Fi Sigur De Dumnezeu

Be Certain Of God
Data: 59-0125 | Durată: 1 oră 11 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

FI SIGUR DE DUMNEZEU
Şi Aceasta se citeşte aşa.
Şi Ilie Tişbitul, care era... un locuitor al Giliadului, a zis către Ahab, Cum viu este DOMNUL Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia eu stau, nu va fi nici rouă nici ploaie în aceşti trei ani, ci numai după cuvântul meu.
Şi cuvântul DOMNULUI a venit la el, zicând,
Vino aici, şi întoarce-te către răsărit, şi ascunde-te lângă pârâul Cherit-Cherit, (am vrut să spun) care este înaintea Iordanului.
Şi va fi, că tu vei bea din pârâu; şi Eu am poruncit corbilor să te hrănească...
Aşa că el a mers şi a făcut după cuvântul DOMNULUI: căci el a mers şi a locuit lângă pârâul Cherit, care este înaintea Iordanului.
Şi corbii i-au adus pâine şi carne dimineaţa, şi pâine şi carne seara; şi el a băut din pârâu.
Şi a venit să se împlinească după o vreme, că pârâul s¬a uscat, pentru că acolo nu era ploaie în ţară.
Şi cuvântul DOMNULUI a venit la el, zicând,
Ridică-te, şi du-te la Sarepta, care aparţine la Sidon, şi locuieşte acolo: iată, Eu am poruncit unei femei văduve de acolo să te întreţină.
Deci el s-a sculat şi a mers la Sarepta. Şi când el a venit la poarta cetăţii, iată, femeia văduvă era acolo să adune vreascuri: şi el a chemat-o, şi a zis, Adu-mi, eu te rog, puţină apă într-un vas, ca să pot bea.
Şi aşa cum ea se ducea să aducă, el a chemat către ea, şi a zis, Adu-mi, eu te rog, o bucată de pâine în mâna ta.
Şi ea a zis, Aşa cum viu este DOMNUL Dumnezeul tău, eu nu am o plăcintă, decât o mână de făină în butoi, şi puţin ulei într-un urcior: şi, iată, eu adun două beţe, ca să pot merge înăuntru şi să o pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu, ca noi să o putem mânca, şi să murim.
Iar Ilie a zis către ea, Nu te teme; du-te şi fă aşa cum ai spus: dar fă-mi mie din aceea o plăcintă mică mai întâi, şi adu-o la mine, şi după aceea fă pentru tine şi... fiul tău.
Căci aşa vorbeşte DOMNUL Dumnezeul lui Israel, Butoiul de făină nu se va micşora, urciorul de ulei nu se va termina, până în ziua când DOMNUL trimite ploaie pe pământ.
Şi ea a mers înăuntru şi a făcut după spusele lui Ilie: şi ea, şi el, şi casa ei, au mâncat multe zile.
Şi butoiul de făină nu s-a micşorat, nici urciorul de ulei nu a scăzut, după cuvântul DOMNULUI, care a fost vorbit de Ilie.
Pentru vorbirea din dimineaţa aceasta, chiar înainte de a merge în străinătate, am ales un text, din acesta: Fi Sigur De Dumnezeu.
E-1 And it reads like this:
And Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead said unto Ahab, As the LORD God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these three years, but according to My word.
And the word of the LORD came unto him, saying,
Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrith--Cherith,... (I meant to say)... that is before Jordan.
And it shall be, that thou shall drink of the brook; and I have commanded the ravens to feed thee...
So he went and did according to the word of the LORD: for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan.
And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening; and he drank of the brook.
And it came to pass after... while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land.
And the word of the LORD came unto him, saying,
Rise, and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink.
And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse: and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it, and die.
And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou has said: but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and... thy son.
For thus saith the LORD God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth.
And she went in and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days.
And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD which was spoken by Elijah.
E-2 Iar acum, Doamne, binecuvântează Cuvântul Tău aşa cum Acesta merge înainte, şi fie ca Duhul Sfânt să captureze minţile noastre şi gândurile noastre, şi să ne pregătească pentru vizitarea Lui, aşa cum noi L-am chemat să vină. Căci noi nu venim la casa Domnului să fim văzuţi, sau să vedem, ci să învăţăm despre Tine, şi să ştim despre natura Ta, şi calea Ta, şi cauzele Tale, ca să putem fi în stare să întâmpinăm problemele vieţii, cu o asigurare reală, fiind siguri de Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-2 For this morning's talk just before going overseas, I have chosen a text of this: "Be Certain of God."
And now, Lord, bless Thy Word as It goes forth, and may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for His visitation, as we have asked Him to come. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of Thee, and to know of Thy nature, and Thy way, and Thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Grant it, Lord. In Jesus' Name we ask it. Amen.
E-3 Trebuie că a fost o dimineaţă înfricoşătoare. A fost aşa de cald şi praf, şi oamenii erau în stradă, flămânzind, şi pământul era aşa de fierbinte că era gata să ardă. Toată aceasta era reflectarea păcatelor lor şi a descompunerii lor morale.
E-3 It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty, and people was in the street starving, and the earth was so hot it was ready to burn. All this was the reflection of their sins and their moral decay.
You see, Ahab was reigning in--in Israel at the time--or over Israel, and he was the wickedest of all the kings of Israel. There had been no king as wicked as Ahab. For he, being taught and knowed better, he failed not to continue to displease God in everything that he did. Although he had a great military system, and the people had become very prosperous under his reign. But yet, you cannot displease God and expect to get by very long.
E-4 Voi vedeţi, Ahab domnea în-în Israel, la timpul acela, sau peste Israel, şi el era cel mai păcătos dintre toţi împăraţii lui Israel. Acolo nu a fost nici un împărat aşa de rău ca Ahab, căci el, fiind învăţat şi ştia mai bine, el nu a omis să continue să displacă lui Dumnezeu în tot ce a făcut el. Deşi el avea un mare sistem militar, şi poporul a devenit foarte prosper sub domnia lui, dar, totuşi, tu nu poţi să displaci lui Dumnezeu şi să te aştepţi să-ţi meargă prea mult.
E-5 And then in his wedding, instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner, an idolater, worship of idols. He married Jezebel. And she was not a believer.
And no believer should ever marry an unbeliever, under no circumstances: should always marry believers.
But Ahab had done this evil thing. And no doubt but what Jezebel was a beautiful woman. And he'd fell for what she looked like in the stead of what she was. That's... So many people make that same mistake to this day.
And she had brought idolatry in the nation, among the people. And the people, the priests, their ministers, had fell victim to this great popular demand.
E-5 Şi apoi, în cununia lui, în loc să se căsătorească printre propriul lui popor, el a mers dincolo şi s-a căsătorit cu o păcătoasă, o idolatră, închinătoare la idoli. El s-a căsătorit cu Izabela. Şi ea nu era o credincioasă.
E-9 And it's a very picture of our country today. We have fallen under the popular demand. No doubt that the priests thought it would be all right as long as their government okayed it. But I don't care what the government okays; it's got to be what God okays. And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things.
And one might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today. We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshippers, because they--they worship idols. Some of them worship movie stars for idols. Some worship money for idols. And some worship television stars as idols. But all that you put before God is an idol, let it be whatever it may be.
E-6 Şi nici un credincios nu ar trebui să se căsătorească vreodată cu o necredincioasă, sub nici o formă. Întotdeauna trebuie să se căsătorească cu credincioase.
E-11 Even to Satan, our great adversary is such a smart one, until he even puts sometimes the church before God. You might have a great church. It may be a great building, or it may be a great denomination; and again, it may be a great congregation, but let nothing come before God in your heart. Anything in--before God is an idol.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be under the reigns of other kings. And they thought just because they was a religious nation that everything would be all right. And that's the way we have come to that place also.
E-7 Dar Ahab a făcut acest lucru rău. Şi fără îndoială că Izabela era o femeie frumoasă. Şi el s-a dedat pentru felul cum arăta ea, în loc de ceea ce era ea. Aşa-i cum, aşa de mulţi oameni fac aceeaşi greşeală până în ziua de azi.
E-13 Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, "Brother Branham, I believe that you pin this United States down too close." He said, "You're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation."
I said, "He's got to do it in order to be just." He said, "But Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the Scriptures, and our forefathers came here and God gave us this heritage, and we are a religious nation."
I said, "That is true, all of it. And no one knows how I appreciate this nation. But look, my brother, Israel also was chosen of God, and He sent her prophets and great men. But God cannot stand sin. He made Israel reap every grain they sowed. And if He made Israel reap what she sowed, He'll make us reap what we sow. He is no respecter of person."
E-8 Şi ea a adus idolatrie în naţiune, printre oameni. Şi poporul, preoţii, lucrătorii lor, au căzut pradă la această mare cerinţă populară.
E-16 And we've got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God, which is all right and so much appreciated. But we cannot draw salvation from what they did. Salvation is an individual affair between every person and God. Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have... You go to spiritual men and women, and you find in their heart that there's something lacking.
E-9 Şi acesta-i tocmai tabloul despre ţara noastră astăzi. Noi am căzut sub cerinţa populară. Fără îndoială că preoţii s-au gândit că aceasta ar fi în ordine, atât timp cât guvernul lor o aproba. Dar mie nu-mi pasă ce aprobă guvernul, aceasta trebuie să fie ce aprobă Dumnezeu. Şi poporul se gândea că ar fi în ordine dacă ei anticipau în unele din lucrurile lor lumeşti.
E-18 We have been... In the last few weeks I've been going over some of these things and finding that in the men that I thought was the kernel, yet I found that they're putting emphasis upon temporal things, going around and saying, "God gives me the biggest so-and-so; God gives..." You're bluffing.
Great material things don't always rest in God's will. God makes the rain to fall on the just and the unjust. But what the world needs today is not a bluff of faith, to try to bluff yourself into something and call it spiritual.
E-10 Şi cineva ar putea să-mi ceară să reconstitui ceea ce tocmai am spus, că aceasta a fost o imagine foarte asemănătoare de astăzi. Am putea să nu ne gândim că suntem închinători la idoli, dar noi suntem. Şi guvernul o sprijineşte. Oamenii astăzi sunt închinători la idoli, pentru că ei-ei se închină la idoli. Unii din ei venerează stele de cinema, ca idoli. Unii venerează banii, ca idoli. Iar unii venerează stele de televiziune, ca idoli. Dar tot ce voi puneţi înainte de Dumnezeu este un idol, să fie aceasta orice poate să fie.
E-20 Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart. Did not our Lord say, "Many will come to Me that day and say, 'Have not I did this and that in Your Name?' and I will confess to them, "Depart from Me, you workers of iniquity." What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it. "I never knew you," He will say. And we're living in that day.
What we need today is not a lot of material things; we have that. We don't need greater churches; we don't need greater congregations. We don't need more on radio and on television. We don't need so many more of these things. But what we need today to be spiritual, is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny, and will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God, and a revival takes place on the inside of their heart that changes their attitudes and atmosphere that they live in.
E-11 Chiar la Satan, marele nostru adversar, este unul aşa de deştept, încât el chiar pune, uneori, biserica înainte de Dumnezeu. Voi aţi putea avea o biserică mare. Ar putea să fie o clădire mare, sau ea poate să fie o denominaţiune mare. Şi, iarăşi, ea poate să fie o mare adunare, dar să nu lăsaţi nimic să vină înainte de Dumnezeu, în inima voastră. Orice înaintea lui Dumnezeu, este un idol.
E-22 You might not have a pair of shoes on your feet. You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God. I'd rather have it than all the money in the world.
So you can't say that natural things is always the sign of God's blessing. David spoke that to the Lord, that he'd seen the wicked spread forth his--like a great bay tree. But God asked him, "Did you ever consider him at the end?" No matter how good of clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the Presence of God. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man; it's a condition of the spirit that moves into the Presence of the living God.
E-12 Şi oamenii aceştia ştiau că ei nu erau duhovniceşti cum obişnuiau să fie, sub domnia altor împăraţi. Şi ei se gândeau, că doar din cauză că ei erau o naţiune religioasă, că totul ar fi în ordine. Şi acela-i felul cum şi noi am ajuns la punctul acela.
E-24 But we take things for granted. We think that just because that we are a nation... So had Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right. Their priests and preachers had tried to tell them, "All is well; everything's just fine." But they had one; he cried out against the wrong thing, because this one knowed that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion.
So does the God of heaven remain the same today. And all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him.
