Începutul Şi Sfîrşitul Vremii De Har A Neamurilor

Beginning And Ending Of The Gentile Dispensation
Data: 55-0109E | Durată: 59 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Bună seara, prieteni. Eu sînt foarte recunoscător să fiu aici, în această seară, din nou. Doar am plecat de aici, cu un timp în urmă. Eu cred, că am ieşit în jur de ora patru. Şi atunci eu a trebuit să... noi am mers jos să vedem încă cîţiva prieteni. Şi am ajuns înapoi, la şapte şi cinci, doar a trebuit să vin înapoi jos. Aşa că eu trebuie cumva să găsesc un text, încă, Frate Neville.
E-1 Good evening, friends. I'm very grateful to be here tonight again. Just left here awhile ago. I think I got out around four o'clock and then I had to... We went down see some more friends and got back five minutes after seven, and just had to come back down. So I'm kind of having to hunt a text yet, Brother Neville. But...
E-2 Dar, acum, există o cerinţă care tocmai a fost chemată înăuntru, de la cineva în Chattanooga, Tennessee, unul iubit care a fost într-o tamponare cu trei săptămîni în urmă, şi zace inconştient, încă. Şi cere rugăciune aici, de la biserică. Şi...
E-2 Now, there is a request that just was called in from someone in Chattanooga, Tennessee, a loved one that was in a wreck three weeks ago and is lying unconscious still, and requests prayer here from the church. And... [Brother Neville says, "Brother Bill."--Ed.] Yes, brother. [Can I make an announcement?] You sure can, Brother Neville...?... [Brother Neville speaks.]
E-3 [Fratele Neville spune, "Frate Bill?" – Ed.] Da, frate? ["Pot eu să fac un anunţ?"] Tu desigur că poţi. Frate Neville, doar vino. ["Scuză-mă, Frate Bill."] Da, domnule. ["Eu aproape că am uitat. Eu am făcut o promisiune să fac un anunţ în seara aceasta." Fratele Neville face anunţul. Porţiune goală pe bandă.]
E-3 We were--we were speaking of Melchisedec, who He was. And we, nothing like got through with it. But maybe the next time coming in we can pick up from there, still in the Book of Hebrews. But tonight we turn over to the Book of Daniel. And you with your Bibles turn to Daniel 12. And we're going to read a little from there and talk maybe on some of God's Word out of the Book of Daniel.
E-4 Noi am-noi am vorbit despre Melchisedec, Cine era El, şi noi nici măcar nu am terminat cu aceasta. Dar poate, data viitoare cînd vom veni înăuntru, noi putem relua de acolo, încă din Cartea Evreilor.
E-4 Now Daniel was one of the--was the prophet that was carried from Jerusalem down into Babylon in the carrying away of Babylon by King Nebuchadnezzar. He was a young fellow when he went down into Babylon. There was a... Not many of them that had, still holding out the grand old faith. I like Daniel because his--he had purposed that in his heart when he went down into Babylon that he was going to remain a believer, and he wasn't going to defile hisself with the king's meats and so forth.
Now, the very thing that Daniel was the prophet to the Gentiles. Daniel saw all the Gentile age rise and fall. He was the first one to be... He's called the Gentile prophet. He wasn't a Gentile himself, but he saw the Gentile dispensation from start to finish in the head of gold and ending up in the feet of iron and clay. And while down in there purposing in his heart that he wouldn't defile himself with the king's meats and with the king's affair...
E-5 Dar, în seara aceasta, noi deschidem acolo la Cartea lui Daniel. Iar voi cu Bibliile voastre, deschideţi la Daniel 12. Şi noi urmează să citim puţin de acolo, şi vom vorbi, poate, asupra a ceva din Cuvîntul lui Dumnezeu din Cartea lui Daniel.
E-5 And another group of brothers named Shadrach, Meshach, and Abednego went down there with them, which was not prophets, but believers. And they also purposed in their heart. And then when those four believers come together, I'd imagine quite oftenly, they had prayer meetings together just like we do. We get together because we have things in common.
You know there's an old slogan that says, "Birds of a feather flock together." And that's a--an old proverb, rather, and that's a pretty good thing too. "Birds of a feather flock together." Aren't you happy for that? Sure."Birds of a feather flock together."
E-6 Acum, Daniel era unul din... era profetul care a fost dus din Ierusalim, jos în Babilon, în ducerea departe a Babilonului, de către Impăratul Nebucadneţar. El era un om tînăr cînd a mers jos în Babilon. Acolo nu au fost mulţi dintre ei care încă ţineau marea credinţă veche.
E-6 Not long ago I was setting in a meeting where there was a man discussing something and he said, "Well..." He was talking about the souls that went to prison, was in prison, that Jesus went and preached to after His death. And this man that was speaking said, "Well, what do you think about it?"
And a colored brother raised up, he said, "Well, that's just what the Bible said. He went and preached to souls that were in prison."
Said, "What do you think it was?"
Said, "It was souls that didn't repent in the long suffering in the days of Noah while the ark was being prepared just like the Bible said."
He said, "No." Said, "That's this church preaching to those Pentecostal people that's in these denominations and everything, bringing them out of prison."
He said, "Now, looky here, brother." He said, "Pentecost wasn't even mentioned there. He said that He just said that He went and preached to the souls that were in prison."
So I said, "Amen, that's right."
And the minister looked around at me and said, "Birds of a feather flock together."
I said, "That's right, brothers of like precious faith believing just what the Scripture says is the truth."
E-7 Îmi place de Daniel, deoarece el... el a hotărît aceasta în inima lui, cînd el a mers jos în Babilon, că el o să rămînă un credincios, şi că el nu urma să se întineze cu cărnurile împăratului, şi aşa mai departe.
E-7 Daniel had three of those companions that were with him. You know, it's good when you're away from home to find somebody that's with you, somebody that will stand by you, a real good friend. Oh, my, in foreign lands when you find someone who wants to be your buddy and loves you and stands by you, that's worth so much, especially a stranger.
And these brethren were taken away from their city. And their city was burned, and all their vessels and the holy things of God had been taken down into Babylon and was put in the treasure house of King Nebuchadnezzar who had carried on... a great, gran--Gentile king...
E-8 Acum, tocmai lucrul care era Daniel, profetul către Neamuri. Daniel a văzut toată epoca Neamurilor ridicîndu-se şi căzînd. El era cel dintîi ca să fie, cum numim noi, profetul Neamurilor. El nu a fost un Neiudeu, el însuşi. Dar el a văzut vremea Neamurilor, de la început pînă la sfîrşit; în capul de aur, şi sfîrşindu-se în picioarele de fier şi lut.
E-8 Now, if--if God has permitted that, for their city to be burned, their church burned, and taken them down into the city, it was because that they'd got away from God. But He still had a believer that He could put His hands on and say, "This is my servant." God has always had a witness somewhere. He never leaves Hisself without a witness. No matter if it's got down some time to just one, but He's always had somebody that He could put His hands on and say, "This is My servant and he will do as I tell him." Now, we like that.
E-9 Şi în timp ce era acolo jos, hotărînd în inima lui că el nu se va întina cu cărnurile împăratului, şi cu afacerea împăratului.
E-9 Noticing then, that when these brethren were down there they were put to a test, a very beautiful example of what a true believer comes to when he really accepts the Lord Jesus as his Saviour. He's always put to the test. Satan's still in the testing business. And it only comes about to help you. It's for your good. "Every son that cometh to God must be tried, chastened, scourged;" and other words, give a little thrashing, straightening up. And if God gives us some chastisement and we can't stand it, then we become illegitimate children and not the children of God.
Now, man that's really got his faith set towards heaven, no matter what takes place here on earth, he's still got his faith set towards heaven. His friends may forsake him; his family may forsake him; his pastor may forsake him; but there's one that won't forsake him; that's God. And when your mind is made up, I like that.
E-10 Şi un alt grup de fraţi, numiţi Şadrac, Meşac, şi Abednego, erau acolo jos cu ei; care nu erau profeţi, ci credincioşi. Şi ei, deasemeni, au hotărît în inima lor. Şi atunci cînd cei patru credincioşi au venit împreună, mi-aş imagina, că au avut întîlniri cam dese de rugăciuni împreună.
E-10 Daniel had burnt all the bridges behind him. He wasn't planning on going back anymore. He wasn't watching his back trail; he was looking... Forsaking those things which were in the past, he pressed on to the mark of the high calling. That's what we should be doing. That's what the Church should be doing.
And as I notice then, God permitted Satan to give him a test. And, oh, they tested them by the fire. They tested him also by the lion's den. And every instance God brought them out more than victorious. "Many are the testings of the righteous: but God delivereth them out of them all." How marvelous that is. How we appreciate that, trials, tribulations, tests, all working for the good. After while God can see then, and He can put His trust in you, and then He will do great things for you.
E-11 Întocmai cum facem noi, noi ne adunăm împreună deoarece noi avem lucruri în comun. Voi ştiţi, că există o zicală veche care zice, "Păsările cu aceleaşi pene se adună împreună." Şi acela este un proverb vechi, mai degrabă. Şi acela este un lucru destul de bun, de asemenea. Păsări cu aceleaşi pene se adună împreună. Nu sînteţi voi fericiţi pentru aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Sigur. Păsări cu aceleaşi pene se adună împreună.
E-11 Now, we find out then that Daniel became a instrument in the hand of God while he was away from his own people, out of his own city, away from his own church; in a strange land, God used him. Now, you can be away from whatever you may be; you can be away from all your loved ones, or you can be away from your church, but you can still be an instrument in the hands of God. God can use you for a testimony or for anything that He wishes to use you for.
E-12 Nu demult, eu am şezut într-o adunare unde era un om care a discutat ceva. Şi el a spus, "Bine..." el vorbea despre sufletele care au mers în închisoare, erau în închisoare, la care Isus a mers şi le-a predicat, după moartea Lui. Şi acest om care vorbea, a spus, "Bine, ce credeţi voi despre aceasta?"
E-12 Beautiful examples, the Bible's just so chugged full of those things everywhere you turn. Don't you love to read the Word? Oh, I just read it sometime and weep. Here a few days ago I was reading in the room there, and I just had to set down and cry like a baby. I got up and walked around my chair, put my hand on my chair, looked down at my Bible again, and I just broke down, went around a chair again, looked back at it again.
And I thought, "Oh God, in there is Eternal Life to every man or woman that'll dare to put their trust in it and believe it: Eternal Life." And He said, "Search the Scriptures; for in Them ye think ye have Eternal Life: and They are They which testify of Me." Search the Scripture. The Word of God is a Lamp unto our feet. That we should, if we should be guided then, it's the Light that follows the pathway that leads us from victory unto victory.
E-13 Şi un frate de culoare s-a ridicat. El a spus, "Păi, aceasta este tocmai ce a spus Biblia. 'El a mers şi a predicat la sufletele care erau în închisoare."'
A spus, "Ce credeţi voi că era aceasta?"
E-13 Now, before you can have a victory, there has to be a battle. And if there's no battles, there's no victories. So we ought to be thankful for the battles and the trying. It's God giving us the opportunity to have victories. Oh, my, don't that make it a little bit better now? See, the battle come along, somebody saying something bad about you, sickness come on to you, maybe God give you those light afflictions that He might heal you and show His favor to you, let you see what He means by it. He loves you.
E-14 A zis, "Ele erau 'Sufletele care nu s-au pocăit, în îndelunga răbdare, în zilele lui Noe, în timp ce se pregătea corabia,' întocmai cum a spus Biblia."
E-14 The old shepherd story that was told there in Jerusalem in the Holy Lands of the shepherds packing a--a sheep, and he said, "What you packing it for?"
Said, "It's got a broken leg."
Said, "How did it do that? Fall over a cliff?"
Said, "No, I broke its leg."
He said, "Why, you're a cruel shepherd to break that sheep's leg."
Said, "No, I loved it." And said, "It was going astray and I couldn't make it mind me, so I broke its leg so I could give it some extra attention. So then it would love me and follow me."
E-15 El a spus, "Nu." A spus, "Aceea este această biserică, predicînd la acei oameni Penticostali care sînt în aceste denominaţiuni şi totul, aducîndu-i afară din închisoare."
E-15 Sometimes God has to let us break down just a little bit in health to give us a little extra attention, to get us up on His lap, to woo us up in His bosom when the doctor said nothing can be done, then He take us into His bosom, say, "See, I love you. I'm going to let you get well." See? Oh, doesn't that just make life a little better?
