Răscumpărătorul Meu Trăieşte

My Redeemer Liveth
Data: 55-0410S | Durată: 1 oră 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Salutări de Paşti către voi toţi, în această dimineaţă. Foarte fericit să fiu aici, astăzi, în tabernacol, în acest măreţ timp memorial al Paştelui. Domnul ne-a dat o zi frumoasă pentru această închinare. Şi noi sîntem aici în această dimineaţă în sărbătorirea celui mai mare eveniment care s-a întîmplat vreodată în lume, învierea Domnului nostru Isus. El a fost măreţ în moartea Sa, dar oamenii pot muri, dar nu a existat niciodată un om care să poată învia dintre morţi decît El. Şi acolo este unde sînt aşezate speranţele noastre în această dimineaţă, în învierea Domnului nostru.
E-1 Easter greetings to you all, this morning. Very happy to be here, today, in the tabernacle, on this great memorial time of the Easter. The Lord has given us a beautiful day for this worship. And we’re here this morning in celebration of the greatest event that ever happened in the world, the resurrection of our Lord Jesus. He was great in His death, but men can die, but there never was a man who could raise from the dead but Him. And there is where our hopes lays this morning, in the resurrection of our Lord.
E-2 Aşa cum am intrat, în această dimineaţă, mergînd sus prin culoar, m-am oprit cîteva momente acolo în spate să privesc. M-am uitat în jur peste audienţă, şi m-am gîndit, "Afară devreme, în această dimineaţă, sînt oamenii, sub aşteptări, să vină afară să audă Cuvintele citite, şi imnurile cîntate. Şi aceasta este o comemorare a Unuia Care deţine vieţile noastre în mîna Lui astăzi." M-am gîndit la feţele pe care le vedeam în dimineţile devreme, cu ani în urmă. Ei zac în aceste cimitire aici în jur, aşteptînd evenimentul învierii lor.
E-2 As I was coming in, this morning, walking up through the aisle, I stopped a few moments back there to look. Looked around over the audience, and I thought, “Out early, this morning, are the people, under expectations, to come out and hear the Words read, and the hymns sang. And it’s a commemoration of One Who holds our lives in His hand today.” I thought of the faces that I used to see on the early mornings, years ago. They lay in these cemeteries around here, waiting the event of their resurrection.
E-3 Gîndindu-ne la aceasta, păi, ne aduce la acest gînd, că, astăzi sîntem aici. Noi nu ştim doar în ce timp vom fi luaţi în locul a-a unde ei zac în această dimineaţă. Şi apoi, aceasta avînd în vedere, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, şi cum ar trebui să ne apropiem de această înviere de azi?
E-3 Thinking of that, why, it brings us to this thought, that, today we are here. We don’t know just what time we’ll be taken into the place of—of where they lay this morning. And then, that in view, what type of a people should we be, and how should we approach this resurrection of today?
E-4 În Cartea lui-lui Iov, în al 10-lea... al 19-lea capitol şi al 25-lea verset, aceste cîteva Cuvinte.
... Eu ştiu... răscumpărătorul meu trăieşte, ...
E-4 In the Book of—of Job, in the 10th…19th chapter and the 25th verse, these few Words.
…I know…my redeemer liveth,…
E-5 A fost profeţia lui Iov şi cuvintele lui, după ce el a văzut această zi în care noi ne închinăm astăzi, închinîndu-ne în, înviere.
E-5 Was Job’s prophesy and his words, after he had seen this day that we’re worshipping today, worshipping in, the resurrection.
E-6 Eu, traversînd în jur peste părţi ale lumii, şi văzînd diferite forme de religie, şi diferite faze de închinare, aceasta ar lua un timp îndelungat, să mergi la ele, să încerci să explici diferitele fenomene de religii din această lume.
E-6 I, crossing around over parts of the world, and seeing different forms of religion, and the different phases of worships, it would take a time at length, to go to, to try to explain the different phenomenals of religions of this world.
E-7 Dar, astăzi, ştiind că noi avem înaintea noastră o măreaţă zi, şi că ne-am adunat aici, în această dimineaţă, tocmai pentru această închinare de dimineaţă devreme pentru cîteva momente. Ne vom întoarce apoi la casele noastre, şi să fim înapoi pentru, ceea ce ne încredinţăm astăzi, un serviciu de vindecare.
E-7 But, today, knowing that we have before us a great day, and that we’ve gathered here, this morning, just for this early morning worship for a few moments. We will return then to our homes, and be back for, what we trust today, a healing service.
E-8 Noi nu am avut aceasta decît cam de două sau trei ori, de cînd noi sîntem-sîntem pe ... în servicii. Deoarece, de obicei, venind la tabernacol şi împrejur, oamenii noştri de aici de acasă, ungerea Duhului Sfînt se pare că Ea doar nu vine corespunzător, aici, deoarece aceasta este casa. Odată aceasta era, şi jos la Jeffersonville High School; şi apoi a fost odată aici la tabernacol.
E-8 We’ve never had it but about twice or three times, since we’ve been—been on the…in the services. Because, usually, coming to the tabernacle and around, our home people here, the anointing of the Holy Spirit seems like It just doesn’t come right, here, because it’s home. Once it was, and down at the Jeffersonville High School; and then it was once here at the tabernacle.
E-9 Şi de cînd m-am trezit în această dimineaţă... eu se părea că am venit înăuntru puţin cam tîrziu, dar aceasta a fost pentru un scop. Eu eram treaz azi dimineaţă, cu mult înainte de ziuă, şi am aşteptat.
E-9 And ever since I woke up this morning…I seemingly come in a little late, but that was for a purpose. I was awake this morning, way before day, and waiting.
E-10 Şi eu doar cred că noi sîntem în faţa unui mare serviciu astăzi, în serviciul de vindecare. Şi băieţii, noi o să le dăm cartonaşele acum, şi ei le vor da în această dimineaţă la ora nouă, pentru serviciul de vindecare care urmează. Eu cred că Domnul o să ne dea un timp măreţ.
E-10 And I just believe that we’re facing a great service today, in the healing service. And the boys, we’re going to give them the cards now, and they’ll give them out this morning at nine o’clock, for the healing services coming on. I believe the Lord is going to give us a great time.
E-11 Deci, noi ne vom închina Lui în rugăciune şi în cîntec, şi în vorbirea Cuvîntului, şi apoi încercăm să fim plecaţi astăzi, în această dimineaţă, la şapte, dacă este posibil, astfel fiecare persoană poate să vină înapoi şi să aibă timp adecvat să se pregătească pentru serviciu.
E-11 So, we’ll worship Him in prayer and in song, and the speaking of the Word, and then try to be away today, this morning, at seven, if possible, so every person can come back and have adequate time to make ready for the service.
E-12 Cartonaşele de rugăciune vor fi împărţite chiar la nouă, astfel ca aceasta să nu se amestece cu restul serviciilor.
E-12 The prayer cards will be given out just at nine, so it won’t interfere with the rest of the services.
E-13 Apoi, deseară, desigur, este serviciul de botez, de asemenea. Noi dorim ca voi toţi să participaţi la acestea, străinii în porţile noastre, şi aşa mai departe. Sîntem atît de fericiţi să vă avem în această dimineaţă, să vedem acest serviciu de răsărit de soare, şi tabernacolul umplut.
E-13 Then, tonight, of course, is the baptismal services, also. We wish you all to attend these, the strangers in our gates, and so forth. We’re so happy to have you this morning, see this sunrise service, and the tabernacle filled up.
E-14 Acum, ,re diferitele gînduri acum, astăzi, de închinare religioasă. In multe locuri, ei se închină strămoşilor care s-au dus. De exemplu, dacă ne-am duce în China în această dimineaţă, şi am vorbi Cuvîntul lui Dumnezeu, sau Japonia, ei s-ar mira despre ce dumnezeu vorbeai tu, pentru că, fiecare persoană care moare, este un dumnezeu îndată ce el moare. Şi dacă ne ducem unde închinătorii lui Buddha, sau cei diferiţi, Mahomedanii, ei nu cred că Cristos a înviat din morţi. Ei nici măcar nu cred că el a murit. Ei spun, "El s-a urcat pe un cal şi a călărit şi a mers în Cer."
E-14 Now, on the different thoughts now, today, of religious worship. In many places, they worship the ancestors that’s gone on. For instance, if we’d go to China this morning, and speak the Word of God, or Japan, they would wonder what god you were speaking of, because, every person that dies, is a god as soon as he dies. And if we go to where the Buddha worshipers, or the different, the Mohammedans, they don’t believe that Christ rose from the dead. They do not believe that he even died. They say, “He got on a horse and rode off and went to Heaven.”
E-15 Dar, astăzi, noi într-adevăr avem Adevărul şi Lumina Vieţii. Nu există nici o îndoială în mintea mea, astăzi, ca un-un predicator al Evangheliei Creştinismului. Eu nu am nicidecum o îndoială în mintea mea, nici o umbră de îndoială, decît că noi avem sigur Adevărul sigilat. Celelalte religii pot fi în ordine, dar noi avem Adevărul.
E-15 But, today, we really have the Truth and the Light of Life. There is no doubt in my mind, today, as a—a Gospel preacher of Christianity. I have no doubt at all in my mind, not one shadow of doubt, but what we positive have the sealed Truth. That other religions may be alright, but we have the Truth.
E-16 Dacă noi observăm, astăzi, aceea, priviţi anotimpurile. Cu siguranţă marele Dumnezeu al Cerului, Care a făcut toate cerurile şi pămîntul, a făcut... Dacă tu poţi vedea felul în care mintea Lui a funcţionat, cum El are toamna anului, moartea; apoi primăvara anului, învierea. In ordine, tu trebuie să mori, pentru a avea înviere.
E-16 If we notice, today, that, watch the seasons. Surely the great God of Heaven, Who made all the heavens and earth, made…If you can see the way His mind was running, how He has the fall of the year, the death; then the spring of the year, the resurrection. In order…you have to die, in order to have resurrection.
E-17 Aceasta este prin moarte care întotdeauna aduce viaţă. Voi trăiţi numai prin moarte. V-aţi oprit vreodată să gîndiţi aceasta, că rasa umană trăieşte prin moarte? Ceva trebuie să moară astfel ca voi să puteţi trăi; hrană. Viaţa vegetală, viaţa animală, toate mor. Şi prin acea moarte, noi mîncăm hrana. Şi hrana pe care noi o mîncăm, substanţa moartă din altceva, produce celulele de viaţă a sîngelui care vin în corpul nostru. Deci noi trăim numai, şi creştem, şi respirăm, şi mîncăm, printr-o viaţă, şi acum... şi prin moarte. Şi noi trebuie să avem moarte pentru ca să producem viaţă, atunci.
E-17 It’s through death that always brings life. You only live through death. Did you ever stop to think that, that the human race lives through death? Something has to die so you can live; food. Plant life, animal life, all dies. And through that death, we eat the food. And the food that we eat, the dead substance of something else, produces the life cells of blood that comes into our body. So we only live, and grow, and breathe, and eat, by a life, and now…and by death. And we have to have death in order to produce life, then.
E-18 Acum, acest mesaj care ne-a fost citit, în această dimineaţă, noi l-am numi marea însărcinare, pentru că aceasta a fost ultima însărcinare care a dat-o Domnul ucenicilor Lui. "Să meargă în toată lumea, şi să predice aceste glorioase, veşti bune ale învierii, la toată lumea, pentru o mărturie." Şi apoi El se va reîntoarce. "Şi că semne şi minuni vor însoţi acest Mesaj care urma să fie predicat."
E-18 Now, this message that was read to us, this morning, we would call it the great commission, for it was the last commission our Lord gave His disciples. “To go into all the world, and to preach this glorious, good tidings of the resurrection, to all the world, for a witness.” And then He would return. And, that, “Signs and wonders would accompany this Message that was to be preached.”
E-19 Şi astăzi, în ţări, noi aflăm chiar sub religia Creştină, că noi găsim oameni în America, mulţi din ei, cu toate respectele bune şi cuvenite pentru aceasta, noi încercăm să găsim biserici mari, şi catedrale, şi programe mari, şi aşa mai departe, de asemenea. De Paşti, astăzi, marile biserici şi crucile sînt lustruite pentru acest mare serviciu de Paşti. Şi, astăzi, literar zeci de mii şi milioane de dolari vor fi cheltuiţi pentru flori de Paşti şi aşa mai departe, să meargă pe altare, să împodobească aceste biserici mari şi catedrale care le avem astăzi.
E-19 And today, in the countries, we find even under Christian religion, that we find the people in America, many of them, with all good and due respects to it, we’re trying to find great churches, and cathedrals, and great programs, and so forth, too. On Easter, today, the great churches and crosses are polished for this great service of Easter. And, today, literally tens of thousands and millions of dollars will be spent for Easter flowers and so forth, to go on the altars, to decorate these great churches and cathedrals we have today.
E-20 Şi în Roma, capul bisericii Catolice, înăuntru acolo ei... acea morgă mare, a Sfîntului Petru, unde sînt îngropaţi oameni morţi. Le place să spună, în biserica Catolică, că, "Noi avem aceasta, din cauză că noi avem aici trupul Sfîntului Petru, aşezat aici. Noi avem trupul diferiţilor apostoli, şi ucenici, şi oameni mari care au murit şi sînt... Trupurile lor sînt îngropate aici." Şi ei se uită la aceea de parcă aceea era o mare adeverire la faza lor de religie, că ei îl au pe Dumnezeu.
E-20 And in Rome, the head of the Catholic church, in there they…that great morgue, Saint Peter’s, where dead people are buried. They love to say, in the Catholic church, that, “We have it, because that we have the body here of Saint Peter, laying here. We have the body of different apostles, and disciples, and great men who has died and are…Their bodies are buried here.” And they look upon that as if that was some great vindication to their phase of religion, that they have God.
E-21 Dar aceasta a fost întotdeauna lupta mea, prieteni, că acele lucruri nu înseamnă nimic. Acestea nu sînt. Orice om poate muri şi să zacă în ţărînă. Dar Acela care a înviat din aceea este la care ne închinăm noi astăzi, un viu, înviat, Domn Isus înălţat Care trăieşte astăzi. Mulţi oameni pot muri.
