Auziţi Glasul Lui

Hear His Voice
Data: 58-1005M | Durată: 1 oră 48 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Cred că a fost spus de David, "Am fost fericit când mi-au spus, să mergem în casa Domnului." Este chiar ceva referitor la şcoala Duminicală care celelalte părţi ale serviciului nu au, în nici un alt timp al zilei.Noi doar ce ne-am trezit după o bună odihnă nocturnă, şi-şi chiar ne simţim diferit, şi eşti împrospătat şi gata pentru zi.
E-1 Thank you, Brother Neville. I believe it was said by David, “I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord.” There’s just something about Sunday school that the other parts of the service doesn’t have, any other time through the day. We have just awakened up from a good night’s rest, and—and we just feel different, and you’re refreshed and ready for the day.
E-2 Acum înţelegem că... Seara trecută, noi i-am întrebat pe¬pe oameni dacă aveau o biserică de-a lor... care o frecventau, în timp ce vizitează sau-sau... Vreau să spun, membri obişnuiţi ai bisericilor, în care ar trebui să fie prezenţi în biserica lor în dimineaţa aceasta. Pentru că, noi fiind inter denominaţionali, chiar nu ne place să-i luăm pe oameni din propriile adunări.
E-2 Now we understand that…Last night, we asked the—the peoples if they had a church of their…that they was attending, while visiting or—or…I mean, regular members of churches, that they should attend their own church this morning. Cause, we being an interdenominational, we just don’t like to take people from their own congregation.
E-3 Şi am fost acuzat de multe ori de-de a condamna alte biserici. Asta-i greşit. Eu nu condamn alte biserici. Eu condamn, de multe ori, lucrurile pe care-care ei le tolerează, dar cu siguranţă eu nu condamn biserica. Dar, de multe ori, când ei învaţă lucruri care sunt contrare cu Scripturile, atunci eu-eu aceea condamn. Şi apoi când ei fac lucruri care sunt păcătoase, şi-şi permit să se facă în bisericile lor, eu condamn aceea. Dar niciodată... Chiar cum a fost spus... Am mulţi prieteni Catolici aşezaţi aici, şi eu nu îi condamn niciodată pe oamenii Catolici. Condamn doctrina bisericii Catolice, pentru că nu cred că este Scripturală. Şi nu îi condamn pe ei mai mult decât pe multe din denominaţiunile Protestante, pentru că nu cred că sunt Scripturale. Şi este de datoria mea să iau poziţie pentru ce este Adevăr. Vedeţi? Ştiţi, Dumnezeu te va aprecia dacă vei fi cinstit, doar sincer.
E-3 And I been accused a lot of times of—of condemning other churches. That’s wrong. I do not condemn other churches. I condemn, many times, things that—that they condone, but I certainly don’t condemn the church. But, many times, when they teach things that’s contrary to the Scriptures, then I—I condemn that. And then when they do things that’s sinful, and—and permit it to be done in their churches, I condemn that. But never…Just like it’s said…I have many Catholic friends setting here, and I never condemn the Catholic people. I condemn the doctrine of the Catholic church, ’cause I don’t believe it’s Scriptural. And no more than I condemn them than I do many of the Protestant denominations, ’cause I do not think it’s Scriptural. And I am duty bound to stand for what’s Truth. See? You know, God will appreciate you if you’ll be honest, just sincere.
E-4 Ştiţi, de multe ori, bărbatul căutând nevastă, un bărbat adevărat care este un bărbat adevărat, el nu caută într-u totul o fată care este aşa-aşa de frumoasă la faţă, sau aşa mai departe. El ştie că aceea se va pierde, într-una din aceste zile. Vedeţi? El caută femeia care este femeie în personalitate, o femeie adevărată. Şi dacă ea este loială, şi o adevărată femeie, acel bărbat o va aprecia. Mie nu-mi pasă cât de mult este el un-un tip rău, şi cât de mult umblă în jur cu-cu femei rele; nu există un om rău în lume care să nu aprecieze o femeie care va sta pentru ce ar trebui să fie femeia de fapt. Aşa este. Pentru că, el apreciază asta.
E-4 You know, a lot of times, man seeking wife, a real man that’s got man behind him, he does not altogether look for the girl that’s so—so pretty in the face, or so forth. He knows that will be lost, one of these days. See? He looks for the woman that’s woman in personality, a real woman. And if she’s loyal, and a real woman, that man will appreciate her. I don’t care how much of a—a bad fellow he is, and how much he runs around with—with bad women; there isn’t a bad man in the world but what will appreciate a woman that’ll stand for what woman really should be. That’s right. Because, he appreciates that.
E-5 Şi acela-i felul cum este cu-cu predicarea Cuvântului, dacă un om va sta doar cu ce crede. Acum nu... Amintiţi-vă, Dumnezeu vă cunoaşte inima. Şi dacă vei sta pe ce tu crezi într-adevăr a fi Adevărul, atunci poţi avea credinţă în ceea ce vorbeşti.
E-5 And that’s the way it is by—by preaching the Word, if a man will stand by just what he believes. Now not…You remember, God knows your heart. And if you’ll stand by what you really believe to be the Truth, then you can have faith in what you’re talking about.
E-6 Am doi prieteni buni aici. Fratele Charlie Cox, îl văd şezut acolo. Şi în ultimele câteva săptămâni, am fost jos în Kentucky cu el, la vânătoare de veveriţe, unde m-am odihnit puţin. Fratele Banks Wood. Şi, acum, noi, calibrând puştile noastre, ei ... Eu doar trebuie să o am pe a mea atât de perfectă încât să bată o piuneză la cinzeci de yarzi, sau eu-eu doar nu pot să vânez. Vedeţi? Asta e tot.
E-6 I got couple of good friends here. Brother Charlie Cox, I see sitting out there. And the last few weeks, I been down in Kentucky with him, squirrel hunting, where I got some rest. Brother Banks Wood. And, now, we, training in our rifles, they…I just got to have mine so perfect that it’ll drive a tack at fifty yards, or I—I just can’t hunt. See? That’s all.
E-7 Ei bine, la ce foloseşte să baţi o piuneză? Vedeţi? Pentru că, dacă tragi la veveriţă, şi o împuşcătură la cap, şi capul ei probabil e atât de mare în jur, oriunde într-un perimetru de un inci va fi în regulă, vedeţi, oriunde înăuntru acolo. Oricare din acei băieţi spun, "Este în regulă. Am nimerit veveriţa." Se duc înainte şi iau veveriţa. Dar, pentru mine, trebuie să fie chiar perfect. Trebuie să lovească piuneza. Nu pot să-l ratez un sfert dintr-un inch. Trebuie să ţintesc capul piunezei, sau devin tot agitat şi supărat.
E-7 Well, what good does it do to drive a tack? See? Because, if you’re shooting at the squirrel, and a head shot, and his head is probably that big around, anywhere within an inch group will be all right, see, anywhere in there. Either one of those boys say, “That’s all right. I hit the squirrel.” They go on and get the squirrel. But, to me, it’s got to be just perfect. It’s got to hit the tack. It can’t miss it a quarter of an inch. It’s got to hit the tack soffit, or I just get all nervous and upset.
E-8 Şi şedeam jos, zilele trecute, în pădure, şi spuneam, "Doamne, de ce-de ce sunt un aşa ciudat? De ce m-ai făcut Tu să fiu aşa ciudat?" Am spus, "Acum acolo..."
E-8 And I was sitting down, the other day, in the woods, and I was saying, “Lord, why—why am I such a crank? Why did You make me to be such a crank?” I said, “Now there…
E-9 Fratele Banks a mers să vâneze cu puşca lui, şi a tras-o sus să tragă cu ea, cu vizorul telescopic. Şi tu doar... Din când în când, tu vei... unul se va duce deviat, pentru că dacă... Muniţia umplută de fabrică va face asta, oricum, pentru că ai un pic mai mult praf, şi un pic mai puţin praf. Dar aceasta să lovească doar puţin deviat, cu un inch sau doi, Fratele Banks spune, "Oh, asta este în regulă, am lovit veveriţa. Este în regulă." Asta nu-nu îl deranjează pe el. Charlie, la fel. Dar eu...
E-9 Brother Banks went hunting with his rifle, and he pulled it up to shoot it in, with the telescope sights. And you just… Every once in a while, you’d…one will go off, ’cause if it… Factory loaded ammunition will do that, anyhow, ’cause you got a little more powder, and a little less powder. But it would just hit a little bit off, or inch or two, Brother Banks say, “Oh, that’s all right, I hit the squirrel. That’s all right.” It don’t—it don’t bother him. Charlie, the same way. But I…
E-10 A mea trebuie să ţintească piuneza, direct în centru, sau mă supără. Am spus, "Am devenit un ciudat obişnuit." Şi apoi am început să privesc în trecut, şi am constatat că viaţa mea este aşa. Aşa-i alcătuirea mea. Şi m-am gândit, "Ei bine, de ce m-ai făcut Tu aşa?" Mă face chiar agitat dacă-dacă se duce doar un pic în direcţia aceea sau direcţia aceea. Şi acela-i felul cum mi-a descoperit Domnul atunci, şezând jos acolo, sus la Glutton Hollow, sau unde eram noi, la vânătoare. Care, cred că se numeşte Dutton; dar, veveriţele mănâncă aşa de rapid, l-am numit, "Glutton." Astfel ei...
E-10 Mine has got to hit the tack, right in the center, or it upsets me. I said, “I’ve become a regular crank.” And then I begin to look back, and I find that my life is like that. That’s my make-up. And I thought, “Well, why did You make me like that?” It even makes me nervous if—if it goes off just a little bit that way or that way. And that’s the way then the Lord revealed to me, sitting down there, up on Glutton Hollow, ever where we was at, hunting. That, I believe it’s called Dutton; but, the squirrels eat so fast, I call it, “Glutton.” So they…
E-11 Sus la acest loc, m-am gândit, "Asta-i tot." Eu nici măcar nu aş fi învăţat că există un iad până nu eram sigur de aceasta. Vedeţi? Şi astfel dacă Scriptura prezice vindecarea Divină, şi aici, arată ca aceasta şi ca aceea; dacă o Scriptură spune, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," ca şi cum ar fi trei Dumnezei, şi Acolo eu văd că este numai Unul; şi deci cum aş merge doar la întâmplare, după ce vreun alt om, ce spun ei referitor la Aceasta, să o iau în felul acela? Dacă Biblia vorbeşte despre predestinare şi har, şi aici are lucrări, şi aici are har. Şi eu-eu doar nu pot să o predic aşa.
E-11 Up on this place, I thought, “That’s it.” I would not even teach that there was a hell until I was positive of it. See? And therefore if the Scripture predicts Divine healing, and here, looks like this and like that; if a Scripture says, “Father, Son, and Holy Spirit,” like there is three Gods, and There I see there’s only One; and now how am I going to just haphazardly, about some other man’s, what they say about It, take it like that? If the Bible speaks of predestination and grace, and here it’s got works, and here it’s got grace. And I—I just can’t preach it like that.
E-12 Eu trebuie să rezolv asta, şi înainte şi înapoi, şi înainte şi înapoi, şi înainte şi înapoi prin Biblie, până când bate perfect o piuneză, vedeţi, până când reiasă perfect prin Scripturi. Atunci când mă ridic, pot cu adevărat să am credinţă în ceea ce fac, vedeţi, să şti că ceea ce predici este Adevărul. Vedeţi? Şi atunci dacă cineva devine contrar privitor la Aceasta, tu deja ai studiat suficient încât şti exact ce spune El, unde să îl opreşti, vedeţi, chiar Aici. Vedeţi? Şi aşa este felul cum este. Dumnezeu ne face în feluri diferi te, că putem pur şi simplu... Asta face lumea în felul acela. Dar, asta-i ce mă face pe mine acel fel de persoană agitată, supărată. Trebuie să fie chiar exact.
E-12 I got to solve that, and through, and through, and through the Bible, till it’s perfectly driving a tack, see, till it really comes out perfectly through the Scriptures. Then when I stand, I can really have faith in what I’m doing, see, know that what you’re preaching is the Truth. See? And then if anybody gets contrary about It, you’ve already studied enough till you know just exactly what He says, where to stop him at, see, right Here. See? And that’s the way it is. God makes us different ways, that we can just simply…That makes the world that way. But, that’s what makes me that nervous, upset type of a person. It’s got to be just right.
E-13 Şi sunt atât de bucuros, în seara aceasta, astăzi, în această¬în această dimineaţă, să spun că ştiu că Domnul Isus nu este mort. El trăieşte, şi El este tot aşa de mult chiar aici acum cum a fost El oricând în lume la Galileea sau în oricare alt loc. El este Fiul, viu, înviat, omniprezent al Dumnezeului cel viu. Care-i... Şi dacă nu aş putea...
E-13 And I’m so glad, tonight, today, this—this morning, to say that I know that the Lord Jesus is not dead. He is a living, and He’s just as much right here now as He was any time in the world at Galilee or anywhere else. He’s the living, resurrected, omnipresent Son of the living God. That’s…And if I couldn’t…
E-14 Dacă aş învăţa o Scriptură despre un Dumnezeu istoric, şi nu aş fi fost sigur că El este chiar aici, eu-eu aş fi tot confuz. M¬ar face atât de agitat, nu aş şti ce fac. Vedeţi? Şi nu aş şti unde să le spun oamenilor. "Ei bine, acum, El va face asta, sau El va face aceea." Eu-eu nu aş putea să vă spun. Nu ştiu. Dar când şti că ceea ce El a făgăduit El va face, şi L-am văzut făcând asta, atunci tu şti unde stai. Vedeţi? Şi vedeţi cum Dumnezeu, în planurile Sale măreţe, a ştiut chiar cum să facă pe fiecare persoană chiar exact să fie un anumit lucru, pentru că El îi va folosi pentru acel scop.
E-14 If I taught a Scripture of some historical God, and I wasn’t sure that He was right here, I—I’d be all confused. It’d make me so nervous, I wouldn’t know what I was doing. See? And I wouldn’t know where to tell people. “Well, now, He’ll do this, or He’ll do that.” I—I couldn’t tell you. I don’t know. But when you know what He promised He would do, and have seen Him do it, then you know where you’re standing. See? And see how God, in His great plans, just knowed how to make every person just exactly to be a certain thing, ’cause He’s going to use them for that purpose.
E-15 Aţi auzit-o pe acea doamnă micuţă aici sus, ceva mai devreme? D-na Stricker, cântând fără nici o muzică. Avea un fel de obiect mic prin care sufla, pentru a-şi lua tonul, al ei-acordul ei sau oricum îl numiţi voi. Şi a putut să se ridice şi să cânte cu acea voce într-adevăr joasă, şi să o ridice, acea, "Iată un Vapor!" Acum, ar trebui să mă auziţi pe mine încercând aceasta cândva. [Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.] Ar fi îngrozitor. Dar, vedeţi, Dumnezeu a ştiut exact cum să o facă pe această femeie aşa ca ea să facă asta.
E-15 You hear that little lady up here, a while ago? Mrs. Stricker, singing without any music. She had some kind of a little thing she was blowing through, to get her tune, her—her key or whatever you call it. And could stand and sing with that real low voice, and raise it up, that, Ship Ahoy! Now, you ought to hear me try that sometime. [Brother Branham and congregation laugh—Ed.] It would be terrible. But, you see, God knowed just how to make that woman up so she would do that.
E-16 Şi aşa este. Noi toţi avem diferite alcătuiri. Dacă am putea doar să ne aflăm poziţia în Cristos, şi acolo să rămânem si să Îl slujim.
E-16 And that’s the way. We all have different make-up’s. If we would just find our position in Christ, and there abide and serve Him.
E-17 Văd o fetiţă care şade aici, în această dimineaţă, într-un scaun cu rotile. Binecuvântată să îţi fie inimioara. Ce te-a schilozit, dragă? Dis-... dis-... de muşchi... Oh, nu pot spune acel cuvânt, când eu încep; distrofie, sau ce o fi. Asta-i ceea ce este, scumpo, ce te-a făcut o infirmă, sau este polio? Folio. Şti, Isus vindecă fetiţe. Nu o face El? Tu eşti o fetiţă foarte drăgălaşă. Şi cred că Isus va lăsa să te faci bine.
E-17 See a little girl sitting here, this morning, in a wheel chair. Bless your little heart. What’s crippled you up, honey? Muscle dys-…dys-…Oh, I can’t say that word, when I get started; dystrophy, or ever what. Is that what it is, sweetheart, that’s made you a cripple, or is it polio? Polio. You know, Jesus heals little girls. Doesn’t He? You’re a mighty pretty little girl. And I believe Jesus will let you get well.
E-18 Seara trecută, acele două fetiţe care şedeau aici cu acea boală care nici măcar o persoană în lume nu ştie ce este. Degeţelele lor se atrofiază, şi picioruşele lor s-au atrofiat. Două fetiţe drăgălaşe. Şi s-a întâmplat să o cunosc pe mama lor şi bunica lor. Şi m-am simţit chiar călăuzit să condamn acel diavol care le chinuia pe acele făpturi mici şezând acolo; direct afară. Şi ele erau în scaune cu rotile de nu ştiu cât timp. Şi seara trecută, veştile au apărut rapid, prin fir, "Fetiţele sunt în picioare, umblă în jur." Voi vedeţi că, căci-căci Domnul Dumnezeu a fost atât de ţndurător cu ele. Oh, El este aşa de bun cu noi! Noi ar trebui să Îl apreciem mai mult.
E-18 Last night, those two little girls that was sitting here with that disease that not even a person in the world knows what it is. Their little fingers drop off, and their little feet dropped off. Two pretty little girls. And I happen to know their mother and their grandmother. And just felt led to condemn that devil that would torment them little things sitting there; right out. And they been in wheel chairs for I don’t know how long. And last night, the news come sweeping in, over the line, “The little girls are up, walking around.” You see that, that the—that the Lord God was so graciously to them. Oh, He is so good to us! We should appreciate Him more.
E-19 Atunci m-am gândit, chiar seara trecută, după ce am mers acasă şi m-am întins pentru câteva minute, mă gândeam la, "Când sufletul a ieşit din om, ce este acesta?" Este fiinţa lui interioară care s-a mutat afară. El nu este mort. Este-este încă viu. Vedeţi? El-el trăieşte pentru totdeauna. Şi cei dragi ai noştri care au trecut dincolo de acest văl, sunt într-un-un trup care noi nu ştim ce este. Nu este descoperit.
E-19 Then I was thinking, just last night, after I had went home and laying down for a few minutes, I was thinking of, “When the soul has gone out of a man, what is it?” It’s his inner being that has moved out. He is not dead. He’s—he’s still alive. See? He—he lives forever. And our loved ones who have passed on beyond this veil, is in a—a body that we don’t know what it is. It isn’t revealed.
E-20 Sunt trei faze din fiecare lucru. Există o fază a trupului muritor, a unui trup nemuritor, şi apoi a trupului glorificat. Vedeţi? Întocmai ca celelalte lucruri, ca ... Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, merg într-un singur canal, şi cei trei formează Unul. Justificarea, sfinţirea, botezul Duhului Sfânt, într-un canal, formează unul. Apoi, şi sufletul, trupul, şi duhul, formează unul. Şi călătoreşte în trei-uri, şi trei-urile sunt unul. Şi luaţi o-o bucată de sticlă în formă de triunghi şi puneţi-o în soare, aceasta va reflecta culorile, totuşi, şapte culori se vor reduce într-una.
E-20 There’s three stages of everything. There’s a stage of the mortal body, an immortal body, and then the glorified body. See? Just like other things, like…Father, Son, and Holy Spirit, goes in one channel, and the three makes the One. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, in a channel, makes the one. Then, and soul, body, and spirit, makes the one. And it travels in three’s, and three’s are one’s. And take a—a three-point piece of glass and lay it in the sun, it’ll reflect the colors, yet, seven colors will come down to one.
E-21 Şi luaţi roşu, şi priviţi la roşu prin roşu. Câţi ştiţi ce culoare va fi? [Adunarea spune, "Alb." – Ed.] Alb. Aha. Nu este aceea ciudat? Că, roşu prin roşu, arată alb. Roşu este semnul de răscumpărare. Şi când tu... Dumnezeu se uită la păcatele noastre roşi, prin Sângele roşu al Fiului Său preţios, ele sunt albe. Astfel, dar, El trebuie să privească prin Sânge. Dacă nu, sunt păcătoase. Astfel noi trebuie să fim sub Sânge.
E-21 And you take red, and look through red at red. How many knows what color it will be? [Congregation says, “White.”—Ed.] White. Uh-huh. Isn’t that strange? That, red through red, looks white. Red is the sign of redemption. And when you…God looks at our red sins, through the red Blood of His precious Son, they’re white. So, but, He has to look through the Blood. If it doesn’t, they are sinful. So we have to be under the Blood.
