Semnul Lui Mesia

The Sign Of The Messiah
Data: 59-0329E | Durată: 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Să ne aplecăm capetele doar un moment. Dragă Dumnezeule, când auzim acea cântare, "Isus este aproape, şi toate lucrurile sunt posibile," ne emoţionează inimile să ştim că este mai mult decât o cântare. Este Adevărul. Tu eşti aici. Doamne, eu cred că Tu ai fost chiar în spatele tabernacolului chiar acum, de asemenea; acea micuţă mamă ţinând acel copilaş, ud leoarcă, în ploaie; şi acel tânăr chemând pentru cel drag al lui, acolo departe în spital, pe moarte. Ascultă rugăciunile noastre, Doamne. Sunt oameni care au şezut în această biserică toată ziua, de azi dimineaţă de la ora şase. Ei aşteaptă să te vadă pe Tine, Doamne. Ei ne-au auzit vorbind astăzi că Tu ai înviat din morţi. Şi Tu eşti acelaşi Isus încă viu în această seară, după o mie nouă sute de ani. Tu încă eşti Isus. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să vindeci fiecare persoană bolnavă care este în Prezenţă Divină. Fie ca acolo să nu fie nici o persoană slăbită în mijlocul nostru când se termină acest serviciu. Doar arată-ne, Doamne, că Tu eşti aici.
E-1 Let us bow our heads just a moment. Dear God, when we hear that song, “Jesus is near, and all things are possible,” it thrills our hearts to know that that is more than a song. It’s the Truth. You are here. Lord, I believe You were just behind the tabernacle just, now, also; that little mother holding that little baby, soaking wet, in the rain; and that young man calling for his loved one, way yonder in the hospital, dying. Hear our prayers, Lord. There is people set in this church all day long, since six o’clock this morning. They’re waiting to see You, Lord. They’ve heard us talk today that You raised from the dead. And You’re the same Jesus still living tonight, after nineteen hundred years. You are still Jesus. And we pray, God, that You will heal every sick person that’s in Divine Presence. May there not be a feeble person in our midst when this service is over. Just show us, Lord, that You’re here.
E-2 Ne gândim la doi oameni în acea dimineaţă de Paşte, care erau descurajaţi, fără îndoială. Dar mulţi de aici sunt descurajaţi în această seară, bolnavi şi nu se pot face bine, doctorii au renunţat la ei. Şi aşa cum au mers ei pe drumul lor, acolo a fost un Străin Care a ieşit şi a vorbit cu ei, a vorbit despre Scripturi, tot restul zilei. Şi pe înserate, când El i-a băgat în cameră şi a închis uşa, El a făcut ceva. El a făcut-o exact în felul cum a făcut-o El înainte de răstignire, şi ei au ştiut că acela era Domnul înviat. El a dispărut din văzul lor. Ei au alergat repede, înapoi să le spună celorlalţi, "El a înviat din morţi."
E-2 We’re thinking of two men on that Easter morning, who was discouraged, no doubt. But many here are discouraged tonight, sick and can’t get well, doctors have give them up. And as they went on their road, there was a Stranger Who walked out and talked with them, talked about the Scriptures, the rest of the day. And at nighttime, when He got them in the room and shut the door, He done something. He did it just the way He did it before the crucifixion, and they knew that that was the risen Lord. He vanished out of their sight. They run quickly, back to tell others, “He’s risen from the dead.”
E-3 Dumnezeule, ne rugăm ca El să vină în mijlocul nostru în această seară şi să facă lucrurile pe care El le-a făcut înainte de răstignirea Lui. O mie nouă sute de ani este nimic pentru El; El este Etern. Şi fie ca mulţi de aici în seara aceasta să se grăbească acasă repede, spunând soţiei lor, soţului lor, celor dragi ai lor, vecinului lor, "El trăieşte! El mi s-a arătat în această seară! El mi-a vindecat boala! Voi fi bine acum." Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin. (Vă puteţi aşeza.)
E-3 God, we pray that He’ll come in our midst tonight and do the things that He did before His crucifixion. Nineteen hundred years is nothing to Him; He’s Eternal. And may many here tonight rush home quickly, telling their wife, their husband, their loved ones, their neighbor, “He lives! He appeared to me tonight! He healed my sickness! I’m going to be well now.” Grant this, Father. We ask it in Jesus’ Name. Amen. (You may be seated.)
E-4 Îmi pare rău că am răguşit, dar am fost doar atât de ocupat să vorbesc, să botez; am avut gripă, de la început, de când m¬am întors de jos din Florida şi de acolo pe insule. Trebuie să plec dimineaţă acum, către California, pentru aproape o lună întreagă de adunări. Astfel l-am rugat pe Fratele Neville dacă va vorbi în locul meu în seara aceasta, şi sunt sigur că aţi auzit un mesaj minunat. Ne-am bucurat de serviciul de azi dimineaţă din partea Fratelui Neville. Şi suntem încrezători că Dumnezeu va continua să fie cu el şi această biserică, în timp ce el păstoreşte aici.
E-4 I’m sorry that I got hoarse, but I’ve just been so busy seeking, baptizing; had the flu, to start with, since I come back from down in Florida and over in the island. I have to leave in the morning now, for California, for nearly a solid month of meetings. So I asked Brother Neville if he would speak for me tonight, and I’m sure you’ve heard a wonderful message. We enjoyed that morning service, and Brother Neville. And we are trusting that God will continue to be with him and this church, as he pastors here.
E-5 Acum numai ce l-am întâlnit pe Billy acolo afară, şi el cumva m-a atins într-o parte, şi a spus, "Tati, oamenii stau aici în picioare, şi unii dintre ei au fost aici toată ziua."
E-5 Now I just met Billy out there, and he kind of touched me on the side, and he said, “Daddy, the, people are standing here, and some of them have been here all day long.”
E-6 Am spus, "Bine, mă bucur că serviciile noastre se apropie de încheiere, astfel voi să nu trebuiască să staţi." Şi plouă. Şi când am intrat în clădire, un cuplu micuţ a ieşit din maşină acolo afară, cu un copilaş bolnav. Ei erau uzi leoarcă. Ea nici măcar nu a putut ajunge la uşă. Dar tot atât de sigur cum stau eu aici, Dumnezeu l-a vindecat pe acel copil chiar drept atunci. Aşa este. Cum răspunde El rugăciunii!
E-6 I said, “Well, I’m glad that our services are drawing close to the end, so you won’t have to stand.” And it’s raining. And when I come in the building, a little couple was getting out of the car out there, with a little sick baby. They was soaking wet. She couldn’t even get in the door. But as certain as I’m standing here, God healed that baby just right then. That’s right. How He answers prayer!
E-7 Şi acum după ce noi am predicat astăzi, şi azi dimineaţă am predicat asupra la cinci subiecte: Trăind, Murind, Îngropat, Înviind, Venind.
Trăind, El m-a iubit. Murind, El m-a mântuit.
Îngropat, El mi-a dus păcatele departe.
Înviind, El m-a justificat liber pentru totdeauna.
Într-o zi El vine, oh, slăvită zi!
Noi şedem, veghind în această seară, aşteptând după apariţia Lui.
E-7 And now after we have preached today, and this morning I preached on five subjects: Living, Dying, Buried, Rising, Coming.
Living, He loved me. Dying, He saved me.
Buried, He carried my sins far away.
Rising, He justified freely forever.
Someday He’s coming, oh, glorious day!
We set, watching tonight, waiting for His appearing.
E-8 De ce suntem noi înghesuiţi aici? De ce vin oamenii să audă Evanghelia? Totuşi, în simplitatea Acesteia, Ea este cea mai mare atracţie pe care a avut-o lumea vreodată. Isus a spus, "Dacă Eu voi fi înălţat, Eu voi atrage la Mine pe toţi oamenii." Acum treaba este, este această religie despre care vorbim noi, este reală? Este aceasta Adevărul? Dacă este Adevărul, atunci putem crede fiecare Cuvânt pe care Biblia l-a spus. Dacă nu este Adevărul, noi ar trebui să nu avem nimic de-a face cu acesta, ar trebui doar să continuăm în păcatele noastre; să mâncăm, să bem, căci mâine murim. Dar sunt atât de recunoscător să ştiu că Aceasta despre ce vorbim noi este Adevărul! Şi este unica religie în lume... Deşi, a patra ca număr, totuşi este unica religie din lume a cărui Fondator a putut muri şi învia din nou, şi este viu în această seară.
E-8 Why are we jammed in here? Why does people come to hear the Gospel? Yet, in Its simplicity, It’s the greatest drawing card the world has ever had. Jesus said, “If I be lifted up, I’ll draw all men unto Me.” Now the thing is, is this religion we talk about, is it real? Is it the Truth? If it is the Truth, then we can believe every Word the Bible said. If it isn’t the Truth, we should have nothing to do with it, we should just go on in our sin; eat, drink, for tomorrow we die. But I’m so thankful to know that This that we’re talking about is the Truth! And it’s the only religion in the world…Yet, fourth in number, yet it’s the only religion in the world that the Founder could die and rise again, and is living tonight.
E-9 Am văzut în ziar, aici în ziarul oraşului zilele trecute, unde ei au un om, un Buddha, a fost înviat. Mulţi dintre voi aţi văzut asta în ziar. Ei au un om care este un Buddha mic care s-a născut exact la fel ca Buddha; desigur, el nu a făcut minuni, dar învăţătura lui şi totul era exact ca Buddha. Dacă Buddha are un om pe câmp, unul fals; Dumnezeu are Duhul Sfânt pe câmp, adevăratul Duh al lui Dumnezeu.
E-9 I seen in the paper, here in the city paper the other day, where they got a man, a Buddha, had been raised up. Many of you saw that in the paper. They got a man that’s a little Buddha that was born the same just like Buddha did; course, he did no miracles, but his teaching and everything was just like Buddha. If Buddha has got a man on the field, a false one; God has got the Holy Ghost on the field, the real Spirit of God.
E-10 Acum, noi vorbim despre aceste lucruri minunate, dar va funcţiona? Cel Sfânt va... Va ierta Duhul Sfânt păcatele unui om? Îi va vindeca El boala? Desigur, El o va face. El este Dumnezeu, în vecii vecilor. Acum, dacă noi putem... Dacă Isus va veni în mijlocul nostru şi Se va dovedi, că El este viu, aici în seara aceasta în mijlocul nostru, asta ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să credem fiecare făgăduinţă care o are El în Biblie.
E-10 Now, we talk about these wonderful things, but will it work? Will the Holy…Will the Holy Spirit forgive a man his sins? Will He heal his sickness? Certainly, He will. He is God, forevermore. Now, if we can…If Jesus will come to our midst and will prove Hisself, that He is alive, here tonight among us, it ought to make every one of us believe every promise He’s got in the Bible.
E-11 Este cineva aici care nu a fost niciodată în una din adunările mele înainte? Să vă văd mâna, nu aţi mai fost niciodată în adunare înainte. Priviţi doar, practic jumătate din mulţime.
E-11 Is there anybody here that’s never been in one of my meetings before? Let’s see your hand, never been in the meeting before. Just look, practically half the crowd!
E-12 Eu nu sunt un vindecător. Eu nu cred-nu cred că există un om care să fie un vindecător. Isus Cristos este Vindecătorul.
E-12 I’m not a healer. I don’t believe—don’t believe there is a man that’s a healer. Jesus Christ is the Healer.
