O biserică înşelată, de lume

A Deceived Church By The World
Data: 59-0628M | Durată: 1 oră 16 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Isus Cristos, Fjul Lui, şi ne-a dat toate lucrurile gratuit în Cristos. Noi Iţi suntem recunoscători, Doamne, pentru privilegiile care ne sunt acordate prin această Jertfă supremă măreaţă care Isus a dat-o pentru noi la Calvar, căci ea ne-a împăcat înapoi în părtăşie şi la favoare cu Tine, ca noi să putem avea această consolare de a şti că este scris, "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, voi puteţi cere ce vreţi, şi vi se va da." Acum, noi suntem recunoscători pentru aceasta, şi ne rugăm ca Tu să ne dai credinţă să o credem cu tot ce este în noi.
E-1 Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ... We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme Sacrifice that Jesus gave for us at Calvary, that it reconciled us back into fellowship and to favor with Thee, that we might have this consolation of knowing that it's written, "If ye abide in Me, and My Words in you, you can ask what you will and it shall be done unto you." Now, we're grateful for this, and pray that You'll give us faith to believe it with all that's in us.
E-2 Acum să lăsăm la o parte, Doamne, fiecare trudă a zilei, fiecare grijă a acestei vieţi, peste tot de la îngrijitor până la păstor, ca să nu fie nimic în gândurile noastre acum, ci să aşteptăm, ascultând cu respect ca Duhul Sfânt să ne vorbească, ca noi să putem realiza ceva bun, să cunoaştem mai mult despre Tine, prin adunarea noastră împreună. Căci, Doamne, într-adevăr pentru aceea venim în această zi caldă. Vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău viu, şi lasă Cuvântul viu să locuiască în noi şi să rămână în noi, ca noi să putem fi conturaţi şi formaţi, nu faţă de lume, ci să fim transformaţi prin reînnoirea duhului nostru, în forma Fiului lui Dumnezeu. Oh, inimile noastre tremură când ne gândim, şi bucuria ne inundă sufletele, să ştim că putem fi numiţi fii şi fiice a lui Dumnezeu. Noi stăm chiar pe marginea celei de-a doua Veniri a Lui, şi toate naţiunile şi împărăţiile tremură sub picioarele noastre, toate lucrurile lumii pier, dar ştiind că într-o zi El va veni şi ne va duce într-o Împărăţie unde nu va fi niciodată un sfârşit, sau, ea niciodată nu vafi clintită. Şi să gândim că noi suntem acum supuşii acelei Impărăţii! O Dumnezeule, taie împrejur inima şi urechile noastre astăzi, prin-prin Duhul Sfânt, prin spălarea apei Cuvântului. Căci noi o cerem în Numele Lui şi pentru gloria Lui. Amin.
E-2 Now, let us lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life, all the way from the janitor to the pastor, that there would be nothing in our minds now, but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us, that we might accomplish something good, to know more of Thee, by our gathering together. For, Lord, truly that's why we come on this hot day. Speak to us through Thy living Word, and let the living Word dwell in us and abide in us, that we might be shaped and formed, not to the world, but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God.
Oh, our hearts tremble when we think, and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God. And we stand on the very brim of His second coming, and all nations and kingdoms quivering under our feet, all things of the world is vanishing, but knowing that someday He shall come and shall take us to a Kingdom where there shall never be an end, or, it'll never be moved. And to think that we are now the--the subjects of that Kingdom O God, circumcise our heart and ears today by--by the Holy Spirit, through the washing of the water of the Word. For we ask it in His Name and for His glory. Amen.
E-3 Eu doresc să mă apropiu de subiect în această dimineaţă. Căci, eu urma să vorbesc despre ceva puţin diferit dacă urma să fie un serviciu de vindecare, dar noi am anunţat căci cartonaşele de rugăciune să fie date la opt, până la opt treizeci sau ora nouă. Şi eu doar... Billy a venit acasă cu câteva minute în urmă şi el a zis că de abia era cineva aici, astfel el nu a dat cartonaşe de rugăciune. Deci noi vom... M-am gândit să iau acest text, pentru o corectare a bisericii. Şi eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre: O Biserică Înşelată, De Lume. Eu doresc să citesc ceva acum din Cartea Judecătorilor, al 16-lea capitol, începând cu al 10-lea verset.
