Rânduiala Bisericii

Church Order
Data: 58-1007 | Durată: 34 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Noi tocmai am încheiat marele miting, de cinci seri în tabernacol, unde, prin harul lui Dumnezeu şi prin ajutorul Lui, am încercat din greu, prin Scriptură, ca să aşez în rânduială Biserica Domnului Isus Cristos, aşa cum credem noi în Tabernacolul Branham.
E-1 We have just closed a big meeting of five nights at the tabernacle, where, by God’s grace and by His help, I have tried hard, by the Scriptures, to set in order the Church of the Lord Jesus Christ, as we believe at the Branham Tabernacle.
E-2 Primul lucru pe care doresc să-l spun este că pastorul este întotdeauna în deplină împuternicire a tabernacolului, în absenţa mea, şi eu mă uit doar la pastor când mă reîntorc. Astfel, el este în deplină împuternicire să schimbe sau să facă orice crede el că este mai bine sub călăuzirea Duhului Sfânt, în timp ce eu sunt plecat.
E-2 The first thing I wish to say is that the pastor is always in full charge of the tabernacle in my absence, and I only look to the pastor when I return. So, he is in full charge to change or to do whatsoever he thinks it’s best, under the leadership of the Holy Spirit, while I am away.
E-3 Noi credem într-o Biserică apostolică, învăţând Binecuvântarea apostolică pentru poporul din aceste zile. Noi credem în deplina Evanghelie, şi credem că toate semnele şi minunile despre care s-a vorbit, prin Domnul nostru Isus Cristos, va însoţi Biserica Lui până când se reîntoarce El. Noi credem în acele lucruri, şi credem că ele sunt ca să fie puse în rânduială, că Biserica îşi are rânduiala Ei. Şi fiecare biserică îşi are învăţătura ei, şi rânduiala, şi disciplina ei.
E-3 We believe in an apostolic Church, teaching apostolic blessings for peoples of this day. We believe in the full Gospel, and believe that all of the signs and the wonders that was spoken of by our Lord Jesus Christ, would accompany His Church until He returns. We believe in those things, and believe that they are to be set in order, that the Church has its order. And each church has its doctrines, and order, and discipline.
E-4 Biserica noastră nu are membri ca aderanţi. Noi credem că întreaga Biserică universală a viului Dumnezeu, sunt fraţii noştri şi surorile; şi că toţi oamenii sunt întotdeauna bineveniţi, indiferent de ce denominaţiune aparţin ei, la Tabernacolul Branham, în a 8-a şi Penn Street în Jeffersonville, Indiana.
E-4 Our church has no members as joiners. We believe that the whole universal Church of the living God is our brothers and sisters; and that all people are always welcome, regardless of what denomination they belong to, at the Branham Tabernacle, at Eighth and Penn Street in Jeffersonville, Indiana.
E-5 Noi credem în "justificarea prin credinţă", Romani 5:1. Noi credem că, după ce o persoană este justificată prin credinţă, el are pace cu Domnul Isus Cristos. Dar este posibil ca aceeaşi persoană poate să aibe patimi ca băutura, fumatul, făcând lucruri pe care nu ar trebui să le facă, pofte murdare ale cărnii.
E-5 We believe in “justification by faith,” Romans 5:1. We believe that, after a person being justified by faith, he has peace with the Lord Jesus Christ. But it’s possible that this same person could have habits such as drinking, smoking, doing things that he should not do, filthy habits of the flesh.
E-6 Apoi noi credem că Sângele lui Isus Cristos sfinţeşte această persoană pentru slujirea Domnului. Şi, aceasta este, că noi credem în "sfinţire" în acord cu Evrei 13:12 şi 13, "Unde Isus de asemenea, ca El să poată sfinţii poporul cu Propriul Lui Sânge, a suferit în afara porţii." Şi noi credem că sfinţirea este învăţată în Noul Testament, şi este pentru credincioşii din epoca Noului Testament, în care trăim noi acum. Şi noi de asemenea credem că după ce persoana a fost sfinţită, patimile necurate s-au dus de la acea persoană.
E-6 Then we believe that the Blood of Jesus Christ sanctifies this person for the service of the Lord. And that’s, we believe in “sanctification” according to Hebrews 13:12 and 13, “Where Jesus also, that He might sanctify the people with His Own Blood, suffered without the gates.” And we believe that sanctification is taught in the New Testament, and meant for the believers through the New Testament age, which we are now living. And we also believe that after the person has been sanctified, the unclean habits has gone from the person.
E-7 El este un credincios în Domnul Isus Cristos, şi patimile lui sunt duse, noi credem că atunci el este un candidat pentru "botezul cu Duhul Sfânt," care vine ca o umplere a credinciosului. Şi atunci când credinciosul...
E-7 He is a believer on the Lord Jesus Christ, and his habits are gone, we believe that then he is a candidate for “the baptism of the Holy Spirit,” which comes as a filling of the believer. And then when the believer…
E-8 Aceasta este întocmai, aşa cum de multe ori v-am învăţat, ca şi cum s-ar lua un pahar din curtea găinilor. Justificarea, este ridicarea lui, gata ca să fie folosit, cu un scop în inimă. Aceasta este ceea ce face Dumnezeu unui păcătos. El încă este murdar.
E-8 It’s just, as many times as I have taught it, like picking up a glass out in the chicken yard. Justification is “picking it up, ready to use it,” with a purpose in heart. That’s what God does to the sinner. He is still filthy.
E-9 Apoi el este curăţit prin Sângele lui Isus Cristos. Iar cuvântul sanctificat este un cuvânt compus, care înseamnă, "curăţit, şi pus deoparte pentru slujbă." În Vechiul Testament, altarul a sanctificat vasul, şi acesta a fost pus deoparte pentru slujbă.
E-9 Then he is cleansed by the Blood of Jesus Christ. And the word sanctify is a compound word, which means, “cleaned, and set aside for service.” In the Old Testament, the altar sanctified the vessel, and it was set aside for service.
E-10 Noi credem că Duhul Sfânt pune acelaşi vas în slujbă. Că, Duhul Sfânt nu este a altă treaptă de har, ci mai mult din acelaşi har, care umple pe credincios până la măsura unde acele semne şi minuni, astfel ca darurile apostolice despre care se vorbeşte în Intâi Corinteni 12, se manifestă ele însele prin acest credincios, când Duhul Sfânt intră ca să ia sus darurile.
E-10 We believe that the Holy Spirit is putting the same vessel in service. That the Holy Spirit is not another step of grace, but more of the same grace that fills the believer to the extent where that signs and wonders, such as the apostolic gifts spoken of in First Corinthians 12, manifest themselves through this believer when the Holy Spirit comes in to take up the gift.
