De Ce Nu Suntem Noi Un Cult?

Why Are We Not A Denomination?
Data: 58-0927 | Durată: 2 oră 46 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Privilegiat a fi iarăşi înapoi la amvon după vreo absenţă de, să presupun, aproape trei luni. Veveriţele au avut un timp greu, la fel şi eu. Oh, aceasta m-a relaxat, deşi, acum, şi voi simţiţi mai mult să intraţi în serviciu din nou. Şi aşteptând să începem această săptămână care vine, această Miercuri seara care vine, pentru o-o trezire chiar aici în Tabernacol. Şi dacă este voia lui Dumnezeu, eu am un fel de, Domnul mi-a promis un fel nou şi diferit de slujbă. Şi dacă El are plăcerea să facă aşa, eu sper să încep acel-acel nou fel de serviciu în săptămâna care vine, aici la Tabernacol, pentru primul loc.
E-1 Privileged to be back here at the pulpit again, after about, I guess, almost three months absence. The squirrels has had a hard time, so have I. Oh, it’s relaxed, though, now, and you feel more like entering into the service again. And expecting now to start this coming week, this coming Wednesday night, for a—a revival right here in the tabernacle. And if God willing, I have kind of…The Lord has promised me a different and new type of ministry. And if He pleased to do so, I hope to begin that—that new type of service this coming week, here at the tabernacle, for the first place.
E-2 Şi atunci nu mai am adunări stabilite, ci numai Australia şi Noua Zeelandă pentru acest Ianuarie care vine. Şi apoi Fratele Osborn cheamă pentru o adunare unită pe care am promis-o lui aici cândva în urmă, în Tulsa, dar puţin mai târziu, însă noi nu suntem încă siguri de aceasta.
E-2 And then, I have no scheduled meetings, but just Australia and New Zealand, for this coming January. And then Brother Osborn is calling for a joint meeting that I kind of promised him here sometime ago, in Tulsa, but a little later on, but we’re not sure of that yet.
E-3 Aceasta era bine desigur, Frate Jeffreys, să ajung să-ţi strâng mâna înapoi aici, şi de asemenea să aud pe băiatul tău cântând acel cântec, şi tu la instrument. Mie îmi place acest fel, tatăl şi fiul. Vouă nu vă place aceasta? "Aduceţi copilul pe calea pe care acesta ar trebui să meargă." Aceasta-i corect, Domnule Guenther, dvs.-dvs. ştiţi că aceasta-i corect, dvs. amândoi. "Aduceţi copilul pe calea pe care trebuie să meargă, şi când îmbătrâneşte el nu se va depărta." Şi aceasta este adevărat. Ar putea să fie uneori că el să se depărteze de aceasta, dar ea nu se va depărta de el, vedeţi. Aceasta-aceasta întotdeauna va sta cu el. Această antrenare timpurie sau la orice a fost adus ca să facă, aceasta-aceasta cu certitudine va sta cu el. Acum aceasta este...
E-3 It was certainly good, Brother Jeffreys, to get to shake your hand back here, and also to hear your boy sing that song, and you play. I kind of like that, father and son. Don’t you like that? “Bring up a child in the way that it should go.” That’s right, Mr. Guenther, you—you know that that’s right, both of you. “Bring up a child in the way that it should go, and when he gets old it’ll not depart.” And that’s true. There may be sometimes that he may depart from it, but it won’t depart from him. See? It’ll—it’ll always stay with him. That early training and whatever he’s been brought up to do, it’ll—it’ll certainly stay with him. Now, this is…
E-4 L-am întâlnit pe Fratele Jeffreys acolo afară, şi i-am spus, "Frate Jeffreys..." Eu mă gândeam, voi ştiţi, că întotdeauna sunt bucuros să văd pe vreunul din fraţii mei vizitatori venind înăuntru, dar o astfel de seară pentru ca un frate vizitator să vină! Aceasta este seara numai pentru poporul care vine la Tabernacol, numai rugăciuni, această trezire, aceasta este seara. Noi vrem să luăm seara aceasta, şi mâine dimineaţă, şi mâine seara, doar pe ce credem noi aici la Tabernacol, să-să repetăm aceasta din nou. Noi avem unele credinţe îngrozitor de ciudate, foarte stranii, dar într-un fel sau altul noi le aflăm în această Biblie. Ele par să fie acolo în ordine.
E-4 I met Brother Jeffreys out there, and I said, “Brother Jeffreys…” I thought, you know, I’m always glad to see any of my visiting brethren in, but such a night for a visiting brother to come! This is the night of just the folks that comes to tabernacle, just prior this revival. This is the night…We want to take tonight, and tomorrow morning, and tomorrow night, just on what we believe here at the tabernacle, to—to rehearse it over again. We have some awful odd beliefs, very strange, but somehow or another we find them in this Bible. They seem to be there all right.
E-5 Şi acum dacă acolo ar fi înăuntru un frate străin sau o soră, care aparţine la o-o anumită sectă, sau-sau nu este de acord, numai să şadă înăuntru în seara aceasta, şi noi vrem ca să ştiţi că sunteţi perfect bineveniţi. Vedeţi, voi sunteţi cât se poate de bineveniţi. Dar acum eu sper... Şi noi facem aceasta destul de aspru. Astfel dacă-dacă aceasta pare că nu sunteţi de acord cu ea, ei bine, acum, şi voi să faceţi aşa cum fac eu când mănânc plăcintă cu cireşe. Şi când mănânc prăjitura cu cireşe, care este favorita mea, eu întotdeauna, când eu-când eu mănânc prăjitura, şi nimeresc un sâmbure, eu nu arunc prăjitura, eu-eu arunc doar sâmburele şi-şi continui să mănânc prăjitura. Sau, aşa cum mâncăm pui. Acum, la toţi dintre voi vă plac puii, vedeţi. Şi când atingeţi osul, nu renunţaţi la pui, ci ocoliţi numai osul şi continuaţi să mâncaţi puiul. Ei bine, în felul acesta să faceţi în seara aceasta, la ceea ce am să spun aici, voi doar... când mâncaţi ceva, voi spuneţi, "Acum, eu-eu nu... eu doar şed în această mică biserică cu Învăţătură pentru următoarele trei adunări, şi acestea sunt doar un fel de repetiţie a ceea ce ei¬ce cred ei, şi trec peste aceasta."
E-5 And now, if there would be a strange brother or sister in, that belongs to a certain denomination, or—or disagrees, just sitting in on this for tonight, we want you to know that you’re perfectly welcome. See, you’re just as welcome as you can be. But now I hope…And we make this pretty rough. So if it seems that you don’t agree with it, well, now, you do that like I do when I’m eating cherry pie. And when I’m eating cherry pie, which is my favorite, I always, when I’m…When I eat the pie, if I run into a seed, I don’t throw the pie away. I—I just throw the seed away and just keep on eating pie. So, or like eating chicken. Now, all of you all like chicken, see. And when you hit the bone, you don’t quit, you just go around the bone and keep eating chicken. Well, that’s the way you do tonight, what I’m saying here, you just…when you hit something, you say, “Now, I—I just don’t…I’m just sitting in this, as a little church Doctrines, in these next three meetings. They’re just kind of rehearsing what they—what they believe, and going over it.”
E-6 Şi singura cale ca aproape să poţi face o persoană să creadă Aceasta, este s-o conduceţi acasă atât de tare până când ei vor trebui să ştie că Acesta este lucrul care este corect. Aceasta este singura cale pe care o puteţi face să se prindă. Şi ca un prieten de-al meu, Mr. Woods cu care am fost, dacă-dacă bateţi un cui numai pe jumătate, şi scândura este prinsă slab, vântul o va sufla jos foarte curând, dar voi trebuie să-l bateţi bine, ca să se ţină tare. Astfel dacă fac aceasta cu adevărat aspru în unele din aceste locuri, şi către voi vizitatorilor din seara aceasta care şedeţi aici, eu nu-eu nu încerc să vă arunc jos, eu încerc numai să vă conduc acasă la această biserică la ce credem noi. Toţi care înţeleg aceasta foarte bine, să spună "amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] În ordine, aceasta este-aceasta este O.K. Şi eu îmi dau aceasta jos de pe mâini. Şi atunci-atunci... Ei înregistrează aceasta, şi aşa mai departe, ca mai târziu dacă ei vor să afle pentru ceea ce noi stăm cu adevărat, şi care este fundaţia pe care stăm noi, aceste înregistrări o va spune. Şi atunci noi facem aceasta atât de des, din cauză că intră oameni noi şi-şi noi mergem înainte. Şi acum noi nu vom fi în stare ca să trecem peste toate învăţăturile bisericii, ci numai câteva din ele despre care noi vrem să-să vorbim. Şi acum Miercuri seara, deşi, începe...
E-6 And the only way you can nearly make a person believe It, is drive home so hard till they’ll have to know that That’s the thing that’s right. That’s the only way you can make it stick. Just like a friend of mine, Mr. Wood I’ve been with; if you just drive a nail halfway in, and the board is all loose, the wind will blow it down pretty soon. But you got to drive her in, make it stick hard. So now if I just make this real rude on some of these places, and to you visitors tonight that’s setting on, I’m not—I’m not trying to throw you off. I’m just trying to drive home to this church what we believe. All understands that now real good, say, “Amen.” [Congregation says, “Amen.”—Ed.] All right. That’s—that’s okay. And now get this off of my hands. And then—then the…They’re recording it, and so forth, that later on, if they wanted to find out then what we really stand for, and what the grounds that we stand on, these recordings will tell it. And then we do this every so often, ’cause there’s new people comes in and—and we go ahead. And now we won’t be able to go over all the church Doctrines, but just some of them that we want to—to speak on. And now, Wednesday night, though, starts…
E-7 Acum, Luni şi Marţi, eu voi pleca să mă rog, ca să fiu gata pentru serviciul de vindecare. Şi voi puteţi merge la telefon, sau oriunde doriţi, şi să aduceţi înăuntru pe oricine vreţi, pentru această trezire care vine. Şi, să le spuneţi lor să nu vină în grabă, acum. Nu să vină, zicând, "Ei bine, acum eu am să alerg înăuntru şi să se roage deseară pentru mine, şi mâine seara aceasta este totul..." Voi să nu faceţi aceasta. Intraţi înăuntru şi ascultaţi, căci noi vrem să ne luăm timpul nostru şi să aşezăm acel Cuvânt atât de aproape ca diavolul să nu aibă nici chiar o bucăţică mica de loc ca să se mişte. Şi apoi când lăsaţi ca credinţa voastră să meargă până la capăt, până ce începeţi să credeţi, atunci lăsaţi subconştientul vostru să acţioneze, atunci credinţa lui Dumnezeu îl va urma, atunci voi veţi merge corect înainte. Vedeţi?
Căci credinţa voastră nu va face prea mult; subconştientul vostru trebuie să se mişte în direcţia în care se mişcă credinţa voastră, şi atunci credinţa lui Dumnezeu se mişcă în spatele ei şi confirmă totul. Vedeţi? Însă dacă aceasta este credinţa voastră, "Oh, da, eu am făcut asta chiar acum"; şi chiar subconştientul vostru desfăşurându-se înapoi aici, spunând, "Eu mă întreb dacă aceasta va lucra în mine." Aceasta-aceasta nu o va face chiar atunci. Vedeţi? Astfel noi vrem ca acesta să fie un adevărat serviciu de vindecare. Şi înainte ca să primesc pe vreunul în săli şi aşa mai departe, pentru vindecare, sau pentru aceste noi servicii, eu vreau ca ei să înţeleagă într-adevăr pentru ce vin ei acolo. Astfel amintiţi-vă numai, şi veniţi să ne vizitaţi, iar noi vom fi bucuroşi să vă primim.
E-7 Now, Monday and Tuesday, I’m going away, to pray, get ready for healing service. And you can get on the phones, or wherever you wish to, and bring in anybody that you want to, for this coming revival. And tell them not to come in a hurry now, not come, say, “Well, now I’m going to run in and be prayed for, tonight. And tomorrow night, it’s all…” You don’t do that. You come in and listen a while, ’cause we want to take our time and lay that Word out so close that the devil won’t even have one little speck of room to ever move. And then when you let your faith run out to its end, till you begin to believe, then let your subconscious go to acting, then the faith of God will back it up. Then you’ll go right on out. See?
Cause, your faith won’t do too much. Your subconscious has to move in the direction that your faith is moving, and then God’s faith moves in behind and confirms it all. See? But, if it’s your faith, “Oh, yes, I got it right now!” And even your subconscious, rowing back here, saying, “I wonder if it’ll work on me?” It won’t do it, right then. See? So we want this to be a real healing service. And before I get anyone into the rooms, and so forth, for the healing, or this new services, I want them to really understand what they’re coming in there for. So just remember, and come and visit us, and we’ll be glad to have you.
E-8 Acum, reamintiţi-vă acum, că dimineaţă, noi o să continuăm cu Învăţătura bisericii, şi mâine seara la fel. Acum, voi sunteţi bineveniţi să veniţi, şi oricine poate să vină. Noi suntem întotdeauna bucuroşi să vedem pe oricine. Dar acum în seara aceasta este numai îndrumarea acasă către poporul care este de aici din Tabernacol, care sunt-care sunt crescuţi în această Învăţătură. Căci, afară în câmpuri, în câmpurile evangheliei, noi luăm numai reala Învăţătură evanghelică fundamentală a Scripturilor. Dar aici la Tabernacol, noi avem gândurile noastre proprii şi propriile noastre credinţe, ca o-ca o-ca o biserică, şi aceasta este peste ce vom trece în seara aceasta.
E-8 Now remember, now, in the morning, we’re going to continue on with the church Doctrine. And tomorrow night the same way. Now you’re welcome to come, and anybody can come. We’re always glad to see anybody. But now this, tonight, is just directed home to the peoples that’s of the tabernacle here, that—that’s raised up in this Doctrine. For, out in the field, evangelistic field, we just take the real fundamental, evangelical Doctrines of the Scriptures. But here at the tabernacle, we got our own thoughts and our own beliefs, as a—as a—as a church, and that’s what we’re to go over, tonight.
E-9 Şi înainte ca să deschidem Cuvântul Său binecuvântat, să ne plecăm capetele noastre pentru un moment de rugăciune.
E-9 And before we open His blessed Word, can’t we just bow our heads for a moment of prayer?
E-10 Atotputernic şi plin de putere Dumnezeu, care, înainte ca lumea să înceapă vreodată să se învârtă în jurul primului atom, Tu erai Dumnezeu. Tu nu te-ai schimbat nici un pic. Şi când nu vor mai fi atomii ca să ţină lumea sus, şi nu va mai fi lumea ca să fie ţinută sus, Tu încă vei fi Dumnezeu. Tu eşti pentru veşnicie, şi din veşnicie, Tu eşti Dumnezeu. Tu niciodată nu ai avut un început de zile nici sfârşit de viaţă, Tu vei fi întotdeauna. Şi, Tată, Tu fiind infinit, iar noi finiţi, noi cerem mila Ta Divină, Dumnezeule, dându-ne seama că acest duh al nostru este ca să fie unit în Eternitate afară din acest element al timpului în Eternitate. De aceea, Doamne, noi suntem aici să ne verificăm salvarea noastră, să vedem cum stăm în privirea Cuvântului Tău, şi să vedem cum suntem situaţi în experienţele noastre. Trăim noi aşa cum îţi este plăcut Ţie? Poartă duhul nostru legătura cu Duhul Tău? Şi poartă învăţătura noastră evidenţa cu Biblia? Şi, Tată, fie ca noi să le examinăm pe amândouă, îndeaproape, în următoarele trei servicii. Dăruieşte-ne aceasta, Doamne.
E-10 Almighty and powerful God, Who, before the world ever start whirling on the first atom, You were God. You haven’t changed a bit. And when there is no more atoms to hold it up, and there’s no more world to be held up, You’ll still be God. You’re for everlasting, and from everlasting. Thou art God. You never had a beginning of days, nor ending of life. You’ll always be. And, Father, You being infinite, and we finite, then we ask for Your Divine mercy, God, realizing that this spirit of ours is to blend into the Eternity, out of this time elements, into Eternity. Therefore, Lord, we’re here to check up on our salvation, to see how we’re standing in the sight of Thy Word, and to see how we are situated in our experiences. Are we living that which is pleasing to Thee? Does our spirit bear record with Your Spirit? And does our teaching bear record with this Bible? And, Father, may we examine both, closely, in these next three coming services. Grant it, Lord.
E-11 Binecuvântă pastorul de aici, diaconii, administratorii, şi pe toţi laicii, poporul care vine la această biserică. Din zilele mele aici Doamne, sunt mulţi, mulţi la care nu le cunosc chiar numele sau de unde vin ei, dar eu sunt sigur că Tu cunoşti totul despre ei. Şi noi suntem aici pentru un scop în seara aceasta, Doamne, ca să avem părtăşie în jurul Cuvântului scris. Şi dă-ne nouă pe Duhul Sfânt în vieţile noastre, ca noi să putem şedea în pace cumpătaţi şi în frică de Dumnezeu, şi să ne examinăm vieţile noastre prin Cuvântul Său. Îngăduie aceasta, Doamne.
E-11 Bless the pastor here, the deacons, the trustees, and all the laity, the people who come to this church. Since my days here, Lord, there’s many, many that I don’t even know their names, or where they come from, but I’m sure that You know all about them. And we’re here for that one purpose, tonight, Lord, to fellowship around the written Word. And give us the Holy Spirit in our lives, that we can sit peacefully, and soberly, and in the fear of God, and examine our lives by His Word. Grant it, Lord.
E-12 Şi în această clădire seara aceasta, Doamne, sunt fraţii mei de diferite faze ale-ale bisericii. Şi, Doamne, eu sunt atât de mulţumit că ei sunt aici pentru părtăşie. Poate noi am fi în dezacord asupra unor principii mărunte ale învăţăturii. Dar în acel unul principiu major, noi stăm ca fraţi uniţi într-un front care, o Dumnezeule, fie ca acesta să ne întărească părtăşia noastră-noastră, şi a... şi legăturile dragostei şi harului lui Dumnezeu să se odihnească peste noi din belşug. Acum, cunoscând, Doamne, că aceasta este prea mult dintrun lucru ca să fie făcut de un om, deoarece noi avem aici în considerare, în seara aceasta, destinaţia sufletelor care au legătură Eternă. Astfel noi ne rugăm ca Duhul Sfânt să intre drept în Cuvânt, şi-l va aşeza şi explica în propriul Său fel, nouă, lucrurile care le-ar avea El pentru noi ca să le cunoaştem. Îngăduie aceasta, Doamne. Şi când cele trei... perioade pentru serviciu s-a terminat, fie ca noi să mergem ca o biserică întărită, uniţi împreună, să punem inimile noastre şi scopurile noastre toate împreună, cu concetăţenii noştri ai Împărăţiei lui Dumnezeu, şi să ne mişcăm înainte ca niciodată.
E-12 And in this building, tonight, Lord, there is my brethren of different phases of the—of the church. And, Lord, I’m so thankful that they are here to fellowship. Maybe we might disagree upon little principles of Doctrines. But in that one great major principle, we’re standing as united brethren in a front. That, O God, may it strengthen our—our fellowships, and our…and the bonds of God’s grace and love rest upon us richly. Now, realizing, Lord, that this is too much of a job for a man to do, because we have here under consideration, tonight, the destination of souls that’s Eternity bound. So we pray that the Holy Spirit will get right into the Word, and will lay It out and explain It in His Own way, to us, the things that He would have us to know. Grant it, Lord. And when the three…the times of service is over, may we go as a strengthened church, as a united together, to put our hearts and our aims all together, with our fellow citizens of the Kingdom of God, and move forward like never before.
E-13 Eu vreau să-ţi mulţumesc Ţie, Doamne, aici în Prezenţa bisericii şi-şi a poporului care este aici, că Tu mi-ai dat mie câteva săptămâni de odihnă bună. Eu mă simt minunat în seara aceasta din cauza Prezenţei Tale şi a binecuvântării Tale. Şi, O Dumnezeule, noi ne rugăm aici pentru un frate, fratele nostru care merge peste Ocean, departe în acel întuneric, în ţări sumbre, unde chiar viaţa lui este în pericol. Şi, O Doamne, binecuvântă pe Fratele nostru Jeffreys aşa cum merge, şi pe fiul său, şi pe soţia lui, şi dă-i o mare împrospătare. Fie ca el să facă spărturi în întuneric până când Lumina Evangheliei va lumina larg şi departe. Ascultă-ne, Tată, căci noi cerem această petiţie în Numele Domnului Isus, Fiul Tău. Amin.
E-13 I want to thank You, Lord, here in the presence of the church and—and of the peoples that’s here, that You gave me now several weeks of good rest. I feel wonderful tonight because of Your Presence and Your blessing. O God, we pray for brother here, our brother that’s going overseas, way down into those dark, dingy countries, where his very life lays as a target. O Lord, bless our Brother Jeffreys as he goes, and his son, and his wife, and give him great increase. May he cut holes through the darkness until the Gospel Light will shine far and wide. Hear us, Father, for we ask this petition in the Name of the Lord Jesus, Thy Son. Amen.
E-14 Acum, în seara aceasta, citim din mica mea Biblie Scofield. Eu tocmai am trecut de douăzeci şi cinci de ani, de când o am. Şi încă o pot citi, dar ea devine destul de nedesluşită, astfel că mi-am luat o pereche de ochelari pentru citit, când studiez. Şi voi vedea cât sunt de buni în seara aceasta, pentru prima dată.
Acum eu am subiecte ca acesta, că, "Trebuie Biserica"...
Oh multe lucruri, dacă vom putea ajunge la ele. Una din ele, "De ce suntem noi numiţi o Biserică? De ce nu suntem noi un cult? De ce-de ce credem noi în securitatea Eternă a sufletului credinciosului? De ce condamnăm noi, femeile predicatoare? De ce botezăm noi prin scufundare? Şi va trece Biserica prin Necazul Cel Mare?" Şi multe din acele subiecte aici, eu presupun că am cincisprezece sau optsprezece din ele, pentru următoarele câteva seri.
E-14 Now, tonight, reading in my small Scofield Bible. I’ve just passed twenty-five years old, recently. And I can still read it, but it gets pretty dim. So I got me a pair of reading glasses when I study, and I’m going to see how it works tonight, for my first time.
Now I have subjects, like this, that, “Must the Church…” Oh, many things, if we can get to them. One of them, “Why are we called the Church? Why are we not a denomination? Why—why do we believe in the Eternal security of the soul of the believer? Why do we condemn women preachers? Why do we baptize by immersing? And will the Church go through the Tribulation?” And many of those subjects here, I guess I got fifteen or eighteen of them, for the next few nights.
E-15 Astfel eu mă gândesc în seara aceasta să încep cu, sau să pornesc cu... Aceasta pare că Domnul pune pe inima mea chiar pentru acest subiect ...De Ce Nu Suntem Noi Un Cult? Motivul că... Acum, noi nu avem nimic împotriva altor grupuri care sunt culte. Noi nu avem nimic împotriva lor, însă eu vreau să explic de ce noi niciodată nu am intrat în vreun cult. Eu am fost ordinat într-o mică biserică Baptistă, după cum ştiţi. Şi Baptist nu este un cult, sau nu era până recent, şi cum ea devine tot atât de mult un cult ca restul din ele. Dar, motivul că noi niciodată nu devenim un cult...
E-15 So I’m thinking, tonight, to begin with, to start with, it seems to be the Lord lays upon my heart just for this subject, the…Why Are We Not A Denomination? The reason that…Now, we have nothing against other peoples who are denomination. We have nothing against them, but I want to explain why that we never went in with any denomination. I was ordained in a little Baptist church, as you know. And the Baptist is not a denomination, wasn’t, till just recently, and now it’s becoming just as much denomination as the rest of them. But, the reason that we never become a denomination…
E-16 Acum, noi suntem o organizaţie. Noi suntem o organizaţie, înregistrată aici în-în tribunale ca o organizaţie, un grup de oameni care sunt organizaţi împreună ca să se închine lui Cristos, dar noi nu suntem un cult. Nici unul nu o să domine asupra noastră, vedeţi. Aceasta nu este o denominaţiune. Aceasta¬aceasta este numai o organizaţie de părtăşie între credincioşi Creştini. Oamenii vin aici la biserică, şi aceasta le devine lor biserica casă, dacă ei doresc să vină atâta timp cât trăiesc ei.
E-16 Now, we are an organization. We are an organization, recorded here in the—in the courts, as an organization, a group of people that’s organized together to worship Christ, but we’re not in a denomination. No one is going to dominate over us, you see. It’s not a denomination. It’s—it’s just an organization, a fellowship amongst Christian believers. People come here to the church. And this becomes their home church if they wish to come, as long as they live.
E-17 Şi ei pot veni aici şi să nu fie de acord cu tot ce predicăm noi. Aceasta este perfect în regulă. Voi totuşi, atât timp cât sunteţi un Creştin, aveţi părtăşie şi o mâna întinsă la fel ca ceilaţi. Vedeţi? Dacă eu am spus că eu cred în botezul prin scufundarea în apă, şi dacă voi credeţi în stropire, şi staţi drept pe aceasta, noi vom fi întocmai la fel cum eram dacă amândoi am fi de acord. Noi s-ar putea să nu fim în stare să vedem ochi la ochi, la fel, dar atâta timp cât eşti un frate Creştin sau o soră, voi sunteţi în totul bineveniţi, vedeţi, fiecare.
E-17 And they can come here and disagree with everything that we preach. That’s perfectly all right. You still, as long as you are a Christian, you’ve got fellowship, and a hand out just the same as the rest of them. See? If I said I believe in baptizing by immersing by water, and you believed in sprinkling, and stayed right on it, we’d still be just the same as we was if we both agreed. We might not be able to see eye-to-eye, alike. But as long as you are a Christian brother or sister, you’re perfectly welcome, see, everybody.
E-18 Astfel noi nu avem ceva culte, deoarece eu gândesc că cultul separă frăţietatea. Unii din ei, spun, "Bine, noi nu avem nimic de a face cu această trezire, care este o trezire Metodistă. Bine, aceasta este Baptistă, noi nu avem... Noi suntem Metodişti, noi nu avem nimic de a face cu aceasta." Frate, dacă Cristos este în ea, noi avem-noi avem de a face cu toţii cu aceasta. Noi trebuie să punem... Acesta-acesta este trupul lui Cristos, care-care suferă. Şi eu văd că atât de mult în ţări astăzi, cum că noi avem... Acum, Cristos nici când nu a făcut, în nici un timp, nu a organizat vreodată vreo biserică cult. Acum, lăsaţi doar ca aceasta să fie bine asigurat.
E-18 So we don’t have any denomination, because I think that denomination separate brotherhood. Some of them will say, “Well, we ain’t got nothing to do in that revival. That’s the Methodist revival.” “Well, that’s Baptist. We ain’t got…We’re Methodists. We ain’t got nothing to do with that.” Brother, if Christ is in it, we got—we got all to do with it. We got to put our…It—it’s the Body of Christ that is—is suffering. And I see that so much in the lands today, to how that we have…Now, Christ never did, at any time, ever organize any denominational church. Now, just let that be well assured.
E-19 Acum, acum, eu am de gând să vă întreb mâine seara, dacă vreţi să ştiţi vreunul din aceste lucruri, ca ceva istorie pe care o citez eu, sau altceva. Eu nu am timp să epuizez aceasta complet, şi eu nu aş trece la un alt subiect, căci aţi putea pierde săptămâni la acelaşi subiect. Dar dacă vreţi să cunoaşteţi locul, orice lucru, doar să mă întrebaţi şi aşezaţi aceste întrebări aici sus pe-pe pupitru, şi eu le voi lua, şi voi răspunde la ele.
E-19 Now, now, I’m going to ask you tomorrow night, if any of these things you want to know, like some history that I’m quoting, or something another. I don’t have time just to drain that through, I won’t get to another subject, ’cause you could spend weeks on that very same subject. But if you want to know the place, anything, just ask me, and lay it up here on the—on the desk, and I’ll get it answered for you.
E-20 Acum, cea mai veche sectă, şi prima biserică sectă pe care am avut-o vreodată, este biserica Catolică. Şi aceasta a fost organizată la trei sute şi ceva de ani după moartea ultimului apostol. Aceasta este adevărat. Voi obţineţi aceasta în Părinţii timpurii ai Niceeii, şi o mai obţineţi în aceste scrieri ale lui Josephus, şi, oh, mulţi din-din marii istorici. Vedeţi? Şi atât de departe ca în... oricare din epocile bisericii, până jos până la moartea ultimului apostol, şi trei sute de ani partea cealaltă a apostolilor, acolo nu erau biserici sectare. Iar Catolicii au fost prima biserică cult.
E-20 Now, the oldest denomination, and the first denomination church that we ever had, is the Catholic church. And it was organized three hundred and something years after the death of the last apostle. And that’s right. You get it in the early Nicene Fathers, and you get it in the writings of Josephus, and, oh, many of the—of the great historian. See? And as far as in the—the…any of the church ages, down through until the death of the last apostle, and three hundred years the other side of the apostles, there was no denominational churches. And the Catholic was the first denomination of a church.
E-21 Iar bisericile Protestante sunt cultele care s-au tras afară dintr-un cult. Prima reformă a venit, era Luter; după Luter vine Swingli, după Swingli vine Calvin, şi tot aşa în jos. Şi jos la Trezirea Wesleyană şi mai departe la Alexander Campbell, John Smith, şi câte altele, vedeţi, tot în continuare. Şi ultima mişcare pe care noi o avem, în sus acum, sunt diferitele faze ale epocii Penticostale.
E-21 And the Protestant church are the denominations who has pulled out of a denomination. The first reformation come, was Luther; after Luther come Zwingli, after Zwingli come Calvin, and just on down like that. And down to the Wesleyan Revival, and on down to Alexander Campbell, John Smith, and whatmore, see, on down. And the last movements that we have up now is the different phases of the Pentecostal age.
E-22 Şi eu cred că Dumnezeu a lucrat în fiecare epocă. Dar aţi observat vreodată că de fiecare dată când o biserică decade, şi că ele încep să decadă tocmai atunci când devin un cult? [o sect㬠– Trans.] Şi oricând decade aceasta, Dumnezeu nu ridică niciodată acea biserică iarăşi. Aceasta merge direct la sămânţă. Acum numai să... Dacă vreţi să cunoaşteţi istoria despre aceasta, noi-noi o putem produce, căci-căci nici o biserică, niciodată în istoria bisericiilor, după ce a decăzut să mai fie iarăşi ridicată. Baptistă, Metodistă, Presbiteriană, Luterană, sau oricare ar putea fi, când ele cad, sunt duse. Acum, aceasta este adevărat. Acum, aceasta, eu-eu v-am spus acum, puneţi-vă jachetele, căci o să facem Aceasta să se prindă. Vedeţi? Niciodată, în vreo vreme, când un om a ieşit afară ca un individual şi a organizat o biserică, aceasta a început.
E-22 And I believe that God has dealt in each age. But did you ever notice that, every time a church ever fails, and as soon as they denominate they start failing right then? And whenever they fail, God never raises that church again. It goes right straight to seed. Now you just…If you want to know the history on that, we—we can produce it, that—that no church, not ever in the history of churches, has any denomination ever fell that ever rose again. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, whatever it may be, when they fell, they are gone. Now, that’s right. Now, this, I—I told you now, put on the jacket, ’cause we’re going to make this stick. See? There has never, at one time. When a man come out as an individual and organized a church, it started.
E-23 Dumnezeu lucrează cu individuali, nu cu culte. Dumnezeu în nici o epocă nu a lucrat cu un cult. El întotdeauna a lucrat cu o persoană. În Vechiul Testament, El a lucrat cu un individ. În Noul Testament, El a lucrat cu un individ. În orice epocă, El întotdeauna a lucrat cu individuali, şi nu cu culte. Astfel, de aceea, dacă Dumnezeu nu este în cult, care este folosul pentru mine având ceva de a face cu aceasta ca cult? Acum, eu nu vorbesc despre oamenii din acel cult, eu vorbesc despre cultul însuşi, căci poporul lui Dumnezeu este în toate acele culte.
E-23 God deals with individuals, not with denomination. God in no age ever dealt with a denomination. He’s always dealt with an individual. In the Old Testament, He dealt with individual. In the New Testament, He dealt with individual. In any age, He’s always dealt with individuals, and not denominations. So, therefore, if God isn’t in the denomination, what’s the use of me having anything to do with it as a denomination? Now, I’m not talking about the people in that denomination, I’m talking about the denomination itself, ’cause God’s people is in all those denomination.
E-24 Acum, Dumnezeu nu lasă niciodată să se întâmple ceva fără ca El să avertizeze despre aceasta. Eu nu cred că există ceva care...
E-24 Now, God never lets anything happen unless He gives a warning to it. I don’t believe there’s anything that…
E-25 Acum, aşa cum avem articole care vin afară din biserici, astfel cum am avut unul recent despre sânge şi ulei, şi aşa mai departe, şi voi cunoaşteţi scrisoarea "Scumpe Frate Branham," şi aşa mai departe. Dar motivul că eu am stat împotriva acesteia, este că aceasta nu este în Cuvânt. Şi acesta este motivul că eu sunt împotriva cultelor, din cauză că acestea nu sunt în Cuvânt. Şi aceasta trebuie să aibe ceva pe ce să ne bazăm credinţa noastră. Şi dacă noi nu o putem baza aceasta pe vreun cult [sau sectă – Trans.], noi trebuie să o bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu. Căci, Aceasta este singura fundaţie, este, Cuvântul lui Dumnezeu.
E-25 Now, like we have issues that comes out, in the churches, such as we’ve had one recently about blood and oil, and so forth. And you know the “Dear Brother Branham” letter, and so forth. But the reason that I stood against that, because it’s not in the Word. And that’s the reason that I’m against denomination, because it’s not in the Word. And it has to have something we have to base our faith upon. And if we can’t base it upon some denomination, we’ve got to base it upon God’s Word. For That is the only foundation, is God’s Word.
E-26 Şi atunci dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbeşte despre un cult, ci vorbeşte împotriva cultelor, atunci noi trebuie să vorbim cu Cuvântul. Indiferent de ce spune episcopul, sau oricine altul, sau ce gândeşte cineva, ce spune un om bun, ce spune altceva, dacă aceasta nu este în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este greşit. Vedeţi, aceasta trebuie să fie, Cuvântul trebuie să fie ultimul lucru. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie Aminul final.
E-26 And then if God’s Word doesn’t speak of a denomination, but speaks against the denomination, then we must speak with the Word. Regardless of what bishop, what anyone says, what anyone thinks, what a good man says, what anything says, if it’s not according to God’s Word, then it’s wrong. See? It must be, the Word must be the last thing. God’s Word must be the final amen.
E-27 Acum reamintiţi-vă, eu nu descreştinez pe cineva (voi înţelegeţi aceasta) în culte. Acolo sunt zeci de mii de suflete preţioase în toate cultele acelea, care sunt copiii lui Dumnezeu. Dar ca să-i separez pe ei şi să-i desprind, eu sunt împotriva cultelor. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este împotriva lor.
E-27 Now remember, I’m not unchristianizing anyone (you understand that) in denominations. There’s tens of thousands of precious souls in all those denominations, who are God’s children. But to separate them and segregate them, I’m against it. And God’s Word’s against it.
E-28 Şi eu cred că nu există o doctrină care este pe pământ astăzi, şi nu există o doctrină care a fost vreodată pe pământ, ci numai aceea care s-a spus dinainte că va veni, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu pune la dispoziţie totul ce avem noi nevoie, chiar aici în Cuvânt. De la... începutul nostru până la sfârşit, aceasta se găseşte chiar în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci eu-eu cred că dacă aceasta este în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi să... Acesta o spune dinainte. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este o avertizare.
E-28 And I believe that there isn’t an ism that’s in the land today, there isn’t an ism that’s ever been in the land, but what that it was foretold coming, by God’s Word. I believe that God’s Word supplies everything that we have need of, right here in the Word. From the…our beginning to the end, it’s found right in God’s Word. And then I—I believe that if it’s in God’s Word, then we should…It foretells. And God’s Word is a warning.
E-29 Acum, voi nu citiţi Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum citiţi un ziar. Voi citiţi Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, vedeţi, deoarece Duhul Sfânt Însuşi vorbeşte prin Cristos. Cristos mulţumeşte lui Dumnezeu că El a ascuns aceste lucruri de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi, şi le va descoperi pruncilor aşa cum ar învăţa. Astfel, voi vedeţi, că nu este nici un fel să fi fost vreodată educaţi, şi în nici un fel vreodată de a face culte. Există numai o singură cale să ajungi corect, aceasta este, să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, şi acea experienţă ce o ai trebuie să coincidă cu Cuvântul. Vedeţi, atunci o aveţi. Vedeţi?
E-29 Now, you don’t read God’s Word just like you read a newspaper. You read God’s Word by the Holy Spirit, see, because the Holy Spirit Itself speaking through Christ. Christ thanking God that He had hid these things from the eyes of the wise and prudent, and would reveal them to babes such as would learn. So, you see, there’s no way of ever being educated, there’s no way of ever denominating. There’s only one way to get right, that’s, be led by the Spirit of God. And that experience you had must cope with this Word. See? Then you got it. See?
E-30 Ca şi când ajungem aici jos în câteva minute acum, avem de a face cu oamenii care sunt-sunt... unii din ei sunt Calvinişti radicali, unii din ei sunt Armenieni radicali, şi-şi diferite căi. Acum, există întotdeauna, indiferent cât de subţiri felii tăiaţi, aceasta are două părţi. Aceasta este exact aşa. Şi ei amândoi au puncte de argumentare. Dar, lucrul despre acesta este, unde este Adevărul? Aceasta este unde ajungem noi, unde ne gândim, prin harul lui Dumnezeu, noi putem să vă arătăm Adevărul despre aceasta. Acum hai să luăm numai... şi aceasta este doar unde am câteva din aceste Doctrine ale bisericii scrise aici.
E-30 Like when we get down here in a few minutes now, we’re dealing with people who are—are…Some of them are radical Calvinists, some of them are radical Arminians, and—and different ways. Now, there’s always, no matter how thin you slice it, it’s got two sides to it. That’s exactly right. And they’ve both got arguing points. But, the thing of it is, where lays the Truth of it? That’s where we’re coming to, where we think, by the grace of God, we show you the Truth of it. Now let’s just take…and this is just where I got some of these church doctrines wrote out.
E-31 Să ne întoarcem la Biblii numai pentru câteva minute, cu toţii acum, şi să ajungem la Apocalipsa, capitolul 1, sau Apocalipsa, capitolul 17, cu care să începem. Şi să începem numai să citim şi să aflăm acum unde au început aceste biserici, şi ce-ce a început aceasta. Acum, Biblia avertizează dinainte fiecare lucru. Aceasta avertizează din timp zilele în care noi¬noi trăim. Şi acum, Apocalipsa, capitolul 17, dacă vreţi. Eu am spus 13, dar nu am vrut să spun aceasta, ea este în... Noi o să ajungem la aceasta după un timp, de asemenea, aceasta este în profeţia Statelor Unite. Dar ascultaţi foarte aproape acum.
Şi a venit la mine unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine si mi-a zis... Vino încoace; să-ţi arăt... judecata curvei celei mari, care şade pe multe ape:
E-31 Let’s turn in your Bibles, just a few minutes, all of you now. And let’s get over to Revelations, the 1st chapter; or the Revelations, the 17th chapter, to start with. And let’s just start reading and find out now where these churches began at, and what—what started it. Now, the Bible forewarns everything. It forewarns the days that we’re—we’re living in. And now, Revelations, the 17th chapter, if you will. I said 13th, I didn’t mean that, that’s on the…We get that after a while, too, that’s in the prophecy of the United States. But listen real close now.