E-13 Şi El a spus, când El a fost aici pe pământ, că Dumnezeu era Vindecătorul. Acum, când a fost El aici pe pământ, El nu a pretins a fi un Vindecător, dar El a arătat oamenilor semnul Lui Mesianic, şi acel semn Mesianic a fost să cunoască taina inimii lor. Câţi ştiu că asta este adevărat?
E-13 And He said, when He was here on earth, that God was the Healer. Now, when He was here on earth, He did not claim to be a Healer, but He showed to the people His Messiahic sign, and that Messiahic sign was to know the secret of their heart. How many knows that’s true?
E-14 Când El i-a spus lui Petru, când a venit înaintea Lui, care era numele lui, care era numele tatălui său; Petru a crezut într¬un aşa fel, cu aşa o credinţă, că Isus i-a dat lui cheile la Împărăţie, mai târziu, şi l-a pus peste Biserică.
E-14 When He told Peter, when he come before Him, what his name was, what his father’s name was; Peter believed in such a way, with such a faith, that Jesus give him the keys to the Kingdom, later, and put him over the Church.
E-15 Când Filip l-a găsit pe Natanael sub pom, şi i-a spus, "Vino de vezi pe Cine am găsit, Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."
E-15 When Philip found Nathanael under the tree, and told him, “Come and see Who I found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”
E-16 Şi acel religios devotat a spus, "Poate ieşi ceva bun din Nazaret?"
E-16 And that staunch religionist said, “Could there be any good thing come out of Nazareth?”
E-17 El i-a dat cel mai bun răspuns pe care îl putea da vreun om. A spus, "Vino şi vezi. Nu critica doar. Vino, şi vezi tu însuţi."
E-17 He gave him the best answer that any man could give. He said, “Come and see. Don’t just criticize it. Come, look for yourself.”
E-18 Şi de îndată ce venea Filip cu Natanael, Isus i-a spus, "Iată un Israelit, în care nu este vicleşug!"
El a spus, "Când m-ai cunoscut Tu, Rabbi?"
A spus, "Înainte să te cheme Filip, Eu te-am văzut sub pom." El a spus, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel."
E-18 And as soon as Philip come up with Nathanael, Jesus said to him, “Behold an Israelite, in whom there is no guile!”
He said, “When did You know me, Rabbi?”
He said, “Before Philip called you, I saw you under the tree.”
He said, “You’re the Son of God, the King of Israel.”
E-19 El i-a spus femeii la fântână ce era în inima ei. Aceste lucruri au dovedit că El era Mesia. Şi dacă acel Mesia este înviat din morţi astăzi, şi a făcut ispăşirea, şi ne-a vindecat bolile noastre şi ne-a iertat păcatele noastre, atunci singurul lucru care ar putea El să-l facă a fost să arate acelaşi semn iarăşi din nou, că El încă este viu ca să facă orice făgăduinţă care a făcut-o El, sigură. Este asta adevărat? [Adunarea spune, "Amin. Aşa este." – Ed.] Haideţi să credem asta acum în timp ce ne rugăm.
E-19 He told the woman at the well what was in her heart. These things proved that He was the Messiah. And if that Messiah is risen from the dead today, and has made the atonement, and healed our sickness and forgive our sins, then the only thing He could do was show that same sign back again, that He is still alive to make any promise that He made, good. Is that true? [Congregation says, “Amen. That’s right.”—Ed.] Let us believe that now while we pray.
E-20 Doamne, oamenii aşteaptă. Un singur cuvânt din partea Ta ar fi mai mult decât Fratele Neville sau eu am putea spune în multe vieţi. Doar un singur cuvânt. Acum, este jumătate din această audienţă care nu au mai văzut adunările înainte. Doamne Dumnezeule, Creator al Cerurilor şi al pământului, trimite Puterea lui Isus Cristos în această sală, pe Cel înviat, Duhul Sfânt care a venit la Cincizecime, şi fie ca El aşa să-i ungă pe oameni. Fie ca eu să fiu în stare, chiar cu răguşeala asta, să mă predau într-atât de complet Duhului Său, încât El să poată vorbi prin acest glas distrus care îl ofer Lui, să privească prin aceşti ochi care îi ofer Lui, să arate vedenii şi lucruri care i-ar face pe oameni să vadă că El a înviat din morţi. Şi când acest popor vede asta, fie ca întreaga audienţă să îmbrăţişeze fiecare făgăduinţă care a făcut-o El. Dacă au păcătuit, fie ca ei să-L îmbrăţişeze pentru iertare. Dacă au boală, fie ca ei să ştie că prin rănile Lui suntem vindecaţi. Acordă aceasta, Doamne. Cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
E-20 Lord, the people are waiting. One word from You will be, more than Brother Neville or I could say in many lifetimes. Just one word. Now, there is half of this audience that’s never seen the meetings before. Lord God, Creator of Heavens and earth, send the Power of Jesus Christ into this room, the resurrected One, the Holy Spirit that came on Pentecost, and may He so anoint the people. May I be able, even in this hoarseness, to yield myself so completely to His Spirit, that He could speak through this broken voice that I offer to Him, look through these eyes that I offer to Him, to show visions and things that would make the people see that He’s raised from the dead. And when this people sees that, may the entire audience embrace every promise that He made. If they have sinned, may they embrace Him for forgiveness. If they have sickness, may they know that by His stripes we are healed. Grant it, Lord. We ask it in Jesus’ Name. Amen.
E-21 Acum este marea confruntare. Aici în faţa la două sau trei sute de oameni, este simplu. Când, tu stai în faţa a cinci sute de mii, o jumătate de milion, au loc aceleaşi lucruri. El este Dumnezeu. Acum câţi de aici sunteţi bolnavi şi vor să se facă rugăciune pentru ei, ridicaţi-vă mâna. Vedeţi, cam jumătate din voi, sau mai mulţi. Eu nu-i pot aduce pe toţi aici sus. Mă gândesc... va trebui să-l întreb pe Billy din nou. Să-l întreb dacă a dat cartonaşe de rugăciune. Acum, a-a făcut-o el? [Cineva spune, "Da." – Ed.] În regulă. În regulă.
E-21 Now is the great showdown. Here before two or three hundred people, it’s simple. When, you stand before five hundred thousand, a half a million, same things take place. He is God. Now how many in here is sick and wants to be prayed for, raise your hand. See, about half of you, or more. I can’t bring them all up here. I think I’ll have to ask Billy again, ask him if he give out prayer cards. Now, did—did he do it? [Someone says, “Yes.”—Ed.] All right. All right.
E-22 Duminica trecută sau ultima dată când am fost aici, ei nu au dat nici un cartonaş de rugăciune, şi doar am întrebat, "Câţi oameni de aici nu au mai fost niciodată în adunare înainte?" Au ridicat mâna mulţi, că nu au fost niciodată în adunare. În timp ce stăteau cu mâinile sus, Duhul Sfânt a mers în jur spunându¬le cine erau ei şi care era boala lor, şi ce a avut loc; şi i-a vindecat pe oameni atât de complet, încât tumori şi lucruri au dispărut, încât operaţiile nu au putut fi efectuate. Câţi au fost aici să vadă aceea doar cu câteva săptămâni în urmă.
E-22 Last Sunday or last time I was here, they didn’t give out any prayer cards, and I just asked, “How many people here has never been in the meeting before?” Many raised up their hand, that they never been in the meeting. While they stood with their hands up, the Holy Spirit went around telling them who they were and what their diseases was, and what had taken place; and healed the people so completely, till tumors and things disappeared, till operations could not be performed. How many was here to see that just a few weeks ago?
E-23 Dacă a distribuit cartonaşe de rugăciune, atunci vom chema. Asta dă oamenilor de aici, şi oamenilor care nu sunt de aici; oamenilor care au fost în adunare, oamenilor care nu au fost; să vină în rândul de rugăciune. Nu-i putem lua pe toţi aici sus deodată. Îi vom aduce cât putem de liniştiţi.
E-23 If he has give out prayer cards, then we’ll call. That gives home people, and not home people; people who has been in the meeting, people who has not; to come in the prayer line. We can’t take them all up here at once. We’ll bring them just quietly as we can.
E-24 Şi vreau să fiţi cinstiţi cu Dumnezeu. Fiţi cinstiţi cu voi înşivă. Şi dacă Isus Cristos va veni în mijlocul nostru şi săvârşeşte şi face chiar ce a făcut El când a fost El aici pe pământ, umblând în Galileea, voi ar trebui să-L acceptaţi pentru orice aveţi voi nevoie. Voi nu trebuie să fiţi aici sus pe platformă. El respectă credinţa. Vor fi unii oameni aici care sunt bolnavi acolo în audienţă, care nici măcar nu au un cartonaş de rugăciune, ei vor fi vindecaţi oricum. Câţi sunt bolnavi şi nu au un cartonaş de rugăciune? Ridicaţi-vă mâna. Bine, atunci nu sunt prea multe cartonaşe de rugăciune distribuite, vedeţi. În regulă, credeţi doar. Priviţi doar în partea asta.
E-24 And I want you to be honest with God. Be honest with yourself. And if Jesus Christ will come into our midst and perform and do just as He did when He was here on earth, walking in Galilee, you ought to accept Him for anything that you have need of. You don’t have to be up here on the platform. He regards faith. There will be some people here that is sick out there in the audience, that hasn’t even got a prayer card, they’ll be healed anyhow. How many is sick and doesn’t have a prayer card? Raise up your hand. Well, there is not too many prayer cards give out then, see. All right, you just believe. Just look this a-way.
E-25 Daţi-mi voie să vă arăt ce a făcut Isus când a fost El aici pe pământ. A fost o femeie, odată, care a venit la El. Şi ea nu a putut ajunge în mulţime. Ea nu a avut un cartonaş de rugăciune, dar ea a atins marginea hainei Lui, căci ea a spus în inima ei, "Ştiu că acel Om spune Adevărul. Dacă pot să mă ating de haina Lui, voi fi tămăduită." Şi ea s-a atins de haina Lui, s-a dus în audienţa probabil de multe ori mai mare decât aceasta.
Isus s-a întors, şi a spus, ,,Cine s-a atins de Mine?"
E-25 Let me show you what Jesus did when. He was here on earth. There was a woman, one time, came to Him. And she could not get into the press. She had no prayer card, but she touched the border of His garment, for she said in her heart, “I know that Man tells the Truth. If I can touch His garment, I’ll be made well.” And she touched His garment, went out in the audience probably many times bigger than this.
Jesus turned, and said, “Who touched Me?”
E-26 Petru L-a dojenit chiar, şi a spus, ,,De ce ai întreba Tu aşa ceva, când toţi încearcă să se atingă de Tine?"
El a spus, "Dar Eu simt că Eu am devenit slăbit."
E-26 Peter even rebuked Him, and said, “Why would You ask such a thing, when all is trying to touch You?”
He said, “But I perceive that I’ve gotten weak.”
E-27 Vedeniile provoacă slăbiciune. Nu poţi face, nu te poţi duce prea departe în ele. Şi El a spus, a privit în jur peste audienţă până când El a găsit-o pe femeie, şi i-a spus că a avut o scurgere de sânge, şi credinţa ei a făcut-o bine.
E-27 Visions cause weakness. You can’t do, go too far, now. And He said, looked around over the audience till He found the woman, and told her that she had had a blood issue, and her faith had made her well.
E-28 Câţi ştiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Biblia a spus că, ,,Isus Cristos astăzi este Marele Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţii nostre." Este asta corect? ["Amin."] Bine, dacă El a fost Marele Preot, şi putea să fie atins de simţurile infirmităţii noastre, nu ar acţiona El întocmai cum a făcut-o El atunci, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci?
