Scrisul De Mînă Pe Perete

The Handwriting On The Wall
Data: 58-0108 | Durată: 1 oră 16 minute | Traducere: VGR
Chicago, Illinois, S.U.A.
E-1 Aceasta fiind Miercuri seara, am promis seara trecută, deasemeni, că urma să vorbesc, dacă Domnul ar permite, în seara aceasta, asupra subiectului despre: Scrisul De Mînă Pe Perete. Acesta este un foarte... Oh, noi am putea depune săptămîni asupra subiectului, şi apoi niciodată să nu zgîriem suprafaţa. Dar eu voi încerca să conturez doar puţin din el în această seară, cu ajutorul Duhului Sfînt. Şi acum eu vreau să citesc din Daniel, capitolul al 5-lea şi versetul al 25-lea. Şi Acesta se citeşte astfel.
Şi acesta este scrisul care era scris, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
Şi acum fie ca Domnul să adauge binecuvîntările Lui la Citire.
E-1 This being Wednesday night, I promised last evening to--was going to speak, if the Lord would permit tonight on the subject of: "The Handwriting On The Wall." It's a very... Oh, we could put weeks on the subject, and then never scratch the surface. But I will try to outline just a little of it tonight by the help of the Holy Spirit. And now, I want to read from Daniel the 5th chapter and the 25th verse. And It reads like this:
And this is the writing that was written, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
And now may the Lord add His blessings to the Reading.
E-2 Şi mă întreb dacă bunul nostru frate, custodele de aici, ar stinge doar aceste lămpi strălucitoare. Eu sînt un-un... Aceasta luminează drept jos încoace. Îţi mulţumesc, foarte amabil. Eu nu pot vedea audienţa. Apoi cînd eu vorbesc cu cineva, îmi place să mă uit la ei în faţă cînd eu vorbesc. Aceasta pare doar mai mult de parcă este un contact personal cu oamenii.
E-2 And I wonder if our good brother, the custodian here, would just turn these bright lights out. I'm a--a... It's beaming right down this a-way. Thank you, very kindly. I can't see the audience. Then when I'm talking to anybody, I like to look at them in the face when I'm talking. It just seems more like it's a personal contact with the people.
Now, we are trusting to our Lord tonight, while we just try to take my time and speak on this subject. I know it's a great subject. And it's an evangelistic service subject, and not one for Divine healing. But it's for the greatest of Divine healing. The sickest Body that I know tonight, is the spiritual Body of our Lord Jesus on this earth: so torn up, and broke up, till it really needs Divine healing.
E-3 Acum ne încredinţăm Domnului nostru, în seara aceasta, în timp ce noi încercăm doar să-mi iau răgaz şi să vorbesc asupra acestui subiect. Eu ştiu că acesta este un subiect măreţ. Şi el este un subiect de serviciu evanghelic, şi nu unul pentru vindecare Divină. Ci acesta este pentru cea mai mare vindecare Divină. Cel mai bolnav Trup pe care eu îl cunosc în seara aceasta, este Trupul spiritual al Domnului nostru Isus, pe acest pămînt; aşa de sfîşiat, şi răvăşit, încît acesta într-adevăr are nevoie de vindecare Divină.
E-4 Now, our subject tonight begins in Babylon. And Babylon was first located, which it is yet, in the Shinar. And it was first called, "the gate of God," Babel, Babel, and later was called Babylon, which means "confusion." And Babylon appears in the first of the Bible in Genesis; and it appears in the middle of the Bible; and it appears in the last of the Bible, the last Book, Revelation. And being that it's all through the Bible, it must be in existence yet today.
E-4 Acum, subiectul nostru în seara aceasta începe în Babilon. Şi Babilonul era mai întîi localizat, şi care încă este, în Şinear. Şi acesta era numit întîi, "poarta lui Dumnezeu," Babel. Babel, şi mai tîrziu a fost numit Babilon, care înseamnă "confuzie." Şi Babilon apare la începutul Bibliei, în Genesa; şi acesta apare în mijlocul Bibliei; şi acesta apare în ultima parte a Bibliei, ultima Carte, Apocalipsa. Şi fiindcă aceasta este peste tot prin Biblie, acesta trebuie să fie încă în existenţă astăzi.
E-5 And also everything that is on the earth today, in the way of spiritual things, such as the Spirit of God and the spirit of the Devil, and all the cults and everything that we have today in the world, they began in Genesis. "Genesis" means "the beginning." And all those things, yet under another name and under another form, but the same spirit that began in Genesis, brings it out. And it's just like a tree growing, coming up to a head, where it'll all come to a climax in the end, for the great judgments of God, where He will settle all things. And all that had a beginning will have an end. Just those things which had not a beginning has no end.
E-5 Şi, deasemeni, fiecare lucru care este pe pămînt astăzi, în felul lucrurilor spirituale, astfel ca Duhul lui Dumnezeu şi duhul Diavolului, şi toate cultele şi fiecare lucru pe care noi le avem astăzi în lume, ele au început în Genesa. Genesa înseamnă "începutul." Şi toate acele lucruri, deşi sub un alt nume şi sub o altă formă, dar acelaşi duh care a început în Genesa, îl aduce afară. Şi acesta este întocmai ca un pom în creştere, venind sus la un cap, unde toate acestea vor veni la un deznodămînt la sf'îrşit, pentru marea judecată a lui Dumnezeu, unde El va stabili toate lucrurile. Şi tot ce are un început va avea un sfîrşit. Doar acele lucruri care nu au avut un început nu au sfîrşit.
E-6 That's why the--the borned again Christian has never an end, because he has Eternal Life. And Eternal Life is a part of God's Own Life, for God is eternal. And the same word, Greek word "Zoe" that says "God's Life," when Jesus speaks and said, "I give unto them Eternal Life," that same word is used again. Therefore, a man being borned again, his spirit has been changed, and he becomes a part of God; insomuch that he is a son of God. And he's just as eternal as God is eternal, because he's a part of God, by his birth, spiritual birth.
E-6 De aceea-Creştinul născut din nou nu are un sf'îrşit, pentru că el are Viaţă Eternă. Şi Viaţa Eternă este o parte din Propria Viaţă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Etern. Şi acelaşi cuvînt, cuvînt Grecesc Zoe care zice "Viaţa lui Dumnezeu," cînd Isus vorbeşte şi a zis, "Eu le-am dat Viaţă Eternă," acelaşi cuvînt este folosit din nou. De aceea, un om fiind născut din nou, duhul lui a fost schimbat, şi el devine o parte din Dumnezeu, într-atît încît el este un fiu a lui Dumnezeu. Şi el este tot atît de Etern cum Dumnezeu este Etern, deoarece el este o parte din Dumnezeu, prin Naşterea lui, Naştere spirituală.
E-7 Now, Babylon was founded by a man named Nimrod, who was the son of Ham, a very evil man.
And Babylon was once the capital of the world. When this great city was built there, all the little cities, all around it, paid tribute, taxes, and so forth, to this great city Babylon.
And in there, if you'll read in some of the ancient books, such as Hislop's "Two Babylons," and many of the ancient histories, you'll find that they had all kinds of curious doctrines in there. They had a woman in there.; I can't call her name at this time, and she would find peculiar roots, and out of the earth, and make gods out of them. It's believed that that was the gods that Jacob took from his father-in-law, some of those gods of roots and so forth. Just little isms, and out of them things sprung these cults that we see in the world today. If you'll notice the nature of them, and the nature of these things today, it's the same nature.
E-7 Acum, Babilonul a fost fondat de către un om numit Nimrod, care era fiul lui Ham, un om foarte rău.
E-10 So Babylon set just in that great fertile valley there, and it was surrounded and irrigated by the Euphrates River, and the Tigris. And it was a great agricultural center. And Babylon was a great city. And it's approximately about one hundred and twenty miles around the city; thirty miles each side, that would make it a hundred and twenty miles around. They say that the streets in the city of Babylon was some two hundred feet across. The walls were eighty foot thick, and practically two hundred feet high. They could run chariot races around these walls, with the chariots. And the gates were made out of brass, and those gates then would be two hundred feet across. And right in the center of the city set the palace, and the palace was the throne.
And through the center of the city came the great river Euphrates. If you'll notice it, it's the city of the Devil, for it's designed after the City of God, as the River of Life before the throne. And in this city they had great swinging gardens, off the walls, around.
E-8 Iar Babilonul era odată capitala lumii. Cînd această mare cetate a fost zidită acolo, toate cetăţile mici, toate în jurul ei, au plătit tribut, impozite, şi aşa mai departe, la această mare cetate, Babilon.
E-11 And it was such a great, mighty nation at the time, until it had whipped the known world, and all the world was paying tribute. It had progressed further in science, and it had the latest things that science could produce. It had the latest chariots, the latest designs, the most powerful armors, and best of metals. It was an outstanding to the rest of the world.
E-9 Şi acolo înăuntru, dacă voi veţi citi în unele din cărţile antice, astfel ca Două Babiloane a lui Hislop, şi multe din istoriile antice, voi veţi găsi că ei aveau tot felul de învăţături curioase acolo înăuntru. Ei aveau o femeie înăuntru acolo, eu nu îi pot numi numele ei la acest timp, iar ea găsea rădăcini deosebite şi, din pămînt, şi făcea dumnezei din ele. Se crede că aceia erau dumnezeii pe care Iacob i-a luat de la socrul lui, unii din acei dumnezei de rădăcini şi aşa mai departe. Doar ismuri micuţe, şi din acele lucruri au înmugurit aceste culte pe care noi le vedem astăzi în lume. Dacă voi veţi observa natura din ele, şi natura acestor lucruri de astăzi, ea este aceeaşi natură.
E-12 And then inside these walls, where King Belteshazzar was king during the time of this event that we're speaking on tonight. King Belteshazzar, which the Bible says, "Nebuchadnezzar, which was his father," but truly it was his grandfather that he succeeded King Nebuchadnezzar.
And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdoms, the head of gold. And he had went up into Jerusalem, many, many miles away, and had captured the Jews and brought them down into his kingdom, and made them slaves, and they used their scientists and so forth.
E-10 Astfel, Babilonul şedea chiar în acea vale mare fertilă acolo, şi el era înconjurat şi irigat de Rîul Eufrat, şi Tigrul. Şi acesta era un mare centru agricol. Şi Babilonul era o mare cetate. Şi ea era, aproximativ, în jur de o sută şi douăzeci de mile în jurul cetăţii; treizeci de mile fiecare margine, aceea ar face-o o sută douăzeci de mile în jur. Ei spun că străzile în cetatea Babilonului erau late cam de două sute de picioare. Zidurile erau de optzeci de picioare grosime, şi practic înalte de două sute de picioare. Ei puteau să alerge curse de şarete în jurul acelor ziduri, cu şaretele. Şi porţile erau făcute din bronz, şi acele porţi atunci ar fi de două sute de picioare lăţime. Şi drept în centrul cetăţii şedea palatul, şi palatul era tronul. Şi prin centrul cetăţii venea marele rîu, Eufrat. Dacă voi veţi observa aceasta, aceasta era cetatea Diavolului, pentru că ea este desenată după Cetatea lui Dumnezeu, ca Rîul Vieţii înaintea Tronului. Şi în această cetate, ei aveau mari, grădini suspendate, de pe ziduri, împrejur.
E-14 Just like Russia did when it went into Germany. And there is why they got the atomic bomb, and so forth, they got those German scientists. That's why they're so far advanced today, they captured them and took them back up there. Themselves, they didn't have it, but they went and got those things just like Nebuchadnezzar did the Jews.
And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord, was taken in captivity at the time. He had served as a prince over all of the astrologers, and so forth, and the wise men and the Magi, in the reign of King Nebuchadnezzar.
And now Belteshazzar had taken over. Belteshazzar was a wicked sort of a man. He just didn't care.
E-11 Şi ea era o aşa măreaţă, naţiune puternică la acel timp, încît ea a bătut lumea cunoscută, şi toată lumea plătea tribut. Ea a progresat mai departe în ştiinţă, şi ea avea ultimele lucruri pe care le putea produce ştiinţa. Ea avea ultimele şarete, ultimele desene, cele mai puternice armuri, şi cele mai bune dintre metale. Ea era o remarcabilă faţă de restul lumii.
E-17 And then all the people of Babylon, with such a security as they felt they had... Once inside those gates, and the gates closed, with two-hundred-foot walls, eighty foot thick, just think of how secure they must have felt in those walls.
But just remember this. No matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin. There is only one security, and that's in Christ Jesus.
E-12 Şi atunci în interiorul acestor ziduri, unde Împăratul Belşaţar era împărat în timpul acestui eveniment despre care noi vorbim în seara aceasta. Împăratul Belşaţar, care Biblia spune, "Nebucadneţar, care era tatăl lui," dar într-adevăr acesta era bunicul lui pe care el l-a succedat, Împăratul Nebucadneţar.
E-19 Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, a very typical, modern civilization just like the one that we live in, this fabulous America. And I'm kind of disturbed, myself, but I'm afraid we are taking the same attitude that they took: that we feel because that we have got, what we think, the best scientists, and the best machine guns, and the atomic bombs, and the fastest planes, and we have kind... Being the leading nation of the world, we have somehow felt our safety without God.