And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying…Come hither; and I will show…thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:
E-32 Acum amintiţi-vă, că aceasta sună tainic. Acum această femeie cu faimă rea, acum, dacă noi o să învăţăm aceasta, trebuie să aflaţi mai întâi ce însemnează aceste simboluri. Acum, o femeie, în Biblie, reprezintă "biserică." Câţi ştiţi aceasta? Noi suntem o Mireasă, Biserica este o Mireasă.
E-32 Now remember, this sounds mysterious. Now this ill-famed woman, now, if we’re going to teach this, you got to find out first what these symbols mean. Now, a woman, in the Bible, represents “church.” How many knows that, that we are a Bride? The Church is a Bride.
E-33 "Vino şi am să-ţi arăt judecata." Acum, urmează să fie o judecată asupra curvei celei mari, femeia necurată care şade pe multe ape. Acum, femeia simbolizează o biserică, şi apa simbolizează "popoarele". Acum, dacă observaţi aceasta, deasemeni, uitaţi-vă la versetul al 15-lea în timp ce sunteţi acolo, al 15-lea verset, acelaşi capitol.
Apoi El mi-a zis mie: "Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade..., gloate..., neamuri şi limbi." Vedeţi?
E-33 “Come here and I’ll show you the judgment.” Now, there’s going to be a judgment spoke upon the great whore, the unclean woman that sits upon many waters. Now, the woman symbolizing a “church,” and water symbolizes “people.” Now, if you’ll notice it, also, look, the 15th verse while you’re there, 15th verse, the same chapter.
And he said unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples,…multitudes,…nations, and tongue. (See?)
E-34 Acum, această mare biserică, mare femeie, amintiţi-vă că ea este o femeie de faimă rea. Şi dacă femeia reprezintă biserica, (şi Biserica lui Cristos este o Mireasă, o Mireasă sfântă), atunci aici este o femeie nelegiuită. Aceasta ar trebui să fie o nelegiuită, pretinzând a fi, mireasă. Vedeţi? Acum, şi ce face ea? "Ea şade pe," sau, "a fi deasupra" înseamnă "a avea guvernarea peste multe ape." În alte cuvinte, ea are putere prin toate naţiunile şi limbile şi popoarele. Ea este o mare persoană, această femeie este.
Acum, cu care regii pământului au comis curvii...
E-34 Now, this great church, great woman, now remember she is a ill-famed woman. And if woman represents the church, (and Christ’s Church is a Bride, a holy Bride), then here is an unholy woman. Then it would have to be an unholy, pretended to be, bride. See? Now, and what does she do? “She sits upon,” or to be above, means, “to have the governing over many waters.” In other words, she’s got power through all the nations and tongues and people. She’s a great person, this woman is.
Now, whom the kings of the earth have committed fornication,…
E-35 "Căci regii pământului au comis curvii", oameni mari, oameni bogaţi. Cum aţi comite, cum ar comite un rege curvii cu o biserică? Aceasta este curvie spirituală, spirituală! Ce este curvia? Aceasta este, ei bine, ca şi cum o femeie ar trăi în necinste cu bărbatul ei, ea trăieşte cu un alt bărbat în timp ce are un bărbat. Şi această biserică, atunci, pretinde a fi Mireasa lui Cristos, în timp ce curveşte cu împăraţii pământului, cu viaţa ei necurată, şi profesiunea ei necurată. Oh, Aceasta este adâncă şi bogată, eu iubesc Cuvântul! Acum observaţi.
... cu care au curvit împăraţii pământului, şi locuitorii pământului, s-au îmbătat de vinul curviei ei.
E-35 “For kings of the earth have committed fornications,” rich men, great men have. How would you commit, how would a king commit, fornications with a church? It’s spiritual fornication. Spiritual! What is fornication? It’s, well, it’s like a woman living untrue to her husband. She’s living with another man while she’s got a husband. And this church, then, is—is pretending to be the Bride of Christ, while she’s committing fornication with the kings of the world, with her unclean living, unclean profession. Oh, It’s deep and It’s rich. I just love the Word. Now notice.
…whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.
E-36 „Vinul" ei este ceea ce ea dădea afară, stimulentul ei, "Noi suntem biserica! Noi suntem aceia care o avem." Vedeţi? Acum, imaginaţi-vă numai aceasta în mintea voastră acum. În ordine. Astfel el a dus...
E-36 Her “wine” is what she was giving out, her stimulation, “We are the Church! We’re the ones got it.” See? Now, just draw that in your mind now. All right. “So he carr-…”
E-37 Cum a spus îngerul lui Ioan, "Am să-ţi arăt această judecată care vine la această mare biserică". Acum priviţi.
Şi m-a dus în duhul departe în pustie şi am văzut o femeie sezând pe o fiară de culoare stacojie ...
E-37 Now, the angel told John, “I will show you this judgment that’s coming to this great church.” Now watch.
So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sitting upon a scarlet coloured beast,…
E-38 Stacojiu, în Biblie, reprezintă "regal". Culoarea stacojiu înseamnă "roşu aprins". Iar fiara reprezintă "putere."
Aţi observat că fiara a ieşit din mare, care este în Apocalipsa.
E-38 Scarlet, in the Bible, represents “royal.” The color scarlet means “red.” And beast represents “power.”
Did you notice, the beast come up out of the sea, that was in Revelations, the 13th. And when you see the beast coming up out of the sea, is meant that this power was raising up among the people.
But in Revelations 13, when this lamb came up, he came up out of the earth, no people, United States. But then, after, he had two little horns, civil and ecclesiastical powers. And then he received power, and spoke like the dragon did before him. So you just got to mark it down, we are coming into a religious persecution with the same things that they did in pagan Rome many years ago, for it’s THUS SAITH THE LORD.
Now watch it. “Sitting upon a beast, a power.”
E-13 . Şi când vedeţi fiara ieşind din mare, aceasta înseamnă că aceasta putere s-a ridicat sus dintre oameni.
Dar în Apocalipsa 13, când apare acest miel, el a ieşit din pământ, nu dintre oameni, Statele Unite. Însă apoi după ce el a avut două coarne mici, puteri civile şi bisericeşti, şi atunci el a primit putere şi a vorbit cum a făcut şi balaurul înaintea lui. Astfel voi trebuie doar să însemnaţi aceasta, noi venim într-o persecuţie religioasă cu aceleaşi lucruri cu care au făcut în Roma păgână cu mulţi ani în urmă, căci, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL!
Acum ce este aceasta, "şezând pe o fiară, o putere."
E-39 Did you notice Rebekah? When Eliezer found her, it was in the evening time, and she watered the camel. Cause, Eliezer said, “If the damsel that comes and waters this camel, that will be the…and gives me a drink, that will be the one that You have chosen, Lord, to be the bride of Your servant, Isaac.” And while he was yet in prayer, Rebekah come and drawed water and give him a drink, and watered the camel. Notice, the camel was a beast. And that same beast that she was watering, was the one who packed her to her bride, Isaac.
E-39 Aţi observat pe Rebeca când a găsit-o Eliazar, aceasta era în timpul de seară, şi ea adăpa cămilele. Căci, Eliazar a spus, "Dacă fecioara care vine şi adapă cămilele, care va fi... şi-mi dă să beau, aceeia va fi cea pe care ai ales-o Tu, Doamne, ca să fie mireasa slujitorului Tău, Isaac." Şi în timp ce era încă în rugăciune, Rebeca a venit şi a tras apă şi i-a dat lui să bea, şi a adăpat cămilele. Observaţi, cămila era un animal. Şi acelaşi animal pe care ea l-a adăpat, a fost acela care a dus-o pe ea la mirele ei, Isaac.
E-40 And, today, the power of the Holy Ghost, that the Church is watering and worshipping, is the Thing that will pack It from this earth, to meet the Bride. Sure, Isaac was out in the field, in the evening. We don’t meet the Lord up in Glory. Ephesians, the 5th chapter, says that we shall meet Him in the air. Oh, that makes the Methodists get ready to shout. Think of it! See? The Lord…
Isaac had come out from his father’s house, and was out in the field when he saw Rebekah coming on the camel. And she loved him, at first sight, and jumped off the camel and run to meet him. That’s right. That’s where we meet the Lord. And the very camel that she watered, packed her to her husband.
And the very Power that the Church is worshipping, that the world is calling fanaticism, that the Church is worshipping, will be the same Power that’ll take the Church up in the air, “To meet the Lord in the air.” The Holy Spirit! See? There is…
And, look, Rebekah was a virgin.
E-40 Iar astăzi, puterea Duhului Sfânt, pe care biserica o adapă şi i se închină, este lucrul care o va duce pe ea de pe acest pământ, ca să întâlnească pe Mire. Sigur, Isaac era afară în câmp seara. Noi nu vom întâlni pe Domnul sus în Slavă. Efeseni, capitolul 5, spune că "noi îl vom întâlni pe El în văzduh." Oh, aceasta îi face pe Metodişti să fie gata să strige. Gândiţi-vă la aceasta! Vedeţi? Domnul...
Isaac a ieşit din casa tatălui său, şi era afară în câmp când a văzut-o pe Rebeca venind pe o cămilă, şi ea la iubit pe el la prima vedere, şi a sărit jos de pe cămilă şi a alergat ca să-l întâlnească. Asta-i adevărat. Aceasta este unde-L întâlnim pe Domnul. Şi aceeaşi cămilă pe care a adăpat-o, a dus-o pe ea la bărbatul ei.
Şi aceeaşi putere la care biserica i se închină, pe care lumea o numeşte fanatism, aceea la care se închină biserica, va fi aceeaşi putere care va lua biserica sus în văzduh, ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Duhul Sfânt, vedeţi. Acolo ea...
Şi, priviţi, Rebeca era o fecioară.
E-41 And this woman is a prostitute, we’re speaking of here. Now, you get what the power is now? The—the power, what the means, that, the beast. She was on a scarlet. Now, what kind of a beast would it be? Scarlet, that would be a “rich” power. What kind of a church is this she’s going to be now? She’s a rich church, and she’s a great church, and she’s a powerful church, and she’s influence sweeps the multitudes and people. And the kings of the earth have committed spiritual fornications with her, that’s the great men of the earth. Now we’re going to find out who she is, just in a minute, and find out about these denomination.
And the woman was arrayed in purple (kingly),…arrayed in purple and scarlet colours,…decked with gold and precious stones…pearls, having a golden cup in her hand full of the abomination and filthiness of her fornication:
E-41 Iar această femeie este o prostituată, despre care noi vorbim de aici. Acum, înţelegeţi ce este puterea acum? Puterea, ce... înseamnă că fiara, pe care era ea era stacojie. Acum, cel fel de fiară ar fi aceasta? Stacojiu, care ar fi o "putere bogată". Ce fel de biserică este aceasta care urmează să fie acum? Ea este o biserică bogată, şi ea este o mare biserică, şi este o biserică puternică, şi ea... influenţa ei atinge gloatele şi popoarele. Şi împăraţii pământului au comis curvie spirituală cu ea, care sunt oamenii mari de pe pământ. Acum noi urmează să aflăm cine este ea într¬un minut, şi să aflăm despre aceste culte.
Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, regeşte, îmbrăcată cu purpură şi culoare stacojie era împodobită cu aur şi pietre scumpe şi mărgăritare, ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni si de necurăţiile curviei ei:
E-42 What’d she have in her hand? Her doctrine, what she’s holding out to the people, “We are the Church. We are this.” And she’s made the kings of the earth become drunk with her, like that. “We are this. We’re the great power! We sweep every nation. We’re the greatest church there is. Come on, drink of our…Here, pour out a little bit of it. You take it. You take it.” There it is, see. And she had in her hand a cup. Look.
And the woman was arrayed in purple and scarlet colours,…decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of the abomination and filthiness of her fornication:
E-42 Ce a avut ea în mâna? Doctrina ei, pe care o ţinea către popor, "Noi suntem biserica! Noi suntem aceasta!" Şi ea i-a făcut pe împăraţii pământului să devină beţi cu ea în felul acesta. "Noi suntem aceasta! Noi suntem marile puteri! Noi străbatem fiecare naţiune! Noi suntem cea mai mare biserică din câte există. Veniţi, beţi de la noi... Aici, toarnă un pic din aceasta, luaţi, luaţi." Acolo este aceasta, vedeţi, "şi ea avea în mâna ei un potir." Uitaţi-vă.
Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi stacojiu, culori, împodobită cu aur şi pietre preţioase şi mărgăritare, având un potir de aur în mână plin de spurcăciuni şi necurăţiile curviei ei.
E-43 Now, friends, we’re not reading a daily newspaper. We’re reading God’s Eternal and blessed Word. All heavens and earth will pass, but that Word will remain. That’s right.
And upon her…-head was written a name, was the name written, rather, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS, THE ABOMINATION OF THE EARTH.
E-43 Acum prieteni, noi nu citim un ziar, noi citim Cuvântul binecuvântat şi Etern al lui Dumnezeu. Toate cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul va rămânea! Asta-i adevărat.
Şi pe fruntea ei era scris un nume, era un nume scris mai degraba o taină: BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.
E-44 Now, here some time ago, I don’t think in the church here, but I preached on a subject, Handwriting On The Wall, and give the historical standing of Babylon. Now, every ism that ever come up, every religion and every ism that there is in the world today, began in Genesis. Now, if you’ll get Hislop’s Two Babylons, if you want to chase it in history, or some of those fine books, you can even find every ism that you want to find. I’m going to take you back there in a few minutes, on women preachers, see, and show you just where it first started from, see, back in Genesis. And on these different things, just how they come up out of Genesis. Genesis means “the beginning.” How many knows that that’s right? Genesis is the beginning. So, everything that is, had to have a beginning.
E-44 Acum, aici cu un timp în urmă, eu nu cred că aici în biserică, însă eu am predicat despre un subiect, Scrisul De Mână Pe Perete, şi am expus starea istorică a Babilonului. Acum, orice teorie care a apărut vreodată, fiecare religie şi fiecare idee care există în lume astăzi, începe cu Geneza. Acum, dacă luaţi, Cele Două Babiloane ale lui Hislop, dacă vreţi să le urmăriţi în istorie, sau unele din acele cărţi minunate, puteţi să găsiţi chiar fiecare idee pe care vreţi să o găsiţi. Eu am să vă iau acolo în urmă în câteva minute despre femeile predicatoare, vedeţi, şi să vă arăt de unde a început aceasta prima dată, vedeţi, în urmă la Geneza. Şi asupra acestor lucruri diferite, cum au ieşit numai din Geneza. Geneza înseamnă "începutul." Câţi ştiţi că aceasta este adevărat? Geneza este începutul. Astfel, fiecare lucru care este, trebuia să aibă un început.
E-45 When I look at a tree…I been in the woods for couple, three, about two months. I see a tree, how pretty it is. I see it, it goes down; another one comes up in its place, perpetual life. And I think of that. But somewhere that tree had a beginning. It had to have a beginning. And the only way it could be designated to be a tree, or to be an oak, or a beech, or a poplar, or a palm, or whatever it was, there had to be a master Intelligence behind it. Or if there just one, been one oak tree, everything in the world been all oak tree. But Something, great, master Intelligence, had to set it in order.
Blessed be His Holy Name! He’s the One Who sets the moon and the stars in the solar system. He set everything in its order. And He will set His Church in order. It’ll turn just like He wants Her to turn; east, west, north, or south, or whatever He is. When we can get these denominational ideas out of our mind and throw ourself wholly into Calvary. He’ll set it in order, if we’re just as submissive as the trees and His other creation. You never see the moon saying, “I ain’t going to shine tonight. Some of you stars shine in my place.” But we, oh, we’re different, you see.
E-45 Când mă uit la un pom... Eu am fost în pădure pentru două, trei, cam două luni. Eu văd un pom, ce frumos este el. Îl văd, el se duce jos; un altul vine în locul lui, viaţă perpetuă. Şi eu mă gândesc la aceasta. Dar pe undeva acel pom are un început. Acesta trebuia să aibe un început. Şi singura cale ca acesta să poată fi destinat ca să fie un pom, sau să fie un stejar, sau un fag, sau un plop, sau un palmier, sau orice ar fi, acolo trebuie să fie o Inteligenţă Superioară în spatele acestuia. Sau dacă există numai unul, dacă era un pom stejar, totul în lume era stejar. Dar Ceva măreţ, o Inteligenţă Superioară, trebuia să aşeze aceasta în ordine.
Binecuvântat să fie Numele Lui Cel Sfânt! El este Acela care aşează luna şi stelele în sistemul solar. El a aşezat fiecare lucru în ordinea Lui. Şi El îşi aşează biserica Lui în ordine, Aceasta se întoarce întocmai cum vrea El ca Ea să se întoarcă, est, vest, nord sau sud, sau oricum ar fi, când putem da afară aceste idei sectare din mintea noastră şi să ne aruncăm cu totul pe Calvar. El va aşeza aceasta în ordine dacă noi ne vom supune întocmai ca pomii şi celelalte creaţii ale Lui. Niciodată nu vedeţi luna spunând, "Eu nu am de gând să strălucesc deseară, câteva dintre voi stelelor străluciţi în locul meu." Dar noi, nu, noi suntem diferi ţi, vedeţi.
E-46 Now, Babylon, watch how Babylon appeared. It appears in the first of the Bible. It appears in the middle of the Bible. And it appears in the last of the Bible. Now, there’s something. Now, it begin with Nimrod. Nimrod founded Babylon in the Shinar Valley, right close between the Tigris River and the Euphrates. And the Euphrates passed through. And—and how that every road, through all that country, led straight to Babylon. And each one of those gates were about two hundred feet across, those gates made out of brass. And when you got inside of the city of Babylon, every street led straight to the throne.
E-46 Acum, Babilonul, priviţi cum a apărut Babilonul. Acesta apare la începutul Bibliei. Acesta apare la mijlocul Bibliei. Şi apare la sfârşitul Bibliei. Acum, acolo este ceva. Acum, acesta începe cu Nimrod. Nimrod a pus bazele Babilonului în Valea Şinear, chiar aproape între Râurile Tigru şi Eufrat, iar Eufratul trece prin el. Şi-şi cum că fiecare drum prin toată ţara aceea a mers drept la Babilon! Şi fiecare din acele porţi erau cam de două sute de picioare, [şaizeci şi unu de metri – Trans.] şi erau făcute din bronz. Şi când aţi ajuns înăuntrul cetăţii Babilon, fiecare stradă a condus drept la tron.
E-47 Now, you can go to Rome, today, and every road will lead to Rome. And there’s a little virgin Mary standing on every corner, at a turn of the road, with a Christ child in her hand, pointing that way towards Rome. See? It appears in the first, the Bible; it appears in the middle of the Bible; and here it is in the last of the Bible.
Now I just want to read on, just for a few minutes, so you get the background of this. See? All right. “And I saw the woman,” now watch, “the church.” When you see woman, just think of “church.” See?
…I saw the woman drunk with the blood of the saints,…
E-47 Acum, voi puteţi merge la Roma de astăzi, şi fiecare drum va duce la Roma. Şi acolo este o micuţă fecioară Maria şezând la fiecare colţ, la întoarcerea drumului, cu un copil Cristos în braţele ei, indicând în felul acesta către Roma. Vedeţi? Acesta apare la începutul Bibliei, în mijlocul Bibliei, şi aici este la sfârşi tul Bibliei.
Acum vreau numai să citesc pentru câteva minute, astfel ca voi să obţineţi baza despre acesta, înţelegeţi. În ordine.
Şi am văzut femeia... (acum priviţi biserica, când vedeţi femeia, gândiţi-vă la „biserică" vedeţi)... eu am văzut femeia îmbătată cu sângele sfinţiilor...
E-48 Now, where does the word saint comes from? The word saint comes from “sainted one,” or “sanctified one,” sainted. All right.
…I saw her drunk with the blood of the saints,…
E-48 Acum, de unde vine cuvântul sfânt. Cuvântul sfânt vine de la "cel sfnţit" sau „cel sanctificat." Sfinţit! În ordine.
... eu am văzut-o îmbătată cu sângele sfinţiilor...
E-49 Now, if this woman is the church, she’s persecuted the saints. And she’s the greatest church. She has power all over the earth. She’s over many waters. And she’s…The kings of the earth commit fornications with her. Well, who is she? Kind of a mystery. Now the Spirit is going to…You know, there’s supposed to be nine spiritual gifts in the church; to wisdom, and one to understanding, and one for healing, and one for so forth.
…and with the blood of the martyrs of Jesus:…
E-49 Acum, dacă această femeie este biserica, ea a persecutat pe sfinţi. Şi ea este cea mai mare biserică, ea are putere peste toată suprafaţa pământului. Ea este peste multe ape, şi ea... împăraţii pământului curvesc cu ea. Ei bine, cine este ea? Un fel de taină. Acum Duhul urmează să... Voi ştiţi, că trebuie să fie nouă daruri duhovniceşti în biserică, de înţelepciune, unul de înţelegere, unul pentru vindecare, şi aşa mai departe.
... Şi cu sângele martiriilor lui Isus: ...
E-50 Look like they didn’t care much what Jesus said. It’s what the church said. That’s right. And that’s correct, too.
…and when I saw her, I wondered with great admiration.
E-50 Părea că lor nu le păsa prea mult de ce a spus Isus, ci le păsa de ceea ce a spus biserica. Aceasta este adevărat. Şi este, de asemenea corect.
... şi când am vazut-o m-am mirat minune mare.
E-51 “I wondered with admiration. I…It was a—a—a marvel thing about her, how that I wondered how that she…” Now let me just take John’s place and try to open that up a little bit, see. John said, “There she sits. She is pertaining to be a Christian church. She’s got all the access to the monies of the world. She’s got the kings of the earth in at her feet. She’s a rich and colorful thing, and how can she be drunk with the martyrs of Jesus? How can she persecute the saints? How can she kill those martyrs of Christ? And yet she’s claiming to be a Christian, herself, a Christian church.” Now watch.
And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, and which had…seven heads and ten horns.
E-51 "M-am mirat minune mare. Eu... Aceasta era o-o-o minunăţie despre ea, cum că eu m-am mirat că ea..." Acum lăsaţi-mă să iau locul lui Ioan şi să încerc să deschid un pic aceasta, vedeţi. Ioan a spus, "Ea şade acolo. Ea pretinde a fi o biserică Creştină. Ea are acces la toţi banii lumii. Ea are pe împăraţii pământului la picioarele ei. Ea este un lucru bogat şi colorat, şi cum poate ea să fie beată cu martirii lui Isus? Cum poate ea persecuta pe sfinţi? Cum poate ea omorî pe acei martiri ai lui Cristos, şi încă ea pretinde a fi Creştină ea însăşi, o biserică Creştină?" Acum priviţi.
Şi îngerul mi-a spus, De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele... şapte capete şi cele zece coarne.
E-52 Now, this is just common reading here now. You catch this. This will be very easy.
The beast which thou sawest was, and is not; and shall descend out…ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition: and they that dwell upon the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they see…when they—when they beheld the beast which was, which is not, and yet is.
E-52 Acum, aceasta este doar o citire simplă aici. Voi o să prindeţi aceasta, căci va fi foarte uşor.
Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este; ea are să se ridice din adânc şi are să se ducă la pierzare; şi locuitorii pământului ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira, când ei vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.
E-53 Now, now this has got to pinch, so here it is. He said, now notice, that, “When all,” not just a few, but, “all that dwell upon the earth shall wonder.” All of them will wonder. The whole world will wonder about this woman. There’s just one group that won’t be wondering about it, and that’s those who had their name in the Lamb’s Book of Life.
E-53 Acum, acum aceasta trebuia să aibe un efect dureros, aşa că aici este. Acum observaţi, că El a spus, când toţi, nu numai câţi vai. ci toţi cei ce locuiesc pe pământ se vor mira, cu toţii se vor mira. Întreaga lume se va mira de această femeie. Există numai un grup care nu se va mira de aceasta, şi aceştia sunt cei ce au numele lor înscris în Cartea Vieţii Mielului.
E-54 Now, I just might as well squeeze this in right here, ’cause we’re going to get into it in a few minutes. See? When was their names put on the Lamb’s Book of Life? From when the last revival they attended? The night they went to the altar? The night they joined the church? I’m not trying to hurt you. But, I’m telling you, the Bible said, “Their names were put on the Lamb’s Book of Life since the foundation of the world.” Exactly! When God, in the beginning, saw that He would send His Son, and He would take a sinner’s place, when God’s Son’s Blood was shed. The Bible said His Blood was shed before the foundation of the world. How many knows the Bible says that, that, “The Blood of Christ was shed before the foundation of the world”? When that Blood was shed, every member of the Body, whose names was written with that Blood, on the Lamb’s Book of Life, at the foundation of the world. What you so scared about? Oh, brother! That unlocks the doors, doesn’t it?
E-54 Acum, eu aş putea tot atât de bine să concentrez aceasta aici, căci o să intrăm în aceasta în câteva minute. Vedeţi? Când a fost numele lor pus în Cartea Vieţii Mielului? De când? De la ultima trezire la care au participat? Din seara când s-au dus la altar? Din seara când s-au înscris la biserică? Eu nu încerc să vă rănesc, însă, vă spun, că Biblia a spus că numele lor a fost pus în Cartea Vieţii Mielului "de la întemeierea lumii". Exact! Când Dumnezeu, la început, a văzut că El o să trimită pe Fiul Său, şi El va lua locul păcătoşilor, când Sângele Fiului lui Dumnezeu a fost vărsat, Biblia spune că Sângele Lui a fost vărsat înainte de întemeierea lumii. Câţi ştiţi că Biblia spune aceasta, că Sângele lui Cristos a fost vărsat înainte de întemeierea lumii? Când Sângele a fost vărsat, fiecare membru al Trupului, a fost scris cu acel Sânge în Cartea Vieţii Mielului la întemeierea lumii. De ce vă mai temeţi? Oh, frate! Aceasta descuie uşile, nu-i aşa?
E-55 Well, now let’s just read this right here, and see if what that that says is right. See? “And the angel said unto me, ‘Wherefore didst…’” I believe it’s the 8th verse, “And the beast which thou sawest…” All right. That’s it.
The beast which thou sawest is, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit,…
Now, we’re coming back to that, but I want to get this other, ’cause we’ll get on it.
…and shall go into perdition: and they that dwell upon the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world,…
E-55 Ei bine, acum să citim aceasta şi să vedem dacă spune corect, înţelegeţi. "Şi îngerul mi-a spus, pentru că... "Eu cred că acesta este versetul al 8-lea. "Şi fiara pe care ai văzut-o..." Este în ordine,aceasta-i.
Fiara pe care ai vazut-o era, şi nu mai este; şi are să se ridice din adânc... (acum noi venim înapoi la aceasta, dare eu vreau sa iau astalaltă, căci noi vom ajunge la ea) ... şi are să se ducă la pierzare; şi locuitorii pământului ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira ...
E-56 “There’s going to be a bunch on the earth,” in other words, “that’s going to be deceived,” for he deceived them. And there was only one group that was not deceived, and that was the one that had their name on the Book of Life since the foundation of the world. We get in that a little later.
E-56 "Va fi o mulţime pe pământ," în alte cuvinte, "cei ce vor fi amăgiţi", căci el i-a amăgit. Şi era numai un grup care nu au fost amăgiţi, şi erau acei care aveau numele lor în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii.Noi vom intra în aceasta puţin mai târziu.
E-57 Now notice the woman, the church, she was “Mystery, Babylon.” We see her appear by Nimrod. What was Nimrod’s purpose? Nimrod founded a city and caused all of the other cities to pay tribute to this city. Could we see such a thing today? Is there such a place today? Is there a church that has domination over every nation in the world? Certainly. Is there a place today that makes every nation pay tribute to it? Is there a place?
Let’s go ahead and read the rest of this, just a little bit, so you get the whole picture of it. All right.
…which seen the beast which was,…is not, and yet is.
And here is the mind that has wisdom.
E-57 Acum observaţi femeia, biserica, ea era Taina Babilon. Noi o vedem pe ea apărând lângă Nimrod. Care era scopul lui Nimrod? Nimrod a întemeiat o cetate şi a făcut ca toate celelalte cetăţi să plătească acesteia tribut. Am putea noi să vedem un astfel de lucru astăzi? Există un astfel de loc astăzi? Există o biserică care are dominaţie peste fiecare naţiune în lume? Desigur. Există un loc astăzi care face ca fiecare naţiune să-i plătească tribut? Există un loc?
Să mergem înainte şi să citim restul, numai un pic, astfel ca să obţineţi întreaga imagine despre aceasta. În ordine.
... care au văzut fiara care era, ... nu mai este şi a venit iarăşi,
Aici este mintea care are înţelepciune.
E-58 Now, how many knows that wisdom is one of the gifts of the Spirit? Now, what kind of a group is He talking to, then? He must be talking to a group of people that has the—the gifts of the Spirit operating in this Church.
…here is to the mind that has wisdom.
E-58 Acum, câţi ştiu că înţelepciunea este unul din darurile Duhului? Acum, către ce fel de grup vorbeşte El? El trebuie că vorbeşte unui grup de oameni care are darurile Duhului operând în această biserică.
... aici este mintea care are înţelepciune.
E-59 Now, you stop, find that all through these church ages here. Pulling out, the Holy Spirit speaking out, how those gifts to be working in the last day. Now, we got gifts of healing working. Oh, it’s—it’s going good. Well, brother, there’s other gifts. That’s just one of them. That’s just a little minor thing. Well, here is a far greater gift right here. Which would be the best, the gift of the Holy Ghost of wisdom, to put the Word of God together and to show the Church where we’re standing, than just to get somebody healed? We all want to be well. But I’d rather have my soul well, than my body well, anytime. Oh, my!
Hear the Holy Spirit speaking through John, on Patmos, said, “Here is to the wisdom. Let him listen to This.” Now we’re getting a picture drawed out here. “Here is…”
And here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.
E-59 Acum, vă opriţi, aflaţi că prin toate aceste epoci ale bisericii, retrăgându-se. Duhul Sfânt anunţând cum vor lucra acele daruri în zilele din urmă. Acum, noi avem darurile de vindecare care lucrează. Oh, aceasta-aceasta merge bine. Ei bine, frate, există şi alte daruri! Acesta este doar unul din ele. Acesta este doar un lucru minor. Păi, aici este un dar cu mult mai mare. Care ar fi cel mai bun, darul de înţelepciune al Duhului Sfânt să pună Cuvântul lui Dumnezeu împreună şi să arate bisericii pe ce poziţie stăm, decât să vindece numai pe cineva? Noi cu toţii vrem să fim bine; dar eu mai degrabă să am sufletul meu bine, decât trupul bine, oricând. Oh, Doamne!
Auziţi Duhul Sfânt vorbind prin Ioan în Patmos, zicând, "Aici este înţelepciunea, să asculte la Aceasta". Acum noi căpătăm un tablou înfăţişat aici.
Aici este, şi aici este mintea plină de înţelepciune. Cele Şapte capete sunt şapte munţi, pe care şade femeia.
E-60 There is only one city, that I know of, in the world…There is two cities, that I know of, that has seven or more mountains in it. Cincinnati is one of them, which is supposed to be the fiction story of Cincinnati. It’s the mother wolf, you know, that…so forth. But it has more than that in it. But there’s no one church dominates Cincinnati.
There’s only one place in the whole world, that has a church setting on seven hills, that dominates the entire world. Now, I’ve just come from there. All those things.
And I seen there where it said, “And here is to wisdom.” Revelations 13. “Let him that has wisdom count the numbers of the beast, for it’s the number of a man.” Not a bunch of men, a group of men, but “a” man. “And his number is six hundred and sixty-six.”
E-60 Există numai un oraş despre care ştiu eu în lume, sau sunt două oraşe despre care ştiu eu, şi care are şapte sau mai mulţi munţi în el. Cicinnati este unul din ele, care se presupune a fi o poveste închipuită despre Cincinnati, un alt lup, voi ştiţi aceasta, şi aşa mai departe. Dar cetatea are mai mulţi munţi în ea. Dar acolo nu este nici o biserică care să domine peste Cincinnati.
Există numai un singur loc în întreaga lume care are o biserică aşezată pe şapte dealuri, şi care domină întreaga lume. Acum, eu tocmai am venit de acolo, din toate acele lucruri.
Şi am văzut acolo unde spune, "Aici este înţelepciunea".
Apocalipsa 13, "Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om." Nu un grup de oameni, ci "un" om. "Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase."
E-61 I’ve often heard, that, over the throne of the pope of Rome, it’s wrote, “VICARIVS FILII DEI.” I often wondered if that was true. Draw a line, and draw it up in figures, in Roman numerals, and see if it is. It’s exactly the truth. I stood that close to the triple crown of the pope, in a glass, “Jurisdiction of hell, heaven, and purgatory.” See? So, those things, I’ve just come from there, just come from Rome and know it’s the truth. Now we know it’s pictured out.
And here the seven kings: five are fallen (which was at that time), and one is (that’s one to come now, which was Caesar), and another is yet to come (which was Herod, which was wicked);…
E-61 Am auzit adesea că pe tronul papei de la Roma, este scris, "Vicarius Filii Dei." Deseori mă întrebam dacă aceasta e adevărat. Trageţi o linie, şi scrieţi aceasta în cifre romane, şi vedeţi dacă este aşa. Acesta este adevărul exact. Eu am stat atât de aproape de coroana triplă a papei, care este sub o sticlă. Jurisdicţia iadului, cerului şi a purga torului, vedeţi. Astfel, acele lucruri, eu tocmai vin de acolo, tocmai vin de la Roma şi ştiu că acesta este adevărul. Acum, noi ştim că aceasta este clarificat.
Şi aici sunt şapte împăraţi: cinci au căzut (care erau în acel timp), şi unul este (acesta este cel ce vine acum, care era Cezar) şi altul care urmează să vină (care era Irod, care era immoral); ...
E-62 Now watch. Watch how perfect it is.
…and when he cometh, he must continue for a short space.
E-62 Acum priviţi, priviţi cât de perfect este aceasta.
... şi când vine el trebuie să continue pentru o scurtă vreme.
E-63 Does anybody know how long Herod reigned? Six months. Pulled his mother through the street, on a singletree of a horse. And burnt the city; and laid it onto the Christians. And fiddled on the hillside while they were…while burning the city. Six—six months. And see, “And the beast…” Now watch, look what a rascal that he was. See? Now watch.
And the beast that was, and is not, even…is the eighth, and is of the seventh (the nature of the seventh), and goeth into perdition.
E-63 Ştie cineva cât timp a domnit Irod? Şase luni. A aşezat pe mama lui pe un pom trasă de un cal pe stradă. Şi a ars cetatea, şi a pus vina pe Creştini. Şi chefuiau pe deal în timp ce-în timp ce ardeau cetatea. Şase-şase luni. Şi vedeţi, "Şi fiara..." Acum priviţi, priviţi ce ticălos era. Vedeţi? Acum priviţi.
Şi fiara care era, şi nu mai este chiar... este a opta şi este din a şaptea (natura celei a şaptea), şi se duce la pierzare.
E-64 Anyone knows what perdition means, is “hell.” And watch where he ascended out of, “hell.” What is it? The bottomless pits. There’s no foundation for a Catholic doctrine. There’s no Bible for Catholic doctrine. There’s no such a thing as any Bible for any Catholic doctrine, not at all. They don’t claim to be. The priest set up there, this little priest up here at Sacred Heart church come over there. He said, “Oh, he…” I was telling him about baptizing Mary Elisabeth Frazier. He said, “Oh, you baptized her according to the way the early Catholic church baptized.”
I said, “When did that?”
He said, “In the Bible, your Bible.”
E-64 Fiecare ştie ce înseamnă pierzarea, este "iadul" şi priviţi unde s-a înălţat ea afară din "iad" Ce este aceasta? O groapă fără fund. Nu există o temelie pentru o doctrină Catolică. Nu există Biblie pentru doctrina Catolică. Nu există un astfel de lucru ca vreo Biblie pentru vreo doctrină Catolică, deloc. Ei nu pretind a fi. Preotul a spus acolo, acest preot de aici de la Biserica Inima Sacră a venit acolo, şi a spus, "Oh, el..." Eu i-am spus lui despre botezarea Mariei Elizabeth Frazier. El a spus, "Oh, dvs. aţi botezat-o în felul în care a botezat la început biserica Catolică."
Eu i-am spus, "Când a fost aceasta?" El a spus, "În Biblie, Biblia dvs."
E-65 I said, “Did the Catholic church baptize that? Is that the teaching of the Catholic church?”
“Yeah.”
E-65 Eu i-am spus, "A botezat biserica Catolică aşa? Este aceasta învăţătura bisericii Catolice?"
"Da".
E-66 I said, “In the infallibility of the Catholic church, why has it changed so much?” See?
E-66 Eu i-am spus, "În infailibilitatea bisericii Catolice, de ce s-a schimbat aceasta aşa de mult?" Vedeţi?
E-67 He said, “Well, see, you all believe the Bible. We believe the church.” See? “We don’t care what the Bible says. It’s what the church says.” That’s exactly right. You ever come to a showdown, to it, try it once, see. They don’t care what the Bible says; that has nothing to do with it. They care what the church says. See?
E-67 El a spus, "Ei bine, vedeţi, voi toţi credeţi Biblia. Noi credem biserica". Vedeţi? "Nouă nu ne pasă ce spune Biblia, ce spune biserica". Aceasta este foarte exact. Dacă veniţi vreodată la o expunere a lor, încercaţi odată, veţi vedea. Lor nu le pasă ce spune Biblia, Aceasta nu are nimic de a face cu ei, lor le pasă ce spune biserica. Vedeţi?
E-68 But we don’t care what the church says. We believe what God says. Amen. For the Bible, it’s written, “Let every man’s word be a lie, and Mine be the Truth.” That’s why we’re not denomination.
E-68 Dar nouă nu ne pasă ce spune biserica. Noi credem ce spune Dumnezeu. Căci în Biblie, este scris, "Lăsaţi ca cuvântul fiecărui om să fie o ninciună, şi al Meu să fie Adevărul." Aceasta este de ce noi nu suntem un cult. [sectă – Trans.]
E-69 Now watch. Listen to this, just a minute. “Five kings which it was, fallen, five kings.” If you want that from the history, I’ll show it to you. “And one is, and one to come.”
Now watch, “the beast.” Now, the beast wasn’t a king. He was “one which is, which is not; and yet he is, and is not; yet he is, and is not.” What is it? Succession of the popes, a power, a beast ruling. That’s when pagan Rome was converted to make papal Rome. Pagan Rome was converted, and then it become the papacy, which, they had a pope in the stead of a king, and the pope is the spiritual king. That’s the reason he’s a crowned, spiritual king, claims to be the vicar of Jesus Christ. There you are. Now notice.
E-69 Acum priviţi, şi ascultaţi la aceasta numai un minut. "Cinci împăraţi, care au căzut, cinci împăraţi". Dacă vreţi aceasta din istorie, eu am să vă arăt. "Şi unul este, iar unul are să vină".
Acum priviţi, "fiara". Acum, fiara nu era un împărat. El era unul care este, care a fost; şi încă este, şi a fost; totuşi este, şi a fost. Ce este aceasta? Concesie de papi, o putere, o conducere a fiarei. Aceasta este când Roma păgână a fost converti tă să se facă Roma papală. Roma păgână a fost convertită, şi apoi ea a devenit papalitatea, care, avea un papă în loc de rege, şi papa este regele spiritual. Acesta este motivul că el este un rege spiritual încoronat, pretinzând a fi înlocuitorul lui Isus Cristos. Aşa este. Acum observaţi.
E-70 And we’re going to bring that Catholic doctrine out of there and show you how it’s waded right down into the Protestant churches, see, how she’s still laying right in the Protestant church, lot of it. Contrary, exactly, to the Bible, absolutely contrary. Now, “A beast which was, which is not.” Now remember, “All of them will be deceived, upon the earth, whose name was not written from the foundation of the world.” Let’s see.
And the beast that was, and is not, (the 11th verse) and yet is the eighth, and…of the seventh, and goeth into perdition. (He’ll continue on until he hits the bottomless pits at the end of the road.)
