Fapte Ale Duhului Sfînt

Acts Of The Holy Spirit
Data: 54-1219E | Durată: 1 oră 4 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 ... în preajma bisericii. Noi tocmai am avut un serviciu funerar, în această după-masă, avem un altul dimineaţă. Astfel am zis, "Să ne strecurăm jos la biserică, foarte repede acum, astfel ca noi să nu pierdem ceva din serviciu."
E-1 ... around the church. We just had a funeral service this afternoon, got another one in the morning. So I said "Let's slip down to church right quick now, so we won't miss any of the service."
And I didn't know that Brother Neville was going to say, "Come up here and speak a little bit." But I am just so happy for the opportunity to get to greet you again in the Name of the Lord Jesus, for His love and kindness, and mercy to all of us; and to our brother here, the pastor.
E-2 Şi eu nu am ştiut că Fratele Neville urma să zică, "Vino aici sus şi vorbeşte puţin." Dar eu sînt doar aşa de fericit pentru ocazia de a ajunge să vă salut din nou în Numele Domnului Isus, pentru dragostea şi bunătatea Lui, şi mila, către fiecare din noi; şi către fratele nostru de aici, păstorul.
E-3 You know, Brother Neville is a little different from lots of ministers. They just... When a minister, when he gives up his pulpit, that's just a whole lot to him. You just don't realize what it is. But Brother Neville has always been so loving and considerate to always to give up his pulpit when I come in. And say, "Brother Bill..." And not only ask you if you want to, kind of persuade you to come, you know. And it just makes you feel double welcome. And I'm so happy for that. See? You just can't turn anyone down like that. They're just so kind and nice in that way.
E-3 Voi ştiţi, Fratele Neville este puţin deosebit de mulţi dintre lucrători. Ei doar... cînd un lucrător, cînd el renunţă la amvonul lui, aceea este doar foarte mult pentru el. Voi doar nu vă daţi seama ce este aceasta. Dar, Fratele Neville a fost întotdeauna aşa de iubitor şi atent să renunţe întotdeauna la amvonul lui cînd eu vin înăuntru. Şi zice, "Frate Bill..." Şi nu te întreabă numai dacă tu vrei; cumva te convinge ca să vii, voi ştiţi. Şi aceasta te face doar să te simţi de două ori bine venit. Şi eu sînt aşa de fericit pentru asta, vedeţi. Tu doar nu poţi să refuzi pe cineva, în felul acesta. Ei sînt doar aşa de amabili şi plăcuţi, în felul acesta.
E-4 I heard him say his little baby was vomiting and sick. And I... Brother Junior, I believe it was his baby I heard coughing back there a few minutes ago. Is that your baby, Junior, that was doing the coughing? And a lot of colds and things going on. We'll have prayer for the sick, just in a little bit.
E-4 Eu l-am auzit zicînd căci copilaşul lui vomita şi era bolnav. Şi eu... Fratele Junior, eu cred că era copilul lui pe care l-am auzit tuşind acolo în spate, cu cîteva minute în urmă. Este acela copilul tău, Junior, acela care tuşea? Şi o mulţime de răceli şi alte lucruri care se întîmplă. Noi vom avea rugăciune pentru bolnavi, doar peste puţin.
E-5 Now, I'll just start where I left off this morning then, over in the 4th chapter of Acts. And so... And begin, I believe, along about the 10th verse of the 4th chapter of--of the Acts of the apostles, or acts of the Holy Spirit in the apostles. See? We always think that, call that, "The Acts of the apostles." But it wasn't the acts of the apostles. It was the Holy Spirit in the apostles, acting. You see? The men themselves were men, and they couldn't act. Before I go any farther...
E-5 Acum, eu voi începe chiar unde am rămas azi dimineaţă atunci, acolo în al 4-lea capitol din Fapte. Şi astfel. .. Şi începem, cred eu, înainte cam la al 10-lea verset din al 4-lea capitol din-din Faptele apostolilor, sau, fapte ale Duhului Sfînt în apostoli. Vedeţi? Noi întotdeauna ne gîndim aceea, numim aceea, "Faptele apostolilor." Dar acestea nu au fost faptele apostolilor. Acesta era Duhul Sfînt în apostoli, acţionînd, voi vedeţi. Oamenii, ei înşişi, erau oameni, şi ei nu puteau acţiona. Inainte ca eu să merg mai departe...
E-6 I was sitting back with Brother Wood, just a few moments ago. And a certain little fellow, that's been around the church here for a long time, he's always wanted to find his place. I believe I could tell him if he'd just do it. It's singing. Brother Temple, you--you might do one thing and another, but you're a good singer. So I--I sure appreciate that. And if you just turn yourself loose to singing, God would use you. But you--you're hit around over everything else but the right thing. Get in the singing. There's your talent. You have to use that. Wonderful. I like that old-time singing. Don't you? Yes, sir. To hear that, way back like that, I like that, Brother Neville. I sure do. One...
E-6 Eu şedeam în spate cu Fratele Woods, doar cu cîteva momente în urmă. Şi un anumit om mic, care era aici în preajma bisericii de mult timp, el vroia întotdeauna să-şi găsească locul lui. Eu cred că puteam să-i spun, dacă el ar fi putut doar să o facă. Acesta este cîntatul. Frate Temple, tu-tu ai putea face un lucru sau altul, dar tu eşti un cîntăreţ bun. Astfel eu-eu sigur apreciez aceasta. Şi dacă tu doar te dezlănţui, să cînţi, Dumnezeu te-ar folosi. Dar tu-tu eşti ... ? ... în jur la orice alt lucru în afara lucrului corect. Intră în cîntări. Acolo este talentul tău. Tu trebuie să foloseşti asta. Minunat. Mie îmi place acel cîntat din vremuri vechi. Vouă nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Da, domnule. Să auzi asta, în urmă de tot în felul acesta, mie îmi place asta, Frate Neville. Sigur că îmi place. Unul...
E-7 I ...?... enjoy Brother Neville's preaching and everything. And I certainly enjoy this fine old fashion singing that he and the sisters does too on the--the radio program. If you all has never heard them yet, many of you, why, turn in every Saturday morning and listen to them, and you'll certainly be blessed. Why, my wife and kiddies, and everybody is watching for that program, just like it was as if I was going to be down there myself, and I was down there, one of the--the loved one in the family. We look forward to that pulpit, or that program on Saturday morning, and we're so glad of it.
E-7 Mie îmi place predicarea Fratelui Neville şi fiecare lucru. Şi mie desigur îmi place acel cîntat minunat de modă veche pe care el şi surorile îl cîntă, deasemeni, la-programul radio. Dacă voi toţi nu i-aţi auzit încă, mulţi dintre voi, păi, deschideţi în fiecare Sîmbătă dimineaţa şi ascultaţi-i, şi voi cu certitudine veţi fi binecuvîntaţi. Păi, soţia mea şi copiii, şi fiecare, urmăresc după programul acela, întocmai cum era de parcă eu urma să fiu acolo jos eu însumi, şi eu am fost acolo jos, la unul dintre cei-cei dragi în familie. Noi aşteptăm după acel amvon, sau programul acela, de Sîmbătă dimineaţă, şi noi sîntem aşa de bucuroşi de aceasta.
E-8 You know, this morning there was something happened here that I--I can't get over yet, was that about that baby. I had the most mysterious feeling about that. And I'm just a wondering. When I got up this morning, I looked at the wife and I said, "Honey, I--I either had a dream or a vision. And I'm," I said, "I'm--I'm not going to say it was a vision, because I might have been asleep." But I said, "it's just so real. And I was sitting up there in the room when it ended." I said, "I don't remember though when I got up to--at the vision, when it struck me."
But when I got down here, it--and seen all those things moving just the way. And I'd called Sister Cox and told her a few days ago about a baby of that same type. And that must have been the baby. And the little fellow, its eyes are eat out with cancer. Its little eye here is done gone, and just a hull sticking there. It's went over in the other eye, and the baby is just laying lifeless. And a famous surgeon in Louisville told the mother to bring it over here to me to be prayed for. So that's... And so all... I just believe that God was getting--had give a vision for that baby. And just as sure as I believe I'm standing at this platform tonight, that baby's healed. Yes, sir. I just... I am very seldom, Brother Cox, ever get mixed up in things of that type.
E-8 Voi ştiţi, în această dimineaţă a fost ceva care s-a întîmplat aici peste care eu-eu nu pot încă să trec, era aceea despre acel copil. Eu am avut cel mai misterios simţămînt referitor la acela. Şi eu doar mă întreb. Cînd m-am sculat în această dimineaţă, m-am uitat la soţie şi am zis, "Scumpa, eu-eu sau am avut un vis sau o viziune. Şi eu sînt," am zis, "eu-eu nu am să spun că aceasta a fost o viziune, pentru că eu aş fi putut să fiu adormit. Dar," am spus, "aceasta era aşa real! Şi eu şedeam acolo sus în cameră cînd s-a terminat." Am zis, "Nu-mi amintesc, totuşi, cînd m-am sculat să... la viziune, cînd ea m-a lovit."
E-10 Now, I did one time; I couldn't get it just clear about Brother George Wright, when I'd... Brother McDowell had called me up to--to go to his work, or Charlie's mother up there. And she was laying lifeless in the hospital nearly. And Brother Mack wanted me to go, so I--I went up to see the baby. And I'd been down at Brother George's for four days. And I loved him. But with all my heart I believe he's a going. That's right. I believe he's a dying. And the doctors... There's no chance for him. Blood clot's going to his heart, so there wasn't nothing could be done.
Mrs. Wright, setting here, our sister, asked what I thought about it. After four days of praying for him, I said, "I believe he's gone."
And little Edith asked me about it. I wouldn't tell her. I said, "Oh..." But she still had faith. She believed. She held on. And I...
Brother Shelby is setting back there, just like if he was my own blood brother. He met me out there; he said, "What do you think about dad?"
I said, "Shelby, I really believe he's going." I said, "I believe he's--he's going away from us." I said, "Well, he's seventy-three years old, and he's lived his time out. And God only promised him threescore and ten." I said, "I believe he's gone."
E-9 Dar cînd am ajuns jos aici, ea... şi am văzut toate lucrurile acelea mişcîndu-se întocmai aşa. Şi eu am chemat-o pe Sora Cox şi i-am spus, cu cîteva zile în urmă, despre un bebeluş de acelaşi fel. Şi acela trebuie că era bebeluşul. Şi micuţul, ochii lui sînt mîncaţi de cancer. Ochişorul lui, aici, este deja dus, şi doar o coajă ieşită acolo. Acesta a mers dincolo în celălalt ochi, şi bebeluşul zace doar fără viaţă. Şi un chirurg renumit în Louisville, i-a spus mamei să-l aducă aici la mine, să mă rog pentru el. Astfel aceea este... Şi astfel tot... Eu doar cred că Dumnezeu a luat... a dat o viziune pentru acel bebeluş. Şi tot aşa de sigur după cum eu cred că stau la această platformă, în seara aceasta, acel bebeluş este vindecat. Da, domnule. Eu doar... Eu sînt foarte rar, Frate Cox, ca vreodată să ajung încurcat în lucruri de felul acela.
E-15 And that night when I got home from down there, Brother Mack was just persistent that I should go up there. And Charlie drove me up there, way... He got up there, and never got back till way in the night, or early in the morning. And I just went and prayed for the woman, was all I could do.
And when I come home, went in the room, and undressed, and got ready for bed, and when I did, I heard somebody talking. I looked over there, and there was a gray-headed woman. And she was standing in a kitchen, talking to somebody on the telephone. And it happened to be it was that boy's mother. That's right. And I...
Then I seen the--the old willow tree right beside of Brother George's house, and I seen clods a falling of mud or dirt, kind of clay looking. And it was dirt, and it was mud. And He said it was "grave." Something about a grave, "And about that many of those was laughing at him, would be in their grave 'fore him," or something like that. And I couldn't understand it just right. So quickly, I got a hold of Sister Wright, and called her and told her (Sister Wright, I believe it was) that I didn't get the vision just what it was.
However, this Charlie's mother went home, and was at home and talked on the phone, and everything just like the vision said. I think she's gone on now. But she went home just as it said, when they said she couldn't even live till morning; but she did. Now, and that was just in regard that God let us know that He'd answered our prayer.
E-10 Acum, eu am făcut-o odată, eu nu am putut să o obţin întocmai clar despre Fratele George Wright, cînd eu am... Fratele McDowell m-a chemat, să-să merg la lucrul lui, sau mama lui Charlie acolo sus. Şi ea zăcea aproape fără viaţă, în spital. Şi Fratele Mack a vrut ca eu să merg, astfel eu-eu am mers sus să văd copilul. Şi eu am fost jos la Fratele George de patru zile. Şi eu l-am iubit. Dar cu toată inima mea eu am crezut că el se ducea. Aceasta-i adevărat. Eu cred că el murea. Şi doctorii, "Nu există nici o şansă pentru el." Cheaguri de sînge au mers la inima lui, astfel nu exista nimic ce se putea face.
E-19 Someone asked the other day, or either the--the man who wrote the book recently, said, "A man that had prostate trouble," and said, "he was healed. And a year later, said he was--he was sick again."
Why, absolutely. You can be healed tonight, and sick again in the morning of the same thing. You can be a sinner tonight, and a... You can be a sinner tonight, and a Christian in the morning. You can be a Christian tonight, and a sinner in the morning. Sure.
A doctor can give a man penicillin for a bad cold or pneumonia, and heal him right now. And they could give an examination, be perfectly clear, not a bit of pneumonia about him, or fever; and tomorrow he can die with pneumonia, the same thing. Is that right? That has nothing to do with it.
See, it's just, "Gag at a gnat, and swallowing a camel," that as the old saying is.
E-11 D-na Wright, care şade aici, sora noastră, a întrebat ce gîndeam eu despre aceasta. După patru zile de rugăciune pentru el, am zis, "Eu cred că el este dus."
E-23 But anyhow, then coming back and telling Sister Wright, I went then, and I had a vision again and seen Brother George Wright setting right back there, and me coming in the door. He come right down through here, and crossed this aisle, and went right down there, and shook my hand, walking.
He couldn't walk; you all know his conditions. Blood clot had just turned his legs right down like that, and doctor said, "It's going to his heart. He'd die at any time." So at seventy-three years old, there wasn't an earthly chance for him to live.
E-12 Şi micuţa Edith m-a întrebat despre aceasta. Eu nu am vrut să-i spun. Eu am zis, "Oh..." Dar ea încă avea credinţă. Ea a crezut. Ea o ţinea înainte. Şi eu...
E-25 And I come back and told the church, called Sister Wright. Not only that, but I went down there. And there in his house, people... Two men was sitting in his house, I believe, that morning. Wasn't it right, Brother George? Two men was in your house the morning that I come there. The fellow over next door and some other big fellow. And I said, "Oh, yes..." [Brother George Wright says, "You must have talked to them. I don't remember."--Ed.] Sir? ["You must have talked to them. I don't remember."] I believe... Wasn't that right, Edith? Yes, and there was two. Yeah, he was in bad shape.
But I said, "Don't let nothing bother you, 'cause Brother Wright's a coming to the tabernacle, walking again, for it's THUS SAITH THE LORD."
I got mixed up on it. I said, "There's something about a grave." And what it was then, when the vision was revealed to me clear what it was, it was those who had made fun of him about leaving the church that he was with, that didn't believe in Divine healing, that he'd see their graves dug, and know that they'd go before him.
How many is left, since then? [Brother George Wright says, "Four or five has done been buried since I got better. And my preacher that preached me out of my church, was put away about two weeks ago."--Ed.] Is the Lord right? Yes, sir. Sure is. That's five out of... That four, and that, that'll be five. Five is gone. And it hasn't been a year yet, has it, Brother George? ["Just about a year."] Just about a year, this time. That's what it was. See? When the Lord speaks, it's absolutely perfect. You can just watch it right down. I've never seen one of it fail. And no matter what...
E-13 Fratele Shelby şade înapoi acolo, întocmai de parcă el era propriul meu frate de sînge. El m-a întîlnit acolo afară, şi el a zis, "Ce crezi tu despre tati?"
E-29 If our beloved doctors and things has worked with that baby, and everything has been done... I'm not positive, but I'm almost positive that that's the very same thing, because I seen that woman with that stuff on her, you know, make-up's on her lips; and--and it was standing where that my wife's funeral was preached. And the baby looked like my baby, Sarah, back there. See? And that's the baby, I'm almost positive. If it is, there is nothing else in the world... But I seen that baby, from death, come to life. See? And it'll live, just as certain as God is in heaven tonight, and His Words are true. And He's... Yes, sir. I believe it with all my heart. So we'll watch and see. The Lord is marvelous. Isn't He? [Congregation says, "Amen."--Ed.] How good He is to us.
E-14 Eu am zis, "Shelby, eu într-adevăr cred că el se duce." Eu am zis, "Eu cred că el se-el se duce de la noi." Eu am zis, "Păi, el este în vîrstă de şaptezeci şi trei de ani, şi el şi-a trăit timpul lui. Iar Dumnezeu i-a promis doar şaptezeci." Am zis, "Eu cred că el este dus."
E-30 Now, we were studying, this morning, over in the Book of Acts, about the Church, just becoming afire with the glory of God, how that the Lord Jesus had just come as a witness to the earth, that He was the Son of God. How they had had great confidence in Him... And how He had told them that it was impossible for Him in body flesh, to be in everybody, He could only be in one body. But then if He went away, He would return again in Spirit form, and then He would come to every hungry heart that hungered and thirst for Him. And the very works that He did here on earth, He would continue in His Church unto the end of the world.