It's a very beautiful pattern. And God never changes. His attitude toward sin is the same today as it was then. And there's no hiding place down here. Only in Christ are you secure.
E-13 Şi mulţi dintre voi vă amintiţi că Nebucadneţar era începutul împărăţiilor Neamurilor, capul de aur. Şi el a mers sus în Ierusalim, multe, multe mile depărtare, şi i-a capturat pe Iudei şi i-a dus jos în împărăţia lui, şi i-a făcut robi, şi ei i-au folosit pe savanţi şi aşa mai departe.
E-21 And in this great city, as they felt there was no way in the world for an army ever to invade that city... The great, high walls, and their modern equipment, and they were blocked off from the outside world. But little did they know that a wicked nation called the Medes and Persians, which are now are the Hindus of India, how little did they know that many miles away was digging a riverbed to turn the Euphrates river, so that they could march under the walls. When they felt they were secured, all the time they felt that way, if they did feel that, then they went wading in sin.
E-14 Întocmai cum a făcut Rusia cînd ea a mers în Germania. Şi acolo este de ce ei au obţinut bomba atomică, şi aşa mai departe, ei au luat pe acei savanţi Germani. De aceea sînt ei aşa departe avansaţi astăzi, că ei i-au capturat şi i-a dus înapoi acolo sus. Ei înşişi, ei nu au avut aceasta, însă ei au mers şi au luat acele lucruri întocmai cum Nebucadneţar a făcut Iudeilor.
E-22 It seems like that when man gets to the place that he feels that he's self-sufficient, sin begins to take ahold of him. The church, the nation, the individual, that feels that he doesn't need any help from outside, sin begins to reign in him. That is true. And we would notice too, that when people begin to feel that superior feeling, usually sin sets in and cankers them.
So when they closed those doors, they thought they were safe. But God looks down from the heavens. "And sin is a reproach to any nation."
I wonder tonight with all of our great equipment, and our atomic-controlled submarines, and our jet planes that fly many hundred miles per second, that even--or minute, that can even pass the sound barrier... But never forget but what your sins will find you out.
E-15 Şi noi aflăm că, în decursul acestui timp, acolo era un om neprihănit cu numele de Daniel, un profet al Domnului, a fost luat în captivitate la acel timp. El a slujit ca un prinţ peste toţi dintre astrologi, şi aşa mai departe, şi oamenii înţelepţi şi Magii, în domnia Împăratului Nebucadneţar.
E-25 And in this time they had closed the gates. And they thought they would--could just live in revelry as they wanted to, because they were protected. They were the leading nation; all the other nations looked to them for science and for--for help.
And so, on such a time as that there was a... This king thought he would have him a great big time. And he set a date that he was going to have a great big dance, or, as I would say, a modern rock-and-roll; no more to it. And so he set the time, and he invited all the celebrity, all of the soldiers and the captains, and all of the wives and the concubines.
Now, a concubine is just a legal prostitute. And do you see, when man feels self-sufficient, that he starts wading in sin?
E-16 Şi acum Belşaţar a preluat. Belşaţar era un fel de om rău. Lui doar nu i-a păsat!
E-28 And he called in the best liquors that he could find for this great rock-and-roll party that he was going to have. He thought he was safe. He thought there was nothing could harm him, because he was safe. And he had this great spree in one of these gardens just behind the palace. And while out there in the garden, perhaps they had decorated it all up real pretty, all the tinsel hanging, and got all of the showgirls and many of the women to come to entertain the soldiers. And their beer and their wines... If that isn't a good modern setup of a rock-and-roll party today, I don't know where one would be. That's exactly. And they got everything ready, and they were going to have a big time.
E-17 Şi atunci tot poporul din Babilon, cu o astfel de siguranţă cum ei simţeau că aveau! Odată înlăuntrul acelor porţi, şi porţile închise, cu ziduri de două sute de picioare, optzeci de picioare grosime, doar gîndiţi-vă cît de în siguranţă trebuie că s-au simţit ei în acele ziduri!
E-29 And no doubt but what many married women came. Their husbands was left at home as babysitters, while they went out to have a good time. And vice versa, no doubt a mother walked the floor, with a sick baby, while a drunken husband went out to have a big time. It's just six of one, and half a dozen of the other.
And I can see them as they begin to drink and to have a big time. And I'd imagine they really struck up the band, and had the music, and the little teen-agers swinging one another. And the soldiers, drunk, grabbing the women and throwing them over their heads, and kissing them and setting down in the chairs, and hurrahing, thinking they were safe.
Oh, America, the God that looked down on that drunken, rock-and-roll party is looking on you tonight.
E-18 Însă doar amintiţi-vă aceasta. Indiferent cît de asiguraţi va făcut acea ştiinţă, Dumnezeu vă va afla cînd voi păcătuiţi! Există numai o siguranţă, şi aceea este în Cristos Isus.
E-32 And what a time they must have been having. And I can imagine this here king Belteshazzar was a modern Elvis Presley; he could do a lot of their fantastics that they had. And all of their carrying on, and not knowing all the time that death laid at the door...
So as the party got into good swing, usually just about like a great setting of a modern Hollywood telecast, they thought they would crack some good jokes about religion; about like an Arthur Godfrey outfit, or something like that modern today, or some Ernie Ford pea-picker, crack some kind of a joke about the preachers. But God still looks down from heaven. But they thought they lived in such a nation that it could not be touched. But you reap what you sow. Just be aware of that, people. Whether you are a nation, or a church, or an individual, you reap what you sow.
E-19 Acum, aşa cum ei au simţit importanţa lor măreaţă de a fi naţiunea conducătoare a lumii, una foarte tipică, civilizaţie modernă întocmai ca aceea în care noi trăim, această Americă fabuloasă. Şi eu sînt cumva conturbat, eu însumi, însă mi-e teamă că noi luăm aceeaşi atitudine pe care au luat-o ei. Că noi simţim că deoarece noi am obţinut, ceea ce noi credem, cei mai buni savanţi, şi cele mai bune mitraliere, şi bombele atomice, şi cele mai rapide avioane, şi noi avem cumva... Fiind naţiunea conducătoare a lumii, noi am simţit cumva siguranţa noastră fără Dumnezeu.
E-35 And my, I can see this king stand up, and said, "Just a minute, girls; let's have a good religious joke on the preacher," or so forth.
And all the tinsel a-flying, and the young ladies saying, "Whoopee! Yes, I believe we'd like to hear that."
And the young soldiers a-carrying on like the teen-agers of today, for this is no more than a modern Babylon. I am an American, but so did Daniel belong in Babylon at that time. But that don't excuse sin.
Said to a girl one time, "Are you a Christian?"
She said, "I give you to understand; I am an American."
I said, "That don't speak nothing," not at all.
E-20 Acesta este un model foarte frumos. Iar Dumnezeu nu se schimbă. Atitudinea Lui faţă de păcat este aceeaşi astăzi cum era ea atunci. Şi nu există nici un loc de ascundere jos aici. Numai în Cristos sînteţi voi în siguranţă.
E-38 I'm glad to be an American, but that has nothing to do to reflect Christianity, not a thing. If we sin, we're going to pay for our sins, just be it assured to you.
They had a prophet there, but they wouldn't listen. They had the message, but they wanted to make fun of it. If that isn't modern America, I don't know it. They've got the Gospel, the Truth, but they like to make fun of It.
So they said, "Let us go down and get them holy-roller vessels, and bring them up here and have a good joke out of it."
God doesn't permit sinners to make fun of His people. You'll pay for it someday.
E-21 Şi în această mare cetate, aşa cum ei simţeau că nu exista nici o cale, în lume, ca o armată să invadeze vreodată acea cetate. Marele, ziduri înalte, şi echipamentul lor modern, şi ei erau blocaţi de lumea din afară. Dar puţin cunoşteau ei că o naţiune păcătoasă numită Mezii şi Perşii, care sînt acum Hinduşii din India, cît de puţin ştiau ei că la multe mile depărtare săpau o albie de rîu, să întoarcă Rîul Eufrat, astfel ca ei să poată mărşălui sub ziduri. Cînd ei simţeau că ei erau asiguraţi! Tot timpul ei au simţit în felul acela. Dacă ei au simţit aşa, atunci ei au mers bălăcindu-se în păcat.
E-43 And they go get the vessels of the Lord and bring them up into the temple, and they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord. And when they poured their Oertel's 92 or Pabst Blue Ribbon into it to have a good joke out of it, oh, they tipped the glasses and the vessels, and begin to drink, and laugh, and make fun of the religion of the Lord. They were ignorant of what they were doing.
And so is this nation tonight ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ in the baptism of the Holy Spirit, and being borned again.
Though they were religious... Now, that drunken party of rock-and-rolls, they were religious, because the Bible said that, "They praised their gods."
So you can be ever so religious and still be wrong. That's right. It's not the sincerity. "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the way of death." So they had a great state church, and a religion that they could serve, and they made fun of the holy things of God.
E-22 Aceasta pare în felul acesta cînd omul ajunge la locul în care el simte că el este de sine suficient, păcatul începe să îl apuce. Biserica, naţiunea, individul, care simte că el nu are nevoie de vreun ajutor din afară, păcatul începe să domnească în el. Asta este adevărat. Şi noi vom observa, deasemeni, că atunci cînd oamenii încep să simtă acel simţămînt superior, de obicei păcatul se aşează înăuntru şi îi roade.
E-47 And that's very typical of today, making fun of the holy things of God. They call the people that try to live clean and decent, and upright, they call them old fashion or holy-roller, or some kind of a scandalous name. And they call the gifts of the Lord, that He's performing, the working of an unclean spirit, like a fortuneteller or a devil. Oh, how can you escape judgment? The blood of the martyrs call against it. If God doesn't judge this nation for its modern sin, He'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to them for destroying them. That's right.
We are bound for judgment. And these great wonders that you see our blessed Saviour doing, they are warning signs that judgment is at hand; and she combed this nation from side to side, from east to west, from north to south, and they spurn It, laugh at It, criticize It, write It up in their papers as nonsense. Think of it, modern Babylon.
E-23 Astfel cînd ei au închis acele uşi, ei credeau că sînt în siguranţă. Dar Dumnezeu priveşte în jos din Ceruri! "Iar păcatul este o ocară pentru orice naţiune."
E-48 Now, while they were drinking, tipping their cups in drinking; all of a sudden, when this great movie playboy by the name of Belteshazzar was just about ready to take a drink from his cup, his eyes seemed to bulge out, as he turned and looked towards the castle, for he saw coming from heaven the hand of a Man, and It begin to write up and down on the wall.
I want you to notice; It wrote on the plaster. Now, perhaps the candlesticks were setting out from their tinsel, where they were having their modern rock-and-roll, and the lights was flickering against the wall. God doesn't do things in a corner. It's right out under the lights where God speaks and moves. So His supernatural handwriting was on the plaster of the wall in sight of them all.
E-24 Mă întreb, în seara aceasta, cu tot din echipamentul nostru grozav, şi submarinele noastre controlate atomic, şi avioanele noastre cu reacţie care zboară multe sute de mile pe secundă, care chiar... sau minut, care poate chiar să depăşească bariera sunetului. Dar, niciodată să nu uitaţi dar că păcatele voastre vă vor afla!
E-50 And the king must have saw it first, this modern jokester, good radio comedian, television actor. As he tipped the glass to drink, or the cup, what he had in his hands, his eyes bulged out, and he felt all shook up. I would imagine he did. The Bible said that, "His bones come loose, out of joint." He surely was all shook up, sure enough. When God begins to show His signs, it's time to get shook up. That's right. And as he noticed, his rock-and-roll song made him shook up.
And then as he noticed this handwriting on the wall, I can imagine the little misses with her lips painted about like I-don't-know-what, and her hair all tinseled up, and flinging her around, and with these drunken soldiers, said, "Wonder what's the matter with the boy tonight?" and as she hiccupped.
And some young man grabbed her, and said, "All right, let's dance this next one together." And the music stopped.
Oh, this great sinful nation, sometimes your rock-and-rolls are going to stop! If you won't listen to the voice of a preacher, you'll listen to the hand of God in judgment someday. But the rock-and-roll will stop just the same as the bands did and played "Nearer, My God, To Thee" on the Titanic. Someday you're going to change that tune.
E-25 Şi, în acest timp, ei au închis porţile. Şi ei se gîndeau că ei vor, puteau doar trăi în chefuri aşa cum ei vroiau, deoarece ei erau protejaţi. Ei erau naţiunea conducătoare, toate celelalte naţiuni se uitau la ei după ştiinţă şi după-după ajutor.
E-54 And the music stopped. And they noticed their jokester, their--their star on the television cast, and he was standing, his knees beating together as he looked and seen this great thing taking place. "Why," he said, "all the walls are closed around. I have my guards standing at the gate, my choice men."
But, you see, God don't have to come in at the gate, the way you think. He comes down from Glory. And His hand was writing on the wall.
And quickly, being in a very modern place, the Bible said he called in all of his soothsayers, astronomers, all the bishops, the doctors, and the popes, and the cardinals, and so forth. And said, "Now, I tell you, gentlemen; I've given you the privilege to preach and to do what you wanted to do. Now interpret for me That on the wall."
