Şi Li S-Au Deschis Ochii Şi L-au Cunoscut

And Their Eyes Were Opened And They Knew Him
Data: 57-0421E | Durată: 1 oră 5 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 În Evanghelia Sfântului Luca, şi începând cu capitolul 24 şi treizeci-... versetul 31, sau eu voi spune versetul 30 din capitolul 24.
Şi a venit la împlinire, aşa cum el şedea la masă cu ei, şi el a luat pâinea, şi a binecuvântat-o, şi a frânt-o, şi Ze¬a dat-o.
Şi li s-au deschis ochii, şi ei l-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut din privirea lor.
Şi au zis unul către altul, Nu ne ardeau inimile în noi, când ne vorbea El pe, drum, şi în timp ce ne deschidea El scripturile?
E-1 In St. Luke's Gospel and beginning with the 24th chapter and the 30--the 31st verse, or I'll say the 30th verse of the 24th chapter.
And it came to pass, as he set at meat with them, and he took bread, and blessed it, and brake it, and gave to them.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.
And they said one to another, Did not our hearts burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the Scriptures?
E-2 Şi fie ca Domnul să adauge binecuvântarea Sa. Textul meu ar fi, dacă l-aş numi în seara aceasta: Şi Li S-au Deschis Ochii Şi L-au Cunoscut. Acum este cald, dar aş dori să înduraţi pe cât de răbdători puteţi, doar pentru câteva momente, şi voi încerca să mă grăbesc. Dar acum noi vrem să privim solemn la Cuvânt, Cuvântul minunat al lui Dumnezeu. Şi ne rugăm ca Dumnezeu, în vreun fel, să ne deschidă ochii în seara aceasta.
E-2 And may the Lord add His blessing. My text would be, if I would call it tonight: "And Their Eyes Were Opened And They Knew Him."
Now it's hot, but I wish you would bear just as patiently as you can for just a few moments, and I'll try to hurry. But now, we want to look solemnly at the Word, God's wonderful Word. And we are praying that God in some way will open our eyes tonight.
If Easter is just a celebration of a historical event, and that alone, then we have a little reason to doubt, we have a little reason to question; because it would be left upon the solemn thought of just taking the words. And if Christ hadn't have made the promises that He did, then we'd also, just wouldn't have the evidence that we got.
E-3 Dacă Paştele este doar o celebrare a unui eveniment istoric, şi numai asta, atunci noi avem un mic motiv să ne îndoim, avem un mic motiv să ne întrebăm, căci ar fi lăsat pe gândul solemn de a lua doar cuvântul. Şi dacă Cristos nu ar fi făcut promisiunile care El le-a făcut, atunci noi de asemenea, nu am avea dovada care o avem.
E-4 But our blessed Lord said while He was here on earth, "A little while, and the world will see Me no more." Now, that word "world' there, comes from "the world order, the peoples of the earth." "The world will see Me no more. Yet ye shall see Me, for I will be with you, even in you, to the end of the world." Now, those Words are just as true as any of the other Words that we have spoken through this week out of the Bible, just as true as any other Words in the Bible. "A little while, and the world will see Me no more." They will never have their eyes opened. There's people that's borned in the world, not by the will of God, but by their own selfish choice would not believe Him if He was standing right here talking to you tonight. It's sad to say, but the Bible said that, "They were borned in this world, to this condemnation," Jude, and about the 3rd verse.
E-4 Dar binecuvântatul nostru Domn a spus, în timp ce El a fost aici pe pământ, "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea." Acum acel cuvânt lume acolo, vine de la "ordinea lumii, oamenii de pe pământ." "Lumea nu Mă va mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Acum, acele Cuvinte sunt tot atât de adevărate ca oricare din celelalte Cuvinte despre care am vorbit în timpul acestei săptămâni, din Biblie, tot atât de adevărate ca oricare alte Cuvinte din Biblie. "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea. Ei nu vor avea niciodată ochii deschişi." Există oameni care se nasc în lume, nu din voia lui Dumnezeu, dar din propria lor alegere egoistă nu L-ar crede dacă El ar sta chiar aici de vorbă cu voi în seara aceasta. Este trist de spus, dar Biblia a spus că, "S-au născut în lumea aceasta, pentru această osândă," Iuda, şi pe la al 3-lea verset.
E-5 Now, but to you tonight, who comes out and stands around in the room and packs together in a little hot building like this, you never come just to be seen. You come for some purpose. And to my opinion, you've come with the sincerity of your heart for a closer walk with God, to leave away from here tonight a better person than you was when you come in. That's what I prayed as I entered the door tonight: "Lord, make me a better person when I come out tonight than I am as I go in."
E-5 Acum, dar pentru voi, în seara aceasta, care veniţi şi staţi în jur în încăpere, şi vă îngrămădiţi într-o clădire mică încinsă ca aceasta, nu veniţi doar ca să fiţi văzuţi. Veniţi pentru un anumit scop. Şi, după părerea mea, voi aţi venit din sinceritatea inimii voastre, pentru o umblare mai aproape cu Dumnezeu, ca să plecaţi de aici, în seara aceasta, o persoană mai bună de cum eraţi când aţi intrat. Asta-i de ce m-am rugat când am intrat pe uşă, în seara aceasta, ,,Doamne, fă-mă o persoană mai bună când ies afară, în seara aceasta, de cât sunt când intru." Acum când El. ..
E-6 Now, when He... Before His going away, He made these kind of statements. He said, "He that believeth on Me..." St. John 14th chapter, 7th verse. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also; more than this shall he do, for I go to My Father. I go, and come again."
Now, we'll find the works that He did. The works that He did, He did not claim to be a great person; He was just a humble Man. He didn't speak with any high vocabulary; He just spoke as an ordinary man. He lived among the poor; the foxes had dens, and the birds had nests, but He didn't have a place to lay His head.
He had one garment; that was given to Him; it was wove throughout without a seam in it. That's why they gambled for it. Why was that? Because the prophecy of the Old Testament had to be fulfilled, "They parted My garments, cast lots for My vesture." So they could not split it by the seam; they had to gamble for it, and that was to fulfill the prophecy of the Old Testament.
E-6 Înainte de plecarea Lui, El a făcut felul acesta de afirmaţii. A spus, "Cel ce crede în Mine..." Sfântul Ioan, capitolul 14, versetul 7. "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el; mai mult decât atât va face, pentru că Eu mă duc la Tatăl Meu. Mă duc, şi vin din nou."
E-9 But we'll notice in just a few moments, what did He do? And I believe tonight it's the hunger of every one of our hearts from the least until the oldest tonight to see Jesus Christ. It's my heart's desire. And why is it? If we claim by the Scriptures...
The radios blast it today; the televisions put on programs; dramas was said that, "He is not here, but He has risen."
Well then, if He has risen, the Bible said in Hebrews 13:8, "He's the same yesterday, today, and forever." Now, here's where it is, folks. That's either the Truth or it isn't the Truth. That if that isn't the Truth, then the Bible is false, and then the Words are false; and then we're lost, and there's no resurrection of the dead, and we are just making believe. But if it is true, then It's got to vindicate Itself.
E-7 Acum noi vom afla lucrările care le-a făcut El. Lucrările care le-a făcut El? El nu a pretins a fi o persoană mare, El era doar un Om smerit. El nu a vorbit cu un vocabular superior, El doar a vorbit ca un Om obişnuit. El a locuit printre săraci, "vulpile aveau vizuini, şi păsările aveau cuiburi, dar El nu avea un loc unde să-Şi pună capul." El avea o haină, care I-a fost dată, ,,era dintr-o singură ţesătură de sus până jos, fără nici o cusătură."
E-12 If you say this water's wet; I never seen water before. You pour it on me, and it's not wet, then you--your words are untrue. But if you pour it on me, and it is wet, then your words is true.
If Christ is the same yesterday, today, and forever, then the Bible's true. If He isn't the same yesterday, today, and forever, then It isn't true. If the Words of God isn't true, then Christ isn't true. Then if the Words of God isn't true, God isn't true. But then, if the Word of God is true, then the Bible's true, God's true, Christ is true, and we should be true to the cause. Correct.
E-8 Asta-i de ce au tras la sorţi pentru ea. De ce a fost aşa? Pentru că profeţia din Vechiul Testament trebuia să se împlinească, "Şi¬au împărţit hainele Mele, au tras la sorţi pentru cămaşa Mea." Deci ei nu au putut să o rupă pe cusătură, au trebuit să tragă la sorţi pentru aceasta, şi aceea a fost pentru a împlini profeţia din Vechiul Testament.
E-14 Now, when He was on earth, He did not claim to be any great healer. How many knows the Son of God never claimed to be a healer? Exactly right. He said, "I can do nothing in Myself, but what I see the Father doing. It's not Me that doeth the works," He said; "it's the Father that dwelleth in Me. He doeth the works." What kind of works did He do?
We find in the Bible where a fellow by the name of Philip got saved. And he went over and found a friend: Nathanael, way back, thirty miles around the mountain. He brought him back to Jesus. And when he found him, he was under a tree, praying. And he said, "Come, see Who we found: Jesus of Nazareth, the Son of Joseph."
He said, "Could there be any good thing come out of Nazareth?"
He said, "Come and see."
That's the best evidence I know. Don't take somebody else's word for it. Come, see for yourself. Said, "Come and see."
E-9 Dar vom observa, în doar câteva momente, ce a făcut El? Şi eu cred, în seara aceasta, este dorinţa fiecăreia din inimile noastre, de la cel mai mic la cel mai bătrân, în seara aceasta, să îl vedem pe Isus Cristos. Este dorinţa inimii mele. Şi de ce este aşa? Dacă noi pretindem din Scripturi...
E-17 And when he come, Jesus was standing in the line, perhaps praying for the people. And when Philip come up with Nathanael, Jesus said, "Behold an Israelite, in whom there's no guile."
He said, "When did You know me, Rabbi?" It astonished him. "Whence knowest Thou me?"
He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Thirty miles away, through a mountain, yet, "I saw you."
That showed Who He was. He was the omnipresent God, not just a prophet, but God Himself manifested in the flesh. That's the reason He could lay it, His life down, take it up again.
E-10 Radiourile o răsună astăzi, televizoarele transmit în programe, spectacolele teatrale au spus, că, "El nu este aici, dar El a înviat!"
E-21 A little woman come out to draw some water one day. And He spoke to her and said, "Woman, bring Me a drink."
She said, "It's not customary to you Jews to ask us Samaritans such. We have no dealings with each other."
He said, "But if you knew Who you were talking to, you'd ask Me for a drink. I'd bring you Water you don't come here to draw."
And she said, "The well is deep, Sir. You have nothing to draw with, and where could You get this Water."
What was He doing? Contacting her spirit. And when He found what her trouble was... Her trouble was that she was living in adultery. She had five husbands and was living with her sixth one.
And Jesus said to her, "Go, get your husband and come here."
And she said, "I don't have any husband."
He said, "No, you've had five, and the one that you're now living with is not yours. So you said well."
E-11 Ei bine, atunci, dacă El a înviat, Biblia a spus, în Evrei 13:8, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acum, iată unde este acesta, prieteni. Acesta ori este Adevărul, ori nu este Adevărul. Căci, dacă acela nu este Adevărul, atunci Biblia este falsă, şi atunci Cuvintele sunt false; şi atunci noi suntem pierduţi, şi nu există nici o înviere din morţi, şi noi suntem doar credincioşi prefăcuţi. Dar dacă este Adevărul, atunci Acesta trebuie să se adeverească pe Sine.
E-27 Look now, the Jew. When Jesus performed that miracle to him, that real staunch Jew, real true Jew said, "Thou art the Son of God, the King of Israel." He knew that them signs was suppose to accompany the Messiah.
And now, here's a Samaritan. When that miracle was done on her, she said, "Sir, I perceive that You are a Prophet. We know that when the Messiah cometh, He'll tell us these things. But Who are You?"
He said, "I'm He that speaks to you."
She left her water-pot, and run into the city, and said, "Come, see a Man Who told me the things that I done. Isn't this the very Messiah?" Certainly.
E-12 Dacă spuneţi că această apă este udă; eu nu am mai văzut apă înainte. O turnaţi pe mine, şi nu este udă, atunci ale voastre- cuvintele voastre sunt neadevărate. Dar dacă o turnaţi pe mine, şi este udă, atunci cuvintele voastre sunt adevărate.
E-30 On through the Scriptures we could take it, how that He did the things that the Father showed Him. The Bible said over in St. John, when they questioned Him about why didn't He heal all those crippled people, and He said, "Verily, verily, I say unto you." St. John 5:19, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself; but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise.
Now, if Christ has risen from the dead, and is among us today; and promised that the same things that He did, that we'd do also; that's either the truth, or it isn't the truth. The Bible said, "He's the same yesterday, today, and forever."