E-15 Şi în noaptea aceea cînd am ajuns acasă de acolo, Fratele Mack a fost doar stăruitor ca eu să merg acolo sus. Şi Charlie m-a dus sus acolo, tîrziu... El a ajuns sus acolo, şi nu a venit înapoi pînă tîrziu în noapte, sau dimineaţa devreme. Şi eu doar am mers şi m-am rugat pentru femeie, era tot ce puteam eu să fac.
E-31 Aren't you glad you're in that Church tonight? Not under the... Not this, this--this church roof, I mean in the Church. There is only one Church. And--and you don't join It. You--you can't take a paper in It. You--you--you're just born in It; that's all. And you're born in that Church, and it's by grace that you're born into It. You couldn't hunger to come into It; you have no desire of It. You'd hate the very thoughts of It, unless God Himself has ordained that you should be in that Church. And if you were... If you'll ever be in that Church, God knew it before the foundation of the world, that you'd be in that Church. And He ordained it and predestinated you to be in that Church. Isn't that marvelous?
"All that hear My Voice shall come to Me." Is that right? "And all the Father has given Me will come to Me, and I'll raise him up again at the last day."
E-16 Şi cînd am venit acasă, am mers în cameră, şi m-am dezbrăcat şi m-am pregătit pentru pat. Şi cînd am făcut-o, am auzit pe cineva vorbind. Am privit acolo, şi acolo era o femeie cu părul cărunt. Şi ea stătea într-o bucătărie, vorbind cu cineva la telefon. Şi s-a întîmplat să fie, că aceasta era mama acelui băiat. Asta-i adevărat. Şi eu...
E-33 See, now, people say, "I don't believe in such stuff." Don't despise them. Feel sorry for them. See? Pray for them. Because they--they haven't got nothing in here, and probably never will have nothing to make them believe with. They believe it from a--a theological standpoint. They say, "Well, yes, I believe that that's just..." But I mean, they can't believe unless it's really God in their heart. See? And you can't...
Jesus said, "He that heareth My Words, and believeth on Him that sent Me, has Everlasting Life." Not because he joined church, not because he was baptized, not because he did this, because he shouted, because he did this other. Them things are all right; joining church, baptizing, shouting. But He said, "He that has Everlasting Life, because he hath believed."
E-17 Apoi am văzut-salcia bătrînă chiar lîngă casa Fratelui George, şi am văzut căzînd cocoloaşe, de nămol sau noroi, arătau cumva de lut. Şi acesta era noroi, şi acesta era nămol. Şi El a spus că acesta era "mormînt." Ceva despre un mormînt, "Şi despre mulţi din aceia care au rîs de el, vor fi în mormîntul lor înaintea lui," sau ceva de felul acesta. Şi eu nu am putut să o înţeleg tocmai corect. Astfel, repede, eu am prins-o pe Sora Wright, şi am sunat-o şi i-am spus (Sora Wright, eu cred că era aceea) că eu nu am înţeles viziunea exact ce era aceasta.
E-35 Now, in Acts 2:38 Peter said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost."
And I've wondered through the years, when I'd see that and read it. I thought, "Lord, here comes men and women." I've seen them come to the altar, kneel down and cry, and pray go and be baptized in the Name of the Lord Jesus, and in a week later, be out with the world again." I thought, "O God, surely Your Word's not wrong. I just can't understand it. But You, Lord, if I'll continue with You, You said Your Word would abide in me."
So I continued with Him, until now I see what it is. He's made it known. See? And I never knew it until the Lord just opened it up one day, and there it was laying right before me. Then I seen them people wasn't what they was at the beginning (See?), that, "No man can come to Me, except My Father draws him." It's not he that wants to be; it's God that elects it to be. It isn't whether you want It or not; you have nothing to do with it. It's God. He, "He hardens whom He will harden. He has mercy on whom He will have mercy." That's right. And no matter who you are, what position you have, whether you're the president or whether you're a bum on the street, doesn't make a bit of difference. "God has mercy on whom He will have mercy."
And before the world began, He ordained that so many people, down through the ages, who they was, would be saved. And every one that He ordained will come to Him. That's right. Every one will come, and none of them will be lost. He's ordained, said there'd be a Church there; It would be without blemish; It would be without wrinkle.
E-18 Oricum, această mamă a lui Charlie a mers acasă, şi era acasă şi a vorbit la telefon, şi totul întocmai cum a spus viziunea. Eu cred că ea s-a dus acum. Dar, ea a mers acasă întocmai cum a spus aceasta, cînd ei au zis că ea nu putea să trăiască nici măcar pînă dimineaţa; dar ea a trăit. Acum, şi aceea era doar în considerare că Dumnezeu ne-a lăsat să ştim că El ne-a răspuns rugăciunii noastre.
E-39 And now, as the ages moved on, and we seen them this morning, in the lesson, those great Orthodox teachers, just as renowned and polished as they could be, just as holy as they could walk on the earth... And the Bible... Listen. The Bible said, "They were found blameless." 'Cause they said, "Oh, I wouldn't touch that. I wouldn't do this." See, but that was not grace; that was works.
And we're saved not by works, what we do. It ain't what I done that saved me. It's what Christ done that saved me. See? Not what... I have no holiness.
And if I tried to say, "Well, I quit drinking. I quit smoking. I quit stealing, lying, so forth." That's what I done. See? That would be my own. I'd have something to brag about.
But I didn't quit nothing. He just come to me and took it out of me. See? That's it. Then it ain't what I done. It's what He done.
And then, the Holy Spirit then abides in and grows daily; just grows, making Itself greater and greater; pushes out the things, the cares, the temptation. As you overcome them, the Holy Spirit takes Its place. Do you know what the...? If you got a real bad temptation of something that's not right; overcome that thing a few times, and watch if your testimony doesn't bloom on account of it.
E-19 Cineva a întrebat, zilele trecute, sau fie că-omul care a scris recent cartea, a zis, "Un om care are boală de prostată, şi," a zis, "el a fost vindecat. Şi un an mai tîrziu, a spus că el a fost bolnav din nou."
E-44 Look at Samson. When he found... The lion run out to kill him, and he slew the lion when the power of God come upon him, slew him with his bare hand, just probably pulled his jaws apart. A little, bitty, curly-headed shrimp, about that high, little, bitty, old fellow, scrawny looking on the street, seven little locks hanging around his head like a little sissy, and he was no more than a little sissy until the Spirit of God come upon him.
Now, it wouldn't be hard to believe that a great big giant could slay a lion with his hands. I believe he could do it. But what's the funny thing was, this little bitty fellow done it.
But the Spirit of the Lord come upon him, and he slew the lion, threw it over to one side. And bees built their hive in there. And Samson... The sweetest honey he ever eat come out of that carcass of that killed lion. Is that right? Why? He overcome it with the power of God.
E-20 Păi, absolut. Tu poţi fi vindecat în seara aceasta, şi din nou bolnav dimineaţa, de acelaşi lucru. Tu poţi fi un păcătos în seara aceasta, şi un... Tu poţi fi un păcătos în seara aceasta, şi un Creştin dimineaţa. Tu poţi fi un Creştin în seara aceasta, şi un păcătos dimineaţa. Sigur.
E-47 And if you've got something you want to eat some sweet honey from, just overcome it with the power of God. That's right. Watch how good it is. Oh, my. Pass by... Maybe you've been a drunkard, and yet, every time you smell whiskey or beer, or something, you want to drink it. Overcome it by the power of God; and pass by one time and see what a feeling you got in your heart, when all the thing's dead and gone then, all finished. Oh, my, that sweet honey you get out of it...
Now, these people had really overcome. On the day of Pentecost, they were all filled with the Holy Ghost. The powers of God was upon them. They had gifts given to them to speak with tongues and everything. They were just having a marvelous time, and the Church was on fire.
E-21 Un doctor poate să-i dea unui om o penicilină pentru o răceală rea sau pneumonie, şi să-l vindece chiar acum. Şi ei ar putea să-i dea o examinare; să fie perfect clară, nici un pic de pneumonie la el, sau febră; iar mîine el poate să moară de pneumonie, acelaşi lucru. Este asta adevărat? Aceea nu are nimic de a face cu aceasta.
E-49 Now, I'll approach from another little standpoint here, from Stephen during this time, till I get back to my original text again, if I can. Notice, there's a man by the name of Stephen. He was not one of the apostles. No, he wasn't. He was just a deacon. But, oh, brother, he got something in his heart. He couldn't stand still.
That's the way every man is when he gets It in his heart: just can't stand it, my, he's got to tell somebody.
And here they was, out on the street, holding a revival, and just having a glorious time. Why, it was like a house on fire in a high wind. You just couldn't stop him. That's all.
So they picked him up, down on the street, and throwed him in the Sanhedrin Court, said, "Brother, we'll fix that guy. We'll stop all this fanaticism." And they put him in jail till the morning. The Sanhedrin Court met, maybe a half a million people or more, gathered out there. They pushed little old Stephen out there.
E-22 Vedeţi, aceasta este doar, "Se astupă cu ţînţarul, şi înghite cămila," aşa cum este vechea zicală.
E-53 But when he come out, brother, he come out, and his face shined like an Angel. Brother, I don't imagine, like a light shining, but it shined with a countenance that knowed what he was talking about. I don't imagine an Angel would be maybe like a shining, a light or something shining. But it meant he shined with this, that he understood what he was speaking about.
The Bible said that he had boldness, walked out there, stern, and said, "Ye men of Israel..." Standing by hisself, like a lamb amongst ten thousand hungry wolves gnashing for his blood. Said, "You men of Israel and all you of Judaea, and so forth, and fathers. Let it be known unto you, the God of Abraham... The God of our fathers appeared to Abraham, brought him up out of Chaldea, give him the promise of this land. And--and to him brought in Jesus Christ, Whom you, by wicked hands, has crucified and slayed."
And when he got through with saying that, he said, "Oh, you stiff-necked, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Ghost. Like your fathers did, so do you." Oh, my. I'd like to hear that sermon on a recording. Brother Beeler, wish we'd have got that one. Yes, sir.
He said, "Oh, you stiff-necked, uncircumcised in heart and ears, you always do resist the Holy Ghost. Like your fathers did, so do you." Brother, that wasn't pulling any punches (was it?), when he knowed his blood would be shed like that.
E-23 Dar, oricum, atunci, venind înapoi şi spunîndu-i Sorei Wright. Am mers apoi, şi am avut din nou o viziune, şi l-am văzut pe Fretele George Wright şezînd chiar acolo înapoi, iar eu venind pe uşă. El a venit drept în jos pe aici şi a traversat acest culoar, şi a mers drept jos acolo şi a dat mîna cu mine, mergînd.
E-56 The Bible said, "He was a man full..." Full of what? Full of foolishness? No, sir. Full of theology? No, sir. "He was full of the Holy Ghost." That's where all these great, fine qualities laid, because he'd been filled. The world had been pushed out, and the Holy Ghost was in him. "He was a man full of the Holy Ghost." My. Stop him? You couldn't do it. There was no stopping him. He was burning up, brother. He had to preach the Gospel. And he preached the Gospel and done miracles and signs.
E-24 El nu putea umbla; voi toţi cunoaşteţi starea lui. Cheagurile de sînge tocmai i-au întors picioarele drept în jos în acest fel, iar doctorul a zis, "Aceasta va merge la inima lui. El ar putea muri oricînd." Astfel, la vîrsta de şaptezeci şi trei de ani, nu a existat nici o şansă pămîntească ca el să trăiască.
E-57 And after while, when they gnashed upon him, drug him from the courts, and took him out there, and slayed him... And they throwed clods and rocks at him, till they mashed him to death. Standing there was Paul, give witness of it, and when Paul looked down and seen Stephen dying, Stephen looked up and said, "I see the heavens open. I see the heavens open and Jesus standing at the right hand of God."
Paul looked down. I imagine he scratched his head, and thought, "What's happening?"
He said, "Lord, lay not this sin to their charge."
And fell asleep in the arms of God, rocked. Why? He never felt another rock from that time on. God rocked him to sleep in His arms, just like a mother would her suckling babe. God carried him on the bosoms of Christ to the throne of God yonder where he's in peace, and numbered among the martyrs, with a martyr's crown there tonight "immortal," standing among men. That was Stephen, filled with the Holy Ghost. That's right. The clods just lost their feeling, the big rocks as they was hitting against his head, God rocked him to sleep. The Bible never said he died. The Bible said he fell asleep. Amen. That's the way Christians die. Amen. All right.
E-25 Şi eu am venit înapoi şi am spus bisericii, că am chemat-o pe Sora Wright. Nu numai atît, dar eu am mers acolo jos. Şi acolo în casa lui, oameni... Doi oameni şedeau în casa lui, cred eu, în dimineaţa aceea. Nu era aceasta corect, Frate George? Doi oameni erau în casa ta, în dimineaţa în care eu am venit acolo. Omul de la uşa de alături şi ceva alt om mare. Eu am zis, "Oh, da... " [Fratele George Wright zice, "Tu trebuie că ai vorbit cu ei. Eu nu-mi amintesc." – Ed.] Domnule? ["Tu trebuie că ai vorbit cu ei. Eu nu-mi amintesc." – Ed.] Eu cred... Nu a fost aceea adevărat, Edith? Da, şi acolo erau doi. Da, el era în stare rea.
E-60 Now, they was having a great time. That report come back; like Brother Neville said, awhile ago. Not just kind of puffed up the apostles, and so forth. They had to do something about it. Right on off they went again, just as hard as they could go, preaching the Gospel. Peter and John, two ignorant, unlearned men, passed up through the gate called Beautiful.
My, the devil said, "Well, now, they're just out there preaching, so it won't hurt anything." Then all these people believe in preaching, everything.
But when they passed through the gate called Beautiful, there laid a man. The Holy Ghost said, "Peter, that man can be healed. He's got faith." When he perceived he had faith to be healed, he said, "Stand up on your feet." And he picked him up, and held him till his ankle bones received strength. And away he went, leaping and jumping, and praising God. You know what? That caused more trouble than all the preaching they ever did do.
E-26 Dar eu am zis, "Să nu lăsaţi nimic să vă deranjeze, deoarece Fratele Wright o să vină la tabernacol, umblînd din nou, căci aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
E-63 Brother, you just let something on the phenomenal side start, and watch how every rogue hound in hell go to hollering at him, craving blood. Is that right? True.
I'll tell you, Peter preached a sermon on the day of Pentecost, and three thousand souls were saved. The devil never even moved out of his bed. That's right. "Oh, well, let them alone." See?
But he passed through the gate called Beautiful the next day, and healed a man crippled from his mother's womb, and all hell turned loose on him (That's right.), throwed him in the jail and kept him there overnight. Yes, sir. Put him into prison, the inner cell there, because the phenomenal. The devil said, "I can't let this thing get started now, Divine healing. If they do, they really will knock my props out from under me." That's right. "Cause, I might fool them around with a little theology once in a while. But I sure can't fool that real Thing that comes out and the people see it done; I'll just stop this before that other group gets on the--the scene."
E-27 Eu m-am încurcat referitor la aceasta. Eu am zis, "Există ceva referitor la un mormînt." Şi ce era aceasta atunci, cînd vedenia mi-a fost descoperită clar, ce era ea, era că aceia care şi-au bătut joc de el că a părăsit biserica cu care era el, care nu credeau în vindecare Divină. Şi că el le va vedea săpate mormintele, şi să ştie că ei se vor duce înaintea lui.
E-66 He never stopped it then. He can't stop it now. That's right. God's Gospel will move on, and on, and on, and on. And when there is no more heavens or no more earth, that Word would still remain the same. "For heavens and earth will pass away, but My Word shall never pass away." It can't pass away. That Words is just as immortal as God Himself. It can't pass away. I believe every Word of It. All the things that Jesus was, He is now, always will be. That's right. He's the same yesterday, today, and forever.
The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost of today. I'll admit It's been tramped on, made fun of, misinterpreted, misrepresented, and everything else like that; that's only the devil counterfeiting. But there is a real, genuine baptism of the Holy Spirit that brings the same results that they had on the day of Pentecost. That's right.
E-28 Cîţi sînt rămaşi, de atunci? [Fratele George Wright zice, "Patru sau cinci au fost deja îngropaţi de cînd m-am făcut mai bine. Şi predicatorul meu care m-a predicat afară din biserica mea, a fost pus deoparte cam cu două săptămîni în urmă." – Ed.] Este Domnul drept? Da, domnule. Sînt sigur. Aceia sînt cinci din... Cei patru, şi acela, acela va fi cinci. Cinci sînt duşi. Şi nu a trecut încă un an, nu-i aşa, Frate George? ["Cam în jur de un an."] Doar în jur de un an, în timpul acesta. Asta este ceea ce era, vedeţi. Cînd Domnul vorbeşte, aceasta este absolut perfect. Voi puteţi doar să o urmăriţi drept în jos. Eu niciodată nu am văzut nici una din ele să dea greş. Şi nu contează ce, dacă...
E-68 Sure, the devil's got the old crow baits out there. I tell you the truth. Every time you see a scarecrow up, remember, there's something good around. That's right. Sure. You don't see a scarecrow on old pineapples... or I mean, hedge apples out here. You get it under the big sweet trees, where you see the scarecrow, 'cause they're wanting to scare away. The devil sticks every scarecrow around real good Holy Ghost religion that he can put around there. Because right in there lays Jesus Christ, the resurrected Son of God, with His immortal power the same yesterday, today, and forever. Amen. That means "so be it." All right.
