Invazia Statelor Unite

The Invasion Of The United States
Data: 54-0509 | Durată: 1 oră 27 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 ... voia Domnului pentru anumite lucruri să se întîmple uneori. Noi am mers la Denver, doar recent, şi ne-am întors. Eu cred că ei vor un raport, adunarea. Aceasta a fost una din cele mai bune adunări pe care le-am avut cu anii. Noi am avut un timp minunat. Cam cu puţin peste două mii şi-au dat inimile lui Cristos, pe lîngă aceia care au primit botezul Duhului Sfînt, pe lîngă mari semne şi minuni pe care scumpul nostru Domnul Isus le-a făcut în mijlocul oamenilor acolo în Denver. Ei au avut o revărsare minunată, şi o mare strîngere împreună a oamenilor. Noi am început cu aproape cinci mii, de la început. Şi noi am avut Mammoth Gardens. Şi în a treia seară, acolo nici măcar nu mai era loc ca oamenii să stea în acel loc. Am avut un astfel de timp minunat, din acele cinci seri!
E-1 The will of the Lord for such certain things to happen at times... We went to Denver just recently and returned. I believe they wanted to report the meeting. It was one of the best meetings I've had in years. We had a marvelous time. Somewhat a little over two thousand gave their hearts to Christ, besides those who received the baptism of the Holy Spirit, besides great signs and wonders that our dear Lord Jesus did in the midst of the people there in Denver. They had a marvelous outpouring, and a great coming together of the people. We started off with around five thousand to begin with. And we had the Mammoth Gardens. And on the third night, there wasn't even any room for people to stand in the place. Had such a wonderful time, of the five nights...
E-2 Noi am plecat de acolo, să mergem în Canada, eu şi băiatul. Şi noi am ajuns sus în munţi, şi a venit o furtună de zăpadă. Eu presupun că aţi auzit de ea, la radioul vostru. Şi cam o sută optzeci şi opt de oameni au pierit în ea. Şi noi am fost împotmoliţi într-un troian pentru-pentru cîteva zile, acolo sus în munţi. Iar adunarea noastră a trecut, şi noi am venit înapoi acasă acum înainte să plecăm din nou. Astfel noi credem că toate acelea erau poate pentru voia lui Dumnezeu, că aceasta va fi o adunare mai bună, şi altceva. El a avut ceva aliniat pentru noi ce noi nu ştim.
E-2 We left there to go to Canada, boy and I. And we got up into the mountains, and come a snowstorm. I guess you've heard of it, over your radio. And some hundred and eighty-eight people perished in it. And we was stuck in a snowdrift for--for several days, up there in the mountains. And our meeting passed by, and we had to come back home now before we leave again. So we believe all that was maybe for the will of God, that it'll be a better meeting and something else... He had something lined up for us that we don't know.
We walk kindy in a dark world, but not in darkness. We just follow as the Light goes, then we follow the Light.
And our heavenly Father perhaps had something that we know nothing about. There might've been some danger laying up there. Or, again, He might be working on somebody to bring... You see, God can just work on one person like that; He change a whole nation just for that one person, to get them in. And so we know it was all for God's good glory. And we thank Him for it, and for protecting us. And there was many we...
E-3 Noi umblăm cumva într-o lume întunecoasă, dar nu în întuneric. Noi doar urmăm aşa cum merge Lumina, apoi noi urmăm Lumina.
E-5 Billy and I helped pick them up along the road and things like that, of people that were crashed and everything. But we come through without any trouble. We got off the road once, but that was just for a few moments. And some man up there on a ranch come down and pulled us out with a tractor. Just sliding, it was very slick.
E-4 Şi Tatăl nostru Ceresc poate are ceva despre care noi nu ştim nimic. Acolo ar fi putut să fie ceva pericol care stătea acolo sus. Sau, iarăşi, El ar putea lucra asupra cuiva să-l aducă. Voi vedeţi, Dumnezeu poate doar să lucreze asupra unei persoane în acest fel; El schimbă o întreagă naţiune doar pentru acea singură persoană, să-i aducă înăuntru. Şi astfel noi ştim că a fost totul pentru buna glorie a lui Dumnezeu. Şi noi Ii mulţumim pentru aceasta, şi că ne ocroteşte. Şi acolo erau mulţi noi ...
E-6 And it was one of the things that they hadn't had for... Couldn't, the old-timers couldn't remember of ever having a storm like that in that country, at that time of year, Roundup, Montana. And we was... We know that anything real outstanding like that, our Lord had His hand in there somewhere. It was for some purpose, for--for our good. For our good, that's what it was.
E-5 Billy şi eu am ajutat să-i luăm, de-a lungul drumului şi lucruri ca acelea, de oameni care erau tamponaţi şi fiecare lucru. Dar noi am trecut fără nici un necaz. Noi am ieşit jos de pe drum odată, dar aceea a fost doar pentru cîteva momente. Şi ceva om acolo sus, la o fermă a venit jos şi ne-a tras afară cu un tractor. Doar alunecam; era foarte alunecos.
E-7 And so I called Brother Neville after I got back, and I said, "I'm going to be home Sunday. And--and if you'd like for me to come down and maybe have Sunday school, why, all right." And I said, "Then I'll--and I'll be very happy to get to..."
He said, "Why, sure, Brother Bill." Said, "We're always so happy for you to come," with a great big open heart and welcome, like that, and put it on his radio program, yesterday. So we're thankful for all these things.
E-6 Şi acesta era unul dintre lucrurile pe care ei nu le-au avut de ... Nu puteau, cei din vremurile vechi nu-şi puteau aminti să fi avut vreodată o furtună ca aceea, în ţinutul acela, la timpul acela din an, Roundup, Montana. Şi noi eram ... Noi ştim că orice foarte remarcabil ca aceea, Domnul nostru îşi are mîna Lui acolo pe undeva. Aceasta era pentru ceva scop, pentru-pentru binele nostru. Pentru binele nostru, asta-i ceea ce a fost.
E-9 And this morning, now, being Mother's Day. Most people, you'll hear Mother-Day sermons everywhere, and people speaking of mother, which I think is wonderful. Leave that for the rest of the service.
E-7 Şi astfel eu l-am chemat pe Fratele Neville, după ce am ajuns înapoi, şi am zis, "Eu voi fi acasă Duminică. Şi-şi dacă ţi-ar place ca eu să vin jos şi să avem poate şcoală Duminicală, păi, în regulă." Şi am zis, "Atunci eu voi ... şi eu voi fi foarte fericit să ajung acolo."
E-10 This morning I'd announced, that, a--a subject of: "The Invasion Of The United States," that I wanted to speak on. Which, you probably heard your radio broadcast, and you'll hear plenty of them today. And there'll be a Mother's Day sermon, perhaps, tonight in the services. And so I thought this morning I would announce, "the--the invasion."
I spoke on it in Denver, here not exactly from the approach I aim to give it this morning, if God willing. And it, had a wonderful time with it. And the Lord just did bless in a wonderful way. It kind of sometimes gives us a...
You have to be shook just a little bit to realize what it's all about, don't we, sometimes? And we pray that God will do it.
E-8 El a zis, "Păi, sigur, Frate Bill." Zicea, "Noi sîntem întotdeauna aşa de fericiţi ca tu să vii," cu o inimă foarte mare deschisă şi bun venit, în felul acesta. Şi a pus aceasta la programul lui de radio, ieri. Astfel noi sîntem mulţumitori pentru toate aceste lucruri.
E-13 And by the way, up there when we got through... The Business Men of Denver was the ones sponsored the meeting, and it was a little different sponsor than I'd ever had before.
And usually, ministers, when they sponsor the meeting, they'll say, "Did you announce it?" "Yep, to the church." That's just about it. That's shepherds; they want their flock to know about it. That's just about... That's their business.
But the Business Men were a little different. They wanted the world to know about it, so they just flung out about three or four thousand dollars worth of advertisement on all streetcars, taxicabs, on bumpers of the cars, and everywhere. We had a wonderful time.
E-9 Şi în această dimineaţă, acum, fiind Ziua Mamei. Cei mai mulţi oameni, voi veţi auzi predici de Ziua Mamei pretutindeni, şi oamenii vorbind despre mamă, ceea ce eu cred că este minunat. Las aceea pentru restul serviciului.
E-16 After the service was over, they called me to one side, said, "Brother Branham, what can we do for you now? What we owe you?"
I said, "Why, of course, nothing." I said, "You don't owe me nothing." I said, "You can pay my hotel bill, down here, if you wish to."
"Oh, we want to do something for you." And they wouldn't... I wouldn't take nothing from them.
So the manager called them around. He said, "I believe he kind of likes to hunt and fish, doesn't he?"
Said, "Yes."
So one of the business men had a ranch up there, and he said, "I'll just make him a present of that."
Well, Mr. Moore went up to see it, and he had to go back about thirty-five miles by horseback. I said... Mr. Moore said, "I'd like to see Sister Branham setting on a horse, going back to that." So he, they, and but...
E-10 În această dimineaţă am anunţat, asta, un-un subiect despre: Invazia Statelor Unite, şi despre care am vrut să vorbesc. Care, voi probabil aţi auzit emisiunea voastră radio, şi voi veţi auzi o mulţime din ele astăzi. Şi acolo va fi o predică de Ziua Mamei, poate, deseară în servicii. Şi astfel m-am gîndit, dimineaţa aceasta, ca eu să anunţ, "invazia."
E-22 After that, though, they went over there to a homestead place at Silver Plumbe, Colorado. This is supposed to be on this side now. And they bought a little ranch over there, and putting up a five-room home over there for me now, to... at the Silver Plumbe, Colorado, which is right in the heart of the mountains. So you fishermen, I guess it's a good time, so it be a good place to relax, and when after the meetings and things, if God permits. That's up to Him. You see?
E-11 Eu am vorbit despre aceasta în Denver, aici, nu tocmai exact din apropierea pe care eu tind să o dau în această dimineaţă, dacă va voi Dumnezeu. Şi, aceasta, eu am avut un timp minunat cu aceasta. Domnul doar a binecuvîntat într-un fel minunat. Aceasta cumva ne dă uneori o ...
E-23 I wish now to call our attention to the Word. And I just love the Word, the living Word of God. It's... Inside the Word is the Life. Now, the Word, letter killeth, but the Spirit giveth Life. And Life is in the Word, because it's the Word of God. Life lays in Its Word.
Like if I told you, "I give you..."
You say, "I'm hungry, this morning, Brother Branham. Would you give me five dollars?"
I'd say, "I will." Now, there's just as much life in that as there is in my promise.
That's the same way it is by God. When God promises anything, then what God is, His... He's got to be in His Word. See? This Word is worth no... This Word is just the same as God. It is God.
Your word is what you are. It's your bond; we used to call it. Your bond is your word. If we can't take your word, then I--I can't have confidence. But if I can take your word for anything, then it's a man of honor.
And the Bible said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." See? See? "And the Word was made flesh and dwelled among us."
E-12 Voi trebuie să fiţi zguduiţi doar un pic, să vă daţi seama ce este toată aceasta, nu-i aşa, uneori? Şi ne rugăm ca Dumnezeu să o facă.
E-29 If we would think, this is the very earth that we're living on, this morning, is the Word of God. That tree is the Word of God. And you, your body, is the Word of God. God spoke it into existence like that, made it from nothing, which had nothing...
Did you ever notice the human life, where it come from? One little cell so small that a human eye couldn't see it, only through a great, powerful glass. And out of there come a hundred-and-fifty, two-hundred-pound man. Where did it come from? See? God just spoke it, and it just started by nature, growing, and there it produced just exactly. He spoke every tree, everything into existence. And it's such a wonderful, wonderful thing this morning to view the Word of God.
E-13 Şi, fiindcă veni vorba, acolo sus, cînd noi am trecut prin ... Oamenii de Afaceri din Denver erau aceia care au sponsorat adunarea, şi acesta a fost un sponsor deosebit de cum am avut vreodată înainte.
E-31 Now, this, this morning in the Old Testament, turning over to Chronicles. I have been just a little bit upset... While you're turning now to Chronicles the 18th chapter. Just a little tired...
But if the Lord willing... I'm not sure; we'll know more Wednesday night. If the Lord willing, and the church feels led that way, I'd like to have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, as a revival here, just a teaching revival from the Word. [Congregation, "Amen."--Ed.]...?... Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, just teaching on the Word; not healing services, but teaching. Maybe the Lord will lead us that way. And then we... I just love to be with you and have the fellowship around the Word with you. And thank you very much for that fine, wonderful "amen."
E-14 Şi de obicei, predicatorii, cînd ei sponsorează adunarea, ei vor zice ... "Aţi anunţat-o?" "Da, la biserică." Cam atîta-i tot. Aceia sînt păstori; ei vor ca turma lor să ştie despre ea. Aceea este doar o ... Aceea este treaba lor.
E-33 Now, in the 18th chapter of Chronicles, and beginning with the 12th verse, we wish to base our thoughts, just for a little while on this vital subject of the day. I Chronic... Or, II Chronicles, I beg your pardon. II Chronicles 18:12, and we'll read a portion of it here, and see what our Lord will have us to know.
And the messenger that went to call Micaiah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good unto the king with one assent; let thy word therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good.
And Micaiah said, As the LORD liveth, even what my God saith, that will I speak.
And when he was come to the king, the king said unto him, Micaiah, shall we go up to Ramoth-gilead to battle, or shall we forbear? And he said, Go ye up, and prosper, and they shall be delivered unto your hand.
E-15 Dar Oamenii de Afaceri au fost puţin deosebiţi. Ei au vrut ca lumea să ştie despre aceasta, astfel ei doar au azvîrlit o reclamă în valoare de cam trei sau patru mii de dolari pe toate tramvaiele, taximetrele, pe toate tampoanele maşinilor, şi peste tot. Noi am avut un timp minunat.
E-34 Now, to base our thought for a few moments, just one word to Him again, on this.
Our heavenly Father, with grateful hearts we approach Thee just now, in behalf of lost souls, behalf of those who are needy, in behalf of the church, that--may the Holy Spirit get into the Word quickly now, we pray. Take It right straight to every heart here that has need. And when He delivers His Message of the power of the Word into the heart, may we all prosper by It this morning, going, leaving the tabernacle, rejoicing and praising God, saying, "Our hearts burns within us because of His Presence." For we ask it in His Name. Amen.
E-16 După ce s-a terminat serviciul, ei m-au chemat la o parte, şi au zis, "Frate Branham, ce putem să facem pentru tine acum? Ce-ţi datorăm?"
E-36 Our scene bases this morning on a tragic. And the Old Testament to me, is always a shadow or a--or a forecasting of the New Testament. Many times someone has said, "Brother Branham, why is it you always take the Old Testament? Nearly always, taking a text, you'll go back to the Old Testament." I do it because I like typology. I like...
My education is very limited, as all know. And the only way that I know to be somewhere near right, is to see what the pattern was, to look off the blueprint and see what it was. And then I know what that was will be something similar to what this is here, because it's just the shadow of it. And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did, see what the punishment of sin was, see what the justice of the prophets was, see what all those things were; and then I'll have an idea what this is here, which has foreshadowed what will be in the general wind up at the end.
E-17 Am zis, "Păi, desigur, nimic." Am zis, "Voi nu-mi datoraţi nimic." Am zis, "Voi puteţi să-mi plătiţi costul hotelului, de aici jos, dacă voi doriţi."
E-38 During this time, there had been a great thing happen to Israel. It was in the darkness of its midnight.
E-18 "Oh, noi vrem să facem ceva pentru tine." Şi ei nu au vrut ... Eu nu am vrut să iau nimic de la ei.
E-39 In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, I'd like to show how that the Seven Church Ages typed out in the Old Testament. How that they began just exactly like at the--the beginning of the Church Ages of the Gentile church, and went right down through a similar dark age, and come out into the glorious time of Pentecost, at the falling of the Holy Spirit in the early church of the--in the Jewish dispensation. Then going through another period of the Gentile church, through a dark age, and then coming out again into the Millennium at the end...
E-19 Astfel managerul i-a chemat pe acolo. El a zis, "Eu cred că lui cumva îi place să vîneze şi să pescuiască, nu-i aşa?"
Au zis, "Da."
E-40 Now, how that back in the middle centuries there, this great king Ahab came up in power. And he was kinda riding on the reputation of the other Israelite kings, which was a... Ahab, himself, was kind of a--a borderline believer. I've often referred to him that way, because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence.
You'd never know where to stand, a man that's unstable like that. Or a person that professes to be a Christian, and that unstable, you don't know what to do about the person. Today they're a Christian; tomorrow you don't know where they're at. In church today they're rejoicing and singing and praising God, and tomorrow, out drinking, carousing, running around. Then that type of a person is hard to do anything with.
E-20 Astfel unul din oamenii de afaceri avea o fermă acolo sus, şi el a zis, "Eu doar îi voi face un cadou din aceea."
E-42 I remember, as a boy, once we had a--an old horse, that he used to jump the fences all the time. And I guess many of you men at my age, would know back in the horse days, buggy days. I've come a many a time right down this street here, driving a horse and buggy myself. I'm forty-five. So they... Remember this old horse, we'd put a yoke on his neck, like you would a cow, to keep him from jumping the fence. And he'd jump anyhow. And he would hang that yoke and turn him around, and so forth. He'd get over the fence. And one day, what he...
I wondered what was attracting that old fellow. And there was a big sink hole down there. Now, he was standing in alfalfa, oh, high, but he wanted... There was some blades of orchard grass in a sink hole. And he jumped that fence and got in that sink hole where all these wire and glass, where we... the... our--our dump, and get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass. And we had to get some more horses and pull him out of that sink hole. When he got in there, he got hung up. And when he stood out there, he was quivering and bleeding, and--and how he was, just to get a mouthful or two of that orchard grass, when he was standing in alfalfa, almost to his knees.
E-21 Ei bine, DL Moore a plecat sus să o vadă, şi el a trebuit să meargă înapoi cam treizeci şi cinci de mile, călare pe cal. Eu am spus ... DL Moore a zis, "Mi-ar place să o văd pe Sora Branham şezînd pe un cal, să mergem înapoi la aceea." Astfel el, ei, şi ...
E-44 I've often thought of that picture. "A way of a transgressor is hard." He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time, but the--he had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that, just to get a mouthful of--of grass of some other different kind. Now, that's just about the way people does that jumps the fence of God's pasture. Don't you believe that? Gets out, go out today; come in; in church having a wonderful time; then tomorrow sell out for something like that. It makes it very hard.
E-22 Dar, după aceea, totuşi, ei au mers acolo la o casă ţărănească la Silver Plume, Colorado. Aceasta trebuie să fie de partea aceasta acum. Şi ei au cumpărat o fermă mică acolo, şi au pus o casă cu cinci camere acolo pentru mine acum, de asemenea, la Silver Plume, Colorado, care este chiar în inima munţilor. Astfel, voi pescarilor, eu cred că este un timp bun, astfel acesta ar fi un loc bun să te relaxezi, şi cînd după adunări şi alte lucruri, dacă Dumnezeu permite. Aceasta depinde de El, voi vedeţi.
E-45 Ahab was more or less that type of a person. Every way the wind blowed, Ahab had his sail set, if it was on this side or that side. His marriage got him all messed up, with a little woman which was a little princess, a king's daughter, a Jezebel. Very pretty to look at, very beautiful woman, but in her heart she was wicked. And she was an idolater, and she caused all Israel...
E-23 Eu doresc acum să atrag atenţia noastră la Cuvînt. Şi eu doar iubesc Cuvîntul, Cuvîntul viu al lui Dumnezeu. El este, înlăuntrul Cuvîntului este Viaţa. Acum, "Cuvîntul, litera, omoară, dar Duhul dă Viaţă." Iar Viaţa este în Cuvînt, deoarece acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Viaţa zace în Cuvîntul Său.
De parcă eu v-aş fi spus, "Eu vă dau ... "
E-46 Now, how I would like to border there just for a few minutes, as it was, and getting into the core of this on motherhood (See?), there. And when a man starts to get married, the type of a girl, woman that he... It's more than just look at beauty. You've got to get somebody, both soul and body joined together, somebody that's really going to be your friend and pal, that'll stick with you through thick and thin.
E-24 Voi ziceţi, "Mi-e foame, în dimineaţa aceasta, Frate Branham. Ai vrea să-mi dai cinci dolari?"
E-47 Now, but Ahab, he just fell for her because she was pretty, I suppose, and marry. It couldn't be nothing else about her, because as wicked as she was. And she come over there. And then, 'course, being wrapped up with her like that, and loved her, why, he caused all Israel to sin and to go against God, and to tear down the altars of God, built the altars of Baalam. And they had Baal worship all through Israel at the time.
E-25 Eu aş spune, "Eu vreau." Acum acolo este tot atît de multă viaţă în aceea după cum este în promisiunea mea.
E-48 Now, his wife had caused righteous Naboth... Many of you has read of him. How he took his garden, by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him, because she wanted to do something for her husband; and killed a righteous man, in order to get a garden that joined close to the palace land.
E-26 Asta este în acelaşi fel cum este cu Dumnezeu. Cînd Dumnezeu promite ceva, atunci ce este Dumnezeu, a Lui ... El trebuie să fie în Cuvîntul Lui. Vedeţi? Acest Cuvînt valorează nici ... Acest Cuvînt este întocmai la fel ca Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu.
E-49 All this, God was looking down. So the prophet Elijah, which was a great mighty servant of the Lord, prophesied and told Jezebel what would happen to her. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. Now, when God has said anything... 'Course, them days the direct Word of the Lord came through the prophet.
"God, in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, in this last day through His Son, Christ Jesus." So This is the Word. And if anything's contrary to That, leave it alone. See? Now, secondarily, He speaks today through the prophet, the seer, and so forth. But first is This, the Word, now.
E-27 Cuvîntul vostru este ceea ce sînteţi voi. Aceasta este legătura voastră; noi obişnuiam să o numim. Legătura ta este cuvîntul tău. Dacă noi nu putem lua cuvîntul tău, atunci eu nu pot avea încredere. Dar dacă eu pot lua cuvîntul tău pentru orice, atunci acesta este un om de onoare.
E-52 And Ahab had done this wickedness. And he went on, God blessing the people for many years. And finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel.
And then Jehoshaphat was a righteous man. He was the son of Asa. Asa was a--a righteous man, and he tore down all the altars of--of idols, built up the altars of Jehovah. And they having a--a revival, as it was, up in Judah.
E-28 Şi Biblia a spus, "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu." Vedeţi? Vedeţi? "Şi Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."
E-54 And then after while Jehoshaphat or... Ahab, rather, sent up, and he found out another piece of land in Syria, that he thought belonged to him, that he thought he'd go get. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him.