And, friends, I'm just happy to know today, that I truly, with all that is within me, believe that Jesus Christ is the Son of God. He was conceived and born immaculate birth. He suffered under Pontius Pilate; crucified, died, buried, rose again the third day; and ascended into heaven, and's setting at the right hand of His Majesty. And the Holy Spirit is here carrying on the same work that He did when He was here on earth. What a beautiful thought.
E-13 Dacă Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, atunci Biblia este adevărată. Dacă El nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci, atunci Aceasta nu este adevărată. Dacă Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt adevărate, atunci Cristos nu este adevărat. Deci, dacă Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt adevărate, Dumnezeu nu este adevărat. Dar, atunci, dacă Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, atunci Biblia este adevărată, Dumnezeu este adevărat, Cristos, este adevărat, şi noi ar trebui să fim loiali Cauzei. Corect!
E-33 What a beautiful morning, the first resurrection morning, the first Easter that had ever dawned on the earth. Do you realize that this Easter that we are celebrating of His resurrection, is only pointing to a great Easter that's a-coming, the hour that He comes from the heaven? And all that are dead in Christ shall rise and go with Him. We're only looking forward to that great Easter, coming. And today, how beautiful it is, what a consolation, what a proof we have when the Bible declares it, when His omnipresence declares it, when His healing power declares it, when His great Spirit declares it, when everything in nature declares it, His Church declares it, my heart declares it, every borned again man's heart declares it, that, Jesus Christ is the Son of God, and will come again. And He's the same now, yesterday, today, and forever.
E-14 Acum, când El era pe pământ, El nu a pretins să fie ceva mare vindecător. Câţi ştiţi că Fiul lui Dumnezeu nu a pretins niciodată a fi un vindecător? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Exact aşa. El a spus, "Eu nu pot face nimic de la Mine, decât ce văd Eu pe Tatăl făcând. Nu sunt Eu cel care face lucrările," El a spus, "este Tatăl care locuieşte în Mine. El face lucrările." Ce fel de lucrări a făcut El?
E-34 Now, notice. It was on this beautiful Easter morning. There'd been a lot of rumor talk. Some women had come back from the grave and said they saw a vision of Angels. And they supposed it to be a gardener, Mary, the mother; for she heard a voice speak behind her, and said, "Who do you seek?" And when He turned...
She turned and said, "They have taken away my Lord. I don't know where they have laid Him. If You know, tell me where He's at, and I'll go get Him."
He turned and said, "Mary."
And she looked at Him, and she said, "Rabboni," which means, "Master."
He said, "Don't touch Me, for I've not yet ascended. But I will ascend to your Father, and to My Father, to my God, and to your God. But go, tell My disciples I'll meet them in Galilee."
E-15 Noi aflăm în Biblie, unde un om cu numele de Filip a fost mântuit. Şi s-a dus şi a găsit un prieten, Natanael; înapoi de tot, treizeci de mile în jurul muntelui. El l-a adus înapoi la Isus. Şi când l-a găsit, el era sub un pom, se ruga. Şi a spus, "Vino, să vezi pe Cine am găsit; Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."
El a spus, "Poate ieşi vreun lucru bun din Nazaret?"
A spus, "Vino şi vezi."
E-38 How that seemed to be an idle tale of this Man that they seen embalmed; and died, buried, and this was the fourth day, or the third day since He was dead. Peter got discouraged and wanted to go a-fishing. Two of them said, one by the name of Cleopas, said, "We'll just go back home to Jerusalem." And on their road, walking along that morning when Peter got his fishing line and took off fishing, these two were on their road sad. And as they went along the road, saying, "Well, I guess life is not worth living. Oh, how we believed that He was the Messiah. How could that Man Who raised the dead ever stand and let that high priest make fun of Him? How could that Man, Who could see vision after vision, ever let a Roman soldier put a rag around His face, and hit Him on the head, and said, 'If thou be a prophet, tell us who hit you'? How could He scream for mercy on the cross, seeing that He could even raise up the dead?" Oh, it was discouraging moment.
E-16 Asta-i cea mai bună dovadă care o cunosc. Nu lua cuvântul altcuiva pentru Aceasta. Vino, vezi singur! A spus, "Vino şi vezi."
E-39 And those discouraging times comes to every believer to test you, and to try you, and to see if you really do believe. "Every son that cometh to God must first be tested, child-trained."
There'll be some of you here tonight, no doubt, will go through that same testing. If we should call a prayer line, I have no idea who's got prayer cards; no one else knows; they were just all shuffled up together and handed to you. I'll call from somewhere, wherever is on my mind at the time. We can't stand but a few at a time. Couple dozen, maybe, will pass over the prayer line. All want to come. You may think that He's passed you by, but He hasn't. He's just testing you, just seeing if you really will believe Him. The vision doesn't heal; the vision only vindicates His Presence.
E-17 Şi când a venit, Isus stătea în rând, poate rugându-se pentru oameni. Şi când Filip s-a apropiat, cu N atanael, Isus a spus, "Iată un Israelit, în care nu este vicleşug!"
E-41 I was just setting here looking just now across the audience. And I see a--a friend of mine, a Mrs. Cox, from down in Kentucky. Had a big cancer on her face, a few weeks ago, done eat plumb out around her eye. She was dying. Mrs. Wood, my good friend, called me on the phone and was crying, said, "I believe it's going to eat mother's eye out in a few days." The doctor got to tampering with it with some kind of stuff and scattered it. It was in a terrible fix. Went in and offered a simple little prayer, with an anchored faith, that it would happen, and here she sets here tonight, perfectly normal and well; not even a spot of it left, it's all healed up on her face: setting right here in front of us. Others around with the same thing... Why? It's because Jesus Christ raised from the dead, and He lives.
The same One that could touch a leper, and said, "I will, be thou clean," can touch a cancer and say, "I will, be thou clean," if He is the same yesterday, today, and forever.
E-18 El a spus, "Când m-ai cunoscut, Rabi?" Aceasta l-a uimit. "De unde mă cunoşti Tu?"
E-43 And as Cleopas and them walked along, discouraged, they were kinda in one of those sad mornings, seeming like every thing going wrong. And all of a sudden, Someone stepped out, as He come behind them, walked up and caught up with them. And little did they know that that was the Lord Jesus. He was alive, and many people that loved Him didn't know it.
And that's the same as it is today. There's many people today that love the Lord and don't realize. You could tell them about it, and yet they can't recognize that He's alive forevermore tonight, that He's here in this church tonight, that He's in the midst of us, and will be till He comes in the physical, corporal body. "I'll never leave thee nor forsake thee."
E-19 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut." La treizeci de mile depărtare, printr-un munte, totuşi, "Eu te-am văzut."
E-45 And as they went along and begin to talk along the road... Jesus, I want you to notice the first thing Jesus did, went right straight to the Scripture. He said, "Oh, foolish of heart, is it hard for you to believe what the prophets said?" For He'd just asked them, "Why are you so sad?"
And they said, "Are You but a Stranger? Don't You know that Jesus of Nazareth, Who we thought to be the Messiah, the Deliverer of Israel, don't you know that this is even the third day since He was crucified? And He was a mighty Man in the Word. He was a mighty Prophet, because it's many miracles and things, God did by Him. And this is the third day; and now they have killed Him, and buried Him, and He was in the grave. And some women come to us and told us that He had risen from the dead. And we knowed it was just a foolish tale, so we're on our road back."
E-20 Asta a arătat Cine era El. El era Dumnezeul omniprezent; nu doar un profet, ci Însuşi Dumnezeu manifestat în trup. Acela¬i motivul că El a putut să-şi depună, Viaţa Lui, jos, şi să o ia din nou.
E-47 Then's when He begin to open up the Word. Oh, I love God's eternal Word. He begin to go through the Scriptures, beginning with Moses. He never left anything uncovered; He went straight to the Word.
Any God-sent man, I don't care who he is, he'll stay with God's Word. If he doesn't, he's not a true servant of God.
He went right to the Word. And He showed by the Word that Christ was to die, raise again, and enter into His glory. Now, oh, how they must have talked.
I'd like to have had that little few hours talk with Him (wouldn't you?) along the road. You say, "Well, Brother Branham, I sure would. Wish I could." Well, we can have it right now. That's Him talking to you in your heart. You just don't recognize it.
E-21 O femeie micuţă a venit afară să scoată nişte apă într-o zi. Şi El i-a vorbit, şi a spus, "Femeie, adă-Mi să beau!"
E-51 Now, notice as He drew near the city, evening was coming; He made out like He was going to go on by.
He might do that to you too. He might make you think that He's going to go on by, but He won't. He won't go by. He just wants you to invite Him.
And they said to Him, "Oh, the day is far spent. Now, don't go on, but please come in and abide with us." You just give Him that kind of an invitation; find out what will take place. Said, "The day was far spent now, You come and abide with us. It's towards the evening." Then He turned and went in at the little restaurant, the little inn.
In Europe they still have it. You eat and sleep, and everything's all paid for in one bill, your hotel.
And when He got inside with them, here's the beautiful part. All that day while they talked with Him, He never said one thing. Yet, they had walked with Him and talked with Him before, but they did not recognize it.
Who kept you from having that accident the other day? Who let that baby get well? Who paid that grocery bill for you? It was Him, but you just don't recognize it. Who is it give you health to come out to the church tonight? It's Him, but you don't recognize it. Oh, if we could only do as them, just bid Him to come in.
E-22 Ea a spus, "Nu este obişnuit ca voi Iudeii să ne cereţi nouă, Samaritenii, aşa ceva. Noi nu avem legături unii cu ceilalţi."
E-56 And when He come in, got inside, shut the doors, then He done something that no other man could do it that way. He was the only One that could do it, for they had been with Him before His crucifixion. And He took that bread, and just the way He did it, that was His Own way of doing it. And their eyes come open, and they knew that could only be Him. He didn't tarry with them very long. [Brother Branham snaps his finger--Ed.] He vanished out of their sight, just in a moment.
And on their road, they went back just as hard as they could go, light-footed, just a-shouting the victory, to tell them that, "The Lord has raised indeed." They didn't go back to argue their religion. They didn't go back to fuss about it. But they just knew He had raised from the dead.
E-23 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut cu Cine vorbeai, tu Mi-ai cere să bei. Ţi-aş aduce Apa pentru care nu vi aici să o scoţi."
E-58 Now, friend, if Jesus Christ, the living Son of God, after nineteen hundred years ago, if the Bible is true, He said, "I am alive forevermore"; He's just as alive here in this building tonight, as He was the day of His resurrection. He's just in a body.
Some of them were gathered together. And He come right through the walls, appeared right in through the midst of them and said, "Here, feel Me. Look at My scars in My hands. Does a spirit have flesh and bones like I got?" He said, "Give Me something to eat." And they give Him fish and bread. And He stood there and eat it before them, said, "A spirit doesn't eat like you see Me eating."
What is He? He's that great living Jehovah God that's in our midst tonight. He's in the midst of wherever two or three are gathered; "I'll be in their midst."
E-24 Şi ea a spus, ,,Fântâna este adâncă, Domnule. Tu nu ai nimic cu ce să scoţi, de unde ai putea Tu lua această Apă."
E-61 And now here's what I think. If Christ will come to this audience of people while you are sweating, waiting, and will prove on this Easter, that He is alive and standing in this building tonight; then you've got a right to ask Him for anything that He died for, and believe that you will receive it. You believe that to be the Truth? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Certainly, it is.
E-25 Ce făcea El? Contacta duhul ei. Şi când El a aflat care era necazul ei, necazul ei era că trăia în adulter. Ea a avut cinci bărbaţi, şi trăia cu al şaselea.
Şi Isus i-a spus, "Du-te, cheamă-l pe bărbatul tău, şi vino aici."
Şi ea a zis, "Eu n-am nici un bărbat."
E-62 Now, I could speak to you long, but one Word from Christ will mean more than all the words I could speak: tired and strained in voice, and weary as it is in voice.
And then another thing in speaking, it's hard, for this at my home, to have a successful meeting with the anointing of the Spirit like that. Why? Because this is my home. Jesus said that a prophet in his own home, his own country, even in his own county... It's just something that happens that way.
E-26 El a spus, "Nu, tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este al tău. Deci, bine ai zis."
E-64 They said that when He went to His own home; they said, "Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother, Mary, here with us? Isn't all of his brothers here and his sisters? Don't we know them? What school did he come up out of? What seminary was he a graduate of? What credentials does he carry?" And He didn't come through any school, or any seminary, or any credentials, but He come from God. But they couldn't see it. They said, "Where does he get this wisdom?"
And when they seen Him discern those thoughts of the people... When Peter come up to Him, He said, "Your name's Simon. Your daddy's name is Jonas," it floored him. How did He know him?
