Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea III

Questions And Answers On Hebrews #2
Data: 57-1006 | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-553 ... să fim aici în seara aceasta din nou la Tabernacol, să anticipăm în această minunată părtăşie şi închinare în jurul Cuvântului lui Dumnezeu care ne este dat gratuit. Şi noi suntem... ne place să fim părtaşi ai acestei binecuvântări.
E-553 ... to be here tonight again at the Tabernacle to anticipate in this wonderful fellowship and worship around the Word of God which is given to us freely. And we are--love to be partakers of this blessing.
E-554 Şi eu nădăjduiesc numai că Dumnezeu ne v-a binecuvânta în seara aceasta aşa cum El a făcut azi dimineaţă, cu mesajul de dimineaţă. Şi eu tocmai am vorbit cu vecina mea, D-na Wood, cu un timp în urmă, şi noi discutam aceasta, şi DL Wood şi aceia. Şi eu cred că a fost cea mai bună predică a Fratelui Neville din toate cele frumoase pe care el le-a predicat, aceea a fost acea care a fost mai bună pentru mine decât oricare dintre cele care le-a predicat până acum. Eu desigur am admirat şi am apreciat predica aceea minunată. Şi aceasta mi-a dat curaj, şi m-a netezit. Astfel îmi-îmi place să admit adevărul, ştiţi. Astfel, despre partea curajoasă, ştiţi, să fii curajos, şi cum să... David a fost acolo, şi cum că el... Când era în acea mare încercare, în loc să spună "Păi, eu voi merge să fac aceasta, Doamne, Tu doar ajută-mă," el a aşteptat, a mers şi a întrebat pe Domnul ce să facă. El a adus jos efodul, ştiţi, şi a zis, "Acum să stăm şi să întrebăm pe Dumnezeu, 'Ce trebuie să facem în această criză?"' Oh, aceea a fost într-adevăr bogată. Aceea a avut mai multe vitamine decât toate farmaciile care erau în ţară. Da, domnule, aceea vă face într-adevăr bine.
E-554 And I only trust that God will bless us tonight like He did this morning, with the message of the morning. And I was just talking to my neighbor, Mrs. Wood, awhile ago, and we were discussing it, and Mr. Wood and them. And I believe that was Brother Neville's best sermon. Out of all the fine ones he's preached, that was the one that was better to me than any one he's ever preached yet. I certainly did admire and appreciate that wonderful sermon. And it give me courage, and it trimmed me down. So I--I like to admit the truth, you know. So about the courageous parts, you know, to be courageous, and how to...
David was there, and how that he... When in that great trial, instead of saying, "Well, I'll go do this, Lord, You just help me," he waited, went and asked the Lord what to do. He brought down the ephod, you know, and said, "Now, let's stand and ask God what must we do in this crisis?" Oh, that was really rich. That had more vitamins than all the drug stores that was got in the country. Yes, sir, that really do you good.
E-555 Acum în seara aceasta, noi-noi nu tindem să stăm mai mult de miezul nopţii, dacă putem, la aceste întrebări. Astfel noi-noi urmează să intrăm drept în ele, imediat. Este terminarea acestor întrebări, şi de fiecare dată eu încep să le termin... (acum, Sora Hattie, eu nu am vrut să spun aceea, tu ştii asta. Eu-eu doar am zis asta, înţelegi; şi, în ordine). Dar eu am câteva foarte tari aici de la un predicator, şi ele sunt într-adevăr greu de răspuns. Ştiţi, predicatorii aceia, ei o răsucesc prin Biblie şi încearcă să afle propriul lor răspuns înainte să te întrebe, vedeţi. Şi apoi... şi aceasta se înregistrează pe bandă, mergând jos la Georgia la un predicator prieten de-al meu care are opt întrebări Biblice remarcabile aici care sunt foarte, foarte abrupte.
Şi acum, în această săptămână care vine, să nu uitaţi să vă rugaţi pentru noi.
E-555 Now, tonight we--we don't aim to stay not no longer than midnight, if we can, on these questions. So we are--we are going to get right into them right away. It's the finishing up of these questions. And every time I start to finish them up... (Now, Sister Hattie, I didn't mean that; you know that. I was just saying that. See? And... All right.) But I got some real stiff ones here from a minister, and they're really hard to answer. You know, them preachers, they twist it around through the Bible and try to find their own answer before they'll ask you. You see? And then... And this is being tape recorded, going down to Georgia to a minister friend of mine who's got eight outstanding Bible questions here which are very, very steep.
E-557 Şi soţia mea este mult mai bine; ea este sus acum, şi ea a ajutat să gătească, astăzi. Prietenii noştri dragi din Canada, Fratele, Sora Sothmann, sunt aici să ne viziteze, şi noi desigur apreciem vizita lor. Şi soţia mea, ştiind că ei vor veni, păi, ea urma să fie sus astfel ca ea să poată avea ceva din primirea şi părtăşia acestor oameni Creştini scumpi. Noi suntem bucuroşi să-l avem pe Fratele Freddie cu noi în seara aceasta, şi ea a stat cu... Ea a fost aici azi dimineaţă, dar eu cred că ea a stat cu... nu, asta-i adevărat, ea este cu Meda, să fie cumva cu ea în timp ce noi venim jos; căci eu ştiu că va fi puţin târziu în seara aceasta, este împărtăşire şi spălarea picioarelor. Astfel noi suntem fericiţi să-i avem pe ei şi vizitatorii cu noi.
E-556 And now, this coming week, don't forget and pray for us.
E-558 Acum, înainte de a începe să încercăm să preluăm să răspundem la întrebări... Şi doar amintiţi-vă că eu-eu pot fi greşit, vedeţi, eu-eu nu pretind să fiu corect la tot ce fac. Eu-eu încerc să fiu corect, dar poate eu-eu sunt greşit. Şi-şi dacă sunt greşit, atunci voi doar iertaţi-mă; şi mă rog ca Dumnezeu să mă ierte, la fel, căci eu nu vreau să fiu greşit. Eu nu încerc să le răspund doar de-... sau în felul care eu doar... pentru prejudecată, eu le răspund după cea mai bună cunoştinţă a mea, vedeţi. Şi dacă eu trebuie să-mi schimb ideile mele la o întrebare Biblică, eu cred că acela-i chiar lucrul de făcut. Noi trebuie să schimbăm, oricând, când Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte; căci este Cuvântul lui Dumnezeu.
E-557 And my wife is way better; she's up now, and she helped cook today. Our dear friends from Canada, Brother, Sister Sothmann, are here visiting with us, and we surely do appreciate their visit. And my wife, knowing that they were coming, why, she was going to be up so she could have some of the entertainment and the fellowship of these dear Christian people. We're glad to have Brother Freddie with us tonight, and she stayed with... She was here this morning, but I believe she stayed with... No, that's right; she's with Meda to kind of be with her while we come down; 'cause I know it'll be a little late tonight. It's communion and feet washing. So we're happy to have them and the visitors with us.
E-559 Şi acum, eu cred că ne vom ruga pentru bolnavi din nou în seara aceasta, ca de obicei. Şi uneori doar te întrebi; voi luaţi ca un grup mic ca acesta, mai mic, oh, micuţul Tabernacol de aici, şi uneori voi nu vedeţi rezultatele care v-ar place să le vedeţi. Dar treaba este, ceea ce tu faci, tu doar tragi din vreo două sute de oameni. Şi una din marile adunări, poate voi atrageţi pe undeva de la trei până la zece mii, vedeţi, şi-şi poate mai mulţi. Astfel acesta-i felul, voi ajungeţi să vedeţi una mai masivă. Dar în seara aceasta, eu doar am răspuns... Desigur telefonul nostru doar sună la fiecare câteva minute în timpul zilei şi parte din noapte.
E-558 Now, before we start to try to undertake to answer questions... And just remember that I can be wrong. You see? I--I don't claim to be right on everything that I do. I--I try to be right, but maybe I'm--I'm wrong. And--and if I am wrong, then you just forgive me; and I pray God will too, because I don't mean to be wrong. I don't try to answer them just to--or the way that I just for prejudice; I answer them the very best of my knowledge. See? And if I have to alter my ideas on a Bible question, I think that's just the thing to do. We should alter any time when God's Word speaks, because it's God's Word.
E-560 Este aceasta D-na Reisert care şade aici, la care privesc? Biblia ta, soră, Sora Wood o are în spate acolo. Eu am adus-o azi dimineaţă pentru tine, şi eu-eu nu am ajuns să ţi-o dau. Şi eu-eu nu te-am văzut azi dimineaţă, şi D-na Wood o are.
E-559 And now, I think we're going to pray for the sick again tonight, as usual. And sometimes you just wonder; you take like a small group like this, that less than, oh, the little Tabernacle here, and sometimes you don't see the results that you would like to see. But the thing, what you're doing, you're just drawing from about two hundred people. And one of the big meetings, maybe you're drawing anywhere from three to ten thousand (You see?) and--and maybe more. So that's the way you get to see a more massive. But tonight I have just been answering... 'Course our phone rings just every few minutes through day and part of the night.
E-561 Astfel să răspund la telefon şi să aflu lucrările mari care s¬au făcut. O doamnă m-a chemat, ea a zis, "Frate Branham, eu am fost la o cutare şi cutare adunare şi eu am suferit de cutare şi cutare boală aşa de mult. Şi, ştii, tu doar ai vorbit acolo în spate, şi doar..." Zicea, "Eu aproape am leşinat când Acesta doar a adus sus viaţa spatelui." Şi a zis, "Şi de atunci nu am mai suferit."
E-560 Is this Mrs. Reisert setting here, I'm looking at? Your Bible, sister, Sister Wood has it back there. I brought it this morning for you, and I--I didn't get to give it to you. And I--I didn't see you this morning, and Mrs. Wood has it.
E-562 Şi o doamnă a intrat şi a zis... eu cred că ea este aici în seara aceasta, sau ea urma să conducă din Bedford, eu cred, sau pe undeva acolo sus. Fiul lor era înăuntru aici, eu cred, care avea boală de inimă, într-o stare aşa de rea. Şi el şedea aici în adunare, şi-şi Domnul s-a mişcat în jur şi a atins... i-a spus băiatului despre boala lui, şi el de-abea că a putut să-şi ridice braţul, şi un atac de inimă, şi braţul lui tot cu spasm, şi inima lui în felul acela. Şi imediat el s-a urcat drept în maşină şi a condus acasă, de atunci nu l-a mai deranjat. A ajuns aici doamna aceea din Bedford? Eşti aici? Acolo-acolo este ea, în spate. Da, ea doar m-a chemat, cu un timp în urmă.
E-561 So to answering the phone and finding the--the great things that's been done. A lady called me and she said, "Brother Branham, I was at a certain-certain meeting, and I'd been suffering with certain-certain trouble so long. And, you know, you just spoke back there, and just..." Said, "I almost fainted when It just brought up the back life." And said, "And I've never suffered since."
E-563 Apoi acolo era o femeie care m-a chemat de jos din Evansville. Şi ea nu putea ajunge aici căci ea este prea departe, nu ştia că noi urma să avem serviciu de vindecare în seara aceasta. Şi ea a zis, "Frate Branham, eu stăteam în adunarea din Evansville," şi a zis, "tu ai privit în spate peste mulţime şi ai zis... mi-ai spus cine eram eu, şi ce am făcut, şi cu ce sufeream, şi aşa mai departe în felul acela." Şi ea a zis, "Eu am avut acea stare astmatică, şi doar a trebuit să ard Asthmador şi fiecare lucru în cameră de când eram o fetiţă." A zis, "De atunci au trecut doi ani, şi nu am mai avut nici un pic din ea de atunci." Vedeţi?
E-562 And a lady come in and said. I believe she's here tonight, or she was going to drive from Bedford, I believe, or somewhere up in there. Their son was in here, I believe, that had heart trouble, in such a bad shape. And he was setting here in the meeting, and--and the Lord moved around and touched, said to the boy about his trouble, and he couldn't hardly raise his arm, and a heart attack, and his arm all cramped, and his heart like this. And immediately he got right in the car and drove home, never been bothered with it since. Is that lady get here from Bedford? Are you here? They--there she is, in the back. Yes, she just called me awhile ago.
E-564 Şi doar pentru cei ce sunt aici în seara aceasta, care nu au fost aici azi dimineaţă să se bucure de mărturisire; eu am fost acolo la magazinul de zece cenţi, să cumpăr o păpuşă, ieri. Acum, aceea nu era pentru mine, vedeţi. Aceea era pentru fetiţa mea, Rebekah, de acolo. Şi-şi Sarah mergea la ceva, alta, astăzi. Unele din micuţele ei colege de şcoală au avut un fel de strângere mică împreună, pentru o zi de naştere sau ceva, şi ea i-a luat un mic cadou; şi eu i-am cumpărat o păpuşică mică, cam aşa de lungă. Şi acolo era o doamnă care a mers acolo, a zis, "Vă amintiţi de mine?"
E-563 Then there's a lady called me from down in Evansville. And she couldn't get here, 'cause she's too far away, didn't know we was going to have service tonight of healing. And she said, "Brother Branham, I was setting in the Evansville meeting," and said, "you looked back over the crowd," and said, "told me who I was, and what I had done, and what I'd suffered with, and so forth like that." And she said, "I've had that asthmatic condition, and just had to burn Asthmador and everything in the room since I was a little girl." Said, "That's been two years ago, and I've never had one spot of it since." See?
E-565 Şi eu am zis, "Eu nu cred că îmi amintesc."
E-564 And just for those who are here tonight, wasn't here this morning to enjoy the testimony; I was over to the ten cent store, buying a doll yesterday. Now, that wasn't for myself. See? That was for my little girl Rebekah there. And--and Sarah was going to something another today. Some of her little schoolmates was having some kind of a little get-together, of a birthday, or something, and she taken her a little present; and I was buying a little baby doll about so long. And there was a lady walked up there, said, "You remember me?"
E-566 Şi am ajuns să aflu, că ea era o rudenie a Fratelui Neville de aici, aceea cam... când eu eram în drum spre Suedia, ei... Ea a venit aici, a avut un băieţel într-un scaun cu rotile, chiar ca micuţa Edith acolo, şi micuţul avea cancer, umflătură malignă pe creier. Şi căpuşorul lui tras în jos, şi el... şi doctorii i-au dat doar trei săptămâni de trăit. Ei au scos-o afară şi au diagnosticat-o, şi au văzut că era... ce era ea, şi i¬au dat doar trei săptămâni de trăit. Şi ei trebuiau să-l împingă în jur într-un scaun, şi apoi să-l pună pe o targă când a mers în cameră şi să-l examineze, şi apoi l-au adus înapoi jos. Şi am mers şi m-am rugat pentru acel băieţel, şi am cerut Domnului să-l vindece. Şi tocmai în ziua următoare, când ei l-au dus acolo, a zis, "Eu nu vreau acel scaun cu rotile."
567 S-a urcat în maşină şi a mers acolo, şi doctorul a desfăcut targa, a zis, "Eu nu vreau targa aceea."
E-565 And I said, "I don't believe I do."
E-568 A alergat acolo sus şi a şezut jos, doctorul l-a examinat, a zis, "Ei bine," a zis, "în loc de trei săptămâni, eu îţi voi da o sută opt ani." El urma să trăiască.
E-566 And it come to find out, it was a relative of Brother Neville's here, that about... When I was on my road to Sweden, they... She come in here, had a little boy in a wheelchair, just like little Edith there, and the little fellow had cancer, malignant growth on the brain. And his little head drawed down, and he... And the doctors had give him just three weeks to live. They'd taken it out and diagnosed it, and seen it was--what it was, and just give him three weeks to live. And they had to wheel him around in a chair, and then put him on a stretcher when he went to the room and examine him, then bring him back down. Went and prayed for that little boy, and asked the Lord to heal him, and the very next day, when they took him over there, said, "I don't want that wheelchair."
E-569 Şi, ieri, mama m-a întâlnit. Şi ea poate fi aici, din câte ştiu eu, în seara aceasta. Şi băieţelul era afară jucându-se football, un om tânăr acum. Malign, cancer pe creier, şi aceasta doar arată...
E-567 Got in the car and rode over there, and the doctor rolled out the stretcher, said, "I don't want that stretcher."
E-570 Oh, miile de lucruri, vedeţi. Dumnezeu nu poate greşi. El-El doar nu poate greşi.
E-568 Run up there and set down, the doctor examined him, said, "Well," said, "instead of three weeks, I'm going to give you a hundred and eight years." He's going to live.
E-571 Frate John, este ochiul tău mai bine, frate? El a avut un accident, şi a bătut un cui şi l-a lovit în ochi. Şi noi toţi ne-am rugat pentru Fratele John O'Bannon, fratele nostru din Louisville care a avut accidentul cu cuiul care l-a lovit în ochi.
E-569 And yesterday the mother met me. And she may be here for all I know tonight. And the little boy was out playing football, a young man now: malignant, cancer on the brain, and it just goes to show...
E-572 Acum, aceste întrebări sunt-din adâncul inimii cuiva; căci ei citesc prin Scripturi şi află aceste lucruri, şi ei nu... poate nu-i poate satisface, astfel ei le trimit înăuntru aici ca noi să încercăm să le răspundem. Şi vedeţi în ce situaţie dificilă ne pune; căci, ceea ce tu ai spune, ei se vor baza pe aceasta. Astfel tu trebuie să fii sigur că eşti corect, şi eu sunt... aşa de sigur cât puteţi fi. Astfel atunci, lucrul să fii sigur că noi suntem corecţi, haideţi doar să-i cerem Duhului Sfânt acum să interpreteze aceasta pentru noi, în timp ce ne aplecăm capul.
E-570 Oh, the thousands of things... See? God cannot fail. He--He just can't fail.
E-573 Acum, Tată Ceresc, oh, ce privilegiu este să spunem "Tată" marelui Creator al cerurilor şi pământului. Şi noi doar cerem ca Tu să iei aceste întrebări în grija Ta Proprie acum. Ele au fost predate aici cu cea mai adâncă sinceritate. Dumnezeule, lasă ca aceea să vină din inimile noastre, cea mai adâncă sinceritate, să le răspundem din câte ştim noi mai bine; acordă¬ne aceasta.
E-571 Brother John, is your eye better, brother? He had an accident, and was driving a nail, and it struck him in the eye. And we were all praying for Brother John O'bannon, our brother from Louisville that'd had the accident with the nail that struck him in the eye.
E-574 Şi fie ca harul Tău să se odihnească peste fiecare. Şi fie ca să se spună ceva aici în seara aceasta care să ajute chiar pe fiecare care este aici. Şi când noi plecăm, după rugăciunea pentru bolnavi şi luarea împărtăşirii şi aşa mai departe, fie ca noi să spunem ca cei din Emaus, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum El ne vorbea pe drum?" Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-572 Now, these questions are the--the deepness of somebody's heart; that they read through the Scripture and find these things, and they don't--maybe can't satisfy themselves, so they hand them in here for us to try to answer. And you see what a predicament it puts us in; because what you'd say, they'd lay on to it. So you must be sure you're right, and I'm... As sure as you can be... So then, the thing to be sure that we're right, let's just ask the Holy Spirit now to interpret this for us, while we bow our head.
E-575 Acum, aşa cum am spus de multe ori, că acestea-acestea de aici sunt-sunt după cea mai bună părere a mea despre ele, şi apoi uneori aceasta ridică puţină discuţie. Prima de aici, eu văd că este ceva ce am zis înainte, care este dată iarăşi înapoi. Eu nu aş... vreau să o citesc acum, dacă vreţi.
65. Când Adam şi Eva au avut copiii lor în Eden, au existat alţi oameni pe pământ la timpul acesta? În Geneza capitolul al 5-lea şi versetul al 16-lea, Cain a locuit în ţara Nod şi a cunoscut-o pe nevasta lui.
E-573 Now, heavenly Father, oh, what a privilege it is to say "Father" to the great Creator of heavens and earth. And we just ask that You will take these questions into Your own care now. They were handed in here with the deepest of sincerity. And, God, let that come from our hearts, the deepest of sincerity, to answer them in the best that we know how; grant it.
E-576 Acum, aceea este o-o întrebare minunată. Acum, noi suntem învăţaţi în Biblie... Şi de multe ori aceste... uneori noi avem nechibzuinţa... Eu obişnuiam să pun pe o bucăţică de hârtie, şi să spun, "Întreabă. Răspunde orice întrebare Biblică."
E-574 And may Thy mercies rest upon each one. And may something be said here tonight that'll just help everyone that's here. And when we leave, after the prayer for the sick and taking the communion and so forth, may we say like those who came from Emmaus, "Did not our hearts burn within us as He talked to us along the way?" For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-577 Şi cineva a zis, "Ei bine, cine era nevasta lui Cain?"
E-575 Now, as I have said many times, that these--these here are--are the best of my opinion of them, and then sometimes it raises a little discussion. The first one here, I see it's something that I've said before, that it's handed back again. I won't--want to read it now, if you will.
E-578 Oh, eu aş glumi puţin cu aceasta sau ceva, eu aş spune, "Oh, aceea era fiica soacrei lui," sau ceva în felul acela, ştiţi, sau-sau "Ea era D-na Cain." Dar aceea nu răspunde la întrebare. Acolo era...
E-65. When Adam and Eve had their children in Eden, was there other people on earth at this time? In Genesis the 5th chapter and the 16th verse, Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife.
E-579 Acolo Cain a avut o nevastă, deoarece Biblia a zis că a avut. Şi dacă Cain a avut o nevastă, el trebuia să o ia de undeva. Şi aceasta s-ar alinia chiar înăuntru aici:
Existau pe pământ alţi oameni când Adam şi Eva aveau copiii lor în grădina Edenului?
E-576 Now, that's a--a wonderful question. Now, we are taught in the Bible... And many times these... Sometimes we have carelessly... I used to put on a little slip of paper and say, "Ask... Answer any Bible question."
E-580 Acum, dacă observaţi, în Biblie este foarte rar înregistrat despre o femeie fiind născută. Este întotdeauna copilul de parte bărbătească care este cel pe care ei îl înregistrează în Biblie, nu femeia. Rareori este menţionat vreodată despre naşterea unei fetiţe, în Biblie. Sau, în mod deschis, eu nu ştiu aşa ca să pot să-mi amintesc chiar drept acum, în minte, unde s-a înregistrat vreodată naşterea unei bebeluşe; a zis, "Ei au născut fii şi fiice."
E-577 And someone said, "Well, who was Cain's wife?"
E-581 Acum, Biblia dă numai înregistrarea a trei copii fiind născuţi lui Adam şi Eva, şi acela era Cain, Abel, şi Set. Acum, dacă toţi trei din aceia fiind bărbaţi, dacă nu au fost născute femei, şi atunci când singura femeie (Eva) a murit, rasa umană ar fi încetat să mai existe chiar atunci, deoarece nu ar fi fost nici o cale ca ei să-să aibe ceva... rasa umană să aibe continuitate, căci acolo nu mai erau femei rămase. Eva ar fi fost singura. Dar, vedeţi, ei nu înregistrează-naşterea fetelor, în Biblie, astfel de aceea ei trebuiau să aibe fete tot aşa ca şi băieţi.
E-578 Oh, I'd little joke with it or something, I'd say, "Oh, that was his mother-in-law's daughter," something like that, you know, or--or, "She was Mrs. Cain." But that don't answer the question. There's...
E-582 Acum, vechiul scriitor, unul din cei mai antici scriitori pe care-i avem, Josephus, pretinde că ei aveau şaptezeci de copii, şi Adam şi Eva; unul dintre cei mai vechi scriitori, "şaptezeci de copii, şi ei erau şi fii şi fiice."
E-579 There Cain had a wife, because the Bible said he did. And if Cain had a wife, he had to get her somewhere. And this would line right into it here.
Was there other people on the earth when Adam and Eve had their children in the garden of Eden?
E-583 Acum, dacă... Şi atunci dacă Cain a mers în ţara Nod... Acum, dacă observaţi, scriitorul a fost foarte, foarte iscusit scriind aici. Aţi observat cum a citat-o el?
În Eden, când ei au avut copiii lor în Eden... Acum, nu în Grădina Edenului, scriitorul ştia aceea. Oricine a scris notiţa de aici, a zis: Când Adam şi Eva au avut copiii lor în Eden...
E-580 Now, if you notice, in the Bible it's very seldom ever recorded about a woman being born. It's always the man child is the one that they record in the Bible, not the woman. Seldom is it ever mentioned about the birth of a girl baby in the Bible. Or, frankly, I don't know as I can recall one right straight off now in mind, where it ever recorded the birth of a baby; said, "They begot sons and daughters."
E-584 Nu în Grădina Edenului, căci ei au fost scoşi afară din Grădina Edenului. Dar ei erau încă în Eden, şi Grădina Edenului se întindea la răsărit în Eden. Dar Edenul era ca un judeţ sau-sau ce... sau un stat, şi atunci Nod era un alt stat sau judeţ alături de el.
E-581 Now, the Bible only gives record of three children being born to Adam and Eve, and that was Cain, Abel, and Seth. Now, if all three of those being men, if there wasn't any females borned, and then when the only female, Eve, died, the human race would've ceased to exist right then, because there'd been no way for them to--to have any--the human race to have furthered, because there would've been no females left. Eve would've been the only one. But you see, they don't record the--the births of girl babies in the Bible; so therefore, they had to have girls the same as boys.
E-585 Acum, singura persoană pe care Cain o putea avea, sau căsători, ar fi trebuit să fie propria lui soră. El trebuia să o aibe. Căci a existat numai un bărbat şi o femeie din care ei au putut veni, vedeţi, şi el a trebuit să se căsătorească cu propria lui soră. Acum, aceea era legal în zilele acelea.
E-582 Now, the old writer, one of the most ancient writers we got, Josephus, claims they had seventy children, and Adam and Eve; one of the oldest writers: seventy children, and they were both sons and daughters.
E-586 Şi Isaac s-a căsătorit cu propria lui primă verişoară de sânge, Rebeca, rânduită de Dumnezeu. Sara era sora lui Abraham, sora lui de sânge; nu prin mama lui, prin tatăl lui. Vedeţi, o soră de sânge cu care-care s-a căsătorit Abraham; o mamă diferită, dar acelaşi tată.
E-583 Now, if... And then if Cain went to the land of Nod... Now, if you notice, the writer was very, very brilliant writing here. Did you notice how he quoted it?
E-587 Astfel, vedeţi, să se căsătorească în rudenie atunci, înainte de-de slăbirea cursului de sânge în rasa umană, era legal şi în ordine. Acum aceasta nu este. Dacă te-ai căsători cu sora ta astăzi, şi să ai copii, ei vor fi probabil... ei bine, ei ar fi doar deformaţi şi fiecare lucru. Chiar în jos la primul şi al doilea văr nu trebuie să se căsătorească, vedeţi, deoarece cursul sângelui devine slab şi merge spre slăbire.
E-584 In Eden, when they had their children in Eden... Now, not in the garden of Eden, the writer knew that. Ever who wrote the note here, said: When Adam and Eve had their children in Eden, not in the garden of Eden, because they'd been driven out of the garden of Eden. But they were still in Eden, and the garden of Eden laid east in Eden. But Eden was like a county or--or what--or a state, and then Nod was another state or county next to it.
E-588 Dar singurul lucru atunci pe care Cain îl putea face, ar fi fost, să se căsătorească cu sora lui proprie. Şi acolo a fost unde erau copiii care... El şi-a luat nevasta, a mers în ţara Nod şi a cunoscut-o, şi de-acolo au venit-copiii. Vedeţi, ...
E-585 Now, the only person that Cain could've had, or married, would had to be his own sister. He had to. Because there's only one male and female that they could've come from (See?), and he had to marry his own sister. Now, that was legal in those days.
E-589 Şi dacă observaţi, din linia lui Cain au ieşit oamenii deştepţi. Din linia lui Set au venit oamenii religioşi, vreau să spun, viţa celor neprihăniţi. Chiar acolo, acei doi, au rodit tocmai linia în care noi trăim astăzi.
E-586 And Isaac married his own first blood cousin, Rebekah, ordained of God. Sarah was Abraham's sister, his blood sister, not by his mother, by his father. See, a blood sister that--that Abraham married, a different mother, but same father...
E-590 Dacă veţi observa astăzi acum (doar în terminarea acestei întrebări): acea linie a lui Cain încă există, şi linia lui Set încă există. Ele amândouă au venit în jos tot la fel. Copiii lui Cain sunt aici în J effersonville în seara aceasta, şi copiii lui Set sunt aici în Jeffersonville în seara aceasta. Aşa cum se slăbeşte cursul sângelui şi se duce afară, dar linia aceea încă se ţine.
E-587 So you see, to marry in relation then, before the--the stream of blood was weakened in the human race, it was legal and all right. Now, it isn't. If you'd marry your sister today, and have children, they'd probably be... Well, they'd just be deformed and everything. Even down to a first and second cousin should never be married (See?), because the blood stream becoming low and running low.
E-591 Acum, priviţi. Copiii lui Cain au fost întotdeauna... şi înainte de distrugerea potopului, ei erau oamenii deştepţi: oameni de ştiinţă, educatorii; şi foarte religioşi, dar erau grupul condamnat. Vedeţi? Acum priviţi, ei erau întocmai ca tatăl lor Cain. Cain, el era un om religios. El a zidit un altar frumos, şi a făcut o biserică frumoasă, şi a încercat să o facă să arate mai frumoasă decât acea mică misiune pe care o avea Set acolo jos. Aţi ştiut voi aceea? El sigur... El a împodobit altarul cu flori, şi l-a aranjat frumos, şi l-a făcut frumos; şi a făcut o biserică măreaţă, mare, grozavă, deoarece el s-a gândit că el putea găsi favor la Dumnezeu prin a face aşa.
E-588 But the only thing then that Cain could've done, would been marry his own sister. And that's where the children was that... He got his wife, went to the land of Nod and knew her, and from there come the--the children. See, the...
E-592 Şi Abel a mers acolo şi a luat un mieluşel, şi a început să-l tragă acolo la altar, şi l-a pus pe o piatră şi l-a ucis.
E-589 And if you notice, out of the line of Cain come the smart men. Out of the line of Seth come the religious men, I mean, the--the vine of righteousness. Right there, those two brought forth the very line that we're living in today.
