Întrebări şi Răspunsuri asupra Genezei

Questions And Answers (Genesis)
Data: 53-0729 | Durată: 1 oră 57 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Acum, dacă cineva are ceva întrebări care ei vor să le dea înăuntru, păi, doar daţi-le drept sus, lăsaţi ca vreun copil să le aducă sau oricum vreţi. Sau, poate, dacă noi terminăm ... Eu-eu am vreo şase aici pe o pagină, şi atunci aici, atunci noi avem două acolo.
E-1 Now, if anyone's got any questions that they want to hand in, why, just push them right on up, let some child bring them or whatever you want to. Or maybe, if we get through... I--I got about six here on one page, and then here, then we got two over there.
Now, we're--we want to find out. The reason we do this is to find out what's on the people's mind, what they're thinking about. See? And that's what makes a good strong church. You've got to have the--the times, just like you got to comb the cockleburs out like, you know, and everything, get all the--the things out of the way so that you can move steadily. So now that's the reason we have question night once in a while, is to find out.
E-2 Acum, noi-noi vrem să aflăm. Motivul că noi facem aceasta este să aflăm ce este în gândirea oamenilor, despre ce gândesc ei. Vedeţi? Şi aceea este ceea ce face o biserică bună, puternică. Voi trebuie să aveţi-timpurile, întocmai ca atunci când tu trebuie să cureţi scăieţii, voi ştiţi, şi luaţi toate¬lucrurile afară din cale astfel ca să te poţi mişca constant. Astfel acum acela-i motivul că noi avem seară de întrebări una din când în când, este ca să aflăm.
E-3 Now, if there's any questions that... Now, this time I kinda opened it up way wide. And I said... Now, used to be I'd say, "Now, if anybody... just anything pertaining to--to Scripture; answer. Ask it." (Thank you, brother.) And I said, "Just anything pertaining to a Scripture; answer." (See?), that we'd answer it. But tonight I said...
You know, then they come around; they say, "Brother Bill," asked me a question, "do you think if--if--if So-and-so did a certain-certain thing, is that's Christianity?"
Well, that's kind of pushing off on somebody. But I said, "Let them have that tonight." See, that's all right. So we can just find out if there's any pushing being done, so...
E-3 Acum, dacă există ceva întrebări care ... Acum, de data aceasta eu cumva am deschis-o, foarte larg. Şi am zis … Acum, se obişnuia să fie că eu spuneam, "Acum, dacă cineva …doar orice care aparţine la-la Scriptură; răspund. Intre baţi-o." (Iţi mulţumesc, frate.) Şi am zis, "Doar orice care aparţine la o Scriptură; răspund." Vedeţi, iar noi o răspundeam. Dar în seara aceasta am zis ...
E-6 Oh, I--I--I really feel good tonight. Mowed grass all afternoon, so I really feel good, out in the hot sun.
We got a--a meeting coming up pretty soon now; don't forget, August the twenty-third, at the Stadium in Chicago, till September the fifth. Expect a great time in the Lord there. And it's been advertised everywhere now, and all the different papers is packing it. We expect a great time.
Now, I've got one, two, three, four, five, six, I think, on one page here. And it all kinda pertains to the same thing, back in--in the Book of Genesis.
E-4 Voi ştiţi, apoi ei vin pe aici, ei zic, "Frate Bill," îmi punea o întrebare, "crezi tu că dacă-dacă-dacă Aşa-şi-aşa a făcut un cutare-cutare lucru, este aceea Creştinesc?"
E-9 Now, first is Genesis 1:26, or 1:26 to 28, is where the--the person with the... They asked what it would be. What--what this question... I mean, asked the question... Pardon me. And we want to read that first. Now, they got it wrote out here. If you want to follow it right back, it's all right. Said, "God created man, male and female created He them." See? And then on the next he's got Genesis--or, he or she, one, has got Genesis 2:7 "He formed man out of the dust of the earth." That's another place. I'll read them all, so we can get them together here so you can see. Now, the first, the first phase of this is, now said...
Q-1. God created man, male and female... Created man, male and female. Now, that's, I think, the first point. Now, in Genesis 2:7, it says, "He formed (underscored) but first He created." He's got then--he's got that underscored. "And He formed (underscored) man out of the dust, and breathed into his nostrils," and so forth. Now, what is the difference, or where is the connection in the above Scriptures?
Now, this is... Now, if you've got it wrote down, Genesis 1:26 to 28, and Genesis 2:7. Now, it's a very touchy thing, and I--I may not... I just have my own idea of it, so I'll just give it to you the way that I feel that it is. And if you different, well, that's just fine.
I want to compliment Brother Neville on the fine answers he give to those questions there. Now, they're fine.
E-5 Bine, aceea este cumva de a blama pe cineva. Dar am zis, "Să aibe aceea în seara aceasta." Vedeţi, aceea este în ordine. Astfel noi putem doar afla dacă se face vreo blamare.
E-12 Now, in this Genesis 1:26, God made man in His Own image. And if you'd notice, we'll get it so you can read it, and 26... If you'd like to read along with us, we'd be glad for you--for you to do it, check me up.
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea,... over the fowls of the air,... over the cattle of the earth,... and over every creeping thing that creeps upon the earth.
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
E-6 Oh, eu-eu-eu mă simt într-adevăr bine în seara aceasta. Am tăiat iarba toată după-masa, astfel eu mă simt într-adevăr bine, afară în soarele fierbinte.
E-13 Now, that's... I've heard that discussed many times, and around the world discussions come up on that. Now, in Genesis 2:7, watch what He did here. All right, here it is:
And... God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Now, what kind of formation... The--the questioner wants to ask:
What connection does this Genesis 1:26 have with Genesis 2:7? God created two men. And which was the man, and which... What connection does that have? What... How does it connect up in the Scripture?
Well now, if you'll notice close now, in Genesis 1:26, let's get the first part first. God said, "Let us..." Now, "let us," us is a... "Let us make man in our own image." Our, 'course, we realize He's talking to someone; He was speaking to another being. "Let us make man in our own image after our likeness, and let them have dominion over the cattles of the field."
If you notice in creation, the first thing that was created, of course, was light. You come on down through the creation; the last thing was created was what? A man. And woman was made after man. All right, the first... Last thing that was created of God's creation is mankind.
But when God made His first man, if you noticed, He made him in the likeness of Himself; He was made in the image of God. And what is God? Now, if we can find out what God is we can find what kind of a man He made.
E-7 Noi avem o-o adunare care urmează destul de curând acum, să nu uitaţi. Douăzeci şi trei august, la Stadionul din Chicago, până la cinci septembrie. Aştept un timp măreţ în Domnul acolo. Şi a fost anunţat peste tot acum, şi toate ziarele diferite o publică. Şi noi aşteptăm un timp măreţ.
E-18 Now, in St. John the 4th chapter, and I'll--you read this, Jesus speaking to the woman in the... if you like to turn to it. I... Not having much time, I just didn't write them right down, just have to take it by memory. And you look them up now, if I can find it right quick. Now, let's begin about the 4th chapter, and the 14th verse.
And whosoever drinks of this water that I shall give unto him shall never thirst;... and be wells of water springing up into everlasting life.
The woman said unto him, Sir, give me this water, that I... come not here to draw.
Jesus said... Go, and call thy husband...
The woman answered...
E-8 Acum, eu am una, două, trei, patru, cinci, şase, cred eu, pe o pagină aici. Şi aceasta toată cumva aparţine la acelaşi lucru, în urmă în-în Cartea despre Geneza.
E-19 I believe we have to get a little above that now to find out, find out what--what I want you to see here. Maybe not, maybe I can find it on down here, and what I want to see. What say? 23rd and 24th verse. All right.
Ye worship... (That's it.)... Ye worship and you know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews, (And that's right, see?)
But the hour cometh,... But the hour cometh, and now is, that the true worshippers... (Jew or Gentile)... shall worship the Father in the spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
Now, the next verse is where I want.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
E-9 Acum, prima este Geneza 1:26, sau 1:26 la 28, este unde¬persoana cu ... ei au întrebat cum ar fi aceasta. Cum-cum această întrebare ... Vreau să spun, a pus întrebarea, scuzaţi¬mă. Şi noi vrem să citim aceea mai întâi. Acum, ei o au scrisă aici. Dacă voi vreţi să o urmăriţi drept înapoi, este în ordine. A zis, "Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească şi femeiască i¬a creat EL." Vedeţi? Şi apoi pe urmă to are a el are Geneza ... sau, el sau ea, unul, are Geneza 2:7, "El a format omul din ţărâna pământului." Acela-i un alt loc. Eu le voi citi pe toate, astfel ca noi să le putem lua împreună aici astfel ca voi să puteţi vedea. Acum prima, prima frază a acesteia este, acum a zis:
1. "Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească şi femeiască. A creat omul, parte bărbătească şi femeiască." Acum aceea este, eu cred, primul punct. Acum în Geneza 2:7, se zice, "El a format," (subliniat) "dar mai întâi El a creat." El are atunci ... el are aceea subliniat. "Şi El a format," (subliniat) "omul din ţărână, şi a suflat în nările lui," şi aşa mai departe. Acum, care este diferenţa, sau unde este leagătura în Scriptura de mai sus?
E-21 Now, if God created man in His Own image and in His Own likeness, what kind of a man did He create? A spirit man. Now, if you'll notice, after He had made all the creation and created a spirit man (the close reading of this now, to the one that asked the question will find this), that God give dominion of the cattle and the fishes and everything to the man. But in His making up there, He made man in His Own image to lead the cattle, lead the beasts of the field, just like the Holy Spirit leads the believer today. See?
He was, in other words, Adam, the first man in the lower creations of God... The first creation was God Himself; then out of God came the Logos, which was the Son of God; then out of the Logos, which was the Word ("In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us."), out of the Logos came forth the--the man.
E-10 Acum, aceasta este ... Acum, dacă voi o aveţi notată, Geneza 1:26 la 28, şi Geneza 2:7. Acum, acesta este un lucru foarte sensibil, şi eu-eu poate nu ... Eu doar am propria mea idee despre aceasta, astfel eu doar vă voi da aceasta în felul în care simt că este. Şi dacă sunteţi diferiţi, bine, aceea este doar bine.
E-23 Oh, I got a beautiful picture in my mind now, if you could take a little trip with me. I believe I've talked on it before, but to get this to the place where you'll be sure to see it. Now, let's take a little trip and go back for a little while. Now, don't think about how hot it is; let's get our minds right on what we're going to talk about and think now.
Let's go back a hundred million years before there ever was a star, moon, or anything in the world. Now, there was a time when there wasn't nothing here; it was just all forever and eternity. And all of ever and eternity was God; He was there in the beginning.
Now, let's go out here on the edge of this banister and look over and see these things happen.
E-11 Eu vreau să-i aduc complimente Fratelui Neville pentru răspunsurile frumoase pe care le-a dat acelor întrebări de acolo. Acum, ele sunt bune.
E-26 Now, "No man has seen the Father at anytime." No man can see God in the bodily form, because God is not in body form; God is a Spirit. See? All right. "No man has seen the Father, but the only begotten of the Father hath declared Him," I John... See?
Now, but notice now, there's nothing; there's just space. There's no light; there's no dark; there's no nothing; it's just seems nothing. But in there is a great supernatural Being, Jehovah God, Who covered all space of all places at all times. He was from everlasting from everlasting; He is the beginning of creation. That's God. Can't see nothing, can't hear nothing, not a move of an atom in the air, not nothing, not no air, no nothing, but yet God was there. That was God. (Now, let's watch for a few minutes, and after a while...) No man has seen That, now; that's the Father. That's God, the Father.
E-12 Acum, în aceasta, Geneza 1:26, Dumnezeu a făcut pe om în Propriul Său chip. Şi dacă voi aţi observa, noi vom lua aceasta astfel ca voi să o puteţi citi, şi 26 ... Dacă aţi vrea să citiţi împreună cu noi, noi am fi bucuroşi ca voi-ca voi să o faceţi, să mă verificaţi.
Şi Dumnezeu a zis, Să facem om în chipul nostru, după asemănarea noastră: şi ei să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, ... peste vitele de pe pământ, şi peste fiecare lucru târâtor care se târâie pe pământ.
Astfel Dumnezeu a creat omul în chipul Său propriu, în chipul lui Dumnezeu l-a creat el; parte bărbătească şi femeiască i-a creat el.
E-28 Now, notice. Then after while I begin to see a little sacred Light begin to form, like a little halo or something; you could only see it by spiritual eyes to look now, while we're looking, the whole church now. We're standing on a great big banister, watching what God's doing. And we'll get right down to this question here and you'll see how He brings it in.
Now, no one has seen God. And now, the next thing we begin to see, by eyes of supernatural looking, we see a little white Light forming out there. What is that? That was called, by Bible readers, "Logos," or "the anointed," or "the anointing," or the--as I was going to say, the--the part of God begin to develop into something so human beings could have some type of an idea what It was: it was a little, low--a little Light moving. He... That was the Word of God.
Now, God gave Himself birth to this Son which was before there was even an atom in the--or air to make an atom. That was... See, Jesus said, "Glorify Me, Father, with the glory that We had before the foundation of the world." See, way back in yonder...
E-13 Acum, aceea este ... Eu am auzit aceea discutându-se de multe ori, şi în jurul lumii, discuţii s-au ridicat A despre aceea. Acum în Geneza 2:7, priviţi ce a făcut El aici. In regulă, aici este Aceasta:
Şi ... Dumnezeu a format omul din ţărâna pământului, şi i-a suflat în nări suflare de viaţă; şi omul a devenit un suflet viu.
E-32 Now, in St. John 1 He said, "In the beginning was the Word." When the first... "And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us." God unfolding Himself down to a human being, now, watch how He did it.
Now, back there, then, when this little halo comes... Now, we can't see nothing yet, but just by eyes of just supernatural we see a halo standing there. Now, that's the Son of God, the Logos, Now, I can see Him playing around like a little child before the Father's door, with all eternity. See? And now, then in His imaginary make-up He begin to think of what things would be, and I can hear Him say, "Let there be light." And when He did, an atom bursted and the sun came into existence. She whirled for hundreds of millions of years, forming clinkers, and burning, and forming like it is today: still burning, still breaking atoms.
If the atomic bomb would ever get let loose, the atomic chain would take--this earth would be like the sun, yonder, just bursting and blowing. And if you could stand over on another continent and look off at this, it would look like another sun, where the atoms was a-burning this earth, if that chain would ever get let loose and it just start turning, whirling like that. Millions and millions of miles reach these big flames of billions of Fahrenheit, of--of--of heat that goes off that sun.
E-14 Acum, ce fel de formare ... Întrebătorul vrea să întrebe:
Ce legătură are această Geneza 1:26 cu Geneza 2:7? Dumnezeu a creat doi oameni. Şi care era omul, şi care ... Ce legătură are aceea? Ce ... Cum se leagă aceasta în Scriptură?
E-35 Now, watch this now. Beautiful... Now, He made the sun. Then the first thing you know, a big clinker fell off of it, weighed about, just about like this earth, went "Spew..." Then this Logos here now, the Son of God, is watching it. He lets it fall for a hundred million years and He stops it. Then another one flies off, and He let's it flew off--fall for millions of years, then He stops it. Now, we're standing, watching it come into existence.
Now, He's got something in His mind. And what's He doing? He's writing His first Bible. The first Bible that man ever looked to was the stars, the zodiac. And it's a perfect... just... It dovetailed with this Bible here. It starts off, the first of the zodiac is the virgin. Is that right? The last of the zodiac is what? Leo, the lion. That's the first coming of Jesus; He came through a virgin; the second, He comes as the Lion of the tribe of Judah. See? He write it on up, the cancer age, and everything down through. Now, He put that all in the sky and placed it out, all these meteors, pieces of earth, or sun, hanging off here.
Now, when science goes to looking for those missiles that fall, that don't disprove God; that just proves it to me. See, that just makes it more real. Now, now notice, all these missiles hanging out there away from that hot sun, and going out through the air, 'course, they've collected. And first thing you know, it began just a iceberg.
E-15 Bine, acum, dacă observaţi atenţi acum, în Geneza 1:26, să luăm prima parte mai întâi. Dumnezeu a zis, "Noi să." Acum, "noi să," noi este un ... "Noi să facem om în propriul nostru chip." Al nostru, desigur, ne dăm seama că El vorbeşte cu cineva, El vorbea cu o altă fiinţă. "Noi să facem om în propriul nostru chip după asemănarea noastră, şi ei să stăpânească peste vitele câmpului."
E-38 Now, that was this earth come into existence, just a big old piece of cinder flew off out yonder. Down beneath it now is nothing but a turning, burning volcano, completely; the eruptions come everywhere, volcanic. And science claims that--that this world is, the crust on top of it, where we live, is just about like the peeling on an apple. And all the... Now, there's twenty-five thousand miles around, it's probably eight thousand miles that'd be approximately eight thousand miles thick. And just think, of in there, it's a burning volcanic.
And two thirds of the earth, better than two thirds of it, is in water; and one third of it is in land, about one third. And just look at this crust that we're living on; it's full of dangerous explosives, gas, gasoline, oil, everything. Is that right? And the two thirds of it, better than two thirds of it, water. What is the formula of water? Two parts of hydrogen and one part of oxygen: explosives.
There's enough electricity in every room to separate the heat from the cold, and it'll make enough electricity to burst a room. You can put enough atoms in a golf ball to blow New York off the face of the earth. And then man, setting on a pot of hell, hits hisself in the chest and defies God's Word, and says, "There's no such a place as hell." (I got that down here in a little bit; we're going to get to that. See?) You're setting on a big pot of it every day. And while you're here you're setting right on it, and hell's just beneath you.
E-16 Dacă voi observaţi, în creaţie, primul lucru care a fost creat, desigur, era lumina. Voi veniţi înainte în jos prin creaţie, ultimul lucru care a fost creat ce era? Un om. Iar femeia a fost făcută după om. În regulă, primul ... Ultimul lucru care a fost creat, din creaţia lui Dumnezeu, este omenirea.
E-41 And now, notice, but now when this was first found, when Jesus... Now, watch the little halo yonder. Now, I can see It move out to this earth and get over the top of it and begin to move it over here close to the sun. It's nothing but a big ball of ice. And when it begins to get melting, then great big glaciers begin to cut through up in the northlands and come down. And when it did, it cut out Kansas and Texas and all them places there, and went on into the Gulf of Mexico. And the first thing you know, the whole thing was covered with water.
Then, now we get in Genesis 1, we get to the Bible now, and out of our picture at the Bible: Genesis 1, "The world was without form, and void; and water was upon the face of the deep." Is that right? "And the Spirit of God moved upon the water." Now, He separated the water, brought up the hills and the lands and so forth, dried it off. Vegetation and everything, He made it. And He made the moon. And set its boundaries of the sea, so it could not pass.
E-17 Dar când Dumnezeu a făcut primul Lui om, dacă voi observaţi, El L-a făcut în asemănarea Lui însuşi, El a fost făcut în chipul lui Dumnezeu. Şi ce este Dumnezeu? Acum, dacă noi putem afla ce este Dumnezeu, noi putem afla ce fel de om a făcut El.
E-43 He got all those things together, and made...?... made all the other things, all the animal life, the birds, the bees, the monkeys, and whatever it was, put them all here on earth. And then He asked this question now. "Let us (Who? Father and Son) make man in Our own image."
Now, if a man was made something like that little sacred Light yonder, or something like that, It could not be seen (which is a spiritual Being). He manifested or unfolded Himself a little more to make a trinity of Himself by Father, Son, and Holy Spirit. And here was God, unfolded Himself now, down into "let us make man (which was His son, an offspring from Him) man in Our own image (He was a supernatural being.), and let him have dominion over the cattles of the field, and so forth."
Now, the man led the man--led the--the cattle and everything, just like the Holy Spirit leads a real true believer today. The Voice of God out there... The voice of man, rather, would speak and say... call the cattle this way, call the sheep over to this pasture, call the fishes to this water. See, he had dominion; everything obeyed him.
E-18 Acum în Sf. Ioan, capitolul 4, şi eu voi ... noi vom citi aceasta, Isus vorbeşte femeii în ... dacă v-ar place să deschideţi la aceasta. Eu ... ne având mult timp, eu doar nu le-am notat jos, doar trebuie să le iau prin memorie. Şi voi căutaţi-le acum, dacă eu pot să o aflu chiar repede. Acum să începem pe la capitolul 4, şi versetul 14:
Şi oricine bea din această apă pe care Eu i-o voi da nu va înseta niciodată; ... şi va fi izvoare de apă ţâşnind sus în viaţa veşnică.
Femeia i-a zis, Domnule, dă-mi apa aceasta, ca eu ... să nu mai vin încoace să scot.
Isus i-a zis ... Du-te, şi cheamă-ţi bărbatul, ...
Femeia a răspuns ...
E-46 Now, but then there was no man to till the soil (Genesis 2), no man to till the soil. "And then God formed man (Genesis 2:7) out of the dust of the earth." Now, we follow it; He formed man out of the dust of the earth, and put this supernatural Spirit...
Now, he was laying there. I can have many pictures of it. I can see Adam standing... Let's take this way, see him standing like a tree. God had made him. He was dead as he could be, his toes, like the roots sticking in the ground. And God said, "Let there be," or breathed the breath of life into him, and he jumped, came to himself. See, He was a... Breathed the breath of life into him, he became a living soul. Now, and he begin to move on, move on.
E-19 Eu cred că noi trebuie să mergem puţin mai sus decât aceea acum, să aflăm, să aflăm ce-ce vreau eu ca voi să vedeţi aici. Poate nu, poate că eu pot găsi înainte în jos aici, şi ceea ce eu vreau să văd. Ce spui? Versetul 23 şi 24. Bine.
Voi vă închinaţi ... (aceasta este) ... Voi vă închinaţi şi voi nu ştiţi la ce: noi ştim la ce ne închinăm: pentru că mântuirea este de la Iudei. (şi aceea este corect, vedeţi)
Dar vine ceasul, ... Dar vine ceasul, şi acum este, că adevăraţii închinători (Iudei sau Neamuri) se vor închina Tatălui în duh şi-n adevăr: căci din aceia caută Tatăl săi se închine.
E-48 And then God taken from his side a piece of him, a rib, and made a woman. Now, where did He get the spirit, woman? See? When He... Genesis 1:26, He said, "Let us make man in our own image, after our own--own likeness, created He them man, male and female." He made the burly spirit for the man; He made the tender, little, delicate, feminish spirit for the woman.
And when you see a woman acting like a man, she's got out of her place (You see?) in the beginning. See? All right. She's supposed to... I think it's a shame that women has lost their dainty, feminish place. It's a disgrace. I tell you it is. It's... You know, I'm going to say this. Now, I'm not talking about you women here, But 'course if it hurts, it just does. But look; let me ask you something. It used to be that women was so feminish till men would go to talking to them and they'd blush. Huh. What is blushing anyhow? I haven't seen it in so long I wouldn't even know what it was if some woman blushed. They haven't got any of that dignity anymore, all that there fine feminish spirit. They're just... They can... They'll wear clothes like a man, cut their hair like a man, smoke like a man, drink like a man, cuss like a man, vote like a man, work like a man, so, become rough, burly. Oh, my. That shows where you've got to. That's exactly.
E-20 Acum, versetul următor este unde vreau eu:
Dumnezeu este un Duh: şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi-n adevăr.
E-50 That little lady-like, you don't see her much more; she's a hard person to find. Isn't that right? Yes, that's the truth. So a woman is not supposed to stand up and act like a man, big and burly, because she's dainty. God made her that way. I can prove that by the Scriptures. Yes, sir. That's right. And...
But 'course, we get off this question, but I don't want to get too many off this question. But see, there's where He made His first man, was in His own image.
E-21 Acum, dacă Dumnezeu a creat omul în chipul Său Propriu şi în Propria Lui asemănare, ce fel de om a creat El? Un om duh. Acum, dacă voi veţi observa, după ce El a făcut toată creaţia, şi a creat un om duh, citirea apropiată despre aceasta acum (pentru acel care a pus întrebarea) va afla aceasta, că Dumnezeu a dat stăpânire peste vite şi peşti şi fiecare lucru omului. Dar, în facerea Lui acolo sus, El a făcut omul în Propria Lui imagine să conducă vitele, să conducă fiarele de pe câmp, întocmai cum Duhul Sfânt conduce pe credincios astăzi. Vedeţi?
E-52 And then, God, before there even was a star, knew that this world would be. And He knew that I'd be William Branham preaching the Gospel from the pulpit and you'd be John Doe setting there listening to It, before the world ever began. Hallelujah.
Now, that's where people sometimes, in the--the legalistic Calvinists, get all mixed up. See? They say, "Well, why was some ordained to be lost?" God's not willing that any should perish. He don't want no one to perish, but yet, being God, He knows there's some that won't accept It. See? See, He's got... He had to know the end from the beginning in order to be God, didn't He?
E-22 El era, în alte cuvinte, Adam, primul om în creaţiile de jos ale lui Dumnezeu. Prima creaţie era Dumnezeu Însuşi; apoi din Dumnezeu a venit Logosul, care era Fiul lui Dumnezeu; apoi din Logos, care era Cuvântul ("La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."), din Logos a apărut-omul.
E-54 So He knew He was going to have some women, so He just made their spirit right there. The Bible said He would in 1, Genesis 1:26, "He created he him, man in a prefigure, male and female." Amen. See? In a prefigure He made the woman and the man before they was ever formed out of the dust of the earth.
And then God made the man, not in His Own image. This body's not in the image of God; this body's in the image of beasts.
E-23 Oh, eu am o imagine frumoasă în mintea mea acum, dacă voi puteţi să luaţi o mică călătorie cu mine. Eu cred că am vorbit despre aceasta mai înainte, dar să aducem aceasta la locul unde voi veţi fi siguri să o înţelegeţi. Acum, să luăm o mică călătorie şi să mergem înapoi pentru puţină vreme. Acum, să nu vă gândiţi cât este de cald, să ne punem gândurile drept la aceea despre ce urmează să vorbim şi ne gândim acum.
E-56 Can I take off my coat? It's getting hot up here. I got a tore shirt on, but you won't notice that. Why, it's only... Jesse didn't come and get the laundry, so... But look, we're on a subject here now that means more than a torn shirt in the pulpit. Doesn't it? It means Eternal Life.
E-24 Să mergem înapoi o sută de milioane de ani înainte ca acolo să fi fost vreo stea, lună, sau ceva în lume. Acum, a existat un timp când nu a existat nimic aici, a fost doar totul veşnic şi Eternitate. Şi toată veşnicia şi Eternitatea era Dumnezeu, El era acolo la început.
E-57 Now, notice man... God knew in the beginning that He was going to have men and women, and He knew that the Saviour would be here; He'd have to bring Jesus, and He'd be crucified. And Jesus told the disciples when He was here on earth, that He knew them even before the foundation of the world, before the world ever come into existence.
And God said also, or Paul speaking in Galatians, said that He ordained us and called us in Him before the world was ever formed. Think of that. That God... Anybody like to hear what the Scripture says about that, raise your hands, if you would, right along with the question. Get with me in Galatians the 1st chapter. Looky here. I don't mean in Galatians; I mean Ephesians. Listen closely now what God said; Ephesians 1.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ.
Grace be unto you, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus:
Now, here it is; notice:
According as he has chosen us in him before the foundation of the world,...
Whew. That's pretty good. Isn't it? That's not pretty good, that's real good. Before there was a foundation of the world, God knew Orman Neville and knew that he'd preach the Gospel. Isn't that wonderful? "Has chose..." Why, he's a member of the church, and God knew He was going to have that church. And he said, Paul was speaking to the church of Ephesus, said, "He has chosen us in Him." Now, we're all the members of the Body of Christ. Is that right? And God, before the world was ever formed, chose you and I in Him before the world was ever formed. Whew. My, isn't that wonderful?