E-27 Priviţi acum, Iudeul. Când Isus i-a făcut acel miracol, adevăratul Iudeu fidel, real, Iudeu adevărat, a spus, ,,Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel." El ştia că acele semne trebuiau să îl însoţească pe Mesia.
E-66 The Pharisees stood by and said, "He is a Beelzebub. He's the chief of the fortunetellers. He's a devil."
And Jesus said, "You say that against Me, the Son of man, it'll be forgiven you. But when the Holy Ghost is come and does the same thing, and you speak one word against It, it'll never be forgiven you in this world or the world to come." So it's a dangerous thing. So how did He know? Why did He say that? He knowed that them signs would cease until this last day.
And this last days, He wouldn't be just to pour out His wrath upon a just people. They have... We have weighed in the balance and found wanting. All we think about is big times, radio programs, uncensored, Elvis Presley, Arthur Godfrey, old dirty jokes, the radio and television notables. We stay home on Wednesday night from the prayer meeting, to see such tommyrot as that, and calling ourselves Christians?
Then when God pours down His Spirit, and shows signs of His resurrection, we condemn It and turn away. And there's unforgivable sin to do that. Jesus said, "Speak one word against It, it'll never be forgiven in this world or the world to come." So that Spirit has to come in this last days to prove that Word of God to be true.
E-28 Şi acum aici este o Samariteană. Când acel miracol i-a fost făcut asupra ei, ea a spus, "Domnule, eu văd că Tu eşti Profet. Noi ştim când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Dar Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine."
E-70 And I say, under the authority of God's Word, and the feeling of my own soul: that same Holy Ghost Spirit's right here now in the midst of this people. Now, I claim that He's raised from the dead. I claim He's alive, alive forevermore. I claimed He's the same yesterday, today, and forever; the same in principle, the same in power; the same in everything, all but His corporal body which sits at the right hand of God in the Majesty of glory. But the Holy Spirit is here working, moving, performing, doing just exactly like Jesus Christ did, for it's the proof of His resurrection. What a beautiful hour.
E-29 Ea şi-a lăsat găleata, şi a alergat în cetate, şi a spus, "Veniţi, de vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu cumva este acesta chiar Mesia?" Desigur.
E-71 Now, I guess you see where I stand. Now, not only with this little, about a hundred people, or two hundred people here in--in this little building, jammed in here tonight, but I've made that statement before thousands times thousands, and hundreds of thousands: held the Bible in one hand, and the Koran in the other, say, "one's right, and the other's wrong," and challenge every Mohammedan priest to come and prove; or any other, Buddha, or whatever he might be, against the Koran, and against their religion. But everybody keeps quiet.
But, brethren, the reason I do that, because I know my Redeemer liveth. And He's the Truth. Jesus Christ is alive. He's here.
Now it's nothing within myself that I could do; it is a gift of God. "How do you do it?" It's just yielding yourself.
E-30 Prin Scripturi am putea lua asta, cum că El a făcut lucrurile care Tatăl I le-a arătat. Biblia a spus, acolo în Sfântul Ioan, când L-au întrebat de ce nu i-a vindecat El pe toţi acei oameni schilodiţi, şi El a spus, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun." Sfântul Ioan 5:19, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce El îl vede pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul întocmai."
E-74 Right in this building now is many, many Angels. You say, "Is that the Scripture?" That is the Bible. Let me show you. How many Christians are here, raise your hands? All right, you may put them down. The Bible said that the Angels of God are encamped about those who fear Him. Then there's Angels here.
Then Christ said, "Wherever two or three are gathered in My Name, I'll be in their midst." Then He's here. The only thing it is, you can't see Him, but by faith we believe it.
E-31 Acum, dacă Cristos a înviat din morţi, şi este printre noi astăzi; şi a promis că aceleaşi lucruri care le-a făcut El, că le vom face şi noi; acela ori este Adevărul, ori nu este Adevărul. Biblia a spus, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci."
E-76 I can prove to you that radio's coming through here too, voices. I can prove to you that pictures are coming through here. It won't hit on this tube here; it won't hit on this, this crystal, on this mike; neither will it come onto this piece of material, 'cause it wasn't made that way. But there is a piece of material who will reproduce that picture.
E-32 Şi, prieteni, eu sunt chiar fericit să ştiu, astăzi, că eu cu adevărat, cu tot ce este în mine, cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El a fost zămislit şi născut, naştere imaculată. El a suferit sub Pontius Filat; răstignit, a murit, îngropat, a înviat din nou a treia zi; şi s-a înălţat în Cer, şi şade la dreapta Maiestăţii Sale. Şi Duhul Sfânt este aici ducând înainte aceeaşi lucrare care a făcut-o El când era El aici pe pământ. Ce gând frumos!
E-77 And God set some in the Church, first apostles, then prophets, teachers, evangelists, and pastors, all for the perfecting of the Church. How could we turn one down and say the other one isn't so? God does it Himself. It's nothing in the world but just yielding yourself to the Holy Spirit. And the Holy Spirit takes over from there, and you don't know what you're doing. It's the Holy Spirit's sovereign work.
E-33 Ce dimineaţă frumoasă, prima dimineaţă a învierii, primul Paşte care a zorit vreodată pe pământ! Realizaţi voi că acest Paşte care îl sărbătorim, a învierii Lui, ne îndreaptă numai la un mare Paşte care urmează, ceasul când vine El din Ceruri? Şi toţi cei care sunt morţi în Cristos vor învia şi vor merge cu El. Noi doar aşteptăm cu nerăbdare acel, mare Paşte, care vine. Şi, astăzi, ce frumos este, ce mângâiere, ce dovadă avem, când Biblia o declară, când omniprezenţa Sa o declară, când Puterea Sa de vindecare o declară, când marele Său Duh o declară, când totul în natură o declară, Biserica Sa o declară, inima mea o declară, inima fiecărui om născut din nou o declară, că, "Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi va veni din nou! Şi El este acelaşi acum, 'Ieri, azi, şi în veci!'" Acum observaţi.
E-78 Now, friends, my home town... And I want to say this now, before closing this revival. One of these days there won't be even an ash left in Jeffersonville; there won't be one left in Charlestown, won't be one left in Louisville. This world's ripe for judgment. They've got a hydrogen bomb now that Russia can shoot from Moscow, land it on Fourth Street, and take every one of these powder plants around here, and sink it seventy-five feet under the ground with one bomb: one bomb; fifteen miles square, it'll go to a hundred and fifty feet in the ground. The hand's on the trigger. The clock's ticking away. It's later than you think. Why wait till that time?
E-34 A fost în această dimineaţă frumoasă de Paşte. Au fost multe zvonuri, vorbe. Câteva femei s-au întors de la mormânt, şi au spus că au văzut o vedenie de Ingeri. Şi au presupus că era un grădinar; Maria, mama, căci ea a auzit un glas vorbind în spatele ei, şi a spus, "Pe cine cauţi?" Şi când El s-a întors...
E-79 Remember if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Don't be scared of hydrogen bombs or no other thing. As long as you got Christ in your heart, that's the best bomb shelter I know of. It's made out of feathers: under His wings we'll abide. So don't worry about those things, if you're a Christian.
But if you're not a Christian, you're certainly standing in an awful place. You don't know what minute your heart's going to stop beating. The Bible said men would die in the last days with heart trouble: "Men's heart failing, fear, perplex of times, distress between the nations." Look what more, ten times as many man die as women; the Bible never said women's heart would be failing, It said, "Men's heart would be failing." It's absolutely, perfectly.
E-35 Ea s-a întors, şi a spus, "L-au luat pe Domnul meu. Eu nu ştiu unde L-au pus. Dacă Tu şti, spune-mi unde se află El, şi mă voi duce să Îl iau."
El s-a întors, şi a spus, "Marie."
E-81 The other day in Oakland, wife and I was over there in--by San Francisco; that great earthquake shook. And the earth begin to belch and hiccup there, until the buildings rocked, and the chimneys fell off. Great balls of air went up like that with smoke in it, or soot, whatever it was, out of those places. And the people run in to the streets, screaming. I thought, "What will it be when the Lord really appears?" The liquor joints went on, putting up their liquor, back on the shelves, and selling it. The people come in to buy it. The man couldn't sell it if nobody bought it. That's right.
E-36 A Şi ea s-a uitat la El, şi a spus, "Rabuni," care înseamnă, "Învăţătorule!"
E-82 It's... We are the guilty ones. Let me tell you, brother. I'm an American, and I love my country. But this old nation is weighed in the balance and found wanting. She's sinking, as certain as I'm a minister behind this platform tonight. Now, I'm saying that to find favor with God. I'm saying it because God puts it on my heart to say it. And the best thing for you to do is make ready for the coming of the Lord.
E-37 El a spus, "Nu Mă atinge, căci încă nu M-am înălţat. Dar Mă voi înălţa la Tatăl vostru, şi la Tatăl Meu; la Dumnezeul Meu, şi la Dumnezeul vostru. Dar du-te, spune ucenicilor Mei că Eu îi voi întâlni în Galileea."
E-83 Now, believe Him; have faith in Him. Now, all the words I could say, I say again, wouldn't mean one thing to what Jesus would say. But do you realize where I'm standing? With this group of people tonight, I have either misinterrupted--misinterpreted something or told the Truth. Now, if Jesus Christ is arisen from the dead, and promised the same things He did we'd do also... And I have claimed, from a little baby boy...
I wasn't eighteen months old, I guess, but not over two years, anyhow, when I saw my first vision. It's been all my life. The people here in the Tabernacle know that. As long as I've been here, not one time has it ever failed. And it never will fail, 'cause it's God. Around the world it's went, a great revival has lit. And now, by the grace of God, I'm in my second million souls, right in my own meeting, winning to the Lord Jesus: second million. That's right. And just think of the other millions that's went out, Oral Roberts, all of them, sparks that's lit off from the thing and went on, thousands times thousands, till around the world there's one great big revival of God's power, moving. And the Devil's turning loose all kinds of false things, to counteract it. But the real, true Word of God will go straight to the end. It'll never fail. "I the Lord hath planted it. I'll water it day and night, lest some should pluck it from My hand."
E-38 Cum părea lucrul acela a fi un basm, a acestui Om pe care 1- au văzut îmbălsămat; şi a murit, îngropat, şi aceasta era a patra zi, sau a treia zi de când era El mort. Petru s-a descurajat, şi vroia să meargă la pescuit. Doi dintre ei au spus, unul cu numele de Cleopa, a spus, "Noi doar ne vom duce acasă, la Ierusalim." Şi pe drumul lor, mergând împreună, în acea dimineaţă. Când Petru şi-a luat undiţa şi a plecat, la pescuit. Aceştia doi erau pe drumul lor, trişti. Şi aşa cum mergeau ei pe drum, spunând, "Ei bine, presupun că viaţa nu merită trăită. Oh, cum am crezut noi că El era Mesia! Cum a putut acel Om, Care a înviat morţii, să stea vreodată şi să îl lase pe acel mare preot să-şi bată joc de El? Cum a putut acel Om, Care a putut vedea vedenie după vedenie, să lase vreodată un soldat Roman să pună o cârpă în jurul feţei Lui, şi să-L lovească în cap, şi a spus, 'Dacă Tu eşti un profet, spune-ne cine Te-a lovit'? Cum a putut El să strige după îndurare, pe cruce, văzând că El putea chiar să învie morţii?" Oh, a fost un moment descurajant!
E-85 Now, tonight I claim that Christ raised from the dead. He's the same yesterday, today, and forever. Now, the Lord bless you. If He'll do that, then you're... If you believe it, God bless you. Ask Him then when He comes on the scene. If Christ will appear here at this platform... Here's a challenge. If Jesus Christ, God's Son, will appear right here at the platform and do the same things that He did when He was here on earth, will you believe Him? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
E-39 Şi acele timpuri descurajante vin la fiecare credincios, ca să vă testeze, şi să vă încerce, şi să vadă dacă voi într-adevăr credeţi. "Fiecare fiu care vine la Dumnezeu, trebuie mai întâi să fie testat, instruit ca un copil."
E-86 Look at Him, on the road to Emmaus, how them boys, broke... When He broke that bread, He did something there that no other man could do. It was something that Christ alone could do. And they recognized it.
Now, if He'll do the same thing here, that only Christ alone can do; not some false thing, but the very same thing that He did, then you believe Him, receive Him, have faith in Him, love Him, serve Him.