Oh, He's so great. He's a marvelous Shepherd, isn't He? No wonder David said, "The Lord is my Shepherd, I shall not want." How He leads us beside the still waters and restores our soul and runs our cups over and--and anoints us in the presence of the enemy. Did you ever get anointed in the presence of your enemy, just to testify till your cup just boiled over, you know? Just how marvelous it is to be anointed in the presence of your enemy.
E-16 El a spus, "Acum, uite aici, frate." El a spus, "Penticostalii nici măcar nu erau menţionaţi acolo. El a spus aceasta. El doar a spus, că, 'El a mers şi a predicat la sufletele care erau în închisoare."'
Astfel am zis, "Amin. Aceasta-i adevărat."
E-16 Now notice, then God took King Nebuchadnezzar and made him a tool in His hand. And when King Nebuchadnezzar died, after he had the grass grew out, his hair like lion--or like eagle's feathers, and his fingernails like the claws of the eagle, and so forth, and God had to let him know who was the real King... After his death, Belshazzar, his grandson succeeded him, and then he was more wicked than King Nebuchadnezzar.
And one night there they had a great big party. They called all their--their magistrates and all of the officers in for a great big jamboree. And while they were having this jamboree and they were--went and called out and took the vessels, the holy vessels of God, just to make fun of God, and drank wine to their gods, a toast out of the vessels of the Lord.
E-17 Şi predicatorul s-a uitat în jur la mine, şi a spus, "Păsările cu aceleaşi pene se adună împreună."
E-17 Now, a man is permitted to travel so far, but there is a separating line between life and death. He must never cross that. See? You can go on with your little foolishness for a while, but you'd better know where the line is. Did the Lord ever check you on anything? He does all of us, pull the check reins, say, "That's far enough now." Then you better watch what you're doing from then on, if you're stepping across towards that line.
E-18 Eu am spus, "Asta-i adevărat, fraţi de aceeaşi Credinţă preţioasă, crezînd doar ce spune Scriptura este Adevărul."
Daniel avea trei din acei însoţitori care erau cu el.
E-18 And that night when God pulled the check reins on him and he wouldn't listen, goes on down, and brings out the vessels of the Lord, begin to drink wine in a toast to their god, then there came a hand down out of the heaven and wrote on the wall, "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN." Means "Thou art weighed in the balance and found wanting." No one could interpret it; it was unknown tongues. And there was a man there had the gift of interpretation: Daniel. So he comes down and interprets and tells the king what would happen. And there God destroyed that nation Babylon.
E-19 Voi ştiţi, aceasta este bine, cînd tu eşti departe de casă, să afli pe cineva care este cu tine, cineva care va sta lîngă tine, un adevărat prieten bun. Oh, doamne! În ţări străine, cînd tu găseşti pe cineva care vrea să fie prietenul tău, şi te iubeşte şi stă alături de tine, aceasta valorează atît de mult; mai ales un străin.
Şi aceşti fraţi au fost duşi departe din oraşul lor.
E-19 While Daniel being there he saw great visions and wrote concerning them for this great consolation that we have today, knowing and setting in order the end of the Gentile kingdom. Notice how perfect, just get it close now. He seen first the image standing in the field when he interpret the dream of the king. He was a spiritual man. He dreamed dreams, saw visions, interpret dreams. God was with him and everyone knew that too.
And when he saw the vision, the head of gold, and the breast here of silver, and the thighs of brass, and the feet of iron... Notice, each kingdom got a little harder. King Nebuchadnezzar's kingdom was the head of gold. He interpreted it, told him just exactly how those kingdoms would succeed each other unto the end.
Then notice, from gold is the softest; silver is next; then brass is next; then iron is next: harder, harder, colder, farther away. Notice. Then in the midst of all that, Daniel beheld the image until the Stone was hewed out of the mountain, that was cut out without hands, that rolled into the image and broke it and made it like wheat on the summer flash--thrashing floor, and the winds drive away, and the Stone grew into a great mountain that covered all the earth and the sea. That was the coming of the Lord Jesus, which is now at hand.
E-20 Şi oraşul lor a fost ars. Şi toate vasele lor, şi lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, au fost duse jos în Babilon, şi au fost puse în casa tezaurului Impăratului Nebucadneţar, care i-au dus jos, un mare, mare împărat al Neamurilor. Acum, dacă-dacă Dumnezeu a permis aceea, ca oraşul lor să fie ars, biserica lor a ars, şi i-au dus jos în oraş, aceasta a fost din cauză că ei s-au îndepărtat de Dumnezeu.
E-20 He goes on. When he was down by the river one day, he fell into a trance and saw a vision. Many of those was with him, they didn't see the vision, for it was given only to Daniel.
Do you see it? Someone can stand right next to you and see things that you can't see to save your life. That's right. Someone said, "I don't believe that; I never seen nothing." Because it wasn't for you to see it. Them that went with Paul, when Paul was struck off of his horse and had to fall onto the dirt and wallow, as it was, on the dirt; none of them heard that voice or seen that vision. Paul saw it. None of them saw the star that crossed the--every observatory but the wise men.
Many things that way God has designated for certain peoples to see and others cannot see. Oh, I love that. When God in His infinite wisdom has predestinated or foreordained for certain things to happen, it could happen to the person setting right next to you and you'll know nothing about it.
Look at Dothan. When Elijah was down at Dothan and they was all surrounded there by the--by the aliens that come in, the Syrian army looking for Elijah the prophet... For when they begin to find out every time the Syrians would come over to Israel to make war, why, the Israelites would be laying in ambush for them. And so the King of Syria called them up and said, "Now, wait a minute: who is for us and who's for Israel?" Said, "Somebody in my group is a spy that's going to tell Israel just where we're coming in at, for they're always there waiting for us."
And one man had a little spirituality about him, he said, "Nay, my father, but it's the prophet Elijah; for he knows in his bedroom what you're going to make your move next." Amen.
Oh, when atomic powers begin to shake, I'm so happy that the Word of God has tell us where to go to. Flee to the Rock Christ Jesus. Every man in it is safe and secured. Nothing can harm you. No atomic bombs, no cobalts, nothing else can touch the preserved of God. Safe, secured, anchored, what a marvelous hope that we have in Christ Jesus.
E-21 Dar El încă avea un credincios pe care El ar fi putut să-şi pună mîinile Lui, şi să spună, "Acesta este slujitorul meu."
E-21 Notice, there was a man with him, his servant, spiritual boy, walked and poured water on the hands of the prophet, a great position he had; but when he seen the--the Syrian army all around Dothan and it all backed up, he said, "My father, look out there; what a great number, why, we're surrounded."
Now that's the natural. When everything seems to go wrong, pointing a finger at you, saying this and that, and the doctor says you can't get well, and so forth, that's just the natural thing for you to think, "Oh, my, this is the end."
But Elijah said, "There's more with us than there is with them."
Now, you can imagine how that prophet, or that Gehazi felt, the servant. He looked over at him and said, "Why, I don't see nobody."
He said, "God, open this boy's eyes." And as soon as God did something... Here it is, get it. When God opened his spiritual sight, all around there... prophets stood chariots of fire and Angels of fire. Why, he seen the... Why, the chariots of fire outnumbered that Syrian army by the thousands. The mountains was on fire, Angels of fire, horses of fire, chariots of fire. And the Bible said "The angels of God encamp about those who fear Him."
E-22 Dumnezeu întotdeauna a avut un martor, pe undeva. El niciodată nu Se lasă fără un martor. Nu contează, aceasta este... a ajuns cîndva doar la unul, dar El întotdeauna a avut pe cineva pe care El putea să-şi pună mîinile Lui, şi să spună, "Acesta este slujitorul Meu, şi el va face aşa cum Eu îi voi spune." Acum, nouă ne place aceasta.
E-22 Just the same tonight. I wonder what would happen if a man here tonight had the power to strike across, around, and say, "Look, standing around this tabernacle tonight..." You'd be a member here the rest of your life. Sure, yes, sir. Sometimes when you can't see it with your natural eyes, but you can feel the impulse of it, something near, a sixth sense that denotes something is near. Watch Him this morning opening up the deaf ears, making the polio cripples walk around here like there was nothing wrong with them. What is it? It's the incense, or I mean the sense, the sixth sense, that's conscious, the spirit, that something is near. Have faith in God.
E-23 Observînd atunci, căci, cînd aceşti fraţi erau acolo jos, ei au fost puşi la un examen.
E-23 Now, they didn't--he didn't see that at first. But Elijah probably didn't see it. But he asked for the boy's eyes to see it; but Elisha was conscious that they were there. Amen.
Thomas one time said, "Let me put my hands in His side." Jesus said, "Now you see and believe; how much greater is their reward who has never yet seen and yet believe." That's us tonight, to whosoever will believe without seeing.
And notice, then Elijah walked out there to where this circumstance was, and he said to them... First he went out there, and the Bible said he smote them blind--blind, and walked right out to them. Everyone had perfect eyesight as far as I know, but the Scripture said they were blind.
A little fellow a few nights ago said to me, "If you be a man of God, smite me blind."
And I said, "You're already blind." See, see? Already blind...
E-24 Foarte frumos exemplu despre unde ajunge un adevărat credincios cînd el acceptă cu adevărat pe Domnul Isus ca Salvatorul său. El este totdeauna pus la un examen. Satan este încă în afacerea de testare. Şi aceasta vine doar să vă ajute. Aceasta este pentru binele vostru.
E-24 Notice, and he walked out there to where this great circumstance was, this great thing was, and he said, "Do you look for Elijah?"
Said, "Yes."
Said, "Come on, follow me. I'll take you right to him."
Elijah said it to them. What was they blind about? They were blind to the fact that that was the prophet of God. They were blind to it, and he led them right straight down into ambush again. Said, "Come on. I'll show you Elijah." And it was Elijah taking them down there.
And when they looked around and found that they was surrounded around, the king said, "My father, must I smite them?"
He said, "Would you take a prisoner and smite him?" Said, "Give them something to eat and send them back to their country."
That's the way to settle wars. Isn't that right? Certainly. Oh, my. If we'd only adopt that principle today: to feed your enemy, do good to those that do evil to you. Amen. There now, the blinded...
E-25 "Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie încercat, pedepsit, biciuit," cu alte cuvinte, "dă un pic de scărmăneală, să îndrepte. Şi dacă Dumnezeu ne dă ceva pedeapsă, şi noi nu o putem suporta, atunci noi devenim copii ilegitimi, şi nu copiii lui Dumnezeu."
E-25 Now, Elijah, or I mean not Elijah now, but Daniel. Daniel foresaw; he was a prophet. He saw the coming of the Lord. He saw the end time come. He saw the Gentiles start. And if you notice, the Gentiles started off with a--a idol worship. They was worshipping a great idol setting out in the field, a idol of a man, I believe Daniel himself. 'Cause King Nebuchadnezzar had called him Belteshazzar, which was his god.
And he started worshipping an image of a righteous, holy man. And Daniel refused to do it. So did the--the Hebrew children, the Shadrach, Meshach, and Abednego. That's the way it was issued in, and it was condemned. That head of gold was issued in by image worship, forced to it, and ended up in a supernatural hand writing a supernatural language that only supernatural understanding could understand it. Amen.
That's the way the Gentile kingdom issued in, and it'll go out the same way (That's right.), by supernatural works, supernatural interpretation. You know what I'm talking about: the working of the supernatural, oh, how marvelous. Aren't you happy tonight you believe in the supernatural? Yes sir.
E-26 Acum, un om care într-adevăr îşi are faţa fixată spre Cer, nu contează ce are loc aici pe pămînt, el totuşi îşi are faţa fixată spre Cer. Prietenii lui pot să-l părăsească. Familia lui poate să-l părăsească. Păstorul lui poate să-l părăsească. Dar există Unul care nu-l va părăsi; acela este Dumnezeu. Şi cînd voi sînteţi hotărîţi în mintea voastră! Îmi place aceasta.
E-26 Now, then oft in these visions He showed him just where the nations would be standing. He showed them how that there were so many years depended yet on the Jews. He said the Messiah shall come. He will prophesy in the seventieth week, which is three and a half years, and in the midst of it He will be cut off, which is seven years. Seventy weeks is determined for Thy people, seven years approximately to the Jews. He said, "And Messiah, the Prince shall come and prophesy in the midst of the seven weeks, seven days, will he be cut off. In the abomination maketh desolations will stand in its place, and they'll tread down the walls of Jerusalem, Gentiles, for a time, time, and dividing of time."