E-593 Şi acum, dacă Dumnezeu fiind drept, dacă tot ce El a cerut era închinare, Cain s-a închinat la Dumnezeu cu tot atât de multă sinceritate cum a făcut Abel. Ei amândoi erau sinceri. Ei amândoi au încercat să afle har cu Dumnezeu. Nici unul din ei nu erau necredincioşi. Ei erau amândoi, absolut, credincioşi în Iehova. Acum, acolo, aceea ne dă ceva la care să ne gândim.
E-590 If you'll notice today now (just in finishing this question), that lineage of Cain still exists, and the lineage of Seth still exists. They both come down just the same. Cain's children is here in Jeffersonville tonight, and Seth's children's here in Jeffersonville tonight. As the blood stream weakens and goes out, but that lineage still hangs on.
E-594 Unii de aici în seara aceasta pe care niciodată nu i-am văzut, oameni; eu nu v-am văzut înainte. Dar voi trebuie să vă daţi seama de aceasta, şi să păstraţi aceasta în mintea voastră.
Vedeţi? Nu contează cât de religioşi sunteţi, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Voi aţi putea trăi în biserică, voi aţi putea fi aşa de sinceri, şi totuşi sunteţi pierduţi! Vedeţi?
E-591 Now, watch. Cain's children were always... And before the antediluvian destruction, they were the smart people, the scientists, the educators, and very religious, but was the condemned bunch. See? Now, watch. They were just like their father Cain. Cain, he was a religious man. He built a beautiful altar, and made a beautiful church, and tried to make it look prettier than that little mission that Seth had down there. Did you know that? He sure... He decorated the altar with flowers, and fixed it beautiful, and made it pretty, and made a great, big, swell church, because he thought that he could find favor with God by doing so.
E-595 Şi voi ziceţi, "Ei bine," voi ziceţi, "păstorii noştri sunt cei mai deştepţi, ei au venit prin seminarii şi au primit cea mai bună educaţie. Ei sunt teologi, ei cunosc toată-toată teologia şi aşa mai departe. Şi ei sunt deştepţi, pregătiţi, cei mai... cei mai buni aleşi de care ştim noi." Şi ei încă pot fi pierduţi! Vedeţi?
E-592 And Abel went over and got a little lamb, and started pulling it over to the altar, and laid it on a rock, and killed it.
E-596 Acum Cain, în linia lui: ei erau, fiecare, foarte religioşi; un popor foarte renumit; şi ei erau oameni de ştiinţă, şi doctori, şi constructori, şi lucrători, şi oameni deştepţi. Dar toată linia aceea era respinsă, de la Cain până jos de tot.
E-593 And now, if God being just, if all He required was worship, Cain worshipped God with just as much sincerity as Abel did. Both of them were sincere. Both of them was trying to find grace with God. They were neither one of them infidels. They were both absolutely believers in Jehovah. Now, there, that gives us something to think of.
E-597 Şi de partea lui Abel: ei nu erau constructori nici educatori sau oameni deştepţi; ei erau un, mai mult sau mai puţin, umili, un fel de crescători de oi, şi ţărani, care doar umblau prin Duhul.
E-594 Some here tonight I've never seen, people, I've never seen you before. But you must realize this, and keep this in your mind. See? No matter how religious you are, that don't have one thing to do with it. You might live in church; you might be ever so sincere; and you're still lost. See?
E-598 Acum, Biblia a zis, "Nu există condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu umblă după fire ci după Duhul." Omul spiritual are un suflet spiritual care nu poate muri niciodată. Iar omul firesc are o atmosferă religioasă în jurul lui (şi vrea să se închine şi aşa mai departe) dar este firesc; nu un necredincios, ci un credincios firesc; şi acesta era felul care a fost respins.
E-595 And you say, "Well," you say, "our pastors are the smartest; they come through the seminaries and get the best education. They're theologians; they know all--all the theology and so forth. And they're smart, trained, the very, the elected best that we know of." And they could still be lost. See?
E-599 Acum, de acolo, Cain a mers şi s-a căsătorit cu nevasta lui în ţara Nod. Acum, nu spune cu cine s-a căsătorit Set, sau cu cine s-au căsătorit alţii. Şi tocmai lucrul frumos despre aceea este să ştii că-că, Cain căsătorindu-se, noi avem răspunsul la aceasta. Căci el trebuia să se căsătorească cu sora lui, sau el... sau acolo ar fi fost o...
E-596 Now, Cain on his line, they were every one very religious, a very famous people; and they were scientists, and doctors, and builders, and workers, and smart men. But all that lineage was rejected from Cain all the way down.
E-600 Acolo nu mai erau alte femei pe pământ, ci doar trebuia să vină de la Eva. Ea era mama tuturor celor vii. Aceea este, toţi oamenii care trăiau, ea era mama acestora. Acela-i motivul că ea era... Cuvântul Eva înseamnă "mama celor vii." Astfel ea a venit şi a născut acest copil. Şi Cain s-a căsătorit cu propria lui soră, ar fi singura cale de ieşire cum eu aş putea să o văd. Deci acolo trăiau oameni în ziua aceea, într-adevăr. Vedeţi? Ei bine, şi...
Când Adam şi Eva au avut copiii lor în Eden... Acum priviţi, aceea este întrebarea: Când ei aveau copiii lor în Eden, erau acolo alţi oameni pe pământ în acest timp? Nu! Apoi în Geneza 5:16, vedeţi, Cain a locuit în ţara Nod şi a cunoscut-o pe nevasta lui. Sigur. Vedeţi aceea?
E-597 And on Abel's side they wasn't builders, nor educators, or smart men; they were a more or less humble, sort of sheep raisers, and peasants that just walked by the Spirit.
E-601 Geneza 1, unde El a creat omul în Propriul Lui chip, care era în teofanie. Şi în Geneza 2, El a făcut omul din ţărâna pământului, care era omul uman pe care îl avem acum. Şi apoi, în 3 a fost căderea, şi a fost aruncat din Grădina Edenului; şi apoi copiii au născut copii. Şi Cain şi-a luat nevasta şi a trăit cu ea în ţara Nod, în afară, căci Dumnezeu l-a despărţit din părtăşia cu propriul lui frate (din cauza morţii lui-lui Abel). Şi aceea era pe cine avea el, pe sora lui proprie, şi s-a căsătorit cu ea; este singura cale prin care eu pot, însumi, pot să văd cum că-că s-a căsătorit el.
E-598 Now, the Bible said, "There's no condemnation to them that's in Christ Jesus, that walk not after the flesh but after the Spirit." The spiritual man has a spiritual soul that can never die. And the carnal man has a religious atmosphere around him, and wants to worship and so forth, but is carnal, not an unbeliever, but a carnal believer; and it's the kind was rejected.
E-602 Acum, a fost spus... Şi eu sper că prietenii mei de culoare care sunt înăuntru aici vor scuza remarca aceasta, deoarece este absolut nedrept. Prima dată când am întâlnit pe cineva în viaţa mea, după ce am fost convertit... Am fost... am întâlnit pe fratele George DeArk şi aceia de acolo jos. Şi eu am umblat, şi Domnul m-a condus la un loc mic. Şi ei discutau de unde vin oamenii de culoare. Şi ei încercau să spună că oamenii de culoare... Căci Cain s-a căsătorit cu un animal ca o maimuţă, şi de acolo a venit rasa de culoare. Acum, aceea este greşit! Absolut, aceea este greşit! Şi niciodată să nu staţi pentru aceea. Deoarece acolo nu era nici de culoare sau albă, sau oricare alta diferită, este doar o rasă de oameni până la potop. Apoi după potop şi turnul Babel, când ei au început să se împrăştie afară, atunci este când ei şi-au luat culorile şi aşa mai departe. Ei sunt toţi veniţi din acelaşi pom. Aceea este exact corect. Adam şi Eva erau tata şi mama, pământeşte, a fiecărei creaturi vii a fiinţelor umane care au fost vreodată pe pământ. Asta-i adevărat. Negrii, albi, gălbui, maro, galbeni, orice culoare aţi putea voi fi, acela este absolut locul în care trăiţi voi, şi felul în care-care... Întocmai ca...
E-599 Now, from there Cain went and married his wife in the land of Nod. Now, it doesn't say who Seth married or who others married. And the very beautiful thing of that is to know that--that Cain marrying, we have the answer to it. 'Cause he had to marry his sister, or he--or there'd been a...
E-603 Eu cred că eu aş putea exprima aceasta în timp ce sunt la ea. Oamenii de aici acum în aceste segregaţii şi legi şi lucruri pe care ei le emit, eu cred că este ridicol. Într-adevăr cred. Ascultaţi, doar lăsaţi oamenii aceia în pace, ei ştiu ce vor. Dumnezeu a făcut un om un om de culoare, şi el se bucură de aceasta. Absolut! Dacă Dumnezeu m-a făcut un om de culoare, eu aş fi fericit de aceasta; dacă El m-a făcut un om maro, eu aş fi fericit; dacă El m-a făcut un om alb, eu sunt fericit; dacă El m-a făcut un om galben, eu aş fi fericit. Dumnezeu ne-a făcut în culorile noastre, şi El ne-a făcut în felul cum El ne-a vrut, şi noi toţi suntem copiii Lui. Absolut! Şi ei nu ar trebui să se certe şi să se agite în felul acela. Este greşit să faceţi aşa. Ei nu ar trebui să o facă. Dumnezeu ne-a făcut... în felul cum noi o vrem.
E-600 There was no more women on the earth, but just had to come from Eve. She was the mother of all living. That's all the people that was living, she was the mother of it. That's the reason that she... The word "Eve" means "the mother of the living." So she came and brought this child. And Cain married his own sister, would be the only way that I could see out of it. So there was people living in that day, truly. See? Well, and...
When Adam and Eve had their children in Eden... Now, watch, that's the question: When they had their children in Eden, was there other people on earth at this time? No. Then in Genesis 5:16 (You see?) Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife. Sure. See?
E-604 Şi omul de culoare, el nu vrea să ajungă acolo afară şi să-şi strice generaţia lui-lui sau culoarea lui, şi să o amestece în cea albă şi fiecare lucru ca acela. Eu nu-l blamez. Eu nu. Omul de culoare are lucruri pe care omul alb nici măcar nu le posedă. Absolut! Aceea este exact corect. Şi Dumnezeu niciodată nu a intenţionat ca ei să fie în felul acela.
E-601 That's Genesis 1, where He created man in His own image, which was in the theophany. And in Genesis 2, He made man out of the dust of the earth, which was the human man that we have now. And then in 3 was the fall and was kicked from the garden of Eden; and then the children begat children. And Cain took his wife and lived with her in the land of Nod, outside, because God had separated him from the fellowship with his own brother, because of the death of--of Abel. And that's who he had, his own sister, and married her; is the only way that I could, myself, can see how that--that he married.
E-605 Ei bine, priviţi. Omul de culoare este... el este-el este un... el are o-el are dispoziţie referitor la el pe care omul alb nu o are. El are o înfăţişare fericită, o "încredere în Dumnezeu, şi doar lasă ca restul să se ducă"; dacă el o are sau dacă el nu o are, el este fericit oricum. Mie mi-ar place să am multe din acelea, în seara aceasta, eu sigur aş vrea. Ei bine, el o are, şi aceea este posesia lui; ei nu vor să o amestece cu vreo altă rasă şi să o strice, nici atât. Aceea este exact corect.
E-602 Now, it's been said... And I hope that my colored friends that's in here will excuse this remark, because it's absolutely not right. The first time I ever met anyone in my life, after I'd been converted... I was--met Brother George DeArk and them down there. And I was walked, and the Lord led me to a little place. And they was discussing where the colored man came from. And they were trying to say that the colored man, that Cain married an animal like an ape, and through there come forth the colored race. Now, that's wrong. Absolutely, that's wrong. And don't never stand for that. 'Cause there was no colored or white, or any other different; it was just one race of people unto the flood. Then after the flood and the tower of Babel, when they begin to scatter out, that's when they taken their colors and so forth. They're all come from the same tree. That's exactly right. Adam and Eve was the father and mother, earthly, of every living creature of human beings that's ever been on the earth. That's right. Black, white, pale, brown, and yellow, whatever color you might be, that's absolutely the place that you live in, and the way that--that the... Just like I think...
E-606 Eu cred că doamna de acolo jos la Shreveport a făcut una din cele mai bune-bune comentări pe care am auzit-o vreodată în viaţa mea. Ea a făcut o comentare, şi ei au pus-o în ziar. Ea a mers sus, ea a zis, "Felul cum aceste lucruri merg aici, în această segregaţie, eu nu vreau ca copiii mei să meargă la şcoală acolo la acea şcoală a albilor." A zis, "Ei nu vor acorda atenţia pe care ar acorda-o dacă ei aveau un învăţător de culoare." Femeia aceea este o femeie înţeleaptă. Ea ştia despre ce vorbea, ei primesc o educaţie mai bună. Aceea este exact corect. Astfel eu cred că oamenii greşesc prin a face aceea.
E-603 I might express this while I'm on it. The people here now in these segregations and laws and things they're passing, I think it's ridiculous. I really do. Listen. Just let those people alone; they know what they want. God made a man a colored man, and he's happy about it. Absolutely. If God made me a colored man, I'd be happy about it; if He made me a brown man, I'd be happy; if He made me a white man, I'm happy; if He made me a yellow man, I'd be happy. God made us in our colors, and He made us the way He wanted us, and we're all His children. Absolutely. And they oughtn't to fuss and carry on like that. That's wrong to do that. They shouldn't do it. God made us... The way we wanted...
E-607 Şi apoi ei spun, "Cain şi Abel..." şi aşa mai departe ca aceea. Nu, domnule! Culoarea nu are nimic de-a face cu aceasta. Este duhul din interior de acolo care are ceva de făcut cu aceasta. Aceea este exact corect.
E-604 And the colored man, he don't want to get out there and break up his--his generation or his color, and mix it in with a... the white and everything like that. I don't blame him. I don't. The colored man has things that the white man don't even possess. Absolutely. That's exactly right. And God never intended them to be that way.
E-608 Astfel Cain a cunoscut-o pe nevasta lui, şi aceea era sora lui. Şi ei... el a dus-o în ţara Nod, şi de acolo au ieşit marile triburi de pe pământ: religioniştii şi închinătorii.
E-605 Well, look. The colored man is... He's--he's a... He's got a--he's got a disposition about him that the white man never does have. He's got a happy-go-lucky, a "trust God, and just let the rest of it go." Whether he's got it or whether he hasn't, he's happy anyhow. I'd like to have a whole lot of that tonight; I sure would. Well, he's got it, and that's his possession. He don't want to mix it up with some other race and break it out either. That's exactly right.
E-609 Şi gândeşte doar astăzi, prietene, doar opreşte-te şi gândeşte doar pentru un moment. Că sunt de zeci de mii de ori zeci de mii şi mii de mii, de oameni care absolut merg la biserică, tot aşa de sinceri şi consacraţi la acea biserică cât pot ei fi, care sunt tot aşa de departe pierduţi cum era Cain.
Vedeţi? Dumnezeu este cel care alege! Dumnezeu este cel care alege! Vedeţi? Dumnezeu care dă milă! Lutul nu poate spune olarului, olarul este peste lut. Asta-i adevărat.
E-606 I think the lady down there at Shreveport made one of the best--best comments I ever heard in my life. She made a comment, and they put it in the paper. She walked up; she said, "The way these things are going in here in this segregation, I don't want my children going to school over at that white school." Said, "They won't get the attention they'd have if they had a colored teacher." That woman's a smart woman. She knowed what she was talking about; they get a better education. That's exactly right. So I think the people do wrong by doing that.
E-610 Acum aici este una frumoasă, următoarea de aici:
În 2Petru 2:4-2:4...
E-607 And then they say, "Cain and Abel..." and so forth like that. No, sir. The color had nothing to do with it. It's the spirit inside of there that has something to do with it. That's exactly right.
E-611 Cineva care are o Biblie, vrea să deschidă la aceste scripturi foarte repede în timp ce eu le citesc, dacă vreţi. Şi cumva să mă ajute pe aici, în timp ce luăm această întrebare.
E-608 So Cain knew his wife, and that was his sister. And they... He took her to the land of Nod, and there come forth the great tribes of the earth: the religionists and worshippers.
E-612 Acum, despre acest Cain şi-şi aşa mai departe, dacă aceea nu o satisface acum, voi doar lăsaţi-ne să o avem. Noi vom fi bucuroşi...
E-609 And just think today, friend, just stop and think just for a moment, that there are tens of thousands times tens of thousands and thousands of thousands of absolutely church going people, just as sincere and consecrated to that church they can be, that's just as far lost as Cain was. See? It's God Who chooses. It's God Who elects (See?), God Who gives mercy. The clay can't say to the potter; it's the potter over the clay. That's right.
E-613 Acum II Petru 2:4. În regulă, domnule, aici suntem:
66. II Petru 2:4, "Căci dacă Dumnezeu a... Căci dacă Dumnezeu nu a scutit îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos în iad," atunci de ce a predicat Cristos duhurilor din închisoare, în I Petru 3:19?
E-610 Now, here's a beautiful one, the next one here.
In II Peter 2:4--2:4...
E-614 Acum, noi avem Petru 2:4, întâi. În regulă:
Căci dacă Dumnezeu nu a scutit îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos-jos în iad, şi-şi i-a pus în lanţuri ale întunericului, să fie păstraţi pentru judecată;
E-611 Somebody got a Bible, want to turn to these Scriptures right quick while I'm reading them, if you want to, and kind of help me along here, while we get this question.
E-615 Acum, acum să aflăm în I Petru, (aceea este II Petru). I Petru 3:19, ascultaţi la aceasta. Aici suntem noi, chiar aici. Acestea tocmai au venit înăuntru, motivul că eu nu le-am avut scrise.
... care de asemeni... a mers şi a predicat duhurilor în închisoare;
E-612 Now, on this Cain and--and so forth, if that don't satisfy it now, you just let us have it. We'll be glad...
E-616 Oh, da, poftim. Să începem puţin mai înainte de aceea, versetul 18:
Căci Cristos de asemeni... a suferit o dată pentru păcate, cel neprihănit pentru cel nelegiuit, ca el să ne poată aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte în trup, dar înviat de Duhul:
Prin care de asemeni El a mers şi a predicat sufletelor în închisoare;
Care cândva au fost nesupuse, ...
E-613 Now, II Peter 2:4. All right, sir, here we are.
E-617 Dragul meu prieten, dacă tu doar ai citi următorul verset, şi acolo El a explicat-o. Înţelegi?
Care au fost cândva nesupuse, care odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe, în timp ce se pregătea corabia, în care câţiva, care sunt, opt suflete au fost salvate prin apă. (vedeţi?)
E-66. II Peter 2:4, For if God has... For if God spared not the angels that sinned, but cast them down into hell, then why did Christ preach to the spirit in prison in I Peter 3:19?
E-618 Acum, dacă veţi observa aici, eu cred că acest predicator are o alta despre... ceva pe aceeaşi linie, va fi răspunsă puţin mai târziu.
E-614 Now, we got Peter 2:4, first. All right.
For if God spared not the angels that sinned, but cast them down--down to hell, and--and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto the judgment;
E-619 I Petru 4... sau 2:4, dacă observaţi, "căci dacă Dumnezeu nu a cruţat îngerii," cum este acel înger pronunţat? Un mic "î." Vedeţi? Acum, aici, "duhurile care au fost în închisoare şi nu s¬au pocăit în îndelunga răbdare din zilele lui Noe," acelaşi înger. Acesta era om: mesageri, predicatori; "nu a cruţat pe înger." Aţi ştiut că un... cuvântul înger vine de la cuvântul "un mesager"? Câţi ştiţi că înger este "mesager"? Absolut, înger este un mesager, "şi El nu a cruţat pe îngeri." Vedeţi?
E-615 Now, now, let's find out in I Peter (that's II Peter), I Peter 3:19, listen at this. Here we are right here. These just come in, the reason I didn't have them wrote out.
... which also... went and preached to the spirits in prison;
E-620 Şi aici în Evrei, vă amintiţi că noi am trecut prin aceasta cu câteva săptămâni în urmă, "îngerii"?
E-616 Oh, yes, here we are. Let's begin a little before that, the 18th verse.
For Christ also... once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:
By which also He went and preached unto the spirits in prison;
Which sometime were disobedient,...
E-621 Şi acolo în Ev-... în Apocalipsa, "Îngerului bisericii din Sardes scrie-i aceste lucruri. Îngerului bisericii din Efes scrie-i aceste lucruri. Îngerului bisericii..," Vă amintiţi aceea? Şi noi trecem cuvântul înger înapoi, şi din dicţionar, şi aflăm că acela înseamnă "un mesager." El poate fi "un mesager pe pământ, un mesager supranatural," cuvântul înger.
E-617 (My dear friend, if you'd just read the next verse, it'd explained it. See?)... Which were sometimes disobedient, which once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark being prepared, wherein few, that is, eight souls were saved by water. See?
E-622 Astfel în această stare, dacă luăm lexiconul şi-l ducem înapoi, veţi afla că începe de la "mesageri, primii mesageri." Vedeţi, "Dacă... Dacă el nu a cruţat... Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat pe îngerii care au păcătuit," (vedeţi?) "şi fiinţele supranaturale," (vedeţi) "după aşteptarea..."
Acum priviţi, el a zis:
... dacă... nu a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos în iad, şi i-a pus în lanţuri ale întunericului, să fie păstraţi pentru judecată;
E-618 Now, if you'll notice in here, I think this preacher's got another one on the--something on the same line, will be answered a little later.
E-623 Apoi priviţi dincolo în I Petru aici din nou, 3:19, priviţi cum se citeşte aceasta acum:
Căci prin care de asemeni el a mers şi a predicat la duhurile din închisoare;
Care cândva au fost nesupuse, când odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe,
... (vedeţi, aceia erau mesagerii din ziua aceea, mesageri) ... în timp ce se pregătea corabia, prin care... aceea este, opt suflete au fost salvate prin apă.
E-619 I Peter 4, or 2:4, if you notice, "for if God spared not the angels," how is that "angel" spelt? Little "a." See? Now, over here, "the spirits that were in prison that repented not in the long-suffering of the days of Noah," same angels. It was men: messengers, preachers: "spared not the angels." Did you know that a--the word "angel" comes from the word "a messenger"? How many knows that "angel" is "messenger"? Absolutely, angel is a messenger, "and He spared not the angels." See?
E-624 Acum dacă veţi observa când acele fiinţe erau în Cer. Acum, dincolo în Apocalipsa 11... sau al 7-lea capitol, eu cred... sau nu, nu, este al 12-lea capitol. El dă un tablou despre femeia care stă; luna la capul ei şi soarele... sau, soarele la capul ei şi luna sub picioarele ei. Şi balaurul roşu a stat să-i înghită copilul îndată ce el s-a născut, şi el şi-a luat coada şi a tras o treime din stelele Cerului şi le-a aruncat pe pământ. Aţi observat aceea? Acum, aceea nu înseamnă că Satan are o-o coadă lungă pe care el a agăţat-o în jurul oamenilor, ci "povestea pe care el a spus-o," şi a tras a treia parte din acele stele. Acele stele erau sămânţa lui Abraham.
E-620 And over here in the Hebrews, you remember we went through it a few weeks ago: "the angels"?
E-625 Abraham a zis, "Oh..."
E-621 And over in He--in the Revelation, "To the angel of the church of Sardis write these things... To the angel of the church of Ephesus write these things... To the angel of the church..." Remember that? And we run the "angel" word back, and from the dictionary, and find out that means "a messenger." It could be "a messenger on earth, a supernatural messenger," the word "angel."
E-626 Dumnezeu i-a zis lui Abraham, "Priveşte sus spre cer, şi numără stelele dacă poţi."
E-622 So in this state, if we'd take the Lexicon and run it back, you'll find out it starts from "messengers, the first messengers." See? "If the--if he spared not... For if God spared not the angels that sinned (See?), and the supernatural beings (See?), after the waiting..." Now, watch, he said.
...if... spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be preserved unto judgment;
E-627 El a zis, "Eu nu o pot face."
E-623 Then look over in I Peter here again, 3:19; watch how this reads now.
For by which also he went and preached to the spirits in prison;
Which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah,... (See, it was the messengers of that day: messengers.)... while the ark was being prepared, wherein... that is, eight souls were saved by water.
E-628 El a zis, "Nici tu nu vei fi în stare să numeri sămânţa ta," stelele.
E-624 Now, if you'll notice when those beings were in heaven... Now, over in Revelations 11--or the 7th chapter, I believe--or no, no, it's the 12th chapter, He gives a picture of the woman standing, the moon at her head and the sun--or, the sun at her head and the moon under her feet. And the red dragon stood to devour the child as soon as it was born; and he took his tail and pulled a third of the stars of heaven and cast them to the earth. Did you notice that? Now, that doesn't mean that Satan has a--a long tail that he hooked around people, but the tale that he told, and pulled a third part of those stars. Those stars were Abraham's seed.
E-629 Cine este Luceafărul strălucitor de Dimineaţă? Isus din Nazaret, cel mai strălucitor care a trăit vreodată în trup uman. El este Luceafărul strălucitor de Dimineaţă. Şi El este Sămânţa lui Abraham, venind prin Isaac. Şi noi, fiind morţi în Cristos, ne îmbrăcăm cu Sămânţa lui Abraham şi suntem moştenitori conform cu promisiunea.
E-625 Abraham said, "Oh..."
E-630 Astfel stelele cerului au reprezentat duhurile oamenilor aici. Şi când balaurul roşu (Roma, sub persecuţia ei) a apucat înăuntru două treimi din... sau a treia parte din stele, şi le-a aruncat jos, aceea a fost la răstignirea Domnului nostru Isus când ei L-au respins şi El era... şi L-au aruncat afară şi nu aveau nimic de-a face cu El; acolo era acea a treia parte a stelelor îngereşti, fiinţelor îngereşti.
E-626 God told Abraham, "Look up to the heavens and number the stars if you can."
E-631 Vedeţi, în trupul vostru, în interiorul vostru... (noi avem o altă întrebare despre aceea, direct, să o răspundem mai bine). Astfel când... În lăuntrul vostru este un duh, un alt om. Exteriorul vostru este un om, în interiorul vostru este un alt om. Astfel partea interioară a voastră este supranaturalul, partea exterioară a voastră este cel fizic. Vedeţi? Şi această fiinţă, dacă tu eşti condus de Duhul, de Dumnezeu, tu devii un mesager al lui Dumnezeu, sau un înger. Mesagerul lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu, este tocmai acelaşi cuvânt; nu-l poate separa: mesagerul lui Dumnezeu, sau, îngerul lui Dumnezeu.
E-627 He said, "I can't do it."
E-632 Şi care are cea mai mare autoritate? Un înger din Cer sau un înger la amvon? Care o are? Îngerul la amvon! Pavel a zis, "Dacă un înger din Cer vine şi vă predică vreo altă evanghelie decât aceasta pe care eu deja v-am predicat-o, să fie anatema." Astfel îngerul uns cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul stă lângă Dumnezeu. Asta-i adevărat. În Cer, autoritatea lui...
E-628 He said, "Neither will you be able to number your seed," the stars.
E-633 "Toate puterile în Cer şi pe pământ Mi-au fost date în mână. Mergeţi, şi Eu voi merge cu voi. Orice veţi lega pe pământ, Eu voi lega în Cer. Ce dezlegaţi voi pe pământ, Eu voi dezlega în Cer."
E-629 Who is the Bright and Morning Star? Jesus of Nazareth, the brightest that ever lived in human flesh. He is the Bright and Morning Star. And He is the Seed of Abraham, coming through Isaac. And we, being dead in Christ, take on Abraham's Seed and are heirs according to the promise.
E-634 Oh, dacă marea Biserică sfântă şi-ar fi dat seama numai de puterea ei să facă aceste lucruri. Dar există aşa de multă îndoială şi teamă şi cutremur, întrebându-se dacă aceasta va fi, "Se poate întâmpla?" Atât timp cât aceea există, Biserica nu poate sta niciodată în picioare. Şi când toată vorbirea de frică este risipită şi Duhul Sfânt este complet în controlul Bisericii, atunci toate temerile sunt duse, şi Biserica aceea are putere. Vedeţi? Păi, ei au totul ce posedă Cerul în spatele lor. Ei sunt ambasadori ai Tronului. Absolut! Un ambasador al lui Cristos are autoritatea, şi tot ce posedă Cristos aparţine la acel ambasador. Şi El a zis, "Mergeţi în toată lumea, voi sunteţi martorii Mei după ce Duhul Sfânt vine peste voi." Şi ce este un martor? Este un ambasador; este să vină şi să mărturisească ceva. Toate puterile Cerului sunt chiar în mâinile voastre! Oh, de ce şedem noi? Şi biserica este stearpă, şi noi şedem aţipiţi. Este pentru că noi nu recunoaştem aceste lucruri.
E-630 So the stars of the heaven represented the spirits of men here. And when the red dragon (Rome, under its persecution) hugged in two thirds of the--or a third of the stars, and cast them down, that was at the crucifixion of our Lord Jesus when they rejected Him and He was--and cast Him out and had nothing to do with Him; there was that third part of the angelic stars, the angelic beings.
E-635 Acum, sufletele care erau în închisoare (care nu s-au pocăit), nu erau fiinţe Îngereşti care au-au fost aduse jos în formă de Îngeri, ci aceştia erau duhurile acelor fiinţe îngereşti care au căzut înainte de întemeierea lumii, acolo în urmă când s-a petrecut războiul în Cer. Şi Satan şi-şi balaurul s-au luptat, şi apoi... sau Mihail şi-şi balaurul s-a luptat (şi Lucifer). Şi Lucifer a fost aruncat afară cu toţi copiii lui (toţi îngerii pe care el i-a înşelat), şi îngerii aceia au venit pe pământ şi au fost supuşi atunci să devină oameni. Şi când ei au devenit, aceea este când "fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, şi şi-au luat neveste."
E-631 See, in your body, inside of you (We got another question on that, directly, that'll answer it better.)... So when... Inside of you is a spirit, another man. The outside of you is a--one man; the inside of you is another man. So the inside of you is the supernatural; the outside of you is the physical. See? And this being, if you are Spirit-led by God, you became a messenger of God or an angel. God's messenger, God's angel is the very same word; can't separate it: God's messenger or God's angel.