E-25 Acum, să mergem aici afară pe marginea acestei balustrade şi să privim acolo şi să vedem aceste lucruri întâmplându-se.
E-61 Now, the first man, now, He made the first man in His image, and we're returning back to that image (That's right.), to our first created image.
When God created me, William Branham, I was before the foundation of the world; He made my being, my spirit. I wasn't conscious of anything as far as I know of, but the... I was there. Oh, I--I don't believe you're getting it. But now, just a minute, Jesus told the disciples that He knew them before the foundation of the world; and Paul said here that He chose us in Him before the world began. Now, there was some part of me, Orman Neville, and the rest of you all here, that's in Christ Jesus before the world ever began. And here's to my analysis of that.
I think that the people today that are possessed with this Spirit, or the spirit, a part of these angelic beings, spirits which rotated off of God, that never fell in the beginning and resisted the Devil's lie in heaven...
E-26 Acum, "Nimeni nu a văzut vreodată pe Tatăl." Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu în forma trupească, deoarece Dumnezeu nu este în formă trupească, Dumnezeu este un Duh. Vedeţi? În regulă. "Nimeni nu a văzut pe Tatăl, ci singurul născut din Tatăl L-a declarat," 1 ... Ioan, vedeţi.
E-63 And two thirds of the earth is in sin, and more than that, which two thirds of the angels was kicked out. And those demon spirits come into people and habitate their body. See what I mean? They're demons that once... They was once existed and they come into the people and give them a nature. Jesus cast seven of them out of Mary Magdalene: Pride, boast (big people, you see?), unclean, filthy, vulgarity, emulations, strife, all these things. See?
Them was spirits that was made up back there when God began to make man off of there in His Own image, created those supernatural beings, those spirits...
E-27 Acum, dar observaţi acum, nu există nimic, există doar spaţiu. Nu există lumină, nu există întuneric, nu există nimic, aceasta doar se pare nimic. Dar înăuntru acolo este o Fiinţă mare supranaturală, Iehova Dumnezeu, Care a acoperit tot spaţiul al tuturor locurilor la toate timpurile. El era din veşnicie în veşnicie, El este începutul creaţiunii. Acela-i Dumnezeu. Nu poţi vedea nimic, nu poţi auzi nimic, nici o mişcare a unui atom în aer, nici nimic, nici măcar aer, nici nimic, dar totuşi Dumnezeu era acolo. Acela era Dumnezeu. (Acum să privim pentru câteva minute, şi după o vreme ...) Nimeni nu a văzut pe Acela, acum, Acela este Tatăl. Acela este Dumnezeu, Tatăl.
E-65 And then He put man in the dust of the earth, which was the first man Adam. And that man was made after the image, this human man here, is made after the image of an animal. These human bodies are made in the image of animal.
We got a hand just like a monkey, and--and got a foot like a bear. Take a little cub bear, strip him down, pull the skin off of him and put up the side of a little baby girl and look at the difference. Huh. Brother, you sure have to look close. The whole diaphragm, the make-up, is almost the same, the way it's made and the form of it, and everything just exactly. It's in the image of animal life, because he was made something on the order of the animal, because that was his duty to lead the animal.
E-28 Acum observaţi. Apoi după o vreme eu încep să văd o Lumină mică sacră începând să se formeze, ca o mică aureolă sau ceva, tu o puteai vedea numai prin ochi spirituali.
E-67 And you take the Holy Spirit off of a man, he's lower than the animal; he's worse than the animal. That's a hard thing to say. But you take a man that's unregenerated in his mind, without the Holy Spirit to direct his thoughts, and--and things like that, he would throw a baby out of a mother's arms and ravish her for beastly lust. That's exactly.
And a woman that's no good... You take an old mother hog or an old dog; we've give it all kinds of names for... But her morals are just her puppies, and the hog for her piggies; but an ornery no-good account woman is just as--just filth all the time. That's right. So remember, that you're... Without Christ, your morals are--can drop down to below a dog. That's right.
The dog don't have to wear clothes to cover hisself, no other animal. It was man that fell, not the animal life. But the animal life being under the man (the human life), was subject to it, because man was his guide and his supreme leader. And every beast of the field fears a man.
Somebody was asking me, sometime, about hunting, "Are you afraid of it?" Why, every animal was ever created fears a man, because that's got to be from the beginning back yonder. See? Sure is. You run and he'll run after you (that's right), but, a dog or anything you want to. All right.
E-29 Dar priviţi acum, în timp ce noi privim, toată biserica acum. Noi stăm pe o balustradă mare, urmărind ce face Dumnezeu. Şi noi vom ajunge drept jos la această întrebare aici şi voi veţi vedea cum o aduce El înăuntru.
E-71 But now notice, now that man when he come down here... Now, look, here... You say, "Now, what about it now, Brother Branham?"
Now, here you get God in just exactly, and between the oneness and trinity you'll get the thing just exactly right now. Now, look. When God dropped, unfolded Hisself, unfolded Hisself down till He come down to this man... Now, man sinned not in his spirit, but in his body: lust, passion. Then when he sinned, he separated hisself from his Maker. And then God, the Logos, the very Creator of him, came down and was made in the image of man. Man was made in the image of God, and then he was made in the image of beast, and he fell. And God came down in the image of man, in the Man Christ Jesus, to suffer pain. God could not suffer pain in the Spirit. How could He suffer physical pain in the Spirit? He couldn't do it. So God unfolded Himself and was made in the image of man, to redeem the man that was lost. See?
And then God suffered in the flesh. I Timothy 3:16, "Without controversy (that's argument), great is the mystery of godliness; for God was manifested in the flesh, seen of angels, preached on...?... and believed, and received up to the right hand of the Father." Is that right? God Himself came down and lived in a human body and suffered temptation. "God was in Christ, reconciling the world to Himself." See what love is, the love of God?
E-30 Acum, nimeni nu a văzut pe Dumnezeu. Şi acum, următorul lucru noi începem să vedem, cu ochi de privire supranaturală, noi vedem o Lumină mică albă formându-se acolo afară. Ce este aceea? Aceea a fost numită, de cititorii Bibliei, "Logos," sau "unsul" sau "ungerea," sau ... aşa cum urma să spun, acea-acea parte din Dumnezeu a început să se dezvolte în ceva astfel ca fiinţele umane să poată avea vreun fel de o idee ce era El. Era o mică, jos ... sau Lumină mică, mişcându-se. El ... Acela era Cuvântul lui Dumnezeu.
E-74 Now, now, I think that would get that man and women... Now, a woman is... Let me get this in right good now, so that you can see. See? Woman is subject to her husband. And the Bible said that a man should rule over his wife. But how they've changed that. The woman rules over the man, "Now, you stay home, John. You're not going." And that settles it. "Yes, my dear." See?
But let me tell you something, mister. You are going to have to answer for your wife, but your wife is never going to have to answer for you. You are the head of the woman, and God is the head of man. Therefore He said, "Let the man cut his hair because of Christ. And let the woman have her hair, for if she cuts her hair she dishonors her husband." See? See what I mean or what the Scripture says?
E-31 Acum, Dumnezeu a dat El însuşi naştere la acest Fiu care era înainte ca acolo să fie chiar un atom în ... sau aer să facă un atom. Acela era ... Vedeţi, Isus a zis, "Slăveşte-Mă, Tată, cu slava pe care am avut-o Noi înainte de întemeierea lumii." Vedeţi, acolo departe în urmă.
E-76 I had a hot one on that down the other day in Shreveport. They was talking about the women, and should women wear long hair. And I said, "A woman that bobbed her hair, her husband had a right and a Bible right to divorce her." That's right. That's what the Bible said. That's exactly right. Oh, my. Holy Ghost women setting there, just the way they been taught; that's all... See? Yes, that's...?... loosely. And if...
He said, "Now, if they would cut it, if there's something wrong they had to cut their hair," said, "let them take a razor and shave it all off and make her hair real slick until it come out their head." That's right. That's what the Scripture said. It says if she cuts her hair, she dishonors her husband. And a woman that's dishonorable has a legal right to be put away in divorce. But he can't marry again now. But he--but he can put her away in divorcement. That's right. That's Scripture. Oh, brother, what we need is some question nights. That's right. That's I Corinthians the 14th chapter, if you want to read it. All right. Now, that--that... Now, this woman...
E-32 Acum, în Sf. Ioan 1, El a zis, "La început era Cuvântul." Şi primul. .. "Şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi." Dumnezeu desfăşurându-Se, jos într-o fiinţă umană. Acum urmăriţi cum a făcut El aceasta.
E-78 God--God created man, male and female. You see what He done? He made the man. He made... Now, that's the first question (See?); "Created He them," and so forth, Genesis 1:26. Genesis 2:7, "He formed them out of the dust of the earth and breathed into his nostrils."
What is the difference, or--or where is this connection in the above Scripture? What connection does the first man have with the second man?
The first man is the second man made manifest in five senses. See? Right now you can't--you can't touch God with your hands like that; you can't see God with your eyes. He didn't give it to you to do that. You're...
E-33 Acum, acolo în urmă, atunci, când vine această aureolă mică. Acum, noi nu putem vedea încă nimic, decât prin ochi doar supranaturali noi vedem o aureolă stând acolo. Acum, acela-i Fiul lui Dumnezeu, Logosul. Acum, eu pot să-L văd jucându-se în jur ca un copilaş, înaintea uşii Tatălui, cu toată Eternitatea. Vedeţi? Şi, acum, apoi în formarea Lui imaginară El a început să gândească despre cum vor fi lucrurile, şi eu Îl pot auzi că spune, "Să fie lumină."
E-80 Did you ever hear an old saint dying, when they say, "There's mother; I haven't seen her for years"? Did you ever hear that when people... See, what it is, these eyes are fading away and his supernatural eyes are setting in. See? And then sometimes if we, if God so makes, we see visions where that natural eye fades away right in front of us, when we're looking right straight, and there's a vision before us showing the supernatural things of God. See what I mean?
So then, look, "When this earthly tabernacle here..." Now, some of you women and men here are getting old. Look. When this earthly... I think of old dad there, ninety-two years old. When this earthly tabernacle is dissolved, there is a spiritual man, a spiritual body waiting for us which cannot perish. I'll see you there. I'll walk over...
E-34 Şi când El a făcut, un atom a explodat şi soarele a venit în existenţă. El s-a învârtit timp de sute de milioane de ani, formând lavă, şi arzând, şi formându-se cum este astăzi; încă arde, încă rupe atomi. Dacă vreodată bomba atomică se va declanşa vreodată, lanţul atomic va lua ... acest pământ va fi ca soarele, acolo, doar izbucnind şi explodând. Dacă aţi putea sta pe o altă planetă şi să priviţi la aceasta, ea ar arăta ca un alt soare, unde atomii ar arde acest pământ, dacă vreodată lanţul se va dezlănţui şi doar va începe să se învârtă, învârtindu-se în felul acesta. Milioane şi milioane de mile ajung aceste mari flăcări de bilioane de grade Fahrenheit, de¬de-de căldură care iese din soarele acela.
E-82 I can't touch Brother Neville in--in up there, 'cause John saw them. They was souls under the altar, crying, "How long, Lord, how long?" You know why; we went through Revelations. And how that in there they desired to return and be clothed upon with mortal bodies. They were crying, "How long, Lord?"
Now, they knew each other, but they couldn't talk and shake hands, or I beg... They could talk, but they couldn't shake hands and so forth.
Here's the image to prove it. When the witch of Endor called up the spirit of Samuel, and Saul looked at him, he recognized him to be Samuel. And Samuel recognized Saul and said, "Why did you call me out of my rest, seeing that you become the enemy of God and God's departed from you?" Is that right? And there stood old Samuel with his prophet's robe on, and he looked at him. He was in the spirit...
The witch seen him and fell on the ground, said, "I see gods raising up out of the earth." He said, "Why did you disturb me?"
And he said, "Well, I want to know how the battle's going."
Said, "Tomorrow you'll die in battle, and your sons would, and by this time tomorrow night you'll be with me." See? Now, he was conscious, and he looked just like he did when he was here on earth to that witch that was standing, looking at him, and Saul.
E-35 Acum, priviţi aceasta acum. Frumos! Acum, El a făcut soarele. Şi apoi, primul lucru care-l ştiţi, un mare bulgăre de zgură a căzut de pe el, cântărind cam ... doar cam ca acest pământ, a ieşit "Pfui!" Apoi acest Logos aici acum, Fiul lui Dumnezeu, îl urmăreşte, El îl lasă să cadă pentru o sută de milioane de ani şi El îl opreşte. Apoi un altul zboară, şi El îl lasă (să zboare) să cadă timp de milioane de ani, apoi El îl opreşte. Acum, noi stăm, privindu-l venind în existenţă.
E-86 Now, notice. Many times... How about dad or mother when they were dying and saw their loved ones standing there? They recognized them. But it's in the supernatural body.
But now here's the glorious part. On the return of Jesus at the resurrection, it won't be that body. That body then, that supernatural being that God created in the beginning, that will return to the earth to get another body not born by woman, but created by God (Hallelujah.), to never get old or have a wrinkle, never have a gray hair on your head, to be perfect forever. Hallelujah. Oh, brother, that would make me shout on a hot night. That's right. Oh, this robe of flesh I'll drop, and rise and seize the everlasting prize. What in the world we got to worry about?
E-36 Acum, El are ceva în gândirea Sa, şi ce face El? El îşi scrie prima Lui Biblie. Prima Biblie la care omul a privit vreodată erau stelele, zodiacul. Şi este o perfectă ... doar ... Ea se potriveşte cu această Biblie aici. Ea începe, prima din zodiac este fecioara. Este aceea corect? Ultima din zodiac ce este? Leo, leul. Aceea este prima venire a lui Isus, El a venit printr-o fecioară; a doua, El vine ca Leul din seminţia lui Iuda. Vedeţi? A trasat-o toată, epoca cancerului, şi fiecare lucru până la capăt. Acum, El a pus aceea toată în cer şi a plasat-o acolo. Toţi meteorii aceştia, bucăţi de pământ, sau soare, care atârnă aici.
E-88 There's the whole plan laying right there, how God created me in the beginning. I come down here on the earth, taken my place as a Gospel preacher, or you as a man or woman to salvation, when you live the life by the grace of God... Hallelujah. And that same Spirit leaves here that was back there in beginning. I'll go back to the conscious of knowing I been here (Hallelujah.), and then wait there under the altar, blessed forever, in rest. And then when returning back, I take up my body in its very peak of best, before death ever struck it.
Death strikes you about twenty-two or twenty-three years old; you start failing. You're not the man you used to be and the woman you used to be after you get about twenty-five; something set in. Wrinkles begin to come under your eyes. You can't wash like you used to. Thirty, you can notice it a whole lot. Wait till you get up to forty-four like me, and then you're really noticing it. But oh, brother, wait till I get eighty, ninety, and on that cane, standing there. What is it? God's just putting him in a race to run. But some glorious day... That's death setting in.
E-37 Acum, când ştiinţa merge să privească după acei meteoriţi care cad, aceea nu contestă pe Dumnezeu, aceea doar îl dovedeşte pentru mine. Vedeţi, aceea doar îl face mai real. Acum, acum observaţi, toţi aceşti meteoriţi care atârnă acolo departe de soarele acela fierbinte, şi mergând prin văzduh, desigur, ei au acumulat. Şi primul lucru care-l ştiţi, el a început doar un gheţar.
E-90 I was once straight-shouldered, had black hair (and a head full of it), and no wrinkles under my eyes; and look at me now, shrinking down, shoulders stooping, getting fat, and wrinkles under my eyes, bald-headed. Why, look what death's doing to me for about--in the last twenty years. Death's doing that. Wait till I get eighty, if God lets me live, and look what I look like, standing like this on an old cane, shaking like that somewhere. But hallelujah, some glorious day, death will take its full toll. Then when I rise in the resurrection, I'll be what I was, what God made me here on earth at my very best in a body not made by Mrs. Branham and Mr. Branham, but created by God Himself: free from temptation, free from sin, free from anything else, never to have a sickness, heartache. Oh, my.
Then I'll take hold of my little wife's hands and walk down through the paradise of God like that in the...?... You'll do the same thing. Not the old gray-headed woman you're leading around tonight, calling your wife, but she'll be just as beautiful as she was the day you married her at the altar. Hallelujah. Whew. That's enough to make a fellow shout. Isn't it? See?
E-38 Acum, acela a fost acest pământ venind în existenţă, doar o bucată mare de zgură a zburat acolo afară. Jos sub acesta acum nu este nimic altceva decât un vulcan care se învârte, arzător, complet, ele erup, şi unele din ele sunt vulcane. Şi ştiinţa pretinde căci-căci această lume, scoarţa de deasupra ei, unde trăim noi, este doar cam ca şi coaja unui măr. Şi toată ... Acum, există douăzeci şi cinci de mii de mile în jur, este probabil opt mii de mile (aceea ar fi aproximativ opt mii de mile) grosime. Şi doar gândiţi, despre interiorul de acolo, este un vulcan arzând.
E-92 All right, that's the connection. God is determined. When God makes up His mind to do anything, it has to be. Satan spoiled this picture by sexual desire by the woman to bring forth children. He spoiled it. So go ahead and make it, that's all right. This habitation's to pick up these, 'cause the only thing that you do in this life is pick up your form and image, what you are. If you're red-headed now, you'll be red-headed then. If you're black-headed now, you'll be black-headed then (See?), what you was at your best. And if you... Satan interrupted the picture, and you didn't even get what God intended for you to be, you'll be. Oh, how glorious. There's your man.
E-39 Şi două treimi din pământ, mai bine decât două treimi din el, este în apă; şi o treime din el este pământ, cam o treime. Şi doar priviţi la această scoarţă pe care trăim noi, ea este plină de explozibile periculoase, gaz, benzină, ulei, fiecare lucru. Este aceea corect? Şi cele două treimi din el, mai bine de două treimi din el, este apă. Care este formula apei? Două părţi de hidrogen şi o parte oxigen, explozive.
E-93 Now, Genesis 2. Say, I got to hurry; I'll get them. (You got something you got? You...?... up and down?) All right, Genesis 2:18-21:
Q 2. God made Eve from Adam's rib, Genesis 2:18-21. Did God create men and women then, make Adam and Eve--Eve...?...
Q 3. And did Cain go to the just creation of men and women for his wife?
Now, let's now... I don't... The person's probably present who wrote this. Now, when God... In the first question here:
Did God make men and women, of Genesis 2:18-21?
No. I--I... as--as you'll see here, 2:18-21 now, notice:
And the LORD God said, It--It is not good that... man should be alone; I will make him an help mate for him.
And out of the ground the LORD... formed every beast... and so forth.
Now, God made Eve from Adam's side. The woman has one more rib today in the anatomy, the make-up than man does, because a rib was taken from Adam's body. Adam had already been made and was living, and was lonesome, and then God said, "It's not good that man should live alone."
E-40 Există suficientă electricitate în fiecare cameră să separe căldura de frig, şi aceasta va face suficientă electricitate să explodeze o cameră. Voi puteţi pune suficienţi atomi într-o minge de golf să explodaţi New York-ul de pe faţa pământului. Şi apoi omul, şezând pe o oală de iad, se bate în piept şi sfidează Cuvântul lui Dumnezeu, şi zice, "Nu există un astfel de loc ca iad." (Eu am aceea aici jos după puţin, şi noi vom ajunge la aceea, vedeţi) Voi staţi pe o oală mare a acestuia în fiecare zi. Şi în timp ce voi sunteţi aici voi staţi chiar pe ea, şi iadul este chiar sub voi.
E-97 So these priests and so forth which are denied the rights of having a wife... Now, that, the Roman church can do whatever... That's them; they're the one that has to answer that--for that, not me.
Well, I was asked by a--a man, recently, said, "What do you think of priests?" Said, "What do you think about that young priest here in town that took that woman, that girl, a Jeffersonville girl here, and went and married her?" (In the Irish church, you remember, I forget what his name was.)
I said, "He had just as much right to get married as I have. That's exactly what I think about it." I said, "The only thing I hold... I think he done wrong; he ought to have went to the church and resigned his office and then went and married the girl, instead of just running off like that."
Now, you remember when it taken place a few weeks ago here in Jeff., the Irish Catholic priest down here. He's a young fellow, and he was going--had some girl sweetheart down here. And when he... They give him a great big love offering, going to change parishes with him, send him up to Indianapolis somewhere. And he just took the love offering, girl and all, and went off and got married, and they never heard from him no more. Well, he had a right to get married, but he didn't have a right to do that. He shouldn't have done that. He should've went to the--the church and said, "Here, I'm resigning this office as a priest. I'm going to get married, and that settles it."
E-41 Şi acum, observaţi, dar acum când aceasta s-a aflat mai întâi, când Isus ... Acum priviţi aureola mică acolo. Acum eu O pot vedea că se mişcă spre acest pământ şi ajunge deasupra acestuia şi începe să-l mişte aici aproape de soare. Acesta nu este nimic decât o minge mare de gheaţă. Şi când el începe să se dezgheţe, atunci gheţare mari uriaşe au început să străbată în pământurile nordice şi să vină în jos. Şi când a făcut-o, a tăiat afară Kansasul şi Texasul şi toate locurile acelea de acolo, şi au mers înainte în Golful Mexic. Şi primul lucru care-l ştiţi, totul a fost acoperit cu apă.
E-101 But now, God making Eve, and Adam and Eve at the same time, the only thing He made was the supernatural, the spirit Adam and the spirit Eve, the man and woman. Then he made... put Adam in here. It wasn't good for... See, it's God's picture unfolding all the time. Everything like this, it's just--it's just coming right down right, just unfolding right out, coming out through the millennium over yonder and right on into eternity, just God's picture just unfolding, God unfolding Himself.
Here, God manifested Himself in Christ Jesus. It showed what He was. What was Jesus? A man of sorrow, acquainted with grief, loving, to the prostitute, "Where art thy accusers?" "I have none, Lord." "Neither do I accuse you. Go, sin no more."
Tired and weary from walking about thirty miles that day through the desert sands and things, there was a woman of Nain coming out, and her only boy, dead, laying there. He stopped the funeral procession, laid His hands upon him, said, "Rise." And the boy who was dead rose up again. That--that's our Lord Jesus. (Thank you, Teddy, son.) And there, that was our Lord Jesus Who was never too tired, never too weary to do anything good. All right.
Q-3. Now, here's another thing:
Did Cain go to the--to the first creation of man and woman for his wife?
Now, there is a--an awful ticklish question; now listen real close. Now, oh, I've... You've seen people put in the paper, "Where did Cain get his wife?" Oh, I used to say it.
And I never taught there was a burning hell for about four years after my conversion. I had to see it in the Scriptures. If I don't know, I won't say nothing about it. See?
But now, "Where did Cain get his wife?" Now, that's the--the analysis of this question. "...?... Cain go to his wife to the creation of man and women for his wife?" See? Now, now, one of the first...
E-42 Apoi, acum noi ajungem în Geneza 1, noi ajungem la Biblie acum, şi afară din tabloul nostru la Biblie. Geneza 1, "Pământul era fără formă, şi gol; şi apa era pe faţa adâncului." Este aceea corect? "Şi Duhul lui Dumnezeu s-a mişcat pe apă." Acum, El a separat apa, a scos dealurile şi uscatul şi aşa mai departe; l-a uscat. Vegetaţia şi fiecare lucru, El a făcut-o. Şi El a făcut luna. Şi i-a aşezat hotarele, la mare, astfel ca ea să nu poată trece.
E-107 This Mrs. DeArk, you all heard about her healing the other night, how God blessed her and everything when she was laying, dying; they come and got me at two o'clock in the morning.
And so, now, that's how I come... Her boy, George, the boy was a medium, Ed, also. (They were in a store.) And I heard a discussion back there, where the first--where Cain got his wife. Well, the one that had the floor seemed to be the best of the argument; he said, "I tell you where Cain got his wife," said, "Cain went over and married a great big female ape." And said, "Out of that ape come forth the colored race." Said, "You notice the colored person's head's kind of peaked like that, like--like the ape is, in the head."
Well, I stood there; I was just about two months old in the Gospel. I said, "I don't want to differ with you men, 'cause I'm not a student; I just got saved." But I said, "If that be so, then the colored race of people would've ceased to exist when the antediluvian destruction, when the world was destroyed with water, for Noah and his family was the only ones that was in the ark. That was the only one that was in the ark. The colored race would've ceased to exist," I said, "if that would be so." I said, "No, sir. The colored race never come from there. No, sir. The colored race is off of the same tree that we're off of, and every human being: the same one." There's no difference. Exactly. We're just all... One may be yellow, and the other one brown, the other one black, and the other one white, and the other one pale, and the other one red, and just like that, but you're all from that same tree. That's just the physical part out here. That's right. You're human beings just the same, created here by God.
E-43 El a luat toate lucrurile acelea împreună, a făcut ... ? ... A făcut toate celelalte lucruri, toată viaţa animală, păsările, albinele, maimuţele, şi orice era, a pus toate acestea aici pe pământ. Şi apoi El a pus această întrebare acum. "Noi să" (Cine? Tatăl şi Fiul) "să facem om în chipul Nostru Propriu."
E-110 And now, notice, here not long ago, standing over here and some doctors in Louisville, I was talking about in Africa how those poor people, the cannibal type, especially, how they had a woman there, took a little baby... They found a little baby, and--and she had beat it like that and tied it up to a bush and let it rot for a few days, you know, till it become contaminated before they eat it, you know. Anything like that, they let it rot a little while, gets soft.
Don't think that's too much about the cannibals. In England they do the same thing; they kill pheasants and hang them in the trees, till all the feathers will drop out of them then they eat them. That's the mother race of the Anglo-Saxon people in England. That's right. I don't think... You don't have to go to England; just go down here in the southern states; you find the same thing, certainly. Any man could eat a snail or--or a rattlesnake, can eat anything else. So... Yeah.
E-44 Acum, dacă un om a fost făcut ceva ca acea Luminiţă sacră de acolo, sau ceva de felul acela, Aceea nu putea fi văzută (care este o Fiinţă spirituală). El s-a manifestat sau s-a desfăşurat pe Sine puţin mai mult, să facă o trinitate din Sine prin Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Şi aici era Dumnezeu, S-a desfăşurat acum, jos în "să facem om," care era fiul Său, un vlăstar din El, "om în chipul Nostru Propriu," El era o fiinţă supranaturală. "Şi el să aibe stăpânire peste vitele câmpului, şi aşa mai departe."
E-112 Now, notice, let--let me tell you. But here's what happened. The colored... The--the colored race has nothing to do with this. Cain... Now, I want you to watch. They said that he went to the land of Nod. Now, Cain was in Eden. And Eden, the garden of Eden, laid east of Eden. Is that right? The garden of Eden was east in Eden, the east side of Eden. And the Cherubims was placed, and the Tree of Life was at the east gate of the garden, and there's where I think Cain and Abel made their sacrifice. And there's where the Cherubim with the flaming sword wouldn't let them come in anymore, east of the gate.
Did you notice, Jesus will come from the east. The light rises from the east. Everything coming... Civilization started in the east and traveling west, until it revolves around and catches itself again. We are the western hemisphere. That's the eastern, the eastern is the oldest civilization. China's the oldest civilization known of by historians in the world today. East...
E-45 Acum, omul a condus omul ... a condus-vitele şi fiecare lucru, întocmai cum Duhul Sfânt conduce un credincios real, adevărat astăzi. Glasul lui Dumnezeu acolo afară ... Glasul omului, mai degrabă, putea vorbi şi spune ... să cheme vitele în această parte, să cheme oile aici în păşunea aceasta, să cheme peştii la apa aceasta. Vedeţi, el avea stăpânire, fiecare lucru i se supunea.
