nu vii pe ... Tu să mergi înapoi pe o altă cale," şi aşa mai departe. Şi-şi a zis, "Să nu mănânci sau să bei în timp ce eşti acolo."
E-8 Now, we're in this vision He... It woke me up, thirteenth of September, or of December. And--and as I was setting on the side of my bed, I was wondering what would be my future. I... When I come back over here, they was ready to throw me in the pest-house; parasites had just about taken me. And they give me examination when I struck this land. And by God's grace they just let me go home, because it's very scattered.
And I prayed, and I went to those ministers, I said, "The Lord said for me not to go that way."
Said, "Oh, God talks to somebody besides you."
I said, "Korah had that idea one time." And so... But I went and got some leaves and laid it over their feet, and I said, "Remember, in the Name of the Lord, if we take that trip there, it's going to be a failure, and we'll all pay for it." And we sure did. Oh, my. We all like to died. So then coming back...
E-7 Şi un alt profet adevărat l-a întâlnit, şi a zis, "Domnul m-a întâlnit după ce El te-a întâlnit pe tine." Şi a zis, "Vino pe la casa mea." Şi profetul a ascultat la ce a spus celălalt, şi şi-a pierdut viaţa prin aceasta. Vedeţi, voi să faceţi ce spune Dumnezeu să faceţi indiferent de ce spune altcineva.
E-10 You have so much to contend with in those foreign countries. For instance, a little flea would bite you, it'd cause you to have tick fever. And that little thing, when it bites you, if you feel yourself itching, you can't scratch it. You look, if it's a little black fellow, don't pull it off. It's got a little head, it bores its way into the skin, turns around like this and fastens itself. If you'd pull it, you'd pull the head off in there; it's got a virus, and it'd paralyze you. So you don't scratch or don't pull him off. Just take some tallow, and he breathes through his back, drop tallow on it and he comes off.
Then there's a little mosquito, he doesn't make a bit of noise; he comes right through the air; he just touch you. That's all; you got malaria.
E-8 Acum noi suntem ... În această viziune, El ... Aceasta m-a trezit, treisprezece septem-... sau decembrie. Şi-şi aşa cum şedeam pe marginea patului meu, mă întrebam care va fi viitorul meu. Când am venit înapoi aici, ei au fost gata să mă arunce în spitalul pentru ciumaţi, paraziţii aproape că m-au luat. Şi ei mi-au făcut examinare când am atins această ţară. Şi, prin harul lui Dumnezeu, ei doar m-au lăsat să merg acasă, deoarece este foarte răspândită. Şi eu m-am rugat, şi am mers la predicatorii aceia, am zis, "Domnul mi-a zis să nu merg pe calea aceea."
Au zis, "Oh, Dumnezeu îi vorbeşte cuiva afară de tine."
E-12 And--and then there's what they call the mamba snake. If he hits you, you live just about two minutes after he hits you.
And there's a yellow cobra; you live about fifteen minutes after his bite. And one of them was close enough to my son, as he could have laid his hand on his head, already up to strike before we got the shot, like that.
And there's the black cobra. Oh, there's just everything. And then the wild perils of the animals, of course, lions, tiger, or leopards, and everything else to contend with in the jungle. And then the diseases, there's just all kinds of diseases in there.
And you have all that to face when you go. Besides that, then here's the witch doctor to challenge you on every hand (See?), and all their superstitions and things. But how--what a marvelous thing to see our Lord just wave it away from side to side like that, then go on.
And that day I remember standing there, how well, what taken place. I'll tell you sometime in another meeting, 'cause I want to get on my subject this afternoon of "Demonology."
E-9 Eu am zis, "Care a avut acea idee odată." Şi astfel, dar eu am mers şi am luat ceva frunze şi le-am pus peste picioarele lor, şi am zis, "Amintiţi-vă, în Numele Domnului, dacă noi luăm acea călătorie acolo, ea va fi un eşec, şi noi toţi vom plăti pentru aceasta." Şi sigur am plătit! Oh, vai! Noi toţi era să murim. Deci atunci venind înapoi ...
E-16 But now, and this I was thinking about, setting there, what will the end be? And coming back across the sea, I know we had around a hundred thousand conversions while we was in there. And old Brother Bosworth come to me. He said. I said, "Well, Brother Bosworth?"
He said, "I'm so proud of you, Brother Branham." He said, "You're just sure just in the beginning of life," and he said.
I said, "Well, I guess it's all over." I said, "I'm past forty years old; I guess I fought a good fight and finished the course."
He said, "Past forty years old?" Said, "I was that old 'fore I got converted." Said, "I'm still going good." He was pretty near going into his eighty, and just...
I thought, "Well, maybe that's about right."
So he said, "No, you're just a brand new Branham now; you just know how to control your meetings better and everything." Said, "Just, if you ever strike America in its right way, with the right setup meeting where you can stay six or eight weeks in a place, and get it set up and advertised around," said, "you'd do something, but, and for our Lord." So we went ahead just on like that, so it was very--very nice.
E-10 Tu ai aşa de mult cu ce să te lupţi în ţările acelea străine. Spre
exemplu, dacă te-ar muşca un puric mic, te-ar face să ai febră de păduchi. Şi lucrul acela mic, când el te muşcă, dacă te simţi că te mănâncă, tu nu-l poţi scărpina. Te uiţi, dacă este unul mic negru, să nu-l tragi jos. El are un cap mic, el îşi perforează drumul în piele, se întoarce în jur în acest fel şi se strânge. Dacă l-ai trage, tu i-ai trage capul jos înăuntru acolo. El are un virus în el, care te-ar paraliza. Deci să nu-l scarpini, sau să nu-l tragi jos; doar să iei ceva grăsime. Şi el respiră prin spatele lui. Picură grăsime peste el, şi el vine jos.
E-21 Then after while I saw a vision when I was in America, and it come to me, and returned me back to Africa, and it showed me that same meeting setting there in front of Durban. And the first meeting faded away into history, going towards the west. The second meeting rose up, and when it did, it was still larger than the first meeting was. And He... I heard a scream, and an Angel was coming out of heaven; He had a great Light.
And the Angel of the Lord which stands by us here, was standing (always stands by my right, over on this side), and It was standing there, and It was--It was milling around, and I seen this man standing under It. He's a--He's not... Now, that's not visions when you see Him. It's just as real as you're looking at me. Why, you can hear Him walk and talk to you. And when He... Anything, He's just as real as any... It's not a vision, the Man's just standing there just same as you are. And His voice is just the same as mine would be or yours would be. But a vision, something that breaks before you and you see it, like that... But this man just walks up and stands there.
E-11 Apoi există un ţânţar mic. El nu face nici un pic de zgomot. El vine drept prin aer. [Fratele Branham bate pe mâna lui – Ed.] El doar te atinge, asta-i tot, tu ai malarie.
E-23 So He told me that--what was going to take place. And He said that. This Angel came down, and He told me to turn and look this a-way. And it looked towards India now. And I don't say it's in India, but it's near. But they were Indian people,'cause the Africans are big burly, heavy fat-like people. Some of them are nearly seven-foot tall, and weigh, oh, two hundred and eighty, or three hundred pounds, burly: the Zulus, Now, the Shangai and the Basothu, and, oh, there's many different tribes. There's fifteen different tribes setting there that day I was speaking to.
E-12 Şi-şi apoi acolo este ceea ce numesc ei şarpele mamba. Dacă el te loveşte, tu trăieşti cam două minute după ce el te loveşte.
E-25 I'd say one word, like "Jesus Christ, the Son of God." I'd go get a drink of water 'fore it went through all the interpreters. One would say... And all noises... I used to think when I heard Pentecostal people speaking in tongues, that maybe one speaking in one kind of sound and one speaking another, how in the world could that be? But I believe the Bible's right, and know It is, when It said, "There's not a sound without significance." That's...?... Some of them would say, one of them, "Blrr blrr blrr blrr," and that meant "Jesus Christ, the Son of God." Other one would go, "Cluk cluk cluk cluk," and that was "Jesus Christ, the Son of God," in his language. So no matter what kind of sound it is, it's a meaning somewhere. That's right. No matter what kind of a noise it is, it means something to someone somewhere. And when He was... They'd give that out.
E-13 Şi există o cobră galbenă. Tu trăieşti cam cinsprezece minute după muşcătura ei. Şi una din ele a fost suficient de aproape de fiul meu, încât el putea să-şi pună mâna pe capul ei. Deja ridicată, să lovească, înainte să facem puşcătura, în felul acela.
E-26 And I noticed that over to my left, when that Angel come down and I seen a swarm-like there. And they were men with, looked like they'd a--a sheet around them like this, and it wrapped up and tied, like around a small baby, the napkin. And it was. And I could just see as far as I could see; it was nothing but people. And then this Angel turned on a great oscillating light, and begin to sway back and forth like that. And I never seen so many people in my life.
And then this other Angel come real close to me, and He said, "There's three hundred thousand of them in that meeting." And I've got it written down here. And you write it in some kind of a piece of paper, like I told about the little boy being resurrected in Finland. You write that on the flyleaf of your Bible or somewhere, that in this meeting there's going to be a meeting, that... And you'll hear it through some outlet, of three hundred thousand people attend that meeting. Now, see if that isn't right. That'll be three times the size the other one was. See? Three hundred thousand people to attend the meeting. And I'm just so happy to get to get there, I don't know what to do, for I like to win souls to our Lord.
And there, at one time, seeing--seeing thirty thousand raw heathens come to Jesus Christ in one altar call, thirty thousand raw heathen...
E-14 Şi există cobra neagră. Oh, există doar de toate! Şi apoi pericolele sălbatice ale animalelor, desigur, lei, tigru, sau leoparzi, şi de toate altele cu care să lupţi, în junglă. Şi apoi bolile, există doar tot felul de boli acolo.
E-29 Now, lets go to our subject right quick. Yesterday we studied the technique of demons. I've been thinking today, as God dealing. You don't know what a liberty it is to get out. Now, I'm not a teacher; I'm a long ways from being a Bible expositor. And I am... My education is limited to a seventh grade, so that's... And, that, I come out of school about twenty-five years ago, so that's a long time off. And I don't have--had very much of an education, but all that I know is what I receive through inspiration.
And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See? It's got to be the Bible. No matter what inspiration it is, it's got to come... Here is God's Foundation. No other foundation is laid but This. And what This is, if what I would say would be contrary to This, you let my words be a lie, because This is the Truth. See, see? And if an angel would tell you something that'd be different from This, Paul said, "Let him be unto you accursed." Even an angel of light... Now, there's many great things. I only... the only... I chose two days, 'cause to get this subject to the people, that was yesterday and today, of the afternoon meeting.
E-15 Şi tu ai toate acelea de întâmpinat când te duci. Pe lângă aceea, atunci aici îi doctorul vrăjitor să te provoace de fiecare parte, vedeţi, şi toate superstiţiile lor şi lucruri. Dar, cum, ce lucru minunat să vezi pe Domnul nostru doar le mişcă la o parte, de la o parte la alta, în felul acela, apoi merge înainte.
Şi în ziua aceea îmi amintesc, stând acolo, cât de bine, ce a avut loc, eu vă voi spune cândva într-o altă adunare, căci eu vreau să ajung la subiectul meu în această după-amiază, despre Demonologie.
E-30 Now, the reason I did this, is to give myself a little try to see if God would help me. There's something on my heart. And this is, that after this great message, and after God Himself confirming what that I have said to be the Truth, in His Word. By His Word first, and then through signs and wonders. Now, I think, with the Gospel truth to the church, I'm under obligation to God to bring this to the church. That's right. They're so broke up in so many different organizations and sectarian parts of it, till that's wrong. We're all God's children when we're born again. That... See? And the truth of the thing is that God wants us to know that, that we're His children.
E-16 Dar acum, şi despre aceasta mă gândeam, şezând acolo, care va fi sfârşitul? Şi venind înapoi peste mare, eu ştiu că noi aveam cam o sută de mii de convertiri în timp ce noi eram acolo. Şi bătrânul Frate Bosworth a venit la mine. A zis, eu am zis, "Ei bine, Frate Bosworth?"
E-31 Now, remember, the temple of Solomon was cut out all over the world. And here comes one rock twisted this way, and one rock twisted that way, and one cut up this way, and one cut that way, but when it come together, there wasn't a buzz of a saw nor a sound of a hammer; everything went right to its place. God was the Instructor of that.
And God's got a church called the Assemblies, and one the Church of God, and one the this one, and one the that one, but when they all come together, they'll be one big group of brotherly love, and God will put--assemble that church together and take her on up into the sky.
E-17 El a zis, "Eu sunt aşa de mândru de tine, Frate Branham!" El a zis, "Tu eşti doar-tu eşti doar la începutul vieţii," şi el a zis.
E-33 Every famous picture before it's ever hung in a hall of art, it has to be hung, go through the hall of critics first. The man who painted that...?... Or, pardon me, I can't call his name, painted the "Last Supper," anyhow, it cost him his lifetime. He painted that picture. It was about twenty years, or ten years, I believe, between painting Christ and Judas. And did you realize in that famous picture, that the same man posed for Christ, ten years later posed for Judas? That's right. He did. Ten years of sin, from a great opera singer to take the place of Christ, come to the place of Judas. You don't have to take ten years; it takes ten minutes, will do the same thing to you. It'll change your character in sin. But anyhow, that picture went through all the critics.
E-18 Eu am zis, "Ei bine, eu presupun că totul s-a isprăvit." Am zis, "Eu am trecut de patruzeci de ani. Eu presupun că am luptat o luptă bună şi am sfârşit alergarea."
E-34 And that's what I think about the--God's church, the group that's called... Well, I don't mean this through any slam. I've sailed the seven seas, and I'm on my third trip around the world, and the people say, "Holy-roller, holy-roller." And I've searched the world, and I've never found a holy-roller yet. That's the name the Devil has tacked onto the people. That's all. There's no such a thing as a holy-roller. And I have statistics of every six hundred and sixty-eight different churches that there is, and organized in the world, and there's not one of them called Holy-Roller. And that's from the government. There's not one Holy-Roller church I know of. So it's just something the Devil called.
But now in all of this, all these things, God has painted a picture. And one time these little old churches used to be out here, some of you...
E-19 El a zis, '"Trecut de patruzeci de ani'?" Zicea, "Eu am fost la vârsta aceea înainte de a fi convertit." Zicea, "Eu încă merg bine." El era destul de aproape să intre în optzeci de ani. Şi doar ...
M-am gândit, "Ei bine, poate aceea este cam corect."
E-35 I watch these gray-headed men. My boy, yesterday, I was in the room studying, and a minister came by and said, "Like to shake hands with your dad." 'Course my boy's been raised up with Brother Baxter and them who just, "No," that's it, quickly. I don't like that. See? No matter if I... 'Course I can't be serving a man and God too. But I think that I like to shake hands with my brethren. I like to do that. There's something about it; I like to shake the hands of a--of a minister; not only a minister, but any child of God. I like to do it.
I didn't know about it until my wife had told me a little later. Well, if he could've told that minister, "Just a minute; he's back there in prayer, and--and I'll see what he can say." Well, that--that would've been better. So I give him a little correction on that, not to do that. See?
E-20 Astfel el a zis, "Nu, tu doar eşti un Branham nou nouţ acum. Tu doar ştii cum să-ţi controlezi adunările mai bine, şi totul." Zicea, "Doar dacă vreodată tu atingi America în felul ei corect, cu aranjarea corectă a adunării, unde poţi sta şase sau opt săptămâni într-un loc, şi să o stabileşti şi să anunţi în jur," zicea, "tu vei face ceva, dar, şi pentru Domnul nostru." Deci noi am mers înainte, doar înainte în felul acela, aşa că a fost foarte- foarte frumos.
E-36 And so it's true, you can't just be right out as the brother said awhile ago. If you do, then at nighttime I--I'm worn. You see? The people go to talking, and everyone has maybe a sickness, and when they go to speaking about it, quickly there's the Angel of the Lord right there to tell about it.
There's someone setting looking right at me now, knows that to be true from just a few minutes ago, or about a hour and a half ago: a lady setting here, who didn't know what it was, that the Angel of the Lord spoke to her the other night and told her something and she couldn't understand it. But today it happened, so she knows now what it means when He was speaking to her.
And I was standing there talking to her, the Angel of the Lord went right straight back out and told her what her trouble was, and what it was all about, and--and what she was thinking about, and one of her loved ones, and how God had spoke and said He'd confirmed it, and what was going to take place. So that's just exactly the way it'll be. See, God has said so.
E-21 Apoi după un timp, am văzut o viziune, când am fost în America, şi a venit la mine, şi m-a reîntors înapoi în Africa, şi mi-a arătat acelaşi miting, şezând acolo în faţă la Durban. Şi primul miting s-a şters în istorie, mergând spre Vest. Al doilea miting s-a ridicat şi, când a făcut-o, a fost încă mai mare decât era primul miting. Şi El ... am auzit un strigăt, şi un Inger venea din Cer; El avea o lumină mare.
E-38 Well now, what about a few times that every... And then... And each vision just weakens you that much more. See? And the first thing you know, when you get to church at night, you're just so completely wore out till you just don't know hardly what to do. And you pray for me now (See?), because it's out of one meeting to another, to another. This was the only meeting, it would be different, if I was going home now and wasn't going to do nothing for a couple months, go out and get my fishing line and go fishing, but I got to go from one meeting right to another, from one right to another. You see? That's what makes it.
E-22 Şi Îngerul Domnului care stă pe lângă noi aici, era în picioare, întotdeauna stă la dreapta mea, de partea aceasta. Şi Acesta stătea acolo, şi El era-El călca în jur. Şi eu am văzut Omul acesta stând sub EL El este-El nu este ... Acum, aceea nu este viziune când îl vezi pe EL Este tot aşa de real cum vă uitaţi la mine. Păi, tu Il poţi auzi umblând şi vorbind cu tine. Şi când El ... Orice lucru, este tot atât de real. Şi aceasta nu este o viziune; Omul doar stă acolo tot la fel cum staţi şi voi. Şi glasul Lui este tot la fel cum ar fi al meu sau ar fi al vostru. Dar o viziune, ceva care izbucneşte înaintea ta şi tu o vezi, în felul acela. Dar acest Om doar merge sus şi stă acolo.
E-39 And you all pray, you people back here in the audience. They told me last night that I... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
Did not respond to the call. Now, that's pretty dangerous. You see? When they said it, well, sometimes there's lights don't shine, there's a dark spot in between there.
And I watch the Angel of the Lord when He's standing there, I can feel it. Then I'll feel It move from me, and I'll watch, and It'll leave me, and It'll go over somewhere and stand there a little bit, and I can see It. And It'll flash on, and there'll be a vision come. Then I'll see the vision. I'll watch what kind of a looking person it is around there. And I find the person, then I speak. That's what takes place. That's what happens. You don't have to tell everybody that, but that's--that's what takes place. You see? It's all in the spiritual realm.
E-23 Deci El mi-a spus ce urma să aibe loc. Şi El a zis că ... Acest Înger a coborât, şi El mi-a spus să mă întorc şi să privesc în această direcţie. Şi se părea înspre India, acum. Şi eu nu spun că este în India, dar este aproape. Dar ei erau oameni Indieni.
E-41 Then if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying, "There's nothing to it," walk away from it. See? So that makes it pretty bad. So be on the alert, be listening, be watching. When He speaks, answer. See? And just be ready to answer at any time.
And so my wife, and Brother Beeler, and many of them, this morning, was telling me about it, that it was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him, and so forth, and the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man. The vision left me then, and I couldn't find it no more, because he didn't answer. So be watching and be on the alert.
E-24 Căci, Africanii sunt mari, zdravăni, oameni grei cam graşi. Unii dintre ei sunt aproape de şapte picioare înălţime, şi cântăresc, oh, două sute şi optzeci, trei sute de livre, zdravăni. Zuluşii, acum, Shunghi şi Basutos, şi, oh, sunt multe triburi diferite. Acolo erau cinsprezece triburi diferite care şedeau acolo în ziua aceea, la care le vorbeam.
E-43 Now, taking this subject of demonology and speaking about demons. Now, people, when you say "demon," right quick they begin to think, "Oh, some fanaticism or something." But demons is just as real as Angels; they're just as real.
And the Devil is just as real a devil, as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil. Heaven is just as real. And if there is no such a thing as hell, there's no such a thing as heaven. And if there isn't an eternal blessed--eternal punishment, rather, there's no eternal blessed. If there's no day, there's no night. See? But as sure as there's day, there's night. As--as soon... As sure as there's a Christian, there's bound to be a hypocrite. As sure as there's somebody that's genuine from God, there's somebody to impersonate that. See? It's just exactly pro and con, black and white, right on down through life on everything, true and false everywhere. And there is a false Gospel; there's a true Gospel. There's a true Baptism; there's a false baptism. There's a make-belief, and there's a real. There's a true American dollar; there's a false American dollar. There's a genuine Christian, there's a genuine hypocrite (See?), that's just impersonating. So you find that, so it all goes together. Now, we can't separate it; God lets the rain fall.
E-25 Eu aş spune un cuvânt, ca, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu." Eu aş merge să iau un pahar de apă înainte ca aceasta să treacă prin toţi traducătorii. Unul ar zice ... Şi toate zgomotele!
Eu obişnuiam să gândesc, când i-am auzit pe oamenii Penticostali vorbind în limbi, că poate unul vorbeşte într-un fel de sunet şi unul vorbeşte altul, cum în lume poate fi aceea? Dar eu cred că Biblia este corectă, şi ştiu că Ea este, când Ea zice, "Nu există nici un sunet fără însemnătate."
Unii din ei ar zice, unul din ei merge, "Blrr blrr blrr blrr," aceea însemna "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu." Celălalt merge, "Cluck cluck cluck cluck," aceea era "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu," în limba lui. Deci nu contează ce fel de sunet este el, este un înţeles pe undeva. Asta-i adevărat. Nu contează ce fel de sunet este acesta, el înseamnă ceva pentru cineva pe undeva. Şi când El era ... Ei dădeau aceea afară.
E-45 May, let me speak here just a little bit. How many preachers is here? Raise up your hands. All around, preachers, let's see your hands. Well, God bless you, brethren. Now, now, you don't take this for doctrine now, but just before we approach this vital subject I'll tell you one of... How many Pentecostal people is here, raise up your hands, all around everywhere. Why, you're all Pentecostals? All right. I'm going to tell you what I had when I first come into your realms--ranks.
I was right up here in Indiana, at a certain place called Mishawaka. The first group of Pentecostal people I ever seen is called the--the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, I believe, or something like that, wonderful bunch of people. Now, they organized together and called the United Pentecost. They break up from the rest of them because of an issue of water baptism. That don't make them any hypocrite. There's many a genuine, real genuine Holy Ghost born again Christian in their rank. And God gave them the Holy Ghost by being baptized in Jesus' Name, and He's give the others the baptism of the Holy Ghost being baptized in Father, Son and Holy Ghost. So God give them the Holy Ghost who obeys Him, so who--who got, who obeyed Him? There you are.
E-26 Şi am observat că acolo la stânga mea, când Îngerul acela a venit jos şi am văzut ca o gloată acolo, şi ei erau oameni cu ... se părea că ei aveau un-un cearşaf în jurul lor, în felul acesta, şi înfăşurat şi legat, ca în jurul unui copil mic, scutecul. Şi a fost. Şi eu am putut doar vedea cât de departe am putut vedea, nu erau nimic decât oameni. Şi apoi acest Înger a aprins o lumină mare oscilatoare, şi a început să o mişte înainte şi înapoi, în felul acela. Şi eu nu am văzut niciodată aşa de mulţi oameni în viaţa mea!
E-46 If you'd just forget... And them that wants to be one way let them be, and you go ahead and be brothers. That's all. Don't... What done it, was breaking among--breaking away (See?), breaking, tearing up, breaking up brotherhood, setting out and separating yourselves. No, sir; we're not separated; we're one. That's right.
E-27 Şi apoi celălalt Înger a venit foarte aproape de mine, şi El a zis, "Acolo sunt trei sute de mii din ei în mitingul acela." Şi eu o am scrisă aici jos. Şi voi scrieţi-o într-un fel de bucată de hârtie, aşa cum am spus despre băieţelul care a fost înviat în Finlanda. Voi scrieţi-o pe o foiţă din Biblia voastră sau undeva, că în acest miting, (Urmează să fie un miting. Şi voi o veţi auzi prin ceva sursă.) despre trei sute de mii de oameni care participă la mitingul acela. Acum, vedeţi dacă aceea nu este corect. Acela va fi de trei ori în mărime decât a fost celălalt. Vedeţi? Trei sute de mii de oameni să participe la adunare. Şi eu sunt doar aşa de fericit să ajung să merg acolo, eu nu ştiu ce să fac, căci îmi place să câştig suflete pentru Domnul nostru.
E-47 But when I was standing there, I was watching those people. Now, me, just come out of a regular little old Southern Baptist church, why, I'd see those people, I went in there and they were clapping their hands, hollering, "One of them, one of them, glad I can say I'm one of them."
I thought, "My. Whew." First thing you know, here come somebody down through there, dancing as hard as they could dance. I thought, "What church manners, I never heard such things as that." I kept watching them around wondering, "Well, what in the world's the matter with those people?"
E-28 Şi acolo, la o singură dată, văzând-văzând treizeci de mii de păgâni novice venind la Isus Cristos la o singură chemare la altar, treizeci de mii de păgâni novice.
E-49 Now, you've heard me tell my life story, where I hit that meeting there. But this is one thing I've never told, never told it before in public. So they... Now, if you want to rub it off of your recorder, why, you can do so. All right. Now, in this I watched, and now I thought, "Well, them people is the happiest people I ever seen in my life." They wasn't ashamed of their religion. We Baptists get just a little bit ashamed once in a while, you know. See? And when they go to pray, you know, get behind the fan, you know, and--and but we... But them people wasn't; brother, they had--they had religion all inside, outside, and all over them.