Now, when Messiah come, Jesus, He preached exactly three and a half years and was cut off for a sacrifice. The daily obligation was taken away and the desolate, the abomination that maketh desolation, the Mosque of Omar was stood today in the place of the holy temple. The Mosque of Omar stands exactly where the temple stood. And He said that they would tread down the walls of Jerusalem, over Jerusalem, until the Gent--Gentile dispensation be finished. But at the end of the Gentiles, there would still be three and a half years yet to the Jews.
Now, notice one of the most striking things of prophetic history. I don't claim to know the prophecy of the Bible, but this is like reading a newspaper, more plain. And what we read here we know is the truth.
E-27 Daniel a ars toate podurile înapoia lui. El nu a plănuit să mai meargă înapoi, vreodată. El nu privea la urma dinapoia lui. El se uita, părăsind acele lucruri care sînt în trecut. El a presat înainte spre semnul înaltei chemări. Aceasta este ceea ce ar trebui noi să facem. Aceasta este ceea ce Biserica ar trebui să facă.
E-27 Notice, two thousand, yeah, twenty-five hundred years the Jews has been scattered to every nation under heaven. As God hardened Pharaoh's heart, bringing them back, He hardened Hitler's heart, Mussolini's heart, and so forth, till He's drove them back to Palestine. Coming back they have made them a nation again, and on May the sixth, 1947, the Jewish flag was raised over Israel for the first time for twenty-five hundred years. The oldest flag in the world was raised for the first time in twenty-five hundred years. And He said in the last days He'd raise up a ensign over Jerusalem, showing that the time is at hand.
And notice, here not long ago I seen a prophetic reel played from over there, and they're bringing in those Jews by the thousands, by airplanes. You've seen it in the paper and so forth. "Look" and "Life" magazines been packing it. Thousands of Jews returning, and they asked them, said, "What are you returning for?" Old crippled people packing on their backs their little young ones with them, said, "Are you coming back to your homeland to die?"
Said, "No, we're coming back to see the Messiah."
Jesus said, "When you see the fig tree putting forth its buds and all the other trees putting forth their buds, know that time is nigh," or spring is nigh, summer. "So when you see these things come to pass, lift up your heads; your redemption's drawing nigh."
E-28 Şi aşa cum eu observ, atunci, Dumnezeu i-a permis Satanei să-i dea testul. Şi, oh, ei i-au testat, prin foc. Ei i-au testat, deasemeni, prin groapa leilor. Şi, în fiecare caz, Dumnezeu i-a scos afară, mai mult decît victorioşi.
E-28 Tonight as this world is honeycombed by communism... Oh, I was talking to a man awhile ago on the--one of the best authorities I believe that I know of, and when he spoke things concerning this nation and communism, it would shake you to your knees. Right. How it's honeycombed, there's nothing solid no more, not even in our own country hardly. There's only one solid thing that I know that will stand; that's the Rock, Jesus Christ. We receive a Kingdom that cannot be moved. And in this day when everything else is falling, we have a solid Foundation, the Lord Jesus Christ. Come into it, friends; it's a shelter in a time of storm. What a marvelous thing.
E-29 "Multe sînt încercările celui neprihănit, dar Dumnezeu îl izbăveşte din toate acestea." Cît de minunat este aceasta! Cum apreciem noi aceasta. Încercări, necazuri, examene, toate lucrează pentru bine! După un timp, Dumnezeu poate vedea atunci că El poate să-şi pună încrederea Lui în tine, şi atunci El va face lucruri mari pentru tine.
E-29 He seen all this coming to past. We see the Jews now. The Bible said that Jerusalem... And it would blossom as a rose, and how they have irrigated that land. And they also... The prophet spoke and said, "That day that water will come from the north." There was no water there then, no springs there then, but in the last few years there's a gusher come up and is watering the valleys. And they're irrigating is one of the greatest agricultural spots for its size in the world.
And all these great chemicals right in the Dead Sea, there's enough chemicals found in the bottom of it that all the wealth of the world couldn't buy, of chemicals, uranium and everything else, right in the bottom of the Dead Sea, which now belongs to Israel.
E-30 Acum noi aflăm, deci, că Daniel a devenit o unealtă în mîna lui Dumnezeu, în timp ce el a fost departe de propriul său popor, afară din propriul său oraş, departe de biserica lui proprie. Intr-un pămînt străin, Dumnezeu l-a folosit.
E-30 Fig tree putting forth its bud... Not only that, but the other trees are putting forth its buds. The communist is putting forth buds; the antichrist is putting forth buds, and the Church of God is putting forth buds. She's blooming out into her power again. The palmerworm eat part of it; the cankerworm eat part of it; the hookworm eat part of it; the caterpillar eat part of it, but God said it'll live again. She's putting forth buds now. The tree's are putting forth buds. Daniel foresaw it and rejoiced.
E-31 Acum, tu poţi fi departe de la orice poţi tu să fii. Tu poţi fi departe de toţi cei dragi ai tăi, sau tu poţi fi departe de biserica ta, dar tu încă poţi să fii o unealtă în mîinile lui Dumnezeu. Dumnezeu te poate folosi ca o mărturie sau pentru orice doreşte El să te folosească.
E-31 Now, "At this time..." He said. "And at that time," the 12th chapter...
And at that time shall Michael stand up, the great prince that standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such was never since there was a nation even to that time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.
Oh, my. Aren't you glad your name is on His Book? When He's... Daniel over here saw Him come to the Ancient of Days, whose hair was as white as wool. And He opened up the Books, and they were judged, every man out of the Books: the great white throne judgment.
E-32 Frumoase exemple! Biblia este doar pufăită plină de aceste lucruri, peste tot unde te întorci. Nu vă place să citiţi Cuvîntul? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, eu doar O citesc, uneori, şi plîng.
E-32 Now, Daniel is given this assurance, that at the end of the Gentile dispensations... Read the--when you go home, tomorrow read the 11th chapter. You can see how the king of the north is coming down (which is nothing else but Russia), coming down to press against it like a whirlwind. And the great battle of Armageddon will be fought right there near the gates of Jerusalem.
Notice, oh, I love this.
... and at that time thy people shall be delivered, every one that's been found written in that book... (the Lamb's Book of Life.)
Michael, the great prince, shall stand up. For what? For thy people. All right.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake... (When? When these times take place.)... and some to everlasting life, and some to shame and everlasting contemptment."
E-33 Aici cu cîteva zile în urmă, eu citeam în cameră acolo, şi eu doar a trebuit să mă aşez şi să plîng ca un bebeluş. M-am ridicat şi am umblat în jurul scaunului meu, mi-am pus mîna pe scaun, m-am uitat jos la Biblia mea din nou; doar m-am copleşit. Am mers în jurul scaunului din nou, m-am uitat înapoi la aceasta din nou. M-am gîndit, "O Dumnezeule, acolo înăuntru este Viaţa Eternă, pentru fiecare bărbat sau femeie care se vor încumeta să-şi pună încrederea în Aceasta, şi să O creadă." Viaţă Eternă!
E-33 Just as sure as there's an Everlasting Life, there's an everlasting departure. It determines on how you treat Jesus Christ in your life. If you love Him, and borned again and got His Spirit, you've got Everlasting Life. If you don't, you have not Everlasting Life. If your name is written on the Lamb's Book of Life, you have immortal Life. If it's not written there, you'll not be recognized. What is it? All those prophesies are fulfilled, everything right down to this time.
E-34 Şi El a spus, "Cercetaţi Scripturile, pentru că în Ele voi credeţi că aveţi Viaţă Eternă, şi Ele sînt Acelea care mărturisesc despre Mine." Cercetaţi Scripturile.
E-34 The head of gold has passed away as Daniel said it would, the Babylonian kingdom. Succeeding that He said would be the Medes and Persian. They succeeded the Babylonian kingdom, and they fell away to who? The Grecians, Alexander the Great. And they fell away, to what? The Romans. And the Romans broke up to all the world, the eastern and western Rome, the two legs. And he said iron and clay was on the toes, the ten toes, the ten kingdoms. And he said they wouldn't mix, and they'd intermarry among one another, Romanism and Protestantism. And in that day when this thing exists, then the Stone was hewed out of the mountain without hands and rolled in and broke the thing to pieces. And it took the place of the image.
E-35 "Cuvîntul lui Dumnezeu este o lampă pentru picioarele noastre," ca noi-ca noi să fim călăuziţi, atunci. Aceasta este Lumina care urmează cărarea, care ne conduce din victorie în victorie.
E-35 So, my brethren, we're having troubles tonight: wars, rumors of wars, earthquakes in divers places, perplexed of time, distress between nations. I've just come back from overseas, and I haven't seen a nation but what's trembling in their shoes. They don't know what's going to take place next. But aren't we thankful tonight that we do know what's going take place next? The Lord Jesus Christ shall come the second time in glory and majesty, and every one that ever was found written in the Lamb's Book of Life shall rise with their loved ones to meet the Lord in the air. Oh, what a marvelous thing. That's the reason we say our hope is built on nothing less than Jesus' Blood with righteousness. All around my soul gives way, He's all our hope and stay.
E-36 Acum, înainte ca tu să poţi avea o victorie, acolo trebuie să fie o bătălie. Şi dacă nu există bătălii, acolo nu sînt victorii. Deci noi trebuie să fim mulţumitori pentru bătălii şi încercări, şi acesta este Dumnezeu care ne dă oportunitatea să avem victorii. Oh, doamne! Nu vă face aceasta puţin mai bine acum? Vedeţi? Bătălia vine înainte; cineva spune ceva rău despre tine; boala vine la tine. Poate Dumnezeu îţi dă acele chinuri mici, ca El să te poată vindeca şi să-şi arate favoarea Lui pentru tine, te lasă să vezi ce vrea El să spună prin aceasta: El te iubeşte.
E-36 "And at that time Michael shall stand, the great prince." Michael was Christ, of course, Who fought the angelic wars in heaven with the devil. Satan and Michael fought together, or fought against each other, rather. And now... And at that time," He said, "as many was found written in the book was delivered, and those who had done righteous..." Watch at this.
And they that--and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and as the--and they that turn away many to righteousness as the stars for ever.
E-37 Vechea poveste a păstorului care a fost spusă acolo în Ierusalim, în pămînturile sfinte, despre un păstor purtînd o-o oaie. Şi El a spus, "Pentru ce o porţi?"
A spus, "Ea are un picior rupt."
A spus, "Cum a făcut ea aceasta; a căzut peste o stîncă?"
A spus, "Nu. Eu i-am rupt piciorul."
E-37 I look at that sometime, I think... Brethren, I go out of a morning. I love to get up early. Don't you like to rise early?
I remember when brethren and I were in the mountains. Real early in the morning, around four o'clock, we'd rise up, look, hanging back there, and there was the morning star. It gets real dark just before the break of day. We see the darkness gathering now. What is it? It's light pressing against the darkness. One has to give away. All the creeping things that's been running through the night, when that sun comes up, they take to shelter, when the light shines.
Night and dark--night and light cannot exist in the same building. It's either dark or it's light. And light is so much more powerful than darkness. So is Christ so much more powerful than all the evil in the world.
Now, we're taught by scientists, as the light begins to come it condenses the darkness and the darkness gathers all of it's host together to fight against the light. But the light prevails and comes on.
E-38 El a spus, "Păi, tu eşti un păstor crud, să-i rupi piciorul acelei oi."
E-38 And the Bible said in the last days that Satan would go about like a roaring lion. He's gathering together all of his enemies, all of his friends, our enemies, and congregating them together, heaping up under a big head, the mark of the beast: in the ecclesiastical realms, the confederation of churches, all in uniting and making themself a great organization, the same as Catholicism. And the world empires are uniting themselves together and forming up a big head over there in the political realms called communism. And the life of God is pressing on.
E-39 A spus, "Nu. Eu o iubesc." Şi a spus, "Ea mergea în rătăcire, şi nu am putut să o fac să mă asculte. Deci, eu i-am rupt piciorul, astfel că am putut să-i acord mai multă atenţie, aşa că atunci ea să mă iubească şi să mă urmeze."
E-39 What's happening this same time to make it? The Christian Church, the Church of the living God is being anointed. Power is coming to her. She's receiving the Holy Spirit. Last year in the Full Gospel realms was a million five hundred thousand conversions, the greatest that's swept the land for years after years. We're not in a alley no more, we're up on Hallelujah Boulevard. We're not in the shell no more. One million five hundred thousand conversions in the Full Gospel ranks last year succeeded Catholicism and everything else.
Oh, my. What is it? Light's a gathering. Great healing services has combed the globe. Hallelujah. Way down in Formosa healing campaigns are going on. Way down in Japan healing campaigns are going on. Up in the frozen regions of the north healing campaigns are going on, around the world healing campaigns (Hallelujah.), and are receiving the Holy Ghost of every...?... We're at the end time.