E-22 Şi când sufletul părăseşte trupul, acesta călătoreşte într-un loc de odihnă, într-un trup care arţ forma şi chipul acestui trup, dar nu este felul acesta de trup. Ii veţi întâlni pe cei dragi ai voştri. Nu aţi putea da mâinile cu ei. Aţi putea vorbi cu ei, v¬aţi putea uita la ei. Ei arată exact cum arată aici. Pentru că, când Petru, şi Ioan, şi Iacov, l-au văzut pe Moise şi Ilie, i-au recunoscut, pe Muntele Transfigurării. Dar, este un trup.
E-22 And when the soul leaves the body, it takes its journey into a place of rest, in a body that’s in the form and shape of this body, but it isn’t this type of body. You’ll meet your loved ones. You couldn’t shake their hands. You could talk to them, you could look at them. They look just like they do here. Cause, when Peter, and John, and James, saw Moses and Elijah, they recognized them, on Mount Transfiguration. But, it’s a body.
E-23 Dar atunci când acel trup, un fel de trup ceresc, când se întoarce înapoi pe pământ, va lua substanţa în care trăia cândva, şi atunci devine un trup de slavă. Şi acel trup este acela în care îl vom vedea pe Domnul Isus, în trupul Său înviat. "Nu se arată încă ce vom fi," a spus Pavel, "dar ştim că vom avea un trup ca Propriul Său trup de slavă, căci Îl vom vedea aşa cum El este."
E-23 But then when that body, kind of a celestial body, when it returns back to the earth, it picks up the—the substance that it once lived in, and then it becomes a glorified body. And that body is the one that we’ll see the Lord Jesus, in His resurrected body. “It does not yet appear what we shall be,” said Paul, “but we know we shall have a body like His Own glorious body, for we shall see Him as He is.”
E-24 Şi toate aceste mâini bătrâne zbârcite şi aceste ţesuturi distruse vor dispare toate în splendoarea tinereţii. Voi bărbaţi şi femei bătrâni, amintiţi-vă, voi... Asta este... Acela, este un semn al căderii, vârsta voastră bătrână. Dar în înviere, nu va exista nici un semn de nimic din păcat. Dar de ce v-a făcut Dumnezeu aşa cum El v-a făcut? El v-a adus la o anumită vârstă, când eraţi cam de douăzeci şi doi, douăzeci şi trei de ani, aţi fost cel mai bine. Aţi mâncat mâncare şi aţi devenit tot mai puternici, şi sănătoşi, şi ce persoană cu aspect puternic eraţi. Apoi, după aceea, deveniţi zbârciţi, vedeţi, moartea s-a instalat. Dar, în înviere, toată bătrâneţea va fi ştearsă.
E-24 And all these old wrinkled hands and broken down tissues will all fade away into the splendor of youth. You old men and women, remember, you…This is…That, that’s a mark of the fall, your old age. But in the resurrection, they’ll not be one mark of anything of sin. But why did God make you like He did? He brought you to a certain age, when you was about twenty-two, twenty-three years old, you were your best. You were eating food and getting stronger, and healthy, and what a powerful-looking person you was. Then, after that, you become wrinkling away, see, death set in. But, in the resurrection, all old age will be wiped away.
E-25 Privesc aici la un predicator bătrânel şi soţia lui. Ei sunt la ai lor optzeci, presupun. Fratele şi Sora Kidd, predicând Evanghelia poate dinainte să mă nasc eu; şi eu sunt un om bătrân. Şi îi văd şezuţi aici, aspect paşnic, un cuplu de bătrânei. Şi doar mă gândesc, că, în înviere, cum vor arăta ei. Acele riduri vechi, şi mâini tremurânde de tremurări şi paralizie, şi părul cărunt va dispare în splendoarea tinereţii. Într-adevăr merită să-i slujeşti Domnului. Cu adevărat. Noi Îl vom vedea, într-o zi.
E-25 I’m looking here at a little old preacher and his wife. They’re in their eighties, I guess. Brother and Sister Kidd, preaching the Gospel perhaps before I was born; and I’m an old man. And I see them sitting here, peaceful-looking, little old couple. And I just think, that, in the resurrection, what they’ll look like. Them old wrinkles, and shaking hands of trembling and palsy, and gray hairs will fade away into the splendor of youth. It really pays to serve the Lord. It really does. We’ll see Him, someday.
E-26 Mă întreb dacă Rosella Griffin este prezentă. Aş vrea să o pun să spună o vorbă. O micuţă alcoolică care chiar a fost vindecată la... aici, cu câţiva ani în urmă. Şi asta ar putea fi de ajutor la vreun alcoolic care se află aici. [O soră din adunare spune, "Frate Branham, ea a plecat acasă azi de dimineaţă." – Ed.] A trebuit să plece acasă de dimineaţă. Bine. Minunat caz! Mă gândeam seara trecută că ar fi trebuit să o pun să spună ceva. Aş fi făcut-o, dacă aş fi ştiut, că pleca în dimineaţa aceasta. Atât de multe lucruri care chiar aş vrea ca oamenii din tabernacol să le audă.
E-26 Wonder if Rosella Griffin is present. I’d like to get her to say a word. A little alcoholic that was just healed at…here, a few years ago. And that might help some alcoholic that’s here. [A sister in the congregation says, “Brother Branham, she went home this morning.”—Ed.] Had to go home this morning. All right. Wonderful case! I thought last night I should have had her to say something. I would, if I’d a knew it, that she was going this morning. So many things I just like the folks of the tabernacle to hear.
E-27 Acum, este aici cineva să fie botezat, în această dimineaţă, în apă? Să vedem. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, cam şase sau şapte aici să fie botezaţi. Şi serviciul de botez va urma după această lecţie de şcoală Duminicală.
E-27 Now, is there any here to be baptized, this morning, in water? Let’s see. One, two, three, four, five, six, about six or seven here to be baptized. And the baptismal service will follow this Sunday school lesson.
E-28 Acum, sala de şcoală Duminicală pentru Sora noastră Arnold, pentru micuţii ei copilaşi, a fost anulată. Şi noi doar vom, dacă doreşti, Sora Arnold, doar aproape că trebuie să o amânăm pentru următoarea zi, pentru că nu avem spaţiu pentru şcoală. Şi eu voi citi un pic din Scriptură aici în câteva minute, pentru copilaşii mici, şi care le va da ceva de gândit, de asemenea. Şi atunci următoarea Duminică veţi continua cu serviciile voastre obişnuite şi şcoala Duminicală. Acum, vrem să spunem...
E-28 Now, the Sunday school room for our Sister Arnold, for her little tots, has been cut out. And we’ll just, if you will, Sister Arnold, we’ll just almost have to postpone that until the following day, because we don’t have the room for the school. And I’ll read some Scripture here in a few minutes, for the little children, and that’ll give them something to think of, too. And then next Sunday you’ll continue on with your regular services and the Sunday school. Now, we want to say…
E-29 Iată un alt lucru care vreau să îl spun în această dimineaţă. Eu-eu-eu le-am spus să nu facă asta, dar ei au făcut-o, oricum. Vedeţi? Asta a fost, o ofertă seara trecută care a ajuns la mine, vedeţi, o ofertă. Le-am spus să nu facă asta, vedeţi. Şi ei... Dar au făcut-o, oricum. Şi când... Nu am ştiut asta până când Billy mi-a spus că fratele meu Doc i-a adus-o lui, acasă la el. Şi nu am numărat încă, dar cred că s-a raportat că erau în jur de trei sute, sau puţin peste trei sute. Este aşa Îţi aminteşti, Doc, cât era? [Fratele Edgar Branham spune, "douăzeci şi patru, doisprezece." – Ed.] Cât a fost, frate? ["Trei, douăzeci şi patru, doisprezece."] Trei sute douăzeci şi patru, şi doisprezece. Vă mulţumesc, foarte mult.
E-29 Here’s another thing I want to say this morning. I—I—I told them not to do this, but they did it, anyhow. See? That was, an offering last night that come to me, see, an offering. I told them not to do that, see. And they…But they did it, anyhow. And when…I didn’t know it until Billy told me that my brother Doc had brought it to him, over to his house. And I never counted it yet, but I believe that it was reported that there was about three hundred, or a little over three hundred. Is that…You remember, Doc, what it was? [Brother Edgar Branham says, “…twenty-four, twelve.”—Ed.] What was that, brother? [“Three, twenty-four, twelve.”] Three hundred and twenty-four, twelve. I thank you, very much.
E-30 Acum, am fost fără lucru de mult timp. Ştiţi asta. Şi secretarul meu fiind prezent, sau careva dintre ei aici în această dimineaţă, ştiu că cheltuielile mele, indiferent unde mă aflu, chiar aici acasă, ajung la peste o sută de dolari pe zi, din birourile mele şi lucruri de preluat de batiste şi lucruri în jurul lumii, în cheltuieli.
E-30 Now, I been off from work a long time. You know that. And my secretary being present, or some of them here this morning, knows that my expenses, no matter where I am, right here at home, runs me over a hundred dollars a day, of my offices and things to take up for handkerchiefs and things around the world, in expenses.
E-31 Şi eu-eu vreau să spun asta, o încurajare pentru voi oamenii de aici, toţi. Pentru numărul de oameni, aceasta este oferta cea mai mare care am primit-o vreodată în viaţa mea. Vă daţi seama că asta ar veni cam un dolar de persoană, în medie? Şi majoritatea ofertelor afară în lucrare ar fi cam în medie de, în jur de douăzeci şi doi sau douăzeci şi cinci de cenţi de persoană. Dar aceasta a fost în medie de un dolar de persoană. Pentru că, ştiu că nu poţi obţine aici... Ei nu iau ofertele de afară. Şi nu puteţi aglomera în acest loc mic peste, în jur de trei sute de oameni, eu¬eu mă îndoiesc. Şti ce capacitate are tabernacolul, Frate Neville? [Fratele Neville spune, "Ar trebui să fie undeva în jur la trei sute, aşa cum este acum." – Ed.] În jur de trei sute de oameni. Deci, vedeţi, asta înseamnă în jur de un-un dolar de persoană. Dumnezeu ştie cât apreciez eu asta. Vă mulţumesc foarte mult. Şi se duce direct în lucrarea Domnului. Eu-eu vă mulţumesc pentru aceasta. Şi pentru... Dacă unii dintre ei se întâmplă să plece înainte de seară, pentru că... şi eu...
E-31 And I—I want to say this, an encouragement to you people here, though. For the amount of people, that’s the biggest offering that I ever received in my life. Do you realize that would amount to around a dollar a piece, average? And most any of the offerings out in the work will average about, around about twenty-two or twenty-five cents per person. But this was on the average of a dollar a person. Cause, I know you can’t get in here…They don’t take the offerings on the outside. And you can’t jam in this little place over, about three hundred people, I—I doubt. Do you know what the tabernacle seats, Brother Neville? [Brother Neville says, “It ought to be somewhere around three hundred, the way it is now.”—Ed.] About three hundred people. So, see, that’s around a—a dollar a piece. God knows how I appreciate that. I thank you very much. And it goes right straight into the work of the Lord. I—I thank you for it. And for the…If some of them would happen to be leaving before night, ’cause…and I…
E-32 Când am mers acasă seara trecută, în verandă era aşezată o cutie mică, cam aşa, şi era o-o grămadă de jeleu, cred, care a venit din partea cuiva. Voi ştiţi, mie chiar îmi place jeleul. Şi eu-eu apreciez lucrul acesta. Şi o-o soră de aici, al cărei nume mai bine nu îl spun. Este o prietenă apropiată a familiei noastre, şi ea a lăsat un dar de dragoste jos la mama mea, pentru mine şi pentru Billy. Tu nu şti, soră, cât apreciez asta, şi în ce timp vine.
E-32 When I went home last night, setting on the porch was a little box, like this, and it was a—a bunch of jelly, I believe, that come from someone. You know, I just love jelly. And I—I appreciate that. And a—a sister here, who I better not call her name. She is a bosom friend to our family, and she left a love gift down at my mother’s, for me and for Billy. You don’t know, sister, how I appreciate that, and what a time it comes in.
E-33 Şi, oh, aşa de multe lucruri! Înţelegeţi. Şi sunt sigur că El înţelege. Şi astfel eu doar nădăjduiesc că El vă va binecuvânta pe fiecare din voi, extrem de abundent. Mi-aş dori să fie aşa să pot merge acasă cu fiecare din voi, şi-şi să stau o vreme cu voi, şi să stau de vorbă cu voi. Îmi place să fac asta.
E-33 And, oh, so many things! You understand. And I’m sure that He understands. And so I just trust that He’ll bless each one of you, exceedingly abundantly. I wish it was so that I could go home with each one of you, and—and stay with you a little while, and talk with you. I love to do that.
E-34 Dar, este, ştiţi cum este, suntem doar constant în mişcare. Noi chiar trebuie să mergem rapid. Sincer, chiar după serviciul din seara aceasta, cu voia Domnului, voi părăsi statul, chiar imediat ce se încheie serviciul. Trebuie să ies de aici înainte de ora douăsprezece. Am o întâlnire la ora doisprezece. Şi am din plin, în după-amiaza aceasta. Şi eu... Ştiţi cum este. Este doar constant în mişcare, tot timpul; oameni bolnavi, pe moarte.
E-34 But, it’s, you know how it is, it’s just constantly on the move. We just got to go swiftly. Frankly, right after the service tonight, the Lord willing, I’ll leave the state, just as soon as the service closes. I’ve got to get out of here before twelve o’clock. I got an appointment at twelve o’clock. And I got full, this afternoon. And I…You know how it is. It’s just constantly on the go, all the time; people sick, dying.
E-35 Şi de multe ori merg într-un loc, şi doar stau acolo, şi cineva intră, şi spune, "Mă cunoşti, Frate Branham?"
"Nu, nu te cunosc."
E-35 And many times I go into a place, and just be standing there, and somebody come in, say, “You know me, Brother Branham?”
“No, I don’t.”
E-36 "Păi, eu zăceam în spital, pe moarte, când tu ai venit şi te¬ai rugat pentru mine. Domnul m-a vindecat." "Eram orb când tu m-ai întâlnit pe stradă, în acea zi când a apărut vedenia." Vedeţi? Şi eu-eu niciodată nu ştiu ce este.
E-36 “Why, I was laying in the hospital, dying, when you come prayed for me. The Lord healed me.” “I was blind when you met me on the street, that day the vision come.” See? And I—I never know what it is.
E-37 Dar mă gândesc la acest gând fericit, Frate Egan, că, într¬o zi când am predicat ultima mea predică, m-am rugat pentru ultima persoană pentru care vrea Domnul să mă rog, şi mă duc Acasă! Şi în acea dimineaţă a învierii, oh, ce zi va fi aceea, bucuria! Când pot sta Acolo, când regina din Sud va apărea, pot vedea ce influenţă a avut ea! Îi voi vedea venind Acolo, pe Billy Graham, influenţa care a avut-o el. Oral Roberts, şi toţi ceilalţi, Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, şi aşa mai departe. Apoi voi vedea grupul meu venind. Oh, aceea va fi bucuria, aceea va fi încununarea mea. Aşa este. Şi, prin harul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să am câteva milioane Acolo.
E-37 But I’m thinking this one blessful thought, Brother Egan, that, some day when I have preached my last sermon, I’ve prayed for the last person that the Lord wants me to pray for, and I go Home! And on that resurrection morning, oh, what a day that will be, the joy! When I can stand There, when the queen of the South shall come up, I can see what influence she had! I’ll see coming up There, Billy Graham, the influence he had. Oral Roberts, and all the rest, the Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, and so forth. Then I’ll see my group come up. Oh, that’s going to be the joy, that’s going to be my crowning. That’s right. And, by the grace of God, I hope to have several million There.
E-38 Şi acum va trebui să merg în străinătate destul de curând. Şi acum, din câte ştiu, chiar în adunările noastre, doar gândiţi-vă la asta, sunt la al doilea milion al meu de suflete, câştigate pentru Cristos. Şi eu-eu nădăjduiesc să văd multe, multe milioane câştigate.
E-38 And now I’ve got to go overseas pretty soon. And now, as far as I know, right in our own meetings, just think of it, I’m in my second million souls, winning to Christ. And I—I hope that I see many, many millions won.
E-39 Acum, serviciul de botez, şi acum programările şi alte lucruri. Şi, acum, aceasta este în continuare după adunare.
E-39 Now, the baptismal service, and now the—the appointments and things. And, now, this is continually after the meeting.
E-40 Dacă vreodată veniţi înapoi pentru o întrevedere în privat, sau aşa mai departe, doar sunaţi-l pe agent, Fratele Mercier de aici. Noi trebuie să avem un fel de aranjament, care trebuie să avem. Ştim asta. Şi Fratele Mercier, îi notează, îi notează doar aşa cum vin, şi imediat ce termin cu programările, ele toate s¬au terminat, eu... Când vin înăuntru, îl sun şi îi spun, "Am terminat cu acel grup." El îmi dă un grup nou, şi aşa încep din nou, vedeţi. Apoi, totul funcţionează din acel birou. Şi el ştie chiar cum să-i organizeze aşa ca să poată să-i facă pe toţi să intre, care pot să intre, vedeţi. Astfel, suntem foarte fericiţi să avem acest birou mic funcţionând aşa cum este. Astfel acesta este doar BUtler 2-1519. [Numărul de telefon a fost schimbat. – Ed.] Şi acela-i... Sau, dacă sunaţi la Jeffersonville, întrebaţi doar de mine, şi ei vor răspunde acolo la acel birou. Şi vă mulţumesc foarte frumos.
E-40 If any time you’re coming back for private interview, or so forth, just call the agent, Brother Mercier here. We have to have some sort of a setup, that we have to. We know that. And Brother Mercier, he gets them down, he puts them down just as they come, and as soon as I run out of appointments, all of them run out, I…When I come in, I call him up and tell him, “I’m finished on that group.” He gives me a new group, and away I go again, you see. Then, all works out of that office. And he knows just how to set them up so he can get each one in, that can get in, you see. So, we’re very happy to have this little office operating the way it is. So that’s just BUtler 2-1519. [Telephone number has been changed.—Ed.] And that’s…Or, if you call Jeffersonville, just call for me, and they’ll answer there at that office. And thank you, very kindly.
E-41 Acum haideţi, chiar înainte să deschidem Cuvântul Său binecuvântat... Şi amintiţi-vă, imediat ce se termină acest serviciu, şi serviciul de botez, Billy va fi aici să împartă cartonaşe de rugăciune pentru deseară.
E-41 Now let us, just before we open up His blessed Word… And remember, immediately after this service is over, and the baptismal service, Billy will be here to give out prayer cards for tonight.
E-42 Acum, deseară fiind o seară de biserică, Duminică seara, majoritatea oamenilor din oraş vor fi în bisericile lor, şi în jur de Louisville şi în jur. Vor fi în propriile lor biserici. Dar vor fi doar majoritatea din afară. Astfel, mă gândesc că poate putem alinia un rând mare de rugăciune deseară şi să ne rugăm pentru fiecare dintre ei. Sunt încrezător că o vom face. Am împărţit destul de multe cartonaşe de rugăciune.
E-42 Now, tonight being a church night, Sunday night, the most of the city people will be out in their own churches, and around Louisville and around. They’ll be in their own churches. But it’ll just be mostly the outsiders. Therefore, I think maybe we can line up a great prayer line tonight and pray for every one of them. I’m trusting that we will. We’ve got quite a few prayer cards out.
E-43 Mă-mă gândesc, seara trecută, după seara trecută, oh, am simţit chiar ca şi cum urma să iau una din acele, oh, zboruri solo, ştiţi, despre care vorbim. Doar să văd, în acest mic tabernacol vechi, din nou, mâini ridicate.
E-43 I—I think, last night, after last night, oh, I just felt like I was going to take one of those, oh, solo flights, you know, we talk of. Just to see, in this little old tabernacle, again, hands raised up.
E-44 Am un băieţel aici, el este doar un băiat tipic, micuţul Joseph. El este de aproape trei ani. Şi când ei toţi strigau, dacă nu a sărit el chiar acolo afară în mijlocul culoarului şi şi-a aruncat mâinile sus, şi a început să strige şi să îl laude pe Domnul, chiar afară în mijlocul culoarului acolo! Şi mă gândesc, dimineaţa aceasta, el s-a certat cu surioara lui, şi a muşcat-o de braţ, astfel i-am spus că strigătul lui nu l-ar ajuta prea mult atâta timp cât se comporta aşa. [Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.] Oh, vai! Acei micuţi, chiar îţi pot topi inima, nu-i aşa? Bine, desigur, ce a fost, el doar i-a văzut pe ceilalţi făcând asta şi s-a gândit că asta este ce ar trebui să facă, şi el, şi probabil s-a luat după noi, cum făceam noi.
E-44 I got a little boy here, he’s just all boy, little Joseph. He’s just about three years old. And when all of them was shouting, if he didn’t jump right out there in the middle of the aisle and throw them hands up, and begin shouting and praising the Lord, right out in the middle of the aisle out there! And I think, this morning, he got into it with his little sister, and bit her on the arm, so I told him that his shouting wouldn’t do much good as long as he acted like that. [Brother Branham and congregation laugh—Ed.] Oh, my! Those little fellows, they can really get right next to you, can’t they? Well, of course, what it was, he just saw the rest of them doing it and thought that’s just what he should do, too, and probably following after us, the way we were doing.