E-21 But it’s always been my contention, friends, that those things means nothing. It isn’t. Any man can die and lay in the ground. But What rose from that is what we worship today, a living, resurrected, ascended Lord Jesus Who lives today. Many people can die.
E-22 Vinerea trecută, oamenii s-au tîrît pe genunchii lor, în sus pe scările Vaticanului. Şi mulţi oameni au mers înăuntru şi au sărbătorit moartea, care a fost ... un lucru mare şi tragic care i s-a întîmplat lui Cristos. Dar El a trebuit să facă aceasta ca să dovedească că El era Cristos.
E-22 Last Friday, people crawled on their knees, up the steps of the Vatican. And many people went in and celebrated the death, which was the…a great and tragedious thing that happened to Christ. But He had to do that in order to prove that He was Christ.
E-23 Dar astăzi este ziua, învierea, aceasta a pecetluit-o pentru totdeauna. Acum El nu este mort. El este viu, astăzi, trăind în fiecare inimă şi-n fiecare persoană.
E-23 But today is the day, the resurrection, this sealed it forever. Now He is not dead. He is alive, today, living in every heart and every person.
E-24 Bărbaţi din vechime, aşa cum ei aşteptau după această zi, bătrînii patriarhi din urmă în Biblie; Abraham, Isaac, Iacob, Iov. Mulţi dintre bătrînii patriarhi au aşteptat după timpul în care Cristos va învia din morţi.
E-24 Men of old, as they looked forward to this day, the old patriarchs back in the Bible; Abraham, Isaac, Jacob, Job. Many of the old patriarchs looked forward to the time that Christ would raise from the dead.
E-25 Mă gîndesc la Iov, acela despre care noi am citit cu cîteva momente în urmă, a aşteptat după această dimineaţă. Cînd el a fost bătrîn, încărcat de ani, şi carnea îi cădea pur şi simplu de pe trupul lui, din bube. Inima lui i-a fost zdrobită, în durere. Şi fiecare parte muritoare din fiinţa lui se ofilea.
E-25 I think of Job, the one we were reading of a few moments ago, looked forward to this morning. When he was old, stricken in age, and his flesh was simply falling from his body, from sores. His heart was broken, in grief. And every mortal part of his being was withering away.
E-26 Şi un om mare ca acesta, care a făcut o impresie mare lumii în ziua lui; şi să vadă aceasta, tot ceea ce era el-era el, şi măreţia. El a spus că el mergea la oraşele din Est, şi prinţii se plecau înaintea lui, din pricina înţelepciunii sale.
E-26 And a great man like that, who made a great impression to the world in his day; and to see that, all that he was—he was, and the greatness. He said he would go to the cities of the East, and the princes would bow before him, on account of his wisdom.
E-27 Dar aici era el, la sfîrşitul deşteptăciunii lui. Totul s-a dus, parcă. Trupul său s-a dus. Proprietatea lui s-a dus. Copiii lui s¬au dus. Tot ce a avut el s-a dus.
E-27 But here he was, at his wits end. Everything was gone, seemingly. His body was gone. His property was gone. His children was gone. All that he had was gone.
E-28 Şi, apoi, Dumnezeu în mila Lui a venit jos la Iov, şi El i-a dat un alt simţ, ca el să-şi poată deschide ochii şi să vadă ziua aceea cînd va exista un trup pe care el îl va primi. El ştia că va veni Unul, Unul Drept, Care va sta în locul lui, Care va învia trupul celor morţi, şi o va face. El a spus, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte." Mie îmi plac cuvintele acelea pozitive în care el a rostit aceasta.
E-28 And, then, God in His mercy come down to Job, and He give him another sense, that he could open his eyes and see the day that when there would be a body he would receive. He knew that there was coming One, a Just One, Who would stand in his place, Who would raise up the body of the dead, and would. He said, “I know that my Redeemer liveth.” I like those positive words that he spoke it in.
E-29 Nu, "Eu sper aşa. Eu am o presimţire că acolo va fi." Cam aceea este atitudinea multora de astăzi, "Eu am o speranţă că într-o bună zi..."
E-29 Not, “I hope so. I have a feeling there will be.” That’s about the attitude of many today, “I have a hope that some day…”
E-30 Dar Iov avea mai mult decît atît. El a spus, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte," latura pozitivă a acestuia. Nu mai era în cea negativă. Aceasta era totul pozitiv.
E-30 But Job had more than that. He said, “I know my Redeemer liveth,” the positive side of it. No more in the negative. It’s all positive.
E-31 Şi dacă astăzi, dacă noi avem numai o cruce în vîrful bisericii, să arate care... Aceasta este în ordine, căci Cristos... Noi credem în moartea, îngroparea, şi învierea lui Cristos. Dacă noi avem doar cîteva trupuri moarte de pulbere zăcînd sub biserică, şi unii din oamenii sfinţi care au fost îngropaţi înăuntru, aceea că... Dacă noi avem numai aceasta ca o speranţă, atunci noi sîntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii.
E-31 And if today, if we only have a cross on top the church, to show (which, that’s all right) that Christ…we believe in Christ’s death, burial, and resurrection. If we only have a few dead bodies of dust laying under the church, and some of the saintly people were buried in, that that…we only have that as a hope, then we’re among all people most miserable.
E-32 Dar, astăzi, cît de mulţumitori sîntem noi! Noi nu avem trupurile moarte, ci noi avem Duhul înviat al Domnului Isus Cristos, că El a înviat din morţi, triumfător.
E-32 But, today, how thankful we are! We don’t have the dead bodies, but we have the resurrected Spirit of the Lord Jesus Christ, that He rose from the dead, triumphant.
E-33 Aceasta nu mai este, "Eu presupun aşa." Tu ai putea să te uiţi la o cruce şi "presupun aşa." Tu ai putea să te uiţi la un trup culcat în părnînt, şi să spui, "eu presupun aşa," şi "eu sper aşa."
E-33 It’s not no more, “I guess so.” You could look at a cross and “guess so.” You could look at a body laying in the ground, and say, “I guess so,” and “I hope so.”
E-34 Dar cînd viziunea care l-a lovit pe Iov a devenit odată o realitate, învierea Domnului Isus prin Duhul Sfînt în inimă, atunci tu ai, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte."
E-34 But when the vision that struck Job has ever become a reality, the resurrection of the Lord Jesus by the Holy Spirit in the heart, then you got, “I know my Redeemer liveth.”
E-35 Toate umbrele s-au risipit, tot întunericul vechi despre, "sper aşa," şi "poate aşa," şi "ne încredinţăm că va fi în acest fel." Acestea toate s-au risipit, la fiecare care şi-au făcut vreodată inima lor un cavou pentru Domnul Isus Cristos.
E-35 All the shadows has faded away, all the old darkness of, “hope so,” and “maybe so,” and “we trust it’ll be that way.” It’s all faded away, to everybody that has ever made their heart a sepulchre to the Lord Jesus Christ.
E-36 Mori cu El, îngropat cu El, şi înviat cu El! Înviat cu Cristos în înviere! Această nouă speranţă pe care Dumnezeu a aşezat-o în inimile noastre, astăzi, această nouă asigurare! Aceasta este o speranţă pentru aceia care aşteaptă timpul. Dar cînd un bărbat sau o femeie a fost vreodată înviat din nou, aceasta este un "ştiu aşa" acum. "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. De ce? El trăieşte înlăuntrul inimii mele."
E-36 Die with Him, buried with Him, and risen with Him! Raised with Christ in the resurrection! This new hope that God has placed into our hearts, today, this new assurance! It’s a hope to those who are looking forward to the time. But when a man or woman has ever been resurrected anew, it’s a “know so” now. “I know my Redeemer liveth. Why? He lives within my heart.”
E-37 Nu este minunat astăzi că toate umbrele au trecut deoparte? Toate... "Păi, eu sper că eu voi veni în înviere." Nu mai "sper." Noi avem asigurarea! Asta-i tot. Noi ştim aceasta. Nu mai "sper aşa."
E-37 Isn’t it marvelous today that all shadows has passed away? All the… “Well, I hope that I’ll come in the resurrection.” No more “hope.” We have the assurance! That’s all. We know it. No more “hope so.”
E-38 Deoarece, ceva s-a întîmplat în vieţile noastre, care a luat toate umbrele la o parte, cînd Cristos Cel înviat a venit la stările noastre păcătoase în care noi eram. Şi lucrurile vechi au murit, în răstignire cu El, la altar. Şi noi am înviat din nou, iarăşi cu El, şi trăim cu El şi domnim cu El. "Şi aşezaţi acum în locurile Cereşti în Cristos Isus." Noi sîntem deja înviaţi cu EL Invierea este deja trecută, atît cît ne priveşte pe noi, deoarece noi sîntem acum înviaţi cu Cristos. Amin. "Aşezaţi în locurile Cereşti în Cristos Isus."
E-38 Because, something happened in our lives, that took all shadows away, when Christ the resurrected One came to our sinful conditions that we were in. And the old things died out, in the crucifixion with Him, at the altar. And we rose anew, again with Him, and live with Him and reign with Him. “And seated now in Heavenly places in Christ Jesus.” We are already raised with Him. The resurrection is already passed, as far as we are concerned, because we are now risen with Christ. Amen. “Seated in Heavenly places in Christ Jesus.”
E-39 Nu mai "presupunînd" despre aceasta. Totul s-a terminat. Amin. Eu doar iubesc asta. Nu mai "speranţe," nu mai "dorind," nu mai. Oh, aceasta s-a terminat.
"Noi sîntem acum înviaţi cu El, şezînd în locuri Cereşti."
E-39 No more “guessing” about it. It’s all over. Amen. I just love that. No more “hopes,” no more “wishing,” no more. Oh, it’s over.
“We are now risen with Him, sitting in Heavenly places.”
E-40 Şi acum, şi în şi deasupra acesteia, la Biserică! Voi ziceţi, atunci, "Frate Branham, ce înseamnă aceasta, atunci, despre aceea că noi trebuie să 'predicăm Evanghelia'?" Aceasta este următoarea noastră speranţă. Acesta este lucrul nostru următor. După ce noi sîntem înviaţi cu El, noi avem marea însărcinare, să mergem în toată lumea şi să aducem aceste veşti la alţii.
E-40 And now, and in and above this, to the Church! You say, then, “Brother Branham, what does it mean, then, that we should ‘preach the Gospel’ of?” That’s our next hope. That’s our next thing. After we are risen with Him, we have the great commission, to go into all the world and bring these tidings to the others.
E-41 Ce dimineaţă frumoasă, cînd Maria Magdalena, Maria mama, au venit la mormînt în dimineaţa aceea devreme, întrebîndu-se, "Cine va rostogoli piatra la o parte de la mormînt? Cine ar fi în stare să ia piatra la o parte?" Ele au mers, înainte, prin credinţă, crezînd. Şi aşa cum dimineaţa a început să apară, prihorii şi toţi şi-au încetat ţipătul. Şi primul lucru, steaua dimineţii a luminat calea, şi ca un mare meteor a navigat peste părnînt şi a plutit peste mormîntul unde era El. Şi un Inger a stat acolo, şi a rostogolit piatra la o parte.
E-41 What a beautiful morning, when Mary Magdalene, Mary the mother, came to the tomb that early morning, wondering, “Who would roll away the stone from the grave? Who would be able to take the stone away?” They went on, forward, by faith, believing. And as the morning begin to break, the robins and all quit their hollering. And first thing, the morning star lit the way, and like a great meteor sailed across the earth and hung over the grave where He was at. And an Angel stood there, and rolled away the stone.
E-42 Şi El a înviat din mormînt, triumfător asupra morţii, iadului, şi mormîntului. Şi a spus, "Iată, Eu sînt cu tine întotdeauna, chiar pînă la sfîrşitul lumii."
E-42 And He rose up from the grave, triumph over death, hell, and the grave. And said, “Lo, I am with thee always, even to the end of the world.”
E-43 Şi astăzi El trăieşte suprem în vieţile noastre, şi nu mai există nici o presupunere privitor la aceasta. Eu cred că Paştele este unul din cele mai măreţe timpuri. Dacă a existat vreodată un timp în care oamenii Evangheliei depline, penticostale, născuţi din nou, regeneraţi, s-ar cuveni să strige laudele lui Dumnezeu, este într-o dimineaţă de Paşti, cînd ei ştiu că acesta este un memorial despre ceea ce li s-a întîmplat lor. "Odată morţi, în păcat şi greşeli; acum înviaţi, aşezaţi în Cristos, în locurile Cereşti, ştiind că Răscumpărătorul nostru trăieşte."
E-43 And today He lives supremely in our lives, and there’s no more guessing about it. I think Easter is one of the greatest times. If there ever was a time that full Gospel, pentecostal, born again, regenerated people, ought to be shouting the praises of God, it’s on a Easter morning, when they know that that’s a memorial of what’s happened to them. “Once dead, in sin and trespasses; now raised, seated in Christ, in Heavenly places, knowing our Redeemer lives.”
E-44 David, profetul din vechime, a spus, "Păi, trupul meu se va odihni în nădejde, deoarece El nu va îngădui ca Cel sfînt al Său să vadă putrezirea, nici nu-I va lăsa El sufletul în iad." Vorbind despre înviere, că Dumnezeu va învia pe Cristos conform cu Scripturile.
E-44 David, the prophet of old, said, “Why, my flesh shall rest in hope, because He’ll not suffer His holy One to see corruption, neither will He leave His soul in hell.” Speaking of the resurrection, that God would raise up Christ according to the Scriptures.
E-45 Şi noi, înviaţi cu El astăzi, sîntem poziţional aşezaţi cu El; şi acum gata ca să vină Răpirea, aşteptînd după timpul acela măreţ. "Trupul nostru se va odihni în speranţă." Noi ştim aceasta. Nu există nici un pic de îndoială în mintea mea astăzi. Nu există nici un pic de îndoială în mintea vreunei persoane de aici, care a fost vreodată născut din nou, decît că ei vor fi acolo tot atît de sigur după cum există un Cer deasupra. Voi trebuie să fiţi. Fiecare promisiune este drept la aceasta. Aceasta-i tot. Doar să fiţi înviaţi cu El; atunci voi veţi trăi cu El, Îl iubiţi, aşezaţi împreună în locurile Cereşti, aşteptînd după acel timp măreţ.