E-29 Dacă ne-am gîndi, că acesta este tocmai pămîntul pe care locuim noi, în această dimineaţă, este Cuvîntul lui Dumnezeu. Acel pom este Cuvîntul lui Dumnezeu. Şi voi, trupul vostru, este Cuvîntul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a vorbit în existenţă în felul acesta, l-a făcut din nimic; care nu avea nimic.
E-55 And 'course, there is a great danger now (See?), when they seen this great king Ahab down there, and they seen this great one up here, Jehoshaphat: one of them, a lukewarm; the other, a Spirit-filled man. Watch how you make your alliance. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Keep yourself clean, especially in the day that we're living.
I believe, church, without a shadow of doubt, this is burning on my heart. That's the reason I'm looking for these five nights, soon, to once more, before it happens, give this church a thorough combing through the Bible.
E-30 Aţi observat vreodată viaţa umană, de unde a venit ea? O celulă mică, aşa de mică încît un ochi uman nu a putut să o vadă; numai printr-o lupă, mare puternică. Şi de acolo a venit un om de o sută şi cincizeci, două sute de livre. [o livră = 453,6 gr – Trans.] De unde a venit el? Vedeţi? Dumnezeu doar l-a vorbit, şi el doar a început, prin natură, să crească, şi acolo aceasta a produs întocmai exact. El a vorbit fiecare pom, fiecare lucru, în existenţă. Şi acesta este aşa de minunat, lucru minunat, în această dimineaţă, să privim Cuvîntul lui Dumnezeu.
E-57 We're living in the shadows of the time. It could happen any time. When we see the times come for things to take place, the very wickedness of the enemy, the very powers... We look at these snowstorms and everything a happening, all these pestilences, all different things, that's all caused by these interruptions of firing these bombs and things. They're getting things all mixed up here. And they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. It's going to happen.
So "the man of sin" rising up, power, so deceitful... My. I heard a minister this morning, a Spirit-filled man, taking the mark of the beast and saying that the antichrist was Russia. What an error. Huh. Russia has nothing to do with it. No, sir. That's Scripturally. Now, but notice in this great time that we're living, a warning.
E-31 Acum aceasta, în această dimineaţă, în Vechiul Testament, deschizînd acolo la Cronici. Eu am fost doar puţin abătut ... In timp ce voi deschideţi acum la Cronici, capitolul al 18-lea. Doar puţin obosit. Dar dacă Domnul va voi ...
E-59 Now, this Jehoshaphat, feeling kind of good because the great king of Israel said, "Come, visit me." and he went down there. And they took ox and sheep, and so forth, done sacrifice. All the time, in Ahab's heart down there, he was a deceiver, 'cause he was not worshipping that, or offering those sheep and things with a true heart, because after all, he leaned more to his wife's religion.
E-32 Eu nu sînt sigur; noi vom ştii mai mult Miercuri seara. Dacă Domnul va voi, şi biserica se simte călăuzită în felul acela, mi-ar place să am Miercuri, Joi, Vineri, Sîrnbătă, şi Duminică, ca o trezire aici, doar o trezire de învăţătură din Cuvînt. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Miercuri, Joi, Vineri, Sîrnbătă, şi Duminică, doar învăţînd asupra Cuvîntului; nu servicii de vindecare, ci învăţătură. Poate Domnul ne va călăuzi în felul acela. Şi apoi noi ... Mie doar îmi place să fiu cu voi şi să am părtăşie în jurul Cuvîntului, cu voi. Vă mulţumesc, foarte mult, pentru acel frumos, minunat, "amin."
E-60 And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today. Just in the dark age... When we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age, the fifteen hundred years... Just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, so did the Holy Ghost church marry into isms, and brought idolatry back; and today it's a form of Christianity (See, see?), just very dark. And now it's moved on down, each day; each church age moves down to that same thing to the great climax, till the lukewarm condition comes, lukewarm Laodicean Church Age. Oh, what a horrible hour that we're living in.
E-33 Acum în al 18-lea capitol din Cronici, şi începînd cu al 12- lea verset, noi dorim să ne bazăm gîndurile noastre, doar pentru puţină vreme asupra acestui subiect vital al zilei. Intîi Cronic- ... Sau, Doi Cronici, eu vă cer scuze. Doi Cronici 18:12, şi noi vom citi o porţiune din aceasta aici, şi să vedem ce va vrea Domnul nostru ca noi să ştim.
Şi mesagerul care s-a dus să-l cheme pe Mica i-a vorbit, zicînd, Iată, cuvintele profeţilor vorbesc cu un gînd de bine către împărat; de aceea cuvîntul tău să fie, eu te rog, să fie ca unul de al lor, şi tu să vorbeşti de bine.
Şi Mica a zis, Aşa cum DOMNUL este viu, chiar ce zice Dumnezeul meu, aceea voi vorbi eu.
Şi cînd el a venit la împărat, împăratul a zis către el, Mica, să mergem noi sus la Ramot-galaad la luptă, sau să ne abţinem? Şi el a zis, Suiţi-vă, şi prosperaţi, iar ei vor fi daţi pe mîna voastră.
E-61 Listen. I want to confess right here, before I go any farther. I'm an old fashion preacher that's longing to see the old days again. I've seen so much of this impersonation, Hollywood glamor-izing the Gospel, till I'm so sick and tired of it. Yes, sir. I want to see the old fashion... I'm afraid we're making Christianity too pretty for people: danger line.
E-34 Acum să ne bazăm gîndul nostru pentru cîteva momente; doar un cuvînt către El din nou, la aceasta.
E-62 Now, Jehoshaphat comes down, thinks, "Oh, well, this great king of Israel, I'll just... Oh, we'll... It'll be all right." And right in the midst of all this big glamour, what did he do? He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds, because they said, "We are both the same people." But they wasn't. One was a Spirit-filled group; the other one was a lukewarm group. They're not the same people. No, sir. You can't have...
Darkness can't have fellowship with light. The--the night cannot exist in the presence of the sunlight. And the most treacherous time there is, is between the times. Just when the sun is a going down or rising up, is the most treacherous time there is. There's not enough vision to see clearly; your lights on your automobile won't show good and clear. It's better to either be dark or light. Jesus said, "Be hot or cold, no lukewarm." Just that's the danger line.
E-35 Tatăl nostru Ceresc, cu inimi recunoscătoare ne apropiem de Tine chiar acum, pentru sufletele pierdute, pentru acei care sînt nevoiaşi, pentru biserică. La ... Fie ca Duhul Sfînt să intre repede în Cuvînt acum, ne rugăm. Ia-L chiar drept spre fiecare inimă aici care are nevoie. Şi cînd El îşi dă Mesajul Lui al puterii Cuvîntului în inimă, fie ca noi toţi să prosperăm prin El, în această dimineaţă; mergînd, plecînd de la tabernacol, bucurîndu-ne şi lăudînd pe Dumnezeu, zicînd, "Inimile noastre ard înlăuntrul nostru din cauza Prezenţei Lui." Căci noi o cerem în Numele Lui. Amin.
E-64 And there Jehoshaphat, when he come down... And then this great alliance was made, which did not please God. And notice, just in the time of his, all the excitement now, "I have got favor with this king. And oh, I--I--I have fellowship with this neighbor. I have..."
See, be careful that, church. See? That's what causes all the trouble around this tabernacle here, and around others. See? Be careful about what you're mixing up with. See? Come right out, and either be for Christ or be against Him. See?
E-36 Scena noastră se bazează, în această dimineaţă, pe o tragedie. Şi Vechiul Testament, pentru mine, este întotdeauna o umbră sau o-sau o previziune a Noului Testament. De multe ori, cineva a zis, "Frate Branham, de ce este că tu iei întotdeauna Vechiul Testament? Aproape întotdeauna, luînd un text, tu să mergi înapoi în Vechiul Testament." Eu o fac deoarece îmi place tipologia. Îmi place ...
E-66 Now, this fellow made the alliance, and he thought he'd done something great. Yet, when he said, "Isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this?" Now, Jehoshaphat had enough religion left in him, in his mistake, that he had went down there to this king, but he had enough religion left in him to think, "Well, we ought to at least consult the Lord."
E-37 Educaţia mea este foarte limitată, aşa cum toţi ştie. Şi singurul fel pe care eu îl ştiu să fiu pe undeva lîngă corect, este să văd care era modelul, să privesc de pe plan şi să văd ce era aceasta. Şi atunci eu ştiu că ce era aceea va fi ceva similar cu ceea ce este aceasta aici, deoarece el este doar umbra acestuia. Şi eu întotdeauna mă uit înapoi la Vechiul Testament să văd ce au făcut copiii lui Israel, să văd care a fost pedeapsa păcatului, să văd care era justiţia profeţilor, să văd ce erau toate lucrurile acelea; şi atunci eu voi avea o idee ce este aceasta de aici, care a prevestit ce va fi în terminarea generală la sfîrşit.
E-67 Now, Ahab was going right on out without saying a word, just his own mechanical, physical, human way of doing things. I just wonder right here, church, if that hasn't been, a lot of times, we've made mistakes. Figuring it out, and say, "Well, it ought to be this a way," and we set it like that.
I think that's where a whole lot of the American evangelism is today, that we have set it in a form of--of, I'd say, Hollywood evangelism, whole lot about glamour. We notice the evangelist comes to the platform today, and my, he's all puffed out, and tells a whole lot of jokes before he starts to preaching, and things like that, and carries on and acts like a clown in the pulpit. When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity to make an altar call by. That's right. That's the reason the world's got in a lukewarm condition today, that it's in.
E-38 În acest timp, acolo s-a întîmplat un lucru mare la Israel. Aceasta era în întunecimea miezului nopţii lui.
E-70 I wonder today. It's just, today, I... The church, we've tried to send our boys to school to learn psychology, and so forth like that, to know how to put over a program, to get in the pulpit and to arrange our... The message is so enticing, that it'll catch the people and catch their attention. And many a great psychologists go out as teachers like that, and dramatize, and put on a whole lot of something. And I just wonder, when they... We're always telling of the beauty and the attraction of the church. But we fail to tell them, "He that will follow Me, let him deny himself, take up his cross and follow Me." I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in.
E-39 În Vechiul Testament, dacă Domnul va voi, poate în serviciile care vin, mi-ar place să arăt cum că Cele Şapte Epoci ale Bisericii s-au tipizat în Vechiul Testament. Cum că ei au început întocmai exact ca la-începutul Epocilor Bisericii a bisericii Neamurilor, şi au mers drept în jos printr-o epocă întunecoasă similară, şi au venit afară într-un timp glorios de Cincizecime, la căderea Duhului Sfînt în biserica timpurie din ... în vremurile Iudeilor. Apoi mergînd printr-o altă perioadă a bisericii Neamurilor, printr-o epocă întunecoasă, şi apoi iese din nou afară în Mileniu, la sfîrşit.
E-71 For instance, the Baptist church today has got a slogan, "A million more in '44," taking in members by the thousands, and the tens of thousands, unconverted, just people who walk in and join the church. And it's an indebtiment to the Church of Jesus Christ, to take such members in. They still drink. They still smoke. They still gamble. They still lie.
They come to the church, expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up, put on a lot of glamour, and a lot of big instruments setting up-and-down on the platform, when, they ought to have an old fashion, God-first, crying out, altar call down there; where men and women don't come to glamortize, or to run up and act a clown, but to get down to the altar and realize that the death of Jesus Christ there, that died for them, that they're getting back sincere with God again.
E-40 Acum, cum că în urmă în mijlocul secolelor acolo, acest mare împărat Ahab a venit sus în putere. Şi el cumva călărea pe reputaţia celorlalţi împăraţi Israeliţi, care era un ... Ahab, însuşi, era cumva un-un credincios de margine. Eu adesea mam referit la el în felul acela, deoarece el era o parte a timpului din această parte a gardului, parte a timpului din acea parte a gardului.
E-74 I wonder if we're not living in that kind of a time, when we take great evangelists, like many that's crossing the lands today, of great, known evangelists who has studied psychology and attract the people to the church. But after you once get them into the church, then what you going to do to them? What--what are they going to happen after they get into the church? Just join the church, and go back with the same sin and the same desire that they come into the church with. They go back the same way. And that's the reason today the world looks on, said, "Well, if that man got religion, if this person got religion..."
I'm afraid we've made it too easy. It's... I love--I think, joy, certainly, I believe that all joys lays in Jesus Christ. That's right. I believe it's joyful and happy. But remember, brother, it's the way of agony and suffering and the cross. You must realize that too. That's right. I wonder if we haven't painted a little too--a little too smooth like.
E-41 Voi nu aţi şti unde să staţi, un om care este instabil ca acela. Sau, o persoană care pretinde să fie un Creştin, şi acela instabil, voi nu ştiţi ce să faceţi privitor la persoană. Astăzi ei sînt un Creştin; mîine voi nu ştiţi unde sînt ei. In biserică astăzi, ei se bucură şi cîntă şi laudă pe Dumnezeu; şi mîine, afară bînd, chefuind, alergînd în jur. Atunci cu acel fel de persoană este greu să faci ceva.
E-76 I was looking, and my wife put... Started out, and she put a rose on my coat this morning. She said, "You ought to wear it. Your mother's a living."
And I said, "Oh, honey, I don't know."
Mother's Day is wonderful, but that's like the world, they've commercialized the thing, just merely to sell flowers and things like that. Why, it's a discredit to mother. Why, my mother is my mother every day of the year, yes, sir, not just one day.
I will say, "You love your mother?"
"I sent her a bouquet of flowers last Mother's Day." Well, brother, she ought to be mother every day. But it's commercial.
E-42 Îmi amintesc, ca băiat, odată noi am avut un-un cal bătrîn, care obişnuia să sară gardurile tot timpul. Şi eu presupun că mulţi dintre voi oamenii, la vîrsta mea, aţi şti în urmă în zilele cailor, zilele trăsurilor. Eu am venit de multe ori, chiar în jos pe strada aceasta de aici, mînînd o trăsură cu cal, eu însumi. Eu am patruzeci şi cinci de ani. Astfel, ei, îşi amintesc ... Acest cal bătrîn, noi puneam un jug pe gîtul lui, aşa cum a-ţi pune la o vacă, şi-l ţineam să nu sară gardul. Şi el sărea, oricum. Şi el atîrna jugul acela şi-l întorcea în jur, şi aşa mai departe. El trecea dincolo de gard. Şi într-o zi, ce el ...
E-79 That flower is pretty. I love a pretty flower. I think of that just like I do... How pretty the flower is. It blooms. And it's got fragrance. And the passer-by smells it. The animal comes by, smells it. But now look, it's pretty. Like the Church of the Lord Jesus Christ, It's the most glorious thing: Divine healings, and powers, and wonders, and signs, and miracles, and freedom from sin. It's a beautiful place. But look, if that rose... We'll have to come, the Church, like all nature.
That rose, being pretty, every cow in the country would lick on it if she could. But nature provided little bayonets, a little spears sticking out there, called a thorns, and they leave them away. That protects it. That's exactly.
E-43 Mă întrebam ce îl atrăgea pe bătrînul acela. Şi acolo era o groapă mare prăbuşită jos acolo. Acum el stătea în lucernă, înaltă, dar el vroia ... Acolo erau nişte lamele de iarbă de livadă într-o groapă prăbuşită. Şi el a sărit gardul acela şi a ajuns în groapa aceea prăbuşită unde erau toate aceste sîrme şi sticle. Păi, el era în gunoiul nostru-nostru, şi a intrat acolo să ia cîteva guri din iarba aceea de livadă. Şi noi trebuia să luăm alţi cîţiva cai şi să-l tragem afară din groapa aceea prăbuşită. Cînd el a ajuns înăuntru acolo, el a ajuns agăţat. Şi cînd el a stat acolo afară, el tremura şi sîngera, şi-şi cum era el, doar să ia o gură, sau două, din iarba aceea de livadă, cînd el stătea în lucernă, aproape pînă la genunchii lui.
E-81 And I think, today if we haven't got the Word of God, sharper than a two-edged sword, around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let every cow in the country lick on It and cull It. It'll gaum It. It'll be an indebtiment to the Church. That's right.
I think, today what we need is more old fashion, God-called ministers, raw, maybe not with much education, but'll bring the people down to an altar, and there agonize, not with a joy and laughing, and popping chewing gum, and put their name on a paper; but, brother, an old crying out and dying out, until men and women thoroughly repent from their sins and come close to God. Amen.
E-44 Eu adeseori m-am gîndit la tabloul acela. "Calea unui păcătos este grea." El doar nu a vrut să stea liniştit unde el mînca şi avea un timp minunat, dar ... el trebuia să sară gardul şi mergea să ajungă tot strivit şi tăiat în felul acesta, doar să ia o gură de-de ceva iarbă de vreun fel deosebit. Acum cam acela este felul cum fac oamenii, care sar gardul păşunii lui Dumnezeu. Voi nu credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ies afară, merg afară astăzi; vin înăuntru. Este în biserică, avînd un timp minunat; apoi, mîine, se vinde pentru ceva ca aceea. Aceasta o face foarte greu.
E-83 I tell you, we got, "Raise up your hands, who wants to accept Christ," all like that. That's all right, brother, but that don't--that don't expel sin.
You've got to repent first, get right, get down there and really cry out. I can remember the times when the old fashion people would walk down through the aisles, and up-and-down the roads, a crying, and talking to their neighbors. That was Christians of that day, telling about the things of the Lord.
And today we put our name on the church book, and go out and stay home, and never say a word about it: Unconcerned. "Just as long as we belong to the church, it's all right." I'm sure we're wrong there, people. Check up. For that won't stand in the judgment. No, sir. It won't.
Nothing less, "He that will follow Me, let him deny himself, take up his cross, and die daily." Stay dead there on the cross. That's right. Agony... "The way, I'll take the way," you sing, "with the Lord's despised few."
E-45 Ahab a fost mai mult sau mai puţin felul acela de persoană. În fiecare parte unde bătea vîntul, Ahab îşi avea aşezată pînza lui, dacă aceasta era în partea asta sau partea aceea. Căsătoria lui l-a încurcat cu totul, cu o femeie mică care era o mică prinţesă, fiica unui împărat, o Izabelă. Foarte drăguţă să o priveşti, o femeie foarte frumoasă, dar în inima ei ea era rea. Şi ea era o idolatră, şi ea a făcut ca tot Israelul ...
E-87 I think today what a time that we're living in. That evangelism, they put it out in great big bright lights and they try... When you see the evangelist coming to town, you wonder. I, my meetings has been guilty of the same. That's right. I wonder who's coming to town sometimes, the evangelist or Jesus Christ? Why, they got...
I went into a place here, not long ago, where a certain evangelist was supposed to come. And Jesus' Name... Why, they had the picture of the evangelist, "the man of the hour," the man's with this, and the man with that.
E-46 Acum, cum mi-ar plăcea să mă limitez acolo doar pentru cîteva minute, era, în a ajunge în miezul acesteia despre calitatea de mamă, vedeţi, acolo. Şi cînd un om începe să se căsătorească; felul unei fete, femeia care el ... Aceasta este mai mult decît să priveşti la frumuseţe. Tu trebuie să iei pe cineva, şi suflet şi trup uniţi împreună; cineva care într-adevăr o să fie prietenul şi tovarăşul tău, care va ţine cu tine la bine şi rău.
E-89 I, sometimes I think of my ministry, and see people come. And I'd get in a hotel room, say, "God, who--who's the people coming to see, me or You?" See? "If they're coming to see me, they're lost yet; but, O God, tear me down and take me away. I want to represent You, the One Who'll stand before someday with trembling hands and trembling, feeble body, looking at me, knowing that my soul hangs by Your decision." Let us exalt Christ.
E-47 Acum, dar, Ahab, el doar s-a unit cu ea deoarece ea a fost frumoasă, eu presupun, şi s-a căsătorit. Nu putea să fie nimic altceva privitor la ea, deoarece ea era rea aşa cum era. Şi ea a venit acolo. Şi apoi, desigur, fiind înfăşurat cu ea în felul acela, şi a iubit-o, păi, el a făcut ca tot Israelul să păcătuiască şi să meargă împotriva lui Dumnezeu, şi să dărîme altarele lui Dumnezeu; zidind altarele lui Baalim. Şi ei au avut închinarea la Baal prin tot Israelul, la timpul acela.
E-90 Today they say, "Well, I belong to the Baptist. I'm a Methodist. I'm belong to the Tabernacle. I do this." Oh, that has nothing to do with it, not a thing. I wonder sometime.
Here not long ago, I seen a--an advertisement up, where a certain campaign was coming to the city. And the word of the man, the man's name were in great big letters all the way around, like that. And on the bottom, in a little corner, said, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever," way down in the corner. See?
They took all the sacredness from Christ and put it onto some man, or some church, or some organization. Brother, I'm telling you; you can get by with glamour, Hollywood clowning like that, and it's by the church. But in the Presence of Jesus Christ, He's the One to be glorified. That's right. Now, that's the truth, my dear brother and sister.
E-48 Acum, soţia lui a determinat pe neprihănitul Nabot. .. Mulţi dintre voi au citit despre el. Cum i-a luat el grădina lui, prin înşelăciune; şi a jurat, o minciună, şi a avut martori falşi împotriva lui. Deoarece, ea a vrut să facă ceva pentru soţul ei; şi a ucis un om neprihănit, ca să obţină o grădină care se unea aproape de pămîntul palatului.
E-93 Don't feel angry at me. You just remember that I'm preaching to you. I want to preach as if this was the last sermon I'd ever preach in my life. I want to preach every sermon I preach, as if I was a dying man preaching to dying men. And I am; my light's burning down, every day; yours is too. And we're dying mortals. And we got to face the living God some of these days, and we better be in deep sincerity about this.
E-49 Toate acestea, Dumnezeu privea în jos. Astfel profetul, Ilie, care era mare, un slujitor puternic al Domnului, a profeţit şi ia spus Izabelei ce i se va întîmpla. Şi el i-a spus lui Ahab căci cîinii îi vor linge sîngele lui. Acum, cînd Dumnezeu a spus ceva ... Desigur, în zilele acelea, Cuvîntul direct al Domnului a venit prin profet.
E-94 And just in a glamour, and carrying on, and join the church, and go here and there, act this way and that way. We better be having old fashion prayer meetings in our homes and crying out to God day and night. The day is at hand, a time of distress, a time of trouble." The Bible said, "a dark day." And we're living in it.
E-50 "Dumnezeu, în timpuri străvechi şi diferite feluri a vorbit părinţilor prin profeţi, în această zi din urmă prin Fiul Său, Cristos Isus."