E-45 Acum noi avem Cuvântul Lui deschis aşezat aici. Haideţi acum doar să vorbim cu El despre Acesta. Acum doar un...
E-45 Now we got His Word laying open here. Now let’s just speak to Him about It. Now just a…
E-46 Scumpe Dumnezeule, aşa cum venim la Tine chiar acum, respectos, liniştit, sobru, şi în credinţă, crezând că Tu auzi şi vei răspunde rugăciunii. Pentru că, noi venim în acel Nume atotsuficient al Fiului Tău, Domnul Isus, Care este Cel infailibil, şi ai dat promisiunea, că, "Dacă cereţi ceva Tatălui în Numele Meu, Eu o voi face." Deci noi ştim că vom primi exact ceea ce cerem, căci venim în Numele Lui. Căci nu avem nici un alt Nume în care să ne putem apropia de Tine, marele, puternic Iehova Dumnezeu. Şi venim în harul Său, nu mărturisind că noi merităm ceva, ci pentru că El a făcut o împăcare pentru noi, prin faptul că El a murit pentru noi. Şi El a ispăşit pentru păcatele noastre, şi noi simţim că putem sta justificaţi în faţa Ta, prin moartea Lui. Aceasta este credinţa noastră. Şi nu cerem nimic care ar fi rău, dar care ar fi bun pentru fiecare dintre noi.
E-46 Dear God, as we come to Thee just now, reverently, quietly, soberly, and in faith, believing that You hear and will answer prayer. Because, we come in that all-sufficient Name of Thy Son, the Lord Jesus, Who is the infallible One, and gave the promise, that, “If you ask the Father anything in My Name, I’ll do it.” Then we know that we will receive just what we ask for, for we come in His Name. For we have no other Name that we could approach You in, the great, mighty Jehovah God. And we come in His grace, not confessing that we deserve anything, but because that He has made a propitiation for us, in that He died for us. And He atoned for our sins, and we feel that we can stand justified in Your sight, by His death. That is our faith. And asking for nothing that would be evil, but that which would be good for each of us.
E-47 De aceea, Doamne Dumnezeule, vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău. Şi vorbeşte-ne cu acel Glas, ca să înţelegem şi să ştim chiar cum să fim mai buni bărbaţi şi femei, băieţi şi fete. Ştiind că poarta mare acolo la moarte, că, de fiecare dată când inima ne bate, noi doar ajungem cu o bătaie mai aproape de acea poartă prin care va trebui să trecem cu toţii. Şi apoi ştiind, că, după ce suntem acolo, nu mai există nici o ocazie din nou să facem vreodată reconcilieri. Acolo nu mai există niciodată să putem avea această oportunitate care o avem chiar acum. Şi neştiind chiar când vom traversa acea linie, O Dumnezeule, vino repede la noi şi adă-ne la simţurile care ar trebui să le avem, şi să ştim cum să ne apropiem de Tine, şi să pledăm cazul nostru înaintea Ta şi să cerem îndurare. Acordă aceasta, Doamne.
E-47 Therefore, Lord God, speak to us through Thy Word. And speak to us in that Voice, that we would understand and would know just how to be better men and women, boys and girls. Knowing that the great gate yonder at death, that, every time our heart makes a beat, we just get one beat closer to that gate to which we all shall go in at. And then knowing, that, after we are in there, there is not one opportunity again to ever make reconciliations. There is never again that we can have this opportunity that we have just now. And not knowing just when we shall cross that line, O God, come to us quickly and bring us to the senses that we should have, and know how to approach Thee, and to plead our case before Thee and ask for mercy. Grant it, Lord.
E-48 Noi suntem un popor nevoiaş. Suntem oi, chemând după Păstorul care ne va conduce prin viaţă, şi jos prin valea umbrei morţii. Cum David, din vechime, a spus, "Eu nu mă voi teme când ajung la acel loc," pentru că Păstorul mă va conduce chiar prin acel loc, până când picioarele noastre se odihnesc temeinic pe acel Ţărm glorios, unde bătrâneţea şi boala şi întristarea şi moartea vor zbura de la noi, şi noi vom fi liberi, Acolo, pentru totdeauna.
E-48 We are a needy people. We are sheep, calling on the Shepherd that will lead us through life, and down through the valley of the shadow of death. As David, of old, said, “I’ll not fear when I come to that place,” because the Shepherd will lead me right on through that place, until our feet rests solidly upon that glorious Shore, where old age and sickness and sorrow and death shall flee away from us, and we shall be free, There, forever.
E-49 Vorbeşte, Doamne. Această drăgălaşă micuţă a cuiva cu ochii luminoşi, aşezată aici înaintea mea, în acest scaun cu rotile; doar nu îmi pot lua ochii de la ea astăzi; toată schilodită de acest polio, ce i-a făcut cel rău. O Dumnezeule, adu eliberare acelei micuţe scumpe. Acordă aceasta, Doamne. Nu numai ei, dar şi la ceilalţi aici care aşteaptă. Fă ca Duhul Tău Sfânt să-i ridice atât de sus, în această dimineaţă, încât să treacă peste orice vibraţie de îndoială şi fiecare barieră de păcat, ca Duhul Tău Sfânt să se poată mişca asupra lor şi să-i vindece. Acordă aceste lucruri, Doamne. Pentru că cerem aceste binecuvântări pentru slava Ta, în Numele Fiului, Isus Cristos. Amin.
E-49 Speak, Lord. This little bright-eyed darling of someone, setting here before me, in this wheel chair; just can’t keep my eyes off of her today; all crippled up with this polio, what the evil one has did to her. O God, bring deliverance to that little darling. Grant it, Lord. Not only to her, but to others here who are waiting. Let Thy Holy Spirit lift them so high, this morning, that they’ll pass every vibration of doubt and every sin barrier, that Your Holy Spirit might move upon them and heal them. Grant these things, Lord. For we ask these blessings for Thy glory, in the Name of the Son, Jesus Christ. Amen.
E-50 Acum, am ales pentru un text în această dimineaţă... Şi voi micuţilor iertaţi-mă, că ocup tot timpul cu adulţii, şi clasa voastră nu este aici, să fie în această dimineaţă. Dar vreau ca voi să auziţi, de asemenea, ce vreau să citesc. Şi vreau să citesc, în această dimineaţă, din Întâi Samuel, al 3-lea capitol.
E-50 Now, I have chosen for a text this morning…And you little fellows forgive me, for taking the time all with the adults, and your class is not here, to be this morning. But I want you to hear, also, what I want to read. And I want to read, this morning, out of First Samuel, the 3rd chapter.
E-51 Şi vreau să iau ca text: Auziţi Glasul Lui. Asta va fi destul pentru fete mici şi fete mari, şi băieţi mici şi băieţi mari, toţi. Reţineţi textul: Auziţi Glasul Lui.
E-51 And I want to take for a text: Hear His Voice. That will do for little girls and big girls, and little boys and big boys, all. Remember the text: Hear His Voice.
E-52 Acum, voi care deschideţi în Scripturi, la Întâi Samuel, al 3-lea capitol, iată cum se citeşte în primele zece versete.
Şi copilul Samuel slujea DOMNULUI înaintea lui Eli. Şi cuvântul DOMNULUI era rar în zilele acelea; acolo nu era vedenie deschisă.
E-52 Now, you that’s turning in the Scriptures, to First Samuel, the 3rd chapter, this is how it reads for the first ten verses.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days; there was no open vision.
E-53 Oh, cum mi-ar place să rămân acolo pentru un minut, poate altădată. Aceasta doar mă izbeşte. Daţi-mi voie doar să îl citesc încă o dată, acel verset.
Şi copilul Samuel slujea DOMNULUI înaintea lui Eli. Şi Cuvântul DOMNULUI era rar în zilele acelea; căci acolo nu era vedenie deschisă.
E-53 Oh, how I would like to dwell there for a minute, maybe some other time. It just strikes me. Let me just read it once again, that verse.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days; for there was no open vision.
E-54 Vedeţi ce este o vedenie? Este Cuvântul direct al Domnului. Vedeţi? Şi Cuvântul Domnului era rar.
Şi a venit la împlinire la timpul acela, când Eli era culcat la locul lui, şi ochii lui începeau să-i slăbească, că nu mai putea să vadă;
Şi înainte ca candela lui Dumnezeu să se stingă în templul DOMNULUI, unde era chivotul lui Dumnezeu, şi Samuel era culcat să doarmă;
Că DOMNUL l-a chemat pe Samuel: şi el a răspuns, Iată¬mă.
Şi a alergat la Eli, şi a zis, Iată-mă; căci m-ai chemat. Şi el a spus, Nu te-am chemat; culcă-te din nou. Şi s-a dus şi s-a culcat.
Şi DOMN-... Şi DOMNUL l-a chemat din nou, Samuel.
Şi Samuel s-a sculat şi s-a dus la Eli, şi a zis, Aici eu ... Iată-mă; căci m-ai chemat. Şi el a răspuns, eu nu te-am chemat, fiul meu; culcă-te din nou.
Acum Samuel nu cunoştea încă pe DOMNUL, nici nu i-a fost cuvântul DOMNULUI încă descoperit.
Şi DOMNUL l-a chemat din nou pe Samuel a treia oară. Şi el s-a sculat şi s-a dus la Eli, şi a spus, Iată-mă; căci m-ai chemat. Şi Eli a înţeles că DOMNUL l-a chemat pe copil.
Astfel Eli i-a zis lui Samuel, Du-te, de te culcă: şi va fi, dacă el te va chema, tu să spui, Vorbeşte, DOAMNE; căci robul Tău ascultă. Astfel Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul lui.
Şi DOMNUL a venit, şi s-a înfăţişat, şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi, Samuel, Samuel. Şi Samuel a răspuns, Vobeşte; căci robul tău ascultă.
E-54 See what a vision is, then? It’s the direct Word of the Lord. See? And the Lord’s Word was precious.
And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes begin to wax dim, that he could not see;
And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep;
That the Lord called Samuel: and he answered, Here am I.
And he ran to Eli, and said, Here am I; for thou calledst me. And he said, I called not; lie down again. And he went and lay down.
And the Lor-…And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here I…Here am I; for thou didst call me. And he answered, I called not, my son; lie down again.
Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him.
And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child.
Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down: and it shall be, if he call thee, that thou shall say, Speak, Lord; for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place.
And the Lord came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, Speak; for thy servant heareth.
E-55 Glasul lui Dumnezeu! A auzi Glasul Lui în ziua aceea era un lucru rar. Vedeţi, nu se arăta nici o vedenie. Şi era un lucru rar, adevăratul Glas al lui Dumnezeu, pentru că poporul se îndepărtase. Ei aveau o biserică, în acea zi, care doar nu urmau poruncile Domnului. Ei aveau un-un slujitor cu numele de Eli. Şi el s-a îndepărtat de Dumnezeu, prin învăţarea doar a principiilor pe care poporul vroia să le creadă. Dacă asta nu este paralel până în ziua de azi! El doar învăţa poporul, şi el-el îşi lua aleşii lui, şi făcea ca fiii lui să ia partea cea mai bună de carne de acolo, cârligele, de la-de la ofertă. Şi doar devenise un loc unde oferta era lucrul principal. Şi Samuel, doar nepăsător de felul cum manipula el poruncile Domnului. Şi Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu era un lucru rar.
E-55 The Voice of God! Hearing His Voice in that day was a rare thing. See, there was no open vision. And it was a rare thing, the real Voice of God, because the people had gotten away. They had a church, in that day, that just didn’t follow the commandments of the Lord. They had a—a minister by the name of Eli. And he had got away from God, by just teaching the precepts of what the people wanted to believe. If that isn’t parallel till this day! He just taught the people, and he—he took his choice ones, and he had his sons to take the best of the flesh from there, the hooks, out of the—the offering. And it just become a place where the offering was the main thing. And Samuel, just careless about the way that he handled the commandments of the Lord. And the real Word of God was a rare thing.
E-56 Acela-i felul cum este astăzi. Noi mergem la biserică şi aflăm că oamenii merg înăuntru şi au un mare impuls, "Noi vrem să ne facem denominaţiunea, anul acesta, cu atât mai mulţi. Adu recomandarea ta de la cealaltă biserică, şi uneşte-te cu noi." Şi sloganuri de genul, "Cu un milion mai mulţi în '44." Şi toate de genul acela, strigă, în încercarea de a depăşi cealaltă denominaţiune. Şi făcând aşa, noi am coborât barele, Bibliei. Ne¬am îndepărtat, şi am început să învăţăm lucruri diferite.
E-56 That’s the way it is today. We go to church and we find the people going in and having some great drive on, “We want to make our denomination, this year, so many more. Bring your letter from your other church, and unite with us.” And slogans like, “A million more in ’44.” And all such as that, cry, trying to outgrow the next denomination. And in doing so, we’ve let the bars down, of the Bible. We’ve got away, and begin to teach different things.
E-57 Profeţii au vorbit despre aceste zile, aceea când, "Ei, ca învăţătură, vor învăţa doctrina omului şi nu Doctrina lui Dumnezeu."
E-57 The prophets spoke of these days, that when, “They, for teaching, will teach the man’s doctrine and not God’s Doctrine.”
E-58 Şi noi am văzut aşa de mult din asta, şi continuă de atât de mult, încât, astăzi, Cuvântul Domnului este un lucru rar, ca cineva să poată veni şi să spună, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Acum, noi am avut o grămadă de imitări al acestuia. Satan este într-adevăr la lucru. Şi mulţi ani în urmă, oamenii s-au temut să spună asta dacă nu era Domnul. Dar, astăzi, lor pur şi simplu nu le pasă. Dar este un lucru rar să auzi Glasul Domnului, şi să găseşti o persoană care poate să spună, "Domnul mi-a vorbit." Voi observaţi asta printre oameni, în ziua de azi, că ei cu greu aud un timp când ei spun, "Domnul mi-a vorbit."
E-58 And we seen so much of that, and it’s gone on so long, until, today, the Word of the Lord is a rare thing, that someone can come and say, “THUS SAITH THE LORD.” Now, we’ve had a lot of impersonations of that. Satan is really on the job. And many years gone by, people were afraid to say that unless it was the Lord. But, today, they just don’t care. But it’s a rare thing to hear the Voice of the Lord, and to find a person that can say, “The Lord spoke to me.” You notice that amongst the people, anymore, that they hardly hear a time that when they say, “The Lord spoke to me.”
E-59 Pe când, bărbaţi şi femei obişnuiau să se roage toată noaptea, şi casele lor erau aşezate în rânduială, după Cartea Domnului, şi Dumnezeu avea întâietate în casa lor.
E-59 When, men and women used to pray all night, and their homes were set in order, by the Book of the Lord, and God was first in their home.
E-60 Vedeţi, noi avem prea multe lucruri înainte de Domnul. Nu poţi avea adunarea de rugăciune, pentru că Dl. Godfrey transmite în seara aceasta. Nu puteţi avea adunarea de rugăciune, pentru că Noi o Iubim pe Susy este în seara aceasta. Sau, vreun fel de prostie fără sens de genul acela, care ocupă timpul, şi noi nu avem timp să auzim Glasul Domnului. Şi cei care pretind a fi Creştini, doar îngenunchează, într-o mică rugăciune ca aceasta, un fel de făcut de mână, "Doamne, binecuvântează-mă pe mine şi familia mea, şi îngrijeşte-te de noi. Noapte bună." Şi a doua zi dimineaţa, se scoală şi zice, "Doar călăuzeşte-ne pe parcursul zilei. O zi bună."
E-60 See, we got too many things ahead of the Lord. You can’t have the prayer meeting, because Mr. Godfrey is on tonight. You can’t have the prayer meeting, because We Love Sucy is on tonight. Or, some kind of a foolish nonsense like that, that takes up the time, and we don’t have time to hear the Voice of the Lord. And those who do claim to be Christians, just kneel down, of the little prayer like this, kind of homemade, “Lord, bless me and my family, and take care of us. Good night.” And the next morning, rise and say, “Just guide us through the day. Good day.”
E-61 Noi ar trebui să aşteptăm după Domnul. Vedeţi, noi facem toată vorbirea. Nu-i dăm Lui şansa să ne vorbească înapoi. Că, dacă noi ne-am ruga, şi ne-am ruga până când sufletul nostru vine în Prezenţa lui Dumnezeu, şi apoi doar să ne relaxăm şi să ascultăm Glasul Lui.
E-61 We should wait on the Lord. You see, we do all the talking. We don’t give Him a chance to talk back to us. That, if we would pray, and pray until our soul comes into the Presence of God, and then just relax and listen to His Voice.
E-62 Dar există aşa de multe glasuri, astăzi, care îndepărtează Glasul Domnului de la noi. Există glasul plăcerii. Aşa de mulţi oameni îl ascultă pe acela, unde ei pot merge şi să se distreze bine. Şi mulţi dintre ei pretind a fi Creştini. Vreun fel de vechi rock-and-roll se prezintă, ei pur şi simplu nu pot asculta la ce este evlavios. Ei spun, "Ei bine, eu sunt un Creştin, ar trebui să citesc un verset din Biblie astăzi. Da, 'Isus a plâns."' Asta-i tot. Merg înainte. Dar atunci să te pui jos cu adevărat şi să te rogi, ei au prea multe alte lucruri de făcut. Există aşa de multe glasuri în lume, aşa de multe lucruri să ne atragă atenţia de la Dumnezeu.
E-62 But there’s so many voices, today, that takes the Voice of the Lord away from us. There’s the voice of pleasure. So many people are listening to that, where they can go and have a good time. And many of them are professing to be Christians. Some kind of an old rock-and-roll coming up, they just can’t listen to what godly. They say, “Well, I’m a Christian, I ought to read a verse in the Bible today. Yeah, ‘Jesus wept.’” That’s it. Go ahead. But then to really get down and pray, they got too many other things to do. There’s so many voices in the world, so many things to attract our attention from God.
E-63 Şi ieri, când eu şi cu soţia mergeam la supermarket, să facem nişte cumpărături. Şi eu mă grăbeam pentru că eram în întârziere cu programări şi alte lucruri, şi mă grăbeam foarte repede. Şi acolo era un băieţaş stând acolo, pe jumătate adormit, şi o fetiţă a venit acolo cu nişte pantalonaşi pe ea, care aparţineau la vreun bărbat. Sigur trebuia să fie, pentru că erau făcuţi pentru bărbat.
E-63 And yesterday, when the wife and I had run over to the supermarket, to get some groceries. And I was hurrying because I was late with appointments and things, and rushing real quick. And there was a little boy standing there, half asleep, and a little old girl come along there with some little trousers on, that belonged to some man. They had to, ’cause they were made for man.
E-64 Şi Biblia spune, "Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să îi poarte."
E-64 And the Bible says, “It’s an abomination in the sight of God, for a woman to wear it.”
E-65 Şi cu mult din acest ruj aici, şi ochii ei cam pe jumătate adormiţi, a spus, "Unde este cutare-şi-cutare?" către acel băieţaş.
El a spus, "Cum te aştepţi ca eu să ştiu?"
E-65 And with a lot of this here lipstick on, and her eyes about half asleep, she said, “Where is the so-and-so?” to that little boy.
He said, “How do you expect me to know?”
E-66 Ea a spus, "Aminteşte-ţi, eu nu m-am întors până la şase azi dimineaţă." Şi ea nu avea mai mult de doisprezece ani.
E-66 She said, “You remember, I never got in until six o’clock this morning.” And she wasn’t over twelve years old.
E-67 Acum, Isus, la doisprezece ani, care a fost exemplul nostru, a spus, "Nu ştiţi că Eu trebuie să mă ocup de lucrul Tatălui Meu?"
E-67 Now, Jesus, at twelve, which was our example, said, “Don’t you know I should be about My Father’s business?”
E-68 Nu-i de mirare că Glasul lui Dumnezeu este un lucru rar astăzi. Este sufocat, de aşa multe glasuri diferite, aşa de multe lucruri care slăbeşte şi îndepărtează. S-a ajuns la un punct în care ne amorţesc simţurile, încât nu putem auzi Glasul lui Dumnezeu. Simţurile noastre, de unde ar trebui să ne scuturăm, şi să ne dăm seama că sunteţi bărbaţi şi femei, şi sunteţi creaţiunea lui Dumnezeu, şi aţi fost puşi aici ca să Îl slujiţi. Dar glasul lui Satan şi prorocii falşi, "Oh, fi modern!"
E-68 No wonder the Voice of God is a rare thing today. It’s smothered out, by so many different voices, so many things that dim and take away. It’s got to a place until it dulls our senses, until we can’t hear the Voice of God. Our senses, of where we ought to shake ourself, and realize that you are men and women, and you are the creation of God, and you were put here to serve Him. But Satan’s voice and false prophets, “Oh, be modern!”