E-115 Oh, how we could dwell on these questions for hours, on one, but I wouldn't just the others. But notice, here's... How many would like to know what we believe of Cain, where and who Cain's wife was? Let's see. All right. I'll tell you what Cain done, and it's the only sensible answer you can figure: Cain married his own sister; he had to. For there was only one female on the earth then; the Bible only gives record of three being born, Ham, Shem... or not... I beg your pardon, was Cain, Abel, and Seth. But if there wasn't any... The Bible seldom records a girl's birth. You know that.
E-46 Acum, dar atunci acolo nu era nici un om care să are pământul, Geneza 2, nici un om să are pământul. "Şi atunci Dumnezeu a format omul" (Geneza 2:7) "din ţărâna pământului." Acum noi urmărim aceasta, El a format omul din ţărâna pământului, şi a pus acest Duh supranatural ...
E-116 Now, I'm sure picking on the women tonight. But look, the world worships women, but women was the Devil's instrument in the beginning. And an unjust one today is the best instrument he's got. She'll send more preachers to hell than all the bootleg joints there is in the world. Let a little flapper with a cigarette in the corner of her mouth, and her hair all cuticured up like that, and great big long eyelashes that blink up-and-down, brother, a little kind of nice-looking physique on her, watch what she'll do.
Preacher, you'd better cover yourself up with the Blood of Jesus Christ. That's right. Now, don't tell me; you're man. I've seen too much of it. Now, watch here. The best thing to do is keep your mind centered on Jesus Christ and let your thoughts be pure.
E-47 Acum, el zăcea acolo. Eu pot avea multe tablouri despre aceasta. Eu pot să-l văd pe Adam stând ... Să luăm în acest fel, îl vedem stând ca un pom. Dumnezeu l-a făcut. El era mort cât putea el să fie; degetele lui, ca rădăcinile, înfipte în pământ. Şi Dumnezeu a zis, "Să fie," sau a suflat suflarea de viaţă în el, şi el a sărit, şi-a venit în fire. El era un ... A suflat suflarea de viaţă în el, el a devenit un suflet viu. Acum, el a început să se mişte înainte, să se mişte înainte.
E-118 Like Paul said over in there, said, "It's... And we know that we have the power to lead a sister. I have power to do it," but said "I won't do it." See, he wouldn't do it. He said, "I know that the ministry should live by their--their... Not muzzle the ox that treads out the corn."
You know, we sometimes think, 'cause we're a preachers... (Not you and I, I don't say, brother) But preachers think because they're preachers that--that they're somebody bigger than one of the lay members of the church. You're no bigger, and you're no more in the sight of God than that drunkard that was converted a hour ago.
That's one thing the reformation never purged, was these things. I know I sign my name "Reverend." That's exactly right; that's just a--a custom thing of the day, but it shouldn't be done. "Reverend," and "Bishop," and "Doctor," and all those things are manmade titles, and they're nonsense. In the Bible they were "Peter," "James," "Paul," "John," and all the rest of them.
E-48 Şi apoi Dumnezeu a luat din partea lui laterală o bucată din el, o coastă, şi i-a făcut o femeie. Acum, de unde a luat El duhul, femeie? Vedeţi? Când El. .. Geneza 1:26, El a zis, "Să facem om în chipul nostru propriu, după propria noastră¬propria asemănare, El i-a creat (om) parte bărbătească şi femeiască." El a făcut duhul voinic pentru bărbat; El a făcut pe cel plăpând, micuţ, delicat, duhul feminin pentru femeie.
E-121 Paul said, "Now, here, I know I preach the Gospel, that--that--that's my duty." I'm a preacher, and he's a preacher; Brother Neville's a preacher, but it... That's our duties to be a preacher. Well, that's just what we're supposed to do. "But let me do something," Paul said, "that's beyond that." "Now, I've got a right to take up money," Paul said, "but I'm going to make tents just to show you I can--I can sacrifice." He said, "It's honorable; marriage is honorable among all; the bed's undefiled. It's good for a man to be married." He said, "I got a right to be married. Now, I could be married; I got a legal right to be married. But I just won't get married; I want to do another sacrifice to the Lord." See? Then he said, "Every man knows his calling. Let him do as... Some's eunuch for the Word of God's sake, and so forth."
We want to do something beyond our duty. And if you really born again of the Spirit of God and say, "That's my duty to go to church, I guess I'll have to go."... Oh, my. Well, I want to do more than that; I want to win some souls for Christ. I want to do something. I want to visit the sick or do something for Him. It's my duty to preach funerals; it's my duty to preach the Gospel; it's my duty to pray for the sick. Let me do something else; let me get out and do something where God will honor me by it.
E-49 Şi când voi vedeţi o femeie acţionând ca un bărbat, ea a ieşit din locul ei, vedeţi, la început. Vedeţi? În ordine. Ea se presupune ... Eu cred că este o ruşine că femeile şi-au pierdut gingăşia, locul feminin. Aceasta este o disgraţie. Eu vă spun, aceasta este. Aceasta este ... Voi ştiţi, eu am să spun aceasta. Acum, eu nu vorbesc despre voi femeile de aici. Dar, desigur, dacă aceasta răneşte, asta doar o face. Dar, priviţi, lăsaţi-mă să vă întreb ceva. Se obişnuia să fie că femeile erau aşa de feminine încât dacă un bărbat mergea să vorbească cu ele şi ele roşeau. Ha! Ce este roşirea, de fapt? Eu nu am mai văzut-o de aşa mult timp eu nici măcar nu aş şti cum era dacă ceva femei ar roşi. Ele nu mai au nimic din demnitatea aceea, tot acel duh feminin frumos. Ele sunt doar ... Ele pot ... Ele poartă haine ca un bărbat, îşi taie părul ca un bărbat, fumează ca un bărbat, bea ca un bărbat, înjură ca un bărbat, votează ca un bărbat, lucrează ca un bărbat, astfel, au devenit dure, robuste. Oh, Doamne! Aceea arată unde aţi ajuns. Aceasta este exact.
E-123 Now, back to Cain. [Blank.spot.on.tape--Ed.] For Eve was the only female that was created by God, and if she didn't have any daughters, when that last female, the only female, died, the human race would've ceased to exist. That right? There'd have been no more females. So she had to have daughters. And Cain married his own sister, for he had to; there's no other place for women to come from.
And it was legal and lawful in those days, even for Abraham, and even on down to Isaac. Isaac married his own blood cousin. And Abraham married his own sister, blood sister. His father's... It's different mothers but the same father. And the germ comes out of the male sex. Sarah, which brought forth the wonderful Isaac... Is that right? There wasn't nobody on the earth then.
That was all in type, showing that the... Here it is, brother. Isaac... Rebekah is a type of the Church, and Isaac is a type of the Bride, Christ. Is that right? And they must be Blood relation (Hallelujah. Amen.), blood relation.
E-50 Acea micuţă ca o doamnă, voi nu o mai vedeţi prea mult, ea este o persoană greu de găsit. Nu este aceea corect? Da, acela-i adevărul. Astfel o femeie nu trebuie să se ridice şi să acţioneze ca un bărbat, mare şi dură, deoarece ea este gingaşă. Dumnezeu a făcut-o în felul acela. Eu pot dovedi aceea prin Scripturi. Da, domnule. Asta-i adevărat. Şi ...
E-126 So Cain married his sister, and that's... Then they went over there into the land of Nod. Now, we get into a deep subject if we went a little farther, and I'm glad you never asked any farther than that of "Where was those giants that was in that land that day?" Josephus and different ones has many arguments on it. Amen! If I didn't get that right, brother, hand it in again Sunday morning. All right.
Q-4. Would you explain Sunday is the first day of the week and Saturday is the seventh day? Christians go to church on Sunday, the first day of the week. Shouldn't they go on Saturday, the seventh day of the week?
Well, now, dear friend, ever who asked that, that's a very good question. It's an old question is argued among thousands of students today, but could I--just let me give my version. You see, is all I can do. If I'm not right, well, you--you bear with me; God forgive me (You see?) if--if I make it wrong.
E-51 Dar, desigur, noi deviem de la această întrebare, însă eu nu vreau să iau prea multe de pe această întrebare. Dar, vedeţi, acolo este unde El a făcut primul Lui om, era în chipul Lui Propriu.
E-128 Now, as far as a law... Now, it's probably a Seventh-day Adventist person setting here. That was my first study, was Seventh-day Advent. That's right. Was Seventh-day Advent, what I studied first. And when they come and told me that the Saturday was the seventh day, brother, that was according to the Jewish calendar. And the Roman calendar didn't fix it up, and Saturday really was to be Sunday. Well, they had me sold on something that I thought was right. And as long as I was reading their literature I was right in for it a hundred percent, but one day I got ahold of a Bible and I seen that was different then. See?
Now, Saturday is the sabbath day according to the cycle of the week. Now, we don't know. It's been changed, and we got so many changes you'd never know just which was. See? Because we... Now, the Jews claim that we're just about... It's right now about 1970 something according to their cycle, their calendar. The Roman calendar takes it 1953. And they have another calendar that takes it somewhere else. But that's what makes it proof of Christianity; it's all based back to the birth of Christ. You see, that's where we take it.
E-52 Şi apoi, Dumnezeu, înainte ca acolo să fi fost chiar o stea, ştia că această lume va fi. Şi El ştia că eu voi fi William Branham care predică Evanghelia de la amvon şi tu vei fi John Doe şezând acolo ascultând la Aceasta, înainte ca vreodată lumea să înceapă. Aleluia!
E-130 Now, but now as a seventh day, now, there's a lot of Pentecostal people that's sabbath--sabbath, sabbatarians, keeps the Saturday sabbath. Now, they say, "There is no Word in the Bible for you to keep Satur--or Sunday as a day." Now, I'll say the same thing about the sabbath in the New Testament. See? Now, Saturday was the sabbath day that was given to the Jews. Now, it was only given in a space.
Now, this may raise another question to fire back at it. But now notice. When God rested on the seventh day, then the seventh day was not observed, as--as far I know into the Scripture, on until nearly fifteen hundred years. And in the wilderness, God gave Israel the seventh day for a sign between... God...
E-53 Acum, acolo este unde oamenii uneori, în-Calviniştii legalişti, devin cu totul încurcaţi. Vedeţi? Ei spun, "De ce au fost unii rânduiţi să fie pierduţi?" Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară. El nu vrea ca cineva să piară, dar totuşi, fiind Dumnezeu, El ştie că există unii care nu O vor accepta. Vedeţi? Vedeţi, El are ... El trebuia să ştie sfârşitul de la început pentru ca să fie Dumnezeu. Nu ştia El?
E-132 And God rested the seventh day, His memorial rest day. I'm saying that like that on the benefit of this might be a--a Seventh-day Adventist brother or sister (See?), and they have a lovely church. And now notice, I just would different with them a little bit on--on this question.
Now, God hallowed the seventh day. Six days was man. Seventh day was God's rest day, which was a type, a type of the millennium. Now, now notice this how--how it blends in. Now, when Jesus came to the earth, what crucified Jesus was that He didn't keep the sabbath day; the only two accusations they had against Jesus was that He broke the sabbath day and made Himself God. And He said He was Lord of the sabbath. He had... He was also God's Sabbath and He was God. So they had no way of accusing Him.
E-54 Astfel El ştia că El urma să aibe ceva femei, astfel El doar le¬a făcut duhul acolo. Biblia a spus că El a făcut-o, în 1, Geneza 1:26, "El l-a creat, omul," în prefigură, "bărbat şi femeie." Amin. Vedeţi? Intr-o prefigură, El a făcut femeia şi bărbatul înainte ca ei să fie vreodată formaţi din ţărâna pământului.
E-134 Now, let me just settle this for you and show you what day we're to keep. Now, is there a Scripture? I'll ask this for your benefit.
Is there a Scripture, Brother Branham, telling us and authorizing us to keep Sunday just like the Jews kept Saturday?
No, sir, there's not, not a Scripture in the Bible, for in the New Testament, for us to keep either Saturday or Sunday. But the reason we keep Sunday, is a memorial of the resurrection, Nothing...
Now, you're going to say, "The Roman Catholic did that." They claim they did it, but if they did, Saint Paul was a Roman Catholic, and so was Peter, John, and James, and the rest of them, for they met on the first day of the week for their worship. And according to historians, the only way they could tell between a Christian Jew and an orthodox Jew (They both went to synagogues.), but one went on Saturday which denied the resurrection of Jesus, and the other one went on Sunday which believed that Jesus rose from the dead. And that was a mark. And it'll be; it's a mark yet, and it might come out in being the mark of the beast.
E-55 Şi atunci Dumnezeu a făcut omul, nu în chipul Său Propriu. Acest trup nu este în chipul lui Dumnezeu, acest trup este în chipul animalelor.
E-137 Now, I know that the... I've heard Seventh-day Adventist brethren think that that's the seal of God. They said, "You're sealed by keeping the sabbath." There's not a Scripture in the Bible says that.
And here's a Scripture in the Bible that says that--that you're sealed, Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God whereby you're sealed unto the day of your redemption," the baptism of the Holy Ghost.
Now, I'll prove to you that God's Seal is the baptism of the Holy Ghost. See? That's the baptism of the Spirit is the Seal of God. Now, Isaiah 28 he said, "Precept must be upon precept, line upon line, here a little and there a little."
E-56 Pot să-mi dau jos haina? Se face cald aici sus. Eu am o cămaşă ruptă pe mine, dar voi nu veţi observa aceasta. Păi, este numai ... Jesse nu a venit să ia rufele, astfel. .. Dar, priviţi, noi suntem la un subiect aici acum care înseamnă mai mult decât o cămaşă ruptă la amvon. Nu-i aşa? Aceasta înseamnă Viaţă Eternă.
E-140 Now, watch, now, dear friend. Now, the people who quit working... See, men are trying to find something to save hisself. There's not a thing you can do about it. You're saved by grace. God does the calling; God does the saving. You just follow the--the footsteps of God; that's all. You can't say... That's what's the nature of a man is. They try to quit eating meat; they try to keep sabbath days; they try to... "If you'd quit doing this..." It's... You're not saved by not eating meat. You're not saved by this, that, or the other. You're saved by grace. And God by grace gives you the new--Eternal Life. See what I mean? And Eternal Life is the baptism of the Holy Spirit.
E-57 Acum, observaţi omul. Dumnezeu ştia la început că El urma să aibe bărbaţi şi femei, şi El ştia că Salvatorul va fi aici şi El va trebui să aducă pe Isus, şi El va fi răstignit. Şi Isus a spus ucenicilor, când El era aici pe pământ, că El "i-a cunoscut chiar înainte de întemeierea lumii," înainte ca lumea să vină vreodată în existenţă.
E-141 Now, let me show you. What does the word "sabbath" mean? Anybody know, would just raise your hand? Sabbath? [A sister says, "Rest."--Ed.] "Rest." Exactly. S-a-b-b-a-t-h, sabbath day, means "r-e-s-t," rest day. Get your marginal reading in the Bible and look, "Rest" day. Now, let's go to Hebrews the 4th chapter, right quick now. And we'll--we're...
This is my last question right here. And brother, see if Brother Neville has got them there. I know a couple of them is short ones, so we won't keep you too much longer. Now, excuse me till I get it.
Now, when you see the word here, "rest," then you know that means "sabbath."
Now, here's the New Testament. Jesus, in St. Matthew He begin at the 5th chapter of St. Matthew, and He begin like this: "You have heard them say, them of old time, 'Thou shalt not commit adultery.'" That, what was that? The law, commandments. "But I say unto you, that whosoever looketh upon a woman to lust after her..." Changed it, didn't He? "You've heard them say, them of old time, 'Thou shalt not kill,' but I say unto you..." Changed it, didn't He? (Thought He didn't change the law?) All right. He said, "But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause has killed already." That never was back under the Old Testament; that's New Testament. He just swept it on in yonder beyond that. See? He went ahead and give those commandments out. But He missed; He skipped the fourth one, which is the seventh day. Now, in the 7th chapter, here...
E-58 Şi Dumnezeu a zis, de asemeni, sau Pavel vorbeşte, în Galateni, a zis că, "El ne-a rânduit şi ne-a chemat în El înainte ca lumea să fie formată vreodată." Gândiţi-vă la aceasta! Că Dumnezeu ... Oricine care ar vrea să audă ce spune Scriptura despre aceea, ridicaţi-vă mâinile. Aceasta merge împreună cu întrebarea. Mergeţi cu mine în Galateni, capitolul 1. Ascultaţi aici. Eu nu vreau să spun în Galateni, eu vreau să spun Efeseni. Ascultaţi atenţi acum ce a spus Dumnezeu, Efeseni 1:
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes, şi către cei credincioşi în Isus Cristos.
Har fie către voi, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus:
E-145 Where in--in the Beatitudes, here's what He said; He said, "You've heard them say, them of old time, 'Thou shalt, thou shalt not,' and I say unto you different. You've heard them say, "A tooth for a tooth, and an eye for an eye, but I say unto you... You heard them say different, but I say unto you."
Now, at the end of it all, He left out the 4th commandment. Now, that was, "Remember the sabbath day and keep it holy." Now, He said, "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest unto your soul."
E-59 Acum, aici este aceasta, observaţi:
Conform cum el ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ... (iuh!)
E-147 Now, watch, "Whosoever commits adultery must be stoned." They had to be right in the act of committing adultery. Is that right? And it had to be physically done. "Whosoever kills," he had to be a murderer.
But Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman," his soul, spirit, nothing in his body now... His soul's redeemed; it wasn't then; it was a schoolmaster (See?), the law was. Now, He said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, hath committed adultery already with her in his heart." Now, He said, "You've heard them say, 'Thou shalt not kill,' but I say, whosoever is angry with his brother without a cause has killed already."
E-60 Aceea este binişor; Nu este aşa? Aceea este nu binişor, aceea este foarte bine! Inainte să fi existat o întemeiere a lumii, Dumnezeu l-a cunoscut pe Orman Neville şi ştia că el va predica Evanghelia. Nu este aceea minunat? "A ales ... " Păi, el este un membru al Bisericii, şi Dumnezeu ştia că El urma să aibe Biserica aceea. Şi el a zis, Pavel vorbind bisericii din Efes, a zis, "El ne-a ales în EL" Acum, noi toţi suntem membri Trupului lui Cristos. Este aceea corect? Şi Dumnezeu, înainte ca lumea să fie vreodată formată, v-a ales pe voi şi pe mine în El înainte ca lumea să fie vreodată formată. Iuh! Doamne! Nu este aceea minunat?
E-149 Now, He said, in other words, about the sabbath, He said, "Come to me, all ye that labour and heavy laden, and I will give you rest unto your souls, sabbath unto your souls," not to the physical body, to your soul.
Now, listen--listen at Paul now. If you can just... I know it's hot and everything; it's hot here too. But now, let's get this close now so we'd be sure to settle it. Now, Paul, writing to the Hebrews... Who was the Hebrews? Speak up. The Jews. Is that right? Now, them was the law keepers, the sabbath keepers. Is that right? Is that right, brother, preacher? They were sabbath keepers; they was the law keepers. All right.
Now, Paul is bringing the Jews by shadows and type, showing what the law typed. "The law having a shadow of the good things to come," and he goes ahead and gives it there in one place as the moon and the sun. As the--the--the moon is just a shadow of the sun shining on some other country or some other world, and it's reflecting back here. Now, but now, and it could not... But Hebrews 9...
E-61 Acum, primul om, acum, El a făcut primul om în chipul Său, şi noi ne întoarcem înapoi la chipul acela, asta-i adevărat, la primul nostru chip creat.
E-152 Now, notice now in Hebrews 4, he comes to the sabbath proposition. Now, look.
Let us therefore fear, lest, the promise being left us to enter into his rest,...
Now, Paul speaking to sabbath keepers now, the people that kept the sabbath day. "Let us fear lest a promise being left us about a sabbath day," in other words. Or if you'll notice your marginal reading, or the "keeping of a sabbath." It's "j" in mine, of the Scofield Bible, or the "keeping of a sabbath." See? All right.
Let us... fear, lest, a promise being left us... to come short of it.
For unto us was the gospel preached, as well as unto them... (back under the law):... but the word preached did not profit them, not being mixed with faith to them that heard it.
Now, that's back under the law. They didn't have faith, 'cause there's nothing to base it on. See? All right:
For we which have believed to enter into His rest, as he said,...
Now, "His" rest, now, "His," it's Christ's Rest (All right.), His Rest, His sabbath. I'm... Every time I use "rest," is wrote there, I'm going to use the "sabbath" so you'll understand about keeping of a day. See?
For we which have believed to enter into His... (sabbath)... rest, as he said,... I have sworn in my wrath,... (to the Hebrews)... they shall not enter into my rest: although... (Now, watch Paul...?... after God's sanctified day)... although the works were finished from the foundation of the world.
For he spake in a certain place of the seventh day for a rest,... (or a sabbath... Is that right? I'm going to lay that there. See?) For he spake in a certain place... (in the law)... of the seventh day on this wise,
And God did rest on the seventh day from all his works.
E-62 Când Dumnezeu m-a creat, William Branham, eu eram înainte de întemeierea lumii, El mi-a făcut fiinţa, duhul meu. Eu nu am fost conştient de ceva din câte ştiu eu, dar ... Eu eram acolo. Oh, eu-eu nu cred că voi o pricepeţi. Dar acum, doar un minut, Isus le-a spus ucenicilor că El "îi cunoştea înainte de întemeierea lumii," şi Pavel a zis aici că "El ne-a ales în El înainte ca lumea să înceapă." Acum, acolo era ceva parte din mine, Orman Neville, şi restul din voi toţi de aici, care eraţi în Cristos Isus înainte ca lumea să înceapă vreodată. Şi aici este după analiza mea despre aceea. Eu cred că oamenii de astăzi care sunt posedaţi cu acest Duh, sau duhul, o parte din aceste fiinţe îngereşti, duhuri care se roteau afară din Dumnezeu, care nu au căzut la început şi s-au opus minciunii Diavolului în Cer.
E-156 That was His seventh day. Now, Paul would admit that God give it to them; that was the seventh day. And God did rest the seventh day: He blessed the sabbath day; He hallowed it; He sanctified it, and made it a day of rest. God did do it, from all His works.
And in this place again, If they shall enter into my rest (Jesus speaking).
Now, there's another sabbath somewhere. Where's it? Now, remember this here, "God's rest," that seventh day. Paul said, "They had that in a certain place." But now again he said, "If they shall enter into My Rest," speaking of Jesus in Matthew, all right.
Seeing that it remains that some must enter in, and to them to whom it was first preached entered not... because of unbelief:
Again...
Now, listen close. Everybody listening, say "Amen." [Congregation says, "Amen!"--Ed.] Listen:
Again, he limited a certain day,...
He limited a day here. What was it? Everybody say it at once. The sabbath. Is that right? He limited the seventh day of the week as a sabbath in this place.
And again, he limited a certain day, saying in David... (in the Psalms)..., To day, after so long a time;... (till Jesus comes, you see, the first time)... it is said,
To day if You... hear his voice, harden not your heart. (There's another rest coming, not a physical, a spiritual.)
E-63 Şi două treimi din pământ este în păcat, şi mai mult decât atât, care două treimi din îngeri au fost aruncaţi afară. Şi acele duhuri demonice au venit în oameni şi locuiesc în trupurile lor. Vedeţi ce vreau să spun? Ei sunt demoni care odată ... ei au existat odată şi ei au venit în oameni şi le-au dat o natură. Isus a scos şapte din ei afară din Maria Magdalena. Mândria, lăudăroşia (oameni mari, vedeţi), necurăţie, murdărie, vulgaritate, rivalităţi, certuri. Toate aceste lucruri, vedeţi.
E-160 Now, watch. So you say, "Then we have the seventh day too." Now, hold it just a minute. Let's read the next verse (See?); don't get it too fast. All right:
For if Jesus had have given them... For if--if Jesus had have given them rest... (rest day),... then would he not afterwards have spoken of another day.
When He changed the law, from the law to the grace, wouldn't He have given them a day to rest, a rest day, a certain day? But He never said nothing about the sabbath. He never said nothing about Sunday; He never said nothing about Saturday. But here's what He did say; Paul said. Now, watch, "There..." The 19th... or the 9th verse:
There remaineth therefore a sabbath to the people of God. (That's today.) There remains... a sabbath to the people of God. For he... (you or I)... who has entered into his rest... (Jesus' Rest, "Come unto Me, all ye that labor and heavy laden, I'll give you Rest),... he... (you or I)... has ceased from his own work, as God did from his at the beginning.
Amen! There's your sabbath. Is that right?
Let us labour... (said Paul)... to enter into that rest, lest any man should fall after the same example of unbelief... (of days and so forth. See?).
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even... the dividing asunder of the soul... and a discerner of the... and of... (Let's see.)... of the spirit, and of the... (Just a minute.)... dividing asunder of the soul and the spirit, and... the joints and the marrow, and... a discerner of the thoughts and the intents of the heart.
Neither is there any creature... is not manifested in his sight: for all things are naked and open before His eye of him that whom we have to do.
E-64 Acelea au fost duhuri care au fost făcute acolo în urmă când Dumnezeu a început să facă om jos de acolo în chipul Său Propriu. A creat fiinţele acelea supranaturale, duhurile acelea.
E-163 Now, look, God rested the seventh day, created the seventh day, give it to the Jews for a memorial. I'm speaking of Saint Paul now. See? Here... Now, you think he was bringing it? You think he had a right? Now, what'd he say in Galatians 1:8? "If a angel from heaven would come and teach you any other Gospel than that what I have said, let him be unto you accursed." See, the Gospels are plain. Now, watch.
"Well, Brother Branham, now what would I do, just believe Jesus Christ?" No. That's not the Rest.
E-65 Şi apoi El a pus omul în ţărâna pământului, care era primul om, Adam. Şi omul acela era făcut după chipul, acest om uman de aici, este făcut după chipul unui animal. Aceste trupuri umane sunt făcute după chipul animalelor.
E-165 Now, if you want to know what... How many would like to know what the Christian Rest is, say "Amen." [Congregation says, "Amen!"--Ed.] Now, you can mark it if you want to: Isaiah 28. He said, "Precept must be upon precept--precept," speaking. "Precept upon precept, line upon line, here a little and there a little, and hold fast to that what's good," the prophet speaking of the time coming about Rest, sabbath. Read the whole chapter (You see?); he's same, "Times there when the sabbath day will be done away," and they'll sell shoes on the Saturday the same as they did it on Monday, or whatevermore. You see? Said, "When will this sign be?" Said:
... precept upon precept;... line upon line; here a little, and there a little: hold fast to that what's good.
For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people...
And this is the... (sabbath)... the rest that I said that they should enter into.
And for all of this they hardened their hearts and wagged their heads and rejected It.
Just the same thing they did on Pentecost when the Holy Ghost fell upon the people, and the Holy Ghost was first given to the people back there on the day of Pentecost. That is the Rest, the sabbath to the people of God.
E-66 Noi avem o mână întocmai ca o maimuţă, şi-şi avem piciorul ca un urs. Luaţi un pui de urs, dezgoliţi-l, trageţi-i pielea jos şi puneţi-l în picioare lângă o fetiţă, şi priviţi la diferenţă. Ha! Frate, tu sigur trebuie să priveşti atent. Toată diafragma, formatul, este aproape acelaşi, felul cum este făcut şi forma acestuia, şi fiecare lucru întocmai exact. El este în chipul vieţii animale deoarece el a fost făcut ceva în ordinea unui animal, deoarece aceea era datoria lui să conducă animalul.
E-166 So the only reason that we keep Sunday, started by our ancient fathers of the Bible, Saint Paul, John, Matthew, Mark, Luke, and all them; they went from house to house; they taken communion on the first day of the week when the disciples come together; and it was called, not a sabbath, but the Lord's day.