E-13 Cu câteva luni în urmă eu vorbeam cu un prieten foarte bun de-al meu. Şi el a zis, "Frate Branham, eu cred că tu prinzi aceste State Unite în jos prea strâns." El a zis, "Tu întotdeauna răcneşti la păcat şi cum Dumnezeu urmează să pedepsească această naţiune."
E-26 We might build schools, and shrines, and tabernacles; we might have organizations; we might do great things, but yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. And you don't find that no more.
You find our prayer meetings are so weak, just about a minute of prayer, jump in the bed. We find out that happens about once or twice a day. When all of us are guilty... Our nation morally is decaying. We've got Billy Grahams and Oral Robertses everywhere, but until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, till a undying faith in the living God, we're only beating our brains, as it would say, out.
E-14 Am zis, "El trebuie să o facă, ca să fie drept."
El a zis, "Dar, Frate Branham, tu uiţi că această naţiune a fost fondată pe Scripturi. Şi strămoşii noştri au venit aici, şi Dumnezeu ne-a dat această moştenire. Şi noi suntem o naţiune religioasă."
E-28 We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called doctor or reverend. We might pastor the greatest churches there is in the land, and we might be as pious as we could be, that no man can put a finger on our lives. But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, "Like the hart panteth for the waterbrook, my soul thirst after Thee, oh God."... Until we get to that type of an experience...
Therefore, Communism and so forth will gain the grounds as they're doing, and all the joining that we can do will never stop it. It's predicted to come. But God is calling to His church.
E-15 Am zis, "Asta-i adevărat, toată aceasta. Şi nimeni nu ştie cum apreciez eu această naţiune! Dar, uite, fratele meu, şi Israel a fost ales de Dumnezeu, şi El i-a trimis profeţi şi oameni mari. Dar Dumnezeu nu poate suferi păcatul. El a făcut ca Israel să recolteze fiecare grăunte care l-au semănat. Şi dacă El a făcut pe Israel să culeagă ce a semănat, El ne va face pe noi să culegem ce semănăm. El nu face deosebire de persoane."
E-30 How that this little woman must have been of the caliber of Elijah, because usually your action shows what you are. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Remember, she was a Gentile, not a Jew.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type... For we see that God would not have called to her, if she hadn't have been a worthy one to entertain God's prophet. For He would've never sent His prophet to a house that was unworthy.
It was not his choosing; it was God's choosing. It wasn't her bidding him; it was God bidding him. He had been placed by a brook; the ravens were feeding him. But it was God's command for something to take place. And God surely went to a believer of the same nature of Elijah.
E-16 Şi noi am ajuns la punctul să ne gândim că deoarece ne odihnim pe ceea ce au făcut strămoşii noştri, sau asupra a ceea ce marii noştri fondatori ai bisericilor, ce era marele lor sacrificiu către Dumnezeu, care este în ordine şi aşa de mult apreciat, dar noi nu putem să extragem mântuire din ce au făcut ei! Mântuirea este o afacere individuală între fiecare persoană şi Dumnezeu. Nu cu naţiunea noastră, cu biserica noastră, ci cu noi înşine înaintea lui Dumnezeu, noi răspundem.
E-33 She was a widow woman. And we all know what she--a widow woman would've went through with, her husband dead and a young boy to raise.
And in the lands there they depended on their crops. They didn't have projects as we have today and--and defense plants. They depended on their crops. And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying.
And then we find that no doubt she'd prayed night after night all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down. And it must got to a place till there was not even another cupful of meal in the barrel. All she had was just a little handful. Death was coming right into the gate, at her door. For there was no way of getting any more. The whole nation was starving.
And the oil was, just a good spoonful left in the little container. Just that much oil and that much meal lay between her and death. She must've got real sincere about her prayers. You let that strike your home; it'll be a little more sincere than we are this morning. When we know that death lays at the door.
E-17 S-a ajuns la punctul în ţara noastră, încât în mijlocul celui mai spiritual popor care noi avem, tu mergi la bărbaţi şi femei spirituali, şi tu afli în inima lor că există ceva ce le lipseşte.
E-37 And I believe maybe we'd think perhaps this: that she'd prayed all night long, for one more day settled it. She could look at the pale lips of her little boy of about three or four years old, and she could see her own bones dwindling away as the flesh was going from them. And it must've been a terrible thing as this mother, seeing these things going, and yet with her hands before God praying day and night. "Now, we're down to one handful of meal and a spoonful of oil."
You know, it's a strange thing. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Let this be a message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way.
E-18 Noi am fost, în ultimele câteva săptămâni, am trecut peste câteva din aceste lucruri, şi am aflat că în oamenii care m-am gândit că era miezul, totuşi eu aflu că ei pun accentul pe lucrurile temporare, mergând în jur şi zic, "Dumnezeu îmi dă cel mai mare aşa-şi-aşa. Dumnezeu dă..." Tu te amăgeşti.
E-39 You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires... We believed on God. There's a circumstances has to be met, and it's according to His will. And we've confessed our sins, and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, every requirement that God had made or asked, we have met that requirement, and yet He lays silent; He just won't answer us...
I'm sure that I'm speaking to peoples this morning who's come to that place. I've been there many times myself. When I've went back and traced my life and turned over every stone, and I'd find that I did something wrong, I'd go confess it and say, "Lord God, I'll make it right," and go do so. Then come back again and say, "Now, Lord, Thou art God; You'll answer me. Surely I've met every request that You required me to do. And every requirement, I have met it." And still He won't move, seems to set silent; that's when you've got to be sure that He is God. Don't be discouraged; the only thing is, that in your heart to be certain of God.
E-19 Lucruri mari materiale nu se odihnesc întotdeauna în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu face ca ploaia să cadă pe cel drept şi pe cel nedrept. Dar ceea ce lumea are nevoie astăzi nu este o mistificare de credinţă, să încerci să te prefaci în ceva şi să o numeşti spiritual.
E-41 My text, be certain first before you do anything; be certain in your heart that it's God. And when you've met everything that He said, then you're sure that He's God, that's when faith goes to work right there. Faith stands steady, for it knows that He is. And you met every requirement. You believe that He is, and faith holds steady. Oh, blessed be His Name. Faith won't move, for it's sure that God is and a rewarder of those that diligently seek Him.
May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. If you've met God's requirement, and in your heart you believe that He is, God's only testing your faith, for He loves to do that. You've confessed your sin and you've met every requirement that God requires, and still He lays silent, remember, faith says that He is. Then faith holds onto it, not knowing what it's all about, but it knows that He is, and it's certain that He is.
E-20 Uneori credinţa va face miracole mari, şi totuşi nu vin dintr¬o inimă spirituală. Nu a spus Domnul nostru? "Mulţi vor veni la Mine, în ziua aceea, şi zic, 'Nu am făcut eu aceasta şi aceea, în Numele Tău?' Şi Eu le voi mărturisi, 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii."' Ce este fărădelege? Este ceva ce tu ştii să faci drept şi nu o faci. "Eu niciodată nu v-am cunoscut," va zice El. Şi noi trăim în ziua aceea.
E-44 Then remember, if He is, His Word has to be true. And if He required you to meet these circumstances and you did, He's obligated to take care of His Word. Don't back off and say, "Oh, I never got healed. I..." Oh, you poor, weak faith. Don't believe that. If everything's confessed, and everything's out, and you met God's requirement, faith holds right there. There's nothing will move it. He is, and you're sure. "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with the wings of an eagle. They shall run and not be weary; if they walk, they shall not faint."
Wait, when you've met His requirements; that brings your faith to a showdown. If you have met... God's requirements has been made--or met, and you have fully considered it, and you have done everything that God required you to do, then your faith rests right there that He is. Be certain of God.
E-21 Ce noi avem nevoie astăzi nu sunt o mulţime de lucruri materiale. Noi avem aceea. Noi nu avem nevoie de biserici mai mari. Noi nu avem nevoie de adunări mai mari. Noi nu avem nevoie de mai mult radio şi la televiziune. Noi nu avem nevoie de aşa mai multe din aceste lucruri. Dar ce noi avem nevoie astăzi, să fim spirituali, este persoane care se vor smeri înaintea lui Dumnezeu, dacă ei nu au nici un ban, şi se vor ruga până când spiritul acela din ei este satisfăcut cu bunătatea lui Dumnezeu, şi are loc o trezire în interiorul inimii lor, care schimbă comportările lor şi atmosfera în care ei trăiesc.
E-46 You know, He loves to test us. He loves to see the reaction of your faith. Did you know that? God likes to see how you'll react. When you say, "Oh, Lord, I believe You; Thou art my Saviour. I believe that You are the Healer; I believe that You are the One Who gives the Holy Spirit; and the things that I am requiring, You are the God Who gives that." And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if He'll let you get well, and then because it don't happen, you run off like a coward somewhere, God can't use that. There's no way for Him to use you. There's no way for Him to answer you, because He only answers by faith. Then all of a sudden you go away and He can't answer. But real true faith stands there, being sure that God is. Be certain that He is.
And if God asks this thing to be done, to confess your sins and so forth, and you've done it, faith says that He is; it's certain that it's going to happen. Your request has to be granted. Oh, I--I hope you don't miss that. If you're sure of God, God's sure of His Word. He's only waiting to test you.
E-22 Tu ai putea să nu ai o pereche de pantofi în picioare, tu ai putea să fi îmbrăcat în zdrenţe, dar ceva în inima ta cântă melodiile lui Dumnezeu. Eu mai degrabă aş avea aceasta decât toţi banii din lume.
E-48 He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them. And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, "Our God is able to deliver us from this furnace. But if He doesn't do it, we're not bowing to any of your idols." See, they were sure and certain of God.
They knowed that He was Jehovah. They knowed that He answered prayer. But whether He did in their case or not, it would have to be for the good, so they just made their statement, confessed their sins, and walked into death.
When they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, He'd raise them up again in the resurrection, they were certain of God; because they knowed that God would work everything for their good. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good.
E-23 Deci tu nu poţi spune că lucrurile naturale sunt întotdeauna semnul binecuvântării lui Dumnezeu. David a vorbit aceea către Domnul, că l-a văzut pe cel rău răspândind înainte a lui... ca un pom mare de dafin. Dar Dumnezeu l-a întrebat, "Dar te-ai gândit vreodată despre el la sfârşit?" Nu contează cât de bune haine purtăm, cât de mult avem de mâncat, nu aceea este ce merge în Prezenţa lui Dumnezeu. Acest trup în care noi locuim, piere, indiferent de cât este de îngrijit. Dar sufletul este cel care este în om; este o stare a spiritului care se mută în Prezenţa Dumnezeului cel viu.
E-51 So they made one statement. They were certain. And they walked right into the fiery furnace, and God let them walk there, setting looking at them. He wanted to see their reaction.
When the king said, "Did you bow when the trumpet sounded?" they said, "No, we did not bow." There's your faith, holding tight.
"Well, then if you did not bow, do you know my decree?"
"Yes, we know your decree."
"My decree is that the furnace will be het seven times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Do you now want to bow?"
"No, we will not bow." There's their faith.
God said, "Well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has."
So he said, "Bind their hands, and bind their feet, and start them to the furnace." And they walked up that furnace with the fire in their faces, God still standing looking at it. But they were certain that He was God. They had made their confession. They had made everything right that they knowed of. They were certain that He was God.
So they walked right up that fiery furnace. And right at the last moment, there He come riding out of the heavens on a chariot of wind, fanned the breezes off of them while He consoled them and talked to them. God lets your faith come to the spot to where it'll react.
E-24 Dar noi luăm lucrurile ca ceva normal. Noi credem că doar pentru că noi suntem o naţiune... Aşa a crezut Ahab şi tot Israelul, în ziua aceea, au luat lucrurile ca ceva normal, că totul era în regulă. Preoţii şi predicatorii lor au încercat să le spună, "Totul este bine. Totul este chiar bine." Dar ei au avut pe unul, el a strigat împotriva lucrului greşit, pentru că acest unul ştia că un Dumnezeu sfânt nu putea fi mulţumit cu tendinţele moderne ale unei religii nesfinte.
E-57 There was Job of the Old Testament, when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner. But Job knowed that he had not sinned. He knowed that he'd confessed everything that he'd done and put a burnt offering out there. That was God's requirement. That's all God required, was that burnt offering and a confession. And Job done those things.
