A Doua Venire A Domnului

The Second Coming Of The Lord
Data: 57-0417 | Durată: 1 oră 13 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 "O mie de ani", aduce amintiri de când cu mulţi ani în urmă ne-am întâlnit aici în Tabernacol înainte ca marea trezire mondială să înceapă.
Şi, Tată, Dumnezeule, noi îndrăgim acele gânduri. Şi apare bun pentru sufletul nostru că ne întoarcem iarăşi în seara aceasta ca să începem încă una din acele treziri de modă veche unde păcătoşii strigă după milă, şi unde cel căzut se împacă din nou cu Dumnezeu. Şi Duhul Sfânt este Persoana principală în adunare, care domină şi conduce, şi ne aduce Pâinea Vieţii prin Cuvânt. Şi ne rugăm ca El să lucreze pentru noi seară după seară în această trezire, să vindece pe bolnav şi nevoiaş să sfinţească fiecare credincios, şi să scoată slava din aceste eforturi pe care le face.
Pentru că, Tată, Dumnezeule, aceasta este doar pentru onoarea şi slava Numelui Său în care noi o cerem. Amin.
E-1 Our heavenly Father, as we come to Thee tonight in that lovely Name of the Lord Jesus, we are so happy as we approach these holy days, knowing that this represents the greatest time on earth. It's when that all-sufficient Sacrifice was made that poor lost sinners might be made free, and have this great hope that we have within our bosoms tonight that someday He will come again. And tonight as approaching this pulpit, coming through the door, and hearing this old song, "We'll have a grand homecoming week, the first ten thousand years," brings back memories of many years ago when we met here in the Tabernacle before the great worldwide revival started.
And, Father God, we just cherish those thoughts. And seemingly good in our soul that we return again tonight to begin another one of those old fashion revivals where sinners call out for mercy, and where the backslider makes things right with God again. And the Holy Spirit is the main Person in the meeting, Who takes hold and rules, and brings to us the Bread of Life through the Word. And we pray that He'll minister to us night after night in this revival, heal the sick and the needy; sanctify every believer; and get glory out of these efforts that we put forth. For, Father God, it's only to the honor and glory of His Name that we asked it. Amen.
E-2 Aceasta este ca să împlinesc o promisiune pe care am făcut¬o cu unsprezece ani în urmă. Un timp îndelungat ca să ajung din nou la aceasta, dar ca să mă întorc înapoi la Tabernacol pentru o trezire. Şi, acum, noi ştim că micuţul nostru Tabernacol este insuficient ca loc pentru o trezire, dar noi ne vom înghesui aici, şi facem tot ce putem, pentru următoarele câteva seri, spre slava lui Dumnezeu.
E-2 This is to fulfill a promise that I made eleven years ago. A long time getting around to it, but to return back to the Tabernacle for a revival. And, now, we know that our little Tabernacle is insufficient in room for a revival, but we'll just jam in here, and the best we can, for the next few nights, for the glory of God.
And I love to have a meeting in the church. Many places, we have them in stadiums, and out in the outdoors, and in the arenas, but there's something different when you have it in the church. There seems to be that it's a sweeter, closer fellowship when you're in the church. Out in those arenas, worldly places, we are grateful for the privilege of being out... [Blank.spot.on.tape--Ed.] An oppression, like a demon power, that you have to break through before the revival ever starts. And then when you come into the church, it's a place where God dwells; it's coming to His house to have a meeting.
E-3 Şi mie îmi place să am un miting în biserică. În multe locuri, noi le avem pe stadioane, şi afară în aer liber, şi în arene, dar este ceva deosebit când îl aveţi în biserică. Se pare că acolo ar fi o părtăşie mai dulce, mai apropiată când eşti în biserică. Afară în acele arene, locuri lumeşti, noi suntem recunoscători pentru privilegiul de a fi... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] O apăsare, ca o putere demonică, pe care trebuie să o străpungi înainte ca trezirea să înceapă. Şi atunci când vii în biserică, acesta este un loc unde locuieşte Dumnezeu, este venirea la casa Lui ca să avem o adunare.
E-4 And now we're glad tonight to see many of the old faces that I saw years ago in the ending up of my ministry here at the Tabernacle. See Brother Graham in, and Brother Curtis, and Sister Angie, and Sister Gertie here, and Brother Cox, and Sister Cox, and, oh, my, so many of you: Sister Spencer and Brother Spencer, and all of you in here. We're so happy. Mama, Mrs. Slaughter, and brother over here, just great groups of you still... How many is in here from the time we started back, I mean when I left in the revival to go out? Let's see your hands. All over the church tonight, just look at the hands. That's very fine.
Now we are--know that revivals only come by the Holy Spirit. He's the One Who brings revival. And we can't do it ourself; we can only make that effort; and God has to bless that effort, and we trust that He will.
E-4 Şi acum noi suntem bucuroşi în seara aceasta să vedem multe din feţele vechi pe care le-am văzut cu ani în urmă la încheierea lucrării mele aici la Tabernacol. Îl văd pe Fratele Graham înăuntru, şi Fra tele Curtis, şi Sora Angie, şi Sora Gertie aici, şi Fratele Cox şi Sora Cox, şi, oh, Doamne, atât de mulţi dintre voi, Sora Spencer şi Fratele Spencer, şi voi toţi aici. Suntem aşa de fericiţi. Mama, şi Doamna Slaughter, şi fratele aici, mari grupuri din voi, încă. Câţi dintre voi sunt aici din timpul când am început în urmă, vreau să spun când am plecat afară pentru trezire? Hai să vă vedem mâinile. În toată biserica în seara aceasta, priviţi numai la mâini. Asta este foarte minunat.
E-6 I was telling my wife on the road down... I never even got a chance to eat supper tonight. It's awfully busy. It was two o'clock yesterday afternoon 'fore I ever got my shirt on, from the time I got up yesterday morning. That's what the telephone part meant. It's just right at two o'clock when I had an emergency for Doctor Sam Adair in Louisville. And when... And then so many other calls, and the veterans. One's from the hospital, said, "Well, we've waited time after time, and if hell's any worse when we get there than what this misery has been, waiting." And just a scream and a cry from everywhere, hundreds of ministers.
And I tell you, we're living in one of the greatest days that this world has ever known, one of the greatest times. And I'm so glad to see a hunger in the hearts of the people for more of God.
E-5 Acum noi suntem ... ştim că trezirile vin numai prin Duhul Sfânt. El este Acela Care aduce trezire. Şi noi nu o putem face noi înşine, noi putem doar să facem acel efort; şi Dumnezeu trebuie să binecuvânteze efortul acela, şi avem încredere că El o va face.
E-8 Now, I have taken upon my heart, praying that it is in the will of God. And by the way, there's some people standing back there. I wonder... We got a--a seat here, a little bench; I wonder if some way we couldn't fix that little bench. Some of the ladies or something, standing back there, that we could maybe... Here, wonder if some of them here or something, just walk up and get on the bench up here, up here in front. Maybe... Brother Ben, we're glad to see you in; the last time I seen you I was in San Fernando Valley, California, a few weeks ago.
And here's places up here if you care to come up, you--you folks in the back that's standing. And now, if you want to come up, why, come right ahead up. Here's a seat extra up on the platform here, and some extra places here, and they'll be taken on the altar. We want you to be just as comfortable as you can.
E-6 Îi spuneam soţiei venind pe drum... Nici măcar nu am avut ocazia să mănânc cina în seara aceasta. Este îngrozitor de aglomerat. Era ora două după-amiază când am reuşit să-mi îmbrac cămaşa, de când m-am sculat ieri dimineaţa. Aceasta-i ce era partea la telefon. Şi era chiar la ora două când am avut o urgenţă pentru Doctorul Sam Adair în Louisville. Şi când... Şi apoi aşa de multe alte telefoane, şi veteranii. Unul care era de la spital, a spus, ,,Păi, noi am aşteptat o vreme după vreme, şi dacă iadul este ceva mai rău când ajungem acolo decât ce a fost această mizerie, aşteptând." Şi doar un ţipăt şi un strigăt de pretutindeni, sute de lucrători.
E-9 And I told my wife that I'd promise myself that by the help of God, I don't aim to hold the services long, want to speak thirty minutes, the Lord willing. And that'll be a miracle in itself, because I--I just can't get started too quick. And but I--I just got to try, and because of... And then the coming time we're... This tomorrow night...
Tonight, my subject is "The Second Coming Of The Lord."
And tomorrow night is communion night, and I want to speak of communion from the Old Testament standpoint. And we're... Tomorrow night is the official communion night, for it is the night that our Lord was betrayed. And it's the official communion night. And after the services tomorrow night, the regular preaching service, then we will have communion. And everybody is invited to come with us and--and partake of this glorious article was left of our Lord Jesus to us.
And then the next night, the Lord willing, being the night of the crucifixion, I wish to--to take, from a different standpoint maybe from what you'll be hearing on the radio, "The Crucifixion." And then on Saturday night, "The Entombment."
Sunday morning at six o'clock, a sunrise service, at ten o'clock, a baptismal service, and if there is them to be baptized, and then a Easter morning message.
E-7 Şi, eu vă spun, noi trăim într-una din cele mai măreţe zile din câte a cunoscut vreodată această lume, unul din cele mai măreţe timpuri. Şi eu sunt atât de bucuros să văd o foame în inimile oamenilor pentru mai mult din Dumnezeu.
E-13 And Sunday night, the Lord willing, we're expecting a short message on "The Evidence of the Resurrection," and a healing service. The regular healing services like we have in the meeting out in the--the regular meeting, on this coming Sunday night. And if you've never seen it, and your friends has never seen the visible evidence of the resurrected Jesus, I hope that He will do as He has in the past years in the meetings: appear right here and do the same things that He did when He was here on earth. And we're looking forward to that time, the coming--that's coming.
E-8 Acum eu mi-am luat pe inimă, rugându-mă ca aceasta să fie voia lui Dumnezeu. Şi, apropo, acolo în spate sunt nişte oameni care stau în picioare. Eu mă întreb... Noi avem un-un scaun aici, o bancă micuţă, mă întreb dacă am putea cumva să aranjăm acea bancă mică. Câteva dintre doamne... ori careva, stând acolo în spate, care am putea poate... Aici, mă întreb dacă unii din ei de aici sau ceva, doar veniţi sus şi puneţi-vă pe bancă aici sus, aici sus în faţă. Poate... Frate Ben, noi suntem bucuroşi să te vedem aici înăuntru, ultima oară te-am văzut când am fost în San Fernando Valley, California, cu câteva săptămâni în urmă. Şi sunt locuri aici sus dacă doriţi să veniţi sus, voi-voi oamenii din spate care staţi în picioare. Şi acum dacă vreţi să veniţi sus, păi, veniţi drept înainte sus. Aici este un loc în plus sus pe platformă, şi câteva locuri în plus aici, şi ele vor fi luate pe altar. Noi vrem ca voi să fiţi atât de confortabili cât se poate.
E-14 That's right, move right up and make yourself just as comfortable as possible. And I wonder if maybe tomorrow night we might be able to pick up some chairs somewhere. Maybe down at the--the funeral parlor or somewhere that we could get some extra, maybe to get around on the sides. We want everybody as comfortable as possibly can be.
E-9 Şi i-am spus soţiei mele că mi-am promis mie însumi căci cu ajutorul lui Dumnezeu, nu intenţionez să ţin serviciile mult, vreau să vorbesc treizeci de minute, cu voia Domnului. Şi aceasta ar fi o minune prin ea însăşi, deoarece eu-eu nu reuşesc să încep prea repede. Şi, însă eu-eu va trebui să încerc, şi din cauză că... Şi atunci timpul care vine noi suntem, acesta, mâine seara...
În seara aceasta, subiectul meu este: A Doua Venire A Domnului.
E-15 How many loves the Lord with all that is within you? Now, let's just set our affections towards Christ and just look now. We're not here for doctrines; we are here to worship the Lord. And we're just here to invite everybody of every creed, color, kind; it just doesn't matter here; we're just coming in to worship the Lord. And there'll be a half an hour of old fashion singing and--and before the services begin. And now, tomorrow night I'm going to try to start just like tonight, exactly, if possible, at eight o'clock, and let out just as quick as we can so we can come back the next night.
And now, everybody welcome. And our visitors, you're more than welcome to come in to fellowship and as soon as the service is over, you people of the church here that comes here, see that you shake everybody's hand that you possibly can. Just be... Just let down the bars now, and just have a wonderful time. And you don't know what our Lord might do; this is an Easter time, and we're just anticipating great things.