E-26 Şi astfel, la un aşa timp ca acesta, acolo era un... Acest împărat se gîndea că el va avea pentru el un timp mare grozav. Şi el a stabilit o dată în care el urma să aibe un mare dans, sau, după cum eu aş spune, un rock-and-roll modern; nimic mai mult de acesta. Şi astfel el a stabilit timpul, şi el a invitat toată celebritatea, toţi dintre soldaţi şi căpitani, şi toate nevestele şi concubinele.
E-57 But just as it was then, so is it now; they wasn't used to the supernatural. They knowed nothing about It. They didn't know how to interpret unknown tongues. They knowed nothing about a heavenly language. And they were dumbfounded. They knowed nothing about it. And as they all stood there...
Remember, this is the bringing in of the Gentile kingdom. And as it come in under the supernatural, it'll go out under the supernatural.
But these bishops, and cardinals, and great doctors, could not interpret the supernatural. They knowed nothing about it. They looked through all their books of art, and they could not find nothing that would compare with that. You see, spiritual things are spiritually understood. And then they were all disturbed, and they didn't know what to do.
E-27 Acum, o concubină este doar o prostituată legală. Şi voi vedeţi, cînd omul se simte de sine suficient, că el începe să se bălăcească în păcat?
E-60 And, finally, a little queen... Remember, she wasn't at the rock-and-roll party. And the only way that she knew something was going on, word came to her that the king was all shook up, and the party had stopped. She would've made one of the good believers. And somehow or another she had been one who had not forgotten.
She rushed into the party. And as she seen the modern jokester all shook up, and all of his band, she said, "Oh, king, live for ever." But he didn't know he was dead right then. Said, "Live for ever. I know you're all bothered about that handwriting on the wall. And I see the pope, and the bishops, and the cardinals, and the doctors of divinity, and none of them can read it. But, oh, king, let me tell you something. There is a man in your kingdom, that knows about supernatural."
E-28 Şi el a chemat înăuntru cele mai bune lichioruri pe care el le putea găsi, pentru această măreaţă petrecere de rock-and¬roll pe care el urma să o aibe. El credea că el era în siguranţă. El credea că nu exista nimic care putea să-l vatăme, deoarece el era în siguranţă. Şi el avea această mare petrecere într-una din aceste grădini chiar în spatele palatului. Şi în timp ce era afară acolo în grădină, probabil că ei au decorat-o toată foarte frumos, toate zorzoanele atîrnînd, şi a avut toate din fetele de spectacol şi multe dintre femei să vină să distreze pe soldaţi. Şi berea lor şi vinurile lor! Dacă aceea nu este un bun aranjament modern al unei petreceri de rock-and-roll astăzi, eu nu ştiu unde ar fi una. Aceea este exact. Şi ei aveau totul gata, şi ei urmau să aibe un timp măreţ.
E-62 Oh, brother, when we see the handwriting on the wall today, but there is a Man who knows about it. You might've went through every doctor's office in the city and they told you, "You got to die." But there is a Man. You may have waded in sin until your soul is as black as the smutty walls of hell, and you're ready to commit suicide without a hope. But there is a Man, and His Name is Jesus. He knows the supernatural. And He's in our Kingdom, for we are the children of His Kingdom.
"There is a man." Said, "He knows the supernatural, for years ago they found the Spirit of God in him. And he had an excellent Spirit. He could interpret dreams; he saw visions, and every one of them was just exactly right. So don't be troubled; just give me a few minutes and I'll get him here."
E-29 Şi fără îndoială că au venit multe femei măritate. Bărbaţii lor au fost lăsaţi acasă ca îngrijitori de copii, în timp ce ele au mers afară să aibe o distracţie. Şi vice versa, fără îndoială că o mamă umbla pe duşumea, cu un bebeluş bolnav, în timp ce un bărbat beat a mers afară să aibe o mare distracţie. Aceasta este doar şase din unul, şi o jumătate de duzină din celălalt.
E-64 There will be one day you'll call on Him! You might not have no room for Him in your house. You're too busy, watching television, playing cards, drinking beer, attending rock-and-roll parties. But there's one time you are going to call on Him. That's right.
And so Daniel was brought in. And as he was brought in... A preacher of righteousness, a man of God... I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he'd called out against it. But, you see, the king had paid no attention to it, that's the reason he was in the condition that he was in.
And they brought Daniel, and he said, "Why can't your popes and doctors interpret for you?" They had nothing to interpret with.
So then what taken place? Daniel said, "Oh, Belteshazzar, you knowed all these things. They are not hid from you."
E-30 Şi eu îi pot vedea cum încep ei să bea şi să aibe un timp măreţ. Şi mi-aş imagina cum ei într-adevăr au început orchestra, şi au avut muzica. Şi micuţii adolescenţi legănîndu¬se unul pe altul. Iar soldaţii, beţi, apucînd femeile şi aruncîndu-le peste capetele lor, şi sărutîndu-le şi aşezîndu-se în scaune, şi zicînd hura. Gîndindu-se că erau în siguranţă!
E-68 And I say to America... I wish I could make them at this minute hear my voice. You're not ignorant to all these things. As the nations before has sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting. What happened to France? What happened to Germany? What happened to the other nations who went "wine, women, and big time"? It always comes out that way, and we're not immuned from judgment. God is just.
E-31 Oh, America, Dumnezeul care s-a uitat în jos asupra acelei beţivane, petreceri de rock-and-roll, se uită asupra ta în seara aceasta!
E-69 And he said, "Your father, how God made him a great nation, but he forgot it. And he done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast." Said, "You're aware of these things, and then you take His holy vessels and make fun of them." Notice. He said, "The writing has been set on the wall, and this time your kingdom is numbered." In other words, "Looky here, fellow, your days are numbered. Your kingdom is taken from you and give over to another nation, a brutal, godless nation," one that's--that's bad as they are. God makes sin fight sin. I wonder today...
E-32 Şi ce timp trebuie că aveau ei! Şi eu îmi pot imagina pe acest împărat aici, Belşaţar, era un Elvis Presley modern, el putea să facă o mulţime din fanteziile lor pe care ei le aveau. Şi toate din comportările lor, şi neştiind, tot timpul, că moartea zăcea la uşă!
E-70 Right at that same time, may I say first, when he was standing there watching that Writing on the wall, little did he know that right under the gates, right then the guards had been killed. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. They were on the steps. And those women standing there away from their babies, away from their husbands, and husbands from their wives, all drunked up, listening to some kind of a modern dance and carry-on... And the soldiers was on the steps; in a few minutes the king would be cut down. All that drunken bunch of men would be cut down by an atheotic, devil-possessed nation. And the women would have their clothes stripped off of them, young girls and all, and ravished in the street; then picked up by the heels, and burst their heads around the walls. Chopped them open after they had lived with them in lust: mad, drunken soldiers. It was at the door, for they were weighed in the balance and found wanting.
E-33 Astfel, aşa cum petrecerea a ajuns într-un avînt bun, de obicei întocmai ca un mare aranjament al unui Hollywood modern televizat, ei se gîndeau că ar spune cîteva glume bune despre religie; cam ca o îmbrăcăminte Arthur Godfrey, sau ceva de felul acesta modern astăzi, sau vreun Ernie Ford culegător de mazăre, să spună vreun fel de glumă despre predicator. Dar Dumnezeu încă priveşte în jos din Cer! Dar ei credeau că ei trăiau într-o astfel de naţiune încît aceasta nu putea fi atinsă. Dar voi culegeţi ceea ce semănaţi!
E-71 And I wonder today in all of our modern going-on, all the laughing and making fun of healing services, laughing and making fun of the Church of the living God, and going on as the Bible said they would do, "Heady, highminded, having a form of godliness, but denying the power thereof."
I wonder, in this day when we think we are so secured, and all of a sudden, we find out that Russia is five years ahead of us in science.
We've been to too many parties. We've weighed too much in sin. The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more. They're unconcerned. They, too, put a voice in against the real true Spirit of the living God; they won't have them. They're so denomination, so dressed up, they have no time for prayer meetings. They're at televisions, and picture shows, and gadding around on their drunken parties and things. That's true.
That may sound old fashion, but it's what the nation needs today. There's too much sissying around with the Gospel, with rubber gloves on. It's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit. Truly.
E-34 Doar fiţi cu luare aminte de asta, poporule. Dacă voi sînteţi o naţiune, sau o biserică, sau un individ, voi culegeţi ceea ce semănaţi!
E-75 Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages, said, "This nation can become a satellite to Russia, anytime Russia desires." Where we at?
You'll buy Elvis Presley's records, and stay home from church to hear "We Love Suzy," one of these days. You're weighed in the balance and found wanting. What's happened? There's a handwriting on the wall.
The Russians put up a sputnik that we can control nothing about it, five hundred miles off of the earth; and could put a half a dozen of them over the United States in the next thirty minutes, and call in and say, "Surrender, or be a bunch of ashes in a few minutes." They can do it. There isn't nothing that we can do to stop them. It's in their hands of bloodless, heartless, ungodly communists. That's what God uses to make sin come to light. Certainly is. If you'll read the Bible, Russia's got to do that according to Revelations. All right, you prophecy teachers might different from that, but just wait till it's over. Russia is put here for that very purpose. The Bible said so.
E-35 Şi, de ce, eu pot vedea pe acest împărat ridicîndu-se, şi zicea, "Doar un minut, fetelor, haideţi să avem o bună glumă religioasă asupra predicatorului," sau aşa mai departe.
E-78 Now, here she is with a sputnik. We tried to fire one the other night; we thought we was going to do just as much as they did; rose three foot off the ground and fizzled out. Too much rock-and-roll and sin, we're weighed in the balance and found wanting. God, be merciful.
What are we going to do? What would happen if they'd send those sputniks up with those missiles, and say, "Surrender, or become a pile of dust in five minutes"? Of course, our government, to save life, would surrender. That's the only thing they could do.
Then what would happen to some of you Americans, all of us in here; not here, but I mean nationally speaking? Nationally speaking.
E-36 Şi toate zorzoanele zburînd, şi tinerele doamne zicînd, "Whoopee! Da, eu cred că nouă ne-ar place să auzim asta."
E-81 You little smart-alecks of girls that run along with your little lips painted up like some kind of a rose bud, and would laugh at a preacher on the corner, preaching the Gospel... And you, little teen-ager, that think you've got more gumption than you've got intelligence to control...
What's going to happen to you, papa, that sets home at night with mama and watches the television, while junior's in the hot rod, and sis is down at the canteen somewhere, and she's down there doing her rock-and-roll? And you're watching the television and making fun of the Gospel...
What's going to happen to you, church member? What's going to be your outcome? You may have your name on every book, or the biggest church in the city; but unless you're under the security of the Blood of the Lord Jesus, you'll perish with those who will perish, there is no hope for you.
E-37 Iar soldaţii tineri comportîndu-se ca adolescenţii de astăzi, pentru că acesta nu este mai mult decît un Babilon modern! Eu sînt un American, dar aşa a aparţinut Daniel în Babilon la timpul acela. Însă asta nu scuză păcatul!
Am spus unei fete o dată, "Tu eşti o Creştină?"
Ea a spus, "Eu îţi dau ca tu să înţelegi, eu sînt o Americană."
Am zis, "Aceea nu spune nimic." Nicidecum!
E-84 What's going to happen? There's a sputnik up there. And what would happen? The nation would surrender, of course; that's the only decent thing the government could do.
Then what happens? Wave after wave of ship loads of soldiers; wave after wave of airplanes would land in this nation. The women would be ravished in the streets. What would you do? It belongs to them. Kicked out of your home, they'll take it over.
What'll happen to you young girls, and you young men, and all of you at that time? Sin has to be paid for. No matter what nation it is, or who it is, it does it, individually, or a nation, it's going to be paid for. And a bunch of brutal, ungodly, whisker-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls. And you'd stand and like it; there's nothing you can do about it.
What causes that? Because you have listened to such stuff as these television programs on rock-and-roll and sin, and some cold formal preacher not able to interpret the supernatural. The handwriting is on the wall. That's right. And we are weighed in the balance and found wanting.
E-38 Eu sînt bucuros să fiu un American, dar asta nu are nimic de a face să reflecte Creştinismul; nici un lucru. Dacă noi păcătuim, noi o să plătim pentru păcatele noastre, să vă fie aceasta doar asigurat.
E-88 When could that take place? Before daylight in the morning. Who's going to stop it? Try it. The Bible says it'll happen. But let me tell you, that'll never touch the Church of the living God, we'll be gone by that time.
So, friend, listen. If that thing is so close, and we see the handwriting on the wall, there's nothing can stop this thing from happening now.
America has been preached to; the supernatural's been done, and continually they wade right on over the top of It.
Go to a country somewhere and hold a revival, and have forty converts in a week; and go back in six weeks, you don't have four. The old pond has been seined dry. God just has so many He's elected. And when the last one is in, that closes the door and it's over.
E-39 Ei aveau un profet acolo, dar ei nu ascultau. Ei aveau Mesajul, dar ei vroiau să-şi bată joc de Acesta.