E-28 How many know that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] The Bible said that, “Jesus Christ today is the High. Priest that can be touched by the feeling of our infirmities.” Is, that right? [“Amen.”] Well, if He was the High Priest, and could be touched by the feeling of our infirmities, wouldn’t He act just like He did then, if He’s the same yesterday, today, and forever?
E-29 Atunci voi care nu aveţi un cartonaş de rugăciune, priviţi încoace, şi spuneţi în inima voastră, "Doamne, eu cred din toată inima mea, şi cred că Tu mă vei vindeca. Şi lasă-mă să ating haina Ta. Şi vorbeşte Tu prin Fratele Branham şi spune-i, exact cum ai făcut Tu femeii, şi eu Te voi crede." Vreţi să fiţi atât de sinceri, şi să îl credeţi pe Dumnezeu cu toată inima voastră?
E-29 Then you that don’t have a prayer card, you look this way, and say in your heart, “Lord, I believe with all my heart, and I believe that You are going to heal me. And let me touch Your garment. And You speak through Brother Branham and tell him, just like You did the woman, and I’ll believe You.” Will you be that honest, and believe God with all your heart?
E-30 Billy Paul a spus, a spus cu câteva minute în urmă, stând aici, că aţi făcut o ofertă de dragoste pentru mine. Nu am vrut să se întâmple asta. Aceea a fost... Dar, vă mulţumesc, chiar la fel. Am nevoie acum în călătoria mea la California. O voi pune pentru Evanghelie.
E-30 Billy Paul said, said a few minutes ago, standing here, you took a love offering for me. I didn’t want for this to happen. That was…But, thank you, just the same. I need it now on my California trip. I’ll put it to the Gospel.
E-31 Acele mici oferte care voi mi le daţi, voi ştiţi ce se întâmplă cu ele? Am mers la Puerto Rico şi Jamaica cu câteva săptămâni în urmă, unde ei au înregistrat patruzeci de mii de convertiţi în nouă seri. Ce a făcut-o? Zeciuiala voastră. Când am plecat, primarul din... judecătorul insulei s-a ridicat, a spus, "Noi avem evanghelişti care vin aici şi strâng oferte mari, şi costă mulţi bani. Dar," a spus, "când Fratele Branham a venit, el nu a cerut nici măcar un bănuţ, nu ne-a cerut niciodată să-i plătim chitanţa lui de la hotel. Şi şi-a plătit călătoria lui, înainte şi înapoi." Ce a făcut-o? Banii voştri. Vreau să fiu sigur că-i cheltuiesc corect. Astfel, la Bara de Judecată, când stau înaintea voastră şi a lui Dumnezeu, trebuie să dau o socoteală pentru asta, că a fost făcut corect. Am luat-o eu însumi, atâta timp cât sunt în stare să merg, pentru a face cât pot eu de bine pentru Slava Lui.
E-31 Them little offerings that you give me, you know what happens to them? I went to Puerto Rico and Jamaica a few weeks ago, where they registered forty thousand converts in nine nights. What did it? Your tithing. When I left, the mayor of the…the judge of the island stood up, he said, “We have evangelists come in here and take up great offerings, and cost great money. But,” said, “when Brother Branham come, he didn’t even ask for a penny of money, never asked us to pay his hotel bill. And he paid his own fare, back and forth.” What did it? Your money. I want to be sure that I spend it right. So, at the Judgment Bar, when I stand before you and God, have to give an account for it, it’s done right. I took it myself, as long as I’m able to go, to do the best I can for His glory.
E-32 Acum nu putem aduce sus toate cartonaşele de rugăciune deodată, astfel le voi aduce sus, doar câteva o dată.
E-32 Now we can’t bring all the prayer cards up at once, so I’ll just bring them up, just a few at a time.
E-33 Cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Vrei să îţi ridici mâna sus dacă te poţi ridica. Înapoi în spate de tot, este o doamnă de culoare. Vino drept în jos pe aici, doamnă. Fă-ţi loc să cobori şi vino aici lângă platformă. Acum cine are cartonaşul de rugăciune numărul doi? Dacă te poţi ridica, ridică-ţi mâna, cartonaşul de rugăciune numărul doi. O doamnă albă aici. Bine, doamnă, vino chiar aici şi urmează această doamnă de culoare sus aici, chiar aici. Acum aşează-le în jur pe acolo, Doc, de îndată ce se umple aici sus.
E-33 Who has prayer card number one? Would you raise up your hand if you can get up. Way back in the back, it’s a colored lady. Come right down this a-way, lady. Make your way down and come here at the side of the platform. Now who has prayer card number two? If you can get up, raise your hand, prayer card number two. A white lady here. All right, lady, you come right up and follow this colored lady up here, right up here. Now get them around that way, Doc, soon as this gets filled up here.
E-34 Cartonaşul de rugăciune, numărul trei, vrei să îţi ţi mâna sus dacă poţi. Domnul chiar de aici, domnule. Numărul patru, vrei să îţi ţi mâna sus. Bine, doamnă, chiar aici. Numărul cinci, vrei să îţi ţi mâna sus. Acest tânăr chiar aici. Până acum, fiecare din ei sunt străini pentru mine. Numărul şase, vrei să îţi ţi mâna sus, numărul şase. Am chemat numărul cinci, numărul cinci? Şi numărul şase, de asemenea un străin pentru mine. Numărul şapte, vrei să îţi ridici mâna. Ridică-ţi mâna, cine are numărul şapte. Bine, cred că îl cunosc pe acel om. Eu-eu cred că îl cunosc. Numărul opt, vrei să îţi ridici mâna dacă poţi. O doamnă de aici. Bine, numărul nouă. Bine, doamnă. Numărul zece. Bine, numărul zece, doamna.
E-34 Prayer card, number three, would you hold up your hand if you can. The gentlemen right over here, sir. Number four, would you hold up your hand. All right, lady, right over here. Number five, would you hold up your hand. This young fellow right here. So far, every one of them is strangers to me. Number six, would you hold up your hand, number six. Did I call number five, number five? And number six, also a stranger to me. Number seven, would you raise your hand. Raise your hand, who has number seven. All right, I believe I know that fellow. I—I believe I know him. Number eight, would you raise your hand if you can. A lady over here. All right, number nine. All right, lady. Number ten. All right, number ten, the lady.
E-35 Este o greşeală pe undeva. Ce număr este acest bărbat de aici? Vrea cineva să se uite, careva dintre voi uşieri să vină aici şi să vadă. [Cineva spune, "El este optzeci şi patru." – Ed.] Optzeci şi patru. Este numărul zece care îl chemam atunci, mulţumesc, numărul zece. Dar vom ajunge la tine oricum. Asta-i în regulă. Uite, eu ştiu care este numărul tău acum. Este optzeci şi patru, nu-i aşa, spui optzeci şi patru sau aşa ceva? Bine, tu aşteaptă doar acolo. Tu doar să crezi. Eu îţi spun, dacă tu nu foloseşti acel cartonaş, cartonaş de rugăciune, priveşte încoace şi crede- 1 pe Dumnezeu, şi vezi dacă Dumnezeu va răspunde rugăciunii pentru tine. Bine.
E-35 There is some mistake somewhere. What number is this man here? Would somebody look, some of you ushers come here and see. [Someone says, “He is eighty-four.”—Ed.] Eighty-four. It’s number ten I was calling then, thank you, number ten. But we’ll get to you anyhow. That’s all right. Look, I know what your number is now. It’s eighty-four, wasn’t it, you say eighty-four or something like that? All right, you just wait there. You just believe. I tell you, if you don’t use that card, prayer card, you look this way and believe God, and see if God will answer prayer for you. All right.
E-36 Numărul, era acela zece? Unsprezece. Bine, doisprezece. Acum, dacă nu te poţi ridica, doar... Numărul doisprezece. Treisprezece, numărul treisprezece, în spate de tot. Paisprezece, numărul paisprezece, în spate de tot. Numărul cincisprezece.
E-36 Number, was that ten? Eleven. All right, twelve. Now, if you can’t get up, just….Number twelve. Thirteen, number thirteen, way back. Fourteen, number fourteen, way in the back. Number fifteen.
E-37 Sunt distribuite oriunde. Băieţii care le distribuie, doar spun, "Cine vrea un cartonaş de rugăciune, ţineţi-vă mâna sus." Ei le iau şi le amestecă toate, nimeni nu ştie cine ce ia. Şi ei doar le distribuie în felul acela.
E-37 They’re give out anywhere. The boys that give them out, just say, “Who wants a prayer card, hold up your hand.” They take them and mix them all up, nobody knows which is getting which. And they just give them that way.
E-38 Numărul paisprezece. Numărul cincisprezece, cine are cartonaşul de rugăciune cincisprezece, numărul cincisprezece? Numărul şaisprezece, în spate de tot. Numărul şaptesprezece. Acum, dacă numărul şaisprezece este în clădire sau stă în picioare afară pe culoar, doar fă-ţi o cale în jur. Numărul... Îmi pare rău, nu ţi-am văzut mâna deloc, soră, cu acesta. Tu eşti şaisprezece? Bine... [Sora spune, "Şaptesprezece." – Ed.] Şaptesprezece. Optsprezece, nouăsprezece, numărul nouăsprezece. Douăzeci, numărul douăzeci, bărbatul de aici. Bine. Bine.
E-38 Number fourteen. Number fifteen, who has prayer card fifteen, number fifteen? Number sixteen, way back in the back. Number seventeen. Now, if number sixteen is in the building or standing out in the aisle, just make yourself a way around. Number…I’m sorry, I never seen your hand, sister, on it. You’re sixteen? All right…[The sister says, “Seventeen.”—Ed.] Seventeen. Eighteen, nineteen, number nineteen. Twenty, number twenty, the man over here. All right. All right.
E-39 Acum cred că ajungem chiar aici afară pe culoar acum, aşa că noi vom... [Cineva spune, "Sunt destui." – Ed.] Ce spui? ["Sunt destui."] Sunt destui pentru moment. În regulă. Bine, priviţi încoace şi credeţi. În regulă.
Să vedem, dacă pianistul, uşor şi în linişte, Crede Numai, doar foarte uşor.
E-39 Now I believe they’re getting right out into the aisle here now, so we’ll…[Someone says, “That’s enough.”—Ed.] What say? [“That’s enough.”] That’s enough for the time. All right. Well, look this way and believe. All right.
Let’s see, if the pianist, softly and quietly, Only Believe, just real soft.
E-4
E-40 The most of the people in the aisle here is strangers to me. I don’t know you. Now there is some in here that still has prayer cards, some perhaps does not have prayer cards. Maybe we can call some more in the prayer line just in a few minutes, soon as we get that aisle straightened up.
E-41 Cred că acel domn de aici, Doc, a intrat din spate de acolo, el a fost chemat, şaisprezece sau şapte-... şaisprezece. Bine, vino chiar pe acolo şi ia-ţi locul tău, domnule.
E-41 I believe that gentlemen here, Doc, was coming in from the back there, he was called, sixteen or seven-…sixteen. All right, come right along there and get your position, sir.
E-42 Acum, dacă nu sunteţi chemaţi, aceea nu are nimic de-a face cu asta, vedeţi, doar priviţi şi credeţi.
E-42 Now, if you’re not called, that don’t have one thing to do with it, see, just look and believe.