E-69 Cum vorbeam cu câteva zile în urmă, veneam la biserică, şi am pornit radioul meu. Şi am auzit un program din Louisville, care spunea că ei îşi învăţau copiii, în biserici, să bea doar moderat. Făcându-i moderni, astfel să nu treacă la excese.
E-69 As I was speaking a few days ago, I was coming to church, and I turned my radio on. And I heard a program out of Louisville, that said that they were teaching their children, in churches, to just drink moderately. Making them modern, so that they won’t go to the excess.
E-70 Oh, ei au nevoie să-i înveţe pe Cristos, nu să bea. Şi aceea va distruge şi va ruina şi osândi orice cămin. Cum ar putea Gasul lui Dumnezeu să vorbească în mijlocul unei familii care este pe jumătate îmbibată cu whiskey, şi minţile lor paralizate cu fumatul şi băutul, şi chefuitul toată noaptea?
E-70 Oh, they need to teach them Christ, not drinking. And that will wreck and ruin and damn any home. How could the Voice of God speak among a family that’s half soused with whiskey, and their minds paralyzed with smoking and drinking, and all-night-long carousing?
E-71 Bărbaţi care aşteaptă după Dumnezeu, intră în Prezenţa Lui. Şi ca să intri în Prezenţa lui Dumnezeu este chiar ca a ieşi devreme de dimineaţă, când roua şi caprifoiul sunt toate dulci. Când vi în prezenţa unei persoane ca aceea, tu şti că ei au fost cu Dumnezeu.
E-71 Men that waits upon God, comes into His Presence. And to come into the Presence of God is just like going out early of a morning, when the dew and the honeysuckles are all sweet. When you come in the presence of a person like that, you know they have been with God.
E-72 Soţia mea mi-a spus, venind jos, azi dimineaţă. A spus, "Billy, nu vreau să spun asta ca să complimentez pe cineva. Dar," a spus, "seara trecută," cred, sau într-una dintre seri, a spus, "Am şezut lângă una dintre aceste femei micuţe Amish, şi o doamnă micuţă cu o bonetuţă pe capul ei." A spus, "Şi se vedea că acea femeie a fost cu Isus, căci era dulce. Sufletul ei era plăcut. Ochii ei erau limpezi." Nu exista nici un păcat şi nimic care să se ascundă în spate, sau nimic. Ea a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. Simţurile ei nu erau amorţite, de whiskey şi tutun, şi tot felul de lucruri ale lumii. Ea era împrospătată de la Prezenţa lui Dumnezeu, citind Biblia ei, studiind Cuvântul lui Dumnezeu.
E-72 My wife said to me, coming down, this morning. She said, “Billy, I don’t mean to say this to flower at anybody. But,” she said, “last night,” I believe, or one of the nights, she said, “I set by one of the little Amish women, and a little lady with a little cap on her head.” She said, “And you could tell that woman had been with Jesus, for she was sweet. Her soul was mellow. Her eyes were clear.” There’s not no sin or nothing to hide behind, or anything. She had been in the Presence of God. Her senses wasn’t dull, by whiskey and tobacco, and all kinds of things of the world. She was refreshed from the Presence of God, reading her Bible, studying God’s Word.
E-73 Dar, noi Americanii moderni, ce facem! Şi prorocii falşi din spatele amvonului spun că este în regulă. Sunt cumva de părere să spun asta. Dacă sunt greşit, Dumnezeu să mă ierte. Sunt convins că mulţi dintre ei nu îl cunosc pe Dumnezeu. Şi adunarea nu va trăi niciodată mai sus decât păstorul acesteia. Nu-i de mirare că Scriptura spune, "Aceşti păstori, cum au risipit ei turma! Vai de ei. Ei sunt ramurile care nu fac rod, care vor fi smulse şi arse."
E-73 But, we modern Americans, what we do! And the false prophets behind the pulpit say that’s all right. I’m kind of in the notion of saying this. If I’m wrong, God forgive me. I’m persuaded that a lot of them don’t know God. And the congregation will never live any higher than its pastor. No wonder the Scripture says, “These shepherds, how they have scattered the flock! Woe unto them. They are the branches that bears not fruit, which will be plucked off and burned.”
E-74 Aşa de multe lucruri să amorţească simţurile oamenilor astăzi! Oh! Dar în mijlocul la toate acestea, în ciuda fiecărei amorţeli şi a fiecărui glas care este în lume astăzi! Unele dintre ele, glasuri de plăcere. Unele dintre ele sunt-sunt glasuri păcătoase, să-i ademenească pe oameni. Dar în ciuda a fiecărei fărâme din aceea, Adevărul lui Dumnezeu încă rămâne, "Cel care va auzi Glasul Meu şi vine după Mine!" Bărbaţi şi femei care vor auzi Glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu încă aşteaptă să vorbească fiecărui individ care îşi deschide urechile să audă Glasul lui Dumnezeu.
E-74 So many things to dull the senses of the people today! Oh! But in the midst of all that, in spite of every dulling and every voice that’s in the world today! Some of them, pleasure voices. Some of them are—are sinful voices, to lure the people. But in the spite of every bit of that, the Truth of God still remains, “He that will hear My Voice and come after Me!” Men and women who will hear the Voice of God, God still waits to speak to every individual that will open their ears to hear God’s Voice.
E-75 Dacă un om, oricine este el, şi păstor... De multe ori, oamenii spun, "Nu ai putea face asta? Nu ai putea veni aici? Nu ai putea face asta?" Oh, mi-ar place să o fac. Dar eu trebuie să stau în Prezenţa lui Dumnezeu dacă urmează să fac lucrul corect. Atunci oamenii spun, "Oh, Fratele Branham este unul dintre aceşti izolaţionişti." Nu este asta. Eu iubesc oamenii, dar chiar sunt mii de ei. Dar eu trebuie să stau cu El, ca să aflu ce vrea El ca eu să le spun. Pe undeva, doar ascultaţi, El va avea ceva pentru voi, despre care El vrea ca voi să ştiţi.
E-75 If a man, who he is, and pastor…Many times, people say, “Couldn’t you do this? Couldn’t you run over here? Couldn’t you do this?” Oh, I love to do it. But I’ve got to stay in the Presence of God if I’m going to do the thing right. Then people say, “Oh, Brother Branham is one of these isolationist.” That’s not it. I love people, but there’s just thousands of them. But I must stay with Him, to find out what He’d have me tell them. Somewhere, just listen, He’ll have something for you, that He wants you to know about.
E-76 Păstorule, nu fi niciodată prea ocupat în afară ca să poţi sta în Prezenţă şi să asculţi după Glasul Lui. Dumnezeu întotdeauna Îşi ţine Cuvântul. Şi nu contează cât de rele pot fi timpurile, cât de mult poate învăţa biserica ta împotriva acestuia, Isus Cristos ţncă doreşte să vorbească cu acel mic Glas liniştit fiecăruia care Ii va da ascultare. El încă este gata să o facă, dacă noi doar ne liniştim.
E-76 Pastor, don’t you never get too busy but what you can stay in the Presence and listen for His Voice. God always keeps His Word. And no matter how bad the times may be, how much your church may teach against it, Jesus Christ is still willing to speak that still small Voice to anybody that will listen for Him. He is still ready to do it, if we just quieten ourself.
E-77 Dar noi ne pripim, frustraţi, şi spunem, "Spune, păstorule, pot să mă înscriu la această biserică?"
"De la ce biserică vi?"
"Aşa-şi-aşa."
"Ei bine, adu-ne recomandarea ta." Oh, vai!
"Mă pot înscrie la această biserică?"
E-77 But we run in, flustrated, and say, “Say, pastor, could I join this church?”
“What church do you come from?”
“So-and-so.”
“Well, bring us your letter.” Oh, my!
“Could I join this church?”
E-78 "Oh, da. Vino înainte, şi noi te vom stropi puţin, cu apă, şi îţi trecem numele în registru. Şi primeşti mâna dreaptă de părtăşie."
E-78 “Oh, yes. Come forth, and we’ll sprinkle you a little bit, with water, and put your name on the book. And you get the right hand of fellowship.”
E-79 Ei bine, Loja Masonică are o rânduială mai bună decât aceea. Este adevărat. Loja Masonică şi toate celelalte loje sunt în regulă, dar totuşi nu este casa lui Dumnezeu. Acolo este unde Dumnezeu vorbeşte. Acele loje încearcă să vă facă morali, dar Dumnezeu vă face neprihăniţi prin Isus Cristos, Fiul Său. Acum, există un cod de etică la aceasta; Dumnezeu are o Naştere nouă pentru voi.
E-79 Well, the Masonic Lodge has got a better order than that. It’s true. The Masonic Lodge and all other lodges are all right, but it still isn’t the house of God. There’s where God speaks. Those lodges try to make you moral, but God makes you righteous through Jesus Christ, His Son. Now, there’s a code of ethics to it; God has a new Birth for you.
E-80 Dar ascultaţi la Glasul Lui mic şi liniştit. Fiecare din voi oamenii care pretindeţi a fi Creştini, liniştiţi-vă înaintea Lui. Nu permiteţi ca spălătul să vă împiedice. Nu permiteţi ca lucrul să vă împiedice. Nu permiteţi ca nimic să vă împiedice. Nu permiteţi nimănui să ştie ce faceţi. Doar mergeţi înaintea Lui. Urcaţi în păduri pe undeva. Ieşiţi pe marginea drumului. Duceţi¬vă în cămăruţa secretă şi închideţi uşa. Când copiii se duc la şcoală, acolo pune-te pe genunchii tăi. Ai auzit tot felul de glasuri peste tot, dar doar pune-te jos şi stai acolo până când acele glasuri sunt amuţite şi tu începi să te ridici. Asta te va schimba. Te va face diferit, cum a făcut cu acest micuţ Samuel. Aceasta va face ceva pentru voi, dacă doar o faceţi. Acum, Aceasta vă va face ceea ce ar trebui să fiţi. Aceasta vă va face felul de Creştin care ar trebui să fiţi.
E-80 But listen to His still small Voice. Every one of you people who profess to be Christians, get yourself quiet before Him. Don’t let the washing hinder. Don’t let the work hinder. Don’t let nothing hinder. Don’t let nobody know what you’re doing. Just go before Him. Get up in the woods somewhere. Get out on the side of the road. Go into the secret closet and close the door. When the kids gets at school, there get down on your knees. You’ve heard all kinds of voices everywhere, but just get down and stay there until those voices are silenced and you begin to lift up. It’ll change you. It’ll make you different, like It did this little Samuel. It’ll do something to you if you’ll just do it. Now, It’ll make you what you should be. It’ll make you the kind of Christian that you ought to be.
E-81 Acum să mergem înapoi de la această zi modernă, până la o zi care a trecut. Să ne întoarcem înapoi la vremurile timpurii. Şi acest Glas al lui Dumnezeu a venit la oameni în toate păturile sociale, în toate epocile. Indiferent dacă eşti un fermier, dacă eşti un cizmar, orice ai putea fi, Dumnezeu încă vorbeşte. Dacă eşti un păcătos, dacă eşti o prostituată, curvă, dacă eşti un beţiv, dacă eşti (ce?) un membru de biserică locală, nominal-nominal, orice ai putea fi, Glasul lui Dumnezeu încă aşteaptă ca să îţi vorbească.
E-81 Now let’s us go back off of this modern day, until a day that’s past. Let’s go back to the days of the early times. And this Voice of God has come to men in all walks of life, in all ages. No matter if you’re a farmer, if you’re a shoe cobbler, whatever you may be, God still speaks. If you’re a sinner, if you’re a prostitute, harlot, if you’re a drunkard, if you are (what?) a local church member, nominal—nominal, whatever you might be, the Voice of God still waits to speak to you.
E-82 Mă gândesc acum la Moise, când era deja în vârstă de optzeci de ani, şi avea optzeci de ani de instruire teologică. Şi el cunoştea Scripturile; le cunoştea bine. Şi el avea o făgăduinţă pentru el, că el urma să fie eliberatorul poporului său. Dar, totuşi, doar cunoscând Scripturile, şi fiind un-un membru formal de biserică al acelei biserici moderne din acea zi, el a preluat lucrul în mâinile lui şi a încercat să facă lucrul acesta. El a ucis un Egiptean. Vedeţi ce faceţi fără să ascultaţi la Dumnezeu? Voi doar o încurcaţi.
E-82 I’m thinking now of Moses, when he was already eighty years old, and had eighty years of theological training. And he knew the Scriptures; he knew them well. And he had a promise to him, that he was going to be the deliverer of his people. But, yet, just knowing the Scriptures and being a—a formal church member of that modern church in that day, he took the thing over in his own hands and tried to do it. He slew an Egyptian. You see what you do without listening to God? You just mess it up.
E-83 Şi când diavolul, în dimineaţa asta, ar spune, "Nu te boteza." Un altul ar spune, "Oh, fă-l mai târziu." Unul ar spune, "Tu ai face bine să fi sigur că şti ce faci." Şi celălalt spune, "Tu vei pierde o distracţie bună." Singurul mod să rezolvi asta, este să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu cu lucrul acesta. Dar oamenii, astăzi, nu par să vrea să facă asta.
E-83 And when the devil, this morning, would say, “Don’t you be baptized.” Another would say, “Oh, do it later.” One would say, “You better be sure you know what you’re doing.” And the other one say, “You’re going to lose a good time.” The only way to settle that, is go to God’s Word with it. But people, today, don’t seem to want to do that.
E-84 Şi, Moise, a fost la cei mai buni dintre rabini, dar ei deveniseră formali şi reci. El a auzit povestea care i-a spus-o mama lui, cum că a fost ascuns în pipirig, şi cum că aligatorii mari nu au putut să îl apuce. Cum că, plutind în josul acelui râu, era acel copilaş. Unde...
E-84 And, Moses, he had been to the best of the rabbis, but they had got formal and cold. He had heard the story his mother told him, how that he was hid in the bulrushes, and how that the big alligators couldn’t get a hold of him. How that, floating down that stream, was that little baby. Where the…
E-85 Bătrânii aligatori erau chiar graşi. (Asta este pentru copilaşi.) Ei erau graşi, pentru că au mâncat acei copilaşi. Aveau acele femei bătrâne cu nasul încovoiat, femei poliţiste, care nu au avut niciodată un copil, nu ştiau ce înseamnă să iubeşti un copil. Păi, se duceau doar acolo afară şi îi luau şi îi ucideau pe acei copilaşi, şi îi aruncau în râu. Acei aligatori bătrâni erau chiar graşi, de la acei copilaşi.
E-85 The old alligators were just fat. (This is for the little children.) They were fat, from eating them little babies. They had old hook-nose women, police women, never did have a baby, didn’t know how the love of a baby was. Why, they just go out there and take and kill them little babies, and throw them out in the river. Them old alligators was just fat, on them little babies.
E-86 Şi, totuşi, Dumnezeu a pus pe inima mamei să pună pe copilul ei chiar în moarte. Nu vedeţi că a fost o tipizare a lui Cristos? El s-a dus direct la moarte. Şi fiecare din acei aligatori bătrâni veneau la acel coşuleţ mic care mergea în jos pe râu. Ştiţi de ce nu au putut să o facă, de ce nu au putut să îl mănânce pe acel copilaş? Acolo era un Înger care stătea acolo. "Pleacă de aici."
E-86 And, yet, God put upon the mother’s heart to place her baby right in death. Don’t you see it was a type of Christ? He went right into death. And every one of them old alligators would come up to that little bitty basket going down the river. You know why they couldn’t do it, why they couldn’t eat that little baby? There was an Angel setting there. “Get away from here.”
E-87 De ce? Dumnezeu îi însărcinează pe Îngerii Săi să vegheze asupra poporului Său. Nu te speria, scumpo. Dumnezeu veghează asupra ta. Diavolul s-ar putea să încerce să îţi facă ceva, dar Dumnezeu este mai mare. Vedeţi?
Aşa că, aligatorii trebuie să fugă de lângă acel coşuleţ.
E-87 Why? God gives His Angels charge to watch over His people. Don’t you get scared, honey. God is watching you. The devil may try to do something to you, but God is greater. See?
So, alligators have to run away from that little basket.
E-88 Şi, totuşi, Moise ştia toate aceste lucruri. Şi, totuşi, după patru zeci de ani de instruire, şi apoi în pustie, el încă a încercat să preia comanda, în mâinile lui.
E-88 And, yet, Moses knew all these things. And, yet, after forty years of training, and then in the wilderness, he still tried to take the thing over, in his hands.
E-89 Noi cunoaştem Biblia, ce spune Dumnezeu să facem, şi totuşi spunem, "Ei bine, acum, vom face Aceasta să fie în acest fel. Asta este, doar, că zilele miracolelor nu mai sunt aşa. Ştim că nu credem că le mai vedem, şi credem că zilele miracolelor sunt trecute. Şi stropirea este tot la fel de bună ca şi cufundarea. Şi ,Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' este la fel de bun ca şi Numele Domnului Isus. Şi astfel noi doar... Restul merg în acea direcţie, aşa că vom face aşa, şi noi."
E-89 We know the Bible, what God says to do, and yet we say, “Well, now, we’ll make This be this way. It’s, just, the days of miracles are not so anymore. We know we don’t believe we see them anymore, and we believe the days of miracles is past. And the sprinkling is just as good as immersing. And ‘Father, Son, and Holy Spirit’ is just as good as the Name of the Lord Jesus. And so we’ll just…The rest of them is going that way, so we’ll just do that, too.”
E-90 Moise era un bărbat militar. Şi el a crezut că felul cum a fost instruit, ca fiind un bărbat militar, că el putea doar să-i ucidă pe acei Egipteni cu mâna lui. "Ar fi tot la fel de bine să facă ce a făcut Dumnezeu." V-aţi gândit vreodată la aceasta? Toţi îl condamnă pe Moise că a ucis un om. Şi el a venit înapoi jos acolo cu ungere a Duhului Sfânt şi a ucis întregul lucru, nimeni nu a spus nimic despre asta. A ucis toată armata lui Faraon, dar Dumnezeu a fost în asta. Dumnezeu nu a fost în prima.
E-90 Moses had been a military man. And he thought that the way that he was trained, as being a military man, that he could just kill them Egyptians off with his hand. “Be just as good as doing what God did.” Did you ever think of it? Everybody condemns Moses for killing one man. And he come back down there with anointing of the Holy Ghost and killed the whole thing, nobody said nothing about it. He slew all of Pharaoh’s army, but God was in it. God wasn’t in the first one.
E-91 Şi atunci Moise, doar complet umplut cu teologie de biserică, el trebuia să fie următorul faraon. Şi noi îl aflăm, încă necunoscându-1 pe Dumnezeu.
E-91 And then Moses, just chucked full of church theology, he was to be the next pharaoh. And we find him, still not knowing God.
E-92 Dar într-o dimineaţă, în partea din spate a deşertului, un om bătrân de optzeci de ani, barba atârnându-i jos de tot, a văzut un rug aprins. Şi s-a întors într-o parte ca să vadă ce se întâmpla.
Şi când s-a apropiat de rug, a auzit un Glas. Dumnezeu a trebuit să-l liniştească timp de patruzeci de ani, înainte ca El să-i fi putut vorbi vreodată. Şi noi nu am sta în linişte zece minute, ca Dumnezeu să ne poată vorbi, cu tot huruitul şi bubuitul care îl avem în această zi.
E-92 But one morning, on the back side of the desert, an old man of eighty years old, his whiskers hanging way down low, he seen a burning bush. And he turned aside to see what was going on. And when he got near the bush, he heard a Voice. God had to quieten him for forty years, before He could ever speak to him. And we won’t stay quiet ten minutes, so God can speak to us, with all the rumble and bumble we have of this day.
E-93 Şi totuşi, Moise, după patruzeci de ani, stătea acolo, şi în Prezenţa acelui rug. Şi acel singur Glas care l-a chemat, el a cunoscut mai mult despre Dumnezeu în cinci minute, după aceea, decât l-au învăţat toţi cei optzeci de ani ai lui de instruire. A făcut un om diferit din el.
E-93 And yet, Moses, after forty years, stood there, and in the Presence of that bush. And that one Voice that called him, he knew more about God in five minutes, after that, than all the eighty years of training had taught him. It made a different man out of him.
E-94 Va face din voi un bărbat şi o femeie diferiţi, dacă doar veţi sta liniştiţi suficient de mult ca să auziţi Glasul Lui, cum a făcut Samuel. Staţi liniştiţi. Nu fiţi agitaţi. Dacă vreţi ceva de la Dumnezeu, cereţi-i Lui; apoi staţi liniştiţi şi ascultaţi, vedeţi ce va spune El despre asta. Doar deschideţi-vă inima, spuneţi, "Cum e cu asta, Doamne Isuse?" Doar rămâneţi acolo. Dacă El nu răspunde primele cinci ore, atunci mai aşteptaţi una. Dacă El nu răspunde astăzi, atunci El va răspunde mâine. Dacă El nu răspunde săptămâna asta, El o va face săptămâna viitoare. Stai acolo până când El răspunde.
