Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 54-0515 | Durată: 2 ore 7 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Acum, fiecare să facă un inventar foarte bun din acesta, vedeţi, să o noteze. Eu le răspund numai după cea mai bună cunoştinţă a mea, prin Cuvântul lui Dumnezeu, vedeţi. Şi dacă nu este răspuns corect către ale voastre, şi aveţi o altă întrebare, păi, voi sunteţi ... Mie doar mi-ar place ca voi să o puneţi înapoi pe platformă, sau să veniţi să vorbiţi cu noi despre aceasta, sau orice am putea face. Şi poate, Fratele Neville şi eu, aici noi am putea vedea lucruri asupra cărora nu suntem tocmai de acord.
Şi-şi DL Baxter, unul din cei mai apropiaţi asociaţi ai mei în adunările mele. DL Baxter, noi am fost împreună cu anii. Şi un adevărat prezentator al Bibliei, este el, dar el nu crede în Mileniu. Şi eu vin, şi am zis ...
[Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... folosiţi propria voastră gândire când studiaţi Biblia. Dacă încercaţi să folosiţi cunoştinţa voastră proprie sau gândirea voastră proprie, voi veţi ... ? ... Acum, eu simt că aceste Scripturi ...
Unele din ele de aici sunt doar mici comentări, şi aşa mai departe, şi eu voi încerca să le răspund mai întâi. Care, am încercat să le separ. Şi eu poate trebuie să am aceasta, şi să folosesc concordanţa pentru puţină vreme, să iau ceva din aceasta afară. Şi apoi, înăuntru aici, dacă eu citez greşit sau ceva, voi să-mi atrageţi perfect atenţia la aceasta, şi să-mi scrieţi o notiţă şi să-mi spuneţi. Acum înainte să încercăm să deschidem aceasta ...
Acum, motivul pentru care fac aceasta, prieteni. Eu vă spun, este cu un scop. Voi toţi ştiţi asta. Această adunare a fost pentru un scop. Eu cred că Dumnezeu m-a întors înapoi, în furtuna aceea de zăpadă, de acolo, şi m-a trimis înapoi tocmai pentru acest scop chiar aici. Şi a existat un lucru mic greşit pe la Tabernacol aici pentru multă vreme. Eu vreau să o aflu. Când eu aflu aceea, atunci eu voi vedea dacă pot face ceva privitor la aceea. Vedeţi? Asta-i adevărat. Şi eu vreau ca biserica să se mişte înainte în armonie. Şi există doar ceva lucru mic greşit, deoarece voi nu progresaţi. Voi îi faceţi pe oameni să fie salvaţi, aceasta-i adevărat, aceea este minunat, dar voi nu progresaţi în felul cum ar trebui. Noi ar trebui să trimitem afară predicatori şi de toate. Mesajul ar trebui să meargă drept înainte.
Eu am avut pe fratele nostru, păstor, afară, şi noi am trecut prin moară împreună, Fratele Neville şi eu am mers. Şi eu-şi eu vreau să văd dacă ... Ca unul dintre păstorii voştri, este-este datoria mea. Şi seara trecută ... Doar când eu văd ceva care este chiar în biserică acum, acela-i motivul că nu am anunţat această adunare. Eu doar am dat aceasta afară; doar, păi, fiecare este binevenit. Sigur, noi vrem ca voi să veniţi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Şi, dar, este doar în această biserică.
Şi m-am gândit, "Dacă eu voi învăţa în prima seară, ce biserica astăzi ... şi epoca, geografic, în Biblie, unde stăm noi poziţional, atunci biserica cu siguranţă se va trezi la aceea. Şi apoi vom vorbi despre "semnul fiarei," şi să-i lăsăm să vadă ce este acela; şi apoi "Pecetea lui Dumnezeu." Aceea este pro şi contra acum, acela este întunericul şi Lumina acum, aceea este fie înăuntru sau afară acum, şi acela este cel mai esenţial lucru la care să fim învăţaţi acum.
E-1a Him now... Everybody take real good inventory of this (See?); mark it down. I'm only answering them the best of my knowledge by the Word of God. See? And if it isn't answered correctly to your--and you--another question... Why, you're... I'd just love for you to put it back on the platform or something, talk to us about it, or anything that we could do. And maybe Brother Neville and I here, we might see things that we don't just--just agree upon. And as Mr. Baxter, one of my closest associates in my meetings... Mr. Baxter, we been together for years, and a real Bible expositor he is, but he doesn't believe in the millennium.
And I try my...?... use your own mind when you're studying the Bible. If you try to use your own knowledge or your own mind, you'll certainly...?...
E-2 Şi eu vă spun, prieteni, eu spun aceasta din inima mea, înaintea lui Dumnezeu, cu smerenie, eu nu am simţit niciodată ... ungerea Duhului Sfânt să vorbesc cuvintele pe care le-am vorbit în ultimele trei seri. Asta-i adevărat. Dar aceea doar m-a sfărâmat. Eu mergeam acasă, nici măcar nu am putut dormi după ce am ajuns acasă, chiar aşa ungere!
E-1b Now, I feel that these...?... These's some of them here, are just little comments, and so forth, and I'll try to answer them first, which I tried to segregate them. And I may have to have this--use the concordance for a little while to get some of this out. And then, in here if I misquote or anything, you just perfectly call my attention (See?), and write me a note, and tell me.
Now, before we try to open this...
E-3 Acum, eu am aruncat acestea afară aici în speranţa că eu voi găsi ceva pe undeva. Vedeţi? Obţii-simţul oamenilor tot pe o bucată de hârtie aici. Dacă eu nu aflu aceasta în acest fel, şi Domnul nu mi-o descoperă, eu voi continua până când o aflu. Şi Dumnezeu mi-l va da. Asta-i adevărat. Şi astfel atunci când noi o aflăm, aceasta poate fi doar o mică, pană veche îngropată acolo pe undeva, dar Acan a avut una, de asemeni. Voi ştiţi, noi trebuie să scăpăm de lucrul acela, apoi noi vom veni drept înainte şi ne mişcăm înainte în Împărăţia lui Dumnezeu.
E-1c Now, the reason I'm doing this friends, I tell you; it's for a purpose; all of you know that. This meeting was for a purpose. I believe God turned me around in that snow storm yonder and sent me back for this very purpose right here. See? And there's just been a little something wrong around the Tabernacle here for a long time. I want to find it. When I find that, then I'm going to see if I can do something about it. That's right. And I want the church to move along in harmony. And there's just a little something wrong, because you're not progressing. You're getting people saved; that's true. That's wonderful, but you're not progressing the way you should. We ought to be turning out preachers and everything. The message should be going right along.
E-4 Acum, Domnul să vă binecuvânteze. Şi acum înainte ca noi să deschidem Cuvântul ... Iar acum-acum, fiecare din voi aveţi o şcoală Duminicală de dimineaţă. Desigur, voi sunteţi ... Eu-eu nu v-aş cere să pierdeţi şcoala voastră Duminicală, acela este-acela este postul vostru de datorie la biserica voastră. Asta-i adevărat. Dar, acum, dacă voi nu mergeţi la şcoala Duminicală, veniţi şi vizitaţi-ne dimineaţă. Şi apoi dacă biserica voastră nu are servicii mâine seară, duminica, voi sunteţi bineveniţi. Noi vom fi bucuroşi să vă avem oricând. Şi astfel Domnul să vă binecuvânteze. Şi salutaţi pe toţi Creştinii din partea mea; eu nu ajung aici prea mult.
E-1d I've had our brother pastor out, and we've went through the mill together, Brother Neville and I have. And I--and I want to see if... As one of your pastors, it's--it's my duty. And last evening... Just, when I see anything, it's just in the church now. That's the reason I never advertised this meeting; I just give it out. Just... Why, everybody's welcome; sure we want you to come. But it's just in this church.
And I thought, "If I'll teach on the first night, what the church the day and the age, geographically in the Bible, where we're positionally setting, then the church surely will wake up on that, and then speak on 'The Mark of the Beast,' and let them see what that is, and then 'The Seal of God.' That's the pro and con now; that's the dark and Light now; that's either in or out now; and that's the most essential thing to be taught of now."
E-5 Eu tocmai priveam acolo în cameră, o hârtie mică am avut¬o scrisă acolo şi încă stă aici ca o amintire la această biserică. Când am zis, "Domnul mă cheamă departe," şi noi toţi am strigat şi am plâns. Imi amintesc de prima seară când am plecat. Voi toţi vă amintiţi de prima mea chemare, cineva de aici? Voi toţi aţi adunat banii să mă trimiteţi acolo la St. Louis, unde a fost vindecată micuţa Betty Daugherty. Eu am stat ...
E-2 And I tell you, friends; I say this with my heart before God, humbly: I have never felt the anointing of the Holy Spirit to speak the words that I have in the last three nights. That's right. But it's just carried me away till I'd go home, couldn't even sleep after I got home, just such anointing.
Now, I throwed these out here in hopes that I would find something somewhere (See?), get the--the feeling of the people all on a piece of paper here. If I don't find this this way, and the Lord don't reveal it to me, I'll keep on till I do find it. God will grant it to me. That's right. And so then when we find it, it may be just a little, old wedge buried over somewhere. But Achan had one too. You know, we got to get rid of that thing, then we'll come right on and move along in the Kingdom of God.
E-6 Îmi amintesc, că am împrumutat paltonul de la cineva de aici să-l port. Eu nu am avut nici un palton să port. Şi am mers acolo şi am şezut într-o maşină veche să merg la St. Louis. Vă amintiţi de acel timp? Şi am împrumutat paltonul unui frate, el era prea mare pentru mine, eu l-am purtat pe braţ; deoarece a fost rece şi nu am avut un palton.
E-4 Now, the Lord bless you. And now, before we open up the Word... And now... Now, each one of you has a Sunday school in the morning. Of course, you're... I--I wouldn't ask you to miss your Sunday school; that's--that's your post of duty to your church. That's right. But now, if you don't go to Sunday school, come up and see us in the morning. And then if your church isn't having services tomorrow night, on Sunday, you're welcome; we'd be glad to have you at anytime. And so the Lord bless you. And greet all the Christians for me; I don't get here very much.
I was just looking in the room there; a little paper I've got wrote in there is still setting here as a memorial to this church. And I said, "The Lord is calling me away," and we all cried and wept. I remember the first night I went. You all remember my first call, anybody here? You all took up the money to send me over to St. Louis, where little Betty Daugherty was healed. I stayed...
E-7 Şi apoi noi am mers acolo, şi eu am mers la St. Louis şi l-am întâlnit pe Fratele Daugherty acolo. Fetiţa lui, toţi doctorii în jur acolo, şi specialişti şi spitale, au renunţat la ea. Ea era ca un maniac care urla. Predicatorii de prin tot oraşul au fost ... pretutindeni, înăuntru acolo rugându-se pentru ea. Şi eu am mers înăuntru şi m-am rugat pentru ea, şi sărmanii oameni doar păreau aşa de întunecaţi. Şi fetiţa înăuntru acolo, ţipând şi plângând, luptându-se.
E-6 Remember, I borrowed somebody's overcoat here to wear. I didn't have any coat to wear. And I went over and set in an old chair car to go to St. Louis. You remember the time? And I borrowed one of the brother's coats; it was too big for me. I carried it on my arm, 'cause it was cool and I didn't have a coat.
And then we went over, and I went to St. Louis, and I met Brother Daugherty there. His little girl, all the doctors around there, specialists and hospitals had give her up; she was like a raging maniac. Ministers throughout the city had been everywhere, in there praying for her. And I went in and prayed for her, and the poor people just looked so gray. And the little girl in there, screaming and crying, fighting...
And--and she couldn't make a noise like a human anymore, sounded like an animal; she was so hoarse from, oh, around three or four months... It was spinal meningitis, or, no, St. Vitus's dance in the--in the spine. And her little lips was all eaten, bleeding, and her little fingers just bleeding all over where she had biting her fingers, and things like that, and just screaming and going on.
E-8 Şi-şi ea nu mai putea face un zgomot ca un om, suna ca un animal, ea era aşa de răguşită de la ... oh, în jur de trei sau patru luni. Aceasta era meningită la şirea spinării sau ... nu, dansul lui St. Vitus, în-în şirea spinării. Şi buzişoarele ei erau toate mâncate, sângerau. Şi degetuţele ei doar sângerau peste tot, unde îşi muşca ea degetele, şi lucruri ca acelea, şi doar striga şi continua.
E-9 And I prayed, went down to the church, waited hours after hours, set out in the old car and waited. I wasn't going to leave that case till I heard from heaven. Just setting there in the car, a vision broke before me, said, "Go tell the father and his father..." Said, "Look... Tell the woman that the other day, downtown, she bought a little white kettle. It's never had water in it before." And said, "Tell her to look in the third drawer and she'll find a handkerchief that's in a piece of paper that's never been used before. Tell her to fill it with water. Stand the father on your right hand and the grandfather on your left hand, and repeat, 'Our Father, Who art in heaven...' And as you start that, let her wipe the rag across its face. Then in the middle of the prayer have her touch its hands, then its feet. Then stand and say, 'THUS SAITH THE LORD.'"
E-9 Şi m-am rugat, am mers jos la biserică. Am aşteptat ore după ore. Şedeam afară în maşina veche şi am aşteptat. Eu nu urma să părăsesc cazul acela până când nu am auzit din Cer. Şi şezând acolo în maşină, o viziune a izbucnit înaintea mea, a zis, "Du-te spune tatălui, şi tatăl ... " A zis, "Tu du-te spune-i femeii că ziua trecută, jos în oraş, ea a cumpărat un mic, ibric alb. El nu a avut niciodată apă în el înainte." Şi a zis, "Spune-i să privească în al treilea sertar şi ea va găsi o batistă care este într-o bucată de hârtie, care nu a mai fost folosită înainte. Spune-i să-l umple cu apă. Pune-1 pe tatăl la dreapta ta, şi pe bunicul la stânga ta, şi repetă, 'Tatăl nostru, Care eşti în Cer ... ' Şi aşa cum tu începi aceea, las-o să se şteargă cu cârpa peste faţă. Apoi în mijlocul rugăciunii să-şi atingă mâinile, apoi picioarele ei. Apoi să te ridici şi să spui, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!"'
E-10 You know what happened, don't you? She was healed right there. And we put our hands together and walked down the street and drank a soda pop together. That's right. That's right. It stirred St. Louis. In my meeting there, fourteen thousand the first night... That's right. In Saint...
It's just too bad that I got away from that, to go and just start them coming through a line, just one right after the other one, after the other one. Just go to a house and stay there till it's over and return home, I believe that would've been better than all the meetings.
E-10 Voi ştiţi ce s-a întâmplat, nu-i aşa? Ea a fost vindecată chiar acolo. Şi noi ne-am pus mâinile împreună şi am mers în jos pe stradă şi am băut o răcoritoare, împreună. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Aceasta a răscolit St. Louis; adunarea mea de acolo, patrusprezece mii în prima seară. Asta-i adevărat. În Sfântul ...
E-12 All right, let's bow our heads while we speak to the Author of this Word now. In the kindness of our Lord Jesus Christ we approach Thee, our Father. And in His Name we ask for Divine mercy, that Thou will forgive our sins and trespasses against You. And if there's any sin in this little church tonight, we pray, Lord, as--as a servant standing here, as a shepherd over the sheep, as the Bible said, "Take heed to the flock of which the Holy Ghost has made you overseer over, that you feed them..." And now, Father, I intercede for them, that You will bless them and remit all their sins. Heal the sickness that's in the midst of the people. And, heavenly Father, I pray that Your mercies will be upon us now.
Here, laying before me, written on paper, from many homes and many people, lays requests, real deep Bible questions that goes beyond the ordinary schooling. And we need Your help, Lord Jesus. And just picking these up now, walking into the room, having prayer, walking out, separating them here, and laying the ones that should be answered now to one side, and the others that has to go into Scripture to the other... That's as far as I know at this time, Lord.
And I pray that from right now You'll take up from here on, and anoint Your people here tonight, the lips of the speaker, the ears of the hearer. And may the Holy Spirit come and take ahold of the Word now and move It right into every heart, and may It be received in the spirit of kindness, and may It be given likewise. And may, when the services is over tonight, may we go home, saying, "Did not our hearts burn within us because of His Presence and His blessings?" Lord, not knowing what to say, I commit myself to You with these questions, in Jesus Christ's Name, for the answer. Amen.
E-11 Este doar destul de rău că m-am îndepărtat de la aceea; să merg şi doar să-i pornesc să vină printr-un rând, doar unul chiar după celălalt, după celălalt. Doar am mers la o casă şi am stat acolo până când s-a terminat, şi m-am întors acasă, eu cred că aceea ar fi fost mai bine în toate ... în adunări.
E-16 Thank you, friends, for your reverence. I just want to just to show you what many--the most of these questions was.
Brother Bill, please carry on through next week.
Please stay another week.
Please stay a little longer.
Brother Bill, please stay next week, a little longer; our souls are hungry for this kind of Food.
Does this church teach that you... That's just fall in there; that's in the wrong place.
I have two boys, age of two... That's... I got them mixed up, I guess, on it. See? Here, I better get that over here too; that's concerning a personal affair.
Brother Bill, would you--would you like one more week?--We would like one more week of this Gospel teaching.
My request is that you stay another week.
I would like very much for you to stay a little while longer; you know we are always--we can always learn more.
Now, will you stay just another week longer, please?
Brother Bill, please preach one more week for us; we need it.
Brother Bill, my prayer is that God will change your mind and make you stay another week.
My question is: What are the flying saucers, and they are something from God sending out for a sign? And I am asking you to stay another week.
Please stay another week.
E-12 În regulă, să ne aplecăm capetele în timp ce vorbim Autorului acestui Cuvânt, acum.
E-18 [Brother Branham speaks with Brother Neville--Ed.]And this was a request from...?... for the church to pray...?... someone to go the hospital. Now, here was another one who said... I'd... I--I appreciate this asking. And Almighty God Who is my Judge, standing here now in this sacred spot... Before I left home, the Spirit of the Lord told me, said this question will be laying on here. And I--I knowed nothing about it, but I knew it would be here.
Is Jehovah Witness a false sect?
See, somebody... And the Holy Spirit, at the place at the... Standing in my bathroom before coming down here, God, Who is my solemn Judge, told me, "That will be laying on the platform," and said I wouldn't say nothing about it, just go on. See? So I... You know what I said last night, don't you? All right, that's what it was.
E-13 În bunătatea Domnului nostru Isus Cristos, ne apropiem de Tine, Tatăl nostru. Şi în Numele Lui noi cerem după har Divin, ca Tu să ne ierţi păcatele noastre şi greşelile împotriva Ta. Şi dacă există vreun păcat în această bisericuţă în această seară, ne rugăm, Doamne, ca-ca un slujitor stând aici, ca un păstor asupra oilor ... Aşa cum a spus Biblia, "Să purtaţi grijă de o turmă peste care Duhul Sfânt v-a făcut supraveghetori, ca voi să le hrăniţi." Iar acum, Tată, eu mijlocesc pentru ei, ca Tu să-i binecuvântezi şi să le ierţi toate păcatele lor. Vindecă bolile care sunt în mijlocul poporului. Şi, Tată Ceresc, mă rog ca îndurările Tale să fie peste noi acum.
E-20 All right, now we'll start over here on some of these. I just don't like to call right out any certain thing, and say some person or some individual like that. I just like to teach it in a way of just throw the whole thing together. And--and you understand, don't you? If I'd stand here and say, "Now, Brother Neville is so-and-so and certain-certain thing..." If I had that to say about him, I'd go up to his house and call him out and talk to him about it. See, I'd--I'd tell Brother Neville.
Q-25 But, now, here is some questions. Now, I don't know where to start with; it's just a group of them laying here. It says: What connection did you mean about the Protestant church having with the Catholic church?
Q-26 What does the image of the beast mean?
Now, that was one of the questions from last--probably was on the people's... Now, I'll try my best, by God's help, to answer them the best of my knowledge. Now, if He will give me knowledge, 'cause God knows that I--I just picked them up here on the platform.
Now, what connection did you mean about the Protestant church having with the Catholic church?
Now, I'll answer that one first, God helping. I said that the Catholic church was the... We find out that the mark of the beast (night before last) had to come out of Rome. Is that right? It can't come out of no other country but Rome. There's where it's seated; that's where it's placed. And I said I have nothing against Catholic people, nothing against anyone; we're all mortals trying to get to heaven.
E-14 Aici stând înaintea mea, scrisă pe hârtie, de la multe cămine şi mulţi oameni, stau cereri, întrebări Biblice foarte adânci care merg dincolo de şcolarizarea obişnuită. Şi noi avem nevoie de ajutorul Tău, Doamne Isuse. Şi doar luându-le pe acestea acum, mergând în cameră, având rugăciune, am ieşit afară, le-am separat aici, şi le-am aşezat pe acelea care trebuiesc răspunse acum la o parte, iar pe celelalte care trebuiesc să meargă, în Scriptură, de cealaltă parte. Aceea este din câte ştiu eu la timpul acesta, Doamne.
E-25 The pope is one fellow who teaches, the archbishop of Canterbury is another, and another, and another, and another; and I'm just one of the teachers; that's all. They'd teach and say, perhaps, I was a fanatic and I was wrong and so forth. And I have a right, if I can prove it by the Scripture... Or if they can prove it by the Scripture that I'm a fanatic, then I'm a fanatic. But if I can prove by the Scripture that they are wrong in their setup, then it's wrong; the Scripture's right. And it just have... Not one place now; it has to come all the way through the Bible, everywhere.
Now, I said the Catholic church was the mother church, and that's exactly right. The Catholic church is the mother church, when it comes to church organizations. The Catholic church was the first church that was ever formed around about, the best history you have, about A.D. 606, somewhere along in there when the early fathers, the second or third a round of the apostles. They had died out and begin to scatter out in little isms. And the Romans, being converted, the Roman empire ruled the state, and then church and state united together and started a religion called "the Universal Religion." And the word "catholic" means "universal." They organized the church, which was the first time that religion (Christian religion) was ever organized in all the world's history.
E-15 Şi mă rog ca chiar de acum Tu să preiei de aici înainte, şi unge poporul Tău de aici în seara aceasta, buzele vorbitorului, urechile ascultătorului. Şi fie ca Duhul Sfânt să vină şi să apuce Cuvântul acum şi să-L mute chiar în fiecare inimă, şi fie ca El să fie primit în duhul bunătăţii, şi fie ca El să fie dat tot la fel. Şi să fie, când serviciul se termină în seara aceasta, fie ca noi să mergem acasă, zicând, "Nu ne ardeau inimile în noi din cauza Prezenţei Lui şi a binecuvântărilor Lui?" Doamne, neştiind ce să spun, eu mă predau Ţie cu aceste întrebări, în Numele lui Isus Cristos, pentru răspuns. Amin.
E-27 The Jewish religion never was an organization; it was a free people. They had churches, but they didn't have an organization. The--God dealt with a nation, not an organization. It was a nation.
And now, and then the Catholic church was the first organization. Then we picked that up in the Bible to find out what that organization was. And according to the Word of God, it was supposed to be controlled by a single man, one man. And that man was to be in a church that was set on seven hills in Rome, according to the Bible. There's no... And he was supposed to have ruling power in every nation in the world, religious ruling power. There's not another in the world.
E-16 Vă mulţumesc, prieteni, pentru reverenţa voastră. Eu doar vreau doar să vă arăt ce multe, ce erau cele mai multe din aceste întrebări.
Frate Bill, te rog continuă înainte prin săptămâna viitoare. Te rog să stai încă o săptămână.
Te rog să stai puţin mai mult.
Frate Bill, te rog să stai săptămâna viitoare, puţin mai mult, sufletele noastre sunt flămânde pentru acest fel de Hrană.
Învaţă această biserică că ... Aceea doar ... Aceea a căzut acolo înăuntru. Aceea este în locul greşit.
Eu am doi băieţi, de doi ani ... Aceea este, eu le-am amestecat, eu presupun, asupra acesteia. Acum, aici, eu mai bine o pun pe aceea aici, de asemeni, aceea este referitor la o afacere personală.
Frate Bill, ai vrea-ai vrea încă o săptămână? Nouă ne-ar place încă o săptămână din această învăţătură Evanghelică.
Cererea mea este să stai încă o săptămână. Mi-ar place foarte mult ca tu să stai încă puţin mai mult, tu ştii că noi suntem întotdeauna ... noi putem învăţa întotdeauna mai mult.
Acum, vrei să stai doar o altă săptămână mai mult, te rog? Frate Bill, te rog să predici încă o săptămână pentru noi. Noi avem nevoie de aceasta.
Frate Bill, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să-ţi schimbe gândul şi să te facă să stai încă o săptămână.
Întrebarea mea este: Ce sunt farfuriile zburătoare, şi sunt ele ceva de la Dumnezeu trimise ca un semn? Şi eu îţi cer să mai stai o săptămână.
Te rog să stai încă o săptămână.
E-29 And--and Communism, we found out, was not no--no antichrist that Jesus spoke of. Communism is--is not a nation like Russia; Communism is a spirit. America is eat up with it. It's in the churches; it's in the people; it's in business; it's in everywhere (Communism, the spirit of it). It's in schools; it's in homes, everywhere.
And then--then when they organized this church which was contrary... And now, we taken the Seven Church Ages, and prophecy, exactly the way God brought them on through the Bible here to us. And we found out by history and the Bible, that each age come in just according to Bible, according to history; each one come in just at the time, through the dark ages. And then the Catholic church formed in the Dark Age.
E-17 [Fratele Branham vorbeşte cu Fratele Neville – Ed.]
E-31 Then the reformation come on, which is Martin Luther. And Martin Luther had a light, the light that the just shall live by faith, justification by faith, in the--in the reformation. A German priest which denied and said that the taking the communion when he held it... And they was supposed to say "this is the body of Christ," and he threw it on the floor and said, "It is not the body of Christ; it's a wafer." And so he renounced the Catholic church in doing so, and come out in the early reformation. Martin Luther did that, and that was a wonderful move.
Now, the...?... where Luther made his mistake, Luther organized another group just like the Catholic church did, organized the people.
E-18 Acum, aici era un altul care a zis că eu aş ... Eu-eu apreciez această cerinţă. Şi Atotputernicul Dumnezeu Care este Judecătorul meu, stând aici acum în acest loc sacru ... înainte de a pleca de acasă, Duhul Domnului mi-a spus, a zis că această întrebare va fi aşezată aici în seara aceasta. Eu nu am ştiut nimic despre aceasta, dar am ştiut că ea va fi aici:
Sunt Martorii lui Iehova o sectă falsă?
E-33 Then, directly, a new light come on. And when the new light come on, God moved out with His people. The people that was organized in Lutheran church, they had to stay with their church in order to be with the... That's just the same as the Catholics had to be, but many of the Catholics come out and was Lutherans. Well, then when Wesley come along with the message of sanctification, then many of the Lutherans couldn't leave their church; but many of them did, and made up the Wesley church.
Then after justification and sanctification, along come Pentecost. And then Pentecost, many come out of Methodist, and so forth, and become Pentecost because it was a greater light. Now, Pentecost is organized just exactly like every one of them.
E-19 Vedeţi, cineva ... Şi Duhul Sfânt, la locul de la ... stând la mine în baie, înainte de a veni aici jos; Dumnezeu, Care este Judecătorul meu solemn, mi-a spus, "Aceea va sta pe platformă," şi a zis că eu nu voi "să nu spun nimic despre aceasta; doar să merg înainte." Vedeţi? Astfel eu ... Voi ştiţi ce am spus seara trecută, nu-i aşa? In regulă, aceea este ce era.
E-35 Now, the Bible says that... These are flat words, but I'll read them from the Bible. And you listen to your doctor, or so forth, say this, and I'm your brother teaching from the Scripture. The Bible called the Catholic church a prostitute, a whore, w-h-o-r-e. And He called the Protestant churches that followed it, mothers, or they were harlots of this mother. And what connection it was, that the Catholic church organized the thing and made all people believe in the light they had then, or what they had then. The Lutherans did the same thing. And the Bible said that she was a great woman of that type.
Now, what is that type of woman? Is a woman that lives and commits adultery. And the churches are committing spiritual fornications with the--with the people. See? They are; they are. Here's the Bible that teaches this, and they make up a bunch of creeds and so forth that has nothing to do with the Bible.
E-20 Bine, acum noi vom începe aici la unele din acestea.
E-36 And for... This is nearly twenty something years I've stood right here and asked any minister, at anytime, to come and take, not your textbook, your creed, but come take the Bible (in the Light of the Bible) and prove It wrong. See? That's right.
And about contradictions, they say "Contradictions..." I've offered as much as two-months' wages if someone will show me one contradiction in the Bible. It's not there. You think it's there, but it isn't. If the Bible contradicts Itself, it's no good at all; you can't believe It. Every Word's inspired, and there's no contradiction in the Bible.
E-21 Mie doar nu-mi place să chem drept afară vreun anumit lucru, şi să spun vreo persoană sau vreun individ în felul acela. Imi place doar să o învăţ într-un fel cam de ... să arunc toată lucrarea împreună. Şi-şi voi înţelegeţi, nu-i aşa? Dacă eu aş sta aici şi spun, "Acum, Fratele Neville este aşa-şi-aşa şi cutare-cutare lucru" ... Dacă eu am avut aceea să spun despre el, m-aş duce la casa lui şi l-aş chema afară şi aş vorbi cu el despre aceasta. Vedeţi, eu aş-eu aş spune Fratelui Neville.
E-38 Now, the Protestant church in its organization, is (according to God's Word) connected the same thing with the Catholic church.
Now, I have nothing against Catholic people. Some of my dearest friends setting right here now, has...?... of Catholic people. Here, last--night before last, when I gave a harsh message that through the Holy Spirit all Protestant and Catholic, the Catholic walked right here at the altar and shook my hand. They're human beings just the same as we are.
You can't discuss with Catholic priests, because they don't believe this Bible to be all the Word; they say it's the church; we say it's the Bible.
The Catholic said, "We Catholics go to church and worship; you Protestants stay home and read the Bible."
I said, "Yeah, you go to church and worship, but what?" That's the next thing. See?
E-22 Dar acum, iată câteva întrebări. Acum, eu nu ştiu cu ce să încep, este doar un grup din ele aşezate aici. Aceasta zice:
25. Ce legătură ai vrut să spui că are biserica Protestantă cu biserica Catolică?
26. Ce înseamnă "chipul fiarei"?
E-43 Now, but God said He was in His Word. This is God's Word and I believe It. I'm a Bible worshipper. That's the reason I disagree with Protestantism and of--and the way of--of this church organization, because they teach things that isn't the Word of God. So I can't help from disagreeing. I don't fall out with them; no, sir, they're my brethren. And I don't fall out with them, but I disagree with them, because I have to take what God says and let everything else be a lie. See?
E-23 Acum, aceea a fost una din întrebările din ultima ... probabil a fost asupra oamenilor ... Acum, eu voi încerca cât pot mai bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, să le răspund după cea mai bună cunoştinţă a mea. Acum dacă El îmi va da cunoştinţă, deoarece Dumnezeu ştie că eu-eu doar le-am luat, aici pe platformă.
Acum, ce legătură ai vrut să spui că are biserica Protestantă cu biserica Catolică?
E-44 And now, that's the connection that... And now the Bible said that this woman, the Catholic church, which was supposed to be called in the Bible, Revelations the 17th chapter, "A whore, and she was the mother of harlots."... And we see that the Bible said that a woman represented a church. So then if she had daughters that's harlots, it couldn't have been boys; it'd have had to be daughters, so it had to be churches. And Protestantism was born out of Catholicism.
E-24 Acum, eu voi răspunde mai întâi la aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am spus că biserica Catolică era ... Noi aflăm că semnul fiarei, alaltăieri seara, trebuia să vină din Roma. Este adevărat? El nu poate veni din nici o altă ţară decât Roma. Acolo-i unde este aşezată ea, acolo este unde este plasată. Şi eu am spus că nu am nimic împotriva oamenilor Catolici, nimic împotriva nimănui. Noi suntem toţi muritori încercând să ajungem în Cer.
E-45 And now, the next beast... Or, the next thing is this here:
What does the image of the beast mean?
It's--it's a joint question to that, and the person who asked it has a good question. What make now, if... The Bible clearly teaches that the Catholic church is the--the beast. The Bible said that a "beast" means "a power." Is that right? A beast, the Bible says that the beast meant a power. And the beast was the Vatican City, the Catholic hierarchy. All right. And now, that was the power of the church that was the beast.
Then the Protestant church come out of the Catholic church, and organized themselves a little power. That is a image.
E-25 Papa este un om care învaţă, arhiepiscopul de Canterbury este un altul, şi altul, şi altul, şi altul; şi eu sunt doar unul dintre învăţători, aceasta-i tot. Ei ar învăţa şi ar zice, poate, că eu eram un fanatic şi am fost greşit, şi aşa mai departe. Iar eu am un drept ... dacă eu o pot dovedi cu Scriptura. Sau dacă ei o pot dovedi cu Scriptura că eu sunt un fanatic, atunci eu sunt un fanatic. Dar dacă eu pot dovedi cu Scriptura că ei sunt greşiţi în alcătuirea lor, atunci este greşit; Scriptura este corectă. Şi voi doar nu aveţi nici un loc acum, aceasta trebuie să vină tot drumul prin Biblie, peste tot.
E-48 If anything... If something was made in my image, it'd have to look like me. If something made in the image of this church, it'd have to look like the church.
Something was made, a beast--made a image unto this beast, which was Lutherism, Methodistism, Baptistism, Pentecostalism, Holinessism; all them isms formed up into an organization and made an image just like the beast. There it is.
Now, "Do you say then, Brother Branham, that all Catholics, all Methodists, and all Baptists are going?" I didn't say that.
There's thousands and thousands, and tens of thousands of born-again Christians in those churches. But in their organization they're trying to drive them to a creed, and they won't stand for it. A--a church when it organizes, it comes under a creed.