E-636 Ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiecare om care este născut pe acest pământ este un fiu al lui Dumnezeu. Nu contează dacă el este un păcătos sau ce este el, el este un fiu al lui Dumnezeu. Creat după chipul lui Dumnezeu pentru laudele lui Dumnezeu, el este creat în felul acela. Dar Dumnezeu la început a ştiut cine-L v-a primi şi cine nu-L v-a primi. De aceea El a putut predestina... sau nu predestina, ci prin cunoştinţa mai dinainte El putea spune cine va fi salvat şi cine nu va fi salvat, căci El ştia care persoană ce fel de duh va lua.
E-632 And which has the greatest authority, a angel from heaven or an angel at the pulpit? Which has it? The angel at the pulpit. Paul said, "If an angel from heaven comes and preach any other Gospel to you than this which I've already preached, let him be accursed." So the angel anointed with the Holy Spirit and with the Word stands next to God (That's right.) in the heaven, his authority...
E-637 Şi duhurile acelea care au venit de la Tronul lui Dumnezeu, şi stau înaintea Tronului lui Dumnezeu, şi au trăit... şi miliarde şi miliarde şi veacuri de timp înainte ca lumea să înceapă vreodată, în Prezenţa lui Dumnezeu. Credeţi voi că ei nu ştiu ceva despre închinare? Şi ei vin jos şi intră drept în oameni, şi ei se închină lui Dumnezeu! Absolut, ei se închină lui Dumnezeu; şi ei au o cunoştinţă despre Dumnezeu, şi ei sunt deştepţi, şi şireţi, şi educaţi, întotdeauna. Dar Dumnezeu i-a respins de la început!
E-633 "All powers in heaven and earth is given into My hand. Go, and I'll go with you. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. What you loose on earth, I'll loose in heaven."
E-638 Astfel de aceea, prieteni, calitatea de membru a unei biserici, sau-sau cunoaşterea de ceva teologie sau ceva, nu are nimic de-a face cu Acesta. Acesta trebuie să fie Sângele lui Isus Cristos şi o naştere nouă care te uneşte cu El ca o persoană. Acolo sunteţi.
E-634 Oh, if the great holy Church only realized its power to do these things. But there's so much doubt and fear and trembling, wondering if it will, "Could it happen?" As long as that exists, the Church can never stand upright. And when every talk of fear is vanished and the Holy Spirit is completely in control of the Church, then all fears are gone, and that Church has the power. See? Why, they have everything that heaven owns behind them. They're ambassadors of the throne. Absolutely. An ambassador of Christ has the authority, and everything that Christ owns belongs to that ambassador. And He said, "Go ye into all the world; you are My witnesses after the Holy Ghost is come on you." And what is a witness? Is an ambassador, is to come and witness something. The whole powers of heavens is right in your hands. Oh, why do we set, and the church is barren, and we set dormant? Is because that we don't recognize these things.
E-639 Dumnezeu, la început când El a ştiut că... Bărbatul şi femeia au fost făcuţi unul, nu doi, ei au fost făcuţi unul. Ei au fost despărţiţi, unul pus în trup şi unul într-o teofanie. El a ştiut aceea. Astfel pentru ca să vă dovedească aceea: când Dumnezeu a făcut femeia, El nu a luat ceva ţărână şi s-o facă aşa cum El a făcut omul; El a luat o coastă din latura lui Adam, şi ea a devenit un produs secundar al unui bărbat (deoarece ea este parte din el). Voi pricepeţi Aceasta acum? Vedeţi? Ia te uită.
E-635 Now, the souls that were in prison that repented not, were not Angelic beings that had--had been brought down in the form of Angels, but it was the spirits of those angelic beings that fell before the foundation of the world, back there when the war went on in heaven. And Satan and--and the dragon fought, and then... Or Michael and--and the--the dragon fought and Lucifer. And Lucifer was cast out with all of his children, all of the angels that he had deceived, and those angels come to the earth and was subject then to become human. And when they did, that's when the sons of God saw the daughters of men was fair, and took unto them wives.
E-640 Acolo sunt îngerii. Şi Dumnezeu şi duhul care este unit cu Dumnezeu este un Duh. Asta-i adevărat. Acum, Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în Biserică, este Duhul care vine din Cer, pe care Dumnezeu l-a cunoscut înainte de întemeierea lumii, care a respins minciuna Diavolului. Şi duhul acela a trebuit să ia un trup de carne să fie... să-şi ia încercările lui. El trebuia să vină trup aşa cum au venit ceilalţi, şi ei toţi dintre ei şi-au pus jugul egal. Şi Dumnezeu, pe la început, cunoaşte duhurile care vor, şi care nu vor. Ia te uită. Diavolul este aşa de deştept el are... să înşele chiar pe cei aleşi, dacă ar fi posibil.
Astfel aceste duhuri, aceşti îngeri la care le-a predicat, erau în închisoare; îngeri, dacă o veţi observa aici, este un "î" mic care înseamnă "oameni"; îngeri, mesageri aici pe pământ. Ei au păcătuit, şi singura cale prin care ei puteau păcătui era necredinţa! Şi calea... Ei aveau religiile lor proprii, şi ei nu au crezut mesajul lui Noe. Ei nu au crezut mesajul lui Enoh. Şi ei au respins Mesajul lor, "şi au fost condamnaţi," Biblia a spus că ei erau.
E-636 They are sons of God. Every man that's born in this earth is a son of God. Regardless of whether he's sinner or what he is, he's a son of God, created in the image of God for the praises of God; he's created that way. But God in the beginning knew who would receive Him and who would not receive Him. Therefore He could predestinate, or not predestinate, but by foreknowledge He could tell who would be saved and who wouldn't be saved, for He knew which person would take up which spirit.
E-642 Enoh le-a profeţit, zicând, "Domnul vine cu zece mii din Sfinţii Lui."
E-637 And those spirits that come from the throne of God, and stands before the throne of God, and lived--and billions and billions and aeons of time before the world ever begin in the Presence of God, you think they don't know something about worship? And they come down and get right into men, and they worship God. Absolutely, they worship God; and they have a knowledge of God, and they're smart, and shrewd, and educated, always. But God rejected them from the beginning.
E-643 Şi ei au profeţit. Şi Noe a construit o corabie, şi ei au zis, "El este un holy roller! El este un fanatic! Nu există un astfel de lucru ca venirea ploii." Şi o sută douăzeci de ani au trecut, şi el avea o religie care avea salvare în ea, acolo era făcută o cale de scăpare, dar ei au fost satisfăcuţi în starea lor.
E-638 So therefore, friends, membership of a church, or--or knowledge of some theology or something, doesn't have one thing to do with it. It's got to be the Blood of Jesus Christ and a new birth that joins you to Him as one person. There you are.
E-644 Acela-i felul cum este astăzi, că oamenii sunt satisfăcuţi în starea lor. Dar există o cale de scăpare, şi calea aceea este prin Isus Cristos. Ia te uită; acelaşi trib, aceleaşi duhuri.
E-639 God, in the beginning when He knowed that... Man and women was made one, not two; they were made one. They were separated, one put in flesh and one in a theophany. He knew that. So in order to prove that to you, when God made the woman, He never took some dust and made her like He did the man; He took a rib out of the side of Adam, and she become a byproduct of a man, because she's part of him. You get it now? See? There you are.
E-645 Şi ei erau absolut oameni religioşi, foarte religioşi, dar ei au omis jurământul legământului.
E-340 There the angels... And God and the spirit that's joined with God is one Spirit. That's right. Now, the Spirit of God that dwells in the Church, is the Spirit that come from heaven, that God knew before the foundation of the world, that rejected the Devil's lie. And that spirit had to take a body of flesh to be--to take his testings. He had to come flesh like these others did, and all of them put on the equal yoke. And God, by the beginning, knowed the spirits that would and which would not. There you are. That Devil is so wise he has--deceive the very elect, if possible.
E-646 Aşa este astăzi. Oamenii merg la biserică, şi aderă la biserici mari, şi încearcă să fie cea mai populară persoană din oraş. Dacă ei vor să adere la o biserică, ei iau pe cea mai mare din oraş, cea mai bună şi vorbită de bine din oraş. Cât de departe pierd ei chemarea! Cât de departe O pierd ei!
E-641 So these spirits, these angels that preached, was in prison... Angels, if you'll notice it here, it's a little "a" which means "men": angels, messenger's here on the earth. They sinned, and the only way that they could sin would be disbelieve. And the way... They had their own religions, and they did not believe the message of Noah. They did not believe the message of Enoch. And they rejected their message and was condemned; the Bible said they were.
E-647 Singura cale prin care îl veţi cunoaşte vreodată pe Isus Cristos este prin descoperire spirituală, nu prin teologie şi cât de mult studiaţi voi Biblia. Fie că eşti un Ştiinţa Creştină, Metodist, Martor al lui Iehova, sau orice eşti; nu contează ce eşti, tu niciodată nu-L vei cunoaşte prin Cuvânt, este Duhul lui Dumnezeu care ţi-L descoperă. Este o descoperire spirituală!
E-642 Enoch prophesied to them, said, "The Lord's a-coming with ten thousands of His saints."
E-648 Când Adam (în Grădina Edenului) şi Eva... când copiii aceia au fost aruncaţi afară, aici a venit Cain cu teologie bună. El a zis, "Dumnezeu trebuie să ştie că noi facem aceasta din ce-i mai bun-mai bun din inima mea. Eu voi zidi un altar frumos, eu voi pune flori pe el, eu voi pune fructe pe el, îl voi face frumos. Cu siguranţă eu pot potoli pe Dumnezeu cu aceasta şi-I fac de cunoscut că eu sunt sincer în inima mea." El avea dreptate atât cât privea Cuvântul; Dumnezeu a vrut închinare, el a mers să se închine. El a făcut un loc frumos în care să se închine, mare, catedrală frumoasă (aşa cum o numesc ei astăzi). Şi el a făcut-o corect, el a zidit-o cum trebuie şi a pus un altar în ea; el nu a fost un necredincios.
E-643 And they prophesied. And Noah built an ark, and they said, "He's a holy-roller. He's a fanatic. There is no such a thing as the rain coming." And a hundred and twenty years went on, and he had a religion that had salvation in it; there was a way of escape made, but they were satisfied in their condition.
E-649 Dar Abel, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu... Atunci nu era Biblie scrisă, dar Dumnezeu i-a DESCOPERIT lui că nu fructele ne-a scos afară din Grădina Edenului, acelea nu erau mere pe care le-au mâncat Adam şi Eva în ziua aceea, au fost absolut lucruri sexuale care i-a despărţit şi i-a divizat, şi ştiind că ei au devenit mânjiţi, (în sângele lui Adam), şi prin sângele şarpelui care a început aceasta. Abel, prin descoperire Divină, a mers şi a luat un miel şi l-a oferit, şi Dumnezeu a zis, "Asta este! " Sigur.
E-644 That's the way it is today, that men are satisfied in their condition. But there is a way of escape, and that way is through Jesus Christ. Amen. There you are: the same tribe, the same spirits.
E-650 Când ei au coborât de pe Muntele Transfigurării, Isus a zis, "Cine zic oamenii că sunt Eu Fiul omului?"
E-645 And they were absolutely religious men, very religious, but they missed the covenant vow.
E-651 "Unii spun că Tu eşti 'Moise,' şi unii spun că Tu eşti 'Ilie,' şi unii spun că Tu eşti 'Ieremia,' şi unii spun că Tu eşti 'profetul acela."'
E-646 So is it today. Men go to church, and join big churches, and try to be the most popular person in the city. If they want to join a church, they get the biggest in the city, the best and well thought of in the city. How far they miss the calling. How far they miss it
E-652 El a zis, "Dar cine ziceţi voi că sunt Eu?"
E-647 The only way you'll ever know Jesus Christ is by spiritual revelation, not by theology and how much you study the Bible. Whether you be Christian Science, Methodist, Jehovah Witness, or whatever you are; no matter what you are, you'll never know It by the Word; it's the Spirit of God that reveals Him to you. It's a spiritual revelation.
E-653 Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu."
E-648 When Adam in the garden of Eden, and Eve... When those children was cast out, here come Cain with good theology. He said, "God should know that we are doing this from the best--best of my heart. I'll build a beautiful altar; I put flowers on it; I put fruits on it; I make it pretty. Surely I can appease God with this and let Him know that I'm sincere in my heart." He was right as far as the Word went; God wanted worship; he went to worship. He made a beautiful place to worship in, great, fine cathedral as we'd call it today. And he made it right; he built it right; he put an altar in it; he wasn't an infidel.
E-654 El a zis, "Ferice de tine, Simone Bar-jona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta." (Priviţi!) "Nu mai este prin literă, nici mai mult prin şcoală; tu nu ai învăţat-o într-un seminar, nici nu ţi-a spus cineva. Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o. Şi pe această stâncă Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu O pot birui." Acolo sunteţi. Acolo este Biserica viului Dumnezeu. Aceea este. Pe acea biserică... Pe acea descoperire, este zidită această Biserică. Ea este o descoperire Divină pe care Dumnezeu a descoperit-o, că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi voi L-aţi acceptat ca Salvatorul vostru personal, voi aţi trecut din moarte la Viaţă.
E-649 But Abel, upon the Word of God... There was no Bible wrote then, but God revealed to him that it wasn't fruit that brought us out of the garden of Eden. It wasn't apples that Adam and Eve ate; it was absolutely sexual things that had separated them and divided them, and knowing that they become...?... and through the blood of Adam, and through the blood of the serpent that had started this... Abel by Divine revelation went and got a lamb and offered it, and God said, "That's it." Sure.
E-655 Şi Duhul Sfânt se mişcă şi lucrează în mădularele acestui Trup. Acolo este Biserica! Nu contează dacă ea este săracă, şi într-o misiune, şi voi staţi afară sub un pin pe undeva, sau oriunde este, dacă este în casa cuiva într-o adunare particulară, nu contează unde ar fi. Frumuseţea şi lucrurile nu¬l încântă pe Dumnezeu. Este sinceritatea din inimă printr-o descoperire că Isus Cristos a fost prezentat ca Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul nostru personal. Amin!
E-650 When they come down off of Mount Transfiguration, Jesus said, "Who does man say I the Son of man am?"
E-656 Doamne, noi... tu niciodată nu le iei pe acestea, mergând prin ele în felul acesta, nu-i aşa?
Acolo sunt acelea care ... acolo care El a mers; îngerii: mesagerii, acei predicatori, acei intelectuali, acei mesageri care nu au crezut când a mers Noe să le predice şi le-a spus, "Păi, veniţi în această corabie."
E-651 "Some say You're Moses, and some say You're Elias, and some say You're Jeremiah, and some say You're that prophet."
E-658 Ei au zis, "Ascultaţi la acest holy roller. Ascultaţi la fanaticul acela. Păi, nu există ploaie. Cine a auzit vreodată de un astfel de lucru? Păi, vai, nu avem noi biserici? Nu suntem noi religioşi?" Păi, ei erau religioşi!
E-652 He said, "But Who do you say I am?"
E-659 Isus a zis că va fi o generaţie care a trecut chiar atunci, generaţia aceea se va repeta din nou chiar înainte de venirea Lui, "Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi la venirea Fiului omului. Căci ei mâncau, beau, se măritau, se însurau." Ei aveau un Reno, Navada atunci, pe undeva. Ei aveau tot felul de lucruri fără sens pe care le au astăzi; zeflemisitori, şi petrecători, şi batjocoritori, zeflemisitori şi aşa mai departe; având o formă de evlavie, dar negând Adevărul real: legământul, Mesajul harului. Dumnezeu a făcut această cale şi a dat oamenilor legământul Lui-Lui, cum ar putea ei scăpa; Acesta avea salvare în el, salvarea era un loc să scape.
E-653 Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God."
E-660 "Ce avem noi nevoie cu salvarea?" Astăzi oamenii spun, "Nu trăim noi sub o formă bună democratică de guvernământ? Ce avem noi nevoie?"
E-654 He said, "Blessed art thou, Simon Bar-jonas, for flesh and blood has not revealed this to you. (Watch.) Not no more through the letter, not no more through the school; you never learned it in a seminary; neither did somebody tell you. Flesh and blood hath not revealed this to you, but My Father which is in heaven has revealed it to you. And upon this rock I'll build My Church, and the gates of hell can't prevail against it." There you are. There's the church of the living God. That's it. Upon that church... Upon that revelation, this church is built. It's a Divine revelation that God has revealed, that Jesus Christ is the Son of God, and you accept Him as your personal Saviour, you've passed from death unto Life.
E-661 Mie nu-mi pasă cât de multă formă democratică de guvernământ avem noi nevoie, noi avem nevoie de Sângele lui Isus Cristos! Corect! Noi avem nevoie de Cristos. Eu apreciez o formă democratică de guvernământ; aceea nu are nimic de-a face cu salvarea sufletului. Absolut! Guvernele acelea vor trece, şi fiecare naţiune va trece. Şi eu am stat lângă... unde au stat faraonii, şi voi trebuie să săpaţi douăzeci de picioare sub pământ să găsiţi tronurile lor unde au şezut. Toţi faraonii şi împărăţiile lui de pe acest pământ, şi toate din lucrurile lor nejuste vor cădea şi se vor duce, dar Iehova va domni pentru totdeauna, căci El este Dumnezeul nemuritor. Noi stăm solid pe stânca Cristos Isus, căci toate celelalte terenuri sunt nisipuri scufundătoare.
E-655 And the Holy Spirit's a-moving and working in the members of this body. There's the church. No matter if it's poor, and in a mission, and you stand out under a pine tree somewhere, or wherever it is, if it's in somebody's house in a private meeting, no matter where it would be... Beauty and things doesn't enchant God. It's the sincerity of the heart by a revelation that Jesus Christ has been presented as the Son of God, a personal Saviour. Amen.
E-662 Grijă dacă este... împărăţii se vor ridica şi vor cădea, dar... oh, nu există nimic... Mie nu-mi pasă dacă este... orice; nu există nimic prezent, nimic viitor, nimic (foamete sau primejdii sau orice) care poate să ne despartă vreodată de acea dragoste a lui Dumnezeu care este în Cristos. Când un om este născut din Duhul lui Dumnezeu, el nu mai este o creatură a timpului, ci el este o creatură a Eternităţii. Amin. El a trecut din moarte la Viaţă. El a trecut de la... El a depăşit elementul timpului, în Eternitate. El nu poate pieri niciodată! Şi Dumnezeu a jurat că El îl va învia în zilele din urmă.
E-656 My, we can never get these, go through like that, will we?
E-663 Astfel ei pot avea toate bisericile voastre mari, şi toate distracţiile voastre mari, şi tot ce doriţi voi, şi să spuneţi glumele voastre murdare şi să aveţi jocurile voastre de Bunco, şi supeuri şi orice altceva ce doriţi; şi să aveţi ceva predicator pregătit să stea acolo. Poate el poate să facă o lucrare mai bună la aceasta decât unii dintre aceşti băieţaşi care abia îşi cunosc ABC-ul lor. Dar eu vă spun adevărul, că eu mai degrabă aş avea un băiat care nu-şi cunoaşte ABC-ul să-mi predice (care l-a cunoscut pe Cristos) decât toţi marii teologi care există cu toată educaţia voastră ce poate fi învăţată. Absolut!
E-657 There's the ones that--over there that He went... The angels, the messengers, them preachers, them the intellectuals, them messengers that believed not when Noah went to preach to them and told them, "Why, come into this ark."
E-664 Aici jos în Kentucky, nu de mult, un băieţel care cu greu putea să-şi citească numele, a zis că Domnul l-a chemat să predice şi a vrut o şcoală. Păi, autorităţile nu au vrut să-l lase să o aibe. Ceva predicator mare a venit pe acolo cu un mâner pe numele lui uite aşa, ceva mare doctor în divinitate, păi, ei 1- au lăsat să aibe şcoala. Sigur. A ţinut o trezire de două săptămâni, nici un suflet. Şi tatăl lui a mers înapoi, a zis, "Acum voi lăsaţi-l ca el să o aibe, eu sunt un plătitor de impozit, eu am un drept ca băiatul meu să o aibe. Şi băiatul meu ar trebui să o aibe de asemeni."
E-658 They said, "Listen to that holy-roller. Listen to that fanatic. Why, there's no rain. Whoever heard of such a thing? Why, my, don't we have churches? Aren't we religious?" Why, they were religious.
E-665 Astfel el a mers înapoi să afle, şi după... Ei au zis, "Ei bine, noi îl vom lăsa să o aibe cel puţin două seri." Şi ei au mers înainte şi l-au lăsat să o aibe două seri.
E-659 Jesus said it would be a generation that passed just then, would be--that generation would repeat again just before His coming, "As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of man. For they were eating, drinking, marrying, giving in marriage." They had a Reno, Nevada, then somewhere. They had all kinds of nonsense that they got today, rallying, and frolicking, and making fun, scoffers, and so forth: having a form of godliness, but denying the real truth: the covenant, the Message of grace. God making this way and giving the people His--His covenant, how they could escape; It had salvation in it. Salvation was a place to escape.
E-666 Şi în seara aceea băieţelul acela a urcat acolo sus şi nici nu a putut citi Biblia, a avut pe cineva să-i citească textul. Dar când el a mers pe platformă, el a fost uns cu Duhul Sfânt. Şi când el a predicat, vreo douăzeci au venit la altar; şi predicatorul acela cu stil de sine a plâns pe calea lui spre Cal var, la altar.
E-660 "What do we need with salvation?" Today people say, "Aren't we living under a good democratic form of government? What do we need?"
E-667 Sigur, frate, aceasta nu-nu este ce cunoşti, este pe Cine cunoşti. Aceea este ideea, aceea este ce trebuie, trebuie să-L cunoşti pe Cristos. Să-l cunoşti pe El, este Viaţă; să-L respingi, este moarte.
E-661 I don't care how much democratic form of government we live; we need the Blood of Jesus Christ. Right. We need Christ. I appreciate a democratic form of government; that has nothing to do with the salvation of the soul. Absolutely. Those governments will pass, and every nation will pass. And I've stood by the--where the pharaohs stood, and you have to dig twenty feet under the ground to find their thrones where they set. All the pharaohs and his kingdoms of this earth, and all of its faltery things will fail and go away, but Jehovah will reign forever, for He's the immortal God. Solidly upon the rock Christ Jesus we stand, for all other grounds is sinking sands.
E-668 Repede la celelalte întrebări ale noastre, întrebările acum care merg jos în Georgia:
E-662 Care whether it's... Kingdoms will arise and fail, but oh, there's nothing... I don't care whether it's anything. There's nothing present, nothing future, nothing, starvations, or perils or anything can ever separate us from that love of God that's in Christ. When a man is borned of the Spirit of God, he's a creature no longer of time, but he's a creature of eternity. Amen. He's passed from death unto Life. He's passed from the... He's passed from the time element into the eternity. He can never perish. And God swore that He'd raise him up in the last days.
E-67 . Ce fac pietrele în... reprezintă în Apocalipsa 21:19 şi 20?
Dacă doriţi să luaţi timpul să vă deschideţi Bibliile, căci noi nu avem prea mult timp acum, dar eu voi încerca să le răspund repede. Apocalipsa douăzeci-... Eu cred că este 21:19 şi 20. Da.
E-663 So they can have all your big churches, and all your big times, and all you wish to, and tell your dirty jokes, and have your bunco games, and soup suppers, and everything else that you want to, and have some educated preacher standing there. Maybe he can do a better job at it than some of these little old boys hardly knows their abc's. But I'm telling you truth; I'd rather have a boy didn't know his abc's preaching to me, that knowed Christ, than all the great theologians there is with all you're educations could be thought of. Absolutely.
E-670 În regulă, acolo veţi afla că el vorbea despre pietrele care erau în clădire. Şi pietrele erau temelii. Dacă veţi observa... Eu cred că tu o ai acolo, Frate Neville. Şi fiecare piatră era o temelie. Nu o piatră o temelie, iar celelalte... Ci fiecare piatră era o temelie. Fiecare piatră era o temelie constantă. Şi acolo erau douăsprezece pietre. Şi dacă voi observaţi acele douăsprezece pietre, dădea fiecare... Prima începea cu iaspis, şi sardiu, şi aşa mai departe în felul acela, reprezentând fiecare piatră.
E-664 Down here in Kentucky not long ago, a little old boy that couldn't even hardly read his own name, said the Lord called him to preach and he wanted a schoolhouse. Why, the authorities wouldn't let him have it. Some great big preacher come by there with a handle on his name like that, some great doctor of divinity, why, they let him have the school. Sure. He held a two weeks revival, not one soul. And his father went back, said, "Now, if you let him have it, I'm a taxpayer; I got a right for my boy to have it. And my boy should have it also."
E-671 În Biblie acolo veţi afla că ea era numită anumite pietre. Unele din ele puţin diferite, voi niciodată nu aţi auzit de ea. Dacă vă uitaţi înapoi în dicţionar voi aflaţi că este aceeaşi piatră, doar un nume diferit; schimbat.
E-665 So he went back to find out, and after... They said, "Well, we'll let him have it at least two nights." And they went on and let him have it two nights.
E-672 Dar ea începe cu-cu iaspis. Iaspis era piatra lui-lui Beniamin... sau piatra lui... oh, primul fiu, Ruben. Prima piatră era Ruben, care era iaspis. Ultima piatră era Beniamin, ultima piatră de pe vârf.
E-666 And that night that little old boy got up there and couldn't even read the Bible, had somebody read his text. But when he walked to the platform, he was anointed with the Holy Ghost. And when he preached, about twenty come to the altar; and that self-styled preacher wept her way through to Calvary at the altar.
E-673 Acum, aceste douăsprezece pietre pe care erau aşezate temeliile, acele-acele douăsprezece pietre atârnau pe pieptarul lui Aaron. Şi ele-ele au reprezentat, el era marele preot al acestor-acestor seminţii. Fiecare din pietrele lor de naştere înăuntru aici, în această-această placă. Şi când oamenii vedeau această placă, ei au recunoscut că Aaron era marele preot al acelei seminţii întregi, când ei au văzut piatra de naştere în această placă.
E-667 Sure, brother, it's not--not what you know; it's Who you know. That's the idea; that's what it takes. It takes to know Christ. To know Him is Life; to reject Him is death.
E-674 Acum, când noi am ajuns azi dimineaţă în mesajul Fratelui Neville. Şi de câte ori ei au adus Urim Tumim. Voi îl vedeţi menţionat în Biblie ca felul cum ei ştiau dacă mesajul lor era Adevărul sau nu. Pietrele acelea, când ele mergeau să spună ce a spus omul, profetul profeţea, şi pietrele acelea toate reflectau împreună. Aceasta a făcut o conglomeraţie de lumină care a luat safir, şi iaspis, şi rubinul, şi toate celelalte pietre reflectând lumina lor, ea a făcut o culoare măreaţă frumoasă a curcubeului care a îmbinat toată lucrarea împreună.
E-668 Quickly to our other questions, the questions now that goes down to Georgia...
E-675 Acum-acum în ziua când Urim Tumim a fost luat la o parte cu preoţia aceea, acum această Biblie este Urim Tumim a lui Dumnezeu astăzi. Şi când un predicator predică, nu trebuie să fie numai un loc mic aici, şi aceea este tot în ce-şi pune el speranţa; trebuie să fie toată Biblia reflectând mesajul pe care- 1 predică omul. Acela este lucrul. Nu doar un loc, şi ziceţi, "Ei bine, Biblia zice aceasta." Oh, sigur, ea spune multe lucruri. Dar voi trebuie să o faceţi ca toată să fie pusă împreună. Şi când Duhul lui Dumnezeu vine şi intră în-în Cuvânt, El o pune toată împreună şi reflectă o Lumină mare măreaţă, şi Lumina aceea este Isus Cristos.
E-67. What do the stones in the--represent in Revelation 21:19 and 20?
E-676 Acum, aceste douăsprezece pietre erau douăsprezece temelii care au început de la Ruben, şi Gad, şi înainte în jos la Beniamin; douăsprezece seminţii, douăsprezece pietre. Şi pietrele acelea în Templu, în noul Ierusalim Ceresc, fiecare temelie va fi pusă pe unul din patriarhi.
E-669 If you wish to take the time to open your Bibles, which we haven't too much time now, but I'll try to answer them quickly. Revelation 20, I believe it's 21:19 and 20. Yes.
E-677 Acum priviţi, voi observaţi pietrele, acum voi urmează să priviţi că acei patriarhi reflectau chiar în altceva, doar într-o altă întrebare.
68. Explică-explică a patra... cele patru făpturi din Apocalipsa 5.
E-670 All right, in there you'll find out that he was talking of the stones that was in the building. And the stones were foundations. If you'll notice... I do believe you have it there, Brother Neville. And each stone was a foundation. Not one stone a foundation, and the others... But each stone was a foundation. Each stone was a constant foundation. And there were twelve stones. And if you notice those twelve stones, give each... First starting out with jasper, and sardius, and so forth like that, representing each stone.
E-678 Frate Neville, dacă tu ai aceea chiar acolo aproape, sau unul din voi, din Apocalipsa 5, noi vom citi aceasta doar pentru un minut. Este un-este un tablou frumos aici despre... Aici, eu o am eu însumi, Apocalipsa capitolul al 5-lea:
Şi am văzut în mâna dreaptă a celui ce şedea pe-pe tron o carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară şi-şi-şi pe partea din spate, pecetluită cu şapte peceţi.
Şi eu...
E-671 In the Bible there you'll find out it was called certain stones. Some of them a little difference, you never heard of it. If you look back in the dictionary you find out it's the same stone, just a different name change.
E-679 Acum, nu acela este locul. Eu vreau să ajung doar puţin mai departe, cele patru făpturi. Să vedem, versetul al 14-lea. În regulă, domnule. Acum mergem aici, aceea este corect. Acum să începem aici sus la-la al 12-lea verset, nu, eu presupun... "Şi cele patru făpturi au spus 'Amin."' Nu, există un loc mic în spatele aceleia, Frate Neville. "Iată, am auzit glasul..."
E-672 But it starts out with--with jasper. Jasper was the stone of--of Benjamin--or the stone of, oh, the first son, Reuben. The first stone was Reuben, which was jasper. The last stone was Benjamin, the last stone on top.
E-680 Să vedem, doar un minut, eu l-am citit cu un timp în urmă. Oh, aici suntem, să începem la versetul al 6-lea. Versetul al 5- lea:
Şi unul din bătrâni mi-a zis, Nu plânge: iată, Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea, şi să-i dezlege... peceţile de acolo.
