Aşezarea De Diaconi

Placing Of Deacons
Data: 58-0720E | Durată: 24 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Şi, aceea este, că mai întâi este aşezarea unor diaconi în biserică. Şi bisericuţa noastră de aici este suverană. Ea nu are vreo denominaţiune sau ceva să-i trimită diaconi, ea îşi alege proprii ei diaconi. Ea îşi alege păstorul, ea îşi alege administratorii, ea alege tot ce întră şi iese din biserică. Nici o persoană nu are cuvântul hotărâtor asupra vreunui lucru, biserica îl are. Şi biserica sunt aceia care vin şi sprijină biserica cu prezenţa lor, cu zeciuiala şi jertfele lor, sunt întotdeauna aceia care au hotărârea legală în aşezarea acestora.
E-1 And that is, that the first is the placing some deacons into the church. And our little church here is sovereign. It doesn't have any denomination or anything to send its deacons; it elects its own deacons. It elects its pastor; it elects its trustees; it elects everything that comes in and out of the church. No one person has the say-so over anything; it's the church. And the church are those who come and support the church with their presence, with their tithe and offerings, are always the ones that has legal say-so in the placing of such. And I want to thank the past board of deacons, and I say it from here for all the church. If any of those brethren are here, which was Brother Cox, Brother Fleeman, and Brother Higginbotham and Brother Deatsman, they have give us a good service, give the Lord, in this Tabernacle.
E-2 Şi eu vreau să-i mulţumesc comitetului vechi de diaconi, şi eu o spun de aici pentru toată biserica. Dacă vreunul din acei fraţi sunt aici, care era Fratele Cox, Fratele Fleeman, şi Fratele Higginbotham şi Fratele Deatsman, ei ne-au dat o slujire bună, au dat Domnului, în acest Tabernacol.
E-2 And ever so often, according to the bylaws of the church, every year, the deacons or trustees automatically fill their time. And if they want to come back, all right. If they do not want to come back, then they can place some in their places, that this board has resigned.
And the other night I called the trustee board, which there is a new board of trustees. Till I noticed Brother Luther McDowell here tonight; we're glad to see him in, which was formerly on the trustee board. I went down this week to find out and to check into having a photostatic copy made, which will be presented to the church also. That the trustees of the church now is Brother William Morgan, Brother Mike Egan, and Brother Banks Wood, and Brother Roy Roberson. And they're all of this city, except Brother Roberson that lives between the two cities. The Lord has seen fit in those men, and they have been honorable men, and they have now received the duty as trustees of this church.
E-3 Şi din când în când, conform cu hotărârile bisericii, în fiecare an, diaconii sau administratorii în mod automat îşi îndeplinesc timpul lor. Şi dacă ei vor să vină înapoi, în regulă. Dacă ei nu vor să vină înapoi, atunci ei pot să pună pe unii în locurile lor, pe care acest comitet l-a demisionat.
E-3 And then while this meeting was going on, and was told by the assistant pastor that we--selecting of the new board of deacons, that these had served their time out and--and resigned, and it was to select some more deacons. Now, the church... The way this is done is the board can ap--appoint deacons, men that they have associated with and found to be honorable and just men.
The office of a deacon is a very great office, and a great honor to the Lord to be a deacon in the church. And so in the meeting the other night, certain man was called out to me. And when meeting with the pastor, the following--this last Friday, which was agreed by this man that these were honorable and just men.
E-4 Şi serile trecute am chemat comitetul administratorilor, căci există un nou comitet de administratori. Şi eu am observat pe Fratele Luther McDowell aici în această seară, noi suntem bucuroşi să-l vedem înăuntru, care a fost în trecut în comitetul administratorilor. Eu am mers jos în această săptămână să aflu şi să verific să avem o copie fotostatică făcută, care va fi prezentată bisericii, de asemeni. Căci administratorii bisericii acum sunt Fratele William Morgan, Fratele Mike Egan, şi Fratele Banks Wood, şi Fratele Roy Roberson. Şi ei sunt toţi din acest oraş, în afară de Fratele Roberson care locuieşte între cele două oraşe. Domnul a văzut potrivit în acei oameni, şi ei au fost oameni onorabili, şi ei au primit acum datoria ca administratori ai acestei biserici.