E-10 Şi mâine seară este seara de împărtăşire, şi eu vreau să vorbesc despre împărtăşire din punctul de vedere al Vechiului Testament. Şi noi suntem... Mâine seara este seara oficială de împărtăşire, pentru că aceasta este seara în care Domnul nostru a fost trădat. Şi aceasta este seara oficială de împărtăşire. Şi după servicii mâine seară, serviciul obişnuit de predică, apoi noi vom avea împărtăşirea. Şi fiecare este invitat să vină cu noi şi-şi să participe la acest articol glorios care ne-a fost lăsat nouă de către Domnul Isus.
E-17 Now, in the blessed Word, I wish to read just a--a verse, or a line or two, out of St. Luke's Gospel, and the 15th chapter, the 8th verse:
Either what woman having ten pieces of silver, if she shall lose one piece, does not light a candle, and sweep the house, and seek diligently until she has found it?
And when she has found it, she calleth her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.
E-11 Şi apoi în seara următoare, cu voia Domnului, fiind seara răstignirii, eu doresc să-să iau, dintr-un punct de vedere diferit poate decât veţi auzi voi la radio, Răstignirea.
Şi atunci Sâmbătă seara, Înmormântarea.
E-18 Now, that may seem like a very odd Scripture for the second coming of Christ, and--but it's speaking of the second coming of Christ. And this great subject that we have here before us now is one of the most vital subjects in the entire holy Writ. There's nothing so important as the coming of the Lord Jesus. For if He does not come, we have been found false witnesses, our dead that's in the grave are perished, and there is no hope left for us if Jesus doesn't come visibly the second time. And in the very--this light, in the very light of the second coming, was so important, that this holy week that we are now approaching, that Jesus, when He was approaching it at the first time in the very shadows of the cross, He spoke very little of His death, burial, and resurrection. He spoke more on His second coming than He did on His death, burial, and resurrection. So in the light of this, it must be a very important subject.
In the Old Testament there is many times more Scriptures in the Old Testament pertaining to the second coming of Christ than there was to the first coming of Christ. Everything to the human race, now after the atonement has been made, rests solemnly upon the second coming of the Lord.
E-12 Duminică dimineaţa la ora şase, un serviciu la răsăritul soarelui. La ora zece, un serviciu de botez, şi dacă vor fi acolo aceeia să fie botezaţi. Şi apoi un mesaj de dimineaţa de Paşti.
E-20 Now, we have different religions, and we have different motives and different theologies, but our Christian religion is based solemnly upon death, burial, and resurrection, and the second coming of the Lord. Oh, it's an important question. And as we are now approaching... To my most sincere thoughts we are living in the very shadows of His second coming. There, to my way of seeing it by the light of the Scripture, there is not one hope left for the Church outside the second coming of the Lord. The world in its wild pandemonic conditions has got completely out of control, of every manmade organization in the world. Kings cannot hold their subjects no more; neither can dictators hold their subjects anymore; democracy cannot hold its subjects anymore; and there is no hope left but the second coming of the Lord Jesus.
E-13 Şi Duminică seara, cu voia Domnului, noi aşteptăm un scurt mesaj despre Dovada Învierii, şi un serviciu de vindecare. Servicii de vindecare obişnuite aşa cum le avem în adunare afară în adunare obişnuită, în această Duminică seara care vine. Şi dacă nu aţi văzut niciodată aceasta, şi prietenii voştri nu au văzut niciodată dovada vizibilă a lui Isus cel Înviat, eu sper că El va face aşa cum a făcut-o El în anii trecuţi în adunări, să apară chiar aici şi să facă aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El când era aici pe pământ. Şi noi privim înainte spre acel timp, venirea... care va veni.
E-21 And it's now one of the most horrible times for the unbelieve and sinner, that he has ever witnessed, because the doom time is close at hand. And it's the most blessed time for the believer, for his redemption is at hand.
There's two factions in the earth tonight, the believer and unbeliever. The one the Lord is coming to receive, and the one the Lord is coming to condemn: at His coming, will bless one and will curse the other at His appearing.
E-14 Asta-i adevărat, mutaţi-vă sus şi faceţi-vă atât de confortabili cât este posibil. Şi mă întreb dacă poate mâine seara am putea fi în stare să găsim ceva scaune pe undeva. Poate jos la-casa funerară sau pe undeva unde am putea obţine câteva scaune în plus, poate ca să le punem în jur pe margine. Noi vrem ca fiecare să fie atât de confortabil cât se poate.
E-22 And being that this is such a vital thing, I think just before--at the eve, rather, of our little revival, that we should look solemnly, and into the Scriptures, and see how close that we are. If I wanted to know what time it was, I would look at my watch. If I wanted to know what day of the week we was living in, or the month of the year, I would look at the calendar. And if I want to know the approaching time of this great event, I look at the Word of God. It tells the time when it is at hand. For the Bible said, "When these things begin to come to pass, lift up your head, your redemption is drawing nigh." The time is at hand.
E-15 Câţi dintre voi iubeşte pe Domnul cu tot ceea ce este în voi? Acum haideţi să îndreptăm toate afecţiunile către Cristos şi doar priviţi acum. Noi nu suntem aici pentru doctrine, noi suntem aici ca să ne închinăm Domnului. Şi suntem aici doar să invităm pe fiecare din orice crez, culoare, soi, aceasta nu contează aici, noi venim doar înăuntru să ne închinăm Domnului, şi va fi o jumătate de oră de cântări de modă veche şi-şi înainte ca să înceapă serviciile. Şi, acum, mâine seara am să încerc să încep întocmai ca în seara aceasta, exact, dacă este posibil, la ora opt, şi să eliberăm atât cât se poate de repede astfel ca să putem veni înapoi seara următoare.
E-23 It was such a great thing to John the revelator on the Isle of Patmos, that when he saw the preview of the coming of the Lord, when he saw the curses that rested upon the unbeliever, and the blessings that rest upon the believer, he screamed out, "Even so, come, Lord Jesus." It so thrilled his heart after all he had seen, the events before His coming, he screamed, "Even so, come, Lord Jesus." And when the whole church age had been passed in his view, and he seen everything in major, the way it would happen, then the scream, "Come, Lord Jesus." It must be a glorious thing that the coming of the Lord draws near at hand.
E-16 Şi, acum, fiecare-i bine venit. Şi, vizitatorii noştri, sunteţi mai mult decât bine veniţi ca să veniţi înăuntru să avem părtăşie şi îndată ce serviciul s-a terminat, voi oamenii din biserică de aici care veniţi aici, să vedeţi şi să daţi mâna cu fiecare pe cât este posibil. Doar fiţi... Doar să lăsaţi barierele jos acum, şi să vă simţiţi minunat. Şi voi nu ştiţi ce ar putea Domnul nostru să facă, acesta este un timp de Paşti şi noi doar anticipăm lucruri măreţe.
E-24 Jesus, when His disciples had got to a place that they were looking at the carnal or the natural things of the earth... Now, here we want to stop just a few minutes. It doesn't have to always be carnal that'll draw us away; sometimes just the natural things will draw us away. Jesus' servants, or His disciples was pointing to Him the city temple, Jerusalem, the great temple where God in His Shekinah Glory had appeared in the holiest of holies. And when they told Him of how goodly the stones was placed in, how the great mastermind of God had ordained that these stones was cut in many places in the world and come together and in forty years of its erecting, there wasn't even to a buzz of a saw or the sound of a hammer. It was so masterly put together. And that how God had come in over the cherubims and it showed forth His Shekinah Glory, and how they had great hope in this great church.
And Jesus told them, "See not all these things." Yet it was a holy place; it was a good place. It was a place, house of the dwelling of the Lord. But Jesus said, "Don't see these things. I've got something to tell you that's far greater than this. For there's coming the time," He said, "that there will not be one stone left upon the other."
E-17 Acum în binecuvântatul Cuvânt, eu doresc să citesc doar un-un verset, un-un rând sau două, din Evanghelia Sf. Luca, capitolul 15, versetul 8:
Sau care femeie dacă are zece piese de argint, şi ar pierde una din ele, nu aprinde o lumină, şi mătură casa, şi caută cu băgare de seamă până când îl găseşte?
Şi când ea l-a găsit, cheamă pe prietenele ei şi pe vecinele ei împreună, şi zice, Bucuraţi-vă împreună, cu mine; căci, am găsit banul pe care-l pierdusem.
E-26 No matter how well we try to take care of our physical being, no matter how hard we work for our organization, how hard we work in the church for our--our orders of the church, there's coming a time when all those things will vanish and pass away.
Jesus begin to tell them that, and they said, "What will be the sign of the coming of the end of the world?"
And Jesus begin to speak to them, "The time will come when there will not be stone left upon the other. You shall hear of wars and rumors of wars, pestilence, earthquakes in divers places."
E-18 Acum, asta ar părea ca o foarte ciudată Scriptură pentru a Doua Venire a lui Cristos, şi... dar ea vorbeşte despre a Doua Venire a lui Cristos. Şi acest subiect măreţ pe care îl avem noi aici înaintea noastră acum este unul dintre cele mai vitale subiecte din întreaga Scriere Sfântă. Nimic nu este atât de important ca Venirea Domnului Isus. Că dacă El nu vine, noi am fi găsiţi martori falşi, morţii noştri care sunt în morminte sunt pierduţi, şi pentru noi nu rămâne nici o speranţă dacă Isus nu vine vizibil a doua oară. Şi chiar în... această lumină, tocmai în lumina celei de a Doua Veniri, era atât de important, încât această săptămână sfântă de care ne apropiem acum, în care Isus, când El s-a apropiat de aceasta prima dată chiar în umbrele Crucii, El a vorbit foarte puţin despre moartea, înmormântarea, şi învierea Lui. El a vorbit mai mult despre a Doua Lui Venire decât a vorbit El despre moartea, înmormântarea, şi învierea Sa. Astfel că în lumina acesteia, acesta trebuie că este un subiect foarte important.
E-29 And the other day over in California, up in Oakland, when it was our privilege to be there in a meeting, and it was the first time that my wife had ever been in an earthquake. I was setting in the barber shop, and I... The room shook just a little. And the radio quickly announced, "A earthquake was on." Said, "They're looking for another one in about eight minutes."
And I thought, "Oh, what if this is the last one?"
I hurried from the barber shop, met my wife who was waiting on the street, walked into a little drugstore to get some little picture cards to send back to our loved ones. And while we were there, one of the most mysterious, funny feelings that man could ever feel, the whole earth begin to rock. The bottles begin to fall from the shelf, the flues begin to fall off the building, and into the street, overrun, the people screaming and crying as the plaster fell from the walls. And the big buildings with thirty and forty stories, rocked together until the smoke or dust from the mortar went up like great mushroom. And people begin to scream and run; I said, "That is the finger of Almighty God, saying, 'The handwriting's on the wall.'"
Jesus said, "When you hear of earthquakes in divers places." The earth split open down the highway for a long ways, about five foot, and went way down hundreds of feet in the earth. One place, the entire highway dropped in. And I thought as that split open, I could just almost see the finger of Almighty God, saying, "And there shall be earthquakes in divers places."
E-19 În Vechiul Testament, există cu mult mai multe Scripturi în Vechiul Testament aparţinând celei de a Doua Veniri a lui Cristos decât erau privitor la Prima Venire a lui Cristos. Totul pentru rasa umană, acum după ce s-a făcut ispăşirea, se bazează în mod solemn pe cea de a Doua Venire a Domnului.
E-32 While the day was going on, eight different earthquakes rocked that city. And beer joints stayed open, and drunks swarmed into the streets. And women walked the streets, half-dressed, and everything as if nothing had ever happened. People are so earthbound today till I don't know what it will take to shake this country. They just seem to be so unconcerned. They don't notice.
And one man even made a remark, as I heard him with my own eye, said, "Did you see what I did? I shook my fist. I am the superman."
And I thought, "Such blasphemy." I never thought so much of that as blasphemy as I did right here in our own city, as I was going out the highway last evening to Georgetown, as you cross the sections out here just before you hit the new highway coming forth. There was a great sign sticking up there, and it said, "He is risen, has Life." And the very next sign, them two alone, said, "Where there is Budweiser beer, there is life."
I thought, "Such blasphemy." That's all there is to it. And the Bible said that, "Before the second coming of Christ, that men should be blasphemers, walking in their own ungodly lusts, truce-breakers and false accusers." How the world has become in such a delusion.