And the ten horns which thou saw are ten kings,…
Now watch here. If you want to see something striking, watch this.
…are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.
E-70 Şi noi o să aducem acea doctrină Catolică afară de acolo şi să vă arăt cum era aceasta năpădită în bisericile Protestante, vedeţi, cum ea încă şade chiar jos în biserica Protestantă, o mulţime din aceasta. Exact, contrar, Bibliei, absolut contrar. Acum, "o fiară care era, şi care nu mai este". Acum amintiţi-vă, toţi dintre ei vor fi amăgiţi pe pământ, a căror nume nu erau scrise de la întemeierea lumii. Hai să vedem.
Şi fiara care era, şi nu mai este, (versul al 11-lea) ea însăşi este al optulea împărat, şi... este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare. Ea va continua până va atinge groapa fără fund la sfârşitul drumului.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, ...
Acum priviţi aici. Dacă vreţi să vedeţi ceva izbitor, priviţi aceasta.
... sunt zece împăraţi, care nu au primit încă împărăţia; ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.
E-71 They’re not crowned kings; they’re dictators. See, they never was crowned king, but they receive power as kings, one hour, in the reign of the beast. That’s just in this little shadowing time right now where dictators are rising up. See? “Receive power as king, one hour with the beast.” Now, all right.
These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.
These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: (Glory!) for he is Lord of lord, and King of kings: and they that are with him are called, the chosen, and faithful.
E-71 Ei nu sunt încoronaţi ca împăraţi; ei sunt dictatori. Vedeţi, ei nu erau niciodată încoronaţi ca împăraţi, dar au primit putere ca împăraţi, un ceas, în domnia fiarei. Aceasta este tocmai în acest timp mic întunecos chiar acum unde dictatorii se ridică, vedeţi, "Au primit putere ca Împăraţi, un ceas, împreună cu fiara." Acum, este în ordine.
Acestea au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.
Ei se vor război cu Mielul, şi Mielul îi va birui; (Glorie!) pentru că El este Domnul domnilor, şi Impăratul împăraţiilor; şi cei ce sunt cu El sunt chemaţi aleşii şi credincioşii.
E-72 Wish I could preach a sermon right now on that, “The chosen, before the foundation of the world, and abiding faithful in their calling.” Hallelujah! That’s it. “They are called, the chosen, and the faithful.” And is a conjunction, see, “The chosen, and faithful.” They shall overcome him. No matter how great they get.
E-72 Aş fi dorit să predic o predică despre aceasta chiar acum, "aleşii" înainte de întemeierea lumii, şi supunându-se credincioşi în chemarea lor! Aleluia! Aceasta este. Ei sunt numiţi "aleşii" şi "credincioşii." Şi este o conjuncţie, vedeţi, aleşii şi credincioşi. Ei vor birui fiara, indiferent cât de mari ajungei.
E-73 And this great communism, communism move we got today, don’t worry about that. That’s working exactly into the hands of God. I can prove it by this Bible. He is going to make her suffer for every martyr she ever killed. Yes, sir. You watch these kings all agree together, and will hate her. And the whole nation, the whole world, sweeping communism. Why, it’s got to be a move of God, to punish it. You say, “Wait a minute, Brother Branham. Communism, a move of God?” Absolutely, certainly, is a move of God. The Bible said so. But it’s moving in to pronounce judgment upon an ungodly and disgracefully illegitimate people. What’s left in this world? What have we got? Here the other day…
E-73 Şi acest mare comunism, mişcarea comunistă pe care o avem astăzi, să nu vă îngrijoraţi de ea. Aceasta lucrează exact în mâinile lui Dumnezeu, eu o pot dovedi prin această Biblie. El are să o facă pe ea să sufere pentru fiecare martir pe care l-a omorât ea. Da, domnule. Voi priviţi aceşti regi că toţi sunt de acord împreună, şi o vor urî pe fiară. Şi toată naţiunea, în toată lumea se va întinde comunismul. De ce, aceasta trebuie să fie o mişcare de la Dumnezeu ca s-o pedepsească pe ea. Voi spuneţi, "Aşteaptă un minut, Frate Branham, comunismul o mişcare de la Dumnezeu?" Absolut, cu certitudine, aceasta este o mişcare de la Dumnezeu. Biblia spune aşa. Dar aceasta este o mişcare, în a pronunţa judecata asupra unui popor necredincios, dezonorat şi fărădelege. Ce a mai rămas în lumea aceasta? Ce am obţinut? Aici într-una din zilele trecute...
E-74 I’ll stop on my subject just a minute, if it’s possible. I was reading in a piece of Scripture where that an illegitimate child will not enter the congregation of the Lord for fourteen generations. How many knows that? That’s right, Deuteronomy 23; an illegitimate child. If a woman is caught in the field, that’s, away from protection of man, and a man overcomes that woman, that man will have to marry her. And regardless if she becomes a prostitute, he has to live with her till he die. And if this woman marries him, pertaining that she is a virgin, and she isn’t, then she can be killed for it. And if a man and a woman which are married, and they bring forth an illegitimate child, that, the congregation of the Lord he’ll not enter, to fourteen generations. And forty years is a generation. It will be four hundred years before that sin ever gets out of Israel.
E-74 O să mă opresc la subiectul meu numai un minut dacă aceasta este posibil. Eu am citit într-o bucată de Scriptură unde scrie că un copil neligitim nu va intra în adunarea Domnului timp de patrusprezece generaţii. Câţi ştiu aceasta? Este adevărat, Deuteronom 23, un copil nelegitim. Dacă o femeie este prinsă într-un câmp, care este, departe de protecţia omului, şi un om o biruieşte pe acea femeie, acel om trebuie să se căsătorească cu ea. Indiferent dacă ea a devenit o curvă, el trebuie să trăiască cu ea până când moare el. Şi dacă această femeie se mărită cu el, pretinzând că este fecioară, şi nu este, atunci ea poate fi omorâtă pentru aceasta. Şi dacă un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi, şi naşte un copil nelegitim, acela, nu va intra în adunarea Domnului, până la a patrusprezecea generaţie: iar o generaţie este patruzeci de ani, să fie patru sute de ani înainte ca acea sămânţă să fie afară din Israel.
E-75 God hates sin! How do you expect to wade over the Holy Blood of the Lord Jesus, just because you belong to a certain denomination, expect to go in? You’re going to come God’s grounds or you’re not coming at all. Right. Deacon, preacher, whatever we may be, has nothing to do with it. You come on God’s term.
E-75 Dumnezeu urăşte păcatul! Cum te aştepţi să intri peste Sângele Sfânt al Domnului Isus, doar pentru că aparţii unei anume secte şi te aştepţi ca să intri? Voi o să veniţi pe baza lui Dumnezeu sau nu veţi veni deloc. Adevărat! Diacon, predicator, orice am putea fi, nu are nimic de a face cu aceasta. Voi veniţi pe condiţia lui Dumnezeu.
E-76 Fourteen generation. The person is sitting present now who was discussing that with me. Said, “How do we know who would ever be saved then?”
E-76 Patrusprezece generaţii. Persoana care a discutat aceasta cu mine este prezentă acum. Mi-a zis, "Cum vom şti care vor fi vreodată salvaţi?"
E-77 I said, “There’s where you ought to be a good Calvinist.” Your name was put in the Book before the foundation of the world. God takes that blood stream. That’s up to Him. See?
“But what’s that got…”
E-77 Eu i-am spus: "Iată unde se cuvine să fii un bun Calvinist." Numele vostru a fost pus în Carte înainte de întemeierea lumii Dumnezeu ia acel râu de sânge, aceasta depinde de El. Vedeţi?
"Ei bine, ce are aceasta..."
E-78 Listen. You young people, today, I don’t know whether you come to this church, or where you come, you young boys and girls. Did you realize, the things that you’re doing, if there is another generation, your children will be judged for what you do? Haven’t you no respect of decency? You girls that’s out here wearing these little old shorts and things around, you know, that’s reflected on your daughter. Did you know your grandmammy was a—a flapper, and your mammy a chorus girl, and that’s the reason you’re a striptease today? Certainly. What will your children be? Yes, sir. God said He would visit the iniquity of the parents upon the children and their children, to three and four generation.
E-78 Ascultaţi, voi tinerii de astăzi. Eu nu ştiu dacă veniţi la biserica aceasta, sau unde mergeţi, voi tinerilor băieţi şi fete. V¬aţi dat seama, de lucrurile pe care le faceţi, dacă va mai fi o altă generaţie, copiii voştri vor fi judecaţi pentru ceea ce faceţi? Voi nu aveţi respect sau decenţă? Voi fetelor care sunteţi aici afară purtând aceşti pantaloni scurţi şi alte lucruri, voi ştiţi, aceasta reflectă peste fiica voastră. Aţi ştiut că bunica voastră era o-o uşuratică, iar mama voastră o fată de cor, şi acesta este motivul că tu eşti astăzi o dezbrăcată în public? Cu certitudine! Ce vor fi copiii tăi? Da, domnule. Dumnezeu a zis că El va lăsa nelegiuirea părinţilor pe copii şi pe copiii lor, până la a treia şi a patra generaţie.
E-79 And do you realize, my brother, every time you do that which is right, that’ll be visited on your children?
E-79 Şi îţi dai seama, fratele meu, că de fiecare dată când faci aceasta care este corect, se va răsfrânge asupra copiilor tăi?
E-80 Look here, let’s take Hebrews, the 7th chapter. The Bible said, when—when Melchisedec met Abraham returning from the slaughter of the king, and blessed him, and It said, now, “Levi…” He’s talking about paying tithes. Said, “Levi…” had “…an order from the Lord to receive tithes from his brethren.” And Levi who received tithes, paid tithes, for he was yet in the loins of Abraham when he met Melchisedec. And Abraham was his great-grandfather. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Levi; Levi, father, grandfather, great-grandfather. And while Levi was in the loins of Abraham, the Bible said he paid tithes to Melchisedec. Hallelujah!
E-80 Uitaţi-vă aici, să luăm Evrei, capitolul 7. Biblia spune, când¬când Melhisedec l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la masacrarea împăratului, şi l-a binecuvântat, zicând... Acum, Levi, vorbeşte despre plata zeciuielii. A zis, "Levi avea o poruncă de la Domnul ca să primească zeciuială de la fraţii lui." Şi Levi care a primit zeciuială, a plătit zeciuială, căci el era încă în coapsele lui Abraham când el l-a întâlnit pe Melhisedec. Iar Abraham era străbunicul său. Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Levi; Levi, tată, bunic, străbunic. Şi în timp ce Levi era în coapsele lui Abraham, Biblia spune că el a plătit zeciuieli lui Melhisedec. Haleluia!
E-81 Don’t let nobody tell you that any kind of a move in the world can ever interfere with God’s great cog. She’s moving right on! It was planned back there in the beginning. There ain’t a devils or enough devils can interfere with His program.
E-81 Nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că vreun fel de mişcare în lume poate vreodată să se interfereze cu marele mecanism al lui Dumnezeu, acesta merge înainte! Aceasta este planificat acolo de mult de la început. Nu există diavoli suficienţi care să poată să se amestece cu programul Lui.
E-82 Now, the Bible didn’t say “potentially” he paid it. The Bible said, “He paid tithes,” when he was in his great-grandfather’s loin. Glory! That’s my Lord. Oh, He knowed it, even, before the world was ever formed. He knowed everything. And in Abraham, he paid tithes.
E-82 Acum, Biblia nu a spus că "potenţial" el a plătit aceasta, ci Biblia spune că "el a plătit zeciuieli" când el era în coapsele străbunicului său. Glorie! Acesta este Domnul meu. Oh, El ştia aceasta chiar înainte ca lumea să fi fost formată. El a ştiut fiecare lucru. Şi în Abraham el a plătit zeciuieli.
E-83 And sister, brother, how can you run out here, and people live and run around with man’s wives, and wives breaking up homes, and living the way you do, what do you expect another generation to be? Here’s what it is. It’s become now to nothing but just a bunch of illegitimate, messed-up born, bunch of corruption. And there’s one thing left for it, and that’s the atomic day that we’re living in. That’s exactly right. We’re at the end time.
E-83 Şi soră, frate, cum puteţi alerga pe aici, şi oamenii trăiesc şi umblă cu soţiile bărbaţilor, iar soţiile spărgând casele, şi-şi trăind în felul acesta, ce aşteptaţi să mai fie o altă generaţie? Iată ce este, aceasta a devenit acum nimic mai mult decât o grămadă de ilegitimi, s-a născut o grămadă amestecată de corupţie. A mai rămas un singur lucru pentru aceasta, şi anume ziua atomică în care trăim. Aceasta este exact. Noi suntem la vremea sfârşitului.
E-84 Sitting this morning, way back yonder in the hills of Kentucky, a little old boy, you couldn’t hardly get in ten foot of him, from making sorghum molasses. Probably didn’t know hardly which was right hand or left. When he heard…I had got over on a posted grounds. I didn’t know where I was at. I was just in some of the hollows. And I was going up there to going squirrel hunting. And when I set down up there, I got talking to him. And this boy said he was going in the army. And come to find out, we got to talking about the Lord, and he said, “Preacher, don’t you believe that we’re at the end time?” Way back up there in them mountain.
E-84 Şezând în acea dimineaţă, departe pe dealurile din Kentucky, un băiat micuţ, cu greu puteai să-i ajungi la o distanţă de vreo zece picioare de el, făcând melasă de sorg, probabil deosebind cu greu mâna dreaptă de cea stângă, când el a auzit... Eu am ajuns acolo bine cunoscut. Eu nu ştiam unde eram, eram într¬un fel de hăţişuri. Mergeam tocmai la vânătoare de veveriţe. Şi când m-am aşezat acolo, am început să vorbesc cu el, şi acest băiat mi-a spus că se va duce la armată. Şi am ajuns să aflu, noi am ajuns să vorbim de Domnul, şi el mi-a spus, "Predicatorule, nu crezi că noi suntem în vremea sfârşitului?" Acolo sus departe în munţi!
E-85 I said, “Sure, we are. Sure, son, we’re at the end time.”
E-85 Eu i-am spus, "Sigur, că suntem. Sigur, fiule, noi suntem în timpul sfârşitului."
E-86 Here we are. This is the hour that we’re living, brother. We’re in the place. Can’t you see how that mothers back yonder, and daddys, how they lived, and grandpa and grandma? Can’t you see how papa and mama has lived? No wonder we’re in the corruption today. No wonder, you could preach your head off; they’ll wear shorts just the same, and spit in your face. They’ll smoke cigarettes and blow it right at you, and say, “Tend to your own business.” Why? Because that’s the tribe they come out of. I’m going to get to that, directly, The Seed Of The Serpent. We’ll find out where she moves in, see why they act like that. They’re the devil’s children since the foundation of the world. That’s right. And we’re nothing in, left for it, so just judgment is only thing is left. Can’t have nothing else but judgment. God will just whack the whole thing out. And man has done it themselves. God didn’t intend it to be that way, but He knew it would be that way. That’s the reason He said he would, “Deceive all that lived upon the face of the earth, except those whose names were put in the Lamb’s Book of Life before the foundation of the world.”
E-86 Aici suntem. Aceasta este ora pe care o trăim, frate. Noi suntem în acest loc. Nu puteţi vedea cum au trăit acele mame din trecut, şi taţii, şi bunicu şi bunica? Nu puteţi vedea cum a trăit tata şi mama? Nu este de mirare că suntem în corupţie astăzi. Nu-i de mirare că ai putea să-ţi predici şi capul jos, că ele tot în pantaloni scurţi umblă şi te scuipă în faţă. Ele vor fuma ţigări şi vor sufla chiar peste voi, spunând, "Vezi-ţi de treaba ta." De ce? Deoarece aceasta este seminţia din care au ieşit. Eu am să ajung la aceasta direct, Sămânţa Şarpelui, şi o să aflăm unde intră ea, şi vom vedea de ce acţionează ele aşa. Ei sunt copiii diavolului încă de la întemeierea lumii. Aceasta-i adevărat. Şi nu ne-a rămas nimic pentru aceasta ci numai-numai judecata singurul lucru care a rămas. Nu pot avea nimic altceva decât judecata. Dumnezeu va mătura totul afară, şi aceasta şi-au făcut-o oamenii ei înşişi. Dumnezeu nu a intenţionat ca aceasta să fie aşa, dar El ştia că aceasta va fi în felul acesta. Acesta este motivul că El a spus că el va "Amăgi pe toţi cei ce au trăit pe faţa pământului, cu excepţia acelora a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii."
E-87 Let’s watch it. Read a little further now. Now, now I believe we’re on the 12th.
And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.
These shall have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.
And these shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lord, and King of kings: and they that are with him are—are called, the chosen, and faithful.
And he said unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples,…multitudes,…nations, and tongues.
…the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore,…
E-87 Hai să ce... citim acum puţin mai departe acum. Acum, acum eu cred că suntem la versetul 12.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care nu au primit încă împărăţia; ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.
Toţi au ace laş gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.
Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui; pentru că El este Domnul domnilor, şi Împăratul împăraţilor; şi acei ce sunt cu El, sunt-sunt chemaţi aleşi, şi credincioşi.
Şi El mi-a zis, ,,Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt popoare, ... mulţimi, ... naţiuni, şi limbi."
... cele zece coarne pe cari le-ai văzut pe fiară, vor urî pe curvă, ...
E-88 Watch that now, these “ten horns,” these ten kingdoms. See, that’s everything falling in, what these dictators are. Watch the way dictators lean to. Where’s it leaning to? Just—just tell me a dictator that doesn’t lean towards communism. See? And they shall (what?) hate “the whore,” the woman, the church. But what? Watch what’s going to do it.
…these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.
E-88 Priviţi aceasta acum, aceste "zece coarne", aceste zece împărăţii. Vedeţi, că totul cade înăuntru, ce sunt aceşti dictatori. Priviţi felul în care se înclină dictatorii. Incotro se înclină aceasta? Doar-doar spuneţi-mi un dictator care nu s-a înclinat spre comunism. Vedeţi? Şi ce vor face ei? "Vor urî curva", femeia, biserica. Dar ce? Priviţi ce o să facă aceasta.
... acestea vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc.
E-89 They’ll blow that thing off the map, just as certain as I’m standing here. We just had time to take up that subject there of that church, and run it on down through the Scripture, where It said, read, “All the kings of this earth, and all the shipmasters, and all, wail, for great Babylon met her desolation in an hour.” One hour, her time had come! And, oh, how It said, “Rejoice, you saints, and all you holy prophets, for God has revenged the blood of the saints and your brethren upon her.” See, that’s right. Sure, communism playing right into the hands of God. Just like King Nebuchadnezzar played right in the hands, to come take them Jews, when they walked away!…?…
E-89 Ei vor sufla acel lucru de pe hartă, tot aşa de sigur cum stau eu aici. Dacă am fi avut numai timp ca să luăm acest subiect despre biserică, şi să-l trecem prin Scriptură, unde spune Aceasta, citesc, "toţi împăraţii pământului, şi toţi corăbierii, o vor boci, căci marele Babilon a fost pustiit într-un ceas." Un ceas, timpul ei a venit! Şi, oh, cum a spus el, "Bucuraţi¬vă sfinţiilor, şi voi toţi sfinţiilor profeţi, căci Dumnezeu a răzbunat sângele sfinţiilor şi pe fraţii voştri împotriva ei." Vedeţi, aceasta-i adevărat. Sigur, comunismul jucând drept în mâinile lui Dumnezeu. Aşa cum împăratul Nebucadneţar a jucat drept în mâinile Lui, să vină să-i ia pe acei Iudei când ei au plecat goi.
E-90 And sin can kept corrupting, righteous seed can remain in there and seed can keep corruption, and corrupting and corrupting till after a while it runs out. It gets to a place, because their mothers and daddys and so forth has lived so before us, and in that way, till there’s nothing left for us. And you know what Jesus said? If He didn’t cut the work short, there’d be not even any flesh saved.
E-90 Şi păcatul poate să o ţină corupând, sămânţa neprihănită poate rămâne acolo şi sămânţa poate să ţină corupţia, şi corupându-se şi corupându-se până după un timp aceasta se termină. Aceasta ajunge la un loc deoarece mamele şi taţii lor şi aşa mai departe au trăit aşa înaintea noastră, şi-şi acel păcat, şi acolo nu a mai rămas nimic pentru noi. Şi ştiţi ce a spus Isus? Dacă El nu ar fi scurtat lucrarea, nu ar fi fost nici un trup salvat.
E-91 Can you see? Can you see why we got these? I’m not making remarks. Arthur Godfrey’s and everybody, you know, see, and Elvis Presley’s, and—and hips down, the overalls, and hair hanging down their neck, and all these way the teenagers are acting. What does it? What is it? [Brother Branham knocks on the pulpit eleven times—Ed.] Because it’s coming out of a bunch of fore-lived, illegitimate people. Nothing left! Oh, they’ll stand up and sing, “Nearer, my God, to Thee,” like pea-picker Ernie and all those others like that, sing some kind of a hymn, and so forth like that. Brother, you know what? That, that’s absolutely hypocrisy. Yes, sir.
E-91 Puteţi vedea, voi puteţi vedea de ce avem noi aceasta? Eu nu fac remarci. Cei ai lui Arthur Godfrey şi fiecare, voi ştiţi, fiind de-ai lui Elvis Presley, şi-şi şoldurile jos cu şalopetă, şi părul atârnând până peste gât, şi toate căile acestea în care acţionează adolescenţii. Ce face aceasta? Ce este aceasta? Deoarece aceasta iese dintr-o grămadă de înaintaşi, oameni ilegitimi. Nimic nu a rămas! Oh, ei se vor ridica şi vor cânta "Mai aproape, Dumnezeul Meu, de Tine," ca şi Ernie şi toţi ceilalţi ca el, cântă un fel de imn şi aşa mai departe. Frate, ştii ce? Aceasta, aceasta este o absolută făţărnicie. Da, domnule.
E-92 Man has got no business in this pulpit that gets out there and rock-and-roll and boogie-woogie and all that kind of stuff. He hasn’t got one speck of business behind here. This is to the priesthood, the called of God. God’s called ministers belong behind here. And don’t belong back here for such as that. That’s what’s the matter with it today, they’ve made the church no more than some lodge. Lodge is all right, you want to do that, that’s up to you. But let me tell you, there’s a lot difference by try…between a lodge and a church. Yes, sir. You want to do those things in a lodge, and have all them kind of parties and so forth, that’s up to you. But, brother, the church ought to be swept from the pulpit all the way to the basement. That’s right. I don’t mean swept with a new windows and so forth. I mean with an old-fashion, God-sent revival that’ll scatter the thing from one side to the other. Yes, sir. Like turning a light, electric light on a bunch of roaches around a cob of an apple. Yes, sir, they’ll scatter when the light fly.
E-92 Omul nu are nimic de a face la acest amvon dacă merge acolo la rock-and-roll şi booglie-wooglie şi toate celelalte feluri de lucruri. El nu are nici un fel de treabă aici. Acesta este pentru preoţie, pentru cei chemaţi de Dumnezeu. Dumnezeu a chemat lucrători care aparţin în spatele acestuia. Şi nu aparţin aici pentru unii ca aceia. Aceasta este cauza problemei astăzi, că ei au făcut din biserică nimic mai mult decât un loc de petrecere. Locul, este în ordine, vreţi să faceţi aceasta, depinde de voi. Dar permiteţi să vă spun, că este o mare diferenţă prin a încerca... între un loc de petrecere şi o biserică. Da, domnule. Voi vreţi să faceţi acele lucruri într-un apartament, şi să aveţi toate acele lucruri de aniversări şi aşa mai departe, aceasta vă priveşte. Dar, frate, biserica se cuvine să fie măturată de la amvon peste tot până în pivniţă. Asta-i adevărat. Eu nu vreau să se înţeleagă prin a mătura a se pune ferestre noi şi aşa mai departe. Eu vreau să spun cu o modă veche, trezire trimisă de Dumnezeu care va mişca lucrul de la o margine la alta. Da, domnule. Ca şi cum aţi răsuci un întrerupător, o lumină electrică peste o grămadă de gongi în jurul unui cioclod de măr. Da, domnule, ele se împrăştie când luminează lumina.
E-93 Now watch, “They have one mind, give their power.” I’m below that now. “The ten horns.” Yes, now.
For God hath put in their hearts to fulfil his will, (there you go), and to agree, and give their kingdoms unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.
Now, and the woman which thou sawest is the great city, which reigns over all the kings of the earth.
E-93 Acum priviţi, "Ei au un gând, dau puterea lor." Eu sunt sub aceasta acum. "Cele zece coarne." Da, acum.
Căci Dumnezeu a pus în inimile lor, ca să împlinească voia lui, (uitaţi-vă), şi să fie de acord, şi să dea împărăţiile lor fiarei, până când cuvintele lui Dumnezeu vor fi împlinite.
Acum, şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care domneşte peste toţi regii de pe pământ.
E-94 Now, there’s not no need of pushing around, we know that is the Catholic hierarchy. There’s no need of anybody…I—I believe that just as firm as I believe that I have received the Holy Spirit. I believe that just as good as I believe that I’m a Christian standing here today, that that Catholic hierarchy is the—the…The Vatican City is the—the city that sits on the seven hills. The hierarchy of the church is the beast which was, which is not. She is Babylon. It’s everything pictured just exactly, just perfectly all the way through the Scriptures. It’s the Catholic church.
E-94 Acum, nu este nevoie să ne sforţăm, căci ştim că aceasta este ierarhia Catolică. Nu este nevoie ca cineva... Eu-eu cred aceasta tot atât de ferm cât cred că am primit Duhul Sfânt. Eu cred aceasta tot atât de bine cum cred că eu sunt un Creştin stând aici astăzi, că ierarhia Catolică este... Cetatea Vaticanului este cetatea care şade pe şapte coline. Ierarhia bisericii este fiara care era, care nu mai este, şi ea este Babilonul. Ea este fiecare lucru pictat exact, perfect peste tot în Scripturi, aceasta este biserica Catolică.
E-95 Now, now here is your shocking point. You say, “Well, you ain’t hitting me, Brother Branham.” But let me just ask you something. Let’s go right back now to the 5th verse.
And upon her head was…written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF ABOMINATIONS… THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
E-95 Acum, acum aici este punctul şocant. Voi spuneţi, "Ei bine, tu nu mă atingi pe mine, Frate Branham." Dar numai să vă întreb eu ceva. Să mergem acum înapoi la versetul 5.
Şi pe capul ei era... scris, TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA URÂCIUNILOR, MAMA CURVELOR ŞI A SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.
E-96 What was she? W-h-o-r-e. And she was a m-o-t-h-e-r. What? M-o-t-h-e-r. She had begotten something. A mother of sons? Of harlots! What is a harlot? Same thing as a—as a whore, immoral woman. What made her immoral? Her doctrine. She was pretending to be a Christian church, but was giving out man-made dogma. And here she says that she had…If she was the first organization, then seems like there’s some organizations come out of her. She was the mother of harlots. Is that right? A mother of harlots. Couldn’t be a mother, now, of boys. Couldn’t be a mother…It had to be mother of women. And, if they were women, they were churches. Now let’s find out. What come out of the…
E-96 Ce era ea? C-u-r-v-ă. Şi ea era o m-a-m-ă. Ce? M-a-m-ă, şi ea a născut ceva. O mamă de fii? De curve! Ce este o curvă? Acelaşi lucru ca o-ca o curvă, femeie imorală. Ce a făcut-o pe ea imorală? Doctrina ei. Ea pretindea a fi o biserică Creştină, dar a scos o dogmă făcută de om. Şi ea spunea aici că ea avea... Dacă ea era prima organizaţie, atunci pare că sunt unele organizaţii care ies din ea. Ea era mama curvelor. Este aceasta adevărat? O mamă a curvelor. Nu putea fi o mamă de băieţi. Nu putea fi o mamă a... Ea trebuia să fie o mamă a femeilor. Şi, dacă ele erau femei, ele erau biserici. Acum hai să vedem. Ce iese afară din...
E-97 What was the first organization? Catholic church. What was the second organization? Luther. What was the third organization? Zwingli. What’d it come on down to? Calvin. And there come into Anglican, and the Anglican on down into Methodist. The Methodist, what’d the Methodist produce? Out of there come Alexander Campbell. Out of Alexander Campbell come John Smith. Out…Alexander Campbell is the Christian church; then, they had had four or five, church of Christ and all those other little isms run out. Then here come the Baptist church, it had a lot of little pull outs. And out of the Methodist church come…out of the Methodist church, come, first come the Wesleyan Methodist, and then they broke off four or five times. Then they come to another type of Methodist, and then they come off again, then they come to the Free Methodist. And—and then they come from that to the Nazarene. And from the Nazarene to the Pilgrim Holiness, and the Pilgrim Holiness on down. Just little isms running out like that, keep running on down, each one of them little—little starters back there come right on down. And what did every one of them do? And it finally winded up in Pentecost.
E-97 Ce era prima organizaţie? Biserica Catolică. Ce era a doua organizaţie? Luter. Ce era a treia organizaţie? Zwingli. La ce venise aceasta jos? Calvin. Şi atunci aceasta a venit în Anglican, şi Anglicanul mai departe în Metodist. Metodistul, ce a produs Metodistul? De acolo a ieşit Alexander Campbell. Şi din Alexander Campbell a venit John Smith; din Alexander Campbell era biserica Creştină, atunci ei avusese patru sau cinci Biserici a lui Cristos şi toate acele mici învăţături s-au sfârşit. Atunci iată că vine biserica Baptistă, aceasta a avut o mulţime de ramificaţii mici. Şi din biserica Metodistă vine-afară din biserica Metodistă iese, prima iese, Metodiştii Wesleyeni, atunci ei se rup de patru sau cinci ori. Apoi ei vin la un alt tip de Metodişti, şi atunci ei revin din nou, atunci ei vin la Metodiştii Liberi. Şi-şi atunci ei vin de la aceasta la Nazareni. Şi de la Nazareni la Sfinţenia Pelerină, şi Sfinţenia Pelerină mai departe în jos. Doar mici învăţături ieşind aşa afară, au continuat să înainteze, fiecare din ele, începătoare micuţe-micuţe înaintau în jos. Şi ce au făcut fiecare din ele? Ele în final au ajuns în Penticostali.
E-98 And what did Pentecost do? The same thing their mammy did, they went right back and organized. And what did it become? A—a denomination. Walk into one, the first thing, “What’s your doctrine?” Boy, they comb you with a fine-tooth comb, see, to find out what you are, what you believe. And if you don’t just tally right up with them, brother, you’re excommunicated right now. And that’s right.
E-98 Şi ce au făcut Penticostalii? Acelaşi lucru pe care l-au făcut mămica lor, ei s-au întors înapoi şi s-au organizat. Şi ce a devenit aceasta? Un-un cult. Intraţi în una din ele; primul lucru, "Care este doctrina ta?" Băiete, ei te piaptănă cu un piaptăn fin, vedeţi, ca să afle ce eşti, ce crezi tu. Şi dacă nu te identifici cu ei, frate, eşti excomunicat chiar acum. Asta-i adevărat.
E-99 And don’t think just because you say you’re Pentecostal that you’re secured. Brother, there’ll be just as many Pentecosts off the road as there is on the road, I’m sure. See?
E-99 Şi să nu credeţi numai că deoarece spuneţi că sunteţi Penticostali sunteţi asiguraţi. Frate, acolo vor fi tot atât de mulţi Penticostali jos de pe cale aşa cum sunt pe cale, eu sunt sigur. Vedeţi?
E-100 Now, all those organizations, if they had just left the Pentecostal blessing go, not organize it, just keep it in a brotherhood and let the Holy Spirit do the segregation. The Holy Spirit segregates. Ananias and Sapphira come in one time, said so-and-so; and the Holy Spirit said, “Why did you lie?”
E-100 Acum, toate acele organizaţii, dacă ar fi lăsat numai ca binecuvântarea Penticostală să meargă, să nu o organizeze doar să o ţină într-o frăţietate şi să lase pe Duhul Sfânt să facă separarea. Duhul Sfânt separă. Anania, Safira intră înăuntru deodată, spunând aşa-şi-aşa, şi Duhul Sfânt a spus, "De ce aţi minţit?"
E-101 But we say, “Now, that’s Brother Jones, don’t you say nothing bad about him now, he’s the best payer we got in church. I know he got the Holy Ghost; I heard him speak in tongues, and I’ve seen him shout in the Spirit.” That don’t have no more than pouring peas on a dry cowhide. See? Not a thing to do with it. God does the say. He’s got the say whether he is or is not. Absolutely. “But we took it over to our denomination. Well, we kicked him out of the—out of the Assemblies, the Oneness picks him up.” The Oneness carries him a while, and then they kicked him out. Because, they carry him over there, and the Jesus Only picks him up. Jesus Only packs him a while, and then the next thing picks him up is church of God, picks him up. Church of God of Prophecy picks him up, and the Tomlinson move gets him. Oh, my! Brother, if we haven’t about run out! That’s in Pentecost, the last revival. And now they got the Blue Flame, and they got the oil worshipers, and the—and the blood in the face. And, oh, mercy, I don’t know where they gone to now.
E-101 Dar noi spunem, "Acum, acesta este Fratele Jones, să nu spuneţi nimic rău despre el, el este cel mai bun plătitor pe care-1 avem în biserică. Eu ştiu că el are Duhul Sfânt, eu l-am auzit vorbind în limbi şi l-am văzut strigând în Duhul." Aceasta nu are nimic mai mult decât să toarne mazăre pe o piele de vacă uscată. Vedeţi? Nimic de a face cu aceasta. Dumnezeu hotăreşte. El trebuie să spună dacă el este sau nu este. Absolut. "Dar noi 1-am preluat în cultul nostru. Dar noi l-am aruncat afară de la¬afară de la Adunarieni, şi Unitarienii l-au ridicat." Unitarienii îl poartă un timp, apoi ei îl aruncă afară deoarece... Ei îl poartă acolo şi Isus Numai îl primeşte. Isus Numai îl cară un timp, şi apoi următorul lucru care-l ridică pe el este Biserica lui Dumnezeu, îl ridică sus. Biserica lui Dumnezeu a Profeţiei îi preia, şi-l obţine mişcarea Tomlinson. Oh, Doamne! Frate, dacă noi nu am sfârşit-o! Aceasta este în Penticostali, ultima trezire. Şi acum ei au Vestea Albastră, şi ei au închinătorii uleiului, şi-şi sângele în faţă. şi, oh, milă, eu nu ştiu încotro sunt ei duşi acum. Doar un lucru care este...
E-102 Just one thing, that’s the whole thing has become corrupted. Did you know the Bible said it would come corrupted? Did you know the—the Bible speaks of this day, will be here, when even the tables of the Lord will be full of vomit? And said, “Who can I teach doctrine? Who can I make understand Me? For precept must be upon precept, is upon precept, upon line upon line.” Who can He teach doctrine? Those that are weaned from the breast, the mammy. See?
E-102 Întregul lucru a devenit corupt. Ştiaţi că Biblia spune că acesta va deveni corupt? Ştiaţi că Biblia vorbeşte că această zi va fi aici, când chiar mesele Domnului vor fi pline de vărsătură? Şi a zis, "Cui pot să-i dau Învăţătură? Pe cine îl pot face să Mă înţeleagă pe Mine? Căci învăţătura trebuie să fie peste învăţătură peste învăţătură, şi rând peste rând." Pe cine îl poate învăţa El Învăţătura? Pe aceia care sunt înţărcaţi de la pieptul mamei. Vedeţi?
E-103 Now, there isn’t—there isn’t a woman, an ornery woman in this town but what could bring forth a virgin daughter. She is when she’s born, now, and she can go good. But if you don’t notice, of her mother has been of that nature, that girl, nine times out of ten, will act just exactly like her mother does. Now, you know that’s right. An old woman that’s runs a house of ill fame, could bring forth a little girl. She could be sixteen years old, just as clean and moral as any lily, but, if she remains that way. But, the thing of it is, she goes right back and acts like her mother.
E-103 Acum, nu există-nu este o femeie, o femeie cu o stare iritabilă în acest oraş, dar care ar putea produce o fată virgină. Ea este când se naşte. Acum, şi ea poate merge bine. Dar dacă nu observaţi că mama ei era de acea natură, fata aceea, nouă cazuri din zece, va acţiona exact ca mama ei. Acum, voi ştiţi că aceasta¬i adevărat. O femeie bătrână care conduce o casă de nume rău, ar putea să producă o fetiţă, şi ea să fie de şaisprezece ani, tot atât de curată şi morală ca orice vietate, dar, dacă ea rămâne aşa. Dar, treaba este, că ea merge înapoi şi face exact ca mama ei.
E-104 Now, the Catholic church was the first old prostitute that’s come up with doctrines that she made up of herself, superstitions, which, the Bible said, “She come out of the bottomless pits and will go back to perdition.” The Bible said that. Now, if they teach that, it’s wrong. It’s wrong, according to God’s Word. And then here comes the Methodist church, which was born out of her, a beautiful young lady, but what did she do? She turned right back around and do the same things that her mammy does. Lets her congregation wear shorts. Let them smoke cigarettes. Let them carry on and act just like they should. There ain’t nothing said about it. The little old half-baked pastor back behind there, the pulpit back there, is afraid he’ll run out of salary someday, or a pan of biscuits.
E-104 Acum, biserica Catolică era prima prostituată bătrână care a venit cu doctrine pe care le-a făcut ea despre ea însăşi, superstiţii, care, Biblia spune, "Ea iese din adâncuri şi va merge înapoi la pierzare." Biblia a spus aceasta. Acum, ei învaţă ceea ce este greşit. Aceasta este greşit în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci iată că vine biserica Metodistă care era născută din ea, o frumoasă tânără doamnă, dar ce a făcut ea? Ea s-a întors înapoi şi face aceleaşi lucruri pe care le face mămica ei. Să lase adunarea ei să poarte pantaloni scurţi, lăsându-i să fumeze ţigări, lăsându-i să meargă înainte şi să acţioneze aşa cum o fac ei. Acolo nu-i spus nimic despre aceasta. Micuţul pastor bătrân copt pe jumătate, acolo în spate, înapoia amvonului, îi este teamă că-şi va pierde salariul într-o zi, sau o tavă de biscuiţi.
E-105 Let me tell you, brother, I’d rather preach the Gospel, and eat soda crackers and drink branch water, and tell the Truth about it. If every one of my congregation got up and walked out, I’d tell them the Truth about it. Yes, indeed.
E-105 Permite-mi să-ţi spun, frate, eu mai degrabă predic Evanghelia, şi mănânc biscuiţi uscaţi şi beau apă simplă, şi spun Adevărul despre aceasta. Dacă fiecare din adunarea mea s-ar ridica şi ar ieşi afară, dacă le-am spus Adevărul. Da, într-adevăr.
E-106 What’s the matter? Oh, it’s a meal ticket. “Well, you know, I’m the pastor of the biggest church there is in the city.” You Baptists and Methodists listen to a false prophet. Now, that’s rough, but anything that teaches contrary to this Bible is a false prophet. I don’t care how polished it may be, it’s false prophecy. That’s right.
E-106 Care-i necazul? Oh, este un bilet pentru mâncare. "Ei bine, ştiţi, eu sunt pastorul celei mai mari biserici din oraş." Voi Baptiştilor şi Metodiştilor, ascultând la un profet fals. Acum, aceasta este dur, dar tot ceea ce învaţă contrar acestei Biblii este un profet fals. Mie nu-mi pasă cât de lustruită poate fi aceasta, ea este o profeţie falsă. Aceasta-i adevărat.
E-107 “Oh, everything is all right as long as you got your name on the book.” You might have your name on a dozen books. If it ain’t on the Book of Life, you’re lost! You can be ever so good, you can be just as loyal and clean and moral as you can be, that won’t have one thing to do with it.
