Botezul Duhului Sfânt

The Baptism Of The Holy Spirit
Data: 58-0928M | Durată: 2 oră 4 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Desigur foarte fericit să vă văd atât de mulţi afară în seara aceasta, după ce v-am ţinut până la miezul nopţii seara trecută. Nu m-am gândit că veţi fi toţi afară astăzi, dar se pare că veţi veni la şcoala Duminicală, şi asta este foarte bine.
E-1 Certainly very happy to see as many out tonight, after me keeping you till midnight last night. I didn't think you’d all be out today, but looks like you going to come out to Sunday school, and that’s very good.
E-2 Acum noi studiem şi încercăm doar să ne facem timp asupra acestei Învăţături a bisericii. Şi eu doar O învăţ. Şi acum, s-ar putea să fie câţiva străini cu noi, pe care nu-i cunosc. Eu nu sunt suficient aici în tabernacol ca să ştiu care sunt membri ai bisericii. Dar am anunţat că aceasta ar fi doar pentru membri bisericii. Pentru că, afară, oamenii au aşa de multe doctrine diferite, şi aşa mai departe. Bine, şi, ei cred acele lucruri. Ei au fost învăţaţi să le creadă. Şi-şi-şi apoi când tu vi într-o altă biserică, poate, şi învaţă ceva foarte contrar, ei bine, atunci ei se gândesc, "Spun, că nu sunt de acord cu Aceea." Vedeţi? Bine, noi nu intenţionăm să fim nepoliticoşi sau să rănim pe careva, motivul că noi facem aceasta. Acum, voi credeţi orice doriţi. Dar noi suntem... eu aşez aceasta, şi trebuie să o fac cu adevărat tare, pentru că trebuie să o încleştăm. Asta este pentru ce stă tabernacolul, vedeţi, chiar pentru ce stăm noi aici. Şi, astfel, noi nu am vrea ca voi să vă simţiţi ofensaţi şi să vă gândiţi că noi încercăm să vă jignim în credinţa voastră, sau nimic de genul acela. Aceea nu este deloc. Şi asta este o...
E-2 Now we’re studying and trying to just take our time upon this church Doctrine. And I just teach It. And now, there may be some strangers with us, that I don’t know. I’m not here in the tabernacle enough to know who is members of the church. But I’d announced that this would just be for members of the church. Because, out, people has so many different doctrines, and so forth. Well, and, they’re believe those things. They been taught to believe them. And—and—and then when you come into another church, maybe, and teaches something very contrary, well, then they think, “Say, I don’t agree with That.” See? Well, we don’t mean to be rude or to hurt anyone, the reason we do this. Now, you believe whatever you wish. But we are…I’m placing this, and have to make it real strong, because we have to clinch it down. This is what the tabernacle stands for, see, just what we stand for here. And, that way, we wouldn’t want you to feel offended and think that we were trying to hurt you in your belief, or anything like that. That’s not at all. And this is a…
E-3 Noi mergem prin aceasta cam la fiecare doi sau trei ani, pe aici, şi pentru ce stăm noi, doar doctrina, pentru ce stăm noi, şi de ce o facem. Ce, de ce credem Aceasta. Şi astfel dacă sunt străini aici care nu sunt un-un membru al bisericii, noi cu siguranţă suntem bucuroşi să vă avem să luaţi parte la această discuţie în această dimineaţă şi deseară la fel.
E-3 We go through this about every two or three years, around here, and what we stand for, just the doctrine, what we stand for, and why we do it. What, why we believe This. And so if there be strangers here who is not a—a member of the church, we’re certainly glad to have you to set in on this discussion this morning and also tonight.
E-4 Şi, apoi, Miercuri va începe o campanie obişnuită în adunare, adică, aici la tabernacol. Şi eu am fost plecat pentru o vreme, pentru o mică odihnă. Am fost foarte, foarte obosit, şi a trebuit să plec, ca să mă odihnesc o vreme. Şi doar ce m-am întors, mă simt bine, mă simt minunat. Şi astfel voi pleca din nou, de îndată ce se termină aceasta, şi nu mă voi mai întoarce până în Ianuarie. Nu mă duc la nici o adunare; doar mă duc, continui odihna în care eram.
E-4 And, then, Wednesday there will start a regular campaign in the meeting, I mean, at the tabernacle here. And I been away for a while, on a little rest. I got real, real tired, and had to go away, to rest a while. And I just got back, feel fine, feel wonderful. And so I’ll be leaving again, as soon as this over, and won’t be back any more till January. I’m not going any meetings; I’m just going away, continue the rest that I was on.
E-5 Dar, când am venit înăuntru, am găsit biserica cumva într¬o mică supărare ici şi colo, şi unii dintre membri au început cumva să devină puţin căldicei, retraşi, ţinând mici duşmănii unul împotriva celuilalt, şi aşa mai departe în felul acela. Am mers în jur, de la unul la celălalt, până am reuşit să îndreptăm toată aceasta acum. Este în regulă. Vedeţi?
E-5 But, when we come in, we found the church kind of in a little upset here and there, and some of the members had begin to kind of get a little lukewarm, pull away, holding little enmities against each other, and so forth like that. I went around, from one to the other, till we got this all straightened up now. It’s all right. See?
E-6 Şi nu este nimic greşit. Nu era nimic în neregulă cu nici unul dintre membri. Ei toţi sunt bărbaţi şi femei bune. Dacă ar putea ei doar să realizeze că acela este diavolul, care se bagă printre oameni. Asta-i exact aşa. Nu sunt oamenii. Dacă l-ai putea face pe un frate să vadă asta, atunci el nu va ţine duşmănie împotriva celuilalt om. El are… El se va-el se va simţi rău. Se va simţi ca, "Bine, aceea este... îmi pare rău pentru fratele meu." Vedeţi, dacă el a greşit, păi, acesta nu a fost fratele. A fost diavolul care a făcut aceea.
E-6 And there’s nothing wrong. There was nothing wrong with any of the members. They’re every one fine men and women. If they could just realize that that’s the devil, gets between the people. That’s exactly right. It’s not the people. If you can let a brother see that, then he won’t hold enmity against the other fellow. He has…He’ll—he’ll feel bad. He’ll feel like, “Well, that’s…I feel sorry for my brother.” See, if he did do wrong, why, it wasn’t the brother. It was the devil that did that.
E-7 Voi spuneţi, "Ei bine, acest om a făcut un anumit, anumit lucru." Fratele vostru nu a făcut aceea; sora voastră nu a făcut aceea; acela a fost diavolul care a intrat în ei, care a făcut-o. Aşa că nu daţi vina pe fratele, pe sora; daţi vina pe diavolul, acela este cel care a cauzat-o.
E-7 You say, “Well, this guy did a certain, certain thing.” Your brother didn’t do that; your sister didn’t do that; that was the devil got into them, that did it. So don’t blame the brother, the sister; blame the devil, that’s the one who caused it.
E-8 Şi aşa că acum în aceste Doctrine de biserică, acum, ele pot fi foarte ciudate pentru voi. S-ar putea să fie ca voi să nu fiţi de acord cu ele, deloc. Dar noi doar... Asta este ceea ce credem noi. Noi credem pentru că este în Biblie, şi noi o învăţăm în felul acela.
E-8 And so now in these church Doctrines, now, they may be very odd to you. They may be that you wouldn’t agree with them, at all. But we just…That’s what we believe. We believe it because that it’s in the Bible, and we teach it that way.
E-9 Acum, seara trecută, subiectul nostru a fost: De Ce Nu Suntem Noi O Denominaţiune? Acum, noi suntem o organizaţie pentru că suntem o biserică, dar noi nu suntem o denominaţiune. Şi apoi am prezentat motivele de ce nu suntem noi o denominaţiune.
E-9 Now, last night, our subject was: Why Are We Not A Denomination? Now, we are an organization because we’re a church, but we are not a denomination. And then I was giving the reasons why we are not a denomination.
E-10 Acum, aşa cum deschidem discuţia în această dimineaţă, înainte ca să facem aşa, haideţi să ne rugăm.
E-10 Now, as we open the discussion this morning, before we do so, let us pray.
E-11 Scumpe Dumnezeu, este în Prezenţa Ta Sfântă că noi venim din nou să cerem curăţirea minţilor noastre, sufletelor noastre, ca noi să ne putem prezenta la Tine ca un instrument în care Tu să poţi lucra, şi prin noi, spre slava Ta. Şi, Tată, curăţeşte gândurile mele, şi mintea mea, şi vorbirea mea, ca să nu pot fi eu cel care vorbeşte; ci Duhul Sfânt să poată unge buzele, şi din lut, ca să poată aduce Adevărul pe care Dumnezeul Atotputernic ar vrea ca Biserica Sa să îl cunoască.
E-11 Dear God, it’s into Thy Holy Presence that we come again to ask the cleansing of our own minds, our souls, that we might present ourselves to Thee as an instrument in which You could work in, and through, to Your own glory. And, Father, cleanse my thoughts, and my mind, and my speaking, that it might not be me that does the speaking; but the Holy Spirit might anoint the lips, and of clay, that it might bring forth the Truths that God Almighty would have His Church to know.
E-12 Şi am vrea să Îţi cerem, atunci, Doamne, dacă Tu faci lucrul acesta, ca Tu să muţi înapoi fiecare demon de-de tulburare, şi fiecare demon de vrajbă, şi răutate, departe de la oameni, ca ei să îl poată auzi pe Duhul Sfânt vorbind, ca Dumnezeu să poată primi slavă din venirea noastră împreună în această dimineaţă. Şi dacă ar exista un singur lucru în inimile noastre care nu este chiar exact în condiţie, unde Tu să ne poţi vorbi, O Dumnezeule, alungă-l de la noi, la fel de departe cât este Răsăritul de Apus. Încât, noi să ştim numai voia lui Dumnezeu, să facem. Astfel călăuzeşte-ne prin Duhul Tău Sfânt, în această discuţie asupra Bisericii şi Doctrina ei, şi pentru ce ar trebui Ea să stea, şi de ce ar trebui Ea să stea pentru aceasta. Căci cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-12 And we would ask You, then, Lord, if You do that, that You would move back every demon of—of trouble, and every demon of enmity and malice, away from the people, that they might hear the Holy Spirit speak, that God may receive glory out of our gathering together this morning. And if there be one thing in our hearts that’s not just exactly in condition, where You could speak to us, O God, cast it away from us, as far as the East is from the West. For, we would know only the will of God, to do. So lead us by Thy Holy Spirit, in this coming discussion upon Church and Its Doctrine, and what It should stand for, and why It should stand for thus. For we ask it in Jesus’ Name. Amen.
E-13 Acum, seara trecută am prezentat gândul de ce nu eram o denominaţiune organizată. Şi noi ... Doar un mic fundal pentru aceasta. Este pentru că noi aflăm, că, într-o denominaţiune, aceasta trage o barieră.
E-13 Now, last evening we were giving the—the thought of why we was not a organized denomination. And we…Just a little backgrounds for this. Is because we find, that, in a denomination, it draws a barrier.
E-14 Acum, avem multe lucruri de discutat. Şi am discutat aceasta, de ce nu am acceptat noi femei slujitoare în biserică, seara trecută.
Şi în această dimineaţă noi vrem să, subiectul, dacă ne este posibil: Botezul Duhului Sfânt, şi de ce credem în botezul Duhului Sfânt, şi cum vine botezul Duhului Sfânt, şi ce face Acesta, şi cum vă face Acesta să acţionaţi după aceea.
E-14 Now, we got many things to discuss. And we discussed it, why we did not accept women ministers in the church, last night.
And this morning we want to, the subject, if we possible: The Baptism Of The Holy Spirit, and why we believe in the baptism of the Holy Spirit, and how the baptism of the Holy Spirit comes, and what It does, and how It makes you act afterwards.
E-15 Şi apoi deseară, dacă este voia Domnului, vreau să vorbesc asupra subiectului, "Sămânţa şarpelui, despre aceasta în această zi." Acum, oamenii nu cred în sămânţa şarpelui, dar este Scriptura. Vedeţi? Acum, indiferent de...
E-15 And then tonight, if the Lord willing, I want to speak on the subject, “The seed of the serpent, of this in this day.” Now, the people don’t believe in the seed of the serpent, but it’s Scripture. See? Now, regardless of…
E-16 Acum, asta, dacă o fac suficient de tare, eu nu mă refer acum la voi-la voi oameni dragi. Singurul lucru care încerc să îl fac este să o fac înţeleasă, şi o vom face aspru, vedeţi. Astfel tu trebuie să vorbeşti ca... Voi spuneţi, "Johnny, du-te şi stai jos," el s-ar putea să nu asculte la aceea. Dar tu spui, "Johnny, stai jos!" Johnny îi va da mai multă atenţie. Astfel acum noi vom striga, "Johnny, stai jos!" în această dimineaţă. Vedeţi? Bine. Vreau să o vorbesc aşa încât voi să înţelegeţi ce vrem să spunem. Vedeţi?
E-16 Now, this, if I make this real strong, I’m not meaning it now to you—to you dear people. Only thing I’m trying to do is drive it in, and we’re going to make it rough, see. So you got to speak like…You say, “Johnny, go sit down,” he might not listen to that. But you say, “Johnny, sit down!” Johnny will pay more attention to it. So now we’re going to holler, “Johnny, sit down,” this morning. See? All right. I want to speak it so that you’ll understand what we’re meaning. See?
E-17 Şi dacă spunem ceva care este contrar gândurilor voastre, şi credinţei voastre, noi nu suntem un lucru... Reţineţi, că, în această biserică, fiind o inter-denominaţiune, noi credem că Baptist, Metodist, Prezbiterian, Luteran, Catolic, Protestant, Iudeu, orice este el, atâta timp cât el este un frate, el este fratele nostru, asta e tot, nu contează la ce denominaţiune aparţine el. Dumnezeu nu-i va imputa aceea niciodată împotriva lui, că este într-o denominaţiune.
E-17 And if we say something that’s contrary to your thoughts, and your belief, we’re not one thing…Remember, that, in this church being a interdenomination, we believe that Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, Protestant, Jew, whatever he is, as long as he is a brother, he is our brother, that’s all, no matter what denomination he belongs to. God will never hold that against him, be in a denomination.
E-18 Dar, motivul că denominaţiunile sunt. Acum, iată ce pornesc denominaţiunile. Dumnezeu îi va descoperi ceva puţin cuiva, şi ei vor veni şi vor face o denominaţiune în jurul acelei credinţe care o au ei, şi atunci Dumnezeu nu se poate mişca mai departe.
E-18 But, the reason denominations are. Now, here’s what starts denominations. God will reveal a little something to somebody, and they’ll come and make a denomination around that belief that they have, and then God can’t move any farther.
E-19 Cum ar putea vreodată Metodistul să accepte ceva mai mult decât a doua lucrare a harului? Ei s-au denominat sub aceea. Cum ar putea vreodată Baptiştii să creadă ceva mai mult decât ce ei... "Cel neprihănit..." Sau, Luteranul, adică, "Cel neprihănit va trăi prin credinţă." Asta-i sub ce s-au denominat ei. Cum ar putea Baptiştii să meargă mai departe decât merg ei? "Păi, când tu crezi, tu primeşti Duhul Sfânt. Şi scufundat în apă, şi aceea o rezolvă." De ce? Asta-i sub ce s-au denominat ei. Vedeţi? De ce este că Penticostalul crede, că, "Când tu vorbeşti în limbi, ai Duhul Sfânt, şi aceea o rezolvă"? Pentru că ei sunt denominaţi sub aceasta. Frate, acele lucruri pot fi, fiecare, în regulă, dar Dumnezeu nu este legat de nici o denominaţiune mică. El doar se întinde peste întregul lucru, asta e tot. Şi-şi noi-noi credem asta.
E-19 How could the Methodist ever accept anything more than the second work of grace? They denominated themselves under that. How could the Baptists ever believe any more than what they… “The just…” Or, Lutheran, rather, “The just shall live by faith.” That’s what they denominated under. How can the Baptists go any farther than they go? “Why, when you believe, you receive the Holy Ghost. And immersed in water, and that settles it.” Why? That’s what they’re denominated under. See? Why is it Pentecost believes, that, “When you speak in tongues, you got the Holy Ghost, and that settles it”? Cause they’re denominated under it. Brother, them things may be, every one, all right, but God isn’t bound to any little denomination. He just spreads over the whole thing, that’s all. And—and we—we believe that.
E-20 Şi acela-i motivul că noi nu devenim niciodată o denominaţiune. Domnul ne-a oferit ocazia de a uni această bisericuţă în multe denominaţiuni diferite, dar noi nu o facem. Pentru că, vrem să stăm chiar aşa astfel încât să poată fi sub stăpânirea şi conducerea lui Isus Cristos. Aşa este. Orice ne descoperă El, şi noi vedem că este Adevărul, şi se aliniază cu Cuvântul Său, pe tot parcursul înainte şi înapoi prin Biblie, că acesta este Adevărul, şi Duhul este în acord cu aceasta, noi nu avem bariere denominaţionale care să ne ţină de la a accepta Aceea. Noi mergem drept înainte în Acesta, şi ne mişcăm drept înainte.
E-20 And that’s the reason that we never become a denomination. The Lord has give us the opportunity to merge this little church in many different denominations, but we don’t do it. Because, we want to stay just like this so it can be under the rulership and headship of Jesus Christ. That’s right. Whatever He reveals to us, and we see that it’s the Truth, and it lines up with His Word, all the way back and forth through the Bible, that it is the Truth, and the Spirit is agreeing on it, we have no denominational barriers to hold us from accepting That. We go right ahead into It, and move right on.
E-21 Şi astfel când denominaţiunea spune căci, ca biserica lui Cristos, ei sunt sub o denominaţiune, aşa-numită Biserica lui Cristos, că, "Zilele miracolelor au trecut, şi toate aceste lucruri de genul acela." Păi, unde veţi găsi voi vreodată asta în Scriptură? Dar ei nu au putut face nimic altceva în legătură cu asta. Ei sunt denominaţi sub aceea, vedeţi, aşa că nu este nimic ce aţi putea face privitor la asta.
Dar noi vrem să fim liberi, unde să ne putem mişca doar aşa cum ne mişcă Duhul, prin înălţimi mai înalte şi adâncimi mai adânci, şi doar să continuăm să mergem înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, chiar oriunde.
E-21 And so when the denomination says that, like the church of Christ, they’re under a denomination, so-called Church of Christ, that, “Days of miracles is passed, and all these things like that.” Why, where would you ever find that in the Scripture? But they couldn’t do nothing else about it. They’re denominated under that, see, so there’s nothing you can do about it.
But we want to be free, where we can just move as the Spirit moves us, by deeper depths and higher heights, and just keep moving on, and on, and on, and on, and on, and on, just wherever.
E-22 Dar acum noi nu vom accepta nici un fanatism. Noi tragem o linie chiar acolo. Dacă cineva primeşte ceva mic ce Domnul i¬a descoperit, şi nu coincide cu această Biblie, perfect prin Biblie de la Genesa la Apocalipsa, devine o doctrină, atunci noi nu o vom accepta. Vedeţi? Trebuie să vină din Biblie. Şi aceasta nu poate să devină doar prin descoperirea cuiva. Dacă descoperirea este exactă cu Cuvântul, în regulă.
E-22 But now we won’t accept any fanaticism. We draw a line right there. If somebody gets a little something the Lord’s revealed to him, and it doesn’t coincide with this Bible, plumb through the Bible from Genesis to Revelation, becomes a doctrine, then we will not accept it. See? It’s got to come from the Bible. And it can’t just become by somebody’s revelation. If the revelation is right with the Word, all right.
E-23 A venit un om la mine, cu ceva timp în urmă, şi a spus, "Eu doar ce am venit în Statele Unite, Frate Branham." A spus, "Acum, m-am cunoscut cu o soră Creştină, şi," a spus, "această soră Creştină a fost una dintre cele mai plăcute femei. Dar," a spus, "au ajuns să afle că ea a avut trei sau patru bărbaţi. Şi," a spus, "căci-căci, chiar atunci în timp ce o cunoşteam, fiind aici de trei luni, ea s-a scăpat de acela şi s-a căsătorit cu un altul." Şi a spus, "Ea avea Duhul Sfânt, vorbea în limbi complet tot timpul, în mod regulat, şi," a spus, "a dat prorocii şi descoperiri." A spus, "Era o femeie cu adevărat umplută cu Duhul. Şi era o doamnă slujitoare." Şi a spus, "M-am dus şi l-am întrebat pe Domnul, ,De ce ar fi un aşa-şi-aşa lucru? Cum este că această femeie ar putea să facă un astfel de lucru?'" Şi a spus, "Am avut un vis despre soţia mea. Şi soţia mea avea o aventură cu un alt bărbat, lucru care era imoral. Şi atunci," a spus, "ea a venit şi a îngenunchiat la picioarele mele şi a spus, 'Mă vei ierta pentru ce am făcut?'" El a spus, "'Sigur, eu te iert.' Şi a spus, ,De ce mă ierţi aşa de uşor?' A spus, ,Pentru că te iubesc."' Şi a spus, "Domnul mi-a răspuns în vis şi a spus, că, 'Acela-i motivul că Eu o iert, este pentru că Eu o iubesc."'
E-23 A man come to me, some time ago, and he said, “I just come to the United States, Brother Branham.” He said, “Now, I got acquainted with a Christian sister, and,” said, “this Christian sister was one of the most lovely women. But,” said, “they come to find out that she had three or four husbands. And,” said, “that—that, right while I’ve knowed her, since being here three months, she got rid of that one and married another one.” And said, “She had the Holy Ghost, spoke in tongues completely all the time, regularly, and,” said, “gave prophecies and revelation.” Said, “She was a real Spirit-filled woman. And she was a lady minister.” And said, “I went and I asked the Lord, ‘Why would such-and-such a thing be? Why is it that this woman could do such as this?’” And said, “I had a dream of my wife. And my wife was having an affair with another man, which was immoral. And then,” said, “she come and knelt down by my feet and said, ‘Will you forgive me for what I done?’” He said, “‘Sure, I forgive you.’ And said, ‘Why do you forgive me so freely?’ Said, ‘Because I love you.’” And said, “The Lord spoke back in the dream and told me, that, ‘That’s the reason I forgive her, is because I love her.’”
E-24 Am spus, "Domnule, visul tău a fost foarte drăguţ. A fost foarte frumos, dar Domnul nu ţi-a dat niciodată acel vis. Acesta nu cooperează cu Cuvântul Său." Aşa este. Nu va funcţiona cu Cuvântul Său. Nu contează cât de real pare, acesta trebuie să provină din Cuvânt.
E-24 I said, “Sir, your dream was mighty sweet. It was mighty nice, but the Lord never give you that dream. It don’t cooperate with His Word.” That’s right. It won’t work with His Word. No matter how real it seems, it’s got to come from the Word.
E-25 În Vechiul Testament, aveau trei moduri de a cunoaşte un mesaj. Primul, desigur, era legea; următorul, era printr¬un profet; următorul, este printr-un visător. Acum, legea era articole scrise care erau păstrate în chivot, şi acelea erau poruncile şi legile referitoare la porunci. Şi apoi un profet putea profeţii, sau un visător putea visa un vis. Care, Dumnezeu lucrează în ambele feluri, cu profeţi şi cu visuri. "Dacă este cineva în mijlocul vostru care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face lui cunoscut în-în-în-în vise, şi Mă voi descoperii lui în vedenii. Şi dacă ce spune el se împlineşte, atunci să-l ascultaţi, căci Eu sunt cu el. Dacă nu, atunci să nu îl ascultaţi."
E-25 In the Old Testament, they had three ways of knowing a message. First, of course, was the law; next, was by a prophet; next, is by a dreamer. Now, the law was a written articles that was kept in the ark, and that was the commandments and the laws on the commandments. And then a prophet could prophesy, or a dreamer could dream a dream. Which, God deals both ways, with prophets and with dreams. “If there be one among you who is spiritual, or a prophet, I the Lord will make Myself known to him in—in—in—in dreams, and will reveal Myself to him in visions. And if what he says comes to pass, then hear him, for I’m with him. If it doesn’t, then don’t hear him.”
E-26 Acum, când au luat un profeţitor, profet, sau un visător, şi (ei) avea un vis sau o profeţie, şi ei vroiau să afle dacă acela era adevărul sau nu, ei îl duceau sus la ceea ce se numea Urim Tumim.
E-26 Now, when they took a prophesier, prophet, or a dreamer, and (they) he had a dream or a prophecy, and they wanted to find out whether that was the truth or not, they took him up to what was called the Urim Thummim.
E-27 Acum, ştiu că acela poate fi, pentru unii-unii din voi, un cuvânt puţin cam greu. Dar ceea ce era, era de fapt... Aaron fiind marele preot peste cele-cele doisprezece seminţii ale Israelului, el avea şase pietre pe fiecare parte a unui pieptar. Şi fiecare piatră era piatra de naştere a seminţiei, ca seminţia lui Iuda, seminţia lui Gad, seminţia lui Ruben, seminţia lui Beniamin. Fiecare avea o piatră de naştere. Şi atunci când acea piatră de naştere... Aceasta atârna pe una din plăci în biserică, sau stâlp. Şi atunci când aduceau acest profet care avea o profeţie care spunea că Domnul va face un anumit lucru, şi ei îl aduceau aici înainte, şi el îşi spunea profeţia, sau îşi spunea visul. Acum, dacă Dumnezeu era în acel vis sau acea profeţie, acele lumini începeau să se amestece împreună şi formau ca o culoare de curcubeu reflectând, un răspuns din Supranatural. Vedeţi? Aşa este. Fiind în acord cu fiecare piatră de acolo, fiecare piatră contopindu-şi partea ei împreună, reflectând înapoi cu răspunsul lui Dumnezeu, "Acel om este un profet. El spune adevărul." Sau, "Acel vis a fost trimis de Mine." Dar dacă stătea doar inactiv şi nu se mişca, mie nu-mi pasă cât de real părea, acesta era greşit. Ei nu îl primeau.
E-27 Now, I know that may be, to some—some of you, a little hard word. But what it was, was actually the…Aaron being the high priest over the—the twelve tribes of Israel, he had six stones on each side of a breastplate. And each stone was the birthstone of the tribe, like the tribe of Judah, the tribe of Gad, tribe of Reuben, tribe of Benjamin. Each one had a birthstone. And then when that birthstone…It would be hanging on one of the plates in the church, or the pilaster. And then when they brought this prophet who had a prophecy that he said the Lord was going to do a certain thing, and they brought him before here, and he told his prophecy, or he told his dream. Now, if God was in that dream or in that prophecy, them lights begin to mingle together and made like a rainbow color a ’flecting, an answer of Supernatural. See? That’s right. Agreeing with every stone in there, every stone blending its part together, reflecting back with the answer of God, “That man is a prophet. He’s telling the truth.” Or, “That dream was sent by Me.” But if it just stayed dormant and didn’t move, I don’t care how real it seemed, it was wrong. They didn’t receive it.
E-28 Ce ilustrare frumoasă astăzi. Acum, Urim Tumim-ul Vechiului Testament a fost eliminat, pentru că acesta a schimbat preoţiile. Acum Urim Tumim este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Da, domnule. Înăuntru aici, Biblia a spus, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu să fie adevărat." Şi nu contează cât de real pare când îl spune un om, sau cât de real este visul lui, sau este descoperirea lui, dacă acesta, fiecare Carte din Biblie, Biblia întreagă, nu reflectă lumina asupra Acestuia, că este Adevărul, daţi-i pace, daţi-i pace.
E-28 What a beautiful illustration today. Now, the Old Testament Urim Thummim has been done away with, because it changed priesthoods. Now the Urim Thummim is the Word of God, the Bible. Yes, sir. In here, the Bible said, “Let every man’s word be a lie, and Mine be true.” And no matter how real it seems when a man is a telling it, or how real his dream is, or his revelation is, if it, every Book in the Bible, the entire Bible, doesn’t reflect the light on It, that it’s the Truth, leave it alone, leave it alone.
E-29 Acum, voi puteţi lua un fragment din Scriptură aici, şi să spuneţi, "Isus a făcut aşa-şi-aşa şi noi ar trebui să facem la fel," tu poţi să O faci să zică ce vrei tu ca Ea să zică. Dar trebuie să parcurgă de tot şi să se alinieze perfect cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este drept, este Dumnezeu care spune astfel. Acesta este Urim Tumim-ul Său.
E-29 Now, you can take a little piece of Scripture here, and say, “Jesus did so-and-so and we ought to do the same,” you can make It say anything you want to make It say. But it’s got to come all the way through and line up perfectly with the Word of God, then it’s right, that’s God saying so. This is His Urim Thummim.
E-30 Astfel, Dumnezeu niciodată nu a avut, în nici o epocă, o denominaţiune a bisericilor. Spuneţi-mi voi când a fost. Şi, acum, nu a existat nici o denominaţiune până la trei sute şaizeci de ani după moartea ultimului ucenic. Aceea a fost biserica Romano Catolică. Şi din... Biserica Romano Catolică, Dumnezeu a numit-o, în Biblie, Apocalipsa 17, "o curvă." Aceea este o femeie imorală. Şi din aceea, ea a avut fiice, şi acele fiice erau curve, imorale ca şi ea. Asta este ce a spus Scriptura. Şi biserica Romano Catolică a dat naştere la întregul Protestantism, şi ele s-au întors drept înapoi şi au făcut întocmai acelaşi lucru care l-a făcut ea.