E-20 Acum, noi avem religii diferite, şi avem motive diferite şi teologii diferite, dar religia noastră Creştină este bazată solemn pe moartea, înmormântarea, şi învierea, şi a Doua Venire a Domnului. Oh, aceasta este o întrebare importantă. Şi aşa cum ne apropiem acum, cu cele mai sincere gânduri ale mele, noi trăim tocmai în umbra celei de a Doua Venire a Lui. Acolo, felul meu de a vedea aceasta în lumina Scripturii, nu există nici o altă speranţă rămasă pentru Biserică în afara celei de a Doua Veniri a Domnului. Lumea în condiţia ei de hărmălaie sălbatică a ajuns complet în afara controlului, a fiecărei organizaţii făcute de om în lume. Regii nu-şi mai pot ţine supuşii, şi nici dictatorii nu-şi mai pot ţine supuşii, democraţia nu-şi mai poate ţine supuşii, şi nu a mai rămas o altă speranţă decât a Doua Venire a Domnului Isus.
E-35 In Bombay, India, recently when Billy (my boy) and I were there in a great meeting where tens of thousands of Hindus gave their life to Christ, there come a great warning.
Now, I want you to watch the intelligence of nature. And all of a sudden by some unknown reason, all the little birds in the city begin to leave for the country. And birds by swarms left for the country. And they begin to notice all the cattle, and the sheep, and the ox. But in India their fences is not like our fence, they're not wooden fences, they're great rock fences that's built high. And all the cattle begin to get away from the walls, and get away from the buildings, and go way out in the middle of the field, and begin to mill around out in the middle of the field. Then all of a sudden a great earthquake struck and shook down the walls, trees, rocks; missiles flew. And the birds never returned, and the cattle stayed out in the field, and men went right along thinking it was all right. And the next day, another earthquake rocked, and more buildings turned over, and the missiles flew. And on the third day, the cattle went back to the walls and the birds returned to the city.
E-21 Şi acum acesta este unul dintre cele mai oribile timpuri pentru păcătos şi necredinţă, la care el a fost martor vreodată, deoarece timpul osândei este aproape la îndemână. Şi acesta este cel mai binecuvântat timp pentru credincios, pentru că izbăvirea lui este aproape. Există două categorii pe pământ în seara aceasta, credinciosul şi necredinciosul. Unul la care Domnul vine să-l primească, şi unul la care Domnul vine să-l condamne. La Venirea Lui, va binecuvânta pe unul şi va blestema pe celălalt, la apariţia Lui.
E-36 Oh, He Who feeds the sparrow, He that brought His little creatures into the ark, still lives and reigns. And they seem to have more intelligence about God than man does, who He created in His image. When man blasphemes, the little creatures of the earth, God provides for them and they made their way away from the big walls. They'd have been killed, the birds would've been mashed in the cracks of the rocks as it rocked to and fro.
Signs of His coming... Oh, it's a great day that we're now living in. Earthquakes in divers places, pestilence, all those things that Jesus spoke of is here. To my way of seeing it, I don't see anything left but the coming of the Lord. It's at hand.
E-22 Şi fiindcă acesta este un lucru atât de vital, mă gândesc chiar înainte... în ajun, adică, de mica noastră trezire, la care ar trebui să privim solemn, şi în Scripturi, şi să vedem cât suntem de aproape. Dacă eu aş fi vrut să ştiu cât este ora, m-aş uita la ceas. Dacă aş fi vrut să ştiu în ce zi din săptămână trăim, sau luna anului, m-aş uita la calendar. Şi dacă eu vreau să ştiu timpul de apropiere a acestui măreţ eveniment, eu mă uit la Cuvântul lui Dumnezeu, că Acesta îmi spune timpul când el este aproape. Că Biblia spune, "Când aceste lucruri încep să se împlinească, ridicaţi-vă capul, că izbăvirea voastră se apropie." Timpul este la îndemână.
E-38 Jesus in the--also in His address to His people, He said, "Learn a parable of the fig tree. When it is tender and begins to put forth leaves, you say summer is nigh. And when you see these things begin to come to pass, know that the time is at hand."
Notice what the fig tree was. The fig tree has always been the Jewish nation. He said not only "the fig tree," but "the other trees." "When you see the fig tree and all the other trees putting forth their buds..." Now, He spoke not only of the fig tree, but the other trees.
E-23 Acesta este un lucru atât de măreţ pentru Ioan, descoperitorul, pe Insula Patmos, când a văzut el arătarea Venirii Domnului. Când el a văzut blestemele care erau peste necredincios, şi binecuvântările care erau peste credincios, el a strigat, "Chiar aşa, vino, Doamne Isuse!" Într-atât i s-a emoţionat inima după toate câte a văzut, evenimentele înaintea Venirii Lui, încât a strigat, "Chiar aşa, vino, Doamne Isuse!" Şi când întreaga epocă a bisericii a trecut pe dinaintea lui, şi a văzut totul în mare, felul în care se va întâmpla, atunci strigătul, "Vino, Doamne Isuse!" Acesta trebuie să fie un lucru glorios că Venirea Domnului se apropie tot mai mult.
E-40 Now, let's just notice when it's putting forth its bud. We have lived in a very peculiar time in the past few years. The Gentile church has had one of the greatest revivals that it's ever had since there--since the days of the apostles; oh, and the Gentile church didn't have the revival then; it was the Jewish church that had the revival. But the Gentile church in the past ten or twelve years, has had the greatest revival of the history.
E-24 Isus, când ucenicii Lui au ajuns la un loc în care ei se uitau la lucrurile fireşti sau la lucrurile naturale de pe pământ. Acum, noi vrem să ne oprim aici doar pentru câteva minute. Aceasta nu întotdeauna trebuie să fie firesc ca să ne atragă la o parte, uneori doar lucrurile naturale ne vor trage la o parte. Slujitorii lui Isus, sau ucenicii Lui, i-au arătat Lui templul cetăţii, Ierusalim, marele templu unde Dumnezeu în Slava Lui Shekinah a apărut în Sfânta Sfintelor. Şi când ei i-au spus Lui cât de bine au fost plasate pietrele acolo, şi cum a ordinat măreaţa măiestrie a lui Dumnezeu ca aceste pietre să fie tăiate în multe locuri în lume şi să vină împreună. Aceasta, în patruzeci de ani a ridicării acestuia, nu era acolo nici măcar un bâzâit de fierăstrău sau sunetul de ciocan. Acesta a fost întocmit cu atâta măiestrie. Şi cum Dumnezeu a venit pe heruvimi şi a arătat Slava Sa Shekinah, şi cum ei aveau o mare speranţă în această biserică măreaţă.
E-41 We are thinking of the Martin Luther revival, yes, sir, it was a great, but that was in Germany alone. We're thinking of the Wesleyan revival that was in England; it spread forth over here, and a few of the British Isles, but never took too much effect. But in this day, this revival that's on of the Supernatural has absolutely covered from sea to boundless sea, the world over, through great radio, and magazine, and evangelists who's went out, unsponsored by mankind, and has brought a revival that tens of thousands times thousands of souls has been born into the Kingdom of God.
In my own little fragile ministry that the Lord has given me, I've seen well over a million souls come to the Kingdom of God. Think of it. When others with these great ministries, who sweep out in radio, and so forth, to the millions... There's revival fires that's burnt on every hill in the world practically since I--since about ten years ago, since I--we got started in the revival. We're at the end time.
E-25 Şi Isus le-a spus, "Nu vă uitaţi la toate aceste lucruri." Deşi acesta era un loc sfânt, era un loc bun. Acesta era un loc, casă de locuit a Domnului. Dar Isus a zis, "Nu priviţi la aceste lucruri. Eu am să vă spun vouă ceva care este cu mult mai măreţ decât aceasta. Că va veni vremea" a zis El "că nu va rămânea piatră pe piatră."
E-43 Now, notice, then just before that, He prophesied here, and said, "The walls of Jerusalem will be trod down by the Gentiles until the Gentile dispensation would be finished." The Mohammedans have took it over. We realize that. And I want you to look at the crisis tonight, how Ishmael and Isaac are still at each other's neck right at Jerusalem where it's predicted they would be. And a few years ago there was hardly any Jews at all in Jerusalem.
E-26 Indiferent cât de bine încercăm noi să avem grijă de fiinţa noastră fizică, indiferent cât de greu lucrăm noi pentru organizaţia noastră, cât de greu lucrăm noi în biserică pentru a noastre-a noastre ordine din biserică, va veni un timp când toate acele lucruri vor pieri şi vor trece.
E-44 Now, Jesus speaking, "When you see the fig tree put forth its bud." Now, the Jews has been scattered to all the world, great numbers, millions in Germany, and in Italy, and in the United States, and all over the world. And God, as He did in the early days, hardened Pharaoh's heart, He hardened Mussolini's heart on the Jews, and the Jews was ousted from Italy. He hardened Hitler's heart, and they were ousted from Germany. He hardened Stalin's heart, and they were ousted from Russia.
And have you been noticing the paper, that we, the United States, are taking sides with the Arabs? Oh, brother, the handwriting's on the wall. God said, "Whoever blesses Israel will be blessed, who curses Israel shall be cursed."
E-27 Isus a început să le spună aceasta, şi ei au zis, "Care va fi semnul venirii sfârşitului lumii?"
E-46 Now, I have a picture at home, or I believe it's loaned out at the time, called by the scientists, "Three Minutes Before Midnight." If the scientific world has said, "the clock has went around until it's three minutes before midnight," and I think they've cut that down now till about one minute before midnight, when they discovered hydrogen or oxygen, atomic, and all those great powers that they could harness, could completely cause a total annihilation in five minutes' time. They could, absolutely tonight, not be one living person on the entire North America continent in thirty minutes. And it's laying right in a bunch of infidels' hands who hate us. And besides that, we've got barges and ships set, all placed around, on both--through Siberia, over in Hungary, and different places, where our ships are setting, loaded with the same type of missiles.
E-28 Şi Isus a început să le vorbească, "Va veni timpul când nu va rămânea piatră pe piatră. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie, ciumă, pe alocurea cutremure."
E-47 Brethren, it's later than you think. Sodom and Gomorrah little knew, that night, that they were living their last hour. Little did Egypt know that the death angel, that had been predicted to come, would come that night. Little did Pearl Harbor realize that raid that took place. We are weighed in the balance and found wanting. We are near the end time.
What would happen if... They, right in Moscow, could direct them missiles, guided by the stars and radar, could land that bomb exactly on Fourth Street in Louisville if they wanted to. That's right. And we can stand out there in the sea somewhere, on our ships, and direct one right straight on the capital of Moscow if we want to. What would happen, my brother, if that great missile turning would take place, and this country would receive a shake, at the same hour we'd turn loose the same things and shake it to the other side? And we're living on a little, bitty, tiny, thin crust, anyhow, when the earthquakes have eat around and eat around until it's like hollowing out an egg. If she'd make one big burst and this eight-thousand-miles-thick of lava would spurt into the air, it would do exactly what God said would take place.
We're at the end time; we're here. No way to stop it. All the begging... We might put an Eisenhower in every county, and it will never stop it. Jesus Christ said these times would come; we're here. The fig tree putting forth its bud...
E-29 Şi zilele trecute, acolo în California, sus în Oakland, când acesta era privilegiul nostru să fim acolo în miting, şi a fost pentru prima oară că soţia mea a fost într-un cutremur. Eu şedeam la frizerie, şi eu... camera s-a scuturat doar un pic. Şi radioul a anunţat repede, "Un cutremur era în desfăşurare." Spunea, "Ei se aşteaptă la un altul în aproximativ opt minute."
Iar eu mă gândeam, "Oh, ce ar fi dacă acesta este ultimul!"
E-50 In this picture, way down in Iran, you read it in "Look" magazine, how that they took big planes and went down there and got plane loads of these Jews. Thousands of them, been down there since the carrying away of Babylon, been in there for twenty-five hundred years, and had been left down there. They were plowing with old wooden instruments. They knowed nothing about Jesus ever being on earth. They knowed nothing about anything but their old Jewish tradition, traditions that they had lived by. And when these planes set down, and begin to load these Jews on to take them back to the homeland...
E-30 Am plecat grăbit de la frizerie, am întâlnit-o pe soţia mea care mă aştepta pe stradă, am păşit într-o mică farmacie să cumpărăm câteva cărţi poştale să le trimitem la cei dragi ai noştri. Şi în timp ce eram acolo, unul dintre cele mai misterioase, simţiri ciudate pe care omul ar putea să le simtă vreodată, întregul pământ a început să se legene. Sticlele au început să cadă de pe raft, hamurile au început să cadă de pe clădiri, în stradă, căzând, peste oamenii care ţipau şi strigau cum cădea tencuiala de pe ziduri. Şi clădirile mari cu treizeci şi patruzeci de etaje, s-au legănat împreună până când fumul sau praful de la mortar s-a ridicat în sus ca o ciupercă mare. Şi oamenii au început să ţipe şi să fugă. Eu am spus, "Acesta este degetul Atotputernicului Dumnezeu, spunând, Scrisul de mână este pe perete."
