Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea II

Questions And Answers On Hebrews #2
Data: 57-1002 | Durată: 1 oră 34 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-303 Eu vreau întâi să mulţumesc fiecăruia dintre voi care au primit mesajul să "vă rugaţi pentru soţie." Ea a fost foarte, foarte bolnavă. Noi nu am ştiut ce a fost, şi nu ştim ce a avut loc, ea doar a vomitat tare şi ea a fost practic inconştientă, şi febra aproape o sută şi cinci [în grade Fahrenheit – Trans.], a trebuit să o ţină înfăşurată în pături cu gheaţă. Astfel... dar ea este bine acum. Febra toată s-a dus, şi ea este bine. Astfel ea este îngrozitor de slabă, a pierdut aproape zece livre, presupun eu. Ea nu a... În seara aceasta ea a înghiţit prima ei gustare de duminică. Şi astfel ea a fost foarte bolnavă, şi noi ne-am încrezut în Domnul pentru ea, şi El doar a adus-o prin acestea. Acum noi vrem să vă spunem să continuaţi să vă rugaţi ca ea să-şi recapete tăria.
E-303 I want to first thank each one of you who'd got the message to pray for the wife. She's been very, very sick. We didn't know what it was, and don't know what taken place; it just a severe vomiting, and she was practically unconscious, and fever of a hundred and five, and had to keep her wrapped in ice blankets. So... But she's all right now. The fever's all gone, and she's okay. So she's awfully weak, lost about ten pounds, I suppose. She hasn't... Tonight she swallowed her first bite since Sunday. And so she's been very sick, and we trusted the Lord for her, and He has brought her through. Now, we want to tell you to continue to pray she'll gain her strength back.
E-304 Şi acum, acest sfârşit de săptămână care vine, cu voia Domnului, eu trebuie să merg la Miami. Bătrânul meu prieten, Fratele Bosworth, se duce Acasă, şi el este în vârstă de aproape o sută de ani acum. Şi el m-a chemat, el a zis, "Frate Branham, vino şi vizitează-mă chiar imediat, eu vreau să-ţi spun ceva înainte să mă duc." Şi el... Ei bine, eu cred că el vrea să se roage pentru mine, şi doar să-şi pună mâinile peste mine înainte de a pleca, ştiţi.
E-304 And now, this coming weekend, the Lord willing, I've got to go to Miami. My old friend, Brother Bosworth, is going home, and he's nearly a hundred years old now. And he called me and said, "Brother Branham, come see me right at once; I want to tell you something before I go." And he... Why, I think he wants to pray for me, and just lay his hands on me before he leaves, you know.
E-305 Şi eu-eu sper că eu pot să-mi închei zilele mele cu o reputaţie ca F.F. Bosworth. Dintre toţi oamenii pe care-i cunosc din lume, fiecare om pe care l-am întâlnit vreodată în lume, eu nu am întâlnit un om cu care să fiu aşa de doritor să mă aseamăn, ca F.F. Bosworth; ca-ca un lucrător, ce vreau să spun. Eu nu am auzit o persoană, prin toată lumea, nicăieri, vreodată să facă o afirmaţie despre F.F. Bosworth decât ceea ce a fost întocmai exact totul "un Creştin," şi totul "un frate adevărat."
E-305 And I--I hope that I can end my days with a reputation like F. F. Bosworth. Of all the men I know in the world, every man I've ever met in the world, I've never met a man that I was so desirous to be like, like F. F. Bosworth, as--as a minister, what I mean. I have never heard one person worldwide, anywhere, ever make one statement about F. F. Bosworth but what was just exactly everything Christian, and everything a real brother.
E-306 Despărţirile lasă în urma noastră urme de paşi pe nisipurile timpului. El este un frate minunat, şi el este foarte bătrân acum, aproape de o sută. Astfel el-el doar merge Acasă, aceasta-i tot, şi el mi-a spus. El ştia că pleacă, şi el doar aştepta. El a zis că cel mai dulce timp din viaţa lui este chiar acum când el doar aşteaptă, dar a zis că el ştie că se duce.
E-306 Partings leave behind us footprints on the sands of time. He's a wonderful brother, and he's real old now, near a hundred. So he's--he's just going home; that's all. And he told me. He knew he was going, and was just waiting. He said the sweetest time of his life is right now when he's just waiting, but said he'd know that he was going.
E-307 Eu am zis, "Eu trebuie să merg la Michigan în această saptărnână, Frate Bosworth."
E-307 I said, "I'm supposed to go Michigan this week, Brother Bosworth."
E-308 Şi el a zis, "Ei bine, să nu o faci prea lungă, Frate Branham, eu nu pot să durez prea mult. Eu devin mai slab tot timpul."
E-308 And he said, "Well, don't make it too long, Brother Branham; I can't last much longer. I'm getting weaker all the time."
E-309 Astfel el este prea mult un prieten pentru mine, să nu merg jos. Acum, dacă eu trebuie să zbor jos, eu voi-eu voi zbura înapoi şi poate voi fi înapoi pentru cel puţin duminică seara; dacă nu, ei bine, atunci eu va trebui să conduc, şi ar putea să¬mi ia puţin mai mult.
E-309 So he's been too much of a friend to me, not to go down. Now, if I have to fly down, I'll--I'll fly back and maybe be back for at least for Sunday night; if not, well, then I'll have to drive, and may take me a little longer.
E-310 Şi rugaţi-vă pentru Fratele Bosworth. Doar rugaţi-vă ca Dumnezeu... şi când El îl ia pe bătrânul patriarh, ca El doar să trimită un car de foc şi să-l ia sus, vedeţi. Eu îl iubesc, el a fost ca un tată pentru mine.
E-310 And pray for Brother Bosworth. Just pray that God, and when He takes the old patriarch, that He'll just send a chariot of fire and pick him up. See? I love him; he's been like a daddy to me.
E-311 Un alt om bătrân... el şi fratele Seward. Eu-eu cumva sunt de partea celor bătrâni, eu-eu îi iubesc. Şi bătrânul Frate Seward, el a mers să doarmă astfel, de asemeni. Desigur, Fratele Seward nu a fost chiar aşa de bătrân, eu nu cred, ca Fratele Bosworth.
E-311 Another old man, him and brother Seward... I--I kinda partial to old people; I--I love them. Old Brother Seward, he went to sleep like that too. 'Course, Brother Seward wasn't quite as old, I don't think, as Brother Bosworth.
E-312 Şi rugaţi-vă pentru Fratele Bosworth. Nu este totul cu trandafiri în jurul locului, ci este-este... El are nevoie de rugăciunile voastre, dar nu aşa de mult pentru nimic ci doar a lui... ca Dumnezeu să-l lase să plece în pace.
E-312 And pray for Brother Bosworth. Everything's not roses around the place, but it's--it's... He needs your prayers, but not so much for nothing but just his--that God will let him go in peace.
E-313 Acum... Şi apoi vrem să ne amintim, de asemeni, că mâine, cu voia Domnului, vom îngropa pe unul din prietenii noştri din această biserică, Fratele Sol Coates. El a fost aici de câteva ori, a lucrat în oficiul poştal cu anii. Şi el a murit acolo la spitalul Veteranilor seara trecută. Fratele Cox şi eu am mers acolo să-l vedem, şi el a avut... destul de scăzut. Şi el este dus acum, un Creştin. Şi noi urmează să-l înmormântăm de la Coot-casa funebră Coots mâine după-masă la ora unu, Fratele Neville şi eu. Trio Neville vor cânta; şi noi vom împărţi serviciile, Fratele Neville şi eu. Aceea este, eu nu am ştiut când am făcut aranjamentele doar cum, şi pe seama lui Meda. Şi astfel, atunci, funerarul lui va fi mâine după-masă la ora unu, la casa funebră Coots.
E-313 Now... And then we want to remember also, that tomorrow, the Lord willing, we bury one of our friends from this church, Brother Sol Coates. He's been here several times, worked in the post office for years. And he died over at the Veterans hospital the other night. Brother Cox and I went over to see him, and he'd--pretty low. And he's gone on now, a Christian. And we're to bury him from Coot--Coots' funeral home tomorrow afternoon at one o'clock, Brother Neville and I. Neville trio will be singing; and we'll be dividing up the services, Brother Neville and I. That is, I didn't know when we made the arrangements just what, and on account of Meda. And so then his funeral will be tomorrow afternoon at one o'clock at Coots' funeral home.
E-314 Şi apoi, la ora două, vineri, un D-l Wheller. Noi l-am numit Pod Wheller; el este un, eu am uitat de fapt care este a lui corect... Şi, voi ştiţi, eu-eu doar am văzut aceasta în ziar şi nu am ştiut cine era, până când am aflat. El a fost un vecin de-al nostru mulţi ani, şi-şi el doar a murit. El a fost chiar aici în faţa bisericii, serile trecute, şi eu am încercat să-l fac să vină la biserică. Serile trecute, cu vreo trei săptămâni în urmă, a stat chiar acolo, şi eu doar încercam să-l conving să vină în biserică. Deoarece, eu nu cred că el a mers la biserică sau să fi avut vreo profesiune de vreun fel, deşi el are un băiat care este un predicator Baptist. Dar el nu avea vreo profesiune [de credinţă – Trans.] de vreun fel, deşi el are un băiat care este un predicator Baptist. Dar el nu a avut vreo profesiune de care să ştiu eu, şi el s-a dus acum să-l întâlnească pe Dumnezeu. Astfel aceea va fi vineri după-masă la ora două la casa funebră Coots. Şi de asemeni, Fratele Neville şi aceia vor cânta, şi la acel funerar acolo.
E-314 And then, at two o'clock, Friday, a Mr. Wheeler. We called him Pod Wheeler; he's a... I forget really what his right--know who... I--I just seen it in the paper and didn't know who it was, until I found out. He was a neighbor of ours for years, and--and he's just passed away. He was right here in front of the church the other night, and I was trying to get him to come in church. The other night, about three weeks ago, stood right there, and I just trying to persuade him to come into church. Because I don't think he went to church or had any profession of any kind, yet he's got a boy that's a Baptist preacher. But he didn't have any profession as far as I know of, and he's gone on now to meet God. So that'll be Friday afternoon at two o'clock at the Coots' funeral home. And also, Brother Neville and them will be singing in that--that funeral there.
E-315 Şi astfel, dacă unii din voi care vor să participe la servicii, aceea este mâine la 2:00... sau mâine la 1:00. Cred că aceea este corect. Nu este, frate? Şi 2:00, cealaltă. Este corect? 2:00 la casa funebră Coots.
E-315 And so, if any of you that wants to attend the services, that's tomorrow at two, or tomorrow at one. I think that's right, isn't it, brother? And two, the other one. Is that right? Two at the Coots' funeral home.
E-316 Şi acum, duminică dimineaţa... sâmbătă va fi transmisiunea. Şi Fratele Neville vă v-a înştiinţa probabil, pe atunci, doar ce... dacă putem avea un serviciu de vindecare pentru duminică seara, sau în ce timp vom fi înapoi dacă eu zbor jos la-la Florida să-l văd pe Fratele Bosworth. Eu doar nu ştiu cum mă voi despărţi de el, el este un prieten vechi aşa de drag. Şi probabil este ultima dată să ne întâlnim, dacă Domnul o permite, pe acest pământ. Şi el ... eu nu ştiu dacă pot să plec de la el imediat sau nu; şi eu nu vreau să mă despart de el, dar, voi ştiţi cum este, tu ai alte lucruri pe care trebuie să le faci.
E-316 And now, Sunday morning... Saturday will be the broadcast. And Brother Neville will probably let you know by then, just what--if we can have a healing service for Sunday night, or what time we'll be back if I fly down to--to Florida to see Brother Bosworth. I don't know just how I'd get away from him; he such a dear old friend. And probably our last times to meet, if the Lord permits it, on this earth. And he's... I don't know whether I can get away from him right away or not; and I don't want to get away from him, but, you know how it is, you got other things you got to do.
E-317 Acum există o afirmaţie pe care mi-ar place s-o zic aici în timp ce nu sunt prea mulţi, şi oameni care sunt prietenii mei.
E-317 Now, there's one statement I'd like to say here while there not too many, and people who's my friends...
E-318 Sunt bucuros să văd pe Sora Smith acolo. De prima dată când o văd după mult timp. Cum eşti Soră Smith? De un an, Doamne, eu cred că ultima dată când te-am văzut... [Sora Smith vorbeşte – Ed.] La Benton Harbor, eu sper să ajung acolo sus cândva. Aceea este bine. Eu cred că ultima dată când te-am văzut, a fost la un serviciu funebru în Louisville. Şi îmi amintesc de Sora Smith foarte bine. Cum noi... Eu veneam să o iau cu un camion când mergeam jos la biserică. Smoala veche de cărbuni atârnând afară în spatele lui şi aripile se bălăngăneau în sus şi-n jos, şi era frig; şi eu, cu un picior stăteam în afară. Oh, Doamne. Multă apă a trecut pe râu de atunci, Soră Smith. Da, domnule. Ei bine, noi mulţumim Domnului pentru amintirile acelea preţioase, şi încă Îl iubim.
E-318 I'm glad to see Sister Smith there. The first time I seen her in a long time. How are you, Sister Smith? A year, my, I believe the last time I seen you... [Sister Smith speaks--Ed.] At Benton Harbor, I hope to get up there sometime. That's fine. I believe the last time I seen you was in a funeral service in Louisville. And I remember Sister Smith very well, how we... I used to come get her in a truck when we'd go down to church, old coal tar hanging out the back of it, and the fenders flopping up and down, and it cold, and me, one foot setting on the outside... Oh, my. Lot of water's passed down the river since then, Sister Smith. Yes, sir. Well, we thank the Lord for those precious memories, and still love Him...?...
E-319 Un lucru, cineva s-ar putea întreba, seara trecută... Eu vorbeam cu Fratele Fleeman aici afară pe stradă. Şi cândva cineva a zis, "Îndată ce serviciul se termină, ce-l face pe Fratele Branham doar să decoleze şi să plece?"
E-319 One thing, someone might wonder, the other night... I was talking to Brother Fleeman out here on the street. And sometimes someone said, "As soon as service is over, what makes Brother Branham just take right off and go?"
E-320 Iată ce este, soţia mea este singură. Vedeţi? Şi dacă eu încep să vorbesc, eu voi vorbi jumătate din noapte, şi ea este acolo, stând trează acolo singură cea mai mare parte a timpului. Şi acela-i motivul că mă grăbesc afară, să merg înapoi la ea, voi vedeţi, din timpul de noapte; deoarece eu ajung să vorbesc, eu vorbesc prea mult. Eu voi vorbi cu acesta o jumătate de oră. Eu doar nu pot merge pe acolo şi să zic, "Cum eşti tu în seara aceasta? Cum eşti tu? Cum eşti tu?" Eu nu fac aceea. Eu doar mă opresc şi încep să vorbesc; şi cineva începe să vorbească despre ceva, şi atunci eu sunt acolo pentru o oră. Vedeţi? Şi de aceea, ea stă trează şi aşteaptă şi aşa mai departe. Şi de aceea este aşa. Eu doar nu am vrut ca voi să gândiţi că era deoarece eu nu am vrut să întâlnesc pe prietenii mei şi să dau mâinile cu ei, şi să exprim părtăşia noastră şi aşa mai departe, ci doar era un caz de felul acela.
E-320 Here's what it is: my wife's alone. See? And if I get to talking, I'll talk half the night, and there she is, setting up there by herself most the time. And that's the reason that I hurry out to get back to her (You see?) of a nighttime, 'cause I get to talking; I talk too long. I'll talk to this one a half hour. I just can't go by and say, "How are you tonight? How are you. How are you?" I don't do that. I just stop and go to talking; and somebody go to talking about something, and then I'm there for a hour. See? And that's why; she sets up and waits and so forth. And that's why it is. I just didn't want you to think it was because I didn't want to meet my friends and shake their hands, and express our fellowship, and so forth, but it was just a case of that kind.
E-321 Astfel, acum, fiecare să fiţi în rugăciune pentru bolnavi şi împovăraţi.
E-321 So now, everyone be in prayer for the sick and the afflicted.
E-322 Şi D-na Harvey este în tot necazul acela, ea se face bine. Da, domnule. Şi eu nu văd... Eu... Acum acolo poate fi, din câte ştiu eu, cineva, un doctor aici. Şi dacă eu sunt greşit la această platformă, Dumnezeu să mă ierte. Dar eu cred că Dumnezeu îi va ţine pe doctorii aceia răspunzători pentru ceea ce ei i-au făcut femeii. Eu-eu cred în chirurgie, eu cred în medicamente. Desigur, eu o cred. Eu cred că Dumnezeu i-a trimis aici să ne ajute, întocmai la fel cum El a trimis mecanici pentru maşini şi aşa mai departe. Dar femeia aceea mică, doctorul a pus-o pe spate, şi a zis, "Ea era plină de cancer, nu este nimic de făcut acolo." Micuţa mamă la o grămadă de copii.
E-322 And Mrs. Harvey is... In all that trouble she's getting all right. Yes, sir. And I don't see... I... Now, there may be, as far as I know, someone, a doctor here. And if I'm wrong over this platform, God forgive me. But I believe God will hold them doctors responsible for what they done to the woman. I--I believe in surgery; I believe in our medicines. Certainly, I believe it. I think God sent them here to help us, just the same as He sent mechanics for cars and so forth. But that little woman, the doctor laid her back and said, "She was full of cancer; there's nothing could be done," the little mother of a bunch of children.
E-323 Eu am mers jos la ea, şi am încercat să-i explic cum că prin rugăciune... Şi-şi ea este doar o femeie tânără, cam de douăzeci şi cinci. Şi cum că Dumnezeu i-a vindecat bebeluşul ei, este numit "copilul minune" acolo la spitalul de copii acum, de meningită. Şi de o astfel de stare teribilă a-a copilaşului cum era, şi Domnul l-a vindecat chiar imediat. Ei, doctorii, nu o puteau înţelege. M-am dus jos la D-na Harvey, şi am zis, "Acum, D-nă Harvey, doctorii renunţă la tine?"
E-323 I went down to her and tried to explain to her how that through prayer... And--and she's just a young woman, about twenty-five. And how that God healed her little baby, it's called "the miracle baby" over at children's hospital now, of meningitis. And of such a horrible condition of the--the little fellow was, and the Lord healed it just right away. And they, the doctors couldn't understand it. I went down to Mrs. Harvey, and I said, "Now, Mrs. Harvey, the doctors give you up?"
E-324 "Da, domnule. Este..."
E-324 "Yes, sir. It's..."
E-325 Şi soţul ei a zis, "Da, nimic nu se poate face, ea doar este plină de cancer."
E-325 And her husband said, "Yes, there's nothing can be done; she's just completely filled with cancer."
E-326 Eu am zis, "Ei bine, acum ce vrem noi să facem, este să credem în Dumnezeu, că Dumnezeu va-va vindeca... te v-a vindeca." Şi am zis, "Cum se întâmplă, cancerul s-ar putea să nu plece imediat; dar dacă ne rugăm, atunci viaţa din cancer pleacă. Tu poţi fi bolnavă cam pentru o vreme încă, şi-şi" am zis, "tu poţi primi alinare imediat." Şi am zis, "Apoi după câteva zile tu poţi deveni mai bolnavă decât oricând." Dar am zis, "Tu trebuie să-ţi pui credinţa împotriva cancerului." Am zis, dacă cancerul trăieşte, tu mori. Dacă cancerul moare, tu trăieşti." Şi am zis, "Acum ne vom ruga."
E-326 I said, "Well, now what we want to do, is to believe God, that God will--will heal the--heal you." I said, "How it happens, the cancer might not leave immediately; but if we pray, then the life of the cancer will leave. You may be sick quite awhile yet," and--and I said, "you may get relief right away." And I said, "Then after a few days you may get sicker than ever." But I said, "You got to put your faith against the cancer." I said, "If the cancer lives, you die. If the cancer dies, you live." And I said, "Now, we'll pray."
E-327 Şi ne-am rugat, şi cu fiecare dovadă pe care am văzut-o, Dumnezeu i-a atins trupul femeii. Şi imediat ea s-a făcut mai bine, ea a mers acolo să viziteze pe mama mea, ea a vizitat prin cartier, (când ea era într-o astfel de mizerie) nu avea nici o durere. Şi apoi după vreo trei zile ea a început să devină bolnavă din nou.
E-327 And we prayed, and with every evidence that I seen, God touched the woman's body. And immediately she got better; she went over to see my mother; she visited around the neighborhood (when she was just in such misery) didn't have no pains. And then after about three days she started getting sick again.
E-328 Şi apoi a ajuns să afle că oraşul a zis că ei "vor plăti factura doctorului, dacă doctorii o vor opera."
E-328 And then come to find out that the city said that they would pay the doctor bill if the doctors would operate it.
E-329 Şi acum dacă eu sunt greşit, Dumnezeu mă iartă. Dar ei au luat femeia acea tânără, au făcut un "cobai" din ea. Ei au luat¬o acolo afară, şi i-au scos chiar intestinele din stomacul ei, şi fiecare lucru. I-a luat şi de la acţiunea urinei şi a intestinului, şi le-au scos afară pe margine. Şi a fost pe masa de operaţie nouă ore şi ceva. Felceriţa a zis, "A arătat ca vasul măcelarului, unde ei i-au aruncat părţile interioare, din loc în loc, şi au pus ovare din plastic şi tuburi din plastic." Aceea este dur, dar aceea este adevărat. Şi intestine din plastic şi lucruri ca acelea, şi au lăsat femeia să zacă în starea aceea, o mamă mică. Eu zis, în felul meu de a o gândi, doctorii aceia sunt vinovaţi de ucidere.
E-329 And now, if I'm wrong, God forgive me. But they took that young mother, made a guinea pig out of her. They took her out there, and took even her bowels from her stomach and everything took both from the urinal and from the bowel action, and poked them out the sides. And was on the operating table nine hours and something. The nurse said, "It looked like a slaughter pen, where they throwed her insides from place to place, and put plastic ovaries and plastic tubes." That's plain, but that's true. And plastic bowels and things like that, and left the woman laying in that fix, a little mother. I say, in my way of thinking it, them doctors is guilty of murder.
E-330 Ea le-a spus, ea a zis, "Fratele Branham s-a rugat pentru mine." Şi a zis, "Noi vom crede că cancerul nostru este... că cancerul este mort."
E-330 She told them; she said, "Brother Branham prayed for me." And said, "We're going to believe that our cancer's--that the cancer's dead."
E-331 A zis, "Eu am ceva veşti pentru tine, 'Cancerul tău este viu."'
E-331 Said, "I got some news for you, 'Your cancer's alive.'"
