Rânduiala Bisericii

Church Order
Data: 58-1007 | Durată: 34 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Noi tocmai am încheiat marele miting, de cinci seri în tabernacol, unde, prin harul lui Dumnezeu şi prin ajutorul Lui, am încercat din greu, prin Scriptură, ca să aşez în rânduială Biserica Domnului Isus Cristos, aşa cum credem noi în Tabernacolul Branham.

E-2 Primul lucru pe care doresc să-l spun este că pastorul este întotdeauna în deplină împuternicire a tabernacolului, în absenţa mea, şi eu mă uit doar la pastor când mă reîntorc. Astfel, el este în deplină împuternicire să schimbe sau să facă orice crede el că este mai bine sub călăuzirea Duhului Sfânt, în timp ce eu sunt plecat.

E-3 Noi credem într-o Biserică apostolică, învăţând Binecuvântarea apostolică pentru poporul din aceste zile. Noi credem în deplina Evanghelie, şi credem că toate semnele şi minunile despre care s-a vorbit, prin Domnul nostru Isus Cristos, va însoţi Biserica Lui până când se reîntoarce El. Noi credem în acele lucruri, şi credem că ele sunt ca să fie puse în rânduială, că Biserica îşi are rânduiala Ei. Şi fiecare biserică îşi are învăţătura ei, şi rânduiala, şi disciplina ei.

E-4 Biserica noastră nu are membri ca aderanţi. Noi credem că întreaga Biserică universală a viului Dumnezeu, sunt fraţii noştri şi surorile; şi că toţi oamenii sunt întotdeauna bineveniţi, indiferent de ce denominaţiune aparţin ei, la Tabernacolul Branham, în a 8-a şi Penn Street în Jeffersonville, Indiana.

E-5 Noi credem în "justificarea prin credinţă", Romani 5:1. Noi credem că, după ce o persoană este justificată prin credinţă, el are pace cu Domnul Isus Cristos. Dar este posibil ca aceeaşi persoană poate să aibe patimi ca băutura, fumatul, făcând lucruri pe care nu ar trebui să le facă, pofte murdare ale cărnii.

E-6 Apoi noi credem că Sângele lui Isus Cristos sfinţeşte această persoană pentru slujirea Domnului. Şi, aceasta este, că noi credem în "sfinţire" în acord cu Evrei 13:12 şi 13, "Unde Isus de asemenea, ca El să poată sfinţii poporul cu Propriul Lui Sânge, a suferit în afara porţii." Şi noi credem că sfinţirea este învăţată în Noul Testament, şi este pentru credincioşii din epoca Noului Testament, în care trăim noi acum. Şi noi de asemenea credem că după ce persoana a fost sfinţită, patimile necurate s-au dus de la acea persoană.

E-7 El este un credincios în Domnul Isus Cristos, şi patimile lui sunt duse, noi credem că atunci el este un candidat pentru "botezul cu Duhul Sfânt," care vine ca o umplere a credinciosului. Şi atunci când credinciosul...

E-8 Aceasta este întocmai, aşa cum de multe ori v-am învăţat, ca şi cum s-ar lua un pahar din curtea găinilor. Justificarea, este ridicarea lui, gata ca să fie folosit, cu un scop în inimă. Aceasta este ceea ce face Dumnezeu unui păcătos. El încă este murdar.

E-9 Apoi el este curăţit prin Sângele lui Isus Cristos. Iar cuvântul sanctificat este un cuvânt compus, care înseamnă, "curăţit, şi pus deoparte pentru slujbă." În Vechiul Testament, altarul a sanctificat vasul, şi acesta a fost pus deoparte pentru slujbă.

E-10 Noi credem că Duhul Sfânt pune acelaşi vas în slujbă. Că, Duhul Sfânt nu este a altă treaptă de har, ci mai mult din acelaşi har, care umple pe credincios până la măsura unde acele semne şi minuni, astfel ca darurile apostolice despre care se vorbeşte în Intâi Corinteni 12, se manifestă ele însele prin acest credincios, când Duhul Sfânt intră ca să ia sus darurile.

