Sămânţa Şarpelui

The Serpent's Seed
Data: 58-0928E | Durată: 1 oră 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 ... Dumnezeu, marele şi puternicul Dumnezeu, Care a format toate lucrurile prin puterea Duhului Său; şi l-a adus pe Isus Cristos, singurul Lui Fiu născut, Care a murit de bună voie pentru noi păcătoşii, cel Drept pentru cel nedrept, să ne împace pe noi înapoi în această minunată părtăşie pe care noi o avem iarăşi cu Dumnezeu. Aşa cum suntem noi învăţaţi în binecuvântatul Cuvânt, că noi am avut părtăşie cu El înainte de întemeierea lumii. "Când stelele dimineţii au cântat împreună, şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie, cu mult în urmă înainte de întemeierea lumii." Cum ştim noi că aceea nu era la acelaşi timp în care Mielul a fost ucis; căci când Dumnezeu, în măreaţa Lui gândire, ne-a văzut pe noi strigând şi bucurându¬ne în salvarea noastră prin Isus!
E-1 Dear God, the great and mighty God, Who formed all things by the power of His Spirit, and has brought Jesus Christ, His only begotten Son, Who freely died for we sinners, the Just for the unjust, to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God. As we are taught in the blessed Word, that we had fellowship with Him before the foundation of the world, when the morning stars sang together, and the sons of God shouted for joy, way back before the foundation of the world. How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain; that when God in His great thinking seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus?
E-2 Şi, în seara aceasta, noi avem doar un gust anticipat al acelei măreţe glorii Divine care va fi descoperită la a doua Venire a Lui. Se va termina cu toate bolile şi tristeţea. Atunci noi vom avea un trup ca şi Propriul Lui trup de slavă, căci noi îl vom vedea pe El aşa cum El este. Aici aşa cum ne uităm la mâinile noastre zbârcindu-se, părul nostru încărunţindu-se, şi umerii gârbovindu-se, noi suntem conştienţi că suntem muritori şi îndreptaţi către praful de la care capetele noastre sunt aplecate acum, şi de unde venim noi. Dar, Doamne Dumnezeule, tot atât de sigur cum Tu eşti Dumnezeu, Tu ai făcut o promisiune că noi vom fi înviaţi iarăşi în zilele din urmă, şi noi o credem.
E-2 And tonight we're only got a foretaste of that great glory Divine which shall be revealed at His second coming. All sickness and sorrow will be done away with, then we'll have a body like His Own glorious body, for we shall see Him as He is. Here as we look at our hands a withering, our hair's turning gray, and shoulders stooping; we're aware that we are mortals and headed towards the dust from which our heads are bowed now, and where we come from. But, Lord God, just as sure as You are God, You made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it.
E-3 Noi stăm solemn cu credinţa noastră în seara aceasta în Prezenţa Ta, venind cu îndrăzneală deoarece Isus ne-a poruncit să facem aceasta. Nu pe baza vreunui lucru bun pe care l-am făcut noi, căci noi nu am făcut nimic bun; dar noi venim smeriţi, mărturisind că noi stăpânim comoara aceasta din cauza harului Său care ne-a fost repartizat nouă. De aceea, noi venim cerând ca Tu să ne binecuvântezi pe noi în seara aceasta prin aducerea înainte a Cuvântului. Pentru că este scris, că, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Şi lasă ca gura lui Dumnezeu să vorbească în seara aceasta. Lasă ca cuvintele să vină înainte, şi fie ca El să intre adânc în inimile noastre, ascultătorii, şi să fim umpluţi cu Duhul Tău şi Prezenţa Ta. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-3 Solemnly we stand with our faith tonight in Thy Presence, coming with boldness because that Jesus bid us to do it. Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right; but we come humbly, professing that we own this treasure because of His grace that's been 'lotted to us. Therefore, we come asking that You'll bless us tonight in the bringing forth of the Word. For it is written that "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."
And let the mouth of God be spoken tonight. Let the words come forth, and may It go deep into the hearts of we, the listeners, and be filled with Thy Spirit and Thy Presence. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-4 As-astăzi şi ieri, adică, seara trecută, şi astăzi, noi am vorbit despre subiectul, mai întâi, să-l intitulăm, De Ce Nu Suntem Noi O Denominaţiune. Şi noi am făcut-o cam tare, de ce noi nu suntem o denominaţiune, şi de ce noi nu credem în denominaţiuni. Pentru că, noi aflăm în Biblie, că denominaţiunile nu au fost niciodată ordinate de Dumnezeu; ele au fost ordinate de diavolul; şi am dovedit-o cu Biblia. Şi cum că, prin denominaţiuni, se produc greşeli. Acum noi spunem aceasta să corectăm şi să aducem acest Tabernacol într-o părtăşie în jurul binecuvântatului Cuvânt al lui Dumnezeu. Că, speranţele noastre nu sunt clădite pe ce spun denominaţiunile, sau ce spune vreun om; acestea sunt clădite pe ceea ce a spus Domnul Dumnezeu. Şi acela este singurul fel prin care putem vreodată să fim corectaţi drept.
E-4 To--today and yesterday--last night, rather, and today we have been speaking on the subject, first to head it up, "Why We Are Not a Denomination," and we have made it rather strong why we're not a denomination, and why we do not believe in denominations, because we find it in the Bible that denominations was never ordained of God. It was ordained of the devil. And proved it by the Bible. And how that through denominations brings forth error. Now, we're saying this to correct and to bring this tabernacle into a fellowship around the blessed Word of God. That our hopes was not built in what denominations says, or what any man says, it's built upon what the Lord God has said. That's the only way we can ever be corrected right.
E-5 Şi dimineaţa aceasta, am avut cinci, cred eu, articole diferite care au ieşit prin denominaţiuni, despre care nu se vorbeşte absolut în Biblie, la care bisericile Protestante se închină, şi le învaţă ca doctrină; acelaşi lucru pe care mama bătrână prostituată, biserica Catolică le predică, şi vine afară în biserica Protestantă. Şi noi ne închinăm la acelaşi lucru care este contrar oriunde în Cuvântul lui Dumnezeu.
E-5 And this morning I had five (I believe) different articles that's come out through denomination that's absolutely not spoke of in the Bible, that the Protestant churches are bowing down to and teaching for doctrine the same thing that the old mother prostitute Catholic church preaches. And come out into the Protestant church, and we bow to the same thing, which is contrary to anywhere in God's Word.
E-6 Prima biserică denominaţională, noi am căutat-o în după¬amiaza aceasta în istoria părinţilor din Niceea, despre biserica Niceea. După moartea apostolilor, acolo-i cum au venit părinţii din Niceea, şi ei au mers înainte pentru câţiva ani. Trei sute douăzeci şi cinci de ani, în sfîrşit au venit la-la Niceea, Franţa, unde ei au avut marele consiliu din Niceea. Şi acolo ei au format aceste dogme pe care le are biserica Catolică acum, şi de asemeni acestea au fost înmânate mai departe la Protestanţi.
E-6 The first denominational church... We looked it up this afternoon in the "Nicene Fathers," history of the Nicene church. After the death of the apostles, there what come the Nicene fathers, and they went on for several years (three hundred and twenty-five years) finally came to--to Nicaea, France, where they had the--the great Nicene council. And in there they formed these dogmas that the Catholic church has now, and also that's handed down to the Protestants.
E-7 Şi aşa cum am spus în-în învăţătura din dimineaţa aceasta, fiecare din epocile acelea ale bisericii, mai sus până la aceea-la epoca aceea a bisericii Tesalonica, cei o mie cinci sute de ani de epoci ale întunericului, nu a existat nici un timp decât ce a zis El, "Tu încă mai ai Numele Meu."
E-7 And as I said it in--in the teaching this morning, each one of those church ages on up to that--to that Thessalonica church age, the fifteen hundred years of dark ages, there was not one time but what He said, "You still have My name." And on this other side, they wasn't in Christ anymore that come out in a denominational name: Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. But just before the closing of the age He said, "I've set before you an open door." See? And that's the age that we believe we are in right now, the open door age, between the last going out of the Laodicean church.
E-8 Şi pe de altă parte, ei nu mai erau în Cristos, ei au venit într-un nume denominaţional, "Catolic, Luther, Wesley, Baptist, Presbiterian, Penticostal," înainte-n jos.
E-10 And it's exactly three hundred and twenty-five years to the Laodicean council. And in there they adopted these forms such as sprinkling, pouring, and false baptisms, false holy spirits, all these other things. They adopted it. And then when Luther, being a priest, and come out of the Catholic church, brought these things with it. And out of there, come Zwingli. Out of Zwingli, come Calvin. Out of Calvin, come Wesley, out, oh, on down. And they just kept bringing these dogmas down. And how can God lead His church, when they're following roads that He never even brought out for them to be led on?
E-9 Dar tocmai înaintea încheierii epocii, El a zis, "Eu îţi pun înainte o uşă deschisă." Vedeţi? Şi aceasta este epoca în care credem noi că suntem chiar acum, epoca uşii deschise, printre ultima ieşind din biserica Laodicea.
E-12 And remember, in Revelations 17 we found a woman... (Now, these words are plain. They're written in the Bible, so I guess I can say them.) It said this woman was a whore. That means that she was a ill-famed woman, that she's supposed to be married to a husband and committed fornications with the world. And she had a... She was a mother of harlots. Therefore she had daughters. (And we have geographically drawed that.) Being in--at there myself, seeing it in the Scripture, seeing her doctrines, and everything, I believe the Lord has perfectly laid it on the line that that can't be nothing else but the Catholic church. It's the only way it can be. And what did she give birth to? The Protestant churches. Exactly she did.
And she had in her hand a cup of the wine of her fornications, and she was giving it to the kings of the earth, and she was the ruler over all the earth, spiritually speaking. That's exactly right. There's not another...
E-10 Şi erau exact trei sute douăzeci şi cinci de ani până la consiliul Laodicean. Şi acolo ei au adoptat formele acestea ca stropirea, turnarea, şi botezuri false, duh sfânt fals, toate aceste alte lucruri. Ei le-au adoptat.
E-14 Look at... we could go back to Daniel and get the image. Look at the image: the head of gold, the Babylonian kingdom; brass, or silver, Medes-o-Persia; brass, Alexander the Great, and so forth (the Grecian kingdom); then the Roman empires, eastern and western Rome, the two feet. And notice in these ten kingdoms, which exactly comes with those ten horns that we was speaking of this morning. In each one of those ten kingdoms that was to rise, there was iron and clay mixed together. And that iron come from the legs which was Rome, and there's a streak of Romanism mixed in every nation there is under heaven through the Catholic church. That's exactly right. And they would not mix anywhere, and they'd intermarry among one another. The Bible said they would, and look at them today.
E-11 Şi apoi când Luter, fiind un preot, şi ieşind din biserica Catolică, a adus aceste lucruri cu el. Şi de acolo a venit afară Zwingli, din Zwingli a ieşit Calvin, din Calvin a ieşit Wesley, oh, în continuare mai departe. Şi ei doar continuă să aducă acele dogme mai departe. Şi cum poate Dumnezeu să-şi conducă Biserica Lui, când ei urmează căi pe care El nici măcar nu le-a adus vreodată afară pentru ei pe care să fie călăuziţi?
E-16 Your boy goes with a Catholic girl. When they go to get married, they have to promise to raise the children Catholic (See?), vice versa. See, it's to break the power of the other. But what is it? The Bible claims the whole thing's a prostitute. Now, what are you going to do? That's right. And how the sins of the people would be visited...
We went back in Deuteronomy and showed that a illegitimate child, bastard child, could not even enter the congregation of the Lord for fourteen generations. That was under the law, and Christ come to magnify the law. How much more is it now?
E-12 Şi ţineţi minte, în Apocalipsa 17, noi găsim "femeia." Acum aceste cuvinte sunt clare. Ele sunt scrise în Biblie, astfel eu presupun că le pot spune. Ea spune că această femeie era o „curvă." Aceasta înseamnă că ea era o femeie de faimă rea; că ea trebuia să fie măritată cu un bărbat al ei, şi a comis curvie cu lumea. Şi ea avea o... Ea era o "MAMA A CURVELOR," de aceea ea avea fiice. Şi noi am schiţat aceasta geografic, fiind acolo. Eu însumi, văzând aceasta în Scriptură, văzând doctrinele ei şi fiecare lucru, eu cred că Domnul a aşezat aceasta perfect pe linie, că aceea nu poate fi nimic altceva decât biserica Catolică. Este singurul fel în care poate fi. Şi la ce a dat ea naştere? La bisericile Protestante. Cu exactitate, ea a făcut.
E-18 And what's happening to these... What's the matter with these little flappers on the street today, these little cigarette-sucking women, and short wearing, bobbed-haired flappers, and so forth? What's the matter with them? It's 'cause their mammy acted like that. It's visit the iniquity from one generation to the other. That's what it is. And what have we got? We've got to a place it's a conglomeration of nothing but messy sin.
E-13 Şi ea avea în mâna ei o cupă cu vinul curviei ei, şi ea a dat-o regilor pământului. Şi ea era conducătoarea peste tot pământul, vorbind spiritual. Şi aceasta este cu exactitate corect. Nu există o altă...
E-19 That's the reason God has raised up Russia yonder with an atomic bomb to wipe her off like the antediluvian flood was, when He raised the clouds. Sure He has, and the Bible says so. Russia, the atheiotic country that they are (atheistic), has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God, Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic church of the blood that she's shed of the saints. The Bible said so. It's going to take the whole thing.
E-14 Priviţi, hai să, noi ne-am putea întoarce la Daniel şi să luăm chipul. Uitaţi-vă la chip: capul de aur, împărăţia Babilonului; bronz... sau argint, Mezo-Persia; bronz, Alexandru cel Mare, şi aşa mai departe, împărăţia Greciei; apoi imperiul Roman, Roma de Est şi de Vest, cele două picioare.
E-20 So look here, if their mother was a chorus girl, and... Their grandmother, and her mother was a flapper, what's she today? A rock-and-roll striptease. What's her children going to be? And you say, "Does God do that?" Yes, sir. God visits the iniquity of the children, the generation, even to fourteen generations. And if Christ come to magnify it, we'd say a hundred generations or five-hundred generations. Why, He said, "Them of old... You've heard them say, them of old times, 'Thou shalt not kill. I say you, who's ever angry with his brother without a cause has killed already.' You've heard them said, them of old times, 'Thou shalt not commit adultery.' But I say that who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already." He made it. What is magnify? Make it many times bigger. And if under the law it was fourteen generations, how long will it take the same thing today?
E-15 Şi observaţi în aceste zece împărăţii, care vin exact cu cele zece coarne despre care am vorbit noi azi dimineaţă, în fiecare din acele zece împărăţii care erau să se ridice, acolo era fier şi lut amestecat laolaltă. Şi acel fier vine de la picioare, care era Roma. Şi există o trăsătură de Romanism amestecată în fiecare naţiune ce există sub Ceruri, prin biserica Catolică. Aceasta este corect cu exactitate. Şi ele nu s-ar amesteca, oriunde.
E-22 And young man and middle-age man, and married man have no more respect for their marriage vows. Why, they just take women and live with them anywhere, and just like common dogs. A dog's got better respects and better morals than some people have. I know that's awful strong, but that's right. Why?
And the churches go right along, and say nothing about it. Why? They're acting just like their mammy does. The church has inherited it. 'Cause the church... And this Protestant church come out of the Catholic church, the sins of the Catholic church is visited upon the Protestants. Certainly it is. So pot can't call kettle dirty. That's exactly true.
E-16 Şi ei se inter-căsătoresc, între unul şi altul. Biblia a spus că ei o vor face. Şi uitaţi-vă la ei astăzi. Băiatul vostru umblă cu o fată Catolică; când ei se duc să se căsătorească, ei trebuie să promită să crească copiii lor Catolici; vedeţi, vice versa. Vedeţi, aceasta este să rupă puterea celuilalt.
E-24 Now, we find out and in the Scripture... We found out... And I never seen a note on the table here tonight. I said show me one place where God ever ordained a denomination. Show me one place where God ever ordained a woman preacher. Show me one place where God ever ordained sprinkling. Show me one place where God ever ordained pouring. Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Find those things. And yet we constantly do them. It's just right down in the church.
E-17 Dar ce este ea? Biblia pretinde că întregul lucru este o prostituată. Acum ce o să faceţi? Asta e adevărat. Şi cum o să fie păcatele poporului pedepsite... Noi ne-am întors în Deuteronom, să arătăm că un copil ilegitim, copil bastard, nu putea nici măcar să intre în adunarea Domnului pentru patrusprezece generaţii. Aceea era sub lege. Şi Cristos a venit să mărească legea. Cu cât mai mult este ea acum?
E-25 Now, I said to you, the way--the reason we couldn't be Baptists, because we believe in being baptized in the Name of the Lord Jesus Christ. There's no one ever in the Bible baptized any other way. You show me one place where one person was baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, I'll raise my hands and say I'm a false prophet.
And if the Bible says you must be baptized in the Name of Jesus Christ, that means you must do it that way. Paul commanded them to be baptized over. No matter how they'd been baptized, they had to come and be baptized again. They was baptized by the same man that baptized Jesus Christ: John the Baptist. He said, "That won't work no more; you got to come be baptized again." And they had to do it before they received the Holy Ghost. It was God's program.
I might go just a little deeper than that tonight. Why? Jesus keeps His Word. Do you believe that? Now, pretty near all of you was here this morning, but I want to lay a little more on that.
E-18 Şi ce li se întâmplă la acestea, care-i situaţia cu aceste femei uşte uşuratice pe stradă astăzi, aceste femei uşte trăgătoare de ţigări, şi purtând scurt, femeiuşte cu părul-buby, şi aşa mai departe? Care-i situaţia cu aceasta? Este din cauză că mămica lor s-a purtat în felul acesta. Este pedeapsa, nelegiuirea, de la o generaţie la alta. Şi asta-i ceea ce am obţinut noi?Noi am ajuns la un loc, unde aceasta este o conglomeraţie de nimic altceva decât de păcat murdar.
E-28 Why would Paul commiss--command that after it'd been done? Paul said, "Even if a angel from heaven come and preached anything else, let him be accursed." Now, you say, "We got new light on it." No, you haven't. That's what the devil come to Eve with: some new light. Don't need no new light. You need to walk in the light that God's already put here; that's all.
E-19 Acesta-i motivul că Dumnezeu a ridicat Rusia, acolo, cu o bombă atomică să o şteargă, cum era inundaţia antediluviană, când El a ridicat norii. Sigur, El a făcut-o. Şi Biblia spune astfel. Rusia, ţara ateotică după cum sunt ei, ateistică, a jucat absolut exact în mâinile Atotputernicului Dumnezeu. Întocmai cum Împăratul Nebucadneţar era să distrugă Israelul deoarece ei au omis să umble cu Dumnezeu, Rusia se ridică să "răzbune pe sfinţi," de biserica Catolică, pentru sângele sfinţilor pe care ea l¬a vărsat. Biblia a spus aşa. O să ia întregul lucru.
E-30 Now, watch this. Just how simple. When they come down from Mount Transfiguration, Jesus said to His disciples, "Who does man say I, the Son of man, am?"
One said, "You're Moses, or Elias, one of the prophets."
He said, "Who do you say?"
He said... Peter said, "Thou art Christ, the Son of the living God."
He said, "Blessed art thou Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you." See, it doesn't come through seminaries. It doesn't come through denominations. "Flesh and blood has not revealed this to you. You never learned it through any school of theology. But My Father which is in heaven has revealed this to you. And upon this rock I'll build My church, and the gates of hell can't prevail against it": a spiritual revelation of Who He is.
Notice, "And I say that thou art Peter, and I'll give unto thee the keys to the Kingdom. And whatever you bind on earth, I'll bind it in heaven; whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven." Now, He had to keep His Word or He wasn't God.
E-20 Astfel uitaţi-vă aici, dacă mama lor era o fată în cor, şi bunica lor, iar mama ei era o femeiuşcă uşuratică, ce este ea astăzi? O striptesă rock-and-roll. Ce vor fi copiii ei?
Şi voi ziceţi, "Face Dumnezeu asta?" Da, domnule.
E-33 Now, and when He did that, a few days later He was crucified, rose, ascended up into heaven, and Peter opened the Gospel on the day of Pentecost. Did he do it? Certainly, he did.
Now, watch. When he was... They was all mocking at them, because they were filled with the Spirit. They were called heretics, holy-rollers, or some kind of a name like that. And they even laughed and said, "These are full of new wine."
And Peter standing up in the midst of them, lifted up his voice and he said, "Men and brethren, hear my voice. Hear my words and hearken unto me. These are not drunk like you suppose they are. This is just the third hour of the day, but this is that which is spoken of by the prophet of Joel. 'And it shall come to pass in the last days that I'll pour out of my spirit...'" and what He would do upon His sons, and His daughters, His handsmaids, and so forth in the day.
E-21 Dumnezeu pedepseşte nelegiuirea copiilor, generaţia, chiar până la a patrusprezecea generaţie. Şi dacă Cristos a venit să o amplifice, noi am spune, "O sută de generaţii, sau cinci sute de generaţii." Păi, El a zis, acei din vechime, voi ia-ţi auzit zicând, pe cei din timpurile străvechi, "Tu să nu ucizi. Eu vă zic vouă, cine este vreodată mâniat pe fratele lui, fără o cauză, a ucis deja." Voi ia-ţi auzit pe ei zicând, pe cei din timpurile străvechi, "Tu să nu curveşti. Dar Eu am zis, cine se uită după o femeie să poftească după ea, a şi curvit deja." El a făcut-o... Ce este a amplifica? O face de multe on mai mare. Şi dacă sub lege aceasta era patrusprezece generaţii, cât de mult va dura acelaşi lucru astăzi?
E-36 And when they begin to hear this, they were cut at their heart; for they heard a man that didn't know his abc's, yet they had to take notice to him, knowed he had something inside of him burning him up: the Holy Spirit. Stop him? Why, it'd be like trying to put a fire out on a dry building on a windy day. You couldn't do it. He was filled with the Holy Spirit. And what did he do now?
They said, "Men and brethren, what can we do to be saved?" Now, watch out Peter. You have the keys to the Kingdom. See?
Now, when Jesus rose on the third day, He did not have the keys to the Kingdom of heaven. Did you know that? He said, "I got the keys to death and hell," but not to the Kingdom, because they had been given to Peter.
E-22 Şi omul tânăr, şi omul de vârstă mijlocie, şi omul însurat nu mai au respect faţă de legământul lor de căsătorie. Păi, ei doar iau femei şi trăiesc cu ele oriunde, întocmai ca şi câinii obişnuiţi. Un câine are respect mai bun şi moral mai bun de cum au unii oameni. Şi eu ştiu că aceasta este îngrozitor de tare, dar asta-i adevărat.
E-40 Now, He said, "Peter, whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. What you bind on earth, I'll bind it in heaven." Now, here he stands with the keys to open up this blessed thing to the world. And here he's got the keys in his hand, and they're asking, "What can we do to be saved?" Now, no matter what the apostle said to do, God has to recognize it in heaven if He give him that authority.
Now, Peter said, "Repent, everyone of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Is that right? And that's the reason the keys turned in heaven to any other name, any other way, any other--any other form... It turned on earth, and it turned in heaven; or Jesus didn't keep His Word to Peter. And every place in the Bible they was baptized after that, they were baptized in the Name of Jesus Christ. And those who were baptized before that had to come and be baptized over again in the Name of Jesus Christ to get the Holy Ghost. That's the correct. It still runs the same.
E-23 De ce? Şi bisericile merg drept înainte şi nu zic nimic despre asta. De ce? Ei se comportă întocmai ca şi mămica lor. Bisericile o moştenesc. Pentru că biserica şi această biserică Protestantă au ieşit din biserica Catolică, păcatele bisericii Catolice sunt pedepsite asupra Protestanţilor. Cu siguranţă, ea este, aşa că oala nu poate chema ibricul murdar. Cu exactitate adevărat.
E-43 So if we are teaching baptism in the name of Father, Son, and Holy Ghost, it's false prophecy. Now, I don't want to hurt you, but I got to pin this down so this church will know what... We're not here as a bunch of illiterate crack pots; we know where we are standing in the Word of God. See, we know... I challenge anybody to show me one place where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Now, are you going to listen to false prophecy or the truth? Search the Scriptures. It's up to you. Show me where one person in the Bible, where a church was ever ordained a denomination in the--in the Bible. Show me in the Bible where they ever ordained a woman preacher. Show me in the Bible where all these things that we been talking about ever was ordained in the Bible. They're not there. Tell me one place.
E-24 Acum noi aflăm, şi în Scriptură, noi aflăm... Şi eu nu am văzut nici o notiţă aici pe masă în seara aceasta. Eu am zis, "arată-mi mie un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată o denominaţiune. Arată-mi mie un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată o femeie predicatoare. Arată-mi mie un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată stropirea. Arată-mi un loc unde Dumnezeu a ordinat vreodată turnarea. Arată-mi mie an loc unde Dumnezeu a avut vreodată pe cineva botezat în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt." Găsiţi lucrurile acelea. Şi totuşi noi le facem constant. Aceasta este chiar jos în biserică. Acum, eu am zis, tu...
E-45 You go to a denomination... Well, when the Methodists raised up, they preached sanctification. That's good. But when they did that, they made a denomination, and that settled it. That's the reason the Bible said, "You've got a name."
You say, "I'm a Christian."
"Well, what denomination do you belong to?"
You say, "A Methodist." Why, you're a prostitute then.
"I'm a Baptist.": prostitute. "Pentecostal..." You're a prostitute. You belong to that church. You should belong to Christ. Got no business saying "Methodist," "Baptist." If you're a Christian, you're a Christian at heart.
E-25 Păi, motivul că noi nu puteam fi Baptişti, deoarece noi credem în a fi botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos. Nu a existat nimeni vreodată, în Biblie, botezat în vreun alt fel. Arătaţi-mi voi mie un loc unde o persoană a fost botezată în numele "Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt," eu îmi ridic mâinile şi zic că eu sunt un profet fals.
E-48 Every one of those denominations can produce children, children of God. That's right. But when you think you're going to heaven just 'cause you're a Methodist or Baptist, you're wrong. And that's the reason we stay out of that thing. Why can't the Baptists see? I asked a Methodist man here writing a thesis just not long ago. He said, "The only thing we got against you, you hang around the Pentecostals."
I said, "Who is we?"
"We Methodists."
I said, "Well, I'll tell you what I'll do: I'll come to your city and you let the Methodists sponsor it."
"Oh," he said, "of course we couldn't do that."
I said, "Now, that's what I thought. I stay with the Pentecostal because the Pentecostal believes it. That's right. They rally around it. They're the ones drawing the benefits of it." How many read that article in "Life" Magazine just recently about the Pentecostal church? That's one of the greatest phenomenas in this age. They got more converts in one year than all the rest of the churches put together. Why? Even in their error, God's a moving them on because they believe the truth and are marching on with it. That's the truth.
E-26 Şi dacă Biblia spune că tu trebuie să fii "botezat în Numele lui Isus Cristos," aceasta înseamnă că tu trebuie s-o faci în felul acela. Pavel le-a poruncit lor să fie botezaţi iarăşi. Nu contează cum au fost ei botezaţi, ei au trebuit să vină, să fie botezaţi din nou. Ei erau botezaţi de către acelaşi om care l-a botezat pe Isus Cristos; loan Botezătorul. El a zis, "Aceasta nu mai este valabil. Voi trebuie să veniţi, să fiti botezaţi iarăşi." Şi ei trebuiau să o facă înainte ca ei să primească Duhul Sfânt. Acesta era programul lui Dumnezeu.