E-93 Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned. And here we are at the end of the road. The supernatural's being done. It's been laughed at and made fun of. And the last thing, God has come in His own power, in His own beloved Son to work through His Church, and they say It's spiritualism, or, the Devil. What else can be left but judgment? And here's the handwriting on the wall.
But if that is that close, and any teacher knows that the Church goes in the rapture before the tribulation sets in. So if that is that close, could happen before morning, what about the rapture? It's closer than that. Oh, blessed be the Name of the Lord. The coming of the Lord is at hand. The writing is written, and it is written in the Bible, and we're living to see it.
E-40 Dacă aceea nu este America modernă, eu nu o ştiu. Ei au Evanghelia, Adevărul, dar lor le place să-şi bată joc de Acesta.
E-95 Will you by the persuasion of my voice receive Jesus Christ this hour? "Repent, and be baptized," said Peter, "every one of you, in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost; for the promise is to you, and to your children, and to them that's far off. For there's not another name given under heaven among men, whereby ye must be saved." Unless you are Christ's... You can be Methodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic, you're lost until you become of Christ's. And Christ comes into you, it's the new birth by the Holy Spirit. Receive Him tonight while we pray.
E-41 Astfel ei au zis, "Să mergem jos şi să luăm acele vase holy¬roller, şi să le aducem aici sus şi să avem o glumă bună din aceasta."
E-96 With your heads bowed. I just wonder this: How many in here that knows that this great thing would happen? You may go to bed tonight with your wife, and in the morning she'll be gone. You, father and mother, may kiss your little ones to sleep tonight, and tomorrow morning the little bed be empty. And you'll run down the street to find out what happened to Mrs. Jones; she's gone too. The rapture is at hand; the Bible has plainly given.
And in this meeting, while you have the chance, just as men of--of intelligence, and women of intelligence, why don't you heed to that call in your heart and say, "Lord God, fill me with that Eternal Life." Because if your spirit is still an intellectual conception, you're earth bound. But the Spirit of God, that come out of heaven, comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you. When the tribulation comes, the Spirit (Holy Spirit) goes back to Its Maker and you go with It. No matter how religious you are, it won't go unless there's Something in there to take you.
E-42 Dumnezeu nu permite păcătoşilor să-şi bată joc de oamenii Lui! Voi veţi plăti pentru aceasta, într-o zi.
E-98How many tonight with your heads bowed in the face of this message would raise your hands to the Christ and say, "God, fill me with Your Holy Spirit. And if You should come, I want to go with You"? Would you raise your hands? God bless you, just all over the church, literally, two hundred or more hands up in the air.
Sinner friend, if you've never accepted Christ, would you at this time raise your hand, and say, "Lord Jesus, be merciful to me"? God bless you, lady. God bless you over here, you back there. Someone else, "Just remember me, Lord." God bless you over here, down here. The Lord be with you. "Remember me, O Lord. My eyes has just been opened. I realize that maybe I have professed to be a Christian for a long time, but I've never known what it is to be born again. I've never received the Holy Spirit."
Therefore, except a man be borned again, he will in no wise enter into the Kingdom, or cannot even see the Kingdom.
E-43 Şi ei se duc şi iau vasele Domnului, şi le aduc sus în templu, şi ei urmează să aibe o băutură bună din vasele Domnului. Şi cînd ei au turnat Oertelul 92 a lor sau Pabst Blue Ribbon, [vinuri renumite – Trans.] în ele, să aibe o bună glumă din aceasta, oh, ei au ciocnit paharele şi vasele, şi au început să bea, şi să rîdă şi să-şi bată joc de religia Domnului. Ei erau neştiutori despre ceea ce făceau ei.
E-101 Would you raise your hand, and say, "Be merciful to me, O Holy Spirit. And when You come for the Church, take me"? God bless you, lady. Would someone else, "Remember me, O..." God bless you, sir. God bless you, lady. "Remember me, O God." God bless you here, young fellow. God bless you over there, lady. Back there, young lady, back. And you back there, lady. "Be merciful to me, O God, when I see the handwriting's on the wall. I'm intelligent enough, say, to see that what has been said out of the Bible tonight that this is a repeat of history."
We're at the end. There's nothing can help. The thing that's going to destroy the world is in the hands of sinful men.
E-44 Şi aşa este această naţiune, în seara aceasta, ignorantă de a respinge Mesajul Domnului Isus Cristos, în botezul Duhului Sfînt, şi a fi născut din nou.
E-103 There is just a few more. You might be the last one that's ordained to come to Christ. When that last one comes, judgment strikes; lacking one thing yet, that might be you. Will you receive Him tonight while we wait?
Some twenty, thirty hands has been up. Now, we have no place here to make an altar call to bring the people to the front here, because we don't have any place. But I'm going to ask you, surely, oh, be sincere and listen to the voice of warning. Be sincere and ask Christ right where you're sitting, "Lord, be merciful to me, a sinner, and receive me ere I pass beyond the veil of mercy. Before I sin my day of grace away, be merciful to me, Lord," and He will do it.
Now, pray like that while I pray with you.
E-45 Deşi ei erau religioşi, acum, acea petrecere beată de rock¬and-rolls, ei erau religioşi, deoarece Biblia a spus asta, "Ei lăudau dumnezeii lor."
E-105 Blessed Lord, we're standing in a terrible condition tonight. As we read Your Word, and know that most any hour the radios could flash, and the rock-and-roll bands a-go to singing "Nearer, My God, To Thee," but it's too late then, judgment has struck. Missiles are pointed at us. Destruction by miles after miles, by tons after tons of--of earth-sweeping atomic energies, and so forth, that would set the whole world afire. And it's in the hands of sinful man. And the Bible said that that's the way it'll happen. And we see the handwriting on the wall.
O Lord God, I'm insufficient to try to bring a message like this to a people. And I feel how little I am, standing here, to try to handle such a subject, but will You forgive me for my part of not being able to do it. But somehow, from my heart I ask You to sink the message, the way You would have it, into their hearts, for I do see the hour approaching. And be merciful, God, and save each one, and fill them with the Holy Spirit. And may they be Your children, Divinely wrapped in Your goodness, and receive security from the Lord Jesus.
For our nation is not secure. We've thought we were. So did the Babylonian Kingdom think so, but all the time there was a wicked nation working. And there's been a wicked nation working, until now we know that they're ahead of us, and we're at their mercy.
Lord, the Church is at Your mercy. They will destroy; but You will take Your Church. O Lord, take us into Your care tonight, and bless us for Jesus' sake; and in His Name we pray. Amen.
E-46 Astfel voi puteţi fi mereu aşa religioşi, şi totuşi să fiţi greşiţi! Asta-i adevărat. Aceasta nu este sinceritatea. "Există o cale care pare dreaptă unui om, dar sfîrşitul ei este calea morţii." Astfel ei aveau o mare biserică de stat, şi o religie pe care ei o puteau sluji, şi ei şi-au bătut joc de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu.
E-109 Just softly, a minute. Be reverent.
Softly and tenderly Jesus is calling,
Calling for you and for...(While we're singing now, take inventory.)
... on the Portal He's waiting and watching,
Watching for you and for me.
Come Home, (Where? Come up, come up higher.)
Oh, ye who are weary, come Home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come Home!
[Brother Branham begins to hum "Softly and Tenderly"--Ed.]
E-47 Şi aceasta este foarte tipic astăzi, bătînd-şi joc de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Ei numesc pe oamenii, care încearcă să trăiască curat şi decent, şi drept, ei îi numesc "modă veche" sau "holy roller," sau vreun fel de nume scandalos. Şi ei numesc darurile Domnului, pe care El le efectuează, "Lucrarea unui duh necurat, ca un ghicitor sau un drac." Oh, cum puteţi voi scăpa de judecată? Sîngele martirilor cheamă împotriva acesteia! Dacă Dumnezeu nu judecă această naţiune pentru păcatul ei modern, El va trebui să ridice Sodoma şi Gomora, şi să-şi ceară scuze de la ele pentru că le-a nimicit. Asta-i adevărat. Noi sîntem îndreptaţi spre judecată! Şi aceste minuni măreţe pe care le vedeţi că le face binecuvîntatul nostru Salvator, ele sînt semne de avertisment, că judecata este aproape; şi ea a străbătut această naţiune de la o margine la alta, de la Est la Vest, de la Nord la Sud. Şi ei batjocoresc Aceasta, rîd de Aceasta, critică pe Aceasta, scriu Aceasta în ziarele lor ca "nonsens." Gîndiţi-vă la aceasta, Babilon modern!
E-110 Oh, wouldn't it be a wonderful time for it to happen just now? Oh, it's all right, any time He's ready. Amen. I'm so glad to know Him. I'm so glad that this old frail body that's withering up here will be changed in a moment in a twinkling of an eye. I'll turn back to a young man again, to live forever.
The old will be young there forever,
Transformed in a moment of time;
Immortal, shall stand in His likeness,.
The stars and the sun they'll outshine.
What an opportunity. Don't turn Him away.
Oh, how you'll want Him to say, "Well done,"
On that Eternal Day!
Don't turn the dear Saviour away from your heart,
Don't turn Him away. (Let this be the night.)
E-48 Acum în timp ce ei beau, ciocnindu-şi cupele lor în băutură; cu totul dintr-o dată, cînd acest mare playboy de cinema, cu numele de Belşaţar, era tocmai gata să ia o băutură din cupa lui, ochii lui păreau să se bulbuce în afară, aşa cum el s-a întors şi s-a uitat înspre castel, căci el a văzut, venind din Cer, mîna unui Om, şi Aceasta a început să scrie în sus şi-n jos pe perete.
E-111 How many loves Him with all your heart, and you're ready if He should come? Oh, how thankful. Don't you feel just like you're scoured out now inside? The Gospel, we are washed by the water of the Word. Just reach over next to you, and shake hands with somebody, and say, "God bless you. I just feel real good. God bless you, pilgrim. God bless you, sister, brother." We're wayfaring men in the road.
Walking in the grand old highway,
Telling everywhere I go,
I'd rather be an old-time Christian, Lord,
Than anything I know.
E-49 Eu vreau ca voi să observaţi, că Aceasta a scris pe tencuială. Acum, probabil că lumînările erau aşezate în afară de acele zorzoane, unde ei îşi aveau rock-and-rollul lor modern, iar luminile palpitau spre perete. Dumnezeu nu face lucruri într-un colţ! Aceasta era drept afară sub lumini, unde Dumnezeu vorbeşte şi se mişcă. Astfel scrisul Lui supranatural era pe tencuiala de pe perete, în privirea tuturor.
E-112 Now, while we're just in this moment of reverence, I believe it's just a little too late to call a prayer line. Let's... I believe the Holy Spirit's well pleased, this great number coming to Christ. Now, you find you a church right quick, be baptized and go into that church, a good Spirit-filled church, and there remain as long as you live.
What is the works that Christ promised He would do? He said, "The works that I do, shall you also." Then His Presence is here. Then I know, friends, I--I know, beyond a shadow of doubt, that Jesus is here. There is a Man here. It's the same Man that walked in Galilee. It's the same Man that redeemed you by His Blood and healed you with His stripes. And He's here to perform and to do everything He did, because He is the same Lord Jesus.
E-50 Şi împăratul trebuie că a văzut aceasta întîi, acest glumeţ modern, un comedian bun de radio, actor de televiziune. Aşa cum el a ciocnit paharul, să bea, sau cupa, ce avea el în mîinile lui, ochii lui s-au bulbucat în afară, şi el s-a simţit tot cutremurat. Eu îmi imaginez ce a făcut el. Biblia a spus că, "Oasele lui s-au slăbit, afară din încheieturi." El desigur că a fost cu totul cutremurat, destul de sigur. Cînd Dumnezeu începe să-şi arate semnele Lui, este timpul să devii cutremurat. Asta-i adevărat. Şi aşa cum el a observat, cîntecul lui de rock¬and-roll 1-a făcut să se cutremure.
E-114 Now, let us pray just a moment, quietly. Just be in prayer while I'm trying to find the mind of the Holy Spirit. [Brother Branham pauses--Ed.]
Oh, that beautiful music, how the people in torment tonight would love to hear that. The people who's probably set in the seat that you're setting tonight, has heard the Gospel, and has passed on, is in torment tonight, how they would love to take that seat that you're setting in; too far gone now. [Brother Branham pauses--Ed.]
E-51 Şi atunci aşa cum el a observat acest scris de mînă pe perete, eu îmi pot imagina pe micuţele domnişoare cu buzele ei vopsite ca şi eu-nu-ştiu-ce, iar părul ei tot înzorzonit, şi azvîrlind-o în jur, şi cu aceşti soldaţi beţi, a zis, "Mă întreb care-i treaba cu băiatul în seara aceasta?" aşa cum ea a sughiţat.
E-116 Lord, Thou Who made the heavens and earth, Thou Who sent the blessed Lord Jesus here to the earth; and in Him dwelt the fullness of the Spirit. And Thou hast said through His lips, "I am the Vine; ye are the branches. The vine does not bear fruit in Itself, but the branches bears the fruit." I pray, God, that You'll manifest Yourself tonight in our midst, that these people might know that the Message that has just been preached, that come from You, that You're warning us to get ready, and the last days are at hand...