E-107 "Oh, totul este în regulă atâta timp cât ai numele scris în registru." Puteţi să vă aveţi numele scris într-o duzină de registre; dacă acesta nu este înscris în Cartea Vieţii, sunteţi pierduţi! Puteţi fi chiar atât de buni, puteţi fi atât de loiali şi curaţi şi morali cât puteţi fi, căci nu va avea nimic de a face cu aceasta.
E-108 Esau was twice the guy that Jacob was, when it come to being a man, taking care of his old blind daddy and everything else. And Jacob was a little shyster hung around his mother’s apron, little old sissy boy. But God said, “I love Jacob and refuse Esau,” before either boy was borned. Romans 8 says so. That’s exactly right.
E-108 Esau era de două ori băiatul de cum era Iacob, când a venit timpul să devină bărbat, purtând de grijă tatălui său bătrân şi orb, şi toate celelalte. Iar Iacob era un micuţ înşelător agăţat în jurul şorţului mamei sale, micuţ puiul mamii. Dar Dumnezeu a spus, "Eu îl iubesc pe Iacob şi-l refuz pe Esau," înainte ca vreunul să se fi născut. Romani 8 spune aşa. Aceasta este exact şi corect.
E-109 God knows what’s in man. And He knows what’s in the church, too. We live by the Bread of Life, the Bread of Word of God. Now, that’s why we’re not a denomination.
E-109 Dumnezeu ştie ce este în om. Şi El ştie de asemenea, ce este în biserică. Noi trăim prin Pâinea Vieţii, Pâinea Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, aceasta este de ce noi nu suntem o denominaţiune.
E-110 Now I want to give you another little…I want to give you a little illustration I had wrote out here. “The great…” Now in Revelations, in 19:2. I got something marked out here. I want to look and see what it is now.
For true and righteous are thy judgment: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornications, and has avenged the blood of his servants at her hand. (That’s the ending of the Catholic church.)
E-110 Acum eu vreau să vă dau un alt mic... eu vreau să vă dau o mică ilustraţie pe care am scris-o aici. "Marele..." Acum în Apocalipsa, 19:2, eu am ceva notat aici, şi vreau să ne uităm şi să vedem ce este acum aceasta.
Pentru că judecăţiile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei. Acesta este sfârşitul Bisericii Catolice.
E-111 Now, we also want you to notice, also here, that a denomination—that a denomination is also found out in the Scriptures here, that the…And the Bible never speaks of a denomination. The denomination come from the Catholic church. She is the first mother of denomination, and each denomination has come right down. Now, this is going to be just a little pinchy. It’s going to get a little pinchier all the time, see. But I—I want you to see that denominations wasn’t born or ordained of God. It was ordained of the devil.
E-111 Acum, noi de asemeni voim ca voi să observaţi, la fel aici, că o denominaţiune, că o denominaţiune este de asemenea găsită în Scriptură aici, că... şi Biblia niciodată nu vorbeşte despre o denominaţiune. Denominaţiunea vine din biserica Catolică. Ea este prima mamă a denominaţiunii şi fiecare cult a venit din ea. Acum, aceasta urmează să pişte un pic, ea va deveni tot mai cu pişcături tot timpul, vedeţi. Dar eu-eu vreau ca să vedeţi că denominaţiunile nu au fost ordinate de Dumnezeu, acestea au fost ordinate de diavolul. Biserica lui Dumnezeu este o...
E-112 God’s Church is a…We are not divided, all one body we; one hope and doctrine, one in charity. That’s the Church of the living God. Regardless of what they, them things, we’re one together! That’s right. Whether he’s Methodist or Baptist, brother, if he’s born again and filled with the Holy Ghost, he’s my brother. We’re walking shoulder to shoulder. Right. Yes, sir. Don’t make any difference.
E-112 Noi nu suntem împărţiţi, noi cu toţii suntem un trup; o nădejde şi învăţătură, una în dragoste. Aceasta este Biserica viului Dumnezeu. Indiferent de ce ei, acele lucruri, noi suntem una împreună! Adevărat. Dacă el este Metodist sau Baptist, frate, dacă el este născut din nou şi umplut cu Duhul Sfânt, el este fratele meu, şi păşim umăr la umăr. Adevărat. Da, domnule. Nu face nici un fel de diferenţă.
E-113 Moses. Sometime I look around and say, “You know that bunch of fanatic Pentecostals, Brother Branham, why’d you ever go out with a bunch like that for?” You know what? Moses looked upon the children of Israel. He looked out of the same window that Pharaoh looked out of. Pharaoh looked at them as a bunch of mud-daubers, but Moses looked out upon them as the chosen of God. He knowed they had the promise. Why? He knowed it by the Word. And by faith…With his foot on the throne, to be Pharaoh, with all the world laying at his feet, set there and pour wine in his mouth, and beautiful women to fan him, as the emperor, or the dictator, or king of the world, young Moses, at forty years old, had in his hand. He looked out upon that bunch of mud-daubers, but he knowed he was one of them. Hallelujah! That’s it. He knew he was one of them. And by faith, alone, he chose!
E-113 Moise. O dată aţi putea să vă uitaţi în jur şi să spuneţi, "Cunoşti acel grup de Penticostali fanatici, Frate Branham, pentru ce să te duci vreo dată la aşa un grup ca acesta?" Ştiţi ce? Moise s-a uitat peste copiii lui Israel, el s-a uitat prin aceeaşi fereastră prin care s-a uitat afară Faraon. Faraon s-a uitat la ei ca la o grămadă de murdari, dar Moise s-a uitat afară peste ei ca la aleşii lui Dumnezeu. El ştia că ei aveau promisiunea. De ce? El cunoştea aceasta prin Cuvânt. Şi prin credinţă... Când el a fost pus pe tron ca să fie Faraon, cu toată lumea aşternută la picioarele lui, aşezat acolo să i se toarne vin în gură, şi femei frumoase ca să-l distreze, ca pe împărat, sau dictator, sau regele lumii, tânărul Moise la patruzeci de ani, avea în mâna lui, când el s-a uitat afară peste acea grămadă de murdari; dar el a ştiut că el era unul dintre ei. Haleluia! Aceasta este. El ştia că era unul dintre ei. Şi prin credinţă, singur, a ales!
E-114 Everybody has got to make a choice. You got to make a choice. You’re going to make a choice now. You’re going to make a choice in the morning. You’re going to make a choosing tomorrow night, if you live. You’ve got to choose sometime. Brother, a long time ago I chose. This Bible was my dictionary. This Bible was my Book of Life. This Bible was the Word of God. The Bible is what I live by. This Bible is what I stand by.
E-114 Fiecare trebuia să facă o alegere. Voi trebuie să faceţi o alegere. Voi o să faceţi o alegere acum. Voi veţi face o alegere dimineaţă. Voi veţi face o alegere mâine seara, dacă trăiţi. Voi trebuie să alegeţi cândva. Frate, cu mult timp în urmă eu am ales; Biblia aceasta era dicţionarul meu, Biblia aceasta era Cartea Vieţii mele, această Biblie era Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este aceea prin care trăiesc eu. Biblia este aceea lângă care stau.
E-115 Therefore, Moses looked out upon the children of Israel. And not only did he say, “Oh, they’re wonderful people. I have nothing against them. Oh, no, I wouldn’t speak one word against them.” That’s the way a lot of people do today. “Oh, those Pentecostals and those people who has got the Holy Ghost, and those people who believe in Divine healing, oh, I—I—I ain’t got nothing against it.” But that wasn’t Moses. He forsook Egypt and became one of them. He went out among his brethren. He was one of them.
E-115 De aceea Moise s-a uitat peste copiii lui Israel, şi nu a zis numai că, "Oh, ei sunt oameni minunaţi. Eu nu am nimic împotriva lor. Oh, nu, eu nu aş vorbi un cuvânt împotriva lor." Astfel procedează astăzi o mulţime de oameni. "Oh, acei Penticostali şi acei oameni care au primit Duhul Sfânt, şi acei care cred în vindecarea Divină, oh, eu-eu-eu nu am nimic împotriva acesteia." Dar acesta nu era Moise. El a renunţat la Egipt şi a devenit unul din ei, el s-a dus afară printre fraţii săi. El era unul dintre ei.
E-116 Brother, that’s where I take my way. I’ll take the way with the Lord’s despised few, if it’s a handful, whatever it is. They got a promise, and I see their names in the Lamb’s Book of Life. They’re my brethren. That’s right. Take your choice and stand with them. Right or wrong, stand there anyhow. If they’re wrong, help them to the right. Right. You never make them any better by kicking them around. See, try to pull them out.
E-116 Frate, astfel este unde-mi iau eu drumul. Eu iau calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului, dacă ei sunt o mână de ei sau ori câţi ar fi. Ei au o promisiune, şi eu văd numele lor în Cartea Vieţii Mielului. Ei sunt fraţii mei. Adevărat. Luaţi-vă alegerea şi staţi cu ei. Corect sau greşit, staţi acolo oricum. Dacă ei sunt greşiţi, ajutaţi-i la corect. Adevărat. Niciodată nu le veţi face mai bine prin ai lovi în jur. Vedeţi, încercaţi să-i trageţi afară.
E-117 Charlie, like they said about Brother Allen, about the fire they…the blood in the hands. I said, “Never, never did I disregard A. A. Allen.” I said, “If I could preach like A. A. Allen, I’d never even have a healing service.” Now, when it comes to disagreeing upon blood as being the evidence of the Holy Ghost, in your hands, I’ll disagree with that. But when it comes to brotherhood, he’s my brother. I stand shoulder to shoulder with him in the battle. That’s right. If he’s wrong, I’ll try to help him. And if he’s not wrong, if I’m wrong, I want him to help me. And that’s the way we get—get along. Now watch here.
…she was MYSTERY, BABYLON…THE MOTHER OF HARLOTS…
E-117 Charlie, cum au spus ei despre Fratele Allen, despre focul pe care ei... sângele în mâini. Eu am spus, "Niciodată, niciodată nu l-am dispreţuit pe A. A. Allen." Eu am spus, "Dacă aş fi putut să predic ca A. A. Allen eu nu aş fi avut niciodată un serviciu de vindecare." Acum, când aceasta vine în dezacord privind sângele ca fiind evidenţa Duhului Sfânt, în mâinile voastre, eu nu sunt de acord cu aceasta. Dar când aceasta vine la părtăşia frăţească, el este fratele meu. Eu stau în luptă umăr la umăr cu el. Adevărat. Dacă el este greşit, eu încerc să-l ajut. Şi dacă el nu este greşit, şi sunt eu greşit, eu vreau ca el să mă ajute pe mine. Şi acesta este felul în care-l obţinem noi, în care ne înţelegem. Acum priviţi aici.
... ea era TAINA, BABILONUL... MAMA CURVELOR...
E-118 Now do you see how the church today, friends, can you see how these churches today just live any way they want to live? “Perfectly all right, go right ahead,” hog eat hog, pay no attention. “Why, there’s no harm in doing that. Why, you just try to be old fashion.” Now watch their doctrine. Now I want…Now watch. That’s their habit. Do you see, that a few years ago, that the Catholic church was the only one who was permitted to go to a picture show? The Methodist church wouldn’t think of such a thing. All them denominations, “No! That’s the works of the devil.” I wonder what happened. Yes, sir.
E-118 Acum vedeţi cum biserica de azi, prieteni, puteţi voi vedea cum aceste biserici de astăzi trăiesc în orice fel în care vor să trăiască? "Perfect în ordine, mergeţi drept înainte," porcul mănâncă pe porc, nu daţi atenţie. "De ce, nu păţesc nimic făcând aşa. De ce, încearcă numai să fii de modă veche." Acum priviţi doctrina lor. Acum eu vreau... Acum priviţi. Acesta este obiceiul lor. Voi vedeţi că cu câţiva ani în urmă biserica Catolică era singura căreia i s-a permis să meargă la cinema? Biserica Metodistă nu s-ar fi gândit la un astfel de lucru, şi nici toate celelalte denominaţiuni, "Nu, acestea sunt lucrările diavolului." Ei bine, eu mă mir ce s-a întâmplat. Da, domnule.
E-119 And you know, you’d take them young Catholic girls, they come out with these little…(Now, some of you old boys as old as I am.)…come out and notice this little thing where they had the knee-high. That guy, I guess, is in hell, tonight. I don’t know. I’m not his judge. But when he made that first little dirty song that slipped out on the radio, without being censored, that, “Roll ’em, girlies, roll ’em; roll ’em down and show your pretty knees.” How many remembers that when that first come out, years ago? That was the first slip-up right there. That’s right. And when they got this fellow from Texas, and take them women out there and use them underneath clothes to make them look like they were something that they wasn’t, and such things as that, and let them get by with it. And now what did it do? It went to creeping in. It’s a spirit.
E-119 Şi voi ştiţi, dacă luaţi acele tinere fete Catolice, ele ies cu acele micuţe... (Acum, unii dintre voi, băieţii bătrâni care sunteţi de vârsta mea)... ies afară şi se duc la acel micuţ unde ei au înălţimea genunchiului. Băiatul acela, eu presupun, că în seara aceasta este în iad. Eu nu ştiu, eu nu sunt judecătorul lui. Dar când el a făcut acel primul cântec murdar, care a scăpat la radio fără ca să fie cenzurat, acel "Învârtiţi-vă fetiţe, învârtiţi¬vă; învârtiţi-vă în jos şi arătaţi-vă genunchii voştri frumoşi." Câţi vă amintiţi aceasta când a ieşit prima dată în urmă cu câţiva ani? Aceasta era prima scăpare acolo. Adevărat. Şi când ei l-au avut pe acel flăcău din Texas, şi au luat acele femei acolo afară şi le-au folosit lenjeria lor de corp ca să le facă să arate ca fiind ceva ce de fapt nu erau, şi astfel de lucruri ca acestea, şi i-au lăsat să le meargă cu aceasta. Şi acum ce fac ei? Aceasta s-a dus să se strecoare înăuntru. Acesta este un spirit.
E-120 A man was talking, the other day. He said, “I don’t know what I’m going to do. I have good, honest boy, and that boy is getting so he takes what he put his hands on.”
I said, “Why?”
“He’s associating with a thief.”
E-120 Un om îmi vorbea într-una din zile, el mi-a spus, "Eu nu ştiu ce o să fac. Eu am avut un băiat cinstit şi bun, şi acel băiat devine astfel că el ia tot pe ce pune mâna."
Eu i-am spus, "De ce?"
"El se asociază cu un hoţ."
E-121 You hang around with somebody that’s a thief, you’ll be a thief yourself. My old Kentucky mammy used to say, “You lay down with a dog that’s got fleas, you’ll get up with fleas, too.” You take a—you take a woman that’s no good, and let a girl…and put her with a—a good decent boy, and the first thing you know he’s as ornery as a pup. Turn it right vice versa. You’re known by your company. Segregate yourself! “Come out from among them,” said the Bible, “be ye separated!” That’s right.
E-121 Voi umblaţi cu cineva care este hoţ, şi veţi fi hoţi voi înşivă. Bătrâna mea mama din Kentucky obişnuia să spună, "Dacă te întinzi jos cu un câine care are pureci, tu te vei ridica sus de asemeni, cu pureci." Voi luaţi o-voi luaţi o femeie care nu este bună, şi lăsaţi o fată, şi puneţi-o cu un-un băiat bun şi decent, şi primul lucru pe care-l ştiţi că el îi tot atât de iritat ca un căţel. Intoarceţi-o vice versa. Sunteţi cunoscut prin compania voastră. Separaţi-vă pe voi înşivă! "Ieşiţi afară din mijlocul lor," spune Biblia, "fiţi separaţi!" Aceasta-i adevărat.
E-122 If their denominations go back to such corruption as letting their people…Well, here the other day, in a big fine Baptist church, they had to dismiss. Only can preach twenty minutes, the man could, ’cause the pastor had to smoke. The congregation all went outside. All of them stood out there in smoking chains, and come back again, pastor and all of them. I went to a Congregationalist church, there a man standing, a big long robe on, standing there, said, leaned on the pulpit like this, talking about some kind of a flower he found up on the hill. That’s about all there was to it, and went back out. And his fingers was yellow with cigarette smoke. Yes. And talking about that the women, that the man was going to play…What’s this German game they play with that, so much you—you deal out cards, you know? Had…Oh, I thought I’d remember it. Pinochle, they was going to have a pinochle game. I think that’s right. Yeah, it’s where you deal. It’s regular playing cards. A pinochle game, in the basement! My, goodness! That’s where its foundation is. No wonder! What? They do that, and then holler about the Catholic church out here at these Rotary places and playing lottery. Why, you Protestants are just as filthy as they are, so what can you say about it? Pot can’t call kettle “dirty.” Certainly not. You doing that, then say, “Well, I’m a Presbyterian. I’m a Methodist.” You’re nothing till you’re born again. That’s right. And when you do that, you know. There’s something within you tells you those things are wrong, and you’ll come out of it just as sure as you’re knee-high to a duck. You know that’s the Truth. Certainly. Yes, sir. That stuff go along in that. Why?
…THE MOTHER OF HARLOTS…
E-122 Dacă cultele lor merg înapoi la astfel de corupţie ca lăsând poporul său... Ei bine, aici întruna din zile, o biserică Baptistă mare şi faină, trebuiau să încheie. Numai douăzeci de minute a putut omul să predice, căci pastorul trebuia să fumeze. Adunarea toată a ieşit afară. Cu toţii stăteau acolo afară în lanţuri de fum, şi au intrat iarăşi, pastorul şi toţi ceilalţi. Eu m-am dus la o Biserică Congregaţionistă, acolo şedea un om, cu o robă mare lungă, stând acolo, spunea, aplecat aşa peste amvon, vorbind despre o floare pe care a găsit-o sus pe deal. Aceasta era cam totul. Şi s-a dus înapoi jos, şi degetele lui erau galbene de fumul de ţigară. Da. Şi vorbind despre faptul că femeile, bărbaţii urmau să se joace... Care este jocul acela German pe care-l joacă ei, cu aceea, atât de mult voi-voi împărţiţi cărţi, voi ştiţi? Acesta avea... Oh, eu credeam că o să-mi amintesc. Pinochle, ei urmau să aibe un joc de pinochle. Eu cred că acesta-acesta este unde se împarte, acesta este un joc obişnuit de cărţi. Un joc de pinochle în pivniţă. Doamne! Aceasta este fundaţia ei. Nu-i de mirare! Ce fac ei aceasta, apoi vorbesc despre biserica Catolică afară la acest loc rotativ jucând loterie. De ce, voi Protestanţilor sunteţi atât de întinaţi ca şi ei, aşa că ce puteţi să spuneţi despre aceasta? Ciobul nu poate chema oala spartă "murdară." Cu certitudine nu. Şi voi faceţi, şi aceasta, ei ar spune, "Bine, eu sunt Presbiterian. Eu sunt Metodist." Tu nu eşti nimic până când nu eşti născut din nou. Aceasta-i adevărat. Şi când faceţi aceasta, voi ştiţi că este ceva în voi care vă spune că acele lucruri sunt greşite, şi o să ieşiţi afară din aceasta tot atât de sigur cum sunteţi de înălţimea genunchilor unei raţe. Voi ştiţi că acesta este adevărul. Desigur. Da, domnule. Aceste lucruri merg împreună, de ce?
... MAMA CURVELOR...
E-123 One of these days, the old mother is going to say, “You know what? After all, honey, we’re both the same.” And you know what it is then? The Confederation of Churches are going to all unite together as they are now. And you know what’s going to happen to a little group like this? You’re going to pay for it, boys. That’s exactly right.
E-123 Într-una din aceste zile bătrâna mamă urmează să spună, "Ştiţi ceva? La urma urmei, scumpo, noi suntem amândouă la fel." Şi ştiţi ce este aceasta atunci? Confederaţia Bisericilor urmează să se unească toate împreună aşa cum sunt ele acum. Şi ştiţi ce urmează să i se întâmple unui grup mic ca acesta? Voi urmează să plătiţi pentru aceasta, băieţi. Aceasta este exact adevărat.
E-124 But don’t worry, the Lamb shall overcome him. For He’s the Lord of lord, and a King of kings, and God will go to leading His Church, instead of a denomination. He’ll pour out that golden Oil of the Holy Ghost upon that Church. Brother, Fire will fall from Heaven, and signs and wonders will take place, like you’ve never seen before. Yes, sir. “Fear not, little flock, it’s your Father’s good will to give you the Kingdom.” Yes, sir. “He that endureth to the end!” There you go. Keep right down the road. Keep your head towards Calvary. This Bible is right. Don’t worry.
E-124 Dar nu vă îngrijoraţi, Mielul îl va birui! Căci El este Domnul domnilor şi Rege al regilor, şi Dumnezeu va merge să-şi conducă biserica Lui, în loc de un cult. El va turna acel Ulei auriu al Duhului Sfânt peste biserică, frate, Foc va cădea din Cer, cu semne şi minuni va avea loc, cum nu aţi văzut înainte. Da, domnule. "Nu vă temeţi, turmă mică, căci voia bună a Tatălui vostru este să vă dea vouă Împărăţia." Da, domnule. "Cel care va răbda până la sfârşit!" Iată-vă. Ţineţi-vă calea, ţineţi-vă capul îndreptat spre Calvar. Această Biblie este dreaptă. Nu vă îngrijoraţi.
E-125 Now watch. There is some of the habits they have. Some of the morals that they have. We could just go on. First thing you know, it leaked into the Protestant churches. Then the Catholic women begin to…Why, it wasn’t no harm to put on little shorts, as long as they went to church and put a little handkerchief over their head. Some kind of tradition, “Don’t eat any meat on Friday.” And, oh, where you ever find putting a handkerchief on your head to enter church? I want you to show me the Scripture. It’s false prophecy. Where is it in the church you’re supposed to wear a hat in the church? When you wear a hat on your head, you dishonor Christ, right; men, I’m speaking of. Women, you do have a covering, but I’ll challenge anybody to show me where it’s a hat or a handkerchief. It’s your hair! And you’ve cut it all off. Now what about that? Oh, they say, “That’s old fashioned.” If it is, it’s the Bible! And God’s Word is right.
E-125 Acum priviţi, sunt câteva din obiceiurile care le au ei. Unele din moraluri ce le au ei. Noi am putea continua. Primul lucru voi ştiţi, acesta s-a scurs în bisericile Protestante. Apoi femeile Catolice au început să... "De ce, aceasta nu rănea să îmbraci pantaloni scurţi, atâta timp cât v-aţi dus la biserică şi aţi pus câte un batic mic pe cap." Un fel de tradiţie. "Nu mâncaţi vreun fel de carne Vinerea." Şi, oh, unde aţi găsit vreodată, ca să vă puneţi batic pe cap ca să intraţi în biserică? Eu vreau ca să¬mi arătaţi Scriptura. Cu baticul este o profeţie falsă. Unde este aceasta că în biserică trebuie să purtaţi o pălărie? Când purtaţi o pălărie pe cap, voi dezonoraţi pe Cristos, aceasta-i adevărat; vorbesc despre bărbaţi. Femeilor, voi aveţi o învelitoare, dar eu provoc pe oricine să-mi arate unde este aceasta o pălărie sau un batic. Aceasta este părul vostru! Şi voi vi l-aţi tăiat jos. Acum ce ziceţi despre aceasta? Oh, ei spun, "Aceasta este modă veche." Dacă aceasta este, aceasta este Biblia! Cuvântul lui Dumnezeu este drept.
E-126 Speaking here, not long ago, of the woman that washed Jesus’ feet, and took her hair, you know, and—and wiped it with it. I said, “The only way a woman could do that, is stand on her head to get enough hair down there to wash His feet, to wipe with.” That’s right. Oh, it is, it’s a disgrace to see the way the…Here, freezing weather, walking around with a little chubby coat on like that, and their naked body showing.
E-126 Vorbind aici nu de mult despre femeia care a spălat picioarele lui Isus, şi cu părul ei, voi ştiţi, i-a şters picioarele. Eu am spus, "Singura cale ca o femeie să poată face aceasta, este să stea cu capul în jos ca să obţină suficient păr ca să-i spele picioarele Lui şi să i le şteargă." Aceasta-i adevărat. Oh, aceasta-i-aceasta¬i-aceasta-i o dizgraţie să vezi felul... Aici, în vreme geroasă, umblând prin jur cu un mic paltonaş pe ele, arătându-şi trupul lor gol.
E-127 Now say, “Why you picking on women?” You need to be picked on.
E-127 De ce, veţi spune, "De ce te iei de femei?" Voi aveţi nevoie să se ia de voi.
E-128 And you men that let your women do that, brother, I—I don’t know what to think about you. Now, that’s right.
E-128 Şi voi bărbaţilor care lăsaţi femeile să facă aceasta, frate, eu-eu nu ştiu ce să cred despre voi. Acum, aceasta-i adevărat.
E-129 And you pastors, I don’t guess you’re here. But if you see the guy, you tell him come, tell, see me. See? If he’s got no more respect for Christ than to let his congregation get by with that without…Now he…They might do it out there behind him, but if he don’t tell them about it, he’s not a fit servant for Jesus Christ. That’s exactly right. He is not fit to be a servant of Christ. A servant of Christ should be fearless if cause that comes to the Bible. Certainly. But there they are, they go out and they do it anyhow.
E-129 Şi voi pastorilor, eu nu presupun că sunteţi aici. Dar dacă-l vedeţi, să-i spuneţi să vină să mă vadă. Vedeţi? Dacă el nu mai are respect pentru Cristos decât să lase adunarea să meargă cu aceasta fără ca... Acum el... Ei ar putea să facă aceasta în spatele lui, dar dacă el nu le spune lor despre aceasta, el nu este un slujitor potrivit pentru Isus Cristos. Aceasta este exact aşa. El nu este potrivit să fie un slujitor pentru Cristos. Un slujitor al lui Cristos să fie fără frică dacă aceasta este o cauză care vine pentru Biblie. Desigur. Dar iată-i, ei se duc afară şi o fac oricum.
E-130 And then, the first thing you know, the Protestants had to pick it up. You good Methodist, and you Baptist, and you Presbyterian, or Nazarene, Pilgrim Holiness, and all of you, same thing, got right out, six of one, and half a dozen of the other. There you are, “Mother of harlots.” Your denomination, “As long as they started at headquarters, what difference did it make?” See? Makes a whole lot of difference. It never started, that Headquarters. Might start at your headquarters down here, but not that One up There. Depends on where you’re from. That’s true.
E-130 Şi atunci, primul lucru voi ştiţi, Protestanţii trebuiau să- 1 ridice. Tu bun Metodist, şi tu Baptist, şi tu Presbiterian şi Nazarian, Sfinţenia Pelerină, şi toţi dintre voi. Acelaşi lucru, a ieşit afară, şase dintr-una şi jumătate de duzină din cealaltă. Acolo sunteţi, "mama curvelor." Cultul vostru, "Atâta timp cât ei au început la cartierele generale, ce contează aceasta?" Vedeţi? Contează foarte mult. Ei niciodată nu au început la acel Cartier general. S-ar putea începe la cartierul vostru general aici jos, dar nu la acel Unul acolo sus. Depinde de unde eşti. Aceasta-i adevărat.
E-131 Now, I don’t think we have time to get this other one, maybe I better leave it for in the morning. All right, let’s just take this little short one. We got, here, “baptism in water.” We also got “predestination,” and, oh, many things. So let’s just take this, this little, short one of “women preachers,” and get this one.
E-131 Acum eu nu cred că noi avem timp ca să dezbatem pe astalaltă, poate că-i mai bine să o las pe dimineaţă. Foarte bine, hai să luăm pe aceasta micuţă şi scurtă. Noi avem aici "botezul în apă," noi de asemenea avem "predestinarea," şi, oh, multe lucruri. Aşa că hai să luăm numai aceasta, aceasta mică şi scurtă despre "femeile predicatoare," şi să o dezbatem.
E-132 Now, now, lady preacher, I don’t want to hurt your feeling, but I want to tell you something. You haven’t got one speck of Scripture, not one in the Bible. Yeah, I know where you’re going to, and I done had all your, yeah, “And your sons and daughters shall prophesy.” Now, if your pastor don’t know what the name “prophesy” means, he—he don’t know nothing. He ain’t got very much business behind the pulpit, trying to tell you to be a preacher. See? Cause it, absolutely, it’s condemned from Genesis to Revelations. Now let me show you this, see.
E-132 Acum, acum, doamnă predicatoare, eu nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun ceva. Voi nu aveţi nici un pic din Scriptură, nici unul în Biblie. Da, eu ştiu unde mergeţi voi, şi eu făcusem toate ale voastre... Da, "Şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţii." Acum, dacă pastorul vostru nu ştie ce înseamnă cuvântul "profeţie," el-el nu ştie, şi nu prea are ce căuta în spatele amvonului, încercând să vă spună vouă să fiţi predicatoare. Vedeţi? Căci aceasta în mod absolut, este condamnat de la Geneza la Apocalipsa. Acum lăsaţi să vă arăt aici, vedeţi.
E-133 Now I want you turn me to First Timothy 2:11. Just turn over here and we’ll find out this now, and we’ll get that here, also, your Acts 2. Yeah. And just—just listen here what the Scripture has to say about this subject.
E-133 Eu vreau să vă întoarceţi cu mine la 1 Timotei 2:11. Întoarceţi numai aici şi noi vom găsi aceasta acum, şi noi vom obţine aceasta de asemeni aici, în Fapte 2. Ascultaţi numai-numai ascultaţi aici ce are de spus Scriptura despre acest subiect.
E-134 Now, somebody kept saying, “Well, Brother Branham, you’re just an old woman hater.” I’m not no woman hater. I’m a…I just don’t like to see women trying to take a place that they don’t belong in.
You remember at Howard Shipyard over here, one of the most successful shipyards there is on the Ohio River? They put a woman over it. Look what happened.
They give the woman a right to vote. Look what happened.
E-134 Acum, cineva o ţinea zicând, ,,Bine, Frate Branham, tu eşti numai un vechi urâtor de femei." Eu nu sunt un urâtor de femei. Eu sunt un... Mie nu-mi place să văd femeile încercând să ia un loc în care ele nu aparţin.
Voi vă amintiţi de Uzina de vapoare Howard de aici, una dintre cele mai de succes uzine de vapoare de aici este pe Râul Ohio, ei au pus o femeie peste aceasta, şi priviţi ce s-a întâmplat.
Ei au dat femeii un drept la vot, priviţi ce s-a întâmplat.
E-135 Let me tell you right now. Not just skinning women. I want men to understand you’re in on this too. But let me tell you something, brother. This nation is a woman’s nation. I’ll prove that by you, by the Scripture, by anything that you want it proved by. This is. What appears on our money? A woman. Where is she found out? In Revelations, here, you see her. She is number thirteen, also, everything she started; thirteen stars, thirteen stripes, thirteen colonies. Thirteen, everything was thirteen, to begin with. She appears in the 13th chapter of Revelation. A woman, thirteen!
E-135 Lăsaţi-mă să vă spun chiar acum. Nu să jupuim femeile, eu vreau bărbaţilor să înţelegeţi că şi voi sunteţi în aceasta de asemeni. Dar lasă-mă să-ţi spun ceva, frate, această naţiune este naţiunea unei femei. Eu voi dovedi aceasta prin voi, prin Scriptură, prin orice vreţi voi ca să vă dovedesc. Aceasta este. Ce apare pe banii noştri? O femeie. Unde se află ea în Apocalipsa, voi o vedeţi? Ea este numărul treisprezece, de asemeni, fiecare lucru pe care l-a început ea. Treisprezece stele, treisprezece dungi, treisprezece colonii, treisprezece, fiecare lucru cu care a început a fost treisprezece. Ea apare în capitolul 13 din Apocalipsa. O femeie, treisprezece!
E-136 And in 1933, when the Lord…When we was having meetings over here where that church of Christ is standing now, the old Masonic home, the vision of the Lord came to me up here and predicted that “Germany would rise up and put that Maginot Line there.” Many of you remember it. And how they’d be all fortified in there, and the Americans would take a great beating right there at that line. And also said what would take place, and about Roosevelt and them things, how he would run and make that fourth term. Perfectly, just exactly the way it come to pass. And also said that cars would keep getting more like an egg, until the last days they’d be just in the shape of an egg. And I said, “It will come to pass that those cars will not be run by a steering wheel. It’ll be something another run them.” It’s them cars they’re bringing out right now, remote control, for safety. Correct. You won’t be able to enter into a city…Then, a twenty-mile zone, you can just go twenty mile. You can’t hit another car, ’cause it’s remote control. See, it’s going like that, and right now. And I said, “Remember, in that day, before the end time comes, before the end time comes, that a woman…Now, you all keep this wrote down. There’ll be a great, powerful woman raise up, either be President, or dictator, or some great powerful woman in this United States. And she’ll sink, under the influence of women. Now, you remember, that’s THUS SAITH THE LORD.” See?
E-136 Şi în 1933 când Domnul, când noi aveam adunare aici unde stă acum acea Biserică a lui Cristos, vechea casă Masonic, a venit la mine vedenia Domnului şi a arătat că, "Germania se va ridica şi va pune Linia Maginot acolo." Mulţi dintre voi vă reamintiţi aceasta. Şi cum vor fi ei toţi fortificaţi acolo, şi Americanii vor lua o mare înfrângere chiar acolo la acea linie. Şi de asemeni a spus ce va lua loc, şi despre Roosevelt şi alte lucruri, cum el va conduce şi va face acel al patrulea termen." Perfect, exact în felul în care s-a împlinit. "Şi de asemeni a spus că maşinile vor continua să devină tot mai mult ca un ou, până în ultimele zile ele vor fi tocmai în forma unui ou." Acum Acesta a spus, "Aceasta se va împlini că acele maşini nu vor fi conduse de un volan, ci va fi altceva care le vor conduce." Acestea sunt acele maşini care ei le scot chiar acum, cu control de la distanţă, pentru siguranţă. Aceasta este corect. Voi nu veţi putea atunci intra într-un oraş, într-o zonă de douăzeci de mile, voi puteţi merge numai douăzeci de mile. Voi nu puteţi lovi o altă maşină, deoarece aceasta este cu control de la distanţă. Vedeţi, aceasta merge aşa chiar acum. Şi eu am spus, "Amintiţi-vă, în acea zi, înainte să vină timpul sfârşitului, înainte să vină timpul sfârşitului, că o femeie... Acum, voi toţi ţineţi aceasta notat în scris. Va fi o femeie foarte puternică ridicată sus, ori să fie Preşedintă, sau dictatoare, sau ceva femeie foarte puternică în aceste State Unite. Şi ea se va scufunda sub influenţa femeilor. Acum, amintiţi-vă, că aceasta este, AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
E-137 And she’s wrong. And what has it given away to? Let me tell you. Be spiritual. Let…Open up. Look. Why is it doing that? To give the Catholic church a place to come in. See? You worship these movies stars and all these other different things out here. Remember the sermon I preached? Margie, you remember it, years ago, on the—the invasion of the United States, to overthrow the American government. And how that I said he raised up in Paris after we saved them over there from that women, wine and big time. And he lit right down in Hollywood. Now, instead of us sending to Paris to get models, they send here to get models. What did it do? It got…We wouldn’t let your children go to the picture show, but he got right into the television, moved right on out and contaminated the whole thing, run her right on out. And here we are today, all the little girls and boys, all like some kind of these television actors. What is it? It’s making a way. Boy, one ill-famed woman can send more people to hell than all the bootleg joints you could put in a city. That’s right. Watch her go down the street with her clothes all stripped down, don’t care who the man is, if he’s a healthy normal man, when he looks at the woman he’s bound to have something to pass over him. Now just be honest. I don’t care…
E-137 Vedeţi, şi ea este greşită. Şi ce a trebuit să dea aceasta? Lăsaţi-mă să vă spun. Fiţi duhovniceşti, lăsaţi să se deschidă, priviţi. De ce face aceasta? Ca să dea bisericii Catolice un loc ca să intre. Vedeţi? Voi veneraţi aceste stele de cinema şi toate celelalte lucruri diferite de acolo. Vă amintiţi predica ce am predicat? Margie, tu îţi aminteşti, cu ani în urmă despre-despre invazia Statelor Unite şi răsturnarea Guvernului American. Şi cum am spus că el s-a ridicat în Paris după ce noi i-am salvat acolo de la acea femeie, vin şi distracţia, şi s-a aşezat tocmai jos în Hollywood. Acum în loc ca noi să trimitem la Paris ca să obţinem modele, trimit ei aici ca să obţină modele. Ce a făcut aceasta? Aceasta are... Noi nu am lăsa copiii voştri să meargă la cinematograf, dar acesta a ajuns în televiziune, s-a mutat înainte şi a contaminat întregul lucru, o conduce pe ea chiar înainte. Şi aici suntem astăzi toate fetiţele şi băieţii noştri toţi ca un fel de actori de televiziune. Ce este aceasta? Aceasta face un drum. Băiete, o femeie stricată poate trimite mai mulţi oameni în iad decât toţi contrabandiştii de băuturi pe care-i poţi pune în oraş. Aceasta-i adevărat. Priviţi-o cum merge pe stradă cu hainele toate despicate, nepăsându-i cine este bărbatul, dacă el este un bărbat sănătos şi normal, când el se uită la femeie el este legat să aibe ceva să treacă peste el. Acum fiţi cinstiţi. Mie nu-mi pasă.
E-138 I’ve had the Holy Ghost for years. You can’t look at a woman and her half dressed…I—I carry a little cross in my car, many of you seen it. Somebody said to me, “Are you a Catholic?” Where did the Catholics ever get an option on the cross? The cross means “Christian.”
E-138 Eu aveam Duhul Sfânt de ani. Voi nu vă puteţi uita la o femeie şi ea îmbrăcată pe jumătate... Eu-eu duc cu mine o cruce mica în maşina mea, mulţi dintre voi aţi văzut-o. Cineva mi-a spus mie, "Tu eşti Catolic?" Când au primit Catolicii vreodată o obţiune la cruce?" Crucea însemnează "Creştin."
E-139 Them little old Saint Cecilia’s and things is the mark of Catholicism. We don’t believe in such stuff as that. We believe in Christ. They have all kinds of dead people they worship. It’s a high form of spiritualism. It’s all it is, worshipping the dead. No such a thing, no.
E-139 Acea micuţă bătrână Sfânta Cecilia şi alte lucruri este semnul Catolicismului. Noi nu credem în asemenea lucruri ca acestea. Noi credem în Cristos. Ei au tot felul de oameni morţi la care se închină. Aceasta este o formă înaltă de spiritism. Toate acestea sunt, închinarea la morţi. Nu se face un astfel de lucru, nu.
E-140 I asked that priest. I said, “Why did, then, if…Peter was the first pope?”
He said, “That’s right.”
E-140 Eu l-am întrebat pe acel preot, spunându-i, "De ce atunci¬atunci dacă... Petru era primul Papă?"
El a spus, "Asta-i adevărat."
E-141 I said, “Then why did Peter say, ‘There’s no other mediator between God and man but that Man Christ Jesus’? And you’ve got five thousand dead women, and everything else, you make them mediators. Now what’s happened?” There you are. They ain’t got an answer for that. That’s right.
E-141 Eu am spus, "Atunci de ce a zis Petru, că nu este un alt mijlocitor între Dumnezeu şi om decât acel Om Isus Cristos. Şi voi aveţi cinci mii de femei moarte şi alte lucruri pe care voi îi faceţi mijlocitori. Acum ce s-a întâmplat?" Iată-vă. Ei nu au avut un răspuns la aceasta. Asta-i adevărat.
E-142 Now some of their doctrine, their false doctrine, a bunch of false Protestant prophets has come around and teaching that, and you Protestant people are swallowing it. That’s exactly right. Denominations and forms of baptisms, and different orders and things that you’re going through, which is absolutely not Scriptural. It’s against it, in the Scripture, yet you knuck right down to it. It’s the truth.
