Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea I

Questions And Answers On Hebrews #1
Data: 57-0925 | Durată: 1 oră 53 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Cum o putea ea face fără Dumnezeu? Aceea ar fi una adevărată, nu-i aşa? Nu poate fi făcută fără Domnul.
Eu nu voi predica din toate acelea. Dar m-am gândit că aş putea apuca ceva cam greu, ştiţi, astfel eu mai bine să fiu pregătit. Dar, oh, a fost foarte, foarte uşor. Astfel poate nu sunt foarte multe întrebări printre oameni atunci, care... Doar chiar să... întrebări simple şi uşoare. Ei bine, eu sunt bucuros să încerc să le răspund din câte pot mai bine, prin ajutorul Domnului.
E-1 How could she do it without God? That would be a real one, wouldn’t it? Could not be done without the Lord.
I’m not going to preach out of all them. But I thought I might get hold of something kind of heavy, you know, so I better be prepared. But, oh, it was very, very light. So maybe there’s not very many questions among the people then, it’s just very simple and light questions. Well, I’m glad to try to answer them the best that I can, by the help of the Lord.
E-2 Şi dacă Sora Arganbright este înăuntru în seara aceasta... Sora Ruth. Sunteţi aici, Soră Ruth? Aici. Eu am... Oh, da, eu am adresa aici, şi... Nu, nu o am. Ei bine, eu pot să o iau chiar aici. Eu am avut-o în portofelul meu, şi mi-am lăsat portofelul acasă. Acum, dacă poliţia mă prinde mergând acasă, Frate Fleeman, tu vii în ajutorul meu. Spune-i lui Billy că sunt... mi-am lăsat portofelul acasă, eu circul fără carnet în seara aceasta. Eu am crezut că l-am avut în buzunar; eu tocmai mi¬am schimbat hainele. Eu am intrat înăuntru, în această după¬masă, am tăiat ceva iarbă foarte repede şi a trebuit să încetez şi să mă grăbesc şi să mă schimb de haine şi să alerg aici jos, şi eu-eu am adus lexiconul, dar voi puteţi să-l luaţi chiar după aceea de acolo.
E-2 And if Sister Arganbright is in tonight…Sister Ruth. Are you here, Sister Ruth? Over here. I have the…Oh, yes, I have the address here, and…No, I don’t. Well, I can get it right out here. I had it in my pocketbook, and I left my pocketbook at home. Now, if the police catches me going home, Brother Fleeman, you come to my rescue. Tell Billy I’m…left my pocketbook at home, I’m driving without a license tonight. I thought I had it in my pocket; I just changed clothes. I had run in, this afternoon, was cutting some grass right quick and had to quit and hurry up and get in, change clothes and run down here. And I—I brought the lexicon, but you can get it right afterwards out of there.
E-3 Să nu vă simţiţi rău privitor la scrisoarea aceea. Dacă eu nu am primit nici una mai rea decât aceea, aceea ar fi o scrisoare bună. Aceea era bună. Aceea era foarte, foarte frumoasă. V-am spus că n-aş fi citit-o, dar eu am dat de ea, ştiţi, şi doar nu am putut să o mai ţin. Eu doar m-am întrebat ce a spus ea. Şi ea era foarte, foarte frumoasă, scrisă cum o adevărată învăţătoare de şcoală ar trebui să scrie. Aceea era bună, şi eu o apreciez. Şi ea-ea îmi dă ...
E-3 Don’t feel bad about that letter. If I never got no one worse than that, that would be a fine letter. That was good. That was very, very nice. I told you I wouldn’t read it, but I slipped up on it, you know, and just couldn’t hold it any longer. I just wondered what she said. And it was very, very nice, wrote like a real school teacher ought to write. That was good, and I appreciate it. And it—it gives you…
E-4 Vedeţi, îmi plac scrisorile de la cineva care ar-ar fi puţin diferit faţă de tine. Vedeţi, dacă mergeţi înainte tot timpul, nimeni nu are deosebiri cu tine, tu devii învechit. Tu trebuie să devii puţin diferit aşa ca să poţi să înţelegi şi să sapi mai adânc. Şi-şi tu doar ajungi într-un făgaş dacă nu veghezi; apoi tu-apoi tu ajungi în necaz când faci aceea. Tu trebuie doar să continui să te mişti înainte şi să iei pe cineva să difere cu tine şi să-ţi înfoaie penele din când în când.
E-4 You see, I love letters of someone that would—would differen a little with you. See, if you go along all the time, nobody differens with you, you get stale. You got to get a little differen so you can understand and dig down. And—and you just get in one rut if you don’t watch; then you—then you get into trouble when you do that. You got to just kind of keep moving on and get somebody to different with you and fluff up your feathers once in a while.
E-5 Acolo în Africa am găsit doi lei micuţi, şi ei erau nişte puişori micuţi, cam aşa. Cu pete, mici, leuţi; un leuţ, şi o micuţă leoaică. Şi eu aş... păreau ca pisicuţele, ei erau aşa de mici în acel fel, mici... cele mai frumoase lucruşoare, ei doar se jucau. Eu urma să-i aduc înapoi în America, eu i-am avut într-o cuşcă de păsări. Eu urma să-i aduc înapoi, dar nu am putut găsi ceva-ceva să-i vaccineze, vreo toxină. Şi ei nu vroiau să mă lase să-i aduc în Statele Unite fără să fie mai întâi vaccinaţi, şi eu nu am putut găsi aceea în toată Africa. Dar dacă tu ai vrut să ştii dacă el era un leu sau nu, doar să-l împingi înapoi puţin. El îşi lua poziţia de atac şi te făcea să ştii că el era un leu, astfel-astfel aceea cumva îţi face de cunoscut unde stătea el.
E-5 Over in Africa I found two little lions, and they was little bitty fellows, about like that. Speckled, little, bitty lion; a little lion, a little lioness. And now, they looked like kittens, they was so little like that, little…prettiest little things, they was just playing. I was going to bring them back to America, I had them in a bird cage. I was going to bring them back, but I couldn’t find any—anything to inoculate them, any toxin. And they wouldn’t let me bring them in the United States without them being inoculated first, and I couldn’t find it in all Africa. But if you wanted to know whether he was a lion or not, just cuff him back a little bit. He’d square off and let you know he was a lion, so—so that kind of lets you know where he was standing.
E-6 Acela-i felul cum trebuie să faci din când în când, ştiţi, cumva îţi înfoaie penele în spate, să afli. Dar, acum, noi nu ne mâniem ca leul; noi doar-noi doar iubim aceea, să... oamenii să pună întrebări. Şi întrebări ca aceea, Soră Ruth, este foarte, foarte bună pentru mine. Este o... Eu-eu iubesc aceea, înţelegeţi. Sunt acelea foarte dezgustătoare pe care nu-mi place să le primesc. Dar ele sunt... aceea era bună.
E-6 That’s the way you have to do once in a while, you know, kinda fluff the feathers backwards, to find out. But, now, we don’t get angry like the lion; we just we just love that, to… people to ask questions. And questions like that, Sister Ruth, is very, very good to me. It’s a…I—I love that, see. It’s those real nasty kind that I hate to get. But them’s a…that was fine.
E-7 Acum noi avem câteva bune, mişcătoare, doar întrebări de acasă. Este un predicator acolo în spate în camera din spate chiar acum, care m-a întrebat, zicea, "Cei doi profeţi din Apocalipsa 11, vor veni ei înăuntru înainte de Răpire? Sau chiar înainte de luarea lui Israel? Şi ce..." Acum, acela-i felul de întrebări care-care-care te leagă în jur. Dar aceste întrebări simple ca aceasta este în ordine.
Dar acum, înainte de a începe, să ne aplecăm capetele pentru rugăciune:
E-7 Now we got some good, stirring, just home questions. There’s a preacher back there in the back room just now, asked me, said, “The two prophets of Revelation 11, would they come in before the Rapture? Or just before the taking away of Israel? And what…” Now, that’s the kind of questions that—that—that ties you around. But these simple questions like this is all right.
But now, before we start, let’s bow our heads for prayer:
E-8 Tată, este observat că atunci când Tu aveai doisprezece ani, Tu ai fost găsit în Templu cu cărturarii şi înţelepţii, discutând cu ei Scripturile. Şi ei erau-ei erau uimiţi la o... oameni bătrâni, şi bine instruiţi în Scripturi, şi totuşi să vadă un băieţel cam de doisprezece ani să poată doar-doar uluind, în explicarea Scripturilor. Tu erai în lucrarea Tatălui Tău. Tu ai spus mamei Tale, "Nu ştii că Eu trebuie să fiu în lucrarea Tatălui Meu, să explic Scripturile cu înţelesul lor spiritual?"
E-8 Father, it is noted that when You were twelve years old, You were found in the Temple with the scribes and the sages, discussing with them the Scriptures. And they were—they were astonished at a…man of old, and well trained in the Scriptures, and yet see a little boy of about twelve years old could just—just confounding, in the explaining of the Scriptures. You was about Your Father’s business. You said to Your mother, “Knowest thou not that I must be about My Father’s business?” to explain the Scriptures with their spiritual meanings.
E-9 Şi acum ne rugăm, Doamne, căci-căci Tu cunoşti cât de slabi şi fragili suntem noi, şi cât suntem de supuşi greşelilor, ca Tu doar să vii cu noi în seara aceasta în formă de Duh Sfânt, şi să ne explici Scripturile. Eu aştept şi depind de Tine. Şi dacă eu vreodată, la orice timp, aş încerca să-mi pun gândurile mele proprii sau interpretarea vreunui lucru egoist, să încerc să-l fac să pară că în felul în care l-aş explica ar fi corect, închide-mi gura, Doamne, aşa cum Tu ai... Tu ai făcut leilor, când au venit după Daniel. Tu încă eşti acelaşi Dumnezeu.
E-9 And now we pray, Lord, that—that Thou knowing how weak and frail we are, and how subject we are to mistakes, that You’ll just come with us tonight in the form of the Holy Spirit, and will explain the Scriptures to us. I’m waiting and depending on You. And if I’d ever, at any time, try to put my own thoughts or interpretation or some selfish thing, to try to make it sound like that the way I was explaining it would be right, close my mouth, Lord, like You would…You did the lions, when they come after Daniel. Thou art still the same God.
E-10 Şi lasă să fie în întregime... Aşa cum depindem de Duhul Sfânt, fie ca El doar să ne descopere aceste lucruri. Şi apoi aşa cum El le vorbeşte, fă-le aşa de simple încât cel ce a pus întrebarea să fie în stare să O primească. Şi dacă El răspunde contrar cu ceea ce am crezut întotdeauna, atunci fă ca inima mea să se bucure de asemeni, Doamne, să ştiu că eu am aflat ceva nou, şi ceva cale bună a Domnului. Căci Tu ai zis, "Cercetaţi Scripturile, căci în ele voi gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine."
E-10 And let it be wholly…As we depend upon the Holy Spirit, may He just reveal these things to us. And then as He speaks them, make them so plain that the one who asked the question will be able to receive It. And if It answers contrary to what I’ve always believed, then let my heart rejoice also, Lord, to know that I have found something new, and some good way of the Lord. For You said, “Search the Scriptures, for in them ye think you have Eternal Life, and they are they that testify of Me.”
E-11 Acum, după această învăţătură a Scripturii, desigur că se vor ridica multe gânduri şi aşa mai departe. Şi eu mă rog, Dumnezeule, acum că toate întrebările acestea par să fie aşa de dulce şi amabil puse, fie ca Duhul Sfânt amabil şi dulce să le răspundă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, şi pentru gloria lui Dumnezeu, şi pentru zidirea Bisericii Lui. Amin.
E-11 Now, after this Scripture teaching, it certainly would arouse many thoughts and so forth. And I pray, God, now that all these questions seem to be so sweetly and gently asked, may the Holy Spirit gently and sweetly answer them. For we asked it in Jesus’ Name, and for the glory of God, and for the upbuilding of His Church. Amen.
E-12 Există de multe ori motive egoiste la ceva, care doar ruinează tot gustul ei. Şi acum, au fost puse întrebări după această Scriptură.
E-12 There is many times a selfish motives to anything, just ruins the whole taste of it. And now, questions after this Scripture has been asked.
E-13 Acum, dacă eu sâsâi doar un pic în seara aceasta, eu am un dinte scos. Şi eu l-am pus înăuntru, şi eu nu pot predica, eu încetinez când predic; eu îl iau afară, şi eu aproape că fluier.
E-13 Now, if I hiss just a little bit tonight, I have a tooth out. And I put it in, and I can’t preach, I slow up when I’m preaching; I take it out, and I almost whistle.
E-14 D-na. Billy Graham a spus o poveste despre el, că cel mai rău agitat cum l-a văzut ea vreodată, era, când el avea un dinte scos din faţă. Şi el l-a pierdut, şi el a avut un program la televizor chiar atunci, şi-şi el nu a putut... Era pe o farfurie cu mai multe măsele pe ea. Şi când el a mers să vorbească, el a fluierat "pfiu, pfiu" prin dinţii lui. Şi ea a zis că el era jos pe genunchi, rugându-se şi transpirând, zece minute înainte de transmisia la televizor, şi în final ei l-au găsit unde a căzut afară dintr-o pereche de pantaloni în vârful pantofului lui. Unul din băieţii de serviciu l-a găsit, dintele acela fals. Şi D-na Graham a spus asta despre el, şi pe aici. Şi astfel eu am obţinut-o, o mică bucată de hârtie, eu cred că o am aşezată în Biblia mea.
E-14 Mrs. Billy Graham told a story on him, that the worst excited she ever seen him, was, he’s got a tooth out in front. And he lost it, and he had a television program right away, and—and he couldn’t…It was on a plate with some more back teeth on it. And when he goes to talk, he whistled “whew, whew” through his tooth. And she said he was down on his knees, praying and sweating, ten minutes before the television cast, and finally they found it where it dropped out of a pair of his trousers in the toe of his shoes. One of the bellhops found it, that false tooth. And Mrs. Graham told it on him, and over here. And so I got it in a little piece of paper, I think I got it right here in my Bible.
E-15 Şi astfel aceasta este cumva... când noi îmbătrânim un pic şi ramoliţi, ştiţi, şi trebuie să-i pierdem pe aceştia, aceasta o face rău. Şi aşa eu... în timp ce eram afară cu Fratele Roberson acolo în urmă, şi cu ei, i-am spălat cu periuţa într-o dimineaţă şi s-a rupt o bucată din el, şi a trebuit să-l duc la doctor, să-l repare. Astfel Domnul să-şi adauge binecuvântările Lui.
E-15 And so it is kinda…when we get a little old and decrepit, you know, and have to lose these, it makes it bad. And so I…while I was out with Brother Roberson back there, and them, I was brushing on it one morning and broke a piece off of it, and I had to take it in to doctor, to get it fixed. So the Lord add His blessings.
E-16 Acum noi mergem afară... Eu voi încerca să trec prin fiecare din ele, dacă eu pot. Şi, Frate Tony, prin harul lui Dumnezeu, eu am primit interpretarea visului tău, şi a fost minunat. Sunt aşa de bucuros să văd asta. Şi este o interpretare bună, care eu presupun că nu ar trebui să o dau aici public, astfel eu ţi-o voi da în particular dacă tu-dacă tu nu... dacă tu o vrei în acel fel. El m-a întrebat serile trecute, el a avut un vis, şi eu nu i-am putut spune întocmai ce era până când am mers la Domnul şi m-am rugat pentru aceea. Apoi Domnul mi l-a descoperit şi mi-a spus care era interpretarea. Este minunat, şi o veste bună pentru tine, Frate Tony.
E-16 Now we’re going, now, I’m going to try to get through every one of them, if I can. And, Brother Tony, by the grace of God, I got the interpretation to your dream, and it was wonderful. I’m so glad to see that. And it’s a good interpretation, that I guess I shouldn’t give it publicly here, so I’ll give it to you privately if you—if you don’t…if you want it in that way. He asked me the other night, He had a dream, and I couldn’t tell him just what it was till I went to the Lord and prayed over it. Then the Lord revealed it back to me and told me what the interpretation was. It’s wonderful, and good news for you, Brother Tony.
E-17 Acum, în prima întrebare. Acum, eu doar nu ştiu unde să încep mai întâi, căci ele toate sunt bune. Dar, acum, noi încercăm să nu luăm prea mult, şi poate le vom putea termina duminică, dacă nu trecem prin ele.
51 . Explică ce înseamnă prin "pedeapsă veşnică," în Matei 25:46. "Dar..." Aceea este întrebarea.
52 . Apoi, a doua întrebare: "Dar copiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară," este aceea cam la fel ca aruncându-i din gândirea lui Dumnezeu?
E-17 Now, in the first question. Now, I don’t know just where to start first, ’cause they’re all good ones. But, now, we try not to take too long, and maybe we can finish them up Sunday, if we don’t get through them.
51. Explain what it means by “everlasting punishment,” in Matthew 25:46. “But the…” That’s the question.
52. Then, the second question: “But the children of the kingdom shall be cast into outer darkness,” is that about the same as casting them out of the mind of God?
E-18 Păi, acum, luăm prima ta întrebare, care se află în Sf. Matei, douăzeci-... al 25-lea capitol. Acum noi vom... Acum, eu nu am studiat acestea, doar m-am uitat la ele acolo în spate, şi doar am încercat cât de bine am putut să le caut cât de bine am-cât am ştiut cum. Şi a mea... Voi deschideţi cu mine în Bibliile voastre, în timp ce O studiem. Acum, am vrut să iau aceasta şi din lexiconul Grecesc, aşa ca voi să luaţi-originalul ei. Şi mie-mie îmi place aceea. Astfel atunci noi O vom avea în amândouă-în amândouă-cel Grecesc şi celelalte. Şi acum aceasta va fi-va fi cumva încet, şi studiind, deoarece eu trebuie să ajung şi să apuc Scripturile chiar oriunde le pot afla, şi să le aduc la locul lor. În regulă.
E-18 Well, now, get your first question, which is found in Saint Matthew, the twenty-…the 25th chapter. Now we’ll…Now, I’ve never studied these, just looked at them in the back there, and just tried my best to look them out the best that I—that I knew how. And my…You turn with me in your Bibles, as we study It. Now, I wanted to get this out of the Greek lexicon also, so you get the—the original of it. And I—I like that. So then we’ll have It in both—the in both the—the Greek and the other. And now this will be will be kinda slow, and studying, ’cause I have to reach out and grab the Scriptures just wherever I can find them, and get them into their place. All right.
E-19 Acum, vrea cineva o Biblie prin care să studieze? Dacă vreţi, ridicaţi-vă mâna. Şi noi... Eu cred că avem trei sau patru aici în spate. Dacă vreţi să studiaţi prin Scriptură, în regulă. Frate Cox, vrei să vii aici şi să-mi dai aceste Biblii? Şi aceasta-aceasta este bine pentru voi, dacă puteţi, să... (iată una, şi tu doar-tu doar du-le jos dacă vrei, aşa de multe). Şi dacă careva vrea una, doar ţineţi mâna sus, băiatul le va aduce chiar la voi, vedeţi. Şi noi vrem să studiem acestea împreună, şi doar...
E-19 Now, anybody want a Bible to study by? If you do, raise up your hand. And we…I think we got three or four back here. If you want to study by the Scripture, all right. Brother Cox, will you come here and get me these Bibles? And it—it’s good for you, if you can, to…(there’s one, and you just—you just take them on down if you want to, that many). And anybody that wants one, just hold up your hand, the boy will bring them right to you, see. And we want to study these together, and just…
E-20 Acum, la această citire şi ultimele capitole... primele şapte capitole din Cartea Evrei. După învăţare, desigur, băiatul care le-a luat acestea jos, aceste subiecte, Fratele Mercier şi Fratele Goad, le are şi acum se pregătesc să le publice în formă de carte. Şi ei o au. Acum... şi noi nu avem nimic ca cercetat pe jumătate, noi doar am zgâriat suprafaţa. Şi eu cred că ei le-au denumit... şi au luat-bulgării de aur afară din... şi doar au lustruit bulgării de aur, doar câţiva din bulgării de aur din învăţătura despre Evrei. Fratele Mercier le va avea destul de curând, tipărite, pentru oricine le vrea.
E-20 Now, on this reading and the last chapters…the first seven chapters of the Book of Hebrews. After teaching, course, the boy who taken these down, these subjects, Brother Mercier and Brother Goad, has got them and now fixing to publish them in book form. And they got it. Now…and we have nothing like halfway combed, we just scratched the surface. And I think they’ve termed them…and have taken the—the nuggets out of the…and just polishing the nuggets, just a few of the nuggets of the teaching of Hebrews. Brother Mercier will have them pretty soon, in print, anybody that wants them.
E-21 Acum aceasta de aici, aduce înăuntru... Voi nu puteţi trece doar prin... în biserică evanghelistică, ceea ce aceasta este o biserică evanghelistică. Voi nu puteţi parcurge printr-o-o învăţătură fără a ridica suspiciunile şi gândurile multor oameni. Voi trebuie să o faceţi. Acum, eu sunt departe de la a fi un învăţător, nici un expunător al Bibliei deloc. Dar eu nu încerc să-să zic ceva, sau măcar să fac ceva, ci mai întâi-întâi să întreb sau să aflu cel mai bun lucru pentru aceasta.
E-21 Now this in here, it brings in…You can’t go through just… in evangelistic church, which this is an evangelistic church. You can’t go through a—a teaching without arousing the suspicions and the thoughts of many of the people. You’ve got to. Now, I’m far from being a teacher, not a Bible expositor at all. But I never try to—to say anything, or to even do anything, but first—first asking or finding out my best thing for it.
E-22 Am fost întrebat de către un frate scump, seara trecută, el a zis, "Frate Branham, Fratele Seward odată a zis că tu-tu doar nu poţi să fii ţintuit jos undeva. Înţelegi, că tu întotdeauna ai vreo cale în jur să ieşi afară din ea sau să scapi de ea."
E-22 It was asked of me by a dear brother, last night, he said, “Brother Branham, Brother Seward once said that you—you just can’t pin you down anywhere. See, that you always got some way around to get out of it or get away from it.”
E-23 Eu am zis, "Ei bine, motivul despre aceea, este că eu întotdeauna încerc să gândesc înainte să fac ceva. Vedeţi? Şi apoi dacă oamenii mă întreabă, atunci eu le pot spune ce erau gândurile mele. Vedeţi?" Dar aceasta este dacă voi gândiţi corect. Şi înainte ca voi să faceţi ceva, încercaţi să luaţi partea pe care Dumnezeu ar vrea ca voi să o luaţi, atunci va fi într¬adevăr greu să fiţi ţintuiţi.
E-23 I said, “Well, the reason of that, I always try to think before I do anything. See? And then if the people ask me, then I can tell them what my thoughts was. See?” But it’s if you think right. And before you do anything, try to take the side that God would have you to take, then it really would be hard to be pinned down.
E-24 Voi nu v-aţi putea imagina timpul când-când Ahab a încercat să-l ţintuiască pe Ilie. Vă puteţi imagina timpul în care Fariseii au încercat să-l ţintuiască pe Isus? Vedeţi, El avea-El avea răspunsul repede, deoarece tot ce El a făcut, El a făcut-o prin voia lui Dumnezeu, şi El... acela-i felul că El-El a putut să o aibe. Acum, acela-i felul cum noi o vrem prin aceasta.
Acum întrebarea este pusă, noi vom sta cu întrebarea:
Explică ce înseamnă prin "pedeapsă veşnică," în Matei 25:46.
E-24 You couldn’t imagine the time that—that Ahab tried to pin Elijah down. Could you imagine the time that the Pharisees tried to pin Jesus down? See, He had—He had the answer quickly, because everything He done, He did it by the will of God, and He…that’s the way He—He could get it. Now, that’s the way we want it by this.
Now the question is asked, we’ll keep with the question:
Explain what it means by “everlasting punishment,” in Matthew 25:46.
E-25 Acum ascultaţi foarte atenţi. Fiecare acum, în Matei 25:46:
Şi aceştia vor merge în pedeapsă veşnică: ...
E-25 Now listen real close. Everybody now, Matthew 25:46:
And these shall go away into everlasting punishment:…
E-26 Acum, întrebarea este, "Ce ... Explică ... " Acum cuvântul veşnic vine de la cuvântul de la veci şi în veci, şi în veci este "o perioadă de timp." Aceasta doar înseamnă "aşa mult timp," ca în veci. Acum dacă veţi citi doar... Eu nu ştiu cine a scris întrebările, căci nimeni nu şi-a pus numele pe ele; aceasta nu trebuia să fie, eu nu le vreau, vedeţi.
Dar aceştia vor merge în pedeapsă veşnică: ... (acum priviţi, aceia sunt cei răi)
E-26 Now, the question is, “What…Explain…” Now the word everlasting comes from the word from “ever and for ever,” and forever is “a space of time.” It only means “so much time,” as forever. Now if you’ll just read…I don’t know who wrote the questions, ’cause no one put their name on them; it didn’t have to be, I don’t want them, see.
But these shall go away into everlasting punishment:… (now watch, that’s the wicked)
E-27 Acum, dragă-dragă persoană care ai pus întrebarea, doar citeşte restul din Ea:
... dar cei neprihăniţi spre viaţă eternă.
E-27 Now, dear—dear person that asked the question, just read the rest of It:
…but the righteous unto life eternal.
E-28 Cei răi vor merge în pedeapsă veşnică (o anumită perioadă de timp), dar cei neprihăniţi au Viaţă Eternă. Voi niciodată nu veţi găsi pedeapsă Eternă, nu putea fi. Vedeţi, dacă ei au pedeapsă Eternă, ei au Viaţă Eternă; dacă ei au Viaţă Eternă, ei sunt salvaţi. Vedeţi, aceasta nu poate fi. Acum dacă veţi urmări, întrebarea a întrebat singură... răspunde singură. Vedeţi?
Şi aceştia ...
Acum priviţi, eu voi ajunge înainte aici:
... şi ei...
E-28 The wicked shall go into everlasting punishment (a certain space of time), but the righteous has Eternal Life. You’ll never find Eternal punishment, couldn’t be. See, if they got Eternal punishment, they got Eternal Life; they got Eternal Life, they’re saved. See, it can’t be. Now if you’ll watch, the—the question asked itself…answers itself. See?
And these…
Now watch, I’ll get before here:
…and they…
E-29 În al 20-lea... versetul 44-lea:
... şi ei de asemeni au răspuns, I-au zis, Doamne, când vom fi noi flămânzi, când cu sete, şi un străin, şi gol, ... şi în temniţă, şi nu ţi-am slujit?
Atunci va-atunci le v-a răspunde el, zicând, Adevărat vă spun Eu, Tot aşa de mult cât voi aţi făcut¬o... pentru unul din cei mai mici dintre aceştia, voi aţi făcut-o... pentru mine.
Şi aceştia vor merge în veşnică (veşnică) pedeapsă: (aceia sunt cei răi)... dar cei neprihăniţi în Viaţă Eternă.
E-29 In the 20th…44th verse:
…and they also answered, said unto Him, Lord, when shall we be hungred, when with thirst, and a stranger, and naked,…and in prison, and did not minister unto thee?