E-29 Acum să mergem la subiectul nostru foarte repede. Ieri noi am studiat tehnica demonilor. Eu m-am gândit astăzi, cum Dumnezeu lucra. Voi nu ştiţi ce libertate este să ieşi afară. Acum, eu nu sunt un învăţător. Eu sunt departe de a fi un-un expunător Biblic. Şi eu sunt ... Educaţia mea este limitată la clasa a şaptea. Astfel aceea este ... Şi, aceea, eu am ieşit din şcoală de vreo douăzeci şi cinci de ani în urmă, deci acela este un timp lung. Şi eu nu am prea mult dintr-o educaţie, dar tot ce ştiu este ceea ce primesc prin inspiraţie. Şi dacă inspiraţia aceea nu se compară cu Biblia, atunci este greşită. Vedeţi? Trebuie să fie Biblia. Nu contează ce inspiraţie este, ea trebuie să vină ... Aici este temelia lui Dumnezeu. Nici o altă temelie nu este pusă decât Aceasta. Şi ce este Aceasta, dacă ce eu aş spune ar fi contrar la Aceasta, lăsaţi cuvintele mele să fie o minciună, deoarece Acesta este Adevărul.
Vedeţi? Vedeţi? Şi dacă un înger v-ar spune ceva care ar fi diferit de Acesta, Pavel a zis, "Să fie el un blestem pentru voi," chiar un înger de Lumină. Acum, există multe lucruri mari. Eu numai ... singurul ... eu am ales două zile, căci să aduc acest subiect la oameni, care a fost ieri şi astăzi, din adunările de după-amiază.
E-50 Well, I remember that night when I got on the platform. Said, "All preachers on the platform." It was a convention. They had to have it up here in the north on account of--on account of the colored problem, the Jim Crow law of the south. So they was all met there from everywhere. So I was setting up there and he said... Well, now there's... I heard all preachers through that day and that night, they said some old preacher, he was an old colored man come out, just a little bit of rim of hair around his head like that, big old long frock-tailed preacher coat on, you know, velvet collar, and it hot weather. Poor old fellow come out there like this, and he said, "My dear children." He said, "I want to tell you," got to testifying: I was about the youngest one setting on the platform. So then he said, "I tell you." He took his text from over in Job, "Where was you when I laid the foundations of the world? Declare unto Me where they're fastened."
E-30 Acum, motivul că am făcut aceasta, este să-mi dau puţină încercare să văd dacă Dumnezeu m-ar ajuta. Există ceva pe inima mea. Şi Aaceasta este, că, după acest Mesaj măreţ, şi după ce Dumnezeu Insuşi a confirmat ceea ce am spus a fi Adevărul, în Cuvântul Lui; prin Cuvântul Lui, întâi, şi apoi prin semne şi minuni. Acum, eu cred, cu Adevărul Evangheliei către Biserică, că eu sunt sub obligaţie, faţă de Dumnezeu, să aduc aceasta la Biserică. Asta-i adevărat. Ei sunt aşa de rupţi, în aşa de multe organizaţii diferite şi părţi sectante din aceasta, încât aceea este greşit. Noi toţi suntem copiii lui Dumnezeu când suntem născuţi din nou, Acela, vedeţi. Şi adevărul lucrului este că Dumnezeu vrea ca noi să ştim asta, căci noi suntem copiii Lui.
E-51 All these other preachers had been preaching about Christ, along the regular run; I listened to them, enjoyed it, but not that old boy. He went back yonder about ten thousand years before the world ever started. He went up into the heavens and come plumb down across the skies, what was taking place. What they was preaching on, going on in the daytime he was preaching on what was taking place in heaven. He brought Christ back on a horizontal rainbow, back yonder somewhere in eternity. Why, he hadn't been preaching about five minutes till that old fellow, something got ahold of him, he jumped up in the air, and clicked his heels together, and hollered, "Whoopee." He had about as much room as I got up here. He said, "You ain't got enough room for me to preach," and away he went.
Well, I thought, "If that'll do that to a man about eighty years old, what would it do to me?" That part I want. That's what I want.
E-31 Acum, amintiţi-vă, templul lui Solomon a fost tăiat, peste tot în lume. Şi aici vine o piatră răsucită în acest fel, şi una răsucită în acel fel, şi una tăiată în acest fel, şi una tăiată în acel fel, dar, când au venit împreună, acolo nu a fost nici un zumzet de fierăstrău, nici un sunet de ciocan, totul a mers chiar la locul lui. Dumnezeu a fost Instructorul aceluia.
E-53 But what got me was this. Now, we're talking on demons now. What got me, I watched two men. One set at one side and one the other. And when the Spirit would fall, them men would raise up and speak in tongues and shout, and turn white around the mouth, and I thought, "Oh, my, if I could only have that." See, how wonderful. Oh, that's, I just love that. Well, I went out in the cornfield. And I told you my life story; you read it in the book. I'd slept all night, and I come back the next morning. So I thought I'd just test out. I have a way of doing things that nobody knows but God and I. So that's... I take up a parable and go to meet a man's spirit. You see it right here on the platform. See? And so then I got to talking to one of those men. I seen them. They set close together, and--and they'd just hold hands and dance and shout. I thought, "Oh, my, that sounds real to me."
And I took ahold of one of his hands and I said, "How do you do, sir?"
And he said, "How do you do." Very nice man, gentlemen-type fellow, he said... I said, "Are you a minister?"
He said, "No, sir, I'm just a lay member."
And I got to carrying a little conversation with him so I could catch his spirit. See? He didn't know that; nobody knowed it. I never said nothing about it, years afterwards 'fore I mentioned it. So then... But when I come to find out, it rang true just as perfect a Christian man; that man was absolutely a saint of God. I thought, "Brother, that's fine."
E-32 Dumnezeu are o biserică numită Adunarienii, şi una biserica lui Dumnezeu, şi una aceasta, şi una aceea. Şi, dar când ei vin toţi împreună, ei vor fi un grup mare de dragoste frăţească, şi Dumnezeu va pune, va aduna Biserica aceea împreună şi O va lua sus în cer.
E-57 But the strange part, when I got ahold of the other man, it was contrary. He was even living with a woman that wasn't his wife. That's right. And I seen it pull up to me in a vision. I thought, "Oh, my, it can't be so." And the man... I thought, "Now, now, this spirit among them people is wrong, and that's all there is to it."
So that night when the--went to the meeting, and the blessings was falling, I would pray to God, and the Holy Spirit, the Angel of the Lord give witness that it was the Holy Ghost. And the same Spirit was falling on this man was falling on that man. And when the Spirit would fall, both of them would get up, and they'd both shout, and scream, and praise the Lord, and speak in tongues, and dance. I said, "I--I--I just can't get it, Lord, I... They... I can't see it in the Bible where that could be right." Now, I said, "Maybe I'm deceived." See? I said...
Now, here, I--I--I'm--I'm strictly fundamental in the Bible. It's got to be This. See? And I said, "Lord, You know my condition, and I--I've got to see it in Your Word. And I--I can't understand when the Holy Spirit's falling on this man, the Holy Spirit's fall on that man, and one of them is a saint and the other one's a hypocrite. And I know it is." And I know it without... I could've took the man out and proved it to him, or called him out right there and told him about it.
E-33 Fiecare pictură renumită, înainte de a fi atârnată într-o sală de artă, ea trebuie să fie atârnată, să treacă prin sala criticilor, mai întâi. Omul care a pictat, a gusta, sau, scuzaţi¬mă, eu nu-i pot numi numele, care a pictat Ultima Cină, oricum, aceasta a durat tot timpul vieţii lui. El a pictat tabloul acela. Au fost aproape douăzeci de ani, sau zece ani, cred eu, între a picta pe Cristos şi Iuda. Şi vă daţi voi seama, în pictura aceea renumită, că acelaşi om care a pozat pentru Cristos, cu zece ani mai târziu a pozat pentru Iuda? Asta-i adevărat. El a făcut-o. Zece ani de păcat, de la un mare cântăreţ de operă, să ia locul lui Cristos, a venit la locul lui Iuda. Voi nu trebuie să luaţi zece ani. Durează zece minute, vă va face acelaşi lucru. Aceasta vă va schimba caracterul, în păcat. Dar, oricum, pictura aceea a mers prin toţi criticii.
E-59 Like I could that man setting right here last night, was nothing but an impostor, if there ever was one setting there. And I ought to have called it out, but he'd have raised up and started fussing, so I just let it go on, account of the meeting. But I knowed him. Yes, sir. There's one, two of them setting right back there the other night, belongs to a certain church right here in the city, real critics. I seen them. But if you would, you'd just start the trouble. I've done it many times. I just let them alone. See? It's all right. God knows; He's the Judge. Let them call me one time, and then you'll see something take place (You see?), let him. Like the demon, I never called the demon out. He just come to me and challenged me. Then is when God went to work (See? That's right.), and you seen what taken place. All right. But I just let it go. Made the meeting hard, 'cause that spirit was moving right in on me all the time. See? And so I just kept on.
E-34 Şi aceea este ceea ce mă gândesc despre Biserica lui Dumnezeu, grupul care se numeşte. Ei bine, eu nu vreau să spun aceasta prin ceva lovire. Eu am traversat cele şapte mări, şi eu sunt în a treia mea călătorie în jurul lumii, şi oamenii spun, "Holy-roller! Holy-roller!" Şi am cercetat lumea, şi eu nu am găsit nici un holy-roller încă. Acela-i un nume pe care Diavolul la prins pe oameni. Asta-i tot. Nu există un astfel de lucru ca un holy-roller. Şi eu am statistici despre fiecare şase sute şaizeci şi opt de biserici diferite care există, şi s-au organizat în lume, nu există nici una din ele numită Holy Rollers. Şi aceea este de la guvern. Nu există nici o biserică Holy Roller de care să ştiu eu. Deci, era doar ceva ce Diavolul a numit. Dar, acum, în toată aceasta, toate lucrurile acestea, Dumnezeu a pictat o pictură. Şi odată aceste mici biserici vechi obişnuiau să fie aici afară, unii din voi ...
E-60 But now, these men, I couldn't understand it. And it was two years later, or three, when I was up at Green's Mill, Indiana, here, at the scout reservation; I was back in an old cave where I go to pray. And back there I said, "Lord, I can't understand what become of that group of people. The finest people I ever met in my life, and I--I can't understand how that that could be the wrong spirit, when it's the... If then... You know the integrity of my heart. You know how I love You and how I've served You. And the same Spirit that's here with me was on them people. And here It was on that guy there just the same." So I couldn't understand it.
E-35 Eu privesc aceşti oameni cu părul cărunt. Băiatul meu, ieri; eu eram în cameră, studiind, şi un lucrător a venit pe acolo şi a zis, "Aş vrea să dau mâna cu tatăl tău." Desigur, băiatul meu a fost crescut cu Fratele Baxter şi aceia, care doar, "Nu," asta este, repede. Mie nu-mi place asta. Vedeţi? Nu contează dacă eu ... Desigur, eu nu pot fi slujitor al omului şi al lui Dumnezeu, de asemeni. A Dar eu cred că îmi place să dau mâinile cu fraţii mei. Imi place să fac asta. Există ceva referitor la aceasta, îmi place să dau mâinile cu un-un lucrător. Nu numai cu un lucrător, ci cu orice copil al lui Dumnezeu, îmi place să o fac. Eu nu am ştiut despre aceasta până când soţia mea mi-a spus puţin mai târziu. Ei bine, dacă el i-ar fi putut spune acelui lucrător, "Doar un minut, el este acolo în spate în rugăciune, şi-şi voi vedea ce va spune el." Ei bine, aceea, aceea ar fi fost mai bine. Astfel eu îi dau puţină corectare la aceea, să nu facă asta. Vedeţi?
E-61 And the Lord come down in His mercy and showed me. Here's where it was. It has to be Scriptural first. He said, "Pick up your Bible." And I picked up my Bible. And I guess I held that Bible for ten minutes without anybody--any more Word coming. I waited just a few minutes. I heard Him say again, "Turn to Hebrews 6 and start reading." And I did. And when it come down there where it said, "The rain cometh oft upon the earth to water it and prepare it, dress it for which it's... but the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned..." And I caught it right there.
I thought, "There it is. Thanks be to God. There it is." See?
E-36 Şi astfel este adevărat, tu nu poţi doar să fi chiar afară, aşa cum a spus fratele cu un timp în urmă. Dacă tu o faci, atunci la timpul serii eu-eu sunt epuizat, voi vedeţi. Oamenii încep să vorbească, şi fiecare are poate o boală, şi Acând ei încep să vorbească despre aceasta, repede, acolo este Ingerul Domnului chiar acolo să spună despre aceasta.
E-62 Now, Jesus said, "A sower went forth sowing seeds," didn't He? Now, you're all Christians here. Everyone held up their hands, anyhow: Pentecostal, born again Christians. All right, they... And He said, "A sower went forth sowing seeds, and while he slept (his death between, see), and while he slept, an enemy come and sowed tares in that wheat field." What is tares? Weeds, briars and things. Now... "And when the husbandman (the preacher) saw these tares growing, said, 'Let me go pull them up.' He said, 'No, no. You'll pull up the wheat also. Let them both grow together.'"
E-37 Acolo-i cineva şezând, privind direct la mine acum, care ştie că asta-i adevărat, de la doar câteva minute în urmă, sau cu vreo oră şi jumătate în urmă. O doamnă şezând aici, care nu a ştiut ce era, că Ingerul Domnului i-a vorbit seara trecută şi i¬a spus ceva, şi ea nu a putut înţelege. Dar astăzi s-a întâmplat, astfel ea ştie acum ce înseamnă când El i-a vorbit. Şi cum, stând acolo vorbind cu ea, Ingerul Domnului a mers chiar drept înapoi afară şi i-a spus care era necazul ei, şi despre ce era totul, şi-şi la ce se gândea ea, şi unul din cei dragi ai ei, şi cum Dumnezeu a vorbit şi a zis că El a confirmat-o, şi ce urma să aibe loc. Deci aceea este chiar exact felul cum va fi. Vedeţi? Dumnezeu a zis aşa.
E-63 There's a wheat field out here. There's creepers, nettle ball, stink weed, everything else in it. Is that right? But now, in there there's wheat. Now, the rain comes oft upon the earth to water it. Now, what's the rain for? Not to water the nettle ball (Now, watch and...?... attention), not to water the creeper. The rain's sent for the wheat, but the nettle ball and the weed is just as thirsty as the wheat is. And the same rain that falls on the wheat falls on the weed. And the little old weed will stand right straight up like that, and happy and rejoicing, just as much as the little wheat will stand up and stand hisself up. "But by their fruits ye shall know them." There you are. See?
Now, the same Holy Spirit can bless a hypocrite. That knocks some of you Arminians out, but that's the truth. That's the truth. Then call it holiness, which I believe in holiness too. But the same Spirit, the rain falls on the just and the unjust, but by their fruits you shall know them.
E-38 Ei bine, acum, ce spuneţi despre câteva ori care totdeauna ... Apoi, şi fiecare viziune doar te slăbeşte cu atât mai mult, vedeţi. Şi primul lucru ce-l ştii, când tu ajungi la biserică seara, tu eşti doar aşa complet epuizat încât tu doar de abea că ştii ce să faci. Şi voi rugaţi-vă pentru mine acum, vedeţi, deoarece este dintr-o adunare într-alta, la alta. Dacă aceasta era singura adunare, ar fi altfel, dacă eu mergeam acasă acum şi nu urma să fac nimic pentru două luni, să merg afară să-mi iau undiţa mea de pescuit şi să merg la pescuit. Dar eu trebuie să merg de la o adunare drept la alta, de la una drept la alta, vedeţi. Aceea este ce o face.
E-65 If I look out here and go to get wheat, I get wheat, but the weeds is all bound up, and they live on the same rain that fell for the wheat. And the rain was not sent for the weeds; it was sent for the wheat. But the rain being in the field, the wheat being--weeds being in the wheat field, got just as much benefit out of the rain as the rest of them did. And the same rain that made the wheat live, made the weed live.
All things in the natural types the spiritual as we're teaching. There it is, demonology, demons impersonating Christianity, yet with the blessing. That's not skim milk, brethren, if you can take it. See, see? All right it's truth.
E-39 Şi voi toţi rugaţi-vă, voi oamenii de aici din spate în audienţă. Ei mi-au spus seara trecută că ... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... nu a răspuns chemării. Acum, aceea este destul de periculos, vedeţi. Când ei au zis-o ... Ei bine, uneori aceste lumini nu strălucesc, există o pată întunecată în mijloc acolo.
E-67 So I'm not saved today because I can shout. I'm saved not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions of this Bible. Jesus said, "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has Everlasting Life, and shall not come into condemnation, but's passed from death to Life." I believe that. That's right. And on them conditions I am saved, because God said so.
If he told me I was saved because somebody said, "A rushing mighty wind hit me in the face," that's wonderful, but I want to know where that rushing mighty wind come from 'fore it hit me in the face. See? Now, what kind of a life are you going to live after that rushing mighty wind's hit you? See? See, it's by your fruit you're known. So demons can work right amongst Christians. You believe that? Look at Paul, Paul said...
E-40 Şi eu privesc Îngerul Domnului când El stă aici, eu pot să-l simt. Apoi eu Il voi simţi că se mută de la mine, şi eu voi privi, El mă va părăsi şi El va merge acolo pe undeva şi stă acolo un pic, şi eu pot să-L văd. Şi El va lumina înainte şi acolo va veni o viziune. Apoi eu voi vedea viziunea. Eu voi urmări ce fel arată persoana care este pe acolo. Eu aflu persoana, apoi eu vorbesc. Aceea este ce are loc. Aceea este ce se întâmplă. Tu nu trebuie să spui asta la fiecare, dar aceea este-aceea este ce are loc, vedeţi. Este totul în tărâmul spiritual.
E-69 Now, here's where the Latter Day Rain... If there's any of you here, forgive me if I'm saying anything against you. I wouldn't say no more against you than I would the Assemblies or any, and the Baptists or anybody else. It's truth is what's truth. Where you got off, was this, you're making prophets out of them men and things that's not prophets. Prophets are not laid on the hands and sent out; prophets are borned. See? In the Bible there's a gift of prophecy. There's where your mistake was between the gift of prophecy and a prophet. The gift...
"God, in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, in this last days through His Son Christ Jesus." And the Body of Christ has nine spiritual gifts operating in it. And it might be on this woman tonight, prophecy, may never be the rest of her life. It may be on this woman the next night, may be on this man the next time, may be on that one back there the next time. That doesn't make her a prophet, doesn't make no one a prophet. It's a gift of prophecy in you.
E-41 Apoi dacă persoana aceea nu răspunde, ar fi ca citind Biblia aici şi să zici, "Nu-i nimic de Ea," se duc de la Ea. Vedeţi? Deci aceea o face destul de rău. Deci fiţi în alertă, fiţi în ascultare, fiţi veghetori. Când El vorbeşte, răspundeţi. Vedeţi, doar fiţi gata să răspundeţi oricând.
E-71 And before that man or that prophecy can be given to the church, it has to be judged before two or three spiritual judges. Is that right according... Now, Paul said, "You all may prophesy one by one." If something be revealed to this one, let that one hold his peace. Well, that would make the whole bunch prophets then according to the teaching of today. No, Pentecostal church, we've got things all scrupled up. And that's the reason God can't come in, till we get the thing straightened out and on the Bible. That's right. You got to get the right path. How you going to build a house without looking at the blueprint? See? You got to start right.
E-42 Şi astfel soţia mea, şi Fratele Beeler şi mulţi dintre ei, în această dimineaţă, mi-au spus despre aceasta, că a chemat un om privitor la fratele lui, pe undeva, care a avut ceva rău cu el, şi aşa mai departe. Şi omul nu a răspuns la chemare, aşa că acela nu poate fi ajutat. Aceea este între Dumnezeu şi om. Viziunea m-a părăsit. Apoi eu nu l-am mai putut găsi, deoarece el nu a răspuns. Deci, fiţi veghetori, fiţi în alertă.
E-72 Now, in there, a prophet, you never seen anybody stand before Isaiah, Moses. One did stand, Korah, one day, and tried to dispute with him, and God said, "Separate yourself, I'm going to open up the earth." A prophet is born. Gifts and calling without repentance. That's the foreordination of God from the baby up. Everything was perfectly right along, exactly what he said was the truth and vindicated and brought out. It's the Word of God comes to the prophet. But a gift of prophecy is in the church.
E-43 Acum luând acest subiect despre Demonologie şi vorbind despre demoni. Acum, oameni, când voi ziceţi "demon," chiar repede ei încep să se gândească, "Oh,A ceva fanatism sau ceva!" Dar demonii sunt tot aşa de reali ca Ingerii. Ei sunt tot aşa de reali.
E-73 Now, you said, "Well, the prophets are the Old Testament." Oh, no. The New Testament had prophets.
Agabus was a--was a New Testament prophet. Look at the Spirit of prophecy falling down there and telling Paul about... Then here come Agabus down from Jerusalem, and found Paul, and tied his girdle around him, and turned over, and said, "THUS SAITH THE LORD, the man that wore this will be bound in chains when he gets to Jerusalem." Agabus, who stood up and told, foretold what would take place, he was a prophet, not a man with the gift of prophecy.
And the gift of healing and all those gifts, my Pentecostal friend, you got it mixed up. The gifts are in the church, are subject to any person that's in the church, anybody that's baptized into the body. "By one Spirit we're all baptized in the..." And the Bible said...
"Well, I got the gift of healing."
Well, the Bible said, "Confess your fault one to another and pray one for the other." Every person pray one for the other. We're not a divided group; we're a collective, gathered group. See? Now, and there's how demons sometimes working.
E-44 Şi Diavolul este tot aşa de real un drac, cum Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este un drac! Cerul este doar aşa de real. Şi dacă nu există un astfel de lucru ca iad, nu există un astfel de lucru ca Cer. Şi dacă nu există un binecuvântat Etern ... pedeapsă Eternă, adică, nu există binecuvântare Eternă. Dacă nu există zi, nu există noapte. Vedeţi? Dar aşa de sigur cum există zi, există noapte. Aşa-aşa de sigur cum există-sigur cum există un Creştin, acolo trebuie să fie un făţarnic. Tot aşa de sigur cum există cineva care este veritabil de la Dumnezeu, există cineva care să imite aceea. Vedeţi? Este doar exact pro şi contra, negru şi alb, drept în jos prin viaţă în toate, adevărat şi fals peste tot. Şi există o evanghelie falsă, există o Evanghelie adevărată. Există un Botez adevărat, există un botez fals. Există o credinţă prefăcută, şi există una reală. Există un dolar American adevărat, există un dolar American fals. Există un Creştin veritabil, există un făţarnic veritabil, vedeţi, acela doar imită. Deci voi găsiţi aceea, aşa că totul merge împreună. Acum, noi nu o putem separa. Dumnezeu lasă ploaia să cadă.
E-77 Now, watch what Paul said, "If one speaks with tongues and the other one interpret, and whatever he said, let it be judged first 'fore the church can receive it."
Now, it won't be a quoting of Scripture or something another like that. God don't repeat Himself. But it'll be a warning to the church. Then if good judges says, "Let's receive that. All right, that was of the Lord." The second one says, "Let's receive it." The mouth of two or three witnesses, let every word be established. Then the church receive it and go make ready for it. If that doesn't come to pass, what that said, then you've got a evil spirit among you. That's right. And if it does come to pass, then thank God, the Spirit of God's among you. See? Now, that's where you have to watch and be careful. So don't try to press. I couldn't make myself have brown eyes when I got blue. See? I have to be satisfied with blue eyes. Now, there's where demons work in the realm of spiritual people.
E-45 Fie ca El să mă lase să vorbesc aici doar un pic. Câţi predicatori sunt aici, ridicaţi-vă mâinile. Peste tot, predicatori, să vă văd mâinile. Ei bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraţilor. Acum, acum, să nu luaţi aceasta ca doctrină acum, însă, doar înainte de a ne apropia de acest subiect vital, eu vă spun ceva. Câţi Penticostali sunt aici? Ridicaţi-vă mâinile, peste tot împrejur pretutindeni. Păi, voi toţi sunteţi Penticostali. In ordine. Am să vă spun ce am avut când am venit întâi în tărâmul vostru, rândul.
Eu am fost chiar aici sus în Indiana, la un anumit loc numit Mishawaka. Primul grup de Penticostali pe care i-am văzut vreodată, ei erau numiţi-Adunările Penticostale ale lui Isus Cristos, eu cred, sau ceva în felul acela, un grup minunat de oameni. Acum ei s-au organizat împreună şi se numesc Penticostali Uniţi. Ei se despart de restul din ei, din cauza unei chestiuni de botez în apă. Aceea nu-i face ceva făţarnici. Există mulţi veritabili, cu Duhul Sfânt veritabil real, Creştini născuţi din nou în rândul lor. Şi Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt prin a fi botezaţi în "Numele lui Isus," şi le dă celorlalţi botezul Duhului Sfânt, fiind botezaţi în "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Deci, "Dumnezeu le dă Duhul Sfânt, celor care se supun Lui," deci cine-cine are, cine s-a supus Lui? Ia te uită.
E-79 Now, we've got a deep something coming here, and I hope it's not too deep. Now, over in I Samuel 28, I want to read some Scripture here right at this time. I want you to listen closely. And I want to bring demons, show you how they work right in the church, and how Satan has a counterfeit for every real there is. Now, you can see according to the Bible, that demons come among Christians and they impersonate.