E-40 Uneori, Dumnezeu trebuie să ne lase să decădem, doar un pic, în sănătate, să ne dea puţin mai multă atenţie, să ne pună în poala Lui, să ne văităm la sînul Lui. Cînd doctorul a spus că nimic nu poate fi făcut; atunci El ne ia la sînul Lui, şi zice, "Vezi, Eu te iubesc. Eu o să te las să te faci bine." Vedeţi? Oh, nu face asta doar viaţa puţin mai bună? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Oh, El este atît de măreţ! El este un Păstor minunat. Nu este El?
E-40 What's it doing? And the devil says, "Now is my time." He's congregating his forces, confederation of churches, trying to stop it. Say, "They're nothing but a bunch of noise boxes. There's nothing to them. It's all fanaticism. There's no such a thing as working in the supernatural." And at the same time the head of the American Medical Association writes a piece in the paper and said, "No man's got a right to come into a sick room to minister to the people that don't believe in Almighty God and accept Him as His helper." "The Christian Herald," interviewing doctors last month, gave write-ups that I couldn't write myself if I was trying to brag on it.
What is it? In the midst of everything God will cause His enemies to testify to His glory. Yes, sir. The doctor said, "We can only administer aids, but God is the Healer."
I said, "Them great man is just finding out what we bunch of nitwits knowed all the time." That's right. Some of these glorious days you'll find out that this bunch of power that changes harlots to ladies and drunkards to gentlemen, that Presence is the very power that'll lift them out of this earth and take them home in the rapture to glory. It may be too late. It may be too late for many.
E-41 Nu-i de mirare că David a spus, "Domnul este păstorul meu. Eu nu voi avea lipsă." Şi cum ne conduce El pe malul apelor liniştite; şi reaşează sufletul lor; şi paharele noastre dă peste; şi-şi ne unge în prezenţa duşmanului! Aţi fost vreodată unşi în prezenţa duşmanului vostru? Doar să mărturisiţi pînă cînd paharul vostru doar fierbe de dă peste, voi ştiţi. Doar cît de minunat este să fiţi unşi în prezenţa duşmanului vostru!
E-41 "At that day Michael shall stand for the people." He ain't standing for the nations; He's standing for the people. "And many those that sleep in the dust of the earth, some shall rise to everlasting shame and contemptment. But those that be wise and turn many to righteous, shall shine as the stars forever and ever." Hallelujah. A tent or a cottage, why should I care? They're building a palace for me over there. Come over to see me someday.
E-42 Acum observaţi, apoi, Dumnezeu l-a luat pe Împăratul Nebucadneţar şi l-a făcut o unealtă în mîna Lui. Şi cînd Im păra tul N ebucadneţar a murit, după ce el avea... Iarba a crescut; părul lui, ca leul, sau ca penele vulturilor; şi unghiile degetelor lui ca ghearele vulturului, şi aşa mai departe. Şi Dumnezeu a trebuit să-l lase să cunoască Cine era Impăratul adevărat.
E-42 What is it? I've walked out and looked at that great morning star as she begins to move yonder. What does the morning star say? The morning star is only reflecting the supreme light of the sun coming. Is that right? The morning star, the reason it's so bright, you know why it is? The sun's so much closer to it. It's a pressing on, and the morning star hails the coming of the sun. All right, you morning stars, it's time to go to hailing His coming. Shine morning stars, rise early. It says the sun will soon be here.
When we look and see that morning star just a glistening in the skies, it means that the sun will shine pretty soon. And when we see the morning stars of God rising and shining to the glory of a resurrection of Jesus Christ, shows that that Supreme One is pressing on. The lights are gathering, but the morning star hollers, "Hold on; it isn't long till daylight. Hold on, it's not long till daylight. Just keep holding on."
As Sister Murphy and them used to sing, "Just keep holding on, daylight's soon coming." Hold on till day. The morning stars are shining to the world now, lighting up the world just before the great darkness and the great thunderbolt from heaven, the coming of the Lord.
E-43 După moartea lui, Belşaţar, nepotul său, l-a urmat. Şi, atunci, el a fost mai rău decît Impăratul Nebucadneţar. Şi într¬o noapte, acolo, ei au avut o mare petrecere. Ei au chemat pe toţi magistraţii lor-lor şi pe toţi ofiţerii înăuntru, pentru un mare chef măreţ. Şi în timp ce ei aveau acest chef, şi ei au fost... au mers, şi au chemat afară, şi au luat vasele, vasele sfinte ale lui Dumnezeu; doar să-şi bată joc de Dumnezeu, şi să bea vin către dumnezeii lor, un toast, din vasele Domnului.
E-43 Listen close now. Now, He said... I've looked at the morning star, and I thought, "Oh, morning star." I looked down one day standing up there, Brother Wood's and I. He'd just got the fire started, and we was going to get breakfast. And I turned and looked at the morning star, walked out there in them cedar bushes, and the winds whispering through the pines, I stood there, felt good breathing that good fresh morning air, it kind of frosty, plenty frosty... Go down to the creek, get a bucket of water, it'd freeze before you get up.
Standing up there, raising up my hands out there in those pines, I looked at the morning star, I thought, "Oh, looky here. What forty five years has done for me." I said, "Oh, looky here, getting wrinkled, my hands getting wrinkled, hair slipping out, teeth going. Oh, what forty five years has done for me." But I said, "Looky yonder, that morning star is just as pretty and bright as it was the day that God blowed it off His hands and said, 'Let it shine.'"
E-44 Acum, unui om îi este permis să străbată atît de mult, dar există o linie de separare între Viaţă şi moarte. Voi nu trebuie să o treceţi niciodată pe aceea. Vedeţi? Voi puteţi merge înainte cu prostia voastră mică pentru o vreme, dar voi mai bine să ştiţi unde este linia. Te-a verificat vreodată Domnul cu ceva? El o face, la noi toţi, trage frîurile de control, spune "Aceasta este suficient de departe acum." Atunci tu mai bine să bagi de seamă ce faci, de atunci încolo, dacă tu calci dincolo înspre linia aceea.
E-44 Then I thought of this Scripture. I said, "But God promised if we'd be wise and turn many to righteousness, we would outshine the stars forever." I thought, "Morning star, you're shining now, but wait till we get there." Hallelujah...?... Outshine the stars forever. And I could hear that wind coming down the hill just about the break of day, whistling through those pines, saying,
There's a land beyond the river,
That we call the sweet forever,
And we only reach that shore by faith decree;
One by one we gain the portal,
There to dwell with the immortal,
When they ring those golden bells for you and me.
What a great thing. "They that be wise shall turn many to righteousness and they shall outshine the stars forever and forever." So what difference does it make anyhow? What is this little old span here for? This little old dust of the earth, spineless worm, little old mortal body that's got to corrupt and go back to the dust and skin worms will eat it up? Oh, my. Let me rise with all that's in me and shine for the glory of God. Lay aside every weight that the Holy Spirit can transmit His powers and glory through the preaching of the Gospel and the healing of the sick to vindicate Jesus Christ raised from the dead. Oh, my, forever and forever...
E-45 Şi în noaptea aceea, cînd Dumnezeu a tras frîurile de control peste el, şi el nu a vrut să asculte. Merge jos înainte şi aduce afară vasele Domnului, începe să bea vin, şi un toast pentru zeul lor. Atunci a venit acolo o mînă jos din Cer, şi a scris pe perete, "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN." Inseamnă, "Tu eşti cîntărit în balanţă, şi ai fost găsit uşor." Nimeni nu a putut să interpreteze aceasta. Aceasta era în limbi necunoscute.
E-45 But thou,... Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: for many shall run to and fro, and knowledge shall increase.
Then I Daniel, beheld and looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and one on the other side of the bank of the river.
And the one said to the man clothed in linen... (Holy Spirit)... which was upon the waters... (Peoples and multitudes, Holy Ghost upon the people. Oh, hallelujah.)
The Holy Ghost, Revelations 15:16 says that the thickness and multitudes, the "water" means thickness and multitudes and people. And here's One in white linen, waving Himself up and down upon the waters with His hand up to heaven, sworing by Him that lives forever and ever, when these things happen, time shall be no more. Hallelujah. Time shall be no more. Swore, that when we see these nations breaking and things taking place like that, the mystery of God's already accomplished.
E-46 Şi era acolo un om acolo, care avea darul interpretării, Daniel, astfel el vine jos şi interpretează şi-i spune împăratului ce se va întîmpla. Şi, acolo, Dumnezeu a distrus naţiunea aceea, Babilon.
E-46 What is it, the mystery of God? God in you, the hope of glory shining forth, the baptism of the Holy Spirit. Then he said, "When these things take place, time shall be no more." "They that know their God..." said Daniel. "In the last days many shall run to and fro, knowledge shall increase. But they that know their God shall do exploits in the last days. They shall do exploits.
Oh, exploits of faith is breaking around the world tonight over and over. All over the nations, great campaigns, the blind are seeing, the deaf are hearing, the lame's a walking. People of all walks of life are coming in and receiving the Holy Spirit, not only the poor and pauper, but the millionaire and everything else. God is taking and putting His robe upon each one and giving them an invitation to the Wedding Supper. And the great High Priest, Melchisedec will come someday and we'll eat the communion anew with Him in the Kingdom of God one of these great, glorious days. Oh, I'm so happy tonight to be ...?... Yes, sir. Some great day, some marvelous day time shall be no more.
E-47 În timp ce, Daniel, fiind acolo, el a văzut mari viziuni, şi scria despre ele, pentru această mare consolare pe care o avem astăzi, ştiind, şi aşezînd în ordine, sfîrşitul împărăţiei Neamurilor.
E-47 See, we come out of eternity. We was before there was a world. Did you know that? God made man in His own image. "Where was you," He said to Job when Job thought he had some wisdom. Said that, "Where was you when I laid the foundation of the world--before I laid it? When the sons of God sang together and the morning star shouted for joy." The morning star shouted for joy. Them shining ones shouted for joy when they seen that some day through a tabernacle here on earth, and the King Melchisedec would come in the righteousness of God and give His Life to redeem us to God back again, and outshine the stars forever and ever.
"Where was you when I laid the foundation of the world? Declare where they're hooked at. Tell me what they stand upon." Said, "Gird up yourself; I want to talk to you like a man." And Job fell on his face like a dead man. He couldn't stand it. God was there. There you are. "Where was you when I laid the foundations of the world?"
E-48 Observaţi cît de perfect. Doar luaţi-o de aproape acum. El a văzut, mai întîi, chipul stînd în cîrnp, cînd el a interpretat visul împăratului.
E-48 This glorious Gospel has been prophesied by the Old Testament prophets; it's come down through the ages; it's here tonight. it's vindicated be God; she's swept the world. They've tried to put it out, but try to put out a fire on a windy day in a--in a dry timberwood forest. Why, you can't do it. More you would fight at it, more winds you give it. More winds you give it, harder it'll burn. That's the only thing.
We used to have a little fire out in the mountains. When we used to try to make a fire burn early in the morning, I'd get out there and throw some sticks on it; it'd go to smoking. I know as sure as there's a little smoke, there's fire there somewhere. The only thing I'd have to do, take my hat and go to fanning it, and it finally caught up.
That's what the church needs today, is another fanning of the mighty rushing wind like fell on the day of Pentecost, to fan it back in the faith again, to receive the Lord Jesus Christ at His coming in glory.
E-49 El era un om spiritual. El a visat visuri, a văzut vedenii, interpreta visuri. Dumnezeu era cu el, şi fiecare ştia aceasta, de asemenea.
E-49 Look at the signs, wonders, mysterious things a happening, earthquakes in divers places, tidal waves breaking the bank, just like Jesus said would do. Man's heart failing, fear, fear: "Oh, who's going to throw the first cobalt bomb? What will take place? In a few hours the whole world will be annihilated."
Why, we'll be in the Presence of God 'fore it no more than drops out of the plane. That's right. What will it be? There'll be nothing. But we'll drop... This old robe of flesh, we'll drop and rise and seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, "Farewell, farewell, sweet hour of prayer." It'll all be over and we'll go home, lay this old body down and exchange it for a crown and a robe yonder, that'll fade not away. Turned back from an old man and old woman to a young person to live forever and ever, and outshine in immortality to walk up and down the streets of glory in the Presence of the Lord Jesus Christ. Sing, "Glory to God in the highest. He has did great things in our midst."