And Satan said, "I'll take his camels, for he's a rich man; I'll take his sheep." And finally he taken his children, the closest to his heart. But still Job stood pat, for he knew that God... Well, he was certain He was God, for he'd talked to Him, and he'd met His requirements. He searched down and found out, "I've made every burnt offering. I said in my heart, 'Perhaps when my sons gave a--a feast and my daughters attended, perhaps maybe they did secretly sin in their heart, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong."
E-25 Aşa rămâne Dumnezeul din Cer acelaşi astăzi. În toate eforturile noastre şi lucrurile mari care încercăm să le facem, Dumnezeu nu va fi mulţumit niciodată în afară de o viaţă sanctificată în întregime înaintea Lui.
E-60 Oh, God, when a man keeps what God said do, he's certain He's God; He has to answer. Faith calls Him on the scene every time.
When you've done what you know is right, when you've met His requirement, when you've confessed and made right and done restitutions, and laid it before God, I don't care how silent He is, He's still God, waiting to put that faith there. You done your works, now He wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do.
If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it, not run up next Sunday, and run the next day unto the next healer comes through the city; He's waiting to see your reaction on your faith, not walk back next day and say, "I feel so bad; I don't guess I got healed." You're not fit for the prayer line in the first place. You're not--you're not--you're not ready yet. You don't believe that He is God. I don't...
E-26 Noi am putea zidi şcoli, şi capele, şi tabernacole. Am putea avea organizaţii. Am putea face lucruri mari, dar totuşi Dumnezeu nu va fi satisfăcut până când sufletul uman devine unul sfinţit pe altarul lui Dumnezeu, consacrat pentru lucrările lui Dumnezeu. Şi voi nu mai găsiţi aceea.
E-63 You might say, "Brother Branham, I disagree with you." Your own action proves what you are. "By their fruits you shall know them." If a man says that he is a Christian, and he still drinks, and smokes, and gambles, and tells dirty jokes, and says part of the Bible's right and part's not... He might preach the Gospel and deny part of the Bible; he's still a sinner. He's not right yet.
But when you openly confess that God is the same God and your life applied in His hands to be, "Lord, I am the clay; Thou art the Potter," then ask what you will. Faith will never move; it'll stand right there.
Though circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves, because you're certain that He's God. And if He's God, He keeps His promise. He can't make a promise and break it. If He's God, He's got to keep His promise. Oh, I love that. He's got to stay with it.
E-27 Tu afli că adunările noastre de rugăciune sunt aşa de slabe, doar cam un minut de rugăciune, sari în pat. Noi aflăm că aceea se întâmplă cam o dată sau de două ori pe zi. Când, noi toţi suntem vinovaţi. Naţiunea noastră, moral, se descompune. Noi avem Billy Grahami şi Oral Roberts peste tot. Dar până când nu vine o sete în inima Americii, să o aducă iarăşi înapoi la un Dumnezeu viu, la o experienţă vie, la o credinţă nemuritoare în Dumnezeul cel viu, noi doar ne batem creierii, aşa cum s-ar zice, afară.
E-66 Job made his offerings; he done everything. He knowed that he was right. And here come the church members by, some of the churches of other denominations, said, "Job, you might as well confess that you're a sinner, for God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner."
But Job said, "I've made my confession. I've put the burnt offering out before God, and I'm not a sinner." He knowed where he was standing. Then everything went on, just on and on and on, just as hard as it could go, trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering. The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness, your doubt of God. You ask God for anything and walk around doubting it, then you are a doubter and not a believer. Job knowed where he stood, and he stood firm on that foundation.
E-28 Noi am putea umbla cu pieptul în afară, cu gulerele noastre întoarse înapoi, şi umblăm în jos pe stradă, şi dorim să fim numiţi "Doctor" sau "Reverend." Noi am putea păstorii cele mai mari biserici care există în ţară, şi am putea fi aşa de pioşi cât putem să fim, încât nici un om nu poate pune un deget pe viaţa noastră. Dar până când sufletul acela care este în interiorul nostru nu este în flăcări pentru Dumnezeu, până când ceva înăuntru acolo, care doreşte după El! "Cum cerbul gâfâie după pârâul de apă, sufletul meu însetează după Tine, O Dumnezeule." Până când noi ajungem la acel fel de experienţă!
E-69 No wonder Perronett said in his dying hour,
On Christ, the solid Rock, I stand;
All other grounds is sinking sand.
On that solid rock of Job's confession... Even his beloved wife walked out. When his health was gone, and the boils was all over him, and he scraped himself, and cursed the day that he was borned, said, "May the sun not even shine; may the moon stay down at night."
His wife said, "Job, you're so miserable; why don't you curse God and die."
He said, "Thou speakest like the foolish women." He was certain there was a God, and he'd met the requirement. Oh, I feel religious. He knowed that he'd met God's requirements, and that settles it. God was testing his faith. He'll test yours; He'll test mine.
E-29 De aceea, comunismul, şi aşa mai departe, vor câştiga teren aşa cum ei o fac, şi toate asocierile care le putem face niciodată nu-l va opri. Este prezis să vină. Dar Dumnezeu strigă către Biserica Lui.
E-72 But when we've met His requirements, "Repent every one of you and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost," that's His promise. "Any among you sick, call the elders of the church; let them anoint in oil and prayer. The prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up." That settles it. "Confess your faults one to another and pray one for another."
You've met God's requirements, "These signs shall follow them that believe: In My Name they shall cast out devils; they'll speak with new tongues; if they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them; if they lay their hands on the sick, they shall recover." That settles it.
Be certain of God. Be sure that in your heart that you believe that that's God's Word. Job was.
His wife said, "Why don't you curse Him and die. Why, you're getting worse all the time."
E-30 Cum că această femeie mică trebuie că a fost de calibrul lui Ilie! Deoarece, de obicei acţiunea ta arată ce eşti. Şi, iarăşi, ea a fost aleasă să menţină pe profetul lui Dumnezeu. Amintiţi-vă, ea era o Ne-Iudaică, nu o Iudaică.
E-75 How Satan likes to throw that at you. "Why, you're no better than you was when you was anointed. You're no better than you was when them preachers prayed for you. Them preachers ain't right in the first place." It doesn't matter about that preacher; it's your faith in the living God what mounts. It's not what the preacher is; it's what God is. The preacher never made the promise; God made the promise. It's not up to the preacher; it's up to God and your faith to believe that that is God. So be certain of God. Be certain that it's God, and that's God's Word, and God is in His Word.
And Job said, "Thou speakest like a foolish woman." Said, "The Lord gave, and the Lord taken away; blessed be the Name of the Lord." He was certain that there was God. And when he got that out of his mouth, the thunders begin to roar and the lightnings begin to flash; God moved on the scene; it always calls Him on the scene. He sets silent for a long time.
E-31 Şi ţara era înfierbântată. Şi fără îndoială că această femeie mică, fiind de calibrul acela, fiind de felul credinciosului... Căci noi vedem că Dumnezeu nu ar fi strigat după ea, dacă ea nu ar fi fost una vrednică să menţină pe profetul lui Dumnezeu. Căci El niciodată nu ar fi trimis pe profetul Lui la o casă care era nevrednică.
E-78 That's what He's doing, looking at this bunch of hell-bound Americans, church-going hypocrites. I'm not angry, but sin angers anybody that's right with God. I'm not angry with the nation, not angry with the people, but I'm angry with the devil who has caused these things to blind the people.
These blind pastors and preachers let them get by with some kind of a little manmade theology. You've got to be born again, and God keeps His Word. Seen Him as He's...?... them. Better be sure that there's God. "Having a form of godliness, then denying the power thereof."...
E-32 Aceasta nu a fost alegerea lui. A fost alegerea lui Dumnezeu. Nu era că ea îi poruncea lui. Dumnezeu îi poruncea lui. El a fost pus lângă un pârâu. Corbii îl hrăneau. Dar aceasta era porunca lui Dumnezeu ca ceva să ia loc. Şi Dumnezeu desigur că a mers la o credincioasă de aceeaşi natură ca a lui Ilie.
E-80 This poor, little woman, she knew that He was God. As that barrel went down, down, down, down, circumstances got worse and worse all the time. But God was letting it get that way. He just loves to do that. He loves to put your faith to a test to see how you act on it, let you be anointed and prayed for, then make you worse, say, "Come on, Satan, put him to the test; I know he believes Me." Bless God forever. Oh, my. "Put him to a test now; I know he took My Word for it." Could He say that about you?
He said that about Job, said, "Do anything to him you want to, but don't you take his life, for I know he loves Me. He's made the burnt offering; he's made the requirements; he did what I told him to do, and he believes it. Now, roll him over the coals if you want to." He took everything away from him; God doubled it when He give it back to him. Sure He will.
E-33 Ea era o femeie văduvă. Şi noi toţi ştim prin ce ea, o femeie văduvă, ar fi trecut, cu bărbatul ei mort şi să crească un băiat tânăr.
E-82 He puts our faith to a test to see if we really believe that He is God.
That little woman no doubt said, "I prayed; I prayed; I know I'm an unworthy Gentile."
You remember, Jesus spoke of her in the Bible; He said, "Wasn't there many widows in the days of Elijah? But he was only sent to one, and she was a Gentile."
Oh, he said, "I prayed." And maybe when she seen that last little cake, death had done entered the gate and come into the door. One more bite apiece and she and her son died. I can see her all night praying, the hot winds a-blowing, and the earth parched, and the people crying and screaming in the streets. She walked around through the house. She looked at her little boy, looked at his little pajamas, they were all out, and his little feet sticking out, looked at her own hands, wrinkled. She walked back and forth, but she said, "I know that He's God. I've made all of my confession; I've done everything that He required; and I'm asking for our lives for His glory." God seen her.
E-34 Şi în ţările de acolo, ei depindeau de recoltele lor. Ei nu aveau proiecte cum avem noi astăzi, şi-şi plante de apărare. Ei au depins de recoltele lor. Şi din cauza fărădelegii poporului, şi descompunerea lor morală, a adus o secetă peste ţară, aici ei toţi înfometau şi mureau.
E-86 Rest of them was going out and having a big dance somewhere, prettying themselves up, having a modern television show or something, carrying on with the world. But that woman was alone with God.
Daylight broke. She said, "The little fellow had cried all night for something to eat; what'll I do with one little handful of meal?"
You know, that meal was Christ. Any Bible student knows that Christ was the Meal-offering. And that meal offering had to be ground with a special burr too, till it cut every little piece of corn the same, because Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rests upon it. Hallelujah. You can have all your old, cold formal religion you want to. For me I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. I make my stand in the world of infidels. I still believe that He's the same yesterday, today, and forever.
Them burrs cut every bit of it just the same, because He is the same. He's the same God that He was then, He is right now this morning. He always will be the same. That's what the meal meant.
E-35 Iar apoi noi aflăm că fără îndoială ea s-a rugat seară după seară, toată noaptea, aşa cum ea începe să vadă că butoiul de făină scădea în jos, în jos, în jos. Şi trebuie că a ajuns la un punct până când acolo nu era nici măcar o altă ceaşcă de făină în butoi. Tot ce avea ea era doar o mână mică. Moartea venea chiar în poartă, la uşa ei. Căci nu era nici o cale să mai obţină ceva. Toată naţiunea înfometa.
E-90 And the oil means the Spirit, as we know according to Ezekiel 4 and so forth. That's the reason we anoint with oil; it's the Spirit. What is it? As St. John 4: "The Father seeketh such to worship Him in Spirit and in Truth." Jesus was the Truth. He was the Meal-offering, and this Oil was the Spirit. And the Spirit mixed with the Truth has got to bring something. Put it together; it makes a cake.
Oh, where's your faith? When God's Word's preached in Its simplicity, though in Its power that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and the Word goes forth for the Meal, you've got the Oil to mix with It. It may be just a little handful or a spoonful, but whatever it is, it's real.
E-36 Şi, uleiul, doar o lingură bună a rămas în vasul mic. Doar atât ulei şi atâta făină stătea între ea şi moarte. Ea trebuie că a ajuns foarte sinceră cu rugăciunile ei. Voi lăsaţi să lovească aceea căminul vostru, aceasta va fi puţin mai sincer de cum suntem în dimineaţa aceasta, când noi ştim că moartea zace la uşă.
E-92 Now, what's it ready for? It's ready for the cross. It's ready for self-sacrifice. That's what you have to do. If the Word's been preached, and you've got the Spirit in It mixed together, it's self-sacrifice to deny every pain, to deny every sickness, to deny everything that's contrary to God's Word and stand on it.