E-332 Cum putea el să o spună? Acesta a fost în interior, mei o rază X nu poate să o spună. Cancerul este o... Voi nu puteţi spune cancerul prin raze X, el însuşi este carne, tu nu-l poţi vedea. Acolo era numai un lucru de făcut, au tăiat în femeie şi au tăiat-o în bucăţi. Asta-i tot. Acum dacă ea a fost o mamă mică, eu doar aş fi lăsat-o să-şi încerce credinţa cu Dumnezeu în loc să o facă un "cobai" din cineva ca aceea. Acum dacă eu-dacă eu sunt greşit, dacă eu-dacă eu am motivul greşit, eu vreau ca Dumnezeu să mă ierte, vedeţi. Deoarece eu nu vreau ca voi să vă gândiţi că eu nu cred în operaţii sau nu cred în doctori şi lucruri. Aceea este în ordine. Dar eu cred că voi ar trebui să ştiţi ce faceţi înainte să săpaţi într-o persoană, să nu-i folosiţi doar ca experienţă în felul acesta. Asta-i adevărat. Şi acum, desigur, ea nu poate trăi. Aceasta-i tot. Dacă ea trăieşte, aceasta va fi desigur una dintre cele mai mari minuni care s-au întâmplat vreodată. Când femeia a privit jos şi a văzut că intestinele ei pe o parte, şi rinichii ei trebuiau să acţioneze pe partea cealaltă, ea doar a leşinat în felul acesta, a trecut... Păi, acesta nu era un lucru... sărmana micuţă era dusă. Şi doar în vârstă de vreo douăzeci şi doi sau douăzeci şi cinci de ani mamă cu trei sau patru copii mici de crescut. Cel mai înduioşător lucru pe care l-am auzit în viaţa mea. Am zis, "În felul meu de gândire, doctorul este vinovat de... Dacă el a luat femeia aceea doar pentru o experienţă pentru că oraşul urma să plătească pentru ea, atunci aceea este greşit, nu ar trebui să fie permis.
E-332 How could he tell it? It was on the inside; no x-ray can tell it. Cancer's a... You can't tell cancer by x-ray; it's flesh itself; you can't see it. There only one thing to do, they chopped into the woman and cut her to pieces. That's all. I said, "Then a little mother, I'd just let her test her faith against God instead of making a guinea pig out of somebody like that." Now, if I--if I'm wrong, if I--if I've got the wrong motive, I want God forgive me. You see? 'Cause I don't want you to think that I don't believe in operations or don't believe in doctors and things. That's all right. But I think you ought to know what you're doing before you dig into a person, not use them just for experiment like that. That's right. And now, 'course she can't live. That's all. If she lives, it'll certainly be one of the greatest miracles that's ever happened. When the woman looked down and seen that her bowels on one side, and her kidneys had to act on the other side, she just passed away like this, passed... Why, it wasn't a thing... The poor little thing was gone. And just about a twenty-two or twenty-five year old mother with three or four little kiddies to raise. Most pitiful thing I ever heard in my life.
I said, "To my way of thinking it, the doctor's guilty for..." If he taken that woman just for an experiment because the city was going to pay for it, then that's wrong: shouldn't be.
E-333 [Un om întreabă dacă Dumnezeu poate reface femeia – Ed.] Ei bine, eu îţi spun, frate, aceasta-aceasta nu este imposibil. Şi aceasta este-aceasta nu este... Este-este posibil, şi de asemeni probabil. Deoarece eu cunosc un om care a avut un braţ tăiat, în California (voi toţi o ţineţi la curent voi înşivă în ziar), pentru care s-a făcut rugăciune, şi acest braţ a fost tăiat de aici sus, deja a crescut jos încât degetele ieşeau pe el acum; prin cot, prin încheietura mâinii, prin palmă, şi părţi din articulaţia degetelor au fost înapoi pe degete, înţelegeţi. Aceasta este în, eu cred, Herald of Faith în fiecare lună. Chiar când el îşi are mâinile întinse în felul acesta; a arătat de unde i-a fost tăiat braţul, unde a crescut afară. În fiecare lună cum a venit, timp de aproape un an.
E-333 [A man asks a question--Ed.] Well, I tell you, brother; it--it's not impossible. And it's--it's not... It's--it's possible and also probable. Because I know a man that had an arm off in California (You all are keeping up with it yourself in the paper.), was prayed for, and this arm was off up here, has done growed down to the fingers was coming out on it now; through the elbow, through the wrist, through the hand, and parts of the knuckles was back on the fingers. You see? It's in the, I believe, the "Herald Of Faith" each month. Even when he's got his hands out like this, showed it on where his arm was off, where it's growed out, each month how it's come, for about a year.
E-334 [Omul vorbeşte din adunare din nou – Ed.] Sigur, aceea este corect. Eu cred... Acesta-acesta-acesta este un lucru rar, vedeţi, este un lucru foarte rar. Din când în când am auzit despre el. Acum, cu Fratele Bosworth, el s-a rugat pentru o femeie într-o seară. Şi eu am avut una în adunarea mea. Dar a Fratelui Bosworth a fost instantaneu; a mea a cam durat un pic ca aceasta să se facă.
E-334 [The man speaks again--Ed.] Sure, that's right. I believe... It--it--it's a rare thing (See?); it's a very rare thing. Once in a while I've heard of it. Now, with Brother Bosworth, he prayed for a woman one night. And I had one in my meeting. But Brother Bosworth's was instantly; mine taken a quite a little bit for it to do it.
E-335 El s-a rugat pentru o femeie... Acum, eu am citit mărturisirea femeii. Avea cancer, fără nas; i-a mâncat nasul jos. Şi în dimineaţa următoare femeia avea nas. Acum, eu ştiu aceasta... Acum, acela-i a Fratelui Bosworth, în cartea lui numită Cristos Vindecătorul, eu cred, sau, Aducătorul De Bucurie, una. Acum, este în mărturisirea femeii, cu numele şi adresa ei. Şi ea are vecini şi doctori şi fiecare alt lucru să o dovedească, că s-a întâmplat.
E-335 He prayed for a woman... Now, I read the woman's testimony. Had cancer, with no nose, had eat her nose off. And the next morning the woman had a nose. Now, I know this... Now, that's Brother Bosworth's, in his book called the "Christ, The Healer," I believe, or, "The Joy Bringer," one. Now, it's in the testimony of the woman, with her name and address. And she's got neighbors and doctors and everything else to prove it, that it happened.
E-336 Acum, la Little Rock, Arkansas, într-o seară într-o cameră, eu mă rugam acolo... nu Little Rock, ci Jonesboro. Că m-am rugat... Am zis, "Eu voi sta până când mă rog pentru ultima persoană." Eu am fost opt zile şi nopţi în platformă, vedeţi. Şi apoi... şi prin cameră acolo era o femeie să vină sus, îşi avea batista ridicată în felul acesta, şi m-am gândit că ea plângea. Şi am zis... Oh, eu presupun că era ora două sau trei dimineaţa, am zis, "Nu plânge, soră, "Dumnezeu este vindecătorul."
E-336 Now, at Little Rock, Arkansas, one night in a room, I'd prayed there, not Little Rock, but Jonesboro. That I'd pray... I said, "I'm going to stay till I pray for the last person." I was eight days and nights in the platform. See? And then... And along the room there was a woman come up, had her handkerchief up like this, and I thought she was weeping. And I said... Oh, I guess it was two or three o'clock in the morning; I said, "Don't weep, sister, God's the Healer."
E-337 Ea a zis, "Eu nu plâng Frate Branham." Ea a mutat-o; ea nu avea nas, vedeţi. Doctorii au zis... Cancerul i-a mâncat jos până la osul alb în al ei... ei au arătat. Şi eu m-am rugat pentru ea, şi am cerut Domnului să o vindece.
E-337 She said, "I'm not weeping, Brother Branham." She moved it; she had no nose. See? The doctors had said... The cancer done eat down to the white bone in her--there was--was showing. And I had prayer for her, and asked the Lord to heal her.
E-338 Şi cam patru sau cinci săptămâni de atunci, am fost în Texarcana. Şi acolo era un domn îmbrăcat frumos care şedea acolo, el a zis, "Aş putea avea doar un cuvânt, Frate Branham?"
E-338 And about four or five weeks from then, I was in Texarkana. And there was a nice dressed gentleman setting there; he said, "Could I have just a word, Brother Branham?"
E-339 Îndată ce el a ajuns sus la platformă, unul din uşieri a încercat să-l facă să stea liniştit. Am zis, "Ei bine, să vedem."
E-339 Soon as he got up to the platform, one of the ushers tried to make him keep quiet. I said, "Well, let's see."
E-340 El a zis, "Tu o recunoşti pe această doamnă tânără?"
E-340 He said, "You recognize this young lady?"
E-341 Am zis, "Nu, nu o cunosc."
E-341 I said, "No, I don't."
E-342 Ea a zis, "Dacă ai privit la această fotografie tu ai recunoaşte-o." Şi el era un exterminator la-la Texarkana, şi aceea era mama lui cu un nas nou nouţ crescut, tot aşa de format ca celălalt.
E-342 She said, "If you looked at this picture you'd recognize it." And he was an exterminator at--at Texarkana, and that was his mother with a brand new nose growed on, just shaped just like the other.
E-343 Acum aceea arată că Dumnezeu... Eu am văzut aceea făcută. Acum, Dumnezeu ar putea să facă asta pentru micuţa D-nă Harvey. Şi mă rog ca El să o facă, căci micuţa sărmană vrea să trăiască.
E-343 Now, that goes to show that God... I have seen it done. Now, God could do that for the little Mrs. Harvey. And I pray that He does, for the poor little thing wants to live.
E-344 Frate Tony, ai avut tu ceva? [Fratele Tony raportează o vindecare – Ed.] Asta-i adevărat. Amin. Amin. Da, aceea este bine, de asemeni. Da, El sigur o va face, El este un vindecător.
E-344 Brother Tony, did you have something? [Brother Tony reports a healing--Ed.] Uh-huh. Amen. Amen. Amen. Yep, that's good too. Yes, He'll sure do it; He's a Healer.
E-345 [Un alt om comentează – Ed.] Da. Da. Da, frate. Amin. Sigur. Da. Eu sigur aş... Şi eu aş spera că Dumnezeu ţi-l reface, fiule, tu o poţi lua drept înapoi şi să-i arăţi. Aceea este chiar exact. Este pentru o mărturie spre slava lui Dumnezeu, rugaţi-vă ca Dumnezeu să o facă. Oh, El-El... Dacă El este Atotputernic Dumnezeu, El poate face toate lucrurile. Dacă El nu o poate face, toate lucrurile, El nu este Dumnezeul Atotputernic.
E-345 [Another man speaks--Ed.] Yes. Yes. Yes, brother. Amen. Sure. Yeah. I'd sure... Well I'd hope that God restores it to you, son; you can take it right back and show him. That's just exactly. It's for a testimony to the glory of God; pray that God will do it. Oh, He--He... If He's Almighty God, He can do all things. If He can't do all things, He's not Almighty God.
E-346 Există ceva care ne-a făcut ceea ce suntem, în felul în care suntem, sau noi am fi avut un-un cap ca o pasăre, sau ceva ca acela; dacă nu era o mare inteligenţă în spatele nostru să facă pe fiecare din noi cu o trăsătură, să facă un stejar, un plop, un palmier, şi-şi să diferenţieze între ei ce-ce sunt ei. Să nu ne facă cu... unii cu blană, şi unii cu pene, şi unii cu piei, ca voi... Vedeţi, este-este o mare inteligenţă în spatele aceluia, care-care guvernează aceea. Desigur El ţine toate lucrurile în mâinile Lui. Şi eu ştiu că El poate face toate lucrurile. Şi noi ne vom ruga pentru aceea, ne vom ruga.
E-346 There's something that made us what we are, in the way that we are, or we would've had a--a head like a bird, or something like that; if there wasn't a Mastermind behind us to make each one of us with a feature, to make an oak tree, a poplar tree, a palm tree, and--and differentiate between them what--what they are. Make us not with... Some with fur, and some with feathers, and some with skins, that you... See, it's--it's a Mastermind behind that, that's abou--that's a governing that. 'Course He holds all things in His hands. And I know He can do all things. And we'll pray for it; we'll pray.
E-347 [Un alt om vorbeşte din adunare – Ed.] Corect. Noi avem...
E-347 [Another man speaks--Ed.] Correct. We got...
E-348 [Sora Snyder zice, "Frate Billy, scuză-mă" – Ed.] Da, doamnă, aceea este în ordine, mergi înainte. [Sora Snyder raportează "vindecată" când Fratele Branham s-a rugat pentru ea duminica cealaltă – Ed.] Amin. Tu ştii, eu am încercat să mă gândesc, Soră Snyder, odată când am stat aici în ungerea aceea, m-am gândit... I-am spus Fratelui Cox, am zis, "Eu nici măcar nu voi mai încerca acele adunări de discernământ jos la Tabernacol." Oh, tu nu ştii cum Diavolul acela mă bârfeşte în jur la unii, soră. Cum-cum o face el! Tu ştii, spunându-mi despre aceste discernări.
E-348 [Sister Snyder says, "Brother Billy, excuse me"--Ed.] Yes, ma'am, that's all right, go ahead. [Sister Snyder reports being healed--Ed.] Amen. You know, I've tried to think, Sister Snyder, one time when I was standing here in that anointing, I thought... I told Brother Cox; I said, "I'm not even going to try any more of those discernment meetings down at the Tabernacle." Oh, you don't know how the Devil bites me around some, sister. How--how he does it... You know, telling me about these discerning...
E-349 Şi aici, s-a întâmplat să aflu că sora D-nei Wood de aici... Eu nu am văzut niciodată pe vreunul din rudele lor. O grămadă din ei au fost vindecaţi în timpul acela, şi fiecare... Păi, ştiţi, a fost un mare procentaj din oamenii aceia care au fost vindecaţi. Şi după... Lucrul ciudat acum; sora ei, eu am mâncat cina cu ea într-o seară, cam cu două săptămâni înainte de aceea, ... Oh, este jos de tot în munţii din Kentucky, şi eu¬eu doar ştiu că ea avea un glas ca D-na Wood, şi nu a fost prea luminos în cameră. Şi eu nu i-am acordat vreo atenţie oricum, eu vorbeam mai mult cu soţul ei, ea s-a separat. Noi am mers afară şi am stat jos şi am mâncat; şi am venit înapoi înăuntru, eu am vorbit cu soţul ei, m-am ridicat şi am mers înainte afară. Şi Dumnezeu care este Judecătorul meu solemn ştie (a stat lângă acest amvon) eu nu am recunoscut femeia aceea.
E-349 And here, happened to find out that Mrs. Wood's sister here... I'd never seen any of their people. A bunch of them was healed during that time, and everyone... Why, you know, it's a great percent of those people that was healed. And after the... The strange thing now, her sister, I had eaten supper with her one night about two weeks before that... Oh, it's way down in the mountains in Kentucky, and I--I just knowed she had a voice like Mrs. Wood, and it wasn't too light at the room. And I never paid any attention to her anyhow; I talked more to her husband; she got separated. We went out and set down and eat; and come back in, I talked to her husband, got up and went on out. And God Who's my solemn Judge knows (setting by this pulpit) I never recognized that woman.
E-350 Şi apoi după ce serviciul de vindecare s-a terminat, am făcut chemarea la altar pentru păcătoşi să se pocăiască. Şi ea a fost foarte arogantă împotriva Acestuia; şi ea s-a pocăit şi şi-a predat viaţa lui Cristos, şi-a ridicat mâna că ea şi-ar preda viaţa lui Cristos, şi a plâns. După ce toată ungerea s-a dus; făcându-mi chemarea la altar, şi aşa mai departe. Şi apoi s-a întâmplat să mă întorc, şi aici era o viziune, şi am văzut pe fratele ei; care era o soră, aceasta era sora lui, şi ei împreună.
E-350 And then after the healing service was over, I made the altar call for sinners to repent. And she had been very arrogant against it; and she repented and give her life to Christ, raised up her hand that she would surrender her life to Christ, and was weeping. After all the anointing had done gone, making my altar call, and so forth... And then I happened to turn, and here was a vision, and I seen her brother, which was a sister, this was his sister, and them together.
E-351 Şi am crezut că era soţia lui Charlie, deoarece am ştiut şezând la masă zilele trecute, acolo jos la-la casa lui Charlie... Soţioara lui, micuţă mititică, Domnul mi-a arătat un necaz pe care l-a avut ea. Şi chiar din ceasul acela, Domnul i-a atins trupul, şezând acolo la masa ei acum. Tony, unde eram noi, acolo jos, am mers să vânăm veveriţe. Şi Domnul i-a atins trupul şi a luat lucrul acesta pe care îl avea de purtat toată... pentru restul vieţii ei, la o parte de la ea; doar şezând acolo. Şi femeia mică întotdeauna mânca sus de tot la celălalt capăt al mesei, dar astăzi, ea vine chiar în jur, şi îşi mută scaunul înăuntru, şi mănâncă chiar alături de mine. Ea nu ştia ce făcea. Soţul ei şezând în felul acesta, şi Fratele Bank şezând acolo, şi noi vorbeam. Şi ea s-a mutat roata, şi şi-a adus scaunul, şi l-a aşezat aici lângă mine. Şi aceasta a fost cu un scop, Domnul a arătat o viziune chiar acolo. Şi eu l-am chemat pe soţul ei afară, deoarece era o boală de femei, eu am început să-i spun despre ce s-a întâmplat. El a zis, "Frate Branham, acela este exact felul cum s-a întâmplat, exacţ în felul acela." Şi acolo el i-a spus ei, şi Domnul a vindecat-o. În regulă.
E-351 And I thought it was Charlie's wife, because I knew setting at the table the other day, down there at--at Charlie's house... His little wife, little bitty thing, the Lord showed me a trouble that she'd had. And from that very hour, the Lord touched her body, setting there at her table now. Tony, where we were at, down there, went squirrel hunting... And the Lord touched her body and took this thing she had to wear all of... for the rest of her life, away from her, just sitting there. And the little woman always eat way up at the other end the table, but today, she comes right around, and moves her chair in, and eats right beside of me. She never knew what she was doing. Her husband setting like this, and Brother Banks setting there, and us talking... And she moved around, and got her chair, and set it over here by my side. And it was for a purpose; the Lord showed a vision right there. And I called her husband out, because it was a lady's trouble; I begin to tell him about what happened. He said, "Brother Branham, that's exactly the way it happened, exactly like that." And there he told her, and the Lord healed her. All right.
E-352 Şi apoi după ce serviciul s-a terminat serile trecute, şi această altă soră, eu l-am văzut pe acest tânăr Charles şi această femeie împreună. M-am gândit, "Aceea trebuie să fie soţia lui; dar soţia lui este una blondă, şi aceasta este o femeie cu părul negru. Şi s-a întâmplat să observ că viziunea s-a mutat dincoace într-un colţ aici. Şi ea şedea acolo ştergându-şi ochii şi Domnul a arătat o viziune după ce ea era... chemarea la altar... după ce adunarea de rugăciune s-a terminat, vindecarea bolnavilor, şi chemarea la altar s-a făcut, şi Dumnezeu a aşteptat până ce ea s-a pocăit şi şi-a dat viaţa Lui şi apoi s-a întors în jur şi a vindecat-o. Şi ea a avut... bolile ei au avut-o umflată cu anii. Şi ea a mers jos aşa de mult, şi fiecare lucru, până când şi picioarele i s-au zbârcit unde toate au trecut de la ea (otrăvurile) din trupul ei. Se simte mai bine decât s-a simţit vreodată de mulţi ani, vedeţi. Şi cum Domnul prin harul Lui uimitor face aceea! Eu cred căci cam aceea este povestea; nu-i aşa, Soră Wood? Şi cum face El! După... Ce spui? [Sora Wood zice, "Ea a slăbit şapte livre săptămâna trecută" – Ed.] Şapte livre într-o săptămână. Oh, El este Dumnezeu! Nu este El?
E-352 And then after the service was over the other night, and this other sister, I seen this young Charles and this woman together. I thought, "That must be his wife; but his wife's a blond, and this is a black-headed woman. And I happened to notice the vision moved over in a corner over here. And she was setting there wiping her eyes, and the Lord showed a vision after she was--the altar call... After the prayer meeting was over, the healing of the sick, and the altar call had been made, and God waited till she repented and give her life to Him and then turned around and healed her. And she's had a trouble that's had her swelled up for years. And she's went down so much, and everything, till even her feet's wrinkled where all of it's passed from her (the poisons) from her body: feels better than she's ever felt in years. See? And how the Lord by His amazing grace does that. I think that's about the story, isn't it, Sister Wood? And how He does it... After... What say?
[Sister Wood says, "She lost seven pounds last week"--Ed.]
Seven pounds in a week. Oh, He's God, isn't He?
E-353 Acum, eu vă spun, motivul că i-am spus Fratelui Neville... M-am gândit că poate el a avut un mesaj pentru deseară. El a zis, "Nu," el nu a avut. Şi eu am câteva întrebări aici care au fost rămase, eu m-am simţit obligat moral să vin aici jos şi să răspund la aceste întrebări. Apoi eu am încă două sau trei pe care probabil că nu le iau în seara aceasta.
E-353 Now, I'll tell you, the reason I said to Brother Neville... I thought maybe he had a message for tonight. He said no, he didn't. And I've got a few questions here that was left over. I felt morally obligated to get down here and answer these questions. Then I've got two or three more I probably won't get tonight.
E-354 Eu vreau să vă arăt că unele tocmai mi-au fost înmânate de la un predicator. Fratele Neville doar... sau Beeler doar mi le¬a adus. [Fratele Branham răspunde la următoarele opt întrebări în Partea a III-a, începând la paragraful 668, ca numerele de întrebare de la 67 la 74 – Ed.]:
Ce reprezintă pietrele în Apocalipsa 21:19 şi 20?
Explică cele patru făpturi din Apocalipsa 5... El vrea să spună 6; nu este Apocalipsa 5, este 6, eu cred.
Şi cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni?
Ce a însemnat aţa cărămizie din Geneza 38?
Unde sunt să fie trimise darurile privind moartea celor doi martori, Apocalipsa 11?
Unde vor fi Sfinţii după domnia de o mie de ani? Şi ce fel de trup vor avea ei?
Cum vom judeca noi îngerii?
Ce devine părul despre îngerii din I Corinteni?
E-354 I want to show you some was just handed in from a preacher. Brother Neville just--or Beeler just brought them to me.
[Brother Branham answers the following eight questions in Part III, beginning at paragraph 668, as question numbers 67 through 74--Ed.].
What do the stones represent in Revelation 21:19 and 20?
Explain the four beasts of Revelations 5. (He means 6; it isn't Revelation 5; it's 6, I think.) And who are the twenty-four elders?
What did the scarlet thread of Genesis 38 mean?
Where are the gifts to be sent regarding the death of the two witnesses, Revelations 11?
Where will be the saints after the thousand years' reign, and what kind of a body will they have?
How shall we judge angels?
What hair becomes of the angels of I Corinthians?
E-355 Vorbeşti despre unele bune, acelea sunt unele bune. Eu probabil nu voi ajunge la ele în seara aceasta, dar dacă va voi Domnul, eu voi încerca să ajung la ele data viitoare când venim înăuntru pentru aceea.
E-355 Talk about some good ones, that's some good ones. I probably won't get to them tonight; but if the Lord willing, I'll try to get them the next time we come in. So that...