E-51 The prophet prophesied, twenty-eight or thirty hundred years ago, and said, "When they come out of that captivity, God will bring them forth on the wings of eagles." The prophet saw the plane coming, he saw them setting down, and picking them up and taking them back to the homeland. He didn't know what to call it, he just... Looked like an eagle to him, so he said, "They'd be brought back on the wings of eagles."
And when they got out of the airship, and the young was helping the old, they were interviewed. And they said, "Have you come back to the homelands to die?"
They said, "No. We've come back to see the Messiah!"
E-31 Isus a zis, "Când veţi auzi de cutremure în diferite locuri." Pământul s-a despicat în jos pe şosea pe o porţiune lungă, cam cinci picioare, şi a mers sute de picioare jos în pământ. Într¬un loc, întreaga autostradă s-a prăbuşit înăuntru. Şi eu mă gândeam cum s-a despicat aceasta, aproape că puteam să văd degetul Atotputernicului Dumnezeu, zicând, "Vor fi cutremure în diferite locuri."
E-53 Oh, great steamships from around the world, in the last few years have steamed into Jerusalem with aged Jews, young and old, dressed in their garbs, coming from the east, from the west. And hanging over the capital of Jerusalem is that old six-point star of David, the oldest flag in the world, that hasn't flied for twenty-five hundred years, is declared a nation tonight. Fig tree is putting forth her buds.
Jerusalem is growing, the Lord is restoring,
The signs that the prophets foretold;
The Gentile days numbered, with horrors encumbered;
Return, oh dispersed, to your own.
For the day of redemption is near,
Man's hearts are failing for fear;
Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear,
Look up! your redemption's drawing near.
E-32 În timp ce ziua înainta, opt cutremure diferite au clătinat acel oraş. Şi berăriile au stat deschise, şi beţivii mişunau pe străzi. Şi femeile umblau pe străzi, pe jumătate goale, şi totul era de parcă nimic nu s-a întâmplat. Oamenii sunt atât de legaţi de pământ în ziua de azi încât eu nu ştiu ce ar putea să scuture această ţară. Ei par a fi atât de nepăsători. Ei nu observă. Şi un om a făcut chiar o remarcă, aşa cum l-am auzit cu propriul meu ochi, zicea, "Aţi văzut ce am făcut? Mi-am scuturat pumnul. Eu sunt super-omul."
Şi eu mă gândeam, "O astfel de hulă!"
E-54 It's later than we think. We don't come to church to occupy a pew; we do not come to church to hear a good sermon, or come to church to hear good music. They all got their place, but what we better come to church to do is check up with God and our souls salvation, for the day of redemption is near.
Jesus Christ God's Son likened this, He said, to a woman. And in our subject tonight we find this woman, her husband had gone, and she had lost one of the coins out of her tablet. Now, I will try to explain that.
E-33 Eu nu m-am gândit atât de mult că aceasta ar fi hulă cât m¬am gândit chiar aici în propriul nostru oraş, aşa cum mergeam seara trecută pe şosea la Georgetown, aşa cum traversezi secţiunile aici afară chiar înainte să ajungi la noua autostrada. Acolo era pe o mare pancardă înfiptă acolo, şi care zice, "El a înviat, are Viaţă." Şi tocmai următoarea pancardă, cele două singure, zicea, "Unde este bere Budweiser, acolo este viaţă."
E-56 Today, if a woman is married, she should wear a wedding ring as a sign that she's married. That's to keep other men from having anything to do with her. They look and they see she's a married woman.
In those days, they didn't have wedding rings; they had a tablet (They call it "tablet.") they put on their head. It had ten coins, and it went around their head. And that was a sign they were a married woman, and no man was to fool with them; no boys was to flirt with them. They were married.
Each one of those coins... If we only have time (but I haven't, I'm going to try to keep my word as close as possible), I could tell you what each one of those coins meant. It was placed in there, and each coin meant a certain virtue of that woman. The first, meaning her love to her husband. Second, her pledge of virtue to live clean for him. And the third and fourth and fifth, on to the ninth and tenth...
E-34 Mă gândeam, "O astfel de hulă!" Asta-i totul. Iar Biblia a spus că, "Înainte de a Doua Venire a lui Cristos, oamenii vor fi hulitori, umblând în propriile lor pofte păcătoase, călcători de cuvânt şi acuzatori falşi." Cum a ajuns lumea într-o astfel de amăgire!
E-59 If you want to look it up, look in Galatians 5. You'll find out that that woman represented the Church, and the Church is an espoused Wife to Christ. And the tablet that the Church is supposed to wear is found in Galatians 5, which is love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. That is the tablet that's supposed to be wore in the Church: brotherly love, kindness, fellowship.
And this woman, when it... It must have been along about dark that she realized that she had lost one of those coins.
E-35 În Bombay, India, recent când Billy (băiatul meu) cu mine am fost acolo la un mare miting unde zeci de mii de Hinduşi şi-au predat viaţa lui Cristos, a venit o mare avertizare. Şi eu vreau ca voi să priviţi inteligenţa naturii. Şi, cu totul dintr¬o dată, printr-un motiv necunoscut, toate păsărelele din oraş au început să plece la ţară. Şi păsări, prin cârduri, au plecat la ţară. Şi ei au început să observe toate vitele şi oile şi boii. Însă în India, gardurile lor nu sunt ca gardurile noastre, ele nu sunt garduri din lemn, ele sunt garduri mari din piatră zidite înalt. Şi toate vitele au început să se depărteze de pereţi şi să se depărteze de clădiri, şi să meargă departe în mijlocul câmpului şi au început să se învârtă în jur afară în mijlocul câmpului. Apoi, dintr-o dată, un mare cutremur a lovit şi a scuturat pereţii jos, pomii, pietrele, zburau ca proiectilele. Şi păsările nu s-au întors, şi vitele au rămas afară în câmp, iar oamenii şi-au văzut de treabă gândindu-se că totul era în ordine. Iar ziua următoare, un alt cutremur a zguduit, şi mai multe clădiri s-au răsturnat şi proiectilele zburau. Şi în a treia zi, vitele s-au dus înapoi lângă ziduri şi păsările s-au reîntors la oraş.
E-61 Oh, if there ever was a time that the church ought to take inventory to find out if you've got all the coins on, it should be now. It's getting dark. The--the very haunts and clouds of destroying civilization is hanging over the earth, sin and debauch on every hand. We're living in a tremendous time, when there's wickedness, people who go to church just for a sham, people who go to church to try to hide from their meanness, people who go to church and profess Christianity and live like the rest of the world, drinking, smoking, gambling; women immorally dressed, wearing clothes that they oughtn't to wear in the--in their own dressing room, out on the streets before public. And brotherly love is a thing that's passing, almost. We have not lost one coin, but we've lost practically every one of them.
E-36 Oh, El Care hrăneşte vrăbiile, El care şi-a adus creaturile Lui în corabie, încă trăieşte şi domneşte. Şi ele se pare că au mai multă inteligenţă despre Dumnezeu decât are omul, pe care l-a creat El după chipul Lui; când, omul huleşte. Micuţele creaturi de pe pământ, Dumnezeu le poartă de grijă şi ele şi-au croit drumul departe de marile ziduri. Ele ar fi fost omorâte, păsările ar fi fost zdrobite în crăpăturile pietrelor aşa cum acestea se mişcau una de alta.
E-62 And it was getting night, and remember, her husband would return. And if he found her with one of those coins out, it showed she had been marked a harlot.
And if she had defied, or defiled herself in any way, and it was seen by the people, they brought her before the priest and brought witness that she'd been found such, and the priest seen that she was a married woman took the coin (out of her tablet) that she'd been doing wrong by. If she'd--had marred her virtue, they took that out. If she had been flirting, showing that she wasn't true to her husband, they took that one out. Whatever it was, they took it out. And when her husband returned, he found that she had been marked, and he would divorce her immediately and have nothing to do with such a woman. He did not want such a woman.
So it was getting along towards dark when she realized that she had lost something, time for her husband to come, and it's getting late.
E-37 Semne ale Venirii Lui! Oh, aceasta este o mare zi în care trăim noi. Cutremure în diferite locuri, ciumă, toate acele lucruri despre care a vorbit Isus sunt aici. În felul meu de a o vedea, eu nu văd nimic rămas decât Venirea Domnului. Este la îndemână.
E-65 The church better be examining theirself by the Word of God, our purity, our loyalty, our devotion. We've become tattlers, tale-bearers, cigarette smokers, backbiters, painted-up Jezebels, everything in the calendar that the rest of the world does; the Christian church is associating in those things today till you can't hardly tell the one from the other. It's time we took inventory. It's getting late.
Now, in order... It was so late till she had to light a candle. And she got a candle. Not only did she get a candle, but she got a broom and she went to house-cleaning.
Oh, brother, if there ever was a need of a time of a lighting of a candle, the sending forth of the Gospel Light, the Holy Ghost back into the church... Not so much for emotion, not for some fantastics, not for some emotional workup, not for a jump for joy, but for a heart-searching experience when men and women get right with God. Right. We're at the end time.
E-38 Isus în... deasemeni când El s-a adresat poporului Său, El a spus, "Învăţaţi o pildă de la smochin. Când frăgezeşte şi încep să-i dea frunzele, voi ştiţi că vara este aproape. Şi când vedeţi aceste lucruri că încep să se împlinească, să ştiţi că timpul este aproape."
E-68 And she lit a candle to give her light. And, brother, every little candle in here ought to be lit tonight. Not only that, but she got the broom, and the neighbors could see the dust flying. She had a real house-cleaning time, for her husband was about to come. And if he caught her with that one coin out, she was "a harlot."
Brother, we the Church of the living God, in these great hours that we're now living, it behooves us to check up, go before God, light the candle of the Word of the Gospel, and examine ourselves, and find out if we're not falling short, and especially when we see all these things coming. We're at the end time; the coming of Christ is at hand. There's not another hope in the world for the Church.
E-39 Observaţi ce era pomul de smochin. Smochinul era întotdeauna naţiunea Evreiască. El nu a spus numai „pomul de smochin," dar "ceilalţi pomi." "Când veţi vedea smochinul şi toţi ceilalţi pomi înmugurind." Acum, El a vorbit nu numai despre smochin, ci şi de ceilalţi pomi.
E-70 And look, the church is lollying. The church has no conscience no more. You can hardly wake them up. The Bible said they would come in that condition when they'd say, "'Lo, our Lord delays His coming.' And they'll be devouring and biting one another, and so forth, and fighting around." It's just exactly that hour. Everything's ready. The pages is turned, as it was like that, and it's ready, the coming of the Lord.
E-40 Acum, haideţi să observăm numai când aceştia înmuguresc. Noi am trait într-un timp foarte special în ultimii cîţiva ani. Biserica dintre Neamuri a avut unul dintre cele mai măreţe treziri din câte a avut vreodată... din zilele apostolilor; oh, şi nu biserica Neamurilor a avut trezirea atunci, ci aceea era biserica Iudeilor care a avut trezirea. Dar biserica Neamurilor, în ultimii zece sau doisprezece ani, a avut cea mai mare trezire din istorie.
E-71 The Lutheran church lost her light. The Methodist church lost her light. The Baptist church lost her light. The Pentecostal church lost her light. Every light seems to be gone.
The Pentecostal people, the Holiness people is acting just exactly like the Methodists. The Methodist is acting like the Baptists. The Baptists is acting like the Lutheran. The Lutheran is acting like the Catholic. And it's all gone back to one great big conglomeration of sin. That's right. We're in the end time, the coming of the Lord.
Now, she had a house-cleaning time. She scrubbed the floors; she swept the walls; she took down the cobwebs; she kept on until she found what she had lost. And when she did, she called her little sister churches to come now.
I don't care if you're a Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, come, let us rejoice together. When that time come, when the church finds its brotherly love, when the church finds its holy decency, when the church finds its place in Christ, it'll call to the other members of the body, "Come and rejoice with us." God wants the church to love Him.
E-41 Noi ne gândim la trezirea lui Martin Luter, da, domnule, aceasta era mare, însă era numai în Germania. Noi ne gândim la trezirea Wesleyană care era în Anglia, ea s-a răspândit aici, şi în câteva Insule Britanice, dar niciodată nu a avut prea mare efect. Dar în această zi, această trezire de acum, a Supranaturalului, a acoperit în mod absolut de la mare până la marea fără hotare, în toată lumea, prin staţii mari de radio şi reviste şi evanghelişti care au ieşit afară, nesusţinuţi de omenire, şi au adus o trezire prin care zeci de mii de mii (de suflete) au fost născute în Impărăţia lui Dumnezeu.