E-45 And we, risen with Him today, are positionally seated with Him; and now ready for the Rapture to come, waiting for that great time. “Our flesh shall rest in hope.” We know it. There’s not a bit of doubt in my mind today. There’s not a bit of doubt in any person’s mind in here, who has ever been born again, but what they’ll be there just as sure as there’s a Heaven above. You’ve got to be. Every promise is right to it. That’s all. Just be resurrected with Him; and then you’ll live with Him, love Him, seated together in Heavenly places, waiting for that great time.
E-46 Acum, marea însărcinare era, să meargă în... După ce El a înviat din morţi, atunci El... Marea însărcinare era, să, "Mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură." Fiecare făptură urma să audă Evanghelia. Aceea este însărcinarea, în această dimineaţă, a Bisericii, ca fiecare făptură să audă Evanghelia. Apoi, cînd fiecare făptură a auzit Evanghelia, atunci Isus se va reîntoarce din nou.
E-46 Now, the great commission was, to go in…After He had rose from the dead, then He…The great commission was, to, “Go into all the world, and preach the Gospel to every creature.” Every creature was to hear the Gospel. That’s the commission, this morning, of the Church, that every creature shall hear the Gospel. Then, when every creature has heard the Gospel, then Jesus will return again.
E-47 V-aţi oprit vreodată să vă gîndiţi, în această dimineaţă, cît priveşte reîntoarcerea, aceea este, aceasta a devenit vizibilă? El este deja aici cu noi acum. El... noi într-o zi... Acum astăzi, doar imaginaţi-vă că Prezenţa Lui este aici astăzi. Domnul Isus este într-o altă lume, sau o altă dimensiune, chiar aici astăzi în formă de Spirit. Spiritul Lui se îmbină înăuntru cu spiritul nostru. Ochii noştri nu-L pot vedea, din cauză că ei sînt încă fizici, afară doar dacă s-ar întîmpla ceva ca noi să putem vedea vedenie. Dar El este aici tot aşa de vizibil, tocmai aşa de real cum a fost El în ziua în care El a vorbit cu Maria, la mormînt, sau El l-a întîlnit pe Cleopa pe drumul său spre Emaus. Prezenţa Lui este aici.
E-47 Did you ever stop to think, this morning, as far as returning, that is, it had become visible? He is already here with us now. He…we someday…Now today, just imagine that His Presence being here today. The Lord Jesus is in another world, or another dimension, right here today in form of Spirit. His Spirit is blending in with our spirit. Our eyes can’t see Him, because that they’re physical yet, unless there would something happen that we could see vision. But He is here just as visible, just as real as He was the day that He spoke to Mary, at the grave, or He met Cleopas on his road to Emmaus. His Presence is here.
E-48 Aceasta poate fi simţită cu aceea, simţită cu acea încărcare lăuntrică care este în interiorul trupului uman, numită noua Naştere. Sufletul a fost magnetizat către El. Şi din cînd în cînd, cînd voi lăsaţi ca minţile voastre să fie concentrate asupra Lui, crezînd în El; după o vreme, Ceva, o realitate, voi puteţi simţi Ceva trecînd peste fiinţa voastră. Aceea este adeverirea învierii Lui.
Aceasta nu este un "presupun aşa." Aceasta nu este "eu sper aşa."
E-48 It can be feeled with that, felt with that inner charge that’s on the inside of the human body, called the new Birth. The soul has been magnetized unto Him. And once in a while, when you let your minds be concentrated on Him, believing on Him; after a while, Something, a reality, you can feel Something sweep over your being. That’s the vindication of His resurrection.
It’s not a “guess so.” It’s not “I hope so.”
E-49 Dar, pentru fiecare persoană care este născută din nou, aceasta este un "ştiu aşa." Aceasta este că, voi o ştiţi. Aceasta este chiar acolo, şi cînd voi deveniţi în contact cu El. Eu am văzut sfinţi zicînd, "Oh, poţi tu..." Prezenţa Domnului este aproape. Ei zic, "Păi, există Ceva!" Păi, desigur. El este chiar acolo. Chiar sus... El a înviat din morţi, şi El stă chiar lîngă voi.
E-49 But, to every person that’s born again, it’s a “know so.” It’s, you know it. It’s right there, and when you become contact with Him. I’ve seen saints say, “Oh, can you…” The Presence of the Lord is near. They say, “Why, there is Something!” Why, certainly. He is right there. Right up…He has rose from the dead, and He is standing right by you.
E-50 Acum, într-o zi, cînd noi mergem să fim cu El; aceste duhuri de aici, care pot simţi acel Duh, presează în Acela. Apoi, la înviere, cînd El Se face vizibil, noi vom fi făcuţi vizibili şi vom avea un trup ca Propriul Lui trup de slavă. Căci, cînd noi venim din lumea spiritului, El ne va aduce cu El. "Toţi care sînt morţi în Cristos, Dumnezeu îi va aduce cu El în înviere." Oh, ce iluminare! Ce lucru binecuvîntat!
E-50 Now, someday, when we go to be with Him; these spirits in here, that can feel that Spirit, presses into That. Then, on the resurrection, when He makes Hisself visible, we’ll be made visible and have a body like His Own glorious body. For, when we come from the spirit world, He’ll bring us with Him. “All that are dead in Christ will God bring with Him in the resurrection.” Oh, what an enlightenment! What a blessed thing!
E-51 Oh, dacă eu nu aş lua aceasta... Oh, dacă eu aş putea fi făcut rege peste întregul pămînt, şi să am garanţia să trăiesc un milion de ani; eu nu aş lua un an din închinarea Domnului, şi lucrurile pe care eu le-am văzut în anul trecut, şi le-am învăţat de la Dumnezeu, pentru toate bogăţiile lumilor. Această speranţă binecuvîntată! După acel un milion de ani, sau orice ar fi aceasta, eu aş înceta să exist.
E-51 Oh, if I wouldn’t take this…Oh, if I could be made king over the whole earth, and guaranteed to live a million years; I wouldn’t take a year’s worship of the Lord, and the things that I have seen in the past year, and learned of God, for all the riches of the worlds. This blessed hope! After that one million years, or whatever it would be, I would cease to exist.
E-52 Cîndva în urmă, Fratele Cox (stînd în spatele clădirii acum) şi cu mine şedeam pe un... Aleea vine înspre casă, şi ceva piatră sfărîmată era pe drum. Acolo a fost o fosilă mică de ceva animal de mare, sau ceva, care a trăit cu mulţi, mulţi ani în urmă. Eu am zis, "Priveşte la acest lucru aici."
E-52 Sometime ago, Brother Cox (standing at the back of the building now) and I were sitting on a…The driveway comes in to the house, and some crushed rock was on the road. In there was a little fossil of some sea animal, or something, that lived many, many years ago. I said, “Look at this thing here.”
E-53 Şi Fratele Cox a zis, "Frate Branham, mă întreb cît de veche este aceea de fapt?"
E-53 And Brother Cox said, “Brother Branham, wonder how old that really is?”
E-54 Eu am zis, "Păi, Frate Cox, aceasta-i probabil, cronologiştii ar zice, sus în milioanele de ani; în urmă de tot înainte ca acest pămînt să fi fost vreodată locuit de fiinţe umane, şi apele au acoperit pămîntuL Animalele acelea probabil că au trăit multe, multe, multe milioane de ani în urmă. Dar eu..."
E-54 I said, “Well, Brother Cox, it’s perhaps, chronologists would say, up into the millions of years; way back before this earth was ever inhabited by human beings, and the waters had covered the earth. Those animals perhaps lived many, many, many million years ago. But I…”
E-55 El a zis, "Uite, Frate Branham," a zis, "nu este viaţa umană aşa de scurtă, faţă de viaţa aceea? Doar gîndeşte-te, că fosila încă rămîne, după milioane de ani."
E-55 He said, “Look, Brother Branham,” said, “isn’t human life so short, to that life? Just think, that fossil still remains, after millions of years.”
E-56 Eu m-am gîndit, "Oh," eu am zis, "Frate Cox, acolo va fi un timp cînd fosila aceea nu va mai fi. Acolo nu va fi nici o umbră din ea. Dar pentru că El a înviat din morţi, eu voi trăi şi tu vei trăi, pentru totdeauna, şi pentru nenumărate veacuri."
E-56 I thought, “Oh,” I said, “Brother Cox, there’ll be a time when that fossil won’t be no more. There won’t be one shadow of it. But because He raised from the dead, I’ll live and you’ll live, forever, and for countless ages.”
E-57 Cînd toate fosilele au dispărut, şi tot timpul vechi a trecut, şi umbrele au căzut, noi vom trăi înainte, vom trăi înainte şi înainte, pentru totdeauna. Deoarece, prin acceptarea învierii Domnului Isus Cristos, noi devenim fiinţe nemuritoare, gemînd în Duhul, aşteptînd după timpul izbăvirii noastre, ca şi noi să fim cu El în Prezenţa Lui binecuvîntată, să trăim întotdeauna. Ce minune! Nu-i de mirare că aceasta a emoţionat inimile oamenilor! Nu-i de mirare că aceasta a adus oamenii la închinare.
E-57 When all fossils has faded away, and all hoary time has passed away, and shadows has dropped, we’ll live on, live on and on, forever. Because, by accepting the resurrection of the Lord Jesus Christ, we become immortal beings, groaning in the Spirit, waiting for the time of our deliverance, that we too will be with Him in His blessed Presence, to live forever. What a marvel! No wonder it’s thrilled the hearts of the people! No wonder it’s brought people to worship.
E-58 Nu-i de mirare că oamenii de azi se vor tîrî pe genunchi, şi ating pietre, şi freacă cruci, şi-şi aşa mai departe, deoarece, ceva înlăuntrul lor, ceva jos în sufletul uman strigă după ceva pe care ei nu pot să găsească. "Adîncul cheamă către Adînc." Şi dacă există un adînc, care cheamă, trebuie să existe un Adînc ca să răspundă la aceasta. Acolo doar trebuie să fie.
E-58 No wonder that people today will crawl on their knees, and touch stones, and rub crosses, and—and so forth, because, something within them, something down in the human soul is crying out for something that they can’t find. “The deep calling to the Deep.” And if there’s a deep, calling, there has got to be a Deep to respond to it. There just has to be.
E-59 Aşa de sigur cum acel soare cald scaldă peste cîmpii, cînd acesta este ars de frigul iernii, acolo trebuie să fie... Acel soare este pus aici pentru ceva. Jos dedesubt acolo, undeva, nevăzut la ochiul uman, este vegetaţie şi viaţă, care va izbucni înainte din nou din cauză că soarele acela a fost trimis tocmai pentru acel scop.
E-59 As sure as that warm sun bathes across the fields, when it’s blistered from the winter’s cold, there’s got to be…That sun is put here for something. Down beneath there, somewhere, unseen to the human eye, is vegetation and life, that will spring forth again because that the sun was sent for that very same purpose.
E-60 Şi tot aşa de sigur cum Lumina Fiului lui Dumnezeu scaldă în inima umană, acolo există ceva micuţ ascuns pe care omul nu-l poate explica. Aceasta cheamă afară. Acolo trebuie să fie, pe undeva. Eu mă gîndesc la aceasta, şi inima mea vibrează de bucurie, să ştiu că noi avem dovada supremă astăzi căci Cristos a înviat din morţi, acum.
E-60 And just as sure as the Son Light of God bathes into the human heart, there’s a little hidden something there that men can’t explain. It’s calling out. There has got to be, somewhere. I think of that, and my heart quivers for joy, to know that we have the supreme evidence today that Christ raised from the dead, now.
E-61 Şi mă gîndesc la timpurile din Vechiul Testament, de asemenea, cînd ei aşteptau după venirea Domnului Isus, cînd ei L-au văzut dinainte şi s-au închinat, tocmai la gîndul despre aceasta. Acolo exista ceva în ei, chemînd afară, "un adînc chemînd către un Adînc," aşteptînd pentru un timp, privind înainte la timpul cînd va veni Isus.
Acum, astăzi, după ce El a venit...
E-61 And I think of the times of the Old Testament, too, when they looked forward to the coming of the Lord Jesus, when they foresaw Him and worshiped, at the very thoughts of it. There was something in them, calling out, “a deep calling to a Deep,” waiting for a time, looking forward to the time when Jesus would come.
Now, today, after He has come…
E-62 Acum, acolo în urmă, Satan a încercat să orbească ochii acelora care priveau înainte către aceasta, să le spună că nu exista aşa ceva. Dar, într-un fel sau altul, dincolo de orice am putea noi să spunem în această dimineaţă, decît aşa cum Duhul Sfînt a împins pe inima lor şi le-a dat o foame şi o sete, căci acolo venea Unul Drept.
E-62 Now, back there, Satan tried to blind the eyes of those who looked forward to it, to tell them that there was no such. But, somehow or another, beyond anything that we can say this morning, but as the Holy Spirit pushed on their heart and give them a hunger and a thirst, that there was coming a Just One.
E-63 Iov, acum gîndiţi-vă, patru mii de ani... Cu patru mii de ani înainte de venirea Domnului Isus, Iov a văzut învierea. Şi cînd a văzut-o printr-o vedenie, că aceasta o să fie, cu patru mii de ani înainte să se întîmple, el a avut asigurarea, că, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte, şi în zilele din urmă El va sta pe pămînt. Deşi viermii pielii distrug acest trup, totuşi în trupul meu eu voi vedea pe Dumnezeu; pe Care îl voi vedea eu însumi; ochii mei vor privi, şi nu ai altuia." Acolo era un adînc, chemînd către Adînc, în Iov.
E-63 Job, now think, four thousand years…Four thousand years before the coming of the Lord Jesus, Job saw the resurrection. And when he saw it by a vision, that it would be, four thousand years before it happened, he had the assurance, that, “I know my Redeemer liveth, and at the last days He’ll stand on the earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God; Whom I’ll see for myself; mine eyes shall behold, and not another.” There was a deep, calling to the Deep, in Job.
E-64 Satan ar putea încerca să-i şteargă cu moarte. El ar putea spune, "Da, Iov, tu vei merge în mormînt. Viermii pielii îţi vor lua trupul." Aceasta este adevărat. Noi ştim aceasta.
