Cele Şapte Epoci Ale Bisericii

The Seven Church Ages
Data: 54-0512 | Durată: 1 oră 39 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 ... binecuvîntatul Domnul Isus. Şi este cu mari anticipaţii că eu aştept după aceste seri de slujbe, cu încredere căci cumva, în vreun fel, că Tatăl nostru Ceresc îşi va zîmbi binecuvîntarea Lui către noi. Şi din cînd în cînd eu obţin o oportunitate să vin înăuntru aici să am aceste slujbe în-în biserică, cu grupul, voi grupul micuţ care sînt membrii aici în biserică, şi vizitatorii, desigur.
E-1 … blessed Lord Jesus. And it's with great anticipations that I look forward to this nights of service, trusting that somehow, in some way, that our Heavenly Father will smile His blessings to us. And every so often I get an opportunity to get in to have these services here in the—in the church, with the group, you little, the group that's the members here of the church, and the visitors, of course.
E-2 Şi aceasta nu a fost anunţată. Ea era doar o seară obişnuită de adunare de rugăciune Miercuri seara. Şi am zis, "Poate deseară noi vom afla dacă venim înapoi." Şi m-am gîndit că noi o vom prelua, poate, şi o vom anunţa pentru săptămîna viitoare, păi, aceas3 Şi aceste feluri de servicii, dacă va voi Dumnezeu, nu sînt îndreptate spre ... Acesta este îndreptat spre Biserică, pentru beneficiul bisericii, unde noi simţim că aceasta este aşa de mult necesar la acest timp, pretutindeni, este, de asemeni, pentru edificarea Trupului lui Cristos. Şi, acum aceasta, în învăţătură. Eu am avut servicii de vindecare timp de opt ani, de-a dreptul; şi atunci, învăţînd, aceasta o să fie cumva ceva nou.
ta ar ... Noi nu putem aşeza prea mulţi oameni aici.
E-2 And this was not announced. It was just a regular Wednesday night prayer meeting. And I said, "Maybe tonight we'd find out whether coming back." And I thought we'd taken it over, maybe, and announced it for the next week, why, it would… We can't seat too many people here.
E-4 Şi eu mă gîndeam, în această după-masă, cînd am deschis Biblia, după ce am fost foarte ocupat în decursul zilei. M-am gîndit, "Păi, eu le-am spus oamenilor că voi învăţa despre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii, poate, dacă Domnul va voi." M-am apucat să citesc, şi doar am prins aceea, foarte fericit, cînd am început să o citesc. Şi m-am gîndit, "Păi, eu o pot lua toată aceea într-o seară, într-o oră."
E-3 And these type of services, if God willing, is not directed to the… It's directed to the Church, for the benefit of the Church, where we feel that it's so greatly needed at the time, everywhere, is, too, for the edifying of the Body of Christ. And, now this, in teaching. I've had healing services for eight years, straight; and then, teaching, it's going to be kind of something new.
E-5 Astfel, eu nu am ştiut ce vroia Duhul Sfînt ca noi să facem. Noi, noi nu încercăm să stabilim nimic. Aceasta este doar, "Dacă va fi voia Ta, Doamne," vedeţi. Aşa este cel mai bine. Şi apoi, dacă va fi voia Domnului, mi-ar place să învăţ în seara aceasta despre epocile bisericilor, şi mîine seară despre Semnul Fiarei, şi seara următoare despre Pecetea lui Dumnezeu, şi aceea.
E-4 And I was thinking, this afternoon, when I opened the Bible, after being very busy through the day. I thought, "Well, I told the people I'd teach on The Seven Church Ages, maybe, if the Lord willing." I got to reading, and just got that, real happy, when I started reading it. And I thought, "Well, I can take all that in one night, in an hour."
E-6 Şi, apoi, Sîmbătă. Fratele meu, îngrijitor, tocmai mi-a spus, astăzi; el a zis, "Dacă ei îl aveau Sîmbătă seara şi Duminică dimineaţa, de obicei, cînd străinii vin în mijlocul nostru, păi, biserica o să fie foarte murdară, şi aşa mai departe."
E-5 So, I didn't know what the Holy Spirit would have us to do. We, we don't try to set anything. It's just, "If it be Thy will, Lord," see. That's the best. And then, if it'll be the will of the Lord, I'd like to teach tonight on the church ages, and tomorrow night on The Mark Of The Beast, and the next night on The Seal Of God, and that.
E-7 Astfel ei au sugerat să o avem doar Miercuri, Joi, şi Vineri, şi Duminică dimineaţa, şi Duminică seara. Şi eu am zis, "Păi, aceea ar fi perfect în ordine, atît cît mă priveşte pe mine."
E-6 And, then, Saturday. My, our brother, janitor, was just telling me, today; he said, "If they had it Saturday night and Sunday morning, usually, when the strangers come into our midst, why, the church would be very dirty, and so forth."
E-8 Astfel atunci noi vom încerca, dacă va voi Domnul, să o avem Miercuri, Joi, şi Vineri, Duminică dimineaţa, şi Duminică seara. Şi, poate, Duminică seara noi putem avea un serviciu de botez, după cum oamenii deja au întrebat despre a fi botezaţi. Şi astfel acum ...
E-7 So they suggested just have Wednesday, Thursday, and Friday, and Sunday morning, Sunday night. And I said, "Well, that would be perfectly all right, as far as I was concerned."
E-9 Şi noi vom încerca, în fiecare seară, şi începem chiar la timp, la şapte treizeci. Şi eu vin la platformă pe la ora opt, noi s-ar cuveni să fim evacuaţi din tabernacol pe la nouă-treizeci, cu voia Domnului. Astfel ca voi ... Eu ştiu că voi lucraţi, şi noi avem respect pentru aceea.
E-8 So then we'll try, if the Lord willing, have it Wednesday, Thursday, Friday, Sunday morning, and Sunday night. And, perhaps, Sunday night we may have a baptismal service, as people has already been asking about being baptized. And so now…
E-10 Şi acum aceste mici Mesaje din Cartea Apocalipsa sînt îndreptate către Biserică. Şi eu doresc ca fiecare să poarte aceasta în minte, că ele nu sînt îndreptate către religia cuiva, sau vreun alt motiv; numai doar, după cea mai bună cunoştinţă a mea, la citirea şi explicarea Cuvîntului lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta nu este prin vreun motiv egoist, sau aceasta nu este îndreptat către nimeni, vreun individ, sau biserica cuiva, religia cuiva.
E-9 And we'll try, every night, to begin just on time, at seven-thirty. And will, I get to the platform by eight o'clock, we ought to be evacuated from the tabernacle by nine-thirty, the Lord willing. So that you… I know you work, and we have respects to that.
E-11 Şi motivul că mie îmi place să învăţ asupra acestei descoperiri aici la tabernacol, fiind propria mea biserică, păi, eu doar mă simt de parcă sînt acasă. Şi-şi eu doar, voi ştiţi, cumva le dau oilor mele felul de dietă care eu cred că ele au nevoie, voi ştiţi. Ceva far- ...
E-10 And now these little Messages out of the Book of Revelation are directed to the Church. And I wish everyone would bear this in mind, that they're not directed towards anybody's religion, or any other motive; only just, to my best of my knowledge, to the reading and explaining of the Word of God. See? It's not push through any selfish motive, or it's not directed towards anybody, any individual, or anybody's church, anybody's religion.
E-12 Oamenii uneori trebuie să pună puţină sare înăuntru cîndlucerna este puţin mucegăită, voi ştiţi. Aceasta ar putea să le strice la oi dacă nu o faceţi. Astfel, din cînd în cînd, cînd poate lucerna devine puţin mucegăită în jurul bisericii, şi-şi mici diferenţe se ridică, astfel eu cred că puţină sare, cumva, este o savoare. Voi nu credeţi aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Aceasta cumva îi ţine de la îmbolnăvire.
E-11 And the reason that I like to teach on this revelation here at the tabernacle, being my own church, why, I just feel like I'm home. And—and I just, you know, kind of give my sheep the kind of diet that I thought they needed, you know. Some far-…
E-13 Astfel acum noi ne rugăm ca-ca Dumnezeu să ne binecuvînteze în aceste eforturi. Şi cîţi doar simţiţi, doar ca bărbaţi şi femei, aşa cum sîntem, mi-ar place să mă uit în aceea, mîine seară, despre, "Care este semnul fiarei?" Există aşa de mult despre acesta în Biblie. "Cine-l are? Şi cine-l va avea?"
E-12 People, sometime they have to put a little salt in when the—the—the alfalfa is a little moldy, you know. It might hurt the sheep if you don't. So, once in a while, when maybe the alfalfa gets a little moldy around the church, and—and little differences come up, so I think a little salt, kind of, is a savour. Don't you think so? [Congregation says, "Amen."—Ed.] It kind of keeps them from getting sick.
E-14 Şi atunci, următorul, acolo va veni un timp cînd aceea urmează să fie. Şi eu nu ştiu, aceasta poate fi acum. Noi vom privi şi vom vedea. Căci, vor exista numai două clase de oameni pe pămînt, şi una o să fie însemnată cu Diavolul, iar cealaltă semnul lui Dumnezeu. Şi mă gîndesc, că dacă noi ne apropiem de timpul acela, noi mai bine să mergem cumva să ne uităm în jur, să aflăm ce este lucrul acela, deoarece acesta cu siguranţă că nu o să vină înăuntru numai ca ceva lucru mare măreţ. Biblia a spus că se va strecura înăuntru aşa de uşor, încît, "Acesta ar înşela chiar pe cei aleşi dacă era posibil." Astfel noi vom încerca, dacă va voi Dumnezeu, să privim prin aceasta, mîine seară. Acum aceea este doar din cîte ştiu eu ...
E-13 So now we pray that—that God will bless us in these efforts. And how many…? Just feeling, just as men and women, like we are, I would like to look into that, tomorrow night, on, "What is the mark of the beast?" There is so much about it in the Bible. "Who has it? And who will have it?"
E-15 Acum, aduceţi-vă Bibliile voastre cu voi, şi creionul şi hîrtia voastră, şi voi vreţi să notaţi Scripturile. Şi, dacă voi doar nu gîndiţi că aceea este întocmai exact corect, scrieţi-mi un bileţel şi puneţi-l pentru seara următoare.
E-14 And then, the next, there is coming a time where that's going to be. And I don't know, it may be now. We'll look and see, yeah, that, there's going to be only two classes of people on the earth, and one is going to be marked with the devil, and the other one the mark of God. And I think, that if we're nearing into that time, we better kind of go to looking around, find out what that thing is, because it certainly isn't going to come in only as some great big something. The Bible said it would slip in so easy, that, "It would deceive the very elect if it was possible." So we'll try, if God willing, to look through it, tomorrow night. Now, that's just the best of my…
E-16 Eu îmi amintesc că am stat un an şi şase luni în această Carte a Apocalipsei, în-în tabernacol aici. Aceasta-i ce-mi place, în-în învăţătură. Mie îmi place să învăţ. Oh, doamne! Eu-eu-eu cred că este minunat. Aceasta dă bazele, şi stabileşte biserica.
E-15 Now, bring your Bible along, and your pencil and paper, and you want to take down Scriptures. And, you just don't think that's just exactly right, write me a little note and put it on for the next night.
E-17 Şi-şi, predicarea, acum, există unii oameni care sînt predicatori. Ei pot să ia Cuvîntul, cu inspiraţie, şi să-L poarte acolo prin multe locuri. Aceea este udarea Seminţelor pe care învăţătorul le-a învăţat. Vedeţi? Acum, voi trebuie să puneţi ceva Sămînţă înăuntru, întîi, şi apoi să O udaţi. Iar udarea vine de la predicarea Cuvîntului.
E-16 I remember staying a year and six months in this Book of Revelation, in—in the tabernacle here. That's what I like, in—in teaching. I just love teaching. Oh, my! I—I—I—I think it's wonderful. It gives the basis, and settles the church.
E-18 Există o diferenţă mare, vastă între un învăţător şi un predicator. Vedeţi? Acestea sînt două daruri diferite ale Duhului, întru totul, două daruri diferite. Şi eu spun aceasta cu umilinţă, dar, eu nu am un dar de nici care.
E-17 And, in preaching, now, there is some people that are preachers. They can pick up the Word, with inspiration, and sway It out there in places. That's watering the Seeds that the teacher has taught. See? Now, you got to put some Seed in, first, and then water It. And the watering comes from the preaching of the Word.
E-19 Dar al meu, ca de obicei, este rugăciunea pentru bolnavi. Aceea este ceea ce m-a chemat Domnul să fac. Şi atunci, în timpul acesta, acesta dă o relaxare a minţii mele, să studiez asupra unui lucru diferit, ne avînd servicii de vindecare Divină; doar-doar să învăţ Cuvîntul. Şi, oh, noi ne înţelegem destul de bine aici. Noi ... eu îmi amintesc, voi m-aţi suferit pentru multă vreme, cam doisprezece ani pe aici, asupra acesteia.
E-18 There's a great, vast difference between a teacher and a preacher. See? It's two different gifts of the Spirit, altogether, two different gifts. And I humbly say this, but, I haven't a gift of either.
E-20 Şi eu obişnuiam să zic, dar nu intenţionînd aceasta ca o glumă, dar, învăţătura este aşa de dură, am zis, "Aceasta este întocmai ca şi un om care merge la masă şi mănîncă pîine de mălai şi fasole." Acum, aceasta este bună pentru voi, dar tu ajungi puţin să te saturi de ea, din cînd în cînd. Dar voi aţi putea avea ceva pe lîngă, ceva îngheţată şi prăjitură, din cînd în cînd, dar aceasta cumva echilibrează dieta. Dar substanţa bună de modă veche va ţine cu voi destul de bine, şi, cel puţin, vă dă ceva de început.
E-19 But mine, as of usual, is praying for the sick. That's what the Lord called me to do. And then, in this time, it gives a relaxation of my mind, to study on something different, not having Divine healing services; just—just teaching the Word. And, oh, we get along pretty good here. We… I remember, you put up with me for a long time, about twelve years around here, on it.
E-21 Acum, în aceasta, este după credinţa mea umilă că noi trăim în zilele de încheiere a istoriei lumii. Eu vreau să fac asta foarte clar. Acum eu aş putea figreşit. Eu nu ştiu. Nimeni altul nu ştie; Isus a zis, "Nici măcar Ingerii din Cer nu ştiu." El nu a ştiut, Insuşi. El a zis, "Aceea este numai prin Tatăl, este Singurul Care ştie." Dar aceasta este sigur şi autentic că El se reîntoarce. Şi eu doar nu pot să văd nimic altceva care a rămas decît Venirea Domnului.
E-20 And I used to say with… Not meaning it for a joke, but, the teaching is so rough, I said, "It's just like a fellow going to the table and eating the corn bread and beans." Now, it's good for you, but you get a little tired of it, once in a while, that you might have something on the side, some ice cream and cake, once in a while, let it kind of balance up the diet. But the good old-fashion stuff will stick with you pretty good, and, at least, it gives you some starter.
E-22 Cînd, mă uit şi văd, naţiunea este ruptă. Eu văd politica ruptă. Eu văd căminele rupte. Eu văd biserica ruptă. Acum, nu există doar nimic care poate să o repare, decît Dumnezeu, asta-i tot, din cauză că ei nu au nimic altceva. Moravurile naţiunii sînt rupte. Şi partidele politice sînt rupte. Păi, noi ne-am încrezut aşa de mult în politicile noastre; ele sînt rupte.
E-21 Now, in this, it's to my humble belief that we are living in the closing days of the world's history. I want to make that real clear. Now, I could be wrong. I don't know. No one else knows. Jesus said, "Not even the Angels of Heaven would know." He didn't know, Himself. He said, "That's only by the Father, is the only One Who knows." But it's sure and authentic that He is returning. And I just can't see anything else left but the re-… Coming of the Lord.
E-23 Şi ceva om mare în Anglia, nu de mult, a zis, "Păi, democraţia a fost-a fost numai toată navigare şi fără ancoră." Acela a zis, "Va veni un timp că ei vor fi cu cutiile de săpun, electorînd." Păi, asta-i adevărat. Dar el nu s-a gîndit la preaiubitele lui Case ale Lorzilor, cum erau acestea cu o mulţime de navigare şi fără ancoră, de asemeni. Ea a zburat departe, de asemeni.
E-22 When, I look and see, the nation is broke. I see politics broke. I see the homes broke. I see the church broke. I… There's just nothing else can mend it, but God, that's all, 'cause they have not nothing else. The morals of the nation is broke. And the political parties are broken; where we trusted so much in our politics; they are broke.
E-24 Şi fiecare împărăţie din această lume va fi ruptă în bucăţi. Isus Cristos va stăpîni şi domni. Asta-i adevărat. Astfel există ...
Speranţele mele sînt zidite pe nimic altceva
Decît Sîngele lui Isus şi neprihănire;
Totul în jurul sufletului meu face loc,
El este toată speranţa mea şi statornicia.
Pe Cristos, Stînca solidă, eu stau,
Alte terenuri toate sînt nisipuri mişcătoare.
E-23 And some great fellow in England, not long ago, said, "Well, democracy was—was all sails and no anchor." That said, "There'd come a time that they'd be on soap boxes, electioneering." Well, that's true. But he didn't think of his own beloved Houses of Lords, how it was a lot of sails and no anchor, too. It flew away, also.
E-25 Şi, oh, cum aş fi dorit acum să începem un serviciu de învăţătură cam de trei luni, astfel ca voi să puteţi ajunge în Cartea despre Apocalipsa şi să o legăm înăuntru cu Daniel, marea vedenie.
E-24 And every kingdom of this world will be broke to pieces. Jesus Christ will rule and reign. So there's…
My hopes is built on nothing lesS
Than Jesus' Blood and righteousness;
… all around my soul gives way,
He is all my hope and stay.
On Christ, the solid Rock, I stand,
All other grounds is sinking sand.
E-26 Cîţi au mai rămas, în turma mică de aici, care îşi aminteau de atunci cînd aveam schiţa aceea veche aici? Eu ştiu că Fratele Head a fost, şi noi am avut pe cîţiva din voi aici cînd ei aveau vechea schiţă.
E-25 And, oh, how I wish now we was starting in for about a three-months' teaching service, so you could get into the Book of Revelation and tie it in with Daniel, the great vision.
E-27 Acum, Cartea Apocalipsei, cum este Ea făcută. Şi Daniel se leagă cu Ea. Isaia se leagă cu Ea. Tot Vechiul Testament se leagă cu Ea. Şi Aceasta este Cartea Descoperirii lui Isus Cristos. Vedeţi? Cartea Descoperirii lui Isus Cristos.
E-26 How many is left, in the little flock here, that used to remember when I had the old chart across here? I know Brother Head was, and we had several of you here when I had the old chart.
E-28 Şi atunci, înăuntru acolo, există Şapte Biserici, Şapte Plăgi, Şapte Peceţi, Şapte Trîmbiţe. Acum, o trîmbiţă reprezintă război; o pecete, o taină desfăşurîndu-se; iar o plagă este ceea ce urmează fiecare război.
E-27 Now, the Book of Revelation, how It's made up. And Daniel ties in with It. Isaiah ties in with It. All the Old Testament ties in with It. And It's the Book of The Revelation of Jesus Christ. See? The Book of The Revelation of Jesus Christ.
E-29 Şi cu ajutorul lui Dumnezeu, şi cu cartea de istorie, eu vă pot dovedi că noi trăim la Trîmbiţa a Şaptea, pentru Plaga a Şaptea, şi Pecetea a Şaptea să fie deschisă, şi Potirul al Şaptelea să fie turnat afară.
3° Cînd a sunat a şasea; noi vom ajunge la aceea poate în seara aceasta, un fel, pe Vineri seara. Cînd era Primul Război Mondial, păi, a ... acea Trîmbiţă a Şasea a sunat conform, exact conform, cu timpul cînd Dumnezeu a vorbit despre ea. Exact, geografic, urmînd pecetea înainte de aceea. Şi cînd taina a fost descoperită acolo, pentru botezul Duhului Sfînt; şi-şi oamenii atunci, cum biserica nu s-a mişcat sus; şi acei care se mişcau au refuzat să umble în Lumină, şi au mers înapoi. Şi plaga era deschisă la timpul acela, şi s-a turnat pe pămînt, care era gripa, care a omorît toţi oamenii cum a făcut-o, mii de mii.
E-28 And then, in there, there is Seven Churches, Seven Plagues, Seven Seals, Seven Trumpets. Now, a trumpet represents war; a seal, a mystery re-… unfolding; and a plague is what follows every war.
E-31 Şi apoi venind în jos în această ultimă epocă, unde sîntem noi aici. Şi doar veniţi şi să ascultaţi ce are Domnul să spună despre aceasta, în Cuvîntul Lui. Acum, aceea nu este alcătuirea mea. Eu o voi citi doar ca pe un ziar, drept afară din Cuvîntul Lui Dumnezeu. Astfel, Aceasta este descoperirea Lui directă către Biserică, către Biserică; Descoperirea lui Isus Cristos, către Biserică.
E-29 And by God's help, and with the book of history, I can prove to you that we're living at the Seventh Trumpet, for the Seventh Plague, and the Seventh Seal to be opened, and the Seventh Vial to be poured out.
E-32 Acum înainte ca noi să vorbim către El, sau să vorbim despre scrierea Lui, să ne plecăm capetele şi să-I vorbim doar un moment într-un cuvînt de rugăciune.
E-30 When the sixth one sound; we'll get on that, maybe, the sealing away, on Friday night. When the First World War, why, the… that Sixth Trumpet sounded according, exactly according to the time God spoke of it. Exactly, geographically, following the seal before that. And when the mystery was revealed in there, for the baptism of the Holy Ghost; and the—and the people then, how the church did not move up; and those who were moving refused to walk in Light, and went back. And the plague was opened at that time, and poured out upon the earth, which was influenza, that killed all the people as it did, the thousands times thousands.
E-33 Bunul nostru Tată Ceresc, aşa cum ne plecăm solemn capetele noastre către ţărînă, de unde am fost luaţi şi ne vom întoarce într-o zi, dacă Tu întîrzii. Ne aplecăm în umilinţă, săŢi cerem să fii lîngă noi, în seara aceasta, să ne binecuvîntezi. Eu pot răsfoi paginile acestei Biblii, dar nu există nimeni care este în stare să deschidă Cartea sau să dezlege Peceţile de acolo. Şi este scris înăuntru Aici, "Cel ce scoate din Aceasta, i se va scoate afară, partea lui, din Cartea Vieţii; şi cine adaugă la Ea, plăgile lui Dumnezeu vor fi turnate peste el."
E-31 And then coming down into this last age, where we are here. And just come and listen what the Lord has to say about it, in His Word. Now, that isn't my make-up. I'm just be reading it like a newspaper, right out of the Word of God. So, This is His direct revelation to the Church, to the Church; the Revelation of Jesus Christ, to the Church.
E-34 Tată, dîndu-ne seama, ca oameni muritori şi femei care şedem aici în seara aceasta, ştiind că noi sîntem un popor destinaţi Eternităţii. Dumnezeule, fie ca Duhul Sfînt să vină, scriitorul acestei Biblii, şi să ne deschidă aceste pagini. Şi fie ca al Tău umil, slujitor inutil să predice ca un om muritor la oameni muritori, de parcă acesta ar fi ultimul serviciu pe care eu l-aş avea de această parte a Eternităţii, ultima seară în care noi ne-am aduna împreună. Şi fie ca fiecare din laici să acţioneze în seara aceasta de parcă aceasta ar fi ultima lor predică pe care ar auzi-o vreodată. Dumnezeule, îndepărtează toată nesăbuinţa. Şi fă-ne sinceri, ştiind că noi trebuie să răspundem la Judecata lui Dumnezeu, într-o zi. Şi atitudinea noastră către El şi Cuvîntul Lui, acum, va determina destinaţia noastră Eternă.
E-32 Now, before we speak to Him, or speak of His writing, let us bow our heads and speak to Him just a moment in a word of prayer.
