Semnul Fiarei

The Mark Of The Beast
Data: 54-0513 | Durată: 1 oră 52 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Acum, mîine seară ... Noi întotdeauna înfăţişăm un lucru, pe Domnul Isus Cristos, asta-i tot, şi orice este voia Lui Divină ca noi să facem. Dar dacă va fi voia Lui Divină mîine seară, despre Pecetea lui Dumnezeu, noi o să vorbim, dacă va voi Domnul.

E-2 Şi în seara aceasta, noi dăm, dacă El ... va fi privilegiul Lui pentru noi să facem aceasta, sau privilegiul nostru ca noi să facem pentru El, mai degrabă, în seara aceasta, noi vrem să vorbim despre unul dintre cele mai vitale subiecte ale ceasului acestuia: Semnul Fiarei.

E-3 Şi seara trecută noi am fost în epocile bisericii, Cele Şapte Epoci Ale Bisericii. Şi începutul cu Epoca Bisericii Efes, din Efes; şi a sfîrşit sus la Epoca Bisericii Laodicea, ultima epocă a bisericii. Şi fie ca Domnul să adauge binecuvîntările Lui acum la Cuvînt aşa cum vorbim.

E-4 Acum să ne plecăm capetele noastre într-un moment de rugăciune, chiar înainte ca noi să deschidem acest Cuvînt Divin.

E-5 Bunule Tată Ceresc, noi sîntem recunoscători pentru acest privilegiu pe care-l avem în seara aceasta, să fim vii, şi să fim aici pe pămînt, în seara aceasta, şi să avem sănătate şi tărie, şi să putem sta în clădire, unde se citeşte Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-6 Şi ne rugăm, O Răscumpărător binecuvîntat, fiind Răscumpărătorul nostru Înrudit Care ne-a spălat în Sîngele Lui, şi nea curăţit de păcat, şi acum ne prezintă la Tatăl, fără vină, în Cristos Isus; fie ca Tu să vii, în seara aceasta, şi să iei Cuvîntul şi să-L deschizi inimilor noastre. Fie ca Duhul Sfînt să apuce Cuvîntul aşa cum este învăţat, şi fie ca El să meargă drept la ţinta lui, la fiecare inimă, inima mea şi inima audienţei. Aşa cum noi avem nevoie de El, Tată, fie ca Acesta să ne fie furnizat. Şi fie ca nici unul să nu ia o ofensă de la Cuvînt. Şi, Tată, dacă vreodată eu aş spune ceva care va fi contrar călăuzirii Tale, fie ca Duhul Sfînt să oprească gura mea. Eu doresc să ştiu numai care este Adevărul, şi apoi să umblu în el.

E-7 Binecuvîntează-ne împreună acum, iartă-ne de păcatele noastre, aşa cum ne-am adunat în această casă de închinare. Şi fie ca păcatele noastre să fie sub Sînge, şi duhurile noastre să fie aşezate într-o atitudine corectă de închinare de data aceasta. Căci noi îţi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

E-8 Acum, doar mă gîndeam, această bucată mică de hîrtie de aici, eu am scris cîteva Scripturi să ... de referire la, să citesc, cu care să încep. Şi acum cînd ajung aici sus, se pare de parcă eu nu simt să citesc vreuna din ele. Acela este felul cum merge de obicei; patru sau cinci texte mici de la care să încep.

E-9 Dar eu vreau să citesc sau să spun aceasta mai întîi, că, în vorbire, eu niciodată nu mă gîndesc. Voi ştiţi, poate, doar cum ... Eu nu am planificat mai mult ce să spun decît voi, vedeţi, nici un lucru. Eu doar aştept după EL Şi întocmai cum o văd, eu doar ajung şi o iau, şi o înmînez afară. Şi atunci uneori aceasta pare puţin greu, uneori, dar aceasta este singura cale pe care eu o primesc. Astfel aceea este-aceea este singura cale pe care eu o pot da.

E-10 Acum, în aceasta, lăsaţi-o ... eu să o spun din nou în seara aceasta. Aceasta nu este îndreptată înspre vreun individual sau religia cuiva, vedeţi, nicidecum. Noi nu credem în aceea. Noi credem că noi sîntem Americani adevăraţi reali, că fiecare om poate avea privilegiul de a se închina lui Dumnezeu cum îi dictează propria lui conştiinţă. Şi noi vrem ca aceasta întotdeauna să fie în felul acela. Dar, în fiecare biserică, noi avem doctrină.

E-11 De multe ori, în organizaţii, denominaţiuni, ei au un crez. Şi ei stau pe acel crez, "Acesta este crezul nostru." Nu contează ce gîndeşte predicatorul, el trebuie să predice crezul, pentru că el este în denominaţiune.

E-12 Şi înăuntru aici, noi nu avem nici un crez decît pe Cristos, acela este crezul; şi nici lege decît dragoste; nici o carte decît Biblia. Iar Cristos este Capul; iar Biblia este cartea de texte; lumea este parohia mea. Astfel îmi place-îmi place doar să predic în felul în care mă simt călăuzit să predic, şi doar în felul în care eu o văd.

E-13 Şi atunci în acest timp, în a vorbi mai ales asupra acestei părţi aspre, grele, de tăiere a Evangheliei, dar, voi ştiţi, aceasta este casa de judecată. "Judecata începe la" (unde?) "casa lui Dumnezeu." Corect. Aici este unde începe judecata. Şi acolo este ... Dacă voi aţi mers aici la tribunal, şi voi urma să aveţi un proces, ei au o carte de lege acolo, ei trebuie să citească această lege, să afle pentru ce sînteţi judecaţi. Şi acela este felul în care este în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să o luăm din Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-14 Şi acum, de multe ori, în aceste lucruri, astfel voi asiguraţivă să prindeţi aceasta acum, că, eu aş putea fi greşit. Interpretarea mea ar putea fi greşită. Dar eu încerc să O citesc tot atît de aproape, şi doar să spun cum spune Acesta. Doar stau drept cu Scriptura, să spun ce spune Ea.

E-15 Şi acum este destul de rău, sau ... Poate că aceasta nu este voia Domnului, şi poate că este, eu nu ştiu, că, mi-ar place să am doar săptămînă după săptămînă în această Carte, doar să stau chiar aici şi să o privesc cum prinde drept înapoi acolo în Daniel, şi Daniel şi Apocalipsa, şi se leagă în profeţi.

E-16 Şi Cuvîntul întreg al lui Dumnezeu este fiecare bucăţică legat chiar împreună. Şaizeci şi şase de Cărţi, scrise de numeroşi oameni, la sute de ani aparte, şi nici una nu o contrazice pe cealaltă, nici una. Fiecare din ele este perfectă. Niciodată nu a fost o bucată de literatură scrisă ca Aceasta, în toată lumea.

E-17 Ei au încercat, de două mii de ani, să modifice Rugăciunea Domnului. Să pună un cuvînt la Ea, sau să scoată unul din Ea, să O facă mai bună. Voi doar nu o puteţi face. Oh, Ea este perfectă. Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-18 Şi eu cred căci-căci Biblia este Cuvîntul inspirat al lui Dumnezeu. Fiecare Cuvînt din Ea este inspirat. Eu nu cred că doar acesta nu este inspirat, şi acesta este, şi acela este. Eu cred că El tot este inspirat. Acesta sau este tot corect sau tot greşit; şi dacă El este tot amestecat, atunci nu ştim ce să facem. Dar El este, fiecare iotă, Adevărul. Eu vreau să-mi sacrific viaţa mea în orice moment pentru ceea ce este AŞA VORBEŞTE DOMNUL aici.

E-19 Acum, acum ei doar au aceste cîteva seri. Şi, că veni vorba, noi o să avem serviciul Sîmbătă seara, mergînd drept înainte tot la fel, de a avea un ...

E-20 Unii din oamenii din biserică au zis că ei ar ... fiind murdar, să vină în biserică Duminică dimineaţa, că unii din ei au spus că ei vor sta Sîmbătă seara, după serviciu, şi vor ajuta la curăţenia bisericii astfel ca oamenii să nu trebuiască să vină Duminică dimineaţa, sau ... sau ca ei să nu trebuiască să lucreze Duminica, să-să ajungă să aranjeze biserica. Noi nu ... Noi vrem ... Eu nu sînt un Sîmbătar, dar totuşi eu vreau să respect-închinarea atît de aproape cît pot eu.

E-21 Şi acum, deci, eu cred că eu voi anunţa mîine seară, poate, dacă va voi Domnul, despre ce vom vorbi noi Sîmbătă seara.

E-22 Acum, în seara aceasta este: Semnul Fiarei. Şi mîine seară: Pecetea Lui Dumnezeu. Ele sînt cele două din cele mai ... eu presupun, cele mai vitale subiecte despre care să se vorbească în această zi, căci eu cu adevărat cred că noi trăim în timpul acestei judecăţi de investigaţie a lui Dumnezeu. Eu cred că noi sîntem chiar în ziua acesteia. Şi noi nu vrem să fim radicali. Noi nu vrem să fim fanatici. Noi doar vrem să ne apropiem de aceasta tot atît de raţional după cum Biblia va vorbi aceasta aici; şi Aceea este perfectă, desigur.

E-23 Şi acum făcînd aceasta, noi auzim aşa de mulţi oameni, astăzi, vorbind despre semnul fiarei. Voi aţi auzit despre el de mult timp, "Ce este acesta? Cine-l face? Unde? Cine urmează să-l aibe? Şi dacă ei îl au, ce-ce le va face acesta lor? Ce? Ce? Ar putea el să vă vatăme? Există-există vreo vătămare la acesta?"

E-24 Păi, acum, asta este ceea ce noi-noi vrem să aflăm din Cuvîntul lui Dumnezeu, primul lucru, "Dacă există un semn al fiarei despre care se vorbeşte în Biblie?" Şi următorul lucru, "La ce epocă va aparţine el? Şi care vor fi oamenii care îl vor avea? Şi ce aţi face voi? Aţi putea să-l aveţi şi să nu o ştiţi?" Şi aşa mai departe, că, doar acele întrebări ca acelea. Astfel, din cîte ştiu eu mai bine, căci-căci acesta ar fi unul din cele mai vitale două subiecte despre care mă pot gîndi în Biblie, Semnul Fiarei, şi Pecetea Lui Dumnezeu.

E-25 Acum, primul, eu am o Scriptură aici să arăt dacă ... sau doar scrisă, doar aşa ca eu să pot să deschid la Ea, şi aceea este Sfîntul ... Cu ce să începem, să vedem doar ce este semnul fiarei, şi, "Este aceasta periculos să ai acest semn? Este aceasta?" Acum în Apocalipsa, al 14-lea capitol şi al 9-lea verset, acesta este mesajul îngerului al treilea. Acum, orice învăţat al Bibliei ...

E-26 Eu îl văd pe Fratele Stanley aici, şi alţi doi sau trei predicatori stau prezenţi. Şi seara trecută acolo erau ceva fraţi aici de la seminarul Baptist din Louisville, şi probabil că sînt cîţiva în seara aceasta. Eu nu ştiu. Şi poate există Metodişti, Baptişti, Catolici, şi ar putea fi Iudei Ortodocşi. Eu nu ştiu. Dar aceasta nu este ...

E-27 Aceasta nu este să rănim simţurile cuiva; nicidecum. Şi aceasta este doar pentru ... Intocmai în felul cum este scrisă Biblia, să O citim, şi să vă lăsăm să priviţi la Aceasta, voi înşivă. Şi să ne apropiem de Aceasta tot atît de raţional cum ştim noi, în frică de Dumnezeu, ştiind că El ne va judeca pentru cuvîntul nostru. Cuvintele noastre sau ne vor binecuvînta sau ne vor condamna în Ziua Judecăţii.

E-28 Şi dacă eu simt că eu ştiu ceva, şi o reţin înapoi, atunci Dumnezeu o să mă facă să plătesc pentru aceasta în Ziua Judecăţii; şi sufletele cu mîinile lor, zicînd, "Frate Branham, dacă tu măcar ne-ai fi spus, noi nu am fi fost în această stare astăzi."

E-29 Eu vreau să stau ca Pavel din vechime, "Eu sînt liber de tot sîngele oamenilor. Căci eu nu m-am sfiit să vă declar tot sfatul lui Dumnezeu." Aceasta-i adevărat, întocmai cum eu văd Aceasta; şi dacă eu sînt greşit, atunci Dumnezeu mă iartă. Aceste lucruri nu vin ... Eu nu am mers la vreun seminar, nu am mers la vreo şcoală, nu am luat cuvîntul altcuiva despre Aceasta. Eu am mers chiar drept în Biblie, în rugăciune. Şi aceasta este descoperit Divin de către Duhul Sfînt, acelaşi Înger al lui Dumnezeu care mă îndrumă să văd vedenii şi aşa mai departe în felul acesta, şi vindecarea bolnavilor. Şi voi puteţi judeca prin aceea dacă Aceasta ar fi adevărat sau nu.

E-30 Acum, acesta este mesajul îngerului al treilea, către lume. Şi voi ştiţi cum, mesajul îngerului al treilea, acesta merge înainte acum în această zi. Acesta este zborul mesajului îngerului al treilea, dacă tu eşti un cititor al Bibliei.

E-31 Acolo erau trei nenorociri care l-au urmat. Prima s-a întîmplat în Primul Război Mondial. A doua s-a întîmplat în al Doilea Război Mondial. Voi vedeţi în ce mergem noi acum. Toate bune. Noi sîntem la capătul drumului.

E-32 Acum să luăm aceasta în mintea noastră, chiar înainte ca noi să citim Scriptura. Poziţional, noi sîntem destinaţi să fim la epoca sfîrşitului. Cît timp? Eu nu ştiu; nimeni nu ştie.

E-33 Dar, priviţi, să luăm din punct de vedere istoric. Primii două mii de ani, ordinea lumii a ajuns la un apogeu, şi Dumnezeu a distrus lumea cu apă. Voi ştiţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Atunci ea a venit înainte ca o lume nouă. Şi ai doilea două mii de ani, ea a venit din nou la sfîrşitul ei, şi Dumnezeu a trimis pe Isus. Este asta adevărat? ["Amin."] Acesta este sfîrşitul următorilor două mii de ani, 1954. "Şi Evanghelia," Isus a zis, "lucrarea va fi scurtată," (pentru ce?) "din cauza celor aleşi, sau nici un om nu va fi salvat," vor fi aşa de răi. Astfel noi sîntem la timpul sfîrşitului. Şi apoi al şaptelea, în simbol, este Mileniul, o mie de ani.

E-34 Aşa cum Dumnezeu a lucrat şase mii de ani, noi ştim că o mie de ani ... "O zi în Cer este o mie de ani pe pămînt," Doi Petru. Vedeţi? Acum, şi Dumnezeu a zidit lumea în şase mii de ani. Şi Biserica a lucrat împotriva păcatului acum pentru şase mii de ani. Şi a şaptea mie, Dumnezeu a mers să se odihnească, şi s-a odihnit a şaptea; şi, acum, un simbol al Mileniului, Biserica să locuiască aici pe părnînt, chiar aici în formă de trup, pentru o mie de ani, fără boală, întristare, necaz, sau moarte. Acea măreaţă, epocă de aur vine înăuntru acum! Oh, pentru aceea! Îmi place cîntarea aceea:
Pămîntul geme, strigînd pentru ziua dulce-i liberări,
Cînd Isus va veni din nou înapoi pe pămînt.
(Îmi place asta.)
Păcatul şi tristeţea, durerea şi moartea din
această lume întunecoasă vor înceta,
Într-o domnie glorioasă cu Isus de o mie de ani de pace.
Biblia a spus, "Ei au stăpînit şi au domnit cu Cristos o mie de ani," un Mileniu.
Acum, acest mesaj al îngerului al treilea, chiar înainte de Venirea Domnului, cînd Pecetea şi semnul au fost puse. Acum, acolo urmează să fie o mare strîngere, o strîngere.