E-53 But what are we doing now? See? That's the reason we not denomination. And just as sure as Pentecostal denominate and... Way back yonder when the Holy Ghost first poured out on the Pentecostal church forty years ago, and they begin to speak with tongues, one of the gifts... That was the smallest of the gifts. That's the least of the gifts according to St. Paul (just speaking with tongues). And as soon as it fell, "Oh," they say, "we got it now." And they made a denomination, the General Council, which is now the Assemblies of God. "Oh, nobody's got it 'less you speak with tongues." God just moves right on away from them, let them set there. Certainly. Yes, sir.
E-27 Eu aş putea să merg doar puţin mai adânc decât atât, în seara aceasta. De ce? Isus îşi ţine Cuvântul Lui. Credeţi voi aceasta? Acum, cam aproape toţi dintre voi aţi fost aici azi dimineaţă, însă eu vreau să zăbovesc puţin mai mult la aceasta.
E-55 Along come the Oneness, and found out the baptism in Jesus' Name. They said, "Oh, we got it." They organized. What'd they do? God just moved right out and left him setting there. It's for, "Whosoever will, let him come."
See, the Oneness can't go to the Assemblies, and the Assemblies can't go to the Oneness. I've talked to some of the best men they got. Mr. Goth and Dr. Pope, and many men, the who are great men in the... I set down with them and I said, "How can you teach that initial evidence as a scholar?"
"Well," said, "Brother Branham," one, two, or three of them was real honest, said, "we know that's wrong. But what can we do? If we say anything about it now, why, it'll interrupt the whole program." Sure, and you won't be the bishop anymore, the general overseer. That's the idea.
E-28 De ce ar însărcina Pavel, şi ar porunci aceasta după ce aceasta s-a făcut? Pavel a zis, "Chiar dacă un Înger din Ceruri ar veni şi ar propovădui orice altceva, să fie anatema."
E-58 Brother, I'd rather have me a little mission on the corner or preach under a pine tree, and have the truth. Certainly. And know that you are telling the truth. Man wants the truth, and you're obligated as a Christian to bear forth the record of truth. God's going to hold you responsible for it. Stand on these things. If you haven't been baptized in the Name of Jesus Christ, and you haven't done these things, and you haven't received the Holy Ghost...
You say, "Oh, I spoke with tongues." That don't mean you got the Holy Ghost. I've seen witches, wizards, demons, and everything else speak in tongues. Certainly. They ain't got the Holy Ghost, and you know that. Drink blood out of a human skull, and dance, call on the devil, and speak in tongues... Certainly. They ain't got the Holy Ghost. So 'cause you spoke with tongues, that don't mean you got It. The only way you know you got It, when your spirit bears record with His Spirit, and the fruits of the Spirit follow you: love, faith, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness. That's when you know you got the Holy Ghost. It bears record of Itself.
E-29 Acum voi ziceţi, "Noi avem Lumină nouă despre ea." Nu, voi nu aveţi. Aceasta-i cu ce a venit diavolul la Eva, cu ceva Lumină nouă. Nu aveţi nevoie de nici o Lumină nouă. Voi aveţi nevoie să umblaţi în Lumina pe care Dumnezeu a pus-o deja aici, asta-i tot.
E-63 Now, when you're trying to rest upon because you belong to the Assemblies, or to the Baptists, or to the Presbyterians, you see what you are doing? You're taking on a name of a prostitute. That's exactly right. Get out of that thing. Come away from it. I don't mean out of your church or anything; you do what you want to about that; but come away from laying ahold, "I'm Presbyterian. We don't believe in the days of miracles." Why don't you believe it? The Bible teaches it. "Oh, I belong to the Church of Christ. They say the days of miracles is past." They are false prophets. I can show you where Jesus Christ give power to the church to heal the sick, and raise the dead, and cast out devils. I challenge any man to show me a Scripture in the Bible where He took it away from the church.
What took it away? Your own dogma, right, not God's Word. The Holy Spirit's still getting the job done, going right on just the same, and He will forever. That's the reason we're not a denomination, "having a form of godliness and denying the power thereof. From such turn away." We don't believe in that stuff.
E-30 Acum priviţi aceasta, cât de simplă. Când ei au coborât de pe Muntele Transfigurării, Isus le-a zis, ucenicilor Săi, "Cine zic oamenii că sunt Eu Fiul omului?"
"Unul a zis că Tu eşti Moise, sau Ilie, unul din profeţi."' El a zis, "Cine ziceţi voi că sunt?"
E-66 Now, how did it ever start? We'll have to hurry and get to it just as quick as possible now, how it ever started. Now, we got plenty of Scriptures wrote out here about the Holy Ghost.
And another thing, we made a challenge last night on the perseverance of the saints, not in the way the Baptists believe it. No, sir. I sure different with the Baptists and their idea of their theory of Calvinism. I certainly disagree with the Presbyterian. I disagree with the Methodists upon their way of Arminian doctrine. Yes, sir, but they both got a truth; but you got to bring it back here where it is the truth. When you run out there, you run wild with it. Certainly.
E-31 El a zis, Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu."
E-68 Baptists come in, baptize a couple over here in immersing. The preacher baptizes, nine out of ten smoke cigarettes, go back out and stand out there and play cards, bunco all night, run around, crooked business deals. And all the women wearing shorts out here, running around in the streets, and bobbing their hair, and--and smoking, and talking, and little stitch and sew parties, and telling dirty jokes. You call that Christianity? And you think you got eternal security? You're going to hell like that. You wouldn't enjoy yourself in heaven in any manner. Certainly not. That's not eternal security.
But when a man is born again of the Holy Ghost... And you Pentecostal, 'cause you jumped up and down, spoke in tongues, and run up-and-down the aisle, that don't mean you got eternal security. Don't you ever get that in your head. No, sir, it certainly doesn't. Because you know that your own--your own life bears you record that you're not right with God. That's right. You're not right. That's not eternal security yet.
E-32 El a zis, "Binecuvântat eşti tu, Simone, fiul lui Iona; căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit ţie aceasta." Vedeţi ea nu vine prin seminarii. Ea nu vine prin denominaţiuni. "Carnea şi sângele nu ţi-au descoperit ţie aceasta. Tu niciodată nu ai învăţat-o prin vreo şcoală de teologie. Ci tatăl Meu, care este în Ceruri, ţi-a descoperit ţie aceasta. Şi pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea; şi porţile iadului nu vor birui împotriva ei," o descoperire spiritu ală despre Cine este El.
E-70 But I want to ask you something. Is there an eternal security? The Bible says so. The Bible said that our names were put on the Lamb's Book of Life before the world ever begin. As I said this morning, I say it again: The man who wrote the song, "There Was a New Name Written Down In Glory Tonight and It's Mine," his idea was all right, but he was wrong Scripturally. Your name wasn't put on the night you got saved. Your name, according to the Bible, according to Revelations 13, 17, and so forth, was put on there before the world ever begin; and Jesus Christ was slain before the foundation of the world.
E-33 Observaţi, "Şi Eu zic că tu eşti Petru. Şi Eu îţi voi da ţie cheile împărăţiei. Şi orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Ceruri; orice dezlegi tu pe pământ, Eu voi dezlega în Ceruri." Acum, El trebuia să-şi ţină Cuvântul sau El nu era Dumnezeu. Şi acum, când El a făcut aceasta, câteva zile mai târziu; El a fost răstignit, a înviat, s-a înălţat la Ceruri, şi Petru a deschis Evanghelia în Ziua Cincizecimii. A făcut-o el? El, desigur, a făcut-o. Acum priviţi, când el ar...
E-73 How could God, Who is infinite... How could an infinite God, knowing the end from the beginning, how could He ever permit sin to come on earth, if it wasn't for a reason?
Just to back up now some things that we have said. What was first, the Saviour or sinner? Saviour, sure. Which is more powerful, a Saviour or sinner? If a Saviour can take away the sin, He's more powerful.
Well, why did He let sin happen in the first place? To show that He was a Saviour.
Which is the most powerful, a Healer or a sickness? A Healer. Then why did He let sickness come? To show that He was a Healer. (I feel religious right now. Yes, sir.) Oh, my, that's His attributes. That's why He lets trouble come. That's why He lets sorrow come: to show that He is joy. Sure, it is. That's why we got a night: to prove there is a day. That's why we got temper: to show there is peace. Sure, it--it's pro and con. Oh, He's wonderful.
E-34 Ei toţi îşi băteau joc de ei, deoarece ei erau umpluţi cu Duhul. Ei au fost numiţi "eretici, holy-rollers," [sfinţi¬-excentrici – Trans.] sau un fel de nume ca acestea. Şi ei au râs chiar, şi ziceau, "Aceştia sunt plini de vin nou."
E-76 Now, how did it start? (We'll get straight to it just as quick as we can, so I won't keep you all night.) Now, there's got to be a beginning of all things. I want to ask you something. Now, this may be... You just tuck this over in your vest pocket. You don't have to put this over with the regular dish. But listen to this. If you are an eternal creature, then you never had a beginning or never can have an end. For "eternal" comes from the Word which has no beginning or no end. Don't you remember, I said this morning that how that Melchisedec, when He met Abraham coming from the slaughter of the kings, and the Bible said in Hebrews 7 that--that Levi paid tithes to Melchisedec when he was in the loins of his father Abraham. Abraham begot Isaac; Isaac begot Jacob; Jacob begot Levi. That was father, grandfather, and great-grandfather. And while Levi was in the loins of his great-grandfather, the Bible gives him credit for paying tithes to Melchisedec. Talk about eternal... My, my.
E-35 Şi Petru ridicându-se în mijlocul lor, şi-a înălţat glasul, şi a zis, "Oamenilor şi fraţilor, ascultaţi glasul meu. Ascultaţi cuvintele mele şi daţi-mi ascultare. Aceştia nu sunt beţi după cum voi presupuneţi că sunt; acesta este doar ceasul al treilea din zi. Dar aceasta este aceea despre care a vorbit profetul Ioel, şi se va împlini în zilele din urmă, că Eu voi turna din duhul meu, şi ce va face El peste fiii Lui, şi fiicele Lui, şi slujnicele Lui, şi aşa mai departe, în acea zi."
E-80 He never said he done it in the shadow, he potentially done it, the Bible said he paid tithes. Amen. Then if we come through the right seed, when Paul preached the Gospel I was there and you were there. We're going to get into that just in a minute, plumb up to our ears. Notice, that's what the Scriptures claims to us. It even went way back.
Just think, Levi; then Jacob, his father; then Isaac, his father; then Abraham, his father, his great-grandfather. When Levi was in the loins of his great-grandfather, he paid tithes to Melchisedec.
E-36 Şi când ei au început să audă aceasta, ei au fost străpunşi în inima lor. Căci, ei au auzit un om care nu-şi cunoştea ABC¬ul totuşi ei au trebuit să ia aminte la el, ştiind că el avea ceva în interiorul lui, înflăcărându-l pe el, Duhul Sfânt. Să-l oprească? Păi, aceasta ar fi ca şi cum ai încerca să stingi un foc, la o clădire uscată, într-o zi cu vânt. Voi nu aţi fi putut s-o faceţi. El era umplut cu Duhul Sfânt. Şi ce a făcut el acum?
E-82 I want to ask you, "Who is this Job 27, there...?... when he said, 'Where was you when I laid the foundations of the earth, when the morning stars sang together, and the sons of God shouted for joy?'" Who were those sons of God that was shouting for joy? Jesus told them that, "I had joy with you before the foundation of the world." We're not creatures of time; we're creatures of eternity. "No man can come to Me except My Father draws him. And all that comes to Me, I'll give them Eternal Life, and raise him up at the last days. No one can pluck them from the Father's hand; He give them to Me." How you going to lose? See, you're scared. You're afraid. You'll run around here, and that's one of the best evidences in the world that you haven't been nowhere yet. That's right.
E-37 Ei au zis, "Păi, oamenilor şi fraţilor, ce putem face noi să fim mântuiţi?"
E-85 How can God ever save you if He... How many in this church would raise your hands and believe that God's infinite? You know what the word "infinite" means? That's just perfect. Infinite... You can't--you can't explain the word "infinite."
Did you ever take your camera and set it on infinite? Why, it just means from thereafter. All right, there's no way of focusing it any more. Well, that's what God is; He's infinite. And if He's infinite, there could not be a beetle, not a fly, not a flea, not a mouse, not a chigger, or nothing that ever was on the earth or ever will be, but what God knowed it before the world was ever formed. There's some conception of infinite.
E-38 Acum fii atent, Petre, că tu ai cheile împărăţiei, înţelegeţi?
E-88 Well then, the infinite God Who saves you here, knowing He's going to lose you next week, or next month, or next year, why, He's defeating the very purpose. He can't lose you. "He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me has Everlasting Life and shall never come into the judgment but's done passed from death unto life." Can't do it. He'd no more... He that is born of God does not commit sin, for the seed of God remains in him, and he cannot sin. How can he sin when there's a sin-offering for him? How can I be sick when I'm in perfect health? How can I be blind when I can see? Oh, my. How can I be in the building and out of the building at the same time? How can I be drunk and sober at the same time? You can't do it. And when you're saved, you're under the atonement, and your sins are not reckoned unto you.
E-39 Acum, când Isus a înviat a treia zi, El nu avea cheile împărăţiei Cerurilor. Ştiaţi voi aceasta? El a zis, "Eu am cheile morţii şi ale iadului," dar nu ale împărăţiei, deoarece ele au fost date lui Petru.
E-91 Did not David say, "Blessed is the man who God will not reckon sin and impute sin to"? God don't hold the sin against this creature. That's strong. That isn't skim milk; but that's the Bible. God will not reckon sin to the righteous. God by His grace through predestination, not willing that any should perish, but all might come to repentance; but being infinite and know who would come and who would not come, He could predestinate everything to work to His will.
If He didn't do it, why did He permit sin in the first place? When He was a Saviour... If there'd never been a sinner, He would have never been a Saviour. The attribute within Him could not be pulled out.
E-40 Acum El a zis, "Petre, orice vei dezlega tu pe pământ, Eu voi dezlega în Cer. Ce legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer."
E-93 How did He ever become a Healer? How did He ever become a Healer? Because He permitted sickness to come, that He might show Himself a Healer. He was a Healer. How would He ever be known? How would He ever be known? How could His attribute ever work? How could He ever be a Healer, if there'd never been no sickness? He had to permit sickness.
No wonder Paul said in Romans 8, "Foolish man, who can tell the--the Potter what to do about it?" Who... When the clay raises up and say, "Why make you--me this--thus?" Did not He raise Pharaoh up for the same purpose, that He might show His glory down in Egypt? He hardens who He will and justify who He will. It's not him that willeth, or him that runneth, but God that showeth mercy. So you have nothing to do with it. You haven't one thing to do. If it's grace, if it's a free gift, there's not a thing you can do about it. God has give it to you, and that's the will of God. That's the thing that God has predestinated to you.
E-41 Acum aici stă el cu cheile, ca să deschidă acest lucru binecuvântat către lume. Şi aici El îşi are cheile în mâna lui. Şi ei întreabă, "Ce putem face noi să fim mântuiţi?" Acum, nu contează ce a spus apostolul să facă, Dumnezeu trebuie să o recunoască în Ceruri, dacă El i-a dat lui autoritatea aceea.
E-96 The Bible said that we were predestinated to the sons and adoption of the sons of God before the foundation of the world. Then when God slayed the Lamb in His own thinking before the foundation of the world to prove out His attributes, what He was, when the Lamb was slain, we were slain with It. When the blood of the Lamb was caught in His Own mind back there before the foundation of the world, mine and your names were written on the Book then. All in His great thinking. He's infinite. If He didn't, why did He permit it?
E-42 Acum Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Este adevărat? Şi acesta este motivul căci cheile s-au răsucit în Ceruri la orice alt nume, în orice alt fel, în orice-în orice altă formă. S-au răsucit pe pământ, şi s-au răsucit în Ceruri, sau Isus nu şi-a ţinut Cuvântul Lui faţă de Petru. Şi în fiecare loc din Biblie ei au fost botezaţi, după aceea, ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Şi cei ce au fost botezaţi înainte de aceea, au trebuit să vină şi să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos, ca să primească Duhul Sfânt. Acesta era cel corect, El încă este în efect la fel.
E-97 Which is the strongest, as I said, the Saviour or sinner? Which has got the most strength? Then the stronger had to permit the lesser. And He only does it for His glory.
When He made Lucifer, He knowed he would be the devil. And He had to let it be there to show that He was the Saviour, the Christ. He had to let it happen that way. Now, don't the Bible say all things work together for good to them that love God? So what are you scared about? Let us be up and doing with a heart for any strife. Be not like dumb driven cattle, had to be begged and persuaded and... Be a hero. I like that. Stand up.
E-43 Astfel, dacă noi învăţăm botezul în numele de "Tată, Fiu, şi Duhul Sfânt", el este o profeţie mincinoasă. Acum eu nu vreau să vă rănesc, dar eu trebuie să accentuez aceasta aşa că această biserică va şti ce este. Noi nu suntem aici ca o grămadă de analfabeţi smintiţi; noi ştim unde stăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi, noi ştim. Eu provoc pe oricine să-mi arate un loc unde a fost cineva vreodată botezat în Numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Acum o să ascultaţi voi de o profeţie mincinoasă sau de Adevăr? Cercetaţi Scripturile. Aceasta depinde de voi.
E-99 A little poem, that used to help me so much when I was a kid, goes something like this:
There was a noble Roman,
In the Roman Emperor's days;
Who heard a coward croaker,
Before the castle say:
Oh, it's safe in such a Fir tree,
There's no one can shake it.
'Oh, no,' said the hero,
'I'll find a way or make it.'
There you are. That's right.
E-44 Arătaţi-mi mie unde o persoană în Biblie, unde o biserică a fost vreodată ordinată o denominaţiune în-în Biblie. Arătaţi¬mi în Biblie unde au ordinat ei vreodată o femeie predicatoare. Arătaţi-mi în Biblie unde toate aceste lucruri, despre care vorbeam noi, au fost vreodată ordinate în Biblie. Ele nu sunt acolo. Spuneţi-mi mie un loc. Voi mergeţi la o denominaţiune...
E-100 If this Bible teaches that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever... It wasn't a easy thing, when I stepped out of this Tabernacle that day, and everybody was telling me this would happen and that would happen. "You'd be considered a fanatic and thrown into jail. And all of the medical association would get against you." But God said do it. The Bible said He was, and now a revival fire burns in every nation under the heavens. That's right. Stand up to it.
How do you tackle your work each day?
Are you scared of the job that you find?
Can you stand right up to the work ahead of you?
Have you got a tired and empty mind? (I hate that stuff.)
Or do you stand right up to the work ahead of you,
Or is fear ever running through it?
If so, tackle the next you find,
By thinking you're going to do it.
Stay with it. Certainly. Purpose in your heart like Daniel. Stay with God.
E-45 Păi, când Metodiştii s-au ridicat, ei au predicat sanctificarea. Aceasta era bună. Dar, când ei au făcut aceasta, ei au făcut o denominaţiune, şi asta a stabilit-o. Acesta-i motivul că Biblia a zis, "Tu ai un nume."
Tu zici, "Eu sunt un Creştin."
"Păi, la ce denominaţiune aparţii tu?"
E-102 "Where did this all happen? How did it take place? What makes people thus? Why are we just about ready to be destroyed? Brother Branham, explain to me. What makes you think that this whole thing's got to be wiped off?" It was wiped off once before (Is that right?) in the antediluvian destruction. (Now, here comes some deep things. And we'll get ready to read.)
E-46 Tu zici, "Una Metodistă," păi, tu eşti o prostituată atunci. "Eu sunt un Baptist," prostituată. "Penticostal," tu eşti o prostituată. Tu aparţii la biserica aceea.
E-103 Now, I want you to turn with me now over into the book of Genesis at the 3rd chapter. If you want to know anything, I can show you in this book of Genesis where every cult, and every ism, and everything that we got right today, begin in Genesis. How many know that "Genesis" means "the beginning"? Certainly. We find the Catholic church in the beginning: Babylon, Nimrod the founder; we find it in the middle of the Bible; we find it at the last of the Bible. We find, trying to bring in women preachers in the beginning of the Bible by worshipping little statues made out of roots.
How many have read Hislop's, "Two Babylons," the history? All right. Find out in these histories they had a woman... And then you remember even Jacob stole his father's gods, and his daughter hid them under her. And took them out there in the wilderness, which defiled the camp later on.
E-47 Tu ar trebui să aparţii lui Cristos. Nu ai nici o treabă să zici, "Metodist", "Baptist." Dacă tu eşti un Creştin, tu eşti un Creştin în inimă.
E-105 All right. Let's read now in Genesis.
Now, the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD GOD had made. And he said unto the woman, Yea, has God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
... the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:
But of the fruit of the tree in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die.
And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
For God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened,... (See? Hunting new light.)... and ye shall be as gods, knowing good and evil.
E-48 Fiecare din acele denominaţiuni pot produce copii, copii de Dumnezeu, aceasta-i adevărat. Dar când tu te gândeşti că tu vei merge în Cer doar pentru că tu eşti un Metodist sau Baptist, tu eşti greşit. şi acesta-i motivul că noi stăm afară din lucrul acela.
De ce nu pot să vadă Baptiştii?
E-106 See, how these fellows are today trying to take away from the Bible. "Why, isn't it just as easy to pour, or sprinkle, this way or that way?" No, sir. God put down a program, and that's what we're supposed to follow, This.
And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to make--to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also to her husband with her; and he did eat.
And their eyes of them both were opened, and they knew... they were naked; and they sewed fig leaves together, and made them aprons.
E-49 Eu am întrebat un om Metodist aici, scriind o teză ce a scris-o cu mult în urmă. El a zis, Singurul lucru pe care-l avem împotriva ta, este că tu umbli cu Penticostalii."
Eu am zis, "Cine este ,noi'?" "Noi, Metodiştii."
E-107 I would like to stop here for a minute. Now, there's got to be a beginning of everything. You had a beginning. Now, we--here's where I want to base the whole thing on now that we've talked about in these last two meetings in the year. Now, this morning we went back and dramatized in the Bible that when God was making the earth, that when He was forming the gases (and then them gases become calcium and potash, and--and different things) He was making your body. He was laying the building out like a great master builder, like a contractor laying out his materials to build a housing project. He was making your body, and He had it laying there. He knew just exactly in His mind what was going to be done. This hand... God made that hand before He--while He was making the world. But my spirit, He made before there was a world. Now, but this hand and this body, He made when He made the world; 'cause this body came out of the earth, and going back to the earth. God made that. He laid it all out in His great blueprint and His program. Now, when He went to making the earth, He made the man, and the man didn't look just right.
E-50 Eu am zis, "Păi, eu îţi spun ce am să fac. Eu voi veni în oraşul vostru şi voi lăsaţi-i pe Metodişti să o sponsorizeze."
"Oh," a zis el, "desigur, noi nu am putea face aceasta."
E-110 Now, we had that this morning, went through the drama, how the--the Father came down and looked at His son made in His image, and so forth. Then he made him a wife, a helpmate.
Now, remember, that all of the creatures of the earth, Adam had named them. He had made the--the cattle and the beasts, and everything. And today, we chronologists and--and different great minds of science have been trying for six thousand years to find out that missing link, why that animal... Man is animal life; we know that. That we're made... And a woman is just a part of a man, a byproduct. A woman was not in the original creation. God had done quit creating for years and years and years, until He made the woman out of a rib out of his side.
E-51 Eu am zis, "Aceasta-i-aceasta-i ceea ce ma gândeam. Eu stau cu Penticostalii deoarece Penticostalii îl cred. Asta-i adevărat. Ei se adună în jurul lui. Ei sunt cei ce trag foloasele din el."
E-114 Adam had done named all of the creation, everything else. But he wasn't nothing for himself, so He made Him a helpmate: took a rib from his side, closed up the gash, and made a helpmate to him. And man in his spirit was both man and woman. And a woman is just a part of a man.
And when a man takes to himself a wife, and if she's correctly his wife, a God-given wife, she'll be just to him as part of him.
That's the reason you have so many scruples in the marriage. Is because you go out and see some girl with pretty brown eyes, or blue eyes, or something like that, some pretty figure, and you fall for her. First time she has her first baby them teeth comes out, and she gets wrinkled and old, and then you want to kick her out.
And some of you women find some little boy with his hair slicked down, his mammy's lard can half dumped on it, and curly; it'll all fall out. I know that by experience. But what happens? What is it? You fall for that. You ought to pray first, 'cause a woman is part of you.
And if you've embraced a woman to your bosom, and taken her for your wife, and she makes an imprint on you... (We'll say it like this so you'll understand) and any other woman against that bosom won't fit that print. And God will hold you responsible for it. You just remember that.
E-52 Câţi au citit articolul acela în revista Life, chiar recent, despre biserica Penticostală? El este unul din cele mai mari fenomene în această epocă. Ei au mai mulţi convertiţi într-un an decât toate celelalte biserici puse la un loc. De ce? Chiar şi în greşelile lor, Dumnezeu îi mişcă pe ei înainte, pentru că ei au crezut Adevărul şi mărşăluiesc înainte cu acesta. Acesta este Adevărul.
E-116 You that take somebody else's wife out and... I heard today of a little girl here in town, a poor little thing, I know her. And some gambler buying her big fine clothes and things, and trying to play up to her like that. A rat would do a thing like that, can't even be considered a human. You know a dog ain't that lowdown, and yet you call a mother dog a slut. She's got more morals than half the women of Jeffersonville has got. And you call an old mother hog a sow, and she's not--she's a lot more moral then--than the women of this United States, many of them. That's exactly right.
Now, I know that's flat, and I told you I was going to grind it home, and I want you to know it. And that's true. The old women nowadays don't even know what moral is. Say, "It don't hurt my conscience." Well, you haven't got any. Notice. Yes, sir. When you know what's right and wrong...
E-53 Dar ce facem noi acum? Vedeţi? Acesta-i motivul că noi nu suntem denominaţiune. Şi tot atât de sigur cum Penticostalii denominează...
E-119 Now, notice. This man, when he was created, God separated his spirit, and He took a piece off the man, his side, and made a woman out of it. And then He took the feminish, dainty spirit of the man and made a woman out of it, and He made the man masculine, burly. And when you see a--a man that's little, you know, manicuring (or whatever you call it) his fingernails and, you know, four on one side and five on the other, and--and is slicking his hair down, and holding his mouth open in front, and such stuff as that, one of these pretty boys; you just remember, sis, there's something wrong with that bird. There's something wrong. You better keep your eye on him.
And when you see a woman with a cigarette in the side of her mouth, with a pair of overalls on, and saying, "I tell you, 'feller', what it is." Brother, you watch that old gal. There's something wrong with her.
A woman's supposed to be a woman, and she's supposed to dress like a woman. When God made a man, He made him one thing; and He made a woman something else. And when God dresses a man, He dresses him one way, and a woman something else. And the Bible said it's a abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
E-54 Şi când acolo în urmă, când Duhul Sfânt s-a revărsat întâi peste biserica Penticostală, cu patruzeci de ani în urmă, şi ei au început să vorbească în limbi, unul dintre daruri. Acesta este cel mai mic dintre daruri. Acesta este cel mai puţin dintre daruri, conform cu Sfântul Pavel, este vorbirea în limbi. Şi îndată ce a căzut el, "Oh," zic ei, "noi Îl avem acum," şi ei au făcut o denominaţiune, Consiliul General, care este acum Adunarea lui Dumnezeu. "Oh, nimeni nu-l are pe Acesta afară doar dacă vorbeşti în limbi," iar Dumnezeu s-a mutat drept înainte departe de ei, şi i-a lăsat pe ei să şadă acolo. Sigur. Da, domnule.
