Sămânţa Şarpelui

The Serpent's Seed
Data: 58-0928E | Durată: 1 oră 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 ... Dumnezeu, marele şi puternicul Dumnezeu, Care a format toate lucrurile prin puterea Duhului Său; şi l-a adus pe Isus Cristos, singurul Lui Fiu născut, Care a murit de bună voie pentru noi păcătoşii, cel Drept pentru cel nedrept, să ne împace pe noi înapoi în această minunată părtăşie pe care noi o avem iarăşi cu Dumnezeu. Aşa cum suntem noi învăţaţi în binecuvântatul Cuvânt, că noi am avut părtăşie cu El înainte de întemeierea lumii. "Când stelele dimineţii au cântat împreună, şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie, cu mult în urmă înainte de întemeierea lumii." Cum ştim noi că aceea nu era la acelaşi timp în care Mielul a fost ucis; căci când Dumnezeu, în măreaţa Lui gândire, ne-a văzut pe noi strigând şi bucurându¬ne în salvarea noastră prin Isus!

E-2 Şi, în seara aceasta, noi avem doar un gust anticipat al acelei măreţe glorii Divine care va fi descoperită la a doua Venire a Lui. Se va termina cu toate bolile şi tristeţea. Atunci noi vom avea un trup ca şi Propriul Lui trup de slavă, căci noi îl vom vedea pe El aşa cum El este. Aici aşa cum ne uităm la mâinile noastre zbârcindu-se, părul nostru încărunţindu-se, şi umerii gârbovindu-se, noi suntem conştienţi că suntem muritori şi îndreptaţi către praful de la care capetele noastre sunt aplecate acum, şi de unde venim noi. Dar, Doamne Dumnezeule, tot atât de sigur cum Tu eşti Dumnezeu, Tu ai făcut o promisiune că noi vom fi înviaţi iarăşi în zilele din urmă, şi noi o credem.

E-3 Noi stăm solemn cu credinţa noastră în seara aceasta în Prezenţa Ta, venind cu îndrăzneală deoarece Isus ne-a poruncit să facem aceasta. Nu pe baza vreunui lucru bun pe care l-am făcut noi, căci noi nu am făcut nimic bun; dar noi venim smeriţi, mărturisind că noi stăpânim comoara aceasta din cauza harului Său care ne-a fost repartizat nouă. De aceea, noi venim cerând ca Tu să ne binecuvântezi pe noi în seara aceasta prin aducerea înainte a Cuvântului. Pentru că este scris, că, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Şi lasă ca gura lui Dumnezeu să vorbească în seara aceasta. Lasă ca cuvintele să vină înainte, şi fie ca El să intre adânc în inimile noastre, ascultătorii, şi să fim umpluţi cu Duhul Tău şi Prezenţa Ta. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-4 As-astăzi şi ieri, adică, seara trecută, şi astăzi, noi am vorbit despre subiectul, mai întâi, să-l intitulăm, De Ce Nu Suntem Noi O Denominaţiune. Şi noi am făcut-o cam tare, de ce noi nu suntem o denominaţiune, şi de ce noi nu credem în denominaţiuni. Pentru că, noi aflăm în Biblie, că denominaţiunile nu au fost niciodată ordinate de Dumnezeu; ele au fost ordinate de diavolul; şi am dovedit-o cu Biblia. Şi cum că, prin denominaţiuni, se produc greşeli. Acum noi spunem aceasta să corectăm şi să aducem acest Tabernacol într-o părtăşie în jurul binecuvântatului Cuvânt al lui Dumnezeu. Că, speranţele noastre nu sunt clădite pe ce spun denominaţiunile, sau ce spune vreun om; acestea sunt clădite pe ceea ce a spus Domnul Dumnezeu. Şi acela este singurul fel prin care putem vreodată să fim corectaţi drept.

E-5 Şi dimineaţa aceasta, am avut cinci, cred eu, articole diferite care au ieşit prin denominaţiuni, despre care nu se vorbeşte absolut în Biblie, la care bisericile Protestante se închină, şi le învaţă ca doctrină; acelaşi lucru pe care mama bătrână prostituată, biserica Catolică le predică, şi vine afară în biserica Protestantă. Şi noi ne închinăm la acelaşi lucru care este contrar oriunde în Cuvântul lui Dumnezeu.

E-6 Prima biserică denominaţională, noi am căutat-o în după¬amiaza aceasta în istoria părinţilor din Niceea, despre biserica Niceea. După moartea apostolilor, acolo-i cum au venit părinţii din Niceea, şi ei au mers înainte pentru câţiva ani. Trei sute douăzeci şi cinci de ani, în sfîrşit au venit la-la Niceea, Franţa, unde ei au avut marele consiliu din Niceea. Şi acolo ei au format aceste dogme pe care le are biserica Catolică acum, şi de asemeni acestea au fost înmânate mai departe la Protestanţi.

E-7 Şi aşa cum am spus în-în învăţătura din dimineaţa aceasta, fiecare din epocile acelea ale bisericii, mai sus până la aceea-la epoca aceea a bisericii Tesalonica, cei o mie cinci sute de ani de epoci ale întunericului, nu a existat nici un timp decât ce a zis El, "Tu încă mai ai Numele Meu."

E-8 Şi pe de altă parte, ei nu mai erau în Cristos, ei au venit într-un nume denominaţional, "Catolic, Luther, Wesley, Baptist, Presbiterian, Penticostal," înainte-n jos.

E-9 Dar tocmai înaintea încheierii epocii, El a zis, "Eu îţi pun înainte o uşă deschisă." Vedeţi? Şi aceasta este epoca în care credem noi că suntem chiar acum, epoca uşii deschise, printre ultima ieşind din biserica Laodicea.

E-10 Şi erau exact trei sute douăzeci şi cinci de ani până la consiliul Laodicean. Şi acolo ei au adoptat formele acestea ca stropirea, turnarea, şi botezuri false, duh sfânt fals, toate aceste alte lucruri. Ei le-au adoptat.

E-11 Şi apoi când Luter, fiind un preot, şi ieşind din biserica Catolică, a adus aceste lucruri cu el. Şi de acolo a venit afară Zwingli, din Zwingli a ieşit Calvin, din Calvin a ieşit Wesley, oh, în continuare mai departe. Şi ei doar continuă să aducă acele dogme mai departe. Şi cum poate Dumnezeu să-şi conducă Biserica Lui, când ei urmează căi pe care El nici măcar nu le-a adus vreodată afară pentru ei pe care să fie călăuziţi?

E-12 Şi ţineţi minte, în Apocalipsa 17, noi găsim "femeia." Acum aceste cuvinte sunt clare. Ele sunt scrise în Biblie, astfel eu presupun că le pot spune. Ea spune că această femeie era o „curvă." Aceasta înseamnă că ea era o femeie de faimă rea; că ea trebuia să fie măritată cu un bărbat al ei, şi a comis curvie cu lumea. Şi ea avea o... Ea era o "MAMA A CURVELOR," de aceea ea avea fiice. Şi noi am schiţat aceasta geografic, fiind acolo. Eu însumi, văzând aceasta în Scriptură, văzând doctrinele ei şi fiecare lucru, eu cred că Domnul a aşezat aceasta perfect pe linie, că aceea nu poate fi nimic altceva decât biserica Catolică. Este singurul fel în care poate fi. Şi la ce a dat ea naştere? La bisericile Protestante. Cu exactitate, ea a făcut.

E-13 Şi ea avea în mâna ei o cupă cu vinul curviei ei, şi ea a dat-o regilor pământului. Şi ea era conducătoarea peste tot pământul, vorbind spiritual. Şi aceasta este cu exactitate corect. Nu există o altă...

E-14 Priviţi, hai să, noi ne-am putea întoarce la Daniel şi să luăm chipul. Uitaţi-vă la chip: capul de aur, împărăţia Babilonului; bronz... sau argint, Mezo-Persia; bronz, Alexandru cel Mare, şi aşa mai departe, împărăţia Greciei; apoi imperiul Roman, Roma de Est şi de Vest, cele două picioare.

E-15 Şi observaţi în aceste zece împărăţii, care vin exact cu cele zece coarne despre care am vorbit noi azi dimineaţă, în fiecare din acele zece împărăţii care erau să se ridice, acolo era fier şi lut amestecat laolaltă. Şi acel fier vine de la picioare, care era Roma. Şi există o trăsătură de Romanism amestecată în fiecare naţiune ce există sub Ceruri, prin biserica Catolică. Aceasta este corect cu exactitate. Şi ele nu s-ar amesteca, oriunde.

E-16 Şi ei se inter-căsătoresc, între unul şi altul. Biblia a spus că ei o vor face. Şi uitaţi-vă la ei astăzi. Băiatul vostru umblă cu o fată Catolică; când ei se duc să se căsătorească, ei trebuie să promită să crească copiii lor Catolici; vedeţi, vice versa. Vedeţi, aceasta este să rupă puterea celuilalt.

E-17 Dar ce este ea? Biblia pretinde că întregul lucru este o prostituată. Acum ce o să faceţi? Asta e adevărat. Şi cum o să fie păcatele poporului pedepsite... Noi ne-am întors în Deuteronom, să arătăm că un copil ilegitim, copil bastard, nu putea nici măcar să intre în adunarea Domnului pentru patrusprezece generaţii. Aceea era sub lege. Şi Cristos a venit să mărească legea. Cu cât mai mult este ea acum?

E-18 Şi ce li se întâmplă la acestea, care-i situaţia cu aceste femei uşte uşuratice pe stradă astăzi, aceste femei uşte trăgătoare de ţigări, şi purtând scurt, femeiuşte cu părul-buby, şi aşa mai departe? Care-i situaţia cu aceasta? Este din cauză că mămica lor s-a purtat în felul acesta. Este pedeapsa, nelegiuirea, de la o generaţie la alta. Şi asta-i ceea ce am obţinut noi?Noi am ajuns la un loc, unde aceasta este o conglomeraţie de nimic altceva decât de păcat murdar.

E-19 Acesta-i motivul că Dumnezeu a ridicat Rusia, acolo, cu o bombă atomică să o şteargă, cum era inundaţia antediluviană, când El a ridicat norii. Sigur, El a făcut-o. Şi Biblia spune astfel. Rusia, ţara ateotică după cum sunt ei, ateistică, a jucat absolut exact în mâinile Atotputernicului Dumnezeu. Întocmai cum Împăratul Nebucadneţar era să distrugă Israelul deoarece ei au omis să umble cu Dumnezeu, Rusia se ridică să "răzbune pe sfinţi," de biserica Catolică, pentru sângele sfinţilor pe care ea l¬a vărsat. Biblia a spus aşa. O să ia întregul lucru.

E-20 Astfel uitaţi-vă aici, dacă mama lor era o fată în cor, şi bunica lor, iar mama ei era o femeiuşcă uşuratică, ce este ea astăzi? O striptesă rock-and-roll. Ce vor fi copiii ei?
Şi voi ziceţi, "Face Dumnezeu asta?" Da, domnule.

E-21 Dumnezeu pedepseşte nelegiuirea copiilor, generaţia, chiar până la a patrusprezecea generaţie. Şi dacă Cristos a venit să o amplifice, noi am spune, "O sută de generaţii, sau cinci sute de generaţii." Păi, El a zis, acei din vechime, voi ia-ţi auzit zicând, pe cei din timpurile străvechi, "Tu să nu ucizi. Eu vă zic vouă, cine este vreodată mâniat pe fratele lui, fără o cauză, a ucis deja." Voi ia-ţi auzit pe ei zicând, pe cei din timpurile străvechi, "Tu să nu curveşti. Dar Eu am zis, cine se uită după o femeie să poftească după ea, a şi curvit deja." El a făcut-o... Ce este a amplifica? O face de multe on mai mare. Şi dacă sub lege aceasta era patrusprezece generaţii, cât de mult va dura acelaşi lucru astăzi?

E-22 Şi omul tânăr, şi omul de vârstă mijlocie, şi omul însurat nu mai au respect faţă de legământul lor de căsătorie. Păi, ei doar iau femei şi trăiesc cu ele oriunde, întocmai ca şi câinii obişnuiţi. Un câine are respect mai bun şi moral mai bun de cum au unii oameni. Şi eu ştiu că aceasta este îngrozitor de tare, dar asta-i adevărat.

E-23 De ce? Şi bisericile merg drept înainte şi nu zic nimic despre asta. De ce? Ei se comportă întocmai ca şi mămica lor. Bisericile o moştenesc. Pentru că biserica şi această biserică Protestantă au ieşit din biserica Catolică, păcatele bisericii Catolice sunt pedepsite asupra Protestanţilor. Cu siguranţă, ea este, aşa că oala nu poate chema ibricul murdar. Cu exactitate adevărat.

E-24 Acum noi aflăm, şi în Scriptură, noi aflăm... Şi eu nu am văzut nici o notiţă aici pe masă în seara aceasta. Eu am zis, "arată-mi mie un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată o denominaţiune. Arată-mi mie un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată o femeie predicatoare. Arată-mi mie un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată stropirea. Arată-mi un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată turnarea. Arată-mi mie an loc unde Dumnezeu a avut vreodată pe cineva botezat în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt." Găsiţi lucrurile acelea. Şi totuşi noi le facem constant. Aceasta este chiar jos în biserică. Acum, eu am zis, tu...

E-25 Păi, motivul că noi nu puteam fi Baptişti, deoarece noi credem în a fi botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos. Nu a existat nimeni vreodată, în Biblie, botezat în vreun alt fel. Arătaţi-mi voi mie un loc unde o persoană a fost botezată în numele "Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt," eu îmi ridic mâinile şi zic că eu sunt un profet fals.

E-26 Şi dacă Biblia spune că tu trebuie să fii "botezat în Numele lui Isus Cristos," aceasta înseamnă că tu trebuie s-o faci în felul acela. Pavel le-a poruncit lor să fie botezaţi iarăşi. Nu contează cum au fost ei botezaţi, ei au trebuit să vină, să fie botezaţi din nou. Ei erau botezaţi de către acelaşi om care l-a botezat pe Isus Cristos; loan Botezătorul. El a zis, "Aceasta nu mai este valabil. Voi trebuie să veniţi, să fiti botezaţi iarăşi." Şi ei trebuiau să o facă înainte ca ei să primească Duhul Sfânt. Acesta era programul lui Dumnezeu.

E-27 Eu aş putea să merg doar puţin mai adânc decât atât, în seara aceasta. De ce? Isus îşi ţine Cuvântul Lui. Credeţi voi aceasta? Acum, cam aproape toţi dintre voi aţi fost aici azi dimineaţă, însă eu vreau să zăbovesc puţin mai mult la aceasta.

E-28 De ce ar însărcina Pavel, şi ar porunci aceasta după ce aceasta s-a făcut? Pavel a zis, "Chiar dacă un Înger din Ceruri ar veni şi ar propovădui orice altceva, să fie anatema."

E-29 Acum voi ziceţi, "Noi avem Lumină nouă despre ea." Nu, voi nu aveţi. Aceasta-i cu ce a venit diavolul la Eva, cu ceva Lumină nouă. Nu aveţi nevoie de nici o Lumină nouă. Voi aveţi nevoie să umblaţi în Lumina pe care Dumnezeu a pus-o deja aici, asta-i tot.

E-30 Acum priviţi aceasta, cât de simplă. Când ei au coborât de pe Muntele Transfigurării, Isus le-a zis, ucenicilor Săi, "Cine zic oamenii că sunt Eu Fiul omului?"
"Unul a zis că Tu eşti Moise, sau Ilie, unul din profeţi."' El a zis, "Cine ziceţi voi că sunt?"

E-31 El a zis, Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu."

E-32 El a zis, "Binecuvântat eşti tu, Simone, fiul lui Iona; căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit ţie aceasta." Vedeţi ea nu vine prin seminarii. Ea nu vine prin denominaţiuni. "Carnea şi sângele nu ţi-au descoperit ţie aceasta. Tu niciodată nu ai învăţat-o prin vreo şcoală de teologie. Ci tatăl Meu, care este în Ceruri, ţi-a descoperit ţie aceasta. Şi pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea; şi porţile iadului nu vor birui împotriva ei," o descoperire spiritu ală despre Cine este El.

E-33 Observaţi, "Şi Eu zic că tu eşti Petru. Şi Eu îţi voi da ţie cheile împărăţiei. Şi orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Ceruri; orice dezlegi tu pe pământ, Eu voi dezlega în Ceruri." Acum, El trebuia să-şi ţină Cuvântul sau El nu era Dumnezeu. Şi acum, când El a făcut aceasta, câteva zile mai târziu; El a fost răstignit, a înviat, s-a înălţat la Ceruri, şi Petru a deschis Evanghelia în Ziua Cincizecimii. A făcut-o el? El, desigur, a făcut-o. Acum priviţi, când el ar...

E-34 Ei toţi îşi băteau joc de ei, deoarece ei erau umpluţi cu Duhul. Ei au fost numiţi "eretici, holy-rollers," [sfinţi¬-excentrici – Trans.] sau un fel de nume ca acestea. Şi ei au râs chiar, şi ziceau, "Aceştia sunt plini de vin nou."

E-35 Şi Petru ridicându-se în mijlocul lor, şi-a înălţat glasul, şi a zis, "Oamenilor şi fraţilor, ascultaţi glasul meu. Ascultaţi cuvintele mele şi daţi-mi ascultare. Aceştia nu sunt beţi după cum voi presupuneţi că sunt; acesta este doar ceasul al treilea din zi. Dar aceasta este aceea despre care a vorbit profetul Ioel, şi se va împlini în zilele din urmă, că Eu voi turna din duhul meu, şi ce va face El peste fiii Lui, şi fiicele Lui, şi slujnicele Lui, şi aşa mai departe, în acea zi."