The doctor says this, that, or the other; that don't make a bit of difference. You stand on it, because God said so. The Meal comes; you got the Oil; you mix it together.
E-37 Şi eu cred, poate, noi ne-am gândi, poate, aceasta, că ea s-a rugat cât era noaptea de lungă, căci încă mai o zi a stabilit-o. Ea se putea uita la buzele palide ale băieţaşului ei în vârstă de vreo trei sau patru ani. Şi ea putea vedea propriile ei oase se ofileau, aşa cum carnea se ducea de pe ele. Şi trebuie că era un lucru teribil, cum această mamă, văzând aceste lucruri petrecându-se. Şi, totuşi, cu mâinile ei înaintea lui Dumnezeu, rugându-se ziua şi noaptea, ,,Acum noi suntem jos la o mână de făină şi o lingură de ulei."
E-94 Now, I hear a voice. It's a little after daylight. A voice speaks and said, "Go out in the yard and get two sticks." Did you notice the Scripture said two sticks? The cross. She's got the meal and the oil, but she's going to be called on to act now, act with it. Ever much you got, much Meal or Oil as you need, but you've got to act--self-sacrifice, two sticks.
In the old times they never found a better way to make a fire. When you take a stick and lay it across a stick, and light it in the middle, you scoot both ends. The Indians burn their fire. I've burned a many time all night long, just take a log and lay it this way and one that way, and just keep pushing it into the fire as it burns.
That stick was a cross. Two sticks the Bible said. The voice said, "Go through the yard and get two sticks." The same time up on the mountain there's a voice thundered down to the prophet and said, "Go to the city; I have commanded..." Oh, my. Both of them obeyed. Something has to happen. Both of them are obeying.
E-38 Voi ştiţi, este un lucru ciudat. Fie ca Dumnezeu să lase ca aceasta să pătrundă în fiecare din voi, dacă voi nu mă veţi mai auzi predicând. Lăsaţi ca acesta să fie un mesaj. Este ciudat, foarte ciudat, că uneori Dumnezeu face lucrurile în felul acela.
E-97 If the preacher preaches the Word, and the man that receives It believes It and acts upon It, something's got to happen. If you're a sinner, you'll have to be saved. If you're sick, you'll have to be healed, because God promised it if we are certain of God.
As certain as He's God, He has to keep His Word. Certainly. Then the command was, "Go to the city, for I have commanded a widow woman..." A vision broke before the prophet. Here he comes, walking. He doesn't know where he's going; don't make any difference. He's just obeying.
E-39 Voi ştiţi, când noi ne-am mărturisit păcatele şi am îndeplinit fiecare cerinţă care o cere Dumnezeu... Noi îl credem pe Dumnezeu. Există circumstanţe care trebuie împlinite, şi este în acord cu voia Lui. Şi noi ne-am mărturisit păcatele, şi noi am făcut toate relele care le-am făcut, îndreptate, am făcut tot ce ştim cum să facem. Fiecare cerinţă care a făcut-o Dumnezeu, sau a cerut, noi am îndeplinit cerinţa aceea, şi totuşi El stă liniştit. El doar nu vrea să ne răspundă.
E-99 She don't know where the sticks will be laying, but there's two sticks in the yard somewhere. She starts off; she goes out in the yard. She looks around, "Oh, how hot." The screams from the city, the night prowlers coming in, scrambling along drinking their wines and so forth. She looks down the street; she sees nothing. She finds one stick, part of the cross, self-sacrifice. She gets another piece of stick, and when she picked up that second stick...
Oh, how gloomy it must have been, death laying at the door. Her and her son had to eat one little piece of the hoe cake and die. That was all of it. And sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice.
When she picked up that second stick and started back, there was a voice come over the gate, said, "Fetch me a little water in a vessel."
E-40 Eu sunt sigur că le vorbesc la oameni, în dimineaţa aceasta, care au ajuns la punctul acela. Eu am fost acolo, de multe ori, eu însumi. Când am mers înapoi şi mi-am urmărit viaţa şi am răsturnat fiecare piatră, şi eu aflu că am făcut ceva greşit, eu mă duc şi îl mărturisesc şi spun, "Doamne Dumnezeule, eu o voi îndrepta," şi mă duc să fac aşa. Apoi vin iarăşi înapoi şi zic, "Acum, Doamne, Tu eşti Dumnezeu; Tu îmi vei răspunde. Cu siguranţă eu am îndeplinit fiecare cerinţă care Tu mi-ai cerut să fac. Şi fiecare cerinţă, eu am îndeplinit-o." Şi totuşi El nu se mişcă, pare să stea tăcut, aceea-i când tu trebuie să fi sigur că El este Dumnezeu. Nu fi descurajat. Singurul lucru este, că, în inima ta, să fi sigur de Dumnezeu.
E-102 She turned to look with these two sticks in her hand, with the meal and oil mixed and ready. She said she'd dressed it, mixed it together. That's what, the Word and the Spirit has to mix together, lay it upon the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you've asked. That's right. "I mixed it; now I'm going get these sticks."
And that voice said, "Bring me a little drink of water in a vessel."
She looks, and she sees a man standing, leaning across the gate, thin-cheeked, bearded, baldheaded, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him. Looked like he was a kind of a kind looking old gentleman. She said, "I'll share my water with him."
Waters of Life, you're willing to give it to anybody, to tell anyone, to go anywhere.
E-41 Textul meu. Fi sigur, întâi, înainte să faci ceva. Fi sigur, în inima ta, că acesta este Dumnezeu. Şi când tu ai îndeplinit tot ce El a spus, atunci tu eşti sigur că El este Dumnezeu, atunci este când credinţa merge la lucru, chiar acolo. Credinţa stă nemişcată, căci ea ştie că El este.
E-105 "Just a moment, sir."
She starts back with the sticks in her hand. And the voice thundered again. "Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand." Bread of Life, water of Life, was it of Life? She'd die as soon as that perished.
"Bring me your water and bring me your bread." What do we find here? What lesson can we find? "Seek ye first the Kingdom of God and all His righteousness; other things will be added." Bring me a little water and a morsel of bread."
Then she turns in her gloom; I can hear her say, "Sir (something like this), you're different from men that I've seen. And men that I can hear speak, you seem to be so positive of what you're saying. But I've only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil. I've dressed it, and I'm going to cook it with these two sticks. And I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got."
E-42 Şi tu ai îndeplinit fiecare cerinţă. Tu crezi că El este, şi credinţa ţine tare. Oh, binecuvântat fie Numele Lui! Credinţa nu se va mişca, căci ea este sigură că Dumnezeu este, şi un răsplătitor al acelora care Îl caută cu sârguinţă.
E-108 What we hear then next? "But fetch me the little cake first." God first. No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence, how gloomy it looks, whatever it may be, take God first, His Word first.
"Doctor said I can't get well," but His Word first. "I'm too much of a sinner." "I'm a prostitute." "I'm a gambler." "I'm a drunkard." God's Word first. "Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; red like crimson, they'll be white like wool." First God...
"Go bring me a little cake first. All that you've got bring it to me." Are you willing to give it into His hands?
My life, all that I am, I'm fifty years old. "Are you willing, William Branham, to lay it to Me? Are you willing, you little children to lay your life to Me? Are you willing? Can you do it? Sick people, can you trust Me? Put Me first."
E-43 Fie ca aceasta să meargă jos de tot adânc şi niciodată să nu se mute de la voi, Tabernacol Branham. Dacă aţi îndeplinit cerinţele lui Dumnezeu, şi în inima voastră credeţi că El este, Dumnezeu vă încearcă numai credinţa, căci Lui îi place să facă asta. Voi v-aţi mărturisit păcatul şi v-aţi îndeplinit fiecare cerinţă care o cere Dumnezeu, şi totuşi El stă tăcut, amintiţi-vă, credinţa spune că El este. Atunci credinţa se ţine de aceasta, fără să ştie despre ce este vorba, dar ea ştie că El este, şi este sigură că El este.
E-112 "Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water." She looked at him. There was something told her that that man knowed what he was talking about. God knows His own. Sheep... "My sheep know My Voice. They know whether it's Scripture or not, whether it's right or not."
She turns in obedience. That's what you've got to do. And when she turned to obey what the prophet said do, then come the thunder from heaven that every man looks to hear. For there come a thunder out of the voice of the prophet that every sinner and every sick person longs to hear, "THUS SAITH THE LORD." How we long to hear it.
E-44 Apoi, amintiţi-vă, dacă El este, Cuvintele Lui trebuie să fie adevărate. Şi dacă El ţi-a cerut să îndeplineşti aceste circumstanţe, şi tu ai îndeplinit, El este obligat să aibă grijă de Cuvântul Lui. Nu te da înapoi, să zici, "Ei bine, eu nu am fost vindecat. Eu..." Oh, tu sărmană, credinţă slabă. Să nu crezi asta. Dacă totul este mărturisit, şi totul este afară, şi ai îndeplinit cerinţa lui Dumnezeu, credinţa ţine chiar acolo. Nu există nimic să o mişte. El este, şi tu eşti sigur. "Cei care aşteaptă după Domnul îşi vor reînoi tăria; ei se vor înălţa cu aripile unui vultur. Ei vor alerga şi nu vor obosi; dacă umblă, nu vor leşina."
E-114 How that people set in my driveway and say, "Come to this door; my daughter's in such, my baby, my so-and-so, just say the word." How can you say it before it's in your mouth? You'd be saying it yourself. But they long to hear that THUS SAITH THE LORD.
There it come across the fence, because she was obeying, and the gloom broke: "THUS SAITH THE LORD, the barrel will not go empty or the cruse run dry until the day that the Lord God sends rain on the earth." Oh, what a consolation.
E-45 Aşteaptă, când ai îndeplinit cerinţa Lui. Aceea aduce credinţa ta la o expunere. Dacă ai îndeplinit... cerinţele lui Dumnezeu au fost făcute, sau îndeplinite, şi ai considerat pe deplin aceasta, şi ai făcut tot ce a cerut Dumnezeu să faci, atunci credinţa ta se odihneşte chiar acolo, că El este. Fi sigur de Dumnezeu.
E-116 She made the cake; she give it to the prophet. She went back and made some for her son and herself, and they eat and drank with plenty upon the earth. Where did it come from? How did it get there? Scientifically tell me where that meal come from. Where did that oil come from? How did it get in that cruse?
She'd poured it dry every morning; she'd emptied the meal barrel every morning. And it was dry, but when she went back for more, it was there. Where did it come from? Take God at His Word. Be certain of God. He's the Creator.
You might've lost your health. You might've lost your fellowship. Take Him at His Word. Be certain that He's God. The gloomy times that's looking now may not look so gloomy if you'll just take His Word and be certain that He's God.
E-46 Voi ştiţi, Lui îi place să ne încerce. El vrea să vadă reacţia credinţei voastre. Aţi ştiut voi asta? Lui Dumnezeu îi place să vadă cum veţi reacţiona. Când tu zici, "O Doamne, eu Te cred. Tu eşti Salvatorul meu. Eu cred că Tu eşti Vindecătorul. Eu cred că Tu eşti Acela Care dă Duhul Sfânt. Şi lucrurile care le cer, Tu eşti Dumnezeul Care dă aceea." Şi atunci când tu îţi mărturiseşti toate păcatele şi promiţi lui Dumnezeu ce vei face dacă El lasă să te faci bine, şi atunci pentru că aceasta nu se întâmplă, tu o iei la fugă pe undeva ca un laş. Dumnezeu nu poate folosi aceea. Nu există nici o cale ca El să te folosească. Nu există nici o cale ca El să-ţi răspundă, pentru că El răspunde numai prin credinţă. Atunci, dintr-o dată, tu pleci, şi El nu poate răspunde. Dar credinţa reală, adevărată stă acolo, fiind sigură că Dumnezeu este. Fi sigur că El este.
E-119 In Germany once I saw a picture, and it always stuck with me. A German painter has painted the--a picture that's--that's called "The Cloud Land." And when you see it off at a distance, it's the horriblest looking gloom you ever seen, just clouds matted together when you're looking at it from a long distance. But when you get real close to it, it changes; it's angels' wings beating together, singing hallelujahs to the Lord. So that's what gloom is sometime. If you look at it at a long distance, it looks gloomy and dark; but take God at His Word and be certain that He's God, and move up close to it; you'll find out it's just angels' wings a-beating together.