Şi m-am uitat, şi... în mijlocul tronului şi... patru făpturi, şi în mijlocul bătrânilor, stătea un Miel de parcă era junghiat, având şapte capete şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri... trimise înainte de la... pe pământ.
E-673 Now, these twelve stones that the foundations was laid on, them--them twelve stones hung on the breastplate of Aaron. And they--he represent... He was the high priest of these--of these tribes. Each one of their birthstones in here, in this--this plate... And when the people saw this plate, they recognized that Aaron was the high priest of that entire tribe, when they seen the birthstone in this plate.
E-681 Eu vreau ca voi să ţineţi acea întrebare, şi dacă eu nu o prind aici jos într-un minut, eu vreau ca voi să o aduceţi înapoi din nou, eu vreau să mă ocup de aceea, "cele şapte Duhuri ai celor şapte ochi care erau pe Miel." Oh, acela este un lucru foarte frumos. (Ei bine, noi vrem să luăm întrebarea acestui frate acum.) În regulă, să nu uitaţi aceea acum .
Şi el a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce şedea pe tron.
Şi când el a luat-o, cele patru făpturi şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut jos înaintea mielului, . . . fiecare din ei aveau harfe, ...
E-674 Now, when we got this morning at Brother Neville's message. And as many times they brought the Urim Thummim. You see it mentioned in the Bible as the way they knowed whether their message was truth or not. Those stones, when they'd go to telling what the man said, the prophet prophesied, and those stones all reflected together. It made a conglomeration of light that took sapphire, and jasper, and carbuncle, and all those other stones reflecting their light; it made one great big beautiful rainbow color that blended the whole thing together.
E-682 Acum, aceea este cele patru-patru făpturi aici, dacă veţi observa. Acum să mergem înainte şi să citim doar puţin mai departe:
... harfe de aur, ... pline de potire şi mirosuri, ... şi rugăciunile sfinţilor.
Şi ei cântau o cântare nouă, ... Tu eşti vrednic... (şi au mers înainte şi au făcut a lor... toată închinarea lor Domnului)
E-675 Now, now, the day when that Urim Thummim was taken away with that priesthood, now this Bible is God's Urim Thummim today. And when a preacher preaches, it must not be just one little place here, and that's all he puts his hopes upon; it must be the entire Bible reflecting the message that the man's a-preaching. That is the thing. Not just one place, and say, "Well, the Bible says this." Oh, sure, it says lots of things. But you must make it all be put together. And when the Spirit of God comes and gets into the--the Word, It places it all together and reflects one great big Light, and that Light is Jesus Christ. Amen.
E-683 Acum, aceste patru făpturi din Apocalipsa, dacă voi le observaţi, fiecare loc... (Voi cititori ai Bibliei, şi care oameni urmează să asculte la această înregistrare pe bandă). Acele patru făpturi, ele aveau patru feţe: una avea o faţă ca un om, cealaltă avea o faţă ca un bou, şi cealaltă faţă era ca un vultur, şi cealaltă faţă era ca un leu. Şi ele nu au mers îndărăt, ele nu puteau merge îndărăt.
E-676 Now, these twelve stones was twelve foundations that was started out from Reuben, and Gad, and on down to Benjamin: twelve tribes, twelve stones. And those stones in the temple, in the new heavenly Jerusalem, each foundation will be laid upon one of the patriarchs.
E-684 Câţi vă amintiţi de cartea veche a Apocalipsei când ei o învăţau cu ani în urmă, când eu am luat vreo doi ani aici la Cartea Apocalipsei? Mulţi din cei de demult îşi amintesc.
E-677 Now, watch, you notice the stones. Now, you're going to watch them patriarchs reflected right into something else, just in another question.
E-685 Priviţi, ele nu puteau merge îndărăt, căci în fiecare parte care mergeau ele mergeau înainte. Dacă ele mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un om; dacă ele mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un leu; mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un vultur; dacă ele mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un bou. Vedeţi, ele nu puteau merge îndărăt, ele mergeau înainte tot timpul.
Acum acele patru făpturi vii. Acum ca să luăm repede aceasta, căci eu nu vreau să stau prea mult la aceasta. Dar cele patru făpturi... Făptura [fiară – Trans.], în Biblie, reprezintă "putere." Şi voi observaţi că aceste făpturi nu erau acolo în lac sau în mare pe undeva ieşind afară, ci ele erau la Tronul lui Dumnezeu, şi ele se închinau lui Dumnezeu. Acele patru făpturi înseamnă patru puteri care vin afară din pământ, şi cele patru puteri erau cele patru Evanghelii: Matei, Marcu, Luca, şi Ioan; nici una nu o contrazice pe cealaltă.
E-68. Explain--explain the fourth--the four beasts of Revelations 5.
E-687 Şi una din ele, cea... Aşa cum Evanghelia înaintează ca un leu, el este sever, el este îndrăzneţ; Evanghelia este vitează ca un leu, şi este un rege ca un leu. Dacă merge înspre faţa unui om, el este isteţ şi şiret ca un om. Dacă merge ca vulturul, are aripile repezi şi înălţimile mari. Ea... Vedeţi ce vreau să spun? Dacă merge ca boul, este calul de lucru care poate trage, boul de lucru care trage-povara Evangheliei. Cele patru făpturi erau cele patru puteri, care erau: Matei, Marcu, Luca, şi Ioan; cele patru Evanghelii care răsună în Prezenţa lui Dumnezeu. Aceea era...
E-678 Brother Neville, if you've got that right there close, or some of you, of Revelations 5, we'll read this just for a minute. It's a--it's a beautiful picture here of the... Here, I have it myself, Revelations the 5th chapter.
And I saw in the right hand of him that set upon the--upon the throne a book written within and without and--and--and on the backside, sealed with seven seals.
And I...
E-688 Dacă aţi observat, ele aveau ochi în faţă şi-n spate. Ele-ele... Peste tot unde mergeau, aceasta a reflectat. Ele vedeau peste tot unde mergeau. Şi aceea este puterea Evangheliilor aşa cum merge afară, ea poate... Ea are iscusinţa omului; ea are repeziciunea vulturului; ea are- puterea, puterea de tragere, purtătoarea de poveri ca un bou; ea are severitatea şi îndrăzneala unui leu. Vedeţi, sunt cele patru Evanghelii, care sunt cele patru puteri din Apocalipsa, capitolul al 4-lea.
În ordine, acum textul:
69. Cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni? În regulă, eu cred că aceea ar fi pe... Cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni?
E-679 Now, that's not the place. I'm wanting to get just a little further, the four beasts. Let's see, the 14th verse. All right, sir. Now, here we go; that's right. Now, let's begin up here at the--at the 12th verse, no, I guess the...
And the four beasts said, Amen...
Now, there's a little place behind that, Brother Neville.
Behold, I heard the voice...
E-689 Acum aceea este doar simplă, noi putem ajunge la ea. Cei douăzeci şi patru de bătrâni stăteau înaintea Tronului. Aceea este în... Eu cred că este în versetul 4, este unde se află. "Şi acolo a mers afară o altă... " Eu trebuie să... Să vedem, eu am... 4:10.
E-680 Let's see, just a minute, I was reading it awhile ago. Oh, here we are; let's begin at the 6th verse, the 5th verse.
And one of the elders said unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, has prevailed to open the book, and to loose the... seals thereof.
And I beheld, and,... in the midst of the throne and... four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven heads and seven eyes, which are the seven Spirits... sent forth from... unto the earth.
E-690 În regulă, Apocalipsa, capitolul al 4-lea, şi versetul al 10- lea. Asta-i adevărat. Noi vom ajunge la el.
Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut jos înaintea celui ce şedea pe tron, şi i s-au închinat celui ce trăieşte în veci de veci, şi şi-au aruncat coroanele înaintea tronului zicând, Tu eşti vrednic, O Doamne, să primeşti slavă şi onoare şi putere; căci tu ai creat toate lucrurile, şi ele sunt şi au fost create pentru plăcerea ta.
E-681 I want you to hold that question, and if I don't catch it down here in a minute, I want you to bring back again. I want to deal on that, "the seven Spirits of the seven eyes that was on the Lamb." Oh, that's a real beautiful thing. (Well, we want to get this brother's question now.) All right, don't forget that now.
And he came and took the book out of the right hand of him that set upon the throne.
... when he had taken it, the four beasts and the four and twenty elders fell down before the lamb,... every one of them having harps,...
E-691 Acum cei douăzeci şi patru de bătrâni. Un bătrân este un supraveghetor. Acum observaţi, ei erau doisprezece patriarhi şi doisprezece apostoli. Şi ei şedeau, doisprezece pe o parte şi doisprezece pe cealaltă. Acolo erau cei douăzeci şi patru de bătrâni, care erau: cei doisprezece patriarhi pe o parte, Vechiul Testament; cei doisprezece apostoli pe cealaltă parte, a Noului Testament. Nu a spus Isus, "Voi veţi şedea pe douăsprezece tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel"?
E-682 Now, that's the--the four--the four beasts here, if you'll notice. Now, let's go ahead and read just a little farther.
... golden harps,... full of vials and odours,... and prayers of saints,
And they sang a new song,... Thou art worthy... (and went ahead and made their--all their worship to the Lord)
E-692 Şi cum arătau temeliile. Există chiar şi un pom acolo. Şi pomul pe oricare parte rodeşte douăsprezece feluri de roade. Şi ei îşi dau rodul o dată pe lună, care este douăsprezece luni pe an. Ele au dat douăsprezece feluri de rod în fiecare an aşa cum trece. Doisprezece, în numărul de "închinare," vedeţi. Şi există douăzeci şi patru, vor fi douăzeci şi patru, doisprezece apostoli şi doisprezece patriarhi. Ei stau la Tron.
E-683 Now, these four beasts of Revelations, if you notice them, every place... (You Bible readers, and which the man is going to listen to this tape recording...) Those four beasts, they had four faces: one had a face like a man; the other one had a face like an ox; and the other face was like an eagle; and the other face was like a lion. And they never went backwards; they couldn't go backwards.
E-693 În regulă, acum versetul al 4-lea... sau a patra întrebare:
E-684 How many remembers the old book of Revelations when they taught it years ago, when I took about two years here on the Book of Revelation? A lot of the oldtimers do.
E-70 . Ce a reprezentat aţa stacojie în Geneza 38?
E-685 Look, they could not go backwards, because every way they went they were going forward. If they went this a-way, they was going like a man; if they went this a-way, they was going like a lion; went this a-way, they was going like an eagle; if they went this a-way, they was going like an ox. See, they couldn't go backwards; they were going forward all the time.
E-694 Aţa stacojie, dacă veţi observa, acesta era Iuda. Şi el avea fii, şi unul din fiii lui s-a căsătorit cu o femeie Cananită. Şi această femeie Cananită nu a avut nici un copil, şi fiul lui a murit. Apoi, legea atunci era să ia... fiul următor trebuia să ia nevasta fratelui său, şi să-i ridice sămânţa mortului. Şi celălalt om nu a cooperat şi să facă aşa cum ar fi trebuit să facă, şi Domnul l-a omorât. Apoi el a avut un fiu tânăr; astfel Iuda a zis, "Aşteaptă până când acest fiu îndeplineşte... creşte mare până la locul unde te poţi căsători cu el."
E-686 Now, those four beasts... Now, to quickly get this, 'cause I don't want to stay too long on this. But the four beasts... The "beast," in Bible represents "power." And you notice these beasts were not out yonder in the lake or in the sea somewhere coming up, but they were at the throne of God, and they were worshipping God. Those "four beasts" means "four powers" that come up out of the earth, and those four powers was the four Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John; one don't contradict the other one.
E-695 Şi când el a crescut la un loc când el trebuia să se căsătorească cu fosta nevastă a celor doi fraţi ai lui, ei bine, el trebuia să o ia atunci, să ridice sămânţa fraţilor lui care au fost ... care au murit înaintea lui. Iuda nu a dat femeii (femeii Cananite) fiul, băiatul, şi doar l-a lăsat să meargă înainte. Astfel ea a văzut că ea făcea rău, astfel ea a mers afară şi şi-a înfăşurat un văl pe faţa ei, şi a şezut într-un loc public aşa cum ar şedea o curvă.
E-687 And one of them, the... As the Gospel goes forth as a lion, it's stern, it's bold; the Gospel is brave like a lion, and it's a king like a lion. If it goes towards a man's face, it's cunning and shrewd like a man. If it goes the eagle, it's got the swift wings and the high heights. It... See what I mean? If it goes like the ox, it's the work horse that can pull, the work ox that pull the--the--the burden of the Gospel. The four beasts was the four powers, which were Matthew, Mark, Luke, and John, the four Gospels that ring out in the Presence of God. That was...
E-696 Iuda a trecut pe acolo şi a luat femeia de nevastă, şi ea era o curvă, şi a trăit cu ea. Şi a zis, ea a zis, "Ei bine, ce târg ai face cu mine?" Şi el... ea a zis...
El a zis, "Eu îi dau un-un ied." El a zis, "Ei bine, dă-mi un semn că o vei face." Astfel ea i-a luat toiagul şi sigiliul şi aşa mai departe, şi l-a păstrat.
E-688 If you noticed, they had eyes in front and in the back. They--they... Everywhere it went, it reflected. They seen everywhere they were going. And that's the power of the Gospels as it goes out; it can... It's got the shrewdness of a man; it's got the swiftness of an eagle; it's got the--the--the--the power, the pulling power, the burden-bearer like an ox; it's got the--the sternness and the boldness of a lion. See, it's the four Gospels, which are the four powers of the Revelations the 4th chapter. All right, now the next...
E-698 Şi când ei au adus iedul, ei nu au putut găsi curva, căci ea nu a fost o curvă.
E-69. Who are the twenty and four elders? All right, I believe that would be on the--the... Who are the twenty-four elders?
E-699 După un timp, ea s-a arătat că ea urma să fie o mamă. Şi când ea s-a arătat că ea urma să fie o mamă, ei au venit şi i-au spus lui Iuda, "Nora ta a jucat partea unei curve." A zis, "Căci ea-ea urmează să fie mamă, şi amândoi băieţii tăi sunt morţi."
E-689 Now, that's just simple; we could get to it. The twenty-four elders was setting before the throne. That's in the ver... I believe it's in verse 4, is where it's found. "And there went out another..." I've got to... Let's see, I've... 4:10.
E-700 El a zis, "Ei bine, ea va fi chemată înainte şi arsă."
E-690 All right, Revelations the 4th chapter and the 10th verse. That's right. We'll get to it.
And the four and twenty elders fell down before him that set on the throne, and worshipped him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne saying,
Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.
E-701 Şi astfel ea a trimis vorbă lui Iuda, şi a zis, "Omului care a făcut aceasta, îi aparţine acest toiag şi această pecete." Bine, acela era socrul ei.
E-691 Now, the four and twenty elders, an elder is an overseer. Now, notice, they were twelve patriarchs and twelve apostles. And they were setting, twelve on one side and twelve on the other. There were the twenty and four elders, which were, the twelve patriarchs on one side, the Old Testament, the twelve apostles on the other side, of the New Testament. Didn't Jesus say, "You'll set on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel"?
E-702 Şi el a zis, "Ea este mai îndreptăţită decât mine."
E-692 And how the foundations looked... There's even a tree in there. And the tree on either side bears twelve manners of fruit. And they yield their fruit once a month, which is twelve months in a year. They render twelve manners of fruit every year as it goes by. "Twelve," is that "worship number." You see? And there's a twenty and four, would be twenty-four, twelve apostles and twelve patriarchs. They're setting at the throne.
E-703 Acum, când ea a ştiut că copiii ei urmau să se nască, ei erau gemeni. Şi când gemenul... Primul copil care urma să fie născut, vechiul obicei Iudaic, primul copil are dreptul de întâi născut, primul copil să iasă. Şi acela, reţineţi, era primul ei copil. Nici unul din restul băieţilor nu a avut vreun copil prin ea. Ea nu a avut niciodată un copil până la timpul acesta.
E-693 All right, now the 4th verse--or the fourth question.
E-704 Şi când primul ei copil a ieşit, era doar o mână. Şi moaşa a pus o aţă stacojie în jurul ei, căci aţa stacojie vorbea despre răscumpărarea pe care întâiul fiu al fecioarei Maria va fi... avea aţa stacojie a răscumpărării.
E-70. What did the scarlet thread in Genesis 38 represent?
E-705 Şi când el şi-a tras mâna înapoi, celălalt a ieşit primul. Şi când el a ieşit, au zis, "De ce ai făcut aceasta? Celălalt are dreptul de naştere."
E-694 The scarlet thread, if you'll notice, it was Judah. And he had a--sons, and one of his sons married a Canaanite woman. And this Canaanite woman didn't have any children, and his son died. Then the law then was to take... The next son had to take the brother's wife and raise up seed to the dead. And the other man did not cooperate and do as he should do, and the Lord slayed him. Then he had one young son; so Judah said, "Wait till this son drives--grows up until the place where you can marry him."
E-706 Astfel aceea este ce înseamnă Geneza 38, vedeţi. Că primul copil încă a rămas până la venirea Domnului Isus Cristos. Căci primul a fost sub legea răscumpărării.
E-695 And when he grew up to a place that he was supposed to marry his two brothers' former wife, well, he was supposed to take her then to raise seed up to his brethren that had been--that had died before him... Judah did not give the woman, the Canaanite woman, the son, the boy, and just let him go ahead. So she seen that she was doing wrong, so she goes out and wraps a veil over her face, and set in a public place as a harlot would set.
E-707 Voi ştiţi că am zis... micuţul catâr, voi ştiţi, despre care am spus, că ochii lui erau... câte altele, urechile lui s-au rupt, dar el era născut cu un drept de naştere. Un miel nevinovat, perfect a murit în locul lui. Acolo este.
E-696 Judah come by and took the woman as his wife, and she was a harlot, and lived with her. And said... She said, "Well, what would you bargain with me?" And he... She said...
E-708 Astfel aceea era pentru dreptul de naştere. Primul bebeluş care a ieşit din mamă, şi ei au văzut mâna aceea (şi au ştiut că aceea ar putea să se întoarcă iarăşi înapoi). Şi când el şi-a împins mâna înainte să arate că el îl avea, el era primul, moaşa a legat aţa stacojie în jurul ei şi el şi-a tras mâna înapoi.
Vedeţi? Dar, absolut, el era primul. Aceea era fâşia stacojie, fâşia stacojie are ... tot drumul prin Biblie, ea înseamnă răscumpărare; care indica înainte spre primul copil care va veni.
E-697 He said, "A gift of a--a kid." He said...
E-709 Primul cal născut, prima vacă născută, orice era aceasta, orice s-a născut primul ( care ieşea) era sub răscumpărare, trebuia să fie răscumpărat; totul trebuia să fie răscumpărat! Aleluia! Oh, aceea doar mă cutremură. Voi o pricepeţi? Primul trebuia să fie răscumpărat. Aceasta era o lege. Binecuvântat fie Numele Domnului!
E-698 "Well, give me a sign that you'll do it." So she took his staff and his signet and so forth, and kept it.
E-710 Şi când Isus Cristos a fost născut, El a răscumpărat toată lumea. Desigur, El a răscumpărat. El a fost răscumpărătorul fiecărei creaturi care a fost vreodată creată pe pământ. El era Răscumpărătorul. Şi la ... toată răscumpărarea zace în El, şi prin nici o altă cale deloc nu poţi veni vreodată prin fapte bune, prin a adera la biserică, sau orice este; voi trebuie să veniţi prin acea fâşie stacojie, acel Răscumpărător, acel Răscumpărător rudenie.
În regulă, acum următoarea este:
71. Unde sunt darurile... Ce sunt darurile care urmează să fie trimise privind moartea celor doi martori, în Apocalipsa 11?
O Frate Palmer, dacă tu nu poţi pune nişte întrebări!
E-699 And when they brought the kid, they couldn't find the harlot, 'cause she wasn't a harlot.
After while, she showed up that she was to be a mother. And when she showed up that she was to be a mother, they come told Judah, "Thy daughter-in-law has played the part of a harlot." Said, "Because that she--she's to be mother, and your both boys are dead."
E-711 Acum, răscumpărarea, aceste fâşii aici, această fâşie stacojie, noi vedem că ea înseamnă răscumpărare.
E-700 He said, "Well, she'll be called forth and burned."
E-712 Acum următoarea întrebare este:
Ce sunt darurile în Apocalipsa 11?
E-701 And so she sent word to Judah, and she said, "The man that did this, owned this staff and this signet." All right. That was her father-in-law.
E-713 Acolo va veni un timp... Acum aici urmează să răspund la o întrebare care a fost răspunsă seara trecută, pe care un predicator prieten de-al meu a scris despre Iudei, cum va fi aceasta.
E-702 And he said, "She's more righteous than I am."
E-714 Acum aceşti Iudei au trei ani şi jumătate promişi pentru ei. Câţi ştiţi aceea? Şaptezeci de săptămâni au fost promise. Zicea, "Mesia va veni şi va fi stârpit în mijloc." Cristos a predicat trei ani şi jumătate, a fost omorât exact în trei ani şi jumătate, trei ani şi şase luni El a predicat.
E-703 Now, when she...?... her children was to be delivered, there were twins. And when the twin... The first baby that was to be born, the old Jewish custom, the first child had the birthright, the first child to break forth. And that, remember, was her first child. None of the rest of the boys had had any children by her. She'd never had a child till this time.
E-715 Şi apoi urâciunea face pustiire, musulmanul lui Omar a fost pus pe Pământul Sfânt; aşa cum a zis Dumnezeu, cu două mii cinci sute de ani înainte de a se întâmpla, că el va sta acolo. Profetul l-a văzut, şi l-a văzut, şi a zis, "Ei vor... Neamurile vor fi în posesie acolo până când perioada Neamurilor se va sfârşi."
E-704 And when her first child broke forth, it was just a hand. And the midwife put a scarlet streak around, because a scarlet streak spake of redemption that the first son of the virgin Mary would be--have the scarlet streak of redemption.
E-716 Acum mai sunt încă trei ani şi jumătate promişi. Dacă observaţi, aceşti martori din Apocalipsa 11 profeţesc o mie, două sute şaizeci de zile, exact trei ani şi jumătate. Acum... şi ei erau îmbrăcaţi în sac. Acum, priviţi slujba lor, ce sunt ei. Acum, aceşti doi martori sunt omorâţi.
E-705 And when he drew his hand back, the other one come first. And when he did, said, "Why did you do this? The other one has the birthright."
E-717 Acum, cei... Ei s-au reîntors la Iudei după Răpirea Bisericii Neamurilor. Biserica Neamurilor se duce Acasă pentru cina nunţii, şi cum Rebeca a fost dusă în casa lui Abraham cu Isaac şi acolo s-au căsătorit. Şi Rebeca şi Isaac au ieşit cu stăpânire deplină a tot ce avea Abraham, toate acestea au mers la Isaac. Absolut! Şi aceasta nu putea veni la Isaac până când mai întâi Isaac era căsătorit. O Aleluia! Acolo sunteţi.
E-706 So that's what Genesis 38 means. You see? That the first child still remained until the coming of the Lord Jesus Christ, that the first was under the redempting law.
E-718 Şi Cristos devine... Dumnezeu locuieşte în acel trup perfect, marcat, vătămat complet pentru totdeauna şi prin Eternitate. Când Mielul şi Mireasa sunt căsătoriţi în Cer, ea păşeşte afară în posesie deplină. Absolut! Isaac şi Rebeca au venit în posesiune deplină.
E-707 You--you know I said... The little mule, you know, I've told about, that his eyes was whatevermore, his ears broke down, but if he was born with a birthright, a innocent, perfect lamb died in his place. There it is.
E-719 Şi în timp ce această ceremonie se petrece în Cer, a Miresei, Mireasa Neamurilor fiind căsătorită cu Prinţul (Fiul lui Dumnezeu), în Slavă; în timp ce ei sunt căsătoriţi, mai există trei ani şi jumătate care au loc în timp ce... Moise şi Ilie...
E-708 So that was for the birthright. The first baby that broke forth from the mother, and they seen that hand (and knew that it might turn back again). And when he pushed forth his hand to show that he had it, he was the first one, the midwife bound the scarlet thread around it and he pulled his hand back. See? But absolutely, he was the first. That was the scarlet streak; the scarlet streak has always through the Bible, that means redemption; which was pointing forward to the first child coming.
E-720 Care, Moise nu a fost niciodată absent... nu, trupul lui a fost luat. Ingerii l-au luat, el nu s-a mortificat, el nu a putrezit. El a fost un model perfect al lui Cristos. El a murit şi Îngerii 1-au luat, şi chiar Diavolul nu ştie măcar unde a fost el înmormântat, şi a încercat să se certe cu Arhanghelul Mihail despre înmormântarea lui. Aceea este ce a spus Biblia. Dumnezeu l-a luat sus în răpire.
E-709 The first horse born, the first cow born, ever what it was, everything that was born first (that come forth) was under redemption, had to be redeemed; everything had to be redeemed. Hallelujah. Oh, that just thrills me. Do you get it? The first had to be redeemed. It was a law. Blessed be the Name of the Lord.
E-721 Şi Ilie, când el umbla acolo, un profet al lui Dumnezeu, a umblat jos la Iordan, şi-a luat mantaua şi a lovit apele, şi ea s-a despărţit la dreapta şi la stânga. El a urcat sus pe munte. Elisei a zis... Zicea, "De ce mă urmăreşti?"
E-710 And when Jesus Christ was born, He redeemed the whole world. Certainly, He did. He was the Redeemer of every creature that was ever created on the earth. He was the Redeemer. And at... All redemption lays in Him, and no other way at all can you ever come by good works, by joining church, or whatever it is; you must come by that scarlet streak, that Redeemer, that Kinsman Redeemer.
All right, now the next is...
E-722 El a zis, "Eu vreau o porţie dublă din Duhul tău."
E-71. Where are the gifts... What are the gifts to be sent regarding the death of the two witnesses of Revelations 11?
Oh, Brother Palmer, if you can't ask some questions.
E-723 A zis, "Tu ai cerut un lucru greu, dar dacă tu mă vezi când eu mă duc." El îşi ţinea ochii pe el.
E-711 Now, the redemption, these streaks here, this scarlet streak, we see it meant redemption.
E-724 Şi după un timp, din Cer a coborât un car de foc şi Îngeri de foc, cai de foc, şi Ilie a urcat şi a plecat sus în Slavă. El nu a gustat moartea, el a fost strămutat, el trebuie să moară!
E-712 Now, the next question is.
What is the gifts in Revelations 11?
E-725 Şi dacă veţi urmări pe aceşti doi profeţi din Apocalipsa 11, ei fac chiar acelaşi lucru pe care l-au făcut Moise şi Ilie. Voi ziceţi, "Frate Branham, vrei tu să-mi spui că Ilie şi Moise încă sunt vii?" Absolut!
E-713 There's coming a time... Now, here's going to answer a question that was answered the other night, that a preacher friend of mine wrote about the Jews, how it would be.
E-726 Păi, înainte de Muntele Transfigurării... La Muntele Transfigurării, înainte ca Isus să meargă la Calvar, acolo stăteau şi Moise şi Ilie stând acolo vorbind cu El. Desigur, ei au stat, ei nu sunt morţi. Şi ei niciodată nu au murit; ei sunt muritori, ei trebuie să moară. Astfel ei sunt doar într-o stare glorificată aşteptând pentru acel timp.
E-714 Now, these Jews has got three and a half years promised to them. How many knows that? Seventy of weeks was promised. Said, "Messiah will come and be cut off in the midst." Three and a half years Christ preached, was killed in the--exactly three and a half years, three years and six months He preached. [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-727 Şi atunci când ei vin înapoi şi predică exact trei ani şi jumătate sub ungerea Botezului Duhului Sfânt, în timp ce binecuvântările sunt luate de la Neamuri (şi Biserica este luată sus); şi biserica rece, formală este urmărită ca şi câinii, de către comunişti şi partidul Roman, şi când ei sunt vânaţi şi omorâţi. Ei-ei sunt omorâţi atunci; aceşti profeţi predică trei ani şi jumătate, şi Biblia a zis că ei au fost omorâţi în marea... în stradă, numită spiritual, Sodoma şi Egipt, unde Domnul nostru a fost răstignit. Aceea este înapoi în Ierusalim; vedeţi, înapoi în Ierusalim, numit spiritual.
E-715 And then the abomination maketh desolation, the--the Moslem of Omar was set--put on the holy ground, as God said, twenty-five hundred years before it happened, it would be standing there. The prophet saw it, and seen it, and said, "They would... The Gentiles would be in possession there, until the Gentile dispensation would be finished."
E-728 Şi ei au zăcut pe stradă pentru trei zile şi nopţi. Şi apoi la sfârşitul celor trei zile şi jumătate, duhul de viaţă vine în ei şi ei au înviat. Ei au trebuit să moară ca ceilalţi muritori, ei trebuiau să o facă. Şi când ei au omorât pe aceşti doi predicatori...
E-716 Now, there's yet three and a half years promised. If you notice, these witnesses of Revelations 11 prophesy a thousand, two hundred and three score days, exactly three and a half years. Now... And they were in sackcloth. Now, watch their ministry, what they are. Now, these two witnesses are killed.
E-729 Ei au predicat împotriva răului, şi au adus foc din cer. Cine a făcut aceea? Vedeţi? Ei au adus plăgi din cer, şi au lovit pământul aşa de repede cum... şi la orice vreme când ei voiau. Şi ei au coborât foc din cer. Şi ei au oprit cerurile să nu ploaie, atât timp cât ei au vrut. Cine era acela? Exact Moise şi Ilie. Şi acolo sunt cei doi martori.
E-717 Now, the... They returned to the Jews after the rapture of the Gentile church. The Gentile church goes home for the wedding supper, and as Rebekah was taken into Abraham's place with Isaac and there was married... And Rebekah and Isaac come out with full possession of everything that Abraham had; it all went to Isaac. Absolutely. And it could not come to Isaac until first Isaac was married. Oh, hallelujah. There you are.
E-730 Şi când ei au chinuit biserica, sau lumea, prin predicarea lor; şi primind înapoi pe Iudei, şi aducându-i înapoi la pocăinţă, aducându-i înapoi să creadă în... Când ei văd pe Isus venind după Mireasă, ei vor zice, "Iată, acesta este Dumnezeul nostru după care am aşteptat. Acela-i El!" Dar El nu vine pentru ei; El vine după Mireasa Lui. Şi Mireasa Lui...