E-64 Satan might try to blot it out with death. He might say, “Yes, Job, you’re going into the grave. Skin worms will take your body.” That’s right. We know that.
E-65 Dar Iov a spus, "Eu voi sta în zilele din urmă cu El". El a avut asigurarea că El urma să fie acolo, căci acolo era ceva în Iov care i-a spus aceasta. Şi aşa cum Satan a încercat cît a putut el de bine să o şteargă cu moarte şi fiecare lucru, Iov a aşteptat după aceasta, ca să o vadă. A murit în credinţă, şi-a dat duhul; a înviat din nou în dimineaţa de Paşti, cu Cristos, şi este nemuritor printre oameni astăzi! Aleluia! Observaţi. Nu-i de mirare că Fiinţele Îngereşti pot cînta, "Aleluia!" Ştiu!
E-65 But Job said, “I’ll stand at the last days with Him.” He had the assurance that he was going to be there, for there was something in Job that told him that. And as Satan tried his best to blot it with death and everything, Job looked forward to it, to seeing it. Died in the faith, gave up the ghost; rose again on Easter morning, with Christ, is immortal among men today! Hallelujah! Notice. No wonder the Angelic Beings can sing, “Hallelujah!” Know!
E-66 Acum, azi, ar putea exista unii, noi am putea freca cruci, noi am putea freca oase de oameni morţi; aceasta este că inimile omeneşti strigă după ceva. Ele strigă. Există ceva în ele, care par să... Fiind fiinţe umane, ei vor... Ei ştiu că există ceva, pe undeva, mai mare decît despre ceea ce ei cunosc, şi ei cercetează după aceasta, cercetează după aceasta. Şi ei încearcă să găsească aceasta prin închinarea la oase de oameni morţi, prin frecarea crucilor, prin a construi mari biserici.
E-66 Now, today, there might be some, we might rub crosses, we might rub bones of dead people; it’s human hearts a calling out for something. They are. There is something in them, that seems to…Being human beings, they want…They know there is something, somewhere, greater than what they know anything about, and they’re searching for it, searching for it. And they’re trying to find it by worshipping bones of dead people, by rubbing crosses, by building great churches.
E-67 Dar, oh, la acea binecuvîntată speranţă de astăzi, la acea binecuvîntată asigurare, că fiecare om care a venit vreodată în contact cu învierea, ştie, dincolo de orice umbră de îndoială, căci Cristos a înviat din mormînt, şi noi am înviat cu El. Noi sîntem înviaţi cu El, în această dimineaţă. Aceea, vedeţi, nu este nici...
E-67 But, oh, to that blessed hope today, to that blessed assurance, that every man that’s ever come in contact with the resurrection, knows, beyond any shadow of doubt, that Christ has risen from the grave, and we arose with Him. We are risen with Him, this morning. That, see, it’s not no…
E-68 Aceasta este o foame, fiecare din voi care veniţi la Cristos. Înainte ca voi să primiţi Duhul Sfînt, voi aţi flămînzit şi însetat. Voi v-aţi mişcat. Aţi căutat. Aţi citit Biblia. Aţi plîns. Aţi făcut fiecare lucru care putea să existe. Voi aţi fi putut să spuneţi rozariile. Poate aţi fi putut să repetaţi mărgelele. Voi aţi fi putut face tot felul de fapte religioase. Voi aţi fi putut înceta să mîncaţi cărnuri. Voi aţi fi putut ţine zile de sabat. Voi aţi fi putut să faceţi toate aceste lucruri religioase despre care vorbeşte lumea astăzi.
E-68 It’s a hunger, every one of you coming to Christ. Before you received the Holy Spirit, you hungered and thirsted. You moved. You sought. You read the Bible. You cried. You done everything that there could be. You might have said rosaries. You might have repeated beads. You might have done all kinds of religious acts. You might have quit eating meats. You might kept sabbath days. You might have done all these religious things that the world speaks of today.
E-69 Dar, cînd o dată ce te-ai predat unei răstigniri, acolo vine o înviere. Aceea îţi dă asigurarea, că, "eu ştiu că Răscumpără¬torul meu trăieşte astăzi!"
Acea binecuvîntată asigurare, Isus este al meu!
Oh, ce gust anticipat al gloriei Divine!
Moştenitor al salvării, procurată de către Dumnezeu,
Născut din Duhul Lui, spălat în Sîngele Lui.
E-69 But, when one time that you ever surrendered to a crucifixion, there come a resurrection. That gives you the assurance, of, “I know my Redeemer lives today!”
That blessed assurance, Jesus is mine!
Oh, what a foretaste of glory Divine!
Heir of salvation, purchased of God,
Born of His Spirit, washed in His Blood.
E-70 Acelea sînt veştile bune. Acelea sînt poruncile generale. Aceea este marea însărcinare, ca noi să "mergem în toată lumea, şi să predicăm această Evanghelie." Daţi-O oamenilor, "în puterea învierii." Acum, încredinţîndu-ne că...
E-70 That’s the good news. That’s the general orders. That’s the great commission, that we should “go into all the world, and preach this Gospel.” Give It to the people, “in the power of the resurrection.” Now, trusting that…
E-71 Acum, timpul nostru fiind aproape terminat, pentru această mică discuţie împreună de dimineaţă. Noi urmează să predicăm acum, cam în două ore, să fim înapoi să predicăm serviciul de Paşti astăzi.
E-71 Now, our time just being about up, for this little morning talk together. We’re to preach now, in about a couple of hours, to be back to preach the Easter service today.
E-72 Dar, astăzi, în această mică vorbire, ce simţămînt minunat! Ce părtăşie minunată împreună! Şi eu cred din toată inima mea că, astăzi, acest micuţ tabernacol vechi va vedea dovada directă că Isus Cristos a înviat din morţi, vizibil înaintea ochilor lor; Dumnezeu vindecînd pe bolnavi, şi făcînd marile semne şi minuni pe care le-a inclus marea însărcinare. Marea ispăşire care a fost făcută la Calvar a inclus aceste lucruri. Şi, pentru mine, acestea sînt dovezile infailibile a învierii Lui.
E-72 But, today, in this little talk, what a wonderful feeling! What a wonderful fellowship together! And I believe with all my heart that, today, this little old tabernacle will see the direct evidence that Jesus Christ raised from the dead, visible before their eyes; God healing the sick, and doing the great signs and wonders that the great commission included. The great atonement that was made at Calvary included these things. And, to me, it’s the infallible proofs of His resurrection.
E-73 După ce El a inviat din morţi, El a spus, "Voi trebuie să mergeţi în toată lumea şi să predicaţi această Evanghelie la fiecare făptură. Aceste semne îi vor însoţi pe acei ce cred."
E-73 After He had raised from the dead, He said, “You must go into all the world and preach this Gospel to every creature. These signs shall accompany them that believe.”
E-74 Şi voi puteţi avea toate catedralele, şi toate lustruirile, şi toate celelalte pe care le vreţi. Dar daţi-mi mie Puterea învierii, ca eu să pot vedea pe Domnul Isus astăzi, ca pe Crinul din Vale şi Steaua Dimineţii. Aceasta o pecetluieşte, pentru mine. Şi apoi eu pot spune, cu Iov din vechime, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte."
Ce poate să-mi spele păcatele? Nimic decît Sîngele lui Isus.
E-74 And you can have all the cathedrals, and all the rubbings, and all the everything else you want. But give me the resurrected Power, that I can see the Lord Jesus today, as the Lily of the Valley and the Morning Star. That seals it, to me. And then I can say, with Job of old, “I know my Redeemer liveth.”
What can wash away my sins?
Nothing but the Blood of Jesus.
E-75 Ce mă poate face din nou întreg, din fiecare boală, orice, orice robie în care am fost vreodată? Nimic decît Sîngele lui Isus, şi Puterea învierii Lui. Ce lucru minunat! Eu Îl iubesc. Voi nu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Binecuvîntat să fie Numele Lui sfînt!
E-75 What can make me whole again, from every sickness, anything, any bondage that I was ever in? Nothing but the Blood of Jesus, and the Power of His resurrection. What a marvelous thing! I love Him. Don’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Blessed be His holy Name!
E-76 Acum, a fost Iov dezamăgit? A fost Iov lăsat afară din cauză că el a crezut aceasta? Niciodată. Niciodată. A fost Iov înşelat, de ceea ce a văzut, revelaţia lui? Adîncul, care cheamă Adîncul, l-a înşelat pe Iov? Mulţi ar fi putut crede aceasta în ziua lui. Dar, oh, cum a ieşit aceasta pînă la sfîrşit? Şi Iov, cînd el a murit, după ce era un om bătrîn, Dumnezeu l-a binecuvîntat în viaţă.
E-76 Now, was Job disappointed? Did Job get left out because he believed this? Never. Never. Did Job get fooled, on what he saw, his revelation? Did the deep, calling to the Deep, deceive Job? Many might have thought it in his day. But, oh, how did it come out at the end? And Job, when he died, after being an old man, God blessed him in the life.
E-77 Eu vă spun, voi urmăriţi orice persoane care vreţi voi. Ascultaţi la aceasta, voi oameni ai tabernacolului, şi voi vizitatori cu noi. Viaţa pe care o trăiţi voi, aceea este viaţa pe care o veţi recolta. Voi, întocmai cum voi semănaţi, voi recoltaţi. Eu eram în vîrstă de patruzeci şi şase de ani, zilele trecute. Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc suficient de mult să văd că tu nu poţi face răul şi să scapi.
E-77 I tell you, you watch any persons you want to. Listen to this, you tabernacle folks, and you visitors with us. Whatever life you live, that’s whatever life you reap. You, just as you sow, you reap. I was forty-six years old, the other day. God has let me live long enough to see that you can’t do wrong and get by.
E-78 Voi trebuie să faceţi lucrul corect, deoarece Cristos este înviat din morţi şi ochii Lui sînt asupra Bisericii, şi El O urmăreşte şi O călăuzeşte. Să nu mergeţi niciodată împotriva simţurilor Duhului Sfînt cînd El vă spune să faceţi ceva. Nu contează ce spune lumea, voi faceţi ce vă spune El să faceţi. El întotdeauna va adeveri Adevărul şi ţine Adevărul îndreptat.
E-78 You’ve got to do the right thing, because Christ is risen from the dead and His eyes is upon the Church, and He watches It and guides It. Don’t never go against the feelings of the Holy Spirit when He tells you to do something. No matter what the world says, you do what He says do. He’ll always vindicate the Truth and keep the Truth straightened out.
E-79 Acum, cînd el... cînd acest mare profet al Domnului, Iov, cînd el a murit şi a fost îngropat. Doar o mică exclamaţie acum despre ce...
E-79 Now, when he…when this great prophet of the Lord, Job, when he died and was buried. Just a little exclamation now of what…
E-80 Eu vreau să aduc micul serviciu la încheiere acum, aşa ca noi să ne putem grăbi acasă, şi să ne întoarcem din nou înapoi pentru marele serviciu de vindecare. Eu doar...
E-80 I want to bring the little service to the close now, so we can hurry home, and get back again for the great healing service. I just…
E-81 Eu nu sînt un fanatic. Voi ştiţi că nu sînt. Sau, dacă sînt, eu nu o ştiu. Insă eu simt doar Ceva adînc în mine, împingînd şi presînd. Eu doar cred că noi sîntem în faţa a ceva măreţ, în această dimineaţă, pentru slava lui Dumnezeu. Eu vă spun, eu nu aş... Oh, doamne! Ce o... Să ştii acest lucru măreţ, căci Cristos trăieşte astăzi! Unde, peste tot în jurul lumii, pretutindeni, şi fiecare religie, tot ce există, nu contează ce, întregul grup Il va respinge; totuşi, pentru mine, El trăieşte. El trăieşte.
Apoi, noi vom vedea dacă oamenii ajung părăsiţi, care cred Aceasta.
E-81 I’m not a fanatic. You know I’m not. Or, if I am, I don’t know it. But I just feel Something way down in me, pushing and pressing. I just believe that we’re facing something great, this morning, for the glory of God. I tell you, I wouldn’t…Oh, my! What a…To know this great thing, that Christ lives today! Where, all the world around, everywhere, and every religion, everything there is, no matter what, the whole group would turn It down; still, to me, He lives. He lives.
Then, we’ll see if people got let down, that believe That.
E-82 Iov, cînd a murit, el a fost îngropat într-un-un cîmp acolo. Şi mormîntul lui a fost păstrat.
E-82 Job, when he died, he was buried in a—a field there. And his grave was kept.
E-83 Şi atunci cînd au venit înainte profeţii din vechime, Abraham. Iubiţii Bibliei, Abraham şi Sara. Cînd Sara a murit, Abraham a cumpărat o bucată de pămînt chiar lîngă locul unde era Iov îngropat, şi a îngropat-o pe Sara. El a spus, "Eu sînt un împreună moştenitor cu tine dincolo." Oh, doamne! Imi place aceasta, "Impreună moştenitori!"
E-83 And then when along came the prophets of old, Abraham. The sweethearts of the Bible, Abraham and Sarah. When Sarah died, Abraham purchased a piece of ground right near where Job was buried, and buried Sarah. He said, “I am a joint heir with you over yonder.” Oh, my! I like that, “Joint heirs!”
E-84 Acela este felul, astăzi, unii din ei au spus, "Păi, Frate Branham, vrei să spui că tu o să părăseşti Biserica Baptistă? Tu o să faci aceasta, aceea sau cealaltă?"
E-84 That’s the way, today, some of them say, “Well, Brother Branham, you mean that you would leave the Baptist church? You would do this, that, or the other?”
E-85 Eu sînt un împreună moştenitor cu aceşti "holly-rollers," şi eu-eu vreau să fiu cu ei. Eu... Unde, cum a spus Rut, din vechime, "Unde tu... Poporul tău este poporul meu. Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Unde mori tu, voi muri eu. Unde tu eşti îngropată, eu voi fi îngropată." Eu vreau să mor faţă de mine, atît de mult, pînă cînd eu sînt o persoană nouă în Cristos Isus.