E-47 Şi dacă Dumnezeu cere ca acest lucru să se facă, să-ţi mărturiseşti păcatele, şi aşa mai departe, şi tu ai făcut aceasta, credinţa zice că El este, este sigur că aceasta urmează să se întâmple. Cerinţa ta trebuie să fie acordată. Oh, eu-eu sper că nu pierdeţi asta. Dacă voi sunteţi siguri de Dumnezeu, Dumnezeu este sigur de Cuvântul Lui. El aşteaptă numai să vă încerce.
El a făcut-o de multe ori. Să recapitulăm un caz sau două.
E-120 She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, lay it on the altar of sacrifice. Maybe you're called like that this morning: Give up your ways; give up your unbelief; give up everything you've got, and then take the Oil and the Word and mix it together, and put it on a altar of self-sacrifice. You'll find out it'll call God on the scene as certain as I'm standing in this pulpit.
E-48 Să ne gândim la copiii Evrei. Ei nu trebuiau să se închine la un idol. Dumnezeu avea încredere în ei. Şi când au auzit că trebuiau să se ducă la cuptorul aprins, au zis, "Dumnezeul nostru este în stare să ne scape de la acest cuptor. Dar dacă El nu o face, noi nu ne vom închina la nici unul din idolii voştri." Vedeţi, ei erau siguri şi cerţi de Dumnezeu.
E-121 Think of it while we pray. Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? Is the children wanting new shoes, and you ain't got the money to buy them? Is the barrel empty at your house and the cruse about run dry? You can't buy feed for your stock, and there's something wrong, remember, He made a promise.
Are you sick and the doctor says that you need an operation, and you haven't got the money to do it? You have need.
E-49 Ei ştiau că El era Iehova. Ei ştiau că El a răspuns rugăciunii. Dar dacă El o făcea în cazul lor, sau nu, aceasta va trebui să fie spre bine. Astfel ei doar şi-au făcut declaraţia lor, şi-au mărturisit păcatele, şi au păşit la moarte.
E-123 Are you a sinner? Is your need great, knowing if God should call today you'd be lost? Are you a backslider running from God and you know you belong to some church, but you know you're not right; your own conscience tells you according to the Word that you're not right, and you have a need? Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts; may they fall in good, fertile soil.
If you're sick and you--the doctor says you can't get well and you promise God that you'll serve Him all the days of your life, and you're certain that He's God, come meet His requirement. If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray.
E-50 Când se duceau la cuptorul aprins, ştiind că ei erau siguri, că, dacă Dumnezeu îi lasă să ardă, El îi va învia din nou, în înviere. Ei erau siguri de Dumnezeu, pentru că ei ştiau că Dumnezeu va lucra totul spre binele lor. Şi când suntem siguri de Dumnezeu, ştim că Dumnezeu lucrează totul spre binele nostru.
E-125 O Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without You knowing it, for Thou art God. You said, "Is not so many sparrows sold for two farthings? How much more are you than a sparrow?" How much more did You see the hands of those mortal beings in which Your Son Jesus died for. How more did You see their hands than You would a sparrow if it fell this morning. I suppose for--a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning, 'cause no one wants them; there'd be the trouble of burying them. But You know every one of them; You know every feather that's in their body. You know every hair that's on our head.
O Lord, answer prayer; let them be certain this morning that You are God, and It's Your Spirit. May the dullness and glamor of this modern day religion drop away from them, saying, "Oh, I belong to certain-such church." God, may that fade from their minds right now. In this one moment may they catch a glimpse of Eternal Life. And then they'll seek and hunger for it, to know what God is, and they're certain that He is; He keeps His Word.
E-51 Deci, ei au făcut o declaraţie. Ei erau siguri, şi ei au păşit drept în cuptorul aprins. Şi Dumnezeu i-a lăsat să păşească acolo; şezând, se uita la ei. El a vrut să le vadă reacţia.
E-127 To the sinner, may they repent quickly, make ready for baptism in the Name of Jesus Christ. And You promised You'd give them the Holy Ghost. You said it, Lord; You keep Your promise.
There's a backslider that's certain that You are God, and they've wandered away, may they come today because You said, "Though your sins be as scarlet, they shall be white like snow; red like crimson, they'll be white like wool."
And if there's those who are sick, may they realize that You're God; You keep Your Word; You must keep Your Word. And as they lay theirself with their Oil, the Spirit that's in them that's confessing they believe, and then also with the Word, the Bread of Life that's went forth, Christ ground up to them in the Old Testament and in the New Testament to show that He's the same yesterday, today, and forever. May they mix that Word with the Oil, Spirit, that they've got, then stand to their feet at the altar, saying, "This is all I got, Lord; I bring it." Oh, how You'll multiply it, how it'll call the God of history on at the scene; how it'll make Jehovah rise with a heart swelling that, "I got a child that'll obey Me. I've put him through the test, and he proves that he loves Me and he believes Me. He's certain that I am." For it is said, "He that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek after Him." Grant it this hour, as we commit it to You.
E-52 Când, împăratul a zis, "V-aţi aplecat când a sunat trâmbiţa?"
Ei au zis, "Nu. Noi nu ne-am închinat." Acolo-i credinţa voastră, ţinând tare.
"Bine, atunci, dacă nu v-aţi închinat, cunoaşteţi voi decretul meu?"
"Da, noi cunoaştem decretul tău."
"Decretul meu este că cuptorul va fi aprins de şapte ori mai fierbinte de cum a fost vreodată, şi vă voi arunca acolo. Vreţi voi acum să vă închinaţi?"
"Nu. Noi nu ne vom închina." Acolo era credinţa lor.
E-130 And now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet that wants to place... Now, if you're not certain that He is God... If you're certain He is God, and is going to keep His promise, salvation, healing, whatever it is; if you're certain that He's God, stand to your feet. If you got someone else you want to pray for, stand to your feet if you're--if you're certain that He's God. "Make your request known in the assemblies of the saints. You're doing it as you stand to your... [Blank.spot.on.tape--Ed.]...
I'm certain He's God. I believe that He keeps His Word. And I'm sure that my request... I'll lay it under the Blood right now. If you do that, lay every sin, every... Sin is unbelief. You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief. You're laying it down as a sacrifice; you're going to sacrifice it; you're coming to the cross. You're going to sacrifice now all your unbelief and give it over to Him and know that He is, and you're certain He's going to answer. If you're that, raise up your hand. Remain that way.
E-53 Dumnezeu zice, "Bine, Eu voi vedea ce vor face ei privitor la aceasta. Eu voi vedea ce reacţie are credinţa lor."
E-131 Lord, Thou are God. Here is their Oil and their Corn mixed together; they're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts, if they really mean that, and consume that sacrifice. You'll move on the scene, rise the hide waters. Coming from heaven in a chariot of fire You'll shake the whole heavens and earth to reward them.
As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves and every request that they got right on Thy altar... O God of heaven and earth, the Judge of the heavens and earth, surely the Judge of heaven and earth will commit righteousness; surely He'll keep His Word, You Who know the hearts of men, the hearts of women, the hearts of these people.
E-54 Deci el a zis, "Legaţi-le mâinile, şi legaţi-le picioarele, şi porniţi-i spre cuptor." Şi ei au mers sus la acel cuptor, cu focul în feţele lor. Dumnezeu încă stătea, privind la aceasta. Dar ei erau siguri că El era Dumnezeu. Ei şi-au făcut mărturisirea. Ei au făcut totul drept, despre care au ştiut ei. Ei erau siguri că El era Dumnezeu.
E-133 Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got a change of ministry now. And I believe that You are; I've seen You standing yonder in a Pillar of Fire. I've seen You search the secrets of men's hearts, and not one time have You failed. You promised it when You made it yonder across the street here, when You first started dealing to do these things. And You protected me around the world and around and around. I'm sure You're God; I'm certain of that.
I offer myself with these people and a sacrifice of all that I have, Lord, to You for service. I'm starting again, Lord, moving around the world. Help me, O God. If I've disbelieved You at any time, forgive me of my sin, forgive me of my unbelief. I know that You are and a Rewarder of those that seek You.
E-55 Deci ei au mers drept în sus la cuptorul aprins. Chiar în ultimul moment, acolo vine El călărind afară din ceruri, pe un car de vânt, a ventilat flăcările jos de pe ei, în timp ce El îi consola şi vorbea cu ei.
E-135 Likewise, I confess the sins of my people this morning, their weaknesses and their doubtings, as they're standing with their arms in the air. I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses. Send the Holy Ghost upon us with the seal of Your approval, that You are God, and You're here now to receive us, and to take us into Thy arms, and to redeem us of everything that we've lost. If it's our health, may it be restored a hundredfold. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article, filled with the Holy Ghost to be presented before God. If it's unbelief, may it become to us again, Lord, with faith to move mountains. Grant it, Lord.
We believe that You're moving, the Holy Spirit, saturating through this building, over these people, and in their hearts, moving them to accept the living God. This we do in the Name of Jesus Christ.
E-56 Dumnezeu vă lasă credinţa să vină la punctul unde aceasta va reacţiona.
E-137 My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine!
Now hear me while I pray,
Take all my sins away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
Do you mean it? Do you receive it, raise your hands, say, "I now receive it of Him."
While life's dark maze I tread,
And griefs around me spread,
Be Thou my Guide;
Bid darkness turn to day,
Wipe sorrow's fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
E-57 Acolo era Iov, din Vechiul Testament, când Satan, acuzatorul nostru, l-a acuzat că era un păcătos în secret. Dar Iov ştia că nu a păcătuit. El ştia că a mărturisit tot ce a făcut, şi a pus o jertfă de ardere acolo afară. Aceea era cerinţa lui Dumnezeu. Aceea era tot ce a cerut Dumnezeu, era acea ardere aprinsă şi o mărturisire. Şi Iova făcut lucrurile acelea.
E-138 Let us bow our heads. After this stern, hard-cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth... And if you'd humbly believe what you have asked for that you receive, don't you never let nothing push you from that straight road. Stand right there. No matter how much I'd preach, whatever I'd do, or whatever any man would do, it'll never take effect till you accept it as your own personal property.
If you believe that with all your heart, everything that you have desired... If you've confessed your sins, God has forgive you. Don't you never doubt it no more. If you're a backslider, you've been taken back this morning. If you need the Holy Spirit, then be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins. That's God's Word. He will not alter It for no church, no denomination, for nobody else. It must be that way. We got to meet His requirements, not the church's requirements, His requirements. That's what we must do.
E-58 Şi Satan a zis, "Eu îi voi lua cămilele, căci el este un om bogat. Eu îi voi lua oile." Şi în final el i-a luat copiii, cel mai apropiat de inima lui.
E-140 If He said the prayer of faith shall save the sick... If you're sick, I've prayed the prayer for faith for you. You've prayed it in your own heart and believe it, accept it, stand pat on it, it'll have to be that way. Nothing can take it.
No matter how gloomy it looks... You say, "Well, it might look like I'm still sick." That doesn't... It's just angels' wings gathered together. That's all. It's God in a form of blessing. It's looks gloomy to you. Draw a little closer to it and look at it again. See if it ain't God standing there keeping His Word.
Now, as we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor.
E-59 Totuşi, Iova stat liniştit, căci el cunoştea pe acel Dumnezeu, bine, el era sigur că El era Dumnezeu, căci a vorbit cu El, şi i¬a îndeplinit cerinţele Lui. El a cercetat în jos şi a aflat, "Eu am făcut fiecare jertfă de ardere. Am spus în inima mea, 'Poate când fiii mei au dat un-un praznic, şi fiicele mele au participat, poate că ei au păcătuit în secret în inima lor, deci voi oferi o jertfă de ardere ca din partea lor şi mărturisesc greşeala lor.'"
E-60 O Dumnezeule! Când un om ţine ce a spus Dumnezeu să facă, este sigur că El este Dumnezeu, El trebuie să răspundă. Credinţa Îl cheamă pe scenă, de fiecare dată.
E-61 Când ai făcut ceea ce ştii că este drept, când ai îndeplinit cerinţele Lui, când ai mărturisit şi ai îndreptat, şi ai făcut restituiri, şi le-ai pus înaintea lui Dumnezeu. Mie nu-mi pasă cât de tăcut este El, El încă este Dumnezeu, aşteptând să pui credinţa aceea acolo. Tu ţi-ai făcut lucrările, acum El vrea să-ţi vadă credinţa prin lucrările tale. El vrea să vadă ce vei face.