E-35 Afară în Vest, cînd noi mergem afară, eu obişnuiam să, eu mergeam de cînd eram un băiat, mergeam afară pentru strîngerea de Primăvară şi pentru strîngerea de Toamnă, mergeam afară în munţi şi mînam vitele jos. Şi după ce noi luam toate vitele pe care le puteam afla, din fiecare loc, atunci noi le despărţeam toate cele ne- ... acelea care nu ne aparţineau. Ale noastre purtau o marcă, şi ele sînt marcate. Şi dacă voi vreodată ...

E-36 A văzut cineva vreodată acele vite de marcă? Acesta este un lucru deosebit să priveşti acele vite de marcă. Îmi părea rău de vacă. Şi aceasta este o treabă îngrozitor de dezgustătoare cînd tu începi să marchezi vitele. Incălzirea fierului de marcat obişnuia să fie treaba mea, să duc fierul. Şi îl puneam pe un bou tînăr culcat acolo, şi picioarele lui legate; şi puneam marca aceea pe el, şi părul şi carnea se frigeau; aruncam puţin gudron peste el, şi-i dădeam drumul. Şi să vezi cum mergea! El întradevăr se duce. Dar, uite, el este marcat.

E-37 Şi acela-i felul cum ne face Dumnezeu. Voi trebuie să veniţi jos la altar şi să fiţi legaţi de picioare, din cînd în cînd. Dar, frate, cînd Duhul Sfînt pune odată o marcă pe tine, tu poţi să faci vreun alergat şi ţipat, dar tu eşti marcat. Asta-i adevărat. Tu eşti acolo. Cînd Şeful vine pe acolo, El ştie unde aparţii tu.
Dar, oh, pentru acel animal de un an rătăcit, acel om care este condamnat să fie întors înapoi înăuntru printre cei-cei neciopliţi.

E-38 Acum, timpul marcării. Şi acum acolo urmează să fie numai doi călăreţi în aceasta, aceia urmează să fie Dumnezeu şi Satan. Satan îi va lua pe ai lui, şi Dumnezeu îi va lua pe ai Lui. In seara aceasta noi o să vedem cine poartă marca lui Satan, iar mîine seară noi o să vedem cine poartă marca lui Dumnezeu, conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-39 Acum aici este mesajul îngerului, al 9-lea verset din capitolul al 14-lea. Citim două din aceste Scripturi aici, eu le am scrise. "Şi îngerul. .. "
Iar îngerul al treilea i-a urmat, zicînd cu un glas tare, Dacă vreun om se închină fiarei şi chipului ei, şi primeşte semnul lui pe fruntea lui, sau ... mînă,
Acela va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu, care este turnat neamestecat în paharul indignării lui; şi ... va fi chinuit cu foc şi pucioasă în prezenţa sfinţilor îngeri, şi în prezenţa Mielului:

E-40 Sigur nu vrem să avem nimic de a face cu aceea! Priviţi.
Şi fumul chinului lor s-a înălţat sus în veci şi veci: şi ei nu au pace ziua sau noaptea, cine se închină fiarei şi chipului ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei.

E-41 Eu nu vreau să am nimic de a face cu aceea, eu sînt sigur. Da. Ascultaţi la versetul următor, în timp ce mă uit la el.
Aici este răbdarea sfinţilor: aici sînt acei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi au credinţă în Isus Cristos.

E-42 Acum al 15-lea capitol, şi al 2-lea verset. Şi ... Ascultaţi acum, în al 15-lea capitol şi al 2-lea verset. Acum, noi am citit deci atunci de la al 14-lea, şi al 9-lea verset. Acum al 15-lea, şi al 2-lea verset.
Şi cel dintîi a mers, şi a turnat potirul lui pe pămînt; şi acolo a căzut un dăunător ... bube dureroase peste ... oamenii care aveau semnul fiarei, şi asupra acelora care se închină chipului ei.
Al 16-lea capitol şi al 2-lea verset.
Şi cu care împăraţii pămîntului au comis preacurvie, şi locuitorii pămîntului au fost îmbătaţi cu vinul mîniei preacurviei.

E-43 Doar un minut. Eu vă cer scuze. Am întors, trebuie că am întors două din ele deodată. În regulă. Acum al 20-lea capitol şi al 4-lea verset. In regulă, aici sîntem.
Şi am văzut tronuri, şi pe cei care şedeau acolo pe ele, şi lor li s-a dat judecată: şi am văzut sufletele celor care li s-au tăiat capul pentru mărturia lui Isus Cristos, şi pentru Cuvîntul lui Dumnezeu, şi care nu sau închinat fiarei, nici chipului ei, nici nu au primit semnul pe frunţile lor, sau pe mîna lor; şi ei au trăit şi au domnit cu Cristos o mie de ani.

E-44 Nu puteţi primi semnul fiarei şi apoi să vă închinaţi lui Cristos sau să fiţi cu EL "Dar oricine se va închina fiarei sau chipului fiarei, va fi chinuit în prezenţa lui Dumnezeu şi în prezenţa sfinţilor îngeri." Aceea este ceea ce spune Domnul despre aceasta.

E-45 Acum noi o să începem. Deschideţi în Bibliile voastre acum la al 13-lea capitol din Apocalipsa, şi noi vom începe doar în cîteva momente. Acum aceasta este foarte esenţial. Şi ascultaţi cu atenţie acum.

E-46 Întîi, noi vrem să reluăm subiectul nostru din seara trecută. Seara trecută noi am luat despre epocile bisericii, care, cum că noi l-am văzut pe Isus stînd în Biserica Lui, "Vorbind ca glasul multor ape; şi El avea părul ca lîna; ochii ca flăcări de foc."

E-47 Amintiţi-vă, toată-Apocalipsa este o viziune, şi simbolică. Toată aceasta are o însemnătate, astfel voi trebuie să urmăriţi cu atenţie. Citiţi profeţii, vedeţi ce au însemnat simbolurile, apoi comparaţi aceasta aici astfel ca voi să ştiţi ce înseamnă de fapt simbolurile.

E-48 "Avea ochii ca flăcări de foc," umblînd încoace şi-n colo peste tot pămîntul. Şi noi am aflat că acele flăcări, parcă ... "Săbii, o sabie a ieşit din gura Lui, şi o sabie cu două tăişuri," şi noi am aflat că acela era Cuvîntul lui Dumnezeu care a mers înainte din gura Bisericii. "Şi Acesta ar tăia chiar pînă la măduva osului, şi un discernător al gîndurilor şi intenţiilor inimii," Evrei capitolul al 4-lea.

E-49 Noi am găsit Biserica stînd acolo în frumuseţea Ei; Cristos doar modelat în Ea! Şi Biserica era îmbrăcată într-o "haină" albă. Şi voi observaţi, că Ea era o femeie, "în jurul pieptului," Ea avea îmbrăcămintea acoperind peste pudoarea Ei; şi avea un "brîu de aur" tras în jurul ei, care îl ţinea în jurul pieptului. "Alb," vorbind despre neprihănirea lui Cristos; şi "brîul de aur" a reprezentat Evanghelia. Predicarea Evangheliei aduce Duhul Sfînt peste Biserică, neprihănirea lui Cristos; o ţine acolo, legată cu sfoara, sfoara brîului.

E-50 Apoi El stătea pe, "picioare ca alama, care au fost arse în cuptor." Alama vorbeşte despre judecata Divină. Şi Dumnezeu, ca să-şi împace marele Lui jurămînt pe care El l-a luat, L-a trimis pe Cristos, iar Cristos a plătit judecata Divină. Şi apoi Biserica este bazată pe judecată Divină, Cristos stînd în locul Ei. Ce tablou frumos, "Stînd în Şapte Sfeşnice de Aur!"

E-51 Şi apoi noi aflăm că, prima epocă a bisericii, pe care ei au avut-o. Cîţi aţi fost aici seara trecută, să vă văd mîinile? În regulă, asta-i bine. Prima epocă a bisericii, noi am aflat, în Epoca Bisericii Efes, ei au avut botezul Duhului Sfînt. Şi ei au botezat oamenii în apă, şi ei aveau ... Tot felul de semne şi minuni urma să însoţească pe credincios.

E-52 Şi cum că, acolo în fiecare epocă a bisericii, Aceasta a început să se micşoreze. Al doilea rînd, al treilea rînd, apoi prin epoca întunecoasă. Şi ei au venit afară cu un nume fals, cu un botez fals, şi pentru apă şi Duh Sfînt.

E-53 Şi apoi ei au venit în jos, epoca următoare, şi ei s-au luminat puţin. Şi apoi acolo a fost aşezată o uşă, pentru deschidere, între Filadelfia şi Epoca Bisericii Laodicea.

E-54 Şi atunci Laodicea a devenit căldicică şi a mers drept afară din toată Aceasta, încît Dumnezeu o vărsat-o afară din gura Lui. Aceasta-i adevărat. Aceea este Scriptura.

E-55 Şi fiecare istoric şi fiecare credincios ortodox cunoaşte că acele Şapte Epoci ale Bisericii, sau "Şapte Sfeşnice de Aur," aşa cum a spus Biblia, erau cele Şapte Epoci ale Bisericii. Aşa cum Vechiul Testament se tipizează în Noul aici, şi întocmai cum aceasta a mers afară.

E-56 Dar acolo urmează să fie o mare zguduire şi o trezire chiar înainte de încheierea perioadei de har a Neamurilor, înainte ca Iudeii să preia Aceasta din nou.

E-57 Amintiţi-vă, Neamurile sînt numai limitate, cantitatea de timp pentru har. Biblia a zis, "Ei vor călca jos zidurile Ierusalimului," Isus a zis, "pînă cînd se va sfîrşi perioada de har a Neamurilor." Asta-i adevărat. Aceasta are un timp hotărît stabilit de sfîrşit.

E-58 Şi noi aflăm lucrurile pe care ei le-au făcut acolo în urmă. Noi observăm semnele şi minunile care i-au însoţit, cum le-a spus Cristos cît de minunat era, şi cum erau ei. Atunci Lumina a început să devină mai slabă şi mai slabă, şi s-a stins. Şi apoi chiar la încheiere, urma să fie o altă uşă deschisă aşezată pentru Biserică. Acum să ne oprim chiar aici înainte să intrăm în aceasta. Observaţi, să luăm o altă profeţie care îmi vine în minte. Profetul a zis, "Acolo va fi o zi cînd nu va fi nici noapte nici zi."

E-59 Vorbesc eu prea tare? [Adunarea zice, "Nu." – Ed.] Dacă tu poţi, tu poţi acorda aceea puţin ... Eu ştiu că vine în recul, şi acela-i motivul că eu vorbesc puţin mai tare, astfel ca oamenii din spate să fie siguri că aud aceasta. Deoarece, Acesta este foarte vital.

E-60 "Şi acolo va fi un timp, o zi," a zis profetul, "în care nu va fi nici noapte nici zi." Cu alte cuvinte, va fi lumină, dar va fi înnorat, vedeţi, o zi înnorată. "Dar în timpul serii va fi Lumină." Ce tablou frumos!

E-61 Acum, cînd s-au ivit zorile în această zi noroasă, aceea înseamnă că acolo vor fi războaie, şi necazuri, şi urcuşuri şi coborîşuri, şi încercări, şi biserici, şi ismuri, şi fiecare lucru. Aceasta nu va fi nici lumină nici întuneric. Acesta va fi un timp în care noi cunoaştem că există un Dumnezeu, şi există o Evanghelie, însă ei pur şi simplu nu pot vedea prin Ea. Voi ştiţi ce vreau eu să spun? Ei vor zice, "Biblia a spus că ei au făcut asta acolo în urmă la Cincizecime, ei au făcut aceea în Biserica timpurie, ei au avut aceste semne şi minuni, dar biserica noastră-noastră nu învaţă Asta." Vedeţi, aceasta este noroasă, nici întuneric nici zi. "Dar, totuşi, noi credem în Isus Cristos. Noi credem în a doua Venire a Lui, şi noi ştim că El vine."

E-62 Biblia a zis, "Aceasta nu va fi nici lumină nici întuneric." Voi nu o puţeaţi numi zi, şi voi nu o puteaţi numi noapte. Dar, observaţi, "In timpul serii va fi Lumină," în timpul serii!

E-63 Cînd oamenii răsăriteni ... Această Carte este o Carte răsăriteană; Biblia este. Cînd Lumina s-a revărsat întîi peste Biserica timpurie, la Efes, păi, ne amintim şi am văzut ce a avut loc acolo; Lumina lui Dumnezeu adusă prin Isus Cristos, de către prima revărsare a Duhului Sfînt. Acesta a dat Lumină la toată lumea, şi a scris Biblia. Este asta adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-64 Acum El a promis, la lumea apuseană, soarele răsare în răsărit, la începutul vremii de har, iar acum soarele apune în apus, peste poporul apusean. Noi sîntem poporul apusean. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Şi El a promis că acolo va fi o trezire şi acolo va fi Lumină în timpul serii. Noi sîntem aici. Lumina străluceşte, "şi întunericul nu a sesizat-O." Asta este. "Oamenii iubesc faptele rele mai mult decît iubesc ei faptele bune."

E-65 Dar ea doar se pregăteşte să cadă peste orizont acolo. Şi Lumina puţină pe care o avem, ne ţinem de Ea. Priviţi, Acesta este acelaşi soare care a răsărit acolo peste Iudei, apune aici peste Neamuri. Prin toată epoca aici, prin aceste două mii de ani, ei au avut aceasta, şi aceea, şi organizaţii şi vremuri, şi aceasta şi aceea. Şi oamenii nu ştiu unde stau ei.

E-66 A Dar Biblia promite, Dumnezeu a promis, prin profet, că, "In timpul serii va fi Lumină." Va fi Lumină în timpul serii. Eu cred că noi sîntem aici. Soarele apune. Toată natura suspină, plînge după ziua aceea. Observaţi.

E-67 Acum noi aflăm, că, ceea ce ei au avut acolo tocmai la prima epocă a bisericii, ei au avut o învăţătură ciudată. Primul lucru, aceasta a devenit ceva "fapte." El a zis, "Tu urăşti faptele Nicolaiţilor."

E-68 Mă întreb ce erau Nicolaiţii? Eu am trecut asta peste tot, şi prin istorie, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, prin cele mai bune comentarii pe care le-am putut afla, şi nimeni nu poate şti, decît că era o doctrină care a fost începută de către un om, Nic, Nicolas, care era presupus să fie unul dintre apostolii care cumva a mers în rătăcire. El şi-a stabilit un crez, sau una alta, şi de acolo au început Nicolaiţii. Acestea erau fapte, întîi. Şi ce erau "fapte" în Efes, în următoarea epocă a bisericii a devenit o "doctrină." Şi apoi a mers în epocile întunecoase de persecuţie.

E-69 Acum aceeaşi învăţătură Nicolaită care a început aici în prima biserică, după primele trei sau patru rînduri de apostoli, aceasta a devenit o faptă. Ei au început să gîndească, "Păi, aceasta ar fi Aceea." Acum toţi dintre voi ştiţi cum a venit afară, şi voi cititori ai Bibliei.

E-70 Acum, aceasta a început cam în 600 A.D. şi ... sau 306, ceea ce ei numesc convertirea lui Constantin. El niciodată nu a fost convertit. Omul care ar face lucrurile murdare pe care le-a făcut omul acela, nu a fost convertit. Asta-i adevărat. Singurul lucru pe care l-a făcut vreodată, care avea ceva-ceva religie aceasta cîtuşi de puţin, el a pus o cruce pe biserica Sfînţa Sofia. Nu a fost aceea ceva, pentru care să meargă în Cer? In regulă. El le-a spus Creştinilor, dacă el va cîştiga războiul acela, el va deveni un Creştin. Şi ei s-au rugat. Şi el a mers afară şi a cîştigat războiul, sau a cîştigat bătălia, şi a venit înapoi şi a zis, "Păi, eu voi adera la biserică." Un model foarte frumos al membrului căldicel de biserică astăzi. Aceasta-i adevărat. A pus crucea sus pe biserică.