E-35 Astfel, Tată, cu inimi tremurînde, noi venim la Tine, şi cerem. Lasă ca Domnul Isus, în forma Duhului Sfînt, să ia Cuvîntul lui Dumnezeu, în seara aceasta, şi să-L dea fiecărei inimi, aşa cum avem nevoie. Căci noi o cerem în Numele Lui. Amin.
E-33 Our kind Heavenly Father, as we solemnly bow our heads to the dust, whence we were taken and shall return someday, if Thou does tarry. We bow in humility, to ask that You will be near us, tonight, to bless us. I can lay back the pages of this Bible, but there is no man that's able to open the Book or to loose the seals thereof. And it's written in Here, "He that takes out of This, shall be taken out of, his part, of the Book of Life; and who adds to It, the plagues of God will be poured out upon him."
E-36 Aceasta poate doar să-mi pară puţin ciudat, pentru cîteva momente acum, în a încerca să încep să deschid un subiect să-l învăţ. Deoarece, acesta a fost întotdeauna asupra vindecării Divine pentru ultimii cîţiva ani, şi atunci-atunci nu asupra profeţiei, în nici un fel, şi atunci-şi atunci să mergi drept întrun rînd de rugăciune.
E-34 Father, realizing, as mortal men and women sitting here tonight, knowing that we're an Eternity-bound people. God, may the Holy Spirit come, the Writer of this Bible, and open up these pages to us. And may Thy humble, unprofitable servant preach as a dying man to dying men, as if this would be the last service I'd ever have this side of Eternity, the last night we'd ever gather together. And may every one of the laity act tonight as if this was their last sermon they'd ever hear. God, take away all folly. And make us sincere, knowing that we must answer at the Judgment of God, someday. And our attitude towards Him and His Word, now, will determine our Eternal destination.
E-37 Dar acum, în seara aceasta, noi vrem să luăm cadrul Cărţii pe care noi cerem lui Dumnezeu să o deschidă pentru noi, aceea este Cartea Descoperirii lui Isus Cristos.
E-35 So, Father, with trembling hearts, we come to Thee, and ask. Let the Lord Jesus, in the form of the Holy Spirit, take the Word of God, tonight, and give It to every heart, as we have need. For we ask it in His Name. Amen.
E-38 Această Carte a fost scrisă cam la 96 A.D., conform cu scriitorii, şi acesta era Ioan preaiubitul.
E-36 It just may seem a little strange to me, for a few moments now, in trying to start opening up a subject to teach. Because, it's always been on Divine healing for the last few years, and then, or, then, not on prophecy, by no means, and then—and then go right into a prayer line.
E-39 Şi el a avut această viziune pe insula Patmos, o insulă în Marea Asiei, cam cincisprezece mile, sau ceva, în jurul acesteia, în circumferinţă, un loc foarte stîncos plin de şerpi, şi aşa mai departe. Unde, naţiunea Romană l-a folosit ca un Alcatraz, [o mare închisoare renumită în America – Trans.] cum l-am avea noi astăzi, un loc de exiliu al criminalilor pe care guvernul nu-i putea controla.
E-37 But now, tonight, we want to get the background of the Book that we're asking God to open for us, that's the Book of The Revelation of Jesus Christ.
E-40 Şi această Carte a fost scrisă de ultimul dintre apostolii Domnului nostru Isus Cristos, care se crede de a fi cel preaiubit care s-a rezemat pe pieptul Lui după înviere; iar El a zis, "Ce îţi pasă ţie dacă el rămîne pînă voi veni eu?" Ioan a murit, un om bătrîn. Fiecare din martiri şi-au pecetluit mărturia lor cu propriul lor sînge.
E-38 This Book was wrote about A.D. 96, according to the writers, and it was John the beloved.
E-41 Ioan, destinul lui a fost împlinit în felul acesta. El a fost prins, şi fiert într-un cazan cu untură pentru douăzeci şi patru de ore, cu untură fierbinte care fierbea, şi fără să-l poată vătăma. Şi ei l-au pus pe insulă, aşa cum obişnuit s-a crezut, ca un vrăjitor, "El a vrăjit untura aşa ca ea să nu-l ardă," ziceau ei. Desigur, a fost Puterea lui Dumnezeu, aceea. Voi nu puteţi fierbe Duhul Sfînt afară dintr-un om. De ce! Astfel ei au încercat să-L fiarbă afară din el, dar Dumnezeu nu a permis aceasta. Şi El avea o lucrare pentru el să facă. Şi pînă cînd Dumnezeu nu a terminat cu omul Lui, nu există nimic în lume care-l poate deranja. Asta-i tot.
E-39 And he had this vision on the isle of Patmos, an isle in the Aegean Sea, about fifteen miles, or something, around it, in circumference, a real rocky place full of serpents, and so forth, where the Roman nation used it as a Alcatraz, as we would have it today, a place of exile of criminals that the government could not control.
E-42 Acum, Ioan fiind bătrîn, el. .. li s-a spus de către istorici, că el a fost adus la-la biserică, să predice. Şi el era aşa de bătrîn, singurul lucru pe care-l spunea el, era, "Copilaşilor, iubiţi-vă unii pe alţii."
E-40 And this Book was wrote by the last one of the apostles of our Lord Jesus Christ, believed to be the beloved that leaned on His bosom after the resurrection; and He said, "What is it to thee if he tarries till I come?" John died, an old man. Every one of the martyrs sealed their testimony with their own blood.
E-43 Eu vă spun, acela este un lucru foarte bun asupra căruia să predici. "Copilaşilor, iubiţi-vă unii pe alţii." Aşa cum eu îmbătrînesc, în slujbă acum, şi ai mei ... cam în al douăzeci şi unulea an al meu. Mă gîndesc, tot timpul aşa cum merg înainte, că această ... Cu cît mă gîndesc mai mult la Domnul Isus, tot mai mult încep eu să aflu că dragostea este aceea care acoperă întregul lucru. "Dragostea lui Dumnezeu, revărsată pretutindeni în inima noastră prin Duhul Sfînt."
E-41 John, his destiny was met like this: He was caught, and boiled in a vat of grease for twenty-four hours, of hot boiling grease, and without any harm coming to him. And they put him on the isle, as commonly believed, as a witch, "He bewitched the grease so it wouldn't burn him," they said. Course, it was the power of God, that. You can't boil the Holy Spirit out of a man. Why! So they tried to boil It out of him, but God wouldn't permit it. And He had a work for him to do. And until God was finished with His man, there's nothing in the world can bother him. That's all.
E-44 Acum noi citim doar cîteva versete aici, ca să începem, şi apoi noi vom merge drept în învăţătura bisericii. Şi apoi încercăm să o aducem la un loc, dacă va voi Dumnezeu, în acest timp pe care eu îl am, să-l trecem dincolo unde noi putem ajunge înăuntru unde să putem lua, Semnul Fiarei, pentru mîine seară.
E-42 Now, John being old, he… they are told by historians, that he was brought to the—to the church, to preach. And he was so old, the only thing he would say, was, "Little children, love one another."
E-45 Acum aceasta este către biserică. Acum eu am să încerc să iau, cel puţin, biserica din Efes, prima biserică, şi ultima biserică în care noi trăim acum, biserica din Laodicea acum.
Descoperirea lui Isus Cristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate slujitorilor lui lucruri care trebuie să se împlinească în scurtă vreme; şi el a trimis pe îngerul lui şi a făcut-o cunoscut ... a trimis şi a făcut-o cunoscut prin îngerul lui la robul său Ioan:
E-43 I tell you, that's a very good thing to preach on. "Little children, love one another." As I get old, in the ministry now, and my… about in my twenty-first year. I think, all the time as I go along, that this… The more I think of the Lord Jesus, the more I begin to find out that it's love that covers the whole thing. "The love of God, shed abroad in our heart by the Holy Spirit."
E-46 Acum, Scriptura ne dă un început aici. Acesta este, "Descoperirea ... " Sau, cuvîntul descoperire înseamnă "ceva care este descoperit." "Descoperirea lui Isus Cristos," dată lui Ioan. Şi un înger a fost trimis să poarte mărturie, sau să o facă cunoscut.
Şi el a mărturisit despre Cuvîntul lui Dumnezeu, şi despre mărturia lui Isus Cristos, şi despre lucrurile pe care el le-a văzut.
Binecuvîntat este cel ce citeşte, ...
E-44 Now we'll just read a few verses here, to be… get started, and then we'll go right into the teaching of the church. And then try to bring it to a place, if God willing, in this much time that I have, to get it over to where we can get in to where we can pick up, The Mark Of The Beast, for tomorrow night.
E-47 Cîţi v-ar place să aveţi o binecuvîntare? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci, citiţi-O! Vedeţi, "cel ce citeşte."
Binecuvîntat este cel ce citeşte, şi cei care aud cuvintele profeţiei, şi ţine lucrurile acelea care sînt scrise în ea: căci timpul este aproape.
E-45 Now, this is to the church. Now, I'm going to try to get, at least, the church of Ephesus, the first church, and the last church that we're living in now, the church of the Laodicean now.
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent his angel and signified… sent and signified it by his angel unto his servant John:
E-48 Cu alte cuvinte, nu timpul aproape atunci, ci, "Timpul este aproape, cînd ei văd acest Cuvînt fiind completat, cînd este Descoperirea completă."
E-46 Now, the Scripture gives us a start here. It is, "The Revelation…" Or, the word revelation means "something that's revealed." "The Revelation of Jesus Christ," given to John. And an angel was sent to bear record, or to signify of it.
And he bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of the things which he saw.
Blessed is he that readeth,…
E-49 Cînd Dumnezeu a început, ca un artist care desenează un tablou despre ceva, El începe să umple înăuntru părţile Lui. Voi puteţi să începeţi să vedeţi cum se formează. Şi aşa cum începeţi la începutul Cărţii Apocalipsa, voi vedeţi pe Isus Cristos cum începe să vină în tablou. Şi la sfîrşitul Ei, voi Il vedeţi complet, aşezat cu Biserica Lui, glorificată; toate zilele de păcat şi necaz şi ispite s-au sf'îrşit, şi Cristos este aşezat cu Biserica Lui, în Cerurile măreţe deasupra.
E-47 How many would like to have a blessing? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Then, read It! See, "he that readeth."
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
E-50 În regulă, al 4-lea verset. Ascultaţi. "Ioan către bisericile ... " Acum acesta este Ioan care vorbeşte. Întîi, Dumnezeu a introdus Descoperirea lui Isus Cristos. Al doilea:
Ioan către ... bisericile care sînt în Asia: Harul să fie cu voi, şi pace, de la cel ce este, şi care era, şi care urmează să vină; şi de la cele şapte Duhuri care sînt înaintea lui Dumnezeu;
E-48 In other words, not the time at hand then, but, "The time is at hand, when they see this Word being completed, when the complete Revelation."
E-51 Oh, dacă noi aveam doar o tablă aici acum, să luăm desenul, puţin, vedeţi, "cele şapte Duhuri care sînt înaintea lui Dumnezeu."
E-49 When God started off, like an artist drawing a picture of something, He begins to fill in His parts. You can begin to see it shape up. And as you begin at the first of the Book of Revelation, you see Jesus Christ begin to come into the picture. And at the last of It, you see Him complete, seated with His Church, glorified; all the days of sin and trouble and temptations are over, and Christ is seated with His Church, in the great Heavens above.
E-52 Acum ca să economisim puţin timp, şi crezînd că eu ... ştiind că eu nu voi cita ceva greşit, pentru nimic în lume. Şi dacă voi aveţi puţină îndoială privitor la aceasta, însemnaţi-o jos şi apoi întrebaţi-mă, iar eu vă voi da Scriptura pentru aceasta. Şi acum aşa cum noi trebuie să ne grăbim să ajungem în aceasta, să presăm pentru timp.
E-50 All right, 4th verse. Listen. "John to the churches…" Now, this is John speaking. First, was God introducing the Revelation of Jesus Christ. Second:
John to the… churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before God;
E-53 Acum, "cele şapte Duhuri care sînt înaintea lui Dumnezeu." Aceste şapte Duhuri au fost reprezentate ca cele şapte Duhuri care ar fi trimise înainte pentru cele Şapte Epoci ale Bisericii, "şapte Duhuri înaintea lui Dumnezeu." Noi putem lua din Vechiul Testament, şi să o luăm acolo, dacă am avea doar timp.
Şi de la Isus Cristos, care este martorul credincios, şi cel dintîi născut dintre cei morţi, şi prinţul împăraţilor pămîntului. Celui care ne-a iubit, şi ne-a spălat …
E-51 Oh, if we just had a blackboard here now, to get the drawing, a little, see, "the seven Spirits which are before God;"
E-54 Doamne, doar priviţi la Ioan ajuns tot încordat acolo, cînd el a privit. El doar începe să vorbească. El a zis:
… La acel care ne-a iubit, şi ne-a spălat de păcatele noastre în propriul lui sînge,
Şi ne-a făcut regi şi preoţi pentru Dumnezeu ...
Tatăl lui; a lui să fie slava şi stăpînirea pentru veci de veci. Amin.
E-52 Now, to save a little time, and believing that I… knowing that I wouldn't misquote anything, for nothing in the world. And if you get a little doubt about it, jot it down and then ask me, and I'll give you the Scripture for it. And now as we have to hurry to get into this, so pressed for time.
E-55 "Ne-a făcut preoţi şi regi pentru Dumnezeu." "Pe noi" este plural. Nu "m-a făcut pe mine preot şi un rege; ci, "ne-a făcut," Biserica.
E-53 Now, "the seven Spirits that are before God." These seven Spirits was represented as the seven Spirits that would be sent forth for the Seven Church Ages, "seven Spirits before God." We could pick up from the Old Testament, and pick it out there, if we just had time.
And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us…
E-56 Acum el se adresează la aceste şapte biserici, căci acestea sînt Şapte Epoci ale Bisericii.
E-54 My, just look at John get all wound up there, when he looked. He just goes to speaking. He said:
…-to him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,
And hath made us kings and priests unto God… his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
E-57 Acum el a zis, "Stăpînirea şi gloria, şi vor fi a Lui în veci de veci."
E-55 "Has made us priests and kings unto God." "Us" is plural. Not "made me priest and a king;" but, "made us," the Church.
E-58 "Ne-a făcut preoţi." Aţi ştiut voi vreodată ce este un preot, ce este slujba lui? Un preot este să facă jertfă, să facă mijlocire. Şi acolo în Evrei ... Acesta a zis că noi, Biserica, este preoţia roială, "O preoţie roială, o naţiune sf'întă, un popor deosebit." Vedeţi? "O naţiune sf'întă, un popor deosebit, preoţie roială." "Oferind," aici este aceasta acum, "oferind jertfe spirituale," fiecare bărbat şi femeie care vine la Dumnezeu intră în perdea.
E-56 Now, he is addressing these seven churches, for it's Seven Church Ages.
E-59 În Vechiul Testament, acolo era numai ... Acolo era o perdea care atîrna între locul sfînt şi locul Preasfînt. Numai Aaron, singur, era să intre acolo, o dată pe an. Dar fiecare om care a devenit un preot, putea să aibe o bucăţică, sau o gustare din mana originală pe care Moise şi Aaron a cules-o în prima zi cînd a început mana să cadă din Cer. Cînd ei au trecut rîul Iordan ...
E-57 Now, he said, "Dominion and glory, and be to Him for ever and ever."
E-60 Duşmanii erau omorîţi, în urma lor. Iar în ziua următoare ei au ieşit afară, şi peste tot pămîntul, erau azime micuţe. Dumnezeu a plouat aceasta din Cer. Ei au numit-o "mana," avea gust de miere. Şi oamenii trebuiau doar să adune suficient să le ajungă pentru ziua aceea. Dacă ei o păstrau acolo, ea se contamina.
E-58 "Has made us priests." Did you ever know what a priest is, what his office is? A priest is to make sacrifice, to make intercession. And over in Hebrews, It said that we, the Church, is the royal priesthood, "A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people." See? "A holy nation, peculiar people, royal priesthood." "Offering," here it is now: "offering spiritual sacrifices," every man and woman that comes to God enters into the veil.
E-61 Şi Dumnezeu i-a spus lui Moise şi Aaron să meargă afară şi să ia cîteva omere din ea, coşuri mari, şi să o ia în ... lîngă chivot, în Locul Sfînt.
E-59 In the Old Testament, there was only a… there was a veil that hung between the holy place and the Holiest of holy. Only Aaron, alone, was to go in there, once a year. But every man that became a priest, could have a bite, or a taste of the original manna that Moses and Aaron picked up the first day the manna begin to fall from heaven. When they crossed the river of Jordan…
E-62 Şi acolo, aceea, de fiecare dată după acea generaţie, care ... Fiecare generaţie urmînd după aceea, atît timp cît acea preoţie Levitică a ţinut, presupun eu. Şi fiecare om care era potrivit să devină un preot, cînd el era ordinat un preot, el avea dreptul perfect să primească o gură din mana originală. Gîndiţi-vă la aceasta. Ce privilegiu se gîndeau oamenii aceia că ei aveau, cînd un om ştia că el venea în preoţie! El urma să primească o-o gură de copt supranatural, amestecată supranatural, hrană supranaturală care a venit de la Dumnezeu din cer, care a fost păstrată supranatural.
E-60 The enemies was killed, behind them. And the next day they went out, and all over the ground, laid little wafers. God rained it down out of heaven. They called it "manna," tasted like honey. And people were just supposed to pick up enough to last them for that one day. If they kept it over, it contaminated.
E-63 Întreaga slujbă este supranaturalul. Cum pot oamenii să spună vreodată că ei sînt Creştini, şi să nege supranaturalul? Eu nu ştiu cum o fac ei, eu însumi. Priviţi ce supranatural! El a primit o înghiţitură de supranatural, îndată ce el devenea un preot.
E-61 And God told Moses and Aaron to go out and pick up several omer-fulls of it, great baskets, and take it into the… by the ark, the Holy Place.
E-64 Ce model frumos de acum, că fiecare persoană ... Zilele acelea, ei trebuiau să fie născuţi într-o anumită obîrşie, un Levit, înainte să devină un preot, dar acum este "oricine vrea, el să vină." Vedeţi? Şi îndată ce ei vin, deşi, ei trebuie ... o Naştere este considerată în aceasta, de asemeni. "Voi trebuie să fiţi născuţi din nou." Şi orice bărbat sau o femeie care este născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu, are un drept (în această zi) la mană. Această mană este Duhul Sfînt.
E-62 And there, that, every time after that generation, that every generation following that one, as long as that Levitical priesthood would last, I suppose, that every man that was eligible to become a priest, when he was ordained a priest, he had the perfect right to receive a mouthful of the original manna. Think of it. What a privilege that the men thought they would have, when a man knowed that he was coming into the priesthood! He was going to get a—a mouthful of supernatural baked, supernatural stirred up, supernatural food that came from God out of heaven, that had been kept supernaturally.
E-65 Cînd Petru ... după ce ei au ieşit afară din marea confuzie, şi laşitatea s-a îndepărtat de la ei, şi Domnul îi binecuvînta, şi Duhul Sfînt a căzut la Ziua Cincizecimii. Ei au ieşit afară pe străzi şi au început să ţipe, şi să acţioneze ca oameni nebuni, într-atît încît oamenii toţi credeau că ei erau beţi. "Spune, mă întreb ce vom face noi privitor la asta?" Fiecare per- ... Chiar şi lumea religioasă, atunci, se gîndeau că oamenii aceia erau beţi.
E-63 The whole ministry is the supernatural. How can people ever say that they are Christians, and deny the supernatural? I don't know how they do it, myself. Look. But, a supernatural! He got a swallow of the supernatural, as soon as he become a priest.
E-66 Şi ascultă, prietenul meu Catolic, binecuvîntata fecioară Maria a fost cu ei. Şi dacă ea nu putea să ajungă în Cer pînă cînd ea nu s-a dus acolo şi a gustat din Ceva care a făcut-o să acţioneze ca o femeie beată, cum o să ajungeţi voi acolo cu ceva mai puţin decît aceea? Vedeţi? Dar ea a primit Ceva. "O sută şi douăzeci, cu femeile, Maria Magdalena şi ceilalţi," şi au ieşit afară pe stradă, acţionînd ca oameni beţi, clătinîndu-se. Incît, cel real ...
E-64 What a beautiful type of now, that every person… Them days, they had to be born in a certain lineage, a Levite, before they become a priest, but now it's "whosoever will, let him come." See? And as soon as they come, though, they must… a Birth is considered in it, also. "You must be borned again." And every man or a woman that's borned again, of the Spirit of God, has a right for the (this day), the manna. This manna is the Holy Spirit.
E-67 Dacă voi veţi scuza expresia; biserica sofisticată din ziua aceea a zis, "Priviţi la ei! Aceea arată ce sînt ei. Ei sînt toţi plini de vin nou."
E-65 When Peter… after they had come out of the great confusion, and the cowardliness had got away from them, and the Lord was blessing them, and the Holy Spirit fell at the Day of Pentecost. They went out into the street and begin screaming, and acting like crazy people, for insomuch that the people all thought they were drunk. "Say, I wonder what we're going to do about that?" Every per-… Even the religious world, then, thought those people were drunk.
E-68 Aceea este ceea ce era Acela. Acum ascultaţi, Petru a zis ... Apoi ei au început să spună, ziceau, "Voi bărbaţi din Ierusalim, voi care locuiţi în Ieru- ... Iudeea, să vă fie aceasta cunoscut, şi ascultaţi cuvintele mele. Aceştia nu sînt beţi.': Acum eu spun despre biserica Efes aici acum. Vedeţi? Vedeţi? In regulă, prima epocă a bisericii. El a zis, "Aceştia nu sînt beţi, aşa cum presupuneţi voi. Acesta este ceasul al treilea din zi; cîrciumile nici măcar nu sînt deschise. Păi, acesta este ceasul al treilea din zi." El a zis, "Dar Aceasta este despre ceea ce s-a vorbit prin profetul Ioel. Aceasta este scris în propria voastră Biblie. In propria voastră Biblie, aceasta este scrisă, că acest lucru va avea loc. Păi," a zis, "voi trebuia să ştiţi aceasta, voi învăţătorilor."
E-66 And listen, my Catholic friend, the blessed virgin Mary was with them. And if she couldn't get to Heaven until she went up there and got a taste of Something that made her act like a drunk woman, how are you going to get there anything less than that? But she received Something. "A hundred and twenty, with the women, Mary Magdalene and those," and went out into the street, acting like drunk people, staggering.
E-69 Păi, putea fi aceasta, doar cum-cum biserica a fost adusă înăuntru sub demonstraţia aceea, şi aceeaşi demonstraţie promisă pentru ultimele zile, nu puteţi voi arăta în urmă şi să ziceţi, "Aceasta este despre care s-a vorbit?" [Adunarea, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Ia te uită. Iar lumea din afară nu ştie nimic despre aceasta; Aceasta, Aceasta este o nebunie pentru ei. Acum ei zic ...
E-67 Till the real (If you'll pardon the expression.), the sophisticated church of that day said, "Look at them! That shows what they are. They're all full of new wine."
E-70 El a zis, "Priviţi aici." Şi ei au zis acum, cînd au auzit aceasta ... El le-a spus cum că ei au răstignit pe Isus. Şi de fiecare dată ...
E-68 That's what It was. Now listen, Peter said (Then they begin to say…), he said, "You men of Jerusalem, you that dwell in Judaea, let this be known unto you, and harken to my words: These are not drunk." Now, I'm talking about the Ephesian church here, now. See? See? All right, the first church age. He said, "These are not drunk, as you suppose. This is the third hour of the day; the saloons are not even open. How…? Well, this is the third hour of the day." He said, "But this is that which was spoke of by the prophet Joel. It's written in your own Bible. In your own Bible, this is written, that this thing will take place. Why," he said, that, "you ought to have knowed this, you teachers."
E-71 Voi puteţi primi iertare pentru că aţi răstignit pe Isus. Voi puteţi primi iertare pentru că aţi luat Numele Lui în deşert. "Dar cine vorbeşte împotriva Duhului Sfînt niciodată nu i se va ierta, în lumea aceasta sau în lumea care vine." Noi sîntem în ziua din urmă, aşa că fiţi atenţi. Umblaţi smeriţi. Aveţi un duh pocăit, zdrobit; o inimă smerită, să vreţi să lăsaţi pe Duhul Sfînt să vă conducă. Amin. În regulă. Oh, doamne!