E-50 Şi cînd el a văzut vedenia, capul de aur, şi pieptul aici de argint, şi coapsele de bronz, şi piciorele de fier, observaţi, fiecare împărăţie a devenit puţin mai tare. Impărăţia Împăratului Nebucadneţar era capul de aur. El a interpretat aceasta, i-a spus întocmai exact cum acele împărăţii vor urma una pe alta pînă la sfîrşit. Apoi observaţi, din aur, este cel mai moale, argintul este următorul, apoi bronzul este următorul, apoi fierul este următorul; mai tare, mai tare, mai rece, şi mai departe!
E-50 While we're in the journey today with God's power vindicating everything on every hand, let's look around and see where we're at. Look at the fig tree putting forth buds. Look at the other trees putting forth buds. Look at the nations putting forth buds. Look at a Holy Ghost Church putting forth buds. Look at Pentecost repeating, coming back, same signs and wonders. Hallelujah. Shall we pray.
E-51 Observaţi, atunci, în mijlocul tuturor acestora, Daniel a privit imaginea pînă cînd Piatra a fost cioplită din munte, care a fost tăiată afară fără mîini. Ea s-a rostogolit în chip şi l-a spart, şi l-a făcut ca grîul pe aria treierişului de vară, şi vîntul îl mînă departe. "Şi Piatra a crescut într-un munte mare care a acoperit tot pămîntul şi marea." Aceea era Venirea Domnului Isus, care acum este aproape.
E-51 Heavenly Father, we thank Thee tonight for the power of the resurrection of Jesus Christ, for His great supreme Being, for His anointing of the Holy Ghost. We thank Thee because that He's here now, a living, ever living, making intercessions upon our confession. We thank Thee for His healing power that's snatched us as firebrands, (Glory), brought us from the grave, has raised us up, and renewed our strength, and given us power that we might go forth and shine here in this darkness. We thank Thee for this, Father.
E-52 El merge înainte. Cînd el era jos lîngă rîu, într-o zi, el a căzut într-o transă şi a văzut o viziune. Mulţi din aceia erau cu el, ei nu au văzut viziunea, pentru că aceasta i-a fost dată numai lui Daniel. Voi vedeţi aceasta?
E-52 We pray that You'll bless everyone that's unsaved. Bless all the saved. Grant it, Father. Heal all the sick. Get glory. Bless this little tabernacle. Bless the people. Bless Brother Neville, the pastor. Bless all the deacons and trustees. Grant it, Lord. Lay Your healing hands upon them. And if the devil comes in and cause little differences, heal it, Lord, right quick with the balm of Gilead. Grant it, Lord. Pour out the anointing oil upon them, make them humble in heart, sweet in soul. May they walk in the footsteps of the Lord Jesus. If physical things happen to them and they become sick, may the Angel of God stand near to apply the Blood of Jesus. Grant it. Heal all the sickness.
E-53 Cineva poate sta chiar lîngă tine, şi să vadă lucruri pe care tu nu le poţi vedea, să-ţi salveze viaţa. Aceasta-i adevărat. Cineva a spus, "Eu nu cred asta. Eu niciodată nu am văzut nimic." Pentru că aceasta nu era pentru tine să vezi.
E-53 Help me, Lord, as I break out yonder into the fields, seeing those great need, what a need in the day. Millions a dying, a hundred and forty four thousand heathens died today without knowing Christ. Help me, dear God. Bless us all together. And someday rise us from this earth yonder Lord, to set with You in Your throne in the heavenly places up yonder in Christ Jesus. Grant it, Father. Until that time, may health and strength be ours. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
Oh, I want to see Him, I want to look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
Cares all past, home at last, ever to rejoice.
As I travel though this land, singing as I go,
Pointing souls to Calvary, to the crimson flow,
Many arrows pierce my soul from without, within;
Oh, but my Lord leads me on, through Him I must win.
Oh, I want to see Him, look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
Cares all past, home at last, ever to rejoice.
E-54 Aceia care mergeau cu Pavel, cînd Pavel a fost doborît jos de pe calul lui şi a trebuit să cadă în noroi; şi tăvălitoare, aşa cum a fost, în noroi; nimeni din ei nu au auzit glasul acela sau să vadă viziunea aceea. Pavel a văzut-O.
E-54 Now, listen just a moment. How many Methodists is here, raise up your hand. Methodists? How many Baptists is here, raise up your hand. How many Presbyterians here, raise up your hands. How many Nazarenes, raise up your hands. How many Pentecostals, raise up your hands. How many Lutherans, raise up your hands. Well, we're all here. Look, a great big group mixed up, all setting in one place in heavenly places, rejoicing in the blessing.
Now, I want the Methodists to shake hands with the Baptists, the Baptist with the Lutheran. Turn right around and shake one another's hands and turn back this away now as we sing it.
Oh, pointing souls to Calvary, to the crimson flow,
Many arrows pierce my soul from without, within;
Oh, but my Lord leads me on, through Him I must win.
Oh, I want to see Him, look upon His face,
There to sing forever of His saving grace;
On the streets of Glory let me lift my voice;
Cares all past, home at last, ever to rejoice.
E-55 Niciunul dintre ei nu a văzut steaua care a traversat fiecare observator, decît magii.
E-55 Don't that make you feel good? Don't it make you feel like you're all... How many Christians is here, raise your hand. Everybody that believes on the Lord Jesus Christ, raise up your hand. Oh, my, what a wonderful thing.
Now, as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer. Now, let's sing our good old dismissing song. How many knows it? "Take The Name Of Jesus With You." Everybody together now, let's sing.
Take the name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
Precious name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Listen.
At the name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him,
When our journey is complete.
Precious name, (O how sweet.)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Here's what I want you to do.
Take the name of Jesus with you,
As a shield from every snare;
When temptations 'round you gather,
Breathe that holy name in prayer.
Precious name, (Precious name.)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious name, (Precious name.) O how sweet! (How sweet.)
Hope of earth and joy of Heaven.
E-56 Multe lucruri, în felul acela, Dumnezeu a hotărît pentru anumiţi oameni să vadă, iar alţii nu pot vedea. Oh, eu iubesc aceasta! Cînd Dumnezeu, în înţelepciunea Lui infinită, a predestinat, sau preordinat, ca anumite lucruri să se întîmple, aceasta ar putea să se întîmple la persoana care şade chiar lîngă tine, iar tu nu vei şti nimic despre aceasta.
E-57 Uitaţi-vă la Dotan, cînd Ilie era jos la Dotan şi ei au fost toţi încercuiţi acolo de-de străinii care au venit înăuntru, armata Siriană; căutîndu-1 pe Ilie, profetul. Căci cînd, ei au început să afle, de fiecare dată cînd Sirienii veneau acolo la Israel, să facă război, păi, Israeliţii stăteau la pîndă pentru ei.
E-58 Şi astfel împăratul Siriei i-a chemat sus, spunînd, "Acum, aşteptaţi un minut. Cine este pentru noi, şi cine este pentru Israel?" A spus, "Cineva în grupul meu este un spion, care o să¬i spună lui Israel tocmai unde intrăm noi, pentru că ei sînt întotdeauna acolo să ne aştepte."
E-59 Şi un om a avut puţină spiritualitate despre el. El a zis, "Nu, părintele meu. Dar acesta este profetul Ilie, pentru că el ştie, în dormitorul lui, cum o să faci tu mişcarea următoare." Amin.
E-60 Oh, cînd puterile atomice încep să zguduie, eu sînt aşa de fericit căci Cuvîntul lui Dumnezeu ne-a spus unde să mergem. Fugiţi la Stînca, Cristos Isus! Fiecare om în El este la adăpost şi siguranţă. Nimic nu te poate vătăma. Nici bombele atomice, nici cobaltul, nimic altceva, nu-i poate atinge pe ocrotiţii lui Dumnezeu; la adăpost, în siguranţă, ancorat. Ce minunată speranţă pe care o avem în Cristos Isus!
E-61 Observaţi, acolo era un om cu el. Slujitorul lui, un băiat spiritual, a umblat şi a turnat apă pe mîinile profetului, el avea o poziţie mare. Dar cînd el a văzut-armata Siriană peste tot în jurul Dotanului, a avut-o toată susţinută, el a spus, "Părintele meu, priveşte acolo afară! Ce număr mare! Păi, noi sîntem înconjuraţi!"
E-62 Acum, acela este naturalul, cînd totul se pare că merge rău; îndreptînd degetul lor către tine, zicînd aceasta şi aceea; şi doctorul spune că tu nu te poţi face bine, şi aşa mai departe. Acela este doar lucrul natural, ca tu să te gîndeşti, "Oh, doamne, acesta este sfîrşitul!"
E-63 Dar Ilie a spus, "Acolo sînt mai mulţi cu noi decît sînt cu ei."
E-64 Acum vă puteţi imagina cum s-a simţit acel profet, sau acel Ghehazi, slujitorul. El s-a uitat acolo la el. El a spus, "Păi, eu nu văd pe nimeni."
El a spus, "Dumnezeule, deschide ochii acestui băiat."
E-65 Şi îndată ce Dumnezeu a făcut ceva! Iată-o aici. O înţelegeţi. Cînd Dumnezeu i-a deschis vederea lui spirituală; peste tot acolo, profetul, au stat care de Foc şi Îngeri de Foc. Păi, el a văzut... Păi, carele de Foc au fost în mai mare număr decît armata Siriană, cu miile. Munţii erau în Flăcări; Îngeri de Foc, cai de Foc, care de Foc.
E-66 Şi Biblia a spus, "Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de EL"
E-67 Întocmai la fel în seara aceasta! Mă întreb ce s-ar întîmpla dacă un om de aici, în seara aceasta, avea puterea să scapere peste ochii voştri, şi să spună, "Priviţi, stînd în jurul acestui tabernacol în seara aceasta!" Tu ai fi un membru aici tot restul vieţii tale. Sigur. Da, domnule.
E-68 Uneori tu nu poţi vedea Aceasta cu ochii tăi naturali, dar poţi simţi impulsul Acestuia, Ceva aproape. Un al şaselea simţ care denotă că Ceva este aproape.
E-69 Priviţi-L, în această dimineaţă, deschizînd urechile surde, făcînd pe invalizii polio să umble pe aici, de parcă nimic nu era rău cu ei. Ce este aceasta? Acesta este simţul interior. Eu vreau să spun, simţul, al şaselea simţ care este conştiinţa, spiritul, că Ceva este aproape. Aveţi credinţă în Dumnezeu!
E-70 Acum, ei nu au, el nu a văzut Aceea, la început. Dar, Ilie probabil că nu a văzut Aceasta, dar el a cerut ca ochii băiatului să vadă Aceasta. Dar Elisei era conştient că Ei erau acolo. Amin.
Toma, odată, a spus, "Lăsaţi-mă să-mi pun mîna în coasta Lui."
E-71 Isus a spus, "Acum tu vezi şi crezi. Cu cît mai mare este răsplata acelora care nu au văzut încă, şi totuşi cred." Aceia sîntem noi în seara aceasta, pentru oricine va crede, fără să vadă.
E-72 Şi observaţi. Atunci Ilie a mers acolo afară unde era această împrejurare, şi el le-a zis. Întîi, el a mers acolo afară, şi Biblia a spus, "El i-a lovit cu orbire." Orbi; şi a păşit drept afară la ei. Fiecare avea vederea ochilor perfectă, din cîte ştiu eu. Dar Scriptura a spus, "Ei erau orbi."
E-73 Un om mic, cu cîteva seri în urmă, a spus către mine, "Dacă tu eşti un om al lui Dumnezeu, loveşte-mă cu orbire."
Eu am spus, "Tu eşti deja orb." Vedeţi? Vedeţi? Deja orb!
E-74 Observaţi. Şi el a mers acolo afară, unde era această mare împrejurare, unde era acest lucru mare. Şi el a zis, "Voi îl căutaţi pe Ilie?"
Au zis, "Da."
E-75 A zis, "Veniţi înainte, urmaţi-mă. Eu vă voi duce drept la el." Ilie le-a spus-o lor. La ce au fost ei orbi? Ei au fost orbi la faptul că acela era profetul lui Dumnezeu. Ei erau orbi la aceasta. Şi el i-a condus drept în jos în ambuscadă, din nou. A spus, "Veniţi, eu vă voi arăta pe Ilie," şi acesta era Ilie ducîndu-i jos acolo.
E-76 Şi cînd ei s-au uitat în jur, şi au aflat că ei erau înconjuraţi, roata. Impăratul a zis, "Părintele meu, trebuie eu să-i lovesc?"
E-77 El a zis, "Ai lua tu un prizonier şi l-ai lovi?" A zis, "Dă-le ceva să mănînce, şi trimite-i înapoi în ţara lor."