E-4 One young man that they had found, was not exactly qualified (not because that he wasn't the right type of man), one that was suggested by one of the honorable men of our trustee board. But as the pastor and I came together, and I asked the age of the young man, he was in his early twenties: honorable, just, and a real man, but find out that he was a single man. The Bible requires a deacon to be a married man. He must be the husband of one wife.
And then another man which was a very honorable man, very qualified for the job and would made a loyal man, as a brother suggested him. Then after investigating the case, that the brother had just recently come into this faith; his wife doesn't believe in it. Then that disqualified the man as the office, because he must have all his family in subjection. They must be also in the faith, because it would be a conflict.
E-5 Şi apoi în timp ce această adunare se desfăşura, şi i s-a spus de către păstorul asistent că noi... selectarea noului comitet de diaconi, că aceştia şi-au servit timpul lor şi-şi au demisionat, şi trebuia să alegem încă câţiva diaconi. Acum, biserica... Felul cum se face aceasta, este, comitetul poate numi diaconi, oameni cu care ei s-au asociat şi găsiţi de a fi oameni onorabili şi drepţi.
E-5 And we're building now, and we wish to place this church. And as the general overseer of the church, I must see that it's kept Scripturally, everything right on the Word.
And so therefore, then it has been found favorable with the board and the pastor, and the overseer, to select in this group of people here some men who we think to be honorable and just men. We can only bring them. And it's then they are appointed by the church, by their own vote. And then these man shall serve, if they feel that they will accept this office. Then they will come for a short time to see if they feel that maybe that God has called them. And if later, if they feel that they are disqualified, then they have a right in the next few weeks to resign the office, that someone else could be appointed in their place.
E-6 Slujba unui diacon este o slujbă foarte mare, şi o mare onoare faţă de Domnul să fi un diacon în biserică. Şi astfel, în adunare serile trecute, un anumit om a fost chemat la mine. Şi când s-a întâlnit cu păstorul, următoarea... această ultimă vinere, care s-a căzut de acord de către aceşti oameni că aceştia erau oameni onorabili şi drepţi.
E-6 However, at the beginning of the revival that (if God willing) I want to hold here in this Tabernacle as soon as I get some rest, then I--then I'll... We will ordain these deacons by laying on hands, deacons and treasurer in this church. But first they must be appointed and--and see how they like it and how the congregation likes it. Then if it's--then if it's all right on both sides, then we make these men ordained deacons, just like trustees are elected the same way.
It's the sovereignty and the law of the church by the Word of God. Therefore, that--they just can't say that, "I think this man would be a right man." That isn't it. "Brother Neville thinks this man would be a right man," or "the trustee board thinks this man would be a right man," it has to be by the church. No one does anything within himself here. It's the vote of the church. It's a sovereign church. The old set of bylaws was destroyed in the 1937 flood. We have recopied those, and will be hung on the wall here soon, the duties of trustees, deacons, treasurers, and so forth, pastor, associates, and so forth.
E-7 Un om tânăr pe care ei l-au găsit, nu a fost chiar calificat (nu pentru că el nu a fost felul potrivit de om), unul care a fost sugerat de unul dintre oamenii onorabili din comitetul nostru de administratori. Dar aşa cum păstorul şi eu am venit împreună, şi eu am întrebat vârsta tânărului, el avea douăzeci şi ceva de ani. Onorabil, drept, şi un om adevărat, dar am aflat că el era necăsătorit. Biblia cere ca un diacon să fie un bărbat căsătorit. El trebuie să fie bărbatul unei singure neveste.
E-7 By the grace of God, it has been said to me, and a one hundred percent vote through the board of this church, that they have found that Brother Hollin Hickerson to be a just, honorable man, and in line in this position to receive the--the great honor of being deacon of this said Tabernacle. Also, we have found, and by the vote of the board, that Brother Collins also has been found an honorable and just man. Being a minister himself; therefore, we would ask him to come and to be a--a deacon of the church; and not only deacon, but an associate to Brother Neville, and perhaps to a Sunday school class, or to take the place of Brother Neville, or whatever is being called on, he to be an associate to Brother Neville. That's Brother Collins. And also the church has found in favor, that Brother Tony Zabel, an honorable and just man, and he's been favored before the trustee board and the pastors, to ask him to receive the office of deacon in this said Tabernacle.