Then shall—then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Insomuch as you did it…unto one of the least of these, you did it…unto me.
And these shall go away into everlasting (everlasting) punishment: (that’s the wicked)…but the righteous into Eternal Life.
E-30 Vedeţi deosebirea? Cei răi au pedeapsă veşnică, dar veşnic este "o perioadă de timp." Acum, dacă aceea ar fi fost la fel, ea este "o perioadă de timp." Acum, dacă aceasta ar fi fost la fel, ar fi fost scrisă, "Şi aceştia vor merge în pedeapsă veşnică, ceilalţi vor merge în viaţă veşnică." Vedeţi? Sau, "Ei vor merge în pedeapsă Eternă, iar ceilalţi în viaţă Eternă." Vedeţi, dacă există o pedeapsă Eternă, să fie pedepsiţi pentru veci de veci, atunci există o Eternă... el are Viaţă Eternă; şi singura Viaţă Eternă, şi aceea vine de la Dumnezeu. Orice fără un început nu are sfârşit, orice cu un început are un sfârşit. Vedeţi ce vreau să spun?
E-30 See the difference? The wicked has everlasting punishment, but everlasting is “a space of time.” Now, if it would have been the same, it would have been written, “And these shall go away into everlasting punishment, the other shall go away into everlasting life.” See? Or, “They shall go away into Eternal punishment, and the other one into Eternal life.” See, if there’s an Eternal punishment, to be punished forever and ever, then there’s an Eternal…he’s got Eternal Life; and the only one Eternal Life, and that comes from God. Everything without a beginning has no end, everything with a beginning has an end. See what I mean?
E-31 Acum, Scriptura Însăşi care-persoana dragă a răspuns¬o... Acum dacă o luaţi în lexicon, "Şi aceştia vor merge în ainion, întrerupând, şi în ueşn-... şi în foc, iazul de foc." Acum, cuvântul a-i-n-i-o-n înseamnă "o perioadă de pedeapsă." În lexiconul Grecesc, chiar aici, "perioadă de pedeapsă," sau, "timp de pedeapsă." Vedeţi, "Ei vor merge într-un timp de pedeapsă." Cuvântul este folosit, a-i-n-i-o-n. Ainion, care înseamnă "timp, un timp, un timp limitat." Apoi îl luăm înapoi în-în traducere aici, cea Engleză, veşnic este "o limită de timp." Vedeţi, el vine din Greacă, "o limită de timp." Cuvântul ainion, sau a-i-n-i-o-n, ainion înseamnă "un timp limitat de pedeapsă."
E-31 Now, the Scripture Itself that the—the dear person answered…Now if you’ll take it in the lexicon, “And these shall go forth into ainion, cutting off, and into everla-…and to fire, the lake of fire.” Now, the word a-i-n-i-o-n means “a space of punishment.” In the Greek lexicon, right here, “space of punishment,” or, “time of punishment.” See, “They shall go away into a time of punishment.” The word is used, a-i-n-i-o-n. Ainion, which means “times, a time, a limited time.” Then take it back into the—into the translation here, the English, everlasting is “a limited of time.” See, it comes from the Greek, “a limit of time.” The word ainion, or a-i-n-i-o-n, ainion means “a limited time of punishment.”
E-32 Dar apoi citiţi celelalte, "Dar aceştia vor merge în Etern." Aceea este o diferenţă. Vedeţi, Viaţa Eternă. Etern vine de la cuvântul de Eternitate, şi Eternitatea nu are nici început nici sfârşit. Este pentru totdeauna şi pentru totdeauna. Acum aceea ar trebui să răspundă la aceea, vedeţi, deoarece dacă voi doar citiţi Scriptura foarte atent, veţi vedea.
E-32 But then read the others, “But these shall go into Eternal.” That’s a different. See, Eternal Life. Eternal comes from the word of “Eternity,” and Eternity had neither beginning nor end. It’s forever and forever. Now that should answer that, see, because if you’ll just read the Scripture real close, you’ll see.
E-33 "Şi aceştia vor merge în pedeapsă veşnică, dar cei neprihăniţi..." Cei răi vor merge în pedeapsă veşnică, vor fi pedepsiţi pentru o perioadă de timp; poate un miliard de ani, eu nu ştiu, dar voi cu siguranţă veţi fi pedepsiţi pentru păcatele voastre. Dar tot atât de sigur cum păcatul a avut un început, păcatul are un sfârşit. Pedeapsa a avut un început, şi pedeapsa are un sfârşit. Şi iadul a fost creat pentru Diavolul şi îngerii lui. Vedeţi? In regulă. Acum, eu am alta aici jos să o răspund în aceea, doar în câteva minute, care este una frumoasă, se leagă în ea.
Acum, dar acestea de aici: "Dar copiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară," este aceea cam la fel ca a fi aruncaţi din gândul lui Dumnezeu?
E-33 “And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous…” The wicked shall go into everlasting punishment, be punished for a space of time; maybe a billion years, I don’t know, but you’ll certainly be punished for your sins. But as certain as sin had a beginning, sin has an end. Punishment had a beginning, and punishment has an end. And hell was created for the devil and his angels. See? All right. Now, I got another one down here to answer into that, just in a few minutes, which is a beautiful one, tie into it.
Now, but these here: “But the children of the kingdom shall be cast out into darkness,” is that about the same as casting them out of the mind of God?
E-34 Nu, aceea nu va fi la fel. Acum, tu te referi aici la Cina Nunţii. Acum, "Şi copiii împărăţiei," aşa cum a fost întrebat aici. Copiii împărăţiei sunt Iudeii, şi ei au fost aruncaţi în întunericul de afară. Şi ei-ei au fost aruncaţi în întunericul de afară, şi ei au mers prin timpul plângerii şi vaietelor şi scrâşnirea dinţilor. Ei au fost aruncaţi în întunericul de afară deoarece aceasta vă dă vouă şi mie un timp de pocăinţă, dar ei niciodată nu au fost aruncaţi afară din gândirea lui Dumnezeu. El niciodată nu va uita pe Israel. Şi Israel este... orice cititor al Bibliei ştie, se referă la "copiii împărăţiei." Vedeţi, este împărăţia, promisiunea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se ocupă cu naţiunea, când El s-a ocupat cu Israel, care sunt copiii împărăţiei.
E-34 No, it wouldn’t be the same. Now, you’re referring here to the Wedding Supper. Now, “And the children of the kingdom,” as was asked here. The children of the kingdom are the Jews, and they were cast into outer darkness. And they—they have been cast into outer darkness, and they’ve went through the time of the weeping and wailing and gnashing of teeth. They were cast into outer darkness because it would give you and I a space to repent, but they were never cast out of the mind of God. He’ll never forget Israel. And Israel, as any reader of the Bible knows, is referred to “the children of the kingdom.” See, it’s the kingdom, the promise. In other words, God dealing with the nation, when He dealt with Israel, which is the children of the kingdom.
E-35 Acum, vă amintiţi, El a zis acolo, "Şi Abraham şi Isaac şi Iacob," într-un loc, "vor veni şi vor şedea în împărăţie la timpul sfârşitului. Vedeţi, şi că Abraham, Isaac şi Iacob vor fi în împărăţie; ei erau, ei erau poporul binecuvântat al împărăţiei. Dar copiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară.
E-35 Now, you remember, He said there, “And Abraham and Isaac and Jacob,” in one place, “would come and set into the kingdom at the end time.” See, and that Abraham, Isaac and Jacob would be in the kingdom; they were, they were the kingdom’s blessing people. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness.
E-36 Acum, de unde vine referirea aici este-este Mirele. Când vine Mirele, în timp ce ele erau... Cinci dintre fecioare au ieşit să întâmpine pe Domnul, şi-şi ele nu şi-au luat ulei în candela lor. Şi-celelalte cinci şi-au luat ulei în candela lor. Acum, dacă veţi observa, este un tablou frumos, şi cu Iudeii şi Neamurile, ca cei respinşi. Ţineţi în minte că există trei clase de oameni tot timpul: Iudeul, Neiudeul (cel formal), ...; Iudeul, Neiudeul, şi Biserica. Dacă voi îi amestecaţi pe aceia, voi cu siguranţă că ajungeţi în necaz când atingeţi Apocalipsa. Căci dacă voi nu...
E-36 Now, where the reference comes from here is the—is the Bridegroom. When the Bridegroom come, while they were… Five of the virgins went out to meet the Lord, and—and they didn’t take any oil in their lamp. And the—the other five took oil in their lamp. Now, if you’ll notice, it’s a beautiful picture, both with the Jew and the Gentile, as the rejected. Keep in mind that, there’s three classes of people all the time: the Jew, the Gentile (the formal),…; the Jew, Gentile, and the Church. If you get those mixed up, you’ll sure run into trouble when you hit Revelation. For if you don’t…
E-37 Cum Dl. Bohanon mi-a zis odată, zicea, "Billy, oricine ar încerca să citească Apocalipsa va avea coşmare. "Păi," a zis el, "aici este o Mireasă jos aici pe pământ, şi-şi balaurul aruncând apă din gura lui să facă război cu ea." Şi a zis, "Apoi în acelaşi timp când Mireasa stă ca cei o sută patruzeci şi patru de mii" (doctrina Martorilor lui Iehova) "pe Muntele Sinai. Şi în acelaşi timp Mireasa este în Cer." Nu, nu, voi sunteţi greşiţi.
E-37 Like Mr. Bohanon said to me one time, said, “Billy, anybody would try to read the Revelation would have nightmares. Why,” he said, “here’s a Bride down here on earth, and the—and the dragon spurting water out of his mouth to make war with her.” And said, “Then the same time that the Bride is standing as the hundred and forty-four thousand” (Jehovah Witness doctrine) “on Mount Sinai. And at the same time the Bride’s in Heaven.” No, no, you’re mistaken.
E-38 Există trei clase de oameni. Vedeţi, aceea este, Iudeii respinşi, şi acolo este fecioara adormită pe care apele... Aceasta nu este Sămânţa femeii, ea este rămăşiţa Sămânţei femeii după care balaurul a aruncat apă din gura lui ... Apocalipsa 11. Iar apoi, de fapt, cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei absolut nu erau Mireasa, ei sunt rămăşiţa Bisericii Evreieşti. Şi doctrina Martorilor lui Iehova care îi pune ca Mireasa, eu nu văd cum puteţi face aceea, deoarece, ea nu este Mireasa.
E-38 There’s three classes of people. See, that is, the rejected Jew, and there is the sleeping virgin that the waters…It’s not the woman’s Seed, it’s the remnant of the woman’s Seed that the dragon spurted water out of his mouth…Revelation 11. And then, actually, the hundred and forty-four thousand Jews was absolutely not the Bride, they are the remnant of the Jewish church. And the Jehovah Witness doctrine which puts them as the Bride, I don’t see how you could do that, because, it’s not the Bride.
E-39 Dacă veţi observa dincolo în Apocalipsa acolo, Aceasta zice, "Şi ei sunt virgini, şi ei sunt fameni." Şi ce era un famen? Ei erau... Famenii erau gardienii templului care păzeau regina, deoarece ei erau că-... Ei erau bărbaţi care au fost făcuţi sterili. Ei aveau... Aţi observat, zicea, "Ei nu s-au întinat cu femei"? Ei erau famenii templului. Şi erau un număr selectat pe care Dumnezeu i-a luat afară dintre cei aleşi dintre Iudei. Acum, dacă veţi observa... Dacă noi am putea să luăm aceea doar un moment, astfel să se stabilească cumva în mintea voastră, unde voi într-adevăr puteţi...
E-39 If you’ll notice over in Revelation there, It said, “And they are virgins.” And they are eunuchs. And what was a eunuch? They were…Eunuch was the temple guards that guarded the queen, because they were…be-…They were man that were made sterile. They had…Did you notice, said, “They had not defiled themselves with women”? They were temple eunuch. And it was a selected number that God had taken out of the elect of the Jews. Now, if you’ll notice…If we could just get that just a moment, so it’ll kinda settle it in your mind, where you can really…
E-40 Să luăm Apocalipsa, capitolul al 7-lea, şi vom afla aici acum, unde... ce spune Ea. Este un lucru frumos:
Şi după aceasta... Eu am văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ... (acum, aceasta este paralel cu Ezechel 9, unde el a văzut distrugerea Iudeilor. Şi aici el vede distrugerea Neamurilor, în Apocalipsa, capitolul 7) ... Şi eu am văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi (vânturi înseamnă "război şi vrajbă") ... ca vântul să nu sufle pe pământ, nici pe mare, ... sau vreun pom. (şi acela-i război, "ţinând")
E-40 Let’s get Revelation, the 7th chapter, and we’ll find out in here now, where…what It said. It’s a beautiful thing:
And after this…I saw four angels standing on the four corners of the earth,…(now, this parallels Ezekiel 9, where he saw the destructions of the Jews. And here he sees the destructions of the Gentiles, Revelation, the 7th chapter)…And I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds (winds means “war and strife”)…that the wind should not blow upon the earth, nor on the sea,…or any tree. (and that’s war, “holding”)
E-41 Oh, dacă noi aveam timp să mergem în detalii în această întrebare. Aceea s-a întâmplat... Acolo este unde Russell s-a încurcat. Russell a profeţit, văzând aceasta venind. El a profeţit "aceasta va fi venirea Domnului Isus," fără să ştie că aceasta era-pecetluirea Bisericii. Vedeţi?
E-41 Oh, if we had time to go into detail on this question. That happened…That’s where Russell got mixed up. Russell prophesied, seeing this coming. He prophesied “it would be the coming of the Lord Jesus,” not knowing that it was the—the sealing away of the Church. See?
E-42 Şi ei se miră cum războiul mondial... Primul Război Mondial. Priviţi, acesta s-a oprit la unsprezece noiembrie, la ora unsprezece în zi; în luna a unsprezecea, a unsprezecea zi, şi ceasul al unsprezecelea. Şi imediat după aceea, botezul în apă în Numele lui Isus a fost descoperit şi Botezul Duhului Sfânt pentru Biserică. Exact, imediat după aceea.
E-42 And they wonder how the world war…First World War. Look, it stopped on November the eleventh, at the eleven o’clock in the day; the eleventh month, the eleventh day, and the eleventh hour. And immediately after that, the water baptism in Jesus’ Name was revealed and the Baptism of the Holy Ghost to the Church. Exactly, immediately after that.
E-43 Dacă voi o luaţi acolo în Apocalipsa, cum am legat-O noi împreună, şi între Epoca Filadelfiană şi cea Laodiceană. Şi Metodiştii au avut Epoca Filadelfiană, dragostea frăţească. Şi ultima epocă, epoca bisericii, era Epoca Laodiceană, care era epoca căldicică. Şi El a zis acolo, "Eu am pus o uşă (uşă deschisă) înaintea ta." O uşă deschisă! Şi dacă vă veţi referi la acele Scripturi înapoi, aceasta va lega Mesajul întreg chiar într-un loc acolo, să v-o arate că este exact.
E-43 If you take it on over in Revelation, how we tied It together, and between the Philadelphian Age and the Laodicean. And the Methodists had the Philadelphian Age, the brotherly love. And the last age, church age, was the Laodicean Age, which was lukewarm age. And He said in there, “I have set a door (open door) before you.” An open door! And if you’ll refer those Scriptures back, it’ll tie the entire Message right into one place there, to show you exactly.
E-44 Priviţi aici! Totul a fost Tată, Fiu, Duh Sfânt, în botez, (în care noi urmează să intrăm direct) care era absolut un crez Catolic şi niciodată o învăţătură Creştină. Nu, domnule. Eu doar... Noi o avem chiar aici, în seara aceasta, să venim în ea; cu lexiconul, de asemeni. Vedeţi? Da, domnule, şi de asemeni cu istoria. Niciodată nu a fost cineva botezat cândva în acel fel în Biblie, sau nu pentru primii şase sute de ani după Biblie. Şi eu o pot dovedi chiar aici prin propria doctrină a Catolicilor, că ei sunt acei care au început-o, şi stropirea şi turnarea.
E-44 Watch! Here that everything had been Father, Son, Holy Ghost, in baptism, (which we’re to get into it directly) which was absolutely a Catholic creed and never a Christian doctrine. No, sir. I just…We got it right here, tonight, to come into it; with the lexicon, too. See? Yes, sir, and with history also. Never was anybody ever baptized like that in the Bible, or not for the first six hundred years after the Bible. And I can prove it right here by the Catholic’s own doctrine, that they’re the one who started it, and sprinkling and pouring.
E-45 Ei au venit afară de acolo în biserica Wesleyană, şi la biserica Metodistă, Metodiştii au adus-o înăuntru la Baptişti, Baptiştii au adus-o înainte, şi ea încă este o doctrină falsă! Şi pot veni înapoi în Biblie şi să vă dovedesc că Biblia a spus că "voi aveţi un nume că trăiţi, dar sunteţi morţi." Aceea este exact corect. Şi ei au avut...
E-45 They come out of there into the Wesleyan church, and to Methodist church, the Methodist brought it through to the Baptist, the Baptist brought it on through, and it’s still a false doctrine! And can come back in the Bible and prove to you that the Bible said that “you have a name that you live, but you’re dead.” That’s exactly right. And they had…
E-46 Eu pot dovedi că Biblia a învăţat că ei vor folosi Numele Lui în botez până în epoca întunecoasă, conform cu-epoca a patra... din-epoca bisericii, epoca bisericii Pergam. Şi El a zis... Şi în timpul celor o mie cinci sute de ani de epoci întunecoase, fiecare a zis, "Tu ai puţină lumină rămasă, pentru că nu ai tăgăduit Numele Meu."
E-46 I can prove that the Bible taught that they would use His Name in baptism until the dark age, according to the—the fourth age…of the—the church age, the Pergamos church age. And He said, in, during that fifteen hundred years of dark ages, every one, said, “You have a little light left, ’cause you’ve not denied My Name.”
E-47 Când a venit la cealaltă epocă de acolo, epoca Catolică, El a zis, "Tu ai un nume că 'trăieşti,' dar tu eşti mort! Şi tu ai negat Numele Meu." Ia te uită. Vedeţi? Aceasta doar leagă cu totul un mare tablou frumos împreună, Biblia întreagă.
E-47 When it come to that other age over there, the Catholic age, He said, “You have a name that you ‘live,’ but you’re dead! And you’ve deny My Name.” There you are. See? It just all ties one big beautiful picture together, the entire Bible.
E-48 Acum observaţi aceasta:
... ţinând cele patru vânturi...
Şi am văzut un alt înger înălţându-se din Cer, având pecetea Dumnezeului cel viu: ... (Pecetea)
E-48 Now notice this:
…holding the four winds…
And I saw another angel ascending from Heaven, having the seal of the living God:…(the Seal)
E-49 Acum, ce este pecetea Dumnezeului cel viu? Acum, voi fraţii Adventişti veţi zice, "Ţinerea zilei Sabatului." Eu vreau să-mi arătaţi aceea în Scriptură. Aceasta nu este acolo. Nici într-un loc nu a... este-este pecetea...
E-49 Now, what is the seal of the living God? Now, you Advent brethren are going to say, “Keep the sabbath day.” I want you to show me that in the Scripture. It’s not there. Not one place did it…is—is the seal…
E-50 Dacă veţi citi Efeseni 4:30, foarte repede, voi veţi afla ce este Pecetea Dumnezeului cel viu. Efeseni 4:30 zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi aţi fost pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Nu până la următoarea trezire, dar are siguranţa Eternă (aha). "Să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Vedeţi dacă Efeseni 4:30 nu zice aceea, atunci luaţi trimiterea voastră şi treceţi-o prin tot restul drumului prin Scripturi acolo, şi aflaţi. Acum, "Pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre. Având pecetea Dumnezeului cel viu."
E-50 If you’ll read Ephesians 4:30, right quick, you’ll find out what the Seal of the living God is. Ephesians 4:30 says, “Grieve not the Holy Spirit of God whereby you’re sealed until the day of your redemption.” Not till the next revival, but’s got Eternal security (uh-huh). “Grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption.” See if Ephesians 4:30 doesn’t say that, then take your marginal readings and run it all the rest the way through the Scriptures there, and find out. Now, “Sealed until the day of your redemption. Having the seal of the living God.”
E-51 Acum, amintiţi-vă, Duhul Sfânt nu a fost învăţat ca Botezul Duhului Sfânt până după Primul Război Mondial. Noi tocmai am sărbătorit al nostru-jubileul nostru de aur, patruzeci de ani, sau al patruzecilea an de jubileu.
... şi el a strigat cu un glas tare către cei patru îngeri, cărora le-a fost dat să vatăme pământul sau marea,
Zicând, Să nu vătămaţi pământul, nici marea, sau vreun pom, până când am pecetluit slujitorii ... (acum voi ajungeţi jos la întrebarea voastră, "copiii," vedeţi) ... slujitorii Dumnezeului nostru în fruntea lor. (să nu vătămaţi, să nu distrugeţi pământul, să nu lăsaţi o bombă atomică să explodeze, să nu aveţi un lucru complet până când slujitorii Dumnezeului nostru sunt pecetluiţi)
E-51 Now, remember, the Holy Ghost was not taught as the Baptism of the Holy Ghost until after World War I. We just celebrated our—our golden jubilee, forty years, or the fortieth year of the jubilee.
…and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth or the sea,
Saying, Hurt not the earth, neither the sea, or any tree, until we have sealed the servants…(now you’re getting down to your question, “the children,” see)…the servants of our God in their forehead. (don’t hurt, don’t destroy the earth, don’t let an atomic bomb be bursted, don’t have a complete thing until the servants of our God is sealed)
E-52 Acum, dacă am putea lua aceea înapoi acolo şi să o ducem acolo în urmă, cum căci-căci chiar pe Declinul Războiului Mondial, în al doilea volum, când Generalul Allenby s-a luptat până când el a atins liniile Ierusalimului, şi el a fost... a telegrafiat înapoi la Regele Angliei, şi a zis, "Eu nu vreau să trag asupra cetăţii, din cauza sacrităţii ei." El a zis, "Ce să fac eu?"
E-52 Now, if we could take that back yonder and run back there, how that—that even on The Decline of the World’s War, in the second volume, when General Allenby had fought in till he hit the lines of Jerusalem, and he just wired back to the King of England, and said, “I don’t want to fire on the city, on the account of the sacredness of it.” He said, “What shall I do?”
E-53 El a zis, "Roagă-te."
E-53 He said, “Pray.”
E-54 Şi el a zburat peste ea din nou, şi când ei au zburat, ei au zis, "Allenby vine." Şi acolo erau Mahomedani înăuntru acolo, au gândit că el zice, "Allah vine." Şi ei au înălţat steagul alb şi s-au predat şi Allenby a mărşăluit în Ierusalim şi l-a luat fără să tragă un foc, conform cu profeţia. Asta-i adevărat, şi l-a predat înapoi la Iudei.
E-54 And he flew over it again, and when they did, they said, “Allenby’s coming.” And there were Mohammedans in there, thought he said, “Allah’s coming.” And they hoisted the white flag and surrendered and Allenby marched into Jerusalem and took it without firing a shot, according to the prophecies. That’s right, and turned it back over to the Jews.
E-55 Apoi ei au ridicat sus un Hitler să-i persecute pe Iudei, şi peste tot în lume, şi i-a mânat înapoi acolo.
E-55 Then they raised up a Hitler to persecute the Jews, and all around over the world, and run them back in there.
E-56 Şi Biblia a zis că El îi va "aduce înapoi pe aripile unui vultur." Şi când ei au început să vină înapoi... Revista Life şi acelea au publicat aceasta cu câteva săptămâni în urmă, unde ei i-au adus înapoi cu miile, în Ierusalim, şi ei au mers să-i care jos pe cei bătrâni pe spatele lor. Ei le-au luat interviuri. Eu am totul pe film şi poză. Şi el a zis... Acolo atârnă steagul cu patru stele a lui David, atârnând acolo; cel mai vechi steag din lume, de prima dată a fost fluturat de două mii de ani.
E-56 And the Bible said He would “bring them back on the wings of an eagle.” And when they begin to come back…The Life Magazine and them packed it a few weeks ago, where they brought them back by the thousands, into Jerusalem, and they went to packing those old ones off on their back. They were interviewed. I’ve got it all on reel and picture. And he said…There hung the four-star flag of David, hanging there; the oldest flag in the world, the first time it’s been flown for two thousand years.
E-57 Isus a zis, "Când smochinul înmugureşte, această generaţie nu va trece."
E-57 Jesus said, “When the fig tree puts forth its bud, this generation shall not pass.”
E-58 Şi aici ei îi aduceau pe cei bătrâni înăuntru, şi au zis, "Ce? Veniţi voi înapoi să muriţi în patria voastră?"
E-58 And here they was bringing them old ones in, and said, “What? Are you coming back to die in your homeland?”
E-59 Zicea, "Nu, noi am venit să vedem pe Mesia."
E-59 Said, “No, we’ve come to see the Messiah.”
E-60 Şi, frate, eu vă spun, noi suntem la uşă! Acolo sunt slujitorii, acei care aşteaptă acolo jos. Nu grămada asta de Evrei care v-ar înşela de propriul vostru dinte fals dacă ar putea, aceia nu sunt Evreii despre care vorbeşte El. Dar sunt acei de acolo jos care au ţinut-legile şi lucrurile, şi nici măcar nu au ştiut că acolo era un Mesia.
E-60 And, brother, I tell you, we’re at the door! There’s the servants, them who’s waiting down yonder. Not this bunch of Jews that would cheat you out of your false teeth if they could, that’s not the Jew He’s talking about. But it’s those down yonder who’s kept the—the laws and things, and never even knew there was a Messiah.
E-61 Şi Fratele... la Stockholm, Fratele Petrus, le-a trimis un milion de Noul Testament, şi când ei le-au primit ei le citeau. Ei au zis, "Ei bine, dacă acesta ar fi Mesia, să-l vedem că face semnul unui profet, şi noi îl vom crede."
E-61 And Brother…at Stockholm, Brother Petrus, sent them down a million New Testaments, and when they got them they were reading them. They said, “Well, if this be the Messiah, let us see him do the sign of a prophet, and we’ll believe him.”
E-62 Ce aranjament pentru slujba mea! Eu am fost la o distanţă de două ore de porţile Ierusalimului, să merg înăuntru, şi am fost la Cairo, Egipt. Şi eu mergeam pe acolo, şi Duhul Sfânt a zis, "Să nu mergi acum."
63 M-am gândit, "Eu doar îmi imaginam. Biletul mi-a fost cumpărat, eu sunt pe drumul meu. Omul este acolo afară să mă întâmpine, tot grupul, şcolile şi aşa mai departe."
E-62 What a setup for my ministry! I was within two hours of the gates in Jerusalem, to go in, and I was at Cairo, Egypt. And I was walking along there, and the Holy Ghost said, “Don’t go now.”
E-64 Am mers puţin mai departe, şi Duhul Sfânt a zis, "Nu te duce! Să nu te duci."