E-30 Therefore, God never did, in any age, have a denomination of churches. You tell me when it was. And, now, there never was a denomination until three hundred and sixty years after the death of the last disciple. That was the Roman Catholic church. And out of…The Roman Catholic church, God called her, in the Bible, Revelation 17, “a whore.” That’s an impure woman. And out of that, she had daughters, and those daughters were harlots, impure like she was. That’s what the Scripture said. And the Roman Catholic church gave birth to all Protestantism, and they’ve went right back and done the very same thing that she did.
E-31 Şi motivul că ea era imorală, ea avea un potir de doctrine în mâna ei, un vin al mâniei ei şi curviilor ei. Şi ea l-a dat împăraţilor pământului, şi ea s-a aşezat deasupra "multor ape," şi a domnit asupra conducătorilor pământului. Am flat asta aşa în Biblie. Am aflat că ea trebuia să şadă pe şapte coline, o biserică. Noi am aflat asta. Am aflat că ea a fost împodobită cu o coroană triplă: jurisdicţie de iad, cer, şi purgatoriu. Exact. Şi este un om care era stăpân al acestuia; el era anticristul, aşezat în templul lui Dumnezeu, arătându-se că el era Dumnezeu, care ierta păcatele pe pământ. Am avut toate acestea, am trecut prin aceasta şi vedem că este aşa.
E-31 And the reason that she was impure, she had a cup of doctrines in her hand, a wine of her wrath of her fornications. And she give it to the kings of the earth, and she set over “many waters,” and reigned over the rulers of the earth. We found that so in the Bible. We found that she was supposed to be setting on seven hills, a church. We found it. We found that she was decked with a triple crown: jurisdiction of hell, heaven, and purgatory. Right. And is a man was the ruler of it; he was the antichrist, set in the temple of God, showing himself he was God, forgiving sins on earth. We had all this, went through it and see that it’s right.
E-32 A spus, "Aici este pentru cel ce are înţelepciune." Aflăm că Duhul a continuat să vorbească în mod expres, "Pentru cel ce are înţelepciune; pentru cel care are pricepere; pentru el, diferitele duhuri, darurile." Nu puteţi să vedeţi că Dumnezeu mişcă acea Biserică în zilele de pe urmă? Trebuie să se ridice o Biserică umplută cu darurile duhovniceşti, darurile adevărate ale lui Dumnezeu. "Aici este pentru cel ce are înţelepciune. Să socotească numărul fiarei, căci este numărul unui om. Numărul lui este şase sute şaizeci şi şase." Şi noi am aflat unde era acela, exact. Nu se putea să fie mai perfect. Scrieţi-l, voi înşivă, un "vicarivs," care este vicarul lui Cristos, un "filii," a lui Dumnezeu, VICARIVS FILII DEI, şi vedeţi dacă nu e aşa, în numeralele voastre Romane, şi vedeţi dacă nu obţineţi şase sute şaizeci şi şase. Vedeţi dacă nu aşează, nu pe ceva altceva v-ar da bănuieli aceasta sau aceea, ci exact în acelaşi loc unde restul Scripturii spune că va fi aşezat.
E-32 Said, “Here is to him that has wisdom.” We find that the Spirit kept speaking expressly, “To him that has wisdom; to he that has knowledge; to him, the different spirits, the gifts.” Can’t you see that God moving that Church in the last days? There’s got to rise a Church full of the spiritual gifts, the real gifts of God. “Here’s to he that has wisdom. Let him count the numbers of the beast, for it’s the number of a man. His number is six hundred and sixty-six.” And we found where that was, exactly. Couldn’t be no more perfect. Write it out, your ownself, a “vicarivs,” which is the vicar of Christ, a “filii” of God, VICARIVS FILII DEI, and see if it doesn’t, in your Roman numerals, and see if you haven’t got six hundred and sixty-six. See if don’t place, not upon something else would give you suspicion this or that, but right at the same place where the rest of the Scripture says it’ll be setting.
E-33 Şi iată-ne aici, Protestanţii, ieşind drept afară. Acum, ceea ce încercăm să facem astăzi este să aducem la suprafaţă şi să arătăm că doctrina care a adus-o afară biserica Catolică, şi are, noi am adoptat-o chiar aici în biserica Protestantă. Şi noi o dăm pe aceea oamenilor, care este acelaşi pahar de curvii spirituale pe care le dă ea. Pentru că, ele nu sunt Scripturale. Sunt făcute de om. Este prorocie falsă. Este o minciună. Este de la diavolul.
E-33 And here we are, Protestants, coming right out. Now, what we’re trying to do today is to bring out and show that the doctrine that the Catholic church brought out, and has, we’ve adopted it right over here in the Protestant church. And we’re giving that to the people, which is the same glass of spiritual fornications that she gives out. Cause, they’re not Scriptural. They’re man-made. It’s false prophecy. It’s a lie. It’s of the devil.
E-34 Şi apoi am aflat, pentru a obţine un mic fundal, să arătăm asta, epoca în care trăim. Şi am ales seara trecută, că, un-un copil născut bastard, copil ilegitim, nici măcar nu putea intra în adunarea Domnului timp de paisprezece generaţii. Asta ar fi patru sute de ani; patruzeci de ani pentru o generaţie. Ce păcat îngrozitor era! Ce îngrozitor, nu era, ci ce este acum. Şi dacă aceea era sub lege...
E-34 And then we found out, to get a little background, to show that, the age that we’re living in. And picked it up last night, that, a—a bastard-born child, illegitimate child, could not even come into the congregation of the Lord for fourteen generations. That would be four hundred years; forty years to a generation. How horrible sin was! How horrible, not was, but what it is now. And if that was under the law…
E-35 Şi Cristos a venit ca să amplifice legea. El a spus, "Ia-ţi auzit zicând, cei din vechime, 'Să nu ucizi'; dar Eu vă spun, că orişicine se mânie pe fratele său, fără o pricină, a ucis deja." A amplificat¬o. "Ia-ţi auzit să zică, cei din vechime, 'Să nu preacurveşti,' aceea a fost fapta; dar Eu vă spun, că oricine se uită la o femeie, ca să o poftească, a comis preacurvie." A amplificat-o, de mii de ori. Ei bine, dacă era nevoie de paisprezece generaţii pentru aceea să se şteargă, atunci cum este când lupa lui Dumnezeu este aruncată asupra acesteia?
E-35 And Christ come to magnify the law. He said, “You’ve heard them say, them of old times, ‘Thou shalt not kill’; but I say unto you, whosoever is angry with his brother, without a cause, has killed already.” Magnified it. “You’ve heard them say, them of old times, ‘Thou shalt not commit adultery,’ that was the act; but I say unto you, whosoever looketh upon a woman, to lust after her, has committed adultery.” Magnified it, thousands of times. Well, if it taken fourteen generations for that to fade out, then what about when the magnifying glass of God is throwed on it?
E-36 Şi oamenii astăzi, adolescenţii afară în liceu, cu petreceri cu bere, şi bând, şi trăind... şi fetiţe trăind în adulter, băieţi mici, şi lucruri de genul acela. Ce fel de generaţie urmează după aceasta? Ce le face pe aceste fetiţe să se comporte astfel? Mămica lor a fost o fetişcană, bunica lor o dansatoare de cabaret. Şi El a spus că El va abate nelegiuirea părinţilor asupra copiilor şi a copiilor copiilor, pâna la a treia şi a patra generaţie. La ce vă mai puteţi aştepta?
E-36 And people today, the teen-agers out in high school, with beer parties, and drinking, and living…and little girls living in adultery, little boys, and things like that. What kind of a generation is coming up after this? What makes these little girls act like that? Their mammy was a flapper, their grandmammy was a chorus girl. And He said He would visit the iniquity of the parents upon the children and the children’s children, to the third and fourth generation. What can you expect any more?
E-37 Şi când întregul lucru a început să scape afară, şi sămânţa neprihănită începe să se dea la o parte, devenind mai rar şi mai rar. Şi cel rău doar continuă, foarte religios, doar continuă să devină rău, şi mai rău, şi mai rău, nu a mai rămas nimic de făcut decât să distrugă întregul lucru cum a făcut El în trecut acolo în distrugerea antediluviană. Fiecare gând al omului este în mod continuu plin de păcat. La tot ce se gândeşte omul în ziua de azi este o sticlă de whiskey, sau vreo femeie, sau să alerge pe afară, nu pot trăi cinstiţi faţă de soţiile lor. Băieţii nu pot trăi cinstiţi faţă de fetele lor. Fetele nu pot trăi cinstite faţă de băieţi. De ce, ei sunt la aşa un punct că diavolul îi are atât de legaţi şi posedaţi cu duhuri rele, întregul lucru a devenit o conglomerare de păcat. Acela-i motivul de ce ne aflăm în această zi. Şi acela este motivul că Rusia joacă exact în mâinile lui Dumnezeu, ca să scuture acest lucru afară de aici. Biblia spune astfel. Desigur. Dumnezeu se foloseşte de comunism. El îl va folosi. Comunismul va distruge întregul lucru, conform cu Scriptura, şi noi ne aflăm în acea zi.
E-37 And when the whole things begin to leak out, and the righteous seed begins setting on the side, getting thinner and thinner. And the wicked just keep on, very religious, just keep getting wicked, and wicked-er and wicked-er, there’s nothing to do but destroy the whole thing like He did back there in the antediluvian destruction. Every thought of man is continually full of sin. Everything man thinks about today is a bottle of whiskey, or some woman, or out running around, can’t live true to their wives. The boys can’t live true to their girls. Girls can’t live true to the boys. Why, they’re in such a place till the devil has got them so bound and possessed with evil spirits, the whole thing has become a conglomeration of sin. That’s the reason we’re in the day. And that’s the reason that Russia is playing exactly in the hands of God, to rock this thing out of here. The Bible says so. Certainly. God is using communism. He will use it. Communism will destroy the entire thing, according to the Scripture, and we’re in that day.
E-38 Acum aducând aceste lucruri la suprafaţă, vedeţi. Ascultaţi, oameni, voi vă confruntaţi cu asta. Şi voi, asta... Asta determină destinaţia voastră Eternă, aşa că nu o luaţi ca ceva uşor. Priviţi la aceasta în-Urim Tumim care afectează, cum afectează Cuvintele.
E-38 Now, bringing these things out, see. Listen, people, you are facing this. And you, it…This determines your Eternal destination, so don’t take it something lightly. Look at it in the—the Urim Thummim that’s affecting, how it’s affecting the Words.
E-39 Acum, când vorbim despre aceste lucruri, vedeţi dacă cooperează cu Biblia, vedeţi dacă corespund cu ce a spus Scriptura.
E-39 Now, when we’re speaking of these things, see if they cooperate with the Bible, see if they tally up with what the Scripture said.
E-40 Acum, fiecare biserică, cum spui, "Eu sunt un Creştin." "La ce denominaţiune aparţii?" Ce importanţă are asta, la ce denominaţiune aparţine el? Noi ne dăm seama că denominaţiunea nu are nimic de-a face cu Biblia lui Dumnezeu. Şi toate denominaţiunile Protestante sunt curve. Biblia voastră a spus aşa. Când spui că eşti un Metodist, tu eşti o curvă Metodistă. Tu spui că eşti un Baptist, tu eşti o curvă Baptistă. Când spui că eşti un Penticostal, eşti o curvă Penticostală. Asta este ce a spus Biblia. Deci, ea este, "Mama curvelor." Acum, dacă asta e tot ce aveţi...
E-40 Now, every church, as you say, “I’m a Christian.” “What denomination do you belong to?” What difference does that make, what denomination he belongs to? We realize that denomination has nothing to do with God’s Bible. And all Protestant denominations are harlots. Your Bible said so. When you say you’re a Methodist, you’re a Methodist harlot. You say you’re a Baptist, you’re a Baptist harlot. When you say you’re a Pentecost, you’re a Pentecostal harlot. That’s what the Bible said. So, she is, “The mother of harlots.” Now, if that’s all you got…
E-41 Acum, dacă aveţi părtăşie în această denominaţiune şi încă un Creştin, tu eşti un Creştin; şi tu nu eşti un Metodist, nu eşti un Baptist, nu eşti un Penticostal. Tu eşti un Creştin. Nu, păi, chiar...
E-41 Now, if you are fellowshipping in this denomination and yet a Christian, you are a Christian; and you’re not a Methodist, you’re not a Baptist, you’re not a Pentecostal. You’re a Christian. Not, why, even the…
E-42 Am auzit o discuţie azi dimineaţă la radio, în timp ce mă pregăteam să vin la biserică, în această discuţie Creştină la masa rotundă în Louisville. Şi bisericile au adoptat programul de a-i învăţa pe copiii lor băuturile moderne.
Ce fel de grămadă de imbecili vom produce noi? De ce este asta? Pentru că mămicuţa şi tăticuţul lor nu ştiu mai mult despre Dumnezeu decât ar şti un Hotentot despre o noapte Egipteană. Abţineţi-vă de la întregul lucru. Voi nu trebuie să moder-... să vă modernizaţi. Voi faceţi alcoolici când faceţi asta. "Oh, noi o vom lăsa să facă asta, şi îl lăsăm pe el să facă asta," şi aşa mai departe în felul acela. La ce vă puteţi aştepta? Noi nu putem merge o altă generaţie. Nu o putem face. Suntem în timpul sfârşi tul ui.
E-42 I heard a discussion this morning on the radio, while I was getting ready to come to church, on this Christian roundtable discussion in Louisville. And the churches have adopted the program of teaching their children modern drinking.
What kind of a bunch of idiots are we going to produce? Why is it? Because their mammy and pappy at home knows no more about God than a Hottentot would know about Egyptian night. Abstain from the whole thing. You don’t have to moder-…make yourself modern. You make alcoholics when you do that. “Oh, we’ll let her do this, and let him do this,” and so forth like that. What can you expect? We can’t go another generation. We can’t do it. We’re at the end time.
E-43 Aşa că, eu nu vreau să mă clasificaţi ca pe vreun fel de şarlatan. Aş putea fi; dacă sunt, sunt doar atât... Nu ştiu despre asta.
E-43 So, I don’t want you to class me as some kind of a quack. I may be; if I am, I’m just as…I’m ignorant of it.
E-44 I-am spus soţiei mele care se află acolo. Am spus, "Meda, am devenit eu un fanatic religios? Mi-am pierdut eu minţile? Sau, este Duhul lui Dumnezeu care nu poate suporta acele lucruri, care strigă? Este aici ceva care mă face chiar să mă împotrivesc la propia mea gândire, voia mea proprie?" Am spus, "Sunt doar trei lucruri care pot fi. Poate fi că sau mi-am pierdut eu minţile..." Dacă da, eu nu o ştiu. Eu sunt o persoană nervoasă, supărată. Asta este doar natura mea. Darul meu face asta, dar, ca slujitor. Dar eu-eu sunt... "Eu ori mi-am pierdut minţile, ori am devenit un fanatic, sau este Duhul lui Dumnezeu." Asta-asta trebuie să fie unul din acele lucruri.
E-44 I said to my wife setting there. I said, “Meda, have I become a religious fanatic? Have I lost my mind? Or, is it the Spirit of God that can’t stand those things, that’s crying out? Is there something in here that makes me even go against my own thinking, my own will?” I said, “There’s only three things it can be. It can either be that I have lost my mind…” If I am, I don’t know it. I’m a nervous, upset person. That’s just my nature. My gift does that, but, as a minister. But I—I’m… “I’ve either lost my mind, or I’ve become a fanatic, or it’s the Spirit of God.” It’s—it’s got to be one of those things.
E-45 Dar, nu pot suporta să văd lucrurile, şi ceva în interior doar strigă. Şi totuşi eu ştiu, conform cu Biblia, că trebuie să se întâmple. Atunci la ce foloseşte să strig? Cum va sta Dumnezeu la Judecată şi să arunce această generaţie aici dacă El nu ar fi avut un glas să strige împotriva acesteia, ca să aducă judecată? Ce va fi cu Fariseii, dacă acolo nu ar fi fost un Ioan să strige din pustie? La ce ar folosi, când spun, "Ei nu ar trebui să facă asta, şi nu ar trebui să facă asta, şi nu ar trebui să facă asta, şi voi nu ar trebui să faceţi asta. Şi ar trebui să fiţi umpluţi cu Duhul."?
Ei trec şi spun, "Este lovit la cap! Nebun! Ceva s-a întâmplat cu el!"
Ei bine, la ce foloseşte să o faci? Pentru că, Dumnezeu trebuie să aibă un glas. Trebuie s-o spun, oricum, astfel El poate aduce judecată, să spună, "A fost acolo. Voi nu sunteţi în necunoştinţă de cauză." Aşa este. Şi dacă nu strigi, ce va face El? Este ceva în interiorul tău, care strigă. Nu o poţi opri.
E-45 But, I can’t stand to see the things, and something inside just screams out. And yet I know, according to the Bible, that it’s got to happen. Then what good does it do to scream out? How is God going to stand at the Judgment and throw this generation up here if He hasn’t got a voice screaming against it, to bring judgment? What’s going to be the Pharisees, if there wasn’t a John to scream out of the wilderness? What good is it going to do, when I tell, “They shouldn’t do this, and shouldn’t do this, and shouldn’t do this, and you should not do this. And you should be filled with the Spirit”?
They walk by and say, “Off at the head! Crazy! Something happened to him!”
Well, what’s the use of doing it? Because, God’s got to have a voice. Got to say it, anyhow, so He can bring judgment, say, “There it was. You’re not ignorant of it.” That’s right. And if you don’t cry out, what’s He going to do? There’s something cries out, in you. You can’t help it.
E-46 Acum, acum aflăm, atunci, căci când am adus jos următorul articol care îl avem aici, aflăm, că-că, motivul că noi suntem una non-denominaţională. Şi noi credem că există Creştini născuţi din nou, oameni sfinţiţi, în Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Penticostală, şi care mai sunt. Noi credem că Biserica lui Dumnezeu este acea Sămânţă care este amestecată prin acest tărâm jos pe aici, şi a venit înăuntru prin ce am vorbit noi seara trecută, şi o vom discuta în continuare, predestinare. Nu că Dumnezeu predestinează ceva să fie, dar, prin cunoştinţa de mai dinainte El poate predestina, căci El a cunoscut toate lucrurile.
E-46 Now, now we find out, then, that when we brought down the next article we have here, finding out, that—that, the reason we are a nondenominational. And we believe that there is born-again Christians, sainted people, in Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, and whatmore. We believe that God’s Church is that Seed that’s mixed down through this realm down through here, and it come in by what we spoke of last night, and we’ll further discuss it, predestination. Not that God predestines anything to be, but, by foreknowledge He can predestinate, for He knowed all things.
E-47 Şi noi am aflat seara trecută că nimeni nu a fost vreodată mântuit, ca în seara aceasta, şi li s-a scris numele în Cartea Vieţii Mielului. Numele tău ori a fost trecut în Cartea Vieţii Mielului înainte să înceapă lumea, sau nicicând nu a fost acolo sau nu va fi. Noi aflăm, când Dumnezeu a înjunghiat Mielul înainte de întemeierea lumii, voi aţi fost înjunghiaţi cu Mielul vostru. Credeţi asta? Veţi afla doar într-un minut.
E-47 And we found out last night that there’s nobody ever got saved, like tonight, and had their name wrote on the Lamb’s Book of Life. Your name was either put on the Lamb’s Book of Life before the world begin, or it never was there or never will be. We find out, when God slayed the Lamb before the foundation of the world, you was slain with your Lamb. You believe that? Find out just in a minute.
E-48 Să ne întoarcem la Apocalipsa, să începem, Apocalipsa 17 sau... Apocalipsa 13:8, şi să aflăm aici ce spune Biblia despre¬despre dacă... când Mielul a fost înjunghiat. Să vedem dacă El a fost înjunghiat în 33 A.D. [A.D. Anna Domini "Anul Domnului." – Trans.], sau în 33 A.D., sau dacă El a fost înjunghiat ce... când a fost El înjunghiat. Bine. Acum, acestea sunt Statele Unite aici în prorocie, desigur. Acum citim asta.
Şi toţi locuitorii pământului se vor închina lui (Ce? Fiara.), al căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii.
E-48 Let’s turn to Revelations, to begin, Revelation 17 or…Revelation 13:8, and find out here what the Bible says about—about whether…when the Lamb was slain. See if It was slayed in a.d. 33, or a.d. 33, or whether It was slain what…when It was slain. All right. Now, this is the United States in prophecy here, of course. Now we read this.
And all that dwell upon the earth shall worship him (What? The beast.), whose names were not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
E-49 Când a fost Mielul înjunghiat, acum două mii de ani? Poate acum o sută de milioane de ani. Înainte ca întemeierea lumii să fie formată vreodată, Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre. Oh, dar acum devin religios. Înainte să fi existat o lume, Isus Cristos a murit ca să o salveze.
E-49 When was the Lamb slain, two thousand years ago? Maybe a hundred million years ago. Before the foundation of the world was ever formed, Jesus Christ died for our sins. Oh, but now I get religious. Before there was a world, Jesus Christ died to save it.
E-50 "Bine," voi spuneţi, ,,atunci de ce Dumnezeu, infinitul Dumnezeu, a permis vreodată păcatul?"
Voi ştiţi, există atribute în Dumnezeu. Şi dacă Dumnezeu nu i-ar fi permis niciodată lui Satan... El a ştiut, când El l-a creat pe Lucifer, că el era să fie cel care va corupe lumea. Oh, Dumnezeul nostru nu este ceva mic, împins într-un colţ, ci El este infinitul Dumnezeu Care nu a avut niciodată un început sau niciodată nu va avea un sfârşit. Şi, în El, El este în atributele Sale. El este un Mântuitor. Şi cum ar fi putut El să fie vreodată cunoscut ca un Mântuitor dacă nu ar fi fost ceva de mântuit? Cum am fi ştiut noi vreodată ...
E-50 “Well,” you say, “then why did God, the infinite God, ever permit sin?”
You know, there’s attributes in God. And if God would have never permitted Satan…He knew, when He created Lucifer, that he was to be the one to corrupt the world. Oh, our God is not something little, pushed off in one corner, but He’s the infinite God Who never had a beginning or never will have an end. And, in Him, He is in His attributes. He is a Saviour. And how could He ever been known as a Saviour if there hadn’t been something to save? How would we have ever know…
E-51 Care a fost mai întâi? Cum, pun întrebarea. Care a fost mai întâi, Mântuitorul sau un păcătos? Bine, dacă a fost mai întâi Mântuitorul, şi Mântuitorul este mai sus decât păcătosul, cum s-a întâmplat să fie păcătosul vreodată? Dacă nu ar fi fost un păcătos, el nu l-ar fi cunoscut niciodată pe El ca Mântuitor. Care este cel mai puternic, un vindecător sau un om bolnav? Vindecătorul doar ia boala şi o distruge. Care a fost mai întâi, un Dumnezeu sau un cancer? Păi, a fost un Dumnezeu, mai întâi. De ce a permis El boala atunci? Pentru că, dacă El o poate distruge acum, El ar fi putut să facă să nu se întâmple. Şi dacă El este infinit, El a ştiut că se va întâmpla. Dar atunci, dacă El nu¬dacă El nu, dacă nu există boală, atunci El nu ar fi fost cunoscut niciodată ca Vindecător. Dar fiindcă El este un Vindecător, acolo trebuia să fie o boală. Înţelegeţi ce vreau să spun? Acum, El a ştiut toate lucrurile.
E-51 Which was first? As, I ask the question. Which was first, the Saviour or a sinner? Well, if the Saviour was first, and the Saviour is higher than the sinner, how did the sinner ever happen to be? If there hadn’t have been a sinner, he would have never knowed Him as a Saviour. Which is the most powerful, a healer or a sick man? The healer just takes the sickness and destroys it. Which was first, a God or a cancer? Why, there was a God, first. Why did He permit the—the disease then? Because, if He can destroy it now, He could have caused it not to happen. And if He’s infinite, He knew it would happen. But then, if He doesn’t—if He doesn’t, if there is no disease, then He’d never been known as a Healer. But being that He is a Healer, there had to be a disease. You see what I mean? Now, He knowed all things.
E-52 Acum, în Apocalipsa 13:8, ascultaţi. "Şi Mielul a fost înjunghiat" (Când?) "înainte de întemeierea lumii." Dumnezeu în gândirea Lui infinită, privind în jos prin fluxurile timpului, şi El a văzut ce va avea loc, şi cum va trebui El să creeze şi să coboare în acest timp de spaţiu, ca să extragă exact ceea ce era El.
E-52 Now, in Revelation 13:8, listen. “And the Lamb was slain” (When?) “before the foundation of the world.” God in His infinite mind, looking down through the streams of time, and He saw what would take place, and how He would have to create and drop down into this time of space, to pull out what He really was.
E-53 De ce voi tineri... voi bărbaţilor care aveţi soţiile voastre, puneţi o femeie la un test să vedeţi din ce este făcută. Aşa este. Puneţi un bărbat la un test, va agită o sticlă sub gura lui, dacă a fost un alcoolic. Vă va spune dacă a fost salvat de aceasta sau nu. Dacă a fost o pramatie, unul care alerga în jur, un obsedat murdar care spărgea casele altor oameni; dezbracă vreo femeie şi porneşte-l... porneşte-o pe ea pe lângă el, şi asta vă va spune din ce este el făcut. Aşa este. Desigur.
E-53 Why don’t you young…you men that’s got your wives, put a woman under a test and you’ll see what she’s made out of. That’s right. Put a man under a test, it’ll shake a bottle under his mouth, if he’s been an alcoholic. It’ll tell you whether he got saved from it or not. If he’s been a rascal, a run around, a filthy hound that broke up other men’s homes; strip some woman and start him…start her by him, and it’ll tell what he’s made out of. That’s right. Certainly.
E-54 Dumnezeu, ca să Îşi arate puterea, să arate ce era El, că El era un Mântuitor, El a permis ca un păcătos să fie aici.
E-54 God, to show His power, to show what He was, that He was a Saviour, He permitted a sinner to be here.
E-55 Aşa cum am spus, cum vor cânta Îngerii poveştile de răscumpărare, când ei nici măcar nu ştiu ce înseamnă răscumpărare? Dar, noi o putem cânta. Noi ştim ce înseamnă să fi pierdut şi ce înseamnă să fi găsit. Dacă nu ai fost niciodată pierdut, tu nu şti ce înseamnă să fi găsit. Sunt cei care sunt pierduţi, care ştiu ce înseamnă. Sunt cei care au avut boală, care ştiu cum să se bucure de sănătate bună când vine. Este acea persoană netrebnică care a umblat pe străzi acolo, care nu a avut niciodată un prieten, şi care nu au avut niciodată pe nimeni să o îmbrăţişeze, şi nu au avut niciodată pe nimeni să se uite la ei şi să-i bage în seamă; este acea persoană care ştie ce înseamnă un prieten adevărat, care să-şi pună un braţ în jurul lui. Sigur, voi trebuie să ştiţi.
E-55 As I’ve said, how will the Angels sing the redemption stories, when they don’t even know what redemption means? But, we can sing it. We know what it means to be lost and what it means to be found. You never was lost, you don’t know what it means to be found. It’s those who are lost, knows what it means. It’s those who’ve had sickness, that knows how to enjoy good health when it comes. It’s that vile person that walked the streets yonder, that never had a friend, and never had no one to put their arms around, and never had nobody to even look at them and consider them; it’s that person that knows what a real friend means, to put an arm around. Sure, you have to know.
E-56 Cum am şti noi vreodată să apreciem această lumină a soarelui, dacă nu ar fi existat o noapte? Cum aţi fi ştiut să apreciaţi o zi frumoasă, luminoasă, dacă nu ar fi existat una noroasă? Cum aţi şti să apreciaţi lumina soarelui cald al verii, dacă nu ar fi existat o iarnă? Legea pro şi contra. Mă îndepărtez, la predicare. Nu intenţionez să fac asta. Bine.
E-56 How we ever know how to appreciate this sunshine, if there hadn’t have been a night? How would you knowed to appreciate a pretty, bright day, if there’d never been a cloudy one? How would you know to appreciate the warm sunshine of the summer, if there hadn’t have been a winter? The law of pro and con. I’m getting off, to preaching. I don’t mean to do that. All right.
E-57 Apocalipsa 17:8, unde noi, doar pentru un minut acum, ca să arătăm acum. Mielul a fost înjunghiat când? "Înainte de întemeierea lumii." Bine. Apocalipsa 17:8.
Şi fiara, pe care ai văzut-o era, şi nu mai este; şi are să se ridice din groapa fără fund, şi are să se ducă la pierzare: şi cei ce locuiesc pe pământ se vor mira, ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii de la-cartea vieţii de la (când?) întemeierea lumii, ...
E-57 Revelation 17:8, where we, just for a minute now, to show now. The Lamb was slain when? “Before the foundation of the world.” All right. Revelation 17:8.