E-123 And you women, putting on these little old pants and things, and wearing them out here, little old (What is it you call them?) Knickerbockers... Or what is it? What is that, sisters? No, no, it's not shorts, it's that--got the long legs in them: pedal pushers and overalls, dungarees...
Go and they said, "This is for the ladies."
I said, "No, you're mistaken. Ladies don't wear them things: women might, but ladies don't." That's right. The Bible said it's an abomination for a woman to put on a garment... And for a man to put on a garment that pertains to a woman... And man is becoming more sissified everyday, and women is becoming more masculine. What's the matter? (We're going to find out in a few minutes by the Bible.) Women ain't women no more. I don't mean you Christian women. I'm talking about the general run. They want to act like men, want to cut their hair like men; put their hand upon a bar like that and sing "God Bless America" with a cigarette out of the corner of their mouth.
E-55 Au apărut Unitarienii, şi au aflat botezul în Numele lui Isus. Ei au zis, "Oh, noi Îl avem," ei s-au organizat. Ce au făcut ei? Dumnezeu i-a părăsit chiar atunci şi i-a lăsat pe ei să şadă acolo.
Aceasta este pentru, "Oricine voieşte, lăsaţi-l să vină."
E-127 Go down the street, back out like that of riding the highway... We counted... I want to tell you something. And you women drivers... Listen. Billy Paul and I on this last campaign around the nation (six months), I kept a count of how many scruples on the road. And out of three hundred mishaps on the road, guess how many of them was women drivers? There was only lacking nineteen of them were men, and two hundred and eighty, or I believe two hundred eighty-one of them would be women drivers: women drivers.
Now, I'm not saying there ain't good women drivers. But she'll turn any way, and you just try to get back at her. Let her be kind of nice looking and stand there, push that hair up when a cop comes up there. "Why," he'd say, "sure you're in the wrong." We ain't got no law. They proved that the other day in the tax suit I'm just coming through. We ain't got no laws. If there are...
E-56 Vedeţi, Unitarienii nu pot să se ducă la cei cu Adunarea. Adunarea nu poate să se ducă la Unitarieni. Eu am vorbit cu unii din cei mai buni oameni pe care îi au ei, D-ul Gross, şi Dr. Pape, şi multi alţii. Oamenii care sunt oameni mari în... Eu am şezut jos cu el. Eu am zis, "Cum poţi să-i înveţi acea dovadă iniţială, ca un om învăţat?"
E-130 No wonder that great Lords of England said, "Democracy was all sails, no anchor." That's right, stand on a soap box electioneering. The democracy's rotten, and so's dictators and all the rest of them. The whole thing is rotten. There ain't but one thing for God to do: is to destroy the whole thing as He said He would do, and start anew.
E-57 "Păi," a zis el, "Frate Branham," unul, doi sau trei dintre ei, erau cu adevărat cinstiţi, şi au zis, "noi ştim că aceea este greşit, dar ce putem face noi? Dacă noi spunem ceva despre aceasta acum, păi, aceasta va întrerupe întregul program." Sigur, şi tu nu vei mai fi episcopul, supraveghetorul general. Aceasta este ideea.
E-131 Now, watch how close you are to the coming. Now, when this woman, He made him a helpmate, and she was to be his helpmate.
And then... Now, here I've never had a preacher to agree with this yet. And they try to make it some other way, but yet it don't make sense to me. They try to say that Adam and Eve eat some apples. Brother, if... I don't say this for a joke now, but I want to say it for... If eating apples makes women realize they are naked, we'd better pass the apples again. You know that's right.
You know eating an apple, that wasn't what they did, made them realize they were naked. Certainly, it wasn't. It had to come through sexually. It had to be, 'cause they realized they were naked when they taken this forbidden fruit.
Ain't a woman a fruit tree? Aren't you the fruit of your mother? That was the fruit that was forbidden to be taken.
E-58 Frate, eu mai degrabă aş avea o misiune mică la colţ, sau să predic sub un pom de pin, şi să am Adevărul, desigur, şi să ştiu că tu spui Adevărul. Omul vrea Adevărul. Şi tu eşti obligat, ca un Creştin, să porţi înainte mărturia Adevărului. Dumnezeu te va ţine răspunzător pentru aceasta.
E-134 Now, here's a great thing. Now, the closest that science has ever got to knowing what the human being was... They dig up old bones; they take fossils, and they take heads; and they take skulls, and arms, and bones and try to make it look like a human being. And they know that the closest thing that they've ever come to finding the human... Next to it is the chimpanzee. He's the closest specie to a human being. But yet, it isn't nothing with the human being.
The highest... The lowest form of life that there is the frog. The highest form is the human being. God started at the bottom and made right up till He brought it plumb to His image. Brought it from the birds and the beasts and on up till He got to the image of God. He made man in that image; that's the highest form. The lowest form is just a polliwog that turned into a frog and so forth.
E-59 Apoi, asupra acestor lucruri, dacă tu nu ai fost botezat în Numele lui Isus Cristos, şi tu nu ai făcut aceste lucruri, şi tu nu ai primit Duhul Sfânt...
E-136 Now, this missing link that they can't find... Watch the Scripture now. You--you're going to disagree with this, many of you; but I want--just want you to bear it in mind and don't be prejudiced against it.
Listen, I know many of you have just been listening to Doctor DeHaan. I certainly... As a man of his caliber, a good Baptist brother... And I certainly appreciate him. He's got more intelligence and brains, and--and has forgot more than I ever know, because he is a Doctor of--of Divinity, and he's a Medical Doctor, and he's a Doctor of Science. He's a smart man, but he's saying that those--when the sons of God saw the daughters of men were fair... He takes Josephus' stand and say that they pressed themselves into human flesh and taken unto them wives; and there were giants in the land of Nod; and they had taken to themselves wives and lived with them, when the sons of God, fallen angels, taken and seen the daughters of men, and the sex desire was such a great thing, and yet them being sinful from falling, they pressed themselves into human flesh.
If they'd do that, they'd spoil Divine healing, they'd spoil everything else. If the devil can create, he's equal with God. The devil cannot create. I want you to show me one place where the devil can create. He cannot create. He only perverts what has been created. He is no creator. He is only a perverter.
E-60 Voi ziceţi, "Oh, eu am vorbit în limbi." Aceea nu înseamnă că tu ai Duhul Sfânt.
E-139 Well then, what happened? What's? Here's my version. Here's the missing link.
Now, they got a chimpanzee, but you can't breed a chimpanzee with a woman and bring forth a child. You can't breed a human being with any animal. It won't mix. You can't blood transfuse any animal.
E-61 Eu am văzut vrăjitori, magicieni, demoni, şi toate celelalte, vorbind în limbi. Desigur. Ei nu au Duhul Sfânt, şi voi ştiţi aceasta. Au băut sânge dintr-un craniu de om, şi au dansat, şi au chemat pe diavolul, şi vorbeau în limbi. Desigur. Ei nu au Duhul Sfânt.
E-141 When I was in Africa... They treat those poor colored people there in such a way. Someone said to me; he said, "They're nothing but animals."
I said, "I beg your pardon. They're just as much human as you are, maybe a little more." Let me tell you; when you got that kind of an attitude, you're getting back towards an animal. I said, "That man, if he's as black as the ace of spades, or if he's as yellow as a pumpkin, or if he's as blue as indigo, he might save your life by giving you a blood transfusion." But don't you never put an animal's blood in you. Certainly, he's a human.
E-62 Astfel, pentru că tu ai vorbit în limbi, aceea nu înseamnă că tu Îl ai. Singurul fel în care tu ştii că Îl ai, atunci când duhul tău poartă mărturie cu Duhul Lui, şi roadele Duhului te urmează: dragostea, credinţa, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, smerenia, blândeţea. Aceasta este când tu ştii că tu ai Duhul Sfânt. Acesta poartă mărturie despre Sine însuşi.
E-143 Just because one skin was black, the other one brown, another one yellow, and the other one white, that has nothing to do with it. The Bible said, "God of one blood made all men." And that's exactly right.
Places we lived in, changing our colors, had nothing to do with it. God made of one--one man all nations, one blood. All nations the same. The Chinese... The colored man can't say now... The black man can't say, "Now, that--that Chinese, he's--he's yellow and I ain't going to have nothing to do with him." He's your brother. And you white man can't say to the yellow man or the black man, either one, "I have nothing to do with you." He's your brother. Exactly right.
E-63 Acum, când tu încerci să te bazezi pe faptul că, deoarece tu aparţi la Adunarieni, sau la Baptişti, sau la Presbiterieni, vezi tu ce faci? Tu îţi pui pe tine un nume de prostituată. Aceasta este exact corect. Ieşi afară din lucrul acela. Vino la o parte din aceasta. Eu nu vreau să spun că afară din biserica ta sau altceva; tu faci ce vrei privitor la aceasta. Dar vino la o parte de la a te culca pe faptul că, "Oh, eu sunt un Presbiterian. Noi nu credem în zilele minunilor." De ce nu crezi tu aceasta? Biblia o învaţă. "Oh, eu aparţin la biserica lui Cristos. Ei zic că zilele minunilor s-au dus." Ei sunt profeţi falşi.
E-145 Notice. Now, here's what taken place. I believe, and can support it by the Bible, that it is the serpent that did it. The serpent is that missing person between the chimpanzee and the man, 'cause, listen, notice this now, that the serpent was not a reptile. He was the most subtil of all the beasts of the field.
Now, I went and got dictionaries today from everywhere to look up this word, what the word of "subtil" meant. It means "to be smart, to be crafty." And the best interpretation of the--of the Hebrew from "m-a-h-a-h, mahah" means "having a true knowledge of the principles of life."
E-64 Eu vă pot arăta vouă unde Isus Cristos a dat Putere Bisericii, ca să vindece pe bolnavi, şi să învieze morţii, şi să scoată dracii. Eu provoc pe orice om să-mi arate mie o Scriptură în Biblie unde El a luat-o la o parte de la Biserică. Ce a luat-o la o parte? Propria voastră dogmă, corect, nu Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt încă face lucrarea, mergând înainte întocmai la fel, şi El o va face în veci.
E-147 Now, let's watch this just a minute. He's smart, crafty. Yet he's called the serpent. But remember, he was the smartest thing there was, and the more like the human being than anything else that was on the field: closest to a human being. He was not a reptile. The curse made him a reptile, and he was the... The Bible said he was the most beautiful of all.
And even the curse didn't take all of his beauty away, yet the glorious colors of the snake is beautiful. And his grace and his shrewdness, even the curse didn't move it off. But you remember, God told him that his legs would come off and he'd go on his belly. And you can't find one bone in a snake that looks like a human being, and that's the reason science is lost. But there he is.
E-65 Acesta este motivul că noi nu suntem o denominaţiune, "Având o formă de evlavie, şi tăgăduindu-i Puterea; de la astfel de oameni îndepărtaţi-vă." Noi nu credem în lucrul acela.
E-149 God hid it from the eyes of the wise and prudent and promised to reveal it to the sons of God in the last days, when the sons of God would be made manifest. When God's sons that rejoiced with Him before the foundation of the world, when the great revelation of the Godhead and things would be brought down in the last days, He would manifest these things to the sons of God. You know the Scripture teaches that. And here we are.
That's the reason that God is opening these things to us. God is bringing His sons into manifestation. He's going beyond the limitations of any human knowledge, way into the spiritual revelations and bringing it down.
Haven't we been teaching in this Bible, "Here's to him that has wisdom." Not what he learned in some seminary, but what he can learn on his knees before God, and what pleased God to give him: sons of God made manifest.
E-66 Acum, cum a început ea vreodată? Noi va trebui să ne grăbim şi să ajungem la aceasta cât de repede este posibil acum, cum a început vreodată. Acum noi avem o sumedenie de Scripturi scrise aici despre Duhul Sfânt.
E-150 Here's the serpent. Now, here's what the serpent was. I'm going to give you my description of him.
We have the... We come down from the frog on to that, the polliwog, and on down, on, and so and so; you finally come to the monkey, to the chimpanzee; and from the chimpanzee there we jump from the chimpanzee to the human. And we wonder why. "Well," science says, "now wait; we can breed the woman to the monkey and to the...?... vice versa, a man breeding to the chimpanzee." It won't work. Breed to any other animal: won't work. Blood won't mix. Take their blood, it's altogether different blood altogether. There's some blood between here, and they can't find the animal. Oh, hallelujah. I'm getting to feel religious right now.
E-67 Şi un alt lucru, noi am făcut o provocare seara trecută, despre "perseverenţa sfinţilor," nu în felul în care o cred Baptiştii. Nu, domnule. Eu desigur difer de Baptişti şi ideea lor, despre teoria lor despre Calvinism. Eu desigur că nu sunt de acord cu Presbiterienii. Eu nu sunt de acord cu Metodiştii asupra felului lor despre doctrina Armeniană. Da, domnule. Dar ei amândoi au un adevăr, dar voi trebuie să-i aduceţi înapoi Aici unde este Adevărul. Când tu alergi acolo afară, tu alergi sălbatic cu acesta. Desigur.
E-153 Notice. Why? God hid it from them. There ain't a bone in a snake that looks like a human bone. He put the thing so far away that it couldn't be discovered by smart men.
I'm going to show you where that smart man comes from, where he--where he's at anyhow. See? He can't come through that. It's got to come by revelation. "Thou art the Christ, the Son... Upon this rock I'll build My church, and the gates of hell can't prevail against it": spiritual revelation.
How did--how did Abel know to offer a lamb instead of Cain offering the fruits of the field? It was spiritually revealed to him. You don't get it by seminaries. You don't get it through denominations. You get it from heaven.
E-68 Baptiştii intră, botează doi aici, şi prin scufundare; şi predicatorul îi botează pe ei, nouă din zece fumează ţigări, merg înapoi afară şi stau acolo afară, şi joacă cărţi, trişează toată noaptea, aleargă în jur, şi târguri de afaceri necinstite; şi toate femeile poartă pantaloni scurţi acolo afară, alergând prin jur pe străzi, şi scurtându-şi părul lor, şi-şi fumând şi discutând, şi mici partide de croşetat şi cusut, şi spunând glume murdare. Şi voi numiţi aceea Creştinătate? Şi voi vă gândiţi că aveţi siguranţă Eternă? Voi o să mergeţi în Iad în felul acesta. Voi nu v-aţi simţi bine în Cer în vreun fel. Desigur că nu. Aceea nu este siguranţă Eternă.
Dar când un om este născut din nou de Duhul Sfânt...
E-156 Now, watch the serpent, this serpent which was first. Let's draw a picture of him now. He's a great big fellow. He's between the chimpanzee and the man. And the serpent, the devil, Lucifer, knew that that was the only blood that would mix with this human blood. The only person he could deal with... He couldn't deal with the chimpanzee. That blood wouldn't mix. He couldn't deal with different things. He couldn't deal with the sheep. He couldn't deal with the horse. He couldn't deal with any animal. He had to deal with this serpent.
Let's take him now and see what he looks like: Great big fellow, prehistoric giant. That's where they find these big bones, and I'll show you this in the Bible. Now, watch closely then. All right. This great big fellow, let's say he was--he was ten foot tall, great big shoulders, looked just like a man. And his blood, after coming down, coinciding one animal to another...
E-69 Şi voi Penticostalilor, pentru că aţi sărit în sus-şi-n-jos, aţi vorbit în limbi, aţi fugit în sus-şi-n-jos pe culoar, aceea nu înseamnă că voi aveţi siguranţă Eternă. Să nu vă băgaţi niciodată lucrul acela în capul vostru. Nu, domnule. Aceasta sigur că nu o face. Deoarece, voi ştiţi că propria voastră-propria voastră viaţă vă poartă vouă afară, mărturie, că voi nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu. Aceasta-i adevărat. Voi nu sunteţi în ordine. Aceasta nu este securitate Eternă, încă.
E-158 You can cross animals. They kept getting higher blood, higher form of life, higher form, till it climbs up into the man realm. But the last connection here between here was cut off. How many knows that science can't find the missing link? All of you know that. Why? Here he is, the serpent.
Here he was a great big fellow. And the devil comes down. Now, he says, "I can inspire." Now, when you go to looking at women and actions of women, remember you are anointed of the devil, if it's not your own wife. Notice. Now, the devil come down and got into the serpent, and he found Eve in the garden of Eden naked. And he talked about the fruit in the midst, the "midst" means "middle" and so forth. You understand in a mixed congregation. And he said, "Now, it's pleasant. It's good to the eye."
E-70 Dar eu vreau să vă întreb ceva. Există o siguranţă Eternă? Biblia spune aşa. Biblia a spus că numele noastre au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte ca lumea să fie începută vreodată.
E-160 What did he do? He begin making love to Eve. And he lived with her as a husband. And she saw it was pleasant, so she went and told her husband; but she was already pregnant by Satan. And she brought forth her first son whose name was Cain, the son of Satan.
"Now," you say, "that's wrong." All right, we'll just find out whether it's wrong or not. "And I will put enmity between thy seed and the serpent's seed." What? The serpent's seed. She had a seed, and he had a seed. "And he shall bruise thy head, and you shall bruise his heel." A "bruise" there means "to make an atonement."
Now, there's your seed of the serpent. Now, notice, here comes these two men out.
Now, this serpent, when he stood there... This great big giant of a fellow stood up there. He was guilty of committing adultery with Adam's wife. Where's sin lay today? What makes things the way they are today? (Now, I--I... Surely you can catch what I'm talking about.)
E-71 Aşa cum am spus azi dimineaţă, eu o spun iarăşi. Omul care a scris cântecul, ,,Un nume nou a fost scris în seara aceasta în Slavă, şi acesta este al meu," ideea lui era bună, dar el era greşit, Scriptural. Numele vostru nu a fost pus în seara în care aţi fost mântuiţi.
E-164 And there he was. And when he did, God said, begin to call for Eve and Adam. And he said, "I was naked."
And He said, "Who told you you was naked?" Then they begin to--in army fashion, passing the buck.
Said, "Well, the woman You gave me done it. She was the one who persuaded me."
And she said, "The serpent give me an apple." All right, preacher, get next to yourself. She said, "The serpent beguiled me." Do you know what "beguile" means? Means "defiled." The...?... The devil never gave her an apple. "The serpent has beguiled me." And then the curse came.
E-72 Numele vostru, conform Biblei, conform cu Apocalipsa 13, 17, şi aşa mai departe, "a fost pus acolo înainte ca lumea să înceapă vreodată; şi Isus Cristos a fost ucis înainte de întemeierea lumii."
E-167 He said, "Because you listened to the serpent in the stead of your husband, you took life from the world; and you--now you'll multiply your sorrows, and your conception shall be to your husband," and so forth. "And because you listened to your wife instead of me--I took you from the dust the highest specie--back to the dust you go." "And serpent, because you did that, off goes your legs; upon your belly you'll go all the days of your life. And you'll be hated, and dust shall be your meat." There you are. There's that missing link.
E-73 Cum ar putea Dumnezeu, Care este infinit; cum ar putea un Dumnezeu infinit, ştiind sfârşitul de la început, cum ar fi putut El să permită vreodată păcatul să vină pe pământ, dacă el nu era pentru un motiv?
E-170 Now, here comes Cain. Let's watch the natures. Here comes Cain. What is he? He's a shrewd businessman. He tills the fields: smart, intelligent, religious, very religious. Watch his--watch his attributes now. Just move with me for just a few minutes longer. Here he comes out. He knows he's mortal. He wants to go to church. He builds him a church, makes him an offering, brings an altar along--builded an altar, puts his flowers on it, put the field--the fruits of the field, offered it to God, and said, "There You are, Lord. I know we ate apples. That's what caused it." (Some of his offsets have the same kind of an idea. Shows where it came from.)
Brought his apples in out of the field, laid them on there, said, "This will make an atonement."
God said, "It wasn't apples."
But by spiritual revelation Abel knew it was blood. So he brought a lamb, hacked its throat, and it died; and God said, "That's right. That's what done it. It was blood." (You know what blood I'm talking about.) All right. It was blood that did it. Now, watch.
E-74 Doar ca să întărim acum unele lucruri pe care le-am spus noi. Ce era mai întâi, Mântuitorul sau un păcătos? [Cineva în adunare zice, "Mântuitorul." – Ed.] Mântuitorul, sigur. Care este mai puternic, un Mântuitor sau un păcătos? Dacă un Mântuitor poate să ia păcatul la o parte, El este mai puternic. Păi, de ce a lăsat El ca păcatul să se întâmple în primul rând? Ca să arate că El era un Mântuitor. Care este cel mai puternic, un vindecător sau o boală? ["Un vindecător."] Un vindecător. Atunci de ce a lăsat El să vină boala? Ca să arate că El era un vindecător. Eu mă simt evlavios chiar acum. Da, domnule. Oh, Doamne! Acestea sunt atributele Lui.
E-174 And then when Cain saw his holy-roller brother had been accepted before God, and signs and wonders was being taken place down there, he got jealous of him. He said, "We'll stop this stuff right now." Look at his brothers. Look at his children on today. "Now, I'm smarter than he is." So he got angry. Where did angry come from? Could you say that's anger? He killed his brother. He was a murderer. Could you call God a murderer?
And Adam was the son of God. The Bible said that Adam was the son of God, that pure beginning back there. Adam was God's son, and that jealousy and envy and everything could not come out of that pure stream. It had to come through another place. And it come through Satan, who was a murderer to begin with. The Bible said he was: a liar and a murderer to begin with. There it is. And he killed his brother.
And there was a type of the death of Christ. Then out of that, 'course, He raised up Seth to take his place: death, burial, and resurrection of Christ.
E-75 De aceea lasă El ca să vină necazul. De aceea lasă El să vină întristarea, să arate că El este bucurie. Sigur, aceasta este. De aceea avem noi o noapte, să dovedească că există o zi. De aceea noi avem o agitaţie, ca să arate că există pace. Sigur, aceasta este pro şi contra. Oh, El este minunat.
E-178 And watch, then here comes your giants. Then Cain went to the land of Nod. If his daddy was a great big giant of a fellow, what would Cain be like? His daddy. And he went to the land of Nod and took one of his sisters. Only way he could do, there was no more females could come, only through Eve. They claim they had seventy sons and daughters. If--if there was no females... The Bible don't record females when they're born, just man. And when... If there was no more females than Eve, when she died the human race ceased to exist. They had to have daughters. He'd have to marry his own sister.
He went to the land of Nod and got--and got his wife; and when he married her in there, there's where they found those great big giants, which were fallen sons of God who came through their daddy, the devil through Cain. There's your missing link.
E-76 Acum, cum a început el? Noi vom merge drept la el, tot atât de repede cât putem, astfel ca să nu vă reţin toată noaptea. Acum, trebuie să existe un început la toate lucrurile.
E-181 And watch the seed of the serpent. Now, watch. Remember the seed of the serpent is religious. Watch it start moving now for a few minutes. Here goes the seed of the serpent. What happened to them? Now, let me just read something here I just wrote down this afternoon. What come through the line of Abel? Listen to this.
All right. Along came Abel. After Abel come Seth. After Seth come Noah. After Noah come Shem. After Shem come Abraham. After Abraham come Isaac. After Isaac come Jacob. After Jacob come Judah. After Judah come David. After David come Christ to the perfection.
E-77 Şi eu vreau să vă întreb ceva. Acum acesta ar putea... Voi puteţi să băgaţi aceasta acolo în buzunarul de la vestă. Voi nu trebuie să puneţi aceasta cu tacâmul obişnuit. Dar ascultaţi la aceasta.
E-183 Watch back there how the Spirit of God lived in Abel. Look how it lived in Seth. Look how it lived in Judah. Look how it lived in David. Look at the same Spirit calling out through that righteous seed all the way down. No matter what they done, they were predestinated.
Look at Jacob, a dirty... I don't say this to--sacrilegious. But Jacob a little shyster hanging under his mother's coattail all the time, running around, a little sissy boy, put things over him, and went and deceived his father to getting the blessing. But it was given to him before the foundation of the world. Sure it did. Went out there and lied to his father-in-law and took some speckled sticks (poplar sticks), and put them in the water to scare these cattle when they were pregnant, to make them bring forth speckled cattle so he could cheat and get them cattle. God blessed him in it. That's right. Woe unto anybody that says anything about Jacob.
E-78 Dacă tu eşti o creatură Eternă, atunci tu niciodată nu ai avut un început, sau niciodată nu poţi să ai un sfârşit. Căci, Etern vine de la cuvântul care "nu are început sau sfârşit."
E-186 You know--you know what the false prophet said, that he was prophesying right: Balaam? He said, "Ever who blesses him will be blessed, and ever who curses him will be cursed."
"I took thee, Jacob, found him as a--as in a strange land. As the eagle stirs her nest, I stirred him and took him out." Hallelujah. "Not by power, not by might, but by My Spirit saith the Lord."
Watch that come down to that perfection. That Spirit worked down to the perfection in Christ, down through every one of the patriarchs, coming right down. No matter what they did, what they said, and what they did, they were absolutely the seed of the righteous.
E-79 Nu vi-o amintiţi? Eu am zis, azi dimineaţă, cum că Melhisedec, când l-a întâlnit pe Abraham venind de la măcelul regilor. Şi Biblia a zis, în Evrei 7, că-că, "Levi a plătit zeciuieli lui Melhisedec, când el era în coapsele tatălui său Abraham." Abraham a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacob; Iacob a născut pe Levi. Acela era tată, bunic, şi străbunic. Şi în timp ce Levi a fost în coapsele străbunicului său, Biblia îi dă lui credit pentru plata zeciuielii lui Melhisedec. Vorbind despre Eternitate! Doamne, Doamne! El nu a zis niciodată, "El a făcut aceasta ca o umbră; el a făcut-o potenţial." Biblia a zis, "El a plătit zeciuieli." Amin.
E-189 And here when righteous Abraham... Glory. Oh, I just feel real good. When righteous Abraham met Melchisedec, Who was God Himself... Who was Melchisedec? The King of Salem, which is King of Jerusalem, King of peace. He had no father. He had no mother. He never had a beginning of days nor ending of life. Ever who He is, is still living. He never was born. He never will die. He never had father or mother. He never had a beginning of days nor ending of life? Tell me Who it was. The eternal God in what we call a--oh, I forget just what you call that now: theophany? Is what it is--just in, like not a myth, but yet it's something made manifest. Like He come to Abraham in the tent up there, like an Angel, and prophesied and told Sarah. She laughed behind Him, and so forth, the same--the same thing. And here He was. He met Melchisedec, and grand--great-grandfather Abraham, in the seed of the righteous, paid tithes to Melchisedec, and it was allotted to his great-great grandson down here, the seed of the righteous.
E-80 Atunci, dacă noi venim prin sămânţa corectă, când Pavel a predicat Evanghelia eu am fost acolo şi voi aţi fost acolo.Noi vom ajunge la aceea, doar într-un minut, drept în sus până la urechile noastre. Observaţi, aceasta este ce ne pretinde Scriptura, nouă, s-a dus chiar departe în urmă.
E-192 Now, here comes the seed of the--of the serpent. Now, remember, there'll be enmity, war between them. The seed of the serpent comes along, and what does it produce? Now, let's take the first few years. Now, watch what takes place to them. We'll read it right down 'cause I just checked it up.
The seed of the serpent produced Cain. Cain went to the land of Nod, produced giants, and then they come to the land of Noah. They were smart educated, intelligent people. Is that right? They were builders, inventors, scientists: Not through the seed of the righteous, but through the seed of Satan, the serpent. They were such men as--as scientists, builders, and great men, educators; the Scripture says so. They worked brass; they worked iron; they worked metals. They invented things. They tempered different metals, and built houses, and so forth. The Scripture says so. And they were scoffers at the seed of the woman: Noah, the righteous. Is that right?