E-142 Şi acum unele din doctrinele lor, doctrinele lor false, o grămadă de profeţi mincinoşi Protestanţi au venit prin jur şi au învăţat aceasta, şi voi Protestanţilor înghiţiţi aceasta. Asta-i exact aşa. Culte şi forme de botez, şi diferite rânduieli şi lucruri prin care voi treceţi, şi care nu sunt absolut deloc după Scriptură. Aceasta este împotriva ei în Scriptură, şi totuşi voi vă ataşaţi la aceasta. Acesta este adevărul.
E-143 Now listen to this about the women preachers. All right. First Timothy, I want the First Timothy 2:11. Now listen what It says here.
Let your women learn in silence with all subjection.
But I suffer not a woman to teach, or to usurp authority over the man, but to be in silent.
E-143 Acum ascultaţi la aceasta despre femeile predicatoare. În ordine, primul lucru va fi, eu vreau 1 Timotei 2:11. Acum ascultaţi ce spune Acesta aici.
Femeile voastre să înveţe în linişte cu toată supunerea. Dar eu nu îngădui unei femei să înveţe, sau să pună autoritate peste bărbat, ci să stea în tăcere.
E-144 I’m not responsible for putting it in there. I’m responsible for telling you it’s in there. See? See?
Let your women learn in silence and be in all subjection. (If you ever went into an Orthodox church and watch them, see. See?)
But I suffer not a woman to teach, or to usurp authority (be a pastor, deacon, or anything like that) over the man, see, usurp authority over the man, but to be in silence.
For Adam was first formed, and then Eve.
E-144 Eu nu sunt răspunzător pentru punerea acesteia acolo. Eu sunt răspunzător pentru a vă spune că aceasta este scris acolo. Vedeţi? Vedeţi?
Lăsaţi ca femeile voastre să înveţe în linişte, şi să fie în toată supunerea. (Dacă voi v-aţi dus vreodată într-o biserică Ortodoxă, şi să-i priviţi pe ei, vedeţi, Vedeţi?)
Dar eu nu îngădui unei femei să înveţe sau să pună mâna pe autoritate (să fie pastor, diacon, sau orice lucru ca acesta) peste bărbat, vedeţi, punând stăpânire peste bărbat, ci să stea în tăcere.
Căci Adam a fost făcut întâi şi apoi Eva.
E-145 Did you know? Now listen, women. You good, righteous Christian women are the best thing that God could give a man, or He’d give him something different. Yes, sir. See? A woman was not even in the original creation. The woman is not a created product of God. She’s a by-product of a man. God made the man, both man and woman. And He separated them. And after the man had already lived on the earth and named the beasts, and lived here a long time, He took a rib out of Adam’s side, as a by-product, and made a woman to it. “Adam was first formed, and then Eve.” Now watch.
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
E-145 Voi ştiaţi că... Acum ascultaţi, femeilor. Voi bunelor femei Creştine neprihănite sunteţi cel mai bun lucru pe care Dumnezeu îl putea da unui bărbat ori El i-ar fi dat ceva diferit. Da, domnule. Vedeţi? O femeie nici nu era măcar în creaţiunea originală. Femeia nu este un produs creat al lui Dumnezeu. Ea este un produs lateral al bărbatului. Dumnezeu a făcut pe bărbat amândouă bărbat şi femeie. Şi El i-a separat pe ei, şi după ce bărbatul a trăit deja pe pământ şi a numit animalele şi a trăit aici un timp îndelungat, El a luat o coastă din Adam, ca un produs lateral şi i-a făcut la acesta o femeie. "Adam a fost format mai întâi, şi apoi Eva." Acum priviţi.
Şi Adam nu a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită era în greşeală.
E-146 God took the man. The devil took the woman. Look at it, right straight in the face, what’s doing it today. Look at the real Church of God, will say, “Jesus!” The antichrist will say, “Mary!” Watch them spirits. See? There they are. “Hail Mary, mother of God, blessed art thou among women, and pray for us sinners now, and day of our death. Amen. Mary, pray!” Oh, my, goodness! See, there you go, “woman,” the devil’s subject. Christ, the object of worship, and the only One! There you are. There you are.
E-146 Dumnezeu a luat pe bărbat; diavolul a luat pe femeie. Priviţi la aceasta drept în faţă. Ce face aceasta astăzi? Priviţi la reala biserică a lui Dumnezeu, va spune, "Isus!" Anticristul va spune, "Maria!" Priviţi acele spirite, vedeţi, acolo sunt. "Trăiască, Maria, mama lui Dumnezeu, binecuvântată Eşti tu între femei, şi roagă-te pentru noi păcătoşii acum în ziua morţii noastre. Amin." Maria se roagă? Oh, Doamne! Vedeţi, acolo mergeţi, "femeile," subiectul diavolului. Cristos, obiectul de închinare, şi Singurul! Iată-vă, iată-vă.
E-147 “Adam was first formed, and then Eve.” Adam was not deceived. And how could you have a woman pastor, deacon? Adam was not deceived, but the woman was deceived. She was, actually. She didn’t think she was wrong, but she was. “The woman being deceived was in the transgression.” Because, her, every time that a—a funeral goes down the street, a woman caused it. Every time a baby screamed out, a woman caused it. Every time someone died, a woman caused it. Every gray hair, a woman caused it. Everything, and death, a woman caused it. Everything that’s wrong, a woman caused it. And then put her head of the church, pastor, oh, bishop sometimes. Shame on her.
E-147 Adam a fost format întâi, şi apoi Eva. Adam nu a fost amăgit. Şi cum puteţi avea voi o femeie pastor, diacon? Adam nu a fost amăgit, ci femeia a fost amăgită. Ea era de fapt... Ea nu s-a gândit că era greşită, dar ea era. Femeia fiind amăgită era în călcarea poruncii. Deoarece ele sunt... De fiecare dată când un-un cortegiu funeral merge pe stradă, acesta a fost cauzat de o femeie. De fiecare dată când un copil ţipă, o femeie a cauzat aceasta. Fiecare data când a murit cineva, o femeie a cauzat aceasta. Fiecare fir de păr cărunt, este cauzat de o femeie. Fiecare lucru, şi moartea, este cauzată de o femeie. Fiecare lucru care este greşit, este cauzat de o femeie. şi atunci puneţi-o pe ea cap de biserică, pastor, oh, episcop cândva. Să-i fie ruşine.
E-148 Now let me turn you in this, another, just in a minute. See? Now let’s turn to First Corinthians 14:32 there, and see what Paul says over here, and then we’re going right over to some more, just in a minute. And then we don’t want to keep you too long, so you’ll be so tired in the morning you can’t come back. All right. I want to read. How many believes that Paul was an inspired teacher? Now, remember, Paul wrote this to Timothy also. See? That, now, First Corinthians 14:32. Now let’s start right in here, and start reading here, 14:34, I believe.
Let your women keep silent in the churches:…
E-148 Acum lăsaţi-mă să vă introduc într-o alta, doar un minut, vedeţi. Acum să ne întoarcem la 1 Corinteni 14:32 acolo, şi să vedem ce spune Pavel aici, atunci vom trece la ceva mai mult numai într-un minut. Şi apoi noi nu vrem să vă ţinem prea mult, astfel caA să fiţi prea obosiţi dimineaţă şi nu veţi putea să veniţi înapoi. În ordine, eu vreau să citesc. Câţi credeţi că Pavel a fost un învăţător inspirat? Acum, amintiţi-vă, că Pavel a scris de asemeni, aceasta lui Timotei. Vedeţi? Aceasta este, acum, 1 Corinteni 14:32. Acum hai să începem aici şi să începem să citim aici la, 14:34, cred.
Femeile să tacă în adunări: ... 149 Aţi auzit ce a spus el?
Femeile să tacă în adunări: căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci li se porunceşte să fie supuse, ...
E-149 Did you hear what he said?
Let your women keep silent in the churches: for it’s not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience,…
E-150 Aveţi voi trimitere la acest verset? Dacă aveţi, întoarceţi înapoi şi vedeţi dacă aceasta nu ia Geneza 3:16. Când Dumnezeu i-a spus la Eva, deoarece ea a ascultat de şarpe în loc de bărbatul ei, că el va stăpâni asupra ei în toate zilele vieţii ei. Cum poate să vină o femeie şi să stăpânească peste bărbat, să fie pastor sau diacon, când Biblia a spus, "ea să fie supusă" aşa cum a fost la început când Dumnezeu... Dumnezeu nu se poate schimba. Voi nu puteţi face Cuvântul să spună un lucru aici şi un altul aici. Acesta nu va face aşa. Acesta este acelaşi lucru în tot timpul. Astfel la început, aceasta este unde...
E-150 Have you a marginal reading on that? If you are, run it back and see if it don’t take Genesis 3:16. When God told Eve, because that she had listened to the serpent instead of her husband, that he would rule over her all the days of her life. How can the woman come and rule over man, be pastor or deacon, when the Bible said let her be “obedience,” just like it was in the beginning? When He…God—God can’t change. You can’t make the Word say one thing here and another thing over here. It don’t do it. It’s the same thing all the time.
E-151 Înainte ca aceasta să se termine, dacă voi avea o şansă, eu vreau ca să lămurim acel caz de căsătorie şi divorţ pentru voi. Eu nu am făcut niciodată aceasta în această biserică. Dar priviţi aceast legământ dublu. Unul spune că ea poate să se mărite, şi altul spune că el nu poate să se căsătorească, şi acest unul spune aceasta, aceea, ori cealaltă. Aşteptaţi numai un minut şi vedeţi ce spune Biblia când vom ajunge la aceasta. Vedeţi? în ordine. Acum priviţi aici.
Femeile voastre să tacă în adunări... căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul; ci li se porunceşte să fie sub supunere cum de asemeni o spune şi legea.
E-151 So, in the beginning, that’s where, before this is over, if I get a chance, I want to straighten out that Marriage And Divorce case for you. I’ve never done it in this church yet. But watch this double covenant. One says she can marry; another said they can’t marry; and this one say this, that, or the other. Just wait a minute and see what the Bible says, when we get to that. See? All right. Now watch here.
Let your women keep silent in the churches:…it’s not permitted to them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
E-152 Apoi, în Vechiul Testament lor nu li s-a îngăduit să vorbească, căci Pavel a spus aici că nu li s-a îngăduit. Este adevărat? "Femeile voastre să tacă, în supunere." Acum dacă vreţi să luaţi trimiterea, luaţi Geneza 3:16. Vedeţi? În ordine. "Sub, ca sub lege."
Dacă voiesc să... capete învăţătură asupra unui lucru să întrebe... pe bărbaţii lor acasa: căci este ruşine pentru femeie să vorbească în bisrică.
Ce? ...
E-152 Then, in the Old Testament, they wasn’t allowed to speak, ’cause Paul said here they wasn’t. Is that right? “Let your women keep silent. It’s obedience.” Now if you’ll run your marginal reading there, it’ll take you back to Genesis 3:16. See? All right. “Under, as under the law.”
And if they…learn any thing, let their…ask—ask their husbands…home: for it’s a shame for a woman to speak in the church.
What?…
E-153 Acum uitaţi-vă la acel semn de întrebare pe fiecare din Bibliile voastre, la acest "Ce?" Ce l-a determinat pe Pavel să spună aceasta şi să acţioneze aşa? Acum, dacă veţi obţine vreodată scrisorile pe care Corintenii le-au scris lui Pavel. Acum, voi le puteţi obţine în orice bibliotecă bună. Vedeţi, că Corintenii i-au scris lui Pavel, ei i-au scris şi i-au spus lui. După ce aceste femei care au fost convertite... Ei aveau o-o zeiţă acolo care se numea "Diana," şi ea era din Efes, de asemeni. Şi Corintenii s-au închinat la aceeaşi, căci aceasta era o închinare păgână. Şi ei au găsit într-o zi o piatră afară în câmp, care era în formă de femeie. Ei au spus, "Dumnezeu este o femeie, şi ea ne-a aruncat nouă jos imaginea ei." Şi templul lor era cu mult deasupra templului lui Solomon, spuneau ei, istoricii. Oh, acesta era tot din marmură, încrustat cu aur; unde, templul lui Solomon era făcut din cedru şi încrustat cu aur. Vedeţi? Şi acesta era cu mult deasupra lui! Şi acesta, atunci, dacă Dumnezeu era o-o femeie, de ce, sigur, ea ar putea avea femei predicatoare. Sigur, dacă Dumnezeu este o femeie, atunci femeia predicatoare este un lucru corect. Dar Dumnezeu este un Bărbat, Biblia spune că El era un Bărbat. El este un Bărbat. Vedeţi? Şi dacă Dumnezeu este un Bărbat, atunci şi predicatorul să fie un bărbat.
Acum observaţi aici, "Ce?"
E-153 Now look at that question mark on each one of your Bibles, on that, “What?” What caused Paul to say that and to act it like that? Now, if you’ll ever get the letters that the Corinthians wrote to Paul. Now, you can get them in any good library, see, that the Corinthians wrote to Paul. They wrote and told him, after these women who was converted…They had a—a goddess over there, was called “Diana.” And she was of Ephesus, also. And the Corinthians worshipped the same, ’cause it was a heathen worship. And they found a rock out in the field one day, it looked like a shape of a woman. They said, “God is a woman, and she dropped her image down to us.” And their temple was far beyond the Solomon temple, they said, the historians. Oh, it was all marble, inlaid with gold; where, Solomon’s temple was made of cedar, inlaid with gold. See? And was far beyond it. And that, then, if God was a—a woman, why, sure, she could have women priests. Sure, if God is a woman, then the woman preacher is right. But, God is a Man. The Bible said He was a Man, and He is a Man. See? And if God was a Man, then it should be man.
Now notice here, “What?”
E-154 Acum, unele din acele femei preotese. Când au fost convertite de la păgânism la Creştinism, ele s-au gândit că şi-ar putea menţine funcţia lor de predicator, doar să treacă şi s-o preia. Dacă ele au predicat acolo despre Diana, ele vin dincoace şi vor predica despre Cristos.
E-154 Now, some of them women priests, when they was converted from paganism into Christianity, they thought they could maintain their office as a preacher, just come right on over. If they preached over there about Diana, they come over here and preach about Christ.
E-155 El spunea, "Ce? Cuvântul lui Dumnezeu a venit din..." Ascultaţi numai la Aceasta. Frate, cum pot lucrătorii face aceasta? Versul al 36-lea.
Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? sau numai până la voi a ajuns el?
Dacă crede cineva că este prooroc sau insuflat de Dumnezeu, (nici nu trebuie să fie un prooroc; doar un om duhovnicesc), să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. (voi credeţi aceasta?)
Şi dacă cineva... nu înţelege, să nu înţeleagă.
E-155 He said, “What? Came the Word of God out…” Just listen to This. Brother, how can ministers do that? 36th verse.
What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
If any man thinks himself to be a prophet, or spiritual (don’t even have to be a prophet; just a spiritual-thinking man), let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. (You believe that?)
But if he, if any be ignorant, just let him be ignorant.
E-156 Acum, aceasta este tot atât de simplu cât pot eu să o pun. Vedeţi? El a spus, "Dacă un om este duhovnicesc, sau profet, să înţeleagă că ceea ce scriu eu este o Poruncă a Domnului." Dar a spus, "Dacă el-dacă el va fi ignorant, lăsaţi-l să fie ignorant." Vedeţi, singurul lucru pe care-l puteţi face. Dacă ei vor să meargă mai departe cu aceasta, voi trebuie să-i lăsaţi să meargă, căci el văzuse aceasta începând de acolo.
E-156 Now, that’s just as flat as I know to put it. See? He said, “If a man is a spiritual man, or a prophet, he’ll acknowledge that what I write here is the Commandments of the Lord.” But said, “If he—if he is going to be ignorant, just let him be ignorant.” See, only thing you can do. They want to go on to it, you just have to let them go, ’cause he seen it starting there.
E-157 Şi unele din femei, mi-au spus, "Oh, Pavel era numai un bătrân urâtor de femei."
E-157 And some woman told me, said, “Oh, Paul was just an old woman-hater.”
E-158 El nu era un urâtor de femei. Voi ştiţi, Pavel era apostolul, şi la biserica Neamurilor. Uitaţi-vă aici. Voi ştiaţi că Pavel... Câţi cred că aceasta este ce a predicat Pavel? Este aceasta ce a spus el-el aici? Şi Pavel a spus...
E-158 He was no woman-hater. You know, Paul was the apostle, and to the Gentile Church. Look here. Did you know Paul…How many believes that’s what Paul preached? Is that what he—he said here? And Paul said…
E-159 Voi spuneţi, "Bine, acum aşteaptă un minut, Frate Branham. Numai un minut! Acum, episcopul nostru spune că aceasta este în ordine. Supraveghetorul general, adunarea spune că aceasta este în ordine. Episcopul unitarian spune că aceasta este în ordine."
E-159 You say, “Well, wait a minute now, Brother Branham. Just a minute! Now, our bishop says that’s all right. The general overseer, the Assemblies, says it’s all right. The Oneness bishop says it’s all right.”
E-160 Mie nu-mi pasă ce spun ei, aceasta este fals! Şi eu v-am spus vouă că noi o să ţinem aceasta tare. Şi că profeţii falşi vor spune aşa. Căci Biblia a spus, "Dacă vreun om se crede el însuşi duhovnicesc, sau un profet, să înţeleagă că ce spun eu este Porunca Domnului." Şi dacă duhul lui nu corespunde cu acest Cuvânt, el este un profet mincinos de la început. Eu mai degrabă aş fi un urâtor de femei decât un iubitor de femei, să merg cu lucruri ca acestea, să sufăr astfel de lucruri ca acestea, biserica lui Dumnezeu contrar cu rânduiala lui Dumnezeu. Şi Pavel a spus, în Galateni 1:8, Pavel spune, "Dacă un înger din ceruri ar predica o altă Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o eu, să fie anatema." Acum ce veţi face voi privitor la Aceasta?
E-160 I don’t care what they say. It’s false! And I told you we was going to stick this hard. And false prophets would say so. For the Bible said, “If any man thinks himself to be a spiritual, or a prophet, let him acknowledge that what I say is the Commandments of the Lord.” And if his spirit don’t bear record with that Word, he’s a false prophet, to begin with. I’d rather be a woman-hater than a woman-lover, to go such stuff as that, to put up with such stuff as that in the Church of God, contrary to the ordinances of God. And Paul said…Get Galatians 1:8. Paul said, “If an Angel from Heaven would preach any other gospel than that what I preached unto you, let him be accursed.” Now what are you going to do about That?
E-161 Acum voi spuneţi, "Ce zici despre aceasta unde spune, fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, în Ioel, şi-şi unde Petru a citat în ziua Cincizecimii?" Aceasta este exact adevărat.
E-161 Now you say, “What about where It said, ‘Your sons and daughters shall prophesy,’ in Joel, and—and where Peter quoted on the Day of Pentecost?” That’s exactly right.
E-162 Ştiaţi că, în Vechiul Testament, că singura cale, şi singura cale acum, ca cineva să poată veni în legământ, prin... Abraham era acela căruia i s-a dat promisiunea, şi pecetea promisiunii era prin tăierea împrejur. Câţi ştiţi aceasta? Acela era Dumnezeu care a confirmat.
E-162 Did you know, in the Old Testament, that the only way, and the only way now, that anybody can come into the covenant, through, by Abraham, was the one was given the promise, and the—the seal of the promise was by circumcision. How many knows that? That was God confirming.
E-163 Ca un frate Baptist, care a spus, "Frate Branham, păi, noi Baptiştii am primit Duhul Sfânt."
Eu am spus: "Când l-ai primit pe Acesta?" El a răspuns: "În ceasul când am crezut".
E-163 Like a Baptist brother, he said, “Brother Branham, why, we Baptists have received the Holy Ghost.”
I said, “When did you get It?”
Said, “The hour we believed.”
E-164 Eu am spus, "Pavel a zis, aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Vedeţi? Eu i-am spus, "Acum, voi Baptiştii veniţi şi primiţi ceva din Acesta, şi noi vom vorbi cu voi despre ceva securitate Eternă," i-am spus eu.
"Dar, bine, unde obţineţi voi aceasta doar aşa?" Vedeţi?
E-164 I said, “Paul said, ‘Have you received the Holy Ghost since you believed?’” See? I said, “Now, you Baptists come get some of That, and we’ll talk some Eternal security with you.” I said, “But, well, where do you get It like that?” See?
E-165 El a spus, "Aţi primit voi pe Acesta de când aţi crezut?" Ei erau credincioşi, şi aveau strigăte şi bucurii şi toate celelalte. Ei nu au primit încă Duhul Sfânt, Pavel a spus că nu. Vedeţi? "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au spus, "Noi nu ştim dacă acolo ar fi vreun Duh Sfânt." A spus, ,,Atunci cum aţi fost voi botezaţi?"
E-165 He said, “Have you received It since you have believed?” They were believers, and having shouting and joy and everything else. They hadn’t received the Holy Ghost yet. Paul said they hadn’t. See? “Have you received the Holy Ghost since you believed?”
They said, “We know not whether there be any Holy Ghost.”
Said, “Then how was you baptized?”
E-166 Ei au spus, "Noi am fost botezaţi." Dar în mod fals, vedeţi, astfel că el a trebuit să-i boteze din nou. În ordine.
E-166 They said, “We been baptized.” But, falsely, see. So he had to be baptized over, again. All right.
E-167 Observaţi aceasta acum, că aceste femei predicatoare, când ele intră, ele s-au gândit că ar lua autoritatea lor. Dar este absolut nepermis de Dumnezeu să facă aşa. Şi să... în timp ce suntem asupra acestui subiect aici, aceste femei, vedeţi, în aceasta. Acum, Acesta spune, "Dacă este cineva între voi, care este duhovnicesc, sau un profet, să înţeleagă că ce scriu eu este Porunca lui Dumnezeu. Dar dacă el este ignorant, lăsaţi-1 să fie ignorant." Şi aceasta este de ce... acest Tabernacol nu suferă şi nu ordinează femei predicatoare, femei diaconiţe, sau orice pentru o femeie ca să împlinească vreo funcţie a acestei biserici, este deoarece această Scriptură este aşezată aici şi ea este adevărul adevărat.
E-167 Now notice this now, that these women preachers, when they come in, they thought they’d take their authority. But it’s absolutely not permitted by God to do so. And let…just while we’re right on this subject here, this women, see. And it, now, he said, “If there be any man among you, who is spiritual, or a prophet, let him acknowledge that what I write is the Commandments of the Lord. But if he’s ignorant, just let him be ignorant.” And that’s why the…this tabernacle does not stand and ordain women preachers, women deacons, or anything for a woman to do as an office of this church, is because this Scripture lays here and it’s naked.
E-168 Acum, Biblia a spus, "Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţii." Acum, ce înseamnă cuvântul "profeţie"? Priviţi-l. Aceasta este "a spune ceva, sub inspiraţie," sau „a spune ceva dinainte," acesta este un cuvânt compus.
E-168 Now, the Bible did say, “Your sons and your daughters shall prophesy.” Now, what does the word prophesy mean? Look it up. It’s to “tell something, under inspiration,” or “foretell something.” It’s a compound word.
E-169 Ca şi sanctificat care înseamnă a fi "curăţit, şi pus la o parte pentru slujbă," vedeţi? Sau, acesta este un cuvânt compus însemnând mai mult decât un lucru, aşa cum avem noi atât de multe aici în Engleză.
E-169 Just like sanctify means to be “cleaned, and set aside for service.” See? Or, it’s a compound word, meaning more than one thing, like we got so much of it in the English here.
E-11
E-170 Like, we’d say the word “board.” Well, what would board mean? You say, “Well, he means he paid his board.” “No, he never. He meant he bored a hole.” “No, he never. He meant he bored him.” Or, you see, just a word, you have to know what you’re talking about. See?
E-171 Şi acesta este felul în care este aceasta, acest cuvânt compus, unde, "Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţii." Acum, singura cale pe care Dumnezeu...
E-171 And that’s the way it is with this compound word, where, “Your sons and your daughters shall prophesy.” Now, the only way that God…
E-172 Acest Baptist a spus, "Bine, noi am primit Duhul Sfânt." Eu am spus... "Atunci când am crezut." Eu am spus... Acum, vedeţi, el a spus, "Dumnezeu a dat lui Abraham..." El a spus, "Abraham a crezut pe Dumnezeu." În felul acesta a pus-o el. El a spus, "Abraham a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a considerat ca neprihănire." Câţi ştiu că acesta este adevărul? Acum priviţi cum-cât de uşor poate Satan să plaseze aceasta unui frate. Vedeţi, chiar aşa de uşor. Acum, aceasta este Scriptura.
E-172 This Baptist said, “Well, we have received the Holy Ghost.” I said… “Then when we believed it.” I said…Now, see, he said, “God give Abraham the…” Said, “Abraham believed God.” That’s the way he put it. He said, “Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness.” How many knows that’s the truth? Now watch how—how easy Satan can slip that on a brother. See, just as easy. Now, that’s Scripture.
E-173 Frate, eu îţi spun, în aceasta, de aici de sus, tu să fii uns înainte de a intra aici. Tu să intri într-un loc secret şi să te rogi.
Oamenii spun, "De ce nu ieşi afară să-i vizitezi pe oameni?" Frate, dacă noi o să mergem să discutăm cu oamenii, sau să-i învăţăm, voi mai bine staţi voi înşivă cu Dumnezeu pentru un timp înainte ca să intri la acest amvon. Desigur, vedeţi, căci Satan este viclean, foarte viclean.
E-173 Brother, I’m telling you, in this up here, you should be anointed before you enter this. You should enter into a secret place and pray. People say, “Why don’t you go out and see the people?” Brother, if you’re going to talk to the people or teach them, you better stay to yourself, with God, for a while, ’fore you enter that pulpit. Certainly, see, ’cause Satan is shrewd, very shrewd.
E-174 El a spus acum, observaţi, el a spus, "Abraham l-a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a considerat ca neprihănire." Asta¬i adevărat. El a spus, "Acum, ce putea face mai mult Abraham decât să creadă?"
Eu am spus, "Aceasta este tot ce putea face el."
E-174 He said now, notice, he said, “Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness.” That’s right. He said, “Now, what more can Abraham do but believe?”
I said, “That’s all he could do.”
E-175 El a spus, "Cât mai mult poţi face tu sau oricine altul decât să creadă?"
E-175 He said, “How much more can you do or anybody else do but believe?”
E-176 Eu am spus, "Aceasta este tot ce putem face noi. Dar uită-te, frate, atunci Dumnezeu a reconciliat, sau a recunoscut credinţa lui Abraham. El i-a dat lui sigiliul, un semn al tăierii împrejur ca sigiliu al legământului. Vezi, El i-a dat lui. El i-a spus, Acum, Abraham, Eu îţi recunosc credinţa ta, astfel eu am să-ţi dau un semn acum că Eu te-am primit."
E-176 I said, “That’s all we can do. But look, brother, then God reconciled, or recognized Abraham’s faith. He give him the seal, a sign of circumcision, as a seal of the covenant. See? He give him. He said, ‘Now, Abraham, I’ll recognize your faith, so I’m going to give you a sign now that I have received you.’”
E-177 Astfel el l-a tăiat împrejur pe Abraham, şi acesta era un sigiliu al legământului. şi acum în această zi... Acum, o femeie nu putea fi în acest legământ; numai o femeie măritată. Aflaţi că, nu se putea tăia împrejur o femeie; astfel aceasta trebuia să intre, aşa ea şi bărbatul ei sunt una. Ei nu mai sunt doi; ei sunt una. Câţi ştiu aceasta? Scriptura spune aşa. Astfel ea fiind măritată, atunci ea-ea devine una. Şi mergeţi aici în jos şi uitaţi-vă în Timotei, unde a spus acelaşi lucru, zicând, "Acum rezistând ea va fi salvată prin naşterea de copii, dacă va stărui în credinţă şi sfinţenie cu toată cumpătarea."
E-177 So he circumcised Abraham, and that was a seal of the covenant. And now in this day…Now, a woman could not be in that covenant; only a married woman. Find out, couldn’t circumcise a female; so, they had to come in, so her and her husband are one. They’re not no more two; they’re one. How many knows that? Scripture says so. So, her being married, then she—she become one. And go on down here and look over here in Timothy, said the same thing, said, “Now withstanding she shall be saved in childbearing, if she continues in faith and holiness with all sobriety.”
E-178 Acum, dar atunci, tăierea împrejur din Vechiul Testament era în trup, dar în acest Nou Testament, Ioel a spus, "Eu voi turna din Duhul Meu peste toate trupurile, şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci." Acum, cuvântul profeţie, nu înseamnă a învăţa. Proorocia înseamnă sau "a spune o experienţă, sub inspiraţie," sau "a spune dinainte ceva care se pregăteşte să ia loc." Şi noi ştim că acolo erau proorociţe în Vechiul Testament. Ele niciodată nu puteau să vorbească în clădire, să vorbească în biserică, în adunare, ca învăţătoare. Dar, vedeţi, Ana şi multe din ele în templu, erau proorociţe, şi Miriam era o proorociţă sau ceva ca aceasta. Ea avea Duhul peste ea, asta-i adevărat, dar ea avea limitele locului ei. Femeile pot fi proorociţe astăzi, absolut; dar nu învăţătoare, şi aşa mai departe, înapoia amvonului aici. Dacă faceţi aceasta, voi faceţi-voi faceţi ca Biblia să se contrazică pe ea Însăşi. Biblia nu poate să spună un lucru aici şi un alt lucru aici. Aceasta trebuie să spună acelaşi lucru tot timpul sau Acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Astfel, "Fiii voştri şi fiicele voastre vor proorocii," înseamnă că ei vor "spune dinainte" ori vor "mărturisi." Acum, căutaţi aceasta, şi obţineţi dicţionarul Bibliei şi vedeţi dacă aceasta nu este adevărat. ,,Fiii voştri şi fiicele voastre vor proorocii."
E-178 Now, but, then, the circumcision of the Old Testament was in the flesh, but in this New Testament, Joel said, “I’ll pour out My Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy.” Now, the word prophesy does not mean to teach. The prophesy means to either “tell an experience, under inspiration,” or “foretell something that’s fixing to take place.” And we know that there was prophetesses in the Old Testament. They never could speak out in the building, speak out in the church, in the congregation, as a teacher. But she, Anna, and many of them in the temple, they were prophetesses, and they were…Miriam was a prophetess, or something like that. She had the Spirit on her, that’s true, but she had her limitations of place. Women can be prophetesses today, absolutely; but not teachers, and so forth, behind the platform here. You do, you make—you make the Bible contradict Itself. The Bible can’t say one thing here, and another thing over here. It’s got to say the same thing all the time or It isn’t the Word of God. See? So, “Your sons and your daughters shall prophesy,” means that they shall either “foretell” or “testify.” Now, you look that up, and you get the Bible dictionary and see if that isn’t right. “Your sons and your daughters shall prophesy.”
E-179 Acum, Biblia de asemeni vorbeşte despre o femeie care s¬a pretins, sau a pretins că ea... Aceasta va lucra şi pentru biserica Catolică, şi ar lucra de asemeni cu-cu acest mic subiect despre care urmează să vorbim acum. Să întoarcem la Cartea Apocalipsei şi să luăm despre capitolul 2 şi versul 20, în timp ce suntem aici aproape de acesta, ca voi să puteţi observa aici şi să vedeţi numai cât de drăcesc poate fi acest lucru, prin a vorbi în aceste ultime zile ce va lua loc, cum că acestea, ce ar fi această femeie. Amintiţi-vă, că biserica Catolică este o femeie. Noi tocmai am citit aceasta, nu-i aşa? Ascultaţi la aceasta acum, cum spune, Apocalipsa 2:20, "Acum iată..." El vorbeşte bisericii din Tiatira, vedeţi, "acum iată..." care este o biserică din evul mediu, a trecut prin Epocile Întunecoase.
Dar iată ce am împotriva ta, tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice proorocită, să înveţe şi... să amăgească pe robii Mei, să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vedeţi?
E-179 Now, the Bible also speaks of a woman who pretended her, so, or claimed that she…This would work both with the Catholic church, and would work also with the…with this subject we’re going to speak of now. Let’s turn over to the Book of—of Revelations, and let’s get about the—the 2nd chapter and the 20th verse, just while we’re right here close to it, that you might notice here and just see how the devilish that thing can be, of speaking in this last days what will take place, how that these…what this woman would be. Remember, the Catholic church is a woman. We just read it, haven’t we? Listen to this now, how It says. Revelation 2:20, “Now withstanding…” He’s speaking to this Thyatira church, see, “Now withstanding…” Which is the middle-age church there, went through the Dark Ages.
Now withstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calls herself a prophetess, to teach and…subdue my servants and commit fornications, and to eat things sacrificed to idols. (See?)
E-180 Acum, dacă vreodată observaţi, priviţi aceste epoci ale bisericii, apoi vom încheia. Şi apoi dimineaţă noi vom lua aceste alte lucruri. Priviţi. În... Sub sfeşnicele de aur din tabernacolul Evreiesc, în interior, despre pâinea mărturiei şi aşa mai departe, acolo erau şapte sfeşnice de aur. Toţi dintre voi ştiu aceasta, vedeţi. Şi acolo sunt şapte epoci ale bisericii. Aceasta vorbesc cele şapte epoci ale bisericii la fel. Acum dacă observaţi în Apocalipsa 1, noi găsim pe Isus stând în cele şapte epoci ale bisericii, cele şapte sfeşnice de aur, când el s-a întors şi a văzut pe Unul ca Fiul Omului stând îmbrăcat cu o... Cum era aceasta, era o Mireasă stând în sfeşnicele descrise.
E-180 Now, if you ever notice, watch these church ages, then we’ll close. Then in the morning we’re going to pick up these other things. Watch. In the…Under the—the golden candlesticks of the Jewish tabernacle, in the inside, of the shewbread and so forth, there was seven golden candlesticks. All of you know that. See? There’s seven church ages. That speaks of seven church ages, a light. Now if you notice in Revelations 1, we find Jesus standing in the seven church ages, the seven golden candlesticks, when he turned and saw One like the Son of man, standing, clothed with how it was. It was the Bride standing in the candlesticks, drawed out.
E-181 Acum, în Vechiul Testament, ei ar lua aceasta, această lumânare şi ar aprinde-o, ia pe cealaltă lumânare şi o aprinde de la aceasta, iar aprinde de la aceasta, tot aşa una de la alta, până când au aprins pe toate cele şapte sfeşnice.
E-181 Now, the Old Testament, they would take the…this one candle, and light it, take the other candle and light off of that one, light off that one, one off the other one, like that, till they made the entire seven candlesticks.
E-182 Dacă observaţi la început, când Dumnezeu începe să lucreze cu Iudeii, şi când ei au trecut prin epoca de aur. Şi apoi cea mai întunecoasă epocă a lucrării cu Iudeii, pe care Dumnezeu o avuse cu Iudeii, era în timpul domniei lui Ahab. Şi dacă veţi observa, citind acele epoci ale bisericii, El ajunge la aceasta înapoi iarăşi. El a spus, acum, câteva lucruri în urmă, şi a zis. Acum, chiar în acea Epocă Întunecoasă, o mie cincisute de ani, sau timpul lui Ahab, întâi, şi Iudeii. Epoca cea întunecoasă pe care ei o avuse, când Ahab s-a căsătorit cu Izabela şi a adus idolatria în Israel, şi a făcut ca tot poporul să se închine după Ahab, după dumnezeul Izabelei. Vă amintiţi, că ei au luat, şi au pus sus crângurile, şi au luat jos altarele lui Dumnezeu. Şi Ilie a plâns, el era "singurul," şi Dumnezeu avuse alţi şapte mii care nu şi-au plecat niciodatăgenunchii înaintea lui Balaam. Vă amintiţi aceasta? Acesta este simbolul acelei Biserici alese care iese afară. Vedeţi acolo, vedeţi cum este aceasta?
E-182 If you’ll notice, at the beginning, when God begin to deal with the Jews, and they went through the golden age. And then the darkest age of the Jewish dealings, God had with Jew, was in the reign of Ahab. And if you’ll notice, reading those church ages there, He gets right back to it again. He said, now, “A few things ago,” and said…Now, right in that Dark Age, fifteen hundred years there, or at the time of Ahab, first, and the Jews. The darkest age they had, when Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, and made all the people worship after Ahab…after Jezebel’s god. You remember, they took, put up the groves, and took down the altars of God. And Elisha cried out, he was “the only one,” and God had seven hundred who never bowed their knee to Baalim yet. You remember that? That’s that type of that elect Church coming out. See there? See how it is?
E-183 Acum, în această biserică, dacă observaţi prima biserică, prima biserică, biserica din Efes, era o biserică măreaţă. El a spus, "Tu încă ai viaţă." Şi dacă observaţi fiecare biserică, începe să se întunece, să se întunece, să se întunece, pînă când ajunge la Tiatira. Apoi cei o mie cincisute de ani. Atunci aceasta iese pe partea cealaltă, "Şi tu ai numai puţină lumină. Întăreşte ce ai, altfel îţi voi lua sfeşnicul din locul lui." Şi aceasta vine până jos la epoca bisericii Filadelfia, şi apoi în epoca bisericii Laodicea.
E-183 Now, in this church, if you’ll notice the first church, the first church, the church of Ephesus, was a great church. He said, “You got light, yet.” And if you notice, each church, it begin to dim out, dim out, dim out, until it got to Thyatira. Then, the fifteen hundred years. Then it come out on the other side, “And you’ve got just a little light. Strengthen that which you have got, lest your candlestick be removed.” And come on down then to the Philadelphian church age, and then into the Laodicean church age.
E-184 Acum, aici este frumuseţea. Oh, Doamne, eu iubesc aceasta, Frate Smith. Vedeţi, uitaţi-vă la aceasta. Acum, în această epocă a bisericii, cum am trecut noi prin ele... Acum priviţi aceasta. Prima epocă a bisericii era Efesul, epoca bisericii din Efes. Acum, fiecare din acele epoci ale bisericii, până aceasta a ajuns la o mie cincisute de ani, dacă observaţi... Citiţi aceasta acum când mergeţi deseară acasă, dacă aveţi timp, sau dimineaţa devreme, înainte să veniţi la biserică, în primul, al 2-lea, şi al 3- lea capitol din Apocalipsa. Voi veţi afla, fiecare din acele epoci ale bisericii, El a spus, "Tu ai puţină putere, şi nu ai tăgăduit Numele Meu," până când El a ajuns la aceşti o mie cincisute de ani din Tiatira, Epocă Intunecoasă. Atunci El a ieşit afară pe partea cealaltă, şi a spus:
... îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.
E-184 Now, here’s the beauty. Oh, my! I just love this, Brother Smith. See, look at this. Now, in this church age, as we went through…Now watch this. The first church age was the Ephesus, the Ephesian church age. Now, each one of those church ages, till it got to this fifteen hundred years, if you’ll notice…Read it now when you go home tonight, if you have time, or early in the morning, before you come to church, on the 1st, 2nd, and 3rd chapter of Revelation. You’ll find out, each one of those church ages, He said, “You have a little strength, and you haven’t denied My Name,” until He got to this fifteen hundred years of Thyatira, the Dark Age. Then He come out on the other side, and said:
…you have a name that you live, but you are dead.
E-185 Şi acestea, niciuna din acestelalte epoci ale bisericii, aceasta sau epoca bisericii Filadelfia, niciodată nu au mai ridicat Numele din nou. Niciodată nu au mai avut Numele, căci acesta a plecat afară în acest interval de timp. Acum, oh, cum am putea noi să aşezăm aceasta pe acele învăţături false, chiar acolo, vă arată că aceasta este o mama, biserica Catolică mama tuturor acelora, cum ea este "Mamă, Taină, Babilon." Şi aceasta este, uitaţi-vă, această epocă a bisericii când ea iese, ea are puţină lumină, apoi ea a plecat devenind mai întunecoasă, mai întunecoasă, şi atunci ea a venit înapoi aici într-o organizaţie, aceşti o mie cincisute de ani. Şi ea iese afară acum, nu ca o biserică a Domnului Isus Cristos, ci ca biserica Catolică. Cum a ieşit Luter afară? Ca biserică Luterană. Cum au ieşit Baptiştii afară? Ca biserică Baptistă. Nu Numele Lui, nu Numele Lui; un alt nume, "voi aveţi un nume." ,,Căci nu este un alt nume dat sub Ceruri prin care să fiţi mântuiţi, numai Numele lui Isus Cristos." "Voi aveţi un nume că trăiţi, dar sunteţi morţi," acesta este cu acea denominaţiune.