E-36 Şi când ei au început să audă aceasta, ei au fost străpunşi în inima lor. Căci, ei au auzit un om care nu-şi cunoştea ABC¬ul totuşi ei au trebuit să ia aminte la el, ştiind că el avea ceva în interiorul lui, înflăcărându-l pe el, Duhul Sfânt. Să-l oprească? Păi, aceasta ar fi ca şi cum ai încerca să stingi un foc, la o clădire uscată, într-o zi cu vânt. Voi nu aţi fi putut s-o faceţi. El era umplut cu Duhul Sfânt. Şi ce a făcut el acum?

E-37 Ei au zis, "Păi, oamenilor şi fraţilor, ce putem face noi să fim mântuiţi?"

E-38 Acum fii atent, Petre, că tu ai cheile împărăţiei, înţelegeţi?

E-39 Acum, când Isus a înviat a treia zi, El nu avea cheile împărăţiei Cerurilor. Ştiaţi voi aceasta? El a zis, "Eu am cheile morţii şi ale iadului," dar nu ale împărăţiei, deoarece ele au fost date lui Petru.

E-40 Acum El a zis, "Petre, orice vei dezlega tu pe pământ, Eu voi dezlega în Cer. Ce legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer."

E-41 Acum aici stă el cu cheile, ca să deschidă acest lucru binecuvântat către lume. Şi aici El îşi are cheile în mâna lui. Şi ei întreabă, "Ce putem face noi să fim mântuiţi?" Acum, nu contează ce a spus apostolul să facă, Dumnezeu trebuie să o recunoască în Ceruri, dacă El i-a dat lui autoritatea aceea.

E-42 Acum Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Este adevărat? Şi acesta este motivul căci cheile s-au răsucit în Ceruri la orice alt nume, în orice alt fel, în orice-în orice altă formă. S-au răsucit pe pământ, şi s-au răsucit în Ceruri, sau Isus nu şi-a ţinut Cuvântul Lui faţă de Petru. Şi în fiecare loc din Biblie ei au fost botezaţi, după aceea, ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Şi cei ce au fost botezaţi înainte de aceea, au trebuit să vină şi să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos, ca să primească Duhul Sfânt. Acesta era cel corect, El încă este în efect la fel.

E-43 Astfel, dacă noi învăţăm botezul în numele de "Tată, Fiu, şi Duhul Sfânt", el este o profeţie mincinoasă. Acum eu nu vreau să vă rănesc, dar eu trebuie să accentuez aceasta aşa că această biserică va şti ce este. Noi nu suntem aici ca o grămadă de analfabeţi smintiţi; noi ştim unde stăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi, noi ştim. Eu provoc pe oricine să-mi arate un loc unde a fost cineva vreodată botezat în Numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Acum o să ascultaţi voi de o profeţie mincinoasă sau de Adevăr? Cercetaţi Scripturile. Aceasta depinde de voi.

E-44 Arătaţi-mi mie unde o persoană în Biblie, unde o biserică a fost vreodată ordinată o denominaţiune în-în Biblie. Arătaţi¬mi în Biblie unde au ordinat ei vreodată o femeie predicatoare. Arătaţi-mi în Biblie unde toate aceste lucruri, despre care vorbeam noi, au fost vreodată ordinate în Biblie. Ele nu sunt acolo. Spuneţi-mi mie un loc. Voi mergeţi la o denominaţiune...

E-45 Păi, când Metodiştii s-au ridicat, ei au predicat sanctificarea. Aceasta era bună. Dar, când ei au făcut aceasta, ei au făcut o denominaţiune, şi asta a stabilit-o. Acesta-i motivul că Biblia a zis, "Tu ai un nume."
Tu zici, "Eu sunt un Creştin."
"Păi, la ce denominaţiune aparţii tu?"

E-46 Tu zici, "Una Metodistă," păi, tu eşti o prostituată atunci. "Eu sunt un Baptist," prostituată. "Penticostal," tu eşti o prostituată. Tu aparţii la biserica aceea.

E-47 Tu ar trebui să aparţii lui Cristos. Nu ai nici o treabă să zici, "Metodist", "Baptist." Dacă tu eşti un Creştin, tu eşti un Creştin în inimă.

E-48 Fiecare din acele denominaţiuni pot produce copii, copii de Dumnezeu, aceasta-i adevărat. Dar când tu te gândeşti că tu vei merge în Cer doar pentru că tu eşti un Metodist sau Baptist, tu eşti greşit. şi acesta-i motivul că noi stăm afară din lucrul acela.
De ce nu pot să vadă Baptiştii?

E-49 Eu am întrebat un om Metodist aici, scriind o teză ce a scris-o cu mult în urmă. El a zis, Singurul lucru pe care-l avem împotriva ta, este că tu umbli cu Penticostalii."
Eu am zis, "Cine este ,noi'?" "Noi, Metodiştii."

E-50 Eu am zis, "Păi, eu îţi spun ce am să fac. Eu voi veni în oraşul vostru şi voi lăsaţi-i pe Metodişti să o sponsorizeze."
"Oh," a zis el, "desigur, noi nu am putea face aceasta."

E-51 Eu am zis, "Aceasta-i-aceasta-i ceea ce ma gândeam. Eu stau cu Penticostalii deoarece Penticostalii îl cred. Asta-i adevărat. Ei se adună în jurul lui. Ei sunt cei ce trag foloasele din el."

E-52 Câţi au citit articolul acela în revista Life, chiar recent, despre biserica Penticostală? El este unul din cele mai mari fenomene în această epocă. Ei au mai mulţi convertiţi într-un an decât toate celelalte biserici puse la un loc. De ce? Chiar şi în greşelile lor, Dumnezeu îi mişcă pe ei înainte, pentru că ei au crezut Adevărul şi mărşăluiesc înainte cu acesta. Acesta este Adevărul.

E-53 Dar ce facem noi acum? Vedeţi? Acesta-i motivul că noi nu suntem denominaţiune. Şi tot atât de sigur cum Penticostalii denominează...

E-54 Şi când acolo în urmă, când Duhul Sfânt s-a revărsat întâi peste biserica Penticostală, cu patruzeci de ani în urmă, şi ei au început să vorbească în limbi, unul dintre daruri. Acesta este cel mai mic dintre daruri. Acesta este cel mai puţin dintre daruri, conform cu Sfântul Pavel, este vorbirea în limbi. Şi îndată ce a căzut el, "Oh," zic ei, "noi Îl avem acum," şi ei au făcut o denominaţiune, Consiliul General, care este acum Adunarea lui Dumnezeu. "Oh, nimeni nu-l are pe Acesta afară doar dacă vorbeşti în limbi," iar Dumnezeu s-a mutat drept înainte departe de ei, şi i-a lăsat pe ei să şadă acolo. Sigur. Da, domnule.

E-55 Au apărut Unitarienii, şi au aflat botezul în Numele lui Isus. Ei au zis, "Oh, noi Îl avem," ei s-au organizat. Ce au făcut ei? Dumnezeu i-a părăsit chiar atunci şi i-a lăsat pe ei să şadă acolo.
Aceasta este pentru, "Oricine voieşte, lăsaţi-l să vină."

E-56 Vedeţi, Unitarienii nu pot să se ducă la cei cu Adunarea. Adunarea nu poate să se ducă la Unitarieni. Eu am vorbit cu unii din cei mai buni oameni pe care îi au ei, D-ul Gross, şi Dr. Pape, şi multi alţii. Oamenii care sunt oameni mari în... Eu am şezut jos cu el. Eu am zis, "Cum poţi să-i înveţi acea dovadă iniţială, ca un om învăţat?"

E-57 "Păi," a zis el, "Frate Branham," unul, doi sau trei dintre ei, erau cu adevărat cinstiţi, şi au zis, "noi ştim că aceea este greşit, dar ce putem face noi? Dacă noi spunem ceva despre aceasta acum, păi, aceasta va întrerupe întregul program." Sigur, şi tu nu vei mai fi episcopul, supraveghetorul general. Aceasta este ideea.

E-58 Frate, eu mai degrabă aş avea o misiune mică la colţ, sau să predic sub un pom de pin, şi să am Adevărul, desigur, şi să ştiu că tu spui Adevărul. Omul vrea Adevărul. Şi tu eşti obligat, ca un Creştin, să porţi înainte mărturia Adevărului. Dumnezeu te va ţine răspunzător pentru aceasta.

E-59 Apoi, asupra acestor lucruri, dacă tu nu ai fost botezat în Numele lui Isus Cristos, şi tu nu ai făcut aceste lucruri, şi tu nu ai primit Duhul Sfânt...

E-60 Voi ziceţi, "Oh, eu am vorbit în limbi." Aceea nu înseamnă că tu ai Duhul Sfânt.

E-61 Eu am văzut vrăjitori, magicieni, demoni, şi toate celelalte, vorbind în limbi. Desigur. Ei nu au Duhul Sfânt, şi voi ştiţi aceasta. Au băut sânge dintr-un craniu de om, şi au dansat, şi au chemat pe diavolul, şi vorbeau în limbi. Desigur. Ei nu au Duhul Sfânt.

E-62 Astfel, pentru că tu ai vorbit în limbi, aceea nu înseamnă că tu Îl ai. Singurul fel în care tu ştii că Îl ai, atunci când duhul tău poartă mărturie cu Duhul Lui, şi roadele Duhului te urmează: dragostea, credinţa, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, smerenia, blândeţea. Aceasta este când tu ştii că tu ai Duhul Sfânt. Acesta poartă mărturie despre Sine însuşi.

E-63 Acum, când tu încerci să te bazezi pe faptul că, deoarece tu aparţi la Adunarieni, sau la Baptişti, sau la Presbiterieni, vezi tu ce faci? Tu îţi pui pe tine un nume de prostituată. Aceasta este exact corect. Ieşi afară din lucrul acela. Vino la o parte din aceasta. Eu nu vreau să spun că afară din biserica ta sau altceva; tu faci ce vrei privitor la aceasta. Dar vino la o parte de la a te culca pe faptul că, "Oh, eu sunt un Presbiterian. Noi nu credem în zilele minunilor." De ce nu crezi tu aceasta? Biblia o învaţă. "Oh, eu aparţin la biserica lui Cristos. Ei zic că zilele minunilor s-au dus." Ei sunt profeţi falşi.

E-64 Eu vă pot arăta vouă unde Isus Cristos a dat Putere Bisericii, ca să vindece pe bolnavi, şi să învieze morţii, şi să scoată dracii. Eu provoc pe orice om să-mi arate mie o Scriptură în Biblie unde El a luat-o la o parte de la Biserică. Ce a luat-o la o parte? Propria voastră dogmă, corect, nu Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt încă face lucrarea, mergând înainte întocmai la fel, şi El o va face în veci.

E-65 Acesta este motivul că noi nu suntem o denominaţiune, "Având o formă de evlavie, şi tăgăduindu-i Puterea; de la astfel de oameni îndepărtaţi-vă." Noi nu credem în lucrul acela.

E-66 Acum, cum a început ea vreodată? Noi va trebui să ne grăbim şi să ajungem la aceasta cât de repede este posibil acum, cum a început vreodată. Acum noi avem o sumedenie de Scripturi scrise aici despre Duhul Sfânt.

E-67 Şi un alt lucru, noi am făcut o provocare seara trecută, despre "perseverenţa sfinţilor," nu în felul în care o cred Baptiştii. Nu, domnule. Eu desigur difer de Baptişti şi ideea lor, despre teoria lor despre Calvinism. Eu desigur că nu sunt de acord cu Presbiterienii. Eu nu sunt de acord cu Metodiştii asupra felului lor despre doctrina Armeniană. Da, domnule. Dar ei amândoi au un adevăr, dar voi trebuie să-i aduceţi înapoi Aici unde este Adevărul. Când tu alergi acolo afară, tu alergi sălbatic cu acesta. Desigur.

E-68 Baptiştii intră, botează doi aici, şi prin scufundare; şi predicatorul îi botează pe ei, nouă din zece fumează ţigări, merg înapoi afară şi stau acolo afară, şi joacă cărţi, trişează toată noaptea, aleargă în jur, şi târguri de afaceri necinstite; şi toate femeile poartă pantaloni scurţi acolo afară, alergând prin jur pe străzi, şi scurtându-şi părul lor, şi-şi fumând şi discutând, şi mici partide de croşetat şi cusut, şi spunând glume murdare. Şi voi numiţi aceea Creştinătate? Şi voi vă gândiţi că aveţi siguranţă Eternă? Voi o să mergeţi în Iad în felul acesta. Voi nu v-aţi simţi bine în Cer în vreun fel. Desigur că nu. Aceea nu este siguranţă Eternă.
Dar când un om este născut din nou de Duhul Sfânt...

E-69 Şi voi Penticostalilor, pentru că aţi sărit în sus-şi-n-jos, aţi vorbit în limbi, aţi fugit în sus-şi-n-jos pe culoar, aceea nu înseamnă că voi aveţi siguranţă Eternă. Să nu vă băgaţi niciodată lucrul acela în capul vostru. Nu, domnule. Aceasta sigur că nu o face. Deoarece, voi ştiţi că propria voastră-propria voastră viaţă vă poartă vouă afară, mărturie, că voi nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu. Aceasta-i adevărat. Voi nu sunteţi în ordine. Aceasta nu este securitate Eternă, încă.

E-70 Dar eu vreau să vă întreb ceva. Există o siguranţă Eternă? Biblia spune aşa. Biblia a spus că numele noastre au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte ca lumea să fie începută vreodată.

E-71 Aşa cum am spus azi dimineaţă, eu o spun iarăşi. Omul care a scris cântecul, ,,Un nume nou a fost scris în seara aceasta în Slavă, şi acesta este al meu," ideea lui era bună, dar el era greşit, Scriptural. Numele vostru nu a fost pus în seara în care aţi fost mântuiţi.

E-72 Numele vostru, conform Biblei, conform cu Apocalipsa 13, 17, şi aşa mai departe, "a fost pus acolo înainte ca lumea să înceapă vreodată; şi Isus Cristos a fost ucis înainte de întemeierea lumii."

E-73 Cum ar putea Dumnezeu, Care este infinit; cum ar putea un Dumnezeu infinit, ştiind sfârşitul de la început, cum ar fi putut El să permită vreodată păcatul să vină pe pământ, dacă el nu era pentru un motiv?

E-74 Doar ca să întărim acum unele lucruri pe care le-am spus noi. Ce era mai întâi, Mântuitorul sau un păcătos? [Cineva în adunare zice, "Mântuitorul." – Ed.] Mântuitorul, sigur. Care este mai puternic, un Mântuitor sau un păcătos? Dacă un Mântuitor poate să ia păcatul la o parte, El este mai puternic. Păi, de ce a lăsat El ca păcatul să se întâmple în primul rând? Ca să arate că El era un Mântuitor. Care este cel mai puternic, un vindecător sau o boală? ["Un vindecător."] Un vindecător. Atunci de ce a lăsat El să vină boala? Ca să arate că El era un vindecător. Eu mă simt evlavios chiar acum. Da, domnule. Oh, Doamne! Acestea sunt atributele Lui.

E-75 De aceea lasă El ca să vină necazul. De aceea lasă El să vină întristarea, să arate că El este bucurie. Sigur, aceasta este. De aceea avem noi o noapte, să dovedească că există o zi. De aceea noi avem o agitaţie, ca să arate că există pace. Sigur, aceasta este pro şi contra. Oh, El este minunat.

E-76 Acum, cum a început el? Noi vom merge drept la el, tot atât de repede cât putem, astfel ca să nu vă reţin toată noaptea. Acum, trebuie să existe un început la toate lucrurile.

E-77 Şi eu vreau să vă întreb ceva. Acum acesta ar putea... Voi puteţi să băgaţi aceasta acolo în buzunarul de la vestă. Voi nu trebuie să puneţi aceasta cu tacâmul obişnuit. Dar ascultaţi la aceasta.

E-78 Dacă tu eşti o creatură Eternă, atunci tu niciodată nu ai avut un început, sau niciodată nu poţi să ai un sfârşit. Căci, Etern vine de la cuvântul care "nu are început sau sfârşit."

E-79 Nu vi-o amintiţi? Eu am zis, azi dimineaţă, cum că Melhisedec, când l-a întâlnit pe Abraham venind de la măcelul regilor. Şi Biblia a zis, în Evrei 7, că-că, "Levi a plătit zeciuieli lui Melhisedec, când el era în coapsele tatălui său Abraham." Abraham a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacob; Iacob a născut pe Levi. Acela era tată, bunic, şi străbunic. Şi în timp ce Levi a fost în coapsele străbunicului său, Biblia îi dă lui credit pentru plata zeciuielii lui Melhisedec. Vorbind despre Eternitate! Doamne, Doamne! El nu a zis niciodată, "El a făcut aceasta ca o umbră; el a făcut-o potenţial." Biblia a zis, "El a plătit zeciuieli." Amin.

E-80 Atunci, dacă noi venim prin sămânţa corectă, când Pavel a predicat Evanghelia eu am fost acolo şi voi aţi fost acolo.Noi vom ajunge la aceea, doar într-un minut, drept în sus până la urechile noastre. Observaţi, aceasta este ce ne pretinde Scriptura, nouă, s-a dus chiar departe în urmă.

E-81 Doar gândiţi! Levi; apoi Iacob, tatăl lui; apoi Isaac, tatăl lui; apoi Abraham, tatăl lui, străbunicul lui. Când Levi era în coapsele străbunicului său, el a plătit zeciuieli lui Melhisedec.