E-62 Dacă ai fost uns şi s-a făcut rugăciune pentru tine, Dumnezeu aşteaptă să vadă ce vei crede tu despre aceasta. Nu să alergi sus Duminica viitoare, şi să alergi ziua următoare, şi când următorul vindecător vine prin oraş. El aşteaptă să vadă reacţia ta asupra credinţei tale. Nu să mergi înapoi, ziua următoare, şi să zici, "Mă simt aşa de rău, eu nu presupun că am fost vindecat." Tu nu eşti potrivit pentru rândul de rugăciune, în primul rând. Tu nu eşti. Tu nu eşti. Tu nu eşti gata, încă. Tu nu crezi că El este Dumnezeu. Eu nu...
E-63 Ai putea spune, "Frate Branham, eu nu sunt de-acord cu tine." Propriile tale acţiuni dovedesc ceea ce eşti. "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Dacă un om zice că el este un Creştin, şi el încă bea, şi fumează, şi jocuri de noroc, şi spune glume murdare, şi zice, "Parte din Biblie este corectă, şi o parte nu," el ar putea predica Evanghelia, şi să nege parte din Biblie, el încă este un păcătos. El nu este în ordine, încă.
E-64 Dar când tu mărturiseşti deschis că Dumnezeu este acelaşi Dumnezeu, şi viaţa ta aplicată în mâinile Lui, a fi, "Doamne, eu sunt lutul; Tu eşti Olarul," atunci cere ceea ce vrei. Credinţa niciodată nu se va muta. Ea va sta chiar acolo.
E-65 Deşi circumstanţele vor părea să cadă de la dreapta şi stânga, dar credinţa aceea niciodată nu se mişcă, pentru că tu eşti sigur că El este Dumnezeu. Şi dacă El este Dumnezeu, El îşi ţine promisiunea Lui. El nu poate face o promisiune şi să o încalce. Dacă El este Dumnezeu, El trebuie să-şi ţină promisiunea Lui. Oh, eu iubesc asta. El trebuie să stea cu aceasta.
E-66 Iov şi-a făcut ofertele; el a făcut totul. El ştia că el era drept. Şi iată-i venind pe aici membri bisericii, unii din bisericile din alte denominaţiuni, zicând, "Iov, tu ai putea tot atât de bine să mărturiseşti că eşti un păcătos, căci Dumnezeu nu te-ar lăsa să fii pedepsit în felul acesta dacă nu erai un păcătos."
E-67 Dar Iov a zis, "Eu mi-am făcut mărturisirea. Eu am pus jertfa de ardere afară înaintea lui Dumnezeu, şi eu nu sunt un păcătos." El ştia unde stătea. Atunci totul a mers înainte, doar înainte şi înainte şi înainte, tot atât de tare cât putea merge, încercând să-l înjosească pe Iov, şi să-l aducă pe Iov la un punct unde el l-ar tăgădui pe Dumnezeu şi să nege acea jertfă de ardere. Chiar în minutul când tu iei acţiune asupra oricărui lucru care-l mărturiseşti, aceasta arată slăbiciunea ta, îndoiala ta de Dumnezeu. Tu îi ceri lui Dumnezeu ceva, şi umbli în jur îndoindu-te de aceasta, atunci tu eşti un îndoitor şi nu un credincios.
E-68 Iov ştia unde stătea, şi el a stat ferm pe temelia aceea.
E-69 Nu-i de mirare că Perronet a zis, în ceasul morţii lui:
Pe Cristos, Stânca solidă, eu stau;
Toate celelalte terenuri sunt nisipurimişcătoare.
E-70 Pe stânca aceea solidă a mărturisirii lui Iov, chiar şi iubita lui soţie l-a lăsat. Când sănătatea lui era dusă, şi buboaiele erau peste tot pe el, şi s-a scărpinat şi a blestemat ziua în care s-a născut. A zis, "Fie ca soarele nici măcar să nu strălucească! Fie ca luna să stea jos noaptea."
Soţia lui a zis, "Iov, tu eşti aşa de mizerabil. De ce nu blestemi pe Dumnezeu şi să mori?"
E-71 El a zis, "Tu vorbeşti ca femeile nesăbuite." El era sigur că acolo era un Dumnezeu, şi el a îndeplinit cerinţele. Oh, mă simt religios. El a ştiut că el a îndeplinit cerinţele lui Dumnezeu, şi aceea o stabileşte. Dumnezeu îi încerca credinţa. El o va încerca pe a voastră. El o va încerca pe a mea.
E-72 Dar când noi am îndeplinit cerinţele Lui, "Pocăiţi-vă fiecare din voi şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt," aceea este promisiunea Lui. "Dacă este careva printre voi bolnav, chemaţi pe bătrânii bisericii. Ei să vă ungă cu ulei, şi să se roage peste voi. Rugăciunea de credinţă va salva pe bolnav, şi Dumnezeu îi va învia." Aceea o stabileşte. "Mărturisiţi-vă greşelile, unul la altul, şi rugaţi-vă unul pentru altul." Voi aţi îndeplinit cerinţele lui Dumnezeu.
E-73 "Aceste semne vor urma pe cei ce cred. În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; dacă ei ridică şerpi sau beau lucruri mortale, aceasta nu-i va vătăma; dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor reface." Aceea o stabileşte.
E-74 Fi sigur de Dumnezeu. Fi sigur, că în inima ta, tu crezi că acela este Cuvântul lui Dumnezeu. Iov era.
Nevasta lui a zis, "De ce nu Îl blestemi şi să mori? Păi, tu devii tot mai rău tot timpul."
E-75 Cum îi place lui Satan să arunce asta la voi. "Păi, tu nu eşti mai bine decât cum ai fost când ai fost uns. Tu nu eşti mai bine decât cum ai fost când predicatorii aceia s-au rugat pentru tine. Predicatorii aceia nu sunt corecţi, în primul rând." Aceasta nu contează cu privire la acel predicator. Este credinţa ta în Dumnezeul cel viu, care contează. Nu ce este predicatorul; aceasta-i ce Dumnezeu este. Nu predicatorul a făcut promisiunea; Dumnezeu a făcut promisiunea. Nu depinde de predicator; aceasta depinde de Dumnezeu, şi credinţa ta să crezi că acela-i Dumnezeu. Deci fi sigur de Dumnezeu. Fi sigur că acesta-i Dumnezeu, şi acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu este în Cuvântul Lui.
E-76 Şi Iov a zis, "Tu vorbeşti ca o femeie nesăbuită." A zis, "Domnul a dat, şi Domnul a luat; binecuvântat fie Numele Domnului." El era sigur că acolo era Dumnezeu.
E-77 Şi când el a scos aceea din gura lui, tunetele au început să răcnească şi fulgerele au început să lumineze. Dumnezeu s-a mutat pe scenă. Aceasta întotdeauna Îl cheamă pe scenă. El a stat tăcut pentru mult timp.
E-78 Asta-i ce face El. Priviţi la această grămadă de Americani îndreptată spre iad, făţarnici care merg la biserică. Eu nu sunt mânios. Dar păcatul mânie pe oricine care este drept cu Dumnezeu. Nu mânios pe naţiune, nu mânios pe oameni, ci eu sunt mânios pe diavolul care a cauzat ca aceste lucruri să orbească pe oameni.
E-79 Aceşti păstori şi predicatori orbi îi lasă să le meargă cu vreun fel de teologie mică făcută de om. Tu trebuie să fii născut din nou. Şi Dumnezeu îşi ţine Cuvântul Lui. Văzându-l cum el îi alină. Mai bine să fiţi siguri că există Dumnezeu. "Având o formă de evlavie, şi tăgăduindu-i Puterea."
E-80 Această sărmană, femeie mică, ea ştia că El era Dumnezeu. Aşa cum butoiul acela scădea în jos, jos, jos, jos, circumstanţele au ajuns mai rău şi mai rău, tot timpul. Dar Dumnezeu lăsa să devină în felul acela. Lui doar îi place să facă asta. Lui îi place să¬ţi pună credinţa la încercare, să vadă cum vei acţiona asupra ei, te lasă să fi uns şi să ţi se facă rugăciune, apoi să te facă mai rău. A zis, "Vino, Satan, pune-l la încercare. Eu ştiu că el Mă crede." Binecuvântat fie Dumnezeu în veci! Oh, vai! [Fratele Branham îşi bate palmele de două ori – Ed.] "Pune-1 la o încercare acum. Eu ştiu că el M-a luat pe Cuvânt pentru aceasta." Ar putea El spune asta despre tine?
E-81 El a spus asta despre Iov. A zis, ,,Fă-i orice vrei tu, dar să nu-i iei viaţa, căci Eu ştiu că el Mă iubeşte. El a făcut jertfa de ardere. El a îndeplinit cerinţele. El a făcut ce Eu i-am spus să facă, şi el o crede. Acum rostogoleşte-l peste cărbuni dacă vrei." El a luat totul de la el. Dumnezeu i-a dublat când El i-a dat-o înapoi. Sigur, El o face.
E-82 El pune credinţa noastră la o încercare, să vadă dacă noi într¬adevăr credem că El este Dumnezeu.
E-83 Femeia aceea mică, fără îndoială, a zis, "M-am rugat. M-am rugat. Eu ştiu că sunt una nevrednică dintre Neamuri."
E-84 Amintiţi-vă, Isus a vorbit despre ea în Biblie. El a zis, "Nu erau acolo multe văduve în zilele lui Ilie? Dar el a fost trimis numai la una, şi ea era una dintre Neamuri."
E-85 "Oh," a zis el, "Mă rog." Poate, când ea a văzut acea ultimă plăcintă mică, moartea deja a intrat pe poartă şi a venit la uşă. Incă o muşcătură, fiecare, şi ea şi fiul ei mureau. Eu o pot vedea, toată noaptea, rugându-se, vânturile fierbinţi suflând, şi pământul pârjolit, şi oamenii plângând şi ţipând pe străzi. Ea umbla în jur, prin casă. Ea s-a uitat la băieţelul ei. S-a uitat la pijamaua lui mică; ea era toată afară, şi picioarele lui scoase în afară. S-a uitat la mâinile ei, zbârcite. Ea umbla înainte şi înapoi, dar ea a zis, "Eu ştiu că El este Dumnezeu. Mi-am făcut toată mărturisirea mea. Am făcut tot ce El a cerut. Eu cer vieţile noastre, pentru slava Lui." Dumnezeu a văzut-o.
E-86 Ceilalţi se duceau afară şi aveau un mare dans pe undeva, înfrumuseţându-se, având un spectacol modern de televiziune sau ceva, comportându-se cu lumea. Dar femeia aceea era singură cu Dumnezeu.
E-87 S-a crăpat de ziuă. Ea a zis, "Micuţul a plâns toată noaptea după ceva să mănânce. Ce voi face eu cu o mână mică de făină?"
E-88 Voi ştiţi, acea făină era Cristos. Orice cercetător al Bibliei ştie că Cristos era oferta de Făină. Şi acea jertfă de făină a trebuit să fie măcinată cu o piatră specială, la fel, până când a tăiat fiecare bucăţică de bob la fel; pentru că Isus Cristos este acelaşi, ieri, azi, şi în veci. Şi fiecare credincios crede aceea şi se odihneşte asupra acesteia. Aleluia! Voi puteţi avea toată religia voastră veche, rece formală care o vreţi. Pentru mine, eu cred că Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Eu iau poziţia în lumea necredincioşilor. Eu încă cred că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.
E-89 Pietrele acelea au tăiat fiecare bucăţică din aceasta chiar la fel, pentru că El este acelaşi. El este acelaşi Dumnezeu care El era atunci, El este chiar acum, în dimineaţa aceasta. El întotdeauna va fi acelaşi. Asta-i ce însemna făina.
E-90 Şi uleiul înseamnă Duhul, aşa cum noi ştim conform cu Ezechiel 4, şi aşa mai departe. Acela-i motivul că noi ungem cu ulei; acesta-i Duhul. Ce este aceasta? Aşa cum Sfântul Ioan 4, "Aşa ceva caută Tatăl să I se închine în Duh şi în Adevăr." Isus era Adevărul. El era jertfa de Făină, şi acest ulei era Duhul. Şi Duhul, amestecat cu Adevărul, trebuie să aducă ceva. Puse împreună, aceasta face o plăcintă. Oh!