E-69 Well, could it be, just as—as the church was brought in under that demonstration, and the same demonstration promised for the last days, can't you point back and say, "This is what was spoken of?" [Congregation says, "Amen."—Ed.] See? There you are. And the outside world doesn't know nothing about it; it's—it's foolishness to them. Now they said…
E-72 Aici sînt ei, ei sînt toţi acolo sus, doar oameni acţionînd ca ... Ei erau laşi, cu cîteva ore mai înainte; închişi în camera de sus. Dar cînd Duhul Sfînt a venit peste ei şi le-a umplut inimile, afară pe străzi! Eu nu-mi imaginez că ei erau ... Ei nu făceau lucruri care erau greşite. Ei erau afară acolo bucurînduse şi lăudînd pe Dumnezeu, şi-şi în aşa fel încît acolo era o manifestaţie. Ei nu erau acolo afară doar să se certe unul cu altul acum, dacă ei erau Metodişti sau Baptişti, ei erau ... dacă erau Farisei sau Saduchei. Ei erau acolo afară bucurîndu-se din cauză că ei au avut un gust din Cer în sufletul lor. Dumnezeu le-a dat mana spirituală.
E-70 He said, "Looky here." And they said now, when they heard this… He told them how that they had crucified Jesus. And every time…
E-73 Acum, aşa cum Dumnezeu a turnat acolo mana în natural, şi aceasta a durat atît timp cît ei erau în călătorie; un model frumos. Şi în ziua cînd ei au intrat în ţara promisă, mana a încetat.
Şi în Ziua Cincizecimii, acelaşi lucru ...
E-71 You can get forgiveness for crucifying Jesus. You can get forgiveness for taking His Name in vain. "But who speaks against the Holy Ghost will never be forgiven him, in this world or the world to come." We're in the last days, so be careful. Walk humbly. Have a contrite, broken spirit; a humble heart, willing to let the Holy Spirit lead you. Amen. All right. Oh, my!
E-74 Priviţi la cincizecime, la Moise. Ei au privit în spate şi au văzut că duşmanul era mort. Miriam a apucat o tamburină, a început să bată în ea, şi să ţipe, şi să danseze, şi să alerge în jos pe mal. Femeile au urmat-o, făcînd acelaşi lucru. Şi Moise şi-a aruncat mîinile în sus, şi cînta în Duhul.
E-72 Here they are, they're all up there, just the people acting like… They was cowards, a few hours before; closed up in the upper room. But when the Holy Spirit come upon them and filled their hearts, out into the streets! I don't imagine they were… They were not doing things that was wrong. They were out there rejoicing and praising God, in—in such a way that there was a manifestation. They were just not out there fussing with one another now, whether they were Methodist or Baptist, they were, or whether they were Pharisees or Sadducees. They were out there rejoicing because that they had got a taste of Heaven in their soul. God had give them the spiritual manna.
E-75 La Cincizecime, femeile au ieşit, clătinîndu-se, şi sărind, şi dansînd, şi agitîndu-se. Petru s-a ridicat în mijlocul lor, şi a zis, "Voi bărbaţi din Judeea, şi voi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie aceasta cunoscut, şi ascultaţi de cuvintele mele. Căci aceştia nu sînt beţi, cum presupuneţi voi, văzînd că este al treilea ceas din zi. Aceasta este despre care s-a vorbit prin profetul Ioel, 'Se va întîmpla în zilele din urmă, zice Dumnezeu, că Eu voi turna Duhul Meu peste toată făptura, fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi; peste robii şi roabele Mele, voi turna Eu din Duhul Meu; şi ei vor profeţi. Şi Eu voi arăta minuni în ceruri sus, şi jos pe pămînt; stîlpi de foc, şi vapori, şi fum. Şi se va împlini, înainte ca ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului să vină, că oricine va chema Numele Domnului va fi mîntuit."' Înainte şi înainte a mers el, predicînd.
E-73 Now, as God poured out the manna there in the natural, and it lasted as long as they were in the journey; a beautiful type. And the day they entered the promised land, the manna ceased.
And on the Day of Pentecost, the same thing…
E-76 Şi cînd ei au auzit aceasta, ei au ascultat. Au zis, "Priviţi la omul acela! De unde a obţinut el această educaţie?" Unii din ei au zis, "El nici măcar nu-şi poate scrie numele." Biblia a zis, "El era un om neştiutor şi neînvăţat. De la ce şcoală este el? Nici una. Păi, cum a venit aceasta vreodată? Cum s-a întîmplat aceasta vreodată?" Ei au luat aminte, zicînd, "Păi, spuneţi, omul acela într-adevăr citează Scriptura. Şi noi niciodată nu am auzit-O în felul acesta mai înainte." Vedeţi?
E-74 Look at Pentecost, to Moses. They looked back and they seen the enemy was dead. Miriam grabbed a tambourine, begin to beat it, and scream, and dance, and run down the bank. The women followed her, doing the same thing. And Moses threw up his hands, and sang in the Spirit.
E-77 El a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi Duhul Sfînt. Căci promisiunea este pentru voi, copiii voştri, pentru acei ce sînt departe acum, şi atît de mulţi cîţi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Cu alte cuvinte, "Această binecuvîntare de mană care a căzut aici, aşa cum a căzut mana acolo în urmă, ea va fi pentru această generaţie, generaţia următoare, generaţia următoare, la Jeffersonville, Indiana, şi la cele mai îndepărtate părţi ale lumii."
E-75 At Pentecost, the women come out, staggering, and jumping, and dancing, and carrying on. Peter stood up in the midst of them, and said, "You men of Judaea, and you that dwell in Jerusalem, let this be known unto you, and hearken to my words: For these are not drunk, as you suppose, seeing it's the third hour of the day. This is that which was spoken of by the prophet Joel; 'It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out My Spirit upon all flesh: your sons and your daughters shall prophesy: upon My handsmaids, and maidservants will I pour out of My Spirit; and they shall prophesy: And I'll show wonders in the heavens above, and in the earth below; pillars of fire, and vapor, and smoke: And it shall come to pass, before the great and terrible day of the Lord shall come, that whosoever shall call upon the Name of the Lord shall be saved.'" On and on he went, preaching.
E-78 Şi acelaşi Duh Sfînt care a căzut atunci, cade acum; aceleaşi rezultate, acelaşi lucru, acelaşi popor. Vedeţi ce vreau să spun? Doar perfect!
E-76 And when they heard this, they listened. Said, "Look at that fellow! Where did he get this education?" Some of them said, "He can't even write his own name." The Bible said, "He was a ignorant and unlearned man. What school is he from? None. Well, how did this ever come about? How did this ever happen?" They took heed, said, "Well, say, that man is really quoting Scripture. And we never heard It like that before." See?
E-79 Observaţi, "Eu îi voi da lui; cel care biruieşte, Eu îi voi da Pîinea Vieţii." El a spus asta înaintea uneia dintre biserici. "Şi el nu va mai înseta, nici nu va mai flămînzi el. El nu va mai înseta niciodată." Dacă un om vreodată ... Aici este aceasta; strîngeţi-vă bine jacheta. Dacă un bărbat sau o femeie a primit într-adevăr vreodată Duhul Sfînt, voi niciodată nu veţi fi în stare să-l mai clintiţi. El ştie unde este. Voi puteţi veni cu ismuri şi fiecare lucru. El va păşi chiar drept prin ele. "El nu va mai înseta niciodată." El ştie întocmai exact Cine este Făcătorul lui; nu va fi confuz niciodată. Nu-l deranjează; el se mişcă drept înainte.
E-77 He said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the Holy Ghost. For the promise is unto you, your children, to them that's far off, and as many as the Lord our God shall call." In other words, "This manna blessing that's fallen here, like it did the manna back there, is going to be for this generation, the next generation, the next generation, to Jeffersonville, Indiana, and to the utmost parts of the world."
E-80 "Eu îi voi da din Pîinea Vieţii, şi el nu va mai flămînzi niciodată, nici nu va mai înseta el." Vedeţi? "Şi Pomul care este în mijlocul paradisului lui Dumnezeu, şi din care el va mînca, vedeţi, Pomul." Care, Pomul era Cristos Isus. Vedeţi? Şi Cristos Isus, fiind mort, El a venit înapoi în formă de Duhul Sfînt, astfel El este aici, şi mana care se mănîncă în Biserică.
Observaţi, iată, acel, al 6-lea verset.
Şi el ne-a făcut preoţi şi regi pentru Dumnezeu …
E-78 And the same Holy Spirit that fell then, falls now; same results, same thing, same people. See what I mean? Just perfect!
E-81 "Preoţie spirituală; naţiune roială; jertfă spirituală." Ce este aceasta acum? "Jertfe spirituale, aceea este," citînd Scriptura, "aceea este, roadele buzelor noastre, dînd laudă Numelui Lui." Acum ce fel al unei ce? "O jertfă spirituală."
E-79 Notice, "I'll give unto him; he that overcomes, I'll give him the Bread of Life." He said that to one of the churches. "And he'll not thirst no more, neither shall he hunger no more. He'll never thirst no more." If a man ever once (Here it is; get the jacket tightened up tight.), if a man or a woman ever truly once receives the Holy Spirit, you'll never be able to move him no more. He knows where he's at. You may come with isms and everything. He'll walk right straight through them. "He'll never thirst no more." He knows just exactly Who his Maker is; never be confused. Don't bother him; he moves right on.
E-82 Acum, noi am putea tot atît de bine să începem chiar aici, observaţi, un loc bun de unde să începem.
E-80 "I will give to him of the Bread of Life, and he'll never hunger no more, neither will he thirst anymore." See? "And the Tree which is in the midst of the paradise of God, and he'll eat from, see, the Tree." Which, the Tree was Christ Jesus. See? And Christ Jesus, being dead and come back in the form of the Holy Spirit, so He is here, and the manna that's eaten in the Church.
Notice, behold, that, the 6th verse.
And he hath made us priests and kings unto God…
E-83 Cînd vine o mică confuzie în biserică, tu nu alergi acolo deoparte şi te bosumfli acum. Dacă tu eşti, tu sigur nu eşti un preot. Vezi, tu te rogi prin aceea. "Jertfă spirituală, roadele buzelor noastre dînd laudă Numelui Său." Vedeţi ce vreau să spun?
E-81 "Spiritual priesthood; royal nation; spiritual offering." What is it now? "Spiritual sacrifices, that is," quoting the Scripture, "that is, the fruits of our lips, giving praise to His Name." Now, what kind of a what? "A spiritual sacrifice."
E-84 "Păi," voi ziceţi, "eu nu simt să merg la biserică." Dar tu eşti un preot. Este datoria ta. Tu trebuie să fii acolo.
E-82 Now, now we might as well get started right here, notice, a good place to start from.
E-85 "Păi, eu doar nu simt să iau parte în serviciu." Tu eşti un preot, "făcînd o jertfă, o jertfă spirituală." Nu să-i dai cuiva ceva dă-mă-mai-departe, cum o numesc ei astăzi; toată aceea este bine, eu nu am nimic împotriva ei. Nu să mergi să iei pe cineva să vină la biserică; toate acelea sînt bune, nu am nimic împotriva acesteia. Dar, acesta eşti tu, tu faci jertfa spirituală, "roada buzelor tale dînd laudă Numelui Său."
E-83 When a little confusion comes in the church, you don't run over to one side and pout now. If you are, you sure ain't a priest. See, you pray through. "Spiritual sacrifice, the fruits of our lips giving praise to His Name." See what I mean?
E-86 Cînd vedeţi timpul venind că fiecare huleşte şi zice aceste lucruri, şi fac lucruri greşite, ce faceţi voi, mergeţi mai departe? Voi ar trebui să staţi acolo cu o jertfă spirituală, zicînd, "'Sîngele lui Isus Cristos curăţeşte de toate păcatele,' mă face o creatură nouă în Cristos Isus."
"Tu eşti nebun, omule!"
E-84 "Well," you say, "I just don't feel like going to church." But you're a priest. It's your duty. You've got to be there.
E-87 "Conform cu ceea ce tu spui. Este în ordine. Dar, pentru mine, 'Aceasta este Puterea lui Dumnezeu spre mîntuire.' Eu O cred." Vedeţi?
E-85 "Well, I just don't feel like taking a part in the service." You're a priest, "making a sacrifice, a spiritual sacrifice." Not giving somebody some hand-me-down, as they call it today; that's all good, I have nothing against it. Not going to get somebody to come to church; that's all good, I have nothing against it. But, it's you, you making the spiritual sacrifice, "the fruits of your lips giving praise to His Name."
E-88 Acum, voi ziceţi că voi credeţi în vindecare Divină? "Oh, uh, eu nu cred ... Mai bine să întrebi pe păstorul nostru."
E-86 When you see a time coming that everybody blaspheming and saying these things, and doing things wrong, what do you do, walk away? You're supposed to stand there with a spiritual sacrifice, saying, "'The Blood of Jesus Christ cleanses from all sin,' makes me a new creature in Christ Jesus."
"You're crazy, fellow!"
E-89 Ce crezi tu despre aceasta? Tu eşti preotul acum. [Fratele Branham bate pe amvon de două ori – Ed.] Tu eşti omul. Zici, "Da, domnule! Eu O cred, deoarece Cuvîntul lui Dumnezeu zice că Aceasta este aşa!" Tu crezi în botezul Duhului Sfînt? "Da, domnule!" Cum ştii tu? "Eu L-am primit." Amin. O binecuvîntare spirituală! Duhul Sfînt care a căzut peste apostoli, acelaşi Duh Sfînt cade acum.
E-87 "According to what you say. It's all right. But, to me, 'It's the power of God unto salvation.' I believe It." See?
E-90 Voi ziceţi, "Doar pentru apostoli"? Noi vom stabili asta după puţină vreme, să vedem dacă a fost sau nu.
E-88 Now, they say, "You believe in Divine healing?"
"Oh, uh, I don't know, you better ask our pastor."
E-91 În regulă, "O preoţie spirituală, oferind jertfe spirituale."
Acum, acum al 8-lea verset din ... al 7-lea.
Iată, el vine cu nori; ...
E-89 What do you think about it? You're the priest now. [Brother Branham knocks on the pulpit two times—Ed.] You're the guy. Say, "Yes, sir. I believe It, because God's Word says It's so."
"You believe in the baptism of the Holy Spirit?"
"Yes, sir."
"How do you know?"
"I've received It." Sure enough. A spiritual blessing! The Holy Spirit that fell on the apostles, the same Holy Spirit falls now.
E-92 Acum să mă opresc aici doar un moment. "Nori," nu înseamnă că El vine pe un nor mare de furtună.
E-90 You say, "Just for the apostles." We'll settle that in a little while, see whether it was or not.
E-93 Şi, mama, binecuvîntată-i fie inima, ea şade aici pe undeva. Cînd eu eram un băieţaş, ea şedea şi-mi spunea, zicea, "El vine pe un nor mare măreţ; se va ridica într-o zi, şi Dumnezeu o să vină.
E-91 All right, "A spiritual priesthood, offering spiritual sacrifices."
Now, now the 8th verse, or, the 7th.
Behold, he cometh with clouds;…
E-94 Şi, acum, "norii" în care El vine. Dacă noi aveam măcar timpul să luăm toate acestea înapoi, şi să luăm cadrul real al întregii lucrări! Acum, "norul" în care El vine, nu este un nor ca un nor de furtună. Ci, acesta este "un nor de slavă," în care vîne EL Vedeţi? Vedeţi?
E-92 Now, let me stop here just a moment. "Clouds," doesn't mean that He is coming on a big thunderhead as Mama, bless her heart, she is sitting here somewhere.
E-95 Acum, cînd Isus a fost preaumbrit de Dumnezeu, pe Muntele Transfigurării, "norii l-au preaumbrit pe El şi veşmîntul Lui." Vedeţi?
E-93 When I was a little boy, she used to sit and tell me, said, "He is coming on. Great big cloud's going to raise someday, and God is going to come."
E-96 Şi cînd Ilie a coborît jos, un nor a venit jos şi l-a primit sus. Nu un-nu un Stîlp de Foc, nu ... eu vreau să spun, că nu un nor de furtună, ci, "un nor de slavă."
E-94 And, now, the cloud that He is coming in (If we just had the time to get all this back, and get the real background of the whole thing.), now, the cloud He is coming in, is not a cloud like a thunderhead, but, it's "a cloud of glory," He is coming in. See? See?
E-97 Marea Lui, Prezenţă glorioasă va lovi pămîntul. "El vine în nori." Oh, îmi place asta! "Nori," acolo va fi val după val, din slava Lui, va veni de-a lungul pămîntului, şi învierea sfinţilor va veni. Cînd acel Duh Sfînt binecuvîntat care a locuit în inimile lor, şi ei au murit, cu cadavrele lor zăcînd acolo, şi cu petele de lacrimi pe obrajii lor, şi lucruri ca acelea, şi ei sînt aşezaţi afară aici în cimitir. Un mare val din acelaşi Duh, şi un whoossh," val după val!
E-95 Now, when Jesus was overshadowed by God, on Mount Transfiguration, "clouds overshadowed Him and His raiment." See?
E-98 "Cel ce era ultimul va fi primul, şi cel care era primul va fi ultimul." Cum poate să fie în felul acela? Aceea este ordinea învierii. Eu nu o să cunosc pe nimeni în generaţia dinaintea mea, sau generaţia după mine. Eu îi voi cunoaşte pe aceia din această generaţie. Şi fiecare generaţie va veni, succesiv, întocmai cum a mers în jos. "Cei care au fost ultimii vor fi primii." Sigur, aceasta trebuie să fie. Vedeţi? Eu voi cunoaşte poporul meu. Insul următor, tatăl meu, va cunoaşte poporul lui; bunicul lui, poporul lui; înainte în jos în felul acesta.
E-96 And when Elijah was come down, a cloud come down and received him up. Not a—not a Pillar of Fire, not… I mean, not a thunderhead, but, "a cloud of glory."
E-99 Val după val, după val, după val, iar sfinţii înviind de pretutindeni! Nu va fi aceea minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin. Asta îi face pe oamenii bătrîni să se simtă tineri din nou. Da. Acum observaţi cu atenţie. În regulă.
... vine în-în nori; şi fiecare ochi îl va vedea (nu contează cît de departe în urmă au murit ei; ei totuşi îl vor vedea), şi aceia de asemeni care L-au străpuns: şi toate neamurile pămîntului se vor boci din pricina lui. Chiar aşa, Amin.
E-97 His great, glorious Presence shall strike the earth. "He cometh in clouds." Oh, I love that. "Clouds," there will be wave after wave, of His glory, will come across the earth, and the resurrection of the saints shall come. When that blessed Holy Spirit that's lived in their hearts, and they died, with their corpse laying there, and the tear stains over their cheeks, and things like that, and they're placed out here in a graveyard. A great wave of that same Spirit, and a "whoossh," wave after wave.
E-100 Ioan doar trebuia să ţipe, "Amin!" Aceea este, "Aşa să fie! Să fie în felul acela!"
Eu sînt Alfa şi Omega, ...
E-98 "He that was last will be first, and he that was first will be last." How can it be that way? That's the order of the resurrection. I won't know nobody in the generation before me, or the generation after me. I'll know those in the generation of this. And every generation will come, successfully, right as it went down. "They which were last will be first." Sure, it has to be. See? I'll know my people. The next fellow, my dad, will know his people; his grandfather, his people; on down like that.
E-101 Acum Alfa este "A" în alfabetul Grecesc. Omega este "Z" în alfabetul Grecesc. Acum, cu alte cuvinte, dacă se traducea astăzi, "Eu sînt A la Z." Acum cine altul este acesta? "Eu sînt Primul; Eu sînt Ultimul. Eu sînt de la A la Z."
E-99 Wave after wave, after wave, after wave, and the saints arising from everywhere. Won't that be wonderful? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Amen. That makes the old people feel young again. Yes. Now notice closely. All right.
… comes in the—in the clouds; and every eye shall see him, (No matter how far back they died, they'll still see Him.) and they also which pierced him: and all the kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
E-102 Doresc să fim avut timp să intrăm asupra Divinităţii lui Cristos, chiar acum, care ar fi foarte potrivit la timpul acesta, Divinitatea.
E-100 John just had to holler, "Amen." That's, "So be it. Let it be that way."
I am Alpha and Omega,…
E-103 Astfel, zilele în care aşa de mulţi oameni încearcă să-L facă doar un învăţător, doar un filozof, sau doar un profet. El era Dumnezeu. El era sau Dumnezeu sau cel mai mare înşelător pe care l-a avut lumea vreodată. Dacă El era un profet, sîngele Lui era un om. Dacă El era un-un învăţător, un educator, sîngele lui era un om.
E-101 Now, Alpha is the "A" in the Greek alphabet. Omega is the "Z" in the Greek alphabet. Now, in other words, if it was translated today, "I am A to Z." Now, who else is there? "I am the First; I am the Last. I am from A to Z."
E-104 El era Dumnezeu, şi Sîngele Lui era Divin. Dumnezeul Atotputernic a preaumbrit-o pe fecioara Maria şi a creat celula de Sînge în pîntecele ei care a născut pe Fiul, Cristos Isus. Şi Dumnezeu a binevoit şi a locuit în trupul acela, Dumnezeu (Emanuel), s-a făcut trup printre noi; să îndepărteze păcatele.
E-102 Wish we had time to get in on the Deity of Christ, right now, which would be very appropriate at this time, the Deity.
E-105 Cînd Dumnezeu a făcut primul Lui om, El l-a făcut în chipul Lui propriu, care era un om spirit, în Genesa 1:26. În regulă. Apoi acolo nu era nici un om să are pămîntul, după ce El a făcut deja omul, parte bărbătească şi femeiască. Noi vom intra în asta, după un timp, asupra acelor "şapte stele." Dar chiar ... Dar El l-a făcut amîndouă masculin şi feminin, în urmă acolo la început, asta-i adevărat, "în propria Lui imagine." Şi Dumnezeu este un Duh.
E-103 So, days when so many people are trying to make Him just a teacher, just a philosopher, or merely a prophet. He was God. He was either God or the biggest deceiver the world has ever had. If He was a prophet, his blood was a man. If He was a—a teacher, an educator, his blood was a man.
E-106 Şi atunci, Genesa 2, acolo nu era nici un om să are pămîntul, astfel Dumnezeu l-a pus în trup; a făcut om, nu în chipul Lui, ci din pulberea pămîntului, asta-i adevărat, i-a dat o mînă ca de o maimuţă, şi un picior ca de un urs, sau oricum; eu nu ştiu, dar El i-a dat cinci simţuri să contacteze casa lui pămîntească. Şi apoi omul acela a păcătuit.
E-104 He was God, and His Blood was Divine. Almighty God overshadowed the virgin Mary and created the Blood cell in her womb that brought forth the Son, Christ Jesus. And God condescended and lived in that body, God (Emmanuel), made flesh among us; take away the sins.
E-107 Şi Dumnezeu a venit jos şi s-a făcut om, ca să îndepărteze păcatul omului, (amin) răscumpărînd!
Eu sînt Alfa şi Omega, ...
E-105 When God made His first man, He made him in His Own image, which was a spirit man, in Genesis 1:26. All right. Then there was no man to till the soil, after He had done made man, male and female. We'll get into that, after a while, on those "seven stars." But just… But He made him both male and female, back there in the beginning, that's right, "in His Own image." And God is a Spirit.
E-108 Eu m-am uitat la El aici în Apocalipsa capitolul al 4-lea. Cînd Ioan s-a întors să vadă Glasul acesta din nou, ce vorbea către el, "El şedea pe un Tron, şi un curcubeu era deasupra capului Lui." Şi curcubeul are şapte culori perfecte, şi aceste şapte acoperă ... culori perfecte au reprezentat Cele Şapte Epoci ale Bisericii. Asta-i adevărat, din nou. Şi ce era aceasta? Aici este ea. Frate, aceasta este proaspătă. Priviţi, şapte culori perfecte, şapte! Iar un curcubeu reprezintă un legămînt.
