Marele Şi Puternicul Biruitor

The Great And Might Conqueror
Data: 57-0421M | Durată: 1 oră 2 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

Bună Dimineaţa, vouă. Un adevărat "Paşte Fericit" la fiecare dintre voi! Aceasta este un dintre cele mai măreţe zile, în comemorarea învierii Domnului nostru. Este una dintre cele mai măreţe zile din toată istoria lumii. Este învierea. Şi suntem atât de fericiţi să fim aici, în această dimineaţă, în această zi măreaţă. Şi să vedem soarele răsărind, şi florile răsărind din pământ, fiecare lucru vorbeşte despre Paşte.
Şi acum să ne aplecăm capetele doar un moment.
E-1 Good morning to you, a very Happy Easter to each one of you. This is one of the greatest days in commemoration of the resurrection of our Lord. It's one of the greatest days of all the world's history. It's the resurrection. And we're so happy to be here this morning on this great day. And to see the sun rising, and the flowers arising from the earth, everything speaks of Easter. And now, let us bow our heads just one moment.
E-2 Tată Dumnezeu, în Prezenţa Ta noi venim. Şi ne aşteptăm ca Tu să ne dai, în dimineaţa aceasta, doar puţină binecuvântare în plus din Cer, o mică atingere de Paşte în sufletele noastre; ca, atunci când plecăm de aici, să putem spune, ca aceia care veneau din Emaus, "Nu ne ardeau inimile în noi, din cauza Prezenţei Lui?" Căci, o cerem în Numele Său, şi pentru slava Lui. Amin.
E-2 Father, God, into Thy Presence we come. And we are expecting Thee to give to us this morning just a little extra blessing from heaven, some little touch of the Easter in our own souls, that when we leave here, we might say as those who came from Emmaus, "Did not our hearts burn within us because of His Presence?" For we ask it in His Name and for His glory. Amen.
E-3 Acolo în ultima carte, al 28-lea capitol din Evanghelia Sfântului Matei, şi al 7-lea verset, Doresc să citesc pentru un text, în timp ce intrăm în acest serviciu.
Şi duceţi-vă repede, şi spuneţi ucenicilor lui că el a înviat dintre cei morţi; şi, iată, El merge înaintea voastră în Galileea; acolo voi îl veţi vedea: iată, că eu v-am spus.
E-3 Over in the last book, the 28th chapter of St. Matthew's Gospel, and the 7th verse, I wish to read for a text, as we go into this service.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall you see him: lo, I have told you.
There has been many great commissions given to men and the peoples of this earth. But never was there such an important commission given as this one, "Go, tell His disciples that He is risen from the dead." That's a great commission. And the only way this could be given, was because there had to be a great conquering first.
E-4 Au fost date multe însărcinări mari omului şi popoarelor de pe acest pământ. Dar niciodată nu a fost dată o însărcinare atât de importantă ca aceasta, "Duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui că El a înviat din morţi." Aceea este o însărcinare mare. Şi singura cale ca aceasta să fie dată, a fost pentru că trebuia să fie o mare biruinţă, mai întâi.
E-5 There has been men in our days, and in the days gone by, and in the great history of this world, and its great, broad fields of battle; there has been many great conquerors, many great things that's been done for the human race.
For instance, I am thinking, as I come down this morning, waking up early, and did not have a chance to study very much, because I didn't know just what part last night we would have today between the pastor and I in the services. But on my road down I happened to think what this morning would be the best that I know to say to His people to take a message. I thought of this, "Go tell His disciples."
Now, His disciples is His followers. A "disciple" is "one who follows." And I thought of this subject of "The Great And Mighty Conqueror."
E-5 Au fost oameni în zilele noastre, şi în zilele care s-au dus, şi în marea istorie a acestei lumi, în marile, vastele sale câmpuri de luptă; au fost mulţi biruitori mari, multe lucruri mari care au fost făcute pentru rasa umană.
E-7 And thinking of how many great conquerors we have had in this world, and what great things they have done to further and en-better the human way of living. I was thinking of the great Napoleon back in his days, how he was not exactly a Frenchman, but he had something in his mind. First he--he despised France; he did not like him. He come from the isles. But he had an idea in his mind, that someday that he would conquer. And the reason that he had these in his mind, he had to have something to work on.
To every man, before you can do a job, you have to have some motive, some alternative, something that you are working on, for a working purpose, something to work by.
E-6 De exemplu, mă gândesc, în timp ce veneam jos în dimineaţa aceasta, trezindu-mă devreme, şi nu am avut o şansă să studiez foarte mult. Pentru că, nu ştiam exact ce parte, seara trecută, vom avea astăzi, între mine şi păstor, în servicii. Dar pe drumul meu, întâmplarea a făcut să mă gândesc, în această dimineaţă, care ar fi cel mai bun lucru din câte ştiu eu să spun poporului Său, ca să iau un mesaj. M-am gândit la asta, ,,Duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui." Acum, ucenicii Lui sunt "urmaşii" Lui. Un ucenic este „unul care urmează." Şi m-am gândit la acest subiect, despre, Marele Şi Puternicul Biruitor.
E-9 And as we all know by taking the history of Hitler--or, not of Hitler, but of--of Napoleon, that he went by the moon and by the changing of the stars. He worked that way and expecting, because that one time he did so, and he won a victory. And he come over into France, and he become a great warrior. He put many men to death, because that they wouldn't agree with him. And he cleaned his entire country of anything that was against him. He just absolutely wiped it out, because he had to have it that way. If he didn't have it that way, there would be something against him all the time and his great plan that he had in his mind. His own life would be at stake, so he had to have his entire kingdom just as perfect as he could get it.
E-7 Şi gândindu-mă câţi biruitori mari am avut noi în această lume, şi ce lucruri măreţe au făcut ei pentru a continua şi îmbunătăţi felul de viaţă uman. M-am gândit la marele Napoleon, în urmă în zilele lui, cum că el nu era chiar un Francez, dar el avea ceva în mintea lui. În primul rând, el-el a dispreţuit Franţa, lui nu i-a plăcut aceasta. El venea de pe insule. Dar el avea în minte o idee, că, într-o zi el va învinge. Şi motivul că el avea acestea în minte, el trebuia să aibă ceva la care să lucreze.
E-10 I'm thinking now that you're following me in this, of the great Conqueror that I'm thinking. Everything in His Kingdom must be for Him. It must be heart, soul, and body for Him. There can be nothing against Him. Anything that was against Him, He would have to dismiss it. He must have absolutely everything for Him.
E-8 Pentru fiecare om, înainte să poţi face o lucrare, tu trebuie să ai ceva motiv, ceva alternativă, ceva la care tu lucrezi, pentru un scop de lucru, ceva cu care să lucrezi.
E-11 And when Napoleon, he took up arms, cannons, guns, muskets, swords. And he went forth with this one thought, that he would conquer the world. And he practically did that at the age of thirty-three. When he was a young man, he was a prohibitionist. And his great fame made him so self-styled; and it got upon his nerves until he died at the age of thirty-three, an alcoholic. His popularity, he could not stand.
And I think of a man, who at this, at the age of thirty-three, conquered the world and died an alcoholic, because of his fame, and lost the very principle that he was fighting for. He was the--he was the kind of type, or, not a type, I would say, but he was the Devil's instrument. And trying to fight the world down, and he failed at thirty-three.
E-9 Şi după cum ştim cu toţii, luând istoria lui Hitler... sau, nu a lui Hitler, ci a-a lui Napoleon, că el mergea după lună, şi după schimbarea stelelor. El a lucrat în felul acela, şi aşteptând; pentru că o dată el a făcut aşa, şi a câştigat o victorie. Şi a venit acolo în Franţa, şi a devenit un mare războinic. El a pus la moarte mulţi oameni, pentru că nu au vrut să fie de acord cu el. Şi el a curăţat întreaga ţară a lui, de tot ce-i era împotrivă. El chiar a eliminat-o în mod absolut, pentru că trebuia să o aibă în acel fel. Dacă nu o avea în acel fel, ar fi fost ceva împotriva lui tot timpul, şi al planului său mare care îl avea în minte. Propria lui viaţă ar fi fost în joc, astfel el trebuia să aibă întreaga lui împărăţie pe cât de perfectă se putea face.
E-12 But, oh, this great, mighty Warrior that I'm speaking of, at the age of thirty-three conquered everything that was in earth and in--in hell. At the age of thirty-three, a great and mighty Conqueror...
I'm thinking of the great battles that's been fought on the field. We know, to finish up with Napoleon, that he come to his end at Waterloo. It was my privilege, not long ago, to view over the imitations made of the ruins of his chariots, and of the horsemen, and of the men, of how they laid on the battlefield. And the chariots piled together, the wheels broken right and out into the plains, of where this great display is made.
And what a contrast it is to notice that man at thirty-three, and the disgrace that is laying there in the memorial of his great battle and conquering; and then to go to Jerusalem, and look at an empty tomb as a memorial of the great and mighty Conqueror.
E-10 Mă gândesc acum că mă urmăriţi în aceasta, despre marele Biruitor la care mă gândesc. Totul în Împărăţia Lui trebuie să fie pentru El. Trebuie să fie inimă, suflet, şi trup, pentru El. Nu poate exista nimic împotriva Lui. Orice lucru cara era împotriva Lui, El va trebui să-l înlăture. El trebuie să aibă în mod absolut fiecare lucru pentru El. Şi când...
E-15 Somehow another, there's something in conquering. If we have something that we are fighting for, if there is a disease in our body, and we're fighting between death and life, what a victory it is when we see it's conquered. If we are fighting over some great habit, or some great something that's besetting us, when finally the great flags wave and we have conquered it, what a feeling it gives us, inside us, for we can then be a conqueror.
E-11 Napoleon, a adunat arme, tunuri, puşti, muschete, săbii. Şi a mers înainte cu acest unic gând, că el va cuceri lumea. Şi el practic a făcut asta, la vârsta de treizeci şi trei de ani. Când era el un tânăr, era un prohibiţionist. Şi marea lui faimă l-a făcut atât de plin de sine; şi i s-a urcat pe nervi, încât a murit la vârsta de treizeci şi trei de ani, un alcoolic. Popularitatea lui, nu a putut suporta. Şi mă gândesc la un om, care la această, la vârsta de treizeci şi trei de ani, a cucerit lumea şi a murit un alcoolic, datorită faimei lui, şi a pierdut însuşi principiul pentru care se lupta. El era-era genul de tip, sau, nu un tip, eu aş spune, dar el era unealta diavolului. Şi încercând să suprime lumea, şi a eşuat, la treizeci şi trei de ani.