Şi Dalila i-a zis lui Samson, Iată, ţi-ai bătut joc de mine, şi mi-ai spus minciuni: acum spune-mi, te rog, cu ce poţi fi legat.
Şi el i-a zis, Dacă tu mă legi tare cu funii noi care nu au fost folosite niciodată, atunci eu voi fi slab, şi aş fi ca alt om.
Dalila a luat deci funii noi şi l-a legat cu ele, şi i-a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar nişte oameni erau la pândă în cameră. Şi el le-a rupt de la mâini ca pe aţe.
Şi Dalila i-a zis lui Samson, Până acum ţi-ai bătut joc de mine, şi mi-ai spus minciuni: spune-mi unde ai putea fi tu legat. Şi el i-a spus, Dacă tu împleteşti... şapte şuviţe a capului meu cu o urzeală.
Şi ea le-a pironit cu cuie, şi i-a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Şi el s-a trezit din somnul lui, şi a plecat cu cuiele din grinzi, şi cu urzeala.
Şi ea i-a zis, Cum poţi să spui, te iubesc, când în inima ta nu este cu mine? ţi-ai bătut joc de mine de trei ori, şi ai... mi-ai spus unde stă puterea ta cea mare; şi nu mi-ai spus în ce stă puterea ta cea mare.
Şi s-a împlinit, fiindcă îl necăjea zilnic cu cuvintele ei, şi cu stăruinţele ei, astfel încât sufletul lui i s-a umplut de o nelinişte de moarte;
Şi el i-a spus toată inima lui, şi i-a zis, Niciodată nu a trecut un brici peste capul meu; căci eu am fost un Nazireu pentru Dumnezeu din pântecele mamei mele: dacă aş fi ras, atunci tăria mea va pleca de la mine, şi eu voi deveni slab, şi aş fi ca un alt om.
Şi când Dalila a văzut că el i-a spus toată inima lui, ea a trimis şi a chemat... pe domnitorii Filistenilor, zicând, Suiţi-vă de data aceasta, căci el mi-a arătat toată inima lui. Şi domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi au căutat bani cu ei, sau au adus bani în mâna ei.
Şi ea l-a adormit pe genunchii ei; şi ea a chemat un om, şi el l-a făcut să-i radă cele şapte şuviţe ale capului lui; şi... a început să-l slăbească, şi tăria lui a plecat de la el.
Şi ea a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Şi el s¬a trezit din somn, şi a zis, Eu voi merge afară ca alte dăţi înainte, şi mă voi scutura. Şi el nu ştia că DOMNUL se depărtase de la el.
E-3 I wish to approach the subject this morning. For I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service, but we announced that the prayer cards to be give out at eight, till eight-thirty or nine o'clock. And I just... Billy come up to the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here, so he didn't give out prayer cards. So we'll... I thought of taking this text for a correction of the church. And I want to speak on the subject of "A Deceived Church By The World." I wish to read some now out of the Book of Judges the 16th chapter, beginning with the 10th verse.
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies: now tell me, I pray thee, wherein thy mightest be bound.
And he said unto her, If thou bind me fast with new ropes that never were occupied, then shall I be weak, and be as another man.
Delilah therefore took new ropes and bound him therewith, and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. And there was liers in wait abiding in the chamber. And he brake them from off his arms like as threads.
And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies: tell me where thy mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest... seven locks of my head with a web.
And she fastened it to the pins, and said unto him, The Philistines be on thee, Samson. And he awakened out of his sleep, and went away with the pins of the beams, and with the web.
And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when in thine heart is not with me? thou hast mocked me these three times, and hast... told me wherein thy great strength lies; and hast not told me wherein thy great strength lieth.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed unto death;
And he told her all his heart, and said unto her, There has not come a razor upon my head; for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb: if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak, and be like another man.
And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called... the lords of the Philistines, saying, Come up this once, for he has showed me all his heart. And the lords of the Philistine came up unto her, and sought money in, or brought money into her hand.