E-43 [Cineva spune, "Încă lipseşte şi cincisprezece, de asemenea." – Ed.] Numărul cincisprezece lipseşte. Poate că persoana nu se poate ridica. Dacă nu te poţi ridica... Cineva să se uite la cartonaşul de rugăciune a celeilalte persoane, poate este surd şi nu poate auzi. Dacă sunt aici, cincisprezece, eşti binevenit să îţi iei locul în rând. Dacă au ieşit afară şi vor reveni în câteva minute, puneţi-i în rând doar aşa cum le este chemat numărul.
E-43 [Someone says, “Still got fifteen missing, too.”—Ed.] Number fifteen is missing. Maybe the person can’t get up. If you can’t get up…Somebody look at the other person’s prayer card, maybe he’s deaf and can’t hear. If they’re here, fifteen, you’re welcome to take your place in the line. If they stepped out and will be back in a few minutes, put them in the line just as their number is called.
E-44 Când ajungem jos în rând aici, vom mai chema încă câţiva, dacă Duhul Sfânt nu va părea să ungă clădirea, poporul, aşa ca ei să poată fi vindecaţi.
E-44 When we get down along the line here, we’ll call some more in, if the Holy Spirit doesn’t seem to be anointing the building, the people, so that they can be healed.
E-45 Acum, acum este un moment crucial, acum este timpul unde eu ori am spus Adevărul ori am spus o minciună. Acum este timpul unde Isus Cristos este dovedit înviat din morţi, sau El nu este înviat din morţi. Acum este timpul când El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, sau El nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acum El trebuie să dovedească că este Vindecătorul, sau El nu este Vindecătorul. Şi dacă cineva ar vrea să ia locul meu, să se roage pentru bolnavi, sunteţi bineveniţi să veniţi şi să luaţi locul meu.
E-45 Now, now is a crucial moment, now is the time where I’ve either told the Truth or told a lie. Now is the time where Jesus Christ is proved risen from the dead, or He isn’t risen from the dead. Now is the time He’s the same yesterday, today, and forever, or He isn’t the same yesterday, today, and forever. Now He’s got to prove to be the Healer, or He isn’t the Healer. And if anybody would want to take my place, to pray for the sick, you’re welcome to come and take my place.
E-46 Câţi dintre voi de aici din rândul de rugăciune, aşa cum vă uitaţi aici, care vă aflaţi în rândul de rugăciune acum, nu mă cunoaşte, şi voi ştiţi că eu nu vă ştiu pe voi sau nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna.
E-46 How many here in the prayer line here, as you look here from the prayer line now, doesn’t know me, and you know I don’t know you or nothing about you, raise up your hand.
E-47 Afară în audienţă, care ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna (deşi sunteţi bolnavi) afară în audienţă. Vedeţi, iată-vă.
E-47 Out in the audience, that knows that I know nothing about you, raise up your hand (yet you’re sick) out in the audience. See, there you are.
E-48 Acum ce va face Dumnezeu? Acolo-i Scriptura, Duhul lui Dumnezeu este aici, acum va lucra? Dacă eu mă pot preda Duhului Sfânt, va lucra. Şi nu va lucra pentru mine dacă voi nu vă predaţi Duhului Sfânt, "Căci multe lucrări puternice Isus nu le-a putut face în Propria Lui ţară, din pricina necredinţei lor."
E-48 Now what will God do? There’s the Scripture, the Spirit of God is here, now will it work? If I can yield myself to the Holy Spirit, it’ll work. And it won’t work for me unless you yield yourself to the Holy Spirit, “For many mighty works Jesus could not do in His Own country, because of their unbelief.”
E-49 Acum credeţi din toată inima voastră, fiţi foarte reverenţi cât puteţi. Staţi în linişte, priviţi. Dacă Duhul Sfânt face ceva, atunci bucuraţi-vă, atunci credeţi.
E-49 Now you believe with all your heart, be real reverent as you can. Stand quietly, watch. If the Holy Spirit does something, then rejoice, then believe.
E-50 Acum, Doamne, tot ceea ce avem noi, tot ceea ce suntem noi... Ei au stat până când au crampe la picioarele lor, au şezut până când sunt aproape gata să leşine. Acum, Doamne, lasă să fie cunoscut că Tu eşti Dumnezeu. Şi am chemat această audienţă împreună, la porunca Ta. Şi stau aici, nu ca să fiu văzut, sau nu să încerc să mă prefac mare sau să fac ceva diferit, ci aceasta este pentru că este o însărcinare încredinţată mie de către un Înger, şi confirmată de Cuvântul Tău. Lasă să fie cunoscut în seara aceasta că Tu eşti Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care a înviat din morţi; şi Tu trăieşti în Biserica Ta, în poporul Tău, ca să îndeplineşti şi să duci la bun sfârşit aceeaşi slujbă care ai avut-o Tu când Tu ai fost aici în trupul de carne. Acordă aceasta, Doamne. Şi noi Te vom lăuda, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-50 Now, Lord, all that we have, all that we are…They’ve stood till their legs are cramping, they’ve set till they’re nearly ready to faint. Now, Lord, let it be known that Thou art God. And I have called this audience together, at Your command. And I’m standing here, not to be seen, or not to try to be acting big or doing something different, but it’s because it’s a commission charged me by an Angel, and confirmed by Your Word. Let it be known tonight that You’re Jesus Christ, the Son of God, that raised from the dead; and You live in Your Church, in Your people, to perform and to carry out the same ministry You had when You were here in the body of flesh. Grant it, Lord. And we’ll praise You, in Jesus Christ’s Name. Amen.
E-51 Acum unde este Billy Paul, este el în această clădire? A plecat? Sau, cineva ar trebui să vină aici şi să ia aceste cartonaşe de rugăciune, vedeţi. Vino, Frate... ? ... Femeia are cartonaşul de rugăciune în mâna ei. Tu doar dă-i-1 lui, vezi.
Fiţi cu adevărat reverenţi acum.
E-51 Now where is Billy Paul, is he in this building? Has he left? Or, somebody ought to come here to pick up these prayer cards, see. Come, Brother…?…The woman has the prayer card in her hand. You just give it to him, see.
Be real reverent now.
E-52 Acum această doamnă aici, din câte ştiu eu, este întru totul o necunoscută pentru mine. Şi aici este o aşezare perfectă a Scripturii, două persoane şi două naţionalităţi diferite.
E-52 Now this lady here, as far as I know, is a total stranger to me. And here is a perfect setting of the Scripture, two people and two different nationality.
E-53 Isus a venit la o fântână odată, în Sfântul Ioan 4, şi a întâlnit o femeie din Samaria. Şi El a vorbit cu ea puţină vreme, până când El a aflat care era necazul ei. Şi El i-a spus necazul ei. Şi, când El a făcut-o, ea l-a recunoscut ca fiind Mesia. Câţi ştiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vă amintiţi conversaţia lor? El a spus, "Femeie, adă-Mi să beau." Ce făcea El? Se punea în contact cu duhul ei.
E-53 Jesus come to a well one time, in Saint John 4, and met a woman of Samaria. And He talked to her a little while, until He found out what her trouble was. And He told her her trouble. And, when He did, she recognized it to be the Messiah. How many knows that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Remember their conversation? He said, “Woman, bring Me a drink.” What was He doing? Contacting her spirit.
E-54 Şi ea a spus, "Fântâna este adâncă, şi Tu n-ai cu ce să scoţi apă. Nu este obiceiul ca Tu să, un Iudeu, să ceri la Samariteni aşa ceva."
E-54 And she said, “The well is deep, and You have nothing to draw with. It’s not customary for You to, a Jew, to ask Samaritans such.”
E-55 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut tu cu Cine vorbeşti, tu Mi-ai cere apă."
E-55 He said, “But if you knowed Who you was talking to, you’d ask Me for water.”
E-56 Şi astfel conversaţia a continuat până când El a aflat care era necazul ei. Câţi ştiţi care a fost necazul ei? Ea trăia în adulter. Astfel El a spus, "Du-te de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici."
Ea a spus, "Eu nu am bărbat."
E-56 And so the conversation went on till He found out what her trouble was. How many knows what her trouble was? She was living in adultery. So He said, “Go get your husband and come here.”
She said, “I don’t have any husband.”
E-57 A spus, "Aşa este. Tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este bărbatul tău."
E-57 Said, “That’s right. You’ve had five, and the one you’re living with now is not your husband.”
E-58 Acum ascultaţi ce a spus ea. A spus, "Domnule, eu văd că Tu eşti un Profet. Noi ştim că atunci când vine Mesia El ne va spune aceste lucruri. Mesia, semnul lui Mesia, El va face aceasta când El vine; pentru că El era Dumnezeu-Profet, Profetul, despre care Moise a vorbit." A spus, "Noi ştim că Mesia va face asta când vine El, dar Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine."
E-58 Now listen what she said. She said, “Sir, I perceive that You are a Prophet. We know when the Messiah cometh He’ll tell us these things. The Messiah, the sign of the Messiah, He’ll do this when He comes; ’cause He was the God-Prophet, the Prophet, Moses spoke of.” Said, “We know Messiah will do this when He comes, but Who are You?”
He said, “I am He that speaks to you.”
E-59 Şi ea a alergat în cetate şi a spus oamenilor, "Veniţi, de vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia?"
E-59 And she run into the city and told the men, “Come, see a Man Who told me the things I’ve done. Isn’t this the Messiah?”
E-60 Şi aici stă o femeie Etiopiană în faţa unui bărbat Anglo¬Saxon, întâlnindu-se de prima dată în viaţă; ce numim noi o femeie de culoare, bărbat alb. Când acea chestiune a fost ridicată acolo, în segregaţie, înaintea lui Isus, El le-a făcut de cunoscut foarte rapid: nu este nici o diferenţă între culorile oamenilor. Noi toţi provenim dintr-un singur pom, Adam şi Eva. Exact. Ţările în care am trăit, ne-a schimbat culoarea; nu avea nimic de-a face cu asta. Dumnezeu a murit pentru toate făpturile: omul alb, omul negru, omul galben, omul maro, omul roşu, şi toţi. Ei sunt toţi făpturi ale lui Dumnezeu.
E-60 And here stands an Ethiopian woman to an Anglo-Saxon man, first time in life meeting; what we call a colored woman, white man. When that question was raised there, in the segregation, before Jesus, He let them know real quick, there is no difference in people’s colors. We all come from one tree, Adam and Eve. Exactly. The countries we lived in, it changed our color; had nothing to do with it. God died for all creatures: the white man, the black man, the yellow man, the brown man, the red man, and all. They’re all creatures of God.
E-61 Dar doamna stă aici pentru ceva. Poate ea este o credincioasă, poate că nu este. Ea poate este o păcătoasă. Ea ar putea fi o sfântă. Ea poate fi bolnavă, sau poate nu. Ea poate fi în nevoie; necaz financiar. Ea poate stă pentru altcineva. Eu nu ştiu. Eu nu am văzut-o niciodată, şi mai presus de toate nu am nici cea mai mică idee pentru ce se află aici. Şi doamna ştie lucrul acesta. Este adevărat, doamnă? [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Dacă este aşa, ridică-ţi sus mâna astfel ca oamenii să poată vedea. Doar ridică-ţi mâna aşa ca oamenii... Doar ridică-ţi mâna. Aceasta este prima noastră întâlnire. Acum dacă Domnul Isus va...