John said on the Isle of Patmos, there had already been a feast of the sabbath in the church, "I was in the Spirit on the Lord's day." That's right. See? And then he saw...
And--and, now, the Lord's day is--is the day that the Lord arose. Now, you go get the historians, Josephus, Actibus [Uncertain spelling--Ed.], many of those other. Or not Actibus, oh, I can't... Any of the eastern writers, and you'll find out back there. The historians of the church, Foxe's "Book of Martyrs," many others, and you'll find out there that the only difference... They are a group of Jews. One of them they called cannibals; that was the Christians. They said, "There was a man that Pontius Pilate killed, and the disciples come and stole His body. And they got it hid, and every--every Sunday they go eat a part of it." They was taking communion. You see? They did... They taken His body. You see? They said they was taking the Lord's body, the communion. And they didn't know what it was, and he said they were cannibals. Said, "They go eat on the first day of the week; they meet together and eat this man's body."
E-67 Şi dacă luaţi Duhul Sfânt jos de pe un om, el este mai jos decât animalul, el este mai rău decât animalul. Acela-i un lucru greu de spus. Dar voi luaţi un om care este neregenerat în mintea lui, fără Duhul Sfânt să-i dirijeze gândurile lui, şi-şi lucruri ca acelea, el va arunca un copil din braţele mamei şi o va necinsti pentru pofta lui bestială. Aceea este exact.
E-169 And the only way you could tell whether they were law keepers and bitterly denied the resurrection, or whether they was Christians and believed the resurrection, one went to church on Saturday and one went to church on Sunday, which was a mark between them.
That's pretty strong, isn't it? All right. Hope that gets it. The Holy Ghost is...
Now, you got something there, brother? You want... Do you want--do you want to go up and answer it? All right. Let's see, right here. Oh, yes.
Q-5. Will the Jews still have an opportunity to be saved after the Gentile dispensation comes to a close?
Oh, my, if that ain't a dandy. Uh-huh, we ain't got time to go into it real good, but let me tell you. This, you take my word, I'll show you. By... If you'll take my word, as I explained to God, then you go look it up (See?), and then you'll find out. 'Cause I imagine... I can't see the clock, but I imagine it's past... What time is it? What? Half past nine. I got to go to the hospital yet, and got to go to New Albany yet, be out of Jeff. at twenty-five minutes after three in the morning. So... And I haven't been to bed under two or three o'clock any night this week.
E-68 Şi o femeie care nu este bună. Voi luaţi o mamă scroafă sau o căţea bătrână, noi le-am dat tot felul de nume pentru ... Dar moralurile ei sunt doar căţeluşii ei, şi scroafa pentru purceii ei, dar o femeie stricată care nu este bună este doar ca ... doar stricată tot timpul. Asta-i adevărat. Astfel amintiţi-vă, că voi sunteţi ... fără Cristos, moralurile voastre sunt ... pot să cadă până mai jos decât un câine. Asta-i adevărat.
E-173 Now, notice here, quickly now, to get this. Yes, my dear Christian friend, the day of the Gentile is finished, finishing right now. And the--God will return to the Jew. And let me say to this little church that I'm praying constantly. And prophecies from different parts of the country are pouring in here concerning this. I believe that the Jew... Now, keep your coats on just a minute now.
The Jew has never been able to conceive this one thing of the Christian church. The Jew has told me, many times, "Brother, you can't chop God in three parts and give Him to me." The Jew has one God, and that's Jehovah.
And the Gentile has misconstrued that so much till he's caught it in a way yet, with knowledge. I believe he--he has a--a conception of it, that... There is no three gods. There's one God: three manifestations, three personalities in one Person. And when you can get the message... I said to Hyman Appleman... Many of you know him. He said, "Brother Branham, if you take that message to Palestine with the signs and wonders," said, "there'll be a million Jews receive Jesus Christ as personal Saviour." See, that's right. Now, I said...
E-69 Câinele nu trebuie să poarte haine să se acopere, nici un alt animal. Omul a fost acela care a căzut, nu viaţa animală. Dar, viaţa animală fiind sub om (viaţa umană), era supusă acestuia deoarece omul era călăuza lui şi conducătorul lui suprem. Şi fiecare fiară de pe câmp se teme de om.
E-176 Here's the message we have here. Jesus was Jehovah inveiled in flesh, come down inveiled. Now, God (Father, Son, and Holy Ghost) is not like your finger, one, like some people thinks it. The whole thing's just like... No, God is... I just unfolded it for you awhile ago (See?); that there's a trinity in the One.
I'm a trinity in one. I'm soul, body, and spirit in one person. Is that right? Sure. I'm--I'm made up of--of cells, blood, and nerves, and yet one being. See? Everything you look at is in a trinity, and a trinity in one.
There was a trinity in the ark: the bottom floor, the creeping things; the second floor for the fowls, flying things; and the third floor for the Noah and his family. Everything...
In the tabernacle there was a congregation, the holy place, the holiest of holy. See?
And there's been three dispensations: the Fatherhood, the Sonship, and the Holy Spirit dispensation. See what I mean? But those three all... We don't say, "our Gods." That's heathen, and the Jew knows that. But when you can make it to him that this Jesus is God, Jehovah God, not a second person or a third person; it's the same Person all the time making Hisself manifest... See? And then with signs and wonders to prove that Jesus has rose from the dead...
E-70 Cineva m-a întrebat, cândva, despre vânătoare, "Te temi de aceasta?" Păi, fiecare animal care a fost vreodată creat se teme de om, deoarece aceea trebuia să fie de la început acolo în urmă. Vedeţi? Sigur, voi fugiţi şi el :j'uge după voi, asta-i adevărat, sau câinele sau orice vreţi voi. In regulă.
E-181 And this Doctor Reedhead... Brother back there, the teacher at the church... teacher over... a school teacher, here in the church tonight... And I seen him here; I shook hands with his wife and baby back there. He was out there to hear me preach the other night. I think they're here, if they haven't gone, but he--he's a school teacher in Louisville. Anyhow, they were out there to hear him.
It's remarkable, the man come to my house, him and another (and a Jew), a few months ago. And he said, "Brother Branham, I got so many degrees in Bob Jones. I've... out of Wheaton." All the education that could be piled into him... Said, "I've believed God since I was a little boy. And said, "Still my life is vacant." He said, "Has the teachers been wrong?"
E-71 Dar acum, observaţi acum, că omul când el a venit aici jos ... Acum priviţi, aici ... Voi ziceţi, "Acum, cum este cu aceasta acum, Frate Branham?"
E-184 And here is the conception. If any... If some of you was over at the Open Door the other night, when we were preach--preaching together... He said, "When I got my say-so..." Now, listen, little tabernacle, for your prayers and things that's helped out, listen to this. He told me that before, here at the house.
He come to my house; he said, "Brother Branham," said, "I've been dumbfounded." He said, "Is there something greater than this what I have believed and accepted, Christ as my personal Saviour? And I believe that I'm born again of the Spirit, but I have no witness of anything."
I said, "Brother, as bad as I hate to say it, the teachers has deceived you, your schools."
Look, as I--I can say that, I don't believe in thumbing your way to heaven, "Do you believe this in your churches?" I hear at least some through here... "The Bible says this, do you believe that?" The Devil believes and trembles. It ain't what you believe. Your spirit's got to bear record with His Spirit that you're sons and daughters of God, by being borned again and have received the baptism of the Holy Ghost.
E-72 Acum, aici voi obţineţi pe Dumnezeu înăuntru întocmai exact, şi între unitarieni şi trinitarieni voi veţi obţine lucrul întocmai exact chiar acum. Acum priviţi! Când Dumnezeu a coborât, S-a desfăşurat, S-a desfăşurat jos până când El a venit jos la acest om. Acum, omul a păcătuit nu în duhul lui, ci în trupul lui, pofta, patima. Apoi când el a păcătuit, el s-a separat de Făcătorul lui. Şi apoi Dumnezeu, Logosul, tocmai Creatorul lui, a venit jos şi a fost făcut în chipul omului. Omul a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, şi apoi el a fost făcut în chipul de animal, şi el a căzut. Şi Dumnezeu a coborât în chip de om, în Omul Isus Cristos, să sufere durere. Dumnezeu nu putea să sufere durere în Duh. Cum putea El să sufere durere fizică în Duh? El nu o putea face. Astfel Dumnezeu S-a desfăşurat şi a fost făcut în chipul omului, să răscumpere omul care era pierdut. Vedeţi?
E-188 He said, "Brother Branham, what do you think about Pentecostals?"
And I said, "That's the reason I'm dealing with them. That's the reason I'm--I'm fooling with them; they got something that you haven't got." I said, "With their fanaticism and everything, they got a truth that you know nothing about." I was talking to one of the greatest men in America right then. Yes, sir. He's the president of Sudan Missions, is the greatest in all the world: fundamental to the core. He knowed the Scriptures, and the death, burial and resurrection, just preach it like a house on fire. That ain't It. The Devil can do that too. The Devil's just as fundamental as he can be.
But brother, Jesus Christ said, "Except a man be borned of the Spirit of God he'll not see the Kingdom of God."
Not just because you say, "Yes, I believe that. Yeah, I--I believe that's that way. I believe that. Yes." That don't do it. It's got to be a actual experience of the new birth. It's got to be something between you and God that you know you've passed from death to Life.
E-73 Şi apoi Dumnezeu a suferit în trup. I Timotei 3:16, "Fără controversă," acela-i argument, "mare este taina evlaviei. Căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, văzut de îngeri, predicat, răstignit, şi crezut, şi yrimit sus la dreapta Tatălui." Este asta adevărat? Dumnezeu Insuşi a venit jos şi a locuit în trup uman şi a suferit ispitire. "Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine." Vedeţi ce este dragostea? Dragostea lui Dumnezeu!
E-192 Said, "Brother Branham, could I receive the Holy Ghost?"
I said, "Just laid hands on Hyman Appleman down there, and he received the baptism of the Holy Ghost."
This other Jew commenced to cry, and broke the glass on the little coffee table there, and cried a big puddle on there. Both of them said, "Brother Branham, how do we receive the Holy Ghost?" Scholars, sharpest, witty, the best there is in the land...
And I said, "The apostolic way of receiving the Holy Ghost is lay hands on them." That's right.
"Laying on of hands." Ananias come to lay hands on Paul that he might receive his sight and be filled with the Holy Ghost.
Philip went down and preached down there, and baptized a whole bunch down there in the Name of Jesus Christ. The Holy Ghost had come on none, 'cause Peter had the keys. And he come down, and laid hands on them, and they received the Holy Ghost. Is that right?
E-74 Acum, acum, eu cred că aceea ar rezolva asta, bărbatul şi femeia. Acum, o femeie este ... Lăsaţi-mă să pun aceasta înăuntru chiar bine acum, astfel ca voi să o puteţi vedea, vedeţi. Femeia este supusă soţului ei. Şi Biblia a spus că "Un bărbat trebuie să stăpânească peste soţia lui." Dar cum au schimbat ei asta! Femeia stăpâneşte peste bărbat, "Acum, tu să stai acasă, John! Tu nu te duci!" Şi aceea o stabileşte, "Da, draga mea." Vedeţi?
E-198 Paul, in Acts 19, after he had passed over, Apollos, was Billy Graham type up there, was having a great big revival and a good time. He said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" to that bunch of Baptists.
They said, "We're John's followers. We know. Apollos is our preacher; he's a converted lawyer, smartest man in the country."
He said, "But have you received the Holy Ghost since you believed?"
He said, "We know not whether there be any Holy Ghost."
Said, "Then how was you baptized?"
Said, "We been baptized unto John."
Said, "He baptized unto repentance, saying that you believe on Him to come, on Jesus Christ." And when they heard this, they were baptized in the Name of Jesus Christ. And Paul laid his hands on them and they received the Holy Ghost, begin speaking in tongues and magnifying God. That's as plain as I know the Scripture.
E-75 Dar lasă-mă să-ţi spun ceva, domnule. Tu vei trebui să răspunzi pentru soţia ta, dar soţia ta nu va trebui să răspundă pentru tine. Tu eşti capul femeii, iar Dumnezeu este capul bărbatului. De aceea El a zis, "Bărbatul să-şi taie părul din cauza lui Cristos. Şi femeia să-şi aibe părul, căci dacă ea îşi taie părul ea îşi necinsteşte soţul." Vedeţi? Voi vedeţi ce vreau să spun prin ceea ce spune Scriptura?
E-202 Now, look, friend. You might be a little difference here in your opinions, 'cause we're mixed up with everything. But let's lay it out, not try to put your interpretation. Say what the Bible says; just leave It this way. And I said, "The only thing I know, brothers, is to lay hands on them that's seeking the Holy Ghost."
He said, "Would you lay hands and ask God to bless us and give us the Holy Ghost?"
I said, "I will." And we knelt down on the floor, and I prayed and laid hands on them. And about a few weeks after that, both of them received the baptism of the Holy Ghost. And when this Doctor Reedhead received the baptism of the Holy Ghost, come through speaking in other tongues. Yes, sir.
E-76 Eu am avut una fierbinte despre aceasta, zilele trecute jos la Shreveport. Ei vorbeau despre femei, şi că femeile trebuie să poarte părul lung. Şi eu am zis, "O femeie care şi-a scurtat părul, soţul ei are un drept şi un drept Biblic să divorţeze de ea." Aceea este corect. Aceea este ceea ce spune Biblia. Aceea este exact corect. Oh, Doamne! Femei cu Duhul Sfânt şezând acolo, întocmai în felul cum au fost învăţate, aceasta-i tot. Vedeţi? Da, aceea este doar destrăbălare. Şi dacă ...
E-206 And your Sudan Missions said, "We have no place for a man that would speak in tongues."
And he come to me and said, "Somebody speaking in tongues?"
"Why, why," I said, "they have no place for Jesus Christ, for Jesus Christ spoke in unknown tongues, and died, speaking in unknown tongues."
They couldn't accept Paul's teaching; Paul spoke with tongues more than all of them.
One said to me yesterday, said, "I'd rather speak five words with understanding."
But Paul's teaching said, "Covet prophecy, and forbid not to speak with tongues." And they are forbidden to speak with tongues.
E-77 El a zis, "Acum, dacă ele şi-l vor tăia, dacă există ceva rău că ele trebuie să-şi taie părul," a zis, "ele să ia un brici şi să-l radă tot jos şi să-şi facă părul foarte neted." Mai bine aţi veni în felul acela. Asta-i adevărat. Aceea este ceea ce a zis Scriptura. Şi Ea zice, "Dacă-şi taie părul, ea îşi necinsteşte soţul. Şi o femeie care este necinstită are un drept legal să fie lăsată şi divorţată." Dar, el nu poate să se căsătorească din nou, acum. Dar el-dar el o poate lăsa în divorţ. Asta-i adevărat. Aceea este Scriptura. O frate, ceea ce avem noi nevoie este ceva seri de întrebări! Asta-i adevărat. Aceea este I Corinteni, capitolul 14, dacă vreţi să O citiţi. În regulă. Acum, aceea-aceea ... Acum, această femeie ...
E-212 Speaking in tongues is a Divine gift of God which belongs in the church just the same today as it was back there in the beginning. That's exactly the truth. Yes, indeedy. That's the Bible teaching. It's a Divine gift, and you deny that just the same as you--you deny the new birth, you deny everything that Jesus taught when you try to cut that out.
Now, you can go wild on that; many of them have. But I'm saying, "That has its place." It's just like a pair of shoes; when you buy a pair of shoes, the tongues are in them. And that's right. When you're into the Body of Christ, God has the whole table set full here. He has love; He has joy.
If I went to your table and set down there, you said, "Preacher, come eat with me," I believe you love me. And you had beans and potatoes and carrots and fried chicken and pumpkin pie and ice cream, everything setting there, why, I believe I'd be just as welcome to the potatoes as I was to the beans. The only thing, I believe I'd be just as welcome to the chicken as I was to the pie. It's all on the table. And the only thing I have to do is say, "Would you please pass me some pie?" I believe with a good free heart, your love to me, you'd say, "Certainly, my brother, have a nice big piece of it." Is that right? If I'd say, "Would you pass me potatoes?" "Why, certainly, my brother, here it is."
And every redemptive blessing that Jesus Christ died for and purchased in His atonement at Calvary, it's setting on the table and every believer's setting before it. Hallelujah. If I need healing, I say, "Father, pass me some healing," and I pour it out on my plate and eat a big... Now, if you want to starve to death, go ahead. Yes, sir. And prophecy, speaking in tongues...
E-78 Dumnezeu-Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească şi femeiască. Voi vedeţi ce a făcut El? El a făcut omul. El a făcut ... Acum, aceea este prima întrebare, vedeţi, "El i-a creat," şi aşa mai departe, Geneza 1:26. Geneza 2:7, "El i-a format din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui."
Care este diferenţa, sau-sau unde este această legătură în Scriptura de mai sus? Ce legătură are primul om cu al doilea om?
E-216 And--and then the man wrote in there; he didn't know that I spoke--had spoke with tongues myself. And he's writing this book, you'll find it; it'll scatter the nations. And besides that, this man has got twenty-five outstanding ministers of Moody Bible Institute seeking the gift of speaking in tongues. The fundamental people's turned up-side-down, "The Christian Life," this--this month, look at "Christian Life" magazine this month on page nineteen, and look at that great doctor of divinity said, "Shall we accept this? Have we lost something?" Hallelujah.
I hear the abundance of rain coming. If people twist it around the corner, but it's come to a place that God's giving the Gentile world a shake with the baptism of the Holy Ghost, pouring It out with all of Its fullness and powers and signs and wonders.
The reason I hold... The Pentecost has been pushed out on the corner and went wild on different things like that; the time wasn't ripe yet. That's the reason they've had all this fanaticism. But that's God's Divine promise and God's Divine Word, and It has to come to pass, for God's done said so. And I believe just before the ending of the Gentile dispensation that God will pour out on fundamentalists.
E-79 Primul om este al doilea om manifestat în cinci simţuri. Vedeţi? Chiar acum voi nu puteţi-voi nu puteţi atinge pe Dumnezeu cu mâinile voastre în felul acesta, voi nu puteţi vedea pe Dumnezeu cu ochii voştri. El nu v-a dat aceasta să faceţi aceea. Voi sunteţi ...
E-218 You can read in "Reader's Digest" this month, this August issue of it. Go look at it there, how a Methodist preacher down there in the pulpit there, praying for that man laying there dying on a hospital bed, and the witness of the Holy Ghost come and the man was healed instantly. Hallelujah. Sure, God's got Divine healing setting on the table here. He's got prophecy setting on the table here. He's got speaking in tongues on the table here. He's got nine spiritual gifts in the Body, and you're welcome to every one of them. Hallelujah. Yes, sir, here they are.
Will... At the close of the Gentile, will the Jews be returned?
Yes, sir. Many Scriptures, sister, brother, ever who it is. Joel for one, "What the palmerworm left, the caterpillar eat," and so forth, that tree. And Jesus said Hisself how they would be turned away and everything. Oh, the whole Scripture, Daniel and everywhere, speaks of it. Yes, Jesus said, "When you see the fig tree putting forth its buds, know the time's nigh." I believe this other one deals something with it:
Q-6. Do you believe that the Jews'--Jews' return to Palestine is a fulfillment of the Bible prophecy? We heard you were going to Palestine, is that true?
Yes. Yes, sir. Let me tell you something, one of the greatest... If you want to see what time of year it is, look on the calendar. If you want to see what time of night it is, look at the clock. If you want to see what day you're living in, look where the Jews are. That's God's timepiece.
And look. The very night, the very day that the angel of the Lord met me, 1946, on May the seventh, at Green's Mill, Indiana, that same day the treaty of peace was signed for the Jews and they were a established nation for the first time for twenty-five hundred years. Hallelujah.
And tonight, the oldest flag in all the world, the six-point star of David, flies over Jerusalem for the first time in twenty-five hundred years, since the carrying away of Babylon. Jesus said, "When you see the fig tree putting forth its buds." There she is. There He said, "Learn a parable. You say summer's nigh. When you see this, know that the times is at the door." We're right at the end of time.
E-80 Aţi auzit vreodată un sfânt bătrân să moară, când ei spun, "Acolo este mama, eu nu am văzut-o cu anii"? Aţi auzit voi vreodată aceea când oamenii ... ? Vedeţi, ceea ce este, aceşti ochi se şterg trecând iar ochii supranaturali se stabilesc înăuntru. Vedeţi? Şi apoi uneori aşa cum noi ... dacă Dumnezeu face astfel ... Noi vedem viziuni unde acel ochi natural se şterge. Chiar în faţa noastră, noi privim chiar drept, şi acolo este o viziune înaintea noastră arătând lucrurile supranaturale ale lui Dumnezeu. Vedeţi ce vreau să spun?
E-223 Look how the "abomination" of Daniel, and so forth...?... he said. "When the great Prince shall come, He'll prophesy a--a thousand and two hundred and threescore days," which was three years and six months. And that's exactly what Jesus preached. He come to the Jews alone, then He'll be cut off for a--a Sacrifice for the people. "And that abomination maketh desolation," the Mohammedans set up the Moslem of Omar there. "And they would tread down the walls of Jerusalem until (Whew. Until what?) the Gentile dispensation be fulfilled." And then He will return to the Jews again, and there's when the Battle of Armageddon takes... There He called the Gentiles, to take a people out for His Name, His Bride. Notice. Yes, sir. The hundred and forty-four thousand are all redeemed Jews that's got to stand there yet. All these...
E-81 Astfel atunci, priviţi, "Când acest cort pământesc de aici ... " Acum, unii din voi femei şi bărbaţi de aici ajungeţi bătrâni. Priviţi, "Când acest pământesc ... " Mă gândesc despre bătrânul tată acolo, în vârstă de nouăzeci şi doi de ani. "Când acest cort pământesc se dizolvă, acolo este un om spiritual, un trup spiritual ne aşteaptă care nu poate pieri." Eu vă voi vedea acolo. Eu voi păşi acolo ...
E-224 Then when the church is taken up, Moses and Elijah appears in Revelations 11, and preaches Jesus Christ to them. And the Holy Spirit's took from the Gentiles, and the rapture comes for the church to be taken up. And the Jews that's left here will be preached for three and a half years, because he said, "There's seventy of weeks still determined on Thy people, and Messiah shall be cut off in between them." When He's taking away, the Gentiles will be given a place, and then they got three more years and a half to be preached to, of Jesus Christ.
Sure, the Jews are coming. And I believe, brother, that when we get there to Palestine this time... Oh, pray. They're reading that Bible.
Just one more statement, then I got a little short question here, and that's all. This one here I think is a prayer.
E-82 Eu nu-l pot atinge pe Fratele Neville înăuntru-înăuntru acolo sus, deoarece Ioan i-a văzut şi aceia erau suflete sub altar, strigând, "Până când, Doamne, până când?" Voi ştiţi de ce, noi am trecut prin Apocalipsa. Şi cum că înăuntru acolo ei doreau să se întoarcă şi să fie îmbrăcaţi cu trupuri muritoare. Ei strigau, "Până când, Doamne?"
E-227 Look at this. Doctor Reedhead said, standing there talking to a smart Mohammedan...
Now, put your ears up close. A Mohammedan, I had around twenty thousand of them come to the Lord Jesus when they seen the signs and wonders there in Africa. There was about twenty thousand; it's thirty thousand in all; I guess it was ten thousand of them come, 'cause the big majority was--was Mohammedan. And when they stood there, and I said, "Which one of your prophets at the temple could make this man whole?" I said, "Which one of your idols, to you natives, could make this man whole?" I said, "Neither one of them. No prophet at the temple--or no priest, rather." And I said, "No idol could do it. And neither could I. But God of heaven has raised up His Son Jesus Christ Who's alive among men today, Who's made him perfectly whole as you see him standing." A man with a chain around his neck, like leading like a dog in one minute's time was standing on his feet, normal and well.
E-83 Acum, ei s-au cunoscut unul pe altul, dar ei nu au putut să vorbească şi să dea mâinile, sau eu vă cer ... ei puteau vorbi, dar ei nu puteau da mâinile şi aşa mai departe. Aici este imaginea să o dovedească. Când vrăjitoarea din Endor a chemat duhul lui Samuel, şi Saul s-a uitat la el şi el l-a recunoscut că era Samuel. Şi Samuel l-a recunoscut pe Saul şi a zis, "De ce m-ai chemat din odihna mea, văzând că tu ai devenit vrăjmaşul lui Dumnezeu şi Dumnezeu s-a depărtat de la tine?" Este aceea corect? Şi acolo stătea bătrânul Samuel îmbrăcat cu haina lui de profet, şi el l-a privit. El era în duhul.
E-229 And Doctor Reedhead told me the other night when we was setting there in the car; he said, "Oh, my," thinking of it. He said this Mohammedan come to him, and said he was talking to this Mohammedan, a very scholarly man. He said, "Well, sir, why don't you renounce your old dead prophet Mohammed?"
Now, remember, Mohammedans believe in God. Out there in--in Africa, a great "bong," a dong hangs up like that. And they take a great big rubber hammer and hit it like that, and it rings all over the country. And every Mohammedan stops, and the priest walks out the top of the temple, and says, "There is one true and living God, and Mohammed is His prophet."
That's Ishmael's children. See, Hagar, they're sons of Abraham out of Hagar. See? They believe in a true Jehovah God, but they think Jesus... That was... He's our Redeemer, sent to the Gentiles from the free woman; Isaac (See?), and--and through Sarah. And now, they was through Hagar, Ishmael, and come the Mohammedans.
And at the grave of Mohammed, you should go look; it's striking, the great tomb there. And for two thousand years there's been a white horse saddled, standing there. Mohammed promised that he would rise from the dead someday and would jump on to that horse and conquer the world. And every--every moment they just change one horse from another, waiting there with a faithful guard, standing, waiting for Mohammed to rise from the dead. Two thousand years has passed since then.
E-84 Vrăjitoarea l-a văzut şi a căzut la pământ, zicând, "Eu văd dumnezei ridicându-se din pământ."
El a zis, "De ce m-ai conturbat?"
El a zis, "Păi, eu vreau să ştiu cum merge bătălia."
E-233 They believe in Jesus; they said He was a prophet. On the walls of old Jerusalem there's a great big shrine built; that's for Mohammed to come to. And a little bitty shrine down here, that's for Jesus. See, they said, "Jesus wasn't crucified; they was all mixed up that." Said, "He got on a horse and rode off." See? Now, they--they believe that.
They got a red dot between their eyes. The folks there that's going to India, you'll notice it. My, they'll stand there by the thousands.
E-85 A zis, "Mâine tu vei muri în bătălie, şi fiii tăi, şi pe la timpul acesta mâine seară tu vei fi cu mine." Vedeţi? Acum, el era conştient, şi el arăta întocmai cum arăta el când era aici pe pământ, pentru vrăjitoarea aceea care a stat, privind la el, şi Saul.
E-235 And then Doctor Reedhead said he was standing there, and he said, "Now, why don't you forsake that old dead prophet and receive One Who's rose from the dead, a living Christ?" Now, he was a scholar and he knowed how to place his words.