And she made him sleep upon her knees; and she called for a man, and he caused him to shave off the seven locks of his head; and... begin to afflict him, and his strength went from him.
And she said, The Philistines be upon thee, Samson.
And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the LORD had departed from him.
E-4 Acum eu doresc să citesc, ca un text pentru acest subiect, găsit acolo în Cartea Apocalipsei, al 2-lea capitol, începând cu al 21-lea şi al 23-lea verset.
Şi Eu i-am dat timp să se pocăiască de preacurviile ei; şi ea nu s-a pocăit.
Iată, Eu o voi arunca într-un pat, şi pe cei ce curvesc cu ea în mare necaz, dacă nu se pocăiesc de faptele lor.
Şi Eu îi voi omorî copiii ei cu moarte; şi toate bisericile vor şti că Eu sunt cel ce cercetez rărunchii şi inimile: şi Eu voi da la fiecare din voi după faptele voastre.
Fie ca Domnul să-şi adauge binecuvântările Lui la citirea cuvântului Său.
E-4 Now, I wish to read, for a text for this subject, found over in the Book of Revelations the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verses.
And I gave her space to repent of her fornications; and she repented not.
Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.
And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.
May the Lord add His blessings to the reading of His Word.
E-5 Samson, mare lucru ca biserica, a început corect. El a început în direcţia corectă. El a început, şi a fost numit un om puternic de valoare. El a început, slujind pe Domnul, în a ţine Cuvintele Lui şi făcând Poruncile Lui. Şi aceea a fost cumva ca biserica. Ea a început înainte, aşa cum am zice noi, ca o expresie lumească, a început cu piciorul drept. A început să ţină Poruncile Domnului. Şi atât timp cât Samson l-a urmat pe Domnul, Domnul l-a folosit pe Samson.
E-5 Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. He started off and was called a mighty man of valor. But he started out serving the Lord in keeping His Words and doing His commandments. And that was somewhat like the church. It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot, started to keep the commandments of the Lord. And as long as Samson followed the Lord, the Lord used Samson.
E-6 Căci, Dumnezeu poate să ţină pe oricine şi să folosească pe oricine care va urma după El, căci este treaba lui Dumnezeu. Dar când ne întoarcem la o parte, departe de la lucrurile lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne mai poate folosi. Când noi vom umbla cu fermitate după Poruncile lui Dumnezeu, când vom sta în paginile Bibliei şi ne închinăm prin Cuvântul scris, ne închinăm Lui în Duhul şi în Adevărul Cuvântului, atunci Dumnezeu poate folosi orice persoană. Dar când ei iau un gând să se întoarcă la o parte după altceva, atunci Dumnezeu nu mai poate folosi persoana aceea.
E-6 For God can keep anyone and use anyone that will follow after Him, for it's God's business. But when we turn to aside away from the things of God, then God cannot use us any longer. When we'll walk steadfastly after the commandments of God, when we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written Word, worship Him in the Spirit and in the Truth of the Word, then God can use any individual. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer.
E-7 Deci, Samson face o-o reprezentare foarte remarcabilă a bisericii de astăzi. Când biserica a început, Dumnezeu putea folosi biserica, căci biserica umbla cu sârguinţă după Poruncile Domnului, a ţinut toate judecăţile Lui şi statutele Lui, şi a făcut toate Poruncile Lui. Şi Dumnezeu a fost cu biserica. Dar se pare că există un astfel de loc de slăbire printre biserică.
E-7 So Samson makes a--a very outstanding representation of the church of today. When the church started, God could use the church, for the church walked diligently after the commandments of the Lord, kept all of His judgments and His statutes, and done all of His commandments. And God was with the church. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church.