And the beast which thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition: and they that dwell upon the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from—the book of life from (when?) the foundation of the world,…
E-58 Când a fost pus numele vostru în Cartea Vieţii? Cum am spus seara trecută, omul care a scris cântarea, "Este un nume nou scris în Slavă, şi este al meu, este al meu," ca sens avea dreptate, dar Scriptural el era greşit. Numele vostru nu a fost scris în seara când aţi venit la Cristos.
Isus a spus, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine. Şi nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu. Toţi care vin la Mine, Eu le voi da Viaţă Eternă, şi îl voi învia în ziua de apoi. Nici unul din ei nu este pierdut. Eu nu pierd nimic, căci nici un om nu-i poate smulge din mâna Tatălui Meu, Care Mi i-a dat." Oh, vai! Pfiu! Sfântul Ioan 5:24. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă, şi nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Asta-i de ce crede această biserică în siguranţa perseverenţei sfinţilor, nu în forma Baptistă, nu în forma Prezbiteriană, ci în forma Bibliei.
E-58 When was your name put in the Book of Life? As I said last night, the man that wrote the song, “There’s a new name written down in Glory, and it’s mine, it’s mine,” meaningly he was right, but Scripturally he was wrong. Your name was not written the night you come to Christ.
Jesus said, “All the Father has given Me will come to Me. And no man can come except My Father draws him. All that comes to Me, I’ll give them Eternal Life, and raise him up at the last day. There’s none of them lost. I loose nothing, ’cause no man can pluck them out of My Father’s hand, Who gave them to Me.” Oh, my! Whew! Saint John 5:24, “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life, and shall never come to the judgment, but has passed from death unto Life.” That’s why this church believes in the security of the perseverance of the saints, not in the Baptist form, not in the Presbyterian form, but in the Bible form.
E-59 "Bine," spuneţi voi, "acum, Frate Branham, eu presupun că o dată în har întotdeauna în har." Asta aduce multă dizgraţie. Dar când un bărbat sau o femeie a fost născut din Duhul lui Dumnezeu, lucrurile vechi s-au dus, toate lucrurile au devenit noi, şi a fost născut şi binecuvântat de Dumnezeul Etern. Şi ei nu mai pot pieri cum nu poate pieri Dumnezeu Însuşi.
E-59 “Well,” you say, “now, Brother Branham, I guess once in grace always in grace.” That brings a lot of disgrace. But when a man or a woman has been born of the Spirit of God, old things have passed away, all things have become new, and he’s been birthed and blessed by the Eternal God. And they can no more perish than God Himself can perish.
E-60 Vreţi să îmi spuneţi că un Dumnezeu, infinitul Dumnezeu, va veni jos şi vă va da Viaţă Eternă, ştiind că El o să vă piardă? Să vă mântuiască aici, ştiind că El vă va pierde acolo? Pentru ce v-a mântuit El? Păi, El lucrează împotriva Lui. Dacă El v¬a salvat odată, sunteţi mântuiţi pentru toată Eternitatea. Nu există demoni în iad care să vă poată înfrânge.
E-60 Do you mean to tell me that a God, the infinite God, would come down and give you Eternal Life, knowing that He was going to lose you? Save you here, knowing He’s going to lose you there? What did He save you for? Why, He’s working against Himself. If He saved you once, you are saved for all Eternity. There’s no demons in hell could upset you.
E-61 Acum, Dumnezeul infinit Care putea spune sfârşitul de la început, şi atunci să vă mântuiască aici, săptămâna aceasta, şi ştiind că anul viitor veţi cădea, şi să vă piardă? Ei bine, pentru ce ar face El o astfel de lucrare? Aceea ar fi absurd; eu nu aş face¬o. Dacă te-am făcut prietenul meu astăzi, ştiind că mâine vei fi duşmanul meu, ei bine, eu nu aş face-o. Pur şi simplu te-aş lăsa în pace. Vedeţi? Dumnezeu te face slujitorul Lui, astăzi, pentru că El ştie, şi a ştiut chiar înainte ca tu să vi pe pământ. Când El a făcut calciul care a mers în trupul vostru, când El a creat lumina cosmică pe care voi... care este în voi. Când petrolul, şi tot din ce sunteţi făcuţi, când Dumnezeu l-a creat pe pământ, El a cunoscut fiecare fibră din voi şi tot ce veţi face. Cum poate Dumnezeul infinit...
E-61 Now, the infinite God Who could tell the end from the beginning, and then save you here, this week, and knowing next year you’re going to backslide, and lose you? Well, what’s He doing a work like that for? That would be foolish; I wouldn’t do that. If I made you my friend today, knowing you was going to be my enemy tomorrow, well, I wouldn’t do it. I’d just let you alone. See? God makes you His servant, today, because He knows, and knowed before you ever come on the earth. When He was making the calcium that went in your body, when He created the cosmic light that you…that’s in you. When the petroleums and all that you’re made up of, when God created it on the earth, He knew every fiber of you and what you’d do. How can the infinite God…
E-62 "Ei bine, mai bine să umblu cu atenţie astăzi; s-ar putea să cad şi să fiu pierdut mâine." Tu nu ai fost mântuit la început. S-ar putea să fi prelucrat, prin emoţii. S-ar putea să te gândeşti doar că eşti mântuit. S-ar putea să te simţi ca şi cum ai fi mântuit. Ai putea să crezi că eşti mântuit. S-ar putea să te înscri la biserică. Ai putea fi un bun Baptist, Metodist, sau Penticostal. Aceea nu are nimic de a face cu asta. Numele vostru este vreodată... Dacă sunteţi vreodată mântuiţi, aţi fost mântuiţi înainte ca lumea să înceapă vreodată, când Dumnezeu l-a trimis pe Isus, în gândirea Lui, să salveze pe acela care El a văzut că era salvabil. Acum, El nu vrea ca vreunul să piară. El nu vrea, dar, dacă El este Dumnezeu, El a ştiut cine va fi şi cine nu. Scriptura spune astfel. Aşa că iată.
E-62 “Well, I better walk careful today; I might backslide and be lost tomorrow.” You wasn’t saved at the beginning. You might be worked up, under emotions. You might just think you’re saved. You might feel like you’re saved. You might believe that you’re saved. You might join the church. You might be a good Baptist, Methodist, or Pentecostal. That don’t have one thing to do with it. Your name’s ever…If you are ever saved, you were saved before the world ever began, when God sent Jesus, in His mind, to save that one who He saw was savable. Now, He’s not willing that any should perish. He’s not willing, but, if He’s God, He knowed who would and who would not. The Scripture says so. So there you are.
E-63 Asta-i de ce suntem diferiţi de Baptist, Metodişti, şi de aşa numiţii oameni cu gândire-Calvinistă. Dar, Calvinismul este corect.
E-63 That’s why we different with the Baptist, the Methodists, and the so-called Calvinistic-thinking people. But, Calvinism is right.
E-64 Apoi vom ajunge dincolo la partea Armeniană. Ce au luat ei? Fapte. Acelea sunt grupurile sfinţeniei. Fapte, "Binecuvântat să fie Dumnezeu, îmi voi lăsa părul să crească," femeile. Şi, „Oh, laudă lui Dumnezeu, eu nici nu voi purta o cămaşă cu mâneci scurte," bărbaţii vor spune, şi aşa mai departe în felul acesta. Aceea nu are nimic de-a face cu Împărăţia. Nu, domnule.
Tu îţi poţi lăsa părul să crească lung, puteţi purta rochii până unde vreţi, sau puteţi face asta, aceea, sau cealaltă, şi nu va avea nimic deloc de-a face cu asta. Nu sunteţi salvaţi din cauza îmbrăcămintei voastre. Dacă este aşa, Dumnezeu ar fi făcut doar nişte tipare de aşa ceva. Isus nu ar fi trebuit să moară.
Sunteţi mântuiţi pentru că Dumnezeu v-a mântuit, prin har, şi voi faceţi aceste lucruri doar ca recunoştinţă. Bunul simţ vă va spune asta. Voi faceţi aceste lucruri ca semn de recunoştinţă. Faptele sunt ceea ce fac eu pentru Dumnezeu.
E-64 Then we’re going to come over on the Armenian side. What did they get? Works. That’s the holiness groups. Works, “Bless God, I’ll let my hair grow out,” the women. And, “Oh, praise God, I won’t even wear a short-sleeved shirt,” the man will, and so forth like that. That has nothing to do with the Kingdom. No, sir. You can let your hair grow long, you can wear dresses wherever you want to, or you can do this, that, or the other, and it won’t have nothing at all to do with it. You’re not saved because of your clothes. If so, God would just have made some patterns of such. Jesus wouldn’t have had to die.
You’re saved because that God saved you, by grace, and you do these things just in appreciation. Common decency will tell you that. You do those things in appreciation. Works is what I do for God.
E-65 Dacă nu predic niciodată o altă predică, şi trăiesc aici o sută cinzeci de ani, eu încă sunt mântuit. Sigur. Eu nu sunt mântuit pentru că sunt un predicator. Sunt mântuit pentru că este harul lui Dumnezeu care m-a mântuit. Nu a existat nici un lucru care eu l-aş fi putut face ca să merit asta.
E-65 If I never preach another sermon, and live here a hundred and fifty years, I’m still saved. Sure. I’m not saved because I’m a preacher. I’m saved because it’s the grace of God that saved me. There wasn’t one thing I could do to merit it.
E-66 Sunt dat în judecată la lege, chiar acum, pentru jumătate de milion de dolari. Şi ei au spus, "Păi, tu te-ai dus... Aceia sunt bani care i-ai luat acolo, ca să îţi plăteşti facturile. Au fost ai tăi înainte să îţi plăteşti facturile. I-ai trecut prin biserica ta, dar erau ai tăi mai înainte."
Am spus, "Dar eu nu am făcut nimic pentru asta."
Au spus, "Ba da, ai făcut," au spus, "le-ai spus că vei lua o ofertă de dragoste."
Am spus, "Vreau să îmi spună cineva când a fost asta."
"Ei bine, tu soliciţi prin poştă?"
Am spus, "Căutaţi în biroul meu; nici un ban."
E-66 I’m sued at the law, right now, for half a million dollars. And they said, “Why, you went up…Them’s money that you taken up out there, to pay your bills. It was yours before you paid your bills. You passed it through your church, but it was yours first.”
I said, “But I never done one thing for it.”
Said, “Yes, you did,” said, “you told them that you’d take up a love offering.”
I said, “I want someone to tell me when it was.”
“Well, you solicit through the mail?”
I said, “Search my office; not a penny.”
E-67 Ştiţi, Biblia a spus, "Nu vă gândiţi ce veţi spune, căci vă va fi dat chiar în ceasul acela." Şi şedeam acolo lângă acei procurori federali, şi fiecare s-a răstit din nou la mine, dintr-o parte la alta; şi eu abia îmi cunosc ABC-ul. Şi cu acei oameni deştepţi care sunt instruiţi să te facă să spui lucruri care tu de fapt nu vrei să spui, atunci cum să-ţi pui isteţimea cu cineva de genul acela? El nu-şi poate pune isteţimea cu Stăpânul meu, oricum. Această Scriptură a spus, "Nu vă gândiţi când veţi fi aduşi înaintea împăraţilor şi stăpânitorilor."
Eu ştiu banii care i-am luat acolo, i-am cheltuit pentru... Şi ei nu au contestat asta. Au fost cheltuiţi pe cât de legitim putea fi. Dar ei au spus, "Au fost ai tăi, mai întâi, şi apoi i-ai trecut la Tabernacolul Branham."
Am spus, "Dar eu sunt trezorierul Tabernacolului Branham."
Şi asta...
Ei bine, a spus, "Eu nu ştiu despre asta. Atunci de ce nu au făcut administratorii aceasta, aceea, şi cealaltă?" Unul...
Am spus, "Atunci voi mă numiţi necinstit?"
E-67 You know, the Bible said, “Don’t take no thought what ye shall say, for it’ll be given to you in that hour.” And was setting there by those federal attorneys, and each one busting again to me, from one side to the other; and me hardly know my ABC’s. And with those smart men who is trained to make you say things that you really don’t mean to say it, then how can you match wits with someone like that? He can never match the wits with my Master, though. This Scripture said, “Don’t you take no thought when you’re brought before kings and rulers.”
I know the money that I taken up there, I had spent it for…And they didn’t dispute that. It had been spent just as legitimately as it could be. But they said, “It was yours, first, and then you turned it to the Branham Tabernacle.”
I said, “But I am the treasurer of the Branham Tabernacle.” And this…
Well, he said, “I don’t know about that. Then why didn’t the trustees do this, that, and the other?” One…
I said, “Then you call me dishonest?”
E-68 A spus, "Noi credem că dvs. sunteţi foarte cinstit." A spus, "Vreau să vă arăt ceva, D-le Branham," acel procuror.
Spun asta doar pentru slava lui Dumnezeu acum, numai, şi mai ales pentru tineri. A spus, "Vreau să vă arăt ceva, să vă arăt cum..." Dacă voi trăiţi prin Biblie, Dumnezeu va trăi prin voi. Şi dacă duhul vostru este în dezacord cu ce spune Dumnezeu, atunci voi nu trăiţi prin Biblie.
E-68 Said, “We think you’re very honest.” Said, “I want to show you something, Mr. Branham,” that attorney.
I’m just saying this for the glory of God now, only, and especially for the young. He said, “I want to show you something, to show you how…” If you live by the Bible, God will live by you. And if your spirit disagrees with what God says, then you’re not living by the Bible.
E-69 Vă amintiţi seara trecută când noi am vorbit despre femei predicatoare, când ele spun, "Oh, eu cred că Duhul Sfânt m¬a chemat să predic," şi aşa mai departe în felul acela? Biblia a spus, "Dacă vreun om spune că este un proroc, sau chiar duhovnicesc, să înţeleagă că Aceasta este porunca Domnului; dar dacă este neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor." Astfel când auziţi bărbaţi care spun că ei cred în femei predicatoare, asta arată că ei nu sunt corect cu Dumnezeu, sau nu cunosc Adevărul. Acela este Adevărul. Scriptura spune astfel. Am aflat Acolo, şi coincide prin Scripturi. Acum, nu contează cât de real pare, este contrar. Nu este corect.
E-69 Remember last night when we talked about women preachers, when they say, “Oh, I believe the Holy Ghost called me to preach,” and so forth like that? The Bible said, “If any man says that he’s a prophet, or even spiritual, let him acknowledge that This is the commandments of the Lord; but if he’s ignorant, just let him be ignorant.” So when you hear men say that they believe in women preachers, it shows that they’re not right with God, or don’t know Truth. That’s the Truth. Scripture says so. We found it There, and coinciding through the Scriptures. Now, no matter how real it looks, it’s a contrary. It’s not right.
E-70 Acum, noi o să înţelegem ceva aici acum. Observaţi. Dumnezeu, Dumnezeul infinit, Care a făcut pământul, şi cerurile, şi a ştiut toate lucrurile, şi a ştiut înainte ca lumea să fie întemeiată vreodată, fiecare purice, fiecare muscă, fiecare insectă, tot ce ar putea fi vreodată. Şi voi trăiţi prin Cuvântul Său.
E-70 Now, we’re going to get something here now. Notice. God, the infinite God, Who made the earth, and the heavens, and knowed all things, and knew it before the world was ever formed, every flea, every fly, every gnat, everything that would ever be. And you live by His Word.
E-71 Atunci, stând acolo lângă acei procurori. Acest procuror a venit acolo şi a spus, "Noi nu încercăm, în nici un chip, să spunem că dvs. sunteţi necinstit." A spus, "Aţi fost în necunoştinţă de faptul că atunci când oricine vă dă bani au fost ai dvs. mai întâi." A spus, "Aţi semnat cecul din partea D-lui Miner Arganbright, din-din California, de la Părtăşia Oamenilor De Afaceri Creştini Ai Evangheliei Depline, pentru atâtea mii de dolari. Şi în aceeaşi zi i-aţi scos din banca dvs. şi aţi cumpărat patru sau cinci bilete pentru o călătorie în străinătate, în jur de douăzeci şi patru de mii de dolari."
Am spus, "Da, domnule."
A spus, "Datoraţi impozit pe aceea."
Păi, am spus, "Noi ne aflam chiar în aceeaşi bancă, şi el mi¬a dat cecul, şi eu l-am trecut în bancă şi am completat biletele imediat după."
A spus, "Dacă aţi avut cecul un minut," a spus, ,,jumătate din atâta, era al dvs. A fost al dvs., jumătate de minut. A fost al dvs., o jumătate de minut, înainte să devină proprietatea bisericii." A spus, "Datoraţi impozit pe acesta."
A spus, "El l-a dat bisericii. El a plătit impozit de venit pe acesta, şi el l-a dat bisericii. Vi l-a dat dvs."
Şi eu am spus, "Plăteşti impozit de venit pe acesta, se duce la biserică, atunci nu este impozabil."
A spus, "Noi nu impunem impozitul pe venit la biserica dvs.
Noi impunem impozitul pe dvs."
Am spus, atunci, "Păi," am spus, "chiar omul care a semnat numele lui, pe impozitul federal pe venit, mi-a spus să fac în acest fel."
A spus, "El nu mai este cu guvernul."
Am spus, "Cei care au scris Constituţia nu mai sunt cu guvernul, mai este încă valabilă?" Am spus, "Într-o bună zi dvs. nu veţi mai fi cu guvernul, şi ce veţi spune atunci?" Am spus, "Ce fel de guvern servim?" Desigur.
Dar, atunci, celălalt om a spus, "D-le Branham," a spus, "noi aflăm aici, daţi-mi voie să vă arăt că noi ştim unde se află fiecare bănuţ care l-aţi cheltuit."
Am spus, "Bine."
A spus, "Aici este un loc unde aţi avut o adunare în Canada, în Alberta, şi acolo v-a fost dată o ofertă de dragoste de trei mii de dolari."
Am spus, "Da, d-le."
Şi a spus, "Următoarea... cu o Duminică înainte, adică, la aceea, aţi ieşit şi aţi aflat unde era o biserică veche, şi ei se închinau în această biserică, şi nu aveau acoperiş pe ea. Şi dvs. aţi dat acei trei mii de dolari acelor oameni, ca să construiască o biserică."
Am spus, "Aşa este."
A spus, "Dar dvs. datoraţi impozitul pe venit pe aceştia."
A spus, "I-aţi dat la biserică." A spus, "Vedeţi, au fost ai dvs. înainte ca să fie ai bisericii."
A spus, "Nu este acesta adevărul, că un anumit om..." Şi eu nu-i voi spune numele, pentru că mulţi dintre voi îl cunoaşteţi. "Casa lui a fost arsă, şi aici în ţară, şi dvs. aţi venit, din adunarea dvs., şi aţi avut o mie cinci sute de dolari." Acum, asta ar suna ca o mulţime de bani, pentru unul dintre voi toţi. Dar aceea înseamnă doar cincisprezece zile să trândăvesc, sau să mă odihnesc. Mă costă peste o sută de dolari pe zi, fie că predic sau nu, ca să mă ocup de birou şi alte lucruri. Şi a spus, "Ai avut o mie cinci sute de dolari. Şi acel om era... casa arsă. El avea cam şase copii, şi dvs. i-aţi dat acei o mie cinci sute de dolari." Desigur, ei aveau cecul meu aşezat acolo.
Am spus, "Aşa este." Am spus, ,,Dvs. ce aţi face, un om cu cinci copii să trăiască într-un cort, şi cu temperatura la zero şi zăpadă pe jos? Credeţi că aş fi putut să stau într-o casă decentă şi să ştiu că acel om şi acei copilaşi acolo afară, îngheaţă, şi paltoane îndesate în jurul lor, şi cu bani i-aş fi putut ajuta?"
A spus, "Nu este adevărat că a murit un om într-o alee pe aici? Şi el a venit din Kentucky. Nu a avut bani nici măcar pentru serviciul lui de înmormântare, şi dvs. l-aţi îngropat pe om. Şi dvs. şi cu soţia aţi luat bani şi aţi mers la J. C. Penney's." A scos cecurile. A spus, "Aţi cheltuit peste două sute de dolari doar pentru hăinuţe pentru acei copilaşi."
Am spus, "Aşa este."
A spus, "Nu este adevărat că o femeie bătrână chiar de aici în acest anumit oraş..." Care locuieşte în, la vremea aceea, New Albany. Şi a spus, "Ia-ţi dat trei sute şi ceva de dolari, să plătească un bon din urmă de alimente, care, ei i-au întrerupt accesul, pe aceasta. Şi aţi plătit aproape cinci sute de dolari pentru chiria ei, că ei urma să o scoată afară în iarnă. Şi dvs. i-aţi plătit-i-aţi plătit chiria până la următorul Iunie, şi i-aţi plătit bonul de alimente care s-a adunat iar la o mie patru sute sau o mie cinci sute de dolari."
Am spus, "Îmi amintesc bine cazul. O mamă bătrână, în vârstă de optzeci de ani, cu o fată suferindă, şi un băiat predicator în Georgia, afectată de reumatism, şi zăcând la pat, şi nici un alt sprijin. Ce aţi face dvs. privitor la asta?" Am spus, "Da, am făcut."
A spus, "Comitetul dvs. a ştiut lucrul acesta?"
Am sus, "Nu, d-le, nu au ştiut."
"Soţia dvs. a ştiut?"
Am spus, "Nu, d-le, nu a ştiut."
A spus, "Atunci, de ce aţi făcut asta?"
E-71 Then, standing there by those attorneys. This attorney walked over there and said, “We are not, by no means, trying to say that you’re dishonest.” Said, “You were ignorant of the fact that when anyone give you money it was yours first.” Said, “You signed the check from Mr. Miner Arganbright, from—from California, of the Christian Business Men’s Full Gospel Fellowship, for so-many thousands of dollars. And the same day you took it out of your bank and bought four or five tickets for a overseas trip, about twenty-four thousand dollars.”
Said, “Yes, sir.”
He said, “You owe income tax on that.”
Why, I said, “We stood right in the same bank, and he gave me the check, and I passed it into the bank and wrote the tickets right back.”
He said, “If you had the check one minute,” said, “half of that, was yours. You had it, a half a minute. It was yours, a half a minute, before it become the church property.” Said, “You owe income tax on it.”
Said, “He gave it to the church. He paid income tax on it, and he gave it to the church. He gave it to you.”
And I said, “You pay income tax on it, it goes to church, then it’s untaxable.”
Said, “We’re not taxing your church. We’re taxing you.”
I said, then, “Why,” I said, “the very man that signed his name, the federal income tax, told me to do it this way.”
He said, “He’s not with the government anymore.”
I said, “They who wrote the Constitution is not with the government anymore, is it still stands?” I said, “Someday you’ll not be with the government anymore, and what are you saying then?” I said, “What kind of a government are we serving?” Certainly.
But, then, and the other man said, “Mr. Branham,” he said, “we find here, let me show you that we know where every penny that you spent is.”
I said, “All right.”
He said, “Here is a place where you was having a meeting in Canada, in Alberta, and in there you was given a love offering of three thousand dollars.”
I said, “Yes, sir.”
And said, “The following…Sunday previous, rather, to that, you went out and found where there was an old church, and they were worshipping in this church, and had no roof on it. And you give that three thousand dollars to them people, to build a church.”
I said, “That’s right.”
Said, “But you owe income tax on it.” Said, “You gave it to the church.” Said, “See, it was yours before it was the church’s.”
He said, “Isn’t it the truth, that a certain man…” And I won’t call his name, ’cause many of you know him. “His house burnt down, here in the country, and you had come in, off your meeting, and you had fifteen hundred dollars.” Now, that may sound a whole lot of money, to one of you all. But that’s just fifteen days for me to loaf, or rest. Cost me over a hundred dollars a day, whether I preach or whether I don’t, to take care of the office and things. And said, “You had fifteen hundred dollars. And that man was…house burnt down. He had about six children, and you gave him that fifteen hundred dollars.” Sure, they had my check laying here.
I said, “That’s right.” I said, “What would you do, a man with five children living in a tent, and it zero weather and snow on the ground? You think I could set in a decent house and know that that man and them little children out there, freezing, and coats stuffed around them, and with money could have helped him?”
He said, “Isn’t it true that a man died in an alley up here? And he come from Kentucky. He didn’t even have money for his funeral service, and you buried the man. And you and your wife took money and went down to J.C. Penney’s.” Folded out the checks. Said, “You spent over two hundred dollars just for clothes for those children.”
I said, “That’s right.”
He said, “Isn’t it a fact that an old woman right here in this certain city…” That lives in, then, New Albany. And said, “You gave her three hundred and something dollars, to pay a back grocery bill, that, they had cut her off, on. And you paid nearly five hundred dollars for her rent, that they was going to set her out in the winter. And you paid up her—her rent till the following June, and also stood good for her grocery bill which mounted up to fourteen or fifteen hundred dollars again.”
I said, “I remember the case well. An old mother, eighty years old, with afflicted daughter, and a preacher boy in Georgia, afflicted by rheumatism, and laying on a bed, and no other support. What would you do about it?” I said, “Yes, I did.”
Said, “Did your trustee board know this?”
I said, “No, sir, they didn’t.”
“Did your wife know this?”
I said, “No, sir, she didn’t.”
Said, “Then why did you do it?”
E-72 Am spus, ,,Pentru că Domnul meu a spus, 'Nu lăsa ca stânga ta să ştie ce face dreapta ta."' Am spus, "Aveţi dvs. vreo lege superioară legilor lui Dumnezeu?"
Şi chiar atunci Duhul Sfânt a venit în ajutor, aşa de frumos modul în care o face El. Spui lucruri, subconştient, neştiind că le spui, dacă lăsaţi doar ca Duhul Sfânt să vorbească.
Am spus, "Bine, bine, dacă pretindeţi că eu datorez aceea," am spus, "Eu voi face cât pot de bine." Am spus, "Eu nu mai sunt băiat, dar voi face tot ce pot să plătesc." Am spus, "Nu datorez nimănui nimic, din câte ştiu." Am încercat să fiu cinstit. Am intrat în mii de dolari datorie, plătind înapoi câte un dolar la săptămână. Dar, prin harul lui Dumnezeu, am achitat. Am spus, "Dacă pretindeţi şi îmi dovediţi că datorez acei bani care i-am dat acelor oameni..." Şi ei au continuat să îmi arate unde sunt aproape douăzeci de mii de dolari, în ultimii zece ani, care eu i¬am dat în felul acesta.
Şi el a spus, "Administratorii nu au ştiut nimic despre asta."
Am spus, "Nu era necesar ca ei să ştie." Şi astfel el a spus...
Bine, atunci a spus...
E-72 I said, “Because my Lord said, ‘Don’t let your left hand know what your right hand is doing.’” I said, “Have you got any law higher than God’s laws?”
And just then the Holy Spirit came to the rescue, so beautifully the way He does it. You say things, subconsciously, not knowing you’re saying it, if you just let the Holy Spirit do the talking.
I said, “Well, well, if you claim that I owe that,” I said, “I’ll do the best I can.” I said, “I’m no boy no more, but I’ll do my best to pay it.” I said, “Don’t owe anybody anything, as I know of.” I’ve tried to be honest. I’ve went thousands of dollars in debt, and paying it back at a dollar a week. But, by God’s grace, I’ve got it paid. I said, “If you claim and prove to me that I owe that money that I give those people…” And they went ahead to show where it’s nearly twenty thousand dollars, in the last ten years, I give away like that.
And he said, “The trustees knowed nothing about this.”
I said, “It wasn’t necessary for them to know it.” And so he said…Well, then he said…
E-73 Am spus, "Ceea ce mă răneşte pe mine, este să ştiu că acele văduve sărmane şi orfani, vor fi nevoiţi să plătească impozit pe venit pentru asta, de asemenea, sau vor muri, datorând guvernului." Nu ştiam ce spun. Acela a fost Tatăl care vorbea, şi eu nu am ştiut.
"Oh," a spus, "nu, ei nu vor trebui să plătească taxa de venit pentru aceasta."
Am spus, "De ce nu vor trebui să plătească?" A spus, "Vedeţi, acela a fost dar nesolicitat."
Atunci Duhul Sfânt m-a trezit. "Oh," am spus, "atunci un dar nesolicitat nu este impozitabil?"
A spus, "Aşa este."
Am spus, "Atunci nu datorez nimic guvernului, pentru că eu nu am luat nici o ofertă în viaţa mea."
Atunci avocatul meu s-a ridicat, şi a spus, "D-le Branham aţi putea..."
Am spus, "Eu pot să vă aduc două milioane de scrisori în Washington, să vă dovedesc asta." Am spus, "Nu am luat niciodată o ofertă."
A spus, "Dar când dvs. mergeţi în aceste adunări, şi aceşti bani care sunt adunaţi de către aceşti slujitori şi se plăteşte din aceştia," a spus, "dvs. aveţi un fel de înţelegere că veţi primi ceva."
Am spus, "Absolut nimic."
A spus, "Atunci, bine, nu solicitaţi prin poştă?"
Am spus, "Absolut nimic."
A spus, "Cum vă obţineţi banii?"
E-73 I said, “What hurts me, is to know that those poor old widows and orphans, they’ll have to pay income tax on it, too, or die, owing the government.” I didn’t know what I was saying. That was the Father speaking, and I didn’t know it.