E-96 How that this great man went down there under the excitement. He joined himself with the lukewarms, with a border line, and thought he was doing something great, thought that God was a blessing him. And not realizing that right then he was bringing in all this group with him. What? "Our little group of Judah--of Judah up here would come down and join ourself with the great bands of Israel. What a mighty people we'll be."
E-51 Astfel, Acesta este Cuvîntul. Şi dacă ceva este contrar cu Acela, lăsaţi-l în pace. Vedeţi? Acum, în al doilea rînd, El vorbeşte astăzi prin profet, văzătorul, şi aşa mai departe. Dar mai întîi este Acesta, Cuvîntul, acum.
E-97 There you are. And that's the very line of deceit the Devil's using right now to bring in the antichrist, just as certain as I'm standing into this. "We'll unite our efforts together." We can't do that. How can two walk together except they be agreed?
This United States making the same, selfsame experience and the same mistake, when it united with Russia back yonder, at the time they was about ready to have war, and bound ourselves together with Russia. And now you see what we got, don't you? They got our airplanes and all of our secrets, and our atomic bombs and everything laying over there to blow it back at us. Same thing goes by spiritual.
E-52 Şi Ahab a făcut această răutate. Şi el a mers înainte; Dumnezeu a binecuvîntat poporul pentru mulţi ani. Şi, în final, Iosafat era împărat peste Iuda, în timp ce Ahab era împărat peste Israel.
E-99 Then we find out, after Jehoshaphat had made this alliance, and they consulted... Now, watch, watch the outside world. He said, "Sure, we've got plenty of prophets down here. We got a seminary full of them."
They go down and get the fellows there that had been trained, who knowed psychology, who knowed all about it, said, "Come up now, and we're asking and consult the Lord."
All of them, of course, in their fleshly puffed up mind, come up there and said, "Now, look, we... You go on up. The Lord is with you, and the Lord's going to give you that piece of land up there, that it's going to be yours. You're going to push the Syrians all the way back. You're going to do it." One of them even made hisself a big pair of iron horns and begin to run around like this, saying, "This is what. You're going to push the Syrians away."
E-53 Şi, atunci, Iosafat era un om neprihănit. El era fiul lui Asa. Asa a fost un-un om neprihănit, şi el a dărîmat toate altarele de-de idoli; a zidit altarele lui Iehova. Şi ei aveau o-o trezire, aşa cum era, sus în Iuda. Şi apoi după o vreme, Iosafat sau ...
E-102 But, Jehoshaphat, just a little more spiritual to put up with that tommyrot of clowning... That's right.
God, give us some more Jehoshaphats, sick and tired of this here Hollywood clowning (That's right.), putting on, pretending to be something that they're not; making out, dramatizing, drawing in. And then when they come in, what's you got when he got in? Like asking a man, "come swim," and in a desert. Nothing but bay sand upon your head to cause sorrows afterwards...
E-54 Ahab, mai degrabă, a trimis sus, şi a găsit o altă bucată de pămînt, în Siria, care el credea că i-a aparţinut, că el s-a gîndit să meargă să o ia. Astfel el l-a întrebat pe acest Iosafat dacă el ar vrea să vină şi să facă o alianţă cu el.
E-104 Now, notice, what can you bring them into? A certain lady said to me the other day, "A man said, 'I'd go to church, but what--what would I get when I went to church?'" Said, "'All they do is organize some supper, and they--about this, that, and the other.'"
And the lady said, "I stood speechless, for I didn't know where to send him." There you are. Said, "I wish I could find an old church where they really sing the old fashion hymns and live godly."
Children that are hungry, they'll eat from a garbage can. It's up to the Church of the living God to feed them the true living Word of the--of God.
E-55 Şi, desigur, există un mare pericol acum, vedeţi, cînd ei 1- au văzut pe acest mare împărat, Ahab, acolo jos, şi ei l-au văzut pe acesta mare aici sus, Iosafat; unul din ei, un căldicel; celălalt, un om umplut cu Duhul. Veghiaţi cum vă faceţi alianţa voastră. Vegheaţi ce faceţi voi, cum vă înjugaţi cu necredincioşii. Păstraţi-vă curaţi, mai ales în ziua în care trăim noi.
E-106 There in all that glamour and stuff, Jehoshaphat said, "Isn't there one more?"
"One more?" said Ahab. "Well, what do you need with any one more? We've got four hundred of the best, selected, educated, top-fed, dressed men there is in the country, standing here, every one of them with one accord, and one heart, and one voice, saying, 'Go. God is with you.'"
E-56 Eu cred, biserică, fără o umbră de îndoială, aceasta este ars pe inima mea. Acesta-i motivul că eu aştept după aceste cinci seri, curînd; ca încă o dată, înainte de a se întîmpla, să-i dau acestei biserici o pieptănare desăvîrşită, prin Biblie.
E-108 I wonder if United States hasn't met the same thing. I wonder if the Church of God hasn't met the same thing. I wonder. "Well," say, "look, they're having success. They're having great, big meetings. They're carrying thousands at a time." But I wonder if there isn't just one more. I wonder if there isn't something different.
E-57 Noi trăim în umbrele timpului. Aceasta s-ar putea întîmpla oricînd. Cînd noi vedem că vin timpurile ca lucrurile să aibe loc; tocmai răutatea vrăjmaşului, tocmai puterile. Noi privim la aceste furtuni de zăpadă şi fiecare lucru întîmplîndu-se, toate aceste ciumi, toate lucrurile diferite. Acestea sînt toate cauzate prin aceste întreruperi, de explodare a acestor bombe şi lucruri. Ei fac toate lucrurile încurcate aici sus. Şi ei se amestecă în marele laborator al lui Dumnezeu, să împlinească Cuvîntul Lui. Aceasta urmează să se întîmple.
E-109 We find out, we have thirty thousand converts in six weeks, and six weeks later we haven't got a one. There's something wrong somewhere. That's right. And it's all glamour, putting on. The world, through television, through radio, through picture shows, and those outlets there, has corrupted this nation with the tommyrot of Hollywood. Right. Everything wants to be in big glamour. Isn't that the truth? You know that's the truth. We don't have any more of the old fashion religion that we used to have years ago. It's because it's been let down. We'll get to it, just in a moment, you'll see.
E-58 Astfel, "omul păcatului" ridicîndu-se, putere, aşa amăgitor. Doamne! Am auzit un predicator în dimineaţa aceasta, un om umplut cu Duhul Sfînt, luînd semnul fiarei şi zicea că anticristul era Rusia. Ce eroare! Aha! Rusia nu are nimic de a face cu acesta. Nu, domnule. Aceea este Scriptural. Acum, dar observaţi în acest timp măreţ în care trăim noi, o avertizare.
E-110 Watch. What a beautiful picture, or a stirring picture, I should say. And here come this Jehoshaphat, said, "Yes, I see them all. They're every one got their degrees," and whatever it was. "They're also be prophets. They're great ministers. They're out of great colleges. And they're all this. They're out of the big school of the prophet, and everything. They're all with one accord. That's true. But isn't there just one more?"
"Well, what will you need with one more, when four hundred is giving consent at one time?"
But that man, way down in his heart, had God. And he knew that there was something wrong about that. Yes, sir. He knowed there was something rotten. Why? Let me give you... The Scripture doesn't quote it, but here's what I get. I know that--that Jehoshaphat knew that that hypocrite down there, Ahab, that he wasn't right with God. And Elijah had prophesied the Word of God to him. And how could God bless what He had cursed? Amen.
E-59 Acum, acest Iosafat, simţindu-se cumva bine deoarece acest mare împărat din Israel a zis, "Vino, vizitează-mă." Şi el a mers acolo jos. Şi ei au luat boi şi oi, şi aşa mai departe, şi au făcut jertfă. Tot timpul, jos acolo în inima lui Ahab, el era un înşelător, deoarece el nu se închina la Acela, sau să jertfească acele oi şi alte lucruri cu o inimă devotată, deoarece, pînă la urmă, el s-a înclinat mai mult către religia soţiei lui.
E-113 I say the same thing today, friend. And the Church of the living God, who's standing true to God, will say the same thing. You can't mix oil and water together and call it salvation. You can't. Got to separate yourself, brother. Something's got to happen. If there's any hope left, we got to do something, and do it quickly; for the hour of the rapture is at hand.
E-60 Şi observaţi, întocmai cum Ahab s-a căsătorit cu Izabela în timpul acelei epoci mari întunecoase a lui Israel, el a adus idolatrie în Israel, tocmai un model de astăzi. Chiar în epoca întunecoasă; cînd noi am venit afară prin apostolii timpurii, al doilea rînd, al treilea rînd, acolo în epoca întunecoasă, cei o mie cinci sute de ani. Intocmai cum Ahab s-a căsătorit cu Izabela şi a adus idolatrie în Israel, aşa a făcut biserica Duhului Sfînt căsătorindu-se în ismuri, şi a adus idolatria înapoi, şi astăzi ea este o formă de Creştinism. Vedeţi? Vedeţi, doar foarte întuneric! Şi acum ea s-a mişcat înainte în jos, în fiecare zi; fiecare epocă a bisericii se mişcă în jos la acelaşi lucru, la marele deznodămînt, la starea de căldicel, vine, Epoca căldicică a Bisericii Laodicea! Oh, în ce oră oribilă trăim noi!
E-114 Things are heaping up, everything, and the church is so far away. They read all kinds of magazines, books, stories, and everything. I could go today to a... I can go to a church, and I can say, "Oh, how many know..." They know every hymn, after one of these big revivals. "Now, what--what page is certain-certain hymn on?" They know it. They know who it is. They know who's running for President, and who's running for this, and how many movie stars married, and this and that, the other. But the Word of God they know nothing of. There you are. So we're giving their... And yet, they profess to be Christians.
E-61 Ascultaţi. Eu vreau să mărturisesc chiar aici, înainte să merg mai departe. Eu sînt un predicator de modă veche care tînjeşte să vadă zilele vechi din nou. Eu am văzut atît de mult din această imitare, înfrumuseţare de Hollywood a Evangheliei, încît eu sînt scîrbit şi sătul de aceasta. Da, domnule. Eu vreau să o văd pe cea de modă veche. Mă tem că noi facem Creştinismul prea frumos pentru oameni; linie periculoasă.
E-115 And the people is not at blame. It's from behind the platform, where it come from. Exactly. It's from behind the platform. They teach them all kinds of rhythms, and all kinds of this and that, and organizations, how to make you preach, and everything like that. I wonder if it's paid? Nothing against it, but I'm wondering if that's God's requirement.
When Jesus said, "Except a man be born of water and Spirit, he will in no wise enter into the Kingdom. He that will for... will follow after Me, let him deny hisself and his own worldly pleasure, take up His cross and follow after Me." Cross is a symbol of death, agony. "He that will be a Christian, let him strip himself of his own thoughts. Let him strip hisself of his own works. Let him strip hisself of everything, denying himself, and take up that consecrated cross, and follow Me daily. He that will come after Me, let him do that." That's what Jesus said.
E-62 Acum Iosafat vine jos, se gîndeşte, "Oh, păi, acest mare împărat al lui Israel, eu doar voi ... Oh, noi vom ... Aceasta va fi în regulă." Şi chiar în mijlocul la toată această mare fascinaţie, ce a făcut el? El a făcut o alianţă, să meargă sus şi să se lupte cu duşmanul, pe terenuri comune, pentru că ei au zis, "Noi sîntem amîndoi acelaşi popor. Dar ei nu erau. Unul era un grup umplut cu Duhul, celălalt era un grup căldicel. Ei nu sînt acelaşi popor. Nu, domnule. Voi nu puteţi avea ...
E-117 But today we say, "Everybody have a big time. Everybody clap their hands. Everybody holler, 'Hallelujah.' Everybody do this." Oh, how we got a bunch of fuss. Amen. God... We get these new songs out and sing them so fast, that it looks like we're going to run through the wall with them, or something like that.
When, I think if we'd be singing "Nearer, My God, To Thee," would be a whole lot better for the Church: the old fashion hymns.
Get a lot of dance orchestra people, some boy in a dance orchestra over here playing, last night, and tonight over here playing in the church of the living God? It's an abomination in the sight of God. Let that man be proved first, and let him bring forth fruits meet for repentance to show that he's right with God.
They bring the jazz world right into the platform. They bring the Hollywood, glamortizing preaching, right into the platform.
E-63 Întunericul nu poate avea părtăşie cu lumina. Noaptea nu poate exista în prezenţa luminii soarelui. Şi cel mai perfid timp care există este între timpuri. Tocmai cînd soarele apune sau răsare, este cel mai perfid timp care există. Acolo nu este suficientă viziune să vezi clar; luminile voastre la automobilul vostru nu vor arăta bine şi clar. Este mai bine sau să fie întuneric sau lumină. Isus a zis, "Fiţi fierbinţi sau reci, nu căldicei." Doar, aceea este linia de pericol.
E-121 Why didn't I set in your fair city a few weeks ago, in Louisville, Kentucky? My heart break, when they was all setting there, willing to see the miracles of God; and as soon as you preach the Gospel, they'd fill up, in a second, and turn their backs and walk out of the building. Certainly. They don't want it. Their hearts are hardened. Step out; and many of them, Protestants too, who go to Protestant churches... But they'd been fells--filled so full of glamour and everything like that, of tommyrot and churchism, until they know nothing about the Spirit of the living God: "Having a form of godliness, and denying the power thereof." What a day that we're living. Watch where it heaps up.
E-64 Şi atunci Iosafat, cînd el a venit jos, şi atunci această mare alianţă s-a făcut, care nu a plăcut lui Dumnezeu. Şi observaţi, chiar în timpul lui de, toată emoţia acum, "Eu am favor la acest împărat. Şi, oh, eu-eu-eu am părtăşie cu acest vecin. Eu am ... "
E-122 Jehoshaphat said, "I know, Ahab. There's your four hundred preachers. They're all fine-looking fellows, every one dressed and their hair combed neatly, and everything, whatevermore they may be. They may have their D.D.'s. They may have their all kinds of degrees. They may know the Scriptures from A to Z. But haven't you got one more somewhere? Hasn't there just one more somewhere?"
He said, "Yes, there's one more, but I hate him." There you are. There you are. "I hate him." Remember, Ahab was a religious man, and these were religious teachers, but they hated this man who had the truth. Said, "I hate him." Said, "He's always bellowing out something against me." How could he keep from doing it when the Word of God had condemned him?
E-65 Vedeţi, fiţi atenţi, acea, biserică! Vedeţi? Asta este ceea ce cauzează tot necazul în jurul acestui tabernacol aici, şi în jurul altora. Vedeţi? Fiţi atenţi cu ce vă amestecaţi. Vedeţi? Ieşiţi chiar afară, şi sau fiţi pentru Cristos sau fiţi împotriva Lui. Vedeţi?
E-124 How can you hold still if you're a man of God, or a woman of God, and know and see sin and things heaped and weighted, and everything like that; and see human souls going to hell, millions a day, and stand still? You can't do it.
Someone said to me the other day, "You think you can stop it?"
I said, "No. I can't stop it, 'cause God said. But one day at the judgment bar, they're going to pull out the big screen, flash on the camera yonder, and that tape recording's going to be played. And I'm going to stand and listen at it; I want to hear my voice warning against it. God will judge me when my voice comes against it." Yes, sir. When we see this life, this generation, re-enacted again yonder at the judgment... Certainly. We're living in a terrible time. And there it is.
And we see him; he said, "Isn't there one more?"
He said, "Yes, but I hate him, for he's always prophesying evil against me."
E-66 Acum, acest om a făcut alianţa, şi el a crezut că a făcut ceva măreţ. Totuşi, cînd el a zis, "Nu există acum, înainte de a putea să ne suim, noi ar trebui să consultăm pe Domnul despre aceasta?" Acum, Iosafat a avut suficientă religie rămasă în el, în greşeala lui, că el a mers acolo jos la acest împărat, dar el a avut suficientă religie rămasă în el să gîndească, "Păi, noi s-ar cuveni cel puţin să consultăm pe Domnul."
E-127 How can he keep from preaching those hard things, when he sees it going on, see Ahab living like he was and doing like he was, and bringing the people like they are? How can a man of God or a woman of God keep from hollering out and rebuking sin from every side when, they see these lukewarm preachers, and glamortizers, and educators, and so forth like that, out letting the people go to hell by the millions, under deceit? A lot of... Even in the holiness people... I'm not talking so much about Methodists and Baptists and things like that; they have it too. But it's right down in their own ranks.
E-67 Acum, Ahab mergea drept afară fără să spună un cuvînt; doar felul lui propriu mecanic, fizic, uman de a face lucrurile.
E-129 My, coming to the platform, like everything else but Christians, living like everything else across the countries and things, then they call it religion. It's a religion, but it's a long ways from the salvation of the Lord. That's right. They just got the people till it's just a big bunch of worked-up. Then as soon as the little work-up goes over, then, the first thing you know, you can't find a one of them; the church is setting empty. But if a man loves God, he will fill his seat of the church every time. He can't stay away from it. That's right.
E-68 Eu doar mă întreb chiar aici, biserică, dacă aceea nu a fost, de multe ori, că noi am făcut greşeli. Socotind aceasta, şi să zicem, "Păi, aceasta ar trebui să fie în acest fel," şi noi am aşezat-o în felul acela.
E-130 Now, notice just a few minutes. I'll try to hurry, get straight to the point now, 'cause my time's getting away.
Notice, then he said, "Isn't there but one more?"
He said, "Yes, but I hate him. He's always prophesying against me. He's saying evil things against me."
"All right, said, "go get him."
He said, "His name is Micaiah."
But this man had enough religion to know that these fellows wasn't right.
E-69 Eu cred că acolo este unde o mulţime întreagă din evanghelismul American este astăzi, căci noi am aşezat-o într-o formă de-de, eu aş zice, evanghelism de Hollywood, o mulţime întreagă despre fascinaţie. Noi observăm că evanghelistul vine pe platformă, astăzi, şi, doamne, el este cu totul îngîmfat, şi spune o mulţime întreagă de glume înainte ca el să înceapă să predice, şi lucruri ca acelea, şi se comportă şi acţionează ca un clovn, la amvon. Cînd vine timpul să facă o chemare la altar, oamenii nici măcar nu văd nici o sinceritate prin care să se facă o chemare de altar. Asta-i adevărat. Acela este motivul că lumea a ajuns într-o stare căldicică astăzi, în care este ea.
E-133 And any man that's ever been touched, the least bit, by the Spirit of God, knows that these things, what's called Christianity today, is not right. "You can't love the world or the things of the world; if you do, the love of the God is not in you." The Bible said so.
Now, look. He said, "Go, get him." And they went over.
And then he sent a little old messenger along, the deacon of the church, perhaps, or somebody, went over there and said, "Now, look, Micaiah, we're going to bring you over here before Ahab and Jehoshaphat. Now, they're both setting out there. And they're great men now. They're teachers and they're scholars. And they got their degree and so forth. And every one of our seminary, every one of our churches here, is a perfect at agreement that this is the will of the Lord. Now, you say the same thing they say, and I'll tell, you'll dress better and ride in a Cadillac car. I'll tell you; you'll just be a great fellow if you'll do that. Yes, sir. You'll prosper."
Micaiah said, "As the Lord God lives, I'll only say what God says." Amen. Yeah. Oh, there's a man after my heart. "I may have to eat bread and water," which he did, "for doing it." You may be smote on one cheek and the other, whatevermore, but he told the truth and stood by it. God confirmed it to be the truth. He wasn't so popular, but he knowed God.
E-70 Mă întreb, astăzi. Aceasta este doar, astăzi, eu ... Biserica, noi am încercat să trimitem băieţii noştri la şcoală, să înveţe psihologie, şi aşa mai departe în felul acesta, să ştie cum să pună acolo un program, să intre la amvon şi să aranjeze ale noastre ... Mesajul este aşa de ademenitor, încît acesta va prinde pe oameni, şi le atrage atenţia. Şi mulţi mari psihologi merg afară ca învăţători în felul acesta, şi dramatizează şi se prefac cu o mulţime întreagă de ceva. Şi eu mă întreb doar, cînd ei ... Noi le spunem întotdeauna frumuseţea şi atracţia bisericii. Dar noi omitem să le spunem, "Cel ce Mă urmează, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." Mă întreb dacă noi nu am făcut frumuseţea bisericii prea frumoasă, pentru omul care vine înăuntru.
E-136 Brought little old Micaiah over there. He said, "All right, Micaiah, what do you say about it?"
He said, "Go on up. Go on up." Said, "Go up in peace. Go ahead, prosper, that's what I want you to do. But I seen Israel like sheep without a shepherd on a hill, scattered. That's it," he said.
And when he did like that; and Ahab turned around, and Jehoshaphat. Said, "What'd I tell you? That holy-roller..." or what, excuse me, or whatever he was, that guy said that. "What'd I tell you? That fellow would only prophesy evil against me. What'd I tell you? He'd only condemn our church, and condemn our ministers, and condemn our way of religion. What'd I tell you? He'd say it. I know him. I knowed his daddy before him." Amen. "I knowed his daddy before him." Um, yes, sir, a real man of God. Said, "I knowed he'd say that."
And so then he said, "Yes," said, "I saw Israel like sheep scattered without a shepherd on a hill." And so then he said, "I..."
E-71 De exemplu, biserica Baptistă astăzi are o lozincă, "Un milion mai mulţi în '44," luînd înăuntru membrii cu miile, şi zecile de mii, neconvertiţi, doar oameni care păşesc înăuntru şi aderă la biserică. Şi aceasta este o cădere pentru Biserica lui Isus Cristos, să ia înăuntru astfel de membri. Ei încă beau. Ei încă fumează. Ei încă joacă cărţi. Ei încă mint.
E-140 And then one of those fellows that had the big horns, was going to push off, a preacher walked over and pulled little Micaiah around, and smacked him in the mouth as hard as he could, said, "Which way did the Spirit of God go when It went out of me? If you knowed."
Said, he said, "Wait till you're setting in prison over here, and you'll know which a way it went." That's right.
E-72 Ei vin la biserică, aşteptînd să fie distraţi de o grămadă de evanghelişti de Hollywood care se ridică, îşi pun o mulţime de fascinaţie, şi o mulţime de instrumente mari aşezate în sus şi în jos pe platformă.
E-142 Wait till Russia is setting out here taking over the nations and things like that, and this country, because of its backsliding, and you'll see what was right and wrong. That's right. You'd see whether your lukewarm religion will pay off, or not.
E-73 Cînd, ei ar trebui să aibe o chemare la altar de modă veche, Dumnezeu mai întîi, să strige, acolo jos; unde bărbaţi şi femei nu vin să se fascineze, sau să fugă sus şi să acţioneze ca un clovn, ci să meargă jos la altar şi să-şi dea seama că-i moartea lui Isus Cristos acolo, care a murit pentru ei, că ei ajung din nou sinceri înapoi cu Dumnezeu.