And many times we have declared people to be Christians when they said, "I believe in Jesus Christ." Why, the devils believe the same thing and tremble. That's no sign you're saved.
One of these nights I want to get on election, and then you'll see what salvation means. See? It's nothing you had to do with it in the first place or the last place, or nothing you can do about it. God saves a man, unconditionally. Boy that sunk deep, didn't it? I just might as well get that out of your system while we're at it. All right.
E-46 Dacă voi uitaţi doar, şi cei ce vor să fie într-un fel, lăsaţi-i să fie, şi voi mergeţi înainte şi fiţi fraţi. Asta-i tot. Să nu ... Ce a făcut-o, era să-i dezbine, dezbinând înainte. Vedeţi? Ce? Era rupere, sfâşiere, ruperea frăţietăţii, stând afară şi separându¬vă. Nu, domnule, noi nu suntem separaţi, noi suntem una. Asta-i adevărat.
E-81 Abraham was the beginning of our faith. Is that right? All right, Abraham had the promise. And God called Abraham because he was a great man, I guess? No, sir. He come down out of Babylon, in the--in the land of Chaldea, in the city of Ur, and God called him and made His covenant with him, unconditionally. "I'm going to save you, and not only you, Abraham, but your Seed," unconditionally.
God made a covenant with man, and man breaks his covenant every time. Man never did keep his covenant with God. The law was never kept. They couldn't keep the law. Christ was come and broke the law Himself. 'Cause, grace had already provided a Saviour, Moses provided a way of escape, and then--escape, rather; and then the people, after that, they still wanted something to do. Man's always trying to do something to save himself, when you can't do it. It's his nature. As soon as he found out he was naked in the garden of Eden, he made some fig leaf aprons. Is that right? But he found out they wouldn't work. Nothing a man can do can save yourself. God saved you unconditionally, all down through the age. And then when you're saved, you're saved.
E-47 Dar când eu stăteam acolo, eu urmăream oamenii aceia. Acum, eu, doar am ieşit dintr-o mică biserică veche Baptistă Sudică obişnuită, păi, eu vedeam pe oamenii aceia, am mers înăuntru acolo şi ei băteau din palme, strigând, "Unul din ei, unul din ei, bucuros să spun că sunt unul din ei!"
E-83 Look at Abraham. There that fellow was, went over, and God give him the land of Palestine and told him not to leave there. Any Jew that leaves Palestine was backslid. God told him to stay there. If God tells you to do something another, and you don't do it, then you're backslid. Is that right? All right, a drought come on to try Abraham's faith. And instead of Abraham staying there, no, he couldn't stay there, he run off, and took Sarah and went about three hundred miles (wish I had time to get on that) down to another land.
And when he got down there, and then he got this great king down there, Abimelech. He was a young fellow and he was looking for a sweetheart, so he found Abraham's wife, Sarah, and fell in love with her. And Abraham said, "Now, you tell him that you are my sister and I'm your brother."
So that pleased Abimelech, so he said, "All right, we'll just take her over to the castle." And I guess the women fixed her up, and he was going to marry her the next day.
E-48 M-am gândit, "Doamne! Iuh!" Primul lucru ce ştii, aici vîne cineva jos pe acolo, dansând cât putea să danseze de tare. "Ta-ta-ta-ta-ta," m-am gândit, "ce maniere de biserică! Eu niciodată nu am auzit astfel de lucruri ca acelea." Am continuat să-i privesc, în jur. M-am întrebat, "Ei bine, ce în lume se întâmplă cu oamenii aceia?"
E-86 And Abimelech was a good man, a righteous man. And that night while he was a sleeping, the Lord appeared to him, and said, "You're as good as a dead man." He said, "The man's... The woman that you got out there to marry, is another man's wife." Now, watch, "Another man's wife..."
Why, he said, "Lord, You know the integrity of my heart," a righteous, holy man. "You know the integrity of my heart. That man told me that was his sister. And didn't she tell me herself that that was 'my brother'?"
He said, God said, "I knowed the integrity of your heart, and that's the reason I kept you from sinning against Me. But that's My prophet." Hallelujah.
What was he? Backslid, and a little, lying shyster. Is that right? Oh, no, there ain't no little white lies; they're either black lies or they're not lies at all. The man setting out there telling a pine-blank lie, saying that was his sister when it was his wife, beating around the bush, and backslid.
And here was a righteous man standing before God, and said, "Lord, You know my heart."
"But I'll not hear your prayer, Abimelech, but take him--take her back and let him pray for you. He's My prophet, I'll hear him." Yes, a backslider, liar, "but that's My prophet." That truth? That's the Bible.
E-49 Acum, voi m-aţi auzit spunând povestirea vieţii mele, unde eu ating adunarea aceea de acolo. Dar acesta este un singur lucru ce niciodată nu l-am spus, niciodată nu l-am spus înainte, în public. Astfel ei ... Acum, dacă vreţi să o ştergeţi de pe înregistrarea voastră, păi, voi o puteţi face. In ordine. Acum, în aceasta am urmărit, şi acum m-am gândit, "Ei bine, oamenii aceia sunt cei mai fericiţi oameni pe care i-am văzut în viaţa mea." Ei nu s-au ruşinat de religia lor. Noi Baptiştii ajungem doar puţin să ne ruşinăm, din când în când, voi ştiţi. Vedeţi? Şi când ei merg să se roage, ştiţi, merg în spatele ventilatorului, voi ştiţi. Şi-şi, dar noi ... Dar acei oameni nu erau, frate, ei-ei aveau religie tot în interior, în exterior, şi peste tot peste ei.
E-92 Now, don't go plumb too far over here on the Calvinistic side, "once in grace, always in grace," 'cause you'll get in disgrace. See? Now, just a moment; we'll get time this week to bring that up and show you how level it is. But don't think just because you've done something wrong that you're gone forever. You're a child of God; you're born of the Spirit of God; you're sons and daughters of God, and the fruits will bear record of itself. There you are.
E-50 Ei bine, îmi amintesc în seara aceea când am ajuns pe platformă. Zicea, "Toţi predicatorii pe platformă." Aceasta era o convenţie. Ei au trebuit să o ţină aici sus în Nord, din cauză că-din cauza problemei de culoare, legea Jim Crow din Sud. Astfel ei au fost toţi întâlniţi acolo de pretutindeni. Deci, eu stăteam sus acolo. Şi el a zis ... Ei bine, acum acolo era ... Am auzit pe toţi predicatorii prin ziua aceea şi noaptea aceea. Ei au zis că ceva predicator bătrân, el era un om de culoare bătrân care a venit afară, doar o mică fâşie de păr în jurul capului lui, în felul acela, cu un palton mare lung o sutană de predicator pe el, ştiţi, guler de catifea, şi pe timp călduros. Sărmanul ins bătrân a venit acolo afară în felul acesta. El a zis, "Copiii mei dragi," el a zis, "Eu vreau să vă spun," a ajuns să mărturisească. Eu eram cam cel mai tânăr care şedea pe platformă. Astfel atunci el a zis, "Eu vă spun!" El şi-a luat textul de acolo în Iov, "Unde ai fost tu când Eu am pus temeliile lumii? Declară-Mi unde au fost ele întărite."
E-93 Now, here they are setting in the land. Now, I want to read here the 6th verse.
And when Saul enquired of the LORD, the LORD answered him not, neither by dreams, nor by the Urim, nor by a prophet.
And then said Saul unto his servants, Seek me a woman with a familiar spirit, that I may go to her, and enquire of her.
(Now, I could lay something to the rod right here if it'd just...) "Seek me a woman with a familiar spirit..."
And his servants said unto him, Behold, there is a woman that has a familiar spirit in En-dor.
And Saul disguised himself, and put on raiment, other raiment, and he went, two... and two men with him, and they came to the woman by night: and they said, I pray thee, 'vine unto me by thy familiar spirit, and bring me... up, whom I shall name unto thee.
And the woman said unto him, Behold, thou knowest that Saul has done, does know, has cut off all those that have familiar spirits, and... wizards, out of the land: therefore... layest thou a snare for my life, and cause me to die?
And Saul answered and sware to her by the LORD, saying, As the LORD liveth, there shall be no punishment happen unto thee...
Then said the woman, Whom shall I bring up... thee? And he said, Bring me up Samuel.
And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice: and the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? for thou art Saul.
And the king said unto her, Be not afraid: for what sawest thou? And the woman said I... unto Saul, I saw gods ascending out of the earth.
And he said unto her, What form was he of? And she said An old man cometh up; and he is covered with a mantle.
And Sam... (That was that prophet's mantle, of course, see.)... perceived that it was Samuel, and he stood with his... and with his face to the ground, and bowed himself.
And Samuel said unto Saul, Why hast thou disquieted me, and bring me up? And Saul answered and said, I am sore distressed; because of the Philistines make war against me, and God has departed from me, and answers me not, neither by prophet, neither by dream: therefore I... called unto thee, that thou would make known unto me what I should do.
And then said Samuel, Wherefore... does thou ask me, seeing that the LORD has departed from thee, and--and is become thine enemy?
And the LORD has done unto him, as he spake to me: for the LORD has rent his kingdom out of thy hand, and has given it... unto even David:
E-51 Toţi aceşti alţi predicatori au predicat despre Cristos, de-a lungul cursului obişnuit. Eu i-am ascultat, mi-au plăcut. Dar nu acel băiat bătrân! El a mers acolo în urmă cu vreo zece mii de ani înainte ca lumea să înceapă vreodată. El a mers sus în Ceruri şi a venit drept în jos prin ceruri, ce a avut loc. Despre ce predicau ei, mergând înainte, în timpul zilei; el predica despre ce avea loc în Cer. El l-a adus pe Cristos înapoi pe curcubeul orizontal, acolo în urmă pe undeva în Eternitate. Păi, el nu a predicat decât vreo cinci minute până când acel ins bătrân, Ceva l-a apucat. El a sărit sus în aer şi şi-a bătut călcâiele împreună, şi a strigat, "Hoop ! " El avea cam aşa de mult loc cum am eu aici sus. El a zis, "Voi nu aveţi suficient loc pentru mine să predic," şi a plecat de acolo.
E-94 Now, many of you familiar with this. Now, we want to go right in, and God help us now for the--a few moments to get into this. Now, watch. There was a man, Saul, who was once considered a prophet, for he prophesied with the prophets. Is that right, teachers? Now, here the man was backslidden. Is that right? But remember where Samuel said he would be, with him, at the next day: prematurely gone. See? All right, if you won't mind God, God will take you off the earth.
E-52 Ei bine, m-am gândit, "Dacă aceea îi va face aşa la un om de vreo optzeci de ani, ce-mi va face mie? Aceea este ce vreau eu. Aceea este ce vreau eu."
E-95 Look in the Corinthian letter there, how Paul set those people in order. He said, "First, I thank God for you, that there's no such things among you, and so forth, and how that--that you come short of no spiritual gift," telling them what they was, positionally, in Christ. Then he begin to let the hammer down on them, tell them about their women preachers, and how they was doing, and how they were eating at the Lord's table. And even one man living with his stepmother, and he said to this man in Christ, "Turn him over to the Devil, for the destructions of the flesh, that the soul might be saved." See, that's it, turn him over. The Bible said, "For this cause many are sick and weakly among you, and men are asleep (gone on prematurely)," because of sin. God taken you out of the way; a good sign you was a Christian if you was taken."
E-53 Dar ce m-a dat gata pe mine era aceasta. Acum, noi vorbim despre demoni acum. Ce m-a dat gata pe mine, eu am urmărit doi oameni. Unul a şezut la o parte, şi unul la alta. Şi când Duhul a coborât, oamenii aceia se ridicau şi vorbeau în limbi şi strigau, şi se albeau în jurul gurii. Şi m-am gândit, "Oh, vai, dacă aş putea numai să am aceea!" Vedeţi? "Ce minunat! Oh, aceea-i ... Eu doar iubesc aceea!" Ei bine, am mers afară în câmpul de porumb. Şi eu v-am spus povestirea vieţii mele. Voi o citiţi în carte. Eu am dormit toată noaptea. Şi am venit înapoi dimineaţa următoare, aşa că m-am gândit că doar aş analiza. Eu am un fel de a face lucrurile pe care nimeni nu-l ştie decât Dumnezeu şi eu. Astfel, aceea, eu iau o pildă şi merg să întâmpin duhul unui om. Voi o vedeţi chiar aici pe platformă. Vedeţi? Şi astfel apoi am ajuns să vorbesc cu unul din oamenii aceia. Eu îi văd, ei şed împreună aproape, şi ei doar se ţin de mâini şi dansează şi strigă. M-am gândit, "Oh, Doamne, aceea sună real pentru mine!"
E-96 So now, notice. In here Saul was considered one of the prophets or among the prophets, because he prophesied. And now, he had backslid, because he disobeyed God, and his kingdom was rent out of his hands and placed into the hands of David, who God had anointed by Samuel, with the cruse of oil.
E-54 Şi eu am apucat una din mâinile lui. Am zis, "Bună ziua, domnule?"
E-97 Notice, then there was three ways that they had of finding out things from God; the first was--was the prophet, the second was a dream, and the third was the Urim Thummim. And they neither would answer. Now, you know what a prophet is, and you know what a spiritual dream is, and you know what the Urim Thummim was. You know what, the other day I asked a--a man what about the Urim, and that man couldn't tell me what it was, the Urim Thummim. 'Course it was God answering, but he...
See and the Devil makes a counterfeit of every one of those. The wizard, the false prophet, and the crystal gazer... See, now, the Urim Thummim hung on Aaron's breast here, and the Urim Thummim covered over that stone. And they hung it in the temple. And when they wasn't sure, they'd go before God, in answer, and a light would flash on that Urim Thummim, which--whether it was God's will or not. Now, when the Urim Thummim wouldn't answer... Now, that was the direct answer from God. Now, the Urim Thummim of today, the fortuneteller took a crystal ball to pattern That, a false thing. God's in a trinity, God's powers is in a trinity; and the Devil's in a trinity, and his powers is in trinity. I can prove it by the Bible. And that Urim Thummim was only the crystal ball that the Devil uses today; and the false prophet back here today, the one that we have now, was the witch; or, the fortuneteller out yonder took the place of the prophet on the Devil's side. See what I mean?
E-55 El a zis, "Bună ziua." Foarte plăcut om, un fel de om gentil. El a zis ...
Am zis, "Sunteţi un lucrător?"
El a zis, "Nu, domnule. Eu sunt doar un membru laic."
E-99 Now, then the Urim Thummim today is this Bible. If somebody has give a prophecy or a dream, and it don't compare or echo with God's Bible, it's false; don't believe it.
A man come to me not long ago from India, where they were fixing to go, a fine little preacher; he said, "Brother Branham, I come over here." Said, "A woman had the Holy Ghost," and said, "she was just a sweetest, nicest woman." He said, "And she had been married four times, and was living with her fourth husband." And I said, 'Well, how could that be, Lord?'" And said, "I went to Him and said, 'Oh, glory to God!' Said, 'Hallelujah, praise the Lord.'" Just one of that type, you know. Said, "Hallelujah. Praise the Lord." Said, "The Lord told me. Here I'm going to give you a dream." And said, "I dreamed that my wife; I seen her living in adultery. And she come back to me and said, 'Oh will you forgive me, Victor? Will you forgive me? I didn't... Why I said, 'Sure, I'll forgive you and take you back.'" He said, "Now, that's what I did." Said, "See, I forgive."
I said, "Victor, your dream was mighty lovely, but the Devil give it to you."
He said, "Why?"
I said, "It don't compare with God's Word. She's living in adultery. Absolutely. She can't live with four men. That's right. She leaves that and goes back to her first, she's worse off than she was in the beginning. She has to live single the rest of her life." I said, "You know it. That don't compare with God's Word, so her--your dream was false." And I said, "It won't compare with This."
E-56 Şi am ajuns să duc o mică conversaţie cu el să-i pot prinde duhul. Vedeţi? El nu ştia asta. Nimeni nu ştia. Eu nu am spus nimic despre aceasta. Cu ani după aceea, înainte să o menţionez. Astfel ei ... Dar când am ajuns să aflu, a sunat adevărat, doar aşa de perfect, un om Creştin! Omul acela era absolut un sfânt al lui Dumnezeu. M-am gândit, "Frate, asta-i bine."
E-103 And when a prophet had a--give a prophecy, and they spoke and wanted to see if that prophecy was true, they put it before the Urim Thummim. And if the Voice of God throwed the lights on the Urim Thummim, then it was absolute, the Truth. And if a man gives an interpretation, gives a dream, gives something of the Bible and, or something another, and it don't compare with God's Bible, it's false. There's the Urim Thummim today. God's Word speaks, and that's direct the Voice of God, like the Urim Thummim was before the Bible was written. Amen. Hallelujah. I feel kind of religious right now. And don't take me a fanatic, if you do... I know, I know where I'm at. I'm not excited. That's right.
E-57 Dar partea ciudată, când l-am apucat pe celălalt om, acesta era contrar. El chiar trăia cu o femeie care nu era soţia lui. Asta-i adevărat. Şi eu am văzut-o venind spre el, o viziune. M¬am gândit, "Oh, vai, nu poate fi aşa." Şi omul. .. M-am gândit, "Acum, acum, acest duh printre oamenii aceia este greşit. Asta-i tot ce este."
E-104 Here is the Truth, God's Word. I don't care what kind of a dream you had or what kind of a prophecy you give; if it isn't God's Word, it's wrong if it don't compare with that Word. That's what's the trouble today: one has a dream, one has a vision; one has a tongue; one has a revelation; it's got the whole thing so messed up and everything; you got denominations and broke up everything. You ought to bring it back to a final Foundation, and that's God's Word. That's true.
Churches will build upon one, say, "Oh, Jesus is coming on a white horse. I know, I seen Him in a vision," they'll make a church of that kind. "Oh, hallelujah, He's coming on a cloud," they make it in that kind. Break them up, and separate, and call one another "buzzard roost," and "louse hangout," and everything like that. Why, brother, it goes to show, in the first place, your heart's not right with God when you do that. That's right. We are brothers. We must stick by one another. We need one another.
E-58 Deci în seara aceea când ... am mers la adunare, şi binecuvântările cădeau, eu mă rugam la Dumnezeu, şi Duhul Sfânt, Ingerul Domnului a mărturisit că acesta era Duhul Sfânt. Şi acelaşi Duh care a coborât peste acest om a coborât peste acel om. Şi când Duhul cobora, ei amândoi se ridicau, şi amândoi strigau şi ţipau şi lăudau pe Domnul, şi vorbeau în limbi şi dansau. Eu am zis, "Eu-eu-eu doar nu o pot pricepe, Doamne. Cei ... Eu nu o pot vedea în Biblie, unde aceea ar putea fi corect." Acum am zis, "Poate eu sunt amăgit." Vedeţi? Am zis ... Acum, aici, eu-eu nu pot ... eu sunt-eu sunt strict
fundamental în Biblie. Trebuie să fie Aceasta. Vedeţi? Am zis, "Doamne, Tu ştii starea mea, şi eu-eu trebuie să o văd în Cuvântul Tău. Şi eu-eu nu pot înţelege. Când Duhul Sfânt coboară pe omul acesta, Duhul Sfânt este coborât pe omul acela, şi unul din ei este un sfânt iar celălalt este un făţarnic. Şi eu ştiu că este." Eu o ştiu. Fără ... Eu l-aş fi putut lua pe om afară şi să-i dovedesc, sau să-l chem chiar acolo şi să-i spun despre aceasta.
E-106 Now, look, Saul had backslid, and he goes up. He... God had turned His face from him, and he went up, and he inquired with the prophets. The prophets went and tried to prophesy, and God cut off, wouldn't give a vision. The prophet come out, said, "I...?... Now, He never told me nothing about you."
Well, then he said, "Lord, give me a dream." Night after night, no dream come.
Then he goes into the Urim Thummim, and he said, "O God. I've tried the prophets; I've tried the dreams, now You help me. Will You do it?" Cut it off, no Light flashed at all.
Then he resorted to a witch, low, degraded, and he went to her and crawled in there and disguised himself. And this witch goes out and calls up the spirit of Samuel.
Now, I know what you're thinking, many said, "That wasn't Samuel." But the Bible said it was Samuel, and it was Samuel. Strange how I catch that, isn't it? But that was Samuel; the Bible said it was.
And that witch could call him up, and she called up Samuel. And Samuel was somewhere else, but was conscious of what was going on, and was still standing with his prophet's mantle on him. So brother, when you die, you're not dead; you're living somewhere, somewhere else.
E-59 Aşa cum am putut lua acel om care a şezut chiar aici seara trecută, nu era nimic decât un-un impostor, dacă a existat unul vreodată care şedea acolo. Şi eu ar fi trebuit să-l chem afară, dar el s-ar fi ridicat sus şi ar fi început să se certe. Astfel eu doar am lăsat să treacă, din cauza adunării, dar eu l-am cunoscut. Da, domnule.
Acolo era unul, doi dintre ei, şezând chiar acolo în spate, seara trecută, aparţin la o anumită biserică chiar aici în oraş. Critici reali! Eu i-am văzut. Dar, dacă ai vrea, începe necazul. Eu am făcut-o de multe ori. Eu doar îi las în pace. Este în ordine. Dumnezeu ştie, El este Judecătorul. Să mă cheme ei o dată, şi atunci veţi vedea ceva având loc, vedeţi, lăsaţi-l.
Ca demonul, eu nu am chemat demonul afară. El doar a venit la mine şi m-a provocat. Atunci este când Dumnezeu a mers la lucru, vedeţi, asta-i adevărat, şi voi aţi văzut ce a avut loc. In ordine. Dar eu doar am lăsat-o să treacă. A făcut mitingul greu, căci duhul acela se mişca chiar înăuntru peste mine tot timpul, vedeţi. Şi astfel eu doar am continuat înainte.
E-112 Let me stop just a minute to get this demonology down just a little bit. She was a demon, but she was in close contact with the spirit world. Now, today there's many spiritualists that know really more about the spiritual world than people who profess themselves to be Christians, yet she's a demon. In the Bible times it was the same thing.
When Jesus was here on earth, there was them professors, and scholars, and teachers, some of the best there was out of the better seminaries than we could produce today, and holy, renowned men; they had to be. If a Levite was found... He had to be found blameless, righteous in every way. And yet that man knowed no more about God than a rabbit knowed about snowshoes. When Jesus come, he failed to recognize Him, and he called Jesus a devil. He said, "He's Beelzebub, the prince of the devils." Is that right?
E-60 Dar acum, aceşti oameni, eu nu am putut să o înţeleg. Şi a fost cu doi ani mai târziu, sau trei, când am fost sus la Green's Mill, Indiana, aici, la rezervaţia cercetaşilor. Eu eram înapoi într-o peşteră veche unde merg să mă rog. Şi înapoi acolo, am zis, "Doamne, eu nu pot înţelege ce a devenit din grupul acela de oameni. Cei mai minunaţi oameni pe cere i-am întâlnit vreodată în viaţa mea, şi eu-eu nu pot înţelege cum că acela putea fi duhul greşit. Când el este ... dacă atunci ... Tu cunoşti integritatea inimii mele. Tu ştii cum Te iubesc şi cum Te-am slujit. Şi acelaşi Duh care este aici, cu mine, era peste oamenii aceia. Şi aici era Acesta pe insul acela, acolo, tot la fel." Astfel eu nu am putut înţelege.
E-114 And here come the lowest type of a demon that had a man bound out yonder in the tombs, and everything, and they called out, the devil himself said, "We know Who You are. You're the Son of God, the holy One." Is that right? Witches and wizards, devils recognized Him the Son of God; while educated, theological seminary preachers recognized Him to be Beelzebub. Which was right, the devil or the preacher? The devil was. And, brother, it hasn't changed too much today. They don't recognize the power of God.
E-61 Şi Domnul a coborât jos în mila Lui şi mi-a arătat. Iată ce a fost. Aceasta trebuie să fie Scriptural, mai întâi. El a zis "la¬ţi Biblia." Şi mi-am luat Biblia. Eu presupun că am ţinut Biblia aceea pentru zece minute fără ca cineva ... să mai vină alt Cuvânt. Am aşteptat doar câteva momente. Eu L-am auzit zicând din nou, "Deschide la Evrei 6 şi începe să citeşti." Şi am citit. Şi când a ajuns jos acolo, unde Aceasta a zis, "Ploaia cade deseori pe pământ să-l ude şi să-l pregătească, să-l lucreze pentru ceea ce este ... dar spinii şi mărăcinii, care sunt aproape să fie respinşi, al cărui sfârşit este să fie arse." Şi am prins-o chiar acolo.
M-am gândit, "Iat-o acolo. Mulţumiri fie lui Dumnezeu! Iat-o acolo." Vedeţi?
E-115 No matter how much teaching you got, you can drum that into you. God's not in big words; God's in a honest heart. You might sing or speak big words, like I don't know what; that doesn't bring you closer to God. You can stand and practice how to repeat your sermon and say these things; that don't get you closer to God. You could learn dictionaries till you sleep with one, and it still wouldn't get you closer to God. A humble, submitted heart, in the simplicity, is what brings you to God. That's true. Amen. A humble heart, God loves. Now, no matter if you don't know your abc's, that don't make any difference. Just a humble heart, God dwells in a humble heart, not in education, it's not in schools, not in theology, seminaries, not in all these other different places, not in big words, or not in classical places. God dwells in human hearts. And the lower you can break yourself down, the more simple, you can become greater in the sight of God.