E-26 Acum, am zis, "Biserica Catolică a fost biserica mamă," şi aceea este exact corect. Biserica Catolică este biserica mamă, când se ajunge la organizaţiile bisericii. Biserica Catolică a fost prima biserică care a fost formată vreodată, cam pe la ... cea mai bună istorie, voi o aveţi în jur de A.D. 606, pe undeva pe acolo când părinţii timpurii, a doua sau a treia rundă, de apostoli. Ei au murit şi au început să se împrăştie în ismuri mici. Iar Romanii, fiind convertiţi, Imperiul Roman a dominat statul, şi apoi biserica şi statul s-au unit împreună şi au început o religie numită "religia universală." Şi cuvântul Catolic înseamnă "universal." Ei au organizat biserica, care a fost de prima dată religia aceea, religia Creştină, a fost vreodată organizată în toată istoria lumii.
E-52 And I have no creed but the Bible. This is God's Creed, and the Holy Spirit is the Interpreter of That; and He brings It on from one light to another. The Gospel I'm preaching today, if I shall live to see another hundred years, if we would, there'll be more Light. Just constantly, it's always come.
You used to ride an ox cart, your great-grandfather, when he went to see grandmother. Dad went to see mother in a T-model. But now we almost go in a jet plane. See, we're moving on: science moving on. Education's moving on; the Gospel moving on. And the Bible said they would, said, "They'll run to and fro, and knowledge shall increase." So that's the joint. That's the reason there's...
E-27 Religia Evreiască nu a fost niciodată o organizaţie. Acesta a fost un popor liber. Ei aveau biserici, dar ei nu au avut o organizaţie. Că, Dumnezeu a lucrat cu o naţiune, nu o organizaţie. Ea a fost o naţiune.
E-54 The Protestant denominational churches is the image of the beast, because it's denominated just exactly like Catholicism is. And God never did order His Church to be organized in any age, but has always bitterly condemned it. Now, do you get it? Not the people, the church...
When they try to bring people under a--a light of... Here. What if people tried to get you to go back and start running around in an ox cart? You wouldn't stand for it; we're living in a better age. That's the way it is back there. If somebody tried to tell me, "Oh, the only thing you have to do is this, that."... I'm living in another age. I... That's the trouble with ministers; they're always looking back.
E-28 Şi acum. Şi, apoi, biserica Catolică a fost prima organizaţie. Apoi noi am luat aceea în Biblie să aflăm ce a fost organizaţia aceea. Şi conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să fie controlată de un singur om, un om. Şi acel om trebuia să fie într-o biserică care era aşezată pe şapte dealuri în Roma, conform cu Biblia. Nu există ... Şi el trebuia să aibe putere de stăpânire în fiecare naţiune în lume, putere de stăpânire religioasă. Nu există alta în lume.
E-56 Here. A French scientist said less than three hundred years ago if a man would ever make the terrific speed of thirty miles an hour, gravitation would take him from the earth: thirty miles an hour. Well, do you think that science would refer back to that today? Far be it. No, sir. They got him going about nine or ten hundred miles an hour. Yet... Or sometimes in a rocket, and then it's sixteen hundred miles an hour, and still taking him forward.
Science has taken man forward, more forward, greater things with his mind than what (and that's the only thing he has, is the tree of knowledge)--farther than the ministers taking him with his spirit, which is unlimited. But here's what it is. The science ain't looking back to what science said a few years ago; science is taking what they got now and moving forward for something else.
E-29 Şi-şi Comunismul, noi aflăm, nu a fost nici-nici un anticrist despre care a vorbit Isus. Comunismul nu este-nu este o naţiune, ca Rusia. Comunismul este un duh. America este mâncată de el. El este în biserici, este în oameni, este în afaceri, este pretutindeni. Comunismul, duhul acestuia, este în şcoli, este în case, peste tot.
E-58 But you ask the preacher; "Well, we'll see what Moody said about it; we'll see what Wesley said about it." I don't care what they said about it; I know what God said about it now. This is it, and I'm still looking for a greater. That's it. That's the reason...
The Bible said, "Three unclean spirits come out of the mouth of the beast." Do you know what unclean spirits? Said like frogs. Did you ever notice how a frog looks? A frog's always looking backward; he never looks forward: looking back, always back, look back.
But the four beasts that had the four different heads, in Ezekiel, was looking forward, and they couldn't go backward. They were moving forward all the time. Everywhere they went, they was going straight forward. See the difference?
Now, that's the connection that Protestantism has with Catholicism.
E-30 Şi apoi-apoi când ei au organizat această biserică care era contrar ... Şi acum noi am luat cele Şapte Epoci ale Bisericii, şi profeţia, exact în felul cum Dumnezeu le-a adus înainte prin Biblie aici la noi. Şi noi am aflat prin istorie şi Biblie, că fiecare epocă a intrat întocmai conform cu Biblia, conform cu istoria; fiecare a venit chiar la timp, prin epocile întunecoase. Şi apoi biserica Catolică s-a format în Epoca Întunecoasă.
E-62 So you're always throwing off on the Catholics, but pot can't call kettle black. That's right.
I say, "Are you a Christian?"
"I'll give you to understand; I belong to the Baptist church." Yeah. That has no more to do with it than to say that you belonged out here to the--a farm somewhere.
"Well, I belong to the Catholic church." That still don't make you a Christian. Belonging to the Baptist or Methodist church don't make you a Christian. There's only one way to be a Christian. The word "Christian" means "Christ-like." And you can't do it; you can't work it in yourself; there's no way at all you can do it. You have to forget yourself, die out to yourself, and let Christ come in and live the Life of Christ in you.
E-31 Apoi a venit reformarea, care este Martin Luther. Şi Martin Luther a avut o lumină, lumina că "Cel neprihănit va trăi prin credinţă; justificarea prin credinţă," în-în reformare. Un preot German care a negat şi a zis că luarea împărtăşirii când el a ţinut-o ... Şi ei trebuiau să spună că "acesta este trupul lui Cristos," şi el a aruncat-o pe duşumea şi a zis, "Acesta nu este trupul lui Cristos; aceasta este o azimă!" Şi astfel el a renunţat la biserica Catolică, făcând astfel, şi a venit afară în reformarea timpurie. Martin Luther a făcut aceea, şi aceea a fost o mişcare minunată.
E-67 "Except a man..." Here's what Jesus said, "Except a man be borned of Spirit and of water he will in no wise enter the Kingdom." Whether he's Catholic, Methodist, Baptist, or whatever, you'll have to be baptized in water for the remission of your sins and receive the baptism of the Holy Ghost, or you're lost. That's Jesus' own Word. So now, if you're Methodist and have received the baptism of the Holy Spirit and been baptized in water, Jesus said you'll enter heaven. If you're Catholic and have done the same thing, you'll enter heaven.
But if you're just holding on to that creed of the Catholic church, or the Methodist, or the Baptist church, you're still lost. And that's the reason we got the condition in the world we got today, 'cause people are just exactly... They say, "That's against my faith."
"Do you believe in Divine healing?"
"That's against my faith." That's against your church; your church's creed has got that made up (See?); you have to do what the church says. And then you holler at the Catholic; that's the same thing they do. And that's the beast and the image of the beast. And the Bible says, "Whosoever took it could not enter the Kingdom of heaven, but would be cast out where dogs, and sorcerers, and so forth, and would be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy Angels in the Lamb forever and forever.
Come out of it, friend. Get right with God. Yes, sir.
Q-27 And now, let me get this one though again while we... Now, someone asked me today; two or three times I've been asked it: Brother Branham, speaking on the mark of the beast, don't you believe they'll tattoo a number in your head, or tattoo something on your hand?
No, sir. Don't never look for that. It'll be a boycott, certainly. No man could buy or sell 'less he belongs to the confederation of churches. That's true. That'll come like a union, unionizing the thing, bringing it down, unionized religion. Mark my word; it ain't far off. And you'll see it, she's just around the corner.
The reason you don't know these things; you're here at home all the time. Follow me over these countries where Catholicism has the upper hand one time, and see what takes place. Brother, they tell them all what to do and what not to.
E-32 Acum, aceea, astfel unde a făcut Luther greşeala lui, Luther a organizat un alt grup întocmai cum a făcut biserica Catolică, a organizat oamenii.
E-74 And here the Bible speaks that the United States (We picked it up in prophecy.) come up like a lamb, freedom of religion, and directly they united those things together, and he spake like a dragon and exercised the same power the dragon had before him. That's the U.S.A. That's right.
A minister said to me not long ago, a friend of mine, said, "Brother Branham, God will never let the United States fall, because of the basis of its forefathers, founded on religion."
I said, "He let the Jews, sure, carried away, and they had a lot better standing than we had." That's right. God ain't no respect of some generation that's passed; you either walk the line or you're out of the Kingdom; that's all. Truly. That's pretty rough, but that's good for you. That's right. It's the Scripture. And we got... we...
E-33 Apoi, direct, o lumină nouă a venit. Şi când a venit lumina nouă, Dumnezeu s-a mutat afară cu poporul Lui. Oamenii care au fost organizaţi în biserica Luterană, ei trebuiau să stea cu biserica lor pentru ca să fie cu ... Aceea era întocmai la fel cum trebuiau să fie Catolicii, dar mulţi dintre Catolici au ieşit afară şi erau Luterani. Păi, atunci când Wesley a venit înainte cu mesajul sfinţirii, atunci mulţi dintre Luterani nu-şi puteau părăsi biserica lor; dar mulţi dintre ei au părăsit, şi au format biserica W esleyană.
E-77 The trouble of it is today (Some of you old-timers know this.) we got too much Hollywood evangelism (That's right.): too much of that with a whole lot of racket and carrying on, a lot of glamour, and everything like that, and tooting horns, and so forth and, "Who'll stand up and accept Christ as personal Saviour? God bless you, brother; you go to heaven right now." That's a lie. That's a lie.
"Except a man be born again..." And if he's born again, the same blessing that come to him there will come to him here. And we've been through that over and over through the Scriptures in the last week and find out that in the eastern people, when the Holy Spirit fell upon the Jews, which were an oriental, eastern people, the Holy Spirit fell with great signs and manifestations. The Bible said there'd be almost a--a time where you couldn't even tell, like dark or day. It was kind of a cloudy day, plumb on until the last part of the evening. And then the sun would come out a few minutes in the last evening. "It'll be Light in the evening." Is that right? Well, that's the western people, the Gentiles, receiving the same Holy Spirit that the Jews received back there with the same signs and manifestations. That's it.
E-34 Apoi după justificare şi sfinţire, au apărut Penticostalii. Şi apoi Penticostalii, mulţi au ieşit din Metodişti, şi aşa mai departe, şi au devenit Penticostali pentru că aceasta a fost o lumină mai mare. Acum Penticostalii sunt organizaţi chiar exact ca fiecare din ele!
E-79 And 'course, people, the world's going to call you a fanatic, cracked at the head. The Bible... Jesus said they would do it. You're a peculiar people, and you are odd because it's so much different.
I notice it in my own neighborhood at home, the people there, they'll... Even my little children, we try to keep them clean and live decent as can be, but you can watch the neighbors make a difference in the children. See? They make a difference.
And I know; I have a way of knowing things (and you know that; you've seen it in meetings), know that the pastors of the city say, "Well now, Billy's a good boy; we have nothing against him. But, you see, that's just a little different class of people than what we are." Thank God. That's right. Thank God. That's the mark. There's the mark we're talking about.
E-35 Acum, Biblia a zis că ... Acestea sunt cuvinte răspicate, dar eu le voi citi din Biblie. Şi voi ascultaţi la doctorul vostru, sau aşa mai departe, să spună aceasta, şi eu sunt fratele vostru care vă învaţă din Scriptură. Biblia a numit biserica Catolică "o prostituată, o curvă, c-u-r-v-ă." Iar El a numit bisericile Protestante care au urmat-o, mame ... sau ele erau "destrăbălatele acestei mame." Şi ce legătură era aceasta, că biserica Catolică a organizat lucrarea şi a făcut pe toţi oamenii să creadă aşa cum aveau ei lumina atunci, sau ceea ce aveau ei atunci. Luteranii au făcut acelaşi lucru. Iar Biblia a zis că ea a fost o femeie mare de felul acela.
E-82 Look last night, when the Holy Spirit predicted, nine hundred years before the Jews received the Holy Ghost, and told them what it would be, "The inkhorn--Man with the inkhorn writer went through the midst of Jerusalem and set a mark in their forehead." Is that right? Spoke of it before the church was condemned by God. And Titus besieged the walls of Jerusalem in A.D. 96, and burnt the city. And there wasn't one stone left upon another one, according to the prophecy. And today, the only thing they got left of the temple is an old wall laying there where they heaped up the stones, and it's rubbed slick where the Jews weep and wail there at the wailing wall, the only thing left of the temple. And the Moslem of Omar stands at the same place.
And Jesus said, as spoken by the prophet Daniel, "When you see the abomination that maketh desolation standing in the holy place," then He's underlined in parenthesis: "Let him that readeth understand." See? That's right. And there it was. And He told how many day--times it'd be until the Gentiles would be... dispensation would be cut off. They trod the walls down, then God would return to the Jews. And we're right at that time. Here's the Jews returning back by the thousands in the last few years. And you know how we went through it last night, how the Scripture perfectly, just like reading a newspaper, and more plainer, 'cause you get more sense out of it. Then...
E-36 Acum ce este felul acela de femeie? Este o femeie care trăieşte şi comite adulter. Iar bisericile comit preacurvii spirituale cu-cu oamenii. Vedeţi? Ele comit. Ele comit. Aici este Biblia care învaţă Aceasta, şi ei formează o grămadă de crezuri şi aşa mai departe care nu au nimic de-a face cu Biblia. Şi, că, sunt aproape douăzeci şi ceva de ani de când am stat chiar aici şi i-am cerut oricărui predicator, la orice timp, să vină şi să ia ... nu cartea voastră de texte, crezul vostru, dar să veniţi să luaţi Biblia, în Lumina Bibliei, şi să O dovediţi greşită. Vedeţi? Asta-i adevărat.
E-84 But, however, the mark that was put on their head was not tattooed, was it? What was It? The baptism of the Holy Spirit. And what is the Mark that's going to be for this last day? The Bible said the Seal of God was the baptism of the Holy Ghost for the people in the last day. Now, there's no... Ephesians 4:30, "Wherefore grieve not the Holy Spirit of God whereby you're sealed until the day of your redemption." The Bible speaks. And Ephesians 1:13 says the same thing, many other places, that the Holy Spirit is the Seal of God.
What is a seal? A seal cannot be put on anything until it's complete. The Lutherans wasn't sealed; the day of the dispensation of grace wasn't completed; they preached justification. Methodists wasn't sealed (I'm getting to a question here; we'll get to it a little--a little later.), not sealed, because it wasn't completed. But the baptism of the Holy Spirit is the completion of the works of God.
E-37 Şi despre contradicţii, ei zic, "Contradicţii!" Eu am oferit atât de mult ca salarul pe două luni dacă cineva îmi va arăta o contradicţie în Biblie. Ea nu este acolo. Voi credeţi că este acolo, dar nu este. Dacă Biblia Se contrazice, nu este bună deloc, voi nu o puteţi crede. Fiecare Cuvânt este inspirat şi nu există nici o contradicţie în Biblie.
E-86 He said, "There are three that bear record in heaven: the Father, Son, and Holy Spirit, and these three are One." You can't have the Father without the Son, the Son without the Holy Ghost; they are One.
He said there are three that bear record in earth: the water, the Blood, the Spirit, and they are not one, but agree in one. there you are in one complete sealing: Justification under Luther, water; sanctification by the Blood.
Justification was Romans 5:1, "Therefore, being justified by faith we have peace with the--God through our Lord Jesus Christ," justification by faith.
Sanctification through the Blood, Hebrews 13:12 and 13, "Jesus suffered without the gates that He might sanctify the people through His own Blood."
E-38 Acum biserica Protestantă, în organizaţia ei, este (conform cu Cuvântul lui Dumnezeu) conectat acelaşi lucru cu biserica Catolică.
E-90 Luke 24:49, "Behold, I send the promise of My Father upon you; but tarry ye in the city of Jerusalem till you're endued with power from on high. (Acts 1:8) After this the Holy Ghost is come upon you, then you'll be witnesses of Me in Jerusalem, Judaea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth." A Holy Ghost baptism was to last until Jesus returns again. "A little while and the world sees Me no more, yet ye shall see Me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world, doing the--the things that I do, you'll do also," through His Spirit, working through the church. He said you'll be made fun of; said, "They called Me, the Master of the house, Beelzebub, the chief of fortune-tellers," said, "how much more will they call them of His household now?" Said, "Blessed are ye when men shall say all manner of things about you; rejoice and be exceedingly glad, 'cause great is your reward in heaven; for so persecuted they the prophets which were before you."
That's Scripture. See? There it is. So, you see, you just got to have it, friend. Now, you've got to make your choice; you're a free moral agent.
E-39 Acum, eu nu am nimic împotriva oamenilor Catolici. Unii dintre cei mai dragi prieteni ai mei, şezând chiar aici acum, sunt crescuţi din poporul Catolic. Aici, alaltăieri seara, când am dat un mesaj aspru prin Duhul Sfânt, despre Protestanţi şi Catolici, Catolicii au păşit chiar aici la altar şi mi-au strâns mâna. Ei sunt fiinţe umane tot aşa cum suntem noi.
E-92 But that's the connection with the Protestant church and the Catholic church. Together they are both, according to the Bible... who only holds to the church, not Jesus, now, to the church... People in the church that's holding on to Jesus Christ and praying for God to open up the way and make them--give them Light, that person's saved; I don't care what church he's in. That's right. But if he's just holding on to his denomination, he's taken the mark of apostasy, which is taking the place of the baptism of the Holy Spirit. Contrary... And the Catholic and Protestant both alike, the Bible said she was a whore; they were harlots, her daughters. Is that clear now? All right.
Q-28 So the Holy... Does the Holy Ghost still given by the laying on of hands? The disciples did this, Peter, Paul, and so on, and is it still possible? Paul received It in this manner.
Yes, dear brother, sister, whoever wrote the--the note. The Holy Ghost is absolutely to be received by laying on of hands.
Now, many people call me... As I've been marked as a Pentecostal, saying I was Pentecostal... I never belonged to a Pentecostal organization. I'm absolutely free from all organizations, and by God's help I aim to stay that way, 'cause I can stand right in the breach and say, "We're brothers. Come here; let's come reason together."
E-40 Voi nu puteţi să discutaţi cu preoţii Catolici, deoarece ei nu cred această Biblie de a fi tot Cuvântul. Ei spun, "Este biserica." Noi spunem, "Este Biblia!"
E-95 When I first started back there, by the grace of God... And you people here, and my secretaries and them setting here know; I could be in contact with ten million people, or more, in the world today. What an organization could be started. See? That's right. But I don't want a organization; it's against the Bible. I'm trying my best to get the people to be saved that's in the organization. That's the thing. And what influence the Lord has give me with people, I'll certainly use it for His glory instead of placing it on some organization. I'll put it on Jesus Christ where it belongs. No organization can save you; it takes the Blood of Jesus Christ.
E-41 Catolicii zic, "Noi Catolicii mergem la biserică şi ne închinăm. Voi Protestanţii staţi acasă şi citiţi Biblia."
E-96 But now, in laying on of hands... Now, I'm going to different with... Now, you dear Pentecostal people, now don't fall out with me. But now when you come to a place and say, "We'll go tarry for the Holy Ghost," what a word's been used in Pentecost...
And I'll say this by what... not hurting your feelings... The greatest support I have on the field is the Pentecostal people, because they believe the message of Divine healing and the power of God. The rest of them turn their nose up at it.
But just individuals out of the church, who's predestinated to Eternal Life, they'll come. That's all. But those who are not, cannot come; and God said so, said, "They were predestinated to condemnation." He's not willing that any should perish, but being God, He seen they would condemn it. So that's--that's all. He foresaw it. And that's what the foreknowledge of God is, to see those things. And He predicted the church just where it would be standing right to this very day. And God knew it from the beginning. Before the foundation of the world, He knew the church would just the way it is today. He knew before the foundation of the world I'd be standing in this pulpit tonight. He's God; He knows the end from the beginning.
E-42 Am zis, "Da, voi mergeţi la biserică şi vă închinaţi, dar ce?" Acela-i lucrul următor, vedeţi.
E-99 Now--now, the Pentecostal people has taught... Now, I'll probably get plenty back on this, but I must be honest if I've got to come to the Word. There is no such a thing as tarrying meeting. You've been in error. "Tarry" doesn't mean "pray," "tarry" means "to wait." After the ascension, after Jesus Christ, the crucifixion, the cleansing of the sanctuary, and after the day of the atonement, the resurrection... The day of the atonement, when He was killed, and then it's forty days until the ascension, and then Pentecost. The word "pentecost" means "fifty." It meant fifty days after the offering of the atonement.
And then after the atonement was offered, everything had to come out perfect, literally, geographically, everything just as God said. And Pentecost, is--was a jubilee time, when they brought the firstfruits of the harvest in and had a jubilee.
E-43 Acum, dar Dumnezeu a zis că El era în Cuvântul Lui. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi eu Îl cred. Eu sunt un închinător al Bibliei. Acela-i motivul că eu sunt în dezacord cu Protestantismul şi-şi felul de-de această organizaţie a bisericii, deoarece ei învaţă lucruri care nu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel eu nu pot să nu fiu în dezacord. Eu nu mă cert cu ei; nu, domnule, ei sunt fraţii mei. Şi eu nu mă cert cu ei, dar eu sunt în dezacord cu ei pentru că eu trebuie să iau ce zice Dumnezeu şi las orice altceva să fie o minciună. Vedeţi?
E-101 Now, the firstfruits of the--of the church, the Holy Ghost church, the church that was to last these two thousand years till Jesus comes, the firstfruits come at Pentecost. It was ten days before Pentecostal time; it was forty days after the cleansing, after the killing of the sacrifice, until the ascension of Jesus Christ. He said, "Go up to Jerusalem and wait until you're endued with power from on high."
Acts 1--Acts 2, "And when the day of Pentecost was fully come, they were in one accord in one place. And suddenly there came from heaven a sound as a rushing mighty wind, filled all the house where they were setting. And they were all filled with the Holy Ghost and begin to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance."
E-44 Şi acum aceea este legătura care ... Şi acum Biblia a zis că această femeie, biserica Catolică, care era presupusă să fie numită, în Biblie, Apocalipsa capitolul al 17-lea, "O curvă," şi ea era, "MAMA CURVELOR." Şi noi vedem că Biblia a zis că o femeie reprezintă "o biserică." Deci atunci dacă ea avea fiice care sunt destrăbălate, ei nu puteau fi băieţi; acelea trebuiau să fie fiice, astfel acestea trebuiau să fie biserici. Şi Protestantismul a fost născut din Catolicism.
E-103 And then the religious world on the outside, the great orthodox churches come up and seen those people staggering and acting like drunk people. And they come up and laughed at them and made fun of them, said, "Look at this bunch of Galileans. They're all drunk." See the misunderstanding?
And to my Catholic friend, the blessed virgin Mary was with them. And if God wouldn't let her come to heaven without receiving the Holy Ghost and being like that, do you think you'll get there anything less, sister? No. So let's get off our high horse; let's get off.
E-45 Şi acum următorul, fiara ... Sau, următorul lucru care acesta îl spune:
Ce înseamnă "chipul fiarei"?
E-105 Don't pay no attention to what the world's got to say. Look what God's got to say. This is the Word of God. We have to build it according to this blueprint, 'cause He said to Peter, "Upon this rock I'll build My church and the gates of hell shall not prevail against it." Everything else will take place. It showed the gates of hell would be against it, but it'll not prevail. And the people thinking they can stop it? You could stop the sun quicker. That's right. You can't stop it. God has ordained it to move on.
Here, when I first got converted, even my poor mother back there thought I'd gone crazy. My mother-in-law said, "He ought to be sent up to the insane institution." The preachers in the city said, "He'll burn down pretty soon." I--I've been burning a long time; it's sure still burning better all the time. Why? It can't burn down; it's God. Instead of burning down, it's spread around the world now.
E-46 Ea este-ea este o întrebare ataşată de aceasta, şi persoana care a pus-o are o întrebare bună. Ce face acum, dacă ... Biblia învaţă clar că biserica Catolică este-fiara. Biblia a spus că o fiară înseamnă "o putere." Este adevărat? O fiară, zice Biblia că fiara a însemnat "o putere." Şi fiara era "Cetatea Vatican," "ierarhia Catolică." In regulă. Şi, acum, aceea a fost puterea bisericii care a fost fiara.
E-107 Just the same thing He said when I baptized right down here on the Ohio River, many of you was standing there, twenty-three years ago, right on the Ohio River that Light, Angel, come right down to where we was at, and said, "As John the Baptist was sent for a forerunner of the first coming of Jesus Christ, your Message will bring the second coming of Jesus Christ." And it's done it. It's... He hasn't come yet, but look what it's done; it's swept the world around. See? And today now, just thinking, the--the effort that's went forth, there's been literally millions...
Even the Catholic "Sunday Visitor" spoke of it, of how many millions that come in around, just of the effort.
Others hear and they say, "That's the Truth. I'm ready to sell out right now to these things of the world and go preach the real Gospel."
And that's the reason they call us full Gospel, they make fun of full Gospel. But, brother, I don't want a half of nothing; I... It's got to be the whole thing to me. If part of it's good, the rest of it's good. The full Gospel...
E-47 Apoi biserica Protestantă a ieşit din biserica Catolică, şi s¬au organizat, o putere mică. Acela este chipul.
E-111 Now, notice, the Holy Spirit come back there. The Pentecostal people waited, "And there--suddenly there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, filled the house where they were sitting."
Not one time did they ever have to wait after that. While Peter spake these Words to the Gentiles, the Holy Ghost fell on them, even before they was baptized. Is that right? While... Acts 10:49:
But while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on... them which heard the word.
And they of the circumcision... and many as come with Peter was astonished because... on the Gentiles... was poured out the gift of the Holy Ghost.
For they heard them speak with tongues, and magnify God, Then said Peter,
Can a man forbid water, seeing that these must... has received the Holy Ghost like we did in the beginning?
And he tarried and bap--commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. (That's right; no waiting, no tarrying.)...
E-48 Dacă ceva ... Dacă ceva a fost făcut după chipul meu, acesta va trebui să arate ca mine. Dacă se face ceva în chipul acestei biserici, acesta va trebui să arate ca biserica.
E-113 The apostolic way, God had no set rule: When the heart's hungry He'll give you what you're hungering for. If you want the Holy Ghost, It can fall on you right now.
Peter, when he went down to preach... Peter had the keys to the Kingdom. (I've got a question to get to that in a few minutes.) He had the keys to the Kingdom. He opened it up to this house of Cornelius. He opened it up down to the Samaritans; he opened it up over here. But remember that Philip had went down there, and preached to them, and had baptized them in the Name of Jesus Christ; and Peter came down and laid hands on them. And now, he done something for that sorcerer down there. They had Simon the sorcerer, said, "I'll give you some money to give me that gift, that whoever I lay my hands upon receives the Holy Ghost." Is that right? Something happened. (Not some of these archbishops with their collar turned around in the back, come around and lay hands on them, said, "I give you the apostolic blessing.") Something happened when Peter laid his hands on them, and when they do yet.
I've seen them just fall like flies like that, as the Holy Spirit strikes them by laying on of hands. Yes, that is the--the apostolic doctrine of laying on hands. God bless you. If you're a little different from that, just write me a note tomorrow night. All right.
Q-29 If two thirds of the people of the world heard... not heard the Gospel yet, the Word of the Gospel, how much does the... (Beg your pardon. It's wrote with ink, and I've been perspiring here, and it's run into it. Let's see.) If two thirds of the people of the world has not yet heard the Gospel, how can our Lord come now, since they hadn't heard the Gospel, two thirds of them?
Well, that's exactly right. I'll tell you what I think. Here not long ago, when Dr. Reedhead, the president of the Sudan Mission, the greatest full--the greatest apostolic (Now, I beg your pardon.)--the greatest fundamental mission in the world, the Sudan Mission... Dr. Reedhead, with so many degrees, till he didn't even know how many degrees was upon him, come up to my house up there a little over a year and six months ago, and stood in my house, him and this Hyman Appleman, this Baptist minister, which has received the Holy Ghost now and preaching down in--in Mexico. And he come to the house; he said, "Brother Branham," said, "do you deal with the Pentecostals?"
And I said, "Yes, sir."
E-49 Ceva a fost făcut, o fiară ... a făcut un chip acestei fiare, care a fost Luther-ism, Metodist-ism, Baptist-ism, Penticostal¬ism, Holiness-ism, toate ismurile acelea s-au format într-o organizaţie şi au făcut un chip întocmai ca fiara. Acolo este el!
E-117 And he said, "I'm Doctor Reedhead."
I said, "I'm glad to know you. Will you come in?"
He said, "Yes, sir." He said, "I want to ask you something." Said, "I understand that you was ordained in the Baptist church."
I said, "That's right." I said, "I come out of it," I said, "because I couldn't stand that. I--I believe to preach what the Bible says, not what the Baptist church says. And I have nothing against the Baptist church; they're just as good as any other church." And I said, "I come out of it so I could be free."
He said, "Well, of course, you know we're Baptist."
And I said, "Yes, sir."
And he said, "I want to ask you something. What about this baptism of the Holy Ghost?" Said, "I've been in and seen them kick over chairs and stomp and holler and carry on."
I said, "I've seen all that too." But I said, "Brother, behind it all, there's a real genuine article of the baptism of the Holy Ghost."
And he said, "Brother Branham, can I receive it?" He said, "I've got so many honors." He said, "I'm a Doctor; I'm this; I got my Ph.D.; I got my Bachelor Degree; I've got every kind of degree and honorary degrees from all over the nations and things like that," said, "and where is Jesus Christ?"
I said, "Well, brother, He's right here in the room."
E-50 Acum, "Tu zici atunci, Frate Branham, că toţi Catolicii, toţi Metodiştii, şi toţi Baptiştii se duc ... ?" Eu nu am spus aceea.
E-123 He said, "I stood and talked to a staunch Mohammedan, just been educated in America, and I said, 'Renounce your old dead prophet and receive a resurrected Lord Jesus.' He said, 'Kind sir, what can your resurrected Lord Jesus do for me anymore than my Mohammed can do?' Said, 'Both of them wrote Bibles; we believe that.' Said, 'Both of them died.' And said, 'And both of them promised life after death to us, and we believe it.'"
He said, "Oh, but, you see," he said, "we Christians have joy."
Said, "So do we." Said, "I can produce just as much psychology as you can." And that's right. He said, "Well, look, our Mohammed... You claimed your Lord Jesus raised from the dead."
And Doctor Reedhead said, "Why, He did."
Said, "Prove it." Said, "Prove it." Said, "You've had two thousand years to prove it, and only about one third of the world has ever heard about it." Said, "Let our Mohammed raise from the dead and the whole world will know about it in two days." He's right. He said, "Our Mohammed never promised us nothing but life after death." He said, "Your Lord Jesus promised you and you teachers that the very things that He did you'd do also." And said, "Let's see you teachers produce that now," and said, "we'll believe He raised from the dead."
He said, "Brother Branham, I scooted my foot in the dirt like that and changed the subject." With all those degrees... Why? Where's God in those degrees? God's not known by Ph.D.'s and D.D.'s and L.D.'s, and so forth.
E-51 Există mii şi mii şi zeci de mii de Creştini născuţi din nou în bisericile acelea. Dar, în organizaţia lor, ei încearcă să-i conducă la un crez, şi ei nu vor sta pentru aceasta. O-o biserică, când se organizează, ea vine sub un crez.
E-129 God's known by simple faith, by the baptism of the Holy Ghost. That's the only way. God in you, and He brings you a son of God, changes your nature. And the very same thing, God the Creator Who made all things and spoke the world into existence by His Word, that same Spirit in you, you believe everything God says, and there's nothing impossible, if you believe it.
You won't stand back to one little creed and say, "I don't believe, accept that. I can't believe God will do this. I can't believe." You limit God by your unbelief. That's it.
E-52 Şi eu nu am nici un crez decât Biblia. Acesta este Crezul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt este interpretul Ei, şi El O aduce înainte de la o Lumină la alta. Evanghelia pe care o predic astăzi, dacă eu voi trăi să văd o altă sută de ani, dacă noi am trăi, acolo va fi mai multă Lumină. Doar constant, Ea vine întotdeauna.
E-131 So Doctor Reedhead stood there; he said, "Brother Branham, could a man receive the, really, the Holy Ghost?"
I said, "Yes, sir, Doctor Reed, you can."
He said, "If God, who knows my heart, and I believe you, knowing you're under inspiration right now, I want you to... Do you believe I'm telling the truth?"
I said, "I know you are."
He said, "How must I receive it?"
I said, "Kneel."
And he knelt there by the old coffee table. (I just picked up from up here; the man is setting back there who fixed it just awhile ago up here.) Setting there, broke the glass on top of it as he kneeled down. He said, "God, have mercy on my sinful soul." And then I laid hands on him, and the baptism of the Holy Ghost come upon him right there. That's right.
And he's just set that Baptist church afire everywhere now. They're all of them around there. There it is. Yes, sir.
The Gospel cannot... Jesus cannot come until the...
E-53 Voi obişnuiaţi să mergeţi în carul cu boi, străbunicul vostru, când el a mers s-o vadă pe bunica. Tata a mers s-o vadă pe mama într-un model T. Dar acum noi aproape că mergem într-un avion cu reacţie. Vedeţi, noi mergem înainte; ştiinţa, merge înainte; învăţământul merge înainte; Evanghelia, merge înainte. Şi Biblia a zis că vor merge, zicea, "Ei vor alerga încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte." Astfel aceea este legătura. Acela-i motivul că există ...