E-29 Doctorii noştri preaiubiţi şi alte lucruri au lucrat cu copilul acela, şi a fost făcut fiecare lucru. Eu nu sînt sigur, dar sînt aproape sigur că acela este tocmai acelaşi lucru, deoarece eu am văzut pe femeia aceea cu treaba aceea pe ea, voi ştiţi, machiaj pe buzele ei; şi-şi ea stătea unde a fost predicat acel funeral al soţiei mele. Iar bebeluşul arăta ca bebeluşul meu, Sarah, în urmă acolo, vedeţi. Şi acela era bebeluşul, eu sînt aproape sigur. Dacă este el, nu există nimic altceva în lume... Dar eu l-am văzut pe acel bebeluş, de la moarte, venind la viaţă. Vedeţi? Şi el va trăi, tot atît de sigur cum Dumnezeu este în Cer în seara aceasta, şi Cuvintele Lui sînt adevărate. Da, domnule. Eu cred aceasta din toată inima mea. Astfel, noi vom urmări şi vedea. Domnul este minunat. Nu este El? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Cît de bun este El cu noi!
E-69 Now, we find out, they put them in the inner prison. The next morning, give them a good thrashing, and sent them off.
Now, we find Peter, this morning, standing up among them, down here in the 4th chapter. And he said, "Why, you men of Israel, and you that dwell in Judaea! Let this be known to you. Jesus of Nazareth, how He proved that He was a Man of God. All the signs and wonders that God had done by Him, proved that He was a Man of God." They knew that He was God's Man. And then he said, "You, with wicked hands have crucified and slayed the Prince of Life; Who God's raised up, and we are witness of it."
Said, "By faith in His Name this man is made whole." Said, "If we're examined today for the good deeds that we've done, let it be known unto you and all the house of Israel, that through the Name of Jesus Christ this man has been healed."
E-30 Acum noi studiam, în această dimineaţă, acolo în Cartea despre Fapte, despre Biserică, doar devenind în flăcări cu slava lui Dumnezeu. Cum că Domnul Isus tocmai a venit ca un martor, pe pămînt, că El era Fiul lui Dumnezeu! Cum au avut ei mare încredere în El! Şi cum le-a spus El că era imposibil ca El, în trup de carne, să fie în fiecare! El putea să fie numai într-un singur trup. Dar atunci, dacă El a plecat, El o să se întoarcă din nou în formă de Duh, şi atunci El va veni la fiecare inimă flămîndă care a flămînzit şi a însetat după El. Şi tocmai lucrările pe care El le-a făcut aici pe pămînt, El le va continua în Biserica Lui, pînă la sfîrşitul lumii.
E-72 When they questioned, "What--what religious group do they belong to? Under where was they ordained at? What cemetery did they come out of?" Or something another like that, "Where did this all come from? Where did we get your rights to do this? Show us what group you represent so we can go back to the elders and find out what you're doing this for. Yes, sir. We want to find out what church teaching this kind of heresy around here. Where you from?"
Peter said, "In the Name of Jesus Christ, through faith in His Name, this man's made whole." Amen.
And they couldn't say nothing about it, 'cause there stood the man and they knowed him. Amen. Amen.
E-31 Nu sînteţi voi bucuroşi că sînteţi în acea Biserică, în seara aceasta? Nu sub... Nu acest, acest-acest acoperiş de biserică. Eu vreau să spun, în Biserică. Există numai o singură Biserică. Şi-şi voi nu aderaţi la Ea. Voi-voi nu puteţi lua o hîrtie, în Ea. Voi-voi-voi sînteţi doar născuţi în Ea, asta-i tot. Şi voi sînteţi născuţi în Biserica aceea, şi aceasta este prin har că voi sînteţi născuţi în Ea. Tu nu puteai să flămînzeşti să vii în Ea; tu nu ai nici o dorinţă Ade Ea, tu urăşti tocmai gîndurile despre Ea, dacă Dumnezeu Insuşi nu te-a ordinat ca tu să fii în Biserica aceea. Şi dacă tu erai... Dacă tu vei fi vreodată în Biserica aceea, Dumnezeu a ştiut aceasta înainte de întemeierea lumii, că tu vei fi în Biserica aceea. Şi El a ordinat aceasta, şi te-a predestinat să fii în Biserica aceea. Nu este asta minunat?
E-75 Notice, look what he said here now.
And this is the stone that was rejected of you builders...
Neither is there salvation in any other name: for there's no other name under heaven given among men, whereby you must be saved.
Oh, the rejecting of the Stone, the Stone was rejected. Why? When they built the Solomon's temple...
I want you to notice a very beautiful picture here. When they went to building Solomon's temple, the stones was cut out from one place, and another place, and another place. Some of them was cut this a way, and some that way. But the Bible said that when they come together... It taken forty years, I believe, to erect the temple. And there wasn't a buzz of a saw nor the sound of a hammer in forty years. The stones going together, stone on stone; only thing they had to do is smear a little mortar across it and set it down there. And it stuck, stone by stone, stone by stone. Think of that.
E-32 "Toţi cei ce aud Glasul Meu vor veni la Mine." Este asta adevărat? "Şi toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine, şi Eu îl voi învia din nou în ziua de apoi."
E-78 Now, here's my idea of it, brethren. When the... That temple there represented the Temple spiritual, the Temple that we're now in. They come into the temple for their blessing. We are baptized into the Temple of God, into the Body of God, into the Body of Jesus Christ. And we're in Christ by Holy Spirit baptism: I Corinthians 12. "And there is therefore now no condemnation to them that's in Christ Jesus (Romans 8:1), that walk not after the flesh, but after the Spirit." They desire spiritual things. They don't care about the fleshly things.
My flesh says, "I'm too tired."
My spirit says, "You're not. I'm your Boss. Follow Me." Amen.
See a case out there, and the doctor says, "You know that case can't get well. That case is gone." I'll look at her. I say, "That's right."
But the Holy Ghost comes and gives a vision, said, "It's going to get well." Then I say, "THUS SAITH THE LORD, the man will live."
And we don't walk after the things of the flesh no more. We walk after the things of the Spirit. That's right.
E-33 Vedeţi, acum, oamenii spun, "Eu nu cred în astfel de lucruri!" Să nu-i dispreţuiţi. Să vă pară rău de ei, vedeţi. Rugaţi-vă pentru ei. Deoarece, ei-ei nu au nimic înăuntru aici, şi probabil că niciodată nu vor avea nimic, cu care să-i facă să creadă. Ei o cred dintr-un-un punct de vedere teologic. Ei spun, "Păi, da, eu cred că aceea este doar..." Dar, eu vreau să spun, ei nu pot să creadă fără ca acesta să fie într-adevăr Dumnezeu în inima lor. Vedeţi? Şi voi nu puteţi ...
E-83 Now, when these stones come together... They was cut out all over the world in the different places. The wood and the... hauled down from their tall cedars of Lebanon, was cut and brought to Joppa by ox cart, and on in by so forth, by raft till they come to make the--the temple. But when they come together, no...
I want you to notice. One stone was cut this way, another stone cut another way. Perhaps, when the masons were cutting them, they might've argued and fussed, and everything else, like a bunch of preachers does today, "I'm the Methodist. I'm the Church of God. Glory to God, I belong to the Assemblies. I this." You keep fussing. But remember, it's God is the One that's doing the cutting. And when this cuts this way, and one that way, they couldn't understand. But when they went to put it together, the whole thing was laying on the ground. And they put it block on block on block, and didn't have to cut no more.
E-34 Isus a zis, "Cel ce aude Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică." Nu pentru că el a aderat la biserică, nu pentru că el a fost botezat, nu pentru că el a făcut aceasta, pentru că el a strigat, pentru că el a făcut cealaltă. Lucrurile acelea sînt în ordine; aderarea la biserică, botezarea, strigarea. Dar El a zis, "Cel care are Viaţă veşnică, pentru că el a crezut."
E-87 I believe, one of these glorious days, when this united confederation of church goes together, and the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy, then they'll form an image like unto the beast. And I tell you, the true Church of God will be drove together. The real, true believers out of Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, whatever they'll be, will go together and cemented by the love of God, that'll make the Body of the Lord Jesus Christ, all the believers. And agnostics and shallow-minded will be cast to one side; they'll go right on into the confederation of churches.
E-35 Acum, în Fapte 2:38, Petru a zis, "Pocăiţi-vă fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfînt."
E-88 And I read the other day, even the Assemblies of God went into the confederation of churches. Oh, my. Have to deny their evangelical doctrine to do so. That's right. And all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the confederation of churches: have to deny it, oh, brother, to have prestige.
I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink branch water, and eat soda crackers, and be popular with God, and to be His servant of God; than to have the best there is this world gives if I had to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and His Bible. I believe This is the infallible Word of God, and every Word of It is right. Yes, sir.
E-36 Şi eu m-am întrebat, de-a lungul anilor, cînd eu am văzut aceasta şi am citit-o. Mă gîndeam, "Doamne, aici vin bărbaţi şi femei." Eu i-am văzut să vină la altar, şi îngenunchiau şi plîngeau, şi se rugau, să meargă să fie botezaţi în Numele Domnului Isus, şi o săptărnînă mai tîrziu, să fie din nou afară cu lumea." M-am gîndit, "O Dumnezeule, cu siguranţă Cuvîntul Tău nu este greşit. Eu doar nu pot înţelege aceasta. Dar Tu, Doamne, dacă eu voi continua cu Tine, Tu ai zis căci Cuvîntul Tău va rămînea în mine."
E-90 Now, we'll watch in there how they was doing. They had rejected... They come, putting down their stones. And they come to a place, they found a funny-looking stone. They couldn't use that stone, said, "That stone's no good." And they kicked it off over in a weed pile somewhere. They couldn't use it. It looked funny. And they tried to put their building up. And they come around to a place, and laid all the rocks, and lay them down this way. They come to a place, and they couldn't find now no stone to hit this corner. They kept on building and building and building. And the building got up so far, it couldn't go no farther for they needed a cornerstone. They looked through all the stones, trying to find a cornerstone, but they couldn't find any. And the first thing you know somebody went out in the weed pile, and the very stone they rejected was the chief cornerstone.
And that's what it is today, friends. The Methodist church is all right. The Baptist church is all right. The Presbyterian church, the Pentecostal, the Nazarene, the Pilgrim Holiness, whatever it may be, they're all right. But the thing of it is, brother, they rejected the real Cornerstone. That's why the Gospel hasn't gone to all the world through powers and signs and demonstration, is because the denominations has cut out the very power of the phenomenal, saying, "The days of miracles is past. There's no such a thing as Divine healing. There's no such a thing as speaking with tongues. There's no such a thing as any of the supernatural. That was for a day gone by."
And you'll find out, brother, that every one of them that does that, they lay right upon the shelf, and is no more than organizations of lodges. They have a bunch of joiners. That's right. But the Bible said, "They'd have a form of godliness, but would deny the power thereof; from such turn away."
E-37 Astfel eu am continuat cu El, pînă cînd acum eu văd ce este aceasta. El a făcut-o cunoscut, vedeţi. Şi eu nu am ştiut aceasta pînă cînd Domnul doar a deschis-o, într-o zi, şi acolo stătea aceasta chiar înaintea mea. Atunci eu am văzut că oamenii aceia nu erau ceea ce erau la început, vedeţi, că, "Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl Meu." Nu este acel care vrea să fie; acesta, este Dumnezeu care îl alege să fie. Aceasta nu este dacă tu Il vrei, sau nu; tu nu ai nimic de a face cu aceasta. Acesta este Dumnezeu. El, "El împietreşte pe cine vrea El să împietrească. El are milă de cine vrea El să aibe milă." Aceasta-i adevărat. Şi nu contează cine eşti tu, ce poziţie ai tu, dacă tu eşti preşedintele sau dacă tu eşti un vagabond de stradă, nu face nici un pic de deosebire. "Dumnezeu are milă de cine vrea El să aibă milă."
E-93 But as churches, they find out all these denominations has tried to build. They can't build on nothing less than Jesus Christ and righteousness. And if you receive Jesus Christ, and say it's foolish...
Say, "Oh, I've received Jesus."
If you receive Jesus, you receive Something that tells you that this Word of God is inspired; and He's the same Lord Jesus tonight, performing and doing the very same things that He said He would do," or you haven't received the Lord Jesus. You've received some theology, but not the Lord Jesus. For when Jesus comes into your heart, there's something happened that you believe everything God says.
Not only that, but you know It's so. All devils in hell couldn't shake It away from you. Why, sure, you believe It. God's done said so and that settles it. When THUS SAITH THE LORD, you bank your hopes right there. Live or die, you believe It anyhow. You're ready to seal your testimony with your blood at any time, for you believe it's the truth. You know it's the truth, for God has said so. And Something within you knows it's the truth.
E-38 Şi înainte de a începe lumea, El a hotărît că aşa de mulţi oameni, în jos de-a lungul veacurilor, cine erau aceia, să fie salvaţi. Şi fiecare pe care El i-a hotărît vor veni la EL Aceasta-i adevărat. Fiecare va veni, şi niciunul din ei nu va fi pierdut. El a hotărît, a zis că va exista o Biserică acolo; Ea va fi fără vină; Ea va fi fără zbîrcitură.
E-96 But now, if you just come in from a educational standpoint, and why, you might argue this and argue that, and say, "This is not, and that's not. And we don't believe this, and we don't believe that." You know, argue. You say, "Oh, well, I can't believe in such as that." Perhaps you hit the same thing in New Albany tonight; arguing against God. Why is it?
E-39 Şi acum, aşa cum veacurile s-au mutat înainte, şi noi i-am văzut în această dimineaţă, în lecţie, şi acei mari învăţători Ortodocşi, tot atît de renumiţi şi cizelaţi cît puteau ei să fie, tot atît de sfinţi cît puteau ei umbla pe pămînt. Iar Biblia... Ascultaţi. Biblia a zis, "Ei au fost găsiţi fără vină." Deoarece, ei au zis, "Oh, eu nu aş atinge aceea. Eu nu aş face aceasta." Vedeţi, dar acela nu era har; acelea erau fapte.
E-97 Listen a little farther, and find out the prayer these people prayed. Said:
... Why did the heathens rage, and the people imagine a vain thing?
... truly Lord, of your son Jesus...
... grant unto thy servants...
When they prayed with one accord, said:
... grant unto thy servant, that... speak--speak the Word of God with boldness,
By stretching forth the hand of your son, Jesus, to heal the sick...
E-40 Şi noi nu sîntem salvaţi prin fapte, ceea ce facem noi. Aceea nu este ceea ce am făcut eu care m-a salvat. Aceasta este ceea ce a făcut Cristos aceea m-a salvat. Vedeţi? Nu ce... Eu nu am sfinţenie.
E-99 Amen. God help us to have a prayer meeting like that. And when they had prayed, the building was shook where they were assembled together. Oh, my. That's what we need tonight, men and women with one heart and one accord like they was. They don't pay no attention to this or that, or the other thing, but you're lost in Christ Jesus. My hopes is built on nothing less than Jesus Blood and righteousness. Whether the sun comes up tomorrow, whether it doesn't, we bind ourselves together with a oath before God, that we'll serve the Lord Jesus and walk in His footsteps, regardless of the price. Then you'll find a church moving on. Amen. Said:
Neither is there salvation in any other name: for there's no other--other name under heaven given among men, whereby you must be saved.
E-41 Dacă am încercat să zic, "Păi, m-am lăsat de băut. M-am lăsat de fumat. M-am lăsat de furat, de minţit, şi aşa mai departe." Aceea este ceea ce eu am făcut, vedeţi. Aceea ar fi a mea proprie. Eu aş avea ceva cu ce să mă laud.
E-100 A certain little lady that comes to this church, she isn't a member here. She's a Methodist, but she loves us. And she come to the church.
And another lady said, "Where you going to church?" Called her up... I heard this. Said, "Where, where you going to church?"
Said, "I'm going up to the Branham Tabernacle."
She said, "You mean to go up there and hear that kind of doctrine, be setting under such as that?"
Said, "What kind of Doctrine?"
"Well, they brag too much about Jesus, about baptizing, using His Name in baptism, use His Name in everything else."
For the Bible said, my brethren, "There's no other Name under heaven given among men, whereby that you might be saved." Certainly.
I'll tell you, brother, I--I'm not a fusser. But I'd like to see any man, anywhere, any time, by the Bible, prove that isn't right. That's right. No matter what they say, "You're crazy," and everything else; doesn't make any difference.
E-42 Dar eu nu m-am-nu m-am lăsat de nimic. El doar a venit la mine şi a luat aceasta afară din mine. Vedeţi? Aceasta este. Atunci aceasta nu este ceea ce eu am făcut. Aceasta este ceea ce a făcut El.
E-106 Standing in a bookstore, the other day, where I was going to buy some books, and a lady said, "I wouldn't have them on my shelf. I don't sell them." Said, "One lady come by and bought them all out." She had seven, and this lady bought all them. I guess she just wanted to get rid of them. And there was...
The subject come up about Divine healing. There stood two Methodist preachers, and a Presbyterian. The Methodist preachers, and Presbyterian preacher was taking up for me. Said, "You're right." When I went to leave I wondered what... Brother Shire was standing present the same time. Brother Creech came in at the same time.
When they all begin to move down, and begin to move around there a little bit, this Methodist preacher walked over and put his hands on my shoulder. He said, "Brother Branham, when you wasn't nothing but a kid, I come out on where you climbed up on a pole working with a pair of spurs on and dirty face." And said, "I knowed you taught Divine healing. And my poor old mother was laying in there with a kidney disease. It would never get well. She was laying dying. And you come in and took off your spurs and tools, and knelt in the floor and prayed for my mother. A week from then, the doctor pronounced her perfect, well." Said, "That's been twenty-three years ago, and she's perfectly sound and well yet today. I don't care whether it's my church or what it is; I believe." Hallelujah. There it is.