E-78 Acela este felul de a rezolva războaiele. Nu-i aceasta adevărat? Desigur. Oh, doamne! Dacă noi am adopta numai acel principiu, astăzi, să-ţi hrăneşti duşmanul. "Faceţi bine celor ce vă fac răul." Amin.
E-79 Acolo, acum, orbirea. Acum, Ilie... Sau, am vrut să spun, nu Ilie, acum.
E-80 Dar, Daniel, Daniel a prevăzut. El a fost un profet. El a văzut venirea Domnului. El a văzut timpul sfîrşitului venind. El a văzut începutul Neamurilor.
E-81 Şi dacă voi observaţi, Neamurile au început cu o-o închinare la idol. Ei se închinau la un mare idol aşezat afară în cîrnp, un idol al unui om: eu cred, Daniel, însuşi. Deoarece, Impăratul Nebucadneţar l-a numit "Belşaţar," care era dumnezeul lui, şi el a început să se închine la un chip al unui om neprihănit, om sfînt. Şi Daniel a refuzat să facă aceasta; astfel au-au făcut copiii Evrei, Şadrac, Meşac şi Abednego.
E-82 Acesta este felul cum a ajuns înăuntru. Şi aceasta a fost condamnat; acel cap de aur a fost adus înăuntru prin închinare la chip, forţaţi la aceasta, şi s-a sfîrşit cu o Mînă supranaturală scriind o limbă supranaturală pe care numai înţelegerea supranaturală o putea înţelege. Amin.
E-83 Acela este felul cum a ajuns înăuntru împărăţia Neamurilor, şi se va duce afară în acelaşi fel, aceasta-i adevărat, prin lucrări supranaturale, interpretări supranatu¬rale. Voi ştiţi despre ce vorbesc eu. Lucrarea supranaturalului, oh, ce minunat! Nu sînteţi voi fericiţi, în seara aceasta, voi credeţi în supranatural? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Da.
E-84 Acum, deci, după aceste vedenii, El i-a arătat întocmai unde vor sta naţiunile. El i-a arătat cum că acolo erau aşa mulţi ani care au depins încă de Iudei. El a zis, "Mesia va veni. El va profeţi în a şaptezecia dintre săptămîni, care sînt trei ani şi jumătate. La mijlocul acesteia, El va fi stîrpit, care sînt şapte ani. Şaptezeci de săptămîni sînt hotărîte pentru poporul tău; şapte ani de profeţie pentru Iudei:' El a spus, "Şi Mesia, Prinţul, va veni şi va profeţi. In mijlocul celor şapte săptămîni, şapte zile, Acesta va fi stîrpit. In urîciune, face pustiiri, va sta în locul Acestuia. Şi ei vor zdrobi jos zidurile Ierusalimului, Neamurile, pentru o vreme, vreme, şi împărţire de vreme."
E-85 Acum, cînd Mesia a venit, Isus, El a predicat exact trei ani şi jumătate, şi a fost stîrpit, ca o Jertfă. Obligaţia zilnică a fost îndepărtată. Şi pustiirea, urîciunea care face pustiire, islamul lui Omar, a fost aşezat astăzi în locul templului sfînt. Moscheia lui Omar stă exact unde a stat templul.
E-86 Şi el a spus, că, "Ei vor călca zidurile Ierusalimului, peste Ierusalim, pînă cînd se va sfîrşi perioada Neamurilor. Dar, la sfîrşitul Neamurilor, acolo încă vor fi trei ani şi jumătate, încă, pentru Iudei."
E-87 Acum observaţi unul dintre cele mai izbitoare lucruri ale istoriei profetice.
E-88 Eu nu pretind să cunosc profeţia Bibliei. Dar aceasta este ca cititul unui ziar; mai simplu. Şi, ce citim noi Aici, noi ştim că este Adevărul.
E-89 Observaţi, două mii, da, două mii cinci sute de ani, Iudeii au fost risipiţi la fiecare naţiune de sub Cer. Aşa cum Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, aducîndu-i înapoi; El a împietrit inima lui Hitler, inima lui Mussolini, şi aşa mai departe, pînă cînd El i-a condus înapoi la Palestina. Venind înapoi, ei i-au făcut din nou o naţiune. Şi în şase Mai, 1947, steagul Iudaic a fost ridicat peste Israel, pentru prima dată de două mii cinci sute de ani. Cel mai vechi steag din lume a fost ridicat pentru prima dată în două mii cinci sute de ani. Şi El a spus, în zilele din urmă, "El va ridica un steag peste Ierusalim," arătînd că timpul este aproape.
E-90 Şi observaţi, aici nu demult, am văzut o depănare profetică arătată de acolo. Şi ei aduc înăuntru pe acei Iudei, cu miile, cu avioanele. Voi aţi văzut aceasta în ziar, şi aşa mai departe. În revista Look şi Life au publicat aceasta, mii de Iudei reîntorcîndu-se! Şi ei au întrebat, au spus, "Pentru ce vă reîntoarceţi?" Bătrîni, oameni infirmi, cărîndu-i pe spatele lor, tinerii lor îi duceau. Au spus, "Voi veniţi înapoi în patrie să muriţi?"
Au spus, "Nu. Noi venim înapoi să vedem pe Mesia."
E-91 Isus a spus, "Cînd voi vedeţi smochinul înmugurind, şi toţi ceilalţi pomi înmugurind, ştiţi că timpul este aproape, sau primăvara în apropiere, vara. Deci, cînd vedeţi aceste lucruri venind la împlinire, ridicaţi-vă capetele sus, răscumpărarea voastră se apropie."
E-92 În seara aceasta, aşa cum lumea aceasta este subminată de comunism! Oh, eu vorbeam cu un om cu un timp în urmă, despre... unul din cele mai bune autorităţi, cred eu, despre care cunosc eu. Şi cînd el a vorbit lucruri privind această naţiune, şi comunism, aceasta v-ar zgudui pe genunchii voştri, chiar, cum este aceasta subminată. Nu mai este nimic solid, nici măcar în propria noastră ţară, cu greu.
E-93 Este numai un singur lucru solid care eu ştiu că va sta, aceea este Stînca, Isus Cristos. Noi primim o împărăţie care nu poate fi mişcată. Şi în această zi cînd toate celelalte cad, noi avem o temelie solidă, Domnul Isus Cristos. Veniţi în Acesta, prieteni. Acesta este un adăpost în timp de furtună. Ce lucru minunat!
El a văzut toate acestea venind la împlinire.
E-94 Noi vedem pe Iudei acum. Biblia a spus că Ierusalimul... Şi acesta va înflori ca un trandafir. Şi cum au irigat ei pămîntul acela! Şi ei deasemeni... Profetul a vorbit şi a spus, "In ziua aceea, că, apa va veni de la nord." Acolo nu era apă acolo atunci, nici un izvor acolo atunci. Dar în ultimii cîţiva ani, acolo este un şuvoi care vine sus, şi udă văile. Şi irigaţia lor este una din cele mai mari locuri agricole, pentru mărimea ei, în lume.
E-95 Şi toate aceste chimicale grozave chiar în Marea Moartă. Acolo sînt suficiente chimicale găsite în adîncul ei, încît toată bogăţia lumii nu ar putea să o cumpere; chimicalele, uraniu şi toate celelalte, chiar în fundul Mării Moarte, care acum aparţine la Israel.
E-96 "Smochinul înmugureşte." Nu numai atît, dar şi ceilalţi pomi înmuguresc. Comuniştii înmuguresc. Anticristul înmugu¬reşte.
E-97 Şi Biserica lui Dumnezeu înmugureşte. Ea înfloreşte din nou în puterea Ei. Omida păroasă mănîncă o parte din aceasta, viermele mănîncă o parte din aceasta, viermele agăţător mănîncă o parte din aceasta, omida mănîncă o parte din aceasta, dar Dumnezeu a spus, "Aceasta va trăi din nou." Ea înmugureşte acum.
E-98 Pomii înmuguresc. Daniel a prevăzut aceasta, şi s-a bucurat. Acum, la acest timp, el a spus, "Şi la timpul acela..." Capitolul al 12-lea.
Şi la timpul acela se va scula Mihail, marele prinţ care ocroteşte pe copiii poporului tău: şi acolo va fi un timp de necaz, cum n-a mai fost... de cînd a fost vreodată o naţiune pînă la acel... timp: şi la timpul acela poporul tău va fi izbăvit, fiecare care va fi găsit scris în carte.
E-99 Oh, doamne! Nu sînteţi voi bucuroşi că numele vostru este scris în Cartea Lui? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cînd el, Daniel, aici, L-a văzut, "A venit la cel Îrnbătrînit de zile, a Cărui păr era aşa de alb ca lîna. Şi El a deschis Cărţile. Şi ei au fost judecaţi, fiecare om, din Cărţi," marele Tron Alb de Judecată.
E-100 Acum, lui Daniel îi este dată această asigurare, şi la sfîrşitul vremii de har a Neamurilor. Citiţi... Cînd voi mergeţi acasă, şi mîine, citiţi capitolul al 11-lea. Voi puteţi vedea cum împăratul din nord vine jos, care nu este nimic altceva decît Rusia, venind în jos să preseze împotriva acesteia, ca un vîrtej. Şi marea Bătălie de la Armaghedon va fi dată chiar acolo lîngă porţile Ierusalimului. Observaţi. Oh, eu iubesc aceasta!
... şi la timpul acela poporul tău va fi izbăvit, fiecare care a fost găsit scris în carte, cartea vieţii Mielului.
E-101 "Mihail, marele prinţ, se va ridica pentru" (cine?) "pentru poporul tău." În regulă.
Şi mulţi dintre cei care dorm în pulberea pămîntului se vor trezi (cînd?) cînd aceste vremuri au loc, şi unii pentru viaţă veşnică, iar unii pentru ruşine şi dispreţ veşnic.
E-102 Tot atît de sigur cum există o Viaţă veşnică, există o plecare veşnică. Aceasta hotărăşte după cum îl tratezi tu pe Isus Cristos în viaţa ta. Dacă tu Il iubeşti, şi eşti născut din nou, şi ai Duhul Lui, tu ai Viaţă veşnică. Dacă nu, tu nu ai Viaţă veşnică. Dacă numele tău este scris în Cartea Vieţii Mielului, tu ai Viaţă nemuritoare. Dacă acesta nu este scris Acolo, tu nu vei fi recunoscut.
E-103 Ce este aceasta? Toate profeţiile acelea sînt împlinite; totul, drept în jos pînă la acest timp.
E-104 Capul de aur s-a trecut, aşa cum a spus Daniel că va fi, împărăţia Babiloniană.
E-105 Urmînd aceea, el a spus, că vor fi Mezii şi Perşii. Ei au succedat împărăţia Babiloniană.
E-106 Şi ei au căzut, la (cine?) Greci, Alexandru cel Mare.
E-107 Şi ei au căzut, la (cine?) Romani. Iar Romanii s-au rupt, în toată lumea, Roma de est şi de vest, cele două picioare.
E-108 Şi el a zis, "Fier şi lut erau pe degete; cele zece degete, cele zece împărăţii." Şi el a zis că ele nu se vor amesteca. Şi ei se vor căsători între ele, Romanism şi Protestantism."
E-109 "Şi în ziua aceea," cînd acest lucru există, "atunci Piatra a fost cioplită din munte, fără mîini, şi s-a rostogolit înăuntru şi a sfărîmat lucrul acela în bucăţi." Şi Acesta a luat locul chipului.
E-110 Astfel, fraţii mei, noi avem necazuri, în seara aceasta. "Războaie, veşti de războaie; cutremure de pămînt în diferite locuri; nedumeriţi de timp, suferinţă între naţiuni." Eu tocmai m-am întors din străinătate, şi eu nu am văzut o naţiune fără să tremure în pantofii lor. Ei nu ştiu ce urmează să aibă loc.
E-111 Dar nu sîntem noi mulţumitori, în seara aceasta, că noi ştim ce urmează să aibe loc! Domnul Isus Cristos va veni a doua oară, în glorie şi măreţie! Şi fiecare bărbat sau femeie care este scris în Cartea Vieţii Mielului, vor învia cu cei dragi ai lor, să-l întîlnească pe Domnul în văzduh. Oh, ce lucru minunat! Acesta-i motivul că noi zicem:
Speranţa noastră nu este zidită pe nimic mai puţin
Decît Sîngele lui Isus, cu neprihănire;
Totul în jurul sufletului meu cedează,
El este toată speranţa şi sprijinul nostru.