E-356 Eu am unele destul de bune aici în seara aceasta; astfel noi doar ne vom ruga acum şi cer Domnului să ne ajute, şi noi mergem chiar în ele pentru următoarele, oh, treizeci şi cinci, patruzeci de minute.
E-356 I've got some pretty good ones in here tonight; so we'll just pray now and ask the Lord to help us, and we go right into them for the next, oh, thirty-five, forty minutes.
E-357 Acum, binecuvântatule Tată Ceresc, noi Îţi suntem recunoscători pentru tot ce Tu ai făcut pentru noi. Şi, oh, este aşa de uimitor cum că harul Tău ajunge jos la noi. Eu mă gândesc acum, seara trecută, şi tovarăşa aceea mică a mea, oh, aşa de bolnavă, şi Tu ai venit pe scenă. Febra ei a început să scadă chiar din ceasul acela, şi a trecut complet acum. Eu Îţi mulţumesc. Şi... doar mă rog ca Tu să fii cu toţi şi fiecare care au pus o cerere în seara aceasta. Şi puţin cunoaştem noi, până când ajunge la casa noastră proprie, ce înseamnă, o mică rugăciune. O Dumnezeule, ce... cât-cât de real devii Tu. În ceasul acela când un doctor va pleca, şi zice, "Eu nu ştiu, eu niciodată nu am văzut nimic acţionând ca aceasta," şi atunci Domnul Isus se mută înăuntru pe scenă.
E-357 Now, blessed heavenly Father, we are grateful to Thee for all that Thou has done for us. And, oh, it's so amazing how that Your grace reaches down to us. I'm thinking now, the other night, when that little companion of mine, oh, so sick, and You come on the scene. Her fever begin to break from that very hour, and's got completely over now. I thank You. And the--the--just pray that You'll be with each and every one that's asked a request tonight. And little do we know, till it comes to our own home, what it means, a little prayer. O God, what--how--how real You become in that hour when a doctor will walk away, and say, "I don't know; I never seen anything act like it," and then the Lord Jesus move in on the scene.
E-358 O Dumnezeule, Tu eşti aşa de real pentru noi, şi noi suntem aşa de fericiţi pentru aceasta. Ne rugăm ca Tu să ne ierţi de toate căile noastre leneşe, şi căile noastre stupide. Şi, oh, doar aminteşteţi de noi, Doamne, că noi suntem carne umană într-o lume întunecată, o lume de întuneric şi păcat şi haos. Şi noi privim printr-o perdea, aşa cum era, peste faţa noastră, şi noi vedem numai şi ştim aşa cum vedem noi omeneşte aici. Dar într-o zi când vălul acela este ridicat, noi Te vom vedea faţă în faţă şi cunoaştem aşa cum suntem cunoscuţi. Aceea este ziua după care tânjim noi.
E-358 O God, You're so real to us, and we're so happy for it. We pray You forgive us of all of our slothful ways and our stupid ways. And, oh, just remember us, Lord, that we're human flesh in a dark world, a world of darkness and sin and chaos. And we're l--looking through a veil, as it was, over our face, and we only see and know as we do humanly here. But someday when that veil's lifted, we'll see You face to face and know as we're known. That's the day that we long for.
E-359 Noi ne rugăm Tată, acum, ca Tu să ne ajuţi aşa cum încercăm să împărţim la oameni Cuvântul lui Dumnezeu, conform cu cererile lor. Ia toate bolile de la noi. Noi avem nevoie de Tine, Doamne. Şi ne rugăm ca Tu să oferi aceasta. Lasă ca îndurările Tale să ne fie date, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-359 We pray, Father, now, that You'll help us as we try to impart to the people the Word of God, according to their requests. Take all sickness from us. We need You, Lord. And we pray that You'll grant it. Let Thy mercies be given to us, for we asked it in Jesus' Name. Amen.
E-360 Acum, în răspunderea întrebărilor, eu nu sunt cel mai bun din ţară, voi ştiţi. Dar eu le voi răspunde doar după cea mai bună cunoştinţă a mea.
E-360 Now, in answering questions, I'm not the best in the country, you know. But I'm just answer the best of my knowledge.
E-361 Aici era aceea cu care am început seara trecută, şi a trebuit să mă opresc:
60. "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în trupul lui Cristos." (Voi toţi vă amintiţi că aceea a fost întrebarea la care am fost. Acum aceea se află, desigur, în I Corinteni 12)... La timpul când suntem... primim naşterea nouă, aceasta are loc. Ea este aceasta... Este acesta Botezul Duhului Sfânt, sau există un botez mai târziu, sau este aceasta o umplere?
E-361 Here was the one that I started with the other night, and I had to stop.
E-362 Acum, acolo cam este o întrebare, şi noi am putea petrece restul timpului chiar la aceea una, şi în seara aceasta şi mâine seară şi aşa mai departe. Ea va acoperi... ea va-ea ar lua şi ar lega Biblia întreagă împreună. Fiecare Scriptură trebuie corespunzător să se lege împreună cu fiecare altă Scriptură în Biblie.
E-60. By one Spirit we are all baptized into the body of Christ. (You all remember that that was the question I was on. Now, that's found, of course, in I Corinthians 12.) At the time we are--receive the new birth, this takes place. It's this... Is this the baptism of the Holy Spirit, or is there a later baptism, or is it a filling?
E-363 Dar doar încercând să o facem doar pe scurt, clar aşa cum ştiu eu să o fac, nu; când voi credeţi în Domnul Isus Cristos, atunci voi aveţi naşterea din nou. Când credeţi în Domnul, voi primiţi un gând nou, o viaţă nouă, dar acela nu este Botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Voi aveţi naşterea nouă când voi credeţi, voi aveţi Viaţă Eternă. Acesta este un dar a lui Dumnezeu care vă este dat prin harul suveran prin a accepta darul pe care Dumnezeu vi-l dă. Vedeţi, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în cel ce m-a trimis, are Viaţă Eternă." Are viaţă veşnică; aceea este naşterea din nou, voi sunteţi convertiţi, aceea înseamnă că voi sunteţi "întorşi în jur."
E-362 Now, there is quite a question, and we could spend the rest of our time right on that one, and tonight and tomorrow night and so forth. It would cover... It would--it'd take and tie the entire Bible together. Every Scripture must properly tie together with every other Scripture in the Bible.
E-364 Dar Botezul Duhului Sfânt vă pune în Trupul lui Cristos, supuşi darului pentru slujire. Acesta nu vă face ceva mai mult de un Creştin, el doar vă pune în trupul darurilor. Vedeţi? "Acum, printr-un singur Duh" (I Corinteni 12) "noi toţi suntem botezaţi într-un singur trup. Acum," zice Pavel, "există diferite daruri, şi în acest trup sunt nouă daruri spirituale." Şi în acest trup... Voi trebuie să fiţi botezaţi în trup să posedaţi unul din aceste daruri. Ele vin cu trupul.
E-363 But just trying to make it just a briefly, plain as I know how to make it... No, when you believe on the Lord Jesus Christ, you then have the new birth. When you believe on the Lord, you receive a new thought, a new life, but it isn't the baptism of the Holy Ghost. See? You've got the new birth when you believe; you've got Eternal Life. It's a gift of God that's give to you through sovereign grace by accepting the gift that God is giving to you. See? "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, hath Eternal Life, has Everlasting Life"; that's the new birth. You're converted; it means you're turned around.
E-365 Dar, acum, atât cât a avea Viaţă Eternă şi să fii un Creştin, tu eşti un Creştin în momentul când crezi. Acum, acela nu este creştin prefăcut, aceea este să crezi cu adevărat în Domnul Isus şi să-L accepţi ca Salvatorul tău personal; tu eşti născut din nou chiar acolo, şi ai Viaţă Eternă. Dumnezeu vine în tine.
E-364 But the baptism of the Holy Spirit puts you into the body of Christ, subject to the gifts for service. It doesn't make you any more of a Christian; it just puts you into the body of gifts. See? "Now, by one Spirit (I Corinthians 12) we're all baptized into one body. Now," says Paul, "there are different gifts, and in this body is nine spiritual gifts." And in this body... You have to be baptized into the body to possess one of these gifts. They come with the body.
E-366 Acum priviţi, Viaţă Eternă; Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă, şi nu vine la judecată ci a trecut din moarte la Viaţă." Voi sunteţi o creatură nouă chiar atunci. Apoi Pavel a întâlnit pe unii din acei oameni, sus în Fapte 19. Ei aveau un predicator sus acolo care a fost un avocat convertit cu numele de Apolo. Şi Apolo era un om puternic în Scripturi, şi el dovedea prin Scripturi că Isus era Cristosul. Vedeţi?
E-365 But now, as far as having Eternal Life and being a Christian, you are a Christian the moment you believe. Now, that's not make-believe; that's truly believe on the Lord Jesus and accept Him as your personal Saviour, you're borned again right there, and have Eternal Life. God comes into you.
E-367 Acum priviţi. Apolo, prin Cuvânt, dovedea prin Cuvânt. "Credinţa vine prin auzire, auzirea Cuvântului. Cel ce ascultă Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică." Aţi reţinut? Apolo, prin Cuvânt, dovedea. Şi aceştia erau Creştini, ei erau urmaşi, ucenici. Şi Apolo dovedea prin Cuvânt, că Isus era Cristosul. Şi ei aveau bucurie mare şi au primit Cuvântul, deşi cunoşteau numai botezul lui Ioan.
E-366 Now, watch. Eternal Life... Jesus said, "He that heareth My Word and believeth on Him that sent Me, hath Eternal Life, and shall not come into the judgment, but's passed from death unto Life." You're a new creature right then.
Then Paul had met some of those people up in Acts 19. They had them a preacher up there which was a converted lawyer by the name of Apollos. And Apollos was a mighty man in the Scriptures, and he was proving by the Scriptures that Jesus was the Christ. See?
E-368 Şi când Pavel a trecut prin coastele de sus ale Efesului, el află pe aceşti ucenici şi a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Vedeţi?
E-367 Now, watch. Apollos, through the Word, was proving by the Word. "Faith cometh by hearing, hearing of the Word. He that heareth My Word, and believeth on Him that sent Me, has Everlasting Life." Get it? Apollos, by the Word, was proving... And these were Christians; they were followers, disciples. And Apollos was proving by the Word, that Jesus was the Christ. And they had great joy and received the Word, yet knowing only the baptism of John.
E-369 Acum, când voi credeţi, Isus a zis, "Voi aveţi Viaţă Eternă." Aceea este noua naştere. Aceea este convertirea voastră, schimbarea. Dar Botezul Duhului Sfânt este puterea lui Dumnezeu în care voi sunteţi botezaţi şi sunteţi supuşi la aceste nouă daruri spirituale să lucreze prin voi; aşa ca, predicare, evanghelişti, apostoli, păstori, profeţi, ... şi toate darurile trupului vin în acesta, când voi sunteţi botezaţi în acest trup. Şi aceea este... nu vă face ceva mai Creştin, el doar vă aşează poziţional într-un loc să fiţi un duh slujitor în Biserica Dumnezeului cel viu. Acum o pricepeţi? Vedeţi?
E-368 And when Paul passed through the upper coasts of Ephesus, he finds these disciples, and he said, "Have you received the Holy Ghost since you have believed?" See?
E-370 Acum întrebarea este... Să răspundem una câte una, acolo sunt trei întrebări.
"Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în trupul lui Cristos."
Aceea este corect, I Corinteni 12 va da răspunsul la aceea. În regulă.
La timpul acela noi primim naşterea din nou, când aceasta are loc? Atunci este?
E-369 Now, when you believe, Jesus said, "You have Eternal Life." That's the new birth. That's your conversion, changing. But the baptism of the Holy Spirit is the power of God that you're baptized into and are subject to these nine spiritual gifts to work through you; such as, preaching, evangelists, apostles, pastors, prophets... And all the gifts of the body come into this, when you're baptized into this body. And that's--doesn't make you any more a Christian; it just sets you positionally in a place to be a ministering spirit in the church of the living God. Now, you get it? See?
E-371 Aceea este ceea ce vor ei să ştie, da... "Printr-un singur Duh..." Nu. Nu. "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un trup." Vedeţi, aceea nu este când începe noua naştere, noua naştere începe când voi credeţi în Domnul Isus.
E-370 Now, the question is... Let's answer it just one by one; there's three questions.
By one Spirit we are all baptized into the body of Christ.
That's correct, I Corinthians 12 would give the answer to that. All right.
At that time we receive the new birth, this takes place? Is that when?
E-372 Acum vedeţi, acolo nu este o... nu este un lucru... Acum ascultaţi. Ce puteţi voi face în afară de a crede? Ce puteţi voi face mai mult? Ce puteţi face mai mult privitor la aceasta decât doar să credeţi? Spuneţi-mi un lucru ce l-aţi putea face. Nu există nici un lucru ce puteţi face în afară de a-L crede. Acum, dacă vine ceva în afară de credinţa voastră, acela nu este un act de-al vostru propriu, este un act al lui Dumnezeu. De aceea...
E-371 That's what they want to know. Yes. "By one Spirit..." No. No. By one Spirit we're all baptized into one body. See, that isn't when the new birth begins; the new birth begins when you believe on the Lord Jesus.
E-373 Acum dacă am spune aceea când voi... De multe ori am văzut, de multe ori, oameni acceptând "dovada iniţială a vorbirii în limbi" ca Duhul Sfânt. Şi uneori îi scutură pe oameni, sau îi bate şi-i bate pe umăr, zicând, "Spune-1. Spune- 1. Spune-1. Spune-1." Voi ştiţi, repetă un cuvânt iarăşi şi iarăşi, "Spune-1. Spune-1. Spune-1." Vedeţi, este ceva care faceţi voi înşivă. Şi-şi-şi aceasta nu... aceasta nu... aceasta-aceasta nu este nimic. Voi puteţi primi o confuzie de limbi. Voi puteţi primi o-o mulţime de lucruri, şi senzaţii. Dar dacă ceva vine în afară de credinţa voastră personală, aceasta trebuie să fie un dar Divin al lui Dumnezeu dat vouă. Vedeţi?
E-372 Now, see, there's not a--there's not one thing... Now, listen. What can you do besides believe? What more can you do? What can you do about it any more than just believe it? Tell me one thing you could do. There's not one thing that you can do outside of believe it. Now, if anything comes outside of your believing, it isn't an act of your own; it's a act of God. Therefore...
E-374 "Şi printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur trup." Aceea este corect, vedeţi. Botezul Duhului Sfânt este un act diferit de naşterea din nou. Una este o naştere, unul este un botez. Unul vă aduce Viaţă Eternă, celălalt vă dă putere. El dă putere în, Viaţa Eternă, vedeţi, să lucraţi. Acum voi aţi reţinut¬o? Bine. În regulă.
E-373 Now, if we'd say that when you--the... A lot of times I've seen, many times, people accepting "initial evidence of speaking in tongues" as the Holy Ghost, and sometimes shake the people, or beat them and pat them, saying, "Say it. Say it. Say it. Say it." You know, repeat a word over and over, "Say it. Say it. Say it." See, it's something you're doing yourself. And--and--and it don't... It doesn't... It--it's nothing. You might get a confusion of tongues. You might get a--a lot of things and sensations. But if anything comes outside of your own personal faith, it has to be a Divine gift of God given to you. See?
E-375 Acum aici este alta, vine a doua, cea mai bună care le-am avut în seara aceea:
61. Unde era duhul lui Isus cele trei zile când trupul Lui era în mormânt? Unde era duhul Lui?
E-374 "And by one Spirit we're all baptized into one body." That's correct. See? The baptism of the Holy Ghost is a different act from the new birth. One is a birth; one is a baptism. One brings you Eternal Life; the other one gives you power. It gives power into Eternal Life (See?) to operate. Now, you got it? Okay, all right.
E-376 Acum, duhul Lui, dacă veţi urmări Scripturile, ... ei bine, noi am putea doar aduce multe locuri. Dar, mă întreb, cine are o Biblie? Frate Stricker, tu ai o Biblie? În regulă. Frate Neville, tu ai una? Caută-mi Psalmul 16:10. Şi cine altul? Sora Wood, tu ai o Biblie acolo? Ei bine, Frate Stricker, (în regulă, oricare), tu caută-mi Fapte 2:27, Fapte 2:27.
E-375 Now, here is another, come second, the best that I had them at that night.
E-377 Şi acum, primul loc, când Isus a murit, ... Când voi muriţi, trupul vostru moare. Cuvântul moarte înseamnă să "despartă," doar să fiţi despărţiţi de cei dragi ai voştri. Dar aici El aşează aceasta în Sf. Ioan, capitolul 11, "Cel ce ascultă..." Nu... eu vă cer scuze; aceea este în Sf. Ioan 5:24, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele are Viaţă Eternă."
E-61. Where was Jesus' spirit the three days His body was in the tomb? Where was His spirit?
E-378 Isus i-a zis Martei, care a venit să-l întâlnească, ... Ea a zis, "Dacă Tu erai aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar chiar şi acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da."
E-376 Now, His Spirit, if you'll follow the Scriptures... Well, we could just bring many places. But I want... Who's got a Bible? Brother Stricker, you got a Bible? All right. Brother Neville, you got one? Get me Psalms 16:10. And who else? Sister Wood, you got a Bible there? Well, Brother Stricker (all right, either one), you get me Acts 2:27, Acts 2:27.
E-379 El a zis, "Eu sunt învierea şi Viaţa." Vedeţi? "Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi el va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată."
E-377 And now, the first place, when Jesus died... When you die, your body dies. The word "death" means "to separate," just to be separated from your loved ones. But here (See?) He said this in St. John the 11th chapter, "He that heareth..." No, I beg your pardon; that's in St. John 5:24, "He that heareth My Words has Eternal Life."
E-380 Acum-acum, există o parte din noi care nu mor. Şi aşa cum eu tocmai am venit prin linia Scripturilor, orice lucru care are un început are un sfârşit. Acestea sunt lucrurile care nu au un început, care nu au sfârşit. De aceea când îl acceptăm pe Cristos, Dumnezeu, noi devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, şi Viaţa noastră este tot aşa fără de sfârşit cum Viaţa lui Dumnezeu este fără de sfârşit; noi o avem Eternă.
E-378 Jesus said to Martha, who come to meet Him... She said, "If Thou would've been here, my brother would not have died. But even now, whatsoever You ask God, God will give it to You."
E-381 Acum cuvântul veşnic, noi am trecut prin el. Cuvântul veşnic este "un spaţiu de timp," veşnic şi (conjuncţie) veşnic. Şi noi aflăm aici că el are-el are un sfârşit, tot aşa ca toate suferinţele, şi toată boala, şi toată tristeţea, şi toată pedepsirea, şi iadul însuşi are un sfârşit.
E-379 He said, "I am the Resurrection and Life." See? "He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live; and whosoever liveth and believeth in Me, shall never die."
E-382 Dar Viaţa Eternă nu are sfârşit, deoarece Ea nu a avut început. Ea nu poate muri niciodată deoarece Ea niciodată nu s-a născut. Ea nu are început de zile, Ea nu are sfârşit de timp. Acum, singura cale prin care noi putem trăi Etern, este prin a primi ceva care este Etern. Şi Dumnezeu era; înainte să existe ceva, era Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu a avut un început sau un sfârşit.
E-380 Now--now, there's a part of us that does not die. And as I've just come through the line of Scriptures, everything that has a beginning has an end. It's the things which has not a beginning, that has no end. Therefore, when we accept Christ, God, we become sons and daughters of God, and our Life is just as endless as God's Life is endless; we have eternal.
E-383 Şi Dumnezeu era acest Duh mare. Noi L-am fotografiat ca-cele şapte culori ale curcubeului care acoperă... Curcubeul de fapt ar acoperi pământul dacă el nu ar lovi pământul. El este doar o apă într-un cerc al curburii pământului, ceea ce-l face. Dar, acum, aşa cum Dumnezeu este Etern, şi El era cel Perfect: dragoste perfectă, pace perfectă, bucurie perfectă, satisfacţie perfectă. Toate cele şapte duhuri (aşa cum le aflăm în Apocalipsa), ele au ieşit; a fost format Dumnezeu, era perfecţiunea. Toate celelalte în afară de acela au fost ceva care au fost pervertite din Acela.
E-381 Now, the word "forever," we've been through it. The word "forever" is "a space of time," forever and (conjunction) forever. And we found out here that it has--it has an end, just like all the sufferings, and all the sickness, and all the sorrow, and all the punishment, and hell itself has an end.
E-384 Acum singura cale prin care putem veni înapoi la perfecţiune, este să venim înapoi cu Acela (perfecţiune, care este Dumnezeu). Atunci noi venim la perfecţiune, atunci noi avem Viaţă Eternă; fără sfârşit, sau fără-fără ceva, este doar pentru totdeauna Viaţă Eternă.
E-382 But Eternal Life has no end, 'cause it had no beginning. It never can die, because it never was born. It had no beginning of days. It has no ending of time. Now, the only way that we can live eternally is through receiving something that is eternal. And God was; before there was anything, it was God. God never had a beginning or an end.
E-385 Acum el vorbeşte despre suflet... duhul. Căci noi purtăm trupurile noastre peste mormântul celui mai sfânt dintre noi, pentru acest trup. Şi trupul... În primul rând, când Dumnezeu, Logosul care a ieşit de la Dumnezeu ...
E-383 And God was this great Spirit. We pictured Him like a--the--the seven colors of the rainbow that covers... The bow would actually cover the earth if it didn't strike the earth. It's just a water in a circle of the curvature of the earth, what makes it. But now, as God is eternal, and He was the perfect: perfect love, perfect peace, perfect joy, perfect satisfaction... All those seven spirits (as we get in Revelations), they come out, was--made up God, was perfection. Everything else outside of that has been something that's been perverted from that.
E-386 Sau, aşa cum am trecut prin aceasta, Catolicii O numesc, "calitatea de fiu Etern al lui Dumnezeu." Care, aşa cum am zis mai înainte, cuvântul nici măcar nu are sens. Vedeţi, nu poate exista un fiu Etern, deoarece un fiu trebuia să aibe un început. Şi astfel Isus a avut un început, Dumnezeu nu a avut început. Vedeţi? Dar Fiul era... nu calitate de fiu Etern, ci Fiul care era cu Tatăl la început era Logosul care a ieşit din Dumnezeu.
E-384 Now, the only way that we can come back to perfection, is to come back with that perfection, which is God. Then we come to perfection, then we have Eternal Life: without end, or without--without anything; it's just forever, Eternal Life.
E-387 Şi aceea era teofania lui Dumnezeu care a ieşit afară. Forma umană care nu a avut ochi aşa cum vedeţi voi; un ochi mai bun. El nu a avut urechi aşa cum auziţi voi, ci un auz mult mai mult. Vedeţi, El era o teofanie, care, tot acest curcubeu a coborât binevoitor într-o-o teofanie. Moise L-a văzut când El a trecut prin stâncă astfel. El a văzut partea din spate, a zis, "Acesta arăta ca un om."
E-385 Now, he's speaking of the soul, the spirit. For we pack our bodies over the grave of the saintest of us, for this body. And the body... In the first place, when God, the Logos that went out of God...