E-8 Şi apoi un alt bărbat care era un om foarte onorabil, foarte calificat pentru slujbă şi ar fi fost un bărbat loial, aşa cum un frate l-a sugerat. Apoi după cercetarea cazului, că fratele a venit doar recent la această Credinţă, soţia lui nu crede în Aceasta. Atunci aceea l-a descalificat pe om la slujbă. Pentru că el trebuie să-şi aibe toată familia în supunere, ei trebuie să fie de asemeni în Credinţă, deoarece acesta ar fi un conflict.
E-8 And it's also been asked, and found an honorable man among us... (Not... these not being the only honorable men now, but just has been selected by the board.) Brother Taylor from Henryville, or Memphis, I believe it is, Memphis, Indiana. He's been with us for some time, acting as usher and whatever could be. That the church has found favor with him, or the board and pastor, that he would accept the--the great office as being the deacon of this said Tabernacle.
And it's also been asked that Brother Mike Egan's son-in-law, Brother--Brother Bob Harnard, has been selected by the board and by the pastor, to accept the office as treasurer of this said Tabernacle, which is an honorable job, and it requires justice and honor.
In doing this, I think, my brethren, that calling you from here, that it would be a great honor to you. And not only that, but something to do.
E-9 Şi noi zidim acum, şi noi dorim să aşezăm această biserică. Şi ca supraveghetor general al bisericii, eu trebuie să văd că este ţinută, Scriptural, totul chiar pe Cuvânt.
E-9 At this time I will have Brother Neville, our associate, to read the requirements of the deacon. Brother Neville, if you'll read it from the Word of God. [Brother Neville reads I Timothy 3:8-12--Ed.]:
Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine and greedy of filthy lucre; Holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
E-10 Şi astfel de aceea, apoi, aceasta s-a găsit favorabil cu acest comitet şi păstorul, şi supraveghetorul, să selecteze în acest grup de oameni de aici ceva bărbaţi care noi gândim că sunt oameni onorabili şi drepţi. Noi doar îi putem aduce. Şi aceasta este, atunci, ei sunt numiţi de către biserică, prin votul lor propriu. Şi apoi aceşti oameni vor sluji, dacă ei simt că ei vor accepta această slujbă. Atunci ei vor veni pentru un timp scurt, să vadă dacă ei simt că poate că Dumnezeu i-a chemat. Şi dacă mai târziu, dacă ei simt că ei sunt descalificaţi, apoi, ei au un drept în următoarele câteva săptămâni să demisioneze slujba, ca altcineva să poată fi numit în locul lor.
E-10 Amen. I would at this time ask these brethren who has been called, if they would just walk forward here to the platform just a moment. And as we bow our heads just a moment for prayer, I want them... And the church knows what this is, that this is electing your deacon board and your treasurer. Lord Jesus, it is with sober, godly thinking that we come to Thee now. We come in respects of Thy most holy Word; we come believing that "Let every man's word be wrong, but God's be true." And we are grateful to Thee for this church which Jesus has purchased with His own precious Blood, and has given us this building to worship in... And as the overseers of this great flock, which the Holy Ghost has ordained us to be, we are trying now to present to this congregation a loyal, righteous bunch of men that we believe to be Spirit-filled and ready for the office. As it is once said concerning the deacon board, "Go, look out yourself among you, men of good reports and with the Holy Spirit, that they might serve in this manner to take care of the widows and orphans, to distribute the money, and to care for the welfare of the church." Later in years we have just read the writing of that great, inspired, sainted Paul, who sets forth the declaration of the Scriptures of the requirements of such position. God, honor these men. And now it is the choice, Lord, as a sovereign church, as the body of the Lord Jesus, that they do the electing. And [Blank.spot.on.tape--Ed.]... and will direct this portion of the service in a special way, in that righteous and holy Name of Jesus.