E-11 Eu cred că Scriptura învaţă că "darurile şi chemările sunt fără pocăinţă," că atunci când ne naştem în această lume, noi suntem trimişi aici cu un scop, care este, din Dumnezeu. Şi că înainte chiar să devenim noi adulţi, în timp ce încă suntem copii, darurile pe care le avem din Dumnezeu sunt în noi atunci, şi numai umplerea Duhului Sfânt pune aceste daruri în operaţiune; însă noi le avem de la început, astfel ca învăţători, şi apostoli, şi-şi profeţi, şi darurile limbilor, şi cele nouă daruri spirituale în acord cu Intâi Corinteni 12. Acum, noi credem că aceste daruri sunt în operaţiune astăzi, şi ele ar trebui să fie în fiecare biserică locală.

E-12 Deşi, în aceasta, noi am aflat, prin toată lumea, că există mult fanatism prins de oameni care pretind a fi credincioşi apostolici. Tocmai aşa cum sunt ei în alte rânduieli, şi aşa mai departe, noi avem fanatici. Aceasta a fost întotdeauna, noi i¬am avut pe aceia de-a lungul epocilor. Ei au avut aceasta în zilele apostolice; şi cum a spus acolo Pavel, căci cum acei câţiva au venit şi i-au "convins depărtându-i, A după alte învăţături," şi aşa mai departe. Dar în propria lui Invăţătură, el a spus, "Dacă un Inger din Ceruri v-ar învăţa altceva," decât ceea ce i-a învăţat el, "să fie anatema."

E-13 Astfel, noi, ca Tabernacolul Branham, pe a 8-a şi Penn Street aici, încercăm să urmăm Invăţăturile Noului Testament. Căci noi credem Aceasta, "Isus Cristos, fiind Fiul lui Dumnezeu." Şi Pavel apostolul era un vas ales şi chemat, prin alegerea lui Dumnezeu, ca să fie trimis la Biserica Neamurilor, să o aşeze în rânduială.

E-14 Acum, noi credem în "botezul în apă," în Tabernacolul Branham, prin scufundare, "În Numele Domnului Isus Cristos," care este Invăţătura apostolică a Bibliei. Şi fie ca toţi membri dintre noi, sau veniţi la Tabernacolul Branham, care doresc astfel, pot oricând (la cerere) să fie scufundaţi, în Numele Domnului Isus. Fie ca ei să consulte pastorul; dacă ei s-au pocăit, şi au crezut în Domnul Isus Cristos, pastorul, atât de curând cât este posibil, chiar atunci dacă el poate, îi va boteza imediat. Aceasta îi aduce pe ei în părtăşia credincioşilor. Noi credem că prin botezul în apă suntem aduşi într-o părtăşie.

E-15 Însă, prin botezul cu Duhul Sfânt, suntem aduşi între membri, fiind membri ai Trupului lui Isus Cristos, care sunt în toată lumea.

E-16 Acum un alt lucru pe care-l credem noi, că, Manifestarea Duhului este dată fiecărui om ca să folosească împreună. Acum, noi credem că atunci când aceste daruri, şi aşa mai departe, operează în Biserică; după care, noi râvnim şi dorim ca oamenii care au daruri, prin Duhul, să vină şi să se închine cu noi.

E-17 Acum, în cele mai multe locuri, noi aflăm că atunci când aceste daruri în oameni, oamenii nu înţeleg cum şi când să folosească aceste daruri, şi, făcând aşa, ei aduc numai un reproş; care noi credem că ar fi tocmai ce ar putea face Satan ca să-i facă pe cei dinafară, pe necredincioşi, şi aşa mai departe, să le fie teamă de această minunată Binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o Bisericii în aceste zile.

E-18 Pavel a spus, "Când vine un străin între noi, şi ar vorbi toţi în limbi, nu ar pleca omul şi ar spune că suntem 'nebuni'? Dar dacă unul ar profeţii, şi ar face cunoscut taina inimii, atunci ei ar cădea jos şi ar spune, 'Cu adevărat, Dumnezeu este cu voi."'

E-19 Acum, noi credem că darurile duhovniceşti, printre credincioşi, sunt rânduiala zilei. Noi nu putem crede că un om poate predica sub Inspiraţie şi (apoi) să fie un învăţător inspirat, şi apoi să nege darul vindecării, sau darul profeţiei, sau vorbirea în limbi, sau tălmăcirea limbilor, sau oricare din celelalte daruri.