E-388 Abraham L-a văzut când El a păşit jos într-un trup uman şi a mâncat carne de viţel, a băut ceva lapte, a mâncat unt. Abraham L-a văzut cum El tocmai a păşit înăuntru, şi apoi a dispărut imediat din acesta. Noi am aflat că trupurile noastre sunt făcute din şaisprezece elemente ale pământului, ele doar vin împreună. Şi Dumnezeu le-a pus împreună, şi a pus doi Îngeri în aceste trupuri; Îngerii care au stat şi au vorbit. Şi Îngerii erau oameni la un... şi la timpul acela.
E-386 Or, as I have went through it, the Catholic call It, "the eternal sonship of God."... Which as I have said before, the word doesn't even make sense. See, there cannot be an eternal son, because a son had to have a beginning. And so Jesus had a beginning; God had no beginning. See? But the Son was the... Not eternal sonship, but the Son that was with the Father in the beginning was the Logos that went out of God.
E-389 Acum observaţi, noi am aflat aceea, cine era Melchisedec decât Dumnezeu Însuşi! El nu putea fi nimeni altul, căci El era Impăratul Salemului care este Ierusalim. El nu avea nici tată nici mamă; nu putea fi Isus, căci El avea tată şi mamă. El nu avea început de zile, nici sfârşit de viaţă; există numai Unul care are aceea, acela-i Dumnezeu. El era Dumnezeu care locuia aici într-o teofanie. Vedeţi? Observaţi, Împărat al Salemului.
E-387 And it was the Theophany of God that went out, the human form that didn't have eyes like you see: a better eye. It didn't have ears like you hear, but a far more hearing. See? It was a Theophany, that all this rainbow condescended into a--a Theophany. Moses saw It when It passed through the rock like that. He saw the back parts, said, "It looked like a man."
E-390 Acum, Dumnezeu a trăit prin veac, prin poporul Lui. Acesta era Dumnezeu care era în David, care l-a făcut să stea pe munte, şi ca un împărat respins, şi să plângă. Acelaşi Duh a fost manifestat în Isus Fiul lui David, care a fost respins în Ierusalim şi a plâns.
E-388 Abraham saw Him when He stepped down into human flesh and eat a calf, drank some milk, eat the butter. Abraham saw Him as He just stepped in, and then vanished right away from it. We found out that our bodies are made of sixteen elements of the earth; they just come together. And God pulled them together, and put two Angels in these bodies, Angels that stood and talked. And Angels were men at one, and there at that time.
E-391 Iosif, vândut pentru treizeci de monede de argint, urât de fraţii lui, iubit de tatăl său, a fost aşezat la dreapta lui Faraon, şi nimeni nu putea veni numai dacă înăuntru cândva... venea prin Iosif, şi trâmbiţa suna şi fiecare genunchi se apleca înaintea lui Iosif: model perfect al lui Cristos. Acela era Duhul lui Cristos trăind prin oamenii aceia. Vedeţi?
E-389 Now, notice, we find out that, Who was Melchisedec but God Himself. It couldn't have been no one else, for He was the King of Salem which is Jerusalem. He had no father nor mother; couldn't been Jesus, 'cause He had father and mother. He had no beginning of days, no ending of Life; there's only One that has that; that's God. It was God dwelling here in a Theophany. See? Notice, King of Salem...
E-392 Acum, acum aici când Isus a murit, a fost Dumnezeu manifestat în trup. Dumnezeu a devenit om. În legile de răscumpărare, singura cale când un om putea răscumpăra starea pierdută a lui Israel, el trebuia să fie o rudenie. El trebuia să fie o rudenie apropiată. Cartea lui Rut o explică frumos; şi el trebuia să fie o rudenie. Astfel Dumnezeu trebuia să devină înrudit cu omul, pentru ca omul să poată deveni înrudit cu Dumnezeu. Vedeţi?
E-390 Now, God has lived through the age through His people. It was God that was in David, that made him set upon the mountain and--as a rejected king and weep. That same Spirit was manifested in Jesus the Son of David, Who was rejected in Jerusalem and wept.
E-393 El avea un duh în el, un om are când el este născut, deoarece el este un duh din natură. El este un duh al lumii, el este un duh al-al dumnezeului acestei lumi. El este doar un vlăstar al lui Adam.
E-391 Joseph, sold for thirty pieces of silver, hated of his brother, loved of his father, was seated at the right hand of Pharaoh, and no man could come except in ever--come by Joseph; and the trumpet sounded and every knee bowed to Joseph: perfect type of Christ. That was the Spirit of Christ living through those men. See?
E-394 Un pom se reproduce. Vegetaţia se reproduce. Animalele se reproduc. Oamenii se reproduc. Ei sunt un produs secundar din creaţia originală. O pricepeţi?
E-392 Now, now, here when Jesus died, it was God manifested in flesh. God became Man. In the laws of redemption the only way that a man could redeem the lost estate of Israel, he had to be a kinsman. He had to be a close kinsman. The Book of Ruth beautifully explains it; and he had to be a kinsman. So God had to become kinfolks to man in order that man could become kinfolks to God. See?
E-395 Acum, acum când un om se naşte, el este născut cu un duh în el din această lume. Acela-i motivul că el trebuie să se nască din nou. Căci acest duh vine din concepţia tatălui şi a mamei, care era concepţia sexuală, şi absolut nu putea trăi veşnic. Astfel el trebuie să fie născut din nou. Şi înainte ca el să poată face aceea, Dumnezeu a trebuit să vină jos şi să facă o cale pentru el să fie născut din nou; căci el nu avea nici o cale să se răscumpere pe sine, el era fără speranţă. El nu a... fără speranţă, fără Dumnezeu, fără Cristos, în lume, pierdut şi dus. El-el... nu era nimic ce putea face el să se salveze. El... fiecare... Nu contează dacă el era un mare preot, dacă el era un episcop, dacă el era un papă, orice era el, el este tot aşa de vinovat ca celălalt om.
E-393 He has a spirit in him, a man does when he's born, because it's a spirit of nature. It's a spirit of the world; it's a spirit of the--the god of this world. He is merely an offspring of Adam.
E-396 Astfel, trebuia să fie nevoie de Unul care nu era vinovat, să o facă. Şi singurul Unu care nu a fost vinovat era Dumnezeu Insuşi. Şi Dumnezeu a trebuit să coboare şi să devină om (şi El a venit în forma lui Cristos) să ancoreze ţepuşul morţii, să ia boldul morţii afară, să ne răscumpere, ca noi... nu prin faptele noastre sau prin bunătatea noastră (noi nu avem nici una), ci prin harul Lui, să fim salvaţi. Apoi noi primim din Viaţa Lui în acest trup muritor, şi acum noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu, şi avem Viaţă Eternă în noi. Noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu. De aceea, Isus, fiind viu...
E-394 A tree reproduces itself. Vegetation reproduces itself. Animals reproduce themselves. Humans reproduce themselves. They are the byproduct of original creation. Get it?
E-397 Şi nici un om, nu contează cât de rău sau cât de bun, când el trebuie să... când el părăseşte acest pământ, el nu este mort. El este altundeva. Dar el are o viaţă care va pieri, după ce el este pedepsit în iad pentru faptele lui, el... dar totuşi viaţa aceea trebuie să înceteze. Există numai un fel de Viaţă Eternă.
E-395 Now, now, when a man is born, he's born with a spirit in him of this world. That's the reason he has to be borned again. For this spirit come from the conception by father and mother, which was the sexual conception, and absolutely could not live forever. So he's got to be borned again. And before he could do that, God had to come down and make a way for him to be born again; because he had no way to redeem himself; he was without hope. He didn't... He was without hope, without God, without Christ in the world lost and gone. He--he... There's nothing he could do to save himself. He... every... No matter if he was a high priest, if he was a bishop, if he was a pope, whatever he was, he's just as guilty as the next man.
E-398 Acum, noi am trecut prin aceea. Dacă un om poate fi un păcătos şi poate fi pedepsit pentru totdeauna... El nu poate fi pedepsit pentru totdeauna numai dacă el are Viaţă Eternă. Dacă el are Viaţă Eternă, el este salvat. Vedeţi? Astfel există numai un fel de Viaţă Eternă, şi aceea este Zoe, "Viaţa lui Dumnezeu." Şi el nu poate pieri.
E-396 So it had to take One that was not guilty to do it. And the only One that wasn't guilty was God Himself. And God had to come down and become man. And He came in the form of Christ to anchor the stinger of death, to take the sting of death out, to redeem us, that we, not by our works or by our goodness (we have none), but by His grace to be saved. Then we receive of His Life into this mortal body, and now we are sons and daughters of God, and have Eternal Life within us. We are sons and daughters of God. Therefore, Jesus, being alive...
E-399 Dar cei răi sunt într-un loc de-de aşteptare (în chin) pentru judecata lor (să fie judecaţi conform cu faptele lor făcute în trup) în ziua din urmă. Acum, dar noi... Păcatele unor oameni merg înaintea lor, ale unora urmează după ei.
E-397 And no man, no matter how wicked or how good, when he has to... When he leaves this earth, he's not dead. He's somewhere else. But he has a life that will perish after he's punished in hell for his deeds. But yet that life has to cease. There's only one type of Eternal life.
E-400 Acum dacă ne mărturisim păcatele, El e drept să ne ierte, de aceea noi niciodată nu trebuie să suferim judecata lui Dumnezeu. Voi o pricepeţi? Priviţi, Romani 8:1, "De aceea nu există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus." Care sunt ÎN Cristos. Aceia au trecut din moarte la Viaţă; vedeţi, noi nu avem condamnare şi eram în Cristos Isus. "Care nu umblă după fire, ci după Duhul." Vedeţi? "Cel ce ascultă Cuvintele Mele, crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă."
E-398 Now, we've been through that. If a man can be a sinner and be punished forever... He can't be punished forever 'less he's got Eternal Life. If he's got Eternal Life, he's saved. See? So there's only one type of Eternal Life, and that's the Zoe, the Life of God. And he can't perish.
E-401 Şi dacă eu am fost acceptat în Cristos, şi Cristos a luat judecata mea, şi eu am acceptat ispăşirea Lui pentru păcatele mele, cum mă poate Dumnezeu judeca? El deja m-a judecat, când El l-a judecat pe Cristos. Atunci eu sunt liber de la judecată. "Apoi când Eu văd sângele, Eu voi trece peste tine." Vedeţi?
E-399 But the wicked are in a place of--of waiting in torment for their judgment, to be judged according to the deeds done in the body at the last day. Now, but we... Some men's sins go before them, some follow after them.
E-402 Dar, acum, cu cei răi nu este aşa. El merge într-un loc de chin. Şi noi ştim că aceea e adevărat. Cel rău este viu. El este într-un loc de chin. El este într-un loc unde el nu ştie... Aşa-i cum aceşti spiritişti şi medii cheamă sus aceste duhuri ale oamenilor care sunt duşi, un fel de joc şi glume murdare şi lucruri cu care ei glumesc, dacă aţi văzut vreodată ceva din ele. În regulă. De ce? Ei nu...
E-400 Now, if we confess our sins, He's just to forgive us; therefore, we'll never have to stand the judgment of God. You get it? Look, Romans 8:1: "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus (that are in Christ, that's passed from death unto Life. See? We have no condemnation. And was in Christ Jesus), that walk not after the flesh, but after the Spirit." See? "He that heareth My Words, believeth on Him that sent Me, has Eternal Life."
E-403 Priviţi la această Miss Pepper, înainte ca articolul meu să meargă despre Minunea despre Danny Morton. Câţi aţi citit articolul acela? Da, mulţi din voi au citit, sigur. Şi acesta este în Reader's Digest. Aţi observat, chiar înainte de acela a mers înainte Miss Pepper, cea mai mare spiritistă pe care a cunoscut-o lumea vreodată. Douăsprezece pagini acordate povestirii ei. Şi de cincizeci de ani... Ei au avut-o peste tot în lume, şi dovadă ştiinţifică şi fiecare lucru, că "ea absolut vorbeşte cu cei morţi, şi oamenii vin sus." Ce? Numele lui Dumnezeu nu a fost menţionat nici o dată, fără pocăinţă, fără vindecare Divină, nimic despre Aceasta, înţelegeţi.
E-401 And if I've been accepted in Christ, and Christ took my judgment, and I accepted His propitiation for my sins, how can God judge me? He's done judged me when He judged Christ. Then I'm free from judgment. "Then when I see the Blood, I'll pass over you." See?
E-404 Singurul lucru care era, erau acei oameni menţionaţi, "Ioan, tu nu mă cunoşti? Eu sunt George care era într-un anumit loc, şi am făcut cutare-şi-cutare şi cutare-şi-cutare. Iţi aminteşti de locul acela unde am mers şi am făcut aceasta?" Vedeţi, aceea este tot ce ştiu ei. Ei sunt duşi. Trecuţi din... Lor-lor nimic nu le-a rămas decât judecata.
E-402 But now, the wicked is not so. He goes into a place of torment. And we know that that's true. The wicked is alive. He's in a place of torment. He's in a place where he don't know... That's how these spiritualists and mediums call up these spirits of the people that's gone on, some kind of frolic and dirty jokes and things they crack, if you've ever seen any of it. All right. Why? They don't...
E-405 În partea în care pomul se înclină, în partea aceea cade. Şi starea în care mori... Acela-i motivul că eu difer cu rugăciunea pentru cei morţi, vedeţi, mijlocirea rugăciunilor sau-sau împărtăşirea sfinţilor şi aşa mai departe. Aceasta nu poate fi, conform cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu face nici un bine să te rogi pentru cineva după ce ei sunt duşi. Ei sunt terminaţi. Ei sunt... ei au... Ei au trecut linia dintre har şi judecată. Ei fie că au mers la milă, sau au mers departe de milă. Isus a zis aşa, în capitolul 16 din Sf. Matei, El-El-El a învăţat aceasta; capitolul 16 din Marcu, eu cred că este. Bogatul şi Lazăr; nimeni nu poate trece acest golf, şi niciodată nu va trece dincolo! Ia te uită. Vedeţi? Astfel aceasta o stabileşte.
E-403 Look at this Miss Pepper, before my article went of "The Miracle of Donny Morton." How many read that article? Yes, many of you did, sure. And it's in "Reader's Digest." Did you notice, just before that went forth Miss Pepper, the greatest spiritualist the world has ever knowed: twelve pages given to her story. And for fifty years... They've had her all over the world, and scientific proof and everything, that she absolutely talks with the dead, and the people come up. What? God's Name wasn't mentioned one time, no repentance, no Divine healing, nothing about it. See?
E-406 Acum, dar când Cristos a murit, totul trebuia să mărturisească că El era Cristosul. Acum să mergem la întrebarea voastră. Primul lucru, stelele au refuzat să strălucească, soarele a apus, luna nu a vrut să-şi dea lumina, pământul şi-a azvârlit pietrele, la moartea Lui. Şi El a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare din zilele lui Noe. El, ei trebuiau să recunoască. Priviţi la aceea! Şi dacă din întâmplare există un păcătos aici în seara aceasta, gândiţi-vă la aceea un minut. Într-o zi această Evanghelie pe care o auziţi predicată chiar acum, voi va trebui să mărturisiţi prin Ea. Undeva vă veţi pleca genunchiul, indiferent de cine sunteţi. Ar putea fi în zece mii de ani de azi, ar putea să nu fie până... dimineaţă. Oricând este, voi urmează să vă plecaţi undeva, şi voi veţi auzi aceeaşi Evanghelie predicată chiar înapoi către voi.
E-404 Only thing it was, was those people mentioned, "John, don't you know me? I'm George that was at a certain place, and I did so-and-so and so-and-so. You remember that place we went and done this?" See, that's all they know. They're gone, passed from... They're--they're nothing left but judgment.
E-407 Căci după ce sufletele acelea erau în închisoare, care nu s¬au pocăit când Enoh şi când toţi aceia au predicat, şi Noe... şi pentru îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, aşa cum este acum, aşteptând pentru timpul acela să vină. Şi Noe şi Enoh şi toţi aceia au predicat, şi oamenii aceia au râs şi au făcut haz din ei. Şi ei erau în închisoare, şi Isus a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare. El a mărturisit! Cerurile au mărturisit, "El era!" Pământul a mărturisit, "El era!" Iadul a mărturisit, "El era!"
E-405 The way the tree leans, that's the way it falls. And the state you die... That's the reason I different with praying for the dead (See?), the intercession of prayers or--or communion of saints and so forth. It cannot be according to God's Word. It does no good to pray for anybody after they're gone. They're finished. They're--they've... They've passed the line between mercy and judgment. They either went to mercy, or went away from mercy. Jesus said so. In 16th chapter of St. Matthew He--He--He taught it; 16th chapter of Mark, I believe it is: the rich man and Lazarus. No man can cross over this gulf, and never will cross over it. There you are. See? So it settles it.
E-408 Biblia a zis că aceasta... David, mulţi ani în urmă, în Psalmi... În regulă, Frate, tu citeşte Psalmii, dacă tu vrei acolo. Psalmii 16:10: [Fratele Neville citeşte, "Căci Tu nu vei lăsa sufletul meu în iad; nici nu vei suferi ca Sfântul Tău să vadă putrezirea." – Ed.]
E-406 Now, but when Christ died, everything had to witness that He was the Christ. Now, let's go to your question. The first thing, the stars refused to shine; the sun went down; the moon wouldn't give its light; the earth belched its rocks at His death. And He went and preached to the souls that were in prison, that repented not in the long-suffering of the days of Noah. He... They had to recognize... Look at that. And if there by chance be a sinner here tonight, think that over a minute. Someday this Gospel that you're hearing preached right now, you'll have to witness by. Somewhere you'll bow your knee, regardless of who you are. It may be ten thousand years from today; it may not be until the--in the morning. Whenever it is, you're going to bow somewhere, and you're going to hear this same Gospel preached right back to you.
E-409 Citeşte acelaşi lucru, frate, unde a predicat Petru; în Fapte, capitolul 2, versetul al 27-lea: [Fratele Stricker citeşte, "Căci Tu nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei suferi ca Sfântul Tău să vadă putrezirea." – Ed.]
E-407 For after those souls were in prison, that repented not when Enoch and when all of them preached, and Noah... And for the long-suffering of God, like it is now, waiting for that time to come... And Noah and Enoch and all of them preached, and those people laughed and made fun of them. And they were in the prison house, and Jesus went and preached to the souls that were in prison. He witnessed. The heavens witnessed He was. The earth witnessed He was. Hell witnessed He was."
E-410 Citeşte două versete deasupra lui, frate, ca tu să poţi obţine contextul-contextul despre aceasta: [Fratele Stricker citeşte, "Căci David vorbeşte privitor la El, Eu prevăd pe Domnul¬Domnul întotdeauna înaintea feţei mele, căci el este la dreapta mea, ca eu să nu fiu clătinat. De aceea mi s-a veselit inima, şi limba mea era bucuroasă; cu atât mai mult carnea mea se va odihni în nădejde. Căci tu nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei suferi ca Sfântul Tău să vadă putrezirea." – Ed.]
E-408 The Bible said that it... David, many years ago, in the Psalms... All right, Brother, you read the Psalms, if you will there, Psalms 16:10. [Brother Neville reads, "For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine holy One to see corruption."--Ed.]
E-411 Citeşte versetul următor acum: [Fratele Stricker citeşte, "Tu mi-ai făcut cunoscute căile vieţii; tu mă vei face plin de bucurie cu înfăţişarea ta." – Ed.]
E-409 Read the same thing, brother, in--at where Peter preached; on Acts the 2nd chapter and 27th verse: [Brother Stricker reads, "Because thou will not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy One to see corruption."--Ed.]
E-412 Da, observaţi. Acum, prietenul meu Martor al lui Iehova, aş vrea să te întreb despre aceea. Vedeţi? Dacă iadul este un loc... Iad, Şeol, orice vreţi să-l numiţi; dacă aceea se termină la mormânt, atunci de ce a zis El, "Eu nu voi lăsa sufletul Meu în iad, nici nu voi suferi Eu ca Sfântul Tău să vadă putrezirea"? Ce spuneţi despre aceea? Vedeţi?
E-410 Read two verses above it, brother, so you can get the context--context of it. [Brother Stricker reads, "For David speaketh concerning Him, I foresaw the Lord--Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy One to see corruption."--Ed.]
E-413 Aici era trupul Lui, în mormânt; iar sufletul lui era în iad, predicând, viu! Ce spuneţi despre aceea? El era în teofania Lui din nou. Sufletul Lui era acolo jos cu oamenii aceia care erau şi ei în teofanie. Şi le mărturisea, că ei "nu s-au pocăit în îndelunga răbdare."
E-411 Read the next verse now. [Brother Stricker reads, "Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance."--Ed.]
E-414 El... Cu alte cuvinte, El a bătut la uşă. Şi când uşa s-a deschis, şi toate sufletele acelea care s-au pocăit, El a zis, "Eu sunt Sămânţa femeii. Eu sunt Acela care Enoh aici..." Dincolo în Paradis, un alt loc. Să nu pierdeţi niciodată acele trei locuri, acum: locul celor răi, locul celor neprihăniţi, şi iadul însuşi. Vedeţi?
E-412 Yes, notice, Now, my Jehovah Witness friend, I'd like to ask you about that. See? If hell is a place... Hades, Sheol, whatever you wish to call it, if that ceases at the grave, then why did He say, "I'll not leave My soul in hell, neither will I suffer Thy holy One to see corruption"? How about that? See?
E-415 Întocmai ca o trinitate a Cerului, ca: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Ca trinitatea fiarei: profetul fals, fiara, şi-şi semnul fiarei. Şi toată aceea, reţineţi, este totul în trinitate. Trinitatea face unul, desăvârşit. Unul este desăvârşit. Voi sunteţi desăvârşiţi, unul în trei: suflet, trup, şi duh; apă, sânge, şi nervi. Vedeţi, orice eraţi, voi trebuie să luaţi trei să faceţi unul desăvârşit. Luaţi o bucată de sticlă cu trei colţuri şi puneţi-o la soare, voi aveţi un curcubeu desăvârşit. Vedeţi, totul, voi trebuie să aveţi trei să faceţi unul perfect.
E-413 Here His body was in the grave, and his soul was in hell, preaching, alive. What about that? He was in His Theophany again. His soul was down there with those people that were in...?... theophany also, and was witnessing to them that they repented not in the long-suffering.
E-416 Şi acum, amintiţi-vă aceea, când El a murit, El a mers mai întâi şi a predicat sufletelor care nu erau în închisoare... care erau în închisoare, şi a mărturisit că El era "Sămânţa femeii." El era "Acela pe care Enoh l-a văzut venind cu zecile de mii de sfinţi ai Lui." El trebuia să mărturisească Scripturile care au fost predicate de Noe, şi de Enoh, şi de cei neprihăniţi, că "El era Acela." Totul trebuia să recunoască Aceasta!