E-71 După moartea lui ... El a avut doi fii, trei fii; Constantin, Constantius, şi Constans-tinopole, care au început să facă estul şi vestul Romei, şi ei s-au despărţit. Şi înăuntru acolo, apoi, a devenit Imperiul Otoman, pe la timpul acela.

E-72 Şi apoi, ei, cam la al doilea rînd, sau al treilea, sau al patrulea rînd de apostoli; şi atunci, primul lucru care-l ştiţi, ei au început să se certe unul cu altul. Şi ei s-au rupt, un ism mic.

E-73 Fiecare, voi luaţi o biserică ... Acolo, cînd acea biserică Metodistă W esleyană era în putere, ea era putere cînd John Wesley era aici. Cea Luterană era, în ziua ei; şi fiecare. Dar să moară fondatorul, odată, şi atunci ei se duc în rătăcire.

E-74 Cînd Domnul a apărut mai întîi în urmă acolo; cînd ei au vrut ca eu să încep, să fac o organizaţie pe Acesta, aşa mai departe în acest fel. Am mers aici sus, şi am văzut unde Dwight Moody, un mare fondator, Moody Bible Institute. Şi m-am gîndit, "Dacă Dwight Moody ar putea privi peste acest Bible Institute; pentru ce a luptat acel om, şi ce fac ei acum!"

E-75 Bine, am zis, "Priviţi aici, priviţi, ce dacă-ce dacă Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, sau Finney, oricare din ei, s-ar putea scula astăzi, şi să vadă unde este biserica lor!" Oh, doamne! Vedeţi, primul rînd, cînd omul stă acolo, el ţine Adevărul.

E-76 Priviţi la Dr. Dowie în Zion City, păi, astăzi, ei rîd în faţa vindecării Divine, cînd-oraşul a fost stabilit pe aceasta. Dar cînd a murit Dowie, atunci ce a venit sus ... Blake, John Lake şi toţi aceia. Atunci, primul lucru care-l ştiţi, ea a ajuns în jur acum încît Adunările lui Dumnezeu au intrat în ea, şi o mare grămadă de formalităţi şi fiecare lucru. Şi-biserica este dusă şi alunecată, şi într-o stare oribilă.

E-77 Astfel eu am aflat aceasta, Biblia a zis, "David a slujit bine pe Domnul în generaţia lui."

E-78 Astfel eu am zis, "Doamne, eu nu vreau nici o organizaţie. Lasă-mă să Te slujesc din toată inima, în timp ce eu trăiesc aici." Asta-i adevărat. "În urmare, Tu vei avea un alt om cînd eu sînt dus. Tu vei avea pe cineva care să-i ia locul." Asta-i tot.

E-79 Nu încercaţi să zidiţi pe vreun altul. Voi nu puteţi clădi un foc pe acelaşi teren. Israel a trebuit să continue să călătorească. Cînd s-au oprit, ei au dat înapoi. Ei trebuiau să continue să se mişte în fiecare noapte; au clădit un foc nou în fiecare noapte; doar continua să se mişte înainte. Şi aceea este ce noi avem de făcut. Ce avea Luther a fost bine; aceea era pentru ziua lui Luther. Ce a avut Wesley a fost bine; aceea a fost pentru ziua lui Wesley. Ce au avut cei cu sfinţenia, aceea era bine; aceea era ziua lor. Noi trăim într-o altă zi. Acum noi ne-noi ne mişcăm înainte. Şi acolo va fi o zi după noi, aceasta va veni întocmai la fel. Dar să umblăm în Lumină în timp ce Lumina este aici acum.

E-80 Şi eu observ aceasta, că, acolo această învăţătură a devenit, primul lucru care-l ştiţi, pînă cînd aceasta s-a rupt într-o grămadă de ismuri, apoi Romanii au devenit convertiţi. Acum, imperiul Roman, de cînd zilele din-din Roma întîi au preluat şi au cîştigat lumea Neamurilor de la Greci, după căderea lui Alexandru cel Mare, a fost naţiunea predominantă a lumii; poporul Roman, epoca Neamurilor. Daniel a spus aşa, în viziune. Noi vom ajunge la aceasta, în-în cîteva minute. Dar ea întotdeauna a avut puterea dominantă peste lume; Romanul.

E-81 Şi apoi noi aflăm acolo, atunci, că ei au organizat o biserică. O grămadă de oameni s-au adunat împreună, cam la 606, şi s-au numit, "părinţii timpurii," părinţii bisericii. Grupuri de oameni au venit împreună şi au ţinut sfat despre ceea ce trebuiau ei să facă, şi ei au stabilit o organizaţie.

E-82 Şi lăsaţi-mă să vorbesc aici, scumpii mei prieteni Creştini, şi Protestanţi şi Catolici. Şi acum, eu presupun că am prieteni Catolici care şed aici; eu nu spun asta să vă rănesc simţurile. Deoarece, doar staţi cîteva minute, şi noi vom pune şi Tabernacolul Branham în aceasta de asemeni, vedeţi, doar un minut. Noi trebuie numai să predicăm Evanghelia aşa cum Ea stă aici. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Nu contează unde ... Ioan a zis, "Securea a fost pusă la rădăcina pomului," lăsaţi ca aşchiile să zboare oriunde doresc ele. Aceasta-i adevărat. El trebuie să taie pomii şi lucrurile.

E-83 Dar, priviţi, acolo ei au organizat prima biserică. Şi ei s-au adunat împreună şi au organizat prima biserică, care a fost numită biserica universală, sau biserica Catolică în Roma. Şi Catolicul spune că el este "biserica mamă." Şi acela este exact adevărul. Ea este biserica mamă a organizaţiei. Corect. Aceasta este pentru prima dată, în toată istoria lumii, că a existat vreodată o biserică organizată; niciodată nu a fost, de la ivirea timpului.

E-84 Prin zilele lui Israel, ei nu erau o-nu erau o organizaţie. Ei erau o rasă, nu o organizaţie. Şi ei ... Isus Cristos niciodată nu a organizat o biserică. Nici unul din apostoli nu au organizat vreodată o biserică. Şi la nici un timp de-a lungul în jos, după trei sau patru generaţii după ei, nu au organizat ei vreodată o biserică. Eu vreau ca voi să aduceţi istoria şi să vă puneţi degetul pe ... Arătaţi-mi unde este aceasta. Şi eu am citit pe Josephus şi pe toţi cei mai remarcabili istorici pe care noi îi avem în lume astăzi, despre care cunosc eu, deoarece eu trebuie să fiu sigur. Eu fac această afirmaţie în faţa a mii de oameni; tu trebuie să fii în stare să susţii şi să dovedeşti despre ceea ce vorbeşti. Aceasta-i adevărat. Acolo niciodată nu a fost vreo organizaţie. Şi nu ...

E-85 Şi Sfîntul Petru niciodată nu a fondat biserica Catolică. Eu vreau o istorie, sau o părticică de Scriptură. Sfîntul Petru a fost un om însurat. Voi aţi spus că el a fost un papă. El nu putea să fie papă. Petru a fost un om căsătorit. Biblia a zis, "Mama soţiei lui a zăcut bolnavă de-de friguri, şi Isus a vindecat-o." Şi din cîte cunosc eu, Sfîntul Petru niciodată nu a fost în Roma. Şi nu există nici o istorie care să arate vreodată că el a fost în Roma. Şi aceea este o eroare.

E-86 Dar ei au organizat şi au stabilit împreună o biserică numită biserica universală. Acolo ei au făcut o rugăciune universală. Ei aveau armonie perfectă; fiecare trebuia să fie împreună, fiecare să spună acelaşi lucru. Aceeaşi rugăciune era spusă.

E-87 Şi ei au născocit o grămadă de Scripturi, luîndu-le din Biblie, multe din ele, şi făcînd altele. Nu există nici un purgatoriu menţionat o dată în toate Cărţile sacre ale Bibliei; nici "ave Maria," nimic ca acestea. Aceasta este întotdeauna contrar, împotriva acesteia, peste tot în Scriptură. Niciodată nu a fost aceasta, în orice timp. Şi dacă voi găsiţi vreun loc, voi aveţi privilegiul să veniţi mîine seară şi să mă corectaţi. Aceasta nu este acolo, nicăieri; aduceţi pe preotul sau păstorul vostru. Nu există nici un loc, în Scriptură, unde este aceasta menţionat vreodată.

E-88 Singura cărticică, a Macabeilor, care a fost adăugată în Aceasta, care nu este inspirată; lucrurile care au fost puse în Aceasta, sau scoase din Aceasta. Această Biblie este numai Una. Cea ... Ea a fost recunoscută de fondatorii timpurii, sau oricare din istoricii bisericii timpurii, sau orice timp al Iudeilor Ortodocşi, şi niciodată nu au recunoscut nimic decît această Biblie pe care noi o avem astăzi.

E-89 Acum, deci, în aceea, ascultaţi cu atenţie acum. Acum credeţi că Catolicii capătă o scărmăneală? Doar un moment, vedeţi.

E-90 Acum, atunci ei au organizat biserica Catolică, şi ei au început o persecuţie, că ei ar ... Voi trebuia să-i faceţi pe fiecare, pretutindeni, biserica şi statul, uniţi împreună, şi aduşi înăuntru din Roma păgînă în Roma papală. Cu alte cuvinte, de la o superstiţie păgînă, ei au adoptat Creştinismul în forma lor proprie. Vedeţi? Ei nu puteau înţelege de ce acel om ar sta şi sar ruga la nimic. Ei erau păgîni, astfel ei doar au luat jos pe Venus şi au pus-o sus pe Maria; ei l-au luat jos pe Jupiter, l-au pus sus pe Petru; un fel de statuie să te închini. Acum, şi ei s-au închinat înaintea aceleia. Şi ei au făcut o rugăciune universală, au spus-o în Latină astfel ca ea să nu dea greş niciodată, şi aşa mai departe, ei să spună întotdeauna la fel.

E-91 Şi voi nu puteţi discuta sau să dezbateţi cu un preot Catolic, sau ne Catolic, pe baza Bibliei.

E-92 Unul şedea, acest tînăr preot jos aici, a şezut în casa mea doar recent. El a zis, "Voi Protestanţii, voi citiţi Biblia şi staţi acasă. Noi Catolicii mergem la biserică şi ne închinăm."
Eu am zis, "Dar ce? Aceasta este. Acum răspunde-mi asta." El a zis, "Dumnezeu este în biserica Lui."

E-93 Eu am zis, "El ... Nici o bucăţică din Biblie nu spune aşa." Am zis, "Dumnezeu este în Cuvîntul Lui. El a zis, 'Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu adevărat."'

E-94 El a zis, "Nu te gîndeşti că tot grupul de oameni, sfătuind împreună, ar fi mai multă autoritate decît doar un om?"

E-95 Eu am zis, "Nu. Dacă acel un om este în voia lui Dumnezeu, el are Adevărul." Întotdeauna a dovedit-o.

E-96 Ca şi cu Iosafat şi Mica, lecţiile pe care noi tocmai le-am avut zilele trecute, ultima Duminică, cînd Mica a mers acolo sus. Şi patru sute de predicatori stăteau, zicînd, "Du-te sus! Domnul este cu tine. Du-te sus! Domnul este cu tine."
Iosafat a zis, "Nu mai există încă unul aici?"
El a zis, "Acolo este Mica, dar eu îl urăsc."
A zis, "Să auzim ce spune el."
A zis, "Du-te sus, dar eu l-am văzut pe Israel împrăştiat ca oile."
A zis, "Nu ţi-am spus eu?" Vedeţi?

E-97 Astfel, cine avea dreptate, acolo? Cînd patru sute de profeţi instruiţi stăteau înaintea omului, şi totuşi un bătrîn micuţ holy-roller zdrenţăros stînd înapoi acolo avea adevărul. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. El a avut. El avea adevărul. El a fost lovit în gură şi bătut, pentru aceasta, dar el avea adevărul.

E-98 Aşa că nu contează cîţi spun asta, sau cîţi spun aceea, aceasta este ce este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceasta este adevărat. Tu trebuie să stai singur, de multe ori, cînd tu stai pe Cuvîntul lui Dumnezeu, dar să fii sigur să stai cu ce a spus Domnul.

E-99 Acum, ei au organizat această biserică, trup mare, biserica Catolică, care este predominantă a tuturor religiilor, astăzi, în tărîmul Creştin, este Catolicismul. Dar ei zic, "Voi nu aveţi nevoie ... Noi nu ... "

E-100 Voi ziceţi, "De unde luaţi voi 'să nu mîncaţi carne'? De unde luaţi voi 'preotul să nu se însoare'? De unde luaţi voi aceasta?"

E-101 A zis, "Noi nu învăţăm Biblia." [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] A zis, "Biserica este glasul. Nu contează ce spune Biblia; aceasta este ce spune biserica."

E-102 Dar Dumnezeu a zis, "Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu să fie adevărat." [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Acum voi trebuie să faceţi alegerea voastră.

E-103 Acum, acel Nicolait a devenit o doctrină, şi apoi a devenit o persecuţie. Acum, aici vine ea afară aici în zilele din urmă. Apoi acolo a venit o oază, prin epocile întunecoase şi persecuţia; apoi acolo a venit o potolire, în prima reformare, care era Martin Luther. Martin Luther a protestat împotriva bisericii Catolice, din cauza aceea el a păşit acolo afară şi a luat împărtăşirea aceea ...
Şi ei au zis, "Acesta este trupul lui Cristos."

E-104 El a zis, "Acesta nu este trupul lui Cristos. Aceasta este azimă. Aceasta-i tot ce este."

E-105 Ei cred că aceea este sfînta împărtăşire, care, "O împărtăşire sfîntă înseamnă 'Duhul Sfînt.' Şi cînd voi luaţi aceea, voi luaţi Duhul Sfînt în trupul vostru." Şi aceea este greşit.
Duhul Sfînt este botezul Duhului.

E-106 Nu, "Cînd Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, un preot a venit sus şi le-a dat sfînta împărtăşire, o azimă pe limba lor." Sau nu, "Ceva predicator a păşit sus şi a stropit ceva apă pe ei, şi le-a strîns mîna," oricare. Nu, domnule.

E-107 "Ci acolo a venit un sunet din cer ca vîjîitul unui vînt puternic, care a umplut toată casa unde stăteau ei." Aceea este Scriptura. Aceea este ceea ce este corect. Aceea este ce s-a întîmplat în Biserica aceea, şi aceea este ce s-a întîmplat cînd Lumina luminează în această zi. Acolo este unde Lumina a străbătut acolo; şi aici este unde Lumina străbate aici.

E-108 Acum dacă vreo Scriptură, pe care o citez, este sub semnul întrebării, doar puneţi-o pe ... Eu vă voi da locul unde este ea, vedeţi, în Scriptură. In regulă. Desigur, doar într-un timp scurt ca acesta ... De obicei, cînd noi trecem prin El, noi luăm săptămîni şi luni. Doar fiecare Scriptură, o trecem jos, avem pe oameni cu Bibliile lor. Dar, dacă Aceasta este sub semnul întrebării, faceţi-mi de cunoscut. În regulă.

E-109 Apoi, Martin Luther. Apoi, după Martin Luther, a venit John Wesley.

E-110 Martin Luther a venit afară cu catehism, o mulţime întreagă de lucruri. El a venit afară cu un botez, el a venit afară dînd o triuniune, botezul trinitarian care nu a fost niciodată învăţat în Biblie, niciodată învăţat în Biblie. Acolo niciodată nu a fost nimeni botezat vreodată în botezul triteist, în Biblie. Dacă aceasta este aşa, veniţi şi arătaţi-mi unde este. Aceasta nu este acolo.