Said the Mohammedan looked at him (smart, educated man, right here in America, had been educated here), he said, "Sir, kind sir, what can your resurrected Jesus do for me any more than my dead prophet has done?" Said, "My dead prophet promised me life after death. That's what your Jesus did." Well, he had something. Said, "Now, both of them wrote a book. You believe the one that Jesus wrote; I believe the one Mohammed wrote. They both promise life." Said, "What can your Jesus do any more for me than my--my Mohammed can?" Well, the man, in simple facts, is the truth. He said, "But just a moment, kind sir." He said, "My Mohammed never promised me things like your Jesus did. Your Jesus promised... They said, he rose up, and was going to be with you all the time to the end of the world; and the same signs and wonders that He did, you would do also, plumb to the end of the world. You'd heal the sick, and raise the dead, and cleanse the lepers, and cast out devils." Said, "I studied Christianity thoroughly." Said, "Now, let me see you teachers produce Jesus Christ, and I'll believe He rose from the dead. But outside of that... Mohammed never promised us such things as that; he just promised us life after death. And that's the very same thing that you teach, and bypass the other." The man was right, the Mohammedan was exactly right.
E-86 Acum, observaţi. De multe ori ... Cum este cu tata sau mama când ei au murit şi au văzut pe cei dragi ai lor stând acolo? Ei i-au recunoscut. Dar aceasta este în trupul su p rana tur al.
E-237 Doctor Reedhead said he stood and cried. Said, "Brother Branham, I thought of you." And he rushed over here, and went in there, and I laid my hands on him, and the baptism of the Holy Ghost come upon him. And now he even sees visions and everything. Now, let the Mohammedan meet him. He's a different man.
I say our Jesus rose from the dead; He's living today. And He does the same things today He did then, all kinds of signs and wonders. And you fundamental people are setting around trying to explain that away, and missing the very fundamental part of the Bible. That's exactly right. Jesus Christ, the resurrected Son of God, can speak with other tongues through you; He can prophesy through you; He can show visions through you; He can interpret unknown languages through you. And all of that is part of Him.
And to take this part of Him and leave that part off of Him, would be like cutting me half in two and taking my hips and my legs down and say you've got me, when this part you won't receive.
You either have to receive me fully. And that's the reason I'm a full-Gospel preacher that believes that everything God said is the truth. Amen. Glory. I feel like a holy-roller right now. Yes, sir. I believe it.
Q-7. Matthew 24:29, speaks of the sun being darkened, the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. Will this happen before or after the rapture, or just before Jesus comes to r-i--reign on earth?
To my humble belief, now, I wouldn't... I don't know; I think he's speaking of Matthew 24, there. Now, Jesus speaking of the stars and things falling, I believe that is just before the tribulation period sets on earth.
Now, I had a real funny thought here that many of you are going to disagree with me on this; I imagine some of the old-timers heard teaching that we went through it. See, I don't believe the church will go through the tribulation period. I believe the church will... Look, I... The only way I teach the New Testament is by the Old Testament shadow, just like the Holy Ghost here for the sabbath day and so forth. Everything is a shadow back there.
E-87 Dar acum aici este partea glorioasă. La reîntoarcerea lui Isus la înviere, acesta nu va fi trupul acela. Trupul acela atunci, acea fiinţă supranaturală pe care a creat-o Dumnezeu la început, aceea se va întoarce pe pământ să ia un alt trup, nu născut prin femeie, ci creat de Dumnezeu (Aleluia!), să nu mai îmbătrânească sau să aibe o zbârcitură, niciodată să nu aveţi păr cărunt pe capul vostru. Să fiţi perfecţi, pentru totdeauna! Aleluia! O frate, asta m-ar face să strig într-o noapte călduroasă! Asta-i adevărat! Oh, această haină de carne eu o voi arunca, şi voi învia şi voi apuca premiul veşnic! De ce în lumea asta să ne mai îngrijorăm atunci?
E-243 Now, look back in the Old Testament. When you see the plagues falling, they were in Egypt, wasn't they? And God was bringing His people out to the promised land. Is that right? And Israel never received one plague. Just as the plagues... Before it went, they went into Goshen. Is that right? And the sun never did dim out; no mosquitoes come; no frogs was there; no lice was there; no storms was there; no lightning was there; no killing of the cattle was there; and everything they had was preserved in Goshen. Is that right? It's a type of the church going just before the tribulation period. Jesus said, "When these things begin to come to pass, lift up your head, your redemption is nigh." See?
I believe that the moon and sun and stars... And they said that... I'll go ahead and read It, said, "And man run and hid themselves in the--and fell upon their--sought to kill theirselves, and couldn't do it, and everything." I believe that takes place just before the tribulation.
Now, watch, the tribulation comes. When the tribulation strikes, the church goes up. Now, remember, just an ordinary church without the Holy Ghost goes through the tribulation period. It's only the elect that goes through.
Oh, I could rub something hard here, just for a minute. Would you give me three more minutes? What is the--the raptured people called, the remnant? Is that right? All right... I--I mean it's--it's the Bride. Now, the remnant was left.
E-88 Acolo este tot planul stând acolo, cum Dumnezeu m-a creat la început. Eu am venit jos aici pe pământ, mi-am luat locul ca un predicator al Evangheliei, sau voi ca un bărbat sau femeie la mântuire, apoi voi trăiţi viaţa prin harul lui Dumnezeu. Aleluia! Şi acelaşi Duh trăieşte aici care a fost acolo în urmă la început. Eu voi merge înapoi la conştiinţa de a cunoaşte că am fost aici, (Aleluia!) şi apoi aştept acolo sub altar, binecuvântat pentru vecie, în odihnă. Şi apoi când mă reîntorc înapoi, eu voi lua trupul meu în cea mai bună culme a lui, înainte ca moartea să-l lovească vreodată.
E-247 Now, when a woman goes to cut out a pattern for a skirt, you talk about it. She lays the goods out (Is that right?), the piece of goods. And she lays her pattern down on this. She does the fixing where the pattern's to be cut. Right?
O brother, this really do you good. Who does the electing? God does the electing. Is that right? It's not me to say; it's Him to say. And He places the pattern over who He will. Is that right?
Now, there were ten virgins went out to meet the Bridegroom. Is that right?
What is "virgin"? "Virgin" means "pure, holy." Is that right? What is a virgin girl? It's a girl who's never been touched; she's a virgin. What is anything that's pure, like virgin olive oil? It means it's been distilled until it's in it's virginity; it's pure. What is virgin gold? It's when all the dross... It's went through the heat and everything and boiled out all the dross. Is that right? All of the iron and the pyrite, and everything else has been boiled out; it's just in its virgincy.
E-89 Moartea te atinge cam la vârsta de douăzeci şi doi sau douăzeci şi trei de ani, tu începi să decazi. Tu nu mai eşti omul care erai sau femeia care erai, după ce tu ajungi cam la douăzeci şi cinci, ceva se aşează înăuntru. Ridurile încep să vină sub ochii tăi. Tu nu te poţi spăla aşa cum o făceai. Treizeci, tu poţi observa mult mai mult. Aşteaptă până când ajungi sus la patruzeci şi patru, ca mine, şi atunci tu într¬adevăr vei observa aceasta. Dar, O frate! Aşteaptă până când eu ajung de optzeci, nouăzeci, şi pe bastonul acela, stând acolo. Ce este aceasta? Dumnezeu doar îl pune într-o întrecere să alerge. Dar într-o zi glorioasă ... Aceea este moartea care se aşează înăuntru.
E-251 Now, there were ten went to meet the Bridegroom. Jesus said so. That right? How many agree with that, say "Amen." [Congregation says, "Amen!"--Ed.] Ten went to meet Him. Now, watch, all of them were holy. Well, in order to be holy they had to be sanctified, 'cause that's the only cleansing, holy stream that God has, is sanctification. Is that right?
Now, watch. All ten of them were sanctified, but five didn't have any oil in their lamp, and five had oil in their lamp. Is that right? What does the oil represent? Now, not the purity, the virgincy. Oil represents the Holy Spirit.
E-90 Odată eu eram cu umerii drepţi, aveam păr negru (şi un cap plin cu păr), şi fără riduri sub ochii mei; şi priviţi la mine acum, micşorat în jos, umeri aplecaţi, devenind gras, şi riduri sub ochii mei, cu capul pleşuv. Păi, priviţi ce-mi face moartea cam în ultimii douăzeci de ani. Moartea face aceea. Aşteptaţi până când ajung la optzeci, dacă Dumnezeu mă lasă să trăiesc, şi priviţi cum arăt, stând în felul acesta pe un baston vechi, tremurând aşa pe undeva. Dar, aleluia, într-o zi glorioasă, moartea îşi va lua plata ei deplină. Apoi când eu înviez la înviere eu voi fi ceea ce am fost, ceea ce m-a făcut Dumnezeu aici pe pământ în cea mai bună stare a mea, într-un trup nu !ăcut de D-na. Branham şi DL Branham, ci creat de Dumnezeu Insuşi; liber de ispitire, liber de păcat, liber de orice altceva, niciodată să nu am o boală, durere de inimă. Oh, Doamne!
E-253 Now, if I say this to--and hurt a little bit, I don't mean it in the way I do. Now, you excuse me, and don't stay away from church. I'm only in the pulpit here to try to help you. See? Now, look, let me show you.
There's not a church on earth could live any more pure than the Nazarene in their teachings, Pilgrim Holiness and them. Is that right? They absolutely believe in the purity of sanctification, not even to their women wearing rings, and anything. Purity and sanctification, every way, they believe it. The Holiness organizations, all the legalists, that's their teaching; they believe it. Holy, women wear long hair and a long skirts; men ain't even supposed to roll his sleeves up, many of them. Everything, not even touch, smoke, drink, any... Nothing of it. See? Holy, you couldn't live any cleaner.
But that same Nazarene church, if a man would speak in tongues in the church, he'd be shot out the door. And they said they wouldn't even set with one. Now, that's true. If you don't believe it, try it once, find out. Find out once. They hate the very thoughts of it. They said, "It's the Devil."
E-91 Atunci eu voi lua mâinile soţioarei mele şi voi umbla prin Paradisul lui Dumnezeu în felul acela, din nou. Voi veţi face acelaşi lucru. Nu femeia bătrână cu părul cărunt pe care o conduceţi pe aici în seara aceasta, numind-o soţia voastră, dar ea va fi tot aşa de frumoasă cum era ea în ziua când te-ai căsătorit cu ea la altar. Aleluia! Iuh! Aceea este suficient să-l facă pe un om să strige. Nu-i aşa? Vedeţi?
E-256 Five of them... Ten of them were virgins. Five was wise that had Oil in their lamps, and the other five was just as pure and holy but they had no Oil. They were sanctified, without the Holy Ghost.
"There's three that bear record in earth: the water, the Blood, the Spirit." St. John 5:7--I John 5:7, rather, said "There are three that bear record in heaven: Father, Son, and Holy Ghost, these three are One. But there's three that bear record in earth: water, blood, and spirit; they're not one but they agree as one."
Now, you can't have the Father without having the Son. You can't have the Holy Ghost without having Father, Son, and Holy Ghost. They are One. You... They're inseparable.
But you can be justified without being sanctified. And you can be sanctified without having the Holy Ghost; be clean, live a pure life, and have a form of godliness, and deny the power of healing, and speaking in tongues, and the great gifts of God (and every one of them in there).
E-92 În regulă, aceea este legătura. Dumnezeu este hotărât. Când Dumnezeu Se hotărăşte să facă ceva, aceasta trebuie să fie. Satan a stricat acest tablou printr-o dorinţă sexuală, prin femeie, să nască copii. El a stricat aceasta. Dar mergeţi înainte cu aceasta, aceea este în ordine. Această locuinţă este să iei acestea, deoarece singurul lucru pe care-l faci în viaţa aceasta este să-ţi iei forma ta şi chipul, ceea ce tu eşti. Dacă eşti cu părul roşu acum, tu vei fi cu părul roşu atunci. Dacă tu eşti cu părul negru acum, tu vei fi cu părul negru atunci. Vedeţi, ceea ce ai fost când erai cel mai bine. Şi dacă tu… Satan a întrerupt tabloul, tu nici măcar nu ai apucat… Ceea ce Dumnezeu a intenţionat ca tu să fii, tu vei fi. Oh, cât de glorios! Acolo este omul vostru.
E-260 There's your five wise virgins who had Oil in their lamps, rapturing faith, believing all the signs, wonders, prophecies, and everything. And these five cut out of the remnant was taken away. And the rest of them were still virgins and will not be lost, but will go through the tribulation period. Jesus said "There'll be..."
And they said--they said, "Give us some of your Oil; we want the Holy Ghost now."
Now, anyone knows that the Holy Ghost, Zechariah 4, and, oh, James 5:14, all knows that--that it--it represents the Holy Ghost. Now, they said... That's the reason we anoint with oil, represent the Holy Ghost now, "The Oil of the Spirit..." the Bible said.
E-93 Acum Geneza 2. Zic, eu trebuie să mă grăbesc, eu le voi lua. (Voi aţi obţinut ceva ce aveţi? Voi aţi dat. .. le aveţi să le răspundem?) In ordine, Geneza 2:18-21:
2. Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam, Geneza 2:18-21. A creat Dumnezeu bărbaţi şi femei, apoi a făcut pe Adam şi pe Eva-Eva?
3. Şi s-a dus Cain la creaţia dreaptă a bărbatului şi a femeii pentru soţia lui?
E-264 Now, these had the Holy Ghost; and these were sanctified. These were sanctified plus the Holy Ghost, believing all the phenomenals and everything of God's power. Everything God spoke of here, they had it, believing it. These were taken out.
And these said, "Give us, to us, now..."
Said, "We just got enough to get in with," and away they went in the rapture.
And it said, "Go buy some from those who sell to you," they said. And they went to try to pray through then, to receive the Holy Ghost, but the Gentile dispensation had been finished and the persecution rose. And He said, "They were cast into outer darkness where there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth." But in the second resurrection they'll be the sheep that's separated from the goats, but never the Bride, never the elect. That's the remnant of the seed of the woman.
E-94 Acum, acum să ... Eu nu ... Persoana probabil este prezentă care a scris aceasta. Acum, când Dumnezeu ... In prima întrebare aici:
A făcut Dumnezeu bărbaţi şi femei, din Geneza 2:18-21?
E-268 What is a remnant? The piece that's cut, left, same kind of goods. Is that right? You go to cut you a dress out of calico, and you spread out a big piece of calico and cut it out. It's your business where you lay the pattern. It's God's business where He lays the pattern; He cuts her right out. Is that right? And now this, rest of this calico left here, is just as good a calico as in the dress. Is that right? But it's God's election. God elects His church; God predestinates His church; God foreordained that, ordains His church; and He takes that church out. And the remnant is left to go through the tribulation period.
E-95 Nu. Eu-eu ... cum-cum veţi vedea voi aici, 2:18-21 acum, observaţi:
Şi DOMNUL Dumnezeu a zis, Nu este bine ca ... omul să fie singur; eu îi voi face un ajutor pereche pentru el.
Şi din pământ DOMNUL ... a format fiecare animal ... şi aşa mai departe.
E-269 And that's where many Bible scholars today get mixed up, thinking that the Bride's over yonder in the tribulation. A fellow said to me, said, "I couldn't tell you, Brother Branham." Said, "I seen the Bride up in heaven. And the dragon spurting water out of his mouth to make war with the Bride. And the hundred and forty-four thousand, which is the Bride, standing on Mount Sinai."
I said, "Oh, no. No. No. No. You got it all mixed up. The Bride was in heaven." And the remnant of the woman's seed, not her, not the pattern, the remnant was there, and the persecution (the Roman Empire) when Catholicism will consolidate and they'll unite their powers together with the great church...
E-96 Acum, Dumnezeu a făcut-o pe Eva din partea laterală a lui Adam. Femeia are cu o coastă mai mult astăzi în anatomie şi format decât are bărbatul, deoarece o coastă a fost luată din trupul lui Adam. Adam a fost deja făcut şi trăia, şi era singuratic, şi atunci Dumnezeu a zis, "Nu este bine ca omul să trăiască singur."
E-271 Why, they got it right... It was on television the other night. The Methodist church is trying to unite Methodist and Baptist; and all the full churches of Christ are trying to unite with Catholicism and stand before one plain altar. What did the bishop say when he was put on trial the other night, over there to be a Communist? I was standing, looking at it on television myself. All the bunches of them... And when that time comes, there'll be a persecution rise then and the Holy Ghost will fall and Methodist and Baptists, and all will speak with tongues, praise God, and heal the sick, and prophesy, and all the signs and wonders will be coming. The elect will go up, and the remnant will be left here to go through the tribulation period. And at the end of the time, when they see what has happened, they'll have to go down in martyrdom.
E-97 Astfel aceşti preoţi şi aşa mai departe la care li se neagă drepturile de a avea o soţie. Acum, aceea, biserica Romană poate face orice ... Aceea sunt ei, ei sunt aceia care trebuie să răspundă pentru aceea-pentru aceea, nu eu.
E-272 Then look. You say, "Well, now, Brother Branham, do you mean to tell me there's going to be--the--that people that's going to be there at the white throne judgment?" They'll... The Bride will never be judged. No, sir. She's in Christ. How do you get in Christ? "By one Spirit we are all baptized into one Body." Is that right?
Now, look, look here. The Bible said, "Judgment was set, and the Books were opened." Is that right? Books of sinners. "And another Book was opened," which is the Book of Life, and every man was judged thus. Is that right? And who was doing the judging? Jesus and the saints. He said, "He came and ministered unto the Ancient of Days Whose hair is like wool." And said, "Ten thousand times ten thousands come with Him, and ministered to Him in the judgment." Here Jesus returns as King and Queen; the wedding's over, and He's married. Here's King and Queen standing here. And there stands that sanctified bunch; God said, "Stand to My right side here." That's the Book was opened, was sinners, "Get over on My left." Here's the ones that had their names written in the Lamb's Book of Life.
E-98 Păi, eu am fost întrebat de un-un om, recent, a zis, "Ce gândeşti tu despre preoţi?" A zis, "Ce crezi despre preotul acela tânăr aici în oraş care a luat femeia aceea, fata aceea, o !ată de aici din Jeffersonville, şi a plecat şi s-a căsătorit cu ea?" In biserica Irlandeză, vă amintiţi. Am uitat care era numele lui.
E-274 You say, "Brother Branham, my name's written there, I'll go." Wait a minute. Judas Iscariot was sanctified. Whew. Brother, wake up now, pinch, so you can get this. You see?
Judas Iscariot, his spirit is the antichrist today. You know that. Jesus was the Son of God, came from God and returned to God; Judas was the son of perdition, came from hell and returned to hell. Jesus taken the repentant sinner with Him; Judas taken the unrepentant with him, "If thou be... If, if, if You be a Divine healer, do this. If thou be This, do this." (See, that question mark across God's Word.) "The days of miracles is past. If It is, show me this. If, if, if..." See? "It's all true," God said.
E-99 Eu am zis, "El are tot aşa de mult drept să se căsătorească ca şi mine. Aceea este exact ceea ce gândesc eu despre el." Am zis, "Singurul lucru eu ţin ... mă gândesc că el a făcut greşit, el ar fi trebuit să meargă la biserică şi să-şi demisioneze slujba lui şi apoi să meargă şi să se căsătorească cu fata, în loc să fugă în felul acela."
E-276 Now, watch. Judas Iscariot was justified by faith, and believed on the Lord Jesus Christ, and was baptized. The Bible said, "Jesus--Jesus baptized the disciples, His disciples." All right.
St. John 17:17, before He could send them out, He said, "Sanctify them, Father, through the Truth. Thy Word is the Truth." And He was the Word, even before the atonement was made. In other words, "As a preview, Father, of My shed Blood, I sanctify these."
He give them power against unclean spirits, and they went out and they cast out devils. Is that right? And they healed the sick. Is that right? And they come back, sanctified, rejoicing, jumping, shouting, and praising God. Is that right? And said, "Even the devils is subject to us."
And Jesus said, "Don't you rejoice because the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in the Book of heaven." Is that right? And Judas Iscariot was with them, one of them, called-out, sanctified, and his name written in the Lamb's Book of Life. Read Matthew 10 and see if that's not right. He called each one of them, and Judas and every one of them, right down there. He sent them out, give them power against unclean spirits.
E-100 Acum, vă amintiţi când a avut aceea loc cu câteva săptămâni în urmă aici în Jeff., preotul Catolic Irlandez de aici jos. El este un om tânăr, şi el mergea ... avea ceva fată iubită aici jos. Şi când el ... Ei i-au dat o mare ofertă de dragoste, urmând să schimbe parohia cu el, să-l trimită sus la Indianapolis pe undeva. Şi el doar a luat oferta de dragoste, fata şi totul, şi a plecat şi s-a căsătorit, şi ei nu au mai auzit de la el. Păi, el avea un drept să se căsătorească, dar el nu avea dreptul să facă aşa. El nu trebuia să facă aceea. El ar fi trebuit să meargă la-biserică şi să spună, "Iată, eu demisionez această slujbă de preot. Eu mă voi căsători, şi aceea o rezolvă."
E-280 Now, watch. Put on your shock-proof vest. But when Judas come right up through that church there, as the treasurer of the church, working with the Pastor, the--Jesus. But when it come time to Pentecost, he showed his colors. He showed what he was. And with a--with enough decency about him, he destroyed himself and hung himself on a sycamore tree to fulfill the prophecy. And that spirit of Judas will come right up and believe the Lord Jesus Christ. Like Jesus said, "The devils believe and tremble." He'll come right up and teach sanctification, just as pure a holy life as it can be; but when it comes to the baptism of the Holy Ghost and the gifts of the Spirit, he'll deny It. He'll show his colors every time. There's that spirit.
Look. And Jesus said, "Beware..." Matthew 24, again. "The two spirits will be so close together till it would deceive the very elect." Is that right? Where that pattern's a-laying... Brother, better believe in old fashion, Holy Ghost preachers around here and get right with God. That's right. Don't have a form of godliness and deny the power thereof. Amen.
E-101 Dar, acum, Dumnezeu făcând-o pe Eva, şi-şi Adam şi Eva în acelaşi timp, singurul lucru pe care El l-a făcut era supranaturalul, spiritul Adam şi spiritul Eva, bărbatul şi femeia. Apoi el a făcut ... l-a pus pe Adam aici. Aceea nu era bine pentru ... Vedeţi, acesta este tabloul lui Dumnezeu desfăşurându-se tot timpul. Fiecare lucru în felul acesta, aceasta doar-aceasta doar venind drept în jos, doar desfăşurându-se drept afară, venind afară prin Mileniul de acolo şi drept înainte în Eternitate. Doar tabloul lui Dumnezeu doar desfăşurându-se, Dumnezeu se desfăşoară pe Sine.
E-282 Everybody feeling good? [Congregation says, "Amen!"--Ed.]
When we all get to Heaven,
What a day of rejoicing that will be!
When we all see Jesus,
We'll sing and shout the victory.
When we all get to Heaven,
What a day of rejoicing that will be!
When we all see Jesus,
We'll sing and shout the victory.
Hallelujah. Let's stand just a moment. How many loves Him with all your heart? Raise up your hand, say "Praise the Lord." [Congregation says, "Praise the Lord."--Ed.] "Lord, I believe the full Gospel." [Congregation says, "Lord, I believe the full Gospel."--Ed.] "Help me to be Your servant." [Congregation says, "Help me to be Your servant."--Ed.] Hallelujah. Hallelujah. Do you love Him? [Congregation says, "Amen."--Ed.] In the Bible they...
E-102 Aici, Dumnezeu S-a manifestat în Cristos Isus. Acesta a arătat ce era EL Ce era Isus? Un om al durerii, obişnuit cu suferinţa, iubitor. La o prostituată, "Unde sunt pârâşii tăi?"
"Eu nu am nici unul, Doamne."
"Nici Eu nu te acuz. Du-te, să nu mai păcătuieşti."
E-283 A woman said to me one... A boy, he may be listening tonight; he just lives across the street. He come up there. And Sister Lula that used to come here to the church; she was shouting back there. I was preaching, Brother Neville. And that boy said to me... Now, he was a Sunday school teacher down here at First Baptist church. He said, "Billy, I was enjoying your sermon till that woman begin to crying and hollering, 'Thank You, Jesus. Praise the Lord.' And every once in a while" said "some man said," (Brother Seward) "hollered, 'Praise the Lord. Amen.'" And I was preaching on "Losing Your Birthrights," Esau sold his birthright. And I was going on, and they was just a-shouting, going on. And said, "Oooh," said, "that--that just makes chills go over my back." Said, "I couldn't stand that."
I said, "Brother, if you'd ever get to heaven, you'd freeze to death." I said, "There sure is shouting in heaven, day and night." And that's right, brother. Oh, yes, sir.
Oh, I want to see Him, look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
Cares all past, home at last, ever to rejoice.
Oh, I want to see Him, look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
Cares all past, home at last, ever to rejoice.
Amen. All right, Brother Neville. God bless you. Get right up there and close.
E-103 Obosit şi epuizat de la a umbla cam treizeci de mile în ziua aceea, prin nisipurile deşertului şi altele; acolo era o femeie din Nain care a ieşit; şi singurul ei băiat, mort, zăcea acolo. El a oprit procesiunea funebră, şi-a pus mâinile Lui peste el, a zis, "Ridică-te." Şi băiatul care a fost mort a înviat din nou. Acela-acela-i Domnul nostru Isus. (Îţi mulţumesc, Teddy fiule) Şi acolo, acela era Domnul nostru Isus Care niciodată nu a fost prea obosit, niciodată prea epuizat să facă ceva bine. In regulă.
Acum aici este un alt lucru:
A mers Cain la-la prima creaţie a bărbatului şi femeii pentru soţia lui?
E-104 Acum, există o întrebare îngrozitor de delicată, acum ascultaţi foarte atenţi. Acum, oh, eu am ... aţi văzut oameni punând în ziar, "De unde şi-a luat Cain soţia?" Oh, eu obişnuiam să o spun.
E-105 Şi eu nu am învăţat că exista un iad arzător cam pentru patru ani după convertirea mea. Eu trebuia să o văd în Scriptură. Dacă eu nu ştiu, eu nu voi spune nimic despre aceasta. Vedeţi?
E-106 Dar, acum, "De unde şi-a luat Cain soţia?" Acum, aceea este-analiza acestei întrebări acum. "Şi s-a dus Cain la soţia lui la creaţia bărbatului şi femeilor, pentru soţia lui?" Vedeţi? Acum, acum, unul dintre primele ...
E-107 Această D-nă DeArk, voi toţi aţi auzit despre vindecarea ei serile trecute, cum Dumnezeu a binecuvântat-o şi fiecare lucru. Ea zăcea, pe moarte, ei au venit pe acolo la ora două dimineaţa.
E-108 Şi astfel, acum, în acest fel am venit eu ... Băiatul ei, George, băiatul era un mediu, Ed, de asemenea. (Ei au fost restabiliţi.) Şi eu am auzit o discuţie acolo în urmă, unde primul ... unde Cain şi-a luat soţia. Păi, cel care avea platforma părea să fie cel mai bun argument, el a zis, "Eu vă spun de unde şi-a luat Cain soţia," zicea, "Cain a mers acolo şi s-a căsătorit cu o femelă de maimuţă mare." Şi a zis, "Din maimuţa aceea au venit rasa de culoare." Zicea, "Voi observaţi capul persoanei de culoare este cumva ascuţit în felul acela, cum-cum este maimuţa, la cap."
E-109 Păi, eu am stat acolo, eu eram doar cam în vârstă de două luni în Evanghelie. Am zis, "Eu nu vreau să fiu diferit faţă de tine omule, deoarece eu nu sunt un student, eu doar am fost salvat. Dar" am zis "dacă ar fi aşa, atunci rasa oamenilor de culoare ar fi încetat să existe când distrugerea potopului, când lumea a fost distrusă cu apă, pentru că Noe şi familia lui au fost singurii care au fost în corabie. Aceia erau singurii care erau în corabie. Rasa de culoare ar fi încetat să existe," am zis, "dacă aceea ar fi aşa." Am zis, "Nu, domnule! Rasa de culoare nu a venit de acolo. Nu, domnule. Rasa de culoare este din acelaşi pom din care suntem noi, şi fiecare fiinţă umană, din acelaşi." Nu există nici o deosebire. Exact. Noi doar suntem toţi ... Unul poate fi galben, şi celălalt maro, celălalt negru, şi celălalt alb, şi celălalt palid, şi celălalt roşu, şi doar în felul acela, dar voi toţi sunteţi din acelaşi pom. Aceea este doar partea fizică de aici. Asta-i adevărat. Ei sunt fiinţe umane întocmai la fel, create aici de Dumnezeu.