E-63 I thought, “I was just imagination. My ticket’s done bought, I’m on my road. The man’s out there to meet me, the whole group, schools and so forth.”
E-65 Eu am mers înapoi la agentul de bilete, am zis, "Eu anulez acest bilet. Eu vreau să merg sus la Atena, Grecia, la Mars Hill.
E-64 I walked a little farther, and the Spirit said, “Don’t go! Don’t you go.”
E-66 Şi el a zis, "Ei bine, biletul dvs. este pentru Ierusalim, domnule."
E-65 I went back to the ticket agent, I said, “I cancel this ticket. I want to go up to Athens, Greece, to Mars Hill.
E-67 Eu am zis, "Eu vreau să merg la Atena în loc să merg la Ierusalim." Duhul Sfânt aşteptând, ceasul acela nu a sosit încă. Acesta doar nu este tocmai potrivit.
E-66 And he said, “Well, your ticket calls for Jerusalem, sir.”
E-68 Priviţi:
... a pecetluit pe slujitorii Dumnezeului nostru în fruntea lor,
Zicând, Să nu vătămaţi pământul, ... până când noi... pecetluim pe slujitorii Dumnezeului nostru pe fruntea lor. (oricine ştie că aceea este Pecetea Duhului Sfânt; priviţi)
Şi am auzit numărul celor care au fost pecetluiţi: (acum, dacă ei nu sunt Iudei, priviţi aceasta) şi acolo au fost pecetluiţi o sută patruzeci şi patru de mii toţi din seminţiile copiilor lui Israel. (nici un Neiudeu între ei. Aceea este la timpul sfârşitului)
E-67 I said, “I want to go to Athens instead of going to Jerusalem.” The Holy Spirit waiting, that hour hasn’t come just yet. It just isn’t just right.
E-69 Priviţi! Seminţia lui Iuda, doisprezece mii; seminţia lui Ruben, doisprezece mii; şi înainte în jos, Gad, doisprezece mii; Neftali, şi-şi-şi pe tot drumul în jos până la Aşer, şi-şi Zabulon, şi toate aceste doisprezece seminţii ale lui Israel. Şi doisprezece ori doisprezece cât este? O sută patruzeci şi patru de mii. Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, Iudei! Nu Neamuri, Iudei! Acela nu are nimic de-a face cu Mireasa. Astfel Martorii lui Iehova sunt greşiţi în învăţătura lor. Biblia spune clar că ei sunt "Iudei," şi nu Neamuri. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, şi Neiudeul niciodată nu a fost considerat un slujitor. Noi suntem fii şi fiice, nu slujitori.
E-68 Watch:
…sealed the servants of our God in their forehead,
Saying, Hurt not the earth,…till we…seal the servants of our God in their forehead. (anyone knows that that’s the Seal of the Holy Spirit; watch)
And I heard the number of them that were sealed:… (now, if they’re not Jews, watch this)…and there were sealed a hundred and forty-four thousand all of the tribes of the children of Israel. (not a Gentile in them. That’s at the end time)
E-70 Acum citiţi restul din Acesta. Ca omul care mănâncă lubeniţă, a zis, "Aceea este bună, dar să mâncăm mai mult din ea." În regulă, Dumnezeu are din belşug din Aceasta aici. Acum, doar observaţi. Acum, acum noi suntem la versetul al 8- lea:
Şi din seminţia lui Zabulon... pecetluiţi doisprezece mii. Toţi din seminţia lui Iosif au fost pecetluiţi doisprezece mii. Din seminţia lui Beniamin au fost pecetluiţi doisprezece mii.
E-69 Watch! The tribe of Juda, twelve thousand; the tribe of Reuben, twelve thousand; and on down, Gad, twelve thousand; Nepthalim, and—and—and all the way down to the Aser, and—and Zabulon, and all these twelve tribes of Israel. And twelve times twelve is what? Hundred and forty-four thousand. There’s the hundred and forty-four thousand, Jews! Not Gentile, Jews! That’s not a thing to do with the Bride. So Jehovah Witness is wrong on their doctrine. The Bible plainly says that they are “Jews,” and not Gentiles. They are the servants of God, and the Gentile never was considered a servant. We are sons and daughters, not servants.
E-71 Vedeţi, Ioan, fiind un Iudeu, i-a recunoscut pe fiecare din ei, le-a văzut pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel; doisprezece mii din fiecare seminţie, de doisprezece ori doisprezece fiind o sută patruzeci şi patru de mii. Acolo sunt ei, nu Biserica, Iudeii. Biblia a zis aici, că ei erau toţi "copiii lui Israel," fiecare seminţie numită.
E-70 Now read the rest of It. Like the man eating watermelon, said, “That’s good, but let’s have some more of it.” All right, God’s got plenty of It here. Now, just notice. Now, now we’re on the 8th verse:
And of the tribe of Zabulon…seal twelve thousand. All the tribe of Joseph were sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin was sealed twelve thousand.
E-72 Acum priviţi, al 9-lea verset:
După aceasta (acum aici vine Mireasa)...
După aceasta m-am uitat, ... iată, o mare mulţime, pe care nimeni nu o putea număra, ...
E-71 See, John, being a Jew, recognized every one of them, seen the twelve tribes of Israel; twelve thousand out of each tribe, twelve times twelve being a hundred and forty-four thousand. There they are, not the Church, the Jews. The Bible said here, they were all “the children of Israel,” every tribe named.
E-73 Acolo sunt famenii templului vostru, ei sunt doar o sută patruzeci şi patru de mii, doar o cantitate mică, doar o gardă mică a templului care urmează să fie cu Mireasa; doar a Ei-doar escorta Ei. Aceia sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, este escorta pentru Mireasă; famenii templului.
E-72 Now watch, 9th verse:
After this (now here comes the Bride)…
After this I beheld,…lo, a great multitude, which no man could number,…
E-74 Priviţi! Desigur, eu ştiu că voi mergeţi înapoi aici la al 14-lea, şi ziceţi, "Păi, ei sunt cu Mireasa oriunde ei..." Absolut! Famenii călătoresc cu regina oriunde a plecat ea. Intr-adevăr! Dar ce erau ei? Ei nu erau nimic decât escorta, şi aceea este întocmai exact ceea ce o declară Scriptura de a fi aici.
E-73 There’s your temple eunuchs, they’re just a hundred and forty-four thousand, just a little spot, just a little temple guards that’s going to be with the Bride; just Her just Her escort. That’s the hundred and forty-four thousand, is the escort to the Bride; the temple eunuchs.
E-75 Observaţi:
Şi după aceasta... şi, iată, o mulţime mare, pe care nimeni nu o putea număra, din toate naţiunile, ... soiurile, ... popoarele, şi limbile, ... (acolo este Mireasa voastră dintre Neamuri venind sus, în ordine) ... aceştia stăteau ... înaintea Mielului, (acolo este Salvatorul lor, Mielul, nu legea; Mielul, Har)... îmbrăcaţi în haine albe, ... (priviţi, în câteva minute, vedeţi dacă hainele albe nu sunt neprihănirea sfinţilor) ... şi palmieri în mâna lor;
Şi ei au strigat cu un glas tare, ... (dacă aceasta nu este o trezire penticostală, eu niciodată nu am auzit una) ... zicând, Salvarea este a Dumnezeului nostru care şade pe tron, şi a Mielului.
Şi toţi îngerii au stat în jur pe lângă tron, şi pe lângă bătrâni şi cele patru făpturi vii, ... au căzut pe ... înaintea tronului pe feţele lor, şi s-au închinat lui Dumnezeu,
Zicând, Amin: Binecuvântare, ... slavă, înţelepciu¬ne, ... mulţumire, ... cinste, ... tărie, putere, să fie a Dumnezeului nostru în veci de veci. Amin.
E-74 Watch! Course, I know you go back over here to the 14th, and say, “Why, they’re with the Bride wherever they…” Absolutely! The eunuchs travel with the queen wherever she went. Truly! But what were they? They were nothing but escorts, and that’s just exactly what the Scripture declares it tobe here.
E-76 Aceea sună ca un timp de adunare de tabără, nu-i aşa? Urmează să fie! Cine erau aceia? Cei o sută patruzeci şi patru de mii? Nicidecum! Acest mare număr pe care nici un om ... din toate soiurile, limbile, şi naţiunile. Nu poţi vedea, dragul meu prieten?
E-75 Notice:
And after this…and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations,…kindreds,… people, and tongue,…(there’s your Gentile Bride coming up, all right)…these stood…before the Lamb, (there’s their Saviour, the Lamb, not the law; the Lamb, Grace)…clothed with white robes,…(watch, in a few minutes, see if the white robes ain’t the righteousness of the saint)…and palms in their hand;
And they cried with a loud voice,…(if this ain’t a pentecostal revival, I never heard one)…saying, Salvation to our God which set upon the throne, and unto the Lamb.
And all the angels stood around about the throne, and about the elders and the four beasts,…fell upon the… before the throne on their faces, and worshipped God,
Saying, Amen: Blessing,…glory,…wisdom,… thanksgiving,…honour,…might, power, be to our God for ever and ever. Amen.
E-77 Acum priviţi, doar citiţi-O, acum:
Şi unul dintre bătrâni a răspuns, zicându-mi, Ce sunt aceştia şi ... care sunt îmbrăcaţi în haine albe? şi de unde vin ei?
E-76 That sounds like a camp meeting time, doesn’t it? Going to be! Who was that? The hundred and forty-four thousand? Not at all! This great number that no man…of all kindred, tongues, and nations. Can’t you see, my dear friend?
E-78 Bătrânul a spus către Ioan, care era un Iudeu care i-a recunoscut pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, a zis, "Acum, tu i-ai cunoscut, ei toţi sunt Iudei. Dar cine sunt aceştia? De unde au venit ei?" Vedeţi ce a spus bătrânul? "Unul din bătrâni a răspuns," (aceia sunt bătrânii înaintea Tronului) "mi-a răspuns, zicând, 'Ce sunt aceştia care sunt îmbrăcaţi în haine albe? Şi de unde vin ei? Acum, acum noi toţi îi cunoaştem pe Iudei şi legământul lor şi aşa mai departe, dar când au venit aceştia?"' Acum priviţi:
Şi eu am zis către el, Domnule, tu ştii. ("Eu-eu-eu nu ştiu," a zis Ioan, "aceasta doar mă depăşeşte. Eu nu ştiu.") Şi el a zis către mine, Aceştia sunt cei care au venit afară din necazul cel mare, (Prin încercări şi multe din aceste pericole, laţuri şi capcane, eu deja am venit." Vedeţi?) ... aceştia vin sus afară din necazul cel mare, şi şi-au spălat hainele lor, ... (în biserică? Sună aceea corect?) ... şi-au spălat hainele lor, şi le-au albit în sângele Mielului.
... ei sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi-L slujesc zi şi noapte... (cine mă slujeşte în casa mea? Soţia mea. Este adevărat?) ... şi în templul Său: ... (aceea este care stă cu mine în casa mea şi în gospodăria mea, este soţia mea. Ea este cea care stă cu mine, şi-mi spală hainele, şi păstrează lucrurile pregătite pentru mine) ... şi cel ce şade pe tron va locui printre ei. (Oh, Doamne, ascultaţi!)
Şi ei nu vor mai flămânzi, (se pare că ei au pierdut câteva mese venind înainte) nici nu vor mai înseta ei; nici soarele nu va mai străluci peste ei, nici vreo căldură.
Căci Mielul care este în mijlocul tronului îi v-a hrăni, şi-i v-a conduce spre izvoare vii de apă: şi Dumnezeu va şterge... toate lacrimile din ochii lor. (acolo este Ea, acolo este Mireasa voastră)
E-77 Now watch, just read It. Now:
And one of the elders answered, saying unto me, What are these and…which are arrayed in white robes? and whence cometh they?
E-79 Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru Ade mii ai voştri, acolo sunt slujitorii voştri. Astfel "copiii Impărăţiei" aici, dragă persoană care ai pus întrebarea, este o... care a pus această întrebare însemnată. Eu cred că aş fi putut să o las aici în urmă într-o... pe undeva, dar "când ei vor fi aruncaţi afară," nu înseamnă că ei vor fi aruncaţi afară din gândirea lui Dumnezeu. Ei sunt aruncaţi afară din beneficiile spirituale pentru o vreme. Vedeţi, doar pentru puţină vreme.
E-78 The elder said to John, which was a Jew that recognized the hundred and forty-four thousand, said, “Now, you knew them, they’re all Jews. But who are these? Where’d they come from?” See what the elder said? “One of the elders answered,” (that’s the elders before the Throne) “answered me, saying, ‘What are these which are arrayed in white robes? And whence cometh they? Now, we all know the Jews and their covenant and so forth, but when did these come?’” Now watch:
And I said unto him, Sir, thou knowest. (“I—I—I don’t,” John said, “it’s just past me. I don’t know.”) And he said unto me, These are they that came out of great tribulations, (“Through trials and many these dangers, toils and snares, I have already come.” See?)…these come up out of great tribulations, and have washed their robe,…(in the church? Does that sound right?)…have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.
…they are before the throne of God, and serve Him day and night…(who serves me in my home? My wife. Is that right?)…and in His temple:…(that’s who stays with me in my home and in my economy, is my wife. She’s the one who sets with me, and washes my clothes, and keeps things ready for me)…and he that setteth upon the throne shall dwell among them. (Oh, my, listen!)
And they shall hunger no more,…(looked like they had missed a few meals coming along)…neither shall they thirst any more; nor shall the sun light on them no more, nor any heat.
For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water: and God shall wipe…all tears from their eye. (there She is, there’s your Bride)
E-80 Deoarece, când profetul a văzut Israelul în această zi la care venea, el a zis, "Ei bine, va fi Israelul când Sabatul va fi luat la o parte, şi-şi ei vând în ziua Sabatului la fel ca în orice altă zi, şi toate aceste lucruri." El a zis, "Ei bine, Tu vei-¬vreodată... Tu vei ... Va fi Israel complet uitat?"
E-79 There’s your hundred and forty-four thousand, there’s your servants. So “the children of the Kingdom” here, dear person who asked the question, it’s a…who asked this notable question. I think I might have left it back here in a…somewhere, but “when they shall be cast out,” doesn’t mean that they will be cast out of God’s mind. They are cast out of the spiritual benefits for a season. See, just for a little season.
E-81 El a zis, "Cât de înalt este până la cer? Cât de adânc este pământul? Măsoară-l cu prăjina aceea care este înaintea ta."
El a zis, "Eu nu pot!"
E-80 Because, when the prophet saw Israel in this day that she was coming to, he said, “Well, will Israel be when the Sabbath will be taken away, and—and they sell on the Sabbath the same as any other day, and all these things.” He said, “Well, will You—will You ever…Will Israel be completely forgotten?”
E-82 El a zis, "Nici Eu nu pot uita vreodată pe Israel." Desigur nu! Israel niciodată nu va fi uitat.
E-81 He said, “How high is it to the heaven? How deep is the earth? Measure it with that stick laying before you.”
He said, “I can’t!”
E-83 Astfel, vedeţi, veşnic şi Etern sunt două lucruri diferite. Israel a fost aruncat afară, dar nu afară din gândul lui Dumnezeu. Şi Pavel vorbeşte aceasta aici, dacă eu aveam un... aveam timp să studiez, astfel eu aş putea repede să ajung la Scriptura care... m-aş putea referi la ele pentru voi, vedeţi, care-mi vin în minte.
E-82 He said, “Neither can I ever forget Israel.” Certainly not! Israel will never be forgotten.
E-84 Pavel vorbind acolo, a zis aceea ca noi Neamurile să luăm seama, la felul cum am umblat şi ce am făcut. Vedeţi? Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat prima mlădiţă, vedeţi, şi noi doar fiind altoiţi înăuntru, vedeţi, ... Şi Israel, care a fost orbit pentru o vreme, el a zis. Doar pentru o vreme, Israel a fost orbit. Aceea este adevărat, dar vălul va fi ridicat de pe ochii lor. Şi aceea este când ultimul dintre Neamuri va fi născut în Împărăţia lui Dumnezeu, atunci vălul lor este ridicat de pe ochii lui Israel. Şi ei vor zice, "Acesta este Mesia pe care am aşteptat să-L vedem." Aceea este adevărat, dar uşa Neamurilor este închisă (arca este-este închisă), nu mai există-nu mai este har rămas pentru Neamuri la timpul acela.
E-83 So, you see, everlasting and Eternal is two different thing. Israel was cast out, but not out of God’s mind. And Paul speaks it over here, if I had a…had time to study, so I could quickly get to the Scripture that…I could refer to them to you, see, that comes on my mind.
E-85 Acum, eu iau foarte mult timp la o întrebare. Şi cineva zice, "Acum tu nu ajungi la a mea." Ei bine, noi ne vom grăbi şi să vedem dacă nu putem ajunge la ea.
E-84 Paul speaking over there, said that for we Gentiles to take heed, the way we walked and what we done. See? Cause if God spared not the first branch, see, and we being just grafted in, see,…And Israel, which was blinded for a season, he said. Just for a season, Israel was blinded. That’s right, but the veil will be lifted from their eye. And that is when the last Gentile is borned into the Kingdom of God, then their veil’s lifted from Israel’s eyes. And they’ll say, “This is the Messiah who we looked to see.” That’s right, but the Gentile door is closed (the ark is—is closed up), there’s no more—no more grace left for the Gentile at that time.
E-86 În regulă, aici este una-una lungă. Şi fiecare părticică din ea ce femeia a întrebat sau bărbatul a întrebat, sau oricine este acela, este corect.
53 . Nu este adevărat că Domnul Isus nu a murit pentru toată lumea, însemnând fiecare din lume, ci mai degrabă... (acum, eu aş explica aceea, dar ea... el sau ea, oricine este... Arată ca scrisul unei femei)... dar mai degrabă pentru aceştia-mai degrabă pentru aceştia în fiecare parte a lumii, pe care Tatăl i-a dat Lui? Aceştia care înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu i-a rânduit pentru Viaţă Eternă, alegându-i conform cu buna Lui plăcere?
E-85 Now, I take a whole lot of time on one question. And somebody say, “Now you don’t get to mine.” Well, we’ll hurry up and see if we can’t get to it.
E-87 Absolut, aceea este adevărat! Aceea este exact corect. Isus a murit pentru... nu doar să... El este cu scop.
E-86 All right, here’s a—a long one. And every bit of it the woman asked or the man asked, or whoever it is, is right.
53. Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world, meaning everyone in the world, but rather…(now, I would explain that, but she…he or she, whoever it is…Looks like a woman’s writing)…but rather for these—rather for these in every parts of the world, whom the Father did give Him? These who before the foundation of the world, God did ordain to Eternal Life, having elected them according to His own good pleasure?
E-88 Să vedem, eu cred... Eu-eu cred că ei citesc... o întrebare vine înăuntru asupra acesteia:
54 . Scriptura fără îndoială ne spune că aceştia sunt cei care nu vor fi ... sunt acei care nu vor fi salvaţi. De aceea...
E-87 Absolutely, that’s right! That’s exactly right. Jesus died for…not just to…He is purposed.
E-89 Aceea este exact adevărat. Scriptura ne spune că există oameni care au fost rânduiţi mai dinainte de Dumnezeu să fie condamnaţi.
E-88 Let’s see, I believe the…I—I believe they read…a question comes in on this:
54. Scripture doubtless tells us that these are those who will not be…are those who will not be saved. Therefore…
E-90 Aţi vrea să citim aceea, astfel să fie întotdeauna afară din gândul vostru? În regulă, să deschidem acolo acum la Cartea lui-lui Iuda, Iuda vorbeşte aici.
Iuda, robul lui Isus Cristos, fratele lui Iacov, către cei ce sunt sfinţiţi prin Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi în Isus Cristos, şi chemaţi:
E-89 That’s exactly right. The Scripture tells us that there is people who were foreordained of God to be condemned.
E-91 Vedeţi la cine O adresează El? Nu la păcătos, nu numai serviciul evanghelistic, ci către cei sfinţiţi şi chemaţi. Vedeţi, acei care deja sunt în Impărăţie.
Har vouă, şi pacea, şi dragostea, să vă fie înmulţite. Preaiubiţilor, ... eu îmi dau toată silinţa să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, era de trebuinţă ca eu să vă scriu, şi să vă îndemn ca voi să vă luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
Căci s-au strecurat printre voi anumiţi oameni pe ascuns, care au fost rânduiţi de mult pentru condamnarea aceasta, ... (cum?) ... care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, ...
E-90 Would you like to read that, so it’ll always be out of your mind? All right, let’s turn over now to the Book of—of Jude, Jude speaking here.
Jude, the servant of Jesus Christ, the brother of James, to them that are sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and called:
E-92 Rânduiţi de demult! Nu că Dumnezeu a şezut în urmă pe tron, şi a zis, "Eu voi salva pe omul acesta, Eu îl voi pierde pe omul acela." Nu era aceea! Dumnezeu a murit, şi când Isus a murit, ispăşirea a acoperit pământul întreg pentru fiecare persoană. Dar Dumnezeu, prin cunoştinţa mai dinainte ... Nu că El vrea ... El nu vrea ca vreunul să piară. El a vrut ca fiecare să fie salvat. Aceea era a Lui-acela era scopul Lui Etern. Dar dacă El era Dumnezeu, El ştia cine va fi şi cine nu va fi salvat. Dacă El nu ştia, atunci El nu ar fi Dumnezeul infinit. Astfel Biblia ne învaţă aceea. Ca noi să putem ...
E-91 See who He addresses It to? Not the sinner, not only evangelistic service, but to the sanctified and called. See, those who are already in the Kingdom.
Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.
Beloved,…I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and to exhort you…should you earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
For there are certain man crept in unaware, who were before of old ordained to this condemnation,…(how?) …turning the grace of our God into lasciviousness,…
E-93 Dacă noi aveam timp să deschidem aici în Romani, al 8-lea capitol, şi voi aţi putea să o citiţi. Romani, al 9-lea capitol, şi multe alte locuri în Biblie. Efeseni, capitolul 1. Şi voi puteţi vedea că alegerea lui Dumnezeu, ca aceasta să poată sta sigură, Dumnezeu a dat legământul necondiţionat. El a trimis pe Isus să moară pentru aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte. Vedeţi?
E-92 Ordained of old! Not that God set back on the throne, and said, “I’ll save this man, I’ll lose that man.” That wasn’t it! God died, and when Jesus died, the atonement covered the entire earth for every person. But God, by foreknowledge…Not that He will…He’s not willing that any should perish. He wanted everybody to be saved. That was His—that was His Eternal purpose. But if He was God, He knew who would and who would not be saved. If He didn’t know, then He wasn’t the infinite God. So the Bible teaches that. That we could…
E-94 Nu doar să zici, "Ei bine, voi ziceţi că Dumnezeu nu ştie dacă ea va fi salvată sau nu?" Dumnezeu a ştiut că tu vei fi salvat, sau dacă tu vei fi sau nu, înainte ca lumea să înceapă, sau El nu era Dumnezeu.
E-93 If we had time to turn over here in Romans, the 8th chapter, and you could read it. Romans, the 9th chapter, many other places in the Bible. Ephesians, the 1st chapter. And you can see that the election of God, that it might stand sure, God gave the covenant unconditionally. He sent Jesus to die for those who He foreknew. See?
E-95 Voi ştiţi ce înseamnă cuvântul infinit? Priviţi la... priviţi în dicţionar şi aflaţi ce înseamnă cuvântul infinit. Păi, El a cunoscut fiecare purice care va fi vreodată pe pământ, fiecare muscă, fiecare ţânţar, fiecare germene. El o ştia înainte ca ele să vină în existenţă, sau El nu era Dumnezeu. Desigur, El o ştia. În regulă.
E-94 Not just to say, “Well, you say God don’t know whether she’ll be saved or not?” God knowed that you’d be saved, or whether you would or not, before the world ever begin, or He wasn’t God.
E-96 Apoi, acolo, Dumnezeu nu putea-nu zice, "Eu te iau pe tine, şi te trimit în iad; şi Eu te iau pe tine, şi te trimit în Cer." Dumnezeu a vrut ca voi amândoi să mergeţi în Cer. Dar prin cunoştinţa mai dinainte El ştia că unul va fi un necinstit, şi celălalt va fi un om bun şi un Creştin. Vedeţi? De aceea El a trebuit să trimită pe Isus să moară, să salveze pe omul acela pe care El a ştiut mai dinainte că a vrut să fie salvat. Voi o pricepeţi?
Acum priviţi aici:
Scripturile fără îndoială ne spun că aceştia sunt cei care nu vor fi salvaţi.
55 . De aceea dacă ispăşirea acoperea toată... toată rasa lui Adam, şi unii erau pierduţi deoarece ei nu s-au folosit de promisiune, sau de prevederea ei, nu vor... trebuie noi... va fi el... va fi o forţă mai puternică decât planurile Eterne şi scopurile Dumnezeului Atotputernic? Va fi aceasta (persoana acum la această a doua întrebare, el zice că... ) ... Nu ar fi omul (voia liberă) o forţă mai puternică decât planurile şi scopurile Eterne ale unui Dumnezeu Atotputernic?
E-95 Do you know what the word infinite means? Look at…look in the dictionary and find out what the word infinite means. Why, He knowed every flea that would ever be on the earth, every fly, every gnat, every germ. He knew it before they ever come into existence, or He wasn’t God. Certainly, He knew it. All right.
E-97 Nu, fratele meu sau soră. Desigur nu! Nu există nimic mai puternic... Voia omului niciodată nu s-ar putea compara cu¬scopul Etern al judecăţii lui Dumnezeu. Aceasta nu putea fi, înţelegeţi.
E-96 Then, in there, God could not—not say, “I’ll take you, and send you to hell; and I’ll take you, and send you to Heaven.” God wanted you both to go to Heaven. But by foreknowledge He knew that one would be a shyster, and the other one would be a gentleman and a Christian. See? Therefore He had to send Jesus to die, to save that man that He foreknew that wanted to be saved. Do you get it?
Now look here:
Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved.
55. Therefore if the atonement covered all the…all of Adam’s race, and some were lost because they did not avail themselves of the promise, or the provision, would not…might-…free…will he…will be a mightier force than Eternal plans and purposes of Almighty God? Would it be…(The person now, on this second question, is asking.) Would not man’s free will be a mightier force than the Eternal plans and purpose of an Almighty God?
E-98 Acum, prima întrebare a ta a fost corectă. A doua întrebare a ta nu putea fi, prietene. Deoarece priveşte, priveşte la felul cum este scrisă aici, vezi: "Voia liberă a omului nu ar fi o forţă mai puternică decât planurile şi scopurile Eterne ale Dumnezeului Atotputernic?" (Păi, desigur nu. Cum ar putea fi voia omului o forţă mai puternică decât scopul Dumnezeului Atotputernic? Şi omul în starea lui firească să dorească ce vrea el, mai puternică decât ar fi un Etern, Dumnezeu desăvârşit? Desigur că nu! Aceasta nu putea fi, vedeţi. Dumnezeul Etern, al Cărui scop este perfect, cum aţi putea voi zice că un-un om firesc de aici jos, nu contează cât de drept (şi el ar putea fi), scopurile lui cu nici un chip nu se compară cu acesta: scopul Dumnezeului Etern şi Atotputernic.