E-85 I’m a joint heir with these “holy-rollers,” and I—I want to be with them. I…Where, as Ruth said, of old, “Where you…Your people is my people. Your God is my God. Where you die, I’ll die. Where you are buried, I’ll be buried.” I want to die to self, so greatly, until I’m a new person in Christ Jesus.
E-86 Deci, ei l-au îngropat pe Iov. Şi Abraham a îngropat-o pe Sara chiar lîngă locul lui. Ceva în ei; acel instinct!
E-86 So, they buried Job. And Abraham buried Sarah right near his place. Something in them; that instinct!
E-87 "Păi," voi spuneţi, "acum, există un astfel de lucru, Frate Branham? Acum, tu mergeai înainte, pe la religii diferite. Ei citesc aceasta dintr-o carte, de asemenea." Aceasta este adevărat. Ei citesc aceasta din cărţi.
E-87 “Well,” you say, “now, is there such a thing, Brother Branham? Now, you were going on, about different religions. They read it out of a book, too.” That’s right. They read it out of books.
E-88 Dar aceasta nu este citire dintr-o carte. Aceasta este Cartea fiind făcută manifestată. Acesta este Cuvîntul. Sămînţa începe să crească, aceea este, "eu ştiu." Dacă voi citiţi doar litera, voi veţi spune, "Eu sper aşa. Eu aşa cred." Dar cînd sămînţa a adus Viaţă, atunci tu ştii aşa. Amin. Amin. Oh, aceasta este un "ştiu aşa."
E-88 But This is not reading out of a book. This is the Book being made manifest. This is the Word. The seed begin to grow, that’s, “I know.” If you’re just reading the letter, you’ll say, “I hope so. I believe so.” But when the seed is brought Life, then you know so. Amen. Amen. Oh, it’s a “know so.”
E-89 Iova spus, "Eu ştiu!" "Eu am sperat aceasta; eu am crezut în aceasta; eu am făcut sacrificiile; eu am făcut toate aceste lucruri; eu am sperat aşa." Dar cînd viziunea a venit, şi el a văzut-o, el a zis, "Eu o ştiu." Ceva s-a întîmplat.
E-89 Job said, “I know!” “I hoped it; I believed in it; I’ve made the sacrifices; I done all these things; I hoped so.” But when the vision come, and he saw it, he said, “I know it.” Something has happened.
E-90 Tu poţi merge la biserică. Tu poţi să spui toate Crezurile Apostolilor. Şi tu poţi face toate aceste alte lucruri care sînt religioase. Tu poţi fi botezat în orice formă vrei tu să fii botezat. Tu poţi face oricare din aceste lucruri pe care vrei tu. Dar pînă cînd sufletul tău nu a fost trezit cu învierea Domnului Isus, tu... Toate "speranţele" sînt duse atunci, şi un "ştiu aşa" a venit jos. "Eu ştiu!"
Iov a spus, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte."
E-90 You can go to church. You can say all the Apostles’ Creeds. And you can do all these other things that’s religious. You can be baptized in any form you want to be baptized. You can do any of these things you want to. But until your soul has been awakened with the resurrection of the Lord Jesus, you…All the “hopes” is gone away then, and a “know so” has come down. “I know!”
Job said, “I know that my Redeemer liveth.”
E-91 Abraham a spus, "Eu am avut acelaşi fel de viziune. Cînd sus acolo pe munte, cînd (Cristos) Dumnezeu m-a întîlnit, şi mi-a dat ... numele Lui răscumpărătoare, ca Iehovah-jireh, Iehovah-rapha, şi toate acelea; văzînd moartea, îngroparea, şi învierea. Văzînd aceasta, şi am oferit aceasta în propriul meu fiu, cînd eu l-am văzut pe micuţul Isaac. Mama acestuia, (mama moartă aici), băiatul ei. Cînd eu l-am dus pe deal, l-am lăsat să-şi care propriile lui lemne, pe vîrful muntelui," Genesa 22, "şi acolo el... eu l-am aşezat pe altar şi urma să-i iau propria lui viaţă. Ştiind că eu l-am primit ca pe unul din morţi, eu am crezut că El o să-l învieze din nou. Şi prin această mare speranţă care bate în inima mea, eu ştiu că El a spus că El putea să-l învieze." Vedeţi? Aceasta era o vedere dinainte a învierii; acelaşi lucru ce l-a avut Iov.
E-91 Abraham said, “I’ve had the same kind of a vision. When up yonder on the mountain, when (Christ) God met me, and give me the…His redemptive names, as Jehovah-jireh, Jehovah-rapha, and all those; seeing the death, burial, and resurrection. Seeing it, and I offered it in my own son, when I seen little Isaac (The mother of this dead mother here, her boy.), when I took him on the hill, let him pack his own wood up, the top of the mountain,” Genesis 22, “and there he…I laid him on the altar and was going to take his own life. Knowing that I had received him as one from the dead, I believed that He would raise him up again. And through this great hope that beats in my heart, I know He said that He could raise him up.” See? It was a foresight of the resurrection; the same thing Job had.
E-92 Astfel el a spus, "Acum, eu sînt un împreună moştenitor cu Iov, deci îngropaţi-mă în acelaşi pămînt." Aceasta este adevărat. Deci ei l-au dus acolo, au dus-o pe Sara acolo şi au îngropat-o chiar lîngă Iov. Abraham a spus, "Acum fiindcă ei... Acest pămînt ar putea să fie vîndut la altcineva, sau pentru că tu mi l-ai dat mie. Eu nu vreau ca tu să mi-l dai. Eu vreau să plătesc pentru el. Deşi tu mi l-ai dat mie, eu vreau să plătesc pentru el."
E-92 So he said, “Now, I’m a joint heir with Job, so bury me in the same ground.” That’s right. So they took him over there, took Sarah over and buried her right near Job. Abraham said, “Now being that they…This ground might be sold to someone else, or ’cause you gave it to me. I don’t want you to give it to me. I want to pay for it. Although you give it to me, I want to pay for it.”
E-93 Şi acela este felul, cu fiecare om, aceea este, "Prin har sînteţi salvaţi, nu prin fapte," nimic ce puteţi voi face. Dar dacă voi primiţi vreodată binecuvîntata înviere în inima voastră, voi vreţi să trăiţi viaţa unui Creştin, întreaga dorinţă a inimii în voi este să faci ceea ce este drept. Oh, eu doar iubesc aceasta! Aceasta nu este că tu eşti legat prin datorie să faci aceasta. Tu nu eşti legat prin datorie, dar acolo este Ceva în tine care te face să vrei să faci aceasta. Tu vrei să o faci. Tu nu o faci din cauză că aceasta este o datorie. Tu faci aceasta din cauza dragostei.
E-93 And that’s the way, every man, that’s, “By grace you are saved, not by works,” nothing you can do. But if you ever get the blessed resurrection in your heart, you want to live the life of a Christian, the whole heart’s desire in you is to do that which is right. Oh, I just love it! It’s not that you are duty bound to do this. Not you are duty bound, but there’s Something in you makes you want to do it. You want to do it. You don’t do it because it’s a duty. You do it because of love.
E-94 Voi ziceţi, "Eu ştiu. Păi, eu trebuie să mă scol şi să pregătesc copiii să meargă la biserică în dimineaţa aceasta. Oh, doamne!" Vedeţi? Oh, doamne! Voi nu aţi atins învierea.
E-94 You say, “I know. Well, I got to get up and get the kiddies ready to go to church this morning. Oh, my!” See? Oh, my! You’ve never touched the resurrection.
E-95 Frate, cînd învierea a venit în inima ta, tu tînjeşti să faci aceasta. Acolo este ceva, încît tu doar nu poţi să stai deoparte de la aceasta; Ceva înlăuntru.
E-95 Brother, when the resurrection is come into your heart, you long to do it. There is something, that you just can’t keep away from it; Something inside.
E-96 Iov, cînd el a văzut aceasta! Şi Abraham a văzut aceasta; el a îngropat-o pe Sara lîngă Iov. A cumpărat ogorul, l-a cumpărat cu banii lui, aşa încît acesta să fie asigurat. A pus martori înaintea acestuia, că el a fost asigurat că a cumpărat acest ogor ca un loc de îngropare. Şi apoi, Abraham însuşi, cînd el a murit, el a fost îngropat cu ei, de asemenea, în acelaşi ogor.
E-96 Job, when he seen this! And Abraham saw it; he buried Sarah near Job. Purchased the field, bought it with his money, so that it would be assured. Put witnesses before it, that he was assured he bought this field for a burying place. And then, Abraham himself, when he died, he was buried with them, also, in the same field.
E-97 Abraham a născut pe Isaac. Şi cînd Isaac a murit, el a fost îngropat cu Abraham; sub aceeaşi viziune, acelaşi gînd, acelaşi "adînc chemînd către Adînc," acelaşi "Eu ştiu că Răscumpără¬torul meu trăieşte." Acelaşi lucru, aceeaşi dovadă.
E-97 Abraham begot Isaac. And when Isaac died, he was buried with Abraham; under the same vision, the same thought, the same “deep calling to the Deep,” the same “I know my Redeemer liveth.” The same thing, the same evidence.
E-98 Şi apoi cînd Isaac a născut pe Iacob. Şi Iacob a murit, jos de tot în Egipt, departe de tot de acest pămînt.
E-98 And then when Isaac begot Jacob. And Jacob died, way down in Egypt, way away from this land.
E-99 Şi el a fost un om infirm. El a umblat deosebit de cum obişnuia el să Aumble, deoarece într-o noapte el a venit în contact cu un Inger al lui Dumnezeu. Şi Domnul i-a atins şoldul şi l-a făcut să umble deosebit. El a avut o dovadă că el a fost apucat de Dumnezeu, şi Dumnezeu a fost apucat de el. Şi acela este felul, cînd el a avut dovada, acel bătrîn şold infirm pe care el a umblat acolo, făcîndu-1 să umble drept.
E-99 And he was a crippled man. He walked different what he used to walk, because one night he come in contact with an Angel of God. And the Lord touched his hip and made him walk different. He had an evidence that he had been a hold of God, and God had been a hold of him. And that’s the way, when he got that evidence, that old crippled hip that he walked on there, making him walk straight.
E-100 Pe deoparte, un mare lăudăros, un mare... Păi, ceea ce a fost într-adevăr numit, el a fost un înşelător. A fost numit "înşelător." Chiar cuvîntul Iacob înseamnă "înşelător." Şi cînd el a fost pe partea aceasta, un înşelător; un mare, sănătos, puternic, înşelător.
E-100 One side, a great boaster, a great…Well, what he was really called, he was a deceiver. It was called “deceiver.” The very word Jacob means “deceiver.” And when he was on this side, a deceiver; a great, healthy, strong, deceiver.
E-101 Pe cealaltă parte, un prinţ şchiop care a fost cu Dumnezeu; atins, diferit, a avut acea binecuvîntată speranţă înlăuntrul lui! El a umblat diferit. El a acţionat diferit. El a trăit diferit.
E-101 On the other side, a limping prince that had been with God; touched, different, had that blessed hope within him! He walked different. He acted different. He lived different.
E-102 Şi cînd el se pregătea să moară, departe jos în Egipt. Gîndiţi-vă la aceasta acum. Cu acea inspiraţie înainte de înviere, dată lui într-o măsură, înainte de înviere. El a spus, "Eu ştiu că ceva urmează să se întîmple acolo sus în Egipt, una... nu în Egipt; ci sus în ţara promisă, într-una din aceste zile. Deci chiar peste locul în care această inspiraţie... Vino aici, băiatul meu, Iosif," care era un profet. El a spus, "Vino aici şi puneţi mîna pe acest, 'luptat,' locul unde eu am fost. Şi jură-mi, prin Dumnezeul Cerului, că tu nu mă vei îngropa aici jos. Jură că tu nu mă vei îngropa aici." Căci, el ştia că aceasta era esenţial ca el să fie adunat cu acei oameni.
E-102 And when he was getting ready to die, way down in Egypt. Think of it now. With that inspiration before the resurrection, give to him in a measure, before the resurrection. He said, “I know something is going to happen up yonder in Egypt, one…not in Egypt; but up in the promised land, one of these days. So upon the very place that this inspiration…Come here, my boy, Joseph,” which was a prophet. He said, “Come here and lay your hand on this, ‘wrestle,’ the place where I have been. And swear to me, by the God of Heaven, that you’ll not bury me down here. Swear that you won’t bury me here.” For, he knowed it was essential that he was gathered with them people.
E-103 Acela este motivul, astăzi, că noi vrem să cîntărn aşa cum ne punem mîna peste vechea cruce zgronţuroasă, "Eu voi lua calea cu cei puţini ai Domnului dispreţuiţi; deşi Aceasta va fi criticată, deşi Aceasta va fi batjocorită, deşi eu pot să fiu un mare, om popular aici."
E-103 That’s the reason, today, we want to sing as we put our hand upon the old rugged cross, “I’ll take the way with the Lord’s despised few; though It be criticized, though It be made fun of, though I may be a great, popular guy here.”
E-104 Ca acela, într-o zi, aşa cum era, un băieţaş a alergat în jur prin oraş aici, şi cumva popular printre... şi aşa mai departe, oamenii tineri. Dar eu am văzut ceva într-o zi, care a venit aici jos înăuntru. Şi eu am luat locul de partea şchiopătîndă, pe partea cealaltă.
E-104 Like that, one day, as was, a little old boy run around town here, and kind of popular among the…so forth, the young folks. But I seen something one day, that come down in here. And I took the place of the limping side, on the other side.
E-105 Nu sînteţi bucuroşi, în această dimineaţă, că voi v-aţi luat poziţia acolo? Fiindcă acolo era ceva în-în voi! [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-105 Aren’t you glad, this morning, you took your position over there? For there was something in—in you! [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-106 O tînără doamnă... Cînd eu eram doar un tînăr predicator, aici la un loc unde eu predicam, ea... Eu am dus-o la biserică într-o seară. Ea a spus, "Billy, noi vom... după biserică, putem noi să mergem la spectacol?"
Eu am spus, "Eu nu merg la spectacole."
E-106 A young lady…When I was just a boy preacher, over here at a place I was preaching, she…I taken her to church one night. She said, “Billy, we’ll…after the church, can we go to the show?”
I said, “I don’t go to shows.”