E-110 Şi acum, observaţi, aici nu de mult, stând pe aici şi ceva doctori din Louisville, eu vorbeam despre cum în Africa oamenii aceia săraci, cei de tipul canibal, mai ales, cum aveau ei o femeie acolo, au luat un copilaş ... Ei au găsit un copilaş, pe care ea l-a bătut în acel fel, şi l-a legat de un arbust şi l-a lăsat să se putrezească câteva zile, voi ştiţi, până când a devenit contaminat înainte ca ei să-l mănânce, voi ştiţi. Orice în felul acesta, ei îl lasă să putrezească puţin timp, să se facă moale.
E-111 Să nu gândiţi că aceea este prea mult pentru canibali. În Anglia ei fac acelaşi lucru, ei omoară fazani şi-i atârnă în pom, astfel o dată ce vor cădea penele din ei atunci ei îi mănâncă. Aceea este mama rasă a poporului Anglo-Saxon, în Anglia, tribul acela. Să nu gândiţi ... Voi nu trebuie să mergeţi în Anglia, doar mergeţi aici jos în statele sudice, voi veţi afla acelaşi lucru. Desigur. Orice om care poate mânca un melc sau un şarpe cu clopoţei, poate mânca orice altceva. Astfel ... Da.
E-112 Acum observaţi, să-să vă spun. Dar, iată ce s-a întâmplat. Cei de culoare… rasa de culoare nu are nimic de-a face cu aceasta. Cain… .
E-113 Acum, eu vreau ca voi să priviţi. Ei au zis că "El a plecat în ţara lui Nod." Acum, Cain era în Eden. Şi Edenul, Grădina Edenului, stătea la est de Eden. Este asta adevărat? Grădina Edenului era la est în Eden, partea de est a Edenului. Şi Heruvimii au fost aşezaţi, şi Pomul Vieţii era la poarta de est a Grădinii, şi acolo este unde eu cred căci Cain şi Abel şi-au adus jertfele. Şi acolo este unde Heruvimul cu sabia învăpăiată nu-i lăsa să mai intre, la est de poartă!
E-114 Aţi observat, Isus va veni de la est. Lumina răsare de la est. Fiecare lucru vine ... Civilizaţia a început în est şi a traversat la vest, încât se învârte în jur şi se prinde pe sine din nou. Noi suntem Emisfera de Vest. Aceea este de Est, cea de Est este cea mai veche civilizaţie. China este cea mai veche civilizaţie cunoscută, de istorici, în lume astăzi. Est!
E-115 Oh, cum am putea noi zăbovi asupra acestor întrebări ore în şir, asupra uneia, dar eu nu le-aş lua pe celelalte. Dar observaţi, iată ... Câţi ar vrea să cunoască ce credem noi despre Cain, unde şi cine era nevasta lui Cain? Să vedem. În regulă. Eu vă voi spune ce a făcut Cain, şi este singurul răspuns înţelept pe care puteţi să vi-l imaginaţi: Cain s-a căsătorit cu sora lui proprie. El a trebuit, pentru că pe pământ a existat numai o femeie atunci; Biblia dă mărturie numai despre trei fiind născuţi, Ham, Sem ... sau nu ... Eu vă cer scuze, era Cain, Abel, şi Set. Dar dacă acolo nu a fost nici ... Biblia rareori înregistrează naşterea unei fete. Voi ştiţi aceea.
E-116 Acum, eu sigur mă iau de femei în seara aceasta. Dar, priviţi, lumea se închină la femei, dar femeia a fost unealta Diavolului la început. Şi una nedreaptă astăzi este cea mai bună unealtă pe care el o are. Ea va trimite mai mulţi predicatori în iad decât toate cârciumele de contra bandă care există în lume. Lăsaţi o mică fetişcană cu o ţigară în colţul gurii, şi cu părul ei Frezat sus în acest fel, şi cu gene mari lungi care clipesc sus şi-n jos, frate, puţin ... într-un fel de arătare fizică drăguţă la ea, priviţi ce va face ea.
E-117 Predicatorule, tu mai bine te-ai acoperi cu Sângele lui Isus Cristos. Asta-i adevărat. Acum, să nu-mi spui, că eşti bărbat! Eu am văzut prea mult din acestea. Acum, priviţi aici. Cel mai bun lucru de făcut este să-ţi păstrezi gândirea centrată la Isus Cristos şi lasă ca gândurile tale să fie curate.
E-118 Aşa cum a spus Pavel acolo, a zis, "Aceasta este ... Şi voi ştiţi că noi avem putere să conducem o soră. Eu am putere să o fac, dar" a zis, "eu nu vreau s-o fac." Vedeţi, el nu a vrut s-o facă. El a zis, "Eu ştiu că lucrătorii ar trebui să trăiască prin a lor-a lor ... Să nu legaţi gura boului care treieră grâul."
E-119 Voi ştiţi, uneori ne gândim, deoarece suntem un predicator ... (Nu voi şi eu, eu nu zic, frate) Dar predicatorii cred că deoarece ei sunt predicatori căci-căci ei sunt cineva mai mare decât unul din membri laici ai bisericii. Tu nu eşti mai mare şi nu eşti mai mult în privirea lui Dumnezeu, decât acel beţiv care a fost convertit cu o oră în urmă.
E-120 Acela-i un lucru pe care reforma nu l-a curăţit, erau aceste lucruri. Eu ştiu că eu îmi semnez numele "Reverend." Aceea este exact, acela este doar un-un lucru obişnuit de astăzi, dar nu ar trebui făcut. "Reverend" şi "Episcop" şi "Doctor" şi toate acele lucruri sunt titluri făcute de om, şi ele sunt lipsite de sens! In Biblie ei erau "Petru," "Iacov," "Pavel," "Ioan," şi toţi ceilalţi dintre ei.
E-121 Pavel a zis, "Acum, aici, eu ştiu că predic Evanghelia, care-care-care este datoria mea." Eu sunt un predicator şi el este un predicator, şi Fratele Neville este un predicator, dar aceasta ... Aceea este datoria noastră, să fim un predicator. Păi, aceea este doar ceea ce noi trebuie să facem. "Dar lăsaţi¬mă să fac ceva" Pavel a zis "aceea este dincolo de aceasta. "Acum, eu am un drept să adun bani," a zis Pavel, "dar eu voi face corturi doar să vă arăt că eu pot-eu pot sacrifica." El a zis, "Aceasta este onorabilă, căsătoria este onorabilă între toţi, patul este neîntinat. Este bine ca un bărbat să fie căsătorit." El a zis, "Eu am un drept să fiu căsătorit. Acum, eu-eu aş putea fi căsătorit, eu am un drept legal să fiu căsătorit. Dar eu doar nu vreau să mă căsătoresc, eu vreau să fac o altă jertfă pentru Domnul." Vedeţi? Apoi el a zis, "Fiecare om îşi cunoaşte chemarea lui. Fie ca el să facă cum ... Unii sunt fameni pentru Cuvântul lui Dumnezeu, şi aşa mai departe."
E-122 Noi vrem să facem ceva dincolo de datoria noastră. Şi dacă tu într-adevăr eşti născut din nou din Duhul lui Dumnezeu şi zici, "Aceea este datoria mea să merg la biserică, eu presupun că va trebui să merg." Oh, Doamne! Păi, eu vreau să fac mai mult decât atât, eu vreau să câştig ceva suflete pentru Cristos. Eu vreau să fac ceva! Vreau să vizitez bolnavii sau să fac ceva pentru EL Este datoria mea să predic la înmormântări, este datoria mea să predic Evanghelia, este datoria mea să mă rog pentru bolnavi. Lăsaţi-mă să fac altceva, lăsaţi-mă să ies afară şi să fac ceva unde Dumnezeu mă va cinsti prin aceasta.
E-123 Acum, înapoi la Cain. [Porţiune goală pe bandă-Ed.] Căci Eva a fost singura femeie care a fost creată de Dumnezeu, şi dacă ea nu a avut ceva fiice, când acea ultimă femeie (singura femeie) a murit, rasa umană ar fi încetat să existe. Este asta adevărat? Acolo nu ar mai fi fost femei. Astfel ea trebuia să aibe fete. Şi Cain s-a căsătorit cu sora lui proprie, căci el a trebuit să o facă, nu există nici un alt loc de unde să vină femeile.
E-124 Şi aceasta a fost legal şi conform legii în zilele acelea, chiar pentru Abraham, şi chiar în jos până la Isaac. Isaac s-a căsătorit cu verişoara lui de sânge. Şi Abraham s-a căsătorit cu propria lui soră, soră de sânge. A tatălui său ... Acestea erau mame diferite dar acelaşi tată. Şi germenele vine din sexul masculin. Sara, care l-a născut pe minunatul Isaac. Este asta adevărat? Acolo nu era nimeni pe pământ atunci.
E-125 Aceea era totul în simbol, arătând că ... Aici este aceasta, frate! Isaac ... Rebeca este un simbol al Bisericii, iar Isaac este un simbol al Miresei, Cristos. Este aceasta corect? Şi ei trebuie să fie rudenie de Sânge! Aleluia! Amin! Rudenie de Sânge!
E-126 Astfel Cain s-a căsătorit cu sora lui, şi aceea este ... Apoi ei au plecat acolo în ţara lui Nod. Acum, noi intrăm într-un subiect adânc dacă am mers puţin mai departe, şi eu sunt bucuros că voi nu aţi întrebat ceva mai departe decât aceea, (ca, "Unde au fost acei uriaşi care erau în ţară în ziua aceea?" Josephus şi ceilalţi diferiţi au multe argumente despre aceasta). Amin! Dacă eu nu am luat-o corect, frate, dă-o din nou înăuntru duminică dimineaţa. În regulă.
4. Ai vrea să explici că duminică este prima zi din săptămână şi sâmbăta este a şaptea zi? Creştinii merg la biserică duminica, prima zi din săptămână. Nu ar trebui ei să meargă sâmbăta, a şaptea zi din săptămână?
E-127 Bine, acum, prietene dragă, oricare ai pus întrebarea, aceea este o întrebare foarte bună. Este o întrebare veche care a fost argumentată printre mii de studenţi astăzi, dar în seara aceasta doar lăsaţi-mă să-mi dau versiunea. Voi vedeţi, aceea este tot ce pot face eu. Dacă eu nu am dreptate, ei bine, voi-voi răbdaţi-mă; şi Dumnezeu mă va ierta, voi vedeţi, dacă-dacă eu o fac greşit.
E-128 Acum, atât cât priveşte o lege ... Acum, acesta probabil este o persoană Adventistă de ziua a Şaptea care şade aici. Acela era primul meu studiu, era Advent de ziua a Şaptea. Asta-i adevărat. Era Adventist de ziua a Şaptea, ceea ce am studiat mai întâi. Şi când ei au venit şi mi-au spus că "Sâmbăta a fost a şaptea zi," frate, aceea era conform cu calendarul Iudaic. Şi calendarul Roman nu l-a aranjat, şi sâmbăta într-adevăr era să fie duminica. Ei bine, ei m-au avut vândut asupra a ceva care eu mă gândeam că era corect. Şi atât timp cât citeam literatura lor eu am fost de acord cu aceasta, sută la sută, dar într-o zi eu am apucat o Biblie şi am văzut că era diferit atunci. Vedeţi?
E-129 Acum, sâmbăta este ziua de sabat conform cu ciclul săptămânii. Acum, noi nu ştim. A fost schimbată, şi noi avem aşa de multe schimbări încât tu nu ai şti chiar care era. Vedeţi? Deoarece noi ... Acum, Iudeii pretind că noi suntem doar cam ... este chiar acum în jur de 1970 şi ceva, conform cu ciclul lor, calendarul lor. Calendarul Roman ia aceasta 1953. Şi ei au un alt calendar care o ia altundeva. Dar aceea este ceea ce o face dovadă despre Creştinătate, este totul bazat în urmă pe naşterea lui Cristos. Voi vedeţi, acolo este unde o luăm noi.
E-130 Acum, dar acum ca o zi a şaptea, acum, există mulţi oameni Penticostali care sunt sabat-sabat sabatarieni, ţin sâmbăta sabatul. Acum, ei spun, "Nu există Cuvânt în Biblie ca voi să ţineţi sârnb- ... duminica ca zi." Acum, eu voi spune acelaşi lucru despre sabat în Noul Testament. Vedeţi? Acum, sâmbăta era ziua de sabat care a fost dată Iudeilor. Acum, aceasta a fost dată numai într-un spaţiu.
E-131 Acum, aceasta poate ridica o altă întrebare care să tragă înapoi către aceasta. Dar, acum observaţi. Când Dumnezeu s-a odihnit în a şaptea zi, atunci ziua a şaptea nu a fost ţinută, atât-atât de mult ca în căile Scripturii, până aproape de o mie cinci sute de ani. Şi în pustie, Dumnezeu a dat Israelului a şaptea zi ca un semn între ... Dumnezeu.
E-132 Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea, ziua Lui memorială de odihnă. Eu spun aceasta în felul acesta spre binele că aici ar putea fi un-un frate sau soră Adventist de ziua a Şaptea, vedeţi, şi ei au o biserică frumoasă. Şi acum observaţi, acum aceasta este diferit cu ei puţin asupra-asupra acestei întrebări.
E-133 Acum, Dumnezeu a sfinţit ziua a şaptea. Şase zile erau omul. Ziua a şaptea era ziua de odihnă a lui Dumnezeu, care era un model, un model al Mileniului. Acum, acum observaţi aceasta, cum-cum se îmbină înăuntru. Acum când Isus a venit pe pământ, ceea ce l-a răstignit pe Isus era că El nu a ţinut ziua de sabat; singurele două acuzaţii pe care ei le-au avut împotriva lui Isus erau că "El a călcat ziua de sabat, şi S-a făcut Dumnezeu." Şi El a spus că El era Domnul sabatului. El avea ... El era de asemeni Sabatul lui Dumnezeu, şi El era Dumnezeu. Astfel ei nu aveau nici o cale de a Il acuza.
E-134 Acum, lăsaţi-mă doar să stabilesc aceasta pentru voi şi să vă arăt ce zi trebuie voi să ţineţi. Acum, există o Scriptură? Eu întreb aceasta pentru binele vostru:
Există vreo Scriptură, Frate Branham, spunându-ne şi autorizându-ne să ţinem duminica întocmai cum Iudeii au ţinut sâmbăta?
E-135 Nu, domnule, acolo nu este. Nici o Scriptură în Biblie, căci în Noul Testament, ca noi să ţinem fie sâmbăta sau duminica. Dar motivul că noi ţinem duminica, este un memorial al învierii. Nimic ...
E-136 Acum, voi veţi zice, "Romano Catolicii au făcut aceea." Ei pretind că ei au făcut-o, dar dacă ei au făcut-o, Sfântul Pavel a fost un Romano Catolic, şi aşa a fost Petru, Ioan, şi Iacov, şi restul dintre ei, căci ei s-au întâlnit în prima zi din săptămână pentru închinarea lor. Şi, conform cu istoricii, singurul fel cum ei puteau deosebi între un Iudeu Creştin şi un Iudeu ortodox (ei amândoi mergeau la sinagogi), dar unul mergea sâmbăta (care a negat învierea lui Isus), şi celălalt mergea duminica (care a crezut că Isus a înviat din morţi). Şi acela era un semn. Şi acesta va fi, este încă un semn, şi ar putea deveni în a fi semnul fiarei.
E-137 Acum, eu ştiu că ... Eu am auzit fraţi Adventişti de ziua a Şaptea căci cred că acela este Pecetea lui Dumnezeu. Ei au zis, "Tu eşti pecetluit prin ţinerea sabatului." Nu există nici o Scriptură în Biblie care spune aceea.
E-138 Şi aici este o Scriptură în Biblie care spune căci-căci tu eşti pecetluit, Efeseni 4:30, zice, "Să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi sunteţi pecetluiţi pentru ziua răscumpărării voastre," botezul Duhului Sfânt.
E-139 Acum eu vă voi dovedi că Pecetea lui Dumnezeu este botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Acela este botezul Duhului, este Pecetea lui Dumnezeu. Acum, Isaia 28, el a zis, "Învăţătură trebuie să fie peste învăţătură, rând peste rând, aici puţin şi acolo puţin."
E-140 Acum priveşte, acum, dragă prietene. Acum, oamenii care încetează să lucreze ... Vedeţi, oamenii încearcă să afle ceva ca să se salveze. Nu există nici un lucru ca voi să faceţi referitor la aceasta. Voi sunteţi salvaţi prin har. Dumnezeu face chemarea, Dumnezeu salvează. Voi doar urmaţi urmele paşilor lui Dumnezeu, aceea este tot. Voi nu puteţi spune. Aceea este natura omului. Ei încearcă să înceteze să mănânce carne, ei încearcă să ţină zile de sabat, ei încearcă să… "Dacă voi aţi înceta să faceţi aceasta." Aceasta este… Voi nu sunteţi mântuiţi prin a nu mânca carne. Voi nu sunteţi mântuiţi prin aceasta, aceea sau cealaltă. Voi sunteţi mântuiţi prin har! Şi Dumnezeu prin har, vă dă Hrana, Viaţa Eternă. Vedeţi ce vreau să spun? Iar Viaţa Eternă este botezul Duhului Sfânt.
E-141 Acum lăsaţi-mă să vă arăt. Ce înseamnă cuvântul sabat? Oricine ştie, vreţi să vă ridicaţi mâna? Sabat? [O soră zice, "Odihnă" – Ed.] Odihnă. Exact. S-a-b-a-t, ziua de sabat, înseamnă "o-d-i-h-n-ă," ziuă de odihnă. Luaţi citirea trimiterii voastre în Biblie şi priviţi, zi de "Odihnă." Acum să mergem la Evrei, capitolul 4, foarte repede acum. Şi noi vom ...
E-142 Aceasta-aceasta este ultima mea întrebare chiar aici. Şi, frate, vedeţi dacă fratele Neville le are acolo. Eu ştiu că două din ele sunt scurte, astfel noi nu vă vom ţine prea mult. Acum, scuzaţi-mă în timp ce eu le iau.
E-143 Acum, când voi vedeţi cuvântul aici, odihnă, atunci ştiţi că aceea înseamnă "sabat."
E-144 Acum, aici este Noul Testament. Isus, în Sf. Matei, El a început la capitolul 5 din Sf. Matei, şi El a început aşa: "Voi ia¬ţi auzit că au zis, acei din vechime, 'Tu să nu comiţi adulter."' Aceea, ce era aceea? Legea, porunci. "Dar Eu vă spun, că, oricine se uită la o femeie să o poftească." A schimbat-o, nu a schimbat El? "Ia-ţi auzit zicând, pe acei din vechime, 'Tu să nu ucizi,' dar Eu vă spun!" A schimbat-o, nu a schimbat-o El? (Aţi gândit că El nu a schimbat legea?) În regulă. El a zis, "Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără o cauză a ucis deja." Aceea nu a fost în urmă sub Vechiul Testament, acela-i Noul Testament. El doar a străbătut înainte dincolo de acela. Vedeţi? El a mers înainte şi a dat poruncile acelea, dar El a omis, El a sărit-o pe a patra, care este ziua a şaptea. Acum în capitolul 7, aici ...
E-145 În Fericiri, iată ce a zis El, El a zis, "I-aţi auzit zicând, pe cei din vechime, 'Tu să, şi tu să nu,' şi Eu vă spun diferit. I-aţi auzit spunând, 'Un dinte pentru un dinte, şi un ochi pentru un ochi,' dar Eu vă spun!" I-aţi auzit zicând diferit, dar Eu vă spun!"
E-146 Acum, la sfârşitul tuturor acestora, El a lăsat afară porunca a 4-a. Acum, aceea era, "Amintiţi-vă de ziua sabatului şi să o păstraţi sfântă." Acum El a zis:
Veniţi la mine, toţi cei ce trudiţi şi sunteţi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru.
E-147 Acum priviţi, "Oricine comite adulter trebuie să fie împroşcat cu pietre," ei trebuiau să fie chiar în actul comiterii adulterului. Este aceea corect? Şi aceea trebuia să fie făcut fizic. "Oricine ucide," el trebuia să fie ucigaş.
E-148 Dar Isus a zis, "Oricine priveşte la o femeie," sufletul lui, duhul, nimic în trupul lui acum. Sufletul lui este răscumpărat, el nu era atunci; aceea a fost un îndrumător, vedeţi, legea a fost. Acum El a zis, "Oricine priveşte la o femeie să o poftească a comis deja adulter cu ea în inima lui." Acum El a zis, "I-aţi auzit spunând, 'Tu să nu ucizi,' dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele lui fără un motiv a ucis deja."
E-149 Acum El a zis, cu alte cuvinte, despre sabat, El a zis:
Veniţi la mine, voi toţi cei ce trudiţi şi ... împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, sabat pentru sufletele voastre. (nu pentru trupul fizic, pentru sufletul vostru)
E-150 Acum, ascultaţi-ascultaţi la Pavel acum. Dacă voi puteţi doar ... Acum priviţi, este cald şi fiecare lucru, este cald aici sus, de asemeni. Dar, acum, să luăm aceasta atent acum astfel ca noi să fim siguri că o stabilim. Acum, Pavel, scriind către Evrei. Cine erau Evreii? Vorbiţi. Iudeii. Este aceea corect? Acum, aceia erau ţinătorii de lege, ţinătorii de sabat. Este aceea corect? Este aceea corect, frate, predicatorule? Ei erau ţinători de sabat, ei erau ţinătorii de lege. În regulă.
E-151 Acum, Pavel aduce pe Iudei, prin umbre şi simbol, arătând ce tipiza legea, "Legea având o umbră a lucrurilor bune viitoare," şi el merge înainte şi o dă acolo într-un loc ca luna şi soarele. Precum-luna este doar o umbră a soarelui strălucind asupra altei ţări sau vreo altă lume, şi ea reflectă înapoi aici. Acum, dar acum, şi ea nu ar putea ... decât Evrei 9.
E-152 Acum, observaţi acum în Evrei 4, el vine la propunerea sabatului. Acum priviţi:
De aceea să ne temem deci, ca nu cumva, promisiunea fiind rămasă de a intra în odihna lui, ...
E-153 Acum, Pavel vorbeşte oamenilor sabatului acum, oamenii care au ţinut ziua de sabat. "Să ne temem ca nu cumva o promisiune fiind rămasă despre o zi de sabat," cu alte cuvinte. Sau dacă veţi observa citirea trimiterii voastre, sau "ţinerea unui sabat." Aceasta este "j" în a mea, din Biblia Scofield, sau "ţinerea sabatului." Vedeţi? În regulă.
Să ne ... temem, ca nu cumva, o promisiune fiindu¬ne rămasă ... să nu venim prea târziu.
Căci nouă ne-a fost predicată evanghelia, de altfel ca şi lor (în urmă sub lege): dar cuvântul predicat nu le-a folosit, nefiind amestecat cu credinţă pentru cei ce au auzit-o.
E-154 Acum, aceea era în urmă sub lege. Ei nu au A avut credinţă, deoarece nu era nimic pe ce să o bazeze. Vedeţi? In regulă:
Căci noi care am crezut să intrăm în odihna Lui, aşa cum a zis el, ...
E-155 Acum, odihna "Lui". Acum, "Lui," aceasta este Odihna lui Cristos. Bine, Odihna Lui, "sabatul" Lui. Şi de fiecare dată unde eu voi folosi odihnă, este scris acolo, eu voi folosi "sabatul" astfel ca voi să înţelegeţi despre ţinerea unei zile. Vedeţi?
Căci noi cei care am crezut să intrăm în sabatul Lui, odihnă, aşa cum el a zis, ... Eu am jurat în mânia mea, ... ? ... ei nu vor intra în odihna mea: deşi ... (Acum, priviţi mesajul lui Pavel despre ziua sfinţită) ... deşi lucrările au fost sfârşite de la întemeierea lumii.
Căci el a vorbit într-un loc anume despre ziua a şaptea pentru o odihnă, sau un sabat. .. (Este asta corect? Eu o voi pune acolo, vedeţi)
Căci el a vorbit într-un loc anume (în lege) despre ziua a şaptea în acest fel, Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările sale.
E-156 Aceea a fost a şaptea zi a Lui. Acum, Pavel ar admite că Dumnezeu le-a dat-o lor, aceea era ziua a şaptea. Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea, El a binecuvântat ziua de sabat, El a venerat-o, şi El a sfinţit-o, şi a făcut-o o zi de odihnă. Dumnezeu a făcut-o, de toate lucrările Lui.
Şi în acest loc din nou, Dacă ei vor intra în odihna mea. (Isus vorbeşte)
E-157 Acum, există un alt sabat pe undeva. Unde este el? Acum, amintiţi-vă aceasta aici, "Odihna lui Dumnezeu," acea a şaptea zi. Pavel a zis, "Ei au avut aceea într-un anumit loc." Dar acum din nou el a zis, "Dacă ei vor intra în Odihna Mea," vorbind despre Isus în Matei în ordine.
Văzând că aceasta rămâne ca unii trebuie să intre înăuntru, şi la acei la care a fost predicată mai întâi nu au intrat din cauza necredinţei:
Din nou, ...
E-158 Acum, ascultaţi atenţi! Fiecare care ascultă, ziceţi "Amin!" [Adunarea zice, "Amin!"-Ed.] Ascultaţi:
Din nou, el limitează o anumită zi, ...
E-159 El a limitat o zi aici. Ce era aceasta? Fiecare să o spună odată. Sabatul! Este aceasta corect? El a limitat ziua a şaptea din săptămână ca un sabat în acest loc.
Şi din nou, el a limitat o zi anume, zicând în David (în Psalmi), Astăzi, după un timp aşa îndelungat; (până când vine Isus, voi vedeţi, prima dată) ... a fost zis, Astăzi dacă voi ... auziţi glasul lui, să nu vă împietriţi inima. (acolo este o altă odihnă care vine; nu una fizică, una spirituală)
E-160 Acum, priviţi. Astfel voi ziceţi, "Atunci noi avem ziua a şaptea, de asemeni." Acum, staţi doar un minut. Să citim versetul următor, vedeţi, să nu o luaţi prea repede. In regulă:
Căci dacă Isus le-ar fi dat ... Căci dacă-dacă Isus le¬ar fi dat odihna, ziua de odihnă, atunci el nu ar mai vorbi după aceea despre o altă zi.
E-161 Când El a schimbat legea, de la lege la har, nu le-ar fi dat El o zi de odihnă, o zi de odihnă, o zi anume? Dar El nu a spus nimic despre sabat. El nu a spus nimic despre duminică, El nu a zis nimic despre sâmbătă. Dar aici este ceea ce a zis El, Pavel a zis. Acum pri vi ţi, "Acolo ... " Al 19-lea ... sau versetul al 9- lea:
Acolo rămâne deci un sabat pentru poporul lui Dumnezeu. (Acela este astăzi!) ... Acolo rămâne ... un sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Căci acela (voi sau eu) care a intrat în odihna lui (Odihna lui Isus, "Veniţi la Mine, voi toţi care trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da Odihnă), acela (voi sau eu) s-a oprit de la propria lui lucrare, aşa cum Dumnezeu a făcut la început.
E-162 Amin! Acolo este sabatul vostru. Este aceea corect?