E-97 No, my brother or sister. Certainly not! There is nothing more powerful…Man’s will could never compare with the—the Eternal purpose of God’s judgment. It couldn’t be, see.
E-99 [O soră vorbeşte din adunare – Ed.] Da. ["Îmi pare rău. Eu doar am vrut să pun o întrebare, şi-şi tu ai înţeles greşit ce am vrut să spun acolo."] Da, în regulă, soră. ["Eu nu cred aceea deloc, am vrut să spun că 'scopul Etern al lui Dumnezeu precumpăneşte voinţa liberă a omului."']
E-98 Now, your first question was correct. Your second question couldn’t be, friend. Cause look, look at the way it’s written here, see: “Would not man’s free will be a mightier force than the Eternal plans and purpose of Almighty God?” (Why, certainly not. How could the will of man be a mightier force than the purpose of Almighty God? And man in his carnal condition to will what he wants to, more forceful than what an Eternal, perfect God would be? Certainly not! It couldn’t be, see. The Eternal God, Who’s purpose is perfect, how could you say that a—a carnal man down here, no matter how just (and he might be), his purposes would no wise compare with this: the—the purpose of the Eternal and Almighty God.
E-100 Aceea este A adevărat. Oh, bine, eu-eu am citit-o greşit atunci, vedeţi. În regulă. Da, tu ai exact dreptate atunci, soră. Eu nu am ştiut că era a ta-a ta întrebare. În regulă. Dar, vedeţi, unde am luat-o eu aici, vedeţi, ... Acum să văd, "Acoperă toată rasa lui Adam, şi unii erau pierduţi pentru că nu s-au folosit ei înşişi-ei înşişi de prevederea lui-nu ar fi voinţa liberă a omului o forţă mai puternică decât planurile şi scopul Etern a Atotputernicului Dumnezeu?" Vedeţi, eu-eu am interpretat greşit gândul tău de acolo. Da, scopul Etern al Dumnezeului Atotputernic. Ei bine, aceea o stabileşte.
E-99 [A sister speaks from congregation—Ed.] Yes. [“I’m sorry. I just wanted to ask a question, and—and you misunderstand what I mean there.”] Yeah, all right, sister. [“I don’t believe that at all, I meant ‘God’s Eternal purpose is overriding man’s free will.’”]
E-101 Eu presupun că fiecare înţelege aceea. Voi înţelegeţi, ridicaţi-vă mâinile. Acesta-acesta este scopul Etern al Dumnezeului Atotputernic, va fi sigur mult deasupra-cu mult deasupra decât poate face omul.
Acum:
56 . Eu nu înţeleg lumina asupra botezului în apă, în al 28-lea capitol din... versetul al 19-lea, din Matei. Ce înseamnă aceasta?
E-100 That’s right. Oh, well, I—I’ve read it wrong then, see. All right. Yes, you’re exactly right then, sister. I didn’t know it was your—your question. All right. But, see, where I got it here, see,…Now let me see, “Cover all the Adam’s race, and some were lost because they did not avail themself—themselves of its provision, would not man’s free will be a mightier force than the Eternal plans and purpose of Almighty God?” See, I—I had misinterpreted your thought there. Yes, the Eternal purpose of Almighty God. Well, that settles it.
E-102 Ei bine, acum, poate că nu-mi va lua decât un minut. Şi cineva să deschidă cu mine dacă vreţi, la Matei, capitolul 28, şi versetul 19. Şi noi vom afla, doar ce este persoana... douăzeci şi cinci... Acum, Aceasta vă v-a face tari dacă veţi rămâne doar cu Ea. Ea-Ea este bună, vedeţi. Nu este evanghelistică, dar Ea este...
E-101 I guess everybody understands that. You do, raise up your hands. It—it’s the Eternal purpose of the Almighty God, would sure be far above—far above what man could do.
Now:
56. I do not understand the light on water baptism, in the 28th chapter of…19th verse, of Matthew. What does this mean?
E-103 Acum noi suntem... Acum aici este unde oamenii încearcă să spună, "Există o contradicţie în Biblie." Acum, aş vrea ca cineva să deschidă la... cu Matei 28:19. Ori, nu, eu vreau ca cineva... Matei 28:19. Eu vreau ca cineva să deschidă la Fapte 2:38. Tu ai Biblia ta acolo, Frate Neville?
E-102 Well, now, maybe it won’t take me but just a minute. And lets have somebody turn with me if you will, to Matthew, the 28th chapter, and the 19th verse. And we’ll find out, just what the person is…twenty-five…Now, This will make you strong if you’ll just stay with It. It’s—It’s good, you see. It isn’t evangelistic, but It’s…
E-104 Şi eu vreau ca voi să citiţi pentru voi înşivă acum. "Şi eu vă voi arăta o contradicţie strictă în Biblie. Şi eu-eu vreau- ¬Biblia... oamenii zic 'Biblia nu Se contrazice,' eu vreau ca voi să luaţi aceasta în considerare."
E-103 Now we’re…Now here’s where people try to say, “There’s a contradiction in the Bible.” Now, I want somebody to turn to…with Matthew 28:19. Or, no, I want somebody… Matthew 28:19. I want somebody to turn to Acts 2:38. You got your Bible there, Brother Neville?
E-105 Şi aceasta îi face pe profesori să încărunţească. Dar Ea-Ea este simplă. Acum eu voi citi Matei 28:19, voi urmăriţi-mă. Şi unii din voi cu Fapte 2:38, să o aveţi pregătită. Eu voi începe la versetul 18, acesta este capitolul de încheiere din Matei:
Şi Isus a venit şi a vorbit către a lui uce- ... le-a vorbit, zicând, Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ. (unde este puterea Tatălui?)
E-104 And I want you to read for yourselves now. “And I’ll show you a strict contradiction in the Bible. And what the—the Bible…The people say ‘the Bible doesn’t contradict Itself,’ I want you to take this into consideration.”
E-106 Dacă toată puterea în Cer şi pe pământ este dată lui Isus, Dumnezeu a ajuns fără putere atunci nu a ajuns El? Sau El doar spune o poveste? Glumea El? El a spus-O serios! Nu credeţi că El a vrut s-O spună serios? Ei bine, dacă toată puterea îi este dată Lui, unde este puterea lui Dumnezeu atunci? El era Dumnezeu! Aceea este exact. Acela-i singurul lucru care este la aceea. Aceea este doar tot ce era. Vedeţi, El era Dumnezeu; sau fie că cineva şedea acolo, care avea ceva putere, şi nu o mai are. Vedeţi? Astfel voi nu puteţi-voi nu O puteţi confunda. Noi vom lua aceea chiar înăuntru asupra aceluiaşi lucru aici. În regulă:
... Toată puterea în cer şi pe pământ este... în cer şi pe pământ.
Mergeţi voi de aceea, ... învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt:
Învăţându-i să păzească toate lucrurile orice v-am poruncit Eu: ... iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii.
E-105 And this makes the professors get gray. But It—It’s simple. Now I’ll read Matthew 28:19, you follow me. And some of you with Acts 2:38, have it ready. I’ll begin unto the 18th verse, this is the closing chapter of Matthew:
And Jesus came and spake unto his disci-…spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. (where’s the Father’s power?)
E-107 Fapte 2:38, acum cineva citeşte. Aşteptaţi doar un minut. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Acum, ascultaţi foarte atent acum, şi doar fiţi răbdători, şi noi vom vedea acum. Acum, aceasta este zece zile mai târziu după ce Isus le-a spus acum, Matei 28:19, "Mergeţi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului, şi al Duhului Sfânt."
E-106 If all the power in Heaven and earth is give to Jesus, God got powerless then didn’t He? Or did He just tell a story? Was He joking? He meant It! Don’t you believe He meant It? Well, if all power is given unto Him, where’s God’s power at then? He was God! That’s exact. That’s the only thing there is to it. That’s just all there was. See, He was God; or either there’s somebody set there, did have some power, don’t have it anymore. See? So you can’t—you can’t confuse It. We’ll get that right in on this same thing here. All right:
…All power in heaven and earth is…in heaven and in earth.
Go ye therefore,…teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you:…lo, I am with you always, even to the end of the world.
E-108 Acum, Petru, cu zece zile mai târziu... Ei nu au predicat o altă predică. Ei au mers sus în camera de sus din Ierusalim, şi au aşteptat acolo (timp de zece zile) ca Duhul Sfânt să vină. Câţi ştiţi aceea? In acest loc. Aici este Petru, Petru are cheile Impărăţiei. În regulă, noi vom vedea ce face el. Matei... sau eu vreau să spun Fapte 2, să luăm versetul 36:
De aceea să ştie dar toată casa lui Israel sigur, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe care voi... răstignit, şi Domn şi Cristos. ("şi Domn şi Cristos," nu¬i de mirare că toată puterea în ceruri şi pe pământ i-a fost dată Lui)
Acum când ei au auzit aceasta, ei au fost străpunşi în inima lor, şi au zis lui Petru şi... restul dintre apostoli, Bărbaţi şi fraţi, ce trebuie să facem?
Petru a răspuns... Petru a zis către ei, Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.
E-107 Acts 2:38, now somebody read. Wait just a minute. Acts, the 2nd chapter, the 38th verse. Now, listen real close now, and just be patiently, and we’ll see now. Now, this is ten days later after Jesus told them now, Matthew 28:19, “Go therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost.”
E-109 "Acum, există o contradicţie. Matei a zis, 'botezaţi-i în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt,' iar Petru a zis în Fapte 2:38, cu zece zile mai târziu, 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos.'"
E-108 Now, Peter, ten days later…They never preached another sermon. They went up in the upper room of Jerusalem, and waited there (for ten days) for the Holy Ghost to come. How many knows that? In this spot. Here’s Peter, Peter has the keys to the Kingdom. All right, we’ll see what he does. Matthew…or I mean Acts 2, lets take the 36th verse:
Therefore let all the house of Israel know surely, that God has made this same Jesus, whom you…crucified, both Lord and Christ.
“Both Lord and Christ.” No wonder, all power in heavens and earth was given unto Him.
Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and…the rest of the apostles, Man and brethren, what shall we do?
Peter answered…Peter said unto them; Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
E-110 Apoi data următoare când s-a vorbit de pocăinţă-vorbit... sau botez, în Biblie, este în Fapte-capitolul 8, când Filip a coborât şi a predicat la... la-la Samariteni. Şi ei au primit Duhul Sfânt, şi ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos.
E-109 “Now, there’s a contradiction. Matthew said, ‘baptize in name of Father, Son, Holy Ghost,’ and Peter said in the Acts 2:38, ten days later, ‘Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ.’”
E-111 Data următoare când s-a vorbit despre el, era când Neamurile L-au primit, Fapte 10:49:
Şi în timp ce Petru ... vorbea aceste cuvinte, iată, Duhul Sfânt a căzut peste... ei... şi i-au auzit.
Căci ei i-au auzit vorbind în limbi, şi mărind pe Dumnezeu. Apoi Petru a zis,
Poate un om interzice apa, văzând că aceştia... au primit Duhul Sfânt ca şi noi la început?
Şi el le-a poruncit să fie botezaţi în numele
Domnului Isus Cristos.
E-110 Then the next time repentance was spoke—spoke of… or baptism, in the Bible, it’s Acts the—the 8th chapter, when Philip went down and preached to the…to—to the Samaritans. And they received the Holy Ghost, and they were baptized in the Name of Jesus Christ.
E-112 Acum lăsaţi-mă să am ceva aici, doar să vă arăt ceva micuţ aşa ca voi să nu uitaţi; am să vă fac o mică ilustrare. Eu voi pune... Câte gener-... naţionalităţi de oameni există în lume? Există trei: poporul lui Ham, Sem, şi Iafet. Câţi ştiţi asta? Noi venim din aceşti trei fii ai lui Noe. Poporul lui Ham, poporul lui Sem... Poporul lui Iafet sunt Anglo-Saxonii, poporul lui Sem sunt... Cele trei generaţii, aceia sunt: Iudeii, Neamurile, şi jumătate Iudeu şi Neamuri. Acum, observaţi, când aceea... şi acesta este Ham... Sem, Ham, şi Iafet.
E-111 Next time it was spoke of, was when the Gentiles received It, Acts 10:49:
And while Peter…spake these words, behold, the Holy Ghost fell upon…them…and heard them.
For they heard them speak in tongues, and magnify God. Then said Peter,
Can a man forbid water, seeing that these…have received the Holy Ghost like we did at the beginning?
And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
E-113 Acum, prima dată când s-a vorbit despre botez, a fost vorbit de Acătre Ioan Botezătorul. Câţi ştiu ca aceea să fie adevărat? În regulă, eu am să aşez aceasta aici, departe aici, Ioan Botezătorul. Şi Ioan a botezat oamenii în râul Iordan, poruncindu-le că ei trebuie să se pocăiască şi să se împace cu Dumnezeu, şi să-şi vândă averile, şi să hrănească săracii, iar soldaţii să fie mulţumiţi cu banii lor, şi să se împace cu Dumnezeu. Câţi ştiţi aceea? Şi el i-a botezat în râul Iordan, nu i-a stropit, nu a turnat pe ei, ci i-a scufundat! Dacă nu O credeţi, aici este lexiconul, aflaţi dacă nu este baptizo, care este "a boteza, scufundat, pus dedesubt, îngropat." Acum, prima dată când s-a vorbit vreodată despre botez, a fost acolo.
E-112 Now let me have something here, just show you a little something so you won’t forget it; going to make a little illustration. I’m going to put…How many gener-… nationalities of people are there in the world? There’s three: Ham, Shem, and Japheth’s people. How many knows that? We come from those three sons of Noah. Ham’s people, Shem’s people…Japheth’s people is the Anglo-Saxon, Shem’s people is the…The three generations, that’s: Jew, Gentile, and half Jew and Gentile. Now, notice, when that there…and this is Ham…Shem, Ham, and Japheth.
E-114 A doua oară când s-a vorbit despre botez, Isus l-a însărcinat, Matei 28:19.
E-113 Now, the first time baptism was ever spoke of, was spoke of by John the Baptist. How many knows that to be true? All right, I’m going to lay it over here, way over here, John the Baptist. And John baptized the people in the river of Jordan, commanding them that they should repent and get right with God, and sell their goods, and feed the poor, and the soldiers be satisfied with their money, and to get right with God. How many know that? And he baptized them in the river of Jordan, not sprinkled them, not poured them, but immersed them! If you don’t believe It, here’s the lexicon, find out if it isn’t baptizo, which is “baptize, immersed, put under, buried.” Now, the first time baptism was ever spoke of, was there.
E-115 Data următoare când s-a vorbit de botez, a fost Fapte 2:38.
E-114 The second time baptism was ever spoken of, Jesus commissioned it, Matthew 28:19.
E-116 Data următoare când s-a vorbit de botez, era în capitolul 8 din Fapte.
E-115 Next time baptism was spoke of, was Acts 2:38.
E-117 Data următoare când s-a vorbit de botez, era în-capitolul 10 din Fapte.
E-116 The next time baptism was spoke of, was in the 8th chapter of Acts.
E-118 Şi apoi noi venim din timpul unde Isus a zis, aici, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, şi Fiului, Duhului Sfânt.
E-117 The next time baptism was spoke of, was in the—the 10th chapter of Acts.
E-119 Acum să lămurim această scriptură, mai întâi. Eu v-am spus că, "nu există nici o Scriptură în Biblie care să o contrazică pe cealaltă." Eu vreau să mi-o aduceţi. Eu am cerut asta timp de douăzeci şi şase de ani, şi încă nu am găsit-o. Nu există nici o Scriptură care contra-... Dacă aceasta O contrazice, atunci este o afacere scrisă de oameni. Nu, domnule, nu există contradicţie în Biblie!
E-118 And then we come from the time where Jesus said, here, “Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the Name of the Father, and the Son, Holy Ghost.
E-120 Acum voi aţi zis aceasta, "Ce zici de aceea"?
E-119 Now let’s straighten this scripture out, first. I’ve told you that “there’s not one Scripture in the Bible that will contradict another.” I want you to bring it to me. I’ve asked that for twenty-six years, and I haven’t found it yet. There’s no Scripture that contra-…If it contradicts It, then it’s a man-written affair. No, sir, there’s no contradiction in the Bible!
E-121 Aici stă Isus zicând, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în Numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt."
E-120 Now this you said, “What about that?”
E-122 Şi Petru se întoarce chiar în jur, şi a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."
E-121 Here stands Jesus saying, “Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the Name of Father, Son, Holy Ghost.”
E-123 "Acolo este contradicţia voastră." Pare în acest fel. Acum, dacă voi citiţi cu o minte firească, şi nu cu o inimă deschisă, ea va fi o contradicţie.
E-122 And Peter turns right back around, and said, “Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ.”
E-124 Dar dacă voi veţi citi Aceasta cu mintea deschisă, "Duhul Sfânt a ascuns aceasta de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi," Isus a spus aşa, şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru aceasta, "şi a descoperit-O pruncilor acelora care vor să înveţe." Dacă aveţi o minte, şi nu o minte egoistă, ci o inimă voitoare să înveţe, Duhul Sfânt vă v-a învăţa aceste lucruri.
E-123 “There’s your contradiction.” Looks like it. Now, if you’re reading with a carnal mind, and not a open heart, it’ll be a contradiction.
E-125 Acum dacă ea nu se compară... Voi aţi zis, "De unde ştii că ai dreptate?" Ei bine, ea se compară cu restul Scripturii. Dacă voi nu, voi aveţi o contradicţie categorică aici.
E-124 But if you’ll read It open-minded, “The Holy Spirit has hid this from the eyes of the wise and prudent,” Jesus said so, and thanked God for it, “and has revealed It to babes such as would learn.” If you got a mind, and not a selfish mind, but a willing heart to learn, the Holy Ghost will teach you these things.
E-126 Acum eu vreau să vă pun o întrebare. Acesta este ultimul capitol din Matei. Eu îl voi lua într-o formă mică, aşa ca fiecare din voi... copiii vor înţelege Aceasta.
E-125 Now if it don’t compare…You said, “How do you know you’re right?” Well, it compares with the rest of the Scripture. If you don’t, you got a flat contradiction here.
E-127 Spre exemplu, dacă citiţi o poveste de dragoste, şi la capătul ei zice, "Şi Maria şi Ioan au trăit fericiţi după aceea." Ei bine, voi vă întrebaţi cine era Ioan şi Maria care au trăit fericiţi după aceea. Acum, dacă voi vreţi să ştiţi cine este Ioan şi Maria, voi mai bine v-aţi duce înapoi la începutul cărţii şi aflaţi cine este Ioan şi Maria. Apoi veniţi înapoi aici şi aflaţi cine era Maria, şi din ce familie a venit ea; şi cine era Ioan, şi din ce familie a venit el, şi care era numele lui, şi cum s-au căsătorit ei, şi totul despre aceasta. Este adevărat?
E-126 Now I want to ask you a question. This is the last chapter of Matthew. I’ll take it in a little form, so that every one of you…the children will understand It.
E-128 Ei bine, acela-i acelaşi lucru în citirea Bibliei aici. Când... Priviţi, Isus nu a zis, "Mergeţi botezaţi oamenii în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt," în felul cum botează trinitarienii. Nu există Scriptură pentru aceea în Biblie. El nu a zis, "În numele (n-u-m-e), [plural- Trans.] numele" de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.
E-127 For instance, if you read a love story, and the back of it said, “And Mary and John lived happy ever after.” Well, you wonder who John and Mary was that lived happy ever after. Now, if you want to know who John and Mary is, you’d better go back to the first of the book and find out who John and Mary is. Then get back here and find out who Mary was, and what family she come from; and who John was, and what family he come from, and what his name was, and how they were married, and all about it. Is that right?
E-129 El a zis, "În (n-u-m-e-1-e) [singular – Trans.] numele," singular. Priviţi la Biblia voastră acolo şi aflaţi dacă aceea este corect, Matei 28, "În Numele."
E-128 Well, that’s the same thing in reading the Bible here. When…Look, Jesus never said, “Go baptize the people in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost,” the way trinitarian people baptize. There’s no Scripture for that in the Bible. He never said, “In the names (n-a-m-e-s), names” of the Father, Son, and Holy Ghost.
E-130 Nu "în numele Tatălui, în numele Fiului, ..." în felul acela botează un predicator triunic. "În numele Tatălui, în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt." Aceea nici măcar nu este în Biblie.
E-129 He said, “In the (n-a-m-e) name,” singular. Look at your Bible there and find out if that’s right, Matthew 28, “In the Name.”
E-131 "Atunci în numele..." Voi aţi zis, "Ei bine, atunci în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."' Atunci există un anumit nume acolo.
E-130 Not “in the name of the Father, in the name of the Son,…” that’s the way a triune preacher baptizes. “In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost.” That’s not even in the Bible.
E-132 Ei bine, este Tată un nume? Câţi ştiu că Tată nu este un nume. Tată este un titlu. Fiu nu este un nume. Câţi ştiu că Fiu nu este un nume? Câţi taţi sunt aici? ridicaţi-vă mâna. Câţi fii sunt aici? ridicaţi-vă mâinile. Ei bine, pe A care din voi îl cheamă "fiu"? Pe care din voi îl cheamă "tată"? In regulă, Duhul Sfânt nu este un nume. Duhul Sfânt este ceea ce este EL Câţi oameni sunt aici? Ridicaţi-vă mâna. Vedeţi? Ia te uită, Duhul Sfânt este ceea ce este El. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, nici unul din ele nu este nume; nu este nume la acesta.
E-131 “Then in the name…” You said, “Well, then in the name of the ‘Father, Son, and Holy Ghost.’” Then there’s a certain name there.
E-133 Ei bine, atunci, dacă El a zis, "Botezaţi în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt," noi mai bine am merge înapoi şi să aflăm cine este Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Să deschidem înapoi la 1-ul capitol din Matei atunci, să vedem Cine a fost acest om în al cărui nume trebuie noi să botezăm. Şi noi începem acum cu Matei, 1-ul capitol, şi versetul al 18-lea. Citiţi atent, cu toţii.
E-132 Well, is Father a name? How many knows that Father’s not a name. Father’s a title. Son’s not a name. How many know that Son’s not a name? How many fathers is in here? raise your hand. How many sons is in here? raise your hands. Well, which one of you are named “son”? Which one of you named “father”? All right, Holy Ghost is not a name. Holy Ghost is what It is. How many humans is in here? raise your hand. See? There you are, the Holy Ghost is what It is. Father, Son, and Holy Ghost, neither one of them are names; there’s no name to it.
E-134 Acum, tu care ai pus întrebarea, eu vreau să dau o mică ilustrare aici. Acum eu voi pune trei lucruri aici astfel ca voi să înţelegeţi clar, (fac ilustrarea) aceste Biblii şi cărţi, să fac ilustrare.
E-133 Well, then, if He said, “Baptize in the Name of the Father, Son and Holy Ghost,” we’d better go back and find out who Father, Son, and Holy Ghost is. Let’s turn back to the 1st chapter of Matthew then, see Who this fellow was that we’re supposed to baptize in what name. And we start out now with Matthew, the 1st chapter, and the 18th verse. Read closely, all of you.
E-135 În regulă, eu vreau să mă priviţi atent, şi fiecare să mă urmărească acum. Acum, acesta de aici este Dumnezeu Tatăl. Acesta de aici este Dumnezeu Fiul. Acesta de aici este Dumnezeu Duhul Sfânt. Acum, câţi înţeleg? Voi ziceţi după mine. Cine este acesta de aici jos? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt" – Ed.] Duhul Sfânt. Cine este acesta de aici? [Adunarea zice, "Tatăl" – Ed.] Cine este acesta de aici? [Adunarea zice, "Fiul" – Ed.] Acum, acela-i felul cum cred trinitarienii aceasta. Vedeţi, aceea ne face păgâni, tot atât de crud cum poate fi.
E-134 Now, you that asked the question, I want to give a little illustration here. Now I’m going to put three things here so that you’ll understand clearly, (make the illustration) these Bibles and books, to make illustration.
E-136 Iudeul; acela-i motivul pentru care voi nu puteţi face nimic cu un Iudeu. El a zis, "Voi nu puteţi să tăiaţi pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-L daţi unui Iudeu." Dar, desigur nu, voi nici mie nu puteţi. Vedeţi? Nu, domnule. El este un Dumnezeu. Aceea este exact. Nu trei Dumnezei. Acum observaţi cât-cât¬cât de simplu este Aceasta.
E-135 All right, I want you to watch me closely, and each one follow me now. Now, this here is God the Father. This here is God the Son. This here is God the Holy Ghost. Now, how many understand? You say it after me. Who’s this down here? [Congregation says, “Holy Ghost”—Ed.] Holy Ghost. Who’s this over here? [Congregation says, “Father”—Ed.] Who’s this here? [Congregation says, “Son”—Ed.] Now, that’s the way the trinitarian believe that, See, that makes us heathens, just as raw as it can be.
E-137 Acum noi vom afla. Acum, cine este... Acesta cine este? Cineva să vorbească acum. Dumnezeu Fiul. Este adevărat? Acesta este Fiul. Ei bine, atunci tatăl Lui este Dumnezeu. Este adevărat? Câţi credeţi că tatăl Lui este Dumnezeu, ridicaţi-vă mâna. Câţi credeţi că Dumnezeu este Tatăl lui Isus Cristos? În regulă.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: ...
E-136 The Jew; that’s the reason you can’t do nothing with a Jew. He said, “You can’t chop God in three pieces and give Him to a Jew.” But, certainly not, you can’t me either. See? No, sir. He’s one God. That’s exactly. Not three Gods. Now notice how—how—how simple It is.
E-138 Acum noi vom merge înapoi să aflăm cine este Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, de care Matei a zis "în al cărui Nume să boteze." Vedeţi, Numele; nu nume [plural – Trans.] acum, căci ele nu pot fi nume, căci acolo nu este nici un nume.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Când ...
Maria mama lui era logodită cu Iosif, înainte ca ei să vină împreună, ea a fost însărcinată de la Dumnezeu Tatăl. (Zice Biblia aşa? Ce spune Biblia?)... ea a fost însărcinată de la Duhul Sfânt.
E-137 Now we’re going to find out. Now, who is…This is who? Some speak out now. God the Son. Is that right? This is the Son. Well, then His father is God. Is that right? How many believes that His father is God, raise up your hand. How many believe that God is the Father of Jesus Christ? All right.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise:…
E-139 Atunci care dintre aceştia este tatăl Lui? Acum, Biblia a zis că acesta este tatăl Lui, şi Isus a zis că acesta era tatăl Lui. Acum, care din ei este tatăl Lui? Acum, dacă el a avut doi taţi, acum ce spuneţi despre aceasta? Dacă El a avut doi taţi, El este un copil nelegitim.
E-138 Now we’re going back to find out who Father, Son, and Holy Ghost is, that Matthew said “baptize in the Name of.” See, the Name; not names now, ’cause they can’t be names, ’cause there no name there.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When… his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of God the Father. (Does the Bible say that? What does the Bible say?)…she was found with a child of the Holy Ghost.