E-137 Listen. We pass tracts all around over the world. You can't go on any little corner less there's been tracts passed, somebody coming through there with theology. You go overseas today and call yourself a missionary, and watch them laugh at you. Walk into India and say, "I'm a missionary."
"Well, what are you going to teach us?" They know more about the Bible... Some of their kids over there know more about it than some of the teachers here in America knows about it. After all, it's an eastern Book. And remember, they had the Gospel hundreds and hundreds and hundreds of years 'fore America ever come into existence. Saint Thomas, the great church that he preached in, is still standing today in India. They don't need any of your teaching; they know all about it. They said, "What are you going to teach us?"
"Well, we're American Missionaries."
E-54 Bisericile denominaţionale Protestante în chipul fiarei, deoarece este denominată întocmai exact cum este Catolicismul. Şi Dumnezeu niciodată nu a poruncit Bisericii Lui să fie organizată în vreo epocă, dar întotdeauna a condamnat aceasta amarnic! Acum o pricepeţi voi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Nu oamenii; biserica!
E-139 "What are you going to teach us, how to drink whiskey? That's what you all do over there in your churches: smoke cigarettes? Going to teach us how to divorce our wives and so forth?" Said, "If you're going to do that, we don't want it." And said, "You're coming over here with some new theology or something another; you're going to try to teach us some of the Word; we know more about it than you do." And that's right. He said, "But if you're coming to demonstrate what the Word says, we'll receive it." Amen. There you are. That's the thing they're hungering for.
Mark my word; write it in the pages of your Bible, for it's THUS SAITH THE LORD, "Remember, when we land in India, you're going to hear of tens of thousands times thousands being saved." The Holy Spirit has said it; I've wrote it here in my Bible; it's wrote in tens of thousands of Bibles right here, like the resurrection of the little boy. By a vision that He said, "There's three hundred thousand of them in there." And you see if that isn't right. There's how the Gospel's going to be preached just overnight. She'll just sweep like that from place to place.
E-55 Când ei încearcă să-i aducă pe oameni sub o-o lumină de ... Aici, cum ar fi dacă oamenii încearcă să vă facă să mergeţi înapoi şi să începeţi să umblaţi în jur într-un car cu boi? Voi nu aţi sta pentru aceasta; noi trăim într-o epocă mai bună. Acesta-i felul cum este acolo în urmă. Dacă cineva a încercat să-mi spună, "Oh, singurul lucru pe care-l ai de făcut este acesta, acela." Eu trăiesc într-o altă epocă! Eu ... Acela-i necazul cu predicatorii, ei întotdeauna privesc în urmă.
E-141 In Africa, when those thirty thousand in one altar call received God, I said, "Raise your hands and receive the Holy Ghost." I said, "Don't wait for some American missionary to come over and teach you to learn languages in the churches." And mothers washing over boards to send a missionary over there, and ride around in a nice big car, living on the fat of the land; sure, pass out a few tracts and come back. They don't want that; proved it.
I said right here at the Jewish Hospital there, a few nights ago in a meeting with the ministers and doctors on the subject of Divine healing; I said, "You called me a holy-roller, and you said I'd had a nightmare when I told you of the Angel of the Lord." And I said, "And our own church has sent thousands and spent millions of dollars of sending missionaries to Africa; and when I got there, they was packing little mud idols, trying to get help from the mud idol, and call themselves Christians." And I said, "And what you called fanaticism won more souls to Christ in five minutes' time than our millions of dollars and thousands of missionaries has done in the last hundred and fifty years." They shut up; that was it. There it laid. I said, "Do you..." To them men, I said, "Don't--don't you try to get educated; just take this Gospel and go on out yonder in the--in the native land where a white man can't even go from the diseases."
E-56 Aici, un om de ştiinţă francez a spus, cu mai puţin de trei sute de ani în urmă, "Dacă un om ar face cândva viteza grozavă de treizeci de mile pe oră, gravitaţia l-ar ridica de pe pământ. Treizeci de mile pe oră!" Păi, credeţi că ştiinţa se mai referă la aceea din urmă astăzi? Departe să fie aceasta! Nu, domnule. Ei îl au să meargă cam cu nouă sute sau o mie de mile pe oră. Da, sau uneori într-o rachetă, şi atunci este o mie şase sute de mile pe oră. Şi încă îl duce înainte!
E-143 And I've got records, right out of the Durban paper; it said, "Even if one old man couldn't even know which was right and left hand, received the baptism of the Holy Ghost, and was baptizing on the average of a thousand a week." That's how the Gospel's going just in a little bit; it only needs about six months to cover the world. All right.
Q-30 Will you explain about Christian--Christian Science?
All right. I... Here's... I won't speak about your religion, my brother or sister, whoever put the question. Christian Science is psychology. And Divine healing is the power of God. Christian Science has mind over matter; Christian Science denies the Blood of Jesus Christ. Christian Science... No, I got Mrs. Eddy's books up there and read them all. See? That's right. Christian Science denies the Deity of Jesus Christ, and puts Him a prophet. Jesus Christ was not a man; He was God. He was Divine. And they think it's mind over matter.
E-57 Ştiinţa l-a dus pe om înainte, mult înainte, lucruri mai mari cu mintea lui decât ce ... Şi acela-i singurul lucru pe care-l are, este pomul cunoştinţei. Mai departe decât cum predicatorii l-au luat cu Duhul Lui, care este nelimitat. Dar aici este ceea ce este. Ştiinţa nu priveşte înapoi la ceea ce a spus ştiinţa cu câţiva ani în urmă; ştiinţa ia ceea ce ei au acum şi merge înainte pentru altceva.
E-145 If I've got a cramp in my arm or in my stomach, or in--or a pain in my head, I got sense enough to know it's hurting, and it ain't whether I'm think it's hurting. But I know that God's power can take it away, not my--me thinking about it. See? So Christian Science (I'll say this along with the other that was asked me) is one of the modern day isms, and a deep dark error. That's right. Not hurting your feelings, friend, ever who wrote it, but I must be sincere. Because you who wrote it and I together will stand one day in the Presence of Jesus Christ to give an account, and I'll have to answer for what I say. Now, I wouldn't answer unless I knew. All right.
Q-31 Now, when we're... When we live far from here... They're saying: We live too far from here to attend the Tabernacle, where do you recommend we attend, assembly ourselves together, seeing that the churches are after the mother church or Catholicism?
My dear brother or sister, whoever wrote it, I wouldn't tell you what church to attend. But what I would do, this, my brother, sister, I... If you haven't got the baptism of the Holy Spirit (See?), well, you get the baptism of the Holy Spirit and then you go to some congregation where there's other people who's got the baptism of the Holy Spirit. You got... Congregate yourself with them kind of people.
E-58 Dar voi întrebaţi pe predicator; "Păi, noi vom vedea ce a spus Moody despre Acesta, noi vom vedea ce a spus Wesley despre Acesta." Mie nu-mi pasă ce au spus ei despre Acesta. Eu ştiu ce a spus Dumnezeu despre Acesta acum. Ăsta este Acesta, şi eu încă privesc după mai mare. Acela-i motivul. ..
E-147 I seen a man here not long ago, that was born ten years since he... or, not born, I beg your pardon, it was ten years since he had seen any sight. He belonged to a great church, and he lived at Kennett, Missouri. And he had... He was a--was a shoe cobbler years ago and went blind. And the man come on the platform, and the Holy Spirit told him who he was and what was wrong with him, told him how long he had been blind, and told him of some little, dirty deed that he had done. He said, "If God will let me live to get there, I'll make that right." And when he said that, his eyes come open; and this very same Bible, he read chapter after chapter out of it.
He returned to his church and was giving praise. And the pastor told him, "It would have happened anyhow. Why, you just merely got worked up; there was nothing to it. There's nothing to that stuff; it's of the Devil."
I challenge anyone to show me one Scripture where the Devil can heal. If you'll show me where the Devil can heal, I'll prove the Devil's your father (and that's right) if you'll do that. It's not in the Words of God. It cannot be proven. And you might... You can want to try it; you're welcome. But that's been met by bishops and everything else, brother, so don't say that.
Look. And that same man got to in his heart believing it. And three months later he was in my services just as blind as he was in the first place. There you are.
E-59 Biblia a zis, "Trei spirite necurate au ieşit din gura fiarei." Voi ştiţi ce? Un "spirite necurate," a zis, "ca broaştele." Aţi observat vreodată cum arată o broască? O broască întotdeauna priveşte înapoi, ea nu priveşte niciodată înainte; priveşte înapoi, întotdeauna înapoi, priveşte înapoi.
E-151 So keep out of them isms. Congregate yourself with somebody who believes, associate yourselves. The Bible said, "Yoke yourself not up among unbelievers. Be ye separated," saith God. Come out. The Bible said, "Come out from among them, and be--touch not the unclean things, and I will receive you. I'm the Lord Who stands in the midst of the church." That's right. Come out. Don't associate with such.
But let... Get yourself among some church, some good church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Campbellite, whoever it may be; it don't make... Where real true believers are in there, they don't care what the church creed says; they go there to meet with their brothers and sisters and worship God together. All right.
Q-32 Last night you spoke of the great multitude that no man could number from every tribe, nation that are--are mentioned in the 7th chapter of Revelations. Did I understand you correctly to say that they are the Bride of Christ?
Yes, you understood me; they are the Bride. Now, if you'll notice, just exactly in Revelations 7, he saw the hundred and forty-four thousand. Now, I'm not accusing you of this, my brother, but the hundred... Usually a Jehovah Witness is the one that believes that hundred and forty-four thousand will be the Bride. And that's an error. John knowed every one of them, and he called them by name. They were every one Jews. He said, "Twelve thousand of Gad; twelve thousand of Zabulon; twelve thousand of Benjamin; twelve thousand of Juda." Is that right? And there's twelve tribes of Israel, and twelve times twelve is a hundred and forty-four thousand. Is that right? He said, "All the children of Israel." John recognized them.
E-60 Dar cele patru făpturi care aveau cele patru capete diferite, în Ezechiel, priveau înainte şi ele nu puteau merge înapoi. Ele se mişcau înainte tot timpul. Peste tot unde mergeau, ele mergeau drept înainte. Vedeţi deosebirea?
E-154 Then he looked this way, and he said, "Why, here stood a great multitude that no man could number of all kindreds, tongues, and nations stood with white robes in their hands and palms, and waving, and shouting, and singing hosannas and--to the King." He said, "Who are they?"
He said, "That's the ones that's come out of great tribulation and washed their robes in the Blood of the Lamb. They are before God, and they'll serve the Lamb in His Temple with Him. Day and night they'll not leave Him." There's the Bride (See?), the Wife, the Gentile Bride.
Remember, the Bride is a Gentile. He said, "He'll come and take a people out of the Gentiles for His (what sake?) Name's sake."
Now, there's a many young lady in the world. But I've taken one woman, and that was Meda Broy; she's Mrs. William Branham now. She's got... She ain't a Broy no more; she's a Branham now. See?
And that's how it is, you take on Jesus Christ and become a Bride, members of the Bride.
Q-33 What are the Latin words over the Vatican City? We want to know how they add up to six hundred and sixty-six and what they mean.
Well, it isn't over... The Latin--the Latin words isn't over the Vatican City; it's over the throne of the pope where he sets on his throne. It's wrote up there, VICARIUS FILII DEI. If you wish to, in the morning, I'll bring it wrote out, everything, and put it on a piece of paper. And if you want it, why, I'll bring it to you in the morning, where you can spell it out in Roman letters, VICARIUS FILII DEI. The word means "Instead of the Son of God"; he is the successor to the Son of God."
The Catholic church believes that Peter was the first pope; he was the successor of Jesus Christ. Which that's an error. All right. Then they claim that every pope following him is a successor; and the pope now, it is now, is a successor of Jesus Christ. And there it's wrote up over there, "A successor of Jesus Christ": VICARIUS FILII DEI, wrote on there. Take the Roman letters and just write it (X for ten, V for five, and so forth like that), as you spell VICARIUS FILII DEI, and draw a line, and you got six hundred and sixty-six. Write it out and find out.
E-61 Acum, aceea este legătura care o are Protestantismul cu Catolicismul.
E-161 Now, I got the "Facts of Our Faith," it's called. The Catholic church... 'Cause my people were Irish Catholic. So I know what I'm speaking of. See?
And it absolutely is the truth (That's right.), that there... And the Bible said that he'll be setting in a church, or a--a place, or a church that sets on seven hills in Rome, and his power will go to all the world. And he's called the antichrist.
And out of that church come forth little churches that was borned after that, and said she was a whore, and they were harlots that followed her. That's right. And there you are. 'Cause they organized in the same thing, and had their creeds and doctrines. Just a little less, not as powerful as she is, but they still have power. And "beast" means "power." There you are. So they got... The Catholics got the biggest power. The Methodists, and then there was Presbyterians, and then the Lutherans, and then the Baptists, and then so forth, and on down. Them was little, organized powers, "My church. My church. My church. My church."
But the true believer says nothing of that; it's, "My Christ. My Christ. My Christ." That's the difference. How do you know? The Holy Ghost bears witness with signs and wonders.
Q-34 Here's a little one, kind of a little throwback. I hate to read this, but somebody put it up here. You asked the reason why this Tabernacle didn't go on. The reason why is grounds that some of the deacons deny the gift of tongues and healing. We all know that to be true.
Let me know who he is, while I'm here on this--on this campaign, and that will be quickly removed. See?
Q-35 Please explain if a Christian should observe feet-washing, and baptism in the Name of Jesus Christ's Name instead of the Name of the "Father, Son, and Holy Ghost." Please.
All right. I had about three of those in here that asked that same thing of feet-washing. Well, I might as well start on that. All right, now you may different; that's all right. Let me just read a few, just a moment. Or if you want to read it, get St. John the 13th chapter, just a moment. I want to ask you something here. And listen to what Jesus Christ said Himself, and then I'll take you on over in the Testament and show you it's still observed on. Begin at the 2nd verse.
Now, supper being ended, the devil have... put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;
Jesus knowing... the Father had given all things into his hands,... He came from God, and He went to God; (He came out of the Spirit into flesh, and returned back into Spirit. See?)
And He rises from the supper,... laid aside his garments;... took a towel,... girded himself.
After that he poured water into a bason,... begin to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
Then cometh he to Simon Peter: and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet?
Jesus... said unto him, What--what I do now thou knowest not... but thou shall know hereafter.
Peter said unto him, Thou shall never wash my feet.
Jesus answered and said unto him, If I wash thee not, thou hast no part with me. (Oh, could you imagine that. All right.)
Simon... said to him,... not my feet only, but... my hands and my head.
And Jesus said unto him, He that is washed... save... needs to wash his feet, you're clean every whit:... but not all.
For he knew who should betray him; wherefore he said, You're not all clean.
So after he had washed their feet, and had--had taken his garments, and had set down again, he said unto them, Know ye what I have done unto you?
You call me Master and Lord: and you say well; for so I am.
If I then, your Lord and Master, have washed your feet;... you ought to wash one another's feet.
For I have given you an example, that you should do to one another as I have done unto you.
Happy are ye if ye know these things and do them.
E-62 Astfel voi întotdeauna aruncaţi către Catolici, dar "oala nu poate să numească ibricul 'negru."' Asta-i adevărat.
E-169 Over in II Timothy, Paul said, writing to the church, "Don't let a widow be brought into the church until she has washed the saints' feet." That's right. A feet-washing was observed all through the Bible days. And by God's help, if I keep my right mind, and God helps me, I'll observe it till I die. That's right. It is exactly a commission of Jesus Christ.
Q-36 Now, here's going to be a stinging question: Why would a person be baptized in the Name of Jesus Christ instead of the "Father, Son, and Holy Spirit"?
Q-37 I got two or three; here's one right here: Brother Bill, what is the false baptism that you were speaking of last night, if it is water or Spirit? If it is water, and you said Jesus Christ's Name, why did Matthew 28:19... it'd say "Father, Son, and Holy Ghost"? Please explain.
Now, these are kind of stinging, but I believe I got another one here somewhere, the same thing, oh, it's about three places. I'll try to get to it. Let's see. Will--will you bear with me for a few minutes? All right. Now, let's just start now and answer these questions. Maybe we can skim through them, and get them maybe (the rest of them) tomorrow, if nothing else for Sunday school, or sometime. But these people, perhaps, are asking this, and tomorrow is baptism. Now, whichever way you're baptized, that doesn't matter to me. But I want to tell you the apostolic doctrine of the Bible. See?
E-63 Eu zic, "Eşti un Creştin?"
E-171 Now, we found out last night, that when the Catholic church was organized, that it come out with false communion, saying that when you receive the holy Eucharist, meaning the holy communion there, you receive the Holy Ghost. That is not the Holy Ghost; that's a wafer.
The Protestant church shakes hands, puts their names on the book; that's what they call receiving It. Now, but the real way to receive it was the baptism of the Spirit.
E-64 "Eu îţi voi da să înţelegi că eu aparţin la biserica Baptistă." Da. Aceea nu are mai mult de-a face cu Acesta decât să spui că tu aparţinea-i aici afară la ... o fermă pe undeva.
E-173 And now, the Catholic church brought out catechism. Luther had it; the Methodist church has it; Episcopalians have it; many of the other ones have it: catechism. Many of the traditions of the Catholic church still hangs onto the Protestant church; which forms her right in with it according to the Bible.
But there never was a person ever in all the pages of the Bible, ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. There never was a person baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost until the early Catholic church. It's not in the Bible nowhere. And if anybody can find a piece in there, and tell me and show me where one person was baptized using the name of the Father, Son, Holy Ghost please show me, for I've went through and through and through and through and through it for twenty-some-odd years now. And it's an error. It's a Catholic creed and not a Bible command.
E-65 "Păi, eu aparţin la biserica Catolică." Aceea încă nu te face un Creştin. Să aparţii la biserica Baptistă sau Metodistă nu te face un Creştin.
E-176 Now, we'll find out why; we're going to your question, dear brother. St. John... I mean Matthew 28:19. All right, let's go back over. You turn with your Bible with me, so you can read with me. This is the place where it's spoke of. One place in the Bible of...
Didn't Jesus say, "In the mouth of two or three witnesses let every word be established"?
I can take you in the Bible where It said, "Judas Iscariot went and hung himself," and, "You go do likewise."
I can take you to where Jesus said, "When the Son of man (which Himself was) which now is in heaven shall come again," and standing right here on earth... And said, "The Son of man which now is in heaven," and standing right here on earth...
You have to know God to know His Word. You can't... No wonder you say It contradicts Itself. It's confusing. Because God said He wrote It that way to hide It from these scholars and so forth. And let people get humble at the altar, and God will reveal It to you.
E-66 Există numai o singură cale să fii un Creştin. Cuvântul Creştin înseamnă "Asemenea lui Cristos." Şi voi nu o puteţi face, voi nu o puteţi prelucra în voi înşivă, nu există nici o cale deloc ca voi să o puteţi face. Voi trebuie să uitaţi de voi, să muriţi faţă de voi, şi să lăsaţi să vină Cristos înăuntru şi să trăiască Viaţa lui Cristos în voi.
E-181 Now, here's the Scripture, Matthew 28:19: only place in the Bible it ever mentioned these titles.
Go ye therefore,... teach all nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Now, the way you're baptized is "In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost." That's not even in the Scripture. But it is here, "Teach all nations, baptizing them in the Name." Now, look right at your Bible and see if that says "in the names" or "in the Name."
Now, you say... Now, here not long ago in a meeting, a fellow said, "There's a contradiction in the Bible." Said, "I wish you'd explain it to me. Why did Jesus tell the people to baptize in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and Peter turned around and baptized them in the Name of Jesus Christ in Acts 2:38?" Said, "If that don't contradict itself, I don't see a contradiction."
I said, "Just because you haven't sought God right."
He said, "Brother Branham, does it make any difference if I baptize this way or that way?" It certainly does, and I'll proVe it by the Bible.
What if--what if Moses... God told Moses, coming up the bush, said, "Moses, take off your shoes; you're on holy ground."
He said, "Now, Lord, I'm a reverent man. My shoes are a little hard to take off, so I'll just take off my hat." He never said "hat," He said, "shoes." And what the Bible says is Truth. Now, if...
E-67 "Dacă un on nu ... " Aici este ce a zis Isus, "Dacă un om nu şe naşte din Duh şi din apă, el cu nici un chip nu va intra în Impărăţie." Dacă el este Catolic, Metodist, Baptist, sau orice, voi trebuie să fiţi botezaţi în apă pentru iertarea păcatelor voastre şi să primiţi botezul Duhului Sfânt, sau voi sunteţi pierduţi. Acela-i Cuvântul lui Isus însuşi. Deci acum dacă tu eşti Metodist, şi ai primit botezul Duhului Sfânt, ai fost botezat în apă, Isus a spus că tu vei intra în Cer. Dacă tu eşti Catolic şi ai făcut acelaşi lucru, tu vei intra în Cer.
E-187 Here, this is ten days; this is the ascension. And when Jesus was taken up, He commissioned His disciples to go into all the world and teach all nations, baptizing them in the Name of the Father, Son, and Holy Spirit. And ten days later... They went up to Jerusalem; they waited in the upper room until the Holy Ghost come; then when they begin to preach and go on... They said, "What can we do to be saved?"
Peter said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ."
Then he went to the house of Cornelius; he said, "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ."
He went over and found some people was already baptized, said, "You got to be baptized over again in the Name of Jesus Christ."
And went down in Samaria and said, "Baptize them in the Name of Jesus Christ...
And not one time was them titles ever called over a person, never. "Now, there's a contradiction then," you say. No, it's not. Just ask the Holy Spirit now, and watch Him reveal it to you. Open your heart. Now, don't hold prejudice; if you do, God can't talk to you. But if you won't hold prejudice, say "I'm looking for really truth, Brother Branham."...
E-68 Dar dacă tu te ţii doar de acel crez al bisericii Catolice, sau Metodiste, sau bisericii Baptiste, tu încă eşti pierdut. Şi acela-i motivul că noi avem starea în lume, pe care o avem astăzi, pentru că oamenii sunt doar exact ... Ei spun, "Aceea este împotriva credinţei mele."
E-194 If Jesus told the disciples to go do this, and they went and done something over here different, and yet God blessed it, and all through the Bible... Now, did they do what Jesus told them not to do? If they did, they disobeyed, and God will never honor disobedience. If He would, He would've honored Eve and stopped the whole thing in the beginning. When God says anything, He's got to keep His Word; He's sovereign. So then either Peter made a mistake...
"Oh," said, "that's what the apostles said," One fellow said, "That's what the apostles said; I'm going to do what Jesus said."
Well, if the apostles did what Jesus told them not to do, then what? And if the apostles which wrote this Bible, Paul wrote all of these, and Paul was the one made them be rebaptized again. And if Paul wrote this, biggest part of this New Testament, then what kind of a Bible have you got written that you're trying to read?
E-69 "Crezi tu în vindecare Di vină?"
E-197 Let's just make it just This, act real sensible and see what the Word says. Now, this is for education; for you to know the Word of God.
Now, if Peter baptized in the Name of Jesus Christ after Jesus telling him to baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost, he done contrary to what Jesus said. Is that true? Now, there's got to be something there. Now, let's just find out, and ask the Holy Ghost to show us. Now, the first place, now let's take--let's take the first Scripture, Matthew 28:19:
Go ye therefore,... teach all nations, baptizing them into the name of the Father,... Son,... the Holy Ghost:
E-70 "Aceea este împotriva credinţei mele." Aceea este împotriva bisericii tale; crezul bisericii tale a născocit aceea, înţelegi, tu trebuie să faci ce spune biserica. Şi atunci voi strigaţi la Catolici; acela-i acelaşi lucru pe care-l fac ei. Şi aceea este fiara şi chipul fiarei! Şi Biblia spune, "Oricine l-a luat nu putea intra în Impărăţia Cerului, ci va fi aruncat afară unde sunt câinii şi vrăjitorii, şi aşa mai departe) şi vor fi chinuiţi cu foc şi pucioasă, în prezenţa sfinţilor Ingeri şi a Mielului, în veci de veci. Ieşi afară din ea, prietene! Pune-te în ordine cu Dumnezeu! Da, domnule.
E-199 Look down on your Bible and see if that says "in the names of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost." Does it? No, sir. Did it say, "in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost"? It said, "In the Name..." Is that right? Well, the "name" is singular. Is that right? Well, which name did He want them to baptize, the name of the Father, or the name of the Son, or the name of the Holy Ghost? He said, "In the Name." Well, frankly, there isn't either one of them a name.
How many fathers is in here, let's see your name--your hand. All right. Which one of you is named "Father"? Father is not a name; father's a title. How many sons are in here? Sure, every man, every male, they're sons. Well, which one of you is named "Son"? It's not a name; it's a title. Is that right? It's not a name; it's a title. Well, which one of you is named "Human"? How many humans is here? All of you. Well, which one of you is named "Human"? There is no such a thing; that's what you are. The Holy Ghost is not a name; that's what It is. I'm a human. So neither Father, Son, nor Holy Ghost is name; they're just three titles that goes to one Name.
E-71 Şi acum lăsaţi-mă să iau aceasta. Păi, noi le vom lua din cale. Acum, cineva m-a întrebat astăzi; de două sau de trei ori am fost întrebat de aceasta.
27. Frate Branham, vorbind despre "semnul fiarei," nu crezi că ei vor tatua un număr pe capul vostru, sau tatuează ceva pe mână?" Nu, domnule! Niciodată să nu priviţi după aceea.
E-201 Now, listen closely. What... Look here. I'll take this on just like a baby basis. If you said, "Well..." Like you was reading a--a storybook, and it said, "John and Mary lived happy ever after." And you wonder then, "Who is John and Mary?" Well, the only way you'll ever know who John and Mary is, is go back and read the beginning of the story and go through it. Is that right?
Well, if Jesus said here, "Baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost," and Father's no name, and Son's no name, and the Holy Ghost is no name, what, Who is this Fellow? We want to know Who He is. Now, the best thing to do... That's the last chapter of Matthew, the last verse. Let's turn back to the 1st chapter of Matthew and the first verses and start off, find out Who this Father, Son, Holy Ghost is. Now, I just want to do this for the children there, so they'll get it also.
E-72 Acesta va fi un boicot! Cu certitudine! "Nici un om nu poate cumpăra sau să vândă dacă nu aparţine la confederaţia bisericilor." Aceasta-i adevărat. Acum, aceasta va veni ca o uniune, [sindicat – Trans.] sindicalizând lucrarea, aducând-o în jos în religie sindicalizată. Marcaţi cuvântul meu, aceasta nu este prea departe! Voi o veţi vedea, ea este doar după colţ.
E-203 First thing is to straighten out you on your trinity: Father, Son, Holy Spirit. Now, in the first place, not one place in the Bible was trinity ever mentioned. You find it and show it to me. There's no such a thing. It's Catholic error, and you Protestants bow to it. Notice. Now, what is this? I said this is Who? Father. This is Who? Son. And this is Who? [Congregation says, "Holy Ghost."--Ed.] Now, the Father is the father of Who? The Son. Is that right? Now, this is Jesus' Father. Don't get them mixed up, now. This here is the Father; this is the Son, and this is the Holy Ghost. Is that right? Now, the people put it, "Three different people, three different Gods, three different personalities." No wonder the Jews can't understand it. All right.
E-73 Motivul că voi nu cunoaşteţi aceste lucruri, este că sunteţi aici acasă tot timpul. Urmaţi-mă dincolo în aceste ţări unde Catolicismul are controlul, o dată, şi vedeţi ce se petrece. Frate, ei le spun tot ce să facă şi ce să nu facă.
E-204 Matthew the 1st chapter starts off with genealogies of Jesus Christ, "Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob," so on, down like that till it comes down to the 18th verse:
Now, the birth of Jesus Christ...
Here it is, the 18th verse:
Now, the birth of Jesus Christ... (follow me with your Bible)... the birth of this man Jesus Christ was on this wise: When... his mother Mary was espoused to Joseph,... she was found with a child of God, the Father. (Did I read That right? What does it say? [Congregation says, "The Holy Ghost."--Ed.] Found with a child of Who? I thought somebody said this Man was His Father? The Bible said this Man was His Father)... she was found with a child of the Holy Ghost.
Now, what kind of a child you got? As Jesus plainly said, God was His Father (Is that right?), God is His Father... Well, what's the Holy Ghost got to do with it then? If the Bible said the Holy Ghost was His Father, and Jesus said God was His Father, and you said God was His Father, and now the Bible says over here that there's three--two different people, God had nothing to do with it; the Holy Ghost is His Father.
E-74 Şi aici Biblia spune că Statele Unite, noi am luat-o în profeţie, a apărut ca un miel, "libertate de religie," şi direct ei au unit lucrurile acelea împreună, şi el a vorbit ca un balaur şi a exercitat aceeaşi putere pe care o avea balaurul dinaintea lui. Aceea este U.S.A. ! Asta-i adevărat.
E-207 Now, let's read a little farther:
Joseph her husband, being a just man, was not willingly to make her a publick example, but was minded to put her away privily.
But, behold, while he thought on these things,... the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. (Not God the Father; God, the Holy Ghost.)
See where your tritheist idea would go to? It would put Jesus a illegitimate child. Certainly. That's an error: no Scripture for that. Now, you'll have to admit that God the Father, that God the Holy Ghost is the same Person, or Jesus had two different daddies. Is that right? Of course it's right. The Bible said, "The Holy Ghost was His Father," and the Bible said, "God was His Father." Now, which is His Father? The Holy Ghost and God is the same Spirit; It's the same Thing.
... all this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, by the Lord, saying,
... a virgin shall conceive... and bring forth a child, and they... (this One)
... and they shall call his name JESUS: for he shall save his people from the sins.
And this was all done, that it might be fulfilled,...
... and his name shall be called Emmanuel, which is by interpretation, God with us.
E-75 Un predicator mi-a spus nu cu mult în urmă, un prieten de¬al meu, a zis, "Frate Branham, Dumnezeu nu va lăsa niciodată să cadă Statele Unite, din cauza bazei părinţilor lor, fondată pe religie."
E-209 Now, Who is Father, Son, and Holy Ghost? Did Peter do wrong? He done what Jesus told him. That's three titles.
I'm a minister, and I'm a father, and I'm a "Reverend," they call it (a title), but none of that's my name. My name's William Branham.
He was the Father; He was Son; He was Holy Ghost. You try to make three Gods, friend; it's wrong; it's error. There's three dispensations that the tritheist got mixed up with. God the Father was the Spirit that hung over the children of Israel in the Pillar of Fire. Is that right? God was there. Then God was made flesh and dwelled among us (Is that right?) in His Son. Now, He's condescending down till He come into the heart of man by the Holy Spirit.
E-76 Eu am spus, "El a lăsat Evreii; sigur i-a dus departe, şi ei au avut o stare mult mai bună decât am avut noi." Asta-i adevărat. Dumnezeu nu ţine cont de vreo generaţie care a ţrecut; voi fie că mergeţi pe linie sau sunteţi afară din Impărăţie, asta-i tot. Intr-adevăr! Aceea este cam dur, dar este bine pentru voi. Asta-i adevărat. Aceasta-i Scriptura. Şi noi avem, noi ...
E-213 God is like a three-foot rule, or, a three-foot rule, yes. The first twelve inches was God the Father; the second twelve inches, God the Son, the same God; third twelve inches was God the Holy Ghost, the same God. Jesus said...
You say, "We got the Holy Ghost in us." That's right.
But Jesus said, "A little while, and the world seeth Me no more. Yet you'll see Me, for I ('I' is a personal pronoun.), I will be with you, even in you, to the end of the world." Where's the Holy Ghost at then? "I'll not leave you comfortless; I'll come again and be with you." That's it.
E-77 Necazul cu aceasta este, astăzi ... Unii dintre voi din timpuri vechi cunoaşteţi aceasta. Noi avem prea mult evanghelism de Hollywood. Asta-i adevărat. Prea mult din acela cu o mulţime de zarvă şi agitare, multă strălucire şi fiecare lucru ca acela, şi lăudăroşenii, şi aşa mai departe; şi, "Cine se va ridica şi să accepte pe Cristos ca Salvator personal? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, tu mergi în Cer chiar acum." Aceea este o minciună! Aceea este o minciună!
E-216 You see, you misunderstand it, friend. It's one God in three dispensations. The dispensation of the Fatherhood, Sonship, and Holy Spirit, it's the same God. And when He said, "Go baptize them in the Name of the Father, Son, and the Holy Spirit," it was Jesus Christ. And that's why we baptize in Jesus' Name.
Now, look, let's get the baptisms here. The first time baptism was ever mentioned in the New Testament was John the Baptist. Is that right? (I'll place this up here.) You see, you have to get your Godhead straightened out before you can get baptism straightened out. That's John the Baptist, first baptism.
Second time baptism was spoke of was Acts 2:38, where they were baptized in the Name of Jesus Christ there at the new church. The second place was Cornelius's house, or not... I beg your pardon, Samaritans, Acts 7:48 and 49. And Acts 10:49 was where he baptized them at the house of Cornelius. And the next time baptism was spoke of, and calling any names or titles, was over in Acts 19:5.
E-78 "Dacă un om nu se naşte din nou!" Şi dacă el este născut din nou, aceeaşi Binecuvântare care vine la el acolo va veni la el aici. Şi noi am trecut prin aceea, iarăşi şi iarăşi, şi prin Scripturi în ultima săptămână. Şi am aflat că în poporul Răsăritean, când Duhul Sfânt a căzut peste Iudei, care era unul oriental, popor Răsăritean, Duhul Sfânt a căzut cu mari semne şi manifestări. Biblia a zis că va fi aproape un-un timp unde nici nu s-ar putea deosebi, ca întuneric sau zi. Era un fel de zi noroasă, drept până în ultima parte a serii. Şi apoi soarele va ieşi câteva minute în ultima, seară. Va fi Lumină în timpul serii." Este adevărat? Păi, acela-i poporul Apusean, Neamurile, primind acelaşi Duh Sfânt pe care l-au primit Iudeii acolo în urmă, cu aceleaşi semne şi manifestări. Acesta este.