There may be sick people setting here, Lord. Give them encouragement, that they might be healed, for we ask this for God's glory. Now, Lord, as we yield ourself to You, as the Church of the living God; seeing, I suppose, every hand in here went up. And I'm going to ask You tonight, Lord, to do something special for us. And grant just now that these people can yield themselves in such a way that the Holy Spirit would move through them with such faith, and that I might yield myself to you, and you would work through Your gifts, and prove Yourself among us, that there--would might be strangers in our midst. We ask in Jesus' Name. Amen.
E-52 Şi ceva om tînăr a apucat-o, şi a zis, "În regulă, hai să-l dansăm pe următorul împreună." Iar muzica s-a oprit.
E-118 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... He always shows mercy before judgment. I'm just going to ask the ministers to remain there, and pray. Let us pray.
And now, especially, I been preaching, and I--I'm just going to ask maybe you people here in front, or wherever you are, just begin to say this. The Bible says that, "He is the High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities." Well, then, if He is the High Priest that was yesterday, He is the same today; then His same performance that He did yesterday, He will do today if He is the same. Is that right? So if He can be touched now, you touch Him with your feeling of your infirmities, and let Him speak back.
E-53 Oh, această mare naţiune păcătoasă, cîndva rock-and¬rollurile voastre au să se oprească! Dacă voi nu ascultaţi de glasul unui predicator, voi veţi asculta de mîna lui Dumnezeu în judecată cîndva. Dar rock-and-rollul se va opri, întocmai la fel cum au făcut orchestrele, şi au interpretat "Mai Aproape, Dumnezeul Meu, La Tine" pe Titanic. Într-o zi voi o să schimbaţi acea melodie.
E-120 Just think, when He stood around an audience like this one day, there was a man came up, called Peter, or his name was Simon. And He said, "Your name is Simon. You're the son of Jonas. But from hereafter, you'll be called Peter." Who did he become? The beloved apostle.
When Philip found Nathanael, and he came up, He said, "Behold an Israelite in whom there is no guile," in other words, "a Christian, an honest person."
Said, "How'd You know me, Rabbi?"
Said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you."
The woman with the blood issue come out. He looked upon the audience.
They thought His works was of the Devil, and they said in their heart, "He is Beelzebub." And He perceived their thoughts. Is that right?
He said, "I do nothing till the Father shows Me first. And the works that I do, shall you also." So He has to be, if He works in His Church, because that it is His Word.
E-54 Şi muzica s-a oprit. Şi ei au observat pe glumeţul lor, a lor-a lor stea la transmisiunea de televiziune, şi, el stătea, genunchii lui bătîndu-se împreună, aşa cum el se uita şi a văzut acest lucru măreţ luînd loc. "Păi," a zis el, "toate zidurile sînt închise împrejur. Eu am gărzile mele stînd la poartă, oamenii mei aleşi."
E-126 I want to ask you. If in this audience, at least two or three people, the Lord will grant that they'll have faith enough to touch His garment, and He will return back in His Spirit and perform just exactly like He did when He was here on earth, would all of you be satisfied to accept Him as your Healer? Would you do it? Say, "Amen," if you would. [Congregation says, "Amen."--Ed.] May He grant it, is my prayer. Now you just pray. And if you...
How many sick people in here wants to be healed, raise your hand. Just everywhere, all right, sick people that wants to be healed...
Now, if there's anybody in this building that I... I don't know no one that I'm looking at.
E-55 Dar, vedeţi voi, Dumnezeu nu trebuie să vină înăuntru la poartă, în felul în care voi gîndiţi. El vine jos din Slavă! Iar mîna Lui a scris pe perete.
E-129 I think this is Rosella sitting here, the little girl that was a alcoholic, that was called out in the meeting somewhere, been an alcoholic, and the doctors had passed her up. She, when she was called by the Lord, the girl knows I never seen her or knowed of her. And the Lord told her all about her life and her condition, and told her she was going to be well. And here she is tonight, a trophy of God's grace. A alcoholic, till doctor after doctor had turned her away, even Alcoholics Anonymous. I know her.
E-56 Şi repede, fiind într-un loc foarte modern, Biblia spune că el a chemat înăuntru pe toţi dintre prezicătorii lui, astronomii, toţi episcopii, doctorii, şi papii, şi cardinalii, şi aşa mai departe. Şi a zis, "Acum eu vă spun, domnilor, eu v-am dat privilegiul să predicaţi şi să faceţi ceea ce voi aţi vrut. Acum interpretaţi, pentru mine, Aceea pe perete."
E-130 But, otherwise, I am pretty sure that this brother looking at me, sitting right here with the gray suit on, he's the brother that brings us the flowers. I believe that's right. I--I can't think of his name now. He was down to my house not long ago with Brother Boze; Shultz, Brother Shultz.
Outside of that, I thought I seen Brother Fred Sothmann just a few moments ago somewhere in the building, but I forgot where it was at now. However, he was--is here somewhere.
And I--I don't know no one else. But God knows you all. If you'll just pray and ask God, test your faith.
E-57 Dar întocmai cum era atunci, aşa este acum, ei nu erau obişnuiţi la supranatural. Ei nu ştiau nimic despre Aceasta. Ei nu ştiau cum să interpreteze limbi necunoscute. Ei nu ştiau nimic despre o limbă Cerească. Şi ei erau fără grai. Ei nu ştiau nimic despre Aceasta. Şi aşa cum ei toţi stăteau acolo...
E-133 And don't no one move around now. Be real reverent for the next few moments. Now, "Only Believe," if you will. And just as reverently as you possibly can for a few moments, and just set quiet.
Just think, Christ promised it. "A little while, and the world will see Me no more; yet ye shall see Me, for I (I, not another. 'I' is a personal pronoun). "I will be with you to the end of the world. The things that I do, shall you also." "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Is that true? It's got to be true.
Well, I am very grateful to the Lord. I would... You can raise your heads if you wish to.
E-58 Amintiţi-vă, aceasta este aducerea înăuntru a împărăţiei Neamurilor. Şi aşa cum aceasta a venit înăuntru sub supranatural, ea se va duce afară sub supranatural.
E-136 Right here at the corner, there's a lady setting right here on the corner. It's a colored woman. Lady, I don't know you. God does know you. But there's that Light just above the woman now. She has... If the Lord will reveal to me what your trouble is, and what you're praying about, will you believe that it's the Lord Jesus to help you? You must be in trouble, or something you're desiring, 'cause there it is.
See, friends, you say, "Well, I don't see It." That's possible that you wouldn't see It. I'm looking right straight at It. See? You say, "Well, Brother Branham, if you can see It with your senses, I can too." Oh, no.
E-59 Dar aceşti episcopi şi cardinali, şi mari doctori, nu au putut interpreta supranaturalul. Ei nu ştiau nimic despre Acesta. Ei s-au uitat prin toate cărţile lor de artă, şi ei nu puteau găsi nimic care s-ar compara cu Aceea. Voi vedeţi, lucrurile spirituale sînt înţelese spiritual. Şi apoi ei erau toţi tulburaţi, şi ei nu ştiau ce să facă.
E-138 Paul saw that, the Jesus in a form of a Light, and those who were with him didn't see it. See? The Magi saw the star, the Light that led them, but no one else saw it. It's just for some. It's gifts.
The woman has sinus trouble. That is right. You also have heart trouble. That's exactly right. Listen. Your name is; they call you Essie. Uh-huh. Your last name is Upshire. You live on North Cleveland Street. Your address is 1264. That's exactly right. You're... You touched Something, lady. You know you never touched me.
That girl setting next to you there, she's praying too. And she's praying for somebody else, and that's your mother, and she has something wrong in her lungs. And you're some connection with this woman here, you are her daughter-in-law. And your name is Margaret. That's right. And you live at the same place. I see you coming and going in.
E-60 Şi, în final, o micuţă regină. Amintiţi-vă, că ea nu era la petrecerea de rock-and-roll. Şi singurul fel în care ea ştia că ceva se petrecea, a ajuns vorba la ea că regele era cu totul cutremurat, şi petrecerea s-a oprit. Ea ar fi putut să fie una din credincioasele bune. Şi, într-un fel s-au altul, ea era una care nu a uitat.
E-141 What do you think about it, sir, the next man setting there? Do you believe that Jesus Christ be the Son of God? You do? If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you accept Him? You have stomach trouble. That's right. If that's right, stand on your feet. Correctly. You're a preacher.
'Course, you say, "He's looking at his clergy clothes."
All right, besides that, somebody expects you to be a Presbyterian, but you're a Pentecostal preacher. That's right. Amen. Your nervousness is what made your ulcer. It's gone. Go home and be well, brother. Amen.
Have faith in God. Just don't doubt.
E-61 Ea a alergat în petrecere. Şi aşa cum ea a văzut pe glumeţul modern tot cutremurat, şi toată orchestra lui, ea a zis, "Oh, împărate, să trăieşti pentru vecie!" Dar el nu ştia că el era mort chiar atunci. A zis, "Să trăieşti pentru vecie! Eu ştiu că tu eşti tot supărat privitor la scrisul acela pe perete. Şi eu văd pe papa, şi pe episcopi şi pe cardinali, şi pe doctorii în divinitate, şi nici unul dintre ei nu poate să citească Aceasta. Dar, oh, împărate, lasă-mă să-ţi spun ceva! Există un om în împărăţia ta, care ştie despre supranatural."
E-143 What do you think setting right here? Yes. Do you believe? You believe me to be God's servant? Or, you want something from God? If God will reveal to me what you want, will you believe that the Supernatural is being done? You believe it's just exactly what Jesus would say? All your heart? You have a growth, and that growth is on your hip. That's right. And you also have stomach trouble; it's caused from a nervous condition. That's right. Your name is Eva May. Readman is your last name. You live at a street, 1378 West 13th Street. That's correct. That you might know that I be God's servant, that's your little girl setting there. You're wanting prayer for her. That little girl has hemorrhages, and they come on her when she gets excited or goes to crying real hard. That's THUS SAITH THE LORD. That little boy is her brother. That's right. The little boy, also, you want prayer for. He is bothered with constipation, and he has fell off a lot of weight just recently too. Hasn't he? That's THUS SAITH THE LORD.
E-62 Oh, frate, cînd noi vedem scrisul de mînă pe perete, astăzi, dar există un Om care ştie despre acesta. Voi aţi fi putut merge prin toate oficiile doctorului în oraş, şi ei v-au spus, "Tu trebuie să mori." Dar acolo este un Om! Tu puteai să te fi bălăcit în păcat pînă cînd sufletul tău este aşa de negru ca pereţii murdari din iad, şi tu eşti gata să comiţi sinucidere, fără o speranţă. Dar acolo este un Om, şi Numele Lui este Isus! El cunoaşte supranaturalul. Şi El este în Împărăţia noastră, pentru că noi sîntem copiii Împărăţiei Lui. Acolo este un Om!
E-144 The white woman setting next to you, seems like she's disturbed about something. Do you believe, sister? You believe God has sent His Son Jesus Christ to declare to the Gentile generation that He is coming soon? You have a gland trouble you're suffering with, and also a colon trouble, and you're nervous. You're not from this city, either. You're from Detroit. Your number, where you live, is 12134 Fandler Street. That's right. Detroit, Michigan. You're an Italian. Your name is Viola P-o-l-o-f... Polofmba. Uh-huh. Have faith in God, and receive what you ask for.
E-63 A zis, "El cunoaşte supranaturalul, căci cu ani în urmă ei au găsit Duhul lui Dumnezeu în el. Şi el are un Duh excelent. El putea interpreta vise, el vedea vedenii, şi fiecare din ele erau întocmai exact corecte. Astfel, nu fi tulburat, doar dă-mi cîteva minute şi eu îl voi aduce aici."
E-145 What do you think, down in this a-way? Do you believe with all your heart?
What about you, little lady setting there? Do you believe with all your heart, little lady on the end there? Well, either one of you, it doesn't matter. What do you think, you there right next to her? You believe with all your heart, little mother setting, looking at me? What do you think about it? You believe that the Lord Jesus would heal you of those varicose veins that you have? You do? Maybe you'd think this, you'd believe more if I'd tell you your husband had ear trouble. You wanted him prayed for. That's exactly right. Now, do you believe me? You wasn't getting it at first. That kind of woke you up to the thing, 'cause you received your healing then.
E-64 Acolo va fi o zi cînd voi îl veţi chema pe El! Voi aţi putea să nu aveţi nici un loc pentru El în casa voastră. Voi sînteţi prea ocupaţi, uitîndu-vă la televizor, jucînd cărţi, să beţi bere, să participaţi la petreceri de rock-and-roll. Dar există un timp cînd voi o să-l chemaţi pe El! Asta-i adevărat.
E-147 You raised your hand, next to her, lady. What do you think about it? You believe that God would make you well? You will? All right, then your arthritis will leave you...?...
What did you think, sir, you that waved your hands? You believe God would heal you of your heart trouble, make you well? Do you believe He will?