E-61 But the lady stands here for something. Maybe she is a believer, maybe she isn’t. Maybe she is a sinner. She might be a saint. She may be sick, she may not. She may want; financial trouble. She may be standing for somebody else. I don’t know. I’ve never seen her, and I have no more idea what she is here for than nothing. And the lady knows that. Is that right, lady? [The sister says, “Yes, sir.”—Ed.] If that’s right, raise up your hand so the people can see. Just raise up your hand so the people…Just raise up your hand. This is our first meeting. Now if the Lord Jesus will…
E-62 Dacă ea este bolnavă, nu aş putea să o vindec nici mai mult decât aş putea să vă vindec pe voi. Dar dacă-dacă Isus este aici El nu ar putea să o vindece, pentru că El a făcut-o deja când El a murit la Calvar. Dar El poate face ceva ca să dovedească că El încă este acelaşi Isus, şi ea ar crede, ea va fi vindecată. Şi în acelaşi timp când ea ar fi vindecată, şi voi aţi fi vindecaţi, de asemenea, dacă aţi crede. Aşa este? [Adunarea spune, "Aşa este." – Ed.] Acum, fie ca Domnul să acorde aceasta. Eu aştept după ungerea Duhului Sfânt, desigur.
E-62 If she is sick, I couldn’t heal her no more than I could heal you. But if—if Jesus is here He couldn’t heal her, because He’s already done it when He died at Calvary. But He can do something to prove that He is still the same Jesus, and she would believe it, she would be healed. And the same time she would be healed, you would be healed, too, if you would believe it. Is that right? [Congregation says, “That’s right.”—Ed.] Now, may the Lord grant it. I’m waiting for the anointing of the Holy Spirit, of course.
E-63 Şi acum, în Numele lui Isus Cristos, iau fiecare duh de aici sub controlul meu, spre slava lui Dumnezeu.
E-63 And now, in the Name of Jesus Christ, I take every spirit in here under my control, for the glory of God.
E-64 Acum, doamnă, vreau doar ca tu să te uiţi la mine doar un moment. Vreau ca tu să crezi cu toată inima ta. Şi eu nu am nici o idee pentru ce te afli aici, cine eşti, deloc. Dar Dumnezeu ştie totul despre tine. Dar dacă Dumnezeu îmi va spune pentru ce te afli tu aici, atunci vei crede tu că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici să facă şi să acţioneze în felul cum El a făcut-o când El a fost aici pe pământ?
E-64 Now, lady, I just want you to look at me just a moment. I want you to believe with all your heart. And I have no more idea what you’re here for, who you are, than nothing. But God knows all about you. But if God will tell me what you’re here for, then you will believe that Jesus Christ, God’s Son, is here to do and act the way He did when He was here on earth?
E-65 Va crede audienţa, cu un acord? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-65 Will the audience believe, with one accord? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-66 Acum iată-ne, scena este aşezată. Noi amândoi avem mâinile noastre sus, suntem străini unul faţă de celălalt. Duhul Sfânt a scris Biblia, a spus că aceste lucruri se vor întâmpla în această zi, că Isus a înviat din morţi şi aceste lucruri vor continua, slujba Lui va continua, şi în aceste zile de pe urmă va fi chiar exact cum a promis El că va fi. Acum este asta aşa?
E-66 Now here we are, the scene is set. We’ve both got our hands up, we’re strangers to one another. The Holy Spirit wrote the Bible, said these things would happen in this day, that Jesus had raised from the dead and these things would go on, His ministry would continue, and in this last day it would be just exactly the way He promised it to be. Now is it right?
E-67 Doamna, ea fiind emoţionată, desigur, îşi freacă mâinile pentru că se simte ciudat la acest timp. Nu pentru că stă la mine; eu sunt fratele ei, nu aş face-o să se simtă în acel fel. Dar ea este¬este conştientă că ceva se petrece. Şi vezi tu acea fotografie cu Lumina deasupra ei, soră? Asta-i ce te face să te simţi în felul acela. Acela-i Ingerul Domnului, El este chiar asupra ta acum. Şi tu eşti aici ca eu să mă rog pentru tine, [Sora spune, "Da." – Ed.] pentru o boală de spate cu care suferi tu. ["Aşa este."] Aşa este, ridică-ţi mâna sus.
E-67 The lady, and she is nervous, of course. She is rubbing her hands because she is feeling strange at this time. Not because she is standing at me; I’m her brother, wouldn’t make her feel that way. But she is—she is conscious that something is going on. And you see that picture there with that Light over it, sister? That’s what makes you feel that way. That’s that Angel of the Lord, It’s right over you now. And you’re here for me to pray for you, [The sister says, “Yes.”—Ed.] for a back trouble that you are suffering with. [“That’s right.”] That’s right. Raise up your hand.
E-68 Acum voi credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi, face de cunoscut, taina inimii. Întocmai cum a spus El, ,, Tu ai cinci bărbaţi."
E-68 Now do you believe? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] See, makes known, the secret of the heart. Just like He said, “You have five husbands.”
E-69 Voi spuneţi acum, noii veniţi, aţi putea spune, "Fratele Branham a ghicit asta."
E-69 You say now, the newcomers, you might say, “Brother Branham guessed that.”
E-70 Haideţi să vedem dacă Acesta a ghicit. Cred că El a spus că aveai dureri de spate. A fost corect asta? [Sora spune, "Da." – Ed.] Acela era adevărul? ["Da, domnule!"] Şi tu, tu ai avut o operaţie, de asemenea, şi tu numai ce ai venit din spital. Şi, ca tu să poţi să şti că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, soţul tău este aşezat acolo în spate. ["Da, domnule, este adevărat."] Şi el are necaz, de asemenea. Dacă îţi pot spune care este necazul soţului tău, vei crede tu? ["Da, domnule."] El are problemă cu coasta lui şi cu spatele lui. Aşa este? Ridică-ţi mâna sus. Îţi voi spune încă ceva. Văd un tânăr, fiul tău, şezând chiar acolo în spate, şi el. ["Aşa este."] Corect. Şi fiul tău are un fel de crize. ["Da, domnule."] Aşa este. ["Da, aşa este. Îţi mulţumesc Isuse."] D-na Stovall este numele tău. Acela este numele tău, D-na Stovall. ["Da."] Du-te acasă, Isus Cristos a răspuns rugăciunilor tale! Tu poţi avea ce ai cerut, în Numele lui Isus.
E-70 Let’s see if It guessed. I believe It said you had back trouble. Was that right? [The sister says, “Yes.”—Ed.] That was the truth? [“Yes, sir!”] And you, you’ve had an operation, too, and you’ve just come from the hospital. And, that you might know that I be God’s servant, your husband is sitting back there. [“Yes, sir, that’s right.”] And he’s got trouble, too. If I can tell you what your husband’s trouble is, will you believe? [“Yes, sir.”] He’s got trouble with his side and with his back. Is that right? Raise up your hand. I’ll tell you something else. I see a young man. Your son is, sitting right back there, too. [“That’s right.”] Right. And your son has some sort of spells. [“Yes, sir.”] That’s right. [“Yes, that’s right. Thank You, Jesus.”] Mrs. Stovall is your name. That’s your name, Mrs. Stovall. [“Yes.”] Go home, Jesus Christ has answered your prayers! You can have what you asked for, in Jesus’ Name.
E-71 Acum credeţi doar! Voi toţi oamenilor care sunteţi de culoare, credeţi cu toată inima voastră acum. Realizaţi voi că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morţi? Acela-i Duhul Lui care vă face să vă simţiţi în acest fel.
E-71 Now just believe! All you people that’s colored people, believe with all your heart now. Do you realize that Jesus Christ, God’s Son, has raised from the dead? That’s His Spirit that makes you feel that way.
E-72 Acum aici este o femeie albă. Eu nu o cunosc, nu am nici o idee cine este, ce este ea, sau-sau pentru ce eşti tu aici. Dacă este aşa, ridică-ţi mâna sus. Acum crezi tu? Dacă Dumnezeu vrea, poate descoperi inima ei, întocmai cum a făcut El cu femeia de la fântână, cum a făcut El cu femeia de culoare, câţi oameni albi ar crede dacă El ar face aceasta? Aici, eu şi această femeie, amândoi cu mâinile noastre sus, aceasta este prima noastră întâlnire.
E-72 Now here is a white woman. I don’t know her, don’t have no idea who she is, what she is, or—or what you’re here for. If that’s right, raise up your hand. Now do you believe? If God will, can reveal her heart, just like He did the woman at the well, like He did the colored woman, how many white people would believe if He did it? Here, me and this woman, both with our hands up, this is our first meeting.
E-73 Eu spun un lucru, doamna nu este din apropiere de aici. Tu ai venit din est, venind înspre vest când ai venit aici. Aşa este. Tu ai venit din Ohio, şi oraşul era Dayton. Aşa este. Şi motivul pentru care te afli tu aici, este pentru că tu ai slăbiciune. Şi ai o stare nervoasă, că nu poţi dormi. Tu iei un fel de medicament pentru asta. Ei te cheamă „Dixie," aşa este, Mason. Aşa este. Du¬te înapoi, tu vei dormi acum, începând cu această noapte. Isus Cristos te face bine. Du-te în Numele Domnului.
E-73 I say one thing, the lady is not from around here. You’ve come from the east, coming west when you come here. That’s right. You come from Ohio, and the city was Dayton. That’s right. And what you’re here for, is because you have weakness. And you have a nervous condition, cause you can’t sleep. You take some kind of a drug for that. They call you “Dixie,” that’s right, Mason. That’s right. Go back, you’re going to sleep now, from tonight on. Jesus Christ makes you well. Go in the Name of the Lord.
E-74 Dacă poţi crede! Acum voi acolo din audienţă, în timp ce ungerea Duhului Sfânt este aici, credeţi, voi cei fără cartonaşe de rugăciune.
E-74 If thou canst believe! Now you out there in the audience, while the anointing of the Holy Spirit is here, you believe, you without the prayer cards.
E-75 Cume cu bătrânul care a stat aici cu ceva timp în urmă, care, nu a putut fi... nu a putut ajunge în rând, el avea numărul greşit, unde era el? Tu, ridică-te în picioare. Crezi tu că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că eu sunt profetul Lui? [Fratele spune, "Da, domnule." – Ed.] Bine. Tu ai probleme cu plămânii tăi. Aşa este. Te-a lăsat acum, du-te acasă şi fi bine! Isus ţi-a făcut un plămân bun, vezi.
Aveţi credinţă, şi credeţi. Dumnezeu este Dumnezeu.
E-75 What about the old man that stood here a while ago, that, couldn’t be…couldn’t get in the line, he had the wrong number, where was he at? You, stand up on your feet. Do you believe Jesus Christ to be the Son of God? Do you believe me to be His prophet? [The brother says, “Yes, sir.”—Ed.] All right. You got trouble with your lungs. That’s right. It’s left you now, go home and be well! Jesus made you a good lung, see.
Have faith, and believe. God is God.
E-76 Ce mai faci, domnule? Tu îl crezi pe Domnul Isus Cristos? [Fratele spune, "Amin." – Ed.]
E-76 How do you do, sir? Do you believe the Lord Jesus Christ? [The brother says, “Amen.”—Ed.]
E-77 Acum, a fost un om care a venit la Isus odată, şi a mers şi a fost mântuit, şi s-a dus şi a spus altui prieten, şi l-a adus. Şi acest prieten... I-a spus că era un credincios. Şi a rămas uimit de ce auzea, şi a spus, "Când m-ai cunoscut Tu vreodată?"