E-414 He... In other words, He'd knocked at the door. And when the door swung open, and all those souls that repented, He said, "I'm the Seed of the woman. I'm the One that Enoch here..." Over in paradise, another place... Don't never lose them three places, now: the place of the wicked, the place of the righteous, and hell itself (See?), just like a trinity of heaven: like Father, Son, Holy Spirit. Like the trinity of the beast: the false prophet, the beast, and the--and the mark of the beast... And all that, remember, it's all in trinity. Trinity makes one, perfected. One is perfected. You're perfected, one in three: soul, body, and spirit: water, blood, and nerves. See, whatever you was, you have to take three to make a perfected one.
E-417 Apoi El a urcat în iad, şi a primit cheile morţii şi iadului de la Diavolul.
E-415 Take a three cornered piece of glass and put the sun on it, you got a perfected rainbow. See, everything, you have to have three to make a perfect one.
E-418 A venit înapoi sus în Paradis; şi i-a adus pe Abraham, Isaac, şi Iacob, şi pe cei neprihăniţi; şi au înviat (Matei 27), şi ei au venit afară din mormânt şi au intrat în cetate, şi s-au arătat oamenilor pe stradă. Aleluia! Ia te uită!
E-416 And now, remember that when He died, He went first and preached to the souls that was in prison--that was in prison, and witnessed that He was the Seed of the woman. He was the One that Enoch saw coming with ten thousands of His saints. He had to witness the Scriptures that had been preached by Noah, and by Enoch, and by the righteous, that He was that One. Everything had to recognize it.
E-419 Acum, dar trupul lui... În timp ce sufletul Lui era aici mărturisind celor pierduţi, aici jos luând cheile de la Diavolul, şi venind înapoi şi aducând pe Abraham şi Isaac; sufletul Lui zăcea în... Sufletul Lui era acolo jos făcând aceasta, iar trupul Lui zăcea în mormânt. Acela-i motivul că Isus a zis... Oamenii spun, "Ei bine, de ce spune Isus, 'Trei zile, Eu îl voi învia. Trei zile Eu voi învia.'? El-El a murit vinerea după-masă, a înviat duminică dimineaţa."
E-417 Then He ascended into hell, and received the keys of death and hell from the Devil,
E-420 Dar priviţi, aceasta era "în trei zile," dacă luaţi lexiconul. Pentru că El ştia că David, sub ungere (a ungerii Duhului Sfânt), a zis, "Eu nu voi suferi ca Sfântul Meu să vadă putrezirea." El ştia că aceea a aparţinut la El. El a ştiut că aceea se înţelegea că El. El era Cel Sfânt al lui Dumnezeu, şi El ştia că putrezirea se aşează înăuntru în şaptezeci şi două de ore. Pe undeva în acele trei zile, El venea afară de acolo din nou, deoarece Scripturile nu pot fi desfiinţate.
E-418 come back up into paradise; and brought Abraham, Isaac, and Jacob, and the righteous, and raised (Matthew 27), and they come out of the grave and entered into the city, and appeared to the people along the street. Hallelujah. There you are.
E-421 Şi fiecare promisiune înăuntru Acolo îmi aparţine mie şi vă aparţine vouă, este a noastră!
E-419 Now, but His body... While His soul was over here witnessing to the lost, down here taking the keys from the Devil, and coming back and bringing Abraham and Isaac; His soul was laying in the... His soul was down there doing it, and His body was laying in the grave. That's the reason Jesus said... People say, "Well, why does Jesus say, 'Three days, I'll raise it up. Three days I'll raise.'? See, He died on Friday afternoon, raised up on Sunday morning."
E-422 El a zis, "Voi distrugeţi acest trup, şi Eu îl voi învia în trei zile." Căci, El chiar a zis, "Eu nu voi lăsa sufletul Meu în iad, nici nu voi suferi Eu ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea."
E-420 But watch, it was "within three days," if you'd get the Lexicon. For He knew that David, under the anointing (of the anointing of the Holy Spirit), said, "I will not suffer my holy One to see corruption." He knowed that pertained to Him. He knowed that meant Him. He was God's holy One, and He knew that corruption sets in in seventy-two hours. Somewhere within them three days, He was coming out of there again, because the Scriptures cannot be broken.
E-423 El ştia, în trei zile trupul acela va veni afară de acolo. El nu a stat cele trei zile deplin. Nu, domnule, El desigur nu a stat. El a stat doar de vineri după-masă până duminică dimineaţa, nici o celulă din trupul acela nu putea să fie putrezită.
E-421 And every promise in There pertains to me and pertains to you; it's ours.
E-424 Şi El a fost mort, şi îmbălsămat, şi zăcea... sau învelit în pânză, şi pus într-un mormânt. În acea ţară, călduroasă mlăştinoasă, doar este nevoie de câteva ore şi El merge în putrezire. Voi mergeţi la morti-... mortificare, ştiţi, trupul lui, nasul lui cade înăuntru şi lucruri, putrezirea se aşează înăuntru; ţara aceea, caldă umedă. Şi ar fi mers în putrezire, căci era un trup. Dar El a ştiut, înainte ca celula aceea să putrezească, căci Dumnezeu a zis prin David profetul, "Eu nu voi suferi ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea."
E-422 Said, "You destroy this body, and I'll raise it up in three days."...?... For He said, "I'll not leave My soul in hell, neither will I suffer My holy One to see corruption."
E-425 Cum a luat El Cuvântul lui Dumnezeu şi a trăit prin El! Acum, fiecare din promisiunile acelea de acolo care i-au aparţinut Lui, Dumnezeu le-a împlinit pe fiecare din ele. Şi fiecare promisiune care aparţine credinciosului, Dumnezeu va împlini fiecare promisiune din Ea. Amin. Doar odihniţi-vă asiguraţi că Acesta-i Adevărul. Amin. Astfel, sufletul Lui...
Crezi tu că acesta este... Nu, îmi pare rău. Unde era duhul lui Isus în cele trei zile când trupul Lui era în mormânt?
E-423 He knowed, in three days that body was coming out of there. He didn't stay the full three days. No, sir, He certainly did not. He stayed just from Friday afternoon until Sunday morning, not one cell of that body could be corrupted.
E-426 Duhul Lui era în iad, jos în regiunile de jos; şi El a înviat. Şi aş putea adăuga o mică-mică afirmaţie aici care v-ar putea ajuta mai mult. Când El a înviat, a Lui... Când El a înviat din morţi, El absolut nu a terminat cu lucrarea de răscumpărare încă. Asta-i adevărat. El trebuia să curăţească toată lucrarea. Preţul a fost plătit, dar acea groază a iadului, acea groază a mormântului... Şi aici, când El-când El a murit, El a mers drept înainte. El nu a încetat să lucreze când El a murit, El a continuat să predice! ... ? ... Scuzaţi-mi acţiunea mea lipsită de modestie, eu cred, dar El nu a încetat!
E-424 And He was dead, and embalmed, and was laying--or wrapped in cloth, and laid into a tomb. In that hot, boggy country, just take a few hours and He go to corrupting. You go to morti--mortifying, you know, his body, his nose dropping in and things, corruption sets in; that hot, damp country. And it would've went to corruption, because it was a body. But He knowed before that cell corrupted, that God said through David the prophet, "I'll not suffer My holy One to see corruption."
E-427 Voi nu veţi deceda niciodată! Trupul vostru s-ar putea odihni pentru o vreme, dar Dumnezeu îl v-a învia, El a promis că El o va face. Dar voi nu mai puteţi pieri aşa cum Dumnezeu nu poate pieri. Aceea este adevărat. Priviţi, a Lui... după ce El era mort, la ce... mort pentru ucenici. El era adormit, ce era El. Ei L-au pus să doarmă; aşa cum a zis El despre Lazăr, "Mă duc să-l trezesc." Dumnezeu trebuia să-L trezească.
E-425 How He took the Word of God and lived by It... Now, every one of them promises in there that pertained to Him, God fulfilled every one of them. And every promise that pertains to the believer, God will fulfill every promise of It. Amen. Just rest assure that It's the Truth. Amen. So His soul...
Do you think it is... No, I'm sorry.
Where was Jesus' spirit through the three days His body was in the tomb?
E-428 Priviţi, El a mers drept înainte jos, El a continuat predicând. Şi El a predicat sufletelor aici în închisoare. A mers drept în iad, a luat cheile de la Diavolul. A venit drept înapoi sus şi a predicat din nou în paradis, şi a înviat înapoi din nou în a treia zi. A vizitat apostolii Lui timp de patruzeci de zile, şi la sfârşitul celei de-a patruzecea zi, El a mers drept în sus; deoarece, fiecare lucru peste noi, superstiţiile şi toate celelalte... El a tăiat fiecare superstiţie, fiecare îndoială, şi a făcut o linie de rugăciune de la pământ la Slavă în înălţarea Lui. A plecat sus şi a şezut jos la dreapta Majestăţii Lui. Biruitor! Marele Învingător, absolut. Moartea nu L-a putut ţine! Iadul nu L-a putut ţine! Pământul nu L-a putut ţine!
E-426 His Spirit was in hell, down in the lower regions; and He arose. And I might add a little--little statement here that would--might help you a whole lot. When He arose, His... When He arose from the dead, He absolutely wasn't finished with the work of redemption yet. That's right. He had to clean the whole thing out. The price had been paid, but that horror of hell, that horror of the grave... And here, when He--when He died, He went right on. He never ceased working when He died; He kept on preaching. Blessed... Excuse my immodest acting, I guess. But He never ceased.
E-429 Când el era aici pe pământ, Lui i s-a dat ... El a mers la cea mai josnică cetate şi cel mai josnic popor, şi i-a fost dat cel mai josnic nume. Aceea este ce omul i-a făcut Lui. El a mers la Ierihon, cetatea cea mai josnică. Cel mai mic om a trebuit să se urce sus într-un pom să privească jos la El. Acolo este unde omul L-a pus. El era un valet spălător de picioare, cea mai rea slujbă care-i putea fi dată. El a devenit cel mai de jos. Şi El a fost numit cel mai josnic nume care putea fi dat, Beelzebub, "prinţul dracilor." Omul i-a dat cel mai josnic nume, cel mai josnic loc, şi L-a trimis în cele mai joase regiuni din iadul cel mai de jos.
E-427 You're never to cease. Your body might rest for a while, but God will raise it up; He promised He would. But you can no more perish than God can perish. That's right. Look, His... after He was dead, to what? Dead to the disciples. He was asleep, what He was. They put Him to sleep; like He said about Lazarus, "I'll go wake him." God had to wake Him.
E-430 Dumnezeu L-a înviat şi L-a trimis în Cerurile cele mai Inalte, şi un Nume deasupra fiecărui nume. Aleluia! Păi, El ar fi trebuit să privească în jos, să vadă Cerul. Tronul Tău este înălţat deasupra cerurilor Cerului. Şi cel mai mare Nume care a fost numit cândva în Cer şi pământ trebuie să fie... este legat în jurul Lui. Aceea este ce I-a făcut Dumnezeu. Omul L-a pus cel mai de jos, şi Dumnezeu L-a Jăcut cel mai Înalt. Acolo era El, de la cel mai de jos la cel mai Inalt.
E-428 Look, He went right on down and continued preaching. And He preached to the souls here in prison. Went right on into hell, got the keys from the Devil. Come right back up and preached again in paradise, and rose back up again on the third day. Visit with His apostles for forty days, and on the end of the fortieth day, He went right on up; because everything over us, the superstitions and everything else... He cut every superstition, every doubt, and made a prayer line from earth to glory in His ascension. Went up and set down at the right hand of His Majesty, Overcomer, the great Conqueror, absolutely. Death couldn't hold Him. Hell couldn't hold Him. Earth couldn't hold Him.
E-431 El a A devenit cel mai de jos ca El să ne poată aduce sus la cel mai Înalt. El a devenit noi, ca noi prin harul Lui să putem deveni El, fii de Dumnezeu. Acolo este unde a mers El. Amin! Binecuvântat fie Numele Lui. El a făcut o cale ca noi să putem veni, de asemeni, într-o zi, "Deoarece Eu trăiesc, trăiţi şi voi."
E-429 When He was here on earth, He was given the... He went to the lowest city and to the lowest people, and was give the lowest name. That's what man done to Him. He went to Jericho, the lowest city. The smallest man had to climb up in a tree to look down at Him. That's where man put Him. He was a foot-wash flunky, the worst job that could be given. He become the lowest. And He was called the lowest name that could be given, Beelzebub, "the prince of the devils." Man give Him the lowest name, the lowest place, and sent Him to the lowest regions of the lowest hell.
E-432 Oh, nu-i de mirare... Când omul prinde viziunea aceea, nu a existat niciodată un om să o poată explica. Ei chiar au încercat să o explice, pierzându-şi mintea; acest cântec mare:
"Oh dragoste a lui Dumnezeu, cât de bogată şi pură; Cât de neînţeleasă şi tare." Acel ultim verset... sau eu cred că primul verset, el este: "Dacă noi cu cerneală umplem oceanul, Şi cerurile ar fi făcute din pergament; ..." Ştiţi unde a fost găsită aceea? Scrisă de nebun... peretele unui spital de nebuni. Nimeni nu poate niciodată să explice acea Dragoste a lui Dumnezeu. Oh, ea niciodată nu poate fi spusă, ce a făcut El pentru noi. Doamne, cum aţi putea pune vreun merit acolo? Este harul Său, de la început la sfârşit. Am fost pierdut, neisprăvit, şi neajutorat, rău, nimic despre aceasta, şi El prin harul Său a venit şi ne-a salvat. Oh, Doamne. Aceea-i a Lui... Acela-i Domnul meu. Aceea-i dragostea Lui, aceea-i bunătatea Lui.
E-430 God raised Him up and sent Him to the highest heavens, and a Name above every name. Hallelujah. Why, He would have to look over to see heaven. Thy throne is exalted above the heavens of heaven. And the greatest Name that ever named in heaven and earth has to be--is bound around Him. That's what God did to Him. Man put Him the lowest, and God made Him the highest. There He was, from the lowest to the highest.
E-433 Acum noi avem vreo şapte minute şi vreo cinsprezece întrebări.
62. Crezi tu că este drept ca femeile să facă lucru personal în afara bisericii?
E-431 He become the lowest, that He might bring us up to the highest. He become us, that we through His grace might become Him, sons of God. That's where He went. Amen. Bless His Name. He made a way that we can come too someday, "Because I live, you live also."
E-434 Da. Aceea este doar o întrebare, doar o... nu o întrebare scripturală, dar... Desigur, eu cred. Da, domnule, noi toţi suntem lucrători împreună. Femeile au locul lor, şi desigur ele fac. Da, domnule. Doar faceţi tot lucrul personal pe care-l puteţi face, şi Dumnezeu vă v-a binecuvânta pentru aceasta.
În regulă, acum să vedem:
63. Te rog explică trinitatea. Cum poate Fiul să şadă la dreapta Tatălui, mijlocind pentru... la Tatăl, dacă ei nu sunt două persoane?
E-432 Oh, no wonder... When men catch that vision, there's never been a man could explain it. They've even tried to explain it, losing their mind. This great song of "Oh love of God, how rich and pure; How fathomless and strong." That last verse--I believe the first verse, it is: "If we with ink the ocean fill, And were the skies of parchment made..." You know where that was found? Written on the insane--wall in an insane institution. No man can never ever explain that love of God. Oh, it can never be told, what He did for us. My, how could you place one merit out there? It's His grace from beginning to end. I was lost, undone, and helpless, no good, nothing about it, and He by His grace come and saved us. Oh, my. That's His... That's my Lord. That's His love; that's His goodness.
E-435 Ei bine, prieten preaiubit, aceea este o... aceea este-aceea este o descoperire. Dacă Isus a zis, "Eu şi Tatăl Meu suntem unul," atunci cum pot ei fi doi? Vedeţi? Acum, ei nu sunt doi.
E-433 Now, we got about seven minutes and about fifteen questions and...
E-436 O femeie odată mi-a zis, şi eu explicam aceea, a zis, "Tu şi soţia ta sunteţi-sunteţi doi, totuşi sunteţi unul."
E-62. Do you think it is right for women to do personal work outside the church?
E-437 Am zis, "Dar, Dumnezeu şi Fiul este diferit de aceea, înţelegi." Am zis, "Tu mă vezi?"
"Da."
"Tu vezi soţia mea?" "Nu."
E-434 Yes, That's just a question, just a... not a Scriptural question, but... Certainly, I do. Yes, sir. We're all workers together. Women have their places, and certainly they do. Yes, sir. Just do all the personal work you can do, and God will bless you for it. All right, now let's see.
E-438 Am zis, "Atunci, Tatăl şi Fiul este diferit; Isus a zis, 'Când mă vedeţi pe Mine, aţi văzut pe Tatăl."' Vedeţi?
E-63. Please explain the Trinity. How can the Son set at the right hand of the Father, interceding for the--to the Father, if they are not two persons?
E-439 Tatăl şi Fiul... Tatăl era Iehova Atotputernic (Dumnezeu) locuind într-un tabernacol numit Isus Cristos, care era Fiul uns al lui Dumnezeu. Isus era un om, Dumnezeu este un Duh. Şi nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu vreodată, dar singurul născut din Tatăl L-a declarat. El era... El... Personalitatea Lui, fiinţa Lui, Dumnezeirea Lui, orice era El, El era Dumnezeu! El nu era nimic mai puţin sau nimic mai mult decât Dumnezeu. Deşi, El era un om. El era un om, o casă în care locuia Dumnezeu. Aceea este corect, El era locul de locuinţă a lui Dumnezeu.
E-435 Well, beloved friend, that's a... That's--that's a revelation. If Jesus said, "I and My Father are One," then how can they be two? See? Now, they're not two.
E-440 Acum, dacă vreţi ceva Scripturi despre aceea... Frate Neville, dacă ai vrea să-mi cauţi Sf. Marcu 14:62. Şi Sora Wood, tu să-mi cauţi Efeseni 1:20. Are altcineva o Biblie? Ei bine, ridicaţi-vă mâna. Sora Arnold, tu ai una acolo în spate? În regulă, tu să-mi cauţi Fapte 7:55. În regulă. Marcu 14:62, Frate Neville; şi al Sorei Wood este Efeseni 1:20; Fapte 7:55, Sora Arnold.
E-436 A woman once said to me, and I was explaining that, said, "You and your wife are--are two, yet you're one."
E-441 În ordine, tu îl ai, Frate Neville? În regulă, citeşte acum: [Fratele Neville citeşte, "Şi Isus a zis, Eu sunt: şi voi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii, şi venind în norii cerului." – E =d.]
E-437 I said, "But God and the Son is different from that. See?" I said, You see me?"
"Yes."
"Do you see my wife?"
"No."
E-442 În ordine, acum, priviţi prima frază acolo. Isus a zis, "EU SUNT."
E-438 I said, "Then Father and Son's different; Jesus said, 'When you see Me, you've seen the Father.'" See?
E-443 "EU SUNT." Cine era EU SUNT? Nu a existat nici un om în toată lumea să poată interpreta Aceasta. Chiar... voi care citiţi lexicoanele şi aşa mai departe, nu a existat nici un om care ar putea lămuri... Acesta este J-v-h-u. Şi chiar învăţaţii Evrei niciodată nu L-au putut pronunţa. Acel rug aprins acolo, în ziua aceea când El s-a întâlnit cu Moise, Acesta era J-v-h-u. Astfel ei L-au pronunţat "J-o-h, Iehova," dar Acesta nu este "Jehova." J-v-h-u, vedeţi, nimeni nu ştie.
E-439 The Father and the Son... The Father was Almighty Jehovah God dwelling in a Tabernacle called Jesus Christ, which was the anointed Son of God. Jesus was a Man; God is a Spirit. And no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared Him. He was... He... His Personality, His Being, His Deity, whatever He was, He was God. He was nothing less or nothing more than God. Yet, He was a man. He was a man, a house that God dwelt in. That's right. He was God's dwelling place.
E-444 Şi voi ziceţi, "Ei bine, Moise nu L-a putut pricepe."
E-440 Now, if you want some Scriptures on that... Brother Neville, if you'd get me St. Mark 14:62. And Sister Wood, you get me Ephesians 1:20. Somebody else have a Bible? Well, raise up your hand. Sister Arnold, you got one back there? All right, you get me Acts 7:55. All right. Mark 14:62, Brother Neville; and Sister Wood is Ephesians 1:20; Acts 7:55, Sister Arnold.
E-445 El a zis, "Cine pot să spun eu?"
E-441 All right, do you have it, Brother Neville? All right, read now: [Brother Neville reads, "And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven."--Ed.]
E-446 El a zis, "Zii, 'EU SUNT' te-a trimis. EU SUNT."
E-442 All right, now, watch the first phrase there. Jesus said, "I AM."
E-447 Acum priviţi. EU SUNT este un timp prezent, nu Eu am fost" sau "Eu voi fi," EU SUNT. Acum, El a zis, "Acesta va fi un memorial prin toate generaţiile: EU SUNT."
E-443 "I AM." Who was the I AM? There has never been a man in all the world could interpret It. Even the--you who read the Lexicons and so forth, there has never been a man who could make out... It's J-v-h-u. And even the Hebrew scholars could never pronounce it. That burning bush there, that day when He met with Moses, It was J-v-h-u. So they pronounced It "J-o-h, Jehovah," but It isn't "Jehovah." J-v-h-u (See?) no one knows.
E-448 Acum priviţi la Isus stând aici la sărbătoare în ziua aceea. Ei au zis, "Noi ştim acum că tu eşti smintit." Cuvintele corecte, "Tu eşti nebun" (nebun este "smintit"). "Noi ştim că tu eşti smintit. Tu eşti un Samaritean, tu ai un drac." (Sf. Ioan, capitolul al 6-lea) Şi el a zis, "Acum, tu zici că eşti... ai văzut pe Abraham, şi tu eşti un om ne trecut de cincizeci de ani?" (El ar fi putut arăta puţin mai bătrân pentru vârsta Lui, dar El era numai de treizeci, dar lucrul Lui... A zis, "Tu vrei să spui că tu eşti un om ne trecut de cincizeci de ani, şi zici că l-ai 'văzut pe Abraham'? Noi ştim că tu eşti smintit acum." Vedeţi?
El a zis, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT."
E-444 And you say, "Well, Moses couldn't make It out."
E-449 "EU SUNT," El era marele EU SUNT. Aici este El spunându-le acestor Iudei din nou, înţelegeţi, "EU SUNT! Şi când Mă vedeţi venind la dreapta puterii, ..." Este adevărat?
E-445 He said, "Who can I say?"
E-450 Citeşte aceea din nou, frate: [Fratele Neville citeşte, "Când voi vedeţi pe Fiul omului şezând la dreapta puterii, şi venind în nori din cer." – Ed.]
E-446 He said, "Say, 'I AM' sent you: I AM."
E-451 Citeşte-o pe a ta acum, Soră Wood: [Sora Wood zice, Efeseni 1:20? – Ed.] Da, doamnă. [Sora Wood citeşte, "Pe care l¬a lucrat în Cristos, când el l-a înviat din morţi, şi l-a aşezat la dreapta lui în locurile cereşti." – Ed.]
E-447 Now, watch. I AM is a present tense, not "I was" or "I will be," I AM. Now, He said, "This will be a memorial through all generations: I AM."