E-94 It’ll make a different man and woman out of you, if you’ll just stand still long enough to hear His Voice, like Samuel did. Stand still. Don’t be excited. If you want something of God, ask Him; then stand still and listen, see what He’s going to say about it. Just open up your heart, say, “What about it, Lord Jesus?” Just stay there. If He doesn’t answer the first five hours, then wait another. If He doesn’t answer today, then He’ll answer tomorrow. If He doesn’t answer this week, He will next week. Stay there till He answers.
E-95 Auziţi Glasul Lui cum vorbeşte înapoi, în inima voastră, şi spune, ,,Da, Eu sunt Domnul care te vindecă." Atunci este totul gata. Poţi să te odihneşti atunci. Vedeţi? "Eu sunt Domnul Care îţi iartă toate păcatele. Acum du-te şi nu mai păcătui. Eu nu te condamn." Atunci poţi pleca liber. Eşti în regulă. Dar vrei să fi sigur că ai auzit acel Glas vorbind. Moise L-a auzit. El a fost un om schimbat.
E-95 Hear His Voice speak back, in your heart, and say, “Yes, I’m the Lord that healeth thee.” Then it’s all over. You can settle then. See? “I’m the Lord Who forgives all thy sins. Now go and sin no more. I don’t condemn you.” Then you can go free. You’re all right. But you want to be sure that you heard that Voice speak. Moses heard It. He was a changed man.
E-96 Priviţi la Isaia, profetul. Ca om tânăr, avea totul asigurat. Marele Împărat favorit Ozia, din acele zile, un om neprihănit, un om bun. El îl iubea pe Isaia, căci ştia că el era un profet. Şi astfel el se sprijinea de braţul împăratului. Tot ce dorea el, păi, Ozia îi dădea. Şi de fiecare dată când vroia ceva, păi, bunul împărat îi dădea. Dar a venit un timp când împăratul a murit.
E-96 Look at Isaiah, the prophet. As a young man, he had it made. The great favored King Uzziah, in them days, a righteous man, a good man. He loved Isaiah, for he knew he was a prophet. And so he just leaned upon the king’s arm. Everything he wanted, why, Uzziah give it to him. And every time he wanted anything, why, the good king would give it to him. But there come a time that the king died.
E-97 Prosperitatea întotdeauna ruinează oamenii. Este un lucru greu de spus. Dar prosperitatea îndepărtează un om de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit într-un loc, în Biblie, ceva în privinţa aceasta, şi El a spus, ,,Când Eu te-am binecuvântat, şi ţi-am dat mult. Când erai sărac şi nu aveai nimic, Eu am venit la tine, şi tu M-ai auzit şi M-ai slujit. Dar când Eu te-am binecuvântat şi ţi-am dat belşug, atunci ţi-ai întors capul de la Mine." Asta este ce a făcut America, şi-au întors capetele.
E-97 Prosperity always ruins people. That’s a hard thing to say. But prosperity takes a man away from God. God spoke one place, in the Bible, something on this line, and He said, “When I blessed you, and gave you much. When you were poor and you didn’t have nothing, I come to you, and you heard Me and you served Me. But when I blessed you and give you plenty, then you turned your head from Me.” That’s what America has done, turned their heads.
E-98 Asta este ce au făcut bisericile. Puteţi sta afară la colţuri, şi să aveţi marile clădiri frumoase, şi milioanele de dolari per... băgate în acestea, şi totul cât de uşor ar putea să fie. Nu-i de mirare că nu aveţi timp să auziţi Glasul lui Dumnezeu. Dar aşteptaţi până când vine ceasul când aceea va fi luat, atunci veţi tânji să Îl auziţi. Totul este bine acum, dar vine ceasul când nu va mai fi aşa.
E-98 That’s what the churches done. You can sit out on the corners, and have the great fine buildings, and the millions of dollars per…placed into it, and everything just as easy as it could be. No wonder you haven’t got time to hear God’s Voice. But wait till the hour comes when that’s took away, then you’ll long to hear It. Everything is fine now, but the hour is coming when it won’t be that way.
E-99 Astfel, Isaia, se putea sprijini de braţul împăratului. Şi el era un tânăr favorizat, şi un duh bun în acest tânăr, astfel împăratul îl iubea. Şi într-o zi, proptele i-au fost răsturnate de sub el. Împăratul a murit. Şi când a murit împăratul, atunci Isaia a trebuit să meargă singur. Şi atunci a început să privească în jur, şi a aflat că nu toţi erau ca şi împăratul.
E-99 So, Isaiah, he could lean upon the king’s arm. And he was a young man of favor, and fine spirit in this young man, so the king loved him. And one day, the props was knocked out from under him. The king died. And when the king died, then Isaiah had to go alone. And then he begin to look around, and he found out that everybody wasn’t like the king.
E-100 Veţi fi daţi afară, într-una din aceste zile, din aceste inter denominaţionale ca aceasta. Va veni un timp când va trebui să aparţineţi la o organizaţie, sau nu vă puteţi închina. După cum ştiţi, Scriptura spune că va fi. Ei doar fac haz de voi acum. Dar va fi un timp când va avea loc un boicot, căci semnul fiarei trebuie să vină. Voi ori veţi aparţine la confederaţia bisericilor, fiara cum este în Roma, sau nu vă veţi închina deloc. Asta-i ce spune Scriptura. Atunci este când va trebui să strigaţi aşa cum a făcut Isaia.
E-100 You’ll be kicked out, some of these days, from these interdenominationals like this. It’ll come a time when you’ll have to belong to an organization, or you can’t worship. As you know, the Scripture says it will be. They just make fun of you now. But there be a time where there be a boycott, for the mark of the beast must come. You’ll either belong to the confederation of the churches, the beast like it is in Rome, or you won’t worship at all. That’s what the Scripture says. That’s when you’ll have to cry out like Isaiah did.
E-101 Şi el s-a pus jos în templu, şi atunci a realizat. Şi-a ridicat mâinile şi a spus, "O Doamne, sunt un om cu buze necurate." Te gândeşti că eşti bun, dar aşteaptă până vine timpul acela. "Locuiesc în mijlocul oamenilor cu buze necurate." Ce a făcut el? A devenit disperat.
E-101 And he got down in the temple, and he realized then. He raised his hands and he said, “O Lord, I am a man of unclean lips.” You think you’re good, but wait till that time comes. “I dwell among peoples of unclean lips.” What did he? Got desperate.
E-102 Şi când ajungi disperat privitor la acest lucru, ceva va avea loc. Tu nu eşti suficient de disperat. "Oh, bine, m-am înscris la biserică. Asta o rezolvă." Dar tu trebuie să fi disperat privitor la asta. Tu trebuie să ai într-adevăr nevoie de Dumnezeu.
E-102 And when you get desperate about this thing, something will take place. You’re not desperate enough. “Oh, well, I joined church. That settles it.” But you have to be desperate about it. You have to really need God.
E-103 Isus a spus, "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi."
E-103 Jesus said, “Blessed are they that do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.”
E-104 Dar atâta timp cât voi sunteţi satisfăcuţi cu lucrurile lumii, cum poate Dumnezeu să vă vorbească vreodată? Voi spuneţi, "Dumnezeu nu mi-a vorbit niciodată." De ce? El vrea. Dar sunteţi prea plini cu lucrurile lumii. Asta-i chestiunea cu noi astăzi. Noi ne punem tot timpul pentru lucrurile lumii, şi plăcerile lumii, şi nu-i acordăm timp lui Dumnezeu. Este adevărat.
E-104 But as long as you’re satisfied with the things of the world, how can God ever speak to you? You say, “God never spoke to me.” Why? He wants to. But you’re too filled up with the things of the world. That’s what’s the matter with us today. We put all of our time on things of the world, and the pleasures of the world, and give no time to God. It’s true.
E-105 Acum, aflăm că Isaia a devenit disperat. Şi a strigat, şi şi¬a mărturisit păcatele, şi a mărturisit păcatele poporului. Când a terminat de mărturisit, a auzit un zgomot sus deasupra lui. Şi când a privit în sus, acolo erau Serafimii, zburând înainte şi înapoi prin clădire. Cu aripi peste feţele Lor, şi aripi peste picioarele Lor, şi zburau cu aripi, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeul Atotputernic."
E-105 Now, we find out that Isaiah got desperate. And he screamed out, and confessed his sins, and confessed the sins of the people. When he got through confessing, he heard a noise up above him. And when he looked up, there was the Cherubims, flying back and forth through the building. Wings over Their faces, and wings over Their feet, and flying with wings, crying, “Holy, holy, holy, Lord God Almighty.”
E-106 Ceva avea loc. Isaia a devenit disperat. Dumnezeu a venit la lucru. Şi Isaia a strigat, "Eu am buze necurate," căci un Glas tocmai vorbise. Aceasta l-a schimbat.
E-106 Something was taking place. Isaiah got desperate. God come on the job. And Isaiah screamed, “I have unclean lips,” for a Voice had just spoke. It changed him.
E-107 "Cine va merge pentru Noi?" a spus Glasul. "Cine va merge? Cine voieşte să stea în spărtură, în mijlocul acestei grămezi de teologi? Cine va merge în această zi, şi să declare că Eu încă sunt Dumnezeu? [Fratele Branham bate în amvon de două ori – Ed.] Cine va merge şi va condamna necurăţia lor? Cine le va dărâma denominaţiunile şi va edifica din nou puterile viului Dumnezeu? Cine va merge?"
E-107 “Who will go for Us?” said the Voice. “Who will go? Who is willing to stand in the breach, amongst this bunch of theologians? Who will go in this day, and claim that I’m still God? [Brother Branham knocks on the pulpit two times—Ed.] Who will go and condemn their uncleanness? Who will tear down their denominations and build the powers of the living God again? Who will go?”
E-108 Isaia a spus, "Doamne, înainte ca să pot merge, trebuie să fiu schimbat." Unele din aceste mici temeri şi frustrări trebuiau să îl părăsească.
E-108 Isaiah said, “Lord, before I can go, I’ve got to be alternated.” Some of these little fears and flusterations had to leave him.
E-109 Aşa va fi cu fiecare individ pe care Dumnezeu îl cheamă! Trebuie să fiţi născuţi din nou, schimbaţi şi înnoiţi. Nu imaginaţie; ci din inima voastră, ceva care are loc cu adevărat. Şi unul dintre Îngeri... "Dacă ceri, ţi se va da."
E-109 So will it be with every individual God calls! You got to be born-again, changed and made new. Not imagination; but from your heart, something that really takes place. And one of the Angels… “If you ask, you shall receive.”
E-110 Unul dintre Îngeri s-a dus la altarul de aramă, şi a luat cleştele şi s-a întins acolo şi a apucat un cărbune de Foc viu, şi a alergat acolo la Isaia şi i l-a pus în gură. A spus, "Acum eşti curat. Du-te, vorbeşte Cuvântul." Isaia a fost schimbat după ce a auzit acel Glas.
E-110 One of the Angels went over to the brazen altar, and took the tongs and reached over and got a coal of living Fire, and ran over to Isaiah and placed it in his mouth. Said, “Now you’re clean. Go, speak the Word.” Isaiah was changed after he heard that Voice.
E-111 Apoi în ultimii lui ani, a scris o Biblie completă. A început la Genesa şi a terminat în Apocalipsa. Sunt şaizeci şi şase de Cărţi ale Bibliei; sunt şaizeci şi şase capitole din Isaia. De ce? Pentru că a devenit disperat, într-un timp când a văzut că era cel mai mult nevoie de Acesta.
E-111 Then in his late years, he wrote a complete Bible. He started at Genesis and ended up in Revelations. There’s sixty-six Books of the Bible; there’s sixty-six chapters of Isaiah. Why? Because he got desperate, in a time where he seen It needed most.
E-112 Daniel, jos în Babilon, după cum am vorbit de el seara trecută. Îşi propusese în inima lui să nu se întineze cu doctrinele Babiloniene. Dar într-o zi, acolo jos, Daniel era în nevoie. Şi el ştia că îşi dorea să audă Glasul lui Dumnezeu, deşi avea Scripturile. Dar el avea nevoie să audă Glasul lui Dumnezeu. Şi a coborât la râul cutare. Şi nu s-a dus doar acolo şi şi-a parcat carul şi a îngenunchiat în pipirig, şi să spună, "Doamne Dumnezeule, vreau să Te aud. Unde Te afli?" Nu. Tu nu o faci în felul acela. Isaia şi-a luat carul, şi mânătorii, şi a mers jos la râu şi i-a trimis înapoi. El avea de gând să rămână până când a auzit. Acela-i felul. El era disperat în privinţa aceasta.
E-112 Daniel, down in Babylon, as we spoke of him last night. He had purposed in his heart that he would not defile himself with the Babylonian doctrines. But one day, down there, Daniel got in need. And he knowed he wanted to hear the Voice of God, yet he had the Scriptures. But he needed to hear the Voice of God. And he went down to the such river. And he just didn’t go down there and park his chariot and kneel down in the bulrushes, and say, “Lord God, I want to hear You. Where You at?” No. You don’t do it that way. Isaiah had took his chariot, and the drivers, and had went down to the river and sent them back. He was going to stay till he heard. That’s the way. He got desperate about it.
E-113 El a trebuit să se îndepărteze complet de toţi soldaţii, şi de toţi astronomii, şi înţelepţii, toţi doctorii în teologie, şi aşa mai departe, care încercau să-i spună, "Asta! Tu fă asta, Daniele. Tu fă asta, Daniele." Dar el s-a îndepărtat de toate acestea. Acela¬i felul cum voi trebuie să faceţi. Şi a ajuns jos la râu, şi a stat acolo timp de douăzeci şi una de zile, luptându-se cu Îngerul Domnului.
E-113 He had to get plumb away from all of the soldiers, and all the astronomers, and the wise men, all the doctors of theology, and so forth, that was trying to tell him, “This! You do this, Daniel. You do this, Daniel.” But he got away from all of it. That’s the way you got to do. And he got down on the river, and he stayed there for twenty-one days, wrestling with the Angel of the Lord.
E-114 Dar ni s-a spus că a privit deasupra apelor. Acolo a văzut stând un Înger, cu piciorul Lui pe pământ şi pe mare. Şi Şi¬a ridicat mâinile şi a jurat pe Cel care trăieşte în veci de veci, "Când lucrurile care le-a văzut Daniel vin la împlinire, timp nu va mai fi." El a fost întârziat timp de douăzeci şi una de zile din pricina răului din ţară.
E-114 But we’re told that he looked out upon the waters. There he saw an Angel standing, with His foot on the land and the sea. And raised up His hands and swore by Him that lives forever and ever, “When the things that Daniel saw come to pass, time should be no more.” He had been delayed twenty-one days because of the evil of the land.
E-115 Şi dacă El a fost întârziat douăzeci şi una de zile din pricina răului din acea ţară, în zilele Persiei, ce ar fi El în această zi? Cât ar putea El să fie întârziat? Dar acea credinţă nemuritoare, acea foame şi dorinţă în inima omului, care nu va spune nu lui Dumnezeu, ci se va ţine până când Dumnezeu vorbeşte din Cer. Nu vă puteţi juca cu Aceasta, cu Această Evanghelie. Nu este de jucat cu aceasta. Trebuie să ţintească piuneza, de zece ori din zece. Trebuie să fie perfect, sau nu este bine şi nu va funcţiona. Trebuie să fie perfect. Daniel se ruga.
E-115 And if He was delayed twenty-one days because of the evil of that land, in the days of Persia, what would He be in this day? How long could He be delayed? But that undying faith, that hunger and desire in the human heart, that won’t say no to God, but will hold on till God speaks from Heaven. You can’t play with This, with This Gospel. It’s not to be played with. It must hit the tack, ten times out of ten. It’s got to be perfect, or it isn’t right and it won’t work. It’s got to be perfect. Daniel prayed.
E-116 Aflăm în Biblie, cam pe la al 8-lea capitol, al 7-lea sau al 8-lea capitol din Cartea Faptelor, că, un mic, Fariseu singur realizat cu numele de Saul. Oh, el era un teolog, în regulă. El a şezut sub învăţătura lui Gamaliel şi avea toate Scripturile, chiar jos în felul cum trebuia să fie, conform cu teologii din ziua ceea, oh, de stil propriu şi făcută de ei. Şi el a văzut oameni făcând ceva care era spiritual, şi teologia lui făcută de om nu făcea faţă cu Aceasta.
E-116 We find in the Bible, in about the 8th chapter, 7th or 8th chapter of the Book of Acts, that, a little, self-made Pharisee by the name of Saul. Oh, he was a theologian, alright. He had sit under the teaching of Gamaliel and he had all the Scriptures, right down in the way it should be, according to the theologians of that day, oh, self-styled and self-made. And he seen people doing something that was spiritual, and his man-made theology didn’t cope with It.
E-117 Ce paralelă a zilei de azi! Cinstit şi sincer în inima lui, cum sunt multe persoane, ei cred că oamenii care s-au născut din nou sunt nebuni. Ei cred că vindecarea Divină şi puterile Duhului Sfânt este ceva despre care ei vorbesc, dar este adevărat.
E-117 What a parallel of today! Honest and sincere in his heart, as many people are, they think that people who has been born-again is crazy. They think that Divine healing and powers of the Holy Ghost is something that they talk about, but it’s true.
E-118 Astfel când el era în drumul lui spre Damasc, într-o zi, cu câteva dispoziţii în buzunarul lui, de la-de la episcopul bisericii, să se ducă şi să distrugă toată grămada aceea de holy-rollers care ţipau şi strigau, şi-şi săreau în sus şi-n jos, şi vorbeau în limbi străine, şi-şi vindecau bolnavii. "Şi, păi, sunt o grămadă de diavoli," spuneau teologii. "Du-te şi arestează-i, şi adu-i înapoi aici în lanţuri!"
E-118 So when he was on his road down to Damascus, one day, with some orders in his pocket, from the—from the church bishop, to go down and destroy all that bunch of holy-rollers that were screaming and shouting, and—and jumping up-and-down, and speaking with foreign languages, and—and healing the sick. “And, why, it’s a bunch of devils,” said the theologians. “Go down and arrest them, and bring them back up here in chains!”
E-119 "Desigur. La dispoziţia ta, episcope!" Oh, vai! Oh, el era un om mare. Avea un D.D., Ph. D., ştiţi. Aşa că a sărit pe calul lui, şi a plecat, cu o ceată cu el.
E-119 “Sure. At your service, bishop!” Oh, my! Oh, he was a great man. He had a D.D., Ph. D., you know. So he had jumped on his horse, and away he went, with a company with him.
E-120 Dar în drumul lui, pe la miezul zilei, Ceva l-a trântit jos. Şi s-a tăvălit în pulbere, ca un om nebun, spumegând. Şi a auzit un Glas care spunea, "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" Ce a fost asta? Nu vreun teolo-... teo-... teolog care îi vorbea. Ci un Glas din Cer, "Pentru ce Mă prigoneşti?"
E-120 But on his road, about high noon, Something floored him. And he wallowed in the dust, like a madman, frothing. And he heard a Voice saying, “Saul, Saul, why persecutest thou Me?” What was it? Not some theolo-…theo-…theologian speaking to him. But a Voice from Heaven, “Why persecutest thou Me?”
E-121 Şi s-a rostogolit în praf, şi încruntările toate pline de praf, şi lacrimi curgându-i jos pe obraji, poate. A spus, "Doamne, Cine eşti Tu?" Şi când i-a fulgerat în ochi, a devenit la fel de orb ca un liliac.
E-121 And he turned over in the dust, and his frowns all full of dust, and tears rolling down his checks, perhaps. He said, “Lord, Who are You?” And when he flashed his eyes, he become as blind as a bat.
E-122 Acolo a stat marele Stâlp de Foc înaintea lui. Şi un Glas yenind din Acesta, a spus, "Eu sunt Isus, pe Care tu îl prigoneşti. Invăţătura ta făcută de om a fost greşită." Ce a fost asta? Acolo a apărut o vedenie clară. Cuvântul lui Dumnezeu a fost făcut real.
E-122 There stood the big Pillar of Fire before him. And a Voice coming from It, said, “I’m Jesus, Who you are persecuting. Your man-made teaching has been wrong.” What was it? There was an open vision. The Word of God was made real.
E-123 Oh, fraţilor, asta-i ce avem noi nevoie astăzi, este de încă ceva ca aceasta.
E-123 Oh, brethren, that’s what we need today, is some more like that.
E-124 Vreau doar să-i mulţumesc Domnului. Aceste fetiţe, în scaune cu rotile seara trecută, venind, umblând sus astăzi, şi fără scaune cu rotile, astfel ele merg. Aha. Domnul să vă binecuvânteze, fetelor, şezând acolo. [Adunarea se bucură – Ed.] Ce a făcut asta? Acelaşi Isus care a vorbit cu Glasul supranatural acolo în trecut, încă vorbeşte astăzi.
E-124 I just want to thank the Lord. These little girls, in wheel chairs last night, coming, walking up today, and without the wheel chairs, so they’re going. Uh-huh. The Lord bless you, girls, sitting there. [Congregation rejoices—Ed.] What did it? The same Jesus that spoke in the supernatural Voice back there, speaks yet today.