E-82 Eu vreau să vă întreb pe voi. Cine este acesta, Iov 27... 38, când a zis El, "Unde erai tu când Eu am aşezat temeliile pământului? Când stelele dimineţii au cântat împreună, şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie?" Cine erau acei fii de Dumnezeu care strigau de bucurie? Isus le-a zis lor, că, "Eu m¬am bucurat cu voi înainte de întemeierea lumii." Noi nu suntem creaturi ale timpului. Noi suntem creaturi ale Eternităţii.

E-83 "Nici un om nu poate să vină la Mine afară doar dacă îl atrage Tatăl Meu. Şi toţi care vin la Mine, Eu le voi da Viaţa Eternă, şi îi voi învia în zilele din urmă. Nimeni nu-i poate smulge din mâna Tatălui Meu, Care mi-i dă pe ei Mie." Cum o să pierdeţi voi?

E-84 Vedeţi, vouă vă este frică. Voi vă temeţi. Veţi fugi în jur aici. Şi aceasta este una dintre cele mai bune dovezi, în lume, că voi nu aţi fost nici unde încă. Aceasta-i corect. Cum poate Dumnezeu să vă mântuiască vreodată dacă El...

E-85 Câţi din biserica aceasta vă ridicaţi mâinile, şi credeţi că Dumnezeu este infinit? Voi ştiţi ce înseamnă cuvântul infinit? Acesta este doar perfect. Infinit, voi nu puteţi-voi nu puteţi să explicaţi cuvântul infinit.
86 V-aţi luat voi vreodată aparatul de fotografiat şi să-l fixaţi la infinit? Păi, el înseamnă doar de atunci încolo. În ordine. Nu există nici un fel de a centra mai mult înăuntru.

E-87 Ei bine, aceasta este ceea ce Dumnezeu este. El este infinit. şi dacă El este infinit, nu putea să existe nici un gândac, nici o muscă, nici un purec, nici un păduche, nici un purec tropical, sau nimic ce a fost vreodată pe pământ, sau va fi vreodată, ci doar ceea ce Dumnezeu a cunoscut înainte ca lumea să fie formată. Iată o concepţie despre infinit.

E-88 Ei bine, atunci, un Dumnezeu infinit Care te salvează pe tine aici, ştiind că El o să te piardă pe tine săptămâna viitoare, sau luna viitoare, sau anul viitor, păi, El îşi învinge tocmai scopul. El nu te poate pierde pe tine. ,,Acela care aude Cuvintele Mele, şi crede în Acela care M-a trimis pe Mine, are Viaţa veşnică şi nu va veni niciodată la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Nu poate să vă piardă. Voi nu o să mai...

E-89 "Cel ce este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el, şi el nu poate păcătui." Cum poate el să păcătuiască când acolo este o jertfă de păcat pentru el?

E-9

E-91 Şi când voi sunteţi salvaţi, voi sunteţi sub ispăşire, şi păcatele voastre nu vă sunt socotite. Nu a spus David, "Binecuvântat este omul căruia Dumnezeu nu îi ţine în seamă păcatul, şi nu i se socoteşte păcatul"? Dumnezeu nu ţine păcatul împotriva creaturii Lui. Aceasta este tare. Acesta nu este lapte subţiat. Ci aceasta este Biblia. Dumnezeu nu va socoti păcat la cel neprihănit.

E-92 "Dumnezeu," prin harul Lui, prin predestinare, "nevoind ca vreunul să piară, ci toţi să poată să vină la pocăinţă." Dar fiind infinit, şi ştiind cine va veni şi cine nu va veni, El putea să predestineze totul ca să lucreze după voia Lui. Dacă El nu a făcut-o, de ce a permis El păcatul în primul rând? Când El era un Salvator... Dacă nu ar fi existat niciodată un păcătos, El nu ar fi fost niciodată un Salvator; atributul, ce era în El, nu putea să fie tras afară.

E-93 Cum a devenit El cândva un vindecător? Cum a devenit El cândva un vindecător? Deoarece El a permis să vină boala, ca El să se poată arăta El însuşi ca vindecător. El era un vindecător. Cum aţi fi voi vreodată... Cum ar fi fost El cunoscut vreodată? Cum putea vreodată să lucreze atributul Său? Cum putea El să fie vreodată un vindecător, dacă nu ar fi existat vreodată nici o boală? El trebuia să îngăduie boala.

E-94 Nu-i de mirare, că Pavel a zis, în Romani 8. "Om nesocotit, cine poate să spună la-la olar ce să facă cu ea; cine, când lutul s¬a ridicat şi a zis, De ce mă faci, tu, pe mine astfel? Nu a ridicat El pe Faraon pentru acelaşi scop, ca El să-şi poată arăta slava Lui jos în Egipt? El împietreşte pe cine vrea El, şi justifică pe cine vrea El. Nu este cel ce vrea, sau cel ce aleargă, ci Dumnezeu care arată milă."

E-95 Astfel, voi nu aveţi nimic de a face cu aceasta. Voi nu aveţi nici măcar un singur lucru de făcut. Dacă acesta este har, dacă acesta este un dar gratuit, nu există nici un singur lucru pe care- 1 poţi face privitor la aceasta. Dumnezeu ţi l-a dat ţie, şi aceasta este voia lui Dumnezeu. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu ţi l-a predestinat ţie.

E-96 Biblia a spus că noi am fost "predestinaţi să fim fiii adoptării, fiii lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii." Atunci, când Dumnezeu a junghiat Mielul, în Propria Lui gândire, înainte de întemeierea lumii, ca să-şi dovedească atributele Sale, ceea ce era EL Când Mielul a fost junghiat, noi am fost junghiaţi cu EL Când Sângele Mielului a fost prins în Propria Lui minte, acolo în urmă înainte de întemeierea lumii, numele meu şi al vostru au fost scrise în Carte atunci, totul în gândirea Lui măreaţă.

E-97 El este infinit. Dacă El nu era, de ce a permis-o El? Care este cel mai puternic, am zis eu, un Salvator sau un păcătos? Cine are cea mai multă forţă? Atunci, cel mai puternic trebuia să îngăduie pe cel mai puţin puternic, şi El o face numai pentru slava Lui. Când El l-a făcut pe Lucifer, El ştia că el va fi diavolul. El trebuia să-l lase pe acesta să fie acolo să arate că El era Salvatorul, Cristosul. El trebuia să lase să se întâmple în felul acesta.

E-98 Acum, nu zice Biblia, că, "Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu"? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Astfel de ce vă este vouă frică?
Hai să ne trezim şi să lucrăm,
Cu o inimă pentru orice întrecere.
Nu fiţi ca vitele necuvântătoare mânate, să trebuiască să fim rugaţi şi convinşi!
Să fii un erou!

E-99 Mie îmi place asta. Ridicaţi-vă! Un poem micuţ care obişnuia să mă ajute atât de mult când eram copil, merge cam în felul acesta.
A existat un Roman nobil,
În zilele Împăratului Roman;
Care a auzit un croncănit laş.
Zicând înaintea castelului:
"Oh, este în siguranţă într-un astfel de pom de brad,
Nu există nimeni care să-l poată scutura."
"Oh, nu," a zis eroul,
"Eu voi găsi o cale sau voi face una."

E-100 Iată-vă. Asta-i adevărat. Dacă această Biblie învaţă că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci... Nu era un lucru uşor când eu am păşit afară din acest Tabernacol în ziua aceea, şi fiecare spunându-mi mie că aceasta se va întâmpla, şi aceea se va întâmpla. "Tu vei fi considerat un fanatic, aruncat în închisoare, şi toată asociaţia medicală va veni împotriva ta." Dar Dumnezeu a spus fă aceasta. Biblia a spus că El era. Şi acum un foc de trezire arde în fiecare naţiune sub Ceruri. De ce? Am stat sus la aceasta!
Cum vă apucaţi de lucrul vostru în fiecare zi?
Vă este frică de lucrul pe care-l găsiţi?
Vă puteţi ridica în sus la munca dinainte?
Aveţi o minte obosită şi goală? (Eu urăsc treaba aceea.)
Sau staţi voi drept în sus la munca dinainte,
Sau este frica ce aleargă cumva prin ea?
Dacă-i aşa, apucă-te de următoarea pe care o găseşti,
Gândindu-te că o vei face.

E-101 Stai cu aceasta. Desigur. Motivează în inima ta, ca Daniel. Stai cu Dumnezeu.

E-102 "Unde s-au întâmplat toate acestea? Cum au avut loc? Ce îi face pe oameni astfel? De ce suntem noi aproape gata să fim distruşi? Frate Branham, explică-mi mie. Ce te face să crezi că întreg lucrul acesta trebuie să fie şters?" Acesta a fost şters odată înainte, (este adevărat?) în distrugerea potopului. Acum aici vin câteva lucruri adânci. Şi noi ne vom pregăti să le citim.

E-103 Acum eu vreau ca voi să întoarceţi cu mine acum, acolo în Cartea din Geneza, la capitolul al 3-lea. Dacă voi vreţi să citiţi ceva, eu vă pot arăta vouă în această Carte din Geneza unde fiecare cult şi fiecare ism, şi fiecare lucru pe care noi îl avem astăzi, au început în Geneza. Câţi ştiu că Geneza înseamnă "începutul"? Desigur.

E-104 Noi aflăm biserica Catolică la început, Babilon, Nimrod fondatorul; noi o găsim în mijlocul Bibliei, noi o găsim la ultima parte a Bibliei; noi găsim, cum încerca să aducă înăuntru femei predicatoare, la începutul Bibliei, prin închinarea la statui micuţe făcute din rădăcini. Câţi aţi citit vreodată Două Babiloane, a lui Hislop, istoria? În ordine. Le găsiţi, în aceste istorii. Ei aveau o femeie... şi atunci voi vă amintiţi, chiar şi Iacob a furat dumnezeii tatălui său, şi fiica lui i-a ascuns sub ea şi i-a luat acolo afară în pustie, care a pângărit tabăra, mai tirziu. În ordine.

E-105 Să citim aici acum în Geneza.
Acum, şarpele a fost cel mai subtil decât orice fiară de pe câmp pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu. Şi el a zis femeii, da Dumnezeu a zis voi să nu mâncaţi din fiecare pom din grădină?
... femeia a zis şarpelui Noi putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină:
Dar din rodul pomului... din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, Voi să nu mâncaţi din el, nici să nu vă atingeţi de el ca să nu muriţi.
Şi şarpele a zis femeii hotărât că nu veţi muri:
Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el, atunci vi se vor deschide ochii (Vedeţi căutând Lumină nouă) şi veţi fi ca dumnezei cunoscând binele şi răul.

E-106 Vedeţi cum sunt indivizii aceştia de astăzi, încercând să scoată din Biblie? "Păi, nu este tot atât de uşor să torni, sau să stropeşti, sau aşa, sau aşa?" Nu, domnule. Dumnezeu a scris un program, şi aceasta este ceea ce trebuie ca noi să urmăm, Aceasta.[Fratele Branham indică către Biblia lui – Ed.]
Şi când femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, şi că acesta era plăcut pentru ochi, şi un pom să facă... să fie de dorit, ca să deschidă cuiva mintea, ea a luat din rodul acestuia, şi a mâncat, şi a dat şi bărbatului ei care era cu ea; şi el a mâncat.
Şi li s-au deschis ochii la amândoi, şi au cunoscut... că ei erau goi; şi ei au cusut laolaltă frunze de smochin, şi şi-au făcut şorţuri.

E-107 Mi-ar place să mă opresc aici pentru un minut. Acum, trebuie să existe un început la fiecare lucru. Voi aţi avut un început. Acum noi... Aici este unde vreau să-mi bazez întregul lucru, acum, despre care am vorbit noi în ultimele două adunări, şi aici.

E-108 Acum, în dimineaţa aceasta noi am mers înapoi şi am dramatizat, în Biblie, căci când Dumnezeu a făcut pământul, când El a format gazele; şi atunci acele gaze au devenit calciu, şi potasiu, şi-şi diferite lucruri. El vă făcea trupurile voastre. El şi¬a aşezat construcţia, ca un mare meşter zidar, ca un constructor aşezându-şi materialul lui ca să zidească un proiect de locuinţă. El făcea trupul tău, şi El îl avea aşezat acolo. El ştia exact, în mintea Lui, ce urma să fie făcut.

E-109 Această mână, Dumnezeu a făcut acea mână înainte ca El... în timp ce El făcea lumea; dar, duhul meu el l-a făcut înainte să existe o lume. Acum, însă această mână şi acest trup, El le-a făcut când a făcut El lumea, pentru că acest trup a ieşit afară din pământ, şi va merge înapoi în pământ. Dumnezeu a făcut aceasta. El a desfăşurat totul afară în marele Lui plan şi programul Lui.

E-110 Acum, când El s-a dus ca să facă pământul, El a făcut omul, şi omul nu a arătat chiar corect. Acum noi am avut aceea, dimineaţa aceasta, am mers prin dramă, cum Tatăl a venit jos şi s-a uitat la fiul Lui, făcut în imaginea Lui, şi aşa mai departe. Atunci El i-a făcut lui o nevastă, un ajutor.

E-111 Acum, amintiţi-vă, că, toate creaturile pământului, Adam le¬a dat lor nume.

E-112 El a făcut vitele, şi fiarele, şi toate lucrurile. Şi astăzi, noi... Cronologiştii şi-şi diferite minţi măreţe de ştiinţă, au încercat, pentru şase mii de ani, să găsească acea verigă pierdută, de ce acel animal... Omul este viaţă animală. Noi ştim aceea, că noi suntem făcuţi...

E-113 Şi o femeie este doar o parte dintr-un om, un produs lateral. O femeie nu a fost în creaţiunea originală. Dumnezeu a încetat să creeze, pentru ani şi ani şi ani, până când El a făcut femeia dintr¬o coastă din partea lui. Adam a numit toată creaţiunea, şi toate celelalte, dar nu era nimic pentru el. Astfel, El i-a făcut lui un ajutor; a luat coasta din partea lui, a închis tăietura, şi i-a făcut un ajutor lui. Şi omul, în duhul lui, era şi bărbat şi femeie.

E-114 Iar femeia este o parte din bărbat. Şi când un om îşi ia lui o soţie, şi dacă ea este corect nevasta lui, o soţie dată de Dumnezeu, ea va fi doar pentru el ca o parte din el.

E-115 Acesta este motivul că voi aveţi atât de multe mustrări de conştiinţă în căsătorie, este deoarece tu ieşi afară şi vezi vreo fată cu ochii frumoşi maro sau ochii albaştrii, sau aşa ceva, şi vreo figură drăguţă, şi tu cazi pentru ea. De prima dată când ea îşi are primul ei bebeluş, acei dinţi cad, şi ea devine zbârcită şi bătrâna, şi atunci tu vrei să o arunci afară. Şi unele dintre voi femeilor găsiţi vreun băieţaş cu părul alunecat în jos, şi jumătate din cana de untură a mamei golită pe el, şi creţ. Şi tot acesta va cădea afară; eu ştiu asta din experienţă. Dar ce se întâmplă? Ce este aceasta? Voi cădeţi pentru aceea.
116 S-ar cuveni ca tu să te rogi, mai întâi, pentru că o femeie este parte din tine. Şi dacă tu ai îmbrăţişat o femeie la sânul tău, şi ai luat-o pe ea ca soţia ta, şi tu... Ea face o imprimare pe tine. Noi vom spune aceasta astfel ca voi să înţelegeţi. Şi orice altă femeie pusă către acel sân nu va potrivi acel tipar. Şi Dumnezeu te va ţine răspunzător pentru aceasta. Şi voi doar să ţineţi minte aceasta.

E-117 Tu care iei soţia altuia afară şi... eu am auzit astăzi despre o fetiţă de aici din oraş, o sărmană mititică. Eu o cunosc pe ea. Şi vreun cărţaş cumpărându-i haine mari fine, şi alte lucruri, încercând să o momească în felul acesta. Un şobolan, ar face un lucru ca acesta, nici măcar nu poate să fie considerat o fiinţă umană.

E-118 Ştiţi, un câine nu este atât de josnic, şi totuşi voi numiţi un câine-mamă o "căţea." Ea are mai multe moraluri decât jumătate din femeile pe care le are Jeffersonville. Şi voi numiţi o bătrână mama de porc o "scroafă," şi ea nu este... Ea este cu mult mai morală decât multe din femeile acestor State Unite. Aceasta este exact corect. Acum, eu ştiu că aceasta este pe şleau. Şi eu v-am spus că eu am s-o macin acasă, şi eu vreau ca voi să ştiţi aceasta. Şi aceasta este adevărat. Ele toate, femeile din ziua de azi, nici nu ştiu măcar ce este moral. A zis, "Nu mă mustră conştiinţa." Păi, tu nici nu ai vreuna. Observaţi. Da, domnule. Când, tu ştii ce este binele şi răul.

E-119 Acum observaţi. Acest om, când el a fost creat, Dumnezeu i¬a separat duhul. Şi El a luat o bucată de pe om, coasta lui, şi a făcut o femeie din ea. Şi atunci El a luat partea feminină, spiritul gingaş al omului, şi a făcut o femeie din ea. Şi El l-a făcut pe om, masculin, solid.

E-120 Şi când vedeţi un-un-un om care este micuţ... ştiţi, cu manichiură, sau oricum chemaţi voi aceasta, unghiile lui; şi, ştiţi, patru pe o parte şi cinci pe cealaltă; şi-şi alunecându-şi părul în jos, şi ţinându-şi gura deschisă înainte, şi lucruri de felul acesta, unul din aceşti băieţi drăguţi. Tu doar să-ţi aminteşti, soră, acolo este ceva greşit cu păsăroiul acela. Acolo este ceva greşit. Mai bine să-ţi ţii ochii pe el.