E-20 Astfel, de aceea, aici este credinţa mea în Cuvântul lui Dumnezeu, în felul Tabernacolului Branham, în a 8-a şi Penn Street, aici în Jeffersonville, să fie în operaţiune. Eu cred, primul lucru, şi cred că aceste lucruri pe care le spun eu sunt esenţiale şi trebuiesc îndeplinite în felul acesta, în Tabernacolul Branham, ca acesta să prospere în Domnul. Şi dacă vreodată aceste, Aceasta, ar fi îndoielnic, persoana care se îndoieşte despre Aceasta mă poate consulta pe mine dacă ei nu pot ajunge la pastor, sau ei pot consulta pastorul. Dacă eu sunt acasă, liber de unele din călătorii, eu voi fi bucuros să-să ajut sau pe laic sau pe pastor, oricând. Şi aceste lucruri după Scriptură, şi eu cred că aceasta este rânduiala Bisericii.

E-21 Eu gândesc, mai întâi, că fiecare membru, sau fiecare închinător, din Tabernacolul Branham, ar trebui să fie atât de mult în dragoste Divină unul cu altul până ce (aceasta ar) inimile lor s-ar dori unele pe altele când ar trebui să plece, să se despartă unii de alţii la serviciul, de seară. Eu sunt un adevărat credincios în "iubirea Divină." Apostolul Pavel a spus că aceasta, era evidenţa Duhului Sfânt. "Prin felul acesta, vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei," a zis Isus, "când voi aveţi dragoste unul pentru altul." Şi noi credem că aceasta a fost dragostea lui Dumnezeu care a trimis pe Isus Cristos pe pământ, ca să moară pentru noi toţi. "Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât El şi-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibe Viaţa veşnică." Şi aici Viaţa veşnică este "Propria Viaţă a lui Dumnezeu," deoarece noi devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin botezul cu Duhul Sfânt; care este Sămânţa lui Abraham, şi ne dă credinţa pe care a avut-o Abraham, când el a crezut pe Dumnezeu chiar înainte ca el să fie măcar tăiat împrejur.

E-22 Acum, următorul lucru, noi credem că aceşti închinători să se "întâlnească laolaltă, aceşti oameni cu daruri," astfel ca limbile, şi persoanele care primesc descoperiri şi tălmăciri, şi aşa mai departe. Aceşti membri, sau aceşti credincioşi, mai degrabă, să vină împreună cu cel puţin patruzeci şi cinci de minute sau cu o oră înainte ca serviciile să înceapă. Biserica să fie deschisă devreme, şi credincioşii să vină împreună în aceste seri, şi cu cel puţin patruzeci şi cinci de minute până la o oră înainte ca serviciul să înceapă.

E-23 Eu cred, că Tabernacolul Branham în toate timpurile să aibă un pianist umplut cu Duhul, care să vină devreme, umplut cu Duhul Sfânt, şi să cânte lin, foarte lin, muzică duhovnicească astfel ca, "Jos la cruce unde a murit Salvatorul, acolo jos unde am plâns pentru curăţirea păcatelor; acolo inimii mele Sângele a fost aplicat, glorie Numelui Său!" Ceva în ordinea aceasta. "Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine." "Stâncă de Veacuri, despicată pentru mine." Sau, "Lângă Cruce," sau ceva în ordinea aceasta; lin, încetişor, aşa cum el meditează constant la Duhul Sfânt, el sau ea, oricare ar putea fi.

E-24 Apoi eu cred că închinătorii, venind înăuntru, să fie întâmpinaţi, şi acolo să-şi agaţe paltoanele şi pălăriile, să li se arate locurile, cu ospitalitatea cu care numai uşierii sau diaconii umpluţi cu Duhul Sfânt pot s-o facă, şi în dragoste, să vadă Biserica viului Dumnezeu mergând înainte.

E-25 Aceşti închinători să nu vorbească unii cu alţii, şi să converseze peste tot, şi să facă gălăgie în biserică.