E-16 And I'm thinking of the last war, and how that when Hitler had taken Warsaw. And the Germans thought that that was one of the greatest victories that could be, because that their great chief captain, Adolf Hitler, had at once sunk everything in Warsaw, tore down the bridges, and the great bridge fell. The papers packed great pictures of the falling of the bridge. The Germans marched through the street, and they beat drums, and they blowed whistles, and the thousands of airplanes passed by him, as he won his first great victory, setting out like an Alexander the Great, or a Napoleon, to conquer the world, but where did he wind up? In disgrace. Certainly, he did.
E-12 Dar, oh, acest mare, şi puternic Războinic despre care vorbesc, la vârsta de treizeci şi trei de ani, a biruit tot ce era pe pământ şi în-în iad. La vârsta de treizeci şi trei de ani, un mare şi puternic Biruitor!
E-17 I can remember when they built the great Burma Pass. There must be... If they crossed over the mountain... Some of the boys are setting here this morning, perhaps, that crossed over this great pass. What a task it was. How much real work it taken, and what a real job they did. And how much money it cost to build that Burma Pass, the millions of dollars. The boys that lost their lives in doing so... But finally, and after while, when the last mile of the way had been gone, and when the pass was completed, that how the victorious shouts went up from the people. They had a pass that they could cross the mountains with to win the victory.
E-13 Mă gândesc la marile bătălii care s-au dat pe câmp. Noi ştim, ca să încheiem cu Napoleon, că a ajuns la finalul lui la Waterloo. A fost privilegiul meu, nu cu mult timp în urmă, să văd reproducerile făcute despre distrugerile carelor lui, şi a călăreţilor şi a bărbaţilor, după cum erau aşezaţi pe câmpul de luptă. Şi carele îngrămădite împreună, roţile rupte, chiar şi afară în câmpii, unde este făcută această mare expoziţie.
E-18 I'm thinking of another pass, that one day it cost the Life of our blessed Lord. It was not only a road on the earth, but it was a highway called "the highway of holiness," where the unclean shall not pass through, but only those who are branded. Only those who are on the side that He is on shall pass this highway.
E-14 Şi ce contrast este: să observi acel bărbat la treizeci şi trei de ani, şi dizgraţia care zace acolo în memorialul marii lui bătălii şi cuceriri; şi apoi să mergi la Ierusalim, şi să priveşti la un mormânt gol, ca un memorial al marelui şi puternicului Birui tor.
E-19 Great victories has been won. Many of us today can remember well of the First World War. I remember when I was just a little boy; I can hear the whistles blowing; and even the farmers in the field stopped their horses, and waved their hats. They screamed. They hollered. What had happened? The war was over. Victory was won. The great economy that we were fighting for, finally we had won the victory.
E-15 Într-un fel sau altul, există ceva în biruinţă. Dacă avem ceva pentru care ne luptăm, dacă există o boală în trupul nostru, şi ne luptăm între moarte şi viaţă, ce victorie este când vedem că este biruită. Dacă ne luptăm asupra unui obicei rău, sau ceva lucru măreţ care ne împresoară, când în sfârşit marile steaguri flutură şi noi l-am biruit; ce sentiment ne dă, înlăuntrul nostru, căci putem fi atunci un biruitor.
E-20 I'm thinking of this last worlds war. I lived just across the street. And when the whistles begin to blow, people run into the yards; women with their aprons on, taking them off, and swinging them in the air. Bullets flew through the trees. Whistles blowed. Cars raced through the streets. People fell on their knees and raised up their hands. They screamed. They cried. Why? Because the war was over. And the blessed ones, the dear boys that was across the sea, would soon be sailing home again to them. What a victory. What a time, and a thrill to any heart. What a jubilee. That night everybody was in such a humor, you could've walked into the restaurant and eat, and walked out and not paid for it; it would've been all right. You could've used the next man's car; it would've been all right. You could've asked what you wanted to, and you'd have probably got it. Because why? The victory was won. The boys were coming home. It was all over.
E-16 Acum mă gândesc la ultimul război, şi cum că atunci când Hitler a luat Varşovia. Şi Germanii se gândeau că aceea era una dintre cele mai mari victorii care putea fi, pentru că marele lor comandant primordial, Adolf Hitler, a afundat deodată totul în Varşovia, a dărâmat podurile, şi marele pod a căzut. Ziarele au publicat imagini mari cu căderea podului. Germanii au mărşăluit prin stradă, şi băteau tobele şi suflau în fluiere, şi miile de avioane au trecut pe lângă el, când a câştigat prima lui victorie mare. Pornind ca un Alexandru cel Mare, sau un Napoleon, să cucerească lumea, dar unde a ajuns? În dizgraţie. Desigur, a ajuns.
E-21 And I am thinking, my brother, it's too bad that those kind of feelings can't stay all the time. But to the Christian this morning, the victory is won. The joy bells are ringing. The war is over, between God and man. The victory's been won.
Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices. And sometimes they are very deep, and they make great scars, tearing down. But in order to have the mountain, we've got to have the valley. Before we can have the sunshine, we've got to get the rain. Before we can have the light, we've got to get the night. Before we can have right, they had to have wrong, or you'd have never knowed what wrong was.
E-17 Îmi pot aminti când au construit marea Trecătoare Burma. Trebuia să fie... dacă traversau peste munte. Câţiva dintre băieţi sunt aşezaţi aici în această dimineaţă, poate, care au traversat această trecătoare măreaţă. Ce sarcină a fost! De cât de multă muncă reală a fost necesar, şi ce treabă adevărată au făcut! Şi câţi bani a costat ca să construiască acea Trecătoare Burma, milioanele de dolari! Băieţii care şi-au pierdut vieţile, făcând aşa! Dar în final, şi după un timp, când ultima milă de drum a fost dusă, şi când trecătoarea a fost completată, ce strigăte victorioase s-au înălţat de la oameni! Ei aveau o trecătoare pe care puteau traversa munţii, ca să câştige victoria.
E-23 But in order to conquer and to win the greatest battle that was every won, One stepped out of glory many years ago. And He did not take upon Himself the form of an Angel. He did not come as some great person. But He was going to prove that it don't take muskets, and bullets, and atomic bombs to win a war. He clothed Hisself in humility like a little baby, and was born in a manger. There was not even a place for His birth, when He come. I want you to look at the different material of warfare, what He used.
E-18 Mă gândesc la o altă trecătoare, care într-o zi a costat viaţa binecuvântatului nostru Domn. Acesta nu era doar un drum pe pământ, ci era o cale numită, "calea sfinţeniei," pe care cel necurat nu va trece, ci doar cei care sunt însemnaţi. Numai cei care sunt pe partea pe care este El, vor trece pe această cale.
E-24 Now, Adam's race was all in bondage. There they were, without hope, without God, without chance, without mercy, without anything that could help them. The great enemies of the lower regions of the lost, had them shut up in darkness. There was not a way out. There was no one could help. Nothing could be done. It looked like a total, complete loss.
But our Hero, Who came down from the portals of glory, condescending down... For there was no man on earth could do the job. They were all, as worldly speaking, in the same boat. We were all borned in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And none of us could help each other. We stood helpless, defeated, chaos on every hand, all ununited. We could not keep laws and ceremonies; finding their weaknesses and so forth, we could not do it. And it seemed like the whole human race was laid waste.
E-19 Mari victorii au fost câştigate. Mulţi dintre noi astăzi îşi pot aminti bine de Primul Război Mondial. Îmi amintesc când eram doar un băieţel, eu pot auzi fluierele şuierând; şi chiar şi fermierii, în câmp, şi-au oprit caii, şi şi-au fluturat pălăriile. Au strigat. Au ţipat. Ce s-a întâmplat? Războiul s-a terminat. Victoria a fost câştigată. Marea economie pentru care ne-am luptat, în sfârşit am câştigat victoria.
E-27 And then He came; He came down. Because He was in the beginning, the Bible said, "He was the Word." He was the Logos that went out of God. And the Logos, in the beginning, was the Word. And He became the Word. Then when He ascended up on that glorious day of Easter, He become not only the Word, but He become the High Priest of His own Word. Oh, what a glorious thing, Brother Neville. Just think. He's not only the Word, but He's the High Priest of His own Word. How could we doubt it? How could we walk to Him and not believe that we receive what we ask for? For He is the Word and the Intercessor of the Word. The Logos became Word, and the Word made flesh; and the same flesh that was the Word, received up into glory, and now's the High Priest making intercession by Himself to His Word.
That's what it takes. That's the material that the Church has got. What a weapon. There's never been one like It. He was the Word. And when He come, He was born in a manger. He come to use the weapon of l-o-v-e, love, to conquer the world. Not with army bullets, not with machine guns and tanks, but He come in a different manner. He come in the form of love. He was God's love.
E-20 Mă gândesc la acest ultim război mondial. Locuiam chiar dincolo de stradă. Şi când au început să şuiere fluierele, oamenii au alergat în curţi; femeile cu şorţurile pe ele, dându-le jos, şi fluturându-le în aer. Gloanţe zburau prin copaci. Fluiere şuierau. Maşini mergeau prin străzi. Oamenii au căzut în genunchi, şi şi-au ridicat mâinile. Au strigat. Au plâns. De ce? Pentru că războiul s-a terminat. Şi cei binecuvântaţi, dragii băieţi care au fost dincolo de mare, în curând vor veni cu vaporul înapoi acasă la ei. Ce victorie! Ce timp, şi un fior pentru fiecare inimă! Ce jubileu! În noaptea aceea, toată lumea avea aşa o dispoziţie, ai fi putut intra în restaurant şi să mănânci, şi să ieşi şi fără să plăteşti pentru asta, ar fi fost în regulă. Ai fi putut folosi maşina omului de-alături, ar fi fost în regulă. Ai fi putut cere ce ai fi vrut, şi probabil că ai fi primit. Din ce cauză? Victoria a fost câştigată. Băieţii veneau acasă. Totul s-a terminat.
E-29 One time, as a little boy I used to think that Christ loved me and God hated me, because that Christ died for me; but God had something against me. But I come to find out that Christ is the very heart of God. "God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but would have Eternal Life."
Now, He come first to conquer. And the thing that the Devil had put in the world was hatred. And He come to conquer hatred. When we win our battles, and so forth, in the world's battles, it's always leaves continually a hatred; because, battles of that sort is of the enemy. But Christ come with love to conquer hatred, to love those who were unlovable. He come with a different weapon. And He humbled Himself, made a little lower than the Angels, to suffer death, and to give an example. And when He was here on earth, He walked among men.