You setting, looking at him there, do you believe too? You want God... You had heart trouble too, didn't you? Yes. And you had diabetes also. That's right. You believe God will make you well? Then you can have it.
Don't you believe? Have faith in God!
E-65 Şi astfel Daniel a fost adus înăuntru. Şi cum el a fost adus înăuntru... Un predicator al neprihănirii, un om a lui Dumnezeu! Eu nu mi-aş putea imagina un om a lui Dumnezeu locuind într-un astfel de loc ca acela fără ca el să strige împotriva acestuia. Dar, voi vedeţi, împăratul nu a dat nici o atenţie la Aceasta, acela este motivul că el era în condiţia în care era el.
E-150 What down in here? You, sir, setting there on the end of the seat, you believe? You should, you just been healed. See? You had foot trouble, didn't you? You believe that the Lord Jesus... But you're praying for somebody else now; that's your brother. And he's in Wisconsin. He's just had an operation on his lungs, half of it was taken out. That's right. You believe? Then you can receive what you ask for. Oh, blessed be the Name of the Lord!
I--I will praise Him, I will praise Him,
Praise the Lamb for sinners slain;
Give Him glory all ye people,
For His Blood has washed away each stain.
E-66 Şi ei au adus pe Daniel, şi el a zis, "Ce au interpretat papii şi doctorii tăi pentru tine?" Ei nu aveau nimic cu ce să interpreteze.
E-151 Blessed Lord, we'll see You someday coming yonder in the heavens. We know You're here now in a spiritual body; You've declared Yourself perfectly to us. The world cannot read that, Lord. We don't even expect it to, because You said, "They'll not see Me no more." But we know that You've got children that can see You. We got children that know You. And we are thankful for it.
And we pray now that You'll sweep over this building, with the great Holy Spirit, and heal every sick person in here. Just now get glory to Yourself, Lord. May the people not set in deadness, but may they rise and shine and--and give God praise and glory. In Jesus' Name.
If you believe Him, stand to your feet and give Him praise with all your heart. And rejoice in the Lord Jesus, for He now heals every one of you, for His great Divine glory. The Lord bless you. Amen.
E-67 Astfel atunci ce a avut loc? Daniel a zis, "Oh, Belşaţar, tu ai ştiut toate aceste lucruri. Ele nu sînt ascunse de tine."
E-68 Şi eu spun către America! Eu doresc ca eu să fi putut să-i fac, în acest minut, să audă glasul meu. Voi nu sînteţi neştiutori faţă de toate aceste lucruri! Aşa cum naţiunile au păcătuit înainte şi au făcut ce noi am făcut, noi sîntem cîntăriţi în cîntar, şi găsiţi cu lipsuri. Ce i s-a întîmplat la Franţa? Ce i s-a întîmplat la Germania? Ce li s-au întîmplat la celelalte naţiuni care au mers cu "vin, femei, şi distracţie"? Aceasta întotdeauna iese în felul acela, iar noi nu sîntem imunizaţi de la judecată. Dumnezeu este drept.
E-69 Şi el a zis, "Tatăl tău, cum Dumnezeu l-a făcut pe el o mare naţiune, dar el a uitat aceasta. Iar el a făcut aceleaşi lucruri pe care tu le faci, şi Dumnezeu l-a transformat într-o fiară sălbatică." A zis, "Tu eşti conştient de aceste lucruri, şi apoi tu iei vasele Lui sfinte şi-ţi baţi joc de ele." Observaţi. El a zis, "Scrisul a fost pus pe perete, şi de data aceasta împărăţia ta este numărată." În alte cuvinte, "Uită-te aici, omule, zilele tale sînt numărate! Împărăţia ta este luată de la tine şi este predată la o altă naţiune, una brutală, naţiune fără dumnezeu," una care este-care este rea cum sînt ei. Dumnezeu face ca păcatul să se lupte cu păcatul. Eu mă întreb, astăzi!
E-7
E-71 Şi mă întreb, astăzi, în tot mersul nostru modern, tot rîsul şi batjocorirea serviciilor de vindecare, rîzînd şi bătîndu-şi joc de Biserica Dumnezeului celui viu, şi mergînd înainte aşa cum Biblia a spus că ei vor face, "Încăpăţinaţi, închipuiţi, avînd o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea."
E-72 Mă întreb, în această zi cînd ne gîndim că noi sîntem aşa asiguraţi, şi, cu totul dintr-o dată, noi aflăm că Rusia este cu cinci ani înaintea noastră, în ştiinţă.
E-73 Noi am fost la prea multe petreceri. Noi ne-am bălăcit prea mult în păcat. Biserica este aşa adormită, ei nu-i mai pasă de adunările de rugăciune. Ei sînt nepreocupaţi. Ei pun un glas înăuntru împotriva realului, Duh adevărat al Dumnezeului celui viu; ei nu îi vor avea. Ei sînt aşa denominaţiune, aşa de îmbrăcaţi! Ei nu au timp pentru adunările de rugăciune, ei sînt la televizor şi la spectacolele de film, şi hoinărind în jur, şi la petreceri de beţie şi alte lucruri. Asta-i adevărat!
E-74 Asta ar putea suna ca modă veche, dar aceasta este ceea ce naţiunea are nevoie astăzi. Acolo este prea multă timiditate în jur cu Evanghelia, cu mănuşi de cauciuc. Aceasta trebuie să fie mînuită cu mîinile goale, de către Duhul Sfînt. Într-adevăr!
E-75 Billy Graham a zis, cam cu o săptămînă sau două în urmă, într-unul din mesajele lui, a zis, "Această naţiune poate deveni un satelit pentru Rusia, oricînd doreşte Rusia." Unde sîntem noi?
E-76 Voi veţi cumpăra plăcile lui Elvis Presley, şi staţi acasă de la biserică să auziţi Noi Iubim Pe Sucy, într-una din aceste zile! Voi sînteţi cîntăriţi în cîntar, şi găsiţi în lipsă! Ce s-a întîmplat? Acolo este un scris de mînă pe perete!
E-77 Ruşii au pus sus un sputnik despre care noi nu putem controla nimic, la cinci sute de mile depărtare de părnînt; şi ar putea pune o jumătate de duzină de ele peste Statele Unite în următoarele treizeci de minute, şi să cheme înăuntru şi să spună, "Predaţi-vă, sau veţi fi o grămadă de cenuşă în cîteva minute." Ei o pot face. Nu există nimic ce noi putem face ca să¬i oprim. Aceasta este în mîinile lor, comunişti fără sînge, fără inimă, păcătoşi! Asta este ceea ce Dumnezeu foloseşte să facă păcatul să vină la lumină. Cu certitudine. Dacă voi veţi citi Biblia, Rusia trebuie să facă asta conform cu Apocalipsa. În regulă, voi învăţătorii profeţiei aţi putea diferi de Aceasta, dar aşteptaţi doar pînă cînd aceasta se sfîrşeşte. Rusia este pusă aici tocmai pentru acel scop. Biblia a spus aşa.
E-78 Acum aici este ea cu un sputnik. Noi am încercat să tragem unul seara trecută, noi ne gîndeam că urmam să facem tot aşa de mult cum au făcut ei; s-a ridicat trei picioare de pe părnînt, şi s-a stins şuerînd. Prea mult rock-and-roll şi păcat! Noi sîntem cîntăriţi în balanţă, şi găsiţi în lipsă. Dumnezeule, fii milostiv!
E-79 Ce o să facem noi? Ce s-ar întîmpla dacă ei ar trimite acele sputnikuri sus cu acele rachete, şi să zică, "Predaţi-vă, sau deveniţi o grămadă de praf în cinci minute"? Desigur, guvernul nostru, să salveze viaţă, s-ar preda. Acela este singurul lucru pe care ei ar putea să-l facă.
E-80 Atunci ce s-ar întîmpla la unii dintre voi Americanilor, toţi dintre noi aici; nu aici, ci eu vreau să spun vorbind naţional? Vorbind naţional!
E-81 Voi micuţelor deştepte, de fete care alergaţi înainte cu buzele voastre micuţe vopsite ca un fel de boboc de trandafir; şi v-aţi rîde de un predicator la colţ, predicînd Evanghelia. Şi tu, adolescent micuţ, care gîndeşti că tu ai mai multă dibăcie decît ai inteligenţă să controlezi!
E-82 Ce o să ţi se întîmple ţie, tata, care şade acasă seara cu mama şi privesc televizorul, în timp ce juniorul este într-un bolid, şi sora este jos la bufet pe undeva, şi ea este jos acolo făcîndu-şi rock-and-rollul ei? Iar voi urmăriţi televizorul, şi vă bateţi joc de Evanghelie!
E-83 Ce o să ţi se întîmple ţie, membru de biserică? Care o să fie rezultatul tău? Tu poţi avea numele tău pe fiecare carte, sau cea mai mare biserică în oraş; dar dacă tu nu eşti sub siguranţa Sîngelui Domnului Isus, tu vei pierii cu acei care pier, nu există speranţă pentru tine.
E-84 Ce o să se întîmple? Există un sputnik acolo sus. Şi ce s-ar întîrnpla? Naţiunea s-ar preda, desigur, acela este singurul lucru decent pe care guvernul ar putea să-l facă.
E-85 Atunci ce se întîrnplă? Val după val, de încărcături de vapor de soldaţi; val după val, de avioane; ar ateriza în această naţiune. Femeile ar fi siluite în străzi. Ce aţi face voi? Aceasta le aparţine lor. Aruncaţi afară din casele voastre, ei o vor prelua.
E-86 Ce vi se va întîmpla vouă fetelor tinere, şi voi tinerilor, şi vouă tuturor la timpul acela? Pentru păcat trebuie să se plătească! Nu contează ce naţiune este aceasta, sau ce este aceasta, aceasta o face. Individual, sau o naţiune, urmează să se plătească pentru aceasta! Şi o grămadă de brutali, necredincioşi, perciunaţi, soldaţi comunişti ar apuca soţiile voastre şi le-ar silui, pe fetele voastre tinere. Şi voi aţi sta ca şi ea, nu există nimic ce puteţi face privitor la aceasta.
E-87 Ce cauzează aceea? Deoarece voi aţi ascultat la asemenea lucru ca programele acestea de televiziune cu rock-and-roll şi păcat, şi ceva predicator rece formal incapabil să interpreteze supranaturalul. Scrisul de mînă este pe perete! Asta-i adevărat! Iar noi sîntem cîntăriţi în balanţă, şi găsiţi în lipsă.
E-88 Cînd ar putea asta să aibe loc? Înainte de lumina zilei dimineaţa. Cine o să oprească aceasta? Încercaţi-o. Biblia spune că asta se va întîmpla.
E-89 Dar lăsaţi-mă să vă spun, aceea niciodată nu va atinge Biserica Dumnezeului celui viu, noi vom fi duşi pe la timpul acela!
E-90 Astfel, prietene, ascultă. Dacă lucrul acela este aşa aproape, şi noi vedem scrisul de mînă pe perete, nu există nimic să poată opri acest lucru de la a se întîmpla acum.
E-91 Americii i s-a predicat, supranaturalul a fost făcut, şi încontinuu ei trec drept înainte pe deasupra Acestuia.
E-92 Mergeţi la o ţară pe undeva şi ţineţi o trezire, şi aveţi patruzeci de convertiţi într-o săptămînă; şi mergeţi înapoi în şase săptămîni, şi voi nu aveţi patru. Vechea baltă a fost dată cu plasa pînă la uscare. Dumnezeu are doar aşa de mulţi pe care El i-a ales. Şi cînd acel ultimul este înăuntru, acela închide uşa şi s-a sfîrşit.
E-93 Atunci nu există nimic rămas decît judecata cînd mila a fost respinsă. Şi aici sîntem noi la capătul drumului. Supranaturalul este făcut, s-a rîs şi s-a bătut joc de Acesta. Şi ultimul lucru, Dumnezeu a venit în Propria Lui Putere, în Propriul Lui Fiu Preaiubit, să lucreze prin Biserica Lui, şi ei spun că Acesta este "spiritism," sau, "Diavolul." Ce altceva poate să rămînă decît judecată? Şi aici este scrisul de mînă pe perete!
E-94 Dar, dacă aceea este aşa aproape, şi orice învăţător ştie că Biserica merge în Răpire înainte să se aşeze necazul înăuntru. Astfel dacă aceea este aşa aproape, că ar putea să se întîmple înaintea dimineţii, cum îi cu Răpirea? Aceasta este mai aproape decît aceea! Oh, binecuvîntat să fie Numele Domnului! Venirea Domnului este aproape. Scrisul este scris, şi aceasta este scris în Biblie, şi noi trăim ca să vedem aceasta.
E-95 Vreţi voi, prin convingerea glasului meu, să primiţi pe Isus Cristos în ceasul acesta? "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi," a zis Petru, "fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor, iar voi veţi primi darul Duhului Sfînt; căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei ce sînt departe. Căci nu există nici un alt nume dat sub Cer printre oameni, prin care voi trebuie să fiţi salvaţi." Numai dacă sînteţi ai lui Cristos! Tu ai putea fi Metodist, Baptist, Penticostal, Nazarinean, Catolic, tu eşti pierdut pînă cînd tu devii de-a lui Cristos! Şi Cristos vine în tine, aceasta este noua Naştere prin Duhul Sfînt. Primiţi-L în seara aceasta, în timp ce ne rugăm.