E-26 Ei să vină împreună. Mai întâi, să coboare în rugăciune în tăcere, poate la altar, pentru câteva momente. Nu rugându-vă tare, să întrerupeţi pe altcineva; rugăciune în linişte, voi sunteţi în închinare. Lăsaţi ca aceasta să pătrundă. Închinându-vă, în duhul vostru, apoi întoarceţi-vă la scaunul vostru.

E-27 Sau, voi nu trebuie să vă duceţi la altar. Doar intraţi şi luaţi loc, aşezaţi-vă, şi ascultaţi la muzică; închideţi-vă ochii, plecaţi-vă capul; şi, fiind liniştiţi, vă închinaţi lui Dumnezeu, încontinuu.

E-28 Apoi dacă Duhul descoperă ceva pentru altul, sau-sau cineva este umplut cu Duhul până la un punct unde ei ar vorbi în limbi, atunci această persoană să se ridice şi să dea mesajul. Şi fiecare trebuie să stea în pace până când vine tălmăcirea.

E-29 Când vine tălmăcirea, aceasta nu trebuie să fie doar citarea unei Scripturi, sau ceva ce nu are înţeles. Acesta trebuie să fie un mesaj îndreptat către Biserică, sau noi credem că aceasta ar fi din fire; noi vedem atât de mult din aceasta. Şi acum, cum cred eu-Duhul era să vorbească numai pentru "zidirea Bisericii."

E-30 Şi acum, acesta ar fi un mesaj, cu ceva în ordinea aceasta, poate. Poate poporul se adună cam în timpul acesta, şi ceva persoane bolnave au venit înăuntru. Poate este un om culcat, paralizat sau ceva. Voi nu l-aţi văzut niciodată înainte. Dar când ar veni tălmăcirea, aceasta ar fi ceva în ordinea aceasta; când tălmăcirea, sau acela care tocmai a vorbit, ar spune, "Păi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, omul care este în mijlocul nostru a venit din cutare-cutare loc," şi descrie locul. Şi ar spune aceasta, "El este paralizat din cauză că, cu trei sau patru ani în urmă," sau orice ar putea fi, să fie cazul, "el a făcut ceva rău," că, "şi-a părăsit soţia şi copiii, şi a plecat de la ei. Şi el a căzut de pe un camion," sau ceva în ordinea aceasta, "şi s-a rănit, şi aceasta l-a paralizat. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dacă el se va căii de aceasta, şi va promite să meargă la soţia lui şi să se împace cu ea, atunci el va fi vindecat acum şi se va întoarce la familia lui."

E-31 Şi atunci înainte ca cineva să spună ceva acolo, trebuie să fie cel puţin doi, sau mai mulţi, oameni sau persoane în clădire, care sunt solid spirituali în Invăţătura Evangheliei, care au o bună deosebire a duhului, să se ridice sus şi să spună că "Aceasta este de la Domnul."

E-32 Şi dacă acest lucru nu are loc, atunci limbile să nu fie menţionate în biserică. Dacă persoana vorbeşte în limbi, Pavel a spus, "Dacă nu este cine să tălmăcească," şi aşa mai departe, "să vorbească acasă," sau oriunde ar putea fi, "căci ei se binecuvântează doar pe ei înşişi, şi aceasta nu este pentru zidirea Bisericii."

E-33 Şi această persoană, după ce vorbeşte, şi se tălmăceşte; şi atunci doi sau trei judecă, în acord cu Invăţătura Sfântului Pavel din Biblie, că aceasta trebuie să fie "judecat de către doi sau trei judecători."

E-34 Atunci lăsaţi persoana pe care Acesta o cheamă, să plece. Şi poate Acesta să numească o anumită persoană, sau pe pastor sau pe cineva, să meargă şi să pună mâinile pe această persoană, şi acesta care este bolnav sau nenorocit, şi ei vor fi vindecaţi. Apoi lăsaţi ca pastorul sau cealaltă persoană, oricine ar fi care a fost numit de Duhul Sfânt să meargă "să se roage rugăciunea de credinţă," lăsaţi-i să meargă şi să spună la acea persoană în acord cu ce a spus Duhul. Atunci la acel timp, persoana peste care... Şi orice a spus Duhul Sfânt, aceasta va avea loc, imediat atunci, întocmai cum Duhul Sfânt a dat aceasta.