E-107 Ea a spus, "Ei bine," a spus, "am putea noi-am putea noi avea o-o întrevedere, sau întîlnire, să mergem afară la ceva dans care urma să-l aibe?" Şi fata era o învăţătoare de şcoală Duminicală.
E-107 She said, “Well,” said, “could we—could we have a—an appointment, or date, to go out to some dance that was going to have?” And the girl was a Sunday school teacher.
E-108 Şi eu am spus, "Păi, nu." Fratele ei era un lucrător. El nu locuieşte prea departe de aici. Şi el... A spus, "Putem noi merge la un-un-un dans?"
Eu am spus, "Eu nu dansez."
E-108 And I said, “Why, no.” Her brother was a minister. He don’t live very far from right here. And he…Said, “Can we go to a—a—a dance?”
I said, “I don’t dance.”
E-109 Şi ea a spus, "Tu nu?" A spus, "Unde ai tu vreodată ceva amuzare?"
Eu am spus, "Vino jos la biserică, şi-ţi voi arăta." Amin.
E-109 And she said, “You don’t?” Said, “Where do you ever have any fun?”
I said, “Come down to the church, I’ll show you.” Amen.
E-110 Eu îţi spun, frate, cînd eu simt acea învietoare, putere de transformare a Domnului Isus Cristos încercuindu-se printr-un trup uman, aceea dă acea asigurare perfectă, acolo este mai multă bucurie în Aceea, în cinci minute, decît există în toată plăcerea lumească care poate fi dată. Acea Putere înviată!
E-110 I’ll tell you, brother, when I feel that resurrecting, transforming power of the Lord Jesus Christ circling through a human body, that gives that perfect assurance, there is more joy in That, in five minutes, than there is in all the worldly pleasure that could be given. That resurrected Power!
E-111 Păi, în seara aceea, păcătoşii au venit la altar. Ea şedea acolo în spate plîngînd, de asemenea. Am spus, "Acum, priveşte, soră, vezi unde este bucuria mea?" Eu am spus, "Eu sînt mai fericit chiar acum decît toate lucrurile pe care tu mi le puteai da în lume. Lumea, şi toată puterea ei, nu va lua niciodată locul Acestuia." Să vezi suflete venind, există Ceva înăuntru acolo!
Tu spui, "Păi, ce este aceasta? Asta nu-i treaba ta."
E-111 Well, that night, sinners came to the altar. She was sitting back there crying, too. I said, “Now, look, sis, you see where my joy is?” I said, “I am happier right now than all the things that you could give in the world. The world, and all of its power, would never take the place of This.” See souls coming, there is Something in there!
Say, “Well, what is it? That’s none of your business.”
E-112 Oh, da, ea este, de asemenea. Aceasta este treaba fiecărui bărbat şi femeie care este născut din Duhul lui Dumnezeu, să vadă Creştini venind în Impărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este datoria ta. Aceasta este treaba ta. Şi ce bucurie este aceasta cînd toate acestea se întîmplă, iarăşi, voi vedeţi ce pace. Da.
E-112 Oh, yes, it is, too. It’s the business of every man and woman that’s born of the Spirit of God, to see Christians come into the Kingdom of God. It’s your duty. It’s your business. And what a joy it is when it’s all happening, over, you see what a peace. Yes.
E-113 Iacob a spus, "Acum pune-ţi mîna aici, şi jură că tu nu mă vei îngropa aici." Astfel ei l-au luat şi l-au îngropat acolo sus cu restul dintre ei.
E-113 Jacob said, “Now put your hand over here, and swear that you will not bury me here.” So they took him and buried him up there with the rest of them.
E-114 Şi apoi-apoi Iosif, aceasta cumva a venit de la Iacob la Iosif. Şi cînd Iosif a murit acolo jos în Egipt, el a spus, "Acum, priviţi, să nu mă îngropaţi aici pentru că eu ştiu că într-o zi noi o să plecăm de aici. Deci, eu... Voi doar lăsaţi oasele mele afară din pămînt." Oh, doamne! "Eu vreau să dau fiecare mărturie pe care o pot, că eu cred în aceasta." Aceasta-i adevărat. A zis, "După ce sînt mort, doar lăsaţi-mi oasele acolo ca o mărturie." Vedeţi? Ce este aceasta? El putea să spună atît de mult ca Iov, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte," căci el a văzut întregul lucru dramatizat. El a văzut, ca Iov.
E-114 And then—then, Joseph, it kind of come from Jacob to Joseph. And when Joseph died down there in Egypt, he said, “Now, look, don’t you bury me here ’cause I know someday we’re going to leave here. So, I…You just leave my bones on the outside of the ground.” Oh, my! “I want to give every testimony I can, that I believe in it.” That’s right. Said, “After I’m dead, just leave my bones there for a testimony.” See? What is it? He could said so much as Job, “I know my Redeemer liveth,” for he had seen the whole thing dramatized. He had seen, like Job.
E-115 Iova văzut-o într-o vedenie. Abraham a văzut-o prin Isaac. Şi Isaac care... şi Iacob, şi aşa mai departe. Şi Iacob a văzut aceasta prin luptă.
E-115 Job saw it in a vision. Abraham saw it by Isaac. And Isaac which…and Jacob, and so forth. And Jacob had saw it by the wrestling.
E-116 Acum Iosif a văzut aceasta prin viaţa lui proprie. El a văzut că a fost născut un băiat deosebit, că el era un văzător. Acolo era ceva privitor la el; el putea vedea vedenii. El nu a putut înţelege aceasta. El a mers chiar şi a văzut ... I-a spus mamei şi tatălui său, cînd ei au încercat să-l corecteze, cînd el a văzut snopii toţi închinîndu-se la el. El nu o putea înţelege. Dar apoi, următorul lucru, el a aflat că el a fost trădat de fraţii săi. El a spus, "Ce înfăţişez eu aici? Ce este această cunoştinţă mai dinainte pe care o primesc?" El a privit propria lui viaţă.
E-116 Now Joseph saw it by his own life. He seen that he was born a peculiar boy, that he was a seer. There was something about him; he could see visions. He couldn’t understand it. He even went and seen…Told his mother and father, when they tried to correct him, when he seen the sheaves all bowing to his. He couldn’t understand it. But then, next thing, he found out that he was betrayed by his brethren. He said, “What am I portraying here? What is this foreknowledge that I’m receiving?” He watched his own life.
E-117 Şi orice om poate privi propria ta viaţă şi să spună cam ce eşti, dacă doar te verifici pe tine însuţi, dacă tu eşti cu adevărat un Creştin sau nu. Urmăreşte lucrurile pe care le faci, şi ce spui, şi asociaţii tăi, şi aşa mai departe. Tu vei afla dacă tu într-adevăr ai ceva acolo, sau nu.
E-117 And any man can watch your own life and about tell what you are, if you just check up on yourself, whether you’re really a Christian or not. Watch the things you do, and what you say, and your associates, and so forth. You’ll find out whether you really got anything there, or not.
E-118 El şi-a văzut viaţa aşa cum a început să se mişte. Şi următorul lucru pe care îl ştii, ei au aflat că el a fost aruncat într-o groapă; înşelat de fraţii lui, presupunînd de a fi ucis şi aruncat într-o groapă, şi a fost luat sus din nou. Iosif a văzut aceasta dinainte. El s-a văzut pe sine în închisoare. El s-a văzut pe sine în temniţă. El a văzut că Dumnezeu era cu el, orice a făcut el, totuşi. El a fost prinţul prosperităţii. Lumea a prosperat. Pretutindeni unde era Iosif, acolo era prosperitate, pentru că el era prinţul prosperităţii. Şi, el, prevestea pe Cristos.
E-118 He seen his life as it begin to move. And the next thing you know, they found that he was throwed into a hole; deceived by his brothers, supposing of been killed and throwed into a hole, and was taken up again. Joseph foresaw that. He saw hisself in the prison. He saw himself in the dungeon. He saw God was with him, whatever he did, know, he was a prince of prosperity. The world prospered. Everywhere Joseph was, there was prosperity, for he was the prince of prosperity. And, him, foreshadowing Christ.
E-119 Oriunde este Cristos, acolo este prosperitate. Şi cînd Cristos se reîntoarce pe părnînt, tot blestemul pămîntului va fi luat la o parte, într-una din aceste zile. Vechiul deşert va înflori ca un trandafir, şi locurile zgronţuroase vor fi netezite. Şi ea va produce din abundenţă, pentru că El este Prinţul prosperităţii, oriunde este El. Aleluia! Prinţul prosperităţii!
E-119 Wherever Christ is, there is prosperity. And when Christ returns to the earth, all the curse of the earth will be taken away, some of these days. The old desert shall blossom as a rose, and the rough places will be made smooth. And she’ll bring forth in the abundance, for He is the Prince of prosperity, wherever He is. Hallelujah! The Prince of prosperity!
E-12
E-120 How we could dwell on this for about an hour right now! But, to hurry now, we got to hurry.
E-121 Acum uitaţi-vă la Iosif, văzînd aceasta atunci, cînd el a ştiut tot ce a făcut. El i-a văzut pe fraţii lui care l-au trădat, în final venind la el, ne ştiind cine era el; şi s-au închinat înaintea lui, cu reverenţă. Şi cei care l-au răstignit, aşa cum era, l-au aruncat în pămînt, acei care l-au vîndut la Egipteni, toţi acei care l-au tratat rău, au stat înaintea lui. Şi, el, marele prinţ; iar ei au tremurat. Şi ei au spus, "Oh, acest..." Au tremurat, fiindcă, au zis, "Noi am ucis pe fratele nostru." Şi totul despre aceea, şi cum că aceasta era să fie într-o prevestire.
E-121 Now look at Joseph, seeing it then, when he knowed everything that he did. He seen his brothers that betrayed him, finally come to him, not knowing who he was; and bow before him, reverently. And those who had crucified him, as it was, throwed him in the ground, those who had sold him to the Egyptians, all those who mistreated him, stood before him. And, him, the great prince; and they trembled. And they said, “Oh, that…” Trembled, because, said, “We have slain our brother.” And all about that, and how that it was to be in a foreshadow.
E-122 Iosif, el ştia că aceea va fi starea lumii la venirea Domnului Isus, astfel el a menţionat despre oasele lui. El a spus, "Să nu mă îngropaţi aici. Dar eu vreau să las fiecare mărturie pe care o pot, că eu cred că într-o zi acolo va fi o înviere, acolo sus, unde acei care au avut aceeaşi inspiraţie s-au dus înainte."
E-122 Joseph, he knew that that would be the conditions of the world at the coming of the Lord Jesus, so he made mention of his bones. He said, “Don’t bury me here. But I want to leave every testimony I can, that I believe that someday there will be a resurrection, up yonder, where those who has had that same inspiration has gone on.”
E-123 Şi aşa ar putea să spună Biserica, în această dimineaţă! Deşi "fanatic," aşa cum sîntem numiţi; deşi fiindcă noi credem în Puterea de înviere; deşi noi credem în vindecare Divină şi toate semnele supranaturale pe care le-a promis Cristos; noi trebuie să luăm partea celor "analfabeţi," sau "fanatică," şi aşa mai departe! Nu contează ce trebuie să luăm, atît timp cît noi ştim că Răscumpărătorul nostru trăieşte, şi a produs dovada în inima noastră, că El trăieşte şi domneşte.
E-123 And so could the Church say, this morning! Though “fanatically,” as we are called; though because we believe in the Power of the resurrection; though we believe in Divine healing and all the supernatural signs that Christ promised; we have to take the side of “the illiterate,” or “the fanatic,” and so forth! Don’t makes any difference what we have to take, as long as we know our Redeemer lives, and has brought forth the evidence in our heart, that He lives and reigns.
E-124 Iosif a spus, "Eu vreau să fac fiecare mărturie pe care o pot împotriva Diavolului."
E-124 Joseph said, “I want to make every testimony against the devil that I can.”
E-125 Astfel el şi-a aruncat oasele acolo afară, şi au zăcut acolo pentru patru sute de ani. Amin. Căci, el a privit dincolo de aceea! Oamenii zic, "Ce fanatic!" Aceasta se părea, atunci, un fanatic, dar acesta s-a dovedit a fi Adevărul. Amin.
E-125 So he throwed his bones out there, and they laid there for four hundred years. Amen. For, it looked beyond that! People say, “What a fanatic!” It looked like, then, a fanatic, but it proved out to be the Truth. Amen.
E-126 Aşa va fi aceasta cu fiecare care are această binecuvîntată speranţă a acestui text din această dimineaţă, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Eu o ştiu, orice ar fi!"
E-126 So will it be to every one who has this blessed hope of this text this morning, “I know my Redeemer liveth. I know it, no matter what!”
E-127 Ei spun, "Oh, noi prosperăm aici. Întregul Egipt a prosperat în timp ce noi eram aici," toate aceste lucruri.
E-127 They say, “Oh, we are prospering here. The whole Egypt has prospered while we’re here,” all these things.
E-128 Dar aceea nu conta. El ştia că ei urmau să meargă afară de acolo, tot atît de sigur cum era lumea. El a spus, "Acum, duceţi-mi oasele acolo sus, şi îngropaţi-le sus în Egipt... sus în ţara promisă, sus în ţara Cana an, afară din Egipt." Deci cînd ei... Moise a venit înăuntru, un alt profet inspirat, şi el a luat oasele lui Iosif, şi le-a luat sus şi le-a îngropat în acelaşi ogor, în acelaşi loc unde erau îngropaţi restul dintre ei. El şi-a luat calea, cu restul dintre ei. De ce? Acolo era Ceva în el. Ceva în el. Nu contează...
E-128 But that didn’t make any difference. He knowed they were going out of there, as sure as the world. He said, “Now, take my bones up there, and bury them up in Egypt…up in the promised land, up in Canaan land, out of Egypt.” So when they…Moses come in, another inspired prophet, and he taken the bones of Joseph, and took them up and buried them in the same field, the same place where the rest of them was buried. He took his way, with the rest of them. Why? There was Something in him. Something in him! No matter…
E-129 Voi nu-i auziţi pe restul oamenilor acolo jos spunînd ceva despre aceasta. "Păi, oriunde este în regulă." Ei doar cad oriunde vor ei.