E-40 Vor fi unii dintre voi aici în seara aceasta, fără îndoială, care vor trece prin aceeaşi încercare. Dacă ar trebui să chemăm un rând de rugăciune, eu nu am nici o idee cine are cartonaşe de rugăciune, nimeni altul nu ştie; au fost chiar toate amestecate, şi date vouă. Eu voi chema de undeva, oriunde îmi trece prin minte la acel timp.Noi nu putem sta decât câţiva deodată. Două duzine, poate, vor trece prin rândul de rugăciune. Toţi vor să vină. S-ar putea să vă gândiţi că El a trecut de voi, dar El nu a trecut. El doar vă testează, doar ca să vadă dacă Îl veţi crede într-adevăr. Vedenia nu vindecă; vedenia adevereşte numai Prezenţa Lui.
E-88 Let me tell you; just don't join church now. That won't work. You've got to be borned again, not an emotional workup, not some little something you said, "Well, I shouted. I spoke with tongues. I done this, that, or the other." When really down in your heart, Something comes to change you, and you become a new creature in Christ Jesus, you receive the Person, Christ Jesus, when old things die out, and new things are borned again; you make things right, that you did wrong; you love your enemies; you pray for those who despitefully use you. That's when you're a Christian. The tree's known by the fruit it bears.
E-41 Eu doar şedeam aici, privind chiar acum peste audienţă. Şi eu văd o-o prietenă de-a mea, o D-nă. Cox, de jos din Kentucky. Avea un cancer mare pe faţa ei, în urmă cu câteva săptămâni, deja a mâncat complet în jurul ochiului ei. Era pe moarte. D¬na. Wood, prietena mea bună, m-a sunat la telefon, şi plângea, a spus, "Cred că-i va mânca afară ochiul mamei, în câteva zile." Doctorul a vrut să lucreze la acesta, cu un fel de substanţă, şi l¬a împrăştiat. Era într-o situaţie îngrozitoare. Am mers înăuntru şi am oferit o rugăciune simplă, mică, cu o credinţă ancorată, că se va întâmpla. Şi iat-o aici şezând în seara aceasta, perfect normală şi sănătoasă; nici măcar o pată din aceasta rămasă, este tot vindecat, pe faţa ei. Şezând chiar aici înaintea noastră. Alţii în jur, cu acelaşi lucru. De ce? Este pentru că Isus Cristos a înviat din morţi, şi El trăieşte.
E-89 May the Lord bless you now, as we bow our heads. I'm going to ask the sister to go to the piano, slowly play "The great Physician now is near, the sympathizing Jesus." And you on the outside now, that's got prayer cards, move up close to the door, we'll start just in a moment. Let us pray.
E-42 Chiar Acelaşi care a putut atinge un lepros, şi a spus, "Eu vreau, fii curăţit," poate atinge un cancer şi să spună, "Eu vreau, fii curăţit," dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-90 Our blessed heavenly Father, oh, my poor voice, four months of speaking, I'm just so tired in my voice. But I pray that You'll help me just now. Here will be another milestone at the Branham Tabernacle. Here'll be another witness arise in the last days at the day of the judgment. Many standing inside and out tonight, many of them are wondering, many are thinking, "Is it true, or isn't it true?"
O eternal and blessed Father, we pray that You'll now manifest Your love to us by appearing here and making Your Word true. I have spoke of Your Word, like You did Yourself to Cleopas and his friend, to Emmaus. And on our road, Lord, as we're journeying, You speak to us through Your Word. And now come among us; O Great Christ, come among us, prove Your Words to be true, and make manifest Your Being here tonight, as, we poor unworthy creatures confess that we're sinners and not worthy of these things; but we believe it, Lord. And by grace we accept it through faith, that we are saved, and Your children. Bless us now, Lord.
I know Your Word is true, when You said about the prophet in his own city, among his own people. But, Lord, I pray, just for this night, that You'll just look down to the people, and manifest Yourself once more here in this city, through the moving of the Holy Spirit. O eternal God, bless us now as we wait on You. And do the things that You did before Your crucifixion, and Jeffersonville will be without a single thing to complain. But we know that they'll be without an excuse on that day, that You have manifested Yourself. In Jesus' Name, I pray. Amen.
E-43 Şi cum Cleopa şi ei mergeau înainte, descurajaţi, ei erau cumva într-una din acele dimineţi triste, părea că totul mergea prost. Şi dintr-o dată, Cineva a apărut, aşa cum El venea din spatele lor, a mers şi i-a ajuns din urmă. Şi puţin ştiau ei că acela era Domnul Isus! El era viu, şi mulţi oameni care L-au iubit nu ştiau.
E-93 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... not what she wants me to pray for. No, it is not the cancer, for she's healed of that. But she wants me to pray for a back trouble she's got. That's right. It's a trouble in her back. Is that right? Now, do you believe He raised from the dead? Now watch. If I'd talk to her just a little longer, maybe something else would be said. I don't know. Now, I had no idea what's your trouble. I don't know now what it was. See? But the recorders has got it; you can find out what He said.
E-44 Şi este la fel cum este astăzi. Sunt mulţi oameni astăzi care îl iubesc pe Domnul, şi nu îşi dau seama. Le-ai putea spune despre asta, şi totuşi ei nu pot recunoaşte că El este viu pentru totdeauna, în seara aceasta, că El este aici în această biserică în seara aceasta, că El este în mijlocul nostru, şi va fi până când El vine în trupul fizic, corporal. "Eu nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi."
E-94 Let's talk just a minute longer and see if He will tell me something else. I see a woman that looks something on the order... It's another woman, and she's praying for her. And she's in some kind of a institution or a hospital; it's kind of a... It's a mental place. It's Madison, Indiana. It's--it's a--it's a--a sister that you're wanting prayer for, that's in an institution. And if you will believe with all your heart, and all that is within you, God will deliver her, and will heal your back and make you well. You believe it now? All right, come here.
Dear heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's Name, that You'll heal the woman and make her well. And grant this blessing unto her. And I pray that the mercies of God will rest upon her and will heal her, and get glory unto Thyself. I pray in Jesus Christ's Name. Amen.
E-45 Şi aşa cum mergeau înainte, şi au început să vorbească, pe drum. Isus, eu vreau să observaţi primul lucru care l-a făcut Isus, a mers chiar direct la Scriptură. A spus, "Oh, nepricepuţilor cu inima, vă este greu să credeţi ce au spus profeţii?" Căci, El doar ce i-a întrebat, "De ce sunteţi atât de trişti?"
E-96 I might say this. There's a vibration coming from there, from right back here. Just a moment, stand there just a minute. I noticed that Light left you. There's too many too crowded around me here. Everybody's a-pulling. But I see It moving to you. It's somebody that you've got's got a female operation coming up. That's right. I seen two or three people appear, and the Light flood right back there and hit that person standing right back there. It's them praying for that. See? That's right. And you've got; it's a condition of a lady that's got a female operation. That's right. Now, go and receive your healing, and the Lord God make you well. Amen.
E-46 Şi ei au spus, "Eşti Tu singurul străin? Nu şti Tu că Isus din Nazaret, Care noi ne gândeam că este Mesia, Izbăvitorul Israelului, nu şti că aceasta este chiar a treia zi de când a fost El răstignit? El era un om puternic, în Cuvânt. El era un profet puternic, pentru că sunt multe miracole şi lucruri, care le-a făcut Dumnezeu prin EL Şi aceasta este a treia zi; şi acum ei L-au ucis, şi L-au îngropat, şi El era în mormânt. Şi nişte femei au venit la noi şi ne-au spus că El a înviat din morţi. Şi noi ştiam că era doar un basm nesăbuit, astfel noi suntem pe drumul nostru înapoi."
E-97 Would you come? The lady, do you believe on the Lord Jesus? Do you believe that He raised from the dead? Now, to know you, I don't. I might've seen you if you're from around here. I don't know. People come and go; I'm not around the Tabernacle here enough to know. But, you--you are from the city? You're from the city. All right then, but I don't know you. But Christ does know you. But if He will reveal to me, standing here, what you're here for, will you believe it and accept it? And you know I don't know what you're here for, have no idea. Only thing, you might've seen me around town, or something, or--or something, I don't know. That's up to God to--to know that.
E-47 Atunci este când a început El să deschidă Cuvântul. Oh, eu iubesc Cuvântul Etern al lui Dumnezeu! El a început să parcurgă Scripturile, începând cu Moise. El nu a lăsat niciodată nimic neacoperit, El a mers direct la Cuvânt!
E-98 Right back there, do you want to get over that bowel trouble you been having? You believe the Lord Jesus will make you well? If you believe it, you can have it.
Another one's got a bad blood count, setting back there, I seen them take. You believe the Lord will make you well? All right. Do you believe with all your heart? Then you can have your healing; God healed you just then. You touched Him. You never touched me, you're thirty feet away from me. Amen.
Now, do you believe He has raised from the dead? Just look and live now while the line is a-moving. Oh, it is so hard here in Jeffersonville. See? And a crowd like this all around you, everybody... Jesus took a man by the hand, led him out of town one time.
E-48 Orice om trimis de Dumnezeu, mie nu-mi pasă cine este, el va sta cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, el nu este un slujitor adevărat al lui Dumnezeu.
E-101 Now, look this a way, sister, just a moment. Believe that the Lord Jesus is present to help you. You are suffering with a trouble that's in the rectal, and a doctor has examined you. And he told you it was hemorrhoids. I see you also trying to move across the house, and you're going real slow. You have arthritis. That's THUS SAITH THE LORD. The doctor said that you must be operated on. That's exactly right. And I seen him sign that little card there at his office: Rebekah Baker, 509 Graham Street. That's exactly right. That's in his office on the record. That's right. Do you believe? Then you can have your healing.
In the Name of the Lord Jesus Christ, may this woman receive her healing. Amen. God bless you, lady. Go, believing now. Have faith in God.
If you could only realize the Presence of the Lord...
E-49 El a mers direct la Cuvânt. Şi El a arătat, cu Cuvântul, că Cristos avea să moară, să învie din nou, şi să intre în Slava Sa. Acum, oh, cum trebuie să fi vorbit ei!
E-102 Now, the lady standing here, that you might... I don't know you, as far as I know. You don't know me, and I don't know you. Is that right? All right. Then here's somebody that doesn't know me, and I don't know them. I didn't know the other lady. But this lady's a total stranger, as far I know. If that's right, raise up your hand, lady.
Our first time, ever meeting in life, here's a woman and a man. Just a beautiful picture of St. John 4, where a woman and a Man met; and the woman was a Samaritan; Jesus was a Jew. And they begin to talk to each other, and Jesus revealed the secrets of her heart and let her know where her trouble was. Now, if He's the same Jesus today, He can do the same work today.
If this woman will raise her hand to God, not to swear (because we don't believe in doing it), just raise her hand up in sincerity, with mine, that we never seen one another before, know nothing about each other. Will you raise up your hand, lady? There you are. She's never seen me; I've never seen her, and she's a total stranger. Now, if there is...
E-50 Mi-ar fi plăcut să fi avut acele puţine câteva ore de vorbă cu El (vouă nu?) pe drum. Voi spuneţi, "Bine, Frate Branham, sigur aş vrea. Doresc să fi putut." Ei bine, putem avea asta chiar acum. Acela-i El care vă vorbeşte, în inima voastră. Voi doar nu o recunoaşteţi.
E-105 The Presence of the Lord Jesus is here. If the woman's sick, I couldn't heal her. She's already been healed; Christ healed her when He died for her. Do you believe that? But if He was standing here now with--and where I'm standing, and He would--could reveal to her, or do something to bring her faith up to meet... Now, she might be standing here for financial trouble. She might be standing here in domestic trouble. She might be standing here dying with a cancer. She might be standing here with TB. I don't know. I can't tell you.
And now, if you want to put yourself in my place, come here and take my place. You're welcome. Certainly. Neither do I know; neither would I do it. But the God of heaven knows. Can you understand now?
E-51 Acum observaţi în timp ce El se apropia de cetate, era pe înserate, El s-a făcut de parcă El urma să meargă mai departe.
E-107 And if Christ will perform the same thing here, the infallible proof, like He's raised from the dead, and proved that He's the same Jesus that talked to the woman at the well, how many in here say, "I will receive Him right now as my Healer, or whatever I have need of"? Raise your hand, say, "I will receive Him if He'll do that."
The woman with her hands up, we never met. The Lord grant it, is my prayer. Now, the lady seems to be moving from me; if the audience can pick up my voice. I see someone standing. It's not for herself, so much. She's praying for somebody else, and that's an elderly lady. It's her mother she's praying for. That's true. She has little heart attacks, little heart flutters, like. She can't sleep at night. Isn't that right? Raise your hand if that's true. And that lady's not from this country. That lady's from away from here. That lady is from Georgia. That's exactly right. And you're from Georgia. And you want prayer for your eyes too. You're going blind in your eyes. And that's true. Do you believe God will make you well? If that's true, raise up your hand. All right.