E-35 Şi atunci poporul ar putea să se bucure, şi să fie mulţumiţi, şi să laude şi să se închine lui Dumnezeu, căci Dumnezeu vrea să i se închine.

E-36 Apoi ei trebuie-atunci ei trebuie să-şi plece capetele şi să fie în rugăciune iarăşi, să vadă dacă o să mai fie un alt mesaj pe care Duhul Sfânt ar vrea să manifeste aceste daruri, mai înainte.

E-37 Şi atunci dacă oricând o persoană ar vorbi în limbi, şi ar tălmăci, şi-judecătorii ar trimite persoana să ia, să facă indiferent ce i s-a spus să facă, şi aceasta nu se împlineşte, atunci întregul lor grup să se ducă la altar şi să se roage acolo lui Dumnezeu să îndepărteze acel duh de la ei, deoarece acolo nici unul nu ar vrea un duh ca acesta. Noi am şti că acesta ar fi fals, şi ar fi de la vrăjmaşul, şi nu de la Dumnezeu, căci Dumnezeu poate să spună numai adevărul. Lăsaţi ca aceasta să fie clar înţeles de către biserică, înainte ca să începeţi aceasta, această nouă rânduială.

E-38 Atunci, posibil, poate aceasta ar fi ceva cam aşa, mesajul ar spune unui anumit frate, poate aşa, zicând, "A locuit lângă o cale ferată," sau aşa ceva, "şi trebuie să se mute, deoarece urmează să se întâmple un carambol pe linie," sau ceva, sau orice de felul acesta.

E-39 Şi lăsaţi ca judecătorii, după ce dau permisiune bisericii să vorbească, sau să exercite acest mesaj care tocmai ieşise, dacă judecata lor este, "Aceasta-i de la Dumnezeu," apoi priviţi şi vedeţi dacă aceasta se împlineşte.

E-40 Şi dacă aceasta se împlineşte, mulţumiţi lui Dumnezeu, şi fiţi foarte recunoscători, recunoscători în inimile voastre faţă de El. Şi daţi-i Lui laudă, închinăciune, şi fiţi smeriţi. Deasupra tuturor lucrurilor, fiţi smeriţi.

E-41 Niciodată să nu deveniţi îngâmfaţi într-o poziţie unde voi ştiţi mai mult despre aceasta decât pastorul vostru sau biserica în care vă închinaţi. Dacă ajungeţi la acea poziţie, atunci eu v¬aş sfătui pe fiecare din voi ca să-şi caute un alt loc ca să se închine. Deoarece, eu cer pastorului ca niciodată să nu permită ceva în afară de rânduiala Bibliei, în felul în care am văzut-o noi aici în biserică. Şi atunci noi vrem ca aceste daruri să fie în funcţie, şi la loc, şi închinătorii. Dacă acestea sunt înfăptuite corect, în acord cu Cuvântul, veţi vedea o puternică, şi minunată biserică în operaţiune pentru Domnul nostru Isus Cristos.

E-42 Acum, apoi următorul lucru care va avea loc, va fi că dacă aceşti oameni care au, care au ieşit din ordine în acest interval de timp, ca un diacon sau uşier care este umplut de Duhul Sfânt şi are mult har în inima lui, să meargă la persoană, reverent, părinteşte, şi să-i corecteze în felul acesta. Sau, pastorul, oricare ar fi acesta, care va fi mai esenţial pentru diaconi să facă astfel; căci pastorul, în acest timp, în timp ce aceste servicii spirituale au loc, să fie în camera de rugăciune, sau undeva, rugându-se.

E-43 Aceste mesaje, apoi, dacă nu sunt mesaje în desfăşurare, nici descoperiri, atunci oamenii vor fi privilegiaţi, dacă ei doresc, să se ridice şi să dea o mărturie, o mărturie numai spre slava lui Dumnezeu. Ei nu sunt legaţi să facă aceasta, dar mărturisirile să fie date înainte ca mesajul sau serviciul de cântări să înceapă, sau orice, mărturisiri în aceste servicii de închinare.