E-112 "Şi la timpul acela, se va ridica Mihail, marele prinţ." Mihail era Cristos, desigur, Care s-a luptat războaiele Ingereşti în Cer, cu diavolul. Satan şi Mihail s-au luptat împreună, sau s-au luptat unul împotriva celuilalt, mai degrabă.
E-113 Şi, acum, "La timpul acela," el a zis, "toţi care au fost scrişi în Carte au fost izbăviţi. Şi acei care au făcut neprihănire..." Priviţi la aceasta.
Şi cei care-şi cei care vor fi înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi ca... şi cei care întorc pe mulţi la neprihănire ca stelele pentru veci...
E-114 Eu privesc la aceasta, uneori, şi mă gîndesc, fraţilor. Eu merg afară, de dimineaţă. Imi place să mă scol devreme. Vouă nu vă place să vă sculaţi devreme? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-115 Îmi amintesc cînd fraţii şi eu eram în munţi. Foarte devreme dimineaţa, în jurul orei patru, noi ne sculam. Ne uitam, atîrnînd în spate acolo, şi acolo era steaua dimineţii. Ea devine foarte închisă chiar înainte de crăpatul zilei.
E-116 Noi vedem întunericul adunîndu-se acum. Ce este aceasta? Aceasta este Lumina care presează împotriva întunericului. Unul trebuie să cedeze.
E-117 Toate lucrurile mişunătoare care umblă prin noapte, cînd acel soare răsare, ei o iau la adăpost cînd străluceşte lumina. Noaptea şi întunericul... Noaptea şi lumina nu pot exista în aceeaşi clădire. Acesta este sau întuneric sau este lumină. Şi lumina este cu atît mai mult puternică decît întunericul.
E-118 Aşa este Cristos aşa de mult mai puternic decît toţi duşmanii din lume.
E-119 Acum, noi sîntem învăţaţi de savanţi; aşa cum lumina începe să vină, ea condensează întunericul. Şi întunericul îşi adună toată oştirea lui împreună, să lupte împotriva luminii, dar lumina biruieşte şi vine înainte.
E-120 Şi Biblia a spus, că în zilele din urmă, că, "Satan va umbla ca un leu răcni tor." El îşi adună împreună, pe toţi duşmanii lui, pe toţi prietenii lui, duşmanii noştri, şi-i adună împreună; îngrămădindu-i sus sub un cap mare, semnul fiarei, în tărîmurile ecleziastice, confederaţia bisericilor. Toate unindu¬se şi făcîndu-şi o mare organizaţie, la fel ca şi Catolicismul.
E-121 Şi imperiile lumii se unesc pe ele împreună, şi formează un cap mare acolo, în tărîmurile politice, numite comunism.
E-122 Iar Lumina lui Dumnezeu presează înainte. Ce se întîmplă în acelaşi timp, să facă aceasta? Biserica Creştină, Biserica Dumnezeului celui viu, este unsă. Puterea vine la Ea. Ea primeşte Duhul Sfînt.
E-123 Anul trecut, în tărîmurile Evangheliei depline, au fost un milion cinci sute de mii de convertiri. Cea mai mare care a cutreierat lumea, de ani după ani. Noi nu mai sîntem într-o alee. Noi sîntem sus pe un bulevard aleluia. Noi nu mai sîntem în şopru, mai mult. Un milion cinci sute de mii de convertiri în rîndurile Evangheliei depline, anul trecut, a succedat Catolicismul şi toate celelalte. Oh, doamne!
E-124 Ce este aceasta? Lumina se adună. Mari servicii de vindecare au cutreierat globul. Aleluia! Departe înăuntru, jos în Formosa, se desfăşoară campanii de vindecare. Jos de tot în Japonia, se desfăşoară campanii de vindecare. Sus în regiunile îngheţate ale nordului, se desfăşoară campanii de vindecare. In jurul lumii, campanii de vindecare! Aleluia! Oamenii primesc Duhul Sfînt, de pretutindeni. Noi sîntem la timpul sfîrşitului.
E-125 Ce face aceasta? Atunci diavolul spune, "Acum este timpul meu." El îşi adună forţele lui. Confederaţia bisericilor încearcă să oprească aceasta, spunînd, "Ei nu sînt nimic altceva decît o grămadă de cutii zgomotoase. Acolo nu este nimic de ei. Acesta este tot fanatism. Nu există un astfel de lucru ca lucrînd în Supranatural."
E-126 Şi în acelaşi timp, capul la American... asociaţia medicală scrie o bucată în ziar, şi a spus, "Nici un om nu are un drept să vină într-o cameră de bolnavi, să slujească la oameni, care nu cred în Dumnezeul Atotputernic şi nu-L acceptă ca ajutorul lui. The Christian Herald, luînd interviu doctorilor luna trecută, au dat elogiu pe care eu nu l-aş putea scrie, eu însumi, dacă eu încercam să mă laud cu aceasta. Ce este aceasta? In mijlocul tuturor lucrurilor, Dumnezeu va face pe duşmanii Lui să mărturisească spre slava Lui. Da, domnule. Doctorul a spus, "Noi putem administra numai ajutoare, dar Dumnezeu este vindecătorul." Eu am zis, acei oameni mari doar descoperă ceea ce noi grămadă de neghiobi am cunoscut tot timpul. Aceasta-i adevărat.
E-127 Într-una din aceste zile glorioase, voi veţi afla că această grămadă de Putere, care schimbă stricatele în doamne, şi beţivanii în gentlemeni şi Creştini, este tocmai Puterea care-i va ridica afară de pe acest pămînt şi-i vor lua Acasă în Răpire, la Glorie. Aceasta poate fi prea tîrziu; aceasta poate fi prea tîrziu pentru mulţi.
E-128 "În ziua aceea, Mihail se va ridica pentru popor." El nu stă pentru naţiuni. El stă pentru popor. "Şi mulţi dintre acei care dorm în pulberea pămîntului, unii vor învia pentru ruşine şi dispreţ veşnic. Dar acei care sînt înţelepţi şi întorc pe mulţi la neprihănire, vor străluci ca stelele pe veci şi veci." Aleluia!
Un cort sau un bordei, de ce să-mi pese?
Ei construiesc un palat pentru mine Acolo
(Veniţi acolo să mă vedeţi într-o zi!)
E-129 Ce este aceasta? Eu am păşit afară şi m-am uitat la acea măreaţă stea a dimineţii, aşa cum ea a început să se mişte acolo. Ce spune steaua dimineţii? Steaua dimineţii reflectă numai lumina supremă a soarelui care vine. Este aceasta adevărat? Steaua dimineţii, motivul că ea este aşa de strălucitoare (voi ştiţi de ce este aceasta?), soarele este aşa de mult mai aproape de ea. Aceasta presează înainte. Şi steaua dimineţii salută venirea soarelui.
E-130 În regulă, voi stele ale dimineţii, este timpul să mergeţi să salutaţi Venirea Lui! Străluciţi, Stele ale dimineţii! Răsăriţi devreme! Aceasta spune, "Fiul în curînd va fi aici!"
E-131 Cînd ne uităm şi vedem steaua aceea a dimineţii, cum sclipeşte ea în ceruri, aceasta înseamnă că soarele va străluci destul de curînd.
E-132 Şi cînd noi vedem Stelele dimineţii ale lui Dumnezeu, răsărind şi strălucind spre slava învierii lui Isus Cristos, arată că acel Unul suprem presează înainte. Luminile se adună, dar Steaua dimineţii strigă, "Ţineţi-vă! Nu mai este mult pînă la lumina zilei." Ţineţi-vă! Nu mai este mult pînă la lumina zilei. Doar continuaţi să vă ţineţi. Aşa cum Sora Murphy şi ceilalţi obişnuiau să cînte, "Doar continuaţi să vă ţineţi; lumina zilei vine în curînd." Ţineţi-vă pînă ei... Stelele dimineţii strălucesc către lume acum, luminînd lumea, doar înainte de marele întuneric, şi marele fulger din Cer, Venirea Domnului.
Ascultaţi cu atenţie acum. Acum el a spus...
133 M-am uitat la steaua dimineţii, şi m-am gîndit, "Oh, stea a dimineţii!" M-am uitat jos...
E-134 Într-o zi, stînd acolo sus, Fratele Woods şi eu. El tocmai a aprins focul, şi noi urma să luăm micul dejun. Şi m-am întors şi am privit la steaua dimineţii. Am păşit acolo afară în acele tufe de cedru; iar vînturile şopteau printre pini. Eu am stat acolo. M-am simţit bine, respirînd acel aer bun, proaspăt al dimineţii; şi era cumva îngheţat, mult îngheţ. Am mers jos la pîrîu, să iau o găleată de apă, a îngheţat înainte să ajungi sus.
E-135 Stînd acolo sus, ridicîndu-mi mîinile, afară acolo între pinii aceia. M-am uitat la steaua dimineţii. M-am gîndit, "Oh, uite aici, ce au făcut patruzeci şi cinci de ani pentru mine." Am zis, "Oh, uite aici. Eu mă zbîrcesc. Mîinile mi se zbîrcesc; părul îmi cade; dinţii se duc. Oh, ce au făcut patruzeci şi cinci de ani pentru mine! Dar," am zis, "priveşte acolo, acea stea a dimineţii este tot atît de frumoasă şi luminoasă cum era în ziua în care Dumnezeu, 'wheu,' a suflat-o din mîinile Lui, şi a zis, 'Să strălucească!'"
E-136 Apoi eu m-am gîndit la această Scriptură. Am spus, "Dar Dumnezeu a promis, că dacă noi vom fi înţelepţi şi întoarcem pe mulţi la neprihănire, noi vom străluci mai tare ca stelele pentru veci."
137 M-am gîndit, "Stea a dimineţii, tu străluceşti acum, dar aşteaptă pînă cînd noi ajungem Acolo! Aleluia! 'Strălucim mai tare ca stelele pentru veci!"'
E-138 Şi eu am putut auzi acel vînt venind în jos pe deal, tocmai pe la crăpatul zilei, şoptind prin pinii aceia, zicînd:
Există o Ţară dincolo de rîu,
Pe care o numim cea dulce veşnic,
Şi noi atingem ţărmul acela numai prin treapta credinţei;
Unul cîte unul noi cîştigăm portalul,
Să locuim acolo cu cei nemuritori,
Cînd ei sună acele clopote de aur pentru tine şi mine.
E-139 Ce lucru măreţ! "Cei care vor fi înţelepţi vor întoarce pe mulţi la neprihănire, şi ei vor străluci mai tare ca stelele pentru veci şi pentru veci."
E-140 Deci ce contează aceasta, oricum? Pentru ce este această veche întindere mică de aici? Acest praf micuţ vechi al pămîntului, vierme fără şirea spinării, vechi trupuşor muritor care trebuie să putrezească şi să meargă înapoi în pulbere, şi viermii de piele îl vor mînca! Oh, doamne! Lasă-mă să mă ridic cu tot ce este în mine, şi să strălucesc pentru slava lui Dumnezeu! Să pun deoparte fiecare greutate, ca Duhul Sfînt să poată transmite puterile Lui şi gloria, prin predicarea Evangheliei şi vindecarea bolnavilor, să adeverească că Isus Cristos a înviat din morţi. Oh, doamne!
... pentru veci şi pentru veci.
Dar tu, ... Daniel, închide cuvintele, şi sigilează cartea, chiar pînă la timpul sfîrşitului: căci mulţi vor alerga încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte.
Apoi eu Daniel am privit şi m-am uitat, şi, iată, acolo stăteau alţi doi, unul pe partea aceasta a malului rîului, şi unul pe cealaltă parte a malului rîului.
Şi unul a zis către omul îmbrăcat în in (Duhul Sfînt), care era deasupra apelor (popoare şi gloate)...
E-141 Duhul Sfînt peste oameni! Oh! Aleluia! Duhul Sfînt!
E-142 Apocalipsa 15:16 spune, că, "Densitate şi gloate. Apa, înseamnă 'densitate şi gloate de oameni."'
E-143 "Şi aici este Unul în in alb, unduindu-Se în sus şi-n jos, asupra apelor, cu mîinile Lui ridicate spre Cer, jurînd pe Acela care trăieşte în veci şi veci, 'Cînd aceste lucruri se întîmplă, nu va mai fi timp!"' Aleluia!
E-144 "Nu va mai fi timp!" A jurat că, atunci cînd noi am văzut aceste naţiuni rupîndu-se, şi lucruri întîmplîndu-se în felul acesta, "Taina lui Dumnezeu este deja realizată."
E-145 Ce este aceasta, "Taina lui Dumnezeu"? "Dumnezeu în voi, nădejdea Slavei," strălucind înainte, botezul Duhului Sfînt!