E-43 Şi, apoi, Duhul Sfînt atunci rămîne înăuntru, şi creşte zilnic; doar creşte, făcîndu-Se mai mare şi mai mare; împinge lucrurile afară, grijurile, ispitirea. Aşa cum voi le biruiţi, Duhul Sfînt îşi ia locul Lui. Voi ştiţi ce? Dacă voi aveţi într¬adevăr o ispită foarte rea despre ceva care nu este corect; biruiţi lucrul acela de cîteva ori, şi vedeţi dacă mărturia voastră nu înfloreşte datorită acesteia.
E-109 "Upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell can't prevail against It." Times may come and go, and things may change, but the Gospel of Jesus Christ will remain the same through all ceaseless ages.
"Upon this rock I'll build My Church." What was that Church? What rock was it?
You ask the Catholic church. They say, "It was a big rock laying there. The Catholic church, the hierarchy sets on it, tonight, 'upon this rock,' giving powers out to other churches, forgiving sins." That's in the Catholic definition.
If you come to find out, ask the Protestant, say, "What was that rock?"
They'd say, "That was Jesus Christ, is the rock." Oh, brother.
E-44 Priviţi la Samson. Cînd el a aflat... Leul a alergat afară să-l omoare, şi el a ucis leul cînd Puterea lui Dumnezeu a venit peste el. L-a ucis cu mîna lui goală, doar probabil că i-a tras fălcile aparte. Un micuţ, mititel, prichindel cu părul creţ, cam aşa de înalt. Micuţ, mititel, omuleţ, cu arătare uscăţivă, pe stradă; şapte bucle mici atîrnînd în jurul capului său, ca un mic sissy. Şi el nu era nimic mai mult decît un mic sissy, pînă cînd Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.
E-114 What did Jesus say about it? Peter said... "Who do you say..." He said, "Who do you say I am?" He wasn't talking about Himself. He said, "Who do you say that I am?"
"Some said, 'You're Moses,' and some say, 'You're Elijah."
"But who do you say?"
Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
He said, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hasn't revealed this to you. You never took some man's theology about it. You never learned it in a seminary. But My Father, which is in heaven, has revealed it to you. And upon this rock..." Hallelujah. What rock? The spiritual revelation of God manifests Himself to the individual. Hallelujah. "Upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell can't prevail against It."
E-45 Acum, nu ar fi prea greu să crezi că un mare uriaş măreţ ar putea să ucidă un leu cu mîinile lui. Eu cred că el ar putea să o facă. Dar ce era lucrul ciudat, era că acest mic flăcău a făcut-o.
E-116 When a man's ever born truly of the Spirit of God, and from the crown of his head to the ends of his toe nails, he's been changed by the resurrection power of the Lord Jesus Christ, and his own selfish ideas have faded away, and God has got complete control of that man, he will believe every written Word of the Lord Jesus Christ and practice the same.
"Upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell can't prevail against It." Amen. That would make you feel religious, wouldn't it? Sure would.
This is the stone that was set at nought of you builders... And neither is there salvation in any other name, than this Name of the Lord Jesus...
And the Bible said here, that, "They perceived that they were ignorant and unlearned."
"What school did they come from? A bunch of nitwits come out there. Well, who's this bunch of illiterate, illiterate and unlearned? Well, the men don't even know their ABC's. Well, look at the language they're using, 'Hit, and hain't, and ain't, and tote, and fetch, and perish.' What kind of a--what kind of a people is this? Why, what seminary did you come out of? You're Doctor who?" See? But they had to take knowledge of them, for they perceived that they had been with Jesus.
E-46 Dar Duhul Domnului a venit peste el, şi el a ucis leul, l-a aruncat acolo la o parte. Şi albinele şi-au construit stupul lor înăuntru acolo. Şi Samson ... cea mai dulce miere pe care a mîncat-o el vreodată, a ieşit din hoitul acelui leu omorît. Este asta adevărat? De ce? El l-a biruit cu Puterea lui Dumnezeu.
E-120 That's the main thing, brother. If you don't know coffee from split beans, if you know the Lord Jesus Christ and the power of His resurrection, I'd rather have it than any...?... Yes, sir. Oh, my. God, anchor me there.
Let me rest beneath the Tree,
Where the fountain so free flows by,
Where the Lamb is the Light,
And the soul of the saved never die.
(Let me anchor there. Oh, my, my. Let me sit down by the evergreen tree when this life's journey is over.)
Oh, covet not this world's vain riches,
That so rapidly decay,
Seek to gain those Heavenly treasures,
They will never pass away!
Hold to God's unchanging hand!
Hold to His unchanging hand! (That's right.)
When this journey is completed,
If to God you have been true,
Fair and bright your home in Glory,
Your enraptured soul shall view.
E-47 Şi dacă voi aveţi ceva din care voi vreţi să mîncaţi ceva miere dulce, doar biruiţi aceasta cu Puterea lui Dumnezeu. Asta-i adevărat. Priviţi cît de bună este ea. Oh, doamne. Trece pe lîngă... Poate că tu ai fost un beţiv, şi, încă, de fiecare dată cînd tu miroşi whiskey sau bere, sau ceva, tu vrei să o bei. Biruieşte-o, prin Puterea lui Dumnezeu; şi treci pe acolo o dată, şi vezi ce simţămînt ai tu în inima ta, cînd tot lucrul este mort şi dus atunci, totul s-a terminat. Oh, doamne, acea miere dulce pe care tu ai obţinut-o din ea!
E-122 One of these nights, or one of these mornings, or one of these middays, your soul's going to pull from your body like a tooth being extracted. You're walking on brittle threads that might break through at any time. But what do I care? What do you care? For He will lift him up with His everlasting wings. He will catch him. When that soul breaks out of here, there'll be Someone standing at the end of the road (my, my,) to bear him up and undergird him with His everlasting arms, and take him down through the valley of the shadow of death, to present him yonder faultless and blameless before the Father. So why would we worry? Why would we care about what the world's got to say, or what this, that, or the other? As long as we got God's unchanging hand in our own, what do we care for?
E-48 Acum, aceşti oameni într-adevăr au biruit. În Ziua Cincizecimii, ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfînt. Puterile lui Dumnezeu au fost peste ei. Lor li s-au dat daruri, să vorbească în limbi, şi fiecare lucru. Ei doar au avut un timp minunat, şi Biserica era în flăcări.
E-123 Let the people, let everybody, let men and women, let children, let everybody here who don't know the Lord Jesus Christ, give me a reason why you shouldn't serve Him. Give me a reason why that you'd let this Christmas pass by without accepting the Lord Jesus Christ. Stop thinking about this thing or that thing. Stop thinking about whether "I should do this or do that?" I'm asking you one solid thing: Have you believed on the Lord Jesus Christ?
If you truly believe, I'll prove by the Bible that you have Everlasting Life and cannot perish. "He that heareth My Words, and believeth on Him that sent Me, has Everlasting Life." When Jesus Christ spoke those Words... When Peter spoke them, on the day of Pentecost... When Jesus spoke them right here in Saint John 5... When they spoke, all through the Bible, man has twisted it, and mingled it, and tried to do this with it, and make this, to bring up organizations and everything.
E-49 Acum eu mă voi apropia dintr-un alt mic punct de vedere aici, de la Ştefan, în acest timp, pînă cînd eu ajung iarăşi înapoi la textul meu original, dacă eu pot. Observaţi, acolo era un om cu numele de Ştefan. El nu era unul dintre apostoli. Nu, el nu era. El era doar un diacon. Dar, oh, frate, el a avut ceva în inima lui. El nu a putut să stea liniştit.
E-125 Some of them have said, "Yes, just believe that He's the Lord Jesus Christ, and come in. That's all." See the trick of the devil? One said, "Oh, brother, we got so happy we shouted." See the trick of the devil? One said, "We spoke with tongues, and we know we got It." See the trick of the devil? Those things are all right, but it still isn't Christ. There you are.
E-50 Acesta-i felul cum este fiecare om cînd el Îl primeşte în inima lui. Doar nu poate să reziste aceasta; doamne, el trebuie să spună la cineva!
E-126 When a man's really, thoroughly believed on the Lord Jesus Christ, he has Everlasting Life the minute he believes. That's right. When you believe, your life will tell what you are. Your life from then will take place. All these things like shouting, and rejoicing, and speaking with tongues, and healing the sick, and all these other gifts and things, they'll not be because you done that. It'll follow you with a true sign of God. See? Oh, "Seek ye first the Kingdom of God, and His righteousness; other things will be added."
E-51 Şi aici erau ei, afară pe stradă, ţinînd o trezire, şi doar aveau un timp glorios. Păi, aceasta era ca şi o casă în flăcări, într-un vînt puternic. Voi doar nu l-aţi fi putut opri. Asta-i tot.
E-128 When I think of this failing world, and I look around and see the handwriting on the wall, on every nation, I see the atomic bombs got the people shaking, when great rulers and things... You ought to read what they say in the Pentagon about these things coming to pass. You ought to see what this nation... Brother, let me tell you something, we're putting a big, bold front up, but right down at the core of this nation they're frantically scared. You know it. Might as well admit the truth. And you've got a right to be scared.
There's only one person that has no right at all to be scared; that's a man or a woman that's born of the Spirit of God. The atomic bomb is a heaven-bound ticket to the believer. Hallelujah. Yes, sir. Death can't do nothing for you, but... A quick death is a quick glory. That's right.
This robe of flesh I'll drop,
And rise and seize the everlasting prize,
And shout while passing through the air,
"Farewell, farewell," sweet hour of prayer.
E-52 Astfel ei l-au ridicat, de jos de pe stradă, şi l-au tîrît în Tribunalul Sanhedrinului. Au zis, "Frate, noi îl vom aranja pe tipul acela. Noi vom opri tot fanatismul acesta." Şi ei l-au pus în temniţă pînă dimineaţa. Tribunalul Sanhedrinului a întîlnit, poate o jumătate de milion de oameni, sau mai mulţi, adunaţi acolo afară. Ei l-au împins pe micuţul Ştefan acolo afară.
E-130 Gone... What will a atomic bomb mean to these old gray-headed saints, a young man and woman again? What will atomic bomb mean to these homes, and all of them's gone on nearly, and they're left here alone? All the family together again... Glory to God, brother. What could you have any more greater than that, with the perfect assurance that your heart is resting yonder in Calvary, that there's nothing in the world can stir you, change you, shake you? You're in Christ Jesus, anchored away in the Kingdom of God until the day of your redemption to be presented faultless before Him.
Not what you done, "If--if I can just quit this, and if I can just quit that." It's nothing that you've done. It's what He does for you. Do you believe with all your heart, with all your soul, with all your mind?
E-53 Dar cînd el a ieşit, frate, el a ieşit afară, iar faţa lui a strălucit ca a unui Inger. Frate, eu nu-mi imaginez, strălucind ca o lumină, dar el strălucea cu o înfăţişare, care ştia despre ce vorbea el. Eu nu-mi imaginez un Înger să fie poate ca o strălucire, o lumină sau ceva strălucind. Dar aceasta a însemnat că el a strălucit cu aceasta, că el a înţeles despre ceea ce vorbea el.
E-132 When Peter was going on a little, I mean... Philip, when he was going to baptize the eunuch... He said, "Here's water, what hinders me from being baptized?" Peter...
Philip said, "Wait a minute. If thou believest with all your heart, with all your soul, with all your mind, if you believe It."
He said, "I believe, with all my heart, soul, and mind, that Jesus Christ is the Son of God."
Stopped the chariot, down in the water, baptized him, and the Holy Ghost caught Philip out of his sight till he didn't even see no more, and took him through space for about two hundred miles and set him down and started a revival again. That's right. That's right. Oh, my. That God that lived in that day is the same God today.
E-54 Biblia a spus că el avea îndrăzneală. A păşit acolo afară, neînduplecat, şi a zis, "Voi bărbaţi din Israel..." Stătea singur, ca un miel între zece mii de lupi flămînzi scrîşnind după sîngele lui. A zis, "Voi bărbaţi din Israel, şi voi toţi din Iudeea, şi aşa mai departe, şi părinţi! Să vă fie cunoscut, că Dumnezeul lui Abraham ... Dumnezeul părinţilor noştri s-a arătat lui Abraham, l-a adus sus afară din Caldea, i-a dat promisiunea acestei ţări. Şi-şi la el a fost adus înăuntru Isus Cristos, pe care voi, prin mîini rele, l-aţi răstignit, şi omorît."
E-136 When I think of Paul out there on the ship that night, all hopes was gone they'd ever be saved. The little old ship was water-logged, and she was in an awful fix. All hopes, everybody give up. And Paul setting down there in the gallery that night, probably praying, the Angel of the Lord come to him, said, "Don't be afraid, Paul. Don't be afraid, for I will bring you before Caesar. You've got to testify there. And I've give you everyone that sails with you."
I can see Paul run up there on the ship, and shake his little old hand, and holler, "Hallelujah," holler, "Wait a minute, brothers. Wait a minute."
They said, "Uh-oh, some man's done went so frantic he's lost his mind." There you are. And all the Doctors of Divinity come out to see what was the matter.
Said, "Be of a good courage. Be of a good courage."
Said, "Poor fellow, he's gone crazy there. There it is. He's been fasting so long. He's done all this, and he's just about gone now."
Said, "Be of a good courage, for there stood by me last night the Angel of God, Whose servant I am, saying, 'Don't you fear, Paul, but you must be brought before Caesar. And lo, God's give you all those who sail with you.'" Said, "Howbeit the ship must be wrecked upon a certain island, for I seen it in a vision. But I believe God, that it shall be just as He showed it to me." And it happened word by word by word, just exactly. That's right.
E-55 Şi cînd el a terminat să spună asta, el a zis, "Oh, voi îndărătnicilor, netăiaţi împrejur în inimă şi urechi, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfînt! Aşa cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi!" Oh, doamne! Mi-ar place să aud predica aceea pe o înregistrare. Frate Beeler, doresc ca noi să fim avut pe acea una. Da, domnule. El a zis, "Oh, voi îndărătnicilor, netăiaţi împrejur în inimă şi urechi, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfînt! Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi!" Frate, acela nu a reţinut loviturile (aşa-i?), cînd el a ştiut că sîngele lui o să fie vărsat în felul acesta.
E-142 Now, then I want you to notice a little something, so you can see on the other side, a view of it. Look. When they let the boats down and started to slip off, Paul said, "The only way that you can be saved is to remain on this boat." You had to do it according to THUS SAITH THE LORD. The Lord had give a vision, but it had to be done according to His way.
E-56 Biblia a zis, "El era un om plin..." Plin de ce? Plin de nebunie? Nu, domnule. Plin de teologie? Nu, domnule. "El a fost plin de Duhul Sfînt." Acolo este unde au zăcut toate aceste mari, calităţi minunate, deoarece el a fost umplut. Lumea a fost împinsă afară, iar Duhul Sfînt era în el. El era un om plin de Duhul Sfînt. Doamne! Să-l opreşti? Tu nu o puteai face. Nu exista să-l opreşti. El era aprins, frate. El trebuia să predice Evanghelia. Şi el a predicat Evanghelia, şi a făcut semne şi minuni.
E-143 And when God gives a pattern of the Holy Ghost church, brother, and how to bring this thing out of chaos... You can have big-fours, and pentagons, and everything you want to have; you can ordain churches and ministers, and make theology and educate them. It'll never be done till the people comes back again to God's eternal way, and receive the baptism of the Holy Spirit, and go forth, preaching, with signs and wonders accompanying their ministry. It'll never be done anything less than that. God's got the program, but you've got to come to the program.
O God, help us tonight, Brother Neville. Help us tonight to believe that, is my prayer.
"For there is salvation in no other name, but in the Name of the Lord Jesus."
E-57 Şi după o vreme, cînd ei s-au năpustit asupra lui, l-au tîrît din curţi şi l-au dus acolo afară, şi l-au omorît. Şi ei au aruncat cu bulgări şi pietre în el, pînă cînd l-au zdrobit de moarte. Stînd acolo era Pavel, a mărturisit aceasta, şi cînd Pavel s-a uitat în jos şi l-a văzut pe Ştefan murind. Ştefan a privit în sus şi a zis, "Eu văd cerurile deschise. Eu văd cerurile deschise şi pe Isus stînd la mîna dreaptă a lui Dumnezeu."
E-146 Now, as we're approaching Christmas time now, and here the things are decorated all up with Santa Claus instead of Jesus... They don't even spell it anymore. "X-m-a-s," they don't even spell "Christ" in Christmas anymore. They put up... Why, the people never--never even think about the birth or anything of Christ, what it's really for. Only thing they think about is Santa Claus took its place. And instead of rejoicing under the Spirit of God, they go out and get drunk and rejoice. See? That's what makes the difference.
E-58 Pavel a privit jos. Îmi imaginez cum şi-a scărpinat capul, şi s-a gîndit, "Ce se întîrnplă?"
El a zis, "Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta."
E-147 So after all, brother, sister, I can't stop that. You can't stop it. God's Word said it would be that way. "Men will be lovers of pleasure, more than lovers of God." How you going to break that down? "Having a form of godliness," every one of them goes to church. Yes, sir. "Having a form of godliness, but denying the power thereof; from such turn away."
I'm so happy tonight, Christian friend, that I'm here with you tonight. I'm so happy that I--I've had the privilege of speaking to you, with my heart.