E-91 Unde este credinţa voastră? Când Cuvântul lui Dumnezeu este predicat în simplitatea Lui, deşi în Puterea Lui, că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi Cuvântul merge înainte ca Făina, voi aveţi Uleiul să-l amestecaţi cu Acesta. Aceasta poate fi doar o mână mică, sau o lingură, dar, orice este, acesta-i real.
E-92 Acum pentru ce este acesta gata? Este gata pentru cruce. Este gata pentru sacrificiu de sine. Asta-i ceea ce trebuie să faceţi. Dacă Cuvântul a fost predicat, şi tu ai Duhul şi Acesta-i amestecat împreună, este sacrificiu de sine să negi fiecare durere, să negi fiecare boală, să negi orice care-i contrar la Cuvântul lui Dumnezeu, şi să stai pe aceasta.
E-93 Doctorul zice aceasta, aceea, ori cealaltă; nu contează nici un pic. Tu stai pe Acesta, pentru că Dumnezeu a spus aşa. Făina a venit. Tu ai Uleiul. Tu Îl amesteci împreună.
E-94 Acum, eu aud o voce. Este puţin după lumina zilei. O voce vorbeşte, şi a zis, "Du-te afară în curte şi ia două beţe." Aţi observat, Scriptura a zis "două beţe"? Crucea. Ea are făina şi uleiul, dar ea urmează să fie chemată, să acţioneze acum; acţionează cu aceasta. Cât de mult ai, atâta Făină sau Ulei cum ai nevoie, dar tu trebuie să acţionezi; sacrificiu de sine.
E-95 Două beţe. În timpurile vechi ei nu au găsit o cale mai bună să facă un foc. Când iei un băţ şi-l aşezi peste un băţ, îl aprinzi în mijloc, tu împingi ambele capete. Indienii îşi ard focul lor. Eu 1- am ars, de multe ori, toată noaptea. Doar iei un buştean, şi acesta pus aşa, şi unul pus aşa, şi doar continui să-l împingi în foc aşa cum arde.
E-96 Acel băţ era crucea. "Două beţe," a spus Biblia. Glasul a zis, "Du-te prin curte şi ia două beţe." În acelaşi timp, pe munte, acolo era un glas care a tunat jos la profet şi a zis, "Du-te la cetate. Eu am poruncit." Oh, vai! Ei amândoi s-au supus. Ceva trebuie să se întâmple. Ei amândoi se supun.
E-97 Dacă predicatorul predică Cuvântul, şi omul care Îl primeşte Îl crede şi acţionează asupra Lui, ceva trebuie să se întâmple. Dacă eşti un păcătos, va trebui să fi salvat. Dacă eşti bolnav, va trebui să fi vindecat, pentru că Dumnezeu a promis-o, dacă noi suntem siguri de Dumnezeu.
E-98 Tot aşa de sigur cum El este Dumnezeu, El trebuie să-şi ţină Cuvântul Lui. Sigur! Atunci porunca a fost, "Du-te la cetate, căci Eu am poruncit unei femei văduve." O viziune a apărut înaintea profetului. Aici vine el, umblând. El nu ştie unde se duce; aceasta nu contează. El doar se supune.
E-99 Ea nu ştie unde vor sta beţele, dar există două beţe în curte pe undeva. Ea o porneşte. Merge afară în curte. Se uită în jur, "O, ce cald!" Ţipetele din cetate, pungaşii de noapte venind acolo înăuntru, învălmăşindu-se înainte, bând vinul lor, şi aşa mai departe. Ea se uită în jos pe stradă. Nu vede nimic. Ea găseşte un băţ; o parte din cruce, sacrificiu de sine. Ia o altă bucată, un băţ. Şi când ea a ridicat acel al doilea băţ...
E-100 O, cât de mohorât trebuie că a fost, moartea zăcând la uşă. Ea şi fiul ei trebuiau să mănânce o bucăţică de plăcintă şi să moară. Aceea era tot ce era. Şi uneori, chiar în mijlocul întristării, când noi auzim glasul.
E-101 Când ea a ridicat acel al doilea băţ şi a pornit înapoi, acolo era un glas care a venit peste poartă, a zis, "Adu-mi puţină apă într-un vas."
E-102 Ea s-a întors să privească, cu aceste două beţe în mâna ei, cu făina şi uleiul amestecate şi gata. Ea a spus că a pregătit-o, le-a amestecat împreună. Aceea-i ce, Cuvântul şi Duhul, trebuie să se amestece împreună. Stai pe crucea de sacrificiu de sine, să negi orice care-i contrar la ceea ce ai cerut. Aşa este. "Eu am amestecat-o, acum mă duc să iau aceste două beţe."
Şi glasul a zis, "Adu-mi puţină apă de băut, într-un vas."
E-103 Ea se uită, şi vede un om stând, rezemându-se de poartă, obrajii subţiri, bărbos, capul chel, privind peste poartă, cu o bucată veche de piele de oaie înfăşurată în jurul lui. Se părea că el era cumva un domn bătrân cu o arătare blândă.
E-104 Ea a zis, "Eu voi împărţi apa cu el." Apele Vieţii, tu vrei să o dai la oricine, să spui la oricine, să mergi oriunde. "Doar un moment, domnule." Ea porneşte înapoi, cu beţele în mâna ei.
E-105 Şi vocea a tunat din nou, "Nu numai că îţi împarţi apa, ci adu-mi o bucată mică de pâine în mâna ta." Pâinea vieţii; apa vieţii! Era aceasta a vieţii? Ea ar fi murit curând după cum aceea pierea. "Adu-mi apa ta şi adu-mi pâinea ta."
E-106 Ce aflăm noi aici? Ce lecţie putem noi afla? "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toată neprihănirea Lui; alte lucruri vor fi adăugate."
"Adu-mi puţină apă şi o bucată de pâine."
E-107 Apoi ea se întoarce, în întristarea ei. Eu o pot auzi zicând, "Domnule," ceva în felul acesta, "tu eşti deosebit de oamenii care i-am văzut, şi oameni care-i aud vorbind. Tu pari a fi aşa de sigur de ceea ce spui. Dar eu am numai destulă făină, doar o mână, şi doar o lingură de ulei. Eu am pregătit-o, şi o voi găti cu aceste două beţe. Şi o voi mânca, eu şi fiul meu, şi murim. Asta¬i tot ce am."
E-108 Ce auzim noi, atunci, după aceea? "Dar, adu-mi mie plăcinta mică, întâi." Dumnezeu, întâi. Nu contează ce oricare altul zice, ce orice altceva, ce orice evidenţă, cât de trist arată, orice ar putea fi, luaţi pe Dumnezeu, mai întâi. Cuvântul Lui, întâi.
E-109 "Doctorul zice că nu mă pot face bine." Dar, Cuvântul Lui, întâi. "Eu sunt prea mult un păcătos. Eu sunt o prostituată. Eu sunt un jucător de noroc. Eu sunt un beţiv."
Cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi. "Chiar dacă păcatele tale sunt ca roşu stacojiu, ele vor fi aşa de albe ca zăpada; roşii ca roşu aprins, ele vor fi albe ca lâna." Întâi, Dumnezeu.
E-110 "Du-te, adu-mi mie puţină plăcintă, mai întâi. Tot ce ai, adu¬mi mie." Vei voi tu să dai aceasta în mâinile Lui?
E-111 Viaţa mea, tot ceea ce sunt. Sunt în vârstă de cincizeci de ani. "Vrei tu, William Branham, să o aşezi la Mine? Vreţi voi, voi copilaşilor, să vă puneţi viaţa la Mine? Vreţi voi? O puteţi voi face, persoane bolnave? Vă puteţi încrede în Mine? Puneţi-mă pe Mine întâi."
E-112 "Adu o bucată de pâine în mâna ta, şi adu-mi puţină apă." Ea s-a uitat la el. Acolo era ceva care-i spunea că omul acela ştia despre ce vorbea.
Dumnezeu îi cunoaşte pe ai Lui. "Oile... oile Mele cunosc Glasul Meu. Ele ştiu dacă aceasta-i Scriptura sau nu, dacă este corect sau nu."
E-113 Ea se întoarce, în ascultare. Asta-i ceea ce trebuie să faceţi. Şi când ea s-a întors, să se supună la ce a spus profetul să facă, atunci a venit tunetul din Cer, care fiecare om aşteaptă să audă. Căci, acolo a venit un tunet din glasul profetului, care fiecare păcătos şi fiecare persoană bolnavă doreşte să audă, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
E-114 Cum dorim noi să auzim Aceasta! Cum că oamenii stăteau în aleea mea, zicând, "Vino la uşa aceasta. Fiica mea este în aşa. Pruncul meu, vai, aşa de jos. Doar spune cuvântul." Cum poţi tu să-l spui înainte ca acesta să fie în gura ta? Tu l-ai spune tu însuţi. Dar ei doresc să audă acel, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
E-115 Iată-l venind, peste gard, pentru că ea se supunea. Şi întristarea s-a întrerupt. "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Butoiul nu se va goli, nici urciorul nu va seca, până în ziua când Domnul Dumnezeu trimite ploaie pe pământ." Oh, ce consolare!
E-116 Ea a făcut plăcinta. Ea a dat-o profetului. Ea a mers înapoi şi a făcut ceva pentru ea şi fiul ei. Şi ei au mâncat şi au băut, din belşug, pe pământ.
E-117 De unde a venit aceasta? Cum a ajuns aceasta acolo? Spuneţi¬mi mie ştiinţific de unde a venit făina aceea. De unde a venit uleiul acela? De unde a venit acesta în acel urcior? Ea l-a golit uscat, în fiecare dimineaţă. Ea a golit butoiul de făină, în fiecare dimineaţă, şi acesta era uscat. Dar când ea a mers înapoi pentru mai mult, aceasta era acolo. De unde a venit aceasta? Ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui. Fi sigur de Dumnezeu. El este Creatorul.
E-118 Tu poate ţi-ai pierdut sănătatea. Tu poate ţi-ai pierdut părtăşia. Ia-L pe Cuvântul Lui. Fi sigur că El este Dumnezeu. Timpurile mohorâte care se arată acum, pot să nu arate aşa de mohorâte dacă voi doar luaţi Cuvântul Lui şi sunteţi siguri că El este Dumnezeu.
E-119 În Germania, o dată, am văzut un tablou, şi acesta întotdeauna a stat cu mine. Un pictor German a pictat... o pictură care-i-care-i numită "Ţara Norului." Şi când tu o vezi, de la o distanţă, este cea mai groaznică privelişte de mohorâre care ai văzut-o vreodată. Doar nori uniţi împreună, când te uiţi la ea de la o distanţă mare. Dar când vii foarte aproape de el, acesta se schimbă. Acestea sunt aripi de Îngeri bătând împreună, cântând aleluia către Domnul. Deci asta-i ce este întristarea uneori. Dacă te uiţi la acesta, de la distanţă mare, el arată mohorât şi întunecat. Dar ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui şi fi sigur că El este Dumnezeu, şi mută-te aproape de acesta, şi vei afla că acestea sunt doar aripi de Ingeri bătând împreună.
E-120 Ea era cumva cum era Abraham, chemată să dea tot ce avea ea, să o aşeze pe altarul de jertfă. Poate tu eşti chemat aşa, în dimineaţa aceasta. Renunţă la căile tale. Renunţă la necredinţa ta. Renunţă la tot ce ai. Şi atunci ia Uleiul şi Cuvântul, şi amestecă-L împreună, şi pune-L pe altarul sacrificiului de sine. Tu vei afla, că Acesta îl va chema pe Dumnezeu pe scenă, tot aşa de sigur cum eu stau în acest amvon.
Gândiţi-vă la aceasta în timp ce ne rugăm.
E-121 Aveţi voi o nevoie astăzi? Aveţi voi o nevoie mai mare decât cum sunteţi fizic în stare să obţineţi? Sunt banii aşa de puţini că nu vă puteţi plăti chiria? Vor copiii încălţăminte nouă, şi nu aveţi banii să le cumpăraţi? Este butoiul gol la casa voastră, şi urciorul aproape uscat? Voi nu puteţi cumpăra hrană pentru animalele voastre? Şi, acolo, ceva-i greşit? Amintiţi-vă, El a făcut o promisiune.
E-122 Eşti tu bolnav, şi doctorul spune că ai nevoie de o operaţie? Tu nu ai banii ca s-o faci? Tu ai nevoie.