E-75 I believe it was Sunday morning when I was speaking on the virtues of woman, how blessed, who could find a sweeter thing than to come home tired when God has give a man a wife. A woman and a man is inseparable; they are one. In the creation God created them first both together, and they're one heart, soul, mind, and everything. When He made man in the dust of the earth, He separated him from his wife. When He made Eve, He didn't go make a--a woman, pick up some more dirt, but He took from the side of Adam a rib and made his wife. He said, "She's bone of my bone, flesh of my flesh." They were one in heart, soul, and body.
It's a type of Christ. God didn't take Christ's Church from a creed, neither did He take It from a denomination. He taken It from the heart of Christ, the spear in His side, through the Blood.
E-42 În micuţa şi fragila mea slujbă pe care mi-a dat-o mie Domnul, am văzut cu mult peste un milion de suflete venind în Împărăţia lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la asta! Când alţii cu aceste mari misiuni, care cutreieră prin radio, şi aşa mai departe, la milioane. Sunt focuri de trezire care au ars pe fiecare deal în lume, practic, de când eu... de aproximativ zece ani în urmă, de când eu... de când noi am început trezirea. Noi suntem la timpul sfârşi tul ui.
E-77 My brother, sister, I don't care how religious you might be, if you're not covered by the Blood, you're lost. We'll get into that day after tomorrow night, show how vital it is. But you're lost without the Blood.
Now, then when He made that wife, she was a companion. It was something for him to love; it was part of him.
Now, listen close. A man or a woman can never go to heaven except they are borned again. I don't mean because you've spoke with tongues; I don't mean because you've shouted; I don't mean because you've danced; I don't mean because you've went to church and been regular, wear buttons for your faithfulness; those things are all right; but that's not It. There has got to be absolutely a union connection between you and Christ, till you become one. You are one. And if you're not, how...
E-43 Acum observaţi, atunci, chiar înainte de aceea, El a profeţit aici, şi a zis, "Zidurile Ierusalimului vor fi călcate în picioare de către Neamuri până când vremurile Neamurilor se vor sfârşi." Mahomedanii l-au preluat. Noi vedem aceasta. Şi eu aş vrea ca în seara aceasta să vă uitaţi la crizele care sunt, cum Ismael şi Isaac încă sunt unul în gâtul celuilalt, chiar la Ierusalim unde este prevăzut că ei vor fi. Şi cu câţiva ani în urmă de abia dacă erau câţiva Iudei în Ierusalim.
E-80 Could you imagine coming in at nighttime, tired, weary, worn? If you're a farmer, mechanic, preacher, whatever you are, come in, when you go into your little home, you're longing till you can get there. You open the door and a sweet little wife stands there; she greets you. She's all prettied and cleaned up. She walks over and kisses you on the cheek; she said, "Dad, you're tired." She sets you down in a chair; she sets herself down on your lap; she puts her arms around you, and she pats you. It just seems like then that you're not tired; something picks you up. It's something that God gave you for that purpose. It's a part of you, now if she's a true wife.
E-44 Acum, Isus vorbind, "Când vedeţi smochinul mugurind." Acum, Iudeii au fost împrăştiaţi în toată lumea, în mare număr, cu milioanele în Germania, şi în Italia, şi în Statele Unite, şi peste tot în lume. Şi Dumnezeu, aşa cum a făcut El în zilele de demult, când a împietrit inima lui Faraon, El a împietrit şi inima lui Musolini faţă de Iudei, şi Iudeii au fost scoşi din Italia. El a împietrit inima lui Hitler, şi ei au fost scoşi din Germania. El a împietrit inima lui Stalin, şi ei au fost scoşi din Rusia.
E-81 But what if those lips has kissed another man that day or some other time? What if you're conscious of that? What if them arms has hugged another man? She is absolutely abomination on your lap. That kiss burns like a Judas' kiss. Those arms, you'd rather they wouldn't be around you. Oh, she may be all prettied up; her hair may be curly; her eyes may be brown, her cheeks may be rosy; her little skirts may be ironed; she may be so pretty; but if that real genuine godly respect, and love, and confidence isn't there, she'd be better off to stay off your lap. You don't want nothing to do with her; she's a--she's an indebtiment to you. I don't care how pretty she makes herself; she's still wrong until she is proven to be a real, genuine sweetheart, loving nobody but you, no other kiss from her lips but yours; no other arms must hold her but yours, and you know it. What a feeling, what a consolation.
E-45 Şi aţi observat voi în ziar, că noi, Statele Unite, luăm partea Arabilor? Oh, frate, scrisul de mâna este pe perete! Dumnezeu a spus, "Cine binecuvântează pe Israel va fi binecuvântat, cine blastămă pe Israel va fi blestemat."
E-82 That is husband and wife, which is type of Christ and His Church. And when you go to your church, you may have the best pews in the city; you may have the highest steeple there is in the city; you may have the best pipe organ; you may dress the best; you may sing like a mockingbird; but all of that, if you're kissing and flirting with the world, that kiss on the cheeks of Christ is a Judatarian kiss. He doesn't want nothing to do with you. He looks upon your wedding engagement ring, and He finds the tablet moved; He finds love has gone; it's a form. He finds loyalty is gone. You've committed fornications with the world. You go to dances, and boogie-woogie parties, and watch old dirty television programs. You are committing adultery with Christ, on Him, as calling Him your Husband. The Bible said, "You say, 'I am rich, I have need of nothing.'" But He said, "You don't know that you are naked, miserable, blind, poor, and don't know it." It's time we lit a candle and swept the house. The coming of the Lord is at hand.
E-46 Acum, eu am acasă o fotografie, sau cred că este dată cu împrumut în timpul acesta, numită de către oamenii de ştiinţă, "Trei Minute Înainte De Miezul Nopţii." Dacă lumea ştiinţifică a spus "că ceasul s-a învîrtit până când a ajuns la trei minute înainte de miezul nopţii," şi eu cred că ei l-au scurtat până acum cam la un minut înainte de miezul nopţii, când au descoperit hidrogen sau oxigen, atomic, şi toate acele puteri mari pe care au reuşit să le controleze, ar putea cauza o totală şi completă anihilare în timp de cinci minute. Ei ar putea, absolut în seara aceasta, să facă ca să nu mai fie o singură persoană în viaţă pe întregul continent Nord American în treizeci de minute. Şi acestea sunt tocmai în mâinile unui grup de infideli care ne urăsc. Şi, pe deasupra, noi avem nave şi vapoare aşezate, şi plasate peste tot, pe amândouă... prin Siberia, acolo în Ungaria, şi-n diferite locuri, unde vasele noastre stau, încărcate cu acelaşi tip de rachete.
E-84 Let's think that over just a few minutes while we bow our heads, will you? Would you turn to the piano, sister?
What have you been doing, church? What's your conditions tonight? When your hand's raised up in your devotion, is there something checked you? If you're flirting with the world, if you're doing things that's wrong, your kiss...
Think of it, man. Mister, I want to ask you something. [Blank.spot.on.tape--Ed.] And this goes for Miss too, and Mrs. Young lady, what would you think of your boyfriend, if you knew you seen him out kissing and going on with other girls, and you were engaged to him, and he come over and patted you on the hand, and say, "Dear, I love you only"?
You'd say, "You little hypocrite, get out of my view."
E-47 Fraţilor, este mai târziu decât credeţi! Sodoma şi Gomora puţin ştiau, în noaptea aceea, că ei îşi trăiau ultimul lor ceas. Habar nu avea Egiptul că îngerul morţii, care era prezis că va veni, va veni în noaptea aceea. Habar nu avea nici Pearl Harbor despre atacul care a avut loc. Noi suntem puşi în cântar şi suntem găsiţi uşori! Noi suntem aproape de timpul sfârşitului!
E-87 What would... Think of it, Mister. We're not only engaged, but we're married. The Church is married to Christ. We are the Wife of Christ, bringing forth children. How would you like to come home of a night for your devotion to your wife, and she's got a bunch of little children, and you find that day... And when she comes in, oh, her nails may be painted (that is, if you're of the world)... You might... She might look ever so pretty, but you know. Think of it, brother, if that woman's been kissing other men, if those arms that's around you, telling you she loves you, and you know that that's a--that she's loved others too, her love is not true. Her love is not true: it don't belong to you; it belongs to others also. If there's any man about you, you'd scoot her off your lap. Think of what a feeling that would be. Think of it, lady, if your husband come home: not only that, but packing diseases of immoral acts.
E-48 Ce s-ar întâmpla dacă... Ei, chiar în Moscova, ar putea să îndrepte acele rachete, ghidate prin stele şi radar, ar putea să aterizeze acea bombă exact pe Strada Patra în Louisville dacă ei ar vrea. Asta-i adevărat. Şi noi putem să stăm undeva afară pe mare, pe vasele noastre, şi să dirijăm una drept pe capitala Moscova dacă am vrea. Ce s-ar întâmpla, fratele meu, dacă acea mare rachetă ar veni răsucindu-se şi această ţară ar primi o zguduitură, şi în aceeaşi oră noi am da drumul la aceleaşi lucruri şi ar zgudui partea cealaltă? Şi noi locuim pe o foarte micuţă, crustă, mica, subţire, oricum, când cutremurele au mâncat şi iar au mâncat până când aceasta este ca un ou golit pe dinăuntru. Dacă pământul ar face o mare explozie şi aceste opt mii de mile grosime de lavă ar ţâşni în aer, aceasta ar face exact ceea ce Dumnezeu a spus că va avea loc.
E-88 And, oh, bless your heart, the church is eat up with spiritual venereal, of all kinds of isms and everything else. It's wrong. God, be merciful. Jesus is coming, friends. You ain't going to have time one of these nights, or one of these days. You better check up now. Let's pray:
How many of you say, "Brother Branham," with your heads bowed, your hands lifted, "remember me in your prayer, Brother Branham. I come tonight, I didn't come here just to be seen." God bless you. Just look at the hands. "I didn't come here to be seen; I come to find out something. And I believe that God spoke to my heart while you're preaching, and I realize that I'm wrong. I--I want to be a real true Christian. I want to be a real lover, that when I go to my Lord and kneel on my knees, I want Him to embrace me in His arms, say, 'Oh, My lover.'"
E-49 Noi suntem în timpul sfârşitului, noi suntem aici. În nici un fel nu se poate opri. Toate cererile... Noi putem pune câte un Eisenhower în fiecare judeţ, şi niciodată nu-l va putea opri. Isus Cristos a spus că vor veni aceste vremuri, şi noi suntem aici. Smochinul înmugureşte.
E-90 You remember Solomon, how he spoke of it? He said, "Come, my love, let us walk through the pomegranates; let us walk through the garden of spices." How he said her lips looked like rosebuds, and so forth. How he loved his little wife, said, "Come, let us go and take our fill of love."
When you get down to your altar to pray, is your heart so true and your soul so unadulterated that you say, "Lord God, let us take our love," and you say, "Yes, my Lover, I love You"? Or, have you been committing fornication? Have you been flirting with the world?
E-50 În această fotografie, jos departe în Iran, voi aţi citit în revista Look, cum au luat avioane mari şi s-au dus acolo şi au luat avioane încărcate cu aceşti Iudei. Mii de ei, fiind acolo jos din timpul scoaterii din Babilon, fiind acolo de două mii cinci sute de ani, şi părăsiţi acolo jos. Ei încă arau cu instrumente vechi de lemn. Ei nu ştiau nimic despre faptul că Isus a fost vreodată pe pământ. Ei nu aveau habar despre nimic decât vechea lor tradiţie Iudaică, tradiţii după care ei trăiau. Şi când au aterizat aceste avioane, şi au început să-i încarce pe aceşti Iudei, să-i ducă în patria lor...
E-92 And the hour of the Lord is at hand when all these signs and wonders, with tens of thousands of other things that's taken place, pointing; every marker is pointing. It's getting dark. There's a cooling off in the church. The revival seems to be over. The last bit is about finished. And here we find ourself in adultery. What will He do? He'll shove us from His lap, and say, "Depart from Me, you workers of iniquity."
Now, if there's someone here would like to be remembered again, I might ask at this minute, raise your hands to God, say, "I now surrender and say by God's grace, from tonight on I'll live a true life by God's help." God bless you. God bless you. And you brother, you sister; you, young lady; you sir; you brother; you over here, down there, and you young man.