E-219 Now, when they were baptized at the day of Pentecost, they were baptized (Acts 2:38) in the Name of Jesus Christ. Is that right? Write it down, look it up.
The next, Philip went down, two days later, and begin to preach to the Samaritans, and preached to them, and heal the sick, and had a great meeting down there, and baptized them in the Name of the Lord Jesus Christ. Peter went down and laid hands on them; they received the Holy Ghost.
Peter went up on the housetop a few days later, was hungry; he saw a vision. God sent him over to the house of Cornelius. And while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them, and they begin speaking in tongues and carrying on like they did at the first place. Peter said, "They haven't even been baptized yet." So he commanded them, every one, to be baptized in the Name of Jesus Christ.
E-79 Şi, desigur, oamenii, lumea te va numi un "fanatic, aiurit la cap." Biblia, Isus a zis că ei o vor face. Voi sunteţi un popor deosebit, voi sunteţi neobişnuiţi deoarece Acesta este aşa de mult diferit.
E-222 Every person in the Bible was baptized in the Name of Jesus Christ. Paul... I mean, John's disciples wasn't baptized in the Name of Jesus Christ; they were baptized unto repentance. Let's turn over to I Corinthians... I mean, let's turn over to Acts the 19th chapter just a moment, and read this just a minute, so you'll see, my friends, that it's not--it's not... We're not... The Scriptures doesn't contradict Itself. Look here:
And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul... passed through the upper coasts of... Ephesus: he finds certain disciples,
He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believed?... they said... We know not whether there be any Holy Ghost.
... he said... then what was you baptized?... (Oh, they said, we been baptized. Said, How?)... said, Unto John, John...
He said, John only baptized unto repentance, saying that you should believe on him who's come... that is, on the Lord Jesus Christ.
And when they heard this, they were rebaptized in the name of Jesus Christ.
Paul laid his hands upon them, and the Holy Ghost come on them; and they spoke in tongues, and prophesied.
The great Saint Paul...
E-80 Am observat aceasta în cartierul meu acasă, oamenii de acolo. Ei, chiar copilaşii mei; noi încercăm să-i păstrăm curaţi şi să trăiască decent cât pot să fie, dar voi puteţi privi vecinii cum fac o deosebire în copii. Vedeţi? Ei fac o deosebire.
E-224 Listen. What if you'd been baptized by John the Baptist, the same man that baptized Jesus Christ? A holy man, where Jesus said, "There never was a man born of a woman as great as John the Baptist." He's the chief of all the prophets. He led Jesus out in the water and baptized Him right in Jordan. Brother, if I was baptized by him, I'd feel pretty good about it. Is that right?
But Paul turns around and says, "That won't work now." Said, "You've got to be rebaptized again."
"Oh, we've been immersed though, Paul. We was immersed by John right out in the river of Jordan."
He said, "That won't work now. You've got to be baptized again."
"How?"
Said, "John baptized unto repentance. This is for the remission of sins, and no other name under heaven is given among men, only the Name of Jesus Christ." And they had to be rebaptized again in the Name of Jesus Christ.
And not one place in the Bible, or all the history for the first six hundred years after the death of the last apostle, did they ever baptize any other way but in the Name of Jesus Christ.
E-81 Şi eu ştiu, eu am un fel de a cunoaşte lucrurile (şi voi ştiţi asta, voi aţi văzut-o în adunări), ştiu că păstorii din oraş zic, "Păi, acum, Billy este un băiat bun, noi nu avem nimic împotriva lui. Dar, vedeţi, aceea este doar o clasă de oameni puţin diferită decât suntem noi." Mulţumesc lui Dumnezeu! Asta-i adevărat. Mulţumesc lui Dumnezeu! Acela-i Semnul. Acolo este Semnul despre care vorbim.
E-230 And go ask any Catholic priest that you want to; ask them who changed that, and see what they tell you. Get the catechism and read it; say, "Sure, some of the Protestants will be saved because they bow to our baptism." They changed it. They say they have the power and authority to do it, and you believe it. That's what they say; that's what they claim; that's what the Protestant church bows to. But Scripturally it's absolutely not one ounce of Scripture about it. They had to be baptized over in the Name of Jesus Christ.
E-82 Priviţi, seara trecută, când Duhul Sfânt a prezis, cu nouă sute de ani înainte ca Evreii să primească Duhul Sfânt, şi le-a spus ce va fi acesta. Călimara ... Amintiţi-vă, "Scriitorul cu călimara a mers prin mijlocul Ierusalimului şi a pus un semn în fruntea lor." Este adevărat? A vorbit despre Acesta înainte ca biserica să fie condamnată de Dumnezeu. Şi Titus a împresurat zidurile Ierusalimului în A.D. 96, şi a ars cetatea. Şi acolo nu a rămas piatră peste alta, conform cu profeţia. Şi, astăzi, singurul lucru pe care îl mai au din templu este un zid vechi care stă acolo unde au îngrămădit pietrele, şi este lucios de frecat unde plâng Evreii şi se tânguiesc acolo la zidul plângerii, singurul lucru rămas din templu. Şi Musulmanul lui Omar stă la acelaşi loc.
E-231 Now, listen, quickly now, so we get right... I don't want to hold you too long on these questions. Look, in the day when Jesus come down off the Mount Transfiguration with His disciples, He said, "Who does man say that I am, and what do they say?"
"Some says Thou art John the Baptist; some say You're Elias, some say You're the prophet." He said, "But Who do you say I am?"
And Peter said, "Thou art Christ, the Son of the living God."
He said, "Blessed art thou, Simon--Simon Bar-jona," said, "for flesh and blood has not revealed this to you. You never learned this in some church; you never learned this in some seminary. But My Father has revealed this to you; and upon this rock I'll build My church, and the gates of hell shall not prevail against it."
E-83 Şi Isus a zis, "Cum s-a vorbit de către profetul Daniel; când vedeţi urâciunea care face pustiire stând în locul Sfânt," atunci El a subliniat, în paranteze, "(cel ce citeşte să înţeleagă.)" Vedeţi? Asta-i adevărat. Acolo era ea. Şi El a spus câte zile. . . vremuri vor fi până când Neamurile vor fi ... dispensaţia va fi întreruptă; ei au călcat zidurile, apoi Dumnezeu se va întoarce la Evrei. Şi noi suntem chiar la acel timp! Iată Evreii se întorc înapoi, cu miile, în ultimii câţiva ani. Şi voi ştiţi cum am trecut prin aceasta seara trecută, cum Scriptura perfect ... chiar cum citiţi un ziar, şi mai clar deoarece voi aveţi mai multă pricepere din Aceasta atunci.
E-235 Now, the Catholic church says, "It was Peter." They had a rock there, and it still lays under the Vatican City (and that was in Jerusalem, in the--Palestine). And they said that that was the rock.
The Protestant church says it was Peter who they built the church upon. If that's so, it backslid a few days later. That wasn't it.
The church was built upon the Divine revelation of God. "Flesh and blood has not revealed this to you, Peter, but My Father which is in heaven has revealed it to you. And upon this rock (spiritual revelation of the Word of God) I'll build My church, and the gates of hell will never prevail against it."
That's where I say, in Luther, Methodist, and whatever you are, whatever, Pentecostals, and whatever you are, doesn't make a bit of difference; when the church of God moves on in the power of the inspiration, she'll move right on and on and on and on, and no denomination stop it; nothing in the world will stop it. "Upon this rock I'll build My church, and the gates of hell cannot prevail against it": spiritual, revealed truth.
E-84 Dar, oricum, Semnul care a fost pus pe capul lor nu a fost tatuat. A fost? Ce era Acesta? Botezul Duhului Sfânt. Şi care este Semnul care va fi pentru această ultimă zi? Biblia a zis, "Pecetea lui Dumnezeu era botezul Duhului Sfânt, pentru oamenii în ziua din urmă." Acum nu există ... Efeseni 4:30, "Prin urmare să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Biblia vorbeşte. Şi Efeseni 1: 13 zice acelaşi lucru, multe alte locuri, că "Duhul Sfânt este Pecetea lui Dumnezeu."
E-239 Now, watch now the next, He says, "And thou art Simon, and I give unto thee..." because he had the spiritual, revealed truth. That's the reason he knowed the difference between Father, Son, and Holy Ghost, and the Name of the Lord Jesus Christ. He had a spiritual revelation. That's what you're understanding tonight, where the Holy Spirit's opening it up to us.
He said, "Thou art Simon, and I will give you the keys of the Kingdom of heaven. And whatever you bind on this earth, I'll bind it in heaven. Whatever you loose on this earth, I'll loose it in heaven." Did He say it? St. Matthew the 16th chapter, "Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Whatever you loose on earth, I'll loose in heaven. And I will give you the keys to (What?) the Kingdom of heaven." What is the Kingdom of heaven? The Holy Spirit. The Bible said, "The Kingdom of heaven is within you..." I mean, "the Kingdom of God," excuse me. "Kingdom is within you."
E-85 Ce este o pecete? O pecete nu poate fi pusă pe nimic până când nu este complet. Luteranii nu au fost pecetluiţi, ziua dispensaţiunii harului nu a fost completă; ei au predicat justificarea. Metodiştii nu au fost pecetluiţi. Eu ajung la o întrebare aici; noi vom ajunge la ea puţin-puţin mai târziu. Nepecetluiţi, deoarece nu erau compleţi. Dar botezul Duhului Sfânt este completarea lucrării lui Dumnezeu!
E-241 Now, He said, "Some standing here will not see death until they see the Kingdom of God coming in power." Just a few days later till Pentecost. See? "Some stands here," right in that same place--thing He was saying it, "Some of you stands here..." He just been transfigured, said, "You won't see death until you see the Kingdom of God coming in power."
The Bible said the Kingdom's within you. When Jesus rose from the dead, remember, He had on His side the keys of death and hell, not the keys to the Kingdom; that was given to the church. Now, Peter had the keys. Do you believe Jesus would keep His Word? If He doesn't, brother, He wasn't God. That's all. Now, He said, "Peter, I'll give you the keys to the Kingdom," in other words, "to the Holy Spirit. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven."
E-86 El a zis "Există trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei sunt Unul." Voi nu puteţi avea pe Tatăl fără Fiul, pe Fiul fără Duhul Sfânt, ei sunt Unul.
E-243 Now, look what an error they made, go out and forgive sins and so forth like that, what an error. Let's see. They put the keys on him. Now, He set his face right straight to Pente--or right straight to Jerusalem. He was crucified, died, rose the third day, was on earth forty days among men, ascended up into heaven, told them to wait till they seen the Kingdom of God come upon them; at this time the Father will restore the Kingdom in a spiritual form to them. They went up to the city of Jerusalem and waited there for ten days and nights, and all of a sudden, the baptism of the Holy Spirit (the Kingdom of God) come with power upon them. Is that right?
E-87 El a zis, "Există trei care mărturisesc pe pământ: apa, Sângele, Duhul, dar ele nu sunt una ci sunt de acord într-una," acolo sunteţi, "într-o sigilare completă." Justificarea sub Luther, apa; sfinţirea prin Sânge.
E-245 Now, watch. Peter, uneducated, couldn't even sign his own name (A pope? Yeah, a pope) stood upon a little soapbox or something and begin to preach. He said, "You men of Judaea and you that dwell in Jerusalem, let this be known to you and hearken unto my words. These are not drunk as you suppose, seeing it's the third hour of the day; but this is that which was spoken of by the prophet Joel. 'It'll come to pass in the last days,' saith God, 'I'll pour out My Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, and on My handsmaids and maidservants will I pour out of My Spirit and they shall prophesy. I'll show wonders in the heavens above, and the earth below, fire, pillars of fire, and vapors of smoke.'" On he went, speaking of David and so forth.
E-88 Justificarea era Romani 5:1, "De aceea fiind justificaţi prin credinţă noi avem pace cu ... Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos." Justificare prin credinţă!
E-246 And when these critics stood there, said then, "Men and brethren, what can we do to be saved?"
Oh, be careful, Peter; you got the keys hanging on now. Is that right? The first Gospel message...
Jesus, a few days before that, before He was crucified, said, "Peter, I'll give you the keys. Whatever you bind, I'll bind it; whatever you loose, I'll loose it. Now, whatever you do, I'll recognize it in heaven." If He's a Man of His Word, He'll keep His Word.
And here he is standing here; the Holy Ghost had fell for Its first time, and Peter was asked, "What can we do to be saved?"
Watch out, you're sticking the key into the Kingdom for the first time. Jesus told you a few days ago (was ten days ago), said, "Go baptize people in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost." What are you going to do? But He give you the keys because you had a spiritual revelation. "For My church will be built, and the gates of hell can't prevail against it."
E-89 Sfinţire prin Sânge, Evrei 13:12 şi 13, "Isus a suferit dincolo de poartă ca El să poată sfinţi poporul prin Propriul Său Sânge."
E-251 And take your creeds and dogmas, and whatever you wish to, but it'll fail miserably (It has been.), but the power of the living God shall move on and on into eternity. Like a streak of radium, She moves on (Notice.) without end.
Peter, you got the keys. Whatever you do here, God's got to recognize it in heaven. Is that right? "What do you say, Peter? What can we do to be saved?"
Peter said... Don't go say a "Hail Mary." There's no such a thing, do a novena. Don't come and shake hands and put your name on the church book and have them sprinkle a little water on you. No such a thing, that's Catholic dogma that the Protestant church is bowing to.
E-90 Luca 24:49, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi, dar voi zăboviţi în cetatea Ierusalim până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Fapte 1:8, "După aceasta Duhul Sfânt vine peste voi, apoi voi veţi fi martorii Mei în Ierusalim, Iudeea, Samaria, şi în cele mai îndepărtate părţi ale pământului." Un botez al Duhului Sfânt trebuia să dureze până când Isus se reîntoarce din nou! "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii; făcând-lucrurile pe care le fac Eu, le veţi face şi voi." Prin Duhul Lui lucrând prin Biserică! El a zis, "V oi veţi fi batjocori ţi." A zis, "Ei M-au numit, pe Mine, Stăpânul casei, 'Beelzebub, "şeful vrăjitorilor,"' a zis, "cu cât mai mult îi vor numi ei pe cei din casa Lui acum?" A zis, "Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri despre voi, veseliţi-vă şi fiţi nespus de bucuroşi, căci mare este răsplata voastră în Cer; căci aşa au persecutat ei pe profeţii care erau înainte de voi."
E-254 He didn't say "All of you go... And now, Jesus told me a few days ago, for all of you to go and be baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost." Not a man that had spiritual revelation, wouldn't say that. He said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to them that's far off, and as even as many as the Lord our God shall ever call." That's it. Then the key stuck in, and it locked; it locked in heaven.
That's the reason Paul said to John's disciples, "You've got to be baptized over again in the Name of Jesus Christ to receive the baptism of the Holy Ghost."
E-91 Aceea este Scriptura, vedeţi. Acolo este Ea. Astfel, vezi, tu doar trebuie să-L ai, prietene. Acum tu trebuie să-ţi faci alegerea; tu eşti un agent de liberă alegere.
E-257 You didn't know it before; you know it now. Huh. It's all right. That's up to you. That's true. But a tritheist, triune baptism was never recognized in the church, the New Testament, only in the Catholic church; and the Protestant church bows to it. Watch. Many people would fall out with you for that. But, brother, you got to make your choice.
Now, you say, "Brother Branham, I was baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. I got the baptism of the Holy Ghost."
I don't doubt your word. I have no reason at all to doubt your word; I believe it. I believe God give them the Holy Ghost up there before they was baptized at all; but when Peter told them what to do, they went and done it. That's right. Now, you know what to do. That's right. And if you refuse to walk in Light when Light's brought forth, you turn to darkness. Right. Amen. All right. Excuse me. I don't want you to excuse me for hollering "so be it" to God's Word. No, sir. I'll holler "Amen" again. That's right. Yes, sir.
Why baptize in the Name of Jesus Christ, Brother Branham? Why do you do that instead of the Father, Son, Holy Ghost? Because the Bible teaches that. That clear?
Why do you wash feet, Brother Branham? Because, the Bible teaches that, I believe in the full Gospel.
All right, now: What is the false baptism that you spoke of? That's it. That's exactly it. Nowhere... Read back in the Testament and find where one person...
E-92 Dar a~eea este legătura cu biserica Protestantă şi biserica Catolică. Impreună ele sunt amândouă, conform cu Biblia ... care ţine numai la biserică; nu Isus, acum, la biserică. Oamenii din biserică care se ţin de Isus Cristos şi se roagă ca Dumnezeu să deschidă calea şi să-i facă ... să le dea Lumină, persoana aceea este salvată, mie nu-mi pasă în ce biserică este el. Asta-i adevărat. Dar dacă el se ţine doar de denominaţiunea lui, el a luat semnul lepădării, care este a lua locul botezului Duhului Sfânt. Contrar! Şi Catolicii şi Protestanţii, amândoi la fel, Biblia a zis, "Ea era o curvă; ele erau stricate, fiicele ei." Este aceea clar acum? În regulă.
28. Astfel Sfântul ... Încă mai este dat Duhul Sfânt prin punerea mâinilor? Ucenicii au făcut aceasta, Petru, Pavel, şi aşa mai departe, şi mai este aceasta încă posibil? Pavel L-a primit în acest fel.
E-260 Now, to you dear people, I'm not hurting your feeling; I don't want to. I ask you to be humble and not... Look at this thing in the face and see what it looks like. Look at it in the face of the Bible, not in your church or some foolish, silly thing somebody's got puffed up in their head, but look at God's Word. Sure.
Do you think that God Almighty would give me the ministry He's got around like this, with supernatural signs and things which has never been seen since the New Testament, and let me walk in error like that? Certainly not. And, brother, when I come back from overseas, I'm putting the biggest part of my time not on Divine healings and miracles, but preaching the Word of God. That's exactly right. Truly.
Q-38 Now, let's see: Does this church teach that you have to speak in tongues to receive the Holy Ghost?
No, sir. No, we don't. Speaking in tongues is a gift of the Holy Ghost (See?), not the Holy Ghost. It's a gift. This tree bears nine manners of fruit. Is that right?
If you looked on an apple tree, got apples, you say it's a apple tree. Look on a tree, it's got pears, you say it's a pear tree. No matter if it's got sycamore bark on it, and got pears on it, the life of it is what? The life of it is pear tree life. Is that right?
E-93 Da, dragă frate, soră, oricine a scris-biletul. Duhul Sfânt absolut se primeşte prin punerea mâinilor.
E-264 Now, this Tree of God bears nine spiritual fruits. Is that right? All right. There's all different... Said, "One was given teach... knowledge, wisdom, understanding, and speaking in tongues, interpretation of tongues." Nine different spiritual gifts grow on this Tree of God. Is that right? Well, now, just speaking in tongues isn't the only one; there's others in there too.
Now, you can speak with tongues and still not have the Holy Ghost. Now, just remember that. I've been right... I've seen witches and wizards come up speaking in tongues, and they ain't got the Holy Ghost. You know, I've seen them come up shouting and jumping, and they ain't got the Holy Ghost. I stood in a corn-dance here not long ago, out in a little piece from Douglas, Arizona, up there. Seen that corn-dance when they having it up there, and that wizard come out there and carried on terribly, and everything, carried on and throwed dirt over in him there. That didn't mean he was saved. The man was a--a witch doctor.
E-94 Acum, mulţi oameni mă cheamă ... aşa cum am fost marcat ca un Penticostal, spunând că am fost penticostal. Eu niciodată nu am aparţinut la o organizaţie Penticostală. Eu sunt absolut liber de toate organizaţiile, şi prin ajutorul lui Dumnezeu eu intenţionez să stau în felul acela, deoarece eu pot sta chiar în despărţitură şi să spun, "Noi suntem fraţi! Veniţi aici, veniţi să cugetăm împreună."
E-266 I stood in India--in Africa and seen witch doctors come up and challenge me like that with their enchantments, and even drunk blood out of a human skull. That's right. You better know what you're talking about when you face that. But I've seen the power of Almighty God bind that man till he couldn't move; stood there and his eyes glassy like that, and they pack him away. Yes, sir.
Brother, God is real. That's right. But God is a Spirit, not confined only to speaking in tongues or this, that, or the other. I say that any man that is... That's the trouble in the church here. See, you... Pentecost went wild on that one thing. They got down to the people... Instead of--of laying hands on them, and them receiving the Holy Ghost, they got them down at the altar and begin to beat them on the back and holler, "Say it. Say it. Say it," and say a word over and over, till they got confusion and not tongues.
E-95 Când am început de prima dată acolo în urmă, prin harul lui Dumnezeu ... Şi voi oamenii de aici, şi secretarii mei şi acei care şed aici ştiu, că eu aş putea fi în legătură cu zece milioane de oameni, sau mai mulţi, din lume astăzi. Ce organizaţie ar putea fi începută! Vedeţi? Asta-i adevărat. Dar eu nu vreau o organizaţie, ea este împotriva Bibliei. Eu încerc din câte ştiu mai bine să aduc oamenii să fie salvaţi care sunt în organizaţie. Acela este lucrul. Şi ce influenţă mi-a dat Domnul cu oamenii, eu desigur o folosesc pentru slava Lui în loc să o pun pe vreo organizaţie. Eu o voi pune pe Isus Cristos unde aparţine aceasta. Nici o organizaţie nu vă poate salva; este nevoie de Sângele lui Isus Cristos.
Dar acum, în punerea mâinilor, acum, eu voi fi diferit cu ...
E-268 If a genuine Holy Ghost person is born of the Spirit of God, he'll live a godly life. Some of them men was living horrible lives, and you know that; and their fruits proved that they wasn't. Jesus said, "By their fruits you shall know them." And the fruit of the Spirit is not speaking in tongues; that's a gift of the Spirit.
Peter never said, "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ, and you shall receive the Holy Ghost"; he said, "Ye shall receive the gift of the Holy Ghost," when they heard these tongues and people speaking. It's one of the Holy Ghost gifts that they received. Amen. All right. Got to hurry.
Q-39 I have two boys; (one's two and one, five), and they have been sprinkled. Should they be baptized by immersing?
Well, now, sister or brother, whoever you are, that's up to you. I've got a little girl... My little boy, Billy Paul, was sixteen years old, and I baptized him in the Name of the Lord Jesus right here. My little girl was eight years old; she come to me, and got up on my lap, and she said, "Daddy, I want to believe on the Lord Jesus Christ, and I--I want to be baptized." And I baptized the little girl at eight. When--if them little kiddies wants to be baptized, baptize them. If they're not, why, if they're... Just go ahead; that's up to you, whatever the Lord said.
Q-40 Will only those who have the baptism of the Holy Ghost be in the rapture of the church, or will all believers be indicated?
We ain't... We haven't got time to justify that. But, brother, only the Holy Ghost Bride will be in the rapture. See? The Bible strictly--the others won't be lost.
Look. Who's going to judge the earth? Saints. Daniel said, "I saw Him come to the Ancient of time, and--and He came with ten thousands times ten thousands of His Saints." Is that right? The rapture, the church had gone on. Then they come down, and the judgment was set, and the Books were opened. Is that right? And another Book was opened which was the Book of Life (the sanctified believer that hadn't received the Holy Ghost).
E-96 Acum, voi dragi oameni Penticostali, acum să nu vă certaţi cu mine. Dar acum când veniţi într-un loc să spuneţi, "Noi vom merge să zăbovim pentru Duhul Sfânt," cuvânt care a fost folosit la Cincizecime!
E-274 Didn't Jesus teach that ten virgins went out to meet the Bridegroom, and five of them... Or all of them were virgins, pure, holy. And they... These went to sleep and didn't get the Holy Ghost; and these got the Holy Ghost, had Oil in their lamp. And when the Bridegroom come, the Voice come, shouting, they said, "Oh, let us go. And give us some of your Oil."
He said, "Go to them and buys; pray up, get it now." But they couldn't. And while they was gone, the--the virgins went into the Wedding Supper, and they were cast in outer darkness where they were weeping and wailing and gnashing of teeth. Didn't Revelations, last night, in the 12th chapter, night before last, teach that the red dragon spurts water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed that had faith in God and kept the commandments of Jesus Christ?
E-97 Şi eu voi spune aceasta prin ce ... nu vă rănesc simţurile. Cel mai mare sprijin care-l am pe câmp este poporul Penticostal, deoarece ei cred mesajul vindecării Divine şi puterea lui Dumnezeu. Restul dintre ei îşi întorc nasul în sus la Acesta.
E-276 To you women, when you lay down a pattern. It's a nice piece of goods, the same goods in it, but you take like this and lay your pattern just the way that you're going to cut it. And then you cut it. That's up to you. But you take the goods that you cut to make your garment out of, and the rest of it is used. It's just as good a goods as the rest of it, but by election you have chose that. Is that right? The rest of it is just as holy and just as good, and just as expensive as the rest of it, but that was your choice.
And God has promised that we are going in the rapture by election. And the Bible said, "And the rest of the dead lived not for one thousand years." Is that right? So only... You'll not be lost, but the Holy Ghost filled Bride will go in the rapture. The rest of them will come through judgment; while they didn't.
Q-41 If you are supposed to be baptized in Jesus' Name, why would Jesus say in Matthew 28, "Be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost"? That's just what I just got through explaining, that one.
All right, are you getting tired? I know you are. But...
Q-42. Doesn't God have respect for the baptism of the--the "Father, Son, and Holy Ghost"? Isn't there people being baptized in the name, in these names, have received the Holy Spirit? Did Jesus come to glorify the Father? Wouldn't this baptism be recognized?
Yes, Jesus came to glorify the Father; look in St. John the 14th chapter. I'm just about... I got... If you'll just wait just about three more, we'll have it over, I believe. Look, and then we get some new ones tomorrow. Amen. "'Cause I'll really get some back from tonight, I believe. Notice, I... This is church, though; this we're going on.
E-98 Însă doar persoanele afară din biserică, care sunt predestinaţi la Viaţă Eternă, ei vor veni. Aceasta-i tot. Dar cei ce nu sunt, nu pot veni; şi Dumnezeu a zis aşa, a zis, "Ei au fost predestinaţi la condamnare." El nu vrea ca vreunul să piară, dar, fiind Dumnezeu, El a văzut că ei vor condamna Aceasta. Astfel aceea este-aceea este tot, El a prevăzut-o. Şi asta-i ceea ce este cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, să vadă lucrurile acelea. Şi El a prezis Biserica chiar unde va fi aşezată chiar până în această zi. Şi Dumnezeu a ştiut-o de la început. Inainte de întemeierea lumii, El ştia că biserica va fi, chiar în felul în care este astăzi. El a ştiut înainte de întemeierea lumii că eu voi sta în acest amvon în seara aceasta. El este Dumnezeu; El ştie sfârşitul de la început.
E-281 Look, Jesus come to manifest the Father. Look. in the beginning God made man in His own image. Is that right? Well, what is God? A Spirit. St. John the 4th chapter, Jesus speaking to the woman at the well, He said, "God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and Truth." Is that right? If God made man in His own image, what kind of man did He make then? A spirit man.
In Genesis 2, there was no man to till the soil, and God made man out of the dust of the earth, not in His image, but in the image of animal life. And he put the spirit of man in this animal man here, and he become a living soul. Now, that's the difference between a man and the animal. The animal don't build automobiles, and he doesn't do things like that to help his living and so forth like that. He's an animal, dumb brute; he hasn't got a soul. He can't read and write; he can't talk, speak; he's a dumb brute. But a man is in flesh like a brute, but he's got a soul of God in him what makes him immortal. And he can invent, look what he can do. He's on--almost on the equal with God, because he's a son of God; even in his fallen estate he's wonderful. Look at him. See? That's it.
E-99 Acum, acum, oamenii Penticostali au învăţat ... Acum, eu probabil voi căpăta mult înapoi pentru Aceasta, însă eu trebuie să fiu cinstit dacă eu trebuie să vin la Cuvânt. Nu există un astfel de lucru ca "zăbovire"! Voi aţi fost în eroare. A zăbovi nu înseamnă "a se ruga." A zăbovi înseamnă să "aştepţi." După înălţare, după ce Isus Cristos ... crucificarea, curăţirea sanctuarului. Şi după ziua Ispăşirii, învierea ... Ziua Ispăşirii, când El a fost omorât, şi apoi sunt patruzeci de zile până la înălţare, şi apoi Cincizecimea. Cuvântul cincizecime înseamnă "cincizeci," a însemnat cincizeci de zile după oferirea Ispăşirii.
E-282 Then when man fell in flesh... And if God sent another individual besides Himself down, He was unjust. The only way God could justly do it was take the man's place himself.
What if I made Brother Neville die for this woman here? What if I made this woman die for this woman here, if it would been that I had the rule over you? I could not be just and do that. If I pronounced death, and want you to live, I've got to take your place to justify you.
And then God Who was in the image of Spirit, without image, rather, the Bible said, "God's without form." All right. Then God had to take on form, and He overshadowed a virgin and created in her a blood cell, without sex or anything to do with it, and created a blood cell that developed into the Son of God. And God came down and dwelt in His Son, Christ Jesus, making Him God on earth.
When St. John... Thomas said, "Lord, show us the Father, and it sufficeth us."
He said, "I've been so long with you and you don't know Me?" He said, "Why sayest thou, 'Show us the Father'?" Why, He said, "When you see Me you see the Father. I and My Father are One. My Father dwelleth in Me."
E-100 Apoi după ce a fost oferită Ispăşirea, fiecare lucru trebuia să iese perfect, literar, geografic, fiecare lucru chiar cum a spus Dumnezeu. Şi Cincizecimea, a fost un timp de jubileu, când ei au adus primele roade ale secerişului înăuntru şi au avut un jubileu.
E-287 A lady, here not long ago, I was talking that, jumped up, said, "Oh, Brother Branham," said, "I--I know what you mean. They are one; sure they're one." Said, "You and your wife are one too. That's the kind of one they are."
I said, "I beg your pardon," I said, "they're not." I said, "Do you see me?"
Said, "Sure."
I said, "You see my wife?"
Said, "No."
And I said, "There. Then they're a different kind of one than what me and my wife are." See? I said, "That's right."
Jesus said, "You can't see Me without seeing the Father." Certainly not. It's the second part of the three-foot rule, the same rule. It's God. Jesus Christ was either God or the greatest deceiver the world ever had.
E-101 Acum, primele roade ale-ale Bisericii, Biserica Duhului Sfânt, Biserica care urma să dureze aceste două mii de ani până când vine Isus, prima roadă a venit la Cincizecime. Au fost zece zile înainte de timpul Cincizecimii; au fost patruzeci de zile după curăţire, după omorârea jertfei, până la înălţarea lui Isus Cristos. El a zis, "Mergeţi sus la Ierusalim şi aşteptaţi până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Fapte 1...
E-291 Listen. A woman said to me not long ago, said, "I'll prove to you," a Christian Science woman. Now, Christian Science friend, be reverent just a minute. See? And said, "I'll prove to you that He wasn't nothing but a man." Said, "You put too much bragging on Jesus."
I said, "If I brag day and night I could not give Him what's coming to Him." I said, "No wonder..."
Why, Isaiah tried to name Him; he said, "He's Wonderful, Counseller, the Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father," all of that. He's Alpha, Omega, the Beginning and the Ending, the Root and Offspring of David, the Bright and Morning Star, Father, Son, Holy Ghost. "In Him dwelled the Fullness of the Godhead bodily," said the Bible. The Fullness of God was in Him.
E-102 Fapte 2, "Şi când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei erau într-un acord, într-un loc. Şi deodată acolo a venit din Cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, a umplut toată casa unde stăteau ei. Şi ei au fost umpluţi toţi cu Duhul Sfânt, şi au început să vorbească cu alte limbi, aşa cum le da Duhul să vorbească."
E-294 She said, "I'll tell you, when He went down to pray for Lazarus, to raise Lazarus up," said, "I'll prove to you He was just a man."
I said, "Let's see you do it."
Said, "The Bible said He wept. And that proves that He was a man; He could weep."
I said, "Sure, that was the Son that was weeping."
He was a God-man. He was a triune being just like I am, you are; we're soul, body, and spirit. He was Father, Son, and Holy Ghost in the Deity of God; that's Who He was. He was Deity Himself. How could He do anything there when the... His own children crying for His blood? If it'd been something else... That was His own children crying for His Blood, no wonder He wept for them. How would a man... And His own kids crying for His blood, how could He feel? Either condemn them to hell forever, or give His life; He was God giving His life for His children. Deity dwelt in Him. That's Who He was.
The woman said, "Looky," said, "Reverend Branham, I'll prove to you. When He wept, it proved He was a man."
E-103 Şi apoi lumea religioasă, pe din afară, marile biserici ortodoxe, au venit acolo şi i-au văzut pe oamenii aceia clătinându-se şi acţionând ca oameni beţi. Şi ei au venit sus şi au râs de ei şi şi-au bătut joc de ei, zicând, "Priviţi la grupul acesta de Galileeni! Ei sunt toţi beţi!" Vedeţi înţelesul greşit?
E-301 I said, "Lady, He was a man when He was a-pray--when He was weeping. That's right. He was a man when He was weeping, but when He straightened His little frail body up and said to a man that had been dead four days, 'Lazarus, come forth.' And the man that had been dead four days, and rotten, and the skin worms crawling through him, corruption knew its Master and the soul knew its Creator; and a man that'd been dead four days stood on his feet and lived again. That was more than a man."
He was a man when He come down off the mountain that night, hungry, looking around over a tree for something to eat. He was a man when He was looking there for something to eat on that fig tree. But when He took five biscuits and two pieces of fish and fed five thousand, that was more than a man. That was God in man. The one Creator Who could take cooked fish and break it off and it was still cooked fish, took baked bread and broke it off, what kind of an atom did He let loose? Hallelujah. He was God, the Creator of atoms and all things. That was more than a man.