E-21 Şi mă gândesc, fratele meu, păcat că felul acela de sentimente nu pot rămâne tot timpul. Dar, pentru Creştin, în această dimineaţă, victoria este câştigată. Clopotele bucuriei răsună. Războiul s-a terminat, între Dumnezeu şi om. Victoria a fost câştigată.
E-31 He proved His weapons of warfare when He healed the sick. When He took five little biscuits and two pieces of fishes and fed five thousand people, He proved that He had the power over every atomic that there was. Not only did He grow fish, but He growed cooked fish. Not only did He grow wheat in those biscuits, but He growed cooked wheat in those biscuits. It showed that He was that great and mighty Conqueror. Not only did He get the water from the well, but He made that water, wine, from the well. He proved He had power to conquer. And He loved, and His weapon was love.
E-22 Înainte ca orice victorie să fie câştigată, trebuiesc să fie plătite preţuri mari. Oh, ce preţuri! Şi uneori sunt foarte adânci, şi fac cicatrici mari, dărâmă jos. Dar, ca să avem muntele, noi trebuie să avem valea. Inainte să putem avea strălucirea soarelui, trebuie să primim ploaia. Înainte să putem avea lumina, trebuie să primim noaptea. Înainte să putem avea dreptatea, au trebuit să aibă nedreptatea, sau nu aţi fi ştiut niciodată ce era nedreptatea.
E-32 Now, notice. Then when He did that, when He stood one day by the side of Lazarus' grave, and there was a man, dead and buried for four days. Even the ones that was by said, "Even now he stinketh." His nose had fell in; the skin worms has crawled through him. And Jesus stood there as the mighty Conqueror, when He said to Martha and Mary, when He stood there, "Did not I say unto you, 'If thou could only believe, you would see the glory of God'?" He had just got through saying (when they said, "our brother's dead," and so forth), He said, "I am the Resurrection and the Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in Me shall never die. Have I not just told you that that eternal blessed power lays within Me?" He never only made a statement; He was able to carry out everything that He said, for He was the mighty Conqueror.
E-23 Dar pentru a birui şi a câştiga cea mai mare bătălie care a fost câştigată vreodată, Unul a păşit afară din Slavă, cu mulţi ani în urmă. Şi El nu a luat asupra Lui forma unui Înger. El nu a venit ca vreo persoană importantă. Ci El urma să dovedească că nu este nevoie de muschete şi gloanţe, şi bombe atomice, pentru a câştiga un război. El S-a înveşmântat în umilinţă, ca un pruncuşor, şi s¬a născut într-o iesle. Nu era nici măcar un loc pentru naşterea Lui, când a venit El. Vreau să vă uitaţi la diferitele materiale de război, care le-a folosit El.
E-33 Dwelling in Him, holding back, veiled with human flesh, as a man, but inside of there dwelt none other but Almighty God, the great and mighty One. He could recreate. He could create new things. He could speak, and what He asked for would be given at that second. But He humbled Himself; He kept low. He wanted to give an example. He wanted to be the right kind of a Conqueror, and He was. Now, He proved Hisself to be.
As I've often said in my meetings, maybe it would bear witness this morning, in this group of people, on this beautiful Easter morning. A lady, belonging to a certain church that doesn't believe in accepting the Blood of the Lord Jesus... "Without the shedding of Blood, there's no remission of sin." She told me that the Man was just a prophet, a wonderful Man, and I made him Deity. I said, "He was Deity. He was God."
She said, "You try to make Him too great."
I said, "There is no words could express His greatness." Human tongue has never found the expression.
E-24 Acum, rasa lui Adam a fost toată în robie. Acolo erau ei, fără nădejde, fără Dumnezeu, fără şansă, fără milă, fără nimic care să-i fi putut ajuta. Marii vrăjmaşi, din regiunile de mai jos ale celor pierduţi, i-au avut închişi în întuneric. Nu era nici o cale de ieşire. Nu era nimeni care să-i poată ajuta. Nu putea fi făcut nimic. Părea ca o pierdere totală, completă.
E-36 Speaking with a man the other day, a diplomat from Washington, DC, and he said, at a little testimony at a--a breakfast where we were associated together, he said, "Brother Branham, I've been a Lutheran all my life." But he said, "The other day while attending an old fashion revival," said, "I knelt down at an altar and wanted to get an experience with God." He said, "And while I was there on my knees..." Now, this is a Washington diplomat that even served under President Cooledge. And when he looked up, he said, "I saw a vision of Jesus." He said, "I am able to speak nine different languages fluently." He said, "But I couldn't find one word to say, of all those nine languages." He said, "So I just raised up my hand, and He give me a new one to talk with." He said, "I just seen the glory of His face."
E-25 Dar Eroul nostru, Care a venit jos de la portalurile Slavei, s¬a coborât jos!
E-37 This lady says to me, she said, "Brother Branham, Jesus was not nothing but a man, just a prophet."
I said, "He was God, my sister."
She said, "You make Him Deity, but He's not." So she said, "On the road down to the roll--lay, grave of Lazarus, the Bible said he wept."
Sure, He was the very heart of God. He suffered like we suffer. He was flesh like we are flesh. He bore in His body the same desires and things that we do. Yet, to become a perfect Sacrifice, He had to do that. He did. But I said... She said, "He wept, going down to the grave of Lazarus."
I said, "But, oh, lady, that's right. He was a Man when He was weeping. But when He stood there by the side of that grave, where the silent dead laid, where a rotten body laid, covered up with a napkin; when he said, 'Take away the stone.' He pulled His little frame together and said, 'Lazarus, come forth!' And a man that'd been dead four days stood on his feet."
What was it? Corruption knew its Maker. The soul knew its Master. And that great and mighty Conqueror proved there that He has the power of death, death and hell, and the grave.
Sure, it thrills our heart. You talking about beating dish pans and blowing horns? The world ought to be in a jubilee this morning, like it never has been, the screams and shouts of His people, because this is the memorial day that when He conquered the last enemy and set we captives free.
E-26 Căci, nu era niciun om pe pământ care să fi putut face lucrarea. Ei toţi erau, ca lumeşte vorbind, în aceeaşi barcă. Noi eram, toţi, "născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, veniţi pe lume vorbind minciuni." Şi niciunul din noi nu l-ar fi putut ajuta pe celălalt. Am stat neputincioşi, învinşi, haos pretutindeni, toţi neuniţi. Nu puteam ţine legi şi ceremonii, găsindu-le punctele slabe şi aşa mai departe, nu am fi putut să o facem. Şi se părea că întreaga rasă umană era irosită.
E-43 Yes, He was a Man. That's right. He proved to be a Man, and He proved to be God. One night when the great raging sea, who's called thousands of lives... Maybe some of you mothers here this morning, your boys died on the raging sea out yonder, they may have sunk beneath the waves in this world's broad fields of battle. Some of your loved ones lays out there, maybe beneath the sea.
But one night when He was laying in a little boat and the waves was a-bouncing around on the sea like a bottle stopper, He raised, and put His foot upon the brail of the boat. He looked up towards heaven and said, "Peace." And to the waves, He said, "Be still." And that mighty sea smoothed out till there wasn't a wrinkle on it. Certainly, He was.
E-27 Şi atunci El a venit, El a venit jos. Pentru că, "El era la început," Biblia a spus, "El era Cuvântul." El era Logosul care a ieşit din Dumnezeu. Şi Logosul, la început, era Cuvântul. Şi El a devenit Cuvântul. Apoi când El s-a înălţat sus în acea zi glorioasă de Paşte, El a devenit nu numai Cuvântul, ci El a devenit Marele Preot al Propriului Său Cuvânt. Oh, ce lucru glorios, Frate Neville! Gândiţi-vă doar! El nu este numai Cuvântul, ci El este Marele Preot al Propriului Său Cuvânt. Cum am putea să ne îndoim de asta? Cum am putea să mergem la El şi să nu credem că primim ceea ce cerem? Căci, El este Cuvântul şi Mijlocitorul Cuvântului! Logosul a devenit Cuvântul, şi Cuvântul făcut trup; şi acelaşi trup care era Cuvântul, primit sus în Slavă, şi acum este Marele Preot care face mijlocire, prin El însuşi, pentru Cuvântul Său.
E-46 It's true that He hungered like a man. When He come down off the mountain and He was hungry, looking over a tree for something to eat, He was a man. But when He took those five biscuits and a few fish, and fed five thousand, He was more than a man.
When He died nineteen hundred years ago, day before yesterday, hanging on a cross, screaming for mercy, "My God, My God, why hast Thou forsaken Me?" He died like a Man. But nineteen hundred and something years ago this morning, He proved what He was. He gave the last seal of His Messiahship when He broke the bands of death and hell asunder, and raised from the grave triumphed, "I am alive forevermore. And because I live, you live also."
There's the Conqueror. You talk about jerking off aprons and waving it. People say we are crazy because we shout, and we run, and we scream, and we holler. They have never felt the victorious vibrations of heaven, that, "The battle is over." Our great, mighty Conqueror has won every victory. He stands alone this morning untouched.
E-28 Asta-i ce este nevoie! Acela-i materialul care îl are Biserica. Ce armă! Nu a existat niciodată una ca Aceasta. El era Cuvântul. Şi când El a venit, El s-a născut într-o iesle. El a venit să folosească arma de d-r-a-g-o-s-t-e, dragoste, să cucerească lumea; nu cu gloanţele armatei, nu cu mitraliere şi tancuri. Ci El a venit într-un fel diferit. El a venit în formă de dragoste. El era dragostea lui Dumnezeu.
E-49 When He come to earth, they give Him the lowest name they could give Him, as a fanatic. They called Him Beelzebub, the prince of the devils. That's right. He went to the lowest city there is in the earth, Jericho, and the littlest man in the city had to look down to see Him. But when God, nineteen hundred years ago, raised Him up... That's what man done to Him. But with the weapon of love, He conquered every devil.
And God raised Him so high, and give Him a Name above every name there is named in heavens and earth. Every name in heaven bows to the Name of Jesus. Every Angel, every monarch, everything bows to the Name of Jesus. Every tongue shall confess Him; every knee shall bow to Him. And He's ascended so high above, till even He has to look down to see the heavens. That's the mighty Conqueror. That's the One Who did it. When He left the earth (after, last night we had), He had the keys of death and hell hanging on His side (Amen.), "Fear not, I am He that was dead, and is alive again forevermore. And ('and's' a conjunction) I have the keys of death and hell, hanging right here." Talk about a Conqueror... "And because I conquered, I only made a highway for you to travel."