“Oh,” he said, “no, they’ll not have to pay income tax on it.”
I said, “Why won’t they have to pay it?”
Said, “You see, that was unsolicited gift.”
Then the Holy Spirit woke me up. “Oh,” I said, “then a unsolicited gift is not taxable?”
Said, “That’s right.”
I said, “Then I don’t owe the government anything, for I never took an offering in my life.”
Then my attorney raised up, and he said, “Mr. Branham can you…”
I said, “I can have you two million letters in Washington, to prove that.” I said, “I never took an offering.”
Said, “But when you go out in these meetings, and this money that’s taken up by these ministers and pays off this,” said, “you have some kind of an understanding that you’re going to get something.”
I said, “Not a thing.”
He said, “Then, well, don’t you solicit through the mail?”
I said, “Not a thing.”
Said, “How do you get your money?”
E-74 Am spus, "Ce îmi trimit oamenii." Mă uit chiar acum în faţă la oamenii care îmi trimit zeciuieli în mod continuu. Nu le-am cerut niciodată. Ei doar o fac. Acela-i Duhul Sfânt. El este în stare să se îngrijească de ai Lui.
Şi el a spus, "Ei bine, atunci, D-le Branham," a spus, "puteţi dovedi lucrul acesta? Îmi puteţi arăta scrisori pentru cel puţin opt sau zece ani în urmă că aţi primit oferte fără să solicitaţi?"
Am spus, "Câte vreţi."
A spus, "Vreau trei din fiecare an." Am spus, "Bine, le veţi avea."
A spus, "Atunci îmi veţi da cheia de la cutia dvs. poştală, şi îmi veţi permite... Lăsaţi ca poşta dvs. să se acumuleze timp de două sau trei zile, şi apoi să mă duc şi să o deschid, eu însumi?"
Am spus, "Puteţi face orice vreţi. Puteţi veni şi la biroul meu."
A spus, "Ce fel de solicitări faceţi?"
Am spus, "Nimic."
"Ce trimiteţi prin poştă?"
"Pânze pentru rugăciune."
"Cereţi bani pe acestea?"
E-74 I said, “What people send me.” I’m looking in the face of people right now that sends me tithings continually. I never asked them. They just do it. That’s the Holy Spirit. He’s able to take care of His own.
And he said, “Well, then, Mr. Branham,” said, “can you prove that? Can you get me letters for at least eight or ten years back that you received offerings without soliciting?”
I said, “As many as you want.”
He said, “I want three out of each year.”
I said, “All right, you’ll have them.”
Said, “Then will you give to me your post office box key, and let me…Let your mail accumulate for two or three days, and then go down and open it, myself?”
Said, “You can do anything you want to. You can come to my office also.”
He said, “What kind of soliciting do you do?”
I said, “Nothing.”
“What do you send out in mail?”
“Prayer cloths.”
“Do you charge for it?”
E-75 Am spus, "Veniţi, citiţi scrisorile care le trimit cu acestea." Asta a fost tot. Acum guvernul îmi datorează mie pentru tot ce am plătit, impozit pe venit, pentru ultimii douăzeci de ani. Vedeţi?
"Nu vă gândiţi la ce veţi spune, căci nu sunteţi voi cei care vorbiţi, este Tatăl care locuieşte în voi, care vorbeşte." Vedeţi? Asta-i de ce credem noi în a sta cu Cuvântul. S-ar putea să dureze mult timp, dar va lucra chiar bine, conform cu Cuvântul.
E-75 I said, “Come, read the letters I send with them.” That was it. Now the government owes me for all I’ve paid, income tax, for the past twenty years. See?
“Take no thought what you shall say, for it’s not you that speaks, it’s the Father that dwells in you, that doeth the speaking.” See? That’s why we believe in staying with the Word. It may be a long time, but it’ll work out just right, according to the Word.
E-76 Acum, asta-i de ce credem noi că Biblia ne spune că înainte să fi fost făcută lumea, şi înainte de a veni în existenţă, că Tatăl a înjunghiat Mielul. Şi atunci când El a înjunghiat Mielul, El a pus numele fiecărui copil al Său care urma să vină în Cartea Vieţii, şi noi doar trăim până la acea epocă până când este totul terminat. Înţelegeţi ce vreau să spun? Dumnezeul infinit a ştiut asta, că înainte să înceapă lumea El a văzut programul ce trebuia să fie făcut, şi El doar l-a făcut.
E-76 Now, that’s why we believe that the Bible tells us that before the world was ever formed, and before it came into existence, that the Father slayed the Lamb. And then when He slayed the Lamb, He put every one of His oncoming children’s name in the Book of Life, and we just live up to that age till it’s all finished. You see what I mean? The infinite God knew that, that before the world began He seen the program what it had to be done, and He just made it.
E-77 Acum reţineţi, ca un mare Meşter Făuritor, Tatăl, când a făcut El această lume şi a pus calciu, potasiu, şi petroluri, şi toate aceste elemente diferite care merg înăuntru să alcătuiască trupurile noastre, El a ştiut fiecare părticică din acesta şi a ştiut ce fel de formă şi trup va avea înainte să fie creat. Desigur. El a cunoscut destinaţia Eternă al acestuia. Şi El a ştiut ce fel de duhuri vor locui în acestea.
E-77 Now remember, as a great Master Builder, the Father, when He made this world and put calcium, potash, and petroleums, and all these different elements that goes in to make up our bodies, He knew every bit of it and knew what kind of a form and body that would have before it was ever created. Certainly. He knowed the Eternal destination of it. And He know what kind of a spirits would inhabit these.
E-78 Şi acum, înainte ca să putem încheia acel subiect, va trebui să-l preluăm deseară, în "sămânţa şarpelui," şi în "sămânţa femeii," şi să-l aducem în jos şi să vă arăt de ce este aşa. Vedeţi cum acea sămânţă a şarpelui s-a mutat în jos, cum acea sămânţă a femeii s-a mutat în jos; cum acea sămânţă a şarpelui a început să predomine, predomine, a devenit mai mare, şi mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, încât acum nu a mai rămas nimic decât o rămăşiţă mică de nume încă rămase, scrise de la întemeierea lumii.
E-78 And now, before we can finish that subject, we’ll have to pick it up tonight, in “the seed of the serpent” and in “the seed of the woman,” and bring it down and show you why it is. See how that seed of the serpent moved down, how that seed of the woman moved down; how that seed of the serpent begin to predominate, predominate, get greater, and greater, greater, greater, greater, until now there’s nothing left but just a little small remnant of names still left, written from the foundation of the world.
E-79 Dar când Trupul s-a format, şi când acel ultim nume care este în Carte va fi recunoscut aici pe pământ, Cărţile sunt închise, căci sunt completate, povestea răscumpărării a fost citită în întregime. Atunci mergem să Îl vedem şi să Îl întâlnim în înviere. "Cel ce aude cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă şi nu va veni niciodată la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă."
"Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu." "Şi nu depinde nici de cine vrea sau nici de cine aleargă; este Dumnezeu care arată milă," a spus Scriptura.
Nu cel care vrea. Mulţi oameni spun, "Mă voi înscrie la biserică. Voi fi un om bun. Voi face asta." Asta nu are nimic de a face cu aceasta. Este Dumnezeu care arată milă.
E-79 But when the Body has been formed, and that last name that’s on the Book will be recognized here on earth, the Books are closed, for it is completed, the story of redemption has been read completely. Then we go to see Him and to meet Him in the resurrection. “He that heareth My words and believeth on Him that has sent Me, has Eternal Life and shall never come to the Judgment, but has passed from death unto Life.”
“No man can come to Me except My Father draws him.” “And it’s not him that willeth or him that runneth; it’s God that showeth mercy,” said the Scripture.
Not him that willeth. Lot of people say, “I’ll join church. I’m going to be a good guy. I’ll do this.” That has nothing to do with it. It’s God that showeth mercy.
E-80 Acum, vedeţi, când a început Dumnezeu, în... Există şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, întocmai ca cele şapte culori în curcubeu. Şi aţi observat vreodată? O bucată de sticlă triunghiulară reflectă şapte culori perfecte. Aţi încercat vreodată asta? Puneţi o bucată de sticlă triunghiulară; cu toate că este doar o bucată de sticlă, dar, triunghiulară, va reflecta şapte culori. Aşa este cum Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, fiind Unul, totuşi reflectă cele şapte atribute spirituale ale lui Dumnezeu.
E-80 Now, you see, when God began, in…There is seven Spirits of God, just like the seven colors in the rainbow. And did you ever notice? A three-cornered piece of glass reflects seven perfect colors. Did you ever try that? Set a three-cornered piece of glass; yet it’s only one piece of glass, but, in three corners, will reflect seven colors. That’s how Father, Son, and Holy Spirit, being One, yet reflect the seven spiritual attributes of God.
E-81 Şi, atunci, primul mare Duh al lui Dumnezeu, care este dragoste. Dumnezeu, ca marele curcubeu. Noi nu ne-am putea imagina cum arată El. Dar să zicem doar că El arată ca şi curcubeul, acele Duhuri. Duhul perfect de dragoste, roşu. Albastru Duhul perfect de părtăşie. Chiar toate acele Duhuri perfecte! Şi apoi încep să coboare, venind în jos. Şi ele vin jos de tot de la o-o dragoste filio sau... dragostea Agapao, la dragostea filio, şi înainte în jos la poftă, şi în jost până la cea mai de jos.
Şi apoi Dumnezeu Însuşi a devenit un Om, Isus, şi a venit jos în acelaşi fel, până la cele mai de jos adâncuri ale iadului, şi i¬a luat pe aceia care El i-a cunoscut de dinainte de întemeierea lumii, ai căror nume erau scrise în Carte, şi i-a răscumpărat înapoi pentru El. Ia te uită. Povestea răscumpărării nu poate fi cunoscută în întregime până când nu Îl vedem şi vom sta în asemănarea Lui.
E-81 And, then, the first great Spirit of God, which is love. God, like the great rainbow. We couldn’t imagine what He looks like. But just say He looks like the rainbow, them Spirits. The perfect Spirit of love, red. Blue, the perfect Spirit of fellowship. Just all those perfect Spirits! And then they begin to condescending, coming down. And they come all the way down from a—a philio love or…Agapao love, to philio love, and on down to lust, and down to the lowest.
And then God Himself become a Man, Jesus, and came down that same way, to the lowest pits of hell, and picked out those who He knew before the foundation of the world, whose names were written on the Book, and redeemed them back to Hisself. There you are. The story of redemption cannot be fully known until we see Him and we stand in His likeness.
E-82 Acum, asta-i de ce nu suntem noi o denominaţiune. Asta¬i de ce noi nu cooper-... Noi cooperăm în fiecare mişcare care putem, pentru Dumnezeu. Dar acesta este motivul pentru care noi nu suntem o denominaţiune. Acum, din denominaţiune vin acele lucruri false.
E-82 Now, that’s why we’re not a denomination. That’s why we do not cooper-…We cooperate in every move that we can, for God. But that’s why we are not a denomination. Now, out of the denomination comes them false things.
E-83 Acum, aşa cum am spus, eu punctez tare, căci vreau să se prindă. Acum, acolo afară, în biserica altcuiva, nu m-aş gândi la aceste lucruri. Aş fi suficient de Creştin şi frate doar să stau pe marile principii cu care suntem toţi de acord. Vedeţi? Dar, este doar-este doar cum, noi nu vrem înşelăciune.
E-83 Now, as I said, I’m punching hard, because I want it to stick. Now, out yonder, in somebody else’s church, I wouldn’t think of these things. I’d be Christian and brother enough just to stay on the great principles which we all agree on. See? But, it’s just—it’s just like, we don’t want cheating.
E-84 Vorbeam cu un băiat tânăr ieri, unde vânam veveriţe, ieri dimineaţă, departe în jos în munţii din Kentucky. Şi nu am observat indicatorul mic din pădure, şi eram aşezat pe partea cealaltă. Şi credeam că este Fratele Banks aici, venind în sus prin pădure. El vâna veveriţe, la fel, în acelaşi teritoriu. Şi l-am văzut venind, şi am fluierat la tânăr. Credeam că este Fratele Wood, îmbrăcat exact ca el. S-a întors în jur, şi am văzut că nu era el.
Şi Fratele Wood mi-a spus că era un loc acolo în care era afişat. Şi eu nu am ştiut. Acolo nu sunt delimitări cu garduri; doar pădurea. Şi cum să ştiu care nuc hicori aparţine pe care parte? Astfel stăteam acolo ascultând la lătratul veveriţei. Şi mă gândeam la, "Bine, acum, deseară mă duc acasă şi încep adunarea. Mă întorc din nou în ham." Şi a început să plouă, şi furtunile suflau.
E-84 I was speaking to a young boy yesterday, where I was squirrel hunting, yesterday morning, way down in the mountains of Kentucky. And I didn’t notice the little posted sign in the woods, and I was setting on the other side. And I thought it was Brother Banks here, coming up through the woods. He was squirrel hunting, too, in the same territory. And I seen him come on, and I whistled at the young man. I thought it was Brother Wood, dressed just like him. He turned around, and I seen it wasn’t him.
And Brother Wood had told me that there was a place up there was posted. And I didn’t know it. There’s no line fences; just the woods. And how will I know which hickory tree belongs on which side? So I was setting there listening to the squirrel bark. And I was thinking about, “Well, now, tonight I go home and start the meeting. I get back in the harness again.” And it started raining, and the storms a blowing.
E-85 Şi l-am văzut pe acest ins, şi am vorbit cu el. M-am dus acolo şi am aflat că eram pe terenul lui. Vedeţi? Şi am vorbit cu el. A spus, "Oh, este în regulă." A spus, "Vai, vânează doar oriunde vrei." Şi am spus, ei bine... El a spus, "Nu erai pe terenul meu. Erai dincolo de acel pom de hicori." A spus, "Pe partea aceasta a pomului de hicori este terenul meu. Dar," zice, "nu contează, Frate Branham. Vânează oriunde vrei. Hai sus până acasă. Lui Pappy i-ar face plăcere să te vadă." Vedeţi? Şi am spus, "Ei bine..."
Am ajuns să vorbim despre Biblie. Apoi când s-a ajuns la subiectul de vânătoare, a spus asta, a spus, "Frate Branham, aici nu-i pasă la nimeni dacă vânează cineva. Dar," a spus, "tatăl meu a fost aici într-o zi şi ceva vânător din oraş a venit şi a ucis una din oile lui care cântărea cam şaizeci sau şaptezeci de pounds, şi el a strigat la ins, şi insul a tras spre el, cu o puşcă." A spus, "Asta-i ce o face rău." A spus, "Nouă nu ne pasă de vânătoare."
E-85 And I seen this fellow, and I spoke to him. Went up there and found out that I was on his ground. See? And I talked to him. He said, “Oh, that’s all right.” He said, “My, just hunt anywhere you want to.” And I said, well…He said, “You wasn’t on my ground. You was setting beyond that hickory tree.” Said, “On this side of the hickory tree is my ground. But,” says, “it doesn’t matter, Brother Branham. Hunt wherever you want to. Come on up to the house. Pappy would like to see you.” See? And I said, “Well…”
We got to talking about the Bible. Then when on hunting subject, he said this, he said, “Brother Branham, there’s nobody down here cares for anybody hunting. But,” said, “my daddy was out here one day and some city hunter come out and killed one of his sheep that weighed about sixty or seventy pounds, and he hollered at the guy, and the guy shot at him, with a rifle.” He said, “That’s what makes it bad.” Said, “We don’t care for hunting.”
E-86 Ei bine, este acelaşi lucru despre care vorbesc eu. Nu îmi pasă la ce denominaţiune aparţineţi, dar staţi cu Biblia şi cu Duhul Sfânt. Nu este denominaţiunea voastră care ne îngrijorează; doar din moment ce aparţineţi la una ca şi cealaltă. Dar, este a sta cu Biblia sau a accepta dogmele făcute de om. Staţi cu Biblia.
E-86 Well, that’s the same thing that I’m speaking of. I don’t care what denomination you belong to, but stay with the Bible and with the Holy Spirit. It isn’t your denomination that we’re worried about; just as soon belong to one as the other. But, it is staying with the Bible or accepting man-made dogmas. Stay with the Bible.
E-87 Acum, ei au dat naştere denominaţiunii, care era greşit. Acum, următorul lucru care l-au adus, care a fost o eroare, a fost botezul în apă. Botezul în apă, cum am fost învăţaţi în Biblie, este prin scufundare. Dar biserica Catolică a adus stropirea sau turnarea. Şi nu există nici o Scriptură în Biblie care să susţină stropirea sau turnarea; nici un astfel de loc găsit în Biblie. Este prin scufundare.
E-87 Now, they brought forth denomination, which was wrong. Now, the next thing they had brought forth, which was an error, was water baptism. Water baptism, as taught in the Bible, is by immersing. But the Catholic church brought forth sprinkling or pouring. And there is no Scripture in the Bible to support sprinkling or pouring; no such a place found in the Bible. It’s by immersing.
E-88 Ei bine, apoi, însă a apărut, după biserica Catolică, şi biserica Luterană, cu turnarea lor. Şi a apărut biserica Anglicană, şi aşa mai departe, aşa cum a venit în jos.
Apoi, după o vreme, au intrat Baptiştii şi Campbelliştii, să revină iar la scufundare. Ei bine, Satan a văzut asta, astfel el doar le-a dat un nume fals în care să scufunde. Şi au început să folosească Numele de Tată, şi Fiu, şi Duh Sfânt. Nu există nici o frântură de Scriptură în Biblie unde cineva să fi fost vreodată scufundat în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Şi oricine învaţă asta vreodată este un învăţător fals. Şi v-am spus că o voi face ca să se prindă.
E-88 Well, then, but along came, after the Catholic church, and the Lutheran church, with their pouring. And along came the Anglican church, and so forth, as it come down.
Then, after a while, the Baptists come in and the Campbellite, to get back to immersing again. Well, Satan seen that, so he just give them a false name to immerse in. And they started using the Name of the Father, and Son, and Holy Ghost. There’s not one speck of Scripture in the Bible where anybody was ever immersed in the name of the “Father, Son, and Holy Ghost.” And ever who teaches it is a false teacher. And I told you I’d make it stick.
E-89 Acum, dacă nu credeţi că este corect, vreau chestionarea voastră pe această platformă, să îmi arate. Dacă îmi puteţi arăta un loc unde careva a fost vreodată botezat, în Biblie, în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," voi pune o pancartă pe spatele meu, ca "un predicator fals," şi mă duc în sus şi-n jos pe străzi, strigând cât pot de tare, cu mâinile mele sus, "Un învăţător fals!"
Nu există un astfel de lucru. De unde a venit asta? Acum mergeţi în trecut. Aceasta este această parte a Bibliei. Voi trebuie să luaţi istoria. Catolicii cred în mulţi dumnezei, şi ei 1-au descompus pe unicul Dumnezeu adevărat în trei dumnezei diferiţi.
E-89 Now, if you don’t think that’s right, I want your question on this platform, showing me. If you can show me one place where anybody was ever baptized, in the Bible, in the name of the “Father, Son, and Holy Ghost,” I’ll put a sign on my back, as “a false preacher,” and go up-and-down the streets, crying to the top of my voice, with my hands up, “A false teacher!”
There’s no such a thing. Where did it come from? Now go back. This is this side the Bible. You have to get the history. The Catholics believe in many gods, and they broke down the one true God into three different gods.
E-90 Şi ascultaţi-mă. Ce lucru îngrozitor a fost în ziar zilele trecute, referitor la un om mare care cu toţii îl cunoaştem ca fiind un slujitor al lui Dumnezeu; Billy Graham. Noi avem afirmaţia. Fratele Beeler, acolo, o are. Când a fost întrebat, Billy Graham, de un anumit, "Cine, ce a fost această contrazicere mare referitoare la trinitate? Au existat trei dumnezei, trei dumnezei reali? Sau, cum a fost? Într-un loc, părea ca trei dumnezei. Şi în unul părea că era un-..." Billy Graham a spus, "Nu a fost dezvăluit. Nimeni nu ştie." Vai!
E-90 And hear me. What a horrible thing was in the paper the other day, concerning a great man that we all know to be a servant of God; Billy Graham. We have the statement. Brother Beeler, there, has it. When was asked, Billy Graham, by certain, “Who, what was this great contradiction about the trinity? Was there three gods, three actual gods? Or, how was it? One place, it looked like three gods. And one looked like there was on-…” Billy Graham said, “It hasn’t been revealed. Nobody knows.” My!
E-91 Dacă există trei dumnezei, noi suntem păgâni. Cum a spus Iudeul, "Care dintre ei este dumnezeul tău? Tatăl? Este Fiul Dumnezeul tău? Sau, este Duhul Sfânt Dumnezeul tău?" Există numai un singur Dumnezeu.
Şi aceia nu sunt trei personalităţi, pentru că o personalitate trebuie să fie o persoană. Nu poate fi o personalitate fără să fie o persoană. Voi ştiţi asta. Cum poate fi ceva o personalitate fără să fie o persoană?
E-91 If there is three gods, we are heathens. Like the Jew said, “Which one of them is your god? The Father? Is the Son your God? Or, is the Holy Ghost your God?” There is only one God.
And those are not three personalities, for a personality has to be a person. It can’t be a personality without being a person. You know that. How can anything be a personality without being a person?
E-92 "Oh," a spus, "noi nu credem în trei dumnezei personali. Noi credem în trei personalităţi ale aceluiaşi Dumnezeu." Ei bine, înainte să poată fi o personalitate, trebuie să fie o persoană.
E-92 “Oh,” said, “we don’t believe in three personal gods. We believe in three personalities of the same God.” Well, before it could be a personality, it has to be a person.
E-93 "Ce este, atunci?" voi aţi spune. Nu sunt trei dumnezei. Sunt trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu.
El a fost Tatăl, la început, care a atârnat deasupra pustiei în¬în flacăra de Foc, rugul aprins. Paternitate, Dumnezeu, doar aşa cum am terminat de spus, coborând, venind jos. Acesta a fost ordinul cel mai înalt. Duhul, agapao, Zoe, Viaţa lui Dumnezeu Însuşi făcută în forma unui stâlp de Foc. Şi acelaşi Unul, după ce a fost în calitatea de Tată, a devenit Fiul, şi Duhul din... era în rugul aprins, a fost în Omul, Cristos, şi Acesta a produs aceeaşi dovadă care a produs-o Focul. A spus, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi." Fiecare pom va purta mărturie despre rodul lui.
E-93 “What is it, then?” you’d say. It’s not three gods. It’s three offices of the same God.
He was the Father, in the beginning, that hung over the—the wilderness in—in the flame of Fire, the burning bush. Fatherhood, God, just as I got through saying, condescending, coming down. That was the highest order. The Spirit, the—the—the agapao, the Zoe, the—the Life of God Himself made in the form of a pillar of Fire. And that same One, after being in the Fatherhood, became the Son, and the Spirit of the…was in the burning bush, was in the Man, Christ, and It brought forth the same evidence that the Fire did. Said, “If I do not the works of My Father, don’t believe Me.” Every tree will bear record of its own fruit.
E-94 Şi apoi după ce Acesta a devenit Om, vedeţi, S-a pogorât jos din Supranatural, în ceva tangibil care putea fi atins, un trup. Şi prin moartea prin jertfă şi jertfa supremă al acestui unic Dumnezeu, Isus, El a spus, "Eu şi Tatăl Meu suntem Unul. Tatăl Meu locuieşte în Mine." Poate... Nimeni nu ar putea citi asta mai clar.
Ei au spus, "De ce nu ne arăţi pe Tatăl, şi aceasta va-ne va fi îndeajuns." Ioan 14:8.
E-94 And then after It become Man, see, It dropped down from Supernatural, into something tangible that could be touched, a body. And through the sacrificial death and the supreme sacrifice of this one God, Jesus, He said, “I and My Father are One. My Father dwelleth in Me.” Can…No one could read that any plainer.
They said, “Why don’t You show us the Father, and it’ll—it’ll satisfy us.” John 14:8.
E-95 El a spus, "De atâta timp sunt cu voi, şi nu Mă cunoaşteţi?" A spus, "Când vedeţi pe Ta-... Când mă vedeţi pe Mine, îl vedeţi pe Tatăl Meu."
Cum a sărit sus o doamnă odată; a spus "Păi, Frate Branham," a spus, "da, Tatăl şi Fiul sunt unul, exact cum tu şi soţia ta sunteţi unul."
Am spus, "Oh, nu, ei nu sunt." Am spus, "Tu mă vezi pe mine?"
Ea a spus, "Da."
Am spus, "O vezi pe soţia mea?"
A spus, "Nu."
E-95 He said, “I’ve been so long with you, and you don’t know Me?” He said, “When you see the Fa-…When you see Me, you see My Father.”
As a lady once jumped up; she said “Why, Brother Branham,” she said, “yeah, the Father and the Son are one, just like you and your wife are one.”
I said, “Oh, no, they’re not.” I said, “Do you see me?”
She said, “Yes.”
I said, “You see my wife?”
Said, “No.”
E-96 Am spus, "Atunci ei nu sunt în acelaşi fel de unul. Isus a spus, 'Când mă vedeţi pe Mine, l-aţi văzut pe Tatăl. Tatăl locuieşte în Mine.' Soţia mea nu locuieşte în mine." Vedeţi?
Ei sunt Unul. În fiecare fel, ei sunt Unul. Şi noi suntem unul prin legământ, eu şi soţia. Noi suntem unul în părtăşie, dar suntem două personalităţi. Soţia mea poate face un fel de gândire, şi eu altul. Şi noi suntem două persoane. Dar nu este aşa cu Dumnezeu. Ei, Dumnezeu şi Cristos, este una şi aceeaşi Persoană.
E-96 I said, “Then they’re not the same kind of one. Jesus said, ‘When you see Me, you have seen the Father. The Father dwelleth in Me.’ My wife don’t dwell in me.” See?
They are One. In every way, they are One. And we’re one through agreement, wife and I. We’re one in fellowship, but we’re two personalities. My wife can do one kind of thinking, and me another. And we’re two persons. But not so with God. They, God and Christ, is the self-same Person.
E-97 Atunci ce este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este acelaşi Duh al lui Dumnezeu care locuieşte în oamenii pentru care El a murit, şi le-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului. Care, ei au fost una cu El, la început. Scriptura spune aşa. Nu le-a spus Isus că ei erau cu El înainte de întemeierea lumii? Minţile voastre sunt înnegrite şi întunecate, şi noi toţi suntem, la acele lucruri. Dar noi nu suntem doar ceva coincidenţă mică care se întâmplă aici. Noi suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu, în începutul creaţiunii lui Dumnezeu, şi am fost pogorâţi aici jos pentru o mărturie, să mărturisim harul lui Dumnezeu care este revărsat larg în inimile noastre de către Duhul Sfânt. Noi avem un Duh Etern. Nimeni, nimeni, şi nu există cale, să fie oprit. Biserica lui Dumnezeu va fi acolo tot atât de sigur pe cât de sigur poate fi.
E-97 Then what’s the Holy Ghost? The Holy Ghost is that same Spirit of God dwelling in the people whom He has died for, and put their name on the Lamb’s Book of Life. Which, they were one with Him, in the beginning. The Scripture says so. Did not Jesus tell them that they were with Him before the foundation of the world? Your minds are blackened and dark, and we all are, to those things. But we’re just not some little coincident happening here. We are sons and daughters of God, in the beginning of the creation of God, and been dropped down here for a witness, to witness the grace of God that’s shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. We have an Eternal Spirit. No one, no one, and there’s no way, to stop it. God’s Church will be there just as sure as it can be sure.
E-98 Aşa cum noi vorbeam, ca să reluăm din nou micul subiect, doar pentru-pentru un minut, cum copilul nelegitim nu putea intra în împărăţie timp de paisprezece generaţii, patru sute de ani, şi cum că nelegiuirea părinţilor se abătea asupra copiilor, pâna la a treia şi a patra generaţie.
E-98 As we were speaking, to pick up the little subject again, just for—for a minute, how the illegitimate child could not enter the kingdom for fourteen generations, four hundred years, and how that the iniquity of the parents was visit to the children, to the third and fourth generation.
E-99 De asemenea, neprihănirea părinţilor se abătea. Ce faci, dacă există un mâine care vine şi tu ai un strănepot, acţiunea ta de astăzi va determina ce va fi el atunci.
Căci citim în Biblie unde că Melhisedec, când El l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la măcelărirea împăraţilor, şi Abraham patriarhul I-a oferit o zecime, o zeciuială din tot ce avea el. Şi atunci el a spus asta despre zeciuieli, că, "Doar numai Levi putea accepta zeciuială. Dar," a spus, "Levi, care a primit zeciuieli, a plătit zeciuieli când era încă în coapsele lui Abraham."
E-99 Also, the righteousness of the parents was visited. What you do, if there is a coming tomorrow and you have a great-grandson, your action today will determine what he’ll be then.
For we read in the Bible where that Melchizedek, when He met Abraham returning from the slaughter of the kings, and Abraham the patriarch give Him a tenth, a tithings of all he had. And then he said that of tithings, that, “Just only Levi could accept tithe. But,” he said, “Levi, who received tithes, paid tithes when he was yet in the loins of Abraham.