E-111 Singurul fel în care ei au fost însărcinaţi să fie botezaţi, era, "Mergeţi şi învăţaţi toate naţiunile," El a spus acolo în urmă, "şi botezaţi-i în Numele," nu în nume, "In Numele; Tată, Fiu, Duh Sfînt." Şi ucenicii s-au întors drept în jur şi au botezat pe fiecare în Numele lui "Isus Cristos," şi, au însărcinat că dacă cineva a fost botezat în orice alt fel, trebuia să vină şi să fie rebotezat din nou înainte ca ei să poată primi Duhul Sfînt. Şi aici vine biserica Catolică afară ...

E-112 Puneţi un loc în Biblie unde vreo persoană a fost vreodată botezată în numele de "Tatăl, Fiul, Duhul Sfînt." Aceea este destul de sec, nu-i aşa? Sîmbătă seara este seara 9-e întrebări, eu o voi lua, noi vom ajunge să îndreptăm aceasta. In regulă. In regulă. Eu vreau ca cineva care poate să-mi arate un loc unde vreo persoană a fost vreodată botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfînt," eu voi păşi jos de la amvon şi voi spune că sînt un făţarnic. Oricine care a fost botezat în vreun alt fel, trebuie să vină şi să fie rebotezat din nou în Numele lui "Isus Cristos," să primească Duhul Sfînt. Aceea este exact. Aceea este ce a spus Biblia.

E-113 Acum, voi vedeţi, noi luăm teorie în loc de Adevăr. Acum voi priviţi la Scriptură. Nu ziceţi, că, "Păi, Fratele Branham a zis." Voi uitaţi-vă la Scriptură acum. Luaţi-vă concordanţa şi căutaţi aceasta. Şi atunci îndată ce ...

E-114 Voi observaţi, fiecare din acele epoci ale bisericii aveau Numele Lui, pînă cînd a venit prin această epocă întunecoasă a bisericii.

E-115 Şi, priviţi, aceea tipizează acolo în urmă în-în biserica Ortodoxă. Cînd cea mai întunecoasă epocă era în desfăşurare, a Iudeilor, era cînd Ahab, în dezvoltare după-după marele împărat dinaintea lui; şi înainte de aceea, a avut Israel totul într-o stare frumoasă. Iar Ahab a venit înăuntru ca un credincios de margine, o stare căldicică, şi a mers acolo şi s-a căsătorit cu această prinţesă mică, Izabela, care era o idolatră, şi a adus-o înăuntru, şi a adus idolatria în Israel. Nu vă amintiţi de aceea? Tocmai modelul frumos.

E-116 Cînd Protestantismul s-a căsătorit în Romanism, ei au adus idolatria din nou în Creştinătate, în epoca întunecoasă; exactexact, geografic.

E-117 Acum priviţi cînd aceasta vine afară pe partea aceasta. Aici voi aveţi ce? Un înlocuitor pentru Duhul Sfînt; o azimă. Un înlocuitor pentru botezul în apă în Numele lui Isus Cristos; Tată, Fiu, Duh Sfînt. Ei au înlocuit fiecare lucru. Eu pot lua şi să dovedesc cu Scriptura; înlocuitor după înlocuitor.

E-118 Şi Martin Luther a fost de acord cu aceasta. John Wesley a venit drept înainte cu acelaşi lucru, şi a fost de acord cu aceasta. Nu a existat nimeni vreodată, în Biblie, vreodată stropit. Niciodată nu a fost un astfel de lucru. Nu a fost un astfel de lucru în Biblie, nici o însărcinare sau poruncă pentru aceasta deloc, dar voi o permiteţi. Asta-i adevărat. Voi o permiteţi. Ei vin afară şi iau această mică solniţă şi o stropeşte peste voi. De ce? Biserica Catolică a început aceasta, şi voi vă aplecaţi la aceasta. Adevărat.

E-119 Un om a zis, zilele trecute, zicea, "Tu nu eşti un ... Tu, tu eşti doar un ne-Catolic. Tu eşti ... "

E-120 Eu am zis, "Nu, frate. Eu sînt un Protestant. Eu protestez lucrul acela." Aceasta-i adevărat. Ca un slujitor al Evangheliei, cu copiii lui Dumnezeu ca şi candidaţi ai mei aici, pentru Cer, şi eu trebuie să predic pentru ei şi stau înaintea lor ca un învăţător cu semne şi minuni, eu aş fi un făţarnic dacă eu nu aş sta pentru ceea ce este adevărat. Am zis, "Da, domnule. Eu voi sta, dacă aceasta mă omoară. Eu am să stau. Eu-eu voi învăţa doar ceea ce este Biblia."

E-121 Şi eu voiesc, la orice timp, să O discut cu oricine, vedeţi; fie el papa de la Roma, sau arhiepiscop, sau orice este el. Vedeţi? Da, domnule. Asta-i adevărat. Dacă eu sînt greşit, vino şi arată-mi. Acum, eu nu sînt greşit, deoarece eu citez Scriptura. Voi ... Eu nu o să iau cartea voastră de texte. Aceasta este Cartea de texte, chiar aici. [Fratele Branham bate de patru ori – Ed.]

E-122 Acum, deci, voi observaţi, ei încep să vină afară cu tot felul de formalităţi.
Acum, în zilele din urmă, acolo va veni o persecuţie.

E-123 Acum noi sîntem, cam, la Apocalipsa capitolul al 13-lea acum, cu care să începem. Acum dacă veţi observa, înainte în jos în capitol aici, zice, "M-am uitat, şi iată, un Miel a stat pe muntele Sinai ... " Nu, vă cer scuze, eu sînt în versetul greşit, capitolul greşit, al 14-lea. Al 13-lea capitol:
... Am stat pe nisipul mării, şi am văzut o fiară ieşind afară din mare, avînd şapte capete şi zece coarne, şi pe coarne zece coroane, şi pe-pe capetele ei numele de hulă.

E-124 Ce este hulă? Este "să batjocoreşti, ridiculezi, vorbeşti despre." Acum priviţi, el avea "şapte capete, zece coarne." Şi priviţi cînd el "a ieşit afară din mare." Acum Apocalipsa 17, voi care o notaţi, 17:15, a zis căci-căci apele reprezintă "densitate şi gloate de oameni." Astfel această fiară reprezintă "putere, putere necredincioasă." "Fiară de pradă s-a ridicat dintre oameni, şi a stat pe nisipurile mării. Şi am văzut fiara ... "
Şi fiara pe care am văzut-o era ca ... un leopard, ... picioarele lui erau ca picioarele unui urs, ... gura lui... gura a unui leu: şi balaurul i-a dat puterea lui, şi ... scaunul, şi autoritate mare.

E-125 "Balaurul!" Noi avem două lucruri în considerare acum. Urmăriţi această fiară. Ea a avut patru caractere diferite în ea.

E-126 Şi dacă voi veţi lua Daniel 7, voi care o notaţi jos, Daniel 7. Daniel a văzut aceeaşi vedenie, cu opt sute de ani înainte de aceasta, a văzut vedenia. El a văzut fiarele acelea, separat, una de alta, la începutul stăpînirii Neamurilor.

E-127 Şi iată-le aici, Ioan vede aceasta, şi sfîrşitul stăpînirii Neamurilor, toate cele patru fiare reprezentate într-una. Aceiaşi draci vechi, demoni care au posedat fiecare împărăţie a Romanilor, de-a lungul în jos, şi Grecii, şi aşa mai departe, jos înainte prin vremurile Neamurilor, au venit drept jos şi toate sau întîlnit într-o fiară. Noi o vom afla, direct, şi vom vedea cine este ea. Corect. Toate acelea, leopardul, leul, toate acelea, balaurul. Cîţi ştiu ce este balaurul? Balaurul reprezintă "Roma." Da.

E-128 Să-să citim aceea. Aceea, aceea este cumva îndoielnic în mintea voastră. Daţi-mi Apocalipsa capitolul al 12-lea, doar un moment aici. Să ne uităm aici, Apocalipsa 12. Acum Priviţi.
Şi acolo a apărut o minune mare în cer; o femeie ...

E-129 Ce reprezintă o femeie? "Biserica." Aceasta este-aceasta este mireasa aici. Aceasta este biserica, biserica reală.
... o femeie îmbrăcată cu soarele, iar luna sub picioarele ei, ...

E-130 Priviţi, luna sub ale ei ... "Soarele la capul ei, luna sub picioarele ei." Soarele era "perioada harului." Şi luna era "perioada legii." Femeia era "biserica Ortodoxă," şi ea stătea peste lege. Legea trecea, deoarece legea era o umbră a lucrurilor bune care urmau să vină. Este asta adevărat? Luna este numai o umbră, a soarelui reflectînd pe lună (este asta adevărat?), făcînd luna. Iar legea era sub picioarele ei; ea deja a trăit prin ziua aceea. Şi observaţi cum era ea îmbrăcată aici acum.
. . . şi sub picioarele ei, şi pe capul ei o coroană cu doisprezece stele: (Biserica este încoronată cu Invăţătura celor doisprezece apostoli, vedeţi.)
Şi ea fiind cu copil a strigat, în durerile naşterii, ... îndurerată să nască. (Aceea era biserica Ortodoxă . Priviţi.)
Şi-şi acolo a apărut o altă minune în cer; şi iată un mare balaur roşu, avînd şapte capete, ... (vedeţi, ţineţi acel şapte în minte acum, "şapte capete," întotdeauna) ... şapte capete ... zece coarne, şi şapte coroane pe capetele lui.
Acum, şi coada lui a tras a treia parte din stelele cerului, şi le-a aruncat la pămînt: iar balaurul stătea înaintea femeii care era gata să nască, ca să înghită copilul ei îndată ce el era născut. (Priviţi!)
Şi ea a născut un copil de parte bărbătească, care urma să stăpînească toate naţiunile cu un toiag de fier: şi copilul a fost apucat sus la Dumnezeu, şi la tronul lui.

E-131 Biserica Ortodoxă stătea acolo; soarele strălucea în jos; Învăţătura celor doisprezece apostoli. În ordine. Cu luna sub picioarele ei, legea, umbra lucrurilor care urmau să vină; Lumina Evangheliei străluceşte acum, legea s-a stins cînd Soarele a venit afară.

E-132 "Ea era în dureri să nască, şi ea a născut un Copil Bărbat," care era Cristos Isus, "şi El a fost apucat sus la Dumnezeu. Dar îndată ce ... " Aici este aceasta. "Indată ce balaurul, care era Diavolul, a văzut femeia gata să nască, el a stat chiar lîngă ea să înghită Copilul Său îndată ce El a fost născut."

E-133 Şi cînd Isus s-a născut, Imperiul Roman a emis o proclamaţie, să ucidă toţi copiii de la vîrsta de doi ani, în jos, ca să ajungă să omoară pe Cristos Isus. Şi Dumnezeu a tras lîna peste ochii lui, şi L-a dus jos în Egipt şi L-a ascuns, cum a făcut El cu Moise în acelaşi fel.

E-134 Acolo este balaurul acela roşu, Diavolul. Unde este scaunul lui? In ... Nu în Rusia; în Roma! Şi a zis, "Diavolul i-a dat scaunul lui şi autoritatea lui, balaurul roşu," nu Rusia.

E-135 Eu aud mari predicatori zicînd, "Rusul este anticristul."

E-136 Păi, Rusul nu are nimic de a face cu anticristul. Acela-i comunism. Falsitatea Protestantismului şi Catolicismul au produs comunism. Motivul că Rusia i-a alungat afară de acolo, era din cauză că ei aveau toţi banii. Şi aveau toate rugăciunile zise către acei sfinţi, astfel ei au zidit cele mai mari clădiri, şi aveau toată bogăţia oamenilor, şi a îngrămădit-o în acest fel. Şi ei au văzut că ei nu au trăit diferit, şi nu erau diferiţi de vreunul din ceilalţi din lume, şi ei au vărsat-o afară şi au format comunism.

E-137 Acum dacă voi îmi veţi da încă o seară, dacă Dumnezeu îmi dă, eu vă voi dovedi căci comunismul lucrează chiar în mîinile Atotputernicului Dumnezeu, să distrugă Roma ci- ... Şi, amintiţi-vă, eu spun aceasta ca profet al lui Dumnezeu, imperiul Rusesc va arunca o bombă atomică de vreun fel pe Cetatea Vaticanului şi o va distruge într-o oră. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi Biblia a zis că Dumnezeu a luat pe oamenii aceia cu inimă crudă şi i-a pus în mîinile Lui, şi ei erau unelte în mîinile Lui, "să împlinească voia Lui," şi să-i aducă ei înapoi exact ceea ce i se cuvine ei. Aceasta-i exact. Acela este Cuvîntul.

E-138 Frate, tu doar nu îţi dai seama cît de viclene sînt lucrurile acestea! Amintiţi-vă, Isus Cristos a zis că anticristul va fi aşa de apropiat încît să înşele chiar pe cei aleşi. A zis, "Acum nu lăsaţi ca vreun om să vă ademenească." Zicea, "Să nu fiţi ca păgînii, să repetaţi şi să repetaţi rugăciunea voastră, 'Ave Maria, binecuvîntată eşti tu, plină de har, şi binecuvîntată eşti cea ... "' Zicea, "Să nu fiţi ca păgînii, folosind repetiţii zadarnice." El a zis, "Şi să nu numiţi pe nici un om 'tată,' după acest pămînt, oricare, nici ... după cum voi aveţi un Tată, şi acela este în Cer."

E-139 Dar voi vă întoarceţi în jur, ignoraţi asta, voi o faceţi oricum, deoarece este popular. Diavolul întotdeauna a avut un lucru popular. Aceasta întotdeauna a fost, de la început, "o formă de religie." Cain a avut acelaşi lucru. Aici este duhul lui mişcîndu-se chiar aici, prin anticrist; şi aici vine Abel, cel omorît, de asemeni. Aceasta-i adevărat. Observaţi, şi acum priviţi.

E-140 Toate aceste fiare, acolo în urmă, au fost toate ajunse sus într-o fiară aici, care a fost numită "balaurul roşu," Diavolul.
Acum să începem la al 15-lea verset din capitolul al 13-lea. 141 Voi vedeţi acum că Roma aceea era-era "scaunul Satanei." Fiara cu şapte capete şi zece coarne a stat lîngă Copil, Copilul Cristos, să-L înghită îndată ce El s-a născut. Cine a făcut-o? Irod, Roma; întotdeauna a fost. Noi vom intra în Daniel, direct, dacă noi avem suficient timp, şi Domnul ne ajută, şi noi vom vedea.

E-142 Ca pretutindeni în Scriptură, de la începutul Neamurilor, direct înapoi de la Genesa, eu pot dovedi că Babilonul începe în Genesa şi se sfîrşeşte în Apocalipsa. A început în urmă cu Nimrod, fiul lui Ham, prin idolatrie, să aducă idoli înăuntru, să se închine la idoli. Şi aceasta a venit drept în jos, şi, atît de vicleană în zilele din urmă încît îşi asumă numele de Creştinătate, şi, încă, idolatrie!

E-143 Nu a zis marele Sfînt Pavel, în Doi Tesaloniceni? Doar să o citim, înainte de a merge mai departe. Doi Tesaloniceni, capitolul doi, şi să vedem ce a spus Pavel aici. El chiar a văzuto în Duhul, înainte chiar ca aceasta să vină în ziua în care trăim noi.

E-144 Păi, doamne, cum că ziua în care noi trăim, întunericul în care trăim noi, şi bărbaţi şi femei se grupează pe aici în întuneric păgînesc şi nici măcar nu o ştiu. Ce-ce păcat! Cum că ziua care ...