E-62 Acum, Isus a zis, "Un semănător a ieşit semănând seminţe," nu a ieşit El? Acum, voi toţi sunteţi Creştini aici. Fiecare şi-a ridicat mâinile, oricum, Penticostali, Creştini născuţi din nou. In ordine. Ei ... Şi El a zis, "Un semănător a ieşit, semănând seminţe. Şi în timp ce el dormea ... " Odihna lui, moartea, între timp. Vedeţi? "Şi în timp ce el dormea, un duşman a venit şi a semănat neghină în acel câmp." Ce este neghina? Buruieni, mărăcini şi lucruri. Acum, "Şi când stăpânul casei (predicatorul) a văzut aceste neghini crescând, a zis, 'Ia să mă duc să le smulg.' El a zis, 'Nu, nu. Tu vei smulge şi grâul. Lasă-le pe amândouă să crească împreună."'
E-116 Let me give you something. I see your fields are full of wheat out here. A full head of wheat always bows. A little old sprig sticks up there, and flopping around like it knows everything, it ain't got it in the head. That's the way with a lot of these guys that think they got a whole lot in their head, and nothing in their heart. A holy head will bow to the power, recognize Jesus Christ as the Son of God, and believe His works. "And He's the same, yesterday."
Oh, they recognize Him, sure, in a historical standpoint. But it's not a history thing. People stand up and say, "Oh, I believe Pentecost, when they had the great outpouring and things like that," and paint a fire. A freezing man can't be warmed by a painted fire; painted fire don't warm. That's what they was. What is it today, if He's the same yesterday, today and forever? That's painted fire. Some fellow freezing to death, say, "Look at that big fire they had." Why, that don't get you warm.
E-63 Există un câmp de grâu aici afară. Acolo sunt buruieni căţărătoare, urzici, buruieni puturoase, de toate altele în el. Este adevărat? Dar, acum, înăuntru acolo există grâu. Acum, ploaia vine deseori peste pământ, să-l ude. Acum, pentru ce este ploaia? Nu să ude urzica. Acum priviţi şi fiţi atenţi. Nu să ude buruiana căţărătoare. Ploaia este trimisă pentru grâu, dar urzica şi buruiana este tot aşa de însetată cum este grâul. Şi aceeaşi ploaie care cade peste grâu cade peste buruiană. Şi buruiana veche mică se va ridica drept în sus aşa, şi fericită şi bucurându-se, tot aşa de mult cum micul grâu va sta sus şi se va ridica în sus.
E-118 What they did at Pentecost, what they had in the early Testament, we got today. And as soon as God can get the thing ironed out, and the church get together, the rapture will come. But we can't even get faith for Divine healing let alone the rapture, because we're all twisted up, one this way and one that way, and "Doctor So-and-so said it was this. Well, my preacher said He was This."
Awhile ago a woman said, "He's just a faker." Said, "My priest told me so." I wish her priest would come down here once; we'd see who was the faker. Yeah. We'll see who's a faker. Come, try it.
E-64 "Dar după roadele lor îi veţi cunoaşte." Acolo sunteţi. Vedeţi? Acum, acelaşi Duh Sfânt poate binecuvânta un făţarnic. Aceea va trântit pe unii dintre voi Arminienii, dar acela-i Adevărul. Acela-i Adevărul. Au fost învăţaţi sfinţenia, care eu cred în sfinţenie, la fel. Dar acelaşi Duh, ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept, dar prin roadele lor îi veţi cunoaşte.
E-120 Here not long ago in Harlingen, Texas, we was having a service there, and they had big signs all out over the cars that night when I went over there, said that the FBI was there to expose me as a faker. So a little girl had been healed up in Texas there somewhere; she was way up in, and I guess, around a thousand miles, way up around Panhandle, and this was way down in Harlingen, down on the border. Brother Baxter come, said, "Brother Branham," said, "you never seen such a mess down there, about four or five thousand people." And said, "And then, all around, the FBI is going to catch you on the platform tonight and expose you."
I said, "Well, I'm sure glad of that."
Said, "You know that little girl that was healed the other night?"
E-65 Dacă eu privesc aici afară şi merg să iau grâu, eu iau grâu, dar buruienile sunt toate legate. Şi ele trăiesc din aceeaşi ploaie care a căzut pentru grâu. Iar ploaia nu a fost trimisă pentru buruieni, ea a fost trimisă pentru Grâu. Dar ploaia fiind în câmp, grâul fiind ... buruienile fiind în câmpul de grâu, au tot aşa de mult beneficiu din ploaie ca restul din ele. Şi aceeaşi ploaie care a făcut grâul să trăiască, a făcut buruiana să trăiască.
E-122 I was coming home from... Going into my room, and I heard something crying, and I looked around. I thought maybe it was someone who'd been attacked. It was a girl. And I looked back; I said... And I went back, I said, "What's the matter, Madam?"
And it was two little girls standing there, about seventeen, eighteen years old, apiece, their arms around one another, crying, said, "Brother Branham!" I knowed then they knowed me. Said, "We... I brought her all the way down here." Said, "She has to go to the insane institution." And the little girl was in my meeting up at Lubbock, Texas. And said, "I knowed if I'd ever get her down here and you'd have prayer for her, I believe God would heal her."
Well, I thought, "What faith." And I said, "Well now, sister, can you get her..." And just then I said, "You come down here in a yellow roadster, didn't you?"
Said, "Yes."
And I said, "You're mother is an invalid."
She said, "That's right."
And I said, "You belong to the Methodist church."
She said, "That's exactly the truth."
And I said, "On the road down, you almost turned over. You and this girl was laughing when you come around where it was half concrete and half asphalt, and you was turning a bend."
She said, "Brother Branham, that's the truth."
I said, "And THUS SAITH THE LORD, the girl's healed."
E-66 Toate lucrurile în natural tipizează spiritualul, aşa cum învăţăm noi. Iat-o acolo, demonologie, demoni imitând Creştinismul, încă, cu binecuvântarea. Aceea nu este lapte subţiat, fraţilor, dacă o puteţi lua. Vedeţi? Vedeţi? Acum, acesta-i-acesta-i Adevăr.
E-126 The next day she was burning the town up, telling everybody, going around about it. 'Course they didn't know her there, whether she was ever in that condition or not. And then that day I... Brother Baxter said, "Brother Branham," said, "them girls are down there packing their suitcase." And this is one thing that he didn't know that I knowed. Our finances had went plumb down. I never let him talk about it. But one of them girls had put nine hundred dollars in that--in that offering the night before that, and put that finance on the top. Now, he didn't--he don't know it to this day; but I knowed it. See? That I... God told me it would be all right.
E-67 Deci, eu nu sunt salvat astăzi pentru că pot striga. Eu sunt salvat nu pentru că eu simt că sunt salvat. Eu sunt salvat pentru că am îndeplinit condiţiile lui Dumnezeu din această Biblie. Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică, şi nu va veni la condamnare, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Eu cred asta. Asta-i adevărat. Şi pe acele condiţii eu sunt salvat, pentru că Dumnezeu a zis aşa.
E-127 Brother Baxter said, "Brother Branham," said, "you better let me make a little pull." Said, "They've had some of these here Divine healers down here that's just pulled this people."
I said, "Nothing. No, sir, you won't do it. Brother Baxter, whenever you make Pulls for money like that, that's the time you and I just shake one another's hands as brothers; I'll go alone." See? I said, "You don't do that." I said, "God owns the cattle on a thousand hills, and everything belongs to Him. I belong to Him. He'll take care of me."
He said, "All right."
And that very night he said, "Brother Branham, look here. Somebody... Look here. Here's an envelope in here, no name on it; it's got nine one hundred dollar bills in it, just exactly what we need to catch up."
I said, "Brother Baxter..."
He said, "Forgive me."
E-68 Dacă el mi-a spus că tu eşti salvat pentru că cineva a zis, "Un vâjâit de vânt puternic m-a lovit în faţă," aceea este minunat, dar eu vreau să ştiu de unde a venit acel vâjâit de vânt puternic înainte să mă lovească în faţă, vedeţi. Acum, ce fel de viaţă veţi trăi voi după ce acel vâjâit de vânt puternic v¬a lovit? Vedeţi? Vedeţi, este prin roada voastră cum sunteţi cunoscuţi. Deci, demonii pot lucra chiar printre Creştini. Voi credeţi asta? Priviţi la Pavel, Pavel a zis ...
E-130 So then I knowed it was that girl. So then--then the next day, Brother Baxter said, "Brother Branham, they're down there packing up their clothes, crying."
I said, "What's the matter?"
Said, "You better go down and see them."
And I went down to the room where they was at. I said... "What room they're in?" I went down there and knocked on the door. I heard them crying. I knocked on the door, and the girl come to the door; she said, "Oh, Brother Branham, I'm so sorry." She said, "I've caused you all this trouble."
I said, "Trouble? What's the matter, sister?"
She said, "Oh, I've got the FBI after you."
And I said, "Oh, is that right?"
Said "Yeah." Said, "I guess I testified too much around town today and everything."
I said, "No."
And she said, "Brother Branham, the FBI's over there, is over there, going to expose you tonight."
I said, "Well, if I--if I'm doing anything wrong, I need to be exposed." See? I said, "Sure. If preaching the Gospel needs to be exposed, well, let's do it. See?" I said, "I--I--I live by this Bible, and what this Bible don't say... This is my Defense right here. See?" And I said, and he...
E-69 Acum aici este unde Ploaia-Zilei Târzii ... Dacă există careva dintre voi aici, iertaţi-mă dacă spun ceva împotriva voastră. Eu nu aş spune nimic mai mult împotriva voastră decât aş spune Adunarienilor, sau oricare, Baptiştii, sau oricare alţii. Acesta-i Adevărul ce este Adevărul. Unde aţi deviat voi, era aceasta: voi faceţi profeţi din oamenii aceia şi lucruri care nu sunt profeţi. Peste profeţi nu se "pune mâinile" şi să fie trimişi afară. Profeţii sunt născuţi. Vedeţi? În Biblie, există un dar de profeţie. Acolo este unde a fost greşeala voastră, între darul de profeţie şi un profet. Darul ...
E-134 She said, "Well," said, "I'm just sorry that I did what I did."
I said, "You never done nothing, sister."
She said, "Well, are--aren't you afraid to go over there?"
And I said, "No."
She said, "Well, the FBI's there."
I said, "Well, I had them come in my meeting before and they got saved." I said, "Mr. Al Farrar..."
Captain Al Farrar, many of you know of his conversion up there in Tacoma, Washington, was saved right down in shooting gallery. Come in the meeting, he said, "I followed this man for two years. And I heard about the finances, and I've watched it, and went through everywhere." And said, "It's the Truth; you're not listening to a fanatic tonight; you're listening to the Truth." Said, "One of the men on the police force, that I had a doctor look at his child and sent him through the prayer line," and said, "the child was told just exactly what was wrong with it, and what had happened to it. And he said, 'In eight days it'll be back to school, a polio case.'" And said, "On the eighth day the baby went back to school." Said, "I've followed him for two years," before ten thousand people. There it's all; there's a picture of it in the Seattle meeting, in--in your book. He said, "I want you all to know that you're not listening to some religious quack, you're listening to the Truth." Captain Al Farrar. And the next day I led him to God, and he received the baptism of the Holy Ghost, in a shooting gallery, down in a big place out there.
E-70 "Dumnezeu, în diferite timpuri şi diverse feluri a vorbit părinţilor prin profeţi, în aceste zile din urmă prin Fiul Său, Cristos Isus." Iar Trupul lui Cristos are nouă daruri spirituale lucrând în el. Şi el ar putea fi peste această femeie în seara aceasta, să profeţească, şi ar putea să nu mai fie niciodată în restul vieţii ei. El poate fi pe această femeie seara următoare. Poate fi pe acest bărbat data următoare. Poate fi pe acela de acolo din spate, data viitoare. Aceea nu o face o profetă, nu-l face pe nici unul un profet. Este un dar de profeţie în voi.
E-137 I said, "Maybe this guy will do the same."
So she said, "Are you afraid to go over there?"
I said, "Afraid? Why, certainly not. Certainly not. Why should I be afraid when God sent me to do it? He's the One to fight the battle, not me." So I said, "Now, I want all of you to stay away." And so I...
We went over to the meeting that night; the place was packed out. And the custodian there come out, said, "Reverend Branham, I hired ten Mexican children." Said, "Look at here, 'Reverend Branham to be exposed tonight by FBI, a fanatic religionist,'" or something another like that. And said, "It's on every one of them cars...?... out" Said, "I hired ten little Mexican children, go to pull them all off and put them over here." Said, "Oh, I feel like if I could get ahold of that guy..."
I said, "Don't worry, sir. God will get ahold of him." See? I said, "Just let him alone."
E-71 Şi înainte ca omul acela sau profeţia aceea să poată fi dată la biserică, ea trebuie să fie judecată înaintea a doi sau trei judecători spirituali. Este adevărat? Drept care, acum, Pavel a spus, "Voi toţi puteţi profeţi, unul câte unul." Dacă ceva este descoperit la acesta, celălalt să tacă. Ei bine, aceea ar face tot grupul profeţi atunci, conform cu învăţătura de azi. Nu, biserică Penticostală, noi avem lucrurile toate îndoelnic. Şi acela-i motivul pentru care Dumnezeu nu poate veni înăuntru, până când noi aducem lucrul îndreptat şi pe Biblie. Asta-i adevărat. Voi trebuie să luaţi calea corectă. Cum veţi construi o casă fără să priviţi la plan? Vedeţi? Voi trebuie să începeţi corect.
E-140 So I come on over. And that night when we come in, I'll never forget it, walked into the room. Brother Baxter sang "Only Believe." He said, "Now, Brother Branham says tonight for us to leave the building." Said, "I'm going back in the back end and set down." He said, "They are fixing to expose him tonight here on the platform." He said, "I've seen him in many hard battles and seen God take his place." Said, "I--I'm just going back to set down."
I walked up, I said, "I was just reading a little article here that where I was to be exposed tonight at the platform here." I said, "I--I want the FBI agents now to come forward and expose me up here on the platform." I said, "I'm standing here in defense of the Gospel; I want you to come and expose me." And I waited. I said, "Maybe they're not here yet." I knowed where I was at. He'd already showed me in my room up yonder, what was going to happen, 'fore I left. You see? And I said--I said, "Maybe I'll wait just a little bit. May we sing a hymn?" And somebody come up and sang a solo.
E-72 Acum, înăuntru acolo, un profet, voi niciodată nu aţi văzut pe cineva să stea înaintea lui Isaia, Moise. Unul a stat, Core, într-o zi, şi a încercat să se certe cu el, şi Dumnezeu a zis, "Separă-te, Eu voi deschide pământul." Un profet este născut. "Darurile şi chemările ... -fără pocăinţă." Aceea este ordinarea mai dinainte a lui Dumnezeu, de la pruncie în sus. Totul a fost perfect drept înainte, exact ce a zis el a fi adevărul şi adeverit şi adus afară. Este Cuvântul lui Dumnezeu, vine la profet. Dar un dar de profeţie este în biserică.
E-142 I said, "Mr. FBI agent, are you inside or out? I'm waiting to be exposed. Would you come forward?" Nobody come. I kept wondering where it was at. The Lord told me that--what it was. It was two backslidden preachers, and I--I was watching it. I seen a black shadow hanging in the corner. I knew where it was at. I looked over there, and it moved right up and went up into the gallery like this. A man with a blue suit on, one with a gray.
I said, "Friends, there's no FBI. What's the FBI got to do with preaching the Bible?" I said, "Certainly not. It wasn't two FBI agents to expose me. But here's the exposure; there they set right up there, them two preachers right there." And they got down. I said, "Don't get down like that." And two of them big Texans was going to go up there and grab ahold of them. I said, "No, brethren, this is not a flesh and blood affair, just set still. God will take care of that."
E-73 Acum tu ai zis, "Ei bine, profeţii sunt Vechiul Testament." Oh, nu! Noul Testament a avut profeţi.
E-144 I said, "Now, brethren, look, while you're up there, look this a-way." I said, "If... You said that I was Simon the sorcerer; under witchcraft I was bewitching the people." I said, "If I am Simon the sorcerer, then you are the men of God. Now, you come down on this platform, and if I be Simon the sorcerer let God strike me dead. And if I be God's prophet, you come down and let God strike you dead. Now, we'll see who's the right and wrong. Now, you come on down. We'll sing a hymn." Out of that building they went, and we never seen them since. See? I said, "Come on. If I'm Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I'm God's prophet, then God will strike you dead when you come to this platform. If I am truth before God, God will let you die on this platform." They knowed better. That's right. They knowed better. They'd heard from other places. That's right. So don't never think but what God's still God; He answers.
E-74 Agab era un-era un profet Nou Testamental. Priviţi la Duhul de profeţie căzând jos acolo şi spunând lui Pavel despre el. Apoi aici vine Agab jos de la Ierusalim, şi l-a găsit pe Pavel, şi şi-a legat brâul în jurul lui, şi s-a întors şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, omul care l-a purtat pe acesta va fi legat în lanţuri când el ajunge la Ierusalim." Agab, care s-a ridicat şi a spus, a prezis ce va avea loc, el era un profet, nu un om cu darul de profeţie.
E-145 Now, this witch of En-dor, she called up the spirit of Samuel, and Saul talked to Samuel. Now, you might wonder how that could be done. It cannot be done today. No, sir, because the blood of bulls and goats was only a-waiting for the time of fulfillment. When a man died in them days... Preachers, back me up if you think it's right. When a man died, he died under the atonement of an animal, and his soul went into paradise. And there he stayed until that to the--to the day of redemption. And his soul was in there.
E-75 Şi darul de vindecare şi toate darurile acelea, prietenul meu Penticostal, tu o ai încurcat. Darurile sunt în biserică, supuse la orice persoane în biserică, oricine care este botezat în Trup. "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi înăuntru." Şi Biblia a zis ...
"Ei bine, eu am darul de vindecare."
E-146 Let me draw you a little picture here. How many read my article, or the article they wrote about me in "Reader's Digest" here, about in October--November's issue? All right. Did you notice how that was? Did you notice about two or three weeks before that, this great famous medium here that's been tried since way long time ago, her, Miss Pepper... Did you? Has everybody ever read that, Miss Pepper's article in the "Reader's Digest"? Isn't it strange how them two spirits...
How much time have I got? Not but just a little. Twenty after, just I'll have to hurry. I know you got... Look, excuse me for a minute.
E-76 Ei bine, Biblia a zis, "Mărturisiţi greşeala voastră unul altuia, şi rugaţi-vă unul pentru altul." Fiecare persoană să se roage unul pentru altul. Noi nu suntem un grup divizat; noi suntem un grup colectiv, adunat. Vedeţi?
Acum, şi acolo este cum lucrează uneori demonii.
E-148 You know, there's--there's false. There's a true and a false of everything. If I give you a dollar, and I say, "Is this a good dollar?" And you'd look at it; it'd have to look pretty much like a real dollar or you wouldn't believe it. Is that right? So it'll have to be really a good imitation.
And if Jesus said the two spirits in the last days would be so close till it would deceive the very elect if possible, religious people. Now, remember. Now, there ain't nothing out there in them old cold--old cold formal outside; they have just a form of godliness. You see? But these two spirits are real spirits; it'd be so close till it'd deceive the very elect, how it was working side by side in the last days. Did Jesus say that? He did.
E-77 Acum priviţi ce a spus Pavel, "Dacă unul vorbeşte în limbi şi celălalt tălmăceşte, şi orice a zis el, să fie judecat înainte¬înainte ca biserica să o poată primi."
E-150 Now, watch, friends, I'm going to draw you a little picture; I want you to look at here just a minute. And give me your undivided attention, 'cause I'm going to give you a parable, and then you'll see it.
Now, in the "Reader's Digest," it wrote up there. I was standing out there. We had twenty-seven hundred people waiting to get prayed for, standing out there. You read the article. And a man come down from Canada, and he had a little boy that had been to Mayo's and John Hopkins, a serious brain disease that drawed its little hands in like this, and drawed its legs up under it, and they said, "There's not even an operation or nothing can be done."
E-78 Acum, acesta nu va fi un citat de Scriptură, sau ceva de felul acela. Dumnezeu nu se repetă pe Sine. Ci aceasta va fi o avertizare către biserică. Apoi dacă judecătorii buni zic, "Să primim aceea. În ordine, aceasta a fost de la Domnul." Al doilea zice. "Să o primim." Gura a doi sau trei martori, fiecare cuvânt să fie stabilit. Apoi biserica să o primească şi să meargă să se pregătească pentru aceasta. Dacă aceea nu se împlineşte, ce a spus acela, atunci voi aveţi un duh rău printre voi. Asta-i adevărat. Şi dacă aceasta se împlineşte, atunci mulţumiţi lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este printre voi. Vedeţi? Acum, aceea este unde voi trebuie să vegheaţi şi să fiţi atenţi. Deci, să nu încercaţi să presaţi. Eu nu mi-aş putea face să am ochi maro când am albaştri, vedeţi, eu trebuie să fiu mulţumit cu ochi albaştri. Acum, acolo este unde lucrează demonii în tărâmul oamenilor spirituali.
E-152 So he took it back to Canada. He said, "I'm not whipped yet." You get November's issue of the "Reader's Digest," and it's called the--the--"The Miracle Of Donny Morton." And--and then said that the--in there, that the--that the man said, "I'm not whipped yet, because I know a faith healer named William Branham that caused two of my friends who was deaf and dumb to speak and hear."
And they called to try to find where I was at in--in America yet. And I was over in Costa Mesa, California. And if... The article when you read it, get ready to cry. It'll just break your heart, how he went through snowdrifts and everything else with that baby. He said, "Be careful, Donny." Said, "Now, we're not defeated." And the little boy couldn't even smile, hardly; he was so afflicted. Said, "We're not defeated; we're going to ask God. We'll go to God's prophet and ask him."
E-79 Acum noi avem ceva adânc c~re vine aici, şi eu sper că nu este prea adânc. Acum acolo în Intâi Samuel 28, eu vreau să citesc ceva Scriptură aici chiar la timpul acesta. Eu vreau ca voi să ascultaţi atenţi. Şi aş vrea să aduc "demoni," să vă arăt cum lucrează ei chiar în biserică, şi cum Satan are un fals pentru fiecare real care există. Acum voi puteţi vedea, conform cu Biblia, că demonii vin printre Creştini şi ei imită.
E-154 So then they come through the snow. And they finally got down there, and the mother was coming with them, and they didn't have money enough to go by airplane, so they sent the mother back, and the boy and daddy had to come on a bus, and how they rode all the way from Winnipeg, Canada, to Costa Mesa, California. And they got in there, broke, and the father tells about had to change the little diapers on it, little boy about seven or eight years old, just perfectly helpless. And how he was, couldn't get a chance to eat nor nothing, and said his little boy could just hear him talk and he could tell the way his eyes looked that he was--he was trying to smile, you know, and know that he'd--he'd tell him different sights he would seeing over in America.
E-80 Şi de multe ori noi am declarat pe oameni a fi Creştini când ei au zis, "Eu cred în Isus Cristos." Păi, dracii cred acelaşi lucru, şi tremură. Acela nu-i semn că tu eşti salvat. Intr-una din aceste seri aş vrea să ajung la alegere, şi apoi veţi vedea ce înseamnă salvare. Vedeţi? Aceasta este că voi nu aţi avut nimic de-a face cu aceasta, în primul rând, sau ultimul rând, sau nimic ce puteţi face voi privitor la aceasta. Dumnezeu salvează un om, necondiţionat. Băiete, aceea s-a scufundat adânc, nu-i aşa? Acum, chiar aţi putea tot atât de bine ;,ă o scoateţi din sistemul vostru, în timp ce suntem la aceasta. In ordine.
E-155 And when they got in there to California, they said to the traveler's aid, what he come to see. He said, "Come to see a Divine what?" And a big question mark.
'Course, you could imagine what America said about it. You see? See, that's us. See? "We so smart. We know everything, you know, and there's no need of telling us anything. We got it all wrote down." See?
So then, so, "A Divine what? Come all the way from Winnipeg, Canada?" Why, they thought that was horrible.
E-81 Abraham a fost începutul credinţei noastre. Este adevărat? Oh, Abraham a avut promisiunea. Şi Dumnezeu l-a chemat pe Abraham pentru că el a fost un om mare, eu presupun? Nu, domnule. El a venit jos afară din Babilon, în-în ţara Haldea, în cetatea Ur, şi Dumnezeu l-a chemat şi a făcut legământul Lui cu el, necondiţionat. "Eu te voi salva. Şi nu numai pe tine, Abraham, dar şi Sămânţa ta," necondiţionat.
E-158 Anyhow, the newspaper catched a--a car and sent him over there. And he said, when they got to the line, where it was at, said twenty-seven hundred people was waiting to be prayed for. But said, when they seen that deformed, little looking boy, and that poor daddy with his cap on, his ragged coat, said everybody just stepped aside and give him his place. When he hit the platform...
It's against the rules to swap a ca--prayer card. Somebody must come to the meeting and get your own card. If they ever caught in the line, swapping prayer cards on somebody else, the prayer card's dishonored. See? Because you must come, hear the instructions and know how to receive it. It's up to you. You can't get it for someone else. You have to come, get it yourself, so you hear. Some big person said, "If, well, I don't believe much in this thing, but maybe if he'll heal me, I..." See? And then that causes a fuss at the platform, so they just cull that thing out before it gets there.