E-125 "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" Saul a fost un om schimbat.
E-125 “Saul, Saul, why persecutest thou Me?” Saul was a changed man.
E-126 Şi oamenii ar trebui să fie schimbaţi astăzi când pot vedea şi auzi Glasul viului Dumnezeu vorbind cum o făcea El când umbla El în Galileea. Oh, sigur!
E-126 And people ought to be changed today when they can see and hear the Voice of the living God speak like He did when He walked in Galilee. Oh, sure!
E-127 "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" Ce a făcut asta? L¬a dus El jos la un seminar şi l-a învăţat ceva teologie nouă? Nu, El nu a făcut-o. Ce a făcut El? El i-a vorbit, şi acolo a fost un Glas literal care a vorbit printr-un Nor. Ce a fost aceasta? Acelaşi Dumnezeu care a tunat de pe Muntele Sinai.
E-127 “Saul, Saul, why persecutest thou Me?” What did it? Did He take him down to a seminary and teach him some new theology? No, He did not. What did He do? He spoke to him, and there was a literal Voice speaking through a Cloud. What was it? The same God that thundered off of Mount Sinai.
E-128 În adunări, în locurile unde vine Duhul Sfânt, voi auziţi un glas uman schimbat. Şi cu greu cunoscând, ABC-ul, dar Cristos poate lua acel glas şi să rostească tainele Dumnezeului Atotputernic. Asta ar trebui să schimbe pe fiecare bărbat şi femeie care şade în Prezenţa Lui... ? ... "Am auzit un Glas," a spus el. Oh, suntem atât de adormiţi. Sper că nu, va trebui să se facă mai clar decât atât. Dar suntem atât de adormiţi în bisericile noastre, în teologia noastră, în gândirea noastră, şi în stilurile noastre de viaţă, încât ratăm să auzim acel Glas când El vorbeşte.
E-128 In the meetings, in the places where the Holy Spirit does come, you hear a human voice changed. And not knowing hardly, ABC’s, but Christ can take that voice and speak out the mysteries of the Almighty God. It ought to change every man and woman that sits in the Presence of His…?… “I heard a Voice,” he said. Oh, we so slumber. I hope it not, will have to be made any plainer than that. But we so slumber in our churches, in our theology, in our thinking, and in our ways of life, until we fail to hear that Voice when It speaks.
E-129 "Oh," ei spun, "s-ar putea telepatie. S-ar putea, ştiţi, s-ar putea să fie aceasta, aceea, sau cealaltă."
E-129 “Oh,” they say, “it might telepathy. It might, you know, might be this, that, or the other.”
E-130 Ce ar fi fost dacă Moise ar fi spus, "Ascultă, mă întreb dacă acela era un demon în acel rug?" Ha! Nici o întrebare pentru Moise, el a auzit Glasul.
E-130 What if Moses would have said, “Say, wonder if that was a demon in that bush?” Huh! No question to Moses, he heard the Voice.
E-131 Dacă voi spuneţi, "Oh, s-ar putea să fie doar conştiinţa mea care îmi spune asta."
E-131 If you say, “Oh, it might be just my conscience telling me that.”
E-132 Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, tu vei şti că este Glasul Lui. "Oile Mele aud Glasul Meu. Oile Mele aud Glasul Meu." Ei vor şti.
E-132 If you’re a child of God, you’ll know it’s His Voice. “My sheep hear My Voice. My sheep hear My Voice.” They’ll know.
E-133 A fost un altul, cu numele de Petru, care a devenit mântuit, şi a fost şi umplut cu Duhul. Şi el încă a vrut să se ţină de tradiţiile bătrânilor. Tot ceea ce ar şti, ar fi aici în Cuvânt. Şi într-o zi, pe un acoperiş de casă, când vroia să ţină tradiţii de, "Nu carne... nu mâncaţi nici un fel de carne, şi sabaturile, şi aşa mai departe." Sunt multe persoane bune care încă încearcă să se ţină de lucruri ca acelea.
E-133 There was another, by the name of Peter, who had become saved, and had also be filled with the Spirit. And he still wanted to hang onto the traditions of the elders. All he would know, would been here in the Word. And one day, on a housetop, when he wanted to keep the traditions of, “Don’t meat…eat any meat, and the sabbaths, and so forth.” There’s a many a good person still tries to hang onto stuff like that.
E-134 Şi într-o zi când era pe acoperişul unei case, el a auzit un Glas care a spus, "Nu numi ce Eu am făcut curat, 'spurcat."'
E-134 And one day when he was up on the housetop, he heard a Voice that said, “Don’t you call that what I made clean, ‘unclean.’”
E-135 Dumnezeu, eu doresc ca El să ia un grup de predicatori în această vale aici, şi să le spună că noi nu suntem nebuni, nu suntem holy-rollers, o grămadă de gunoi. Este Duhul viului Dumnezeu. Şi bărbaţi şi femei sunt beţi de bunătatea Lui. Nu este vrăjitorie sau telepatie mintală. Este Duhul Dumnezeului cel viu. Eliberaţi-vă de tradiţiile voastre, bătrâni, şi ascultaţi la Glasul Dumnezeului cel viu. Acesta vă va schimba. Nu veţi deveni unul dintre prigonitori. Veţi vrea să fiţi unul din ei. Dacă puteţi trece de toate barierele doctrinelor voastre, încât să puteţi pluti acolo în Prezenţa Lui, ceva va avea loc. Nu veţi crede că zilele miracolelor sunt trecute. Veţi crede că sunt chiar aici, căci unul va fi făcut asupra voastră, sigur, să schimbe un om. Asta¬i ce face Glasul lui Dumnezeu întotdeauna. Schimbă bărbaţi şi femei şi face din ei ce ar trebui să fie; nu ce şcoala şi învăţătorii au făcut, ci pentru ce i-a modelat Dumnezeu.
Glasul, vorbind! "Am auzit un Glas."
E-135 God, I wish He would take a bunch of preachers in this valley here, and let them know that we’re not crazy, we’re not holy-rollers, a bunch of trash. It’s the Spirit of the living God. And men and women are drunk on His goodness. It’s not witchcraft or mental telepathy. It’s the Spirit of the living God. Turn loose of your traditions, elders, and listen to the Voice of the living God. It’ll change you. You won’t become one of the persecutors. You’ll want to be one of them. If you can pass the barriers of all your doctrines, until you can float into His Presence yonder, something will take place. You won’t believe the days of miracles is past. You’ll believe that they’re right here, because one will be performed on you, sure, to change a man. That’s what the Voice of God always does. It changes men and women and makes them what they should be; not what the schools and teachers has made, but what God has patterned them for.
The Voice, speaking! “I heard a Voice.”
E-136 Oh, cât mi-ar place să intru în experienţele personale. Şi cât v-ar place vouă să mergeţi la mărturiile personale, mulţi dintre voi bărbaţi şi femei care aţi auzit Glasul Lui.
E-136 Oh, how I would like to go into personal experiences. And how that you would love to go to personal testimonies, many of you men and women who has heard His Voice.
E-137 Şi îmi pot aminti că L-am auzit când eram doar un băieţel, jos de tot în munţii din Kentucky. Şi am crezut că Aceasta era o pasăre cuibărită într-un pom, dar pasărea zburase. El a spus, "Nu te teme, căci tu vei pleca de aici într-o zi, şi vei locui aproape de un oraş numit New Albany." Am auzit Glasul Lui când El a spus, "Să nu fumezi, sau să bei, sau să îţi întinezi trupul cu femei şi aşa mai departe. Este o lucrare pentru tine să faci când devi mai în vârstă."
E-137 And I can remember of hearing It when I was just a little boy, way down in the mountains of Kentucky. And I thought It was a bird sitting in a tree, but the bird flew away. He said, “Don’t fear, ’cause you’re going to leave from here some day, and live near a city called New Albany.” I heard His Voice when He said, “Don’t smoke, or drink, or defile your body with women and so forth. There’s a work for you to do when you get older.”
E-138 Oh, El încă este acelaşi Domn Dumnezeu. Şi voi Îl auziţi, ceas după ceas, vorbindu-vă în cămăruţa voastră, în camera voastră de rugăciune. Vine înaintea audienţelor, atunci le vorbeşte vizibil oamenilor. Glasul lui Dumnezeu, Acesta era rar în zilele lui Samuel. Este şi mai rar astăzi. Căci, nu se arăta nici o vedenie.
E-138 Oh, He is still the same Lord God. And you hear Him, hour after hour, speaking to you in your teeny little closet, in your prayer room. Come out before the audiences, then speak visible to the people. The Voice of God, It was precious in the days of Samuel. It’s more precious today. For, there was no open vision.
E-139 Petru a auzit Glasul, şi Acesta i-a schimbat toată teologia lui. S-a dus chiar direct la Neamuri, care credea el că erau o grămadă de lepădaţi analfabeţi. Dar, Glasul lui Dumnezeu, nu învăţătura lui, Glasul Dumnezeului cel viu l-a schimbat.
E-139 Peter heard the Voice, and It changed all of his theology. He went right straight to the Gentiles, who he thought to be a bunch of illiterate off-cast. But, the Voice of God, not his teaching, the Voice of the living God changed him.
E-140 Şi acum doar încă unul. Era un om bun, odată, în Biblie. Un cunoscut personal al lui Isus, care L-a iubit, şi a crezut în El, şi Îl adora, şi se juca cu El, şi s-a dus în munţi cu El, şi jos la râu, pescuind cu El. El era un om bun. Într-o zi, în timp ce Isus era plecat, moartea a intrat strecurându-se în camera lui.
E-140 And now just one more. There was a good man, one time, in the Bible. A personal acquaintant with Jesus, who loved Him, and believed in Him, and worshiped Him, and played with Him, and went into the hills with Him, and down to the river, fishing with Him. He was a good man. One day, while Jesus was gone, death come stealing into his room.
E-141 Şi el a părăsit vechea biserică ortodoxă, el şi surorile lui dragi, Marta şi Maria. Şi au ieşit pentru că îl iubeau pe El, şi credeau că El este Mesia. Şi făcând aşa, biserica repede i-a excomunicat.
E-141 And he had left the old orthodox church, him and his lovely sisters, Martha and Mary. And they had come out because they loved Him, and believed Him to be the Messiah. And by doing so, the church had quickly excommunicated them.
E-142 Şi acest tânăr s-a îmbolnăvit atât de tare încât a murit, şi a fost înmormântat, patru zile. La ce ar folosi atunci învăţăturile teologice? La ce i-ar fi folosit biserica lui atunci? Dar acolo era Glasul lui Dumnezeu, pe pământ, şi El i-a vorbit lui Lazăr. Şi Lazăr, un om care era mort şi putred în mormânt, a auzit Glasul Lui, şi a ieşit şi a trăit din nou.
E-142 And this young man got so sick until he died, and had been buried, four days. What good would theological teachings do then? What good to his church do then? But there was the Voice of God, on earth, and He spoke to Lazarus. And Lazarus, a man who was dead and corrupted in the grave, heard His Voice, and come out and lived again.
E-143 Eu eram mort cândva, în păcat şi fărădelegi. Voi eraţi morţi în păcat şi fărădelegi. Dar a fost Glasul lui Dumnezeu care a spus, "Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă."
E-143 I was dead once, in sin and trespasses. You were dead in sin and trespasses. But it was the Voice of God that said, “Come unto Me, all ye that labour and are heavy laden, I’ll give you rest.”
E-144 Am văzut Glasul vorbindu-i ologului, să-l îndrepte. Am văzut Glasul lui Dumnezeu vorbind orbului, şi ochii i s-au deschis. La cel pe moarte, doborât de cancer, la lepros, l-am văzut întorcându-se în carne, în sănătate perfectă din nou. Eu L¬am văzut vorbind alcoolicilor, şi nevroticilor, şi la cei lepădaţi, şi la grămada de derapaţi, şi ei au devenit doamne şi domni, şi sfinţi ai Dumnezeului cel viu, pentru că a vorbit Glasul lui Dumnezeu. Asta-i după ce ascultăm noi, astăzi.
E-144 I’ve seen the Voice speak to the cripple, straighten him up. I seen the Voice of God speak to the blind, and his eyes come open. To the dying, cancer ridden, to the leper, see them return back in flesh, in the perfect health again. I’ve seen Him speak to the alcoholics, and neurotics, and the off-cast, and the skidrow bunch, and they become ladies and gentlemen, and saints of the living God, because the Voice of God spoke. That’s what we listen for, today.
E-145 Daţi-mi voie să închei spunând asta. Va veni un timp, când sufletul vostru rătăcitor a fost luat din trupul vostru, şi este în destinaţia lui pe undeva, rătăcind acolo în întuneric, sau în sânii lui Dumnezeu. Acel Glas va vorbi din nou. Şi Biblia a spus, că, "Toţi cei care sunt în mormânt vor auzi Glasul Lui, şi vor ieşi. Unii vor veni la ruşine veşnică şi dispreţuiri. Şi alţii vor veni la bucurie şi pace veşnică."
E-145 Let me close by saying this. There will come a time, that when your wondering soul has been taken from your body, and it’s in its destination somewhere, wandering yonder in darkness, or either into the bosoms of God. That Voice will speak again. And the Bible said, that, “All those that are in the grave shall hear His Voice, and shall come out. Some shall come to everlasting shame and contemptments. And others shall come forth to everlasting peace and joy.”
E-146 În dimineaţa aceasta ar putea fi timpul în care să vă hotărâţi, dacă veţi da ascultare la ce spune televiziunea, sau ce spun ziarul, sau ce spun teologii, sau ce spune Dumnezeu. Daţi-mi voie să vă spun, ca un popor. Nu ascultaţi la ce spune altceva, ci la ce spune Dumnezeu. Aşteptaţi după acel Glas liniştit, mic, şi El vă va schimba.
E-146 This morning might be the time that you make up your mind, whether you’re going to listen to what the television says, or what the paper says, or what the theologians say, or what God says. Let me tell you, as a people. Don’t you listen to what anything says, but what God says. Wait on that still, small Voice, and He will change you.
E-147 Voi spuneţi, "Mi-ar place să cred, Frate Branham. Aş dori să pot crede. Aş dori să pot face anumite lucruri." Dar nu puteţi. De ce? Voi nu staţi în linişte suficient de mult. Nu ajungeţi la un punct până unde îndoielile sunt toate duse.
E-147 You say, “I like to believe, Brother Branham. I wish I could believe. I wish I could do certain things.” But you can’t. Why? You don’t get quiet long enough. You don’t get into a place to where the—the doubts are all gone.
E-148 Când întraţi la punctul unde îndoielile au trecut, atunci veţi fi liberi, şi puteţi auzi Glasul lui Dumnezeu vorbind. "Copilul Meu, Eu sunt Mântuitorul tău. Copilul Meu, Eu sunt vindecătorul tău. Tu nu trebuie să faci aceste lucruri. Eu am murit ca tu să poţi fi liber. Dar atâta timp cât tu eşti aici jos în această vibraţie, amestecată cu tot felul de glasuri, doar răsuceşte-te departe de toate acelea."
E-148 When you enter into the place where the doubts have passed away, then you’ll be free, and you can hear the Voice of God speaking. “Child of Mine, I am your Saviour. Child of Mine, I am your healer. You don’t have to do these things. I died that you might be free. But as long as you’re down here in this vibration, mixed up with all kinds of voices, just whirl away from all of them.”
E-149 Îmi aminteşte de un timp când mă aflam sus în munţi odată. Şi nu voi uita niciodată acele experienţe. Şi aici cam cu zece ani în urmă, sau abea aşa de mult, îl ajutam pe Dl. Jefferies la strângerea vitelor, şi când ei aveau sare pe cai. Şi eu le duceam la anumite droburi de sare unde le puteam aşeza, unde vitele ar fi ştiut să vină. Înapoi de tot, la şaptezeci de mile, aproape, de civilizaţie. Sau, vreau să spun, cam treizeci de mile, treizeci şi cinci, poate patruzeci de mile, până la Kremmling, Colorado, unde dai într-un orăşel cu o populaţie în jur de şapte sau opt sute de oameni. Şi eu aveam calul meu, şi aveam desagele afară, descărcate. Şi ne uitam la... căutam vitele cu binoclul. Şi mi-am agăţat calul de o creangă, şi remarcile erau în urma lui, care este, calul... calul cu clopot este în faţă. Şi am mers sus pe coline. Şi era aşa de frumos. Era primăvara. Şi priveam peste văi, priveam clipocirile mici de apă, departe în distanţă. Şi aşa cum priveam, era la mijlocul după amiazei, şi am văzut ceva care m-a mişcat.
E-149 Reminds me of a time that I was up in the mountains once. And I shall never forget them experiences. And here about ten years ago, or hardly so long, I was helping Mr. Jefferies on the round-up, and when they was having salt on the horses. And I was taking them to certain licks where I could lay them out, where the cattle would know to come. Way back, seventy miles, almost, from civilization. Or, I mean, about thirty miles, thirty-five, maybe forty miles, to Kremmling, Colorado, to where you hit into a little city of a population of about seven or eight hundred people. And I had my horse, and I had the saddlebags out, unloaded. And we look at the…hunt the cattle though the binoculars. And I had hooked my horse to a limb, and the trailers was behind him, which is, the horse…the bell horse is in front. And I went up on the hills. And it was so pretty. It was springtime. And I was looking across the valleys, watching the little ripples of water, way in the distance. And as I watched, it was in the mid afternoon, and I seen something that stirred me.
E-150 Am văzut o mamă bătrână luându-şi puii din cuibul ei, o pasăre vultur bătrână. Şi ea a dat din aripi asupra lor până i¬a luat pe aripile ei. Şi ei au mai fost afară din cuib înainte. Dar ea i-a dus jos în vale. Ei nu au mai fost acolo jos înainte. Ei doar învăţau să zboare. Astfel, ea i-a lăsat jos. Şi ei mergeau înainte, ciugulind din iarbă, şi rostogolindu-se unul peste celălalt, tot atât de lipsiţi de griji cât puteau fi. Şi în timp ce şedeam acolo, m-am gândit, "Acum, nu este asta chiar ca un grup de adevăraţi, Creştini credincioşi! Ei sunt fără grijă." De ce erau ei fără grijă? Nu aveau să se teamă de nimic, pentru că mama s-a întors direct sus înapoi şi s-a aşezat pe o stâncă, să-i vegheze. Oh! Asta doar aşa o schimbă.
E-150 I seen an old mother taking her babies from her nest, an old eagle bird. And she fluttered around over them till she got them on her wings. And they had been out of the nest before. But she took them down into the valley. They had never been down there before. They just learning to fly. So, she let them off. And they went along, picking on the grass, and tumbling over one another, just as carefree as they could be. And while sitting there, I thought, “Now, isn’t that just like a group of real, believing Christians! They’re carefree.” Why was they carefree? They didn’t have to fear anything, because mama had went right on back up and sit down on a rock, to watch them. Oh! That just changes it so.
E-151 Când stai să te gândeşti, "Ce va crede Păstorul Cutare-şi¬cutare dacă se întâmplă să primesc Duhul Sfânt? Ce va spune Episcopul Cutare-şi cutare?" Nu îmi pasă ce spun ei.
E-151 When you get to thinking, “What will Pastor So-and-so think if I happen to get the Holy Spirit? What will Bishop So-and-so say?” I don’t care what they say.
E-152 Isus a murit, şi El a urcat pe meterezele Slavei, şi El şade în cerurile cerurilor. Nu există nimic care să vă deranjeze. Ochiul Lui este asupra vrabiei, şi eu ştiu că El mă păzeşte pe mine, şi El vă păzeşte pe voi.
E-152 Jesus died, and He’s climbed the ramparts of Glory, and He sets in the heavens of heavens. There ain’t nothing going to bother you. His eye is on the sparrow, and I know He watches me, and He watches you.
E-153 Atunci când vine, dacă ar veni un coiot, sau ceva care să-i deranjeze pe unul dintre aceşti micuţi, păi, ea... Ei mai bine să nu o facă. Ea ar putea apuca un coiot în mâna ei, în labele ei, să-l ducă sus în jur de câteva mii de picioare şi doar să-i dea drumul. El s-ar dezintegra în aer. Nimic nu-i va deranja pe acei micuţi. Ea va avea grijă de asta.
E-153 Then when there come, if there should come a coyote, or something to disturb one of these little ones, why, she…They had better not. She could pick up a coyote in her hand, in her paws, carry him up about several thousand feet and just turn him loose. He would disintegrate in the air. Nothing is going to bother them little ones. She is going to see to it.
E-154 Nimic nu vă va deranja. Nu vă speriaţi să îl luaţi pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Doar relaxaţi-vă, şi aveţi credinţă, şi credeţi. El veghează asupra voastră. El va dezintegra orice încearcă să vă deranjeze. Oh, ar putea să atace împotriva voastră, dar nu vă poate vătăma. "Căci toate lucrurile," El le permite. Nu ar putea fi nimic altceva, "Că lucrează împreună spre binele, celor ce îl iubesc pe Domnul." Nici un rău nu poate veni la voi.