E-29 Odată, ca băieţel, obişnuiam să gândesc că Cristos m-a iubit, şi Dumnezeu m-a urât; pentru că Cristos a murit pentru mine, dar Dumnezeu avea ceva împotriva mea. Dar am ajuns să aflu că Cristos este chiar inima lui Dumnezeu. "Dumnezeu atât a iubit lumea, că El a dat pe singurul Lui Fiu născut, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă Viaţa Eternă."
E-51 Man was refused from heaven; the highways was closed. There was no highways. But where there was no highways, He come to make one. Oh, my. The first line was demons of doubt, the next was prejudice, the next was selfishness; this earth was covered over with lines of demon power; then sickness, diseases. But when He begin to ascend up to Heaven... Last night we had Him coming out of hell with the keys of death and hell on His side. This morning we are taking Him up. Hallelujah. When He rose, He had... He was triumph. And as He went up, He broke every devil power that holds over man. He ascended on high, and give gifts to men, the gift of the Holy Spirit. The mighty Conqueror, He stands alone this morning. And between Him and every believer, is the blessed old highway of holiness that the righteous shall walk on. There's not a way of escape. There's only one line cut down from glory. He left the Bloody footprints as He walked through the corridors of the demon powers, and made a highway for us all the way through. He sets on high this morning as the mighty Conqueror.
E-30 Acum El a venit, mai întâi, să biruiască. Şi lucrul care l-a pus diavolul în lume era ura. Şi El a venit să biruiască ura. Când noi câştigăm bătăliile noastre, şi aşa mai departe, în bătăliile lumii, lasă întotdeauna, continuu, o ură; pentru că, bătăliile de genul acela sunt de la vrăjmaş. Dar Cristos a venit cu dragoste, să biruiască ura, să-i iubească pe aceia care erau de neiubit. El a venit cu o armă diferită. Şi El S-a umilit, "făcut puţin mai inferior decât Îngerii," ca să sufere moartea, şi să dea un exemplu. Şi când El a fost aici pe pământ, El a umblat printre oameni.
E-52 His people are having a jubilee. Tens of thousands of them around the world are shouting the victory.
I have watched this old cold formal church-joining. I can imagine someone saying... I'll show you the discard of it.
Here, as soon as the First War was over, a message was coming down the road here, come into a Greyhound bus. They said, "What's all the noise? What's it all about?"
And one of them said, "Looky here, here's the paper. The war has just ceased."
And everybody crying and shouting, but one woman said, "Oh, my, why did it have to end like that?" Said, "If it could just have lasted a few days longer," said, "John and I had been setting on easy street." Said, "We'd have been sitting there."
There was a man standing in the back--in the middle of the bus; got that woman, and almost throwed her through the door. And when the police arrested the man, he said, "The reason I done it," he said, "that woman had nobody over there that she was concerned about. But I've got two boys over there." He said, "I couldn't hold my emotions."
E-31 El şi-a dovedit armele Lui de război, când El a vindecat bolnavii. Când El a luat cinci pâini mici şi două bucăţi de peşte, şi a hrănit cinci mii de oameni, El a dovedit că El avea puterea asupra fiecărui atom care există. Nu numai că El a înmulţit peşte, ci El a înmulţit peşte prăjit. Nu numai că El a înmulţit grâu în acele pâini, ci El a înmulţit grâu copt în acele pâini. Asta a arătat că El era acel mare şi puternic Biruitor! Nu numai că El a scos apa din fântână, ci El a făcut acea apă, vin, din fântână. El a dovedit că El avea Putere să biruiască. Şi El a iubit, şi arma Lui era dragostea. Acum observaţi.
E-58 Oh, brother. I've got a father over yonder. I got loved ones over yonder. It's something to me, when Jesus conquered. I got a wife. I got a baby. I got loved ones. That great mighty Conqueror. You can call me holy-roller, a religious fanatic, whatever you want to. But when I think of that great war, it's settled; the price is paid; the victory's won. Jesus rose from the dead, the final seal of His Messiahship, that it's all over. He's alive this morning with the keys of death and hell. I got loved ones that's across the border yonder. I'm on this grand old highway, walking up to see them. Don't think I'm crazy. Oh, but I'm so happy it's all settled. It's a finished work.
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, He justified freely forever;
Someday He's coming, O glorious day!
E-32 Atunci când El a făcut aceea, când El a stat într-o zi lângă mormântul lui Lazăr, şi acolo era un om, mort, şi îngropat de patru zile. Chiar aceia care erau aproape, au spus, "chiar acum el miroase greu." Nasul i se prăbuşise, viermii pielii mişunau prin el. Şi Isus a stat acolo, ca marele Biruitor, când El le-a spus Martei şi Mariei, când El stătea acolo, "Nu v-am spus Eu, ,Dacă tu a-i putea crede numai, a-i vedea slava lui Dumnezeu'?" El doar a terminat de spus (când au spus, "fratele nostru este mort," şi aşa mai departe), El a spus, "Eu sunt învierea şi Viaţa! Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Nu tocmai v-am spus că acea Putere binecuvântată Eternă este în Mine?" El nu a făcut numai o afirmaţie, El a fost în stare să ducă la bun sfârşit tot ce El a spus, pentru că El era puternicul Biruitor.
E-59 This blessed old baptism of the Holy Spirit to guide us up this marvelous old highway, oh, how glorious It is. How could I ever be ashamed of It? I stand with Saint Paul this morning, saying this, "I'm not ashamed of the Gospel of Jesus Christ, for It is the power of God unto salvation." It's the power over sickness. It's the power over death. It's the power over the grave.
When that stern old apostle come to the end of his road, and they dug his grave out there, and death was facing him in the face, he laughed right in the face of it. He said, "Death, where is your sting? Grave, where is your victory?" Then he shouted the praises of God, "But thanks be to God Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." The mightest Conqueror that ever lived, the mightest Conqueror that ever died, for He was the only One Who could conquer: die and conquer death itself, and rise again in triumph. He proved what He was. It was the last seal of His Messiahship.
E-33 Locuind în El, ascuns, învăluit în trup uman, ca un om, dar înăuntru acolo nu locuia nimeni altul decât Atotputernicul Dumnezeu, Cel mare şi puternic. El a putut recrea. El putea crea lucruri noi. El putea vorbi, şi ce a cerut El ar fi fost dat în acea secundă. Dar, El S-a umilit, S-a menţinut umil. El a vrut să dea un exemplu. El a vrut să fie felul potrivit de Biruitor, şi El a fost. Acum, El S-a dovedit a fi.
E-62 And now, by chance, if there would be someone in this building this morning, who's a lukewarm church member, and don't know the joy of the battle being over... People shout, people rejoice, people weep. You say, "What's the matter with them?" They know it's a finished thing. It's all over. Sure. We are [Brother Branham claps his hands--Ed.] beating the bands. We're screaming the trumpets, and the Gospel is a-going out. The glory and power of God is known. And it's a finished work; the treaty is signed. Glory to God. Christ signed it in His Own Blood. The battle's over. The victory's won. I never won it; He won it. I'm just happy about it. My.
E-34 Aşa cum am spus deseori în adunările mele, poate va fi ca mărturie în dimineaţa aceasta, în acest grup de oameni, în această dimineaţă frumoasă de Paşte. O doamnă, aparţinând la o anumită biserică care nu crede în acceptarea Sângelui Domnului Isus. "Fără vărsarea Sângelui, nu există iertare de păcat." Ea mi-a spus că Omul era doar un profet, un Om minunat, şi eu L-am făcut Divinitate. Am spus, "El a fost Divinitate. El era Dumnezeu."
A spus, "Tu încerci să Îl faci prea mare."
E-63 When some of those boys coming back from overseas, they tell me when the ship come into New York, just as it come into the harbor, they looked over there and they seen the Statue of Liberty. Is the first thing you see, sticking up. They rose, some of them crippled veterans out on the deck of the ship, so that they could see it. And when they begin to see that Statue of Liberty, they begin weeping. They cried. They couldn't help it. Great big men stood there, big rough-handed men, a-quivering and shaking. They couldn't hold their emotions. Why? It was an emblem of freedom. Just behind that Statue of Liberty, laid--was papa, mama, loved ones, sweetheart, wife, baby, all on this earth that meant dear to them, stayed just behind it. And just before they walked in, they recognized; it was the land of the free and the home of the brave. Sure, it would shake your emotions, that old flag flying. Think of it, a battle-scarred veteran coming into the harbor. Certainly, it was a wonderful time.
E-35 Am spus, "Nu există cuvinte care să poată exprima măreţia Sa!" Limba umană nu a găsit niciodată exprimarea!
E-64 But, oh, brother, one of these mornings, when the old Ship of Zion blows, and I see that emblem standing there, the old rugged Cross, while the winds a-whipping her old gray banners, as she's moving through the fog of death, what a victory it is. Why, no wonder we can't hold our emotion still. Something has happened; we've become fellow-citizens. The thing is complete.
E-36 Stând de vorbă cu un om zilele trecute, un diplomat din Washington, DC, şi a spus, într-o mică mărturie la un-un dejun unde eram asociaţi împreună, a spus, "Frate Branham, eu am fost un Luteran toată viaţa mea. Dar," a spus, "zilele trecute în timp ce participam la o trezire de modă veche," a spus, "m-am îngenunchiat la un altar, şi vroiam să am o experienţă cu Dumnezeu." A spus, "Şi în timp ce mă aflam acolo pe genunchi..." Acum, acesta este un diplomat din Washington care a slujit chiar sub Preşedintele Cooledge. Şi când el "a privit sus," a spus, "Am văzut o vedenie de Isus." A spus, "Eu sunt capabil să vorbesc nouă limbi diferite, fluent." A spus, "Dar nu am reuşit să găsesc un singur cuvânt de spus, din toate acele nouă limbi." A spus, "Astfel doar mi-am ridicat mâna, şi El mi-a dat una nouă, cu care să vorbesc." A spus, "Eu chiar am văzut Slava chipului Său."
E-65 When they spanned the great bridge between North and--and--and--and South Australia, from Sydney, over to South Sydney, how every man took... Why, they went all over the country to try to find men to do it. That job was so great, 'cause they said no one could do it. Finally, a man from England said, "I'll do the job." And when he got down there to do that job, he tested every bolt that went in the bridge. His reputation laid at stake. He tested all the mud and everything that went down. He got around him the best that he could find; he got the very best mechanics, the very best chemists, the very best of everything he could find around him.