E-100 Oh, puteţi prinde asta? [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Abraham a fost al lui Levi... strănepot. Şi aici, Levi, la cel puţin opt sute sau o mie de ani mai târziu, poate câteva sute. Eu nu aş şti exact cât, de mulţi. Ar trebui să calculez, de-a lungul generaţiei. Dar, Abraham a născut pe Isaac; Isaac l-a născut pe Iacob; Iacob la născut pe Levi. Şi aici, Levi, Iacob ar fi tatăl lui; Isaac bunicul lui; şi Abraham străbunicul lui. Şi când Iacob era în coapsele lui Abraham, Biblia a spus, "El a plătit zeciuieli lui Melhisedec."
E-100 Oh, can you catch that? [Brother Branham knocks on the pulpit five times—Ed.] Abraham was Levi’s…great-grandson. And here, Levi, at least eight or ten hundred years later, maybe several hundred. I wouldn’t know just what, many. Would have to figure it up, through the generation. But, Abraham begot Isaac; Isaac begot Jacob; Jacob begot Levi. And here, Levi, Jacob would be his father; Isaac his grandfather; and Abraham his great-grandfather. And when Jacob was in the loins of Abraham, the Bible said, “He paid tithes to Melchizedek.”
E-101 Şi atunci această generaţie tânără, alergând în jur, fumând, bând, şi de toate, cum vă aşteptaţi să existe o altă generaţie? Motivul că avem păcat, delicvenţa juvenilă de acum, motivul pentru care avem fetiţe pe stradă, şi băieţei, este pentru că mamele şi taţii lor au făcut ce au făcut în epoca lor trecută.
Şi motivul pentru care mai avem predicatori care vor sta pentru Adevăr, motivul pentru care încă mai avem fete de modă veche, este pentru că ele au avut părinţi de modă veche în trecut în spatele lor. Exact aşa este. Încă avem predicatori care stau fără să compromită cu nici o denominaţiune, sau Cuvântul, este pentru că noi am avut predicatori de modă veche în spate, au stat exact pe aceleaşi baze. Da.
E-101 And then this young generation, running around, smoking, drinking, and everything, how do you expect another generation to exist? The reason we got sin, the juvenile delinquency now, the reason we got little girls on the street, and little boys, is because their mothers and daddies did what they did in their bygone age.
And the reason we still got preachers who will stand for Truth, the reason we still got some old-fashioned girls, is because they had old-fashioned parents back behind them. That’s exactly right. We still got preachers that stands uncompromising with any denomination, or the Word, is because that we had old-fashioned preachers in the back, stood right on the same grounds. Yes.
E-102 Acum noi ne aflăm în această zi. Şi acum vrem să spunem, că, aici, înapoi la... unele din denominaţiuni, motivul pentru care nu suntem o denominaţiune. Şi, pentru că, dacă am fi fost o denominaţiune, ar fi trebuit să ne închinăm la aceea.
E-102 Now we’re in this day. And now we want to say, that, in here, back to the…some of the denominations, the reason we’re not a denomination. And, because, if we were a denomination, we’d have to bow down to that.
E-103 Şi amintiţi-vă, cercetaţi Scripturile oriunde doriţi, şi nu veţi găsi nici un loc în Biblie unde cineva să fi fost botezat vreodată prin stropire, prin turnare, sau în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Astfel, dacă nu este în Scriptură, a trebuit să înceapă pe undeva.
E-103 And remember, you search the Scriptures wherever you please, and you’ll not find one place in the Bible where anybody was ever baptized by sprinkling, by pouring, or in the name of the “Father, Son, and Holy Ghost.” So, if it’s not in the Scripture, it had to start somewhere.
E-104 Aşa cum spun, stând sub un copac mare, privind la acesta. Acesta, oh, ar putea fi ca un-un masculin, acesta-acesta ar putea fi un gigant, ar putea fi puternic, dar a avut un început. A trebuit să pornească. Şi totul... Această religie de modă veche pentru care noi stăm în mod atât de curajos, a trebuit să fi început pe undeva. A trebuit să fi avut un început. Şi ismurile care le avem, trebuia să fi avut un început. Şi Scripturile false care le folosim în denominaţiunile noastre, trebuiau să fi avut un început. Şi dacă spunem, "Sunt un Metodist," tu trebuie să fi avut un început. Dacă spui, "Sunt un Baptist," tu trebuie să fi avut un început. Tu spui, "Sunt un Catolic," tu trebuie să ai un început. Spui, "Sunt un Creştin născut din nou," tu trebuia să ai un început. Trebuia să îl ai.
E-104 As I say, setting under a big tree, looking at it. It, oh, it may be like a—a masculine, it—it may be a gigantic, it may be powerful, but it had a beginning. It had to start. And everything…This old-time religion that we so gallantly stand for, it had to start somewhere. It had to have a beginning. And the isms that we have, it had to have a beginning. And the false Scriptures that we’re using in our denominations, had to have a beginning. And if we say, “I’m a Methodist,” you had to have a beginning. If you say, “I am a Baptist,” you had to have a beginning. You say, “I’m Catholic,” you had to have a beginning. You say, “I’m a born-again Christian,” you had to have a beginning. You had to have it.
E-105 Du-te înapoi, află unde a început. Să ne întoarcem înapoi la începutul tabloului. Atunci dacă nu există nici o denominaţiune în Biblie, atunci denominaţiunea trebuia să aibă un început. Aceasta a început cu biserica Catolică. Protestanţii doar s-au desprins din aceasta.
E-105 Go back, find out where it begin at. Let us go back to the beginning of the picture. Then if there is no denomination in the Bible, then denomination had to have a beginning. It started with the Catholic church. The Protestants just offsprang from it.
E-106 Atunci dacă Biblia a spus că ea era o femeie de faimă rea, din cauza, doctrinei ei, ea a comis adulter spiritual. Ce este adulter? Amintiţi-vă, noi am trecut prin aceasta acum. O femeie trăind cu soţul ei, ea este la fel ca o fecioară. Ea nu a fost niciodată întinată, atâta timp cât ea trăieşte cu acel unic bărbat. Dar ce este nelegiuirea? Neprihănirea, pervertită. Să trăiască ea cu un alt bărbat, şi ea este osândită. Vedeţi? Neprihănirea, pervertită.
E-106 Then if the Bible said that she was a ill-famed woman, because, her doctrine, she committed spiritual fornications. What is fornications? Remember, we went through it now. A woman living with her husband, she’s the same as a virgin. She’s never been defiled, as long as she lives with that one man. But what is unrighteousness? Righteousness, perverted. Let her live with another man, and she’s doomed. See? Righteousness, perverted.
E-107 Acum, dacă denominaţiunea a fost greşită... Dacă aceasta era bună, Dumnezeu ar fi spus, "Acum noi vom avea denominaţiuni." Şi dacă... Biserica Catolică a fost pronunţată, în Biblie, ca o "curvă," nelegiuită, pentru că ea dădea adunării ei propria ei teologie, şi nu Biblia. Frate, soră. [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Nu vă râde în faţă biserica Catolică privitor la Biblie? Ei spun că nu le pasă de ce spune Biblia; este ce spune biserica, ce spune denominaţiunea lor. Ei bine, atunci, cum îi puteţi numi greşiţi când voi vă veţi apleca la un botez de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," când Biblia condamnă asta? Pentru că Metodiştii spun aşa, Baptiştii spun aşa? De ce aţi fi de acord cu stropirea şi turnarea, când nu există aşa ceva în Biblie? Nu există un astfel de lucru ca cineva botezat în numele de, "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Atunci de ce o faceţi?
E-107 Now, if denomination was wrong…If it had been right, God would have said, “Now we’re going to have denominations.” And if…The Catholic church was pronounced, in the Bible, as a “whore,” unrighteous, because she was giving to her congregation her own theology, and not the Bible. Brother, sister. [Brother Branham claps his hands two times—Ed.] Doesn’t the Catholic church laugh in your face about the Bible? They say they don’t care what the Bible says; it’s what the church says, what their denomination says. Well, then, how can you call them wrong when you’ll knuck’ down to a baptism of “Father, Son, Holy Ghost,” when the Bible condemns it? Cause the Methodists say so, the Baptists say so? Why will you agree to sprinkling and pouring, when there is no such a thing in the Bible? There’s no such a thing as anybody baptized in the name of the “Father, Son, Holy Ghost.” Then why do you do it?
E-108 Vedeţi, asta-i de ce nu suntem noi o denominaţiune. Noi nu trebuie să-i satisfacem. Noi luăm... Când Duhul aruncă Lumina asupra Scripturii, noi stăm cu Scriptura şi cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Iată-vă. Nu există astfel de lucruri ca acela. Nu este scris în Scriptură.
E-108 See, that’s why we’re not a denomination. We don’t have to cater to them. We take…When the Spirit throws the Light on the Scripture, we stay with the Scripture and THUS SAITH THE LORD. There you are. There’s no such things as that. It’s not written in the Scripture.
E-109 Oh, voi spuneţi, "Cum e cu Matei 28:19?"
Acum, am trecut prin aceea de multe ori. Aceea era o chestiune că Isus a spus. "Duceţi-vă de aceea, învăţaţi toate popoarele, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh." A fost vreodată pus în aplicare? A fost vreodată o persoană botezată vreodată în felul acela? Nici una. Atunci acolo trebuie să fie ceva greşit pe undeva. Sigur, este Catolicismul care a făcut asta.
E-109 Oh, you say, “How about Matthew 28:19?”
Now, we’ve combed through that a dozen times. That was an issue that Jesus said. “Go ye therefore, teach all nations, baptizing them into the Name of the Father, Son, Holy Ghost.” Was it ever carried out? Was there ever a person ever baptized that way? Not one. Then there must be something wrong somewhere. Sure, it’s Catholicism did it.
E-110 Cercetaţi dacă a fost vreodată în istorie, până la părinţii ante-Niceeni, voi istoricii. Citiţi cărţile părinţilor ante-Niceeni, şi vedeţi, drept până la regele Angliei. Fiecare din ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos până la biserica Catolică. Şi biserica Catolică are putere, ei au spus, să schimbe orice vor ei. Şi ei au început să boteze în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Martin Luther a adus-o afară. John Wesley a urmat¬o. Şi Alexander Campbell a venit cu aceea. Şi John Smith, de la biserica Baptistă, o continuat. Iată-i pe Penticostali în continuare cu aceasta, încă.
Dar a sosit ora!
E-110 Find out if there was ever in the history, up to the ante-Nicene fathers, you historians. Read the books of the ante-Nicene fathers, and see, plumb on to the king of England. Every one of them baptized in the Name of Jesus Christ until the Catholic church. And the Catholic church has power, they said, to change anything they want to. And they went to baptizing in the name of the “Father, Son, Holy Ghost.” Martin Luther brought it out. John Wesley followed it. And Alexander Campbell come with that. And John Smith, of the Baptist church, followed on. Here is Pentecost on with it, yet.
But the hour has come!
E-111 Priviţi sfeşnicele, la care eram noi seara trecută. Primul sfeşnic este Lumină. S-a făcut mai întunecat, mai întunecat, mai întunecat, până când a mers printr-o perioadă de o mie cinci sute de ani de epoci întunecate. Apoi, a început să se lumineze. Şi chiar înainte de ultima epocă a bisericii, s-a aprins din nou. Între cele două epoci ale bisericii, a venit Lumina.
Urmăriţi Scripturile, despre biserica Efes, biserica Tesalonic, în continuare până la epoca întunecată. La fiecare din ele, El a spus, "Tu ai puţină putere, dar nu ai tăgăduit Numele Meu." Şi următoarea biserică, "Tu ai făcut un lucru mare, dar nu ai tăgăduit Numele Meu." Urmăriţi părinţii ante¬Niceeni în jos prin aceea. "Tu nu ai tăgăduit Numele Meu." Apoi, o mie cinci sute de ani de epoci întunecate.
Apoi biserica Luterană a ieşit afară. El a spus, "Tu nu ai Numele Meu, dar tu ai un nume." Nu mai este Isus; ci Luther, şi Catolic, şi Baptist, şi Prezbiterian. [Fratele Branham bate de două ori din palme – Ed.] "Tu ai un nume că tu trăieşti. 'Noi suntem o biserică vie. Noi prosperăm. Mergem înainte.' Dar eşti moartă!" Scriptura a spus aşa.
E-111 Watch the candlesticks, as we was on last night. The first candlestick is Light. It went darker, darker, darker, till it went through the fifteen hundred years of dark ages. Then, started lighting up. And just before the last church age, she lit back again. In between the two church ages, the Light come.
Follow the Scriptures, of the Ephesian church, Thessalonica church, on down to the dark age. Each one of them, He said, “You have a little strength, but you haven’t denied My Name.” And the next church, “You’ve done a great thing, but you haven’t denied My Name.” Follow the ante-Nicene fathers down through that. “You haven’t denied My Name.” Then, fifteen hundred years of dark ages.
Then the Lutheran church came out. He said, “You don’t have My Name, but you have a name.” Not no more Jesus; but Luther, and Catholic, and Baptist, and Presbyterian. [Brother Branham claps his hands two times—Ed.] “You have a name that you’re living. ‘We’re a living church. We’re thriving. We’re going on.’ But ye are dead!” Scripture said so.
E-112 "Căci nu este sub Cer un alt nume dat printre oameni, prin care oamenii pot să fie mântuiţi." Nu... Baptist nu vă mântuie. Prezbiterian nu vă mântuie. Catolic nu vă mântuie. Isus vă mântuie.
E-112 “For there’s not another name given under Heaven among men, whereby men may be saved.” Not…Baptist don’t save you. Presbyterian don’t save you. Catholic don’t save you. Jesus saves you.
E-113 Totul în cărţi mici de texte, teorii făcute de om, ei le-au scris, "Asta este ce credem noi." Şi acela este motivul că noi stăm departe de asta. Noi nu avem nici o carte de texte decât Biblia. Fără conducere, fără episcop, decât Duhul. Aşa este.
Şi atunci dacă este un duh rău ce vine înăuntru, şi va încerca să sucească ceva acolo, Cuvântul îl va îndrepta. "Acela este greşit. Staţi departe de acesta." Vedeţi? Iată că vine Duhul, spunând, "Aceea-i greşit." Poartă mărturie, pentru că duhul nostru poartă mărturie cu Duhul Său.
Aici vine cineva, spune, "Oh, noi ar trebui. Oh, eu cred că este în regulă ca ei să facă asta, aceea, cealaltă."
E-113 All in the little textbooks, man-made theories, they put them down, “That’s what we believe.” And that’s the reason we stay away from it. We have no textbook but the Bible. No leading, no bishop, but the Spirit. That’s right.
And then if there’s a wrong spirit comes in, will try to twist something in there, the Word will untwist it. “That’s wrong. Stay away from it.” See? Here come the Spirit along, saying, “That’s wrong.” Bears record, for our spirit bears record with His Spirit.
Here come one along, saying, “Oh, we should. Oh, I think it’s all right for them to do this, that, the other.”
E-114 Dar Duhul a spus, "Este ceva greşit cu aceea." Se întoarce drept înapoi în Biblie şi o aduce drept în jos, cum facem noi. "Şi este greşit. Stai departe de lucrul acesta."
Acela-i motivul că Biblia a spus, "Iată celui ce are înţelepciune. Iată celui ce are cunoştinţă. Iată celui ce are aceasta." Biserica acolo, punându-se în rânduială. Nu vedeţi voi marele plan al lui Dumnezeu?
E-114 But the Spirit said, “There’s something wrong with that.” Goes right back in the Bible and brings her right down, the way we do. “And it’s wrong. Stay away from it.”
That’s the reason the Bible said, “Here is to him that has wisdom. Here is to he that has knowledge. Here is to him that has this.” The Church there, setting in order. Don’t you see the great plan of God?
E-115 Acum priviţi. Epoca Bisericii Filadelfia a fost epoca bisericii Metodiste, epoca bisericii de dragoste frăţească, reformarea. Care, când rangul Calvinist a ieşit în biserica Anglicană în Anglia, unde ei nici măcar nu mai aveau nici o trezire, au căzut direct în seminţele de fân, Dumnezeu l-a ridicat pe John Wesley ca un legalist, ca să ia doctrina Arminiană. Şi când a făcut-o el, a lovit acel lucru în cap, şi a meritat să fie. Dar ce a făcut el? Iată-i pe Metodişti venind, şi au alergat tot atât de departe încolo cum el (Calviniştii) au alergat încoace. Acum, la mijloc acolo, încă Metodist, încă Baptist.
E-115 Now look. The Philadelphian Church Age was the Methodist church age, the church age of brotherly love, the reformation. Which, when rank Calvanism had sprung up in the Anglican church in England, where they didn’t even have no revival no more, went plumb off into hay seeds, God raised up John Wesley as a legalist, to take the Arminian doctrine. And when he did, he knocked that thing in the head, and it deserved to be. But what did he do? Here come the Methodists along, and run just as far that way as he (the Calvinists) did this a way. Now, in between there, still Methodist, still Baptist.
E-116 Doresc să fim putut să ajungem pe aici acum în Scripturi, luaţi Apocalipsa 3, şi veţi înţelege asta. Acum doar înainte... Ultima epocă a bisericii care era Penticostală, este cea căldicică, Epoca Bisericii Laodicea, care este respinsă.
Dar amintiţi-vă, aşa cum a fost văzut Isus în cruce, stând între cele şapte sfeşnice de aur, cea mai întunecată a fost cea care era cea mai îndepărtată de El, mâna Lui dreaptă şi mâna Lui stângă. "Şi El trebuia să fie privit ca Alfa şi Omega." Nu între ele. "Alfa şi Omega," aşa cum El Îşi avea mâna întinsă. "Şi El era piatra de iaspis şi sardiu," care erau Beniamin şi Ruben, "primul şi ultimul." Acolo Îşi avea El mâinile întinse. Acolo a stat El.
E-116 Wish we could get over here now in the Scriptures, Take Revelations 3, and you’ll get it. Now just before…The last church age, which was Pentecostal, is the lukewarm, Laodicean Church Age, which is rejected.
But remember, as Jesus was seen in the cross, standing in the seven golden candlesticks, the darkest was what was the fartherest away from Him, His right hand and His left hand. “And He was to look upon as Alpha and Omega.” Not the in-between. “The—the Alpha and Omega,” as He had His hand stretched. “And He was jasper and sardis stone,” which was Benjamin and Reuben, “the first and the last.” There He had His hands stretched. There He stood.
E-117 Dar amintiţi-vă, la ieşirea afară din aceasta, să nu o confundaţi. Căci, când ei au primit aceste nume aici, de aceste denominaţiuni, ei mureau chiar în aceleaşi lucruri, drept înainte în jos. Dar El a spus, chiar între Metodistă şi Penticostală, mergând afară, "Ţi-am pus înainte o uşă deschisă." Ia te uită, Numele restaurat din nou. "Am pus o uşă deschisă. Căci Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." Ce este aceasta? Acea uşă deschisă.
E-117 But remember, at the going out of this, don’t confuse it. For, when they received these names here, of these denominations, they would die right in them same things, right on down. But He said, “Just between the Methodist and Pentecostal, going out, “I have set a open door before you.” There you are, the Name restored again. “I have set an open door. For I am the Way, the Truth, and the Life. No man cometh to the Father except through Me.” What is it? That open door.
E-118 "Strâmtă!" Strâmtă, dacă aţi observat, nu este d-r-e-a-p-t¬ă. Este s-t-r-â-m-t-ă. "Strâmtă este calea." Strâmtoare, este apă.
Cum? "Înapoi la Numele lui Isus, care l-ai avut. Tu nu ai... Ai puţină viaţă; n-ai tăgăduit Numele Meu." Apoi, apoi, înăuntru aici ei l-au pierdut, au mers într-o denominaţiune Catolică; au ieşit într-o denominaţiune Luterană, au ieşit într-o denominaţiune Wesleyană, apoi ei se duc drept în cea Penticostală.
Dar, chiar înainte de timpul sfârşitului, Sămânţa este aproape dusă de pe pământ. S-a scurs afară, Sămânţa celor neprihăniţi. Sămânţa şarpelui doar se acumulează mai repede şi mai repede şi mai repede, pregătindu-se pentru această epocă atomică, ca să fie distrusă. "Dar chiar înainte de acel timp, Eu voi pune o cale de scăpare. Eu îţi voi pune înainte o uşă deschisă. Strâmtă este această poartă şi îngustă este această cale, şi vor fi doar puţini dintre ei care o află. Dar largă este calea care duce la distrugere, şi mulţi vor fi cei care vor intra pe ea." Ia te uită. Chiar înainte de asta, această Lumină mare trebuie să răsară.
E-118 “Strait!” Strait, if you noticed, it ain’t s-t-r-a-i-g-h-t. It’s s-t-r-a-i-t. “Strait is the way.” Strait, is water.
How? “Back to the Name of Jesus, which you did have. You haven’t…Got a little life; you haven’t denied My Name.” Then, then, in here they lost it, went into a Catholic denomination; come out in a Lutheran denomination, come out in a Wesley denomination, then they’re going right into the Pentecostal then.
But, just before the end time, the Seed is almost gone from the earth. It’s waded out, the Seed of the righteous. The seed of the serpent is just accumulating faster and faster and faster, getting ready for this atomic age, to be destroyed. “But just before that time, I’ll set a way of escape. I’ll set before you an open door. Strait is this gate and narrow is this way, and there will be just a few of them that’ll find it. But broad is the way that leads to destruction, and many will be will go in thereat.” There you are. Just before this, this great Light was supposed to spring forth.
E-119 Sunt aşa de bucuros. Eu doar nu ştiu cum să exprim asta, sunt aşa de bucuros. Iată-o aici, este timpul de încheiere, şi nu am atins deloc subiectul meu.
E-119 I’m so glad. I just don’t know how to express it, I’m so glad. Here it is, time to close, and I’ve never touched my subject.
E-120 Vreau să vorbesc despre: Botezul Duhului Sfânt. Am să ating asta, oricum, timp de zece, cincisprezece minute. Acum, nu vă voi ţine trei ore cum am făcut seara trecută; voi încerca să nu.
E-120 I want to speak on: The Baptism Of The Holy Ghost. I’m going to touch it, anyhow, for ten, fifteen minutes. Now, I won’t keep you three hours like I did last night; I’ll try not.
E-121 Acum, dacă ei au un botez în apă fals, denominaţiunile sunt greşite. Şi oricine se ţine de anumite denominaţiuni susţine în mod absolut lucrul greşit. Ei susţin la ce este Dumnezeu împotrivă. A spus aşa în aceste epoci ale bisericii. A spus aşa în Scriptură, şi le-a numit prostituate, pentru că, "Ei învaţă ca Doctrină poruncile oamenilor." Acum, noi...
E-121 Now, if they got a false water baptism, denominations are wrong. And ever who hinds up for certain denominations is absolutely supporting the wrong thing. They’re supporting what God is against. Said so in these church ages. Said so in the Scripture, and called them prostitutes, because, “They teach for Doctrine the commandments of men.” Now, we the…
E-122 Am mers într-un loc nu de mult, la un anumit om care a venit aici, să scrie o teză despre vindecarea Divină. Şi a spus, "Singurul lucru despre tine, Frate Branham," a spus, "oamenii o ţin împotriva ta că tu mergi la Penticostali."
Am spus, "Ei bine, voi veni la ai voştri," am spus, "dacă mă veţi susţine în oraşul vostru."
A spus, "Ei bine," a spus, "eu-eu deja am propus." A spus, "I-am dus-o la episcopul acestei anumite biserici, biserică Metodistă." Nu este necesar să ne ferim de aceasta. A spus, "Am propus asta, şi ei au spus, 'Acum, vezi, noi, ca biserică Metodistă, nu credem în aceste miracole."'
E-122 I went to a place not long ago, to a certain man come in here, writing a thesis on Divine healing. And he said, “The only thing about you, Brother Branham,” said, “the people hold it against you because you go to the Pentecostals.”
I said, “Well, I’ll come to yours,” I said, “if you’ll support me in your city.”
He said, “Well,” said, “I—I done took that up.” Said, “I took it to the bishop of this certain church, Methodist church.” No need of pulling any punches about it. Said, “I took it up, and they said, ‘Now, you see, we, as the Methodist church, don’t believe in these miracles.’”
E-123 Acum ce veţi face voi? Acum voi o să ascultaţi de biserica Metodistă, sau de denominaţiune? Dacă da, eşti o prostituată religionistă. Voi credeţi că biserica Baptistă va susţine o astfel de campanie? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] De ce? Pentru că ei sunt Baptişti. Biblia a spus că sunt prostituate. Ea a dat naştere la fiicele ei, şi ele erau "curve." De ce? Răspândesc acelaşi fel de învăţătură, învăţătură făcută de om, în loc de Invăţătura lui Dumnezeu. Asta-i de ce nu suntem noi denominaţi cu Baptiştii. Asta-i de ce nu suntem denominaţi cu Metodiştii.
E-123 Now what are you going to do? Now you going to listen to the Methodist church, or the denomination? If you are, you’re a prostitute religionist. You think the Baptist church would support a campaign of such? [Congregation says, “No.”—Ed.] Why? Because they’re Baptists. The Bible said they are prostitutes. She brought forth her daughters, and they were “harlots.” Why? Giving out the same kind of a doctrine, man-made doctrine, instead of God’s Doctrine. That’s why we’re not denominated with the Baptists. That’s why we’re not denominated with the Methodists.
E-124 Acum, de ce nu suntem noi denominaţi cu Penticostalii? Ia te uită. Asta-i exact. Cea Penticostală ar fi stat unde... Dacă¬dacă biserica Luterană ar fi rămas unde au început, ar fi fost cea Penticostală. Dar ei s-au denominat, astfel Dumnezeu a ridicat un alt penticostal, numit Wesley. Şi astfel când Wesley s-a denominat, El a ridicat alta, numită Baptistă. Când ei s-au denominat, atunci El a ridicat alta, numită Campbellişti. Când ei s-au denominat, El a ridicat alta, numită Penticostală. Când ei se denominează, El merge mai departe. Urmăriţi doar şi vedeţi.
E-124 Now, why ain’t we denominated with the Pentecostals? Here you are. That’s exactly. The Pentecostal would have stayed where…If—if the Lutheran church would have stayed where it would begin, it would have been the Pentecostal. But they denominated, so God raised up another pentecostal, called Wesley. And so when Wesley denominated, He raised up another one, called Baptist. When they denominated, then He raised up another one, called Campbellites. When they denominated, He raised up another one, called Pentecost. When they denominate, He’s moving on. Just watch and see.
E-125 Nu este programul Divin al lui Dumnezeu. Nu este în programul lui Dumnezeu, să aibă acele denominaţiuni. Astfel, vedeţi, asta-i de ce nu suntem noi o denominaţiune.
E-125 It is not God’s Divine program. It’s not in the program of God, to have those denominations. So, you see, that’s why we’re not a denomination.
E-126 Reţineţi asta. Am spus, la început, acum, dacă vă rănesc, eu nu intenţionez. Asta este pentru biserică. Dacă voi şedeţi cu noi, ne face plăcere să vă avem aici, dar aceasta este poziţia noastră, şi de ce nu suntem o denominaţiune.
E-126 Remember this. I said, in the beginning, now, if I hurt you, I don’t mean to. This is for the church. If you’re setting along, we like to have you here, but this is what we stand for, and why we’re not a denomination.
E-127 Acum, denominaţiunea, de la început, este falsă, şi învăţători falşi. Am spus că va răni, şi vreau ca asta să doară. Ei sunt absolut învăţători falşi. Orice om care cunoaşte aceste lucruri, şi va sta şi va compromite, pentru cea Baptistă, Metodistă, Luterană, sau Penticostală, ştiind că Biblia învaţă diferit, el este un proroc fals. Nu stăm în jur. Asta-i exact. Asta-i de ce nu m-am unit cu Adunarienii. Asta-i de ce nu m-am unit cu Unitarienii. Ăsta-i motivul că nu m-am unit cu cea Baptistă, Metodistă, sau Prezbiteriană, pentru că sunt false. Nu vreau să spun că oamenii lor sunt falşi. Vreau să spun că teologia lor este falsă, pentru că nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Pavel a spus, "Dacă un..." El a mers aici... Daţi-mi voie să vă arăt ce a spus Pavel, înainte să lăsăm acest botez în apă.
E-127 Now, the denomination, to begin with, is false, and false teachers. I said it would hurt, and I want it to hurt. They are absolutely false teachers. Any man that knows those things, and will stand and compromise, for the Baptist, Methodist, Lutheran, or Pentecostal, knowing that the Bible teaches different, he’s a false prophet. No sticking around it. That’s exactly. That’s why I didn’t join the Assemblies. That’s why I didn’t join the Oneness. That’s the reason I didn’t join the Baptist, Methodist, or Presbyterian, because they’re false. I don’t mean their people is false. I mean their theology is false, because it don’t compare with God’s Word.
Paul said, “If a…” He went over here…Let me show you what Paul said, ’fore we leave this water baptism.