E-106 And then, Genesis 2, there was no man to till the soil, so God put him in the flesh; made man, not in His image, but out of the dust of the earth (That's right.), give him a hand like a monkey, and a foot like a bear, or whatever; I don't know, but He give him five senses to contact his earthly home. And then that man sinned.
E-109 Dumnezeu i-a dat lui Noe curcubeul, mai întîi, ca un legămînt. Şi acele elemente încă sînt pe pămînt, ca promisiune a lui Dumnezeu înaintea lui; cînd plouă, el vede curcubeul. El a zis, "Eu nu-l voi mai nimici cu apă niciodată."
E-107 And God came down and was made man, to take away the sin of man (Amen.), redeeming.
I am Alpha and Omega,…
E-110 Şi atunci el a privit asupra lui Isus, şi avea şapte culori ale curcubeului deasupra Lui; El era în acesta, care era legămîntul lui Dumnezeu. Şi El stătea în mijlocul a Şapte Sfeşnice de Aur. "Şi El arăta ca piatra de iaspis şi de sardiu." Iaspisul era Ruben, iar piatra de sardiu era Beniamin; aceia er~u primul şi ultimul dintre patriarhi. Acel "Alfa şi Omega; Inceputul şi Sfîrşitul," şi cele şapte culori ale curcubeului, Şapte Epoci ale Bisericii, legămîntul cu El, în cele Şapte Sfeşnice de Aur, cu cele şapte stele. Oh, ce tablou, dacă noi ajungem la aceasta după o vreme, poate, cu voia Domnului. In regulă.
... Alfa şi Omega, începutul şi sfîrşitul, zice Domnul, care este, ... care era, şi care urmează să vină, cel Atotputernic.
E-108 I looked at Him over here in Revelation the 4th chapter. When John turned to see this Voice again, what was speaking to him, "He was sitting upon a Throne, and a rainbow was over His head." And the rainbow has got seven perfect colors, and these seven perfect colors represented the Seven Church Ages. That's right, again. And what was it? Here it is. Brother, this is fresh. Look, seven perfect colors, seven, and a rainbow represents a covenant.
E-111 Ooh! Cine este El? Despre ce este această descoperire? Isus Cristos. Şi, aici, El nu este un profet. Aici, El este cel Atotputernic, Dumnezeu manifestat; Alfa, Omega. "Eu sînt de la A la Z. Eu sînt Acel Care Era, Care Este, şi Va Veni. Eu sînt cel Atotputernic." Destul de clar, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nici o şansă de controversă aici. "Domnul, Care Era, Care Este, şi Va Veni, cel Atotputernic."
E-109 God gave Noah the rainbow, first, as a covenant. And those elements are still in the earth, as God promised before, and when it rains, and He sees the bow. He said, "I'll never destroy it with water no more."
E-112 Acum Ioan vorbeşte. Ascultaţi.
Eu Ioan, care sînt de asemenea fratele vostru, şi simţitor în necaz, şi în Împărăţia şi răbdarea lui Isus Cristos, eram în Insula care se cheamă Patmos, pentru cuvîntul lui Dumnezeu, ...
E-110 And then he looked upon Jesus, had seven rainbow colors above Him; He was in this, which was God's covenant. And He was standing in the midst, Seven Golden Candlesticks. "And He was to look upon as jasper and sardius stone." Jasper was Reuben, and sardius stone was Benjamin; that was the first and the last of the patriarchs. That "Alpha and Omega; the Beginning and the Ending," and the seven rainbow colors, Seven Church Ages, the covenant with Him, in the Seven Golden Candlesticks, with the seven stars. Oh, what a picture, if we get to it after a while, maybe, the Lord willing. All right.
… Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is,… which was, and which is to come, the Almighty.
E-113 Ziceţi, v-aţi putea imagina un om să fie pus într-un loc ca acela, pentru Cuvîntul lui Dumnezeu? Da.
... pentru cuvîntul lui Dumnezeu, şi ... mărturia lui Isus Cristos.
E-111 Ooh! Who is He? What's this the revelation of? Jesus Christ. And, here, He is not a prophet. Here, He is the Almighty, God manifested; the Alpha, Omega. "I'm from A to Z. I'm He That Was, Which Is, and Shall Come. I am the Almighty." Pretty clear, isn't it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] No chance of controversy there. "Lord, Which Was, Which Is, and Shall Come, the Almighty."
E-114 El a fost exilat acolo afară pentru predicarea Cuvîntului la un popor religios. Aceea este ce spune Cuvîntul. Nu-i aşa? El era acolo afară pentru predicare; exilat, excomunicat din biserică, din societate, din toată lumea. Amin. Dar el nu a fost excomunicat de la Acela Care l-a iubit şi l-a spălat în Sîngele Său Propriu. El era cu Prezenţa Lui, în insula numită Patmos, "din cauza Cuvîntului lui Dumnezeu."
E-112 Now John speaks. Listen.
I John, who also am your brother, and compassion in tribulation, and in the kingdom the patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God,…
E-115 Mă întreb cîţi predicatori de astăzi ar merge? Ajunge jos pînă cînd merge, face ceva puţin, se supără de ceva mărunt, noi devenim aşa de tulburaţi privitor la aceasta. Şi aici omul acesta a fost fiert în ulei pentru douăzeci şi patru de ore, şi aruncat afară pe insula Patmos, şi Domnul încă era cu el.
E-113 Say, could you imagine a man being put in a place like that, for the Word of God? Yes.
… for the word of God, and… the testimony of Jesus Christ.
E-116 Îmi place doar cîntarea aceea veche pe care ei o cîntau, "Dacă Isus merge cu mine, eu voi merge oriunde." Noi o cîntăm, dar mă întreb dacă noi într-adevăr o intenţionăm. După părerea mea cinstită, nu va fi prea mult pînă cînd vi se va da o şansă să o dovediţi, astfel voi mai bine să fiţi întradevăr siguri. Cercetaţi-vă, faceţi inventarul, vedeţi dacă fiecare lucru este chiar în regulă.
E-114 He was exiled out there for preaching the Word to a religious people. That's what the Word says. Isn't it? He was out there for preaching; exiled, excommunicated from the church, from society, from all the world. Amen. But he wasn't excommunicated from the One Who loved him and washed him in His Own Blood. He was with His Presence, in the isle called Patmos, "for the Word of God's sake."
E-117 Acum, doar cum, doar trebuie să ajungem să începem aici acum. Ioan răspunde, şi el a zis că el era "în insula Patmos, pentru Cuvîntul lui Dumnezeu, şi mărturia."
Eu eram în Duhul … (Îmi place asta.) Eu eram în Duhul în ziua Domnului ...
E-115 I wonder how many preachers today would go? Gets down till they even go to do a little something—little something, get upset, we get so disturbed about it. And here this man had been boiled in grease for twenty-four hours, and throwed out on the isle of Patmos, and the Lord was still with him.
E-118 Vorbind despre o altă zi, acum; către prietenii mei Adventişti, în care sîntem siguri să intrăm în aceasta, după un timp. In regulă.
... în Duhul în ziua Domnului, a ajuns în Duhul, şi am auzit în spatele meu un glas măreţ, … al unei trîmbiţe,
E-116 I just like that old song they used to sing, "If Jesus goes with me, I'll go anywhere." We sing it, but I wonder if we really mean it. To my honest opinion, it won't be too long till you're going to be given a chance to prove it, so you better be really sure. Check up, take inventory, see if everything is just right.
E-119 Să nu părăsim aceste simboluri acum. Noi punem baza acum, astfel noi ştim despre ceea ce vorbim cînd eu ajung aici. Vedeţi despre ce urmează să vorbim noi, "Cine este Acesta? Ce este acest Om? Ce este Descoperirea lui Isus Cristos? Cine este El, oricum? Cum a venit El? Ce înseamnă Acesta pentru mine?" Vedeţi dacă El înseamnă ceva pentru voi, vedeţi. "Să văd ce are loc acolo, pentru mine." Observaţi.
Eu eram în Duhul ...
E-117 Now, just how, just got to getting started here now. John answers, and he said he was "in the isle of Patmos, for the Word of God, and testimony."
I was in the Spirit…(I like that.)
I was in the Spirit on the Lord's day,…
E-120 Nu contează cît de sfînt eşti, cît de evlavios eşti, cît de mult predicator sau membru laic, sau orice eşti tu, tu nu vei fi în stare să ajungi nicăieri cu Dumnezeu pînă cînd tu ajungi în Duhul. Asta-i adevărat. Eu nu vreau să spun să ajungi în emoţii. Eu vreau să spun să ajungi în Duhul. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi, voi ajungeţi în emoţii, faceţi orice. Dar cînd tu ajungi în Duhul, tu vezi lucruri. Asta-i adevărat.
E-118 Speaking of another day, now; to my Advent friends, which we're sure to get into it, after a while. All right.
… in the Spirit on the Lord's day, got in the Spirit, and I heard behind me a great voice,… of a trumpet,
E-121 Pot să-mi imaginez pe bătrînul Ilie, bătrînul profet, jos acolo în ziua aceea cînd-cînd un ... cînd fiul lui Ahab, aceia, au făcut o alianţă cu ceva necredincioşi, şi-şi Iosafat s-a unit cu ei. Şi ei au mers afară în pustie pentru şapte zile, şi nu au adus vreo busolă. Doar pentru şapte zile, suficient să poată avea grijă de ei pentru şapte zile; nu au consultat pe Domnul; doar au mers înainte afară, oricum.
E-119 Let's not leave these symbols now. We're basing up now, so we know what we're talking about when I get over here. See what we're going to speak about, "Who is It? What is this Fellow? What's the Revelation of Jesus Christ? Who is He, anyhow? How did It come? What does It mean to me?" See if It means anything to you, see. "See what it takes place there, to me." Notice.
I was in the Spirit…
E-122 Nu este asta întocmai ca oamenii? "Oh, eu îţi spun, aceea este un lucru mai bun. Eu voi termina cu biserica aceasta şi voi merge acolo la aceea." Acum voi mai bine să consultaţi pe Domnul referitor la aceea, să aflaţi ce este aceasta.
E-120 No matter how saintly you are, how godly you are, how much of a minister or lay member, whatever you are, you'll never be able to get anywhere with God till you get in the Spirit. That's right. I don't mean get in emotion. I mean get in the Spirit. See? See? See, you get in emotion, do anything. But when you get in the Spirit, you see things. That's right.
E-123 Au mers acolo afară şi au aflat că au dat de necazuri. Rezerva de apă s-a terminat. Asta este treaba cu bisericile de astăzi, mergeţi în jur şi faceţi o mulţime de lucruri şi nu vă consultaţi cu Domnul despre aceasta, şi rezerva voastră se întrerupe. Voi vă întrebaţi de ce nu primiţi binecuvîntările pe care obişnuiaţi să le primiţi, şi Puterea lui Dumnezeu să lucreze printre voi, poate că linia de alimentare a fost tăiată. Voi ştiţi, cînd ieşiţi afară, apa ...
E-121 I can imagine old Elijah, the old prophet, down there that day when—when a… when Ahab's son, them, had made an alliance with some unbelievers, and—and Jehoshaphat had joined in with them. And they went out in the desert for seven days, and didn't fetch any compass. For just seven days, enough to take care of them for seven days; didn't consult the Lord; just went on out, anyhow.
E-124 Eu ajung în deşert uneori, acolo afară în Arizona. Şi eu observ că fiecare tufiş micuţ bătrîn în deşertul acela este vătămător; el te va împunge. De fiecare dată cînd vii împotriva lui, el te va împunge. Din cauză că nu are suficientă apă care să-i poarte de grijă, spinii ies afară ca o apărare.
E-122 Isn't that just like people? "Oh, I'll tell you, that's a better job. I'll just quit this church and go over to that one." Now, you better consult the Lord about that, find out what it is.
E-125 Voi veniţi înapoi aici sus, sau în Oregon sau pe undeva unde plouă tot timpul, şi fiecare din ele de acelaşi fel de tufiş nu au un spin pe ele. Vedeţi, apa le păstrează moi.
E-123 Went out there and found out they got in trouble. The water supply got cut off. That's what's the matter with the churches today, going around doing a lot of things you don't consult the Lord about, and your supply is getting cut off. You wonder why you're not get the blessings you used to get, and the power of God working among you, maybe the supply line has been cut. You know, when you get out, water…
E-126 Şi asta este treaba şi cu biserica. Cînd voi ajungeţi cu totul uscaţi şi încătuşaţi, şi fiecare lucru, voi ajungeţi aşa de reci şi formali şi indiferenţi, voi nu obţineţi nici o binecuvîntare spirituală, atunci inima voastră ajunge toată plină şi umplută cu indignare şi mînie, şi, fiecare, "Oh, eu mă voi revanşa cu el. Eu mă voi revanşa cu ea. Eu voi părăsi biserica." Doar o grămadă de spini care trăiesc în deşert. Asta-i adevărat. Ceea ce voi aveţi nevoie este ceva Apă bună a Duhului Sfînt de modă veche să ploaie peste voi, să înmoaie acea inimă veche de carton. Amin.
E-124 I get into the desert sometime, out there in Arizona. And I notice that every little old bush on that desert is harmful; it'll stick you. Every time you get against it, it'll stick you. Because it doesn't have enough water to take care of it, stickers come out for a defense.
E-127 Eu nu-eu nu încerc să fac pe clovnul. Încerc să aduc aceasta la voi. Frate, tu o să afli, dacă tu iei semnul fiarei, unde urmează să stai. Şi tu eşti absolut fără ajutor şi fără speranţă cînd tu faci aceasta. Acolo nu mai este iertare pentru aceasta. Tu nu poţi ieşi niciodată din aceasta. Asta-i adevărat. Tu o poţi face printr-o clipire a ochiului tău, A aproape, vedeţi, aşa că fiţi atenţi. Acum aici este aceasta. Ii va da lui ... Observaţi, deşertul ...
E-125 You come back up here, or up in Oregon or somewhere where it rains all the time, and every one of them same kind of bushes hasn't got a sticker on them. See, the water keeps them soft.
E-128 Eu am zis, apele, cum că apele i-au ţinut moi. Asta este ceea ce facem noi astăzi, ajungem în Duhul. Ioan a zis, "Eu am fost în Duhul."
E-126 And that's what's the matter with the church. When you get all dried up and shackled up, and everything, you get so cold and formal and indifferent, you don't get any spiritual blessing, then your heart gets all filled up and full of indignation and wrath, and, everybody, "Oh, I'll get even with him. I'll get even with her. I quit the church." Just a bunch of stickers living in a desert. That's right. What you need is some good old-fashion Holy Spirit Water rained down upon you, soften up that old hard heart. Amen.
E-129 Cînd Ilie acolo afară în deşert, ei au venit jos. Iosafat a zis, "Să mergem jos şi să consultăm profetul." Ei au mers jos înaintea profetului.
E-127 I'm not—I'm not trying to clown. I'm trying to get this to you. Brother, you're going to find out, if you take the mark of the beast, where you're going to be standing. And you're absolutely helpless and hopeless when you do it. There is no remission for it. You can never get out of it. That's right. You can do it by the wink of your eye, nearly, see, so be careful. Now here it is. Will give unto him… Notice, the desert…
E-130 Păi, acum, el şi-a ridicat indignarea lui neprihănită. El se uită acolo la omul acela, şi a zis, "De ce nu te duci la dumnezeul mamei tale? De ce nu te duci înapoi la ai tăi, biserica veche, rece, formală? De ce ai venit tu la mine, cînd ai ajuns în necaz?" Acela nu era un lucru prea bun de spus, dar acela era tot atît de mult cuvînt ca să însemne asta. "De ce ai venit tu jos la mine? De ce nu te duci la dumnezeul mamei tale? Voi toţi aveţi bisericile acelea mari frumoase, şi toţi preoţii aceia bine hrăniţi, şi aşa mai departe, înapoi acolo. Du-te înapoi şi întreabă-i pe ei despre aceasta. De ce vii tu aici jos la mine?" Iuh! Doamne! El cumva a devenit tot înţepat, destul de sigur, nu-i aşa? El a zis, "Dacă nu era că eu am respectat prezenţa acelui om evlavios, Iosafat; eu nici măcar nu m-aş uita la tine." Oh, doamne, în ce situaţie a intrat profetul acela! Acum el era cu totul în felul acela de impas.
E-128 I said, the—the waters, how that the waters kept them soft. That's what we do today, get in the Spirit. John said, "I was in the Spirit."
E-131 El a zis, "Păi, aduceţi-mi un cîntăreţ." Unii oameni nu cred în muzica din biserică. Dar el a zis, "Aduceţi-mi un cîntăreţ." Şi cînd cîntăreţul a început să cînte ceva imn vechi bun, Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine; oricum vreţi să-l numiţi, eu nu ştiu. Cînd cîntăreţul a început, să se roage, Duhul lui Dumnezeu a venit peste profet. Şi cînd Duhul a venit peste el, el a ajuns într-o vedenie; el a început să vadă lucruri.
E-129 When Elijah out there on the desert, they come down. Jehoshaphat said, "Let's go down and consult the prophet." They went down in front of the prophet.
E-132 Voi trebuie să obţineţi Duhul lui Dumnezeu. Sau, voi ziceţi, "Eu nu pot înţelege cum oamenii pot spune, 'Amin."' Intră odată în Duhul. Asta-i adevărat.
E-130 Well, now, he got up his righteous indignation. He looks over to that fellow, and he said, "Why don't you go to your mother's god? Why don't you go back to your own, old, cold, formal church? Why did you come to me for, when you got in trouble?" That wasn't a very good thing to say, but that's just so much word to have meant that. "Why did you come down to me? Why don't you go to your mother's god? You all have those big fine churches, and all those fine-fed priests, and so forth, back there. Go on back and ask them about it. Why do you come down here to me?" Whew. My. He kind of got all stuffed up, sure enough, didn't he? He said, "It wasn't that I respected the presence of that godly man, Jehoshaphat, I wouldn't even look at you." Oh, my, what a condition that prophet got into. Now he's all in that kind of fix.
E-133 Eu nu pot înţelege cum stau ei la jocul de baseball şi se bate unul pe altul pe spate, şi ţipă şi chiuie, şi-şi trag pălăriile jos şi se agită. Arată ca nebuni, pentru mine. "Păi," voi ziceţi, "tu nu eşti un pasionat prea bun al baseballului." Eu sînt tot aşa de mult. ..
E-131 He said, "Well, bring me a minstrel." Some people don't believe in music in the church. But he said, "Bring me a minstrel." And when the minstrel begin to play some good old hymn, Nearer, My God, To Thee; whatever you want to call it, I don't know. When the minstrel begin to pray, the Spirit of God got on the prophet. And when the Spirit got on him, he got in a vision; he begin to see things.
E-134 Cum este cu voi, ca un Creştin? În regulă. Asta-i adevărat. Voi trebuie să ajungeţi în Duhul acestuia.
E-132 You have to get the Spirit of God. Or, you say, "I can't understand how people can say, 'Amen.'" Get in the Spirit once. That's right.
E-135 În felul acesta este cînd voi mergeaţi la dans. Eu nu cred că voi aţi merge acum. Cu siguranţă nu. Dar dacă voi-voi obişnuiaţi să mergeţi, ei trebuiau să pună muzica de chiuit, şi să bată orchestrele şi să bată tobele, şi să facă fiecare fel de lucru care era privitor la acesta; şi femeile alergau acolo afară, pe jumătate goale şi toate celelalte, şi dansau pe duşumele, şi alte lucruri; vă aduce în duhul să dansaţi. Păi, asta-i adevărat, voi intraţi în duhul acestuia. Acesta este duhul Diavolului. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Mă bucur că aţi zis, "Amin," deoarece acesta este adevărul. Eu o voi dovedi cu Biblia. Asta-i adevărat. În regulă.
E-133 I can't see how they stand at the baseball game and beat one another on the back, and holler and hoop, and pull the hats down and carry on. Seems like crazy, to me. "Well," you say, "you're not a very good baseball fiend." I'm just about as much…
E-136 Ziceţi, "Păi, eu nu cred asta, frate." Păi, tu, aceasta nu este ce spui tu, sau ce gîndesc eu.
E-134 How about you, as a Christian? All right. That's right. You've got to get into the Spirit of it.
E-137 Aceasta este ce spune Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceea este ceea ce o stabileşte. Acela este Cuvîntul final. Da, domnule. El a zis, "Dacă voi iubiţi lumea, sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi." Asta-i adevărat. Şi vă amintiţi de acea micuţă, femeie bătrînă care a învăţat fiica ei să danseze step, şi lucruri ca acelea, şi a mers jos acolo şi a dansat înaintea regelui, şi a cerut capul lui Ioan Botezătorul; şaptezeci din copiii ei au murit ca prostituate şi pe spînzurători. Voi puteţi vedea ce o face în felul acesta.
E-135 That's the way it is when you used to go to dances. I don't believe you'd go now. Surely not. But if you—you used to go, they'd have to play up the hoop-up music, and beat the bands and beat the drums, and do every kind of a thing there was about it; and the women run out there, half naked and everything else, and dance on the floors, and things; get to the spirit of the dance. Well, that's right, you get in the spirit of it. It's the spirit of the devil. [Congregation says, "Amen."—Ed.] Glad you said, "Amen," because it's the truth. I'll prove it by the Bible. That's right. All right.
E-138 Mama lui Moise a stat acasă, şi l-a ţinut, şi l-a învăţat Cuvîntul Domnului, voi vedeţi ce i s-a întîmplat lui şi la ai lui. Prin el a ieşit ... Abraham, şi aşa mai departe, şi înainte în jos.
E-136 Say, "Well, I don't believe it, brother." Well, you, it ain't what you say, or what I think.
E-139 În regulă, doar depinde de ceea ce vrei tu să faci. Tu, tu eşti un agent de liberă alegere. Tu acţionezi după cum tu doreşti să acţionezi. Corect. Dumnezeu a pus înaintea omului, ca în grădina Edenului, Pomul Vieţii sau pomul morţii. Tu îţi faci alegerea. Vedeţi? Pentru orice este încîntat sufletul tău, aceea este ceea ce vei mînca. Observaţi acum. Şi ei erau ...
E-137 It's what God's Word says. That's what settles it. That's the final Word. Yes, sir. He said, "If you love the world, or the things of the world, love of God is not even in you." That's right. And you remember that little, ol' woman taught her daughter to tap dance, and things like that, and went down there and danced before the king, and required the head of John the Baptist; seventy of her children died as prostitutes and on gallows. You can see what it does like that.
E-140 Eu vreau să o citesc din nou acum. El era în Duhul. Duhul a venit peste el. El a început să vadă lucruri. Acum priviţi.
Eu am fost în Duhul în ziua Domnului, şi am auzit ...
Am ajuns în Duhul în ziua Domnului, şi am auzit în spatele meu un glas măreţ, … al unei trîmbiţe,
E-138 Moses' mother stayed home, and kept him, and taught him the Word of the Lord, you see what happened to him and his. Through him come out… Abraham, and so forth, and on down.
E-141 "Trîmbiţă." Trîmbiţa este un "anunţ." Gabriel, la Venirea Domnului, va suna trîmbiţa lui Dumnezeu. Aceasta era trîmbiţa lui Dumnezeu care suna. Cu alte cuvinte, El se pregăteşte să anunţe destinaţia Eternă a lumii. O trîmbiţă! Ce este ea? "Pregătiţi-vă. Eu am să-ţi dau descoperirea lui Isus Cristos, să o dai la biserică. Eu am să-ţi vorbesc, care va fi destinaţia lumii, pentru acei care primesc şi acei care resping."
E-139 All right, just depends on what you want to do. You, you're a free moral agent. You act on whatever you desire to act upon. Right. God has put before man, like the garden of Eden, the Tree of Life or the tree of death. You make your choice. See? Whatever your soul is charmed for, that's what you'll eat. Notice now. And they were…
E-142 O trîmbiţă a lui Dumnezeu. "Atenţie!" Fiecare om, cînd suflă trîrnbiţa, el îşi apucă sabia şi stă la un loc, atenţie. Trîmbiţa!
E-140 I want to read this again now. He was in the Spirit. The Spirit come upon him. He begin to see things. Now watch.