And finally, when the bridge was completed, and the day come where she must be tested, the critics stood off to one side, and they said, "It won't hold up. It'll shake down. That's too sandy down there."
But he dug way, way, way, way down. He had confidence. He knowed that everything was tested. And he said, "I'll make the first trip across, myself." And as he walked across the bridge, in front of the mayor, in behind like that; and the big trains, about six abreast, coming across, shaking that bridge. The great man who made it, walked in front of this procession, like this, "If she falls, I'm with it." But he had confidence.
E-37 Această doamnă îmi spune, ea a spus, ,,Frate Branham, Isus nu a fost nimic altceva decât un om, doar un profet."
Am spus, "'El era Dumnezeu,' sora mea."
E-68 That's the way our blessed Lord did when He made His Church. He tests every bolt, everything that goes in It, for It must be Blood-washed. And one of the critics is standing on the side, said, "That bunch of holy-rollers, they won't make it." But one of these glorious days... This great, mighty Conqueror walks ahead of us today, triumph. Let her vibrate, do what she wants, He'll... There won't be even one slip in it nowhere, for He has made the way, and completed it. Sure.
We think today on the terms of the people: get our minds upon things of the world. But let me tell you something, brother, never let me be ashamed of the Gospel. Oh, brother, I'm just an old fashion, born again, Holy Ghost borned of the Spirit of God. I was born that way; that's all I am, and all I ever want to be.
E-38 A spus, "Tu îl faci Divinitate, dar El nu este." Astfel ea a spus, "Pe drum în jos, la rosto... zăcea, mormântul lui Lazăr, Biblia a spus, 'El a plâns."'
E-70 One time, not long ago, there was a girl who'd went off to college, And she was a lovely little girl. And when she returned home, she brought some of her college ideas with her.
And maybe, this morning, some of you had some of your outside ideas with you. Maybe you've packed up to church, a lot of your ideas. Well, get rid of them, is the best thing I know to do.
Then this girl, when the train stopped out front. She brought a little girl with her, one of those little snicklefritz kind, you know, like the Elvis Presley type. And when she was standing there, you know, at the train... Her mother was on the outside; an old woman standing there, all scarred up in her face, little, stooped shoulders; little calico dress on, a little shawl over her shoulders. And this little snicklefritz that was with her, this other girl looked down, and said, "Well, who is that miserable, ugly-looking old wretch?"
E-39 Desigur, El era chiar inima lui Dumnezeu. El a suferit cum suferim noi. El a fost trup cum suntem noi trup. El a purtat, în trupul Său, aceleaşi dorinţe şi lucruri care le purtăm noi. Totuşi, ca să devină o Jertfă desăvârşită, El a trebuit să facă asta. El a făcut. Dar am spus...
Ea a spus, "El a plâns, mergând jos la mormântul lui Lazăr."
E-73 Well, you know, it embarrassed the girl so much, she said, "I don't know," 'cause she was just so prissy, and had so many worldly ideas in her head. And it was her own mother.
When she got off the train, the little old mother run over to throw her arms around her. She said, "Oh, darling, God bless your little heart." And she turned her back, started walking away, as if she didn't know her. She was embarrassed, because her mother was so ugly.
And it happened to be, the conductor on that train knew the story. He walked around there, and he put his hands on that girl's shoulder, turned her around before that audience, said, "Shame on you. Shame on you." Said, "I've seen the time that when your mother was ten times as pretty as you are." Said, "She was... I lived in the neighborhood." And said, "You was a little baby, and you were upstairs in your crib. And your mother was hanging clothes in the back yard." And said, "All of a sudden, the furnace caught fire, and the entire house was in a blaze. And when your little mother run along, and knowed that you were in the upstairs, up there..." Said, "They screamed, and tried to grab her. But she jerked what she had, off, and run through those blazes up in the upstairs; and pulled her clothes from her body, and wrapped you in it. And here she come back through the blazes, packing you. And she fainted in the yard, with you in her arms." And said, "She took what would've protected her and protected you." And said, "The reason you're pretty today, that's the reason she's ugly. And, you mean to tell me, you'd be ashamed of those scars on your mother?"
I think today: If Jesus bear the cross alone, and all the world go free? There is a cross for every one, And there is a cross for me.
E-40 Am spus, "Dar, oh, doamnă, aşa este. El era un Om, când El a plâns. Dar când a El stat acolo, la marginea acelui mormânt, unde zăcea mortul în tăcere; unde zăcea un trup putred, acoperit cu un ştergar; când El a spus, 'Daţi piatra la o parte.' El şi-a îndreptat trupul Lui micuţ, şi a spus, 'Lazăre, vino afară!' Şi un om care era mort, de patru zile, a stat pe picioarele lui."
E-76 If Jesus was considered Beelzebub by this world, He was laughed and scoffed at, and hung on a cross, and made a shame for me; I'm more than happy to bear the reproach of His holiness. Yes, sir. Called holy-roller, whatever you want to call, whatever remark you want to make, that doesn't stop it a bit. I'm only happy this morning, that in my heart the resurrected Christ lives and reigns. I am one of His subjects. I trust that you are too.
E-41 Ce a fost asta? Putrezirea şi-a cunoscut Făcătorul. Sufletul şi-a cunoscut Stăpânul. Şi acel mare şi puternic Biruitor a dovedit acolo că El are Puterea morţii, şi a iadului, şi a mormântului.
E-77 Our time is gone now. It's exactly seven o'clock, when we said we would dismiss. Further services will begin in about two hours now, at nine-thirty.
Let us bow our heads, just a moment, in prayer.
Blessed heavenly Father, forty-five minutes has passed, the Word has gone forth. Our hearts are happy. The jubilee is on, not just a jubilee for one day, but a jubilee for eternity. In glory the Angels are singing. O God, the Church, triumph, is singing. The joy bells are ringing. Souls that were once condemned to death and to die and go to the Devil's grave, the Devil has been conquered. Death has been conquered. The grave has been conquered. Sickness has been conquered. Superstition has been conquered. Malice has been conquered. Hatred has been conquered. Indifference has been conquered. Starchiness has been conquered. Self-styles has been conquered. Everything is conquered. Christ is the great Conqueror.
Lo, behold the mighty Conqueror (said the poet),
Lo, behold Him in plain view.
For He is the mighty Conqueror,
Since He rent the veil in two.
E-42 Desigur, ne înfioară inimile! Vorbiţi despre a bate în oale, şi a suna claxoane? Lumea ar trebui să fie într-un jubileu în această dimineaţă, cum nu a mai fost niciodată, ţipetele şi strigătele poporului Său, pentru că aceasta este ziua memorială când El a biruit ultimul vrăjmaş, şi ne-a eliberat pe noi robii.
E-79 He rent that veil that hid man from God, and now God dwells among men. He rent that veil that kept off God's healing. He rent that veil that kept off God's blessing. He rent that veil that kept off God's joy. He rent that veil that kept off God's peace. Now the veil's rent in two. With His Own Blood, He walked as a Conqueror. The battle is over; He's proven it to us in His resurrection. And now the Holy Ghost is a witness, sent to guide us.
O Eternal God, if there be someone here this morning, who's just dallied along the--in and out from the highway, falling by the wayside, never been able to walk right out in the middle with the great heroes, the great heroes that's trod the middle of the highway, we pray this morning that they will surrender their all to Thee and come out and enjoy this great victory that's been won by our risen Lord. Grant it, Father, for we ask it in Christ's Name.
E-43 Da, El era un Om. Aşa este. El a dovedit a fi un Om, şi El a dovedit a fi Dumnezeu.
E-81 And while we have our heads bowed, I wonder in this moment of time, that if you would raise your hands to Christ and say, "Christ, I appreciate; I'll never be ashamed of You again. I've been just a little timid." God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you and you. Oh, my, the hands going everywhere. "I've been a little timid. I've been kind of ashamed. And I really see my position now. I oughtn't to have never done that. I should stand right out, give my testimony. I should be exactly that. I should tell everyone I'm borned again. I should tell everyone I've received the Holy Ghost. I'm not ashamed of the Gospel, for it's the power of God unto salvation. I want to be a real forward Christian. I haven't been. But by God's help, from this Easter morning, I will be. I'll be." Someone else raise your hands now before we pray? God bless you, you, you.
E-44 Într-o noapte, când marea puternică, furioasă, care a chemat mii de vieţi... Poate că unele dintre voi mame de aici, în dimineaţa aceasta, băieţii voştri au murit pe marea furioasă acolo afară, ei s-ar putea să se fi scufundat sub valuri în marile câmpuri de luptă ale acestei lumi. Unii dintre cei dragi ai voştri zac acolo, poate sub mare.
E-82 My, look at the decisions. At least twenty-five or thirty, sitting among this little group of people this morning, has made a decision. From this great triumph morning, they are going to by God's grace stand out and not be ashamed of the Gospel, for It's the power of God unto salvation.
O God, as these hands has gone up, and the music is sweetly echoing back down the road, as we have passed from death unto Life, for Thou hast said, "He that heareth My Words, and believeth on Him that sent Me hath Everlasting Life." They've passed from death unto Life, because You became death that they might become Life through Your resurrection. You were made lower than the Angels, come down to be a man, come out of that great Theophany from beyond, and was made flesh, and had Blood, and shed that Blood, that You might make a way of escape for all of us. Then not only did it (we read it in the Bible), but You proved it infallibly by raising from the dead, and raising the dead when You were here on earth; not only that, but You give, You've made it a double proof, as You did to Abraham; now, besides that, You sent back the Holy Ghost as a Witness. And we have His blessed Presence with us and in us, guiding us, leading us into all Truth and Light.
E-45 Dar într-o noapte când El stătea întins într-o corabie mică, şi valurile săltau în jur pe mare, ca un dop de sticlă. El s-a ridicat, şi Şi-a pus piciorul pe frânghia bărcii. El a privit în sus spre Cer, a spus, "Taci." Şi valurilor, El a spus, "Fi ţi linişti te!" Şi acea mare puternică s-a netezit încât nu a mai fost nici o încreţitură pe ea. Desigur, El era!
E-84 We thank Thee for these many hands that's went up this morning, saying, "I now take Christ as mine." O God, if they've never been baptized into the water to represent the great death, burial, and resurrection of their blessed Lord, may they come back to the service this morning, bringing their clothes, and ready to go down in this icy pool. Grant it, Father.