Când Iosif a mers în Egipt, el nu şi-a luat fraţii cu el, dar el şi-a luat mireasa de acolo. Absolut! Dar când el s-a făcut cunoscut fraţilor lui, acolo nu era nimeni prezent. Aceea este exact corect. Şi când El Se face cunoscut acestor Iudei, acolo nu va fi nimeni decât Iudei. Acolo sunt cei ce l-au omorât pe Iosif, stând acolo; şi el a zis, "Ei bine, Eu sunt Iosif, fratele vostru." Şi el a plâns.
E-718 And Christ becomes... God dwells in that perfect...?... marred body completely forever and through eternity. When the Lamb and the Bride is married in heaven, she walks out in full possession. Absolutely. Isaac and Rebekah came forth in full possession.
E-732 Şi ei au zis, "Acum noi ştim că noi am încurcat-o pentru aceasta, deoarece noi l-am omorât."
E-719 And while this ceremony is going on in heaven of the Bride, the Gentile Bride being married to the Prince, God's Son, in glory... While they're being married, there's three and a half years that takes place while the--Moses and Elijah...
E-733 Acelaşi lucru, vor avea acei Iudei în timpul acela mare de necaz chiar înainte de venire acum, a persecuţiei ducându-i înapoi în patria lor. Îi goneşte ca pe o grămadă de oi înapoi la Muntele Carmel acolo.
E-720 Which, Moses was never abso... No, his body was packed away. The Angels took him; he did not mortify; he did not corrupt. He was a perfect type of Christ. He died, and the Angels packed him away, and even the Devil don't even know where he's buried, and tried to dispute with Michael the Archangel about his burial. That's what the Bible said. God took him up in the rapture.
E-734 Când Domnul Isus va veni după Mireasa Lui, şi ei Îl văd, ei vor zice, "Acela-i Cel după care noi am aşteptat, iată-L acolo!" El se va ridica cu vindecare în aripile Lui. Asta-i adevărat.
E-721 And Elijah, when he was walking there, a prophet of God walked down to the Jordan, took off his mantle, and struck the waters, and she parted right and left. He walked up on the mountain. Elisha said... Said, "What are you following me for?"
E-735 Şi biserica, rămăşiţa Iudeilor, când ei în sfârşit vor omorâ pe aceşti doi profeţi, şi ei zac în strada numită spiritual Sodoma şi Egipt, unde Domnul nostru a fost răstignit, ei trimit daruri unul altuia (lumea trimite).
E-722 He said, "I want a double portion of your Spirit."
E-736 Acum, Frate Palmer, poftim. Priveşte înapoi în istoria Romană şi vei afla că există numai o naţiune în toată lumea care trimite totdeauna daruri după o bătălie, acela-i Imperiul Roman.
E-723 Said, "You've asked a hard thing, but if you see me when I go..." He kept his eyes on him.
E-737 Acela-i motivul că eu zic că anticristul iese din Roma. Fiara iese din Roma, ea nu poate ieşi din Moscova. Ea vine din Roma, balaurul roşu care a stat la femeie să-i mănânce copilul imediat ce era născut. Acel diavol, unde era acel diavol? Cine era el? Cezar August care a trimis şi a omorât toţi copiii de la vârsta de doi ani în jos. Balaurul roşu, balaurul, fiară înseamnă "putere." Puterea Romană a persecutat şi a încercat să afle acel Copil Cristos.
E-724 And after while, down from the heaven come a chariot of fire, and Angels of fire, horses of fire, and Elijah stepped on and went up into glory. He never tasted death; he was translated. He's got to die.
E-738 Şi acelaşi lucru! De fiecare dată când Romanii, vechii Romani păgâni aveau o victorie mare, ei îşi trimiteau pietre albe şi de toate unul altuia, ca daruri în felul acela, ca o amintire. Astfel acele pietre care erau... Ceea ce era, erau daruri mici trimise între biserica Romană. Absolut! Exact. Trebuie să fie.
E-725 And if you'll watch these two prophets of Revelations 11, they do the very same thing that Moses and Elijah done. You say, "Brother Branham, do you mean to tell me that Elijah and Moses is still alive?" Absolutely.
E-739 Eu am stat chiar acolo în Cetatea Vatican şi am verificat-o cu Biblia. Papa purta o coroană triplă, Vicarivs Filii Dei, toate lucrurile acelea pe care le-am auzit şi aşa mai departe, este absolut adevărul; un grup religios care guvernează fiecare naţiune de sub Cer, şi o face. Acolo este ea, aşa este.
E-726 Why, before Mount Transfiguration... At Mount Transfiguration, before Jesus went to Calvary, there stood both Moses and Elijah standing there talking to Him. Certainly, they did; they're not dead. And they've never died; they're mortals; they got to die. So they're just in a glorified state waiting for that time.
E-740 Nimic împotriva oamenilor Catolici (nu, domnule), ei sunt tot aşa de buni ca oricare altul, dar religia lor este greşită conform cu această Biblie. Dacă această Biblie este corectă, ei sunt greşiţi. Ei spun că ei nu... "Nu contează ce spune Biblia, este ce spune biserica." Noi credem că Biblia vorbeşte cu autoritatea supremă! Absolut, ea este Cuvântul lui Dumnezeu.
E-727 And then when they come back and preach exactly three and a half years under the anointing of the baptism of the Holy Ghost, while the blessings are taken from the Gentiles, and the church is taken up, and the cold, formal church is hunted down like dogs by the communist and Roman parties... And when they're hunted down and killed, they--they are killed... Then these prophets preach three and a half years, and the Bible said that they were killed in the great--in the street of called spiritually, Sodom and Egypt, where our Lord was crucified. That's back in Jerusalem (See?), back in Jerusalem, spiritually called.
E-741 Astfel voi vedeţi acolo, aceste pietre care au fost trimise atunci, din Apocalipsa aici, sunt-pietrele care erau daruri trimise unul altuia. Care merge numai să arate ... Biblia a zis, Apocalipsa aici, a zis, "Cel ce are înţelepciune să socotească numărul fiarei. Cel ce are înţelepciune să facă aşa-şi-aşa. Cel ce are duhul de anumite daruri să facă aşa-şi-aşa." Voi vedeţi cât de scurtă este biserica?
E-728 And they laid on the street for three days and nights. And then at the end of the three and a half days, the spirit of life come into them and they rose up. They had to die like other mortals; they had to do it. And when they killed these two preachers...
E-742 Un tânăr m-a întrebat azi dimineaţă despre darurile spirituale, despre vorbirea în limbi. Un tânăr, foarte sincer, eu cred că el va fi un predicator într-una din aceste zile. Şi despre biserică, am zis, "Există aşa de mult din el care este fire. Noi nu vrem aceea, ci noi vrem lucrul real. Noi tânjim să-l avem."
E-729 They preached against wrong, and they brought fire out of heaven. Who did that? See? They brought plagues out of heaven, and smote the earth as quick as--any time they wanted to. And they brought fire out of heaven. And they stopped the heavens from raining, as long as they wanted to. Who was that? Exactly Moses and Elijah. And there's them two witnesses.
E-743 Voi nu puteţi merge să-l învăţaţi în biserică; primul lucru ce-l ştiţi, voi obţineţi, unul are o limbă, unul are un psalm, apoi voi trebuie să luptaţi să scoateţi lucrul afară. Dar când Dumnezeu a dat un dar în mod suveran, acesta se va manifesta. Asta-i adevărat. Vedeţi, acelea sunt darurile lui Dumnezeu, aceea este ceea ce trimite El la Biserică pentru biruinţă.
E-730 And when they tormented the church, or the world, by their preaching, and receiving back the Jews, and bringing them back to repentance, bringing them back to believe on... When they see Jesus coming for the Bride, they'll say, "Lo, this is our God Who we waited on. That's Him." But He's not coming for them; He come for His Bride. And His Bride...
E-744 Acum, anticristul are ceva ca pro şi contra, el are-felul pervertit de-a o face. Şi acela-i Imperiul Roman care trimite daruri unul altuia, daruri naturale. Dumnezeu trimite daruri spirituale la biruitori; Romanul trimite daruri naturale unul la altul.
E-731 When Joseph went into Egypt, he did not take his brethren with him, but he got his bride there. Absolutely. But when he made hisself known to his brothers, there was nobody present. That's exactly right. And when He makes Hisself known to these Jews, they'll be nobody there but the Jews. There's them who killed Joseph, standing there; and he said, "Well, I'm Joseph, your brother." And he wept.
E-745 Noi credem că Duhul Sfânt este un Duh, noi Îl primim printr-un botez care vine de Sus.
E-732 And they said, "Now, we know we're in for it, because we killed him."
E-746 Biserica Catolică învaţă, "O împărtăşanie sfântă care este trupul lui Cristos; că atunci când voi primiţi această pâine şi kosher, acesta este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, sfânta împărtăşire." Înţelegeţi?
E-733 The same thing, those Jews will have that great time of trouble just before the coming now, of that persecution running them back into the homeland... It's shooing them like a bunch of sheep back to Mount Carmel yonder.
E-747 Noi credem că este o bucată de pâine, noi nu credem că ea este trupul lui Cristos, (noi urmează să o luăm în câteva minute). Noi credem că ea reprezintă trupul lui Cristos. Dar ea nu este...
E-734 When the Lord Jesus shall come for his Bride, and they see Him, they'll say, "That's the One we've waited on; there He is." He'll rise with healing in His wings. That's right.
E-748 Aceea este diferenţa între doctrina Catolică şi Protestantă. Vedeţi? Biserica Catolică zice, "Trupul este... Pâinea este trupul literal. Biserica are putere să o transforme." Aţi văzut vreodată un Catolic trecând pe lângă biserică, îşi apleacă capul, face cruci? Şi pentru că acea luminiţă arde în biserică acolo sub acel cort mic. Ea are o luminiţă acolo, şi pâinea aceea kosher stă înăuntru acolo. "Şi acela este trupul lui Cristos." Şi când voi luaţi aceea, voi absolut luaţi literal trupul lui Cristos la prima voastră împărtăşire şi mărturisirile voastre şi aşa mai departe. Voi luaţi, literal, trupul lui Cristos."
E-735 And the church, the remnant of the Jews, when they finally kill these two prophets, and they lay in the street spiritually called Sodom and Egypt, where our Lord was crucified, they send gifts one to another (the world does).
E-749 Noi zicem că aceasta reprezintă trupul lui Cristos, vedeţi, aceea nu este nimic în lume decât o bucată de pâine. Şi nu contează dacă aceasta nici măcar nu era pâine, dacă a fost orice altceva, ea urma să reprezinte tot la fel. Doar-doar exact. Fie că ei...
E-736 Now, Brother Palmer, here you are. Look back into the Roman history, and you'll find out there's only one nation in all the world that ever sent gifts after a battle: that's the Roman empire.
E-75
E-737 That's the reason I say that the antichrist comes out of Rome, The beast comes out of Rome; it can't come out of Moscow. It comes from Rome, the red dragon that stood at the woman to devour her child as soon as it was born, that devil... Where was that devil? Who was it? Caesar Augustus that sent forth and killed all the children from two year old down. The red dragon, the dragon, beast means "power." The Roman power persecuted and tried to find that Christ Child.
E-751 Ce contează aceasta, atât timp cât tu eşti botezat? Dacă este într-un bazin, şi... Păi, Filip a botezat într-un bazin... când famenul a fost botezat. Când Filip a botezat famenul în bazin, Duhul Sfânt l-a răpit aşa de mult încât El l-a luat pe Filip departe, el nu a fost văzut pentru două sute de mile. L-a luat în Duhul, i-a dat un-un car chiar din Cer pentru două sute de mile. Amin. Minunat!
Acum:
Unde vor fi sfinţii după domnia de o mie de ani? Şi ce fel de trup vor avea ei? Eu voi ajunge înapoi la aceea într-un moment [Fratele Branham răspunde la aceasta începând la paragraful 820, ca întrebarea 74 – Ed.]. Ei vor fi cu Isus.
E-738 And that same thing... Every time that the Romans, the old pagan Rome used to have a great victory, they'd send white stones and everything to one another as gifts like that, as a memorial. So those stones that was... What it was, was little gifts sent between the Roman church. Absolutely, exactly. It's got to be.
E-752 În regulă, întrebarea a şaptea:
E-739 I stood right there in the Vatican City and verified it with the Bible. The pope wearing a triple crown, Vicarius Filii Dei, all those things which I've heard and so forth, it's absolutely the truth. A religious group that governs every nation under the heavens, and it does. There it is; it's those...
E-72 . Cum vom judeca noi îngerii?
E-740 Nothing against Catholic people (No, sir.); they're just as good as anybody else, but their religion is wrong according to this Bible. If this Bible's right, they're wrong. They say they don't... "It doesn't matter what the Bible says; it's what the church says." We believe that the Bible speaks with the supreme authority. Absolutely, it's God's Word.
E-753 Aceea se află în... Cum vom judeca noi îngerii? Prin a fi fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Îngerii sunt slujitori; noi suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Şi Biblia a zis că noi vom judeca îngerii. Aceea este corect. Acum, acum dacă voi...
Întrebarea a 8-a:
73. De ce părul din cauza îngerilor din I Corinteni?
E-741 So you see there, these stones that were sent then, of Revelations here, is the--the stones that were gifts sent one to another. Which only goes to show... The Bible said, the Revelation here, said, "Let him that has wisdom count the numbers of the beast. Let him that has wisdom do so-and-so. Let he that has the spirit of certain gifts do so-and-so." You see how short the church is?
E-754 Acum cineva să-mi ia I Corinteni, al-al 11-lea capitol, şi noi vom vedea acolo, că voi veţi afla că al-al... În I Corinteni, al-al 11-lea, noi aflăm că Pavel vorbeşte. Lăsaţi-mă să ajung acolo la el doar un minut, şi apoi noi îl vom citi foarte repede şi apoi noi îl vom-îl vom avea jos.
E-742 A young man asked me this morning about spiritual gifts, about speaking with tongues, a young fellow, very sincere. I believe he's to be a minister some of these days. And about the church, I said, "There's so much of it that's flesh. We don't want that, but we want the real thing. We long to have it."
E-755 Eu am ceva de spus la celălalt verset de aici, că eu sper că Domnul ni-l dă în felul cum trebuie să-l avem. Dacă cineva l-a găsit... Eu cred că acela este capitolul al 11-lea, da, în regulă. Acum ascultaţi atenţi, foarte atenţi acum, aşa ca voi să-l înţelegeţi. Acum să luaţi toată conştiinţa voastră şi să o puneţi în buzunarul de la vestă până după ce citesc aceasta, înţelegeţi, comentând asupra Acestuia. Ascultaţi foarte atenţi, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL:
Voi urmaţi-mă pe mine, tot aşa cum eu... sunt al lui Cristos. (Pavel a zis, "Voi să mă urmaţi pe mine, tot aşa cum eu îl urmez pe Cristos.")
Acum eu vă laud, fraţilor, că voi vă amintiţi de mine în toate lucrurile, şi ţineţi poruncile, aşa cum le-am dat... către voi.
Dar aş vrea ca voi să ştiţi, căci capul fiecărui bărbat este Cristos; şi capul femeii este bărbatul; şi capul lui Cristos este Dumnezeu.
E-743 You can't go to teaching in the church; the first thing you know, you get, one's got a tongue, one's got a psalm, then you have to battle the thing out. But when God has give a gift sovereignly, it'll manifest itself. That's right. See, that's the gifts of God; that's what He sends to the Church for overcoming.
E-756 Vedeţi cum este? Dumnezeu, Cristos, bărbatul, femeia. Acum:
Orice bărbat care se roagă sau profeţeşte, avându-şi capul acoperit, necinsteşte pe Cristos.
Dar orice femeie care se roagă sau profeţeşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei: ...
E-744 Now, the antichrist has something like pro and con; it has the--the--the perverted way of doing it. And that's the Roman empire which sends gifts one to another, natural gifts. God sends spiritual gifts to overcomers; the Roman sends natural gifts to one another.
E-757 Acum noi luăm doar un minut, şi vă arătăm că părul la femeie este învelitoarea ei:
... căci acela... chiar ca totuna care ar fi rasă. (aceea înseamnă că dacă-dacă ea îşi va tăia părul, atunci să-l tundă de tot)
Căci dacă femeia nu se înveleşte, ea de asemeni să fie tunsă: (tunsă înseamnă rasă, înţelegeţi)... dar dacă este o ruşine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă, ea să fie învelită.
E-745 We believe the Holy Ghost is a Spirit; we receive It by a baptism that comes from on high.
E-758 Acum noi ajungem chiar jos la întrebarea de aici care o întrebaţi. Vedeţi? În regulă, acum este greşit pentru o-o doamnă să-şi taie părul, conform cu Biblia. Acum ascultaţi chiar aici şi vedeţi dacă Biblia nu-i dă unui bărbat dreptul legal să-i dea drumul nevestei lui dacă-şi taie părul, vedeţi dacă aceasta este drept sau nu.
Dacă un bărbat... Căci un bărbat într-adevăr nu ar trebui să-şi acopere capul (aceea este, să aibe părul lung), întrucât el este în chipul şi slava lui Dumnezeu: dar femeia este în slava bărbatului. (v-aţi gândit vreodată la aceea?)
E-746 The Catholic church teaches, "A holy eucharist which is the body of Christ, that when you receive this bread and kosher, it is the Holy Spirit, the Holy Ghost, the holy eucharist." See?
E-759 Acum vreau să mă opresc aici, căci aş vrea ca aceasta să pătrundă foarte bine, înţelegeţi. Şi acum amintiţi-vă, eu am văzut zeci de mii de femei drăguţe (le cunosc chiar acum, şi multe din ele stau în această biserică) care au păr scurt, care sunt Creştine. Şi pe seama cui o pun eu nu sunteţi voi, este felul cum aţi fost voi învăţate. Vedeţi? Asta este. Predicatorul vostru nu v-a spus niciodată aceasta. Dar dacă careva dintre femei în jurul Tabernacolului în felul acela, atunci ele sunt vinovate. Vedeţi, căci noi siguri că le spunem despre aceasta.
E-747 We believe it's a piece of bread; we don't believe it is the body of Christ. We're fixing to take it in a few minutes. We believe it represents the body of Christ. But it isn't...
E-760 Acum, acum priviţi aceasta:
... un bărbat... Căci... (versetul al 7-lea) ... Căci un bărbat...
E-748 That's the difference between Catholic and Protestant doctrine. See? The Catholic church says, "The body is... The bread is the literal body. The church has the power to transform this." Did you ever see a Catholic passing a church, bow his head, make crosses? Is because that little light's burning in the church there under that little tabernacle; it's got a light in there; and that kosher bread lays in there. "And that's the body of Christ. And when you take that, you're absolutely taking the literal body of Christ on your first communion and your confessions and so forth: you're taking, literally, the body of Christ."
E-761 Acum, cine vorbeşte aici? Acum, cândva o doamnă a zis, "Oh, Pavel a fost un bătrân urâtor de femei."
E-749 We say that it represents the body of Christ (See?), that it's nothing in the world but a piece of bread. And no matter if it wasn't even bread, if it was anything else, it was to represent just the same, just--just exactly what it is...
E-762 Ei bine, acum în timp ce noi suntem la aceea, să deschidem doar aici la Galateni 1:8, şi să vedem ce spune Pavel despre aceea. Vedeţi, în Galateni 1:8, veţi afla că Pavel a zis aici în Galateni 1:8:
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, predică vreo altă evanghelie decât aceasta pe care deja aţi auzit-o, să fie anatema.
E-750 Like these people that say, "I wouldn't be baptized in a pool, I want to be baptized in the river."
E-763 Acum să nu mă blamaţi pe mine, blamaţi-l pe El, vedeţi.
Căci un bărbat într-adevăr nu trebuie să-şi acopere capul, întrucât el este în slava şi chipul lui Dumnezeu: dar femeia este în slava şi chipul bărbatului.
E-751 What difference does it make, as long as you're baptized? If it's in a pool, and... Why, Philip was baptized in a pool... when the eunuch was baptized... When Philip baptized the eunuch in the pool, the Holy Spirit raptured him so much that He caught Philip away; and he wasn't seen for two hundred miles, caught Him in the Spirit, give him a--a chariot right out of heaven for two hundred miles. Amen. Wonderful.
Now...
Where will the saints be after the one thousand years' reign? And what kind of a body will they have?
I'll get back to that in a moment [Brother Branham answers this beginning at paragraph 820, as question 74--Ed.]. They'll be with Jesus.
E-764 Acum priviţi următorul verset:
Căci bărbatul nu este din femeie; ci femeia este din bărbat.
Nici nu a fost creat bărbatul pentru o femeie; ci femeia a fost creată pentru un bărbat.
E-752 All right, the--the seventh question.
E-765 Acum, eu vreau să spun aceasta cu dragoste reală şi dulceaţă, şi eu sper că voi o înţelegeţi în acelaşi fel cum eu spun aceasta. Dar America... Ca un călător internaţional, America are unele dintre cele mai decăzute, reguli degradate pentru femeile lor dintre orice naţiune din lume. Parisul, Franţa poate fi sus la zgârie-nori pe lângă felul cum America lasă femeile lor să facă. Este o dizgraţie!
E-72. How shall we judge angels?
E-766 V-aţi dat seama că zeul Americii este femeia? Eu vă pot dovedi aceea prin această Biblie. Asta-i adevărat. Vă daţi seama că aceasta trebuie să vină în felul acela astfel ca biserica Catolică să-şi poată aduce înăuntru doctrina lor despre fecioara Maria?
E-753 That's found in... How shall we judge angels? By being sons and daughters of God. Angels are servants; we are sons and daughters of God. And the Bible said that we'll judge angels. That's right.
Now, now, if you... The 8th question...
E-767 Acum, dacă o femeie nu a fost făcută pentru un bărbat, nu... Dacă un bărbat nu a fost făcut pentru femeie, ci femeia făcută pentru un bărbat, atunci cum o să vă închinaţi la o femeie? Vedeţi? Acum, ce a făcut-o, aceasta a început în Paris şi a aterizat în Hollywood. Acum Parisul trebuie să vină la Hollywood să-şi ia manechinele lor şi să-şi ia modele lor şi lucrurile, este degradarea femeilor noastre Americane.
E-73. Why hair because of angels of I Corinthians?
E-768 Ce este aceasta? Naţiunea noastră a venit aşa de mică încât ei au luat chiar serviciile de la bărbaţi, şi a pus femei aici în aceste locuri, până când nouăzeci la sută din ele, aproape, sunt prostituate. Şi vorbim despre bărbaţi fiind aşa puţini, căci ei au pus femei acolo în serviciile lor. Şi ei au ajuns aşa de jos încât au pus femei ca ofiţeri de pace [poliţiste – Trans.] pe străzi. Aceea este o dizgraţie la orice naţiune! Da, domnule. Ce veţi face voi privitor la aceea?
E-754 Now, somebody get me I Corinthians the--the 11th chapter, and we'll see there, that you'll find out that the--the... In I Corinthians the--the 11th, we find out that Paul is speaking. Let me get over to it just a minute, and then we'll read it right quick, and then we'll--we'll have it down.
E-769 "Ce faci tu privitor la aceasta, Frate Branham?" Eu trebuie să o respect, eu sunt un cetăţean American, eu fac ce zice şeful cel mare să fac. Dacă vreodată eu... Dacă o-dacă o familie vreodată îşi pierde respectul ei pentru familie (copiii îşi pierd respectul pentru părinţi), familia aceea este sfâşiată în bucăţi. Dacă o-dacă o biserică vreodată îşi pierde respectul pentru păstorul ei, păi biserica aceea este dusă. Şi dacă o naţiune îşi pierde vreodată respectele lor pentru curtea supremă şi decizia ei, naţiunea aceea se face bucăţi. Aceea este exact corect. Noi trebuie să respectăm lucrurile acelea pentru că ei sunt şeful cel mare, înţelegeţi. Dar aceasta nu este chiar la început. Absolut!
E-755 I got something to say on this other verse here, that I hope the Lord gives it to us the way we should have it. If somebody find it... I think that's the 11th chapter. Yeah. All right. Now, listen close, real close now, so that you'll understand. Now, take all your conscience and put it in your vest pocket till after I read this (You see?), comment on it. Listen real close, this is THUS SAITH THE LORD.
Be ye followers of me, even as I... am of Christ. (Paul said, "You follow me, just as I follow Christ.")
Now, I praise you, brethren, that you remember me in all things, and keeping of the ordinances, as I delivered... unto you.
But I would have you to know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
E-770 Aţi ştiut că un bărbat în Biblie... din Geneza, 1-ul capitol, când Dumnezeu a creat femeia şi-şi bărbatul, şi l-a făcut pe bărbat şi femeie, şi Dumnezeu i-a zis Evei că "bărbatul tău va stăpâni peste tine, va fi stăpânitorul tău"? Vorbiţi aceea în America şi vedeţi unde veţi ajunge! Băiete, nu este aceea, femeia stăpâneşte peste bărbat; ele trebuie să facă aceea, locurile publice sunt aranjate...
E-756 See how it is? God, Christ, man, woman. Now.
Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors Christ.
But every woman praying or prophesy with her head uncovered dishonors her head:...
E-771 Eu aş putea aduce femei, dacă ar trebui, din camera mea acolo, cu grămezile, de femei decente... eu nu spun că toate femeile nu ar trebui să lucreze uneori; poate că ele au un soţ bolnav sau ceva, şi ele trebuie să lucreze. Dar dacă ele nu trebuie, ele nu trebuie să o facă. Locul lor este acasă, castelul lor mic, este exact unde ar trebui ele să fie.
E-757 Now, we get just a minute, and show you that the hair to the woman is her covering.
... for that... even all one as if she was shaven. (That means that if--if she's going to cut her hair, then shave it off.)
For if the woman be not covered, let her also be shorn: ("Shorn" means "shaven." See?)... but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
E-772 Şi femeile noastre Americane au fost privilegiate să meargă şi să mănânce porc sau să moară. Chiar în toate animalele şi aşa mai departe, când lucrul acela biruieşte, aceasta ia loc şi degradează toată rasa acestuia.
E-758 Now, we're getting right down to the question you're asking. See? All right. Now, it is wrong for a--a lady to cut her hair according to the Bible. Now, you listen right here and see if the Bible don't give a man a legal right to put away his wife if she cuts her hair: see if this is right or not.
If a man... For a man indeed ought not to cover his head,... (That's, have long hair.)... forsomuch as he is in the image and the glory of God: but the woman is in the glory of the man. (Did you ever think of that?)
E-773 Există o pasăre mică în Africa, şi ea este o pasăre mică ciugulitoare.
E-759 I want to stop here, 'cause I want this to soak in real good. See? And now remember, I've seen tens of thousands of lovely women (know them right now, and plenty of them setting in this church) that has short hair, that's Christians. And what I lay it onto, is not you; it's the way you been taught. See? That's it. Your preacher never told you this. But if any of the women around the Tabernacle like that, then they're guilty (See?), 'cause we sure tell them about it.
E-774 Acum, de obicei, femela este cea mai urâtă din cele două. Masculul este întotdeauna cel mai frumos, cerbul, elanul mascul, fazanul mascul, masculul la găini, şi întotdeauna este cel mai... Căci, femela este pasărea de casă. Ea stă pe cuib, ea îşi creşte puii. Ea este mascată de şoim, de şarpe, de câini de preerie, şi câte altele, înţelegeţi, să-şi crească puii.
E-760 Now, now watch this.
... a man... For... (7th verse)... For a man...
E-775 Dar în rasa unde că... sau în sex acea-acea-acea femeie, sau femela, biruieşte în frumuseţe, este întotdeauna un fel degradant. În Africa, voi luaţi o pasăre... Există o păsărică acolo, şi singura în continentele despre care ştiu eu, că femela este mai frumoasă decât masculul. Şi când ea este ... Acea¬acea pasăre este o prostituată constantă. Ea va alerga în jur şi va afla o pereche, şi pleacă afară şi depune grămada de ouă după ce ea s-a împerechiat cu unul, şi lasă perechea să stea pe ouă în timp ce ea merge şi caută o altă pereche. Aceea este exact corect. Vedeţi? Vedeţi ce vreau să spun?
E-761 Now, who's speaking here? Now, sometime a lady say, "Oh, Paul was an old woman-hater."
E-776 Ea... Acum priviţi în America astăzi, despre femeile noastre. Un bărbat tânăr din Kentucky mi-a spus, cu câteva zile în urmă, că erau opt sute de femei lucrând la o anumită uzină aici în Kentucky. Şi el a zis, "Eu aş putea să pot să mă simt în siguranţă să jur că patru sute din ele sunt absolut prostituate de stradă, şi femei căsătorite cu copii." Un om şi-a luat soţia acolo şi a păruit-o cu o scândură, şi apoi el a vrut să o omoare. Şi un altul a pornit să împuşte un om. Şi un altul să taie şi să se bată. Aceea nu ar trebui să fie. Aceea nu este drept.
Puneţi femeia înapoi în bucătărie unde aparţine ea, atunci totul va fi în ordine. Dar voi o puneţi acolo în lucrul public, ea¬i dusă. Abso-... Eu nu spun că...
E-762 Well, now while we're at that, let's just turn over here to Galatians 1:8, and see what Paul says about this (See?) in Galatians 1:8. You'll find out that Paul said here in Galatians 1:8...
...though we, or an angel from heaven, preach any other gospel than this you've already heard, let him be accursed.
E-778 Femeile Americane îşi nechează sus nasul şi zic, "Nu este nimic de Aceea." Şi, "Arătaţi-mi voi." Desigur, voi trebuie să o faceţi, căci Biblia a prezis că voi o veţi face. Voi trebuie să o faceţi.
E-763 Now, don't blame me, you blame Him. See?
For a man indeed ought not to cover his head, forsomuch as he is in the glory and the image of God: but the woman is in the glory and the image of man.
E-779 Şi aici când... Se obişnuia să fie, cu mult timp în urmă, într-o biserică Metodistă, dacă o femeie şi-a tăiat părul, ea a fost dată afară din biserică. Desigur, ei au făcut-o. Da, într¬adevăr. Nazarinenii, Sfinţenia Pelerinilor, Penticostalii, toţi dintre ei o făceau. Ce s-a întâmplat?
E-764 Now, watch the next verse.