E-77 Now, there was a man came to Jesus one time, and he went and got saved, and went and told another friend, and brought him. And this friend…Told him that he was a believer. And he was astonished at his hearing, and he said, “When did You ever know me?”
E-78 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când erai sub pom, Eu te-am văzut." Aceea era la treizeci de mile în jurul muntelui. Pe jos, lui i-a luat o zi să se întoarcă la rândul de rugăciune, şi când a venit în rândul de rugăciune.
E-78 He said, “Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you.” That was thirty miles around the mountain. On foot, it taken him a day to come back to the prayer line, and when he come in the prayer line.
E-79 Crezi că Isus îmi poate spune care este necazul tău? Vei crede cu toată inima ta? Va crede audienţa cu toată inima? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] El nu se află aici pentru el însuşi. Este pentru altcineva; şi aceea este o femeie, şi ea este umbrită de moarte, este sora ta. ["Da, aşa este."] Nu este exact a ta... Este sora ta vitregă. ["Aşa este."] Şi ea nu este aici. Se află într-un spital în Tennessee. Şi tu eşti tot de acolo. ["Aşa este."] Şi tu eşti... Femeia a avut o operaţie, dar nu a ajutat la nimic. Şi tu stai în locul ei. Dumnezeu să-ţi acorde cererea. Du-te, şi fie ca Dumnezeu să o vindece pe acea femeie şi să o facă bine, pe baza credinţei acestui bărbat.
E-79 Do you believe that Jesus can tell me what your trouble is? Would you believe with all your heart? Will the audience believe with all their heart? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] It’s not himself he is here for. It’s for somebody else; and that’s a woman, and she is shadowed with death, that’s your sister. [“Yes, that’s right.”] It’s not exactly your…It’s your half sister. [“That’s right.”] And she is not here. She is in a hospital in Tennessee. So are you from there. [“That’s right.”] And you’re…The woman’s had an operation, but it didn’t do any good. And you are standing in her stead. God grant your request. Go, and may God heal that woman and make her well, upon the basis of the faith of this man.
E-80 Doamne Dumnezeule, noi condamnăm acel diavol care este pe cale să ia viaţa acelei femei. Şi fie ca această persoană, care îi este lui o rudă, să trăiască pentru că el a venit şi a stat în locul ei. Isuse, Tu ai stat la Calvar în locul nostru, şi Tu ne-ai vindecat. Şi noi Te credem. Fie ca să fie aşa. Amin.
Du-te, crezând acum, frate. Nu te gândi la nimic altceva.
E-80 Lord God, we condemn that devil that’s taking the life of that woman. And may this person, who is a relative to him, live because he has come and stood in her stead. Jesus, You stood at, Calvary in our stead, and You healed us. And we believe You. May it be so. Amen.
Go, believing now, brother. Take no thought for nothing else.
E-81 Ce mai faci? Noi suntem străini unul faţă de celălalt. Aceasta este prima dată că ne întâlnim. (Acum doar fiţi doar aşa de reverenţi, şi ascultaţi cu atenţie şi rugaţi-vă.) Dacă noi nu ne cunoaştem unul pe altul, şi suntem străini unul faţă de celălalt, poate de prima dată că ne întâlnim. [Sora spune, "Da." – Ed.] Este adevărat? Dacă aceasta este prima dată că ne-am întâlnit vreodată, ridică-ţi mâna sus. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi care este necazul tău, atunci mă vei crede că eu sunt slujitorul Lui? ["Da, eu cred că tu eşti. Tu eşti un slujitor al lui Cristos."] Îţi voi spune acum. Noi nu ne-am întâlnit niciodată înainte, dar tu eşti o Kentuckiană. Aşa este. Tu vi dintr-un loc numit Somerset, Kentucky. ["Da."] Aceea este exact aşa. Eu sunt din Burkesville, Kentucky. Şi tu suferi de o boală care este în-în intestinele stomacului, partea de jos. ["Da!"] Sunt tumori. Aşa este. În regulă, Jewel. ["Oh!"], du-te înapoi, Dumnezeu îţi acordă vindecarea ta. ["Oh!"]
E-81 How do you do? We are strangers to one another. This is our first time meeting. (Now just be just as reverent, and listen close and pray.) If we don’t know one another, and we are strangers to each other, maybe our first time we’ve ever met. [The sister says, “Yes.”—Ed.] Is that right? If this is the first time we’ve ever met, raise up your hand. If God will reveal to me what your trouble is, then you’ll believe me to be, His servant? [“Yes, I believe you are. You are a servant of Christ.”] I’ll tell you now. We’ve never met before, but you’re a Kentuckian. That’s right. You come from a place called Somerset, Kentucky. [“Yes.”] That’s exactly right. I’m from Burkesville, Kentucky. And you are suffering with a trouble that it’s in the—the stomach bowels, the lower part. [“Yes!”] It’s tumors. That’s right. All right, Jewel [“Oh!”], you go back, God grant your healing to you. [“Oh!”]
E-82 Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, Isus cel înviat? [Sora doar vindecată de tumori, din nou strigă, "Oh!" – Ed.] Dacă tu poţi primi! V-aţi putea întreba de ce se bucură sora. Şi tu a-i face, la fel, ["Oh!"] dacă a-i fi fost într-o stare pe moarte. ["Laudă Numelui Său!"]
E-82 Do you believe on the Son of God, the resurrected Jesus? [The sister just healed of tumors, again screams, “Oh!”—Ed.] If thou canst receive! You might wonder why the lady is rejoicing. You would, too, [“Oh!”] if you had been in a dying condition. [“Praise His Name!”]
E-83 Eu nu te cunosc. Dar eu nu sunt... Dacă nu greşesc, cred că tu ai fost botezată azi dimineaţă, pentru că văd că tu ai făcut ceva bun. Dar, a te cunoaşte, eu nu te cunosc. Tu doar ai intrat în bazin, şi asta a fost... ea a fost-ea a fost botezată. Dar crezi tu că Isus îmi poate descoperi necazurile tale? Audienţa crede asta cu toată inima lor? Văd o femeie care apare între mine şi tine. Tu stai aici pentru o femeie, şi femeia este mult mai în vârstă decât tine. Păi, este mama ta. Ea nu este aici. Ea este din Georgia. Şi ea este foarte agitată. Ceea ce este, este schimbarea vieţii, menopauză. Şi tu stai pentru mama ta. Asta-i adevărat. Bine, ea va trece peste asta, şi va fi bine. Du-te, crezând acum, totul se va sfârşi. Spune¬i să aibă un curaj bun.
E-83 I don’t know you. But I’m not…If I’m not mistaken, I believe you were baptized this morning, because I see you’ve done something good. But, to know you, I don’t know you. You just walked into the pool, and that was the example. But do you believe Jesus can reveal to me your trouble? Does the audience believe that with all their heart? I see a woman appear between me and you. You’re standing here for a woman, and the woman is much older than you. Why, it’s your mother. She is not here. She is from Georgia. And she is real nervous. What it is is a change of life, menopause. And you are standing for your mother. That is true. Well, she is going to get over it, and be well. You go, believing now, it’ll all be over. Tell her to have a good courage.
E-84 Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Ai credinţă. Crede cu toată inima ta. Dacă tu poţi crede! Roagă-te.
E-84 God bless you, young man. Have faith. Believe with all your heart. If thou canst believe! Pray.
E-85 Presupun că eu şi cu tine suntem străini. Dumnezeu te cunoaşte pe tine şi El mă cunoaşte pe mine. Dar ar putea Dumnezeu să îmi descopere necazul tău? Dacă o va face, Îl vei crede tu?
E-85 I suppose that you and I are strangers. God knows you and He knows me. But could God reveal to me your trouble? If He would, would you believe Him?
E-86 Câţi oameni de aici vor crede, şi vor spune, "Dumnezeule, eu voi crede dacă Tu îi vei spune acelui om"? [Adunarea spune, "Da. Amin." – Ed.]
E-86 How many people in here would believe, and say, “God, I’ll believe if You’ll tell that man”? [Congregation says, “Yes. Amen.”—Ed.]
E-87 Doar un moment. Doamna care şade chiar în spatele acestor fete de aici, care se uită la mine, suferă cu vene varicoase. Şi ea şade acolo, rugându-se pentru altcineva. Şi duhul ei l-a atins pe Marele Preot, şi ea este în contact cu Dumnezeu. Te rogi pentru un prieten de-al tău, care are probleme mintale. Şi ei locuiesc într-un-un oraş, un oraş micuţ, este Corydon, Indiana. Aşa este. Dacă poţi crede, poţi avea ceea ce ai cerut. Amin.
E-87 Just a moment. The lady sitting right behind these girls here, looking at me, she is suffering with varicose veins. And she is sitting there, praying for somebody else. And her spirit has touched the High Priest, and she is in contact with God. You are praying for a friend of yours, that has mental trouble. And they’re living in a—a city, a little city, it’s Corydon, Indiana. That’s right. If you can believe, you can have what you asked for. Amen.
E-88 Tu ai avut un atac de cord; aproape la capăt de drum. Dă¬mi voie să-ţi spun una din necazurile tale, totuşi, fumatul de ţigări. Aşteaptă un minut, acel duh a sărit atunci. El nu vrea să facă asta. Asta-i ce îţi provoacă necazul. Aici, este acest tânăr aşezat chiar aici, el vrea să scape de ţigări, de asemenea. Dacă va crede din toată inima lui, obiceiul ţigărilor va pleca. Dacă tu poţi crede! Crezi asta? Dacă vei crede şi vei acţiona asupra acesteia, tu poţi avea izbăvirea ta; aşa şi tu. Tu nu eşti de aici. Tu eşti de departe de aici, de asemenea. Întoarce-te înapoi la Owensboro acum, lăudându-l pe Domnul. Ai credinţă în Dumnezeu.
E-88 You’ve had a heart attack; close to the end of the road. Let me tell you one of your troubles, though, smoking cigarettes. Wait a minute, that spirit jumped then. He don’t want to do that. That’s what is causing your trouble. Here, it’s this young man sitting right over here, he wants to get rid of cigarettes, too. If he’ll believe with all of his heart, cigarette habit will leave. If thou eanst believe! You believe it? If you’ll believe it and act upon it, you can have your deliverance; so can you. You’re not from, here. You’re from away from here, too. You go back to Owensboro now, praising the Lord. Have faith in God.
E-89 Eu te cunosc, dar nu ştiu ce este în neregulă cu tine. Dacă Domnul îmi va descoperi care este necazul tău, Îl vei crede tu? Atunci boala ta de stomac va fi bine. În regulă. Du-te acasă şi bucură-te, crede cu toată inima ta.
E-89 I know you, but I don’t know what’s wrong with you. If the Lord will reveal to me what your trouble is, will you believe Him? Then your stomach trouble will get all right. All right. Go home and rejoice, believe with all your heart.
E-90 Nu cred că te cunosc. Suntem noi străini unul faţă de celălalt? [Sora spune, "Da." – Ed.] Tu crezi? Aceea ce eu-eu îţi spun, adevărul, tu vei şti dacă era adevărul sau nu. ["Da."] În regulă, boala ta de inimă te va părăsi. ["Asta este. Îţi mulţumesc."] Du¬te acasă şi fi bine.
E-90 I don’t believe I know you. Are we strangers to one another? [The sister says, “Yes.”—Ed.] Do you believe? That what I—I tell you, the truth, you’d know it was the truth or not. [“Yes.”] All right, your heart trouble will leave you. [“That’s it. Thank you.”] Go home and be well.