E-44 Voi înţelegeţi, biserică, căci, făcând aceasta, aveţi toată biserica în duhul de închinăciune, înainte ca să intre Cuvântul ca să se înveţe? Atunci Duhul Sfânt intră în Cuvânt, şi manifestă pe Dumnezeu prin Cuvânt, ca să fie o confirmare pe închinarea voastră.

E-45 Acum, apoi după aceasta, un timp pentru pastor ca să vină. Dacă mesajele se desfăşoară, să zicem, ... Pastorul să iese afară exact, să zicem, la şapte treizeci, şi, sau la opt fără un sfert. Şi dacă aceste mesaje încă se desfăşoară, înainte ca pastorul să vină la a lui... afară din încăperea lui, sau de oriunde ar fi, ca să-şi ia locul la platformă; vreun frate să-l înştiinţeze, deoarece sfinţii ştiu că atunci când pastorul vine pe platformă, atunci este timpul lui pentru serviciu. Şi aceasta îi dă suficient, destul timp pentru toate manifestările darurilor, ca să aducă Duhul lui Dumnezeu în-adunare.

E-46 Şi dacă s-ar întâmpla să fie acolo ceva necredincioşi, şi să conturbe; o persoană amabilă se va duce la ei, astfel ca un uşier sau un diacon, şi le va spune că lor-că lor li s-ar... cere să se ţină cuviincioşi, sau să fie cuviincioşi în timp ce serviciul este în ordine. Deoarece, Duhul este în clădire, şi darurile lui Dumnezeu se manifestă pentru zidirea Bisericii. Şi acestei persoane trebuie să i se spună în dragoste, şi nu cu asprime. În afară doar dacă se ajunge la o poziţie unde ei au băut, sau vreo nesupunere, sau altceva care s-ar interfera cu închinarea la-la Domnul, în care darurile sunt atunci în manifestare; atunci persoana să, ar fi, sau să fie condusă afară la o parte, la una din camerele din spate, sau undeva, şi să i se vorbească, şi să fie tratat, amabil.

E-47 Acum, în timp ce pastorul vine la platformă. Cum pastorul vine la platformă, eu aş sugera, aici la Tabernacolul Branham, ca pastorul să conducă adunarea în cel puţin una sau două cântări bune. Căci noi am aflat aceasta aşa, că atunci când încearcă prea mulţi să opereze în biserică, aceasta aduce numai necaz. Eu aş sugera, aşa cum am făcut în timp ce păstoream în biserică; am condus cântările, eu însumi. Şi eu simt că acesta ar fi un lucru bun dacă pastorul a făcut aşa, el însuşi.

E-48 Şi în toate adunările de rugăciune, unde ei sunt adunaţi împreună, grup, o adunare de rugăciune, pastorul trebuie să fie la fiecare. Aceasta să nu fie niciodată lăsat vreunui individ să meargă să conducă astfel de adunări. Căci noi am aflat aceasta aşa, căci ei coboară de pe linie, în învăţătură, şi atunci ei cauzează, şi aduc înapoi în biserică, şi, de multe ori, aduc erezii, şi aşa mai departe, care nu aparţin de Biserica viului Dumnezeu. Şi pastorul să fie la toate adunările de rugăciune, şi aşa mai departe, unde sunt adună-... sau întruniri.

E-49 Şi pastorul să nu ia niciodată partea unui grup de adunare, prin a spune că un grup este în felul acesta şi altul în celălalt. Pastorul să stea între amândouă, şi să meargă la ele, şi să le împace, imediat. Şi dacă el nu-i poate împăca, să ia cu el un diacon. Şi atunci dacă ei nu vor asculta nici pe pastor nici pe diacon, atunci aceasta să fie spusă bisericii, şi, aşa cum a spus Isus, "Acesta să fie pentru voi ca un păgân şi ca un vameş." "Şi orice legaţi voi pe pământ," a zis Isus, "Eu voi lega în Ceruri, şi ce veţi dezlega pe pământ, Eu voi dezlega în Ceruri."

E-50 Acum, când pastorul vine la platformă, lăsaţi pastorul atunci să conducă, cel puţin, una sau două cântări, şi să meargă drept la Cuvânt.