E-81 Doar gândiţi! Levi; apoi Iacob, tatăl lui; apoi Isaac, tatăl lui; apoi Abraham, tatăl lui, străbunicul lui. Când Levi era în coapsele străbunicului său, el a plătit zeciuieli lui Melhisedec.
E-196 Let's follow them a little farther. Then we get them up to the ark. Everything was destroyed: got in such a conglomeration of sin. And they took the rule, and smartest and intelligent, till God looked down, there wasn't very many left, so He just took Noah and his family in the ark and rained the water down, and destroyed the whole thing: took Enoch up beforehand. Is that right? There was all the seed, almost all the seed. But He has purpose has to be fulfilled.
E-82 Eu vreau să vă întreb pe voi. Cine este acesta, Iov 27... 38, când a zis El, "Unde erai tu când Eu am aşezat temeliile pământului? Când stelele dimineţii au cântat împreună, şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie?" Cine erau acei fii de Dumnezeu care strigau de bucurie? Isus le-a zis lor, că, "Eu m¬am bucurat cu voi înainte de întemeierea lumii." Noi nu suntem creaturi ale timpului. Noi suntem creaturi ale Eternităţii.
E-197 Now, Noah and his sons which come out, Ham, Shem, and Japheth, come out in the righteous line. How did the seed ever get over? The seed come over in the ark, just like it did in the beginning through the woman, their wives. They carried the seed of Satan through the ark, just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain, through the woman. You put them women in your platforms for preachers, the Bible condemning it. Paul said, "If any man thinks himself to be a prophet or even spiritual, let him acknowledge that what I write is the commandments of the Lord; but if he be ignorant, just let him be ignorant."
E-83 "Nici un om nu poate să vină la Mine afară doar dacă îl atrage Tatăl Meu. Şi toţi care vin la Mine, Eu le voi da Viaţa Eternă, şi îi voi învia în zilele din urmă. Nimeni nu-i poate smulge din mâna Tatălui Meu, Care mi-i dă pe ei Mie." Cum o să pierdeţi voi?
E-200 That is why I walked out of the Baptist church down here. Brother Fleeman who was here awhile ago; I think he was there that night. Doctor Davis said, "You'll stand up here and ordain these women for preachers."
I said, "I will not do it. No indeed."
He said, "Well, I'll throw you out."
I said, "I've been throwed out of better." I said, "This is the Word of God, and It condemns the thing. And I cannot hold up for what God condemns." No, sir. Ever who does it is showing they're false teachers, false prophets. The Bible said they would be: deceive the very elect if possible. There you are.
E-84 Vedeţi, vouă vă este frică. Voi vă temeţi. Veţi fugi în jur aici. Şi aceasta este una dintre cele mai bune dovezi, în lume, că voi nu aţi fost nici unde încă. Aceasta-i corect. Cum poate Dumnezeu să vă mântuiască vreodată dacă El...
E-203 Notice this now. And out of there then come Ham, Ham with his wife and them. He had a curse put on him. From Ham come Nimrod, who built Babylon. Out of Babylon come the Catholic church, the beginning of it. Come on down through Ahab, come on down from Ahab into Judas Iscariot, wound it up--the antichrist. And in this last day, here is the spirit of the antichrist and the Spirit of the Christ. The spirit of the antichrist saying, "The days of miracles is past," the Spirit of Christ saying, "He's the same yesterday, today, and forever."
The spirit of antichrist says, "It don't make any difference if you're baptized in the Father, Son, Holy Ghost; poured, sprinkled, or whatever it is. It means the same thing." The Bible said that God's infallible, and He can't change. Who you going to serve? It's up to you.
E-85 Câţi din biserica aceasta vă ridicaţi mâinile, şi credeţi că Dumnezeu este infinit? Voi ştiţi ce înseamnă cuvântul infinit? Acesta este doar perfect. Infinit, voi nu puteţi-voi nu puteţi să explicaţi cuvântul infinit.
86 V-aţi luat voi vreodată aparatul de fotografiat şi să-l fixaţi la infinit? Păi, el înseamnă doar de atunci încolo. În ordine. Nu există nici un fel de a centra mai mult înăuntru.
E-205 Now, you say, "Can they dwell together? You said that they're in that ark, Brother Branham. You had in there both Ham and Seth." That's right, exactly right; Ham was evil. Seth was religious and righteous. All right, let's follow Ham.
All right now, there's Ham and Seth in the same ark, one righteous, and the other unrighteous. There was a crow and a dove in the same ark. There was Judas and Jesus in the same church. There was the antichrist and the Holy Spirit in the same church. And today the same spirits work, having a form of godliness, very religious, but "having a form of godliness and denying the power thereof. From such turn away."
E-87 Ei bine, aceasta este ceea ce Dumnezeu este. El este infinit. şi dacă El este infinit, nu putea să existe nici un gândac, nici o muscă, nici un purec, nici un păduche, nici un purec tropical, sau nimic ce a fost vreodată pe pământ, sau va fi vreodată, ci doar ceea ce Dumnezeu a cunoscut înainte ca lumea să fie formată. Iată o concepţie despre infinit.
E-208 The Holy Spirit claiming Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, which side will you choose?
The antichrist says that this is just a book of creed. "We'll repeat the Apostles' Creed." I challenge any preacher to tell me where the Apostles' Creed's found in the Bible. "I believe in God, the Father, almighty, the Creator of heavens and earth, Jesus Christ, His Son. I believe in the holy Roman Catholic church, the communion of the saints." Where do you find that in the Bible? And yet you repeat it in your big Methodist and Baptist churches. It's a doctrine of the devil, and false prophets are teaching it.
E-88 Ei bine, atunci, un Dumnezeu infinit Care te salvează pe tine aici, ştiind că El o să te piardă pe tine săptămâna viitoare, sau luna viitoare, sau anul viitor, păi, El îşi învinge tocmai scopul. El nu te poate pierde pe tine. ,,Acela care aude Cuvintele Mele, şi crede în Acela care M-a trimis pe Mine, are Viaţa veşnică şi nu va veni niciodată la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Nu poate să vă piardă. Voi nu o să mai...
E-209 I'm not... I hope I don't hurt your feelings, but I'm pinning that to this Tabernacle. You here at the Branham Tabernacle, abstain from such stuff. Anything that believes in communion of saints is spiritualism. There's One Mediator between God and man, and that's the Man Jesus Christ. I don't care how many Mary's there is.
See how that woman's seed back there did? See how the woman's seed carried over there?
Look at today in America. America is the seat of the devil. What is it? She's a woman's nation. You've heard, "This is a woman's world." That's right. It's a woman's nation. They set the pattern.
E-89 "Cel ce este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el, şi el nu poate păcătui." Cum poate el să păcătuiască când acolo este o jertfă de păcat pentru el?
E-212 I went over here not long ago in Switzerland. The women saying... One little Holy Ghost woman said, "You know, if I go over in America, they say the women's got freedom."
I said, "Let me tell you what it leads to."
I begin to tell her; she said, "Oh, mercy, I don't want any of that."
I said, "That's where it leads to." You know they don't do things there like they do here. What is it?
E-9
E-214 Let me show you that America is a woman. On our coin is a woman's picture. Everything in here is a woman. Tell me, there isn't enough bootleg joints in the country would have. You can put forty bootleg joints in this city and put three prostitutes, of good looking women that twist theirselves down the street; they'll send more souls to hell lusting after them than all the bootleg joints you could put in the city. That's exactly right.
Who is it then? It's woman. What is she? She's the god of America.
E-91 Şi când voi sunteţi salvaţi, voi sunteţi sub ispăşire, şi păcatele voastre nu vă sunt socotite. Nu a spus David, "Binecuvântat este omul căruia Dumnezeu nu îi ţine în seamă păcatul, şi nu i se socoteşte păcatul"? Dumnezeu nu ţine păcatul împotriva creaturii Lui. Aceasta este tare. Acesta nu este lapte subţiat. Ci aceasta este Biblia. Dumnezeu nu va socoti păcat la cel neprihănit.
E-217 Take some of these old movie actors and get up here, married four or five times, living with three or four different husbands at the same time. And some of these magazines exposing them and tell them, taking their pictures naked out here, and you little girls set that as your example? Why? Because your mammy before you perhaps, your grandmammy before you...
You see where that seed of the serpent works in? Sure it did. And what's it done? If iniquity is to visit to fourteen generations under the law, what will the iniquity be visited in this day? When the seed of the righteous is about worked out; and God said it'd come a time if He didn't cut the works short, there'd be none of it left. We're at the end time.
E-92 "Dumnezeu," prin harul Lui, prin predestinare, "nevoind ca vreunul să piară, ci toţi să poată să vină la pocăinţă." Dar fiind infinit, şi ştiind cine va veni şi cine nu va veni, El putea să predestineze totul ca să lucreze după voia Lui. Dacă El nu a făcut-o, de ce a permis El păcatul în primul rând? Când El era un Salvator... Dacă nu ar fi existat niciodată un păcătos, El nu ar fi fost niciodată un Salvator; atributul, ce era în El, nu putea să fie tras afară.
E-219 Hunt the righteous tonight. Go through the city. Oh, you find church members just as loyal to the Baptist, and Presbyterian, and so forth, as they can be. But they have no more to do with God than a rabbit has to put on snowshoes, know nothing about it. All they know... "Are you a Christian?"
"I'm a Catholic."
"Are you a Christian?"
"I'm a Baptist."
"Are you a Christian?"
"I'm Presbyterian."
"Are you a Christian?"
"I'm Pentecostal." That don't have nothing to do with it. You're a Christian because that God, by His grace, saved you, and you know about it, and something has changed your life that you live different, and you're a new person and creature in Christ Jesus.
E-93 Cum a devenit El cândva un vindecător? Cum a devenit El cândva un vindecător? Deoarece El a permis să vină boala, ca El să se poată arăta El însuşi ca vindecător. El era un vindecător. Cum aţi fi voi vreodată... Cum ar fi fost El cunoscut vreodată? Cum putea vreodată să lucreze atributul Său? Cum putea El să fie vreodată un vindecător, dacă nu ar fi existat vreodată nici o boală? El trebuia să îngăduie boala.
E-221 Certainly, but you see where the seed of the serpent... What was the seed of the serpent? Adultery. You follow it? Adultery with Eve. What happened to that? What brought that forth. What is it tonight?
Look back yonder a few years ago when the first song come out. You older people, when the... They used to censor songs before they'd let them be sung on the radio. And the first one come out was that "Roll them, Girlies, roll them; showing your pretty knees." And all like that. "Laugh at Pa and Ma, and give 'em all a ha-ha-ha." That's the first one they let slip through. Where do you think the guy is tonight that wrote that song? He's dead. What do you think of Clara Bowe, who come out the first and said, "the dangerous curves" and the "striptease" that sent thousands of souls to hell? Where do you think she is tonight? She's been dead for a long time. Where's she at, when that body of hers laying yonder, cankered in the dust, and the worms and maggots has eat through it. And her soul lays yonder before a just God.
E-94 Nu-i de mirare, că Pavel a zis, în Romani 8. "Om nesocotit, cine poate să spună la-la olar ce să facă cu ea; cine, când lutul s¬a ridicat şi a zis, De ce mă faci, tu, pe mine astfel? Nu a ridicat El pe Faraon pentru acelaşi scop, ca El să-şi poată arăta slava Lui jos în Egipt? El împietreşte pe cine vrea El, şi justifică pe cine vrea El. Nu este cel ce vrea, sau cel ce aleargă, ci Dumnezeu care arată milă."
E-224 Where is the man that took that woman and made them old dirty looking clothes that they put on, to push them all out in one way and the other and misfit them? Said, "What did they do it for? Why do you wear those kind of things for?" 'Cause you want men to look at you. No other way to prove it.
And do you know that when you do that, and some old sinner looks at you, you know what has happened? At the judgment bar... You say, "Brother Branham, I'm just as true to my husband as I can be." You'll be counted guilty of committing adultery.
Jesus said, "Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart." When that man has to answer for committing adultery, who's going to be the one that caused it? The way you dressed yourself and presented yourself. Now, I don't mean to say you have to dress like some something or other out of an antique box, but you can look more like a lady.
E-95 Astfel, voi nu aveţi nimic de a face cu aceasta. Voi nu aveţi nici măcar un singur lucru de făcut. Dacă acesta este har, dacă acesta este un dar gratuit, nu există nici un singur lucru pe care- 1 poţi face privitor la aceasta. Dumnezeu ţi l-a dat ţie, şi aceasta este voia lui Dumnezeu. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu ţi l-a predestinat ţie.
E-227 And get out here and strip your little shorty shorts and tie a little ribbon around it like that... Your baby, with its eyes like a cigarette tray, with a cigarette in your mouth, walking down the street... You don't do that for no good purpose. You might be innocent of the fact, but the devil's using you for a tool, just like he did Eve.
Why is it a woman's nation? Because it's leading right up to the domination of Catholicism. What is it today? You never hear them mention Jesus. "Hail Mary, Mary, mother of God." Saint Cecilia, all kinds of saints, dead saints...
E-96 Biblia a spus că noi am fost "predestinaţi să fim fiii adoptării, fiii lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii." Atunci, când Dumnezeu a junghiat Mielul, în Propria Lui gândire, înainte de întemeierea lumii, ca să-şi dovedească atributele Sale, ceea ce era EL Când Mielul a fost junghiat, noi am fost junghiaţi cu EL Când Sângele Mielului a fost prins în Propria Lui minte, acolo în urmă înainte de întemeierea lumii, numele meu şi al vostru au fost scrise în Carte atunci, totul în gândirea Lui măreaţă.
E-229 Here not long ago down--I was down in Mexico last year. Here come a poor woman dragging, her knees all drug off like that, (the hide), crying, and holding her hands, and the father walking along, packing two little children, them crying, mother suffering so 'cause some woman that they call a saint, died. They had her statue up there on the hill. Some lover killed her. And as soon as she gets killed like that... 'Course she was a saint; she was Catholic. So then she was going to do repentance, and she had to drag two miles over cobblestones to do repentance.
Brother, if there is one thing that I have to do, Jesus Christ died in vain. Grace I am saved, and that not by myself, but by the will of God, and by the goodness and mercy...
E-97 El este infinit. Dacă El nu era, de ce a permis-o El? Care este cel mai puternic, am zis eu, un Salvator sau un păcătos? Cine are cea mai multă forţă? Atunci, cel mai puternic trebuia să îngăduie pe cel mai puţin puternic, şi El o face numai pentru slava Lui. Când El l-a făcut pe Lucifer, El ştia că el va fi diavolul. El trebuia să-l lase pe acesta să fie acolo să arate că El era Salvatorul, Cristosul. El trebuia să lase să se întâmple în felul acesta.
E-231 Them reporters asked me, said, "Mr. Branham..." (The--the little dead baby had been brought to life and a few things there.) Thirty thousand Catholics... No, I beg your pardon, it's twenty thousand (Thirty thousand was Africa.)--twenty thousand Catholics received Jesus as a personal Saviour at one time when that happened, standing in Mexico City. And those priests, they couldn't send too many; it would start a riot. Had too many on the side, so they said, "Mr. Branham, do you believe that our saints can do the same thing that you do?"
Knowing their doctrine, I said, "Sure, if they're living." (See? So you can't be a Catholic saint until you're dead, you know.)
So he said, "Oh, you can't be a saint till you die."
I said, "Where do you read that at? Paul said, 'To the saints that are at Ephesus and them that are called of God. To the saints which are at Ephesus (he was reading his letter) and the saints that are other places, at Galatia, and--and the saints in Rome, and so forth.' the saints, the sanctified ones, what about that?"
E-98 Acum, nu zice Biblia, că, "Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu"? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Astfel de ce vă este vouă frică?
Hai să ne trezim şi să lucrăm,
Cu o inimă pentru orice întrecere.
Nu fiţi ca vitele necuvântătoare mânate, să trebuiască să fim rugaţi şi convinşi!
Să fii un erou!
E-234 He said, "Of course now we ain't supposed to argue the Bible because we're the church, and what the church says... We don't care what the Bible says; it's what the church says." Said, "What is your opinion then of the Catholic church?"
I said, "I wished you wouldn't ask me that. 'Cause you ask me, and I'm going to tell you the truth."
Said, "Well, I want you to tell me the truth."
I said, "The highest form of spiritualism I know."
He said, "How do you get that?"
I said, "Anything that intercedes with the dead is a spiritualist."
I said, "If that saint talks back, then he's in hell; because those that's crossed the path, my--my Bible said that he could not come back." That's right. And I said, "If it is--if he was a saint, it's the devil talking like a saint, and it isn't a saint after all."
And he said, "Well now, just a minute." Said, "You intercede with the dead too."
I said, "Where?"
He said, "Jesus Christ died."
I said, "But He rose again. He's not dead, but He lives to make intercession, by the only Mediator between God and men."
"I am He that was dead and is alive again, and is alive forevermore. I have the keys of death and hell. Whosoever will, let him come and drink freely from the waters of Life." My, that's our God.
E-99 Mie îmi place asta. Ridicaţi-vă! Un poem micuţ care obişnuia să mă ajute atât de mult când eram copil, merge cam în felul acesta.
A existat un Roman nobil,
În zilele Împăratului Roman;
Care a auzit un croncănit laş.
Zicând înaintea castelului:
"Oh, este în siguranţă într-un astfel de pom de brad,
Nu există nimeni care să-l poată scutura."
"Oh, nu," a zis eroul,
"Eu voi găsi o cale sau voi face una."
E-240 That's our God, and the seed of the righteous is about run out. Talk to people about these things; talk to people about going back to the Bible way; talk to the people about miracles; talk to the people about that; their church don't believe it; so they're bastard children to God. The Bible said if we cannot bear persecutions, and trials, mockeries, and called holy-rollers and so forth like that, if you can't stand it, you're bastard children and not the children of God. The Bible said so.
Call me a holy-roller if you want to; call me anything you want to; as long as my heart's right with God, and my experience matches God's Bible, I'm moving right on in the same direction.
E-100 Iată-vă. Asta-i adevărat. Dacă această Biblie învaţă că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci... Nu era un lucru uşor când eu am păşit afară din acest Tabernacol în ziua aceea, şi fiecare spunându-mi mie că aceasta se va întâmpla, şi aceea se va întâmpla. "Tu vei fi considerat un fanatic, aruncat în închisoare, şi toată asociaţia medicală va veni împotriva ta." Dar Dumnezeu a spus fă aceasta. Biblia a spus că El era. Şi acum un foc de trezire arde în fiecare naţiune sub Ceruri. De ce? Am stat sus la aceasta!
Cum vă apucaţi de lucrul vostru în fiecare zi?
Vă este frică de lucrul pe care-l găsiţi?
Vă puteţi ridica în sus la munca dinainte?
Aveţi o minte obosită şi goală? (Eu urăsc treaba aceea.)
Sau staţi voi drept în sus la munca dinainte,
Sau este frica ce aleargă cumva prin ea?
Dacă-i aşa, apucă-te de următoarea pe care o găseşti,
Gândindu-te că o vei face.
E-242 Yes, sir. That's what we believe. That's the church of the living God, which does not come by theology; it does not come by some manmade intellectual conception. It comes by absolutely the revealed truth that Jesus Christ is the Son of God.
If I only had just a intellectual conception because the Baptist church or the Methodist church taught me that there's so and so things... When I hear this Bible, if the Bib--If I'd been baptized in the name of Father, Son and Holy Ghost and read this Bible, and a preacher told me that there was no one in the Bible ever baptized but in the Name of Jesus Christ, and I read it and seen that was the truth, I'd hit the water just as fast as I could. Yes, sir.
E-101 Stai cu aceasta. Desigur. Motivează în inima ta, ca Daniel. Stai cu Dumnezeu.
E-243 If somebody told me that--that Jesus Christ was a great Healer, and my church told me, the days of miracles was past, and I had a need of healing, I'd run just as fast as I could to that altar to get healed. I sure would.
If I was a preacher and had a--a woman preacher in my pulpit, and I read in that Bible and seen that a woman wasn't supposed to preach, I'd take her out of there if it took the hide off my back.
Remember setting right back where Sister Wright's at one night that a woman was going to throw me out the door for doing something like that. Yes, sir. I said, "You're not coming in my church with your old..." When they used to wear or cut their dresses way down like this, and with that funny looking stuff and about half of their body exposed, I said, "If they ever come in my church, I'll sure put them out." And some little old snicklefritz down here (She died not--after that, and she called on me, dying. She was a Catholic girl.) walked up there and set down with that like that. I looked back and spied her setting up here (They was singing.), took off my coat, walked back there, put it up around her shoulders. I said, "Madam, if you're going to listen to me preach, would you please wear this coat while you're in the church of God."
E-102 "Unde s-au întâmplat toate acestea? Cum au avut loc? Ce îi face pe oameni astfel? De ce suntem noi aproape gata să fim distruşi? Frate Branham, explică-mi mie. Ce te face să crezi că întreg lucrul acesta trebuie să fie şters?" Acesta a fost şters odată înainte, (este adevărat?) în distrugerea potopului. Acum aici vin câteva lucruri adânci. Şi noi ne vom pregăti să le citim.
E-246 She stomped out of there, spread them little lips as she went out of the building; she said, "If he's got religion, I wouldn't let my cow have that kind of religion."
I said, "Don't worry, she won't have it."
When we had the tent, they called for me when she was dying. She had a heart attack, and she was dying. Her husband come. He said, "Come quickly," (And I was right in the meeting), a big tall boy, standing at the door waiting for me. I run his--got in my car and run up there. As I went up, I met that old nurse out there that lives down in Howard Park yet. She said, "Reverend, there is no need of coming." (That's been about twenty years ago, maybe a little better.) Said, "She's dead." Said, "She's been dead about three minutes." Said, "She screamed as hard as she could for you." Said, "I got a message for you."
I said, "What?"
Said, "Tell that preacher that I said that about, please forgive me."
E-103 Acum eu vreau ca voi să întoarceţi cu mine acum, acolo în Cartea din Geneza, la capitolul al 3-lea. Dacă voi vreţi să citiţi ceva, eu vă pot arăta vouă în această Carte din Geneza unde fiecare cult şi fiecare ism, şi fiecare lucru pe care noi îl avem astăzi, au început în Geneza. Câţi ştiu că Geneza înseamnă "începutul"? Desigur.
E-250 I went down there to look at her: beautiful woman. And she had suffered so hard she had little freckles across her nose. A pretty woman. And the freckles looked like stood out. And her eyes had pushed completely out of the sockets and was halfway turned back. 'Course her bowels and kidneys had moved, and the steam coming up all over the bed like that. And her husband looked at me and said, "Brother Branham, say a prayer, 'cause she wanted to see you."
I said, "A prayer for her now would do no good. The way the tree leans, that's the way it falls. Be not deceived; God is not mocked: whatsoever a man soweth, that shall he reap."
E-104 Noi aflăm biserica Catolică la început, Babilon, Nimrod fondatorul; noi o găsim în mijlocul Bibliei, noi o găsim la ultima parte a Bibliei; noi găsim, cum încerca să aducă înăuntru femei predicatoare, la începutul Bibliei, prin închinarea la statui micuţe făcute din rădăcini. Câţi aţi citit vreodată Două Babiloane, a lui Hislop, istoria? În ordine. Le găsiţi, în aceste istorii. Ei aveau o femeie... şi atunci voi vă amintiţi, chiar şi Iacob a furat dumnezeii tatălui său, şi fiica lui i-a ascuns sub ea şi i-a luat acolo afară în pustie, care a pângărit tabăra, mai tirziu. În ordine.
E-253 Do you see where it is? Now, what's happened? Look at a woman who would do that. Look at women who lived back yonder as a chorus girl. What was her daughter? A flapper. What's the flapper's daughter? A rock-and-roll teen-age. What's her daughter going to be? Hum. What is it?
See the seed of the righteous? Look at you Baptists. Go back a little while ago. Go back to John Smith, your founder, you Baptists, when he prayed for the iniquity of the people until he cried and prayed for the people until his eyes swolle shut, and his wife would have to feed him at the table, his breakfast.
E-105 Să citim aici acum în Geneza.
Acum, şarpele a fost cel mai subtil decât orice fiară de pe câmp pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu. Şi el a zis femeii, da Dumnezeu a zis voi să nu mâncaţi din fiecare pom din grădină?
... femeia a zis şarpelui Noi putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină:
Dar din rodul pomului... din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, Voi să nu mâncaţi din el, nici să nu vă atingeţi de el ca să nu muriţi.
Şi şarpele a zis femeii hotărât că nu veţi muri:
Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el, atunci vi se vor deschide ochii (Vedeţi căutând Lumină nouă) şi veţi fi ca dumnezei cunoscând binele şi răul.
E-255 And you Methodists, around here with jewels in your nose and over your ears, and look like side saddles for the devil, and going out, wearing shorts and things like that... When old John Smith, one of the elders of the Methodist church, before he died at eighty-five years old preached a short sermon (four year--four hours). They had to pack him and set him in the pulpit. And here was his last words: He said, "I am so shocked at the action of the Methodist church." Said, "Even the daughters of the Methodist church are wearing gold rings upon their fingers." What would he say now, with shorts on, singing in the choir? You did run well. What did happen? You're acting like your mammy. That's exactly it.
That's the reason we don't want none of these denominations hanging around this, on tacked on here. "We're Methodists." "We're Baptists." We're just of Christ. Leave it that way, be free.
E-106 Vedeţi cum sunt indivizii aceştia de astăzi, încercând să scoată din Biblie? "Păi, nu este tot atât de uşor să torni, sau să stropeşti, sau aşa, sau aşa?" Nu, domnule. Dumnezeu a scris un program, şi aceasta este ceea ce trebuie ca noi să urmăm, Aceasta.[Fratele Branham indică către Biblia lui – Ed.]
Şi când femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, şi că acesta era plăcut pentru ochi, şi un pom să facă... să fie de dorit, ca să deschidă cuiva mintea, ea a luat din rodul acestuia, şi a mâncat, şi a dat şi bărbatului ei care era cu ea; şi el a mâncat.
Şi li s-au deschis ochii la amândoi, şi au cunoscut... că ei erau goi; şi ei au cusut laolaltă frunze de smochin, şi şi-au făcut şorţuri.
E-258 Now, see the seed of the serpent? What would a woman like that pay now? What would that do? What did... They kept coming on down? That pushed the Baptists back, pushed the Methodists back, pushed the Presbyterian back. What'd they do? They all went right back like their mammy, the old prostitute. There they all are doing the same prostitution. "Well, it doesn't make any difference. They've been immersed; they've been sprinkled. They--they've come made confession. They took their six months' probation. They didn't drink too much during that time, and so forth. They made good members. They pay good on..."
Oh, my. That has nothing to do with the fruits of the Spirit. The fruits of the Spirit is faith, believing Jesus Christ the same yesterday, today, and forever; love for the brethren, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, patience, meekness, temperance. That's the things, the fruits of the Spirit.
E-107 Mi-ar place să mă opresc aici pentru un minut. Acum, trebuie să existe un început la fiecare lucru. Voi aţi avut un început. Acum noi... Aici este unde vreau să-mi bazez întregul lucru, acum, despre care am vorbit noi în ultimele două adunări, şi aici.
E-260 "And we take a man... Well, he--he lives a good life in the neighborhood." So did Esau. Esau never harmed nobody, and Esau was of the devil. But Jacob, out of the same womb, was of God: the seed of the devil, the seed of the woman. The seed of God come through...
Now, see, it's all got down to this, "Well, what is it left in the world today?" I'm going to say this real harshly; drive this down. Then we'll start the revival after this in the next meeting. It's got to a shape... And please, I don't say this sacrilegious. I don't say it to be mean. It's got to the place to a big religious bunch of illegitimate bastard children. There's my final remark.