For the man is not of the woman; but the woman is of the man.
Neither was the man created for a woman; but the woman was created for a man.
E-780 Ştiţi de ce? Voi aveţi nişte sissi după amvon. Aceea este exact corect. La cineva îi este teamă că bonul lor de masă... se tem că îi veţi excomunica, îi veţi da afară din biserică. Ei nu au avut chiar îndrăzneala să stea, să stea pe Cuvântul lui Dumnezeu dacă El răneşte sau dacă El nu răneşte. Aceea este exact corect.
E-765 Now, I mean this now with real love and sweetness, and I hope you understand it the same way, I say this. But America... As a international traveler, America has some of the most lowdown, degraded rules for their women of any nation in the world. Paris, France, could be a sky-high scraper up the side of the way America lets their women do. It's a disgrace.
E-781 Ascultaţi aici, bărbatul este stăpânitorul, să nu vă gândiţi că voi puteţi să stăpâniţi casa. Voi nu sunteţi stăpânul casei. Voi sunteţi absolut... Voi nu sunteţi o sclavă acum, ci voi sunteţi un ajutor. Şi Adam... Bărbatul are stăpânirea peste nevasta lui, şi el este singur răspunzător pentru nevasta lui. Dumnezeu îl face pe bărbat să răspundă pentru nevasta lui. Acum, citiţi şi vedeţi dacă Dumnezeu zice aceea acum.
Căci un bărbat într-adevăr nu trebuie să-şi acopere capul, întrucât el este în chipul şi slava lui Dumnezeu: ...
E-766 Did you realize that the god of America is woman? I can prove that to you by this Bible. That's right. Do you realize it has to come that way so the Catholic church can bring in their doctrine of the virgin Mary?
E-782 Dumnezeu nu este o femeie, Dumnezeu este un bărbat. Voi ştiţi când ei o fac pe fecioara Maria şi toate acelea, şi mijloci... sau mijlociri şi fiecare lucru ca acela, şi se roagă la fecioara Maria, voi ştiţi de ce îmi aminteşte aceasta? Marea zeiţă Diana, pe care Pavel a mustrat-o şi a dat-o afară. Asta-i adevărat. El a zis, "Păi, Dumnezeu nu este femeie!"
E-767 Now, if a woman was made not for a man, not... If a man was not made for a woman, but woman made for a man, then how you going to worship a woman? See? Now, what did it, it started in Paris and landed in Hollywood. Now, Paris has to come to Hollywood to get their models and get their fashions and things; it's the degrading of our American women.
E-783 O piatră a căzut afară în câmp, şi ei au zis că zeiţa a aruncat jos imaginea lor, acela-i motivul că femeia la Corint, şi sus înăuntru acolo, ... care s-au închinat la Diana, ele au vrut să devină predicatoare.
E-768 What is it? Our nation has come so little until they've even taken the jobs away from the men, and put women out here in these places, till ninety percent of them, nearly, are prostitutes. And talk about man being gone, sure, it's because they got women out there in their jobs. And they got so lowdown till they put women as peace officers on the street. That's a disgrace to any nation. Yes, sir. What are you going to do about it?
E-784 Ele au zis, "Păi, duhul ne-a spus că noi putem predica."
E-769 "What do you do about it, Brother Branham?" I have to respect it; I'm an American citizen. I do what the big boss says do. If I ever... If a--if a family ever loses its respect for the family (the children lose the respect to the parents), that family's tore to pieces. If a--if a church ever loses respect of its pastor, why it--it--it--that church is gone. And if a nation ever loses their respect of the Supreme Court and its decisions, that nation is gone to pieces. That's exactly right. We've got to respect those things, because they're the big boss. See? But it isn't right in the beginning. Absolutely.
E-785 El a zis, "Ce? A venit Cuvântul lui Dumnezeu din voi, şi a venit numai de la voi? Dacă vreun om crede că este spiritual sau un profet, el să ia seama că ceea ce spun eu sunt poruncile Domnului: o femeie să tacă şi să fie în supunere în biserică, să nu înveţe sau să aibe vreo autoritate." Aceea este exact! Aceea este ce a spus Scriptura. Vedeţi? Şi Dumnezeu va face o grămadă de predicatori să răspundă pentru aceea la Ziua Judecăţii.
E-770 Did you know that a man in the Bible of Genesis the 1st chapter, when God created woman and--and man, and made the men and women, and God told Eve that your husband will rule over you, be your ruler? Speak that in America and see where you'll get. Boy, it's not that, the woman rules over the man; they have to do that. The public places are set up...
E-786 Ei bine, ascultaţi! Voi ziceţi, "Ei bine, eu vă spun, eu am fost învăţat aşa." Voi ştiţi mai bine acum! Asta-i adevărat. Dacă tu sau cineva începe să ia o doză de medicament, şi cineva îţi spune că este arsenic, şi tu-şi tu mergi înainte şi îl iei oricum, aceea este greşeala ta după aceea. Vedeţi?
E-771 I could bring women, if I had to, from my room there, by the dozens, of decent women... I don't say all women shouldn't sometime have to work; maybe they got a sick husband or something another, they have to work. But if they don't have to, they shouldn't do it. Their place is at home, their little castle; that's exactly where they should be.
E-787 Acum ascultaţi la aceasta:
Căci bărbatul nu este din femeie; ci femeia este din bărbat.
Din această cauză femeia trebuie să aibe putere peste capul ei din cauza îngerilor.
E-772 And our American women's been privileged to go and eat hog or die. Even in all animals and so forth, when that thing prevails, it takes place and it degrades the whole race of it.
E-788 Careva din voi o citiţi? I Corinteni, al 11-lea capitol, şi versetul al 10-lea. Dacă observaţi, "putere, puterea îngerilor," I Corinteni, deoarece îngerii este omul, mesagerul. Priviţi, este un mic "î" din nou. Unde-i privitor la Îngeri, despre Îngerii Cereşti, este un "Î" mare, "Î" mare. Unde este un "î" mic, acesta este îngeri oameni.
Cu toate acestea nici nu există bărbat... sau femeie, ... nici femeia nu este fără bărbat-bărbat, în Domnul.
Căci aşa cum femeia este din bărbat, tot aşa este bărbatul de asemeni prin femeie; ... toate lucrurile sunt din Dumnezeu.
Judecaţi... înşivă: este plăcut ca o femeie să se roage lui Dumnezeu (cu părul scurt) dezvelită? (gândiţi-vă la aceasta acum)
E-773 There's a little bird in Africa, and she's a little pick bird.
E-789 Acum priviţi:
Nu vă învaţă chiar natura însăşi, că, dacă un bărbat are părul lung, ...
E-774 Now, usually, the female is always the ugliest of the two. The male's always the most beautiful: the male deer, the male elk, the male pheasant, the--the male chicken, and always is the most... Because the female is the home bird. She sets on the nest; she raises her little ones. She's disguised from the hawk, the snake, the coyote, whatevermore (See?) to raise her little ones.
E-790 Astfel la ce a aparţinut acesta? Părul! Nu vedeţi voi despre ce vorbeşte Pavel? Păr, păr lung! Dacă... Femeia trebuie să aibe părul lung. Versetul al 14-lea acum:
Nu vă învaţă chiar natura însăşi, că, dacă un bărbat are părul lung, este o ruşine pentru el?
E-775 But in the race where that the--or in the sex that--that--that woman, or the female prevails in beauty, it's always a degrading type. In Africa, you take a bird... There's a little bird there, and the only one on the continents that I know of, that the female is more prettier than the male. And when it does... That--that bird is a constant prostitute. She'll run around and find a mate, and run out and lay the bunch of eggs after she's mated with that one, and let the mate set on the eggs while she goes and hunts another mate. That's exactly right. See? See what I mean?
E-791 Voi o pricepeţi? Este o ruşine ca un bărbat să aibe părul lung, dar o fem-... acela-i locul unei femei. Dumnezeu a făcut pe bărbat diferit de femeie, sex şi în înfăţişare, şi în toate celelalte. Ea nu ar trebui să poarte o îmbrăcăminte... Biblia a zis că "Dacă o femeie se va îmbrăca cu o pereche de pantaloni sau orice îmbrăcăminte care aparţine bărbatului, este o privelişte urâcioasă şi murdară şi stricată înaintea lui Dumnezeu." Şi Dumnezeu o va face să plătească pentru aceasta. De cine veţi asculta voi? Dar aceasta este Biblia!
E-776 It... Now, look, in America today of our women... A young man from Kentucky told me a few days ago, that there was eight hundred women working at a certain plant here in Kentucky. And he said, "I could possibly feel safely in swearing that four hundred of them is absolutely street prostitutes, and married women with children." One guy took his wife out there and worked her up with a board, and then he liked to killed her. And another one went on to shoot a man, and another one cutting and fighting. That shouldn't be. That's not right.
E-792 Iar voi alergaţi în jur şi ziceţi, "Păi, eu cred că este frumos ca... să vezi femeile să poarte pantaloni." Dar Dumnezeu le-a făcut diferit, El vrea ca ele să fie îmbrăcate diferit.
E-777 Put the woman back in the kitchen where she belongs, then everything will be all right. But you put her out there in public work, she's gone. Abso... I don't say that...
E-793 Şi Biblia a zis, "Dacă o femeie se va îmbrăca numai cu o îmbrăcăminte care aparţine bărbatului, este o urâciune." Voi ştiţi ce este urâciunea? Ea este "ceva care este scârbos înaintea lui Dumnezeu." Iar Marele Iehova care priveşte în jos spre voi ca fiind un lucru scârbos... Şi Biblia a zis...
E-778 The American women snicker up their nose and say, "There's nothing to that." And, "You show me." Certainly, you've got to do it, because the Bible predicted you'd do it. You have to do it.
E-794 Şi voi care aţi zis... Unele din voi doamnelor acum, la fetele voastre tinere în jurul adolescenţei, optsprezece, douăzeci de ani, le lăsaţi să alerge pe aici îmbrăcate aşa cum este ea!
E-779 And here when... It used to be a long time ago in the Methodist church, if a woman cut her hair, she was put out of the church. Certainly, they did it. Yes, indeedy. Nazarenes, Pilgrim Holiness, Pentecostals, all of them used to do it. What happened?
E-795 Şi tu, la fel, mamă! Vedeţi? Când voi ieşiţi şi purtaţi pantalonii aceia şi lucruri şi trăiţi... şi mergeţi pe stradă, şi-şi aveţi hainele acelea vechi care sunt aşa de goale în zilele noastre, şi vă face să arătaţi ca ceva ce nu sunteţi. Vedeţi? Şi voi mergeţi acolo afară pe stradă arătând cu totul sexual, tu ai putea fi tot atât de nevinovată şi curată înaintea soţului tău şi fiecare lucru, dar dacă tu mergi pe stradă şi un bărbat se uită la tine pentru că tu te-ai prezentat în felul acela, tu eşti vinovată, şi vei răspunde la Ziua Judecăţii pentru comiterea de adulter cu fiecare bărbat care s-a uitat la tine în felul acela. Aceea este ce a spus Biblia.
E-780 You know why? You got some sissies behind the pulpit. That's exactly right. Somebody's afraid their meal ticket, afraid you'd excommunicate them, run them out of the church. They didn't have the very audacity to stand and stand on God's Word whether It hurt or whether It didn't. That's exactly right.
E-796 Biblia a zis, "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea, a comis deja adulter cu ea în inima lui," şi tu eşti vinovată şi vei...
E-781 Listen here, the man is the ruler; don't you think you can rule the house. You're not the ruler of the house. You're absolutely... You're not a slave now, but you're a helpmate. And Adam... The man has the rule over his wife, and he's responsible solely for his wife. God makes the man answer for his wife. Now, read and see if God says that now.
E-797 Tu vii la judecată şi zici, "Doamne, Tu cunoşti inima mea; eu niciodată nu am comis adulter, eu am trăit devotată faţă de soţul meu."
E-782 For a man indeed ought not to cover his head, forsomuch as he is in the image and the glory of God:...
E-798 Dar aici va fi un bărbat, aici va fi altul, aici altul, altul, altul, cinsprezece, douăzeci, treizeci, patruzeci din ei stând acolo zicând, "Vinovată de adulter!" De ce? Ceva bărbaţi s-au uitat la tine.
E-783 God is not a woman; God's a man. You know when they make virgin Mary and all that, and interse--or intercessions and everything like that, and pray to the virgin Mary, you know what it reminds me of? The great goddess Diana, who Paul rebuked and run out. That's right. He said, "Why, God ain't no woman."
E-799 "Ei bine, eu nu am avut nimic de-a face cu acesta." Ei bine, pentru ce te-ai prezentat în felul acela? Când Dumnezeu ţi-a spus să nu-i îmbraci, aceasta era o urâciune să o faci, şi tu mergi să asculţi la Cine o Iubeşte pe Susie? Sau ce este aceea...
E-784 A rock fell out in the field, and they said the goddess throwed down their image; that's the reason woman at Corinth, and up into there, the--that worshipped Diana, they wanted to become preachers. They said, "Why, the spirit told us we could preach."
E-800 Aţi aflat ce a avut loc cu acel Cine o Iubeşte pe Susie? cu soţul ei? Voi toţi aţi văzut aceea aici recent în ziar. Când noi am fost afară în Casper, Wyoming, a venit afară. Şi cum îl cheamă? Omul acela care... la acel Noi Iubim pe Susie, sau ce în-ce mai era şi aceea? Cel... Oh, la ce voi toţi staţi acasă miercuri seara şi pierdeţi adunarea de rugăciune să o vedeţi. Ce este aceea acum? Noi Iubim... Care este numele la acela? [O soră zice, "Eu Iubesc pe Lucy" – Ed.] Eu Iubesc pe Lucy, soţul ei trebuia să... bătea în jur, a fost prins acolo afară la Reno, Nevada, cu o fată de culoare, a trăit cu ea de mulţi ani. Şi de aceea staţi voi acasă să vedeţi în loc să mergeţi, să ascultaţi Evanghelia. Femeia a mărturisit-o. Oh, milă! Nu există nimic curat în afară de Isus Cristos!
E-785 He said, "What? Came the Word of God out of you, and came it from you only? If any man thinks himself to be spiritual or a prophet, let him acknowledge what I say is the commandments of the Lord: let a woman keep silent and be under subjections in the church, not to teach or to have any authority." That's exactly. That's what the Scripture said. See? And God's going to make a bunch of preachers answer for that at the day of judgment.
E-801 Binecuvântată să-ţi fie inima, frate, eu-eu îţi spun ţie-ţie omule, unele din... Voi ziceţi, "Oh, vai, priviţi la clasă." Unii din-chiar cei mai răi corbi pe care-i avem, care se hrănesc cu hoituri, sunt păsări frumoase. Voi nu puteţi judeca o pasăre după penele ei, vedeţi. Astfel doar amintiţi-vă aceea. Oh, Doamne!
E-786 Well, listen. You say, "Well, I tell you, I was taught that." You know better now. That's right. If you or somebody start to take a dose of medicine, and somebody tells you it's arsenic, and you--and you go ahead and take it anyhow, that's your own fault after that. See?
E-802 Acum priviţi:
Nu chiar şi natura... (acela-i versetul al 14-lea) ... vă învaţă, că, este o ruşine ca un bărbat să aibe părul lung? (acela aparţine unei femei)
Dar dacă o femeie are părul lung, este o slavă pentru a ei: ...
E-787 Now, listen to this.
For the man is not of the woman; but the woman is of the man. For this cause ought a woman to have power on her head because of the angels.
E-803 Acum despre ce vorbeşte el? O pălărie pe care voi Catolicii o purtaţi în biserică? Nu într-adevăr! O acoperitoare mică peste vârful capului vostru, cu un batic? El vorbeşte despre părul vostru!
E-788 Any of you read it? I Corinthians the 11th chapter and the 10th verse. If you notice, "power, power of the angels," I Corinthians, because the angels is the man, the messenger. Look, it's a little "a" again. Where Angels are concerned, of heavenly Angels, it's a big "A," capital "A." Where it's a little "a," it's men, angels.
Nevertheless neither is there man... or woman,... neither is the woman without the man--the man, in the Lord.
For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman;... all things are of God.
Judge... yourself: is it comely for a woman to pray to God... (with short hair)... uncovered? (Think of it now.)
E-804 Acum! Şi dacă o femeie îşi taie părul, ea îşi taie slava ei, şi nu este îngăduită la altar să se roage. Voi... doar ce spune aici, "Este un lucru obişnuit ca o femeie să se roage cu capul dezvelit?" Zice aici, zice, "Ei bine, ea trebuie să-şi taie părul." Astfel lăsaţi-o ca ea să se radă de tot atunci. "Şi dacă ea va fi rasă de tot," a zis, " aceea este o dezonoare, este o ruşine ca o femeie să facă aceea." Apoi a zis, "Ea se cuvine să fie învelită." Acum, eu doar-eu doar citesc epistola lui Pavel. Voi toţi, depinde de voi să înţelegeţi.
Dar dacă femeia are părul lung, este o slavă pentru ea: căci părul i-a fost dat ca învelitoare.
E-789 Now, watch.
Does not even nature itself teach you, that, if a man have long hair,...
E-805 A zis că ei i s-a dat o pălărie? Voi Catolicii sau voi Protestanţii, oricare, care merg la biserică şi vor să poarte o pălărie, zic, "Ei bine, eu merg la biserică, se cuvine să-mi pun o pălărie." Nu, voi ar trebui să vă lăsaţi părul să vă crească. Aceea este diferenţa. Vedeţi?
... căci părul i-a fost dat ca învelitoare. (şi este o ruşine ca ea să vină în biserică dezvelită, să meargă la altar să se roage)
Dar dacă un bărbat se pare să fie-să fie... (Eu nu cred că pot pronunţa acel cuvânt, c-o-n-t-e- ... ) ... Ceartă-ceartă (voi ştiţi ce înseamnă certăreţ), noi nu avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu.
E-790 Say, "What did it pertain to?" Hair. Don't you see what Paul's talking about? Hair, long hair. If... The woman ought to have long hair. 14th verse now.
Does not even nature itself teach you, that if a man have long hair, it's a shame to him?
E-806 Acum dacă vreţi să vă certaţi despre aceasta, voi certaţi-vă cu Acela. În regulă, voi vreţi să fiţi certăreţi privitor la aceasta, "Oh, aceasta nu contează. Să le lăsăm să meargă înainte. Păi, eu cred că nu este nimic. Eu... Nu este ceea ce este părul, oricum, depinde cum este inima." Aceea este adevărat; dacă inima este corectă, părul va fi corect (aha).
E-791 You get it? It's a shame for a man to have long hair, but a wom... That's a woman's place. God made a man different from a woman: sex and in looks, and in everything else. She oughtn't to wear a garment... The Bible said that if a woman will put on a pair of slacks or any garment that pertains to a man, it's an abominable and dirty and filthy sight in the front of God. And God will make her pay for it. Who you going to listen to? But this is the Bible.
E-807 Mergi înainte, tu vrei să fii certăreţ, Pavel a zis, "Noi nu avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu." A zis, "Dacă vreţi să aparţineţi de partea lui Cain, ei bine, doar mergeţi înainte." Dar Aceasta este ce a spus Pavel.
E-792 And you run around and say, "Why, I think it's nice for--see women wearing slacks." But God made them different; He wants them dressed different.
E-808 Oh, şi eu nu vreau să o spun în râs, căci nu este o treabă de râs. Dar eu vă spun prieteni, este o ruşine să vedeţi felul cum aceste lucruri au fost permise să se facă. Eu...
E-793 And the Bible said, "If a woman will even put on a garment that pertains to a man, it's an abomination." You know what abomination is? It's "something that's filthy in the sight of God." And the great Jehovah Who looks down upon you as being a filthy thing... And the Bible said...
E-809 Ascultaţi! Către voi, surorile mele scumpe, eu vreau să arătaţi cel mai bine şi să fiţi cât mai bine, aceea este ce se cuvine să fiţi. Aceea este ce se cuvine să fiţi. Şi voi se cuvine să fiţi aşa de bune şi proaspete şi totul cât puteţi când vine soţul vostru, tot la fel cum acela era iubitul vostru. Şi voi se cuvine să-l întâmpinaţi la uşă cu doar-cu doar cu un sărut aşa de dulce pentru el aşa cum a fost în ziua când l-aţi sărutat la altar să vă fie soţ. Asta-i adevărat. Eu nu vă blamez pentru că arătaţi cel mai bine şi să fiţi cel mai bine. Şi eu vreau să fiţi în felul acela, Dumnezeu ştie că eu vreau.
E-794 And you that said... Some of you ladies now, to your young girls around in teenage, eighteen, twenty years old, letting them run out here dressed like she is...
E-810 Aici cu un timp în urmă, eu vorbeam cu J ack Schiller. Cine a auzit de Jack Schiller? Cel mai renumit predicator pe care-l au Metodiştii. El a zis, "O femeie a venit şi a zis... părul tot murdar, şi mesteca gumă de mestecat, şi hainele ei pe jumătate pe ea, zicea. 'Ştiţi, soţul meu nici măcar nu mă mai suferă."' acum."
E-795 And you too, mama... See? When you go out and wear those slacks and things and live, and get on the street, and--and have those old clothes that's so naked nowadays, and make you look like something that you're not... See? And you go out there on the street all sexually looking, you might be just as innocent and pure before your husband and everything, but if you go out on the street and a man looks upon you because you presented yourself like that, you're guilty, and going to answer at the day of judgment for committing adultery with every man that looked at you like that. That's what the Bible said.
E-811 El a zis, "Eu nu-l învinuiesc."
E-796 The Bible said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her, has committed adultery with her in his heart already," and you're guilty and will...
E-812 Asta-i adevărat, acum. Dar ceea ce trebuie să faci, tu trebuie să fii în felul corect. Să nu-ţi iei împrospătarea şi frumuseţea din Hollywood, ia-o din Biblie. Înaintea lui Dumnezeu: fii o doamnă, comportă-te ca o doamnă, îmbracă-te ca o doamnă, fii curată. Comportă-te ca o doamnă, nu purta acei...
E-797 You come to the judgment and say, "Lord, You know my heart; I never committed adultery; I lived true to my husband."
E-813 Orice bărbat care îşi lasă nevasta să iese şi să poarte acele lucruri micuţe înaintea bărbaţilor, şi lucrurile acelea micuţe... iese afară pe iarbă şi taie iarba în curte, şi lucruri ca acelea, domnule, eu îţi spun, frate! Eu nu-eu nu o spun să fiu rău, eu… Dumnezeu ştie că aceea este inima mea. Dar eu va trebui… să… Eu va trebui să schimb foarte multe înainte ca eu să o las pe a mea să o facă. Eu am să fiu şef sus pe deal acolo sus atât timp cât pot eu, înţelegeţi; şi când eu nu pot, eu mă voi duce jos. Asta-i adevărat.
E-798 But here'll be a man; here'll be another one, here another one, another, another, fifteen, twenty, thirty, forty of them standing there saying, "Guilty of a adultery." Why? Some man looked upon you.
E-814 Oh, frate, aceea este o ruşine şi o dizgraţie ca femeile să facă aceea. Şi eu-eu nu vreau să spun, soră... eu-eu nu vă degradez, eu doar încerc să spun... Biserica noastră de aici nu are membri, oamenii doar vin aici. Dar aceasta este o casă a lui Dumnezeu, şi noi absolut spunem oamenilor să nu poarte lucrurile acelea. Că aceasta este... voi veţi răspunde pentru aceasta la Ziua Judecăţii. Acum priviţi aici. Şi lăsaţi părul să vă crească, înţelegeţi, şi fii o doamnă.
E-799 "Well, I had nothing to do with it." Well, why'd you present yourself like that for? When God told you not to put them on, it was an abomination to do it, and you go listen to "Who Loves Susie?" Or what's that...
E-815 Acum:
Acum în aceasta că este... Eu vă mărturisesc că nu vă laud, pentru că voi veniţi împreună pentru... nu pentru mai bine, ci pentru mai rău.
Căci înainte de toate, când voi veniţi împreună în biserică, aud că acolo sunt dezbinări între voi; şi aşa mai departe, ... (aceasta se petrece acum la masa de împărtăşire)
E-800 Did you find out what taken place with that "Who Loves Susie's" husband? You all seen that here recently in the paper. When we was out in the Casper, Wyoming, it come out. And what's his name? That guy that... on that "We Love Susie," or what in the--what in the world was that? The... Oh, what you all stay at home Wednesday night and miss prayer meeting to see. What is that now? "We Love..." What is the name of that? [A sister says, "I Love Lucy."--Ed.] "I Love Lucy," her husband supposed beats around, has been caught out yonder at Reno, Nevada, with a colored girl, and been living with her for years. And that's what you stay home to see instead of going, hearing the Gospel. The woman confessed it. Oh, mercy. There's nothing clean outside of Jesus Christ.
E-816 Acum ascultaţi la Aceea. Aceea era cum că îngerii...
E-801 Bless your heart, brother, I--I'll tell you--you guy, some of the... You say, "Oh, my, look at the class." Some of the--the very worst vultures we got and scavengers are pretty birds. You can't judge a bird by its feathers. See? So just remember that. Oh, my.
E-817 Acum, Frate Palmer, eu nu-ţi spun pe această bandă, ca tu să predici acelaşi lucru acolo jos pe care-l predic eu aici. Dar tu ştii clar şi bine, şi tu fiind un predicator, ştii că acela-i Adevărul, frate. În ordine.
E-802 Now, watch.
Does not even nature... (That's that 14th verse.)... teach you, that--it's a shame for a man to have long hair? (That belongs to a woman.)
But if a woman has long hair, it is a glory to her:...
E-818 Astfel îngerii aici sunt "oamenii." Dacă tu observi aceasta, Frate Palmer, este cu literă mică, "îngerii." Şi Biblia merge înainte... El vorbeşte despre bărbat şi nevasta lui, înţelegeţi, acela este de fapt subiectul.
E-803 Now, what's he talking about, a hat that you Catholic people wear in church? No indeedy. A little covering over top of your head, with a handkerchief? He's talking about your hair.
E-819 Acela-i felul cum oamenii ajung aşa de confuzi în Biblie, ei spun, "Ei bine, Dumnezeu spune aici un lucru, şi unul..." Nu, voi-voi ieşiţi din subiect. Staţi chiar asupra aceluiaşi subiect, asta-i tot. El vorbeşte despre bărbat şi nevastă.
E-804 Now. And if a woman cuts off her hair, she cuts off her glory, and is not permitted to the altar to pray. See, just what it said here, "Isn't it a common thing for a woman to go pray with the head uncovered?" Says here, says, "Well, she got to cut her hair." So let her be shaved off slick then. "And if she's going to be shaved off slick," said, "that's a dishonor; it's a shame for a woman to do that." Then said, "She ought to be covered." Now, I'm just--I'm just reading Paul's letter. You all, it's up to you. See?
E-820 Acum încă un lucru eu vreau să ating chiar înainte de a încheia, aceasta îmi va lua vreo două minute:
74. Unde vor fi sfinţii după cei o mie de ani de domnie? Şi ce fel de trup vor avea ei?
E-805 But if the woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given to her for a covering.
Did it say she'd be given a hat? You Catholic people or you Protestants, either one, that goes to church and wants to wear a hat, say, "Well, I'm going to church, ought to put on a hat." No, you ought to let your hair grow. That's the difference. See?
... for her hair is given to her for a covering. (And it's a shame for her to come into church without covered, to go to the altar to pray.)
But if a man seem to be--to be... (I don't believe I can pronounce that word, c-o-n-t-e...)... Contentious, contentious... (You know what contentious is.),... we have no such custom, neither the Church of God.
E-821 Eu cred că aceea este cea mai dulce întrebare, eu doar o iubesc. Acum să privim chiar drept în ea.
E-808 Now, if you want to argue about it, you argue with That. All right, you want to be contentious about it, "Oh, it don't make any difference. Let's let them go ahead. Why, I think it's nothing. I... It's not what the hair is anyhow, it's what the heart is." That's true; if the heart's right, the hair will be right. Uh-huh.
E-822 La început, Dumnezeu... Noi vom merge înapoi la învăţătura Ebraică a noastră doar pentru câteva minute. Dumnezeu era acest măreţ, mare izvor de şapte culori. Câţi ştiţi aceea? Vedeţi? Şi câţi ştiţi că Dumnezeu are şapte Duhuri? Absolut, şapte Duhuri. Şi acolo erau şapte ochi în miel, şi aşa mai departe, toată aceea vine împreună acum. Vedeţi? Acum, acela era Dumnezeu.
E-807 Go ahead, you want to be contentious, Paul said, "We have no such custom, neither the Church of God." So if you want to belong to Cain's side, well, just go ahead. But this is what Paul was saying.
E-823 Acum când El (Logosul) a ieşit din Dumnezeu, care era Dumnezeu venind din acest mare izvor într-un trup în forma unui-unui om; şi aceasta a făcut Logosul, pe care noi îl numim teofanie.
E-808 Oh, and I don't mean to laugh, 'cause it's not a laughing matter. But I tell you friends; it's a shame to see the way that these things has been permitted to do, I...
E-824 Acum, dacă luaţi teofania când voi priviţi la acela, acela este un om. Acum că noi... Acum, aceea este unde noi eram la început. Acum, voi nu o înţelegeţi acum, dar voi aţi fost acolo în urmă la început în felul acela. Când omul făcut ... Când Dumnezeu a făcut pe om în chipul Lui, El l-a făcut o teofanie. Şi El doar l-a pus în trup... Când Dumnezeu a făcut omul în chipul Lui, în asemănarea Lui, ei erau... În Geneza 2, acolo era... sau Geneza 1:28, eu cred că este, "Acolo încă nu era om să are pământul," şi Dumnezeu a făcut deja pe bărbat şi femeie. Aceea este corect. "Nimeni care să are pământul."
E-809 Listen. To you, my dear sisters, I want you to look your best and be your best; that's what you ought to be. That's what you ought to be. And you ought to be as sweet and fresh and everything as you can when your husband comes, just the same as that was your sweetheart. And you ought to meet him at the door with a--with just with a kiss as sweet to him as it was the day you kissed him at the altar to be your husband. That's right. I don't blame you for looking your best and being your best. And I want you to be that way. God knows I do.