E-11 Oricum, la începutul trezirii care (dacă Dumnezeu voieşte) eu vreau să ţin aici în acest Tabernacol îndată ce mă voi odihni puţin, apoi eu-apoi eu... noi vom ordina pe aceşti diaconi prin punerea mâinilor, diaconi şi casier în această biserică. Dar mai întâi ei trebuie să fie numiţi şi-şi să vadă cum le place aceasta şi cum îi place la adunare. Apoi dacă este-apoi dacă este în ordine de ambele părţi, atunci noi îi facem pe aceşti oameni diaconi ordinaţi, întocmai cum Administratorii sunt aleşi în acelaşi fel.
E-11 Now with our heads bowed, not only our heads but our hearts, and as every member of this church, that comes here regular and supports it with your tithe and offerings, which is considered a member of this church... While, the pastor and I, alone, the--the associate pastor, Brother Neville, and I look on, I would ask if this church finds Brother Taylor to be a just man and eligible, by the best of your thinking to be deacon over this group of people, you will signify the same by raising your hand. [Brother Branham pauses--Ed.] All right. Now if there is any contrary, would you raise your hand. [Brother Branham pauses--Ed.] Thank you.
E-12 Este suveranitatea şi legea bisericii, prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, că, ei doar nu pot să spună că "Eu cred că acest om va fi un om potrivit," aceea nu este aşa, "Fratele Neville crede că acest om va fi un om potrivit," sau "comitetul administratorilor gândeşte că acest om va fi un om potrivit."
Aceasta trebuie să fie prin biserică! Nimeni nu face ceva de unul singur aici. Este votul bisericii. Aceasta este o biserică suverană.
E-12 Does any of this members of this church here find, and all, do you find Brother Hollin Hickerson to be a just and honorable man, and a man that's found in your sight worthy to become the deacon of this said church, would you signify by raising your right hand? [Brother Branham pauses--Ed.] If it is contrary, then raise your hand. [Brother Branham pauses--Ed.] Does this congregation find Brother Collins to be the same, a righteous and honorable man, and worthy of the job of being deacon of this church? Would you raise your hand? [Brother Branham pauses--Ed.] All right. Contrary, would you raise your hand? [Brother Branham pauses--Ed.]
E-13 Vechea iniţiere de hotărâri a fost distrusă în inundaţia din 1937. Noi le-am recopiat pe acelea, şi vor fi atârnate pe perete aici curând, îndatoririle administratorilor, diaconilor, casierului, şi aşa mai departe, păstorului, asociat, şi aşa mai departe.
E-13 Does this congregation find Brother Tony Zabel to be an honorable man and worthy of this office, of being deacon over this flock in this said church? Would you raise your right hand. [Brother Branham pauses--Ed.] Contrary, would you raise your hand?[Brother Branham pauses--Ed.] Does this congregation feel that Brother Harnard is a just and righteous man, who has been with us for some time, to be the treasurer, secretary-treasurer of this church, to handle its finances and to pay its bills? If so, raise your right hand. [Brother Branham pauses--Ed.] Is there any contrary, raise your right hand. [Brother Branham pauses--Ed.]
E-14 Prin harul lui Dumnezeu, mi s-a spus, şi un vot de sută la sută prin comitetul acestei biserici, că ei au găsit că Fratele Hollin Hickerson este un om drept, onorabil, şi în linie în această poziţie să primească-marea onoare de a fi diacon al acestui zis Tabernacol.
E-14 I wish to say to the--the brethren who are standing at this present time, at the foot of this cross, that this church, with one hundred percent (no contrary at all), finds you all worthy in the sight of God for this office that God has called you. Now, you have said, "Let these first be tried, and see if they desire this office." Within a few weeks, God willing, I will return back to lay hands upon this group of men to make them the official trust--or the deacons of this church, and treasurer. Let us bow our heads just a moment:
E-15 De asemeni, noi am aflat, şi prin votul comitetului, că Fratele Collins de asemeni a fost găsit un om onorabil şi drept. Fiind un predicator, el însuşi, de aceea noi i-am cere să vină şi să fie un-un diacon al bisericii; şi nu numai diacon, ci un asociat cu Fratele Neville, şi poate pentru o clasă de şcoală Duminicală, sau să-i ia locul Fratelui Neville, sau orice este el chemat să fie un asociat cu Fratele Neville. Acela-i Fratele Collins.