E-121 Şi când vezi o femeie cu o ţigară în colţul gurii, cu o pereche de şalopetă pe ea, şi zicând, "Eu îţi spun, omule, ce este aceasta!" Frate, tu fii atent la fata aia. Acolo ceva nu este în regulă.

E-122 O femeie, se presupune să fie o femeie, şi ea se presupune să se îmbrace ca o femeie. Când Dumnezeu a făcut un om, El l-a făcut pe el un lucru; şi El a făcut pe femeie altceva. Şi când Dumnezeu îmbracă un om, El l-a îmbrăcat într-un fel, şi pe femeie altfel. Şi Biblia zice, "Este o urâciune pentru o femeie să se îmbrace cu o haină care aparţine bărbatului."

E-123 Şi voi femeilor, punând pe voi aceşti pantaloni micuţi şi alte lucruri, şi purtându-i aici afară, micuţii aceia vechi... Cum îi chemaţi voi pe aceştia, knickerbocker? Cum cheamă ei aceasta? Da, asta este. [Cineva spune, "Aceia sunt pantaloni scurţi." – Ed.] Nu, nu, aceştia nu sunt pantaloni scurţi. Aceştia sunt, au cracii lungi în ei. ["Împingători de pedale."] Împingători de pedale, şi şalopetă, grosolană.
A intrat şi a zis, "Aceasta este pentru doamne."

E-124 Eu am zis, "Nu, tu eşti greşită. Doamnele nu poartă lucrurile acelea. Femeile s-ar putea, dar doamnele nu." Aceasta este adevărat.

E-125 Biblia a zis, "Este o urâciune pentru o femeie să-şi pună o îmbrăcăminte; şi pentru un bărbat să-şi pună îmbrăcăminte care aparţine unei femei."

E-126 Şi bărbatul devine tot mai sissyficat, [Feminizat – Trans.] fiecare zi, şi femeile devin tot mai masculine. Care este cauza? Noi vom afla în câteva minute, prin Biblie. Femeile nu mai sunt femei. Eu nu vreau să spun că voi femeile Creştine. Eu vorbesc despre linia generală. Ele vor să acţioneze ca bărbaţii; vor s㬺i taie părul ca bărbatul; îşi pun mâna sus la un bar, aşa, şi cântă Dumnezeu Binecuvântează America, cu o ţigară afară din colţul gurii.

E-127 Mergi jos pe stradă, înapoi afară în felul acesta, şi drept în autostradă. Noi am numărat... Eu vreau să vă spun ceva. Şi voi femeilor şoferiţe, ascultaţi. Billy Paul şi cu mine, la această ultimă campanie în jurul naţiunii, şase luni, eu am ţinut socoteala la cât de multe conştiinciozităţi erau pe drum. Şi din trei sute de accidence, pe drum, ziceţi cât de multe din ele erau cu femei şoferiţe? Acolo lipseau doar... Nouăsprezece dintre ei erau bărbaţi. Şi două sute şi optzeci sau, eu cred că erau, două sute optzeci şi unu ar fi atunci femei conducătoare auto. Femei conducătoare auto! Acum, eu nu zic că nu există femei conducătoare auto bune. Dar ea va întoarce în orice fel.

E-128 Şi tu să încerci numai să ajungi înapoi la ea? Să fie ea cu un fel de înfăţişare plăcută, stând acolo, împingându-şi părul acela în sus când apare un copoi. Păi, ar zice el, "sigur, tu eşti în greşeală!" Noi nu avem lege.

E-129 Ei au dovedit aceasta zilele trecute într-un proces pentru impozit prin care tocmai am trecut eu. Noi nu avem legi. Dacă acolo sunt...

E-130 Nu-i de mirare că marii lorzi din Anglia au zis, "Democraţia a fost toată dusă de vânt şi fără ancoră." Şi aceea era adevărat, stă pe o cutie de săpun, cu propagandă electorală. Democraţia este putredă, şi aşa sunt dictatorii şi toţi ceilalţi. Întregul lucru este putred. Nu există decât un singur lucru pentru Dumnezeu să facă, să distrugă întregul lucru, aşa cum a spus El că va face, şi va începe din nou. Acum priviţi cât de aproape suntem noi de Venire.

E-131 Acum când această femeie... El i-a făcut lui un ajutor, şi ea urma să-i fie ajutorul lui. Şi atunci...

E-132 Acum, aici, eu niciodată nu am avut încă un predicator care să fie de acord cu aceasta. Şi ei încearcă să o facă în vreun alt fel, şi totuşi eu nu-i văd nici un rost. Ei încearcă să spună că Adam şi Eva au mâncat ceva mere. Frate, dacă... Eu nu spun aceasta ca o glumă acum, dar eu vreau să o spun. Căci, dacă mâncând mere vor face pe femei să-şi dea seama că ele sunt goale, noi mai bine să le pasăm iarăşi mere. Şi voi ştiţi că aceasta-i adevărat.

E-133 Ştiţi, mâncând un măr, aceasta nu era ce au făcut ei, i-a făcut să-şi dea seama că ei erau goi. Sigur, aceasta nu era. Aceasta trebuia să vină sexual. Aceasta trebuia să fie, căci ei şi-au dat seama că erau goi când au luat acest rod interzis. Nu este femeia un pom fructifer? Nu eşti tu fructul mamei tale? Acela era fructul care era interzis să fie luat.

E-134 Acum aici este un lucru mare. Acum cel mai aproape la ce ştiinţa a ajuns ca să cunoască ce era fiinţa umană... Ei dezgroapă oase vechi, ei iau fosile, şi ei iau capete, şi ei iau cranii, şi braţe, şi oase, şi încearcă să facă aceasta să arate ca o fiinţă umană. Şi ei ştiu că cel mai apropiat lucru pe care au ajuns ei să- 1 găsească, apropiat de om, este un cimpanzeu. El este cea mai apropiată specie de o fiinţă umană; dar totuşi aceasta nu este nimic cu fiinţa umană, cea mai înaltă.

E-135 Cea mai inferioară formă de viaţă care există este o broască; cea mai înaltă formă este fiinţa umană. Dumnezeu a început de jos şi a făcut drept în sus, până ce El a adus drept la imaginea Lui. A adus-o de la păsări şi fiare, şi sus înainte, până ce El a ajuns la imaginea lui Dumnezeu. El l-a făcut pe om în acel chip. Aceasta este cea mai înaltă formă. Cea mai inferioară formă este doar un mormoloc care s-a transformat într-o broască, şi aşa mai departe.

E-136 Acum, aceasta verigă pierdută, pe care ei nu o pot găsi. Priviţi Scriptura acum. Voi, voi nu o să fiţi de acord cu aceasta, mulţi dintre voi, dar eu vreau... doar vreau ca voi să o păstraţi în minte. Şi să nu aveţi prejudecăţi împotriva acesteia. Ascultaţi.

E-137 Eu ştiu că mulţi dintre voi tocmai a-ţi ascultat la Dr. DeHaan. Eu desigur... Ca un om de calibrul lui, şi un bun frate Baptist, şi eu desigur că îl apreciez pe el. El are mai multă inteligenţă şi creieri, şi-şi a uitat mai mult decât am ştiut eu vreodată; deoarece el este un Doctor în-în Divinitate, şi el este un doctor medical, şi el este un Doctor în Ştiinţă. El este un om deştept. Dar zice că acei... Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase; el ia poziţia lui Josefus, şi zice că "ei-ei au trecut în trup uman," şi şi-au luat neveste. Şi acolo erau uriaşi în ţara lui Nod. "Ş( ei şi-au luat neveste şi au trăit cu ele, când fiii lui Dumnezeu, Ingeri căzuţi, au luat şi au văzut fiicele oamenilor; şi dorinţa sexuală era un lucru atât de mare, şi ei fiind încă păcătoşi de la cădere, ei s-au trecut pe ei înşişi în trupuri umane."

E-138 Dacă ei ar face aceasta, ei strică vindecarea Divină, ei strică toate celelalte. Dacă diavolul poate crea, el este egal cu Dumnezeu. Diavolul nu poate crea. Eu vreau ca voi să-mi arătaţi mie un loc unde diavolul poate crea. El nu poate crea.

El perverteşte numai ceea ce a fost creat. El nu este creator. El este numai un perverti tor.

E-139 Ei bine, atunci, ce s-a întâmplat? Priviţi. Iată versiunea mea. Aici este veriga pierdută.

E-140 Acum ei au un cimpanzeu, dar tu nu poţi să împerechezi un cimpanzeu cu o femeie şi să producă un copil. Tu nu poţi să încrucişezi o fiinţă umană cu vreun animal. Aceasta nu se va amesteca. Tu nu poţi să faci transfuzie de sânge, la orice animal.

E-141 Când eu am fost în Africa, ei i-au tratat pe acei sărmani oameni de culoare în aşa fel; cineva mi-a spus mie, mi-a spus, "Ei nu sunt nimic altceva decât animale."

E-142 Eu am spus, "Poftim. Ei sunt tot atât de mult umani cum sunteţi voi, poate ceva mai mult." Permiteţi-mi să vă spun, când aveţi acel fel de atitudine, voi mergeţi înapoi către un animal. Eu am zis, "Acel om, dacă el este aşa negru ca asul de pică, sau dacă el este aşa de galben ca un dovleac, sau dacă el este aşa de albastru ca indigoul, el ar putea să-ţi salveze viaţa prin a-ţi da o transfuzie de sânge. Dar tu să nu pui niciodată sângele unui animal în tine." Desigur, el este uman.

E-143 Doar din cauză că o piele era neagră, şi cealaltă maro, şi o alta galbenă, şi o alta albă, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Biblia a spus, "Dumnezeu dintr-un sânge a făcut pe toţi oamenii." Şi aceasta este exact corect. Locurile în care am trăit noi, schimbându-ne culorile, nu au avut nimic de a face cu aceasta. Dumnezeu a făcut dintr-un-dintr-un om toate naţiunile, un sânge, toate naţiunile la fel.

E-144 Chinezii; omul de culoare nu poate să spună acum, omul negru nu poate să spună acum, că, "Acel om chinez, el-el este galben, eu nu voi avea nimic de a face cu el." El este fratele tău. [Fratele Branham bate în amvon de câteva ori – Ed.] Şi tu omule alb nu poţi să spui omului galben sau omului negru, la nici unul, "eu nu am nimic de a face cu voi." El este fratele tău. Exact corect.

E-145 Observaţi acum, aici este ce a avut loc. Eu cred, şi o pot întări cu Biblia, că acesta este şarpele care a făcut-o. Şarpele este acea persoană care lipseşte între cimpanzeu şi om. Pentru că, ascultaţi, observaţi aceasta acum, că şarpele nu era o reptilă. El era cel mai "şiret" dintre toate fiarele de pe câmp.

E-146 Acum, eu am mers şi am luat dicţionare, astăzi, de peste tot, ca să caut acest cuvânt, ce înseamnă cuvântul subtil. El înseamnă "a fi deştept, a fi isteţ," şi, cea mai bună interpretare din-din Ebraică (din m-a-h-a-h, mahah) înseamnă "a avea adevărată cunoaştere a principiilor vieţii."

E-147 Acum hai să privim aceasta doar pentru un ninut. El este deştept, isteţ, şi totuşi el este chemat "şarpele." Dar, ţineţi minte, el era cel mai deştept lucru care era acolo, şi mai mult ca fiinţa umană decât orice altceva ce era pe câmp; cel mai aproape de fiinţa umană. El nu era o reptilă. Blestemul l-a făcut pe el o reptilă. Şi el era... Biblia a spus că el era cel mai frumos dintre toate.

E-148 Şi chiar blestemul nu i-a luat toată frumuseţea la o parte; încă culorile glorioase ale unui şarpe sunt frumoase, şi graţia lui şi viclenia lui. Chiar blestemul nu le-a mutat pe acestea jos. Dar, vă amintiţi, Dumnezeu i-a spus lui că picioarele lui vor cădea şi el se va târâ pe burtă. Şi voi nu puteţi găsi nici un singur os într-un şarpe care arată ca o fiinţă umană, şi acesta-i motivul că ştiinţa este pierdută. Dar iată-l.

E-149 Dumnezeu a ascuns-o de ochii celor înţelepţi şi prudenţi, şi a promis să o descopere fiilor lui Dumnezeu, în ultimele zile când fiii lui Dumnezeu vor fi făcuţi cunoscuţi, când, "Fiii lui Dumnezeu care s-au bucurat chiar înainte de întemeierea lumii." Când măreaţa descoperire a Dumnezeirii şi a altor lucruri vor fi aduse jos în zilele din urmă, El va manifesta aceste lucruri prin fiii lui Dumnezeu. Voi ştiţi că Scriptura învaţă aceasta. Şi iată-ne aici. Acesta este motivul că Dumnezeu ne deschide nouă aceste lucruri. Dumnezeu îşi aduce fiii lui în manifestare. El merge în afara limitelor oricărei cunoştinţe umane, departe în descoperirile spirituale, şi aduce Aceasta jos. Nu am fost noi învăţaţi în Biblia aceasta, "Aici este către cel ce are înţelepciune"? Nu ceea ce a învăţat el în vreun seminar; ci ceea ce a învăţat el pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, şi ceea ce i-a făcut plăcere lui Dumnezeu să-i dea lui. Fiii lui Dumnezeu, făcuţi cunoscuţi!

E-150 Iată şarpele, acum iată ce era şarpele; eu am să vă dau vouă descrierea mea despre el.

E-151 Noi avem... noi coborâm, de la broască, înainte la aceea de mormoloc, şi înainte mai în jos şi mai departe, şi aşa-şi-aşa, până când în final ajungem la maimuţă, la cimpanzeu. Şi de la cimpanzeu, acum noi sărim de la cimpanzeu la om, şi noi ne mirăm de ce.

E-152 "Păi," ştiinţa spune, ,,aşteaptă acum! Noi putem să încrucişăm femeia cu maimuţa şi cu cimpanzeul, şi apoi invers, ~n om încrucişat cu o cimpanzoaică." Aceasta nu va reuşi. Incrucişaţi-1 cu oricare alt animal; aceasta nu va reuşi. Sângele nu se va amesteca; luaţi sângele vostru, acesta este cu totul un sânge diferit, cu totul.

E-153 Există ceva sânge între aici, şi ei nu pot să găsească animalul. Oh, haleluia, eu ajung să mă simt religios chiar acum. Observaţi. De ce? Dumnezeu a ascuns-o de ei. Nu există nici un os într¬un şarpe care să arate ca un os uman. El a pus lucrul aşa departe încât nu ar putea fi descoperit de omul înţelept.

E-154 Şi eu vă voi arăta vouă de unde vine omul acela înţelept, unde-unde este el, oricum. Vedeţi, el nu poate să vină prin aceea.

E-155 El trebuie să vină prin descoperire, "Tu eşti Cristosul, Fiul celui..." "Pe această piatră Îmi voi zidi Biserica Mea; şi porţile iadului nu o vor birui," descoperire spirituală. Cum a-cum a ştiut Abel să ofere un miel, în schimb Cain a oferit roadele câmpului? Aceasta i-a fost descoperită lui spiritual. Tu nu o obţi prin seminarii. Tu nu o obţi prin denominaţiuni. Tu o obţi din Ceruri.

E-156 Acum priviţi şarpele, acest şarpe care a fost mai întâi. Hai să desenăm un tablou despre el. El era un individ puternic mare. El este între cimpanzeu şi om. Şi, şarpele; diavolul, Lucifer, ştia că acela era singurul sânge care s-ar amesteca cu sângele uman, singura persoană cu care putea să aibă de a face. El nu putea să aibă de a face cu cimpanzeul, că acel sânge nu s-ar amesteca. El nu putea să o facă cu diferite lucruri. El nu putea să aibă de a face cu berbecul. El nu putea să aibă de a face cu calul. El nu putea să aibă de a face cu orice alt animal; el trebuia să aibă de a face cu şarpele.

E-157 Să-l luăm pe el acum şi să vedem cum arată el. El era un individ măreţ puternic, uriaş preistoric. Asta este unde găsesc ei oasele acelea mari, şi eu am să vă arăt aceasta în Biblie. Acum priviţi îndeaproape. În ordine. Acest individ măreţ puternic, să zicem că el-el era înalt de zece picioare, cu umeri mari; arăta întocmai ca un om. Şi sângele lui; după ce a venit jos, potrivind un animal cu altul. Voi puteţi să încrucişaţi animale. Şi aceasta a continuat să obţină sânge mai dezvoltat, o formă mai înaltă de viaţă, formă mai înaltă, până când aceasta se caţără sus în domeniul omului. Dar ultima legătură aici, între aici, era tăiată. Câţi ştiu că ştiinţa nu poate găsi veriga lipsă? Toţi dintre voi ştiţi aceasta. De ce? Aici este el, şarpele. Aici era el, un individ mare.
Şi diavolul vine jos, acum, el zice, "Eu pot inspira."

E-158 Acum când mergi să te uiţi la femei, şi acţionezi cu femeile, ţine minte, tu eşti uns de diavolul; aceasta nu este propria ta nevastă.

E-159 Observaţi, acum, diavolul a coborât şi a intrat în şarpe. Şi el a găsit-o pe Eva în grădina Edenului, goală, şi el a vorbit despre fructul între. Între înseamnă "mijloc," şi aşa mai departe; voi înţelegeţi, într-o adunare amestecată. Şi el a zis, "Acum, aceasta este plăcut. Este plăcut ochiului." Şi ce a făcut el? El a început să facă dragoste cu Eva, şi el a trăit cu ea, ca un soţ.