E-104 Şi către prietenul meu Catolic, binecuvântata fecioara Maria era cu ei. Şi dacă Dumnezeu nu ar lăsa-o să vină în Cer fără primirea Duhului Sfânt şi fiind aşa, crezi tu că vei ajunge acolo cu ceva mai puţin, soră? Nu. Deci să ne dăm jos de pe calul nostru înalt, să ne dăm jos.
E-302 He was a man when He was out there in that boat that night after preaching all day and healing the sick, so tired till ten thousand devils of the sea swore they'd drown Him. That little old boat out there bumping around like a bottle-stopper, the great waves a-flashing from place to place, and Him laying, so tired till the waves didn't wake Him up... The devils was a-roaring, said, "We'll get Him now while He's asleep." But when He awoke--woke up there, He was a man; He was so tired. But when He put His foot on the brail of the boat, and He said to that sea, "Be still." And the winds and the waves obeyed Him. That was more than a man. That was God, the Creator Who made the heavens.
No wonder the apostle said, "What manner of man is this that even the winds and waves obey Him?"
E-105 Să nu daţi nici o atenţie la ce are lumea de spus. Priviţi la ce are Dumnezeu de spus! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să o zidim conform cu planul acesta, deoarece El i¬a spus lui Petru, "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei." Fiecare alt lucru va avea loc. Aceasta a arătat că porţile iadului vor fi împotriva Ei, dar nu vor birui. Şi oamenii cred că ei O pot opri? Voi aţi putea să opriţi mai repede soarele. Asta-i adevărat. Voi nu O puteţi opri. Dumnezeu a rânduit-O să meargă înainte.
E-304 That was more than a man. That was God. He was a man when He was tacked at the cross as a Sacrifice to take away sin. He was a man with nails drove in His hand. He was a man with thorns over His head. He was a man that mockery soldiers spit on Him. He was a man was bruised, striped, and wounded. He was a man. He was a man when He cried, "My God, why has Thou forsaken Me?" He was a man crying for help. But on Easter morning when the seals of death broke loose at the tomb, that was more than a man. He proved He was God.
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified freely forever:
Someday He's coming, O glorious day!
Oh, mid rendering rocks and darkening skies,
My Saviour bowed His head and died;
The opening veil revealed the way
To Heaven's joys and endless day,
No wonder Eddie Perronett screamed out:
All hail the power of Jesus' Name!
Let angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem,
And crown Him Lord of all.
E-106 Aici când de prima dată am fost convertit, chiar şi sărmana mea mamă acolo în urmă a crezut că am înnebunit. Soacrămea a zis, "El ar trebui să fie trimis sus la casa de nebuni." Predicatorii din oraş au zis, "El se va stinge foarte curând." Eu ard de multă vreme. Aceasta încă-încă arde, mai bine tot timpul. De ce? Acesta nu se poate stinge, Acesta este Dumnezeu! În loc să se stingă, Acesta este răspândit în jurul lumii acum.
E-306 That's that great Person the Lord Jesus. He was Jehovah, God inveiled in flesh. The Bible said, "Whatever you do in word and deed, do it all in His Name." The Bible said the whole family in heaven is named Jesus, and the whole family on earth is named Jesus. Let's pray in His Name, live in His Name, teach in His Name, die in His Name, buried in His Name, baptized in His Name, resurrect in His Name, go to heaven in His Name. That's His Name, and His Bride is named Mrs. Jesus. He'll take a people out of the Gentiles for His Name's sake.
And I'm not a oneness. No, sir. You trinitarian people get that away from you. I am not a oneness. No, sir. I'm not a oneness, neither a trinitarian. I believe what the Bible says. That's correctly. Amen. Whew. I get too much on one. What was that? Did I get it out? Or, let's see, what was it? Oh, yes, that's right, about the... how the Father was in Christ. He was a man; He was a God-man.
Q-43 Does not the Pentecostal church baptize in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost? Some of them.
Q-44 If a person dies without the baptism of the Holy Ghost will he be lost?
No, sir. If he's a believer he'll come in the resurrection, the second resurrection. If he's got the baptism, he'll go in the first resurrection. Now, you have to almost take my word. If that ain't satisfying, then you--you ask me; I'll give you Scripture for it. I'm trying to get just two or three more here, then we're finished.
Q-45 Brother Bill, does the Bible say anything about gambling?
Yes, it does, but I can't call it right now. I know the soldiers gambled for His garments, and so forth like that, but I can't say.
Q-46 Will you explain I Corinthians 15:29?
Get it for me in there, if you will, Brother Neville: I Corinthians 15:29. We'll get it.
Now, maybe tomorrow I can get that for you again. Like the--that letters how it's spelled out, "VICARIUS FILII DEI." If you desire it, let me know.
Q-47 Will the prophecy of Ezekiel 38 and 39 be fulfilled before the rapture?
I think not. I think the next thing we look for is the rapture of the church. And then that's when Gog and Magog comes down is the Russian armies who comes in after...
Look. Mr. Bohanon, who used to be the superintendent here in the Public Service Company, a very fine Christian man... And he talked to me one day; he said, "Billy, I tried to read, and I tried to ask my pastor to explain Revelation." Said, "We got over there and we got it all mixed up." Said, "John must've been eating some--something that night and had a dream."
I said, "Mr. Bohanon, shame on you." I said...
He said, "Well, no one can understand that."
I said, "Not no natural man, but the Holy Spirit can reveal it."
He said, "Well, looky here, Billy." He said, "The Bride was standing on Mount Sinai. And here was the water spurted out of the mouth where the dragon was making and brought war with the Bride. And the Bride was in heaven at the same time. Figure that out."
E-107 Chiar acelaşi lucru cum a zis El când am botezat chiar aici jos pe Râul Ohio, mulţi din voi stăteaţi acolo, cu douăzeci şi trei de ani în urmă, chiar pe Râul Ohio. Lumina aceea, Ingerul, a venit chiar jos unde eram noi, şi a zis, "Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca un premergător al primei veniri a lui Isus Cristos, Mesajul tău va aduce a Doua Venire a lui Isus Cristos." Şi acesta a făcut-o. Acesta este ... El încă nu a venit, dar priviţi ce a făcut, acesta a străbătut lumea, în jur. Vedeţi? Şi astăzi acum, doar gândiţi, şi-efortul care a mers înainte, acolo există literar milioane.
E-316 I said, "Mr. Bohanon, the only thing that you got, you got three different things mixed up, calling it the Bride. You're calling the hundred and forty-four thousand who stood with the Lamb on Mount Sinai the Bride. They were not. You're calling the ones... Spurted the water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed which was not the Bride; that was what was left. The Bride was in heaven, the hundred and forty-four thousand there, and the nominal Christian going here to the persecution. And that's right." [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-108 Chiar şi Catolicul Sunday Visitor a vorbit despre aceasta, despre câte milioane care au venit înăuntru pe aici, doar din cauza efortului.
E-317a Read, brother, now if you have it.
[Brother Neville begins reading I Corinthians 15:29: "Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead."--Ed.]
Now, my brethren, there's one--one people that believes that. They baptize for the dead; that's the Mormons. Now, I've been in their temples many times; they're very fine people. You may be a Mormon. Now, I am not trying to hurt your feelings.
But my dear friend, you can't be baptized for your father. That's a act he had to do. The way the tree leans, that's the way it falls.
Paul speaking here was talking of the dead Jesus Christ. If the dead rise not, why are you baptizing in Jesus Christ's Name then, if the dead rise not? See what I mean? Then you're... He said, "Let them eat, drink, and be merry, for tomorrow we die if the dead raise not."
But he goes ahead and glorifies God for the resurrection of the dead. And we're baptized in Jesus Christ, unto His death, burial, and resurrection. That's why we're baptizing for the dead.
E-109 Alţii aud, ei spun, "Acela-i Adevărul! Eu sunt gata să lichidez chiar acum, la aceste lucruri ale lumii, şi să merg să predic adevărata Evanghelie."
E-317c All right. I just have this--just about one more after this one.
Brother Bill, please tell me how to--to obtain the baptism of the Holy Ghost? If it is by prayer, surrendered life, accepting it as we do healing? I know what it is to have faith for healing when you prayed for me here. Do you pray and lay hands on for the baptism of the Holy Ghost? I was baptized in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost. Please tell me if I should be rebaptized in the Name of Jesus, as you spoke recently.
Now, my dear Christian friend, I am not telling you what to do. I'm only laying the Scripture down. And you know what--how the Holy Ghost can come right now while we're speaking. The Holy Ghost is a gift of God. See? That's a gift of God; it could come while we're speaking. And I'll tell you, when...
If the people was taught right... Some of you old-timers here, let me ask you something. You old-timers that's been in the Tabernacle, watch when I baptize people, and you ministers take this for an example. I taught those people till they had that life cleaned up before they went to that water. And I had them believing that God was obligated to keep His promise. As soon as they was baptized in the Name of Jesus Christ, the Holy Spirit was right there to receive it, and when they come up out of the water they received the Holy Ghost. That's right.
If you just... Shepherds, teach your sheep; get them in the Bible here. Get away from that old textbook of some church and get down here in the Bible where God talked, and you won't have those troubles.
Yes, laying on of hands is how we can receive the Holy Ghost, by some anointed person laying on of hands.
Q-48 Brother Bill, it is... Is it out of order for someone to get up and give messages in tongues while the preacher is giving the--out the Word?
And this person's got three questions here, and the other one is:
Q-49. Also, is it out of order to do likewise when the altar call is being made?
Q-50 Third, third one: Also, it is out of... Is it out of order for someone to stand up in church and reprove a minister for something he has said or done during service, and him behind the sacred desk? All these things has been done at the Tabernacle several times.
Now, let me get to this right quick now; this pertains to the church now. Now, I... Now, to you strangers in our gates, I've got to give the church a little spanking now, so you--you just kind of hold off for a minute (See?), if you will.
Listen, my children. Those gifts are wonderful. Nobody knows how I appreciate you, and I love you with godly love. But those gifts can be a harm to you if you don't use them in the right place.
Look at people today, fine men out on the field, praying for the sick and charging money for it. That's wrong. If a man's got faith for healing and praying for the sick, he ought to be gentleman enough to pray for people without money. Thank God.
Brother, I want to say that, not for myself, but for the glory of God. Not one time have I ever taken money from people or anything like that; and turned down, literally, a million five hundred thousand dollars in one offering. And you know it. It was right here at the paper. See? That's right. It's not for... When you do that you're going to lose your faith out yonder with God.
E-110 Şi acela-i motivul pentru care ei ne numesc "Evanghelia deplină," ei îşi bat joc de Evanghelia deplină. Dar, frate, eu nu vreau din nimic numai o jumătate, eu ... trebuie să fie lucrul întreg, pentru mine. Dacă o parte din Aceasta este bună, restul din Ea este bună. Evanghelia deplină!
E-324 Now, you people that speak with tongues and has got gifts of tongues, God bless you. You're needed in this Tabernacle. I want you here. But now, the--the thing's in order, don't never do it while the preacher's a-preaching. If you do, you're out of order. See? You mustn't do it. For the Bible said, "The spirit of the prophets is subject to the prophet." And when a man is preaching, he's got the floor; he's got the audience. The Holy Spirit's going to speak through him. When he's finished, then's the time for the message. You see? So don't get out of order; if you do, then you interrupt and you'll--you grieve the Holy Spirit with the message that's going forth.
E-111 Acum, observaţi, Duhul Sfânt a venit înapoi acolo. Oamenii penticostali au aşteptat, "Şi acolo deodată a venit un sunet din Cer ca un vâjâit de vânt puternic, a umplut casa unde stăteau ei."
E-325 Here not long ago, I was in a meeting up here somewhere in Washington; many thousand people were setting there. And my manager, which is a real Bible expositor, he was standing there speaking on Divine healing, anointed; the Holy Spirit was speaking. A lady raised up and begin to speak with tongues, and he waited just a moment, then he started right on. The Holy Spirit begin grieved, you could see it amongst the people. He started to speak again, and she raised up; and he said, "Sister, set down in the Name of the Lord." Said, "You're out of order." And the ministers took her over there and let her know.
E-112 Nici o singură dată nu au trebuit ei să aştepte după aceea. In timp ce Petru a vorbit aceste Cuvinte la Neamuri, Duhul Sfânt a căzut peste ei, chiar înainte ca ei să fie botezaţi. Este adevărat? În timp ce, Fapte 10:49 ...
Dar în timp ce Petru încă vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ... ei care au auzit cuvântul.
Şi ei din cei tăiaţi împrejur ... toţi acei care au venit cu Petru au fost încremeniţi, deoarece ... peste Neamuri ... a fost turnat din darul Duhului Sfânt.
Căci i-au auzit vorbind în limbi, şi mărind pe Dumnezeu. Atunci a zis Petru,
Poate un om să oprească apa, văzând că aceştia trebuie ... au primit Duhul Sfânt ca şi noi la început?
Şi el a zăbovit şi a bote- ... a poruncit ca ei să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos! ...
E-326 Now, what it is, those gifts are in the world; they're in the church now. The gifts are in the church, but the poor little children get those gifts and don't have the teaching to know how to control it. If you'd miscontrol it, you'll do more damage than you will good. See?
Just like a man going out, praying for the sick and somebody getting healed, say, "Now, you ought to give me a thousand dollars for it." Now, he's done more damage than he has good. Been better if the man went ahead and died instead of bringing such a reproach upon the cause of Christ.
E-113 Asta-i adevărat; nu aşteptare, nu zăbovire. Calea apostolică, Dumnezeu nu are regulă stabilită; când inima este flămândă, El vă v-a da aceea după care flămânziţi. Dacă voi vreţi Duhul Sfânt, El poate cădea peste voi chiar acum.
E-328 Now, when you... When the pastor or the evangelist, or whoever it is, is a-preaching, hold your peace. Paul said to do that. You see? Now, and then he said, "You may all speak, one by one." That's true enough. And he said, "I would that you would all speak with tongues." That's good.
But you can't speak with tongues 'less you have the gift of tongues. And no doubt at all but what there's many gifts of that in this church now. There's many gifts of it over here in the Methodist church; there's many of it over here in the Baptist church, if it was only preached so the gift could go to operating.
E-114 Petru, când el a mers jos să predice, Petru avea cheile la împărăţie. Eu am o întrebare să ajung la aceea în câteva minute. El avea cheile la Impărăţie. El a deschis-O casei lui Corneliu. El a deschis-O, jos la Samariteni, el a deschis-O aici; dar amintiţi-vă că Filip a mers acolo jos şi le-a predicat şi i-a botezat în Numele lui Isus Cristos, şi Petru a venit jos şi şi-a pus mâinile peste ei. Şi, acum, el a făcut ceva, căci acel vrăjitor acolo jos ... Ei l-au avut pe Simon vrăjitorul, a zis, "Eu vă voi da ceva bani, să-mi daţi Darul acela, ca pe oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt." Este adevărat? Ceva s-a întâmplat! (Nu ceva din aceşti arhiepiscopi cu gulerul lor întors în jur în spate, să vină pe acolo şi să-şi pună mâinile peste ei, zicând, "Eu vă dau binecuvântarea apostolică.") Ceva s-a întâmplat când Petru şi-a pus mâinile peste ei; şi când ei o fac încă.
E-330 How... If you put seed in the ground and don't cultivate it, what's going to happen to it? See? It will lay there in dry dust, and rot; it'll do no good. These gifts have been in the church all along, but just now the water's begin to fall, the Pentecostal rain, to water it and bring forth fruit. Now, use it in the right place.
Now, it says, well, I believe the next question was there, the person asked, said:
When the... when you're giving an altar call?
No, I wouldn't think then. If you noticed, and take Corinthians and read it, there's some of you here... If--if you got gifts of speaking in tongues, then you watch. In the Bible, when they had... After the service was over, and the blessing of God come down upon the congregation, then they begin to speak, then they begin to magnify God. And every time, it was a direct message to somebody. Not... You have to watch that now. See? It isn't just something in fleshly. It'll be a message to somebody, for somebody to do something, or something to edify the church. It'll be something to glorify the church.
E-115 Eu i-am văzut chiar căzând ca muştele în felul acela, aşa cum îi loveşte Duhul Sfânt, prin punerea mâinilor. Da, aceea este-învăţătura apostolică de punere a mâinilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă sunteţi puţin diferiţi de aceea, doar scrieţi-mi un bilet mâine seară. In regulă.
29. Dacă două treimi din oamenii din lume au auzit ... nu au auzit încă Evanghelia, Cuvântul Evangheliei, cât de mult au ...
Vă cer scuze. Este scrisă cu cerneală, şi eu am transpirat aici şi aceasta a curs în el. Să vedem.
Dacă două treimi dintre oamenii lumii încă nu au auzit Evanghelia, cum poate veni Domnul nostru acum, fiindcă ei nu au auzit Evanghelia, două treimi din ei?
Păi, aceea este exact corect. Eu vă spun ce gândesc eu.
E-333 And there's where the Pentecostal people has brought reproach to their name. The very name Pentecost, you can mention it and the people will just walk away and say, "Nonsense," because they seen a lot of carrying on, which the people being in sincerity but wasn't taught.
Paul said, "When I come to the Pentecostal church over there," said, "I'll set it in order." It's got to be in order; everything must be done orderly, just as the Spirit ordered. So he said, "Now, if come in, and all of you begin to speak in tongues, and the unlearned comes in, he'll say, 'Well, aren't you all mad?', walked out."
That's just what the Pentecostal church did. He said, "Now," and said, "if one of you prophesy and reveals the secrets of something, one of you be a prophet," in other words, he said, "then won't the people fall down and say God is with you?"
E-116 Aici nu de mult, când Dr. Reedhead, Preşedintele Misiunii din Sudan, cel mai mare deplin ... cel mai mare apostolic ... Nu, eu vă cer scuze. Cea mai mare misiune fundamentală din lume, misiunea din Sudan. Dr. Reedhead, cu aşa multe diplome încât el nici măcar nu mai ştia câte diplome erau asupra lui, a venit la casa mea acolo sus, cu puţin peste un an şi şase luni în urmă. Şi a stat în casa mea, el şi acest Hyman Appleman, acest predicator Baptist care a primit Duhul Sfânt acum şi predică jos în Mexico. Şi el a venit acasă. El a zis, "Frate Branham," zicea, "tu te ocupi cu Penticostalii?"
Şi eu am zis, "Da, domnule."
Şi el a zis, "Eu sunt Dr. Reedhead."
Eu am zis, "Mă bucur să te cunosc. Vrei să intri?" El a zis, "Da, domnule."
E-336 Well, how could I deny the gift of speaking in tongues when I'd have to deny the gift of prophecy; I'd have to deny these other gifts. Now, the most of the churches, the big churches, the Nazarene, Pilgrim Holiness, and so forth, they think if a man speaks in tongues he's a devil. That's blasphemy against the Holy Ghost, which there's no forgiveness. That's what the Jews done, made fun of the people with the Holy Ghost, and were condemned and lost for it. Correct. Didn't Jesus say, "If you speak one word against the Holy Ghost, it'll never be forgiven you in this world or the world to come"? So be careful. If you don't understand, set still.
E-117 El a stat jos, a zis, "Eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Eu înţeleg că ai fost ordinat în biserica Baptistă."
E-337 And you people who's got the Holy Ghost and called into offices, teachers... Now, could you imagine... Here's me standing here trying to teach, and here jump a man up, side of me, and start teaching right at the same time, another man stand out here singing a jubilee song? Well, what a confusion.
Well, that's the way it is about speaking in tongues. Let it come orderly, just as the Spirit will give it, you can speak with tongues.
Now, you say, "Well, Brother Branham, I can't help it."
Oh, yes, you can. Paul said you could; he said, "If there be one of you among you, who speaks with tongues, and there be no interpreter, let him hold his peace." No matter how much It wants to speak, hold your peace. That's a gift, brother. I--I pray God will let me have another revival here some of these days where we can get into them things for you. You see? Where you can see it's a gift, and that gift wants to operate all the time. See? But you've got to have the wisdom of the Holy Spirit here to know when and how to operate that gift. And that...
E-118 Am zis, "Asta-i adevărat." Am zis, "Eu am ieşit din ea," am zis, "deoarece eu nu am putut suporta aceea. Eu-eu cred să predic ce spune Biblia, nu ce spune biserica Baptistă. Şi eu nu am nimic împotriva bisericii Baptiste, ei sunt tot aşa de buni ca orice altă biserică." Şi am zis, "eu am ieşit afară din ea pentru ca să pot fi liber."
El a zis, "Bine, desigur, tu ştii noi suntem Baptişti." Şi eu am zis, "Da, domnule."
E-341 You say, "Well, glory to God, the Bible said when the Holy Ghost is come you don't need any teacher; He's the teacher Hisself." Oh, brother. How can you be so little from reading the Scrip... Why did the Holy Ghost set teachers in the church then?
Say, "I don't have to have anybody teach me; the Holy Ghost teaches me." It does through a teacher. He set teachers in the church.
He said, "Are all teachers, are all apostles, are all gifts of healing?" The Holy Ghost set these things in the church; He operates them all, and each one of them operates orderly.
E-119 Şi el a zis, "Eu vreau să te întreb ceva. Ce spui despre acest botez al Duhului Sfânt? A zis, "Eu am fost înăuntru şi i-am văzut să dea peste scaune şi ţopăie şi strigă şi se agită."
E-344 Now, it's just like my foot; one of them say, "I'm going this way," the other one say, "I'm going back this way." Now, what are you going to do? The hand said, "I'm going to go up," and the other one's going around this way. What kind of a shape's the body going to get into? See?
But now, if the mind here says (what?), "Move forward, both of you. Hand, you go with them. Head, you stay straight. Arms, you do the same," everything walking in harmony... Now, when I get there, I haven't used my arms. Now, the foot's done its duty. The pastor's through preaching; now, arms, do--do your duty. See? See what I mean?
Well, what if the arms was reaching out like this, "Oh, where's it at? Where's it at?" And you feet reaching it (See?), you're not there yet. See? Hold your peace, arm. It'll be time for you to be used after while; wait till you get over there. See what I mean? That's the gift; that's the gifts of the Spirit in operation.
E-120 Eu am zis, "Eu am văzut toate acelea, de asemeni." Dar am zis, "Frate, dincolo de toate acestea, există un articol real veritabil al botezului Duhului Sfânt."
E-347 I love the Lord. Don't you? Amen. Listen, I know one thing I can say for you: you sure got patience: twenty minutes after ten. Now, friends, look here just a minute, like this now. I... These is the best of my knowledge. I have to hurry through a big bunch of them like that. If I... If you don't agree with that, don't fall out with me. You be my brother. See? I love you, and I only say these things because that is in my heart. That's what I believe, and that's the way that I explain it, and that's the way I bring it. It's from the Bible.
Now, if you say, "Brother Branham, I just don't believe it that way." That'll be perfectly all right. See? We'll never think any difference; we'll just go right ahead as brothers and friends.
E-121 Şi el a zis, "Frate Branham, pot eu să-L primesc?" El a zis, "Eu am obţinut aşa de multe onoruri!" El a zis, "Sunt un Doctor, sunt aceasta, eu îmi am Ph.D., eu am Titlul de Licenţiat, eu am fiecare fel de diplomă şi diplome de onoare din toate naţiunile, şi lucruri ca acelea," a zis, "şi unde este Isus Cristos?"
E-349 And--and if you say, "Well, I--I believe if I belong to the Methodist church or Baptist church, I'll be saved anyhow." All right, brother, that's perfectly all right. I'm still calling you my brother, because you believe Jesus Christ. See? That's right. So we're going to be brothers and friends just the same.
But I'm just laying down to this church, this few days here, the doctrine that this church stands for. See? That's what the church stands for. And if there's a deacon here that doesn't believe in the baptism in Jesus Christ's Name, and the baptism of the Holy Spirit, or the gifts of the Spirit being manifest, that deacon, right here while I'm standing here, doesn't deserve to be in the church until he gets made right. That's exactly right. And the board ought to see to that. Exactly. This church is not controlled by deacons; this church is controlled by the Bible and the Holy Ghost alone. Yes, sir. Now, so them things, we believe that's the doctrine of this church.
E-122 Am zis, "Păi, frate, El este chiar aici în cameră."
E-351 We don't have any membership at all. There's nobody a member here, but everybody comes is a member; for we believe that we're all members of one Body by the baptism of the Holy Spirit.
And we constrain you, my dear Christian brother or sister, to be baptized in the Name of Jesus Christ and receive the Holy Ghost. If you've already received the Holy Ghost, after you have been baptized in the Name of the Father, Son, Holy Ghost, God bless you. You say, "Brother Branham, what should I do about it?" The question was answered. I can only say like Paul said: you must be baptized over.
Now, look here, Acts... Let... Read this, Galatians 1:9. Write it down, you that's writing it up. Paul said, this same man that said this, he taught this saying. You believe that now? Is that right? Paul told them they had to be rebaptized again in the Name of Jesus Christ. And Paul said, "If a angel from heaven..." Galatians 1:8, "If a angel from heaven would teach you anything else besides this, let him be unto you accursed." If he's a archbishop, if he's a pope, if he's a minister, if he's a prophet, if he's a reverend, if he's an angel from heaven, or whoever it may be, he said, "If they teach anything else besides this, let him be unto you accursed." Is that right? And he repeated it again. He says, "As I have said, so say I again: If they teach anything else but this, let him be accursed." Is that right?
So the Lord bless you. I read it from the Word, and you make your decision.
E-123 El a zis, "Am stat şi am vorbit cu un Mahomedan solid, tocmai a fost educat în America, şi am zis, 'Renunţă la profetul tău vechi mort şi primeşte pe un Domn Isus înviat.' El a zis, 'Bunule domn, ce poate să facă pentru mine înviatul tău Domn Isus mai mult decât poate face Mahomed al meu?' Zicea, 'Ei amândoi au scris Biblii, noi o credem.' A zis, 'Ei amândoi au murit.' Şi a zis, 'Şi ei amândoi au promis viaţă după moarte, pentru noi, şi noi o credem."'
E-355 Now, how many loves that good old song...
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour divine;
Now, hear me while I pray,
Take all my guilt away,
And let me from this day
Be wholly Thine!
I want to ask you something, you in this church. As a dying man preaching to dying men, realizing that this may be the last sermon I ever preach; and I try to preach every sermon that I do, like it was my last one, as a dying man to dying men... Now, I ask you, my brethren, and my fellow-citizens of this community and country, do you really feel that you need a closer walk with God after these services? God bless you. I, as if your brother, speaking to you, my sincere prayer is to you, that you will receive this closer walk with God.
E-124 El a zis, "'Oh, dar, vedeţi,"' a zis, "'noi Creştinii avem bucurie.'"
E-357 And may, at the day of judgment, when these nights that I've been preaching... There'll be as is a great tape recording played on that day, and my voice will come out, and I'll have to stand there and give an account; for my words will either bless me or condemn me at that day. And that's been my words for the last twenty some odd years, as a little boy of about twenty years old, preaching the Gospel, and I'm forty-five now. And I've never changed it a bit, because I couldn't change it as long as the Bible stays that way.
I've rooted it into bishops and everything else, and I've never seen one yet that could speak contrary to it, according to the Word. They say... Well, now, I... This priest, here a few days ago, he said, "Reverend Branham, we don't take the Bible; it's the church to us." So you can't talk to that man. But if you're going to base it on the Bible, that's different. See?
E-125 "A zis, 'Aşa avem noi.' Zicea, 'eu pot produce tot atâta psihologie cât puteţi voi."' Şi aceea este adevărat. "El a zis, 'Păi, priveşte, Mahomed al nostru ... Voi aţi pretins că Domnul vostru Isus a înviat din morţi."'
E-359 I pray that God will... Every one of my Catholic friends in here, and every one of my Protestant friends, and even... They're no more... If any... I--I just love every one of you. God knows whether that's true or not. Watch in the prayer line, when the blind--blind and lame, It doesn't say, "Catholic."
Here sets a man right here on the plat--right here, a Catholic, dying with cancer, eat up; he come to my house, and the Holy Spirit come upon him, healed him of that cancer. He never told him whether he was Catholic or not; I never said a word to him. He come over and was baptized in the Name of Jesus Christ and received the Holy Ghost. There sets the man right there, a businessman in Louisville...?...
He don't ask whether you're a Catholic or not; it's whether your heart is hungering after God. "Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Is that right? Amen. The Lord bless you.
E-126 Şi Doctorul Reedhead a zis, "'Păi, El a înviat!"'
E-362 How many knows this good old song, "Blest Be The Tie That Binds"? How many people here over forty years old, raise your hands with me and say, "I remember the old song, from forty years, 'Blest Be The Tie That Binds'"?
Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
The fellowship of kindred minds
Is like to that above.
Don't you like them old songs? Listen, I want to say this: If we had more of those old songs instead of so much of this carrying on that we do have, I believe the church would be better off. I like those good old songs that was penned by the Holy Spirit, them old-timers.
E-127 "A zis, 'Dovedeşte-o!' A zis, 'Dovedeşte-o!' A zis, 'Voi aţi avut două mii de ani să o dovediţi, şi numai cam o treime din lume a auzit vreodată despre aceasta.' Zicea, 'Să învieze numai Mahomed al nostru din morţi şi toată lumea va şti despre aceasta în două zile."' El are dreptate. "El a zis, 'Mahomed al nostru nu ne-a promis nimic decât viaţă după moarte.' El a zis, 'Domnul vostru Isus v-a promis, şi voi învăţătorii, că tocmai lucrurile pe care El le-a făcut le veţi face şi voi.' Şi a zis, 'Să vă văd pe voi învăţătorii să produceţi aceea acum, şi,' a zis, 'noi vom crede că El a înviat din morţi."'
E-364 I used to remember an old colored man, used to set out behind the house, down there in the mountains of Kentucky. When he'd get weary, he'd set on that old--old log, and he'd beat his hands on the log. I remember him just as well... He had a little rim of white hair around his head. He'd sing that old song, an old song:
I will arise and go to Jesus,
He will embrace me in His arms;
In the arms of my dear Saviour,
Oh, there are ten thousand charms.
Not much melody to it. How many ever heard that old song? My. That's fine. Listen...
E-128 El a zis, "Frate Branham, mi-am vârât piciorul în tină în acel fel şi am schimbat subiectul." Cu toate diplomele acelea! De ce? Unde este Dumnezeu în acele diplome? Dumnezeu nu este cunoscut printr-un Ph.D.-uri, şi D.D.-uri, şi L.D.-uri, şi aşa mai departe.
E-129 Dumnezeu este cunoscut prin credinţă simplă, prin botezul Duhului Sfânt. Aceea este singura cale. Dumnezeu în tine, până când El te aduce "un fiu al lui Dumnezeu," îţi schimbă natura. Şi chiar acelaşi lucru, Dumnezeu Creatorul Care a făcut toate lucrurile şi a vorbit lumea în existenţă prin Cuvântul Lui, acelaşi Duh în tine, tu crezi tot ce Dumnezeu zice. Şi nu este nimic imposibil; tu Il crezi.
E-130 Tu nu vei sta înapoi la un crez mic şi zici, "Eu nu cred, că accept Aceea. Eu nu pot crede că Dumnezeu va face aceasta. Eu nu pot crede." Tu limitezi pe Dumnezeu prin necredinţa ta! Asta este.
E-131 Astfel Dr. Reedhead a stat acolo, el a zis, "Frate Branham, ar putea un om primi, într-adevăr, Duhul Sfânt?"
E-132 Am zis, "Da, domnule, Dr. Reed-, tu poţi."
E-133 El a zis, "Dacă Dumnezeu cunoaşte inima mea; şi eu te cred, ştiind; şi sub inspiraţie chiar acum, eu vreau ca tu să ... Crezi că-ţi spun adevărul?"
Am zis, "Eu ştiu că tu spui!"
El a zis, "Cum trebuie să-L primesc?" Am zis, "Îngenunchiază."
E-134 Şi el a îngenunchiat acolo lângă masa de cafea. Eu tocmai am luat-o de aici sus. Omul stă acolo în spate care a reparat-o doar cu un timp în urmă aici. Şezând acolo, a spart sticla de pe ea în timp ce a îngenunchiat. El a zis, "Dumnezeule, ai milă de sufletul meu păcătos." Şi mi-am pus mâinile peste el, şi botezul Duhului Sfânt a venit peste el chiar acolo. Asta-i adevărat.
E-135 Şi el doar a pus biserica aceea Baptistă în flăcări peste tot acum! Aceasta toată a mers în jur acolo. Acolo este aceasta. Da, domnule.
E-136 Evanghelia nu poate ... Isus nu poate veni până când ...
E-137 Ascultaţi! Noi împărţim broşuri peste tot în jur în toată lumea. Voi nu puteţi merge la vreun mic colţişor fără să nu fi fost împărţite broşuri, cineva să vină pe acolo cu teologie. Voi mergeţi peste mări astăzi şi vă numiţi un "misionar," şi vedeţi cum râd ei de voi. Mergeţi în India şi ziceţi, "Eu sunt un misionar."
E-138 "Păi, ce ne vei învăţa tu?" Ei ştiu mai mult despre Biblie decât ... Unii din copiii lor de acolo ştiu mai mult despre aceasta decât unii din învăţătorii lor aici în America cunosc despre ea. Până la urmă, ea este o Carte Răsăriteană. Şi, amintiţi-vă, ei au avut Evanghelia cu sute şi sute şi sute de ani înainte ca America să vină vreodată în existenţă. Sfântul Thomas, marea biserică în care a predicat el, încă stă astăzi în India. Ei nu au nevoie de ceva din învăţătura voastră, ei ştiu totul despre ea. Ei au zis, "Ce ne veţi învăţa?"
"Păi, noi suntem misionari Americani."