E-52 El s-ar putea să facă şi cu tine, aşa. El s-ar putea să te facă să crezi că El va trece pe lângă, dar El nu o va face. El nu se va duce. El vrea doar ca tu să Îl inviţi.
E-109 Now, do you believe? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Now, have faith in God. While I'm praying for her, pray for yourself out there, and believe God. He's here, omnipresent.
Come here, sister. Blessed Saviour, I pray that, in Christ's Name, that You'll grant to this woman her desire. May the power of Almighty God rest upon her, and may she be healed and get ever what she asked for. I pray this blessing in Jesus' Name. Amen.
Now go, rejoicing and happy, and believe, sister, and be made well. All right.
E-53 Şi ei I-au spus, "Oh, ziua aproape a trecut. Acum nu pleca mai departe, ci te rugăm intră şi rămâi cu noi." Voi doar faceţi¬I acel fel de invitaţie, şi aflaţi ce va avea loc. Au spus, "Ziua aproape a trecut acum, Tu vino şi rămâi cu noi. Este spre seară." Atunci El s-a întors şi a intrat, la micul restaurant, micul han.
În Europa ei încă îl au. Mănânci şi dormi, şi totul este plătit într-o singură factură, hotelul vostru.
E-112 I'm not sure, but I believe I know this woman. I believe you're from Georgetown, because I'm... Aren't you Brother Arganbright's relation? 'Course now this anointing, it--it's different. You realize that there's difference right now. When I talk to you somewhere else; it's different right now. You feeled a real pleasant feeling like. It's the Holy Spirit. You're not here for yourself. You're here for somebody else, and that's a little girl about four or five years old. She's got kidney trouble, and she lives in northern Indiana. That's true. That what you've got in your hand, send it to her and she'll be made well. Believe with all your heart now, and receive what you asked for, in Christ's Name.
"If thou canst believe, all things are possible."
E-54 Şi când El a intrat înăuntru cu ei! Aici este o parte frumoasă. Toată ziua aceea, în timp ce au vorbit cu El, El nu a spus nici un lucru. Totuşi, ei au umblat cu El şi au vorbit cu El, înainte, dar ei nu au recunoscut asta.
E-113 Here's a lady that's a stranger to me. I don't know you, never seen you in my life. We are strangers to each other, many years apart, maybe many--been born many miles apart. I don't know you, never seen you. But Jesus Christ knows you.
Something happened in the audience; a man appeared by me. Here he sets right here, ruptured navel. Do you believe, sir? Then Christ heals you and makes you well. Amen.
That's the way to do it, believe. What did he touch? I never seen the man; but he was healed right there. He touched the Lord Jesus Who's present here. Take away that unbelief from you. Forget about me being William Branham. Look at Jesus Christ; He's the One that's here. I challenge your faith, in Christ's Name, to forget about me and believe that this is the Lord Jesus here, and see what'll happen. I don't care where you are in the building.
E-55 Cine v-a păstrat să nu aveţi acel accident zilele trecute? Cine a făcut ca acel copil să se facă bine? Cine a plătit acel bon de cumpărături pentru tine? A fost El, dar voi doar nu îl recunoaşteţi. Cine este cel ce vă dă sănătate ca să veniţi la biserică în seara aceasta? Este El, dar nu îl recunoaşteţi. Oh, dacă am putea numai să facem ca ei, doar să-L invităm să intre!
E-116 Now, here's a little woman. I never seen her. She's older than I. She... I don't know who she is, where she's from, nothing about her. I am a perfect stranger to her. But Christ knows her.
If He will reveal to me what you're here for, will you receive it and believe it? You had a funny feeling a few minutes ago, when I spoke something, didn't you? It was your sister that's in the insane institution in Madison, Indiana. That's correct. For another woman was standing here, and you was standing there looking right over this way. And the vision, you were believing when you come up. That's exactly right. That's what done it. And the reason you're here tonight, is 'cause you've got a heart trouble. You just had a heart attack. That's exactly right. And I see now, as I look in a vision, that rolling land. You're from somewhere here in southern Indiana. You're from near Corydon; that's where you're from. Go back home; you're well. Jesus Christ makes you well. That's THUS SAITH THE HOLY SPIRIT.
E-56 Şi când a intrat El, a ajuns înăuntru, a închis uşile, atunci El a făcut ceva care nici un alt om nu ar fi putut să o facă în acel fel. El a fost Unicul care putea să o facă, căci ei au fost cu El înainte de răstignirea Lui. Şi El a luat acea pâine, şi, exact în felul cum a făcut-o El, acela era felul Lui Propriu de a face lucrul acesta. Şi li s-au deschis ochii, şi au ştiut că putea fi numai EL El nu a zăbovit cu ei prea mult. [Fratele Branham pocneşte din degete – Ed.] S-a făcut nevăzut dinaintea lor, doar într-o clipă.
E-118 Have faith and believe. Don't doubt. Just only believe. Can you recognize the omnipresence of the Lord Jesus? How wonderful. What's the matter?
Over here in the corner I see a vision. The doctor don't know whether it's cancer or TB. That's right. But if you'll believe it, you're healed anyhow. Your faith has saved you. Go on.
There you are: the omnipresence of the living God. I challenge your faith. "If thou canst believe..." Now, He has risen from the dead. He's here with us. That's Him. That's the very things He did when He was here on earth. Two thousand years has passed; He's still alive, and He's alive forevermore. Just believe; have faith.
E-57 Şi pe drumul lor, au mers înapoi atât de tare cât au putut merge, iuţi de picior, doar strigând victoria, ca să le spună că, "Domnul a înviat cu adevărat!" Ei nu s-au dus înapoi să se certe despre religia lor. Nu s-au dus înapoi să se certe în legătură cu Aceasta. Ci ei doar ştiau că El a înviat din morţi!
E-121 I don't know you, lady. I never seen you in my life, know nothing about you. That's true, isn't it? Jesus Christ knows you. If God will reveal to me what you're here for, will you believe Him, and believe me to be His prophet? If He'll do that, you know Something's got me anointed. You would have to know it's That. Now, if I said, "I'm going to lay my hands on you, be healed," you'd have a right to doubt that. But if God tells me something that you know to be the truth, then you know whether that's truth or not. Is that right? It's a female disorder. Operated, I see you coming off the operating table with something white over your face, but it wasn't successful. That's right. But that devil hid from the doctor, but it can't hide from God. Go home and be well, lady; Jesus Christ has healed you and made you well and...?...
If you can believe.
E-58 Acum, prietene, dacă Isus Cristos, Fiul viu al lui Dumnezeu, după o mie nouă sute de ani în urmă; dacă Biblia este adevărată, El a spus, "Eu sunt viu în vecii vecilor"; El este tot la fel de viu aici, în această clădire în seara aceasta, aşa cum a fost El în ziua învierii Lui. El este doar într-un trup.
E-122 I'm a stranger to you, lady. Do you believe Jesus Christ, God's Son, is here? You believe He'll make you well? Diabetes is nothing for God to heal. Do you believe He'll make you well? Then go home and receive your healing, in the Name of Jesus Christ, God's Son. Amen.
Come little lady. Do you believe?
Now, stop thinking that back there. It is not a telepathy. You can't get away with it now. Let me show you.
I don't know this woman. Lay your hands on mine, lady. If God will reveal to me what's your trouble... Me looking this way, you know I'm not reading your mind. If God will reveal to me what's your trouble, will you believe Jesus Christ is the Son of God, and I be His servant? If you will, raise up your hand. You got a female trouble, a lady's trouble. That's right. You did have; you haven't now. You're healed. Go on your road and rejoice and be glad.
E-59 Unii dintre ei erau adunaţi împreună. Şi El a venit direct prin ziduri, a apărut chiar înăuntru, prin mijlocul lor, a spus, "Iată, atingeţi-Mă. Uitaţi-vă la cicatricele Mele în mâinile Mele. Are un duh carne şi oase ca Mine?" El a spus, "Daţi-Mi ceva de mâncare." Şi I-au dat peşte şi pâine. Şi El a stat acolo şi a mâncat, înaintea lor, a spus, "Un duh nu mănâncă cum mă vedeţi pe Mine mâncând."
E-125 Come, sir. That old kidney trouble and stuff bothering you, you believe God will make you well, heal you of it? Then in the Name of Jesus Christ, receive your healing, and go on your road, rejoicing. Amen. God bless you, brother.
Believe.
How do you do, lady? Wouldn't you love to go eat a good meal again like you used to? You've been all nervous, haven't you? 'Caused a peptic ulcer to be in your stomach. Go, get you a hamburger and eat it; Jesus Christ has made you well. Go on your road, rejoicing.
"If thou canst believe." Have faith in God. Do you believe? The living, omnipotent Christ is present here now to heal every person in here.
E-60 Ce este El? El este acel mare, Iehova Dumnezeu viu care este în mijlocul nostru în seara aceasta. El este în mijloc oriunde doi sau trei sunt adunaţi: "Eu voi fi în mijlocul lor."
E-128 Just a moment. Way back down the line, setting right down here, sets a young man. Your faith's greater than you thought you had, son. You had a heart trouble, didn't you? If that's right, stand up on your feet; Jesus Christ healed you, son. You're well. Go on your road and be well.
Do you believe Him? Have faith in God.
Here's a man I don't know. We're strangers to each other. I believe this man was baptized this morning. But I don't know you, don't have no idea about you. Is that right? If Jesus Christ will reveal to me what you're here for, will you accept it?
How many in the audience will receive it right now? "If thou canst believe." Just have faith. Don't doubt.
The man has a skin trouble. That's right. And I see you're getting... It's a prostate trouble also. That's right. If it is, wave your hand. And I see something dark standing between you and a woman; it's your wife. You're praying for her. She's a sinner, and you want her to become a Christian. That's THUS SAITH THE LORD. That's right. Go, lay your hands on her, and pray for her, God in heaven reveal and bring together these things that are real.
E-61 Şi acum iată ce gândesc. Dacă Cristos va veni la această audienţă de oameni, în timp ce transpiraţi, aşteptând; şi va dovedi, de acest Paşte, că El este viu, şi stă în această clădire în seara aceasta; atunci voi aveţi dreptul să-I cereţi orice pentru care a murit El, şi să credeţi că veţi primi. Credeţi că acela este Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cu siguranţă, este.
E-133 Do you believe? You believe that God will do it? "If thou canst believe..." I challenge your faith. Way back in the back, wherever you are, look and live. Have faith in God wherever you are. "If thou canst believe, all things are possible." If you can believe... Watch. Look this way. Pray.
You say, "What are you watching, Brother Branham?"
Rebekah, come back this way a little, honey. Stop right where you are. There's my little girl, who someday will be a prophetess also. That lady standing right there by you, honey, with the white hat on, she's suffering with a sinus trouble. Raise your hand, or stand to your feet, lady. You're praying that God would call, let me call you. Is that right? Let my little girl lay her hands on you there. O eternal God, in the Name of Jesus Christ, I rebuke that demon that's bothering that woman. And let it be removed, in Christ's Name. Amen.
E-62 Acum, aş putea să vă vorbesc mult, dar un Cuvânt de la Cristos va însemna mai mult decât toate cuvintele care le-aş putea vorbi eu; obosit şi încordat în voce, şi epuizat cum aceasta este în voce.
E-135 Oh, blessed be the Name of the Lord. May the Lord Jesus reveal Himself to... Do you believe He is here? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Then let me tell you: every one of you right now, if you can believe it, Jesus Christ makes every one of you well, right now. If my words is true here, it's true there. If you'll do what I'll tell you to do, you can be healed right now. Do you believe it? [Congregation says, "Amen."] Then put your hands on one another. Just lay your hands over on one another, inside or out. Don't you doubt. I heard a deaf spirit leave. Here He is, the resurrected Christ.
E-63 Şi apoi un alt lucru, în vorbire. Este greu, căci aceasta este casa mea, să am o adunare de succes cu ungerea Duhului în felul acela. De ce? Pentru că aceasta este casa mea. Isus a spus că, "Un profet, în patria lui, în ţara lui, chiar şi în judeţul lui." Este doar ceva care se întâmplă în felul acela.
E-136 O eternal and blessed God, in the Name of the Lord Jesus, I challenge every unclean spirit, in the Name of Christ the Lord, that it'll leave this place, go out of these people. And may the great Holy Ghost now baptize everyone in here with great faith to believe.
Oh, Satan, you demon, you've bluffed us long enough. Christ is raised; He's standing here with the keys of death and hell hanging on Him. The power of healing has been paid for. And we adjure thee, by the Name of Jesus Christ, the living Son of God, that you depart from these people. Come out of them, Satan, that they go and be made well.