E-185 And these, none of these other church ages, that or the Philadelphian church age, never did pick up that Name again. Never got that Name, ’cause it went out during this time. Now, oh, how we could lay that onto them false teachings now, right in there, show you it’s a mother, the Catholic church, the mother of all of it, how she’s “mother, mystery, Babylon.” And that’s, look, this church age here when she come out, she had a little light, then she went getting dimmer, dimmer, and then she come into an organization back here, this fifteen hundred years. And she come out now, not as the Church of the Lord Jesus Christ, but as the Catholic church. What did Luther come out? As the Lutheran church. What did the Baptist come out? As the Baptist church. Not His Name, not His Name; another name, “you have a name.” “For there’s not another name given under Heaven whereby you may be saved, only the Name of Jesus Christ.” “You have a name that you’re living, but you’re dead,” that’s with that denomination.
E-186 "Oh, eu sunt un Presbiterian," şi tu eşti mort! "Oh, eu sunt un Baptist," şi mort! Tu eşti viu numai cum vii viu în Isus Cristos. Asta-i adevărat. Şi botezul vostru fals în apă, botez fals, prin stropire, turnare, în loc de scufundare, folosind "Tată, Fiu şi Duhul Sfânt" în loc de Numele Domnului Isus Cristos. Toate acele lucruri false coboară în jos, din ceea ce spune Biblia ca şi cum ar turna aceasta în ea, tot atât de greu cât se poate. Şi noi tolerăm aceasta împreună cu ei, "Bine, biserica mea crede Aceasta aşa." Dar Biblia spune Aceasta. Vedeţi? Nu sunt astfel de lucruri, acolo nu sunt astfel de lucruri.
E-186 “Oh, I’m a Presbyterian,” and you’re dead! “Oh, I’m a Baptist,” and dead! You’re only alive as you come alive in Christ Jesus. That’s right. Your false baptisms, water, false baptism; sprinkling, pour, instead of immersing; using “Father, Son, and Holy Ghost,” instead of the Name of the Lord Jesus Christ. All those false things coming right down, the Bible speaking, like pouring into it just as hard as it can. And here we tolerate right along with them, “Well, my church believes It this a way.” But the Bible says This. See? No such things. There’s no such a thing.
E-187 Şi în nici un loc în Biblie ei nu şi-au scos limba ca să-şi ia sfânta împărtăşire, şi preotul bea vinul şi-l numeşte Duhul Sfânt. Niciodată în Biblie nu şi-au scuturat mâinile şi să-şi dea mâna dreaptă de părtăşie şi să o numească Duhul Sfânt. Niciodată nu s-a ridicat cineva să spună, "acum eu sunt un credincios," şi am primit Duhul Sfânt. Dacă aceasta s-a făcut, aici este felul în care Fapte 2 ar trebui să se citească, "şi când ziua Cincizecimii a venit în plin, pe drum venea un preot Roman, şi el avea gulerul întors roata. El păşeşte sus, şi spune, fiecare din voi să scoată limba acum şi el să ia sfânta împărtăşire, prima împărtăşire." Nu ar fi acesta un fel de a citi Fapte 2?
E-187 And no place in the Bible did they ever stick out their tongue and take the holy Eucharist, and the priest drink the wine and call it the Holy Ghost. Never in the Bible did they ever shake hands and give the right hand of fellowship, and call it the Holy Ghost. Never did anybody raise up and say, “Now I’m a believer,” and receive the Holy Ghost. If it did, here’s the way that Acts 2 would have to read, “And when the Day of Pentecost had fully come, down the road come a Roman priest, and he had his collar turned around. He walks up, said, ‘All of you stick out your tongue now and take the holy Eucharist, first communion.’” Wouldn’t that be some way to read Acts 2?
E-188 Bine, voi Protestanţilor sunteţi tot aşa de răi. Vine înapoi în ziua aceea, "Acum când noi păşim sus la voi Metodiştilor, puneţi¬i pe mâna dreaptă, dă-le mâna dreaptă de părtăşie, şi şase luni de încercare." Unde citiţi voi aceasta în Fapte 2? Vedeţi? De unde luaţi aceasta? Vedeţi?
E-188 Well, you Protestants are as bad. Come back there and say, “Now we’ll walk up to you Methodists; put them on the right hand, or, give them the right hand of fellowship, and six months on probation.” Where do you read that in Acts 2? See? Where you get that? See?
E-189 Aceasta spune, "Când erau cu toţii la un loc şi într-un cuget!" Acolo niciodată nu a venit nici un episcop şi să facă aceasta, şi acolo niciodată nu a venit un preot şi să facă aceasta. "Dar acolo a venit un sunet din Ceruri ca vâjâitul unui Vânt puternic, şi Acesta a umplut toată casa unde şedeau ei." Iată felul în care ei l-au primit pe Acesta, da, domnule, ca vâjâitul unui vânt puternic venind din Slavă. Nu de pe drum sau de la vreun cult.
... tu ai un nume că trăieşti, dar eşti mort.
E-189 It said, “When they were all in one place, in one accord!” There never come up no bishop and done this, and there never come up no priest and done this. “But there came a sound from Heaven like a rushing mighty wind, and It filled all the house where they were sitting.” There’s the way they received It, yes, sir, as a rushing mighty wind coming from Glory. Not up the road or from some denomination.
…you have a name that you’re living, but you’re dead.
E-190 Vedeţi, crezurile şi cultele voastre l-a barat pe Dumnezeu la o parte, aşa, până când, "Noi credem aceasta, şi noi credem că zilele minunilor a trecut." Acesta este un profet fals care spune aceasta. Acesta este un profet mincinos care-ţi spune că "tu poţi să dai mâinile şi să primeşti Duhul Sfânt." Acesta este un profet fals care-ţi spune "tu primeşti Duhul Sfânt când crezi." Acesta este un prooroc fals care-ţi spune "tu să fii stropit, sau să se toarne peste tine în loc de botez." Acesta este un profet fals care¬ţi spune să fii "botezat în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt," când nu este nici o Scriptură pentru aceasta în Biblie. Asta-i adevărat. Nu există nici o Scriptură în Biblie care să-ţi spună să fii botezat, sau unde să fi fost vreodată cineva botezat, altfel decât în Numele lui Isus Cristos; numai discipolii lui Ioan, şi ei trebuiau să vină şi să fie rebotezaţi în Numele Domnului Isus Cristos ca să primească Duhul Sfânt. Asta-i adevărat. Acum, aceasta nu este doctrina Numai Isus; Eu cunosc doctrina Isus Numai, dar nu-i aceasta. Ea este Doctrina acestei Biblii. Asta-i adevărat.
E-190 See, your creeds and denominations has barred God away like that, till, “We believe this, and we believe the days of miracles is past.” It’s a false prophet that says that. It’s a false prophet that tells you, that, “You can shake hands and receive the Holy Ghost.” It’s a false prophet that tells you, “You receive the Holy Ghost when you believe.” It’s a false prophet that tells you, “You should be poured and sprinkled instead of baptizing.” It’s a false prophet that tells you to “be baptized in name of Father, Son, and Holy Ghost,” when there’s no Scripture for it in the Bible. That’s right. There’s not a Scripture in the Bible tells you to be baptized, where anybody was ever baptized, only in the Name of Jesus Christ. Only, John’s disciples; and they had to come, be rebaptized, in the Name of the Lord Jesus Christ, to get the Holy Ghost. That’s right. Now, that’s not Jesus Only doctrine. I know Jesus Only doctrine. That’s not it. That’s just Bible Doctrine. That’s right.
E-191 Dar iată-vă. Ce faceţi cu aceasta? Acolo-i mămica voastră. Acolo-i mămica acelor crezuri.
E-191 But there you are. What do you do with it? There’s your mammy. There’s the mammy of those creeds.
E-192 Acum, dacă vă uitaţi înapoi în Biblie şi să-mi spuneţi unde a fost vreodată cineva stropit. Metodist, Presbiterian, Catolic, spuneţi-mi unde a fost vreodată o persoană botezată prin stropire, în Biblie. Spuneţi-mi unde a fost vreodată turnat peste cineva, în Biblie, pentru iertarea păcatelor. Menţionaţi aceasta. Puteţi s-o găsiţi? Dacă da, veniţi la mine, şi eu voi merge pe această stradă în jos cu o tablă în spatele meu, şi să scrie, "un profet fals, eu am fost greşit." Sau găsiţi un loc în întreaga Biblie unde a fost cineva botezat vreodată în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt, felul în care optzeci la sută din voi aţi fost botezaţi. Găsiţi-mi mie o Scriptură unde cineva a fost vreodată botezat aşa, şi eu îmi voi pune o tablă pe spate, "profet fals," şi merg pe stradă în jos cu aceasta aşa. Şi arătaţi-mi unde a fost cineva vreodată botezat, în noua biserică, care nu trebuia să vină şi să fie rebotezat iarăşi în... nu în Numele lui Isus Numai, ci în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Aceasta-i adevărat. Vedeţi dacă aceasta nu-i corect.
E-192 Now, you look right back in the Bible and tell me where anybody was ever sprinkled. Methodist, Presbyterian, Catholic, tell me where one person was ever sprinkled, in the Bible. Tell me where one was ever poured, in the Bible, for remission of sin. Mention it. Can you find it? If you do, come to me, and I’ll walk down this street with a sign on my back, and say, “A false prophet! I been wrong.” Or, you find one place in the entire Bible where anybody was ever baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, the way eighty percent of you has been baptized. Find me one Scripture where anybody was ever baptized that way, and I’ll put a sign on my back, “false prophet,” and walk down the road with it like this. And show me where anybody was ever baptized, in the new Church, that didn’t have to come and be rebaptized over, in…not in the name of “Jesus” only, but in the Name of our Lord Jesus Christ. That’s right. See if that isn’t right.
E-193 Şi, aici, ce este aceasta? Ea era o mama a curvelor. Ce era ea făcută o curvă? Ce a făcut-o pe ea o curvă? Învăţătura ei! Ce le¬a făcut lor o curvă? Doctrina ei!
E-193 And, here, what is it? She was a mother of harlots. What was made her a harlot? What made her a whore? Her doctrine! What made them a harlot? Her doctrine!
E-194 Şi acesta este motivul că noi nu tolerăm cu cultele şi dogma lor. Noi stăm curaţi cu această Biblie. Eu nu ştiu cât de bine o trăiţi voi, dar oricum, voi sunteţi învăţaţi de Aceasta. Adevărat. Aceasta depinde de voi. Eu nu vă pot face ca s-o trăiţi. Eu pot să vă spun numai ce este Adevărul. Aceasta este de ce noi nu suntem un cult. Eu nu aş vrea-nu aş vrea să ne pângărim pe noi înşine cu un astfel de lucru ca acesta, să trebuiască să ne supunem la vreun fel de dogmă. Eu mai degrabă iau calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului. Eu mai degrabă stau curat şi pur înaintea Cuvântului şi Dumnezeu, şi stau acolo, şi spun că nu există sânge de om pe îmbrăcămintea mea. Aceasta este de ce stăm noi în Tabernacolul Branham. Aceasta este de ce noi nu suntem Adunătorişti. Aceasta este de ce noi nu suntem Unitarieni. Aceasta este de ce noi nu suntem Isus Numai. Aceasta este de ce noi nu suntem Metodişti. Aceasta este de ce noi nu suntem Baptişti. Este doar un-un mic tabernacol aici. Noi nu avem cult deloc. Noi suntem liberi, în Cristos. Aceasta este de ce noi stăm în felul acesta. Şi Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi şi Dumnezeu ne ajută pe noi.
E-194 And that’s the reason we don’t a tolerate with their denominations and their dogma. We stay clean with this Bible. I don’t know how well you live It, but you’re taught It, anyhow. Right. That’s up to you. I can’t make you live It. I can only tell you what’s the Truth. That’s why we’re not a denomination. I wouldn’t—wouldn’t want to defile ourselves to get into such a stuff as that, have to knuck’ down to some kind of a dogma. I’d rather take the way with the Lord’s despised few. I’d rather stay clean and pure before the Word and God, and stand there and say, “There’s no man’s blood upon my garment.” That’s why we stay at the Branham Tabernacle. That’s why we’re not Assemblies. That’s why we’re not Oneness. That’s why we’re not Jesus Only. That’s why we’re not Methodist. That’s why we’re not Baptist. Just a—a little tabernacle here. We don’t have no denomination at all. We’re free, in Christ. That’s why we stay the way we do. And God has blessed us, God helping us.
E-195 Acum, noi vă putem spune de ce luăm noi cina, vă spunem de ce facem spălarea picioarelor, de ce noi nu-i vom lăsa pe membrii să ia aceasta dacă ştiu că ei sunt în păcat. Şi aceasta este de ce aceste două sau trei săptămâni eu m-am dus de la un membru la altul, unde voi avuserăţi de asemeni un pic de zbucium în jur. Mergând prin prejur, unul nu ar fi vorbit cu celălalt, trecând unul pe lângă altul pe stradă şi întorcându-şi capul, ruşine să vă fie, care aţi luat cupa binecuvântată de Dumnezeu peste acest altar de aici. Şi din cauză că voi fraţi şi surori şi ceilalţi mergeţi la telefon să bârfiţi unul despre altul, nu vi se potriveşte să fiţi chemaţi Creştini când sunteţi în felul acesta. Adevărat. Lăsaţi în pace acele telefoane, dacă nu puteţi vorbi de bine pe cineva nu vorbiţi deloc. Amintiţi-vă, că Dumnezeu o să vă ţină răspunzători. Atât timp cât acest duh este în voi, ştiţi că voi nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu. Şi dacă voi nu simţiţi...
E-195 Now, we can tell you why we take communion, we tell you why we take feet-washing, why we won’t let the members take it if we know they’re in sin. That’s why, this last two or three weeks, I been going from one member to the other, where you been having your little fusses around, too. Going around, one wouldn’t speak to the other, and pass one another on the road and turn your head. Shame on you, who has took the blessed cup of God across this, the altar here, and call you brothers and sisters, and then get on a telephone and gad off about one another. You’re not fit to be called Christians when you’re that way. Right. You keep off them telephones; if you can’t talk good about somebody, don’t you talk at all. Remember, God is going to hold you responsible. As long as that kind of spirit is in you, you know you’re not right with God. If you don’t feel…
E-196 Dacă un om este în greşală, mergeţi la el, fiţi împăciuitor. Dacă tu nu poţi fi împăciuitor, ia pe cineva cu tine. Nu-i de mirare că Dumnezeu nu poate disciplina biserica Lui, din cauză că voi nu faceţi aceasta corect. În loc a merge la telefon şi a vorbi despre acesta, despre ce se întâmplă, şi mici bisericuţe şi aşa mai departe, cam în felul acesta. În loc de a face aşa, de ce nu faceţi voi ce spune Biblia? Dacă vreun frate a căzut într-o greşală, mergi la el şi vezi dacă nu poţi să te împaci cu el. "Bine, el mi-a făcut mie!" Mie nu-mi pasă ce a făcut el, dute la el oricum! Aceasta nu a spus ca el să vină la tine. Du-te tu la el dacă el este greşit. Tu zici, "Bine, dar el a greşit, el se cuvine să vină la mine." Aceasta nu spune Biblia. Biblia spune ca tu să mergi la el. Dacă el este greşit, mergi tu la el.
E-196 If a man is in the wrong, go to him and be reconciled. If you can’t be reconciled, take somebody with you. No wonder God can’t discipline His Church, ’cause you’re not doing it right. Instead of getting on the phone and talking about this one, what taken place, and little cults and so forth, around like that. Instead of doing that, why don’t you do what the Bible says? If some brother has been overtaken in a fault, go to him and see if you can’t get reconciled with him. “Well, now, he did me!” I don’t care what he did, go to him anyhow! It didn’t say for him to come to you. You go to him if he’s wrong. You say, “Well, he was in the wrong. He ought to come to me.” That’s not what the Bible said. The Bible said for you to go to him. If he’s wrong, you go to him.
E-197 Şi atunci dacă el nu vrea să asculte de tine, ia pe cineva cu tine ca martor.
E-197 And then if he won’t listen to you, then take somebody with you, as a witness.
E-198 Şi apoi dacă el nu vrea să vadă acel martor, atunci, spune-i, acum îl voi lua pe pastorul nostru. Apoi tu spune-i lui, "Eu voi spune aceasta bisericii, şi în treizeci de zile de acum, dacă fraţilor nu aţi rezolvat aceasta... Acest frate aici vrea să fie împăcat. Tu nu vei face aceasta. Şi dacă tu nu vei face aceasta în timp de treizeci de zile, atunci ce urmează să se întâmple, este că tu nu mai eşti unul dintre noi."
E-198 And then if he won’t see that witness, then say, “Now I’ll take your pastor.” Then you tell him, say, “I’m going to tell it to the church, and in thirty days from now, if you brethren haven’t made that up…This brother here is willing to be reconciled. You won’t do it. And if you won’t make that up within thirty days, then what’s going to happen? You’re no more one of us.”
E-199 Biblia a spus, "Dacă el nu vrea să asculte biserica, atunci lăsaţi-l să fie pentru voi ca un păgân şi un vameş." Voi vedeţi, atât timp cât un frate este sub această protecţie a bisericii, Sângele lui Cristos îl protejează pe el. Acesta este motivul că noi nu avem biserica rulând în felul în care o face. Acum, eu nu sunt... Aceasta este învăţătura Baptistă-a bisericii Baptiste, sau a Tabernacolului Branham aici, dacă veţi face aceasta. Vedeţi, de ce nu poate...
E-199 The Bible said, “If he won’t hear the church, then let him be unto you as a heathen and a publican.” You see, as long as a brother is under that protection of the church, the Blood of Christ is protecting him. That’s the reason we don’t get the church rolling on the way it does. Now, right, This is the Doctrine of the Bap-…of the Baptist church, or the Branham Tabernacle here, if you’ll do it. See, why can’t…
E-200 Voi ajungeţi aici şi spuneţi, de exemplu, doi bărbaţi, să zicem Leo şi eu. Bine, tu trebuie să spui... şi eu spun, "Bine, el-el mi¬a greşit mie." Aceasta nu contează, şi eu se presupune să merg la el. Bine, el este un membru din această biserică. El-el a devenit un Creştin. El ia cina aici în rând cu mine. Şi noi am fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Am păşit în sus ca fraţi unul faţă de altul, apoi ceva s-a întâmplat.
E-200 You get here, say, for instance, two men, say Leo and I. Will you have me…And I say, “Well, he—he wronged me.” That don’t make any difference. I’m supposed to go to him. Well, he’s a member of this church. He—he’s become a Christian. He takes the communion here at the rail with me. And we’ve been baptized in the Name of the Lord Jesus. Walked upright, as brothers, before each other, then something happens.
E-201 Acesta nu este omul, nouăzeci la sută din cazuri este diavolul care intră între oameni. Aceştia nu sunt oamenii, ci diavolul. Şi atâta timp cât voi lăsaţi ca diavolul să facă aceasta, voi îl răniţi pe fratele vostru. Asta-i adevărat.
E-201 It ain’t the man. Ninety percent of the time it’s the devil got between the people. It ain’t the people. It’s the devil. And as long as you let the devil doing that, you’re harming your brother. That’s right.
E-202 Bine, ceva este greşit cu Leo şi cu mine, să mergem s-o rezolvăm. Şi dacă voi vedeţi că există ceva, aceasta este de datoria voastră să veniţi la noi, şi să spuneţi, "Voi amândoi băieţi veniţi aici împreună, căci noi avem de gând să îndreptăm acest lucru. Acum, şi atunci dacă aceasta ajunge acolo-acolo, vine şi află apoi, iată aici, eu spun bine, primul lucru, dacă noi-noi nu putem cădea de acord, atunci voi veniţi aşa la biserică.
E-202 Well, something is wrong with Leo and I; let’s go make it up. And if you see there’s something, it’s your duty to come to us, and say, “Both you boys come here and get together. We’re going to straighten this thing up.” Now, then, if he comes to there, and there come to find out, then, here we are. I say, “Well, first thing, if we—we can’t agree, then you come to the church like that.”
E-203 Şi atunci dacă atâta timp cât voi nu faceţi nimic privitor la aceasta, oh, Sângele lui Isus Cristos ne protejează pe amândoi. Vedeţi? Dar atunci acel-acel cancer vechi va începe un alt cancer, şi acel cancer va începe un alt cancer, şi întregul lucru va fi bolnav peste tot în întreaga biserică. Atunci voi ajungeţi la un loc unde veniţi în biserică, şi tot atât de reci, că voi va trebui să aveţi pe omul de serviciu ca să spargă ţurţurii înainte ca adunarea să poată intra. Acum, voi ştiţi că aceasta-i adevărat. Şi rece! Cineva şade în jur, voi ştiţi, şi nu spune nimic. "Noi obişnuiam să fim atât de spirituali." Păi, ce s-a întâmplat? Voi aţi alergat bine, ce s-a întâmplat? Vedeţi, păcatele voastre vă separă. Dumnezeu vă ţine responsabili pentru aceasta, fraţilor. Acum îndreptaţi acest lucru.
E-203 And then as—as long as you don’t do nothing about it, though, the Blood of Jesus Christ protects us both. See? But then that—that old cancer will start another cancer, and that cancer will start another cancer, and the whole thing will be sick, all over, the whole church. Then you get to a place you come into church, and just as cold, you’ll have to have the janitor come break the icicles out, ’fore the congregation can get in. Now, you know that’s right. And cold! Somebody set around, you know, and just don’t say nothing. “Well, we used to be so spiritual.” Well, what happened? You did run well, what was the matter? See, your sin separates you. And God will hold you responsible for it, brethren. Now I’ll straighten this thing up.
E-204 Nimic nu era rău cu mine, nimic greşit cu Leo; diavolul este cel care a intrat între noi. Asta-i adevărat. Îndreptaţi lucrul. Mergeţi la el. Şi dacă el nu va asculta, sau eu nu voi asculta, oricare ar fi, spuneţi-l bisericii. Dacă el nu vine să se împace la biserică în treizeci de zile, atunci el este scos de sub protecţia lui Isus. Noi îl dezlegăm pe el. Aceasta este exact adevărat. Atunci priviţi ce ia loc. Lăsaţi ca Dumnezeu să facă disciplină atunci. Voi v-aţi luat mâinile jos. Aţi făcut tot posibilul. Atunci lăsaţi pe Dumnezeu ca să-l aibe pe el un pic, El îl dă pe mâna Satanei. El va veni atunci. Dacă nu, viaţa lui este numai de o palmă.
E-204 Nothing wrong with me, nothing wrong with Leo; it’s the devil got between us. That’s right. Get the thing straightened out. Go to him. Then if he won’t listen, or I won’t listen, whichever way it is, then tell it to the church. If he don’t come be reconciled to that church in thirty days, then he’s out from under the protection of Jesus. We loose him. That’s exactly right. Then watch what takes place. Let God do the discipline then. You got your hands off. You done the best you could. Then let God have him for a little bit; He’ll turn him over to the devil. He will come then. If he don’t, his life is just a short span.
E-205 Şi voi vă amintiţi în Biblie unde era un frate care nu a vrut să se pună în rânduială cu Dumnezeu? Câţi vă amintiţi acel caz? El a trăit cuA mama lui vitregă, şi ei nu l-au putut îndrepta. Pavel a spus, "Îl dăm pe mâna Satanei, pentru nimicire." Voi aflaţi aceasta în 2 Corinteni, unde el a îndreptat lucrurile.
E-205 You remember in the Bible, where there was a brother that wouldn’t get right with God? How many remembers the case? He lived with his foster mother, and they couldn’t get him straightened out. Paul said, “Turn him over to the devil, for the destruction.” You find out, in Second Corinthians, he got straightened out.
E-206 Eu am un frate, un bun prieten, mie-mi place să-i spun aici numele lui. El este un frate predicator, şi acest frate predicator, îl cheamă Fratele Rasmussen. Mulţi dintre voi lucrătorii care şed în seara aceasta aici, aveţi numele lui pe hârtie. Acesta este acel interdenominaţional din Chicago. Şi uitaţi-vă. El avea un băiat, lucrător, care s-a dus şi s-a căsătorit cu o fată Catolică, a început aşa, şi urma să facă aceasta, aceea şi cealaltă. Şi-şi ce altceva, că a ajuns în ceva necaz. Şi tăticul lui s-a dus la el, şi i-a spus, "Acum uite, fiule, ai să te împaci cu tăticul?"
El a numit biserica lor o grămadă de fanatici, pe tatăl lui.
El a spus, "Acum uite, ai tu de gând să îndrepţi acest lucru cu această biserică?"
E-206 I’ve got a brother, a good friend, I like here to call his name, a preacher brother. And this preacher brother, his name is Brother Rasmussen. Many of you ministers sitting here, tonight, his name is on your papers. Is that inter-denominational out of Chicago. And look. He had a boy, minister, and he went and married a Catholic girl, and started off like that. And they was going to do this, that, and the other, and—and what all; got in some trouble. And his daddy went to him, said, “Now look, son, are you going to be reconciled?”
Said, “Daddy…”
He called their church a bunch of holy-rollers, his daddy. He said, “Now, look, are you going to straighten that thing up with this church?”
E-207 El a răspuns, "Acum, tăticule, tu eşti tăticul meu, şi eu nu vreau să ajung în ceva necaz cu tine."
E-207 He said, “Now, daddy, you’re my daddy, and I don’t want to get in any trouble with you.” All right.
E-208 În ordine, s-a dus şi a luat pe unul din diaconi şi s-au dus la casa lui. A spus-a spus, "Wesley, eu vreau să-ţi vorbesc." I¬a spus, "Ai tu de gând să îndrepţi acest lucru cu biserica?" Şi el i-a dat un scurt răspuns din două aşa. A spus, "Aminteşte¬ţi Wesley, că eu sunt pastorul acelei biserici. Eu sunt tăticul tău, dar eu voi face ce Dumnezeu îmi spune să fac. Eu îţi dau treizeci de zile ca să îndrepţi aceasta cu biserica, sau noi te vom excomunica din Prezenţa lui Dumnezeu. Tu eşti propriul meu fiu; Acesta este Salvatorul meu." Şi i-a spus; "Eu te iubesc. Şi tu ştii că eu te iubesc, Wesley, eu aş muri chiar acum pentru tine, dar tu trebuie ca să vii drept cu Cuvântul lui Dumnezeu, vezi." A mai spus, "Eu sunt păstor, eu sunt păstorul turmei, şi dacă tu eşti copilul meu sau oricine eşti, tu trebuie să te aliniezi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu nu faci aceasta, atunci eu nu sunt potrivit să păstoresc turma Lui."
E-208 He went and got one of the deacons and went down to his house. Said—said, “Wesley, I want to talk to you.” Said, “Are you going to straighten this thing up with the church?” And he give him a short two-answer like that. Said, “Remember, Wesley, I’m the pastor of that church. I’m your daddy, but I’m going to do what God says do. I’m giving you thirty days to make that right with that church, or we’ll excommunicate you from the Presence of God. You’re my own son; that’s my Saviour.” Said, “I love you. And you know I love you, Wesley. I’d die right now for you. But you got to come straight with God’s Word. See?” He said, “I’m the pastor. I’m the shepherd of that flock. If you’re my child, or whoever you are, you got to line up with God’s Word. If you don’t do it, then I’m not fit to be His shepherd.”
E-209 Băiete, acesta-i un pastor. Acesta este un bărbat. Nu credeţi aşa? Acesta este un om. El a spus băiatului său aceasta, şi l-a rănit, a spus el. Dar ce a spus? "Pe cine ai să răneşti, pe om sau pe Salvatorul tău?" Astfel el a spus, "Apoi noi ne-am dus înainte."
E-209 Boy, that’s a pastor. That’s a man. Don’t you think so? That’s a man. He told his boy that. “And hurt him,” he said. But said, “What? Who you going to hurt, the man, or hurt your Saviour? So,” he said, “then we went on.” And said, “He wouldn’t do it. And we…I told the church.”
E-210 Şi a spus, "El nu a vrut să facă aceasta. Şi noi... Eu am spus bisericii, am spus, propriul meu fiu, Wesley, refuză să mă asculte în această problemă. El refuză să asculte de diacon. Tu eşti un martor la aceasta, Frate cutare-şi cutare. Da eu sunt. În ordine, la ora opt Duminica următoare, de acum patru săptămâni, dacă el nu a îndreptat aceasta cu biserica, noi îl vom preda pe Wesley, fiul meu, pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, acest Sânge, Sângele lui-lui Isus Cristos şi această biserică nu-l vor proteja mai mult."
E-210 He said, “My own son, Wesley, he refuses to hear me, in this matter. He refuses to hear the deacon. And you’re a witness of this, Brother So-and-So?”
“Yes, I am.”
“All right. At eight o’clock, next Sunday, four weeks from now, if he hasn’t made that right with this church, we turn Wesley, my son, over to the devil, for the destruction of the flesh. His Blood, the Blood of the…of Jesus Christ, and this church, protect him no longer.”
E-211 Şi în acea seară a venit, a stat la amvon, spunând, "El mai are încă două minute." Timpul a venit, a spus el, "Acum, ca fiu al meu, Wesley Rasmussen, am spus acestei adunări şi Ţie, Atotputernicule Dumnezeu, noi am făcut tot ce puteam face, conform ordinelor şi Cuvintelor Fiului Tău, Salvatorul nostru, ne-a părăsit pe noi, acum noi... eu predau pe băiatul meu, şi această biserică cu mine, îl predăm diavolului, pentru nimicirea cărnii, ca sufletul lui să fie salvat." Asta-i tot ce s-a spus. Nimic nu s-a petrecut o săptămână sau două, poate o lună sau două.
E-211 And that night come. Stood on the pulpit, said, “He’s got two more minutes.” The time come. He said, “Now, as my son, Wesley Rasmussen…said to this congregation, to You, Almighty God: We’ve done all we can do, according to Your Words and instructions of Your—Your Son, our Saviour, has left us. We now, I turn my boy, and this church with me, over to the des-…to the devil, for the destruction of his flesh, that his soul would be saved.” That’s all was said. Nothing went on, for a week or two, maybe a month or two.
E-212 Într-o noapte Wesley s-a îmbolnăvit. Şi când s-a îmbolnăvit, el continua să devină tot mai bolnav. El a chemat doctorul. Doctorul a venit şi l-a examinat. El avea o febră de o sută şi cinci grade [FR – Trans.], şi nu putea să găsească motivul acesteia. Numai continua să devină tot mai bolnav. Doctorul a spus, „Băiete, eu nu ştiu ce ţi s-a întâmplat." El nu a ştiut ce să facă. A spus, "Noi o să chemăm un specialist." Ei au chemat un specialist şi specialistul a venit acolo. L-au luat pe el la spital, 1- au examinat, şi i-au făcut totul, el a spus, "Eu nu pot să-ţi spun, băiatul este-băiatul arată de moarte." Soţia lui stând acolo, plângând şi frământându-se aşa. Şi copiii stând în jurul patului, Şi ceilalţi la fel. El a spus, "El va pleca, asta-i tot." A mai spus, "Pulsul lui şi respiraţia coboară în tot timpul."
E-212 One night, old Wesley took sick. And when he got sick, he kept getting sicker. He called the doctor. The doctor come up and examined him. He had a fever of a hundred and five. He couldn’t find no reason for it. Just kept getting sicker. Doctor said, “Boy, I don’t know what’s happened to you.” He didn’t know what to do. Said, “We’ll call a specialist.” They called a specialist, and the specialist come in there. They took him over to the hospital, examined him, everything else. And said, “I just can’t tell you. The boy just—just looks deathly.” His wife standing there, crying, everything like that. And the children standing around the bed and everywhere like that. He said, “He’s going. That’s all.” Said, “His pulse and respiration, it’s just going down all the time.”
E-213 El a spus, "Cheamă-l pe tăticul." Oh, da, acesta este felul de a se face aceasta. Aceasta este. "Cheamă-l pe tăticul." Şi tăticul lui a alergat la spital foarte repede ca să-l vadă. El a zis, "Tăticule, eu nu pot acum, dar Dumnezeu îmi aude cuvintele mele, eu voi face fiecare lucru drept. Eu voi face aceasta drept. Da, voi face." Da, domnule, frate, chiar atunci respiraţia lui începe să revină la normal.
E-213 He said, “Call daddy.” Oh, yes. That’s the way to do it. That’s it. “Call daddy.” And his daddy run out there to the hospital, real quick, to see him. He said, “Daddy, I can’t now, but God hears my words. I’ll make everything right. I’ll make it right. Yes, I will.” Yes, sir, brother. Right then his respiration begin to come back normal.
E-214 Şi în Duminica următoare, el era sus înaintea bisericii, el a spus, "Eu am păcătuit înaintea lui Dumnezeu în prezenţa acestei biserici. Eu am refuzat să ascult cuvintele pastorului. Eu-eu am refuzat să ascult aici pe diacon." Şi a spus, "Eu cer acestei biserici să mă ierte pentru răul pe care l-am făcut eu." A spus, "Dumnezeu mi-a cruţat viaţa." Eu vă spun vouă, că el s-a aliniat corect. Da. Aşa trebuia aceasta să fie, vedeţi. Vedeţi? Voi, dacă veţi face numai aceasta, în felul lui Dumnezeu! Vedeţi?
E-214 And the following Sunday, he was up before the church. He said, “I have sinned before God, in the presence of this church. I refused to hear the pastor’s words. I—I refused to hear the deacon here.” And said, “I’m asking this church to forgive me for the evil that I have done like that.” Said, “God has spared my life.” I tell you, he lined up right. Yeah. That’s what you got to do, see. See? You, if you’ll just do it God’s way! See?
E-215 Acum, vedeţi, felul în care noi facem, noi avem o întâlnire a comitetului, Şi spunem, "Bine, acum, să ţinem noi..." Eu nu spun că Tabernacolul, ci vreau să spun noi poporul Protestant, avem o întâlnire a comitetului, "Şi ce credeţi voi despre Jones? Ce credeţi că s-ar cuveni să facem cu el? Eu cred că el ar face ca Metodist un membru mai bun decât cum face cu noi." Iată-vă. Aceasta, aceasta-i greşit. Acesta este motivul că noi nu trebuie să urmăm tradiţiile lor şi un fel de episcop cum trebuie să-l numim noi, sau ceva, ce este acesta pe care îl numiţi, omul districtului în Biserica Penticostală, Presbiter de District, chemaţi-l înăuntru să vadă conduita acestui om.
E-215 Now, see, the way we do, we have a board meeting, and we say, “Well, now, should we keep…” I don’t say the tabernacle, but I mean us Protestant people. We have a board meeting, and, “What do you think about Jones? What do you think we ought to do with him? I think he would make the Methodist a better member than he does us.” There you are. That, that’s wrong. That’s the reason we don’t have to follow their traditions; and some bishop, we have to call him, member some…What is it you call him, district man in this Pentecostal church? District presbyter, call him in to see the conduct of this man.
E-216 Biblia ne spune nouă ce avem de făcut. Acesta este motivul că noi nu pierdem vremea cu cultele lor. Noi stăm liberi de la acest lucru. Amin. Nu sunteţi supăraţi pe mine, nu-i aşa? Să nu faceţi aceasta. Eu probabil că voi primi câteva întrebări îngrozitor de bune mâine seara, dar noi vom... Asta-i adevărat, vedeţi.
E-216 The Bible tells us what to do. That’s the reason we don’t fool with their denominations. We stay free from that thing. Amen. Not mad at me, are you? Don’t you do it. All right. I’ll probably get some awful good questions tomorrow night. But, well, that’s right. See? Remember. Know…
E-217 Vă amintiţi, nu, eu spun aceasta acum. Voi oamenii care sunteţi aici de la diferite biserici culte, denominaţiunea voastră... Frate, eu nu spun că nu eşti un Creştin. Eu nu spun că în cultul vostru nu sunt mii de Creştini drăgălaşi acolo. Eu încerc să spun motivul că noi nu suntem un cult. Căci eu nu aş sta pentru acesta. Nu, domnule, eu sigur nu, nici nu încerc să vă spun vouă ce să faceţi. Dacă Dumnezeu m-a chemat pe mine să predic Evanghelia, atunci eu o predic în felul în care Dumnezeu îmi spune să o fac. Acesta este tocmai felul în care aceasta este scrisă aici în Biblie. Dacă ea nu se aliniază cu Aceasta, atunci, aceasta este că... Dumnezeu mă va judeca pe mine pentru aceasta. Dar dacă eu-dacă eu-dacă văd lupul venind, sau vrăjmaşul venind, şi dacă nu-i avertizez pe ei, atunci Dumnezeu cere de la mine. Dar dacă eu vă avertizez, atunci aceasta depinde de voi. Vedeţi?
E-217 I say this now. You people that’s here from different denominational churches, your denomination, and, brother, I’m not saying that you’re not a Christian. I’m not saying your denomination isn’t thousands of lovely Christians in there. I’m trying to say the reason that we are not a denomination. Cause, I just wouldn’t stand for that. No, sir. I sure wouldn’t. They’re trying to tell you what to do. If God called me to preach the Gospel, then I preach It the way God tells me to do it. That’s just exact, the way it’s wrote here in this Bible. Don’t line up with This, then it’s that’s…God will judge me for it. But if I—if I—if I see the wolf coming, or the enemy coming, and I fail to warn them, then God requires me. But if I warn you, then it’s up to you then. See?
E-218 Amintiţi-vă, că în ultimele zile, vor veni timpuri periculoase, oamenii vor fi iubitori de sine, lăudăroşi, mândri, batjocoritori. Vedeţi, batjocoritori, "Oh, ei sunt o grămadă de idioţi. Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru." El este un bătrân profet fals. "Acum, noi ştim că femeile noastre au tot atâta importanţă ca bărbaţii noştri." Eu nu mă cert asupra acesteia nici un pic, dar Biblia lui Dumnezeu a spus să o ţii pe ea afară din amvon. Aceasta-aceasta este suficient de bună pentru mine, vedeţi, asta-i adevărat. În ordine. Vedeţi?
Şi au spus, "Bine, acum, cultul nostru, noi avem tot atât de mulţi oameni plăcuţi ca şi cum aveţi voi acolo la Tabernacol." Eu nu zic despre aceasta nimic, dar Biblia condamnă cultele. Aceasta-i adevărat. Şi astfel, acum, eu nu spun că voi nu aveţi membrii buni în biserica voastră. Aceasta este minunat. Ei sunt oameni buni. Unii din cei mai buni oameni, eu îi întâlnesc în toate, Catolice şi celelalte. În toate acestea, eu întâlnesc membrii buni.
E-218 Remember, “There in the last days, that perilous times shall come, men shall be lovers of themselves, boasters, proud, blasphemers.” See, blasphemers, “Oh, them bunch of idiots. The days of miracles are passed. There’s no such a thing.” He’s an old false prophet. “Now, we know that our women has just as much sense as our men.” I’m not disputing that a bit, but God’s Bible said keep her out of the pulpit. That’s—that’s good enough for me, see. That’s right. All right. See?
And said, “Well, now, our denominations, we got just as many nice people as you got over there at the tabernacle.” I don’t say that a bit, but the Bible condemns denominations. That’s right. And, so, I ain’t saying you ain’t got fine members in your church. That’s wonderful. They are fine people. Some of the finest people, I meet them in all of them, Catholics and all through. All of them, I meet fine members.