E-145 Pavel a zis, "Ziua aceea nu va veni, pînă cînd nu vine mai întîi o lepădare, şi omul păcatului va fi descoperit." Acum priviţi, el îl declară de a fi un om. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Pavel a zis, "El era omul păcatului, care se opune la tot ceea ce se numeşte Dumnezeu, astfel săi se închine lui ca lui Dumnezeu." Un om, venerat ca Dumnezeu; un om care ar fi pus aici ca o formă de închinare. Şi el a zis, "Ziua aceea nu poate veni numai dacă mai întîi va yeni o lepădare." Ce este aceasta? O stare căldicică a bisericii. In regulă.

E-146 Ascultaţi. Lăsaţi-mă să o citesc pentru voi, dacă vreţi, Doi Tesaloniceni. În regulă. Eu pot lua locul corect acum, să încep, astfel ca noi să nu trebuiască să citim aşa mult. "Nici un om să nu vă înşele," al 3-lea verset, Doi Tesaloniceni, al 2-lea capitol.
Nici un om să nu vă înşele în vreun fel: căci ziua aceea nu va veni, pînă cînd nu vine mai întîi o lepădare, (Epoca Bisericii Laodicea acum) ... şi omul acela, (o-m, singular) ... omul păcatului să fie descoperit, fiul pierzării; (în locul, în locul Fiului lui Dumnezeu), fiul pierzării;
Care se opune (însuşi) şi se înalţă deasupra a tot ce se numeşte Dumnezeu, astfel că el este venerat ca Dumnezeu; căci el ca Dumnezeu şade în templul lui Dumnezeu, arătîndu-se că el este Dumnezeu. (Acceptînd mărturisiri!)

E-147 Să nu-mi spui, prietenul meu Catolic! [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Cum că voi spuneţi că voi "nu credeţi decît într-o căsătorie; biserica Catolică vorbeşte de o căsătorie." Dacă tu nu ai bani, aceea este în ordine. Dar lăsaţimă să vă spun, chiar aici în propriul meu popor; o femeie tînără care şade chiar aici, o mamă care şade aici, şi tatăl, de asemeni; şi o altă femeie aici cu acest băieţel. Fata s-a măritat cu un băiat Protestant; ei s-au despărţit şi au plecat afară. Astfel atunci, primul lucru care-l ştiţi, fata urma să se mărite cu un băiat Catolic; şi ea a trebuit să meargă afară şi să plătească o mulţime de bani, şi a venit înapoi, şi, "Ea nu a fost măritată cu acest băiat Protestant, în primul rînd." Aici este Howard, din ai mei proprii ...

E-148 Păi, chiar aici sus ... Eu nu voi chema numele. Ea are-ea are o fată, şi fata este cam în vîrstă de douăzeci şi şase de ani. Soţul ei, ea l-a părăsit jos în Miltown, şi a fugit şi s-a căsătorit cu un om Catolic. Şi acum ei zic, "El trebuie să iese din biserică." Astfel ei au plătit aşa de mulţi bani, să vină înapoi şi "să o schimbe înapoi din nou într-o virgină," şi să o căsătorească înapoi cu acest om. Baliverne! Să o schimbe înapoi într-o virgină? Ea este căsătorită, în ochii lui Dumnezeu, şi trăieşte în adulter. Aceea este exact adevărat. Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, de asemeni. Adevărat.

E-149 Ce disgraţie! "Să plătească aşa de mulţi bani." Acesta-i motivul că toate aceste mari biserici şi şcoli sînt zidite. Aşa se fac. Întreaga lume ... Voi nu o ştiţi, aici în statele Unite. Voi sar cuveni să mă urmaţi peste mări, odată, şi voi veţi afla. Da, domnule. Tu mergi pe acolo, frate, unde ei au puterea.

E-150 Eu vă pot aduce o fotografie, autentică, Fratele Kopp tocmai a luat-o, şi mi-a trimis-o, despre un predicator Protestant, predicator cu Duhul Sfînt, zăcînd pe stradă, umflat cam aproape aşa de înalt, şi soţia lui, şi o fetiţă, umflat în felul acesta; deoarece ei au predicat pe Isus Cristos, puterea învierii, şi oamenii puteau să fie salvaţi şi să primească Duhul Sfînt. Ei i-au omorît pe stradă, şi nu au lăsat să fie îngropaţi, şi scuipau pe ei, pentru zile după zile. Asta-i adevărat.

E-151 Chiar acolo unde Fratele Osborn trebuia să fie ţinut, sub arme, să-i scoată afară. Ei au mers acolo jos, şi unul ... un grup de preoţi au venit împreună şi l-au omorît pe acest om tînăr. Şi soţia tocmai a avut un bebeluş. Şi ei au păşit pe stradă în acest fel, avînd o-o-o escortă care l-a dus jos la mormînt, să-l îngroape. Şi această mamă mergînd, cu un bebeluş, plîngînd, în urma soţului ei mort. Şi oamenii priveau afară pe fereastră, oameni cu inima cinstită, zicînd, "Dacă acela este felul cum simte biserica Catolică, noi renunţăm la ea." Şi au urmat, cu miile, jos pe stradă. Fratele Osborn a avut o trezire acolo, pînă cînd ei nu au putut să-l scoată afară din naţiune. Acolo erau prea mulţi oameni. Aceea este exact corect.

E-152 Oh, făţărnicia aceea! Eu ştiu că este un tablou rău. Doar şedeţi liniştiţi, prieteni Catolici, I?:Oi o să ajungem să frecăm pe partea cealaltă, în cîteva minute. In regulă. Observaţi.

E-153 Acum noi o să venim jos, observaţi, puţin mai departe. Lăsaţi-mă să vă aduc aceasta. Poate că eu pot să am timp, încă am treizeci de minute. Priviţi cu atenţie. Acum să mergem înapoi, fiecare cititor, doar în mintea voastră, pentru un minut, pentru un tablou mintal. Cînd ...

E-154 Fiecare credincios Ortodox aici ştie că domnia Neamurilor a început cu Impăratul Nebucadneţar. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fiecare credincios Ortodox ştie asta. Şi Impăratul Nebucadneţar a avut o vedenie, şi Daniel i-a dat interpretarea. Este asta adevărat? ["Amin."] Şi acesta era un cap de aur, care era cel Babilonian; al doilea era Mezii şi Perşii; următorul era imperiul Grec; apoi Imperiul Roman. Şi la sfîrşitul Imperiului Roman, Isus Cristos era Stînca care a fost tăiată din munte, fără mîini, care s-a rostogolit înăuntru şi a spart chipul (este asta adevărat?), şi a acoperit pămîntul. ["Amin."] Oricine ştie asta. Orice credincios ştie asta.

E-155 Şi cum că, în zilele din urmă, cînd ei s-au frînt în aceste multe împărăţii diferite, şi aşa mai departe, pînă la degete, acolo era fier şi lut. Şi aceasta înseamnă, profetul a zis, "După cîte ai văzut tu fierul şi lutul nu se vor amesteca împreună, nici nu se vor lipi ele unul de altul." Dar ei vor amesteca seminţele acelea, încearcă ... Cu alte cuvinte, ei se vor căsători între ei, încercînd să-şi crească copiii lor şi să rupă, pentru puteri, în felul acesta. Şi voi ştiţi că acela-i adevărul. Dar, o apucare, aceasta are, iar voi oamenii vă supuneţi jos la aceasta, "Oh, " ziceţi, "aceasta este minunat."

E-156 Priviţi la acest Stevenson, sau care este numele lui, aici sus. Acum a lui ... aici sus. Care este numele lui? Eu uit doar ... Tipul de aici de sus, care agită toată cearta asta pe aici. [Adunarea zice un nume – Ed.] Da. Oh, doamne!

E-157 Aceste State Unite sînt putrede pînă la măduvă. Da, domnule. Eu vă pot dovedi tocmai timpul cînd ... Această femeie de aici, în urmă în Apocalipsa 12, cînd ... Copilul ei de parte bărbătească a fost apucat sus să şadă pe Tronul lui Dumnezeu, şi, cînd a făcut-o, femeia a fugit în pustie, unde ea a fost îngrijită pentru o mie două sute şaizeci de zile, pînă exact la data lui Plymouth Rock, [Colonia Plymouth fondată de către Pelerini în 1620 pe malurile statului Massachusetts, cînd au fugit de Catolicism pentru libertate de credinţă – Trans.] exact, unde biserica a venit aici pentru libertate de religie, şi ea s-a stabilit aici.

E-158 Şi noi vom citi în jos în capitolul al 13-lea din Apocalipsa aici, şi priviţi aici la al 15-lea verset. Şi, acum, doar un minut, eu vreau să merg înapoi înainte de acela, şi noi vedem aici unde că El stătea aici lîngă malul mării. Acum, dacă eu măcar pot găsi locul, unde, versetul al 11-lea.
Şi am văzut o altă fiară venind afară din pămînt; (nu afară-afară din apă) ...

E-159 "Afară din pămînt." Apoi, densitatea şi gloatele de oameni sînt ape, apoi aceasta este unde nu existau oameni, Statele Unite.
... şi el avea două coarne ca un miel, ...

E-160 "Două coarne ca un miel," nu un miel. Ce este aceasta? Acesta este bivolul nostru American. Sigur. Vedeţi, acolo este el, "două coarne ca un miel." Dar apoi ce a făcut el? El a avut libertate de religie, întîi; el a acţionat ca un miel, el a vorbit ca un miel. Dar, amintiţi-vă, el niciodată nu a devenit un berbec bătrîn. El era un miel. Această ţară este în vîrstă numai de o sută cincizeci de ani, voi ştiţi, doar un miel.
... şi atunci el a vorbit ca un balaur.
Şi el a exercitat toată puterea fiarei care a avut-o înaintea lui, (balaurul roşu), şi a determinat pe toţi acei care erau pe pămînt, care locuiesc pe pămînt, să se închine ... fiarei, a cărei rană de moarte a fost vindecată. (Priviţi!)
Şi-şi el face mari minuni, aşa încît îşi face să coboare un foc afară din cer ... (Bomba atomică, şi cu hidrogen; naţiune deşteaptă, inteligentă, şi aşa mai departe, înşelînd naţiunile prin aceste lucruri.)

E-161 Aceste State Unite vor veni la un timp în care biserica şi statul se vor uni împreună. Şi Protestanţii şi Catolicii îşi vor arunca lucrurile lor împreună, să lupte împotriva comuniştilor. Şi aceasta joacă exact în mîinile la ceea ce Dumnezeu a zis chiar aici.

E-162 Şi voi Protestanţilor întinşi acolo, adormiţi de-a binelea, citind o revistă cu poveste de dragoste în locul Bibliei voastre! Afară, hoinărind pe undeva în jur, la vreun fel de petrecere, în loc de adunare de rugăciune pe undeva; vă certaţi unul cu altul despre lucruri mărunte neînsemnate care nu contează atît de mult. [Fratele Branham pocneşte din deget – Ed.] Voi ar trebui să fiţi pe genunchi pe undeva, dacă voi ştiţi ce înseamnă Eternitatea.

E-163 Observaţi, cînd, Împăratul Nebucadneţar, la început acolo în urmă, cînd epoca Neamurilor a fost introdusă. Să urmărim cum a venit ea înăuntru. Şi felul cum a venit înăuntru, voi veţi afla că ea se va duce afară în acelaşi fel. Noi ştim că există un început al timpului de har pentru Neamuri, şi un sfîrşit al timpului. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-164 Acum priviţi, cînd Împăratul Nebucadneţar ... cînd Daniel a fost trimis acolo jos, un profet deştept, cînd tot restul Iudeilor s-au umilit cumva şi se aplecau Romanilor ... sau la Babilonieni. Dar acolo erau trei, patru oameni; trei (Şadrac, Meşac şi Abednego), şi Daniel, care au hotărît în inima lor că ei vor sluji pe Dumnezeu. Şi atunci cînd ei au aruncat pe Şadrac, şi aşa mai departe, în ... Şi Daniel a devenit un om mare, şi înaintea Impăratului Nebucadneţar şi Belşaţar, şi aşa mai departe. Cînd el a devenit un om mare, acum priviţi, Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur şi l-a aşezat afară în cîrnp, şi a zis că fiecare va trebui să se închine la chipul acela.

E-165 Aţi observat voi vreodată inocenţa acestuia, despre cine a fost făcut chipul acela? Acesta era Daniel, chipul unui om. Şi nu a zis el, "duhurile dumnezeilor," păgînii? Şi aşa cum noi sîntem astăzi, avem trei sau patru din ei. "Duhurile zeilor locuiesc în el," şi ei i-au făcut un chip lui Daniel. Şi el a zis, "Toţi acei care nu fac plecăciune la acel chip, vor fi aruncaţi în cuptorul aprins." Voi observaţi, Daniel este jos de pe scenă la timpul acela. Pricepeţi ce vreau să spun? "Şi oricine nu se va pleca la chipul acela să fie tăiat în bucăţi, sau să fie aruncat în groapa leilor, sau ars în cuptorul aprins, sau ceva, o pedeapsă."

E-166 În acel fel a început perioada Neamurilor, cu o formă păgînă de închinare religioasă, cu o persecuţie să-i facă să se închine la aceasta. Şi Biblia prezice că aceasta se va sfîrşi în acelaşi fel, "un Om sfînt," Isus Cristos; un chip pentru El, să i se închine, şi aşa mai departe.

E-167 Vă amintiţi, în cartea lui Foxe a martirilor, ei ţineau un crucifix înaintea lor, au pus un bou la fiecare braţ în felul acesta, şi ziceau ... Dacă tu nu o să renunţi, renunţi la Protestantism, şi să devii un Catolic şi "să săruţi acest crucifix." Ei porneau un bou într-o parte, şi unul pe o parte, şi apoi îi rupeau în două. Ei i-au ars pe rug. Ei au făcut fiecare lucru. Eu am fost la vechile catacombe; eu ştiu despre ce vorbesc. Şi, vedeţi, aceea, aceea este adevărat. Şi ei zac acolo. Şi observaţi cum au trecut ei prin acele zile de martiraj înainte de Martin Luther. Conform cu Biblia, de asemenea.

E-168 Acum observaţi cu atenţie din nou acum. Acum eu vreau ca voi să observaţi un lucru mare. Cum s-a rupt acea împărăţie Babiloniană? Într-o noapte ei au mers acolo şi au luat vasele sfinte ale lui Dumnezeu, şi au început să bea vin din ele; au început să aibe un timp măreţ, şi au luat o grămadă de femei acolo, concubine, şi dansau şi se desfătau şi aveau un timp măreţ. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." -Ed.] La timpul acela acolo a venit un scris de mînă pe perete, "Mene, Mene, Tekel, Upharsin." Este adevărat? ["Amin."] Şi ei au mers şi au adus pe toţi Haldeii lor, oamenii lor deştepţi, membri căldicei ai bisericii, şi nici unul din ei nu au putut să-l citească. Asta este adevărat.

E-169 Dar ei aveau acolo un om care putea să citească limbile necunoscute, aleluia, putea să le interpreteze. Vedeţi ce vreau să spun? El putea interpreta limbi necunoscute. Acela este felul în care aceasta s-a dus afară.

E-170 Acela este felul în care ea merge afară acum, cu puterea Duhului Sfînt asupra unui popor care este umplut cu botezul Duhului Sfînt, care are putere şi semne şi minuni. Acolo merge Biserica Neamurilor. Acolo este rămăşiţa.

E-171 Acolo este cum a intrat ea, acolo este cum se duce ea afară, exact, plecîndu-se şi forţată faţă de o religie pe jumătate păgînă. Iar Dumnezeu păşeşte înăuntru în ceasul crucial şi scrie în limbi necunoscute, şi omul o interpretează. El a putut interpreta. El nu a cunoscut limba aceea. Dar el avea acelaşi Duh Sfînt, care l-a lăsat să o interpreteze, şi este acelaşi Duh Sfînt în Biserică astăzi.