E-139 "Ce ne veţi învăţa, cum să bem whiskey? Aceea este ce faceţi voi toţi acolo în bisericile voastre! Să fumăm ţigări? Ne veţi învăţa cum să divorţăm de soţiile noastre, şi aşa mai departe?" Ziceau, "Dacă veţi face aceea, noi nu o vrem." Şi a zis, "Voi să veniţi aici cu ceva teologie nouă sau una alta, veţi încerca să ne învăţaţi ceva din Cuvânt, noi ştim mai mult despre acesta decât voi." Şi asta-i adevărat. El a zis, "Dar dacă voi veniţi să demonstraţi ce spune Cuvântul, noi Îl vom primi." Amin! Ia te uită. Acela-i lucrul după care ei flămânzesc.
E-140 Marcaţi Cuvântul meu, scrieţi-L în paginile Bibliei voastre, căci Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Amintiţi-vă, când noi aterizăm în India, voi veţi auzi despre zeci de mii de ori mii fiind salvaţi." Duhul Sfânt a spus Aceasta. Eu am scris¬-o aici în Biblia mea. Aceasta este scrisă în zeci de mii de Biblii chiar aici, ca învierea acelui băieţaş, printr-o viziune pe care a spus-o EL "Există trei sute de mii din ei înăuntru acolo." Şi vedeţi dacă aceea nu este corect! Acolo este cum Evanghelia urmează să fie predicată chiar peste noapte. Ea doar va străbate în felul acela, din loc în loc.
E-141 În Africa, unde acele treizeci de mii numai într-o singură chemare la altar au primit pe Dumnezeu, eu am zis, "Ridicaţi¬vă mâinile şi primiţi Duhul Sfânt." Am zis, "Să nu aşteptaţi după vreun misionar American să vină aici şi să vă predea să învăţaţi limbile în biserici." Şi mamele spală peste scânduri, să trimită un misionar acolo şi să conducă în jur într-o maşină frumoasă mare, trăind din grăsimea ţării; sigur, împarte câteva broşuri şi vine înapoi. Ei nu vor aceea; dovediţi-o.
E-142 Eu am spus chiar aici la Spitalul Evreiesc de acolo, cu câteva seri în urmă într-o adunare cu predicatori şi doctori, asupra subiectului despre vindecarea Divină; eu am zis, "Voi m-aţi numit un holy roller, şi voi aţi zis că eu am avut un coşmar când v-am spus ... Ingerul Domnului." Şi am zis, "Şi propria noastră biserică a trimis mii şi a cheltuit milioane de dolari, de a trimite misionari în Africa; şi când eu am ajuns acolo, ei purtau idoli mici de lut, încercând să primească ajutor de la idolul de lut, şi se numesc 'Creştini."' Şi eu am zis, "Şi ce aţi numit voi 'fanatism' a câştigat mai multe suflete la Cristos în timp de cinci minute decât au făcut milioanele noastre de dolari şi mii de misionari în ultimii o sută cincizeci de ani." Ei şi-au închis gura, aceea a fost! Acolo a stat aceasta. Eu v-am spus, acei oameni, am zis, "Să nu-să nu încercaţi să deveniţi educaţi, doar luaţi această Evanghelie şi mergeţi înainte acolo afară în-în ţara băştinaşilor unde un om alb nici măcar nu poate să meargă, din cauza bolilor."
E-143 Şi eu am înregistrări, chiar din ziarul din Durban, acesta zicea, "Chiar bătrânul acela care nici măcar nu putea să ştie care era mâna dreaptă şi stângă, a primit botezul Duhului Sfânt, şi se botezau în medie de o mie pe săptămână." In acest fel merge Evanghelia, doar într-un timp scurt, Ea doar are nevoie de vreo şase luni să cuprindă lumea. În regulă.
30. Vrei să explici despre Creştin-Ştiinţa Creştină?
E-144 În regulă. Eu ... Aici este ... Eu nu voi vorbi despre religia voastră, fratele meu sau soră, oricine a pus întrebarea. Ştiinţa Creştină este psihologie. (Iar vindecarea Divină este puterea lui Dumnezeu!) Ştiinţa Creştină are mintea asupra materiei; Ştiinţa Creştină neagă Sângele lui Isus Cristos. Ştiinţa Creştină ... Nu, eu am cărţile D-nei Eddy aici sus, şi le-am citit pe toate. Vedeţi? Asta-i adevărat, Ştiinţa Creştină neagă Dumnezeirea lui Isus Cristos, şi-L pune un "profet." Isus Cristos nu a fost un om; El era Dumnezeu! El era Di vin! Şi ei gândesc că este mintea asupra materiei.
E-145 Dacă eu am un junghi în braţul meu sau în stomac, sau în ... sau o durere în cap, eu am suficient simţ să ştiu că doare, şi aceasta nu este dacă eu mă gândesc că doare. Dar eu ştiu că puterea lui Dumnezeu o poate îndepărta, nu a mea ... că eu gândesc despre aceasta. Vedeţi? Astfel, Ştiinţa Creştină, eu aş spune aceasta împreună cu cealaltă ce mi-a fost întrebat, este unul din ismurile zilei moderne, şi o eroare, adâncă întunecată. Asta-i adevărat. Nu să-ţi rănesc simţurile, prietene, oricare ai scris aceasta, dar eu trebuie să fiu sincer. Deoarece tu care ai scris aceasta, şi eu, împreună, vom sta într-o zi în Prezenţa lui Isus Cristos să dăm o socoteală, şi eu va trebui să răspund pentru A ceea ce spun. Acum, eu nu aş răspunde dacă eu nu ştiam. In regulă.
31. Acum, când noi suntem ... Când noi locuim departe de aici... Ei spun: Noi locuim prea departe de aici să participăm la tabernacol. Unde ne recomandaţi să participăm, să ne adunăm împreună, văzând că bisericile sunt după biserica mamă, sau, Catolicism?
E-146 Dragul meu frate sau soră, oricine a scris aceasta, eu nu ţi¬aş spune în ce biserică să participi. Dar ce aş face eu, aceasta, fratele meu, soră, eu ... Dacă tu nu ai primit botezul Duhului Sfânt, vedeţi, ei bine, tu să primeşti botezul Duhului Sfânt şi apoi tu să mergi la ceva adunare unde sunt alţi oameni care au botezul Duhului Sfânt. Tu trebuie ... adunaţi-vă cu felul acela de oameni!
E-147 Am văzut un om, aici nu de mult, care a fost născut cu zece ani de când el ... sau, nu născut, eu vă cer scuze, au fost zece ani de când a văzut vreo vedere. El a aparţinut de ceva biserică mare, şi el a locuit la Kennett, Missouri. Şi el avea ... el a fost un-a fost un cizmar cu ani în urmă, şi a orbit. Şi omul a venit pe platformă, şi Duhul Sfânt i-a spus cine era el şi ce era rău cu el, i-a spus de cât timp era orb, şi i-a spus despre ceva faptă mică, murdară pe care el a făcut-o. El a zis, "Dacă Dumnezeu mă va lăsa să trăiesc să ajung acolo, eu voi îndrepta aceea." Şi, când el a zis aceea, ochii lui s-au deschis; şi chiar această Biblie, el a citit capitol după capitol din Ea.
E-148 El s-a întors la biserica lui şi a dat laudă. Iar păstorul i-a spus, "Aceasta s-ar fi întâmplat oricum. Păi, tu doar ai fost prelucrat, nu a fost nimic de aceasta. Nu-i nimic de treaba aceea, este de la Diavolul!"
E-149 Eu provoc pe oricine să-mi arate o Scriptură unde Diavolul poate vindeca. Dacă voi îmi veţi arăta unde Diavolul poate vindeca, eu vă voi dovedi că Diavolul este tatăl vostru; asta-i adevărat, dacă veţi face aceea. Aceasta nu este în Cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta nu poate fi dovedit. Şi tu ai putea ... tu poţi să vrei să o încerci, tu eşti binevenit. Dar aceea a fost îndeplinit de episcopi şi toate celelalte, frate, aşa că să nu spui asta.
E-150 Priviţi! Şi acelaşi om a ajuns să, în mima lui, să creadă aceasta. Şi cu trei luni mai târziu el a fost la slujbele mele, tot atât de orb cum era el în primul rând. Ia te uită.
E-151 Deci staţi afară din acele ismuri! Adunaţi-vă cu cineva care crede, asociaţi-vă. Biblia a zis, "Să nu vă înjugaţi cu cei necredincioşi." "Fiţi separaţi," zice Dumnezeu. Ieşiţi afară! Biblia a zis, "Ieşiţi afară din mijlocul lor, şi fiţi ... nu atingeţi lucrurile necurate, şi Eu vă voi primi. Eu sunt Domnul Care stă în mijlocul bisericii." Asta-i adevărat. Ieşiţi afară! Să nu vă asociaţi cu aşa ceva!
E-152 Dar să ... băgaţi-vă prin ceva biserică, ceva biserică bună. Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, Campbellieni, oricine ar putea fi, aceasta nu face ... Unde sunt adevăraţi credincioşi reali înăuntru acolo, lor nu le pasă ce spune crezul bisericii, ei merg acolo să se întâlnească cu fraţii şi surorile lor şi să se închine lui Dumnezeu, împreună. In regulă.
32. Seara trecută aţi vorbit despre "gloata cea mare pe care nimeni nu o putea număra, din fiecare seminţie, naţiune," care sunt-sunt menţionaţi în capitolul 7 din Apocalipsa. V-am înţeles eu, corect, să spuneţi că "Ei sunt Mireasa lui Cristos"
Da, tu m-ai înţeles. Ei sunt Mireasa.
E-153 Acum dacă vei observa, chiar exact în Apocalipsa 7, el a văzut pe cei o sută patruzeci şi patru de mii. Acum, eu nu te acuz de aceasta, fratele meu, dar cei o sută ... De obicei un Martor al lui Iehova este acela care crede că cei o sută patruzeci şi patru de mii vor fi Mireasa. Şi aceea este o eroare! Ioan i-a cunoscut pe fiecare din ei, şi i-a chemat pe nume. Ei erau fiecare Iudei. El a zis, "Douăsprezece mii din Gad, douăsprezece mii din Zabulon, douăsprezece mii din Beniamin, douăsprezece mii din Iuda." Este adevărat? Şi există douăsprezece seminţii de Israel, şi doisprezece ori doisprezece ... este o sută patruzeci şi patru de mii. Este adevărat? El a zis, "Toţi, copiii lui Israel." Ioan i-a recunoscut.
E-154 Apoi el a privit încoace, şi a zis, "Păi, aici stătea o mare gloată pe care nimeni nu o putea număra, din toate rasele, limbile, şi naţiunile; au stat cu robe albe, în mâinile lor... şi palmieri, şi fluturau, şi strigau, şi cântau osana şi... la Impărat." El a zis, "Cine sunt ei?"
E-155 El a zis, "Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare şi şi-au spălat hainele în Sângele Mielului. Ei sunt înaintea lui Dumnezeu, şi ei vor sluji Mielul în Templul Său cu EL Zi şi noapte, ei nu-L vor părăsi." Acolo este Mireasa, vedeţi, Soţia, Mireasa dintre Neamuri.
E-156 Amintiţi-vă, Mireasa este una din Neamuri. El a zis, "El va veni şi va lua un popor dintre Neamuri pentru a Lui" (pentru ce?) "Pentru Numele Lui."
E-157 Acum, există multe tinere doamne în lume. Dar eu am luat o femeie, şi aceea a fost Meda Broy, şi ea este D-na William Branham acum. Ea are ... Ea nu mai este Broy; ea este Branham acum. Vedeţi?
E-158 Şi aşa-i cum este, voi îl luaţi pe Isus Cristos şi deveniţi o Mireasă, membri ai Miresei.
33. Cum sunt cuvintele Latine peste Cetatea Vatican? Noi vrem să ştim cum se adună la şase sute şaizeci şi şase, şi ce înseamnă ele.
E-159 Păi, aceasta nu este peste ... Latin-cuvintele Latine nu sunt pe Cetatea Vatican; sunt pe tronul papei, unde şade el pe tronul lui. Este scris acolo sus, "VICARIVS FILII DEI." Dacă voi vreţi, dimineaţă, eu le voi aduce scrise, fiecare lucru, şi le pun pe o bucată de hârtie. Şi dacă o vreţi, păi, eu o voi aduce dimineaţă. Unde voi puteţi să le luaţi literă cu literă în litere Romane, VICARIVS FILII DEI, cuvântul înseamnă "Înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu; el este succesorul Fiului lui Dumnezeu."
E-160 Biserica Catolică crede că "Petru a fost primul papă; el era succesorul lui Isus Cristos." Ceea ce este o eroare! In regulă. Apoi ei pretind că "Fiecare papă care-l urmează este un succesor; iar papa de acum, care este acum, este un succesor al lui Isus Cristos." Şi acolo este scris deasupra acolo, "Un succesor al lui Isus Cristos, 'VICARIVS FILII DEI,"' scris acolo. Luaţi literele Romane şi doar scrieţi aceasta (X pentru zece, V pentru cinci, şi aşa mai departe în felul acela), aşa cum o citiţi pe litere "VICARIVS FILII DEI," şi trageţi o linie, şi voi aveţi şase sute şaizeci şi şase. Scrieţi-o şi aflaţi.
E-161 Acum, eu am Faptele Credinţei Noastre, este numită, în biserica Catolică, deoarece ai mei erau Catolici Irlandezi. Astfel eu ştiu despre ce vorbesc. Vedeţi?
E-162 Şi acesta este absolut adevărul, asta-i adevărat, că acolo ... Şi Biblia a zis că "El va sta într-o biserică, sau un-un loc, sau o biserică care stă pe şapte dealuri în Roma, şi puterea lui va merge în toată lumea. Şi el este numit anticristul."
E-163 Şi din biserica aceea au ieşit mici bisericuţe care au fost născute după aceea, şi a zis, "Ea era o curvă, şi ele erau stricate care o urmau." Asta-i adevărat. Ia te uită. Căci ele s-au organizat în acelaşi lucru, şi aveau crezurile şi doctrinele lor. Doar mai puţin cu ceva, nu aşa de puternic cum este ea, dar ele totuşi au putere. Şi fiară înseamnă "putere." Ia te uită. Astfel ei au, Catolicii au cea mai mare putere. Metodiştii, şi apoi Prezbiterienii, şi apoi Luteranii, şi apoi Baptiştii, şi apoi aşa mai departe, şi înainte în jos. Ele erau mici, puteri organizate, "Biserica mea! Biserica mea! Biserica mea! Biserica mea!"
E-164 Dar adevăratul credincios nu zice nimic despre aceea. Acesta este "Cristos al meu! Cristos al meu! Cristos al meu! " Aceea este diferenţa. De unde ştii? Duhul Sfânt poartă mărturie cu semne şi minuni.
E-165 Aici este una mică, un fel de o mică întoarcere înapoi. Nu¬mi place să o citesc, dar cineva a pus-o aici sus:
34. Aţi întrebat motivul de ce acest tabernacol nu a mers înainte. Motivul de ce, este baza că unii dintre diaconi neagă darul limbilor şi al vindecărilor. Noi toţi ştim că Aceea este adevărat.
E-166 Lăsaţi-mă să ştiu cine este acela, în timp ce eu sunt aici la-la această campanie, şi acela va fi repede schimbat.
35. Te rog explică dacă un Creştin ar trebui să ţină spălarea picioarelor, şi botezul în Numele lui Isus Cristos (Numele) în loc de numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Te rog.
E-167 În regulă. Eu am vreo trei din acelea aici care au întrebat acelaşi lucru.
E-168 Despre spălarea picioarelor, ei bine, eu aş putea tot atât de bine să încep cu aceea. In regulă, acum poate sunteţi diferiţi, aceea este în ordine. Lăsaţi-mă doar să citesc câteva, doar un moment. Sau dacă vreţi să citiţi aceasta, luaţi Sfântul Ioan, capitolul 13, doar un moment. Eu vreau să vă întreb ceva aici. Şi ascultaţi la ce a spus Isus Cristos, Însuşi, şi apoi eu vă voi lua acolo Îll Testament şi vă arăt că aceasta încă se ţine în continuare. Incepem cu versetul 2.
Acum cina fiind sfârşită, diavolul a... pus în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, să-l vândă;
Isus ştiind... Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâinile lui, el a venit de la Dumnezeu, şi a mers la Dumnezeu; (El a venit din Duhul, în trup, şi s-a reîntors înapoi în Duhul. Vedeţi?)
Şi El s-a ridicat de la masă, şi a pus deoparte haina; ... a luat un prosop, ... s-a încins cu el.
După aceea el a turnat apă într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu prosopul cu care era el încins.
Apoi a venit la Simon Petru: şi Petru a zis către el, Doamne, tu să-mi speli picioarele?
Isus... a zis către el, Ce-ce fac Eu acum tu nu pricepi... dar tu vei pricepe de-acum înainte.
Petru a zis către el, Tu niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Isus a răspuns şi a zis către el, Dacă nu te spăl Eu, tu nu vei avea parte cu mine. (Oh, vă puteţi imagina aceea! In regulă.)
Simon ... a zis către el, ... nu numai picioarele, dar ... mâinile şi capul meu.
Şi Isus a zis către el, Cel ce este spălat ... numai ... nevoie ... să-şi spele picioarele, voi sunteţi curaţi fiecare iotă: ... dar nu toţi.
Căci el ştia cine îl va vinde; de aceea el a zis, Nu sunteţi toţi curaţi.
Astfel după ce le-a spălat picioarele, şi a-a luat hainele, şi a şezut jos din nou, el a zis către ei, Ştiţi voi ce v-am făcut Eu?
Voi mă numiţi Stăpân şi Domn: şi voi ziceţi bine; căci aşa sunt Eu.
Dacă Eu atunci, Domnul şi Stăpânul vostru, v-am spălat picioarele; ... voi ar trebui să vă spălaţi picioarele unul altuia.
Căci Eu v-am dat un exemplu, ca şi voi să faceţi unul altuia aşa cum v-am făcut Eu.
... ferice de voi dacă voi ştiţi aceste lucruri şi le faceţi.
E-169 Dincolo în Doi Timotei, Pavel a zis, scriind bisericii, "Să nu lăsaţi o văduvă să vină în biserică până când ea a spălat picioarele sfinţilor." Asta-i adevărat. O spălare a picioarelor era ţinută prin toate zilele Bibliei. Şi cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă eu îmi păstrez mintea întreagă, şi Dumnezeu mă ajută, eu o voi ţine până voi muri. Asta-i adevărat. Aceasta este exact o însărcinare de la Isus Cristos!
Acum, aici va fi o întrebare usturătoare.
36. De ce să fie o persoană botezată în Numele lui Isus Cristos în loc de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"?
Eu am două sau trei. Iată una chiar aici:
37. Frate Bill, care este botezul fals despre care ai vorbit tu seara trecută, dacă este apă sau Duh? Dacă este apă, şi tu ai zis în Numele lui Isus Cristos, de ce Matei 28:19, zice, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"? Te rog explică.
E-170 Acum, acestea sunt cumva înţepătoare, dar eu cred că mai am încă una pe aici pe undeva, acelaşi lucru. Oh, este cam în trei locuri. Eu voi încerca să ajung la aceasta. Să vedem. Vreţi-vreţi să mă suferiţi pentru câteva minute? In regulă. Acum, să începem acum şi să răspundem la aceste întrebări. Poate putem să oprim câteva din ele, şi să le luăm poate (restul din ele) mâine; dacă nimic altceva, la şcoala Duminicală, sau cândva. Dar aceşti oameni poate ... întreabă aceasta, şi mâine este botez. Acum, oricum aţi fost botezaţi, aceea nu contează pentru mine. Dar eu vreau să-să vă spun Invăţătura apostolică din Biblie. Vedeţi?
E-171 Acum, noi am aflat, seara trecută, că atunci când biserica Catolică a fost organizată, că ea a ieşit cu împărtăşirea falsă, zicând căci "Când voi primiţi sfânta Cuminecătură, însemnând sfânta împărtăşire acolo, voi primiţi Duhul Sfânt." Acela nu este Duhul Sfânt; aceea este o azimă.
E-172 Biserica Protestantă dă mâinile, îşi pun numele lor în carte, aceea este ce numesc ei "primirea Lui."
E-173 Acum, dar adevărata cale de a-L primi a fost botezul Duhului.
E-174 Şi, acum, biserica Catolică a adus catehismul. Luther l-a avut, biserica Metodistă l-a avut, Episcopalienii îl au, mulţi din ceilalţi îl au, catehism. Multe din tradiţiile bisericii Catolice încă atârnă în biserica Protestantă; care o formează chiar înăuntru cu aceasta, conform cu Biblia.
E-175 Dar niciodată nu a fost o persoană, vreodată, în toate paginile Bibliei, să fie botezată cândva în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Niciodată nu a fost o persoană botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" până la biserica timpurie Catolică. Aceasta nu este în Biblie, nicăieri! Dacă cineva poate afla o bucată acolo înăuntru, şi-mi spune şi-mi arată unde a fost o persoană botezată folosind numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" vă rog să-mi arătaţi, căci eu am trecut prin şi prin şi prin şi prin şi prin Ea, de douăzeci şi ceva de ani acum. Şi aceasta este o eroare! Este un crez Catolic şi nu o poruncă Biblică.
E-176 Acum noi vom afla de ce, noi vom merge la întrebarea ta, frate dragă. Sfântul Ioan ... Eu vreau să spun Matei 28:19. În regulă, să mergem înapoi acolo. Voi deschideţi cu Bibliile voastre, cu mine, aşa ca să puteţi citi cu mine. Aici este locul unde se vorbeşte despre el. Un loc în Biblie de ...
E-177 Nu a spus Isus, "În gura a doi sau trei martori fiecare cuvânt să fie stabilit"?
E-178 Eu vă pot duce în Biblie unde zice Ea, "Iuda Iscarioteanul a plecat şi s-a spânzurat, şi, "Tu du-te şi fă la fel."
E-179 Eu vă pot duce unde a spus Isus, "Când Fiul omului," care era El însuşi, "care acum este în Cer, va veni din nou," şi stă chiar aici pe pământ. Şi a zis, "Fiul omului care este acum în Cer," şi stă chiar aici pe pământ.
E-180 Voi trebuie să cunoaşteţi pe Dumnezeu ca să cunoaşteţi Cuvântul Lui. Voi nu puteţi ... Nu-i de mirare că ziceţi, "Se contrazice pe Sine! Este confuzie!" Deoarece Dumnezeu a zis că El a scris-O în felul acela să O ascundă de aceşti învăţaţi şi aşa mai departe. Şi oamenii să se smerească la altar, şi Dumnezeu v-O va descoperi.
E-181 Acum iată Scriptura, Matei 28:19, singurul loc în Biblie care a menţionat vreodată aceste titluri.
Mergeţi de aceea, şi învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt:
E-182 Acum, felul cum eşti botezat, este, "în numele Tatălui, în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt." Aceea nici măcar nu este în Scriptură! Dar aceasta este aici, "Invăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele!" Acum priviţi chiar la Biblia voastră şi vedeţi dacă aceea zice "în numele" [plural – Trans.] sau "în Numele" [singular – Trans.].
E-183 Acum voi ziceţi ... Acum, aici nu cu mult în urmă într-o adunare, un om a zis, "Există o contradicţie în Biblie!" Zicea, "Aş vrea să mi-o explici. De ce le-a spus Isus oamenilor să boteze în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt, şi Petru s-a întors în jur şi i-a botezat în Numele lui 'Isus Cristos,' în Fapte 2:38?" Zicea, "Dacă aceea nu se contrazice, eu nu văd o contradicţie!"
Am zis, "Doar pentru că tu nu ai căutat pe Dumnezeu corect."
E-184 El a zis, "Frate Branham, contează dacă eu botez în felul acesta sau în felul acela?" Cu siguranţă contează, şi eu o voi dovedi cu Biblia.
E-185 Ce dacă-ce dacă Moise ... Dumnezeu i-a spus lui Moise, vino la rug, a zis, "Moise, scoateţi încălţămintea, tu eşti pe un pământ Sfânt."
E-186 El să zică, "Acum, Doamne, eu sunt un om reverent. Încălţămintea mea este puţin cam greu să o iau jos, deci eu îmi voi scoate doar căciula." El nu a zis "căciula," El a zis, "încălţămintea!" Şi ce spune Biblia este Adevăr. Acum dacă ...
E-187 Aici, acestea sunt zece zile, aceasta a fost înălţarea. Şi când Isus a fost luat sus, El a însărcinat pe ucenicii Lui să meargă în toată lumea şi să înveţe toate naţiunile, botezându-i în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Şi cu zece zile mai târziu ... Ei s-au dus sus la Ierusalim şi au aşteptat în camera de sus până când a venit Duhul Sfânt. Şi apoi când ei au început să predice şi să meargă înainte ... Ei au zis, "Ce putem face să fim salvaţi?"
E-188 Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."
E-189 Apoi el a mers la casa lui Corneliu, el a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."
E-190 El a mers acolo şi a găsit ceva oameni care au fost deja botezaţi, a zis, "Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos!"
E-191 Şi a mers jos în Samaria şi a zis, "Botezaţi-i în Numele lui Isus Cristos."
E-192 Şi nici o singură dată nu au fost chemate titlurile acelea peste vreo persoană. Niciodată! "Acum, există atunci o contradicţie," tu zici. Nu, nu este. Doar întrebaţi pe Duhul Sfânt acum, şi priviţi-L cum vă descoperă Aceasta. Deschideţi¬vă inima.
E-193 Acum, să nu aveţi prejudecăţi. Dacă voi aveţi, Dumnezeu nu vă poate vorbi. Dar dacă voi nu aveţi prejudecăţi, ziceţi, "Eu caut într-adevăr Adevărul, Frate Branham."
E-194 Dacă Isus a spus ucenicilor, "mergeţi faceţi aceasta," şi ei au mers şi au făcut ceva aici diferit, şi încă Dumnezeu a binecuvântat aceasta, şi prin toată Biblia. Acum, au făcut ei ce le-a spus Isus să nu facă? Dacă au făcut, ei nu au ascultat, şi Dumnezeu niciodată nu va onora neascultarea. Dacă El ar onora, El ar fi onorat-o pe Eva şi ar fi stopat toată lucrarea la început. Când Dumnezeu zice ceva, El trebuie să-şi ţină Cuvântul Lui; El este suveran. Astfel atunci sau Petru a făcut o greşeală ...
E-195 "Oh," zicea, "aceea este ce au spus apostolii." Un om a zis, "Aceea este ce au spus apostolii. Eu voi face ce a spus Isus."
E-196 Păi, dacă apostolii au făcut ceea ce Isus le-a spus să nu facă, atunci ce? Şi dacă apostolii care au scris această Biblie ... Pavel a scris toate acestea, şi Pavel a fost acela care i-a făcut să fie rebotezaţi din nou. Şi dacă Pavel a scris cea mai mare parte din acest Nou Testament, atunci ce fel de Biblie scrisă aveţi voi pe care încercaţi să o citiţi?
E-197 Haideţi doar să o facem doar Aceasta. Cereţi foarte sensibil şi vedeţi ce spune Cuvântul. Acum, aceasta este pentru educaţie, pentru voi să cunoaşteţi Cuvântul lui Dumnezeu.
E-198 Acum, dacă Petru a botezat în Numele lui Isus Cristos după ce Isus i-a spus să boteze în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," el a făcut contrar la ce a spus Isus. Este adevărat? Acum, acolo trebuie să fie ceva acolo. Acum doar să aflăm, şi să cerem Duhului Sfânt să ne arate. Acum, primul loc, acum să luăm-să luăm prima Scriptură, Matei 28:19.
Mergeţi de aceea, ... învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, ... Fiu, ... Duh Sfânt:
E-199 Priviţi în jos pe Bibliile voastre şi vedeţi dacă aceea spune "în numele [Plural – Trans.] Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Spune aceasta? Nu, domnule. A spus ea, "în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt"? El a spus, "În Numele!" [Singular – Trans.] Este adevărat? Păi, "numele" era la singular. Este adevărat? Păi, în care nume a vrut El ca ei să boteze, numele Tatălui, sau numele Fiului, sau numele Duhului Sfânt? El a zis, "În Numele!" Păi, în mod deschis, acolo nu este nici unul din ele un nume.
E-200 Câţi taţi sunt aici înăuntru, să vă văd mâna-mâna voastră. In regulă. Care dintre voi este numit "Tată"? Tată nu este un nume; tată este un "titlu." Câţi fii sunt aici înăuntru? Sigur, fiecare om, fiecare bărbat, ei sunt fii. Păi, care dintre voi este numit "Fiu"? Acesta nu este un nume; este un titlu. Este adevărat? Acesta nu este un nume; este un titlu. Păi, care dintre voi este numit "Uman"? Câţi umani sunt aici? Toţi dintre voi. Păi, care din voi este numit "Uman"? Nu există un astfel de lucru; aceea este ceea ce sunteţi. Duhul Sfânt nu este un nume; aceea este ceea ce este EL. Eu sunt un om. Astfel nici Tată, Fiu, nici Duhul Sfânt nu este "nume"; ele sunt doar trei titluri care merg la un Nume.
E-201 Acum ascultaţi cu atenţie. Ce ... Priviţi aici! Eu voi lua aceasta doar pe baza unui copilaş. Dacă aţi zis, bine, tot aşa cum aţi citit o carte de poveşti, şi ea spune, "Ioan şi Maria au trăit fericiţi după aceea." Şi atunci te întrebi, "Cine este Ioan şi Maria?" Păi, singura cale prin care veţi cunoaşte vreo dată cine este Ioan şi Maria, este să mergeţi înapoi şi să citiţi începutul povestirii şi să treceţi prin ea. Este adevărat?
E-202 Păi, dacă Isus a zis aici, "Botezaţi în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt," şi Tată nu este nume, şi Fiu nu este nume şi Duh Sfânt nu este nume, ce, cine este acest Personaj? Noi vrem să ştim cine este EL Acum, cel mai bun lucru de făcut ... Acela-i ultimul capitol din Matei, ultimul verset. Să ne întoarcem înapoi la primul capitol din Matei, şi primele versete, şi să începem, să aflăm cine este acest Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Acum, eu doar vreau să fac aceasta pentru copiii de acolo, aşa ca şi ei să o înţeleagă.
E-203 Primul lucru, aceasta vă v-a îndrepta asupra "trinităţii" voastre, Tată, Fiu, Duh Sfânt. [Fratele Branham ilustrează cu trei articole – Ed.] Acum, în primul rând, nici într-un singur loc în Biblie nu a fost vreodată trinitatea menţionată. Voi găsiţi aceasta şi să-mi arătaţi. Nu există un astfel de lucru. Este o eroare Catolică, şi voi Protestanţii vă aplecaţi la ea. Observaţi acum. Ce este acesta? Eu am zis că acesta este Cine? Tatăl. Acesta este Cine? Fiul. Şi acesta este Cine? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt!" – Ed.] Acum, Tatăl al Cui tată este? Al Fiului. Este adevărat? Acum, acesta este Tatăl lui Isus. Să nu-i încurcaţi, acum. Acesta de aici este Tatăl, acesta este Fiul, şi acesta este Duhul Sfânt. Este adevărat? Acum, oamenii o pun, "Trei persoane diferite, trei Dumnezei diferiţi, trei personalităţi diferite." Nu-i de mirare că Iudeul nu poate înţelege Aceasta! În regulă.
E-204 Matei capitolul 1, începe cu genealogia lui Isus Cristos, "Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob," şi aşa mai departe, în jos în felul acela, până când ajunge jos la versetul 18.
Acum naşterea lui Isus Cristos ...
E-205 Iată-l aici, al 18-lea verset.
Acum naşterea lui Isus Cristos ... (urmăriţi-mă cu Biblia voastră) ... naşterea acestui om Isus Cristos a fost în felul acesta: Când ... Maria mama lui era logodită cu Iosif, ... ea s-a aflat cu un copil de la ... (Dumnezeu, Tatăl?)
Am citit eu Asta corect? Ce spune Acesta? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt!" – Ed.] S-a aflat cu un copil de la Cine? ["Duhul Sfânt."] Am gândit că cineva a zis că acest Om a fost Tatăl Său? Biblia a spus că acest Om era Tatăl Lui .
... ea s-a aflat cu un copil de la Duhul Sfânt.
E-206 Acum ce fel de copil aveţi voi? Şi Isus a spus clar că Dumnezeu era Tatăl Lui. Este adevărat? Dumnezeu este Tatăl Lui! Păi, ce are Duhul Sfânt de-a face atunci cu aceea? Dacă Biblia a spus că Duhul Sfânt era Tatăl Lui, şi Isus a zis că Dumnezeu era Tatăl Lui; şi voi aţi spus că Dumnezeu era Tatăl Lui, şi acum Biblia zice, aici. Dacă există trei, două persoane diferite, Dumnezeu nu a avut nimic de-a face cu aceasta . Duhul Sfânt este Tatăl Lui.
E-207 Acum să citim puţin mai departe.
... Iosif bărbatul ei, fiind un om drept, nu a vrut să o facă un exemplu public, dar s-a gândit să o lase pe ascuns.
Dar, iată, în timp ce se gândea la aceste lucruri, ... îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, zicând, Iosif, fiul lui David, nu te teme ... să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. (nu Dumnezeu Tatăl; Dumnezeu Duhul Sfânt!)
E-208 Vedeţi unde ar merge ideea voastră triteistă? Aceasta l-ar pune pe Isus un copil nelegitim. Desigur. Aceea este o eroare! Nu este Scriptură pentru aceea. Acum, voi va trebui să admiteţi că Dumnezeu Tatăl, că Dumnezeu Duhul Sfânt, este aceeaşi Persoană, sau Isus a avut doi taţi diferiţi. Este adevărat? Desigur, aceasta este adevărat. Biblia a zis, "Duhul Sfânt era tatăl Lui," iar Biblia a zis, "Dumnezeu era tatăl Lui." Acum, care este tatăl Lui? Duhul Sfânt şi Dumnezeu este acelaşi Duh; El este acelaşi Lucru.