E-128 Când Isus a făcut proclamarea, în Matei 28:19; Petru, zece zile mai târziu, a spus, "Pocăiţi-vă fiecare din voi şi să fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt."
Următoarea dată când a fost menţionat botezul, când Filip evanghelistul s-a dus şi a predicat la Samariteni. Şi el i-a botezat pe fiecare dintre ei în Numele lui Isus Cristos. Pavel... Petru a venit, sau Petru şi Ioan, adică, şi au pus mâinile peste ei; ei au primit Duhul Sfânt.
Apoi s-au dus sus acolo. Petru s-a dus direct atunci la casa lui Corneliu. Şi când Corneliu... "În timp ce Petru vorbea Cuvintele acestea, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei." Petru a spus, "Noi nu putem opri apa, văzând că aceştia au primit Duhul Sfânt cum am primit noi la început." Şi el le-a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos.
E-128 When Jesus made the issue, in Matthew 28:19; Peter, ten days later, said, “Repent every one of you and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.”
The next time baptism was mentioned, when Philip the evangelist went down and preached to the Samaritans. And he baptized every one of them in the Name of Jesus Christ. Paul…Peter came down, or Peter and John, rather, and laid hands on them; they received the Holy Ghost.
Then they went on up there. Peter went straight then to Cornelius’ house. And when Cornelius… “While Peter yet spake these Words, the Holy Ghost fell on them.” Peter said, “We can’t forbid water, seeing that these have received the Holy Ghost like we did in the beginning.” And he commanded them to be baptized in the Name of the Lord Jesus Christ.
E-129 Acum, Pavel a trecut prin ţinuturile de sus ale Efesului; găseşte câţiva Baptişti. Şi ei aveau un-ei un apostol acolo sus, apostol al Bibliei, şi numele lui era Apolo. El era un avocat, convertit, şi el le dovedea oamenilor că Isus era Cristosul, cu Biblia. A spus, "Mesia trebuie să facă anumite lucruri. Acest Om a fost Mesia."
E-129 Now, Paul passed through the upper coast of Ephesus; he finds some Baptists. And they had a—they an apostle up there, apostle of the Bible, and his name was Apollos. He was a lawyer, converted, and he was proving to the people that Jesus was the Christ, by the Bible. He said, “The—the Messiah is supposed to do certain things. This Man was the Messiah.”
E-130 Şi ei aveau un grup mare de oameni acolo, şi se bucurau, şi strigau, şi aveau un timp măreţ. Aquila şi Priscila s-au dus acolo şi s-au alăturat lor, având părtăşie cu ei. Ei nu aveau nici o denominaţiune. Ei aveau părtăşie. Şi astfel ei au văzut că acest om era un om mare, oh, el era deştept, un avocat, şi el era-era un om deştept. Astfel el... Ei au spus, "Acum, tu, tu eşti foarte bun în ceea ce şti, dar noi avem un frăţior numit Pavel. Când el vine, el a avut ceva experienţă, el ştie despre ce vorbeşte. El te va învăţa calea Domnului mai clar, dacă tu doar vei şedea şi să îl asculţi. Acum, să nu încerci să îl presezi cu ceva, pentru că el nu va sta liniştit pentru aceasta. Înţelegi? Dar tu doar-tu doar mergi înainte, să îl asculţi."
E-130 And they had a big bunch of people there, and they were rejoicing, and shouting, and having a big time of it. Aquila and Priscilla had went over there and joined up with them, having fellowship with them. They didn’t have no denomination. They was having fellowship. And so they seen this man was a great man, oh, he’s smart, an attorney, and he was—he was a smart man. So he…They said, “Now, you, you are very good on what you know, but we got a little brother named Paul. When he comes, he’s had some experience, he knows what he’s talking about. He’ll teach you the way of the Lord more plainer, if you’ll just set and listen to him. Now, don’t try to push something off on him, ’cause he ain’t going to stand still for it. See? But you just—you just go ahead, listen to him.”
E-131 Şi Pavel a venit. El i-a ascultat, observându-i odată acolo.
A spus, "Asta-i foarte bine, dar aţi primit voi Duhul Sfânt, voi Baptiştilor, de când aţi crezut?"
"Oh," au spus, "nu Îl avem noi?"
"Nu cred." Vedeţi?
"Ei bine, de ce?"
"Ei bine, cum aţi fost botezaţi?"
"Oh, noi am fost botezaţi. Am fost botezaţi."
E-131 And Paul come through. He listened at them, watching once over there.
He said, “That’s very good, but have you received the Holy Ghost, you Baptists, since you believed?”
“Oh,” they said, “haven’t we got It?”
“Don’t think so.” See?
“Well, why?”
“Well, how was you baptized?”
“Oh, we been baptized. We been baptized.”
E-132 "Ei bine, cine v-a botezat? Şi cum aţi fost botezaţi?"
Biblia spune, "spre ce." Greaca, sau cea originală, spune, "spre cum." Şi aceasta spune, "spre ce." A spus, "Ce aţi fost botezaţi?" Cu alte cuvinte, "Cum aţi fost botezaţi?"
E-132 “Well, who baptized you? And how was you baptized?”
The Bible says, “unto what.” The Greek, or the original, says, “unto how.” And this says, “unto what.” Said, “What was you baptized?” In other words, “How was you baptized?”
E-133 "Noi am fost botezaţi de Ioan Botezătorul, acelaşi om care l¬a botezat pe Isus Cristos, aceeaşi groapă de apă."
Acela este un botez destul de bun, nu credeţi aşa? Pare că asta ar prinde bine, nu-i aşa? Pare că ar fi în regulă, dacă omul care a păşit în apă cu Domnul nostru Isus Cristos şi l-a botezat pe Isus. Şi Dumnezeu a aprobat lucrul acesta, încât El s-a pogorât în forma Duhului Sfânt şi a intrat în El. Şi El a spus, "Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Am plăcerea să locuiesc," imediat după acel botez. Pentru mine pare că acel botez a fost în regulă.
E-133 “We was baptized by John the Baptist, the same man that baptized Jesus Christ, same hole of water.”
That’s pretty good baptism, don’t you think so? Looks like that would stick all right, don’t it? Look like it’d be all right, if the man that walked into the water with our Lord Jesus Christ and baptized Jesus. And God sanctioned it, till He come down in the form of the Holy Ghost and went into Him. And He said, “This is My beloved Son in whom I’m pleased to dwell in,” right after that baptism. Looks to me like that baptism been all right.
E-134 Şi Pavel a spus, "Acesta nu va mai merge acum. Nu va mai merge."
"De ce nu va mai merge?" Vedeţi?
"Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou."
"Vrei să spui că noi, cei care am fost botezaţi de Ioan, care l¬a botezat pe Isus, trebuie să fim rebotezaţi?"
"Aşa este."
A spus, "Cum trebuie să fim botezaţi?"
E-134 And Paul said, “It won’t work any more now. Won’t work anymore.”
“Why won’t it work anymore?” See?
“You got to be baptized over again.”
“You mean that we, who have been baptized by John, that baptized Jesus, has to be rebaptized?”
“That’s right.”
Said, “How must we be baptized?”
E-135 A spus, "În Numele lui Isus Cristos."
Şi Pavel i-a dus acolo afară şi i-a botezat pe toţi, din nou.
Fapte 19:5. "Şi când au auzit ei asta, au fost botezaţi din nou, acum, în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt."
E-135 Said, “In the Name of Jesus Christ.”
And Paul took them out there and baptized them all, over. Acts 19:5. “And when they heard this, they were baptized again, now, in the Name of Jesus Christ. And Paul laid his hands on them, and they received the Holy Ghost.”
E-136 Dacă Pavel a constrâns bărbaţi şi femei să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos; dacă eu am predicat orice altă Evanghelie, atunci duhul meu nu este bun cum a fost al lui Pavel. "Să se înţeleagă că ce vă scriu eu este porunca Domnului."
E-136 If Paul constrained men and women to be baptized over again, in the Name of Jesus Christ; if I preached any other Gospel, then my spirit is not right like Paul’s was. “Let him acknowledge what I write is the commandments of the Lord.”
E-137 Şi acum în Galateni 1:8, Pavel a spus, "Dacă un înger din Cer vine, un înger luminos strălucitor." Despre ce vorbeşte el? O descoperire. Binecuvântat să fie Numele Domnului!
Nu are importanţă cât de bună este descoperirea ta. Vă amintiţi începutul serviciului nostru din dimineaţa aceasta, Urim Tumim-ul? Dacă ceva vine şi îl descoperă perfect; el este un mincinos, el este un înger fals, şi omul care aduce mesajul lui este un proroc fals. Există numai un singur mod de a fi botezat, acela este Numele lui Isus Cristos. Dacă nu aţi fost botezat în acest fel, este un loc de botez care aşteaptă. Aşa este.
E-137 And now in Galatians 1:8, Paul said, “If an angel from Heaven comes, a bright shining angel.” What’s he speaking of? A revelation. Blessed be the Name of the Lord! It don’t matter how good your revelation is. You remember the first of our service this morning, the Urim Thummim? If something comes and reveals it perfectly; he’s a liar, he’s a false angel, and the man who packs his message is a false prophet. There’s only one way to be baptized, that’s the Name of Jesus Christ. If you haven’t been baptized that way, there’s a baptistry waiting. That’s right.
E-138 Fals! Găsiţi-mi un singur loc unde cineva a fost vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Nu este în Scrierile sacre. Ce este aceasta? Este o dogmă care a început cu biserica Catolică. Noi putem susţine lucrul acesta. Noi avem învăţăturile complete ale părinţilor de la Niceea. Noi avem istoria acestora. Avem cele Două Babiloane ale lui Hislop. Avem scrierile lui Josephus. Avem toate istoriile antice. Şi Josephus a scris în timpul Domnului Isus. Cele Două Babiloane ale lui Hislop, scrisă după aceea. Părinţii Ante-Niceeni scrisă după aceea, înainte de formarea bisericii Catolice. Şi apoi a intrat biserica Catolică, şi au împins totul afară şi au preluat, ei înşişi, şi Roma păgână a fost făcută Roma papală. Şi acolo au adus ei acel botez fals în apă, la stropire; şi de la Numele Domnului Isus, la „Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi Isus a spus, sub inspiraţia care El i-a dat-o lui Ioan în Patmos, "Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort." "Tată, Fiu, Duh Sfânt" este un nume pe moarte.
E-138 Falsely! Find me one place where anybody was ever baptized in the name of “Father, Son, Holy Ghost.” It’s not in the sacred Writings. What is it? It’s a dogma that started with the Catholic church. We can support this. We have the full Nicene father’s doctrines. We have the history of it. We have Hislop’s Two Babylons. We have Josephus’ writing. We have all the ancient histories. And Josephus wrote in the time of the Lord Jesus. Hislop’s Two Babylons, wrote after that. The Ante-Nicene Fathers wrote after that, before the forming of the Catholic church. And then the Catholic church come in, and pushed it all out and took over, themselves, and pagan Rome was made papal Rome. And there they brought that false baptism of water, to sprinkling; and from the Name of the Lord Jesus, to “Father, Son, Holy Ghost.” And Jesus said, under the inspiration He give to John on Patmos, “You have a name that you’re living, but you’re dead.” “Father, Son, Holy Ghost” is a dying name.
E-139 Daţi-mi voie să vă spun o mică experienţă personală; Elveţia, Germania, şi locurile unde am fost.
Cum lucrează ghicitorii? Cum călătoresc spiritele rele? Vreau ca voi să mă credeţi, ca păstor al vostru, căci voi sunteţi cei la care vă vorbesc. Diavolii se deplasează în numele "Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Ei taie pene, şi toate celelalte, şi aruncă vrăji unii pe alţii, prin numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," le numesc cele trei nume înalte. Mama acestora este biserica Catolică. Ei merg la aceste mici statui şi îngenunchează acolo, şi taie o pană cu foarfeca, şi o întorc spre înapoi, şi aruncă vrăji pe vecinii lor, şi aşa mai departe, unde ei sunt arşi la moarte, şi toate celelalte, pentru asta.
E-139 Let me tell you a little personal experience; Switzerland, Germany, and the places where I been.
How does fortunetellers work? How does evil spirits travel? I want you to believe me, as your pastor, ’cause you’re the one I’m speaking to. Devils travel in the name of the “Father, Son, and Holy Ghost.” They cut feathers, and everything else, and throw spells on each other, through the name of “Father, Son, Holy Ghost,” call it the three high names. The mother of it is Catholic churches. They go to these little statues and kneel there, and cut a feather with scissors, and turn it backwards, and throw spells on their neighbors, and so forth, where they’re burnt to death, and everything else, for it.
E-140 În Elveţia, am stat cu mâinile pe un stâlp, aşa, unde bărbaţi şi femei oneste au murit, când le-au tăiat limbile, şi le-au ars ochii, şi de toate, cu fiere înroşite, acea biserică prostituată Catolică. Nu doar asta, dar şi bisericile voastre Anglicane timpurii, de asemenea. Şi bisericile voastre Protestante au făcut acelaşi lucru. Şi au aruncat acele blesteme, cu "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."
E-140 In Switzerland, I’ve stood with my hands on the post, like that, where honest men and women died, when they cut their tongues out, and burnt their eyes out, and everything, with hot rods, that prostitute Catholic church. Not only that, but your early Anglican churches, too. And your Protestant churches did the same thing. And they throwed those spells, by the “Father, Son, and Holy Ghost.”
E-141 Fratele şi păstorul vostru, am avut-marele privilegiu, prin harul lui Dumnezeu, să fiu protejat în aceste lucruri, dar să cunosc la prima mână despre ce am vorbit. Unde, o femeie, a venit la această biserică, m-a condamnat şi a spus, "El se ocupă de spiritism." Dumnezeu din Cer ştie despre ce era vorba. Eu nu pot să iau pe nimeni... nu am făcut...
E-141 Your brother and pastor, I’ve had the—the grateful privilege, by the grace of God, to be protected in these things, but to know firsthanded what I was talking about. Where, a woman, had come to this church, condemned me and said, “He’s fooling with spiritualism.” God in Heaven knows what it was all about. I can’t take no man…I didn’t…
E-142 Când mi-au spus că Pigalle, în Paris, era un astfel de loc de faimă rea, de unde am ştiut? Nu am fost niciodată acolo. Dar m¬am dus acolo ca să aflu dacă era adevărat sau nu. Am luat încă doi sau trei slujitori şi ne-am dus acolo la acele femei şi lucruri care se dezbrăcau pe acele străzi şi lucruri. Este adevărul.
E-142 When they told me that Pigalle, in Paris, was such an ill-famed place, how did I know? I was never there. But I went down there to find out if it was right or not. I took two or three more ministers and went down there to those womens and things that stripped on them streets and things. It’s the truth.
E-143 De unde am ştiut că Roma este aşezată pe şapte coline? De unde am ştiut că papa avea VICARIVS FILII DEI? A trebuit să iau cuvântul altcuiva pentru asta. Cum am ştiut că coroana triplă era pe papă; jurisdicţia vicarului Cerului şi al pământului şi iadului? De unde am ştiut aceasta până nu m-am dus şi am văzut?
E-143 How did I know Rome set on seven hills? How did I know the pope had VICARIVS FILII DEI? Had to take somebody else’s word for it. How did I know the triple crown was on the pope; the jurisdiction of the vicar of Heaven and earth and hell? How did I know it till I went and seen it?
E-144 De unde am ştiut că exista un Dumnezeu viu? Nu sub teologia cuiva, vreo concepţie intelectuală a vreunei perioade emoţionale care a trecut printr-o epocă trecută, după cum ne-ar spune necredincioşii. Dar într-o zi, jos acolo, L-am aflat şi am stat de vorbă cu El, faţă în faţă. Aceea a făcut lucrurile diferit. Exact aşa.
E-144 How did I know there was a living God? Not under somebody’s theology, some intellectual conception of some emotional period that passed through an age gone by, as infidels would tell us. But one day, down yonder, I found Him and talked to Him, face to face. That made things different. Exactly right.
E-145 Spiritismul lucrează prin "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Am stat într-o adunare unde acele vrăjitoare erau la lucru. Să nu vă gândiţi că ele nu vă vor provoca. Stăteau acolo. Au aruncat o masă în aer, şi aceasta plutea pe acolo; şi o chitară cânta. Stând acolo, şi ele au vrut să mă scoată afară. Am spus, "Sunteţi greşite." Şi duhul le-a vorbit înapoi lor, un duh care se declara a fi Dumnezeu, spunea că era Dumnezeu. Am spus, "Este greşit. Acesta-i un diavol."
Ele au spus, "Acest om este un necredincios."
E-145 Spiritualism works through “Father, Son, and Holy Ghost.” I stood in a meeting where those witches was a working. Don’t you think they won’t challenge you. They stood there. They throwed a table up in the air, and it floated around; and a guitar playing. Standing there, and they was want to put me out. I said, “You’re wrong.” And the spirit spoke back to them, spirit professing to be God, said it was God. I said, “It’s wrong. It’s a devil.”
They said, “This man is an unbeliever.”
E-146 Am spus, "Sunt un necredincios faţă de acest lucru, pentru că acesta nu-i de la Domnul meu. Asta este vrăjitorie. Asta este de la diavolul." Am spus, "Acum, aici voi pune la probă acel Nume puternic în care am fost botezat." Am spus, "În numele 'Cerului înalt,' spune-mi adevărul." Nici măcar nu mi-a răspuns. Am spus, ,,În numele 'sfintei Biserici,' spune-mi adevărul." El nu mi-a răspuns. Am spus, "În numele 'Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt,' spune-mi adevărul." Şi el nu mi-a răspuns. Dar, am spus, "În Numele lui 'Isus Cristos,' spune-mi adevărul."
E-146 I said, “I’m an unbeliever of this stuff, ’cause it’s not of my Lord. This is witchcraft. This is of the devil.” I said, “Now, here I’ll try that powerful Name that I been baptized in.” I said, “In the name of ‘high Heavens,’ tell me the truth.” Wouldn’t even answer me. I said, “In the name of the ‘holy Church,’ tell me the truth.” He wouldn’t answer me. I said, “In the name of the ‘Father, Son, and Holy Ghost,’ tell me the truth.” And he wouldn’t answer me. But, I said, “In the Name of ‘Jesus Christ,’ tell me the truth.”
E-147 El a spus, "Da. Este greşit." Dumnezeu ştie că acela este adevărul. Da, domnule. Oh!
Credinţă în Tatăl, credinţă în Fiul,
Credinţă în Duhul Sfânt, aceştia trei sunt Unul;
Diavolii vor tremura, păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Domnul Isus face orice să se scuture.
Da, domnule. Staţi cu acel Nume.
E-147 He said, “Yes. It’s wrong.” God knows that’s the truth. Yes, sir. Oh!
Faith in the Father, faith in the Son,
Faith in the Holy Ghost, these three are One;
Devils will tremble, sinners awake;
Faith in the Lord Jesus make anything shake.
Yes, sir. Stay by that Name.
E-148 "Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort." Acolo-i biserica voastră. Iată-o acolo.
E-148 “You have a name that you’re alive, but you’re dead.” There’s your church. There it is.
E-149 Ascultaţi. Este o femeie care şade... Sunt femei bune, plăcute, frumoase şezând în această biserică în dimineaţa aceasta. Femei tinere, femei de vârstă mijlocie, femei bătrâne, ele sunt toate bune. Ele sunt soţia cuiva, fiica cuiva, iubita cuiva, şi aşa mai departe. Ele sunt, toate. Există o singură D-nă Branham aşezată aici. Voi sunteţi, toate, femei. Dar este o singură Doamnă William Branham. Ea este cea care merge acasă cu mine. Ea este cea care este iubita mea. Ea este cea care creşte copiii mei.
E-149 Listen. There’s one woman setting…There is fine, nice-looking, beautiful women setting in this church this morning. Young women, middle-aged women, old women, they’re all fine. They’re somebody’s wife, somebody’s daughter, somebody’s sweetheart, so forth. They’re, every one. There’s one Mrs. Branham setting here. You’re, every one, women. But there’s one Mrs. William Branham. She is the one goes home with me. She is the one is my sweetheart. She is the one that raising my children.
E-150 Există multe biserici bune astăzi în lume. Dar este una D¬na Isus care dă naştere la reale, adevărate, făpturi născute din nou din Dumnezeu. Ştiţi ce vreau să spun, nu? Numele ei nu este Metodistă. Numele ei nu este Baptistă. Numele ei este Isus, D-na Isus. Sigur, Ea este. Ea produce oameni, nu membri ai bisericii Metodiste. Ea nu produce biserica Baptistă, sau Prezbiteriană, sau Catolică. Ea îi produce pe acei, născuţi, şi înrădăcinaţi şi stabiliţi în Cristos Isus. lat-O acolo. Aceea este Ea. Sunt atât de bucuros că sunt cu Ea. Ea este o Biserică mistică. Ea nu are nici o denominaţiune. Ea nu poartă nici unul din aceste nume măreţe pompoase şi clădiri mari. Ea se întâlneşte oriunde membri Trupului se adună împreună. Ei se închină în Duh şi-n Adevăr. Ei au fost predestinaţi înainte de întemeierea lumii.
Încă o Scriptură, şi vă promit că voi încheia. Şi voi lăsa restul pentru deseară. Leo, tu poţi să prinzi asta deseară, atunci.
E-150 There is many fine churches in the world today. But there’s one Mrs. Jesus that’s bringing forth the real, true, born-again creatures of God. You know what I mean, don’t you? Her name is not Methodist. Her name is not Baptist. Her name is Jesus, Mrs. Jesus. Sure, She is. She is bringing forth people, not members of the Methodist church. She not bring forth Baptist church, or Presbyterian, or Catholic. She is bringing forth them, born, and rooted and grounded in Christ Jesus. There She is. That’s Her. I’m so glad that I’m with Her. She’s a mystical Church. She don’t have any denomination. She carries none of these great big fancy names and big buildings. She meets wherever the members of the Body gathers together. They worship in Spirit and in Truth. They were predestinated before the foundation of the world.
One more Scripture, and I promise you I’ll close. And I’ll leave the rest of it till tonight. Leo, you can catch that tonight, then.
E-151 Să mergem la Efeseni, doar un minut. Citesc doar această Scriptură, apoi o voi lăsa cu voi. Noi aflăm ce a spus Biblia acum despre asta. Îl voi lua pe acest mare învăţător, Pavel, care este... Nu a fost niciodată nimic ca el. El a fost apostolul pentru Biserica Neamurilor. În regulă. Luaţi Efeseni 1.
E-151 Let’s go to Ephesians, just a minute. Just read this one Scripture, then I’m going to leave it with you. We find out what the Bible said now about this. I’m going to take this great teacher, Paul, which is…There’s never been nothing like him. He was the apostle to the Gentile Church. All right. Get Ephesians 1.
E-152 Acum vom încheia, doar într-un minut. Ascultă la aceasta, prietenul meu drag. Ascultaţi la Pavel predicând la acelaşi fel de Biserică la care predic eu, în această dimineaţă.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia... (Bisericii Prezbiteriene? Ce biserică?) ... voia lui Dumnezeu, către sfinţii (cei sfinţiţi) care sunt în Efes...
Acum, amintiţi-vă, că erau împrăştiaţi în toată lumea. Dar, acesta este grupul din Efes, cărora le vorbeşte. Acum, el nu vorbeşte către lume. El nu le vorbeşte membrilor locali ai bisericii. El îndreaptă asta către cei sfinţi. Haideţi să vedem.
... şi către cei credincioşi în Cristos Isus:
Cum ajungem noi în Cristos Isus? "Printr-un singur Duh suntem toţi botezaţi," trăind credincioşi. Cum ştiţi că aveţi Duhul Sfânt? Noi vom ajunge la aceea poate deseară. Vedeţi? În regulă.
... în Cristos Isus:
Harul să fie cu voi, şi pacea, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi... Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti...
E-152 Now we’re going to close, just in a minute. Listen to this, my dear friend. Listen at Paul preaching to the same kind of Church that I am, this morning.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of…(the Presbyterian church? The what church?)…the will of God, to the saints (the sainted ones) which are at Ephesus,…
Now, remember, they’re scattered all over the world. But, this is the group at Ephesus, he’s talking to. Now, he ain’t talking to the world. He ain’t talking to local church members. He’s directing this to the sainted ones. Let’s see.
…and to the faithful in Christ Jesus:
How do we get in Christ Jesus? “By one Spirit we’re all baptized,” living faithful. How do you know you got the Holy Ghost? We’re going to get on that maybe tonight. See? All right.
…in Christ Jesus:
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and…the Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places…
E-153 Voi ştiţi, nu este nevoie de mult urlet. Nu este nevoie de multă strigare. Aceea-i în regulă; nimic împotriva acesteia. Este în regulă. Nu este nevoie de aceea. Este nevoie de o-o inimă supusă, aşezată în locurile Cereşti ospătându-se din lucrurile Duhului. Şi cu ce se ospătează Duhul, emoţie? Nu întru-totul. Acesta aduce emoţie. Vedeţi? Dar aţi putea...
E-153 You know, it don’t take a lot of hollering. It don’t take a lot of screaming. That’s all right; nothing against it. It’s all right. It don’t take that. It takes a—a submitted heart, setting in Heavenly places, feasting on the things of the Spirit. And what does the Spirit feast on, emotion? Not altogether. It brings emotion. See? But you could…
E-154 Amintiţi-vă. Vă amintiţi vedenia despre ploaie şi grâul, neghina? Reţineţi. Când este nevoie de ploaie, este un scaiete mic, care îşi are capul aplecat în jos; grâul îşi are capul aplecat în jos. Când vine ploaia, ei amândoi sar în sus şi strigă. Aceeaşi ploaie. "Dar după roadele lor îi veţi cunoaşte." Priviţi.
Harul să fie cu voi... de la-de la Dumnezeu tatăl nostru, ...
Acum priviţi. "După..."Al 4-lea verset acum .
După cum ne-a ales în el...
La ultima trezire? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Ha? ["Nu."] Când devenim un membru la Baptistă sau Met-...? Nu. "A ales," înainte de a avea întâlnirea. Da.
... înainte de întemeierea lumii, ...
El ne-a ales chiar atunci. Nu, nu noi l-am ales pe EL El ne-a ales. Vedeţi? El ne-a ales atunci înainte de întemeierea lumii.
... ca noi să fim sfinţi...
E-154 Remember. You remember the vision about the rain and the wheat, the tares? Remember. When the needing rain, there’s a little cocklebur, he’s got his head hanging down; the wheat’s got its head hanging down. When the rain come, both of them jump up and shout. Same rain. “But by their fruit you shall know them.” Look.
Grace be unto you,…from—from God our father,…
Now watch. “According…” The 4th verse now.
According as he has chosen us in him…
At the last revival? [Congregation says, “No.”—Ed.] Huh? [“No.”] When we become a member of the Baptist or the Meth-…? No. “Has chosen,” before they had the meeting. Yeah.
…before the foundation of the world,…
He chose us right then. Not, we didn’t choose Him. He chose us. See? He chose us then before the foundation of the world.
…that we should be holy…
E-155 Cum eram noi sfinţi? Nu prin ce am făcut noi, dar prin ce a făcut El pentru noi, căci noi nu putem fi. Cum puteţi face dintr¬un porc un miel? Frate Roy, tu ai crescut porci şi miei, ambii. Nu poţi-nu poţi-nu poţi să-i amesteci. Un porc doar... el se apropie în jur acolo şi mănâncă tot felul de lucruri care poate. Va ieşi afară pe un morman de bălegar şi va mânca pe săturate. Ei bine, tu nu te simţi deranjat din cauza aceea. Te gândeşti că acel porc este chiar în regulă. El este doar un porc bun. Asta-i tot. Dar tu nu vezi un miel pe-acolo. El nu l-ar putea invita pentru cină; el nu ar veni. Nu. Care-i treaba? Pentru că, el este un porc. Du-te să-i spui că este greşit. "Dumnezeu să fie binecuvântat, eu sunt un porc. Tu să stai pe terenurile tale. Du-te acolo, să fi un holy-roller dacă vrei." Ia te uită!
"Dacă iubiţi lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi," a spus Cuvântul.
E-155 How was we holy? Not through what we did, but what He did for us, ’cause we can’t be. How can you make a pig a lamb? Brother Roy, you raised pigs and lambs, both. You can’t—you can’t—you can’t mix them. A pig just…he get around there and eat all kind of stuff that he can. He’ll get out on a manure pile and eat a belly full. Well, you don’t feel bad about that. You think that pig is just all right. He’s just a good pig. That’s all. But you don’t see a lamb around there. He couldn’t invite him over for dinner; he wouldn’t come. No. What’s the matter? Cause, he’s a pig. You go tell him he’s wrong. “Bless God, I’m a pig. You keep on your own grounds. You go down there, be a holy-roller if you want to.” There you are.
“If you love the world or the things of the world, the love of God is not even in you,” said the Word.
E-156 Acum, nu pentru că am renunţat să mănânc bălegar, m-a făcut diferit de un porc, vedeţi, m-a făcut să nu mai fiu un porc. Nu este asta. Dar când natura mea s-a schimbat. "Oh, ei au pus un gard în jur, cred. Ei mă barează. Eu nu trebuie să fac asta."?