E-140 Acum să citim doar puţin mai departe:
Atunci Iosif bărbatul ei, fiind un om neprihănit, nu a vrut să o facă de ruşine public, ci s-a gândit să o lase în ascuns.
Dar în timp ce se gândea la aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, zicând, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ceea ce este zămislit în ea este de la ... [Adunarea zice, "Duhul Sfânt" – Ed.]
E-139 Then which one of these is His father? Now, the Bible said that this is His father, and Jesus said that this was His father. Now, which one is His father? Now, if he had two fathers, now what about it? If He had two fathers, He’s a illegitimate child.
E-141 De la ce? Duhul Sfânt? Ei bine, cum poate Tatăl să fie tatăl lui, şi Duhul Sfânt să fie tatăl Lui în acelaşi timp? Acum, El a avut doi taţi atunci, dacă aceea ar fi corect. Nu, domnule! Duhul Sfânt ESTE Dumnezeu. Duhul Sfânt ESTE DUMNEZEU. Astfel Dumnezeu şi Duhul Sfânt este una şi aceeaşi Persoană, sau El a avut doi taţi.
E-140 Now let’s just read on a little further:
Then Joseph her husband, being a just man, was not willingly to make her a publick example, but was minded to put her away privily.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the… [Congregation says, “Holy Ghost”—Ed.]
E-142 Vedeţi dacă putem afla cine este Ioan şi Maria, după o vreme. În regulă, noi aflăm dacă Petru şi Matei au încercat să se contrazică unul pe celălalt sau nu, să vedem dacă Scriptura Se contrazice. Este o lipsă de înţelegere spirituală. Asta-i adevărat.
Dar în timp ce el se gândea la acestea...
E-141 The what? The Holy Ghost? Well, how can the Father be his father, and the Holy Ghost be His father at the same time? Now, He had two fathers then, if that be right. No, sir! The Holy Ghost IS God. The Holy Ghost IS GOD. So God and the Holy Ghost is the sameself Person, or He had two fathers.
E-143 Am luat-o pe aceea, versetul al 20-lea. Acum al 21-lea.
Şi ea va naşte un fiu, ... (această persoană care a fost din acea O Persoană, Dumnezeu)... şi-i vei pune numele... (ce?) [Adunarea răspunde, "ISUS" – Ed.]... căci el va salva poporul lui din păcatele lor.
... aceasta toată a fost făcută, ca... să poată fi împlinit ce a fost vorbit de Domnul prin profetul, zicând,
Iată, o fecioară va fi însărcinată, şi va naşte un fiu, şi ei Îi vor pune numele Emanuel, ... prin tălmăcire, Dumnezeu cu noi.
E-142 See, we find out who John and Mary is, after while. All right, we find out whether Peter and Matthew was trying to contradict one another or not, see if the Scripture contradicts Itself. It’s a lack of spiritual understanding. That’s right.
But while he thought on these…
E-144 Astfel cine era Ioan şi Maria care au trăit fericiţi după aceea? Cine a fost Acela care a zis, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt"? Cine era Tatăl? Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt"? [Cineva zice, "Isus" – Ed.] Desigur, aceea era. Sigur, nici o contradicţie la aceea. Nici un pic. Ea doar îndreaptă Scriptura. El era Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Dumnezeu era (Emanuel) locuind cu noi, locuind într-un trup numit "Isus."
E-143 I got that one, the 20th verse. Now the 21st:
And she shall bring forth a son,…(This Person, which was of these? One Person, God.)…and thou shall call his name…(what?) [Congregation answers, “JESUS”—Ed.]…for he shall save his people from their sins.
…this was all done, that…might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call His name Emmanuel,… by interpretation, God with us.
E-145 Acum, învăţătura unitariană a bisericii Unitariene, eu desigur nu sunt de acord cu aceea, gândind că Isus este unul aşa cum este degetul vostru unul. El trebuia să aibe un tată. Dacă El nu a avut, cum putea El fi propriul Său tată? Şi dacă Tatăl Său era un om aşa cum zic trinitarienii, atunci El a fost născut într-o naştere nelegitimă cu doi taţi. Astfel, voi vedeţi, voi amândoi sunteţi greşiţi prin faptul că vă certaţi. Vedeţi?
E-144 So who was John and Mary that lived happy ever after? Who was the One who said, “Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Ghost”? Who was the Father? The Name of the Father, Son, Holy Ghost? [Someone says, “Jesus”—Ed.] Certainly, it was. Sure, no contradiction to that. Not a bit. It just straightens the Scripture out. He was the Father, Son, and Holy Ghost. God was (Emmanuel) dwelling with us, tabernacling in a body called “Jesus.”
E-146 Dar Adevărul despre aceasta este, că şi Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, este o Personalitate. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... de a locui într-un cort de carne, să ia păcatul din lume. Aceea este exact corect, "Dumnezeu cu noi." Acum, de aceea, când Matei 28:19...
E-145 Now, the oneness teaching of the Oneness church, I certainly disagree with that, thinking that Jesus is one like your finger is one. He had to have a father. If He didn’t, how could He be His own father? And if His Father was a man like the trinitarian says, then he was born a illegitimate birth with two fathers. So, you see, you’re both wrong by arguing. See?
E-147 Acum, voi cercetaţi Scripturile, şi când puteţi găsi unde o persoană în Biblie... (acum gândiţi-vă la aceasta, acum să nu lăsaţi aceasta să treacă peste voi) ... unde o persoană în Biblie a fost vreodată botezată în numele de "Tată," şi "Fiu," şi "Duh Sfânt," să vină înapoi la mine şi să-mi spună că sunt un făţarnic, iar eu voi pune un semn pe spatele meu şi umblu prin oraş. Aceasta nu este în Scriptură, de la Geneza la Apocalipsa. Dar fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele lui Isus Cristos!
E-146 But the Truth of it is, that both Father, Son, and Holy Ghost, is one Personality. [Blank spot on tape—Ed.]…of dwelling in a tabernacle of flesh, to take sin from the world. That exactly right, “God with us.” Now, therefore, when Matthew 28:19…
E-148 Voi ziceţi, "Aşteaptă un minut, predicatorule. Ce spuneţi despre Ioan? El nu a botezat în vreun nume deloc!"
E-147 Now, you search the Scriptures, and when you can find where one person in the Bible…(now think of it, now don’t let this pass over you)…where one person in the Bible was ever baptized in the name of the “Father,” and the “Son,” and the “Holy Ghost,” come back to me and tell me that I’m a hypocrite, and I’ll put a sign on my back and walk through the city. It’s not in the Scriptures, from Genesis to Revelation. But every person in the Bible was baptized in the Name of Jesus Christ!
E-149 În regulă, noi aflăm ce s-a întâmplat; să deschidem acolo la-la Fapte, capitolul al 19-lea. Acolo este unde îi aflăm pe ucenicii lui Ioan. Fiecare persoană au fost toţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în sus acum până când aflăm acest grup de aici. Fapte, capitolul 19. Şi să începem citirea acum, şi noi aflăm ucenicii lui Ioan:
Şi s-a întâmplat, ... în timp ce Apolo (care era un avocat, convertit) a fost la Corint, Pavel trecând prin coastele de sus ale... Efesului: el găseşte anumiţi ucenici, (ei erau urmaşi ai lui Isus)
E-148 You say, “Wait a minute, preacher. What about John? He didn’t baptize in any name at all!”
E-150 Dacă aţi observat capitolul anterior înainte de acolo, ei au avut un aşa timp măreţ încât ei strigau şi se bucurau. Câţi ştiţi că aceea este adevărat? Şi Aquila şi Priscila au participat la adunare. Şi Pavel şi Sila au fost bătuţi şi biciuiţi, şi puşi în închisoare. Este adevărat? Şi ei au venit pe aici, şi au găsit pe Aquila şi Priscila. Şi ei aveau o trezire acolo sus printr-un predicator Baptist, cu numele de Apolo, care dovedea prin Scripturi că "Isus era Cristosul." Acum Pavel îl află:
... Pavel trecând prin coastele de sus ale...
Efesului: ... găseşte anumiţi ucenici,
El le-a zis, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut? ...
E-149 All right, we find out what happened; let’s turn over to—to the—the Acts, the 19th chapter. That’s where we find John’s disciples. Every person was all baptized in the Name of Jesus Christ, on up now till we find this group over here. Acts, the 19th chapter. And let’s begin the reading now, and we find John’s disciples:
And it came to pass,…while Apollos (which was a lawyer, converted) was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts of…Ephesus: he finds certain disciples, (they were followers of Jesus)
E-151 Acum, tu dragă prieten Baptist, dacă aceea nu doboară¬proptele de sub teologia ta, când tu ai zis că ai "primit Duhul Sfânt când ai crezut."
E-150 If you just noticed the previous chapter before there, they were having such a great time till they were shouting and rejoicing. How many knows that true? And Aquila and Priscilla was attending the meeting. And Paul and Silas was beaten and striped, and put into jail. Is that right? And they come over here, and found Aquila and Priscilla. And they were having a revival up there by a Baptist preacher, by the name of Apollos, who was proving by the Scriptures that “Jesus was the Christ.” Now Paul finds him:
…Paul having passed through the upper coasts of… Ephesus:…finds certain disciples,
He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believed?…
E-152 Dar Pavel a vrut să-i întrebe pe aceşti Baptişti, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Acum priviţi ce au spus ei:
... Şi ei i-au zis, Noi ştim... dacă ar fi vreun Duh Sfânt.
Şi el le-a zis, Spre ce... (acum, dacă voi vreţi să luaţi lexiconul Grecesc aici, acesta vă v-a arăta, "Înspre cum aţi fost voi botezaţi?") ... Înspre ce... aţi fost voi botezaţi? Şi ei au zis către el, Sub Ioan înapoi aici. Ioan ne-a botezat.
E-151 Now, you dear Baptist friend, if that don’t knock the—the props out from under your theology, when you said you “received the Holy Ghost when you believed.”
E-153 Acum eu vreau să întreb: Dacă voi aveaţi acel botez, aţi fi voi satisfăcuţi cu acela? Acelaşi om care l-a condus pe Isus afară în râu, şi l-a botezat pe Isus Cristos, acelaşi om a botezat pe aceşti oameni. Acela-i un botez destul de bun: nu stropind, nu turnând, ci scufundând în bătrânul Iordan nămolos în acelaşi loc unde Isus a fost botezat. Gândiţi-vă la aceea.
E-152 But Paul wanted to asked these Baptists, “Have you received the Holy Ghost since you believed?” Now watch what they said:
…And they said unto him, We know…whether there be any Holy Ghost.
And he said unto them, Unto what…(now, if you want to get the Greek lexicon here, it’ll show you, “Unto how was you baptized?”)…Unto what…was you baptized? And they said unto him, Under John back here. John baptized us.
E-154 Pavel a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Ei... el...
Ei au zis, "Noi ştim ... dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
El a zis, "Cum aţi fost botezaţi?"
Ei au zis, "Noi am fost botezaţi."
"Cum aţi fost voi botezaţi?"
"Spre Ioan!"
E-153 Now I want to ask: If you had that baptism, would you be satisfied with it? The same man that walked Jesus out in the river, and baptized Jesus Christ, that same man had baptized these people. That’s a pretty good baptism: not sprinkling, not pouring, but immersing in the old muddy Jordan at the same place Jesus was baptized. Think of that.
E-155 Acum priviţi ce a zis Pavel. Priviţi aici:
Şi el le-a zis, ... aţi fost voi bote- ... Spre Ioan ... Şi ei ... Şi atunci Pavel a zis, Ioan într-adevăr a botezat... bote- ... spre pocăinţă, zicând celor... oamenilor, că ei trebuie să creadă în cel care vine după el, care este, în Isus Cristos.
E-154 Paul said, “Have you received the Holy Ghost since you believed?” They…he…
They said, “We know…whether there be any Holy Ghost.”
He said, “How was you baptized?”
They said, “We been baptized.”
“How was you baptized?”
“Unto John!”
E-156 Vedeţi, Ioan a botezat numai spre pocăinţă, dar botezul în apă în Numele lui Isus este pentru iertarea păcatelor. Ispăşirea nu a fost făcută atunci, păcatele nu puteau fi iertate. Acum... Acesta a fost doar un răspuns al unei conştiinţe, ca sub lege. Luca 1§:16, zice, "Legea şi profeţii au fost până la Ioan, de atunci Impărăţia a fost propovăduită." Acum priviţi, şi priviţi:
Şi Pavel a zis un-... (acum priviţi) ... Aţi primit voi...
E-155 Now watch what Paul said. Watch here:
And he said unto them,…were you bap-…Unto John…And they…
And then said Paul, John verily baptized…the bap-…unto repentence, saying unto…people,…they should believe on him who’s come after him, that is, on Jesus Christ.
E-157 Al 5-lea-al 5-lea verset:
Şi când au auzit ei aceasta, au fost botezaţi (din nou) în numele lui... Isus Cristos.
E-156 See, John only baptized unto repentence, but the water baptism in Jesus’ Name is for the remission of sins. The atonement wasn’t made then, sins could not be remitted. Now…It was just a answer of a conscience, like under the law. Luke 16:16, said, “The law and prophets were until John, since then the Kingdom’s been preached.” Now watch. And…Watch.
And Paul said un-…(now watch)…Have you received…
E-158 Este adevărat? Atunci aceşti oameni, oamenii în Fapte 2, au fost botezaţi în Numele lui Isus. Iudeii au fost botezaţi în Numele lui Isus. Neamurile au fost botezaţi în Numele lui Isus. Şi fiecare persoană în întreaga Biblie a fost botezată în Numele lui Isus.
E-157 The 5th—5th verse:
And when they heard this, they were baptized (again) in the name of…Jesus Christ.
E-159 Acum găsiţi un loc unde oricare altul a fost vreodată botezat în vreun alt fel, şi eu voi merge chiar înapoi aici şi vă voi arăta unde biserica Catolică o admite, şi zic că voi vă aplecaţi la aceasta. Şi a zis, "Acolo ar putea să fie ceva Protestanţi salvaţi deoarece ei au câteva din doctrinele Catolice, aşa ca botezul în Numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt'; că sfânta biserică Catolică are dreptul să schimbe acea solemnitate din Numele lui Isus, la 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' şi biserica Protestantă admite aceasta." Aceasta una nu admite, eu stau cu Biblia. Eu cred Biblia.
E-158 That right? Then these people, the people in Acts 2, were baptized in Jesus’ Name. The Jews was baptized in Jesus’ Name. The Gentiles was baptized in Jesus’ Name. And every person in the entire Bible was baptized in Jesus’ Name.
E-160 Voi ziceţi, "Frate Branham, tu porunceşti ca oamenii să fie botezaţi din nou?" Absolut! Pavel a poruncit, aici.
E-159 Now find one place that anybody else was ever baptized any other way, and I’ll go right back here and show you where the Catholic church admits it, and say that you bow to it. And said, “There might be some Protestants saved because they have a few of the Catholic doctrines, such as the baptism in the name of ‘Father, Son, and Holy Ghost’; that the holy Catholic church has a right to change that solemnity from the Name of Jesus, to the ‘Father, Son, and Holy Ghost,’ and the Protestant church admits it.” This one don’t, I stay with the Bible. I believe the Bible.
E-161 Acum priviţi, să luăm Galateni 1:8, şi să aflăm ce a spus Pavel:
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, vă predică vreo altă evanghelie... să fie anatema.
E-160 You say, “Brother Branham, do you commission people to be baptized over?” Absolutely! Paul did, here.
E-162 Ia te uită, "Dacă noi sau un înger." Şi Pavel, acelaşi om, a poruncit oamenilor să fie botezaţi din nou care aveau un botez cu mult mai bun decât aţi avut voi, fratele meu; deoarece Ioan Botezătorul a fost propriul văr al lui Isus, al doilea văr; botezând pe propriul lui văr în râul Iordan, şi s-a întors drept în jur şi i-a botezat pe ucenicii lui Ioan. Şi Isus a zis, "Aceea nu merge!" sau Pavel a zis-O, şi le-a poruncit să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos înainte ca ei să poată primi Duhul Sfânt; după ce au strigat şi au lăudat pe Dumnezeu şi au avut un timp măreţ, având o mare-mare trezire, şi dovedind prin Biblie (cu teologia lor) că Isus era Cristosul. Câţi ştiţi că aceea este Scriptura? Capitolul al 18-lea. Desigur el este. Ia te uită. Astfel nu există întrebare la Aceasta.
E-161 Now watch, let’s get the Galatians 1:8, and find out what Paul said:
…though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you…let him be accursed.
E-163 Acum daţi-mi voie să vă dau o idee fundamentală. Acum, el nu a ieşit din ordine, dar în Luca... Matei, al 16-lea capitol. Isus, când ei au coborât de pe munte, El a zis, "Cine spun oamenii că sunt Eu Fiul omului?"
E-162 There you are, “If we or an angel.” And Paul, the same man, commissioned the people to be baptized over again that had a lot better baptism than what you have had, my brother; ’cause John the Baptist was Jesus’ own cousin, second cousin; baptizing his own cousin in the river of Jordan, and turned right around and baptized John’s disciples. And Jesus said, “That won’t work!” or Paul said It, and commissioned them to be baptized over again in the Name of Jesus Christ before they could receive the Holy Ghost; after they had been shouting and praising God and having a big time, having a great—great revival, and proving by the Bible (with their theology) that Jesus was the Christ. How many knows that’s the Scripture? The 18th chapter. Certainly it is. There you are. So there’s no question to It.
E-164 "Unii zic că Tu eşti 'Ilie,' şi unii zic că Tu eşti 'profeţii,' şi unii zic că Tu eşti 'acesta, acela."'
E-163 Now let me give you a little keynote. Now, he never went out of the order, but in Luke…Matthew, the 16th chapter. Jesus, when they come down off the mount, He says, “Who do man say I the Son of man am?”
E-165 El a zis, "Dar cine ziceţi voi?"
E-164 “Some say You’re ‘Elijah,’ and some say You’re the ‘prophets,’ and some say You’re ‘this, that.’”
E-166 Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu."
E-165 He said, “But who do you say?”
E-167 Priviţi! "Ferice de tine, Simone Bar-Iona (fiul lui Iona), nu carnea şi sângele ţi-a descoperit Aceasta." Amin!
E-166 Peter said, “Thou art the Christ, the Son of the living God.”
E-168 Vedeţi, Aceasta trebuie să vină prin descoperire spirituală. Carnea şi sângele nu i-au spus lui Abel că el a fost greşit (Cain, că el a fost greşit), nu i-a spus lui Abel că "Cain a fost greşit." Ci Aceasta a fost o descoperire pe care a avut-o Abel, "Acesta era sângele!" Noi venim la acea întrebare în câteva minute. Acesta a fost sângele, nu fructele, care ne-a luat din Grădina Edenului. "Acesta a fost sângele," şi A bel, prin descoperire spirituală... a fost descoperit de Dumnezeu că acesta a fost sângele. Şi el, prin credinţă... Evrei 11:1, zice, "El a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Care, Dumnezeu a acceptat jertfa lui." Ia te uită. Vedeţi, el a oferit-o prin credinţă, prin descoperire.
E-167 Watch! “Blessed art thou, Simon Bar-jona (the son of Jonas), flesh and blood never revealed This to you.” Amen!
E-169 Acum priviţi, "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta," (chiar acolo la Domnul Isus) "ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-O. Şi pe această piatră (descoperirea lui Isus Cristos)... Pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea, şi porţile iadului nu O pot birui." Aceea este ce a spus EL Descoperire spiri-... "Şi Eu îţi spun că tu eşti Petru, şi Eu îţi voi da cheile Impărăţiei. Şi orice... Deoarece tu ai un canal spiritual deschis între aici şi Cer. Carnea şi sângele: tu nu ai luat un seminar, tu nu ai luat o şcolarizare, tu nu ai luat un-un-un curs de teologie. Ci tu ai depins de Dumnezeu, şi Dumnezeu ţi-a descoperit-O, şi Aceasta este absolut Scriptura clară să O lege împreună. Eu zic că tu eşti Petru, asta-i adevărat, şi Eu îţi voi da cheile; şi ce tu legi pe pământ, Eu voi lega în Cer; ce dezlegi tu pe pământ, Eu voi dezlega în Cer."
E-168 See, It has to come spiritual revelation. Flesh and blood never told Abel that he was wrong (Cain, that he was wrong), never told Abel that “Cain was wrong.” But It was a revelation that Abel had, “It was blood!” We’re coming into that question in a few minutes. It was blood, not fruits, that took us from the Garden of Eden. “It was blood,” and Abel, by spiritual revelation…was revealed of God that it was blood. And he, “By faith” Hebrews 11:1 says, “he offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Which, God accepted his sacrifice.” There you are. See, he offered it by faith, by revelation.
E-170 Şi Petru a fost purtătorul de cuvânt în Ziua Cincizecimii, când lor toţi le-a fost frică să vorbească, el a vorbit şi a zis, "Voi oameni din Iudeea şi voi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie aceasta cunoscut şi ascultaţi Cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi aşa cum vă închipuiţi, văzând că este al treilea ceas din zi, dar aceasta este ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel. 'In zilele din urmă se va împlini,' zice Dumnezeu, 'Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi. Şi peste roabele mele, şi robii mei, Eu voi turna din Duhul Meu. Şi Eu voi arăta semne în ceruri deasupra şi pe pământ jos, şi stâlpi de fum şi vapori. Aceasta se va împlini înainte de a veni Ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului, ca oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit."' Ia te uită. Oh, Doamne.
E-169 Now watch, “Flesh and blood has not revealed this to you,” (plumb over to the Lord Jesus) “but my Father which is in Heaven has revealed This to you. And upon this rock (the revelation of Jesus Christ)…Upon this rock I’ll build My Church, and the gates of hell can’t prevail against It.” That’s what He said. Spiritual rev-… “And I say that you are Peter, and I’ll give to you the keys of the Kingdom. And whatever…Because you’ve got a spiritual open channel between here and Heaven. Flesh and blood: you never took in a seminary, you never took a schooling, you never took a—a—a course of theology. But you depended on God, and God revealed It to you, and it’s absolutely the clear Scriptures that tie It together. I say you’re Peter, that’s right, and I’ll give to you the keys; and what you bind on earth, I’ll bind it in Heaven; what you loose on earth, I’ll loose it in Heaven.”
E-171 "Lăsaţi-mă să vă vorbesc liber despre patriarhul David," el a zis, "el este şi mort şi îngropat, şi mormântul lui este cu noi până în această zi. De aceea, fiind un profet, el a văzut... L-a prevăzut la dreapta Lui, 'Şi Eu nu voi fi mişcat. Cu atât mai mult trupul Meu se va odihni în nădejde deoarece El nu va lăsa sufletul Meu în locuinţa morţilor, nici nu vei suferi ca Acel Sfânt al Tău să vadă putrezirea."'
E-170 And Peter was the spokesman on the Day of Pentecost, when they was all scared to speak, he spoke up and said, “Ye man of Judaea and you that dwell in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my Words. These are not drunk as you suppose, seeing it’s the third hour of the day, but this is that which was spoken of the prophet Joel. ‘It’ll come to pass in the last days,’ saith God, ‘I’ll pour out My Spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. And upon My handsmaid, the maidservant, will I pour out of My Spirit. And I’ll show signs in the heavens above and in the earth below, and pillars of smoke and vapor. It shall come to pass before the great and terrible Day of the Lord shall come, that whosoever shall call upon the Name of the Lord shall be saved.’” There you are. Oh, my.
E-172 "Şi David este şi mort," el a zis, "şi îngropat, şi mormântul lui este cu noi până în ziua aceasta. Dar fiind un profet, el a prevăzut venirea Celui Drept, pe care Dumnezeu L-a făcut şi Domn şi Cristos." Oh, Doamne. Acolo sunt Scripturile voastre. Acolo este lucrul. Aceea este.
E-171 “Let me freely speak unto you of the patriarch David,” he said, “he’s both dead and buried, and his sepulchre’s with us unto this day. Therefore, being a prophet, he saw…foresaw Him at His right hand, ‘And I’ll not be moved. Moreover My flesh will rest in hope because He’ll not leave My soul in hell, neither will suffer Thy Holy One to see corruption.’”
E-173 Acum noi aflăm aici, atunci, căci calea corectă, şi calea reală, şi singura cale care a fost vreodată rânduită... Şi Petru a avut cheia, şi în ziua când el a predicat, ei au zis... Acum priviţi, aici este prima Biserică. Voi Catolicilor ascultaţi la Aceasta. Voi Campbeliştilor ascultaţi la Aceasta. Voi Baptiştilor şi Metodiştilor ascultaţi la Aceasta. Şi voi Penticostalilor ascultaţi la Aceasta. Biserica lui Dumnezeu, Nazarineni, Sfinţenia Pelerinilor, ascultaţi la Aceasta.
E-172 “And David is both dead,” he said, “and buried, and his sepulchre’s with us this day. But being a prophet, he foresaw the coming of the Just One, whom God has made both Lord and Christ.” Oh, my. There’s your Scriptures. There’s the thing. That’s it.
E-174 Petru avea cheile, şi el avea autoritatea, sau Isus a minţit. Şi este imposibil ca El să mintă, "două lucruri neschimbă¬toare," este imposibil ca Dumnezeu să mintă. El avea cheile. Isus i-a dat cheile. Când El a înviat în-în a treia zi în felul acela, El avea cheile morţii şi iadului, dar nu cheile Împărăţiei. Petru le-a avut! Exact corect.
E-173 Now we find out here, then, that the correct way, and the real way, and only way that was ever ordained…And Peter had the keys, and on the day when he preached, they said… Now watch, here’s the first Church. You Catholics listen to This. You Campbellites listen to This. You Baptists and Methodists listen to This. And you Pentecostals listen to This. Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, listen to This.
E-175 Şi acum priviţi, Petru, tu ai cheile atârnând la brâul tău, şi tu predici. Intrebarea vine, primii convertiţi a noii biserici. Biserica timpurie Creştină. Acum Catolic, acum Baptist, Metodist, Prezbiterian, eşti tu pe învăţătura Noii Biserici? Află dacă eşti.
... Oameni şi fraţi, ce putem noi face?
... Petru s-a ridicat şi a zis ... Pocăiţi-vă, ... fiecare din voi ... (ai grijă, băiete; felul cum pui tu cheile aici, Cristos le va pune în Cer) ... Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos ... (în acest fel ajungeţi voi în Acesta) ... pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.
E-174 Peter had the keys, and he had the authority, or Jesus lied. And it’s impossible for Him to lie, “two immutable things, it’s impossible for God to lie.” He had the keys. Jesus give him the keys. When He rose on the—on the third day like that, He had the keys of death and, hell, but not the keys to the Kingdom. Peter had them! It’s exactly right.
E-176 Cheile au mers "clic" aici, şi au mers "clic" Acolo. Acela-i motivul că ucenicii lui Ioan au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos (înainte ca ei să poată merge în Cer), să primească Duhul Sfânt. El şi-a ţinut Cuvântul Lui. Astfel aceasta nu vă încurcă acum, nu-i aşa? Vedeţi? Desigur, Matei 28:19 a fost titlu, nu Nume.