E-82 Dumnezeu a făcut un legământ cu omul, şi omul rupe legământul lui de fiecare dată. Omul niciodată nu şi-a ţinut legământul cu Dumnezeu. Legea niciodată nu a fost ţinută. Ei nu au putut ţine legea. Cristos a venit şi a rupt legea, Însuşi, căci harul deja a rânduit un Salvator. Moise a rânduit o cale de scăpare, şi apoi scăparea, adică, şi apoi oamenii, după aceea, ei încă au vrut să facă ceva. Omul întotdeauna încearcă să facă ceva să se salveze, când voi nu o puteţi face. Asta-i natura lui. Imediat ce el a aflat că era gol, în grădina Edenului, el şi-a făcut ceva şorţuri din frunză de smochin. Este adevărat? Dar el a aflat că ele nu mergeau. Nimic nu poate face un om să se salveze. Dumnezeu vă salvează, necondiţionat, peste tot în jos prin veacuri. Şi apoi când sunteţi salvaţi, voi sunteţi salvaţi.
E-160 So when the boy started, or the father started on the platform ahead of the people, Billy asked him for his prayer card. He didn't have any. Said, "Then I'm sorry, sir." Said, "You'll have to wait."
He said, "All right." Said, "I'll wait." Said, "I'll just take my turn like the others, then." Said, "I didn't know I had to do this."
And so I was talking to someone; I happened to hear it. I seen that father go away, and I said, "What was the matter?"
He said, "He didn't have a prayer card."
And Something said to me, "Bring him back."
So I said, "Bring him here." And the father come up, and the tears running down his face, needing shaving and... And he--he walked up, and here's the "Reader's Digest" said the... I asked no questions, but looked right straight in the face of the baby, told the baby where it was from; it had been to Mayo's Clinic; and all about what was the matter with it, how sick it had been, and everything.
E-83 Priviţi la Abraham. Acolo era omul acela, a mers dincolo, şi Dumnezeu i-a dat ţara Palestina şi i-a spus să nu plece de acolo. Orice Iudeu care părăseşte Palestina a fost decăzut. Dumnezeu i-a spus să stea acolo. Dacă Dumnezeu îţi spune să [aci ceva, şi tu nu o faci, atunci tu eşti decăzut. Este adevărat? In ordine, o secetă a venit, să-i încerce credinţa lui Abraham. Şi în loc ca Abraham să stea acolo, nu, el nu a putut sta acolo, el a fugit, şi a luat-o pe Sarah şi a mers vreo trei sute de mile (aş dori să am timp să ajung la aceea) jos într-o altă ţară.
E-164 And said the father started crying, and started to leave. And said he started off the platform, and he turned around, he said, "That's right, sir." He said, "But will my baby ever live?"
I said, "That I can't say." I said, "Just a moment." I seen a vision appear. I said, "You won't want to believe this, because Mayo's and Hopkins both said that operation couldn't be performed on that brain, but I tell you what you do. You, tomorrow, you just go ahead with this baby. Within the next three days you're going to meet a black-headed woman on the street, and that woman's going to ask you what's the matter with that baby. And then she's going to tell you of some little country doctor out here that can perform that operation, and you won't want to believe it, because that Mayo's turned it down and said it was impossible to be done. But that's the only chance your baby has, through the power of God, the mercy of God and that operation. Now, if you believe me to be His prophet, go do as I tell you." Like putting the figs on Hezekiah, and so forth.
He said, he turned around and said, "Thank you," walked off.
E-84 Şi când el a ajuns acolo jos, şi atunci el a avut acest mare rege acolo jos, Abimelec. El era un ins tânăr şi el căuta o iubită, deci el a găsit pe nevasta lui Abraham, Sarah, şi s-a îndrăgostit de ea. Şi Abraham a zis, "Acum, tu să-i spui că eşti sora mea şi eu sunt fratele tău."
E-166 Two days or more had passed, and he was down on the street one day, and a lady walked up, said, "What's the matter with your baby?"
Said, "It's got a--a brain disease." And he was going on talking like that. And, well, they--they thought it was awful bad, you know.
So he said just in a few minutes something taken place. She said, "Sir, I know of someone who can do that operation."
He said, "Lady, look, Mayo Brothers give it up and said it can't be done." Said, "A man up here was praying for it, named Brother Branham." Said, "He's made a prayer for the baby." He said, "Wait a minute. Black-headed, wearing a gray coat." And said, "That's her." Said, "Where is that doctor?" And he told him. Took him up there and the doctor performed the operation; the baby got well.
E-85 Aşa că aceea i-a plăcut lui Abimelec, astfel el a zis, "În ordine, noi doar o vom duce pe ea la castel." Şi eu presupun că femeile au pregătit-o, şi el urma să se căsătorească cu ea în ziua următoare.
E-170 Now, that come through the "Reader's Digest." You see? And Mayo Brothers called me in on an interview for that. Said, "Reverend Branham, what did you do to the baby?"
I said, "Nothing, I never touched it. I only told what God told me to tell it. The man obeyed it."
Now, the funny thing about it, about two weeks after that, or two weeks before that, or three, in the "Reader's Digest" maybe a month ahead, Miss Pepper's article come through. Now, she's a genuine witch or a medium. Now, there's a real one, and there's somebody impersonating. They've had that woman since 1897. She's over a hundred years old now in New York, both deaf as a post. The "Reader's Digest," get... I think it come along about two months or a month before mine, and you can find it, the early fall. Mr. Baxter had it here the other day. If I'd have thought of it, I'd had him... I knowed I was going to say this, I'd--I'd have had it with it. And I can get it for you. And it give about twelve or fourteen pages. She was just an ordinary housewife. And she fell into a trance one day, while in suffering, and she begin to speak to the dead. And they've had that woman all over the world everywhere. They took her to England. Changed her clothes even, many times, and see if there's slip-ups and things, and got over there and disguised someone with a mask on their face, a Greek, and played out like he was an Englishman. And she told him all about. And he--he--he wanted to call one of his dead partners.
E-86 Şi Abimelec era un om bun, un om neprihănit. Şi în noaptea aceea, în timp ce el dormea, Domnul i s-a arătat şi a zis, "Tu eşti tot aşa de bun ca un om mort." El a zis, "A omului. . . Femeia pe care o ai acolo să te căsătoreşti, este nevasta altui bărbat." Acum priviţi. "Nevasta altui bărbat."
E-173 Now, the only thing she... All over the world, and here's the "Reader's Digest" said there, here a few nights ago, or a few months ago, one of them things was exposed. A man was supposed to kiss the ghostly hand of his mother, and the next day it was proved in police court that he only kissed a piece of cheesecloth. A lots of people impersonating a medium, they're only these little old readers setting out on the side of the street, which are not mediums in the beginning. They're nothing but bogus impersonators. But there is a real medium.
And we religious people, we've got a lot of impersonators on both sides. Now, hold still for a few minutes.
E-87 Păi, el a zis, "Doamne, Tu cunoşti integritatea inimii mele," un om neprihănit, sfânt. "Tu cunoşti integritatea inimii mele. Omul acela mi-a spus că era 'sora' lui. Şi nu mi-a spus ea, însăşi, că acela era 'fratele meu'?"
E-175 Now, notice. That Miss Pepper is a real medium. And the magazine said, "Here's one thing that can be assured, that when a man dies he isn't dead; he's living somewhere, because that woman calls their spirit back and talks to the people."
"Now, what does she do, Brother Branham? Do you believe it?" Yes, sir. The Bible says so; that's the reason I believe it. And she is of the Devil. Spiritualism is the Devil's trick. Now, notice, now watch them two.
And then you ought to have seen the letters fly on to me then when my article followed hers. Isn't it strange that just before the end of time God spoke these things, and the "Reader's Digest" is published in every language under heaven. See? Notice, isn't it strange they followed one another?
E-88 El a zis, Dumnezeu a zis, "Eu am ştiut integritatea inimii tale, şi acela-i motivul că Eu te-am ţinut să nu păcătuieşti împotriva Mea. Dar acela-i profetul Meu!" Aleluia!
E-178 Now, here come letters in, said, "Brother Branham, that proves you're nothing but a medium." Said, "That proves it. Look at here; you told that woman where she going to find... Look at this woman?"
I said, "Wait a minute. I got an official letter out," pardon me, "to send to the people." I said, "How little you preachers know." I said, "Instead of baptizing your body, you need your brains baptized." That's right. You don't stop to think of things. You don't try to consider it."
That's the same way they did in the other days. They seen Jesus; they knowed He could--He knowed the secrets of their heart. He knowed what they was doing like that. And they said, "He's the chief of the devils; he's a Beelzebub, the best fortuneteller in the world." They didn't stop to try to figure it out to see that was the Son of God. They wasn't spiritual enough to know it. That's it. They read over the thing. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem riding on a mule, and so forth, but they looked at it as the second coming.
E-89 Ce era el? Decăzut, şi un mic, necinstit mincinos. Este adevărat? Oh, nu, nu există minciuni mici albe. Ele sunt sau minciuni negre sau ele nu sunt minciuni de loc. Omul şade acolo afară şi spune o minciună sfruntată, spunând că era "sora" lui când ea era nevasta lui, umblând cu ocolişuri, şi decăzut.
E-181 And the same thing today, they're looking over the top of the real thing. Hallelujah. That's right. I know that God's here this afternoon, and I know I'm taking a lot of your time, but you got to see this, friends. If I never see you again, you got to know what demons are, and you got to know what truth and error is. And it's so close, you got to separate the thing.
Now, remember, it ain't going to be out there, something way over on this side like the Pharisees, or something way back on that side. It's right up here in the door, right near it. Watch it. Now, if I took...
E-90 Şi aici era un om neprihănit stând înaintea lui Dumnezeu, şi a zis, "Doamne, Tu cunoşti inima mea."
E-183 Let's take them two cases. If I took and give you the dollar... Now, if I give you a bogus dollar (We'll use a parable so you can see it.), the first thing that you'd do, if you're a smart man, if you pick up a dollar and looked at it, the first thing, you'll feel it and see what it's made out of. Is that right? You'll look at what it's made out of. You'll look at its worthiness. A real dollar is not made out of paper; it's part paper and silk. You see? And the first thing, you'll have to look at the value of it. That's the first indication.
And now let's take her over on this side, and take the Lord over on this side, that's dealing with us.
E-91 "Dar Eu nu voi asculta rugăciunea ta, Abimelec, dar ia- 1 ... du-o înapoi şi lasă-l să se roage pentru tine. El este profetul Meu; Eu îl voi asculta." Da, un decăzut, mincinos, dar, "Acela-i profetul Meu." Acela-i Adevărul? Aceea este Biblia.
E-185 Now, look, the first thing you have to notice, everything... Watch her article. In the fifty-some odd years of her fortunetelling, and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, Divine healing, deliverance, judgment, or nothing. There's nothing but frolic and folly in it.
But over on this side it's constantly God, judgment, coming of Jesus, Divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it. You don't see fortunetellers and witches out preaching the Gospel. What's the matter with people? My. Notice.
E-92 Acum, să nu mergeţi direct prea departe aici pe partea Calvinistă, "Odată în har, totdeauna în har," căci voi veţi ajunge în dizgraţie. Vedeţi? Acum, doar un moment, noi vom lua timp în această săptămână să aducem aceea la suprafaţă şi să vă arătăm la ce nivel este. Dar să nu gândiţi doar pentru că voi aţi făcut ceva greşit că voi sunteţi duşi pentru totdeauna. Voi sunteţi un copil al lui Dumnezeu, voi sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu, voi sunteţi fii şi fiice ai lui Dumnezeu, şi roadele vor mărturisi despre ele însele. Ia te uită.
E-187 And the real thing to do, if you want to find out whether it's a real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the mint. And if there's numbers there that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right?
Well, then, brother, take what she did and take it back to the Bible, you'll find it's the witch of En-dor's.
And you take what's here, you'll find it back, it's on the Book here in the Mint: Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, certainly, His same work. He didn't go and folly and nonsense with people. It was for some good, to help somebody to lead them to God. Amen! I'm not "amening" myself, but "amen" means "so be it." And I'm--I believe It. I know It's the truth.
E-93 Acum, aici suntem, aşezaţi în ţară. Acum, aş vrea să citesc aici, al 6-lea verset.
Şi când Saul s-a interesat de la DOMNUL, DOMNUL nu i-a răspuns, nici prin vis, nici prin Urim, nici printr-un profet.
Şi apoi Saul a zis către slujitorii lui, Căutaţi-mi o femeie cu un duh de ghicire, ca eu să pot merge la ea, şi să mă interesez de la ea.
Eu aş putea pune ceva pe prăjină chiar aici, pentru doar ... Căutaţi-mi o femeie cu un duh de ghicire."
... Şi sujitorul lui i-a zis, Iată, există o femeie care are un duh de ghicire în En-dor.
Şi Saul s-a deghizat, şi s-a îmbrăcat în haine, alte haine, şi a mers, doi ... şi doi oameni cu el, şi ei au venit la femeie noaptea: şi ei au zis, eu te rog, ... – ghiceşte-mi prin duhul tău de ghicire, şi adu¬mi ... sus, pe care ţi-l voi numi.
Şi femeia a zis către el, Iată, tu ştii ce a făcut Saul, se ştie, că a stârpit pe toţi acei care au duhuri de ghicire, şi ... vrăjitorii, din ţară: de aceea ... îmi pui tu o cursă pentru viaţa mea, şi mă determini să mor?
Şi Saul a răspuns, jurându-i prin DOMNUL, zicând, Aşa cum DOMNUL trăieşte, nu se va întâmpla nici o pedeapsă pentru tine ...
Apoi femeia a zis, Pe cine să-ţi aduc ... ţie? Şi el a zis, Adu-mi sus pe Samuel.
Şi când femeia l-a văzut pe Samuel, ea a strigat cu un glas tare: şi femeia i-a vorbit lui Saul, zicând, Pentru ce m-ai înşelat? căci tu eşti Saul.
Şi regele a zis către ea, Nu te teme: că ce vezi tu? Şi femeia a zis eu ... către Saul, am văzut dumnezei ridicându-se din pământ.
Şi el a zis către ea, De ce formă era el? Şi ea a zis, Un om bătrân vine sus; şi el este acoperit cu o manta. Şi Sam- ... (Aceea era acea manta a profetului, desigur. Vedeţi?) ... a priceput că era Samuel, şi el a stat cu ... şi faţa lui la pământ, şi s-a aplecat.
Şi Samuel a zis către Saul, De ce m-ai tulburat, şi să mă aduci sus? Şi Saul a răspuns, şi a zis, Eu sunt într¬a mare strâmtorare; din cauză că Filistenii fac război împotriva mea, şi Dumnezeu s-a depărtat de la mine, şi nu-mi răspunde, nici prin profet, nici prin vis: de aceea eu ... te-am chemat, ca tu să-mi faci de cunoscut ce să fac.
Şi apoi Samuel a zis, Pentru ce ... mă întrebi tu ... pe mine, văzând că DOMNUL s-a îndepărtat de tine, şi-şi a devenit vrăjmaşul tău?
Şi DOMNUL i-a făcut lui, aşa cum el a vorbit către mine: căci DOMNUL a rupt împărăţia lui din mâna ta, şi a dat-o chiar lui ... David:
E-190 Now, notice, here you are. Now, quickly now, 'cause I don't want to keep you no longer.
Here, let's give a little picture here, a little mental picture. Here's a stream right through here, right down through this way, coming down through life (Now, watch as it channels. Give me your undivided attention now, so you won't miss this.), right down like this. Now, in this little channel here dwells mortal beings, you and I. And now, in there, let's look what it is. It's a mass of frolic and everything else, but once in a while you'll see a light. You see blackness and streets; that's gaiety and carrying-on, devils getting the people. Oh, they dress fine, my, and highly cultured as they can be, polished scholars, but still the Devil. But there's borned again setting in there.
E-94 Acum, mulţi dintre voi, sunt familiari cu aceasta. Acum noi vrem să mergem drept înăuntru, şi Dumnezeu să ne ajute acum, pentru câteva momente, să intrăm în aceasta. Acum priviţi. Acolo era un om, Saul, care odată a fost considerat un profet, căci el a profeţit cu profeţii. Este adevărat, învăţătorilor? Acum, aici omul a fost decăzut. Este adevărat? Dar vă amintiţi unde a zis Samuel că el va fi, cu el, în ziua următoare. Dus prematur, vedeţi. În ordine, dacă voi nu luaţi seama la Dumnezeu, Dumnezeu vă va lua de pe pământ.
E-192 Now, these people in this channel is influenced from two different sides. Now, on this side going this a-way there's a trinity. And on this side going this a-way there's a trinity.
Now, when, now the first place, on this side, is souls of the unjust. When a man dies he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there. The next is demons. The next is the Devil and hell. Going up, the first... Now, them in there is ghosts, spirits of dead men that never repented. They're waiting for the judgment. The only thing they know is frolic and what they did.
Now, up here, these Christians are influenced from above. This is parable. Up here is another Ghost, the Holy Ghost, the Ghost of a Man, Christ Jesus. The Holy Ghost, the Holy Ghost influences His church in this realm of mortal.
The Devil, by these spirits, influence men. Now, look, the next is Angels. The next is God. Now, every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean?
E-95 Priviţi în scrisoarea Corintenilor acolo, cum Pavel i-a pus pe acei oameni în rânduială. El a zis, "Intâi, eu mulţumesc lui Dumnezeu pentru voi, că nu există astfel de lucruri printre voi, şi aşa mai departe, şi cum căci-căci voi nu duceţi lipsă de nici un dar spiritual." Spunându-le ce erau ei, poziţional, în Cristos. Apoi el începe să lase ciocanul în jos peste ei, să le spună despre femeile lor predicatoare, şi cum făceau ei, şi cum mâncau ei la masa Domnului.
Şi chiar un om trăia cu mama lui vitregă, şi el i-a zis la acest om în Cristos, "Să-l daţi pe mâna Diavolului, pentru nimicirea trupului, ca sufletul să poată fi salvat." Vedeţi, aceea este, să-l predaţi acolo. Biblia a zis, "Din cauza aceasta mulţi sunt bolnavi şi slabi printre voi, şi mulţi sunt adormiţi," s-au dus prematur din cauza păcatului. Dumnezeu te-a luat din cale; un semn bun că tu ai fost un Creştin, dacă ai fost luat.
E-196 Now, what that woman done, she broke into that realm, and she's speaking to those demon-possessed men who were beginning, the spirits of those fallen angels that repented not back there in the beginning, and allowed their beings to be possessed of them, and they're waiting for judgment.
And these over here are influenced and born again by the Spirit of God. And the Devil has his prophets, and God has His. See what I mean? It's influence, and there we go. Stop to separate it. Jesus, when He was here on earth...
Now, today He could not break into that realm and get a righteous man out of that realm; he couldn't do it, 'cause righteous men are not in there where they used to be in paradise. No, sir. Paradise was done away with when the Blood of Jesus took it away. Looky here. My!
E-96 Deci, acum observaţi aici, Saul a fost considerat unul din profeţi, sau printre profeţi, deoarece el a profeţit. Şi acum el a decăzut, pentru că el nu s-a supus lui Dumnezeu, şi împărăţia lui a fost ruptă din mâinile lui şi a fost pusă în mâinile lui David, pe care Dumnezeu l-a uns prin Samuel, cu ulciorul de ulei.
E-199 If I could think of how that Jesus, when He died, He went and preached to the souls that were in prison. He died a sinner, knowing no sin, yet our sin was on Him. And God, for His sins, sent Him to hell. The Bible said He went and preached to the souls.
Some people say, "Brother Branham, I can't understand it." Said, "Jesus rose on the third day. He died Friday afternoon and rose up on Sunday morning, why, He was only dead one day."
He said, "Within them time." For He had one Scripture in the Bible that He could stand on. For David, a man that backslid later, but he was saved, but a prophet under the inspiration of God, said, "I'll not leave His soul in hell, neither will I suffer My holy One to see corruption." And he knowed three days and night that that body would set in corruption, and God had done said to the prophet, "He'll not see corruption." So... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-97 Observaţi, apoi, acolo erau trei căi pe care ei le aveau să afle lucruri de la Dumnezeu; prima era-era profetul, a doua era un vis, şi a treia era un Urim de Tummim. Şi ele niciuna nu răspundeau. Acum, voi ştiţi ce este un profet, voi ştiţi ce este un vis spiritual, şi voi ştiţi ce era Urim de Tummim. Ştiţi, zilele trecute am întrebat pe un-un om cum era cu Urimul, şi omul acela nu a putut să-mi spună ce era, Urim de Tummim. Desigur, era Dumnezeu răspunzând prin acestea. Vedeţi?
E-201 Hallelujah. He took God's Word. He defeated Satan every time on It. He defeated death on the Word of God. Hallelujah. He defeated death. And when they killed Him, and He died a sinner, my sins and your sins upon Him. He went down; I can see Him knock at that door there.
And them lost souls come out and said, "Well, who are you?"
He said, "Why didn't you listen to Enoch? Why didn't you listen to those other prophets that preached?" They was condemned. "I'm the Son of God that once lived. I... My Blood's been shed. I come to tell you; I'm fulfilled what the prophets said I'd do." Right on down a-past the demons, right into hell, taking the keys of death and hell away from the Devil, hung them on His side, started back up. Hallelujah.
Getting early in the morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here. Early in the morning, there's another group laying over here in paradise. They're not there now.
E-98 Iar Diavolul face un fals din fiecare din acelea; vrăjitorul, profetul fals, şi uitătorul la sfera de cristal. Vedeţi?
Acum, Urim de Tummim atârna pe pieptul lui Aaron, aici, şi Urim de Tummim acoperea peste acele pietre. Şi ei l-au atârnat în templu. Şi când ei nu erau siguri, ei mergeau înaintea lui Dumnezeu, în răspuns, şi o lumină strălucea peste acel Urim de Tummim, care, dacă era voia lui Dumnezeu, sau nu. Acum, când Urim de Tummim nu răspundea ... Acum, acela era răspunsul direct de la Dumnezeu.
Acum, Urim de Tummim de astăzi; ghicitorul a luat o sferă de cristal, să copieze Aceea; un lucru fals. Dumnezeu este într¬o trinitate; puterile lui Dumnezeu sunt într-o trinitate. Şi Diavolul este într-o trinitate, şi puterile lui sunt în trinitate. Şi eu o pot dovedi prin Biblie. Şi acel Urim de Tummim; era numai sfera de cristal pe care Diavolul o foloseşte astăzi. Şi profetul fals de aici din urmă astăzi, acela pe care-l avem acum, era ... Sau, vrăjitorul, sau prezicătorul de acolo, a luat locul profetului, de partea Diavolului. Vedeţi ce vreau să spun?
E-204 Now, you good Catholic friends that believe in the intercession of saints, if you're talking to a saint in your church, that man is a sinner; he's in hell, or--or waiting yonder for his judgment. And if he was a saint, he's in the glory of God and can't come back. That's right. I can prove that. The blood of--blood of bulls wouldn't take away sin, but the Blood of Jesus divorced sins.
E-99 Acum, deci, Urim de Tummim astăzi este această Biblie. Dacă cineva a dat o profeţie sau un vis, şi aceasta nu se compară sau să aibă ecou cu Biblia lui Dumnezeu, aceasta este falsă. Să nu o credeţi.
E-205 I can see Jesus go up to there where, paradise, there's old Abraham, Isaac and Jacob, and them in there, Samuel and all the rest of them in there. I can hear Him knock at the door. [Brother Branham knocks on the pulpit--Ed.] Amen. Oh, I love this. It gets me right, feel kind of religious now.
I can see Him look over there, and hear him say, "Who is out there? Who is it there?" He said, "I... This is Abraham talking. Who is it?"
"I'm the Seed of Abraham." Amen. I can see Abraham come to the door and open up the door. He said, "I'm the Seed of Abraham."
Daniel said, "Looky there. There's the Stone that I saw hewed out of the mountain."
I can hear the people say, "There He is. I've seen Him, like dust under His feet, the clouds a-moving, when the rams--clapped their hands, the leaves, and they all shouted." Oh, I can see the different ones there in Paradise, waiting for Him.
E-100 Un om a venit la mine nu cu mult în urmă, din India, unde eu tocmai mă pregătesc să merg, un predicator mic fin. El a zis, "Frate Branham, eu am venit aici." Zicea, "O femeie avea Duhul Sfânt, şi," zicea, "ea a fost doar una cea mai dulce, cea mai plăcută femeie." El a zis, "Şi ea a fost măritată de patru ori, şi trăia cu al patrulea bărbat al ei. Şi am zis, 'Ei bine, cum putea fi aceea, Doamne?"' Şi a zis, "Eu am mers la El şi am zis, 'Oh, glorie lui Dumnezeu!' Zicea, 'Aleluia! Laudă Domnului!"' Doar unul de felul acela, voi ştiţi. "Zicea, 'Aleluia! Laudă Domnului!"' Zicea, "Domnul mi-a spus, 'Iată, Eu îţi voi da un vis."' Şi a zis, "Am visat că soţia mea, eu am văzut-o trăind în adulter. Şi ea a venit înapoi la mine şi a zis, 'Oh, mă vei ierta, Victor? Mă vei ierta? Eu nu am făcut ... ' 'Păi,' am zis, 'sigur, eu te voi ierta şi te iau înapoi."' El a zis, "Acum, aceea este ceea ce am făcut." Zicea, "Vezi, eu te iert."
E-208 I can hear Him say, "Come on. It's breaking daylight over in Jerusalem; you got to go out of here. We're going up, because you trusted in the blood of the bulls and goats, waiting for the time that My Blood. But My Blood's been shed up yonder on Calvary. I am the incarnate Son of God. All sin debts is paid; we're on the road out." Hallelujah. Glory to God.
I can see Abraham grab Sarah by the arm, and here they come, right out. In Matthew 27 when he came out, I can hear him make a little stop around in Jerusalem there. And the first thing you know, I can see old Caiaphas and them standing on the street, saying, "They tell me that guy rose... Say, who is that guy going there, that young fellow, that young girl?"