And my whole heart is wrapped in this Message. It's been there since the very day that God give me the baptism of the Holy Ghost, right here in Jeffersonville, Indiana, when I believed on His Son, Jesus Christ, and accepted Him out here in a little old shed as my personal Saviour. And the Lord coming down upon me that night, throwed a Light across that room, and I looked at It, so scared I couldn't even move. Knelt on an old grass sack down there on Ohio Avenue, and I seen that Light form a cross, and Something on that cross speaking at me. Since that night, my hopes has been built on nothing less than the Word of God and Jesus Christ and righteousness. That's where I believe with all my heart. Let go what come, what may; my hope still anchors right there.
And I'm glad tonight to be setting in a company like this, that believes the same thing, and has received the same Lord Jesus Christ.
Through years, through many dangers, toils and snares,
I have already come;
It's aged me. It's broke me. It's peeled me down.
But it's grace that's brought me safe thus far,
It's grace that'll take me on.
And when we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun;
We'll have no less days to sing God's praise
Than the hour we first begun.
E-59 El a adormit în braţele lui Dumnezeu, legănat. De ce? El nu a mai simţit o altă piatră de atunci înainte. Dumnezeu l-a legănat să doarmă în braţele Lui, întocmai ca o mamă pe copilaşul ei sugar. Dumnezeu l-a purtat pe sînii lui Cristos, la Tronul lui Dumnezeu acolo, unde el este în pace; şi numărat printre martiri, cu o coroană de martir acolo în seara aceasta, "nemuritor," stînd printre bărbaţi. Acela era Ştefan, umplut cu Duhul Sfînt. Asta-i adevărat. Bulgării doar şi-au pierdut simţul, pietrele mari, aşa cum ele se loveau de capul lui. Dumnezeu l-a legănat să doarmă. Biblia nu a spus că el a murit. Biblia a zis, "El a adormit." Amin. În acest fel mor Creştinii. Amin. În regulă.
E-151 When Daniel saw a vision of that, and he said, "Though that they do wicked, shall do wickedly in the last days; but they that know their God shall do exploits in the last days," speaking of this time. Know what "exploits" is? Exploits of faith will perform signs and wonders. "But the wicked will still continue do wicked." Said, "They'll run to and fro, and knowledge shall increase." But said, "Close up the Book, oh, Daniel. Thou shall sleep in thy lot, but thou shall stand in that last day. And they that be wise shall then turn many to Christ. They shall shine as the stars of heaven forever and ever."
E-60 Acum ei aveau un timp măreţ. Raportul acela a venit înapoi; aşa cum a zis fratele Neville, cu un timp în urmă. Nu doar... doar cumva să-i îngîmfe pe apostoli, şi aşa mai departe. Ei trebuiau să facă ceva cu aceasta. Drept înainte, ei au plecat din nou, cît de tare puteau ei să meargă, predicînd Evanghelia. Petru şi Ioan, doi oameni neştiutori, neînvăţaţi, au trecut prin poarta numită Frumoasa. Doamne!
E-152 Forty years has broke me to pieces. Eighty years maybe has broke you to pieces. Maybe thirty years has made a different person out of you, just a little snap of time like that.
But did you ever look out at the morning star when she rises in the morning? Did you ever rise up early and look at it hanging yonder in the skies, when she's a glistening and a shouting, and rejoicing in the sky? She's never lost one speck of its beauty. It's just as bright and pretty as it was the day He hung it, God hung it in its orbit. It's never lost any of its time. And it's been there through thousands times thousands of years, and it's never lost its beauty.
And the Bible says, "They that turn many to righteousness shall outshine the stars forever and ever." Hallelujah. Brother, it's a good thing to be a preacher after all. Isn't it? Yes, it is. It's a good thing to be a Christian.
E-61 Diavolul a zis, "Bine, acum, ei sînt chiar acolo afară predicînd, astfel aceea nu va vătăma nimic." Apoi, toţi aceşti oameni cred în predicare, totul.
E-155 Times may be hard. God has not promised a flower bed of ease, but He's promised grace sufficient for every trial that can hit you. That's right. Yes indeed, grace is sufficient. Not he's on a flower, flower bed of ease, but He's promised grace to overcome in every temptation. When a cross gets heavy, Christ promised to be with you. Yes, sir.
Some glorious day, when it's all over, we'll meet Him in peace. God, grant that every one of you will receive the same thing.
E-62 Dar cînd ei au trecut prin poarta numită Frumoasa, acolo zăcea un om. Duhul Sfînt a zis, "Petre, omul acela poate fi vindecat. El are credinţă." Cînd el şi-a dat seama că el are credinţă să fie vindecat, a zis, "Ridică-te în picioare." Şi el l-a ridicat, şi l-a ţinut pînă cînd oasele glesnelor lui au primit tărie. Şi el a plecat, sărind şi săltînd, şi lăudînd pe Dumnezeu. Voi ştiţi ce? Aceea a cauzat mai mult necaz decît toată predicarea pe care ei au făcut-o vreodată.
E-157 If there's an unbeliever here tonight, believe on the Lord Jesus Christ; and the minute you believe, God will give you the witness of it. He will seal you into His Kingdom forever. And if there's anything knocking at your heart, and you feel it, and you refuse to receive it, you'll be a miserable man and woman until you say, "Yes, Lord Jesus."
And may you, through this coming week, this Christmas yuletide, as everybody is happy and singing one to another; may you, with arms... like Simeon of old, when that wonderful Christmastide, when he walked down through the temple, and with his strong arms, oh, picked up the Saviour in his arms and embraced Him, and said, "Lord, let Thy servant depart in peace, according to Thy Word, for my eyes have seen Your salvation." May you, with arms of faith, likewise, this Christmas, embrace not a Santa Claus, or not exchange a present; but may you invite and embrace in your heart with arms of faith the same Lord Jesus that Simeon held in his arms years ago. And He will bless you and give you Eternal Life. And you cannot perish, because you've got the Life of God in you.
E-63 Frate, tu lasă doar să înceapă ceva pe partea fenomenală, şi priveşte cum fiecare pungaş, canalie în iad, merge să urle la el, cerînd sînge. Este aceasta adevărat? Adevărat.
E-159 You know what the word... Not go into Greek things. That's to be talked amongst people who talks Greek things. We don't talk Greek things here. We talk Jesus Christ in this tabernacle. We don't come with swelling words here. We come here with knowing nothing but the power of the resurrection of Christ. But the very word, Greek word, means "Eternal Life." The same Greek word in the translation... I got the Hebrew and the Greek, both, and I studied it. I'm not a scholar in it. I just know a few words, just something to help me out. When somebody goes to fussing, I know how to cut them off at it. But when it comes to a place like this, that when... That same Greek word that speaks of God's Life, speaks of the same Life that He gives you. And the, both Greek words, as the Life of God or Eternal Life, is pronounced Zoe, Z-o-e, Zoe, "Life."
"And all that comes to Me, I will give them Zoe, My Own Life; will give them My Own Life, and they shall never perish. And I'll raise them up at the last day." In other words, "Every one that comes to Me, I'll wrap him in Me." Amen. "And he will become a part of Me. And he can no more die than I can die, for I'm immortal and can't die; and his soul's immortal and can't die. And I'll raise him up again at the last day." Hmm. Oh, my.
E-64 Eu vă spun, Petru a predicat o predică în Ziua Cincizecimii, şi trei mii de suflete au fost mîntuite. Diavolul nici măcar nu s-a mişcat din patul lui. Asta-i adevărat. "Oh, bine, lasă-i în pace." Vedeţi?
E-161 Then that just makes us, when the old trials get hard, say, "In me dwelleth the Spirit of God. There's good thing in here but Him that's in there. I'm not my own; I'm His. I don't look for the things of the world. I look for Him, for my hopes is built on Him. Someday I shall see Him, and that's all I've longed for. What I live for is to bring people to Him." And I tell you, the old shackles begin to drop off, and you start walking anew again.
E-65 Dar el a trecut prin poarta numită Frumoasa, ziua următoare, şi a vindecat un om, şi era olog din pîntecele mamei lui, şi tot iadul s-a năpustit asupra lui. Asta-i adevărat. L-au aruncat în închisoare şi l-au ţinut acolo peste noapte. Da, domnule. L-au pus în temniţă, în celula interioară de acolo, din cauza fenomenului. Diavolul a zis, "Eu nu pot să las lucrul acesta să înceapă acum, vindecarea Divină. Dacă ei o fac, ei într-adevăr îmi vor doborî proptele de sub mine." Asta-i adevărat. "Deoarece, eu i-aşi putea păcăli, în jur, cu puţină teologie, din cînd în cînd. Dar eu cu siguranţă că nu pot înşela acel Lucru real care iese, şi oamenii îl văd făcut. Eu voi opri doar aceasta înainte ca celălalt grup să ajungă pe-scenă."
E-162 God bless you. I hope that you believe with all your heart, while we pray. Heavenly Father, we thank Thee tonight for the Blood of Thy righteous Son, the Lord Jesus. I thank Thee tonight for the Holy Ghost, and for the visitation of Him right here in this building, and even right here now. The very Spirit, according to the Word of God which is infallible and cannot fail, the same Spirit that raised Jesus from the grave is right here in our midst now.
God, may children in here that doesn't know You, may they accept it tonight, and believe on the Lord Jesus Christ, and have the Everlasting Life. Grant it. May they believe unto Everlasting Life, this very hour.
Heal the sick and the afflicted. Remember the bereaved homes, Lord. O God, and standing around those caskets, and maybe the unsaved men and women. What can you say? And knowing that the Gospel's been preached right over them, hundreds of times and hundreds of times. O Father, I pray that men and women here will get a vision tonight, and realize that every one of us is mortal, and we don't know what time that we may be called on to answer yonder at judgment, and to give an account for what we've done with Jesus Christ. And then the case is closed; the book is closed; it's laying closed, and there's nothing can be done. We've judged ourselves by judging Him.
Father, oh, search my heart tonight, Lord. "Search me," said David, "and try me." Not only David, but I say the same thing. If there be any wicked way in me, Lord, take it away. God, don't let it linger around me, Lord. I don't want it. I don't want it, Father. Let it go.
Not only for me, but for all these people that's here tonight, who's heard me preaching, Father. I pray that if there be any wickedness, any sin in these people here, that You'll take it all away from them, Lord. Don't let it hang around these, Your children. God, keep it away. Give them grace to overcome in every trial. Grant it, Lord. May the Seed of God, out of the basket now, take root in the hearts of the people and grow unto Everlasting Life. These blessings we ask in Jesus Christ's Name. Amen.
Oh, I want to see Him, I want to look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
When cares all past, home at last, ever to rejoice.
As I travel through this land, singing as I go,
Pointing souls to Calvary, to Thy crimson flow,
Oh, many arrows pierce my soul from without, within;
But my Lord leads me on, through Him I must win.
Oh, I want to see Him, look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
Cares all past, home at last, ever to rejoice.
E-66 El nu a oprit-o atunci. El nu o poate opri acum. Asta-i adevărat. Evanghelia lui Dumnezeu se va mişca înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte. Şi cînd nu vor mai fi ceruri sau nu va mai fi părnînt, acel Cuvînt încă va rămînea acelaşi. "Căci cerurile şi pămîntul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece niciodată." El nu poate trece. Acele Cuvinte sînt tot atît de nemuritoare ca Dumnezeu Însuşi. El nu poate trece. Eu cred fiecare Cuvînt din El. Toate lucrurile care a fost Isus, El este acum, şi întotdeauna va fi. Asta-i adevărat. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-168 Oh, I want to sing some of these days. I believe the Lord's going to let me sing some of these days. Yes. When I get across the river (That's right.), when I've crossed the other side, maybe not on this side... I can't sing. But you know what song I'm going to sing?
There's nothing between my soul and the Saviour,
Naught of this world's delusive dream;
I have renounced all sinful pleasure,
Jesus is mine, there's nothing between.(Oh, my!)
... between my soul and the Saviour,
Naught of this world's delusive dream;
I have renounced all sinful pleasure,
Jesus is mine, there's nothing between.
How many can sing that tonight, as a testimony with their hand up?
Nothing between my soul and the Saviour,
Naught of this world's delusive dream;
I have renounced all sinful pleasure,
Jesus is mine, there's nothing between.
E-67 Acelaşi Duh Sfînt care a căzut în Ziua Cincizecimii este acelaşi Duh Sfînt de astăzi. Eu voi admite că Acesta a fost călcat, batjocorit, interpretat greşit, reprezentat greşit, şi fiecare lucru ca acesta; acela este numai diavolul, care falsifică. Dar există un adevărat, botez veritabil al Duhului Sfînt, care aduce aceleaşi rezultate pe care ei le-au avut în Ziua Cincizecimii. Asta-i adevărat.
E-170 Doesn't that make you feel wonderful? "He that heareth My Word, and believeth on Him that sent Me has Everlasting Life; shall never come into condemnation, but has already passed from death unto Life."
Here we are tonight, with our hands up, sing, "I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine; there's nothing between. My job, my friends, my loved ones, my people, my wife, my children, anything there is upon this earth, no matter whatever it is, nothing between my soul and the Saviour. Jesus is mine; there is nothing between. All other things are secondary." Isn't that marvelous?
E-68 Sigur, diavolul îşi are vechile momeli de ciori acolo afară. Eu vă spun Adevărul. De fiecare dată cînd vedeţi o sperietoare de ciori ridicată, amintiţi-vă, acolo este ceva bun în jur. Asta-i adevărat. Sigur. Voi nu vedeţi o sperietoare de ciori pe un ananas bătrîn... sau eu vreau să spun, mere pădureţe aici afară. Voi o găsiţi sub pomii mari dulci, unde vedeţi sperietoarea de ciori, deoarece ei vor ca să le sperie. Diavolul împlîntă fiecare sperietoare de ciori în jur, la religie într¬adevăr bună a Duhului Sfînt, pe care el le poate pune acolo în jur. Deoarece, chiar acolo înăuntru stă Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel înviat, cu Puterea Lui nemuritoare, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Amin! Aceasta înseamnă "aşa să fie." În regulă.
E-172 Some of these mornings when you hear somebody singing "Amazing grace, how sweet the sound," when you done crossed over the River, you know... Got over There and done turned back to a young man and woman, meeting all your young folks there, you know, and your loved ones, your father and mother, shaking hands with them, saying, "Oh, mother, it's so good to see you again. Well, look yonder, will come Brother John. Here comes Brother Joe here. Well, looky here, aren't we having a good time."
And a way back over the hill over there somewhere, you hear somebody singing, "Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me." Run up the top of the hill and look over, you see that little cabin over there in the corner, Brother Branham will be standing out there singing, "Amazing Grace."
You say, "Well, glory to God. He got home. There he is, singing, "Amazing Grace." Oh, my.
Amazing Grace! how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I'm found,
I was blind, but now I... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-69 Acum, noi aflăm, că ei i-au pus în temniţa din interior. Dimineaţa următoare, le-au dat o bătaie bună, şi i-a trimis afară.
E-176 ...?... by grace way before the world was formed, God speaking to His Angelic Beings, said, "I'll have someone named William Branham preaching the Gospel."
It's grace that taught my heart to fear,
It's grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour... (Now, what?) first believed!
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus,
Because He first loved me.
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
Because He first loved me.
I've got a Father over yonder,
I've got a Father over yonder,
I've got a Father over yonder,
On the other shore.
Oh, some bright day I'll go and meet Him,
Some bright day I'll go and meet Him,
Some bright day I'll go and meet Him,
On the other shore.
Oh, won't that be a happy meeting!
Won't that be a happy meeting!
Won't that be a happy meeting!
Upon the other shore.
Well, that bright day may be tomorrow,
That bright day may be tomorrow,
That bright day may be tomorrow,
On the other shore.
E-70 Acum noi îl aflăm pe Petru, în această dimineaţă, ridicîndu-se între ei, jos aici în al 4-lea capitol. Şi el a zis, "Păi, voi bărbaţi din Israel, şi voi care locuiţi în Iudeea! Aceasta să vă fie cunoscut. Isus din Nazaret, cum El a dovedit că El era un Om de la Dumnezeu. Toate semnele şi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, a dovedit că El era un Om al lui Dumnezeu." Ei ştiau că El era Omul lui Dumnezeu. Şi apoi el a zis, "Voi, cu mîini rele, aţi răstignit şi omorît pe Prinţul Vieţii; pe Care Dumnezeu l-a înviat, şi noi sîntem martori la aceasta."
E-177 Won't that be wonderful? [Congregation says, "Amen."--Ed.] I like "Father."
My Father is rich with houses and lands,
He holdeth the wealth of the world in His hand!
Of rubies and diamonds, of silver and gold
His coffers are full, He has riches untold.
I'm a child of the King!
A child of the King!
With Jesus my Saviour,
I'm the child of the King!
A tent or a cottage, why should I care?
They're building a palace for me over There!
Though exiled from home, but still I can sing:
Oh, glory to God, I'm the child of the King!
I'm a child of the King!
I'm a child of the King!
With Jesus Christ my Saviour,
I'm a child of the King!
E-71 A zis, "Prin credinţa în Numele Lui omul acesta este făcut întreg." A zis, "Dacă noi sîntem cercetaţi astăzi pentru faptele bune pe care noi le-am făcut, să vă fie cunoscut, şi la toată casa lui Israel, că prin Numele lui Isus Cristos acest om a fost vindecat."
E-178 Our heavenly Father, as our hearts are moved by these old hymns that was penned by the Holy Spirit many, many years ago when brethren that's gone on had caught the vision. We love them, for they give us a solid foundation through these troublesome times. God, grant tonight that all sin will be taken from us now. As we're entering Christmas time, take sin away, take sickness away, Lord. God, bless the needy tonight everywhere, for we ask in Jesus' Name.