E-8 Amintiţi-vă, noi nu suntem la un picnic, ci noi suntem într¬un câmp de luptă. Mulţi oameni doar se gândesc că atunci când ei devin un Creştin că aceea-i tot ce au de făcut, că aceea o stabileşte pentru totdeauna, aşa cum ei sunt un Creştin şi totul urmează să vină uşor. Niciodată să nu vă băgaţi aceea în cap. Căci, eu devin un Creştin să lupt lupta cea bună a credinţei. Eu devin un Creştin, să intru în liniile de bătălie. Noi suntem soldaţi Creştini, şi noi trebuie să fim instruiţi şi crescuţi, şi să cunoaştem toate tehnicile duşmanului, să ştim cum să ne fortificăm, să ştim cum să-să luptăm lupta. Şi noi putem numai să o facem aşa cum Duhul Sfânt ne va descoperi. Noi nu putem lua ce ne spune altă naţiune când mergem la război, ceva din ideile lor. Dar noi trebuie să luăm ideile noastre proprii, felul cum Duhul Sfânt ne va îndruma, şi ce idei ne va da El, căci El este Şeful Comandant al armatei Creştinilor.
E-8 Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. Many people just think that when they become a Christian that that's all they need to do, that that settles it forever, as they are a Christian and everything's going to come easy. Don't never get that in your head. For I become a Christian to fight, fight the good fight of faith. I become a Christian to get in the battle line. We are Christian soldiers, and we got to be trained, and brought up, and know all the techniques of the enemy, to know how to fortify, to know how to--to fight the fight. And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas. But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us, because He is the Commandering Chief of the army of the Christians.
E-9 Samson a făcut bine, el a fost un om mare până când a început să, a început cumva să (noi am numi-o) vagabondeze în jur, până când el a început să-şi iese din teritoriul lui. Şi biserica a alergat bine, şi a fost în ordine până când ei au început să se depărteze de teritoriul lor. Samson a început să flirteze. Şi el nu flirta cu fete Israelite, el a început să flirteze cu fete Filistene.
E-9 Samson did good; he was a great man until he begin to--begin to kinda (we would call it) scalawag around, until he begin to get off of his own territory. And the church did run well and was all right until they begin to get off of their territory. Samson begin to flirt, and he was not flirting with Israelitish girls; he begin to flirt with a Philistine girls.
And that's somewhat similar to what the church did. It never begin to make love with its own; it got off after unbelievers and begin to flirt with unbelievers. That's where we made our great, and one of the greatest mistakes is when the church begin to do things that wasn't right. It begin to keep, like Samson, bad company.
E-10 Şi aceea este cumva similar cu ce a făcut biserica. Ea nu a început să facă dragoste cu a ei proprii, ea a deviat după necredincioşi şi a început să flirteze cu necredincioşi. Acolo este unde am făcut noi marea noastră, şi una dintre cele mai mari greşeli, este când biserica a început să facă lucruri care nu au fost corecte. Ea a început să ţină, ca Samson, companie rea.
E-11 Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble.
And that's the way it is with the church. When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God blessed them, and miracles and signs and wonders followed the church. But when it begin to keep bad company with the world... One of the worst things it done, and the first things it done, it begin to organize, breaking up fellowship amongst other believers, because they found out that nations were organized. But this great Gospel is not dedicated to one nation or one peoples. It's dedicated to "whosoever will, let him come," all nations, kindreds, tongues, and people. God never did intend for us to draw a boundary line.
E-11 Samson, atât timp cât el era în compania poporului Domnului, el a făcut bine. Dar când a ajuns să flirteze cu companie rea, atunci a ajuns în necaz.
E-13 But man wanted to be like, they compare, or to copy after, go like the--the world does, say the things that they do, make a success the way they were a success. We cannot never be a success doing anything the world does. We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. We can never be by patterning after the world. If the cigarette company has met their greatest success by television, and the beer and the whiskey crowd has made their great success through the contribution of television, that's no sign that the church shall make its success by television. The success of the church lies within the preaching of the Gospel, of the power of God, and the demonstration of the Spirit. We cannot say because that television done such-and-such for the cigarette company and the--and the other companies... We do not have any Scripture to tare--try to compare with them people. And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. We are dying daily on our feet, spiritually speaking. If we stood ten-million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand ten strong with the Holy Spirit with us. We cannot compare with the world.