Not old no more, that was Abraham and Sarah. And they vanished. They looked, "Somebody's watching us." They could've vanished just like He went through the wall, the same kind of a body. Hallelujah. That's right. Here's all the prophets and them walking around, looking around the city.
And Jesus led right on up in, or up over the stars, moon, clouds, and led captive captive, give...?... gifts unto men. Jesus sets today at the right hand of the Father, climbed up there, set down, till all His foes be made His footstool.
E-101 Am zis, "Victor, visul tău a fost foarte drăguţ, dar Diavolul ţi l-a dat."
El a zis, "De ce?"
E-212 And today, my dear Christian friend, demons are working on every hand. And God's Spirit's moving right out on the other hand, to counteract it every time. Hallelujah. There you are. Newspapers and digests and everything else is declaring it. They're watching it, they can't see what it is. What is it? It's the foreshadow of the great showdown that's coming pretty soon between God and Devil. Get on God's side and be right in your heart. Amen.
E-102 Am zis, "Nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ea trăieşte în curvie. Absolut. Ea nu poate trăi cu patru bărbaţi. Corect. Ea îl părăseşte pe acela şi merge la primul, ea este mai rău decât cum a fost la început. Ea trebuie să trăiască singură, restul vieţii ei." Am zis, "Tu ştii că aceea nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel ea ... Visul tău a fost fals." Am zis, "Aceasta nu se compară cu Acesta."
E-213 Here not long ago I was up at Toledo, Ohio, having a meeting. I'm going to close.
You see what I mean about demons? They are working. They're very religious, just as religious... Oh, they go to church every Sunday, repeat the Apostles' Creed, and sing the "Doxology," oh, my, just as religious as they can be. "Brother Branham, you mean that's the truth?"
That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ to the cross. And Jesus said, "You're of your father, the Devil."
Now, some of them said, "Oh, Russia's the antichrist." Never. Russia's not the antichrist. The antichrist's going to be so religious that it'll fool the very elect if possible. Remember, God takes His men, but never His Spirit; the Devil takes his men, but never his spirit. Now, there they are, suit yourself; I'm only responsible for truth.
E-103 Şi când un profet a dat o profeţie, şi ei au vorbit, şi au vrut să vadă dacă acea profeţie era adevărată, ei o puneau înaintea Urimului de Tummim. Şi dacă Glasul lui Dumnezeu a aruncat luminile pe Urim de Tummim, atunci era absolut, Adevărul. Şi dacă un om dă o interpretare, dă un vis, dă ceva din Biblie, şi, sau una alta, şi nu se compară cu Biblia lui Dumnezeu, acesta este fals. Acolo este Urim de Tummim astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte, şi acela este direct Glasul lui Dumnezeu, cum era Urim de Tummim înainte de a fi scrisă Biblia. Amin! Aleluia! Eu mă simt cumva religios chiar acum. Să nu mă luaţi un fanatic, dacă o faceţi. Eu ştiu, eu ştiu unde sunt eu. Eu nu sunt emoţionat. Asta-i adevărat.
E-217 Demons working... Yesterday I had them in a physical realm; today I'm showing you in the spiritual realm, where they are in the religious realm, where they were out yonder, called cancer, and they call this, that, and the other. But I've proved to you by the Bible, they're devils. Now, over here today, here they are again in the religious realms, very religious, very pious.
If you'll begin, brother, and think. Cain, the very beginning of it, was a very religious man. Esau was a very religious man. Judas was a very religious man. It's religion. It ain't the outside world; it's right in the ranks. Watch that: demonology. Maybe a little later on sometime I can get to it a little more; we're getting late.
Condemn no one. Love everybody. If you can't love from your heart, then Christ is not with you.
E-104 Aici este Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu! Mie nu-mi pasă ce fel de vis ai avut, sau ce fel de profeţie ai dat, dacă nu este Cuvântul lui Dumnezeu, este greşită dacă ea nu se compară cu acel Cuvânt. Acela este necazul astăzi. Unul are un vis, unul are o viziune, unul are o limbă, unul are o descoperire; aceasta a adus întregul lucru aşa de încurcat şi totul, voi aveţi denominaţiuni şi totul fărâmat. Voi trebuie să o aduceţi înapoi la o temelie finală, şi acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Asta-i adevărat.
E-220 At Toledo, Ohio, I went into a little restaurant I been eating at a place, a little Dunkard place, lovely little place. They were so nice. That afternoon they'd closed up, to go to Sunday school. And when they did, I had to go across the street to a worldly little old place, and I walked in there. And I know it's illegal to gamble in Ohio. And here stood a State Police with his arm around a girl, his hand hanging here on her bosom, playing a slot machine. The law of our states and nation, all gone: pitiful.
I trust on Christ the Solid Rock, I stand, all other grounds is sinking sand: nothing else left. That's right.
E-105 Biserici sunt zidite pe una, zicând, "Oh, Isus vine pe un cal alb. Eu ştiu. Eu L-am văzut într-o viziune." Ei fac o biserică de felul acela. "Oh, aleluia! El vine pe un nor." Ei o fac în felul acela. Ii dezbină, şi separă, şi se numesc unul pe altul "adăpost de şorecar," şi "speluncă de păduche," şi de toate în felul acela. Păi, frate, aceasta merge să arate, în primul rând, că inima ta nu este în ordine cu Dumnezeu când tu faci asta. Asta-i adevărat. Noi suntem fraţi. Noi trebuie să ţinem unul cu altul. Noi avem nevoie unul de altul.
E-222 I looked back there, and there was a beautiful young lady, probably in her teens, nineteen, eighteen, nineteen years old. And what they were doing, them boys back there around the table, it was horrible. I set down there. And now to my surprise, setting right here where a lady come over, said, "Will you have a chair?"
I said, "Thank you. I wanted breakfast."
And setting in a chair, here set an elderly lady, as old as my mother, fifty-five, fifty-eight years old. She had on a little pair of those little ungodly clothes they wear.
They claim it's cool. Science says, "You're crazy." Certainly, it's not. You just want to show your naked self. It's a shame, a disgrace. A lady won't put them on. A woman will, but a lady won't.
E-106 Acum priviţi. Saul a decăzut, şi el merge sus. El, Dumnezeu, Şi-a întors faţa de la el. Şi el a mers sus şi s-a înteresat cu profeţii. Profeţii au mers şi au încercat să profeţească, şi Dumnezeu a întrerupt, nu a vrut să dea o vîziune. Profetul a venit afară, a zis, "Eu nu pot. Nu. El nu mi¬a spus nimic despre tine."
E-225 And then, so then they... There she was, setting there. Her poor flesh was flabby. She had that kind of an orchid-looking manicure, or what you call it, on her lips, and a little bitty haircut like a man, and fuzzed all up; what the Bible said, which was a disgrace. And a woman, that a man...
The Bible claims, if a woman cuts her hair, a man's got a right to put her away in divorcement, because she's not honest with him. We have to get down and preach the Bible here some of these days. Said, "If she bobs her hair, she dishonors her husband." If she's dishonorable, she ought to be put away. You can't marry another one, but you can put her away. Whew. Boy, that--that's going hard; I can feel it. But that's the truth.
E-107 Ei bine, atunci el a zis, "Doamne, dă-mi un vis." Noapte după noapte, nu a venit nici un vis.
E-227 Oh, it used to be we had it in the Holy Ghost realms, but we let down the bars. Old brother used to say, "We let down the bars, we let down the bars, we compromised with sin. We let down the bars; the sheep got out, but how did the goats get in?" You let down the bars. That's what was the matter; you let down the bars, the world and the church mixed together. Just like the Moabs and the so forth, and Balaam, and how he married among them, that's just exactly the same thing today. And the church is all polluted, and the Pentecostal age is the Laodicean age, which gets lukewarm, and spurted out of God's mouth. And out of the whole group, God calls His remnant and takes her home (That's exactly right. That's exactly.), through the resurrection.
E-108 Apoi el merge în Urim de Tummim, şi el a zis, "O Dumnezeule! Am încercat profeţii, am încercat visurile, acum ajută-mă Tu. Vrei Tu să o faci?" A întrerupt-o, nici o Lumină nu strălucea de loc.
E-228 And there she was setting there, lip manicure all over her face, and it was all over it like that. And she had this here black stuff over her eyes, and she was sweating; it was running down. And the poor old thing might have had great-grandchildren. And she was setting there with two old men, and one of them with a big old scarf around his neck, and it in June, setting there. And he got up, and was kind of drinking, and she was drinking too, and she was looking around.
I thought, "O God. God, why don't You just wipe the thing off of the map? Why don't... Does my little Sharon, my little baby, my little Sarah and my little Rebekah have to be raised up in that generation to come to face such stuff as that?" I thought, "Look out here in these parks and things and what goes on." I thought, "O God. Oh, I'm glad You took Sharon if it was Your will. Does my little Rebekah and little--little Sarah have to be raised up under such stuff as that?" Which, and them people call them--sing in the choir and everything. And I thought, "Isn't that a shame?" I thought, "God, how can Your holy righteousness stand it? Look like that Your righteous indignation would fly out there and--and blow this place up."
E-109 Apoi el a recurs la o vrăjitoare, josnică, degradată. Şi el a mers la ea, şi s-a strecurat acolo şi s-a deghizat. Şi această vrăjitoare merge afară şi cheamă duhul lui Samuel.
E-230 And I heard the Angel of the Lord, said, "Come aside." I walked over there. And when He got through with me, I felt like a different person. "What are you condemning her for?"
I said, "Look at that, the way she is." And here's what He...
I saw a vision. I saw a world like this, around, another world. But this world here, it had a rainbow around it, and that was the Blood of Christ that protects God's wrath. He couldn't look upon that. He--He'd destroy the thing right now, because He said, "The day you eat thereof, that day you die." So He'd do it.
Then I thought like this. I seen myself. Although I didn't do that, but I was a sinner anyhow. And then the Blood of Jesus Christ acts to us like a bumper. See? That when I sin, my sins hit Him and jarred His precious head, and I could see the tears and Blood running down. "Forgive him, Father; he don't know what he's doing." And I'd do something else and hit it. "Forgive him, Father."
E-110 Acum, eu ştiu ce vă gândiţi. Mulţi au zis, "Acela nu era Samuel." Dar Biblia a zis că era Samuel, şi el era Samuel. Ciudat cum prinzi tu asta, nu-i aşa? Dar acela era Samuel. Biblia a zis că era.
E-233 If it ever passed Him, I'd have been destroyed. And if I'd never accept His grace, and the day my soul sails beyond that, I'm already judged. I've rejected. There's nothing left but judgment. Judged, I've already been judged. God said, "The day you eat thereof, that day you die." You're judged right at the judgment seat this afternoon, your attitude towards Christ.
And then I thought, "Yes, that's right." And I seen one day I crawled up to Him. I seen my old book laying there, a sinner, there laid everything on it. And I seen my sins is what was doing it, and I said, "Lord, will You forgive me?"
Took His hand in His side, got some Blood out, wrote it across the top, and said, "Pardoned." Throwed it back in the sea of forgetfulness, to remember it no more. It was gone forever. He said, "I forgive you, but you're condemning her."
That changed my idea. I said, "Lord, have mercy."
E-111 Şi vrăjitoarea aceea îl putea chema, şi ea l-a chemat pe Samuel. Şi Samuel era altundeva, dar era conştient de ceea ce se petrecea, şi încă stătea cu mantaua lui de profet pe el. Deci, frate, când tu mori, tu nu eşti mort, tu trăieşti undeva, altundeva.
E-236 After I come out of it, I walked over and set down. I said, "How do you do, ma'am?"
She said, "Oh, hello."
And I said, "If you'll pardon me," I said, "I'm Reverend Branham, a minister."
She said, "Oh, excuse me, excuse me, Reverend Branham."
I said, "Lady..." I was... Told her the story. I said, "I was standing there, and I was condemning you in thinking what a horrible thing. Maybe you've got children."
She said, "I have."
I said, "What caused the way to go wrong?" She begin to unfold the story to me that would rend the heart of anything. I said, "I--I was asking God why didn't He just rake such off the earth? Here you here with these two drunken men, and you're drunk yourself." And I said, "Someday that Blood that's holding God's wrath off from you, you're going to die one of these days, and then you're... You're a free moral agent now; you can reject or receive." And I said, "But someday your soul's going beyond there, where there's no mercy left. And if you die in your sins you're already judged, and you're going to hell."
And you know what? That woman slipped out of that seat there in that restaurant, and we had a prayer meeting like you never heard in your life, and she come to Christ. What was it? Don't condemn them; tell them the Gospel. They're demon possessed; they're mortals in this realm. They're influenced from over here. Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ.
E-112 Să mă opresc doar un minut, să luăm această demonologie în jos doar un pic. Ea era un demon, dar ea era în contact apropiat cu lumea spiritului. Acum, astăzi, există mulţi spiritualişti care cunosc într-adevăr mai mult despre lumea spirituală decât oamenii care se pretind a fi Creştini, deşi ea este un demon. In timpurile Bibliei era acelaşi lucru.
E-241 Our heavenly Father, thanking Thee for Thy goodness and mercy. I'm sorry, Lord; maybe the people, I kept them here so long. But being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell them demons, and I chopped too much of it in one place, in one sermon, but maybe they can pick it out here and there and understand what I meant. You know the intentions of my heart of bringing it.
May people go from here this afternoon, and men and women, watch every move they make, but live happy and free. May they know that God has saved them. And may they look to Him, forget about all the isms and things that's around them, and live peacefully and soberly, and in the fear of God. And then, God, when You want to use them for anything, You can speak directly to them and send them wherever You want them to go or whatever You want them to do. May people be humble and find Christ in their heart. Forgive us, Lord, of our shortcomings, every one of us.
E-113 Când Isus era aici pe pământ, acolo erau acei profesori şi învăţaţi şi învăţători, unii dintre cei mai buni care existau, din mai bune seminarii decât am putea produce astăzi. Şi oameni sfinţi, renumiţi, ei trebuiau să fie. Dacă un Levit a fost găsit, el trebuia să fie găsit fără vină, neprihănit în fiecare fel. Şi totuşi acel om nu ştia mai mult despre Dumnezeu decât a ştiut un iepure despre schiuri. Când Isus a venit, el a omis să-L recunoască, şi el a numit pe Isus un "drac." El a zis, "El este Beelzebub, prinţul Diavolului." Este adevărat?
E-243 And we know that--that Satan's gone about like a roaring lion, everywhere, devouring what he will, wearing religious cloaks. O God, these poor little children, look at them, everywhere. They're open and exposed to the people. And I pray Thee God to be merciful to them, and save all the lost, heal the sick. And, God, we realize that these old devils of sickness coming upon Your children, that You have an atonement laying yonder to take care of that. And all the devils that would cause them to sin, You've got an atonement laying yonder that'll take care of it. And I pray that You'll grant it in Jesus' Name. Amen. I wonder if there's...
E-114 Şi aici vine cel mai josnic fel de demon, care a avut un om legat acolo afară în morminte, şi totul, şi ei au strigat. Diavolul însuşi a zis, "Noi ştim Cine eşti Tu. Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Cel Sfânt." Este adevărat? Vrăjitorii şi vracii, draci, L-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu; în timp ce predicatori educaţi, de seminar teologic L-au recunoscut a fi Beelzebub. Care era corect, diavolul sau predicatorul? Diavolul era. Şi, frate, aceasta nu s-a schimbat prea mult astăzi. Ei nu recunosc puterea lui Dumnezeu.
E-115 Nu contează cât de multă învăţătură aveţi, voi puteţi să băgaţi aceea în voi. Dumnezeu nu este în cuvinte mari. Dumnezeu este într-o inimă cinstită. Voi aţi putea sta aici, să vorbiţi cuvinte mari, ca nu ştiu ce, aceea nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. Voi puteţi sta şi să practicaţi cum să repetaţi predica voastră şi să spuneţi aceste lucruri, aceea nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. Voi puteţi învăţa dicţionarul până când dormiţi cu unul, şi aceasta totuşi nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. O inimă smerită, supusă, în simplitate, este ceea ce vă aduce la Dumnezeu. Şi asta-i adevărat. Amin! O inimă smerită, iubeşte Dumnezeu. Acum, nu contează dacă nu vă cunoaşteţi ABC-ul vostru, aceea nu contează. Doar o inimă smerită! Dumnezeu locuieşte într-o inimă smerită; nu în educaţie, nu este în şcoli, nu în teologie, seminarii, nu în toate aceste alte locuri diferite; nu în cuvinte mari, sau nu în locuri clasice. Dumnezeu locuieşte în inimă umană. Şi cu cât te poţi zdrobi mai jos, cu cât mai simplu, tu poţi deveni mai mare în privirea lui Dumnezeu.
E-116 Lăsaţi-mă să vă dau ceva. Eu văd că holdele voastre sunt pline de grâu aici afară. Un cap plin de grâu întotdeauna se apleacă. Un micuţ lăstar stă în sus acolo, şi se zbate în jur de parcă el ştie tot, el nu o are în cap. Aşa este cu mulţi dintre aceşti inşi care gândesc că ei au mult în capul lor, şi nimic în inima lor. Sau, un cap sfânt se va pleca la Putere, recunoaşte pe Isus Cristos ca Fiul lui Dumnezeu, şi crede lucrările Lui.
E-117 "Şi El este acelaşi, ieri." Oh, ei Îl recunosc, sigur, într-un punct de vedere istoric. Dar acesta nu este un lucru istoric. Oamenii se ridică şi zic, "Oh, eu am crezut Cincizecimea, când ei au avut marea revărsare şi lucruri ca acelea," şi pictează un foc. Un om care îngheaţă nu poate fi încălzit cu un foc pictat. Focul pictat nu încălzeşte. Aceea este ce erau ei. Ce este aceasta astăzi, dacă El este acelaşi ieri, azi şi în veci? Acela-i foc pictat. Ceva om îngheaţă de moarte, zice, "Priveşte la focul acela mare pe care l-au avut ei." Păi, acela nu te încălzeşte.
E-118 Ce au făcut ei la Cincizecime, ce au avut ei în Testamentul timpuriu, noi avem astăzi! Şi imediat ce Dumnezeu poate să aibe lucrul netezit, şi Biserica pusă împreună, Răpirea va veni. Dar noi nici măcar nu putem să obţinem credinţă pentru vindecare Divină, ca să nu mai vorbim de Răpire, deoarece noi suntem cu totul răsuciţi, unul de partea aceasta şi altul de partea aceea, "Şi Doctor Aşa-şi-aşa a zis că El era acesta. Ei bine, predicatorul meu a zis că El era Acesta."
E-119 Cu un timp în urmă, o femeie a zis, "El este doar un şarlatan." A zis, "Preotul meu mi-a spus aşa." Aş dori ca preotul ei să vină odată aici jos, noi am vedea cine a fost şarlatanul. Da. Noi vom vedea cine este şarlatanul. Să vină să încerce.
E-120 Aici nu cu mult în urmă, în Harlingen, Texas, noi am avut un serviciu acolo. Şi ei aveau afişe mari, peste tot afară pe maşini în seara aceea când am mers acolo, ziceau că FBI era acolo să mă expună ca pe un şarlatan. Astfel o fetiţă mică a fost vindecată acolo sus în Texas pe undeva. Ea era sus de tot, şi, eu-eu presupun, în jur de o mie de mile, sus de tot pe la Panhandle. Şi aceasta era jos de tot în Harlingen, jos la graniţă. Fratele Baxter a venit, a zis, "Frate Branham," a zis, "tu niciodată nu ai văzut o astfel de încurcătură acolo jos, vreo patru sau cinci mii de oameni." Şi a zis, "Şi apoi, peste tot în jur, FBI te va prinde pe platformă deseară, şi te va expune."
Am zis, "Ei bine, eu sunt sigur bucuros de asta."
E-121 A zis, "Tu ştii fetiţa aceea care a fost vindecată seara trecută?"
E-122 Eu veneam acasă de la ... mergând în camera mea. Am auzit ceva plângând, şi m-am uitat în jur. M-am gândit că poate cineva a fost atacat. Aceasta era o fată. Şi am privit înapoi. Am zis ... Şi am mers înapoi, am zis, "Ce se petrece, Doamnă?" Şi erau două fetiţe care stăteau acolo, în jur de şaptesprezece, optsprezece ani, fiecare, cu braţele lor una în jurul alteia, plângând.
E-123 A zis, "Frate Branham!" Am ştiut atunci că ele mă cunoşteau. A zis, "Noi, eu am adus-o tot drumul până aici." A zis, "Ea trebuie să meargă la spitalul de nebuni." Şi fetiţa a fost în adunarea mea sus la Lubbock, Texas. Şi a zis, "Eu am ştiut că dacă eu o aduc cândva jos aici şi aţi avea rugăciune pentru ea, eu cred că Dumnezeu o v-a vindeca."
E-124 Ei bine, m-am gândit, "Ce credinţă!" Şi am zis, "Ei bine, acum, soră, poţi să o aduci ... " Şi chiar atunci am zis, "Tu ai venit aici jos cu un automobil galben, nu-i aşa?"
A zis, "Da!"
Şi am zis, "Mama ta este o invalidă." Ea a zis, "Asta-i corect."
Am zis, "Tu aparţii la biserica Metodistă." Ea a zis, "Acela-i exact adevărul."
E-125 Şi am zis, "Pe drum în jos, tu aproape te-ai răsturnat. Tu şi fata aceasta aţi râs când aţi venit pe acolo unde era jumătate beton şi jumătate asfalt, şi tu întorcea-i într-o curbă."
Ea a zis, "Frate Branham, acela-i adevărul!"
Am zis, "Şi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, fata este vindecată."
E-126 Ziua următoare ea înflăcăra oraşul, spunând la fiecare, mergând în jur cu aceasta. Desigur, ei nu o cunoşteau pe ea acolo, dacă ea a fost vreodată în starea aceea sau nu. Şi apoi în ziua aceea eu ... Fratele Baxter a zis, "Frate Branham," zicea, "fetele acelea sunt acolo jos îşi fac bagajele." Şi acesta este un lucru despre care el nu ştia că eu îl ştiam. Finanţele noastre au mers drept în jos. Eu nu l-am lăsat să vorbească despre aceasta. Dar una dintre fetele acelea a pus nouă sute de dolari în acea-în oferta aceea în seara dinainte de aceea, şi a pus finanţa aceea la vârf. Acum, el nu ştia, el nu a ştiut-o nici până în ziua de azi, dar eu am ştiut-o. Vedeţi? Căci eu ... Dumnezeu mi-a spus că va fi în ordine.
E-127 Şi Fratele Baxter a zis, "Frate Branham," zicea, "mai bine m-ai lăsa să fac o mică osteneală." Zicea, "Ei au avut câţiva din aceşti vindecători Divini de aici jos care doar au tras aceşti oameni."
E-128 Eu am zis, "Nimic. Nu, domnule. Tu nu o vei face. Frate Baxter, oricând vei face osteneli pentru bani ca acelea, acela-i timpul ca tu şi eu doar să dăm mâinile ca fraţi, eu voi merge singur. Vedeţi?" Am zis, "Tu să nu faci asta." Am zis, "Dumnezeu posedă vitele pe o mie de dealuri, şi totul îi aparţine Lui. Eu îi aparţin Lui. El îmi va purta de grijă."
El a zis, "În ordine."
E-129 Şi tocmai în seara aceea el a zis, "Frate Branham, uite aici. Cineva ... Uite aici! Iată un plic aici, fără nume pe el, are nouă bancnote de o sută de dolari în el. Doar exact ce avem nevoie să ajungem din urmă."
Am zis, "Frate Baxter." El a zis, "Iartă-mă."
E-130 Astfel atunci am ştiut că era fata aceea. Astfel atunci¬atunci ziua următoare, Fratele Baxter a zis, "Frate Branham, ele sunt acolo jos pachetând hainele lor, plângând."
Eu am zis, "Care-i situaţia?"
A zis, "Mai bine să mergi jos şi să le vezi."
E-131 Am mers jos la camera unde erau ele. Am zis, "În ce cameră sunt ele?" Am mers acolo jos şi am bătut la uşă. Le-am auzit plângând. Am bătut la uşă, şi fata a venit la uşă, ea a zis, "Oh, Frate Branham, îmi pare rău." Ea a zis, "Eu ţi-am cauzat tot necazul acesta."
Eu am zis, "Necaz? Care-i situaţia, soră?"
Ea a zis, "Oh, eu am adus FBI-ul după tine."
Şi am zis, "Oh, este adevărat?"
E-132 A zis, "Da." A zis, "Eu cred că am mărturisit prea mult prin oraş astăzi, şi de toate."
Am zis, "Nu."
E-133 Şi ea a zis, "Frate Branham, FBI-ul este pe acolo, este pe acolo, urmează să te expună în seara aceasta."
E-134 Am zis, "Păi, dacă eu-dacă eu fac ceva rău, eu trebuie să fiu expus. Inţelegi?" Am zis, "Sigur. Dacă a predica Evanghelia necesită să fie expusă, ei bine, să o facem. Înţelegi?" Am zis, "Eu-eu-eu trăiesc prin această Biblie, şi ce nu spune această Biblie ... Aceasta este apărarea mea, chiar aici. Inţelegi?" Şi am zis, şi el ...
Ea a zis, "Păi," a zis, "Mie doar îmi pare rău că am făcut ceea ce am făcut."
Eu am zis, "Tu nu ai făcut nimic, soră."
Ea a zis, "Păi, nu te temi să mergi acolo?" Şi am zis, "Nu."
Ea a zis, "Păi, FBI-ul este acolo."