E-143 Let this nation come to tears, not come to laughter and drama. Let this nation come to its knees in repentance. That's what we need, not a revival to get a whole lot of people in a church. We need to close every bootleg joint, stop all cigarette smoking, tear down the factories, start up a real, old fashion, Holy Ghost campaign, where men and women, day and night, laying on their face, crying. I'll tell you, it'll be the greatest shelter that this nation's ever had. That's true.
E-74 Mă întreb dacă noi nu trăim în acel fel de timp, cînd noi luăm mari evanghelişti, ca mulţi care traversează ţările astăzi, evanghelişti de mare renume care au studiat psihologia şi atrag oamenii la biserică. Dar după ce odată îi aduceţi în biserică, atunci ce o să le faceţi voi? Ce-ce se va întîmpla cu ei după ce ei ajung în biserică? Doar aderă la biserică, şi merg înapoi cu acelaşi păcat şi aceeaşi dorinţă cu care ei au intrat în biserică. Ei merg înapoi în acelaşi fel. Şi acela este motivul, astăzi, că lumea se uită, zicînd, "Păi, dacă omul acela are religie, dacă această persoană are religie ... "
E-144 Let the Branham Tabernacle quit its foolishness. Let it get back here at the altar and get right with God. Make up with the neighbors, and so forth like that, and get right with God. You won't have any fusses and going on; it'll be the drawing spot of the world. That's right. Now, that's the truth.
E-75 Mi-e teamă că noi am făcut-o prea uşor. Aceasta este, eu iubesc ... eu cred, bucurie, desigur, eu cred că toată bucuria stă în Isus Cristos. Asta-i adevărat. Eu cred că aceasta este bucurie şi fericire. Dar aminteşte-ţi, frate, ea este calea agoniei şi suferinţei şi a crucii. Voi trebuie să vă daţi seama de aceasta, de asemeni. Asta-i adevărat. Mă întreb dacă noi nu am pictat-o puţin prea-puţin prea neted parcă.
E-145 Then he said, "Which way did the Spirit of God go out of me?"
And Micaiah said, "I saw God and His host, His council, setting in glory."
You know, God has a council up there, once in a while. He--He brings up His--His Angelic Beings and holds a--a council once in a while up in heaven.
And he said, "I saw Him setting upon a throne, and all the people were standing on the right and left hand of Him." And said, "They were discussing, 'Who can we get to go down and deceive Ahab to get him out here and to fulfill Elijah's prophecy? God's done said so, what was going to happen, so we'll just see who can go down.'"
E-76 Eu mă uitam, şi soţia mea a pus ... A pornit afară, şi ea a pus un trandafir pe haina mea în dimineaţa aceasta. Ea a zis, "Tu ar trebui să-l porţi. Mama ta este în viaţă."
Şi eu am zis, "Oh, scumpa, eu nu ştiu."
E-149 "And a lying spirit come up from beneath," of course, out of hell, "come up before God and said, 'I'll go down, and I'll get in those preachers and cause them all to prophesy a lie.'" Oh, did that blow them up? Did that make them feel funny, when, "They said, 'I'll go down and cause those preachers, every one of them, to prophesy a lie.'" And he got down and got in those preachers, and they begin to prophesy a lie.
E-77 Ziua Mamei este minunată, dar aceea este ca lumea, ei au comercializat treaba, doar numai ca să vîndă flori şi lucruri ca acestea. Păi, aceasta este o discreditare pentru mamă. Păi, mama mea este mama mea în fiecare zi din an, da, domnule, nu numai o zi.
Eu voi zice, "Tu iubeşti pe mama ta?"
E-150 And brother, the same God rules on the same throne today. And that same lying spirit has done the same thing today, prophesying lies.
They kept saying, "Peace, peace, peace," after the First World War.
Let me show you where it come from. In the First World War, when France over there turned away from God in their gay '90's, and begin...
Now, I'm going to get a little on morals, so you all just set real quiet for a few minutes.
Look, on back there in the beginning, over in France, there's where orneriness and filth first begin. If there ever was a rat hole in the world, it's Paris, France. I've pretty near traveled most of it, and that's the worst place I ever seen. And London, England, is not much of an exception. And the United States is coming right in line with it. That's right. There they are.
E-78 "Eu i-am trimis un buchet de flori de Ziua Mamei ultima dată." Păi, frate, ea ar trebui să fie mamă în fiecare zi. Dar aceasta este comercial.
E-155 Every time that you break the morals of womanhood, you break the backbone of the nation.
Here you go over in their own countries, and say you're a missionary, they don't like... Say, "What are you going to tell us to do, how to sing dirty songs about our wives, or about our girls? You going to tell us how to divorce our wives? Teach us how to drink whiskey and go the way we do?" That's what we are.
We call ourself the religious nation, the Christian nation. Well, them "heathens" in Africa could teach us morals, how to live. The rottenest place in the United States, or the world, nearly, is this nation, how it's got. I'm an American, certainly. But, brother, I can't help... But from before Ahab or Jehoshaphat, and I got to tell what God says is the truth. That's what the church needs to stand for today. If it comes between nation and God, it's God, always. Yes, sir.
E-79 Floarea aceea este frumoasă. Mie îmi place o floare frumoasă. Mă gîndesc la aceea întocmai cum eu o fac ... Cît de frumoasă este floarea! Ea înfloreşte. Şi ea are mireasmă. Şi trecătorul o miroase. Animalul vine pe acolo, şi o miroase. Dar, acum priviţi, ea este frumoasă. Ca şi Biserica Domnului Isus Cristos, Ea este cel mai glorios lucru; vindecări Divine, şi puteri, şi minuni, şi semne, şi miracole, şi eliberare de păcat. Acesta este un loc frumos. Dar, priviţi, dacă acel trandafir ... Noi va trebui să venim, Biserica, ca toată natura.
E-158 Notice, in France they started all their rottenness and going on the way they lived over there. And then God sent Germany in to them to beat off a little bit. Then we went over there to save their hide. And as soon as we done that, and won the war, sent the Germans back, had peace with France, did they turn to God? No, sir. Women, wine, debauchery, sin and filth to the gills...
Then what did they do? What happened? Here's where we started. The Devil set up his headquarters there. There's where he started, right there, to demoralize the world from Paris, France.
E-80 Acel trandafir, fiind frumos, fiecare vacă din ţară l-ar linge dacă ar putea. Dar natura a rînduit mici baionete, lancii micuţe ieşite în afară acolo, numite spini, şi ei le lasă în pace. Aceia o protejează. Asta este exact.
E-160 Then, if you notice, he couldn't get in here through the ministry, so the thing he done was come in to Hollywood out here. He set up his Holl... He set up his headquarters over here in Hollywood. The Devil landed back here a few years ago, fifteen or twenty years ago, with his great army, and went, hit in Hollywood, California, and he's invaded the United States with his demon powers. Right. All of our fashions come from Paris. They get into Hollywood, onto the screens. These little girls and little boys, and things, get out here, they watch them screen plays. Nice little kiddies, fine little fellows, nothing against them, God bless their little hearts. My heart bleeds for them.
E-81 Şi mă gîndesc, astăzi, dacă noi nu avem Cuvîntul lui Dumnezeu, mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri, în jurul frumuseţii puterii sfinţeniei lui Dumnezeu, noi o să lăsăm fiecare vacă din ţară să lingă asupra Lui şi să-L culeagă. Aceasta L-ar defăima. Aceasta ar fi o cădere faţă de Biserică. Asta-i adevărat.
E-162 And right here in the city I was talking to my--one of--my boy, the other day, he said "Daddy, if there's just some boys around there in town, that had the Holy Ghost, and so forth." You wonder why I was getting away to Denver, Colorado, or somewhere like that? Get my children somewhere where there's a bunch of people who cry out to God. What we need, brother...
E-82 Eu cred, astăzi, ceea ce noi avem nevoie este mai mult de modă veche, predicatori chemaţi de Dumnezeu, nefierţi, poate nu cu multă educaţie, dar să-i aducă pe oameni jos la un altar, şi acolo să agonizeze. Nu cu o bucurie şi rîs, şi să pocnească gumă de mestecat, şi să-şi pună numele pe o hîrtie; ci, frate, un plîns vechi şi o murire, pînă cînd bărbaţi şi femei se pocăiesc cu desăvîrşire de păcatele lor şi vin aproape de Dumnezeu. Amin.
E-163 This country, this nation, this city, this place, is become so demoralized till it's pitiful. If I could only express right now what I absolutely know to be the truth right here, it wouldn't even be presentable before a mixed audience. Or, right here in this own city right here... not only here, but other places, everywhere, it's begin to come a simply...
Because why? The people... Look, friends, it's got so cunning. It's come in so easy, till it just smothers you down. The Devil used to be in fashions. He might not have went out of fashions, but he didn't go out of business; I'll tell you that. He's still in business.
E-83 Eu vă spun, noi avem, "Ridicaţi-vă mîinile, cine vrea să accepte pe Cristos," toate ca acestea. Aceea este în ordine, frate, dar aceea nu-aceea nu elimină păcatul.
E-165 Look, today. We take, like I said awhile ago, about the little lady, a little old girl with a rose. For instance, the rose, it's pretty; it's there to be looked at. That's true. And that's just like the church; it's there to be looked at. Like a pretty little woman, she's there to be looked at. That's right. But if she... She's fine, that... She's to her husband, she--she is all right. But if she hasn't got the moral sword sticking out there to protect her, she becomes a indebtiment to society and human being: get so low and scandalous and rotten till the dogs wouldn't look at her. That's right.
And the same thing to the church of the living God. They get out here and try to glamortize and fix themselves up, and act like... They strip their women. Here, right... And people don't realize that these devils are invading your homes.
E-84 Voi trebuie să vă pocăiţi mai întîi, să vă puneţi în ordine, să mergeţi jos acolo şi într-adevăr să plîngeţi. Eu îmi pot aminti cînd oamenii de modă veche păşeau în jos prin intervale, şi sus şi-n jos pe drumuri, plîngînd, şi vorbeau cu vecinii lor. Aceia erau Creştinii din ziua aceea, spunînd despre lucrurile Domnului.
E-167 Right in my neighborhood the other day, a young lady which I think is a nice woman... And she's a married woman, got a child. And the little woman come out there. Men come down the road to do some work, and this little lady got out there with them little bitty old clothes on, was horrible.
This is an awful Mother Day speech. But, my brother, let me tell you something. Mother, get back to be mother again.
Even to a little bitty boy was visiting our neighborhood, come in and told us about it, "Look out there."
I said, "Well, that's nothing."
The woman's a nice woman. I don't say she is demoralized. But the thing of it is, there's an ornery, filthy spirit on her, making her do that, and she don't know it.
E-85 Şi, astăzi, noi ne punem numele pe cartea bisericii, şi mergem afară şi stăm acasă, şi niciodată nu spunem nici un cuvînt despre Acesta. Nepreocupaţi! "Doar atît timp cît noi aparţinem la biserică, aceasta este în ordine." Eu sînt sigur că sîntem greşiţi acolo, oamenilor. Cercetaţi-vă! Căci, aceea nu va rezista la Judecată. Nu, domnule. Ea nu va rezista.
E-171 What in the world would a mother want, or anybody, put on those little old dirty clothes, and stretch themself out before men? You're pretty, sister. You're pretty, mother. I thank God for you. But you're pretty, but you haven't got the Holy Spirit there to protect those morals. You'd have been better if you was so ugly nobody would have looked at you, and went to heaven. That's right. That's true. Watch what you're doing: those moral.
E-86 Nimic mai puţin, "Acela care Mă urmează, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să moară zilnic." Rămîneţi morţi, acolo pe cruce. Asta-i adevărat. Agonie! "Calea, Eu voi lua calea," voi cîntaţi, "cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului."
E-172 Now, what it is, the Devil has come in, and he's told the people these things. He's got into the preachers; He's patterning after Hollywood. The girls and the young--young ladies, they pattern after Hollywood. The best of things that they have in the country today, the most moralist you can hear, is talk about on the radio talk.
Some old woman like Mrs. Kay Starr, nothing against her; but to see an old woman fifty years old, and all, with her clothes all pushed out on her like she was poured in a meal sack... I ain't saying that for a joke, 'cause I'm talking against those things. But a woman act like that, and stand up and be an example to a young American women, it's an indebtiment to our nation. It's the Devil.
Guys like Arthur Godfrey and them running around here, doing the things that they do, and the most noted man in the country like that, and, why, it's a disgrace.
E-87 Mă gîndesc astăzi, ce timp în care trăim noi! Că, evanghelismul, ei îl pun afară în lumini mari strălucitoare, şi ei încearcă ... Cînd voi vedeţi evanghelistul venind în oraş, vă întrebaţi. Eu, adunările mele au fost vinovate de acelaşi lucru. Asta-i adevărat. Eu mă întreb cine vine în oraş, uneori, evanghelistul sau Isus Cristos? Păi, ei au ...
E-175 Hallelujah. I say that because I feel the Holy Spirit is here. The invasion's on, just sweeping from house to house, from place to place, from church to church, from man to man.
E-88 Eu am mers într-un loc aici, nu de mult, unde trebuia să vină un evanghelist anume. Şi Numele lui Isus ... Păi, ei au avut fotografia evanghelistului, "omul din ceasul acela," omul cu aceasta, şi omul cu aceea.
E-176 Children, in the Name of Jesus Christ, rise with the moral stands of the revival and the Lord Jesus Christ, and say, "I'll take the way with the Lord's despised few." Yes, sir. "I'll be a real mother." "I'll be a real dad."
When the whole world, and all around, all around my soul gives way,
Then He is all my hope and stay.
For on Christ, the solid Rock, I stand;
All other grounds is sinking sand,
All other grounds...
E-89 Eu, uneori mă gîndesc la slujba mea, şi văd oamenii venind. Şi eu ajung într-o cameră la hotel şi, zic, "Dumnezeule, pe cine-pe cine vin oamenii să vadă, pe mine sau pe Tine?" Vedeţi? "Dacă ei vin să mă vadă pe mine, ei sînt pierduţi, încă; dar O Dumnezeule, dărîmă-mă, ia-mă la o parte. Eu vreau să te reprezint pe Tine, Acela în faţa căruia voi sta într-o zi, cu mîini tremurînde şi tremurînd, cu trupul slab, privind la Tine. Ştiind că sufletul meu atîrnă de decizia Ta." Noi să înălţăm pe Cristos.
E-177 What's caused all this stuff? What's caused ministers to act like this? What made preachers prophesy this lie to the people? Why did it, years ago, that you Methodist people... When old John Smith was packed to his pulpit to preach the Gospel, and he preached a short sermon of four hours, and he said, "The trouble of it is, that my heart is breaking." He said, "The Methodist daughters are even wearing rings on their fingers."
And today they're dressed in shorts and little old dirty clothes. And they'll be perfectly nude in another five years, if something ain't done. What's happened to you Methodist preachers, you Campbellites, you Baptists? Yes, sir. It's the Devil has throwed down his powers, and he's got his imps out here.
And you don't realize it, you smoking cigarettes, you women, and doing the way you're doing out there, and drinking and carrying on the way you're doing, you don't realize that you're poisoning your system and ruining the whole generations that'll follow you, if there is such a thing. Eighty-five percent more chance to take cancer by smoking cigarettes, and you deliberately move right into them. And the churches endorse it.
E-90 Astăzi, voi ziceţi, "Păi, eu aparţin la Baptişti. Eu sînt un Metodist. Eu aparţin la tabernacol. Eu fac aceasta." Oh, aceea nu are nimic de a face cu aceasta; nici un lucru. Eu mă întreb uneori.
E-181 In our great Baptist churches here recently... I'm hitting the Baptists. I got a right to that; they kind of lean on the side that I come from. But when they had to give intermission between the Sunday school service and the preaching service so that the pastor and all could go out and have a smoke, and the street was lined with men and women smoking cigarettes. The Devil has done that. That's right.
Then here in our own city, one of our most outstanding ministers, right down here in New Albany, at this playground, that one of our outstanding ministers of the city is directing a square-dance program to bring men and women on the platform.
E-91 Aici nu de mult, am văzut un-un anunţ sus, unde o anumită campanie venea în oraş. Şi cuvîntul acelui om, numele acelui om mergea în litere mari peste tot în jur, în acest fel. Şi în partea de jos, într-un colţişor, a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci," jos de tot în colţ. Vedeţi?
E-183 Don't care what the world says, I don't care how you try to coax around it; brother, there is no red-blooded man pulling up to another man's wife, and feel the same. You know that's the truth.
They've took our women and stripped them, out yonder in the offices, and the driving taxicabs, and up-and-down the street. where they ought to be at home behind the stove cooking, and fixing the dinners.
E-92 Ei au luat tot caracterul sacru de la Cristos, şi l-au pus pe ceva om, sau ceva biserică, sau ceva organizaţie. Frate, eu vă spun, voi puteţi scăpa cu fascinaţie, spectacol de Hollywood, în acest fel, şi aceasta este prin biserică. Dar, în Prezenţa lui Isus Cristos, El este Acela care trebuie să fie glorificat. Asta-i adevărat. Acum acela este adevărul, scumpul meu frate şi soră.
E-185 What is it? It's the Devil. The invasion's on. I ain't saying nothing about this individual or that individual. I'm saying it's unclean spirits that are possessing the people, driving them right into it.
The invasion of the United States, the overthrow of the church... The church is overthrowed by the Devil. Back yonder...
E-93 Să nu vă supăraţi pe mine. Voi doar amintiţi-vă că eu vă predic. Eu vreau să vă predic ca şi cum aceasta ar fi fost ultima predică pe care am predicat-o în viaţa mea. Eu vreau să predic, fiecare predică pe care o predic, de parcă eu eram un om muribund predicînd la oameni muribunzi. Şi, eu sînt; lumina mea arde în jos, în fiecare zi; şi a voastră, de asemeni. Şi noi sîntem muritori muribunzi. Şi noi trebuie să ne înfăţişăm la Dumnezeul cel viu, într-una din aceste zile, şi noi mai bine am fi în sinceritate profundă referitor la aceasta.
E-187 They take a boy up now when he comes to a seminary, the first thing he has to learn is to get his degree. He has to take psychology. He has to take theology. He has to teach, get all kinds of stuff indoctrinated in him. If he hasn't got a real fine education, if he isn't as smart and bright as he can be, then they'll turn him out; he can't qualify. What's he to do? To go out here and present a little political talk, as it was, a church politic talk to a group of people, to a bunch of dying men and women.
E-94 Şi doar într-o fascinaţie, şi comportîndu-se, şi aderînd la biserică, şi merg aici şi acolo, acţionează în acest fel şi acel fel.
E-188 O God, send us some old fashion, sassafras men who doesn't know A from B, that knows the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ, who'll preach repentance, and send men and women to the altar, to love the Lord Jesus. [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-95 Noi mai bine să avem adunări de rugăciune de modă veche în casele noastre, şi strigînd către Dumnezeu, ziua şi noaptea. Ziua este aproape, "timpul suferinţei, timpul necazului." Biblia a zis, "o zi întunecoasă." Şi noi trăim în ea.
E-189 It's an indebtiment. He's invaded the seminaries. He's invaded the churches. He's done stripped our women. He's got our men into a place that you can't tell them nothing. And men and woman, I think...
You say, "Well, the women." Yes, and you men that'll permit your wives to do that, that shows what you're made out of. That's just exactly. Certainly. It's a disgrace. It's a pity.
And then down to the preacher... The preacher stands in the platform today of a modern pulpit, stands in there, with his people before him, and preach about every little old thing in the world besides repentance and sin, and the rugged cross of Christ. Yes.
E-96 Cum că acest om mare a mers jos acolo sub emoţie. El s-a unit cu căldiceii, cu unul de margine, şi a crezut că el a făcut ceva măreţ, credea că Dumnezeu îl binecuvînta. Şi nu-şi dădea seama căci chiar atunci el aducea înăuntru tot grupul acesta cu el. Ce? "Grupul nostru mic, din Iuda-din Iuda aici sus, să venim jos şi să ne unim cu marile orchestre din Israel. Ce popor puternic vom fi noi!"
E-192 When you lay the facts down, the people come to hear you in evangelistic service. You're trying to get the thing and preach the Gospel, and get people repenting and get them out; they'll blow up and walk out, they, "Don't have to hear It." No, they don't. But, brethren, they're going to have to repent or perish.
E-97 Ia te uită. Şi aceea este tocmai linia de amăgire a Diavolului pe care o foloseşte chiar acum, să-l aducă înăuntru pe anticrist; tot atît de sigur cum eu stau în acesta. "Noi ne vom uni eforturile noastre împreună." Noi nu putem face asta. Cum pot doi să umble împreună dacă nu sînt de acord?
E-193 Demons... You go to the school; it's invaded the school. Look around over the country today. Looky here, you people, you Protestants. Look, there's four great big Catholic schools and things, built up today. Why is it? You're letting down the bars.
Nothing against Catholicism, no, I don't believe in it. I'm a strictly a Protestant. That's exactly right, and can prove they don't... You can't argue with them. They say, "We don't care what the Bible says. We know what the church says."
God's in His Word. This is where God is at. But some of the Catholics, sticking to their church, would make you ashamed of yourself as a Protestant. If you'd only stick to the Bible, as they stick to the church... That's right. But they're wrong. I can say that under the authority of Almighty God, that they're wrong. Absolutely.
And you Protestants are wrong the way you're doing, 'cause you really know better, and you do it. That makes a hypocrite out of you. Sure, it's the invasion; churches letting down.
E-98 Aceste State Unite fac la fel, aceeaşi experienţă de sine şi aceeaşi greşeală, cînd ea s-a unit cu Rusia în urmă acolo. La timpul acela ei erau aproape gata să aibă război, şi ne-am legat împreună cu Rusia. Şi acum voi vedeţi ce avem noi, nu-i aşa? Ei au avioanele noastre şi toate din secretele noastre, şi bombele noastre atomice şi fiecare lucru aşezate acolo, să le explodeze înapoi la noi. Acelaşi lucru merge prin spiritual!
E-198 And now, instead of the church, trying to make the church beautiful, build a bigger church, put big spires on it, great big pipe organs, and get everything trying to pattern like the Catholic church. You don't want to pattern like the Catholic church, if she's doomed to go to destruction. For that's THUS SAITH THE LORD, she's doomed to go to destructions. And you're a pattern after her, you're going with her.
But what we need today is not a big church, a big spire; is an old fashion altars where sins are burned up under consecrated prayers of men and women who love the Lord Jesus Christ. You know that. That's what we need. Hear me, friends. Hear me. It's love.