E-12 Şi acela-i felul cum este cu biserica. Când biserica a urmat cu respect şi zilnic după călăuzirea Duhului Sfânt, Dumnezeu i-a binecuvântat, şi miracole şi semne şi minuni au urmat biserica. Cu excepţia când au început să ţină companie rea, cu lumea! Unul dintre cele mai rele lucruri ce a făcut, şi primele lucruri ce le-a făcut, ea a început să se organizeze, stricând părtăşia printre alţi credincioşi, deoarece ei au aflat că naţiunile au fost organizate. Dar această Evanghelie mare nu este dedicată la o naţiune sau un popor. Ea este dedicată la "oricine vrea, să vină," toate naţiunile, soiurile, limbile, şi popoarele. Dumnezeu niciodată nu a intenţionat ca noi să tragem linii de graniţă.
E-14 And one of the first things was the church begin to organize themselves. The first organization was the Catholic church, and then come the Lutheran church. When they organized in the Catholic church to make it an organization, one day there was a cry, "The Philistines is on thee, Samson," and Samson broke the cords of the bounds of the Catholic church, and Martin Luther came forth with the organization.
E-13 Dar oamenii au vrut să fie asemenea, ei compară, sau să copieze după, să meargă cum-merge lumea, să spună lucruri ce le spun ei, să facă un succes în felul cum erau ei un succes. Noi niciodată nu putem fi un succes făcând ceva ce face lumea. Noi putem numai să fim un succes aşa cum urmăm după statutele lui Dumnezeu şi felul Lui de a face lucrurile. Noi nu putem niciodată să fim, prin a modela după lume. Dacă compania de ţigări şi-a împlinit cel mai mare succes al lor prin televiziune, şi gloatele de bere şi de whiskey şi-au făcut marele lor succes prin contribuţia televiziunii, acela nu este un semn că biserica îşi va face succesul ei prin televiziune. Succesul bisericii stă în predicarea Evangheliei, a Puterii lui Dumnezeu, şi demonstrarea Duhului. Noi nu putem spune că din cauză că televiziunea a făcut cutare-şi-cutare pentru compania de ţigări şi-şi celelalte companii! Noi nu avem vreo Scriptură să încercăm să comparăm cu oamenii aceia. Şi atât timp cât o facem, putem atrage un număr mare de oameni, dar aceea nu este ce ne-a ordinat Dumnezeu să facem. Noi gândim că deoarece noi suntem toate culorile, zburând la înălţime, mari organizaţii, cauzează mari lucruri colorate să aibe loc, că acela-i un succes. Noi murim zilnic pe picioarele noastre, spiritual vorbind! Dacă am sta un efectiv de zece milioane în această dimineaţă, şi Duhul Sfânt nu era cu noi, noi am face bine să stăm un efectiv de zece cu Duhul Sfânt cu noi. Noi nu ne putem compara cu lumea.
E-15 Then they bound the church with another cord as Delilah did. And they begin... Instead of having God-called men, men who were called by the Holy Spirit, maybe didn't know their abc's, but they knowed Christ. Then the church got stylish, and fashioned after the political speakers. And they had to give their preachers doctor's degree, everybody had to be a Doctor of Divinity. That was another cord to bind the church. Men go off and study, each seminary tries to produce a better scholar so that their churches can brag, "Our pastor is a Doctor of Divinity." And what did they do, one try to have more knowledge than the other one. Well, that doesn't mean anything in the sight of God.
E-14 Şi unul dintre primele lucruri, era, biserica a început să se organizeze. Prima organizaţie a fost biserica Catolică, şi apoi a venit biserica Luterană. Când ei s-au organizat în biserica Catolică să o facă o organizaţie, într-o zi a fost un strigăt, "Filistenii sunt peste tine, Samson," şi Samson a rupt frânghiile legăturilor bisericii Catolice, şi Martin Luther a apărut cu organizaţia.
E-16 And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. It's an abomination in the sight of God. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge, because it's enmity to God, says the Scripture. He cannot do it.