E-11 Eu cred că Scriptura învaţă că "darurile şi chemările sunt fără pocăinţă," că atunci când ne naştem în această lume, noi suntem trimişi aici cu un scop, care este, din Dumnezeu. Şi că înainte chiar să devenim noi adulţi, în timp ce încă suntem copii, darurile pe care le avem din Dumnezeu sunt în noi atunci, şi numai umplerea Duhului Sfânt pune aceste daruri în operaţiune; însă noi le avem de la început, astfel ca învăţători, şi apostoli, şi-şi profeţi, şi darurile limbilor, şi cele nouă daruri spirituale în acord cu Intâi Corinteni 12. Acum, noi credem că aceste daruri sunt în operaţiune astăzi, şi ele ar trebui să fie în fiecare biserică locală.
E-11 I believe that the Scripture teaches that “gifts and callings are without repentance,” that when we are born in this world, we are sent here by one purpose, that is, of God. And that before we are even become adults, while we’re yet children, the gifts that we have of God is in us then, and only the filling of the Holy Spirit puts these gifts into operation; but we have them in the beginning, such as teachers, and apostles, and—and prophets, and gifts of tongues, and the nine spiritual gifts according to First Corinthians 12. Now, we believe that these gifts are in operation today, and they should be in every local church.
E-12 Deşi, în aceasta, noi am aflat, prin toată lumea, că există mult fanatism prins de oameni care pretind a fi credincioşi apostolici. Tocmai aşa cum sunt ei în alte rânduieli, şi aşa mai departe, noi avem fanatici. Aceasta a fost întotdeauna, noi i¬am avut pe aceia de-a lungul epocilor. Ei au avut aceasta în zilele apostolice; şi cum a spus acolo Pavel, căci cum acei câţiva au venit şi i-au "convins depărtându-i, A după alte învăţături," şi aşa mai departe. Dar în propria lui Invăţătură, el a spus, "Dacă un Inger din Ceruri v-ar învăţa altceva," decât ceea ce i-a învăţat el, "să fie anatema."
E-12 Although in such, we have found, throughout the world, that there is much fanaticism hooked along with people who profess to be apostolic believers. Just as they are in other orders, and so forth, we have fanatics. That’s been all along, we’ve had those through the ages. They had it in the apostolic day; and as Paul said there, that how that some had come and “persuaded them away, after other doctrines,” and so forth. But in his own teaching, he said, “If an Angel from Heaven would teach anything else,” than what he had taught, “let him be accursed.”
E-13 Astfel, noi, ca Tabernacolul Branham, pe a 8-a şi Penn Street aici, încercăm să urmăm Invăţăturile Noului Testament. Căci noi credem Aceasta, "Isus Cristos, fiind Fiul lui Dumnezeu." Şi Pavel apostolul era un vas ales şi chemat, prin alegerea lui Dumnezeu, ca să fie trimis la Biserica Neamurilor, să o aşeze în rânduială.
E-13 So, we, as the Branham Tabernacle, at Eighth and Penn Street here, try to follow the teachings of the New Testament. For, we believe That, “Jesus Christ, being the Son of God.” And Paul the apostle was a called and chosen vessel, by election of God, to be sent to the Gentile Church to set it in order.
E-14 Acum, noi credem în "botezul în apă," în Tabernacolul Branham, prin scufundare, "În Numele Domnului Isus Cristos," care este Invăţătura apostolică a Bibliei. Şi fie ca toţi membri dintre noi, sau veniţi la Tabernacolul Branham, care doresc astfel, pot oricând (la cerere) să fie scufundaţi, în Numele Domnului Isus. Fie ca ei să consulte pastorul; dacă ei s-au pocăit, şi au crezut în Domnul Isus Cristos, pastorul, atât de curând cât este posibil, chiar atunci dacă el poate, îi va boteza imediat. Aceasta îi aduce pe ei în părtăşia credincioşilor. Noi credem că prin botezul în apă suntem aduşi într-o părtăşie.
E-14 Now, we believe in “water baptism,” in the Branham Tabernacle, by immersing, “in the Name of the Lord Jesus Christ,” which is the apostolic teaching of the Bible. And may all members of the, or, comers to the Branham Tabernacle, who desire such, may at anytime (requesting to) be immersed, in the Name of the Lord Jesus. May consult the pastor; and if they have repented, and believed on the Lord Jesus Christ, the pastor will, as soon as possible, even then if he can, baptize them immediately. This does bring them into the fellowship of the believers. We believe that by water baptism we are brought into a fellowship.
E-15 Însă, prin botezul cu Duhul Sfânt, suntem aduşi între membri, fiind membri ai Trupului lui Isus Cristos, care sunt în toată lumea.
E-15 But by the baptism of the Holy Spirit, we are brought into the members, being members of the Body of Jesus Christ, which is all over the world.
E-16 Acum un alt lucru pe care-l credem noi, că, Manifestarea Duhului este dată fiecărui om ca să folosească împreună. Acum, noi credem că atunci când aceste daruri, şi aşa mai departe, operează în Biserică; după care, noi râvnim şi dorim ca oamenii care au daruri, prin Duhul, să vină şi să se închine cu noi.
E-16 Now, another thing that we believe, that, “The manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.” Now, we believe that when these gifts, and so forth, are operating in the Church, which we covet and desire that the people who are gifted by the Spirit, come and worship with us.
E-17 Acum, în cele mai multe locuri, noi aflăm că atunci când aceste daruri în oameni, oamenii nu înţeleg cum şi când să folosească aceste daruri, şi, făcând aşa, ei aduc numai un reproş; care noi credem că ar fi tocmai ce ar putea face Satan ca să-i facă pe cei dinafară, pe necredincioşi, şi aşa mai departe, să le fie teamă de această minunată Binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o Bisericii în aceste zile.
E-17 Now, in most places, we find that when these gifts in the people, the people does not understand how and when to use these gifts, and, in doing so, they only bring a reproach; which we believe would be just what Satan could do to make the outsiders, the unbelievers, and so forth, afraid of this wonderful blessing that God has given to the Church in these days.
E-18 Pavel a spus, "Când vine un străin între noi, şi ar vorbi toţi în limbi, nu ar pleca omul şi ar spune că suntem 'nebuni'? Dar dacă unul ar profeţii, şi ar face cunoscut taina inimii, atunci ei ar cădea jos şi ar spune, 'Cu adevărat, Dumnezeu este cu voi."'
E-18 Paul said, “When there come a stranger among us, and we’ve all speak with tongues, won’t the man go away and say we were ‘mad’? But if one would prophesy, and make known the secret of the heart, then they would fall down and say, ‘Truly, God is with you.’”