Bless us. Forgive us of our sins. We'll give Thee the praise, through the ages to come. When the battle is all over, when the smoke's all dried up, and the joy is all finished of this earthly lips where we praise Thee with everything we've got, we'll have to have new voices, new beings to praise You by. May we enter in then with joy. For we ask it in Christ's Name. Amen.
E-46 Este adevărat că El a flămânzit ca un Om. Când El a coborât de pe munte şi I-a fost foame, s-a uitat într-un pom după ceva ca să mănânce, El era un Om. Dar când El a luat acele cinci pâini şi câţiva peşti, şi a hrănit cinci mii, El era mai mult decât un Om.
E-86 Let us stand to our feet now. [Brother Branham speaks with someone--Ed.] Don't forget the services, nine-thirty. Go home, have your breakfast. Come back, we expect to be with you now. And then tonight, remember. I've got to get away this afternoon, studying and praying.
For I say unto you, that Christ is alive; He is not dead. And I believe with all my heart, He will be right in this building tonight to show that He's alive, to do the same things that He did on that first Easter morning and through His life's journey. If that isn't so, then I've been a false prophet. I'm so glad to know in this great dark hour that we're now living, when all hope, seemingly, is gone, Christ, the solid Rock we can stand, all other grounds is sinking sands. All right.
E-47 Când El a murit acum o mie nouă sute de ani, alaltăieri, atârnat pe o cruce, strigând după milă, "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit Tu?" El a murit ca un Om. Dar acum o mie nouă sute şi ceva de ani, în dimineaţa aceasta, El a dovedit ce era El! El a dat ultimul sigiliu al mesianităţii Lui când El a rupt în două legăturile morţii şi ale iadului, şi a înviat din mormânt, triumfător, "Eu sunt viu pentru totdeauna! Şi, pentru că Eu trăiesc, şi voi trăiţi!"
E-88 Our little, dismissing song, of "Take The Name Of Jesus With You.' Everyone, together now.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and...
Turn right around, and shake hands, and say, "Praise the Lord," to somebody by you.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Now, everyone look right this way? Let's just praise Him. Let's just raise up your hands and say, "Thank You, Lord, for saving my soul." All right, everybody.
Thank You, Lord, for saving my soul.
Thank You, Lord, for making me whole.
Thank You, Lord, for giving to me,
Thy great salvation so full and free.
E-48 Acolo-i Biruitorul! Vorbiţi despre a smulge şorţurile şi a le flutura? Oamenii spun că suntem nebuni pentru că strigăm şi alergăm, şi ţipăm şi urlăm. Ei nu au simţit niciodată vibraţiile victorioase ale Cerului, că, "Bătălia s-a terminat!" Marele nostru, Biruitor puternic a câştigat fiecare victorie! El stă singur, în dimineaţa aceasta, neatins!
E-91 What a blessed thing. Do you love Him? Say, "Amen." [The congregation says, "Amen."--Ed.] Oh, the... Everything's completed now, children. Everything's over; there's no more battle; there's no more warfare, nothing you got to do; it's already done. We just rejoice. Oh, my. We are complete in Him.
... leaning,
Safe and secure from all alarm;
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting Arm.
Oh, how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting Arm;
Oh, how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting Arm.
Leaning, leaning,
Safe and secure from all alarm;
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting Arm.
You who can, and have a handkerchief, get it out.
... oh, leaning,
Safe and secure from all alarm;
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting Arm.
Now, your Bible...
Leaning, leaning,
Safe and secure from all alarm;
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting Arm.
E-49 Când El a venit pe pământ, ei I-au dat cel mai de jos nume care puteau să-I dea, ca un „fanatic." Ei L-au numit Beelzebul, "prinţul dracilor." Aşa este. El a mers la cel mai înjosit oraş care există pe pământ, Ierihon, şi cel mai scund om din oraş a trebuit să se uite în jos ca să Il vadă. Dar când Dumnezeu, acum o mie nouă sute de ani, L-a înălţat! Asta-i ce i-a făcut omul Lui. Dar, cu arma dragostei, El a biruit fiecare diavol.
E-92 What is it? Safe and secured, all over, all finished, the battle's over, the last seal's broken, He's ascended. Hallelujah.
Leaning, leaning,
Safe and secure from all alarm;
Leaning, leaning,
Leaning on the everlasting Arm.
E-50 Şi Dumnezeu L-a înălţat atât de sus, şi I-a dat un Nume mai presus de orice nume care este numit în Ceruri şi pe pământ. Fiecare nume din Cer se închină la Numele lui "Isus"! Fiecare Înger, fiecare monarh, totul se închină la Numele lui "Isus"! Fiecare limbă Îl va mărturisi, fiecare genunchi se va apleca înaintea Lui. Şi El este înălţat atât de sus deasupra, încât chiar şi El trebuie să privească în jos ca să vadă Cerurile. Acela-i puternicul Biruitor! Acela este Cel care a făcut-o! Când El a părăsit pământul, după, seara trecută noi am avut, El avea cheile morţii şi ale iadului agăţate la brâul Lui, amin, "Nu vă temeţi, Eu sunt Cel care am fost mort, şi este viu pentru totdeauna. Şi" (şi este o conjuncţie) "Eu am cheile morţii şi ale iadului, agăţate chiar aici." Vorbiţi despre un Biruitor! "Şi, pentru că Eu am biruit, Eu am făcut numai o cale pentru voi ca să călătoriţi."
E-93 Now, let's bow our heads towards the dust where God took us, where someday we shall ascend out of the dust of the earth. For our Lord, brought from the dust, went into the dust to give to us His immortal Spirit; He ascended from the dust. And all those that are in Him shall ascend with Him someday to the regions of the blessed.
As we have our heads bowed. I see Brother Smith is in our midst this morning, the pastor of the Church of God; called on me last night. Brother Smith, would you just step down. I wonder now, that if Brother Smith will dismiss us in a word of prayer. As you hurry then to your homes, have your breakfast, come back for the Sunday School service, and the baptismal service immediately beginning at nine-thirty. Shall we bow our heads, while... Brother Smith, dismiss us in prayer.
E-51 Omul a fost refuzat din Cer, căile au fost închise. Nu existau căi. Dar, unde nu existau căi, El a venit ca să facă una. Oh, vai! Primul rând erau demoni de îndoială, următorul era prejudecata, următorul era egoismul; acest pământ era acoperit cu rânduri de putere demonică; apoi boală, suferinţe. Dar când El a început să se înalţe la Cer! Seara trecută L-am avut ieşind din iad, cu cheile morţii şi ale iadului la brâul Lui. În dimineaţa aceasta noi îl ducem Sus. Aleluia! Când El a înviat, El a avut... El a triumfat. Şi, aşa cum El a mers sus, El a frânt fiecare putere demonică care se ţine asupra omului. El s-a înălţat Sus, şi a dat daruri oamenilor, darurile Duhului Sfânt. Puternicul Biruitor! El stă singur, în această dimineaţă! Şi, între El şi fiecare credincios, este binecuvântata şi vechea cale a sfinţeniei pe care va umbla cel neprihănit. Nu există nici o cale de scăpare. Există numai un traseu tăiat în jos din Slavă. El a lăsat Urmele de paşi Însângerate aşa cum El a umblat prin coridoarele puterilor demonice; şi a făcut o cale pentru noi, tot drumul până la capăt. El şade la Inălţime, în dimineaţa aceasta, ca puternicul Biruitor!
E-52 Poporul Său are un jubileu. Zeci de mii de ei, în jurul lumii, strigă victoria.
E-53 Am urmărit această veche aderare rece şi formală la biserică. Îmi pot imagina pe cineva spunând... Vă voi arăta respingerea acesteia.
E-54 Aici, de îndată ce Primul Război s-a terminat, cobora un mesaj pe drum aici, a venit cu un autobuz Greyhound. Au spus, "Ce-i cu toată gălăgia? Despre ce este vorba?"
E-55 Şi unul dintre ei a spus, "Uite aici, aici este ziarul. Războiul tocmai a încetat." Şi toţi plângeau şi strigau.
E-56 Dar o femeie a spus, "Oh, vai, de ce a trebuit să se termine aşa?" A spus, "Dacă ar fi putut dura încă mai câteva zile," a spus, "Eu şi cu John am fi şezut pe drumul uşor." A spus, "Noi am fi şezut acolo."
E-57 Acolo stătea un om în spatele ieşirii autobuzului; a luat-o pe acea femeie, şi aproape că a azvârlit-o pe uşă. Şi când poliţia l¬a arestat pe bărbat, el a spus, "Motivul pentru care am făcut¬o," a spus, "acea femeie nu avea pe nimeni acolo de care să fie îngrijorată. Dar eu am doi băieţi acolo." A spus, "Nu am putut să îmi reţin emoţiile."
E-58 Oh, frate! Eu am un tată dincolo. Am pe cei dragi dincolo. Înseamnă ceva pentru mine, când Isus a biruit. Am o soţie. Am o copilaşă. Am pe cei dragi. Acel mare, puternic Biruitor! Mă puteţi numi "holy-roller" sau un "fanatic religios," orice vreţi voi. Dar, când mă gândesc că acel mare război s-a rezolvat, preţul este plătit, victoria este câştigată. Isus a înviat din morţi, pecetea finală a mesianităţii Sale, că totul s-a terminat. El este viu, în această dimineaţă, cu cheile morţii şi ale iadului. Am dintre cei dragi care sunt dincolo de graniţă. Eu sunt pe această mare cale veche, mergând ca să-i văd. Să nu vă gândiţi că sunt nebun. Oh, dar eu sunt atât de fericit că totul s-a rezolvat! Este o lucrare încheiată.
Trăind, El m-a iubit; murind,
El m-a salvat; Îngropat,
El a dus departe păcatele mele; Înviind,
El ne-a justificat fără plată pentru totdeauna;
Într-o zi El vine, O slăvită zi!
E-59 Acest botez binecuvântat al Duhului Sfânt, să ne călăuzească pe această veche cale minunată, oh, ce glorios este Acesta! Cum aş putea să mă ruşinez vreodată de Acesta? Eu stau cu Sfântul Pavel, în această dimineaţă, spunând asta, "Mie nu îmi este ruşine de Evanghelia lui Isus Cristos fiindcă Ea este Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire." Este Puterea asupra bolii. Este Puterea asupra morţii. Este Puterea asupra mormântului.