E-175 And now watch, Peter, you got the keys hanging on your side, and you are preaching. The question comes, the first converts of the new church. The early Christian Church. Now Catholic, now Baptist, Methodist, Presbyterian, are you on New Church doctrine? Find out if you are.
…Man and brethren, what can we do?
…Peter stood up and said…Repent,…every one of you…(look out, boy; the way you place those keys here, Christ will place it in Heaven)…Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ…(that’s how you get into This)…for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
E-177 În regulă, cât timp mai avem? Mai putem avea încă cinsprezece minute să mai răspundem încă la două întrebări foarte repede? Putem noi? În regulă, ne vom grăbi foarte repede. Eu am două aici jos dedesubt, am vrut să le iau repede, sau ataşat chiar înăuntru cu aceasta, dacă am putut. Apoi eu pot lua restul din ele duminică dimineaţa.
57 . A fost Cain un vlăstar al şarpelui? (Aceasta este una bună.) Dacă este aşa, de ce nu a zămislit Eva până după ce Adam a cunoscut-o?
La fel... Următoarea întrebare este în acelaşi fel:
58 . A fost un-un pom literal din care a mâncat Eva rodul? Ea a văzut că era bun de mâncat.
E-176 The keys went “click” here, and it went “click” There. That’s the reason John’s disciples had to come and be rebaptized, again, in the Name of Jesus Christ (before they could go into Heaven), get the Holy Ghost. He kept His Word. So it don’t confuse you now, does it? See? Certainly, Matthew 28:19 was titles, not Name.
E-178 În regulă, frate, soră, oricine era, să mergem înapoi în Geneza şi să aflăm ceva aici. Să mergem la Geneza 3:8, dacă vreţi. În regulă, şi ascultaţi foarte atent acum.
E-177 All right, how much more time we got? Can we have fifteen more minutes to answer a couple of more questions real quick? Can we? All right, we’ll hurry right quick. I got two down here at the bottom, I wanted to get quickly, joined right in with this, if I could. Then I can get the rest of them Sunday morning.
57. Was Cain an offspring of the serpent? (This is a good one.) If so, why did Eve not conceive until after Adam knew her?
The same…The next question’s the same way:
58. Was it a—a literal tree from which Eve ate the fruit? She saw that it was good for food.
E-179 Acum eu voi aduce povestea sus. Era totul pur şi sfânt, acolo nu era nici păcat sau nici pângărire. Acum eu voi lua… a voastră... această primă întrebare întâi. Pomul în viaţă... mijlocul grădinii, în mijlocul pomului. Pomul era "femeia." Acum eu vă voi dovedi aceea prin Scripturi dacă veţi fi doar răbdători câteva minute.
E-178 All right, brother, sister, ever who it was, let’s go back into Genesis and find out something here. Let’s go to Genesis 3:8, if you will. All right, and listen real close now.
E-180 Noi vom lua mai întâi dacă ea era... dacă ea a zămislit înainte ca ea să-l cunoască pe Adam sau nu, sau mai înainte... Ascultaţi:
Şi ei au auzit glasul DOMNULUI Dumnezeu umblând prin grădină, şi în răcoarea zilei: şi Adam şi nevasta lui s-au ascuns de prezenţa DOMNULUI Dumnezeu printre pomii din grădină.
Şi DOMNUL... l-a strigat pe Adam, şi a zis... Unde eşti?
Şi el a zis, am auzit glasul Tău în grădină, şi mi-a fost teamă, deoarece eram gol; ... (acum, el nu a ştiut aceea în ziua dinainte; ceva s-a întâmplat, ceva i-a descoperit că el era gol) ... şi m-am ascuns.
Şi el a zis, Cine ţi-a spus că tu eşti gol? Ai mâncat tu din pomul, ... ?
E-179 Now I’ll bring the story up. It was all pure and holy, there was no sin or no defilement. Now I’ll get the…your…this first question first. The tree in the life…the middle of the garden, in the midst of the tree. The tree was “the woman.” Now I’ll prove that to you by the Scriptures if you’ll just be patient a few minutes.
E-181 Mâncând din pom îl face să-şi dea seama că era gol? Aşa cum deseori am zis, (aceasta nu este glumă, eu nu o spun ca o glumă) "Dar dacă mâncarea de mere le face pe femei să-şi dea seama că sunt goale, noi mai bine am împărţi mere din nou." Vedeţi? Aceasta nu era unul gol. .. Nu a fost un pom, un măr pe care l-au mâncat, aceasta a fost sexual. Priviţi:
... Ai mâncat tu din pomul, din care ţi-am poruncit ca tu să nu mănânci?
Şi omul a zis, Femeia pe care mi-ai dat-o, să fie cu mine, ea mi-a dat… pomul, şi am mâncat.
Şi DOMNUL… a zis femeii, Ce este aceasta ce tu ai făcut? Şi femeia a zis, Şarpele m-a amăgit, ... (ha?) ... Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat. (Cu mult timp mai înainte ca ea să zămislească, vedeţi, prin Adam)
E-180 We’ll get first whether she was…whether she conceived before she knew Adam or not, or ’fore…Listen:
And they heard the voice of the Lord God walking in the garden, and in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden.
And the Lord…called unto Adam, and said… Where art thou?
And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked;…(now, he didn’t know that the day before; something had happened, something revealed to him that he was naked) and I hid myself.
And he said, Who told thee that thou were naked? Has thou eaten of the tree,…?
E-182 Adam a cunoscut-o, şi ea a zămislit şi a născut-şi l-a născut pe Abel.
E-181 Eaten of the tree make him realize he was naked? As I’ve often said, (this is no joke, I don’t mean it for a joke) “But if eating apples caused women to realize they’re naked, we better pass the apples again.” See? It wasn’t a naked. It wasn’t a tree, a apple they eat, it was sexually. Watch:
…Has thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
And the man said, The woman whom thou givest me, to be with me, she gave me…the tree, and I did eat.
And the Lord…said unto the woman, What is this that thou has done? And the woman said, The serpent beguiled me,…(huh?)…The serpent beguiled me, and I did eat. (long time before she conceived, see, by Adam)
E-183 Dar eu vreau să vă întreb, doar dintr-un punct de vedere literar. Acum să vă dovedesc că ea era pomul, fiecare femeie este un pom fructifer. Câţi ştiu aceea? Nu sunteţi voi rodul mamei voastre? Cu certitudine, voi sunteţi. "Şi în mijlocul rodului, sau în mijlocul pomului, fructul care ea să nu-l atingă."
E-182 Adam knew her, and she conceived and brought forth—and brought forth Abel.
E-184 Dacă veţi observa, nu era Isus Pomul Vieţii? Nu a promis El acolo în Sf. Matei... sau Sf. Ioan, al 6-lea capitol, "Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer"?
E-183 But I want to ask you, just from a literal standpoint. Now to prove to you that she was the tree, every woman is a fruit tree. How many know that? Aren’t you the fruit of your mother? Certainly, you are. “And in the midst of the fruit, or in the midst of the tree, the fruit that she not touch.”
E-185 Dacă un om mănâncă din femeie... Şi priviţi, prin naşterea de... prin femeie, noi toţi murim; deoarece noi suntem supuşi la moarte (este adevărat?) printr-o naştere din femeie. Prin naşterea unui om, noi toţi trăim veşnic. Femeia este pomul morţii, bărbatul este pomul vieţii; căci femeia nici măcar nu poartă viaţă în ea. Aceea este exact corect. Germenul de viaţă vine din bărbat, corect. Merge în femeie, şi femeia nu este nimic decât un incubator; şi bebeluşul nu este conectat, numai cordonul ombilical. Nici un pic din sângele mamei nu este în bebeluş; născut în sângele ei, dar nici un pic în bebeluş. Mergeţi aflaţi... sau citiţi cartea doctorului, sau întrebaţi pe doctorul vostru, voi veţi vedea. Nu este acolo, nu, domnule, nici un pic din el deloc. Ea este doar oul, aceasta-i tot. Şi viaţa vine de la bărbat.
E-184 If you’ll notice, wasn’t Jesus the Tree of Life? Didn’t He promise over in Saint Matthew…or Saint John, the 6th chapter, “I am the Bread of Life that come from God out of Heaven”?
E-186 Acela-i un model frumos să arate că prin femeie, prin naşterea naturală, noi toţi trebuie să murim, deoarece noi suntem morţi de la început; şi numai prin Bărbatul Cristos Isus noi putem trăi. Şi acolo sunt cei doi pomi în grădina Edenului. Nu puteţi voi vedea aceasta?
E-185 If a man eats of the woman…And look, through the birth of…by the woman, we all die; ’cause we’re subject to death (is that right?) through a birth of the woman. Through the birth of the man, we all live forever. The woman is a tree of death, the man is a tree of life; for the woman doesn’t even bear life in her. That’s exactly right. The—the life germ comes out of the man, correctly. Goes into the woman, and the woman’s nothing but an incubator; and the baby’s not connected, only the navel cord. Not one speck of the mother’s blood is in the baby; borned in her blood, but not one speck in the baby. Go find…or read the doctor book, or ask your doctor, you’ll see. It’s not there, no, sir, not one speck of it at all. She’s just the egg, that’s all. And the life comes from the man.
E-187 Şi priviţi! Şi în ziua aceea acolo era un Heruvim aşezat să păzească acest pom. Că dacă ei ar fi gustat vreodată acel Pom al Vieţii, ei ar fi trăit toţi pentru totdeauna. Câţi ştiu aceea? Ei toţi ar fi trăit ,Pentru totdeauna. Şi de prima dată ei ar fi putut să-l guste... Îngerul a zis, "Noi Îl vom păzi." Şi ei au pus Heruvimi acolo cu săbiile acelea învăpăiate înspre răsărit să-L păzească. Ei L-au dus înapoi spre Răsărit, şi au păzit Pomul acela cu săbii învăpăiate aşa ca ei să nu poată ajunge înăuntru să-Lia (acest Pom).
E-186 That is a beautiful type to show that through the woman, through natural birth, we all have to die, because we’re dead to begin with; and only through the Man Christ Jesus can we live. And there’s the two trees in the Garden of Eden. Can’t you see it?
E-188 Şi când a venit Isus, El a zis, "Eu sunt Pâinea Vieţii, dacă un om mănâncă această pâine nu va muri niciodată." Acolo este Pomul vostru.
E-187 And watch! And in that day there was a Cherubim set guard this tree. That if they ever tasted that Life Tree, they would all live forever. How many knows that? They’d all live forever. And the first time they could taste it…The Angel said, “We’ll guard It.” And they put Cherubims there with those flaming swords towards the east to guard It. They took It back to the East, and guarded that Tree with flaming swords so they could not get in to get It (this Tree).
E-189 Acolo este femeia voastră, acolo este sexul care aduce moarte. Tot aşa de sigur cum există o dorinţă sexuală, există moarte lăsată de aceasta. Şi aşa de sigur cum este o naştere spirituală, există Viaţă Eternă lăsată de Aceasta. Moartea vine prin naşterea unei femei, şi Viaţa vine prin naşterea unui Bărbat. Amin! Ia te uită.
E-188 And when Jesus come, He said, “I am the Bread of Life, that a man eats this bread will never die.” There’s your Tree.
E-190 Acum să luăm înapoi la Cain. Aţi putea să-mi spuneţi de unde a venit duhul acela şi răutatea aceea? Dacă Cain... priviţi, dacă Cain era fiul lui Adam care era un fiu al lui Dumnezeu, de unde a venit răul acela? Primul lucru când el a fost născut, el a urât, el era un ucigaş, el era gelos. Şi acum luaţi natura tatălui lui, tocmai începutul de la început, Lucifer, şi el era la început... el era gelos pe Mihail, ceea ce a început tot necazul. Câţi ştiu aceea? Şi Cain era natura tatălui lui, care el era gelos pe fratele său şi l-a ucis. Acel curat... acea natură nu putea să vină din Sămânţa aceea pură. Ea a venit... trebuia să vină din acest curs pervertit. Şi observaţi pe Cain, îndată ce a fost născut.
E-189 There’s your woman, there’s your sex that brings death. Just as sure as there’s a sexual desire, there’s death left by it. And as sure as there’s a spiritual birth, there’s Eternal Life left by It. Death come through the birth of a woman, and Life come through the birth of a Man. Amen! There you are.
E-191 Şi apoi Abel a fost născut după el, atunci ea a zămislit prin Adam, şi el a cunoscut-cunoscut-o şi ea a născut pe fiul Abel. Şi Abel era un model al lui Cristos; şi când-când Abel a fost omorât, Set i-a luat locul; moartea, îngroparea, şi învierea lui Cristos, în model.
E-190 Now let’s take back to Cain. Could you tell me where that spirit and that meanness come from? If Cain…look, if Cain was the son of Adam which was a son of God, where did that evil come from? The first thing when he was born, he hated, he was a murderer, he was jealous. And now take the nature of his daddy, the very start in the beginning, Lucifer, and he was in the beginning…he was jealous of Michael, what started the whole trouble. How many knows that? And Cain was the nature of his father, which he was jealous of his brother and slew him. That pure…that nature could not come out of that pure stream. It come…had to come out of this perverted stream. And notice Cain, as soon as he was borned.
E-192 Dar, acum, Cain s-a închinat; toate lucrările lui fireşti, întocmai ca biserica firească de azi: ei merg la biserică, ei se închină. Cain s-a închinat; el nu a fost un necredincios, el nu a fost un comunist. Cain a fost un credincios; el a mers la Dumnezeu, el a zidit un altar. El a făcut fiecare lucru religios pe care l-a făcut Abel, dar el nu a avut descoperirea spirituală a voiei lui Dumnezeu. Binecuvântat fie Numele Domnului! Ia te uită. Voi O vedeţi? El nu a avut descoperirea spirituală, şi aceea este problema cu biserica de astăzi. Şi Isus a zis că El îşi va zidi Biserica Lui pe acea descoperire spirituală. Voi O pricepeţi? Oh, Doamne, ochii voştri pot să se deschidă acum. Vedeţi, descoperirea spirituală.
E-191 And then Abel was borned after him, then she conceived by Adam, and he knew—knew her and she brought forth the son Abel. And Abel was a type of Christ; and when—when Abel was killed, Seth took his place; death, burial, and resurrection of Christ, in type.
E-193 Cain a venit: el a zidit un altar, s-a închinat, el a adus jertfă, el a îngenunchiat, el a lăudat pe Dumnezeu, s-a închinat lui Dumnezeu, el a făcut fiecare lucru religios pe care l-a făcut Abel. Şi Dumnezeu l-a refuzat categoric deoarece el nu a avut descoperirea spirituală!
E-192 But, now, Cain worshipped; all of his carnal works, just like the carnal church today: they go to church, they worship. Cain worshipped; he wasn’t an infidel, he wasn’t a communist. Cain was a believer; he went to God, he built an altar. He done every religious thing that Abel done, but he didn’t have the spiritual revelation of the will of God. Blessed be the Name of the Lord! There you are. Do you see It? He didn’t have the spiritual revelation, and that’s what’s the matter with the church today. And Jesus said He’d build His Church on that spiritual revelation. You get It? Oh, my, your eyes can come open now. See, the spiritual revelation.
E-194 Urmăriţi aceeaşi linie a lui Cain: chiar în jos prin corabie, de la corabie drept în sus în Israel, de la Israel drept înainte în Isus, şi de la Isus drept înainte până în această zi; şi vedeţi dacă acea biserică firească, fundamentală, ţeapănă şi rigidă, învăţaţi, eu vreau să spun oameni care au scripturile, care cunosc toate doctrinele şi teologiile, ei pot s-o explice, băiete, întocmai ca [Fratele Branham pocneşte din deget – Ed.] aşa, dar fără descoperire spirituală! Asta-i adevărat. Aceea este doctrina lui Cain.
E-193 Cain come: he built an altar, he worshipped, he brought sacrifice, he knelt down, he praised God, he worshipped God, he done everything religious that Abel done. And God flatly refused him because he didn’t have the spiritual revelation!
E-195 Biblia a zis, "Vai de ei! căci ei au mers în doctrina lui Cain, s-au dus în eroarea lui Balaam, şi au pierit în contrazicerea lui Core." Aceeaşi Carte, Iuda, el a zis, "Ei au fost predestinaţi la această condamnare." Desigur, ei sunt. Vedeţi? Ce era Balaam? El a fost un episcop. El a fost peste toată biserica. El a venit acolo sus tot aşa de fundamental cum putea fi. El a jertfit... Priviţi la el stând acolo sus în celebritate, stând acolo sus în marea lor celebritate. Şi ei nu erau necredincioşi, ei erau credincioşi.
E-194 Follow that same line of Cain: right down through to the ark, from the ark right up into Israel, from Israel right on into Jesus, and from Jesus right on till this day; and see if that carnal, fundamental church, stiff and starch, scholarly, I mean man who have the scriptures, who knows all the doctrine and the theologies, they can explain it, boy, just like [Brother Branham snaps his finger—Ed.] that, but without spiritual revelation! That’s right. That’s the doctrine of Cain.
E-196 Acea-acea seminţie a lui Moab a ieşit din fiica lui Lot. Lot care a trăit... Fata lui Lot care a trăit cu tatăl lor, şi a zămislit şi a născut un copil, şi copilul acela era... a pornit seminţia lui Moab. Şi ei erau o denominaţiune mare. Oameni mari, înfloriţi, şi ei aveau prinţi şi împăraţi şi celebrităţi. Ei aveau episcopi şi cardinali şi fiecare lucru.
E-195 The Bible said, “Woe unto them! ’cause they went the doctrine of Cain, run in the errors of Balaam, and perished in the gainsaying of Korah.” The same Book, Jude, he said, “They was predestinated to this condemnation.” Certainly, they are. See? What was Balaam? He was a bishop. He was over all the church. He come up there just as fundamental as he could be. He offered…Look at him standing up there in the celebrity, standing up there in their great celebrity. And they wasn’t infidels, they were believers.
E-197 Şi aici a venit un grup de holy rollers, celălalt grup, Israel; un mic mănunchi care erau nedenominaţionali, interdeno¬minaţionali. Şi ei au făcut tot ce a existat pe hartă să fie făcut, şi încă rău. Dar ceea ce era, ei aveau descoperirea spirituală, şi Dumnezeu era cu ei într-un Stâlp de Foc.
E-196 That—that tribe of Moab come out of Lot’s daughter. Lot who lived…Lot’s daughter who lived with their father, and conceived and brought a child, and that child was…sprang the tribe of Moab. And they were a great denomination. Great, flowery people, and they had princes and kings and celebrity. They had bishops and cardinals and everything.
E-198 Oh, eu-eu ştiu că ei aveau lucruri carnale, şi oamenii au zis, "Un astfel de grup de agitare ca acela, nimic de făcut decât să-i daţi afară." Dar ei aveau descoperirea spirituală, şi ei aveau o Stâncă lovită, ei aveau un şarpe de alamă, ei aveau un Stâlp de Foc care mergea cu ei. Aleluia! Eu ştiu că voi-voi credeţi că sunt emoţionat, dar nu sunt. Eu doar mă simt bine.
E-197 And here come a bunch of holy rollers up, the other group, Israel; a little ol’ bunch that was undenomination, interdenominationals. And they done everything there was on the map to be done, bad too. But what it was, they had the spiritual revelation, and God was with them in a Pillar of Fire.
E-199 Observaţi! Când mă gândesc, "Acelaşi Dumnezeu, astăzi, trăieşte cu noi." Aceasta încă este descoperirea spirituală a Cuvântului. Desigur, ea este. Este Etern corect. Binecuvântat fie Numele Domnului! Da, domnule.
E-198 Oh, I—I know they had carnal things, and people said, “Such a bunch of backwash as that, nothing to do but kick them out.” But they had the spiritual revelation, and they had a smitten Rock, they had a brass serpent, they had a Pillar of Fire going with them. Hallelujah! I know you—you think I’m excited, but I’m not. I just feel good.
E-200 Acolo stătea el acolo sus cu acel grup fundamental, acei Baptişti şi Prezbiterieni au stat sus pe deal, şi au avut episcopul lor acolo. Şi ei erau tot aşa de religioşi, şi acelaşi fel de religie, ei se închinau la acelaşi Dumnezeu. Ei au zis, "Priviţi acolo jos la acel grup de gunoi. Păi, ei nici măcar nu au o denominaţiune. Ei nu sunt nimic decât o grămadă de măcăitori, ţipători, holy rollers."
E-199 Notice! When I think, “That same God, today, lives with us.” It’s still the spiritual revelation of the Word. Certainly, it is. It’s Eternally right. Blessed be the Name of the Lord! Yes, sir.
E-201 Este adevărat? Exact, ei erau. Dacă nu credeţi că ei erau holy rollers, mergeţi înapoi în Geneza şi aflaţi când ei au traversat. Şi o minune a fost înfăptuită, şi Miriam a apucat o tamburină şi a mers jos pe ţărm, bătând în ea; dansând în Duhul, şi Moise a cântat în Duhul. Dacă acela nu este un grup de ceea ce numim noi liber... holy rollers, eu nu ştiu ce este; cântând şi sărind şi lăudând. Şi tot timpul neamurile îi urau, dar Dumnezeu era cu ei. Ei aveau descoperirea spirituală, urmau acel Stâlp de Foc.
E-200 Here stood him up there, the fundamental; them bunch of Baptists and Presbyterians stood up on the hill, and got their bishop out there. And they were just as religious, and the same kind of religion, they worshipped the same God. They said, “Look down there at that bunch of trash. Why, they don’t even have a denomination. They’re nothing but a bunch of quacking, squealing, holy rollers.”
E-202 Şi Moab a zis, "Acum, priviţi aici. Noi vom chema pe toţi cardinalii şi toţi episcopii, şi pe toţi prezbiterii, şi-i aducem aici afară. Noi vom face ceva privitor la aceia, noi suntem o naţiune religioasă. Noi nu vom lăsa acea propagandă să se amestece în denominaţiunea noastră bună."
E-201 Is that right? Exactly, they was. If you don’t believe they were holy rollers, take back in Genesis and find out when they crossed. And a miracle was performed, and Miriam grabbed a tambourine and went down the bank, beating it; dancing in the Spirit, and Moses sung in the Spirit. If that ain’t a bunch of what we called free…holy rollers, I don’t know what is; singing and jumping and praising. And all the time the nations hated them, but God was with them. They had the spiritual revelation, was following that Pillar of Fire.
E-203 Şi astfel ei i-au adus acolo afară. Şi ei au zidit douăsprezece altare; aceea era exact ceea ce avea Israel, douăsprezece altare. Ei au pus douăsprezece jertfe pe ele, viţei; întocmai exact ce avea Israel, ce a cerut Dumnezeu. Ei au pus douăsprezece oi pe ele, reprezentând venirea Domnului Isus Cristos; douăsprezece oi în amândouă locurile.
E-202 And Moab said, “Now, looky here. We’ll call all the cardinals and all the bishops, and all the presbyters, and get them out here. We’ll do something about it, ’cause we’re a religious nation. We’ll not let that propaganda get mixed up in our fine denomination.”
E-204 Toate celebrităţile, episcopii şi toţi, au stat în jur. Ei au aprins jertfa. Ei s-au rugat, şi-au ridicat mâinile spre Iehova şi au zis, "Iehova, ascultă-ne!" Ce încercau ei să facă? Şi bătrânul lor Balaam a mers înainte în felul acela, şi Duhul a venit jos peste el. Sigur (dar el era un firesc).
E-203 And so they got them out there. And they built twelve altars; that’s just exactly what Israel had, twelve altars. They put twelve sacrifices on it, bullocks; just exactly what Israel had, what God required. They put twelve sheep on it, representing the coming of the Lord Jesus Christ; twelve sheep in both places.
E-205 Duhul poate cădea peste un făţarnic, a zis Biblia. Voi m-aţi auzit învăţând aceea, acum. "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept." Dar aceasta trebuie să se compare cu Cuvântul, acolo este unde voi îl prindeţi.
E-204 All the celebrity, the bishops and all, stood around. They lit the sacrifice. They prayed, they raised their hands to Jehovah and said, “Jehovah, hear us!” What was they trying to do? And their ol’ Balaam went forth like that, and the Spirit come down upon him. Sure (but he was a carnal).
E-206 Apoi când el a făcut, şi... când Duhul asupra lui a spus Adevărul. El a încercat să blesteme pe Israel, şi El a binecuvântat pe Israel.
E-205 The Spirit can fall upon a hypocrite, the Bible said. You heard me teach that, now. “The rain falls on the just and unjust.” But it has to compare with the Word, there’s where you get it.
E-207 Acum, dacă Dumnezeu doar respectă o biserică fină, şi un episcop fin, şi un păstor minunat, un grup învăţat de oameni, El era îndatorat să accepte jertfa aceea, deoarece el era tot aşa de fundamental corect cum era Israel de corect; dar el nu avea descoperirea spirituală a Cuvântului şi voia lui Dumnezeu. Ia te uită, aceea este diferenţa astăzi.
E-206 Then when he did, and the…when the Spirit, though, on him told the Truth, he tried to curse Israel, and he blessed Israel.
E-208 Priviţi la Isus. Ei au zis, "La o parte cu omul acela. Noi ştim că el este un Samaritean. El este nebun. Vrei tu să ne înveţi? Ei bine, tu ai fost născut în curvie. Tu nu erai nimic decât un copil nelegitim cum ai venit. Cine este tatăl tău? Zici că Dumnezeu este tatăl tău, tu hulitorule! Păi, tu vrei să ne spui? Noi am fost predicatori, noi am fost episcopi; prin stră-stră-stră-stră-stră-stră-stră-străbunicii noştri erau predicatori şi episcopi. Noi am fost născuţi şi crescuţi în biserică. Noi am trecut prin cele mai înalte seminarii. Noi ştim fiecare Cuvânt la literă. Şi tu încerci să ne înveţi? Unde ai mers tu vreodată la şcoală? Unde ai primit tu această învăţătură?"
E-207 Now, if God just respects a fine church, and a fine bishop, and a wonderful pastor, a scholarly bunch of people, He was duty bound to accept that sacrifice, ’cause he was just as fundamentally right as Israel was right; but he didn’t have the spiritual revelation of the Word and the will of God. There you are, that’s the difference today.
E-209 El a zis, "Voi sunteţi de la... tatăl vostru Diavolul," a zis Isus.
E-208 Look at Jesus. They said, “Away with that guy. We know he’s a Samaritan. He’s crazy. Will you teach us? Well, you was borned in adultery. You wasn’t nothing but a illegitimate child to come with. Who’s your daddy? Say God’s your father, you blasphemer! Why, you mean to tell us? We’ve been preachers, we been bishop; through our great-great-great-great-great-great-great-grandfathers was preachers and bishop. We were borned and raised in the church. We’ve been through the highest of seminaries. We know every Word to the letter. And you try to teach us? Where’d you ever go to school at? Where’d you get this learning?”