E-160 Şi ea a văzut că aceasta era plăcut, astfel că ea a mers şi i-a spus bărbatului ei, dar ea era deja însărcinată de Satan.

E-161 Şi ea a născut primul ei fiu, al cărui nume era Cain, fiul lui Satan.
"Acum," voi ziceţi, "aceasta-i greşit."

E-162 În regulă, noi tocmai vom afla dacă este greşit sau nu. "Şi Eu voi pune vrăjmăşie între Sămânţa ta şi sămânţa şarpelui." Ce?

Sămânţa şarpelui! Ea avea o Sămânţă, şi el avea o sămânţă. "Şi El îţi va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul Lui." Şi o zdrobire acolo, înseamnă "a face o Ispăşire." Acum acolo este "sămânţa" şarpelui.
Acum, observaţi, aici vin aceşti doi oameni afară.

E-163 Acum, acest şarpe, când el a stat acolo, acest individ mare uriaş s-a ridicat acolo, el era vinovat de comiterea de adulter cu nevasta lui Adam. Unde stă păcatul astăzi? Ce face lucrurile în felul în care sunt astăzi? Acum, eu-eu... Desigur voi puteţi să prindeţi despre ceea ce vorbesc eu. Şi acolo era el.
Şi când el a făcut, Dumnezeu a zis, a început să-i strige pe Eva şi pe Adam.
Si el a zis, "Eu am fost gol."
Şi El a zis, ,,Cine ţi-a spus că ai fost gol?"

E-164 Atunci ei au început să, după moda armatei, să arunce vina. A zis, "Păi, femeia pe care mi-ai dat-o Tu, a făcut aceasta. Ea a fost cea care m-a îndemnat."

E-165 Şi ea a zis, "Şarpele mi-a dat mie un măr"? Ei bine, predica torule, vino-ţi în fire.

E-166 Ea a zis, "Şarpele m-a amăgit." Ştiţi voi ce înseamnă a amăgi? Aceasta înseamnă, "întinat." Şi ea era. Diavolul nu i-a dat ei niciodată un măr. "Şarpele m-a amăgit."
Şi atunci a venit blestemul.

E-167 El a zis, "Deoarece tu ai ascultat de şarpe în loc de bărbatul tău, tu ai luat Viaţa din lume. Şi tu vei-îţi vei înmulţi întristările tale; şi zămislirea ta va depinde de bărbatul tău," şi aşa mai departe.

E-168 "Şi pentru că tu ai ascultat de nevasta ta, în loc de Mine (Eu te-am luat din pulbere; cea mai înaltă specie), înapoi în pulbere te vei întoarce."

E-169 "Şi, şarpe, deoarece tu ai făcut aceasta, picioarele tale vor cădea. Pe pântecele tău vei merge, toate zilele vieţii tale. Şi tu vei fi urât. Şi ţărâna îţi va fi hrana." Iată-vă. Acolo este acea verigă care lipseşte.

E-170 Acum aici vine Cain. Să privim naturile. Aici vine Cain. Ce este el? El este un afacerist viclean. El ară câmpiile. Deştept, inteligent; religios, foarte religios; priviţi-priviţi atributele lui acum. Mergeţi cu mine doar încă câteva minute.

E-171 Aici apare el. El ştie că el este moral. El vrea să meargă la biserică. El îşi zideşte o biserică, şi îşi face o jertfă. Aduce un altar, şi toate. Zideşte un altar, îşi pune florile pe el. Pune câmpul, roadele câmpului, oferă aceasta lui Dumnezeu. A zis, "Iată Doamne. Eu ştiu că noi am mâncat mere, asta era ceea ce a cauzat aceasta." Unii din progeniturile lui au acelaşi fel de idee.

Arată de unde vine el. Şi-a adus merele, afară de pe câmp, le-a aşezat acolo, zicând, "Aceasta va face o ispăşire."
Dumnezeu a zis, "Acestea nu erau mere."

E-172 Dar, prin descoperire spirituală, Abel ştia că acesta era sângele. Astfel că el a adus un miel, i-a tăiat gâtul, şi el a murit.

E-173 Şi Dumnezeu a zis, "Asta-i adevărat. Asta este ce a făcut¬o. El era sânge." Voi ştiţi despre ce sânge vorbesc eu. În ordine. "Acesta era sângele care a făcut-o."

E-174 Acum priviţi. Şi apoi când Cain l-a văzut pe fratele lui holy¬roller că a fost primit înaintea lui Dumnezeu, şi semne şi minuni aveau loc acolo jos, el a devenit gelos pe el. El a zis, "Noi vom opri treaba asta chiar acum." Uitaţi-vă la fraţii lui, uitaţi-vă la copiii lui, de astăzi. "Acum, eu sunt mai deştept decât el," astfel că el s¬a mâniat. De unde a venit mânia? Puteţi voi spune că mânia... El a omorât pe fratele lui. El era un ucigaş.

E-175 Puteţi voi să-L numiţi pe Dumnezeu un ucigaş? Şi Adam era fiul lui Dumnezeu. Biblia a spus, că, "Adam era fiul lui Dumnezeu," acel început curat acolo în urmă. Adam era fiul lui Dumnezeu. Şi acea gelozie şi invidie, şi toate celelalte, nu puteau să iasă din izvorul acela curat.

E-176 El trebuia să vină printr-un alt loc. Şi el a venit prin Satan, care era un ucigaş, de la început. Biblia a spus, "El era un mincinos şi un ucigaş, de la început." Şi iată-l. Şi el a ucis pe fratele lui.

E-177 Şi acela era un model al morţii lui Cristos. Atunci, afară din aceea, desigur, El l-a ridicat pe Set ca să-i ia locul lui. Moartea, îngroparea, şi învierea lui Cristos.

E-178 Şi priviţi, astfel, de aici vin uriaşii voştri. Atunci Cain s-a dus în ţara lui Nod. Dacă tatăl lui era un individ mare şi uriaş, cum ar arăta Cain? Ca tăticul lui. Şi el s-a dus în ţara lui Nod, şi a luat una din surorile lui.

E-179 Singurul fel în care o putea face. Nu exista nici o cale să vină alte femei, decât prin Eva. Ei pretind că aveau şaptezeci de fii şi fiice. Dacă-dacă acolo nu erau femei... Biblia nu înregistrează femeile când se nasc, numai pe bărbaţi. Şi când, dacă nu mai existau alte femei decât Eva, când ea a murit, rasa umană a încetat să mai existe. Ea trebuia să aibe fiice. Şi el trebuia să se însoare cu propria lui soră.

E-180 El a plecat în ţara lui Nod şi şi-a luat-şi-a luat nevastă lui. Şi când s-a căsătorit el cu ea acolo, acolo este unde au găsit ei pe acei uriaşi giganţi, care erau copii căzuţi ai lui Dumnezeu; care au venit prin tăticul lor, diavolul, prin Cain. Iată veriga voastră care lipseşte.

E-181 Şi priviţi sămânţa şarpelui. Acum priviţi. Amintiţi-vă, sămânţa şarpelui este religioasă. Priviţi-o cum începe să se mişte acum, pentru câteva minute. Iată-l pe el, sămânţa şarpelui. Ce li s-a întâmplat lor? Acum lăsaţi-mă numai să citesc ceva aici, ceea ce tocmai am notat dupămasa aceasta.

E-182 Ce a venit prin linia lui Abel? Ascultaţi la aceasta. În ordine. Înainte vine Abel. După Abel vine Set. După Set vine Noe. După Noe vine Sem. După Sem vine Abraham. După Abraham vine Isaac. După Isaac vine Iacob. După Iacob vine Iuda. După Iuda vine David. După David vine Cristos, în desăvârşire.

E-183 Priviţi acolo în urmă cum Duhul lui Dumnezeu a locuit în Abel. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în Set. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în Iuda. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în David. Uitaţi-vă la acelaşi Duh chemând afară, prin sămânţa aceea neprihănită, în tot decursul drumului. Indiferent de ceea ce au făcut ei, ei erau predestina ţi.

E-184 Uitaţi-vă la Iacob, un murdar... Eu nu spun aceasta printr¬un sacrilegiu. Dar Iacob, un micuţ necinstit, agăţându-se de fusta mamei sale tot timpul; alergând în jur, un băieţaş mămos. A pus ceva lucruri peste el, a mers şi l-a înşelat pe tatăl său, ca să obţină binecuvântarea; dar aceasta i-a fost dată lui mai înainte de întemeierea lumii. Sigur, că da.

E-185 A mers acolo afară şi l-a minţit pe socrul lui; şi a luat ceva beţe vărgate, beţe de plop, şi le-a pus în apă, ca să sperie vitele acestea când ele erau însărcinate; ca să le facă să fete vite tărcate, aşa ca el să poată înşela şi să obţină vitele acelea. Dumnezeu l-a binecuvântat pe el în aceasta. Aceasta este adevărat.

E-186 Vai de oricine care spune ceva despre Iacob, voi ştiţi ce-voi ştiţi ce a zis profetul fals... Sau, el profeţea corect. Balaam, el a zis, "Oricine îl binecuvântează pe el va fi binecuvântat, şi oricine îl va blestema va fi blestemat."

E-187 „Eu te-am luat pe tine, Iacob. Eu l-am găsit pe el ca un... ca pe un pământ străin. Şi cum vulturul îşi mişcă cuibul, Eu l-am mişcat pe el şi l-am scos afară." Haleluia! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună de trei ori – Ed.] "Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul."

E-188 Priviţi aceasta cum vine în jos în perfecţiunea aceea. Acel Duh a lucrat la desăvârşirea în Cristos, în jos prin fiecare din Patriarhi, venind drept în jos. Indiferent ce au făcut ei, ce au zis ei, ce au făcut ei, ei erau absolut sămânţa celui neprihănit.

E-189 Şi, aici, când neprihănitul Abraham... Slavă! Oh, eu doar mă simt foarte bine. Când neprihănitul Abraham l-a intilnit pe Melhisedec, Care era Dumnezeu Însuşi!

E-190 Cine era Melhisedec? "Împăratul Salemului, care era Împăratul Ierusalimului, Împăratul păcii. El nu avea nici tată. El nu avea nici mamă. El nu a avut nici început de zile, nici sfârşit de viaţă." Oricine este El, El încă este viu. "El nu a fost născut niciodată. El nu va muri niciodată. El nu a avut nici tată nici mamă. El nu a avut nici început de zile, nici sfârşit de viaţă." Spune-mi Cine era acesta. Dumnezeul Etern; în ceea ce noi numim o...

E-191 Oh, eu am uitat cum numiţi voi aceea acum. Teofanie, este ceea ce este. Chiar ca... Nu un mit; dar totuşi ea este doar ceva făcut manifest. Ca şi cum El a venit la Abraham în cort acolo sus, ca un înger, şi a profeţit, şi i-a spus Sarei că ea a râs, în spatele Lui, şi aşa mai departe. Lucrul, acelaşi lucru.

E-192 Şi aici era El. El l-a întâlnit pe Melhisedec. Şi bun-... străbunicul Abraham, în sămânţa celor neprihăniţi, i-a plătit zeciuieli lui Melhisedec; şi aceasta i-a fost alocat la stră stră¬nepotul lui aici jos, sămânţa neprihăniţilor.

E-193 Acum aici vine sămânţa a-a şarpelui. Acum, ţineţi minte, acolo va fi vrăjmăşie, război între ei.

E-194 Sămânţa şarpelui vine înainte, şi ce produce ea? Acum hai să luăm primii câţiva ani. Acum priviţi ce are loc acolo. Noi o vom citi până jos, pentru că eu tocmai am verificat-o. Sămânţa şarpelui l-a produs pe Cain. Cain s-a dus în ţara Nod, a produs uriaşi, şi atunci ei au venit în ţara lui Noe.

E-195 Ei erau deştepţi, educaţi, oameni inteligenţi. Este adevărat? Ei erau constructori, inventatori, oameni de ştiinţă; nu prin sămânţa celor neprihăniţi, ci prin sămânţa lui Satan, şarpele. Ei erau astfel de oameni ca-ca oameni de ştiinţă, şi constructori, şi oameni mari, educatori. Scriptura spune aşa. Ei au prelucrat bronzul. Ei au prelucrat fierul. Ei au prelucrat metale. Ei au inventat lucruri. Ei au călit diferite metale, şi au construit case, şi aşa mai departe. Scriptura spune aşa. Şi ei erau batjocoritori ai Seminţei femeii, Noe, neprihănitul. Este adevărat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-196 Să-i urmărim pe ei puţin mai departe. Atunci, noi îi aducem pe ei sus la arcă, totul a fost distrus. Au ajuns într-o astfel de conglomeraţie de păcat, şi ei au luat conducerea, şi erau cei mai deştepţi şi inteligenţi. Până când, Dumnezeu s-a uitat în jos, acolo nu au rămas prea mulţi, aşa că El l-a luat doar pe Noe şi familia lui în arcă, şi a plouat apa în jos şi a distrus întregul lucru. L-a luat pe Enoh sus, înainte de aceasta. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo era toată sămânţa, aproape toată sămânţa; dar scopul Lui trebuie să fie împlinit.

E-197 Acum, Noe şi fiii lui, care au ieşit afară, Ham, Sem, şi Iafet, au ieşit în linia neprihănită.

E-198 Cum a trecut sămânţa vreodată dincoace? Sămânţa a trecut dincoace în arcă, întocmai cum a făcut-o la început, prin femeie, nevestele lor. Ele au purtat sămânţa lui Satan, prin arcă; întocmai cum Eva a purtat sămânţa lui Satan, ca să dea naştere lui Cain, la femeie.

E-199 Voi puneţi pe acele femei pe platformele voastre ca predicatoare? Biblia condamnă aceasta! Pavel a zis, "Dacă vreun om crede că este un profet, sau chiar duhovnicesc, lăsaţi-l să recunoască că ce scriu eu sunt poruncile Domnului; dar dacă el este neştiutor, lăsaţi-l să fie neştiutor."

E-200 Iată de ce am ieşit eu afară din biserica Baptistă de aici. Fratele Fleeman era aici cu un timp în urmă; eu cred că el era acolo în seara aceea. Dr. Davis a zis, "Tu vei sta aici sus şi vei ordina aceste femei ca predicatoare."
Eu am spus, "Eu nu o voi face. Nu, într-adevăr." El a zis, "Păi, eu te voi da afară."

E-201 Eu am spus, "Eu am fost dat afară din mai bine." Şi am zis, "Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, şi El condamnă acest lucru. Şi eu nu pot să susţin ceea ce Dumnezeu condamnă." Nu, domnule.

E-202 Oricine o face, arată că ei sunt învăţători falşi, profeţi falşi. Biblia a spus că ei vor fi. "Ar înşela chiar şi pe cei aleşi dacă ar fi posibil." Iată-vă.

E-203 Observaţi aceasta acum. Şi de acolo, atunci, vine Ham, Ham cu nevasta lui, şi aceia. El avea un blestem pus peste el. Din Ham iese Nimrod, care a zidit Babilonul. Din Babilon iese biserica Catolică, începutul ei. A venit în jos prin Ahab. A venit în jos din Ahab, în Iuda Iscarioteanul; şi a sfârşit-o, în anti-Crist.

E-204 Şi în aceste zile din urmă, aici este duhul anti-Cristului şi Duhul lui Cristos. Duhul lui anti-Crist, zicând, "Zilele minunilor au trecut." Duhul lui Cristos, zicând, ,,El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Duhul lui anti-Crist zice, "Aceasta nu contează dacă tu eşti botezat în Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, turnat, stropit, orice ar fi aceasta, înseamnă acelaşi lucru." Biblia a spus că Dumnezeu este infailibil, şi El nu se poate schimba. Pe cine o să slujeşti tu? Depinde de tine.

E-205 Acum voi ziceţi, "Pot ei să locuiască împreună? Tu ai spus, că, acolo în acea arcă, Frate Branham, tu i-ai avut acolo pe amândoi Ham şi Set." Aceasta-i corect, exact corect. Ham era rău. Set era religios şi neprihănit. În ordine.

E-206 Haideţi să-l urmărim pe Ham. În ordine, acum, acolo-i Ham şi Set în aceeaşi arcă; unul neprihănit, şi celălalt nedrept. Acolo era o cioară, şi un porumbel în aceeaşi arcă. Acolo era Iuda şi Isus în aceeaşi biserică. Acolo era anti-Cristul şi Duhul Sfânt în aceeaşi biserică.

E-207 Şi, astăzi, aceleaşi duhuri lucrează. "Având o formă de evlavie, foarte religioşi, dar având o formă de evlavie şi tăgăduind Puterea; de la aceştia îndepărtaţi-vă." Duhul Sfânt, pretinzând, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Care parte o să alegeţi?

E-208 Anti-Cristul zice că Aceasta este doar o carte de crezuri. [Fratele Branham indică Biblia lui – Ed.] "Noi vom repeta Crezul Apostolilor." Eu provoc pe orice predicator să-mi spună unde se găseşte în Biblie Crezul Apostolilor: "Eu cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerurilor şi a pământului; şi Isus Cristos, Fiul Lui. Eu cred în Sfânta Biserică Romano Catolică, împărtăşirea sfinţilor." Unde găsiţi voi aceasta în Biblie? Şi totuşi voi o veţi repeta în marile voastre biserici Metodiste şi Baptiste. Ea este o doctrină de la diavolul, şi profeţii falşi o învaţă.