E-64 Ei au spus că atunci când El a mers la Propria Lui casă, au spus, "Nu este acesta fiul tâmplarului? Nu este mama Lui, Maria, aici cu noi? Nu sunt toţi fraţii Lui aici, şi surorile Lui? Nu-i cunoaştem noi? Din ce şcoală a ieşit El? Din ce seminar a absolvit El? Ce acreditări are El?" Şi El nu a venit prin nici o şcoală sau nici un seminar, sau nici o acreditare, ci El a venit de la Dumnezeu. Dar ei nu au putut vedea asta. Au spus, "De unde obţine El înţelepciunea aceasta?"
E-138 If you believe with all your heart, that Jesus Christ healed you, stand up to your feet and accept the Divine healing power of Almighty God. That's it. Praise the Lord. Bless the Lord. You're every one healed. Stand on your feet and give God praise. Amen. Blessed be the Name of the Lord. Let's give Him praise, as we raise our hands and praise Him. Bless the Son of the living God. Amen.
E-65 Şi când ei L-au văzut discernând acele gânduri ale oamenilor. Când Petru s-a apropiat de El, El a spus, "Numele tău este Simon. Numele Tatălui tău este Iona."
I-a pus la pământ! "Cum i-a cunoscut El?"
E-66 Fariseii stăteau pe acolo, şi au spus, "El este un Belzeebut. El este căpetenia ghicitorilor. El este un drac!"
E-67 Şi Isus a spus, "Spuneţi asta împotriva Mea, Fiul omului, aceasta vă va fi iertat. Dar când Duhul Sfânt a venit şi face acelaşi lucru, şi vorbiţi un singur cuvânt împotriva Acestuia, nu vă va fi iertat niciodată, în lumea aceasta sau în lumea viitoare." Deci, este un lucru periculos. Astfel cum a ştiut El? De ce a spus El aceea? El ştia că acele semne vor înceta până în această ultimă zi.
E-68 Şi aceste zile de pe urmă, El nu ar fi drept, să Îşi reverse mânia asupra unui popor drept. Ei au... Am fost cântăriţi în balanţă, şi găsiţi uşori. Tot la ce ne gândim este distracţii, programe radio, necenzurate, Elvis Presley, Arthur Godfrey, bancuri vechi murdare, persoane cunoscute de radio şi televiziune. Noi stăm acasă Miercuri seara, de la adunarea de rugăciune, ca să vedem astfel de aiureli ca acelea, şi ne numim Creştini?
E-69 Atunci când Dumnezeu revarsă Duhul Său, şi arată semne ale învierii Lui, noi Îl condamnăm şi plecăm. Şi acela-i un păcat de neiertat, să facem asta. Isus a spus, "Vorbiţi un cuvânt împotriva Acestuia, nu vă va fi iertat niciodată, în lumea acesta sau lumea viitoare." Astfel acel Duh trebuie să vină în aceste zile din urmă, să dovedească că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.
E-70 Şi eu spun, sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, şi sentimentul propriului meu suflet: că acelaşi Duh Sfânt (Spirit) este chiar aici acum în mijlocul acestui popor. Acum, am declarat că El a înviat din morţi. Am declarat că El este viu, viu pentru vecii vecilor. Am declarat că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci; acelaşi în principiu, acelaşi în Putere; acelaşi în tot, totul în afară de trupul Său corporal care şade la dreapta lui Dumnezeu şi a Maiestăţii, în Slavă. Dar Duhul Sfânt este aici, lucrând, mişcându-se, înfăptuind, făcând chiar exact cum a făcut Isus Cristos, pentru că este dovada învierii Lui. Ce oră frumoasă! Acum presupun că vedeţi unde stau.
E-71 Acum, nu numai cu acest mic, cam o sută de persoane, sau două sute de persoane aici în-în această clădire mică, înghesuiţi aici în seara aceasta, dar am făcut acea declaraţie înainte a mii de mii, şi sute de mii. Am ţinut Biblia într-o mână, şi Coranul în cealaltă, am spus, ,,una este corectă, şi cealaltă este greşită." Şi am provocat fiecare preot Mahomedan să vină şi să dovedească; sau oricare altul, Buda, sau orice ar putea fi, împotriva Coranului, şi împotriva religiei lor. Dar toţi stau în tăcere.
E-72 Dar, fraţilor, motivul pentru care fac asta, este pentru că ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte! Şi El este Adevărul. Isus Cristos este viu. El este aici!
E-73 Acum nu este nimic în mine însumi ce aş putea face, este un dar de la Dumnezeu. ,,Cum faci asta?" Este doar a te supune.
E-74 Chiar în această clădire acum sunt mulţi, mulţi Îngeri. Voi spuneţi, ,,Este aceea Scriptura?" Aceea este Biblia. Daţi-mi voie să vă arăt. Câţi Creştini sunt aici, ridicaţi-vă mâna? În regulă, le puteţi lăsa jos. Biblia a spus că, "Îngerii lui Dumnezeu sunt tăbărâţi în jurul celor care se tem de EL" Atunci, sunt Îngeri aici!
E-75 Apoi Cristos a spus, "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Atunci, El este aici! Singurul lucru care este, că voi nu Îl puteţi vedea, dar prin credinţă noi credem lucrul acesta.
E-76 Eu vă pot dovedi că şi radioul pătrunde pe aici, voci. Eu vă pot dovedi că imagini pătrund pe aici. Nu va atinge pe acest tub de aici; nu va atinge acesta, acest cristal, pe acest microfon; nici nu va veni la această bucată de material, pentru că nu a fost făcut în acel fel. Dar există o bucată de material care va reproduce acea imagine.
E-77 Şi Dumnezeu a aşezat pe unii în Biserică, întâi apostoli, apoi profeţi, învăţători, evanghelişti, şi păstori, toţi pentru desăvârşirea Bisericii. Cum am putea să respingem unul, şi să spunem că celălalt nu este aşa? Dumnezeu o face, El însuşi. Nu este nimic în lume decât să te supui Duhului Sfânt. Şi Duhul Sfânt preia de acolo, şi tu nu şti ce faci. Este lucrarea suverană a Duhului Sfânt.
E-78 Acum, prieteni, oraşul meu natal. Şi vreau să spun asta acum, înainte de a încheia această trezire. Într-una din aceste zile nu va mai rămâne nici măcar o cenuşă în Jeffersonville, nu va mai rămâne nici una în Charlestown, nu va mai rămâne nici una în Louisville. Această lume este gata pentru judecată. Ei au o bombă cu hidrogen acum care Rusia o poate trage din Moscova, şi să o aterizeze pe Fourth Street, şi să ia fiecare dintre aceste uzine de pulbere de pe aici, şi să le îngroape la şaptezeci şi cinci de picioare sub pământ, cu o singură bombă. O singură bombă; cincisprezece mile pătrate, va merge la o sută cincizeci de picioare în pământ. Mâna este pe trăgaci. Ceasul ticăie înainte. Este mai târziu decât vă gândiţi. De ce să aşteptăm până la acel timp?
E-79 Amintiţi-vă, "Dacă acest cort pământesc este dizolvat, avem deja unul care ne aşteaptă." Nu vă temeţi de bombele cu hidrogen sau de nici un alt lucru. Atât timp cât îl aveţi pe Cristos în inimă, este cel mai bun adăpost de bombe care îl ştiu. Este făcut din pene; sub aripile Lui, vom rămâne. Aşa că nu vă îngrijoraţi cu privire la aceste lucruri, dacă sunteţi un Creştin.
E-80 Dar dacă nu eşti un Creştin, cu siguranţă te afli într-o poziţie îngrozitoare. Nu şti în ce minut inima ta va înceta să mai bată. Biblia a spus că oamenii vor muri în zilele de pe urmă, cu probleme de inimă, ,,Inima oamenilor cedează, groază, strâmtorarea vremurilor, necaz printre neamuri." Priviţi cu cât mai mult, de zece ori mai mult mor bărbaţi, decât femei; Biblia nu a spus niciodată inima femeilor va ceda, Aceasta a spus, ,,Inima bărbaţilor va ceda." Este absolut, perfect.
E-81 Zilele trecute în Oakland, eu şi cu soţia eram acolo în San Francisco, acel mare cutremur a zguduit. Şi pământul a început să erupă şi să sughită acolo, până când clădirile s-au clătinat, şi hornurile au căzut. Au mers în sus bule mari de aer aşa, cu fum în acesta, sau funingine, orice a fost, din acele locuri. Şi oamenii au alergat în străzi, ţipând. M-am gândit, "Ce va fi când Domnul apare într-adevăr?" Localurile de băuturi, imediat după, aranjându-şi băuturile, înapoi pe rafturi, şi vânzându-le. Oamenii au intrat să o cumpere. Omul nu ar putea să o vândă dacă nu ar cumpăra-o nimeni. Aşa este.
E-82 Este, noi suntem cei vinovaţi. Dă-mi voie să îţi spun, frate. Eu sunt un American, şi îmi iubesc ţara. Dar această veche naţiune este cântărită în balanţă, şi găsită uşoară. Ea se scufundă, tot atât de sigur cum sunt eu un slujitor în spatele acestei platforme în seara aceasta. Acum eu spun asta pentru a găsi favoare cu Dumnezeu. O spun pentru că Dumnezeu mi-o pune pe inimă să o spun. Şi cel mai bun lucru care trebuie să îl faci este să te pregăteşti pentru Venirea Domnului.
E-83 Acum credeţi-L, aveţi credinţă în El. Acum, toate cuvintele care le-aş putea spune, eu spun din nou, nu ar însemna nimic faţă de ce ar spune Isus. Dar vă daţi seama unde stau eu, cu acest grup de oameni în seara aceasta? Eu fie că am întrerupt greşit, am interpretat greşit ceva, sau am spus Adevărul. Acum dacă Isus Cristos este înviat din morţi, şi, a promis, aceleaşi lucruri care le-a făcut El le vom face şi noi. Şi am declarat, de când eram un băieţel mic...
E-84 Nu aveam optsprezece luni, eu bănuiesc, dar nu peste doi ani, oricum, când am văzut prima mea vedenie. A fost, toată viaţa mea. Oamenii de aici din tabernacol, ştiu asta. De când sunt eu aici, nici măcar o dată nu a dat greş. Şi nu va da greş niciodată, pentru că este Dumnezeu. S-a dus în jurul lumii, s-a aprins o mare trezire. Şi acum, prin harul lui Dumnezeu, sunt la al doilea milion al meu de suflete, chiar în adunarea mea, câştigate pentru Domnul Isus. Al doilea milion, aşa este. Şi doar gândiţi-vă la celelalte milioane care au ieşit, Oral Roberts, toate acele scântei care s-au aprins de la acest lucru, şi au mers mai departe, mii de mii, încât în jurul lumii este o mare trezire a Puterii lui Dumnezeu, în mişcare. Şi diavolul dă drumul la tot felul de lucruri false, pentru a-L contracara. Dar Cuvântul real, adevărat al lui Dumnezeu va merge direct până la sfârşit. Acesta nu va da greş niciodată! "Eu Domnul am sădit-o. Eu o voi uda zi şi noapte, ca nimeni să nu o smulgă din mâna Mea."
E-85 Acum, în seara aceasta, am declarat că Cristos a înviat din morţi. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acum, Domnul să vă binecuvânteze. Dacă El va face asta, atunci sunteţi... Dacă credeţi asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cereţi-I, atunci, când vine El pe scenă. Dacă Cristos va apare aici pe această platformă! Iată o provocare. Dacă Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, va apare chiar aici pe platformă, şi face aceleaşi lucruri care El le-a făcut când El a fost aici pe pământ, Îl veţi crede? [Adunarea spune, ,,Amin." – Ed.]
E-86 Uitaţi-vă la El, pe drumul spre Emaus, cum acei băieţi, au frânt... Când El a frânt acea pâine, El a făcut acolo ceva care nici un alt om nu putea face. Era ceva care numai Cristos putea face. Şi ei au recunoscut asta.
E-87 Acum dacă El va face acelaşi lucru aici, care numai Cristos singur poate face; nu ceva lucru fals, ci chiar acelaşi lucru care l-a făcut El; atunci credeţi-L, primiţi-L, aveţi credinţă în El, iubiţi-L, slujiţi-L.
E-88 Daţi-mi voie să vă spun, nu vă uniţi doar la biserică acum. Aceea nu va funcţiona. Trebuie să vă naşteţi din nou. Nu o prelucrare emoţională; nu ceva mic ce aţi spus, "Ei bine, am strigat. Am vorbit în limbi. Am făcut asta, aceea, sau cealaltă." Când cu adevărat jos în inima ta, Ceva vine să te schimbe, şi tu devi o făptură nouă în Isus Cristos; tu ai primit Persoana, Cristos Isus; când lucruri vechi mor, şi lucruri noi se nasc din nou; tu îndrepţi lucrurile, care le-ai făcut greşit; îţi iubeşti duşmanii, te rogi pentru aceia care te folosesc cu dispreţ; atunci este când tu eşti un Creştin. Pomul se cunoaşte după rodul care îl aduce.