E-15 Lord, we are happy tonight that there is men still living on the earth that can walk godly before the world, so godly that a Tabernacle, with strict rules as this one has, can vote five men into position as their leaders without one vote contrary. We are happy for them, and we feel that You were with us in making these decisions, the board and we pastors. God, bless these men. And may they serve this office with all their hearts, knowing that it is purchasing to them a great degree in heaven. Someday when the books of heaven shall be closed, may the Book of the celestial beings and the great Book of heaven be opened, may their names be one hundred percent before God and the Saviour and all the heavenly hosts to be the same in His Kingdom. Bless them, Lord, and may they serve this office well. In Jesus' Name we thank You for them. Amen.
E-16 Şi, de asemeni, biserica a aflat, în favoare, ca Fratele Tony Zable, un om onorabil şi drept, şi el a fost favorizat înaintea comitetului de administratori şi păstori, să-i ceară să primească slujba de diacon în acest zis Tabernacol.
E-16 I just want to shake your hands: Brother Harnard, and Brother Zabel, and Brother Collins, Brother Hickerson, and Brother Taylor. So happy to know that we have fellowshipped all this time with such honorable men. God bless you now. And we will see you right away, as soon as I get a little rest and get back, and see how you like your office. All right, by their vote, I think was one hundred percent, no contrary at all. Oh, aren't you glad that you're associating with people today who can live before God, godly, and live before this present world in that condition? It is a wonderful thing.
E-17 Şi de asemeni a fost cerut, şi găsit om onorabil printre noi... (Nu... aceştia nu sunt singurii oameni onorabili, acum, ci doar au fost selectaţi de către comitet.) Fratele Taylor din Henryville, sau Memphis, eu cred că este, Memphis, Indiana. El a fost cu noi un timp, acţionând ca uşier şi orice putea fi. Că biserica a găsit favor la el, sau comitetul şi păstorul, ca el să accepte-marea slujbă de a fi diacon al acestui zis Tabernacol.
E-17 And I'm so glad to know tonight that I have the privilege of--of having these men and this church to be my friends. I'm so glad that God let me associate myself with His church all over the world. Oh, they are res--despised and rejected and talked about, and as I said this morning in my message, maybe just mud daubers, the way the world looks at them, as a bunch of fanatics, but God looks at them as His children. I'm so happy for that. They might not be able to tell you how many miles it is to the moon. They might not be able to tell you all the solar systems and how it operates. But there's one thing they do know: they know the hour they were borned again. I'm so glad for them.
E-18 Şi de asemeni a fost cerut ca ginerele Fratelui Mike Egan, Fratele-Fratele Bob Harnard, a fost selectat de către comitet şi de către păstor, să accepte slujba de casier al acestui zis Tabernacol, care este o slujbă onorabilă, şi ea cere dreptate şi cinste.
E-18 And as a little parable that I learned, and I'm going to associate it tonight with my two little girls to kind of make it come home to us, to make it real to us, that you'd understand the meaning of it. One morning, raising up out of bed... I got two little girls. One of them is Rebekah, and one of them is Sarah, and they're daddy's little girls. And I've got a little boy, Joseph. I was coming from Chattanooga, out of a meeting one night, while I was there in this last campaign. And I was in the--the car, going along with my oldest son, Billy. His wife and Meda was in the car, and the girls. And as we were rolling along, nobody had said nothing for several city blocks. And I'd cut pretty hard on the people that night about the way they were doing. Nobody had said anything. And little Joseph come over and grabbed me by the shoulder, and he said, "Daddy, you sure did preach tonight."
E-19 În a face aceasta, eu cred, fraţii mei, că chemându-vă de aici, că aceasta ar fi o mare cinste pentru voi. Şi nu numai aceea, ci ceva să faceţi.
E-19 And this morning, as I was leaving and going up to Eighth and Tenth Street, the--or Penn and Tenth, rather, nobody had said a thing, the wife and the two girls. And little Joseph took ahold of my shoulder again; he said, "Daddy, that, I sure liked that preaching this morning," he said. I said, "Well, I've got one fan; that's my son." And to our little saying... Up one morning and sitting in the room, little Becky come running out and say, she straddled my leg and put her arm around me, and she's daddy's little girl. And she was hugging me. And little Sarah jumped out of bed with her little pajamas and would, say, come running next. She's the little brown-eyed one. Little Becky would say, "Oh, Sarah, there's no need of you coming, because I've got all of daddy myself. Daddy's all mine." And little Sarah, her little lips dropped down; her little brown eyes colored up. I motioned like this and stuck out the other knee, and she come and straddled it.