Să lucrăm ... (a zis Pavel) ... să intrăm în odihna aceea, ca nici un om să nu cadă după acelaşi exemplu de necredinţă (de zile şi aşa mai departe, vedeţi).
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este iute, şi puternic, şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, pătrunzând chiar … despărţitorul în două al sufletului ... şi un discernător al … şi al … şi al … (să vedem)
... al duhului, şi al ... (doar un minut) ... despărţind în două sufletul şi duhul, şi ... încheieturile şi măduva, şi ... un discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii.
Nici nu există vreo creatură ... nu este manifestată în privirea lui: căci toate lucrurile sunt dezgolite şi deschise înaintea ochiului Lui a aceluia cu care avem de-a face.
E-163 Acum, priviţi, Dumnezeu s-a odihnit în a şaptea zi, a creat ziua a şaptea, a dat-o la Iudei ca un memorial. Eu vorbesc despre Sfântul Pavel acum, vedeţi. Ascultaţi-L! Acum, voi credeţi că el a adus-O? Credeţi că el a avut un drept? Acum, ce a zis el în Galateni 1:8? "Dacă un înger din Cer ar veni şi v-ar învăţa vreo altă Evanghelie decât aceea pe care am spus-o eu, el să vă fie blestemat." Vedeţi, evangheliile sunt clare. Acum, priviţi.
E-164 "Bine, Frate Branham, acum ce să fac eu, doar să cred în Isus Cristos?" Nu. Aceea nu este Odihna.
E-165 Acum, dacă voi vreţi să ştiţi ce ... Câţi ar vrea să ştie care este Odihna Creştină, ziceţi "Amin." [Adunarea zice, "Amin!" =Ed.] Acum, voi puteţi să o semnaţi dacă vreţi, Isaia 28. El a zis, "Invăţătură trebuie să fie peste învăţătură¬învăţătură," vorbire. "Invăţătură peste învăţătură, rând peste rând, aici puţin şi acolo puţin, şi ţineţi tare la ceea ce este bun." Profetul vorbind despre timpul care venea, despre Odihnă, sabat. Citiţi întregul capitol, vedeţi, el zice, "Va veni timpul când ziua de sabat se va termina," şi ei vor vinde încălţăminte sâmbăta tot la fel cum ei au vândut lunea, sau câte altele. Voi vedeţi? A zis, "Când va fi semnul acesta?" A zis:
... învăţătură peste învăţătură; ... rând peste rând; aici puţin, şi acolo puţin: ţineţi tare de ceea ce este bun.
Căci cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu acestui popor.
... Şi acesta este sabatul, odihna despre care Eu am zis că ei vor intra. Şi pentru toate din Acestea ei şi-au împietrit inimile şi şi-au clătinat capetele şi L-au respins. (Exact acelaşi lucru cum au făcut la Cincizecime când Duhul Sfânt a căzut peste oameni, şi Duhul Sfânt a fost mai întâi dat la oameni în urmă acolo în Ziua Cincizecimii. Aceea este Odihna, sabatul pentru poporul lui Dumnezeu.) ...
E-166 Astfel singurul motiv pentru care noi ţinem duminica, a început cu părinţii noştri străvechi ai Bibliei, Sfântul Pavel, Ioan, Matei, Marcu, Luca, şi toţi aceia, ei au mers din casă în casă, ei au luat împărtăşirea în prima zi a săptămânii când ucenicii au venit împreună, şi aceea a fost numită, nu un sabat, ci ziua Domnului.
E-167 Ioan a zis, pe Insula Patmos, acolo a fost deja o sărbătoare a sabatului în biserică, "Eu am fost în duhul în ziua Domnului." Asta-i adevărat. Vedeţi? Şi apoi el a văzut. ..
E-168 Şi-şi, acum, ziua Domnului este-este ziua când Domnul a înviat. Acum, voi mergeţi şi luaţi istoricii, Josephus, Actibus [Pronunţare nesigură-Ed.], mulţi din ceilalţi. Sau nu Actibus, oh, eu nu pot ... Oricare din scriitori răsăriteni, şi voi veţi afla acolo în urmă. Istoricii bisericii, Cartea Martirilor a lui Foxe, multe altele, şi voi veţi afla acolo că singura diferenţă ... Ei sunt un grup de Iudei. Pe unul din ele ei l-au numit "canibali," aceia erau Creştinii. Ei au zis, "A existat un om pe care Pontius Filat l-a omorât şi ucenicii au venit şi I-au furat trupul. Şi ei l-au ascuns, şi fiecare-fiecare duminică ei merg şi mănâncă o parte din el." Ei luau împărtăşirea, voi vedeţi. Ei doar ... Ei luau trupul Lui, voi vedeţi. Ei ziceau că ei luau trupul Domnului, împărtăşirea. Şi ei nu ştiau ce era aceasta, şi el a zis, "Ei erau canibali." A zis, "Ei merg şi mănâncă în prima zi a săptămânii, ei se întâlnesc împreună şi mănâncă trupul acestui om."
E-169 Şi singurul fel prin care tu puteai spune dacă ei erau ţinători de lege şi negau amarnic învierea, sau dacă ei erau Creştini şi credeau învierea, unul mergea la biserică sâmbăta şi unul mergea la biserică duminica, care era un semn între ei.
E-170 Aceea este destul de tare, nu-i aşa? În regulă. Sper că aceea o rezolvă. Duhul Sfânt este ...
E-171 Acum, tu ai ceva acolo, frate? Tu vrei ... Vrei tu-vrei tu să mergi sus şi să o răspunzi? Să vedem, chiar aici. Oh, da.
5. Vor avea încă Iudeii o ocazie să fie mântuiţi după ce vremurile Neamurilor vin la o încheiere?
E-172 Oh, Doamne, dacă aceea nu este una grozavă! Aha, noi nu avem timp să mergem în aceea prea bine, dar lăsaţi-mă să vă spun aceasta. Şi voi luaţi cuvântul meu, eu vă voi arăta. Prin ... Dacă voi veţi lua cuvântul meu, aşa cum l-am explicat înaintea lui Dumnezeu, atunci voi mergeţi şi căutaţi aceasta, vedeţi, şi apoi voi veţi afla. Deoarece îmi imaginez… Eu nu pot vedea ceasul, dar îmi imaginez că este trecut … Cât este ceasul? Cât? Nouă şi jumătate. Eu încă trebuie să merg la spital, şi trebuie să merg la New Albany încă, să fiu afară din Jeff. la trei şi douăzeci şi cinci de minute dimineaţa. Astfel... Şi eu nu m-am culcat înainte de ora două sau trei în fiecare noapte în această săptămână.
E-173 Acum observaţi aici, repede acum, să luăm aceasta. Da, dragul meu prieten Creştin, ziua Neamurilor este terminată, se termină chiar acum. Şi Dumnezeu se va întoarce la Iudei. Şi daţi-mi voie să spun acestei bisericuţe că eu mă rog constant. Şi profeţii din diferite părţi ale ţării, ele curg aici înăuntru privitor la aceasta. Eu cred că Iudeii ... Acum, ţineţi-vă pe voi vestoanele doar un minut, acum.
E-174 Iudeul niciodată nu a fost în stare să conceapă acest singur lucru al bisericii Creştine. Iudeul mi-a spus, de multe ori, "Frate, voi nu-l puteţi tăia pe Dumnezeu în trei părţi şi să mi¬L daţi mie." Iudeul are un Dumnezeu, şi acela este Iehova.
E-175 Iar Neiudeul a denaturat aceea; aşa de mult încât el l-a apucat într-un fel, totuşi, cu cunoştinţa. Eu cred că el-el are o-o concepţie despre aceasta, că nu există trei dumnezei. Există un Dumnezeu, trei manifestări. Trei personalităţi într-o Persoană. Şi când voi puteţi obţine mesajul, eu i-am zis lui Hyman Appleman ... Mulţi dintre voi îl cunoaşteţi. El a zis, "Frate Branham, dacă tu duci mesajul acela la Palestina cu semnele şi minunile," zicea, "acolo vor fi un milion de Iudei care vor primi pe Isus Cristos ca Mântuitor personal." Vedeţi, aceea este corect. Acum, am zis ...
E-176 Aici este Mesajul noi îl avem aici. Isus era Iehova învăluit în carne, a venit jos învăluit. Acum, Dumnezeu (Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt) pu este ca degetul vostru, unul, aşa cum gândesc unii oameni. Intregul lucru este întocmai ca ... Nu, Dumnezeu este ... Eu doar am desfăşurat aceasta pentru voi cu un timp în urmă, vedeţi, că există o trinitate într-Unul.
E-177 Eu sunt o trinitate într-unul. Eu sunt suflet, trup, şi duh, într-o persoană. Este asta adevărat? Sigur. Eu sunt-eu sunt alcătuit din-din celule, sânge, şi nervi, şi totuşi o fiinţă. Vedeţi? Fiecare lucru la care priviţi este într-o trinitate, şi o trinitate în unul.
E-178 Acolo era o trinitate în corabie. Nivelul de jos, lucrurile târâtoare; al doilea nivel pentru păsări, lucrurile zburătoare; şi al treilea nivel pentru Noe şi familia lui. Fiecare lucru!
E-179 În tabernacol. Acolo era o adunare, locul sfânt, Sfânta sfintelor. Vedeţi?
E-180 Şi au existat trei perioade de timp. A Tatălui, a Fiului, şi perioada Duhului Sfânt. Vedeţi ce vreau să spun? Dar acei trei toţi ... Noi nu spunem, "Dumnezeii noştri." Acela este păgânism, şi Iudeul ştie aceea. Dar când voi puteţi să o faceţi pentru el că acest Isus ESTE Dumnezeu, Dumnezeu Iehova, nu o a doua persoană sau o a treia persoană, este aceeaşi Persoană tot timpul făcându-Se manifestat. Vedeţi? Şi apoi cu semne şi minuni să dovedeşti că Isus a înviat din morţi.
E-181 Şi acest Doctor Reedhead ...
E-182 Fratele de acolo din spate, învăţătorul la biserică ... învăţător peste… un învăţător de şcoală, aici în biserică. Şi eu l-am întrebat… Şi am dat mâna cu soţia lui şi bebeluşul înapoi acolo. El era acolo afară să mă asculte predicând seara trecută. Eu cred că ei sunt aici, dacă nu au plecat, cred că este un învăţător de şcoală în Louisville. Oricum, ei erau acolo afară să-l asculte.
E-183 Aceasta este remarcabil, că omul a venit la mine acasă, el şi un altul (şi un Iudeu), cu câteva luni în urmă. Şi el a zis, "Frate Branham, eu am aşa multe licenţe în Bob Jones. Eu am ... de la Wheaton." Toată educaţia care a putut să fie îngrămădită în el! A zis, "Eu l-am crezut pe Dumnezeu de când eram un copilaş. Şi a zis, "Totuşi viaţa mea este goală!" El a zis, "Au fost învăţătorii greşiţi?"
E-184 Şi aici este concepţia. Dacă careva ... Dacă unii din voi au fost acolo la Open Doar seara trecută, când ei predicau¬predicau, împreună. El a zis, "Când mi-am spus părerea ... " Acum, ascultaţi, micuţul tabernacol, pentru rugăciunile voastre şi alte lucruri care au ajutat, ascultaţi la aceasta. El mi-a spus aceea înainte, aici acasă.
E-185 El a venit la casa mea, el a zis, "Frate Branham," zicea, "eu am fost zăpăcit." El a zis, "Există ceva mai mare decât aceasta ce am crezut şi am acceptat, Cristos ca Salvatorul meu personal? Şi eu cred că sunt născut din nou din Duhul, dar eu nu am mărturie de nimic."
E-186 Eu am zis, "Frate, pe cât de mult nu-mi place s-o spun, învăţătorii te-au amăgit, şcolile tale."
E-187 Priviţi, aşa cum eu-eu pot să spun aceasta, eu nu cred în indicarea căii tale spre Cer, "Voi credeţi aceasta în bisericile voastre?" Eu nu am ştiut ceva aici decât ce… "Biblia zice aceasta, voi credeţi asta?" Diavolul crede şi se înfioară! Aceea nu este ceea ce credeţi voi. Duhul vostru trebuie să poarte mărturie cu Duhul Lui că voi sunteţi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin a fi născuţi din nou şi aţi primit botezul Duhului Sfânt.
E-188 El a zis, "Frate Branham, ce crezi tu despre Penticostali?" 189 Şi eu am zis, "Acela-i motivul pentru care eu am de-a face cu ei. Acela-i motivul că eu-eu mă ocup de ei, ei au ceva ce voi nu aveţi." Am zis, "Cu fanatismul lor şi fiecare lucru, ei au un adevăr despre care voi nu ştiţi nimic." Şi eu vorbeam cu unul dintre cei mai mari oameni din America, chiar atunci. Da, domnule. El este preşedintele Misiunilor din Sudan, este cel mai mare din toată lumea, fundamental până la măduvă. El cunoştea Scripturile, şi moartea, îngroparea, şi învierea, doar o predica ca o casă în flăcări. Dar aceea nu este Acela. Diavolul poate să facă aceea, de asemeni. Diavolul este tot aşa de fundamental cât poate el să fie.
E-190 Dar, frate, Isus Cristos a zis, "Dacă un om nu este născut din Duhul lui Dumnezeu el nu va vedea Împărăţia lui Dumnezeu."
E-191 Nu doar pentru că tu zici, "Da, eu cred aceea. Da, eu-eu cred că aceea este în felul acela. Eu cred aceea. Da." Aceea nu o face. Aceasta trebuie să fie o experienţă de fapt a Naşterii noi. Aceasta trebuie să fie ceva între tine şi Dumnezeu că tu ştii că tu ai trecut de la moarte la Viaţă.
E-192 A zis, "Frate Branham, aş putea eu primi Duhul Sfânt?"
E-193 Am zis, "Doar am pus mâinile peste Hyman Appleman jos acolo, şi el a primit botezul Duhului Sfânt."
E-194 Celălalt Iudeu a început să plângă, şi a spart paharul pe măsuţa de cafea de acolo, şi a plâns o băltoacă acolo. Ei amândoi au zis, "Frate Branham, cum primim noi Duhul Sfânt?" Învăţaţi! Cei mai ageri, ingenioşi! Cei mai buni care există în ţară!
E-195 Şi am zis, "Felul apostolic de a primi Duhul Sfânt este să pui mâinile peste ei" Asta-i adevărat.
E-196 "Punerea mâinilor." Anania a venit să-şi pună mâinile peste Pavel ca el să-şi poată primi vederea şi să fie umplut cu Duhul Sfânt.
E-197 Filip a mers jos şi a predicat jos acolo, şi a botezat un grup întreg acolo jos în Numele lui Isus Cristos. Duhul Sfânt nu a venit peste nici unul, deoarece Petru avea cheile. Şi el a venit jos, şi şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt. Este asta adevărat?
E-198 Pavel, în Fapte 19, după ce el a trecut dincolo. Apollo, era felul lui Billy Graham acolo sus, avea o mare trezire şi un timp plăcut. El a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" către grupul acela de Baptişti.
E-199 Ei au zis, "Noi suntem urmaşii lui Ioan. Noi ştim! Apollo este predicatorul nostru, el este un avocat convertit, cel mai deştept om din ţară."
E-200 El a zis, "Dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
El a zis, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
A zis, "Atunci cum aţi fost botezaţi?"
A zis, "Noi am fost botezaţi la Ioan."
E-201 A zis, "El a botezat spre pocăinţă, zicând ca voi să credeţi în Acela care urma să vină, în Isus Cristos." Şi când ei au auzit Aceasta, ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei şi ei au primit Duhul Sfânt, au început să vorbească în limbi şi măreau pe Dumnezeu. Aceasta este aşa de clar după cum eu cunosc Scriptura.
E-202 Acum, priveşte, prietene! Ar putea să existe puţină diferenţă aici în opiniile tale, deoarece tu eşti încurcat în fiecare lucru. Dar să o aşezăm, să nu încerci să-ţi pui interpretarea ta. Spune ce spune Biblia, doar las-O în felul acesta.
E-203 Şi am zis, "Singurul lucru pe care-l ştiu, fraţilor, este să-mi pun mâinile peste acei care caută Duhul Sfânt."
E-204 El a zis, "Ai vrea să-ţi pui mâinile şi-şi să ceri lui Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne dea Duhul Sfânt?"
E-205 Am zis, "Eu vreau." Şi am îngenunchiat jos pe podea, şi m¬am rugat şi am pus mâinile peste ei. Şi cam după câteva săptămâni după aceea, ei amândoi au primit botezul Duhului Sfânt. Şi când acest Doctor Reedhead a primit botezul Duhului Sfânt, a venit prin vorbirea în alte limbi. Da, domnule.
E-206 Şi Misiunile voastre Sudaneze au zis, "Noi nu avem loc pentru un om care ar vorbi în limbi."
E-207 Şi el a venit la mine şi a zis, '"Cineva vorbeşte în limbi'?"
E-208 "Păi, păi," am zis, "ei nu au loc pentru Isus Cristos, căci Isus Cristos a vorbit în limbi necunoscute; şi a murit, vorbind în limbi necunoscute."
E-209 Ei nu au putut accepta învăţătura lui Pavel, Pavel a vorbit în limbi mai mult decât toţi dintre ei.
E-210 Unul mi-a spus ieri, zicea, "Eu mai degrabă vorbesc cinci cuvinte cu înţeles."
E-211 Dar învăţătura lui Pavel a zis, "Râvniţi după profeţie, şi nu interziceţi vorbirea în limbi." Şi lor li s-a interzis să vorbească în limbi!
E-212 Vorbirea în limbi este un dar Divin de la Dumnezeu care aparţine în biserică întocmai la fel astăzi aşa cum a fost acolo în urmă la început. Acela-i exact Adevărul. Da, într-adevăr! Aceea este învăţătura Bibliei. Este un dar Divin, şi voi negaţi aceea tot la fel cum voi-voi negaţi noua Naştere, voi negaţi fiecare lucru pe care Isus l-a învăţat când voi încercaţi să tăiaţi aceea afară.
E-213 Acum, voi puteţi merge nestăpânit cu aceea, mulţi din ei au mers. Dar eu spun, "Aceea îşi are locul ei." Este întocmai ca o pereche de pantofi; când voi cumpăraţi o pereche de pantofi, limbile sunt în ei. Şi aceea este corect. Când voi sunteţi în Trupul lui Cristos, Dumnezeu are toată masa aşezată. Frate, El are dragoste, El are bucurie.
E-214 Dacă am mers la masa voastră şi am şezut acolo jos, şi tu ai zis, "Predicatorule, vino mănâncă cu mine," eu cred că tu mă iubeşti. Şi tu aveai fasole şi cartofi şi morcovi şi pui fript şi plăcintă cu dovleac şi îngheţată, totul aşezat acolo. Păi, eu cred că aş fi tot aşa de bine venit la cartofi cum aş fi la fasole. Singurul lucru, eu cred că eu aş fi tot aşa de bine venit la pui aşa cum am fost la plăcintă. Este totul pe masă. Şi singurul lucru pe care-l am de făcut este să spun, "Ai vrea te rog să-mi dai ceva plăcintă?" Şi eu cred căci cu o inimă bună liberă, dragostea ta pentru mine, tu ai spune, "Desigur, fratele meu, ia o bucată frumoasă mare din ea." Este asta corect? Dacă eu aş zice, "Ai vrea să-mi dai cartofi?" "Păi, desigur, fratele meu, iată-i aici."
E-215 Şi fiecare binecuvântare răscumpărătoare pentru care a murit Isus Cristos şi a plătit-o în ispăşirea Lui la Calvar, este aşezată pe masă şi fiecare credincios şade înaintea ei. Aleluia! Dacă am nevoie de vindecare, eu spun, "Tată, dă-mi ceva vindecare," şi eu o torn pe farfuria mea şi mănânc o mare ... Acum, dacă tu vrei să mori de foame, mergi înainte. Da, domnule. Şi profeţia, vorbirea în limbi ...
E-216 Şi-şi atunci omul a scris acolo, el nu a ştiut că eu am vorbit ... am vorbit în limbi eu însumi. Şi el scrie această carte, voi veţi afla că aceea va împrăştia naţiunile. Şi pe lângă aceea, acest om are douăzeci şi cinci de predicatori remarcabili ai Moody Bible Institut care caută darul vorbirii în limbi. Oamenii fundamentali s-au întors cu susul în jos. Viaţa Creştină, această-această lună, priviţi la revista Viaţa Creştină din această lună, la pagina nouăsprezece, şi priviţi la acel mare doctor al divinităţii, zicând, "Să acceptăm noi aceasta? Am pierdut noi ceva?"
E-217 Eu aud abundenţa de ploaie venind! Voi aveţi oameni care o răsucesc după colţ, dar s-a ajuns într-un loc că Dumnezeu îi dă lumii Neamurilor o zguduire cu botezul Duhului Sfânt, turnându-L cu toată plinătatea Lui şi puteri şi semne şi minuni. Motivul că eu ţin ... Cincizecimea a fost împinsă afară la colţ şi a mers necontrolat în lucruri diferite ca acelea, timpul nu a fost încă copt. Acela este motivul pentru care ei au avut tot acest fanatism. Dar aceea este promisiunea Divină a lui Dumnezeu şi Cuvântul Divin al lui Dumnezeu, şi Aceasta trebuie să se împlinească căci Dumnezeu a zis aşa. Şi eu cred căci chiar înainte de încheierea vremurilor Neamurilor Dumnezeu va turna peste fundamentalişti.
E-218 Voi o puteţi citi în Reader's Digest din această lună, această ediţie a ei din august. Mergeţi şi priviţi la ea, cum acel predicator Metodist de acolo jos la amvon acolo, rugându-se pentru omul acela care zăcea acolo murind pe un pat de spital, şi mărturia Duhului Sfânt a venit şi omul a fost vindecat instantaneu. Aleluia! Sigur. Dumnezeu are vindecare Divină aşezată pe masă aici! El are profeţie aşezată pe masă aici! El are vorbirea în limbi aici pe masă! El are nouă daruri spirituale în Trup, şi voi sunteţi bine veniţi la fiecare din ele! Aleluia! Da, domnule, aici sunt ele.
Vor ... La încheierea Neamurilor, vor fi reîntorşi Iudeii?
E-219 Da, domnule. Multe Scripturi, soră, frate, oricine este acesta. Ioel pentru unul, "Ce a lăsat omida, a mâncat omida păroasă," şi aşa mai departe, pomul acela. Şi Isus a zis El însuşi cum vor fi ei îndepărtaţi şi fiecare lucru. Oh, toată Scriptura, Daniel şi pretutindeni, vorbeşte despre aceasta. Da, Isus a zis, "Când voi vedeţi smochinul înfrunzind, să ştiţi că timpul este aproape."
Eu cred că cealaltă are de-a face ceva cu aceasta:
6. Crezi tu că întoarcerea Iudeilor-Iudeilor în Palestina este o împlinire a profeţiei Bibliei? Noi am auzit că vei merge în Palestina, este asta adevărat?
E-220 Da. Da, domnule. Daţi-mi voie să vă spun ceva, una dintre cele mai mari ... Dacă voi vreţi să ştiţi ce timp din an este, priviţi la calendar. Dacă voi vreţi să vedeţi ce timp din noapte este, priviţi la ceas. Dacă voi vreţi să vedeţi în ce zi trăiţi, priviţi unde sunt Iudeii. Acela este cronometrul lui Dumnezeu.
E-221 Şi priviţi! Chiar în noaptea aceea, chiar în acea zi, în care îngerul Domnului m-a întâlnit, în 1946, în şaptesprezece mai, la Green's Mill, Indiana, în aceeaşi zi a fost semnat tratatul de pace pentru Iudei şi ei au fost o naţiune stabilită pentru prima dată după două mii cinci sute de ani. Aleluia!
E-222 Şi, în seara aceasta, cel mai vechi steag din toată lumea, steaua cu şase colţuri a lui David, flutură peste Ierusalim pentru prima dată în două mii cinci sute de ani, de la deportarea în Babilon. Isus a zis, "Când voi vedeţi smochinul înfrunzind." Acolo este el! Acolo El a zis, "Învăţaţi o pildă. Voi ziceţi că 'vara este aproape.' Când voi vedeţi aceasta, ştiţi că timpul este la uşi." Noi suntem chiar la timpul sfârşitului.
E-223 Priviţi cum "urâciunea" din Daniel, şi aşa mai departe, ştiţi voi, când Isus a zis. "Când va veni marele Prinţ, El va profeţi o-o mie două sute şi şaizeci de zile," care erau trei ani şi şase luni. Şi aceea este exact ceea ce a predicat Isus. El a venit numai la Iudei, apoi El va fi stârpit ca o-o jertfă pentru popor. "Şi urâciunea aceea va face pustiire," Mahomedanii au aşezat Musulmanul lui Omar acolo. "Şi ei vor călca zidurile Ierusalimului până" (iuh! Până ce?) "vremurile Neamurilor vor fi împlinite." Şi atunci El se va întoarce la Iudei din nou, şi acolo este când Bătălia de la Armaghedon are ... Acolo El a chemat Neamurile, să ia un popor afară pentru Numele Lui, Mireasa Lui. Observaţi. Da, domnule. Cei o sută şi patruzeci şi patru de mii sunt toţi Iudei răscumpăraţi care încă trebuie să stea acolo. Toţi aceşti ...
E-224 Apoi când Biserica este luată sus, Moise şi Ilie apar, în Apocalipsa 11, şi le predică pe Isus Cristos. Şi Duhul Sfânt este luat de la Neamuri, şi Răpirea vine pentru Biserică să fie luată sus. Şi Iudeilor care au rămas aici li se va predica trei ani şi jumătate, deoarece el a zis, "Există şaptezeci de săptămâni încă hotărâte pentru poporul Tău, şi Mesia va fi stârpit la mijlocul lor." Când El ia afară, Neamurilor li se vor da un loc, şi atunci ei mai au încă trei ani şi jumătate să li se predice, despre Isus Cristos.
E-225 Sigur, Iudeii vin. Şi eu cred, frate, că atunci când noi ajungem acolo în Palestina de data aceasta ... Oh, rugaţi-vă! Ei citesc Biblia aceea.
E-226 Doar încă o afirmaţie, atunci eu am o mică, întrebare scurtă aici, şi acelea sunt toate dintre ele. Aceasta de aici eu cred că este o rugăciune.
E-227 Priviţi la aceasta! Doctorul Reedhead a zis, stând acolo vorbind cu un Mahomedan deştept ...
E-228 Acum, puneţi-vă urechile aproape. Un Mahomedan, eu am avut cam douăzeci de mii dintre ei care au venit la Domnul Isus când ei au văzut semnele şi minunile acolo în Africa. Acolo erau cam douăzeci de mii, vreo treizeci de mii total; eu presupun că erau zece mii din ei care au venit, deoarece marea majoritate erau-erau Mahomedani. Şi când ei au stat acolo, şi am zis, "Care dintre voi profeţi la templu poate să-l facă pe omul acesta sănătos?" Eu am zis, "Care dintre idolii voştri, pentru voi băştinaşii, poate să-l facă pe acest om sănătos?" Eu am zis, "Nici unul din ei! Nici un profet la templu ... şi nici un preot, mai degrabă." Şi am zis, "Nici un idol nu ar putea s-o facă. Şi nici eu nu aş putea. Dar Dumnezeu din Ceruri a înviat pe Fiul Său Isus Cristos Care este viu printre oameni astăzi, Care l-a făcut perfect sănătos aşa cum îl vedeţi stând în picioare." Un om cu un lanţ în jurul gâtului, trebuiau să-l conducă ca pe un câine. În timp de un minut stătea în picioare, normal şi bine.