E-172 Voi numiţi Aceasta "fanatism." Eu voi admite că ei au mult din acesta. Dar, frate, există unul real acolo, de asemeni. Asta-i adevărat, unul real acolo, de asemeni. Diavolul aruncă fiecare fals pe care el îl poate, chiar în cale, să vă zăpăcească. Şi dacă voi nu vă mai gîndiţi la Dumnezeu atunci să vă puneţi jos şi să citiţi Biblia, şi să vă rugaţi şi să-i cereţi lui Dumnezeu, atunci aceasta o să arate că voi nu sînteţi prea interesaţi în sufletul vostru.

E-173 Mişcaţi-vă drept înainte acolo şi ziceţi, "Dumnezeule, mie nu-mi pasă cîte momeli de ciori bătrîne pui Tu acolo. Eu văd că Biblia Ta o spune, şi eu sînt hotărît!" Asta-i adevărat. "Tu mi-ai promis aceasta mie, sămînţa lui Abraham."

E-174 Dumnezeu te-a chemat, tu vei veni la Aceasta; dar dacă tu nu eşti, mie nu-mi pasă cît de religios eşti tu, tu eşti dus; asta-i tot, tu nu poţi veni. Nimeni nu poate, numai dacă El v-a chemat. Şi El nu vrea ca vreunul să piară, dar mulţi dintre voi vor pieri pentru că voi sînteţi prea nepreocupaţi de Aceasta.

E-175 Şi voi veţi merge în jur şi vedeţi că ceva pare puţin fanatic, puţin umbrit, "Păi, Dr. Aşa-şi-aşa a zis aşa-şi-aşa, şi aşa mai departe." Apoi voi mergeţi în jur şi huliţi Duhul Sfînt, voi ştiţi că asta-i adevărat, şi aceasta nu se va ierta niciodată.

E-176 Voi o să aflaţi în cîteva minute ce este semnul Diavolului, ce-ce este pecetea Diavolului, semnul fiarei. "Oricine vorbeşte împotriva Duhului Sfînt, niciodată nu i se va ierta, în lumea aceasta, sau în lumea care vine." Priviţi acea primă biserică, ce au făcut ei. Fiţi atenţi, despre aceasta, a doua biserică! Tu ai putea să te sigilezi afară din Împărăţia lui Dumnezeu, şi în Diavolul; afară unde nu există "nici o iertare, în această lume, nici în cea care vine." Adevărat. Astfel, fiţi atenţi, umblaţi cu reverenţă. Fiţi atenţi ce faceţi, căci voi nu ştiţi ce va avea loc.

E-177 Acum, noi vedem toată aceasta acum îngrămădindu-se jos. Eu am douăzeci de minute. Eu vreau ca voi să deschideţi cu mine la al 17-lea capitol, Apocalipsa, să sfîrşim doar în cîteva minute. Acum noi urmează să atingem drumul spre casă. Ascultaţi atenţi. Citiţi cu mine. Deschideţi Bibliile voastre şi pregătiţi-vă să citiţi. Aceasta s-ar cuveni să o pecetluiască.

E-178 Amintiţi-vă, există două semne; unul este lepădare, celălalt este Duhul Sfînt. Unul este semnul Diavolului.

E-179 Amintiţi-vă, eu am spus aceasta, că biserica Catolică timpurie ... Acum, oameni Catolici, şedeţi reverenţi pentru cîteva minute. Biserica Catolică timpurie şi-au format opinia lor proprie despre lucrul acesta. Ei au avut o doctrină falsă, despre sfînta împărtăşire, de a lua o azimă în loc de botezul Duhului.

E-180 Protestanţii au adoptat strîngerea mîinilor, sau a face o făgăduinţă; ei amîndoi sînt greşiţi, conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu. Acesta este planul. Ei vin şi botează, "Tată, Fiu, Duh Sfînt," cînd nu a fost nici o fărîmă de timp cînd cineva a fost vreodată botezat în felul acela; care este absolut un botez păgîn, Catolic. Şi ei admit aceasta, şi zic, "Voi Protestanţii vă plecaţi la botezul nostru."
Am zis, "De ce faceţi voi aceasta?"

E-181 A zis, "Biserica Catolică are putere să schimbe orice Scriptură vor ei."
Eu am zis, "Aceea este o minciună."
El a zis, "De ce vă plecaţi voi la aceasta atunci?"

E-182 Ah, atunci voi vă veţi închide gura. Nu eu! Eu nu cred în aceasta. Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceasta-i adevărat. Dacă oamenii vor să urmeze, ei trebuie să meargă singuri. Eu trebuie să spun Adevărul. Asta-i adevărat.

E-183 Observaţi, apoi ei vin afară cu toate celelalte, biserica, aderă la vechiul ei catehism şi toate lucrurile acelea. Ce grămadă de baliverne şi lucruri fără sens! Şi aceasta a clocit miliarde de infideli, şi formali reci ...

E-184 Aceasta este a Diavolului, la început. Şi eu pot să vă dovedesc că Biblia a spus aici, "Toată lumea s-a mirat după această putere a fiarei; care era, care nu este, totuşi este." Cum poate fi aceasta, "era, şi nu este"? Zicea, "Intreaga lume se mira de ea."

E-185 Cînd Roma păgînă a devenit Roma papală, aceasta nu a încetat. Sistemul Romanismului a încetat; cînd un împărat nou a venit înăuntru, el doar a aşezat o nouă ordine. Dar cînd aceasta a venit în Roma păgînă, prin biserica Catolică, prin papalism, aceasta nu a încetat. Dacă un papă moare, ei aşează sus pe un altul; un papă moare, ei aşează sus pe un altul. "Fiara care era, care nu este, totuşi este; care nu este, care totuşi este; сare ... şi se va duce în pierzare." AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÎNT, prin Scriptură.

E-186 Acum, ascultaţi. "Şi acolo a venit unul. .. " Voi toţi urmăriţi acum, al 17-lea capitol.
Şi acolo a venit la mine unul din cei şapte îngeri care aveau cele şapte potire, (acelea sînt ultimele potire, care sînt turnate afară), şi a vorbit cu mine, zicînd ... Vino aici sus; şi-ţi voi arăta ... judecata curvei celei mari care şade pe ape multe:

E-187 Urmăriţi Apocalipsa 12. Aceea era o femeie virgină. Ea era o doamnă reală. Ce frumos stătea ea!

E-188 Dar aici este una numită prostituată, "c-u-r-v-ă," înseamnă una ne- ... Ce este aceea? Să venerăm acest ... sau să analizăm aceasta.

E-189 Scuzaţi-mă. Am mers prea repede; gîndindu-mă că am cincisprezece minute. Eu am să stau încă o oră atunci, aşa că doar staţi liniştiţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-190 Priviţi. În regulă. Priviţi, să o analizăm în jos. Ea este o femeie respingătoare. Ce este o curvă? Nu-mi place să spun cuvîntul, dar acesta este scris aici în Biblie. Ea este o femeie care pretinde de a fi o femeie bună, şi comite adulter cu alţi bărbaţi. Acum, dacă o femeie reprezintă biserica, atunci aceasta este o biserică care pretinde de a fi Creştină, şi comite adulter cu alte lucruri. Este asta adevărat?

E-191 "Şi ea şade pe multe ape; densitate şi gloate de oameni." Citiţi ... cam la versetul 15 şi voi veţi vedea aceea, vedeţi. Sau, al 17-lea, pe undeva acolo. Noi vom ajunge la aceasta într-un minut. "Femeia care şade pe multe ape; curva." Ce lucru! Acum dacă noi aveam zile după zile, eu aş putea lua femeia aceea şi să o urmăresc de la Cain pînă la Venirea Domnului Isus, şi să vă dovedesc că ea a fost prima care să organizeze o biserică. Ea este mama organizaţiei. Priviţi, "Şi femeia care şade pe multe ape. Pe, şade pe multe ape."
Acum versetul al 2-lea.
... cu care (î-m-p-ă-r-a-ţ-i-i) împăraţii pămîntului au comis preacurvie, şi locuitorii pămîntului s-au îmbătat cu vinul preacurviei ei.

E-192 Cu alte cuvinte, ea pretinde de a fi o biserică Creştină; înaltă, frumoasă. Priviţi cum este ea îmbrăcată, în cîteva minute, cu perle şi aur şi pietre. Ei zic, "Cine este ca ea?"

E-193 Şi ea avea un potir în mîna ei, plin cu "vinul preacurviilor ei," murdăria ei, doctrina ei cu care ea îi determina pe împăraţi, oh, doar să aibe puţină rugăciune şi "se roagă să vă scoată din purgatoriu," şi toate aceste lucruri. Aceasta este. Ia te uită. Acela este Cuvîntul lui Dumnezeu pe care eu îl citesc. Priviţi, "Astfel el m-a dus în ... " Acum să yedem, şi a făcut vin ... Asta-i adevărat, al 3-lea verset acum. In regulă.
Şi el m-a dus departe în duhul în pustie: şi am văzut o femeie şezînd pe o stacojie colo- ... fiară, ... ("Stacojie," bogată, cea mai bogată biserică din lume.)

E-194 Ei strigă aici, "Cine poate să facă război cu ea?" Există un singur om în lume, numai un singur om în lume, din toată lumea, care are putere cum era vedenia Impăratului Nebucadneţar. Cele zece degete de la picioare merg afară în fiecare ... Acea fîşie de fier Roman merge afară în fiecare naţiune din lume. Nu există un alt om în lume care are cuvîntul hotărîtor cum îl are papa de la Roma. Preşedintele Eisenhower poate vorbi în Statele Unite, şi aceasta este lege; dar există alte naţiuni în care el poate vorbi, şi aceasta este nimic. Dar ierarhia Catolică poate vorbi în Roma, şi fiecare naţiune va striga la aceasta. Aceasta-i adevărat. Acolo este el. Acum noi vom vedea unde este el, şi să vedem dacă acela este el sau nu, să vedem dacă el este înfăţişat aici corect. In regulă.
... şi am văzut o femeie şezînd pe o fiară de culoare stacojie, (bogată), plină de nume de hulă, ...

E-195 Botez fals; economie falsă; conducînd pe oameni orbeşte, spunîndu-le că ei pot doar să vină la biserică, să-şi facă mărturisirea, şi aşa mai departe, să facă un "Ave Maria," să facă o penitenţă. Ignoranţă! Fără sens! Eu nu pot să văd cum oamenii, buni cu minţi civilizate, pot să creadă astfel de lucruri.
. . . avînd şapte capete ...

E-196 Iată-vă din nou, acelaşi demon care este peste tot în jur, balaurul roşu, fiara şi orice lucru, are "şapte capete; zece coarne."

E-197 "Şi femeia," femeia, acum, biserica. Acum, fiara este "puterea" ce ea o avea, biserica Romano-Catolică, dar puterea Romano-Catolică. Dar, aici vorbeşte de biserică acum.
Şi femeia era împodobită în purpură şi culoare stacojie, şi garnisită cu aur şi pietre scumpe şi mărgăritare, avînd un potir de aur în mîna ei plin de urîciuni şi de murdăria preacurviei ei:

E-198 Iat-o acolo; şi ceva biserică voi ştiţi. Nu-i aşa? Trebuie să fie acolo; ea este înfăţişată. Doar citiţi în jos şi noi vom vedea cine este ea.
Şi pe capul ei era scris numele, TAINA, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR, SPURCĂCIUNEA PĂMÎNTULUI .

E-199 În regulă, Protestant, aici este unde voi deveniţi storşi. Voi veţi admite că ea este o prostituată, dar ea era "MAMA" (a cui, a fiilor?) "A CURVELOR." Acelea ar fi femei. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acelea ar fi biserici atunci. Este asta adevărat? ["Amin."] Ea este biserica mamă atunci. Nu-i aşa? ["Amin."] De unde a venit Martin Luther? Catolicism. De unde s-au clocit toate acestea? Catolicism, aducînd aceeaşi doctrină a lor, şi voi vă plecaţi la aceasta.

E-200 Acum cea mai ordinară femeie din Jeffersonville poate să nască o bună, adevărată, fată virgină, asta-i adevărat, şi ea poate să meargă drept dacă vrea. Şi aşa face Biserica Luterană, Metodistă, şi cea Baptistă, şi cea Prezbiteriană, şi aşa mai departe; ele au mers drept pentru o vreme, cînd a lor-cînd fondatorii lor erau acolo predicîndu-le Evanghelia. Dar acum ei merg la spectacole, dansuri, televizor, fumează, fac orice altceva, (voi ştiţi că acesta este adevărul!), stau acasă Duminica. Ce este aceasta? Deoarece curva voastră acţionează ca şi mămica ei. Aceasta-i exact. Aceasta-i exact.

E-201 Acum să vedem unde zace culoarea. Biblia a spus că ea era "MAMA CURVELOR." Şi fiecare ştie că aceea era Roma păgînă, sau D-na Romă papală, biserica Catolică. Intr-un minut, eu vă voi arăta, cum o pune poziţional pe părnînt întocmai exact unde va şedea ea. Corect. Unde este ea şi cine este ea, Biblia a zis aşa. Nu eu; Biblia! Şi a spus că ea a născut o mulţime de biserici fiice după ea. In regulă, acum, Metodişti, şi Baptişti, şi Luterani, şi aşa mai departe, vedeţi la ce ajungeţi voi, o "MAMĂ DE CURVE." Ele au trăit în regulă, dar cînd Lumina a început să strălucească ...

E-202 Aceasta este ca o grămadă de gongi în timpul verii. Aprinde lumina, pe drum unde o goangă mănîncă dintr-un ştiulete de porumb sau una alta de felul acesta, şi pune lumina pe ele şi urmăriţi cum se cară după adăpost cît de tare pot ele.

E-203 Voi predicaţi Evanghelia, sau botezul Duhului Sfînt, la o grămadă din aceşti formali vechi, biserici necredincioase; şi urmăriţi-le, "Noi nu credem în nici un astfel de lucru. Eu nu cred în nici ... " De ce? Voi ştiţi ce sînteţi, la început. Aceasta-i adevărat. Aceasta-i exact corect.

E-204 Eu nu spun nimic împotriva bisericii voastre; frate, voi aveţi oameni acolo înăuntru care sînt nestemate. Eu nu spun nimic împotriva oamenilor Catolici. Eu îi iubesc pe oamenii Catolici la fel cum îi iubesc pe oamenii de la Tabernacolul Branham. Aceia nu sînteţi voi, prieteni, la care eu încerc să strig. Aceştia nu sînteţi voi, Metodişti şi Baptişti, şi Tabernacolul Branham. Nu sînteţi voi aceia la care strig eu. Acesta este păcatul pe care voi îl lăsaţi pe Diavolul să-l pună peste voi! Doar pentru că voi mergeţi la biserică, voi credeţi că sînteţi salvaţi.
Isus a zis, "Dacă un om nu se naşte din apă şi din Duh, el nicidecum nu va intra în Impărăţie." Şi cînd voi primiţi botezul Duhului Sfînt, "Aceste semne vor urma pe acei care cred." Aceea este drept din umăr, frate, dar aceea este în Umăr drept din Biblie. Isus nu a spus, "Poate că aceste semne vor urma pe unii." El a zis, "Ele îi vor urma."
Oh, ei zic, "Acum, eu cred că aceea era pentru apostoli. Eu cred că există numai un rînd de apostoli, şi aceea era în urmă acolo la început."

E-205 Şi tocmai lecţia pe care noi am avut-o seara trecută, "El avea şapte stele în mîna Lui," şi fiecare stea a fost să fie dată la fiecare epocă a bisericii ca o Lumină, corect; întocmai la fel cum a existat un apostol acolo, a existat un apostol acolo, şi un apostol acolo, şi un apostol acolo; "care erau şapte Duhuri," la începutul lecţiei noastre, "stînd înaintea lui Dumnezeu, să fie trimise afară la cele Şapte Epoci ale Bisericii."