... toate acestea au fost făcute, ca să se poată împlini ce ... vorbit prin profetul, de către Domnul, zicând, ... o fecioară va zămisli ... şi va naşte un copil, şi ei ... (acest Unul)
... şi ei îi vor pune numele ISUS: căci el va salva poporul lui de la păcatele lor.
Şi toate acestea au fost făcute, ca să se poată împlini, ...
… şi numele lui va fi numit Emanuel, care prin interpretare este, Dumnezeu cu noi.
E-209 Acum, cine este Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt? A făcut Petru greşit? El a făcut ce i-a spus Isus. Acelea sunt trei titluri.
E-210 Eu sunt un predicator, şi eu sunt un tată, şi eu sunt un "Reverend," ei o numesc, un titlu, dar nici unul din acelea nu este numele meu. Numele meu este William Branham.
E-211 El era Tatăl, El era Fiul, El era Duhul Sfânt. Tu încerci să faci trei Dumnezei, prietene; aceasta este greşit; este o eroare.
E-212 Există trei vremuri de har cu care triteiştii sau încurcat. Dumnezeu, Tatăl, a fost Duhul care a plutit deasupra copiilor lui Israel, în Stâlpul de Foc. Este adevărat? Dumnezeu era acolo. Apoi Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit printre noi (este adevărat?) în Fiul Său. Acum El se arată binevoitor în jos încât El a venit în inima omului, prin Duhul Sfânt.
E-213 Dumnezeu este ca un liniar de trei picioare, sau, un liniar de trei picioare, da. Primi doisprezece ţoli era Dumnezeu, Tatăl; următorii doisprezece ţoli, era Dumnezeu, Fiul, acelaşi Dumnezeu; ai treilea doisprezece ţoli era Dumnezeu, Duhul Sfânt, acelaşi Dumnezeu. Isus a zis ...
E-214 Voi ziceţi, "Păi, noi avem pe Duhul Sfânt în noi." Asta-i adevărat.
E-215 Dar Isus a zis, "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu ... " "Eu" este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Atunci unde este Duhul Sfânt? "Eu nu vă voi lăsa nemângâiaţi; Eu voi veni din nou şi voi fi cu voi." Asta este.
E-216 Tu vezi, tu ai înţeles-o greşit, prietene. Este un Dumnezeu în trei distribuiri. Distribuirea de Paternitate, a calităţii de Fiu, şi Duhului Sfânt, Acesta este acelaşi Dumnezeu. Şi când El a zis, "Mergeţi botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt," Acesta era Isus Cristos. Şi de aceea botezăm noi în Numele lui Isus.
E-217 Acum priviţi, să luăm botezurile aici. De prima dată când botezul a fost vreodată menţionat în Noul Testament, a fost Ioan Botezătorul. Este adevărat? Eu îl voi plasa pe acesta sus aici. Vedeţi, voi trebuie să vă îndreptaţi Dumnezeirea voastră înainte ca să puteţi îndrepta botezul. Acela-i Ioan Botezătorul, primul botez.
E-218 A doua oară când s-a vorbit despre botez, era Fapte 2:38, unde ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în biserica nouă. Al doilea loc era casa lui Corneliu, sau nu ... Eu vă cer scuze, Samaritenii, Fapte 7:48 şi 49. Şi Fapte 10:49 era unde el i-a botezat în casa lui Corneliu. Şi data următoare unde s-a vorbit despre botez, şi numind ceva nume sau titluri, era acolo în Fapte 19:5.
E-219 Acum, când ei erau botezaţi la Ziua Cincizecimii, ei erau botezaţi, Fapte 2:38, în Numele lui Isus Cristos. Este adevărat? Scrieţi aceasta jos, căutaţi-o .
E-220 Următorul, Filip a coborât, cu două zile mai târziu, şi a început să predice Samaritenilor; şi să le predice şi să vindece bolnavii, şi a avut o mare adunare jos acolo, şi i-a botezat în Numele Domnului Isus Cristos. Petru a mers jos şi şi-a pus mâinile peste ei; ei au primit Duhul Sfânt.
E-221 Petru s-a urcat pe acoperişul casei cu câteva zile mai târziu, era flămând, el a văzut o viziune. Dumnezeu l-a trimis acolo la Casa lui Corneliu. Şi în timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei, şi ei au început să vorbească în limbi şi să se comporte aşa cum au făcut în primul loc. Petru a zis, "Ei nici măcar nu au fost botezaţi încă." Astfel el le-a poruncit, la fiecare, să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos.
E-222 Fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele lui Isus Cristos. Pavel ... Eu vreau să spun, că ucenicii lui Ioan nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, ei au fost botezaţi spre pocăinţă. Să întoarcem acolo la Întâi Corinteni ... Eu vreau să spun, să întoarcem acolo la Fapte, capitolul 19, doar un moment. Şi să citim aceasta doar un minut astfel ca voi să vedeţi, prieteni, că aceasta nu este-aceasta nu este ... Ei nu sunt ... Scriptura nu se contrazice pe Sine. Priviţi aici.
Şi a ajuns să se împlinească, căci, când era Apolo în Corint, Pavel ... a trecut prin coastele de sus ale ... Efes: el găseşte anumiţi ucenici,
El a zis către ei, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când a ţi crezut? ... ei au zis ... Noi nu ştim dacă există vreun Duh Sfânt.
... el a zis ... atunci cum aţi fost botezaţi? Oh, ei au zis, noi am fost botezaţi.
A zis, Cum?
... au zis, Spre Ioan, Ioan ...
El a zis, Ioan a botezat numai spre pocăinţă, zicând că voi trebuie să credeţi în cel care vine ... acela este, în Domnul Isus Cristos.
Şi când ei au auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi în numele lui Isus Cristos.
... Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit peste ei; şi au vorbit în limbi, şi au profeţit.
E-223 Marele Sfânt Pavel ...
E-224 Ascultaţi! Ce dacă voi eraţi botezaţi de Ioan Botezătorul, acelaşi om care l-a botezat pe Isus Cristos? Un om sfânt, unde Isus a zis, "Niciodată nu a existat un om născut din femeie, aşa de mare ca Ioan Boteză torul." El este şeful tuturor profeţilor. El l-a condus pe Isus în apă şi L-a botezat chiar în Iordan. Frate, dacă eu eram botezat de el, eu m-aş simţi destul de bine privitor la aceasta. Este adevărat?
E-225 Dar Pavel se întoarce în jur şi zice, "Aceea nu va merge acum!" Zicea, "Voi trebuie să fiţi rebotezaţi, din nou."
E-226 "Oh, noi am fost scufundaţi, prin, Pavel! Noi am fost scufundaţi de Ioan, chiar afară în Râul Iordan."
E-227 El a zis, "Aceea nu va merge acum. Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou."
"Cum?"
E-228 Zicea, "Ioan a botezat spre pocăinţă. Aceasta este pentru iertarea păcatelor, şi nu este dat nici un alt nume sub Ceruri printre oameni, numai Numele lui Isus Cristos." Şi ei au trebuit să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos.
E-229 Şi nici un loc în Biblie, sau în toată istoria primelor şase sute de ani după moartea ultimului apostol, nu au botezat ei vreodată în vreun alt fel decât în Numele lui Isus Cristos.
E-230 Şi mergeţi şi întrebaţi orice preot Catolic dacă vreţi, întrebaţi-i cine a schimbat aceea, şi vedeţi ce vă spun ei. Luaţi catehismul şi citiţi-l; spune, "Sigur, unii dintre Protestanţi vor fi salvaţi din cauză că ei se apleacă la botezul nostru." Ei l-au schimbat. Ei spun că au puterea şi autoritatea să o facă, şi voi o credeţi! Aceea este ce spun ei, aceea este ce pretind ei, aceea este la ce se apleacă biserica Protestantă. Dar, Scriptural, absolut nu este nici un pic de Scriptură privitor la aceasta.
Ei trebuiau să se boteze din nou, în Numele lui Isus Cristos!
E-231 Acum ascultaţi, repede acum, astfel să luăm drept ... eu nu vreau să vă ţin prea mult asupra acestor întrebări. Priviţi, în ziua când Isus s-a coborât de pe Muntele Transfigurării cu ucenicii Lui, El a zis, "Cine spun oamenii că sunt Eu, şi ce spun ei?"
E-232 "Unii spun Tu eşti 'Ioan Botezătorul,' unii spun că Tu eşti 'Ilie,' unii spun că Tu eşti 'profetul."'
El a zis, "Dar cine ziceţi voi că sunt Eu?"
E-233 Şi Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu!"
E-234 El a zis, "Ferice de tine, Simon-Simon fiul lui Iona," zicea, "căci nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta. Tu nu ai învăţat aceasta în ceva biserică, tu nu ai învăţat aceasta în ceva seminar. Ci Tatăl Meu ţi-a descoperit aceasta, şi pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu vor birui împotriva Ei."
E-235 Acum, biserica Catolică zice, "Acesta era Petru. Ei aveau o piatră acolo, şi ea încă stă sub Cetatea Vatican." Şi aceea era în Ierusalim, sau în Palestina. Şi ei au zis că aceea era piatra.
E-236 Biserica Protestantă zice, "Acesta era Petru pe care au zidit ei Biserica." Dacă aceea este aşa, el a dat înapoi cu câteva zile mai târziu. Aceea nu a fost.
E-237 Biserica a fost zidită pe descoperirea Divină a lui Dumnezeu. "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, Petre, ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o. Şi pe această piatră, descoperire spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu, voi zidi Eu Biserica Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu O vor birui."
E-238 Acolo este unde spun eu, Luther, Metodiştii, şi orice sunteţi voi, orice, Penticostali, şi orice sunteţi, nu contează nici un pic; când Biserica lui Dumnezeu se mişcă înainte, în puterea de inspiraţie, ea se va mişca drept înainte şi înainte şi înainte şi înainte. Şi nici o denominaţiune nu O opreşte, nimic în lume nu O v-a opri. "Pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu O pot birui." Spiritual, Adevărul descoperit!
E-239 Acum priviţi acum următorul, El zice, "Şi tu eşti Simon, şi Eu îţi voi da," pentru că el avea spiritualul, Adevăr descoperit. Acela-i motivul că el a cunoscut diferenţa între Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, şi Numele lui Isus Cristos. El avea o descoperire spirituală. Aceea este ceea ce înţelegeţi voi în seara aceasta, unde Duhul Sfânto deschide pentru noi.
E-240 El a zis, "Tu eşti Simon, şi Eu îţi voi da cheile Împărăţiei Cerului. Şi orice vei lega pe acest pământ, Eu voi lega în Cer. Orice dezlegi pe acest pământ, Eu voi dezlega în Cer." A spus El aceasta? Sfântul Matei, capitolul 16, "Orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer. Orice dezlegi pe pământ Eu voi dezlega în Cer. Şi Eu îţi voi da cheile la" (ce?) "Împărăţia Cerului." Ce este Împărăţia Cerului? Duhul Sfânt! Biblia a zis, "Impărăţia Cerului este în voi ... " Vreau să spun, "Impărăţia lui Dumnezeu," scuzaţi-mă. "Împărăţia este în voi."
E-241 Acum El a zis, "Unii care stau aici nu vor vedea moartea până când vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind în putere." Doar cu câteva zile mai târziu, Cincizecimea. Vedeţi? "Unii stau aici," chiar în aceeaşi într- ... lucru care îl spunea EL "Unii din voi care stau aici," El a fost transfigurat, a zis, "nu veţi vedea moartea până când veţi vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind în putere."
E-242 Biblia a zis, "Împărăţia este înlăuntrul vostru." Când Isus a înviat din morţi, amintiţi-vă, el avea pe coapsa Lui cheile morţii şi a iadului, nu cheile la Împărăţie, acelea au fost date Bisericii. Acum, Petru avea cheile. Credeţi că Isus îşi ţine Cuvântul Lui? Dacă El nu ţine, frate, El nu era Dumnezeu! Aceasta-i tot. Acum, El a zis, "Petre, Eu îţi voi da cheile la Împărăţie," cu alte cuvinte, "la Duhul Sfânt. Orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer."
E-243 Acum priviţi ce eroare au făcut ei, au mers afară şi au iertat păcate, şi aşa mai departe în felul acela. Ce eroare! Să vedem. Ei au pus cheile pe el. Acum, El şi-a îndreptat faţa chiar drept spre Cincize- ... sau chiar drept spre Ierusalim.
E-244 El a fost răstignit, a murit, a înviat a treia zi, a fost pe pământ patruzeci de zile între oameni, s-a înălţat sus în Cer. Le-a spus să aştepte până când au văzut Impărăţia lui Dumnezeu venind peste ei, la timpul acesta Tatăl va reaşeza Impărăţia într-o formă spirituală pentru ei. Ei au mers sus la cetatea Ierusalim şi au aşteptat acolo pentru zeceA zile şi nopţi, şi, cu totul dintr-o dată, botezul Duhului Sfânt, Impărăţia lui Dumnezeu, a venit cu putere peste ei. Este adevărat?
E-245 Acum priviţi! Petru, neînvăţat, nici măcar nu putea să-şi scrie numele (un papă? Da, un papă), s-a ridicat în picioare pe o mică ladă de săpun sau ceva şi a început să predice. El a zis, "Voi oameni din Iudeea şi voi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut, şi ascultaţi la Cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi aşa cum presupuneţi voi, văzând că este numai al treilea ceas din zi, dar aceasta este ceea ce a fost vorbit de profetul Ioel. 'Se va împlini în zilele din urmă,' zice Dumnezeu, 'Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, şi peste roabele şi robii Mei Eu voi turna din Duhul Meu şi ei vor profeţi. Eu voi arăta minuni în cer sus; şi jos pe pământ, foc, stâlpi de foc, şi vapori de fum."' El a continuat, şi vorbea despre David şi aşa mai departe. Şi când aceşti critici s-au ridicat acolo ...
E-246 A zis atunci, "Bărbaţi şi fraţi, ce putem face să fim salvaţi?"
E-247 "Oh, fii atent, Petre, tu ai cheile care atârnă de tine acum." Este adevărat? Primul mesaj Evanghelic!
E-248 Isus, cu câteva zile înainte de aceea, înainte ca El să fie răstignit, a zis, "Petre, Eu îţi voi da cheile. Orice legi tu, Eu voi lega; orice dezlegi tu, Eu voi dezlega. Şi orice faci tu, Eu voi recunoaşte în Cer." Dacă El este un Om al Cuvântului Său, El Işi va ţine Cuvântul!
E-249 Şi iată-l stând aici, Duhul Sfânt a căzut pentru prima Lui dată, şi Petru a fost întrebat, "Ce putem face să fim salvaţi?"
E-250 "Fii atent, tu bagi cheia în Împărăţie pentru prima dată. Isus ţi-a spus, cu câteva zile în urmă, cu zece zile în urmă, a zis, 'Mergeţi botezaţi oamenii în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt.' Ce vei face tu? Dar El ţi-a dat cheile pentru că tu ai avut o descoperire spirituală! 'Căci Biserica Mea va fi zidită, şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei."'
E-251 Şi luaţi crezurile şi dogmele voastre, şi orice doriţi voi, dar acestea vor eşua mizerabil (acestea au eşuat), dar puterea viului Dumnezeu se va duce înainte şi înainte, în Eternitate. Ca o fâşie de radiu, Ea se mişcă înainte, observaţi, fără sfârşit.
E-252 "Petre, tu ai cheile. Orice faci tu aici, Dumnezeu trebuie să o recunoască în Cer." Este adevărat? "Ce spui tu, Petre? Ce putem face să fim salvaţi?"
E-253 Petru a zis ... Nu mergeţi să ziceţi, "Ave Maria," nu există un astfel de lucru, şi să faceţi o novena. Să nu veniţi să strângeţi mâinile şi să vă puneţi numele în cartea bisericii şi ei să stropească cu puţină apă peste voi; nu este astfel de lucru. Aceea este o dogmă Catolică la care biserica Protestantă se apleacă.
E-254 El nu a zis, "Voi toţi să mergeţi ... Acum, Isus mi-a spus, cu câteva zile în urmă, ca voi toţi să mergeţi şi să fiţi botezaţi în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."' Nici un om care are descoperire spirituală, nu va spune asta.
E-255 El a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei ce sunt departe acum, şi chiar aşa de mulţi câţi va chema vreodată Domnul Dumnezeul nostru." Aceea este. Atunci cheia s-a băgat înăuntru şi a încuiat, ea a încuiat în Cer!
E-256 Acela-i motivul că Pavel a zis către ucenicii lui Ioan, "Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos, să primiţi botezul Duhului Sfânt."
E-257 Voi nu aţi ştiut-O mai înainte, voi O ştiţi acum! Ha! Este în ordine. Aceasta depinde de voi. Asta-i adevărat. Dar un triteist, botezul triunic nu a fost niciodată recunoscut în Biserică, Noul Testament; numai în biserica Catolică, iar biserica Protestantă se pleacă la aceasta. Priviţi! Mulţi oameni se vor certa cu voi pentru aceea. Dar, frate, voi trebuie să vă faceţi alegerea.
E-258 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, eu am fost botezat în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.' Eu am botezul Duhului Sfânt."
E-259 Eu nu mă îndoiesc de cuvântul tău. Eu nu am nici un motiv deloc să mă îndoiesc de cuvântul tău; eu cred aceasta. Eu cred că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, acolo sus înainte ca ei să fie botezaţi de fapt; dar când Petru le-a spus ce să facă, ei au mers şi au făcut-o. Asta-i adevărat. Acum voi ştiţi ce să faceţi, asta-i adevărat; şi dacă refuzaţi să umblaţi în Lumină când Lumina este adusă înainte, voi vă întoarceţi la întuneric. Adevărat! Amin! In regulă. Scuzaţi-mă. Eu nu vreau să mă scuz pentru că strig "aşa să fie" la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, domnule. Eu voi striga "amin" din nou. Asta-i adevărat. Da, domnule.
De ce botezi în Numele lui Isus Cristos, Frate Branham? De ce faci tu aceea în loc de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"? Pentru că Biblia învaţă aceea! Aceea-i clar?
De ce speli tu picioarele, Frate Branham? Pentru că Biblia învaţă aceea. Eu cred în Evanghelia deplină. În regulă, acum.
Ce este botezul fals despre care ai vorbit? Asta este. Acela este exact acesta. Nicăieri ... Citiţi înapoi în Testament şi aflaţi unde o persoană ...
E-260 Acum către voi dragi oameni, eu nu vă rănesc simţurile, eu nu vreau. Eu vă cer să fiţi smeriţi şi nu ... Priviţi la acest lucru în faţă, şi vedeţi cum arată. Priviţi la el în faţa Bibliei, nu în biserica voastră sau ceva neînţelept, lucru prostesc la care cineva s-a îngâmfat în capul lui, ci priviţi la Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur!
E-261 Credeţi voi că Dumnezeul Atotputernic mi-ar fi dat slujba care El o are pe aici ca aceasta, cu semne supranaturale şi lucruri care nu au mai fost văzute niciodată de când Noul Testament, şi să mă lase să umblu în eroare în felul acesta? Desigur că nu! Şi, frate, când eu vin înapoi din străinătate, eu îmi pun cea mai mare parte din timpul meu nu pe vindecări Divine şi minuni ci pe predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. Adevărat. Acum să vedem.
38. Învaţă această biserică că tu trebuie să vorbeşti în limbi să primeşti Duhul Sfânt?
E-262 Nu, domnule. Nu, noi nu învăţăm. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt, vedeţi, nu Duhul Sfânt. Acesta este un dar. Acest Pom rodeşte nouă feluri de roade. Este adevărat?
E-263 Dacă priviţi la un pom de măr, are mere, voi ziceţi că este un măr. Priviţi la un pom, care are pere, voi ziceţi că este un păr. Nu contează dacă are scoarţă de platan pe el, şi are pere pe el, ce este viaţa din el? Viaţa din el este viaţă de păr. Este adevărat?
E-264 Acum, acest Pom al lui Dumnezeu rodeşte nouă roade spirituale. Este adevărat? In regulă. Acolo sunt toate diferite ... A zis, "Unuia îi este dat învă- ... cunoştinţa, înţelepciunea, înţelegerea, şi vorbirea în limbi, interpretarea limbilor," nouă daruri spirituale diferite cresc pe acest Pom al lui Dumnezeu. Este adevărat? Păi, acum, doar vorbirea în limbi nu este singurul, există altele înăuntru acolo, de asemeni.
E-265 Acum voi puteţi vorbi în limbi şi totuşi să nu aveţi Duhul Sfânt. Acum, doar amintiţi-vă aceea. Eu am fost chiar ... Am văzut vrăjitori şi vraci venind şi vorbind în limbi, şi ei nu aveau Duhul Sfânt. Voi ştiţi, i-am văzut venind strigând şi sărind, şi ei nu au Duhul Sfânt. Eu am stat în dansul porumbului aici nu demult, afară ... şi o bucată mică de la Douglas, Arizona, sus acolo. Am văzut acel dans al porumbului când ei îl au sus acolo, şi vraciul acela a venit acolo afară şi s-a comportat teribil, şi fiecare lucru, s-a agitat şi a aruncat cu tină peste el acolo. Aceea nu a însemnat că el era mântuit. Omul era un-un doctor vrăjitor.
E-266 Am stat în India ... în Africa şi am văzut doctori vrăjitori venind sus şi provocându-mă în felul acela, cu vrăjurile lor, şi chiar au băut sânge dintr-un craniu uman. Asta-i adevărat. Voi mai bine aţi şti despre ce vorbiţi când daţi faţă cu aceea. Dar am văzut puterea Dumnezeului Atotputernic legând pe acel om încât el nu se putea mişca. Astfel atunci, ochii lui sticloşi în felul acela, şi ei l-au dus la o parte. Da, domnule.
E-267 Frate, Dumnezeu este real! Asta-i adevărat. Dar Dumnezeu este un Duh, nu limitat numai la vorbirea în limbi, sau aceasta, aceea, sau cealaltă. Eu spun că orice om care este ... Acela este necazul în biserică aici. Vedeţi, voi ... Penticostalii au mers sălbatic asupra acelui singur lucru. Ei au ajuns jos la oameni .. .În loc să-să pună mâinile peste ei, şi ei să primească Duhul Sfânt, ei i-au adus jos la altar şi au început să-i bată pe spate şi să strige, "Spune-o! Spune-o! Spune-o!" Şi spun un cuvânt iarăşi şi iarăşi, până când ei au confuzie şi nu limbi.
E-268 Dacă o persoană veritabilă cu Duhul Sfânt este născută din Duhul lui Dumnezeu, ea va trăi o viaţă evlavioasă. Unii din oamenii aceia trăiau vieţi oribile, şi voi ştiţi aceea, şi roadele lor dovedeau că ei nu erau. Isus a zis, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Şi roada Duhului nu este vorbirea în limbi, aceea este un dar al Duhului.
E-269 Petru nu a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, voi veţi primi Duhul Sfânt." El a zis, "Voi veţi primi darul Duhului Sfânt," când ei au auzit aceste limbi şi pe oameni vorbind. Acesta este unul dintre darurile Duhului Sfânt pe care l-au primit ei. Amin. În regulă. Trebuie să ne grăbim.
39. Eu am doi băieţi (unul, de doi ani; şi unul, de cinci ani), şi ei au fost stropiţi. Trebuie ei să fie botezaţi prin scufundare?
E-270 Păi acum soră sau frate, oricine eşti tu, aceea depinde de tine. Eu am o fetiţă ... Băieţaşul meu, Billy Paul, avea şaisprezece ani, şi eu l-am botezat în Numele Domnului Isus chiar aici. Fetiţa mea avea opt ani. Ea a venit la mine şi s-a urcat pe genunchiul meu, şi a zis, "Tati, eu vreau să cred în Domnul Isus Cristos, şi eu-eu vreau să fiu botezată." Şi eu am botezat fetiţa la opt ani. Când, dacă acei copilaşi vor să fie botezaţi, botezaţi-i. Dacă ei nu vor, păi, dacă ei sunt ... doar mergeţi înainte, aceea depinde de voi, orice a spus Domnul.
40. Vor fi în Răpirea Bisericii numai acei care au botezul Duhului Sfânt, sau toţi credincioşii vor fi indicaţi?
E-271 Noi nu ... noi nu avem timp să justificăm aceea. Dar, frate, numai Mireasa Duhului Sfânt va fi în Răpire. Vedeţi? Biblia ... ? ... ceilalţi nu vor fi pierduţi.
E-272 Priviţi! Cine va judeca pământul? Sfinţii. Daniel a zis, "Eu L-am văzut, venind la cel Imbătrânit de Zile, şi-şi El a venit cu zece mii de ori zece mii din Sfinţii Lui." Este adevărat? Răpirea, Biserica s-a dus înainte. Apoi ei vin jos, şi judecata a fost aşezată.
E-273 Şi Cărţile au fost deschise. Este adevărat? Şi o altă Carte a fost deschisă, care era Cartea Vieţii, credinciosul sfinţit care nu a primit Duhul Sfânt.
E-274 Nu a învăţat Isus că zece fecioare au ieşit să întâmpine Mirele? Şi cinci dintre ele ... sau toate dintre ele erau fecioare, curate, sfinte. Şi ele, acestea, au adormit şi nu au primit Duhul Sfânt; şi acestea au primit Duhul Sfânt şi aveau Ulei în candela lor. Şi când a venit Mirele, Glasul a venit, strigând, ele ziceau, "Oh, lăsaţi-ne să intrăm. Daţi-ne ceva din Uleiul vostru!"
E-275 El a zis, "Mergeţi la cei ce cumpără, rugaţi-vă, primiţi-L acum." Dar ele nu au putut. Şi în timp ce ele erau plecate, fecioarele au intrat în Cina Nunţii, iar ele au fost aruncate în întunericul de afară, unde ele au plâns şi s-au văitat şi scrâşneau din dinţi. Nu a învăţat Apocalipsa, seara trecută, în capitolul 12, alaltăieri seară, că balaurul roşu a aruncat apă din gura lui să facă război cu rămăşiţa Sămânţei femeii, care avea credinţă în Dumnezeu şi a păzit poruncile lui Isus Cristos?
E-276 Către voi femeilor, când voi puneţi un tipar. Este o bucată frumoasă de material, acelaşi material în el, dar voi luaţi în acest fel şi puneţi tiparul vostru chiar în felul cum îl veţi tăia. Şi apoi îl tăiaţi. Aceea depinde de voi. Dar voi luaţi materialul pe care-l tăiaţi, din care să vă faceţi îmbrăcămintea, iar restul din el este folosit. Este tot aşa de bun material ca restul din el, dar prin alegere voi l-aţi ales pe acela. Este adevărat? Restul din el este tot aşa de sfânt şi tot aşa de bun, şi tot aşa de scump ca restul din el, dar aceea a fost alegerea voastră .
E-277 Şi Dumnezeu a promis că noi vom merge în Răpire prin alegere! Şi Biblia a zis, "Iar restul dintre cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani." Este adevărat? Astfel numai ... Voi nu veţi fi pierduţi, dar Mireasa umplută cu Duhul Sfânt va merge în Răpire. Restul dintre ei vor trece prin Judecată; în timp ce Ei nu au trecut.
41. Dacă tu trebuie să fii botezat în Numele lui Isus, de ce a spus Isus în Matei 28, "Fiţi botezaţi în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt"? Asta-i chiar ceea ce tocmai am terminat să explic, aceea una.
E-278 În regulă, voi deveniţi obosiţi? Eu ştiu că sunteţi.
42. Dar nu ia Dumnezeu în considerare botezul de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"? Nu există oameni care să fie botezaţi în numele, în aceste nume, şi au primit Duhul Sfânt? A venit Isus să glorifice pe Tatăl? Nu ar fi recunoscut acest botez?
E-279 Da, Isus a venit să glorifice pe Tatăl. Priviţi în Sfântul Ioan capitolul 14. Eu sunt chiar gata ... Eu am ... Dacă veţi aştepta doar încă trei, noi vom termina, eu cred. Priviţi, apoi noi vom lua câteva din cele noi mâine, atunci, deoarece eu într-adevăr primesc unele înapoi din seara aceasta, cred eu. Observaţi, aceasta este biserică, totuşi, aceasta. Noi mergem înainte.
E-280 Priviţi, Isus a venit să manifeste pe Tatăl. Priviţi, la început, Dumnezeu a făcut om în Propriul Lui chip. Este adevărat? Păi, ce este Dumnezeu? Un Duh. Sfântul Ioan capitolul 4, Isus vorbind cu femeia de la fântână, El a zis, "Dumnezeu este un Duh şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în Duh şi Adevăr." Este adevărat? Dacă Dumnezeu a făcut omul în chipul Său Propriu, ce fel de om a făcut El atunci? Un om duh.
E-281 În Geneza 2, acolo nu era nici un om să are pământul, şi Dumnezeu a făcut om din pulberea pământului; nu în chipul Său, ci în chipul vieţii animale. Şi El a pus duhul omului în acest om animal de aici, şi el a devenit un suflet viu. Acum, aceea este deosebirea între om şi animal.
Animalul nu construieşte automobile, şi el nu face lucruri ca să-şi ajute trăirea, şi aşa mai departe în felul acela. El este un animal, animal necuvântător. El nu are un suflet. El nu poate citi şi scrie. El nu poate discuta, vorbi. El este un animal necuvântător.
Dar un om în trup este ca un animal, dar el are un suflet de la Dumnezeu în el, care-l face nemuritor. Şi el poate inventa ... Priviţi ce poate face el! El este aproape la egal cu Dumnezeu, deoarece el este un fiu al lui Dumnezeu chiar în starea lui căzută. El este minunat! Priviţi la el! Vedeţi? Acela este el.
E-282 Apoi când omul a căzut în trup ... Şi dacă Dumnezeu a trimis un alt individ în afară de El însuşi jos, El a fost nedrept. Singura cale prin care Dumnezeu a putut să o facă în mod just era să ia locul omului el însuşi.
E-283 Cum ar fi dacă l-aş face pe Fratele Neville să moară pentru această femeie de aici? Cum ar fi dacă eu aş face pe această femeie să moară pentru această femeie de aici, dacă ar fi fost că eu aveam stăpânirea peste voi? Eu nu aş putea fi drept şi să fac aceea. Dacă am pronunţat moartea, şi vreau ca voi să trăiţi, eu trebuie să iau locul vostru să vă fac justificaţi.
E-284 Şi apoi Dumnezeu, Care era în chipul de Duh ... fără chip, mai degrabă. Biblia a zis, "Dumnezeu este fără formă." In regulă. Apoi Dumnezeu trebuia să ia formă, şi El a preaumbrit o fecioară şi a creat în ea o celulă de sânge, fără sex sau ceva de-a face cu ea, şi a creat o celulă de sânge care s-a dezvoltat în Fiul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a venit jos şi a locuit în Fiul Său, Cristos Isus, făcându-L Dumnezeu pe pământ.
E-285 Când, Sfântul Ioan, Toma a zis, "Doamne, arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."
E-286 El a zis "Eu sunt de aşa de mult cu voi şi tu nu Mă cunoşti?" El a zis, "De ce spui tu, 'Arată-ne pe Tatăl'?" Păi, El a zis, "Când Mă vedeţi pe Mine voi vedeţi pe Tatăl. Eu şi Tatăl Meu suntem Unul. Tatăl Meu locuieşte în Mine."
E-287 O doamnă aici nu demult, eu vorbeam acolo, a sărit sus, a zis, "O Frate Branham," zicea, "Eu ştiu ce vrei să spui. Ei sunt unul, sigur că ei sunt unul." Zicea, "Tu şi soţia ta sunteţi unul, de asemeni. Acela-i felul de unul cum sunt ei."
E-288 Am zis, "Eu îţi cer scuze," am zis, "ei nu sunt." Am zis, "Tu mă vezi pe mine?"
A zis, "Sigur."
Eu zic, "Tu vezi pe soţia mea?" A zis, "Nu."
E-289 Am zis, "Acolo! Atunci ei sunt într-un fel diferit de unul decât sunt eu şi soţia mea." Vedeţi? Am zis, "Asta-i adevărat."
E-290 Isus a zis, "Voi nu Mă puteţi vedea fără să-l vedeţi pe Tatăl." Desigur nu! Este a doua parte din liniarul de trei picioare, acelaşi liniar. Acesta este Dumnezeu. Isus Cristos a fost sau Dumnezeu sau cel mai mare înşelător pe care l-a avut vreodată lumea.
E-291 Ascultaţi! O femeie mi-a zis nu demult, zicea, "Eu îţi voi dovedi," o femeie de la Ştiinţa Creştină. Acum, prietene de la Ştiinţa Creştină, fii reverent doar un minut, înţelegi. Ei au zis, "Eu îţi voi dovedi că El nu a fost nimic decât un om." Zicea, "Tu pui prea multă laudă pe Isus."
E-292 Am zis, "Dacă eu m-am lăudat zi şi noapte eu nu aş putea să-I dau ce I se cuvine." Am zis, "Nu-i de mirare ... "
E-293 Păi, Isaia a încercat să-L numească, el a zis, "El este Minunat, Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părintele Veşniciei." Toate acelea! "El este Alfa, Omega, Inceputul şi Sfârşitul, Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă; Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." "In El locuieşte plinătatea lui Dumnezeu trupeşte," a zis Biblia. Plinătatea lui Dumnezeu era în El!
E-294 Ea a zis, "Eu îţi spun, când El a mers jos să se roage pentru Lazăr, să-l învieze pe Lazăr," a zis, "Eu îţi voi dovedi că El era doar un om."
E-295 Am zis, "Să te văd că o faci!"
E-296 A zis, "Biblia a zis, 'El a plâns.' Şi aceea dovedeşte că El era un om, El putea plânge."
E-297 Am zis, "Sigur, acela era Fiul care a plâns."