E-72 Cînd ei au întrebat, "La ce-ce grup religios aparţin ei? Unde au fost ei ordinaţi? Din ce cimitir au ieşit ei?" Sau una alta în felul acesta, "De unde au venit toate acestea? De unde v-aţi obţinut drepturile să faceţi aceasta? Arătaţi-ne ce grup reprezentaţi voi, astfel ca noi să putem merge înapoi la bătrîni şi să aflăm pentru ce faceţi voi aceasta. Da, domnule. Noi vrem să aflăm ce fel de biserică învaţă acest fel de erezie pe aici. De unde sînteţi voi?"
E-179 And there's people now that would like to slip up to the altar to be anointed and prayed for. You may come while we hum this song, "Child Of The King," again. See? If there's anyone desiring...
E-73 Petru a zis, "În Numele lui Isus Cristos, prin credinţa în Numele Lui, acest om este făcut întreg." Amin.
E-74 Şi ei nu puteau zice nimic despre aceasta, deoarece acolo stătea omul, şi ei îl cunoşteau. Amin. Amin.
E-75 Observaţi, priviţi ce a zis el aici acum.
Şi aceasta este piatra care a fost respinsă de voi zidarii, ...
Nici nu există salvare în vreun alt nume: căci nu există nici un alt nume sub cer dat printre oameni, prin care voi trebuie să fiţi salvaţi.
E-76 Oh, respingerea Pietrei! "Piatra a fost respinsă." De ce? Cînd ei au zidit templul lui Solomon...
E-77 Eu vreau să observaţi un tablou foarte frumos aici. Cînd ei au mers să zidească templul lui Solomon, pietrele au fost tăiate, dintr-un loc, şi un alt loc, şi un alt loc. Unele din ele au fost tăiate în acest fel, şi unele în acel fel. Dar Biblia a zis, căci, cînd ele au venit împreună... A durat patruzeci de ani, eu cred, să înalţe templul. Şi acolo nu a fost un bîzîit de ferăstrău, nici sunetul unui ciocan, în patruzeci de ani. Pietrele mergînd împreună, piatră pe piatră; singurul lucru pe care-l aveau de făcut era să întindă puţin mortar peste ea şi să o aşeze acolo jos. Şi ea s-a lipit, piatră cu piatră, piatră cu piatră. Gîndiţi-vă la aceea.
E-78 Acum, aici este ideea mea despre aceasta, fraţilor. Cînd... Acel templu acolo a reprezentat Templul, spiritual, Templul în care sîntem noi acum. Ei au venit în templu pentru binecuvîntarea lor. Noi sîntem botezaţi în Templul lui Dumnezeu, în Trupul lui Dumnezeu, în Trupul lui Isus Cristos. Şi noi sîntem în Cristos, prin botezul Duhului Sfînt; Întîi Corinteni 12. "Şi de aceea acum nu există condamnare pentru acei ce sînt în Cristos Isus," Romani 8:1, "care nu umblă după trup, ci după Duhul." Ei doresc lucruri spirituale. Lor nu le pasă de lucrurile fireşti.
Trupul meu zice, "Eu sînt prea obosit."
E-79 Duhul meu zice, "Tu nu eşti. Eu sînt Şeful tău. Urmează-¬Mă." Amin.
E-80 Vedeţi un caz acolo afară, şi doctorul zice, "Tu ştii cazul acela nu se poate face bine. Cazul acela este dus." Eu voi privi la ea, eu zic, "Asta-i adevărat."
E-81 Dar Duhul Sfînt vine şi dă o vedenie, zicînd, "El se va face bine." Atunci eu zic, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Omul va trăi."
E-82 Şi noi nu mai umblăm după lucrurile firii. Noi umblăm după lucrurile Duhului. Asta-i adevărat.
E-83 Acum, cînd aceste pietre vin împreună ... Ele au fost tăiate, din toată lumea, în diferite locuri. Lemnul şi ... cărate în jos din cedri lor înalţi din Liban, au fost tăiaţi şi aduşi jos la Iope, cu carul cu boi, şi înăuntru înainte, aşa mai departe, cu pluta, pînă cînd ei au ajuns să facă-templul. Dar cînd ele au venit împreună, nu ...
E-84 Eu vreau ca voi să observaţi. O piatră a fost tăiată în acest fel, o altă piatră tăiată în alt fel. Probabil, cînd pietrarii le-au tăiat, ei s-ar fi putut certa şi sfădi, şi toate celelalte.
E-85 Aşa cum fac o grămadă de predicatori astăzi, "Eu sînt Metodist. Eu sînt biserica lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu, eu aparţin la Adunarieni. Eu aceasta." Voi continuaţi să vă certaţi. Dar, amintiţi-vă, că Dumnezeu este Acela care face tăierea.
E-86 Şi cînd acesta taie în acest fel, şi unul în acel fel, ei nu puteau înţelege. Dar cînd ei au mers să le pună împreună, întregul lucru era aşezat pe pămînt. Şi ei l-au pus, bloc peste bloc peste bloc, şi nu mai trebuiau să mai taie.
E-87 Eu cred, că într-una din aceste zile glorioase, cînd această confederaţie unită a bisericilor merge împreună, şi noul papă este adus din Statele Unite şi pus acolo conform cu profeţia, atunci ei vor forma un chip asemănător fiarei. Şi eu vă spun, că Biserica adevărată a lui Dumnezeu va fi adusă împreună. Credincioşii reali, adevăraţi dintre Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, Penticostali, Nazarineni, Pelerinii Sfinţeniei, orice vor fi ei, vor merge împreună, şi vor fi cimentaţi prin dragostea lui Dumnezeu, care va forma Trupul Domnului Isus Cristos, toţi credincioşii. Şi agnosticii şi cei cu mintea redusă vor fi aruncaţi la o parte; ei vor merge drept înainte în confederaţia bisericilor.
E-88 Şi am citit zilele trecute, căci chiar Adunările lui Dumnezeu au mers în confederaţia bisericilor. Oh, doamne! Trebuiau să nege doctrina lor evanghelică, ca să facă astfel. Asta-i adevărat. Şi toate semnele şi minunile lor penticostale, principiul, ei trebuie să nege aceasta, să fie în confederaţia bisericilor. Trebuie să o nege, oh, frate, să aibe prestigiu.
E-89 Eu mai degrabă, aşa cum am spus de multe ori, mă culc pe stomac şi să beau apă de pîrîu, şi să mănînc sărăţele, şi să fiu popular cu Dumnezeu, şi să fiu slujitorul Lui al lui Dumnezeu; decît să am ce există mai bun, ce dă această lume, dacă eu ar trebui să compromit credinţa mea în Domnul Isus Cristos şi Biblia Lui. Eu cred că Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu infailibil, şi fiecare Cuvînt din El este corect. Da, domnule.
E-90 Acum noi vom privi acolo înăuntru cum făceau ei. Ei au respins... Ei au venit, punînd jos pietrele lor. Şi ei au ajuns la un loc, şi au găsit o piatră cu o arătare ciudată. Ei nu au putut folosi piatra aceea. Au zis, "Piatra aceea nu este bună." Şi ei au azvîrlit-o deoparte, acolo în grămada de buruieni pe undeva. Ei nu o puteau folosi. Ea arăta ciudat. Şi ei au încercat să-şi zidească clădirea. Şi ei au ajuns în jur la un loc, şi au pus toate pietrele, şi le-au pus jos în acest fel. Ei au ajuns la un loc, şi ei nu au putut găsi acum nici o piatră să potrivească cu acest colţ. Ei au continuat să zidească şi să zidească şi să zidească. Şi clădirea a ajuns aşa de departe în sus, încît nu puteau merge mai departe, căci ei aveau nevoie de o piatră unghiulară. Ei au căutat prin toate pietrele, încercînd să găsească o piatră unghiulară, dar ei nu puteau găsi vreuna. Şi primul lucru care- 1 ştiţi, cineva a mers afară în grămada de buruieni. Şi tocmai piatra pe care ei au respins-o a fost piatra principală din capul unghiului.
E-91 Şi asta este ceea ce este şi astăzi, prieteni. Biserica Metodistă este în regulă. Biserica Baptistă este în regulă. Biserica Prezbiteriană, cea Penticostală, cea Nazarineană, Pelerinii Sfinţeniei, orice ar putea fi, ei sînt în regulă. Dar treaba cu aceasta este, frate, că ei resping Piatra unghiulară reală. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] De aceea Evanghelia nu a mers la toată lumea, prin puteri şi semne şi demonstraţii, din cauză că denominaţiunile au tăiat afară tocmai Puterea fenomenală, zicînd, "Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină. Nu există un astfel de lucru ca vorbirea în limbi. Nu există un astfel de lucru ca ceva al supranaturalului. Aceea a fost pentru o zi care a trecut."
E-92 Şi tu vei afla, frate, că, fiecare din ele care face aceea, ele zac drept pe raft. Ele nu sînt nimic mai mult decît organizaţii de loje. Ele au o mulţime de aderanţi, asta-i adevărat, dar Biblia a spus, "Ei vor avea o formă de evlavie, dar vor tăgădui Puterea din ea; depărtaţi-vă de aceştia."
E-93 Dar ca biserici, ei află că, toate aceste denominaţiuni au încercat să zidească. Ele nu pot să construiască pe nimic altceva decît pe Isus Cristos şi neprihănire. Şi dacă voi primiţi pe Isus Cristos, şi ziceţi că este o nebunie...
Ziceţi, "Oh, Eu l-am primit pe Isus."
E-94 Dacă voi îl primiţi pe Isus, voi primiţi Ceva care vă spune, că, "Acest Cuvînt al lui Dumnezeu este inspirat; şi El este acelaşi Domn Isus, în seara aceasta, înfăptuind şi făcînd tocmai aceleaşi lucrări pe care El a zis că El le va face," sau voi nul¬aţi primit pe Domnul Isus. Voi aţi primit ceva teologie, dar nu pe Domnul Isus. Căci atunci cînd vine Isus în inima voastră, acolo s-a întîmplat ceva, că voi credeţi tot ce spune Dumnezeu.
E-95 Nu numai aceea, dar voi ştiţi că Aceasta este aşa. Toţi dracii din iad nu ar putea să clatine Aceasta de la voi. Păi, sigur, tu O crezi. Dumnezeu a spus deja aşa, şi aceea o stabileşte. Cînd AŞA VORBEŞTE DOMNUL, voi vă aşezaţi speranţele voastre chiar acolo. Trăieşti sau mori, voi credeţi Aceasta, oricum. Tu eşti gata să-ţi pecetluieşti mărturia cu sîngele tău, oricînd, căci tu crezi că Acesta este Adevărul. Tu ştii că Acesta este Adevărul, căci Dumnezeu a spus aşa. Şi Ceva din lăuntrul tău ştie că Acesta este Adevărul.
E-96 Dar, acum, dacă tu vii doar înăuntru dintr-un punct de vedere educaţional, şi, păi, tu ai putea argumenta Aceasta şi argumenta Aceea, şi să spui, "Aceasta nu este, şi Aceea nu este. Şi noi nu credem Aceasta, şi noi nu credem Aceea." Voi ştiţi, argumentează. Voi ziceţi, "Oh, bine, eu nu pot să cred în aşa ceva ca Aceea." Poate voi vă loviţi de acelaşi lucru în New Albany, în seara aceasta; argumentînd împotriva lui Dumnezeu. De ce este aceasta?
E-97 Ascultaţi puţin mai departe, şi aflaţi rugăciunea care s-au rugat aceşti oameni. Au zis:
... De ce s-au întărîtat păgînii, şi poporul îşi imaginează un lucru zadarnic?
... într-adevăr Doamne, … fiul tău Isus.
... şi dă slujitorilor tăi, …
E-98 Cînd ei s-au rugat cu un acord, au zis:
... dă slujitorului tău, ca... să vorbească-vorbească Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală,
Prin întinderea braţului fiului tău, Isus, să vindece pe bolnavi; ...
E-99 Amin. Dumnezeu să ne ajute să avem o adunare de rugăciune ca aceea! Şi cînd ei s-au rugat, clădirea s-a cutremurat unde ei erau adunaţi împreună? Oh, doamne. Aceea este ceea ce avem noi nevoie în seara aceasta, bărbaţi şi femei cu o inimă şi un acord, aşa cum au fost ei. Ei nu acordă nici o atenţie la aceasta sau aceea, sau lucrul celălalt, ci voi sînteţi pierduţi în Cristos Isus. Speranţele mele nu sînt zidite pe nimic mai puţin decît Sîngele lui Isus şi neprihănirea. Dacă soarele răsare mîine, dacă nu răsare; noi ne legăm împreună printr-un jurămînt, înaintea lui Dumnezeu, că noi îl vom sluji pe Domnul Isus şi vom umbla în urma paşilor Lui, indiferent de preţ. Atunci voi veţi găsi o biserică care se mişcă înainte. Amin. Au zis:
Nici nu există salvare în vreun alt nume: căci nu există un alt-alt nume sub cer dat printre oameni, prin care voi trebuie să fiţi salvaţi.
E-100 O anumită domniţă care vine la această biserică, ea nu este o membră aici. Ea este o Metodistă, dar ea ne iubeşte. Şi ea vine la biserică.
E-101 Şi o altă doamnă a zis, "Unde mergi tu la biserică?" A sunat-o. Eu am auzit aceasta. A zis, "Unde, unde te duci la biserică?"
A zis, "Mă duc sus la Tabernacolul Branham."
E-102 Ea a zis, "Tu vrei să spui că mergi acolo şi asculţi acel fel de Doctrină, să şezi sub aşa ceva ca Aceea?"
A zis, "Ce fel de Doctrină?"
E-103 "Păi, ei se laudă prea mult despre Isus; despre botezare, folosind Numele Lui în botez, foloseşte Numele Lui în toate celelalte."
E-104 Căci Biblia a spus, fraţii mei, "Nu există nici un alt nume sub cer dat printre oameni, prin care voi să puteţi fi salvaţi." Cu certitudine.
E-105 Eu îţi spun, frate, Eu-eu nu sînt un certăreţ. Dar mi-ar place să văd vreun om, oriunde, oricînd, prin Biblie, să dovedească că Aceea nu este corect. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Aceasta-i adevărat. Nu contează ce spun ei, "Tu eşti nebun," şi orice altceva; nu face nici o diferenţă.
E-106 Stînd într-o librărie, zilele trecute, unde eu urma să cumpăr nişte cărţi. Şi o doamnă a zis, "Eu nu le-aş avea pe raftul meu. Eu nu le vînd." A zis, "O doamnă a venit pe aici şi le-a cumpărat pe toate." Ea avea şapte, şi doamna aceasta le-a cumpărat pe toate. Eu presupun că ea a vrut să scape de ele. Şi acolo era...
E-107 A venit sus subiectul despre vindecare Divină. Acolo stăteau doi predicatori Metodişti, şi unul Prezbiterian. Predicatorii Metodişti, şi predicatorul Prezbiterian, mi-au luat partea. Au zis, "Dvs. aveţi dreptate." Cînd am dat să plec, m¬am întrebat ce... Fratele Shire stătea prezent, în acelaşi timp. Fratele Creech a intrat, în acelaşi timp.
E-108 Cînd ei toţi au început să se mişte în jos, şi au început să se mişte în jur acolo puţin, acest predicator Metodist a păşit acolo şi a pus mîinile pe umărul meu. El a zis, "Frate Branham, cînd tu nu erai nimic decît un copil, eu am venit afară unde tu te-ai căţărat pe un stîlp, lucrînd cu o pereche de gheare, şi cu faţa murdară." Şi a zis, "Eu ştiam că tu învăţai vindecarea Divină. Iar sărmana mea mamă bătrînă zăcea acolo, cu o boală de rinichi. Ea nu s-ar fi făcut bine niciodată. Ea zăcea, pe moarte. Şi tu ai venit înăuntru şi ţi-ai dat jos ghiarele şi sculele, şi ai îngenunchiat pe podea şi te-ai rugat pentru mama mea. La o săptămînă de atunci, doctorul a pronunţat-o perfect, sănătoasă." A zis, "Aceea era cu douăzeci şi trei de ani în urmă, iar ea este astăzi perfect sănătoasă şi bine. Mie nu-mi pasă dacă aceasta este biserica mea, sau ce este ea; eu cred!" Aleluia! Acolo este aceasta.
E-109 "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei." Vremurile pot veni şi merge, şi lucrurile pot să se schimbe, dar Evanghelia lui Isus Cristos va rămîne aceeaşi prin toate epocile nesfîrşite.
E-110 "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea." Ce era acea Biserică? Ce piatră era ea?
E-111 Voi întrebaţi biserica Catolică. Ei zic, "Aceea era o piatră mare care stătea acolo. Biserica Catolică, ierarhia şade pe ea, în seara aceasta, 'pe această piatră,' dînd putere afară la alte biserici, iertînd păcatele." Aceea este în definiţia Catolică.
E-112 Dacă veniţi să aflaţi, întrebaţi pe Protestanţi, ziceţi, "Ce era piatra aceea?"
E-113 Ei vor zice, "Aceea era Isus Cristos, este piatra." Oh, frate!
E-114 Ce a spus Isus despre aceasta? Petru a zis... "Cine ziceţi voi?" El a zis, "Cine ziceţi voi că sînt Eu?" El nu vorbea despre Sine. El a zis, "Cine ziceţi voi că sînt Eu?"
"Unii zic că Tu eşti Moise, şi unii zic că Tu eşti 'Ilie."'