I was in the Spirit on the Lord's day, and heard…
I got in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice,… of a trumpet,…
E-143 Pavel a zis, "Dacă trîmbiţa dă sunetul nesigur, cine se va pregăti pentru război?"
E-141 "Trumpet." Trumpet is an "announcement." Gabriel, at the Coming of the Lord, shall sound the trump of God. This was God's trumpet blowing. In other words, He is fixing to announce the Eternal destination of the world. A trumpet, what is it? "Get ready. I'm going to give you the Revelation of Jesus Christ, to give to the Church. I'll speak to you, what will be the destination of the world, for those who receive and those who reject."
E-144 În felul acela este astăzi. Oh, frate, cînd eu privesc în jur şi văd toate aceste biserici reci, formale, indiferente, şi lucruri ca acestea, "avînd o formă de evlavie, şi tăgăduind Puterea din ea," cum poate un om să se pregătească? Dînd un sunet nesigur!
E-142 A trumpet of God. "Attention!" Every man, when the trumpet blows, he grabs his sword and stands to a place, attention. The trumpet!
E-145 Ziceţi, "Păi, acum, eu voi adera la biserici. Eu voi merge acolo şi încerc pe Metodişti, sau pe Baptişti, sau pe Luterani, sau pe Penticostali. Eu voi face ceva. Eu voi face un fel de mişcare." Oh, aceea nu este.
E-143 Paul said, "If a trumpet give the uncertain sound, who shall prepare for war?"
E-146 "Dacă un om nu se naşte din nou." Mie nu-mi pasă dacă el este Metodist, Baptist, Penticostal, sau orice este el, tu trebuie să te naşti din nou; tu nu vei intra în Împărăţie. Amin.
E-144 That's the way it is today. Oh, brother, when I look around and see all these cold, formal, indifferent churches, and things like that, "having a form of godliness, and denying the power thereof," how can a man prepare himself? Giving an uncertain sound.
E-147 Priviţi, "Glasul unei trîmbiţe, zicînd către mine, 'Eu sînt Alfa şi Omega."'
E-145 Say, "Well, now, I'll join the churches. I'll go over and try the Methodist, or the Baptist, or the Lutheran, or the Pentecostals. I'll do something. I'll make some kind of a move." Oh, that's not it.
E-148 Primul lucru acum, El se prezintă aici, "Acel Eu sînt, Primul şi Ultimul." Primul lucru, cînd trîmbiţa lui Dumnezeu a sunat, el s-a întors. Şi El a zis, "Eu sînt Alfa şi Omega. Eu sînt de la A la Z. Eu sînt totul din acesta acum. Stai şi ascultă la Mine, o vreme." In regulă.
… primul şi ultimul: … Ce tu vezi, scrie într-o carte, … (aceea este Cartea aceasta pe care o citim noi) şi trimite-o către …
E-146 "Except a man be borned again." I don't care if he's Methodist, Baptist, Pentecostal, or whatever he is, you got to be borned again; you'll not enter the Kingdom. Amen.
E-149 Unde? Adresată specific. Pe unde, înapoi la epocă? Nu. "La biserică." La biserică! Observaţi.
Ce tu vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o la cele şapte biserici care sînt în Asia; ...
15° Care, era un model al bisericii. Acum noi vom ajunge în aceea, în cîteva minute, arătînd cum Vechiul Testament s-a tipizat în şapte epoci. Şapte epoci aşezate, sau şapte biserici aşezate aici în Asia, care Biblia învaţă clar, care era o umbră, sau un model al celor Şapte Epoci ale Bisericii care veneau. Şi prin ajutorul lui Dumnezeu, şi cu Biblia, putem dovedi că fiecare epocă a bisericii s-a aşezat întocmai exact unde a spus El că ea va fi, întocmai exact unde a spus Biblia că va fi. Iar noi sîntem la sfîrşitul ultimei epoci a bisericii .
E-147 Look,
… voice,… of a trumpet,
Saying unto me, I am Alpha and Omega,…
E-151 Şi mergem înapoi în Vechiul Testament, şi luăm visul lui Daniel, şi i-a arătat vedenia despre împărăţia Neamurilor, cum că el a văzut un chip stînd în picioare; cu un cap de aur, piept de argint, şi coapse de bronz, şi labele picioarelor şi picioarele din fier şi lut. Şi a arătat cum fiecare din împărăţiile acelea sau succedat una pe alta, întocmai exact în felul cum a spus Biblia. Şi, priviţi, capul de aur, Babilon; Mezii şi Persia, Grecii; şi imperiul Roman; iar imperiul Roman s-a rupt în zece împărăţii, Roma de est şi de vest, şi aşa mai departe. Şi înăuntru acolo, acolo era fier şi lut, şi ele nu se amestecau împreună; Protestanţi şi Catolicism sub aceeaşi stăpînire a Neamurilor. Şi el a zis că chiar să încerce să rupă puterea una la cealaltă, ele se vor căsători una cu alta, întocmai exact ceea ce ele fac astăzi, exact.
E-148 The first thing I want… He introduces here, "The I am, the First and the Last." The first thing, when the trumpet of God sounded out, he turned. And He said, "I'm Alpha and Omega. I'm from A to Z. I'm all of it now. Stand and listen to Me, a while." All right.
… the first and the last:… What thou seest, write in a book, (that's this Book we're reading) and send it unto the…
E-152 Şi împărăţia aceea în zilele acelor împăraţi. Dumnezeul Cerului a tăiat o piatră din munte, fără mîini, care a lovit acest chip la picioare şi a zdrobit toate împărăţiile Neamurilor. Şi Impărăţia lui Cristos a stăpînit şi domnit, şi a crescut, şi a acoperit pămîntul şi marea şi cerul. Impărăţiile Neamurilor sau şters ca treieratul, ca pleava pe o arie de treierat în timpul verii. Ce tablou în care trăim noi! Aceasta-i adevărat.
E-149 Where? Addressed specifically. Where about, back to the age? No. "To the church." To the church. Notice.
… What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia;…
E-153 Şi astăzi, voi vedeţi Catolicii şi Protestanţii se căsătoresc unii cu alţii, încercînd să-şi frîngă puterea; creşteţi copiii voştri, trebuie să promiteţi că îi creşteţi în acest fel sau acel fel. Noi vom ajunge la aceasta, după puţin, în cîteva seri. Observaţi cum este aceasta, şi cum (cealaltă) tăria fierului a dominat peste cealaltă, a sfărîmat-o în bucăţi şi a spulberat-o departe.
E-150 Which, was a type of the church. Now, we'll get into that, in a few minutes, showing how the Old Testament typed up in seven ages. Seven ages set, or seven churches set here in Asia, which the Bible plainly teaches, which was a shadow, or a type of the Seven Church Ages that was coming. And by God's help, and with the Bible, can prove that every church age landed just exactly where It said it would, just exactly where the Bible said it would. And we're at the end of the last church age.
E-154 Dar Mielul a venit şi a stat! Şi oamenii sfinţi în ziua aceea ...
E-151 And go back in the Old Testament, pick up Daniel's dream, and show him the vision of the Gentile kingdom, how that he saw a image standing; with a head of gold, breast of silver, and thighs of brass, and feet and legs of iron and clay. And showed how every one of those kingdoms have succeeded one another, just exactly the way the Bible said. And, look, the head of gold, Babylon; Medes and Persia, Greek; and the Roman empire; and the Roman empire broke up into ten kingdoms, eastern and western Rome, and so forth. And in there, there was iron and clay, and they wouldn't mix together; Protestant and the Catholicism under the same Gentile domination. And he said that even to try to break one another's power, they would intermarry with one another, just exactly what they're doing today, exactly.
E-155 Şi cum că puterea Romană a mers prin fiecare naţiune. Nu există o altă putere în lume, şi numai o singură cale prin care poate trece, este prin Catolicism, biserica Catolică, în toată lumea, rupîndu-se acolo afară. Acesta este un tablou uimitor, mare aici.
E-152 And that kingdom in the days of those kings. The God of Heaven cut a stone out of the mountain, without hands, that smote this image in the feet and broke all the Gentile kingdoms down. And the Kingdom of Christ ruled and reigned, and growed, and covered the earth and the sea and the sky. The Gentile kingdoms faded away like thrash, like the husk on a threshingfloor in the summertime. What a picture that we're living in. That's true.
E-156 Acum către voi Protestanţii, doar ţineţi-vă încălţămintea, deoarece, frate, tu eşti chiar cu acesta. Şi eu o pot dovedi prin Cuvîntul lui Dumnezeu, că tu eşti chiar în acesta tot atît de mare ca-ca restul dintre ei.
E-153 And today, you see Catholic and Protestant marrying among one another, trying to break the power down; raise your children, have to promise to raise them this way or that way. We'll get into it, after a bit, in a few nights. Notice that, how it is, and how (the other) the strong of the iron dominated over the other, broke it to pieces and shattered it away.
E-157 Acum, priviţi acum, "Primul şi Ultimul. Ce tu vezi, scrie într-o Carte." Acum El a zis către el:
... scrie aceasta într-o carte, şi trimite-o la ... bisericile, care sînt în-în Asia; la Efes, şi la Sardis, şi … Pergam, … şi aşa mai departe, şi Filadelfia, şi … Laodicea.
E-154 But the Lamb came and stood. And the holy people in that day…
E-158 Acum ne vom opri aici, doar un moment sau două, doar să vedem cît timp mai am, deoarece eu vreau să ajung la această idee fundamentală aici, despre Efes, şi să o trag dincoace la Laodicea, şi să vedem dacă noi nu sîntem modelaţi în aceeaşi biserică, vedeţi, să vedem dacă noi nu trăim în această zi.
E-155 And how that that Roman power went through every nation. There's not another power in the world, and only one way it can go through, is through Catholicism, the Catholic church, into all the world, breaking out in there. It's a marvelous, great picture here.
E-159 Oh, Biserică a viului Dumnezeu, ridică-te şi străluceşte. Priviţi. Voi nu vă daţi seama. Eu doresc să fi avut un fel de şoc pe care aş putea să vi-l dau, în vreun fel. Eu doresc ca Duhul Sfînt să vină în marea Lui putere şi să vă mute la un loc încît voi să apucaţi această Biblie şi să ziceţi, "Lasă-mă să mă uit în Aceasta!" Cînd voi vedeţi:
Neamurile se sfărîmă, Israel se trezeşte,
Semnele care Biblia le-a prezis;
Zilele Neamurilor numărate, cu chinuri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri," Asta-i adevărat.
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor slăbesc de frică;
Fiţi plini cu Duhul lui Dumnezeu,
Lămpile voastre curăţite şi clare,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape!
E-156 Now, to you Protestants, just keep your shoes on, 'cause, brother, you're right with it. And I can prove it by God's Word, you're right into it just as big as—as the rest of them.
E-160 Asta-i adevărat. Oh, ce zi! "Seri-o, şi trimite-o la biserici." 161 Acum, întocmai cum Israel a intrat în frumuseţea lui, în urmă la început sub Abraham, a venit înainte în jos prin patriarhi. Şi în ziua lui Ahab el a mers în epocile întunecoase, cea mai întunecoasă epocă pe care a văzut-o biserica. A mers afară de acolo ... Şi în timpul acela, cum că Ahab s-a căsătorit cu Izabela, a adus idolatria în biserica ortodoxă.
E-157 Now, watch now, "The First and the Last. What you see, write in a Book." Now, He said unto him:
… write this in a book, and send it to the… churches which are in—in Asia; unto Ephesus, and to Sardis, and… Pergamos,…and so forth, and Philadelphia, and…Laodicean.
E-162 Acelaşi lucru, că, Protestantismul s-a căsătorit cu Romanismul în cei o mie cinci sute de ani de epoci întunecoase, în biserica Pergam, şi a ieşit cu idolatrie, sub formă de Creştinism, mergînd înainte afară în epoca căldicică care vine înaintea noastră. Şi noi sîntem în ea chiar acum. Noi sîntem în epoca căldicică.
E-158 Now we'll stop there, just a moment or two, just see how much time I got, 'cause I want to get to this last keynote here, on Ephesus, and pull it over to Laodicean, and see if we're not patterned up in the same church, see, see if we're not living in this day.
E-163 Voi nu o credeţi? Acum eu am să şed jos asupra ... voi oamenii de afară din celelalte biserici. Voi sînteţi într-o epocă căldicică. Şi evangheliştii voştri traversează pămîntul, în jurul pămîntului, predicînd lucruri ca acestea; voi nu ajungeţi nicăieri. Voi strigaţi ... Voi Baptiştii strigaţi, "Cu un milion mai mulţi în '44." Ce aţi obţinut voi cînd i-aţi avut? Doar aţi avut o grămadă de păcătoşi să vină înăuntru, cu numele lor în registru, asta-i adevărat, să zică că ei aparţin la biserica Baptistă. Nu numai atît, dar, voi aveţi pe Metodişti, Campbellişti, şi întregul grup, tot aşa de formali şi indiferenţi. Billy Graham a avut asta, "Treizeci de mii de convertiţi," el a zis, "şi şase săptămîni ... " Şi şase săptămîni mai tîrziu el nu a mai putut să găsească treizeci. De ce? De ce? Ei nu au obţinut nimic, de la început. Doar o grămadă de păcătoşi, cînd ei şi-au pus numele în carte, sub farmecul unei treziri.
E-159 Oh, Church of the living God, rise and shine. Look. You don't realize. I wish I had some kind of a shock that I could give you, some way. I wish the Holy Spirit would come in His great power and move you to a place that you would grab this Bible and say, "Let me look into This," when you see:
Nations are breaking, Israel awakening,
The signs that the Bible foretold;
Gentile days numbered, with horrors encumbered;
"Return, O dispersed, to your own." (That's right.)
The day of redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed
and clear,
Look up, your redemption is near!
E-164 El a zis, "Împărăţia Cerului este ca unul care aruncă năvodul în mare. Cînd el a scos-o, el avea de toate." El avea broaşte ţestoase. El avea raci. El avea broaşte ţestoase de apă dulce. El avea păianjeni. El avea gongi de apă. El avea şerpi. Asta-i adevărat. Dar înăuntru acolo, el avea ceva peşti, de asemeni.
E-160 That's right. Oh, what a day. "Write it, send it to the churches."
E-165 Şi cînd un om predică o trezire sub puterea şi demonstrarea Duhului Sfînt, năvodul este tras în jurul oamenilor. Asta-i adevărat. Şi, dar, dacă el este o goangă de la început, el este o goangă la sfîrşitul trezirii.
E-161 Now, just as Israel come in in its beauty, back in the beginning under Abraham, come on down through the patriarchs. And in the day of Ahab it went into the dark ages, the darkest age that the church seen. Went out of there… And in that time, how that Ahab married Jezebel, brought idolatry into the orthodox church.
E-166 Dacă el este un păianjen de apă, primul lucru care-l ştiţi, el va merge să privească în jur, zicînd, "eu nu cred în treaba asta veche oricum," şi ţopăie înapoi către apă.
E-162 The same thing, that, Protestantism married Romanism in the fifteen hundred years of dark ages, in the Pergamos church, and come out with idolatry, under the form of Christianity, going on out into the lukewarm age that's coming on before us. And we're in it right now. We're in the lukewarm age.
E-167 Dacă el este un şarpe, el va zice, "Eu v-am spus despre aceasta," şi el va pleca. El era un şarpe, de la început. Natura lui era. Şi el nu va fi nimic altceva pînă cînd natura aceea este schimbată.
E-163 You don't believe it? Now I'm going to sit down on the… you people out in the other churches. You're in a lukewarm age. And your evangelists are crossing the earth, around the earth, preaching things like that; you're getting nowhere. You're hollering… You Baptists are hollering, "A million more in '44." What have you got when you got them? Just got a bunch of sinners come in, with their names on the book (That's right.), say they belong to the Baptist church. Not only that, but the other, Methodists, Campbellites, and the whole group, just as formal and indifferent. Billy Graham had that, "Thirty thousand converts," he said, "in six weeks…" And six weeks later he couldn't find thirty. Why? Why? They never got nothing, to start with. Just a bunch of sinners, when they put their name on the book, under the spell of a revival.
E-168 Un om nu poate adera la biserică, sau să fie cu totul prelucrat emoţional, sau orice altceva, şi să devină un Creştin. Aceasta trebuie să fie o Naştere solidă a Duhului; o murire sinceră, strigînd, să zacă acolo pînă cînd el moare de două ori. Amintiţi-vă, viaţa poate să vină numai din moarte.
E-164 He said, "The Kingdom of Heaven is like one pitched the net the sea. When he brought forth, he had everything." He had turtles. He had crawfish. He had terrapins. He had spiders. He had water bugs. He had serpents. That's right. But in there, he had some fish, also.
E-169 Un bob de grîu, dacă el rămîne, el rămîne singur, el nu va însemna nimic mai mult decît acel singur bob de grîu. "Dacă un bob de grîu nu cade în pămînt, el rămîne singur." Dar cînd el cade acolo, el putrezeşte, se contaminează, şi din mijlocul acelei putreziri vine germenele de viaţă care îi dă viaţă şi produce mai mult.
E-165 And when a man preaches a revival under the power and demonstration of the Holy Spirit, the net is drawed around the people. That's right. But if he's a bug to begin with, he's a bug at the end of the revival.
E-170 Dacă biserica nu este născută din nou, să moară faţă de crezurile şi teologiile ei, şi aşa mai departe, şi să fie născută din nou din Duhul lui Dumnezeu, ea va fi una veche, rece, formală, ne evlavioasă, indiferentă. Amin. Asta-i adevărat. Aceea este de modă veche, predicare cu savoare, dar ea te va salva, frate. Asta-i adevărat. Ea te va ţine cînd furtunile suflă tare. Ajungeţi înrădăcinaţi şi prinşi în pămînt. Radeţi jos toată murdăria înainte să vă turnaţi betonul vostru; observaţi, asta-i adevărat, şi barele de ancorat bine în jos şi strînse. Oh, frate, ce zi în care trăim noi; epocă a bisericii, formală indiferentă! Da, domnule.
"Către cele şapte biserici," a zis, "trimite acest mesaj."
E-166 If he's a water spider, the first thing you know, he'll go looking around, saying, "I don't believe in this old stuff anyhow," and plop off back to the water.
E-171 Acum, în epoca aceea a bisericii, ei au început să vină înăuntru; ei s-au cununat în idolatrie. Ei fac acelaşi lucru acum; ei au venit înăuntru, făcînd acelaşi lucru. Şi din aceea, au venit în Creştinism formal, au început să se vestejească pînă cînd ei ajung jos la ultima epocă a bisericii.
E-167 If he's a snake, he'll say, "I told you about it," and away he'll go. He was a snake to begin with, his nature was. And he'll never be nothing else until that nature is changed.
E-172 Acum, biserica modernă, pe care noi o numim "denominaţiunea." Noi oamenii sfinţeniei, voi ştiţi, noi îi numim, "cei moderni," şi ei se duc acolo afară şi încep în trezirea lor, de asemeni. Voi ziceţi, "Ei nu ajung nicăieri."
E-168 A man can't join church, or get all emotional worked up, or anything else, and become a Christian. It's got to be a solid birth of the Spirit; sincerity, dying out, crying out, laying there till he's dead twice. Remember, life can only come out of death.
E-173 Dar acum aşteptaţi doar un minut. Ce avem noi? Nu avem nimic, nimic mai mult decît au ei. Aceasta este exact corect. Atît timp cît noi ne certăm şi fierbem şi ne agităm unii cu alţii, noi încă umblăm ca oameni; pînă cînd un om poate veni jos la altar şi să se pună în ordine cu Dumnezeu, pînă cînd el poate să treacă cu vederea lucruri mărunte şi să se mişte înainte cum i se cuvine unui Creştin. Oala nu poate să numească ibricul negru. Corect. Şi să nu strigaţi la ei. Să ne curăţim propriile noastre trepte mai întîi.
E-169 A grain of corn, if it abides, it abide alone, it'll never mean no more than that one grain of corn. "Except a corn of wheat fall in the earth, it abide alone." But when it falls there, it rots, contaminates, and out of that midst of corruption comes the germ of life that gives it life and produces more.
E-174 Scuzaţi-ne, străinilor, eu îi dau bisericii puţină bătaie a Evangheliei acum. Observaţi, asta-i adevărat. Aceasta este exact ceea ce aveţi nevoie.
E-170 Except the church will be borned again, die out to its creeds and theologies, and so forth, and be borned anew of the Spirit of God, it'll be an old, cold, formal, ungodly, indifferent. Amen. That's right. That's old-fashion, sassafras preaching, but it'll save you, brother. That's right. It'll keep you when the storms are blowing hard. Get rooted and grounded. Get all the dirt scraped off 'fore you pour your concrete; notice, that's right, and the anchor rods down good and tight. Oh, brother, what a day that we're living in; formal, indifferent church age! Yes, sir.
"To the seven churches," said, "send this message."
E-175 "Oh," voi ziceţi, "noi Îl avem." Şi mergeţi sus acolo şi bateţi pianul cît de tare poate să meargă, şi o grămadă de tobe, şi alergaţi în sus şi-n jos pe duşumea, şi mergeţi afară şi vă certaţi cu vecinul vostru. Aveţi voi ceva? Aha. Nu, domnule. Singurul lucru pe care îl avem este un căldicel. Atît timp cît muzica funcţionează, noi funcţionăm. Cînd muzica se opreşte, noi ne oprim. Frate, să nu numeşti pe celălalt om ceva; să te uiţi în jurul propriei tale uşi, mai întîi. Amin.
E-171 Now, in that church age, they begin to come in; they wedded into idolatry. They do the same thing now; they've come in, doing the same thing. And out of that, come in formal Christianity, begin to fading away until we're getting down to the last church age.
E-176 Eu vă spun, noi avem nevoie de o trezire de modă veche aşa cum noi aveam jos în ţară, cînd ei stăteau pe feţele lor toată noaptea. Nu să ne agităm, ci cînd este întristare reală evlavioasă; şi nu să meargă înapoi la altar şi să stea, ci să meargă afară şi să se pună în ordine cu vecinii cu care ei au făcut greşit, şi să se îndrepte. Voi ştiţi că asta-i adevărat. Dureros, dar, frate, aceasta vă va ajuta. Asta-i adevărat. Voi trebuie să ştiţi asta, prietenul meu. Da, domnule.
E-172 Now, the modern church, which we call "the denomination." We holiness people, you know, we call them, "the modern," and they go out there and they start in their revival, too. You say, "They're not getting anywhere."
E-177 Căldicei, asta este o condiţie oribilă în care să fie biserica. Dacă voi nu vegheaţi, Branham Tabernacle a ajuns în aceeaşi înclinare. Ascultaţi, voi ştiţi aceste lucruri. Aceasta s-a învăţat, an după an, după an, după an, la această platformă, avertizîndu-vă de aceste lucruri care vin. Cînd, Biblia a spus că va fi un timp cînd ei vor merge de la est la vest, şi de la nord la sud, încercînd să găsească adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, şi nu-L vor găsi. Voi mai bine să vă ancoraţi, unde voi ştiţi unde staţi.
E-173 But now wait just a minute. What have we got? Got nothing, no more than they got. That's exactly right. As long as we fuss and stew and carry on among one another, we still walk as men; until a man can get down at the altar and get right with God, till he can overlook little things and move on like a Christian ought to. Pot can't call kettle black. Right. Don't holler at them. Let's clean our own steps first.
E-178 Dar cînd un om odată este născut din nou; nu prelucrat emoţional, nu ceva entuziasm, nu prin a-şi pune numele lui pe cartea unei biserici, nu prin a adera la cea mai mare biserică din oraş. Ci cînd el de fapt a plîns, şi a implorat, cu lacrimi în ochii lui, pînă cînd Dumnezeu i-a iertat păcatele, i-a curăţit sufletul de la o viaţă de păcat, şi l-a umplut cu Duhul Sfînt; cu o astfel de dragoste, şi evlavie, pînă cînd el ia sculele acelea vechi de roată înapoi, pe care el le-a furat de la vecini, şi merge şi repară lucrurile acestea, şi trăieşte evlavios înaintea oamenilor. Noi niciodată nu vom avea o trezire în această ţară pînă cînd avem aceea. [Fratele Branham a bătut pe amvon de patru ori – Ed.]