E-51 Nu este timp pentru aceste adunări lungi de mărturisiri, şi fiecare să se ridice, şi să spună un cuvânt. Aceasta nu prosperă în Tabernacolul Branham.

E-52 Dacă vreo persoană, care ascultă ea această casetă, şi, voi, dacă aceasta a prosperat în biserica voastră, ei bine, aceasta este perfect în ordine. Şi noi suntem foarte bucuroşi de aceasta, că aceasta prosperă în biserica voastră.

E-53 Dar aici în a noastră, aceasta nu, aceasta cauzează numai confuzie. Eu am păstorit aici douăzeci şi ceva de ani, şi eu am aflat că aceasta cauzează doar confuzie. Dacă voi aveţi o mărturie, daţi-o înainte, în adunarea poporului, în timp ce Duhul este o binecuvântare, şi aşa mai departe.

E-54 Sau, adevărata cale de a mărturisi, nu este în biserică, ci afară în locurile întunecoase. Lăsaţi ca Lumina voastră să strălucească unde este întuneric. Duceţi-vă la marginea drumurilor şi în diferite locuri, unde păcatul şi alte lucruri sunt îngrămădite, apoi lasă ca Lumina ta să strălucească. Acolo este locul să o faceţi.

E-55 Însă, oricum, dacă Domnul te-a binecuvântat şi ţi-a dat ceva mare binecuvântare specială, sau ceva ce tu ai să spui poporului, fă aceasta în timpul altui serviciu, pre-serviciul, în prealabil, sau când Duhul binecuvântează şi dă mărturisiri şi descoperiri, limbi şi tălmăciri, şi aşa mai departe, în închinare a sfinţilor, înainte ca să fie adus înainte Cuvântul lui Dumnezeu.

E-56 Atunci pastorul, după ce conduce acest imn, să conducă imediat biserica în rugăciune, o rugăciune de adunare, el însuşi, aşa cum stă el la platformă, cerându-le celorlalţi să-şi plece capetele în rugăciune.

E-57 Noi am aflat aceasta ca fiind o mai mare binecuvântare, şi o mai mare ordine în a opera în biserică.

E-58 Şi apoi, următorul lucru pe care să-l facă pastorul atunci, după aceea. Dacă ei au o adevărată adunare spirituală, cu darurile făcând să se manifesteze multe secrete ale inimii oamenilor, şi lucruri care să se facă prin daruri în adunare; atunci Duhul lui Dumnezeu este în adunare, şi aceasta este foarte uşor atunci pentru pastor să găsească Duhul lui Dumnezeu (care este deja în adunare) în Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum el citeşte şi începe să predice. Atunci pastorul va predica orice îi va pune Duhul Sfânt pe inima lui, orice doreşte el să facă, stând acolo.

E-59 Dar adunarea este numai ca să... Ei pot să se bucure, cum predică el, desigur, sau să spună "amin" când vine Cuvântul. Dar, atât cât să se ridice şi să dea un-un mesaj în limbi şi tălmăcind, în timp ce Duhul Sfânt lucrează prin pastor, Scriptura condamnă aceasta, şi spune, "Duhul prorocului este supus prorocului."

E-60 Atunci pastorul trebuie să cheme pe acest individ să stea jos, şi să le ceară să fie reverenţi şi să-şi ţină locul lor. Pastorul trebuie să fie un bărbat care are un fel foarte umilit privindu-l pe el, dar nu prea umilit ci ceea ce poate fi ca Domnul Isus Cristos când El a văzut ce era rău petrecându-se în biserică, El a împletit frânghii şi i-a izgonit afară din biserică. Şi acum Biserica lui Dumnezeu este cea mai înaltă judecată, şi pastorul este cel mai înalt ordin în Biserică. Bătrânul este cel mai înalt lucru în Biserica apostolică, în afara Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îşi aduce Mesajul Său direct bătrânului, iar bătrânul Îl dă poporului.

E-61 Sfinţii şi darurile lor vor avea locul lor, întâi, să se închine şi să se adune împreună, care aduce (cum am spus mai înainte) Duhul Domnului, în clădire, pentru pastor. Şi aceasta o face mult mai uşor pentru Duhul Sfânt să lucreze atunci prin el, când o mare adunare spirituală tocmai a precedat învăţătura lui; şi apoi Duhul Sfânt intră în Cuvânt şi vă învaţă Cuvântul; tocmai era manifestat prin daruri.