E-99 Apoi noi aflăm, după ce Iosafat a făcut această alianţă, şi ei s-au consultat. Acum priviţi, priviţi lumea din afară, el a zis, "Sigur, noi avem mulţi profeţi aici jos. Noi avem un seminar plin de ei."
E-200 My time's gone. I'd just like to linger on that, where... I'll pick it up a little later on, that invasion, where it's went to. It's invaded. It's invaded our nations. It invaded United States.
E-100 Ei merg jos şi iau pe oamenii care au fost instruiţi, care cunoşteau psihologie, care ştiau totul despre aceasta. A zis, "Veniţi sus acum, şi noi întrebăm şi consultăm pe Domnul."
E-201 Now, remember, I never cast a vote in my life. See? That's nothing to brag on. That's my American birthrights if I want to do it. But I think too much of my friends to put them in there. Look, I've seen them go in as fine men, come out as crooks, and I don't want that.
I have one thing. I'm here building a platform for one Person Who's the Candidate, and that's Jesus Christ, and Him alone. I give my time for Him. That's right. If I can get the church straightened out, the rest of the world will take care of itself. That's right.
E-101 Toţi dintre ei, desigur, în mintea lor firească îngîmfată, au venit acolo sus şi au zis, "Acum, uite, noi ... Voi mergeţi sus. Domnul este cu voi, şi Domnul o să vă dea bucata aceea de pămînt sus acolo. Aceea, o să fie a voastră. Voi o să-i împingeţi pe Sirieni înapoi de tot. Voi o să o faceţi." Unul dintre ei chiar şi-a făcut o pereche de coarneA mari din fier, şi a început să alerge în jur uite aşa, zicînd, "In acest fel! Voi îi veţi împinge pe Sirieni departe."
E-203 But let me tell you, when Mr. Roosevelt (The man's dead. Let him rest; I trust he is.) come in, and run in three or four terms, and taken over, just a preliminary dictatorship... I can prove to you, that in the Scripture, where That said it'd take place. That's right. We haven't got no more constitution. She's broke to pieces. Everything's all smattered. The Republicans is just as bad. It's six of one, and half a dozen of the other one.
For every kingdom is going to be smashed, but the Kingdom of Jesus Christ shall stand and reign forever. That's right. Upon... Daniel saw the Rock hewed out of the mountains, and hit the political world back there and mashed it into a grinding powder like that, like the wheat on a thrashing floor in the summertime. But that Rock grew into a great mountain that spread over the--filled the whole heavens and earth. That's it.
E-102 Dar, Iosafat, doar puţin mai spiritual, să mai sufere aiureala aceea de spectacol! Asta-i adevărat.
E-205 The political world's gone. Our nation is broke. You remember that, that Brother Branham said that, THUS SAITH THE LORD. Our nation is debolished. It'll never rise. She's gone, like all the rest of the nations. It's the greatest nation in the world standing today, but the very seed of the Devil has been planted into the hearts of the people; how it come into Hollywood, how it got out into the people, and begin to this... And you can't tell them nothing.
Get a President up there who'll try to close whiskey, and not have prohibition, see what would happen. He'd be shot in two hours after he got in there. Sure, he can't stand it; the whole world's against him. Yes, sir. You couldn't do it.
She's gone. She's invaded, and the spirit of communism has took over.
E-103 Dumnezeule, dă-ne ceva mai mulţi Iosafaţi, că sîntem scîrbiţi şi sătui de acest spectacol de Hollywood aici. Asta-i adevărat, prefăcîndu-se, pretinzînd că sînt ceva ceea ce nu sînt; născocind, dramatizînd, atrăgînd înăuntru. Şi atunci cînd ei vin înăuntru, ce aveţi cînd el a intrat înăuntru? Ca şi cum ai cere unui om, "vino şi înoată," şi într-un deşert. Nimic altceva decît nisip de golf pe capul tău, ca să cauzeze întristări după aceea!
E-208 Go to our schools today, look at our school children. Our little old fellows that go to school, you just ought to know what goes on. Little girls down here in the schools, and things like that, at the age of fourteen and fifteen, their mammy sent them to school, wrecked morally, mentally, dope fiends, dope addicts, cigarette pumpers, everything else like that; and a little bitty age, the little children like that. It'd be as hard to find a virgin among some of them as it would be to find a needle in a haystack, where they have blanket dates with the boys, and stretch on these river banks and everywhere else.
And I can prove it to you, my friends. I wouldn't say it in the pulpit 'less I knew what I was talking about. Of schools right here in our--our counties, right in here in these counties, of those little ladies dressing, don't know... telling their mothers that they're going to different places, and meeting boys and even prostituting on the streets of Louisville (What is it?) and sing in choirs...
Because they got a little old social Gospel standing there, where preachers stand and talk about little petty things, and little bitty stories of the Bible, or something like that, instead of preaching repentance and bringing men and women to the altar.
Her daddy walk in at night and light up his cigar, take a glass of beer, and set down and drink it. Mother's out through the daytime with a bunch of women at some card party, some social like that. How can you expect the child to be anything else? Look, whatever an environment you live in, that's what you are.
E-104 Acum observaţi, în ce îi puteţi voi aduce? O doamnă oarecare mi-a zis zilele trecute, "Un om a zis, 'm-aş duce la biserică, dar ce-ce aş obţine eu cînd aş merge la biserică?' A zis, 'Tot ce fac ei este să organizeze ceva cină, şi despre asta, aceea, şi cealaltă:" Şi doamna a zis, "Am stat fără grai, căci eu nu ştiam unde să-l trimit." Ia te uită. A zis, "Eu doresc să fi putut găsi o biserică veche unde ei într-adevăr cîntă imnurile de modă veche şi trăiesc evlavios."
E-213 You take a little bitty girl, little bitty boy, put them out here, let them live with somebody... You take a man... I can take my boy, let him be out for a day with somebody; let me come in, I can almost tell you who he's been with. Certainly. Watch, that environment, that spirit catches him.
You go into a church, where the people all... You go into Holy Ghost churches, or--or Pentecostal churches, they call it. Look everybody be... Oh, they run and jerk their head back and forth, the pastor does; watch the whole church begin to do the same thing. Let the men, the people, get up and--and just carry on terrible, or something another; watch the whole thing do that. Get into a place where the pastor's real starchy and cold; watch the whole group do it. You come into that environment.
You take a man that's a good moral man, and let him marry a little old woman that ain't worth a dime; it isn't long till he ain't worth a dime either. That's what happened to Ahab. Take the same, vice versa, let a nice little woman marry an old man that ain't worth a dime; the first thing you know, she's doing the same thing he is.
How could I go, this morning, and point my hands on little broken up homes and things like that, where lovely little mothers come into a drinking dad, and things like that, and thought they could do something with them, and now the whole mother and all of them is a drinking and going on. It's environment.
E-105 Copiii sînt flămînzi, ei vor mînca dintr-un bidon de gunoi. Aceasta depinde de Biserica viului Dumnezeu să-i hrănească cu adevăratul Cuvînt viu al ... lui Dumnezeu.
E-217 What is it? It's the Devil. It's the Devil, the invasion. He swept into this nation like a roaring lion. He set hisself down here in the best place they had, in Hollywood. He said, "I can get the movies here until the television comes on, then I'll get them." And he set down there.
And the church people, instead of shutting down the shows and not letting their children go, they give them ten cents on a Sunday afternoon and send them down there, so they could have a little social card party, be out to theirself and ride around. Oh, what a disgrace. Now they just turn the television on and watch all the dirty, rotten tommyrot there is in the world on it. That's right.
I ain't got nothing against the movie. I ain't got nothing against television. It's the rotten stuff that's on it. That's what it is. If you'd have kept it moral, it'd a-had to stay moral.
E-106 Acolo, şi tot farmecul şi lucrurile; Iosafat a zis, "Nu mai există încă unul?"
E-220 You couldn't sell old fashion button shoes here in town today, at all. Women don't want them. They want the toes out of them. The rest of the women's a doing it. That's right.
When you go to church, you can't sell them old-time religion, 'cause the other woman, she don't want nothing to do with that. No, sir. "And no need me going down there. I just believe; that's all there is to it." Oh, brother, the Devil believes too. That's right. You'll repent or perish.
E-107 "Încă unul?" a zis Ahab. "Păi, ce nevoie ai tu de încă unul? Noi avem patru sute dintre cei mai buni, selectaţi, educaţi, cei mai bine hrăniţi, oameni îmbrăcaţi care există în ţară, care stau aici. Fiecare din ei cu un acord, şi o inimă, şi un glas, zicînd, 'Mergeţi! Dumnezeu este cu voi."'
E-222 Now, sorry... No, I'm not. No, I'm not. No, I take that back. I love people. But I--I love you too well to see you go into a headlong plunge like that. If God willing, I'll pick this up a little later on in the week.
E-108 Mă întreb dacă Statele Unite nu au întîmpinat acelaşi lucru! Mă întreb dacă biserica lui Dumnezeu nu a întîmpinat acelaşi lucru! Mă întreb. "Păi," a zis, "uite, ei au succes. Ei au adunări, mari măreţe. Ei duc cu miile deodată." Dar mă întreb dacă nu există doar încă unul! Mă întreb dacă nu există ceva deosebit!
E-223 Now, to you mothers that's mothers, just a word to you before going. God bless you. You bring your children up right.
E-109 Noi aflăm, că noi avem treizeci de mii de convertiţi în şase săptămîni, şi şase săptămîni mai tîrziu noi nu mai avem nici unul. Există ceva greşit pe undeva. Asta-i adevărat. Şi toată aceasta este fascinaţie, înscenare. Lumea, prin televiziune, prin radio, prin cinematografe, şi acele debuşeuri acolo, au corupt naţiunea aceasta cu prostiile Hollywoodului. Corect. Fiecare lucru vrea să fie în mare farmec. Nu este acesta adevărul? [Adunarea zice, "Amin."-Ed.] Voi ştiţi că acela este adevărul. Noi nu mai avem din religia de modă veche pe care o aveam cu ani în urmă. Aceasta este deoarece ea s-a delăsat. Noi vom ajunge la ea, doar într-un moment, voi veţi vedea.
E-224 We'll pick up this invasion; we got to go into the homes yet, and a lot of places, the schools, and out in places with it. We'll pick it up.
But the invasion of the United States, the Devil has took her over. Don't be afraid of Russia. Russia ain't got nothing to do. We're doing it ourselves, our own rottenness right among us. That's right.
You know, the United States has more divorce cases than all the rest of the world? More divorces, think of it. That horrible? The motherhood has been broken. Mothers don't stay at home no more with their children, like they used to. They got to have a job.
E-110 Păi, ce tablou frumos, sau un tablou mişcător, aş spune eu. Şi aici vine acest Iosafat, zicînd, "Da, eu îi văd pe toţi. Ei, fiecare, îşi au diplomele lor," şi orice era aceasta. "Ei de asemenea sînt profeţi. Ei sînt predicatori mari. Ei sînt ieşiţi din mari colegii. Şi ei toţi sînt aceasta. Ei sînt ieşiţi din marea şcoală a profeţilor, şi fiecare lucru. Ei sînt toţi cu un acord. Asta este adevărat. Dar nu mai există doar încă unul?"
E-227 Here the other day, a certain grocery man in this city, was talking to me about it. These women working in this public plants, these young married women with a bunch of little kids, they got babysitters taking care of their babies to work these public places. Said, "There was two of them standing in a... When they got laid off at their public works, 'Don't worry. We'll make it anyhow.'"
E-111 "Păi, ce vei avea trebuinţă de încă unul, cînd patru sute îşi dau consimţămîntul deodată?"
E-228 Oh, such an hour of prostitution at hand. Sure. The Devil's done told them that they're the boss of the house. They'll make their own way. They'll do what they wish to. And you get it out of them, if you can.
There's only one thing can get it out of them, that's the altar, before Jesus Christ, an old fashion, tear-streaming religion that'll break their hearts and tear them to pieces, and make them what they ought to be. That's right.
E-112 Dar omul acela, jos de tot în inima lui, avea pe Dumnezeu. Şi el ştia că acolo era ceva greşit referitor la aceasta. Da, domnule. El ştia că acolo era ceva putred. De ce? Lăsaţi-mă să vă dau ... Scriptura nu citează aceasta, dar aici este ceea ce eu obţin. Eu ştiu căci-căci Iosafat ştia că făţarnicul acela acolo jos, Ahab, că el nu era în ordine cu Dumnezeu. Iar Ilie i-a profeţit Cuvîntul lui Dumnezeu către el. Şi cum putea Dumnezeu să binecuvînteze ceea ce El a blestemat? Amin.
E-230 They may think I'm just an old fogy. But the day when you're dying, my brother, sister, you'll realize that I told you the truth. That's right.
She's on, the invasion; the hour is here. Now, yes, an hour of decision too, a hour of decision; not to come to church, but an hour of decision whether you're going to serve Christ or stay lukewarm in your church. And that's right.
E-113 Eu spun acelaşi lucru astăzi, prietene. Şi Biserica viului Dumnezeu, care stă adevărată faţă de Dumnezeu, va spune acelaşi lucru. Voi nu puteţi să amestecaţi Ulei şi apă împreună şi să o numiţi salvare. Voi nu puteţi. Trebuie să te separi, frate. Ceva trebuie să se întîmple. Dacă există vreo speranţă rămasă, noi trebuie să facem ceva, şi să o facem repede; căci, ceasul, Răpirea este aproape.
E-232 There's plenty of church members. If all the mem--or the people of America that profess to be Christians, would be real Christians, borned again Christians, brother, we'd be as safe as you'd be in heaven almost from mortal troubles. Yes, sir, diseases would leave the land, everything else.
Wouldn't it be nice to come down the street and see where a lady come by and men, "How do you do, sister? Good morning, brother?" Walk down, there's not... You don't have one worry in the world. Everything is just fine and dandy. And the fellow come to the street corner; instead of trying to run over you, he'd stop, "All right, brother. All right, you had... Oh, you before me." You see, just prefer... Wouldn't that be wonderful? We're going to have it, but that's in the Millennium, brother. The day...?... coming. That's right. So now we're not...
E-114 Lucrurile se îngrămădesc, fiecare lucru, iar biserica este prea departe. Ei citesc tot felul de reviste, cărţi, poveşti, şi fiecare lucru. Eu aş putea merge astăzi la o ... eu pot merge la o biserică, şi eu pot spune, "Oh, cîţi ştiu ... " Ei cunosc fiecare imn, după una din aceste mari treziri. "Acum, la ce-ce pagină este cutare-şi-cutare imn?" Ei o ştiu. Ei ştiu care este acesta. Ei ştiu cine candidează pentru Preşedinte, şi cine candidează pentru aceasta, şi cîte stele de cinema s-au căsătorit, aceasta şi aceea, şi cealaltă. Dar, despre Cuvîntul lui Dumnezeu, ei nu ştiu nimic. Ia te uită. Astfel noi dăm a lor ... Şi, totuşi, ei pretind să fie Creştini.
E-234 I stood in our neighborhood here the other day; nothing against our neighborhood, but I can notice all the little children. Wife was crying. A certain doctor of this town, his little girl was running around with my little girl, and they loved one another, until they found out that her name was Branham, and she was Reverend Branham's child. That settled it. The little girl couldn't go with my little girl anymore. "Well," I thought, "well, okay."
Some of the little neighbors run over there, and said, "Well..." It was all right till they went to their pastor. Don't tell me. You know, I--I have a way of knowing a lot of things. You see? So they--they went to their pastor, and said, "You know, there's a man lives in our neighborhood, is so good to our children." Said, "It's Reverend Branham. He takes them, haul them in his little old truck, and takes them out..."
Said, "Well, [Brother Branham clears his throat--Ed.] we have nothing against Reverend Branham. He's all right, but, you see, he's just a different class of people than what we are." See? "We... I--I would that you wouldn't be... You know, I wouldn't kind of... You speak to them, and be friendly, but just let that be the end."
Oh, brother. My wife was standing there, crying. I said, "Sweetheart, it's a separating line. As for me and my house, we'll serve the Lord."
Though all the world gives a way, still Jesus Christ... If I have to be called a fanatic, if I have to be shunned by my kinsman, my fellow man, and things like that, I still choose Jesus Christ. Hold to God's unchanging hand. When earthly friends forsake you, still more closer to Him cling. Hold to Him.
E-115 Şi oamenii nu sînt de blamat. Aceasta este din spatele platformei, de unde vine aceasta. Exact. Aceasta este din spatele platformei. Ei îi învaţă tot felul de ritmuri, şi tot felul de asta şi aceea, şi organizaţii, cum să te facă să predici, şi fiecare lucru ca acela. Mă întreb dacă aceasta se plăteşte? Nimic împotriva acesteia, însă mă întreb dacă aceea este cerinţa lui Dumnezeu.
E-239 God, let me preach like I've never before. Let me preach to dying men, as a dying man, myself. Let me preach to people like I'd never have another sermon to preach. Let me persuade them to come to the altar with streaming faces with tears; go back home and live like Christians, and live in their neighborhood. Stop all this here frolic and running around, and jumping and carrying on, and acting this way, and blowing up at this, and going that way. Oh, don't do that. That's the Devil. Them demon spirits come on Christians.
E-116 Cînd, Isus a zis, "Dacă un Aom nu se naşte din apă şi Duh, el cu nici un chip nu va intra în Im pără ţie. Cel care va for- ... Mă va urma, să se lepede de sine, şi propria lui plăcere lumească, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." Crucea este un simbol al "morţii, agoniei." "Cel care va fi un Creştin, să se dezbrace de gîndurile lui proprii. Să se dezbrace de propriile lui fapte. Să se desprindă de fiecare lucru, să se lepede de sine; şi să-şi ia crucea aceea consacrată, şi să Mă urmeze zilnic. Cel ce va veni după mine, el să facă asta." Asta este ce a spus Isus.
E-240 Remember, those ministers down there, that was them prophets, they were prophets. They were religious men offering a sacrifice. They were just as religious as the teachers of this day, but, brother, they was a long ways from knowing the truth.
E-117 Dar, astăzi, noi zicem, "Fiecare să se simtă bine. Fiecare să bată din palme. Fiecare strigă, 'Aleluia!' Fiecare să facă asta." Oh, cum avem noi o grămadă de ceartă! Amin. Dumnezeu ... Noi punem aceste cîntări noi afară şi le cîntărn aşa de repede, încît se pare că noi să fugim prin zid cu ele, sau ceva de felul acesta.
E-241 Don't you see how religious the Devil is? The Devil's not no anti-, great big thing like communism, all against Christianity. That's not. That's just all of the Devil, sure, but it's not the antichrist. The antichrist is very religious, very religious. It was a religious spirit that crucified Jesus. It's always been a religious world, a religious people, that crucifies. It's the religious people that was against the true Christ. It was the religious prophets that was against Micaiah. It's the religious people of the day that's against the Message of God.
E-118 Cînd, mă gîndesc, dacă noi am cînta Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine, ar fi cu mult mai bine pentru Biserică; imnurile de modă veche.
E-242 Remember, I have warned you. I have told you. I ain't speaking so much about Catholicism, and Baptists and Methodist; I'm just talking about people that's holiness people, right down these lines here. Look at it today, how it's come across and standing in drama. Oh, my. I'd go into it sometime, and my heart breaks within me.
Stand up there with an old banjo, beating that old banjo, and sawing an old fiddle like that, "Is this Texas cowboy So-and-so?" I ain't got nothing against the man; but that belongs out there in the world out there. That's right. I'd rather stand, brother, with not even a thing, with no nothing at all, but just stand and raise my hands and say, "Jesus, keep me near the cross." Yes, sir.
Consecrated cross I'll bear,
Till death shall set me free,
Then go home, a crown to wear,
For there's a crown for me.
E-119 Ia o grămadă de oameni de orchestră de dans, ceva băiat într-o orchestră de dans cîntînd aici, seara trecută, şi în seara aceasta cîntînd în biserica Dumnezeului cel viu? Aceasta este o urîciune în privirea lui Dumnezeu. Acel om să fie dovedit, mai întîi, şi el să aducă roade, potrivit pentru pocăinţă, să arate că el este în ordine cu Dumnezeu.
E-244 To you little mothers here this morning, that's been real mothers, and I know there's many of you; I think, every one of you. Let me tell you something. God bless you. You're the fifth Gospel, I think. Let me tell you what's in there for your children, just a little thing. 'Cause, Brother Neville will probably preach on the--about mother tonight, or whoever, one of us that preaches, all right, about mothers. But, listen, let me ask you something.
Remember, when Moses was a little boy, it was a mother who give him his instruction. It was a godly mother who took little Moses on her knees, and said, "Moses..." taught him all. He was her teacher or... She was his teacher, rather, under Pharaoh, and said now these things. Said, "Moses, someday you're going to deliver the children of Israel. You're the boy that's called. Keep yourself pure and unspotted from the world, for you're the one. You're the one."
No other place do we know where he ever went to any seminary, any teaching at all, he ever got. He stayed right in Pharaoh's palace, which was a heathen; but his mother taught him. That's a real mother. She taught him the precepts of the Lord. She told him how he must be holy. She told him how and what he must live, and how, what God must do, would do for him. And it stuck with Moses all the days of his life.
And any good, true, loyal mother that'll take her little babies, instead of send them to picture shows and dances, and so forth like that, and she'll put them on her lap and teach them about the Lord Jesus Christ...
E-120 Ei aduc lumea jazzului drept la platformă. Ei aduc Hollywoodul, fascinînd predicarea, chiar la platformă.
E-248 Here the other day, I was talking to a mother on the telephone. And the mother said, "Oh, Brother Billy," she said "my poor boy's in trouble." Said, "Oh, what a trouble he's in."
I said, "Yes, I know about it, sister, dear."
And she said, "He may be wrong. I don't know." Said, "One says this and one says that. I don't know." But said, "no matter whether he's wrong or right, I love him." There you are, "I love him."
He said to his mother, said, "I've been so deceived by this and that." Said, "Mother, I believe you're about the only sweetheart I really have, a woman that's true to me, and sticks to me." That's mother's love. That's a real mother that'll put her arms around her baby, regardless whether he's right or wrong, she goes right on to him. And if God... If a mother can think that of her baby, how much more will God think that of His. You see? You stay right with Him. Go right...