E-206 Oh, frate, tu ai putea umbla în jur cu ceva doctrină mică Baptistă sau Metodistă, şi să-ţi meargă cu aceasta; dar tu să te uiţi la ea, în vederea Bibliei, odată. Asta-i adevărat. Amin. Eu mă simt cumva religios chiar acum. Amin. Da, domnule. Priviţi. Frate, acolo eşti. Aceasta este o măcinare; dar orice bătaie, aceasta nu vă face vreun bine ...

E-207 Mama, şezînd în spate acolo, ea mă făcea să iau ulei de ricin. Noi eram copii mici. Noi trebuia să mîncăm pîine de mălai şi fasole, în fiecare zi din săptămînă, şi Duminica, la fel. Oricum, eu trebuia să iau multe medicamente. Sîmbătă seara, ea întotdeauna mă făcea să iau ulei de ricin. Şi Sîmbătă seara îmi ţineam nasul, în felul acesta, eu nu spun asta ca o glumă. Eu îmi ţineam nasul, şi ziceam, "Mama, eu doar nu-l pot lua. Acesta aşa mă îmbolnăveşte."
Ea a zis, "Dacă acesta nu te îmbolnăveşte, el nu-ţi face nici un bine."

E-208 Aşa este cu Aceasta. [Fratele Branham acum bate pe Biblia lui – Ed.] Te scormoneşte! Aceasta va face ca organele voastrevoastre digestive să lucreze corect, astfel ca voi să puteţi întradevăr digera Evanghelia deplină.

E-209 Luteranii au venit înainte cu justificarea. Păi, ei erau doar ... Au organizat-o toată jos, "Da, domnule, noi sîntem biserica!"

E-210 John Wesley a văzut sfinţirea. El a zis, "Eu văd că aceasta este deosebit." Şi el a zis, "Aceea este în ordine, Luther, dar asta este aceea." Ce era el? Luther era steaua din epoca lui, dar aici este Wesley. În regulă.

E-211 Acum, atunci, toţi Luteranii au mers înapoi pe raft, din cauză că ei au uitat ... nu au ... Acum, nu toţi ... eu vreau să spun biserica Luterană. Luteranii încă au oameni buni, umpluţi cu Duhul Sfînt. Asta-i adevărat. Dar acum, ei toţi au mers înapoi la biserică, în epoca aceea. În regulă.
Aici a venit Wesley înainte. El i-a luat prin epoca lui.

E-212 Apoi, primul lucru voi îl ştiţi, a venit înainte ... După epoca Wesleyană, au venit sus Penticostalii. Şi ei au primit Duhul Sfînt, vorbind în limbi.

E-213 Doamne, Metodiştii, şi Nazarinenii, şi Sfinţeniştii, zic, "Oh, acesta este Diavolul." Şi voi vedeţi ce aţi făcut voi? Voi aţi hulit Duhul Sfînt. Şi vedeţi unde sînteţi voi astăzi? Asta-i adevărat. Voi, exact ceea ce aţi făcut. Sigur, voi aţi făcut. Şi voi aţi omis de a umbla în Lumină.

E-214 Şi acum voi Penticostalii aţi ajuns aşa de căldicei, această Epocă a Bisericii Laodicea, încît Dumnezeu vă varsă afară din gura Lui. Adevărat. Aceea este exact adevărat.

E-215 Voi ziceţi, "Crezi tu în vorbirea în limbi?" Da, domnule. "Ai vorbit tu vreodată în limbi?" Da, domnule. Eu laud pe Dumnezeu pentru aceasta. Da, domnule. Eu am vorbit în limbi, de cîteva ori. Şi eu cred că aceasta este Puterea lui Dumnezeu. Da. Eu nu cred că dovada iniţială, acum, este vorbirea în limbi. Dar eu cred că există o Putere a lui Dumnezeu care vă face să vorbiţi în limbi, semne şi minuni să urmeze. Da, domnule.

E-216 Şi apoi Diavolul pune o sperietoare veche de ciori acolo sus, pe cineva care au imitat şi au acţionat de parcă aveau Duhul Sfînt. Şi voi toţi Sfinţeniştii Pelerini, şi Sfinţeniştii, şi Nazarinenii, şi voi toţi, aţi privit înapoi şi ziceţi, "Ooh, eu nu vreau nimic din Acela. Ooh!"

E-217 Oh, milă! Dacă voi aţi fi avut Duhul Sfînt, sau o parte din Dumnezeu jos în inima voastră, sfinţiţi aşa cum ar fi trebuit să fiţi, voi aţi fi recunoscut aceea ca fiind Puterea lui Dumnezeu. Nu a spus Isus, "Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi m-aţi fi cunoscut şi pe Mine"? Sigur. Dacă sfinţirea este o parte a Duhului Sfînt aceea v-a curăţit şi sfinţit; dacă aveţi Aceea, voi veţi recunoaşte restul din El cînd El vine.

E-218 Această mînă recunoaşte pe această mînă. Acest cap recunoaşte acest picior. Acesta este o parte din trup.

E-219 Şi Biblia spune că există nouă daruri spirituale; profeţi, învăţători, evanghelişti, şi pro-... aşa mai departe; şi-şi interpretarea limbilor, vorbirea în limbi, vindecare Divină. Acesta va recunoaşte fiecare părticică din El.

E-220 Oh, voi aţi îngheţat, "Eu nu vreau să am nimic de a face cu Acela." Iuh! Se face cald pe aici, nu-i aşa? Acela-i adevărul. De ce? De ce? Voi aţi fost organizaţi. Biserica voastră a zis aşa, şi acela-i motivul că voi nu aţi putut să o faceţi. [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.]

E-221 Dar mulţi dintre voi Metodiştii aţi venit afară şi aţi primit Duhul Sfînt. Mulţi dintre voi Baptiştii aţi venit afară şi aţi primit Duhul Sfînt. Da, domnule. Voi, şi mulţi dintre voi Sfinţeniştii aţi venit afară şi aţi primit Duhul Sfînt. Da. De ce? Vouă nu va păsat ce a spus biserica. Voi aţi umblat în Lumină. Amin. Vouă nu va păsat ce a avut loc. Voi aţi ştiut că aceasta era de la Domnul, şi voi doar aţi umblat în Aceasta.

E-222 Lăsaţi ca bătrîna-bătrîna doamnă să stea acolo în spate, mămica lor bătrînă. Ea acţionează ca mama lor acolo în urmă, o curvă. Ea s-a organizat. Acela este tocmai principiul începutului necazului, cînd biserica Catolică s-a organizat. Apoi biserica Luterană s-a organizat după ea. Apoi biserica Metodistă s-a organizat după ea. Apoi biserica Baptistă s-a organizat. Şi acum există şase sute şi nouăzeci şi şase de organizaţii diferite. Şi Penticostalii au făcut acelaşi lucru!

E-223 Glorie! Care este situaţia? Dumnezeu dovedeşte că El nu este într-o organizaţie. El este în Duhul, Duhul Sfînt. Aleluia! Aleluia! Da, domnule.

E-224 Lui nu-i pasă care este organizaţia voastră. Aceasta este nonsens. Ea este conectată cu Catolicismul şi dusă înapoi în acesta, şi a stat în acesta, şi voi primiţi acelaşi semn ca şi ea. Nu a spus îngerul, "Ieşiţi afară din ea, poporul Meu, şi nu fiţi părtaşi ai păcatelor ei, şi Eu vă voi primi"? "Nu atingeţi lucrul ei necurat, şi Eu vă voi primi," Duhul Sfînt vorbeşte.

E-225 "Şi oricine ia semnul fiarei, sau litera numelui ei." Doresc să fi avut timp să intrăm în aceea; timpul meu s-a terminat. Care este litera numelui ei? Protestantism. "Să facem un chip asemănător ei. Să facem o organizaţie. "Biserica noastră este tot atît de mare ca şi biserica Catolică." Ei au luat toate aceste lucruri. "Ei au bisericile mari, şi noi avem, la fel. Noi avem tot atît de mulţi din clasa oraşului, în biserica noastră, cum au şi ei în a lor. "Să facem un chip fiarei." Şi ce a spus Biblia, că ea este o "CURVĂ," şi aceea este o "STRICATĂ," prin organizaţie.

E-226 Dar Biserica Dumnezeului cel viu este liberă. "Cel pe care Fiul l-a făcut liber este într-adevăr liber." Ieşiţi afară din ea! Umpleţi-vă cu Duhul lui Dumnezeu.
Naţiunile se rup, Israel se trezeşte, Semnele pe care Biblia le-a prezis;
Zilele Neamurilor sînt numărate,
cu chinuri împovărate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri."
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor slăbesc de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu,
lămpile voastre curăţite şi curate,
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este
aproape! Amin.

E-227 Cum merg lucrurile! El a zis, în zilele din urmă, "Nu te teme, turmă mică. Este voia bună a Tatălui vostru să vă dea Împărăţia," şezînd împreună în locurile Cereşti.

E-228 Şi voi Metodiştii, Baptiştii, Prezbiterienii, care aţi rîs la penticost ...

E-229 Şi, eu zic, Penticostalii au nevoie de o bătaie cu Evanghelia de modă veche, deoarece ei se organizează. Tocmai Adunările lui Dumnezeu au mers în cea-cea mai mare dintre Penticostali, au aderat la liga bisericilor, tot atît de formali şi indiferenţi. Şi cel mai rău cum am văzut vreodată tratat Duhul Sfînt, aproape că, era de către un predicator Penticostal. Astfel să nu gîndiţi, deoarece voi aparţineţi la biserica Penticostală, voi sînteţi salvaţi.

E-230 Voi sînteţi salvaţi numai cînd sînteţi într-adevăr botezaţi cu Duhul lui Dumnezeu, de către Duhul Sfînt, uniţi cu El în Puterea învierii Lui, mergînd înainte cu semne şi minuni, urmînd acel Duh oriunde merge EL Semnele au urmat pe profeţi. Semnele au urmat pe Isus Cristos. Semnele au urmat pe apostoli. El a zis, "Aceste semne îi vor urma pe ei," pînă cînd El se întoarce din nou.
"A zis Aceea asta, Frate Branham?"

E-231 "Mergeţi voi în toată lumea, şi predicaţi această Putere şi demonstraţie la fiecare naţiune." Şi îi lipseşte la două treimi din ea, încă, care nu au auzit-O niciodată. "Şi aceste semne îi vor urma pe ei." "Pe ei!" "Fiecare naţiune!"

E-232 Glorie! Iuh! Oh, doamne! Poate că vă gîndiţi că sînt nebun. Frate, eu îţi spun, eu iubesc această religie bună de demult. Da, domnule, te ancorează în Cristos!

E-233 Acum voi vedeţi ce este semnul fiarei? Acesta este semnul lepădării. Acesta este o persoană care este o ... doar gîndeşte, că, "Păi, eu aparţin la biserică, şi eu sînt tot aşa de bun ca şi omul de alături. Nu aparţin eu de această biserică?" Şi vă daţi seama, de unde vine organizaţia bisericii voastre de care voi depindeţi, de unde a venit ea? Vă daţi seama?

E-234 Biblia a spus, "Cel care se închină fiarei, primeşte semnul ei, sau litera numelui ei," acum priviţi, "în frunte sau pe mînă," aceea este cunoştinţă sau faptă. Aceea nu înseamnă că voi aveţi un mare tatuaj pe faţa voastră. Acesta nu trebuie să fie acela. Acesta nu vorbeşte de partea din afară. Aceasta vorbeşte de spiritual.

E-235 Şi priviţi-l şi vedeţi ce ştie el despre Scriptură. Ascultaţi la ţl şi vedeţi unde merge el. "Dacă vreun om nu are această Invăţătură, în el nu există Lumină," a zis Biblia. Vedeţi? Vedeţi? Priviţi unde merge el. Priviţi ce face el.

E-236 El zice, "Bine, eu-eu aparţin. Eu sînt Protestant. Da, domnule. Eu-eu aparţin la această biserică anume. Da, domnule." Şi Duminica voi doar aveţi suficient respect pentru aceasta să veniţi înăuntru din ploaie. El merge jos, în loc să meargă la adunarea de rugăciune, voi veţi închide biserica, şi vă aşezaţi şi priviţi la televizor. El merge aici afară şi bea şi se comportă, şi acţionează ca restul lumii, şi încă el aparţine la biserică. Amintiţi-vă, acela este semnul păcatului.

E-237 Acum să citim puţin mai departe, repede, şi apoi eu voi încheia. Noi am depăşit timpul. Să citim acum al 6-lea verset.
Şi am văzut femeia acum (biserica) îmbătată cu sîngele sfinţilor, ...

E-238 "Îmbătată cu sîngele sfinţilor." Voi ştiţi, Biblia a zis, cînd ea a fost distrusă, că fiecare muritor care a murit, pe părnînt, vina a fost găsită în biserica Catolică. Exact, la început.
... şi cu sîngele martirilor lui Isus: şi ... (Ioan vorbeşte acum) ... şi cînd am văzut-o, m-am mirat cu mare admiraţie.

E-239 Ioan a zis! Acum să privim aici. Ioan a zis, "M-am uitat la ea; ea era aşa de frumoasă, o biserică mare drăgălaşă. Ea avea o grămadă de biserici care au fost născute din ea, 'mama curvelor.' Şi am privit în urmă acolo, şi cum putea femeia aceea ... Ea dădea afară învăţătura aceea falsă, determinînd pe toţi împăraţii şi oamenii mari să se îmbete cu aceasta. Şi aici fiicele ei fac acelaşi lucru. Dar, m-am uitat la ea; ea era aşa de frumoasă!"

E-240 Un loc în Scriptură spune, "Eu şed ca o împărăteasă şi nu am nevoie de nimic." Vedeţi?

E-241 Şi apoi el, Ioan, a zis, "Am admirat-o. M-am uitat la ea, şi priveam cu mare admiraţie. Am admirat-o."
Şi îngerul a spus către mine, Pentru ce te-ai mirat?
Eu îţi voi spune ... Eu îţi voi spune taina femeii, şi ... fiara care o poartă pe ea, care are ... şapte capete şi zece coarne.

E-242 Acum să vedem dacă am avut dreptate. Dacă noi am luat Catolicismul corect, atunci voi ştiţi că Protestantismul îl urmează. Astfel voi aveţi ... Voi, voi aveţi suficientă inteligenţă să ştiţi asta, vedeţi. Priviţi.
Fiara pe care tu ai văzut-o era ... nu este; şi este ...

E-243 "Fiara." Acum priviţi. Acum voi veţi observa aici, ea a zis cîţi împăraţi au fost acolo; cum a căzut, unul trebuie să vină.
... şi se va ridica din groapa fără fund, ...

E-244 Nu din Biblie! Dintr-o grămadă de superstiţii a fost ea făcută. Nu există nici o bază pentru aceasta. De unde luaţi voi "purgatoriu"? De unde luaţi voi această "fără carne," şi "preotul să nu se însoare," şi toate aceste alte lucruri pe care le fac ei, "mărturisiri"? De unde aţi luat voi aceea? Nu există nici un loc nicăieri să găsiţi aceasta. Aceasta a venit din iad. Biblia a spus aşa. Ea a venit afară, fiara, puterea, doctrina ei a, "Venit din groapa fără fund."
... şi merge la pierzare: ...

E-245 Unde este "pierzarea"? Iad. Merge chiar înapoi la locul de unde a venit ea.
... şi cei care locuiesc pe pămînt se vor mira, a căror nume nu erau scrise în carte ... de la întemeierea lumii, cînd ei au privit fiara care era, ... nu este, şi totuşi este.

E-246 Acum, bisericile Protestante zic, "Bine, cum poate fi aceea, cînd ei zic, 'Eu cred în Isus Cristos. El este Salvatorul meu personal'?" Diavolul crede, de asemeni, frate.

E-247 Aceasta trebuie să fie o regenerare, o Naştere nouă, o naştere din nou. Şi cînd tu eşti născut din nou, numele tău este pus în Cartea Vieţii Mielului.