E-91 Eu nu te cunosc. [Sora spune, "Nu." – Ed.] Dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu dacă eu îţi voi spune care este necazul tău, şi unde se află, tu te vei face bine? La spatele tău. Du-te acasă acum, te va părăsi şi tu vei fi bine.
E-91 I don’t know you. [The sister says, “No.”—Ed.] But God knows you. Do you believe if I’d tell you what your trouble was, and where it was at, you’d get well? In your back. Go home now, it’s going to leave you and you’re going to be well.
E-92 Tu crezi că Dumnezeu ar putea vindeca acea tumoare şi să o facă bine, fără o operaţie? Tu crezi? Ridică-ţi sus mâinile dacă crezi asta. Du-te acasă şi primeşte-o, în Numele Domnului Isus. Crede.
E-92 You think God could heal that tumor and make it well, without an operation? You do? Raise up your hands if you believe it. Go home and receive it, in the Name of the Lord Jesus. Believe.
E-93 Ciudat, când am spus asta, tu aveai acelaşi lucru. [Sora spune "Da, aşa este." – Ed.] Tumoare. Tu ai simţit un sentiment ciudat când am spus asta, pentru că ambele duhuri au sărit, în acelaşi timp. Du-te, Isus Cristos te va face bine. Crede.
E-93 Strange, when I said that, you had the same thing. [The sister says, “Yes, I do.”—Ed.] Tumor. You felt a funny feeling when I said that, ’cause both spirits jumped, the same time. Go, Jesus Christ will make you well. Believe.
E-94 Tu eşti un bărbat tânăr, ca să ai artrită, dar crezi că Isus te va face bine? Dacă da, ieşi afară, crezând, şi să fi vindecat.
E-94 You’re a young man, to have arthritis, but do you believe Jesus will make you well? If you do, walk on out, believing, and be made whole.
E-95 Câţi credeţi cu toată inima? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-95 How many believes with all your heart? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-96 Ce-i dacă nu ţi-aş spune nici un cuvânt, dar ţi-aş spune că Dumnezeu te-a vindecat când tu ai venit de după colţ acolo şi ai avut acel sentiment ciudat, m-ai crede tu? Du-te acasă, tu eşti bine. Isus Cristos te face bine.
E-96 What if I didn’t say a word to you, but told you God healed you when you come around the corner there and you had that funny feeling, would you believe me? Go on home, you’re well. Jesus Christ makes you well.
E-97 Tu eşti o femeie tânără care suferă de nervozitate. Crezi că Dumnezeu va vindeca acea nervozitate şi o va lua de la tine? Ai încercat să găseşti un punct de unde să începi. Acesta este chiar aici. Du-te acum, bucurându-te, fericită. S-a terminat, pentru tine. Crede cu toată inima ta.
E-97 You’re a young woman that’s suffering with nervousness. Do you believe that God will heal that nervousness and take it from you? You’ve been trying to find a place to start from. This is it right here. Go now, rejoicing, happy. It’s over, for you. Believe with all your heart.
E-98 Tu ai o stare nervoasă care a cauzat o boală la stomac. [Fratele spune, "Este adevărat." – Ed.] Ai fost vindecat când te¬ai ridicat acolo în spate, domnule. Acela-i motivul că eu te-am aşteptat ca să vi aici. Du-te înainte, mănâncă-ţi cina, fi bine.
E-98 You have a nervous condition which has caused a stomach trouble. [The brother says, “That’s right.”—Ed.] You were healed when you raised up back there, sir. That’s the reason I was waiting for you to come through. Go on, eat your supper, be well.
E-99 O problemă de femei, nervoasă, supărată. Aşa este. Aceasta te va părăsi acum. Du-te acasă şi fi bine, în Numele Domnului Isus. Ai credinţă doar.
E-99 A lady’s trouble, nervous, upset. That’s right. It’s going to leave you now. Go home and be well, in the Name of the Lord Jesus. Just have faith.
E-100 Tu ai o tulburare de femei, aşa este, provoacă o scurgere. Este un ovar blocat. Crede, Isus Cristos te va face bine. Du-te acasă, şi crede cu toată inima ta.
E-100 You have a female disorder, that’s right, causes a drainage. It’s a stopped up ovary. Believe, Jesus Christ will make you well. Go home, and believe with all your heart.
E-101 Acum tu ai o stare gravă, este în inima ta, blocaj. Crezi că Isus Cristos te face bine? [Sora spune, "Da." – Ed.] Dacă crezi asta, du¬te în Numele Domnului, şi fi bine. Ai credinţă în Dumnezeu.
E-101 Now, you have a serious condition, it’s in your heart, blockage. Do you believe that Jesus Christ make you well? [The sister says, “Yes.”—Ed.] If you believe it, go in the Name of the Lord, and be well. Have faith in God.
E-102 În regulă, frate, crezi că Isus Cristos te face bine, şi pe tine? Doar umblă în jos pe rând, lăudându-l pe Domnul.
E-102 All right, brother, do you believe that Jesus Christ makes you well, too? Just walk down the line, praising the Lord.
E-103 Câţi de acolo acum care îl cred pe Domnul Isus? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] El cunoaşte fiecare...
104 D-na Nash, eu te cunosc, dar nu pot face nimic că acea Lumină stă asupra ta. Eu te cunosc, dar tu te rogi pentru altcineva. Este un copil mic, un copilaş, nu locuieşte aici. Locuieşte jos în Tennessee. De asemenea, tu te rogi pentru prietenul tău doctor care are o boală de inimă. [Sora spune, "O Dumnezeule!" – Ed.] Şi soţia lui de curând a avut un ictus uşor. ["O Dumnezeule!"] Aşa este. Crede, şi tu poţi fi bine.
E-103 How many out there now that believes on the Lord Jesus? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] He knows every…
E-105 O doamnă micuţă care şade la capătul băncii acolo, cu degetul pe gură, ce gândeşti, tânără doamnă? Tu ai avut o cădere nervoasă. Ţi-e frică să mai ai una. Aşa este. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna sus, în timp ce îţi ştergi lacrimile de pe ochi. Nu te teme, şi nu o vei avea.
E-104 Mrs. Nash, I know you, but I can’t help that Light holding over you. I know you, but you are praying for somebody else. It’s a little kid, little child, doesn’t live here. It lives down in Tennessee. Also, you’re praying for your doctor friend that’s got a heart trouble. [The sister says, “O God!”—Ed.] And his wife has just had a slight stroke. [“O God!”] That’s right. Believe, and you can be well.
E-106 Doamna aşezată acolo alături de tine, tu ai astm, probleme de bronşită. Opreşte-te din fumat, aceasta te va lăsa.
E-105 A little lady sitting on the end of the seat there, with her finger over her mouth, what do you think, young lady? You’ve had a nervous breakdown. You’re scared of having another one. That’s right. If that’s right, raise up your hand, as you wipe your tears from your eyes. Don’t fear, and you won’t have it.
E-107 Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi cu toată inima. Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt posibile!
E-106 The lady sitting next to you there, you got asthma, bronchial trouble. Stop smoking, it’ll leave you.
E-108 Aici este o doamnă aşezată chiar aici în spatele acestei doamne. Sunt sigur tu... Doamna, doar un moment, numele ei este D-na Evans. Ea este din Kentucky, Louisville. Aşa este. Eu nu te cunosc. Tu şti că este adevărat. Tu ai boală de inimă, ai probleme cu urechile tale. Aşa este. Dacă este adevărat, ridică-ţi mâna sus. Intoarce-te la Louisville, Isus Cristos te face bine.
E-107 Have faith in God. Believe with all your heart. If thou canst believe, all things are possible!
E-109 Provoc credinţa voastră, în Numele lui Isus Cristos, să o credeţi. Oricine de aici, credeţi cu toată inima voastră! În spate de tot, stând în spate de tot, să credeţi. Voi nu trebuie să fiţi în nici un loc anume. Acolo pe partea aceasta, credeţi! Câţi din spate de acolo aveţi nevoie de vindecare? Ridicaţi-vă mâinile, şi spuneţi, "Eu cred, Doamne." Aveţi credinţă!
E-108 Here is a lady sitting right behind this lady here. I’m sure you…The lady, just a moment, her name is Mrs. Evans. She is from Kentucky, Louisville. That’s right. I don’t know you. You know that’s true. You got heart trouble, got trouble with your ear. That’s right. If that’s right, raise up your hand. Go back to Louisville, Jesus Christ makes you well.
E-110 Şezând chiar în spate în această direcţie aici, văd un om care se roagă sincer, în vedenie, stă acolo, el este un predicator, el stă la un amvon, şi el predică pentru o creştere... se roagă pentru o creştere în slujba lui. Nu l-am văzut niciodată înainte în viaţa mea. Dar asta-i pentru ce te rogi tu, frate. Tu vei avea lucrul acesta acum. Crede-l pe Domnul Isus!
E-109 I challenge your faith, in the Name of Jesus Christ, to believe it. Anybody in here, believe with all your heart! Way back in the back, standing way back, you believe. You don’t have to be in no certain place. Over on this side, believe! How many back there needs healing? Raise your hands, and say, “I believe, Lord.” Have faith!
E-111 Acolo este un bărbat care şade înapoi în spatele lui acolo, care are ceva în neregulă cu braţul lui, noduli pe braţul lui. Şi el este... Dacă vei crede aceasta, domnule, tu poţi avea vindecarea ta. Amin.
E-110 Sitting right back in this direction here, I see a man that’s praying sincerely. And the vision stands there. He’s a preacher. He is standing by a pulpit, and he’s preaching. For an increase, praying for an increase in his ministry. I never seen him before in my life. But that’s what you’re praying for, brother. You shall have it now. Believe on the Lord Jesus!
E-112 Chiar aici afară la capătul acestui rând de aici, a doua din rând, o doamnă mică cu capul aplecat, chiar înapoi către spate, şade acolo rugându-se, are probleme cu vezica biliară. Asta este, doamnă, ridică-ţi mâna sus, şi ştiu că tu-tu ai fost cea care se ruga. Ţi-ai primit vindecarea chiar atunci.
E-111 There is a man sitting back behind him there, that’s got something wrong with his arm, knots on his arm. He’s also…If you’ll believe it, sir, you can have your healing. Amen.
E-113 Cume cu asta, credeţi că Isus a înviat din morţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Este El aici acum? ["Da!"] Voi Îl credeţi? ["Amin."] Atunci dacă mă veţi crede pe mine, dacă eu v-am spus Adevărul Bibliei, şi Dumnezeu s-a întors în jur şi a adeverit că eu v-am spus Adevărul, aceea înseamnă că, perfect că, Domnul Isus este aici. Aşa este? ["Amin."]
E-112 Just out here at the end of this row here, second one in, a little lady with her head down, right back towards the back, sitting there praying, got gall bladder trouble. That’s it, lady, you put up your hand right away. You was the one that was praying. You received your healing just then.
E-114 Atunci faceţi asta, faceţi asta, nu vă îndoiţi, puneţi-vă mâinile peste cineva care şade lângă voi. Eu mă voi ruga chiar de aici, şi tot grupul vostru va fi vindecat chiar acum dacă o veţi crede. Veţi credeţi voi aceasta? Puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi, atunci. Toţi care credeţi că veţi fi vindecaţi acum, spuneţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] Acum voi... Eu am să spun această rugăciune. Rugaţi-vă aceasta, rugaţi-vă după mine.