E-121 Păi, nu am stat eu în oraşul vostru frumos, cu cîteva săptămîni în urmă, în Louisville, Kentucky? Mi se rupe inima! Cînd ei toţi şedeau acolo, vrînd să vadă minunile lui Dumnezeu; şi îndată ce tu predici Evanghelia, ei se satură, într-o secundă, şi îşi întorc spatele şi păşesc afară din clădire. Desigur. Ei nu-L vor. Inimile lor sînt împietrite. Păşesc afară; şi mulţi dintre ei, Protestanţi, de asemenea, care merg la biserici Protestante. Dar ei au fost umpluţi ... umpluţi aşa de plin de farmec şi fiecare lucru ca acesta, de baliverne şi bisericism, pînă cînd ei nu ştiu nimic despre Duhul Dumnezeului cel viu. "Avînd o formă de evlavie, şi tăgăduind Puterea de acolo."
În ce zi trăim noi! Priviţi unde se îngrămădeşte aceasta.
E-251 And now let me just tell you another mother, right quick, in the Bible, before we close. There was a mother called Herodia. She taught her daughter to tap dance. She wanted her to be popular. And she danced before the king, and required the head of John the Baptist. We have record of seventy of her offsprings, this damsel that danced before... Herodias' daughter danced before Herod; seventy of her offsprings, they either died prostitutes or on gallows.
One mother taught hers the things of the world; the other mother taught hers the things of God. One became a great leader and a conqueror, immortal among men today; and the other is botched and in hell, and taken thousands times thousands with her. See what I mean? "Bring up a child in the way it should go."
E-122 Iosafat a zis, "Eu ştiu, Ahab. Acolo sînt cei patru sute de predicatori ai tăi. Ei sînt toţi oameni bine făcuţi, fiecare din ei îmbrăcaţi şi părul pieptănat îngrijit, şi fiecare lucru, şi orice ar mai putea ei să fie. Ei pot să-şi aibe D.D.-urile. Ei pot să aibe tot felul de diplome. Ei pot cunoaşte Scripturile, de la A la Z. Dar nu mai ai tu încă unul, pe undeva? Şi nu mai există doar încă unul, pe undeva?"
E-253 And I certainly sympathize with you poor mothers setting here with your white roses on. There's a heaven that a mother's gone to, today, where a good old fashion mother that lived for God, probably has passed beyond the veil. She's waiting for you to come. That's right.
I respect and honor you there with your red roses on. Your mother, if you want to do anything for her, do it three hundred and sixty-five days a year. Go to her house and offer prayer, and live for God. That's the thing to do. And bring up your children. And when your children come up, they'll call you "blessed," after you have passed on beyond the veil. That's the real spirit of motherhood, and the real spirit of mother's day. Mother's day is three hundred and sixty-five days a year.
E-123 El a zis, "Da, mai există încă unul, dar eu îl urăsc." Ia te uită. Ia te uită. "Eu îl urăsc." Amintiţi-vă, Ahab era un om religios, şi aceştia erau învăţători religioşi, dar ei l-au urît pe acest om care avea Adevărul. A zis, "Eu îl urăsc." A zis, "El întotdeauna vociferează ceva împotriva mea." Cum putea el să se abţină de la aceasta, cînd Cuvîntul lui Dumnezeu l-a condamnat?
E-255 This is the day they sell flowers and pass presents. The world does it. If it passes, if the world should stand another twenty years, they'll have son's days, and daughter's days, and, or cousin's days, and uncle's days, and all them things like that, just enough to get the world in a commercial glamour. That's just where it's going, right into hell, just as hard as it can go to destruction.
But, you, God bless you, is my prayer.
E-124 Cum poţi tu să stai liniştit dacă tu eşti un om al lui Dumnezeu, sau o femeie a lui Dumnezeu, şi ştii şi vezi păcatul şi lucrurile, îngrămădite şi îngreunate, şi fiecare lucru ca acela; şi vezi suflete umane mergînd în iad, milioane pe zi, şi să stai liniştit? Tu nu o poţi face.
Cineva mi-a spus aici, "Tu crezi că tu poţi opri aceasta?"
E-256 Shall we pray. Our kind heavenly Father, as we view back, this morning, with our minds, back down yonder, some hundreds of years ago, when there stood Jehoshaphat standing there by the side of King Ahab... And a little spirit down in his heart still left of God, though he'd made a mistake, told him, said, "This is wrong. This is wrong. It's not clean. It's not holy. The prophet has said these things couldn't go on like this." And the little fire of God woke him up.
And then You had somebody to answer that little fire, which was Micaiah, the true prophet of God. Though he might've come up there dressed in rags, though he might've come up there despised, and all them looking upon him as if a bunch of wolves looking at a lamb. But he told the truth, though he had to be smite in the face, though he had to be throwed into prison and fed bread and water of sorrow. But, yet, the words that he said come to pass, for You was with him.
God, grant today, and we look down in this Bible. We look at the church books, the decalogues, and so forth, of the churches, their rituals, and see how they do this, that, or the other... But let us look into this true Word here, and see what It says. "Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace and holiness, which, without, no man shall see the Lord. He that loves the world, or the things of the world, the love of God is not in him."
"In the last days perilous times shall come. Men shall be lovers of their own selves, proud, boasters." Oh, those great things, Lord, that's happening. "Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God; teaching people precepts of--of men instead of the commandments of God; having a form of godliness, and denying the power of the Holy Ghost" to make a man be filled with the Spirit, to make him rejoice, to make the tears flow from his eyes, to make him go out and pray for the sick, to make him speak with tongues and interpret, to make him prophesy. The Spirit of the God, the living God, they just took It off into some lodge or something like that "Having a form of godliness, and denying the power thereof."
O God, may this little audience, on this day, wake up quickly, right now, before the end time comes, and catches us in this condition. May we be, renew ourselves, as the Bible said, "Rise and shake yourself, and ask for the old way, which is the good way; and when you find it, walk in it." God, grant that we can find the old rugged way, when we can stand together again, as hundreds, and join our hands together and sing.
I'll take the way with the Lord's despised few.
I've started in with Jesus, and I'm going through.
God, help us to live that and be that. Bless all these dear mothers setting here, Lord, knowing that they are mothers theirself, with white roses pinned on their coats this morning, as a memorial of a dear old mother that's passed beyond the scene. O Master of Life, bless them, Lord. And may they be blessed too, and may their children's memories be as theirs is with their mother, if she's gone beyond the veil to a glorious heaven. Grant it, Lord.
And some morning when life is shutting off from our veins, and our breath is failing to come to us, the veil will open back; she'll come down, perhaps, to the end of the Jordan, to help us over. Oh, to that glorious day when we step our feet over yonder, where there'll not be... The air will not be contaminated with cigarette smoke. There'll never be a drunkard on the street. There'll never be a prostitute. There'll never be sin. There'll never be nothing like that. But in the glorious forever, will we live with peace with our Lord Jesus Christ and our children. And oh, what a wonderful day.
O Father, while the great darkness is on, the battle, and the Devil invading the countries, and invading the pulpits, invading the churches, invading the peoples, invading the businesses, invading the cities, and the schools, and the homes; O God, help us to stand, pull the sword quickly and fight for God, as Moses and the--and the Levites did down there when sin was in the camp. Help us, Lord.
Forgive us now, and bless us. And keep us humble, break us up, Lord. O God, You said, "He that goes forth, sowing in tears, will doubtless return again, rejoicing, bringing with him sheaves." O God, break us to pieces. Mold us, anew, Lord. We're getting too much out of the way. I am, myself, Lord, I'm getting to a place where I'm thinking about how many will attend my meeting. O God, I want You to attend. Come, Lord. O Christ, come, Lord. Break me up; mold me over. O Lord, don't never let me get those things on my mind. God, keep them from me.
Help me, Lord, to preach, as I said, awhile ago, like a dying man to dying men, knowing that we all must face eternity. We got to stand before You, when You're not in Your pleasing manner, when You're not with mercy, when You're standing without mercy; when You're standing angry to bring judgment upon the nations and the people that's rejected and spurned the love of Your Child.
E-125 Eu am spus, "Nu. Eu nu o pot opri, căci Dumnezeu a zis. Dar într-o zi, la Bara de Judecată, ei urmează să tragă afară marele ecran, reflectează aparatul acolo, şi banda aceea de magnetofon urmează să fie pusă. Iar eu am să stau şi am să ascult la ea, şi eu vreau să-mi aud glasul avertizînd împotriva acesteia. Dumnezeu mă va judeca cînd glasul meu vine împotriva ei." Da, domnule. Cînd noi vedem această viaţă, această generaţie, reconstituită din nou acolo la Judecată. Cu certitudine. Noi trăim într-un timp teribil. Şi acolo este ea.
Şi noi îl vedem; el a zis, "Nu mai există încă unul?"
E-267 God, give me mercy with Him today, that in that day I can stand assured. May after crying out, that You'll wipe it away, to joy, at that time, when You say, "Enter into the joys of the Lord, which has been prepared for you from the foundation of the world." God, be with us now, and help us, we pray in Jesus' Name. Amen.
E-126 El a zis, "Da, dar eu îl urăsc, pentru că el întotdeauna profeţeşte rău împotriva mea."
E-127 Cum poate el să se abţină să nu predice lucrurile acelea tari, cînd el vede aceasta desfăşurîndu-se? Il vede pe Ahab trăind aşa cum era şi făcînd cum făcea el, şi aducînd pe oameni aşa cum sînt ei!
E-128 Cum poate un om al lui Dumnezeu, sau o femeie a lui Dumnezeu, să se abţină să nu strige şi să mustre păcatul din fiecare parte? Cînd, ei văd aceşti predicatori căldicei, şi fascinatori, şi educatori, şi aşa mai departe ca aceea, lăsîndu-i pe oameni să meargă în iad, cu milioanele, sub amăgire; o mulţime din ... chiar în oamenii sfinţeniei. Eu nu vorbesc atît de mult despre Metodişti şi Baptişti, şi lucruri ca acelea; ei au aceasta, de asemeni. Dar aceasta este chiar jos în propriile voastre rînduri. Doamne!
E-129 Venind la platformă, ca orice altceva numai Creştini nu, trăind ca orice altceva, de-a lungul ţărilor şi lucruri, apoi ei o numesc "religie." Ea este o religie, dar ea este o cale lungă de la salvarea Domnului. Asta-i adevărat. Ei doar au adus pe oameni pînă cînd aceasta este doar o grămadă mare de prelucraţi. Apoi îndată ce mica prelucrare merge dincolo, atunci, primul lucru pe care-l ştiţi, voi nu mai puteţi găsi nici unul din ei; biserica stă goală. Dar dacă un om iubeşte pe Dumnezeu, el îşi va ocupa locul lui din biserică, de fiecare dată. El nu poate să stea departe de ea. Asta-i adevărat.
E-130 Acum observaţi doar cîteva minute. Eu voi încerca să mă grăbesc, să merg direct la punct acum, deoarece timpul meu se duce.
Observaţi, apoi el a zis, "Nu există măcar încă unul?"
E-131 El a zis, "Da, dar eu îl urăsc. El întotdeauna profeţeşte împotriva mea. El spune lucruri rele împotriva mea."
"În regulă," a zis, "du-te adă-1."
El a zis, "Numele lui este Mica."
E-132 Dar acest om avea suficientă religie să ştie că aceşti oameni nu erau corecţi.
E-133 Şi orice om care a fost vreodată atins, cîtuşi de puţin, de Duhul lui Dumnezeu, ştie că aceste lucruri, care sînt numite Creştinătate astăzi, nu sînt în regulă. "Voi nu puteţi iubi lumea, sau lucrurile lumii; dacă o faceţi, dragostea lui Dumnezeu nu este în voi." Biblia a zis aşa.
Acum priviţi. El a zis, "Du-te adă-1." Şi ei au mers acolo.
E-134 Şi atunci el a trimis un mic mesager înainte, diaconul bisericii, poate, sau cineva, a mers acolo şi a zis, "Acum uite, Mica, noi te vom duce aici înaintea lui Ahab şi Iosafat. Acum ei amîndoi şed acolo afară. Şi ei sînt oameni mari acum. Ei sînt învăţători şi ei sînt învăţaţi. Şi ei îşi au diplomele lor, şi aşa mai departe. Şi fiecare din seminarul nostru, fiecare din bisericile noastre de aici, este perfect în acord că aceasta este voia Domnului. Acum tu să spui acelaşi lucru pe care îl spun ei, şi, eu îţi voi spune, tu te vei îmbrăca mai bine şi vei merge într-o maşină Cadilac. Eu îţi spun, tu doar vei fi un om mare dacă tu vei face asta. Da, domnule. Tu vei prospera."
E-135 Mica a zis, "Aşa cum Domnul Dumnezeu trăieşte, eu voi spune numai ce spune Dumnezeu." Amin. Da. Oh, acolo este un om după inima mea. "Eu aş putea să fiu nevoit să mănînc pîine şi apă," ce el a făcut, "că făcea aceasta." Tu ai putea fi lovit pe un obraz şi pe celălalt, şi ce altceva, dar el a spus adevărul şi a stat lîngă el. Dumnezeu l-a confirmat de a fi adevărul. El nu era aşa popular, dar el l-a cunoscut pe Dumnezeu.
E-136 L-au adus pe micuţul bătrîn Mica acolo. El a zis, "Bine, Mica, ce spui tu despre aceasta?"
E-137 El a zis, "Suiţi-vă. Suiţi-vă." A zis, "Suiţi-vă, în pace. Mergeţi înainte, prosperaţi, asta este ceea ce eu vreau ca voi să faceţi. Dar am văzut Israelul ca oile, fără un păstor, pe un deal, risipite. Asta este," a zis el.
E-138 Şi cînd el a făcut în acest fel; şi Ahab s-a întors în jur, şi Iosafat. A zis, "Ce ţi-am spus eu? Acel holy-roller, sau ce," scuzaţi-mă, "sau orice era el, omul acela a zis aşa! Ce ţi-am spus eu? Omul acela va profeţi numai rău împotriva mea. Ce ţiam spus eu? El numai va condamna biserica noastră, şi condamnă predicatorii noştri, şi condamnă felul nostru de religie. Ce ţi-am spus eu? El o va spune. Eu îl cunosc. L-am cunoscut pe tatăl lui înaintea lui." Amin. [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] "L-am cunoscut pe tatăl lui înaintea lui." Aha, da, domnule, un om adevărat al lui Dumnezeu. "Am ştiut că el va spune asta."
E-139 Şi astfel atunci el a zis, "Da," a zis, "am văzut pe Israel ca oile, risipite, fără păstor, pe un deal." Şi astfel atunci el a zis, "Eu ... "
E-140 Şi atunci unul din oamenii aceia care avea coarnele acelea mari, urma să împingă. Un predicator a păşit acolo şi l-a tras pe micuţul Mica în jur, şi l-a lovit în gură cît de tare a putut el, zicînd, "Pe unde a ieşit Duhul lui Dumnezeu cînd El a ieşit din mine? Dacă tu ştii."
E-141 A zis, el a zis, "Aşteaptă pînă cînd vei sta în închisoare aici, şi tu vei şti încotro a mers." Asta-i adevărat.
E-142 Aşteptaţi pînă cînd Rusia se stabileşte aici afară, va cuceri naţiunile şi lucruri ca acestea, şi această ţară, din cauză că a dat înapoi, şi voi veţi vedea ce era corect şi greşit. Asta-i adevărat. Voi veţi vedea dacă religia voastră căldicică se va merita, sau nu.
E-143 Această naţiune să vină la lacrimi, nu să vină la rîsete şi dramă. Această naţiune să vină pe genunchii ei, în pocăinţă. Asta avem noi nevoie. Nu este o trezire să aduceţi o mulţime întreagă de oameni într-o biserică. Noi trebuie să închidem fiecare birt de contrabandă, să oprim tot fumatul de ţigări, să demolăm fabricile. Să începem o campanie reală, de modă veche, a Duhului Sfînt; unde bărbaţi şi femei, zi şi noapte, să stea cu faţa la pămînt, plîngînd. Eu vă voi spune, că acesta va fi cel mai măreţ adăpost pe care această naţiune l-a avut vreodată. Aceasta-i adevărat.
E-144 Tabernacolul Branham să termine cu nesăbuinţa lui. Să vină înapoi aici la altar şi să se pună în ordine cu Dumnezeu. Să vă împăcaţi cu vecinii, şi aşa mai departe în felul acesta, şi puneţi-vă în ordine cu Dumnezeu. Voi nu aţi avea ceva certuri şi să meargă înainte; acesta va fi punctul de atragere al lumii. Asta-i adevărat. Acum, acela-i adevărul.
E-145 Apoi el a zis, "Încotro s-a dus Duhul lui Dumnezeu afară din mine?"
E-146 Iar Mica a zis, "Am văzut pe Dumnezeu şi oştirea lui, sfatul Lui, şezînd în Glorie."
E-147 Voi ştiţi, Dumnezeu are un sfat Acolo sus, din cînd în cînd. El, El îşi aduce sus Fiinţele Lui-Lui Ingereşti şi ţine un-un sfat, din cînd în cînd, sus în Cer.
E-148 Şi el a zis, "Eu L-am văzut şezînd pe un Tron, şi toţi oamenii stăteau la dreapta şi la stînga Lui." Şi a zis, "Ei discutau, 'Pe cine putem noi lua să meargă jos şi să-l amăgească pe Ahab, să-l aducă aici afară şi să împlinească profeţia lui Ilie? Dumnezeu deja a zis aşa, ce urma să se întîmple, astfel noi vom vedea doar cine poate merge jos."'
E-149 "Şi un duh mincinos a venit sus de dedesupt," desigur, din iad, "a venit sus înaintea lui Dumnezeu şi a zis, eu voi merge jos, şi eu voi intra în predicatorii aceia şi-i voi face pe toţi să profeţească o minciună."' Oh, cum i-a explodat aceea! Cum i-a făcut aceea să se simtă ciudat, cînd, "Ei au zis, 'eu voi merge jos şi voi determina pe acei predicatori, pe fiecare din ei, să profeţească o minciună."' Şi el a coborît şi a intrat în predicatorii aceia, şi ei au început să profeţească o minciună.
E-150 Şi, frate, acelaşi Dumnezeu domneşte pe acelaşi Tron astăzi. Şi acelaşi duh mincinos a făcut acelaşi lucru astăzi, profeţind minciuni.
E-151 Ei au continuat să spună, "Pace, pace, pace," după Primul Război Mondial.
E-152 Lăsaţi-mă să vă arăt de unde a venit aceasta. În Primul Război Mondial, cînd Franţa acolo s-a îndepărtat de la Dumnezeu, în imoralitatea lor '90' -uri, şi au început ...
E-153 Acum, eu am să dau puţin despre moraluri, astfel voi toţi doar să şedeţi foarte liniştiţi pentru cîteva minute.
E-154 Priviţi, acolo în urmă, la început, acolo în Franţa, acolo este unde au început obscenităţile şi murdăria mai întîi. Dacă a existat vreodată o gaură de şobolani în lume, acesta este Parisul, Franţa. Şi eu am călătorit cam aproape cel mai mult din el, şi acela este cel mai rău loc pe care l-am văzut vreodată. Şi Londra, Anglia nu este cu mult o excepţie. Şi Statele Unite vîne chiar în linie cu aceasta. Asta-i adevărat. Ia te uită.
E-155 De fiecare dată cînd voi rupeţi moralurile feminităţii, voi rupeţi coloana vertebrală a naţiunii.
E-156 De aici vă duceţi acolo, în propriile lor ţări, şi ziceţi că sînteţi un misionar, lor nu le place ... Zic, "Ce ne vei spune să facem, cum să cîntărn cîntece murdare despre soţiile noastre, sau despre fetele noastre? Voi o să ne spuneţi cum să divorţăm de soţiile noastre? Ne învăţaţi cum să bem whiskey şi să mergem în felul cum noi o facem?" Asta-i ce sîntem noi.
E-157 Noi ne numim naţiunea religioasă, naţiunea Creştină. Păi, acei "păgîni" în Africa ar putea să ne înveţe moravuri, cum să trăim. Cel mai putred loc, din Statele Unite, sau din lume, aproape, este această naţiune, cum a ajuns ea. Eu sînt un American, desigur. Dar, frate, eu nu pot ajuta ... ? ... înaintea lui Ahab sau Iosafat, şi eu trebuie să spun ceea ce spune Dumnezeu că este Adevărul. Pentru aceasta trebuie să stea biserica, astăzi. Dacă se alege între naţiune şi Dumnezeu, acesta este Dumnezeu, întotdeauna. Da, domnule.
E-158 Observaţi, în Franţa, ei au început toată stricăciunea lor, şi merg înainte în felul în care ei au trăit acolo. Şi apoi Dumnezeu a trimis Germania înăuntru la ei, să-i bată puţin. Apoi noi am mers acolo să le salvăm pielea. Şi îndată ce noi am făcut aceea, şi am cîştigat războiul, i-am trimis pe Germani înapoi, au avut pace cu Franţa, s-au întors ei la Dumnezeu? Nu, domnule. Femei, vin, destrăbălare, păcat şi murdărie pînă la urechi!
E-159 Apoi ce au făcut ei? Ce s-a întîmplat? Aici este unde am început noi. Diavolul şi-a aşezat cartierul lui general acolo. Acolo este unde a început el, chiar acolo, să demoralizeze lumea, de la Paris, Franţa.
E-160 Apoi, dacă voi observaţi, el nu a putut intra aici prin preoţie, astfel lucrul care l-a făcut a fost să vină înăuntru la Hollywood aici afară. El şi-a stabilit a lui Holl- ... El şi-a stabilit cartierele lui generale aici în Hollywood. Diavolul a aterizat aici în urmă, cu cîţiva ani în urmă, cincisprezece sau douăzeci de ani în urmă, cu marea lui armată, şi a plecat, a lovit în Hollywood, California. Şi el a invadat Statele Unite cu puterile lui demonice. Corect! Toate modele noastre vin de la Paris. Ele intră în Hollywood, pe ecrane. Aceste fetişcane şi băieţaşi, şi lucruri, ajung aici afară, ei privesc acele scene de ecran.
E-161 Copii micuţi frumoşi, minunaţi flăcăi micuţi, nimic împotriva lor. Dumnezeu să le binecuvînteze inimile lor mici! Inima mea sîngerează pentru ei.
E-162 Şi chiar aici în oraş, am vorbit cu al meu ... unul din ... Băiatul meu, ziua trecută, el a zis, "Tati, dacă erau măcar ceva băieţi pe acolo, în oraş, care aveau Duhul Sfînt," şi aşa mai departe. Vă întrebaţi de ce am plecat eu la Denver, Colorado, sau pe undeva în felul acesta? Să-mi duc copiii pe undeva unde există un grup de oameni care strigă către Dumnezeu! Ce avem noi nevoie, frate!