E-51 Profetul a profeţit, cu două mii opt sute sau trei mii de ani în urmă, zicând, "Când vor ieşi ei din acea robie, Dumnezeu îi va aduce pe aripi de vulturi." Profetul a văzut avionul venind, el le-a văzut aşezându-se jos, şi luându-i sus ca să-i aducă în patria lor. El nu ştia cum să-l numească, el doar... Pentru el acesta ară ta ca un vultur, aşa că el a spus, "Ei vor fi aduşi înapoi pe aripile vulturilor."
E-94 Is there a person here that hasn't never been saved and say, "Brother Branham, remember me, I've never been born again. I know I'm not"? Listen, you're not saved until you're born again; you just turned your face towards Something; but when you accept Christ you're born again. You say, "Brother Branham, I've never accepted It. I know I'm wrong. I now raise my hands and say, 'You remember me too.' I've never been saved. I've never--never even tried to serve Christ, but I want to try it. Pray for me, Brother Branham." Will you raise your hand, someone in here now? Is there one person in here that's never been a Christian, would like to raise your hand, say, "Remember me, brother, in prayer"? God bless you, son. Someone else say, "Remember me, brother"? God bless you, lady. Someone else, "Remember me, brother; I want to now believe on the Lord Jesus and accept Him as my Saviour"? God bless you, brother. That's good.
E-52 Iar când au ieşit ei din aeronavă, şi cei tineri îi ajutau pe bătrâni, lor li s-a luat interviu. Şi ei ziceau, "Aţi venit înapoi în patrie ca să muriţi?"
Ei au zis, "Nu. Noi am venit înapoi ca să vedem pe Mesia!"
E-95 Someone criticized me the other day, saying, "Brother Branham, why do you say, 'Raise your hand'?" Listen, there's no one believes in an altar call anymore than I do. I believe in coming to the altar; that's good; but that doesn't save you. It's your opinion, your decision of Christ. You say, "Well, if I walk up to the altar..." That's good. But, brethren, did you realize when you raise your hand you break every scientific law there is? Your hand, by nature, by gravitation, ought to hang down. If you raise your hand, it shows there's a supernatural being in you that's able to defy the laws of nature, to raise your hand towards your Creator. Something in your heart made a decision. God sees you raising your hands just the same as He sees you at the altar. That's exactly right. If you mean it, God means it too. But look, friend, you can't be halfway; you've got to mean it.
E-53 Oh, vapoare mari din jurul lumii, în ultimii câţiva ani, au intrat în Ierusalim cu vechii Iudei, tineri şi bătrâni, îmbrăcaţi în hainele lor, venind de la răsărit, şi de la apus. Şi atârnând deasupra capitalei Ierusalim acea veche stea a lui David cu şase colţuri, cel mai vechi steag din lume, care nu a fluturat de două mii cinci sute de ani, este declarată astăzi o naţiune. Smochinul înfloreşte.
Ierusalimul creşte, Domnul restabileşte,
Semnele pe care profeţii le-au spus dinainte;
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu groază
împovărate;
Întoarceţi-vă, oh risipiţilor, la ai voştri.
Că ziua răscumpărării e aproape,
Inimile oamenilor se pierd de frică;
Fiţi plini cu Duhul lui Dumnezeu, cu lămpile voastre curate şi clare,
Priviţi în sus! Răscumpărarea voastră se apropie.
E-96 Now, let us pray. Blessed heavenly Father, tonight at the beginning of this revival, as our time has swept up now, and a little apast, I pray Thee to be merciful to these people. And grant, Almighty God, that... Here tonight at least twenty hands went up in the building, that they needed Christ. O God, it's their souls. The Spirit, the Oil, is just about burnt out. There won't be much more. When the last drop's gone from the bucket or the container, there'll be no more Oil put in lamps. They realize that they're in the last day. There's not a hope on earth for us outside of Christ. I pray tonight, Lord, that somehow in the solemnness of this moment, the solemnity, that You will now send the Holy Spirit that made them raise their hands, and save them from a life of sin. Grant it, Father.
E-54 Este mai tîrziu decât credem. Noi nu venim la biserică să ocupăm un loc, noi nu venim la biserică să auzim o predică bună, sau să venim la biserică să auzim muzică bună. Acestea toate îşi au locul lor, ci noi mai bine să venim la biserică să ne verificăm cu Dumnezeu şi salvarea sufletului nostru, că ziua răscumpărării este aproape.
E-97 And may before this meeting shall end, may there be literally dozens of them, many shouting with the Holy Spirit. May this baptistery, just be just one after the other baptized in the precious Name of our Lord Jesus Christ on Easter morning, rising to newness of life. O eternal blessed Father, I pray that You will bless them. Grant it, Lord.
And now, right at this very moment, may their decision be true, may they accept You right where they're sitting. Our altars and around are filled with people, and we pray that You'll let these people this night be Your servants. In Christ's Name.
E-55 Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a asemănat aceasta (El a zis) cu o femeie. Şi în subiectul nostru din seara aceasta, noi aflăm această femeie, a cărei bărbat era plecat, şi ea a pierdut una dintre monedele din şireagul ei. Acum eu voi încerca să explic aceasta.
E-98 While we have our heads bowed, I want to ask you one solemn question. You that held your hand and you were who--praying, I know you didn't raise your hand just to see your hand go up. You raised it because Something told you to. And you say, by an uplifted hand, "Brother Branham, I believe; before God and this company, I believe that something has happened in my heart tonight, that from this night on I'm going to be a different person." Would you raise your hand, you who did raise your hand, say, "I believe"? God bless you, lady. God bless you, you, you, you. That's wonderful. Way back in the back, yes, the Lord bless you.
E-56 Astăzi, dacă o femeie este măritată, ea ar trebui să poarte o verighetă ca semn că ea este măritată. Aceasta ca să ţină pe alţi bărbaţi de a nu avea de a face cu ea. Ei se uită şi vor vedea că ea este o femeie măritată.
E-99 Somebody else raise your hand, say, "I believe right now"? God bless you, brother. "The Lord tells me tonight..." God bless you, lady back there. God bless you, young lady over here. "The Lord tells me right now that something has happened in my heart, and I believe I'm going to have more joy out of this revival than I ever had in my life." God bless you. All right, God bless you, lady sitting here. I thought it was just about time for you to raise your hand too. Is there another, saying, "I do feel different, Brother Branham; I believe I'm going out of this church tonight with a consciousness of the soon approaching of Christ. I'm going out of here to live a different life. I'm going to be a Christian, by the grace of God. I believe that God has called me?"
And if He's called you, you're His. Quit flirting; quit flirting with the world. Come on, live for Him now. Say, "I'll repent of all my sin, and now I'm taking Christ as my Saviour." Would there be another before closing? Is there? God bless you, brother. God bless you. That's good. God bless you. That's good. So happy to see you do that. All right.
E-57 În acele zile, ei nu aveau verighete, ci aveau un şireag (ei o numesc "şireag") pe care-l purtau în jurul capului. El avea zece monede, şi mergea în jurul capului lor. Şi acela era un semn că ea era o femeie măritată, şi nici un bărbat nu trebuia să se ia de ele, sau nici un băiat nu trebuia să flirteze cu ele. Ele erau măritate.
E-101 Beginning of the night now, it's a little... We just don't want to put too much squeeze to it; we want to let out early so you can get back tomorrow night.
Just before we close, is there a sick person would raise your hand, say, "Pray for me, Brother Branham"? All right, that's five, six, seven, eight, nine, ten hands, eleven, twelve, all right, now thirteen, fourteen, all right, fifteen. Let us bow now:
E-58 Fiecare din acele monede... Dacă măcar am avea timp (însă eu nu am, ci voi căuta să-mi ţin cuvântul atât de aproape cât e posibil), eu v-aş putea spune ce însemna fiecare dintre acele monede. Acestea erau aşezate acolo, şi fiecare monedă însemna o anumită virtute a acelei femei. Prima, însemnând dragostea ei faţă de bărbatul ei. A doua, însemna făgăduinţa de virtute de a trăi curată pentru el. Şi a treia şi a patra şi a cincia, tot înainte până la a noua şi a zecea.
E-103 Blessed heavenly Father, You seen those hands. And, oh, they are here for a purpose. Maybe they're Christians, but they need Your great help. And we realize, Lord, that You cried out through David, said, "Forget not all His benefits Who forgives all of our iniquity, Who heals all of our diseases." I pray that the Blood of Christ will rest preciously upon them and they'll be healed, to enjoy this coming meeting. Grant it, Lord. Through Christ's Name we ask it. Amen.
E-59 Dacă vreţi s-o găsiţi, uitaţi-vă in Galateni 5. Voi o să aflaţi că femeia a reprezentat Biserica, iar Biserica este o Nevastă măritată cu Cristos. Iar şireagul pe care se pretinde Bisericii să-1 poarte se găseşte în Galateni 5, care este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. Acesta este şireagul care se pretinde să fie purtat în Biserică, dragoste frăţească, îngăduinţă, părtăşie.
E-104 Let us stand now, "Take The Name Of Jesus With You":
Oh, Name of Jesus with you,
The child... (Let's turn around, shake hands with somebody by you. Turn right around, shake hands)
... will joy and comfort give you,
Now, take It everywhere you go.
Precious Name (precious Name),... (O how sweet!)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Now, let us quietly, as we face this a-way, sing softly:
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we'll crown Him,
Oh, when our journey is complete.
Precious Name (blessed...?...), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-60 Şi această femeie, când ea... trebuie că a fost atunci cam pe când se întuneca de şi-a dat seama că şi-a pierdut una din acele monede.
E-106 Now, it's just a little after nine, about seven or eight minutes after nine. Early, you can get home, come back tomorrow night, and we enjoy the blessings of God, enjoy your presence. And now, I noticed about twelve, fourteen hands up for healing tonight. If it goes to getting a lot of sick people in, we'll call just a night for a healing service, maybe Saturday night and Sunday too. If we see we can't take them all Sunday, we'll take a Saturday night. We'll see how it comes out.
Now, I--I pray that God's blessings will rest deeply upon each of you, and may He be with you and bless you until we can meet tomorrow night again.
Let us bow our heads now just in a moment of prayer, while I ask the pastor to come up here and dismiss in a word of prayer.
E-61 Oh, dacă a fost vreodată un timp în care biserica s-ar cuveni să-şi facă inventarul să vadă dacă-şi are toate monedele, acesta ar trebui să fie acum. Se face întuneric. Tocmai norii şi strigoii de distrugere a civilizaţiei atârnă deasupra pământului, păcatul şi pata este pe fiecare mână. Noi trăim într-un timp îngrozitor, când există păcat, oameni care merg la biserică doar de formă, oameni care merg la biserică doar să încerce să se ascundă de răutatea lor, oameni care merg la biserică ca să profeseze Creştinismul şi trăiesc ca restul lumii, care bea, fumează, practică jocuri de noroc; femeile îmbrăcate imoral, purtând haine pe care nu ar trebui să le poarte în-nici în propria lor cameră de îmbrăcare, le poartă afară pe stradă înaintea publicului. Şi dragostea frăţească este un lucru care aproape că, este trecut. Noi nu am pierdut o monedă, ci le-am pierdut practic pe fiecare din ele.
E-62 Şi se făcea noapte, şi, reamintiţi-vă, bărbatul ei trebuia să se întoarcă. Şi dacă el o găsea fără una din acele monede, aceasta arăta că ea a fost însemnată o „curvă."
E-63 Şi dacă ea se întinase, sau s-a întinat într-un fel şi aceasta a fost văzut de oameni, ei o aduceau înaintea preotului şi se aducea mărturie că ea a făcut cutare lucru, şi preotul a văzut că era o femeie măritată, lua moneda (afară din şireag) care semnifica răul pe care l-a făcut. Dacă ea şi-a-şi-a stricat virtutea, ei au scos-o pe aceea afară. Dacă ea flirta, arătând că ea nu era cinstită faţă de bărbatul ei, ei o scoteau pe aceea afară. Orice era ea, ei o scoteau. Şi când s-a întors bărbatul ei, el a găsit că ea a fost însemnată, şi el ar fi divorţat de ea imediat şi nu mai avea nimic de a face cu o astfel de femeie. El nu voia o astfel de femeie.
E-64 Astfel devenise aproape întuneric când ea şi-a dat seama că a pierdut ceva, era timpul ca bărbatul ei să vină, şi se făcea târziu.