E-19 Acum, noi credem că darurile duhovniceşti, printre credincioşi, sunt rânduiala zilei. Noi nu putem crede că un om poate predica sub Inspiraţie şi (apoi) să fie un învăţător inspirat, şi apoi să nege darul vindecării, sau darul profeţiei, sau vorbirea în limbi, sau tălmăcirea limbilor, sau oricare din celelalte daruri.
E-19 Now, we believe that the spiritual gifts, among the believers, is the order of the day. We cannot believe that a man can preach under inspiration and then, or, be an inspired teacher, and then deny the gift of healing, or the gift of prophecy, or speaking with tongues, or interpretation of tongues, or any of these other gifts.
E-20 Astfel, de aceea, aici este credinţa mea în Cuvântul lui Dumnezeu, în felul Tabernacolului Branham, în a 8-a şi Penn Street, aici în Jeffersonville, să fie în operaţiune. Eu cred, primul lucru, şi cred că aceste lucruri pe care le spun eu sunt esenţiale şi trebuiesc îndeplinite în felul acesta, în Tabernacolul Branham, ca acesta să prospere în Domnul. Şi dacă vreodată aceste, Aceasta, ar fi îndoielnic, persoana care se îndoieşte despre Aceasta mă poate consulta pe mine dacă ei nu pot ajunge la pastor, sau ei pot consulta pastorul. Dacă eu sunt acasă, liber de unele din călătorii, eu voi fi bucuros să-să ajut sau pe laic sau pe pastor, oricând. Şi aceste lucruri după Scriptură, şi eu cred că aceasta este rânduiala Bisericii.
E-20 So, therefore, here is my belief in God’s Word, the way the Branham Tabernacle, at Eighth and Penn Street here in Jeffersonville, should be operated. I think, the first thing, and believe that these things which I say is essential and must be carried out in this manner, in the Branham Tabernacle, for it to prosper in the Lord. And if at anytime these, this would be questioned, the person who is in question about it may consult me if they cannot get to the pastor, or they can consult the pastor. If I’m home, off of some of the trips, I’ll be glad to—to help either the laity or the pastor at any time. And these things are Scripturally, and I believe it’s the order of the Church.
E-21 Eu gândesc, mai întâi, că fiecare membru, sau fiecare închinător, din Tabernacolul Branham, ar trebui să fie atât de mult în dragoste Divină unul cu altul până ce (aceasta ar) inimile lor s-ar dori unele pe altele când ar trebui să plece, să se despartă unii de alţii la serviciul, de seară. Eu sunt un adevărat credincios în "iubirea Divină." Apostolul Pavel a spus că aceasta, era evidenţa Duhului Sfânt. "Prin felul acesta, vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei," a zis Isus, "când voi aveţi dragoste unul pentru altul." Şi noi credem că aceasta a fost dragostea lui Dumnezeu care a trimis pe Isus Cristos pe pământ, ca să moară pentru noi toţi. "Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât El şi-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibe Viaţa veşnică." Şi aici Viaţa veşnică este "Propria Viaţă a lui Dumnezeu," deoarece noi devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin botezul cu Duhul Sfânt; care este Sămânţa lui Abraham, şi ne dă credinţa pe care a avut-o Abraham, când el a crezut pe Dumnezeu chiar înainte ca el să fie măcar tăiat împrejur.
E-21 I think, first, that every member, or, every worshiper, of the Branham Tabernacle, should be so much in Divine love with each other until it would…their hearts would long for each other when they have to go away, to leave each other at the service, at night. I am a true believer in “Divine love.” The apostle Paul said that was the evidence of the Holy Spirit. “By this manner, all men will know you are My disciples,” said Jesus, “when you have love one for the other.” And we believe that it’s the love of God that sent Jesus Christ to the earth, to die for us all. “God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but would have everlasting Life.” And the everlasting Life here is “God’s Own Life,” because we become sons and daughters of God, by the baptism of the Holy Spirit; which is the Seed of Abraham, and gives us the faith that Abraham had, when he believed God before he was even circumcised.
E-22 Acum, următorul lucru, noi credem că aceşti închinători să se "întâlnească laolaltă, aceşti oameni cu daruri," astfel ca limbile, şi persoanele care primesc descoperiri şi tălmăciri, şi aşa mai departe. Aceşti membri, sau aceşti credincioşi, mai degrabă, să vină împreună cu cel puţin patruzeci şi cinci de minute sau cu o oră înainte ca serviciile să înceapă. Biserica să fie deschisă devreme, şi credincioşii să vină împreună în aceste seri, şi cu cel puţin patruzeci şi cinci de minute până la o oră înainte ca serviciul să înceapă.
E-22 Now, the next thing, we believe that these worshipers should “meet together, these gifted people,” such as tongues, and people who gets revelations and interpretations, and so forth. These members, or, these believers, rather, should come together at least forty-five minutes or a hour before the services ever begin. The church should be opened early, and the believers come together on these nights, and at least forty-five minutes to a hour before the services begin.
E-23 Eu cred, că Tabernacolul Branham în toate timpurile să aibă un pianist umplut cu Duhul, care să vină devreme, umplut cu Duhul Sfânt, şi să cânte lin, foarte lin, muzică duhovnicească astfel ca, "Jos la cruce unde a murit Salvatorul, acolo jos unde am plâns pentru curăţirea păcatelor; acolo inimii mele Sângele a fost aplicat, glorie Numelui Său!" Ceva în ordinea aceasta. "Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine." "Stâncă de Veacuri, despicată pentru mine." Sau, "Lângă Cruce," sau ceva în ordinea aceasta; lin, încetişor, aşa cum el meditează constant la Duhul Sfânt, el sau ea, oricare ar putea fi.
E-23 I believe, the Branham Tabernacle at all times should have a Spirit-filled pianist, who would come early, filled with the Holy Spirit, and would play softly, very softly, spiritual music, such as, “Down at the cross where the Saviour died, down there for cleansing from sin I cried; there to my heart was the Blood applied, glory to His Name!” Something on that order. “Nearer, My God, To Thee.” “Rock of Ages, cleft for me.” Or, “Near The Cross,” or something on that order; softly, slowly, as he is meditating constantly on the Holy Spirit, he or she, whichever it may be.
E-24 Apoi eu cred că închinătorii, venind înăuntru, să fie întâmpinaţi, şi acolo să-şi agaţe paltoanele şi pălăriile, să li se arate locurile, cu ospitalitatea cu care numai uşierii sau diaconii umpluţi cu Duhul Sfânt pot s-o facă, şi în dragoste, să vadă Biserica viului Dumnezeu mergând înainte.
E-24 Then I believe that the worshipers, coming in, should be met, and their…hang their coats and hats, shown to their seats, with hospitality that only ushers or deacons filled with the Holy Spirit can do, and in love, to see the Church of the living God go on.