E-163 Această ţară, această naţiune, acest oraş, acest loc, a devenit aşa de demoralizat încît este de compătimit. Dacă eu aş putea numai să exprim chiar acum ce ştiu eu absolut de a fi adevărul chiar aici, aceasta nici măcar nu ar fi de prezentat înaintea unei adunări amestecate. Sau, chiar aici în acest oraş propriu chiar aici; nu numai aici, ci şi în alte locuri, peste tot, aceasta a început să devină o simplă ...
E-164 Din ce cauză? Oamenii ... Priviţi, prieteni, el a devenit aşa de viclean. A intrat înăuntru aşa de uşor, încît aceasta doar vă înăbuşe jos. Diavolul obişnuia să fie în mode. El s-ar putea să nu fie ieşit afară din mode, dar el nu a ieşit din lucru, eu vă spun asta. El încă este în lucru.
E-165 Priviţi, astăzi. Noi luăm, aşa cum am spus cu un timp în urmă, despre doamna micuţă, o fată tinerică cu un trandafir. Spre exemplu, trandafirul, el este frumos; el este aici ca să fie privit, asta-i adevărat. Şi aceea este întocmai ca biserica, este acolo să fie privită. Ca o femeie mică drăguţă, ea este acolo să fie privită. Asta-i adevărat. Dar dacă ea ... Ea este bine, că ea este pentru soţul ei, ea-ea este în ordine. Dar dacă ea nu are sabia moralului ieşită în afară acolo să o protejeze, ea devine o cădere societăţii şi fiinţei umane; ajunge aşa de josnică şi scandaloasă şi putredă încît nici cîinii nu s-ar uita la ea. Asta-i adevărat.
E-166 Şi acelaşi lucru către biserica Dumnezeului cel viu! Ei ajung aici afară şi încearcă să fascineze şi să se aranjeze, şi să acţioneze ca ... Ei îşi dezbracă femeile lor aici, chiar ... şi oamenii nu-şi dau seama că aceşti draci vă invadează căminele.
E-167 Chiar în cartierul meu ziua trecută, o doamnă tînără care eu cred că este o doamnă frumoasă ... Şi ea este o femeie căsătorită, are un copil. Şi micuţa femeie a venit acolo afară. Oamenii au venit jos pe drum să lucreze ceva, şi această doamnă micuţă a ieşit acolo afară îmbrăcată cu hăinuţele acelea mititele, era oribilă.
E-168 Acesta este un discurs îngrozitor de Ziua Mamei. Dar, fratele meu, lăsaţi-mă să vă spun ceva. Mamă, mergi înapoi să fii mamă din nou!
E-169 Chiar pentru un băieţaş mititel care vizita cartierul nostru, a venit înăuntru şi ne-a spus despre ea, "Uitaţi-vă acolo afară!"
Am zis, "Păi, asta-i nimic."
E-17
E-171 Ce în lumea asta ar vrea o mamă, sau oricare, să-şi îmbrace hăinuţele acelea murdare, şi să se întindă afară în faţa bărbaţilor? Tu eşti frumoasă, soră. Tu eşti frumoasă, mamă. Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru voi. Dar, voi sînteţi frumoase, dar voi nu aveţi Duhul Sfînt acolo să protejeze acele moraluri. Ar fi fost mai bine dacă voi eraţi aşa de urîte încît nimeni să nu se uite la voi, şi să mergeţi în Cer. Asta-i corect. Asta-i adevărat. Fiţi atente ce faceţi; acele moraluri.
E-172 Acum, ceea ce este, Diavolul a intrat şi el a spus oamenilor aceste lucruri. El a intrat în predicatori; el se modelează după Hollywood. Fetele şi tinerele-tinerele doamne, ele se modelează după Hollywood. Cele mai bune din lucrurile pe care ei le au în ţară astăzi, cele mai moraliste pe care le puteţi auzi, este despre care vorbesc la convorbirea radio.
E-173 Ceva femeie bătrînă ca Miss Kay Starr, nimic împotriva ei; dar să vezi o femeie bătrînă, în vîrstă de cincizeci de ani, şi totul, cu hainele ei toate împinse afară pe ea, de parcă a fost turnată într-un sac de făină. Eu nu spun asta ca o glumă, deoarece eu vorbesc împotriva acelor lucruri. Dar o femeie să acţioneze în felul acesta, şi să se ridice şi să fie un exemplu pentru o femeie tînără Americană, aceasta este o cădere pentru naţiunea noastră. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Acesta este Diavolul.
E-174 Oameni ca Arthur Godfrey şi ceilalţi alergînd pe aici, făcînd lucrurile pe care le fac ei, şi cel mai văzut om în ţară în felul acesta, şi, păi, este o dizgraţie.
E-175 Aleluia! Eu spun asta pentru că eu simt că Duhul Sfînt este aici. Invazia continuă, doar bîntuie de la casă la casă, din loc în loc, de la biserică la biserică, de la om la om.
E-176 Copii, în Numele lui Isus Cristos, ridicaţi-vă cu ţinuta morală a trezirii şi a Domnului Isus Cristos, şi ziceţi, "Eu voi lua calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului." Da, domnule. "Eu voi fi o mamă adevărată." "Eu voi fi un tată adevărat."
Cînd întreaga lume, şi totul în jur, totul în
jurul sufletului meu cedează,
Atunci El este toată speranţa şi sprijinul meu.
Căci pe Cristos, Stînca solidă, eu stau;
Toate celelalte terenuri sînt nisipuri mişcătoare,
Toate celelalte terenuri!
E-177 Ce a cauzat toată treaba aceasta? Ce i-a determinat pe predicatori să acţioneze în felul acesta? Ce i-a făcut pe predicatori să profeţească această minciună la oameni?
E-178 De ce a făcut aceasta, cu ani în urmă, că voi oamenii Metodişti ... Cînd bătrînul John Smith a fost dus la amvonul lui, să predice Evanghelia, şi el a predicat o predică scurtă de patru ore. Şi el a zis, "Necazul despre aceasta este, că mi se rupe inima." El a zis, "Fiicele Metodiste poartă chiar inele pe degetele lor."
E-179 Şi, astăzi, ele sînt îmbrăcate cu pantaloni scurţi şi haine micuţe murdare. Şi ele vor fi perfect goale, în alţii cinci ani, dacă nu se face ceva. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Ce s-a întîmplat cu voi predicatorilor Metodişti, voi Campbeliştilor, voi Baptiştilor? Da, domnule. Acesta este Diavolul, şi-a aruncat jos puterile lui, şi el îşi are drăcuşorii lui aici.
E-180 Şi voi nu vă daţi seama de aceasta, voi fumaţi ţigări, voi femeilor, şi faceţi în felul cum o faceţi acolo afară, şi beţi şi vă purtaţi uşuratic în felul cum o faceţi. Voi nu vă daţi seama că vă otrăviţi sistemul vostru, şi ruinaţi generaţiile întregi care vor urma după voi, dacă există un astfel de lucru. Optzeci şi cinci la sută mai multă şansă de a lua cancer, prin fumarea ţigărilor, şi voi dinadins mergeţi chiar în ele. Iar bisericile susţin aceasta.
E-181 În mari biserici Baptiste de aici, recent. Eu lovesc pe Baptişti. Eu am un drept să fac asta; ei cumva se înclină pe partea din care eu am venit. Dar cînd ei au trebuit să dea o pauză între şcoala Duminicală şi serviciul de predicare, astfel ca păstorul şi ceilalţi să poată să meargă afară şi să fumeze, şi strada era aliniată cu bărbaţi şi femei care fumau ţigări. Diavolul a făcut aceea. Asta-i adevărat.
E-182 Apoi, aici în propriul nostru oraş, unul dintre cei mai remarcabili predicatori ai noştri, chiar jos aici în New Albany, la acest teren de joc, în care unul dintre cei mai remarcabili predicatori ai noştri din oraş dirijează un program de dans popular, să aducă bărbaţi şi femei pe platforme.
E-183 Nu contează ce spune lumea, nu-mi pasă cum încercaţi să vă măguliţi în jurul acesteia; frate, nu există nici un om cu sînge roşu care să se tragă spre soţia altui om, şi să se simtă la fel. Voi ştiţi că acesta este adevărul.
E-184 Ei ne-au luat femeile noastre, şi le-au dezbrăcat; acolo afară în birouri, şi conducînd taxiuri, şi în sus şi-n jos pe stradă. Unde, ele s-ar cuveni să fie acasă, în spatele sobei, să gătească, şi să pregătească mesele.
E-185 Ce este aceasta? Acesta este Diavolul. Invazia se desfăşoară. Eu nu spun nimic despre acest individ sau acel individ. Eu spun că acestea sînt duhuri necurate care-i stăpîneşte pe oameni, conducîndu-i chiar în aceasta. Invazia Statelor Unite!
E-186 Răsturnarea bisericii! Biserica este răsturnată de către Diavolul. Acolo în urmă ...
E-187 Ei iau un băiat sus acum, cînd el vine la un seminar, primul lucru care el trebuie să-l înveţe este să-şi obţină diplomele lui. El trebuie să ia psihologia. El trebuie să ia teologia. El trebuie să predea, să obţină tot felul de lucruri îndoctrinate în el. Dacă el nu are o educaţie într-adevăr bună, dacă el nu este deştept şi luminat cît poate el să fie, atunci ei îl dau afară; el nu se poate califica. Ce are el de făcut? Să meargă afară aici şi să prezinte un mic discurs politic, aşa cum a fost, un discurs de politică a bisericii, la un grup de oameni, o grămadă de bărbaţi şi femei muribunzi.
E-188 O Dumnezeule, trimite-ne ceva oameni de modă veche, cu savoare care nu deosebesc A de B, care cunosc Puterea învierii a Domnului Isus Cristos, care vor predica pocăinţa, şi trimit bărbaţi şi femei la altar, să iubească pe Domnul Isus. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-189 Aceasta este o cădere. El a invadat seminarele. El a invadat bisericile. El a despoiat femeile noastre. El a adus pe bărbaţii noştri într-un loc încît nu poţi să le spui nimic. Şi bărbaţi şi femei, eu cred ...
E-190 Voi ziceţi, "Păi, femeile!" Da, şi voi bărbaţilor care veţi permite soţiilor voastre să facă asta, aceea arată din ce sînteţi voi făcuţi. Aceea este întocmai exact. Cu certitudine. Aceasta este o dizgraţie. Aceasta este compătimitor.
E-191 Şi apoi jos la predicator. Predicatorul stă la platformă, astăzi, de un modern am- ... amvon. Stă înăuntru acolo, cu oamenii lui înaintea lui, şi predică despre fiecare lucruşor vechi din lume în afară de pocăinţă şi păcat, şi crucea aspră a lui Cristos. Da.
E-192 Cînd voi puneţi faptele jos; oamenii vin să vă asculte, în serviciul evanghelistic. Tu încerci să aduci lucrul şi să predici Evanghelia, şi să-i faci pe oameni să se pocăiască şi să-i aduci afară; ei vor exploda şi ies afară, ei, "Nu trebuie să aud Aceasta." Nu, ei nu trebuie. Dar, fraţilor, ei o să trebuiască să se pocăiască sau să piară.
E-193 Demoni! Voi mergeţi la şcoală; aceasta a invadat şcoala. Priviţi în jur, prin ţară astăzi. Priviţi aici, voi oamenii, voi Protestanţi. Priviţi, există patru mari şcoli Catolice şi lucruri, zidite astăzi. De ce este aceasta? Voi lăsaţi barele în jos.
E-194 Nimic împotriva Catolicismului, deşi eu nu cred în el. Eu sînt strict un Protestant. Aceea este exact corect, şi pot dovedi că ei nu ... Voi nu vă puteţi certa cu ei. Ei spun, "Nouă nu ne pasă ce spune Biblia. Noi ştim ce spune biserica."
E-195 Dumnezeu este în Cuvîntul Său. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Aici este unde este Dumnezeu.
E-196 Dar unii dintre Catolici, ţinîndu-se de biserica lor, vă va face să vă ruşinaţi de voi, ca un Protestant. Dacă voi măcar vaţi ţine de Biblie, aşa cum se ţin ei de biserică! Asta-i adevărat. Dar, ei sînt greşiţi. Eu pot să spun asta sub autoritatea Dumnezeului Atotputernic, că, ei sînt greşiţi. Absolut.
E-197 Şi voi Protestanţii sînteţi greşiţi, în felul cum o faceţi, deoarece, căci voi de fapt cunoaşteţi mai bine, şi voi o faceţi. Asta face din voi un făţarnic. Sigur, aceasta este invazia; bisericile decad. Şi acum în loc de ...
E-198 Biserica, încercînd să facă biserica frumoasă, zidesc o biserică mai mare, pun mari spirale pe ea, orgi mari măreţe, şi pun fiecare lucru încercînd să se modeleze ca biserica Catolică. [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] Voi nu vreţi să vă modelaţi ca biserica Catolică, dacă ea este condamnată să meargă la nimicire. Căci, asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ea este condamnată să meargă la nimicire. Iar voi sînteţi un model după ea, voi vă duceţi cu ea.
E-199 Dar ceea ce avem noi nevoie astăzi nu este o biserică mare, o spirală mare; este un altar de modă veche unde păcatele sînt arse, sub rugăciuni consacrate ale bărbaţilor şi femeilor care iubesc pe Domnul Isus Cristos. Voi ştiţi aceasta. Asta este ceea ce avem noi nevoie. Ascultaţi-mă, prieteni. Ascultaţi-mă. Aceasta este dragoste.
E-200 Timpul meu s-a dus. Mie îmi place doar să zăbovesc asupra acesteia, unde ... Eu o voi relua, puţin mai tîrziu, invazia aceea, unde a mers ea. Acesta a invadat. Acesta a invadat naţiunile noastre. Acesta a invadat Statele Unite.
E-201 Acum amintiţi-vă, eu nu am votat niciodată în viaţa mea; vedeţi, eu am zis ... cu ce să mă laud. Acela este dreptul meu de naştere American dacă eu vroiam să o fac. Dar mă gîndesc prea mult la prietenii mei, ca să-i pun acolo. Priviţi, eu i-am văzut mergînd acolo înăuntru ca oameni buni, şi ies afară ca escroci, şi eu nu vreau aceea.
E-202 Eu am un singur lucru. Eu sînt aici să zidesc o platformă pentru o Persoană Care este candidatul, şi acela este Isus Cristos, şi numai EL Eu îmi dau timpul pentru EL Asta-i adevărat. Dacă eu pot să îndrept biserica, restul lumii va purta grijă de ea însăşi. Asta-i adevărat.
E-203 Dar lăsaţi-mă să vă spun, cînd DL Roosevelt ... Omul este mort. Să se odihnească; eu cred că se odihneşte. A venit înăuntru, şi a candidat în trei sau patru termene, şi a preluat doar o dictatură preliminară. Eu vă pot dovedi, aceea în Scriptură, unde Aceea a spus că aceasta va avea loc. Asta-i adevărat. Noi nu mai avem constituţie. Ea este ruptă în bucăţi. Fiecare lucru este cu totul superficial. Republicanii sînt tot atît de răi. Aceasta este şase din unul, şi o jumătate de duzină din celălalt.
E-204 Căci, fiecare împărăţie va fi zdrobită, dar Împărăţia lui Isus Cristos va rămînea şi va domni pentru totdeauna. Asta-i adevărat. Pe ... Daniel a văzut Stînca tăiată din munţi, şi a lovit lumea politică acolo în urmă şi a zdrobit-o într-un praf măcinat în felul acesta, ca şi grîul pe aria de treierat în timpul verii. Dar Stînca aceea a crescut într-un munte mare care s-a întins peste cer- ... a umplut toate cerurile şi pămîntul. Asta este.
E-205 Lumea politică este dusă. Naţiunea noastră este falită. Voi amintiţi-vă asta, că Fratele Branham a zis că, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Naţiunea noastră este dărîmată. Ea nu se va ridica niciodată. Ea este dusă, ca tot restul naţiunilor. Ea este cea mai măreaţă naţiune din lume, care stă astăzi, dar tocmai sămînţa Diavolului a fost plantată în inimile oamenilor; cum a venit ea în Hollywood, cum a mers ea afară în oameni, şi a început la aceasta. Şi voi nu le puteţi spune nimic.
E-206 Puneţi un Preşedinte acolo care va încerca să închidă whiskey-ul, şi să nu aibe prohibiţia, vedeţi ce s-ar întîmpla. El ar fi împuşcat, în două ore după ce el a ajuns acolo înăuntru. Sigur, el nu poate suporta aceasta; întreaga lume este împotriva lui. Da, domnule. Voi nu aţi putea să o faceţi.
E-207 Ea este dusă. Ea este invadată, şi duhul comunismului a preluat-o.
E-208 Mergeţi la şcolile noastre astăzi, priviţi la copiii noştri de şcoală. Micuţii noştri copilaşi care merg la şcoală, voi doar ar trebui să ştiţi ce se petrece. Fetiţele jos aici în şcoli, şi lucruri ca acelea, la vîrsta de patrusprezece şi cincisprezece ani, mama lor le-a trimis la şcoală, ruinate moral, mintal, pasionaţi de droguri, pătimaşi de droguri, pufăitoare de ţigări, şi fiecare lucru ca acela; şi o vîrstă mititică, copii micuţi uite aşa. Aceasta ar fi tot aşa de greu să găseşti o virgină între unele din ele cum ar fi să afli un ac în căpiţa cu fin, unde ele au întîlniri cu pătura cu băieţii, şi se întind pe malurile acestor rîuri şi prin toate celelalte locuri.
E-209 Şi eu vă pot dovedi aceasta, prietenii mei. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Eu nu aş spune aceasta în amvon dacă eu nu aş şti despre ce vorbesc. Despre şcoli chiar aici în judeţele noastre-noastre, chiar înăuntru aici în aceste judeţe, despre îmbrăcămintea acelor domniţe, nu ştiu ... le spun mamelor lor că ele merg în diferite locuri, şi se întîlnesc cu băieţi şi chiar prostituează pe străzile din Louisville, (ce este aceasta?) şi cîntă în coruri.
E-210 Deoarece, ele au puţină Evanghelie veche socială stînd acolo, unde predicatorii stau şi vorbesc despre lucruri mărunte neînsemnate, şi povestiri mititele din Biblie, sau ceva de felul acesta, în loc să predice pocăinţa şi să aducă pe bărbaţi şi femei la altar.
E-211 Tăticul ei păşeşte înăuntru seara şi îşi aprinde trabucul, ia un pahar de bere, şi şade jos şi-l bea. Mama este afară, pînă la timpul zilei cu o grămadă de femei la ceva partidă de cărţi, ceva socială ca aceea. Cum vă puteţi voi aştepta să fie copilul altceva?
E-212 Priviţi, în ambianţa în care trăiţi voi, aceea este ceea ce sînteţi.
E-213 Voi luaţi o fetiţă mică, un băieţaş mititel, şi-i puneţi aici afară, şi lăsaţi-i să locuiască cu cineva. Voi luaţi un om, eu pot lua pe băiatul meu, să-l las să fie afară pentru o zi cu cineva; eu să vin înăuntru, eu pot spune întotdeauna cu cine a fost el. Cu certitudine. Priviţi, mediul acela, acel spirit îl prinde.
E-214 Voi mergeţi într-o biserică, unde oamenii toţi ... voi mergeţi în bisericile cu Duhul Sfînt, sau bisericile Penticostale, cum le numesc ei. Lasă pe fiecare să fie ... Oh, ei aleargă şi îşi smucesc capul înainte şi înapoi, pastorul o face; urmăriţi toată biserica începe să facă acelaşi lucru. Lăsaţi ca omul, oamenii, să se ridice şi-şi doar să se comporte teribil, sau una alta; urmăriţi întregul lucru că face aceea. Mergeţi într-un loc unde pastorul este foarte rigid şi rece; urmăriţi că întregul grup o face. Voi veniţi în atmosfera aceea.
E-215 Voi luaţi un om care este un om bun moral, şi lăsaţi-l să se căsătorească cu o femeie mică care nu valorează zece cenţi; nu este mult pînă cînd nici el nu valorează zece cenţi. Asta este ce i s-a întîmplat lui Ahab. Luaţi tot la fel, vice versa, lăsaţi ca o femeie mică drăguţă să se căsătorească cu un om bătrîn care nu valorează zece cenţi; primul lucru care-l ştiţi, ea face acelaşi lucru pe care-l face el.
E-216 Cum aş putea eu merge, în această dimineaţă, şi să arăt cu mîinile mele spre casele dezbinate şi lucruri ca acelea, unde mame micuţe drăgălaşe dau de un tată beţiv, şi lucruri ca acelea, şi se gîndeau că ele puteau face ceva cu ei, şi acum toţi mama şi toţi aceia beau şi merg înainte. Acesta este mediul.
E-217 Ce este aceasta? Acesta este Diavolul. Acesta este Diavolul, invazia. El s-a întins în această naţiune, ca un leu răcnitor. El s-a aşezat aici jos în cel mai bun loc pe care l-au avut ei, în Hollywood. El a zis, "Eu pot aduce filmele aici pînă cînd vine televiziunea, atunci eu îi voi prinde." Şi el s-a aşezat acolo jos.
E-218 Şi oamenii bisericii, în loc să închidă filmele şi să nu-i lase pe copiii lor să meargă, ei le dă zece cenţi pe Duminică dupămasă şi-i trimit acolo jos, astfel ca ei să poată avea o partidă de cărţi socială, să fie afară singuri şi să mîne în jur. Oh, ce dizgraţie! Acum ei doar pornesc televizorul şi privesc toate prostiile murdare, putrede care există în lume, în acesta. Asta-i adevărat.
E-219 Eu nu am nimic împotriva filmului. Eu nu am nimic împotriva televizorului. Aceasta este treaba putredă care este pe el. Aceea este ceea ce este. Dacă l-aţi fi păstrat moral, el ar fi trebuit să stea moral.
E-220 Voi nu aţi putea vinde pantofi închişi de modă veche aici în oraş, astăzi, deloc. Femeile nu-i vor. Ele vor cu degetele afară din ei. Restul femeilor fac aceasta. Asta-i adevărat.
E-221 Cînd voi mergeţi la biserică, voi nu le puteţi vinde religie de modă veche, deoarece, cealaltă femeie, ea nu vrea să aibe nimic de a face cu aceea. Nu, domnule. "Şi nu este nevoie ca eu să merg acolo jos. Eu doar cred, asta-i tot ce este de aceasta." Oh, frate, Diavolul crede, de asemeni. Asta-i adevărat. Voi vă pocăiţi sau pieriţi.