E-825 Apoi Dumnezeu a adus omul puţin mai jos şi l-a pus în viaţă animală, aceea este acest trup, chiar ca animalele aşa ca el să poată lucra pământul, să poată atinge. Acea teofania nu atinge, ea nu vede, gustă, miroase, aude; aceste simţuri pe care le avem noi. Astfel Dumnezeu l-a pus pe om acolo jos pentru ca să-să atingă şi să simtă.
E-810 Here some time ago, I was talking to Jack Schuller. Whoever heard of Jack Schuller? The most famous preacher the Methodist has got. He said, "A woman come, said--hair all dirty, and chewing chewing-gum, and her clothes half on her, said, 'You know, my husband won't even put up with me anymore.'"
E-826 Şi-şi aşa cum el umbla prin Grădina Edenului, mai întâi ca o teofanie, (cum este Duhul Sfânt aici acum umblând aici înăuntru), el conducea viaţa animală. El a controlat totul, dar el nu putea lucra pământul, înţelegeţi. Astfel Dumnezeu l-a pus în trup aşa ca el să poată lucra pământul. I-a dat cele cinci simţuri ale lui, să lucreze pământul şi să aranjeze-viile şi-şi aşa mai departe, şi apoi omul încă părea singuratic. Oh, aceasta este o imagine frumoasă.
E-811 He said, "I don't blame him."
E-827 Priviţi, căci atunci când el a fost făcut mai întâi, el a fost făcut două persoane împreună. El a fost făcut şi bărbat şi femeie, omul a fost. Biblia zice că el era. Dumnezeu l-a făcut pe om şi bărbat şi femeie, "El l-a creat." Observaţi acum, când omul a fost separat de teofanie şi pus în trup, el era-el nu era întru totul acolo; parte din fiinţa lui era încă o teofanie, astfel aceasta nu arăta corect.
E-812 That's right. Now, but what you've got to do, you've got to be in the right way. Don't take your freshness and beauty out of Hollywood; take it out of the Bible. Before God, be a lady; act like a lady; dress like a lady; be clean. Act like a lady; don't wear those...
E-828 Acolo mergea femela şi masculul la vacă, acolo mergea calul, şi acolo a mers boul, şi acolo a mers toate celelalte, perechi. Dar Adam, el... el era... Vedeţi, acolo era ceva lipsă. Tocmai acea dorinţă arăta că exista o pereche care-l aştepta. Voi o pricepeţi? Şi tocmai gândurile pe care le avem de a muri aici, că suntem necăjiţi şi nedumeriţi, şi tânjim după o Viaţă care nu are moarte, aceasta arată că ea ne aşteaptă. Vedeţi?
E-813 Any man that lets his wife get out and wear those little old things before men, and them little old things, get out on the lawn and mow the yard, and things like that... Mister, I'm telling you, brother, I don't--I don't mean to be mean, I--I... God knows that; that's my heart. But I--I... I'm going to have to change a whole lot before I'd let mine do it. I'm going to be boss up on the hill up there as long as I can. You see? And when I can't, I'm going to move off from there. That's right.
E-829 Şi Adam era singuratic. Şi Dumnezeu, să arate că ei nu puteau fi despărţiţi... Acum eu voi ajunge înapoi în acelaşi lucru, doar într-o secundă.
E-814 Oh, brother, that's a shame and a disgrace for women to do that. And I--I don't mean, sister... I--I'm not degrading you; I'm just trying to say... Our church here has no members; people just come here. But this is a house of God, and we absolutely tell people not to wear those things, that it's... They're going to answer for it at the day of judgment. Now, watch here. And let your hair grow out (See?) and be a lady.
E-830 Priviţi, El nu a mers şi a luat tină şi a făcut o Evă, ci El a făcut din tina originală, Adam. El a luat o coastă din partea laterală şi i-a făcut un ajutor, şi aceea era Eva. Ea a fost făcută pentru bărbat, şi parte din bărbat. Ea era parte din el la început, în creaţie, într-o teofanie. Ea era parte din el aici jos în această creaţie. Ea nu putea fi împărţită într-o altă creaţie, ea trebuia să fie făcută în aceeaşi creaţie.
E-815 Now.
Now, in this that is... I declare unto you I praise you not, for that you come together for... not for the better, but for the worse.
For first of all, when you come together in the church, I hear that there are divisions among you; and so forth,... (It goes on now to the communion table.)
E-831 Aceea este exact de ce Cristos şi Dumnezeu trebuia să fie tocmai aceeaşi Persoană, nu putea fi ceva diferit. Dacă El era un om bun sau un profet, El nu ar fi fost un Răscumpărător; El trebuia să fie Creatorul Însuşi. Dar El încă este o teofanie acum, vedeţi, şi în felul cum a fost El atunci.
E-816 Now, listen to that. That's why that the angels...
E-832 Acum un om a venit aici jos şi el-el a fost minunat; şi Dumnezeu a iubit aceea, El a zis, "Asta-i frumos, ei să fie pe pământ şi să trăiască acolo pentru totdeauna. Asta-i tot; pentru-pentru Eternitate, şi înainte şi înainte şi înainte. Şi doar să crească, şi fiecare plantă să rodească, şi totul în felul acela. Şi omul să trăiască, şi fiarele să trăiască, şi toate celelalte, în veci de veci. Aceea este în ordine." Vedeţi?
E-817 Now, Brother Palmer, I ain't telling you on this tape: you preach the same thing down there that I'm doing here. But you know good and well, and you being a preacher, you know that's the truth, brother. All right.
E-833 Şi apoi a intrat păcatul. Şi eu vreau să fac această afirmaţie. În... Aşa de mulţi oameni fac o greşeală aşa teribilă la această singură Scriptură, şi aceea este la Psalmul al 23-lea. Ei Îl citesc în felul acesta, "Da, deşi umblu prin valea întunecoasă a umbrei morţii." Acum, nu există un astfel de lucru. Biblia nu zice, că, "Umbra întunecată a văii ... valea întunecoasă a umbrelor morţii."
E-818 So the angels here are the men. If you notice it, Brother Palmer, it's in the little letter, the angels. And the Bible goes ahead... He's talking about the man and his wife (See?); that's what the subject is.
E-834 Zice, "Deşi umblu prin valea umbrei morţii." Acum, înainte să poată fi o umbră, ea trebuie să aibe o lumină să facă umbra. Vedeţi, David fiind un profet şi sub ungere, el nu a făcut o greşeală, el doar a spus Adevărul: "Da, deşi eu..." (nu umblu prin întunecata vale) "ci prin valea umbrelor morţii."
E-819 That's the way people get so confused in the Bible; they say, "Well, God says one thing here, and one..." No, you--you get off the subject. Stay right on the same subject; that's all. He's talking about man and wife.
E-835 Apoi voi trebuie să aveţi un anumit procentaj de lumină să facă o umbră. Şi în acest fel este aici. Noi suntem şi natural şi supranatural. Acest trup este supus morţii, şi a fost născut de o femeie; prin nimic altceva decât prin... Nu de Dumnezeu, voi sunteţi o reproducere de la Adam şi Eva. Fie negru, alb, sau orice sunteţi voi, voi sunteţi o reproducere, un vlăstar de la Adam şi Eva. Aceea vă face trupul "născut în păcat, format în nelegiuire, venind în lume vorbind minciuni." Voi sunteţi osândiţi şi condamnaţi la începutul vieţii voastre, nici... chiar fără o şansă.
E-820 Now, one more thing I want to hit just before we close; it'll take me about two minutes.
E-836 Acum, pentru că duhul pe care-l aveţi a venit la voi prin natură, şi prin natură aţi venit din relaţie sexuală, dorinţa prin bărbat şi femeie produce un copil pământesc. Şi lăsaţi copilul acela în pace, şi nu-l învăţaţi nimic bine, el va merge greşit. Nu-l învăţaţi nici bine nici rău, el va lua răul. Pentru că este natura lui să facă aşa.
E-74. Where will the saints be after the one thousand years' reign? And what kind of a body will they have?
E-837 Priviţi un bebeluş mic, nu mai mare decât atât, doar se inervează aşa de tare; el doar va... el-el îşi va frânge mâinile, şi se înroşeşte la faţă, şi îşi ţine răsuflarea. Sigur. Ce este aceasta? Este natura lui. El a primit-o de la tăticul sau mămica lui, unul; ea a avut suficientă mânie să se lupte cu un bâzâit de fierăstrău, sau tăticul lui. Dacă nu ei, bunicul sau bunica lui a avut. Vedeţi, el este vlăstar.
E-821 I think that's the sweetest question; I just love that. Now, let's look right straight into it.
E-838 Astfel aceea face... Voi sunteţi născuţi în lume. Voi veniţi prin natură, şi toată fiinţa voastră este neagră şi murdară, şi condamnată, şi blestemată şi merge la iad. Asta-i adevărat!
E-822 In the beginning God... We'll go back to our Hebrew teaching just for a few minutes. God was this great big fountain of seven colors. How many knows that? See? And how many knows that God has seven Spirits? Absolutely, seven Spirits. And there was seven eyes in the lamb, and so forth, all that coming together now. See? Now, that was God.
E-839 Dar când sunteţi născuţi din nou, atunci Lumina lui Dumnezeu străluceşte jos în acel suflet (aleluia) atunci nu mai este o vale întunecoasă, ci este o vale cu o umbră în ea. Voi puteţi fi învăluiţi aici cu trup, şi lucrurile peste faţa noastră, dar există suficientă Lumină acolo. Şi într-o zi acea Lumină şi întunericul trebuie să se despartă! Şi când lumina străluceşte, întunericul fuge. Şi când noi mergem să fim cu Cristos în acel trup, întunericul şi moartea dispar, iar noi izbucnim în Lumină perfectă. Glorie lui Dumnezeu! Acolo suntem; nu-i mai boală, nu-i mai întuneric amestecat cu aceasta.
E-823 Now, when He, the Logos went out of God, which was God coming from this one big fountain into a body in the form of a--of a man, and it made the Logos, which we call theophany...
E-840 Chiar acum noi avem şi boli şi bucurie, şi avem sănătate şi tărie, şi avem intrări şi ieşiri, şi urcuşuri şi coborâşuri, şi bucurie şi tristeţe, şi aşa mai departe. Ei bine, aceasta este doar o umbră. Noi avem suficientă lumină să ştim că există Lumină acolo; şi noi încă suntem în trup, în carne. Dar într-o zi Ziua va izbucni. Aceea este când îngerul morţii stă la capătul patului, aceea este când doctorul zice că totul s-a sfârşit; şi acest natural vine din cel supranatural, iar lumina ţâşneşte înapoi la Lumină, şi întunericul merge înapoi la întuneric. Atunci acest muritor se îmbracă în nemurire. Aceea este când această putrezire se îmbracă în neputrezire. Aceea este când acest muritor se îmbracă cu nemurire, iar noi devenim dintr-o creatură a timpului într-o creatură a Eternităţii. Voi nu puteţi merge acolo afară cu întunecime totală, voi trebuie să aveţi lumină în întuneric. Acolo sunteţi. Acela este acel trup pe care-l primiţi.
E-824 Now, if you take the theophany when you are looking at that, that's a man. Now, that we... Now, that's where we were in the beginning. Now, you do not understand it now, but you was back there in the beginning that way. When man made... When God made man in His image, He made him a theophany. And He only placed him in flesh... When God made man in His image, in His likeness, they were... In Genesis 2, there were... Or Genesis 1:28, I believe it is, "There was no man yet to till the soil," and God had done made male and female. That's right. "No man to till the soil..."
E-841 Ce facem noi? Ei bine, scumpul meu frate sfinţit, scumpa mea soră sfinţită, înainte de întemeierea lumii, când Dumnezeu te-a creat în chipul Său, sau a creat-omul în chipul Lui, şi a creat femeia în chipul bărbatului pentru slava bărbatului, El v-a făcut o teofanie. Întocmai ca pe Sine, când El a zis "hai să" către creaturile pe care El le-a făcut, "să facem om în chipul nostru, în asemănarea noastră, o teofanie." Dumnezeu nu a devenit încă trup, El era într-o teofanie.
E-825 Then God brought man a little lower down and put him in animal life; that's this body, just like the animals so that he could till the soil, could touch. That theophany doesn't touch; it doesn't see, taste, smell, hear, these senses that we have. So God put man down there in order to--to touch and to feel.
E-842 Şi Moise L-a văzut. Moise a strigat, "Doamne, lasă-mă să Te văd."
E-826 And--and as he walked through the garden of Eden, first as a theophany (like the Holy Spirit is in here now walking in here), it led the animal life. It controlled everything, but it couldn't till the soil. See? So God put him in flesh so that he could till the soil, give him his five senses to till the soil and fix up the--the vineyards and--and so forth, and then the man still looked lonesome. Oh, this is a beautiful picture.
E-843 El a zis, "Du-te acolo şi ascunde-te în stâncă, în crăpătură. Şi Moise a mers înapoi în acea crăpătură; şi când Dumnezeu a trecut pe acolo, fulgerul şi tunetul... Şi aşa cum Dumnezeu a trecut pe acolo, El şi-a avut spatele Lui întors în felul acesta.
Şi Moise a zis, "Acesta era spatele unui Om." Aleluia!
E-827 Look, for when he was first made, he was made two people together. He was made both male and female; the man was. The Bible said he was. God made man both male and female, "created He him." Notice. Now, when man was separated from the theophany and put in flesh, he was--he wasn't just altogether there; part of his being was still a theophany, so it didn't look right.
E-844 Cine era El? Melchisedec care a coborât, Împăratul Salemului, fără tată sau mamă, fără început de zile sau sfârşit de viaţă. Acela este El! Şi El a coborât, acela este cel care a vorbit cu Abraham. Ei I-au adunat un trup mic de carne în felul acela, şi [Fratele Branham suflă – Ed.] a suflat în el; a păşit în el, şi a venit jos şi a mâncat carne de viţel, a băut lapte de vacă, şi a mâncat ceva unt şi ceva mălai. Şi cei doi Îngeri.
E-828 There went the male and female in the cow; there went the horse; and there went the ox; and there went everything else, pairs. But Adam, he... it was... See, there was something lacking. That very crave showed that there was a mate waiting for him. You get it? And the very thoughts that we have to die here, that we're troubled and perplexed, and we long for a Life that has no death, it shows it's waiting for us. See?
E-845 Şi când ei au păşit acolo afară, şi toate lucrurile acelea doar [Fratele Branham suflă – Ed.] au dispărut şi au plecat.
E-829 And Adam was lonesome. And God, to show that they could not be separated... (Now, I'm going to get back into this same thing, just a second.)
E-846 Eu niciodată nu m-am gândit la aceea. Aici cu un timp în urmă, încărcând un cartuş de puşcă, eu aveam o puşcă de .22, ea este una .220 Swift. Şi voi fraţii puşcaşi de aici ştiţi. Glontele mic, este un glonţ de patruzeci şi opt de alice, doar cam aşa de lung, glonţ .22 obişnuit. Este încărcat aproape pentru o putere de ţeavă de .30-06. Acum eu... Fabrica încarcă aceea numai până cam la patru mii patru sute de picioare pe secundă. În regulă, dar tu poţi pune suficient... să o încarci singur, şi tu o poţi pune până la cinci mii de picioare pe secundă. Şi-şi de altfel, dacă tu puşcai... Noi împuşcam, zilele trecute, la două sute de iarzi, şi glontele atingea pământul, el zbura înainte ca puşca să facă măcar ecou. Aşa este de rapidă.
E-830 Look, He never went and got dirt and made a Eve, but He made from the original dirt: Adam. He took a rib from his side and made him a helpmate, and that was Eve. She was made for the man and part of the man. She was part of him in the beginning in the creation in the theophany. She was part of him down here in this creation. She could not be divided in another creation; she had to be made in the same creation.
E-847 Apoi voi luaţi o scobitoare (ştiţi, partea plată pe o scobitoare) şi-ţi iei din praful tău şi-l faci lucrul acela plin de praf, doar cam patru sau cinci boabe mici, şi-l pui acolo deasupra, şi apoi îţi pui glontele acolo. Stai aici, şi tu ai un glonte în mâna ta într-o secundă. Şi împuşcaţi acolo afară popândăul care stă la două sute de picioare de voi, şi popândăul nici nu s-a mişcat. Glontele se întoarce înapoi la starea lui originală, înapoi în gaze. Aici este un glonte care este cupru şi plumb amestecat împreună, şi o fracţiune de secundă, este înapoi încât voi nu-l veţi mai găsi din nou. El a mers înapoi aşa cum era cu o sută de miliarde de ani în urmă, înapoi în gaze. Acele gaze trebuie să se formeze şi să vină înapoi în cupru şi în plumb, şi aşa mai departe, în felul acela. Acele gaze trebuie să se stabilească.
E-831 That's exactly why Christ and God had to be the very same Person; it could not be anything different. If He'd been a good man or a prophet, He wouldn't have been a Redeemer; He had to be the Creator Himself. But He's still a theophany now (You see?) and the way He was then.
E-848 Acum, iată unde era. În acel fel sunteţi voi aici, noi venim dintr-o fiinţă mai înaltă. La început noi eram în chipul lui Dumnezeu. Vălul şi întunericul ne ţine de la a şti aceasta acum. Dar Isus le-a spus ucenicilor că El "era cu ei înainte de întemeierea lumii." Vedeţi? Noi eram! Voi nu o puteţi şti acum, dar voi aţi fost la început. "Şi dacă acest tabernacol pământesc este dizolvat, noi avem unul care ne aşteaptă deja!" Aleluia! Şi apoi noi ne mutăm în această teofanie, în care odată am trăit, aşa ca noi să putem mânca şi să dăm mâinile. Iar sufletele de sub altar strigă, "Până când, Doamne?"
E-832 Now, a man come down here and he--he was wonderful; and God loved that; He said, "That's beautiful; let them be on earth and live there forever. That's all. For--for eternity, on and on and on, let it just grow, and every plant bring forth, and everything like that. And let the man live, and the beasts live, and everything else forever and ever. That's all right." See?
E-849 Există şapte trepte care merg la Dumnezeu, pentru cele şapte Duhuri aşa-aşa cum Acesta coboară. Bine, aşa cum mergeţi sub altarul lui Dumnezeu, ele strigau, "Doamne, până când? Putem noi merge înapoi?" Ele sunt aici jos.
E-833 And then sin entered. And I want to make this statement. In the... So many people make such a terrible mistake on this one Scripture, and that is on the 23rd Psalm. They read It like this, "Yea, though I walk through the dark valley of the shadow of death." Now, there is no such a thing. The Bible doesn't say, that, "The dark shadow of the valley--or the dark valley of the shadows of death."
E-850 Dumnezeu a zis, "Doar pentru puţină vreme, până când confraţii voştri suferă acelaşi lucru pe care l-aţi suferit voi." Vedeţi?
E-834 Says, "Though I walk through the valley of the shadow of death..." Now, before it could be a shadow, it has to have light to make the shadow. See? David being a prophet and under the anointing, he didn't make a mistake; he just said the Truth: "Yea, though I (not walk through the dark valley) but through the valley of the shadows of death..."
E-851 Şi apoi sufletele se întorc înapoi, şi ele devin bărbaţi şi femei din nou, şi trăiesc pentru totdeauna când tot întunericul şi moartea şi bolile şi tristeţea întunecimii s-au şters; acolo nu mai există umbră, este absolut lumina soarelui!
E-835 Then you have to have a certain percent of light to make a shadow. And that's the way it is here. We are both natural and supernatural. This body is subject to death, and was brought forth by a woman, not by nothing but through, not by God, you're a reproduction from Adam and Eve. Be black, white, or whatever you are, you are a production, an offspring from Adam and Eve. That makes your body borned in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. You're damned and condemned at the beginning of your life, not even--without a chance.
E-852 Ascultaţi. Iată ce este. Să se facă atât de întuneric cât vrea să se facă; nu se poate face prea întuneric până când soarele va sfărâma fiecare părticică din întuneric. Întunericul şi lumina nu pot locui mult împreună. Căci... Care este cea mai puternică? Este lumina. Şi când lumina străluceşte, întunericul fuge. Amin. Nu sunteţi voi bucuroşi? Nu sunteţi voi fericiţi că ştiţi? Fără îndoială, că nu există nici o umbră nicăieri. Dar această Lumină binecuvântată care este în inimile noastre chiar acum, ceva care mărturiseşte înapoi: Fiul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu.
E-836 Now, because the spirit that you have come to you by nature, and by nature coming from sexual intercourse, desire by man and woman produces a earthly child. And let that child alone, and don't teach him nothing right, he'll go wrong. Don't teach him neither right nor wrong, he'll take wrong. Because it's his nature to do such.
E-853 Şi noi umblăm aici, privim puterea Duhului Sfânt venind jos şi merge într-o adunare, şi zice, "Tu erai D-na Aşa-şi-aşa, că ai făcut un anumit lucru, la un anumit loc. Tu ai fost plăguită cu aceasta aşa de mult, dar AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Ridică-te în picioare, tu eşti vindecată."' Şi ologul şi orbul se ridică în picioare. Şi o umbră de om, mâncat de cancer, se ridică la viaţă şi sănătate nouă din nou.
E-837 Watch a little old baby, not over higher than that, just get so mad, he'll just... He--he'd wring his hands, and turn red in the face, and hold his breath. Sure. What is it? It's his nature. He got it from his pappy or his mammy, one; she had enough temper to fight a buzz saw, or his daddy. If they didn't, his grandfather or grandmother did. See, it's offspring.
E-854 Nu există îndoială, Isus a zis, "Aceste lucruri pe care le fac Eu, le veţi face şi voi." Şi El a zis, "Eu nu fac nimic până când Tatăl Îmi arată."
E-838 So that makes... You're borned in the world. You come by a nature, and your whole being is black, and smutty, and damned, and cursed and going to hell. That's right.
E-855 Ce este aceea? Aceea este Lumina care vine amestecându-se în acest întuneric, vedeţi, să ne răscumpere. Pricepeţi ce vreau să spun?
E-839 But when you're borned again, then the Light of God shines down into that soul (Hallelujah); then it's no more a dark valley, but it's a valley with a shadow in it. You may be veiled here with the flesh, and with things known by faith, but there's enough Light in there. And someday that Light and darkness has to separate. And when the light shines, darkness flees. And when we go to be with Christ in that body, darkness and death vanishes, and we burst out into perfect Light. Glory to God. There we are: no more sickness, no more dark mixed with it.
E-856 Acum, într-o zi merge chiar înapoi acolo, şi atunci când teofania devine iarăşi trup nemuritor aşa cum a fost la început, atunci Isus vine, şi Dumnezeu... când Cristos va fi unul. Cristos va şedea pe Tron, şi toţi oamenii vor fi umani. Cristos va fi pe tronul lui David, un om, Domnul Isus; să nu moară niciodată. Nici noi nu vom muri, nici nu vom fi bolnavi, nu vom mai avea tristeţe, şi noi vom trăi prin mia de ani.
E-840 Right now we have both sickness and joy, and have health and strength, and we have ins and outs, and ups and downs, and joy and sorrow, so forth. Well, it's just a shadow. We got enough light to know that there's Light there; and we're still in the body, in flesh. But someday the day's going to break. That's when the death angel sets at the foot of the bed; that's when the doctor says it's all finished; and this natural comes away from the supernatural, and the light springs back to Light, and darkness goes back to darkness. Then this mortal puts on immortality. That's when this corruption puts on incorruption. That's when this mortal puts on immortality, and we become from a creature of time to a creature of eternity. You cannot go out there with total darkness; you've got to have light in the darkness. There you are. That's that body you receive.
E-857 Şi când se expiră mia de ani pe acest pământ, atunci Diavolul vine sus; şi vine a doua înviere, învierea celor nedrepţi. Ei adună o armată mare ca nisipul mării, şi ei vin sus să înconjoare tabăra sfinţilor, şi când o fac, Dumnezeu plouă foc şi pucioasă din cer şi-i distruge.
E-841 What do we do? Well, my dear sainted brother, my dear sainted sister, before the foundation of the world, when God created you in His image, or created the--the man in His image, and created the woman in the image of the man for the glory of the man, He made you a theophany just like Hisself, when He said, "let us" to the creatures that He had made, "let us make man in our own image, in our likeness..." a theophany. God had never become flesh yet; He was in a theophany.
E-858 Şi Ioan a zis, "Am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci primul cer şi primul pământ au trecut, şi acolo nu mai era mare. Şi eu, Ioan, am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând de la Dumnezeu din Cer, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soţul ei." Acolo sunteţi.
E-842 And Moses saw Him. Moses cried, "Lord, let me see You."
E-859 Acolo el a zis, "Soţia... Mielul şi Mireasa vor fi acolo pentru totdeauna." Acolo va fi un pământ nou, milioane şi milioane de mile pătrate. Oh, Doamne. Cetatea, Biblia măsoară Cetatea de cinsprezece mii de mile pătrate. Este de cinsprezece mii de mile lungime, cinsprezece mii de mile lăţime, şi cinsprezece mii de mile înălţime. Aceea este exact descrierea dată de Biblie despre Cetate. Nu-i de mirare că nu mai există mare, nu mai era loc pentru ea.
E-843 He said, "Go yonder and hide in the rock, in the cleft. And Moses got back in that cleft; and when God passed by, the lightning and thunders... And as God passed by, He had His back turned like this. And Moses said It was the back of a Man. Hallelujah.
E-860 Oh, acolo va fi o aşa frumuseţe! Şi acolo înăuntru, este un izvor chiar la Tronul lui Dumnezeu, care curge înaintea Tronului. Acolo este un pom pe fiecare parte a pomului… a râului Vieţii. Şi în acest pom locuieşte rugăciune... douăsprezece feluri de roade, şi îşi dă rodul în fiecare lună.
E-844 Who was It? The Melchisedec that come down, the King of Salem, with no father and mother, no beginning of days or ending of life. That's Him. And He come down; that's the One that talked to Abraham; that gathered Him up a little body of flesh like that, and [Brother Branham blows--Ed.] breathed into it, stepped into it, and come down and eat a calf, drank milk from a cow, and eat some butter and corn bread. And the two Angels...
E-861 Acolo sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni. Acolo este Mireasa. Acolo sunt cei patruzeci şi patru de mii, famenii templului. O frate, noi ne ducem undeva! Lucrurile stau înaintea noastră. Cei patru... Cei douăzeci şi patru de bătrâni. Cei o sută patruzeci şi patru de mii de fameni. Mireasa şade cu Cristos. Doamne, voi vorbiţi... Casa mea, dulce Casă! Amin.
E-845 And when He walked out there, and all of that stuff just [Brother Branham blows--Ed.] vanished and went away.
E-862 Să mă gândesc că am privilegiul de a merge acolo, şi voi aveţi privilegiul de a merge acolo. Şi de ce aţi alege voi să umblaţi în acest întuneric şi să nu vedeţi Lumină, şi să muriţi şi să mergeţi în haos şi să deveniţi nimic? Căci când Lumina îşi ia autoritatea supremă, nu mai există loc pentru întuneric. Mergeţi aflaţi unde a mers întunericul când vine lumina. Aşa este felul cum este când toate lucrurile sunt redate înapoi lui Dumnezeu în aceea. Întunericul a avut un început, întunericul are un sfârşit. Lumina niciodată nu a avut un început sau ea niciodată nu are un sfârşit. Dumnezeu niciodată nu a avut un început sau niciodată nu are un sfârşit. Astfel, într-o zi, toată lumea desfrânată cu tot păcatul ei şi frumuseţea ei, aşa zisă, şi toate fanteziile şi senzaţiile ei, şi toată strălucirea ei şi fiecare lucru se va şterge în nimic, şi ea nu va mai fi. Ea nu va mai fi, nici nu se va mai gândi de ea! A zis, chiar, "Aceasta nici nu va mai veni în amintire."
E-846 I never thought of that. Here sometime ago, loading a rifle shell, I had a .22 rifle; it's a .220 Swift. And you rifling brethren in here know. The little bullet, it's a forty-eight grain bullet, just about that long, regular .22 bullet. It's loaded almost on a chamber powder of .30-06. Now, I... The factory only loads that to about forty-four hundred feet per second. All right, but you can put enough... Load it yourself, and you can put it up to five thousand feet per second. And--and otherwise, if you was shooting... We was shooting the other day at two hundred yards, and the bullet would hit, and the dust would fly before the gun would ever echo. That's how fast it is.
E-863 Dar cei binecuvântaţi ai Domnului vor fi întotdeauna cu El. Noi vom avea un trup ca trupul Lui glorios; şi vom trăi cu El, şi vom mânca cu El, şi vom şedea cu El, şi vom locui cu El în veci de veci şi pentru veşnicii de timp; şi veacurile Eterne se vor rula înainte cu lume fără de sfârşit.
E-847 Then you take a toothpick (you know, the flat part on a toothpick) and reach down in your powder and get that thing full of powder, just about four or five little grains, and lay it on top of there, and then put your bullet in there. Stand here, and you got a bullet in your hand in a second. And shoot it out there at the ground hog setting two hundred feet from you, and the ground hog never even moved. The bullet turns back to its original conditions, back to gases. Here's a bullet that's copper and lead mixed together, and one split second it's back till you'd never find it again. It went back like it was a hundred billion years ago, back to gases. Those gases have to form and come back into copper and into lead, and so forth, like that. Those gases has to settle.
E-864 Şi voi aveţi o alegere în seara aceasta. Dacă nu sunteţi pregătiţi să întâlniţi locul acela, nu contează cât de mult mergeţi la biserică, ce membru bun sunteţi, voi sunteţi pierduţi până când Cristos v-a dat Viaţă nouă în acel întuneric în care umblaţi. Tu poţi fi religios. Religios... Ei bine, ascultă prietene, religia este intelectuală. Vedeţi? Toţi copiii lui Cain au avut întotdeauna religie. Acei Iudei au avut o religie când a venit Isus, dar ei au respins salvarea.
E-848 Now, there you are. That's the way we are here. We come from a higher being. In the beginning we were in the image of God. The veil and the darkness keeps us from knowing it now. But Jesus told His disciples He was with them before the foundation of the world. See? We were. You can't know it now, but you was in the beginning. And if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Hallelujah. And then we move into this theophany, what we once lived, so we can eat and shake hands. And the souls under the altar cry, "How long, Lord?"