And each one tries to have all the knowledge. They know just what to do and the words to say, and it becomes just a political speech in the stead of a powerly demonstrated, Holy Spirit message that sinks to the heart of men and discovers the sin. They're trained for political talks, and we don't need that. Paul said, "The Word come to us, not only... or, the Gospel in Word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost." That brought the Gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. But all these men go off to seminaries and they learn great education, how they must stand before the people, how they must present themselves, how they must dress, and how they must act; they should never use the wrong grammar. Now, that's all right for a political speech, but we're not after the enchanting words of men. Paul said, "The Gospel that I preach didn't come like that, but it come through the renewing of the--the Holy Ghost and the power of demonstrations." Doesn't come by a right formed speech, that your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. But it come through the demonstrations of the power of the risen Christ. That's the Gospel, "To know Him in the power of His resurrection."
E-15 Apoi ei au legat biserica cu o altă sfoară, cum a făcut Dalila. Şi au început... în loc să aibe un om chemat de Dumnezeu, bărbat care era chemat de Duhul Sfânt; poate nu-şi cunoşteau ABC-ul lor, dar ei au cunoscut pe Cristos. Atunci biserica a devenit elegantă, şi la modă după vorbitorii politici. Şi ei au trebuit să le dea predicatorilor lor "grad de doctor," fiecare trebuia să fie un Doctor în Divinitate. Aceea era o altă funie să lege biserica. Bărbaţii merg să studieze, fiecare seminar încearcă să producă un învăţat mai bun astfel ca bisericile lor să se poată lăuda, "Păstorul nostru este un Doctor în Divinitate." Şi ce au făcut ei? Unul încearcă să aibe mai multă cunoştinţă decât celălalt. Ei bine, aceea nu înseamnă nimic în privirea lui Dumnezeu.
E-18 Each one tries to think he's a little smarter than the other man, each denomination. The Methodists will say, "We got the smartest men." The Baptist will say, and the Church of Christ, and so forth, they all, "We, we're the smartest. We... Our--our people, we don't let just the ordinary men go out and preach the Gospel." But they handpick them. (O God, have mercy.) Handpick them; if they're indocumated with their certain doctrine, then they put them in the church. God can't touch him in no way. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost, God has raised up, not picked by men or denominations.
All knowledge... They say, "Oh, we know all about it," and some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny It.
E-16 Şi nu este nevoie ca vreun om să încerce să-şi ia cunoştinţa lui lumească şi să fie vreodată plăcut lui Dumnezeu cu ea. Este o urâciune în privirea lui Dumnezeu! Voi niciodată nu sunteţi plăcuţi lui Dumnezeu cu ambiţiile şi cunoştinţa lumii, deoarece "este vrăjmăşie către Dumnezeu," zice Scriptura. El nu o poate face.
E-20 It reminds me of a little book I read one day in California, about ten years ago. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author, just a little ten cent book, but it had some good sense to it, though it seemed jokingly and cunningly. But I found something in there that sounded like God to me. And one of the little stories started out like this.
One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he'd had all the knowledge that there was to be known. So he flies up on a box and beat his little bill against the box four or five times, flew back his little head, and crowed like you never heard a rooster crow. And the others, he attracted their attention, and he said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen, I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed." Said, "I have required a lot of knowledge in my studying," as he pulled his little glasses over his bill. And he said, "I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge. Therefore, I can tell you that where, if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers. And, oh, I can tell you how we can en-better ourselves in many different ways."
E-17 Şi fiecare încearcă să aibe toată cunoştinţa. Ei ştiu doar ce să facă şi cuvintele să le spună, şi devine doar un discurs politic în locul unei demonstraţii puternice, Mesajul Duhului Sfânt care se adânceşte la inima omului şi descoperă păcatul. Ei sunt instruiţi pentru vorbiri politice, şi noi nu avem nevoie de aceea. Pavel a zis, "Cuvântul a venit la noi, nu numai... sau, Evanghelia, în Cuvânt numai, ci prin Putere şi manifestarea Duhului Sfânt." Aceea a adus Evanghelia, demonstrând puterile Duhului Sfânt! Dar toţi aceşti oameni merg la seminarii şi ei învaţă mari educaţii, cum trebuie ei să stea înaintea poporului, cum trebuie ei să se prezinte, cum trebuie să se îmbrace şi cum trebuie să acţioneze, ei niciodată să nu folosească gramatica greşită. Acum, aceea este în regulă pentru un discurs politic, dar noi nu suntem după cuvintele încântătoare ale oamenilor. Pavel a zis, "Evanghelia care o predic eu nu a venit în felul acela, ci Ea a venit prin reînnoirea-Duhul Sfânt şi Puterea de demonstrare." Nu vine printr-un discurs format corect, ca înţelepciunea voastră să fie, sau încrederea voastră să fie în înţelepciunea omului. Ci ea a venit prin demonstrările Puterii Cristosului înviat. Aceea este Evanghelia, "Să-L cunosc în Puterea învierii Lui."