E-25 Aceşti închinători să nu vorbească unii cu alţii, şi să converseze peste tot, şi să facă gălăgie în biserică.
E-25 These worshipers should not talk one with another, and be talking across, and making noise in the church.
E-26 Ei să vină împreună. Mai întâi, să coboare în rugăciune în tăcere, poate la altar, pentru câteva momente. Nu rugându-vă tare, să întrerupeţi pe altcineva; rugăciune în linişte, voi sunteţi în închinare. Lăsaţi ca aceasta să pătrundă. Închinându-vă, în duhul vostru, apoi întoarceţi-vă la scaunul vostru.
E-26 They should come together. First, slip up in silent prayer, perhaps at the altar, for a few moments. No loud praying, you interrupt someone else; silent prayer, you are in worship. Let that soak in. Worshiping, in your spirit, then return to your seat.
E-27 Sau, voi nu trebuie să vă duceţi la altar. Doar intraţi şi luaţi loc, aşezaţi-vă, şi ascultaţi la muzică; închideţi-vă ochii, plecaţi-vă capul; şi, fiind liniştiţi, vă închinaţi lui Dumnezeu, încontinuu.
E-27 Or, you do not have to go to the altar. Just go in and get you a seat, sit down, listen to the music; close your eyes, bow your head; and, being silent, worshiping God, all along.
E-28 Apoi dacă Duhul descoperă ceva pentru altul, sau-sau cineva este umplut cu Duhul până la un punct unde ei ar vorbi în limbi, atunci această persoană să se ridice şi să dea mesajul. Şi fiecare trebuie să stea în pace până când vine tălmăcirea.
E-28 Then if the Spirit should reveal something to another, or—or someone be filled with the Spirit to a place where they would speak with tongues, then this person should rise and give the message. And everyone must hold their peace until the interpretation comes.
E-29 Când vine tălmăcirea, aceasta nu trebuie să fie doar citarea unei Scripturi, sau ceva ce nu are înţeles. Acesta trebuie să fie un mesaj îndreptat către Biserică, sau noi credem că aceasta ar fi din fire; noi vedem atât de mult din aceasta. Şi acum, cum cred eu-Duhul era să vorbească numai pentru "zidirea Bisericii."
E-29 When the interpretation comes, it must not be just quoting of Scripture, or something that has no meaning. It must be a message directed to the Church, or we think that it would be in the flesh; we see so much of that. And now, I—I believe, the—the Spirit was to speak only for “the edifying of the Church.”
E-30 Şi acum, acesta ar fi un mesaj, cu ceva în ordinea aceasta, poate. Poate poporul se adună cam în timpul acesta, şi ceva persoane bolnave au venit înăuntru. Poate este un om culcat, paralizat sau ceva. Voi nu l-aţi văzut niciodată înainte. Dar când ar veni tălmăcirea, aceasta ar fi ceva în ordinea aceasta; când tălmăcirea, sau acela care tocmai a vorbit, ar spune, "Păi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, omul care este în mijlocul nostru a venit din cutare-cutare loc," şi descrie locul. Şi ar spune aceasta, "El este paralizat din cauză că, cu trei sau patru ani în urmă," sau orice ar putea fi, să fie cazul, "el a făcut ceva rău," că, "şi-a părăsit soţia şi copiii, şi a plecat de la ei. Şi el a căzut de pe un camion," sau ceva în ordinea aceasta, "şi s-a rănit, şi aceasta l-a paralizat. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dacă el se va căii de aceasta, şi va promite să meargă la soţia lui şi să se împace cu ea, atunci el va fi vindecat acum şi se va întoarce la familia lui."
E-30 And now, it would be a message, something on this order, perhaps. Perhaps the people are gathering by this time, some sick people has come in. Perhaps there is a man laying, paralyzed or something. You’ve never seen him before. But when the interpretation would come, would be something in this order; when the interpretation, or the one who has just spoke, would say, “Well, THUS SAITH THE LORD, the man who is in our midst has come from a certain-certain place,” and describe the place. And would say that, “He is paralyzed because, three or four years ago,” or whatever it may, the case may be, “he did something evil,” like, “left his wife and children, and run off from them. And he’s fell from a trestle,” or something like that order, “and has got hurt, and it’s paralyzed him. THUS SAITH THE LORD, if he will repent of that, and will promise to go to his wife and reconcile himself to her, then he shall be healed now and return to his family.”
E-31 Şi atunci înainte ca cineva să spună ceva acolo, trebuie să fie cel puţin doi, sau mai mulţi, oameni sau persoane în clădire, care sunt solid spirituali în Invăţătura Evangheliei, care au o bună deosebire a duhului, să se ridice sus şi să spună că "Aceasta este de la Domnul."
E-31 And then before anyone says anything, there must be at least two, or more, men or peoples in the building, who are spiritually solid in Gospel Doctrine, who has a good discernment of spirit, shall rise up and say that “It is of the Lord.”
E-32 Şi dacă acest lucru nu are loc, atunci limbile să nu fie menţionate în biserică. Dacă persoana vorbeşte în limbi, Pavel a spus, "Dacă nu este cine să tălmăcească," şi aşa mai departe, "să vorbească acasă," sau oriunde ar putea fi, "căci ei se binecuvântează doar pe ei înşişi, şi aceasta nu este pentru zidirea Bisericii."
E-32 And if this thing doesn’t take place, then tongues should not be mentioned in the church. If the person speaks with tongues, Paul said, “If there be no interpreter,” and so forth, “let them speak at home,” or wherever they may be, “for they are only blessing themselves, and it’s not for edification of the Church.”
E-33 Şi această persoană, după ce vorbeşte, şi se tălmăceşte; şi atunci doi sau trei judecă, în acord cu Invăţătura Sfântului Pavel din Biblie, că aceasta trebuie să fie "judecat de către doi sau trei judecători."
E-33 Then this person, after speaking, and the interpretation; and then two or three judges, according to Saint Paul’s Doctrine of the Bible, that it must be “judged by two or three judges.”
E-34 Atunci lăsaţi persoana pe care Acesta o cheamă, să plece. Şi poate Acesta să numească o anumită persoană, sau pe pastor sau pe cineva, să meargă şi să pună mâinile pe această persoană, şi acesta care este bolnav sau nenorocit, şi ei vor fi vindecaţi. Apoi lăsaţi ca pastorul sau cealaltă persoană, oricine ar fi care a fost numit de Duhul Sfânt să meargă "să se roage rugăciunea de credinţă," lăsaţi-i să meargă şi să spună la acea persoană în acord cu ce a spus Duhul. Atunci la acel timp, persoana peste care... Şi orice a spus Duhul Sfânt, aceasta va avea loc, imediat atunci, întocmai cum Duhul Sfânt a dat aceasta.