E-865 Tu poţi fi foarte religios în seara aceasta. Tu poţi fi Prezbiterian, Metodist, Penticostal, Nazarinean, Sfinţenia Pelerinului. Tu poţi fi tot aşa de religios; să mergi la biserica ta şi să mărturiseşti, tu poţi cânta şi striga şi să-L lauzi pe Domnul, poţi să-ţi aduci zeciuielile tale la biserică, tu poţi trata pe vecinul tău corect, aceea nu are nimic de-a face cu destinaţia ta Eternă. Cain a făcut fiecare părticică din aceea. Absolut.
E-849 There's seven steps that goes to God, for the seven Spirits as--as It comes down. All right, as you go under the altar of God, they was crying, "Lord, how long? Can we go back?" They're down here.
E-866 Biblia a spus că "grâul şi neghina vin împreună." Micuţul grâu stătea, el murea după ploaie, şi-mărăcinii la fel. Când a venit ploaia, mărăcinii sunt tot aşa de fericiţi să primească ploaia cum este grâul. "Dar, este după roadele lor, voi îi veţi cunoaşte."
Acum să ne rugăm în timp ce vă examinaţi roadele voastre:
E-850 God said, "Just for a little season, until your fellow men suffer the same thing that you've suffered." See?
E-867 Acum, Tată, Dumnezeule, au fost nişte întrebări grele aici în seara aceasta. Eu poate că nu am făcut lucrul corect, dar din câte am ştiut mai bine; Tu cunoşti inima mea. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să o primeşti. Şi acum, poate, în unele din aceste întrebări, dacă eu nu le-am făcut corect, atunci Tu vorbeşte inimii oamenilor, şi fă-le Tu chiar unde ar trebui ele să fie. Eu simt că Tu mi-ai spus. Dar dacă eu aş putea fi greşit, Tu iartă-mă atunci.
E-851 And then the souls return back, and they become men and women again, and live forever when all the darkness and death and sickness and sorrow of the blackness has faded out; there's no more shadow; it's absolutely sunlight.
E-868 Şi mă rog, Dumnezeule, ca fiecare din aceştia să ia aceste lucruri în inima lor, şi fie ca ei să cugete la ele şi să se gândească aşa, "Da, acolo este biserica, acolo sunt aceste lucruri. Aceea este ce a spus Biblia."
E-852 Listen. Here's what. Let it get as dark as it wants to get; it cannot get too dark until the sun will smash every bit of the darkness. Darkness and light cannot dwell long together. For the... Which is the most powerful? Is the light. And when the light shines, darkness flees. Amen. Aren't you glad? Aren't you happy that you know? No doubt, there's not a shadow nowhere. But this blessed Light that's in our hearts right now, something testifying back the Son of God, the power of God.
E-869 Poate doamnele, Doamne, Tu ştii că eu nu am vrut să spun nimic personal prin a le spune. Dar, Dumnezeule, eu-eu iubesc pe surorile mele, şi Tu ştii asta, Tată. Tu ştii cum gândesc eu despre ele. Dar să stau şi să le spun ceva greşit, eu aş fi un-un înşelător pentru ele. Eu nu doresc să fiu un înşelător pentru surorile mele, eu vreau să le spun Adevărul. Şi, Tată, Eu Îl iau chiar din Cuvântul Tău.
E-853 And we walk here; watch the power of the Holy Spirit come down and go out into a meeting, and say, "You was Mrs. So-and-so, that you did a certain thing at a certain place. You've been plagued with this so long, but THUS SAITH THE LORD, stand to your feet, you're healed." And a crippled and blind rise to their feet. And a shadow of a man, eaten up with cancer, rise to life and new health again.
E-870 Şi acum eu nu condamn pe fraţii mei, dar, Doamne, eu spun că ei au fost greşiţi când ei permit aceste lucruri. Şi dacă doamna a ştiut diferit şi a mers şi a făcut-o, atunci depinde de ea, păstorul nu este vinovat.
E-854 There's no doubt, Jesus said, "These things that I do, shall you also." And He said, "I do nothing till the Father showed Me."
E-871 Ava Tată, lucrurile acelea sunt Cuvântul Tău, şi ele sunt la Tine. Acum Tu să vorbeşti inimilor oamenilor. Eu îi predau pe toţi Ţie. Eu voi vedea ce ai făcut Tu, Tată; Tu ştii. Vorbeşte fiecărei inimi. Noi cerem în Numele lui Cristos.
Şi cu capetele noastre aplecate:
E-855 What is that? That's the Light that's come mixing into this darkness (You see?) to redeem us. Get what I mean?
E-872 Mă întreb dacă cineva şi-ar ridica mâna, zicând, "Frate Branham, doar aminteşte-mă ca eu să pot fi un biruitor complet, şi în ziua din urmă să port îmbrăcămintea de nuntă şi să fiu cu Cristos." Vreţi să vă ridicaţi mâna, zicând, "Roagă-te pentru mine"?
E-856 Now, someday it goes right back to there, and then when the theophany becomes immortal flesh again like it was in the beginning, then Jesus comes, and God... When Christ will be one... Christ will set on the throne, and all the people will be human. Christ will be on the throne of David, a man, the Lord Jesus, never to die. Never will we die; never will we be sick, have no more sorrow, and we will live through the thousand years.
E-873 Fiecare să-şi ţină capul în jos acum, şi doar aplecaţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, aceea este bine. Acolo, Dumnezeu să vă binecuvânteze, surorile mele; şi fraţii mei, la fel, ridicându-vă mâinile. Aceea este minunat.
E-857 And when the thousand years are expired on this earth, then the Devil comes up; and the second resurrection comes, the resurrection of the unjust. They gather a great army like the sands of the sea, and they come up to compass the camp of the saints. And when it does, God rains fire and brimstone out of the heaven and destroys them.
E-874 Acum, Tată, Tu vezi mâinile lor. (Eu ştiu, că uneori vă gândiţi, "Ei bine, doar o mică rugăciune ca aceea?") Dumnezeule, eu mă gândesc la mama aceea, care a zis ieri, "Doar o mică rugăciune acolo în casa ei în ziua aceea când băiatul acela era pe moarte, trei săptămâni de trăit, acea vătămare pe creier, şi acum schimbarea a venit." Mă gândesc la Ezechia, aplecându-şi faţa spre perete, şi plângând, "Doamne, eu Te implor, să fii milostiv cu mine. Cercetează-mă, căci am umblat înaintea Ta cu o inimă perfectă." Aceasta a schimbat din moarte la viaţă.
E-858 And John said, "I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth was passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, descending from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband." There you are.
E-876 Un strigăt de la Fiul lui Dumnezeu, "Lazăre, ieşi afară!" şi un om mort a ieşit afară.
E-859 There he said, "The wife... The Lamb and the Bride will be there forever." There'll be a new earth, millions and millions of square miles. Oh, my. The city, the Bible measures out the city of fifteen thousand square miles. It's fifteen thousand miles long, fifteen thousand miles wide, and fifteen thousand miles high. That's exactly the description the Bible gives of the City. No wonder there's no more sea, there wasn't no place for it.
E-877 O Dumnezeule, Tu ai zis, "Vorbiţi, cereţi, şi vi se va da. Când spuneţi ceva, credeţi că ceea ce spuneţi se va împlini, voi veţi avea ce ziceţi."
E-860 Oh, there'll be such beauty. And in there, there's a fountain right at the throne of God, that flows before the throne. There's a tree on either side of the tree--of the river of Life. And in this tree dwells prayer--twelve manner of fruit, and yields its fruit every month.
E-878 Acum, Tată, mă rog ca fiecare care şi-au ridicat mâna vor primi pentru ceea ce şi-au ridicat mâinile. Şi fie ca ei să fie binecuvântaţi. Şi Dumnezeule, mă rog ca Tu să ajuţi pe surorile noastre, ca ele să fie... lasă-le să se comporte, acel Satan prin televiziune şi reviste de Povestiri Adevărate şi aşa mai departe, care au fost mânuite aşa de liber, şi programe necenzurate, cum murdăria şi vulgaritatea la televizoare şi aşa mai departe, care ar... Ar putea fi un instrument să câştige milioane de suflete pentru Tine, dar cum nu sunt ele cenzurate, şi pun toate aceste lucruri murdare pe care ei... Oh, ce păcat! Şi să ştim că duhul Diavolului a ajuns înăuntru şi în jurul surorilor noastre, şi încearcă să le facă modă şi să se îmbrace în felul acela.
E-861 There's the twenty and four elders. There's your Bride. There's the forty and four thousand, the temple eunuchs. Oh, brother, we're going somewhere. Things lay ahead for us. The four... The twenty and four elders, the hundred and forty-four thousand eunuchs, the Bride setting with Christ, my, you talk... My home, sweet home... Amen.
E-879 Şi noi aflăm că în... în fraţii noştri, de asemeni, Doamne, căci cum socotesc ei că ei pot fuma şi bea, şi să se poarte în felul acela, şi încă să fie Creştini pentru că ei zic că ei "cred." Fă ca ei să ştie că "Diavolul crede, de asemeni." Şi el nu este salvat, "el crede şi tremură."
E-862 To think that I have the privilege of going there, and you have the privilege of going there. And why would you choose to walk in this darkness and see no Light, and die and go into chaos and become nothing? For when Light takes its supreme authority, there's no place for darkness. Go, find where the darkness went when light come. That's the way it is when all things are turned back to God that had... Darkness had a beginning; darkness has an end. Light never had a beginning or it never has an end. God never had a beginning or never has an end. So someday the whole debauched world with all of its sin and its beauty, so-called, and all of its fantastics and sensations, and all of its glamor and everything will fade out into nothing, and it'll be no more. It'll be no more, no more thought of. It said, even it won't even come into the remembrance anymore.
E-880 Şi acum, Tată, ne rugăm ca Tu să fii milostiv cu noi toţi, şi iartă-ne de păcatele noastre, şi poate că unii nu şi-au ridicat mâinile, O Dumnezeule, fii milostiv. Fie ca următoarea ocazie pe care o au ei, fie ca ei să-şi ridice mâinile.
E-863 But the blessed of the Lord shall always be with Him. We'll have a body like His own glorious body, and live with Him, and eat with Him, and set with Him, and dwell with Him forever and forever and for the aeons of time. And the eternal ages will roll on, with worlds without end.
E-881 Noi ne pregătim să luăm împărtăşirea, Doamne. Iartă-ne de fărădelegile noastre şi trecutul vieţii noastre. Şi fie ca noi să primim din binecuvântările Tale, căci noi o cerem în Numele lui Cristos. Amin.
E-864 And you have a choice tonight. If you're not prepared to meet that place, no matter how much you go to church, how good a member you are, you're lost until Christ has give you new Life in that darkness that you walk in. You may be religious. Religion... Well, listen friend; religion is intellectual. See? All the Cain's children has always had religion. Those Jews had religion when Jesus come, but they rejected salvation.
E-882 Domnul să vă binecuvânteze. Îmi pare rău să vă ţin în felul acesta. Eu doar mă întreb, chiar înainte de împărtăşire, dacă există cineva să vină să ne rugăm pentru el, ar vrea să ne rugăm pentru el, ei bine, noi am fi bucuroşi să facem aceea chiar la timpul acesta, dacă există cineva pentru care să ne rugăm.
E-865 You may be very religious tonight. You may be Presbyterian, Methodist, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness. You may be just as religion, go to your church and testify; you may sing and shout and praise the Lord. You may bring your tithes to the church; you may treat your neighbor right. That doesn't have one thing to do with your eternal destination. Cain did every bit of that. Absolutely.
E-883 În regulă, frate, să o aduci chiar sus, aceea va fi bine. Şi doar un moment, şi apoi noi vom-noi vom elibera. Şi atunci când eliberăm, atunci acei care vor să stea pentru împărtăşire, pot sta. Dar chiar acum noi vom oferi rugăciune pentru bolnavi. Ce a spus Biblia?
E-866 The Bible said that the wheat and tares come together. The little old wheat's said... It's starving for rain, and the--the briars is too. When the rain come, the briars is just as happy to get the rain as the wheat is. "But by their fruits, you shall know them."
E-884 Dacă fratele nu se poate ridica... Aceea este în ordine, doar lăsaţi-l să şadă acolo, noi vom veni la el. Aceea este în ordine, doar lăsaţi-l să şadă chiar acolo. Şi noi vom veni jos şi ne vom ruga pentru el. Aceea este bine. În regulă, domnule, doar lăsaţi-lăsaţi-1 să şadă chiar acolo. Este greu pentru el să stea aici, păi, noi vom fi bucuroşi să venim chiar la el.
E-867 Now, let us pray while you examine your fruits. Now, Father, God, there's been some stiff questions here tonight. I may not have done the right thing, but the best of my knowledge... You know my heart. I pray, God, that You'll receive it. And now, maybe, in some of these questions, if I haven't made them right, then You speak to the people's heart, and You make them just where they should be. I feel that You told me. But if I could be wrong, then You forgive me.
E-885 Acum aş vrea să fac această menţiune mică, prietenul meu drag. Vedeţi, eu-eu ştiu că Domnul a dovedit aceasta iarăşi şi iarăşi de aşa multe ori. Vedeţi? Eu nu sunt aşa de mult un predicator, eu nu am şcoală şi aşa mai departe. Eu iubesc pe Domnul Isus, Dumnezeu ştie că eu Îl iubesc. Dar un lucru am fost chemat să fac, să mă rog pentru bolnavi. Voi credeţi asta? Chiar înainte ca eu să ştiu despre dar, eu mergeam aici la spital; şi îmi amintesc de surorile acelea zicând, "Acum tu te vei face bine." Vedeţi? Şi doar ceva, că Dumnezeu a fost aşa de îndurător să-mi onoreze rugăciunile pentru oameni.
E-868 And I pray, God, that each one of these will take these things in their heart, and may they ponder over them and think like this, "Yes, there is the church; there is these things. That's what the Bible said."
E-886 Îmi imaginez, în seara aceasta, că dacă aceasta ar fi cerută, doar o explozie din toată lumea peste tot în lume. Şi să zică, fiecare pentru care Fratele Branham s-a rugat, să vină aici, mi¬ar place ca voi să daţi un răspuns guvernului Statelor Unite, cu o scrisoare. Şi aceea ar fi o transmisiune în toată lumea. Eu presupun, că poate patru sau cinci milioane de oameni ar răspunde chemării aceleia dacă aceasta ar fi cunoscută. Vedeţi?
E-869 Maybe the ladies, Lord, You know I didn't mean anything personal by telling them. But, God, I--I love my sisters, and You know that, Father. You know how I think of them. But to stand and tell them something wrong, I'd be a--a deceiver to them. I do not wish to be a deceiver to my sisters; I want to tell them the truth. And, Father, I take It right from Your Word.
E-887 Şi oamenii aceia, sau unii din ei care au fost deja morţi, întinşi lângă doctor, şi-şi antreprenorul de pompe funebre. Unii din ei au fost omorâţi în accidente; unii din ei au murit o moarte naturală. Unii din ei sunt orbi, şchiopi, schilozi, deformaţi, nenorociţi, mintal... în spitale, nici măcar nu au ştiut că noi eram în spital să ne rugăm pentru ei. Îi aduce înăuntru, trebuie să-i ia. Ei se luptau să-şi croiască drum şi se tăiau în bucăţi, fără să ştie unde se află. În cinci minute, să fie normal, blânzi, oameni iubitori, şi întregi pentru restul zilelor lor. Vedeţi?
E-870 And now, I don't condemn my brethren, but, Lord, I say that they been wrong when they permit these things. And if the lady knowed different and went and done it, then it's up to her; the pastor's not guilty, that...
E-888 Aceasta este... Ce este aceasta? Acesta nu este Fratele Branham. Este Isus Cristos, El m-a trimis să mă rog pentru bolnavi. Acum iată ce este aceasta. Nu a fost prea cu succes în Jeffersonville, pentru că, iată de ce. Acum, eu vreau să ştiţi că eu am pe unii din cei mai apropiaţi şi cei mai buni prieteni ai mei chiar aici în acest oraş. Deşi oraşul în sine, starea oraşului, mie nu mi-o place. Mie nu-mi place această situaţie, şi niciodată nu mi-a plăcut; când am fost un băieţaş, şezând, citeam cărţile mele de istorie, am zis, "Într-o zi eu voi locui aici." Vedeţi?
E-871 But, Father, those things are Your Word, and they're to You. Now, You speak to the hearts of the people. I commit them all to You. I'll see what You've done, Father; You know. Speak to each heart. We ask in Christ's Name.
E-889 Mie nu-mi place J effersonville, el este o mlaştină, este aici jos. El este doar foarte mlăştinos, şi-şi este foarte rău. Mergeţi aici sus pe vârful Spickert Knobs-ului sau undeva, şi priviţi jos spre New Albany şi Jeffersonville, dacă vreţi să vedeţi. Priviţi aici, chiar doctorii spun acum, că, "Oamenii din această vale devin anemici din cauza situaţiei."
E-872 And with our heads bowed, I wonder if someone would raise their hand, say, "Brother Branham, just remember me, that I can be a complete overcomer, and at the last day wear the wedding garment and be with Christ." Will you raise your hand, say, "Pray for me"?
E-890 O domniţă de aici sus, D-na Morgan, a fost vindecată de cancer, şi-a dus câinele aici la clinică, a crezut că are râie. Voi ştiţi ce era? Sedimentele de la Colgate şi lucruri de pe buruieni pe unde a mers. Este cel mai nesănătos loc.
E-873 Everybody keep your head down now, and just bow. God bless you; that's fine. There, God bless you, my sisters, and my brothers too, raising your hands. That's wonderful.
E-891 Un om a fost în Armată, a mers aici jos şi a luat... El avea astmă. A mers aici jos în Florida şi ochii i-au devenit foarte negri, şi a mers acolo la doctor, şi el a zis, "Doctore..."
E-874 Now, Father, You see their hands. I know, sometime you think, "Well, just a little prayer like that?" God, I'm thinking about that mother, said yesterday, "Just a little prayer there in her house that day when that boy was dying, three weeks to live, that malignancy on the brain, and now the change came."
E-892 Doctorul a zis, "Acum, tu ai fost într-o bătaie, nu-i aşa?"
E-875 I think of Hezekiah, leaning his face towards the wall, and crying, "Lord, I beseech Thee, to be merciful to me. Consider me, for I've walked before You with a perfect heart." It changed from death to life.
E-893 El a zis, "Nu, domnule, nu am fost."
E-876 One scream from the Son of God, "Lazarus, come forth," and a dead man came forth.
E-894 Dacă vreţi să ştiţi cine este, numele lui este Herby. Acum, dacă eu pot doar să mă gândesc... Este-este în Union National Bank, în New Albany, el este un casier. Doar mergeţi acolo şi vedeţi pe acela care se zice "Herby," întrebaţi-l.
E-877 O God, You said, "Speak; ask, and it shall be given. When you say anything, believe that what you say comes to pass; you'll have what you say."
E-895 Şi el a zis... El a mers, el a zis, "Doctore," el a zis, "eu am sinuzită."
E-878 Now, Father, I pray that each that raised their hand will receive what they raised their hands for. And may they be blessed. And God, I pray that You'll help our sisters, that they'll be... Let them conduct themselves, that Satan through television and "True Story" magazines, and so forth, that's been so loosely handled, and uncensored programs, how the dirt and vulgar on the televisions and so forth, which would--could be an instrument to win millions of souls to You, but how they're not censored, and put out all these old dirty things that they... Oh, how pitiful. And to know that the spirit of the Devil has got in and around our sisters, and are tried to make them fashion and dress like that...
E-896 Şi el l-a examinat, a zis, "Asta-i adevărat." El a zis, "Am gândit că ai fost într-o bătaie." A zis, "Băiete, unde locuieşti?"
E-879 And we find out that in the--in our brothers also, Lord, that how they figure that they can smoke, and drink, and carry on like that, and still be Christians because they say they believe. Let them know that the Devil believes also. And he is not saved; he believes and trembles.
E-897 El a zis, "Dvs. aţi putea acum cunoaşte locul," zicea, "eu locuiesc într-un orăşel dincolo de Louisville, Kentucky, numit New Albany, Indiana."
E-880 And now, Father, we pray that You'll be merciful to us all, and forgive us of our sins, and maybe some didn't raise up their hands; O God, be merciful. May the next opportunity they have, may they raise their hands.
E-898 A zis, "Vrei să-mi spui că ai luat boală de sinuzită din apa aceasta sărată de aici din Miami, de la venire?" Zicea, "Dacă ai putut trăi în Jeffersonville, Indiana, sau New Albany, Indiana, tu poţi trăi oriunde te-ar trimite în lume Armata Statelor Unite." Asta-i tot. Vedeţi?
E-881 We're fixing to take the communion, Lord. Forgive us of our trespasses and our bygones of life. And may we receive of Thy blessing, for we ask it in Christ's Name. Amen.
E-899 Este cel mai nesănătos loc care există în lume, despre care ştiu eu, afară doar dacă ar fi în ceva mlaştină de malarie. Vedeţi? Şi eu-eu-eu-eu am prieteni aici.
E-882 The Lord bless you. I'm sorry to keep you like this. I just wonder, just before communion, if there's anyone come to be prayed for, would want to be prayed for, well, we'd be glad to do that just at this time, if there's anybody to be prayed for.
E-900 Priviţi aici, eu pot doar să merg să-i numesc în felul acesta. Priviţi la Dr. Sam Adair, prietenul meu. Bine, acolo este Mike Eagen, şezând acolo. Oh, Doamne, cât de mulţi aş putea numi! Doar sute de prieteni buni adevăraţi, ortacii mei vechi, cu care m-am împrietenit... Nu contează câţi prieteni noi găsesc, nu există nimic care să ia locul unui prieten vechi. Voi ştiţi aceea.
E-883 All right, brother, you bring her right on up; that'll be fine. And just a moment, and then we're going to--we're going to dismiss. And then when we dismiss, then those who wants to stay for the communion, can stay. But right now we're going to offer prayer for the sick. What did the Bible say?
E-901 Acolo este mama mea bătrână şezând în spate acolo, nu mai are multe zile pe pământ, ea este peste şaizeci de ani acum. Acolo este mama soţiei mele, şaptezeci, mergând pe şaptezeci şi unu; şezând aici în spate pe undeva, eu cred, în seara aceasta. Şi acolo, o lasă. Tatăl meu este îngropat aici; soţia este îngropată aici afară la Walnut Ridge; bebeluşa mea zace acolo afară. Vedeţi ce vreau să spun?
E-884 If the brother can't raise up? That's all right. Just let him set there; we'll come to him. That's all right, just let him set right there. And we'll come down and pray for him. That's okay. All right, sir, just let--let him set right there. It's hard for him to stand here, why, we'll be glad to come right to him.
E-902 Eu-eu-eu nu-mi place... eu-eu-eu-eu nu vreau să stau aici, şi cred că în curând, chiar imediat, eu va trebui să plec. Vedeţi, pentru că aceasta îmi vine la mine, eu spun aceasta peste amvon şi Biblia mea, în mod constant.
E-885 Now, I want to make this one little mention, my dear friends. See, I--I know that the Lord has proved this over and over so many times. See? I'm not much of a preacher; I have not education and so forth. I love the Lord Jesus. God knows that I love Him. But one thing I was called to do: pray for the sick. You believe that?...?... Even before I ever knowed about the gift, I used to go out here at the hospital; and I remember them nurses say, "Now, you're going to get well." See? And just something that God has been so gracious to honor my prayers for the people,
E-903 Când i-am spus soţiei, când ei ne-au dat banii să zidim acea casă parohială pe care am predat-o acestei biserici... Această biserică posedă acea casă parohială; mergeţi aici jos, aflaţi dacă nu este aşa. Vedeţi, eu nu aş lua-o pentru mine.
E-886 I imagine tonight, if it would be called, just a whole worldwide blast to everywhere in the world, and say, everybody that Brother Branham has prayed for, come here, I'd like for you to give an answer to the United States government with a letter. And that would be a worldwide broadcast, I guess, maybe four or five million people would answer that call if it was known. See?
E-904 Acum, când eu urma să construiesc acolo, Meda a zis, "Eu vreau să stau aici din cauza mamei mele."
E-887 And them people, or some of them were already been dead, laid out by the doctor, and--and the undertaker. Some of them has been killed in accidents; some of them died natural death. Some of them are blind, halt, lame, twisted, afflicted, mentally, in hospitals, didn't even know we was in the hospital to pray for them. Bring them in, have to take them. They'd fight their way through and cut theirself to pieces, not even know where he's at. In a five minutes, be normal, sweet, loving people, and sane the rest of their days. See?
E-905 Eu am zis, "Dragă, tot aşa de sigur cum noi vrem, ne va pare rău de aceasta. Vedeţi, aceasta doar nu merge. Dumnezeu a zis, 'Separăte,' eu trebuia să o fac."
E-888 It's... What is it? It's not Brother Branham. It's Jesus Christ; He sent me to pray for the sick. Now, here's what it is. It's not been too successful in Jeffersonville, because here's why. Now, I want you to know I got some of my closest and best friends is right here in this city. Although the city itself, the state of the city, I do not like it. I do not like this situation and never did; when I was a little boy, setting, reading my history books, I said, "Someday I'll leave here." See?
E-906 Şi a zis, "Ei bine, mama mea!"
E-889 I don't like Jeffersonville; it's a swamp; it's down in here. It's just real swampy, and--and it's very bad. Go up here on top of Spickert Knobs or somewhere, and look off down towards New Albany and Jeffersonville, if you want to see. Look here, the doctors are even saying now that the people of this valley is becoming anemia because of the condition.
E-907 Eu am zis, "Mama mea, tot la fel. 'Dar acela care nu-i părăseşte pe ai săi, şi să Mă urmeze, nu este vrednic să fie numit al Meu.' Şi aceea este adevărat."
E-890 A little lady up here, Mrs. Morgan, was healed of cancer took her dog out here to the clinic, thought it had mange. You know what it was? The settlings of Colgate's and things on the weeds where it went through. It's the most unhealthy place.
E-908 Într-o zi, curând, eu simt că eu va trebui să mă mut, aceea este, să mă duc. Dar aici este felul, adunările nu vor merge aici. Aceasta nu va merge aşa cum merge oriunde în altă parte, şi oricine care a fost vreodată în adunare ştie că aceea este adevărat, pentru că este chiar aici în oraşul meu propriu. Aceea este.
E-891 A fellow was in the Army, went down here and got... He had asthma. Went down here in Florida and his eyes become real black, and he went over to the doctor, and he said, "Doctor..."
E-909 Isus a spus acelaşi lucru când El a venit.
E-892 The doctor said, "Now, you been in a fight, haven't you?"
E-910 Ei au zis, "Cine este acest om? Nu este acela fiul tâmplarului de aici? La ce şcoală a mers el vreodată? De unde a obţinut el această învăţătură? Acum lasă-mă să te văd făcând... Tu ai spus că ai făcut minuni aici, să te văd că faci acelaşi lucru aici. Ce ai făcut în Capernaum, să te văd că-l faci aici."
E-893 He said, "No, sir, I haven't."
E-911 Isus a zis..."El s-a mirat de necredinţa lor." El s-a întors şi a zis, "Adevărat, adevărat, vă zic Eu, un profet nu este mai nerăsplătit nicăieri decât între poporul lui propriu în ţinutul lui propriu." Este adevărat?
E-894 If you want to know who it is, his name is Herby... Now, if I can just think... It's--it's in Union National Bank in New Albany; he's a teller. Just go there and see the one says "Herby," ask him.
E-912 Şi noi ştim... priviţi la... Luaţi-l pe Finney, luaţi-l pe Sankey, Moody; luaţi-l pe John Wesley, niciodată nu a putut face o pornire din aceasta, vedeţi, până când a părăsit ţara lui. Priviţi la-priviţi la-la-la Moody. Când Moody, un pantofar din Boston, nu putea merge de loc, el a venit la Chicago înainte de a deveni renumit. Vedeţi? El a trebuit să o capete de la ai lui. Voi întotdeauna trebuie să o faceţi.
E-895 And he said... He went; he said, "Doctor," he said, "I've got sinus."
E-913 Dar acum, aici, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor dacă veţi uita că acesta este William Branham; vedeţi, dacă veţi uita că William Branham are ceva de-a face în aceasta, numai doar unul care stă şi se roagă pentru voi. Este Isus Cristos care deja a făcut ceea ce aţi cerut să facă, dacă doar o veţi crede. Vedeţi? Nu este nimic de făcut... eu nu am nimic de-a face cu aceasta, doar să fiu martor. Dar se pare că după ce am crescut aici cu voi, şi voi cunoaşteţi fiecare slăbiciune pe care o am, şi fiecare greşeală pe care o am... Şi voi ştiţi ce a făcut Dumnezeu, chiar în acest oraş.
E-896 And he examined him, said, "That's right." He said, "I thought you had been in a fight." Said, "Boy, where do you live?"
E-914 Acest oraş, la Ziua Judecăţii, va răspunde cu un mare preţ într-o zi, căci au existat sute şi sute de vindecări remarcabile chiar aici. Aceea era chiar, chiar aici. Semne şi minuni, şi apariţia Îngerului acolo jos, şi ziarele au suflat înainte şi fiecare lucru. Şi totuşi oamenii nu... De ce este aceasta?
E-897 He said, "You might not know the place," said, "I live in a little city across from Louisville, Kentucky, called New Albany, Indiana."
E-915 Acum, într-o zi, eu voi pleca de aici. Mă întreb, "Care va fi sfârşitul meu?" S-a terminat? Este cam pe terminate? Eu am patruzeci şi opt de ani. Este cam aproape terminat? Mă întreb aceasta, dacă este.
E-898 Said, "You mean to tell me that you taken sinus trouble off this salt water here in Miami, from coming?" Said, "If you could live in Jeffersonville, Indiana, or New Albany, Indiana, you can live anywhere in the world the United States army would send you." That's all. See?
E-916 Priviţi, de ce nu şi-a dat lumea seama de acea fotografie acolo? De ce nu au prins ei aceea chiar repede? De ce nu prind ei astealalte lucruri? De ce nu prind ei aceste profeţii şi lucruri? Ştiţi, ei nu o pot face acum, dar într-o zi eu voi părăsi lumea, şi când eu plec, atunci ei O vor recunoaşte. Unii din voi oameni tineri vă veţi da seama de aceea după ce eu sunt plecat. Vedeţi? Dar Dumnezeu nu vrea să permită să fie făcută acum.
E-899 It's the most unhealthy place there is in the world, that I know of, less it'd be in some malaria swamp. See? And I--I--I--I've got friends here.
Up