E-60 Atunci când acel apostol, aspru bătrân a ajuns la capătul drumului, şi ei i-au săpat mormântul acolo, şi moartea îl privea în faţă, el i-a râs drept în faţă. A spus, "Moarte, unde îţi este boldul? Mormântule, unde îţi este biruinţa?" Apoi el a strigat laudele lui Dumnezeu, "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu Care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos!"
E-61 Cel mai puternic Biruitor care a trăit vreodată, cel mai puternic Biruitor care a murit vreodată, căci El a fost Unicul care a putut birui; să moară, şi să biruiască însăşi moartea, şi să învie din nou în triumf! El a dovedit ce era El. Era ultima pecete a mesianităţii Sale.
E-62 Şi acum, întâmplător, dacă ar fi cineva în această clădire în dimineaţa aceasta, care este un membru de biserică căldicel, şi nu cunoaşte bucuria că bătălia este sfârşită. Oamenii strigă, oamenii se bucură, oamenii plâng! Tu spui, "Ce se întâmplă cu ei?" Ei ştiu că este un lucru terminat. Totul s-a terminat! Desigur! Noi [Fratele Branham bate din palme – Ed.] batem fanfarele. Facem să răsune trâmbiţele, şi Evanghelia se duce afară. Slava şi Puterea lui Dumnezeu sunt cunoscute. Şi este o lucrare terminată, tratatul este semnat; slavă lui Dumnezeu, Cristos l-a semnat în Propriul Său Sânge! Bătălia s-a terminat. Victoria este câştigată. Eu niciodată nu am câştigat-o; El a câştigat-o! Eu sunt doar fericit pentru asta. Vai!
E-63 Când unii dintre acei băieţi care se întorceau din străinătate, mi se spune, când ajungea vaporul în New York, chiar când intra în port, se uitau acolo şi vedeau Statuia Libertăţii. Este primul lucru care-l vezi, care apare. Se ridicau, unii dintre ei veterani infirmi pe puntea navei, aşa ca să o poată vedea. Şi când începeau să vadă acea Statuie a Libertăţii, începeau să plângă. Plângeau. Nu se puteau abţine. Oameni mari puternici stăteau acolo, oameni cu mâini aspre, infioraţi şi tremurând. Nu îşi puteau reţine emoţiile. De ce? Era o emblemă a libertăţii.
Chiar în spatele acelei Statui a Libertăţii, se afla... era tata, mama, cei dragi, iubita, soţia, copilul, tot de pe pământ ce era drag pentru ei, a stat chiar în spatele acesteia. Şi chiar înainte să intre, ei au recunoscut, era ţara celor liberi şi patria celor curajoşi. Sigur, ţi-ar zdruncina emoţiile, acel vechi steag care flutura. Gândiţi-vă la asta, un veteran rănit de luptă intrând în port! Cu certitudine, era un timp minunat.
E-64 Dar, oh, frate, într-una din aceste dimineţi, când sună vechea Navă a Sionului, şi văd acea emblemă stând acolo, vechea Cruce aspră! În timp ce vânturile bat vechile ei stindarde gri, în timp ce se mişcă prin ceaţa morţii. Ce victorie este! Păi, nu-i de mirare că nu ne putem abţine emoţiile! Ceva s-a întâmplat; noi am devenit concetăţeni. Lucrul este complet.
E-65 Când au întins marele pod între Nordul şi-şi-şi-şi Sudul Australiei, de la Sidney, dincolo la Sudul din Sidney. Cum a luat fiecare om... Păi, ei au mers în toată ţara, să găsească un om ca să îl facă. Acea lucrare era atât de mare, pentru că au spus că nimeni nu o va face. În cele din urmă, un om din Anglia a spus, "Eu voi face lucrarea." Şi când a ajuns acolo ca să facă lucrarea, a testat fiecare şurub care se punea în pod. Reputaţia sa era în joc. A testat tot nămolul şi tot ce a mers jos. S-a dus în jur, şi cel mai bun care l-a putut găsi; a luat cei mai buni mecanici, cei mai buni chimişti, chiar cel mai bun din fiecare lucru care putea găsi, în jurul lui. Şi, în cele din urmă, când podul a fost completat, şi a venit ziua când trebuia să fie testat.
E-66 Criticii au stat deoparte, şi au spus, "Acesta nu va ţine. Se va nărui. Este prea nisipos acolo jos."
E-67 Dar el a săpat foarte, foarte, foarte, foarte adânc. El avea încredere. El a ştiut că totul a fost testat. Şi a spus, "Eu voi face primul drum dincolo, eu însumi." Şi în timp ce mergea peste pod, în faţa primarului, în urmă aşa; şi trenurile mari, cam şase în rând, venind peste, scuturând acel pod. Omul important care l¬a făcut, a mers în faţa acestei procesiuni, în felul acesta, "Dacă cade, cad şi eu." Dar el a avut încredere.
E-68 Aşa este felul cum a făcut binecuvântatul nostru Domn când El a format Biserica Sa! El testează fiecare şurub, tot ce intră în Aceasta, căci Ea trebuie să fie spălată de Sânge! Şi unul dintre critici stătea deoparte, a spus, "Acea grămadă de holy¬rollers, nu vor reuşi." Dar într-una din aceste glorioase zile! Acest mare, Biruitor puternic merge înaintea noastră astăzi, triumfător! Lăsaţi să vibreze, să facă ce vrea, El va... Nu va fi nici o alunecare în aceasta, niciunde, căci El a făcut calea, şi a completat-o. Desigur!
E-69 Noi ne gândim astăzi în termenii oamenilor, ne punem gândurile asupra lucrurilor lumii. Dar lasă-mă să îţi spun ceva, frate, nu mă lăsa niciodată să mă ruşinez de Evanghelie! Oh, frate, eu sunt doar unul de modă veche, născut din nou, născut din Duhul Sfânt, din Duhul lui Dumnezeu. M-am născut aşa, asta e tot ce sunt, şi tot ce vreau să fiu vreodată.
E-70 Odată, nu de mult, era o fată care s-a dus la facultate. Şi ea era o fetiţă, drăgălaşă. Şi când s-a întors acasă, a adus unele din ideile ei de facultate cu ea.
E-71 Şi poate, în dimineaţa aceasta, unii dintre voi aveaţi unele dintre ideile voastre de afară cu voi. Poate aţi cărat cu voi, la biserică, multe din ideile voastre. Ei bine, scăpaţi de ele, este cel mai bun lucru care ştiu să fac.
E-72 Apoi această fată, când trenul s-a oprit în faţă. Ea a adus o fetiţă cu ea, una dintre acele micuţe nebunatice, ştiţi, ca genul Elvis Presley. Şi când stătea ea acolo, ştiţi, la tren, mama ei era, afară; o femeie bătrână stătea acolo, plină de cicatrici, pe faţa ei; umeri mici, aplecaţi; cu o rochiţă de stambă pe ea, un mic şal peste umeri. Şi această micuţă nebunatică care era cu ea, cealaltă fată, s-a uitat în jos, şi a spus, "Ei bine, cine este acea mizerabilă, bătrână urâtă amărâtă?"
E-73 Ei bine, ştiţi, a ruşinat-o atât de tare pe fată, ea a spus, "Eu nu ştiu," pentru că ea era atât de fandosită, şi avea atât de multe idei lumeşti în capul ei. Şi ea era propria ei mamă.
E-74 Când a coborât din tren, micuţa mamă a alergat acolo, ca să îşi arunce braţele în jurul ei. Ea a spus, "Oh, dragă, Dumnezeu să îţi binecuvânteze inimioara." Şi ea şi-a întors spatele şi a pornit mai departe, ca şi cum nu ar fi cunoscut-o. Ea era ruşinată, pentru că mama ei era atât de urâtă.
E-75 Şi s-a întâmplat să fie, conductorul de pe acel tren, cunoştea povestea. El s-a apropiat acolo, şi a pus mâinile pe umerii acelei fete, a întors-o în jur înaintea acelei audienţe, a spus, "Să-ţi fie ruşine! Să-ţi fie ruşine!" A spus, "Am văzut timpul când mama ta era de zece ori mai frumoasă ca tine." A spus, "Ea era... eu locuiam în cartier." Şi a spus, "Erai o copilă mică, şi erai la etaj în leagănul tău. Şi mama ta agăţa rufele în curtea din spate." Şi a spus, "Dintr-o dată, cuptorul a luat foc, şi întreaga casă era în flăcări. Şi când măicuţa ta a alergat, şi ştia că tu erai la etaj, acolo sus." A spus, "Au strigat, şi au încercat să o apuce. Dar ea şi-a smuls ce avea pe ea, jos, şi a fugit prin acele flăcări, sus pe scări; Şi-a tras hainele de pe trupul ei, şi te-a înfăşurat în acestea. Şi iat-o venind, înapoi prin flăcări, purtându-te. Şi ea a leşinat, în curte, cu tine în braţele ei." Şi a spus, "A luat ce ar fi protejat-o pe ea, şi te-a protejat pe tine." Şi a spus, "Motivul pentru care tu eşti frumoasă astăzi, este motivul pentru că ea este urâtă. Şi, tu vrei să-mi spui, că ţi-arfi ruşine de acele cicatrici pe mama ta?"
Mă gândesc astăzi:
Dacă Isus poartă crucea singur, Şi toată lumea să meargă liberă?
Există o cruce pentru fiecare,
Şi există o cruce pentru mine.
E-76 Dacă Isus a fost considerat "Beelzebul," de această lume, El a fost batjocorit şi luat în derâdere, şi a atârnat pe cruce, a fost făcut o ruşine pentru mine, eu sunt mai mult ca fericit să port reproşul sfinţeniei Lui. Da, domnule. Strigaţi, "Holy roller!" orice vreţi să strigaţi, orice remarcă vreţi să faceţi. Asta nu o opreşte deloc. Eu sunt numai fericit, în această dimineaţă, că, în inima mea, Cristosul înviat trăieşte şi domneşte. Eu sunt unul din supuşii Săi. Nădăjduiesc că eşti, şi tu.
E-77 Timpul nostru este dus acum. Este exact ora şapte, când am spus că vom elibera. Următoarele servicii vor începe în aproximativ două ore, acum, la nouă treizeci.
Să ne aplecăm capetele, doar un moment, în rugăciune.