E-135 Am zis, "Păi, eu i-am avut să vină în adunarea mea mai înainte şi ei au fost salvaţi." Am zis, "Dl. Al Ferrar ... "
E-136 Căpitanul Al Ferrar, mulţi dintre voi ştiu despre convertirea lui de acolo sus în Ta coma, Washington, a fost salvat, chiar jos la o galerie de tragere. A venit în adunare, el a zis, "Eu am urmărit pe omul acesta de doi ani. Şi am auzit despre finanţe, şi am urmărit aceasta, şi am mers peste tot." Şi a zis, "Acesta-i Adevărul, voi nu ascultaţi la un fanatic în seara aceasta, voi ascultaţi la Adevăr. Zicea, "Unul din oamenii forţei de poliţie, care eu am avut un doctor să se uite la copilul lui şi l-a trimis prin rândul de rugăciune," şi a zis, "copilului i s-a spus întocmai exact ceea ce a fost rău cu el, şi ce i s-a întâmplat. Şi a zis, 'InA opt zile el va fi înapoi la şcoală, un caz de polio."' Şi a zis, "In ziua a opta copilul a mers înapoi la şcoală." A zis, "Eu l-am urmărit timp de doi ani," înaintea a zece mii de oameni. Acolo este tot ... Există o fotografie despre acesta, adunarea din Seattle, în-în cartea voastră. El a zis, "Aş vrea ca voi toţi să ştiţi că voi nu ascultaţi la ceva şarlatan religios. Voi ascultaţi la Adevăr." Căpitanul Al Ferrar. Şi în ziua următoare eu l-am condus la Dumnezeu, şi el a primit botezul Duhului Sfânt, într-o galerie de tragere, jos într-un local mare acolo.
Am zis, "Poate acest ins va face la fel."
Astfel ea a zis, "Ţi-e teamă să mergi acolo?"
E-137 Am zis, "Teamă? Păi, desigur că nu. Desigur că nu. De ce să mă tem când Dumnezeu m-a trimis să o fac? El este Acela care duce lupta, nu eu." Astfel am zis, "Acum, eu vreau ca voi toţi să staţi la o parte." Şi astfel. ..
E-138 Noi am mers acolo la adunare în seara aceea, locul era ticsit. Şi îngrijitorul de acolo a venit afară, a zis, "Reverend Branham, eu am angajat zece copii Mexicani." A zis, "Iată aici, 'Reverend Branham să fie expus în seara aceasta de FBI, un fanatic religionist,"' sau aşa ceva în felul acela. Şi a zis, "Este pe fiecare din maşinile acelea. Trag afară ... " A zis, "Eu am angajat zece copilaşi Mexicani, să meargă să le tragă pe toate jos şi să le pună aici." A zis, "Oh, eu simt de parcă l-aş prinde pe insul acela!"
E-139 Am zis, "Nu te îngrijora, domnule. Dumnezeu îl va apuca, înţelegi." Eu am zis, "Doar lăsaţi-l în pace."
E-140 Astfel el a venit pe acolo. Şi în seara aceea când noi am intrat, eu nu o voi uita niciodată, am intrat în sală. Eu ... Fratele Baxter a cântat Crede Numai. El a zis, "Acum, Fratele Branham zice ca în seara aceasta noi să părăsim clădirea." A zis, "Eu voi merge înapoi în capătul din spate şi voi sta jos." El a zis, "Ei urmează să-l expună în seara aceasta aici pe platformă." El a zis, "Eu l-am văzut în multe bătălii grele, şi am văzut pe Dumnezeu luându-i locul." A zis, "Eu-eu voi merge doar în spate să stau jos."
E-141 Eu am mers sus. Am zis, "Eu tocmai am citit un mic articol aici unde că eu urma să fiu expus în seara aceasta aici la platformă." Am zis, "Aş vrea ca agenţii FBI să vină acum înainte şi să mă expună aici la platformă." Am zis, "Eu stau aici în apărarea Evangheliei; eu vreau ca voi să veniţi şi să mă expuneţi." Am aşteptat. Am zis, "Poate ei încă nu sunt aici." Eu ştiam unde mă aflam. El deja mi-a arătat în camera mea sus acolo, ce urma să se întâmple, înainte să plec, vedeţi. Şi am zis, am zis, "Poate eu voi aştepta doar un pic. Putem cânta un imn?" Şi cineva a venit sus şi a cântat un solo.
E-142 Am zis, "DL agent FBI, eşti înăuntru sau în afară? Eu aştept să fiu expus. Ai vrea să vii înainte?" Nimeni nu a venit. Eu am continuat să mă întreb unde era acesta. Domnul mi-a spus ceea ce era. Erau doi predicatori decăzuţi, şi eu-eu urmăream. Am văzut o umbră neagră atârnând în colţ. Eu ştiam unde era. M-am uitat acolo, şi aceasta s-a mutat drept în sus şi a mers sus în galerie în acest fel. Un om cu un costum albastru, unul cu unul gri.
E-143 Am zis, "Prieteni, nu există FBI. Ce are de-a face FBI-ul cu predicarea Bibliei?" Am zis, "Desigur că nu. Ei nu erau doi agenţi FBI să mă expună. Dar, aici este expunerea, acolo stau ei chiar sus acolo, acei doi predicatori chiar acolo." Şi ei s-au lăsat jos. Am zis, "Nu vă lăsaţi în jos în felul acela." Şi doi din acei Texani mari urmau să meargă sus acolo şi să-i prindă. Am zis, "Nu, fraţilor, aceasta nu este o afacere de sânge şi carne, doar staţi liniştiţi. Dumnezeu va avea grijă de asta."
E-144 Am zis, "Acum, fraţilor, priviţi, în timp ce sunteţi sus acolo, priviţi încoace." Am zis, "Dacă ... Voi aţi zis că eu sunt Simon vrăjitorul, sub vrăjitorie, eu fermecam oamenii." Am zis, "Dacă eu sunt Simon vrăjitorul, atunci voi sunteţi oamenii lui Dumnezeu. Acum voi veniţi jos pe această platformă. Şi dacă eu sunt Simon vrăjitorul, lăsaţi ca Dumnezeu să mă lovească cu moartea. Iar dacă eu sunt profetul lui Dumnezeu, voi să veniţi jos şi Dumnezeu să vă lovească pe voi cu moartea. Acum noi vom vedea cine are dreptate şi cine-i greşit. Acum voi să veniţi jos. Noi vom cânta un imn." Ei au ieşit din clădirea aceea, şi nu i-am mai văzut de atunci. Vedeţi? Am zis, "Veniţi. Dacă eu sunt Simon vrăjitorul, Dumnezeu să mă lovească cu moartea. Şi dacă eu sunt profetul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu vă va lovi pe voi cu moartea când veniţi la această platformă. Dacă eu sunt adevărat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va lăsa să muriţi la această platformă." Ei au ştiut mai bine. Asta-i adevărat. Ei au ştiut mai bine. Ei au auzit din alte locuri. Asta-i adevărat. Deci niciodată să nu vă gândiţi decât că Dumnezeu este încă Dumnezeu. El răspunde.
E-145 Acum, această vrăjitoare din En-dor, ea a chemat duhul lui Samuel. Şi Saul a vorbit cu Samuel. Acum, aţi putea să vă întrebaţi cum se putea face aceea. Aceasta nu se poate face astăzi. Nu, domnule. Deoarece, sângele taurilor şi caprelor era numai o aşteptare pentru timpul împlinirii. Când un om a murit în zilele acelea ... Predicatori, să mă susţineţi dacă vă gândiţi că Aceasta-i corect. Când un om a murit, el a murit sub ispăşirea unui animal, şi sufletul lui a mers în Paradis. Şi el a stat acolo până acea, până la-până la Ziua Răscumpărării. Şi sufletul lui era înăuntru acolo.
E-146 Lăsaţi-mă să vă desenez un mic tablou aici. Câţi aţi citit articolul meu, sau articolul pe care ei l-au scris despre mine în Reader's Digest aici, cam în publicaţia din octombrie, noiembrie? În ordine. Aţi observat cum era aceea? Aţi observat, cam două sau trei săptămâni înainte de aceea, acest mare mediu renumit de aici care a fost încercată de mult timp în urmă, ea, Miss Pepper. A citit careva vreodată acel, articol al lui Miss Pepper în Reader's Digest? Nu este ciudat cum cele două duhuri ...
E-147 Cât timp mai am? Nu am decât puţin. Sunt trecut cu douăzeci, eu doar trebuie să mă grăbesc. Eu ştiu că voi aveţi ... Priviţi, scuzaţi-mă pentru un minut.
E-148 Ştiţi, există-există fals. Există un adevărat şi un fals din fiecare lucru. Dacă eu vă dau un dolar, şi spun, "Este acesta un dolar bun?" Şi voi v-aţi uita la el, el ar trebui să arate destul de mult ca un dolar adevărat sau voi nu l-aţi crede. Este adevărat? Deci el va trebui să fie într-adevăr o imitaţie bună.
E-149 Şi dacă Isus a zis că cele două duhuri în zilele din urmă vor fi aşa de apropiate încât acesta va înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil, oameni religioşi. Acum amintiţi-vă. Acum, 11-u există nimic acolo în acei vechi re- ... fo- ... reci, formali. In afară ei au doar o formă de evlavie, vedeţi. Dar aceste două duhuri, duhurile reale, vor fi aşa de apropiate încât vor înşela chiar pe cei Aleşi, cum lucrau ele cot la cot în zilele din urmă. A zis Isus aşa? El a zis.
E-150 Acum priviţi, prieteni, eu vă voi desena un mic tablou. Aş vrea să vă uitaţi aici doar un minut. Şi acordaţi-mi atenţia voastră neîmpărţită, căci eu vă voi da o pildă, şi atunci o veţi vedea.
E-151 Acum, în Reader's Digest, a scris sus acolo, eu stăteam acolo afară, noi am avut două mii şapte sute de oameni care aşteptau să ne rugăm pentru ei, stând acolo afară. Voi citiţi articolul. Şi un om a venit jos din Canada, şi el a avut un băieţel care a fost la Mayo's şi John Hopkins, o boală serioasă de creier care i-a tras mânuţele înăuntru în felul acesta, şi i-a tras picioarele în sus sub el. Şi ei au zis, "Nu există nici măcar o operaţie sau nimic ce poate fi făcut."
E-152 Deci ei l-au dus înapoi în Canada. El a zis, "Eu încă nu sunt bătut." Voi luaţi publicarea din noiembrie din Reader's Digest, şi se numeşte-Miracolul lui Danny Morton. Şi-şi apoi a zis că, înăuntru acolo, căci-căci omul a zis, "Eu încă nu sunt bătut, deoarece eu cunosc un vindecător de credinţă numit William Branham, care a făcut pe doi dintre prietenii mei care au fost surzi şi muţi să vorbească şi să audă."
E-153 Şi ei au sunat să încerce să afle unde eram, în-în America încă. Şi eu eram acolo în Costa Mesa, California. Şi este un articol, când îl citiţi, fiţi gata să plângeţi. Acesta doar vă va rupe inima. Cum a mers el prin troieni de zăpadă, şi toate altele, cu copilul acela! El a zis, "Fii atent, Donny." A zis, "Acum, noi nu suntem învinşi." Şi băieţelul nu putea nici măcar să zâmbească, cu greu, el era aşa de suferind. A zis, "Noi nu suntem învinşi, noi îi vom cere lui Dumnezeu. Noi vom merge la profetul lui Dumnezeu şi-l vom întreba."
E-154 Deci atunci ei au venit prin zăpadă. Şi ei în sfârşit au ajuns acolo jos, şi mama venea cu ei, iar ei nu au avut bani suficienţi să meargă cu avionul, astfel ei au trimis pe mama înapoi. Şi băiatul şi tatăl au trebuit să vină cu un autobuz, şi cum au călătorit ei pe tot drumul de la Winnipeg, Canada, la Costa Mesa, California. Şi ei au ajuns acolo, lefteri, şi tatăl spune despre cum a trebuit să schimbe scutecele pe el, băieţel de vreo şapte sau opt ani, doar perfect neputincios. Şi cum el ar ... nu putea să obţină o şansă să mănânce nici nimic, şi a zis că băieţelul lui putea doar să-l audă cum vorbeşte. Şi el putea spune după cum arătau ochii lui, că el era-el încerca să zâmbească, voi ştiţi. Şi să ştie că el ... El îi spunea despre diferite privelişti ce le vedea, acolo în America.
E-155 Şi când ei au ajuns acolo, la California, ei i-au zis la adjutantul de călătorie, ce a venit el să vadă. El a zis, "Aţi venit să vedeţi un Divin ce?" Şi un mare semn de întrebare.
E-156 Desigur, vă puteţi imagina ce a spus America despre aceasta, voi vedeţi. Vedeţi, asta suntem noi, vedeţi. "Noi suntem aşa de deştepţi! Noi ştim totul, voi ştiţi, şi nu este nevoie să ni se spună nimic. Noi o avem tot scris jos." Vedeţi?
E-157 Deci atunci, deci, "Un Divin ce? Aţi venit tot drumul de la Winnipeg, Canada?" Păi, ei au gândit că aceea era groaznic.
E-158 Oricum, ziarul a înjghebat o-o maşină şi l-a trimis acolo. Şi el a zis, când ei au ajuns la rând, unde era el, au zis că două mii şapte sute de oameni aşteptau să se facă rugăciuni pentru ei. Dar a zis, când ei l-au văzut pe acel deformat, băiat cu arătare mică, şi acel tată sărman cu şapca lui pe cap, haina lui zdrănţuită, a zis că fiecare doar a păşit la o parte şi i-a dat locul lui. Când el a atins platforma ...
E-159 Este împotriva regulilor să schimbi un cartonaş de rugăciune. Cineva trebuie să vină la adunare şi să ia cartonaşul vostru propriu. Dacă eşti vreodată prins în rând, schimbând cartonaşe de rugăciune cu altcineva, cartonaşul de rugăciune este dezonorat. Vedeţi? Deoarece voi trebuie să veniţi aici după instrucţiuni şi să ştiţi cum să-l primiţi. Aceasta depinde de voi. Voi nu puteţi să-l aveţi pentru altcineva. Voi trebuie să veniţi să-l luaţi voi înşivă, aşa ca voi să auziţi. Ceva persoană mare a zis, "Dacă ... Ei bine, eu nu cred mult în acest lucru. Dar, poate dacă El mă va vindeca, eu ... " Vedeţi? Şi atunci aceea cauzează o ceartă la platformă, aşa că ei doar culeg lucrul acela afară înainte de a ajunge acolo.
E-160 Deci când băiatul a pornit, sau tatăl a pornit pe platformă, înaintea oamenilor, Billy i-a cerut cartonaşul de rugăciune. El nu avea nici unul. A zis, "Atunci îmi pare rău, domnule." A zis, "Tu va trebui să aştepţi."
E-161 El a zis, "În ordine." A zis, "Eu voi aştepta." A zis, "Eu doar îmi voi lua rândul ca ceilalţi, atunci." A zis, "Eu nu am ştiut că trebuia să fac aceasta."
E-162 Şi astfel eu vorbeam cu cineva, s-a întâmplat să o aud. Eu l-am văzut pe tatăl acela că se ducea, şi am zis, "Care era chestiunea?"
El a zis, "El nu a avut un cartonaş de rugăciune."
Şi Ceva mi-a spus, "Adu-l înapoi."
E-163 Astfel am zis, "Adu-l aici." Şi tatăl a venit sus, şi lacrimile îi curgeau pe faţă, avea nevoie să se radă. Şi el-el a păşit sus, şi aici era Reader's Digest a zis. Vedeţi? Eu nu am pus nici o întrebare, dar m-am uitat chiar drept în faţa copilului, i-am spus copilului de unde era, el a fost la Clinica lui Mayo, şi tot despre ce era situaţia cu el, cât de bolnav era, şi totul.
E-164 Şi astfel tatăl a început să plângă, şi a pornit să plece. Şi a zis că a pornit în jos de pe platformă, şi s-a întors în jur, el a zis, "Asta-i adevărat, domnule." El a zis, "Dar va mai trăi copilul meu?"
E-165 Am zis, "Asta eu nu pot spune." Am zis, "Doar un moment." Am văzut să apară o viziune. Am zis, "Tu nu vei vrea să crezi aceasta, deoarece Mayo's şi Hopkins amândoi au zis că operaţia nu se poate face pe creierul acela, dar eu îţi spun ce şă faci. Tu, mâine, tu doar mergi înainte cu acest copil. In următoarele trei zile tu vei întâlni o femeie cu părul negru pe stradă, şi femeia aceea te va întreba care este chestiunea cu băiatul acela. Şi atunci ea îţi va spune despre ceva doctor mic de ţară de aici care poate face operaţia aceea, şi tu nu vei vrea să o crezi, din cauză că Mayo's l-a respins şi a zis, 'Era imposibil să se facă.' Dar aceea este singura şansă pe care o are copilul tău, prin puterea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu şi operaţia aceea. Acum, dacă mă crezi că sunt profetul Lui, du¬te şi fă aşa cum îţi spun." Ca şi punerea smochinelor pe Ezechia, şi aşa mai departe.
El a zis, el s-a întors în jur şi a zis, "Vă mulţumesc." A mers jos.
E-166 Două zile sau mai multe au trecut, şi el era jos pe stradă într-o zi, şi o doamnă a păşit sus, zicând, "Care este chestiunea cu copilul tău?"
E-167 A zis, "El are o-o boală de creier." Şi el mergea înainte vorbind aşa. Şi, bine, ei-ei au gândit că era îngrozitor de rău, voi ştiţi.
E-168 Astfel el a zis că doar în câteva minute ceva a avut loc. Ea a zis, "Domnule, eu cunosc pe cineva care poate face operaţia aceea."
E-169 El a zis, "Doamnă, iată, Fraţii Mayo au renunţat la el şi au zis că nu se poate face." A zis, "Un om aici sus s-a rugat pentru el, numit Fratele Branham." A zis, "El a făcut o rugăciune pentru copil." El a zis, "Aşteaptă un minut! Cu părul negru, purtând un costum gri." A zis, "Aceea este ea." A zis, "Unde este doctorul acela?" Şi el i-a spus. "L-a dus acolo sus şi doctorul a efectuat operaţia, copilul s-a făcut sănătos.
E-170 Acum, aceea a venit prin Reader's Digest, voi vedeţi. Şi Fraţii Mayo m-au chemat înăuntru la un interviu pentru aceea. A zis, "Reverend Branham, ce i-ai făcut copilului?"
E-171 Am zis, "Nimic. Nici nu l-am atins. Eu doar am spus ce mi¬a spus Dumnezeu să-i spun. Omul s-a supus."
E-172 Acum, lucrul ciudat despre aceasta, cam cu vreo două săptămâni după aceea, sau două săptămâni înainte de aceea, sau trei, în Reader's Digest, poate cu o lună înainte, a venit articolul lui Miss Pepper. Acum, ea este o vrăjitoare veritabilă, sau un mediu. Acum, există una reală, şi există cineva care imită. Ei au avut femeia aceea din 1897. Ea are peste o sută de ani acum, în New York, şi ... surdă ca un stâlp. Reader's Digest, are ... eu cred că acesta apare cu vreo două luni sau o lună înainte de al meu; şi voi îl puteţi găsi, la început de toamnă. DL Baxter l-a avut aici zilele trecute. Dacă m-aş fi gândit la acesta, eu l-aş fi avut ... sau ştiam că eu urma să spun aceasta, eu 1-aş-eu l-aş fi avut cu acesta. Eu pot să vi-l aduc. Şi el a dat vreo douăsprezece sau patrusprezece pagini. Ea era doar o casnică obişnuită. Şi ea a căzut într-o transă într-o zi, în timp ce era în suferinţă, şi ea a început să vorbească celor morţi. Şi ei au dus femeia aceea prin toată lumea, peste tot. Ei au dus-o în Anglia. Chiar i-au schimbat hainele, de multe ori, şi să vadă dacă nu erau ceva gafe şi lucruri, şi au ajuns acolo şi au deghizat pe cineva cu o mască pe o faţă, un Grec, şi s-a făcut de parcă el era un Englez. Şi ea i-a spus tot despre aceasta. Şi el-el-el a vrut să cheme pe unul dintre partenerii lui morţi.
E-173 Acum, singurul lucru ea ... Peste tot în lume, şi aici este Reader's Digest a zis acolo, aici cu câteva seri în urmă, sau cu câteva luni în urmă, unul dintre lucrurile acelea a fost expus. Un bărbat a trebuit să sărute mâna de stafie a mamei sale, şi în ziua următoare a fost dovedit în curtea poliţiei că el a sărutat numai o bucată de pânză de tifon. Mulţi oameni imită un mediu! Ei sunt numai aceşti vechi cititori mici care şed afară pe marginea străzilor, care nu sunt medii de la început. Ei nu sunt nimic decât imitatori falşi. Dar există un adevărat mediu.
E-174 Şi noi oamenii religioşi, noi avem o mulţime de imitatori de ambele părţi. Acum staţi liniştiţi pentru câteva minute.
E-175 Acum observaţi, acea Miss Pepper este un adevărat mediu. Şi revista a zis, "Iată un lucru care poate fi asigurat, căci, când un om moare, el nu este mort. El trăieşte pe undeva, deoarece femeia aceea le cheamă duhul înapoi şi vorbeşte cu oamenii."
E-176 "Acum, ce face ea, Frate Branham? Crezi tu aceasta?" Da, domnule. Biblia zice aşa, acela-i motivul că eu o cred. Şi ea este de la Diavolul. Spiritismul este trucul Diavolului. Acum observaţi, acum urmăriţi pe cei doi.
E-177 Şi apoi voi ar fi trebuit să vedeţi scrisorile zburând înăuntru la mine, atunci, când articolul meu l-a urmat pe al ei. Nu este ciudat că, tocmai înainte de sfârşitul timpului, Dumnezeu a vorbit aceste lucruri. Şi Reader's Digest este publicat în fiecare limbă de sub cer. Vedeţi? Observaţi, nu este ciudat că ele au urmat una după alta?
E-178 Acum aici au venit scrisori înăuntru, au zis, "Frate Branham, aceea dovedeşte că tu nu eşti nimic decât un mediu." A zis, "Aceea o dovedeşte. Uite aici, tu i-ai spus acelei femei unde urma ea să găsească ... Uite la această femeie?"
E-179 Am zis, "Aşteaptă un minut." Eu am o scrisoare oficială afară, (scuză-mă) să trimit la oameni. Am zis, "Cât de puţin cunoaşteţi voi predicatorilor." Am zis, "În loc să vă botezaţi trupul, voi aveţi nevoie să vă botezaţi creierele." Asta-i corect. "Voi nu vă opriţi să vă gândiţi la lucruri. Voi nu încercaţi să luaţi seama."
E-180 Acela-i acelaşi fel cum au făcut ei în celelalte zile. Ei au văzut pe Isus. Ei au ştiut că El putea ... El cunoştea secretele inimii lor. El ştia ce făceau ei în felul acela. Şi ei au zis, "El este şeful dracilor. El este Beelzebubul, cel mai bun vrăjitor din lume." Ei nu s-au oprit să încerce să-şi dea seama, să vadă că era Fiul lui Dumnezeu. Ei nu erau suficient de spirituali să o ştie. Aceea este, ei au citit peste lucrul acela. Sigur, Isus trebuia să vină în Ierusalim, călărind pe un măgar, şi aşa mai departe, dar ei priveau la a doua Venire.
E-181 Şi acelaşi lucru astăzi! Ei privesc pe deasupra lucrului real. Aleluia! Asta-i adevărat. Eu ştiu că Dumnezeu este aici, în această după-masă, şi ştiu că eu iau mult din timpul vostru, dar voi trebuie să vedeţi aceasta, prietene. Dacă eu nu vă mai văd din nou, voi trebuie să ştiţi ce sunt demonii, voi trebuie să ştiţi ce este Adevărul şi eroarea. Şi este aşa de aproape, voi trebuie să separaţi lucrul.
E-182 Acum amintiţi-vă, aceasta nu urmează să fie acolo afară, ceva departe de tot pe partea aceasta ca Fariseii, sau ceva înapoi de tot de acea parte. Este chiar aici sus în uşă, chiar lângă ea. Priviţi-o. Acum dacă am luat ...
E-183 Să luăm cele două cazuri. Dacă am luat şi vă dau dolarul, acum, dacă eu vă dau un dolar fals. Noi vom folosi o pildă aşa ca să o puteţi vedea. Primul lucru pe care l-aţi face, dacă aţi fi un om deştept, dacă luaţi un dolar şi v-aţi uitat la el, primul lucru, îl veţi pipăi şi vedeţi din ce este făcut. Este corect? Vă veţi uita din ce este făcut. Vă veţi uita la valoarea lui. Un dolar real nu este făcut din hârtie, este parte hârtie şi mătase, vedeţi. Şi primul lucru, voi trebuie să vă uitaţi la valoarea lui. Aceea este prima indicaţie.
E-184 Şi acum să o luăm pe ea de partea aceasta; şi să luăm pe Domnul de partea aceasta, care lucrează cu noi.
E-185 Acum priviţi, primul lucru ce trebuie să-l observaţi, totul ... Priviţi articolul vostru. În cincizeci şi ceva de ani de prezicere a ei, şi chemând sus duhurile celor morţi, ea nici o singură dată nu a menţionat pe Dumnezeu, Cristos, vindecare Divină, eliberare, Judecată, sau nimic. Acolo nu este nimic decât joc şi prostie în aceasta.
E-186 Dar aici de partea aceasta, este Dumnezeu constant, Judecată, Venirea lui Isus, vindecare Divină, puterea lui Dumnezeu, eliberare. Priviţi la valoarea acestuia. Voi nu vedeţi prezicători şi vrăjitori afară predicând Evanghelia. Care-i treaba cu oamenii? Vai! Observaţi!