E-20 La timpul acesta eu voi avea pe Fratele Neville, asociatul nostru, să citească cerinţele diaconului. Frate Neville, dacă vrei să citeşti aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu. [Fratele Neville citeşte I Timotei 3:8-13 – Ed.]:
Diaconii de asemeni trebuie să fie demni, nu cu două feţe, nu dedaţi la mult vin şi lacomi de câştig mârşav;
Să ţină taina credinţei într-un cuget curat.
Şi aceştia de asemeni să fie mai întâi dovediţi; atunci ei să folosească slujba de diacon, să fie găsiţi fără vină.
Tot aşa trebuie să fie nevestele lor cinstite, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.
Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste, să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.
Pentru că cei ce au folosit bine slujba de diaconi îşi dobândesc un loc de cinste, şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus.
E-20 Becky's got longer legs, so they would reach the floor. Little Sarah was toddling, so I put both arms around Sarah. Little Sarah looked over to Becky and said, "Becky, you may have all of daddy, but daddy's got all of me." And I think that's the way it is here. We might not know all of the theology, and all the great Greek words, this group of people might not know. But there's one thing sure: I believe Jesus has got all of us. Amen. All right, Brother Neville.
E-21 Amin. Eu aş vrea de data aceasta să cer acestor fraţi care au fost numiţi, dacă ei vor doar să păşească înainte aici la platformă doar un moment. Şi aşa cum ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune, eu vreau ca ei... Şi biserica ştie ce este aceasta, că aceasta este alegerea comitetului vostru de diaconi şi casierul vostru.
E-22 Doamne Isuse, aceasta este cu cumpătare, gândindu-ne evlavios că noi venim la Tine acum. Noi venim în respectele Cuvântului Tău Preasfânt, noi venim crezând că "Cuvântul fiecărui om să fie greşit, dar al lui Dumnezeu să fie adevărat." Şi noi Iţi suntem recunoscători pentru această Biserică pe care Isus a cumpărat-o cu Propriul Lui Sânge scump, şi ne-a dat această clădire în care să ne închinăm.
E-23 Şi ca supraveghetori ai acestei mari turme, care Duhul Sfânt ne-a ordinat să fim, noi încercăm acum să prezentăm acestei adunări un grup loial, neprihănit de oameni despre care noi credem că sunt umpluţi cu Duhul şi gata pentru slujbă. Aşa cum a fost spus odată privind comitetul diaconilor, "Mergeţi şi căutaţi printre voi, oameni cu reputaţie bună şi cu Duhul Sfânt, ca ei să poată sluji în acest fel, să poarte de grijă de văduve şi orfani, să A distribuie banii, şi să aibe grijă de bunăstarea bisericii." În anii de mai târziu, noi doar am citit scrierea acelui mare, sfânt Pavel, inspirat, care a stabilit declaraţia Scripturilor despre cerinţele la astfel de poziţie.
E-24 Dumnezeule, onorează pe aceşti oameni. Şi acum aceasta este alegerea, Doamne, ca o biserică suverană, ca trupul Domnului Isus, ca ei să facă alegerea. Şi [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... şi va îndruma poziţia acestei porţiuni din serviciu într-un fel special, în acel neprihănit şi sfânt Nume al lui Isus.
E-25 Acum cu capetele noastre aplecate, nu numai capetele noastre ci şi inimile noastre, şi ca fiecare membru al acestei biserici... care vine aici în mod regulat şi o sprijiniţi cu zeciuielile şi jertfele voastre, care este considerat un membru al acestei biserici. În timp ce, păstorul şi eu, singuri, păstorul asociat (Fratele Neville) şi eu privim. Eu aş întreba dacă această biserică îl găseşte pe Fratele Taylor de a fi un om drept şi potrivit, prin cea mai bună gândire a voastră, să fie diacon peste acest grup de oameni? Voi veţi semnifica la fel prin ridicarea mâinii voastre. [Fratele Branham face pauză – Ed.] În regulă. Acum dacă există ceva contra, vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Vă mulţumesc.