E-146 Apoi El a zis, "Cînd aceste lucruri au loc, nu va mai fi timp."
E-147 "Acei care cunosc pe Dumnezeul lor," a spus Daniel. "În zilele din urmă, mulţi vor alerga încoace şi încolo, cunoştinţa va creşte. Dar cei ce cunosc pe Dumnezeul lor vor face isprăvi în zilele din urmă."
E-148 "Ei vor face isprăvi." Oh, isprăvi ale credinţei se dezlănţuie, în jurul lumii, în seara aceasta, iarăşi şi iarăşi. Peste toate naţiunile, mari campanii! Orbii văd. Surzii aud. Ologii umblă. Oameni din toate păturile vieţii vin înăuntru. Ei primesc Duhul Sfînt; nu numai săracul şi nevoiaşul, ci şi milionarul şi oricare altul. Dumnezeu îi ia şi le pune haina Lui pe fiecare, şi le dă o învitaţie la Cina de Nuntă.
E-149 Şi înaltul Mare Preot, Melchisedec, va veni într-o zi. Şi noi vom mînca împărtăşirea, din nou, cu El, în Împărăţia lui Dumnezeu, într-una din aceste mari, zile glorioase! Oh, eu sînt aşa de fericit, în seara aceasta, să fiu în Impărăţie! Da, domnule. Ceva zi măreaţă, ceva zi minunată, "Nu va mai fi timp!"
E-150 Vedeţi, noi ieşim din Eternitate. Noi am fost, înainte să fi existat o lume. Aţi ştiut voi aceasta? Dumnezeu a făcut pe om în Propriul Lui chip.
E-151 "Unde erai tu," El i-a zis lui Iov, cînd Iov s-a gîndit că el avea ceva înţelepciune. A spus, "Unde erai tu cînd Eu am aşezat temelia lumii, înainte ca Eu să o aşez, cînd fiii lui Dumnezeu au cîntat împreună şi stelele dimineţii au strigat de bucurie?"
E-152 "Stelele dimineţii au strigat de bucurie." Acei strălucitori au strigat de bucurie, cînd ei au văzut că într-o zi ei erau în corturi aici pe pămînt. Şi Împăratul Melchisedec o să vină în neprihănirea lui Dumnezeu, şi îşi va da viaţa Lui, să ne răscumpere pentru Dumnezeu, din nou înapoi, iar acum stele strălucitoare pe veci şi veci.
E-153 "Unde erai tu cînd Eu am pus temelia lumii? Declară unde sînt ele agăţate. Spune-mi pe ce stau ele." A spus, "Incinge-te. Eu vreau să vorbesc cu tine ca un om." Şi Iov a căzut pe faţa lui ca un om mort. El nu a putut suporta aceasta. Dumnezeu era acolo. Ia te uită. "Unde erai tu cînd Eu am pus temeliile lumii?"
E-154 Această Evanghelie glorioasă a fost profeţită de către profeţii Vechiului Testament. Ea a venit în jos prin veacuri. Ea este aici în seara aceasta. Ea este adeverită de Dumnezeu. Ea a cutreierat lumea. Ei au încercat să O stingă.
E-155 Dar încercaţi să stingeţi un foc într-o zi cu vînt, şi un-şi un lemn uscat în pădure? Păi, voi nu puteţi face aceasta. Cu cît mai mult te lupţi cu acesta, cu atît mai mult vînt îi dai; îi dai mai mult vînt, acesta va arde mai tare. Acesta este singurul lucru.
E-156 Noi obişnuiam să avem un foc mic, afară în munţi, cînd eu obişnuiam să încerc să fac un foc să ardă dimineaţa devreme. Eu mergeam acolo afară şi am aruncat nişte vreascuri pe el; a ajuns să fumege. Eu ştiu, tot atît de sigur după cum există puţin fum, că acolo este foc pe undeva. Singurul lucru pe care eu trebuia să-l fac este să-mi iau pălăria şi să o vîntur, şi în sfîrşit acesta s-a aprins.
E-157 Aceasta-i ceea ce are nevoie Biserica astăzi, este o altă vînturare a rafalei de Vînt puternic cum a căzut în Ziua Cincizecimii, să O vînture din nou înapoi în Credinţă, ca să primească pe Domnul Isus Cristos la Venirea Lui în Slavă.
E-158 Priviţi la semne, minuni, lucruri misterioase se întîmplă. "Cutremure de părnînt în diferite locuri; valuri de flux rupînd malul," întocmai cum a spus Isus că se va face, "inima oamenilor slăbeşte; frică."
E-159 Frică, "Oh, cine o să arunce prima bombă cu cobalt? Ce va avea loc? În cîteva ore lumea întreagă va fi anihilată." Păi, noi vom fi în Prezenţa lui Dumnezeu înainte ca să le mai arunce din avion. Aceasta-i adevărat. Ce va fi aceasta? Aceasta nu va fi nimic, decît că noi vom arunca această haină veche de carne.
Noi vom arunca, şi ne vom ridica şi retragem premiul veşnic,
Şi strigăm în timp ce trecem prin văzduh,
"Rămîi cu bine, rămîi cu bine," dulce oră de rugăciune.
E-160 Aceasta totul se va termina, şi noi vom merge Acasă. Vom depune acest trup vechi jos; îl vom schimba pentru o coroană şi o robă, acolo, care nu se va şterge. Ne schimbăm înapoi dintr-un om bătrîn, şi o femeie bătrînă, într-o persoană tînără, să trăim pentru veci şi veci, mai strălucitori; şi nemurirea, să umblăm în sus şi-n jos pe străzile Gloriei, în Prezenţa Domnului Isus Cristos, zicînd, "Slavă lui Dumnezeu în locurile Preaînalte! El a făcut lucruri mari în mijlocul nostru."
E-161 În timp ce noi sîntem în călătorie astăzi, cu Puterea lui Dumnezeu adeverind fiecare lucru peste tot, să ne uităm în jur şi să vedem unde sîntem. Uitaţi-vă la smochin cum înmugureşte. Uitaţi-vă la ceilalţi pomi cum înmuguresc. Uitaţi-vă la naţiuni cum înmuguresc. Uitaţi-vă la Biserica Duhului Sfînt cum înmugureşte. Uitaţi-vă la Cincizecime repetîndu-se, venind înapoi, aceleaşi semne şi minuni. Aleluia!
Să ne rugăm.
E-162 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim în seara aceasta, pentru Puterea învierii lui Isus Cristos, pentru măreaţa Lui Fiinţă supremă, pentru ungerea Lui a Duhului Sfînt. Noi Iţi mulţumim pentru că El este aici acum, viu, veşnic viu, făcînd mijlocire asupra mărturisirii noastre. Noi Iţi mulţumim pentru Puterea Lui de vindecare care ne-a smuls ca pe tăciuni, Doamne, ne-a adus din mormînt, ne-a înviat şi ne-a reînoit tăria noastră, şi ne-a dat Putere, ca noi să putem merge înainte şi să strălucim aici în acest întuneric. Noi îţi mulţumim pentru aceasta.
E-163 Tată, noi ne rugăm ca Tu să binecuvîntezi pe fiecare care este nemîntuit. Binecuvîntează pe toţi mîntuiţii. Ingăduie aceasta, Tată. Vindecă toţi bolnavii; obţine glorie. Binecuvîntează acest mic tabernacol. Binecuvîntează poporul. Binecuvîntează pe Fratele Neville, păstorul. Binecuvîntează pe toţi diaconii, administratorii. Ingăduie aceasta, Doamne. Pune mîinile Tale vindecătoare peste ei. Şi dacă diavolul vine înăuntru şi cauzează mici diferenţe, vindecă A aceasta, Doamne, foarte repede, cu Balsamul din Galaad. Ingăduie aceasta, Doamne. Toarnă untdelemnul pentru ungere peste ei. Fă-i smeriţi în inimă, blînzi în suflet. Fie ca ei să calce pe urmele paşilor Domnului Isus. Lucrurile fizice li se întîmplă şi ei devin bolnavi, fie ca Ingerul lui Dumnezeu să stea aproape, să aplice Sîngele lui Isus. Îngăduie aceasta. Vindecă toţi bolnavii.
E-164 Ajută-mă, Doamne, aşa cum eu izbucnesc acolo afară în cîmpuri, văzînd necesităţile acelea mari. Ce nevoie în această zi! Milioane au murit. O sută patruzeci şi patru de mii de păgîni au murit astăzi, fără să cunoască pe Cristos. Ajută-mă, Scumpe Dumnezeule. Binecuvîntează-ne pe toţi, împreună.
E-165 Şi într-o zi, ridică-ne de pe acest pămînt, acolo, Doamne, să şedem cu Tine în tronul Tău, în locurile Cereşti sus acolo, în Cristos Isus. Ingăduie aceasta, Tată. Pînă la acel timp, fie ca sănătatea şi tăria să fie ale noastre, pentru că noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Oh, eu vreau să-L văd, vreau să mă uit la faţa Lui,
Acolo să cînt în veci despre harul Lui salvator;
Pe străzile Gloriei să-mi înalţ glasul;
Grijile toate au trecut, Acasă în sfîrşit, în veci să mă bucur.
Aşa cum călătoresc pe acest pămînt, cîntînd A aşa cum merg,
Indreptînd suflete spre Calvar, la cursul înroşit,
Multe săgeţi îmi străpung sufletul din afară, înăuntru;
Dar Domnul meu mă conduce înainte, prin El eu trebuie să cîştig.
Oh, eu vreau să-L văd, să mă uit la faţa Lui,
Acolo să cînt în veci despre harul Lui salvator;
Pe străzile Gloriei să-mi înalţ glasul;
Grijurile toate au trecut, Acasă în sfîrşit, în veci să mă bucur.
E-166 Acum ascultaţi, doar un moment. Cîţi Metodişti sînt aici? Ridicaţi-vă mîinile, Metodiştilor. Cîţi Baptişti sînt aici? Ridicaţi-vă mîinile. Cîţi Prezbiterieni sînt aici? Ridicaţi-vă mîinile. Cîţi Nazarineni? Ridicaţi-vă mîinile. Cîţi Penticostali? Ridicaţi-vă mîinile. Cîţi Luterani? Ridicaţi-vă mîinile. Păi, noi sîntem toţi aici. Uitaţi-vă, un grup mare, amestecat, toţi şezînd într-un loc, în locurile Cereşti, bucurîndu-ne în Binecuvîntare.
E-167 Acum eu vreau ca A Metodiştii să dea mîinile cu Baptiştii, Baptiştii cu Luteranii. Intoarceţi-vă în jur acum şi daţi mîinile unul cu altul. Şi întoarceţi-vă încoace, acum, aşa cum cîntărn aceasta.
Îndreptînd suflete la Calvar, la cursul înroşit;
Multe săgeţi străpung sufletul meu din afară, înăuntru;
Dar Domnul meu mă conduce înainte, prin El
eu trebuie să cîştig.
Oh, doresc să-L văd, şi-n faţă să-L privesc,
Acolo să-i cînt în veci de harul Lui salvator;
Pe străzile Gloriei să-mi înalţ glasul;
Grijile toate au trecut, acasă în sfîrşit, în veci să mă bucur.
E-168 Nu vă face aceasta să vă simţiţi bine? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu vă face aceasta să simţiţi de parcă ale voastre toate... Cîţi Creştini sînt aici? Ridicaţi-vă mîna. Toţi care cred în Domnul Isus Cristos, ridicaţi-vă mîna. Oh, doamne! Ce lucru minunat!
E-169 Acum aşa cum ne despărţim, aşa cum plecăm, din diferitele noastre case, să mergem cu rugăciune. Acum să cîntărn cîntarea noastră bună, veche de eliberare. Cîţi o ştiţi? Ia Numele Lui Isus Cu Tine. Toţi împreună acum. Să cîntăm.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al tristeţii şi al durerii;
Acesta îţi va da bucurie şi confort,
Ia-L, oriunde te duci.
Nume preţios, (Nume preţios) O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului;
Da, Nume preţios, O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului.
Ascultaţi.
La Numele lui Isus aplecaţi,
Căzînd proşternuţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer noi Il vom încorona,
Oh, cînd călătoria noastră s-a sfîrşit.
Nume preţios, O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului.
E-170 Iată ce vreau eu ca voi să faceţi.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Un scut de orice duşman;
Cînd ispitele în jurul tău se adună,
Respiră acel Nume sfînt în rugăciune.
Nume preţios (Nume preţios) O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, (Nume preţios) O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului.
Up