E-174 Excuse us, strangers, I'm giving the church a little Gospel spanking now. Notice, that's right. It's exactly what you need.
E-179 Judecata începe la casa lui Dumnezeu, prin Cuvîntul lui Dumnezeu. Amin. Nu o carte de texte, ci Biblia. Nu ce învaţă vreo biserică în teologia lor, ci ceea ce zice Dumnezeu. Atunci voi veţi avea o trezire unde puteri mari, şi minuni, şi semne, şi miracole, şi toate celelalte, vor avea loc.
E-175 "Oh," you say, "we got It." And get up there and beat the piano as hard as it can go, and a bunch of drums, and run up and down the floor, and go out and fuss with your neighbor. Have you got anything? Uh-huh. No, sir. The only thing we got is a lukewarm. As long as the music is running, we're running. When the music stops, we stop. Brother, don't call the other fellow something; let's look around your own door, first. Amen.
E-180 Noi sîntem căldicei. Din cauză că noi sîntem căldicei în această epocă, Dumnezeu a zis, "Eu vă voi vărsa din gura Mea." Această epocă a bisericii va fi respinsă. Acolo va fi o rămăşiţă din ea, care va fi salvată. Astfel mai bine însemnaţivă, chiar bine, să aflaţi dacă voi sînteţi în rămăşiţa aceea acum. Noi vom intra în aceasta într-un minut, dacă va voi Dumnezeu. Doar observaţi acum.
Şi m-am întors să văd glasul care a vorbit către mine.
Şi fiind întors, iată, am văzut şapte sfeşnice de aur;
E-176 I tell you, we need an old-fashion revival like we used to have down in the country, when they lay on their face all night long. Not to carry on, but when real godly sorrow; and not go back to the altar and stay, but go out and make it right with the neighbors they had made it wrong with, and get straightened up. You know that's right. Scorching, but, brother, it'll help you. That's right. You've got to know that, my friend. Yes, sir.
E-181 Sau, "lampadare," spun Grecii. Acum, aceea este prima traducere, pentru că ei nu au avut lumînările şi ... Ei aveau lampadarele micuţe. Acum, cele Şapte Sfeşnice de Aur, cum le numim noi.
E-177 A lukewarm, that's a horrible condition for the church to be in. You don't watch, the Branham Tabernacle is about in that same sway. Listen, you know these things. It's been taught, year after year, after year, after year, over this platform, warning you of these things coming. When, the Bible said there would be a time they'd go from the east to the west, and north and south, trying to find the true Word of God, and fail to find It. You better get anchored, where you know where you're standing.
E-182 Acum, în locul sfînt, unde erau pîinile depuse; şi mulţi dintre voi clericii înţelegeţi, şi aceea. Şi voi oamenii de aici de la tabernacol, fiind învăţaţi cu un învăţător bun aici, voi-voi ştiţi aceste lucruri.
E-178 But when a man is once borned again; not emotionally worked up, not some enthusiasm, not by putting his name on a church book, not by joining the biggest church in the city. But when he's actually cried through, and begged, with tears in his eyes, until God has forgive his sins, cleansed his soul up from a life of sin, and filled him with the Holy Spirit; with such love, and godly, till he takes them old tire tools back, he stole from the neighbors, and goes and makes up to these things, and lives godly before men. We'll never have a revival in this country till we have that. [Brother Branham knocked on the pulpit four times—Ed.]
E-183 Cele Şapte Sfeşnice de Aur, ele erau ... aveau lămpi micuţe în vîrful lor, care ardeau ulei. Acolo în Zaharia, unde el a văzut vedenia, eu cred că era aceasta, şi el a văzut măslinul sălbatic şi măslinul domestic; Iudeii şi Neamurile, cu mult înainte de perioada Neamurilor. Ei aveau o cădelniţă de aur, şi amîndouă din aceste cădelniţe de aur mergeau în acest sfeşnic de aici care a furnizat ulei pentru toate lămpile. Şi el nu putea înţelege cum erau aceste lucruri; măslinul sălbatic şi măslinul domestic. Iar măslinul domestic, desigur, a fost rupt, şi măslinul sălbatic a fost altoit în el.
E-179 Judgment begins at the house of God, by the Word of God. Amen. Not a textbook, but the Bible. Not what some church teaches in their theology, but what God says. Then you'll have a revival where great powers, and wonders, and signs, and miracles, and everything else, will take place.
E-184 Şi uleiul acela la lampă, uleiul reprezintă "Duhul Sfînt," întotdeauna. Noi vom ajunge în aceea, la semnul oamenilor, Vineri seara. Observaţi, dar acest ulei reprezintă Duhul Sfînt. De aceea ungem noi pe bolnavi cu ulei, din cauză că el reprezintă Duhul Sfînt.
E-180 We're lukewarm. Because we're lukewarm in this age, God said, "I'll spue you from My mouth." This church age will be rejected. There'll be a remnant out of it, that'll be saved. So better mark yourself, right good, to find out if you're in that remnant now. We'll get into it in a minute, if God willing. Just notice now.
And I turned to see the voice that spake unto me. And being turned, (Look.) I saw seven golden candlesticks;…
E-185 Biblia a spus, în Apocalipsa capitolul al 6-lea, cînd a trecut plaga, el a zis, "O măsură de grîu pentru un ban, şi două măsuri de orz pentru un ban; dar să nu vatămi vinul Meu şi uleiul Meu." Aş fi dorit să o luăm înainte prin Apocalipsa, pentru cîteva săptămîni, şi să intrăm în aceea, cine este acel vin şi ulei. "Vezi ca tu să nu vatămi vinul Meu şi uleiul Meu! Să nu te apropii de el." Amin.
E-181 Or, "lampstands," the Greek says. Now, that's the first translation, 'cause they didn't have the candles and the… They had the little lampstand. Now, the Seven Golden Candlesticks, we call them.
E-186 Acum observaţi aceste sfeşnice de aur. Acest ulei a curs în aceste sfeşnice. Acum, uleiul era ceea ce a fost pus în lampă, să ardă. Acum Aaron era ... Aceasta era datoria lui să aprindă aceste lămpi. Şi aceste lămpi trebuiau să fie aprinse. Staţi înainte acum. Priviţi. Rămîneţi reverenţi, şi ascultaţi. Aceste lămpi trebuiau să fie aprinse de către focul pe care Dumnezeu l-a aprins. Fiii lui Aaron au mers înăuntru cu ceva foc străin, şi Dumnezeu i-a omorît la uşă; asta-i adevărat, foc străin. Focul care l-a început Dumnezeu!
E-182 Now, in the holy place, where the shewbread; and many of you clergymen understand, and that. And you people here at the tabernacle, being taught with a good teacher here, you—you know these things.
E-187 Şi priviţi, acum, sfeşnicele merg într-un arc. Aici era un sfeşnic, două, trei, patru (sus de tot), cinci, şase, şapte, în felul acesta. Acum, acele sfeşnice de aur aici ... aşa cum zice el în cîteva minute.
E-183 The Seven Golden Candlesticks, they were… had little lamps on top of them, that burnt oil. Over in Zechariah, where he saw the vision, I believe it was, and he saw the wild olive tree and the tame olive tree; the Jew and the Gentile, way before the dispensation of Gentile. They had a golden censers, and both of these golden censers run into this one candlestick here that furnished oil for all the lamps. And he couldn't understand how these things was; the wild olive tree and the tame olive tree. And the tame olive tree, of course, was broke off, and the wild olive tree grafted into it.
E-188 Să citim puţin mai departe, poate noi o vom lua. Şi ascultaţi ce spune el acum. In regulă. "Şi capul Lui ... " Cred că am ajuns înainte de versetul al 12-lea acolo, "Şapte Sfeşnice de Aur." Al 13-lea verset:
Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur unul ca ...
Fiul omului, îmbrăcat cu o haină pînă jos la picioare, şi încins pe la piepţi cu un brîu de aur.
Capul Lui era ca-ca ... părul lui era aşa alb ca
lîna, ... alb ca zăpada; şi ochii lui erau ... flăcări de foc;
E-184 And that oil to the lamp, oil represents the "Holy Spirit," always. We'll get in that, on the marking of the people, Friday night. Notice, but this oil represents Holy Spirit. That's why we anoint the sick with oil, is because it represents the Holy Spirit.
E-189 Acum să ne oprim aici doar un minut, deoarece noi nu putem lăsa acel tablou acolo doar în felul acesta. Priviţi la aceste sfeşnice stînd aici acum. Acum, acele sfeşnice, aşa cum noi vom afla puţin mai tîrziu, reprezintă cele Şapte Epoci ale Bisericii. Ele reprezintă Efes, Pergam, şi înainte în jos la Filadelfia, şi toate pînă la Laodicea; Şapte Epoci ale Bisericii.
E-185 The Bible said, in Revelation the 6th chapter, when the plague went through, he said, "A measure of wheat for a penny, and two measures of barley for a penny; but don't hurt My wine and My oil." Wish we was going to take Revelation on through, for a few weeks, and get into that, who that wine and oil is. "See that you hurt not My wine and My oil. Don't you come near it." Amen.
E-190 Şi fiecare din aceste sfeşnice micuţe aveau un ulcioraş cu ulei aşezat acolo, şi acest ulei ardea pe această candelă. Acum cînd o candelă era aprinsă de focul lui Dumnezeu, ei au luat candela aceea şi au aprins-o pe cealaltă, apoi o aşezau jos; şi o aprindeau pe cealaltă; şi una o aprindea pe cealaltă, de pe cealaltă, de pe cealaltă, pînă la ultima candelă. Observaţi, acelaşi ulei!
E-186 Now, notice these golden candlesticks. This oil poured into these candlesticks. Now, the oil was what was put in the lamp, to burn. Now, Aaron was… It was his duty to light these lamps. And these lamps had to be lit. Hold it on now. Look. Keep reverent, and listen. These lamps had to be lit by the fire that God had lit. Aaron's sons went in with some strange fire, and God slew them in the door; that's right, strange fire. The fire that God started!
E-191 Acum aceste Şapte Epoci ale Bisericii, încep cu Efes, şi 'Tira, Pergam, şi în continuare. Şi Duhul Sfînt, care este uleiul lui Dumnezeu, a căzut asupra bisericii la început, în Efes, Biserica Efesiană, care era biserica harului. Voi Baptiştii ar trebui să strigaţi "amin" acolo. Şi apoi asupra bisericii harului, care era în Efes, şi epistola Efesiană ne stabileşte, cine eram noi înainte de întemeierea lumii. El a căzut acolo, şi ei au primit Duhul Sfînt.
E-187 And watch, now, the candlesticks run in an arch. Here was one candlestick, two, three, four (way up), five, six, seven, like this. Now, those golden candlesticks here, as he says in a few minutes.
E-192 Dar aşteaptă un minut, fratele meu Baptist, cum L-au primit ei? Cum L-au primit ei? [Fratele Branham bate pe amvon o dată – Ed.] Prin aderarea la biserică? Niciodată. Ei Lau primit prin botezul Duhului Sfînt. Voi ziceţi, "Da, Frate Branham, asta-i adevărat." Ce vi s-a întîmplat vouă cînd El a căzut peste voi?
E-188 Let's read a little farther, maybe we'll get it. And listen what he said now. All right. "And His head…" I believe I've got ahead of the 12th verse there, "Seven Golden Candlesticks." 13th verse:
And in the midst of the seven golden candlesticks one like… the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.
His head was as—as…his hair was as white as wool,… white as snow; and his eyes were…flames of fire;…
E-193 Observaţi, acelaşi Foc care a ars uleiul acolo, în Efes, l-a ars în 'Tira; acelaşi Foc a ars acolo, a ars în Pergam; a ars în continuare, pînă la Epoca Bisericii Laodicea. Acelaşi Duh Sfînt, aprins de acelaşi Dumnezeu, prin acelaşi Foc. Iar Focul care a căzut la Cincizecime a aprins candela, Biserica, prin fiecare epocă, drept înainte în jos acum.
E-189 Now, let's stop there just a minute, 'cause we can't leave that picture there just like that. Look at these candlesticks standing here now. Well, those candlesticks, as we'll find a little later, represents the Seven Church Ages. They represent Ephesus, Pergamos, and on down to Philadelphia, and on over to Laodicean; Seven Church Ages.
E-194 Dar necazul cu aceasta este, că noi Baptiştii, noi Metodiştii, noi sîntem înapoi de tot aici, încercînd să luaţi ceva lucru istoric, şi aici merge Biserica în jos aici. Asta-i adevărat. Acolo este unde noi am rămas în urmă. Fiecare biserică, cînd ea a început, acolo nu era ...
E-190 And each one of these little candlesticks had a little cruse of oil setting there, and this oil burnt on this candle. Now when one candle was lit by the fire of God, they taken that candle and lit the other one, then set it down; and lit the other one; and one lit off the other one, off the other one, off the other one, till the last candle. Notice, same oil.
E-195 Priviţi la Luther, în prima reformare. Ce trezire, Luther! Priviţi, eu am cartea lui de texte acasă. Cum că omul acela s-a cutremurat sub Puterea lui Dumnezeu! Cum a crezut el în vindecarea Divină, a acceptat-O el însuşi; a crezut în Puterea lui Dumnezeu, într-atît de mult, încît el a vorbit în limbi, Martin Luther. Aceea este exact corect. Martin Luther a vorbit în limbi.
E-191 Now, these Seven Church Ages, begin with Ephesus, and Thyatira, Pergamos, and on through. And the Holy Spirit, which is the Oil of God, fell on the church at the beginning, in Ephesus, the Ephesian Church, which was the church of grace. You Baptist ought to holler "amen" there. And then on the church of grace, which in Ephesus, and the Ephesian letter sets us out, who we was before the foundation of the world. It fell there, and they received the Holy Spirit.
E-196 Şi apoi a venit epoca următoare, John Wesley. John Wesley a făcut acelaşi lucru. Cînd el predica, el a zis, "Ce sînt aceste cuvinte pe care eu le bolborosesc, necunoscute pentru mine?" Asta-i adevărat, vorbea în limbi; a crezut în vindecarea Divină. Şi cînd el a venit în America, bisericile de aici l-au tratat aşa cum ei o fac cu holy rolleri, astăzi, ei l-au dat afară, din biserici. Şi ei au predicat Evanghelia acolo afară, şi au căzut sub Puterea lui Dumnezeu, pînă cînd ei zăceau pe duşumea, toată noaptea cîteodată.
E-192 But wait a minute, my Baptist brother, how did they receive It? How did they get It? [Brother Branham knocks on the pulpit one time—Ed.] By joining the church? Never. They got It by the baptism of the Holy Spirit. You say, "Yes, Brother Branham, that's right." What happened to you when It fell on you?
E-197 Şi propria carte de texte a lui John Wesley, pe care o am acasă acum, unde el călărea un cal într-o zi, să se roage pentru o femeie care era bolnavă, şi calul a căzut şi şi-a rupt piciorul. Şi el s-a dat jos de pe cal, şi a luat un vas cu ulei şi a uns calul cu ulei, şi a urcat pe el şi a plecat călare. Acelaşi Foc ardea acolo!
E-193 Notice, the same Fire that burnt the oil there, in Ephesus, burnt it in Thyatira; the same Fire burnt there, burnt it in Pergamos; burnt on down through, to the Laodicean Church Age. The same Holy Spirit, lit by the same God, by the same Fire. And the Fire that fell on Pentecost has lit the candle, the Church, through every age, right on down now.
E-198 Dar voi l-aţi adus jos la o formă rituală de ceva, şi Duhul Sfînt se mişcă înainte. Adevărat. Asta-i adevărat.
E-194 But the trouble of it is, we Baptists, we Methodists, we are way back up here, trying to take some historical thing, and here goes the Church down here. That's right. That's where we're left behind. Every church, when it started, there wasn't…
E-199 Şi în biserica Metodistă, "Ei au ceva greşit cu ei," prin- ... cartea lor a zis, "ei au zvîcnirea." Şi ei începeau să umble, şi ei se zvîcneau şi săreau, şi acţionau în felul acela, în adunările lor în cort şi alte lucruri, Metodiştii. Păi, frate, dacă John Wesley ar putea să învie pe scenă, lui i-ar fi aşa ruşine de voi, că el var nega; afară doar dacă el v-ar da o bătaie bună de Evanghelie cu Evanghelia pe care a predicat-o el.
E-195 Look at Luther, in the first reformation. What a revival, Luther. Look, I've got his textbook at home. How that that man shook under the power of God! How he believed in Divine healing, accepted It himself; believed in the power of God, even so much, till he spoke in tongues, Martin Luther. That's exactly right. Martin Luther spoke with tongues.
E-200 Eu am stat nu de mult, lîngă mormînt, unde ei au dezlegat cîinii aceia de vînătoare, în ziua aceea cînd el a predicat noua Naştere, şi aşa mai departe, şi aceea. Şi biserica înaltă din Anglia a dat drumul la cîinii aceia peste el. Şi el a zis, "Soarele nu va cădea peste capul vostru de trei ori, pînă cînd el mă va chema să mă rog pentru el." Şi el a făcut-o; şi a murit. Asta-i adevărat. Sigur.
E-196 And then the next age come down, John Wesley. John Wesley done the same thing. When he was preaching, he said, "What are these words that I mutter, unknown to myself?" That's right, speaking with tongues; believed in Divine healing. And when he come to America, the churches here treated him like they do the holy-rollers today, they put him out, in churches. And they preached the Gospel out there, and fell under the power of God, until they laid on the floor, all night at a time.
E-201 De aceea avem noi nevoie astăzi. Noi avem nevoie de acel fel de Metodişti. Noi avem nevoie de un alt Baptist ca John Smith, care a stat în cameră şi s-a agonizat cu Dumnezeu, şi sa rugat toată noaptea, în aşa fel, încît ochii lui au fost aşa de rău umflaţi, dimineaţa, încît soţia lui l-a condus la masă, să mănînce.
E-197 And John Wesley's own textbook, that I got at home now, of where he was riding a horse one day, to pray for a woman that was sick, and the horse fell and broke its leg. And he got off the horse, and took a cruse of oil and anointed the horse with oil, and got on him and rode away. Same Fire burning there.
E-202 Oh, ce facem noi astăzi? Stăm afară la colţ, cu o ţigară în gură; şi un diacon în biserică, şi merge jos şi acţionează; la cinematograf, şi vizionăm televizorul toată noaptea; şi stăm departe de biserică; fumăm, bem, jocuri de noroc, şi mergem la curse de cai, şi ne numim Baptişti. Toate prostiile!
E-198 But you've got it down to a ritualistic form of something, and the Holy Ghost is moving on. Right. That's right.
E-203 Ceea ce avem noi nevoie astăzi este o altă trezire de modă veche, trimisă de Dumnezeu, trezire a Duhului Sfînt. Amin. Nu vreau să spun ... Eu nu încerc să vă fac să deveniţi emoţionaţi. Eu ştiu că nu sînteţi emoţionaţi, dar, frate, acela este adevărul. Incercăm să vă aducem înţelesul. Acesta este adevărul. Aceasta este ceea ce avem nevoie. In regulă.
E-199 And in the Methodist church, "They got something wrong with them," the by-… their book said, "they got the jerks." And they would start to walk, and they would jerk and jump, and act like that, in their tent meetings and things, the Methodists. Why, brother, if John Wesley could rise on the scene, he'd be so ashamed of you, he'd deny you; unless he'd give you a good Gospel whipping with the Gospel that he preached.
E-204 Acum, asta este Biblia. Asta este ce a spus Duhul, vedeţi. "Sfeşnicele." In regulă. Acum versetul al 13-lea .
Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur una ca ... Fiul omului, ...
E-200 I stood not long ago, by the shrine, where they turned them hounds loose, that day when he was preaching the—the new birth, and so forth, and that. And the high church of England turned them dogs loose on him. And he said, "The sun will not fall on your head three times, till he calls for me to pray for him." And he did; and died. That's right. Sure.
E-205 Ce? Una ca EL Cine era aceasta? Mireasa Lui. Una ca EL Priviţi cum era ea. [În limba Engleză "one" înseamnă "unul" sau "una", este la fel pentru genul masculin şi feminin – Trans.]
... îmbrăcată cu o haină pînă jos la picioare, ...
E-201 That's what we need today. We need that kind of Methodist. We need another Baptist like John Smith, who stayed in the room and agonized with God, and prayed all night, in such a way, till his eyes was swollen so bad, at morning, his wife would lead him to the table, to eat.
E-206 Sfinţenia lui Isus Cristos acoperind-o pe Ea. "Ne-a spălat de păcatele noastre, cu Sîngele Lui Propriu." În ordine.
... încinsă pe la piepţi (nu un om; o femeie) cu un brîu de aur. (Evanghelia care a ţinut Puterea şi slava lui Dumnezeu peste Trupul lui Cristos!)
E-202 Oh, what do we do today? Stand out on the corner, with a cigarette in our mouth; and a deacon in the church, and go down and act; to picture shows, and watch televisions all night; and stay away from church; smoke, drink, gamble, run to horse races, and call ourself Baptist. All tommyrot!
E-207 Oh, ce tablou frumos avem noi aici în considerare! Priviţi aici.
... jos pînă la picioare, şi încinsă pe la piepţi cu un brîu de aur.
Capul lui şi părul lui era alb ca lîna, ... alb ca zăpada (neprihănire, sfinţenie; despre care vorbeşte albul); şi ochii lui ... ca flăcări de foc; (Priveşte chiar prin aceasta!)
E-203 What we need today is another old-fashion, God sent, Holy Ghost revival. Amen. I don't mean… I ain't trying to get you to get excited. I know you're not excited, but, brother, that's the truth. Trying to get the point to you. It's the truth. It's what we need. All right.
E-208 Nu încercaţi să vă ascundeţi de EL El ştie cine sînteţi voi, unde sînteţi voi, şi ce aţi făcut. Da, domnule. El vede totul. Oh, Dumnezeule ...
E-204 Now, that's the Bible. That's what the Spirit says, see. "The candlesticks." All right. Now the 13th verse.
And in the midst of the seven golden candlesticks one like… the Son of man,…
E-209 Noi mai avem doar cîteva minute, să ajungem la cealaltă epocă a bisericii, dacă noi putem. Observaţi.
Şi picioarele lui erau ca alama fină, ...
E-205 What? One like Him. Who was this? His Bride. One like Him. Watch how it was.
… clothed with a garment down to the foot,…
E-210 Alama întotdeauna este "judecată," ştiţi voi; altarul de alamă, şi şarpele de alamă, şi aşa mai departe. Alama vorbeşte de judecată. Picioarele Lui, atunci, Biserica lui Isus Cristos este aşezată pe judecată Divină. Cristos murind în locul nostru, Cel Drept plătind judecata noastră acolo sus, la ... înaintea lui Dumnezeu, şi a murit acolo ca un păcătos pe cruce, şi sufletul Lui a ajuns în iad. Şi Dumnezeu, nu a suferit ca Cel sfînt al Lui să vadă putrezirea, L-a înviat în a treia zi, pentru justificarea noastră; Care şade la dreapta Lui acum, un Mare Preot care poate fi atins de simţul infirmităţilor noastre; care se va întoarce în acelaşi fel cum a mers El în Cer, să primească o Biserică slăvită care S-a pregătit, spălată în Sînge şi născută a doua oară. Ce-ce viziune! Amin. In ordine. "Ca alama fină," sau, acum priviţi, "şi a Lui ... şi "
Şi picioarele lui erau ca ... alama fină, ca şi cum ar fi fost arse într-un cuptor (aceea este, toată zgura scoasă afară); şi glasul lui ... glasul multor ape.
E-206 The holiness of Jesus Christ covering Her. "Has washed us from our sins, with His Own Blood." All right.
… girt about the paps (not a man; a woman) with a golden girdle. (The Gospel that held the power and glory of God over the Body of Christ.)