E-219 Acum, felul în care noi o să aducem aceasta acum, prieteni, dacă va voi Domnul, în aceste următoare două studii, poate o să vă înştiinţez mâine dimineaţă dacă noi o să trebuiască să începem mâine după amiază sau nu, vedeţi, ca să o punem aceasta afară. Motivul că noi încercăm să facem aceasta, este că eu vreau acum să aduc aceasta jos la un punct. Acum, dacă voi vreţi să aduceţi pe cineva cu voi, sunteţi perfect bineveniţi să faceţi aceasta. Dar amintiţi-vă acum, să nu-să nu vă depărtaţi încercând să găsiţi greşeli, sau să veniţi aici. Eu doar vorbesc adunării mele, voi vedeţi. Eu nu-i învăţ aceasta pe cei din afara adunării mele, căci acesta este lucrul altui bărbat, care este păstorul acelei turme. Şi eu sunt doar... [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]
E-219 Now, the way we’re going to bring this now, friends, if the Lord willing, in these next couple studies, maybe…I’ll let you know tomorrow morning whether we have to run tomorrow afternoon or not, see, to get it out. The reason we’re trying to do it, I want to bring it down to a spot now. Now, if you want to bring someone with you, you’re perfectly welcome to do it. But remember now, don’t—don’t go away and just trying to find fault. You come here…I’m just talking to my—my congregation, you see. I don’t teach this outside my congregation here, ’cause that’s the other man’s business. That, he’s the shepherd of that flock. And—and I’m just the…[Blank spot on tape—Ed.]
E-220 Chiar înapoi la Geneza, el trage aceasta prin ea şi vedeţi unde este. Acum noi vom merge înapoi la Geneza ca să aflăm de ce un copil ilegitim nu va intra în adunarea Domnului timp de patrusprezece generaţii. Cum acesta ia... Aceasta ar fi patru sute de ani pentru ca păcatul acela să se ispăşească. Cum vom afla că lipsa de neprihănire a părinţilor se resfrânge la copiii copiilor, cum a început aceasta în Geneza, şi aşa mai departe.
E-220 Right back to Genesis, you’ll pull it right through, and see where it’s at. Now we’re going back to Genesis, to find out why that a illegitimate child would not enter the congregation of the Lord for fourteen generation. How it take…That would be four hundred years for that sin to run out. How we’re going to find out how that the—the unrighteousness of the parents is visit to the children and children, how that started in Genesis, and so forth.
E-221 Şi apoi veţi vedea cum aceasta, merge complet înapoi, că Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, înainte ca vreun atom să fi explodat vreodată acolo în urmă înainte ca să fi fost vreodată un meteorit luminos care să vină în existenţă, Dumnezeu ştia fiecare creatură şi fiecare lucru care ar fi fost să fie vreodată pe pământ. Există cineva aici, care nu-şi poate explica care este cuvântul, şi să-l desfacă, şi să spună ce înseamnă cuvântul "infinit"? Ca şi cum aţi întoarce aparatul de fotografiat la-la infinit, aceasta este-aceasta este tocmai de acolo înainte. Aceasta este totul, vedeţi, infinit. Şi noi nu putem, în mintea finită, să cuprindem vreodată ce ar putea mintea infinită să conceapă. Vedeţi, noi nu putem face aceasta. Voi, voi nu puteţi face aceasta. Vedeţi? Dar dacă priviţi aceasta numai, ţinut în Duhul, voi puteţi să simţiţi aceasta acolo tare departe, şi-şi apoi veniţi aici înapoi în Scriptură şi veţi vedea acum, înţelegeţi, cu mult înainte ca întemeierea lumii să fi fost aşezată.
E-221 And you…then you’ll see how that, go all the way back, that God, before the foundation of the world, before one atom ever bursted, back there before there ever was a light meteor ever come into existence, God knew every creature and everything that’d ever be on the earth. Is there anyone here…You could not explain what the word, and break it down, and say what the word of “infinite” mean. Just like turning your camera to—to infinity. Just, it’s just from there on, that’s all. See? Infinite! And we can’t, in a finite mind, ever comprehend what the infinite Mind could conceive. See, we can’t do that. You, you can’t do it. See? But if you’ll just watch, hold in the Spirit, you can feel it way off there. And—and get back here in the Scripture and you’ll see now, see, way before the foundation of the world was ever laid.
E-222 Acum, Biblia spune că Isus Cristos era Mielul lui Dumnezeu. Acum ascultaţi foarte aproape, astfel că dacă unii dintre voi nu vor fi mâine aici să audă aceasta încheiată. Biblia spune că Isus Cristos a fost Mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii. Este adevărat? Când a fost El junghiat? De la întemeiere. Aceasta este lumea, dacă ea este făcută dintr-o grămadă de atomi răzleţi, a tras soarele acolo sus, înainte ca acesta să existe. Apoi înainte ca să fi existat vreodată un atom primul s-a rupt în soare, dacă acesta era un meteor din soare, care ar fi o sută de miliarde de trilioane de trilioane de trilioane de ani în urmă înainte ca acolo să fie chiar un meteor luminos, Cristos a fost junghiat. Când măreaţa minte a lui Dumnezeu stabileşte un lucru, acesta este un produs finit. Când Dumnezeu a spus, "Să fie," aceasta este deja terminat. Dacă aceasta a luat o sută de miliarde de ani ca să apară, aceasta este deja făcută îndată ce El a spus aceasta. Şi când Mielul a fost junghiat de la întemeierea lumii, aceeaşi Biblie, acelaşi Duh a scris şi a zis, ,,numele noastre au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii."
E-222 Now, the Bible said that Jesus Christ was the Lamb of God. Now listen real close, so, if some of you won’t be in tomorrow, to hear it finish up. The Bible said that Jesus Christ was the Lamb of God, slain from the foundation of the world. Is that right? When was He slain? From the foundation. That’s the world, if it’s made out of a bunch of broken up atoms, pulled off the sun yonder, before it was that. Then, before there was an atom ever first broke in the sun, if this was a meteor off the sun, which would be a hundred billion trillion trillion trillions of years back before there was even one light meteor, Christ was slain. When God’s great mind settles on one thing, it’s a finished product. When God said, “Let there be,” it’s already finished. If it taken a hundred billion years run out, it’s already finished just soon as He said it. “And when the Lamb was slain from the foundation of the world,” the same Bible, the same Spirit wrote and said, “Our names were put in the Lamb’s Book of Life before the foundation of the world.”
E-223 Aşa omul care a scris cântarea, "Acolo Este Un Nume Nou Scris În Slavă," el avea intenţii bune, dar el nu era după Scriptură. Vedeţi? Acel nume era scris în Slavă când lumea... înainte ca lumea să fi început vreodată. Când Mielul a fost junghiat, numele noastre au fost puse în Cartea Vieţii Mielului.
E-223 So the man that wrote the song, “There’s A New Name Written Down In Glory,” you had good meanings, but he was unscriptural. See? That name was wrote down in Glory when the world…when before the world ever began. When the Lamb was slain, our names were put on the Lamb’s Book of Life.
E-224 Lăsaţi-lăsaţi-mă să vă dau doar o mică Scriptură. Vreţi să aşteptaţi un minut? Aceasta îmi vine în minte acum. Eu cred că pot să deschid chiar la aceasta. Nu sunt chiar sigur. Şi acum mie îmi pare rău să vă ţin aşa de mult, dar v-am spus că chiar dacă ar fi miezul nopţii, aceasta nu este chiar aşa de rău. Dar mi-ar plăcea să-să facem aceasta, numai o Scriptură despre aceasta.
Întoarceţi cu mine la Cartea din Romani, şi eu vreau să¬să citiţi acum aceasta cu mine. Acum să vedem, Romani, dacă pot găsi aceasta, cam aici. Acum să luăm Romani 8, şi-şi să începem cu versul 28 din capitolul 8 din Romani, şi eu vreau să citiţi aceasta cu mine cuvioşi. Ascultaţi numai aici ce a spus Dumnezeu acum.
Şi noi ştim că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, pentru cei ce sunt... chemaţi după planul Său. Căci pe aceia care i-a cunoscut mai dinainte.
E-224 Let—let me just get you one little Scripture. Will you hold on just one minute? It just comes in my mind now. I think I can turn right to it. I’m not sure. And now I’m sorry to keep you this long, but I told you it’d be midnight; it ain’t quite that bad. But I—I just like to—to get this, just one Scripture to that.
Turn with me now to the Book of Romans, and I want you to read this with me. Now, let’s see, Romans, if I can find it, just about right here. Now let’s get Romans 8, and—and let’s start 28th verse of the 8th chapter of Romans. And I want you to just read it prayerfully with me now. Listen here just what God said now.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are…called according to his purpose.
For whom he did foreknow,…
E-225 Care vă dă vouă... puteţi citi cu mine? "Căci cel..."
Căci pe aceia care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulţi fraţi.
Şi pe aceia pe care i-a predestinat mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi i-a şi proslăvit.
E-225 That give you…Can you read with me? “For he…”
For whom he did foreknow, he also did predestinate (alright) to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.
Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.
E-226 De la întemeierea lumii, când Dumnezeu s-a uitat în jos. Acum, Dumnezeu nu-şi conduce funcţia Lui, zicând, "Bine, acum, am de gând să... Oh, ce o să facem acum?" Vedeţi? Acolo nu este nimic...
E-226 From the foundation of the world! When God looked down…Now, God don’t run His office, say, “Well, now, I’m going to…Oh, what we going to do now?” See? There is nothing…
E-227 Amintiţi-vă, lipsa de neprihănire, păcatul este neprihănirea pervertită. diavolul nu poate crea. Înţelegeţi cu toţii-cu toţii aceasta? Aceasta este o învăţătură a acestei biserici. Diavolul nu poate crea. El poate perverti ce a creat Dumnezeu. Acum, ce este perversiunea? Aici, în marea majoritate, cu toţii păreţi adulţi. Ascultaţi la aceasta. Noi suntem oameni căsătoriţi. Şi voi bărbaţi căsătoriţi şi voi femei măritate puteţi trăi împreună ca soţ şi soţie, şi acele femei sunt la fel ca şi cum niciodată... ele sunt virgine atâta timp cât au stat cu bărbatul lor. Asta-i adevărat. Acum, aceasta este legal şi după lege, şi este în ordine, aceasta este ordinat de Dumnezeu ca să fie făcut astfel. O altă femeie poate să facă acelaşi act ca şi soţia ta. Cu una din ele, tu eşti neprihănit în privirea lui Dumnezeu; şi făcând acelaşi act cu o altă femeie, tu eşti condamnat înaintea lui Dumnezeu, la moarte. Ce este aceasta? Neprihănirea pervertită, vedeţi, neprihănirea pervertită. Acum, diavolul nu poate crea, dar el perverteşte ceea ce Dumnezeu a creat deja.
E-227 Remember, unrighteousness, sin, is righteousness perverted. The devil cannot create. Does everyone, all, understand that? That’s a Doctrine of this church. The devil cannot create. He can pervert what God has created. Now, what is perversion? Here, you all look like adults, mostly. Listen to this. We’re married people. And you married men and you married women can live together as husband and wife, and them women are just the same as they never were…They’re virgins, as long as you stayed with your husband. That’s right. Now, that’s legal and lawful, and it’s all right. It’s ordained of God to do so. Another woman can do the same act of your wife; one of them, you’re righteous in the sight of God; and the same act to another woman, you’re condemned before God, to death. What is it? Righteousness perverted, see, righteousness perverted. Now, the devil cannot create, but he perverts what God has already created.
E-228 Ce este o minciună? Este adevărul pervertit. Cineva a spus, oh, "Era Sâmbătă seara, ora nouă, da, Bill Branham era în Jeffersonville." Corect. "Jos la salonul Anthony, beat." O minciună. Ce a fost aceasta? Eu am fost în Jeffersonville, aceasta¬i adevărat. Acesta era adevărul pervertit într-o minciună. Înţelegeţi ce vreau să spun? Vedeţi, o minciună perverteşte adevărul. Aceasta este ceva care spune unde am fost. Acum, dacă ar fi spus, "La biserică, predicând." Corect. Aceasta este neprihănire, el a spus adevărul. "La tavernă, bând." O minciună.
Pervertit, vedeţi, adevărul pervertit. Vedeti ce vreau să spun? Toată lipsa de neprihănire este neprihănirea pervertită.
E-228 What is a lie? Is the truth perverted. Somebody said, “Oh, look, it was Saturday night, nine o’clock, yep, Bill Branham was in Jeffersonville,” correct. “Down at Antz’s saloon, drunk,” a lie. What was it? I was in Jeffersonville. That’s true. It was the righteousness perverted to a lie. See what I mean? See, a lie perverts right. It’s something that told where I was at. Now, if it said, “At the church, preaching,” correct. That’s righteousness. He told the truth. “At the tavern, drinking,” a lie. Perverted; see, truth perverted. See what I mean? All unrighteousness is righteousness perverted.
E-229 Moartea, ce este aceasta? Viaţa pervertită. Boala? Sănătatea pervertită. Tu se presupune să fii un om bun şi tare. Ei bine, dacă eşti un om bolnăvicios, ce este aceasta? Sănătatea ta este pervertită. Vedeţi, aceasta este totul despre ea. Tu obişnuiai să fi o femeie tânără şi frumoasă, şi un om frumos şi puternic, acum voi vă zbârciţi şi îmbătrâniţi, c;e este aceasta? Viaţa pervertită, vedeţi, venind înapoi iarăşi. Inţelegeţi? Şi acesta trebuie să vină înapoi, binecuvântat să fie Numele Domnului, Dumnezeu a promis s-o aducă înapoi. Şi tot atât de sigur ca... dacă aceasta este, noi ştim că este aici; astfel tot atât de sigur cum aceasta este, Dumnezeu o va aduce din nou. El a promis şi a jurat că va face aceasta. Aceasta este ceea ce ne dă nouă...
E-229 Death, what is it? Life, perverted. Sickness? Health, perverted. You’re supposed to be a good, strong man. All right. If you’re sickly, what is it? Your health’s been perverted. See? That’s all there is to it. What is it? You used to be young, beautiful women; and strong, beautiful men. Now you’re wrinkling, getting old. What is it? Life, perverted, see, coming right back around again. See? And it has to come back. Blessed be the Name of the Lord! God has promised to bring it back. And just as sure as it—as it is (we know it’s here), so just as sure as it is, God is going to bring it again. He promised and has swore He would do it. That’s what gives it.
E-230 Acum, ce fel de oameni s-ar cuveni să fim noi? Acum observaţi cum iau loc aceste lucruri. Acei pe care El i-a cunoscut dinainte, El i-a chemat; pe acei pe care i-a chemat, El i-a dovedit. Când? Înainte de întemeierea lumii, înainte ca lumea să fi început. Acum, dacă noi am putea lua această Scriptură şi să o justificăm, noi am lua ore asupra ei, dar noi-noi nu vrem să facem aceasta. Dar toată această lipsă de neprihănire aici, este neprihănirea pervertită în lipsă de neprihănire. Aceasta este ceea ce face diavolul.
Acum, când voi veniţi la vârsta de responsabilitate, şi ştiţi ce este binele şi răul, se presupune ca voi să vă abateţi de la rău. Deoarece, sunteţi născuţi în păcat, formaţi în neadevăr, veniţi în lume vorbind minciuni. Apoi sunteţi-sunteţi de fapt născuţi ca o dorinţă sexuală, şi atunci voi trebuie să fiţi născuţi din nou ca să căpătaţi o nouă naştere, ca să intraţi în Ceruri. Deoarece acest fel de naştere pe care îl aveţi aici...
E-230 Now, how, what kind of people ought we to be? Now notice how these things take place. Now, those who He foreknew, He called; those who He called, He justified those. When? Before the foundation of the world, before the world ever began. Now, if we could take this Scripture and really justify it, we’d take hours on it, but we—we don’t want to do that. But all this unrighteousness here, is righteousness perverted to unrighteousness. That’s what the devil does.
Now, when you come to the age of accountability, and you know what’s wrong and right, you’re supposed to turn from your wrong. Because, you’re born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Then you’re—you’re actually born as a sexual desire, and then you must be born again, in order to receive a new Birth, to enter into Heaven. Because, this kind of a birth you have here…
E-231 Voi vedeţi unde ar fi atât de departe greşiţi Martorii lui Iehova, ca să creadă că naşterea din nou este învierea trupului, vedeţi. Aceasta nu putea fi. Vedeţi? Aceasta trebuie să fie ceva...
E-231 See where the Jehovah Witness would be so far wrong there, to think that the new Birth is the resurrection of the body? You see, it couldn’t be. See? It’s got to be something…
E-232 Voi, voi sunteţi într-un spaţiu de timp, şi singurul lucru care este Etern este ceva care nu are nici început nici sfârşit. Orice lucru Etern nu a avut niciodată un început, sau acesta niciodată nu va avea un sfârşit. Vedeţi? Dacă tu eşti o parte din Dumnezeu, Duhul care este în tine nu a avut niciodată un început sau acesta nu va avea niciodată un sfârşit, şi tu eşti Etern cu Duhul care este în tine. Înţelegeţi? Ca şi iubirea agapao, şi aceasta vine în jos la iubirea fileo, şi apoi la iubirea pofticioasă, şi aceasta o ţine mergând mereu în jos şi-n jos, pervertind în jos până când aceasta devine o îngrămădire de murdărie. De ce, singura cale, prin care Isus a coborât jos pe aceeaşi scară aici ca să ridice şi să ia înapoi iarăşi la cea mai înaltă formă; de la forma cea mai de jos, de la moarte la Viaţă, de la boală la sănătate, de la lipsă de neprihănire la neprihănire. Înţelegeţi? El a devenit de la cel mai înalt la cel mai de jos, ca El să poată aduce cel mai de jos la cel mai înalt. El a devenit eu ca eu să pot prin harul Lui să devin El, un moştenitor al Tronului Slavei. Inţelegeţi ce vreau să spun, despre acele lucruri?
Acum uitaţi-vă, departe în urmă înainte ca această lume să înceapă acolo în acei atomi, când Dumnezeu văzuse ce urma să ia loc, chiar acolo El v-a văzut pe voi, El m-a văzut pe mine, El a văzut fiecare purece, fiecare muscă, fiecare broască, fiecare movilă, fiecare lucru care va fi vreodată pe pământ, El a văzut aceasta chiar acolo. Sigur, El a văzut.
E-232 You, you’re in a time space. And the only thing that’s Eternal is something that had no beginning or no end. Anything Eternal never had a beginning, or it never will have an end. See? So if you’re a part of God, the Spirit that’s in you never had a beginning or it never will have an end, and you’re Eternal with the Spirit that’s in you. See? Like the—the—the Agapao love, then it comes down to phileo love, and then down to lust love. It just keeps going on down and on down, perverting on down till it’s become to just conglomeration to one mess. Well, the only way, Jesus came down that same ladder, down here to pick up and take back again to the highest form, from the lowest form; from death unto Life, from sickness unto health, from unrighteousness to righteousness. See? He become from the Highest to the lowest, that He might bring the lowest to the Highest. He become me that I might, through His grace, become Him, an heir of the Throne in Glory. See what I mean? Those things.
Now look. Way back before this world started in them atoms back yonder, when God seen what was going to take place, right there He saw you, He saw me, He saw every flea, every fly, every frog, every gnat. Everything would ever be on the earth, He saw it right then. Sure, He did.
E-233 Acum, El niciodată nu a spus, "Eu voi trimite pe Fiul Meu jos şi-L las să moară, şi poate cuiva o să-i pară rău de El. Şi acesta va fi un caz cu o astfel de părere de rău, că ei... posibil că cineva ar putea fi salvat."
E-233 Now, He never said, “I’ll send My Son down and let Him die, and maybe somebody will have pity on Him. And it’ll be such a pitiful case, perhaps maybe somebody might get saved.”
E-234 El a ştiut dinainte cine va fi salvat! Da, domnule. El a spus, "Pe Esau îl urăsc, pe Iacob îl iubesc," înainte ca vreunul din ei să fi dovedit vreodată ce erau, deoarece El ştia ce erau ei. El ştia. El ştie fiecare lucru. El ştia ce vei face, înainte ca să te naşti, şi când a început lumea.
E-234 He foreknew who would be saved! Yes, sir. He said, “Esau I hate, and Jacob I love,” before either one ever had a chance to prove what they was, because He knowed what they was. He knew. He knows everything. He knew what you would do, before you was born, or when the world began.
E-235 Acum uitaţi-vă, după cum ştiţi, eu-eu-eu sunt un puşcaş. Mie-mi plac puştile. Şi o femeie în Texas, eu cred că era în Texas, mi-a cumpărat o puşcă Swift, calibru .220 Swift. Eu întotdeauna miam dorit una, am vrut să o cercetez. Ea este cea mai puternică puşcă. Ea are douăzeci şi două de cartuşe, patruzeci şi opt de alice, şi o puteţi mânui aceasta... Acum, fabrica spune, "Nu faceţi aceasta, este periculos." Dar voi îl puteţi mânui acel cartuş la cinci mii de picioare pe secundă, [1.525 m/s – Trans.] şi totuşi să-l ţineţi în locul lui. Cinci mii de picioare pe secundă, aceasta este o milă pe secundă. În alte cuvinte, un şoim şezând la două sute de iarzi, [două sute metri – Trans.] poţi puşca şoimul şi să vezi penele zburând înainte ca puşca să te lovească cu reculul. Vedeţi? Acela, dar luaţi partea plată a unei scobitoare şi luaţi praf de puşcă, şi turnaţi acesta în cartuş, tocmai suficient ca să fie ţinut de scobitoare; şi puteţi trage la un castor şezând la capătul acestei clădiri, şi el şade şi se uită la voi. Care-i cauza? Cartuşul se dezintegrează, acesta merge atât de repede. Şi tu poţi să pui un cearceaf între aici şi acolo, şi nu ai să vezi niciodată nici chiar o mica fosilă căzând pe cearceaf. Aceasta se întoarce înapoi. Nu în-în cenuşă, cenuşă vulcanică; ci aceasta merge mai departe decât atât. Acesta merge înapoi în acizii originali care fac cupru şi plumb care este acolo. Acesta merge înapoi aşa cum a fost cu o sută de miliarde de ani în urmă. Acum, aici este un mic cartuş, patruzeci şi opt de alice de cartuş, pe care eu îl ţin în mână, şi în secunda următoare acesta se întoarce înapoi în ce a fost cu o sută de milioane de ani în urmă. Şi dacă lumea ar mai sta probabil o altă sută de milioane de ani, acesta ar fi din nou un cartuş, ar putea fi adus înapoi, că el s-a format tocmai în cupru.
E-235 Now look. As you know, I—I—I’m a rifleman. I—I like rifles. And some woman in Texas, I believe it’s Texas, brought me a Swift, a two-twenty Swift. I always wanted one. I want to investigate it. It’s the most powerful shooting little gun. It’s a twenty-two bullet, forty-eight-grain bullet. And you can hand load that. Now, the factory says, “Don’t do it; too dangerous.” But you can hand load that bullet to five thousand feet per second, and still hold it in its place. Five thousand feet per second, that’s a mile a second. In other words, a hawk sitting, two hundred yards. You shoot the hawk, see the feathers fly before the gun ever kick you. See? That, but you take it, the flat part of a toothpick, and get into your powder, and pour that much more in there, just enough that you could hold it on a toothpick; and you shoot at a groundhog sitting the end of this building here, he just sit and look at you. What’s the matter? The bullet disintegrates, it’s going so fast. And—and you can put a sheet between here and there, and you’ll never even see one little fossil fall on the sheet. It just turns back; not to—to ashes, volcanic ashes, but it goes farther than that. It goes back to the original acids that makes copper and lead that’s in there. It goes back like it was a hundred billion years ago. Now, here is a little bullet, forty-eight grains of bullet I’m holding in my hand, and the next second it’s turned back to what it was a hundred million years ago. And if the world would probably stand another hundred million years, it would be back a bullet again, could be brought right back, for it would form right into copper.
E-236 Acum uitaţi-vă ce a făcut Dumnezeu, şi atunci voi Îl veţi iubi pe El, apoi mergeţi Aacasă, şi dimineaţă dormiţi puţin mai târziu, şi-şi voi-voi Îl veţi iubi mai mult ca niciodată. Acum, Dumnezeu este un Contractor. Câţi ştiţi aceasta? El este un Constructor. În ordine, ascultaţi foarte atenţi. Acum, Dumnezeu în urmă acolo, ei au spus... Acum voi o să luaţi ideea cronologică din aceasta. Dumnezeu, cu o sută de miliarde de ani în urmă, când El urma să facă lumea, ei bine, El tocmai a început. Acum El avuse... El avea o idee în mintea Lui.
E-236 Now look what God did, and then you’ll love Him. Then you’ll go home, and in the morning you sleep a little late. And—and you—you’ll love Him more than ever. Now, God is a Contractor. How many knows that? He’s a Builder. All right. Listen real close. Now, God back yonder, or, they say…Now we’re going to take the chronologists idea of it. God, a hundred billion years ago, when He was going to make the world, well, He just started. Now, He had…He got an idea in His mind.
E-237 Acum voi o să spuneţi, "Dacă El este aşa de măreţ, Frate Branham, cum de a permis El diavolului să facă păcat?" Păi, El ştia înainte ca diavolul să fi fost creat că el va fi diavol. Glorie! Acum eu mă simt religios. Oh, Doamne! El ştia înainte ca diavolul să fie creat că acesta va fi diavolul. Acum voi întrebaţi, "Ce-i cu aceasta?" Voi spuneţi, "De ce l-a lăsat El pe acesta să fie diavol?" Ca El să poată fi dovedit a fi Dumnezeu. Asta este de ce a făcut El aceasta. De ce a fost vreodată lipsă de neprihănire?
E-237 Now you’re going to say, “If He’s that great, Brother Branham, how did He ever permit the devil to make sin?” Well, He knew, before the devil was ever created, that he would be the devil. Glory! Now I feel religious. Oh, my! He knew, before the devil was created, that he would be the devil. Now you ask, “What about that?” You say, “Why did He let him be the devil?” That He might be proven to be God. That’s why He did it. “Why was there ever unrighteous? Why?”
E-238 Păi, care a fost primul, un Salvator sau un păcătos? Care a fost primul? Un Salvator. Care a fost întâi, un Vindecător sau o persoană bolnavă? De ce a fost permis ca să fie un păcătos? Deoarece atributul Lui este de Salvator. Dacă nu ar fi existat niciodată un păcătos, El nu ar fi fost cunoscut niciodată ca Salvator. Haleluia ! El poate face ca toate lucrurile să se înfăşoare în jurul slavei Sale. "Poate olarul să spună..." Sau, "Poate oala să spună olarului, De ce m-ai făcut aşa?" Cine este pe roată? Cine are lutul? în ale cui mâini este acesta? Pavel a spus, "Oh, om nebun, nu a spus El că l-a ridicat pe Faraon tocmai pentru acest scop?" Cu certitudine, El a ştiut aceasta înainte ca să existe o lume, El ştia cine ce va fi. Şi El a permis să fie păcat ca El să poată fi Salvator. El a permis să fie boală ca El să poată fi Vindecător. El a permis să fie ură ca El să poată fi dragoste. Sigur, El a făcut aşa. El este Dumnezeu, şi acestea sunt atributele Lui, şi El trebuia să aibe ceva ca să-şi expună atributele Sale.
E-238 Which was first, a Saviour or a sinner? Which was first? A Saviour. Which was first, a Healer or a sick person? Why was there permitted to be a sinner? Because the attributes of Him is a Saviour. If there had never been a sinner, He’d never been known as a Saviour. Hallelujah! He can make all things wind around to His glory. “Can the potter say to the…Or, can the pot say to the potter, ‘You made me thus?’” Who is on the wheel? Who has got the clay? Whose hands is it in? Paul said, “Oh, foolish man, didn’t He say He raised Pharaoh up for this very purpose?” Certainly. He knew it. Before there was a world, He knowed what would be what. And He let there be sin, that He might be a Saviour. He let there be sickness, that He might be a Healer. He let there be hate, that He might be Love. Sure, He did. He is God, and that’s His attributes. And He has to have something to display His attributes.
E-239 Cum aţi fi ştiut vreodată că era o noapte, cum aţi fi ştiut vreodată că exista ceva; dacă aceasta era totul lumina zilei, cum aţi fi ştiut vreodată că există noapte. Există noaptea astfel ca aceasta să poată dovedi lumina zilei. Sigur, acolo este. Amin. Voi vedeţi ce a făcut El?
E-239 How would you ever know there was a night, how would you ever know there was any? If it was all daylight, how would you ever know there was night? There is a night, so it could prove daylight. Sure, there is. Amen. You see what He did?
E-240 Dar când El era acolo în urmă înainte de întemeierea lumii, înainte ca El să ia acest soare vechi şi l-a mutat în jurul acestei vechi stele pe care trăim noi acum, acest pământ, şi El l-a format aici lângă soare, şi l-a aşezat în jurul soarelui. A zis, iată soarele. El l-a format pe acesta pe partea aceasta şi l-a lăsat atârnat acolo pentru o sută de miliarde de ani. Ce făcea El? Ceva gaze. El se mişca în jur pe partea aceasta, şi El a făcut altceva. Ce a făcut El acolo? Ceva potasiu. El s-a mişcat pe aici, şi ce a făcut El aici? A făcut ceva calciu. Ce a făcut El? El te-a făcut pe tine şi pe mine. Ce a făcut El? Ca şi un contractor, desfăşurând toţi stâlpii şi plăcile, şi lateralele, el ştiind câte clădiri urma să construiască. Şi noi suntem făcuţi din şaisprezece elemente ale pământului, şi El ne-a făcut pe noi toţi, şi ne-a aşezat înainte ca lumea să fi venit în... şi aceasta putea să fi fost lunguiaţă în acea vreme, eu nu ştiu cum era aceasta. Pentru ce a făcut El aurul, cuprul, şi bronz, şi apă, şi toate celelalte materiale? El este un Contractor. El putea... Constructorul, El a aşezat fiecare lucru acolo, totul a tăiat şi a format. Când El a făcut toate acestea, era doar o mare erupţie vulcanică. El a lăsat acele vulcane vechi să clocotească acolo pentru o sută de milioane de ani, ca să facă ceva calciu. Ce este acesta? Este o parte din voi.
E-240 But when He was back yonder, before the foundation of the world, before He took this old sun and He moved it around this old star that we’re living on now, this earth, and He mold it over here by the sun, and laid it around the sun. Say, here is the sun. He mold it on this side, and let her hang there for a hundred billion years. What was He making? Some gases. He moved around on this side, He made something else. What was He making there? Some potash. He moved around this way, and what was He doing here? Making some calcium. What was He doing? He was making you and me. What was He doing? Like the contractor laying out all of his two-by-four’s and his two-by-eight’s, his sheeting, his siding, he knowed just how many buildings he was going to build. And we’re made out of sixteen elements of the earth, and He was making us all, and laying us out there before the world ever come into. And He…Might have been oblong at that time; I don’t know what it was. What was He making gold, and copper, and brass, and water, and all those stuff for? He’s a Contractor. He’s may…The Builder, He was laying everything out there, had everything cut and fashioned. When He got it all made, it was just a great big volcanic eruption. He let them old volcanics brood up there for a hundred million years, to make some calcium. What is it? It’s part of you.
E-241 Şi atunci, înainte ca să fi fost o fărâmă de viaţă pe acest pământ, trupurile noastre erau aşezate aici. Haleluia. Înainte ca un strop de umezeală să vină vreodată pe pământ, noi eram aşezaţi aici. Când Adam a păşit în sus şi-n jos în Grădina Edenului, eu eram aşezat aici. Amin. Da, domnule. Oh, glorie! Când Heruvimii, stelele dimineţii cântau împreună, şi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie, eu eram aici aşteptând doar să vină suflarea de viaţă. Eu eram aici. El m-a făcut pe mine aici, a avut trupul meu aşezat aici. Da, domnule. Acesta nu era de unde veniţi voi. Doamne, cum a ajuns acesta aici? Dumnezeu l-a avut aşezat aici. Dumnezeu l-a făcut pe acesta. Noi suntem făcuţi din şaisprezece elemente, petrol, potasiu şi lumină cosmică, şi câte altele. Vedeţi, noi eram aşezaţi aici.
E-241 And then, before there was one speck of life on this earth, our bodies were laying here. Hallelujah! Before one drop of moisture ever come on the earth, we were laying here. When Adam walked up-and-down the garden of Eden, I was laying here. Amen. Yes, sir. Oh, glory! When the Cherubims, the morning stars sang together, and the sons of God shouted for joy, I was laying here just waiting for the breath of life to come. I was here. He made me here, had my body laying here. Yes, sir. If it wasn’t, where’d it come from? Huh? How did it get here? God had it laying in here. God made it. We’re made out of sixteen elements: petroleum, potash, and cosmic light, and whatmore. See, we were laying here.
E-242 Apoi ce s-a întâmplat? Atunci Dumnezeu a spus către Duhul Sfânt, noi o să luăm aceasta în formă de simbol, "Acum Tu du¬te înainte, şi să mergi să faci dragoste cu lumea aceea, deoarece Eu sunt Dragoste şi Tu eşti un produs din Mine, aşa că Tu du¬te acum şi fă-i dragoste lumii." Şi marele Duh Sfânt, noi ne gândim, a venit acolo afară, doar în formă de tablou. Aceasta nu era în felul acesta. Sigur, Duhul Sfânt şi Dumnezeu este aceeaşi Persoană identică, scop identic, motiv identic. Scuzaţi-mă. Şi numai să zicem El şi-a aruncat aripile Lui în jurul pământului, El a început să clocească. Ce este clocirea? Ca o găină cu puiul ei, gungurind şi facând dragoste, clack, clack, clack." Oh.
E-242 Then what happened? Then God said to the Holy Ghost, we’ll just take in symbol form, “Now You go forth, and You go to making love to that world. Because, I’m love, and You’re a product of Me, so now You go make love to the world.” And the big Holy Ghost, we think, come out there; just in picture form now. It wasn’t that way. Course, the Holy Ghost and God is the self-same purpose, same self-same purpose, Person. Pardon me. And just say He throwed His wings around the earth, He begin to brooding. What’s that brooding? Like the hen to her chickens, cooing, making love, “Cluck, cluck, cluck.” Oh!
E-243 "O viaţă, vino, apari!" A strigat El. El s-a uitat împrejur. "Eu vreau frumuseţe pe acest pământ. Apari, lumină!" Duhul Sfânt mişcându-se. Şi când El a făcut aceasta, eu mă uit să vină, acolo se ţărmureşte dealul, acolo vine ceva calciu turnânduse jos, şi se amestecă cu potasiu. În ce se împătură aceasta? Viaţă, vino înainte!" Un micuţ ghiocel îşi scoate capul de sub o piatră. "Vino aici, Tată, uită-te la aceasta."
E-243 “O life, come forth!” He screamed. He looked around. “I want beauty on this earth. Come forth, light!” The Holy Ghost a moving. And when He did, I look; coming, there’s creeking down the hill yonder, yonder come some calcium pouring down, and mixes with potash. What’s it folding into? “Life, come forth!” And a little Easter flower stuck its head up from under a rock. “Come here, Father, look at that.”
E-244 "Aceasta arată bine, ţine-o în continuare cu clocitul." El a clocit afară florile, El a adus afară toată vegetaţia, El a adus afară viaţa animalelor, şi păsările au zburat afară din praf. După un timp, apare un om şi o femeie; apare un om, şi omul era şi bărbat şi femeie. Nu, nu hermafrodit, acum; ci numai¬numai în el.
E-244 “That looks good. Just keep on brooding.” He brood out the flowers. He brought out all the vegetation. He brought out the animal life. The birds flew out of the dust. After a while, up come a man and woman; up come a man, and the man was both man and woman. Not hermaphrodite, now. Just, was just in him, there was a feminish spirit.
E-245 Acolo era un spirit feminin. Dacă luaţi un bărbat care este aşa de afeminat, el poate fi foarte bine, echilibrat în ordine, dar acolo este ceva greşit. Şi când luaţi o femeie, şi vrea să-şi ciupelească părul, şi să poarte o şalopetă cu tot cu pantaloni, şi iese acolo afară, "şi binecuvântă Dumnezeule, eu vă spun," acolo este ceva greşit. O femeie are spiritul feminin, şi un bărbat este masculin. Noi ştim aceasta, şi voi ştiţi aceasta. Arată corect o femeie care încearcă să fie, şi să acţioneze ca un bărbat?
E-245 When you take a man that’s so sissyfied, he may be all right, balanced up all right, but there’s something wrong. And when you take a woman, wants to chop her hair and wear a pair of overalls, and get out there, and, “Bless God, I’ll tell you!” There’s something wrong. A woman has the feminish spirit, and a man is masculine. We know that. And you know that. Does a woman look right, tries to be, act like a man?
E-246 De ce, eu am şezut odată, căci eram gardian de vânătoare aici, şi am şezut în autobuz să merg acolo sus şi am lovit cu mâna pe acea femeie peste genunchi, cu mâna, vorbind cu ea, şi eu nu ştiam că aceasta era o femeie. Ea avea una din aceste şepci de sudori şi o mare pereche de ochelari, şi eu şedeam acolo în spate, şi ea spunea una alta despre ceva întâmplat. Ea spunea, "Ştiţi," şi ea a spus, "aseară," şi arătând atât de dur cât putea să arate, fumând o ţigară. Ea spunea, "Aseară, vă spun, acel flăcău dormea sus pe acel lucru," şi a spus, "Doamne, şi el a venit lunecând jos prin el." A mai spus, "Eu niciodată nu am râs atât de mult în viaţa mea."
E-246 Why, I set one time, I was game warden here, and I set on the bus and went up there and was smacking that woman on the leg, with my hand, talking to her, and I didn’t know it was a woman. She had on one of these welder’s caps, and a big pair of goggles like that, and I was sitting right back there, and she was telling something another about something done. She said, “You know,” and she said, “and last night,” just as rough-looking as she could be, smoking a cigarette. She said, “Last night, I tell you, that fellow slipped, up on top of that thing. He said, ‘My!’ He come sliding down through there.” Said, “I never laughed so much in my life.”
E-247 Şi eu râdeam, ştiţi, aşa. [Fratele Branham face să sune ca o lovitură de palmă pe genunchi – Ed.] Eu am spus, ",Băiete, asta era una, nu-i aşa?" Şezând acolo vorbind astfel. Şi dacă ea nu şi¬ar fi scos şapca şi să-şi scuture capul, şi ea avea o cârpă acolo că ea era femeie. Eu niciodată nu m-am simţit atât de mic în viaţa mea. Eu-eu am spus, "Sunteţi o femeie?"
Ea a spus, "De ce, sigur!"
E-247 And I was laughing, you know, like that. [Brother Branham makes a slapping sound—Ed.] I said, “Boy, that was one, wasn’t it?” Sitting there talking like that. And if she didn’t take that thing off and shake her head, and she had a mop up there, that she was a woman. I never felt so little in my life. I—I said, “Are you a woman?”
She said, “Why, sure!”
E-248 Eu am spus, "Scuzaţi-mă." Eu niciodată nu am văzut aşa ceva. Acum, acesta era adevărul.
E-248 I said, “Pardon me.” I never seen such. Now, that, that’s the truth.
E-249 Zilele trecute am văzut un semn care m-a emoţionat. Acesta avea un semn mare sus, care spunea, "Doamnele gata să poarte haine." Eu mă gândeam, "Lăudat să fie Dumnezeu pentru aceasta." Vedeţi? Dar, a urmat să aflu, că acestea erau un fel de haine pe care ei deja le-au făcut, ştiţi voi. Eu credeam că ele într-adevăr urmau să pună haine pe ele. Într-adevăr credeam. Zicea, "Doamnele sunt gata să poarte haine." Eu am spus, "Lăudat să fie Dumnezeu pentru ele. Aceasta este bine. Aceasta este drept, sigur eu mulţumesc Domnului pentru aceasta." Dar, vedeţi, acestea erau un fel de haine pe care ei le aveau deja făcute, ceva. Aceasta ar fi ceva comic, nu-i aşa, în ţara aceasta? În ordine.