E-89 Fie ca Domnul să vă binecuvânteze acum, în timp ce ne aplecăm capetele. Voi cere surorii să meargă la pian, să cânte încet "Marele Medic este aproape acum, compătimitorul Isus." Şi voi cei de afară, acum, care aveţi cartonaşe de rugăciune, mutaţi¬vă mai aproape de uşă, vom începe doar într-un moment. Să ne rugăm.
E-90 Binecuvântatul nostru Tată Ceresc. Oh, glasul meu slab, vorbind de patru luni, sunt chiar atât de obosit în glasul meu. Dar mă rog ca Tu să mă ajuţi chiar acum. Aici va fi o altă piatră de hotar la Tabernacolul Branham. Aici se va ridica un alt martor în zilele de pe urmă, la Ziua Judecăţii. Mulţi stând înăuntru şi afară, în seara aceasta, mulţi dintre ei se întreabă, mulţi se gândesc, "Este adevărat, sau nu este adevărat?"
E-91 O Tată Etern şi Binecuvântat, ne rugăm ca Tu să Îţi manifestezi iubirea Ta faţă de noi, prin a apare aici şi să faci Cuvântul Tău adevărat. Eu am vorbit despre Cuvântul Tău; cum ai făcut Tu, Însuţi, la Cleopa şi prietenul lui, spre Emaus. Şi pe drumul nostru, Doamne, în timp ce călătorim, Tu ne vorbeşti prin Cuvântul Tău. Şi acum vino printre noi! O Mare Cristos, vino printre noi, dovedeşte-Ţi Cuvintele că sunt adevărate, şi manifestează Fiinţa Ta aici în seara aceasta. Cum, noi sărmane făpturi nevrednice mărturisim că suntem păcătoşi şi nevrednici de aceste lucruri, dar noi o credem, Doamne. Şi prin har o acceptăm, prin credinţă, că suntem mântuiţi, şi copiii Tăi. Binecuvântează-ne acum, Doamne.
E-92 Ştiu că Cuvântul Tău este adevărat, când Tu ai spus despre "profetul în oraşul lui, printre poporul lui." Dar, Doamne, mă rog, doar pentru seara aceasta, ca Tu doar să priveşti în jos la popor, şi să Te manifestezi încă odată aici în acest oraş, prin mişcarea Duhului Sfânt. O Dumnezeule Etern, binecuvântează¬ne acum în timp ce Te aşteptăm. Şi fă lucrurile care le-ai făcut Tu înainte de răstignirea Ta, şi Jeffersonville nu va avea nici măcar un singur lucru de care să se plângă. Dar, ştim că ei yor fi fără nici o scuză în acea Zi, pentru că Tu te-ai manifestat. În Numele lui Isus, mă rog. Amin.
E-93 [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... nu pentru ce vrea ea ca să mă rog. Nu, nu este cancerul, căci ea este vindecată de acela. Ci ea vrea să mă rog pentru o problemă de spate care o are ea. Aşa este. Este o problemă în spatele ei. Aşa este? Acum crezi că El a înviat din morţi? Acum priviţi. Dacă vorbesc cu ea doar un pic mai mult, poate va fi spus altceva. Eu nu ştiu. Acum, nu am avut nici o idee care era necazul tău. Nu ştiu acum ce era. Vezi? Dar înregistrările o au, tu poţi afla ce a spus El.
E-94 Să vorbim doar încă un minut, şi să vedem dacă El îmi va spune altceva. Văd o femeie care pare ceva în ordinea ... Este o altă femeie, şi ea se roagă pentru ea. Şi ea este într¬un fel de instituţie sau un spital, este un fel de un... Este un loc pentru boli mintale. [Sora spune, ,,Da." – Ed.] Este Madison, Indiana. ["Aşa este."] Este-este o-este o-o soră pentru care vrei rugăciune, care este într-un ospiciu. Şi dacă tu vei crede cu toată inima, şi tot ce este în tine, Dumnezeu te va elibera şi va vindeca spatele tău şi te va face bine. Crezi asta acum? În regulă, vino aici.
E-95 Dragă Tată Ceresc, ne rugăm ca în Numele lui Isus Cristos, ca Tu să o vindeci pe femeie, şi să o faci bine. Şi acordă-i această binecuvântare. Şi mă rog ca îndurările lui Dumnezeu să se odihnească peste ea, şi să o vindece, şi primeşte slava pentru Tine. Mă rog în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-96 Aş putea spune asta. Este o vibraţie ce vine de acolo, direct de aici din spate. Doar un moment, rămâi acolo doar un minut. Am observat că acea Lumină te-a părăsit. Sunt prea mulţi, prea înghesuiţi în jurul meu aici. Toţi trag. Dar O văd mişcându-se spre tine. Este cineva care... Tu ai-ai o operaţie de femei programată. Aşa este. Am văzut doi sau trei oameni apărând, şi Lumina s-a dus chiar acolo în spate şi a atins acea persoană care stă chiar acolo în spate. Ei se roagă pentru aceea. Vedeţi? Aşa este. Şi tu ai, este o stare a unei doamne care are o operaţie de femei. Aşa este. Acum du-te şi primeşte-ţi vindecarea, şi Domnul Dumnezeu te-a făcut bine. Amin.
E-97 Ai vrea să vi? Doamnă, crezi tu în Domnul Isus? [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Crezi că El a înviat din morţi? Acum, a te cunoaşte, eu nu te cunosc. S-ar putea să te fi văzut dacă eşti de aici din împrejurimi. Eu nu ştiu. Oameni vin şi pleacă, eu nu sunt în preajma tabernacolului aici suficient ca să ştiu. Dar, tu, eşti din oraş? ["Da."] Eşti din oraş. În regulă, atunci, dar eu nu te cunosc. Dar Cristos te cunoaşte. Dar dacă El îmi va descoperii, stând aici, pentru ce eşti tu aici, vei crede asta şi o vei accepta? Şi tu şti că eu nu ştiu pentru ce eşti aici, nu am nici o idee. Singurul lucru, tu s-ar putea să mă fi văzut prin oraş, sau ceva, sau, sau ceva. Eu nu ştiu. Aceea depinde de Dumnezeu să-să ştie asta.
E-98 Chiar în spate acolo, vrei să îţi revii de la problemele intestinale care le-ai avut? Crezi că Domnul Isus te va face bine? Dacă crezi, poţi avea asta.
E-99 Altul are hemogramă gravă, aşezat acolo în spate, i-am văzut luând. Crezi că Domnul te va face bine? În regulă. Crezi tu cu toată inima ta? Atunci poţi avea vindecarea ta, Dumnezeu te¬a vindecat chiar atunci. Tu l-ai atins pe El. Tu nu m-ai atins pe mine, eşti la treizeci de picioare distanţă de mine. Amin.
E-100 Acum credeţi că El a înviat din morţi? Priviţi doar, şi trăiţi, acum în timp ce rândul este în mişcare. Oh, este atât de greu aici în Jeffersonville! Vedeţi? Şi o mulţime ca aceasta toţi în jurul tău, toată lumea! Isus a luat un om de mână, şi l-a dus afară din oraş, odată.
E-101 Acum priveşte în această direcţie, soră, doar un moment. Crede că Domnul Isus este prezent ca să te ajute. Tu suferi cu o problemă care este în rect, şi un doctor te-a examinat. [Sora spune, "Da." – Ed.] Şi el ţi-a spus că erau "hemoroizi." Te văd şi încercând să te mişti prin casă, şi tu mergi foarte încet. Tu ai artrită. ["Aşa este."] Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Doctorul a spus că trebuie să fi operată. Asta-i exact aşa. Şi 1-am văzut semnând acea cartelă mică acolo la biroul lui: Rebekah Baker. ["Da, domnule."] 509 Graham Street. ["Aşa este".] Asta¬i exact aşa. Este în biroul lui, în dosar. Aşa este. Crezi tu? ["Da, domnule."] Atunci tu îţi poţi avea vindecarea. În, Numele Domnului Isus Cristos, fie ca această femeie să-şi primească vindecarea. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Du¬te, crezând acum. Ai credinţă în Dumnezeu.
Dacă aţi putea doar realiza Prezenţa Domnului!
E-102 Acum doamna care stă aici, care ai putea... Eu nu te cunosc, din câte ştiu. Tu nu mă cunoşti, şi eu nu te cunosc. Este adevărat? În regulă. Atunci tu eşti cineva care nu mă cunoaşte, şi eu nu-i cunosc pe ei. Şi nu o cunoşteam pe cealaltă doamnă. Dar această doamnă este o străină totală, din câte ştiu. Dacă este aşa, ridică¬ţi mâna, doamnă. Prima noastră dată, când ne întâlnim vreodată în viaţă.
E-103 Aici se află o femeie şi un bărbat. Chiar un tablou frumos din Sfântul Ioan 4, unde o femeie şi un Bărbat s-au întâlnit; şi femeia era o Samariteană, Isus era un Iudeu. Şi ei au început să vorbească unul cu altul, şi Isus i-a descoperit tainele inimii ei şi i-a spus care era necazul ei. Acum, dacă El este acelaşi Isus astăzi, El poate face aceeaşi lucrare şi astăzi.
E-104 Dacă această femeie îşi va ridica mâna către Dumnezeu, nu să jure (pentru că, noi nu credem în a face asta), doar să-şi ridice mâna în sinceritate, cu mine, că noi nu ne-am văzut niciodată înainte, şi nu ştim nimic unul despre celălalt. Îţi vei ridica mâna, doamnă? Ia te uită. Ea nu m-a văzut niciodată, sau eu nu am văzut-o niciodată, şi ea este o străină totală. Acum dacă este...
E-105 Prezenţa Domnului Isus este aici. Dacă femeia este bolnavă, eu nu aş putea să o vindec. Ea deja a fost vindecată; Cristos a vindecat-o când El a murit pentru ea. Crezi tu asta? Dar dacă El ar fi stat aici acum, şi-şi unde stau eu, şi El ar, i-ar putea descoperii, sau să facă ceva ca să-i aducă credinţa sus să facă faţă! Acum, ea s-ar putea să stea aici pentru probleme financiare. S-ar putea să stea aici în probleme casnice. S-ar putea să stea aici, pe moarte cu un cancer. S-ar putea să stea aici cu TBC. Eu nu ştiu. Nu vă pot spune.
E-106 Şi acum dacă vreţi să vă puneţi în locul meu, veniţi aici şi luaţi-mi locul. Sunteţi bineveniţi. [Fratele Branham face o pauză – Ed.] Desigur. Nici eu nu ştiu, nici eu nu aş face-o. Dar Dumnezeul din Cer ştie. Puteţi înţelege acum? [Adunarea spune, "Amin."]
E-107 Şi dacă Cristos va face acelaşi lucru aici, Adevărul infailibil, cum a înviat El din morţi, şi a dovedit că El este acelaşi Isus care a vorbit cu femeia de la fântână, câţi de aici spuneţi, "Eu Îl voi primi chiar acum ca Vindecătorul meu, sau de orice am eu nevoie"? Ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "Eu Îl voi primi dacă El va face aceea."
E-108 Femeia cu mâinile ridicate, noi nu ne-am întâlnit niciodată. Domnul să o acorde, este rugăciunea mea. Acum doamna se pare că se îndepărtează de la mine; dacă audienţa îmi poate prinde glasul. Văd pe cineva în picioare. Nu este pentru ea, atât de mult. Ea se roagă pentru altcineva, şi aceea este o doamnă în vârstă. Este mama ei, pentru care se roagă. Este adevărat. Ea are mici atacuri de inimă, mici palpitaţii de inimă, parcă. Ea nu poate dormi noaptea. Nu-i aşa? Ridică-ţi mâna dacă este adevărat. Şi acea doamnă nu este din acest stat. Acea doamnă este de departe de aici. Acea doamnă este din Georgia. Asta-i exact aşa. Şi tu eşti din Georgia. Şi tu vrei rugăciune şi pentru ochiu tău. Tu devii oarbă în ochii tăi. Şi asta-i adevărat. Crezi că Dumnezeu te va face bine? Dacă este adevărat, ridică-ţi mâna. În regulă.
E-109 Acum credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum aveţi credinţă în Dumnezeu. În timp ce mă rog pentru ea, rugaţi¬vă pentru voi acolo afară, şi credeţi-l pe Dumnezeu. El este aici, omniprezent.
Vino aici, soră.
E-110 Binecuvântate Mântuitor, mă rog ca, în Numele lui Cristos, ca Tu să acorzi acestei femei dorinţa ei. Fie ca Puterea Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste ea, şi fie ca ea să fie vindecată şi să primească orice a cerut ea. Mă rog pentru această binecuvântare în Numele lui Isus. Amin.