E-209 Şi eu sper că nu vă rănesc simţurile voastre, dar eu o prind la Tabernacolul acesta. Voi de aici de la Tabernacolul Branham, abţineţi-vă de la astfel de lucruri. Orice care crede în împărtăşirea sfinţilor este spiritism. "Există un singur mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi acela este Omul Isus Cristos." [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Să nu vă pese cât de multe Marii există!

E-210 Vedeţi cum a făcut sămânţa femeii acolo în urmă? Vedeţi cum s-a purtat acolo sămânţa femeii?

E-211 Uitaţi-vă ce-i astăzi, în America. America este sămânţa diavolului. Ce este ea? Ea este o naţiune a femeii. Voi aţi auzit, "Aceasta este o lume a femeii." Asta-i corect. Ea este o naţiune a femeii. Ele aşează modelul.

E-212 Eu m-am dus acolo, nu de mult, în Elveţia. Femeile zicând... O micuţă, femeie cu Duhul Sfânt a spus, "Ştiţi, dacă eu merg acolo în America, ei spun că femeile au libertate."

E-213 Eu am zis, "Permiteţi-mi să vă spun la ce duce aceasta." Şi eu am început să-i spun ei.
Ea a zis, "Oh, milă, eu nu vreau nimic din aceasta." Eu am zis, "Aceasta este unde duce ea."
Ştiţi, ei nu fac lucruri acolo aşa cum ei le fac aici.

E-214 Ce este ea? Lăsaţi-mă să vă arăt că America este o femeie. Pe moneda noastră este chipul unei femei. Totul aici este o femeie.

E-215 Spuneţi-mi, nu există destule cârciumi de băuturi ilegale în ţară, care ar fi... Voi puteţi pune patruzeci de cârciumi ilegale în acest oraş, şi puneţi trei prostituate, femei atrăgătoare care se unduiesc pe ele însele în jos pe stradă; ele vor trimite mai multe suflete în iad, poftind după ele, decât toate cârciumele pe care le puteţi pune în oraş. Aceasta este exact corect.

E-216 Cine este aceasta atunci? Aceasta este femeia. Ce este ea? Ea este dumnezeul Americii.

E-217 Luaţi pe unele din aceste actriţe de cinema, şi ajung aici sus, măritate de patru sau cinci ori, trăind cu trei sau patru bărbaţi în acelaşi timp; şi unele din aceste reviste expunându¬le şi spunându-le, luându-le fotografii în pielea goală aici afară. Şi voi fetiţelor o puneţi ca exemplul vostru, (de ce?) deoarece mămica voastră înainte de voi, posibil, bunica voastră înainte de voi. Vedeţi voi unde lucrează sămânţa aceea a şarpelui? Desigur, aceasta este.

E-218 Ce a făcut aceasta? Dacă fărădelegea este cercetată la patrusprezece generaţii, sub lege, ce va fi fărădelegea dacă este cercetată în ziua aceasta când sămânţa celui neprihănit este aproape prelucrată? Şi Dumnezeu a zis că va veni o vreme, că dacă El nu ar fi scurtat lucrarea, nu ar fi rămas nici unul din aceştia. Noi suntem în timpul sfârşitului. Căutaţi-i pe neprihăniţi în seara aceasta; mergeţi prin cetăţi!

E-219 Oh, voi găsiţi membrii bisericii tot aşa de loiali la Baptişti şi Presbiterieni, şi aşa mai departe, cât se poate să fie. Dar ei nu au mai mult de a face cu Dumnezeu de cât are un iepure să-şi pună schiuri. Nu ştie nimic despre El! Tot ce ştiu ei... Tu eşti Creştin? "Eu sunt Catolic." Eşti tu un Creştin? "Eu sunt un Baptist." Eşti tu un Creştin? ,,Eu sunt Presbiterian." Eşti tu un Creştin? "Eu sunt Penticostal." Aceea nu are nimic de a face cu El.

E-220 Tu eşti Creştin deoarece acel Dumnezeu, prin harul Său, te¬a salvat. Tu ştii despre Aceasta. Şi ceva ţi-a schimbat viaţa ta, că tu trăieşti diferit. Şi tu eşti o persoană şi creatură nouă în Cristos Isus. Desigur.

E-221 Dar vedeţi voi unde-i sămânţa şarpelui? Ce era sămânţa şarpelui? Curvia. Voi urmăriţi? Curvia cu Eva. Ce s-a întâmplat la aceea? Ce a produs aceea? Ce este ea seara aceasta?

E-222 Uitaţi-vă înapoi acolo, cu câţiva ani în urmă, când a ieşit primul cântec. Voi oamenii mai în vârstă, când... Ei obişnuiau să cenzureze cântările înainte ca să le lase să fie cântate la radio. Şi primul care a ieşit afară, a fost acela, "Învârtiţi-le, fetiţelor, învârtiţi-le, arătându-vă genunchii drăguţi," şi toate în felul acesta. "Râdeţi la tata şi mama, şi daţi-le la toţi un ha-ha-ha!" Acesta este primul pe care ei l-au lăsat să se strecoare. Unde credeţi că este în seara aceasta băiatul care a scris acel cântec? El este mort.

E-223 Ce credeţi voi despre Clara Bow, care a ieşit afară prima şi a zis, ,,curbele periculoase," şi strip tease [care se dezbracă în public – Trans.] care a trimis mii de suflete în iad? Unde credeţi că este ea în seara aceasta? Ea este moartă de multă vreme. Unde este ea, cu trupul acela al ei? Întinsă acolo, mâncată în pulbere, şi viermii şi larvele au mâncat prin ea. Şi sufletul ei stă acolo înaintea unui Dumnezeu drept.

E-224 Unde este omul care a luat femeia aceea şi le-a făcut hainele acelea cu arătare murdară pe care le îmbracă ele, ca să le împingă pe ele cu totul în afară într-un fel sau altul, şi să le potrivească greşit? Astfel pentru ce ar face-o ele? De ce purtaţi voi acel fel de lucruri? Deoarece vreţi ca bărbaţii să se uite la voi, şi nu este o altă cale să o dovediţi. [Fratele Branham a bătut în amvon de câteva ori – Ed.]

E-225 Şi ştiţi voi că atunci când faceţi aceasta, şi când vreun vechi păcătos se uită la voi, ştiţi voi ce s-a întâmplat? La Bara de Judecată... Voi ziceţi, ,,Frate Branham, eu sunt tot atât de credincioasă faţă de bărbatul meu cât pot eu să fiu." Tu vei fi socotită ca vinovată pentru comiterea de curvie. Isus a zis, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea a curvit deja cu ea în inima lui." Când acel om va trebui să răspundă pentru comiterea de curvie, cine va fi aceea care a cauzat-o? Felul în care te-ai îmbrăcat şi te-ai prezentat pe tine însuţi.

E-226 Acum, eu nu vreau să spun că voi trebuie să vă îmbrăcaţi ca ceva într-un fel sau altul ieşiţi dintr-o cutie antică. Dar, voi puteţi arăta mai mult ca o doamnă.

E-227 Şi ieşiţi afară aici şi vă dezgoliţi, pantalonaşii voştri scurţi, şi legaţi o panglică micuţă în jur în felul acesta; şi copilul vostru cu ochii lui ca o tavă de ţigări, cu o ţigară în gura voastră, mergând în jos pe stradă. Voi nu faceţi aceasta cu nici un scop bun. Voi aţi putea fi inocente de faptă, dar diavolul vă foloseşte pe voi ca o unealtă întocmai cum a făcut cu Eva.

E-228 De ce este aceasta naţiunea unei femei? Deoarece ea conduce drept în sus la denominaţiunea Catolicismului. Ce este ea? Nicicând nu îi auziţi pe ei să menţioneze pe Isus. "Ave Maria! Maria, mama lui Dumnezeu! Sfânta Cecilia!" Tot felul de sfinţi, sfinţi morţi. Aici nu cu mult în urmă, jos în ...

E-229 Eu am fost jos în Mexico, anul trecut. Iată că vine o femeie sărmană, târându-se. Genunchii ei, toată trasă în felul acesta, şi se ascundea; plângând, şi ţinându-şi mâinile. Şi tatăl păşind alături, cărând doi copii mici, ei plângând; mama aşa suferea; pentru că vreo femeie, pe care ei o numesc o sfântă, a murit. Ei aveau statuia ei sus acolo pe deal. Ceva iubit a ucis-o. Şi de îndată ce ea este omorâtă în felul acesta, desigur, ea era o sfântă; ea era Catolică. Aşa că atunci ea urma, să facă penitenţă; şi ea trebuia să se tragă două mile, peste pietre de pavaj, ca să facă penitenţă.

E-23

E-231 Acei reporteri m-au întrebat, zicând, "D-le Branham..." Micuţul, bebeluşul mort a fost adus la viaţă, şi câteva lucruri acolo. Treizeci de mii de Catolici... Nu, eu îmi cer scuze. Erau douăzeci de mii. Treizeci de mii erau în Africa. Douăzeci de mii de Catolici au primit pe Cristos ca Salvator personal, deodată, când aceasta s-a întâmplat, stând în Mexico City. Şi preoţii aceia, ei nu puteau zice nimic; prea mulţi, încep o revoltă. Aveau prea mulţi să ia parte. Astfel el a zis, "D-le Branham, credeţi că sfinţii noştri pot să facă acelaşi lucru pe care îl faceţi dvs.?"

E-232 Cunoscând doctrina lor, am zis, "Sigur, dacă ei sunt în viaţă" Vedeţi? Aşa că, tu nu poţi să fii un Catolic sfânt până când nu eşti mort, voi şti ţi.
Aşa că el a zis, "Oh, tu nu poţi fi un sfânt până când nu mori."

E-233 Eu am zis, "Unde citiţi dvs. aceasta? Pavel a zis, Către sfinţii care sunt în Efes, şi cei care sunt chemaţi de Dumnezeu. Către sfinţii care sunt în Efes, el işi citea scrisoarea lui; şi sfinţii sunt în alte locuri, în Galatia, şi-şi sfinţii din Roma, şi aşa mai departe. Sfinţii, cei sanctificaţi. Cum este aceasta?"

E-234 El a zis, "Desigur, acum, noi nu ar trebui să ne certăm cu Biblia. Deoarece, noi suntem biserica, şi ce spune biserica. Nouă nu ne pasă ce zice Biblia. Este ceea ce biserica a spus." Şi a zis, "Care este opinia dvs. atunci despre biserica Catolică?"

E-235 Eu am spus, "Eu doresc ca dumneavoastră să nu mă fi întrebat pe mine aceasta. Pentru că m-aţi întrebat, acum eu am să vă spun Adevărul."
El a zis, "Păi, eu vreau să-mi spuneţi Adevărul."
Eu am zis, "Cea mai inaltă formă de spiritism pe care eu o cunosc."
El a zis, "Cum crezi aceasta?"

E-236 Eu am zis, "Orice care mijloceşte cu morţii este un spiritism." Eu am zis, "Dacă sfântul acela răspunde, atunci el este în iad. Deoarece, acei care au traversat calea, a mea-a mea Biblie zice că el nu a putut să vină înapoi." Asta-i corect. Şi eu am spus, "Dacă el este, dacă el era un sfânt; este diavolul care vorbeşte ca un sfânt, şi nu este sfântul, după toate acestea."

E-237 Şi el a spus, "Ei bine, acum, numai un minut." Şi a spus, "Voi mijlociţi cu morţii, de asemeni."
Eu am spus, "Unde?"
El a spus, "Isus Cristos a murit."

E-238 Eu am spus, "Dar El a înviat iarăşi. El nu este mort. Dar El trăieşte, ca să facă mijlociri, şi este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om."

E-239 "Eu sunt Cel ce a fost mort, şi este viu iarăşi, şi este viu pentru totdeauna. Eu am cheile morţii şi ale iadului." "Oricine vrea, lăsaţi-l să vină şi să bea fără plată din apele Vieţii." Doamne! Acela este Dumnezeul nostru. Acela este Dumnezeul nostru.

E-240 Şi sămânţa celui neprihănit este aproape terminată. Vorbiţi oamenilor despre lucrurile acestea. Vorbiţi oamenilor despre întoarcerea la calea Bibliei.Vorbiţi oamenilor despre minuni.Vorbiţi oamenilor despre aceea. A lor "biserică nu crede Aceasta," aşa că ei sunt copii bastarzi, faţă de Dumnezeu. Biblia a spus că dacă noi nu putem suferi persecuţii, şi încercări, batjocuri, şi să fim chemaţi "holy-rollers" şi aşa mai departe, în felul acesta; dacă voi nu puteţi suporta aceasta, voi sunteţi copii bastarzi, şi nu copii ai lui Dumnezeu. Biblia a spus aşa.

E-241 Numiţi-mă "holy-roller," dacă vreţi. Numiţi-mă orice vreţi voi. Atâta timp cât inima mea este în ordine cu Dumnezeu, şi experienţa mea se potriveşte cu Biblia lui Dumnezeu, eu mă mişc drept înainte în aceeaşi direcţie. Da, domnule. Aceasta este ceea ce noi credem. Aceasta este Biserica Dumnezeului celui viu, care nu vine prin teologie. Ea nu vine prin vreo concepţie intelectuală, făcută de om. Ea vine absolut prin Adevărul descoperit că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.

E-242 Dacă eu aveam numai o concepţie intelectuală, pentru că biserica Baptistă sau biserica Metodistă m-a învăţat aceste aşa¬şi-aşa lucruri; când eu aud această Biblie, dacă Biblia... Dacă eu am fost botezat în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," şi citesc Biblia aceasta, şi un predicator mi-a spus că nu a existat nici unul în Biblie vreodată botezat altfel decât în Numele lui Isus Cristos, şi eu am citit-o şi am văzut că acesta era Adevărul, eu m-am dus la apă tot atât de repede cât am putut. Da, domnule.

E-243 Dacă cineva mi-a spus mie că-că Isus Cristos era un mare vindecător; şi biserica mea mi-a spus mie, "Zilele minunilor au trecut," şi eu aveam nevoie de vindecare; eu aş fi fugit tot atât de repede cât aş fi putut, la altar, ca să fiu vindecat. Desigur că aş fi făcut-o.

E-244 Dacă eu eram un predicator, şi aveam o-o femeie predicatoare în amvonul meu, şi am citit în Biblia aceea şi am văzut că o femeie nu trebuia să predice, eu aş scoate-o pe ea de acolo, chiar dacă aceasta mi-ar fi luat pielea de pe spate.

E-245 Vă amintiţi, şezând chiar în spate unde Sora Wright este, într-o noapte, cum o femeie voia să mă arunce pe uşă pentru că am făcut ceva de felul acesta. Da, domnule. Eu am zis, "Tu nu o să vii în biserica mea cu vechea ta..." Când ele obişnuiau să poarte, sau să-şi taie rochiile lor până jos în felul acesta, şi felul acela ciudat de a arăta, şi cum jumătate din trupul lor era expus. Eu am zis, "Dacă ele vin vreodată în biserica mea, eu le voi da afară cu siguranţă." Şi vreo snicklefritz micuţă aici jos, ea a murit nu mult după aceasta; şi ea m-a chemat, când trăgea să moară. Ea era o fată Catolică, a păşit acolo sus şi a şezut acolo jos cu rochia aceea aşa. Eu m-am uitat înapoi şi am urmărit¬o, şezând aici sus, iar ei cântau. Mi-am luat haina jos, m-am dus acolo în spate, şi am pus-o în jurul umerilor ei. Eu am zis, "Doamnă, dacă o să ascultaţi la mine când predic, aţi vrea vă rog să purtaţi haina aceasta în timp ce sunteţi în biserica lui Dumnezeu." Vedeţi? Sigur.

E-246 Ea a ţâşnit afară de acolo, şi şi-a deschis buzele ei mici în sus. Ea a ieşit din clădire. Ea a zis, Dacă el are religie, eu nu aş lăsa nici vaca mea să aibe acel fel de religie."
Eu am spus, "Nu vă îngrijoraţi, ea nu o să o aibe."

E-247 Apoi noi am avut cortul, ei m-au chemat pe când ea trăgea să moară. Ea a avut un atac de inimă, şi ea trăgea să moară. Bărbatul ei a venit. El a zis, "Veniţi repede!" şi eu eram tocmai într-o adunare. Băiat mare, înalt, stând la uşă, aşteptându-mă pe mine. Şi eu am alergat ca...

E-248 Eu am intrat în maşina mea şi am alergat acolo. Cum am mers sus, am întâlnit-o pe felceriţa aceea bătrână, care încă mai locuieşte jos în Parcul Howard. Ea a zis, "Reverend, nu mai este nevoie să veniţi." Aceasta a fost cam cu douăzeci de ani în urmă, poate ceva mai bine. Ea a zis, "Ea este moartă." Şi a mai zis, "Ea este moartă cam de trei minute." Şi a zis, "Ea a strigat tot atât de tare cât a putut, după dvs." Şi a zis, "Eu am un mesaj pentru dvs."
Eu am spus, "Ce?"

E-249 Ea a zis, "Spune-i la predicatorul acela că eu ce i-am spus despre aia, Vă rog să mă iertaţi."

E-250 Eu m-am dus acolo jos să mă uit la ea. Frumoasă femeie; şi ea a suferit atât de tare. Ea avea pistrui micuţi pe nasul ei; o femeie drăguţă. Şi pistruii, se părea că, stăteau în afară. Şi ochii ei erau împinşi complet afară din orbită, şi erau pe jumătate întorşi pe spate. Desigur, intestinele şi rinichii ei s-au mişcat, şi aburii s¬au ridicat peste tot patul, în felul acesta.