E-26 Găseşte vreunul din membri acestei biserici de aici... şi toţi, îl găsiţi pe Fratele Hollin Hickerson de a fi un om drept şi onorabil, şi un om care este găsit în privirea voastră vrednic să devină diaconul acestei zise biserici? Veţi semnifica voi prin ridicarea mâinii voastre drepte. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Dacă este contra, atunci ridicaţi-vă mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
E-27 Găseşte această biserică pe Fratele Collins să fie la fel, un om neprihănit şi onorabil, şi vrednic de slujba de a fi diacon al acestei biserici? Vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.] În regulă. Contra, vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
E-28 Găseşte această biserică pe Fratele Tony Zable de a fi un om onorabil şi vrednic de această slujbă, să fie diacon peste această turmă în această zisă biserică? Vreţi să vă ridicaţi mâna voastră dreaptă. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Contra, vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
E-29 Simte această biserică că Fratele Harnard este un om drept şi neprihănit, care a fost cu noi pentru o vreme, să fie casierul, secretar-casier al acestei biserici, să-i mânuiască finanţele şi să plătească chitanţele ei? Dacă-i aşa, ridicaţi-vă mâna dreaptă. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Este cineva contra, ridicaţi¬vă mâna dreaptă. [Fratele Branham face pauză – Ed.]
E-30 Eu doresc să spun-fraţilor care stau la acest timp prezent, la piciorul acestei cruci, că această biserică, cu sută la sută (nimic contra deloc), vă găsesc pe toţi vrednici în privirea lui Dumnezeu pentru această slujbă la care Dumnezeu v-a chemat.
E-31 Acum, voi aţi zis, "Aceştia să fie încercaţi mai întâi, şi să vedem dacă ei doresc această slujbă." În câteva săptămâni, cu voia lui Dumnezeu, mă voi întoarce înapoi să-mi pun mâinile peste acest grup de oameni, să-i fac oficial administr-... sau diaconii acestei biserici, şi casier.
Să ne plecăm capetele doar un moment:
E-32 Doamne, noi suntem fericiţi în seara aceasta că încă există oameni care trăiesc pe pământ care pot umbla evlavios înaintea lumii; aşa de evlavioşi încât un Tabernacol, cu reguli stricte aşa cum le are acesta, pot vota cinci oameni în poziţie ca liderii lor, fără un vot contra. Noi suntem fericiţi pentru ei, şi noi simţim că Tu erai cu noi în facerea acestor decizii, comitetul şi noi păstorii.
E-33 Dumnezeule, binecuvântează aceşti oameni. Şi fie ca ei să slujească această slujbă cu toată inima lor, ştiind că aceasta cumpără prin ei un grad mare în Cer. Într-o zi când Cărţile Cerului vor fi închise, fie ca Cartea fiinţelor cereşti şi în marea Carte din Cer să fie deschisă, fie ca numele lor să fie sută la sută înaintea lui Dumnezeu A şi a Salvatorului şi toate oştirile Cereşti, să fie la fel în Impărăţia Lui. Binecuvântează-i Doamne, şi jie ca ei să slujească această slujbă bine. În Numele lui Isus noi Iţi mulţumim pentru ei. Amin.
E-34 Eu doar vreau să vă strâng mâinile, [Fratele Branham le strânge mâinile – Ed.] Frate Harnard, şi Frate Zable, şi Frate Collins, Frate Hickerson, şi Frate Taylor. Sunt aşa de fericit să ştiu că noi am avut părtăşie tot acest timp cu oameni aşa de onorabili. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Şi noi vă vom vedea imediat, îndată ce mă voi odihni puţin şi voi veni înapoi, şi voi vedea cum vă place slujba voastră. În regulă, prin votul lor, eu cred că a fost sută la sută, nimic contra deloc.
E-35 Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi asociaţi cu oameni astăzi care pot trăi înaintea lui Dumnezeu, evlavios, şi să trăiască înaintea acestei lumi prezente în starea aceea? Este un lucru minunat.