E-108 Acum, în dimineaţa aceasta noi am mers înapoi şi am dramatizat, în Biblie, căci când Dumnezeu a făcut pământul, când El a format gazele; şi atunci acele gaze au devenit calciu, şi potasiu, şi-şi diferite lucruri. El vă făcea trupurile voastre. El şi¬a aşezat construcţia, ca un mare meşter zidar, ca un constructor aşezându-şi materialul lui ca să zidească un proiect de locuinţă. El făcea trupul tău, şi El îl avea aşezat acolo. El ştia exact, în mintea Lui, ce urma să fie făcut.
E-263 That's exactly what it's come to. You know that to be the truth. It's come to a place until it is church-join, church-member, having a form of godliness, denying the power thereof, till it's come to a bunch of religious bastard children. That's exactly what is it.
What's next left? There's a rocket hanging yonder, several of them, cobalt bombs and everything else; they're just waiting for that power to arrive. And there'll be a destruction by fire like there was by water.
E-109 Această mână, Dumnezeu a făcut acea mână înainte ca El... în timp ce El făcea lumea; dar, duhul meu el l-a făcut înainte să existe o lume. Acum, însă această mână şi acest trup, El le-a făcut când a făcut El lumea, pentru că acest trup a ieşit afară din pământ, şi va merge înapoi în pământ. Dumnezeu a făcut aceasta. El a desfăşurat totul afară în marele Lui plan şi programul Lui.
E-264 And friends, whatever you do, if you are a Christian, and you've got God in your heart, and you know that you've passed from death unto Life, you ought to be the happiest person in all the world. When the Holy Spirit in you...
When the Bible says, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever," the denominations say, "But we believe the miracles are passed."
The Holy Spirit says, "Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So be it."
E-110 Acum, când El s-a dus ca să facă pământul, El a făcut omul, şi omul nu a arătat chiar corect. Acum noi am avut aceea, dimineaţa aceasta, am mers prin dramă, cum Tatăl a venit jos şi s-a uitat la fiul Lui, făcut în imaginea Lui, şi aşa mai departe. Atunci El i-a făcut lui o nevastă, un ajutor.
E-268 As the Bible say, "Repent and be baptized everyone of you in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, you shall receive the Holy Ghost. For the promise is to you and your children, to the Gentiles... all afar off, as many as the Lord our God... As many as the Lord our God shall call." Not "as many as the Methodists call, the Baptists call," but "as many as the Lord our God shall call" shall receive this Holy Ghost and be baptized in the Name of Jesus Christ. That's what the Bible says.
When that strikes you, you say, "Amen."
The church said, "Oh ,it don't make any difference."
But this Holy Spirit in you say "Amen" to His Word. "Man shall not live by bread alone, but the Word that proceedeth from the mouth of God." There you are.
E-111 Acum, amintiţi-vă, că, toate creaturile pământului, Adam le¬a dat lor nume.
E-270 I want you to show me one Scripture where it ever said a apple started the thing to going now. I want you to show me that they eat apples. I showed you that where Cain thought the same thing, and where his seed still thinks the same thing. But the spiritual revelation of God proves by the Bible that it was sexual intercourse between man and woman, illegally. There's where your giants come from. That's where your sin come from. That's where your corruption come from. That's where it's come down.
Now, notice, and all... Just--just look. The--the serpent was twice as smart. His seed has always been twice as smart. And I'd like to climb up on this pulpit, and grab this microphone in my hand, stick my feet over the pulpit and say this: "And today where is your great intellectuals?" Your pastor that's gone down and got a lot of intellectual knowledge, and he stands up. He's the pastor of the biggest churches there is in the country, and so forth like that... Where does the seed of the serpent staying at? In the smart intelligent places like that: smart, shrewd scholars, there's where he is at. That's where he lays. "Not by power, not by might, but by My Spirit, saith the Lord." See? There's where you...
E-112 El a făcut vitele, şi fiarele, şi toate lucrurile. Şi astăzi, noi... Cronologiştii şi-şi diferite minţi măreţe de ştiinţă, au încercat, pentru şase mii de ani, să găsească acea verigă pierdută, de ce acel animal... Omul este viaţă animală. Noi ştim aceea, că noi suntem făcuţi...
E-274 And you take the little brother standing down on the corner, crying his eyes out, and maybe standing down there beating an old guitar saying, "Brothers, come, find the Lord."
Pastor walk by, "Humph, I wouldn't have my congregation... Why, I wouldn't associate... wouldn't let--wouldn't let Liddie and Johnny and them see me around such a place as that."
Go on, seed of the devil. You're headed for your eternal destination anyhow. That's right. I could have said another word there, and said bastard children. And that's just about where it's at. For you see, you... "No man can come to Me except My Father draws him. And all that comes to Me, I'll raise in the last day. There's nothing going to be lost. I got it. I'll keep it." No man can do it except this. All lays in Him. You all can't say I done one thing. It's the grace of God that done it all. So nothing I done. I never had a thing to do; you never neither. You never merited one thing. God did every bit of it. You never turned your finger for one part of it.
You can say, "Well, I come out of a good family. I did this." That don't have one thing to do with it. God is the One Who did it. God's mercy.
E-113 Şi o femeie este doar o parte dintr-un om, un produs lateral. O femeie nu a fost în creaţiunea originală. Dumnezeu a încetat să creeze, pentru ani şi ani şi ani, până când El a făcut femeia dintr¬o coastă din partea lui. Adam a numit toată creaţiunea, şi toate celelalte, dar nu era nimic pentru el. Astfel, El i-a făcut lui un ajutor; a luat coasta din partea lui, a închis tăietura, şi i-a făcut un ajutor lui. Şi omul, în duhul lui, era şi bărbat şi femeie.
E-278 I'm sorry now, it ain't quite eleven o'clock, but I'm going to close anyway. See? How many understands that the Bible speaks of these things to be the truth, you Branham Tabernacle people especially? Now, that's just about one-sixteenth of what we teach and believe. But remember, to you bystanders I might say this, you people that doesn't come here as a member: the way we believe this, that this is the Bible, and the Bible is God's Truth.
And we believe that in the Old Testament now, they had a way of knowing what was the truth and what wasn't the truth. Now, we all know that they had the written Law. How many knows that? The law, the--the commandments was in the ark and so forth. All right. And the law on the commandments... It said, "Thou shalt not commit adultery. Ever who commits adultery is stoned." See? That was the --the commandment and the law on the commandment. Now, the ark was setting like this. The commandments was down in there, and the laws of the commandments was in the pockets on the side of the ark. If man come down here, and committed adultery, they reached down here and got what the law said. "Stone him." They took him right out and stoned him. That's what the law was on the commandment.
E-114 Iar femeia este o parte din bărbat. Şi când un om îşi ia lui o soţie, şi dacă ea este corect nevasta lui, o soţie dată de Dumnezeu, ea va fi doar pentru el ca o parte din el.
E-282 Now, they had two more ways of knowing. (There's always three is a confirmation.) They had another way of knowing, and that was either by a prophet or a dreamer. How many knows that? "If there be one among you who's spiritual or a prophet, I the Lord will make Myself known to him in dreams and speak to him in visions." That's right. Now, he prophesied.
Now, if a man come around and said, "Oh, hallelujah, I got it. I'm prophesying now in the Name of the Lord. I've got the revelation," they didn't let that go like that, like you people do. They examined that by the--God first.
E-115 Acesta este motivul că voi aveţi atât de multe mustrări de conştiinţă în căsătorie, este deoarece tu ieşi afară şi vezi vreo fată cu ochii frumoşi maro sau ochii albaştrii, sau aşa ceva, şi vreo figură drăguţă, şi tu cazi pentru ea. De prima dată când ea îşi are primul ei bebeluş, acei dinţi cad, şi ea devine zbârcită şi bătrâna, şi atunci tu vrei să o arunci afară. Şi unele dintre voi femeilor găsiţi vreun băieţaş cu părul alunecat în jos, şi jumătate din cana de untură a mamei golită pe el, şi creţ. Şi tot acesta va cădea afară; eu ştiu asta din experienţă. Dar ce se întâmplă? Ce este aceasta? Voi cădeţi pentru aceea.
116 S-ar cuveni ca tu să te rogi, mai întâi, pentru că o femeie este parte din tine. Şi dacă tu ai îmbrăţişat o femeie la sânul tău, şi ai luat-o pe ea ca soţia ta, şi tu... Ea face o imprimare pe tine. Noi vom spune aceasta astfel ca voi să înţelegeţi. Şi orice altă femeie pusă către acel sân nu va potrivi acel tipar. Şi Dumnezeu te va ţine răspunzător pentru aceasta. Şi voi doar să ţineţi minte aceasta.
E-283 Now, on Aaron's breastplate they had what they called the Urim Thummim. How many ever heard that word? What was it? Was twelve stones, six on each side of the twelve patriarchs: Jasper, Judah, and so forth, on down to twelve stones. And then they took this prophet or a dreamer, and they hung this breastplate up, and they stood him there. And they said, "Now, prophesy and tell your prophecy."
"The Lord spoke to me and said a certain-certain-thing." No matter how real it seemed. It might sound like it's just perfectly the truth. But if them lights didn't come together and make a rainbow color across there--the Urim Thummim, them lights conglomerating together, the supernatural working, confirming... See, God's always confirmed His Word. See? And that supernatural light didn't flicker on there, then I don't care how real it seemed, it was wrong.
E-117 Tu care iei soţia altuia afară şi... eu am auzit astăzi despre o fetiţă de aici din oraş, o sărmană mititică. Eu o cunosc pe ea. Şi vreun cărţaş cumpărându-i haine mari fine, şi alte lucruri, încercând să o momească în felul acesta. Un şobolan, ar face un lucru ca acesta, nici măcar nu poate să fie considerat o fiinţă umană.
E-286 If a dreamer said, "I dreamed a dream, and this dream said that Israel should move and go to a certain place 'cause the Syrians are going to come in on this side and besiege it," they would take that dreamer down there, he told his dream. If them lights didn't flicker across there, he was wrong no matter how... If the Syrians was already setting in battle yonder, he was wrong. No, sir, they absolutely--it had to be proved by the Urim Thummim.
Now, everybody knows that the old priesthood was gone a--done away with, and the Urim Thummim went with it. We know that, don't we? And the new priesthood was come in. And what do we have a Urim Thummim today? Yes, sir. God's Word. Yes, sir, this is it. If any man has any kind of a revelation, or speaks anything, or any doctrine that's not according and co--and coping with this Bible throughout the entire Scripture, he's wrong.
I don't care what denomination he is. How good he is, how smart he is, how educated he is, he's wrong.
E-118 Ştiţi, un câine nu este atât de josnic, şi totuşi voi numiţi un câine-mamă o "căţea." Ea are mai multe moraluri decât jumătate din femeile pe care le are Jeffersonville. Şi voi numiţi o bătrână mama de porc o "scroafă," şi ea nu este... Ea este cu mult mai morală decât multe din femeile acestor State Unite. Aceasta este exact corect. Acum, eu ştiu că aceasta este pe şleau. Şi eu v-am spus că eu am s-o macin acasă, şi eu vreau ca voi să ştiţi aceasta. Şi aceasta este adevărat. Ele toate, femeile din ziua de azi, nici nu ştiu măcar ce este moral. A zis, "Nu mă mustră conştiinţa." Păi, tu nici nu ai vreuna. Observaţi. Da, domnule. Când, tu ştii ce este binele şi răul.
E-289 And when any man tells you these things that we've taught here in the church now, and tells you that if you're sprinkled, it's all right, he's told you a lie. That won't flash on the Urim Thummim. When he tells you that pouring's all right, he's told you a lie. If he tells you to be baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost is all right, he's told you a lie. If he tells you the days of miracles is past, he's told you a lie. If he tells you it's all right for women to preach, he's told you a lie. If he tells you it's all right for you to go ahead and stick to your denominations, he's told you a lie. It won't flash on the Urim Thummim. And dozens of things that come out in that old mother harlot and come down there... And there's why we stay away from the denominations.
E-119 Acum observaţi. Acest om, când el a fost creat, Dumnezeu i¬a separat duhul. Şi El a luat o bucată de pe om, coasta lui, şi a făcut o femeie din ea. Şi atunci El a luat partea feminină, spiritul gingaş al omului, şi a făcut o femeie din ea. Şi El l-a făcut pe om, masculin, solid.
E-290 We love our brethren and sisters out in those denominations, but you don't go and say, "I'm a Methodist and make you a Christian to me." You're a Christian because you are borned of the Spirit of God. You don't have to be Methodist or Baptist. You don't have to be either one. You just have to be born of the Spirit of God. Do you believe it?
Upon these basis, if anybody's here and wants to cooperate and come into the fellowship of this worship and wants to be--wants to be immersed, baptized in the Name of Jesus Christ, here's the pool. They're going to baptize just in a minute. If there's any man in here, anybody that wants to come in any other way... We're here... That's right.
E-120 Şi când vedeţi un-un-un om care este micuţ... ştiţi, cu manichiură, sau oricum chemaţi voi aceasta, unghiile lui; şi, ştiţi, patru pe o parte şi cinci pe cealaltă; şi-şi alunecându-şi părul în jos, şi ţinându-şi gura deschisă înainte, şi lucruri de felul acesta, unul din aceşti băieţi drăguţi. Tu doar să-ţi aminteşti, soră, acolo este ceva greşit cu păsăroiul acela. Acolo este ceva greşit. Mai bine să-ţi ţii ochii pe el.
E-293 Now, we're--we don't have any membership; you just come here to this church. We believe that Christ is in the Methodist church, the Baptist church, the Presbyterian church. He's got members in every one of them. And what's lacking today... Is false prophecy, bringing those things out, the teaching of those churches, which is absolutely contrary to the Bible.
Now, if somebody made that that plain to me, I'd certainly get myself... I believe there is enough Spirit of God in me to search that Bible out and come and make it right. If I just walked up and shook hands with the preacher, and put my name on the book, and still had hatred and malice in my heart, and still had envy and strife, and still disbelieved Jesus Christ to be the great Healer and so forth like that, I'd go get straightened up with God right quick. I sure believe I would. I--I'd be that honest about it. I'd go get right with God. If I just hung on because I was a Baptist or a Methodist, I'd go down and get Christianity in my heart. I'd do it. Yes, sir.
E-121 Şi când vezi o femeie cu o ţigară în colţul gurii, cu o pereche de şalopetă pe ea, şi zicând, "Eu îţi spun, omule, ce este aceasta!" Frate, tu fii atent la fata aia. Acolo ceva nu este în regulă.
E-295 Now, remember, the coming revival which will begin, the Lord willing, this coming Wednesday night, that's upon these basis. Listen, friends. There is a true and living God. That's right. Jesus Christ is the Son of God. The Holy Spirit is in the church today. Now, if I just had somebody to tell me that, I'd have a right to doubt it. But listen, one day yonder as a little boy I was standing under a tree. I seen Him. I heard Him. He told me, said, "Keep away from them foul women. Keep away from the cigarettes; keep away from cursing, drinking, and all these things. I got a work for you to do when you get older." I know He's a real, living God that copes with His Word.
E-122 O femeie, se presupune să fie o femeie, şi ea se presupune să se îmbrace ca o femeie. Când Dumnezeu a făcut un om, El l-a făcut pe el un lucru; şi El a făcut pe femeie altceva. Şi când Dumnezeu îmbracă un om, El l-a îmbrăcat într-un fel, şi pe femeie altfel. Şi Biblia zice, "Este o urâciune pentru o femeie să se îmbrace cu o haină care aparţine bărbatului."
E-298 When I got a little older, how He met me, how He talked to me. How I seen Him yonder at the burning bush and that fire moving around yonder. How I seen Him speak and tell just exactly what would take place and every time hits perfect, just as it can be perfect like that. The same One that says those perfected things like that, is the same One Who inspires me to teach this Bible just the way I teach It. That's right. So it comes from God.
To me it's God Almighty, and He's the same yesterday, today. and forever. Jesus said, "I come from the Father and I go to the Father." When He was come... When He was God in the wilderness, He was a burning light. How many knows that? He was a burning light, Pillar of Fire. And He come here on earth, and He said, "I come from the Father and I go... I come from God and I go back to God."
E-123 Şi voi femeilor, punând pe voi aceşti pantaloni micuţi şi alte lucruri, şi purtându-i aici afară, micuţii aceia vechi... Cum îi chemaţi voi pe aceştia, knickerbocker? Cum cheamă ei aceasta? Da, asta este. [Cineva spune, "Aceia sunt pantaloni scurţi." – Ed.] Nu, nu, aceştia nu sunt pantaloni scurţi. Aceştia sunt, au cracii lungi în ei. ["Împingători de pedale."] Împingători de pedale, şi şalopetă, grosolană.
A intrat şi a zis, "Aceasta este pentru doamne."
E-303 When He died, buried, rose again; and Paul, on his road to Damascus met Him again, what was He? Still a Pillar of Fire. Yes, sir. What did He do when He was here on earth? What did He do when He met Paul? How did He send him? He sent him to a prophet that told him how to be baptized, told him what to do, laid his hands on him and healed him. He told him he saw a vision.
That same Jesus is here today, doing the same things and still the same Pillar of Fire, teaching the same thing and confirming it by His Word and by signs and wonders. I'm so glad to be a Christian; I don't know what to do. I'm glad that you are a Christian.
E-124 Eu am zis, "Nu, tu eşti greşită. Doamnele nu poartă lucrurile acelea. Femeile s-ar putea, dar doamnele nu." Aceasta este adevărat.
E-306 You Tabernacle here, I told you we're going to change the name of this. It's not right for it to be "Branham Tabernacle." That's just a man. See? We're going to change the name of it, make it some other name. We'll get on that after while. I just want it to be a--a church of the living God. I don't want it "Methodist," "Baptist," "Presbyterian," "Pentecostal," I... All those people I love with all my heart. I don't know which one's which. I can't tell you.
E-125 Biblia a zis, "Este o urâciune pentru o femeie să-şi pună o îmbrăcăminte; şi pentru un bărbat să-şi pună îmbrăcăminte care aparţine unei femei."
E-307 I just have to preach the Word. I cast the net and pull it in. There's frogs, and there's water spiders, there's snakes, and there's some fish too. That's up to God to decide that. I just pull the net, just preach the Word and pull it in and say, "Here they are, Lord, all around the altar. You know Your Own. You've known them since the foundation. I don't know which is which. You do, so it's up to You, Lord. That's the best I can do. I'll go over here and seine somewhere else now and get another group in. That's all I can do." All right.
Oh I feel like traveling on,
I feel like traveling on.
My heavenly home is bright and fair;
And I feel like traveling on.
E-126 Şi bărbatul devine tot mai sissyficat, [Feminizat – Trans.] fiecare zi, şi femeile devin tot mai masculine. Care este cauza? Noi vom afla în câteva minute, prin Biblie. Femeile nu mai sunt femei. Eu nu vreau să spun că voi femeile Creştine. Eu vorbesc despre linia generală. Ele vor să acţioneze ca bărbaţii; vor s㬺i taie părul ca bărbatul; îşi pun mâna sus la un bar, aşa, şi cântă Dumnezeu Binecuvântează America, cu o ţigară afară din colţul gurii.
E-308 Now, remember, anybody wants the appointments, just call Mr. Mercier here: Butler 2-1519. We'll be glad to see you. If your loved ones come in and have to hurry out during the time of the revival, now I'm going from tonight to go to myself and be gone for two days now to myself.
I just get in there and go to studying like this: "Lord, You're near me. I know You're here. Your Word said You'd draw nigh unto them that draw nigh unto You." I keep praying and watching till I see that Pillar of Fire begin to move. I know it's ready then. Then I walk in to the platform for the healing service to pray, to do what I can to help the sick and afflicted.
E-127 Mergi jos pe stradă, înapoi afară în felul acesta, şi drept în autostradă. Noi am numărat... Eu vreau să vă spun ceva. Şi voi femeilor şoferiţe, ascultaţi. Billy Paul şi cu mine, la această ultimă campanie în jurul naţiunii, şase luni, eu am ţinut socoteala la cât de multe conştiinciozităţi erau pe drum. Şi din trei sute de accidence, pe drum, ziceţi cât de multe din ele erau cu femei şoferiţe? Acolo lipseau doar... Nouăsprezece dintre ei erau bărbaţi. Şi două sute şi optzeci sau, eu cred că erau, două sute optzeci şi unu ar fi atunci femei conducătoare auto. Femei conducătoare auto! Acum, eu nu zic că nu există femei conducătoare auto bune. Dar ea va întoarce în orice fel.
E-310 We appreciate all your kindness now, and when you come, come believing. And we're expecting to have a great meeting. I want to say that Brother Jefferies... Is he here tonight? We want to appreciate Brother Jefferies and his work. I guess he's gone back to the islands and so forth. Glad to see Brother and Sister Wright and many of you people here. I seen attorney Robinson here awhile ago, come in awhile ago. I wanted to compliment him on his--on his message he had the other day. Nobody ever did say who it was. I was ashamed. He had a real good message on prophesies, something like I'd been preaching tonight. And I...So... Then there was another minister here this morning, or last night, Brother Smith from the Methodist church-or from the Church of God over here. I don't know whether he's here tonight or not. If you ever stand up in this pulpit and look back that way, it's kind of hard to tell. It's flat. You see? You can't tell it. If you're here, Brother Smith, we appreciate you.
E-128 Şi tu să încerci numai să ajungi înapoi la ea? Să fie ea cu un fel de înfăţişare plăcută, stând acolo, împingându-şi părul acela în sus când apare un copoi. Păi, ar zice el, "sigur, tu eşti în greşeală!" Noi nu avem lege.
E-315 And isn't this setting right here this little brother from Georgia, back--back here setting by Brother Collins? Glad to see you up here again tonight, brother. And the rest of you, all of you. Each one knows who you are.
I believe this is the sister and brother here who went and prayed for the girl that time, right here, a doctor setting over here on the side. The Lord bless you, doctor.
E-129 Ei au dovedit aceasta zilele trecute într-un proces pentru impozit prin care tocmai am trecut eu. Noi nu avem legi. Dacă acolo sunt...
E-318 Now, please don't feel offended at me, you ministers and brethren, because the way I strictly drive this in just as hard as I can. This is our Tabernacle. It's what we stand for, and we want to lay it right on that Word and shake them with it. Then, if you ever get out of line, we're going to come back and say, "You knowed better. Here it is on the tape. There you are. Here it is on tape."
We got a whole lot more ought to go on there, you know. And so... But you got that much. You stay right with that, and we'll get the rest of it after while. Like the man was eating watermelon, said, "That was really good, but there's some more of it." So we got a lot more of it yet coming.
E-130 Nu-i de mirare că marii lorzi din Anglia au zis, "Democraţia a fost toată dusă de vânt şi fără ancoră." Şi aceea era adevărat, stă pe o cutie de săpun, cu propagandă electorală. Democraţia este putredă, şi aşa sunt dictatorii şi toţi ceilalţi. Întregul lucru este putred. Nu există decât un singur lucru pentru Dumnezeu să facă, să distrugă întregul lucru, aşa cum a spus El că va face, şi va începe din nou. Acum priviţi cât de aproape suntem noi de Venire.
E-320 The Lord bless you real good now while we... Going to have a baptismal services now. Is that right, Brother Neville? Is there someone here to be baptized just now? We don't care who you are, we're--we're ready to baptize. Raise up your hands, the ones that was to be baptized. Someone, I believe there's a... Here's a lady here. And was anyone else? Now, we got clothes here for both men and women.
E-131 Acum când această femeie... El i-a făcut lui un ajutor, şi ea urma să-i fie ajutorul lui. Şi atunci...
E-321 Now, we're not saying leave the Baptist church, leave the Methodist church. We don't say... You go right back to your church. But if you haven't been baptized according to the Scripture in the Name of the Lord Jesus, not in the Name of Jesus only, in the Name of the Lord Jesus Christ (That's the Scriptures.), you're baptized wrong.
I don't want no trouble when I come to the river. I want everything as clear as I know how when I'm holding that ticket (See?), 'cause I want to get aboard at that time. I'd advise you to do the same. Go back to your church. It's up between you and God. That's all I can tell you. But no one in the Scripture was ever baptized in any other way but the Name of the Lord Jesus Christ. And those who were baptized was commanded by St. Paul who said, "If an angel preached anything else let him be accursed," commanded to them to come and be rebaptized again in the Name of the Lord Jesus Christ. That's right, and he did it. And what he did, he commissioned us to do. That's what we will do God willing.
E-132 Acum, aici, eu niciodată nu am avut încă un predicator care să fie de acord cu aceasta. Şi ei încearcă să o facă în vreun alt fel, şi totuşi eu nu-i văd nici un rost. Ei încearcă să spună că Adam şi Eva au mâncat ceva mere. Frate, dacă... Eu nu spun aceasta ca o glumă acum, dar eu vreau să o spun. Căci, dacă mâncând mere vor face pe femei să-şi dea seama că ele sunt goale, noi mai bine să le pasăm iarăşi mere. Şi voi ştiţi că aceasta-i adevărat.
E-327 We believe in feet washing. We believe in Communion. We believe in the second coming of Christ, the visible corporal body of the Lord, not spirit, but the corporal body of the Lord Jesus coming again in glory. We believe in the physical resurrection of the dead to receive a body, not old and wrinkled as we go into the grave, but a new one in the very bliss of youth to live forever. We believe in the immortality of the soul, absolutely. We believe there's only one form of Eternal Life and that's the Life that you get from Christ Jesus. That's exactly right. Therefore, we do not believe in eternal punishment. We believe in a hell-fire, brimstone burning, but we don't believe it burns forever. If it does, you got Eternal Life.
There's only one Eternal Life; that comes from God. That's right. You'll be burnt maybe for a million years, ten million years, I don't know; but you can't have Eternal Life. You can't burn forever... You can burn forever, but not eternal. There's a difference between "eternal" and "forever." "Forever" is forever and forever (conjunction) means "a space of time." But eternal... You do not have eternal punishment. You have Eternal Life, 'cause there's only one form of Eternal Life, and he that has Eternal Life lives and is blessed of God forever. But the soul that sinneth, that soul shall what? Die. Then it hasn't Eternal Life. Certainly it has. It has its punishment, but not Eternal Life. So you see there's many things yet to be taught; we'll get later on. The Lord bless you.
E-133 Ştiţi, mâncând un măr, aceasta nu era ce au făcut ei, i-a făcut să-şi dea seama că ei erau goi. Sigur, aceasta nu era. Aceasta trebuia să vină sexual. Aceasta trebuia să fie, căci ei şi-au dat seama că erau goi când au luat acest rod interzis. Nu este femeia un pom fructifer? Nu eşti tu fructul mamei tale? Acela era fructul care era interzis să fie luat.
E-332 Now, let's sing this good old song while our sister is going there... I believe this lady here... Rosella is that your mother? Why, bless your heart. Glad to see you, sister, doing this. That's very fine.
Rosella Griffin, one of the finest little friends that we've had. She is the young woman that was a alcoholic, to some of you people here might be a stranger. Rosella don't care for me saying that. When she come onto the platform up there at--at--up here in Indiana, you never seen a wretch, she was one of them: a walleyed alcoholic. Where four great doctors of Chicago said, "She's..." The Alcoholics Anonymous and everything else give her up. But one night when she come into the meeting, the Holy Ghost unraveled her life, and told her right there; that settled it. Look at her now. I guess thirty-something years old, pass for eighteen, lovely, beautiful young woman. Never tasted whiskey since, no more desire, living for Christ, going around in the streets everywhere, testifying to the glory of God, to sinners and alcoholics all through skid rows and everything else through Chicago doing something for the Lord. She was baptized in the Name of the Lord Jesus, and her mother comes tonight to do likewise. If a God could heal her, if Jesus could heal her...