Oh, nu. Tu nu barezi nimic de la asta. Tu doar eşti născut din nou. Asta e tot. Tu ai fost doar schimbat. Aşa este.
E-156 Now, not because I quit eating manure, made me different from a pig, see, made me not a pig anymore. That isn’t it. But when my nature changed. “Oh, they put a fence around, I guess. They bar off. I’m not supposed to do this”? Oh, no. You don’t bar off nothing from this. You’re just born again. That’s all. You just been changed. That’s right.
E-157 Dar dacă ai putea scoate duhul din acel-din acel miel şi să îl puneţi în porc; acel miel ar face acelaşi lucru. Porcul ar face acelaşi lucru ce ar face duhul mielului în el, şi acel miel s-ar întoarce chiar înapoi în jur şi ar face acelaşi lucru care îl făcea porcul.
Acum vedeţi, voi porcilor, unde sunteţi? Vedeţi? Asta este exact aşa. Aşa este. Vedeţi? Mergeţi afară şi iubiţi lucrurile din lume, purtaţi pantaloni scurţi şi faceţi toate aceste lucruri. Continuaţi, arată ce sunteţi.
E-157 But if you could take the spirit out of that—of that lamb and put it into the pig; that lamb would do the same thing. The pig would do the same thing the lamb’s spirit in him would do, and that lamb would turn right back around and do the same thing the pig did.
Now you see, you pigs, where you’re at? See? That’s exactly right. That’s right. See? You go on out and love the things of the world, wear shorts and do all these things. Go ahead, shows what you are.
E-158 "Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culege omul smochine din mărăcini?" Vedeţi? Nu, nu. Culegeţi smochine din smochini. Luaţi mere din meri. Luaţi spini din pomii de spini. Aşa este.
Acum, ascultaţi foarte atenţi acum.
Ne-a predestinat la înfierea de copii prin Isus Cristos la sine însuşi, după a lui, după buna lui plăcere a-a voii sale,
Ne-a predestinat, spre lauda slavei lui a harului său, în care el ne-a făcut acceptabili în cel preaiubit.
E-158 “By their fruits you shall know them. Does man gather figs off of thorns?” See? No, no. You draw figs off of fig trees. You get apples off of apple trees. You get thorns off of thorn trees. That’s right.
Now, listen real close now.
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to his own, to his good pleasure of his—his will,
Having predestinated us, to the praises of his glory of his grace, wherein he has made us acceptable in the beloved.
E-159 Cine a făcut aceasta? "Pentru că m-am lăsat de băut? Pentru că m-am lăsat de fumat?" Nu. El a făcut-o. El m-a făcut, înainte de întemeierea lumii, acceptabil în prezenţa harului Său. Nimic ce am făcut eu. Nu am făcut niciodată ceva privitor la acest lucru. Nu am avut nici un lucru de-a face cu aceasta.
Am fost un porc, de la început. Am fost un păcătos, născut într-o familie de beţivi, crescut pe un distilator de alcool, şezând pe un butoi de whiskey, ruşinos. Este adevărat. Contrabandist din Kentucky, nu am purtat niciodată o pereche de încălţăminte până am fost un băiat mare. Părul îmi atârna pe gât, stăteam acolo pe un butoi de alcool, făcând contrabandă de alcool.
Cu toate astea, Duhul Sfânt a venit la mine, la vârsta de şapte ani, a spus, "Să nu te atingi de un strop din acesta. Şi să nu te ocupi cu acele fete mici acolo afară. Şi să nu fumezi o ţigară sau să mesteci o gură de tutun." Oh, vai! Ce a fost asta? Bunăvoinţa Tatălui, înainte de întemeierea lumii, ca El să mă trimită să propovăduiesc Evanghelia şi să conduc oile Lui. Dumnezeu să-L binecuvânteze şi, pentru întotdeauna, acel Nume minunat! Voi sta cu Biblia Lui, afundat sau înecat, popular sau nepopular. Fie că mă iubeşte cineva, sau nu, eu îi voi fi Lui pe plac. Eu vreau să fac ceea ce îl mulţumeşte pe El.
E-159 Who did it? “Cause I quit drinking? Cause I quit smoking?” No. He did it. He made me, before the foundation of the world, acceptable in the presence of His grace. Nothing I done. Never done a thing about it. Didn’t have one thing to do with it.
I was a pig, to begin with. I was a sinner, born in a family of drunkards, raised up on a moonshine still, setting on a whiskey barrel, disgraceful. That’s right. Kentucky moonshiner, never wore a pair of shoes till I was a great big boy. Hair hanging down my neck, setting up there on a moonshine keg, making moonshine.
Yet, the Holy Ghost come to me, at seven years old, said, “Don’t you touch a drop of it. And don’t you fool with them little old girls out there. And don’t you smoke a cigarette or chew a chew of tobacco.” Oh, my! What was it? The Father’s good will, before the foundation of the world, that He would send me to preach the Gospel and lead His sheep. God bless Him and, forever, that great Name! I’ll stay by His Bible, sink or drown, popular or unpopular. Whether anybody loves me, or not, I’ll please Him. I want to do that which pleases Him.
E-160 Dacă Baptiştii mă refuză, Metodiştii; Penticostalii, pe baza de "dovada iniţială, vorbirea în limbi, ca fiind Duhul Sfânt." Acela-i motivul că noi nu suntem Penticostali. Noi nu credem că vorbirea în limbi te face umplut cu Duhul Sfânt, nu mai mult decât credem că a trăi într-un şopron te face un porc. Nu, domnule. Nu mai mult decât credem că a trăi în-în palatul unui rege te va face un rege. Nu o face! Ai putea fi un slujitor. Vedeţi? Ai putea fi orice. Nu, domnule.
E-160 If the Baptist turn me down, the Methodist; the Pentecostal, upon their “initial evidence, speaking in tongues, being the Holy Ghost.” That’s the reason we’re not Pentecostal. We don’t believe that the speaking with tongues makes you filled with the Holy Ghost, no more than we believe living in a barn would make you a pig. No, sir. No more than we believe living in—in a king’s palace would make you a king. Doesn’t! You could be a servant. See? You could be anything. No, sir.
E-161 Noi credem că tu primeşti Duhul Sfânt printr-o experienţă, nu printr-o concepţie fictivă intelectuală din Scripturi, ci printr¬o experienţă pe care o şti doar tu singur. Acum, dacă vrei să şti dacă e:ra Duhul Sfânt, urmăreşte cum se modelează viaţa după aceea. Iţi va spune ce fel de duh a intrat în tine.
E-161 We believe that you receive the Holy Ghost by an experience, not by mythical intellectual conception of the Scriptures, but by an experience that you alone know. Now, if you want to know whether it was the Holy Ghost, watch how your life patterns after that. It’ll tell what kind of a spirit come into you.
E-162 S-ar putea să vorbeşti în limbi şi s-ar putea să nu. Dar de ce au făcut Penticostalii un astfel de lucru atât de groaznic? Prindeţi asta. De ce au făcut Penticostalii lucrul acela? De ce? Pentru că, la început, când Dumnezeu a început să restaureze în trecut acolo, cu patruzeci de ani în urmă, aducând înapoi darurile, cineva a început să vorbească în limbi. Şi vorbirea în limbi este cel mai mic dar, conform cu învăţătura lui Pavel, din întreaga grămadă de daruri. "Cel mai mic dintre toate darurile, este vorbirea în limbi." Şi de îndată ce au făcut asta, ei toţi s-au entuziasmat şi au făcut o denominaţiune, şi au numit-o Consiliul General, care este Adunările lui Dumnezeu.
E-162 You might speak with tongues and you might not. But why did the Pentecostal do such a horrible thing as that? Catch that. Why did the Pentecostal do that? Why? Because, in the beginning, when God begin to restore back yonder, forty years ago, bringing back the gifts, somebody begin to speak with tongues. And speaking in tongues is the least gift, according to Paul’s teaching, of the entire bunch of gifts. “The least of all the gifts, is speaking in tongues.” And as soon as they did it, they all got excited and made a denomination, and called it the General Council, which is the Assemblies of God.
E-163 Acum, am vorbit cu unii din oamenii lor cei mai buni, cei mai buni teologi ai lor, şi ei spun, "Frate Branham, tu ai dreptate. Dar ce putem face noi acum? Dacă ne-am ridica împotriva acesteia, am fi daţi afară. Şi ce s-ar gândi biserica noastră despre noi? Când, noi i-am învăţat timp de ani, i-am învăţat ani de zile, că, 'Dovada Duhului Sfânt este vorbirea în limbi.' Ce ar fi dacă am schimba asta acum?" Aceea este blestemul denominaţiunii.
Binecuvântat să fie Domnul! Noi nu avem nici o denominaţiune. Doar cum Duhul călăuzeşte, noi Îl primim.
Botezul Duhului Sfânt este o experienţă personală.
E-163 Now, I’ve talked to some of their best men, their best theologians, and they say, “Brother Branham, you’re right. But what can we do now? If we’d raise up against that, we’d be kicked out. And what would our church think about us? When, we’ve taught them for years, we’ve taught them for years, that, ‘The evidence of the Holy Ghost is speaking in tongues.’ What if we change it now?” That’s the curse of denomination.
Bless the Lord! We have no denomination. Just as the Spirit leads, we take It.
The baptism of the Holy Ghost is a personal experience.
E-164 Am văzut oameni care vorbesc în limbi. Am văzut vrăjitoare şi vrăjitori. Orice misionar ştie la fel, care a avut de-a face vreodată cu vrăjitorie şi diavoli. I-am văzut ridicându-se şi vorbind în limbi, şi aruncând praf în spatele lor peste cap, şi tăindu-se cu o lancie, şi vorbesc în limbi şi interpretându-le. Şi voi spuneţi că acela este Duhul Sfânt? Cu siguranţă, nu este. Este un diavol.
Isus nu a spus niciodată, "După limbile lor îi veţi cunoaşte," ci, "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Şi Efeseni 5:1 a spus, că, "Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândeţe, răbdare, smerenie, credinţă, înfrânare." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ia te uită.
E-164 I’ve seen people speak with tongues. I’ve seen witches and wizards. Any missionary knows the same, that’s ever dealt in witchcraft and devils. I’ve seen them stand and speak in tongues, and throw dirt over the back of their heads, and cut themselves with a lance, and speak in tongues and interpret it. And you say that’s the Holy Ghost? Certainly, it isn’t. It’s a devil.
Jesus never said, “By their tongues you shall know them,” but, “By their fruit you shall know them.” And Ephesians 5:1 said, that, “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, goodness, gentleness, patience, meekness, faith, temperance.” Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] There you are.
E-165 Acum, dacă eşti un Metodist, acel fel de roade te urmează, că nu-ţi pierzi cumpătul rapid, aşa să te lupţi cu un fierăstrău; dacă ai răbdare, din moment ce ai dragoste, şi ai respect pentru toţi; dacă prima ta dragoste este Cristos, a doua este semenul tău, lasă ca tu să fi al treilea, în jos în acest fel; dacă mergi mai departe, ai îndelunga răbdare, blândeţe, răbdare, credinţă. "Vai," tu spui, "Duhul Domnului este peste mine. Şi există vindecare Divină. Duhul Sfânt este acelaşi astăzi."
E-165 Now, if you’re a Methodist, those kind of fruits follow you, that you’re not quick-tempered, thus fight a buzz saw; if you got patience, since you got love, and you’re consideration to everybody; if your first love is Christ, your second is your fellow man, let you be third, down like that; if you’re moving on, got longsuffering, gentle, patience, faith. “My,” you say, “the Spirit of the Lord is upon me. And there is Divine healing. The Holy Ghost is the same today.”
E-166 Acum, tu spui, "Aşteaptă un minut. Sunt învăţat în biserica lui Cristos. Zilele miracolelor au trecut." Tu ai un diavol. Aşa este.
Tu spui, "Ei bine, noi trebuie să fim botezaţi. În Biblie, nu există un astfel de lucru ca fiind botezat în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt.' Eu o văd chiar acum. Este în Scriptură. Este Numele Domnului Isus. Peste tot, este Numele Domnului Isus."
E-166 Now, you say, “Wait a minute. I’m taught in the church of Christ. Days of miracles is past.” You got a devil. That’s right.
You say, “Well, we got to be baptized. In the Bible, there’s no such a thing as being baptized in the name of the ‘Father, Son, Holy Ghost.’ I see it right now. It’s in the Scripture. It’s the Name of the Lord Jesus. Everywhere, it’s the Name of the Lord Jesus.”
E-167 "Aşteaptă un minut, noi te vom da afară din Adunarieni." Dacă te apleci la aşa ceva, tu ai un duh fals în tine. Tu dai ascultare la o învăţătură falsă, sau un proroc fals.
E-167 “Wait a minute, we’ll kick you out of the Assemblies.” You duck down to that, you got a false spirit in you. You’re listening to a false teaching, or a false prophet.
E-168 Acum, găsiţi-mi doar un singur loc unde au fost botezaţi vreodată, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi mă dau bătut în faţa voastră. Vă voi arăta, fiecare loc, în care au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Acum, cine are dreptate, Adunarienii sau Biblia?
E-168 Now, you just find one place where they was ever baptized, the name of “Father, Son, Holy Ghost,” and I’ll give up to you. I’ll show you, every place, they were baptized in the Name of the Lord Jesus. Now, who’s right, the Assemblies or the Bible?
E-169 Dacă spui, "Ei bine, eu am fost stropit. Binecuvântat să fie Dumnezeu, asta-i tot atât de bine pentru mine. Tu doar nu ai suficientă educaţie. Eu îţi spun, stropeşti-i. Ce mai contează, să torni apă sau să-i scufunzi?"
Mie nu îmi pasă cum asta-cum pare. Biblia a spus să fim botezaţi. Şi a boteza înseamnă "a fi scufundat."
Tu spui, "Ce contează asta?"
E-169 If you say, “Well, I been sprinkled. Bless God, that’s just as good for me. You just don’t have enough education. I tell you, sprinkle them. What difference does it make, to pour water on or immerse it down?”
I don’t care what it—what it looks like. The Bible said to be baptized. And baptize means “to be immersed.”
You say, “What difference does it make?”
E-170 Ei bine, ce-i dacă-dacă Dumnezeu i-a spus lui Moise, "Scoate-ţi încălţămintea; tu eşti pe pământ sfânt"; Moise să fi zis, "Asta-i prea complicat. Îmi voi da jos doar pălăria; trebuie să-mi desfac şireturile"? Ar fi fost tot atât de bine? Nu, domnule. Dumnezeu nu i-ar fi vorbit niciodată până când nu şi¬ar fi scos încălţămintea. [Fratele Branham bate de patru ori în amvon – Ed.]
Şi Dumnezeu nu va vorbi niciodată bisericii până nu se întoarce înapoi la articolele şi principiile care le-a stabilit Cristos, şi nu este dominată de vreo emoţie sau vreo denominaţiune ca să o tragă în partea aceasta şi partea aceea. Va trebui ca ei să se întoarcă să creadă în miracole, să creadă în semne, să creadă în Duhul Sfânt, botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi toate aceste lucruri. Vor trebui să se întoarcă la Aceea, sau Dumnezeu nu le va vorbi. Este exact aşa. Acolo-i unde se află biserica.
E-170 Well, what if—if God told Moses, “Take off your shoes; you’re on holy ground”; Moses say, “That’s too much trouble. I’ll just take off my hat; got to unlace my shoes”? Would it been just as good? No, sir. God would have never spoke to him until he took off his shoes. [Brother Branham knocked on the pulpit four times—Ed.]
And God will never speak to the church till it comes back to the articles and principles that Christ laid down, and it’s not dominated by some emotional or some denomination to pull it this way and that way. They’ll have to come back to believing in miracles, believing in signs, believing in the Holy Ghost, baptized in the Name of Jesus Christ, and all these things. They’ll have to come back to That, or God won’t speak to them. That’s exactly right. There’s where the church is.
E-171 Asta-i de ce noi nu suntem denominaţionali. Asta-i exact de ce nu aparţinem noi la denominaţiune.
Noi credem Biblia. Şi atunci sunt o mulţime de lucruri Acolo care noi nu le cunoaştem; foarte multe. Dar, "Noi suntem deschişi, Doamne Isuse. Doar descoper-O."
Şi vom umbla în Lumină, este o Lumină frumoasă,
Ea vine unde stropii de rouă ai milei sunt străluci tari;
Străluceşte tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
Nu cea Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană; ci, Isus, Lumina lumii.
Toţi sfinţii Luminii proclamaţi,
Isus, Lumina lumii;
Atunci clopotele Cerului vor suna,
Isus, Lumina lumii.
Cu toţii, în formă de închinare acum.
Vom umbla în Lumină, frumo-... (Doar ţineţi¬o un minut, vedeţi.)
Veniţi unde stropii de rouă ai milei sunt străluci tari;
Străluceşte peste tot în jurul nostru, ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
E-171 That’s why we’re not denominationals. That’s exactly why we don’t belong to denomination.
We believe the Bible. And then there’s lots of things in There that we don’t know; plenty of it. But, “We’re standing open, Lord Jesus. Just reveal It.”
And we’ll walk in the Light, it’s a beautiful Light,
It comes where the dewdrops of mercy are bright;
Shine all around us, by day and by night,
Jesus, the Light of the world.
Not the Methodist, Baptists, Presbyterian; but, Jesus, the Light of the world.
All ye saints of Light proclaim,
Jesus, the Light of the world;
Then the bells of Heaven will ring,
Jesus, the Light of the world.
Everybody, in the form of worship now.
We’ll walk in the Light, beauti-…(Just hold it a minute, see.)
Come where the dewdrops of mercy are bright;
Shine all around us, by day and by night,
Jesus, the Light of the world.
E-172 Nu aţi vrea mai degrabă să-l aveţi pe Isus şi Cuvântul Său, decât să aveţi vreo idee a denominaţiunii privitor la asta? Câţi aţi vrea mai degrabă să-l aveţi pe Isus şi Cuvântul Său? [Adunarea spune "Amin." – Ed.]
Acum, găsiţi un loc aici unde Dumnezeu a rânduit vreodată o denominaţiune. Găsiţi un loc unde a pus El vreodată o femeie predicatoare sau a ordinat una, în Scripturi. Găsiţi un loc că vreo persoană a fost vreodată stropită sau turnată. Găsiţi un loc unde cineva a fost botezat vreodată în Numele lui Isus Cristos, oriunde, nu este altceva decât Numele lui Isus Cristos; nu "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Găsiţi unde o persoană a fost vreodată botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Veniţi şi arătaţi-mi. Pe când, fiecare persoană a fost botezată în Numele lui Isus.
E-172 Wouldn’t you rather have Jesus and His Word, than to have any denomination’s idea about it? How many would rather have Jesus and His Word? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
Now, find one place in here where God ever ordained a denomination. Find one place He ever put a woman preacher or ordained one, in the Scriptures. Find one place that any person was ever sprinkled or poured. Find one place that anybody was ever baptized in the Name of Jesus Christ, anywhere, is anything but the Name of Jesus Christ; not “Father, Son, Holy Ghost.” Find where one person was ever baptized in the name of “Father, Son, Holy Ghost.” Come show me. Where, every person was baptized in the Name of Jesus.
E-173 Acum vom continua în lucruri mai adânci de cât acesta acum. Acum vom intra în "dovada iniţială," şi aşa mai departe, şi doar ca să vedem unde se află.
Acum, dacă ei învaţă contrar la asta, ei învaţă lucruri care nu sunt în Biblie.
E-173 Now we’re going on into deeper things than this now. Now we’re going into “the initial evidence,” and so forth, and to just see where it’s at.
Now, if they teach contrary to that, they’re teaching things that’s not in the Bible.
E-174 Amintiţi-vă, vă cer un singur loc că a existat vreodată o denominaţiune. Arătaţi-mi doar unul. Atunci cineva este greşit. Eu nu cer dacă este unul aici şi unul aici, poate, dacă celălalt nu era. Eu vă arăt. Arătaţi-mi un singur loc unde cândva a existat o denominaţiune, în trei sute de ani după moartea ultimului apostol. Arătaţi-mi unde este o denominaţiune în afară de cea începută de biserica Catolică. Arătaţi-mi un singur loc că Biblia nu condamnă denominaţiunile. Atunci de ce sunteţi voi o denominaţiune?
E-174 Remember, I’m asking you for one place that there ever was a denomination. Just show me one. Then somebody is wrong. I’m not asking there be one here and one over here, maybe, if the other one wasn’t. I’m showing you. Show me one place there was ever a denomination, three hundred years after the death of the last apostle. Show me where there’s one denomination outside of the Catholic church starting it. Show me one place that the Bible doesn’t condemn denominations. Then why are you a denomination?
E-175 Arătaţi-mi un loc, acum, un singur loc, un singur loc unde vreo persoană a fost cândva stropită, pentru iertarea păcatelor lor. Nu vreau să zic unul aici şi acolo. Acum arătaţi-mi un singur loc în întreaga Scriptură. Arătaţi-mi un singur loc în întreaga Scriptură unde cineva a fost vreodată turnat, pentru iertarea păcatelor lor. Arătaţi-mi un singur loc unde cineva a fost vreodată botezat în numele de Is-... Tată, Fiu, Duh Sfânt. Doar un singur loc, o persoană, unde o persoană a fost vreodată botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt."
Arătaţi-mi un loc unde Dumnezeu a pus vreodată o femeie predicatoare în biserică, sau dacă a spus ca ea să fie. Unde este?
Asta-i o mare provocare. Dar vreau să găsesc întrebarea voastră, acum, pusă pe amvon, care să îmi arate unde este unul din aceste lucruri; deseară, eu îmi voi cere scuze. Dacă nu este, atunci dacă nu aţi îndeplinit aceste cerinţe, atunci de ce nu le înfruntaţi? Vino fi unul din noi. Tu eşti, oricum, potenţial.
E-175 Show me one place, now, one place, one place where any person was ever sprinkled, for the remission of their sins. I don’t mean just one here and there. Now show me one place in the whole Scripture. Show me one place in the whole Scripture where anybody was ever poured, for the remission of their sin. Show me one place where anybody was ever baptized in the name of Je-…Father, Son, Holy Ghost. Just one place, one person, where one person was ever baptized in the name of the “Father, Son, Holy Ghost.”
Show me one place where God ever put a woman preacher in the church, or either said for her to be. Where’s it at?
That’s a big challenge. But I want to find your question, now, laying on the pulpit, showing me where one of these things are; tonight, I’ll apologize. If it isn’t, then if you haven’t met these requirements, then why not meet them? Come be one of us. You are, anyhow, potentially.
E-176 Dacă numele tău este în Cartea Vieţii Mielului, tu vei umbla în Lumină, tu vei vedea Lumina. Dumnezeu O va descoperi, şi vei umbla în Aceasta. Asta-i exact aşa. Vedeţi.
E-176 If your name is on the Lamb’s Book of Life, you’ll walk in the Light, you’ll see the Light. God will reveal It, and you’ll walk in It. That’s exactly right. See?
E-177 Acum ce? Eu nu vă duc înapoi la o biserică. Eu vă duc înapoi la Biblie. Acum, ce a spus Pavel? Ce a spus Pavel? "Dacă un înger din Cer propovăduieşte orice altceva în afară de Aceasta, să fie blestemat."
E-177 Now what? I’m not taking you back to a church. I’m taking you back to the Bible. Now, what did Paul say? What did Paul say? “If an angel from Heaven preaches anything else than This, let him be accursed.”
E-178 Dumnezeu a spus, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu să fie Adevărul." Aşa că nu îmi pasă ce spune orice biserică, Penticostală, Baptistă, Prezbiteriană. Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. De ce au început ei asta? Din cauza denomina ţi unilor.
E-178 God said, “Let every man’s word be a lie, and Mine be the Truth.” So I don’t care what any church says, Pentecostal, Baptist, Presbyterian. God’s Word is Truth. Why did they start this? On account of denominations.
E-179 Adunările Penticostale ale lui Dumnezeu, astăzi, ar da orice, chiar în adâncul inimilor acelor mari învăţători, dacă ei nu ar fi început niciodată acea dogmă a "dovezii iniţiale: vorbirea în limbi." Ei ştiu că aceea-i greşit. Nu va avea susţinere. Cu siguranţă nu. Vă pot dovedi prin Biblia lui Dumnezeu că voi nu primiţi Duhul Sfânt prin vorbirea în limbi. Nu se află Aici. Oh, te gândeşti; da, sigur. Este scris atât de aproape încât i-ar înşela chiar pe cei Aleşi. Vedeţi?
"El a ascuns aceasta de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi, şi le¬a descoperit pruncilor." Este o descoperire spirituală. Urmăriţi descoperirea când o loveşte, şi urmăriţi-o cum se luminează. Vedeţi, iată-vă. Vedeţi? Acela este lucrul care ar trebui să-l urmăriţi, prieteni, vedeţi, acolo este.
E-179 The Pentecostal Assemblies of God, today, would give anything, right down the bottom of them great teachers’ hearts, if they had never started that dogma of “initial evidence: speaking in tongues.” They know that’s wrong. It won’t hold water. Certainly won’t. I can prove to you by God’s Bible that you don’t receive the Holy Ghost by speaking with tongues. It’s not in Here. Oh, you think; yeah, sure. It’s written so close till it’d deceive the very Elected. See?
“He’s hid it from the eyes of wise and prudent, and revealed it to babes.” It’s a spiritual revelation. You watch the revelation hits it, and watch it brighten out. See, there you are. See? There’s the thing you want to watch, friend, see, is there.
E-180 Mulţumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt Care este Învăţătorul nostru. Şi El nu se duce doar afară şi să ia vreo mică idee fictivă, şi să o aducă aici şi să spună, "Oh, aleluia! Iat-o aici, bine, scrisă chiar aici. Aleluia!" Duhul Sfânt se duce înapoi şi vă aduce drept în jos prin Scriptură, o plasează drept jos, drept înainte prin Scriptură. Vedeţi? Asta-i când aveţi Adevărul. Asta¬i exact. "Căci trebuie să fie învăţătură peste învăţătură peste învăţătură, şi poruncă peste poruncă peste poruncă." Acela-i felul cum a spus Biblia să se procedeze.
E-180 We thank God for the Holy Ghost Who is our Teacher. And He doesn’t just go out and get some little old mythical idea, and bring it up here and say “Oh, hallelujah! Here it is, right, wrote right here. Hallelujah!” The Holy Ghost goes back and brings you right down through the Scripture, places her right down, right on through the Scripture. See? That’s when you got the Truth. That’s exactly. “For precept must be upon precept upon precept, and line upon line upon line.” That’s the way the Bible said to do it.
E-181 Voi spuneţi, "Tu condamni denominaţiunea?" Nu, domnule. "Condamni tu femeile predicatoare?" Nu, domnule. "Condamni tu vorbirea în limbi?" Nu, domnule. "Îi condamni pe aceşti oameni care sunt botezaţi în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt'?" Nu, domnule. Nu, domnule. Dar, eu spun, dacă ei ştiu mai bine acum, Dumnezeu îi va considera responsabili dacă ei nu urmează în Lumină. S-ar putea să nu fi ştiut până acum, dar voi o ştiţi de acum. Vedeţi?
Acum, dacă nu vă gândiţi că Aceasta este corect, cercetaţi Scripturile. Atunci găsiţi locul vostru, şi veniţi înapoi şi aşezaţi-1 pe acest pupitru deseară, şi vom vedea dacă este corect sau nu. Apoi mergeţi să O cercetaţi, cu o minte deschisă, inimă deschisă.
E-181 You say, “Do you condemn denomination?” No, sir. “Do you condemn women preacher?” No, sir. “Do you condemn speaking in tongue?” No, sir. “Do you condemn these people who is baptized in the name of ‘Father, Son, Holy Ghost’?” No, sir. No, sir. But, I say, if they know better now, God will hold them responsible if they don’t follow in the Light. You might not knowed it till just now, but you know it from now. See?
Now, if you don’t think It’s right, search the Scriptures. Then find your place, and come back and lay it on this desk tonight, and we’ll see whether it’s right or not. Then you go search It, with a open mind, open heart.
E-182 Acum, asta, acum, astfel de învăţătură ca aceasta este pentru Tabernacolul Branham, vedeţi, doar aici, doar chiar aici. Nu este...
E-182 Now, that, now, this teaching like this is for the Branham Tabernacle, see, just here, just right here. There’s not…
E-183 Aş fi vrut ca acesta să nu fie "Tabernacolul Branham." Aş fi vrut să fie numit doar "Tabernacolul," nici să nu fi avut numele meu ataşat acestuia.
E-183 I wish it wasn’t “Branham Tabernacle.” I wish it was just called “The tabernacle,” didn’t even have my name attached to it.
E-184 Mă pregătesc să predau această biserică... Ştiţi cu toţii, când noi am cumpărat-o, eu am cumpărat-o când lucram pentru Compania de Servicii Publice. Şi am pus lucrul acesta sus aici, şi doar l-am numit aşa pentru că Fratele Seward şi ceilalţi au ataşat numele meu acesteia când l-au trecut în actul de proprietate jos acolo. De îndată ce mă pot elibera de acest lucru în care suntem acum, această biserică va fi predată la această, o comunitate, şi doar dată; numele meu luat jos de pe aceasta.