E-154 Nothing is going to bother you. Don’t be scared to take God at His Word. Just relax, and have faith, and believe. He’s watching over you. He’ll disintegrate anything that tries to bother you. Oh, it might attack at you, but it can’t harm you. “For all things,” He permits it. It couldn’t be nothing else, “For it’s working together for good, to them that love the Lord.” No harm can come to you.
E-155 Şi astfel, după o vreme, s-a pornit o furtună acolo. Şi când a început furtuna, vine rapid, acelea dinspre nord, o sclipire mică de fulger şi acel vânt venea, cu şaizeci sau şaptezeci de mile pe oră. Şi acea mamă bătrână vultur a scos un ţipăt puternic, şi a mers în jos prin vale. Şi acel ţipăt, ce a făcut? Acei vulturaşi au ştiut glasul mamei lor.
"Oile Mele cunosc Glasul Meu," a spus El.
E-155 And so, after while, there come a storm up. And when the storm started, it comes quick, those northerns, a little flash of lightning and that wind coming, sixty or seventy miles an hour. And that old mother eagle let out a great big scream, and down through the valley she went. And that scream, what did it do? Them little eagles knew their mama’s voice.
“My sheep know My Voice,” He said.
E-156 Pericolul era aproape. Acum, ei nu au încercat să se bage pe sub hălci. Nu au încercat să fugă în vreo grămadă de gunoi. Ei doar au aşteptat-o pe mama.
E-156 Danger was at hand. Now, they didn’t try to get under chunks. They didn’t try to run out into some kind of a trash pile. They just waited on mama.
E-157 Asta-i ce ar trebui să facă Creştinul; să vadă ce va face Dumnezeu privitor la aceasta.
E-157 That’s what the Christian should do; see what God is going to do about it.
E-158 Şi când bătrâna mamă a atins pământul, cu acele picioare mari cam aşa, ea doar a planat în jos ca un enorm avion aşezându-se jos. Şi şi-a aruncat capul în aer şi a ţipat, şi şi-a deschis acele aripi mari, în jur de paisprezece picioare, de la vârf la vârf, late ca de la acest stâlp până la acela. Toţi acei vulturaşi doar au alergat cât au putut de tare, şi au sărit direct pe aripile mămicii lor. S-au întins drept în jos şi s-au apucat cu picioruşele lor, şi-au luat cioculeţele lor, şi s-au prins de una din acele pene bine fixate acolo. Mama doar i-a luat, fără nici o vibraţie a acelor aripi, şi s-a ridicat în acel vânt. A mers chiar drept în stânci, ca să-i ascundă de furtuna care se apropia.
E-158 And when the—the old mother hit the ground, them great big feet about like that, she just sailed down like a great mammoth plane setting down. And she threw her head in the air and screamed, and she threw those big wings out, about fourteen feet, from tip to tip, wide as from this pole to that one. All those little eagles just run as hard as they could, and jumped right on their mammy’s wings. Reached right down and got a hold with their little paws, took their little beaks, and got a hold of one of them tight feathers in there. Mama just took them, without a vibration of those wings, and lifted up into that wind. Right straight into the rocks she went, to hide them from the storm that was coming.
E-159 Oh, frate, furtuna este aproape. Auziţi Glasul Lui. Acesta vă cheamă, "Ieşiţi din Babilon. Fiţi separaţi. Nu fiţi părtaşi ai lui, la păcatele lor. Eu vă voi primi. Voi Imi veţi fi fii şi fiice. Eu vă voi fi Dumnezeu."
Să ne aplecăm capetele doar un moment, în încheiere.
E-159 Oh, brother, the storm is close at hand. Hear His Voice. It calls to you, “Come out of Babylon. Be separated. Don’t be partakers of his, their sins. I’ll receive you. You’ll be sons and daughters to Me. I’ll be God unto you.”
Let us bow our heads just a moment, in the closing.
E-160 [Cineva dă o prorocie – Ed.] Amin. Aţi auzit asta. Asta-i ce numim noi prorocie în biserică.
E-160 [Someone gives a prophecy—Ed.] Amen. You heard that. That’s what we call prophecy in the church.
E-161 Ar fi unii aici în această dimineaţă, care ştiu că este, care ar spune, "Doamne Dumnezeule, fi îndurător cu mine. Deşi m-am înscris la biserică, am făcut o mărturisire, dar eu-eu nu ştiu ce înseamnă să mă liniştesc înaintea Ta, şi să aud Glasul Tău să mă conducă şi să mă înveţe. Nu aş şti ce să fac dacă Tu mi-ai vorbi cu un Glas auzibil. Mi-ar place să Te cunosc, aşa ca Tu să îmi poţi vorbi şi să-mi îndrumi cărările"? Vreţi să vă ridicaţi mâinile chiar acum şi să spuneţi, "Dumnezeule, fi îndurător"? Domnul să vă binecuvânteze, pretutindeni, mâini peste tot. Doar continuaţi să le ridicaţi. Aşa este. "Doamne, fi îndurător cu mine. Am atât de mult nevoie de Tine." Ar mai fi altcineva chiar înainte de încheiere? Dumnezeu vede mâinile tale acolo în spate, doamnă, şi pe voi toţi acolo în spate de tot, şi care staţi pe rânduri şi aşa mai departe. Dumnezeu vă vede, chiar şi la platformă, aici sus în jur.
Şi Samuel a spus, "Eli, m-ai chemat?"
Elia spus, "Nu, fiul meu, nu te-am chemat."
E-161 Would there be some here this morning, which I know there is, that would say, “Lord God, be merciful to me. Although I have joined church, I’ve made a confession, but I—I don’t know what it is to get quiet before You, and hear Your Voice leading me and teaching me. I wouldn’t know what to do if You should speak to me in an audible Voice. I would love to know You, so that You could speak to me and direct my paths”? Would you raise your hands just now and say, “God, be merciful”? The Lord bless you, everywhere, hands everywhere. Just continue putting them up. That’s right. “Lord, be merciful unto me. I need You so much.” Would there be some more just before closing? God sees your hands back there, lady, and all you way in the back, and standing in the rows and so forth. God sees you, even to the platform, up around here.
And Samuel said, “Eli, did you call me?”
Eli said, “No, my son, I never called you.”
E-162 Acela nu eram eu care ţi-a vorbit inimii tale, prietene. Acela a fost Dumnezeu. Doar vorbeşte înapoi şi spune, "Robul tău ascultă. Şi ia-mă în grija Ta, astăzi, Dumnezeule. Lasă-mă, din ziua aceasta, să fiu în întregime al Tău."
E-162 That wasn’t me that spoke to your heart, friend. That was God. Just speak back and say, “Thy servant heareth. And take me into Your care, today, God. Let me, from this day, be wholly Thine.”
E-163 Dumnezeule Etern, iubitor al sufletului, Creatorul tuturor lucrurilor, în timp ce acel Glas mic liniştit al lui Dumnezeu care i-a vorbit lui Samuel, care i-a vorbit lui Saul, care i-a vorbit lui Petru, care i-a vorbit lui Daniel, şi lui Isaia profetul, şi la toţi în jos prin epoci, a vorbit din nou în această dimineaţă în tabernacol. Poate posibil treizeci, sau patruzeci, sau poate cincizeci de mâini, de păcătoşi şi membri de biserică, şi oameni cu frustraţii, şi-au ridicat mâinile. Mulţi dintre ei au fost aici seara trecută, şi au auzit Glasul Tău venind auzibil. Şi acum, în această dimineaţă, acelaşi Glas vorbeşte jos adânc în inima lor. Ei şi-au ridicat mâinile, cu mâinile îndreptate spre Cer, spunând că sunt greşiţi, şi vor să fie drepţi.
E-163 Eternal God, lover of the soul, Creator of all things, while that still small Voice of God that spoke to Samuel, that spoke to Saul, that spoke to Peter, that spoke to Daniel, and Isaiah the prophet, and all down through the ages, has spoke again this morning in the tabernacle. Perhaps maybe thirty, or forty, or maybe fifty hands, of sinners and church members, and people with flusterations, raised their hands. Many of them were here last night, and they heard Your Voice come audible. And now, this morning, that same Voice speaks down deep in their heart. They’ve raised their hands, with their hands towards Heaven, saying that they are wrong, and they want to be right.
E-164 Tu ai spus în Cuvântul Tău, că, "Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl Meu mai întâi. Şi toţi cei care vor veni, Eu le voi da Viaţă Eternă. Şi îi voi învia în ziua de apoi."
E-164 You have said in Your Word, that, “No man can come to Me, except My Father draws him first. And all that will come, I’ll give them Eternal Life. And will raise him up at the last day.”
E-165 Tu ai făgăduit aceasta, Tată. Acum noi Te chemăm, ca slujitor al Tău, să dai acestora care şi-au ridicat mâinile, Viaţă Eternă şi bucurie Eternă. Şi fie ca ei să trăiască pentru Tine, în toate zilele vieţii lor. Şi la capătul drumului al călătoriei vieţii, să intre în bucuriile Domnului. Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus şi de dragul lui Isus. Amin.
E-165 You promised it, Father. Now we call upon Thee, as Your servant, to give to these who has raised their hands, Eternal Life and Eternal joy. And may they live for Thee, all the days of their life. And at the end of the road of life’s journey, enter into the joys of the Lord. Grant it, Father. We ask it in Jesus’ Name and for Jesus’ sake. Amen.
E-166 Câţi dintre voi Îl iubiţi din toată inima voastră, chiar din toată inima? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, în aceste locuri mici ca acesta de aici... chiar sunt în întârziere. Dar Biblia a spus, că, "Noi şedem împreună în locurile Cereşti în Cristos Isus." Duhul Sfânt vine, intră în Cuvânt, se mişcă jos prin audienţă, şi Îl puteţi chiar vedea când El trece peste ei, schimbându-i.
E-166 How many of you love Him with all your heart, just all your heart? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Now, in these little places here like this…I’m just late. But the Bible said, that, “We sit together in Heavenly places in Christ Jesus.” The Holy Spirit comes, gets into the Word, moves down through the audience, and you can just watch It when It sweeps over them, changing them.
E-167 Aşa cum am spus, eu cred în emoţii. Desigur. Dar, voi, ce... Vedeţi, emoţiile nu vă schimbă. Emoţiile trebuie să pătrundă drept înăuntru până vă atinge principiile fiinţei voastre. Asta-i ce vă schimbă pe voi de la păcătos...
E-167 As I have said, I believe in emotions. Sure. But, you, what… See, emotions doesn’t change you. Emotions has got to go plumb in till it touches the morals of your being. That’s what changes you from sinful…
E-168 Ce este un păcătos? Necredincios. Există multe persoane astăzi, cu o-o diplomă de Licenţă în Arte, cu o diplomă de doctor, cu o Ph.D., şi dublu L.D. pe numele lor, şi încă păcătoşi. Cunosc Biblia de la Genesa la Apocalipsa, predică din amvon, şi încă ere-... necredincioşi. Biblia a spus, "Cel ce nu crede este deja condamnat."
E-168 What is a sinner? Unbeliever. There is a many a person today, with a—a Bachelor of Art degree, with a doctor’s degree, with a Ph. D., and double L. D. on their name, and still sinners. Knows the Bible from Genesis to Revelations, preaches in the pulpit, and still belie-…disbelievers. The Bible said, “He that believeth not is condemned already.”
E-169 Întrebaţi pe unul dintre acei oameni dacă crede că Duhul Sfânt este pentru astăzi. "Păi, sigur că nu." Crezi că vindecarea Divină este? "Păi, sigur că nu." Atunci el este un necredincios. Aşa este. Dacă Duhul Sfânt este în tine, nu va mărturisi El pentru Propriul Său Cuvânt? Şi dacă duhul din tine mărturiseşte contrar la ce spune Dumnezeu că este adevărat, nu este Duhul lui Cristos. Aţi putea aparţine la biserica lui Cristos, dar tu nu eşti al lui Cristos până când duhul tău nu spune „amin" la fiecare făgăduinţă făcută de Dumnezeu. Şi când El a făgăduit...
E-169 Ask one of them people if they believe the Holy Ghost is for today. “Why, certainly not.” Do you believe that Divine healing is? “Why, certainly not.” Then he is a unbeliever. That’s right. If the Holy Spirit is in you, won’t He testify to His Own Word? And if the spirit in you testifies contrary to what God says is true, it’s not the Spirit of Christ. You might belong to the church of Christ, but you’re none of Christ’s until your spirit says “amen” to every promise God made. And when He promised…
E-170 Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Şi dacă duhul vostru spune că asta a fost pentru o altă zi... Ce a spus Scriptura? "Căci făgăduinţa este pentru voi," Iudeul, "şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe acum," Neamurile, "în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru." Aceeaşi făgăduinţă.
E-170 Peter said, on the Day of Pentecost, he said, “Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.” And if your spirit says that was for another day…What did the Scripture say? “For the promise is unto you,” the Jew, “and to your children, and to them that’s far off,” the Gentile, “even as many as the Lord our God shall call.” The same promise.
E-171 El a spus, "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi dacă aceea este Doctrina mlădiţei, prima mlădiţă, a doua mlădiţă trebuie să aibă aceeaşi Doctrină. Şi aceeaşi Doctrină va produce aceleaşi rezultate. Şi cum fiecare mlădiţă apare în Viţă, va produce acelaşi lucru. Sunt bucuros, în această dimineaţă, sunt atât de bucuros să ştiu că Duhul Dumnezeului cel viu încă vorbeşte şi le spune oamenilor, şi confirmă Cuvântul Său.
E-171 He said, “I am the Vine, ye are the branches.” And if that’s the Doctrine of the branch, first branch, the second branch has to have the same Doctrine. And the same Doctrine will produce the same results. And as each branch comes on the Vine, it’ll produce the same thing. I’m glad, this morning, I’m so glad that I know that the Spirit of the living God still talks and speaks to people, and confirms His Word.
E-172 Vom intra în serviciul de botez doar în câteva momente. Dacă aţi fost stropit, turnat, sau cufundat în orice alt mod decât în Numele Domnului Isus Cristos, sunteţi provocaţi să veniţi la apă.
E-172 We’re going into baptismal service just in a few moments. If you been sprinkled, poured, or immersed any way than in the Name of the Lord Jesus Christ, you’re challenged to come to the water.
E-173 Acum tu spui, "Frate Branham, tu vrei să îmi spui mie?" Da, frate.
E-173 Now you say, “Brother Branham, would you mean to tell me?” Yes, brother.
E-174 Despre stropire nu se vorbeşte în Biblie. Nu există nici un loc în Biblie unde cineva să fi fost vreodată stropit. Acum amintiţi¬vă asta. Am cerut de la acest amvon, toată săptămâna. Găsiţi¬mi unde o singură persoană în Biblie a fost vreodată stropită pentru iertarea păcatelor lor, vreodată turnaţi pentru iertarea păcatelor lor, sau botezaţi vreodată prin cufundare în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" pentru iertarea păcatelor lor. Nu a existat niciodată o persoană stropită, turnată sau botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," în toate coperţile Bibliei. Nu, domnule. Ei au fost...
E-174 Sprinkling is not spoke of in the Bible. There’s no place in the Bible where anybody was ever sprinkled. Now remember this. I’ve asked this desk, all week. Find me where one person in the Bible was ever sprinkled for the remission of their sins, ever poured for the remission of their sins, or ever baptized by immersing in the name of the “Father, Son, Holy Ghost” for the remission of their sins. There never was a person ever sprinkled, poured or baptized in the name of the “Father, Son, Holy Ghost,” in the entire lids of the Bible. No, sir. They were…
E-175 Au fost odată câteva persoane botezate de Ioan Botezătorul, şi ei nu au fost botezaţi în nici un nume deloc, şi au fost botezaţi de acelaşi om care l-a botezat pe Isus. Dar Pavel, când i-a întâlnit în Fapte 19, le-a spus că trebuiau să vină şi să fie boteza ţi din nou în Numele lui Isus Cristos, sau ei încă nu ar fi putut să primească Duhul Sfânt.
E-175 There were some people baptized one time by John the Baptist, and they wasn’t baptized in any name at all, and they were baptized by the same man that baptized Jesus. But Paul, when he met them in Acts 19, told them they had to come and be baptized over again in the Name of Jesus Christ, or they could not receive the Holy Ghost as yet.
E-176 Când Petru a găsit câţiva care au primit Duhul Sfânt înainte ca ei să fie botezaţi deloc, el le-a poruncit şi a rămas cu ei până când au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Este adevărat, prietene.
E-176 When Peter found some that had received the Holy Ghost before they were baptized at all, he commanded them and stayed with them till they were baptized in the Name of Jesus Christ. That’s true, friend.
E-177 Ştiu că foarte mulţi oameni spun, "Acum, Fratele Branham este un Isus Numai." Asta-i greşit.
E-177 I know a lot of people say, “Now, Brother Branham is a Jesus Only.” That’s wrong.
E-178 Eu doar cred Scripturile. Eu nu aparţin la nici una din denominaţiuni. Şi Isus Numai nu botează în acel fel, oricum. Ei doar botează, în Numele lui "Isus." Biblia a spus, "Domnul Isus Cristos." Există mulţi Isuşi, dar numai unul singur Domnul Isus Cristos. Vedeţi? Vedeţi? Cristos este Mesia. Vedeţi? Şi aşa este corect.
E-178 I just believe the Scriptures. I don’t belong to any of the denominations. And Jesus Only don’t baptize that way, anyhow. They just baptize, the Name of “Jesus.” The Bible said, “The Lord Jesus Christ.” There’s many Jesuses, but only one Lord Jesus Christ. See? See? Christ is the Messiah. See? And that’s right.
E-179 Şi acum, prieteni, acum, voi care sunteţi aici în această dimineaţă, care nu aţi fost botezaţi în felul acela, fie ca Glasul mic liniştit al lui Dumnezeu să vă vorbească adânc în sufletul vostru. Şi indiferent de ce episcopul, ce biserica, ce orice altceva spune, veniţi şi supuneţi-vă Domnului, este porunca mea către voi.
E-179 And now, friends, now, you that’s here this morning, you never been baptized that way, may God’s still small Voice speak down deep in your soul. And regardless of what bishop, what church, what anything else says, come and obey the Lord, is my command to you.
E-180 Şi, acum, Fratele Neville se va duce în această încăpere, pentru a se pregăti pentru serviciul de botez. Şi cei care-care pregătesc lucrurile, câţiva dintre bătrâni vor merge cu mine. Eu voi fi cu voi acolo, doar într-un minut.
E-180 And, now, Brother Neville will go to this room, for make ready for the baptismal service. And those who are—are getting the things ready, some of the elders will go with me. I’ll be with you in there, just in a minute.
E-181 Dar vreau ca cei care vin acum, când vom cânta, "Îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând." "Voi merge cu El. Indiferent de ce biserică, eu voi merge cu El. Indiferent de ce cineva, eu voi merge cu El până la capăt." Daţi voie bărbaţilor să se îndrepte spre această încăpere, şi femeile să se îndrepte spre această cameră, în timp ce cântăm acum. Apoi vom fi eliberaţi, oficial, doar într¬un moment acum. În regulă. Toţi împreună acum.
Îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând,
E-181 But I want those who are coming now, when we’re going to sing, “I can hear my Saviour calling.” “I’ll go with Him. Regardless of what church, I’ll go with Him. Regardless what anybody, I’ll go with Him all the way.” Let the—the men make their way to this room, and the women make their way to this room, as we sing now. Then we’re going to be dismissed, officially, just in a moment now. All right. All together now.
I can hear my Saviour calling,
E-182 Acum, bărbaţii merg aici, femeile aici. "Al meu Mân-..." Câteva dintre femei intraţi aici cu aceste femei, vă rog.
Îl pot auzi pe Mântuitorul meu... (Ce aţi auzit? Glasul Lui.)
"Ia crucea Mea, şi urmează, urmează-Mă."
Unde El... (Acum vreţi cu adevărat?)... Eu voi urma,
Unde El mă conduce eu voi urma,
Unde El mă conduce eu voi urma,
Voi merge cu El, cu El până la capăt.
E-182 Now, the men go here, the women over here. “My Sa-…” Some of the women go in here with these women, please.
I can hear my Saviour…(What did you hear? His Voice.)
“Take My cross, and follow, follow Me.”
Where He…(Now do you really mean it?)…I will follow,
Where He leads me I will follow,
Where He leads me I will follow,
I’ll go with Him, with Him all the way.
E-183 Acum, în timp ce spun asta, prietene, am auzit un Glas. Şi dacă Glasul nu a vorbit conform cu Glasul lui Dumnezeu, Aici, este glasul greşit. Dar, "oile Mele cunosc Glasul Meu."
E-183 Now, as I say this, friend, I heard a Voice. And if the Voice didn’t speak according to the Voice of God, Here, it’s the wrong voice. But, “My sheep know My Voice.”