E-210 Ei nu aveau semne şi minuni între ei. Ei nu aveau vindecări Divine şi lucruri printre ei. Ei nu aveau binecuvântări printre ei. Dar Isus era absolut o descoperire spirituală a Scripturilor.
E-209 He said, “You’re of the…your father the devil,” said Jesus.
E-211 Ei au zis, "Păi, este scris aşa-şi-aşa."
E-210 They had no signs and wonders among them. They had no Divine healings and things among them. They had no blessings among them. But Jesus was absolutely a spiritual revelation of the Scriptures.
E-212 Şi Isus a zis, "Da, şi este de asemenea scris." Dar Dumnezeu a adeverit omul Lui prin semnele lui.
E-211 They said, “Why, it’s written so-and-so.”
E-213 Petru a zis la fel, în Fapte 2, el a zis, "Voi oameni din Israel; Isus din Nazaret, un om aprobat de Dumnezeu printre voi, cu semne şi minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, şi de care voi toţi ştiţi." (ia te uită) "El fiind dat de... de către pre-... de către marele Consiliu Sanhedrin acolo sus. Dar prin cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să moară de moartea aceasta. Voi L-aţi predat cu mâini crude şi rele. Voi aţi răstignit pe Prinţul Vieţii, pe Care Dumnezeu l-a înviat. Şi noi suntem martori la aceasta."
E-212 And Jesus said, “Yes, and it’s also written.” But God vindicated His man by his signs.
E-214 Iuh, ce predicator! Nu a... el nici măcar nu putea să-şi semneze numele, dar el îl cunoştea pe Dumnezeu. Ei au zis că ei "i-au dat ascultare că el a fost cu Isus." Desigur, este o descoperire spirituală. Oh, Doamne. Acum, ia te uită.
E-213 Peter said the same, on Acts 2, he said, “You man of Israel; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you, with signs and wonders which God did by Him in the midst, and which you all yourselves know.” (there you are) “Him being delivered of the…by the fore-…by the big Sanhedrin Council up there. But by the foreknowledge of God, God foreordaining Him to die of this death. You’ve delivered Him up with cruel and wicked hands. You’ve crucified the Prince of Life, Who God raised up. And we’re witnesses of it.”
E-215 Cain a fost doar în linia aceea, acea biserică carnală este în aceeaşi linie astăzi. Biserica Spirituală încă are Stâlpul de Foc, încă are semnele, minunile, încă îl are pe acelaşi Cristos; pe care îl adevereşte tot drumul de la mielul muribund, şi în Grădina Edenului, până la a doua venire a Mielului. Absolut, acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-214 Whew, what a preacher! Didn’t…he couldn’t even sign his own name, but he knowed God. They said they “took heed to him that he had been with Jesus.” Certainly, it’s a spiritual revelation. Oh, my. Now, there you are.
E-216 Şi acea linie a lui Cain, religios şi lustruit şi pregătit, chiar în jos la fel; întocmai la fel, în fiecare zi întocmai la fel. Critici şi persecutori, aşa cum a fost Cain a lui Abel, aşa sunt ei astăzi, şi au fost şi întotdeauna vor fi; carnali, necredincioşi. Asta-i adevărat.
E-215 Cain was just in that line, that carnal church is in the same line today. The Spiritual Church still has the Pillar of Fire, still has the signs, wonders, still has the same Christ; which it vindicates all the way from the dying lamb, and in the Garden of Eden, till the second coming of the Lamb. Absolutely, the same yesterday, today, and forever.
E-217 Acum Geneza 3:8, şi de asemeni eu pun 20 aici, l-am căutat cu un timp în urmă:
Şi Adam a numit... Şi Adam a numit pe nevasta lui... Eva; deoarece ea era mama tuturor celor vii. (vedeţi, aceea a fost după ce această amăgire a avut deja loc)
E-216 And that line of Cain, religious and polished and scholarly, right down the same; just the same, every day just the same. Criticizers and persecutors, as Cain was of Abel, so are they today, and have been and always will be; carnal, unbelievers. That’s right.
E-218 Cain era... "Acum aşteptaţi!" Voi ziceţi, "Cum putea un şarpe, un şarpe?"
E-217 Now Genesis 3:8, and also I put 20 here, I was looking a while ago:
And Adam called…And Adam called his wife…Eve; because she was the mother of all living. (see, that was after this beguiling had already took place)
E-219 Dar, frate, priveşte aici, Biblia nu zice că el era un şarpe; Biblia a zis, "El era cel mai şiret dintre toate fiarele câmpului." El nu a fost o reptilă, el era o fiară. El era o... Şi acolo...
E-218 Cain was… “Now wait!” You say, “How could a snake, a serpent?”
E-220 Şi lăsaţi-mă doar să vă dau aceasta ca un mic însemn între noi, dacă vreţi. Acolo este unde ştiinţa este încurcată toată. Cel mai apropiat lucru de om pe care l-au putut ei afla, este un cimpanzeu. Câţi ştiţi aceea? Dar există ceva la mijloc acolo. Ei nu pot face oasele cimpanzeului să se potrivească cu oasele omului, deşi este cel mai apropiat lucru. Ei pot să-l aducă sus de la un mormoloc. Ei pot să-l aducă de la un mormoloc. Ei pot să-l aducă înainte în sus până la animal şi fiecare animal. Ei pot să-l aducă la un urs. Luaţi un urs şi trageţi pielea de pe el, este întocmai ca o femeie mică. Intocmai acelaşi lucru. Luaţi-o înapoi şi fiecare lucru, puneţi-i acolo, şi mergeţi şi trageţi pe femeie ca... să stea femeia în acel fel. Este întocmai la fel ca un-ca un-ca un urs. Piciorul merge afară la fel, şi mâna merge afară aşa, întocmai ca o fiinţă umană. Dar un cimpanzeu vine mai aproape decât acela. Este aproape, dar ei nu pot găsi aceasta.
E-219 But, brother, watch here, the Bible don’t say he was a serpent; the Bible said, “He was the most subtle of all the beasts of the field.” He wasn’t a reptile, he was a beast. He was a…And there…
E-221 Iată un mic secret, dacă voi vreţi să-l ştiţi. Voi ştiţi unde este? Este ascuns de ei. Ei pot săpa toate oasele care vor. Ei pot săpa... Sculptorii pot săpa, şi ştiinţa şi-şi cronologii pot măsura gradaţiile timpului cu măsurile atomice, dar ei nu o vor prinde. Căci acela era şarpele care a fost mai mult ca un om decât orice altceva ce era pe pământ, şi Dumnezeu l-a blestemat şi l-a pus pe pântecele lui, şi el s-a schimbat drept înapoi într-un şarpe fără asemănarea unui om. Acum doar scărpinaţi-vă capul, acei oameni de ştiinţă, şi lăsaţi-i să ia aceea pentru un timp.
E-220 And let me just give you this as a little token between us, if you will. That’s where science is all mixed up. The closest thing they can find to a man, is a chimpanzee. How many knows that? But there’s something between there. They can’t make the chimpanzee bones meet with the man’s bones, yet it’s the closest thing. They can bring him up from a polliwog. They can bring him up from a tadpole. They can bring him on up to the animal and every animal. They can bring him to a bear. You take a bear and pull the skin off it, it’s just like a little woman. Just the same thing. Take her back and everything, stand them there, and go up pull the woman like…stand the woman like that. It’s just the same as a—as a—as a bear. The foot runs out the same, and the hand runs out like this, just like a human being. But a chimpanzee comes closer than that. It’s almost, but they can’t find it.
E-222 Dar Biblia clar declară aceea, "El era cel mai subtil dintre toate fiarele câmpului." Asta-i adevărat. El era acea încheietură care stă între om şi maimuţă, şi Dumnezeu l-a blestemat şi l-a pus chiar înapoi pe pântecele lui din cauza- lucrului ce l-a făcut. El a amăgit această femeie, şi ea a născut primul ei fiu care era Cain (după natura şarpelui), în inspiraţie; Diavolul care a intrat în şarpe, acela a făcut aceea.
E-221 Here’s a little secret, if you want to know it. You know where it’s at? It’s hid from them. They can dig all the bones they want to. They can dig…The sculptors can dig, and the science, and the and the chronologist can measure the scales of time with the atomic measures, but they’ll never catch it. For that was the serpent that was more like a man than anything else there was on earth, and God cursed him and put him on his belly, and he’s turned plumb back to a snake with no resemblance of a man. Now just scratch your head, them scientists, and let them take that for a while.
E-223 Şi apoi ea a zămislit şi a născut, ea a zămislit din nou după ce ea a fost amăgită. Acum priviţi, ea a amăgit, ea a fost aproape... Ei bine, ea a făcut rău. Dar ea, literar, era legitimă când ea a zămislit prin bărbatul ei, căci aceea ar fi putut fi de multe, multe ori după aceea, multe luni şi multe zile după aceea; voi nu puteţi spune aceea, noi nu ştim, dar ea a născut de la Adam.
E-222 But the Bible declares that, “He was the most subtle of all the beasts of the field.” That’s right. He was that joint that stands between man and monkey, and God cursed him and put him plumb back on his belly because of the—of the thing that he had did. He beguiled this woman, and she brought forth her first son which was Cain, after the nature of the serpent’s own inspiration, the devil, that got in the serpent, that did that.
E-224 Şi cineva chiar are întrebarea, zice, "Ei bine, fiul... el a zis că ea va... Cum Cain a fost născut, a zis că ea 'a primit un fiu de la Domnul."' Absolut, desigur, trebuia să fie. Aceasta era legea naturii. Aceea este întocmai exact felul cum sunteţi astăzi. Când tu eşti născut, Dumnezeu nu vine doar jos şi te face. Tu eşti un vlăstar al tatălui şi mamei tale. Şi tu vei fi un... acolo va fi un... copiii tăi vor fi vlăstare din tine. Este o reproducere tot timpul, chiar în jos, ca sămânţa pomilor şi lucruri ca acelea; dar înapoi la original. Eu sper că aceea o explică.
E-223 And then she conceived and brought forth, she conceived again after she was beguiled. Now watch, she beguiled, she was almost…Well, she done wrong. But she, literally, was legitimate when she conceived by her husband, for that might have been many, many times afterwards, many months and many days afterwards; you can’t tell that, we don’t know, but she did bring forth of Adam.
E-225 Cât timp mai avem? Nu mai avem. Ascultaţi la aceasta bună pentru următoarea ... care o vom lua duminică: "Printr¬un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur trup." Ne-ar place să ştim aceea. Cristos la timpul ... Acum, eu cred că iau câteva scripturi, scripturi bune despre aceea [Fratele Branham răspunde la aceasta în Part II, paragraful 361, ca întrebarea 60 – Ed].
E-224 And someone even got the question, say, “Well, the son…he said she was going…As Cain was born, said she ‘got a son of the Lord.’” Absolutely, certainly, it had to be. It was the law of nature. That’s just exactly the way you are today. When you’re borned, God just doesn’t come down and make you. You’re an offspring of your father and mother. And you’ll be a…there’ll be a…your children will be offsprings of you. It’s a reproduction all the time, right on down, like seed trees and things like that; but back to the original. I hope that explains it.
E-226 Aici este una bună, întocmai ca ... Vreţi să mă suferiţi doar încă un minut sau două, să răspund la aceasta? Ea se poate răspunde singură.
59 . Când-când voi ziceţi "cei răi nu vor arde Etern," ... (Ei bine, acum eu îi am pe Martorii lui Iehova pe fugă, nu-i aşa?) ... Când spui că cei răi nu vor arde Etern, vrei să spui în iad sau în iazul de foc? Eu ştiu că spune în Apocalipsa (acela-i capitolul al 20-lea) că iadul va fi aruncat în iazul de foc. Dacă ei nu ard Etern, atunci ce devine din ei?
E-225 How much time we got? Haven’t got any more. Listen to this good one for next…that we’re getting Sunday: “By one Spirit we are all baptized into one Body…” (We’d like to know that.) “…Christ.” At the time…Now, I think I get up some scriptures, good scriptures on that [Brother Branham answers this in Part II, paragraph 361, as question 60—Ed.].
E-227 Doar aşa cum tocmai am terminat să spun, frate sau soră, oricine era; ei devin stinşi, nu mai este nimic de ei. Ei au avut un început, şi acolo ei se sfârşesc; ei nu mai sunt nimic mai mult. Cum va fi... cât timp vor arde ei, aceea este greu de spus. Dar, priviţi, acolo...
E-226 Here’s a good one, just like…Would you suffer me just one more minute or two, to answer this? It can answer itself.
59. When—when you say “the wicked shall not burn Eternally,”…(Well, now I got Jehovah Witness on the run, haven’t I?)…When you say the wicked will not burn Eternally, do you mean in hell or in the lake of fire? I know it says in Revelation (that’s the 20th chapter) that hell will be cast into the lake of fire. If they do not burn Eternally, then what becomes of them?
E-228 Dacă puteţi doar să luaţi aceasta în mintea voastră, vedeţi, este foarte simplu. Există doar un singur fel de Viaţă Eternă, şi aceea vine prin Dumnezeu Insuşi. Şi numai Dumnezeu este Viaţa Eternă. Dacă veţi ajunge doar aici în lexicon, căutaţi cuvântul Grecesc Zoe. Zoe este "Viaţă Eternă." Viaţa Eternă este "Dumnezeu." Şi Isus a zis, "Eu le dau Viaţă Eternă." Şi dacă veţi privi aici în dicţionar, el zice, "Zoe." Aceea este singura Viaţă Eternă care există. Nu este loc în Biblie unde Ea să zică vreodată că acolo va fi un iad Etern, se zice că ei vor arde "în veci de veci."
E-227 Just as I have just got through saying, brother or sister, whoever it was; they become extinct, there’s no more to them. They had a beginning, and there they end; they’re just nothing no more. How will…how long they will burn, that’s just hard telling. But, look, there…
E-229 Acum luaţi cuvântul "veşnic." Şi m-am uitat la aeon¬aeon... Aţi observat voi aici în Biblie? Câţi aţi auzit vreodată zicând, "Şi aeons şi aeo-..."? Câţi ştiu că aeon este "un spaţiu de timp"? Păi, sigur, oricine ştie că aeon este "un spaţiu de timp."
E-228 If you can just get this in your mind, see, it’s very simple. There is but one type of Eternal Life, and that comes through God Himself. And God alone is Eternal Life. If you’ll just get here in the lexicon, look up the Greek word Zoe. Zoe is “Eternal Life.” Eternal Life is “God.” And Jesus said, “I give unto them Eternal Life.” And if you’ll look here at the lexicon, it said, “Zoe.” That’s the only Eternal Life there is. No place in the Bible where It ever says there’ll be an Eternal hell, it said they’ll burn “forever and ever.”
E-230 "Şi ei vor arde pentru aeons," acelea sunt perioade de timp." "Aruncaţi în iazul de foc, şi vor arde pentru aeons." Aeons înseamnă "perioade de timp." Ei pot arde pentru o sută de milioane de ani în pedepsire dar, în final, ei trebuie să vină la un sfârşit; să fie stinşi, întru totul. Vedeţi, deoarece orice lucru care nu este perfect este pervertit de la Perfect; şi a avut un început, deci trebuie să aibe un sfârşit.
E-229 Now, to get the word “forever” look at the aeon—aeon. Did you notice here in the Bible? How many’s ever heard it said, “And aeons and ae-…”? How many knows that aeon is “a space of time”? Why, sure, anybody knows that aeon is “a space of time.”
E-231 Dar noi care credem în Domnul Isus Cristos avem Zoe, "Viaţa Proprie a lui Dumnezeu" în noi, şi avem Viaţă Eternă. Nu avem viaţă pentru veci de veci, păcătosul are viaţă în veci de veci, dar noi avem "Viaţă Eternă."
E-230 “And they shall burn for aeons,” that’s spaces of time. “Cast into the lake of fire, and shall burn for aeons.” Aeons means the “spaces of time.” They may burn for a hundred million years in punishment but, finally, they have to come to an end; to be extinct, altogether. See, because everything that is not perfect is the perverted off of the Perfect; and it had a beginning, so it must have an end.
E-232 Fratele Cox, nu de mult, stătea pe pista mea înainte ca noi să punem... după ce am avut pietrele acolo, şi el a ridicat o mică, fosilă veche, şi a zis, "Frate Branham, cât de veche este aceea?"
E-231 But we who believe on the Lord Jesus Christ has Zoe, “God’s Own Life” in us, and have Eternal Life. Not have life forever and ever, the sinner has life forever and ever, but we have “Eternal Life.”
E-233 "Oh," am zis, "cronologic, ai putea spune că este de zece mii de ani. Un fel de monstru mic, de mare care a trăit odată, un animal mic de mare, ar fi putut trăi în urmă de tot în veacurile care au trecut."
E-232 Brother Cox, not long ago, was setting on my runway before we put the…after we had the rocks there, and he picked up a little, old fossil, and he said, “Brother Branham, how old is that?”
E-234 El a zis, "Doar gândeşte-te cât de scurtă este viaţa umană faţă de acea viaţă."
E-233 “Oh,” I said, “chronologically, you might say it’s ten thousand years old. Some kind of a little, old sea monster that lived at one time, a little sea animal, might have lived way back in the ages gone by.”
E-235 Am zis, "Oh, dar, frate, lucrul acela are un sfârşit, dar Viaţa pe care noi o avem în Cristos nu are sfârşit. Acela ar fi putut trăi două sau trei veşnicii, dar el nu va avea niciodată Viaţă Eternă, deoarece Viaţa Eternă vine numai de la Dumnezeu."
E-234 He said, “Just think how short human life is to that life.”
E-236 Etern, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis, are Viaţă Eternă şi NICIODATA nu va veni la judecată ci a trecut din moarte la Viaţă." Ia te uită, voi obţineţi Viaţă Eternă prin a fi un credincios. Un necredincios are viaţă veşnică. Un Etern... un credincios are Viaţă Eternă, şi nu poate pieri deoarece Aceasta este Eternă.
E-235 I said, “Oh, but, brother, that thing has an end, but the Life that we have in Christ has no end. That may live two or three forevers, but it’ll never have Eternal Life, ’cause Eternal Life comes from God alone.”
E-237 Dar un credincios, el va merge... Un necredincios va merge prin lume, el va avea mizerii, vaiete; ceea ce el numeşte un timp măreţ, "petrecere, având un timp măreţ." Femei, vin, şi timp măreţ, el crede că el merge înainte. El va muri, el va merge într-un iaz de foc şi pucioasă care arde, unde arderea se desfăşoară veşnic şi veşnic, şi poate pentru o sută de milioane de ani sufletul lui poate fi chinuit într-un iaz de foc şi pucioasă.
E-236 Eternal, “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, hath Eternal Life and shall NEVER come to the judgment but passed from death unto Life.” There you are, you get Eternal Life by being a believer. An unbeliever has life forever. An Eternal…a believer has Eternal Life, and cannot perish because It’s Eternal.
E-238 Eu... Voi ziceţi, "Va fi acesta întocmai ca pucioasa obişnuită?" Eu cred că va fi de un milion de ori mai rău decât aceea. Eu cred că voi nu puteţi fi... să o descrieţi prin foc, printr-un foc literar. Singurul motiv că este pus "prin foc," căci focul este cel mai mistuitor lucru pe care-l avem noi. El absolut consumă şi distruge orice lucru, focul distruge. Ei bine, atunci, el va fi acolo, dar voi veţi avea un suflet care va trebui să fie pedepsit prin vreun fel...
E-237 But a believer, he will go…An unbeliever will go through the world, he’ll have miseries, woes; what he calls having a big time, “whoopee, having a big time.” Women, wine, and big time, he thinks he’s going on. He’ll die, he’ll go into a lake of fire and brimstone which burns, where burning is going on forever and forever, and maybe for a hundred million years his soul may be tormented in a lake of fire and brimstone.
E-239 Acum, voi trebuie să urmăriţi cuvântul foc, deoarece Duhul Sfânt este folosit "Duhul Sfânt şi foc"; deoarece focul Duhului Sfânt arde păcatul, înţelegeţi, şi face curat.
E-238 I…You say, “Will it be just like regular brimstone?” I believe it’ll be a million times worse than that. I believe you couldn’t describe it by fire, by a literal fire. The only reason it’s put “by fire,” that fire is the most consuming thing that we had. It absolutely consumes and destroys everything, fire does. Well, then, it’ll be in there, but you’ll have a soul that’ll have to be punished through some kind…
E-240 Dar acest foc, el vine din iad, se zice un "iaz de foc." Şi orice este el, este o pedepsire cu chin. Bogatul şi-a ridicat ochii, fiind în iad, şi a zis, "Trimite pe Lazăr cu puţină apă pe degetele lui, să-mi pună pe buze, căci această văpaie mă chinuie." Să nu credeţi că nu există un iad arzător, şi un iad literal, există. Dacă există un Diavol literal, există un iad literal.
E-239 Now, you have to watch the word fire, because the Holy Ghost is used “the Holy Ghost and fire”; ’cause Holy Ghost fire burns sin out, see, and makes clean.
E-241 Dar, vedeţi, orice lucru care este pervertit are un sfârşit, deoarece acesta în final trebuie să vină înapoi la acea puritate şi sfinţenie a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu este Etern; şi dacă noi avem Viaţă Eternă, Dumnezeu este în noi, şi noi nu mai putem muri aşa cum Dumnezeu nu poate muri. Ia te uită.
E-240 But this fire, it comes from hell, it said a “lake of fire.” And ever what it is, it’s a punishment with torment. The rich man lifted up his eyes, being in hell, and said, “Send Lazarus with a little water on his fingers, to put on my lips, for this flames are tormenting me.” Don’t think there isn’t a burning hell, and a literal hell, there is. If there’s a literal devil, there’s a literal hell.
E-242 Acum, textul într-adevăr se explică Însuşi, înţelegeţi, şi îl face corect. Acum, să vedem, eu am avut un... Eu nu ştiu dacă... Da:
"Ce va-ce va deveni din ei?"
E-241 But, you see, everything that’s perverted has a end to it, because it finally must come back to that purity and holiness of God. And God is Eternal; and if we have Eternal Life, God is in us, and we can no more die than God can die. There you are.
E-243 Ei devin stinşi, nu mai există nimic din ei: sufletul se duce, duhul se duce, viaţa se duce, trupul se duce, gândurile se duc, amintirea se duce.
E-242 Now, the text really explains Itself, see, and makes it right. Now, let’s see, I had a…I don’t know whether…Yes:
“What will—what will become of them?”
E-244 Şi nu vor mai fi acolo gânduri nici măcar de rău, sau că vreodată-vreodată s-a întâmplat, în Slavă. Asta-i adevărat, aceasta va fi toată... Vă puteţi imagina, că aici vor fi oameni aici în această parte...
E-243 They become extinct, there’s no more to them: the soul goes, the spirit goes, the life goes, the body goes, the thoughts goes, the memory goes.
E-245 Nu zice Biblia, "Chiar gândurile celor răi vor pieri"? Chiar gândurile despre aceasta vor pieri.
E-244 And there will be no more thoughts of even evil, or it ever—ever happened, in Glory. That’s right, it’ll all be…Could you imagine, that here would be people over here in this part…
E-246 Aici va fi un om aici, aici este Dumnezeu Cel Mare şi Sfânt aici, şi ştiind că chiar acolo afară este o groapă cu suflete care ard în ea? Păi, acela nu ar putea fi Cer. Tocmai gândurile, tocmai amintirea, fiecare lucru ce este pervertit, fiecare gând rău, fiecare lucru va pieri, şi fiecare lucru ce este rău în el. Şi noi nu vom fi nimic decât puritate, cu Zoe, Viaţa lui Dumnezeu; pentru Eternitate, şi pentru veacurile care merg înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte; Ea nu se va sfârşi, va fi Eternă!
E-245 Don’t the Bible say, “Even the thoughts of the wicked shall perish”? The very thoughts of it will perish.
E-247 "Ei au mers în pedeapsă veşnică, dar cei neprihăniţi au mers în Viaţă Eternă." Voi o pricepeţi? Pedeapsă veşnică, Viaţă Eternă, ce diferenţă.
E-246 Here will be a man over here, here’s God the Great Holy One here, and knowing that right out yonder’s a pit with souls burning in it? Why, that couldn’t be Heaven. The very thoughts, the very memory, everything that’s perverted, every evil thought, everything will perish, and everything that’s evil in it. And we’ll be nothing but purity, with Zoe, the Life of God; to Eternity, and for ages roll on, and on, and on, and on, and on; It’ll never end, be Eternal!
E-248 Acum, vedeţi, ea nu face... Acum, eu ştiu, pentru voi, dragii mei tineri, eu-eu nu încerc să mă prezint pe mine ca un ştie tot. Dacă eu aş face aceea, ...
E-247 “They went into everlasting punishment, but the righteous went into Eternal Life.” You get it? Everlasting punishment, Eternal Life, what a difference.
E-249 Acum, eu am încă trei sau patru întrebări bune. Eu le voi lua duminică dimineaţa, cu voia Domnului.
E-248 Now, see, it doesn’t…Now, I know, to you, my dear little young’ns, I—I don’t mean to try to present myself as a know-it-all. If I’d do that,…
E-250 Acum, priviţi. Vedeţi, acestea ridică întrebări. Eu sunt un predicator bătrân. Eu-eu-eu-eu am douăzeci şi şase de ani în slujbă. Şi eu-eu sunt foarte recunoscător pentru aceasta, că eu pot spune aceasta, a mea... Eu nu am încercat niciodată să încerc să prezint nimic în viaţa mea fără ca mai întâi ea să fie descoperită. Şi eu sunt aşa de mulţumitor că Îngerul Domnului... Căci eu nu am pregătire, nici capacitate. Şi acest Înger a venit jos, şi a fost ajutorul meu trimis de la Dumnezeu. Şi El niciodată nu mi-a spus un lucru decât ce absolut s-a dovedit din Geneza la Apocalipsa cu aceea, aşa de mult încât... Eu am notat-o foarte repede când El a zis "Şi tu-şi tu vei lua un dar de vindecare Divină." Şi eu l-am pus jos chiar în felul cum a spus-o El.
E-249 Now, I’ve got three or four more good questions. I’ll pick them up Sunday morning, the Lord willing.
E-251 Şi cu vreo trei ani mai târziu, managerul mi-a atras¬atenţia mea la aceasta, zicea, "Frate Branham, ai observat tu aceea? Aceea este aşa de perfect încât El chiar ţi-a spus 'un dar."'
E-250 Now, look. See, these rise questions. I’m an old preacher. I—I—I—I’ve twenty-six years in the ministry. And I—I am very grateful for this, that I can say this, my…I have never tried to try to present anything in my life without first it being revealed. And I am so thankful that the Angel of the Lord…Which I had no education, no ability. And this Angel come down, and has been my help sent from God. And He has never told me one thing but what absolutely dovetailed from Genesis to Revelation with that, insomuch till…I wrote down right quick when He said “And you—and you shall take a gift of Divine healing.” And I put it down just the way He said it.