E-113 How about it, do you believe Jesus raised from the dead? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Is He here now? [“Yes!”] Do you believe Him? [“Amen.”] Then if you’ll believe me, if I have told you the Bible Truth, and God has turned around and vindicated I’ve told you the Truth, that means that, perfectly that, the Lord Jesus is here. Is that right? [“Amen.”]
E-115 [Adunarea repetă această rugăciune, după Fratele Branham – Ed.] O Doamne, Creator al cerurilor şi al pământului, Autor al Vieţii veşnice, Dătător al fiecărui dar bun, eu sunt în nevoie, Doamne, de puterea Ta de vindecare. Şi mă rog ca Tu să¬mi dai credinţă să o accept. Asta este făgăduinţa Ta. Eu cred că Tu eşti acelaşi Isus care a umblat pe ţărmurile Galileii, a suferit sub Pontius Filat, a murit, a înviat, s-a înălţat Sus, a dat daruri înapoi la oameni, prin Duhul Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt este aici continuând aceeaşi lucrare care ai făcut-o Tu când erai Tu aici. Eu îmbrăţişez acea făgăduinţă. Eu accept vindecarea mea.
Promit să trăiesc pentru Tine şi să mă supun Poruncilor Tale, să umblu în Lumină. Şi acum eu cred, pentru că am făcut această mărturisire, că sunt vindecat prin rănile Tale.
E-114 Then you do this, do this, don’t doubt, you put your hands over on somebody sitting next to you. I’ll pray from right here, and the whole group of you will be healed right now if you’ll believe it. Will you believe it? Lay your hands over on one another, then. All that believes you’re going to be healed now, say, “Amen.” [Congregation says, “Amen!”—Ed.] Now you…I’m going to say this prayer. You pray it, you pray it after me.
E-116 Aşezaţi-vă în perfectă linişte. Acum doar gândiţi-vă, aceea este mărturisirea voastră, Dumnezeu vine în voi chiar acum. Inspiraţi înăuntru Duhul Sfânt, prin credinţă, "Eu cred că condiţia mea este vindecată. Cred că toată boala mea este înlăturată." Sunteţi chiar acum în Prezenţa lui Dumnezeu. Nu puteţi simţi acel Duh? Deschideţi-vă inimile, a voastră-credinţa voastră. Duhul Sfânt vindecă oamenii chiar acum; o fetiţă care şade chiar aici, alta la dreapta mea. Platforma întreagă pare să fie iluminată cu Puterea Cristosului înviat. El este peste audienţă. El este în oameni. Acum, aceea a fost rugăciunea voastră.
E-115 O Lord, [Congregation says, “O, Lord,”—Ed.] Creator of Heavens and earth, [“Creator of Heavens and earth,”] Author of everlasting Life, [“Author of everlasting Life,”] Giver of every good gift, [“Giver of every good gift,”] I’m in need, Lord, [“I’m in need, Lord,”] of Your healing Power. [“of Your healing Power.”] And I pray [“And I pray”] that You’ll give me faith [“that You’ll give me faith”] to accept, it. [“to accept it.”] That’s Your promise. [“That’s Your promise.”] I believe [“I believe”] that You’re the same Jesus [“that You’re the same Jesus”] that walked the shores of Galilee, [“that walked the shores of Galilee,”] suffered under Pontius Pilate, [“suffered under Pontius Pilate,”] died, [“died,”] rose, [“rose,”] ascended on High, [“ascended on High,”] give gifts back to men, [“give gifts back to men”] through the Holy Ghost. [“through the Holy Ghost.”] I believe [“I believe”] the Holy Ghost is here [“the Holy Ghost is here”] carrying on [“carrying on”] the same work [“the same work”] that You did [“that You did”] when You were here. [“when You were here.”] I embrace that promise. [“I embrace that promise.”] I accept my healing. [“I accept my healing.”] I promise to live for You [“I promise to live for You”] and obey Your Commandment, [“and obey Your Commandment,”] walk in the Light. [“walk in the Light.”] And now I believe, [“And now I believe,”] because I have made this confession, [“because I have made this confession,”] that I am healed [“that I am healed”] by Your stripes. [“by Your stripes.”]
E-117 Acum mă voi ruga şi să-i cer diavolului de îndoială să plece de la voi.
E-116 Sit real quiet. Now just think, that’s your confession, God is coming into you right now. Breathe in the Holy Spirit, by faith, “I believe that my condition is being healed. I believe that all my sickness is taken away.” You’re right now in the Presence of God. Can’t you feel that Spirit? Open your hearts, your—your faith. The Holy Spirit is healing the people right now; a little girl just sitting here, another one to my right. The whole platform seems to be illuminated with the Power of the risen Christ. He’s over the audience. He’s in the people. Now, that was your prayer.
E-118 O Doamne Dumnezeule, Creator al Cerului şi pământului, ascultă rugăciunea mea, Doamne; repede, în timp ce Duhul Sfânt este aici, înainte ca oamenii să piară.
E-117 Now I’m going to pray and ask the devil of doubt to get away from you.
E-119 Îl condamn pe diavolul. Isus Cristos a luat victoria de la tine, El a câştigat-o la Calvar; El a triumfat asupra morţii, a diavolului, a iadului, şi a mormântului, şi a înviat din nou a treia zi, şi este viu pentru totdeauna. Ieşi afară de aici, Satan, tu eşti o fiinţă învinsă. Părăseşte-i pe aceşti oameni, şi lasă-i să fie vindecaţi, în Numele Domnului Isus Cristos.
E-118 O Lord God, Creator of Heavens and earth, hear my prayer, Lord; quickly, while the Holy Ghost is here, before the people perish.
E-120 Toţi care vă acceptaţi vindecarea, ridicaţi-vă în picioare chiar acum. În Numele lui Isus Cristos, ridicaţi-vă! Amin. Ridicaţi-vă mâinile spre El, şi lăudaţi-L. Singura persoană care văd că nu este sus, este un bărbat care şade aici într-un scaun cu rotile, Gane Heelie. Ştiu ce este cazul lui, este un caz de poliomielită.
E-119 I condemn the devil. Jesus Christ took the victory away from you, He won it at Calvary; He triumphed over death, the devil, hell, and the grave, and rose again on the third day, and is alive forevermore. Come out of here, Satan, you are a defeated being. Leave this people, and let them be healed, in the Name of the Lord Jesus Christ.
E-121 Pare ca un scaun cu rotile în spate aici. Să vedem. Este un caz, o doamnă cu un membru. Aşa este? Mă crezi tu că eu sunt profetul lui Dumnezeu? Sunt un străin pentru tine. Eu nu te pot vindeca. Dar crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul tău? [Sora spune, "Da." – Ed.] Dacă s-ar întâmpla, te-ar ajuta? Tu eşti diabetică. Asta-i adevărat. Acum crede aceasta, şi du-te acasă şi fi bine, în scaunul cu rotile. Asta e tot ce trebuie să faci, este să crezi în Domnul Isus Cristos, şi să fi vindecată!
E-120 All that accept your healing, stand to your feet right now. In the Name of Jesus Christ, rise up! Amen. Raise your hands to Him, and praise Him. Only people that I see that’s not up, there’s a man sitting here in a wheel chair, Gane Heelie. I know what his case is, he’s a polio case.
E-122 Ridică-ţi mâinile aAcum, şi-şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne, că mă vindeci. Îţi mulţumesc, Doamne, că mă vindeci. Eu Te laud, Doamne, că mă vindeci. Dumnezeu este bun! Dumnezeu este mare! Dumnezeu este preţios! Dumnezeu este adevărat! Dumnezeu este aici! Duhul Sfânt este aici. Puterea lui Dumnezeu este aici. Şi eu cred acum cu tot ce este în mine, că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, mă face bine. Amin."
E-121 Looked like a wheel chair back there. Let’s see. There’s a case, a lady with one limb. Is that right? Do you believe me to be God’s prophet? I’m a stranger to you. I cannot heal you. But do you believe God can tell me what your trouble is? [The sister says, “Yes.”—Ed.] If it would do, would it help you? You’re a diabetic. That’s true. Now believe it, and go home and be well, in the wheel chair. That’s all you have to do, is believe on the Lord Jesus Christ, and be healed!
E-123 Dacă este cineva aici care este condamnat de păcat, şi ştiţi că păcatele voastre nu sunt sub Sânge, şi chiar acum în Prezenţa lui Dumnezeu, Care vă cunoaşte gândurile, şi Duhul Sfânt îmi spune asta, aţi vrea voi să Îl acceptaţi ca Mântuitorul vostru personal, vreţi să fiţi amintiţi în rugăciune? Ridicaţi-vă mâna, toţi care sunteţi aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, şi pe tine, şi pe tine, şi pe tine, şi pe tine. Aşa este. Acolo în spate, tu, şi pe aici. Sigur. Inapoi aici, Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine. Aşa este.
E-122 Raise your hands now, and—and say, “Thank You, Lord, for healing me. Thank You, Lord, for healing me. I praise You, Lord, for healing me. God is good! God is great! God is precious! God is real! God is here! The Holy Ghost is here. The Power of God is here. And I now believe with all that’s in me, that Jesus Christ, God’s Son, makes me well. Amen.”
E-124 Vedeţi, Duhul Sfânt nu greşeşte niciodată. Când Duhul Sfânt spune... Mă pregăteam să predau serviciul Fratelui Neville, pentru că vindecarea este încheiată, dar Ceva a spus, "Ei au nevoie de vindecarea sufletului." Dacă vreţi să îl primiţi pe Isus ca Mântuitorul vostru personal, aplecaţi-vă capul doar un moment. Să oferim rugăciune.
E-123 If there be any here who is condemned of sin, and knows that your sins are not under the Blood, and right now in the Presence of God Who knows your thought, and the Holy Spirit is telling me this, would you like to accept Him as your personal Saviour, want to be remembered in prayer? Raise your hand, all that’s in here. God bless you, and you, and you, and you, and you. That’s right. Back there, you, and over here. Sure. Back here, God bless you, son. God bless you over there. And God bless you. That’s right.
E-125 Frate Neville, eu sunt aşa de răguşit, oferă tu această rugăciune, vrei tu. În regulă.
E-124 See, the Holy Spirit is never wrong, when the Holy Spirit says. I was fixing to turn the service for Brother Neville, for the healing is over, but Something said, “They need healing of the soul.” If you want to receive Jesus as your personal Saviour, bow your head just a moment. Let’s offer prayer.
E-126 [Fratele Neville se roagă, "Tată Ceresc, în Numele Domnului Isus Cristos, Care a umblat aici atât de glorios în mijlocul nostru în această seară. Aşa cum aceştia care îşi apleacă capul, în credinţă în această seară, crezând că Tu eşti în stare să-i eliberezi, şi sufletul şi trupul. Mântuieşte-i pe cei care cred acum în credinţă de căinţă. Dragă Dumnezeu, fie ca această seară să fie o seară diferită pentru ei. Dă-le acum dorinţa, O Dumnezeule. Şi dă-le acum, O Doamne Isuse, acea mult dorită cunoştinţă de păcate iertate. Mântuieşte pe fiecare, O Dumnezeule, care şi-au aplecat capul acolo afară, care au cerut un interes în rugăciune. Şi fie ca ei, de acum înainte, fie ca ei să îş_i propună în inimă să trăiască pentru El Care a murit pentru ei. În Numele lui Isus şi de dragul lui Isus ne rugăm. Amin, şi amin. Laudă Domnului!" – Ed.]
E-125 Brother Neville, I’m so hoarse, you offer this prayer, will you. All right.
Up