E-187 Şi lucrul real de făcut, dacă vreţi să aflaţi dacă este un dolar adevărat sau nu, dacă el arată aşa de mult ca acesta, luaţi numerele de pe el şi trimiteţi-l înapoi la monetărie. Şi dacă există numere acolo care corespund cu acela, există un dolar de argint care aşteaptă după el. Este adevărat?
E-188 Ei bine, atunci, frate, ia ceea ce a făcut ea şi duceţi-o înapoi la Biblie, voi veţi afla că este vrăjitoarea din En-dor.
E-189 Şi luaţi ceea ce este aici, voi o veţi afla înapoi, că este în Carte aici în Monetărie, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Desigur, aceeaşi lucrare a Lui! El nu s-a dus şi nesăbuit şi lucruri fără sens cu oamenii. Aceasta era pentru ceva bun, să ajute pe cineva, să-i conducă la Dumnezeu. Amin! Eu nu mă "aminuiesc" singur, dar amin înseamnă "aşa să fie." Şi eu sunt ... eu Il cred. Eu ştiu că Acesta este Adevărul.
E-190 Acum observaţi, aici sunteţi. Acum, repede acum, căci eu nu vreau să vă ţin mai mult.
E-191 Aici, să dăm un mic tablou aici, un mic tablou mintal. Aici este un fluviu chiar pe aici, chiar în jos pe aici, venind în jos prin viaţă. Acum priviţi. Acesta este un canal. Acordaţi-mi
atenţia voastră neîmpărţită acum, ca să nu pierdeţi aceasta. Drept în jos în felul acesta. Acum, în acest canal mic de aici locuiesc fiinţe muritoare, voi şi eu. Acum, înăuntru acolo, să privim ce este acesta. Este o grămadă de nesăbuinţă şi de toate altele, dar din când în când voi vedeţi o lumină. Voi vedeţi întunecime şi străzi, aceea este distracţie şi agitaţie, draci apucându-i pe oameni. Oh, ei se îmbracă frumos, vai, şi înalt cultivaţi cât pot ei să fie, învăţaţi şlefuiţi, dar totuşi Diavolul. Dar există născuţi din nou stând înăuntru acolo.
E-192 Acum, aceşti oameni în acest canal sunt influenţaţi din două părţi diferite. Acum, de partea aceasta mergând în partea aceasta, acolo este o trinitate. Şi de partea aceasta mergând în această parte, acolo este o trinitate.
E-193 Acum, când, acum în primul loc, de această parte, sunt sufletele celor nedrepţi, când un om moare el se duce într-un loc aşteptând judecata. Isus a mers şi a predicat acelor suflete care erau în închisoare acolo. Următorii sunt demoni. Următorul, este Diavolul şi iadul. Mergând în sus, primii, acum, acei înăuntru acolo sunt duhuri, spiritele oamenilor morţi care nu s-au pocăit. Ei aşteaptă pentru Judecată. Singurul lucru pe care ei îl ştiu este prostia şi ce au făcut ei.
E-194 Acum, aici sus, aceşti Creştini sunt influenţaţi de sus. Aceasta este o pildă. Aici sus este un alt Duh, Duhul Sfânt, Duhul unui Om, Cristos Isus. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt influenţează Biserica Lui în acest tărâm al muritorilor.
E-195 Diavolul, prin aceste duhuri, influenţează omul. Acum, priviţi, următorii sunt Îngerii. Următorul este Dumnezeu. Acum, fiecare muritor de aici este influenţat de una din aceste lumi. Voi vedeţi ce vreau să spun?
E-196 Acum ce a făcut acea femeie, ea a pătruns în acel tărâm. Şi ea vorbeşte la acei oameni posedaţi de demoni care erau, la început, duhurile acelor îngeri căzuţi care nu s-au pocăit acolo în urmă la început, şi au permis ca fiinţele lor să fie posedate de ei. Şi ei aşteaptă pentru Judecată.
E-197 Şi aceştia de aici sunt influenţaţi şi născuţi din nou de Duhul lui Dumnezeu. Şi Diavolul îşi are profeţii lui, şi Dumnezeu îi are pe ai Lui. Vedeţi ce vreau să spun? Aceasta este influenţă, şi acolo mergem noi. Oprim să o separăm. Isus, când El era aici pe pământ ...
E-198 Acum, astăzi, el nu poate pătrunde în acel tărâm şi să ia un om neprihănit din tărâmul acela. El nu ar putea să o facă, pentru că oamenii neprihăniţi nu sunt acolo unde obişnuiau ei să fie, în Paradis. Nu, domnule. Cu Paradisul s-a terminat, când Sângele lui Isus l-a luat la o parte. Priviţi aici. Doamne!
E-199 Dacă aş putea să mă gândesc cum că Isus, când El a murit, El a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare. El a murit, un păcătos, fără să cunoască păcat, totuşi păcatul nostru era asupra Lui. Şi Dumnezeu, pentru păcatele Lui, L-a trimis în iad. Biblia a zis, "El a mers şi a predicat sufletelor."
E-200 Unii oameni spun, "Frate Branham, eu nu o pot înţelege." A zis, "Isus a înviat în a treia zi. El a murit vineri după-amiază şi a înviat duminica dimineaţa, păi, El era mort numai o zi."
E-201 El a zis, "În timpul acelora," căci El avea o Scriptură în Biblie, pe care El putea sta. Căci, David, un om care a dat înapoi mai târziu, dar el a fost salvat, dar un profet sub inspiraţia lui Dumnezeu, a zis, "Eu nu voi lăsa sufletul Lui în iad, nici nu voi suferi Eu ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea." Şi el ştia, în trei zile şi nopţi, că trupul acela se va aşeza în putrezire. Şi Dumnezeu deja i-a zis profetului, "El nu va vedea putrezirea." [Porţiune goală pe bandă -Ed.]
Aleluia! El a luat Cuvântul lui Dumnezeu. El l-a biruit pe Satan, de fiecare dată, pe Aceasta. El a biruit moartea, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! El a biruit moartea. Şi când ei L-au omorât, şi El a murit, un păcătos, păcatele mele şi păcatele voastre asupra Lui, El a mers jos, eu Il pot vedea bătând la uşa aceea de acolo. Şi sufletele acelea pierdute au venit afară şi au zis, "Ei bine, Cine eşti Tu?"
E-202 El a zis, "De ce nu aţi ascultat de Enoh? De ce nu aţi ascultat de ceilalţi profeţi care au predicat?" Ei au fost condamnaţi. "Eu sunt Fiul lui Dumnezeu care a trăit odată. Eu ... Sângele Meu a fost vărsat. Eu vin să vă spun, Eu am împlinit ceea ce au zis profeţii că Eu voi face." Drept în jos trecut de demoni, drept în iad, luând cheile morţii şi iadului de la Diavolul, le-a atârnat de partea Lui, a pornit înapoi sus. Aleluia!
E-203 Devenind devreme dimineaţa. Aleluia! Să desenăm un mic tablou aici. Dis de dimineaţă, acolo era un alt grup care zăcea acolo în Paradis. Ei nu sunt acolo acum.
E-204 Acum, voi mari prieteni Catolici care credeţi în mijlocirea sfinţilor. Dacă voi vorbiţi unui sfânt în biserica voastră, acel om este un păcătos, el este în iad, sau-sau aşteaptă acolo pentru judecata lui. Şi dacă el a fost un sfânt, el este în slava lui Dumnezeu şi nu poate veni înapoi. Asta-i adevărat. Eu pot dovedi asta. Sângele taurilor nu lua la o parte păcatul, dar Sângele lui Isus a despărţit păcatele.
E-205 Eu îl pot vedea pe Isus mergând acolo sus unde, Paradisul, acolo este bătrânul Abraham, Isaac şi Iacob, şi aceia înăuntru acolo, Samuel şi tot restul dintre ei înăuntru acolo. Eu Il pot auzi bătând la uşă. [Fratele Branham bate pe amvon de şase ori-Ed.] Amin! Oh, eu iubesc aceasta. Eu devin chiar ... mă simt cumva religios acum. Eu Îl pot vedea uitându-se acolo. Eu Il pot auzi zicând, "Cine este acolo afară? Cine-i Acesta acolo?" El a zis, "Eu, acesta-i Abraham care vorbeşte. Cine-i Acesta?"
E-206 "Eu sunt Sămânţa lui Abraham." Amin. Eu îl pot vedea pe Abraham venind la uşă, deschizând uşa. El a zis, "Eu sunt Sămânţa lui Abraham."
Daniel a zis, "Uite acolo! Acolo-i Stânca pe care am văzut¬o tăiată din munte."
E-207 Eu pot auzi pe Ezechiel zicând, "Iată-L acolo! Eu L-am văzut, ca praful sub picioarele Lui, norii se mişcau, când berbecii ... au bătut din palme, frunzele, şi ei toţi au strigat." Oh, eu pot să-i văd pe acei diferiţi acolo în Paradis, aşteptând după EL
E-208 Eu Îl pot auzi zicând, "Veniţi! Se crapă de ziuă acolo în Ierusalim. Noi trebuie să mergem afară de aici. Noi mergem sus, deoarece voi v-aţi încrezut în sângele taurilor şi ţapilor, aşteptând după timpul Sângelui Meu. Dar Sângele Meu a fost vărsat acolo sus pe Calvar. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu încarnat. Toate datoriile păcatului sunt plătite. Noi suntem pe drumul nostru afară!" Aleluia! Glorie lui Dumnezeu!
E-209 Eu pot să-l văd pe Abraham apucând-o pe Sarah de braţ, şi aici ei vin, drept afară! In Matei 27, când el a venit afară, eu îi pot auzi făcând o mică oprire împrejur în Ierusalim acolo. Şi primul lucru ce-l ştiţi, eu îi pot vedea pe Caiafa şi ceilalţi stând pe stradă, zicând, "Ei îmi spun că insul acela a înviat. Ziceţi, cine este acel ins care merge acolo; acel om tânăr, acea fată tânără?"
E-210 Nu mai sunt bătrâni; acela era Abraham şi Sarah. Şi ei au dispărut. Ei s-au uitat, "Cineva ne urmăreşte." Ei puteau să dispară întocmai cum a trecut El prin zid, acelaşi fel de trup. Aleluia! Adevărat. Aici sunt toţi profeţii şi aceia, umblând în jur, privind prin oraş.
E-211 Şi Isus a condus drept înainte sus înăuntru, sau sus deasupra de stele, lună, nori, şi a dus robia roabă, a dat darurile la oameni. Isus şade astăzi la dreapta Tatălui, a urcat acolo sus, a şezut jos, până când toţi vrăjmaşii Lui vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
E-212 Şi astăzi, dragul meu prieten Creştin, demonii lucrează de fiecare parte. Şi Duhul lui Dumnezeu se mişcă drept afară, pe de altă parte, să-l contracareze de fiecare dată. Aleluia! Ia te uită. Ziare şi publicaţii şi toate celelalte o declară. Ei o urmăresc. Ei nu pot vedea ce este aceasta. Ce este aceasta? Este preumbra marei expuneri care vine destul de curând, între Dumnezeu şi Diavolul. Daţi-vă de partea lui Dumnezeu şi fiţi drepţi în inima voastră. Amin.
E-213 Aici nu cu mult în urmă am fost sus în Toledo, Ohio, aveam o adunare. Eu voi încheia.
E-214 Vedeţi ce vreau să spun despre demoni? Ei lucrează. Ei sunt foarte religioşi, tot aşa de religioşi! Oh, ei merg la biserică fiecare duminică, repetă Crezul Apostolilor, şi cântă Doxologia. O, vai, tot aşa de religioşi cât pot fi!
"Frate Branham, vrei să spui că acela-i Adevărul?"
E-215 Acela-i felul de duh care a atârnat pe Isus Cristos de cruce. Şi Isus a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul."
E-216 Acum unii dintre ei au zis, "Oh, Rusia este anticristul." Niciodată! Rusia nu este anticristul. Anticristul va fi aşa de religios că va înşela chiar pe Aleşi dacă ar fi posibil.
Amintiţi-vă, Dumnezeu ia omul Lui, dar nu Duhul Său. Diavolul ia omul lui, dar nu duhul lui. Acum, acolo sunt ei. Potriviţi-vă. Eu sunt numai răspunzător pentru Adevăr.
E-217 Demoni, lucrând! Ieri, i-am avut într-un tărâm fizic. Astăzi, eu vă arăt în tărâmul spiritual, unde ei sunt în tărâmul religios. Unde ei sunt acolo afară, numiţi cancer, şi ei numesc aceasta, aceea, şi cealaltă, dar eu v-am dovedit, prin Biblie, că ei sunt draci. Acum, aici, astăzi, aici ei sunt din nou în tărâm religios, foarte religioşi, foarte pioşi.
E-218 Dacă tu vei începe, frate, şi gândeşte. Cain, chiar la începutul lui, era un om foarte religios. Esau era un om foarte religios. Iuda era un om foarte religios. Aceasta-i religia. Nu este lumea de afară. Este tocmai în rânduri. Priviţi acea, demonologie! Poate puţin mai târziu, cândva, eu pot să ajung la ea puţin mai mult. Se face târziu.
E-219 Să nu condamnaţi pe nimeni. Iubiţi pe fiecare. Dacă nu poţi iubi din inima ta, atunci Cristos nu este cu tine.
E-220 La Toledo, Ohio, am mers într-un restaurant mic. Eu mâncam la un local, un local mic Dunkard, un loc mic drăgălaş. Ei erau aşa de drăguţi. În după-amiaza aceea ei au închis, să meargă la şcoala duminicală. Şi când au închis, eu a trebuit să trec vizavi pe stradă, la un local mic lumesc, şi am intrat acolo. Şi eu ştiu că este ilegal jocul de noroc în Ohio. Şi aici stătea un Poliţist de Stat cu braţul lui în jurul unei fete, mâna lui atârna aici pe sânul ei, jucându-se la un automat. Legea statelor noastre şi naţiunea, s-a dus. Dureros!
E-221 Eu mă încred pe Cristos Stânca solidă, eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri scufundătoare. Nu a mai rămas nimic. Asta-i adevărat.
E-222 M-am uitat înapoi acolo, şi acolo era o doamnă tânără frumoasă, probabil în adolescenţa ei, de nouăsprezece, optsprezece, nouăsprezece ani. Şi ce făceau ei, băieţii aceia acolo în spate în jurul mesei, era oribil. Am stat acolo jos. Şi acum spre surprinderea mea, şezând chiar aici unde a venit o doamnă, a zis, "Vreţi să aveţi un scaun?"
Am zis, "Mulţumesc. Am vrut micul dejun."
E-223 Şi şezând pe un scaun, aici şedea o doamnă mai în vârstă, tot aşa de bătrână ca mama mea, cincizeci şi cinci, cincizeci şi opt de ani. Ea avea pe ea o pereche mică din hainele acelea păcătoase ce le poartă.
E-224 Ele pretind că este răcoare. Ştiinţa zice, "Voi sunteţi nebune." Desigur, aceasta nu este. Voi doar vreţi să vă arătaţi goliciunea. Este o ruşine, o dizgraţie. O doamnă nu le va îmbrăca. O femeie o va face, dar nu o doamnă.
E-225 Şi atunci, astfel atunci ei ... acolo era ea, şezând acolo. Sărmana ei carne era fleşcăită. Ea avea acel fel de manichiură cu arătare-orhidee, sau cum o numiţi voi, pe buzele ei. Şi o tunsoare micuţă ca un bărbat, acea tot pufoasă în sus; ce a spus Biblia, care era o dizgraţie. Şi o femeie, care un bărbat ...
E-226 Biblia pretinde, dacă o femeie îşi taie părul, un bărbat are dreptul să-i dea drumul în divorţ, deoarece ea nu este cinstită cu el. Noi trebuie să venim jos şi să predicăm Biblia aici într¬una din aceste zile. A zis, "Dacă ea îşi taie părul, îşi dezonorează bărbatul ei." Dacă ea este dezonora bilă, ea ar trebui să fie lăsată. Tu nu te poţi căsători cu alta, dar tu poţi să o laşi. Iuh! Băiete, aceea, aceea merge greu, eu o pot simţi. Dar acela-i Adevărul.
E-227 Oh, se obişnuia să fie, noi am avut-o în tărâmurile Duhului Sfânt, dar noi am lăsat în jos barierele. Bătrânul frate obişnuia să zică, "Noi am lăsat jos barierele, noi am lăsat jos barierele, ne-am compromis cu păcatul. Noi am lăsat jos barierele, oile au ieşit, dar cum au intrat caprele?" Voi aţi lăsat jos barierele. Aceea a fost chestiunea. Voi aţi lăsat jos barierele, lumea şi biserica s-au amestecat împreună. Intocmai ca Moabiţii şi aşa mai departe, şi Balaam, şi cum el s-a căsătorit printre ei, acela¬i chiar exact acelaşi lucru astăzi. Şi biserica este toată poluată, iar epoca Penticostală este epoca Laodiceană, care se face căldicică, şi aruncată afară din gura lui Dumnezeu. Şi din tot grupul, Dumnezeu cheamă rămăşiţa Lui, o ia pe Ea Acasă, aceea este exact corect, exact, prin înviere.
E-228 Şi acolo era ea, şezând acolo, cu manichiură de buze peste toată faţa ei, şi era peste tot în felul acela. Şi ea avea aceasta de aici alifie neagră peste ochii ei, şi ea transpira, aceasta se prelingea în jos. Şi sărmana bătrânică putea să fi avut strănepoţi. Şi ea şedea acolo cu doi oameni bătrâni, şi unul din ei cu o mare eşarfă veche în jurul gâtului lui, şi era în iunie, şezând acolo. Şi el s-a ridicat, şi era cumva cam băut, şi ea era băută, de asemeni. Şi ea se uita în jur.
E-229 M-am gândit, "O Dumnezeule! Dumnezeule, de ce nu ştergi Tu treaba aceasta jos de pe hartă? De ce nu o faci Tu? Trebuie ca micuţa mea Sharon ... Bebeluşul meu, micuţa mea Sarah şi micuţa mea Rebekah trebuie să fie crescute în acea generaţie, să vină să întâmpine astfel de lucru ca acela?" M-am gândit, "Uite aici afară în aceste parcuri şi lucruri, şi ce se petrece." M-am gândit, "O Dumnezeule! Oh, sunt bucuros că Tu ai luat¬o pe Sharon dacă a fost voia Ta. Trebuie ca micuţa mea Rebekah şi micuţa-micuţa Sarah să fie crescute sub astfel de lucruri ca acela?" Care, şi oamenii aceia se numesc ... cântă în cor şi de toate. Şi m-am gândit, "Nu este aceea o ruşine?" M¬am gândit, "Dumnezeule, cum poate neprihănirea Ta Sfântă să o sufere? Se pare că indignarea Ta neprihănită ar zbura acolo afară şi-şi să explodeze acest local."
E-230 Şi am auzit Îngerul Domnului, a zis, "Vino la o parte." Am mers acolo. Şi când El a isprăvit cu mine, m-am simţit ca o persoană diferită. "Pentru ce o condamni tu?"
Am zis, "Uită-te la aceea, felul cum este ea." Şi iată ce El ...
E-231 Am văzut o viziune. Am văzut o lume ca aceasta, rotundă, o altă lume. Dar această lume de aici, ea avea un curcubeu în jurul ei, şi acela era Sângele lui Cristos care protejează mânia lui Dumnezeu. El nu s-ar putea uita asupra aceleia, El-El ar nimici lucrul chiar acum, deoarece El a zis, "În ziua când mănânci din el, în ziua aceea vei muri." Deci El ar face-o.
E-232 Apoi m-am gândit în felul acesta. M-am văzut pe mine. Deşi eu nu am făcut aceea, dar eu am fost un păcătos, oricum. Şi atunci Sângele lui Isus Cristos acţionează pentru noi ca o bară de protecţie. Vedeţi? Căci, când eu păcătuiesc, păcatele mele Îl lovesc şi i-a zguduit capul Lui scump, şi am putut vedea lacrimile şi Sângele curgând în jos. "Iartă-I, Tată, el nu ştie ce face." Şi eu fac altceva şi Il lovesc. "Iartă-I, Tată."
E-233 Dacă aceasta ar fi trecut vreodată de El, eu aş fi fost nimicit. Şi dacă nu aş fi acceptat harul Lui, şi în ziua când sufletul meu navighează dincolo de acela, eu sunt deja judecat. Eu am respins. Nu mai există nimic rămas decât judecată. Judecat, eu deja am fost judecat. Dumnezeu a zis, "În ziua în care tu mănânci din el, în acea zi vei muri." Tu eşti judecat drept. Acesta este scaunul de judecată în această după-amiază, atitudinea voastră către Cristos.
E-234 Şi apoi m-am gândit, "Da, asta-i adevărat." Şi am văzut într-o zi când m-am târât sus la EL Am văzut cartea mea veche zăcând acolo, un păcătos, acolo era totul pe ea. Am văzut că păcatele mele este ceea ce o făcea, şi am zis, "Doamne, vrei Tu să mă ierţi?"
E-235 A dus mâna Lui în coasta Lui, a luat ceva Sânge afară, a scris pe partea de sus, şi a zis, "Iertat." L-a aruncat înapoi în marea uitării, să nu-şi mai amintească de el. Acesta s-a dus pentru totdeauna! El a zis, "Eu te iert, dar tu o condamni pe ea."
Aceea mi-a schimbat ideea. Am zis, "Doamne, ai milă."
E-236 După ce am ieşit afară din aceasta, am mers acolo şi am şezut jos. Am zis, "Ce faceţi, doamnă?"
Ea a zis, "Oh, helo."
E-237 Şi eu am zis, "Dacă mă veţi ierta," am zis, "Eu sunt Reverend Branham, un lucrător."
Ea a zis, "Oh, scuză-mă. Scuză-mă, Reverend Branham."
E-238 Am zis, "Doamnă." I-am spus povestea. Am zis, "Eu stăteam acolo, şi eu te condamnam, şi mă gândeam, 'Ce lucru oribil!' Poate aveţi copii."
Ea a zis, "Eu am."
E-239 Am zis, "Ce a cauzat calea să meargă greşit?" Ea a început să-mi desfăşoare o poveste care ar sfâşia inima la orice. Am zis, "Eu-eu am întrebat pe Dumnezeu de ce nu a greblat El astfel de lucru jos de pe pământ? Iată, tu aici cu aceşti doi oameni beţi, şi tu eşti beată, însăţi." Şi am zis, "Intr-o zi ... Acel Sânge ţine mânia lui Dumnezeu de la tine. Tu vei muri într-una din aceste zile. Şi, atunci, tu eşti-tu eşti un agent moral liber acum, tu poţi respinge sau să primeşti." Am zis, "Dar într-o zi sufletul tău merge acolo dincolo, unde nu a mai rămas milă. Şi dacă tu mori în păcatele tale, tu eşti deja judecată, şi tu mergi în iad."
E-240 Voi ştiţi ce? Femeia aceea a alunecat afară din acel scaun acolo în acel restaurant. Noi am avut o adunare de rugăciune aşa cum nu aţi mai auzit în viaţa voastră, şi ea a venit la Cristos. Ce era aceasta? Să nu-i condamnaţi; spuneţi-le Evanghelia. Ei sunt posedaţi de demoni; ei sunt muritori în acest tărâm. Ei sunt influenţaţi de aici. Influenţa noastră vine de sus. Să vedem ce putem face cu talanturile noastre, să-i câştigăm pe alţii la Cristos.
E-241 Tatăl A nostru Ceresc, mulţumindu-Ţi pentru bunătatea şi mila Ta. Imi pare rău, Doamne; poate, oamenii, eu i-am ţinut aici aşa de mult. Dar fiind încheierea acestor adunări de după¬amiază în acest fel, am vrut să le spun, "demoni," şi am cioplit prea mult din aceasta într-un loc, într-o predică, dar poate ei pot să o culeagă, aici şi acolo, şi să înţeleagă ce am vrut să spun. Tu cunoşti intenţiile inimii mele, de a aduce aceasta.
E-242 Fie ca oamenii să meargă de aici în această după-amiază, şi bărbaţii şi femeile să vegheze fiecare mişcare pe care o fac ei, dar să trăiască fericiţi şi liberi. Fie ca ei să ştie că Dumnezeu i¬a salvat. Şi fie ca ei să privească la El, să uite de toate ismurile şi lucrurile care sunt în jurul lor, şi să trăiască în pace şi cu cumpătare, şi în teama de Dumnezeu. Şi apoi, Dumnezeule, când Tu vrei să-i foloseşti pentru ceva, Tu poţi să le vorbeşti direct lor şi să-i trimiţi oriunde vrei Tu să meargă sau orice vrei Tu ca ei să facă. Fie ca oamenii să fie smeriţi şi să găsească pe Cristos în inima lor. Iartă-ne, Doamne, de lipsurile noastre, pe fiecare din noi.
E-243 Şi noi ştim căci-căci Satan e pornit în jur ca un leu răcnind, peste tot, să nimicească ce vrea el, purtând haine religioase. O Dumnezeule, aceşti copilaşi sărmani, priveşte la ei, peste tot. Ei sunt deschişi şi expuşi la oameni. Şi eu Te rog, Dumnezeule, să fii milostiv cu ei, şi să salvezi pe toţi pierduţii, să vindeci bolnavii. Şi, Dumnezeule, ne dăm seama că aceşti draci vechi de boală vin peste copiii Tăi, că Tu ai un ispăşitor care stă acolo, să poarte de grijă de aceea. Şi toţi dracii care îi face să păcătuiască, Tu ai un ispăşitor care stă acolo, să aibe de grijă de aceasta. Şi mă rog ca Tu să acorzi aceasta în Numele lui Isus. Amin.
Mă întreb dacă acolo...
Up