E-248 Voi ziceţi, "Eu adeseori mă mir. Păi, ce, nu sînt eu tot atît de bun ca altcineva? Nu sînt eu tot atît de bun ca o grămadă de holy rollers neştiutori? Eu sînt aşa de inteligent. Eu îi am în ... Eu am titluri. Eu sînt ieşit dintr-o facultate. Eu vin dintr-o familie bună. Ai mei erau membri de biserică, înaintea mea. Nu sînt eu tot atît de bun ca voi?"

E-249 Acesta zice, "Întreaga lume," Protestanţi şi toţi, "se mirau," toţi cu excepţia celor a căror nume erau scrise în Carte.

E-250 De ce erau numele scrise? Ei sînt Sămînţa lui Abraham, "şi sînt moştenitori conform cu promisiunea, aleşi înainte de întemeierea lumii." De aceea ei nu se miră. Observaţi aici, acum urmăriţi ce a zis el. Priviţi pe aceştia în Cartea Vieţii Mielului.
Şi aici este mintea care are înţelepciune.

E-251 Acum eu vreau să vă întreb ceva. Este înţelepciunea unul dintre darurile Duhului Sfînt? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Este asta adevărat? Cîţi cred că Biblia, Întîi Corinteni 12, învaţă că darurile şi toate în biserică, este înţelepciunea, să vedem, unul dintre daruri? ["Amin."] Păi, cum puteţi voi spune că nu există vorbire în limbi atunci? Cum puteţi voi spune că nu există interpretare a limbilor? Cum puteţi voi spune, că nu există nici o vindecare Divină? Căci acelaşi trup ... Dacă eu sînt un trup, am o mînă pe partea aceasta, şi o mînă de partea aceasta, şi un picior acolo; cum puteţi voi spune că mîna este, piciorul nu? Nu aţi auzit ce a spus Pavel?

E-252 Acum priviţi, el vorbeşte că în zilele din urmă, direct către Trup, am zis, "Aici este către acela care are înţelepciune." Oh, îmi place aceasta. Oh, A doamne! Aici este ceea ce vă va şoca. Ascultaţi la aceasta. In regulă. "Aici este mintea care are înţelepciune." Dacă acele daruri ale Duhului Sfînt nu au venit jos la toate epocile, atunci de ce a vorbit el aceasta pentru zilele din urmă? Dacă acolo nu urma să existe daruri în biserică, în zilele din urmă, atunci de ce a îndreptat el aceasta către zilele din urmă? "Aici este către acela care are înţelepciune."
... Cele şapte capete sînt şapte munţi, pe care şade femeia.

E-253 Cîte dealuri? Cîte oraşe sînt în lume, totuşi, unde o biserică şade pe şapte dealuri? Numai una. Unde este aceea? Cetatea Vaticanului în Roma. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Biblia a spus că această curvă oribilă care a făcut toată lumea să comită preacurvie, şi a adus afară o grămadă de fiice mici să înveţe despre acelaşi lucru ca şi ea; ele nu erau aşa de rele ca ea, dar ele erau curve. Le-a învăţat acelaşi lucru. A zis, "Începutul acesteia va fi o femeie," sau o biserică, "şezînd pe şapte dealuri" în Roma. Eu am căutat în toată lumea; spuneţi-mi unde este aceasta, "o biserică şezînd pe şapte dealuri." Acum eu citesc aceasta din Biblie.
Şi acolo sînt şapte împăraţi: cinci sînt căzuţi, ...

E-254 Dacă noi am lua istoria, şi mergem drept înapoi şi arătăm aceasta, unde au căzut împăraţii, în Roma, de la împărăţia Babilonului.
... unul este (Nero), şi unul este să vină; şi ... el trebuie să continue un timp scurt (cam şase luni) cînd el vine.

E-255 "Şi fiara ... " Ooh! Priviţi la aceasta. Acum puterea urmează să ia locul păgîn.
Şi fiara care era, şi nu este, chiar... este al optulea, (acum priviţi) şi este dintre cei şapte, ...

E-256 Voi toţi ştiţi ce împărat teribil a fost el. El a- ... El şi-a prins mama la un singur stativ al unui cal şi a tîrît-o prin străzi, şi a pus foc oraşului, şi a cîntat la vioară sus pe deal. Acela este acelaşi fel de duh care dominează biserica care stă în locul păgînului. "Al optulea, care este din cei şapte. Şi apoi el este, şi nu este; şi este, şi nu este; şi este, şi nu este," înainte în jos.
... şi se duce la pierzare.

E-257 Direct pînă la timpul Venirii Domnului, şi el este aruncat în iad.
Şi cele zece coarne pe care tu le-ai văzut sînt zece împăraţi, care nu au primit împărăţii pînă acum; dar primesc putere ca împăraţi un ceas cu fiara.

E-258 Oh, dacă noi măcar aveam ... "Nu au primit putere pînă acum." Ei nu sînt împăraţi. Ei nu aveau ... Ei nu pot. Coarnele nu aveau coroane. "Ei au primit putere de împăraţi." Ce este aceasta? Dictatori; nu împăraţi încoronaţi. Dictatori! Oh, doamne!

E-259 Acum, oh, cînd eu citesc aceasta, uneori inima mea saltă de bucurie, în regulă, cînd mă gîndesc cum că noi trăim aici în ziua din urmă.
Şi cele zece coarne pe care tu le-ai văzut sînt zece împăraţi, care nu au primit împărăţie pînă acum; dar primesc putere ca împăraţi un ceas cu fiara.
Aceştia au un gînd, şi vor da puterea şi tăria lor la fiară.
Aceştia vor face război cu Mielul, şi Mielul îi va birui pe ei: ...

E-260 Acolo vine Bătălia de la Armaghedon; gata pentru Mileniu... căci el este Domnul domnului, şi Regele regelui: ... (nu fiţi zguduiţi) ... şi cei care sînt cu el sînt chemaţi, cei aleşi, ...

E-261 Nu voi; El a făcut-o. Voi aveţi Duhul Sfînt, voi s-ar cuveni să strigaţi victorie. Dumnezeu v-a ales înainte de întemeierea lumii. Dacă voi nu puteţi vedea Lumina Evangheliei, este pentru că voi-voi sînteţi doar orbi.
... aleşi, şi credincioşi.
Şi el a zis către mine, Apele pe care tu le vezi, unde şade curva, sînt popoare, ... mulţimi, şi naţiuni, şi limbi.

E-262 Cu alte cuvinte, această femeie care şade aici, biserica, va da doctrina ei la fiecare popor, mulţime, şi limbă. Acolo este ea. Ea avea stăpînire peste ele. Ea şade peste ele, puterea îi domină pe ei. Ea şade pe şapte dealuri, îmbrăcată în stacojiu, împodobită ca cea mai bogată din lume. Acolo este ea.
Şi cele zece coarne pe care tu le-ai văzut pe fiară, aceştia vor ...

E-263 Priviţi acum, voi veniţi în puterile comunismului.
... aceştia o vor urî pe curvă, şi o vor face pustie şi goală, şi-i vor mînca carnea, şi o vor arde cu foc.
Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să-i împlinească voia, şi să fie de acord, şi să dea împărăţia lor la fiară, pînă cînd Cuvintele lui Dumnezeu ... vor fi împlinite.

E-264 Aleluia! "Cerurile şi pămîntul vor trece, dar Cuvîntul lui Dumnezeu nu va trece niciodată." Priviţi!
... femeia pe care tu o vezi ...
... femeia pe care o vezi este cetatea cea mare, care domneşte peste împăraţii pămîntului.

E-265 Arătaţi-mi o cetate din lume care stăpîneşte peste împăraţii pămîntului, din orice fel vreţi voi, în afară de ierarhia Catolică din Roma, şezînd pe şapte dealuri. Nu o cetate, şi niciodată nu a fost, şi niciodată nu va fi; în afară de Noua Cetate, care vine din Cer. Aceasta-i adevărat.

E-266 Acum, doar un minut. Eu vreau să vă arăt aceasta din nou, astfel Domnul să-şi aducă aminte şi să ne binecuvînteze împreună aşa cum citim aceasta. In regulă. Priviţi aici acum, eu citesc capitolul 13. Eu încep la versetul 15.
Şi el avea putere să-i dea viaţă chipului ...

E-267 Aceea este în Statele Unite, pe care noi am văzut ridicînduse, vedeţi voi, un chip.
... ca chipul fiarei să şi vorbească, şi să-i facă pe toţi acei care nu se vor închina chipului fiarei să fie omorîţi. (Acela este boicotul.)
Şi el a determinat pe toţi, mic şi mare, bogat şi sărac, rob şi slobod, să primească un semn în mîna lor dreaptă, sau în frun ... -cap.
Şi că nici un om să nu poată cumpăra nici vinde, afară de cei care aveau semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei.

E-268 Acum priviţi, acum, atenţi acum, foarte atenţi, înainte să încheiem. Al 18-lea verset. Ascultaţi.
Aici este înţelepciunea.

E-269 Vedeţi Duhul Sfînt chemînd înapoi către credincioşi în zilele din urmă? Acel grup mic de acolo, vorbind, chemînd către acest grup mic din această zi? Acel grup mic acolo, vorbind, chemînd către grupul mic din ziua aceasta, "Aici este către acel care are înţelepciune în biserică. El să înţeleagă aceasta."
... Cel ce are înţelegere să socotească numerele fiarei: căci acesta este numărul unui om, (nu o naţiune) un om; şi numărul lui este Şase sute şaizeci şi şase.

E-270 Şi chiar sus peste Cetatea Vatican ... Să nu-mi spuneţi acum; Eu am Fapte Ale Credinţei Noastre, şi toate, vedeţi. Sus peste Cetatea Vatican, şi papa stă ca "locţiitor al Fiului lui Dumnezeu." Eu am prieteni Catolici care şed chiar aici, care au fost Catolici, şed aici şi ştiu că acela este adevărul. Ai mei, poate, înaintea mea, erau Catolici, de asemeni. Vedeţi?

E-271 Ei l-au numit pe Sfîntul Patrick un Catolic, şi el niciodată nu a fost un Catolic. Au zis că Joana de Arc a fost o sfîntă; iar preoţii au ars-o ca vrăjitoare. Nu-i de mirare că Isus a zis, "Voi văruiţi mormintele profeţilor, şi voi i-aţi pus acolo, voi pereţi văruiţi." Aceasta-i adevărat.

E-272 Priviţi, acesta-i numărul unui om. Şi sus peste papa de la Roma, este scris, "VICARIVS FILII DEI." Aceasta este scris în litere Romane. Doar scrieţi aceasta voi înşivă, mîine. V, I, C, I, R, oh, doar ţineţi-o afară, în litere Romane, şi trageţi-vă linia şi adunaţi aceasta, şi vedeţi ce aveţi: şase sute şaizeci şi şase. Unde şade el? "Pe şapte dealuri."

E-273 Şi de acolo a venit organizarea religiei, care a învăţat dogma în locul Bibliei. Şi Protestanţii au ţîşnit afară din aceasta, şi fac întocmai acelaşi lucru cum fac ei, deoarece Acesta a spus că ea era o "CURVĂ," şi ele erau "STRICATE." Aduc afară cu un botez fals, cu o religie falsă, cu o concepţie falsă despre Duhul Sfînt, cu o concepţie falsă despre iad, şi toate aceste lucruri ca acelea, şi Protestanţii urmînd drept în jos în urma paşilor.
Dar va fi Lumină în timpul serii,
Cărarea Gloriei cu siguranţă o vei afla; (asta-i
adevărat)
... calea, este Lumina astăzi, Îngropat în Numele preţios al lui Isus.
Tineri şi bătrîni, pocăiţi-vă de tot păcatul
vostru,
Duhul Sfînt cu siguranţă va intra înăuntru;
Luminile de seară au venit,
Este un fapt căci Dumnezeu şi Cristos sînt
unul. (Amin!)

E-274 Frate, eu îţi spun, acestea sînt Luminile de seară care strălucesc. Aceeaşi Invăţătură apostolică, acelaşi botez apostolic, aceeaşi umplere apostolică a Duhului Sfînt, aceleaşi semne şi minuni apostolice, zăresc înăuntru către Neamuri; aşa cum ei le-au făcut Iudeilor, în urmă acolo dimineaţa devreme, aici este aceasta la apusul soarelui.
Există oameni aproape peste tot,
Ale căror inimi sînt cu totul în flăcări
Cu Focul care a căzut la Cincizecime,
Care a curăţit şi i-a făcut curaţi;
Oh, el arde acum în inima mea,
Oh, glorie Numelui Său!
Eu sînt aşa de bucuros căci pot spune că eu sînt unul din ei.
Unul din ei, eu sînt unul din ei,
Eu sînt aşa de bucuros căci pot spune că eu sînt unul din ei;
Unul din ei, unul din ei,
Eu sînt aşa bucuros căci pot spune că eu sînt unul din ei.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi rugîndu-se în Numele Lui,
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfînt,
Şi Puterea pentru slujire a venit;
Acum ce El a făcut pentru ei în ziua aceea
El va face pentru voi la fel,
Eu sînt aşa de bucuros căci pot spune că eu sînt unul din ei.
Voi nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Vino, fratele meu, caută această binecuvîntare
Care îţi va curăţi inima de păcat,
Ea va începe să sune clopotele bucuriei
Şi-ţi va ţine sufletul în flăcări;
Oh, aceasta arde acum în inima mea,
Oh, glorie Numelui Său,
Eu sînt aşa de bucuros căci pot spune că eu sînt unul din ei.

E-275 Oh, pentru această Evanghelie glorioasă!
Aceasta picură în Sînge, da, aceasta picură în sînge,

E-276 Socotiţi costul! "Dacă el Mă va urma, să se lepede de sine, să-şi ia crucea (moartea) şi să Mă urmeze."
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge,
Sîngele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge.
Primul să moară pentru acest plan al Duhului Sfînt,
A fost Ioan Botezătorul, dar el a murit ca un om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va salva pe oameni de la păcat.
Acolo era Petru şi Pavel, şi Ioan cel divin,
Ei au renunţat la vieţile lor astfel ca această
Evanghelie să poată străluci;
Ei şi-au amestecat sîngele lor, cu profeţii din vechime,
Astfel Cuvîntul lui Dumnezeu să poată fi spus cinstit.
Apoi ei l-au împroşcat pe Ştefan, el a predicat împotriva păcatului,
El i-a făcut aşa mînioşi, încît i-au zdrobit creierul;
Dar el a murit în Duhul, el şi-a dat duhul,
Şi a mers să se unească cu ceilalţi, acea oştire care şi-a dat viaţa.
Ea picură cu sînge, da, ea picură cu sînge,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt a continuat să picure cu sînge,
Sîngele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt a continuat să picure cu sînge.
Sufletele de sub altar, strigă, "Pînă cînd?"
Ca Domnul să pedepsească pe acei care au făcut răul; (batjocorind, vedeţi. Oh, doamne!)
Dar acolo o să fie mai mulţi care-şi vor da sîngele vieţii lor
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfînt şi cursul ei roşiatic.
Ea picură cu sînge, da, ea picură cu sînge,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt continuă să picure cu sînge,
Sîngele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge.

E-277 Să ne întoarcem în jur, şi să dăm mîna unul cu altul acum.
Ea picură cu sînge, da, ea picură cu sînge,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge
Sîngele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge.

E-278 Voi îl iubiţi pe Domnul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Domnul să vă binecuvînteze.

E-279 Tată, ne rugăm ca Tu să binecuvîntezi această audienţă, şi fie ca ei să meargă acasă bucurîndu-se. Fă ca ei să vină la Izvorul umplut cu Sînge, tras din venele lui Emanuel. Fie ca ei să părăsească toată biserici-mea veche, şi să vină şi să primească Duhul Sfînt. Noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvînteze. Noapte bună. Dumnezeu să fie cu voi.

Up