E-211 Priviţi, aceasta este Biserica vorbind cu El acum, "apele." Apocalipsa 17:15, zice, "Apele înseamnă densitate şi mulţimi de oameni." Acum, "glasul Lui," sau Fiinţa aceasta care stătea acolo arătînd ca acesta, Cristos în Biserica Lui, ca Mireasa şi Cristos fiind unul, aşa cum soţul şi soţia sînt unul; Biserica şi Cristos fiind modelaţi împreună cu o Persoană, acelaşi Duh Sfînt.
E-207 Oh, what a beautiful picture we got here under consideration. Looky here.
… down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.
His head and his hair was white as wool,… white as snow (righteousness, holiness; white speaks of); and his eyes…like flames of fire; (Looks right through it.)
E-212 Şi lucrările pe care le-a făcut Cristos, le face şi Biserica. Voi o vedeţi? Biserica aceea frumoasă acolo în sfinţenie, în Putere, în măreţie, cu a vedea viziuni, semne, minuni. Fiecare lucru întocmai cum a făcut El, aici este aceasta pe pămînt; dînd toată lauda lui Dumnezeu, zicînd, "Eu nu pot face nimic dacă nu-Mi arată Tatăl; dar El Mi-a arătat, şi aici este aceasta." Şi ei vin să vadă că aceste lucruri merg să se împlinească.
E-208 Don't try to hide from Him. He knows who you are, where you are, and what you done. Yes, sir. He sees everything. O God…
E-213 Acum, Cristos, s-a modelat într-unul, "Şi glasul multor ape, mulţi oameni." Nu numai unul; aceasta era întreaga Biserică, cele Şapte Biserici modelate împreună într-un mare Trup răscumpărat al Domnului. Metodiştii, Baptiştii, Prezbiterienii, toţi acei care sînt născuţi din nou cu Duhul Sfînt, vorbind cu Puterea lui Dumnezeu, acela este Trupul. Acela este Trupul.
Şi el avea în dreapta lui ...
E-209 We got just a few minutes if I get to this other church age, if we can. Notice.
And his feet were like… fine brass,…
E-214 "Dreapta." Fiecare lucru din Biblie are o însemnătate, vedeţi.
... în mîna lui dreaptă avea şapte stele (acum El-El este un Rege): şi din gura lui iese o sabie ascuţită cu două tăişuri: şi înfăţişarea lui era ca a soarelui strălucind în tăria lui.
E-210 Brass always is "judgment," you know; the brazen altar, and the brass serpent, and so forth. Brass speaks of judgment. His feet, then, the Church of Jesus Christ is set upon Divine judgment. Christ dying in our stead, the Just One paying our judgment up there, at… before God, and died there as a sinner on the cross, and His soul ascended into hell. And God, not suffering His holy One to see corruption, raised Him up on the third day, for our justification; Who sets at His right hand now, a High Priest can be touched with the feeling of our infirmities; which shall return in like manner as He went into Heaven, to receive a glorious Church that's made Herself ready, Blood-washed and second-born. What a—what a vision. Amen. All right. "Like fine brass," or, now watch, "and His… and…"
And his feet was like… fine brass, as if they had been burned in a furnace; (That's all the dross taken out.) and his voice… the voice of many waters.
E-215 Acum, "Din gura Lui merge o sabie ascuţită cu două tăişuri," din gura Acestuia care stătea acolo, Cristos şi Biserica ca unul.
E-211 Watch, it's the Church speaking to Him now, waters. Revelation 17:15, said, "Waters means thickness and multitudes of people." Now, "His voice," or this Being that was standing there looking like this, Christ in His Church, as Bride and Christ being One, like husband and wife is one; the Church and Christ being molded together with one Person, the same Holy Spirit.
E-216 "În mîna Lui El ţinea şapte stele." Şi voi veţi vedea în cîteva minute; eu vreau să ajung la aceasta, să las Biblia să vorbească ce era aceasta. Aceştia erau cei şapte slujitori, un slujitor la fiecare epocă din aceste Şapte Epoci ale Bisericii, vin acum, îi ţine în mîna Lui dreaptă. Amin. Acolo este EL Acolo erau şapte îngeri, şapte mesageri, cîte unul la fiecare biserică. O pricepeţi?
E-212 And the things that Christ did, the Church does also. Do you see it? That beautiful Church there in holiness, in power, in majesty, with seeing visions, signs, wonders. Everything just like He did, here it is on earth; giving all praise to God, saying, "I can do nothing except the Father shows Me; but He showed Me, and here it is." And we come, see, these things go to taking place.
E-217 Acolo, El stă acolo, "Şi din gura Lui merge o Sabie ascuţită cu două tăişuri." Ce este o sabie cu două tăişuri? Evrei capitolul al 4-lea, zice, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit, mai puternic decît o sabie cu două tăişuri, mergînd chiar pînă la măduva osului, şi un discernător al gîndurilor minţii." In regulă.
Şi cînd l-am văzut, eu am căzut pe a mea ... am căzut la picioarele lui ca mort. Şi el şi-a pus mîna lui dreaptă peste mine, zicînd ... Nu te teme: Eu sînt primul şi ultimul:
Eu sînt cel care trăieşte, şi am fost mort; şi, iată, Eu sînt viu pentru totdeauna, Amin; şi Eu am cheile iadului şi ... morţii. (Acela este Isus. Acum priviţi.)
Scrie aceste lucruri pe care tu le-ai văzut, şi lucrurile care sînt, şi aceste lucruri care vor fi de acum înainte; (în regulă)
Şi taina celor şapte stele pe care tu le-ai văzut în mîna mea dreaptă, sînt ... mînă, ... şi cele şapte sfeşnice de aur. Cele şapte stele sînt şapte îngeri ai celor şapte biserici: ...
E-213 Now, Christ, molded into One.
… and the voice… of many waters…
Many people, not just the one; it was the whole Church, the Seven Churches molded together in one great ransomed Body of the Lord. The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, all that's borned again with the Holy Ghost, speaking with the power of God, that's the Body. That's the Body.
And he had in his right…
E-218 Ooh! Ţineţi asta. "Şapte îngeri sînt şapte slujitori ai celor şapte biserici." Acolo era o biserică a conducătorului din Efes. Acum dacă Dumnezeu va permite, şi noi vom continua înainte cu aceasta, şi nu vom lua Semnul Fiarei, eu vă pot arăta pe fiecare din ei, drept în jos pînă la această ultimă epocă, care-care erau ei; vă arăt Biserica Filadelfia, care erau Metodiştii, John Wesley; vă arăt-Biserica Tiatira, imediat după Pergam; care era Martin Luther, şi mergem drept înainte în josul epocii, şi vă arăt pe fiecare din ei care au venit şi au adus mesajul, au stabilit mesajul pe pămînt.
E-214 "Right." Everything in the Bible has a meaning to it, see.
… in his right hand seven stars (now He—He's a King): and out of his mouth goes a sharp twoedged sword: and his countenance is…was like unto the sun shining in his strength.
E-219 Şi drept în jos pînă la ultimul Mesaj, astăzi, asta-i adevărat, unde Dumnezeu a trimis un înger din Cer, şi a adeverit pe slujitorul Lui, şi a trimis un Mesaj înainte la fiecare. Aceasta nu va fi o biserică. Ea nu va fi o organizaţie în aceste zile din urmă. Deoarece, Dumnezeu a aşezat organizaţia pe raft, şi voi toţi sînteţi conştienţi de aceasta. Şi aşteptaţi pînă cînd noi trecem mîine seară, despre Semnul Fiarei, şi vedeţi unde este biserica voastră, vedeţi, şi organizaţia voastră.
Acum urmăriţi bisericile.
... şi cele şapte sfeşnice pe care tu le-ai văzut sînt
cele şapte biserici. (Ele sînt biserici.)
E-215 Now, "Out of His mouth goes a sharp two-edged sword," out of the mouth of This standing there, Christ and the Church as one.
E-220 Şi "stelele," pe care, El ţine fiecare stea. Acum priviţi. Am putea să ne oprim doar un minut? Eu ştiu că mai am vreo doisprezece minute să merg aici şi vreau să ajung la acest capitol chiar aici, şi să-l citesc tot, dacă nimic altceva. Eu vreau să vă aduc asta vouă. O stea era un slujitor, şi un slujitor uns cu un Duh de Sus.
E-216 "In His hand He held seven stars." And you'll see in a few minutes; I want to get to it, let the Bible just speak what it was. It was the seven ministers, one minister to each age of these Seven Church Ages, coming out, hold them in His right hand. Amen. There He is. There was seven angels, seven messengers, one to each church. Get it?
E-221 Vă daţi voi seama că voi reprezentaţi o stea în Cer, şi fiecare stea în Cer vă reprezintă pe voi? Aţi ştiut voi că Dumnezeu i-a spus lui Abraham că sămînţa lui va fi ca stelele Cerului? Mai întîi ei erau pulberea pămîntului, şi apoi în înviere ei erau stelele Cerului, de nenumărat. V-aţi dat voi seama de aceasta?
E-217 There, He's standing there.
… and out of his mouth goes a sharp twoedged sword:…
What is a sharp two-edged sword? Hebrews the 4th chapter, said, "The Word of God is sharper, more powerful than a twoedged sword, even going to the marrow of the bone, and a Discerner of the thoughts of the mind." All right.
And when I saw him, I fell on my…I fell at his feet as dead. And he laid his right hand on me, saying… Fear not; I am the first and the last:
I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and I have the keys of hell and… death. (That's Jesus. Now watch.)
Write these things which thou hast seen, and the things which are, and these things which shall be hereafter; (All right.)
And the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, are…hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are seven angels of the seven churches:…
E-222 Aţi ştiut voi că Isus era Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă, cea mai măreaţă Stea dintre toate stelele Cerului? Oh, aleluia! Cînd mă gîndesc la aceasta, sufletul meu saltă de bucurie. Acolo este El! Acolo în asemănarea Lui, în Prezenţa Lui, noi vom fi aşezaţi într-o zi, aleluia, cînd lucrurile de pe acest pămînt au trecut.
E-218 Ooh! Hold that. "Seven angels are seven ministers of the seven churches." There was a church of the leader of Ephesus. Now if God would permit, and we would continue on with this, and not take The Mark Of The Beast, I can show you every one of them, right down to this last age, which way—which way they was; show you the Philadelphian Church, which was the Methodists, John Wesley; show you the—the Church Thyatira, immediately after Pergamos; which was the Martin Luther, and go right on down the age, and show each one of them that come and brought the message, established the message in the earth.
E-223 Dar, ascultaţi, o altă Scriptură îmi vine. Daniel a zis ... Cînd El a zis, "Închide ... "
E-219 And right down to the last Message, today, that's right, where God sent an Angel from Heaven, a vindicated His servant, and sent a Message forth to everyone. This will not be a church. It'll not be an organization in this last days. Cause, God has laid the organization on the shelf, and all of you are aware of that. And wait till we get through tomorrow night, on The Mark Of The Beast, and see where your church is at, see, and your organization.
Now watch the churches.
… and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. (They are the churches.)
E-224 "Cînd el a văzut Îngerul acesta venind în jos, cu un curcubeu deasupra capului Lui; a pus un picior pe pămînt, şi unul pe mare; şi Işi ţinea mîinile sus, şi a jurat pe Cel care trăieşte din veşnicie în veşnicie. Cînd cele şapte glasuri şi-au emis a lor ... Cele Şapte Tunete şi-au emis glasurile lor." El a zis, "Pecetluieşte aceasta; nu sînt cunoscute pînă în ultima zi. El a zis, "Dar la timpul cînd această taină a lui Dumnezeu se va sfîrşi, cînd acestea vor fi descoperite Bisericii; şi a jurat pe Cel ce trăieşte în veci de veci, nu va mai fi timp."
E-220 And the stars, which, He's holding each star. Now look. Could we just stop a minute? I know I've got about twelve minutes to go here and I want to get to this chapter right here, and read it through, if nothing else. I want to get this to you. A star was the minister, and a minister anointed with a Spirit from Above.
E-225 Ascultaţi ce a spus El acolo atunci. El a zis, "Du-te pe drumul tău, Daniel, închide Cartea." Vedeţi? "Căci tu te vei odihni, şi te vei ridica în zilele din urmă, în partea ta. Dar mulţi din acei ce vor întoarce pe mulţi la neprihănire vor străluci mai tare ca stelele, pentru veci de veci."
E-221 Do you realize that you represent a star in Heaven, and every star in Heaven represents you? Did you know God told Abraham that his seed would be like the stars of the Heaven? First they were the dust of the earth, and then in the resurrection they were the stars of Heaven, innumerable. Did you realize that?
E-226 Ia te uită, "stele," cei şapte slujitori. Şapte slujitori, prin Şapte Epoci ale Bisericii, care constă din două mii de ani.
E-222 Did you know Jesus was the Bright and Morning Star, the greatest Star of all the stars of Heaven? Oh, Hallelujah! When I think of it, my soul leaps for joy. There He is! There in His likeness, in His Presence, we shall be seated someday, Hallelujah, when the things of this earth has passed away.
E-227 De la primii două mii de ani, distrugerea antediluviană; ai doilea două mii de ani, prima venire a lui Cristos; ai treilea două mii de ani, a şasea, este a doua Venire a lui Cristos; şi Mileniul, şi sfîrşitul, odihna de ziua a şaptea.
E-223 But, listen, another Scripture comes to me. Daniel said… When He said, "Close…"
E-228 "Către biserică ... " Oh, vreţi să înduraţi cu mine doar pentru încă cîteva minute? [Adunarea zice, "Da." -Ed.] Şi eu nu vreau să vă obosesc, dar eu voi citi foarte repede acum. "Către îngerul. .. " Acum priviţi, El adresează aceasta direct acum. Şi noi vom merge acolo la Pergam şi vom lua pe ultima din aceasta atunci ... eu vreau să spun, la Laodicea, şi apoi noi vom încheia. Mîine seară vom relua de aici, despre Semnul Fiarei.
Către îngerul bisericii din Efes ... (primul)
E-224 When he seen this Angel come down, with a rainbow over His head; put one foot on the land, and one on the sea; and held up His hands, and swore by Him that lives from ever and ever. When those seven voices uttered their… The Seven Thunders uttered their voices. He said, "Seal it; not known until the last day." He said, "But the time this mystery of God should be finished, when these will be revealed to the Church; and swore by Him that lives forever and ever, that time should be no more."
E-229 Acum priviţi, cînd Isus stătea cu mîinile Lui întinse. Aici este un lucru mic pe care nu vreau să-l las afară, pentru voi. Ascultaţi-l. Priviţi-l. El stă în mijloc, acela este mijlocul, celor Şapte Sfeşnice de Aur.
E-225 Listen what He said there then. He said, "Go thy way, Daniel, shut up the Book." See? "For thou shall rest, and you shall stand in the last days, in your lot. But many of those who turn many to righteousness shall outshine the stars, forever and forever."
E-230 Acum, dacă eu stăteam aici, şi Sfeşnicele se arcuiau în jur, aici la o mînă a mea este unde eu o am afară, şi aici este o alta, în semnul unei cruci, deoarece aceasta este prin cruce care a adus Biserica.
E-226 There you are, "stars," those seven ministers. Seven ministers, through Seven Church Ages, which consists of two thousand years.
E-231 Aici stă El; şi un curcubeu deasupra capului Lui, ca un legămînt. "Eu am făcut legămîntul Meu cu Biserica, prin Abraham, prin Sămînţa lui, toţi care sînt chemaţi."
E-227 From the first two-thousand years, the antediluvian destruction; second two-thousand years, the first coming of Christ; the third two-thousand years, the sixth, is the second Coming of Christ; and the Millennium, and the end, the seventh-day rest.
E-232 Fratele meu, seara trecută, primind pe Cristos, el a zis, "Să nu mă împingi niciodată, Bill." A zis, "Cînd Dumnezeu îmi vorbeşte ... "
Am zis, "Tu nu poţi veni pînă nu te cheamă EL"
E-228 "Unto the church…" Oh, will you bear with me just a few minutes longer? [Congregation says, "Yes."—Ed.] Now, I don't want to wear you out, but I'll read right fast now. "Unto the angel…" Now watch, He's addressing this directly now. And we'll go over to Pergamos and get the last of it then… I mean, to the Laodicean, and then we'll close. Tomorrow night we'll pick up from here, on The Mark Of The Beast.
Unto the angel of the church of Ephesus…(The first.)
E-233 "Nici un om nu poate veni la Mine dacă nu-l cheamă Tatăl Meu." Cineva face altceva, vă trage sus, acela este altcineva. Dar cînd Dumnezeu vorbeşte, voi veţi veni, vedeţi. Asta-i adevărat. Stînd acolo ... "Nici un om nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu."
E-229 Now watch, when Jesus was standing with His hands out. Here is a little thing I don't want to leave out, to you. Hear it. Watch it. He is standing in the midst, that's the middle, of the Seven Golden Candlesticks.
E-234 Acolo stă El acolo, "arătînd ca o piatră de iaspis şi sardiu, primul şi ultimul," Beniamin şi Ruben, toţi cei doisprezece patriarhi. Şi cum, Biblia, fiecare bucăţică se potriveşte întocmai drept împreună în felul acesta, fiecare lucru perfect! Observaţi cum stă El acolo, să îl priveşti acum, urmăriţi ce are loc. El a zis că El era, "Alfa şi Omega," El era "Inceputul şi Sfîrşitul. Cel care Era, şi care Este, şi Va Veni." El avea în mîna Lui dreaptă, acum, cele şapte stele.
E-230 Now, if I was standing here, and the candlesticks arched around, here on my one hand is where I got it out, and here is another one, in the sign of the cross, 'cause it's through the cross that brought the Church.
E-235 Acum aici a început El la Efes, şi El începe să aprindă sfeşnicul. El l-a aprins acolo. Apoi epoca următoare, noi aflăm, în următoarea epocă a bisericii, ea începe să se întunece; următoarea epocă a bisericii se întunecă puţin mai tare; pînă la a patra epocă a bisericii, cei o mie cinci sute de ani de epoci întunecoase. Şi pe la 500, 1500, pe acolo, ea începe să devină aşa de întunecoasă încît ei erau sus de tot, şi ea aproape s-a stins.
E-231 Here He is standing; and a rainbow over His head, as a covenant. "I've made My covenant with the Church, through Abraham, through his Seed, all that's called."
E-236 Şi, observaţi, fiecare dintre acele epoci ale bisericii, El a zis, "Tu nu ai negat Numele Meu. Tu nu ai negat Numele Meu. Tu nu ai negat Numele Meu." Dar cînd El vine afară în cealaltă parte a epocilor întunecoase, zice, "Tu ai un nume, zici că tu 'trăieşti,' şi eşti mort." Ea s-a organizat. Ea şi-a luat un alt nume, fals.
E-232 My brother, the other night, receiving Christ, he said, "Don't ever push me, Bill." Said, "When God speaks to me…"
I said, "You can't come until He calls you."
E-237 Priviţi, mîine seară, ce este anticristul. El are un botez fals, făcîndu-vă să credeţi că acesta este botezul Duhului Sfînt. El are un botez în apă fals, da, domnule, care nici măcar nu este Scriptural. El are toate lucrurile acelea, doar suficient să imite, să fie viclean şi şiret.
E-233 "No man can come to Me except My Father calls." Somebody does something else, pulls you up, that's somebody else. But when God speaks, you'll come, see. That's right. Standing there… "No man can come except My Father draws him."
E-238 Priviţi de unde iese afară. Chiar acolo este unde a început, chiar acolo; vine afară pe partea astalaltă de aici.
Apoi El a zis, "Tu ai doar puţină lumină," Luther.
E-234 There He is standing there, "to look upon as jasper and sardius stone, the first and the last," Benjamin and Reuben, all the twelve patriarchs. And how, the Bible, every bit just dovetails right straight together like that, everything perfect! Notice as He's standing there, to look upon now, watch what takes place. He said He was "Alpha and Omega," He was "the Beginning and the Ending. He which Was, and which Is, and Shall Come." He had in His right hand, now, the seven stars.
E-239 Apoi vine înainte Wesley, şi cum era aceasta în epoca lui. Ea a început să se lumineze.
E-235 Now here He started off at Ephesus, and He begins to light the candlestick. He lit it there. Then the next age, we find out, the next church age, it begins to dim out; the next church age dims a little more; until the fourth church age, the fifteen hundred years of dark ages. And around 500, 1500, along in there, it begin to get so dark until they was way up, and it almost went out.
E-240 Apoi, între epoca aceea şi ultima epocă, El a aşezat o uşă deschisă. El a aşezat o uşă deschisă pentru aceia care vor veni înăuntru. Apoi El a zis, "Ea a deviat într-o stare căldicică." Şi El a vărsat-o din gura Lui. A luat rămăşiţa, şi a venit învierea, şi El a plecat cu ea. Asta-i adevărat.
E-236 And, notice, each one of those church ages, He said, "You have not denied My Name. You have not denied My Name. You have not denied My Name." But when He comes out on the other side of the dark ages, said, "Thou has a name that thou 'livest,' and are dead." She had organized. She took up another false name.
E-241 Acolo este El, stînd în cele Şapte Sfeşnice de Aur. Acum:
Către ... biserica din Efes scrie; Aceste lucruri scrie, aceste lucruri pe care le spune cel ce ţine cele şapte stele în mîna lui dreaptă, care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur;
E-237 Watch, tomorrow night, what the antichrist is. He's got a false baptism, making you believe it's the baptism of the Holy Ghost. He's got a false water baptism (Yes, sir.), which even isn't Scriptural. He's got all them things, just enough to impersonate, to be cunning and slick.
E-242 "Eu ştiu faptele tale." Ţineţi minte, ele nu sînt uitate.
Eu ştiu faptele tale, şi truda ta, şi răbdarea ta, şi ...
tu nu-i poţi suferi pe cei ce sînt răi: ...
E-238 Watch where it comes out of. Right there is where it started, right in there; comes out on this other side over here.
Then He said, "You have just a little Light," Luther.
E-243 Şi noi doar am suportat orice care este rău, şi o numim religie. "Oh, păi, ei merg ... Noi mergem la biserică. Noi sîntem tot atît de buni ca restul oamenilor." Merg drept acasă, stau acasă Miercuri seara şi privesc televizorul, chiar adîncurile iadului. Asta-i adevărat. Şi merg drept afară şi ascultă la filme, unde stai în maşină. Este prea cald să mergi la spectacol, chiar ... la biserică; şi chiar şi predicatorul închide, în mijlocul verii. Voi ziceţi, "Este prea cald să mergem la biserică." Aceasta nu ar fi prea rău, să mergi în iad, frate. Tu vei merge, într-una din aceste zile, unde este mai cald decît aceea. Tu mai bine să asculţi.
E-239 Then along come Wesley, and how it was in his age. It begin to brighten up.
E-244 Cum poţi tu? Frate, tu nu ai putea face un porumbel să mănînce un cal mort, nici dacă ai vrea. El nu ar putea să o facă. Natura lui este diferită. Un porumbel nu are nici o fiere. El nu o poate digera.
E-240 Then, from between that age and the last age, He set an open door. He set an open door for those who would come in. Then He said, "She went on off into lukewarm condition." And He spurt it from His mouth. Took the remnant, resurrection come, and away He went with it. That's right.
E-245 Şi un om care este născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu, nu poate mînca lucrurile acelea. El nu le poate tolera. Ele sînt în afara gîndirii lui. El nu o poate face. El nu poate.
E-241 There He is, standing in the Seven Golden Candlesticks. Now:
Unto the… church of Ephesus write; These things… write; These things which saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;
E-246 Voi o ştiţi. Păsări cu aceleaşi pene se adună împreună. Şi, astăzi, lumea şi biserica se aseamănă aşa de mult, voi ... Ei vorbesc la fel, ei beau la fel, ei fumează la fel, ei înjură la fel, ei se îmbracă la fel, ei se comportă la fel. Şi ei, tu nu-i poţi deosebi unul de altul, şi încă voi sînteţi presupuşi să fiţi sigilaţi cu Duhul Sfînt.
E-242 "I know thy works." Remember, you're not forgotten.
I know thy works, and thy labour, and thy patience, and… thou cannot bear them which are evil:…
E-247 Aceea este îngrozitor de tare, frate, dar, eu îţi spun, aceasta îţi va da Viaţă.