E-452 În ordine, citeşte pe a ta, soră. Vedeţi, Aceasta este chiar aceeaşi: [Sora Arnold citeşte, "Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, a privit neclintit înspre cer, şi a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu." – Ed.]
E-448 Now, look at Jesus standing here at the feast that day. They said, "We know now you're crazy." Right words, "You're mad ('mad' is 'crazy'). We know you're crazy. You're a Samaritan, you got a devil." (St. John, the 6th chapter). And he said, "Now, you say that you're seen Abraham, and you're a man not over fifty years old?" He might've looked a little old for His age, but He was only thirty, but His work... Said, "You mean that you're a man not over fifty years old, and say you seen Abraham? We know you're crazy now." See?
He said, "Before Abraham was, I AM."
E-453 Acum, voi vedeţi, Dumnezeu nu putea avea o mână mare dreaptă, vedeţi, şi Isus stând pe mâna Lui dreaptă. Mâna dreaptă înseamnă "autoritatea." Vedeţi? Doar spre exemplu, cum ar fi dacă-dacă eu eram dirijorul deplin al bisericii, sau eu eram un episcop de vreun fel, şi Fratele Neville mi-a luat locul, el ar fi mâna mea dreaptă. Vedeţi, aceea înseamnă că el este... el ar fi la dreapta mea.
E-449 "I AM," He was the great I AM. Here He is telling these Jews again (See?), "I AM. And when you see Me coming at the right hand of the power..." Is that right? Read that again, brother.
E-454 Acum, Isus este la mâna dreaptă a Puterii. Acum, El a zis aşa, aici în Efeseni, când el o explică, "El este la dreapta Puterii." "Toate puterile în Ceruri şi pe pământ" (El a zis, după învierea Lui) "au fost date pe mâinile Mele. Eu am toată puterea în Ceruri şi pe pământ. Mergeţi de aceea şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în Numele Tatălui, şi Fiului, Duhului Sfânt, învăţându-i să păzească toate lucrurile care Eu vi le-am poruncit; iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, până la şfârşitul lumii."
E-450 [Brother Neville reads, "When you see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven."--Ed.]
E-455 "Toată puterea în Ceruri şi pe pământ." Unde este acea... Dacă există acolo sus un dumnezeu în afară de El, el este lipsit de putere. Vedeţi, acolo nu putea fi nici un alt Dumnezeu. "Toate puterile din Ceruri şi de pe pământ" stau în mâna Lui. Astfel, voi vedeţi, "El stă la mâna dreaptă," (aşa cum persoana a pus întrebarea), nu înseamnă...
E-451 Read yours now, Sister Wood. [Sister Wood says, Ephesians 1: 20?--Ed.]
Yes, ma'am.
[Sister Wood reads, "Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in heavenly places."--Ed.]
E-456 Acum priviţi! Trupul... Dumnezeu este un Duh. Da, câţi înţeleg aceea? ziceţi "Amin." Dumnezeu este un Duh, Isus este un Om, şi Isus era Dumnezeu făcut trup. Isus era... Noi nu puteam vedea niciodată pe Dumnezeu, vedeţi, El este un Duh. Voi nu puteţi vedea duh. "Nimeni nu a văzut pe Dumnezeu vreodată." Nimeni nu putea vedea pe Dumnezeu.
E-452 All right, read yours, sister. See, It's just the same.
[Sister Arnold reads, "But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God."--Ed.]
E-457 Şi lăsaţi-mă să spun aceasta, "Voi nu m-aţi văzut pe mine." Voi nu m-aţi văzut niciodată în toată viaţa voastră, şi voi niciodată nu mă veţi vedea. Asta-i adevărat. Voi vedeţi acest trup care declară această persoană care este aici înăuntru. Acum, acest trup nu are Viaţă Eternă, însă duhul are Viaţă Eternă. Acest trup se va duce înapoi, dar el va apărea din nou în asemănarea lui, întocmai cum un bob de grâu merge în pământ. Creştinismul este bazat pe înviere, nu pe înlocuire. Înviere; acelaşi Isus a mers jos, acelaşi Isus a venit înapoi. Dacă tu mergi jos cu părul roşu, tu vii înapoi cu părul roşu; dacă tu mergi jos cu părul negru, tu vii sus cu părul negru. Vedeţi, este o înviere.
E-453 Now, see, God couldn't have a big right hand (See?) and Jesus standing on His right hand. The "right hand" means "the authority." See? Just for instance, if what if--if I was the full sway of the church here, I was a bishop of some sort, and Brother Neville took my place, he'd be my right hand. See, that means that he's--he would be at my right hand.
E-458 Când voi mergeţi să mâncaţi... Eu l-am întrebat pe doctor aceea, nu de mult, am zis, "De ce este că atunci când eram de şaisprezece ani... De fiecare dată când mănânc, îmi reînnoiesc viaţa?"
E-454 Now, Jesus is at the right hand of the power. Now, He says so, here in Ephesians, when he's explaining it, "He's at the right hand of the power." All the powers of heavens and earth (He said after His resurrection.) is given unto My hands. I have all the power in heavens and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them into the Name of the Father, and Son, Holy Ghost, teaching them to observe all things which I have commanded you; lo, I'm with you always, to the end of the world."
E-459 A zis, "Asta-i adevărat."
E-455 "All the power in heavens and earth..." Where is that... If there's a god up there besides Him, he's powerless. See, there could be no other God. All the powers of heavens and earth lays in His hand. So, you see, standing on the right hand (as the person asked the question), doesn't mean...
E-460 Voi luaţi celule noi-noi de fiecare dată voi faceţi... carnea face... sau hrana face celule de sânge, şi acea celulă de sânge vă face să deveniţi mai tari. În acel fel trăiţi voi. Apoi, ceva trebuie să moară de fiecare dată, ca voi să trăiţi. Fiecare zi, ceva moare: dacă mâncaţi carne, vaca a murit; sau orice mâncaţi; şi peştele a murit; sau-sau grâul a murit, să facă pâine; cartoful a murit, care a făcut cartofii; şi... fiecare formă de viaţă; voi puteţi trăi numai prin substanţă moartă.
E-456 Now, look. The body... God is a Spirit. Yeah, how many understands that, say "Amen." God is a Spirit; Jesus is a Man; and Jesus was God made flesh. Jesus was... We could never see God (See?); He's a Spirit. You can't see Spirit. "No man has seen God at any time." No man couldn't see God.
E-461 Şi voi puteţi trăi Etern numai pentru că ceva a murit: Isus. Nu pentru că aţi aderat la biserică, nu pentru că aţi fost botezaţi, nu pentru că aţi declarat Creştinismul; pentru că aţi acceptat Viaţa lui Isus Cristos care a fost sângera tă... sângele care a fost vărsat pentru voi, şi voi L-aţi acceptat ca Salvatorul vostru personal.
E-457 And let me say this, "You've never seen me." You've never seen me in all your life, and you never will see me. That's right. You see this body that declares this person that's in here. Now, this body doesn't have Eternal Life, but the spirit has Eternal Life. This body will go back, but it'll come forth again in its likeness, just like a grain of wheat goes into the ground.
Christianity is based upon resurrection, not replacement, resurrection. The same Jesus went down; the same Jesus come back. If you go down red-headed, you come back red-headed; if you go down black-headed, you come up black-headed. See, it's a resurrection.
E-462 Acum, observaţi, eu întreb aceasta. Eu vreau să vă întreb aceasta. Priviţi la aceasta, este frumoasă. Poate eu am învăţat despre aceasta înainte (eu nu ştiu) aici; predicând peste tot, tu uiţi ce ai spus odată... în anumite locuri. Dar, de ce este că, atunci ...
E-458 When you go to eating... I asked the doctor that, not long ago. I said, "Why is it when I was sixteen years old... Every time I eat, I renew my life?"
E-463 Acum, eu presupun, Soră Smith... Eu nu ştiu dacă l-am cunoscut pe Fratele Fleeman aşa de mult în urmă sau nu. Şi Tryphena, îmi amintesc de ea când era o fetiţă. Voi vă amintiţi de mine, când eu eram... eram un micuţ, scund... îndesat; brunet, părul în valuri. Eu am boxat. Oh, m-am gândit că eu eram un om de stil în lume. "Oh," m-am gândit, "nu există nimeni care să mă poată bate. Nu, domnule." Dar eu-eu m-am înşelat în aceea, înţelegeţi. Dar eu... Acum, eu doar m-am gândit, "Oh, Doamne." M-am gândit, "Dacă voi aţi putea pune acest lucru pe spatele meu, eu aş merge jos pe stradă cu el." Sigur, nimic nu mă deranjează. Şi de fiecare dată când mâncam, am devenit mai mare şi mai puternic tot timpul. De fiecare dată eu puneam viaţă nouă în... Eu am mâncat varză, cartofi, şi fasole, şi carne, tot aşa cum mănânc astăzi. Şi eu am devenit mai tare şi mai mare tot timpul. Şi când am ajuns să fiu la vreo douăzeci şi cinci...
E-459 Said, "That's right."
E-464 Eu mănânc mai bine acum decât mâncam atunci, voi toţi mă cunoaşteţi, ştiţi aceea. Eu pot mânca mai bine acum, noi toţi mâncăm mai bine. Dar de ce este că, Frate Eagen, atunci, dacă eu încă mănânc hrană mai bună, mai multă, mai bune vitamine şi fiecare lucru... Şi cu cât mănânc mai mult, eu în mod treptat mă irosesc. Şi acum eu devin un om bătrân aplecat de umeri, cu capul chel, şi încărunţit, şi mâinile zbârcite, faţa trasă înăuntru, umerii se lasă în jos, dimineaţa este greu să mă scol, şi... Oh, Doamne. De ce este aceasta? Dacă-mi reînnoiesc viaţa de fiecare dată când mănânc, de ce este aşa atunci?
E-460 You take in new--new cells every time you make... The--the flesh make... Or the food makes blood cells, and that blood cell makes you get stronger. That's how you live. Then something has to die every time, for you to live. Every day something dies: if you eat meat, the cow died; or whatever you eat; and the fish died; or the--or the wheat died and made the bread; the potato died, that made the potato; and the... Every form of life, you can only live through dead substance.
E-465 Dacă eu torn apă dintr-un ulcior într-un pahar, şi el se umple pe jumătate, şi apoi începe să meargă în jos tot timpul în loc să vină în sus; şi cu cât torn mai mult înăuntru, cu atât mai repede merge în jos. Ia te uită. Şi voi nu aţi putea să o dovediţi ştiinţific nici dacă ar trebui. Această Carte este singurul lucru să dovedească că Dumnezeu a rânduit; aceasta este o rânduire, Dumnezeu ne-a văzut venind.
E-461 And you can only live eternally because something died: Jesus, Not because you joined church, not because you were baptized, not because you professed Christianity; because you accepted the Life of Jesus Christ that was bled--the Blood that was shed for you, and you accept Him as your personal Saviour.
E-466 Voi oameni mai bătrâni, şi voi femei mai bătrâne, poate unii din soţii voştri-voştri şi poate soţiile voastre s-au dus. Aceea nu-aceea nu deranjează nimic. Aleluia. Ei sunt doar dincolo de perdea acolo, aşteptând; absolut. Şi ei tânjesc să fie cu voi din nou. Asta-i adevărat, desigur, ei tânjesc. Ei tânjesc să fie împreună din nou. Biblia a zis că ei sunt, sufletele de sub altar strigând, "Doamne, până când?" Vedeţi? Ei nu sunt în starea lor potrivită.
E-462 Now, notice; I ask this. I want to ask you this. Look at this; it's beautiful. Maybe I've taught on it before (I don't know.) here; preaching everywhere, you forget what you said at one--certain places. But why is it then...
E-467 Dumnezeu nu ne-a făcut Îngeri, El ne-a făcut bărbaţi şi femei. Noi întotdeauna vom fi bărbaţi şi femei, deoarece noi suntem un-un produs al inteligenţei lui Dumnezeu. Noi putem fi întotdeauna bărbaţi şi femei.
E-463 Now, I guess, Sister Smith... I don't know whether I knew Brother Fleeman that far back or not. And Tryphena, I remember her when she was a little girl. You remember me when I used to be--was a little, short, heavyset, black, wavy hair. I used to box. Oh, I thought I was a stylish man in the world. "Oh," I thought, "there's nobody could whip me. No, sir." But I--I got fooled on that. You see? But I... I--I just thought, "Oh, my." I thought, "If you could put this thing on my back, I'd walk down the street with it." Sure, nothing bothered me. And every time I eat, I got bigger and stronger all the time. Every time I'd put new life in... I eat cabbage, potatoes, and beans, and meat, just like I do today. And I got stronger and bigger all the time. And when I got to be about twenty-five...
E-468 Dar ce face aceasta? Vedeţi, poate voi gândiţi că atunci când aţi mers jos la altar, tu şi soţiorul, aţi zis că noi ne luăm unul pe altul să fiu soţie căsătorită legal şi să trăim împreună într-o stare sfântă a acestei căsătorii, şi-harul lui Dumnezeu şi aşa mai departe, şi toată mărturia pe care tu o dai, şi angajamentul pe care l-ai făcut. Primul lucru care-l ştiţi, începeţi să observaţi, voi amândoi. El era drept, şi părul strălucitor; şi mama şi ea frumoasă, ochii mici maro, sau ochi albaştri, sau oricum erau. Oh, cum te uitai la ea. Tu ai mers afară, te-ai uitat la tata, "Acum, ai îndreptat umerii aceia înapoi"; şi după un timp ei au început să cadă. Mama va începe să încărunţească, artrita s-a aşezat înăuntru şi aşa mai departe. Şi după un timp, ea s-a dus, sau el a plecat.
E-464 I--I eat better now than I did then; you all know me, know that. I can eat better now, all of us are. But why is it, Brother Egan, then, if I am still eating better food, more of it, better vitamins and everything... And the more I eat, I gradually dwindle away. And now, I'm coming an old stoop-shouldered man, baldheaded, and turning gray, and hands wrinkling, and face pitch in, shoulders going down, of a morning it's hard to get up, and... Oh, my. Why is it? If I renew my life every time I eat, why is it then?
E-469 Ce era aceasta? Când Dumnezeu te-a văzut stând acolo, El a zis, "Asta este, în acel fel te vreau." În regulă, moarte, tu vino, dar tu nu-i poţi lua până când Eu îţi dau voie.
E-465 If I'm pouring water out of a jug into a glass, and it gets half full, and then starts going down all the time instead of coming up; and more I pour in, faster it goes down. There you are. And you couldn't prove it scientifically if you had to. This Book's the only thing to prove it; God has appointed; it's an appointment. God seen us coming.
E-470 Oh, oh, mă gândesc la Iov. Da, Dumnezeu s-a uitat jos, Iov ştia că Dumnezeu îl iubea. (Şi observaţi el nu vă poate lua.) El a zis, "Tu îl ai în mâinile tale, dar tu nu-i iei viaţa."
E-466 You older men, and you older women, maybe some of your--your husbands and your wives maybe gone on. That doesn't--that doesn't bother anything. Hallelujah. They're just across the curtain yonder, waiting: absolutely. And they're longing to be with you again. That's right. Certainly, they are. They're longing to be together again. The Bible said they are, the souls under the altar crying, "Lord, how long?" See? They're not in their right state.
E-471 Şi apoi primul lucru ştiţi, umerii încep să se aplece, şi după un timp te-ai dus. Ce s-a întâmplat?
E-467 God never made us Angels; He made us men and women. We'll always be men and women, because we are a product of God's own intelligence. We can always be men and women.
E-472 Acum, la înviere acolo nu va fi nici un lucru care simbolizează moartea. Nu poate exista un lucru care simbolizează acest pământ, despre ce... Vedeţi, voi aţi venit sus prin voia lui Dumnezeu, voi aţi avut viaţă. Apoi moartea s¬a instalat, v-a luat jos. Mâncând aceeaşi hrană şi totul, bând acelaşi fel de apă, totul; dar moartea s-a instalat. Dar imaginea deja s-a aşezat. Aleluia. În înviere tu vei fi viaţă din nou. Şi acolo nu va fi moarte, sau nici asemănare a morţii, sau vârstă de bătrâneţe, sau ologi sau nimic. Nemuritori, noi vom sta în asemănarea Lui, desăvârşiţi pentru totdeauna. Aleluia. Oh, eu... Aceea va face pe oricine să strige, în special când ajungeţi de vârsta mea.
E-468 But what does it? See, maybe you think that when you walked down to the altar, you and hubby, said that we take each other to be a lawful wedded wife and live together in a holy state of this matrimony, and the graces of God and so forth, and all your testimony you give, and your pledge you made... First thing you know, begin to notice, both of you. He was straight, and the hair shiny; and mama and her pretty, little brown eyes, or blue eyes, or whatever it was... Oh, how you looked at her. You walked out; you looked at dad, how, straight them shoulders back; and after while they begin to droop. Mama'll get gray-headed, arthritis set in and so forth, and after while, gone she went, or away he went.
E-473 Vârsta mea este, eu presupun, când te gândeşti la ea, mai mult decât oricând. Tu eşti chiar la acea schimbare peste model, vedeţi. Cea... Tu începi să te întrebi, "Ce este cu toate acestea? Ce am făcut eu?" Eu privesc aici în urmă jos, şi mă gândesc, "Doamne, Dumnezeule; bine, unde s-a dus el, Doamne? Iată-mă aici, patruzeci şi opt de ani. Încă doi ani, eu voi fi o jumătate de sută. Iuh. Eu sunt numai..."
E-469 What was it? When God seen you standing there, He said, "That's it; that's the way I want you. All right, death, you come on, but you can't take them till I let you."
E-474 Doar priviţi la cele câteva suflete pe care le-am câştigat. Eu vreau să câştig milioane şi milioane mai multe. Dumnezeule, ajută-mă. Mie mi-e ruşine de mine chiar să vin acasă la o vacanţă. Gândesc, "Oh, secerişul este copt, şi lucrătorii sunt puţini. Milioane în păcat şi ruşine mor în fiecare zi, ascultaţi chemarea lor." Eu mă duc la culcare acolo noaptea şi-i aud pe sărmanii aceia păgâni strigând acolo în ţară. Cum vin ei cu miile, trăgând după mine, şi-şi stau acolo afară la aeroport unde ei trebuie să aibe poliţia acolo să-i ţină înapoi, doar să asculte povestea despre Isus Cristos.
E-470 Oh, I think of Job. Yes, God was looking down; Job knew that God loved him. (And notice. He cannot take you.) He said, "You got him at your hands, but you don't take his life."
E-475 Şi aici noi putem implora, şi anunţa în ziar şi toate celelalte, şi să obţinem chiar cele mai bune locuri pentru ei să şadă jos, cea mai bună primire cu cântări frumoase, ei vor veni şi "Ooooh, bine, eu presupun că aceea era în ordine, totuşi nu aparţine la credinţa mea."
E-471 And then the first thing you know, shoulders begin to stoop, and after while you were gone. What was it happened?
E-476 Atunci jos de la... "Doamne," m-am gândit, "cât-cât poate să dureze aceasta?" Nu este... nu este drept. Şi aici noi risipim sute de miliarde de tone de hrană în bidoanele de gunoi, şi oamenii aceia cu bucurie le-ar primi. Şi ei sunt creaturi ale pământului tot aşa cum suntem noi. Doamne, noi ... Ei bine, aceea nu poate să dureze aşa prea mult.
E-472 Now, in the resurrection there won't be one thing that symbols death. There can't be one thing that symbols this earth, of what... See, you were coming up by the will of God; you had life. Then death set in, take you down. Eating the same food and everything, drinking the same kind of water, everything, but death set in. But the picture's already set. Hallelujah. In the resurrection you'll be life again. And there'll be no death, or no resemblance of death, or old age, or cripples, or anything. Immortal, we'll stand in His likeness, perfected forever. Hallelujah. Oh, I... That'd make anybody shout, especially when you get my age.
E-477 În regulă, acum, cine este Tatăl? Tatăl şi Fiul sunt unul. Priviţi, în I Ioan 5:7, Ea zice, "Sunt trei care mărturisesc în Cer, Tatăl, Cuvântul, (care este Fiul) ... Tată, Fiu, şi Duh Sfânt: aceşti trei sunt unul."
E-473 My age is, I guess, when you think of it more than ever. You're just at that changing over type. You see the... You--you begin to wonder, "What's it's all about? What have I done?" I look back down here; I think, "My, goodness; well, where's it gone to, Lord? Here I am forty-eight years old. Two more years I'll be a half a hundred. Whew. I've only..."
E-478 "Sunt trei care mărturisesc pe pământ, care este apa, sângele, şi Duhul." Acelea sunt trei elemente care au venit din trupul lui Cristos. Ei Lau străpuns coasta: a ieşit apa, Sângele a ieşit, "În mâinile Tale Îmi încredinţez Duhul Meu." Ia te uită, acelea sunt cele trei elemente. Aceste trei nu sunt una, dar sunt de acord într-una.
E-474 Just look at the few souls I've won. I want to win millions and millions of more. God, help me. I get ashamed of myself even to come home on a vacation, to think, "Oh, the harvest is ripe, and laborers are few. Millions in sin and shame are dying every day; listen to their call." I go to bed there at night and hear them poor little heathens a-screaming yonder in the land. How they come by the thousands, pulling after me, and--and standing out there at the airport where they had to have the militia out there to keep them back, just to hear the story of Jesus Christ.
E-479 Tată, Fiu, şi Duh Sfânt; I Ioan 5:7, zice, "Aceşti trei sunt Unul."
E-475 And here we can beg them, and advertise in the paper and everything else, and get the very finest places for them to set down, the best entertainment with fine singing, they'll come and "Oh, well, I guess that was all right; don't belong to my faith though."
E-480 "Apa, sângele, şi Duhul sunt de acord într-unul." Nu Unul, dar de acord în unul. Astfel Tatăl... Şi singurul lucru pe care trupul îl putea face, când Dumnezeu se poate vedea pe Sine, că prin pedepsirea care a trecut acest trup, acolo este intersect... interceptarea chiar acolo, voi vedeţi. Acolo este când El vede acel Sânge stând între El şi judecată. Aici este Cuvântul Lui, a zis, "În ziua în care mănânci din el, în ziua aceea vei muri." Şi aici Isus a zis, "Eu... Dar Eu am luat locul lor. Vedeţi, Eu am luat locul lor."
E-476 Then...?... My, though, how--how long can it last today? It isn't right. And here we are raking off hundreds of billions of tons of food into the garbage can, and them people would gladly receive it. And they're creatures of the earth the same as we are. My, we... Well, that can't last like that too long.
E-481 Vă amintiţi povestea mea serile trecute unde am văzut viziunea despre femeie foarte rău care era în cameră acolo? Şi eu o condamnam, zicând, "Dumnezeule, de ce nu explodezi locul?" Apoi El mi-a arătat, vedeţi. Şi eu am mers sus la ea şi i¬am spus ce s-a întâmplat.
Acum, aceasta este ultima mea întrebare.