E-134 Acum aici este un lucru mare. Acum cel mai aproape la ce ştiinţa a ajuns ca să cunoască ce era fiinţa umană... Ei dezgroapă oase vechi, ei iau fosile, şi ei iau capete, şi ei iau cranii, şi braţe, şi oase, şi încearcă să facă aceasta să arate ca o fiinţă umană. Şi ei ştiu că cel mai apropiat lucru pe care au ajuns ei să- 1 găsească, apropiat de om, este un cimpanzeu. El este cea mai apropiată specie de o fiinţă umană; dar totuşi aceasta nu este nimic cu fiinţa umană, cea mai înaltă.
E-337 Whatsoever you do in word or in deed, do it all in the Name of... That's what the Bible said. That's right. All right. Now, we're going to have the baptismal service. We're going to turn the lights out just for a few minutes while we make ready for the service to be baptized, and--and then we'll expect a good time in the Lord. Are you going to...?... All right. You'd better--you'd better get ready now. I'll start, I'll lead the songs and things, while we're going ahead then. Are there... Baptismal clothes, Doc, right quick" All right. Let's just sing one of these good old songs... [Blank.spot.on.tape--Ed.] And so we do that as we leave. We must do what?
Take the Name of Jesus with us,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in heaven will crown Him,
When our journey is complete.
All right, up to our feet.
Take the name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe.
It will joy and comfort give you, (I tell you what let's do. Turn right around there and shake hands with somebody there, and say, "How do you do, brother? I'm sure glad to be in the service.")
... (Precious Name,)... (O how sweet!)
Hope of earth and joy of heaven.
Precious... (Precious Name) O, how...
E-135 Cea mai inferioară formă de viaţă care există este o broască; cea mai înaltă formă este fiinţa umană. Dumnezeu a început de jos şi a făcut drept în sus, până ce El a adus drept la imaginea Lui. A adus-o de la păsări şi fiare, şi sus înainte, până ce El a ajuns la imaginea lui Dumnezeu. El l-a făcut pe om în acel chip. Aceasta este cea mai înaltă formă. Cea mai inferioară formă este doar un mormoloc care s-a transformat într-o broască, şi aşa mai departe.
E-136 Acum, aceasta verigă pierdută, pe care ei nu o pot găsi. Priviţi Scriptura acum. Voi, voi nu o să fiţi de acord cu aceasta, mulţi dintre voi, dar eu vreau... doar vreau ca voi să o păstraţi în minte. Şi să nu aveţi prejudecăţi împotriva acesteia. Ascultaţi.
E-137 Eu ştiu că mulţi dintre voi tocmai a-ţi ascultat la Dr. DeHaan. Eu desigur... Ca un om de calibrul lui, şi un bun frate Baptist, şi eu desigur că îl apreciez pe el. El are mai multă inteligenţă şi creieri, şi-şi a uitat mai mult decât am ştiut eu vreodată; deoarece el este un Doctor în-în Divinitate, şi el este un doctor medical, şi el este un Doctor în Ştiinţă. El este un om deştept. Dar zice că acei... Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase; el ia poziţia lui Josefus, şi zice că "ei-ei au trecut în trup uman," şi şi-au luat neveste. Şi acolo erau uriaşi în ţara lui Nod. "Ş( ei şi-au luat neveste şi au trăit cu ele, când fiii lui Dumnezeu, Ingeri căzuţi, au luat şi au văzut fiicele oamenilor; şi dorinţa sexuală era un lucru atât de mare, şi ei fiind încă păcătoşi de la cădere, ei s-au trecut pe ei înşişi în trupuri umane."
E-138 Dacă ei ar face aceasta, ei strică vindecarea Divină, ei strică toate celelalte. Dacă diavolul poate crea, el este egal cu Dumnezeu. Diavolul nu poate crea. Eu vreau ca voi să-mi arătaţi mie un loc unde diavolul poate crea. El nu poate crea.

El perverteşte numai ceea ce a fost creat. El nu este creator. El este numai un perverti tor.
E-139 Ei bine, atunci, ce s-a întâmplat? Priviţi. Iată versiunea mea. Aici este veriga pierdută.
E-140 Acum ei au un cimpanzeu, dar tu nu poţi să împerechezi un cimpanzeu cu o femeie şi să producă un copil. Tu nu poţi să încrucişezi o fiinţă umană cu vreun animal. Aceasta nu se va amesteca. Tu nu poţi să faci transfuzie de sânge, la orice animal.
E-141 Când eu am fost în Africa, ei i-au tratat pe acei sărmani oameni de culoare în aşa fel; cineva mi-a spus mie, mi-a spus, "Ei nu sunt nimic altceva decât animale."
E-142 Eu am spus, "Poftim. Ei sunt tot atât de mult umani cum sunteţi voi, poate ceva mai mult." Permiteţi-mi să vă spun, când aveţi acel fel de atitudine, voi mergeţi înapoi către un animal. Eu am zis, "Acel om, dacă el este aşa negru ca asul de pică, sau dacă el este aşa de galben ca un dovleac, sau dacă el este aşa de albastru ca indigoul, el ar putea să-ţi salveze viaţa prin a-ţi da o transfuzie de sânge. Dar tu să nu pui niciodată sângele unui animal în tine." Desigur, el este uman.
E-143 Doar din cauză că o piele era neagră, şi cealaltă maro, şi o alta galbenă, şi o alta albă, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Biblia a spus, "Dumnezeu dintr-un sânge a făcut pe toţi oamenii." Şi aceasta este exact corect. Locurile în care am trăit noi, schimbându-ne culorile, nu au avut nimic de a face cu aceasta. Dumnezeu a făcut dintr-un-dintr-un om toate naţiunile, un sânge, toate naţiunile la fel.
E-144 Chinezii; omul de culoare nu poate să spună acum, omul negru nu poate să spună acum, că, "Acel om chinez, el-el este galben, eu nu voi avea nimic de a face cu el." El este fratele tău. [Fratele Branham bate în amvon de câteva ori – Ed.] Şi tu omule alb nu poţi să spui omului galben sau omului negru, la nici unul, "eu nu am nimic de a face cu voi." El este fratele tău. Exact corect.
E-145 Observaţi acum, aici este ce a avut loc. Eu cred, şi o pot întări cu Biblia, că acesta este şarpele care a făcut-o. Şarpele este acea persoană care lipseşte între cimpanzeu şi om. Pentru că, ascultaţi, observaţi aceasta acum, că şarpele nu era o reptilă. El era cel mai "şiret" dintre toate fiarele de pe câmp.
E-146 Acum, eu am mers şi am luat dicţionare, astăzi, de peste tot, ca să caut acest cuvânt, ce înseamnă cuvântul subtil. El înseamnă "a fi deştept, a fi isteţ," şi, cea mai bună interpretare din-din Ebraică (din m-a-h-a-h, mahah) înseamnă "a avea adevărată cunoaştere a principiilor vieţii."
E-147 Acum hai să privim aceasta doar pentru un ninut. El este deştept, isteţ, şi totuşi el este chemat "şarpele." Dar, ţineţi minte, el era cel mai deştept lucru care era acolo, şi mai mult ca fiinţa umană decât orice altceva ce era pe câmp; cel mai aproape de fiinţa umană. El nu era o reptilă. Blestemul l-a făcut pe el o reptilă. Şi el era... Biblia a spus că el era cel mai frumos dintre toate.
E-148 Şi chiar blestemul nu i-a luat toată frumuseţea la o parte; încă culorile glorioase ale unui şarpe sunt frumoase, şi graţia lui şi viclenia lui. Chiar blestemul nu le-a mutat pe acestea jos. Dar, vă amintiţi, Dumnezeu i-a spus lui că picioarele lui vor cădea şi el se va târâ pe burtă. Şi voi nu puteţi găsi nici un singur os într-un şarpe care arată ca o fiinţă umană, şi acesta-i motivul că ştiinţa este pierdută. Dar iată-l.
E-149 Dumnezeu a ascuns-o de ochii celor înţelepţi şi prudenţi, şi a promis să o descopere fiilor lui Dumnezeu, în ultimele zile când fiii lui Dumnezeu vor fi făcuţi cunoscuţi, când, "Fiii lui Dumnezeu care s-au bucurat chiar înainte de întemeierea lumii." Când măreaţa descoperire a Dumnezeirii şi a altor lucruri vor fi aduse jos în zilele din urmă, El va manifesta aceste lucruri prin fiii lui Dumnezeu. Voi ştiţi că Scriptura învaţă aceasta. Şi iată-ne aici. Acesta este motivul că Dumnezeu ne deschide nouă aceste lucruri. Dumnezeu îşi aduce fiii lui în manifestare. El merge în afara limitelor oricărei cunoştinţe umane, departe în descoperirile spirituale, şi aduce Aceasta jos. Nu am fost noi învăţaţi în Biblia aceasta, "Aici este către cel ce are înţelepciune"? Nu ceea ce a învăţat el în vreun seminar; ci ceea ce a învăţat el pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, şi ceea ce i-a făcut plăcere lui Dumnezeu să-i dea lui. Fiii lui Dumnezeu, făcuţi cunoscuţi!
E-150 Iată şarpele, acum iată ce era şarpele; eu am să vă dau vouă descrierea mea despre el.
E-151 Noi avem... noi coborâm, de la broască, înainte la aceea de mormoloc, şi înainte mai în jos şi mai departe, şi aşa-şi-aşa, până când în final ajungem la maimuţă, la cimpanzeu. Şi de la cimpanzeu, acum noi sărim de la cimpanzeu la om, şi noi ne mirăm de ce.
E-152 "Păi," ştiinţa spune, ,,aşteaptă acum! Noi putem să încrucişăm femeia cu maimuţa şi cu cimpanzeul, şi apoi invers, ~n om încrucişat cu o cimpanzoaică." Aceasta nu va reuşi. Incrucişaţi-1 cu oricare alt animal; aceasta nu va reuşi. Sângele nu se va amesteca; luaţi sângele vostru, acesta este cu totul un sânge diferit, cu totul.
E-153 Există ceva sânge între aici, şi ei nu pot să găsească animalul. Oh, haleluia, eu ajung să mă simt religios chiar acum. Observaţi. De ce? Dumnezeu a ascuns-o de ei. Nu există nici un os într¬un şarpe care să arate ca un os uman. El a pus lucrul aşa departe încât nu ar putea fi descoperit de omul înţelept.
E-154 Şi eu vă voi arăta vouă de unde vine omul acela înţelept, unde-unde este el, oricum. Vedeţi, el nu poate să vină prin aceea.
E-155 El trebuie să vină prin descoperire, "Tu eşti Cristosul, Fiul celui..." "Pe această piatră Îmi voi zidi Biserica Mea; şi porţile iadului nu o vor birui," descoperire spirituală. Cum a-cum a ştiut Abel să ofere un miel, în schimb Cain a oferit roadele câmpului? Aceasta i-a fost descoperită lui spiritual. Tu nu o obţi prin seminarii. Tu nu o obţi prin denominaţiuni. Tu o obţi din Ceruri.
E-156 Acum priviţi şarpele, acest şarpe care a fost mai întâi. Hai să desenăm un tablou despre el. El era un individ puternic mare. El este între cimpanzeu şi om. Şi, şarpele; diavolul, Lucifer, ştia că acela era singurul sânge care s-ar amesteca cu sângele uman, singura persoană cu care putea să aibă de a face. El nu putea să aibă de a face cu cimpanzeul, că acel sânge nu s-ar amesteca. El nu putea să o facă cu diferite lucruri. El nu putea să aibă de a face cu berbecul. El nu putea să aibă de a face cu calul. El nu putea să aibă de a face cu orice alt animal; el trebuia să aibă de a face cu şarpele.
E-157 Să-l luăm pe el acum şi să vedem cum arată el. El era un individ măreţ puternic, uriaş preistoric. Asta este unde găsesc ei oasele acelea mari, şi eu am să vă arăt aceasta în Biblie. Acum priviţi îndeaproape. În ordine. Acest individ măreţ puternic, să zicem că el-el era înalt de zece picioare, cu umeri mari; arăta întocmai ca un om. Şi sângele lui; după ce a venit jos, potrivind un animal cu altul. Voi puteţi să încrucişaţi animale. Şi aceasta a continuat să obţină sânge mai dezvoltat, o formă mai înaltă de viaţă, formă mai înaltă, până când aceasta se caţără sus în domeniul omului. Dar ultima legătură aici, între aici, era tăiată. Câţi ştiu că ştiinţa nu poate găsi veriga lipsă? Toţi dintre voi ştiţi aceasta. De ce? Aici este el, şarpele. Aici era el, un individ mare.
Şi diavolul vine jos, acum, el zice, "Eu pot inspira."
E-158 Acum când mergi să te uiţi la femei, şi acţionezi cu femeile, ţine minte, tu eşti uns de diavolul; aceasta nu este propria ta nevastă.
E-159 Observaţi, acum, diavolul a coborât şi a intrat în şarpe. Şi el a găsit-o pe Eva în grădina Edenului, goală, şi el a vorbit despre fructul între. Între înseamnă "mijloc," şi aşa mai departe; voi înţelegeţi, într-o adunare amestecată. Şi el a zis, "Acum, aceasta este plăcut. Este plăcut ochiului." Şi ce a făcut el? El a început să facă dragoste cu Eva, şi el a trăit cu ea, ca un soţ.
E-160 Şi ea a văzut că aceasta era plăcut, astfel că ea a mers şi i-a spus bărbatului ei, dar ea era deja însărcinată de Satan.
E-161 Şi ea a născut primul ei fiu, al cărui nume era Cain, fiul lui Satan.
"Acum," voi ziceţi, "aceasta-i greşit."
E-162 În regulă, noi tocmai vom afla dacă este greşit sau nu. "Şi Eu voi pune vrăjmăşie între Sămânţa ta şi sămânţa şarpelui." Ce?

Sămânţa şarpelui! Ea avea o Sămânţă, şi el avea o sămânţă. "Şi El îţi va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul Lui." Şi o zdrobire acolo, înseamnă "a face o Ispăşire." Acum acolo este "sămânţa" şarpelui.
Acum, observaţi, aici vin aceşti doi oameni afară.
E-163 Acum, acest şarpe, când el a stat acolo, acest individ mare uriaş s-a ridicat acolo, el era vinovat de comiterea de adulter cu nevasta lui Adam. Unde stă păcatul astăzi? Ce face lucrurile în felul în care sunt astăzi? Acum, eu-eu... Desigur voi puteţi să prindeţi despre ceea ce vorbesc eu. Şi acolo era el.
Şi când el a făcut, Dumnezeu a zis, a început să-i strige pe Eva şi pe Adam.
Si el a zis, "Eu am fost gol."
Şi El a zis, ,,Cine ţi-a spus că ai fost gol?"
E-164 Atunci ei au început să, după moda armatei, să arunce vina. A zis, "Păi, femeia pe care mi-ai dat-o Tu, a făcut aceasta. Ea a fost cea care m-a îndemnat."
E-165 Şi ea a zis, "Şarpele mi-a dat mie un măr"? Ei bine, predica torule, vino-ţi în fire.
E-166 Ea a zis, "Şarpele m-a amăgit." Ştiţi voi ce înseamnă a amăgi? Aceasta înseamnă, "întinat." Şi ea era. Diavolul nu i-a dat ei niciodată un măr. "Şarpele m-a amăgit."
Şi atunci a venit blestemul.
E-167 El a zis, "Deoarece tu ai ascultat de şarpe în loc de bărbatul tău, tu ai luat Viaţa din lume. Şi tu vei-îţi vei înmulţi întristările tale; şi zămislirea ta va depinde de bărbatul tău," şi aşa mai departe.
E-168 "Şi pentru că tu ai ascultat de nevasta ta, în loc de Mine (Eu te-am luat din pulbere; cea mai înaltă specie), înapoi în pulbere te vei întoarce."
E-169 "Şi, şarpe, deoarece tu ai făcut aceasta, picioarele tale vor cădea. Pe pântecele tău vei merge, toate zilele vieţii tale. Şi tu vei fi urât. Şi ţărâna îţi va fi hrana." Iată-vă. Acolo este acea verigă care lipseşte.
E-170 Acum aici vine Cain. Să privim naturile. Aici vine Cain. Ce este el? El este un afacerist viclean. El ară câmpiile. Deştept, inteligent; religios, foarte religios; priviţi-priviţi atributele lui acum. Mergeţi cu mine doar încă câteva minute.
E-171 Aici apare el. El ştie că el este moral. El vrea să meargă la biserică. El îşi zideşte o biserică, şi îşi face o jertfă. Aduce un altar, şi toate. Zideşte un altar, îşi pune florile pe el. Pune câmpul, roadele câmpului, oferă aceasta lui Dumnezeu. A zis, "Iată Doamne. Eu ştiu că noi am mâncat mere, asta era ceea ce a cauzat aceasta." Unii din progeniturile lui au acelaşi fel de idee.

Arată de unde vine el. Şi-a adus merele, afară de pe câmp, le-a aşezat acolo, zicând, "Aceasta va face o ispăşire."
Dumnezeu a zis, "Acestea nu erau mere."
E-172 Dar, prin descoperire spirituală, Abel ştia că acesta era sângele. Astfel că el a adus un miel, i-a tăiat gâtul, şi el a murit.
E-173 Şi Dumnezeu a zis, "Asta-i adevărat. Asta este ce a făcut¬o. El era sânge." Voi ştiţi despre ce sânge vorbesc eu. În ordine. "Acesta era sângele care a făcut-o."
E-174 Acum priviţi. Şi apoi când Cain l-a văzut pe fratele lui holy¬roller că a fost primit înaintea lui Dumnezeu, şi semne şi minuni aveau loc acolo jos, el a devenit gelos pe el. El a zis, "Noi vom opri treaba asta chiar acum." Uitaţi-vă la fraţii lui, uitaţi-vă la copiii lui, de astăzi. "Acum, eu sunt mai deştept decât el," astfel că el s¬a mâniat. De unde a venit mânia? Puteţi voi spune că mânia... El a omorât pe fratele lui. El era un ucigaş.
E-175 Puteţi voi să-L numiţi pe Dumnezeu un ucigaş? Şi Adam era fiul lui Dumnezeu. Biblia a spus, că, "Adam era fiul lui Dumnezeu," acel început curat acolo în urmă. Adam era fiul lui Dumnezeu. Şi acea gelozie şi invidie, şi toate celelalte, nu puteau să iasă din izvorul acela curat.
E-176 El trebuia să vină printr-un alt loc. Şi el a venit prin Satan, care era un ucigaş, de la început. Biblia a spus, "El era un mincinos şi un ucigaş, de la început." Şi iată-l. Şi el a ucis pe fratele lui.
E-177 Şi acela era un model al morţii lui Cristos. Atunci, afară din aceea, desigur, El l-a ridicat pe Set ca să-i ia locul lui. Moartea, îngroparea, şi învierea lui Cristos.
E-178 Şi priviţi, astfel, de aici vin uriaşii voştri. Atunci Cain s-a dus în ţara lui Nod. Dacă tatăl lui era un individ mare şi uriaş, cum ar arăta Cain? Ca tăticul lui. Şi el s-a dus în ţara lui Nod, şi a luat una din surorile lui.
E-179 Singurul fel în care o putea face. Nu exista nici o cale să vină alte femei, decât prin Eva. Ei pretind că aveau şaptezeci de fii şi fiice. Dacă-dacă acolo nu erau femei... Biblia nu înregistrează femeile când se nasc, numai pe bărbaţi. Şi când, dacă nu mai existau alte femei decât Eva, când ea a murit, rasa umană a încetat să mai existe. Ea trebuia să aibe fiice. Şi el trebuia să se însoare cu propria lui soră.
E-180 El a plecat în ţara lui Nod şi şi-a luat-şi-a luat nevastă lui. Şi când s-a căsătorit el cu ea acolo, acolo este unde au găsit ei pe acei uriaşi giganţi, care erau copii căzuţi ai lui Dumnezeu; care au venit prin tăticul lor, diavolul, prin Cain. Iată veriga voastră care lipseşte.
E-181 Şi priviţi sămânţa şarpelui. Acum priviţi. Amintiţi-vă, sămânţa şarpelui este religioasă. Priviţi-o cum începe să se mişte acum, pentru câteva minute. Iată-l pe el, sămânţa şarpelui. Ce li s-a întâmplat lor? Acum lăsaţi-mă numai să citesc ceva aici, ceea ce tocmai am notat dupămasa aceasta.
E-182 Ce a venit prin linia lui Abel? Ascultaţi la aceasta. În ordine. Înainte vine Abel. După Abel vine Set. După Set vine Noe. După Noe vine Sem. După Sem vine Abraham. După Abraham vine Isaac. După Isaac vine Iacob. După Iacob vine Iuda. După Iuda vine David. După David vine Cristos, în desăvârşire.
E-183 Priviţi acolo în urmă cum Duhul lui Dumnezeu a locuit în Abel. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în Set. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în Iuda. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în David. Uitaţi-vă la acelaşi Duh chemând afară, prin sămânţa aceea neprihănită, în tot decursul drumului. Indiferent de ceea ce au făcut ei, ei erau predestina ţi.
E-184 Uitaţi-vă la Iacob, un murdar... Eu nu spun aceasta printr¬un sacrilegiu. Dar Iacob, un micuţ necinstit, agăţându-se de fusta mamei sale tot timpul; alergând în jur, un băieţaş mămos. A pus ceva lucruri peste el, a mers şi l-a înşelat pe tatăl său, ca să obţină binecuvântarea; dar aceasta i-a fost dată lui mai înainte de întemeierea lumii. Sigur, că da.
E-185 A mers acolo afară şi l-a minţit pe socrul lui; şi a luat ceva beţe vărgate, beţe de plop, şi le-a pus în apă, ca să sperie vitele acestea când ele erau însărcinate; ca să le facă să fete vite tărcate, aşa ca el să poată înşela şi să obţină vitele acelea. Dumnezeu l-a binecuvântat pe el în aceasta. Aceasta este adevărat.
E-186 Vai de oricine care spune ceva despre Iacob, voi ştiţi ce-voi ştiţi ce a zis profetul fals... Sau, el profeţea corect. Balaam, el a zis, "Oricine îl binecuvântează pe el va fi binecuvântat, şi oricine îl va blestema va fi blestemat."
E-187 „Eu te-am luat pe tine, Iacob. Eu l-am găsit pe el ca un... ca pe un pământ străin. Şi cum vulturul îşi mişcă cuibul, Eu l-am mişcat pe el şi l-am scos afară." Haleluia! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună de trei ori – Ed.] "Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul."
E-188 Priviţi aceasta cum vine în jos în perfecţiunea aceea. Acel Duh a lucrat la desăvârşirea în Cristos, în jos prin fiecare din Patriarhi, venind drept în jos. Indiferent ce au făcut ei, ce au zis ei, ce au făcut ei, ei erau absolut sămânţa celui neprihănit.
E-189 Şi, aici, când neprihănitul Abraham... Slavă! Oh, eu doar mă simt foarte bine. Când neprihănitul Abraham l-a intilnit pe Melhisedec, Care era Dumnezeu Însuşi!
E-190 Cine era Melhisedec? "Împăratul Salemului, care era Împăratul Ierusalimului, Împăratul păcii. El nu avea nici tată. El nu avea nici mamă. El nu a avut nici început de zile, nici sfârşit de viaţă." Oricine este El, El încă este viu. "El nu a fost născut niciodată. El nu va muri niciodată. El nu a avut nici tată nici mamă. El nu a avut nici început de zile, nici sfârşit de viaţă." Spune-mi Cine era acesta. Dumnezeul Etern; în ceea ce noi numim o...
E-191 Oh, eu am uitat cum numiţi voi aceea acum. Teofanie, este ceea ce este. Chiar ca... Nu un mit; dar totuşi ea este doar ceva făcut manifest. Ca şi cum El a venit la Abraham în cort acolo sus, ca un înger, şi a profeţit, şi i-a spus Sarei că ea a râs, în spatele Lui, şi aşa mai departe. Lucrul, acelaşi lucru.
E-192 Şi aici era El. El l-a întâlnit pe Melhisedec. Şi bun-... străbunicul Abraham, în sămânţa celor neprihăniţi, i-a plătit zeciuieli lui Melhisedec; şi aceasta i-a fost alocat la stră stră¬nepotul lui aici jos, sămânţa neprihăniţilor.
E-193 Acum aici vine sămânţa a-a şarpelui. Acum, ţineţi minte, acolo va fi vrăjmăşie, război între ei.
E-194 Sămânţa şarpelui vine înainte, şi ce produce ea? Acum hai să luăm primii câţiva ani. Acum priviţi ce are loc acolo. Noi o vom citi până jos, pentru că eu tocmai am verificat-o. Sămânţa şarpelui l-a produs pe Cain. Cain s-a dus în ţara Nod, a produs uriaşi, şi atunci ei au venit în ţara lui Noe.
E-195 Ei erau deştepţi, educaţi, oameni inteligenţi. Este adevărat? Ei erau constructori, inventatori, oameni de ştiinţă; nu prin sămânţa celor neprihăniţi, ci prin sămânţa lui Satan, şarpele. Ei erau astfel de oameni ca-ca oameni de ştiinţă, şi constructori, şi oameni mari, educatori. Scriptura spune aşa. Ei au prelucrat bronzul. Ei au prelucrat fierul. Ei au prelucrat metale. Ei au inventat lucruri. Ei au călit diferite metale, şi au construit case, şi aşa mai departe. Scriptura spune aşa. Şi ei erau batjocoritori ai Seminţei femeii, Noe, neprihănitul. Este adevărat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-196 Să-i urmărim pe ei puţin mai departe. Atunci, noi îi aducem pe ei sus la arcă, totul a fost distrus. Au ajuns într-o astfel de conglomeraţie de păcat, şi ei au luat conducerea, şi erau cei mai deştepţi şi inteligenţi. Până când, Dumnezeu s-a uitat în jos, acolo nu au rămas prea mulţi, aşa că El l-a luat doar pe Noe şi familia lui în arcă, şi a plouat apa în jos şi a distrus întregul lucru. L-a luat pe Enoh sus, înainte de aceasta. Este adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acolo era toată sămânţa, aproape toată sămânţa; dar scopul Lui trebuie să fie împlinit.
E-197 Acum, Noe şi fiii lui, care au ieşit afară, Ham, Sem, şi Iafet, au ieşit în linia neprihănită.
E-198 Cum a trecut sămânţa vreodată dincoace? Sămânţa a trecut dincoace în arcă, întocmai cum a făcut-o la început, prin femeie, nevestele lor. Ele au purtat sămânţa lui Satan, prin arcă; întocmai cum Eva a purtat sămânţa lui Satan, ca să dea naştere lui Cain, la femeie.
E-199 Voi puneţi pe acele femei pe platformele voastre ca predicatoare? Biblia condamnă aceasta! Pavel a zis, "Dacă vreun om crede că este un profet, sau chiar duhovnicesc, lăsaţi-l să recunoască că ce scriu eu sunt poruncile Domnului; dar dacă el este neştiutor, lăsaţi-l să fie neştiutor."
E-200 Iată de ce am ieşit eu afară din biserica Baptistă de aici. Fratele Fleeman era aici cu un timp în urmă; eu cred că el era acolo în seara aceea. Dr. Davis a zis, "Tu vei sta aici sus şi vei ordina aceste femei ca predicatoare."
Eu am spus, "Eu nu o voi face. Nu, într-adevăr." El a zis, "Păi, eu te voi da afară."
E-201 Eu am spus, "Eu am fost dat afară din mai bine." Şi am zis, "Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, şi El condamnă acest lucru. Şi eu nu pot să susţin ceea ce Dumnezeu condamnă." Nu, domnule.