E-111 Acum du-te, bucurându-te, şi fericită. Şi crede, soră, şi să te faci bine. În regulă.
E-112 Nu sunt sigur, dar cred că o cunosc pe această femeie. Cred că tu eşti din Georgetown, pentru că eu sunt... Nu eşti tu ruda Fratelui Arganbright? Desigur, acum această ungere, este diferită. Înţelegi că este o diferenţă chiar acum. Când îţi vorbesc în altă parte; este diferit chiar acum. Ai simţit un sentiment cu adevărat plăcut, cumva. Este Duhul Sfânt. Tu nu eşti aici pentru tine. Eşti aici pentru altcineva, şi aceea este o fetiţă în vârstă de vreo patru sau cinci ani. Ea are probleme la rinichi, şi locuieşte în partea de nord în Indiana. Asta-i adevărat. Aceea ce ai în mână, trimite-o ei, şi ea se va face bine. Crede cu toată inima ta acum, şi primeşte ceea ce ai cerut, în Numele lui Cristos.
"Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt posibile!"
E-113 Iată o doamnă care este o străină pentru mine. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Suntem străini unul faţă de celălalt, diferenţă de mulţi ani; poate multe, născuţi la multe mile depărtare. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată. Dar Isus Cristos te cunoaşte.
E-114 Ceva s-a întâmplat în audienţă; mi-a apărut un bărbat lângă mine. Aici şade el, chiar aici, hernie ombilicală. Crezi tu, domnule? [Fratele spune, "Da!" – Ed.] Atunci Cristos te vindecă şi te face bine! Amin.
E-115 Aşa-i cum trebuie să faceţi, credeţi! Ce a atins el? Eu nu l-am văzut niciodată pe om; dar el a fost vindecat chiar acolo. El l-a atins pe Domnul Isus Care este prezent aici. Luaţi la o parte acea necredinţă de la voi! Uitaţi că eu sunt William Branham. Priviţi la Isus Cristos, El este Cel care este aici. Eu vă provoc credinţa, în Numele lui Cristos, să uitaţi de mine; şi să credeţi că acesta este Domnul Isus aici, şi veţi vedea ce se va întâmpla. Mie nu-mi pasă unde vă aflaţi în clădire.
E-116 Acum aici este o femeie micuţă. Nu am văzut-o niciodată. Ea este mai în vârstă decât mine. Ea, eu nu ştiu cine este, de unde este, nimic despre ea. Sunt un perfect străin pentru ea. Dar Cristos o cunoaşte.
E-117 Dacă El îmi va descoperii pentru ce eşti tu aici, vei primi şi vei crede asta? [Sora spune, "Sigur." – Ed.] Ai avut un sentiment ciudat cu câteva minute în urmă, când am vorbit ceva, nu-i aşa? Era sora ta ["Da."] care este în casa de nebuni în Madison, Indiana. ["Aşa este."] Este corect. Căci, altă femeie a stat aici, şi tu stăteai acolo te uitai chiar în această direcţie. Şi vedenia, tu ai crezut când ai urcat. ["Sigur."] Asta-i exact aşa. Asta-i ce a făcut-o. Şi motivul pentru care eşti aici în seara aceasta, este pentru că ai o problemă de inimă. Tu doar ce ai avut un infarct. Asta-i exact aşa. ["Aşa este."] Şi văd acum, cum privesc într-o viziune, acel ţinut deluros. Tu eşti de pe undeva de aici din sudul Indianei. Eşti de lângă Corydon, asta-i de unde eşti. Intoarce-te acasă, tu eşti bine. Isus Cristos te face bine. Este AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÂNT.
E-118 Aveţi credinţă, şi credeţi. Nu vă îndoiţi. Doar credeţi numai. Puteţi recunoaşte omniprezenţa Domnului Isus? Ce minunat! Care-i chestiunea?
E-119 Aici în colţ, văd o vedenie. Doctorul nu ştie dacă este cancer sau TBC. [Persoana spune, "Este corect." – Ed.] Aşa este. Dar dacă tu vei crede, tu eşti vindecat, oricum. Credinţa ta te-a mântuit. Mergi înainte.
E-120 Ia te uită. Omniprezenţa viului Dumnezeu! Eu vă provoc credinţa. "Dacă tu poţi crede!" Acum, El a înviat din morţi. El este aici cu noi. Acela este El! Acelea sunt chiar lucrurile care le-a făcut El când El a fost aici pe pământ. Două mii de ani au trecut, El este încă viu, şi El este viu pentru totdeauna. Doar credeţi, aveţi credinţă.
E-121 Eu nu te cunosc, doamnă. Nu te-am văzut niciodată în viaţa mea, nu ştiu nimic despre tine. Este adevărat, nu-i aşa? Isus Cristos te cunoaşte. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii pentru ce eşti aici, Îl vei crede tu, şi crezi că eu sunt profetul Lui? Dacă El va face asta, tu şti că Ceva m-a uns. Tu ar trebui să şti că este Acela. Acum dacă aş fi spus, ,,Îmi voi pune mâinile peste tine, fi vindecată," ai avea dreptul să te îndoieşti de asta. Dar dacă Dumnezeu îmi spune ceva care tu şti că este adevărul, atunci tu şti dacă este adevărul sau nu. Aşa este? [Sora spune, "Aşa este." – Ed.]Este o tulburare de femei. Operată, te văd coborând de pe masa de operaţie, cu ceva alb peste faţa ta, dar nu a fost reuşită. Aşa este. Dar, diavolul s-a ascuns de doctor, dar nu se poate ascunde de Dumnezeu. Du-te acasă, şi fi bine, doamnă, Isus Cristos te-a vindecat şi te-a făcut bine.
Dacă puteţi crede!
E-122 Sunt un străin pentru tine, doamnă. Crezi că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici? Crezi că El te va face bine? Diabetul este nimic, la Dumnezeu să vindece. Crezi că El te va face bine? Atunci du-te acasă şi primeşte-ţi vindecarea, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Vino aici, doamnă. Crezi tu?
E-123 Acum opriţi-vă să gândiţi aceea acolo în spate! Nu este o "telepatie." Nu puteţi scăpa cu asta acum! Daţi-mi voie să vă arăt.
E-124 Eu nu o cunosc pe această femeie. Pune-ţi mâinile pe ale mele, doamnă. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii care este necazul tău! Eu privesc în partea aceasta, tu şti că eu nu îţi citesc gândul. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii care este necazul tău, vei crede că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi eu sunt slujitorul Lui? Dacă da, ridică-ţi mâna. Tu ai o boală de femei, o boală a doamnelor. Aşa este. Tu ai avut; nu ai acum. Eşti vindecată. Mergi pe drumul tău, şi bucură te şi fi fericită.
E-125 Vino, domnule. Acea problemă veche de rinichi, şi ceva care te supără. Crezi că Dumnezeu te va face bine? [Fratele spune, "Da." – Ed.] Te va vindeca de asta? Atunci, în Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea, şi mergi înainte pe drumul tău, bucurându-te. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
Credeţi!
E-126 Ce mai faci, doamnă? Nu ţi-ar place să mergi, să mănânci o mâncare bună iar aşa cum obişnuiai? Ai fost tot agitată, nu-i aşa? Ţi-a provocat un ulcer digestiv în stomacul tău. Du-te, ia-ţi un hamburger şi mănâncă-l, Isus Cristos te-a făcut bine. Mergi pe drumul tău, bucurându-te.
E-127 "Dacă tu poţi crede!" Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Viul, Cristos omnipotent este prezent aici acum, să vindece fiecare persoană de aici.
E-128 Doar un moment. În spate de tot jos în rând, şezând chiar jos aici, şade un tânăr. Credinţa ta este mai mare decât credeai că ai, fiule. Tu aveai o problemă la inimă, nu-i aşa? Dacă este corect, ridică-te în picioare. Isus Cristos te-a vindecat, fiule. Tu eşti bine. Du-te pe drumul tău, şi fi bine.
E-129 Îl credeţi pe El? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aveţi credinţă în Dumnezeu.
E-130 Iată un bărbat care nu îl cunosc. Suntem străini unul faţă de celălalt. Cred că acest bărbat a fost botezat în dimineaţa aceasta. Dar eu nu te cunosc, nu am nici o idee referitor la tine. Aşa este? Dacă Isus Cristos îmi va descoperii pentru ce eşti tu aici, vei accepta asta?
E-131 Câţi din audienţă o veţi primi chiar acum? [Adunarea spune, "Amin." –Ed.] "Dacă tu poţi crede!" Doar aveţi credinţă. Nu vă îndoiţi.
E-132 Bărbatul are o problemă de piele. Aşa este. Şi eu văd că te duci... Este şi o problemă de prostată. Aşa este. Dacă este, flutură mâna. Şi văd ceva întunecat stând între tine şi o femeie; este soţia ta. Tu te rogi pentru ea. Ea este o păcătoasă, şi tu vrei ca ea să devină o Creştină. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aşa este. Du-te, pune-ţi mâinile peste ea, şi roagă-te pentru ea, ca Dumnezeu din Cer să descopere importanţa acestor lucruri că sunt reale.
E-133 Crezi tu? Crezi că Dumnezeu o va face? "Dacă tu poţi crede!" Eu îţi provoc credinţa. În spate de tot, oriunde sunteţi, priviţi şi trăiţi! Aveţi credinţă în Dumnezeu, oriunde vă aflaţi. "Dacă puteţi crede, toate lucrurile sunt posibile." Dacă puteţi crede! Urmăriţi. Priviţi în această direcţie. Rugaţi-vă. [Fratele Branham face o pauză – Ed.]
Voi spuneţi, "Ce priveşti tu, Frate Branham?"
E-134 Rebekah, întoarce-te puţin aici, scumpa. Opreşte-te chiar acolo unde eşti. Acolo-i fetiţa mea, care într-o zi va fi o prorociţă, de asemenea. Acea doamnă care stă chiar acolo lângă tine, scumpa, cu pălăria albă, suferă cu o problemă de sinus. Ridică-ţi mâna, sau ridică-te în picioare, doamnă. Tu te rogi ca Dumnezeu să cheme, să facă ca eu să te chem. Este aşa? Lasă ca fetiţa mea să pună mâinile peste tine acolo. O Dumnezeule Etern, în Numele lui Isus Cristos, eu mustru acel demon care o supără pe acea femeie. Şi să fie luat la o parte, în Numele lui Cristos. Amin.
E-135 Oh, binecuvântat să fie Numele Domnului! Fie ca Domnul Isus să Se descopere, de asemenea. Credeţi că El este aici? [Adunarea spune, "Amin." – E d.] Atunci daţi-mi voie să vă spun, la fiecare dintre voi, chiar acum, dacă puteţi crede lucrul acesta, Isus Cristos vă face bine pe fiecare din voi, chiar acum. Dacă cuvintele mele sunt adevărate aici, sunt adevărate acolo. Dacă veţi face ce vă spun eu să faceţi, puteţi fi vindecaţi chiar acum. Credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin."] Atunci puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi. Doar puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi, înăuntru sau afară. Să nu vă îndoiţi! Am auzit un duh de surd părăsind.Iată-Laici, Cristos cel înviat!
E-136 O Dumnezeule Etern şi Binecuvântat, în Numele Domnului Isus, eu provoc fiecare duh necurat, în Numele lui Cristos Domnul, ca acesta să părăsească acest loc, să iasă din aceşti oameni. Şi fie ca marele Duh Sfânt acum să boteze pe fiecare de aici, cu o mare credinţă să creadă.
E-137 Oh, Satan, tu demonule, ne-ai înşelat destul. Cristos este înviat, El se află aici cu cheile morţii şi ale iadului prinse la El. Pentru puterea de vindecare s-a plătit. Şi noi îţi cerem, în Numele lui Isus Cristos, Fiul cel viu al lui Dumnezeu, ca tu să pleci de la aceşti oameni. Ieşi afară din ei, Satan, ca ei să plece şi să fie făcuţi bine.
E-138 Dacă credeţi cu toată inima, că Isus Cristos v-a vindecat, ridicaţi-vă în picioare, şi acceptaţi Puterea Divină de vindecare a Dumnezeului Atotputernic. Asta este! Laudă Domnului! Binecuvântat să fie Domnul! Voi sunteţi, fiecare, vindecaţi. Ridicaţi-vă în picioare, şi daţi laudă lui Dumnezeu! Amin! Binecuvântat să fie Numele Domnului! Să-I dăm Laudă, în timp ce ne ridicăm mâinile şi Îl lăudăm. Binecuvântaţi pe Fiul Dumnezeului cel viu! Amin!
Up