E-129 You don’t hear the rest of the people down there saying anything about it. “Well, anywhere is all right.” They just fall anywhere they will.
E-130 Dar acolo era Ceva în el, Ceva care a avut aceeaşi viziune pe care a avut-o Iov, aceeaşi viziune pe care au avut-o ceilalţi dintre ei. Nu conta ce gîndea restul lumii, ce au făcut ei, aceea nu avea nimic de a face cu Iosif; aceea nu avea nimic de a face cu Abraham, cu Isaac, cu Iacob, cu toţi ceilalţi dintre ei. Ceva a presat către acea ţară promisă. Se părea fanatic, dar ei au vrut aceasta deoarece acolo era Ceva în ei. "Adîncul chemînd către Adînc."
E-130 But there was Something in him, Something that had the same vision that Job had, the same vision the rest of them had. No matter what the rest of the world thought, what they done, that had nothing to do with Joseph; that had nothing to do with Abraham, with Isaac, with Jacob, with all the rest of them. Something pressed to that promised land. Seemed fanatically, but they wanted it because there was Something in them. “Deep calling to the Deep.”
E-131 Acela este felul cum este astăzi cu fiecare credincios. Există Ceva în ei, care presează către Aceasta. Nu contează, tu poţi încerca aceasta, aceea, sau cealaltă, dar acolo este Ceva care presează. Voi ştiţi, dincolo de o umbră de îndoială, că acolo este o Cetate al cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu. Voi ştiţi că acolo este Ceva acolo, aşa că voi presaţi către Aceasta.
E-131 That’s the way it is today with every believer. There is Something in them, that presses to It. No matter, you can try this, that, or the other, but there’s Something presses. You know, beyond a shadow of doubt, that there is a City whose Builder and Maker is God. You know that there is Something there, so you press to It.
E-132 Acum, în ziua în care ei l-au îngropat, oasele acolo sus, au trecut sute de ani.
E-132 Now, on the day they buried him, the bones up there, hundreds of years passed.
E-133 Şi în final, într-o zi, "Un Fiu ni s-a născut, un Copil ni s-a dat. Şi Numele Lui va fi numit Minunat, Sfătuitor, Puternicul Dumnezeu, Prinţul Păcii, Veşnicul Părinte." Şi El a venit pe pămînt, şi El a venit pe calea unei iesle, sărac şi degradat.
E-133 And finally, one day, “Unto us a Son was born, unto us a Child was given. And His Name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The Prince of Peace, The everlasting Father.” And He come to the earth, and He come by the way of a manger, poor and degraded.
E-134 Dar Ceva în El, care ştia! El a stat acolo cu o profeţie din Biblie. El a spus, "Voi distrugeţi acest trup, iar în trei zile Eu îl voi ridica din nou."
E-134 But Something in Him, that knew! He stood there with one prophecy out of the Bible. He said, “You destroy this body, and in three days I’ll raise it up again.”
E-135 El era singurul Om care a putut spune aceasta, a fost vreodată în stare să facă declaraţia, sau să fie vreodată în stare să o facă. "Eu am putere să-Mi depun trupul jos; Eu aip putere să-l iau din nou sus." Aceasta este adevărat, Emanuel, Insuşi!
E-135 He was the only Man that could say that, ever was able to make the statement, or ever will be able to make it. “I have power to lay My body down; I have power to take it up again.” That’s right, Emmanuel, Himself!
E-136 Şi atunci cînd El a murit, şi, în ziua morţii Lui, ei L-au luat jos de pe cruce, şi ei L-au pus în mormînt. Şi El a zăcut acolo de Vineri după-masă pînă Duminică dimineaţă, în acea minunată dimineaţă de Paşti cînd El a înviat din nou. Şi sufletul Lui a fost eliberat din închisorile iadului de jos acolo, unde El a mers ca un păcătos pentru tine şi mine, purtînd departe păcatele noastre, să ne dea o asigurare perfectă. Nici un motiv de îndoială, mai mult; a dat o asigurare perfectă. El a spus, "Eu..."
E-136 And then when He died, and, on the day of His death. they took Him down off the cross, and they put Him in the grave. And He laid there from Friday afternoon until Sunday morning, on that wonderful Easter morning when He arose again. And His soul was loosen from the prisons of hell down yonder, where He went as a sinner for you and I, bearing away our sins, to give us a perfect assurance. No reason to doubt, anymore; give it a perfect assurance. He said, “I…”
E-137 Deoarece El a făcut aceasta, sufletul Lui a fost aruncat în iad, deoarece El era un condamnat. El a fost "ţapul ispăşitor" al Vechiului Testament, care, ei au pus păcatele oamenilor asupra ţapului ispăşitor şi l-au alungat afară în pustie să moară. Isus era acel ţap ispăşitor care avea păcatele oamenilor asupra Lui, şi a fost aruncat deoparte şi a mers în iad, să sufere torturile. Trupul Lui a mers în mormînt, să plătească preţul învierii noastre. Oh, doamne!
E-137 Because He did that, His soul was cast into hell, because He was a castaway. He was the “scapegoat” of the Old Testament, who, they put the sins of the people upon the scapegoat and turned him out into a wilderness to die. Jesus was that scapegoat who had the sins of the people upon Him, and was cast away and went into hell, to suffer the tortures. His body went into the grave, to pay the price of our resurrection. Oh, my!
E-138 Atunci, în acea dimineaţă de Paşti, cînd El a venit înapoi sus din mormînt, unde durerile morţii şi ale iadului nu L-au putut ţine. Şi cînd El a înviat din nou în dimineaţa de Paşti, nu numai că El a înviat, dar aşa a venit Iov, Iacob, Abraham, Isaac. Toţi ceilalţi dintre ei au venit în înviere, în Matei 27, "Şi au apărut la mulţi, şi în jur pe străzi." Aceea din pecetea mărturiei lor, deoarece ei aveau ceva în ei, care a zis, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte." Şi la fiecare om... Acum, ei au ştiut!
E-138 Then, on that Easter morning, when He come back up from the grave, where pains of death and hell could not hold Him. And when He rose again on Easter morning, not only did He rise, but so come Job, Jacob, Abraham, Isaac. All the rest of them come in the resurrection, in Matthew 27, “And appeared to many, and around in the streets.” That of the seal of their testimony, because they had something in them, that said, “I know my Redeemer liveth.” And to every man…Now, they knowed!
E-139 Dumnezeu a ştiut, că în zilele care veneau, că teologii vor ajunge să apuce această Biblie. Ei ştiau că oameni deştepţi o să O apuce, că ei îşi vor pune propria lor interpretare la Ea, încît ei vor zice, "Oh, Ea nu înseamnă aceasta. Ea nu înseamnă aceea."
E-139 God knowed, that in the days to come, that theologians would get a hold of this Bible. They knowed that smart men would get a hold of It, that they would put their own interpretation to It, that they would say, “Oh, It don’t mean this. It doesn’t mean that.”
E-140 Astfel, să o facă sigur, că măreţele Lui planuri în epocile care vin vor fi împlinite... Ascultaţi cu atenţie acum aşa cum încheiem serviciul. Ca în epocile care vin, ca planul Lui să fie împlinit, Dumnezeu a dat o mărturie hotărîtă pentru aceasta.
E-140 So, to make it a sure, that His great plans in the ages to come will be fulfilled…Listen close now as we close the service. As in the ages to come, that His plan will be fulfilled, God gave a definite witness to it.
E-141 Noi O putem citi şi să spunem, "Eu O cred." Aceasta este mintal. Aceasta este credinţă intelectuală. Aceasta este teologie mintală. Dar există Ceva dincolo de aceasta. Asta-i adevărat.
E-141 We can read It and say, “I believe It.” That’s mental. That’s intellectual faith. That’s mental theology. But there is Something beyond that. That’s right.
E-142 Nu numai că El a înviat din mormînt, ci El s-a înălţat Sus şi a trimis înapoi pe Duhul Sfînt. "El a mers Sus, şi a dat daruri la oameni; a condus robia roabă, şi a dat daruri la oameni."
E-142 Not only did He raise up from the grave, but He ascended on High and sent back the Holy Spirit. “He went on High, and give gifts unto men; led captive captive, and give gifts unto men.”
E-143 Şi, astăzi, după ce teologii s-au amestecat cu Biblia, după ce organizaţiile bisericii s-au aşezat, şi ei spun, "Păi, aceasta este ceea ce avem noi nevoie. Unii oameni îngropaţi sub biserică, unii dintre sfinţi; noi vom scoate cîteva din oasele lor şi le vom aduce aici." Unii dintre ei au spus, "Noi vom zidi o biserică peste mormîntul unde El-unde El a fost răstignit, sau unde El a fost îngropat. Noi vom zidi o biserică acolo." Oamenii, în material, încearcă să facă lucruri materialiste, dar aceasta este aşa o zădărnicie. Acolo nu este nimic de aceasta. Totul este lipsit de sens, şi nimic de ea.
E-143 And, today, after theologians has tampered with the Bible, after church organizations has set up, and they say, “Well, this is what we need. Some people buried under the church, some of the saints; we’ll dig up their bones and bring them here.” Some of them said, “We’ll build a church up over the tomb where He—where He was crucified, or where He was buried. We’ll build a church there.” People, in material, are trying to do materialistic things, but it’s such a naught. There is nothing to it. It’s all nonsense, and nothing to it.
E-144 Dar adevărata înviere sînt aceia care au murit cu El, au fost născuţi din nou, care au acea credinţă "ştiu aşa." "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte." Şi Dumnezeu lucrează cu oamenii aceia, "cu semne şi minuni," şi marea însărcinare aici, arătînd că El a înviat dintre cei morţi, şi arată semne şi minuni vizibile.
E-144 But the real resurrection is those who have died with Him, have been born again, that has that “know so” faith. “I know my Redeemer liveth.” And God is working with those people, “with signs and wonders,” and the great commission here, showing that He rose from the dead, and showing visible signs and wonders.
E-145 Dumnezeu să vă binecuvinteze. Credeţi voi aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Credeţi voi aceasta din toată inima voastră?
E-145 God bless you. Do you believe it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Do you believe it with all your heart?
E-146 Putem să ne grăbim acasă acum. Mîncaţi-vă micul dejun şi întoarceţi-vă înapoi la ora nouă. Şi noi urmează să începem cu băieţii afară, să dea cartonaşele de rugăciune, la ora nouă.
E-146 May we hurry home now. Eat your breakfasts and return back again at nine o’clock. And we’re going to start the boys out, giving the prayer cards, at nine o’clock.
E-147 Şi pentru a mea... spun, în această dimineaţă, şi ultimele cuvinte asupra acesteia aici, pînă mă întorc înapoi. Tocmai Domnul Isus care a înviat din morţi este viu astăzi, şi poate să facă tocmai aceleaşi lucruri aşa cum El a promis. "Aceste semne vor însoţi pe acei care cred, chiar pînă Mă reîntorc din nou." Deşi dacă tu ai fi aruncat afară, deşi dacă tu ai fi numit "fanatic," totuşi El este aici în toată Puterea Lui. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea un Paşti, astăzi, pe care să nu-l uitaţi atît timp cît veţi trăi.
E-147 And to my…say, this morning, and the last words upon this here, till I return back. The very Lord Jesus that raised from the dead is alive today, and can do the very same things as He promised. “These signs shall accompany them that believe, even till I return again.” Though you be cast out, though you be called “fanatically,” yet He is here in all His Power. God bless you. I pray that God will give you an Easter, today, that you will never forget as long as you live.
E-148 Acum, voi ziceţi, "Eşti tu împotriva acelor, acelor oameni care merg la biserici, şi cruci mari, şi aşa?" Nu, domnule, fratele meu. Lucrurile acelea, atît de bune cît pot fi, este întocmai de parcă luaţi... Iată ce cred eu despre acele biserici mari.
E-148 Now, you say, “Are you against them, them people going to churches, and big crosses, and so?” No, sir, my brother. Those things, as good as they may be, it’s just like getting…Here is what I think about those big churches.
E-149 Voi ziceţi, "Oh, sigur, dacă Domnul mi-ar da un loc mare, eu aş aprecia aceasta."
E-149 You say, “Oh, sure, if the Lord would give us a great big place, I’d appreciate it.”
E-150 Dar iată analiza mea despre aceasta. V-aţi gîndit vreodată să mergeţi jos aici la turnătorii şi fabrici, şi să construiţi un tren, lung măreţ de pasageri, pluş, şi scaunele toate frumoase, lustruite, şi marele fluier pe acoperiş, şi să puneţi pe mecanici acolo înăuntru, fără vreun abur cu care să-l tragă? Vedeţi? Voi doar... Aceasta nu ar face nici un pic de bine. Eu mai degrabă aş avea un vagon de mînă pe undeva, cu ceva abur în el, decît să am toată aceea, (voi nu?), deoarece voi urmează să mergeţi undeva. Aceasta-i adevărat. Acum doar simplu reţineţi aceasta, adevărata înviere, lucrul real.
E-150 But here is my analysis of that. Did you ever think of going down here to the foundries and factories, and building a great, long passenger train, plush, and the seats all pretty, polished, and the great whistle on top, and putting the engineers in there, without any steam to pull it with? See? You just…It wouldn’t do a bit of good. I’d rather have a hand car somewhere, with some steam in it, than to have all of that, (wouldn’t you?), ’cause you’re going to go somewhere. That’s true. So now just simply remember that, the real resurrection, the real thing.
E-151 Voi ziceţi, "Lucrul acela poate să funcţioneze de la sine, acolo afară." Cum poate el să funcţioneze? Dovediţi-mi aceasta.
E-151 You say, “That thing can run by itself, out yonder.” How can it run? Prove it to me.
E-152 Şi aceasta este ceea ce noi am făcut. Noi am pluşat scaunele. Noi am lustruit fluierul. Noi am lustruit învăţaţii, să înveţe cu teologie mare, şi să folosească cuvinte măreţe mari care doar vor... lucruri măreţe încît ei studiază dicţionarul, toată noaptea, pentru o predică, aproape că, ca să ajungă să o aducă afară în dimineaţa următoare, "cu mari cuvinte umflate." Dar, frate, pentru mine, aceea este lipsit de sens.