E-123 Eşti tu un păcătos? Este nevoia ta mare, ştiind că dacă Dumnezeu ar chema, astăzi, tu ai fi pierdut? Eşti tu un căzut fugind de Dumnezeu? Şi tu ştii că aparţii la ceva biserică, dar tu ştii că nu eşti în ordine? Propria ta conştiinţă îţi spune, conform cu Cuvântul, că tu nu eşti în ordine. Şi tu ai o nevoie. Nu lăsa ca aceste cuvinte să cadă în terenuri spinoase, sau pe stânci, inimi împietrite. Fie ca ele să cadă în pământ bun, fertil.
E-124 Dacă eşti bolnav şi tu... doctorul zice că nu te poţi face bine, şi tu promiţi lui Dumnezeu că Îl vei sluji toate zilele vieţii tale, şi eşti sigur că El este Dumnezeu, vino şi îndeplineşte cerinţa Lui. Dacă ai o nevoie, vrei să faci atât de mult ca să-ţi ridici mâna spre Dumnezeu, că tu ai o nevoie de ceva? Dumnezeu să te binecuvânteze.
Să ne rugăm.
E-125 O Doamne, tot atât de sigur cum sunt în acest amvon în dimineaţa aceasta, eu ştiu că acolo nu ar putea fi una din mâinile acelea să se ridice fără ca Tu să o ştii, căci Tu eşti Dumnezeu. Tu ai zis, "Nu sunt aşa multe vrăbii vândute pentru doi bani? Cu cât mai mult sunteţi voi decât o vrabie!" Cu cât mai mult ai văzut Tu mâinile acelor fiinţe muritoare, pentru care Fiul Tău Isus a murit! Cu cât mai mult ai văzut Tu mâinile lor decât ai vedea Tu o vrabie, dacă ea a căzut în dimineaţa aceasta! Eu presupun că... o duzină de vrăbii nu s-ar vinde pentru un ban în dimineaţa aceasta, pentru că nimeni nu le vrea. Acolo ar fi povara de a le îngropa. Dar Tu cunoşti pe fiecare din ele; Tu cunoşti fiecare pană care-i în trupul lor. Tu cunoşti fiecare păr care-i pe capul nostru.
E-126 O Doamne, răspunde rugăciunii. Lasă-i să fie siguri, în dimineaţa aceasta, că Tu eşti Dumnezeu, şi Acesta-i Duhul Tău. Fie ca stagnarea şi strălucirea acestei religii din ziua modernă să cadă la o parte de la ei, zicând, "Oh, eu aparţin la anumită cutare biserică." Dumnezeule, fie ca aceea să se şteargă din mintea lor, chiar acum. În acest unic moment, fie ca ei să apuce o privire a Vieţii Eterne. Şi atunci ei vor căuta şi vor flămânzi după Aceasta, să ştie ce este Dumnezeu, şi ei sunt siguri că El este. El îşi ţine Cuvântul Lui.
E-127 Către păcătos, fie ca ei să se pocăiască repede, să se pregătească pentru botezul în Numele lui Isus Cristos. Şi Tu ai promis că Tu le vei da Duhul Sfânt. Tu ai spus-o, Doamne. Tu îţi ţii promisiunea Ta.
E-128 Există un căzut care-i sigur că Tu eşti Dumnezeu, şi ei s-au rătăcit. Fie ca ei să vină astăzi, pentru că Tu ai spus, "Chiar dacă păcatele voastre sunt ca roşu stacojiu, ei vor fi albi ca zăpada. Roşu ca roşu aprins, ei vor fi albi ca lâna."
E-129 Şi dacă există din aceia care sunt bolnavi, fie ca ei să realizeze că Tu eşti Dumnezeu. Tu îţi ţii Cuvântul Tău. Tu trebuie să-ţi ţii Cuvântul Tău. Aşa cum ei se pun, cu Uleiul lor, Duhul care este în ei care mărturiseşte că ei cred. Iar apoi, de asemenea, cu Cuvântul, Pâinea Vieţii care a mers înainte, Cristos; întemeiat lor, în Vechiul Testament; şi în Noul Testament, să le arăţi că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Fie ca ei să amestece acel Cuvânt cu Uleiul, Duhul, care ei îl au, apoi să stea pe picioarele lor la altar, zicând, "Asta-i tot ce am, Doamne. Eu o aduc."
Oh, cum vei înmulţi Tu! Cum va chema aceasta pe Dumnezeul din istorie pe scenă! Cum îl va face pe Iehova să se ridice, cu o inimă crescândă, că, ,,Eu am un copil care Mi se va supune. Eu l-am trecut prin examen, şi el dovedeşte că Mă iubeşte şi Mă crede. El este sigur că Eu sunt." Căci se zice, "Cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi un răsplătitor al acelora care Îl caută cu sârguinţă." Acordă aceasta, în ceasul acesta, aşa cum noi o predăm Ţie.
E-130 Şi, acum, în timp ce ne avem capetele aplecate. Şi cei care sunt în nevoie de ceva, vreţi să staţi în picioare, care vrea să pună... Acum, dacă nu eşti sigur că El este Dumnezeu... Dacă eşti sigur că El este Dumnezeu, că va ţine promisiunea Lui, salvarea, vindecarea, orice este aceasta, dacă tu eşti sigur că El este Dumnezeu, ridică-te în picioare. Dacă ai pe altcineva pentru care vrei să te rogi, ridică-te în picioare. Dacă eşti-dacă eşti sigur că El este Dumnezeu, fă-ţi cererea de cunoscut în adunarea celor sfinţi. Tu faci aceasta aşa cum stai... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
"Eu sunt sigur că El este Dumnezeu. Eu cred că El Îşi ţine Cuvântul. Şi sunt sigur că cererea mea... Eu o voi pune sub Sânge, chiar acum." Dacă tu faci asta, pune fiecare păcat.
Fiecare păcat este necredinţă. Tu ai putea fi un membru de biserică, dar eu vreau să spun păcat, "necredinţa" ta. Tu îl aşezi jos ca o jertfă. Tu îl vei jertfi. Tu vi la cruce. Tu vei jertfi, acum, toată necredinţa ta. Şi predă-o acolo la El, şi să ştii că El este, şi tu eşti sigur că El va răspunde. Dacă tu eşti din acela, ridică-ţi mâna. Rămâi aşa.
E-131 Doamne, Tu eşti Dumnezeu. Aici este Uleiul lor şi Grăuntele lor, amestecate împreună. Ei Îl aduc la cruce, unde Focul lui Dumnezeu va cădea în inimile lor (dacă ei într-adevăr intenţionează asta) şi consumă jertfa aceea. Tu te vei mişca pe scenă, ridici apa ascunsă. Venind din Cer, într-un car de Foc. Tu vei zgudui cerurile întregi şi pământul, ca să-i răsplăteşi.
E-132 Aşa cum ei stau cu mâinile ridicate sus în aer, semnificând că ei cred, şi s-au pus pe ei înşişi, şi fiecare cerere care o au, chiar pe altarul Tău. O Dumnezeu al Cerului şi pământului, Judecătorul Cerurilor şi pământului, sigur Judecătorul Cerului şi pământului va comite neprihănire. Cu siguranţă El Işi va ţine Cuvântul, Tu Care cunoşti inimile oamenilor, inimile femeilor, inimile acestor oameni.
E-133 Doamne Dumnezeule, eu îmi ridic propriile mele mâini, căci ştiu că am o schimbare a slujbei acum. Şi eu cred că Tu eşti. Eu Te-am văzut stând acolo în Stâlpul de Foc. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Eu Te-am văzut cercetând secretele inimii oamenilor. Nici o singură dată nu ai dat Tu greş. Tu ai promis-o când Tu ai făcut-o acolo, vizavi de stradă aici, când Tu ai început mai întâi să faci aceste lucruri. Şi Tu m-ai ocrotit în jurul lumii, şi în jur şi în jur. Eu sunt sigur că Tu eşti Dumnezeu. Eu sunt sigur de asta.
E-134 Mă ofer pe mine cu aceste persoane, şi sacrificiul a tot ceea ce am, Doamne, către Tine, pentru serviciu. Eu pornesc iarăşi, Doamne, mişcându-mă în jurul lumii. Ajută-mă, O Dumnezeule. Dacă eu nu Te-am crezut vreodată, iartă-mă de păcatele mele. Iartă-mă de necredinţa mea. Eu ştiu că Tu eşti, şi un răsplătitor al acelora care Te caută.
E-135 Tot la fel, eu mărturisesc păcatele poporului meu, în dimineaţa aceasta, slăbiciunile lor şi îndoiala lor, aşa cum ei stau cu braţele lor în aer. Eu mărturisesc păcatele lor, Doamne, şi toate slăbiciunile noastre. Trimite Duhul Sfânt peste noi, cu pecetea aprobării Tale, că Tu eşti Dumnezeu. Şi Tu eşti aici acum să ne primeşti, şi să ne iei în braţele Tale, şi să ne răscumperi de tot ceea ce noi am pierdut. Dacă este sănătatea noastră, fie ca aceasta să fie refăcută de o sută de ori. Dacă este sufletul nostru, fie ca acesta să vină la noi ca un articol înfloritor, strălucind, umplut cu Duhul Sfânt, să fie prezentat înaintea lui Dumnezeu. Dacă este necredinţă, fie ca aceasta să vină la noi din nou, Doamne, cu credinţă să mutăm munţii. Acordă aceasta, Doamne.
E-136 Noi credem că Tu te mişti, Duhul Sfânt saturând prin această clădire, peste acest popor, şi în inimile lor, mişcându-i să accepte pe viul Dumnezeu. Noi facem aceasta în Numele lui Isus Cristos.
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi toate păcatele la o parte,
Nici să nu mă laşi vreodată să rătăcesc
Departe de la Tine.
E-137 Voi o intenţionaţi? Voi o primiţi? Ridicaţi-vă mâna, şi ziceţi, "Eu acum o primesc. Eu cred."
În timp ce calc acest labirint al vieţii,
Şi întristări în jur-mi se răspândesc,
Fi Tu Călăuza mea;
Fă întunericul să se schimbe în ziuă,
Şterge temerile întristării la o parte,
Nici să nu mă laşi vreodată să rătăcesc
Departe de la Tine.
Să ne aplecăm capetele.
E-138 După acest Mesaj aspru, tare tăiat; dur, şi adus într-un fel aspru, dar acesta-i Adevărul. Şi dacă voi credeţi smerit că ceea ce aţi cerut, aceea veţi primi, să nu lăsaţi niciodată ca nimic să vă împingă de la acel drum drept. Staţi chiar acolo. Nu contează cât de mult aş predica eu, orice fac eu, sau orice ar face vreun om, aceasta niciodată nu va avea efect până când nu îl acceptaţi ca proprietatea voastră personală.
E-139 Dacă voi credeţi asta cu toată inima voastră, tot ceea ce aţi dorit, dacă v-aţi mărturisit păcatele voastre, Dumnezeu v¬a iertat. Niciodată să nu vă mai îndoiţi de aceasta. Dacă eşti un căzut, ai fost luat înapoi, în dimineaţa aceasta. Dacă ai nevoie de Duhul Sfânt, atunci fi botezat în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatului tău. Acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. El nu Îl va modifica pentru nici o biserică, nici denominaţiune, sau nimeni altcineva. Aceasta trebuie să fie în felul acela.Noi trebuie să îndeplinim cerinţele Lui, nu cerinţele bisericii, cerinţele Lui. Asta-i ce noi trebuie să facem.
E-140 El a zis, "Rugăciunea de credinţă va salva pe cel bolnav." Dacă eşti bolnav, eu m-am rugat rugăciunea de credinţă pentru tine. Tu te-ai rugat în propria ta inimă. Şi ai crezut, ai acceptat, stai liniştit pe aceasta. Aceasta trebuie să fie în felul acela. Nimic nu o poate lua, nu contează cât de mohorât arată.
E-141 Tu zici, "Ei bine, aceasta ar putea arăta de parcă eu încă sunt bolnav." Aceea nu... Acestea sunt doar aripi de Îngeri adunaţi împreună. Asta-i tot. Acesta-i Dumnezeu într-o formă de binecuvântare. Aceasta pare mohorât pentru tine. Trage-te puţin mai aproape de aceasta şi uită-te la ea din nou, vezi dacă acesta nu-i Dumnezeu stând acolo, ţinând Cuvântul Lui.
E-142 Acum aşa cum ne avem capetele aplecate, eu voi preda serviciul la Fratele Neville, păstorul nostru.
Up