E-36 Şi eu sunt aşa de bucuros să ştiu în seara aceasta că am privilegiul să-să am aceşti oameni şi această biserică să fie prietenii mei. Sunt aşa de bucuros că Dumnezeu m-a lăsat să mă asociez cu Biserica Lui din toată lumea. Oh, ei sunt dispreţuiţi şi respinşi, şi vorbiţi, şi aşa cum am spus azi dimineaţă în mesajul meu, poate doar tencuitori de noroi, în felul cum îi priveşte lumea, ca "o grămadă de fanatici," dar Dumnezeu îi priveşte ca copiii Lui. Eu sunt aşa de fericit pentru aceea. Ei poate că nu sunt în stare să vă spună câte mile sunt până la lună. Ei poate că nu sunt în stare să vă spună toate sistemele solare şi cum funcţionează. Dar există un singur lucru pe care ei îl ştiu, ei cunosc ceasul când ei au fost născuţi din nou. Eu sunt aşa de bucuros pentru ei.
E-37 Şi ca o mică pildă pe care am învăţat-o, şi eu o voi asocia în seara aceasta cu cele două fetiţe ale mele cumva să o facem să ne dumerească, să o fac reală pentru noi, ca voi să înţelegeţi însemnătatea ei. Într-o dimineaţă, sculându-se din pat... Eu am două fetiţe. Una din ele este Rebekah, şi una din ele este Sarah, şi ele sunt fetiţele tati.
E-38 Şi eu am un băieţel, Joseph. Şi eu veneam din Chattanooga, dintr-o adunare într-o seară, în timp ce eram acolo în această ultimă campanie. Şi eu eram în-maşină, mergând împreună cu fiul meu mai în vârstă, Billy. Soţia lui şi Meda erau în maşină, şi fetele. Şi în timp ce mergeam înainte, nimeni nu a spus nimic pe o distanţă de câteva blocuri de oraş. Şi eu am tăiat destul de tare în oameni în seara aceea despre felul cum se comportau. Şi nimeni nu a spus nimic. Şi micuţul Joseph a venit acolo şi m-a apucat de umăr, el a zis, "Tăticule, tu într-adevăr ai predicat în seara aceasta!"
E-39 Şi azi dimineaţă, aşa cum am plecat şi mergeam sus la Eighth şi Tenth Street,... sau Penn şi Tenth, adică, nimeni nu a spus nimic, soţia şi cele două fete. Şi micuţul Joseph m-a apucat de umăr din nou, el a zis, "Tăticule, aceea, mie într-adevăr mi-a plăcut predica aceea în această dimineaţă," a zis el.
Am zis, "Ei bine, eu am un admirator, acela-i fiul meu."
E-40 Şi pentru zicala noastră mică. Sus într-o dimineaţă, şezând în cameră, micuţa Becky a venit alergând afară şi, zice, ea mi-a încălecat piciorul şi şi-a pus braţul în jurul meu, şi ea este fetiţa tati. Şi ea mă îmbrăţişa. Şi micuţa Sarah a sărit din pat cu pijamaua ei micuţă şi a vrut, să zică, a venit alergând după aceea. Ea este cea cu ochişorii maro.
E-41 Micuţa Becky ar fi zis, "Oh, Sarah, nu era nevoie ca tu să vii, căci eu îl am pe tăticul de tot pentru mine. Tăticul este tot al meu!" Şi micuţa Sarah, buzele ei mici s-au lăsat în jos, ochişorii ei maro s-au acoperit. Eu m-am mişcat aşa şi am scos celălalt genunchi afară, şi ea a venit şi l-a încălecat.
E-42 Becky are picioare mai lungi, astfel ele atingeau podeaua. Micuţa Sarah se legăna, astfel eu am pus ambele braţe în jurul lui Sarah. Micuţa Sarah s-a uitat la Becky şi a zis, "Becky, tu poţi să ai tot din tă ticul, dar tă ticul mă are pe mine toată!"
E-43 Şi eu cred că acesta-i felul cum este aici. Noi poate nu ştim toată teologia, nici toate cuvintele mari Greceşti, acest grup de oameni ar putea să nu ştie. Dar există un lucru sigur, eu cred că Isus ne are pe noi toţi. Amin.
În regulă, Frate Neville.
Up