E-34 Then let the person in whom It calls upon, to go. And it, maybe it might designate a certain person, or the pastor or someone, to go lay hands on this person, and that’s sick or afflicted, and they will be healed. Then let the pastor or the other person, whoever it may be that was designated by the Holy Spirit to go “pray the prayer of faith,” let them go and minister to the person according to what the Spirit has said. Then at that time, the person upon…And whatever the Holy Spirit has said, it shall take place, immediately then, just as the Holy Spirit has give it.
E-35 Şi atunci poporul ar putea să se bucure, şi să fie mulţumiţi, şi să laude şi să se închine lui Dumnezeu, căci Dumnezeu vrea să i se închine.
E-35 And then the people could rejoice, and be thankful, and praise and worship God, ’cause God wants to be worshiped.
E-36 Apoi ei trebuie-atunci ei trebuie să-şi plece capetele şi să fie în rugăciune iarăşi, să vadă dacă o să mai fie un alt mesaj pe care Duhul Sfânt ar vrea să manifeste aceste daruri, mai înainte.
E-36 Then they must—then they must bow their heads and be in prayer again, to see if there be another message that the Holy Spirit would want these gifts to manifest, before.
E-37 Şi atunci dacă oricând o persoană ar vorbi în limbi, şi ar tălmăci, şi-judecătorii ar trimite persoana să ia, să facă indiferent ce i s-a spus să facă, şi aceasta nu se împlineşte, atunci întregul lor grup să se ducă la altar şi să se roage acolo lui Dumnezeu să îndepărteze acel duh de la ei, deoarece acolo nici unul nu ar vrea un duh ca acesta. Noi am şti că acesta ar fi fals, şi ar fi de la vrăjmaşul, şi nu de la Dumnezeu, căci Dumnezeu poate să spună numai adevărul. Lăsaţi ca aceasta să fie clar înţeles de către biserică, înainte ca să începeţi aceasta, această nouă rânduială.
E-37 And then if anytime that a person would speak in tongues, and interpret, and the—the judges would send the person to take, to do whatever it was said to be done, and it doesn’t come to pass, then the whole group of them shall go to the altar and there pray God to take that spirit away from them, because there is no one would want a spirit like that. We would know it would be false, and would be of the enemy, and not of God, ’cause God can only tell truth. Let that be clearly understood by the church, before you start this, this new order.
E-38 Atunci, posibil, poate aceasta ar fi ceva cam aşa, mesajul ar spune unui anumit frate, poate aşa, zicând, "A locuit lângă o cale ferată," sau aşa ceva, "şi trebuie să se mute, deoarece urmează să se întâmple un carambol pe linie," sau ceva, sau orice de felul acesta.
E-38 Then, perhaps, maybe it would be something like this, the message would say to a certain brother, maybe that, say, would, “Lived by a railroad track,” or something, “to have him to move out, because there is going to be a wreck on the road,” or something, or anything in that order.
E-39 Şi lăsaţi ca judecătorii, după ce dau permisiune bisericii să vorbească, sau să exercite acest mesaj care tocmai ieşise, dacă judecata lor este, "Aceasta-i de la Dumnezeu," apoi priviţi şi vedeţi dacă aceasta se împlineşte.
E-39 And let the judges, after they give the church permission to speak, or to exercise this message that just went forth, if their judgment is, “It’s of God,” then watch and see if it comes to pass.
E-40 Şi dacă aceasta se împlineşte, mulţumiţi lui Dumnezeu, şi fiţi foarte recunoscători, recunoscători în inimile voastre faţă de El. Şi daţi-i Lui laudă, închinăciune, şi fiţi smeriţi. Deasupra tuturor lucrurilor, fiţi smeriţi.
E-40 And if it comes to pass, thank God, and be very graceful—graceful in your heart towards Him. And give Him praise and worship, and be humble. Above all things, be humble.
E-41 Niciodată să nu deveniţi îngâmfaţi într-o poziţie unde voi ştiţi mai mult despre aceasta decât pastorul vostru sau biserica în care vă închinaţi. Dacă ajungeţi la acea poziţie, atunci eu v¬aş sfătui pe fiecare din voi ca să-şi caute un alt loc ca să se închine. Deoarece, eu cer pastorului ca niciodată să nu permită ceva în afară de rânduiala Bibliei, în felul în care am văzut-o noi aici în biserică. Şi atunci noi vrem ca aceste daruri să fie în funcţie, şi la loc, şi închinătorii. Dacă acestea sunt înfăptuite corect, în acord cu Cuvântul, veţi vedea o puternică, şi minunată biserică în operaţiune pentru Domnul nostru Isus Cristos.
E-41 Don’t never get yourself puffed up to a place where you know more about it than your pastor or the church that you are worshiping in. If you get to that place, then I would advise each one of you to get another place to worship with. Because, I am asking the pastor never to permit anything outside of the Bible order, the way we have seen it here in the church. And then we want these gifts to be operated, and in place, and the worshipers. If it’s carried on correctly, according to the Word, you’ll see a mighty, wonderful church in operation for our Lord Jesus Christ.
E-42 Acum, apoi următorul lucru care va avea loc, va fi că dacă aceşti oameni care au, care au ieşit din ordine în acest interval de timp, ca un diacon sau uşier care este umplut de Duhul Sfânt şi are mult har în inima lui, să meargă la persoană, reverent, părinteşte, şi să-i corecteze în felul acesta. Sau, pastorul, oricare ar fi acesta, care va fi mai esenţial pentru diaconi să facă astfel; căci pastorul, în acest timp, în timp ce aceste servicii spirituale au loc, să fie în camera de rugăciune, sau undeva, rugându-se.
E-42 Now, then the next thing shall take place, will be that if these people who have, that gets out of order during these times, that a deacon or some usher that’s filled with the Holy Ghost and got lots of grace in their heart, shall go to the person, reverently, fatherly like, and shall correct them in this manner. Or, the pastor, whoever it may be, which would be more essential for the deacons to do so; for the pastor, at this time, while these spiritual services are going on, should be in the prayer room, or somewhere, praying.
E-43 Aceste mesaje, apoi, dacă nu sunt mesaje în desfăşurare, nici descoperiri, atunci oamenii vor fi privilegiaţi, dacă ei doresc, să se ridice şi să dea o mărturie, o mărturie numai spre slava lui Dumnezeu. Ei nu sunt legaţi să facă aceasta, dar mărturisirile să fie date înainte ca mesajul sau serviciul de cântări să înceapă, sau orice, mărturisiri în aceste servicii de închinare.
E-43 These messages, then, if there is no messages going on, no revelations, then the people would be privileged, if they desired, to raise and give a testimony, a testimony only for the glory of God. They’re not bound to do this, but testimonies should be given before the message or any song service starts, or anything, testimonies in these worship services.