"Dar cine ziceţi voi?"
Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu."
E-115 El a zis, "Ferice de tine, Simon fiul lui Iona, căci nu carnea şi sîngele ţi-au descoperit aceasta. Tu nu ai luat vreo teologie a unui om despre aceasta. Tu nu ai învăţat-o într-un seminar. Ci Tatăl Meu, care este în Cer, ţi-a descoperit aceasta. Şi pe această piatră..." Aleluia! Ce piatră? Descoperirea spirituală a lui Dumnezeu se manifestă pe Sine la individual. Aleluia! "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei."
E-116 Cînd un om este născut odată într-adevăr din Duhul lui Dumnezeu, şi din creştetul capului său pînă la capătul unghiilor de la picioare, el a fost schimbat prin Puterea de înviere a Domnului Isus Cristos. Şi propriile lui idei egoiste s- au pierdut, şi Dumnezeu are controlul complet al acelui om. El va crede fiecare Cuvînt scris al Domnului Isus Cristos, şi practică la fel.
E-117 "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu vor birui împotriva ei." Amin. Aceea vă face să vă simţiţi religioşi, nu-i aşa? Cu siguranţă!
Aceasta este piatra care a fost aşezată la nimic de către voi zidarii, ...
Şi nici nu există salvare în vreun alt nume, decît acest Nume al Domnului Isus; ...
E-118 Şi Biblia a spus aici, că:
... ei, au priceput că ei erau neştiutori şi neînvăţaţi ...
E-119 "De la ce şcoală au venit ei? O grămadă de neghiobi au venit acolo afară. Păi, cine este această grămadă de analfabeţi, analfabeţi şi neînvăţaţi? Păi, oamenii nici măcar nu-şi cunosc ABC-ul lor. Păi, priviţi la limbajul pe care ei îl folosesc, 'Hăt, şi n-are, şi nu iăstă, şi duce, şi aduce, şi piere.' Ce fel de-ce fel de oameni sînt aceştia? Păi, din ce seminar ai ieşit tu? Care Doctor eşti tu?" Vedeţi?
... dar ei trebuiau să ia la cunoştinţă despre ei, căci ei au priceput că ei au fost cu Isus.
E-120 [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Acela-i lucrul principal, frate. [Fratele Branham bate din palme de două ori.] Dacă tu nu cunoşti cafeaua de boaba despicată; dacă tu îl cunoşti pe Domnul Isus Cristos, şi Puterea învierii Lui, eu mai degrabă aş avea aceasta decît orice altceva. Da, domnule. Oh, doamne! Dumnezeule, ancorează-mă acolo!
Să mă odihnesc sub Pom,
Unde izvorul curge aşa de liber pe acolo,
Unde Mielul este Lumina,
Şi sufletul celui salvat nu moare niciodată.
E-121 Să mă ancorez acolo! Oh, doamne, doamne! Să stau lîngă Pomul veşnic verde, cînd călătoria acestei vieţi se sfîrşeşte. Oh!
Nu poftiţi bogăţiile deşerte ale acestei lumi,
Care aşa de repede se descompun,
Căutaţi să cîştigaţi acele comori Cereşti,
Сare nu vor trece niciodată!
Ţineţi-vă de mîna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţineţi-vă de mîna Lui neschimbătoare! (Asta¬i adevărat.)
Cînd această călătorie este completă,
Dacă lui Dumnezeu tu ai fost devotat,
Frumoasă şi strălucitoare casa ta din Slavă,
Sufletul tău încîntat va vedea.
E-122 Într-una din aceste nopţi, sau într-una din aceste dimineţi, sau într-una din aceste amiezi, sufletul vostru se va trage din trupul vostru, ca un dinte care este extras. Voi călcaţi pe fire de aţă delicate care ar putea să se rupă oricînd. Dar ce-mi pasă mie? Ce vă pasă vouă? Căci El îl va ridica sus cu aripile Lui veşnice. El îl va apuca, cînd sufletul acela se rupe afară de aici. Ei vor fi Cineva care stă la capătul drumului, doamne, doamne, să-l ducă sus şi să-l întărească cu braţele Lui veşnice, şi să-l ducă jos prin valea umbrei morţii, să-l prezinte acolo, fără defect şi fără vină, înaintea Tatălui. Astfel de ce să ne îngrijorăm? De ce ne-ar păsa nouă de ceea ce are de spus lumea, sau ce aceasta, aceea, sau cealaltă? Atît timp cît noi avem mîna neschimbătoare a lui Dumnezeu într-a noastră, de ce ne îngrijorăm?
E-123 Lăsaţi ca oamenii, lăsaţi ca fiecare, lăsaţi ca bărbaţi şi femei, lăsaţi copiii, lăsaţi ca fiecare de aici care nu cunosc pe Domnul Isus Cristos, să-mi dea un motiv de ce să nu-l slujiţi voi pe EL Daţi-mi un motiv de ce aţi lăsa voi ca acest Crăciun să treacă fără ca să acceptaţi pe Domnul Isus Cristos. Opriţi¬vă să vă mai gîndiţi despre acest lucru sau acel lucru. Opriţi¬vă să vă gîndiţi dacă "eu ar trebui să fac aceasta sau să fac aceea?" Eu vă întreb un lucru solid, aţi crezut în Domnul Isus Cristos?
E-124 Dacă voi într-adevăr credeţi, eu voi dovedi cu Biblia că voi aveţi Viaţă veşnică şi nu puteţi pieri. "Cel ce ascultă Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică." Cînd Isus Cristos a vorbit acele Cuvinte! Cînd Petru le-a vorbit, în Ziua Cincizecimii! Cînd Isus le-a vorbit, chiar aici în Sfîntul Ioan 5! Cînd ei toţi au vorbit, prin toată Biblia!
E-125 Omul L-a răsucit, şi L-a amestecat, şi a încercat să facă aceasta cu El, şi să facă aceasta, să crească organizaţii şi fiecare lucru. Unii din ei au zis, "Da, doar crede că El este Domnul Isus Cristos, şi vino înăuntru. Aceasta-i tot." Vedeţi trucul diavolului! Unul a zis, "Oh, frate, noi am devenit aşa de fericiţi, noi am strigat." Vedeţi trucul diavolului? Unul a zis, "Noi am vorbit în limbi, şi noi ştim că noi Il avem." Vedeţi trucul diavolului? Lucrurile acelea sînt în ordine, dar totuşi acesta nu este Cristos. Sigur, că da.
E-126 Cînd un om într-adevăr, a crezut cu desăvîrşire în Domnul Isus Cristos, el are Viaţă veşnică, în minutul în care el crede. Asta-i corect, cînd voi credeţi! Viaţa voastră va spune ce sînteţi voi. Viaţa voastră!
E-127 Şi toate acelea vor avea loc. Toate aceste lucruri, ca strigarea, şi bucuria, şi vorbirea în limbi, şi vindecarea bolnavilor, şi toate aceste alte daruri, şi lucruri, ele nu vor fi deoarece tu ai făcut aceea. Aceasta te va urma, cu un semn adevărat al lui Dumnezeu. Vedeţi? Oh! "Voi căutaţi mai întîi împărăţia lui Dumnezeu, şi neprihănirea Lui, şi celelalte lucruri se vor adăuga."
E-128 Cînd mă gîndesc la lumea aceasta căzătoare! Şi privesc în jur şi văd scrisul de mînă pe perete, în fiecare naţiune! Eu văd bombele atomice cum i-a făcut pe oameni să se cutremure, cînd mari stăpînitori şi lucruri ... Voi ar trebui să citiţi ce spun ei în Pentagon, despre aceste lucruri care se vor împlini. Voi ar trebui să vedeţi ce această naţiune... Frate, lăsaţi-mă să vă spun ceva, noi punem o mare, faţadă îndrăzneaţă. Cînd, chiar jos la miezul acestei naţiuni, ei sînt violent speriaţi. Voi o ştiţi. Ar putea tot atît de bine să admită adevărul. Şi voi aveţi un drept să fiţi speriaţi.
E-129 Există numai o persoană care nu are nici un drept, deloc, să fie speriată, aceea este un bărbat sau o femeie care este născut din Duhul lui Dumnezeu. Bomba atomică este un bilet cu destinaţia în cer pentru credincios. Aleluia! Da, domnule. Moartea nu poate face nimic pentru tine decît ... O moarte rapidă este o Glorie rapidă. Aceasta-i adevărat.
Această haină de carne o voi lăsa să cadă,
Şi voi învia şi voi apuca premiul veşnic,
Şi strig în timp ce voi trece prin văzduh,
"Adio, adio," dulce oră de rugăciune.
E-130 Duşi! Ce va însemna o bombă atomică pentru aceşti sfinţi bătrîni cu părul cărunt? Un om şi femeie din nou tineri! Ce va însemna bomba atomică pentru aceste case, şi toţi dintre ei sînt duşi, aproape că, şi ele sînt lăsate aici singure? Toată familia împreună din nou! Glorie lui Dumnezeu, frate! [Fratele Branham bate o dată din palme – Ed.] Ce aţi putea voi avea ceva mai măreţ decît aceea? Cu asigurarea perfectă că inima voastră se odihneşte acolo la Calvar, că nu este nimic în lume care să vă poată tulbura, să vă schimbe, să vă clatine!
E-131 Voi sînteţi în Cristos Isus, ancorat departe în Împărăţia lui Dumnezeu, pînă în ziua Răscumpărării voastre, să fiţi prezentaţi fără vină înaintea Lui. Nu ce aţi făcut voi, "Dacă-dacă eu pot doar să mă las de aceasta, şi dacă eu pot să mă las de aceea." Nu este nimic ceea ce aţi făcut voi. Aceasta este ceea ce El face pentru voi. Credeţi voi din toată inima voastră, din tot sufletul vostru, cu tot cugetul vostru?
E-132 Cînd Petru mergea, sau vreau să spun... Filip, cînd el urma să boteze pe famen. El a zis, "Aici este apa, ce mă împiedică să fiu botezat?" Petru...
E-133 Filip a zis, "Aşteaptă un minut. Dacă tu crezi din toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău! Dacă crezi Aceasta!"
E-134 El a zis, "Eu cred, din toată inima, sufletul, şi cugetul meu, că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu."
Au oprit carul; jos în apă, şi l-a botezat.
E-135 Atunci Duhul Sfînt l-a apucat pe Filip afară din vederea lui, pînă cînd el nu l-a mai văzut. Şi l-a dus prin spaţiu pentru cam două sute de mile, şi l-a aşezat jos, şi a început din nou o trezire. Aceasta-i adevărat. Aceasta-i adevărat. Oh, doamne! Acel Dumnezeu care a trăit în acea zi este acelaşi Dumnezeu astăzi.
E-136 Şi mă gîndesc la Pavel acolo afară pe corabie în noaptea aceea; toate speranţele au fost duse, ca ei să fie vreodată în siguranţă. Vechia corăbioară era îmbibată de apă, şi ea a fost într-o stare groaznică. Toate speranţele, toţi, au renunţat. Şi Pavel şezînd acolo jos în galerie în noaptea aceea, probabil se ruga.
E-137 Îngerul Domnului a venit la el, şi a zis, "Nu te teme, Pavele. Nu te teme, căci Eu te voi duce înaintea Cezarului. Tu trebuie să mărturiseşti acolo. Şi Eu ţi-i dau pe toţi acei care navighează cu tine."
E-138 Eu îl pot vedea pe Pavel alergînd sus acolo pe corabie, şi scuturîndu-şi mîna lui mică bătrînă, şi strigînd, "Aleluia!" Strigînd, "Aşteptaţi un minut, fraţilor! Aşteptaţi un minut!"
E-139 Ei au zis, "Uh-oh, ceva om a devenit aşa de frenetic încît şi-a pierdut minţile." Ia te uită. Şi toţi Doctorii Divinităţii au venit afară să vadă care era treaba.
A zis, "Fiţi curajoşi! Fiţi curajoşi!"
E-140 Au zis, "Sărmanul om, el a înebunit acolo. Acolo este acesta. El a postit aşa de mult. El a făcut toate acestea, şi el este cam aproape dus acum."
E-141 A zis; "Fiţi curajoşi! Căci acolo a stat seara trecută alături de mine Ingerul lui Dumnezeu, al Cărui slujitor eu sînt, zicînd, 'Nu te teme, Pavele, căci tu trebuie să fii adus înaintea lui Cezar. Şi, totuşi, Dumnezeu ţi-a dat pe toţi aceia care navighează cu tine."' A zis, "Oricum corabia trebuie să fie naufragiată pe o insulă anume, căci eu am văzut-o într-o vedenie. Dar eu îl cred pe Dumnezeu, că aceasta va fi întocmai aşa cum El mi-a arătat." Şi aceasta s-a întîmplat, cuvînt cu cuvînt cu cuvînt, întocmai exact. Aceasta-i adevărat.
E-142 Acum, deci eu vreau ca voi să observaţi ceva mic, astfel ca voi să puteţi vedea pe partea cealaltă, o vedere a acestuia. Priviţi. Cînd ei au lăsat bărcile în jos şi au început să alunece jos, Pavel a zis, "Singura cale prin care voi puteţi să fiţi salvaţi este să rămîneţi pe această corabie." [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] Voi trebuie să o faceţi conform cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Domnul a dat o viziune, dar aceasta trebuie să se facă conform cu felul Lui. Şi cînd...
E-143 Dumnezeu dă un model, al bisericii Duhului Sfînt, frate, şi cum să aduceţi acest lucru afară în haos. Voi puteţi avea mari¬patruri, şi pentagoane, şi tot ce vreţi să aveţi; voi puteţi ordina biserici şi lucrători, şi să faceţi teologie şi să-i educaţi. Aceasta nu se va face niciodată pînă cînd oamenii vin iarăşi înapoi la calea Eternă a lui Dumnezeu, şi primesc botezul Duhului Sfînt; şi merg înainte, predicînd, cu semne şi minuni însoţind slujba lor. Aceasta nu se va face niciodată cu nimic mai puţin decît aceea. Dumnezeu are programul, dar voi trebuie să veniţi la program.
E-144 O Dumnezeule, ajută-ne, în seara aceasta! Pe Fratele Neville! Ajută-ne în seara aceasta să credem aceea, este rugăciunea mea.
E-145 "Căci în nici un alt nume nu există mîntuire, decît în Numele Domnului Isus."
E-146 Acum, aşa cum ne apropiem de timpul Crăciunului acum, şi aici lucrurile sînt împodobite toate cu Moş Crăciun în locul lui Isus. Ei nici măcar nu mai pronunţă aceasta. "X-m-a-s." Ei mei măcar nu mai pronunţă "Cristos" la Crăciun. Ei pun sus... Păi, oamenii nici-nici măcar nu se mai gîndesc la naştere, sau despre Cristos, pentru ce este aceasta de fapt. Singurul lucru la care ei se gîndesc, este, că Moş Crăciun i-a luat locul Lui. Şi în loc să se bucure sub Duhul lui Dumnezeu, ei se duc afară şi se îmbată şi se veselesc. Vedeţi? Asta este ceea ce face deosebirea.
E-147 Astfel, la urma urmei, frate, soră, eu nu pot să opresc aceea. Voi nu o puteţi opri. Cuvîntul lui Dumnezeu a spus că va fi în felul acela. "Oamenii vor fi iubitori de plăceri, mai mult decît iubitori de Dumnezeu." Cum veţi rupe voi aceea? "Avînd o formă de evlavie." Fiecare din ei merge la biserică. Da, domnule. "Avînd o formă de evlavie, dar îi neagă Puterea de acolo; de la aşa ceva depărtaţi-vă."
E-148 Eu sînt aşa de fericit în seara aceasta, prietene Creştin, că eu sînt aici cu voi în seara aceasta. Eu sînt aşa de fericit că eu-eu am avut privilegiu să vă vorbesc, din inima mea.
E-149 Şi inima mea întreagă este înfăşurată în acest Mesaj. Acesta a fost acolo chiar din ziua de cînd Dumnezeu mi-a dat botezul Duhului Sfînt, chiar aici în J effersonville, Indiana, cînd eu am crezut în Fiul Lui, Isus Cristos, şi L-am acceptat aici afară într-un şopru micuţ vechi, ca Salvatorul meu personal. Şi Domnul a venit jos peste mine în noaptea aceea, şi a aruncat o Lumină peste camera aceea. Şi eu am privit la Ea, aşa de speriat că nici măcar nu am putut să mă mişc. Am îngenunchiat pe un sac vechi de iarbă, acolo jos pe Ohio Avenue. Şi am văzut Lumina aceea formînd o cruce, şi Ceva pe crucea aceea vorbind către mine. Din noaptea aceea, speranţele mele nu au fost zidite pe nimic altceva decît pe Cuvîntul lui Dumnezeu, şi Isus Cristos şi neprihănire. Aceea este unde eu cred, din toată inima mea. Să treacă, ceea ce vine, ce poate; speranţa mea încă se ancorează chiar acolo.
E-150 Şi eu sînt bucuros, în seara aceasta, să fiu aşezat într-o companie ca aceasta, care crede acelaşi lucru, şi a primit pe acelaşi Domn Isus Cristos.
Prin ani, prin multe pericole, trudiri şi curse,
Eu deja am venit;
Aceasta m-a îmbătrînit. Aceasta m-a frînt. Aceasta m-a jupuit.
Dar acesta-i harul ce m-a adus în siguranţă pînă aici,
Acesta este harul care mă va duce înainte.