E-152 And that’s what we’ve done. We’ve plushed the seats. We’ve polished the whistle. We have polished the scholars, to teach with great theology, and use great big words that will just…great things that they study the dictionary, all night, for a sermon, nearly, to get to bring it out the next morning, “with great swelling words.” But, brother, to me, that’s nonsense.
E-153 Daţi-mi pe Cristos. Daţi-mi învierea. Daţi-mi dovada, în inima mea, căci Cristos a înviat din morţi. [Fratele Branham bate în amvon de trei ori – Ed.] Aceea o stabileşte, pentru mine. Amin.
E-153 Give me Christ. Give me the resurrection. Give me the evidence, in my heart, that Christ raised from the dead. [Brother Branham knocks on the pulpit three times—Ed.] That settles it, to me. Amen.
E-154 Daţi-mi ceva ca eu să pot spune, cu Pavel din vechime... Şi acea mare, cameră întunecată aşezată acolo înaintea mea, ca un muritor. Şi eu nu mai sînt un bebeluş, căci eu ştiu că de fiecare dată cînd inima mea bate, eu merg înspre acea mare, cameră întunecată acolo numită moarte. De fiecare dată; şi într-o zi o să-şi ia ultima bătaie, şi eu trebuie să intru în acea cameră a morţii cu fiecare muritor.
E-154 Give me something that I can say, with Paul of old, at that great, dark chamber setting there before me, as a mortal. And I’m no baby no more, that I know every time my heart beats, I’m going towards that great, dark chamber there called death. Every time; and one day it’s going to take its last beat, and I’ve got to enter that chamber of death with every mortal.
E-155 Dar eu vreau să spun, cu Pavel acel mare apostol, aşa cum el a spus. "Eu vreau să-L cunosc în Puterea învierii Lui," încît cînd El cheamă dintre cei morţi, eu voi veni afară cu El în timpul acela." Aceea este ceea ce vreau, "să-L cunosc," în această dimineaţă. De aceea, eu sînt mulţumitor lui Dumnezeu, "eu Il cunosc în Puterea învierii Lui." Căci, "eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte."
E-155 But I want to say, with Paul that great apostle, as he said. “I want to know Him in the Power of His resurrection,” that, when He calls from among the dead, I’ll come out with Him at that time. That’s what I want, “to know Him,” this morning. That’s what, I’m thankful to God, “I do know Him in the Power of His resurrection.” That, “I know my Redeemer liveth.”
E-156 Aceşti ochi orbiţi, care au fost odată orbi, au fost deschişi. Acest micuţ, trup bătrîn plăpînd, cam de o sută şi douăzeci şi cinci de livre, clătinîndu-se pe aici, a fost... carnea a venit peste el. Această inimă care a fost odată neagră cu păcat s-a făcut albă. Aceste dorinţe care iubeau lucrurile lumii, ele au murit, cu douăzeci şi doi de ani în urmă, şi acum el este înviat din nou.
E-156 These blinded eyes, that was once blind, has been opened. This little, old frail body, of about a hundred and twenty-five pounds, staggering about here, has been…flesh has come upon it. This heart that was once black with sin has been made white. These desires that used to love the things of the world, they’ve died, twenty-two years ago, and it’s rose again now.
E-157 Şi aceşti ochi muritori prin care mă uit, am fost privilegiat, prin harul lui Dumnezeu, să văd că ologul umblă, orbii văd, oh, marile semne şi minuni, şi puterile lui Dumnezeu. Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Eu ştiu aceasta, dincolo de vreo umbră de îndoială. Eu o ştiu. Eu o ştiu. Eu o ştiu. Răscumpărătorul meu trăieşte, amin, încontinuu, tot timpul. Deşi rărunchii se consumă înlăuntrul meu, deşi limba se lipeşte de buzele mele, deşi viermii pielii mănîncă trupul, deşi o piatră de mormînt este ridicată, totuşi, eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Amin.
Să ne rugăm!
E-157 And these mortal eyes that I look through, I have been privileged, by the grace of God, to see the lame walk, the blind see, oh, the great signs and wonders, and the powers of God. I know my Redeemer liveth. I know it, beyond a shadow of doubt. I know it. I know it. I know it. My Redeemer liveth, amen, continually, all the time. Though my reins consume within me, though my tongue cleave to my lips, though the skin worms eat up the body, though a tombstone is erected, yet, I know my Redeemer liveth. Amen.
Shall we pray!
E-158 Tată Ceresc, noi Îţi mulţumim, în această dimineaţă, pentru această înviere. O Dumnezeule! Odată, un păcătos, legat cu lanţurile păcatului; odată în temniţă, prin împrejurări; trufaş, fricos de stafii, teamă de moarte, teamă să Te întîlnesc, dar într-o zi glorioasă acolo a venit o înviere din aceea. Cristos a înviat în inimă, şi astăzi noi avem această mare asigurare. Astăzi El trăieşte suprem, şi noi îţi mulţumim Ţie pentru El.
E-158 Heavenly Father, we thank Thee, this morning, for this resurrection. O God! Once, a sinner, bound by the chains of sin; once in prison, with circumstances; haunty, spooky, afraid of death, afraid to meet You, but one glorious day there come a resurrection from that. Christ arose in the heart, and today we have this great assurance. Today He lives supremely, and we thank Thee for Him.
E-159 Şi ne rugăm, Tată, acum, ca Tu să binecuvîntezi această mică audienţă, şi noi ne-am adunat. Fie ca Duhul Tău cel Sfînt să se odihnească peste fiecare. Tu să fii cu noi prin serviciul care vine, Doamne. Şi fie ca Duhul Sfînt să vină în mijlocul nostru în această dimineaţă şi să vindece pe fiecare persoană bolnavă care este în clădire. Acordă aceasta, Doamne. Fă ca oamenii să plece de aici, să-şi amintească de acest Paşti pentru totdeauna. Acordă aceasta, Doamne. Şi fie ca marile puteri, fie ca marii Îngeri, care au rostogolit piatra în dimineaţa de Paşti, fie ca ei să stea prezenţi, astăzi, să rostogolească la o parte fiecare piatră de îndoială, fiecare frică, fiecare discordie. Ia aceasta de la inimile oamenilor. Acordă aceasta, Doamne, ca Duhul Sfînt să poată veni jos în mare putere, şi să aibă acces la fiecare. Acordă aceasta. Prin Numele lui Isus Cristos, noi o cerem. Amin.
E-159 And we pray, Father, now, that You’ll bless this little audience, and we’ve gathered. May Thy Holy Spirit rest upon each one. Be Thou with us through the coming service, Lord. And may the Holy Ghost come into our midst this morning and heal every sick person that’s in the building. Grant it, Lord. May the people go away from here, to remember this Easter for ever. Grant it, Lord. And may the great powers, may the great Angels, that rolled away the stone on Easter morning, may they stand present, today, to roll away every stone of doubt, every fear, every discord. Take it from the hearts of the people. Grant it, Lord, that the Holy Spirit might come down in great power, and have access to every one. Grant it. Through Jesus Christ’s Name, we ask it. Amen.
E-160 Să ne ridicăm.
Cel dintîi ca să moară pentru acest plan al Duhului Sfînt,
A fost Ioan Botezătorul, dar el a murit ca un om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va salva omul din păcat.
Continuă să picure cu sînge, da, aceasta picură cu sînge,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge,
Sîngele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge.
Oh, apoi ei l-au împroşcat pe Ştefan,
El a predicat împotriva păcatului,
Aceasta aşa i-a mîniat, ei i-au sfărîmat capul;
Dar el a murit în Duhul, el şi-a dat duhul,
Şi a mers să se unească cu ceilalţi,
Această oştire dătătoare de viaţă.
Acolo este Petru şi Pavel, şi divinul Ioan,
Ei şi-au dat vieţile astfel ca această
Evanghelie să poată străluci;
Ei şi-au amestecat sîngele, ca profeţii din vechime,
Ca adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu să poată fi spus cinstit.
Acolo sînt sufletele sub altar, strigînd, "Pînă cînd?"
Ca Domnul să pedepsească pe aceia care au făcut răul;
Dar acolo urmează să fie mai mulţi
Care îşi vor da sîngele vieţii lor
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfînt
Şi revărsarea-i înroşită.
Continuă să picure cu sînge,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge,
Sîngele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfînt picură cu sînge.
E-160 Let’s stand.
The first one to die for this Holy Ghost plan,
Was John the Baptist, but he died like a man;
Then came the Lord Jesus, they crucified Him,
He preached that the Spirit would save man from sin.
Keeps dripping with blood, yes, it’s dripping with blood,
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood,
The blood of disciples who died for the Truth,
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood.
Oh, then they stoned Stephen, he preached against sin,
It made them so angry, they dashed his head in;
But he died in the Spirit, he gave up the ghost,
And went to join the others, this life-giving host.
There’s Peter and Paul, and John the divine,
They gave up their lives so this Gospel could shine;
They mingled their blood, like the prophets of old,
So the true Word of God could honest be told.
There’s souls under the altar, crying, “How long?”
For the Lord to punish those who’ve done wrong;
But there’s going to be more who will give their life’s blood
For this Holy Ghost Gospel and its crimson flood.
Keeps dripping with blood,
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood,
The blood of disciples who died for the Truth,
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood.
E-161 Nu-L iubiţi voi? Noi cîntărn acea mică cîntare deoarece noi credem că Evanghelia Duhului Sfînt încă picură cu Sînge. Aceasta este o cale a persecuţiei. Aceasta este o cale a înţelegerii greşite. Aceasta este adevărat. Lumea nu cunoaşte Aceasta. Lumea niciodată nu a cunoscut Aceasta. "Lumea vă va urî. Dar îmbărbătaţi-vă, Eu am biruit lumea." Ei nu înţeleg Aceasta. "Predicarea crucii este o nebunie pentru cei care pier." Dar acolo este Ceva jos în inima credinciosului, care spune, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Eu ştiu aceasta, dincolo de vreo îndoială."
E-161 Don’t you love Him? We sing that little song because we believe that the Holy Ghost Gospel is still dripping with Blood. It’s a way of persecution. It’s a way of misunderstanding. That’s right. The world don’t know It. The world never knew It. “The world will hate you. But be of a good cheer, I’ve overcome the world.” They don’t understand It. “The preaching of the cross is foolishness to them that perish.” But there is Something down in the believer’s heart, says, “I know my Redeemer liveth. I know it, beyond a doubt.”
E-162 Fiecare se simte bine? Spuneţi, "Amin". [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum da-ţi mîinile cu cineva care stă lîngă voi, spuneţi, "Laudă Domnului." Laudă Domnului. Laudă Domnului. Laudă Domnului. Asta-i bine. Asta-i bine.
E-162 Everybody feel good? Say, “Amen.” [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now shake hands with somebody standing near you, say, “Praise the Lord.” Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. That’s fine. That’s fine.
E-163 Luaţi-vă poziţia, în această dimineaţă, cu Cristos. El a înviat din morţi. Luaţi calea cu cei cîţiva dispreţuiţi ai Domnului. În regulă.
Acum să ne aplecăm capetele doar un moment.
E-163 Take your position, this morning, with Christ. He raised from the dead. Take the way with the Lord’s despised few. All right.
Now shall we bow our heads just a moment.
E-164 Şi acum amintiţi-vă serviciile doar în cîteva minute din nou. Noi începem din nou, acum, la-la ora nouă; cartonaşele de rugăciune se vor împărţi. La ora zece, cu voia Domnului, vor începe preliminariile. Serviciul de predicare va începe cam în jur de aceasta, cam-cam la zece, eu presupun. Şi voi să fiţi aici devreme, la ora nouă, să vă obţineţi cartonaşele de rugăciune. Şi băieţii vor fi aici să împartă cartonaşele de rugăciune la ora nouă, în această dimineaţă. Toate bune.
E-164 And now remember the services just in a few minutes again. We’re start again, now, at—at nine o’clock; prayer cards will be give out. Ten o’clock, the Lord willing, the preliminaries will start. Preaching service will start around about this, about—about ten, I suppose. And you be here early, at nine o’clock, to get your prayer cards. And the boys will be here giving out the prayer cards at nine o’clock, this morning. All right.
E-165 Acum grăbiţi-vă acasă. Dacă voi trebuie să mîncaţi, duceţi-vă. Dacă nu, veniţi înapoi fără micul dejun. Doamne, noi mîncăm prea mult, oricum. Deci atunci veniţi înapoi, postind, bucurîndu-vă, lăsaţi-vă inima dreaptă.
E-165 Now hurry home. If you have to eat, go ahead. If you don’t, come back without breakfast. My, we eat too much, anyhow. So then come back, fasting, rejoicing, let your heart right.
E-166 Doar păstraţi aceasta în mintea voastră, "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte. Eu ştiu că El trăieşte. Clopoţeii bucuriei răsună în inima mea! Pentru că El a înviat, şi eu voi învia. Pentru că, eu sînt deja, temporar, poziţional înviat cu El acum, 'şezînd în locurile Cereşti în Cristos Isus."'
E-166 Just keep that in your mind, “I know my Redeemer liveth. I know He does. The joy bells ringing in my heart! Because He raised, I will raise also. For, I’m already, temporarily, positionally raised with Him now, ‘sitting in Heavenly places in Christ Jesus.’”
E-167 Acum să ne aplecăm capetele, pretutindeni în clădire. Şi i-am cerut Fratelui Beeler, unul dintre pastorii de aici...
E-167 Now let’s bow our heads, everywhere in the building. And I’ve asked Brother Beeler, one of the pastors here…
E-168 Fratele Tom Meredith, eu l-am văzut în spate acolo, de asemenea, noi îl vom folosi în serviciu puţin mai tîrziu.
E-168 Brother Tom Meredith, I seen him back there, too, we’ll use him in the service a little later on.
E-169 Şi acum, Fratele Beeler, dacă el va păşi înainte în timp ce fiecare cu capul lor aplecat în rugăciune, noi îi vom cere să ne elibereze în rugăciune. În regulă, Frate Beeler, dacă tu vrei.
E-169 And now, Brother Beeler, if he’ll step forward while everybody with their head bowed in prayer, we’ll ask him to dismiss us in prayer. All right, Brother Beeler, if you will.
Up