E-251 Şi bărbatul ei s-a uitat la mine, şi a spus, "Frate Branham, spuneţi o rugăciune, căci ea a vrut să vă vadă."
Eu am spus, "o rugăciune pentru ea acum nu ar face nici un bine."

E-252 "În partea în care se înclină pomul, în partea aceea cade." Vedeţi? "Nu fiţi amăgiţi; Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Orice seamănă un om, aceea va culege el."

E-253 Vedeţi voi unde este ea? Acum ce s-a întâmplat? Uitaţi-vă la o femeie care ar face aceasta. Uitaţi-vă la femeile care au trăit acolo în urmă, fata din cor, ce era fiica ei? O uşuratică. Ce este fiica femeii uşuratice? O adolescentă de rock-and-roll. Ce o să fie fiica ei? Ah! Ce este ea?
Vedeţi sămânţa celor neprihăniţi?

E-254 Uitaţi-vă la voi Baptiştilor. Întoarceţi-vă înapoi cu puţin în urmă. Întoarceţi-vă la John Smith, fondatorul vostru, voi Baptiştilor. Când, el s-a rugat pentru fărădelegile poporului, până când, el a plâns şi s-a rugat pentru oameni până când ochii lui s-au închis umflaţi, şi soţia lui trebuia să-l hrănească la masă, la micul lui dejun.

E-255 Şi voi Metodiştilor aici din jur, cu giuvaieruri în nasul vostru şi peste urechile voastre, şi arătaţi ca o şa de damă pentru diavolul; şi mergând afară, purtând pantaloni scurţi, şi lucruri ca acelea! Când, bătrânul John Smith, unul dintre bătrânii bisericii Metodiste, înainte ca el să moară la vârsta de optzeci şi cinci de ani, a predicat o predică scurtă patru ani... patru ore. Ei trebuiau să-l care pe el la amvon. Şi iată care erau ultimele lui cuvinte. El a zis, "Eu sunt atât de şocat la acţiunea bisericii Metodiste." A zis, "Chiar fiicele bisericii Metodiste poartă inele de aur pe degetele lor." Ce ar spune el acum să le vadă cu pantaloni scurţi cântând în cor?

E-256 Voi aţi alergat bine. Ce s-a întâmplat? Voi acţionaţi ca mămica voastră. Aceasta este exact aşa.

E-257 Acesta este motivul că noi nu vrem nici una din aceste denominaţiuni atârnând în jurul acesteia, sau ţintuită aici, "Noi suntem Metodişti. Noi suntem Baptişti." Noi suntem doar din Cristos. Lăsaţi-o aşa, şi fiţi liberi.

E-258 Acum, vedeţi sămânţa şarpelui? Ce ar plăti o femeie ca aceea acum? Ce ar face aceea? Ce? Ele au continuat, să vină mai departe în jos. Ele au împins pe Baptişti înapoi, au împins pe Metodişti înapoi, au împins pe Presbiterieni înapoi. Ce au făcut ele? Ele toate s-au dus drept înapoi, ca mămica lor, bătrâna prostituată. Acolo sunt ele toate, făcând aceeaşi prostituţie. "Păi, aceasta nu contează. Ele au fost scufundate. Ele au fost stropite. Ele, ele au venit şi au făcut mărturisire. Ele şi-au luat prohibiţia lor de şase luni; ele nu au băut prea mult în timpul acela, şi aşa mai departe. Ele sunt membre bune. Ele plătesc bine la..." Oh, Doamne! Aceasta nu are nimic de a face cu roadele Duhului.

E-259 Roadele Duhului sunt, "credinţă," crezând că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi şi în veci; "dragostea" frăţească; "bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândeţea, răbdarea, smerenia, cumpătarea." Acelea sunt lucrurile, roadele Duhului.

E-260 Şi noi luăm un om, "Păi, el-el trăieşte o viaţă bună în cartier." Aşa a făcut şi Esau.

E-261 Esau nu a rănit pe nimeni niciodată, şi Esau era de la diavolul; dar Iacob, ieşit din acelaşi pântece, era de la Dumnezeu. Sămânţa diavolului; Sămânţa femeii. Sămânţa lui Dumnezeu a venit prin ea.

E-262 Acum, vedeţi voi, toată aceasta a ajuns până aici, la aceea ce a rămas astăzi în lume? Eu am să spun aceasta foarte aspru, o s-o conduc în jos, apoi noi vom începe trezirea după aceasta, în adunarea următoare. Ea a ajuns la o forma. Şi, vă rog, eu nu spun aceasta în sacrilegiu. Eu nu o spun ca să fiu dur. Aceasta a ajuns la un loc, la o mare, grămadă religioasă de ilegitimi, copii bastarzi. Iată remarcile mele finale. Aceasta este exact la ceea ce s-a ajuns. Voi ştiţi aceasta ca fiind adevărul. S-a ajuns la un punct până unde este a te înscrie în biserică şi membri-bisericii, "Având o formă de evlavie, şi tăgăduindu-i Puterea," până când s-a ajuns la o grămadă de religioşi, copii bastarzi. Aceasta este exact ceea ce este.

E-263 Ce a mai rămas să urmeze? Este o rachetă atârnând acolo, câteva din ele, bombe cu cobalt şi toate celelalte. Ele doar aşteaptă ca puterea aceea să sosească. Şi va fi o distrugere prin foc, aşa cum a fost prin apă.

E-264 Şi, prieteni, orice faceţi voi, dacă voi sunteţi Creştini şi aveţi pe Dumnezeu în inima voastră, şi ştiţi că aţi trecut de la moarte la Viaţă, s-ar cuveni ca voi să fiţi persoana cea mai fericită din întreaga lume. Când Duhul Sfânt în voi...

E-265 Când, Biblia spune, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-266 Denominaţiunea spune, "Dar noi credem că minunile au trecut."

E-267 Duhul Sfânt zice, "Amin. Isus Cristos este acelaşi ieri, şi în veci. Aşa să fie."

E-268 Dacă Biblia a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi Duhul Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, şi copiii voştri, pentru Neamuri, cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr Domnul Dumnezeul nostru... oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Vedeţi? (Nu, "atât câţi Metodiştii vor chema, câţi Baptiştii vor chema.") Ci, "Atât câţi Domnul Dumnezeul nostru va chema, vor primi Duhul Sfânt, şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos." Este aceea ce Biblia a spus.
Când aceea te atinge pe tine, tu zici, "Amin." Biserica a zis, "Oh, aceasta nu contează."

E-269 Dar acest Duh Sfânt în tine, zice, "amin" la Cuvântul Lui. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Iată-vă.

E-270 Eu vreau ca voi să-mi arătaţi mie o Scriptură unde s-a spus vreodată că mărul a pornit lucrul ca să meargă acum. Eu vreau ca voi să-mi arătaţi mie că ei au mâncat mere. Eu v-am arătat vouă unde Cain gândea acelaşi lucru, şi unde sămânţa lui încă gândeşte acelaşi lucru.

E-271 Dar descoperirea spirituală a lui Dumnezeu dovedeşte, prin Biblie, că era legătură sexuală între bărbat şi femeie, ilegală. Iată de unde au venit uriaşii voştri. Iată de unde a venit păcatul vostru. Acesta-i de unde a venit corupţia voastră. Iată de unde a coborât.

E-272 Acum observaţi în toată aceasta-aceasta, priviţi, şarpele era de două ori mai deştept. Sămânţa lui a fost întotdeauna de două ori atât de deşteaptă. Şi mie mi-ar place să mă caţăr sus pe acest amvon şi să apuc acest microfon în mâna mea, [Fratele Branham mută microfonul – Ed.], şi să-mi lipesc picioarele peste amvon, şi să zic aceasta. Şi, astăzi, unde sunt marii voştri intelectuali? Pastorul vostru care s-a dus jos şi a obţinut o mulţime de cunoştinţă intelectuală, şi el se ridică sus; el este pastorul celor mai mari biserici care există în ţară" şi aşa mai departe ca acestea. Unde stă sămânţa şarpelui? În locurile deştepte inteligente ca acelea; deştepţi, oameni de ştiinţă rafinaţi. Acolo este unde este acesta. Iată unde şade el.

E-273 "Nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul Meu, zice Domnul." Vedeţi? Acolo este unde voi...

E-274 Apoi voi luaţi un frăţior stând jos la colţ, cu ochii plini de plâns, şi poate stând acolo jos bătând o chitară veche, zicând, "Frate, vino, caută pe Domnul!" [Fratele Branham bate în amvon o dată – Ed.]

E-275 Un pastor merge pe aproape, zice, ,,Ah! Nu ar avea adunarea mea ... Păi, eu nu m-aş asocia, nu aş lăsa... nu aş lăsa pe Liddy şi Johnny şi pe ei să mă vadă pe mine în jurul unui astfel de loc ca acesta." Mergi înainte, sămânţă a diavolului, tu eşti îndreptat către destinaţia ta Eternă, oricum. Asta-i adevărat. Eu puteam să spun un alt cuvânt acolo, şi am zis, ,,copii bastarzi," şi aceasta¬i cam unde este. Căci, voi vedeţi, voi ...

E-276 "Nici un om nu poate veni la Mine afară doar dacă îl atrage Tatăl Meu. Şi toţi cei care vin la Mine, îi voi învia în ziua de apoi. Nimic nu va fi pierdut. Eu o am. Eu o voi păstra. Nici un om nu o poate face, cu excepţia acestuia."

E-277 Totul atârnă de El. Tu nu poţi să zici, "Eu am făcut un lucru." Este harul lui Dumnezeu care a făcut totul. Aşa că, nimic ce am făcut eu. Eu niciodată nu am avut un singur lucru de făcut; nici voi, niciodată. Voi nu aţi meritat niciodată un singur lucru. Dumnezeu a făcut fiecare fărâmă din acesta. Voi niciodată nu aţi mişcat un deget pentru o parte din acesta. Voi nu aţi spus, "Păi, eu am ieşit dintr-o familie bună. Eu am făcut aceasta." Aceea nu are un singur lucru de a face cu aceasta. Dumnezeu este Acela Care a făcut-o; mila lui Dumnezeu.

E-278 Mie îmi pare rău acum, că nu este chiar ora unsprezece, dar eu am să închei, oricum. Vedeţi?

E-279 Cât de mulţi înţeleg că Biblia vorbeşte despre aceste lucruri a fi Adevărul; voi oamenii din Tabernacolul Branham, în special? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este doar a şaisprezecea parte din ceea ce noi învăţăm şi credem. Dar, ţineţi minte, către voi spectatorii, eu aş putea să spun aceasta, către voi oamenii care nu veniţi aici ca un membru. Felul în care noi credem aceasta, că Aceasta este Biblia, şi Biblia este Adevărul lui Dumnezeu.

E-280 Şi noi credem, că, în Vechiul Testament, acum, ei aveau o cale de a cunoaşte ce era adevărul şi ce nu era adevărul.

E-281 Acum, noi ştim cu toţii că ei aveau legea scrisă. Cât de multi ştiu aceasta? Legea, poruncile erau în chivot, şi aşa mai departe; în ordine, şi legea cu poruncile. Zice, "Tu să nu curveşti. Oricine curveşte este împroşcat cu pietre." Vedeţi? Aceea era porunca, şi legea pe poruncă. Acum, chivotul şedea acolo; poruncile erau înăuntru acolo, şi legile cu poruncile erau în buzunare pe marginea chivotului. Dacă omul a coborât jos, a comis adulter; a ajuns aici jos şi a primit ceea ce legea a zis, ,,împroşcaţi-1 cu pietre." Ei l-au scos afară şi l-au împroşcat cu pietre. Aceasta era ce era legea în porunci.

E-282 Acum ei aveau încă două căi de a cunoaşte. Întotdeauna sunt trei, ca o confirmare. Ei aveau o altă cale de a cunoaşte, şi aceea era sau printr-un profet sau un visător. Cât de multi ştiţi aceasta? "Dacă este unul printre voi care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face cunoscut lui în vise, şi-i voi vorbi în vedenii." Aceasta este corect. Acum, el era unul care profeţeşte.

E-283 Acum, dacă un om a venit pe acolo, zicând, "Oh, haleluia, eu l-am primit! Eu prorocesc acum în Numele Domnului. Eu am descoperirea." Ei nu lăsau aceasta să meargă aşa, în felul cum faceţi voi oamenii. Ei au examinat aceea prin Dumnezeu, mai întâi.

E-284 Acum, pe pieptarul lui Aaron ei aveau ceea ce cheamă Urim Thummim. Cât de mulţi au auzit vreodată cuvântul acela? Ce era el? Erau cele douăsprezece pietre, şase pe fiecare parte, ale celor doisprezece patriarhi; Iasper, Iuda, şi aşa mai departe, şi mai departe în jos, cele douăsprezece pietre. Şi atunci ei au luat pe profetul acesta, sau visător, şi ei au atârnat acest pieptar sus, şi l-au pus pe el să stea acolo. Şi ei au zis, "Acum profeţeşte şi spune profeţia ta."
"Domnul mi-a vorbit şi mi-a spus anume-anume lucruri."

E-285 Nu contează cât de real părea aceasta, ar putea suna ca fiind adevărul perfect; dar dacă luminile acelea nu veneau împreună şi să facă o culoare a curcubeului acolo, Urim Thummimul, acele lumini adunându-se împreună, lucrarea supranaturală, confirmând. Vedeţi, Dumnezeu a confirmat întodeauna Cuvântul Lui. Vedeţi? Şi dacă luminile acelea supranaturale nu scânteiau acolo, atunci mie nu-mi pasă cât părea aceasta de adevărată, aceasta era greşit.

E-286 Dacă un visător a zis, "Eu am visat un vis, şi visul acesta a spus, că, Israel ar trebui să se mute şi să meargă într-un loc anume, căci Sirienii o să intre pe partea aceasta şi îl va împresura." Ei l-au luat pe visătorul acela acolo jos; şi el a spus visul lui. Dacă luminile acelea nu au licărit de-a lungul acolo, el era greşit, indiferent cum... Dacă Sirienii erau deja aşezaţi acolo în luptă, el era greşit. Nu, domnule. Ei, absolut, trebuia să fie dovedit prin Urim Thummim.

E-287 Acum fiecare ştie că vechea preoţie a fost dusă, s-a terminat cu ea, şi Urim Thummim s-a dus cu ea. Noi ştim aceasta, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-288 Şi preoţia nouă era venită înăuntru. Şi, ce, avem noi un Urim Thummim astăzi? Da, domnule. Cuvântul lui Dumnezeu! Da, domnule. Aceasta este. [Fratele Branham indică Biblia lui – Ed.] Dacă vreun om are vreun fel de descoperire, sau vorbeşte ceva, sau vreo învăţătură care nu este în acord şi... nu corespunde cu Biblia aceasta, peste tot cu întreaga Scriptură, el este greşit. Mie nu-mi pasă din ce denominaţiune este el, cât de bun este el, cât de deştept este el, cât de educat este el; el este greşit.

E-289 Şi când vreun om vă spune aceste lucruri, pe care le-am învăţat noi aici în biserică acum, şi vă spune, că, "Dacă voi sunteţi stropiţi, aceasta este în ordine," el v-a spus o minciună. Aceasta nu se va reflecta pe Urim Thummim. Când el vă spune, că, "Prin turnare este în ordine," el v-a spus o minciună. El vă spune, "Să fiţi botezaţi în NumeleTatălui, Fiul, Duhul Sfânt, este în ordine," el v-a spus o minciună. Dacă el vă spune, "Zilele minunilor au trecut," el v-a spus o minciună. Dacă el vă spune, "Este în ordine ca femeile să predice," el v-a spus o minciună. Dacă el vă spune, "Este în ordine să continuaţi să vă ţineţi de denominaţiunea voastră," el v-a spus o minciună. Aceasta nu va reflecta pe Urim Thummim. Şi duzine de lucruri care ies afară, în bătrâna aceea "MAMĂ A CURVELOR," şi care vin jos acolo, şi iată de ce noi stăm departe de denominaţiune.

E-290 Noi iubim pe fraţii şi surorile noastre din denominaţiunile acelea. Dar voi nu mergeţi, şi să ziceţi, "Eu sunt un Metodist," şi te face un Creştin, pentru mine. Tu eşti Creştin deoarece tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să fii Metodist sau Baptist. Tu nu trebuie să fii nici unul. Tu trebuie doar să fii născut de Duhul lui Dumnezeu. Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-291 Pe aceste baze, dacă cineva este aici şi vrea să coopereze şi să vină în părtăşia acestei închinări, şi vrea să fie-vrea să fie scufundat, botezat în Numele lui Isus Cristos, aici este bazinul. Ei urmează să boteze, doar într-un minut.

E-292 Dacă există cineva, mulţi aici, oricine care vrea să vină, în vreun alt fel? Noi suntem aici. Aceasta este adevărat.

E-293 Acum, noi-noi nu avem membrii; voi doar veniţi aici la biserica aceasta. Noi credem că Cristos este în biserica Metodistă, biserica Baptistă, biserica Presbiteriană. El are membrii în fiecare din ele. Şi ce este greşeala astăzi; este profeţia falsă aducând lucrurile acelea afară, învăţătura acelor biserici, care este absolut contrară Bibliei.