E-243 And we just put up with anything that's evil, and call it religion. "Oh, well, they go… We go to church. We're as good as the rest of the fellows." Go right home, stay home on Wednesday night and watch the television, the very pits of hell. That's right. And go right out and listen at the picture show, to the drive-in. It's too hot to go to the show, even… to the church; and even the preacher closes up, through the midst of the summer. You say, "It's too hot to go to church." It's not, be too bad, to go to hell, brother. You'll go, some of these days, where it's hotter than that. You better listen.
E-248 Acolo era un om, odată, a mers sus la o grămadă de predicatori, unde ei aveau un seminar, numit şcoala profeţilor. Şi unul din ei a zis, "Pune sus oala mare acum. Noi vom avea ceva prînz." A zis, "Ilie a venit sus, un om care într-adevăr a avut o porţie dublă."
E-244 How can you? Brother, you couldn't make a dove eat a dead horse, if you had to. He couldn't do it. His nature is different. A dove ain't got no gall. He can't digest it.
E-249 Astfel unul dintre oameni a mers afară să culeagă cevaceva mazăre, şi el a adunat o poală de curcubete verde şi le-a pus în oală, şi a început să le fiarbă. Păi, ei au început să mănînce. Ei au zis, "Acolo este moartea în oală." Aceea este întocmai cum unele din aceste seminarii gătesc, de asemeni. Asta-i adevărat. A zis, "Acolo este moartea în oală."
E-245 And a man that's borned again, of the Spirit of God, cannot eat those things. He can't tolerate it. It's out of his mind. He can't do it. He can't.
E-250 Ilie a zis, "Aşteptaţi un minut, noi putem să îngrijim de aceea." El merge şi ia o mînă plină de făină, şi o aruncă înăuntru, astfel aceea a schimbat lucrurile. Făină, jertfa de făină, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci," măcinată cu piatra de moară la fel, pentru jertfa de făină, şi aceasta a făcut deosebirea.
... nu poţi suferi pe cei care sînt răi: şi tu i-ai încercat pe acei ce zic că ei sînt predicatori, sau apostoli, şi ei nu sînt, şi i-ai găsit să fie mincinoşi:
E-246 You know it. Birds of a feather flock together. And, today, the world and the church is so much alike, you… They talk alike, they drink alike, they smoke alike, they cuss alike, they dress alike, they act alike. And they, you can't tell one from the other, and yet you're supposed to be sealed by the Holy Spirit.
E-251 Asta este ceea ce a zis El; nu eu am spus-o. Eu doar îl citez pe EL Dar voi ştiţi ce cere Dumnezeu? Dumnezeu cere botezul Duhului Sfînt, sau voi sînteţi pierduţi.
E-247 That's awful strong, brother, but, I tell you, it'll give you Life.
E-252 Şi un om deviat aici cu două D.D.D.-uri, şi L.D.-uri, şi Ph.D.-uri, şi Diplomă de Licenţiat, şi toate celelalte în spatele acesteia, şi uneori nu ştiu nimic mai mult despre Dumnezeu decît nimic. Asta-i adevărat. Frate, aceea nu înseamnă nimic. Dar o lume întreagă zice, "Dar, predicatorul nostru este un Doctor al Divinităţii." Oh, milă! Aceea nu are nimic mai mult de a face cu Dumnezeu decît-decît a lua un pahar de apă; nici atît de mult. Asta-i adevărat. Lui Dumnezeu nu-i pasă cîte Ph.D.-uri, sau D.D.-uri. Şi-şi voi ştiţi ce numeşte Biblia ... Acum, aceasta nu este glumă, deoarece eu nu cred în a spune aceasta. Dar Biblia numeşte D.D., "dead dog." [cîine mortTrans.] Aceea este exact ce a spus Biblia că era, "cîine mort." In regulă, zice, "Ei nu pot lătra." Astfel, atunci, în regulă.
Şi ai îndurat, şi ai răbdare, şi din pricina numelui meu ...
E-248 There was a fellow, one time, went up to a bunch of preachers, where they had a seminary, called the school of prophets. And one of them said, "Put on the big pot now. We're going to have some dinner." Said, "Elijah come up, a man that's really got a double portion."
E-253 Oh, eu vreau să macin aceea înăuntru, astfel voi urmează să obţineţi asta în cîteva seri, cu voia lui Dumnezeu.
... ai trudit, şi nu ai slăbit.
E-249 So one of the fellows went out to pick some—some peas, and he got a lapful of green gourds and put them in the pot, and begin to boil it up. Why, they started eating. They said, "There's death in the pot." That's just about like some of these seminaries could cook up, too. That's right. Said, "There's death in the pot."
E-254 "Tu ai stat drept cu EL" În ordine. Observaţi.
Cu toate acestea eu am cîteva lucruri împotriva ta, ...
E-250 Elijah said, "Wait a minute, we take care of that." He goes and gets a handful of meal, and throws it in, so that changed things. Meal, the meal-offering, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever," burr-ground the same, for the meal-offering, and it made the difference.
…can't stand them which are evil: and thou hast tried them which say that they are preachers, or, apostles, and they are not, and hast found them to be liars:
E-255 Acum aici este unde eu trebuie să las la o parte acum, pentru puţin timp, pînă eu aduc aceasta chiar aici sus astfel ca noi să o putem prinde mîine seară .
... am cîteva lucruri împotriva ta, căci ţi-ai părăsit dragostea dintîi.
E-251 That's what He said; I never said it. I'm just quoting Him. But you know what God requires? God requires the baptism of the Holy Spirit, or you're lost.
E-256 Care este treaba la tabernacol? Un om ar trebui să fie în stare să spună, cînd tu întîlneşti un om, este ... Experienţele tale Creştine, cînd ţi-a fost aceasta cea mai scumpă? Voi ar trebui să fiţi în stare să spuneţi, "Chiar acum!"
E-252 And a man off here with a couple of D.D.D.'s, and L.D.'s, and Ph.D.'s, and Bachelor's degree, and everything else behind that, and sometime know no more about God than a nothing. That's true. Brother, that don't mean anything. But a whole world say, "Well, our minister is a Doctor of Divinity." Oh, mercy. That don't have no more to do with God than—than take a drink of water; not as much. That's right. God don't care how many Ph.D.'s, or D.D.'s. And—and you know what the Bible calls… Now, this is not joke, 'cause I don't believe in telling them. But the Bible calls D.D., "dead dog." That's exactly what the Bible said it was, "dead dog." All right, said, "They can't bark." So, then, all right.
And hast borne, and hast patience, and for my name's sake…
E-257 "Păi, cea mai bună experienţă a mea a fost în urmă cînd întîi am primit botezul Duhului Sfînt, cînd am venit."
E-253 Oh, I want to grind that in, so you're going to get that in a few nights, God willing.
… hast laboured, and hast not fainted.
E-258 Doar spuneţi, "Oh, frate, tu ai căzut din har." Asta-i adevărat. Uite, "Ţi-ai părăsit dragostea dintîi," arătînd că ei au avut ceva la început, şi au părăsit-o.
E-254 "You stayed right with It." All right. Notice.
Nevertheless I have some things against thee,…
E-259 "Nu cel care începe; ci cel care îndură pînă la sf'îrşit, acela va fi mîntuit." "Nu toţi care zic, 'Doamne, Doamne,' ci acela care face voia Tatălui Meu." Oh, lăsaţi-mă doar să las ca aceea să se îmbibe doar cîteva minute. Eu am vorbit repede în seara aceasta, oricum, astfel să lăsăm ca aceea să se îmbibe doar cîteva minute, vedeţi. "Acela care face voia Tatălui Meu." "Acela care îndură pînă la capăt. Cel care îndură!"
E-255 Now, here is where I have to leave off now, for a little bit, till I get this right up here so we can catch it tomorrow night.
… have a few things against thee, because thou hast left thy first love.
E-260 Dacă zice cineva, "Eu cred că el, omul acela, este un făţarnic vechi."
E-256 What's the matter with the tabernacle? A man ought to be able to say, when you meet a man, "Is your Christian experiences, when was it the dearest to you?"
You ought to be able to say, "Right now!"
E-261 "Păi, dacă tu crezi asta despre mine, eu voi părăsi biserica. Eu nu voi mai avea nimic de a face cu ea." În regulă, ia te uită. Vedeţi? Arată din ce sînteţi făcuţi. Dar dacă el era un grîu de la început, el va fi un grîu la sfîrşit. Tu doar nu ai stat suficient de mult aici jos. Tu niciodată nu faci lucrul în ordine. Asta-i adevărat.
Aminteşte-ţi de aceea de unde ai căzut, ...
E-257 "Well, my best experience was back when I first got the baptism of the Holy Spirit, when I come."
E-262 Du-te înapoi şi aminteşte-ţi cînd aveai experienţa unde tu nu ai fi vorbit despre nimeni. Ceva a mers rău în biserică, tu nu ai şezut pe scările vecinului şi să vorbeşti despre biserică, şi să vorbeşti de fiecare altcineva, să iei razna şi să aderi la altă biserică. Nu, tu ai stat chiar acolo, te-ai rugat răbdător, şi Dumnezeu a trecut-o dincolo, vedeţi .
Aminteşte-ţi ... de unde ai căzut tu, şi pocăieştete, ...
E-258 Then say, "Oh, brother, you've fallen from grace." That's right. Look.
…has left thy first love.
Showing that they had something in the beginning, and has left it.
E-263 Voi ştiţi ce înseamnă "pocăinţă" nu-i aşa?
... şi fă faptele tale dintîi; ...
E-259 "Not he that beginneth; but he that endureth to the end, the same shall be saved." "Not he… all that saith, 'Lord, Lord,' but the one that doeth the will of My Father." Oh, let me just let that soak just a few minutes. I was talking fast tonight, anyhow, so let us let that soak just a few minutes, see. "He that doeth the will of My Father." "He that endureth to the end. He that endureth!"
E-264 Du-te înapoi şi ia-ţi prima experienţă. Fă lucrurile pe care le-ai făcut la început. "Du-te sus la altar şi fă-o în ordine cu Dumnezeu," cu alte cuvinte. Asta-i adevărat.
... fă faptele tale dintîi; sau altfel Eu voi veni repede la tine, şi Eu voi muta sfeşnicul tău din locul lui, dacă nu te pocăieşti.
E-260 If somebody say, "I believe he, that guy, is an old hypocrite."
E-265 Aha, "Dacă nu, tu vei avea o biserică dezbinată, şi dusă în bucăţi, dacă nu te pocăieşti."
E-261 "Well, if you think that about me, I'll leave church. I won't have no more to do with it." All right, there you are. See? Shows what you're made out of. Brother, if it was a wheat to begin with, it'll be a wheat at the end. You just never stayed long enough down here. You never make the thing right. That's right.
Remember therefore from whence thou art fallen,…
E-266 "Dar aceasta tu ... " Oh, acum aici venim noi. Ţineţi strîns. Ascultaţi cu atenţie. Ţineţi-vă vesta bisericească pe voi acum, şi luaţi-vă umbrela jos. Ascultaţi. Căci ...
Dar asta ai tu, că tu urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care le urăsc şi Eu.
E-262 Go back and remember when you used to have the experience where you wouldn't talk about nobody. Anything went wrong in the church, you didn't sit on your neighbor's steps over there and talk about the church, and talk about everybody else, fly loose and go join another church. No, you stayed right there, patiently and prayed it out, and God brought it on through, see.
Remember… from whence thou art fallen, and repent,…
E-267 "Tu urăşti faptele Nicolaiţilor." Acum urmăriţi. Ce erau "fapte" în Efes, în următoarea epocă a bisericii era o "doctrină." Noi urmează să reluăm aceea, mîine seară, "Nicolai ţii."
Şi cel ce are o ureche, el să audă ce zice Duhul către biserici; Celui ce va birui Eu îi voi da să mănînce din pomul vieţii, care este în mijlocul paradisului lui Dumnezeu.
E-263 You know what "repent" means, don't you?
… and do thy first works;…
E-268 Acum, următorul, versetul următor începe cu Biserica Smirna.
E-264 Go back and get your first experience. Do the things you did in the beginning. "Go up to the altar and make it right with God," in other words. That's right.
… do thy first works; or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
E-269 Acum, "Nicolaiţii," de acolo noi o să începem, mîine seară, luat din Apocalipsa 13. Preoţia Nicolaită, cum a început ea chiar acolo în Efes. Şi acolo este unde aceş. epocă a bisericii a eşuat, în trei sute de ani de existenţă a ei. Inainte ca ea să iese din existenţă, Nicolaiţii au început să pornească o învăţătură, o preoţie de fraţi.
E-265 Uh-huh, "If you don't, you'll have a broke-up church, and gone to pieces, 'less thou repent."
E-270 Şi apoi, prima, ea a venit de la Nicolas, care era unul dinapo- ... unul din cei ... şi el ... În Fapte capitolul al 6-lea, cred eu, şi versetul al 5-lea, unde el a mers şi a ales diaconii. Şi ei 1-au luat pe acesta, care era Nicolas acolo, şi a început de acolo şi a numit-o Nicolaiţi, şi a început să organizeze o preoţie. Şi de acolo aceasta a devenit "fapte," ceea ce făceau ei, spunînd aceste lucruri la mărturisiri, şi aşa mai departe. Şi apoi ea a devenit o "doctrină" aici, şi a mers în Babilon. Şi a sfîrşit-o aici jos, la timpul din urmă, cu toată Creştinătatea înfăşurată în jurul ei; doar o mică rămăşiţă să fie salvată din ea. Urmăriţi şi vedeţi ce este aceasta, mîine seară, dacă va voi Dumnezeu.
E-266 "But this thou…" Oh, now here we come. Hold tight. Listen close. Keep your ecclesiastical vest on now, and take your umbrella down. Listen. For…
But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitane, which I also hate.
E-271 Oh, fratele meu scump, sora mea scumpă! Către Acela care este în stare să vă ţină de la cădere, către Acela care este în stare să vă ţină inima în har, fie ca El să-şi reverse binecuvîntările Lui peste voi. Fie ca voi niciodată să nu uitaţi că noi trăim în zilele din urmă ale ultimei epoci a bisericii, unde este prezis să fie o epocă a bisericii căldicele, doar cu inima pe jumătate privitor la Acesta. Şi încetaţi să fiţi cu inima pe jumătate! Într-adevăr să veniţi la Cristos, cu toată inima voastră.
E-267 "You hate the deeds of a Nicolaitane." Now watch. What was "deeds" in Ephesus, in the next church age, was a "doctrine." We're going to pick that up, tomorrow night, "the Nicolaitane."
And he that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh I will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
E-272 Eu nu vă spun la ce biserică să aderaţi. Aceea nu are ... Dumnezeu niciodată nu vă va întreba aceea la Judecată. Nu, domnule. Lui nu-i pasă la ce biserică aparţineţi voi.
E-268 Now, the next, the next verse starts in with the Smyrnaean Church.
E-273 El te vrea pe tine; acesta este un individual. Şi tu trebuie să fii născut din nou şi să primeşti botezul Duhului Sfînt, sau tu eşti dus. Vedeţi? Voi doar vă jucaţi de-a biserica, voi doar imitaţi, pînă cînd voi de fapt aveţi o experienţă de a fi născut din nou.
E-269 Now, "Nicolaitane," that's where we're going to start with, tomorrow night, taken out of Revelation 13. The Nicolaitane priesthood, how it begin right there in Ephesus. And that's where that church age fail, in three hundred years of its existence. Before it went out of existence, the Nicolaitanes begin to start up a doctrine, a priesthood of brethren.
E-274 Şi, acum, Cel care a stat acolo, şi Cele Şapte Sfeşnice de Aur, prin Cele Şapte Epoci ale Bisericii; şi acelaşi Duh Sfînt care a aprins Biserica acolo, O aprinde aici.
E-270 And then, the first, it come from Nicolas, which was one of the—the apo-… one of the… and he… In Acts the 6th chapter, I believe, and the 5th verse, where he went and chose out the deacons. And they took this one, which was Nicolas there, and started from there and called it the Nicolaitane, and begin to organize a priesthood. And from there it become a "deeds," what they were doing, saying these things on confessions, and so forth. And then it become a "doctrine" over here, and went into Babylon. And ended up down here, at the last time, with all Christianity wrapped around it; just a little remnant to be saved out of it. Watch and see what it is, tomorrow night, if God being willing.
E-275 Acum, au existat imitatori acolo în biserica aceea, şi aceşti Nicolaiţi acolo, şi în jos de tot prin fiecare epocă a bisericii, imitatori, pînă cînd ajunge aici jos pînă cînd ea doar are o mare conglomeraţie de organizaţie. Şi Dumnezeu aruncă toată lucrarea afară, şi ia o rămăşiţă de oameni în Slavă.
E-271 Oh, my dear brother, my dear sister, to Him that's able to keep you from falling, to Him that's able to hold your heart in grace, may He shed His blessings upon you. May you never forget that we're living in the last days of the last church age, where it's predicted to be a lukewarm church age, just half-hearted about It. And stop being half-hearted. Really come to Christ, with all your heart.
E-276 Fie ca Domnul să vă binecuvînteze. Aceasta este cam dur, prieteni, dar aceasta este bună. Aceasta vă va ajuta şi vă va ţine de la cădere. Acum, nu mergeţi în jur, zicînd, "Fratele Branham s-a aruncat asupra bisericii mele." Aceasta nu a fost intenţionată pentru nici o biserică. Aceasta a fost intenţionată numai la tine, ca un individual. Eu nu ...
E-272 I ain't telling you what church to join. That don't have… God will never ask you that in the Judgment. No, sir. He don't care what church you belong.
E-277 Dacă voi aparţineţi la biserica Baptistă, atunci tu să fii un Baptist adevărat umplut cu Duhul Sfînt. Dacă tu aparţii la biserica Metodistă, fii un Metodist adevărat umplut cu Duhul Sfînt, orice este aceasta. Şi tu nu vei fi un îndatorat; tu vei fi un credit la orice biserică, sau orice vecinătate, pentru Gloria lui Dumnezeu.
Fie ca Domnul să vă binecuvînteze acum, în timp ce ne ridicăm, dacă voi vreţi.
E-273 He wants you; it's an individual. And you must be borned again and receive the baptism of the Holy Spirit, or you're gone. See? You're just playing church, you're just impersonating, until you actually have an experience of being borned again.
E-278 Scumpe Stăpîn al Vieţii, după ce am citit Cuvîntul Tău, noi stăm în veneraţie. Dîndu-ne seama că într-o zi citirea din seara aceasta va fi ... Noi O vom auzi pe înregistrarea pe bandă, aşa cum era, la Ziua Judecăţii. Ce vom face noi privitor la ea? Văzînd că noi trăim în această ultimă epocă, întunecime pretutindeni, ce timp! Vedem Venirea Domnului, semnele apar, "mari valuri mugesc; inimile oamenilor se înspăimîntă; frică, nedumeriţi de timp; nenorocire între naţiuni."
E-274 And there, Him that stood there, and the Seven Golden Candlesticks, through the Seven Church Ages, and the same Holy Spirit that lit the Church there, lights It over here.
E-279 Mulţi zic, "Oh, eu am auzit asta cu anii." Dar nu a spus Scriptura că ei vor zice că, "Nu există nici o deosebire în timp decît atunci cînd părinţii noştri au adormit"? Ne ştiind că noi sîntem chiar pe prag. El poate veni înaintea dimineţii.
E-275 Now, there's been impersonators in that church, and this the Nicolaitanes there, and all down through every church age, impersonators, till it gets down here till it's just got the one great big conglomeration of organization. And God kicks the whole thing out, and takes a remnant of people to Glory.
E-280 Şi, Tată, ce zi sau ce oră, noi ştim, că aceste fire fragile de viaţă pe care noi umblăm se vor rupe de sub noi. Sufletele noastre sărmane vor atîrna acolo în balanţă, pe Cuvîntul lui Dumnezeu, şi atitudinile noastre despre ceea ce am auzit şi am citit.
E-276 May the Lord bless you. This is kind of rough, friends, but it's good. It'll help you and keep you from falling. Now, don't go around, say, "Brother Branham throwed off on my church." It wasn't meant for any church. It was only meant to you, as an individual. I don't…
E-281 Ni se cade, Doamne, să ne oprim acum şi să ne cercetăm. Şi în timp ce bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, stînd aici în această audienţă mică, în seara aceasta, lucizi şi sănătoşi, fie ca ei să se gîndească adînc chiar acum. Şi dacă ei nu au fost încă născuţi din nou, fie ca ei să hotărască în inima lor chiar acum, "Eu nu voi mînca sau bea pînă cînd Tu mă vei umple cu aceeaşi mană cu care Tu i-ai umplut pe aceia în Ziua Cincizecimii. Pînă cînd lumea devine moartă, şi fiecare lucru este secundar afară de Tine, Domnul Meu, şi dragostea pentru orice altceva se va şterge. Dar ia toată dragostea lumii de la mine, şi lasă-mă ca din această zi să fiu în întregime al Tău." Admite aceasta, Doamne.
E-277 If you belong to the Baptist church, then you be a real Holy Ghost-filled Baptist. If you belong to the Methodist church, be a real Holy Ghost-filled Methodist, whatever it is. And you'll not be an indebtment; you'll be a credit to any church, or any neighborhood, for the glory of God.
May the Lord bless you now, while we stand, if you will.
E-282 Fii cu oamenii aşa cum ei se duc spre casele lor. Aminteştei pe cei în nevoie, O Dumnezeule, pe săracii din ţara noastră, cei săraci în duhul, cei care flămînzesc.
E-278 Dear Master of Life, after reading Your Word, we stand in awe. Realizing that some day this reading tonight will be… We'll hear It on the tape recording, as it was, at the Day of Judgment. What are we going to do about it? Seeing that we're living in this last age, darkness everywhere, what a time. See the Coming of the Lord, signs appearing, "great tidal waves rolling, men's hearts failing; fear, perplexed of time; distress between the nations."
E-283 Dumnezeule, ridică slujitori, pretutindeni. Umple-i cu Duhul Sfînt, şi trimite-i înainte, să predice, Doamne, ca tăciunii. Noi nu ştim în ce ceas ... Noi trecem pe aici numai o dată. Noi sîntem muritori numai o dată, şi mulţumiri fie lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar, viaţa următoare, noi nu vom predica Evanghelia în viaţa următoare care vine; ci ne vom bucura în Evanghelie, cu acei din epocile care au acceptat-O; cu Căpitanul Şef, Domnul nostru Isus Care este cu totul vrednic, şi toată lauda să fie a Lui în veci de veci. Amin.
E-279 Many say, "Oh, I've heard that for years." But did not the Scripture say they would say that, "There is no difference in the time than when our fathers fell asleep"? Not knowing that we're right on the threshold. He may come before morning.
E-284 Dumnezeu să vă binecuvînteze. Întoarceţi-vă şi daţi mîinile unul cu altul, în timp ce noi cîntărn Binecuvîntată Să Fie Legătura Care Leagă. Dacă voi ...
Binecuvîntată să fie legătura care leagă
Inimile noastre în iubire Creştină;
Părtăşia de aceeaşi gîndire
Este ca aceea de Sus.
În faţa Tronului Tatălui nostru,
E-280 And, Father, what day or what hour, do we know, that this little brittle threads of life we're walking on will break from beneath us. Our poor souls will hang yonder in the balance, on the Word of God, and our attitudes of what we have heard and read.
E-285 Acum daţi mîinile unul cu altul. Este doar zece minute, timpul, căci luminile sînt acum pe releu. Voi toţi daţi mîinile, mergeţi acasă, bucurîndu-vă, şi veniţi înapoi mîine seară. La şapte treizeci, exact, noi vom începe serviciul, cu voia lui Dumnezeu. Ce minunat!
E-281 It behooves us, Lord, to stop now and check ourselves. And while men and women, boys or girls, standing here in this little audience, tonight, sane and sound, may they think deeply just now. And if they have not yet been borned again, may they purpose in their heart right now, "I'll never eat or drink until You fill me with the same manna that You filled them with at the Day of Pentecost. Until the world becomes dead, and everything secondarily but Thee, My Lord, and the love for everything else will fade. But take all the love of the world from me, and let me from this day be wholly Thine." Grant it, Lord.
Up