E-96 Cu capetele voastre aplecate. Mă întreb doar aceasta, cît de mulţi sînt aici care ştiu că acest lucru măreţ s-ar întîrnpla? Tu ai putea să mergi în pat în seara aceasta cu soţia ta, şi dimineaţa ea va fi dusă. Voi, tata şi mama, puteţi săruta pe micuţii voştri la culcare, în seara aceasta, şi mîine dimineaţă pătuţul să fie gol. Şi voi veţi alerga în jos pe stradă, să aflaţi ce i s-a întîmplat la D-na Jones, ea îi dusă, deasemeni. Răpirea este aproape, Biblia a dat-o clar.
E-97 Şi în această adunare, în timp ce voi aveţi şansa, întocmai ca oameni de-de inteligenţă, şi femei de inteligenţă, de ce nu daţi ascultare la acea chemare în inima voastră, şi ziceţi, "Doamne Dumnezeule, umple-mă cu acea Viaţă Eternă." Deoarece, dacă duhul tău încă este o concepţie intelectuală, tu eşti legat de pămînt. Dar Duhul lui Dumnezeu, care a venit afară din Cer, vine în inima ta şi îţi dă Duhul Sfînt, în tine. Cînd vine necazul, Duhul (Duhul Sfînt) merge înapoi la Făcătorul Lui, şi tu mergi cu El. Nu contează cît de religios eşti tu, acesta nu va merge numai dacă există Ceva înăuntru acolo să te ia.
E-98 Cît de mulţi în seara aceasta, cu capetele voastre aplecate, în faţa acestui Mesaj, v-aţi ridica mîinile voastre către Cristos, şi ziceţi, "Dumnezeule, umple-mă cu Duhul Tău Sfînt. Şi dacă Tu ai veni, eu vreau să merg cu Tine"? Aţi vrea să vă ridicaţi mîinile? Dumnezeu să vă binecuvinteze, doar peste toată biserica. Literar, două sute, sau mai multe, mîini sus în aer.
E-99 Prieten păcătos, dacă tu nu ai acceptat pe Cristos, ai ridica tu de data aceasta mîna ta, şi să zici, "Doamne Isuse, fii milostiv faţă de mine"? Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvinteze aici, pe tine în spate acolo. Altcineva, "Doar aminteşte-mă, Doamne." Dumnezeu să te binecuvinteze aici, jos aici. Domnul să fie cu tine. "Aminteşte-mă, O Doamne. Ochii mei tocmai au fost deschişi. Eu îmi dau seama că eu am mărturisit a fi un Creştin pentru multă vreme, dar eu nu am ştiut ce este să fii născut din nou. Eu niciodată nu am primit Duhul Sfînt."
E-100 "De aceea, dacă un om nu este născut din nou, el în nici un chip nu va intra în Împărăţie, sau nici măcar nu poate vedea Împărăţia."
E-101 Ţi-ai ridica tu mîna, şi să zici, "Fii milostiv faţă de mine, O Duhule Sfînt. Şi cînd Tu vii pentru Biserică, ia-mă"? Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Ar vrea altcineva, "Aminteşte-mă, O Dumnezeule." Te binecuvintez, domnule. Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. "Aminteşte-mă, O Dumnezeule." Dumnezeu să te binecuvinteze aici, tinere flăcău. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo, doamnă. În spate acolo, tînără doamnă, înapoi. Şi tu în spate acolo, doamnă. "Fii milostiv cu mine, O Dumnezeule, cînd eu văd că scrisul de mînă este pe perete. Eu sînt destul de inteligent, zic, să văd că ceea ce a fost spus din Biblie, în seara aceasta, că aceasta este o repetare a istoriei."
E-102 Noi sîntem la sfîrşit. Nu există nimic să poată ajuta. Lucrul care o să nimicească lumea este în mîinile omului păcătos.
E-103 Acolo sînt doar mai cîţiva. Tu ai putea să fii ultimul care eşti rînduit să vii la Cristos. Cînd acel ultimul vine, judecata loveşte; lipsind un lucru încă, acela ai putea fi tu. Vrei tu să-L primeşti în seara aceasta în timp ce noi aşteptăm?
E-104 Cam douăzeci, treizeci de mîini au fost sus. Acum noi nu avem loc aici să facem o chemare la altar, să aducem pe oameni în faţă aici, pentru că noi nu mai avem loc. Dar eu am să vă cer, desigur, oh, fiţi sinceri şi ascultaţi de glasul avertismentului. Fiţi sinceri şi cereţi lui Cristos, chiar unde sînteţi aşezaţi, "Doamne, fii milostiv cu mine, un păcătos, şi primeşte-mă înainte ca eu să trec dincolo de vălul milei. Înainte ca eu să-mi păcătuiesc ziua de har, fii milostiv cu mine, Doamne," şi El va face aceasta.
Acum rugaţi-vă astfel în timp ce eu mă rog cu voi.
E-105 Binecuvîntatule Domn, noi stăm într-o condiţie teribilă în seara aceasta. Aşa cum noi citim Cuvîntul Tău, şi ştim că aproape în orice ceas radiourile ar putea să izbucnească, şi orchestrele de rock-and-roll se duc să cînte "Mai Aproape, Dumnezeul Meu, La Tine," dar aceasta este prea tîrziu atunci, judecata a izbit. Rachete sînt îndreptate către noi. Nimicire, prin mile după mile, prin tone după tone de-de energii atomice de măturare a pămîntului, şi aşa mai departe, care ar aprinde întreaga lume. Şi aceasta este în mîinile omului păcătos. Şi Biblia a spus că acela este felul în care se va întîmpla aceasta. Iar noi vedem scrisul de mînă pe perete.
E-106 O Doamne Dumnezeule, eu sînt insuficient să încerc să aduc un Mesaj ca acesta la un popor. Şi eu simt cît de mic sînt eu, stînd aici, să încerc să mînuiesc un astfel de subiect, dar mă vei ierta Tu pentru partea mea de a nu fi capabil să o fac. Dar cumva, din inima mea, eu îţi cer Ţie să scufunzi Mesajul, în felul în care Tu l-ai avea, în inimile lor, pentru că eu văd ceasul apropiindu-se. Şi fii milostiv, Dumnezeule, şi salvează pe fiecare, şi umple-i cu Duhul Sfînt. Şi fie ca ei să fie copiii Tăi, înfăşuraţi Divin în bunătatea Ta, şi să primească siguranţă de la Domnul Isus.
E-107 Căci, naţiunea noastră nu este în siguranţă. Noi ne gîndeam că noi eram. Aşa şi Împărăţia Babiloniană a gîndit aşa, dar, tot timpul, acolo era o naţiune rea la lucru. Şi acolo este o naţiune rea la lucru, pînă acum noi ştim că ei sînt înaintea noastră, iar noi sîntem la mila lor.
E-108 Doamne, Biserica este la mila Ta. Ei vor nimici; dar Tu vei lua Biserica Ta. O Doamne, ia-ne în grija Ta, în seara aceasta. Şi binecuvintează-ne din cauza lui Isus; şi în Numele Lui ne rugăm. Amin.
E-109 Doar duios, un minut. Fiţi reverenţi.
Duios şi gingaş cheamă Isus,
Cheamă după tine şi după...
În timp ce noi cîntărn acum, faceţi-vă inventarul.
Pe Portal El aşteaptă şi veghează,
Veghind pentru tine şi pentru mine.
Veniţi Acasă, (Unde? Veniţi sus, veniţi sus mai înalt.)
Voi care sînteţi istoviţi, veniţi Acasă;
Serios, gingaş, Isus cheamă,
Chemînd, O păcătosule, vino Acasă!
[Fratele Branham începe să fredoneze Duios şi Gingaş – Ed.]
E-110 Oh, nu ar fi acesta un timp minunat ca aceasta să se întîmple chiar acum! Oh, aceasta este în regulă, El este gata oricînd. Amin! Eu sînt aşa de bucuros să-L cunosc. Eu sînt aşa de bucuros că acest trup bătrîn fragil, care se vestejeşte aici sus, va fi schimbat într-un moment, într-o clipeală a ochiului. Mă voi transforma din nou înapoi într-un om tînăr, să trăiesc pentru totdeauna.
Bătrînul va fi tînăr acolo pentru totdeauna,
Transformat într-un moment de timp;
Nemuritor, va sta în asemănarea Lui,
Ei vor întrece în strălucire stelele şi soarele.
Ce o ocazie! Nu-L daţi la o parte.
Oh, cum veţi vrea voi ca El să spună, "Bine ai făcut,"
În acea Zi Eternă!
Nu daţi la o parte pe scumpul Salvator de la inima voastră,
Nu-L daţi la o parte. (Lăsaţi ca aceasta să fie seara.)
E-111 Cît de mulţi Îl iubeşte din toată inima voastră, şi sînteţi gata dacă El ar veni? Oh, ce recunoscător! Nu vă simţiţi voi de parcă voi sînteţi curăţiţi acum, înlăuntru? Evanghelia, noi sîntem spălaţi prin apa Cuvîntului. Doar întindeţi-vă dincolo lîngă voi, şi daţi mîna cu cineva, ziceţi, "Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu doar mă simt foarte bine. Dumnezeu să te binecuvinteze, pelerinule. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră, frate." Noi sîntem oameni călători în drum.
Umblînd în marele drum vechi,
Spunînd pretutindeni unde mă duc,
Eu mai degrabă să fiu un Creştin de timpuri vechi, Doamne,
Decît orice ştiu eu.
E-112 Acum în timp ce noi sîntem tocmai în acest moment de reverenţă, eu cred că este puţin cam prea tîrziu să chem un rînd de rugăciune. Hai să... Eu cred că Duhul Sfînt este bine satisfăcut, că acest mare număr vine la Cristos. Acum voi găsiţi-vă foarte repede o biserică, fiţi botezaţi şi mergeţi în biserica aceea, o biserică bună umplută cu Duhul, şi rămîneţi acolo atît timp cît trăiţi voi.
E-113 Care sînt lucrările pe care Cristos le-a promis că El le va face? El a zis, "Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi." Atunci, Prezenţa Lui este aici. Atunci, eu ştiu, prieteni. Eu-eu ştiu, dincolo de o umbră de îndoială, că Isus este aici. Există un Om aici, Acesta este acelaşi Om care a umblat în Galileea. El este acelaşi Om care va răscumpărat prin Sîngele Lui, şi va vindecat prin rănile Lui. Şi El este aici să efectueze şi să facă totul ce El a făcut, pentru că El este acelaşi Domn Isus.
E-114 Acum să ne rugăm doar un moment, în linişte. Doar fiţi în rugăciune în timp ce eu încerc să găsesc gîndul Duhului Sfînt. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
E-115 Astfel, muzica aceea frumoasă, cum le-ar place oamenilor în chinuri în seara aceasta să audă asta! Oamenii care probabil au şezut în locul în care voi şedeţi în seara aceasta, au auzit Evanghelia, şi au murit, sînt în chin în seara aceasta, cum le-ar place lor să ia acel loc în care voi şedeţi; sînt duşi prea departe acum. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
E-116 Doamne, Tu Care ai făcut Cerurile şi pămîntul, Tu Care ai trimis pe binecuvîntatul Domn Isus aici pe părnînt; şi în El a locuit plinătatea Duhului. Şi Tu ai zis, prin buzele Lui, "Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Viţa nu poartă roade în Ea însăşi, ci mlădiţele poartă roadă." Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să Te manifestezi pe Tine în seara aceasta, în mijlocul nostru, ca aceşti oameni să poată cunoaşte că Mesajul care tocmai a fost predicat, care a venit de la Tine, că Tu ne avertizezi să ne pregătim, şi ultimele zile sînt aproape.
E-117 Acolo pot fi oameni bolnavi şezînd aici, Doamne. Dă-le încurajare, ca ei să poată fi vindecaţi, căci noi cerem aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Acum, Doamne, aşa cum ne supunem pe noi către Tine, ca Biserica Dumnezeului celui viu; văzînd că, eu presupun, fiecare mînă de aici a mers sus. Şi eu o să-ţi cer Ţie, în seara aceasta, Doamne, ca să faci ceva special pentru noi. Şi admite chiar acum ca aceşti oameni să se poată preda pe ei înşişi în aşa fel încît Duhul Sfînt să se mişte prin ei cu o aşa credinţă. Şi ca eu să mă pot supune pe mine însumi către Tine, şi Tu să lucrezi prin darurile Tale, şi să Te dovedeşti pe Tine printre noi că, acolo ar putea să fie străini în mijlocul nostru. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-118 [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... căci El întotdeauna arată milă înainte de judecată. Eu doar am să le cer predicatorilor să rămînă acolo, şi să se roage. Să ne rugăm.