E-78 Binecuvântate Tată Ceresc, au trecut patruzeci şi cinci de minute, Cuvântul a mers înainte. Inimile noastre sunt fericite. Jubileul este început.jiu doar un jubileu pentru o zi, ci un Jubileu pentru Eternitate! In Slavă, Ingerii cântă. O Dumnezeule, Biserica, triumfătoare, cântă. Clopotele bucuriei sună. Suflete care au fost cândva condamnate la moarte, şi să moară şi să meargă în mormântul diavolului; diavolul a fost biruit! Moartea a fost biruită. Mormântul a fost biruit. Boala a fost biruită. Superstiţia a fost biruită. Răutatea a fost biruită. Ura a fost biruită. Nepăsarea a fost biruită. Formalitatea a fost biruită. Stiluri de sine au fost biruite. Totul este biruit. Cristos este marele Biruitor!
Iată, priviţi-l pe marele Biruitor, (a spus poetul)
Iată, priviţi-L la vedere clară,
Căci El este puternicul Biruitor,
De când El a sfâşiat voalul în două.
E-79 El a spintecat acel voal care l-a ascuns pe om de Dumnezeu, şi acum Dumnezeu locuieşte printre oameni. El a sfâşiat acel voal care împiedica vindecarea lui Dumnezeu. El a sfâşiat acel voal care împiedica binecuvântarea lui Dumnezeu. El a sfâşiat acel voal care împiedica bucuria lui Dumnezeu. El a sfâşiat acel voal care împiedica pacea lui Dumnezeu. Acum voalul este sfâşiat în două. Cu Propriul Său Sânge, El a umblat ca un Biruitor! Lupta s-a terminat, El ne-a dovedit-o în învierea Lui. Şi acum Duhul Sfânt este un martor, trimis să ne călăuzească.
E-80 O Eternule Dumnezeu, dacă ar fi cineva aici în dimineaţa aceasta, care doar a tărăgănat înainte, înăuntru şi afară, de pe cale, căzând pe marginea drumului; nu a reuşit niciodată să umble drept în mijloc, cu marii eroi, marii eroi care au călcat pe mijlocul căii; ne rugăm, în dimineaţa aceasta, ca ei să predea tot al lor Ţie, şi să vină afară şi să se bucure de această mare victorie care a fost câştigată de Domnul nostru înviat. Acordă aceasta, Tată, căci o cerem în Numele lui Cristos.
E-81 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate. Mă întreb, în acest moment de timp, că dacă aţi ridica mâinile la Cristos, şi să spuneţi, "Cristos, eu recunosc, eu nu mă voi mai ruşina niciodată de Tine. Am fost doar puţin timid." Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine. Oh, vai, mâinile se ridică pretutindeni! "Am fost puţin timid. Îmi era oarecum ruşine. Şi cu adevărat îmi văd poziţia acum. Nu ar fi trebuit să o fac niciodată. Ar trebui să stau ferm, să depun mărturia mea! Ar trebui să fiu exact aşa. Ar trebui să spun tuturor, ,Eu sunt născut din nou.' Ar trebui să spun tuturor, 'Eu am primit Duhul Sfânt.' Nu îmi este ruşine de Evanghelie, căci este Puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Vreau să fiu un Creştin adevărat îndrăzneţ. Nu am fost. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, din această dimineaţă de Paşti, eu voi fi. Eu voi fi." Altcineva ridică-ţi mâinile acum înainte să ne rugăm? Dumnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine.
E-82 Vai, priviţi la decizii! Cel puţin douăzeci şi cinci sau treizeci, şezând în mijlocul acestui grup mic de oameni în această dimineaţă, au luat o decizie. Din această dimineaţă de mare triumf, ei vor fi, prin harul lui Dumnezeu, remarcaţi şi nu se vor ruşina de Evanghelie, căci Aceasta este Puterea lui Dumnezeu spre mântuire.
E-83 O Dumnezeule, în timp ce aceste mâini s-au ridicat, şi muzica răsună dulce înapoi de-a lungul drumului, aşa cum am trecut de la moarte la Viaţă, căci Tu ai spus, "Cine aude Cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică." Ei au trecut din moarte la Viaţă, căci Tu ai devenit moarte ca ei să poată deveni Viaţă, prin învierea Ta. Tu ai fost făcut mai prejos de Îngeri, ai coborât să fi un om, ai ieşit din acea mare Teofanie de Dincolo, care a fost făcută trup şi ai avut Sânge, şi ai vărsat acel Sânge, ca Tu să poţi face o cale de scăpare pentru noi toţi. Apoi nu ai făcut¬o numai, (noi o citim în Biblie), ci Tu ai dovedit-o, infailibil, prin a învia din morţi, şi înviind morţii când Tu ai fost aici pe pământ; nu numai asta, ci Tu ai dat, Tu ai făcut-o o dovadă dublă, cum i¬ai făcut Tu lui Abraham; acum, pe lângă asta, Tu ai trimis înapoi Duhul Sfânt ca martor. Şi noi avem Prezenţa Sa binecuvântată cu noi, şi în noi, călăuzindu-ne, conducându-ne în tot Adevărul şi Lumina.
E-84 Noi Îţi mulţumim pentru aceste mâini multe care s-au ridicat, în dimineaţa aceasta, spunând, "Eu acum îl iau pe Cristos ca al meu." O Dumnezeule, dacă nu au fost niciodată botezaţi în apă, să reprezinte marea moarte, îngroparea, şi învierea binecuvântatului lor Domn, fie ca ei să se întoarcă la serviciu în dimineaţa aceasta, aducându-şi hainele, şi pregătiţi să coboare în acest bazin frigid. Acordă aceasta, Tată.
E-85 Binecuvântează-ne. Iartă-ne de păcatele noastre. Noi Îţi vom da lauda, prin veacurile viitoare. Când lupta este terminată, când fumul este tot uscat, şi bucuria este toată terminată, de pe aceste buze pământeşti, unde noi Te lăudăm cu tot ce avem, va trebui să avem glasuri noi, fiinţe noi, cu care să Te lăudăm. Fă să intrăm atunci cu bucurie. Căci o cerem în Numele lui Cristos. Amin!
E-86 Să ne ridicăm în picioare acum ... ? ... Nu uitaţi serviciile, nouă-treizeci. Mergeţi acasă, luaţi-vă micul dejunul. Veniţi înapoi, ne aşteptăm să fim cu voi acum. Şi apoi deseară, amintiţi¬vă. Eu trebuie să mă retrag în după-masa aceasta, să studiez şi să mă rog.
E-87 Căci eu vă spun, că, Cristos este viu, El nu este mort. Şi eu cred, cu toată inima, El va fi chiar în această clădire deseară, să arate că El este viu, să facă aceleaşi lucruri care le-a făcut El în acea dintâi dimineaţă de Paşte şi prin călătoria vieţii Lui. Dacă nu este aşa, atunci eu am fost un profet fals. Sunt atât de bucuros să ştiu că în această mare oră întunecată în care trăim, când toată speranţa, aparent, s-a dus; Pe Cristos, Stânca solidă noi putem sta, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare. În regulă.
E-88 Cântarea noastră scurtă, de eliberare, Ia Numele Lui Isus Cu Tine. Toţi, împreună acum.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al durerii;
Îţi va da bucurie şi...
E-89 Întoarceţi-vă chiar în jur, şi daţi mâinile, şi spuneţi, ,,Laudă Domnului," la cineva de lângă voi. Bine, binecuvântaţi pe Domnul... ? ...
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, Oh ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-90 Acum toţi priviţi chiar în această direcţie? Doar să¬L lăudăm. Să vă ridicaţi doar mâinile, şi să spuneţi, ,,Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai mântuit sufletul." În regulă, cu toţii!
Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai mântuit sufletul.
Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai făcut sănătos.
Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat,
Mântuirea Ta cea mare atât de completă şi fără plată.
E-91 Ce lucru binecuvântat! Voi Îl iubiţi? Spuneţi, "Amin." Oh... Totul s-a terminat acum, copii. Totul s-a sfârşit, nu mai este nici o luptă, nu mai este nici un război, nu trebuie să faceţi nimic; a fost făcut deja. Noi ne bucurăm doar! Oh, vai! Suntem compleţi, în El!
... sprijinit,
Adăpostit şi în siguranţă de toate temerile; Sprijinit, sprijinit,
Sprijinit de Braţul veşnic.
Oh, ce dulce să umbli pe această cale a pelerinului,
Sprijinit de Braţul veşnic;
Oh, ce luminoasă devine calea pe zi ce trece, Sprijinit de Braţul veşnic.
Sprijinit, sprijinit,
Adăpostit şi în siguranţă de toate temerile; Sprijinit, sprijinit,
Sprijinit de Braţul veşnic.
Voi care puteţi, şi aveţi o batistă, scoateţi-o. ... oh, sprijinit,
Adăpostit şi în siguranţă de toate temerile; Sprijinit, sprijinit,
Sprijinit de Braţul veşnic.
Acum Biblia voastră!
Sprijinit, sprijinit,
Adăpostit şi în siguranţă de toate temerile; Sprijinit, sprijinit,
Sprijinit de Braţul veşnic.
E-92 Ce este aceasta? Adăpostiţi şi în siguranţă, s-a încheiat totul, s-a terminat totul, lupta s-a terminat, ultima pecete este ruptă, El s-a înălţat. Aleluia!
Sprijinit, sprijinit,
Adăpostiţi şi în siguranţă de toate temerile; Sprijinit, sprijinit,
Sprijinit de Braţul veşnic.
E-93 Acum să ne aplecăm capetele spre ţărâna din care ne-a luat Dumnezeu, din care într-o zi ne vom înălţa din ţărâna pământului. Căci, Domnul nostru, a adus din ţărână, a intrat în ţărână, ca să ne dea Duhul Său nemuritor, El s-a înălţat din ţărână, şi toţi cei care sunt în El, se vor înălţa cu El într-o zi, spre regiunile celor binecuvântaţi.
E-94 În timp ce ne avem capetele aplecate. Îl văd pe Fratele Smith în mijlocul nostru, în această dimineaţă, păstorul de la Biserica lui Dumnezeu; m-a sunat seara trecută. Fratele Smith, ai vrea să vi în faţă. Mă întreb acum, că dacă Fratele Smith ne va elibera cu un cuvânt de rugăciune. În timp ce vă veţi grăbi apoi spre casele voastre, şi veţi lua micul dejun. Întoarceţi-vă pentru serviciul de Şcoală Duminicală, şi serviciul de botez, începe imediat la nouă-treizeci. Să ne aplecăm capetele, în timp ce Fratele Smith eliberează în rugăciune.
Up