E-294 Acum, dacă cineva mi-a făcut Aceasta atât de clară pentru mine, eu desigur că m-aş pune pe mine... eu cred că este suficient din Duhul lui Dumnezeu în mine, ca să cerceteze Biblia aceea şi să vină să o facă corect. Dacă eu doar am mers sus şi am dat doar mâna cu predicatorul, şi mi-am pus numele în registru, şi încă mai am ură şi pizmă în inima mea, şi încă am invidie şi vrajbă, şi încă nu cred că Isus Cristos este marele vindecător, şi aşa mai departe în felul acesta, eu m-aş duce să o îndrept cu Dumnezeu, repede. Eu cred sigur că aş face-o. Eu-eu aş fi atât de cinstit cu privire la aceasta. Eu m-aş duce să mă pun în ordine cu Dumnezeu. Dacă eu m-aş agăţa pentru că eram Baptist sau Metodist, eu aş coborî şi mi-aş lua Creştinătate în inima mea. Eu aş face-o. Da, domnule.

E-295 Acum ţineţi minte trezirea care vine, care va începe, cu voia Domnului, această Miercuri seara care vine. Ea este pe aceste baze.

E-296 Ascultaţi, prieteni, există un Dumnezeu adevărat şi viu. Asta-i adevărat. Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este în Biserică astăzi.

E-297 Acum dacă eu aş avea pe cineva să-mi spună mie că, eu aş avea un drept să mă îndoiesc de aceasta. Dar, ascultaţi. Într¬o zi acolo, ca un băieţaş, eu stăteam sub un copac, şi eu L-am văzut pe El. Eu L-am auzit pe El. El mi-a spus, "Ţine-te departe de femeile acelea necurate. Ţine-te departe de ţigări. Ţine-te departe de înjurat, băut, şi toate aceste lucruri. Eu am o lucrare pentru tine să faci când vei fi mai bătrân." Eu ştiu că El este real, Dumnezeu viu care lucrează cu Cuvântul Lui.

E-298 Când am ajuns puţin mai în vârstă, cum m-a întâlnit El, cum a vorbit El cu mine! Cum L-am văzut eu pe El acolo, ca rugul de foc, şi Focul acela mişcându-se în jur acolo! Cum L-am văzut eu pe El vorbind şi spunând întocmai exact ceea ce va avea loc; şi, de fiecare dată, atinge perfect întocmai cum poate să fie, aşa de perfect.

E-299 Acelaşi Unul care zice lucrurile acelea desăvârşite în felul acesta, este Acelaşi Care mă inspiră pe mine ca să învăţ această Biblie întocmai în felul în care o învăţ pe Aceasta. Asta-i adevărat. Aşa că, Aceasta vine de la Dumnezeu. Pentru mine, ea este Atotputernicul Dumnezeu, şi El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-300 Isus a zis, "Eu vin de la Tatăl, şi Eu mă duc la Tatăl." Când El era venit...

E-301 Când El era Dumnezeu în pustie, El era o Lumină arzătoare. Şi cât de mulţi ştiu aceasta? [Adunarea, Amin." – Ed.] El era o Lumină arzătoare, Stâlp de Foc.

E-302 Şi el a venit aici pe pământ, şi El a zis, ,,Eu am venit de la Tatăl, şi Eu mă duc ... Eu am venit de la Dumnezeu, şi mă întorc la Dumnezeu."

E-303 Când El a murit, a fost îngropat, a înviat iarăşi, şi Pavel pe drumul lui spre Damasc L-a întâlnit pe El iarăşi, ce era El? [Cineva spune, "Un Stâlp de Foc." – Ed.] Incă este un Stâlp de Foc. Da, domnule.

E-304 Ce a făcut El când El era aici pe pământ? Ce a făcut El când l-a întâlnit El pe Pavel? Cum l-a trimis El pe acesta? El l-a trimis pe el la un profet care i-a spus lui cum să fie botezat, i-a spus lui ce să facă; şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat, şi i-a spus lui că a văzut o vedenie.

E-305 Acelaşi Isus este aici astăzi, făcând aceleaşi lucruri, şi încă este acelaşi Stâlp de Foc, învăţând acelaşi lucru, şi confirmând aceasta prin Cuvântul Lui, şi prin semne şi minuni. Eu sunt aşa de bucuros să fiu un Creştin, eu nu ştiu ce să fac. Eu sunt bucuros că voi sunteţi Creştini.

E-306 Şi voi, Tabernacolul de aici, eu v-am spus că noi o să schimbăm numele la acesta. Nu este drept pentru el să fie Tabernacolul Branham. Acesta este doar un om, vedeţi. Noi o să-i schimbăm numele lui, şi o să-i facem un alt nume. Noi vom ajunge la aceasta, după un timp. Eu doar vreau ca aceasta să fie o-o biserică a Dumnezeului viu. Eu nu o vreau Metodistă, Baptistă, Presbiteriană, Penticostală. Eu...

E-307 Toţi oamenii aceia, eu îi iubesc cu toată dragostea mea. Eu nu ştiu care este care. Eu nu vă pot spune. Eu doar trebuie să predic Cuvântul. Eu arunc plasa şi o trag înăuntru. Acolo sunt broaşte, şi acolo sunt păianjeni de apă, şi acolo sunt şerpi, şi acolo sunt ceva peşti, de asemenea. Aceasta depinde de Dumnezeu ca să decidă aceasta. Eu doar trag plasa, doar propovăduiesc Cuvântul şi o trag înăuntru, şi zic, "Iată-i aici, Doamne, toţi în jurul altarului. Tu îi cunoşti pe ai Tăi; Tu i-ai cunoscut pe ei de la întemeiere. Eu nu ştiu care este care. Tu ştii, astfel aceasta depinde de Tine, Doamne. Aceasta este tot ce pot eu să fac. Eu voi merge aici şi voi da cu plasa altundeva acum, şi aduc un alt grup înăuntru. Aceasta-i tot ce pot face eu." În ordine.
Oh, eu simt ca să călătoresc înainte,
Eu simt ca să călătoresc înainte;
Casa mea Cerească este luminoasă şi frumoasă,
Şi eu simt ca să călătoresc înainte.

E-308 Acum ţineţi minte, oricine care vrea programările, să cheme doar pe D-ul Mercier aici, sau Butler 2-1519. Noi vom fi bucuroşi să vă vedem. Dacă cei dragi ai voştri vin înăuntru, trebuie să mă grăbesc afară în timpul trezirilor... Acum eu mă voi duce, din seara aceasta, ca să mă duc singur, şi să fiu plecat pentru două zile acum, singur.

E-309 Eu doar mă duc acolo şi studiez, aşa, "Doamne, Tu eşti lângă mine. Eu ştiu că Tu eşti aici. Şi Cuvântul Tău a spus că Tu te vei apropia de acei care se apropie de Tine." Eu continui să mă rog şi să veghez până când văd acel Stâlp de Foc că începe să se mişte. Eu ştiu că atunci este gata. Atunci eu păşesc pe platformă pentru serviciul de vindecare, să mă rog, şi să fac ce pot să ajut pe cei bolnavi şi cei mâhniţi.

E-310 Noi apreciem toată amabilitatea voastră acum. Şi când voi veniţi, veniţi crezând, şi noi ne aşteptăm să avem un miting grozav. Eu vreau să spun că...

E-311 Fratele Jefferies, este el aici în seara aceasta? Noi vrem să apreciem pe Fratele Jefferies şi munca lui. Eu presupun că el s-a dus înapoi la insule, şi aşa mai departe.

E-312 Bucuros să-i văd pe Fratele şi Sora Wright, şi mulţi dintre voi oamenii de aici.

E-313 Şi eu îl văd pe avocatul Robertson aici, cu un timp în urmă, a venit înăuntru cu un timp în urmă. Eu am vrut să-i fac compliment despre-despre mesajul lui pe care l-a avut zilele trecute. Nimeni nu a spus cine era; eu eram ruşinat. El a avut cu adevărat un mesaj bun despre profeţie, ceva în felul în care am predicat eu în seara aceasta.

E-314 Şi, astfel, atunci acolo era un alt lucrător aici azi dimineaţă, sau seara trecută, Fratele Smith, de la biserica Metodistă... sau de la biserica lui Dumnezeu, aici. Eu nu ştiu dacă el este aici în seara aceasta, sau nu. Dacă stai aici în acest amvon şi te uiţi înapoi încolo, este cam greu să spui; este plat, vedeţi, şi nu puteţi să spuneţi. Dacă eşti aici, Frate Smith, noi te apreciem.

E-315 Şi nu este acesta, şezând chiar aici, acest frăţior din Georgia, chiar aici în spate şezând lângă Fratele Collins? [Fratele Neville spune, "Da." – Ed.] Bucuros să te văd iarăşi aici sus în seara aceasta, frate.

E-316 Şi voi ceilalţi, voi toţi, fiecare ştie cine sunteţi voi.

E-317 Eu cred că aceasta este sora şi fratele aici care s-au dus şi s-au rugat pentru fată atunci, chiar aici, un doctor şedea aici pe margine. Domnul să te binecuvânteze, doctore.

E-318 Acum, vă rog să nu fiţi supărati pe mine, voi lucrătorilor şi fraţilor, deoarece eu conduc aceasta strict atât de tare cât pot eu. Acesta este Tabernacolul nostru. Este ceea ce noi susţinem, şi noi vrem să îl aşezăm chiar pe acel Cuvânt, şi să-i scuturăm pe ei cu El. Atunci, dacă voi ieşiţi vreodată din linie, noi ne vom întoarce înapoi şi vom zice, "Tu cunoşti mai bine. Aici este Acesta pe bandă." Vedeţi? Iată-vă. "Aici este Acesta pe bandă."

E-319 Noi avem cu mult mai mult care s-ar cuveni să meargă mai departe, atunci, Leo. Dar, dar noi... Voi aveţi atât de mult. Voi staţi drept cu Acesta, şi noi vom primi restul din El după un timp. Ca şi omul care era, mânca lubeniţă, a zis, "Asta era într-adevăr bună, dar este ceva mai mult din ea." Aşa cum noi avem cu mult mai mult din El, încă, venind.

E-320 Domnul să vă binecuvânteze, foarte bine acum. În timp ce noi... Urmează să avem serviciul de botez chiar acum. Este adevărat, Frate Neville? [Fratele Neville zice, "Da, aşa cred eu." – Ed.] Este cineva aici care să fie botezat chiar acum? Nouă nu ne pasă cine sunteţi voi; noi suntem-noi suntem aici să botezăm. Ridicaţi-vă mâinile, acei care urmează să fiţi botezaţi. Cineva, eu cred că era o... Aici este o doamnă aici. Şi era şi altcineva? Acum, noi avem haine aici şi pentru bărbaţi şi femei.

E-321 Acum, noi nu zicem, "Părăsiţi biserica Baptistă. Părăsiţi biserica Metodistă." Noi nu spunem. Voi mergeţi drept înapoi la biserica voastră. Dar dacă voi nu aţi fost botezaţi conform Scripturii, în Numele Domnului Isus... Nu în Numele lui "Isus" numai, acum. În Numele "Domnului Isus Cristos," aceasta este Scriptura. Voi sunteţi botezaţi greşit.

E-322 Eu nu vreau nici un necaz când ajung la râu. Eu vreau totul atât de clar cât ştiu eu acum, când ţin eu biletul acela, vedeţi, pentru că eu vreau să ajung pe bord la timpul acela. Eu v-aş sfătui pe voi să faceţi la fel.

E-323 Mergeţi înapoi la biserica voastră. Aceasta este între voi şi Dumnezeu. Aceasta este tot ce vă pot spune eu.

E-324 Dar nici unul în Scriptură nu a fost botezat vreodată în vreun alt fel decât în "Numele Domnului Isus Cristos." Şi acei care au fost botezaţi, li s-a poruncit de către Sfântul Pavel, care a zis, "Dacă un Inger a propovăduit orice altceva, să fie anatema." Le-a poruncit lor să vină şi să fie rebotezaţi, iarăşi, în Numele „Domnului Isus Cristos." Asta-i corect. şi el a făcut-o. Şi ceea ce a făcut el, ne-a însărcinat pe noi să facem; şi aceasta este ceea ce noi vom face, cu voia lui Dumnezeu.
Noi credem în spălarea picioarelor. Noi credem în împărtăşire.

E-325 Noi credem în a doua Venire a Domnului, în vizibilul, corp trupesc al Domnului; nu spirit, ci corpul trupesc al Domnului Isus venind iarăşi în slavă.

E-326 Noi credem în învierea fizică a celor morţi, ca să primească un trup, nu bătrân şi zbârcit cum noi mergem în mormânt; ci unul nou, tocmai în fericirea tinereţii, ca să trăim pentru totdeauna.

E-327 Noi credem în nemurirea sufletului, absolut. Noi credem că există doar o formă de Viaţă Eternă, şi aceasta este Viaţa pe care voi o primiţi de la Isus Cristos. Aceasta este exact corect.

E-328 De aceea, noi nu credem în pedeapsa Eternă. Noi credem într-un iad de foc, pucioasă arzătoare, dar noi nu credem că el arde pentru totdeauna; dacă e aşa, atunci voi aveţi Viaţa Eternă. Există doar o Viaţă Eternă; aceea vine de la Dumnezeu. Asta-i adevărat. Veţi arde, poate pentru un milion de ani, zece milioane de ani, eu nu ştiu, dar voi nu puteţi avea Viaţa Eternă. Nu puteţi arde pentru totdeauna... Voi puteţi arde veşnic, dar nu Etern. Vedeţi, există o diferenţă între Etern şi veşnic. Veşnic este în veci şi în veci, o conjuncţie, înseamnă un "spaţiu de timp." Dar, Etern, voi nu aveţi pedeapsă Eternă.

E-329 Voi aveţi Viaţă Eternă, pentru că există numai o formă de Viaţă Eternă. Şi cel ce are Viaţă Eternă, trăieşte şi este binecuvântat de Dumnezeu pentru totdeauna.

E-330 "Dar sufletul care păcătuieşte, sufletul acela va..." Ce? [Adunarea spune, "... muri." – Ed.] Asta-i adevărat. Atunci, el nu are Viaţă Eternă. Desigur. El are-el îşi are pedeapsa, dar nu Viaţa Eternă.

E-331 Aşa că, vedeţi, există încă multe lucruri ca să fie învăţate, noi le vom primi mai târziu. Domnul să vă binecuvânteze.

E-332 Acum hai să cântăm acest cântec vechi bun, în timp ce sora noastră merge acolo. Eu cred că această doamnă aici poate...

E-333 Rosella, este aceea mama ta? [Sora Rosella Griffin zice, "Da." – Ed.] Păi, binecuvântată să-ţi fie inima! Bucuros să te văd, soră, făcând aceasta. Asta-i foarte minunat.

E-334 Rosella Griffin, una dintre cele mai minunate prietene pe care noi le-am avut. Ea este o femeie tânără care era alcoolică; pentru unii dintre voi oamenii de aici, s-ar putea să fie o străină. Rosellei nu-i pasă că eu spun aceasta. Când ea a venit pe platformă acolo sus la-unde... aici sus în Indiana. Dacă aţi văzut vreodată o nenorocită, ea era una dintre ele, o alcoolică cu albeaţă. Unde, patru doctori mari din Chicago au spus că ea este... Alcool Anonymous, şi toate celelalte, au renunţat la ea. Dar într-o seară când ea a venit în adunare, Duhul Sfânt a descoperit viaţa ei şi i-a spus chiar acolo. Aceea a stabilit-o.

E-335 Uitaţi-vă la ea acum, eu presupun, că este în vârstă de treizeci şi ceva de ani, şi ar arăta de optsprezece; drăgălaşă, şi frumoasă femeie tânără. Niciodată nu a mai gustat whiskey de atunci; nu mai există dorinţă pentru aceasta. Trăind pentru Cristos, mergând în jur pe străzi, pretutindeni, mărturisind spre slava lui Dumnezeu, la păcătoşi şi alcoolici, prin făgaşuri, şi toate celelalte, prin Chicago, făcând ceva pentru Domnul.

E-336 Ea a fost botezată în Numele Domnului Isus, şi mama ei vine în seara aceasta să facă la fel; dacă un Dumnezeu a putut să o vindece pe ea, dacă Isus putea să o vindece pe ea... "Tot ce faceţi cu vorba sau cu fapta, faceţi totul în Numele lui..." [Adunarea, "... Isus Cristos." Aceasta este ceea ce Biblia a spus. Asta-i adevărat.

E-337 În ordine, acum noi o să avem serviciul de botez. Noi o să întoarcem luminile afară doar pentru câteva minute în timp ce ne facem gata pentru serviciu, de botez, şi-şi atunci noi aşteptăm un timp bun în Domnul.

E-338 O să faci tu servicul de botez în seara aceasta? În ordine, tu botea-... Tu mai bine fă-te gata. Şi eu încep, eu voi conduce cântările şi celelalte lucruri în timp ce mergem înainte atunci. În timp ce ei fa-... [Fratele Neville zice, "Sunt ceva haine aici în spate, Doc?" – Ed.] Haine de botez, Doc, repede. În ordine.

E-339 Hai să cântăm unul din aceste bune şi vechi... [Fratele Branham conduce adunarea cântând, în timp ce Fratele Neville botează pe sora – Ed.]

E-340 [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.] Şi până ce noi vom face aceasta, aşa cum plecăm, ce trebuie noi să facem?

Luăm Numele lui Isus cu noi,
Căzând proşternuţi la picioarele Lui
Rege al regilor în Ceruri, îl va încorona pe El,
Când călătoria noastră e completă.
În ordine, sus în picioare!
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al nenorocirii;
El îţi va da bucurie şi mângâiere...

E-341 Eu vă voi spune ce să facem. Întoarceţi-vă în jur şi daţi mâna cu cineva acolo, şi ziceţi, "Ce mai faci, frate? Intr-adevăr sunt bucuros să fiu în legătură cu tine."
Nume preţios, O ce dulce!
... speranţa pământului şi bucuria Cerului
Nume preţios, Nume preţios, O...

Up