E-65 Ar fi mai bine ca biserica să se cerceteze pe ea însăşi prin Cuvântul lui Dumnezeu, puritatea noastră, loialitatea noastră, devotamentul nostru. Noi am devenit bârfitori, purtând vorbe, fumători, muşcători, Izabele vopsite, făcând fiecare lucru din calendar pe care-l face restul lumii, biserica Creştină se asociază cu acele lucruri în ziua de azi încât cu greu ai putea face diferenţa între unul şi celălalt. Este timpul ca să facem inventarul. Se face târziu.
E-66 Acum, ca să... era atât de târziu încât ea a trebuit să aprindă o candelă. Şi ea şi-a luat o candela. Nu numai că şi-a luat o candelă, ci şi-a luat o mătură şi a pornit la curăţirea casei.
E-67 Oh, frate! Dacă a existat vreodată nevoia pentru un timp de aprindere a candelei, trimiterea înainte a Luminii Evangheliei, Duhul Sfânt înapoi în biserică... Nu atât de mult pentru emoţii, nu pentru ceva fantastic, nu pentru ceva lucrări emoţionale, nu pentru o săritură de bucurie, ci pentru o experienţă de cercetare a inimii când bărbaţi şi femei se pun în ordine cu Dumnezeu. Adevărat. Noi suntem în timpul sfârşitului.
E-68 Şi ea şi-a aprins o candelă, ca să-i dea lumină. Şi, frate, fiecare candelă de aici ar trebui să fie aprinsă în seara aceasta. Nu numai atât, dar ea şi-a luat mătura, şi vecinii au putut să vadă praful zburând. Ea a avut cu adevărat un timp de curăţire a casei, că bărbatul ei era la timpul când trebuia să vină. Şi dacă el o prindea cu acea monedă lipsă, ea era "o curvă."
E-69 Frate, noi Biserica viului Dumnezeu, în aceste măreţe ceasuri în care trăim acum, s-ar cădea să ne verificăm, să mergem înaintea lui Dumnezeu, să aprindem candela Cuvântului Evangheliei, să ne examinăm pe noi înşine şi să aflăm dacă nu avem scăzăminte, şi mai ales când vedem toate aceste lucruri venind. Noi suntem în timpul sfârşitului, Venirea lui Cristos este aproape. Nu există o altă speranţă în lume pentru Biserică.
E-70 Şi, priviţi, biserica tolăneşte. Biserica nu mai are conştiinţă. Cu greu îi mai poţi trezi. Biblia spune că ei vor ajunge în condiţia aceea când vor spune, "Iată, Domnul nostru întârzie Venirea Lui." Şi ei se vor mânca şi se vor muşca unii pe alţii, şi aşa mai departe, şi se vor lupta în jur. Aceasta aste exact ora aceea. Totul este gata. Paginile sunt întoarse, aşa cum era, şi este pregătită, Venirea Domnului.
E-71 Biserica Luterană şi-a pierdut lumina ei. Biserica Metodistă şi-a pierdut lumina ei. Biserica Baptistă şi-a pierdut lumina ei. Biserica Penticostală şi-a pierdut lumina ei. Se pare că fiecare lumină s-a dus.
E-72 Poporul Penticostal, poporul cu Sfinţenia, acţionează exact ca Metodiştii. Metodiştii acţionează ca Baptiştii. Baptiştii acţionează ca Luteranii. Luteranii acţionează ca şi Catolicii. Şi cu toţii au plecat înapoi la o mare conglomeraţie de păcat. Cu adevărat. Noi suntem în timpul sfârşitului, a Venirii Domnului.
E-73 Acum, ea avea un timp de curăţenie a casei. Ea a frecat duşumelele, a măturat pereţii, a luat jos pânza de păianjen, şi a continuat până când a găsit ceea ce a pierdut. Şi, când a găsit¬o, ea a chemat bisericile surori să vină acum.
E-74 Mie nu-mi pasă dacă eşti Metodist, Baptist, Penticostal, Presbiterian, vino, hai să ne bucurăm împreună. Când acel timp vine, când îşi găseşte biserica dragostea frăţească, când îşi găseşte biserica decenţa ei sfântă, când biserica îşi găseşte locul ei în Cristos, aceasta o să cheme pe celelalte membre ale trupului, "Veniţi şi bucuraţivă cu noi." Dumnezeu vrea ca biserica să-L iubească.
E-75 Eu cred că era Duminică dimineaţa când vorbeam despre virtuţiile femeii, ce binecuvântat, şi cine ar putea să găsească un lucru mai dulce decât să vină acasă obosit atunci când Dumnezeu i-a dat omului o nevastă. Femeia şi omul sunt inseparabili, ei sunt una. La creaţiune, Dumnezeu i-a creat la început pe amândoi împreună, şi ei sunt o inimă, un suflet, un gând, şi totul. Când El l-a făcut pe om din pulberea pământului, El l-a separat pe el de nevasta lui. Când El a făcut-o pe Eva, El nu s-a dus să facă o-o femeie, să ia ceva mai multă ţărână, ci El a luat o coastă din Adam şi i-a făcut nevasta lui. El a zis, "Ea este os din oasele mele, carne din carnea mea." Ei au fost una în inimă, suflet, şi trup.
E-76 Acesta este un model al lui Cristos. Dumnezeu nu a luat Biserica lui Cristos dintr-un crez, nici nu a luat-o El pe Ea dintr¬o denominaţiune. El a luat-o pe Ea din inima lui Cristos, cu suliţa în coasta Lui, prin Sânge.
E-77 Fratele meu, soră, mie nu-mi pasă cât de religios ai putea să fii, dacă nu eşti acoperit de Sânge, eşti pierdut. Noi vom intra în aceasta, poimâine seara, ca să arătăm cât este aceasta de vital. Însă fără Sânge sunteţi pierduţi.
E-78 Acum, atunci când El a făcut pe acea nevastă, ea era o parteneră. Aceasta era ceva pentru el să iubească, aceasta era o parte din el.
E-79 Acum ascultaţi îndeaproape. Un bărbat sau o femeie niciodată nu vor putea să meargă în Ceruri cu excepţia dacă ei sunt născuţi din nou. Eu nu vreau să spun că eşti născut din nou deoarece ai vorbit în limbi, eu nu spun deoarece ai strigat, eu nu spun deoarece ai jucat, eu nu spun deoarece te-ai dus la biserică în mod regulat, purtând insigne de credincioşia ta; acele lucruri sunt bune, dar nu este asta. Trebuie să fie în mod absolut o uniune de legătură între tine şi Cristos, pînă când devii una. Voi sunteţi una! Şi dacă nu eşti, cum...
E-80 Îţi poţi imagina să vii înăuntru în timpul serii, obosit, frânt, epuizat? Dacă eşti fermier, mecanic, predicator, sau orice ai fi, vii înăuntru, şi când intri în căsuţa ta, de abia aştepţi ca să ajungi acolo. Deschizi uşa şi o soţioară dulce stă acolo şi te salută. Ea este curată şi aranjată. Ea vine spre tine te sărută pe obraz, şi-ţi spune, "Tati, tu eşti obosit." Te aşează pe un scaun, şi se aşează şi ea la tine pe genunchi, îşi pune braţele în jurul tău şi te îmbrăţişează. Şi atunci se pare de parcă nici nu eşti obosit, ceva te ridică. Este ceva ce ţi-a dat Dumnezeu pentru acel scop. Este o parte din tine, acum, dacă ea este o soţie adevărată.
E-81 Dar ce ar fi dacă acele buze au sărutat un alt om în acea zi sau altă dată? Ce ar fi dacă tu eşti conştient de aceasta? Ce ar fi dacă acele braţe au îmbrăţişat pe un alt bărbat? Ea este absolut o scârbă pe genunchii tăi. Acel sărut arde ca sărutul lui Iuda. Acele braţe, mai bine să nu fie în jurul tău. Oh, ea poate să fie toată înfrumuseţată, părul să-i fie cu bucle, ochii să-i aibe bruni, cu obrăjorii roşii, cu fustiţa călcată, ea poate să fie atât de frumoasă, dar dacă acel real şi original respect sfânt şi iubirea şi încrederea nu sunt acolo, ar fi mai bine pentru ea să nu ţi se aşeze în poală. Tu nu vrei să ai nimic de a face cu ea, că ea este o-ea îţi este dăunătoare. Mie nu-mi pasă cât de frumoasă se face ea, ea este încă greşită până când ea se dovedeşte a fi o adevărată, şi originală iubită, să nu iubească pe nimeni în afară de tine, nu alt sărut de pe buzele ei decât al tău, alte braţe nu trebuie s¬o cuprindă numai ale tale, şi tu ştii aceasta. Ce simţământ, ce consolare!
E-82 Aceasta este bărbat şi soţie, care este modelul lui Cristos şi Biserica Lui. Şi când mergeţi la biserica voastră, puteţi avea cele mai frumoase bănci din oraş, puteţi avea cel mai înalt turn din oraş, puteţi avea cea mai bună orgă, vă puteţi îmbrăca cel mai bine, puteţi cânta ca pasărea cântătoare, dar toate acestea, şi dacă vă sărutaţi şi cochetaţi cu lumea, acel sărut pe obrazul lui Cristos este ca sărutul lui Iuda. El nu vrea să aibe nimic de a face cu voi. El se uită la inelul tău de logodnă şi El vede o monedă lipsă, El găseşte că dragostea s-a dus. Aceasta este de formă, El vede că loialitatea este dusă. Voi aţi comis curvie cu lumea. Voi mergeţi la dansuri şi partide de boogie-woogie, şi vă uitaţi la programe murdare de televiziune. Voi comiteţi adulter faţă de Cristos, împotriva Lui, prin a-L numi Bărbatul vostru.
E-83 Biblia a spus, Voi ziceţi, ,,Eu sunt bogat, eu nu duc lipsă de nimic." Dar El a spus, "Tu nu ştii că eşti gol, mizerabil, sărac, orb, fără să ştii." Este timpul să aprindem o candelă şi să măturăm casa. Venirea Domnului este aproape.
E-84 Hai să ne gândim la aceasta doar pentru câteva minute în timp ce ne plecăm capetele. De acord? Ai vrea să te întorci la pian, soră?
E-85 Ce ai făcut până acuma, biserică? Care este condiţia voastră în seara aceasta? Când aţi ridicat mâna pentru predarea voastră, v-a cercetat ceva? Dacă voi cochetaţi cu lumea, dacă faceţi lucruri care nu-s îngăduite, sărutul vostru...
E-86 Gândeşte-te la aceasta, omule. Domnule, eu aş vrea să te întreb ceva. Şi aceasta este valabil şi pentru domnişoare, de asemenea, şi pentru doamne. Tânără doamnă, ce ai crede despre prietenul tău, dacă tu ai fi ştiut şi l-ai fi văzut pe el sărutând şi umblând cu alte fete, şi tu erai logodită cu el, iar el ar veni şi ţi-ar mângâia mâna, şi ar spune, "Dragă, eu te iubesc numai pe tine"?
Tu i-ai spune, "Tu făţarnicule, pleacă dinaintea mea!"
E-87 Ce ar fi... gândeşte-te la aceasta, domnule. Noi nu suntem doar logodiţi, ci noi suntem căsătoriţi. Biserica este măritată cu Cristos. Noi suntem Soţia lui Cristos, producând copii. Cum ţi¬ar place să vii acasă într-o seară, pentru dăruire la soţia ta, şi ea are o mulţime de copilaşi, iar tu afli în ziua aceea... Şi când apare ea, oh, unghiile ei pot fi vopsite (asta este, dacă sunteţi din lume). Tu ai putea... Ea ar putea să arate atât de drăguţă, dar tu ştii. Gândeşte-te la asta, frate, dacă acea femeie a sărutat pe un alt bărbat. Dacă braţele care sunt în jurul tău, spunându-ţi că te iubeşte, şi tu ştii că aceasta este o... că ea a iubit pe alţii, dragostea ei nu este adevărată. Dragostea ei nu este adevărată. Aceasta nu îţi aparţine ţie, ea aparţine şi altora. Dacă tu mai eşti încă bărbat, tu o arunci jos din poală. Gândeşte-te ce simţire ar fi aceasta. Gândeşte-te la aceasta, doamnă, dacă bărbatul tău vine acasă. Nu numai atât, dar aducând boli de acte imorale.
E-88 Şi, oh, binecuvântată fie-vă inima, biserica este mâncată de boli venerice spirituale, de tot felul de ismuri şi câte altele. Acesta este greşit! Dumnezeule, fii milostiv! Isus vine, prieteni. Într-una din aceste nopţi sau aceste zile, nu veţi mai avea timp. Mai bine verificaţi-vă acum.