E-222 Acum, îmi pare rău; nu, mie nu. Nu, mie nu. Nu, eu o iau înapoi. Eu iubesc pe oameni. Dar eu-eu vă iubesc prea mult să vă văd că mergeţi într-o plonjare cu capul înainte în felul acesta. Dacă va voi Dumnezeu, eu o voi relua puţin mai tîrziu în această săptămînă.
E-223 Acum, către voi mamele care sînteţi mame, doar un cuvînt către voi înainte de a merge. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Voi creşteţi copiii voştri corect.
E-224 Noi vom relua această invazie; noi încă trebuie să intrăm în cămine, şi o mulţime de locuri, şcolile, şi afară în locuri cu aceasta. Noi o vom relua.
E-225 Dar, invazia Statelor Unite, Diavolul a preluat-o. Să nu vă temeţi de Rusia. Rusia nu are nimic de a face. Noi o facem noi înşine, propria noastră putreziciune chiar între noi. Asta-i adevărat.
E-226 Voi ştiţi, Statele Unite are mai multe cazuri de divorţ decît tot restul lumii; mai multe divorţuri. Gîndiţi-vă la aceasta. Este asta oribil? Maternitatea a fost călcată. Mamele nu mai stau acasă cu copiii lor, cum obişnuiau ele. Ele trebuie să aibe un serviciu.
E-227 Aici zilele trecute, un anumit vînzător de alimentară din acest oraş, a vorbit cu mine despre aceasta. Femeile acestea care lucrează în aceste uzine publice, aceste femei tinere căsătorite cu o grămadă de copii mici. Ele au îngrijitoare care au grijă la bebeluşii lor. Ele lucrează în aceste locuri publice. A zis, "Acolo erau două din ele stînd acolo, ... ? ... care au ajuns concediate, la lucrările lor publice, au zis, 'Nu vă îngrijoraţi. Noi ne vom descurca, oricum."'
E-228 Oh, o astfel de oră de prostituţie se apropie! Sigur. Diavolul deja le-a spus că ele sînt şeful casei. Ele îşi vor face felul lor propriu. Ele vor face ceea ce ele doresc. Şi voi scoateţi aceasta afară din ele, dacă puteţi.
E-229 Există numai un singur lucru care poate să scoată aceasta din ele, acela-i altarul, înaintea lui Isus Cristos, o religie de modă veche, cu şuvoi de lacrimi care le vor frînge inimile şi le sfîşie în bucăţi, şi le face ceea ce ar trebui să fie. Asta-i adevărat.
E-230 Ei pot să creadă că eu sînt doar un bătrîn excentric. Dar în ziua în care tu mori, fratele meu, soră, tu îţi vei da seama că eu ţi-am spus Adevărul. Asta-i adevărat.
E-231 Ea se desfăşoară, invazia, ceasul este aici. Acum, da, un ceas de decizie, de asemeni, un ceas de decizie; nu să vii la biserică, ci un ceas de decizie dacă tu urmează să slujeşti pe Cristos sau stai căldicel în biserica ta. Şi asta-i adevărat.
E-232 Există mulţi membri de biserică. Dacă toţi mem- ... sau oamenii din America care pretind să fie Creştini, ar fi Creştini reali, Creştini născuţi din nou, frate, noi am fi aşa în siguranţă cum aţi fi în Cer, aproape. Necazul mortal, da, domnule, bolile ar părăsi ţara, toate celelalte.
E-233 Nu ar fi frumos să vii în jos pe stradă şi să vezi unde o doamnă vine pe acolo, şi un bărbat, "Ce mai faci, soră? Bună dimineaţa, frate"? Merge în jos, nu există ... Voi nu aveţi nici o grijă în lume. Totul este doar minunat şi excelent. Şi omul vine la colţul străzii; în loc să încerce să treacă peste tine, el s-ar opri, "Toate bune, frate. Toate bune, tu ai avut ... Oh, tu eşti înaintea mea," voi vedeţi, doar preferă ... Nu ar fi aceea minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi o să avem aceasta, dar aceea este în Mileniu, frate. Ziua doar vine. Asta-i adevărat. Astfel acum noi nu sîntem ...
E-234 Eu am stat în cartierul nostru, aici zilele trecute; nimic împotriva cartierului nostru, dar eu pot observa copilaşii noştri. Soţia plîngea. Un anumit doctor din acest oraş, fetiţa lui umbla în jur cu fetiţa mea, şi ele s-au iubit una pe alta; pînă cînd ei au aflat că numele ei era Branham, şi ea era copilul lui Rev. Branham. Aceea a stabilit-o. Fetiţa aceea nu a mai putut merge cu fetiţa mea. "Doamne," m-am gîndit, "păi, bine."
E-235 Unii din vecinii micuţi au alergat acolo, zicînd, "Păi, aceasta era în regulă." Astfel, ei au mers la pastorul lor. Să numi spuneţi. Voi ştiţi, eu-eu am un fel de a cunoaşte o mulţime de lucruri, vedeţi voi. Astfel ei-ei au mers la pastorul lor, şi au zis, "Tu ştii, există un om care locuieşte în cartierul nostru, este aşa de bun cu copiii noştri." Au zis, "El este Rev. Branham. El îi ia, îi cară în camioneta lui veche, şi-i duce afară."
E-236 A zis, "Păi," [Fratele Branham îşi drege gîtul – Ed.] "noi nu avem nimic împotriva Rev. Branham. El este în ordine, dar, voi vedeţi, el doar este o clasă deosebită de oameni de cum sîntem noi." Vedeţi? "Noi, eu-eu aş vrea ca voi să nu fi ţi ... voi şti ţi, eu nu aş vrea cumva să ... Voi vorbiţi cu ei, şi fiţi prietenoşi, dar doar să lăsaţi ca acela să fie capătul."
E-237 Oh, frate! Soţia mea stătea acolo, plîngînd. Eu am zis, "Scumpa, există o linie de separare. Cît despre mine şi casa mea, noi vom sluji Domnului."
E-238 Chiar dacă toată lumea dă o cale; totuşi Isus Cristos! Dacă eu trebuie să fiu numit un fanatic, dacă eu trebuie să fiu ocolit de rudenia mea, semenul meu, şi lucruri ca acelea, eu încă îl aleg pe Isus Cristos. Mă ţin de mîna neschimbătoare a lui Dumnezeu. Cînd prietenii părnînteşti te părăsesc, totuşi mai aproape de El să te lipeşti. Ţine-te de EL
E-239 Dumnezeule, lasă-mă să predic ca niciodată înainte. Lasămă să predic la omul muritor, ca un om muritor, eu însumi. Lasă-mă să predic oamenilor de parcă eu nu mai am o altă predică să predic. Lasă-mă să-i conving să vină la altar, cu feţe strigătoare, cu lacrimi; să meargă înapoi acasă să trăiască ca Creştini, şi să locuiască în cartierul lor. Să oprească toată joaca aceasta de aici şi alergări în jur, şi sărind şi agitîndu-se; şi acţionînd în acest fel, şi explodînd la aceasta, şi mergînd pe acolo. Oh, să nu faceţi asta. Acela-i Diavolul. Acele duhuri de demoni vin peste Creştini.
E-240 Amintiţi-vă, predicatorii aceia de acolo jos, ei erau profeţii aceia. Ei erau profeţi. Ei erau oameni religioşi care ofereau o jertfă. Ei erau tot aşa de religioşi ca şi învăţătorii din această zi, dar, frate, ei erau la o mare depărtare de la cunoaşterea adevărului.
E-241 Nu vedeţi voi cît de religios este Diavolul? Diavolul nu este nici un anti-, lucru mare măreţ ca şi comunismul, totul împotriva Creştinismului. Acela nu este. Acela este doar totul de la Diavolul, sigur, dar acesta nu este anticristul. Anticristul este foarte religios, foarte religios. Acesta a fost un duh religios care l-a răstignit pe Isus. Aceasta a fost întotdeauna o lume religioasă, un popor religios, care răstigneşte. Poporul religios era acela care era împotriva adevăratului Cristos. Profeţii religioşi erau aceia care erau împotriva lui Mica. Oamenii religioşi din ziua aceasta sînt cei care sînt împotriva Mesajului lui Dumnezeu.
E-242 Amintiţi-vă, eu v-am avertizat. Eu v-am spus. Eu nu vorbesc aşa de mult despre Catolicism, şi Baptişti şi Metodişti; eu vorbesc doar despre oamenii care sînt oamenii sfinţeniei, chiar în jos prin aceste rînduri aici. Priviţi la ea astăzi, cum a venit dincoace şi stă în dramă. Oh, doamne! Eu o să intru în aceasta, cîndva. Şi inima mi se frînge în mine.
E-243 Stînd acolo sus cu un banjo vechi, bătînd acel banjo vechi, şi strunind o vioară veche ca aceea, "Este acesta cawboy din Texas Aşa-şi-aşa?" Eu nu am nimic împotriva acelui om; dar aceea aparţine acolo afară în lume acolo afară. Asta-i adevărat. Eu mai degrabă aş sta, frate, cu nici măcar un lucru, şi să nu ştiu nimic deloc, ci doar să stau şi să-mi ridic mîinile şi să zic, "Isuse, ţine-mă lîngă cruce." Da, domnule.
Crucea consacrată eu o voi purta,
Pînă moartea mă va elibera,
Apoi merg Acasă, să port o coroană,
Căci acolo este o coroană pentru mine.
E-244 Către voi mame micuţe de aici în această dimineaţă, care sînteţi mame adevărate, şi eu ştiu că sînt multe din voi; eu cred, că fiecare din voi. Lăsaţi-mă să vă spun ceva. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Voi sînteţi a cincia Evanghelie, cred eu. Lăsaţi-mă să vă spun ceva acum pentru copiii voştri, doar un lucru mic. Deoarece, Fratele Neville va predica probabil despre ... despre mamă deseară, sau oricine, unul din noi care va predica, în regulă, despre mame. Dar, ascultaţi, lăsaţi-mă să vă întreb ceva.
E-245 Amintiţi-vă, cînd Moise era un copil mic, aceasta a fost o mamă care i-a dat instruirea lui. Ea era o mamă evlavioasă care l-a luat pe micuţul Moise pe genunchii ei, şi a zis, "Moise," l-a învăţat tot. El a fost învăţătorul ei sau ... Ea a fost învăţătoarea lui, mai degrabă, sub Faraon, şi a spus acum aceste lucruri. A zis, "Moise, într-o zi tu urmează să izbăveşti pe copiii lui Israel. Tu eşti băiatul care eşti chemat. Păstreazăte curat şi fără pată de la lume, căci tu eşti acela. Tu eşti acela."
E-246 Nici un alt loc nu cunoaştem, unde el a mers vreodată la vreun seminar, nici o învăţătură deloc, el să obţină vreodată. El a stat chiar în palatul lui Faraon, care era un păgîn; dar mama lui l-a învăţat. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Aceea era o mamă adevărată. Ea l-a învăţat perceptele Domnului. Ea i-a spus cum trebuie el să fie sfînt. Ea i-a spus ce şi cum trebuie el să trăiască, şi cum, ce trebuie să facă Dumnezeu, să facă pentru el. Şi aceasta a stat lipit de Moise toate zilele vieţii lui.
E-247 Şi orice mamă bună, adevărată, loială care îşi va lua copilaşii ei mici, în loc să-i trimită la cinematografe şi dansuri, şi aşa mai departe în acest fel, şi ea îi va pune în poala ei şi-i va învăţa despre Domnul Isus Cristos!
E-248 Aici zilele trecute, eu vorbeam cu o mamă la telefon. Şi mama a zis, "Oh, Frate Billy," ea a zis, "sărmanul meu băiat este în necaz." A zis, "Oh, în ce necaz este el!"
E-249 Eu am zis, "Da, eu ştiu despre asta, soră, dragă." Şi ea a zis, "El poate fi greşit. Eu nu ştiu." A zis, "Unul spune aceasta şi unul spune aceea. Eu nu ştiu. Dar," a zis, "nu contează dacă el este greşit sau corect, eu îl iubesc." Ia te uită, "eu îl iubesc."
E-250 El a zis mamei lui, a zis, "Eu am fost aşa de amăgit de aceasta şi aceea." A zis, "Mamă, eu cred că tu eşti cam singura iubită pe care o am într-adevăr; o femeie care este devotată pentru mine, şi ţine la mine." Aceea este dragostea mamei. Aceea este o mamă adevărată care-şi va pune braţele în jurul copilului ei. Indiferent dacă el este corect sau greşit, ea merge drept înainte la el. Şi dacă Dumnezeu ... Dacă o mamă se poate gîndi astfel despre copilul ei, cu atît mai mult Dumnezeu se va gîndi astfel despre ai Lui! Voi vedeţi? Voi staţi drept cu EL Mergeţi drept.
E-251 Şi acum lăsaţi-mă să vă spun de o altă mamă, chiar repede, în Biblie, înainte să încheiem. Acolo era o mamă numită Irodiada. Ea a învăţat-o pe fiica ei să danseze step. Ea vroia ca ea să fie populară. Şi ea a dansat înaintea împăratului, şi a cerut capul lui Ioan Botezătorul. Noi avem mărturie despre şaptezeci din urmaşele ei, această fetiţă care a dansat înaintea ... fiica Irodiadei a dansat înaintea lui Irod; şaptezeci din urmaşele ei, ele fie că au murit prostituate sau pe galere.
E-252 O mamă a învăţat-o pe a ei lucrurile lumii; cealaltă mamă l-a învăţat pe al ei lucrurile lui Dumnezeu. Unul a devenit un mare conducător şi un biruitor, nemuritor printre oameni astăzi; iar cealaltă este stricată şi în iad, şi a dus mii de mii cu ea. Vedeţi ce vreau să spun? "Creşteţi un copil în felul cum ar trebui să meargă."
E-253 Şi eu desigur vă compătimesc pe voi sărmanele mame care şedeţi aici cu trandafirii voştri albi. Există un Cer în care s-a dus o mamă, astăzi, unde o mamă bună de modă veche care a trăit pentru Dumnezeu, probabil că a trecut dincolo de perdea. Ea vă aşteaptă pe voi să veniţi. Asta-i adevărat.
E-254 Eu vă respect şi vă onorez pe voi acolo cu trandafirii voştri roşii. Mama voastră, dacă voi vreţi să faceţi ceva pentru ea, să o faceţi în trei sute şaizeci şi cinci de zile pe an. Mergeţi la casa ei şi oferiţi rugăciune, şi trăiţi pentru Dumnezeu. Acela este lucrul care trebuie făcut. Şi creşteţi-vă copiii. Şi cînd copiii voştri cresc, ei vă vor numi "fericită," după ce voi aţi trecut dincolo de perdea. Acela este adevăratul spirit de maternitate, spiritul real al zilei mamei. Ziua mamei este de trei sute şaizeci şi cinci de zile pe an.
E-255 Aceasta este ziua în care ei vînd flori şi dau cadouri. Lumea face aceasta. Dacă aceasta trece, dacă lumea ar mai rămîne alţi douăzeci de ani, ei vor avea zilele fiului, şi zilele fiicei, şi, sau zilele verişorului, şi zilele unchiului, şi toate lucrurile acelea în felul acesta, doar suficient să aducă lumea într-o fascinare comercială. Aceea este chiar unde merge, chiar în iad, tot atît de tare cît poate să meargă, spre distrugere.
Dar, voi, Dumnezeu să vă binecuvînteze, este rugăciunea mea. Să ne rugăm.
E-256 Bunul nostru Tată Ceresc, aşa cum noi privim în urmă, în această dimineaţă, cu minţile noastre, acolo jos în urmă, cu cîteva sute de ani în urmă, cînd acolo a stat Iosafat stînd acolo alături de Împăratul Ahab. Şi un duhuleţ jos în inima lui, încă rămas de la Dumnezeu, deşi el a făcut o greşeală, i-a spus, zicînd, "Aceasta este greşit. Aceasta este greşit. Aceasta nu este curat. Aceasta nu este sfînt. Profetul a spus că aceste lucruri nu puteau merge înainte în felul acesta." Şi micuţul Foc al lui Dumnezeu l-a trezit.
E-257 Şi apoi Tu ai avut pe cineva să răspundă Focului acela mic, care era Mica, profetul adevărat al lui Dumnezeu. Deşi el ar fi putut veni acolo sus îmbrăcat în zdrenţe, deşi el ar fi putut veni acolo sus dispreţuit, şi toţi aceia uitîndu-se la el de parcă o grămadă de lupi se uitau la un miel. Dar el a spus adevărul, deşi el a trebuit să fie lovit în faţă, deşi el a trebuit să fie aruncat în temniţă şi să mănînce pîinea şi apa întristării. Dar, totuşi, cuvintele pe care el le-a zis s-au împlinit, căci Tu ai fost cu el.
E-258 Dumnezeule, admite, astăzi, iar noi privim jos în această Biblie. Noi privim la cărţile bisericii, decalogurile, şi aşa mai departe, ale bisericiilor, ritualurile, şi vedem cum ele fac aceasta, aceea, sau cealaltă. Dar lasă-ne să privim în acest Cuvînt adevărat de aici, şi să vedem ce a spus EL "Fără sfinţenie, nimeni nu va vedea pe Domnul. Urmăriţi pacea şi sfinţirea, care, fără de care, nimeni nu va vedea pe Domnul. Cel ce iubeşte lumea, sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nu este în el."
E-259 "În zilele din urmă vor veni vremuri primejdioase. Oamenii vor fi iubitori de sine, mîndri, lăudăroşi." Oh, acele lucruri mari, Doamne, care se întîmplă! "Incăpăţînaţi, închipuiţi, iubitori de plăceri mai mult decît iubitori de Dumnezeu; învăţînd pe oameni învăţături ale-ale oamenilor în loc de poruncile lui Dumnezeu; avînd o formă de evlavie, şi negînd Puterea Duhului Sfînt" să facă un om să fie umplut de Duhul, să-l facă să se bucure, să-l facă să-i curgă lacrimile din ochi, să-l facă să meargă afară şi să se roage pentru bolnavi, să-l facă să vorbească în limbi şi să tălmăcească, să-l facă să profeţească. Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, ei doar L-au luat jos în ceva lojă sau ceva ca aceea, "Avînd o formă de evlavie, şi tăgăduind Puterea din ea."
E-260 O Dumnezeule, fie ca această mică audienţă, din această zi, să se trezească repede, chiar acum, înainte să vină timpul sfîrşitului, şi să o prindă în această stare. Fie ca noi să fim, reînnoiţi noi înşine, aşa cum a spus Biblia, "Ridicaţi-vă şi cutremuraţi-vă. Şi cereţi vechea cale, care este calea bună; şi cînd voi o aflaţi, umblaţi în ea." Dumnezeule, admite ca noi să putem afla calea veche zgronţuroasă, cînd noi putem sta din nou împreună, cu sutele, şi să ne unim mîinile noastre împreună şi să cîntăm.
Eu voi lua calea cu cei cîţiva dispreţuiţi ai Domnului.
Eu am pornit înăuntru cu Isus, şi eu trec dincolo.
Dumnezeule, ajută-ne să trăim asta şi să fim asta!
E-261 Binecuvîntează pe toate aceste mame scumpe care şed aici, Doamne; ştiind că ele sînt mame, ele însele, cu trandafiri albi, prinşi de hainele lor, în această dimineaţă, ca o amintire despre o mamă bătrînă scumpă care a trecut dincolo de scenă. O Stăpîn al Vieţii, binecuvîntează-le, Doamne. Şi fie ca ele să fie binecuvîntate, de asemeni, şi fie ca amintirile copiilor lor să fie cum este a lor cu mamele lor, dacă ea este dusă dincolo de perdea, la un Cer glorios. Admite aceasta, Doamne.
E-262 Şi într-o dimineaţă cînd viaţa se închide din venele noastre, iar suflarea noastră omite să mai vină la noi, perdeaua se va deschide înapoi; ea va veni jos, poate, la capătul Iordanului, să ne ajute să trecem. Oh, în ziua aceea glorioasă cînd noi păşim picioarele noastre acolo, unde nu va exista ... Aerul nu va fi contaminat cu fum de ţigări. Acolo nu va fi niciodată un beţiv pe stradă. Acolo nu va fi nici o prostituată. Acolo nu va fi niciodată păcat. Acolo nu va fi niciodată nimic de felul acesta. Dar, în slavă pentru totdeauna, noi vom trăi în pace cu Domnul nostru Isus Cristos şi copiii noştri. Şi, oh, ce zi minunată!
E-263 O Tată, în timp ce marele întuneric este în desfăşurare, bătălia, şi Diavolul invadînd ţările, şi invadînd amvoanele, invadînd bisericile, invadînd popoarele, invadînd intreprinderile, invadînd oraşele, şi şcolile şi casele; O Dumnezeule, ajută-ne să rezistăm, să tragem sabia repede şi să luptăm pentru Dumnezeu, cum a făcut Moise şi-şi Leviţii jos acolo cînd păcatul a fost în tabără. Ajută-ne, Doamne.
E-264 Iartă-ne acum, şi binecuvîntează-ne. Şi ţine-ne smeriţi, zdrobeşte-ne, Doamne. O Dumnezeule, Tu ai spus, "Cel ce merge înainte, semănînd cu lacrimi, fără îndoială se va întoarce din nou, bucurîndu-se, aducînd cu el snopi." O Dumnezeule, sfarmă-ne în bucăţi. Modelează-ne, din nou, Doamne. Noi ne dăm prea mult afară din cale.
E-265 Eu sînt, însumi, Doamne, eu ajung la un punct unde mă gîndesc despre cît de mulţi vor participa la adunarea mea. O Dumnezeule, eu vreau ca Tu să participi. Vino, Doamne! O Cristoase, vino Doamne! Sfarmă-mă; modelează-mă iarăşi. O Doamne, să nu, niciodată să nu mă laşi să-mi bag lucrurile acelea în mintea mea. Dumnezeule, depărtează-le de la mine!
E-266 Ajută-mă, Doamne, să predic, aşa cum am zis, cu un timp în urmă, ca un om muribund către oameni muribunzi, ştiind că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm cu Eternitatea. Noi trebuie să stăm înaintea Ta; cînd Tu nu eşti în modul Tău plăcut, cînd Tu nu eşti cu milă, cînd Tu stai fără milă; cînd Tu stai, mînios, ca să aduci judecată asupra naţiunilor şi a oamenilor care au respins şi dispreţuit dragostea Copilului Tău.
E-267 Dumnezeule, dă-mi milă cu El astăzi, ca în Ziua aceea eu să pot sta asigurat. Aş putea să plîng acum, dar Tu o vei şterge la o parte, în bucurie, la timpul acela, cînd Tu zici, "Intră în bucuria Domnului, care a fost pregătită pentru tine de la întemeierea lumii." Dumnezeule, fii cu noi acum, şi ajută-ne, noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.
Up