Şi cînd vom fi acolo zece mii de ani,
Strălucind luminos ca soarele;
Noi nu vom avea mai puţine zile să-i cîntărn laudă lui Dumnezeu
Decît în ceasul în care noi am început.
E-151 Cînd Daniel a văzut o vedenie despre aceea, şi a zis, "Chiar dacă ei fac răul, vor face răul în zilele din urmă; dar cei care cunosc pe Dumnezeul lor vor face isprăvi în zilele din urmă," vorbea despre acest timp. Ştiţi ce sînt "isprăvile"? Isprăvi de credinţă, vor face semne şi minuni. "Dar cei răi încă vor continua să facă răul." A zis, "ei vor alerga încoace şi-n colo, şi cunoştinţa va creşte. Dar," a zis, "închide Cartea, oh, Daniele. Tu vei adormi în partea ta, dar tu te vei ridica în ziua aceea din urmă. Şi acei care vor fi înţelepţi vor întoarce atunci pe mulţi la Cristos. Ei vor srăluci ca stelele cerului, pentru veci de veci."
E-152 Patruzeci de ani m-au rupt în bucăţi. Optzeci de ani poate v-au rupt pe voi în bucăţi. Poate treizeci de ani au făcut o persoană diferită din voi, doar o mică pocnitură de timp în felul acesta. [Fratele Branham pocneşte din degete o dată – Ed.]
E-153 Dar v-aţi uitat voi vreodată la steaua dimineţii cînd ea răsare dimineaţa? V-aţi sculat voi vreodată devreme şi să priviţi la ea cum atîrnă acolo în cer, cînd ea sclipeşte şi strigă, şi se veseleşte în cer? Ea nu şi-a pierdut nici un strop din frumuseţea ei. Ea este tot atît de luminoasă şi frumoasă cum era în ziua în care El a atîrnat-o, Dumnezeu a atîrnat-o în orbita ei. Ea nu şi-a pierdut nimic din timpul ei. Şi ea a fost acolo de-a lungul a mii de ori mii de ani, şi ea nu şi-a pierdut frumuseţea ei.
E-154 Şi Biblia spune, "Cei care întoarce pe mulţi la neprihănire vor străluci mai tare ca stelele, în veci de veci." Aleluia! Frate, este un lucru bun să fii un predicator, pînă una alta. Nu-i aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Da, aşa este. Este un lucru bun să fii un Creştin.
E-155 Vremurile pot fi grele. Dumnezeu nu a promis un pat de flori de uşurinţă, dar El a promis har suficient pentru fiecare încercare care vă poate atinge. Aceasta-i adevărat. Da, într¬adevăr, harul este suficient. Nu este el pe o floare, pat de flori de uşurinţă, ci El a promis har să biruim în fiecare ispitire. Cînd o cruce devine grea, Cristos a promis să fie cu voi. Da, domnule.
E-156 Într-o zi glorioasă, cînd totul se sfîrşeşte, noi Îl vom întîlni în pace. Dumnezeu să vă dea ca fiecare din voi să primiţi acelaşi lucru.
E-157 Dacă există un necredincios aici, în seara aceasta, credeţi în Domnul Isus Cristos; şi în minutul în care tu crezi, Dumnezeu îţi va da mărturia acesteia. El te va pecetlui în Impărăţia Lui pentru totdeauna. Dacă există ceva care bate la inima ta, şi tu o simţi, şi tu refuzi să o primeşti, tu vei fi un om nenorocit şi o femeie pînă cînd zici, "Da, Doamne Isuse."
E-158 Şi fie ca tu, prin această săptămînă care vine, această sărbătoare de Crăciun, cînd toţi sînt veseli şi cîntă, unul altuia; fie ca tu, cu braţe... ca Simeon din vechime, cînd acea minunată sărbătoare de Crăciun, cînd el a păşit jos prin templu, şi cu braţele lui puternice, oh, l-a luat pe Salvator în braţele lui şi L-a îmbrăţişat, şi a zis, "Doamne, lasă pe slujitorul Tău să se ducă în pace, conform cu Cuvîntul Tău, căci ochii mei au văzut mîntuirea Ta." Fie ca voi, cu braţe de credinţă, tot aşa, la acest Crăciun, să nu îmbrăţişaţi pe un Moş Crăciun, sau să nu schimbaţi un cadou; ci fie ca voi să invitaţi şi să îmbrăţişaţi în inima voastră, cu braţe de credinţă, pe acelaşi Domn Isus pe care Simeon l-a ţinut în braţele lui cu ani în urmă. Şi El vă va binecuvînta şi vă va da Viaţă Eternă. Şi voi nu puteţi pieri, deoarece voi aveţi Viaţa lui Dumnezeu în voi.
E-159 Voi ştiţi ce cuvîntul... Nu să mergem în lucruri Greceşti. Aceea este să fie discutat între oamenii care vorbesc lucruri Greceşti. Noi nu vorbim lucruri Greceşti aici. Noi îl vorbim pe Isus Cristos, în acest tabernacol. Noi nu venim cu cuvinte pompoase aici. Noi venim aici fără să cunoaştem altceva decît Puterea învierii lui Cristos. Dar tocmai cuvîntul, cuvîntul Grecesc, înseamnă "Viaţă Eternă." Acelaşi cuvînt Grecesc, în traducere... Eu am Ebraica şi Greaca, amîndouă, şi eu am studiat-o. Eu nu sînt un învăţat în aceasta. Eu doar cunosc cîteva cuvinte, doar ceva care să mă ajute. Cînd cineva merge să se certe, eu ştiu cum să-i opresc în aceasta. Dar cînd vine la un loc ca acesta, atunci cînd... Acelaşi cuvînt Grecesc care vorbeşte despre Viaţa lui Dumnezeu, vorbeşte despre aceeaşi Viaţă pe care v-o dă El. Şi amîndouă, cuvintele Greceşti, şi Viaţa lui Dumnezeu sau Viaţa Eternă, este pronunţată Zoe. Z¬o-e, Zoe, "Viaţă."
E-160 "Şi toţi care vor veni la Mine, Eu le voi da Zoe, Propria Mea Viaţă; le voi da Viaţa Mea Proprie, şi ei nu vor pieri niciodată. Şi Eu îi voi învia în ziua de apoi." Cu alte cuvinte, "Fiecare care vine la Mine, Eu îl voi înveli în Mine." Amin. "Şi el va deveni o parte din Mine. Şi el nu mai poate muri aşa cum Eu nu pot muri, pentru că Eu sînt nemuritor şi nu pot muri, şi sufletul lui este nemuritor şi nu poate muri. Şi Eu îl voi învia iarăşi în ziua de apoi." Hm! Oh, doamne!
E-161 Atunci aceea doar ne face, cînd încercările vechi devin grele, să zicem, "În mine locuieşte Duhul lui Dumnezeu. Nu există nici un lucru bun aici decît El care este acolo înăuntru. Eu nu sînt al meu; eu sînt al Lui. Eu nu caut după lucrurile lumii. Eu îl caut pe El, pentru că speranţele mele sînt zidite pe El. Într-o zi eu Îl voi vedea, şi aceasta-i tot după ceea ce eu am tînjit. Pentru ceea ce trăiesc eu, este să aduc oameni la El." Şi eu vă spun, vechile cătuşe încep să cadă jos, şi voi începeţi să umblaţi din nou, iarăşi.
E-162 Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu sper că voi credeţi din toată inima voastră. În timp ce ne rugăm:
E-163 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim, în seara aceasta, pentru Sîngele Fiului Tău neprihănit, Domnul Isus. Eu Îţi mulţumesc, în seara aceasta, pentru Duhul Sfînt, şi pentru vizitarea Lui chiar aici în această clădire, şi tocmai chiar aici acum. Tocmai Duhul, conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu care este infailibil şi nu poate cădea, acelaşi Duh care a înviat pe Isus din mormînt, este chiar aici în mijlocul nostru acum.
E-164 Dumnezeule, fie ca copiii de aici, care nu Te cunosc, fie ca ei să accepte aceasta, în această seară, şi să creadă în Domnul Isus Cristos, şi să aibe Viaţa veşnică. Acordă aceasta. Fie ca ei să creadă spre Viaţa veşnică, chiar în această oră.
Vindecă pe bolnavi şi pe cei împovăraţi.
E-165 Aminteşte-ţi de casele lipsite, Doamne. O Dumnezeule, şi stînd în jurul acelor sicrie, şi poate oamenii nemîntuiţi şi femeile. Ce puteţi voi spune? Şi ştiind că Evanghelia le-a fost predicată tocmai peste ei, de sute de ori şi sute de ori. O Tată, eu mă rog ca bărbaţi şi femei aici să primească o viziune, în seara aceasta, şi să-şi dea seama că fiecare din noi este muritor, şi noi nu ştim în ce timp am putea noi să fim chemaţi să răspundem acolo la judecată, şi să dăm o socoteală pentru ceea ce am făcut cu Isus Cristos. Şi apoi cazul este închis, cartea este închisă; ea zace închisă, şi acolo nu mai este nimic ce poate fi făcut. Noi ne-am judecat prin a-l judeca pe El.
E-166 Tată, oh, cercetează inima mea, în seara aceasta, Doamne. "Cercetează-mă," a zis David, "şi încearcă-mă." Nu numai David, dar eu spun acelaşi lucru. Dacă va fi o cale rea în mine, Doamne, ia-o la o parte. Dumnezeule, să nu laşi ca aceasta să lîncezească în jurul meu, Doamne. Eu nu o vreau. Eu nu vreau aceasta, Tată. Las-o să plece.
E-167 Nu numai pentru mine, ci pentru toţi oamenii aceştia care sînt aici în seara aceasta, care m-au auzit predicînd, Tată. Mă rog că dacă ar exista vreo răutate, vreun păcat, în oamenii aceştia de aici, ca Tu să iei toată aceasta de la ei, Doamne. Nu lăsa ca să atîrne aceasta în jurul acestora, copiii Tăi. Dumnezeule, ţine aceasta la o parte. Dă-le har, să biruiască în fiecare încercare. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca Sămînţa lui Dumnezeu, afară din Coş acum, să prindă rădăcină în inimile oamenilor, şi să crească spre Viaţa veşnică. Aceste binecuvîntări noi le cerem în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Ah, eu vreau să-L văd, eu vreau să-L privesc în faţă,
Acolo să cînt în veci de harul Său salvator;
Pe străzile Gloriei să-mi ridic glasul;
Cînd toate grijile au trecut, acasă în sf'îrşit, veşnic să ne bucurăm.
Cum eu călătoresc prin acest părnînt, cînt aşa cum merg,
Îndreptînd suflete spre Calvar, la revărsarea Ta roşie,
Oh, multe săgeţi îmi străpung sufletul dinafară, şi dinăuntru;
Dar Domnul meu mă conduce înainte la El, eu
trebuie să înving.
Oh, eu vreau să-L văd, să-L privesc în faţă,
Acolo să cînt în veci de harul Lui salvator;
Pe străzile Gloriei să-mi ridic glasul;
Grijile toate au trecut, acasă în sfîrşit, veşnic să ne veselim.
E-168 Oh, eu vreau să cînt, într-una din aceste zile. Eu cred că Domnul mă va lăsa să cînt, într-una din aceste zile. Da. Cînd eu ajung dincolo de Rîu, aceasta-i adevărat, cînd eu trec pe partea cealaltă. Poate nu pe partea aceasta. Eu nu pot să cînt. Dar voi ştiţi ce cîntare am să cînt?
Nu există nimic între sufletul meu şi Salvatorul,
Nimic din visul iluzoriu al acestei lumi;
Eu am renunţat la toată plăcerea păcătoasă,
Isus este al meu, nu există nimic între. (Oh, doamne!)
... între sufletul meu şi Salvatorul,
Nimic din visul iluzoriu al acestei lumi;
Eu am renunţat la toată plăcerea păcătoasă,
Isus este al meu, nu există nimic între.
E-169 Cîţi pot să cînte aceasta în această seară, ca o mărturie cu mîna lor ridica tă?
Nimic între sufletul meu şi Salvatorul,
Nimic din visul iluzoriu al acestei lumi;
Eu am renunţat la toată plăcerea păcătoasă,
Isus este al meu, nu există nimic între.
E-170 Nu vă face aceasta să vă simţiţi minunat? "Cel ce aude Cuvîntul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică. Şi nu vine la condamnare, ci a trecut deja de la moarte la Viaţă."
E-171 Aici sîntem noi în seara aceasta, cu mîinile noastre ridicate, cîntăm, "eu am renunţat la toată plăcerea păcătoasă. Isus este al meu, nu există nimic între. Slujba mea, prietenii mei, iubiţii mei, poporul meu, soţia mea, copiii mei, orice există pe acest pămînt, nu contează ce este aceasta, nimic între sufletul meu şi Salvatorul. Isus este al meu, nu există nimic între. Toate celelalte lucruri sînt secundare." Nu este aceasta minunat?
E-172 Într-una din aceste dimineţi, cînd voi auziţi pe cineva cîntînd "Har uimitor, ce dulce-i sunetul," cînd voi aţi trecut dincolo Rîul, voi ştiţi.
E-173 Aţi ajuns Acolo şi v-aţi schimbat deja înapoi într-un om tînăr sau femeie, întîlnind pe toţi oamenii voştri tineri Acolo, voi ştiţi. Şi cei dragi ai voştri, tata şi mama voastră, dînd mîinile cu ei, zicînd, "Oh, mamă, este aşa de bine să te văd din nou. Păi, uite acolo, va veni Fratele John! Aici vine Fratele Joe aici! Păi, uite aici, nu ne bucurăm noi!"
E-174 Şi departe înapoi dincolo de deal, pe acolo undeva, voi auziţi pe cineva cîntînd, "Har uimitor, ce dulce-i sunetul, care a salvat un nenorocit ca mine." Alergaţi pe vîrful dealului şi priviţi acolo, voi vedeţi coliba aceea mică acolo în colţ, Fratele Branham va sta acolo afară cîntînd, "Har uimitor."
E-175 Voi ziceţi, "Păi, slavă lui Dumnezeu! El a ajuns Acasă. Iată-l acolo, cîntînd, "Har uimitor!" Oh, doamne!
Har uimitor! ce dulce-i sunetul,
Care a salvat un nenorocit ca mine!
Eu odată am fost pierdut, dar acum sînt găsit,
Am fost orb, dar acum eu... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-176 Aceasta a fost prin har! Cu mult înainte de a fi formată lumea, Dumnezeu vorbind către Fiinţele Lui Îngereşti, a zis, "Eu voi avea pe cineva numit William Branham să predice Evanghelia."
Acesta era harul ce mi-a învăţat inima să se teamă,
Acesta era harul ce mi-a uşurat temerile;
Ce preţios a apărut harul acela
In ceasul... (Acum ce?) ... întîi am crezut!
Oh, cum iubesc eu pe Isus,
Oh, cum iubesc eu pe Isus,
Oh, cum iubesc eu pe Isus,
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Eu niciodată nu-L voi părăsi,
Eu niciodată nu-L voi părăsi,
Eu niciodată nu-L voi părăsi,
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Eu am un Tată dincolo,
Eu am un Tată dincolo,
Eu am un Tată dincolo,
Pe ţărmul celălalt.
Oh, într-o zi strălucită eu voi merge şi-L voi întîlni,
Într-o zi strălucită eu voi merge şi-L voi întîlni,
Într-o zi strălucită eu voi merge şi-L voi întîlni,
Pe ţărmul celălalt.
Oh, nu va fi aceea o întîlnire fericită!
Nu va fi aceea o întîlnire fericită!
Nu va fi aceea o întîlnire fericită!
Pe ţărmul celălalt.
Păi, ziua aceea strălucită poate fi mîine,
Ziua aceea strălucită poate fi mîine,
Ziua aceea strălucită poate fi mîine,
Pe ţărmul celălalt.
E-177 Nu va fi aceea minunat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Îmi place "Tatăl."
Tatăl meu este bogat cu case şi pămînturi,
El ţine bogăţia lumii în mîna Lui!
De rubine şi diamante, de argint şi aur
Visteriile Lui sînt pline, El are bogăţii nespuse.
Eu sînt un copil al Împăratului!
Un copil al Împăratului!
Cu Isus Salvatorul meu,
Eu sînt un copil al Împăratului!
Un cort sau o colibă, de ce să-mi pese?
Ei zidesc un palat pentru mine Acolo!
Deşi exilat de acasă, dar totuşi eu pot cînta:
Oh, glorie lui Dumnezeu, eu sînt copilul Împăratului!

Eu sînt un copil al Împăratului!
Eu sînt un copil al Impăratului!
Cu Isus Salvatorul meu,
Eu sînt un copil al Împăratului!
E-178 Tatăl nostru Ceresc, aşa cum inimile noastre sînt mişcate de aceste imnuri vechi care au fost scrise prin Duhul Sfînt, mulţi, mulţi ani în urmă, cînd fraţii care s-au dus, au prins viziunea. Noi le iubim, pentru că ele ne dă o temelie solidă prin aceste timpuri de necaz. Dumnezeule, admite, în seara aceasta, ca toate păcatele să fie luate de la noi acum. Aşa cum noi intrăm în timpul de Crăciun, ia păcatul la o parte, ia bolile la o parte, Doamne. Dumnezeule, binecuvintează pe nevoiaşi în seara aceasta, pretutindeni. Căci noi cerem în Numele lui Isus.
E-179 Există oameni acum la care le-ar place să se strecoare sus la altar, să fie unşi şi să se facă rugăciuni pentru ei. Voi puteţi veni în timp ce fredonăm această cîntare, Copil Al Împăratului, din nou. Vedeţi? Dacă voi staţi de partea aceasta...
Up