E-44 Voi înţelegeţi, biserică, căci, făcând aceasta, aveţi toată biserica în duhul de închinăciune, înainte ca să intre Cuvântul ca să se înveţe? Atunci Duhul Sfânt intră în Cuvânt, şi manifestă pe Dumnezeu prin Cuvânt, ca să fie o confirmare pe închinarea voastră.
E-44 Do you understand, church, that, in doing this, you have the whole church in the spirit of worship, before the Word comes in to be taught? Then the Holy Spirit gets in the Word, and manifests God through the Word, to be a confirmation of your worship.
E-45 Acum, apoi după aceasta, un timp pentru pastor ca să vină. Dacă mesajele se desfăşoară, să zicem, ... Pastorul să iese afară exact, să zicem, la şapte treizeci, şi, sau la opt fără un sfert. Şi dacă aceste mesaje încă se desfăşoară, înainte ca pastorul să vină la a lui... afară din încăperea lui, sau de oriunde ar fi, ca să-şi ia locul la platformă; vreun frate să-l înştiinţeze, deoarece sfinţii ştiu că atunci când pastorul vine pe platformă, atunci este timpul lui pentru serviciu. Şi aceasta îi dă suficient, destul timp pentru toate manifestările darurilor, ca să aducă Duhul lui Dumnezeu în-adunare.
E-45 Now, then after this, a time for the pastor to come on. If messages are going on, say…The pastor should come out exactly, say, seven-thirty, and, or a quarter of eight. And if these messages are still going on, before the pastor comes to his…out of his study, or wherever he may, to take his place at the platform; some brother should instruct him, because the saints knows that when the pastor comes on the platform, it’s his time then for the service. And that gives plenty, ample time for all the manifestations of the gifts, to bring the Spirit of God into the—the congregation.
E-46 Şi dacă s-ar întâmpla să fie acolo ceva necredincioşi, şi să conturbe; o persoană amabilă se va duce la ei, astfel ca un uşier sau un diacon, şi le va spune că lor-că lor li s-ar... cere să se ţină cuviincioşi, sau să fie cuviincioşi în timp ce serviciul este în ordine. Deoarece, Duhul este în clădire, şi darurile lui Dumnezeu se manifestă pentru zidirea Bisericii. Şi acestei persoane trebuie să i se spună în dragoste, şi nu cu asprime. În afară doar dacă se ajunge la o poziţie unde ei au băut, sau vreo nesupunere, sau altceva care s-ar interfera cu închinarea la-la Domnul, în care darurile sunt atunci în manifestare; atunci persoana să, ar fi, sau să fie condusă afară la o parte, la una din camerele din spate, sau undeva, şi să i se vorbească, şi să fie tratat, amabil.
E-46 And if any unbeliever would happen to be there, be disorderly; a kindhearted person would go to them, such as an usher or a deacon, and would tell them that they would—they would…asked to be kept reverent, or be reverent while the service is in order. Because, the Spirit is in the building, and the gifts of God are being made manifest for the edifying of the Church. And this person must be told in love, and not harshly. Unless it would come to a place where they were drinking, or some disobedient, or something another that would be interfering with the worship of—of the Lord, which the gifts are, then, are being manifest; then the person should, would, or should be led out to one side, to one of the back rooms, or somewhere, and be talked to, and dealt with, kindly.
E-47 Acum, în timp ce pastorul vine la platformă. Cum pastorul vine la platformă, eu aş sugera, aici la Tabernacolul Branham, ca pastorul să conducă adunarea în cel puţin una sau două cântări bune. Căci noi am aflat aceasta aşa, că atunci când încearcă prea mulţi să opereze în biserică, aceasta aduce numai necaz. Eu aş sugera, aşa cum am făcut în timp ce păstoream în biserică; am condus cântările, eu însumi. Şi eu simt că acesta ar fi un lucru bun dacă pastorul a făcut aşa, el însuşi.
E-47 Now, while the pastor comes to the platform…After the pastor comes to the platform, I would suggest, as the Branham Tabernacle here, that the pastor lead the congregation in at least one or two good songs. For we have found it so, that when too many are trying to operate the…in the church, it brings on only trouble. I would suggest, as I did while I was pastoring at the church; I led the songs, myself. And I feel that it would be a good thing if the pastor did so, himself.
E-48 Şi în toate adunările de rugăciune, unde ei sunt adunaţi împreună, grup, o adunare de rugăciune, pastorul trebuie să fie la fiecare. Aceasta să nu fie niciodată lăsat vreunui individ să meargă să conducă astfel de adunări. Căci noi am aflat aceasta aşa, căci ei coboară de pe linie, în învăţătură, şi atunci ei cauzează, şi aduc înapoi în biserică, şi, de multe ori, aduc erezii, şi aşa mai departe, care nu aparţin de Biserica viului Dumnezeu. Şi pastorul să fie la toate adunările de rugăciune, şi aşa mai departe, unde sunt adună-... sau întruniri.
E-48 And in all prayer meetings, where they’re gathered together, groups of prayer meetings, the pastor must be at each one. It should never be left to any individual to go lead such meetings. For we have found it so, that they get off the track, on doctrine, and then they cause, bring it right back into the church, and, many time, bring heresies, and so forth, which doesn’t belong in the Church of the living God. And the pastor should be at all prayer meetings, and so forth, where congre-…gatherings are.
E-49 Şi pastorul să nu ia niciodată partea unui grup de adunare, prin a spune că un grup este în felul acesta şi altul în celălalt. Pastorul să stea între amândouă, şi să meargă la ele, şi să le împace, imediat. Şi dacă el nu-i poate împăca, să ia cu el un diacon. Şi atunci dacă ei nu vor asculta nici pe pastor nici pe diacon, atunci aceasta să fie spusă bisericii, şi, aşa cum a spus Isus, "Acesta să fie pentru voi ca un păgân şi ca un vameş." "Şi orice legaţi voi pe pământ," a zis Isus, "Eu voi lega în Ceruri, şi ce veţi dezlega pe pământ, Eu voi dezlega în Ceruri."
E-49 And the pastor should never take sides in the meeting, by saying there is one group is this way and one that way. The pastor should stand between both of them, and go to them, and get them reconciled, immediately. And if he can’t get them reconciled, let him take a deacon with him. And then if they—they won’t hear neither pastor nor deacon, then it should be told to the church, and, as Jesus said, “Let them be unto you as a heathen and a publican.” “And whatever you bind on earth,” said Jesus, “I’ll bind in Heaven, and what you loose on earth, I will loose in Heaven.”
E-50 Acum, când pastorul vine la platformă, lăsaţi pastorul atunci să conducă, cel puţin, una sau două cântări, şi să meargă drept la Cuvânt.