E-184 Cum puteţi veni? Iată motivul pentru care veniţi. Este pentru că, ,,Numele voastre au fost trecute în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii." Biblia a spus astfel. Gândiţi-vă la o persoană care şade şi ştie că acela este Adevărul Evangheliei, şi totuşi ceva îi reţine, ştiind că poate numele lor nu au fost trecute. Atunci ce?
"În zadar Mi se închină ei." Vedeţi? "În zadar."
E-184 How can you come? Here is the reason you come. Is because, “Your name was put on the Lamb’s Book of Life before the foundation of the world.” The Bible said so. Think of a person who is sitting and knows that that is the Gospel Truth, and yet something holding them, knowing that perhaps their name wasn’t put on. Then what?
“In vain do they worship Me.” See, “In vain.”
E-185 "Oh", voi spuneţi, "Eu sunt un om loial. Sunt un loial..." Asta nu are nimic de-a face cu aceasta.
E-185 “Oh,” you say, “I’m a loyal man. I’m a loyal…” That don’t have one thing to do with it.
E-186 "În zadar Mi se închină ei, învăţând ca învăţătură poruncile omeneşti."
E-186 “In vain do they worship Me, teaching for doctrine the commandments of men.”
E-187 V-am spus, nu există nimeni stropit, turnat, sau botezat, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" în Biblie. Cercetaţi-O. Găsiţi¬o. Dacă este, veniţi şi arătaţi-mi, pe platformă deseară. Atunci, dacă vi s-a făcut aşa, voi urmaţi tradiţia oamenilor.
E-187 I’ve told you, there is nobody sprinkled, poured, or baptized, in the name of “Father, Son, Holy Ghost” in the Bible. Search It. Find it. If it is, come show me, on the platform tonight. Then, if you’ve been done that way, you’re following man’s tradition.
E-188 Şi dacă cineva vă spune, "Ei bine, vino sus şi fă-ţi mărturisirea, tu primeşti Duhul Sfânt atunci." Este greşit. Este doctrină făcută de om.
E-188 And if somebody tells you, “Well, you come up and make your confession, you receive the Holy Ghost then.” That’s wrong. That’s man-made doctrine.
E-189 Există un botez fals în apă. Există un botez fals cu Duhul Sfânt. Diavolul imită Aceasta pentru că el este religios. Cain, tatăl lui a fost religios, aşa cum am parcurs aceasta. Sămânţa şarpelui încă continuă. Şi Sămânţa femeii, prin Cristos, încă continuă.
"Dar, nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu."
E-189 There’s a false water baptism. There’s a false Holy Spirit baptism. The devil is impersonate It because he is religious. Cain, his father was religious, as we’ve been through it. The seed of the serpent still goes on. And the Seed of the woman, through Christ, still goes on.
“But, no man can come except My Father draws him.”
E-190 Gândiţi-vă acum la unii care sunt aşezaţi aici, în această dimineaţă, care ştiţi că sunteţi botezaţi în mod fals, în crezul unui om, şi nu conform cu Biblia, şi prima voastră naştere de confesiune este greşită. Cum aţi putea fi vreodată bine, dacă nu mergeţi înapoi şi să începeţi corect? Amintiţi-vă, această săptămână, am predicat: Nu A Fost Aşa De La Început.
E-190 Now think of some setting here, this morning, that knows that you’re baptized falsely, in a man’s creed, and not according to the Bible, and your first birth of confession is wrong. How can you ever be right, ’less you go back and start right? You remember, this week, I have preached: It Wasn’t So From The Beginning.
E-191 Acum, şi dacă puteţi auzi un Glas care vă vorbeşte, acela-i Dumnezeu, pentru că se aliniază cu Scriptura. Dacă nu o face, atunci acolo este vreun fel de glas greşit care vă vorbeşte. Dar Glasul corect vă va spune să urmaţi regulile Bibliei; nu stropire, nu turnare, nu în mod fals. Veniţi chiar drept afară şi urmaţi regulile Bibliei.
E-191 Now, and if you can hear a Voice speaking to you, that’s God, because It copes with the Scripture. If it doesn’t, then there’s some kind of a wrong voice speaking to you. But the right Voice will tell you to follow the rules of the Bible; no sprinkling, no pouring, no falsely. Come right straight out and follow the rules of the Bible.
E-192 Faceţi-o, prieteni, dacă cere tot. Nu îmi pasă ce va costa, voi lăsa deoparte totul, ca să îl urmez pe Domnul Isus.
E-192 Do it, friends, if it took everything. I don’t care what it would cost, I’ll lay aside everything, to follow the Lord Jesus.
E-193 "Auziţi Glasul Meu. Oile Mele o vor face, şi vor veni la Mine. Şi toţi cei care vin la Mine, le voi da Viaţă veşnică, şi îi voi învia în zilele din urmă." Este aşa?
E-193 “Hear My Voice. My sheep will, and will come to Me. And all that will come to Me, I’ll give them everlasting Life, and raise him up in the last days.” Is it right?
E-194 Iat-o aici, exact cu Scripturile. Nimeni nu poate nega Asta. Aşa este. Nimeni nu poate nega Asta. Iată-l aici, în Puterea Duhului, făcând aceleaşi lucruri care le-a făcut Isus. Aici este El, în fotografie, acelaşi Stâlp de Foc, mişcându-se, aceleaşi roade, acelaşi Duh, având aceeaşi emoţie, aceeaşi acţiune, aceleaşi semne, aceleaşi minuni. Iată-vă. Auziţi Glasul lui Dumnezeu în această dimineaţă.
Şi Glasul a spus, "Samuele."
E-194 Here it is, right with the Scriptures. No one can disprove That. That’s right. No one can disprove That. Here it is, in the Power of the Spirit, doing the same things that Jesus did. Here He is, on picture, the same Pillar of Fire, moving, the same fruits, same Spirit, having the same emotion, same action, same signs, same wonders. There you are. Hear the Voice of God this morning.
And the Voice said, “Samuel.”
E-195 A spus, "Da, Doamne. Da. Doamne. Iată-mă aici. Aici este robul Tău. Aici este robul Tău. Eu voi urma."
Dumnezeu să o binecuvânteze pe doamna. "Eu voi..."
E-195 Said, “Yes, Lord. Yes, Lord. Here I am. Here is Your servant. Here is Your servant. I’ll follow.”
God bless the lady. “I’ll…”
E-196 Voi spuneţi, "Frate Branham, tu faci asta teribil de tare." Vreau ca să fie tare. Este între Viaţă şi moarte, aşa că trebuie să o fac tare. Domnul să fie cu voi, este rugăciunea mea sinceră.
E-196 You say, “Brother Branham, you make that awful strong.” I mean for it to be strong. It’s between Life and death, so I must make it strong. The Lord be with you, is my sincere prayer.
E-197 Acum, înainte ca ei să mute mobilierul clădirii aici, ca să avem... aşa ca voi să puteţi vedea botezul. Locul este deschis oricând. Vreau să citesc puţin, chiar drept din Scripturi, ca să vedeţi că eu-eu citesc.
E-197 Now, before they move the furniture of the building here, to have the…so that you can see the baptism. The place is open at all times. I want to read some, right straight from the Scriptures, so that you’ll see that I’m—I’m reading.
E-198 Isus Cristos, în al 16-lea capitol din Sfântul Matei, cred, i-a spus lui Petru, "Eu îţi dau cheile Împărăţiei Cerului. Orice legi pe pământ, Eu voi lega în Cer; orice dezlegi pe pământ, Eu voi dezlega în Cer." Ştiţi toţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-198 Jesus Christ, in the 16th chapter of Saint Matthew, I believe, told Peter, “I give unto you the keys of the Kingdom of Heaven. Whatever you bind on earth, I’ll bind in Heaven; whatever you loose on earth, I’ll loose in Heaven.” You all know that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-199 În Ziua Cincizecimii, când Împărăţia lui Dumnezeu venise în plinătatea Puterii Sale, credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Petru, în picioare, Acum, când Isus a înviat din morţi, el nu a avut cheile Împărăţiei. Este aşa? ["Amin."] El avea cheile morţii şi iadului, nu cheile Împărăţiei. Şi iată ce spunea el când predica, şi ei auzeau aceste lucruri, şi şi-au împietrit inima. Iată exact ce a spus Petru.
E-199 On the Day of Pentecost, when the Kingdom of God had come in the fullness of Its Power, do you believe that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Peter, standing. Now, when Jesus rose from the dead, He did not have the keys of the Kingdom. Is that right? [“Amen.”] He had the keys of death and hell, not the keys to the Kingdom. And here is what he said when he was preaching, and they were hearing these things, and had hardened their heart. Here is exactly what Peter said.
E-200 Acum ascultaţi atenţi în timp ce citesc Scripturile, aşa ca să înţelegeţi. Fapte, al 2-lea capitol. Amintiţi-vă. Câţi aţi fost aici să audă predica, Nu A Fost Aşa De la Început? Să ne întoarcem la început şi să vedem ce este botezul, a boteza de fapt. Cum trebuie să fim botezaţi? Stropit, turnat, sau în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"?
E-200 Now listen close as I read the Scriptures, so that you’ll understand. Acts, the 2nd chapter. Remember. How many was here to hear the sermon, It Wasn’t So From the Beginning? Let’s go back to the beginning and see what baptism, baptizing really is. How should we be baptized? Sprinkled, poured, or in the name of “Father, Son, Holy Ghost”?
E-201 Amintiţi-vă, am provocat orice slujitor, orice episcop, oricine, oriunde, oricând, să-mi arate o singură Scriptură unde vreo persoană a fost vreodată stropită, i s-a turnat, sau botezată în numele de, "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Este deschisă. Nu este în Scripturi. Nu.
E-201 Remember, I’ve challenged any minister, any bishop, anybody, anywhere, anytime, to show me one Scripture where any person was ever sprinkled, poured, or baptized in name of “Father, Son, Holy Ghost.” It’s open. It’s not in the Scriptures. No.
E-202 Este un crez fals, inventat, început de biserica Catolică. Stropirea a fost formată de biserica Catolică, cam la şase sute de ani după moartea ultimului ucenic. "Tată, Fiu, Duh Sfânt" a fost adaptat la acelaşi timp, pentru că Catolicii se închină la diferiţi dumnezei, şi au făcut trinitatea din slujbele lui Dumnezeu. Nu trei Dumnezei; Tată, Fiu, Duh Sfânt. Asta-i păgân.
E-202 It’s a false, made creed, started by the Catholic church. Sprinkling was formed by the Catholic church, about six hundred years after the death of the last disciple. The “Father, Son, Holy Ghost” was adapted at the same time, because Catholic people worship different gods, and they made the trinity of the offices of God. Not three Gods; Father, Son, Holy Ghost. That’s pagan.
E-203 Există un singur Dumnezeu. "Tu să nu ai alţi dumnezei înaintea Mea." "Auziţi voi, O Israel, Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, un Dumnezeu."
E-203 There’s one God. “Thou shalt not have no other gods before Me.” “Hear ye, O Israel, I’m the Lord your God, one God.”
E-204 Iudeul ne-a întrebat, ,,Care este Dumnezeul vostru; Tatăl, Fiul, sau Duhul Sfânt?"
E-204 The Jew asked us, “Which is your God; the Father, Son, or Holy Ghost?”
E-205 Există doar Unul din ei. Sunt trei slujbe în care acelaşi Dumnezeu a lucrat, manifestându-Se.
E-205 There just One of them. It’s three offices that the same God has worked in, manifesting Himself.
E-206 Prima, în Tatăl, nu putea fi atins. Suspendat pe munte; chiar şi dacă o vacă sau un animal ar fi atins muntele, ar fi fost ucis.
E-206 First, in the Father, could not be touched. Hung on the mountain; even a cow or animal would touch the mountain, should be killed.
E-207 Apoi El a coborât, pentru că El a vrut să fie venerat. El s¬a apropiat mai mult de om, pentru că El a devenit Fiul omului. Dumnezeu era în El.
E-207 Then He came down, ’cause He wanted to be worshiped. He got closer to man, because He become the Son of man. God was in Him.
E-208 Şi când El a făcut asta, atunci El a spus, "Peste puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. Dar, voi Mă veţi vedea, pentru că Eu," un pronume personal, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sârşitul lumii." A spus, "Eu vin de la Dumnezeu." Ce? Stâlpul de Foc. "Mă întorc înapoi la Dumnezeu." El s-a întors. El s-a întors. Şi atunci când El a făcut lucrul acesta, El a mers înapoi la Dumnezeu.
E-208 And when He did that, then He said, “A little while and the world won’t see Me no more. Yet, ye shall see Me, for I,” a personal pronoun, “I will be with you, even in you, to the end of the world.” Said, “I come from God.” What? The Pillar of Fire. “I go back to God.” He did. He did. And then when He did that, He went back to God.
E-209 Apoi îl găsim pe Pavel, în lecţia noastră din dimineaţa aceasta, în drum spre Damasc. Şi El l-a găsit pe Pavel jos pe drum. Şi El l-a trântit jos. Şi când Pavel s-a uitat în sus, ce era El? Stâlpul de Foc din nou, o Lumină care l-a orbit.
E-209 Then we find Paul, in our lesson this morning, on his road to Damascus. And He found Paul down on the road. And He smote him down. And when Paul looked up, what was He? The Pillar of Fire again, a Light that put his eyes out.
E-210 Priviţi ce a făcut Isus când El a fost pe pământ, şi i-a spus femeii păcatele ei, a făcut toate aceste lucruri. Şi a spus, "Eu nu fac nimic decât dacă Tatăl Îmi arată mai întâi."
E-210 Look what Jesus done when He was on earth, and told the woman her sins, done all these things. And said, “I do nothing except the Father shows Me first.”
E-211 Ei L-au întrebat, au spus, "De ce nu Te duci jos acolo şi să¬i vindeci pe acei oameni de acolo?" A trecut printr-o mulţime mare, unde se aflau şchiopi, schilozi, orbi, şi uscaţi. A vindecat un om cu boală la prostată, sau ceva, culcat pe un pat. Au spus, "De ce nu vindeci Tu întreaga grămadă din ei?"
E-211 They asked Him, said, “Why don’t You go down there and heal them people down there?” Passed through a great multitude, where lame, halt, blind, and withered. He healed a man with prostate trouble, or something, laying on a pallet. Said, “Why don’t You make the whole bunch of them?”
E-212 El a spus, "Adevărat, adevărat..." Sfântul Ioan 5:19, acum, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce vede El pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul."
E-212 He said, “Verily, verily…” Saint John 5:19, now, “Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing in Himself; but what He sees the Father doing, that doeth the Son.”
E-213 Aici El a venit din nou, în aceste zile de pe urmă. Lumea ştiinţifică nu poate denunţa asta. Biserica nu o poate denunţa. Aici este, a venit direct înapoi în biserică şi face acelaşi lucru. Duhul! Dumnezeu îi vrea pe cei care se vor închina în Duh şi-n Adevăr. Iată-L aici.
E-213 Here He has come again, in this last days. The scientific world can’t denounce it. The church can’t denounce it. Here it is, come right back into the church and doing the same thing. The Spirit! God wants those who will worship in the Spirit and in the Truth. Here He is.
E-214 Iată ce a spus El în Ziua Cincizecimii, Petru predica.
Pe acest Isus l-a înviat Dumnezeu, unde suntem... noi suntem toţi martori. (Suntem noi martori?)
De aceea fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu, ... şi a primit de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat aceasta, ce voi acum vedeţi şi auziţi.
Căci David nu este înălţat în... cer: ci el singur a zis, DOMNUL a zis Domnului meu, Şezi tu la dreapta mea,
Până ce Eu îi fac pe vrăjmaşii tăi aşternut al picioarelor tale.
Să ştie bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acelaşi Isus, pe care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos.
Acum când au auzit aceasta, (aceia erau oamenii religioşi) când au auzit aceasta, ei au rămas străpunşi în inima lor, şi i-au spus lui Petru şi... celorlalţi apostoli, Bărbaţi şi fraţi, ce să facem?
E-214 Here is what He said on the Day of Pentecost, Peter preaching.
This Jesus has God raised up, where are…we are all witnesses. (Are we witnesses?)
Wherefore being at the right hand of God exalted,… having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which you now see and hear.
For David is not ascended into…heaven: but he said himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
Until I make thy foes thy footstool.
Let therefore all the house of Israel know assuredly, that God has made this same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ.
Now when they heard this, (that was the religious people) when they heard this, they were pricked in their heart, and they said unto Peter and…the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?
E-215 Să Amergem doar şi să fim buni? Nu, nu. Fi atent, Petru, tu ai cheile Impărăţiei acum. "Ce le spui tu," Dumnezeu a spus, "Eu voi încuia în Cer când tu o încui pe pământ."
Petru le-a zis, Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.
Căci făgăduinţa este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
E-215 Shall we just go and be good? No, no. Watch out, Peter, you have the keys to the Kingdom now. “What you tell them,” God said, “I’ll lock it in Heaven when you lock it on earth.”
Peter said unto them, Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
For the promise is unto you, and to your children, and to them that’s far off, even as many as the Lord our God shall call.
E-216 Încă o Scriptură. Treizeci şi doi de ani după aceea, Pavel, aici în capitolul al 19-lea.
Pavel după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale... Efesului: el găseşte anumiţi ucenici,
Şi el le-a spus, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?
E-216 One more Scripture. Thirty-two years after that, Paul, over here in the 19th chapter.
Paul having passed through the upper coasts of… Ephesus: he finds certain disciples,
And he said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believed?
E-217 Baptiştilor, lăsaţi ca aceasta să vă pătrundă. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Este o naştere, nu o mărturisire.
... Nici măcar nu ştim unde ar fi vreun Duh Sfânt.
Şi el a spus, ... Spre ce aţi fost botezaţi atunci? Ei au fost botezaţi, Spre Ioan...
Pavel le-a spus, Ioan cu adevărat a botezat... spre pocăinţă, (nu pentru iertarea de păcate), spre pocăinţă, spunând... ca voi să credeţi în cel ce este să vină... adică, în Isus Cristos.
Şi când au auzit ei aceasta, au fost botezaţi în numele Domnului Isus Cristos.
... şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt s¬a pogorât peste ei; şi ei au vorbit în limbi, şi măreau pe Dumnezeu.
E-217 Baptists, let that sink into you. “Have you received the Holy Ghost since you believed?” It’s a birth, not a confession.
…We not know where there be any Holy Ghost.
And he said…Unto what…was you baptized then? They had been baptized, Unto John…
Paul said unto them, John verily baptized…unto repentance, (not for remission of sins), unto repentance, saying…that you should believe on him that is to come…that is, on Jesus Christ.
And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
…and Paul laid his hands upon them, and the Holy Ghost came on them; and they spoke in tongues, and magnified God.
E-218 Acum daţi-mi voie să vă duc, Pavel, încheind epistola lui, Galateni 1:8.
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, predică orice altă evanghelie deosebită de aceea pe care voi aţi auzit¬o deja, să vă fie pentru voi un blestem.
E-218 Now let me take you, Paul, closing his epistle, Galatians 1:8.
…though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which you’ve already heard, let him be unto you a curse.
E-219 Aş putea să vă duc şi în Corinteni, al 14-lea capitol, al 38-lea verset, unde A spus.
Dacă vreun om pretinde să fie duhovnicesc, sau un proroc, el să înţeleagă că... ce vă scriu eu sunt poruncile Domnului.
Şi dacă el nu înţelege, doar lăsaţi-l să nu înţeleagă.
E-219 I might take you also to Corinthians, the 14th chapter, 38th verse, where It said.
If any man professes to be spiritual, or a prophet, let him acknowledge that…what I write unto you are the commandments of the Lord.
But if he be ignorant, just let him be ignorant.
E-220 Ce vom face în legătură cu asta? Fiecare dovadă... dacă eram în locul vostru, şi nu aş fi fost botezat conform cu botezul Creştin, indiferent de ce ar gândi biserica mea, sau ce ar gândi mama mea, eu vreau să ştiu ce porunceşte Domnul meu.
E-220 What are we going to do about it? Every evidence…I was in your place, and had not been baptized according to Christian baptism, regardless of what my church thought, or what my mother thought, I want to know what my Lord commands.
E-221 Doamne Isuse, sunt ai Tăi acum. Şi mă rog ca Tu să lucrezi în fiecare inimă. Şi să le dai acestora, care sunt în bazin să fie botezaţi, Duhul Sfânt, aşa cum ei aşteaptă după Tine. În Numele lui Isus îţi încredinţăm Ţie mulţimea, ca în acea Zi, Doamne, să nu fiu vinovat, ci liber de sângele tuturor oamenilor; nu să stau lângă vreo tradiţie, sau vreo denominaţiune, sau organizaţie, ci stând lângă Cuvântul Tău. Amin.
E-221 Lord Jesus, it’s Yours now. And I pray that You’ll work on every heart. And give these, who are in the pool to be baptized, the Holy Spirit, as they wait upon You. In Jesus’ Name we commit the crowd to You, that on that Day, Lord, may I not be guilty, but free from the blood of all men; not standing by some tradition, or some denomination, or organization, but by standing by Your Word. Amen.
Up