E-202 Oricine o face, arată că ei sunt învăţători falşi, profeţi falşi. Biblia a spus că ei vor fi. "Ar înşela chiar şi pe cei aleşi dacă ar fi posibil." Iată-vă.
E-203 Observaţi aceasta acum. Şi de acolo, atunci, vine Ham, Ham cu nevasta lui, şi aceia. El avea un blestem pus peste el. Din Ham iese Nimrod, care a zidit Babilonul. Din Babilon iese biserica Catolică, începutul ei. A venit în jos prin Ahab. A venit în jos din Ahab, în Iuda Iscarioteanul; şi a sfârşit-o, în anti-Crist.
E-204 Şi în aceste zile din urmă, aici este duhul anti-Cristului şi Duhul lui Cristos. Duhul lui anti-Crist, zicând, "Zilele minunilor au trecut." Duhul lui Cristos, zicând, ,,El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Duhul lui anti-Crist zice, "Aceasta nu contează dacă tu eşti botezat în Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, turnat, stropit, orice ar fi aceasta, înseamnă acelaşi lucru." Biblia a spus că Dumnezeu este infailibil, şi El nu se poate schimba. Pe cine o să slujeşti tu? Depinde de tine.
E-205 Acum voi ziceţi, "Pot ei să locuiască împreună? Tu ai spus, că, acolo în acea arcă, Frate Branham, tu i-ai avut acolo pe amândoi Ham şi Set." Aceasta-i corect, exact corect. Ham era rău. Set era religios şi neprihănit. În ordine.
E-206 Haideţi să-l urmărim pe Ham. În ordine, acum, acolo-i Ham şi Set în aceeaşi arcă; unul neprihănit, şi celălalt nedrept. Acolo era o cioară, şi un porumbel în aceeaşi arcă. Acolo era Iuda şi Isus în aceeaşi biserică. Acolo era anti-Cristul şi Duhul Sfânt în aceeaşi biserică.
E-207 Şi, astăzi, aceleaşi duhuri lucrează. "Având o formă de evlavie, foarte religioşi, dar având o formă de evlavie şi tăgăduind Puterea; de la aceştia îndepărtaţi-vă." Duhul Sfânt, pretinzând, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Care parte o să alegeţi?
E-208 Anti-Cristul zice că Aceasta este doar o carte de crezuri. [Fratele Branham indică Biblia lui – Ed.] "Noi vom repeta Crezul Apostolilor." Eu provoc pe orice predicator să-mi spună unde se găseşte în Biblie Crezul Apostolilor: "Eu cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerurilor şi a pământului; şi Isus Cristos, Fiul Lui. Eu cred în Sfânta Biserică Romano Catolică, împărtăşirea sfinţilor." Unde găsiţi voi aceasta în Biblie? Şi totuşi voi o veţi repeta în marile voastre biserici Metodiste şi Baptiste. Ea este o doctrină de la diavolul, şi profeţii falşi o învaţă.
E-209 Şi eu sper că nu vă rănesc simţurile voastre, dar eu o prind la Tabernacolul acesta. Voi de aici de la Tabernacolul Branham, abţineţi-vă de la astfel de lucruri. Orice care crede în împărtăşirea sfinţilor este spiritism. "Există un singur mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi acela este Omul Isus Cristos." [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] Să nu vă pese cât de multe Marii există!
E-210 Vedeţi cum a făcut sămânţa femeii acolo în urmă? Vedeţi cum s-a purtat acolo sămânţa femeii?
E-211 Uitaţi-vă ce-i astăzi, în America. America este sămânţa diavolului. Ce este ea? Ea este o naţiune a femeii. Voi aţi auzit, "Aceasta este o lume a femeii." Asta-i corect. Ea este o naţiune a femeii. Ele aşează modelul.
E-212 Eu m-am dus acolo, nu de mult, în Elveţia. Femeile zicând... O micuţă, femeie cu Duhul Sfânt a spus, "Ştiţi, dacă eu merg acolo în America, ei spun că femeile au libertate."
E-213 Eu am zis, "Permiteţi-mi să vă spun la ce duce aceasta." Şi eu am început să-i spun ei.
Ea a zis, "Oh, milă, eu nu vreau nimic din aceasta." Eu am zis, "Aceasta este unde duce ea."
Ştiţi, ei nu fac lucruri acolo aşa cum ei le fac aici.
E-214 Ce este ea? Lăsaţi-mă să vă arăt că America este o femeie. Pe moneda noastră este chipul unei femei. Totul aici este o femeie.
E-215 Spuneţi-mi, nu există destule cârciumi de băuturi ilegale în ţară, care ar fi... Voi puteţi pune patruzeci de cârciumi ilegale în acest oraş, şi puneţi trei prostituate, femei atrăgătoare care se unduiesc pe ele însele în jos pe stradă; ele vor trimite mai multe suflete în iad, poftind după ele, decât toate cârciumele pe care le puteţi pune în oraş. Aceasta este exact corect.
E-216 Cine este aceasta atunci? Aceasta este femeia. Ce este ea? Ea este dumnezeul Americii.
E-217 Luaţi pe unele din aceste actriţe de cinema, şi ajung aici sus, măritate de patru sau cinci ori, trăind cu trei sau patru bărbaţi în acelaşi timp; şi unele din aceste reviste expunându¬le şi spunându-le, luându-le fotografii în pielea goală aici afară. Şi voi fetiţelor o puneţi ca exemplul vostru, (de ce?) deoarece mămica voastră înainte de voi, posibil, bunica voastră înainte de voi. Vedeţi voi unde lucrează sămânţa aceea a şarpelui? Desigur, aceasta este.
E-218 Ce a făcut aceasta? Dacă fărădelegea este cercetată la patrusprezece generaţii, sub lege, ce va fi fărădelegea dacă este cercetată în ziua aceasta când sămânţa celui neprihănit este aproape prelucrată? Şi Dumnezeu a zis că va veni o vreme, că dacă El nu ar fi scurtat lucrarea, nu ar fi rămas nici unul din aceştia. Noi suntem în timpul sfârşitului. Căutaţi-i pe neprihăniţi în seara aceasta; mergeţi prin cetăţi!
E-219 Oh, voi găsiţi membrii bisericii tot aşa de loiali la Baptişti şi Presbiterieni, şi aşa mai departe, cât se poate să fie. Dar ei nu au mai mult de a face cu Dumnezeu de cât are un iepure să-şi pună schiuri. Nu ştie nimic despre El! Tot ce ştiu ei... Tu eşti Creştin? "Eu sunt Catolic." Eşti tu un Creştin? "Eu sunt un Baptist." Eşti tu un Creştin? ,,Eu sunt Presbiterian." Eşti tu un Creştin? "Eu sunt Penticostal." Aceea nu are nimic de a face cu El.
E-220 Tu eşti Creştin deoarece acel Dumnezeu, prin harul Său, te¬a salvat. Tu ştii despre Aceasta. Şi ceva ţi-a schimbat viaţa ta, că tu trăieşti diferit. Şi tu eşti o persoană şi creatură nouă în Cristos Isus. Desigur.
E-221 Dar vedeţi voi unde-i sămânţa şarpelui? Ce era sămânţa şarpelui? Curvia. Voi urmăriţi? Curvia cu Eva. Ce s-a întâmplat la aceea? Ce a produs aceea? Ce este ea seara aceasta?
E-222 Uitaţi-vă înapoi acolo, cu câţiva ani în urmă, când a ieşit primul cântec. Voi oamenii mai în vârstă, când... Ei obişnuiau să cenzureze cântările înainte ca să le lase să fie cântate la radio. Şi primul care a ieşit afară, a fost acela, "Învârtiţi-le, fetiţelor, învârtiţi-le, arătându-vă genunchii drăguţi," şi toate în felul acesta. "Râdeţi la tata şi mama, şi daţi-le la toţi un ha-ha-ha!" Acesta este primul pe care ei l-au lăsat să se strecoare. Unde credeţi că este în seara aceasta băiatul care a scris acel cântec? El este mort.
E-223 Ce credeţi voi despre Clara Bow, care a ieşit afară prima şi a zis, ,,curbele periculoase," şi strip tease [care se dezbracă în public – Trans.] care a trimis mii de suflete în iad? Unde credeţi că este ea în seara aceasta? Ea este moartă de multă vreme. Unde este ea, cu trupul acela al ei? Întinsă acolo, mâncată în pulbere, şi viermii şi larvele au mâncat prin ea. Şi sufletul ei stă acolo înaintea unui Dumnezeu drept.
E-224 Unde este omul care a luat femeia aceea şi le-a făcut hainele acelea cu arătare murdară pe care le îmbracă ele, ca să le împingă pe ele cu totul în afară într-un fel sau altul, şi să le potrivească greşit? Astfel pentru ce ar face-o ele? De ce purtaţi voi acel fel de lucruri? Deoarece vreţi ca bărbaţii să se uite la voi, şi nu este o altă cale să o dovediţi. [Fratele Branham a bătut în amvon de câteva ori – Ed.]
E-225 Şi ştiţi voi că atunci când faceţi aceasta, şi când vreun vechi păcătos se uită la voi, ştiţi voi ce s-a întâmplat? La Bara de Judecată... Voi ziceţi, ,,Frate Branham, eu sunt tot atât de credincioasă faţă de bărbatul meu cât pot eu să fiu." Tu vei fi socotită ca vinovată pentru comiterea de curvie. Isus a zis, "Oricine se uită la o femeie să poftească după ea a curvit deja cu ea în inima lui." Când acel om va trebui să răspundă pentru comiterea de curvie, cine va fi aceea care a cauzat-o? Felul în care te-ai îmbrăcat şi te-ai prezentat pe tine însuţi.
E-226 Acum, eu nu vreau să spun că voi trebuie să vă îmbrăcaţi ca ceva într-un fel sau altul ieşiţi dintr-o cutie antică. Dar, voi puteţi arăta mai mult ca o doamnă.
E-227 Şi ieşiţi afară aici şi vă dezgoliţi, pantalonaşii voştri scurţi, şi legaţi o panglică micuţă în jur în felul acesta; şi copilul vostru cu ochii lui ca o tavă de ţigări, cu o ţigară în gura voastră, mergând în jos pe stradă. Voi nu faceţi aceasta cu nici un scop bun. Voi aţi putea fi inocente de faptă, dar diavolul vă foloseşte pe voi ca o unealtă întocmai cum a făcut cu Eva.
E-228 De ce este aceasta naţiunea unei femei? Deoarece ea conduce drept în sus la denominaţiunea Catolicismului. Ce este ea? Nicicând nu îi auziţi pe ei să menţioneze pe Isus. "Ave Maria! Maria, mama lui Dumnezeu! Sfânta Cecilia!" Tot felul de sfinţi, sfinţi morţi. Aici nu cu mult în urmă, jos în ...
E-229 Eu am fost jos în Mexico, anul trecut. Iată că vine o femeie sărmană, târându-se. Genunchii ei, toată trasă în felul acesta, şi se ascundea; plângând, şi ţinându-şi mâinile. Şi tatăl păşind alături, cărând doi copii mici, ei plângând; mama aşa suferea; pentru că vreo femeie, pe care ei o numesc o sfântă, a murit. Ei aveau statuia ei sus acolo pe deal. Ceva iubit a ucis-o. Şi de îndată ce ea este omorâtă în felul acesta, desigur, ea era o sfântă; ea era Catolică. Aşa că atunci ea urma, să facă penitenţă; şi ea trebuia să se tragă două mile, peste pietre de pavaj, ca să facă penitenţă.
E-23
E-231 Acei reporteri m-au întrebat, zicând, "D-le Branham..." Micuţul, bebeluşul mort a fost adus la viaţă, şi câteva lucruri acolo. Treizeci de mii de Catolici... Nu, eu îmi cer scuze. Erau douăzeci de mii. Treizeci de mii erau în Africa. Douăzeci de mii de Catolici au primit pe Cristos ca Salvator personal, deodată, când aceasta s-a întâmplat, stând în Mexico City. Şi preoţii aceia, ei nu puteau zice nimic; prea mulţi, încep o revoltă. Aveau prea mulţi să ia parte. Astfel el a zis, "D-le Branham, credeţi că sfinţii noştri pot să facă acelaşi lucru pe care îl faceţi dvs.?"
E-232 Cunoscând doctrina lor, am zis, "Sigur, dacă ei sunt în viaţă" Vedeţi? Aşa că, tu nu poţi să fii un Catolic sfânt până când nu eşti mort, voi şti ţi.
Aşa că el a zis, "Oh, tu nu poţi fi un sfânt până când nu mori."
E-233 Eu am zis, "Unde citiţi dvs. aceasta? Pavel a zis, Către sfinţii care sunt în Efes, şi cei care sunt chemaţi de Dumnezeu. Către sfinţii care sunt în Efes, el işi citea scrisoarea lui; şi sfinţii sunt în alte locuri, în Galatia, şi-şi sfinţii din Roma, şi aşa mai departe. Sfinţii, cei sanctificaţi. Cum este aceasta?"
E-234 El a zis, "Desigur, acum, noi nu ar trebui să ne certăm cu Biblia. Deoarece, noi suntem biserica, şi ce spune biserica. Nouă nu ne pasă ce zice Biblia. Este ceea ce biserica a spus." Şi a zis, "Care este opinia dvs. atunci despre biserica Catolică?"
E-235 Eu am spus, "Eu doresc ca dumneavoastră să nu mă fi întrebat pe mine aceasta. Pentru că m-aţi întrebat, acum eu am să vă spun Adevărul."
El a zis, "Păi, eu vreau să-mi spuneţi Adevărul."
Eu am zis, "Cea mai inaltă formă de spiritism pe care eu o cunosc."
El a zis, "Cum crezi aceasta?"
E-236 Eu am zis, "Orice care mijloceşte cu morţii este un spiritism." Eu am zis, "Dacă sfântul acela răspunde, atunci el este în iad. Deoarece, acei care au traversat calea, a mea-a mea Biblie zice că el nu a putut să vină înapoi." Asta-i corect. Şi eu am spus, "Dacă el este, dacă el era un sfânt; este diavolul care vorbeşte ca un sfânt, şi nu este sfântul, după toate acestea."
E-237 Şi el a spus, "Ei bine, acum, numai un minut." Şi a spus, "Voi mijlociţi cu morţii, de asemeni."
Eu am spus, "Unde?"
El a spus, "Isus Cristos a murit."
E-238 Eu am spus, "Dar El a înviat iarăşi. El nu este mort. Dar El trăieşte, ca să facă mijlociri, şi este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om."
E-239 "Eu sunt Cel ce a fost mort, şi este viu iarăşi, şi este viu pentru totdeauna. Eu am cheile morţii şi ale iadului." "Oricine vrea, lăsaţi-l să vină şi să bea fără plată din apele Vieţii." Doamne! Acela este Dumnezeul nostru. Acela este Dumnezeul nostru.
E-240 Şi sămânţa celui neprihănit este aproape terminată. Vorbiţi oamenilor despre lucrurile acestea. Vorbiţi oamenilor despre întoarcerea la calea Bibliei.Vorbiţi oamenilor despre minuni.Vorbiţi oamenilor despre aceea. A lor "biserică nu crede Aceasta," aşa că ei sunt copii bastarzi, faţă de Dumnezeu. Biblia a spus că dacă noi nu putem suferi persecuţii, şi încercări, batjocuri, şi să fim chemaţi "holy-rollers" şi aşa mai departe, în felul acesta; dacă voi nu puteţi suporta aceasta, voi sunteţi copii bastarzi, şi nu copii ai lui Dumnezeu. Biblia a spus aşa.
E-241 Numiţi-mă "holy-roller," dacă vreţi. Numiţi-mă orice vreţi voi. Atâta timp cât inima mea este în ordine cu Dumnezeu, şi experienţa mea se potriveşte cu Biblia lui Dumnezeu, eu mă mişc drept înainte în aceeaşi direcţie. Da, domnule. Aceasta este ceea ce noi credem. Aceasta este Biserica Dumnezeului celui viu, care nu vine prin teologie. Ea nu vine prin vreo concepţie intelectuală, făcută de om. Ea vine absolut prin Adevărul descoperit că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.
E-242 Dacă eu aveam numai o concepţie intelectuală, pentru că biserica Baptistă sau biserica Metodistă m-a învăţat aceste aşa¬şi-aşa lucruri; când eu aud această Biblie, dacă Biblia... Dacă eu am fost botezat în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," şi citesc Biblia aceasta, şi un predicator mi-a spus că nu a existat nici unul în Biblie vreodată botezat altfel decât în Numele lui Isus Cristos, şi eu am citit-o şi am văzut că acesta era Adevărul, eu m-am dus la apă tot atât de repede cât am putut. Da, domnule.
E-243 Dacă cineva mi-a spus mie că-că Isus Cristos era un mare vindecător; şi biserica mea mi-a spus mie, "Zilele minunilor au trecut," şi eu aveam nevoie de vindecare; eu aş fi fugit tot atât de repede cât aş fi putut, la altar, ca să fiu vindecat. Desigur că aş fi făcut-o.
E-244 Dacă eu eram un predicator, şi aveam o-o femeie predicatoare în amvonul meu, şi am citit în Biblia aceea şi am văzut că o femeie nu trebuia să predice, eu aş scoate-o pe ea de acolo, chiar dacă aceasta mi-ar fi luat pielea de pe spate.
E-245 Vă amintiţi, şezând chiar în spate unde Sora Wright este, într-o noapte, cum o femeie voia să mă arunce pe uşă pentru că am făcut ceva de felul acesta. Da, domnule. Eu am zis, "Tu nu o să vii în biserica mea cu vechea ta..." Când ele obişnuiau să poarte, sau să-şi taie rochiile lor până jos în felul acesta, şi felul acela ciudat de a arăta, şi cum jumătate din trupul lor era expus. Eu am zis, "Dacă ele vin vreodată în biserica mea, eu le voi da afară cu siguranţă." Şi vreo snicklefritz micuţă aici jos, ea a murit nu mult după aceasta; şi ea m-a chemat, când trăgea să moară. Ea era o fată Catolică, a păşit acolo sus şi a şezut acolo jos cu rochia aceea aşa. Eu m-am uitat înapoi şi am urmărit¬o, şezând aici sus, iar ei cântau. Mi-am luat haina jos, m-am dus acolo în spate, şi am pus-o în jurul umerilor ei. Eu am zis, "Doamnă, dacă o să ascultaţi la mine când predic, aţi vrea vă rog să purtaţi haina aceasta în timp ce sunteţi în biserica lui Dumnezeu." Vedeţi? Sigur.
E-246 Ea a ţâşnit afară de acolo, şi şi-a deschis buzele ei mici în sus. Ea a ieşit din clădire. Ea a zis, Dacă el are religie, eu nu aş lăsa nici vaca mea să aibe acel fel de religie."
Eu am spus, "Nu vă îngrijoraţi, ea nu o să o aibe."
E-247 Apoi noi am avut cortul, ei m-au chemat pe când ea trăgea să moară. Ea a avut un atac de inimă, şi ea trăgea să moară. Bărbatul ei a venit. El a zis, "Veniţi repede!" şi eu eram tocmai într-o adunare. Băiat mare, înalt, stând la uşă, aşteptându-mă pe mine. Şi eu am alergat ca...
E-248 Eu am intrat în maşina mea şi am alergat acolo. Cum am mers sus, am întâlnit-o pe felceriţa aceea bătrână, care încă mai locuieşte jos în Parcul Howard. Ea a zis, "Reverend, nu mai este nevoie să veniţi." Aceasta a fost cam cu douăzeci de ani în urmă, poate ceva mai bine. Ea a zis, "Ea este moartă." Şi a mai zis, "Ea este moartă cam de trei minute." Şi a zis, "Ea a strigat tot atât de tare cât a putut, după dvs." Şi a zis, "Eu am un mesaj pentru dvs."
Eu am spus, "Ce?"
E-249 Ea a zis, "Spune-i la predicatorul acela că eu ce i-am spus despre aia, Vă rog să mă iertaţi."
E-250 Eu m-am dus acolo jos să mă uit la ea. Frumoasă femeie; şi ea a suferit atât de tare. Ea avea pistrui micuţi pe nasul ei; o femeie drăguţă. Şi pistruii, se părea că, stăteau în afară. Şi ochii ei erau împinşi complet afară din orbită, şi erau pe jumătate întorşi pe spate. Desigur, intestinele şi rinichii ei s-au mişcat, şi aburii s¬au ridicat peste tot patul, în felul acesta.
E-251 Şi bărbatul ei s-a uitat la mine, şi a spus, "Frate Branham, spuneţi o rugăciune, căci ea a vrut să vă vadă."
Eu am spus, "o rugăciune pentru ea acum nu ar face nici un bine."
E-252 "În partea în care se înclină pomul, în partea aceea cade." Vedeţi? "Nu fiţi amăgiţi; Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Orice seamănă un om, aceea va culege el."
E-253 Vedeţi voi unde este ea? Acum ce s-a întâmplat? Uitaţi-vă la o femeie care ar face aceasta. Uitaţi-vă la femeile care au trăit acolo în urmă, fata din cor, ce era fiica ei? O uşuratică. Ce este fiica femeii uşuratice? O adolescentă de rock-and-roll. Ce o să fie fiica ei? Ah! Ce este ea?
Vedeţi sămânţa celor neprihăniţi?
E-254 Uitaţi-vă la voi Baptiştilor. Întoarceţi-vă înapoi cu puţin în urmă. Întoarceţi-vă la John Smith, fondatorul vostru, voi Baptiştilor. Când, el s-a rugat pentru fărădelegile poporului, până când, el a plâns şi s-a rugat pentru oameni până când ochii lui s-au închis umflaţi, şi soţia lui trebuia să-l hrănească la masă, la micul lui dejun.
E-255 Şi voi Metodiştilor aici din jur, cu giuvaieruri în nasul vostru şi peste urechile voastre, şi arătaţi ca o şa de damă pentru diavolul; şi mergând afară, purtând pantaloni scurţi, şi lucruri ca acelea! Când, bătrânul John Smith, unul dintre bătrânii bisericii Metodiste, înainte ca el să moară la vârsta de optzeci şi cinci de ani, a predicat o predică scurtă patru ani... patru ore. Ei trebuiau să-l care pe el la amvon. Şi iată care erau ultimele lui cuvinte. El a zis, "Eu sunt atât de şocat la acţiunea bisericii Metodiste." A zis, "Chiar fiicele bisericii Metodiste poartă inele de aur pe degetele lor." Ce ar spune el acum să le vadă cu pantaloni scurţi cântând în cor?
E-256 Voi aţi alergat bine. Ce s-a întâmplat? Voi acţionaţi ca mămica voastră. Aceasta este exact aşa.
E-257 Acesta este motivul că noi nu vrem nici una din aceste denominaţiuni atârnând în jurul acesteia, sau ţintuită aici, "Noi suntem Metodişti. Noi suntem Baptişti." Noi suntem doar din Cristos. Lăsaţi-o aşa, şi fiţi liberi.
E-258 Acum, vedeţi sămânţa şarpelui? Ce ar plăti o femeie ca aceea acum? Ce ar face aceea? Ce? Ele au continuat, să vină mai departe în jos. Ele au împins pe Baptişti înapoi, au împins pe Metodişti înapoi, au împins pe Presbiterieni înapoi. Ce au făcut ele? Ele toate s-au dus drept înapoi, ca mămica lor, bătrâna prostituată. Acolo sunt ele toate, făcând aceeaşi prostituţie. "Păi, aceasta nu contează. Ele au fost scufundate. Ele au fost stropite. Ele, ele au venit şi au făcut mărturisire. Ele şi-au luat prohibiţia lor de şase luni; ele nu au băut prea mult în timpul acela, şi aşa mai departe. Ele sunt membre bune. Ele plătesc bine la..." Oh, Doamne! Aceasta nu are nimic de a face cu roadele Duhului.
E-259 Roadele Duhului sunt, "credinţă," crezând că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi şi în veci; "dragostea" frăţească; "bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândeţea, răbdarea, smerenia, cumpătarea." Acelea sunt lucrurile, roadele Duhului.
E-260 Şi noi luăm un om, "Păi, el-el trăieşte o viaţă bună în cartier." Aşa a făcut şi Esau.
E-261 Esau nu a rănit pe nimeni niciodată, şi Esau era de la diavolul; dar Iacob, ieşit din acelaşi pântece, era de la Dumnezeu. Sămânţa diavolului; Sămânţa femeii. Sămânţa lui Dumnezeu a venit prin ea.
E-262 Acum, vedeţi voi, toată aceasta a ajuns până aici, la aceea ce a rămas astăzi în lume? Eu am să spun aceasta foarte aspru, o s-o conduc în jos, apoi noi vom începe trezirea după aceasta, în adunarea următoare. Ea a ajuns la o forma. Şi, vă rog, eu nu spun aceasta în sacrilegiu. Eu nu o spun ca să fiu dur. Aceasta a ajuns la un loc, la o mare, grămadă religioasă de ilegitimi, copii bastarzi. Iată remarcile mele finale. Aceasta este exact la ceea ce s-a ajuns. Voi ştiţi aceasta ca fiind adevărul. S-a ajuns la un punct până unde este a te înscrie în biserică şi membri-bisericii, "Având o formă de evlavie, şi tăgăduindu-i Puterea," până când s-a ajuns la o grămadă de religioşi, copii bastarzi. Aceasta este exact ceea ce este.
E-263 Ce a mai rămas să urmeze? Este o rachetă atârnând acolo, câteva din ele, bombe cu cobalt şi toate celelalte. Ele doar aşteaptă ca puterea aceea să sosească. Şi va fi o distrugere prin foc, aşa cum a fost prin apă.
E-264 Şi, prieteni, orice faceţi voi, dacă voi sunteţi Creştini şi aveţi pe Dumnezeu în inima voastră, şi ştiţi că aţi trecut de la moarte la Viaţă, s-ar cuveni ca voi să fiţi persoana cea mai fericită din întreaga lume. Când Duhul Sfânt în voi...
E-265 Când, Biblia spune, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci."
E-266 Denominaţiunea spune, "Dar noi credem că minunile au trecut."
E-267 Duhul Sfânt zice, "Amin. Isus Cristos este acelaşi ieri, şi în veci. Aşa să fie."
E-268 Dacă Biblia a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi Duhul Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, şi copiii voştri, pentru Neamuri, cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr Domnul Dumnezeul nostru... oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Vedeţi? (Nu, "atât câţi Metodiştii vor chema, câţi Baptiştii vor chema.") Ci, "Atât câţi Domnul Dumnezeul nostru va chema, vor primi Duhul Sfânt, şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos." Este aceea ce Biblia a spus.
Când aceea te atinge pe tine, tu zici, "Amin." Biserica a zis, "Oh, aceasta nu contează."
E-269 Dar acest Duh Sfânt în tine, zice, "amin" la Cuvântul Lui. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Iată-vă.
E-270 Eu vreau ca voi să-mi arătaţi mie o Scriptură unde s-a spus vreodată că mărul a pornit lucrul ca să meargă acum. Eu vreau ca voi să-mi arătaţi mie că ei au mâncat mere. Eu v-am arătat vouă unde Cain gândea acelaşi lucru, şi unde sămânţa lui încă gândeşte acelaşi lucru.
E-271 Dar descoperirea spirituală a lui Dumnezeu dovedeşte, prin Biblie, că era legătură sexuală între bărbat şi femeie, ilegală. Iată de unde au venit uriaşii voştri. Iată de unde a venit păcatul vostru. Acesta-i de unde a venit corupţia voastră. Iată de unde a coborât.