E-50 Now, when the pastor comes to the platform, let the pastor then lead, at—at least, one or two songs, and go straight to the Word.
E-51 Nu este timp pentru aceste adunări lungi de mărturisiri, şi fiecare să se ridice, şi să spună un cuvânt. Aceasta nu prosperă în Tabernacolul Branham.
E-51 Not no time for these long testimony meetings, and everybody get up, and a word to say. That does not prosper in the Branham Tabernacle.
E-52 Dacă vreo persoană, care ascultă ea această casetă, şi, voi, dacă aceasta a prosperat în biserica voastră, ei bine, aceasta este perfect în ordine. Şi noi suntem foarte bucuroşi de aceasta, că aceasta prosperă în biserica voastră.
E-52 If any peoples who are listening to this tape, and, you, it has prospered in your church, well, that’s perfectly all right. And we are very glad of that, that it does prosper in your church.
E-53 Dar aici în a noastră, aceasta nu, aceasta cauzează numai confuzie. Eu am păstorit aici douăzeci şi ceva de ani, şi eu am aflat că aceasta cauzează doar confuzie. Dacă voi aveţi o mărturie, daţi-o înainte, în adunarea poporului, în timp ce Duhul este o binecuvântare, şi aşa mai departe.
E-53 But in ours here, it does not, it only causes confusion. I been pastoring here for twenty-some-odd years, and I have found that it only causes confusion. If you’ve got a testimony, give it before the…in the congregation of the people, while the Spirit is blessing, and so forth.
E-54 Sau, adevărata cale de a mărturisi, nu este în biserică, ci afară în locurile întunecoase. Lăsaţi ca Lumina voastră să strălucească unde este întuneric. Duceţi-vă la marginea drumurilor şi în diferite locuri, unde păcatul şi alte lucruri sunt îngrămădite, apoi lasă ca Lumina ta să strălucească. Acolo este locul să o faceţi.
E-54 Or, the real way to testify, is not in the church, is out in dark places. Let your Light shine where it’s dark. Go to roadhouses and different places, and where sin and thing is heaping, then let your Light shine. There is the place to do it.
E-55 Însă, oricum, dacă Domnul te-a binecuvântat şi ţi-a dat ceva mare binecuvântare specială, sau ceva ce tu ai să spui poporului, fă aceasta în timpul altui serviciu, pre-serviciul, în prealabil, sau când Duhul binecuvântează şi dă mărturisiri şi descoperiri, limbi şi tălmăciri, şi aşa mai departe, în închinare a sfinţilor, înainte ca să fie adus înainte Cuvântul lui Dumnezeu.
E-55 But, however, if the Lord has blessed you and give you some great special blessing, or something that you have to tell the people, do it in time of the other service, the pre-service, the preliminary, or when the Spirit is blessing and giving testimonies and revelations, and tongues and interpretations, and so forth, in the worship, of the saints, before the Word of God is being brought forth.
E-56 Atunci pastorul, după ce conduce acest imn, să conducă imediat biserica în rugăciune, o rugăciune de adunare, el însuşi, aşa cum stă el la platformă, cerându-le celorlalţi să-şi plece capetele în rugăciune.
E-56 Then the pastor, after leading this hymn, shall immediately lead the church in prayer, and a congregational prayer, himself, as he stands at the platform, asking the rest of them to bow their heads in prayer.
E-57 Noi am aflat aceasta ca fiind o mai mare binecuvântare, şi o mai mare ordine în a opera în biserică.
E-57 This we have found to be a greater blessing, and a more ruly in operating in the church.
E-58 Şi apoi, următorul lucru pe care să-l facă pastorul atunci, după aceea. Dacă ei au o adevărată adunare spirituală, cu darurile făcând să se manifesteze multe secrete ale inimii oamenilor, şi lucruri care să se facă prin daruri în adunare; atunci Duhul lui Dumnezeu este în adunare, şi aceasta este foarte uşor atunci pentru pastor să găsească Duhul lui Dumnezeu (care este deja în adunare) în Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum el citeşte şi începe să predice. Atunci pastorul va predica orice îi va pune Duhul Sfânt pe inima lui, orice doreşte el să facă, stând acolo.
E-58 And then, the next thing the pastor should do then, after. If they had a real spiritual meeting, with the gifts making manifest many secrets of the people’s hearts, and things which should be done by the gifts in the meeting; then the Spirit of God is in the meeting, and it’s very easy then for the pastor to find the Spirit of God (which is already in the meeting) on the Word of God, as he reads and starts preaching. The pastor then preach anything that the Holy Spirit would put on his heart, whatever he wishes to do, standing there.
E-59 Dar adunarea este numai ca să... Ei pot să se bucure, cum predică el, desigur, sau să spună "amin" când vine Cuvântul. Dar, atât cât să se ridice şi să dea un-un mesaj în limbi şi tălmăcind, în timp ce Duhul Sfânt lucrează prin pastor, Scriptura condamnă aceasta, şi spune, "Duhul prorocului este supus prorocului."
E-59 But the congregation is to only…They can rejoice, as he is preaching, of course, or say “amen” when the Word comes forth. But, as far as getting up and giving messages in tongues and interpretation, while the—the Holy Spirit is working through the pastor, the Scripture condemns that, and said, “The spirit of the prophets is subject to the prophet.”
E-60 Atunci pastorul trebuie să cheme pe acest individ să stea jos, şi să le ceară să fie reverenţi şi să-şi ţină locul lor. Pastorul trebuie să fie un bărbat care are un fel foarte umilit privindu-l pe el, dar nu prea umilit ci ceea ce poate fi ca Domnul Isus Cristos când El a văzut ce era rău petrecându-se în biserică, El a împletit frânghii şi i-a izgonit afară din biserică. Şi acum Biserica lui Dumnezeu este cea mai înaltă judecată, şi pastorul este cel mai înalt ordin în Biserică. Bătrânul este cel mai înalt lucru în Biserica apostolică, în afara Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îşi aduce Mesajul Său direct bătrânului, iar bătrânul Îl dă poporului.
E-60 The pastor then must call this individual down, and ask them to be reverent and to keep their place. The pastor must be a man that has got a very humble way about him, but not too humble but what he could be like the Lord Jesus Christ when He seen wrong going on in the church, He platted ropes and ran them out of the church. And now the Church of God is the house of judgment, and the pastor is the highest order in the Church. The elder is the highest thing in the apostolic Church, outside of the Holy Spirit. The Holy Spirit brings His Message straight to the elder, and the elder gives It to the people.
E-61 Sfinţii şi darurile lor vor avea locul lor, întâi, să se închine şi să se adune împreună, care aduce (cum am spus mai înainte) Duhul Domnului, în clădire, pentru pastor. Şi aceasta o face mult mai uşor pentru Duhul Sfânt să lucreze atunci prin el, când o mare adunare spirituală tocmai a precedat învăţătura lui; şi apoi Duhul Sfânt intră în Cuvânt şi vă învaţă Cuvântul; tocmai era manifestat prin daruri.