64. Crezi tu, conform cu scripturile, că Iudeii vor fi... vor accepta pe Cristos chiar înainte de răpirea Bisericii?
E-477 All right, now, Who's the Father? The Father and the Son are One. Watch, in I John 5:7, It said, "There are three that bear record in heaven, the Father, the Word (which is the Son)... Father, Son, and Holy Ghost: these three are one."
E-482 Eu-eu-eu cred că răpirea Bisericii... Aceasta este părerea mea proprie, vedeţi. Şi dacă noi aveam timp, noi am trece prin aceea, dar este-este trecut de nouă acum. Priviţi, eu cred că Iudeii vor primi pe Cristos la a doua venire a Lui. Acum amintiţi-vă, aşa ca persoana să ştie aceasta, ochii noştri au fost orbiţi... sau ochii lor au fost orbiţi ca noi să ne putem primi vederea. Oricine ştie, Scripturile vorbesc despre aceea. Este adevărat? Pavel ne spune că a noastră... că noi am fost orbiţi... că Iudeii au fost orbiţi pentru ca noi să putem primi pe Cristos. Vedeţi? Şi noi suntem măslinul sălbatic care este altoit înăuntru prin înfiere în pom.
E-478 "There's three that bear record in earth, which is water, blood, and Spirit." That's the three elements that came from the body of Christ. They pierced His side; water came out; Blood came out; "Into Thy hands I commend My Spirit." There you are; that's the three elements. These three are not one, but they agree in one.
E-483 Acum aici este părerea mea, eu doar am să vă dau... Ei mă întreabă, "Crezi tu... ?" Acum iată felul cum gândesc eu că va avea loc. Eu nu ştiu. Orice este aceasta, eu sunt sigur că prin harul lui Dumnezeu şi mila Lui, noi vom fi acolo; vedeţi, prin harul Lui, orice este. Eu pot să nu fiu în stare să-mi dau seama, dar iată ce gândesc. Eu cred că noi suntem la timpul sfârşitului. Eu cred că epoca neamurilor se termină chiar acum. Eu cred că noi suntem la încheiere.
E-479 Father, Son, and Holy Ghost, I John 5:7, says, "These three are One.
E-484 Şi acum Iudeii; aici au fost două lucruri care întotdeauna i¬au nedreptăţit pe Iudei: Ei fiind orbi, ei nu au putut s-o vadă; şi din cauza aceea Neamurile, pentru un lucru, de multe ori...
E-480 " Water, blood, and Spirit agree in one, not One, but agree in one. So the Father... And the only thing that the body could do, when God can see Hisself, that through the punishment this body went through, there's the intercess--intercession right there. See? There's when He sees that Blood standing between Him and the judgment. Here's His Word, said, "The day you eat thereof, the day you die." And here Jesus said, "I... But I took their place. See, I took their place."
E-485 Am vorbit cu un Iudeu la Benton Harbor, Sora Smith, şi voi ştiţi ce mi-a spus El? (acolo la unul din acei Israel... din locurile din Israel acolo) Această întrebare despre vindecarea unui orb. Şi el a zis, "Voi nu puteţi să tăiaţi pe Iudei în... Voi nu puteţi tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-l daţi la un Iudeu; făcându-l Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Zicea, "Tu nu poţi face aceea la un Iudeu, noi nu suntem idolatri." A zis, "Noi credem într-un singur Dumnezeu." Vedeţi?
E-481 You remember my story the other night where I seen the vision of the woman real bad that was in the room there? And I was condemning her, said, "God, why don't You blow the place up?" Then He showed me. See? And I walked up to her and told her what had happened.
Now, this...?... last question.
E-486 Şi voi mergeţi să faceţi pe Dumnezeu trei: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, şi Dumnezeu Duhul Sfânt; voi într-adevăr orbiţi un Iudeu chiar acolo, căci el ştie mai bine. El ştie mai bine decât aceea. Aceea v-ar face un idolatru tot aşa de sigur cum este idolatria, voi aveţi trei dumnezei. Voi trebuie să-i faceţi acelaşi Dumnezeu, acela nu este trei dumnezei, sunt trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. Vedeţi, Dumnezeu a slujit în calitate de tată, El a slujit în calitate de fiu, şi acum El slujeşte în perioada timpului Duhului Sfânt. Este acelaşi singur Dumnezeu.
E-64. Do you think, according to the Scriptures, that the Jews will be--will accept Christ just before the rapture of the church?
E-487 Acela-i motivul că noi am fost însărcinaţi să botezăm în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt; căci, nu în numele de un... În Numele, nu nume [mai multe – Trans.]; nu în numele, sau în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt; ci "în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Vedeţi, recunoscând acelaşi singur Dumnezeu fiind Cristos. Vedeţi, acela este Cine este acesta, nu poate fi altfel. Vedeţi? Şi Scriptura...
E-482 I--I--I really believe that the rapture of the church... This is my own opinion. See? And if we had time, we'd take it through, but it's--it's after nine now. Look, I do believe that the Jews will receive Christ at His second coming. Now, remember, so that the person would know this: our eyes were blinded... Or their eyes were blinded that we might receive our sight. Anyone knows, the Scriptures speaks of that. Is that right? Paul tells us that our--that we were blinded, that the Jews were blinded in order that we might receive Christ. See? And we're the wild olive tree which is grafted in by adoption into the tree.
E-488 Şi-şi atunci dacă descoperirea noastră este greşită, atunci Petru şi restul apostolilor a învăţat lucrul greşit; deoarece fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele Domnului Isus Cristos. Nici o persoană nu a fost botezată vreodată în "Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt," aceasta este o doctrină Catolică. Eu v-o pot dovedi prin propriile lor cuvinte, şi propriile lor lexicoane şi fiecare lucru. Acesta este un crez Catolic şi nu o-şi nu o învăţătură Biblică. Şi nimeni ...
E-483 Now, here's my opinion; I'm just going to give you... They ask me, "Do you think?" Now, here's the way I think it'll take place. I don't know. Ever what it is, I'm sure that by God's grace and His mercy, we'll be there (See?), by His grace, whatever it is. I may not be able to figure it out, but here's what I think.
E-489 Chiar Regele Angliei a fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Cam vreo şase sute de ani după moartea ultimului apostol, când nici măcar nu era numită Anglia atunci, ea era numită Ţara Îngerului." De acolo a venit, numele. El a fost botezat în Numele lui Isus Cristos.
E-484 I believe we're at the end time. I believe the Gentile's age is finishing right now. I believe we're at the close.
E-490 Ce l-a convertit, a fost o rândunică mică. Când... Dacă pot să mă gândesc... nu Sfântul Angelo. Care era numele lui, acum? Agadabus [Rostire nesigură – Ed.], Sfântul Agadabus, cred eu că a fost. Eu nu aş fi sigur de numele acela, acum. Dar, oricum, el a mers acolo sus, şi ei au avut unele din acestea...
E-485 And now, the Jews... Here's been two things that's always wronged the Jews: They been blind; they couldn't see it; and because that the Gentiles, for one thing, many time...
E-491 Ei i-au numit îngeri deoarece, oamenii şi Asirienii şi aşa mai departe erau cu înfăţişare închisă, iar aceşti Englezi aveau păr lung, alb, creţ, cu părul blond, Anglo-Saxonii, voi ştiţi, cu ochii albaştri. Şi ei au zis, "Ei arătau ca Îngerii," şi astfel ei au numit-o "Ţara Îngerului."
E-486 I talked to a Jew at Benton Harbor, Sister Smith, and you know what He said to me? (Over there at one of those Israel, places of Israel there...) It was questioned about a healing of a blind man. And he said, "You can't cut Jews in... You can't cut God in three pieces and give him to a Jew: make him Father, Son, Holy Ghost." Said, "You can't do that to a Jew; we're not idolaters." Said, "We believe in one God." See?
And you go to making God three: God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, you certainly blind a Jew right there, 'cause he knows better. He knows better than that. That'd make you an idolater just as certain as idolatry is; you got three gods. You got to make them the self same God. That's not three gods; it's three offices of the same God. See, God served in the fatherhood; He served in the sonship; and He serves now in the Holy Ghost dispensation. It's the same-self God.
E-492 Şi-slujitorul Domnului a mers sus acolo şi a predicat regelui lor, şi ei şedeau la o mare, vatră deschisă. Eu am citit istoria acesteia nu de mult. Şi o pasăre mică a zburat în lumină şi a mers înapoi afară, şi împăratul a pus întrebarea, "De unde a venit ea şi unde s-a dus ea?" Vedeţi? "Ea a venit în lumină, şi noi am văzut-o, şi ea a mers înapoi afară în întuneric. Nu este aceea calea cum merge un om?" a zis el.
E-487 That's the reason that we was commissioned to baptize in the Name of the Father, Son, Holy Ghost; because not in the name of a... In the Name, not names, not in the names, or in the name of the Father, and in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost," but in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost (See?), recognizing the self same God being Christ. See, that's Who it is. It can't be no other way. See? And the Scripture...
E-493 "Dar ce era el înainte ca el să poată veni aici?" a zis predicatorul, înţelegeţi. Aceea l-a dat gata pe rege; şi în dimineaţa următoare, el şi casa lui au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Asta-i adevărat.
E-488 And--and then if our revelation is wrong, then Peter and the rest of the apostles taught the wrong thing; 'cause every person in the Bible was baptized in the Name of the Lord Jesus Christ. Not one person was ever baptized in "Father, Son, Holy Ghost." It's a Catholic doctrine. I can prove it to you by their own words, and their own Lexicons and everything. It's a Catholic creed and not a--and not a Bible doctrine. And no man...
E-494 Apoi ce? Primul om care a fost cândva stropit sau cândva botezat oricum în numele de "Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt," era în biserica Catolică. Prima stropire care a avut loc cândva, era în biserica Catolică. Prima turnare care a avut loc vreodată, a fost în biserica Catolică. Biserica protestantă întotdeauna a botezat... în Biblie, apostolii, prin scufundare în Numele lui Isus Cristos. Peste tot. Doar aflaţi un loc unde ei au fost altfel, vedeţi.
E-489 Even the King of England was baptized in the Name of Jesus Christ. About six hundred years after the death of the last apostle, when it was not even called England, it's called "Angel Land." That's where it come from, the name. He was baptized in the Name of Jesus Christ.
E-495 Acum, în aceasta, acest timp mare, Iudeii nu pot... Am întrebat pe rabinul acela, am zis, "Rabinule, ar fi greu ca tu să crezi profeţii?"
E-490 What converted him, was a little sparrow. When... If I can think... not Saint Angelo. What was his name now? Agadabus [Uncertain spelling--Ed.], Saint Agadabus, I believe it was. I won't be sure of that name now. But anyhow, he went up there, and they got some of these...
E-496 El a zis, "Eu cred profeţii."
E-491 They called them angels, because the people and the Assyrians and so forth were dark complected, and these English had long, white, curly hair, blond-headed, Anglo-Saxons, you know, blue-eyed. And they said, "They looked like Angels," and so they called it "Angel Land."
E-497 Am zis, "În Isaia 9:6, ce a vrut el să spună, 'Un fiu ni s-a născut'? De cine vorbea el?"
E-492 And the--the servant of the Lord went up there and was preaching to their king, and they was setting at a great, open fireplace. I was reading the history of it not long ago. And a little bird flew into the light and went back out, and the king asked the question, "Where did he come from and where did he go?" See? "He came into the light, and we saw him, and he went back out in the darkness. Isn't that the way a man goes?" he said.
E-498 El a zis, "El vorbea de Mesia."
E-493 "But what was he before he could come in here?" said the preacher. See? That got the king; and the next morning, him and his household was baptized in the Name of Jesus Christ. That's right.
E-499 Am zis, "Atunci va fi Mesia născut?"
E-494 Then what? The first man that was ever sprinkled or ever baptized any way in the name of the "Father, Son, Holy Ghost," was in the Catholic church. The first sprinkling ever took place was in the Catholic church. The first pouring ever took place was in the Catholic church. The Protestant church always baptized in the Bible, the apostles, by immersing in the Name of Jesus Christ, everywhere. Just find one place where they was anything else. See?
E-500 "Da, El va fi născut."
E-495 Now, in this, this great time, the Jews cannot... I asked that rabbi; I said, "Rabbi, would it be hard for you to believe the prophets?"
E-501 Am zis, "Atunci dacă el era să fie născut, el are o... el va avea o mamă."
E-496 He said, "I believe the prophets."
E-502 "Da, el trebuie să aibe o mamă. Şi El trebuie să aibe un tată, de asemeni" a zis el.
E-497 I said, "In Isaiah 9:6, what did he mean, 'Unto us a Son is born'? Who was he speaking of?"
E-503 Am zis, "Absolut. Şi ar fi greu ca tu să crezi că acela nu va fi... că Dumnezeu Marele Iehova care a deschis Marea Roşie, nu putea da naştere acestui bebeluş prin naştere imaculată?" Vedeţi? Acolo era el.
E-498 He said, "He was speaking of the Messiah."
E-504 El a zis, "Dar voi nu-L puteţi face trei dumnezei."
E-499 I said, "Then will the Messiah be borned?"
E-505 Am zis, "El nu este trei dumnezei." Am zis, "Ce relaţie va fi Mesia faţă de Dumnezeu?"
E-500 "Yes, He'd be born."
E-506 El a zis, "El va fi Dumnezeu."
E-501 I said, "Then if He's to be born, He has a--He'd have a mother."
E-507 Am zis, "Acum ai spus-o. Acum ai spus-o, El este Dumnezeu." Aceea este exact.
E-502 "Yes, He has to have a mother. And He has to have a father too," he said.
E-508 Atunci el a încercat să-mi spună, zicea, "Ei bine, acest om a fost un hoţ, acest Isus din Nazaret. El a fost un hoţ."
E-503 I said, "Absolutely. And would it be hard for you to believe that that wouldn't be--that God the Great Jehovah Who opened the Red Sea, could not give birth to this baby by immaculate birth?" See? There he was.
E-509 Am zis, "Rabinule, cum a fost El un hoţ?"
E-504 He said, "But you can't make Him three gods."
E-510 "Ei bine," a zis el, "scriptura voastră proprie spune că 'El a mers în lanul de grâu în ziua Sabatului, şi a luat grâul."'
E-505 I said, "He isn't three gods." I said, "What relationship will Messiah be to God?"
E-511 Am zis, "Acum, rabinule, tu ştii mai bine... mai mult despre Scriptură decât atât. Scriptura ta proprie spune că aceea este legal, "Este legal ca un om să meargă şi să mănânce atât grâu cât vrea el, dar să nu-l pună în sac şi să-l ducă afară.' Propria voastră lege, rabinule."
E-506 He said, "He will be God."
E-512 Şi el a stat acolo puţin, el-el-el a crezut-o, căci el-el a mărturisit. El a zis, după un timp, el a zis, "Ei bine, ce-ce a cauzat ochii lui John..." A zis, "Cum ai făcut-o?"
E-507 I said, "Now, you got it. Now, you got it; He is God." That's exactly.
E-513 Am zis, "În Numele lui Isus Cristos."
E-508 Then he tried to tell me, said, "Well, this man was a thief, this Jesus of Nazareth. He was a thief."
E-514 "Ah." El-el nu ştia; a zis, "Ei bine, voi nu puteţi tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi."
E-509 I said, "Rabbi, how was He a thief?"
E-515 Am zis, "El era Iehova manifestat în trup, rabinule. El... Aceea este ceea ce El era, El era Iehova în trup. Propriul lui nume uman, acela era Numele de răscumpărare, căci nici un alt nume nu a fost dat sub Cer prin care omul să poată fi salvat, numai prin Numele acela uman de răscumpărare:
Domnul Isus Cristos. Asta-i adevărat. El era Dumnezeu, El este Dumnezeu, El va fi pentru totdeauna Dumnezeu, aceea este exact corect, Domnul Isus Cristos."
E-510 "Well," he said, "your own Scriptures said that He went into the corn field on the Sabbath day and took the corn."
E-516 Acum, eu cred că biserica Neamurilor curând va... completarea trupului bisericii Neamurilor. Uşile dintre... Isus a zis, în Matei 24, (eu voi lua acea Scriptură pentru un minut), El a zis, "Ei vor călca zidurile Ierusalimului până când vremea Neamurilor se va sfârşi."
E-511 I said, "Now, rabbi, you know better--more about the Scripture than that. Your own Scripture says that's legal. It's lawful for a man to go and eat as much corn as he wants to, but don't put it in his sack and take it out. Your own law, the rabbi..."
E-517 Acum priviţi. A fost dată de Domnul nostru Isus, în Matei 24, că Evreii vor fi scoşi din tablou. Daniel a zis, acolo în urmă în profeţii vechi, el a zis că 'vor fi şaptezeci de săptămâni alocate încă, pentru Iudei. Şi Mesia va veni (Prinţul) şi va profeţi în mijlocul celei de a şaptezecea săptămâni, care erau cei şapte ani, el va fi stârpit în mijloc. Priviţi cât de perfect a fost, Isus a predicat exact trei ani şi jumătate şi a fost răstignit. Dar există trei... Aceea vine chiar înăuntru la astalaltă întrebare aici. Există încă trei ani şi jumătate alocaţi lor, Iudeilor. Trebuie să fie.
E-512 And he stood there a little bit; he--he--he believed it, 'cause he--he witnessed. He said, after while, he said, "Well, what--what caused John's eyes..." Said, "How did you do it?"
E-518 Acum dacă veţi lua Apocalipsa, capitolul al 7-lea, Ioan a văzut o sută patruzeci şi patru de mii dintre Iudei toţi pecetluiţi, din cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Vedeţi ce vreau să spun? Totuşi înainte să aibe loc, a venirii înainte.
E-513 I said, "In the Name of Jesus Christ..."
E-519 Acum priviţi cât de frumos este, înainte să încheiem acum. Urmăriţi cum-cum se mişcă în jur. Acum, Iudeii aceia au fost întunecaţi.
E-514 He--he didn't know; said, "Well, you can't cut God in three pieces."
E-520 Acum, aceşti Iudei de aici, cei mai mulţi dintre ei aici, sunt doar... voi ştiţi cum sunt ei, ei ţin bogăţia lumii. Şi ei sunt doar-doar oamenii banilor, şi aceea este tot ce puteţi face din ei, vedeţi; şi foarte aroganţi, şi indiferenţi, şi nu vor să asculte. Dar, aceia nu sunt aceia despre care El a vorbit, dacă veţi observa.
E-515 I said, "He was the Jehovah made manifest in flesh, rabbi. He... That's what He was; He was Jehovah in flesh. His own human Name, that was the redemption Name, 'cause no other name is given under heaven that a man could be saved, only through that human redemption Name, the Lord Jesus Christ. That's right. He was God; He is God; He'll forever be God (That's exactly right.), the Lord Jesus Christ."
E-521 Acum, Neamurile... Acum priviţi, mai sunt rămaşi încă trei ani şi jumătate pentru aceşti Iudei. Acum, Isus a zis că cetatea Ierusalimului va fi călcată de Neamuri până când perioada Neamurilor... (Acum, voi oamenii care nu credeţi în perioade, cum este cu aceea?)... Până când perioada Neamurilor va fi sfârşită. Şi când perioada Neamurilor va fi sfârşită (timpul Neamurilor este terminat), atunci cetatea va fi dată înapoi la Iudei. Şi Isus a mers înainte să zică că generaţia... Zicea, "Când mergeţi afară şi vedeţi smochinul înmugurind, şi toţi ceilalţi pomi înmugurind," zicea, "voi ştiţi că vara este aproape." Zicea, "Tot aşa când vedeţi aceste lucruri împlinindu-se, ştiţi că timpul este aproape, la uşă; şi adevărat vă spun Eu că această generaţie nu va trece până când aceste lucruri vor fi împlinite."
E-516 Now, I believe that the Gentile church will soon... The completing of the body of the Gentile church... The doors between... Jesus said in Matthew 24 (I'll take that one Scripture for a minute.); He said, "They will trod down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished."
E-522 Acum, ei au urmărit pentru aceasta în generaţia aceea, "Despre aceea vorbea El." Nicidecum!
E-517 Now, watch. It was given by our Lord Jesus in Matthew 24, that the Jews would be taken out of the picture. Daniel said, back over in the old prophets; he said that there would be seventy of weeks yet 'lotted to the Jews. And the Messiah would come (the Prince) and would prophesy in the midst of the seventieth weeks, which was the seven years, He'd be cut off in the midst. Look how perfect it was. Jesus was exactly preached three and one-half years and was crucified. But there is three... That come right in on this other question here. There's three and a half years yet allotted to them, to the Jew. It's got to be.
E-523 Ascultaţi! El a zis, "Generaţia care a văzut smochinul înmugurind." Acum priviţi, El a zis, "Smochinul şi toţi ceilalţi pomi." Acum, cu alte cuvinte, "Acolo va fi o trezire universală la timpul acela." Acum priviţi această profeţie, cum lucrează şi chiar se îmbină înăuntru perfect. Acum priviţi. "Toţi ceilalţi pomi înmugurind, trezindu-se." Un pom, când îşi dă mugurii, se trezeşte. Este adevărat? Acum, oricine ştie, un învăţător profetic, că smochinul a fost întotdeauna Iudeul. Noi ştim aceea. El este Iudeul. Acum...
E-518 Now, if you'll take Revelations the 7th chapter, John saw a hundred and forty and four thousand of the Jews all sealed of the twelve tribes of Israel. See what I mean? Yet previous to take place, of the coming forth...
E-524 Şi priviţi la Ioel, când el a preluat-o, el a zis, "Ceea ce a lăsat viermele păros, a mâncat omida; ce a lăsat omida a mâncat lăcusta; şi ce a mâncat lăcusta..." Dacă voi observaţi, aceea este una şi aceeaşi insectă, în diferite stagii: viermele păros, omida, lăcusta. Este toată aceeaşi insectă, este doar diferite stagii a vieţii ei. Acum priviţi, că aceeaşi insectă a început să mănânce din acel pom Iudeu acolo în urmă, l-a tăiat jos, şi a început să mănânce şi să mănânce şi să mănânce şi să mănânce până când l-a adus la un ciot; dar atunci el a zis, '"Eu voi reaşeza,' zice Domnul, 'toţi anii pe care i-a mâncat omida. Şi Eu voi face poporul meu o bucurie."' Vedeţi? Acum, pomul a fost mâncat jos. Neamurile au fost altoite în el, aceea este adevărat. În ordine, noi trebuie să aducem rod.
E-519 Now, look how beautiful it is, before we close now. Watch how--how it moves around. Now, those Jews has been darkened.
E-525 Acum când vine timpul sfârşitului, când noi ajungem jos la sfârşit (dacă eu o văd corect), Evanghelia este: acolo trebuie să aibe loc o mare trezire.
E-520 Now, these Jews here, most of them here are just... You know how they are; they hold the wealth of the world. And they're just--just money-people, and that's all you can make out of it (See?), and very arrogant, and indifferent, and won't listen. But that's not the ones that He was talking about, if you'll notice.