E-229 Şi Doctorul Reedhead mi-a spus serile trecute când noi şedeam în maşină, el a zis, "Oh, Doamne!" gândindu-se la aceea. El a zis că acest Mahomedan a venit la el, şi a spus că el a vorbit cu acest Mahomedan, un om foarte învăţat. El a zis, "Bine, domnule, de ce nu renunţi tu la profetul tău vechi mort, Mahomed?"
E-230 Acum, amintiţi-vă, Mahomedanii cred în Dumnezeu. Acolo afară în-în Africa, un mare "bang," un bang atârnă în acel fel. Şi ei iau un ciocan mare de cauciuc şi-l loveşte în acest fel, şi el sună peste toată ţara. Şi fiecare Mahomedan se opreşte, şi preotul merge afară să vorbească la popor, şi zice "Există un singur Dumnezeu viu şi adevărat, şi Mahomed este profetul Său."
E-231 Aceia sunt copiii lui Ismael. Vedeţi, Agar, ei sunt fiii lui Abraham din Agar. Vedeţi? Ei cred într-un Iehova Dumnezeu adevărat, dar ei cred că Isus ... (Aceea a fost ... El este Răscumpărătorul nostru, trimis la Neamuri de la femeia liberă; Isaac, vedeţi, şi prin Sara). Şi acum, ei erau prin Agar, Ismael, şi au venit Mahomedanii.
E-232 Şi la mormântul lui Mahomed, voi ar trebui să mergeţi să vedeţi, este izbitor, marele mormânt acolo. Şi timp de două mii de ani acolo este un cal alb înşăuat, care stă acolo. Mahomed a promis că el va învia din morţi într-o zi şi v-a sări pe calul acela şi va birui lumea. Şi în fiecare-fiecare moment ei doar schimbă un cal cu altul; aşteptând acolo cu o gardă credincioasă, stând, aşteptând pentru Mahomed să învie din morţi. Două mii de ani au trecut de atunci.
E-233 Ei cred în Isus, ei au zis că El a fost un profet. Pe zidurile vechiului Ierusalim există un mare sanctuar zidit, acela este pentru Mahomed să vină în el. Şi un sanctuar mic jos aici, acela este pentru Isus. Vedeţi, ei au zis, "Isus nu a fost răstignit, ei au amestecat toate acestea." Au zis, "El a încălecat pe un cal şi a plecat." Vedeţi? Acum, ei-ei cred aceea.
E-234 Ei au un punct roşu între ochii lor. Oamenii de acolo care merg în India, voi veţi observa aceasta. Doamne, ei vor sta acolo cu miile.
E-235 Şi apoi Doctorul Reedhead a zis că el stătea acolo, şi a zis, "Acum, de ce nu părăseşti pe profetul acela vechi mort şi să primeşti Unul Care a înviat din morţi, un Cristos viu?" Acum, el era un învăţat şi ştia cum să-şi plaseze cuvintele.
E-236 A zis că Mahomedanul s-a uitat la el, (deştept, om învăţat, chiar aici în America, a fost educat aici) el a zis, "Domnule, amabile domn, ce poate să facă mai mult Isus al vostru cel înviat pentru mine decât a făcut profetul meu mort?" A zis, "Profetul meu mort mi-a promis Viaţă după moarte. Aceea este ce a făcut Isus al vostru." Păi, el a avut ceva. A zis, "Acum, ei amândoi au scris câte o carte. Tu o crezi pe aceea care a scris-o Isus, eu o cred pe acea scrisă de Mahomed. Ei amândoi au promis Viaţă." A zis, "Ce poate face mai mult pentru mine Isus al vostru decât poate al meu-Mahomed al meu?" Bine, omul, în fapte simple, acela-i adevărul. El a zis, "Dar doar un moment, bunule domn." El a zis, "Mahomed al meu niciodată nu a promis lucruri aşa cum a promis Isus al vostru. Isus al vostru a promis ... Ei spun că, 'El a înviat,' şi că va fi cu voi tot timpul, până la sfârşitul lumii; şi aceleaşi semne şi minuni pe care El le-a făcut, le veţi face şi voi, până la sfârşitul lumii. Voi veţi vindeca bolnavii, şi veţi învia morţii, şi veţi curăţa leproşii, şi veţi scoate draci." A zis, "Eu am studiat Creştinismul, cu desăvârşire." A zis, "Acum să vă văd pe voi învăţătorii să-l produceţi pe Isus Cristos, şi eu voi crede că El a înviat din morţi. Dar, pe lângă aceea ... Mahomed niciodată nu ne-a promis astfel de lucruri ca acelea, el doar ne-a promis Viaţă după moarte. Şi acela este chiar acelaşi lucru pe care voi îl învăţaţi, şi pe celelalte le ocoliţi." Omul avea dreptate, Mahomedanul era exact corect.
E-237 Doctorul Reedhead a spus că el a stat şi a plâns. A zis, "Frate Branham, eu m-am gândit la tine." Şi el a alergat aici, şi a intrat acolo, şi mi-am pus mâinile peste el, şi botezul Duhului Sfânt a venit peste el. Şi acum el vede chiar viziuni şi fiecare lucru. Acum să-l întâlnească Mahomedanul! El este un om deosebit!
E-238 Eu spun că Isus al nostru a înviat din morţi, El trăieşte astăzi. Şi El face aceleaşi lucruri astăzi pe care El le-a făcut atunci, tot felul de semne şi minuni. Iar voi oamenilor fundamentali staţi în jur şi încercaţi să explicaţi acel fel, şi pierdeţi tocmai partea fundamentală a Bibliei. Aceea este exact corect. Isus Cristos, Fiul înviat al lui Dumnezeu, poate să vă vorbească în alte limbi prin voi, El poate profeţi prin voi, El poate arăta viziuni prin voi, El poate interpreta limbi necunoscute prin voi. Şi toate acelea sunt parte din EL
E-239 Şi a lua această parte din El şi a lăsa acea parte afară din El, ar fi ca şi cum m-aţi tăia în jumătate în două şi aţi lua şoldurile şi picioarele jos şi aţi zice că mă aveţi, când această parte voi nu aţi primi-o.
E-240 Voi sau trebuie să mă primiţi complet. .. Şi acela-i motivul că eu sunt un predicator al Evangheliei depline care crede că tot ce zice Dumnezeu este Adevărul. Amin! Glorie! Eu mă simt ca un holy-roller chiar acum. Da, domnule. Eu Îl cred!
7. Matei 24:49, vorbeşte despre "Soarele fiind întunecat, luna nu-şi va da lumina, şi stelele vor cădea din cer." Se va întâmpla aceasta înainte sau după Răpire, sau chiar înainte de a veni Isus să d-o- ... domnească pe pământ?
E-241 După umila mea credinţă, acum, eu nu aş ... eu nu ştiu, eu cred că el vorbeşte despre Matei 24, acolo. Acum, Isus vorbind despre stele şi de lucruri căzând, eu cred că aceea este chiar înainte ca perioada Necazului să se aşeze pe pământ.
E-242 Acum, eu am avut un gând foarte ciudat aici încât mulţi dintre voi nu veţi fi de acord cu mine în aceasta, căci îmi imaginez că unii dintre cei din vremuri vechi au auzit învăţând că noi am trecut prin aceasta. Vedeţi, eu nu cred că Biserica va merge prin perioada Necazului. Eu cred că Biserica va ... Priviţi, eu ... Singurul fel cum învăţ eu Noul Testament este prin umbra Vechiului Testament, întocmai ca Duhul Sfânt aici pentru ziua de sabat şi aşa mai departe. Fiecare lucru este o umbră în urmă acolo.
E-243 Acum, priviţi în urmă în Vechiul Testament. Când vedeţi plăgile căzând, ei erau în Egipt. Nu erau? Şi Dumnezeu îşi scotea poporul Lui spre ţara promisă. Este aceea corect? Şi Israel nu a primit nici o plagă. Doar aşa cum plăgile ... înainte de a merge, ei au mers în Gosen. Este asta adevărat? Şi soarele nu s-a întunecat, nici ţânţari nu au venit, nici broaşte nu au fost acolo, nici păduchi nu erau acolo, nici furtuni nu erau acolo, nici fulgere nu erau acolo, nici o omorâre a vitelor nu era acolo, şi fiecare lucru pe care îl aveau ei a fost scutit în Gosen. Este asta adevărat? Este un model al Bisericii mergând chiar
înainte de perioada Necazului. Isus a zis, "Când aceste lucruri încep să se împlinească, ridicaţi-vă capul în sus, răscumpărarea voastră este aproape." Vedeţi?
E-244 Eu cred că luna şi soarele şi stelele ... Atunci ei au spus că ... Mă voi duce înainte şi o voi citi, a zis, "Şi oamenii fug şi se ascund. Şi ... şi a căzut peste ei ... căutau să se sinucidă, şi nu o puteau face, şi fiecare lucru." Eu cred că aceea va avea loc chiar înainte de Necaz.
E-245 Acum, priviţi, Necazul vine. Când Necazul loveşte, Biserica merge sus. Acum, amintiţi-vă, doar o biserică obişnuită fără Duhul Sfânt merge prin perioada Necazului. Vor fi numai cei Aleşi care se duc dincolo.
E-246 Oh, eu aş putea să frec ceva tare aici, doar pentru un minut. Vreţi să-mi daţi încă trei minute? Acum este-poporul răpit numit, rămăşiţa? Este aceea corect? In regulă ... Eu-eu vreau să spun că aceasta este-aceasta este Mireasa. Acum, rămăşiţa a fost lăsată.
E-247 Acum, când o femeie merge să-şi taie un tipar pentru o rochie, voi vorbiţi despre aceea. Ea îşi aşează materialele (este aceasta corect?), bucata de material. Şi ea îşi aşează tiparul jos pe acesta. Ea face pregătirile unde trebuie să fie tăiat tiparul. Corect?
E-248 O frate, aceasta vă face într-adevăr bine! Cine face alegerea? Dumnezeu face alegerea! Este aceasta adevărat? Acesta nu sunt eu să spun, acesta este El să spună. Şi El pune tiparul peste cine vrea El. Este aceasta adevărat?
E-249 Acum, acolo erau zece fecioare care au ieşit să-L întâmpine pe Mire. Este asta adevărat?
E-250 Ce este "fecioară"? Fecioara înseamnă "curată, sfântă." Este aceasta adevărat? Ce este o fată fecioară? Ea este o fată care niciodată nu a fost atinsă, ea este o virgină. Ce este ceva care este pur, ca uleiul virgin de măsline? Aceasta înseamnă că a fost distilat până când este în virginitatea lui, el este pur. Ce este aurul virgin? Este când toată zgura ... el a mers prin căldură şi fiecare lucru şi a fiert afară toată zgura. Este asta adevărat? Tot fierul şi pirita, şi orice alt lucru, a fost fiert afară, el este doar în virginitatea lui.
E-251 Acum, acolo erau zece care au mers să întâmpine Mirele. Isus a zis aşa. Este corect? Câţi sunteţi de acord cu aceea, ziceţi "Amin." [Adunarea zice, "Amin!"-Ed.] Zece au ieşit să-L întâmpine. Acum, priviţi, toate dintre ele erau sfinte. Păi, pentru ca să fie sfinte ele trebuiau să fie "sfinţite," deoarece aceea este singura curăţire, cursul sfânt pe care-l are Dumnezeu, este sfinţirea. Este aceasta adevărat?
E-252 Acum, priviţi. Toate cele zece erau sfinţite, dar cinci nu aveau nimic Ulei în lampa lor, şi cinci aveau Ulei în lampa lor. Este asta adevărat? Ce reprezintă Uleiul? Acum, nu puritatea, virginitatea. Uleiul reprezintă "Duhul Sfânt."
E-253 Acum, dacă eu spun aceasta la ... şi rănesc puţin, eu nu o intenţionez în felul cum o fac. Acum, voi mă scuzaţi, şi să nu staţi departe de biserică. Eu sunt aici în amvon numai să încerc să vă ajut. Vedeţi? Acum, priviţi, lăsaţi-mă să vă arăt.
E-254 Nu există nici o biserică pe pământ care ar putea trăi mai curat decât Nazarinenii în învăţăturile lor, Sfinţenia Pelerinilor şi aceia. Este asta adevărat? Ei absolut cred în puritatea sfinţirii, nu ... chiar la femeile lor purtarea de inele, şi fiecare lucru. Puritate şi sfinţire, în fiecare cale, ei o cred. Organizaţiile Sfinţeniei, toţi legaliştii, aceea este învăţătura lor, ei o cred. Sfânt! Femeile poartă păr lung şi o fustă lungă. Bărbaţii nici măcar nu trebuie să-şi sufulce mânecile sus, mulţi dintre ei. Fiecare lucru, nici măcar să atingă ... fumat, băutură, ceva ... Nimic din aceasta, vedeţi. Sfinţi! Voi nu puteaţi să trăiţi mai curaţi.
E-255 Dar aceeaşi biserică Nazarineană, dacă vreun om ar vorbi în limbi în biserică, el ar fi scos afară pe uşă. Şi ei au spus că ei nici măcar nu ar şedea cu unul. Acum, aceea este adevărat. Dacă voi nu o credeţi, încercaţi odată, să aflaţi. Aflaţi o dată. Ei urăsc chiar gândul despre aceea. Ei au zis, "Este Diavolul!"
E-256 Cinci dintre ele ... Zece dintre ele erau virgine. Cinci erau înţelepte care aveau Ulei în lampa lor, iar celelalte cinci erau tot aşa de pure şi sfinte dar ele nu aveau Ulei (ele au fost sfinţite, fără Duhul Sfânt).
E-257 "Există trei care mărturisesc pe pământ: apa, sângele, Duhul." Sf. Ioan 5:7 ... I Ioan 5:7, mai degrabă, a zis "Există trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, aceşti trei sunt Unul. Dar există trei care mărturisesc pe pământ: apa, sângele, şi Duhul, ele nu sunt unul dar sunt în acord într¬unul."
E-258 Acum, voi nu puteţi avea pe Tatăl fără să aveţi pe Fiul. Voi nu puteţi să aveţi Duhul Sfânt fără să aveţi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ei sunt Unul. Voi ... Ei sunt inseparabili.
E-259 Dar voi puteţi fi justificaţi fără să fiţi sfinţiţi. Şi voi puteţi fi sfinţiţi fără să aveţi Duhul Sfânt; să fiţi curaţi, să trăiţi o viaţă curată, şi să aveţi o formă de evlavie, şi să negaţi Puterea de vindecare şi vorbirea în limbi şi marile daruri ale lui Dumnezeu (şi fiecare din ele înăuntru Acolo).
E-260 Acolo sunt cele cinci fecioare înţelepte care aveau Ulei în lampa lor, Credinţă de răpire, crezând toate semnele, minunile, profeţiile şi fiecare lucru. Şi aceste cinci tăiate afară din rămăşiţă au fost luate.
E-261 Iar restul dintre ele erau încă fecioare şi nu vor fi pierdute, ci vor trece prin perioada Necazului. Isus a zis, "Acolo va fi ... "
E-262 Şi ele au zis-ele au zis, "Daţi-ne ceva din Uleiul vostru, noi vrem Duhul Sfânt acum."
E-263 Acum, oricine ştie că Duhul Sfânt, Zaharia 4, şi, oh, Iacov 5:14, toţi ştiu căci-căci acesta reprezintă Duhul Sfânt. Acum, ele au zis ... Acela-i motivul că noi ungem cu ulei, că reprezintă Duhul Sfânt; acum, "Uleiul Duhului," a zis Biblia.
E-264 Acum, acestea aveau Duhul Sfânt; şi acestea au fost sfinţite. Acestea au fost sfinţite plus Duhul Sfânt, crezând toate fenomenele şi fiecare lucru din Puterea lui Dumnezeu. Fiecare lucru despre care a vorbit Dumnezeu Aici, ei l-au avut, l-au crezut. Aceştia au fost luaţi sus.
E-265 Şi acestea au zis, "Daţi-ne, şi nouă, acum."
E-266 Au zis, "Noi doar avem suficient cu cât să intrăm înăuntru," şi ei au plecat departe în Răpire.
E-267 Şi au zis, "Mergeţi cumpăraţi ceva de la aceia care vând," Isus, El a zis. Şi ei au plecat să încerce să se roage atunci, să primească Duhul Sfânt, dar perioada de timp a Neamurilor a fost terminată şi persecuţia s-a ridicat. Şi El a zis, "Ei au fost aruncaţi în întunericul de afară unde va fi plânsul şi tânguirea şi scrâşnirea dinţilor." Dar în a doua înviere ei vor fi oile care sunt despărţite de capre, dar nu Mireasa, nu cei Aleşi. Aceea este rămăşiţa Sămânţei femeii.
E-268 Ce este o rămăşiţă? Bucata care este tăiată, rămasă. Un fel de ceva material. Este aceasta adevărat? Voi mergeţi să vă croiţi o rochie de stambă, şi vă întindeţi o bucată mare de stambă şi o tăiaţi. Este treaba voastră unde puneţi tiparul. Este treaba lui Dumnezeu unde pune El tiparul, El îl taie afară. Este asta adevărat? Şi acum aceasta, restul din această stambă rămasă aici, este tot aşa de bună stambă ca şi în rochie. Este asta adevărat? Dar este alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu îşi alege Biserica Lui, Dumnezeu a predestinat Biserica Lui; Dumnezeu a rânduit mai dinainte aceea, rânduieşte mai dinainte Biserica Lui, şi El ia Biserica aceea afară! Iar rămăşiţa este lăsată să treacă prin perioada Necazului.
E-269 Şi acolo este unde mulţi învăţaţi ai Bibliei astăzi se încurcă, crezând că Mireasa este acolo în Necaz. Un om mi-a zis, zicea, "eu nu aş putea să-ţi spun, Frate Branham." A zis, "Eu am văzut Mireasa sus în Cer. Şi balaurul aruncând apă din gura lui să facă război cu Mireasa. Iar cei o sută patruzeci şi patru de mii, care este Mireasa, stând pe Muntele Sinai."
E-270 Eu am zis, "Oh, nu. Nu. Nu. Nu. Tu o ai toată amestecată. Mireasa era în Cer." Şi rămăşiţa Sămânţei femeii, nu ea ... nu tiparul, rămăşiţa era acolo, şi persecuţia (Imperiul Roman) când Catolicismul se va consolida şi ei îşi vor uni puterile lor împreună cu Marea biserică.
E-271 Păi, ei o au chiar ... Aceasta a fost la televiziune seara trecută. Biserica Metodistă încearcă să unească pe Metodişti şi Baptişti şi toate bisericile depline ale lui Cristos încearcă să se unească cu Catolicismul şi să stea în faţa unui altar simplu. Ce a spus episcopul când el a fost dat în judecată seara trecută, acolo de a fi un Comunist? Eu stăteam, privind la aceasta la televizor eu însumi. Toate grupările lor! Şi când vine acel timp, acolo se va ridica o persecuţie şi Duhul Sfânt va cădea peste Metodişti şi Baptişti. Şi toţi vor vorbi în limbi, vor lăuda pe Dumnezeu, şi vor vindeca bolnavii şi vor profeţi, şi toate semnele şi minunile vor veni. Aleşii vor merge sus, iar rămăşiţa va fi lăsată aici să meargă prin perioada Necazului. Iar la sfârşitul timpului, când ei văd ce s-a întâmplat, ei vor trebui să meargă jos în martiraj.
E-272 Apoi priviţi. Voi ziceţi, "Păi, acum, Frate Branham, vrei tu să-mi spui că acolo are să fie ... căci-căci oamenii care vor fi acolo la Judecata Tronului Alb?" Ei vor ... Mireasa nu va fi judecată. Nu, domnule. Ea este în Cristos. Cum ajungeţi voi în Cristos? "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Este aceasta adevărat?
E-273 Acum, priviţi, priviţi aici. Biblia a zis, "Judecata a fost aşezată, şi Cărţile au fost deschise." Este asta adevărat? Cărţile păcătoşilor. "Şi o altă Carte a fost deschisă," care este Cartea Vieţii, şi fiecare om a fost judecat astfel. Este asta adevărat? Şi cine făcea judecata? Isus şi Sfinţii. El a zis, "El a venit şi a slujit celui Imbătrânit de Zile a Cărui păr este ca lâna." Şi a zis, "De zece mii de ori zece mii au venit cu El, şi I-au slujit în Judecată." Aici Isus se reîntoarce ca Rege şi Regină, Nunta s-a terminat, şi El este căsătorit. Aici este Regele şi Regina stând aici. Şi acolo stă acel grup sfinţit, Dumnezeu a zis, "Staţi la partea Mea dreaptă aici." Aceea era Cartea care a fost deschisă, erau păcătoşii, "Treceţi acolo la stânga Mea." Aici sunt acei care şi-au avut numele scris în Cartea Vieţii Mielului.
E-274 Voi ziceţi, "Frate Branham, numele meu este scris acolo, eu voi merge!" Aşteaptă un minut! Iuda Iscarioteanul a fost sfinţit. Iuh! Frate, trezeşte-te acum, te rog, astfel ca tu să poţi primi Aceasta, tu vezi.
E-275 Iuda Iscarioteanul, duhul lui este anticristul astăzi. Voi ştiţi asta. Isus era Fiul lui Dumnezeu, a venit de la Dumnezeu şi s-a reîntors la Dumnezeu; Iuda era fiul pierzării, a venit din iad şi s-a reîntors în iad. Isus a luat pe păcătosul pocăit cu El; Iuda l-a luat pe cel nepocăit cu el, "Dacă tu eşti! Dacă! Dacă! Dacă Tu eşti un vindecător Divin, fă aceasta. Dacă tu eşti Acesta, fă aceasta." (Vedeţi, acel semn de întrebare peste Cuvântul lui Dumnezeu.) "Zilele minunilor au trecut. Dacă Aceasta este, arată-mi aceasta. Dacă! Dacă! Dacă!" Vedeţi?
"Este tot adevărat," Dumnezeu a zis.
E-276 Acum priviţi. Iuda Iscarioteanul a fost justificat prin credinţă, şi a crezut în Domnul Isus Cristos şi a fost botezat. Biblia a zis, "Isus-Isus a botezat ucenicii, ucenicii Lui." În regulă.
E-277 Sf. Ioan 17:17, înainte ca El să-i poată trimite afară, El a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul." Şi El era Cuvântul, chiar înainte ca ispăşirea să se facă. Cu alte cuvinte, "Ca o previziune, Tată, a Sângelui Meu vărsat, Eu îi sfinţesc pe aceştia."
E-278 El le-a dat putere împotriva duhurilor necurate, şi ei au plecat afară şi au scos draci. Este asta adevărat? Şi ei au vindecat bolnavii. Este asta adevărat? Şi ei au venit înapoi, sfinţiţi, bucurându-se, sărind, strigând, şi lăudând pe Dumnezeu. Este asta adevărat? Şi au zis, "Chiar şi dracii ne sunt supuşi."
E-279 Şi Isus a zis, "Să nu vă bucuraţi pentru că dracii vă sunt supuşi, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în Cartea Cerului." Este asta adevărat? Şi Iuda Iscarioteanul a fost cu ei, unul din ei, chemat afară, sfinţit, şi numele lui scris în Cartea Vieţii Mielului. Citiţi Matei 10 şi vedeţi dacă aceea nu este corect. El i-a chemat pe fiecare din ei, şi pe Iuda şi pe fiecare din ei, chiar jos acolo. El i-a trimis afară, le-a dat putere peste duhurile necurate.
E-280 Acum priviţi! Puneţi-vă vesta voastră de anti-şoc. Dar când Iuda a venit drept sus prin biserica aceea, ca fiind casierul bisericii, lucrând cu păstorul, ... Isus. Dar când a venit timpul la Cincizecime, el şi-a arătat culorile. El a arătat ce era el. Şi cu-cu suficientă decenţă privitor la el, el s-a distrus şi s¬a spânzurat într-un pom de platan, să împlinească profeţia. Şi acel duh al lui Iuda va veni drept în sus şi va crede în Domnul Isus Cristos. Aşa cum a zis Isus, "Dracii cred şi tremură." El va veni drept sus şi va învăţa sfinţirea, tot aşa o viaţă curată sfântă cum poate fi; dar când se ajunge la botezul Duhului Sfânt şi la darurile Duhului, el Îl va nega! El îşi va arăta culorile de fiecare dată. Acolo este duhul acela.
E-281 Priviţi! Şi Isus a zis, "Băgaţi de seamă!" Matei 24, din nou. "Cele două duhuri vor fi aşa de aproape împreună încât ar înşela chiar pe cei Aleşi ... " Este asta adevărat? Unde este aşezat tiparul acela ... Frate, mai bine crede în predicatorii de modă veche, ai Duhului Sfânt pe aici şi împacă-te cu Dumnezeu. Asta-i adevărat. Să nu ai o formă de evlavie şi să negi Puterea din ea. Amin! Fiecare se simte bine? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.]
Când noi toţi ajungem în Cer,
Ce zi de bucurie va fi aceea!
Când noi toţi îl vedem pe Isus,
Noi vom cânta şi vom striga victoria.
Când noi toţi ajungem în Cer,
Ce zi de bucurie va fi aceea!
Când noi toţi îl vedem pe Isus,
Noi vom cânta şi striga victoria.
E-282 Aleluia! Să ne ridicăm doar un moment. Câţi Îl iubiţi cu toată inima voastră? Ridicaţi-vă mâna, ziceţi, "Laudă Domnului!" [Adunarea zice, "Laudă Domnului!" – Ed.] "Doamne, eu cred Evanghelia deplină." [Adunarea zice, "Doamne eu cred Evanghelia deplină" – Ed.] "Ajută-mă să fiu slujitorul Tău." [Adunarea zice, "Ajută-mă să fiu slujitorul Tău." – Ed.] Aleluia! Aleluia! Voi Il iubiţi? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.] În Biblie ei...
E-283 83 O femeie mi-a zis o... un băiat, el poate asculta în seara aceasta, el locuieşte doar dincolo de stradă. El a venit acolo sus. Şi Sora Lula care venea aici la biserică, ea striga acolo în spate. Eu predicam, Frate Neville. Şi băiatul acela mi-a zis ... Acum, el era un învăţător de şcoală duminicală aici jos la Prima biserică Baptistă. El a zis, "Billy, m-am bucurat de predica ta până când femeia aceea a început să plângă şi să ţipe, 'Iţi mulţumesc, Isuse! Laudă Domnului!' Şi din când în când" a zis, "ceva om a zis," (Fratele Seward) "striga, 'Laudă Domnului! Amin!"' Şi eu predicam despre Pierzându-ţi Dreptul de Naştere, Esau şi-a vândut Dreptul lui de naştere. Şi eu continuam, şi ei doar strigau, continuu. Şi a zis, Ooooh," a zis, "aceea-aceea face să-mi treacă fiori peste spate." A zis, "Eu nu am putut suferi aceea!"
E-284 Eu am zis, "Frate, dacă tu vreodată ajungi în Cer tu vei îngheţa de frig." Am zis, "Acolo sigur sunt strigăte în Cer, zi şi noapte." Şi asta-i adevărat, frate. Oh, da, domnule!
Ah, eu doresc să-L văd, şi-n faţă să-L privesc,
Acolo să-i cânt în veci de harul Său salvator;
Pe străzile Gloriei glasul să-mi înalţ;
Grijurile toate au trecut, acas' în sfârşit,
în veci să ne bucurăm.
Ah, eu doresc să-L văd, şi-n faţă să-L privesc,
Acolo să-i cânt în veci de harul Său salvator;
Pe străzile Gloriei glasul să-mi înalţ;
Grijurile toate au trecut, acas' în sfârşit,
în veci să ne bucurăm.
E-285 Amin! Bine, Frate Neville. Dumnezeu să te binecuvânteze. Urcă drept acolo sus şi încheie.
Up