E-249 I seen a sign the other day, liked to thrilled me. It had a big sign up, said, “Ladies ready to wear clothes.” I thought, “Praise God for that.” See? But, come to find out, it was just some kind of a clothes they had already made, you know. I—I thought they was really going to put on clothes. I really did. Said, “Ladies are ready to wear clothes.” I said, “Praise God for them. That’s good. That, I sure thank the Lord for that.” But, see, it was just some kind of clothes they had already made, something. Had to be something funny, wouldn’t it, in this country? All right.
E-250 Atunci când Adam a venit sus. Şi atunci Adam arăta singuratic, astfel că El a luat o coastă din el şi a făcut-o pe Eva, un produs lateral pentru el. Şi El a făcut, El a luat spiritul feminin afară din Adam şi l-a pus în femeie, spiritul de iubire, feminin, drăguţ, gentil. Şi El a lăsat spiritul masculin în Adam. Acum, dacă există ceva diferit, atunci este o perversiune undeva. Acum, şi atunci ei doi erau una.
E-250 Then when Adam come up. And then Adam looked lonesome, so He taken a rib from his side and made Eve, a by-product for him. He made…He taken the feminish spirit out of Adam, and put it in the woman, the love spirit, feminish, kind, gentle. And He left the masculine spirit in Adam. Now, if there’s anything different, there’s a perversion somewhere. Now, and then they two was one.
E-251 Şi astfel să luăm o mica dramă înainte să încheiem. Aici vin împreună, Adam ia pe Eva de braţ şi păşesc afară. Eu iubesc această povestire. Şi ei păşesc afară, voi ştiţi, şi Eva spune, "Oh, dragă, tu zici că ai numit asta?"
"Da, eu am numit pe acesta." "Păi, cum îl chemi pe acesta?" "Acesta se cheamă cal." "Uh-huh. Ce-i aceasta?" "Aceasta-i vacă."
"Tu ai numit-o pe ea?" "Da. Uh-huh."
E-251 And so let’s just take a little drama then before we close. Here comes…Here, it’s Adam takes Eve by the arm and they walk out. I just love this story. And they walk out, you know. And Eve said, “Oh, darling, you mean you have?”
“Yes, I named that.”
“But what do you call that?”
“That’s called horse. Uh-huh.”
“What’s that?”
“That’s cow. Uh-huh.”
“You named that?”
“Yeah. Uh-huh.”
E-252 "Cum numeşti tu pe aceasta, pe aceasta, pe cele două şezând acolo cu capetele apropiate?"
"Acelea sunt păsările iubirii."
E-252 “What do you call that there, them two sitting there with their heads together?”
“That’s lovebirds.”
E-253 "Oh, înţeleg, înţeleg." Şi ei merg aşa mai departe. "Şi ce este aceasta de aici?"
"Eu o numesc pe aceasta aşa, şi pe asta de aici."
E-253 “Oh, I see. I see.” And go on like that. “And what’s this over here?”
“I call that, that, and this here.”
E-254 Şi, "Oh, înţeleg. Ah-ah, aceasta-i frumoasă." Şi un leu rage. "Cum îl numeşti pe acesta?"
"Acesta este leul."
"Ce este acesta?"
"Tigrul."
E-254 And, “Oh, I see. Uh-huh. That’s beautiful.” And a lion roars. “What do you call that?”
“That’s the lion.”
“What’s this?”
“The tiger.”
E-255 Şi toate ca şi... "Oh, înţeleg." Întocmai ca motanii, ştiţi, şi mieunând în jur.
E-255 And, oh, like… “Oh, I see.” Just like kittens, you know, and meowing around.
E-256 Astfel după un timp ea se uită în jur, şi spune, ",Dragă, uită- te acolo, soarele merge în jos, e timpul să mergem la biserică." Ştiţi, acolo există ceva despre timpul când soarele apune, voi vreţi să vă închinaţi. Dacă voi nu mergeţi la biserică în seara aceea, vă place să mergeţi într-o camera şi să citiţi Biblia. La câţi vă place să faceţi aceasta, să vă retrageţi singuri? Înţelegeţi? Este chiar în om să facă aceasta. Voi să faceţi aceasta.
"Timpul de mers la biserică."
E-256 So, after a while, she looks around. She said, “Darling, look at there, the sun is going down. It’s time to go to church.”
You know, there’s just something about when the sun sets, you want to worship. If you don’t go to church that night, you like to get in a room, read the Bible. How many likes to do that, get off to yourself? See? It’s just in a man to do that. You should do that.
“Time to go to church.”
E-257 Acum, ei niciodată nu au spus, "Acum, stai un moment, acum, acum, Jones aparţine de Adunarieni, şi noi aparţinem de..." Nu, atunci nu era nimic ca aceasta, aşa că ei doar au plecat. Ei nu aveau o biserică, sau un scaun bun pe care să şadă aşa. Ei s-au dus sub marea catedrală de pădure, şi au îngenunchiat.
E-257 Now, they never said, “Now, wait a minute now, now, Jones belongs to the Assemblies, and we belong to…” No, it wasn’t nothing like that then, so they just went up. They didn’t have a church, a good seat to sit on like that. They just went up under the great big cathedral of the woods, and knelt down.
E-258 Şi acea Aureolă era agăţată acolo în tufişuri, înţelegeţi. Eu pot auzi o Voce care vorbeşte spunând, "S-au bucurat copiii Mei pe pământ, de ziua pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-a dat-o ţie?"
E-258 And that Halo was hanging yonder in the bushes. See? I can hear a Voice speak down and say, “Has My children enjoyed themselves upon the earth, today, that the Lord thy God has given thee?”
E-259 "Da, Doamne, noi ne-am bucurat astăzi." "Nu-i aşa, dragă?"
E-259 “Yea, Lord, we’ve enjoyed ourself today.” “Haven’t we, darling?”
E-260 "Da, da, dragă, ne-am bucurat." "Doamne, noi sigur te apreciem pe Tine. Acum mă întind să dorm." Înţelegeţi? Şi el îşi întinde braţul lui mare în afară, şi ea se întinde pe braţul lui, şi se întinde jos tigrul şi leul, şi fiecare lucru ca să doarmă, atât de paşnic.
E-260 “Yes. Yes, dear, we have.” “Lord, we sure appreciate You. Now I lay me down to sleep.” See? And he lays his big arm out, and she lays down, on his arm, and he lays the tiger down and the lion down, and everything down to sleep; so peaceful.
E-261 Astfel Dumnezeu vine jos şi El aduce jos, oh, o grămadă de îngeri, pe Gabriel, creaţia Lui din Cer. Astfel ei vin jos şi umblă foarte tiptil şi intră uşor în dormitor, vedeţi, şi se uită în jur. Gabriel a spus, "Vino aici, Tată. Vino aici, uită-Te aici. Iată-i. Aici, aici sunt întinşi copiii Tăi."
E-261 So God comes down and He brings down, oh, a bunch of Angels, Gabriel, His creation of Heaven. So they come down and they tip-toe real easy into the bedroom, see, look around. Gabriel said, “Come here, Father. Come here. Look here. Here he is. Here, here lays Your children laying here.”
E-262 Câţi dintre voi de aici s-au dus vreodată la marginea patului, unele dintre voi mamele, voi şi taţii împreună, şi v-aţi uitat la băieţel şi la fetiţă, şi v-aţi amintit unul altuia, "Nu-nu seamănă el cu tine, aşa şi aşa?" Aţi făcut vreodată aceasta? De ce, că de multe ori eu merg şi-i spun la Meda, îi spun despre Joseph. Ea ar spune, "Bill, el are o frunte înaltă ca tine."
E-262 How many in here ever went to the bedside, some of you mothers, you and dad together, and looked at the little boy, the little girl, and you just remind one another, “Don’t—don’t he look like you, this way and that way?” Did you ever do that? Why, many time I go and say to Meda, say about Joseph. She’ll say, “Bill, he’s got a high forehead like you.”
E-263 "Da. Dar, Meda, el are ochii mari ca tine." De ce? El este o parte din produsul nostru, el este un produs al unităţii noastre.
E-263 “Yeah. But, Meda, he’s got big eyes like you.” Why? He’s a part of our prod-…He’s product of our—of our union.
E-264 Acum, şi Tatăl a spus, putem spune asta despre ea, zicând, "Ştiţi..." Şi Gabriel a spus, "Ştii, el seamănă cu Tine." Acesta este felul cum arată Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă. Astfel arată Dumnezeu, El arată ca voi. Voi sunteţi vlăstarii Lui. Câţi ştiţi aceasta? Înţelegeţi?
E-264 Now, and Father said, can say this about this. Said, “You know…” And Gabriel said, “You know, he looks just like You.” That’s how God looks; look at yourself. That’s how God looks. He looks like you. You’re His offspring. How many knows that? See?
E-265 Acum priviţi. Care este cea mai inferioară formă de viaţă pe care o avem? Broasca. Care este cea mai superioară formă de viaţă? Umană. Desigur. Şi ce este forma cea mai superioară? Aceasta vine încontinu de la cea mai inferioară în sus, de la broască la asta şi aceea, şi la pasăre, şi la... oh, aşa mai departe, la forme superioare de viaţă, până ajunge la cea mai înaltă formă la care poate veni, apoi aceasta a fost făcută în imaginea lui Dumnezeu. Iată-vă. Şi femeia nu a fost făcută în imaginea lui Dumnezeu, ci în imaginea unui bărbat. Vedeţi?
Acum, acum, iată-vă. Şi Dumnezeu se uită la ea, şi spune, "Da, ei arată-ei arată drăgălaşi"
E-265 Now watch. What’s the lowest form of life we have? Frog. What’s the highest form of life? Human. Certainly. And what is the highest form? It just kept coming from the lowest, on up, from a frog to a this and to that, and to the bird, until, so forth, in higher forms of life, until it come to the highest form it could come, then it was made in the image of God. There you are. And the woman was not made in the image of God, but in the image of man. See?
Now, now, there they are. And God looks at them, said, “Yes, they look—they look lovely.”
E-266 Ce era aceasta, frate? Ei niciodată nu trebuiau să moară. Aceasta era doar prima mâna de calciu, primul potasiu, şi fiecare lucru a început în felul acesta. Nu este asta frumos? Dar păcatul a venit înainte şi a mânjit tabloul. Acum, este Dumnezeu... Ce a permis Dumnezeu să facă acesta? De ce a permis El ca acesta să fie, aşa cum am vorbit mai înainte? El a permis aceasta ca El să poată dovedi că El era un Salvator. El făcuse aceasta. El a lăsat ca îmbolnăvirea să se întâmple astfel ca El să poată dovedi că El era un Vindecător. El a lăsat ca să se întâmple moartea ca să dovedească că El era Viaţă. Înţelegeţi? El a lăsat ca toate aceste lucruri rele să se întâmple ca să dovedească că El era bun, ceea ce El era. Noi vom...
E-266 What was that, brother? They never had to die. That was just the first handful of calcium, the first potash, and everything started off like that. Isn’t it beautiful? But sin come along and marred the picture. Now, is God…What did God permit it to do? Why did He permit it to be like we was talking about a while ago? He permitted it so that He could prove that He was a Saviour. He done it. He let sickness happen, so He could prove that He was a Healer. He let death happen, to prove that He was Life. See? He let all these bad things happen, to prove that He was good, what He was. We’ll…
E-267 Voi vorbiţi despre a cânta povestea răscumpărării! De ce, frate, când vine Isus, această-această biserică va sta acolo la marginea acestui pământ şi vom cânta poveşti despre înviere, când Îngerii îşi vor pleca capul lor, neştiind despre ce vorbim noi. Păi, ei niciodată nu au fost pierduţi. Ei nu ştiu prin ce am trecut noi. Noi ştim ce înseamnă să fii pierdut şi să fii găsit. Oh, nu putem noi să-i strigăm laudele Lui? El nu este un Salvator pentru ei. Ei niciodată nu au nevoie de vreo salvare. El nu a fost un Vindecător pentru ei. Nu. Glorie! El nu este-El nu este Viaţă pentru ei, desigur nu, căci ei niciodată nu au fost morţi în păcat şi călcători de lege. Noi eram, dar eram făcuţi vii. Iată-ne. Ce vom spune noi cu coroanele jos, "Tu eşti Reverend aşa-şi-asa"? Oh, nu, nu, nu, nu. Toată slava Lui! Aceasta este. Iată-vă. Atunci noi vom povesti cum am biruit, noi vom înţelege aceasta mai bine pe atunci şi pe atunci.
E-267 You talk about singing the redemption story! Why, brother, when Jesus comes, this—this Church will stand yonder on the rims of this earth and sing stories of redemption, when Angels will bow their head, not knowing what we’re talking about. Well, they never was lost. They don’t know what we’ve went through. We know what it means to be lost and be found. Oh, can we scream His praises! He’s not a Saviour to them. They never needed any saving. He wasn’t a Healer to them. No. Glory! [Brother Branham claps his hands together five times—Ed.] He isn’t—He isn’t Life to them. Certainly not. They never was dead in sin and trespasses. We were, and we been made alive. There we are. What will we say, with our crowns off, “Oh, you are Rev. So-and-so”? No, no, no, no, no. All glory to Him! That’s it. There you are. Then we’ll tell the story how we overcome. We’ll understand it better by and by.
E-268 Apoi, acolo în aceasta atunci, atunci ce s-a întâmplat? A spus Dumnezeu atunci doar, "Păi, Eu aş putea tot atât de bine simplu să distrug tot potasiul şi calciul Meu, acesta este tot ruinat?" Nu, nu, El ştia că aceasta urma să fie aşa.
Acum, acum, dacă Duhul Sfânt m-a făcut pe mine ceea ce sunt, şi mănânc alimente şi le pun înapoi în trupul meu şi clădesc ceea ce sunt eu acum, acum, totuşi, eu am fost făcut în formă. Fiecare tablou pe care l-a văzut Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, matur, se materializează. Vedeţi? Acesta vine din femeie, aşa cum El a spus că va fi. Data următoare acesta vine de la Dumnezeu. Acesta vine în timpul acela prin femeie; acesta vine de data aceasta prin Bărbat. Vedeţi? Vine în acea dată printr-o dorinţă sexuală; acesta vine de data aceasta printr-un Cuvânt vorbit de Dumnezeu? Vedeţi?
E-268 Then, then in that there, then what happened? Did God then just say, “Well, I might as well just simply destroy all My potash and calcium. It’s all ruined”? No, no. He knowed it was going to be that way.
Now, now, if the Holy Spirit made me what I am, and I eat food and put back in my body, and build up to what I am now. Now, yet, I was made in form. Every picture that God saw, before the foundation of the world, mature, materializes. See? It come forth out of the woman, as He said it would; the next time, it comes forth from God. It come that time, by woman; it comes this time, by Man. See? Come that time, by a sexual desire; it comes this time by a spoken Word of God. See?
E-269 Şi acolo, acum, nu poate ceva să mă rănească pe mine. Nu, domnule. Nu este nimic care să ne poată vătăma pe noi. Cum a spus Pavel, "Nu există nici în lucrurile de acum, nici în cele care vin, boala, moartea, nimic nu ne poate despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos." Nu există nici un lucru care să ne poată despărţi.
E-269 There, now, can anything harm me? No, sir. There isn’t nothing can harm us. Paul said, “Of even things present, things come, sickness, death; nothing can separate us from the love of God that’s in Christ.” There isn’t a thing can separate us.
E-270 După cum am spus o mică povestire. Eu am cam cinci fire de păr ca să fiu complet chel. Şi eu îmi pieptănam acele câteva fire în urmă, soţia mi-a spus, "Billy, tu eşti aproape chel."
Eu am spus, "Dar eu nu am pierdut nici unul din ele." Ea a spus, "Unde sunt?"
E-270 As I’ve told a little story. I’m just about five hairs of being baldheaded, completely. And I was combing those few here sometime ago, my wife said, “Billy, you’re almost baldheaded.”
I said, “But I haven’t lost a one of them.”
She said, “Where they at?”
E-271 Eu am spus, "Unde au fost ele înainte ca să le am eu? Vezi, oriunde au fost ele înainte ca eu să le am."
Acum, era un timp, cu o sută de ani în urmă, aceste fire de păr nu erau aici deloc, dar ele erau aici afară în pulbere. Este adevărat? Apoi cam cincizeci de ani în urmă, ele au început să vină pe capul meu. De unde au venit ele? Din praf. Şi acum ele se întorc înapoi unde au fost. Este adevărat? Ele nu au fost, apoi au fost, şi acum ele nu sunt. Ce este aceasta? Cine le-a făcut pe ele ceea ce sunt? Dumnezeu! Iată-L. El a pictat un tablou, şi acesta este felul în care îl vreau.
E-271 I said, “Where was they before I got them?” See? “Ever where they was before I got them.”
Now, there was one time, a hundred years ago, these hairs wasn’t here at all, but they were out here in the dust. Is that right? Then about fifty years ago, they begin to come on my head. They come from where? Out of the dust. And now they’re returning back to where they was. Is that right? They was not, then they were, and now they are not. What is it? What made them what they are? God! There He is. He painted a picture, said, “That’s the way I want him.”
E-272 "O Moarte, unde-ţi este boldul? Mormântule, unde-ţi este biruinţa?" Voi mă puteţi îngropa pe mine în una din aceste zile de aici, eu nu ştiu. Dar, frate, eu nu voi fi mort. Eu vă spun aceasta. Nu, domnule.
Oh, noi vom învia! Haleluia ! noi vom învia!
În acea dimineaţă a învierii când gratiile morţii sunt rupte, Noi vom învia! Haleluia! noi vom învia.
Nu există nimic care să mă poată ţine de la înviere. Acolo nu există destui diavoli în tot iadul care să mă poată ţine pe mine de la înviere. Nu există nimic destul niciunde ca să mă ţină pe mine de la înviere. Eu am promisiunea lui Dumnezeu, eu am Duhul Sfânt. Eu am Zoe, Viaţa Eternă a lui Dumnezeu, odihnindu-se aici. Acest trup vechi vine de acolo, Şi Dumnezeu m-a scos din pământ.
E-272 “O Death, where is your sting? Grave, where is your victory?” You may bury me one of these days from here. I don’t know. But, brother, I’ll not be dead. I’ll tell you that. No, sir. Oh!
We shall rise! Hallelujah! We shall rise!
On that resurrection morning, when death’s bars are broken,
We shall rise! Hallelujah! We shall rise!
There’s nothing can keep me from rising. There ain’t enough devils in all hell can keep me from rising. There ain’t enough nothing nowhere to keep me from rising. I have the promise of God. I have the Holy Spirit. I got Zoe, God’s Eternal Life, resting in here. This old carcass come from there, and God brood me out of the ground. And if He Who brood me out of the ground…
E-273 Şi El care m-a scos afară din pământ, când eu devin acum vârstnic, de fiecare dată când aud un clopot de biserică, ceva mi-ar vorbi mie, şoapta unui Glas. Un Înger mi-a vorbit dintr¬un boschet, spunând, "Niciodată să nu bei sau să fumezi, căci Eu am o lucrare să fac cu tine. Nu-ţi defăima trupul tău sau să umbli cu femei şi alte lucruri, tu, că Eu am ceva pentru tine să faci când devii mai bătrân."
"Cine eşti Tu? Cine eşti Tu?"
E-273 When I become of age, now, every time I hear a church bell, Something would speak to me, a little bitty boy. An Angel spoke from a bush, said, “Don’t you never drink or smoke. I got a work for you to do. Don’t defile your body, or run around with women and things. You, I got something for you to do when you get older.”
“Who are You? Who are You?”
E-274 "Tu vei şti mai mult despre aceasta mai târziu." După un timp, iată-L venind, El plutea acolo la botez. El se arată pe El însuşi. El se declară pe El însuşi. El răspunde. Eu îl văd pe El stând acolo pretutindeni, de fiecare dată.
E-274 “You’ll know more about that later.” After a while, here He come. He hangs yonder at the baptism. He shows Himself. He declares Himself. He answers. I see Him standing yonder, everywhere, on every hand.
E-275 Cum ai să mergi, dacă El m-a făcut ceea ce sunt fără ca să pot avea de ales? Eu niciodată nu am mers acolo în urmă şi să spun, "Acum, Charlie Branham, tu căsătoreşte-te cu Ella Harvey, şi naşte-mă pe mine din pământ." Nu, domnule. Eu nu am avut niciodată de ales în aceasta. Dumnezeu a făcut aceasta.
Şi dacă El m-a făcut pe mine ceea ce sunt, fără o alegere, cu cât mai mult când acel Duh Sfânt merge peste mine şi eu spun, "Da, Doamne, Tu eşti Creatorul meu, şi eu Te iubesc şi Te accept pe Tine ca Salvatorul meu."
E-275 How you going to, if He made me what I am, without having any choice at all…? I never went back there and say, “Now, Charlie Branham, you marry Ella Harvey and bring forth me out of the earth.” No, sir. I never had no choice of that. God did that.
And if He made me what I am, without a choice; how much more, when that Holy Ghost goes to brooding over me, and I say, “Yea, Lord, You’re my Creator. I love You, and I accept You as my Saviour!” How you going to hold me in the dust? Just can’t do it, brother. Just can’t do it.
E-276 Cum mă veţi putea ţine pe mine în praf? Nu veţi putea face aceasta, frate, nu o veţi putea face. Dumnezeu nu a format niciodată o bucată de acest calciu sau potasiu, sau orice altceva, ca să fie-să fie vreodată risipit. "Tot ce-mi dăduse Tatăl Mie, înainte de întemeierea lumii, va veni la Mine." Iuh! Îmi vine să strig chiar acum. "Tot ce mi-a dat Tatăl Mie va veni la Mine," şi niciunul din ei nu se va pierde, ci Eu îi voi învia iarăşi la inviere. Eu L-am auzit pe El chemând, şi am venit la El. Cum pot ei să mă ţină în pulberea pământului? Nu există destui cu pompele funebre în lume ca să mă lovească în faţă cu o lopată, care să mă ţină în pulberea pământului. Eu voi învia într-o zi şi voi sta în asemănarea Lui, spălat în Sângele Lui, născut din Duhul Lui! Haleluia! Puteţi să aveţi toate cultele pe care le vreţi; Eu îl iau pe Isus. Amin!
E-276 God never formed one piece of this calcium, or potash, or anything else, that ever be—be wasted. “All the Father has given Me, before the foundation of the world, will come to Me.” Whew! I feel like shouting; honest I do. “All the Father has given Me will come to Me, and none of them shall be lost, but I’ll raise it up again in the resurrection.” I heard Him call, when I come to Him. How can they keep me in the dust of the earth? There ain’t enough undertakers in the world to pat me in the face with a shovel, would ever keep me in the dust of the earth. I shall rise someday and stand in His likeness, washed in His Blood, born of His Spirit! Hallelujah! Have all denominations you want to; I’ll take Jesus. Amen!
E-277 Un om de la asigurări a venit la mine, Wilbur Snyder, un bun prieten de-al meu. El a spus, "Billy, eu vreau să-ţi vând o poliţă de asigurare."
E-277 The insurance man come to me. Wilmer Snyder, a good friend of mine. He said, “Billy, I want to sell you an insurance policy.”
E-278 Eu am spus, "Eu o am deja." (Soţia mea s-a uitat în jur ca şi cum ar spune, "Pentru ce minţi, băiete?")
El a spus, "Tu ai asigurare?" Eu am spus, "Da, domnule." El a spus, "Cu ce companie este aceasta? Ce este aceasta?"
E-278 I said, “I already got it.” (My wife looked around, as if to say, “What are you lying for, boy?”)
Said, “You got insurance?”
I said, “Yes, sir.”
Said, “What company is it with? What is it?”
E-279 Eu am spus, "Asigurare binecuvântată, Isus este al meu, oh, ce gust dinainte al gloriei Divine! Moştenitor al salvării, procurată de Dumnezeu, născut din Spiritul Lui, spălat în Sângele Lui."
E-279 I said, “Blessed assurance, Jesus is mine, oh, what a foretaste of glory Divine! Heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His Blood.”
E-280 El a spus, "Aceasta este bine, Billy, dar asta nu o să te pună în cimitir."
E-280 He said, “That’s good, Billy, but it won’t put you in the graveyard.”
E-281 Dar eu am spus, "Aceasta mă va scoate pe mine de acolo." Haleluia! Eu nu sunt îngrijorat de a ajunge acolo; ci de a ieşi de acolo.
E-281 I said, “It’ll get me out.” Hallelujah! I ain’t worried about getting there; it’s getting out.
E-282 Astfel, eu am asigurarea mea care-mi spune mie, "Eu îi voi aduce pe toţi pe care Mi i-a dat Tatăl, ei sunt ai Mei." Mie nu¬mi pasă ce făcuse tatăl meu, ce făcuse mama mea, ce orice era. "Tot ce-mi dă Tatăl va veni la Mine, şi nici un om nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl." Haleluia! De ce i-a cunoscut El? "Eu i-am cunoscut pe ei înainte de întemeierea lumii. Când Eu am junghiat Mielul, Eu l-am junghiat pe el cu El." Amin. "Eu am predestinat Biserica." Ce a obţinut predestinarea? Biserica. Cum ajungeţi voi în Biserică? "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." El a ştiut înainte de întemeierea lumii că noi vom fi acolo. şi pe cei ce i-a ştiut mai dinainte, El i¬a chemat. Pe acei pe care i-a chemat, El i-a justificat. Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a proslăvit.
E-282 So, I’ve got the insurance that tells me, “I’ll bring up. All the Father has given Me are Mine.” I don’t care what my daddy done, what my mama done, what anything was. “All the Father gives Me will come to Me, and no man can come ’less My Father draws him.” Hallelujah! Why did He draw them for? “I foreknew them before the foundation of the world. When I slayed the Lamb, I slayed him with Him.” Amen. “I predestinated the Church.” What’s got predestination? The Church. How do you get in the Church? “By one Spirit we’re all baptized into one Body.” He knew, before the foundation of the world, that we would be there. “And those who He foreknew, He has called. Those who He has called, He has justified. Those who He has justified, He’s already glorified.”
E-283 În Cărţile lui Dumnezeu pe care le-a făcut El a spus că El mă va întâlni pe mine chiar acolo. Nu există toţi diavolii din iad ca să poată vreodată să-l ţină pe el undeva dar să-l ţină de a veni chiar acolo, căci Dumnezeu a spus deja aşa, şi aceasta este definitiv. Dacă cu o sută de miliarde de ani înainte ca lumea să fie formată, stelele dimineţii au cântat împreună şi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie, înainte ca acolo să fie o întemeiere a lumii, înţelegeţi, înainte ca să fie o întemeiere. Şi acei Îngeri şi toţi erau fericiţi, strigând despre aceasta, înainte ca să existe o întemeiere a lumii, cum o să mă ţină diavolul vreodată în pulberea pământului? Nu poate să facă aceasta. Aveţi dreptate.
E-283 In God’s Books, He done said He’ll meet me right there. There ain’t all devils out of hell can ever keep them anywhere else but keep them from coming right there, ’cause God has already said so, and that settles it. If…A hundred billion years before the world was ever formed, the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy, before there was a foundation of the world. See? Before there was a found-…And them Angels and everything was happy, shouting about it, before there was a foundation of the world. How is the devil ever going to keep me in the dust of the earth? Just can’t do it. You’re right.
E-284 Să vedem, acum, acesta este un timp democrat pe care îl am eu aici. Acesta este douăzeci de minute până la unsprezece, adică numai douăzeci de minute până la zece. Este corect, Frate Wood? Adevărat, sunt douăzeci de minute până la zece. Fiecare este fericit?
Oh, eu simt că aş călătorii,
Eu simt că aş călătorii;
Casa mea cerească este luminoasă şi atrăgătoare,
Şi eu simt că aş călătorii.
Oh, eu simt că aş călătorii,
Eu simt că aş călătorii,
Casa mea cerească este luminoasă şi atrăgătoare,
Şi eu simt că aş călătorii.
E-284 Let’s see, now. This is democrat time I got, over here. This is twenty minutes till eleven. That’s only twenty minutes till ten. Is that right, Brother Wood? That’s right, twenty minutes till ten. Everybody happy?
Oh, I feel like traveling on,
I feel like traveling on;
My Heavenly Home is bright and fair,
And I feel like traveling on.
Oh, I feel like traveling on,
I feel like traveling on;
My Heavenly Home is bright and fair,
And I feel like traveling on.
E-285 Vouă vă plac acele cântece vechi ca aceasta? Era unul vechi pe care obişnuiam noi să-l cântăm, despre, ceva despre „Harul şi mila m-au găsit pe mine, acolo Steaua Dimineţii străluceşte." Ce este aceasta, Soră Gertie? Hai să vedem. Cum, ce este acesta, Frate Neville? Vedeţi, ceva cam, ,,Harul şi mila m-au găsit, acolo Strălucirea şi Steaua Dimineţii au arătat locuinţele Ei în jurul meu." Uh-huh, da. în Cruce. Dă-ne un ton la aceasta, soră. Aceasta este Lângă Cruce. Vino sus aici. Oh, eu le iubesc pe acestea. La câţi dintre voi vă plac vechile cântece inspirate? Voi puteţi avea toate săriturile în sus şi-n jos, şi boogie-woogie cât vreţi. Daţi-mi mie aceasta, aici este unde harul şi mila m-au găsit. Aceasta este. În ordine, cântăm aceasta acum.
Isuse, ţine-mă lângă cruce,
Acolo-iun izvor preţios,
Fără plată pentru toţi, un râu vindecător,
Curge din muntele Calvarului.
Lângă cruce, lângă cruce,
Să-mi fie slava mea;
Până când sufletul meu răpit va găsi
Odihnă dincolo de râu.
E-285 You like them old songs like that? There used to be an old one we used to sing about, something about, “Grace and mercy found me. There the Morning Star shone.” What is that, Sister Gertie? Let’s see. How…What is it, Brother Neville? See, something, “Grace and mercy found me. There the Bright and Morning Star show His…?…around me.” Uh-huh. Yeah. “In the cross.” Give us a chord on that, sister, that, Near The Cross. Come up here, Brother Neville. Oh, I love these. How many likes them old inspired songs? You can have all your jump-up-and-down boogie-woogie you want to. Give me this, “Here is where grace and mercy found me.” That’s it. All right, sweetly now.
Jesus, keep me near the cross,
There a precious fountain,
Free to all, a healing stream,
Flows from Calvary’s mountain.
In the cross, in the cross,
Be my glory ever;
Till my raptured soul shall find
Rest beyond the river.
E-286 [Fratele Branham începe să fredoneze Lângă Cruce – Ed.] Oh, ce frumos! Gândiţi-vă la aceasta. Ce era dacă nu ar fi fost nici un Salvator? Ce era dacă noi nu am fi avut Cuvântul? Ce era dacă El nu te-ar fi chemat? Ce era dacă El nu te-ar fi cunoscut dinainte, şi voi aţi fi fost aici afară în restul lumii în seara aceasta? Îl iubiţi pe El? Oh, Doamne! Acum nu uitaţi serviciile de dimineaţă, la nouă treizeci.
Lângă cruce, lângă cruce,
Să-mi fie salvarea mea;
Până când sufletul meu răpit va găsi,
Odihnă dincolo de râu.
E-286 [Brother Branham begins humming Near The Cross—Ed.] Oh, how beautiful! Think of it! What if there was no Saviour? What if we didn’t have this Word? What if He hadn’t called you? What if He hadn’t a foreknew you, and you was out here in this rest of the world tonight? Do you love Him? Oh, my! Don’t forget services in the morning, now, at nine-thirty.
In the cross, in the cross,
Be my glory ever;
Till my raptured soul shall find
Rest beyond…
E-287 Acum daţi-ne un ton la Loc La Izvor. Acest bun cântec vechi, Acolo-i Loc La Izvor. Câţi îl ştiţi acesta? "Loc, loc, da, acolo este un loc, un loc la Izvor." Şi câţi faceţi aceasta acum, foarte liniştit, doar întindeţi-vă lângă voi, daţi mâna cu acel frate. Voi ştiţi, că este loc acum pentru toţi Metodiştii, este loc pentru Baptişti, este loc pentru Penticostali. Este loc pentru noi toţi acum, la Izvor. Câţi dintre voi cunosc vechiul cântec? Oh, sigur voi îi cunoaşteţi. Unii dintre voi din timpurile vechi, acesta este un cântec bun vechi din Kentucky.
Loc, loc, (hai să dăm mâinile), da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine;
Loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine.
Oh, loc, loc, este loc suficient,
Acolo este loc la Izvor pentru tine;
Oh, loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine.
E-287 Now give us the chord on Room At The Fountain. This good old song, “There’s room at the Fountain.” How many knows it? “Room, room, yes, there is room, room at the Fountain.” When you do it now, real quietly just reach over, aside of you, and shake hands with that brother. You know, there’s room now for all Methodists. There’s room for Baptists. There’s room for the Pentecost. There’s room for all of us now, at the Fountain. How many knows the old song? Oh, sure you do. Some of you old-timers now, this is a good, old Kentucky song now.
Room, room, (shake hands), yes, there is room,
There’s room at the Fountain for thee;
Room, room, yes, there is room,
There’s room at the Fountain for thee.
Oh, room, room, there’s plenty of room,
There’s room at the Fountain for thee;
Oh, room, room, yes, there is room,
There’s room at the Fountain for thee.
E-288 Acum, eu am o mica surpriză pentru voi. Toate predicile din ultimul timp şi cărţile şi celelalte, vor fi la vânzare cu preţ scăzut, la capătul celălalt al bisericii, săptămâna viitoare, la adunare. Casetele şi celelalte, totul în frumoasă formă literară. Acolo va fi o masă în spate într-una din camere, şi literatură, ultimele predici, şi câteva din frumoasele scrieri care au mers înainte în cărţi noi originale, ediţii noi, vor fi toate expuse în-în capătul clădirii această următoare Miercuri seară. Şi noi aşteptăm un-un timp bun în Domnul. Veniţi la rugăciune acum. Acum, chemaţi bolnavii şi năpăstuiţii, scrieţi-le o scrisoare şi aduceţi-i aici, şi noi o să... Dumnezeu se va mişca puternic. Noi suntem aici şi ştim că El va face aceasta acum.
E-288 Now, I’ve got a little surprise for you. All the latest sermons, and the books, and everything, will be on sale at the other end of the church, next week, at the meetings; the tapes and everything, and all, in nice literature form. There’ll be a table back there at the back, in one of the rooms. And the literature, the latest sermons, and some of the nice writings that’s went forth originally, in new books, new edition, will all be set up, and in the—the end of the building, this next Wednesday night.
And we’re expecting a—a good time in the Lord. Come, praying, now. Now, call your sick and afflicted, write them a letter. Get them in here. We’ll just…God will just move mightily. And we know that He will do it now.
E-289 Şi acum eu m-am dus la fiecare despre care am ştiut eu, şi am câte ceva. Dacă este ceva în neordine acum, amintiţi-vă, eu v-am spus cu mult timp în urmă, noi urmam să îndreptăm aceasta. Şi eu ştiu că voi ştiţi că Aeste un spirit diferit aici decât cum era. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Asta-i adevărat. Acum, nu¬l mai lăsaţi să plece. Eu vă însărcinez înaintea lui Isus Cristos, nu-l lăsaţi să plece. Staţi chiar aici cu acesta, înţelegeţi, doar ţineţi fiecare lucru înfierat jos şi mişcaţi-vă înainte. Voi sunteţi fraţi. Niciodată nu este fratele vostru sau sora cel care face ceva greşit, ci acesta este spiritul diavolului care intră acolo. Înţelegeţi, acesta umblă prin jur. Şi să vă pară rău pentru fratele sau sora, şi să ştiţi că acesta-i satan care intervine. Şi dacă aveţi ceva simţuri despre acesta, voi să le daţi repede afară, înţelegeţi, căci acesta vă va răpune. Da, vă va răpune, aşa că staţi departe de acestea. Numai să vă amintiţi.
Acolo-i loc, loc, loc din belşug,
Acolo-i loc pentru Metodişti, loc pentru Baptişti, loc pentru Presbiterieni, acolo-i loc pentru toţi;
Loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo-i loc pentru tine la Izvor.
E-289 And now I’ve went to everybody that I knowed of, had little something. If there’s anything out of the way now, you remember, I told you a long time ago, we was going to get it straightened up. And I know that you know there’s a different spirit here than what there was. See? See? See? That’s right. Now, don’t let it leave no more. I charge you before Jesus Christ, don’t let it leave. Stay right here with it, see, just keep everything ironed right down and move right on. You are brethren. It’s never your brother or sister that does anything wrong; it’s that spirit of the devil gets in there. See, he goes around. And just feel sorry for the brother or the sister, and know it’s Satan getting between. If you have some feeling about it, you get that out of you right quick, you see, ’cause it’ll canker you. Yes, it will. So, stay away from it. Just remember.
There’s room, room, plenty of room,
There’s room for the Methodists, room for the Baptists, room for the Presbyterian. There’s room for all.
Room, room, yes, there is room,
There’s room at the Fountain for thee.
E-290 Câţi dintre voi vă amintiţi vechiul nostru cântec de încheiere, ca, "Ia Numele lui Isus cu tine, copil al întristării şi nenorocirii; Acesta-ţi va da bucurie şi confort, ia-L peste tot unde mergi"? Aş dori să poţi sta cu noi, Frate Jeffreys, tu şi sora Jeffreys, şi băieţii şi toţi ceilalţi. Şi-şi apoi, "Ia Numele lui Isus închinându-ne, să cădem în proşternare la picioarele Lui." Oh, Doamne! "Rege al regilor în Ceruri noi Îl vom încorona, când călătoria noastră este completă. Ia Numele lui Isus cu tine, ia-L ca pe un Scut astăzi. Oh, când ispita se apropie, şopteşte Numele Sfânt în rugăciune." Oh, eu iubesc aceasta, acel minunat Nume al lui Isus. Acum, să ne ridicăm acum în picioare, în timp ce vom cânta. În ordine.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al necazului;
El îţi va da bucurie şi tihnă,
Ia-l, atunci, oriunde mergi.
Preţios Nume, O cât de dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Preţios Nume, (O Nume preţios)
O cât e de dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului.
E-290 How many remembers our old dismissing song, then?
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take It everywhere you go.
Wish you could stay with us, Brother Jeffreys, you and Sister Jeffreys, and the boys there, and all of them.
And then at the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet; (Oh, my!)
King of kings in Heaven we’ll crown Him,
When our journey is complete.
Take the Name of Jesus with you,
Take It as a Shield today;
Oh, when temptation draws near,
Breathe that Holy Name in prayer.
Oh, I love that. Don’t you? That wonderful Name of Jesus! Now, let’s stand up right now, while we sing now. All right.
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will…
[Brother Branham speaks with Brother Neville—Ed.]
O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (O precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-291 Acesta este puţin diferit acum. Să ne plecăm capetele acum, şi cu adevărat liniştit să ne ridicăm sus o mâna, spunând:
La Numele lui Isus să ne plecăm,
Căzând în proşternare la picioarele Lui,
Rege al regilor în cer noi Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă.
Preţios Nume (preţios Nume), O câte de dulce!
(O câte de dulce!)
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Preţios Nume (da, preţios Nume), O cât e de dulce!
(O câte de dulce!)
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului.
E-291 This is a little different now. Let’s just bow our heads now, and, real quietly, let’s raise up one hand. Say:
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we’ll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Yes, precious Name, O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
E-292 Cu capetele noastre plecate continu, noi spunem, [Fratele Branham fredonează, Ia Numele lui Isus cu tine – Ed.]
E-292 With our heads continually bowed, we say…[Brother Branham begins humming Take The Name Of Jesus With You—Ed.]
Up