E-526 Acum, aţi ştiut că steagul Evreiesc este cel mai vechi steag în lume? Şi a zăcut inactiv pentru două mii de ani, mai mult decât atât, cam două mii cinci sute de ani. Steagul Evreiesc, acea stea cu şase colţuri a lui David, nu a fluturat pentru două mii cinci sute de ani; de la deportarea în-în Babilon. Şi acum, pentru că Imperiul Roman i-a preluat (şi Mesia a venit şi ei L¬au respins), şi au fost împrăştiaţi în cele patru colţuri ale pământului. Dar aţi ştiut, în 6 Mai, 1946, steagul acela a venit înapoi peste Ierusalim din nou? Aţi ştiut, în 7 Mai, 1946, Îngerul Domnului mi s-a arătat (în ziua următoare) aici sus, şi m-a trimis în toată lumea să aduc o trezire? Chiar în dimineaţa următoare! Când steagul acela s-a ridicat în Ierusalim, cum soarele apunea în după-masa aceea, Îngerul Domnului a apărut aici în Statele Unite la acelaşi timp. "Când voi veţi vedea smochinul şi restul pomilor înmugurind!"
E-521 Now, the Gentiles... Now, watch. There's yet left three and a half years for these Jews. Now, Jesus said that the city of Jerusalem will be trod by the Gentiles until the Gentile dispensation (Now, you people that don't believe in dispensations, what about that?)--till the Gentile dispensation would be finished. And when the Gentile dispensation is finished (the time of the Gentiles is finished), then the city would be given back to the Jews. And Jesus went ahead to say that the generation... Said, "When you go out and see the fig tree putting forth its buds, and all the other trees budding," said, "you know that summer is nigh." Said, "Likewise when you see these things come to pass, know the time is nigh, at the door; and verily I say unto you that this generation will not pass until these things be fulfilled."
E-527 Câţi vă amintiţi de Steaua care atârna aici jos la Râul Ohio, cu mulţi ani în urmă, când El a zis... Aici este o fotografie a Lui încă aici, când El a venit jos. A zis, "Mesajul tău va merge înainte ca un premergător pentru a doua venire, tot aşa cum a mers Ioan ca un premergător pentru prima venire." Şi, priviţi, în jurul lumii a cutreierat o trezire. Zeci de mii de ori mii şi mii, şi o mare trezire.
E-522 Now, they watched for it in that generation, "That's what He was talking about." Not at all, listen. He said, "The generation that seen the fig tree putting forth its buds." Now, watch, He said, "The fig tree, and all the other trees..." Now, in other words, there'd be a universal revival at the time. Now, watch this prophecy, how it works in and just blends in perfect.
E-528 Toţi legaliştii, şi toţi cei diferiţi în jur prin toată ţara, şi marile biserici au zis, "Zilele lui Billy Sunday s-au terminat." Dar când ei au văzut că biserica a început să reînvie (oamenii simpli), ei au trebuit să-şi salveze obrazul. Charles Fuller ar fi luat locul, dar el era prea bătrân; astfel ei au mers cu Billy Graham. Şi Dumnezeu l-a luat pe Billy Graham... sau biserica Baptistă a luat, şi ei toţi au mers în jurul lui. Şi Billy Graham nu este pe jumătate predicator cum este Fratele Neville, atât cât să fie un predicator, nu la... nu, sub nici o formă. Dar ce este aceasta? Ei trebuiau să o facă, este organism, şi fiecare chiar în jurul acestuia, se adună în jur. Billy spune acelaşi lucru. Vedeţi, ei trebuiau să o facă. Şi trebuia să se facă să se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu au avut Duhul în jurul căruia să se adune, astfel ei au trebuit să ia Cuvântul în jurul căruia să se adune; astfel ei au făcut. Şi Billy este un predicator al Cuvântului, şi unul fin, şi ei s-au strâns în jur; astfel aceea a pus toţi formaliştii reci în strângerea lor. Şi Fiinţa supranaturală, cu vindecare Divină, şi puteri şi lucrări şi aşa mai departe, prin minunile lui Dumnezeu, a pus această... Biserica, Mireasa răpită care are uleiul în candela ei, a pus-o aici într-o trezire. Vedeţi? Iar biserica rece formală a avut trezirea ei. Şi iată Israelul întorcându-se cu trezirea lor.
E-523 Now, watch. "All the other trees putting forth their buds, reviving..." A tree, when it's putting forth its buds, is reviving. Is that right? Now, anyone knows, a prophetic teacher, that the fig tree has always been the Jew. We know that. It's the Jew. Now, the...
E-529 Eu am un film acolo sus în casa mea chiar acum, Trei Minute Până La Miezul Nopţii. Şi avem o poză a acelor Iudei venind înăuntru; Venind înăuntru; voi aţi văzut-o în revista Look. Şi vapoarele, încărcate, venind de departe jos din Iran şi jos acolo; acei Iudei nici nu ştiau că Isus a fost vreodată pe pământ, ei au mers jos acolo în deportarea din Babilon. Aceea este tot ce au ştiut ei cândva. Ei au arat... voi i-aţi văzut în revista Look sau Life şi altele, unde ei au arat cu unelte vechi din lemn. Şi când ei au văzut avioanele acelea venind, ei s-au gândit, "Asta este," căci Dumnezeu le-a spus '"ei vor fi acolo jos, şi vor fi duşi înapoi la Ierusalim pe aripi de vulturi."' Asta¬i adevărat. Acolo sunt ei. Şi Iudeul a zis, "Asta este." Ei au păşit chiar înăuntru, şi noi avem fotografiile lor cu glasurile lor, şi le-a luat interviu; venind din toată lumea. Unii din ei cărând pe cei bătrâni ai lor în spate, şi ei orbi şi ologi. Şi ei coborau din vapoare din toate părţile diferite ale lumii, venind înăuntru.
E-524 And look at Joel, when he took it over; he said, "What the palmerworm left, the caterpillar eat; what the caterpillar left, the locust eat; and what the locust eat..." If you notice, that's the very same insect, different stages: the palmerworm, the caterpillar, the locust. It's all the same bug; it's just different stages of its life. Now, watch, that same bug begin to eat on that Jewish tree back there, cut it down, and it begin to eat and eat and eat and eat till it took it to a stump; but then he said, "I will restore, saith the Lord, all the years that the caterpillar eat up. And I'll make My people a joy." See? Now, the tree has been eaten down. The Gentiles was grafted into it; that's true. All right, we must bring fruit.
E-530 Şi ei au început să ia pietre în saci, de pe pământ; şi astăzi ei au aflat fântâni de apă, care este cea mai, cea mai măreaţă ţară agricolă din lume. Marea Moartă conţine mai multe bogăţii decât tot restul lumii pus împreună. Iudeii se reîntorc înapoi; aceasta a fost ascunsă de Neamuri, dar ei înfloresc ca un trandafir.
E-525 Now, when the end time comes, when we're getting down to the end (if I see it right), the Gospel is there's supposed to be a great revival taking place.
E-531 Ei au zis către acei-acei Iudei, ei au zis, "Veniţi înapoi să muriţi în patrie."
E-526 Now, did you know that the Jewish flag is the oldest flag in the world? And it's been laying dormant for two thousand years, more than, yeah, about twenty-five hundred years. The Jewish flag, that six-point star of David, never flowed for twenty-five hundred years, since the carrying away of--of Babylon. And now, because the Roman Empire took them over, and the Messiah come and they rejected It, and they was scattered to the four winds of the earth. But did you know, on May the 6th, 1946, that flag come back over Jerusalem again? Did you know on May the 7th, 1946, the Angel of the Lord appeared to me (the next day) up here, and sent me into all the world to bring forth a revival, the very next morning? When that flag raised in Jerusalem, as the going down of the sun that afternoon, the Angel of the Lord appeared here in the United States at the same time. "When you see the fig tree and the rest of the trees putting forth..."
E-532 Au zis, "Noi venim înapoi să-l vedem pe Mesia. Unde este El? El trebuia să fie aici."
E-527 How many remembers the Star hanging down here at the Ohio River, many years ago, when He said... Here's a picture of It here yet, when He come down. Said, "Your Message will go forth as a forerunner for the second coming, just like John went forth as a forerunner for the first coming." And look, around the world has swept a revival. Tens of thousands times thousands and thousands, and a great revival...
E-533 Frate, când voi vedeţi smochinul dându-şi mugurii, El a zis, "Această generaţie nu va trece până când toate vor fi împlinite." Priviţi la trezirea cu cei formali. Priviţi la trezirea cu Biserica. Priviţi la trezirea care vine înăuntru cu Iudeii, ei aşteaptă după venirea lui Mesia. Biserica, Biserica umplută cu Duhul, Mireasa cu... fecioarele cu uleiul în candelele lor vor merge la Cina Nunţii.
E-528 All the legalists, and all the different ones around over the country, and the big churches said the Billy Sunday days are over. But when they seen the church begin to revive (the common people), they had to save their face. Charles Fuller would've took the place, but he was too old; so they went with Billy Graham. And God took Billy Graham, or the Baptist church did, and they all got around him. And Billy Graham's not half the preacher that Brother Neville is, so as far as being a preacher, not at--no, by no means. But what is it? They had to do it; it's organism, and everybody right around it, gathering around. Billy says the same thing. See, they had to do it. And it had to be done to fulfill the Word of God. They didn't have the Spirit to rally around, so they had to take the Word to rally around; so they did. And Billy's a Word preacher, and a dandy, and they rallied around; so that put all of the cold formals in their rally. And the supernatural Being, with Divine healing, and powers and workings and so forth, by the miracles of God, put this... the church, the raptured Bride that's got the oil in her lamp, put her in a revival. See? And the cold formal church had its revival. And here's Israel turning with their revival.
E-534 Iudeii vor zice, "Asta este aceea. Iată Dumnezeul nostru după care noi am aşteptat." Acolo este unde cei o sută patruzeci şi patru de mii... în care Ruselliţii sau încurcat. Acolo sunt Iudeii aceia care stau acolo care-L vor primi. Ei au zis., "Acolo este Dumnezeul nostru după care noi am aşteptat." Ei Îl vor vedea, zicând, "De unde le-ai primit Tu? De unde ai primit Tu rănile acelea în mâna Ta?"
E-529 I've got a film up there in my house right now, "Three Minutes Till Midnight." And we got a picture of those Jews coming in. Coming in... You seen it in "Look" magazine. And the ships, loaded, coming from way down in Iran and down there, them Jews never did even know that Jesus was ever on the earth. They went down there in the carrying away of Babylon. That's all they ever knowed. They plowed... You seen it in "Look" magazine or "Life" and them, where they'd plow with old wooden instruments. And when they seen those airplanes coming in, they thought, "This is it," 'cause God told them they'd be down there, and would be carried back to Jerusalem on the wings of eagles. That's right. There they are. And the Jew said, "This is it." They stepped right on, and we got their pictures with their own voice, and interviewed them; coming from all over the world, some of them packing their old ones on their back, and them blind and crippled. And they getting off the ships from all different parts of the world, coming in...
E-535 El a zis, "Eu le-am primit în casa prietenilor Mei." Asta-i adevărat, "Casa prietenilor Mei."
E-530 And they begin to pick up rocks in sacks, off the ground; and today they've found fountains of water; she's the most greatest agricultural country in the world. The Dead Sea holds more riches than all the rest of the world put together. The Jews are returning back; it's been hid from the Gentiles; but they're blossoming like a rose.
E-536 Ce va face El? Biserica dintre Neamuri va fi luată în Slavă şi Mireasa va fi căsătorită cu Cristos.
E-531 They said to them--them Jews, they said, "Are you coming back to die in the homeland."
E-537 Cum s-a făcut Iosif cunoscut poporului său? El a scos afară pe fiecare N eiudeu din prezenţa lui. El a făcut-o desigur. Ce se va întâmpla rămăşiţei sămânţei femeii? Balaurul a aruncat apă din gura lui să facă război; Isus a zis, "ei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, şi acolo va fi plâns şi bocet şi scrâşnit din dinţi," marile ceasuri de persecuţie şi încercări vor veni la biserica Neamurilor.
E-532 Said, "We are coming back to see the Messiah. Where's He at? He's supposed to be here."
E-538 Ce va avea loc atunci? Când vine martirajul, când Dumnezeu a separat orice lucru de la Iudeii aceia acolo, Isus se va întoarce aşa cum a făcut Iosif. Când ei l-au auzit pe Iosif, când el a trimis afară pe toţi din gărzile lui şi toţi alţii, şi el l-a văzut pe micuţul Beniamin şi aceia stând acolo, şi ei se pocăiau pentru că l-au omorât pe Iosif. Ei au crezut că l-au omorât pe Iosif, şi aici el stătea înaintea lor. El a zis, "Eu sunt Iosif. Eu sunt fratele vostru."
E-533 Brother, when you see the fig tree putting forth its buds, He said, "This generation shall not pass until all be fulfilled." Look at the revival with the formals. Look at the revival with the church. Look at the revival coming in with the Jews; they're watching for the coming of Messiah. The church, the Spirit-filled church, the Bride with the... The virgins with the oil in their lamps will go into the wedding supper.
E-539 Atunci ei într-adevăr au tremurat, "El este Iosif. Acum noi îl cunoaştem."
E-534 The Jews will say, "This is that. There's our God Who we've waited on." There's where your hundred and forty-four thousand, that Russellites got mixed up in. There's those Jews standing there that will receive Him. They said, "There's our God Who we've waited on." They'll see Him, say, "Where did You get them? Where'd You get them scars in Your hand?"
E-540 Când el va zice, "Eu sunt Isus. Eu sunt Mesia."
E-535 He said, "I got them in the house of My friends." That's right, "The house of My friends..."
E-541 Ei vor zice, "Oh, vai, acum ce vom primi noi!"
E-536 What will He do? The Gentile church will be taken into glory and the Bride will be married to Christ.
E-542 A fost totul făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta nu va fi a Lui... Ei bine, ei l-au putut auzi plângând până acolo în palatul lui Faraon, Iosif plângând pentru ei.
E-537 How did Joseph make hisself known to his people? He dismissed every Gentile from his presence. He certainly did. What will happen to the remnant of the woman's seed? The dragon spurted water out of his mouth to make war; Jesus said, "They'll be cast into outer darkness, and there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth." The great hours of persecutions and trials will come to the Gentile church.
E-543 Aşteptaţi până când Isus vede pe acei Iudei pe care El a trebuit să-i lovească cu orbire să ne lase pe noi Neamurile să avem o şansă să intrăm, acela va fi un ceas, eu vă spun. El va lua Iudeii aceia, voi să nu vă îngrijoraţi, Iudeii aceia vor fi salvaţi. Da, domnule, acolo trebuie să fie acolo. Şi aceea este ideea mea despre aceasta, eu nu o pot vedea nicăieri altundeva în Scriptură. Voi trebuie să ţineţi acele treiuri împreună, din nou.
E-538 What'll take place then? When the martyrdom comes, when God has separated everything from them Jews yonder, Jesus will return as Joseph did. When they heard Joseph, when he dismissed all of his guards and everything else, and he seen little Benjamin and them standing there, and them repenting for killing Joseph... They thought they'd killed Joseph, and here he was standing before them; He said, "I'm Joseph. I'm your brother."
E-544 Voi trebuie să ţineţi pe-pe fecioara adormită, biserica doar normal, confesional, vedeţi. Voi trebuie să luaţi biserica... Aceia sunt, Iudeul întâi, Iudeul întâi, care este doar o persoană orbită care aşteaptă pe linia de margine. Voi trebuie să luaţi pasul următor sus, care este fecioara adormită, care era zăbovitoare, şi doar a mers afară şi a mers la biserică, şi a aderat la biserică, şi ins destul de bun. Apoi voi trebuie să luaţi Biserica, spirituală, Răpirea, Mireasa, acolo stă ea. Acei trei oameni, voi nu puteţi... ei nu sunt amestecaţi, nici un pic. Ei nu sunt toţi la fel. Nu spun Martorii lui Iehova că "cei o sută patruzeci şi patru de mii este mireasa"; aceea este greşit. Aceia sunt Iudeii, vedeţi. Acolo este o Mireasă, Iudeii, şi fecioara adormită. Şi voi le luaţi pe toate, şi ziceţi, "Ei bine, ele sunt toate trei în locuri diferite." Ele sunt toate, trei clase diferite de oameni. Sigur, ei nu pot.
E-539 Then they really trembled, "He's Joseph. Now, we know him."
E-545 Apoi când Isus se întoarce pe pământ... Iudeii, ce sunt ei? Famenii templului. Şi când Isus se întoarce, El vine cu Mireasa. Isus vine de trei ori: El a venit de prima dată să răscumpere Biserica Lui, El vine a doua oară să primească Biserica Lui, El vine a treia oară cu Biserica Lui. Vedeţi? Exact. Astfel este toată o venire măreaţă perfectă, este totul un Dumnezeu măreţ perfect; este totul un Cristos măreţ perfect; o Biserică măreaţă perfectă, o răscumpărare măreaţă perfectă, ... totul; ea vine o trinitate, dar este toată în Unul. Vedeţi? Nu sunt trei oameni, nu trei acesta; este doar o Persoană, o Biserică, un Trup, un Cristos, un Domn "în voi toţi, şi prin voi toţi," şi aşa mai departe în felul acela. Totul una!
E-540 When He'll say, "I'm Jesus. I'm the Messiah."
E-546 Domnul să vă binecuvânteze. Eu v-am ţinut cam mult.
E-541 They'll say, "Oh, my, now what we'll receive."
E-547 Cu voia Domnului, acum, dacă eu ajung să vin din nou în câteva seri, sau o duminică seara sau ceva ca aceea, dacă păstorul de aici nu are ceva pe inima lui, eu voi încerca să le răspund pe acestea de aici. Oh, există unele foarte bune aici. Câţi aţi vrea să le auziţi? Oh, eu doar le iubesc. Lăsaţi-mă să trec prin ele din nou, chiar foarte repede, înainte de a preda serviciul păstorului.
E-542 It was all done for the glory of God. It won't be... Well, they could hear him weeping plumb over in Pharaoh's palace, Joseph weeping for them.
E-548 Doar ascultaţi la aceasta. [Fratele Branham răspunde la următoarele opt întrebări în Partea a III-a, începând la paragraful 668, ca întrebarea numerele 67 la 74 – Ed.]:
Unde pietrele rep-... Ce reprezintă acele pietre în Apocalipsa 21? Aceea este una bună.
Explică cele patru făpturi din Apocalipsa 5. Acolo este o alta bună.
Cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni? Acolo este o alta bună, vedeţi.
Ce a însemnat aţa stacojie din Geneza 38? Vă amintiţi, el a mers şi şi-a luat propria lui noră şi a trăit cu ea ca şi cu o curvă; şi a plătit preţul şi a venit înainte; şi când a venit copilul, ei i-au pus aţa stacojie în jurul mânii lui (el a împins afară apoi el a venit înapoi înăuntru), cel-cel următor a venit înaintea lui. Oh, aceea este una bună; ea sigur este.
Ce sunt darurile care urmează să fie trimise privind moartea martorilor, în Apocalipsa 11? Aceea este când Moise şi Ilie se întorc înapoi pentru trezirea acestor o sută patruzeci şi patru de mii. Ce sunt darurile? Priviţi ce sunt ele, aceea este excelent.
Unde vor fi Sfinţii după cei o mie de ani... (acolo este una bună, băiete. Vreţi ... ) ... domnie? Ce fel de trup vor avea ei?
Cum vom judeca pe îngeri?
De ce părul devine despre îngeri în I Corinteni? În Cartea despre I Corinteni. Ceva bune, foarte bune.
E-543 Wait till Jesus sees those Jews that He had to smite blind to let us Gentiles have a chance to come in; that'll be an hour; I'm telling you. He'll take those Jews. Don't you never worry; them Jews will be saved. Yes, sir, there's got to be there. And that's my idea of it; I can't see it nowhere else in the Scripture. You got to keep them three together again.
E-549 Domnul să vă binecuvânteze. Eu sper că Domnul ne permite să venim împreună şi să discutăm aceste lucruri, este totul spre gloria Lui. Noi putem să fim în dezacord asupra ideilor despre ele; dar eu voi spune un lucru, dacă voi toţi primiţi tot atât de multă bucurie să le ascultaţi cum primesc eu vorbind despre ele, noi avem un timp minunat. Amin. Amin.
E-544 You got to keep the--the sleeping virgin, the--the church just normal, confessional. See? You got to get the church... That's, the Jew first, the Jew first, which is just a blinded person waiting on the sideline. You got to get the next step up, which is the sleeping virgin, who was dilatory, and just went out and went to church, and joined the church, and pretty good fellow. Then you got to get the church spiritual, the rapture, the Bride. There she stands. Those three people, you can't... They're not mixed up, not a bit. They're not all the same. Not Jehovah Witness saying that the hundred and forty-four thousand is the bride; that's wrong. That's the Jews. See? There's a Bride, and the Jews, then the sleeping virgin. And you get them all, and say, "Well, they're all three in different places." They're all, three different classes of people. Sure, they can.
E-550 În regulă, Domnul să fie foarte bun cu voi acum. Să nu uitaţi serviciile. Transmisiunea Fratelui Neville, acum, aceea este la WLRP, sâmbătă dimineaţa la ora nouă; cvartetul Neville, şi sunt sigur că ei vă vor face bine, deschideţi şi ascultaţi-i. Şi dacă eu pot, dacă eu ajung înapoi în timp, sau văd că eu urmează să vin înapoi, eu voi chema soţia; dacă Domnul îmi va permite să merg să-l vizitez pe bătrânul Frate scump Bosworth. Eu... Voi toţi... şi eu voi fi înapoi duminică seara.
E-545 Then when Jesus returns to the earth... The Jews, what are they? The eunuchs of the temple. And when Jesus returns, He comes with the Bride. Jesus comes three times: He come the first time to redeem His church; He comes the second time to receive His church; He comes the third time with His church. See? It's exactly. So it's all one great perfect coming; it's all one great perfect God; it's all one great perfect Christ, one great perfect Church, one great perfect redemption, everything. It comes a trinity, but it's all in one. See? It's not three people, not three this; it's just one Person, one Church, one Body, one Christ, one Lord in you all, through you all, and so forth like that: all one.
E-551 Domnul să fie bun cu voi acum. Şi fratele, păstor, să vină aici doar un minut; şi să preia el serviciul. Şi:
Nu uitaţi rugăciunea de familie,
Isus vrea să vă întâlnească acolo;
El vă v-a lua orice grijă,
Oh, nu uitaţi rugăciunea de familie.
E-546 The Lord bless you. I've held you pretty long.
E-552 Vă place aceea? Câţi vă rugaţi în casa voastră? Să vedem, toţi... toţi... Aceea este frumos, staţi aproape de Dumnezeu. Fiţi buni, copilaşilor, Dumnezeu vă v-a binecuvânta.
În regulă, Frate Neville.
E-547 The Lord being willing now, if I get to come again on a few nights, or a Sunday night or something like that, if the pastor here doesn't have something on his heart, I'll try to answer these here. Oh, there's some dandy's here. How many'd like to hear them? Oh, I just love them. Let me go through them again, right real quick, before we turn the service to the pastor.
Up