E-184 I’m fixing to turn this church…You all know, when we bought it, I bought it when I worked for the Public Service Company. And put this thing up here, and just called it that because that Brother Seward and them attached my name to it when they put it on the deed down there. Just as soon as I can get clear of this thing that we’re in now, this church is going to be turned over to this, a community, and just given; my name taken off of it.
E-185 Nu cred că numele meu ar trebui să fie pe acea biserică. Nu ar trebui să fie un "Tabernacol Branham." Ar trebui să fie doar o biserică, "Biserica Domnului Isus Cristos," sau ceva de genul acela. "Tabernacolul Domnului," vedeţi, "Locaşul," "Casa de rugăciune," sau ceva, altceva, dat vreun fel de nume. Să îşi aleagă adunarea numele. Numele meu, eu sunt-eu sunt doar un om. Numele meu nu merită să fie pe aceasta, nu mai mult decât nimic. Motivul pentru care a fost necesar să îmi pun numele pe aceasta, a fost pentru că numele meu a fost pe actul de proprietate, spunea, "Billy Branham." Vedeţi? Şi nu ar trebui să fie acolo. Nu, domnule. Ar trebui să fie o biserică comunitară. Aceasta, aceasta ar trebui să fie pentru-adunarea de aici.
E-185 I don’t think my name ought to be on that church. It oughtn’t to be a “Branham Tabernacle.” Should just be a church, “The church of the Lord Jesus Christ,” or something like that. “The tabernacle of the Lord,” see, “The dwelling place,” “The house of prayer,” or something, another, given some kind of a name. Let the congregation choose their name. My name, I’m—I’m just a man. My name don’t deserve to be on this, not no more than nothing. The reason it had to put my name on this, because my name was on the deed, said, “Billy Branham.” See? And it shouldn’t be there. No, sir. It should be a community church. This, this should be to the—the congregation here.
E-186 Şi această biserică este suverană. Nu există nici un comitet de administratori sau diaconi care să vă spună ce să faceţi.
Această biserică, cu un vot deplin, vă spune ce să faceţi. Asta¬i exact aşa, dacă există o decizie.
E-186 And this church is sovereign. There ain’t no board of trustees or deacons going to tell you what to do. This church, in a whole vote, tells you what to do. That’s exactly right, if there’s a decision.
E-187 Dacă nu vă place de păstorul vostru, şi dacă sunt doi sau trei oameni care au ceva împotriva păstorului, ei nu se pot ridica împreună cu diaconii lor, administratorii, ei doar în ce slujbe sunt ei aici. Ei au doar un vot. Asta e tot. Dacă el este asistent de păstor, el are doar un vot. El este exact ca membrul laic care şade acolo în spate. Votul întregii biserici stabileşte chestiunea. Şi aşa este corect. Asta e-asta e corect. Nu comitetul de diaconi dă afară pe un păstor, sau nici un păstor nu demite un comitet de diaconi. Biserica face asta, într-o votare generală al întregului lucru.
E-187 If you don’t like your pastor, and there’s two or three people gets something against the pastor, they can’t raise up with their deacons, trustees, they just on what officer they are here. They just got one vote. That’s all. If he is assistant pastor, he’s just got one vote. He’s just like the lay member that sets back there. The whole vote of the church settles the matter. And that’s right. That’s—that’s right. No deacon board put a pastor out, or no pastor put a deacon board out. The church does that, in a general vote of the whole thing.
E-188 Aceasta este suverană în sine. Noi nu avem episcopi. Nu avem supraveghetori generali. Noi îl avem pe Isus. Amin! El este Episcopul. El este Supraveghetorul General. El este Păstorul Căpetenie. El este Împăratul. El este Domnul. El este Vindecătorul. El este Totul şi Toate. Şi noi suntem doar supuşii Lui, care umblă în Lumină. Amin.
E-188 It’s sovereign in itself. We have no bishops. We have no general overseers. We have Jesus. Amen! He’s the Bishop. He’s the General Overseer. He’s the Head Pastor. He’s the King. He’s the Lord. He’s the Healer. He’s All-and-All. And we’re just His subjects, walking in the Light. Amen.
E-189 "Şi El i-a pus pe unii în Biserică." Ce? "În Biserică," în Trup. "A pus ceva acolo." Ce?
"Întâi apostoli," aceia sunt misionarii. Noi avem unul aici în biserică acum, un tinerel care şade acolo în spate, un prieten de¬al meu, frate, eu îl chem Creech Jefferies. Acela este cea dintâi, cea mai înaltă chemare, un misionar. Voi spuneţi, "Un apostol este un misionar?" Absolut. Mergeţi şi uitaţi-vă în dicţionar şi găsiţi ce înseamnă apostol; înseamnă "unul trimis." Mergeţi şi uitaţi-vă, şi ce înseamnă un misionar, "unul trimis." Acelaşi lucru. Cel mai mare ordin este un misionar care călătoreşte pe mare pentru Domnul Isus. Înalt, "Întâi apostoli."
E-189 “And He set some in the Church.” What? “In the Church,” in the Body. “Set some in there.” What?
“First apostles,” that’s missionaries. We got one here in the church now, a little boy setting back there, a friend of mine, brother, I call him Creech Jefferies. That’s the first, highest call, a missionary. You say, “An apostle is a missionary?” Absolutely. Go look in the dictionary and find out what apostle means; means, “one sent.” Go look, and what a missionary means, “one sent.” Same thing. The highest order is a missionary who travels the seas for the Lord Jesus. High, “First apostles.”
E-190 "Al doilea, profeţi." Ce este un profet? Un văzător. Nu unul care se preface...
Nu un apostol care se preface că este un misionar şi stă acasă, dar unul care este cu adevărat un misionar.
Şi un profet, un văzător.
E-190 “Second, prophets.” What is a prophet? A seer. Not one that makes out…
Not an apostle that makes out like he’s a missionary and stays home, but one who really is a missionary.
And a prophet, a seer.
E-191 Apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti, păstori, asta-i din ce este alcătuit Trupul.
În acel trup local, apoi, sunt nouă daruri spirituale. Unul dintre ele este înţelepciunea, cunoştinţa, vindecarea Divină, vorbirea în limbi, interpretarea limbilor, toate aceste daruri diferite care sunt în trupul local.
Şi aceşti apostoli, păstori, învăţători, şi evanghelişti, sunt toţi aici ca să fie siguri, în aceste daruri, că aceste lucruri lucrează corect. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Dacă ei află ceva fals ridicându-se, rapid o condamnă, pentru că nu este conform cu Scriptura.
Cineva să vină aici sus, să spună, "Dumnezeu să fie binecuvântat, eu am ulei în mâinile mele. Uitaţi aici. Ştiţi, eu-eu-eu cred că am primit Duhul Sfânt, şi am ulei în mâinile mele."
E-191 Apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors, that’s what the Body consists of.
In that local body, then, there’s nine spiritual gifts. One of them is wisdom, knowledge, Divine healing, speaking in tongues, interpretation of tongues, all these different gifts that’s in the local body.
And these apostles, pastors, teachers, and evangelists, are all here to be sure that, in these gifts, these things are working right. [Brother Branham snaps his finger once—Ed.] If they find something false raising up, quickly they condemn it, ’cause it’s not according to the Scripture.
Let somebody walk up here, say, “Bless God, I got oil in my hands. Looky here. You know, I—I—I believe I got the Holy Ghost, and I got oil in my hands.”
E-192 Veţi auzi pe cineva să spună, "Asta nu este Scriptural." Aşa este. "Să o luăm şi să mergem aici în cameră. Să cercetăm prin Scripturi. Arată-mi în Scripturi unde este, dovada Duhului Sfânt."
E-192 You’ll hear somebody say, “That’s not Scriptural.” That’s right. “Let’s take it and go here in the room. Let’s search the Scriptures through. Show me in the Scriptures where that’s at, the evidence of the Holy Ghost.”
E-193 Unul a spus, "Oh, eu am vorbit în limbi. Eu L-am primit." "Arată-mi în Scripturi că aceea este dovada Duhului Sfânt."
Aşa este.
E-193 One said, “Oh, I spoke with tongues. I got It.”
“Show me in the Scriptures that’s the evidence of the Holy Ghost.” That’s right.
E-194 "Oh, Domnul m-a chemat să predic," spune ceva femeie.
"Arată-mi în Scripturi că ea a făcut asta." Da.
E-194 “Oh, the Lord called me to preach,” says some woman.
“Show me in the Scriptures she did that.” Yeah.
E-195 "Oh, eu ştiu că Domnul mi-a spus. El m-a binecuvântat în seara aceea în care am fost botezat în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."'
"Arată-mi în Scripturi unde tu trebuie să faci asta."
E-195 “Oh, I know the Lord told me. He blessed me that night I was baptized in the name of ‘Father, Son, Holy Ghost.’”
“Show me in the Scriptures where you’re supposed to do that.”
E-196 „Ei bine, eu sunt la fel de bun ca oricine altcineva, şi sunt un Metodist, sau un Baptist, sau un Prezbiterian. Eu sunt un Penticostal."
"Arată-mi în Scriptură unde a spus Dumnezeu asta." Vedeţi?
Aşa este. Nu este acolo.
E-196 “Well, I’m just as good as anybody else, and I’m a Methodist, or a Baptist, or a Presbyterian. I’m Pentecostal.”
“Show me in the Scripture where God said that.” See? That’s right. It’s not there.
E-197 Acum, acolo este o provocare larg deschisă vouă membri ai acestui tabernacol. Există o provocare larg deschisă. Acum, dacă voi găsiţi un singur lucru care credeţi că este greşit, care l-am spus în dimineaţa aceasta, un lucru care este contrar Scripturii, sunteţi obligaţi să îl puneţi pe amvon în seara aceasta. Aşa este. Aduceţi-l şi puneţi-l aici. Arătaţi-mi Scriptura, versetul în Biblie unde că a existat o denominaţiune, că Isus a făcut o denominaţiune, sau oricare din aceste lucruri care le-am învăţat. Unde a ordinat El vreodată şi a pus o femeie în biserică, ca predicatoare; unde a ordinat El vreodată stropirea, turnarea; sau-sau orice lucru de felul acela despre care am vorbit eu. Puneţi-l aici.
Atunci, deseară, vom intra, dacă-i voia Domnului, în "botezul Duhului Sfânt," şi în "sămânţa şarpelui, şi a femeii." Bine. Domnul să vă binecuvânteze. Câţi vă simţiţi bine?
Oh, eu simt că aş călătorii,
Oh, eu simt că aş călătorii;
Acum cântaţi asta foarte lin Domnului.
Casa Cerească este luminoasă şi frumoasă,
Şi eu simt că aş călătorii.
Oh, eu simt că aş călătorii, că aş călătorii,
Oh, eu simt că aş călătorii, că aş călătorii;
Casa mea Cerească este luminoasă şi frumoasă,
Şi eu simt că aş călătorii.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-197 Now, there’s a wide-open challenge to you members of this tabernacle. There’s a wide-open challenge. Now, if you find one thing that you think that’s wrong, that I’ve said this morning, one thing that’s contrary to the Scripture, you’re duty-bound to lay that on this pulpit this evening. That’s right. You bring it and lay it here. Show me the Scripture, the verse in the Bible where that there was a denomination, that Jesus made a denomination, or any of these things that I’ve taught. Where He ever ordained and put a woman in the church, as a preacher; where He ever ordained sprinkling, pouring; or—or anything of that type that I’ve been talking on. Put it here.
Then, tonight, we’re going in, if the Lord willing, to “the baptism of the Holy Ghost,” and into “the seed of the serpent, and of the woman.” All right. The Lord bless you. How many feels good?
Oh, I feel like traveling on,
Oh, I feel like traveling on;
Now sing that real sweetly to the Lord.
Heavenly home is bright and fair,
And I feel like traveling on.
Oh, I feel like traveling, traveling on,
Oh, I feel like traveling, traveling on;
My Heavenly home is bright and fair,
And I feel like traveling on.
[Blank spot on tape—Ed.]
E-198 Acum, a fost un lucru de când am fost în această perioadă de odihnă pentru aceste câteva săptămâni, am aflat, că a fost o problemă cu mine. Şi vreau să o mărturisesc acum bisericii mele. Stăteam în spatele acelor stejari şi nuci hicori, jos aici studiind, "Unde am făcut prima mea greşeală? Ce m-a făcut să merg greşit? Ce a fost?" Ştiţi ce am aflat ce mă face greşit? Există un lucru peste care s-a întrecut măsura cu ceva. Ştiaţi asta? Incerci să fi în regulă, şi încerci să fi bun, şi apoi poţi să fi prea bun. Şi eu doar am lăsat ca oamenii să mă preseze în jur. Vedeţi?
Ei vor spune, "Bine, Frate Branham, tu vino aici. Domnul mi-a spus să îţi spun asta."
"Ei bine, în regulă, frate, iată-mă aici."
"Oh, Frate Branham, nu te du acolo, vino aici."
E-198 Now, there’s been one thing since I been on this rest period for these few weeks, I found out, that’s been a trouble with me. And I want to confess it now to my church. I set back behind those oak and hickory trees, down here a studying, “Where did I make my first mistake? What made me go wrong? What was it?” You know what I found out what makes me wrong? There’s such a thing as going overboard with something. Did you know that? You can try to be all right, and try to be good, and then you can be too good. And I’ve just let people push me around. See?
They’ll say, “Well, Brother Branham, you come over here. The Lord told me to tell you this.”
“Well, all right, brother, here I come.”
“Oh, Brother Branham, don’t you go over there, over here.”
E-199 "Ei bine, poate aş face mai bine să nu mă duc acolo." Vedeţi? Şi nu şti ce să faci. Asta-i ce mă face să fiu agitat.
Eu mă duc unde Domnul mă călăuzeşte să merg, şi nu îmi pasă ce zice oricine privitor la asta. Vedeţi? Asta-i exact aşa. Astfel, nu voi rănii sentimente.
E-199 “Well, maybe I better not go there.” See? And you don’t know what to do. That’s what makes me nervous.
I’m going where the Lord leads me to go, and I don’t care what anyone says about it. See? That’s exactly right. So, I won’t hurt feelings.
E-200 Şi apoi am observat un alt lucru. Copiii mei acolo au devenit o grămadă de nevrotici, ţipând noaptea, şi de toate, oameni se îngrămădesc înăuntru şi afară din casă acolo, tot timpul, oamenii vin de pretutindeni. Eu nu învinuiesc oamenii de asta, oameni bolnavi. Dar noi am aranjat toate astea.
Şi aici la biserică, când vin să ţin o adunare, păi, eu aproape că trebuie să mă furişez afară, să ies din biserică, pentru că oamenii doar continuă să stea, şi aceasta şi aceea. Sunt atât de obosit, şi uneori ies dintr-un serviciu de vindecare, şi nu sunt chiar bun pentru ei, eu spun...
"Spune, Frate Branham, Domnul a spus..."
"Da. Când noi venim aici, du-te..." Asta nu este bine. Nu ar trebui să fac asta. Noi nu trebuie să facem asta.
E-200 And then I noticed another thing. My children up there has become a bunch of neurotics, screaming at night, and everything, people piling in and out of the house there, all the time, people coming from everywhere. I don’t blame people from that, sick people. But we’ve got that all arranged.
And here at the church, when I come to hold a meeting, why, I almost have to slip out, get out of the church, because people just holding on, and this and that. I’m so tired, and sometimes coming out on a healing service, and I’m not real good to them, I say…
“Say, Brother Branham, the Lord said…”
“Yeah. When we come over here, go the…” That’s no good. I shouldn’t do that. We don’t have to do that.
E-201 Acum noi am făcut aranjamente să ne îngrijim de aceea. Şi acum, doar amintiţi-vă, oricine care vrea... Vreau să-i văd pe toţi. Şi vreau să am timp, şi să vorbesc cu oamenii. În felul acesta, tu nu poţi. Îl duci pe cineva înăuntru acolo, şi, primul lucru care îl şti, tot timpul tău se duce pentru unul, şi-şi nu ajungi să-l vezi pe celălalt. Şi asta nu este bine. Oamenii vin de la mare distanţă, doar ca să aibe câteva vorbe cu tine. Şi dacă Dumnezeu a-le-a dat acelor oameni acea credinţă în mine, ca să creadă, ei merită un pic de timp ca să fie învăţaţi. Nu ar trebui să-i refuzi, zicându-
le, "Nu, nu primesc pe nimeni." Asta nu este drept. Pentru că, mă tem să fac asta, pentru că...
Cineva vine şi spune, "Acum, Domnul îmi spune, Frate Branham, că ar trebui să faci un anume, anume lucru. Aceasta este-este voia Domnului acum." Domnul îmi va spune mie voia lui. Vedeţi?
E-201 Now we’ve made arrangements to take care of that. And now, just remember, anybody that wants…I want to see everybody. And I want to have time, and talk with people. This way, you can’t. You get somebody in there, and, the first thing you know, all your time has gone to one, and—and you don’t get to see the other one. And that’s not right. People come from a long ways, just to have a few words with you. And if God has—has give those people that faith in me, to believe that, they deserve a little time to be taught. You shouldn’t just turn them away, say, “No, I don’t see nobody.” That ain’t right. Because, I’m afraid to do it, ’cause…
Someone comes and say, “Now, the Lord tells me, Brother Branham, that you should do a certain, certain thing. This is—this is the will of the Lord now.” The Lord will tell me His will. See?
E-202 D-l King, câţi vi-l amintiţi pe R. A. King, obişnuia să vină aici, era aici jos? El a spus... eu construiam o barcă sus acolo, odată. El a spus, "Acum, Frate Branham, construieşte acea barcă după propria ta specificaţie."
E-202 Mr. King, how many remembers R. A. King, used to come here, was down here? He said…I was building a boat up there, one time. He said, “Now, Brother Branham, you build that boat according to your own specification.”
E-203 A spus, "Eu construiam... Sau, cineva construia o barcă odată, şi un ins a venit acolo, a spus, 'Tu ar trebui să tai aceşti lăteţi aşa.' Ei bine, el a încercat aşa. Un altul a spus, 'Oh, tu ar trebui să o faci aşa, fiecare lucru, nervurile şi fiecare lucru. Barca ar trebui să fie în acest fel, şi prova ar trebui să fie în acest fel, şi frontalul, şi pupa, şi cârma."'
E-203 Said, “I was building…Or, some man was building a boat one time, and a guy come along, said, ‘You ought to cut these gunnels this way.’ Well, he tried it that way. Another one said, ‘Oh, you ought to do it this way, everything, the—the ribs and everything. The boat should be this way, and the bow should be this way, and the head, and the stern, and the—the rudder.’”
E-204 Şi el a spus, "A fost lucrul cu cea mai îngrozitoare arătare care aţi văzut-o vreodată, când a terminat." A spus, "El doar a luat barca şi a cărat-o înapoi în curtea din spate. Şi a început cu fierăstraiele lui, să îşi taie alta."
E-204 And he said, “It was the awfulest looking thing you ever seen, when he got done.” Said, “He just took the boat and packed it back in the backyard. And started out with his saws, cutting him another one.”
E-205 A spus, "A venit cineva pe acolo şi a spus, 'Hei, aşa-i felul cum ar trebui să o construieşti.' A spus, 'Aceea, a fost construită după instrucţiunile altora, este afară în curtea din spate. O construiesc pe asta după cum cred eu că ar trebui să fie construită."' Aşa este.
E-205 Said, “Somebody come by and said, ‘Say, this is the way you ought to build it.’ Said, ‘That one, was built by others’ instructions, is out in the backyard. I’m building this one according to the way I think it ought to be built.’” That’s right.
E-206 Acum, Dumnezeu, dacă El vrea ca eu să fac ceva, El îmi va spune ce să fac. Dacă credeţi că sunt greşit în ce fac, sau orice de genul acela, rugaţi-vă pentru mine, ca Dumnezeu să mă îndrepte. Vedeţi? Pentru că nu pot asculta la prea mulţi.
E-206 Now, God, if He wants me to do anything, He’ll tell me what to do. If you think that I’m wrong in what I’m doing, or anything like that, you pray for me, that God will straighten me out. See? Cause I can’t listen to too many.
E-207 Acum, poate voi aici la biserică, trebuie să ascultaţi poate doar la una sau două persoane, dar aici eu mă duc la zeci de mii. Cum pot să o fac? Atunci am spus, "Înainte să dau un răspuns vreunui om, mă voi aşeza şi voi studia bine asupra acestui lucru, să văd încotro mă călăuzeşte Duhul Sfânt. Apoi îi voi spune lui sau spune ei, orice este, şi aceea este decizia mea. Mă voi ţine de asta. Aşa este, voi sta chiar acolo."
E-207 Now, you here maybe at the church, you just got to listen to maybe one or two people, but here I go into the tens of thousands. How can I do it? Then I said, “Before I make any man an answer, I’m going to set down and study over it right, see which way the Holy Ghost leads. Then I’m going to tell him or tell her, whatever it is, and that’s my decision. I’ll stick by it. That’s right, stay right there.”
E-208 Acum, interviurile sunt planificate. Oricine care vrea să mă vadă, perfect în ordine, dacă sunaţi la BUtler 2-1519. Doar uitaţi-vă în cartea de telefon şi găsiţi William Branham, BUtler 2-1519, vor fi făcute aranjamente pentru interviuri. [Numărul de telefon a fost schimbat – Ed.] Va fi notat, chiar exact timpul şi locul de făcut. Şi pot întâlni fiecare persoană, să mă văd cu ei, să¬i ajut cu problemele lor şi lucruri. Dar nu pot să intru doar şi să stau o zi cu unul, şi patru sau cinci ore cu acesta, şi următoarea zi să ratez totul. Avem atâta timp. Îi întrebăm ce doresc, şi cât timp, şi o vom aduce drept în jos. Şi vedem fiecare persoană. Am stabilit asta.
E-208 Now, interviews are fixed. Anybody that wants to see me, perfectly all right, if you’ll call BUtler 2-1519. Just look in the telephone directory and find William Branham, BUtler 2-1519, arrangements will be made for interviews. [Telephone number has been changed—Ed.] It’ll be put down, just exactly the time and the place to do. And I can meet every person, see with them, help them with their problems and things. But I can’t just go in and stay a day with one, and four or five hours with this one, and next day miss the whole thing. We have so much time. We ask them what they want, and how much time, and bring it right down. And we see every person. We got that.
E-209 Şi omul care răspunde la telefon va fi D-l Mercier de aici, sau D-l Goad, care şade chiar acolo. Şi ei vor planifica aceea direct în registrul meu, exact, pentru interviuri, şi voi vedea fiecare persoană.
E-209 And the man that answers the phone will be Mr. Mercier here, or Mr. Goad, setting right there. And they’ll fix that right on my book, exactly, for the interviews, and I’ll see every person.
E-210 Dacă este un caz special, dacă este în decursul timpului pentru serviciul de rugăciune acum, pentru bolnavi, aduceţi-i pe bolnavii şi suferinzii voştri şi lăsaţi-i să asculte pentru o seară sau două, acum.Ne vom ruga pentru acele cazuri urgente.
E-210 If it’s a special case, if it’s during time for the prayer service now, for the sick, bring your sick and afflicted in and let them listen a night or two, now. We’ll pray for them emergency cases.
E-211 Dar apoi, după cam două seri, vreau să încep cu noua mea slujbă, şi vreau să-i aduc înapoi aici în această încăpere. Pentru că, voi ştiţi vedenia. Câţi vă amintiţi vedenia? Sigur, că da. Despre micul cort din încăpere.
E-211 But then, after about a couple of nights, I want to start in on my new ministry, and I want to take them back here in this room. Because, you know the vision. How many remembers the vision? Sure, you do. Of the little tent in the room.
E-212 Acum, o voi lua pe Meda înăuntru cu mine, în prima seară, în eventualitatea că se trimit înăuntru femei. Şi atunci dacă asta ... Să vedem cum funcţionează doar cu ea acolo. Şi apoi dacă nu funcţionează bine, în acel fel, voi schimba şi voi trimite câte două femei înăuntru deodată, aducem două femei înăuntru deodată, pentru că ele vin într-un loc unde este doar un bărbat. Vedeţi? Şi asta, desigur, noi avem gânduri curate. Dar diavolul nu le are acolo afară, vedeţi, astfel ce s-ar gândi despre asta, vedeţi, şi ce ar spune lumea.
Dar este o slujbă care nu o pot face de cunoscut publicului.
Nimeni nu va duplica asta vreodată. Vedeţi? Nu, domnule. Nu. Eu ştiu că este chiar în proces de îmbinare acum. Pot doar ca şi cum să mă întind şi să o apuc. Se află chiar acolo.
E-212 Now, I’m going to take Meda in with me, on the first night, on account of sending women in. And then if it…See how it works just with her in there. And then if it don’t work right, that way, then I’ll turn around and send two women in at a time, bring two women at one time, ’cause they’re coming into a place where just a man. See? And that, course, we got clean minds. But the devil don’t have it out there, you see, so what he would think about it, see, and what the world would say.
But it’s a ministry that I can’t let be known to the public. No one will ever duplicate this. You see? No, sir. No. I know it’s right on the merge now. I can just look like just reach out there and take a hold of. It’s laying right there.
E-213 Noaptea trecută am visat chiar înainte să mă scol în această dimineaţă, Frate Neville. Eu-eu am visat un vis. Şi mă gândeam că slujba... Nu ştiu ce făceam. Dar, orice era, oh, vorbeşti de lucruri care au loc, niciodată nu am văzut aşa ceva. M-am trezit doar într-un plânset, lăudând. Am lovit-o pe soţia mea peste faţă cu mâna, aşa-aşa, doar dând laudă lui Dumnezeu, întins acolo.
Oh, eu-eu doar ştiu că este ceva chiar aici chiar gata să mă întind acolo şi să o apuc. Va fi mai mare decât a fost vreodată. Va fi minunat. Cred că Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva măreţ. Dar acum noi trebuie să ne apropiem de aceasta în mod rezonabil, inteligent, şi direct în Cuvântul lui Dumnezeu. Corect. Oh, noi Îl iubim.
E-213 Last night I was dreaming just before I got up this morning, Brother Neville. I—I was dreaming a dream. And I thought the ministry…I don’t know what I was doing. But, whatever it was, oh, you talk about things taking place, I never seen such. I woke up just a crying, a praising. I hit my wife in the face with my hand, like that—like that, just a praising God, laying there.
Oh, I—I just know that there’s something right out here just ready to reach over and get a hold of it. It’s going to be greater than it’s ever been. It’s going to be wonderful. I believe God is fixing to do something great. But now we got to approach it sanely, intelligently, and right in the Word of God. Correct. Oh, we love Him.
E-214 Acum amintiţi-vă, dacă oricare dintre prietenii voştri sau oricine vor să mă vadă şi vor să stea de vorbă cu mine despre ceva mic care este privat, să sune la BUtler 2-1519 şi va fi aranjat un interviu la locaţie. [Numărul de telefon a fost schimbat – Ed.] Nu-i pot avea în jurul casei acolo, şi în jurul tabernacolului aici, pentru că intraţi aici...
Eu predic până foarte târziu. Şi stau aici, pentru că nu sunt cu voi foarte mult. Şi doar vă ţin cât de mult pot, ca să aduc înăuntru fiecare Cuvânt. Pentru că, prieteni, acesta este unicul timp care o să-l avem vreodată pentru a face asta. Aceasta tot se va termina, destul de curând. Noi ne ducem drept înainte în jos în vale, drept în jos. Priviţi la cei care au plecat de anul trecut, care au fost aici. Vedeţi? Astfel noi mergem în jos în vale. Trebuie să facem asta acum. Aceasta trebuie să fie făcut acum. Şi, acum, acesta este motivul că vă ţin.
E-214 Now remember, if any of your friends or anybody wants to see me and wants to talk with me about a little something that’s privately, let them call BUtler 2-1519 and there’ll be an interview arranged out at the place. [Telephone number has been changed.—Ed.] I can’t have them around the house up there, and around the tabernacle here, ’cause you get in here…
I preach real late. And I stay here, ’cause I’m not with you very much. And I just hold you as long as I can, to get every Word in. Because, friends, this is the only time that we’re ever going to have to do this. This is all going to be over, pretty soon. We’re going right on down the valley, right on down. Look at them that’s left since last year, that’s been here. See?
E-215 Voi spuneţi, "Bine, asta, ce zici de Scriptură pentru asta?"
Da, Pavel a predicat toată noaptea, într-o noapte. Şi un om a căzut din clădire, şi s-a omorât. Câţi ştiţi asta? Toată noaptea! Pavel s-a dus şi şi-a întins trupul peste el, l-a simţit, inima lui a început să bată cu inima acelui om, a spus, "Nu, el..." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-215 So we’re going down the valley. We got to do this now. This has got to be done now. And, now, that’s the reason I hold you.
You say, “Well, that, how about Scripture for that?”
Yeah, Paul preached all night, one night. And a man fell out of the building, killed himself. How many know that? All night long! Paul went over and laid his body up over him, felt him, his heart begin to beat with that guy’s heart, said, “No, he…” [Blank spot on tape—Ed.]
Up