E-252 Vedeţi, nu a zis, "darul." Şi fiecare-fiecare în Biblie... fiecare dar este "darul" în afară de vindecarea Divină, şi acesta este "un dar." Ele sunt "daruri de vindecare." Voi puteţi avea tot felul de daruri de vindecare, în diferite feluri. Dar fiecare altul este "darul": "(ul)" [articol hotărât-Trans] darul profeţiei, dar "ul" de aceasta. Dar vindecarea Divină este la plural: "daruri." Şi eu nu am observat aceea, că Duhul Sfânt este aşa de perfect. Oh, binecuvântat fie Domnul!
E-251 And in about three years later, the manager called my—my attention to it, said, “Brother Branham, did you notice that? That’s so perfect till He even told you ‘a gift.’”
E-253 Înţelegeţi că acelaşi Duh Sfânt care a scris acea Biblie, prin sute de oameni, sute de ani aparte... şi nici unul din ei nu s-au împărţit unul de altul, fiecare din ele era completă; şi nici unul nu a auzit măcar de celălalt.
E-252 See, never said “the gift.” And every—every one in the Bible…every gift is “the gift” but Divine healing, and it’s “a gift.” It’s “gifts of healing.” You can have all kinds of gifts of healing, different ways. But, every other is “the gift”: “the” gift of prophesy, “the” gift of this. But Divine healing is in the plural: “gifts.” And I never noticed that, that the Holy Spirit is so perfect. Oh, blessed be the Lord!
E-254 Şi Pavel a mers jos, şi a fost jos în Arabia, şi niciodată măcar nu a vizitat Ierusalimul timp de patrusprezece ani, dar a fost jos în Ierusalim şi jos... a plecat de la ... niciodată nu a mers la Ierusalim. Ci jos în Arabia, şi a început să predice, nici măcar nu l-a văzut pe Petru şi pe restul din ei timp de patrusprezece ani. Şi când ei au venit împreună, ei predicau tocmai acelaşi lucru: botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, şi vindecarea Divină în puterea lui Dumnezeu.
E-253 Do you understand that the same Holy Ghost that wrote that Bible, by hundreds of man, hundreds of years apart…and not one of them divied one from the other, every one of them was complete; and one never even heard of the other one.
E-255 Oh! Eu sunt aşa de bucuros că pot spune că sunt unul din ei:
Unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei; (aleluia)
Unul din ei, sunt unul din ei,
Doar aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
Există oameni aproape peste tot,
Ale căror inimi sunt toate în flăcări,
Cu acest foc ce a căzut la Rusalii,
Care i-a curăţit şi i-a făcut curaţi;
Oh, arde acum în inima mea,
Oh, slavă numelui Lui!
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi se rugau în numele Lui,
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Şi puterea pentru slujire a venit;
Acum ce El a făcut pentru ei în acea zi
El va face pentru voi la fel,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
Sunt unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei; (aleluia)
Unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
E-254 And Paul went down, and was down in Arabia, and never even visited Jerusalem for fourteen years, but was down in Jerusalem and down…went from…never went to Jerusalem. But down in Arabia, and started preaching, never even seen Peter and the rest of them for fourteen years. And when they come together, they were preaching the very same thing: water baptism in the Name of Jesus Christ, and Divine healing, and the power of God.
E-256 Ascultaţi, eu am un mic mesaj pentru voi:
Vino, fratele meu, caută această binecuvântare
Aceea îţi va curăţi inima de păcat,
Aceea va începe clopotele bucuriei să sune
Şi-ţi va ţine sufletul în flăcări;
Oh, arde acum în inima mea,
Oh, slavă numelui Lui,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
E-255 Oh! I’m so glad that I can say I’m one of them:
One of them, I’m one of them,
I’m so glad that I can say I’m one of them; (hallelujah)
One of them, I’m one of them,
Just so glad that I can say I’m one of them.
There are people almost everywhere,
Whose hearts are all on flame,
With this fire that fell at Pentecost,
That cleansed and made them clean;
Oh, it’s burning now within my heart,
Oh, glory to His name!
I’m so glad that I can say I’m one of them.
They were gathered in the upper room,
All praying in His name,
They were baptized with the Holy Ghost,
And power for service came;
Now what He did for them that day
He’ll do for you the same,
I’m so glad that I can say I’m one of them.
I’m one of them, I’m one of them,
I’m so glad that I can say I’m one of them; (hallelujah)
One of them, one of them,
I’m so glad that I can say I’m one of them.
E-257 Nu sunteţi bucuroşi că sunteţi unul din ei? Ce este aceasta? Este Duhul care a descoperit. Este o descoperire a lui Dumnezeu, "Pe această stâncă." Mie nu-mi pasă dacă un arhiepiscop...
E-256 Listen, I got a little message for you:
Come, my brother, seek this blessing
That will cleanse your heart from sin,
That will start the joy-bells ringing
And will keep your soul on flame;
Oh, it’s burning now within my heart,
Oh, glory to His name,
I’m so glad that I can say I’m one of them.
E-258 Preotul Catolic a şezut, nu de mult, în casa mea. Şi el a zis, "Dl. Branham, eu am venit să vă pun o întrebare."
Am zis, "În ordine, domnule."
Zicea, "Am o scrisoare aici de la episcop, pentru dvs."
Am zis, "În ordine, domnule."
E-257 Aren’t you glad you’re one of them? What is it? It’s the Spirit that reveals. It’s a revelation of God, “Upon this rock.” I don’t care if a archbishop…
E-259 El a zis, "Afirmaţiile pe care le faceţi, vreţi să vă ridicaţi mâna şi să juraţi solemn că veţi spune adevărul?"
E-258 The Catholic priest set, not long ago, in my house. And he said, “Mr. Branham, I come to ask you a question.”
I said, “All right, sir.”
Said, “I have a letter here from the bishop, to you.”
I said, “All right, sir.”
E-260 Am zis, "Eu nu voi face." Am zis, "Biblia a zis, 'Să nu juri deloc, nici pe cer nici pe pământ ( căci acesta este aşternutul picioarelor Lui). Da al vostru să fie da, nu..." Dacă episcopul vrea să audă ce am de spus, el va lua cuvântul meu pentru aceasta. Dacă el nu, eu nu jur."
E-259 He said, “The statements that you make, will you hold your hand and solemnly swear you’ll tell the truth?”
E-261 Acest preot mic de aici de la biserica Inima Sacră, el a zis, "Aţi botezat-o pe Paulina Frazier la data cutare-şi-cutare?"
E-260 I said, “I will not.” I said, “The Bible said, ‘Swear not at all, by heavens or by earth (for it’s His footstool). Let your yeas be nay and yea.’ If the bishop wants to hear what I got to say, he’ll take my word for it. If he don’t, I don’t swear.”
E-262 Am zis, "Am botezat-o, domnule, jos la Râul Ohio."
E-261 This little priest up here at the Sacred Heart church, he said, “Did you baptize Pauline Frazier on a certain-certain date?”
E-263 A zis, "Cum aţi botezat-o?"
E-262 I said, “I did, sir, down in the Ohio River.”
E-264 Am zis, "Am botezat-o prin scufundare sub apă în Numele Domnului Isus Cristos."
E-263 Said, “How did you baptize her?”
E-265 El a notat aceasta jos. A zis, "Ştiţi, biserica Catolică obişnuia să boteze în acel fel."
Am zis, "Când?"
El a zis, "În epoca timpurie."
Am zis, "Ce epocă timpurie?"
El a zis, "Ei bine, la început."
Eu am zis, "Ce început?"
El a zis, "În Biblie."
Am zis, "Vreţi să spuneţi cei tim-... în-în ucenici?"
El a zis, "Sigur."
Am zis, "Îi numiţi pe Catolici... Dvs. ziceţi că ucenicii erau Catolici."
El a zis, "Sigur, ei erau."
Am zis, "Am gândit că biserica Catolică nu s-a schimbat?"
El a zis, "Nu se schimbă."
E-264 I said, “I baptized her by immersing her beneath the water in the Name of the Lord Jesus Christ.”
E-266 Am zis, "Atunci de ce a zis Petru, 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos'? Şi voi care aţi fost... el a fost un papă?"
E-265 He put it down. Said, “You know, the Catholic church used to baptize like that.”
I said, “When?”
He said, “In the early age.”
I said, “What early age?”
He said, “Well, at the beginning.”
I said, “What beginning?”
He said, “In the Bible.”
I said, “Do you mean the ear-…in—in the disciples?”
He said, “Sure.”
I said, “Do you call the Catholic the…You say the disciples were Catholic.”
He said, “Sure, they were.”
I said, “I thought the Catholic church didn’t change?”
He said, “It doesn’t.”
E-267 "Da."
E-266 I said, “Then why did Peter say, ‘Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ’? And you say that was…that he was a pope?”
E-268 "Atunci de ce botezaţi voi în numele de 'Tată, Fiu şi Duh Sfânt'? Şi el a scufundat, iar voi stropiţi. Acum ce s-a întâmplat?"
E-267 “Yeah.”
E-269 El a zis, "Dar, vedeţi," a zis, "biserica Catolică are putere să facă orice vor ei să facă." (ha)
E-268 “Then why do you baptize in the name of ‘Father, Son and Holy Ghost’? And he immersed, and you sprinkle. Now what’s happened?”
E-270 Am zis, "Şi voi aţi numit pe ucenici Catolici?"
E-269 He said, “But, you see,” said, “the Catholic church has power to do anything they want to do.” Huh.
E-271 El a zis, "Da."
E-270 I said, “And you called the disciples Catholics?”
E-272 Am zis, "Domnule, îl am pe Josephus, eu am Cartea Martirilor a lui Foxe, eu am Epocile Timpurii ale lui Pemberman, eu am Cele două Babiloane ale lui Hislop, cele mai antice istorii care există în lume, arătaţi-mi acolo unde a fost ordinată vreodată biserica Catolică sau vreodată să vină într-o organizaţie... şase sute de ani după moartea ultimului apostol."
"Oh," a zis el, "noi credem ce spune biserica."
Am zis, "Eu cred ce spune Biblia." Vedeţi?
"Păi," el a zis, "Dumnezeu este în biserica Lui."
E-271 He said, “Yeah.”
E-273 Eu am zis, "Dumnezeu este în Cuvântul Lui." Şi am zis, "Dacă..." El a zis... Am zis, "Biblia nu zice că Dumnezeu este în biserica Lui, ci Biblia zice că Dumnezeu este în Cuvântul Lui. 'La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu; şi a locuit printre noi."' Aceasta-i adevărat. Am zis, "Dumnezeu este în Cuvântul Lui."
E-272 I said, “Sir, I’ve got Josephus, I’ve got the Foxe’s Book of Martyrs, I’ve got Pemberman’s Early Ages, I’ve got the Hislop’s Two Babylons, the most ancient histories that there is in the world, show me in there where the Catholic church was ever ordained or ever come into an organization…six hundred years after the death of the last apostle.”
“Oh,” he said, “we believe what the church says.”
I said, “I believe what the Bible says.” See?
“Why,” he said, “God’s in His church.”
E-274 El a mers afară şi a zis aceea. El a zis, "Ei bine, noi nu am putea să ne certăm," zicea, "deoarece dvs. credeţi în Biblie, eu cred în biserică."
E-273 I said, “God’s in His Word.” And I said, “If…” He said…I said, “The Bible doesn’t say God’s in His church, but the Bible says God’s in His Word. ‘In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God; and dwelt among us.’” That’s right. I said, “God’s in His Word.”
E-275 Am zis, "Eu cred că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi nu există nici o contradicţie în EL Şi Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, planurile Lui Eterne pentru toate veacurile ce vor veni. El a zis, 'Cerurile şi pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu va trece.' Aceasta-i adevărat. Eu cred Cuvântul."
E-274 He went on out and told that. He said, “Well, we couldn’t argue,” said, “because you believe in the Bible, I believe in the church.”
E-276 El a ieşit afară la D-na Frazier. El a zis, "D-nă Frazier, vrei să semnezi o hârtie aici consimţind că fata voastră poate fi o membră a bisericii Catolice?"
E-275 I said, “I believe that the Bible is God’s inspired Word and there’s not one contradiction in It. And It’s God’s Word, His Eternal plans for the whole ages to come. He said, ‘Heavens and earth will pass away but My Word shall not pass away.’ That’s right. I believe the Word.”
E-277 Ea a zis, "Eu mai degrabă m-aş duce cu ea la mormânt."
E-276 He went out to Mrs. Frazier. He said, “Mrs. Frazier, will you sign a paper here consenting that your girl can be a member of the Catholic church?”
E-278 A zis, "Ruşine să-ţi fie." Zicea, "Tu ar trebui să fii mulţumitoare că acea fată vine afară din acel nonsens, în biserica Catolică."
E-277 She said, “I’d rather walk with her to the grave.”
E-279 A zis, "Cum ar fi dacă fata ta ar veni la biserica mea, ce ai spune tu despre aceasta?"
E-278 Said, “Shame on you.” Said, “You ought to be thankful that that girl’s coming out of that nonsense, into the Catholic church.”
E-280 "Oh," a zis el, "aceea este diferit."
E-279 Said, “What if it was you girl coming to my church, what would you say about it?”
E-281 A zis, "Nu, aceasta nu este." El a ştiut că el a fost undeva când el a părăsit femeia aceea mică afară acolo. El a ştiut că a fost undeva. Ea a zis, "Acum, aceeaşi uşă este deschisă prin care ai intrat."
E-280 “Oh,” he said, “that’s different.”
E-282 Vedeţi, aceea este calea. Să nu fiţi călcaţi, voi nu trebuie să fiţi călcaţi. Dacă Dumnezeu este pentru voi, cine poate fi împotriva voastră? Corect! Necazul despre aceasta este astăzi, că voi aveţi un os iadeş în loc de şirea spinării. Staţi pentru Dumnezeu şi corect!
E-281 Said, “No, it’s not.” He knowed he had been somewhere when he left that little woman out there. He knowed he had been somewhere. She said, “Now, the same door’s open that you come in at.”
E-283 Acelaşi Duh Sfânt care a venit jos peste acei apostoli şi în urmă în epoci, este încă în Biserica Lui astăzi, acei la care Dumnezeu s-a descoperit pe Sine. "Nu cel ce voieşte, sau cel ce aleargă, ci Dumnezeu care arată milă." Acesta este Dumnezeu, prin alegerea Lui, aduce oamenii şi le deschide ochii. Voi niciodată nu aţi putea vedea Aceasta, voi sunteţi orbi, şi niciodată nu aţi putea vedea fără ca Dumnezeu să vă deschidă înţelegerea. Biblia a spus că voi sunteţi 'orbi,' şi nu puteţi vedea. Nu este nevoie să încercaţi. Cu toată pregătirea, şcolarizarea ce o puteţi obţine, voi doar în mod constant deveniţi mai orbi.
E-282 See, that’s the way. Don’t be run over, you don’t have to be run over. If God’s for you, who can be against you? Right! The trouble of it is today, you got a wishbone instead of a backbone. Stand for God and right!
E-284 Acum, voi Biserica lui Cristos aici, voi vorbiţi unde vorbeşte Biblia, şi tăceţi unde este tăcută, ce ziceţi de ceva din Acesta? Voi sunteţi foarte tăcuţi la Aceea. Adevărat.
E-283 The same Holy Ghost that come down on those apostles and back in the ages, is still in His Church today, those who God has revealed Himself to. “Not him that willeth, or him that runneth, but God that showeth mercy.” It’s God, by His election, brings the people and opens their eyes. You could never see It, you’re blind, and never could see unless God opens your understanding. The Bible said you’re blind, and you can’t see. There’s no need of you trying. With all the education, scholarships you could get, you just constantly get blinder.
E-285 Vedeţi, este nevoie de Adevărul descoperit spiritual. Apoi Dumnezeu vine jos şi Se descoperă şi Îl adevereşte de a fi Adevărul. Amin! Voi Îl iubiţi? Tot aşa şi eu. Amin.
E-284 Now, you Church of Christ here, you speak where the Bible speaks, and silent where it’s silent, what about some of This? You’re mighty silent on That. Right.
E-286 În regulă, voi toţi Metodiştii vreţi să daţi mâinile cu Baptiştii acum? Voi Prezbiterienii?
E-285 See, it takes spiritual revealed Truth. Then God comes down and reveals Himself and vindicates It to be the Truth. Amen! You love Him? So do I. Amen.
E-287 "Acum," voi ziceţi, "Frate Branham, tu nu ţii părtăşie cu Baptiştii şi Prezbiterienii care nu bot-..."
E-286 All right, all you Methodists want to shake hands with the Baptists now? You Presbyterians?
E-288 Nu, domnule, eu nu. Eu îi consider fraţii mei. Absolut! Mie nu-mi pasă dacă tu nu ai fost botezat deloc, dacă tu ai fost botezat în numele de "Trandafirul din Şaran, Crinul din Vale, şi Luceafărul de Dimineaţă," aceea nu ar avea... aceea ar fi tot aşa de bine ca "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Doar trei titluri. El era Trandafirul din Şaran. Era El? Crinul din Vale, Luceafărul de Dimineaţă, toate acelea. Sigur, El era. Există doar un lucru din care sunt ele, dar aici este ceea ce este: calea corectă a Scripturii este în Numele lui Isus Cristos. Dacă voi vreţi calea Scripturală, aceea este exact. Aceea este calea corectă.
E-287 “Now,” you say, “Brother Branham, do you disfellowship Baptists and Presbyterians that don’t bap-…”
E-289 Acum, dacă eşti botezat în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, ... simţi că aceea este în ordine, amin. Dacă este un răspuns bun la Dumnezeu către o conştiinţă curată spre Dumnezeu, amin. Mergi drept înainte, înţelegeţi.
E-288 No, sir, I don’t. I consider them my brothers. Absolutely! I don’t care if you was not baptized at all, if you was baptized in the name of “the Rose of Sharon, the Lily of the Valley, and the Morning Star,” that wouldn’t have…that’d be just as good as “Father, Son, Holy Ghost.” Just three titles. He was the Rose of Sharon. Was He? The Lily of the Valley, the Morning Star, all those. Sure, He was. Just one thing or another. But here’s what it is: the correct Scripture way is in the Name of Jesus Christ. If you want Scriptural way, that’s exactly. That’s the correct way.
E-290 Dar atât cât mă priveşte pe mine, atât cât este din partea mea, dacă voi m-aţi întreba, zicând, "Frate Branham, ar trebui eu să fiu eu iarăşi botezat?" Eu aş spune, "Da," din partea mea.
E-289 Now, if you’re baptized in the name of “Father, Son, and Holy Ghost,” feel like that’s all right, amen. If it’s a good answer to God towards a clear conscience to God, amen. Go right ahead, see.
E-291 Femeia mică a venit aici zilele trecute, a zis, "Domnul m-a chemat să fiu o predicatoare." Eu nu am crezut aceea, nici mai mult cum nu cred căci-căci ea ar putea sări peste lună. Şi ea...
E-290 But as far as I am concerned, as far as my part, if you were to ask me, say, “Brother Branham, should I be baptized over?” I’d say, “Yes,” for my part.
E-292 Am zis, "Ei bine, aceea este foarte bine, soră." Am zis, "Eşti căsătorită?"
"Da."
"Ai doi copii?"
"Da."
Am zis, "Ce este... Este soţul tău salvat?"
"Nu."
Am zis, "Ce vei face tu cu el?"
"Îl voi lăsa acasă."
E-291 The little woman come here the other day, said, “The Lord called me to be a preacher.” I didn’t believe that, not no more than I believed that—that she could jump over the moon. And she…
E-293 Am zis, "Aceea este cea mai bună momeală pe care a avut¬o Diavolul vreodată. Tu eşti o femeie frumoasă în primul rând, şi tu te strecori afară acolo în câmp, tu vei fi o momeală obişnuită şi o ţintă pentru Diavolul. Iar soţul tău, acasă, un om tânăr, şi tu îl laşi cu aceşti doi copii; el va începe să umble în jur cu o altă femeie, iar aceşti A copii vor avea un alt tătic într¬una din aceste zile." Am zis, "În primul rând, dacă Dumnezeu a chemat o femeie, El şi-a contrazis Cuvântul Lui." Am zis, "Acum, dacă tu vrei, aceea este în ordine." Am zis, "Acum, discernământul, tu zici că Domnul ţi-a dat discernământ. Vrei să mergi afară pe platformă şi să-l încerci?"
E-292 I said, “Well, that’s very good, sister.” I said, “Are you married?”
“Yes.”
“Got two children?”
“Yeah.”
I said, “What is…Is your husband saved?”
“No.”
I said, “What are you going to do with him?”
“Going to leave him home.”
E-294 Ea a zis, "Da." Şi vedeţi ce s-a întâmplat.
E-293 I said, “That’s the best bait the devil ever had. You’re a pretty woman to begin with, and you slipping off out here in the field, you’ll be a regular bait and a target for the devil. And your husband, home, a young man, and you leave him with these two children; he’ll start running around with another woman, and these kids will have another daddy one of these days.” I said, “The first place, if God called a woman, He contradicted His Word.” I said, “Now, if you want to, that’s all right.” I said, “Now, discernment, you say the Lord give you discernment. Do you want to go out on the platform and try it?”
E-295 Vedeţi, ea este entuziasmată. Aceasta trebuie să vină la Cuvânt. Dacă nu este în Cuvânt, atunci nu este corect. Mie nu¬mi pasă ce sunt emoţiile voastre, aceasta nu este corect. Amin! Păi, bine. Amin!
E-294 She said, “Yes.” And you see what happened.
E-296 În regulă:
Noi vom umbla în lumină, aşa frumoasă lumină,
Veniţi unde picăturile de rouă şi de milă sunt strălucitoare;
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina lumii.
Voi toţi sfinţii luminii proclamaţi,
Isus, lumina lumii;
Apoi clopotele Cerului vor suna,
Isus, lumina lumii.
Noi vom umbla în lumină, aşa frumoasă lumină,
Veniţi unde picăturile de rouă...
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina...
E-295 You see, it’s enthused. It’s got to come to the Word. If it’s not in the Word, then it’s not right. I don’t care what your emotions are, it’s not right. Amen! That sounds good. Amen!
E-297 Acum eu vreau ca fiecare să se întoarcă în jur şi să dea mâinile, în patru părţi, cu fiecare acum, aşa cum o cântăm din nou:
Noi vom umbla în lumină, frumoasă lumină, (amin)
Veniţi unde picăturile de rouă şi de milă strălucesc;
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina...
E-296 All right:
We’ll walk in the light, such a beautiful light,
Come where the dew drops of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the light of the world.
All ye saints of light proclaim,
Jesus, the light of the world;
Then the bells of Heaven will ring,
Jesus, the light of the world.
We’ll walk in the light, such a beautiful light,
Come where the dew drops…
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the light of…
E-298 Îi iubiţi pe Metodişti? ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin" – Ed.] Pe Baptişti? Pe Prezbitereni? Pe Catolici? Pe ... Oh, îi iubiţi pe toţi? ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin" – Ed.]
Noi vom umbla în lumină, frum-... (daţi mâinile, aşa cum plecăm)
Oh, veniţi unde picăturile de rouă de milă sunt strălucitoare;
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina...
E-297 Now I want everyone to turn right around and shake hands, four ways, with everybody now, as we sing this again:
We’ll walk in the light, beautiful light, (amen)
Come where the dew drops of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the light of…
E-299 Înainte de a cânta cântarea noastră de eliberare... Acum, este posibil ca eu să fiu aici din nou duminică. Acum, după aceea eu nu voi mai fi înapoi până după Crăciun. Vedeţi, deoarece eu mă duc la Michigan, de la Michigan la Colorado, de la Colorado dincolo la Idaho, de la Idaho dincolo în California, şi vom fi înapoi. Şi este posibil (Eu vreau ca voi să vă rugaţi pentru mine) eu voi fi în Waterloo, Iowa, începând cu ianuarie douăzeci şi patru până în doi februarie. Vedeţi, arena aceea mare de acolo, eu tocmai am primit chemarea cu un timp în urmă, şi eu am de acum până duminică să mă rog. Vedeţi, la Waterloo, Iowa, care este aproape acum.
E-298 Do you love the Methodists? say “Amen.” [Congregation says, “Amen”—Ed.] The Baptist? The Presbyterian? The Catholic? The…Oh, you love them all? say “Amen.” [Congregation says, “Amen”—Ed.]
We’ll walk in the light, beauti-…(shaking hands, as we go)
Oh, come where the dew drops of mercy are bright;
Shine all around us by day and by night,
Jesus, the light of…
E-300 Dar acum, amintiţi-vă, ascultaţi la transmisia fratelui la ora nouă, sâmbătă dimineaţa. Noi îl vom chema şi îl vom anunţa. Şi aceea va fi prin WLRP, cvartetul Neville la ora nouă, sâmbătă dimineaţa. Noi vom... Dacă eu-eu nu ajung să le iau, Fratele Neville va termina întrebările. Vrei tu, Frate Neville, pentru duminică dimineaţa? [Fratele Neville râde şi zice, "Mare poruncă" – Ed.] Ei bine, priviţi, dacă tu ajungi în necaz, eu voi fugi cu tine. El va privi. În regulă.
E-299 Before we sing our dismissing song…Now, it’s possible that I’ll be here again Sunday. Now, after that I won’t be back no more till after Christmas. See, ’cause I’m going to Michigan, from Michigan to Colorado, from Colorado over to Idaho, from Idaho over into California, and we’ll be back. And it’s possible (I want you to pray for me) I’ll be in Waterloo, Iowa, beginning on January the twenty-fourth until February the second. See, that big arena there, I just got the call a while ago, and I got from now till Sunday to pray. See, at Waterloo, Iowa, which is close now.
E-301 În regulă:
Ia numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi durerii;
El bucurie şi mângâiere-ţi va da,
Oh, ia-l oriunde mergi.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, (Nume scump)
O ce dulce! (ce dulce)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-300 But now, remember, listen to the brother’s broadcast at nine o’clock, Saturday morning. We’ll call him and let him know. And that’ll be over WLRP, the Neville quartet at nine o’clock, Saturday morning. We’ll…If I—I don’t get to take them, Brother Neville will finish the questions. Will you, Brother Neville, for Sunday morning? [Brother Neville laughs and says, “Big order”—Ed.] Well, look, if you get in trouble, I’ll run with you. He’ll look. All right.
E-302 Acum, dacă vreţi să cunoaşteţi un Baptist care crede în strigare, acela-i felul de strigare în care cred eu. Acea mamă bătrână care tocmai şade acolo, şi Duhul a venit peste ea. Ea a început să strige, ea n-a putut s-o ţină, ea a mers în spate şi a îmbrăţişat-o pe fiica ei. Acela-i felul cum vreau s-o văd. Amin. Acela-i un foarte bun simţ, de modă veche, simţit din inimă. Oh, Doamne, un vechi-vechi, pregătit, sfânt copt, gata să se ducă acasă în Slavă. Doar aşteaptă convocarea, vedeţi, doar având un timp minunat.
În regulă, Fratele Neville acum, orice vrea el să facă.
E-301 All right:
Take the name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Oh, take it everywhere you go.
Precious name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious name, precious name, O how sweet! How sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Up