E-61 The saints and their gifts shall have their place, first, to worship and come together, which brings (as I have said before) the Spirit of the Lord, in the building, for the pastor. And it makes it much easier for the Holy Spirit to work through him then, when a good spiritual meeting has just preceeded his teaching; and then the Holy Spirit gets into the Word and teaches the Word; has just been manifested by the gifts.
E-62 Şi apoi este făcută chemarea la altar, mai târziu, şi atunci mulţi vor vedea şi şti, în acord cu lucrarea A Duhului Sfânt, şi Cuvântul lui Dumnezeu, pe care pastorul Îl aşează, căci voi sunteţi Biserica viului Dumnezeu. Şi aşa cum a spus Pavel, din vechime, "El va cădea jos zicând, 'Cu adevărat, Dumnezeu este cu voi."' Acum, în aceste lucruri, lăsaţi ca ele să fie făcute cu reverenţă.
E-62 And then the altar call is being made then, afterwards, and many then will see and know, according to the working of the Holy Spirit, and the Word of God, which the pastor places It on, that you are the Church of the living God. And as Paul said, of old, “He’ll fall down and say, ‘Truly, God is with you.’”
Now, in these things, let it be done with reverence.
E-63 Şi acum către pastor, fratelui nostru Neville, la acest timp. Amintiţi-vă, el este capul deplin al bisericii. Fratele Neville are dreptul să exercite orice autoritate care ar vrea Duhul Sfânt, orice i s-ar spune de către Duhul Sfânt să zică, cu alte cuvinte. În biserică, el are dreptul la orice l-ar călăuzi Dumnezeu să facă. El de asemenea are dreptul peste comitetul diaconilor. El poate schimba comitetul diaconilor, administratorii, sau-sau pianistul, sau orice altă funcţie în biserică pe care el doreşte s¬o schimbe, simţindu-se călăuzit de Duhul Sfânt să facă aşa. Şi orice face el, eu voi recunoaşte aceasta, cum el (eu cred) de a fi un om cuvios. Eu voi recunoaşte aceasta ca fiind de la Domnul, şi voi autoriza la fel, de aceea aceasta îi dă lui atunci autoritatea să coordoneze biserica în felul în care se simte el călăuzit să o facă. Acum, sau, orice funcţie în biserică, la care el doreşte să-să-să schimbe poziţiile oamenilor, el are autoritatea să facă aceasta. Care, eu am încredere că aceasta va fi întotdeauna plăcută şi niciodată nu va trebui să fie folosit.
E-63 And now to the pastor (to our Brother Neville, at this time), remember, he is the full head of the church. Brother Neville has a right to exercise any authority that the Holy Spirit would, anything the Holy Spirit would tell him to say, in other words. In the church, he has the right to anything that God would lead him to do. He also has the right over his deacon board. He can change the deacon board, the trustees, or—or pianist, or any other office in the church that he desires to change, feeling led by the Holy Spirit to do so. And whatever he does, I will recognize it, as he (I believe) to be a godly man. I’ll recognize it to be of the Lord, and will sanction the same, therefore it gives him the authority then to operate the church the way he feels led to do it. Now, or, any office in the church, if he desires to—to—to switch positions, with people, for he has the authority to do that. Which, I trust that this will always be lovely and never have to be used.
E-64 Acum fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe toţi. Şi am încredere că aceasta va fi înfăptuit cât ştiţi voi mai bine. Şi fie ca Duhul Sfânt să privească peste fiecare din voi.
E-64 Now, may the Lord bless you all. And I trust that this will be carried out to the very best of your knowledge. And may the Holy Spirit watch over each one of you.
E-65 Şi fie ca fiecare funcţionar din biserică să-şi ocupe postul lui de datorie, ştiind aceasta, că Dumnezeu o să vă ţină răspunzători de felul cum vă ţineţi funcţia în biserică. Fiecare va trebui să dea o socoteală.
E-65 And may every officer of the church fill his post of duty, knowing this, that God is going to hold you responsible for how you held your office in the church. Each one will have to give an account.
E-66 Şi către laici, şi scumpii sfinţi cu daruri care sunt în biserica noastră, acei care-care profeţesc, sau vorbesc în limbi, sau tălmăcesc, sau au descoperiri, noi suntem atât de fericiţi să vă avem pe voi în serviciu. Iar noi vă vom da deplina cooperare în fiecare lucru pe care Duhul Sfânt îl va dovedi că El vi l-a spus vouă. Iar noi vă iubim. Şi noi credem că aceste daruri sunt în voi, şi, dacă aveţi ocazia potrivită, şi o prezentare Scripturală despre ea, că veţi fi mari lucrători în mijlocul nostru. Şi fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe toţi, este rugăciunea mea sinceră.
E-66 And to the laity, and the dear gifted saints that’s in our church, those who—who prophesy, or speak with tongues, or interpret, or have revelations, we are just so happy to have you in the church. And we will give you full cooperation in everything that the Holy Spirit shall prove that He has said to you. And we love you. And we believe that these gifts are in you, and that if you have the right opportunity, and a Scripturally presentation of it, that you will make great workers in our midst. And may the Lord bless you all, is my sincere prayer.
E-67 Creştinilor, de moment ce ascultaţi la aceste benzi, eu am un singur lucru pe care am văzut că l-am omis, şi care este acesta: că, în timp ce oamenii vorbesc în limbi, aceasta trebuie să fie în curs "de doi sau trei," în acord cu Scriptura. Aceea este, că sunt două sau trei mesaje ca să fie date în fiecare serviciu. După aceasta în conformitate cu Scriptura, că, "Aceste succesiuni trebuie să fie numai de doi, sau trei." Astfel fie ca voi să îndepliniţi aceste lucruri, în acord, cu felul în care Duhul Sfânt a îndrumat aceasta în Biblia Lui. Şi aceasta este, după cea mai bună cunoştinţă a mea, calea de a o face. Pavel a spus, "Lăsaţi-i să vorbească pe rând, doi sau trei, "când ei vorbesc." Domnul să vă binecuvânteze.
E-67 Christians, since listening to this tape, I have one thing that I seen I left out, and that is this: that, while people are speaking with tongues, it must be in the courses of “two or three,” according to the Scriptures. That is, there is only two or three messages to be given in each single service. After that according to the Scriptures, that, “These course; this must be only two, or three.” So may you carry these things out, accordingly, the way the Holy Spirit has directed it in His Bible. And this is, the best of my knowledge, the way to do it. Paul said, “Let them be by courses, two or three, when they are speaking.” The Lord bless you.
Up