Să ne rugăm:
E-89 Câţi dintre voi spuneţi, ,,Frate Branham," cu capetele voastre plecate, mâinile voastre ridicate, ,,aminteşte-mă în rugăciunea ta, Frate Branham. Eu vin în seara aceasta, eu nu am venit aici ca să vorbesc despre alte lucruri... ?" Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uite câte mâini. "Eu nu am venit aici ca să fiu văzut, eu am venit ca să descopăr ceva. Şi eu cred că Dumnezeu a vorbit inimii mele în timp ce ai predicat, şi eu îmi dau seama că sunt greşit. Eu-eu vreau să fiu un real, Creştin adevărat. Eu vreau să fiu un iubitor real, ca atunci când merg la Domnul meu şi mă plec pe genunchi, vreau ca El să mă îmbrăţişeze cu braţele Lui, şi să zică, 'Oh, iubitul Meu!'"
E-90 Vă amintiţi de Solomon, cum a vorbit el despre aceasta? El a spus, "Vino, iubito, hai să umblăm printre pomogranate (pomii cu rodii), hai să umblăm prin grădina de mirodenii." Cum spune el că buzele ei erau ca bobocii de trandafiri, şi aşa mai departe. Cum şi-a iubit el soţioara lui, zicându-i, "Vino, şi haidem să ne umplem de iubire."
E-91 Când te duci la altarul tău să te rogi, este inima ta aşa de adevărată şi sufletul tău atât de neântinat încât tu spui, "Doamne Dumnezeule, hai să ne luăm iubirea noastră," şi tu zici, "Da, Iubitul meu, eu Te iubesc?" Sau, ai comis preacurvie? Ai cochetat tu cu lumea?
E-92 Şi ceasul Domnului este aproape când toate aceste semne si minuni, cu zeci de mii de alte lucruri care au avut loc, indicând, fiecare semn o indică. Se face întuneric. Este o răcire în biserică. Trezirea se pare că s-a terminat. Ultima părticică este aproape terminată. Şi iată că ne aflăm pe noi în adulter. Ce va face El? El ne va azvârli de pe poala Lui, şi va spune, "Depărtaţi-vă de Mine, voi lucrători ai fărădelegii."
E-93 Acum, dacă este cineva care vrea să fie din nou amintit, aş putea să cer în acest minut, ridicaţi-vă mâinile către Dumnezeu, zicând, "Acum mă predau şi spun, prin Harul lui Dumnezeu, din seara aceasta înainte eu voi trăi o viaţă adevărată prin ajutorul lui Dumnezeu." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Şi pe tine frate, pe tine soră, pe tine domnişoară, pe tine domnule, şi tu frate, şi pe voi de aici, şi de acolo jos, şi pe tine tinere.
E-94 Există vreo persoană aici care n-a fost niciodată salvat, şi zice, "Frate Branham, aminteşte-mă pe mine, eu încă nu am fost născut din nou. Eu ştiu că nu sunt"? Ascultaţi, voi nu sunteţi salvaţi până când nu vă naşteţi din nou, v-aţi întors doar faţa către Ceva; dar când îl acceptaţi pe Cristos sunteţi născuţi din nou. Veţi zice, "Frate Branham, eu n-am acceptat niciodată Aceasta. Eu ştiu că sunt greşit. Eu îmi ridic acum mâna, şi zic, aminteşte-mă, şi pe mine. Eu nu am fost salvat niciodată. Eu niciodată-nici măcar nu am încercat să-l slujesc pe Cristos, însă eu vreau să încerc. Roagă-te pentru mine, Frate Branham." Vreţi să vă ridicaţi mâna, cineva de aici acum? Există aici vreo persoană care nu a fost niciodată un Creştin, şi ar vrea să ridice mâna, să zică, "Aminteşte-mă, frate, în rugăciune"? Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule. Altcineva să zică, "Aminteşte-mă, frate"? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Altcineva, "Aminteşte-mă, frate, eu vreau acum să cred în Domnul Isus şi să-L accept ca Salvatorul meu"? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Asta este bine.
E-95 Cineva m-a criticat ziua trecută, zicând, "Frate Branham, de ce zici tu, Ridică-ţi mâna?" Ascultaţi, nu există nimeni care să creadă în chemarea la altar mai mult decât o cred eu. Eu cred în a veni la altar, aceasta este bine, însă asta nu te mântuieşte. Aceasta este părerea ta, hotărârea ta pentru Cristos. Veţi zice, "Păi, dacă am păşit sus la altar". Aceasta este bine. Însă, fraţilor, v-aţi dat voi seama că atunci când vă ridicaţi mâna voi rupeţi fiecare lege ştiinţifică care există? Mâna voastră, prin natură, prin gravitaţie, ar trebui să atârne în jos. Dacă vă ridicaţi mâna aceasta arată că în noi este o fiinţă Supranaturală care este în stare să înfrunte legile naturii, ca să-ţi ridici mâna către Creatorul tău, Ceva în inima ta a luat o hotărâre. Dumnezeu te vede cum îţi ridici mâinile tot la fel cum te vede El la altar. Aceasta este foarte adevărat. Dacă tu o faci cu tot dinadinsul, Dumnezeu o face la fel. Dar uite, prietene, nu poţi fi cu jumătate de măsură, tu trebuie s-o faci cu tot dinadinsul.
Acum hai să ne rugăm:
E-96 Tată Ceresc Binecuvântat, în seara aceasta la începutul acestei treziri, după cum timpul nostru a trecut înainte acum, şi a trecut puţin, eu te rog pe Tine ca să fii milostiv cu acest popor. Şi admite, Atotputernice Dumnezeu, ca... Aici în seara aceasta s¬au ridicat în sus în această clădire cel puţin douăzeci de mâini, că ei aveau nevoie de Cristos. O Dumnezeule, acestea sunt sufletele lor. Duhul, Uleiul, sunt arse aproape pe terminate. Nu va mai fi prea mult. Când se va duce ultima picătură din găleată, sau din vas, nu va mai fi Ulei să fie pus în lămpi. Ei îşi dau seama că sunt în ultimele zile. Nu există pe pământ o altă speranţă pentru noi în afară de Cristos. Eu mă rog în seara aceasta, Doamne, ca într-un fel, în solemnitatea acestui moment, solemnitatea, că Tu vei trimite acum pe Duhul Sfânt care i-a făcut să ridice mâna, şi salvează-ide la o viaţă de păcat. Aprobă aceasta, Tată.
E-97 Şi fie ca înainte să se încheie această adunare, fie ca într¬adevăr să fie cu duzinele, mulţi strigând în Duhul Sfânt. Fie ca în acest, baptister, să fie botezaţi unul după altul în preţiosul Nume al Domnului nostru Isus Cristos, în dimineaţa Paştelui, înviind pentru o înnoire a vieţii. O Binecuvântatule Tată Etern, eu mă rog ca Tu să-i binecuvântezi. Admite aceasta, Doamne. Şi acum, chiar în acest moment, fie ca decizia lor să fie adevărată, fie ca ei să Te accepte tocmai în locul unde sunt aşezaţi. Altarele noastre şi-n prejur sunt pline de oameni, şi ne rugăm ca Tu să laşi în seara aceasta ca acest popor să fie slujitorii Tăi. În Numele lui Cristos.
E-98 În timp ce avem capetele aplecate, eu vreau să vă pun o întrebare solemnă. Voi care v-aţi ţinut mâinile şi voi care v-aţi rugat, eu ştiu că nu v-aţi ridicat mâna doar ca să vă vedeţi mâna sus. Voi aţi ridicat-o deoarece Ceva v-a spus ca s-o faceţi. Şi voi ziceţi, printr-o mâna ridicată, "Frate Branham, eu cred, înaintea lui Dumnezeu şi această companie, eu cred că ceva s-a întâmplat în această seară în inima mea, că din noaptea aceasta înainte eu voi deveni o persoană diferită." Vreţi să vă ridicaţi mâna, voi care v-aţi ridicat mâna, şi spuneţi, "Eu cred"? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine. Aceasta este minunat. Acolo foarte departe în spate, da, Domnul să te binecuvânteze.
E-99 Altcineva să ridice mâna, să spună, "Eu cred chiar acum"? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. "Domnul îmi spune în seara aceasta..." Dumnezeu să te binecuvânteze, doamna din spate de acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă de aici. "Domnul îmi spune chiar acum că ceva s-a întâmplat în inima mea, şi eu cred că o să am mai multă bucurie în urma acestei treziri decât am avut vreodată în viaţa mea." Dumnezeu să te binecuvânteze. În ordine, Dumnezeu să te binecuvânteze, doamna care şade aici. Eu mă gândeam că tocmai era timpul ca să-ti ridici mâna, şi tu. Există altcineva, zicând, "Eu mă simt diferit, Frate Branham, eu cred că în seara aceasta voi ieşi din această biserică fiind conştient de sosirea în curând a lui Cristos. Eu voi ieşi de aici să trăiesc o viaţă diferită. Eu am să fiu un Creştin, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu m-a chemat"?
E-100 Şi dacă El te-a chemat, tu eşti al Lui. Încetează cochetarea, încetează de a mai cocheta cu lumea! Vino, şi trăieşte pentru El acum. Spune, "Eu mă căiesc de toate păcatele mele, şi îl iau acum pe Cristos ca Salvatorul meu." Ar mai fi cineva înainte să încheiem? Este cineva? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta este bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta este bine. Sunt atât de fericit să vă văd că faceţi aceasta. În ordine.
E-101 Începe să fie noapte acum, este puţin... noi nu vrem ca să o stoarcem prea mult, vrem să eliberăm mai devreme astfel ca să puteţi veni înapoi mâine seara.
E-102 Înainte ca să încheiem, există vreo persoană bolnavă care vrea să ridice mâna, şi să zică, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham"? În regulă, aceştia-s cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece mâini, unsprezece, doisprezece, în regulă, acum treisprezece, patrusprezece, în ordine, cincisprezece.
Hai să ne plecăm acum:
E-103 Binecuvântatule Tată Ceresc, Tu ai văzut acele mâini. Şi, oh, ei sunt aici pentru un scop. Poate că ei sunt Creştini, dar ei au nevoie de marele Tău ajutor. Şi noi ne dăm seama, Doamne, că Tu ai strigat prin David, zicând, "Nu uita toate binefacerile Lui pe Acela care ne iartă toate fărădelegile noastre, Care ne vindecă de toate bolile noastre." Eu mă rog că Sângele lui Cristos se va odihni în mod preţios peste ei şi se vor vindeca, ca să se bucure de mitingul care vine. Admite aceasta, Doamne. Noi o cerem în Numele lui Cristos. Amin.
E-104 Să ne ridicăm acum, "La Numete Lui Isus Cu Tine."
Oh, Numele lui Isus cu tine,
Copilul... (Să ne întorcem în jur, şi să da-ţi mâna cu cineva aproape lângă voi.
Întoarceţi-vă, şi strângeţi-vă mâinile)
Aceasta îţi va da confort şi bucurie,
Luaţi-L peste tot unde mergeţi.
Preţios Nume (preţios Nume), o ce dulce! Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Preţios Nume (preţios Nume), o ce dulce! Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-105 Acum în linişte, aşa cum stăm cu faţa încoace, să cântăm lin:
La Numele lui Isus să ne plecăm,
Căzând proşternaţi la picioarele Lui,
Il vom încorona în Ceruri ca Rege al regilor,
Oh, când călătoria noastră va lua sfârşit.
Preţios Nume (binecuvântat Acesta), o ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Preţios Nume (preţios Nume), o ce dulce! Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-106 Acum este doar puţin trecut de nouă, cam şapte ori opt minute după nouă. Devreme, puteţi ajunge acasă, veniţi înapoi mâine seară şi ne vom bucura de binecuvântările lui Dumnezeu, şi de prezenţa voastră. Şi acum am observat cam doisprezece, patrusprezece mâini ridicate pentru vindecare în seara aceasta. Dacă va fi să avem o mulţime de oameni bolnavi, vom anunţa o seară doar pentru un serviciu de vindecare, poate Sâmbătă seara şi Duminică la fel. Dacă vedem că nu-i putem lua pe toţi Duminică, noi vom lua o Sâmbătă seara. O să vedem cum va ieşi.
E-107 Acum eu-eu mă rog ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească adânc peste fiecare din voi, şi fie ca El să fie cu voi şi să vă binecuvânteze până ne putem întâlni iarăşi mâine seara.
E-108 Să ne plecăm acum capetele doar pentru un moment de rugăciune, în timp ce voi cere pastorului să vină aici sus şi să elibereze într-un cuvânt de rugăciune.
Up