E-298 El era un Dumnezeu-om. El era o fiinţă triună tot aşa cum sunt eu, voi sunteţi; noi suntem suflet, trup, şi duh. El era Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, în Divinitatea lui Dumnezeu; aceea este Cine era EL El era Divinitatea Insăşi! Cum putea El face ceva acolo când ... Proprii Lui copii strigau după sângele Lui? Dacă ar fi fost altceva ... Aceia erau Proprii Lui copii care strigau după sângele Lui; nu-i de mirare că El a plâns pentru ei. Cum poate un om ... şi proprii Lui copilaşi să strige după sângele Lui, cum ar putea simţi El? Ori să-i condamne la iad pentru totdeauna, sau să-şi dea viaţa Lui; El era Dumnezeu dându-şi viaţa Lui pentru copiii Lui! Divinitatea a locuit în El! Aceea este Cine era EL
E-299 Femeia a zis, "Priveşte," zicea, "Rev. Branham, eu îţi voi dovedi! Când El a plâns, aceasta a dovedit că El era un om."
E-300 Am zis, "Doamnă, El era un om când El se ruga- ... sau când El a plâns, asta-i adevărat. El era un om când El a plâns, dar când El şi-a îndreptat trupul Lui mic firav şi a zis unui om care a fost mort de patru zile, 'Lazăr, ieşi afară!' Şi un om a fost mort de patru zile, şi putred, şi viermii pieli se târau prin el, putrezirea şi-a cunoscut Stăpânul iar sufletul şi-a cunoscut Creatorul, şi un om care a fost mort de patru zile s-a ridicat în picioare şi a trăit din nou! Acela era mai mult decât un om!"
E-301 El era un om când El a coborât de pe munte în seara aceea, flămând, privind în jur la un pom pentru ceva să mănânce. El era un om când El căuta acolo după ceva să mănânce în smochinul acela. Dar când El a luat cinci pâini şi două bucăţi de peşte şi a hrănit cinci mii, acela era mai mult decât un om! Acela era Dumnezeu acolo! Acel Creator Care a putut lua peşte fript şi să-l frângă şi încă era peşte fript, a luat pâine coaptă şi a frânt-o; ce fel de atom a dezlegat El? Aleluia! El era Dumnezeu, Creatorul atomilor şi tuturor lucrurilor! Acela era mai mult decât un om!
E-302 El era un om când El a fost acolo afară în acea corabie în noaptea aceea, după ce a predicat toată ziua şi a vindecat bolnavii, aşa de obosit, încât zece mii de diavoli ai marn au jurat că ei Il vor îneca. Acea mică corăbioară veche de acolo, sărea în jur ca un dop de sticlă, valurile mari izbucneau din loc în loc, şi El culcat, aşa de obosit încât valurile nu L-au trezit. Diavolii răcneau, zicând, "Noi Il vom prinde acum în timp ce El doarme." Dar când El s-a trezit, s-a trezit acolo, El era un om, El era aşa de obosit. Dar când El şi-a pus piciorul Lui pe strângătorul corăbiei, şi a zis către marea aceea, "Fii liniştită!" şi vânturile şi valurile L-au ascultat. Acela a fost mai mult decât un om! Acela era Dumnezeu, Creatorul Care a făcut Cerurile.
E-303 Nu-i de mirare că apostolul a zis, "Ce fel de om este acesta încât chiar vânturile şi valurile Îl ascultă!"
E-304 Acela a fost mai mult decât un om. Acela era Dumnezeu. El era un om când El a fost ţintuit pe cruce ca o Jertfă, să ia păcatul. El era un om cu cuie bătute în mâinile Lui. El era un om cu spini pe capul Lui. El era un om cu soldaţi batjocoritori scuipând pe EL El era un om era zdrobit, brăzdat, şi rănit. El era un om! El era om când El a plâns, "Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit Tu?" El era un om strigând după ajutor. Dar în dimineaţa Paştilor când peceţile morţii s-au dezlegat acolo la mormânt, acela era mai mult decât un om! El a dovedit că El era Dumnezeu.
Trăind, El m-a iubit; murind, El m-a salvat;
Îngropat, El a dus păcatele mele departe;
Înviind, El m-a justificat gratuit pentru vecie:
Intr-o zi El vine, O ce zi glorioasă!
Oh, în mijlocul stâncilor topite şi cerurilor întunecate,
Salvatorul meu Şi-a plecat capul şi a murit;
Deschiderea perdelei a descoperit calea
Spre bucuriile Cerului şi nesfârşita zi.
E-305 Nu-i de mirare că Eddie Pruitt a strigat:
Toţi să salute puterea Numelui lui Isus!
Îngerii să cadă prosternaţi;
Aduceţi înainte diadema roială,
Şi încoronaţi-L Domnul tuturor.
E-306 Acela este acea măreaţă Persoană, Domnul Isus. El era Iehova, Dumnezeu învelit în carne. Biblia a zis, "Orice faceţi în cuvânt sau faptă, să faceţi totul în Numele Lui." Biblia a zis, "Toată familia în Cer este numită 'Isus,' şi toată familia de pe pământ este numită 'Isus."' Să ne rugăm în Numele Lui, să trăim în Numele Lui, să învăţăm în Numele Lui, să murim în Numele Lui, îngropaţi în Numele Lui, botezaţi în Numele Lui, înviem în Numele Lui, mergem în Cer în Numele Lui. Acela este Numele Lui, şi Mireasa Lui este numită "Domnişoara Isus." El va lua un popor dintre Neamuri, pentru Numele Lui.
E-307 Şi eu nu sunt un unitarian. Nu, domnule. Voi trinitarienii să daţi la o parte aceea de la voi. Eu nu sunt un unitarian. Nu, domnule. Eu nu sunt un unitarian, nici un trinitarian. Eu cred ce spune Biblia. Aceea este corect. Amin. Iuh! Eu iau prea mult la una. Care era aceea? Am adus-o eu afară? Sau, să vedem, ce era aceasta? Oh, da, asta-i adevărat, despre ... cum Tatăl era în Cristos. El era un om, El era un Dumnezeu-om.
43. Nu botează biserica Penticostală în Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt? Unii din ei.
44. Dacă o persoană moare fără botezul Duhului Sfânt, va fi el pierdut?
E-308 Nu, domnule. Dacă el este un credincios, el va veni în înviere, a doua înviere. Dacă el are botezul, el va merge în prima înviere. Acum, voi aproape că trebuie să luaţi cuvântul meu. Dacă aceea nu vă satisface, atunci voi-voi întrebaţi-mă, eu vă voi da Scriptură. Deoarece, eu încerc să iau încă aceste două sau trei de aici, apoi noi am terminat.
45. Frate Bill, spune Biblia ceva despre jocul de noroc?
E-309 Da, Ea spune, dar eu nu pot să o numesc chiar acum. Ştiu că soldaţii au avut un joc de noroc pentru haina Lui, şi aşa mai departe în acel fel, dar eu nu pot spune.
46. Vrei să explici Întâi Corinteni 15:29?
31° Caut-o pentru mine acolo, dacă vrei, Frate Neville, Întâi Corinteni 15:29. Noi o vom lua.
E-311 Acum, şi poate mâine eu pot lua aceea pentru voi din nou. Ca şi ... Literele acelea, cum se citesc literă cu literă, "VICARIVS FILII DEI." Dacă voi doriţi aceasta, aduceţi-mi la cunoştinţă.
47. Profeţia din Ezechiel 38 şi 39 va fi împlinită înainte de Răpire?
E-312 Eu cred că nu. Eu cred că următorul lucru după care trebuie să aşteptăm este Răpirea Bisericii. Şi apoi aceea, "când Gog şi Magog coboară," sunt armatele ruseşti care vin înăuntru la ...
E-313 Priviţi, Dl. Bohanon era superintendent aici la Compania Serviciului Public, un foarte minunat om Creştin. Şi el a vorbit cu mine într-o zi, el a zis, "Billy, am încercat să citesc, şi am încercat să întreb păstorul meu să-mi explice Apocalipsa." Zicea, "Noi am ajuns acolo şi am avut-O toată încurcată." Zicea, "Ioan trebuie că a mâncat ceva-ceva în seara aceea şi a avut un vis."
Am zis, "Dl. Bohanon, să-ţi fie ruşine." Am zis ... El a zis, "Păi, nimeni nu poate înţelege Aceea."
E-314 Am zis, "Nu omul natural, dar Duhul Sfânt poate să O descopere."
E-315 El a zis, "Păi, uite aici, Billy." El a zis, "Mireasa stătea pe Muntele Sinai. Şi aici apa era aruncată din gură, era balaurul făcând, a adus război cu Mireasa. Şi Mireasa era în Cer în acelaşi timp. Dă-ţi seama de aceea!"
E-316 Am zis, "Dl. Bohanon, singurul lucru pe care-l ai, este că tu ai trei lucruri diferite amestecate, numind-o 'Mireasa.' Tu numeşti pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, care stăteau cu Mielul pe Muntele Sinai, 'Mireasa.' Ei nu erau. Tu i-ai numit pe cei după care se arunca cu apă din gura lui, să facă război cu rămăşiţa Sămânţei femeii, care nu era Mireasa; aceea era ce a rămas. Mireasa era în Cer; cei o sută patruzeci şi patru de mii acolo; şi Creştinul nominal mergând aici prin persecuţie. Şi aceea este adevărat."
E-317 Citeşte, frate, acum dacă o ai. [Fratele Neville citeşte Întâi Corinteni 15:29 – Ed.]:
Altfel ce ar face cei ce sunt botezaţi pentru cei morţi, dacă cei morţi nu înviază deloc? de ce sunt ei atunci botezaţi pentru cei morţi?
E-318 Acum, acum, fraţilor, există un-un popor care cred aceea, ei botează pentru cei morţi, aceia sunt Mormonii. Şi eu am fost în templele lor, de multe ori, ei sunt oameni foarte minunaţi. Şi tu poţi fi un Mormon, acum. Eu nu încerc să-ţi rănesc simţurile. Dar, dragul meu prieten, tu nu poţi fi botezat pentru tatăl tău; acela-i actul care trebuie să-l facă el. "În partea care este înclinat pomul, în partea aceea va cădea."
Pavel, vorbeşte aici, vorbea despre "cei morţi," Isus Cristos, "dacă nu înviază morţii, de ce sunteţi voi botezaţi în Numele lui Isus Cristos atunci dacă morţii nu înviază?" Vedeţi ce vreau să spun? Atunci voi sunteţi ... El a zis, "Să mâncăm, să bem, şi să fim voioşi, căci mâine vom muri, dacă morţii nu înviază." Dar el merge înainte şi slăveşte pe Dumnezeu pentru învierea celor morţi. Şi noi suntem botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în moartea Lui, îngroparea; şi învierea. De aceea suntem noi botezaţi către "cei morţi." In regulă.
Eu cred, acum, aceasta este doar cam încă una după aceasta.
Frate Bill, te rog spune-mi cum să-să obţin botezul Duhului Sfânt. Este prin rugăciune, viaţă predată, acceptarea Lui aşa cum noi acceptăm vindecarea? Eu ştiu ce este să ai credinţă pentru vindecare când te-ai rugat pentru mine aici. Tu te rogi şi-ţi pui mâinile, pentru botezul Duhului Sfânt? Eu am fost botezat în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Te rog spune-mi dacă eu trebuie să fiu rebotezat în Numele lui Isus, aşa cum ai vorbit recent.
Acum, dragul meu prieten Creştin, eu nu-ţi spun ce să faci. Eu doar înfăţişez jos Scriptura. Şi tu ştii ce, cum Duhul Sfânt poate veni chiar acum în timp ce noi vorbim. Duhul Sfânt este un Dar de la Dumnezeu. Vedeţi? Acela-i un dar de la Dumnezeu. El poate veni în timp ce noi vorbim. Şi eu vă spun, când ... Dacă oamenii au fost învăţaţi corect, ...
Unii dintre voi de mai de mult aici, daţi-mi voie să vă întreb ceva, voi cei de demult care aţi fost în tabernacol. Priviţi când botez eu oamenii. Şi voi predicatorii luaţi aceasta ca un exemplu. Eu i-am învăţat pe acei oameni până când au avut acea viaţă curăţită înainte ca ei să meargă la apa aceea, şi i-am adus să creadă că Dumnezeu a fost obligat să-şi ţină promisiunea Lui; îndată ce ei au fost botezaţi în numele lui Isus Cristos, Duhul Sfânt a fost chiar acolo să primească aceasta. Şi când ei au venit afară din apă, ei au primit Duhul Sfânt. Asta-i adevărat. Dacă voi doar ...
E-319 Păstorilor, învăţaţi oile voastre, aduceţi-le în Biblie aici. [Fratele Branham bate pe Biblia lui – Ed.] Depărtaţi-vă de acea carte veche de texte a unei biserici, şi intraţi aici jos în Biblie unde a învăţat Dumnezeu, şi voi nu veţi avea necazurile acelea.
E-320 Da, punerea mâinile este cum putem noi primi Duhul Sfânt, prin vreo persoană unsă punându-şi mâinile.
48. Frate Bill, este aceasta ... Este în afara ordinei ca cineva să se ridice şi să dea mesaje în limbi în timp ce predicatorul dă ... afară Cuvântul? Această persoană are trei întrebări aici.
49. Şi cealaltă este: De asemenea, este în afara ordinei să se facă la fel când se face chemarea la altar?
50. A treia, a treia: De asemenea, este afară din ... Este în afara ordinei ca cineva să se ridice în biserică şi să mustre un predicator pentru ceva ce a zis sau a făcut în timpul serviciului, şi el să stea în spatele catedrei sacre? Toate aceste lucruri au fost făcute la tabernacol de câteva ori.
E-321 Acum, lăsaţi-mă să ajung la aceasta chiar repede acum, aceasta aparţine de biserică acum. Eu ... Acum, către voi străinii din porţile noastre, eu trebuie să dau bisericii o mică bătăică acum, astfel ca voi-voi doar cumva să vă ţineţi la o parte pentru un minut, vedeţi, dacă vreţi.
E-322 Ascultaţi, copiii mei! Acele daruri sunt minunate. Nimeni nu ştie cum vă apreciez eu, şi eu vă iubesc cu dragoste evlavioasă. Dar acele daruri pot fi o vătămare pentru voi dacă nu le folosiţi în locul corect.
E-323 Priviţi la oameni astăzi, oameni minunaţi afară în câmp, se roagă pentru bolnavi şi încasează bani pentru aceea. Aceea este greşit. Dacă un om are credinţă pentru vindecare şi se roagă pentru bolnavi, el ar trebui să fie suficient de gentleman să se roage pentru oameni fără bani. Mulţumesc lui Dumnezeu! Frate, eu vreau să spun aceea, nu pentru mine, ci pentru slava lui Dumnezeu, nici o singură dată nu am luat vreodată bani de la oameni, sau ceva de felul acela; şi am refuzat, literar, un milion, cinci sute de mii de dolari, într-o singură ofertă. Şi voi ştiţi aceasta; a fost chiar aici, ziarul. Vedeţi? Asta-i adevărat. Aceasta nu este pentru ... Când voi faceţi aceea, voi veţi pierde credinţa acolo afară cu Dumnezeu.
E-324 Acum voi oamenii care vorbiţi în limbi şi aveţi darurile limbilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi sunteţi necesari în acest tabernacol. Eu vă vreau aici. Dar, acum, lucrul este în ordine, să nu faceţi aceasta niciodată când predicatorul predică. Dacă o faceţi, voi ieşiţi din ordine. Vedeţi? Voi nu trebuie să o faceţi. Căci Biblia a spus, "Duhul profetului este supus profetului." Şi când un om predică, el are cuvântul, el are audienţa, Duhul Sfânt va vorbi prin el. Când el termină, atunci este timpul pentru mesaj, vedeţi voi. Astfel să nu ieşiţi din ordine; dacă o faceţi, atunci voi întrerupeţi şi voi veţi-voi întristaţi Duhul Sfânt cu mesajul care merge înainte.
E-325 Aici nu de mult, am fost într-o adunare aici sus pe undeva în Washington, multe mii de oameni stăteau acolo. Şi administratorul meu, care este un adevărat expunător al Bibliei, el stătea acolo vorbind despre vindecări Divine, uns, Duhul Sfânt vorbea. O doamnă s-a ridicat şi a început să vorbească în limbi, şi el a aşteptat doar un moment, apoi el a început mai departe. Duhul Sfânt a început ... întristat, voi puteaţi vedea aceasta printre oameni. El a început să vorbească din nou, şi ea s-a ridicat. El a zis, "Soră, stai jos, în Numele Domnului." A zis, "Tu eşti în afara ordinei." Iar predicatorii au luat-o acolo şi i-au făcut de cunoscut.
E-326 Acum, ce este aceasta, acele daruri sunt în lume, ele sunt acum în biserică. Darurile sunt în biserică, dar sărmanii copilaşi iau acele daruri şi nu au învăţătura să ştie cum să le controleze. Dacă le controlaţi greşit, voi veţi face mai multă pagubă decât faceţi bine. Vedeţi?
E-327 Întocmai ca un om care iese afară, se roagă pentru bolnavi şi cineva se vindecă, zice, "Acum, tu ar trebui să-mi dai o mie de dolari pentru aceasta." Acum, el a făcut mai multă pagubă decât bine. Ar fi fost mai bine dacă omul ar fi mers înainte şi să moară în loc să aducă o astfel de ocară asupra cauzei lui Cristos.
E-328 Acum, când voi ... Când păstorul sau evanghelistul, sau oricine este el, predică, să staţi liniştiţi. Pavel a zis să faceţi aceea, vedeţi. Acum, şi apoi a zis, "Voi puteţi vorbi toţi, unul câte unul." Aceea este destul de adevărat. Şi el a zis, "Aş vrea ca voi toţi să vorbiţi în limbi. Aceea este bine."
E-329 Dar voi nu puteţi vorbi în limbi numai dacă aveţi darul limbilor. Şi fără îndoială că există multe daruri din acelea în această biserică acum. Există multe daruri din acelea aici în biserica Metodistă, există multe din acelea aici în biserica Baptistă, dacă aceasta ar fi fost numai predicat aşa ca darul să poată merge să opereze.
E-330 Cum? Dacă puneţi sămânţă în pământ şi nu o cultivaţi, ce se va întâmpla cu ea? Vedeţi, ea va zace acolo în pulberea uscată, şi putrezeşte; ea nu va face bine. Aceste daruri au fost în biserică tot timpul, însă doar acum apa a început să cadă, ploaia penticostală, să o ude şi să aducă roadă. Acum, folosiţi-l în locul corect.
E-331 Acum, se zice, păi, eu cred că următoarea întrebare era acolo, persoana a întrebat, a zis:
Când ... când ei dau o chemare la altar?
E-332 Nu, eu nu m-aş gândi atunci. Dacă aţi observat, şi luaţi Corinteni şi o citiţi, există unii din voi aici, dacă-dacă aveţi daruri de vorbire în limbi, atunci voi urmăriţi. In Biblie, când ei au avut ... după ce serviciul s-a terminat, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit jos peste adunare, atunci au început să vorbească, atunci au început să-l mărească pe Dumnezeu. Şi, de fiecare dată, există un mesaj direct către cineva. Nu ... Voi trebuie să urmăriţi aceea acum. Vedeţi? Aceasta nu este doar ceva în fire. El va fi un mesaj către cineva, pentru cineva să facă ceva, sau ceva să zidească biserica. El va fi ceva să slăvească biserica.
E-333 Acolo este unde oamenii Penticostali au adus reproş la numele lor. Tocmai numele de Pentecost, voi îl puteţi menţiona iar oamenii vor pleca doar şi vor zice, "Fără sens," deoarece ei au văzut o mulţime de agitări; care, oamenii fiind în sinceritate dar nu au fost învăţaţi.
E-334 Pavel a zis, "Când eu vin la biserica Penticostală acolo," zicea, "Eu o voi pune în ordine." Aceasta trebuie să fie în ordine, şi totul trebuie să fie făcut ordonat, întocmai cum a poruncit Duhul. Astfel el a zis, "Acum, dacă vin înăuntru, şi voi toţi începeţi să vorbiţi în limbi; şi cel neînvăţat intră, el va zice, 'Păi, nu sunteţi toţi nebuni?' a ieşit afară."
E-335 Aceea este chiar ceea ce face biserica Penticostală. El a zis, "Acum," şi a zis, "dacă unul dintre voi profeţeşte şi descopere secretele despre ceva, unul din voi fiind un profet," cu alte cuvinte, el a zis, "atunci nu vor cădea oamenii jos şi vor zice 'Dumnezeu este cu voi'?"
E-336 Păi, cum aş putea eu să neg darul vorbirii în limbi când eu ar trebui să neg darul profeţiei, eu ar trebui să neg celelalte daruri? Acum, cele mai multe dintre biserici, bisericile mari, Nazarinenii, Sfinţenia Pelerinilor, şi aşa mai departe, ei cred că dacă un om vorbeşte în limbi este un drac. Aceea este hulă împotriva Duhului Sfânt, la care nu este iertare. Aceea este ce au făcut Iudeii, şi-au bătut joc de oamenii cu Duhul Sfânt, şi au fost condamnaţi şi pierduţi, pentru aceasta. Corect! Nu a spus Isus, "Dacă vorbiţi un cuvânt împotriva Duhului Sfânt, aceasta nu vi se va ierta niciodată în această lume sau în lumea care vine"? Deci fiţi atenţi; voi nu înţelegeţi, staţi liniştiţi.
E-337 Iar voi oamenii care aveţi Duhul Sfânt şi chemaţi în slujbe, învăţători ... Acum, vă puteţi imagina ... aici sunt eu stând aici încercând să învăţ, şi aici sare un om sus, alături de mine, şi începe să înveţe chiar în acelaşi timp, un alt om se ridică aici şi cântă o cântare de bucurie? Păi, ce confuzie!
E-338 Păi, acela este felul cum este despre vorbirea în limbi. Lăsaţi să vină în ordine, întocmai cum îl va da Duhul, voi puteţi vorbi în limbi.
E-339 Acum voi ziceţi, "Păi, Frate Branham, eu nu mă pot abţine."
E-340 Oh, da, tu poţi! Pavel a spus că poţi. El a zis, "Dacă va fi unul din voi, printre voi, care vorbeşte în limbi, şi acolo nu este tălmăcitor, el să-şi păstreze tăcerea." Nu contează cât de mult vrea el să vorbească, păstrează-ţi tăcerea. Acela-i un dar, frate. Eu-eu mă rog, ca Dumnezeu să mă lase să am o trezire aici într-una din aceste zile aşa ca noi să putem intra în lucrurile acelea pentru voi, înţelegeţi. Unde puteţi vedea că acesta este un dar, şi darul acela vrea să opereze tot timpul. Vedeţi? Dar voi trebuie să aveţi înţelepciunea Duhului Sfânt aici să ştiţi când şi cum să operaţi acel dar. Şi acela ...
E-341 Voi ziceţi, "Păi, slavă lui Dumnezeu, Biblia a zis când vine Duhul Sfânt voi nu aveţi nevoie de învăţător. El este învăţătorul Însuşi." Oh, frate, cum poţi fi aşa de mic în citirea Scrip-... De ce a pus Duhul Sfânt învăţători în biserică, atunci?
E-342 Ziceţi "Eu nu trebuie să am pe nimeni să mă înveţe. Duhul Sfânt mă învaţă." El învaţă, printr-un învăţător. El a pus învăţători în biserică.
E-343 El a zis, "Sunt toţi învăţători, sunt toţi apostoli, sunt toţi daruri de vindecare?" Duhul Sfânt a aşezat aceste lucruri în biserică, şi El le operează pe toate, şi fiecare din ele operează în ordine.
E-344 Acum este ca şi cu piciorul meu; unul din ele zice, "Eu voi merge pe aici," celălalt zice, "Eu voi merge înapoi pe aici." Acum, ce veţi face voi? Mâna a zis, "Eu voi merge în sus," iar cealaltă merge în jur pe aici. În ce fel de formă va intra trupul? Vedeţi?
E-345 Dar, acum, dacă mintea de aici zice, "Piciorelor, mişcaţi-vă înainte, voi amândouă. Mână, tu mergi cu ele. Cap, tu stai drept. Braţe, voi faceţi la fel," toate umblă în armonie. Acum, când eu ajung acolo, eu nu mi-am folosit braţele. Acum, piciorul şi-a făcut datoria, păstorul a terminat cu predicarea; acum, braţelor, faceţi-vă datoria. Vedeţi? Vedeţi ce vreau să spun?
E-346 Păi, cum ar fi dacă braţele se întind înainte în felul acesta, "Oh, unde este acesta? Unde este acesta?" iar picioarele predică? Vedeţi, voi nu sunteţi acolo încă. Vedeţi, stai în tăcere, braţule; va fi timp pentru tine să fii folosit după o vreme; aşteaptă până când ajungi acolo. Vedeţi ce vreau să spun? Acela-i darul, acela-i darul Duhului în operare.
E-347 Eu iubesc pe Domnul. Voi nu? Amin. Ascultaţi, eu ştiu un lucru pe care-l pot spune pentru voi, voi sigur aveţi răbdare; zece şi douăzeci de minute. Acum, prieteni, priviţi aici în felul acesta acum. Eu ... Aceasta este din câte ştiu mai bine. Eu trebuie să mă grăbesc printr-un teanc mare din ele în felul acela. Dacă eu ... Dacă tu nu eşti de acord cu asta, să nu te cerţi cu mine. Tu fii fratele meu, înţelegi. Eu te iubesc, şi eu spun doar aceste lucruri deoarece aceea este în inima mea. Aceea este ceea ce cred eu, şi acela-i felul în care-l explic eu, şi acela-i felul cum îl aduc eu, este din Biblie.
E-348 Acum, dacă voi ziceţi, "Frate Branham, eu doar nu o cred în felul acela." Aceea va fi perfect în ordine, vedeţi. Noi nu ne gândim la vreo deosebire, noi doar vom merge înainte ca fraţi şi prieteni.
E-349 Şi-şi dacă ziceţi, "Păi, eu-eu cred că dacă eu aparţin la biserica Metodistă sau biserica Baptistă, eu voi fi salvat oricum." În regulă, frate, aceea este perfect în regulă. Eu încă te numesc "fratele meu," pentru că tu crezi pe Isus Cristos. Înţelegi? Asta-i adevărat. Deci noi vom fi fraţi şi prieteni întocmai la fel.
E-350 Însă eu doar aşez jos la această biserică, aceste câteva zile aici, Invăţătura pentru care stă această biserică. Vedeţi? Pentru aceea stă biserica! Şi dacă există aici un diacon care nu crede în botezul în Numele lui Isus Cristos, şi botezul Duhului Sfânt, sau darurile Duhului fiind manifestate, acel diacon, chiar aici în timp ce eu stau aici, nu merită să fie în biserică până când el se face în ordine. Aceea este exact corect. Iar comitetul trebuie să aibă grijă de aceea. Exact! Această biserică nu este controlată de diaconi; această biserică este controlată de Biblie şi Duhul Sfânt, singur. Da, domnule. Acum, astfel lucrurile acelea, noi credem că aceea este Invăţătura acestei biserici.
E-351 Noi nu avem nici un fel de membri deloc. Aici nu este nimeni membru, dar fiecare care vine este un membru, căci noi credem că noi toţi suntem membri ai unui Trup prin botezul Duhului Sfânt.
E-352 Şi noi te constrângem, dragul meu frate Creştin sau soră, să fii botezat în Numele lui Isus Cristos şi să primeşti Duhul Sfânt. Dacă tu ai primit deja Duhul Sfânt, după ce tu ai fost botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, Dumnezeu să te binecuvânteze! Voi ziceţi, "Frate Branham, ce trebuie eu să fac privitor la aceasta?" Întrebarea a fost răspunsă. Eu pot să spun numai cum a spus Pavel, tu trebuie să fii botezat din nou!
E-353 Acum, priveşte aici, Fapte. Să citim aceasta, Galateni 1:9. Notaţi-o jos, voi care notaţi aceasta. Pavel a zis, acelaşi om care a zis aceasta, el a învăţat acest lucru. Voi credeţi asta acum? Este adevărat? Pavel le-a spus că ei trebuiau să fie rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel a zis, "Dacă un înger din Cer ... " Galateni 1:8, "Dacă un înger din cer v-ar învăţa altceva în afară de Aceasta, el să fie pentru voi blestemat." Dacă el este un arhiepiscop, dacă el este un papă, dacă el este un predicator, dacă el este un profet, dacă el este un reverend, dacă el este un înger din Cer, sau orice ar putea fi, el a zis, "Dacă ei vă învaţă altceva în afară de Aceasta, el să fie pentru voi blestemat!" Este adevărat? Şi el a repetat-o din nou, zice, "Aşa cum am spus, aşa spun eu din nou: dacă ei vă învaţă altceva în afară de Aceasta, să fie blestemat!" Este adevărat?
E-354 Astfel Domnul să vă binecuvânteze. Eu o citesc din Cuvânt, şi voi faceţi decizia voastră.
E-355 Acum câţi iubiţi acea cântare bună veche:
Credinţa mea priveşte sus spre Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi toată vina,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!
E-356 Eu vreau să vă întreb ceva, pe voi din această biserică. Ca un om muritor predicând la oameni muritori, dându-mi seama că aceasta poate fi ultima predică pe care o predic; şi eu încerc să predic fiecare predică pe care o predic, ca şi cum ar fi ultima, ca un om muritor la oameni muritori. Acum vă întreb, fraţii mei, şi concetăţenii mei ai acestei comunităţi şi ţară, simţiţi voi într-adevăr că aveţi nevoie de o mai apropiată umblare cu Dumnezeu după aceste servicii? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Eu ca un ... fratele vostru, vorbind cu voi, rugăciunea mea sinceră este, către voi, ca voi să primiţi această umblare mai apropiată cu Dumnezeu.
E-357 Şi fie, ca la Ziua Judecăţii, când aceste seri în care am predicat, acolo va fi ca-ca o mare bandă înregistrată redată în Ziua aceea, şi glasul meu va ieşi, şi eu va trebui să stau acolo şi să dau o socoteală, căci cuvintele mele fie că mă vor binecuvânta sau mă vor condamna în acea Zi. Şi acelea au fost cuvintele mele în ultimii douăzeci şi ceva de ani, ca un mic băieţaş de vreo douăzeci de ani, predicând Evanghelia, şi acum sunt de patruzeci şi cinci. Şi eu nu am schimbat-O nici un pic, deoarece eu nu am putut să O schimb atât timp cât Biblia rămâne în acel fel.
E-358 Am scotocit-O la episcopi şi orice altceva, şi niciodată nu am văzut unul măcar care ar putea vorbi contra Ei, conform Cuvântului. Ei spun ... Bine, acum, eu ... Acest preot, aici cu câteva zile în urmă, el a zis, "Rev. Branham, noi nu luăm Biblia, aceasta este biserica, pentru noi." Astfel voi nu puteţi vorbi cu omul acela. Dar dacă voi o veţi baza-o pe Biblie, aceea este diferit. Vedeţi?
E-359 Mă rog ca Dumnezeu să ... Fiecare dintre prietenii mei Catolici de aici, şi fiecare dintre prietenii mei Protestanţi, şi chiar ... Ei nu mai sunt ... Dacă vreunul ... eu-eu doar vă iubesc pe fiecare din voi. Şi Dumnezeu ştie dacă aceea este adevărat sau nu. Urmăriţi în rândul de rugăciune, când orbul-orbul şi ologul, Acesta nu zice, "Catolic."
E-360 Aici stă un om chiar aici la plat- ... chiar aici, un Catolic, pe moarte cu cancer, mâncat; el a venit la casa mea, şi Duhul Sfânt a venit peste el, l-a vindecat de cancerul acela. El nu i-a spus dacă el era Catolic sau nu; eu nu i-am zis un cuvânt. El a venit acolo, a fost botezat în Numele lui Isus Cristos şi a primit Duhul Sfânt. Acolo şade omul chiar acolo, un om de afaceri din Louisville. Da. Vedeţi?
E-361 Eu nu vă întreb dacă sunteţi un Catolic sau nu. Aceasta-i dacă inima voastră flămânzeşte după Dumnezeu. "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Este adevărat? Amin. Domnul să vă binecuvânteze.
E-362 Câţi cunoaşteţi această cântare bună veche, Binecuvântată Fie Legătura Care Leagă? Câţi oameni peste vârsta de patruzeci de ani sunt aici, ridicaţi-vă mâinile cu mine, şi ziceţi, "Imi amintesc cântarea veche, de patruzeci de ani, Binecuvântată Fie Legătura Care Leagă"?
Binecuvântată fie legătura care leagă Inimile noastre în dragoste Creştină; Părtăşia de gândiri asemănătoare Este ca cea de sus.
E-363 Nu vă plac acele cântări vechi? Ascultaţi, eu vreau să spun aceasta, dacă aveam mai multe din acele cântări vechi în loc de aşa de multe din aceste agitări pe care le avem, eu cred că biserica ar merge mai bine. Mie îmi plac acele bune, cântări vechi care au fost scrise de Duhul Sfânt, acelea din timpuri vechi.
E-364 Eu obişnuiam să amintesc de un om de culoare, care stătea în spatele casei, acolo jos în munţii din Kentucky. Când el obosea, el şedea pe acel vechi-vechi buştean şi îşi bătea mâinile de buştean. Mi-l amintesc tot aşa de bine, avea o dungă mică de păr alb în jurul capului. El cânta acea cântare veche, o cântare veche:
Eu voi învia şi merg la Isus,
El mă va îmbrăţişa în braţele Lui;
In braţele Salvatorului meu drag,
Oh, acolo sunt zece mii de alinări.
E-365 Nu avea prea multă melodie. Câţi aţi auzit vreodată acea cântare veche? Doamne! Aceea este frumos. Ascultajj. [Sfârşitul înregistrării – Ed.]
Up