E-119 Şi acum, mai ales, eu am predicat, şi eu-eu am să vă cer doar poate oamenilor de aici din faţă, sau oriunde sînteţi voi, doar încep să spun asta. Biblia spune că, "El este Marele Preot care poate fi atins prin simţurile infirmităţii noastre." Păi, atunci, dacă El este Marele Preot care a fost ieri, El este acelaşi astăzi; atunci aceeaşi performanţă a Lui pe care El a făcut-o ieri, El va face astăzi dacă El este acelaşi. Este asta adevărat? Astfel dacă El poate fi atins acum, voi Îl atingeţi cu simţurile voastre ale infirmităţii voastre, şi lăsaţi-L să vă răspundă.
E-120 Doar gîndiţi, cînd El a stat în jurul unei audienţe ca aceasta într-o zi, acolo a venit sus un om, numit Petru, sau numele lui era Simon. Şi El a zis, "Numele tău este Simon. Tu eşti fiul lui Iona. Dar, de acum înainte, te vei numi Petru." Cine a devenit el? Apostolul preaiubit.
E-121 Cînd Filip l-a găsit pe Natanael, şi el a venit sus, El a zis, "Iată un Israelit în care nu există viclenie," cu alte cuvinte, "un Creştin, o persoană cinstită."
A zis, "Cum m-ai cunoscut Tu, Învăţătorule?"
E-122 A zis, "Înainte să te cheme Filip, cînd tu erai sub pom, Eu te-am văzut."
E-123 Femeia cu scurgerea de sînge a venit afară. El s-a uitat peste audienţă.
E-124 Ei credeau că lucrările Lui erau de la Diavolul, şi ei au zis în inima lor, "El este Beelzebub." Şi El a desluşit gîndurile lor. Este asta adevărat?
E-125 El a zis, "Eu nu fac nimic pînă nu-Mi arată Tatăl mai întîi. Şi lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi." Astfel El trebuie să fie, dacă El lucrează în Biserica Lui, pentru că acesta este Cuvîntul Lui.
E-126 Acum eu vreau să vă întreb. Dacă în această audienţă, cel puţin doi sau trei oameni, Domnul va admite ca ei să aibe suficientă credinţă să atingă haina Lui, şi El se va întoarce înapoi în Duhul Lui şi va efectua întocmai exact cum El a făcut cînd El era aici pe pămînt, aţi fi voi toţi satisfăcuţi să-L acceptaţi ca vindecătorul vostru? Aţi face voi aceasta? Ziceţi, "Amin," dacă voi vreţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fie ca El să acorde aceasta, este rugăciunea mea. Acum doar rugaţi-vă. Şi dacă voi...
E-127 Cîţi oameni bolnavi aici înăuntru vor să fie vindecaţi, ridicaţi-vă mîna. Doar pretutindeni, în regulă, oameni bolnavi care vor să fie vindecaţi.
E-128 Acum, dacă există cineva în această clădire pe care eu... Eu nu cunosc pe nici unul la care mă uit.
E-129 Eu cred că aceasta este Rosella care şade aici, fetiţa care a fost o alcoolică, care a fost chemată afară în adunare undeva, era o alcoolică, iar doctorii au ocolit-o. Ea, cînd ea a fost chemată de Domnul, fata ştie că eu nu am văzut-o niciodată sau să fi ştiut despre ea. Şi Domnul i-a spus tot despre viaţa ei şi condiţia ei, şi i-a spus că ea urma să fie bine. Şi aici este ea în seara aceasta, un trofeu al harului lui Dumnezeu. O alcoolică, încît doctor după doctor au respins-o, chiar Alcoholics Anonymous [societate anonimă de ajutorare a alcoolicilor – Trans.]. Eu o cunosc.
E-130 Dar, de altfel, eu sînt destul de sigur că acest frate care se uită la mine, şezînd chiar aici îmbrăcat cu costumul gri, el este fratele care ne aduce florile. Eu cred că asta este corect. Eu-eu nu mă pot gîndi la numele lui acum. El a fost jos la casa mea nu cu mult în urmă, cu Fratele Boze; Shultz, Fratele Shultz.
E-131 În afară de asta, eu cred că l-am văzut pe Fratele Fred Sothmann doar cu cîteva momente în urmă, pe undeva în clădire, dar am uitat unde era acesta acum. Oricum, el era, este aici pe undeva.
E-132 Şi eu-eu nu cunosc pe nimeni altul. Dar Dumnezeu vă cunoaşte pe toţi. Dacă vă veţi ruga doar şi cereţi lui Dumnezeu, încercaţi-vă credinţa.
E-133 Şi să nu vă mişcaţi nici unul în jur acum. Fiţi foarte reverenţi pentru următoarele cîteva momente. Acum, "Crede Numai, " dacă voi vreţi. Şi tot aşa de reverenţi cît de posibil puteţi voi pentru cîteva momente, şi doar şedeţi liniştiţi. [Organistul începe să interpreteze Crede Numai – Ed.]
E-134 Doar gîndiţi-vă, Cristos a promis aceasta. "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea, pentru că Eu... Eu, nu un altul." Eu este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi pînă la sfîrşitul lumii. Lucrările pe care le fac eu, le veţi face şi voi, deasemeni." "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Este asta adevărat? Aceasta trebuie să fie adevărat!
E-135 Păi, eu sînt foarte recunoscător faţă de Domnul. Eu aş... Voi vă puteţi ridica capetele dacă voi doriţi.
E-136 Chiar aici la colţ, acolo este o doamnă care şade chiar aici în colţ. Ea este o femeie de culoare. Doamnă, eu nu vă cunosc. Dumnezeu vă cunoaşte. Dar acolo este Lumina aceea chiar deasupra femeii acum. Ea are... Dacă Domnul îmi va descoperi mie care este necazul dvs., şi despre ce vă rugaţi, veţi crede că acesta este Domnul Isus să vă ajute? Dvs. trebuie să fiţi în necaz, sau dvs. doriţi ceva, deoarece aceasta este acolo.
E-137 Vedeţi, prieteni, voi ziceţi, "Păi, eu nu văd Aceasta." Asta este posibil ca voi să nu vedeţi Aceasta. Eu mă uit chiar drept la Aceasta. Înţelegeţi? Voi ziceţi, "Păi, Frate Branham, dacă tu poţi să vezi Aceasta cu simţurile tale, eu pot, deasemeni." Oh, nu.
E-138 Pavel a văzut Asta, pe Isus într-o formă de Lumină, iar acei care erau cu el nu au văzut Aceasta. Vedeţi? Magii au văzut Steaua, Lumina care i-a condus, dar nimeni altul nu a văzut Aceasta. Aceasta este doar pentru unii. Acestea sînt daruri.
E-139 Femeia are boală de sinusită. Asta este corect. Tu deasemeni ai boală de inimă. Aceasta este exact corect. [Femeia zice, "Glorie! Aleluia! Mulţumitoare faţă de Tine, Isuse! Aleluia!" – Ed.] Ascultaţi. Numele tău este, ei te cheamă Essie. ["Asta-i corect."] Îhî. Numele tău de familie este Upshire. ["Asta-i corect, Frate Branham."] Tu locuieşti pe North Cleveland Street. Adresa ta este 1264. Aceasta este exact corect. ["Asta este unde locuiesc eu."] A ta... Tu ai atins Ceva, doamnă. Tu ştii că tu nu m-ai atins pe mine.
E-14
E-141 Ce gîndeşti tu despre asta, domnule, omul următor care şade acolo? Tu crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu? Tu crezi? Dacă Domnul îmi va descoperi care este necazul tău, Îl vei accepta tu? Tu ai boală de stomac. Asta-i adevărat. Dacă asta-i adevărat, ridică-te în picioare. Corect. Tu eşti un predicator.
Desigur, voi ziceţi, "El se uită la hainele lui clerice."
E-142 În regulă, pe lîngă asta, cineva se aşteaptă ca tu să fii un Prezbiterian, dar tu eşti un predicator Penticostal. Asta-i adevărat. Amin. Nervozitatea ta este ceea ce ţi-a făcut ulcerul. Acesta este dus. Du-te acasă şi fii bine, frate. Amin.
Ai credinţă în Dumnezeu! Doar nu te îndoi.
E-143 Ce gîndeşti tu, care şezi chiar aici? Da. Tu crezi? Tu mă crezi de a fi slujitorul lui Dumnezeu? Sau, tu vrei ceva de la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi ceea ce tu vrei, vei crede tu că Supranaturalul este făcut? Tu crezi că aceasta este întocmai exact ceea ce Isus ar spune? Cu toată inima ta?
Tu ai o umflătură, şi acea umflătură este pe şoldul tău. Asta-i adevărat. Şi tu deasemeni ai boală de stomac, aceasta este cauzată de la o condiţie nervoasă. Asta-i adevărat. Numele tău este Eva May. Readman este numele tău de familie. Tu locuieşti la o stradă, 1378 West 13th Street. Asta-i corect. Ca tu să poţi cunoaşte că eu sînt slujitorul lui Dumnezeu, aceea este fetiţa ta care şade acolo. Tu vrei rugăciune pentru ea. Acea fetiţă are hemoragii, şi ele vin asupra ei cînd ea devine emoţionată sau începe să plîngă foarte tare. Asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Băieţaşul acela este fratele ei. Asta-i adevărat. Băieţaşul, deasemeni, tu vrei rugăciune pentru el. El este supărat cu constipaţie, şi el a scăzut o mulţime din greutate doar recent, deasemeni. Nu-i aşa? Asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
E-144 Femeia albă care şade lîngă tine, se pare că ea este tulburată privitor la ceva. Tu crezi, soră? Tu crezi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus Cristos, să declare către generaţia Neamurilor că El vine curînd? [Sora zice, "Da, domnule." – Ed.] Tu ai o boală de glandă cu care tu suferi, şi deasemeni o boală la intestinul gros, şi tu eşti nervoasă. Tu nu eşti din acest oraş, oricum. Tu eşti din Detroit. Numărul tău, unde tu locuieşti, este 12134 Fandler Street. Asta-i corect. Detroit, Michigan. Tu eşti o Italiancă. Numele tău este Viola P-o-1-o-f-... Polofmba. Îhî. Ai credinţă în Dumnezeu, şi primeşte ceea ce tu ceri.
E-145 Ce gîndeşti tu, jos pe aici? Crezi tu din toată inima ta?
E-146 Cum îi cu tine, doamnă micuţă care şezi aici? Crezi tu din toată inima ta, doamna micuţă la capăt acolo? Păi, oricare din voi, aceasta nu contează. Ce gîndeşti tu, tu acolo chiar de lîngă ea? Crezi tu din toată inima ta, mămica care şade, uitîndu-se la mine? Ce crezi tu despre aceasta? Crezi tu că Domnul Isus te-ar vindeca de acele vene varicoase pe care tu le ai? Tu crezi? Poate tu te-ai gîndi la aceasta, tu ai crede mai mult dacă eu ţi-aş spune că bărbatul tău a avut boală de ureche. Tu ai vrut rugăciune pentru el. Aceasta este exact corect. Acum tu mă crezi? Tu nu ai priceput aceasta la început. Aceasta cumva te-a trezit la acest lucru, pentru că tu ai primit vindecarea ta atunci.
E-147 Tu ţi-ai ridicat mîna, de lîngă ea, doamnă. Ce gîndeşti tu despre aceasta? Tu crezi că Dumnezeu te-ar face bine? [Femeia zice, "Eu ştiu că El mă va face." – Ed.] Tu crezi? În regulă, atunci artrita ta te va părăsi.
E-148 Ce te-ai gîndit, domnule? Tu care ţi-ai fluturat mîinile. Tu crezi că Dumnezeu te-ar vindeca de boala ta de inimă, te va face bine? Tu crezi că El o va face?
E-149 Tu care şezi, uitîndu-te la el acolo, crezi tu, Tu vrei ca Dumnezeu... Tu ai avut boală deasemeni, nu-i aşa? Da. Şi tu ai avut diabet, Asta-i adevărat. Tu crezi că Dumnezeu te va Atunci tu poţi avea aceasta.
Voi nu credeţi? Aveţi credinţă în Dumnezeu!
E-15
E-151 Binecuvîntatule Domn, noi Te vom vedea cîndva venind acolo în Ceruri. Noi ştim că Tu eşti aici acum într-un Trup spiritual, Tu Te-ai declarat perfect nouă. Lumea nu poate citi aceea, Doamne. Noi nici măcar nu ne aşteptăm la aceasta, deoarece Tu ai spus, "Ei nu Mă vor mai vedea." Dar noi ştim că Tu ai copii care pot să Te vadă. Noi avem copii care Te cunosc. Şi noi sîntem recunoscători pentru aceasta.
E-152 Şi noi ne rugăm acum ca Tu să străbaţi peste această clădire, cu marele Duh Sfînt, şi să vindeci fiecare persoană bolnavă de aici. Chiar acum ia slavă pentru Tine însuţi, Doamne. Fie ca oamenii să nu şadă în mortăciune, ci fie ca ei să învie şi să strălucească, şi-şi să dea lui Dumnezeu laudă şi slavă. În Numele lui Isus.
E-153 Dacă voi Îl credeţi, ridicaţi-vă în picioare şi daţi-I laudă din toată inima voastră. Şi veseliţi-vă în Domnul Isus, pentru că El acum vindecă pe fiecare din voi, pentru măreaţa Lui glorie Divină. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Up