E-272 Acum observaţi în toată aceasta-aceasta, priviţi, şarpele era de două ori mai deştept. Sămânţa lui a fost întotdeauna de două ori atât de deşteaptă. Şi mie mi-ar place să mă caţăr sus pe acest amvon şi să apuc acest microfon în mâna mea, [Fratele Branham mută microfonul – Ed.], şi să-mi lipesc picioarele peste amvon, şi să zic aceasta. Şi, astăzi, unde sunt marii voştri intelectuali? Pastorul vostru care s-a dus jos şi a obţinut o mulţime de cunoştinţă intelectuală, şi el se ridică sus; el este pastorul celor mai mari biserici care există în ţară" şi aşa mai departe ca acestea. Unde stă sămânţa şarpelui? În locurile deştepte inteligente ca acelea; deştepţi, oameni de ştiinţă rafinaţi. Acolo este unde este acesta. Iată unde şade el.
E-273 "Nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul Meu, zice Domnul." Vedeţi? Acolo este unde voi...
E-274 Apoi voi luaţi un frăţior stând jos la colţ, cu ochii plini de plâns, şi poate stând acolo jos bătând o chitară veche, zicând, "Frate, vino, caută pe Domnul!" [Fratele Branham bate în amvon o dată – Ed.]
E-275 Un pastor merge pe aproape, zice, ,,Ah! Nu ar avea adunarea mea ... Păi, eu nu m-aş asocia, nu aş lăsa... nu aş lăsa pe Liddy şi Johnny şi pe ei să mă vadă pe mine în jurul unui astfel de loc ca acesta." Mergi înainte, sămânţă a diavolului, tu eşti îndreptat către destinaţia ta Eternă, oricum. Asta-i adevărat. Eu puteam să spun un alt cuvânt acolo, şi am zis, ,,copii bastarzi," şi aceasta¬i cam unde este. Căci, voi vedeţi, voi ...
E-276 "Nici un om nu poate veni la Mine afară doar dacă îl atrage Tatăl Meu. Şi toţi cei care vin la Mine, îi voi învia în ziua de apoi. Nimic nu va fi pierdut. Eu o am. Eu o voi păstra. Nici un om nu o poate face, cu excepţia acestuia."
E-277 Totul atârnă de El. Tu nu poţi să zici, "Eu am făcut un lucru." Este harul lui Dumnezeu care a făcut totul. Aşa că, nimic ce am făcut eu. Eu niciodată nu am avut un singur lucru de făcut; nici voi, niciodată. Voi nu aţi meritat niciodată un singur lucru. Dumnezeu a făcut fiecare fărâmă din acesta. Voi niciodată nu aţi mişcat un deget pentru o parte din acesta. Voi nu aţi spus, "Păi, eu am ieşit dintr-o familie bună. Eu am făcut aceasta." Aceea nu are un singur lucru de a face cu aceasta. Dumnezeu este Acela Care a făcut-o; mila lui Dumnezeu.
E-278 Mie îmi pare rău acum, că nu este chiar ora unsprezece, dar eu am să închei, oricum. Vedeţi?
E-279 Cât de mulţi înţeleg că Biblia vorbeşte despre aceste lucruri a fi Adevărul; voi oamenii din Tabernacolul Branham, în special? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, aceasta este doar a şaisprezecea parte din ceea ce noi învăţăm şi credem. Dar, ţineţi minte, către voi spectatorii, eu aş putea să spun aceasta, către voi oamenii care nu veniţi aici ca un membru. Felul în care noi credem aceasta, că Aceasta este Biblia, şi Biblia este Adevărul lui Dumnezeu.
E-280 Şi noi credem, că, în Vechiul Testament, acum, ei aveau o cale de a cunoaşte ce era adevărul şi ce nu era adevărul.
E-281 Acum, noi ştim cu toţii că ei aveau legea scrisă. Cât de multi ştiu aceasta? Legea, poruncile erau în chivot, şi aşa mai departe; în ordine, şi legea cu poruncile. Zice, "Tu să nu curveşti. Oricine curveşte este împroşcat cu pietre." Vedeţi? Aceea era porunca, şi legea pe poruncă. Acum, chivotul şedea acolo; poruncile erau înăuntru acolo, şi legile cu poruncile erau în buzunare pe marginea chivotului. Dacă omul a coborât jos, a comis adulter; a ajuns aici jos şi a primit ceea ce legea a zis, ,,împroşcaţi-1 cu pietre." Ei l-au scos afară şi l-au împroşcat cu pietre. Aceasta era ce era legea în porunci.
E-282 Acum ei aveau încă două căi de a cunoaşte. Întotdeauna sunt trei, ca o confirmare. Ei aveau o altă cale de a cunoaşte, şi aceea era sau printr-un profet sau un visător. Cât de multi ştiţi aceasta? "Dacă este unul printre voi care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face cunoscut lui în vise, şi-i voi vorbi în vedenii." Aceasta este corect. Acum, el era unul care profeţeşte.
E-283 Acum, dacă un om a venit pe acolo, zicând, "Oh, haleluia, eu l-am primit! Eu prorocesc acum în Numele Domnului. Eu am descoperirea." Ei nu lăsau aceasta să meargă aşa, în felul cum faceţi voi oamenii. Ei au examinat aceea prin Dumnezeu, mai întâi.
E-284 Acum, pe pieptarul lui Aaron ei aveau ceea ce cheamă Urim Thummim. Cât de mulţi au auzit vreodată cuvântul acela? Ce era el? Erau cele douăsprezece pietre, şase pe fiecare parte, ale celor doisprezece patriarhi; Iasper, Iuda, şi aşa mai departe, şi mai departe în jos, cele douăsprezece pietre. Şi atunci ei au luat pe profetul acesta, sau visător, şi ei au atârnat acest pieptar sus, şi l-au pus pe el să stea acolo. Şi ei au zis, "Acum profeţeşte şi spune profeţia ta."
"Domnul mi-a vorbit şi mi-a spus anume-anume lucruri."
E-285 Nu contează cât de real părea aceasta, ar putea suna ca fiind adevărul perfect; dar dacă luminile acelea nu veneau împreună şi să facă o culoare a curcubeului acolo, Urim Thummimul, acele lumini adunându-se împreună, lucrarea supranaturală, confirmând. Vedeţi, Dumnezeu a confirmat întodeauna Cuvântul Lui. Vedeţi? Şi dacă luminile acelea supranaturale nu scânteiau acolo, atunci mie nu-mi pasă cât părea aceasta de adevărată, aceasta era greşit.
E-286 Dacă un visător a zis, "Eu am visat un vis, şi visul acesta a spus, că, Israel ar trebui să se mute şi să meargă într-un loc anume, căci Sirienii o să intre pe partea aceasta şi îl va împresura." Ei l-au luat pe visătorul acela acolo jos; şi el a spus visul lui. Dacă luminile acelea nu au licărit de-a lungul acolo, el era greşit, indiferent cum... Dacă Sirienii erau deja aşezaţi acolo în luptă, el era greşit. Nu, domnule. Ei, absolut, trebuia să fie dovedit prin Urim Thummim.
E-287 Acum fiecare ştie că vechea preoţie a fost dusă, s-a terminat cu ea, şi Urim Thummim s-a dus cu ea. Noi ştim aceasta, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-288 Şi preoţia nouă era venită înăuntru. Şi, ce, avem noi un Urim Thummim astăzi? Da, domnule. Cuvântul lui Dumnezeu! Da, domnule. Aceasta este. [Fratele Branham indică Biblia lui – Ed.] Dacă vreun om are vreun fel de descoperire, sau vorbeşte ceva, sau vreo învăţătură care nu este în acord şi... nu corespunde cu Biblia aceasta, peste tot cu întreaga Scriptură, el este greşit. Mie nu-mi pasă din ce denominaţiune este el, cât de bun este el, cât de deştept este el, cât de educat este el; el este greşit.
E-289 Şi când vreun om vă spune aceste lucruri, pe care le-am învăţat noi aici în biserică acum, şi vă spune, că, "Dacă voi sunteţi stropiţi, aceasta este în ordine," el v-a spus o minciună. Aceasta nu se va reflecta pe Urim Thummim. Când el vă spune, că, "Prin turnare este în ordine," el v-a spus o minciună. El vă spune, "Să fiţi botezaţi în NumeleTatălui, Fiul, Duhul Sfânt, este în ordine," el v-a spus o minciună. Dacă el vă spune, "Zilele minunilor au trecut," el v-a spus o minciună. Dacă el vă spune, "Este în ordine ca femeile să predice," el v-a spus o minciună. Dacă el vă spune, "Este în ordine să continuaţi să vă ţineţi de denominaţiunea voastră," el v-a spus o minciună. Aceasta nu va reflecta pe Urim Thummim. Şi duzine de lucruri care ies afară, în bătrâna aceea "MAMĂ A CURVELOR," şi care vin jos acolo, şi iată de ce noi stăm departe de denominaţiune.
E-290 Noi iubim pe fraţii şi surorile noastre din denominaţiunile acelea. Dar voi nu mergeţi, şi să ziceţi, "Eu sunt un Metodist," şi te face un Creştin, pentru mine. Tu eşti Creştin deoarece tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să fii Metodist sau Baptist. Tu nu trebuie să fii nici unul. Tu trebuie doar să fii născut de Duhul lui Dumnezeu. Credeţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-291 Pe aceste baze, dacă cineva este aici şi vrea să coopereze şi să vină în părtăşia acestei închinări, şi vrea să fie-vrea să fie scufundat, botezat în Numele lui Isus Cristos, aici este bazinul. Ei urmează să boteze, doar într-un minut.
E-292 Dacă există cineva, mulţi aici, oricine care vrea să vină, în vreun alt fel? Noi suntem aici. Aceasta este adevărat.
E-293 Acum, noi-noi nu avem membrii; voi doar veniţi aici la biserica aceasta. Noi credem că Cristos este în biserica Metodistă, biserica Baptistă, biserica Presbiteriană. El are membrii în fiecare din ele. Şi ce este greşeala astăzi; este profeţia falsă aducând lucrurile acelea afară, învăţătura acelor biserici, care este absolut contrară Bibliei.
E-294 Acum, dacă cineva mi-a făcut Aceasta atât de clară pentru mine, eu desigur că m-aş pune pe mine... eu cred că este suficient din Duhul lui Dumnezeu în mine, ca să cerceteze Biblia aceea şi să vină să o facă corect. Dacă eu doar am mers sus şi am dat doar mâna cu predicatorul, şi mi-am pus numele în registru, şi încă mai am ură şi pizmă în inima mea, şi încă am invidie şi vrajbă, şi încă nu cred că Isus Cristos este marele vindecător, şi aşa mai departe în felul acesta, eu m-aş duce să o îndrept cu Dumnezeu, repede. Eu cred sigur că aş face-o. Eu-eu aş fi atât de cinstit cu privire la aceasta. Eu m-aş duce să mă pun în ordine cu Dumnezeu. Dacă eu m-aş agăţa pentru că eram Baptist sau Metodist, eu aş coborî şi mi-aş lua Creştinătate în inima mea. Eu aş face-o. Da, domnule.
E-295 Acum ţineţi minte trezirea care vine, care va începe, cu voia Domnului, această Miercuri seara care vine. Ea este pe aceste baze.
E-296 Ascultaţi, prieteni, există un Dumnezeu adevărat şi viu. Asta-i adevărat. Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este în Biserică astăzi.
E-297 Acum dacă eu aş avea pe cineva să-mi spună mie că, eu aş avea un drept să mă îndoiesc de aceasta. Dar, ascultaţi. Într¬o zi acolo, ca un băieţaş, eu stăteam sub un copac, şi eu L-am văzut pe El. Eu L-am auzit pe El. El mi-a spus, "Ţine-te departe de femeile acelea necurate. Ţine-te departe de ţigări. Ţine-te departe de înjurat, băut, şi toate aceste lucruri. Eu am o lucrare pentru tine să faci când vei fi mai bătrân." Eu ştiu că El este real, Dumnezeu viu care lucrează cu Cuvântul Lui.
E-298 Când am ajuns puţin mai în vârstă, cum m-a întâlnit El, cum a vorbit El cu mine! Cum L-am văzut eu pe El acolo, ca rugul de foc, şi Focul acela mişcându-se în jur acolo! Cum L-am văzut eu pe El vorbind şi spunând întocmai exact ceea ce va avea loc; şi, de fiecare dată, atinge perfect întocmai cum poate să fie, aşa de perfect.
E-299 Acelaşi Unul care zice lucrurile acelea desăvârşite în felul acesta, este Acelaşi Care mă inspiră pe mine ca să învăţ această Biblie întocmai în felul în care o învăţ pe Aceasta. Asta-i adevărat. Aşa că, Aceasta vine de la Dumnezeu. Pentru mine, ea este Atotputernicul Dumnezeu, şi El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-300 Isus a zis, "Eu vin de la Tatăl, şi Eu mă duc la Tatăl." Când El era venit...
E-301 Când El era Dumnezeu în pustie, El era o Lumină arzătoare. Şi cât de mulţi ştiu aceasta? [Adunarea, Amin." – Ed.] El era o Lumină arzătoare, Stâlp de Foc.
E-302 Şi el a venit aici pe pământ, şi El a zis, ,,Eu am venit de la Tatăl, şi Eu mă duc ... Eu am venit de la Dumnezeu, şi mă întorc la Dumnezeu."
E-303 Când El a murit, a fost îngropat, a înviat iarăşi, şi Pavel pe drumul lui spre Damasc L-a întâlnit pe El iarăşi, ce era El? [Cineva spune, "Un Stâlp de Foc." – Ed.] Incă este un Stâlp de Foc. Da, domnule.
E-304 Ce a făcut El când El era aici pe pământ? Ce a făcut El când l-a întâlnit El pe Pavel? Cum l-a trimis El pe acesta? El l-a trimis pe el la un profet care i-a spus lui cum să fie botezat, i-a spus lui ce să facă; şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat, şi i-a spus lui că a văzut o vedenie.
E-305 Acelaşi Isus este aici astăzi, făcând aceleaşi lucruri, şi încă este acelaşi Stâlp de Foc, învăţând acelaşi lucru, şi confirmând aceasta prin Cuvântul Lui, şi prin semne şi minuni. Eu sunt aşa de bucuros să fiu un Creştin, eu nu ştiu ce să fac. Eu sunt bucuros că voi sunteţi Creştini.
E-306 Şi voi, Tabernacolul de aici, eu v-am spus că noi o să schimbăm numele la acesta. Nu este drept pentru el să fie Tabernacolul Branham. Acesta este doar un om, vedeţi. Noi o să-i schimbăm numele lui, şi o să-i facem un alt nume. Noi vom ajunge la aceasta, după un timp. Eu doar vreau ca aceasta să fie o-o biserică a Dumnezeului viu. Eu nu o vreau Metodistă, Baptistă, Presbiteriană, Penticostală. Eu...
E-307 Toţi oamenii aceia, eu îi iubesc cu toată dragostea mea. Eu nu ştiu care este care. Eu nu vă pot spune. Eu doar trebuie să predic Cuvântul. Eu arunc plasa şi o trag înăuntru. Acolo sunt broaşte, şi acolo sunt păianjeni de apă, şi acolo sunt şerpi, şi acolo sunt ceva peşti, de asemenea. Aceasta depinde de Dumnezeu ca să decidă aceasta. Eu doar trag plasa, doar propovăduiesc Cuvântul şi o trag înăuntru, şi zic, "Iată-i aici, Doamne, toţi în jurul altarului. Tu îi cunoşti pe ai Tăi; Tu i-ai cunoscut pe ei de la întemeiere. Eu nu ştiu care este care. Tu ştii, astfel aceasta depinde de Tine, Doamne. Aceasta este tot ce pot eu să fac. Eu voi merge aici şi voi da cu plasa altundeva acum, şi aduc un alt grup înăuntru. Aceasta-i tot ce pot face eu." În ordine.
Oh, eu simt ca să călătoresc înainte,
Eu simt ca să călătoresc înainte;
Casa mea Cerească este luminoasă şi frumoasă,
Şi eu simt ca să călătoresc înainte.
E-308 Acum ţineţi minte, oricine care vrea programările, să cheme doar pe D-ul Mercier aici, sau Butler 2-1519. Noi vom fi bucuroşi să vă vedem. Dacă cei dragi ai voştri vin înăuntru, trebuie să mă grăbesc afară în timpul trezirilor... Acum eu mă voi duce, din seara aceasta, ca să mă duc singur, şi să fiu plecat pentru două zile acum, singur.
E-309 Eu doar mă duc acolo şi studiez, aşa, "Doamne, Tu eşti lângă mine. Eu ştiu că Tu eşti aici. Şi Cuvântul Tău a spus că Tu te vei apropia de acei care se apropie de Tine." Eu continui să mă rog şi să veghez până când văd acel Stâlp de Foc că începe să se mişte. Eu ştiu că atunci este gata. Atunci eu păşesc pe platformă pentru serviciul de vindecare, să mă rog, şi să fac ce pot să ajut pe cei bolnavi şi cei mâhniţi.
E-310 Noi apreciem toată amabilitatea voastră acum. Şi când voi veniţi, veniţi crezând, şi noi ne aşteptăm să avem un miting grozav. Eu vreau să spun că...
E-311 Fratele Jefferies, este el aici în seara aceasta? Noi vrem să apreciem pe Fratele Jefferies şi munca lui. Eu presupun că el s-a dus înapoi la insule, şi aşa mai departe.
E-312 Bucuros să-i văd pe Fratele şi Sora Wright, şi mulţi dintre voi oamenii de aici.
E-313 Şi eu îl văd pe avocatul Robertson aici, cu un timp în urmă, a venit înăuntru cu un timp în urmă. Eu am vrut să-i fac compliment despre-despre mesajul lui pe care l-a avut zilele trecute. Nimeni nu a spus cine era; eu eram ruşinat. El a avut cu adevărat un mesaj bun despre profeţie, ceva în felul în care am predicat eu în seara aceasta.
E-314 Şi, astfel, atunci acolo era un alt lucrător aici azi dimineaţă, sau seara trecută, Fratele Smith, de la biserica Metodistă... sau de la biserica lui Dumnezeu, aici. Eu nu ştiu dacă el este aici în seara aceasta, sau nu. Dacă stai aici în acest amvon şi te uiţi înapoi încolo, este cam greu să spui; este plat, vedeţi, şi nu puteţi să spuneţi. Dacă eşti aici, Frate Smith, noi te apreciem.
E-315 Şi nu este acesta, şezând chiar aici, acest frăţior din Georgia, chiar aici în spate şezând lângă Fratele Collins? [Fratele Neville spune, "Da." – Ed.] Bucuros să te văd iarăşi aici sus în seara aceasta, frate.
E-316 Şi voi ceilalţi, voi toţi, fiecare ştie cine sunteţi voi.
E-317 Eu cred că aceasta este sora şi fratele aici care s-au dus şi s-au rugat pentru fată atunci, chiar aici, un doctor şedea aici pe margine. Domnul să te binecuvânteze, doctore.
E-318 Acum, vă rog să nu fiţi supărati pe mine, voi lucrătorilor şi fraţilor, deoarece eu conduc aceasta strict atât de tare cât pot eu. Acesta este Tabernacolul nostru. Este ceea ce noi susţinem, şi noi vrem să îl aşezăm chiar pe acel Cuvânt, şi să-i scuturăm pe ei cu El. Atunci, dacă voi ieşiţi vreodată din linie, noi ne vom întoarce înapoi şi vom zice, "Tu cunoşti mai bine. Aici este Acesta pe bandă." Vedeţi? Iată-vă. "Aici este Acesta pe bandă."
E-319 Noi avem cu mult mai mult care s-ar cuveni să meargă mai departe, atunci, Leo. Dar, dar noi... Voi aveţi atât de mult. Voi staţi drept cu Acesta, şi noi vom primi restul din El după un timp. Ca şi omul care era, mânca lubeniţă, a zis, "Asta era într-adevăr bună, dar este ceva mai mult din ea." Aşa cum noi avem cu mult mai mult din El, încă, venind.
E-320 Domnul să vă binecuvânteze, foarte bine acum. În timp ce noi... Urmează să avem serviciul de botez chiar acum. Este adevărat, Frate Neville? [Fratele Neville zice, "Da, aşa cred eu." – Ed.] Este cineva aici care să fie botezat chiar acum? Nouă nu ne pasă cine sunteţi voi; noi suntem-noi suntem aici să botezăm. Ridicaţi-vă mâinile, acei care urmează să fiţi botezaţi. Cineva, eu cred că era o... Aici este o doamnă aici. Şi era şi altcineva? Acum, noi avem haine aici şi pentru bărbaţi şi femei.
E-321 Acum, noi nu zicem, "Părăsiţi biserica Baptistă. Părăsiţi biserica Metodistă." Noi nu spunem. Voi mergeţi drept înapoi la biserica voastră. Dar dacă voi nu aţi fost botezaţi conform Scripturii, în Numele Domnului Isus... Nu în Numele lui "Isus" numai, acum. În Numele "Domnului Isus Cristos," aceasta este Scriptura. Voi sunteţi botezaţi greşit.
E-322 Eu nu vreau nici un necaz când ajung la râu. Eu vreau totul atât de clar cât ştiu eu acum, când ţin eu biletul acela, vedeţi, pentru că eu vreau să ajung pe bord la timpul acela. Eu v-aş sfătui pe voi să faceţi la fel.
E-323 Mergeţi înapoi la biserica voastră. Aceasta este între voi şi Dumnezeu. Aceasta este tot ce vă pot spune eu.
E-324 Dar nici unul în Scriptură nu a fost botezat vreodată în vreun alt fel decât în "Numele Domnului Isus Cristos." Şi acei care au fost botezaţi, li s-a poruncit de către Sfântul Pavel, care a zis, "Dacă un Inger a propovăduit orice altceva, să fie anatema." Le-a poruncit lor să vină şi să fie rebotezaţi, iarăşi, în Numele „Domnului Isus Cristos." Asta-i corect. şi el a făcut-o. Şi ceea ce a făcut el, ne-a însărcinat pe noi să facem; şi aceasta este ceea ce noi vom face, cu voia lui Dumnezeu.
Noi credem în spălarea picioarelor. Noi credem în împărtăşire.
E-325 Noi credem în a doua Venire a Domnului, în vizibilul, corp trupesc al Domnului; nu spirit, ci corpul trupesc al Domnului Isus venind iarăşi în slavă.
E-326 Noi credem în învierea fizică a celor morţi, ca să primească un trup, nu bătrân şi zbârcit cum noi mergem în mormânt; ci unul nou, tocmai în fericirea tinereţii, ca să trăim pentru totdeauna.
E-327 Noi credem în nemurirea sufletului, absolut. Noi credem că există doar o formă de Viaţă Eternă, şi aceasta este Viaţa pe care voi o primiţi de la Isus Cristos. Aceasta este exact corect.
E-328 De aceea, noi nu credem în pedeapsa Eternă. Noi credem într-un iad de foc, pucioasă arzătoare, dar noi nu credem că el arde pentru totdeauna; dacă e aşa, atunci voi aveţi Viaţa Eternă. Există doar o Viaţă Eternă; aceea vine de la Dumnezeu. Asta-i adevărat. Veţi arde, poate pentru un milion de ani, zece milioane de ani, eu nu ştiu, dar voi nu puteţi avea Viaţa Eternă. Nu puteţi arde pentru totdeauna... Voi puteţi arde veşnic, dar nu Etern. Vedeţi, există o diferenţă între Etern şi veşnic. Veşnic este în veci şi în veci, o conjuncţie, înseamnă un "spaţiu de timp." Dar, Etern, voi nu aveţi pedeapsă Eternă.
E-329 Voi aveţi Viaţă Eternă, pentru că există numai o formă de Viaţă Eternă. Şi cel ce are Viaţă Eternă, trăieşte şi este binecuvântat de Dumnezeu pentru totdeauna.
E-330 "Dar sufletul care păcătuieşte, sufletul acela va..." Ce? [Adunarea spune, "... muri." – Ed.] Asta-i adevărat. Atunci, el nu are Viaţă Eternă. Desigur. El are-el îşi are pedeapsa, dar nu Viaţa Eternă.
E-331 Aşa că, vedeţi, există încă multe lucruri ca să fie învăţate, noi le vom primi mai târziu. Domnul să vă binecuvânteze.
E-332 Acum hai să cântăm acest cântec vechi bun, în timp ce sora noastră merge acolo. Eu cred că această doamnă aici poate...
E-333 Rosella, este aceea mama ta? [Sora Rosella Griffin zice, "Da." – Ed.] Păi, binecuvântată să-ţi fie inima! Bucuros să te văd, soră, făcând aceasta. Asta-i foarte minunat.
E-334 Rosella Griffin, una dintre cele mai minunate prietene pe care noi le-am avut. Ea este o femeie tânără care era alcoolică; pentru unii dintre voi oamenii de aici, s-ar putea să fie o străină. Rosellei nu-i pasă că eu spun aceasta. Când ea a venit pe platformă acolo sus la-unde... aici sus în Indiana. Dacă aţi văzut vreodată o nenorocită, ea era una dintre ele, o alcoolică cu albeaţă. Unde, patru doctori mari din Chicago au spus că ea este... Alcool Anonymous, şi toate celelalte, au renunţat la ea. Dar într-o seară când ea a venit în adunare, Duhul Sfânt a descoperit viaţa ei şi i-a spus chiar acolo. Aceea a stabilit-o.
E-335 Uitaţi-vă la ea acum, eu presupun, că este în vârstă de treizeci şi ceva de ani, şi ar arăta de optsprezece; drăgălaşă, şi frumoasă femeie tânără. Niciodată nu a mai gustat whiskey de atunci; nu mai există dorinţă pentru aceasta. Trăind pentru Cristos, mergând în jur pe străzi, pretutindeni, mărturisind spre slava lui Dumnezeu, la păcătoşi şi alcoolici, prin făgaşuri, şi toate celelalte, prin Chicago, făcând ceva pentru Domnul.
E-336 Ea a fost botezată în Numele Domnului Isus, şi mama ei vine în seara aceasta să facă la fel; dacă un Dumnezeu a putut să o vindece pe ea, dacă Isus putea să o vindece pe ea... "Tot ce faceţi cu vorba sau cu fapta, faceţi totul în Numele lui..." [Adunarea, "... Isus Cristos." Aceasta este ceea ce Biblia a spus. Asta-i adevărat.
E-337 În ordine, acum noi o să avem serviciul de botez. Noi o să întoarcem luminile afară doar pentru câteva minute în timp ce ne facem gata pentru serviciu, de botez, şi-şi atunci noi aşteptăm un timp bun în Domnul.
E-338 O să faci tu servicul de botez în seara aceasta? În ordine, tu botea-... Tu mai bine fă-te gata. Şi eu încep, eu voi conduce cântările şi celelalte lucruri în timp ce mergem înainte atunci. În timp ce ei fa-... [Fratele Neville zice, "Sunt ceva haine aici în spate, Doc?" – Ed.] Haine de botez, Doc, repede. În ordine.
E-339 Hai să cântăm unul din aceste bune şi vechi... [Fratele Branham conduce adunarea cântând, în timp ce Fratele Neville botează pe sora – Ed.]
E-340 [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.] Şi până ce noi vom face aceasta, aşa cum plecăm, ce trebuie noi să facem?

Luăm Numele lui Isus cu noi,
Căzând proşternuţi la picioarele Lui
Rege al regilor în Ceruri, îl va încorona pe El,
Când călătoria noastră e completă.
În ordine, sus în picioare!
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al nenorocirii;
El îţi va da bucurie şi mângâiere...
E-341 Eu vă voi spune ce să facem. Întoarceţi-vă în jur şi daţi mâna cu cineva acolo, şi ziceţi, "Ce mai faci, frate? Intr-adevăr sunt bucuros să fiu în legătură cu tine."
Nume preţios, O ce dulce!
... speranţa pământului şi bucuria Cerului
Nume preţios, Nume preţios, O...
Up