E-62 Şi apoi este făcută chemarea la altar, mai târziu, şi atunci mulţi vor vedea şi şti, în acord cu lucrarea A Duhului Sfânt, şi Cuvântul lui Dumnezeu, pe care pastorul Îl aşează, căci voi sunteţi Biserica viului Dumnezeu. Şi aşa cum a spus Pavel, din vechime, "El va cădea jos zicând, 'Cu adevărat, Dumnezeu este cu voi."' Acum, în aceste lucruri, lăsaţi ca ele să fie făcute cu reverenţă.

E-63 Şi acum către pastor, fratelui nostru Neville, la acest timp. Amintiţi-vă, el este capul deplin al bisericii. Fratele Neville are dreptul să exercite orice autoritate care ar vrea Duhul Sfânt, orice i s-ar spune de către Duhul Sfânt să zică, cu alte cuvinte. În biserică, el are dreptul la orice l-ar călăuzi Dumnezeu să facă. El de asemenea are dreptul peste comitetul diaconilor. El poate schimba comitetul diaconilor, administratorii, sau-sau pianistul, sau orice altă funcţie în biserică pe care el doreşte s¬o schimbe, simţindu-se călăuzit de Duhul Sfânt să facă aşa. Şi orice face el, eu voi recunoaşte aceasta, cum el (eu cred) de a fi un om cuvios. Eu voi recunoaşte aceasta ca fiind de la Domnul, şi voi autoriza la fel, de aceea aceasta îi dă lui atunci autoritatea să coordoneze biserica în felul în care se simte el călăuzit să o facă. Acum, sau, orice funcţie în biserică, la care el doreşte să-să-să schimbe poziţiile oamenilor, el are autoritatea să facă aceasta. Care, eu am încredere că aceasta va fi întotdeauna plăcută şi niciodată nu va trebui să fie folosit.

E-64 Acum fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe toţi. Şi am încredere că aceasta va fi înfăptuit cât ştiţi voi mai bine. Şi fie ca Duhul Sfânt să privească peste fiecare din voi.

E-65 Şi fie ca fiecare funcţionar din biserică să-şi ocupe postul lui de datorie, ştiind aceasta, că Dumnezeu o să vă ţină răspunzători de felul cum vă ţineţi funcţia în biserică. Fiecare va trebui să dea o socoteală.

E-66 Şi către laici, şi scumpii sfinţi cu daruri care sunt în biserica noastră, acei care-care profeţesc, sau vorbesc în limbi, sau tălmăcesc, sau au descoperiri, noi suntem atât de fericiţi să vă avem pe voi în serviciu. Iar noi vă vom da deplina cooperare în fiecare lucru pe care Duhul Sfânt îl va dovedi că El vi l-a spus vouă. Iar noi vă iubim. Şi noi credem că aceste daruri sunt în voi, şi, dacă aveţi ocazia potrivită, şi o prezentare Scripturală despre ea, că veţi fi mari lucrători în mijlocul nostru. Şi fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe toţi, este rugăciunea mea sinceră.

E-67 Creştinilor, de moment ce ascultaţi la aceste benzi, eu am un singur lucru pe care am văzut că l-am omis, şi care este acesta: că, în timp ce oamenii vorbesc în limbi, aceasta trebuie să fie în curs "de doi sau trei," în acord cu Scriptura. Aceea este, că sunt două sau trei mesaje ca să fie date în fiecare serviciu. După aceasta în conformitate cu Scriptura, că, "Aceste succesiuni trebuie să fie numai de doi, sau trei." Astfel fie ca voi să îndepliniţi aceste lucruri, în acord, cu felul în care Duhul Sfânt a îndrumat aceasta în Biblia Lui. Şi aceasta este, după cea mai bună cunoştinţă a mea, calea de a o face. Pavel a spus, "Lăsaţi-i să vorbească pe rând, doi sau trei, "când ei vorbesc." Domnul să vă binecuvânteze.

Up