E-21 And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?" And they certainly admired him. "Oh, he is such a brilliant rooster." Reminds me of some of these here seminary preachers: "Such a brilliant man. There's no need of us hanging around with the rest the chickens; we all ought to go with him."
Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken that didn't have such bright feathers, come running in from the rest of the chicken yard, and said, "Boys, just a minute. I just heard the latest bulletin on the radio. Chickens went up four cents on the pound; we're all going to the slaughter tomorrow. What good's your knowledge going to do?"
Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're six-foot of dirt. We're all dying by inches and by minutes. Our knowledge means nothing. We want to know Him. But they do that.
E-18 Fiecare încearcă să gândească că el este puţin mai deştept decât celălalt om, fiecare cult. Metodiştii vor zice, "Noi avem cel mai deştept om." Baptistul va zice, şi biserica lui Cristos, şi aşa mai departe, ei toţi, "Noi, noi suntem cei mai deştepţi. Noi, al nostru-poporul nostru, noi nu lăsăm doar pe omul obişnuit să meargă afară şi să predice Evanghelia." Dar ei îi selecţionează. (O Dumnezeule, ai milă!) Ii selecţionează; dacă sunt în-documentaţi cu doctrina lor anume, atunci ei îi pun în biserică. Dumnezeu nu-l poate atinge în nici un fel. Eu vreau ca cineva să-mi predice care a fost selectat de Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a crescut, nu selectat de om sau culte.
E-24 As I was remarking sometime ago about a certain little canary, and he thought he knowed all the knowledge that--that need to be knowed, and he knowed so much that he could tell all the rest the canaries about the human beings. So he flies up on his cage and he begins to speak about the human being, how he knowed all about them. And all of a sudden, a professor from Purdue walked up and begin to speak some high-polished words to him, and the little fellow batted his eyes and turned his head. Now, he had eyes; he could see the professor. He had ears; he could hear him. But of course he didn't know what he was talking about. Why? He's got a canary brain. He's just a bird-brain. That's all he's got. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings.
And neither can a human being think like God. You're human, and all the worldly knowledge is no more than a canary brain. All that you do, you just hurt yourself with it. You've got to have the mind of Christ.
E-19 Toată cunoştinţa! Ei spun, "Oh, noi ştim totul despre Aceasta," Aşi unii dintre ei nu cunosc primul alfabet al Duhului Sfânt. Ei Îl neagă.
E-26 The reason people go and join organizations, and substitute a handshake in the stead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. They don't want the new birth. And they--they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it. And the Pentecostal people are just as bad, trying to substitute something. They want it in class. It must be just so classy, "We'll shake hands and join the church, and be sprinkled or baptized," or something. They are afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it.
E-20 Aceasta îmi aminteşte de o cărticică pe care am citit-o într¬o zi în California, cam cu zece ani în urmă. Am luat-o dintr-o librărie veche. Am uitat cine era autorul. Doar o carte mică de zece cenţi, dar avea ceva sens bun în ea deşi ea părea glumeaţă şi vicleană. Dar, am aflat ceva acolo care părea ca Dumnezeu, pentru mine. Şi una din povestirile mici a început aşa. Într-o dimineaţă într-un coteţ mare de găini, era un cocoşel anumit care a gândit că el avea toată cunoştinţa care trebuia să fie cunoscută. Astfel el zboară pe o ladă şi bate din ciocul lui mic pe ladă, de patru sau cinci ori, şi-a aruncat capul lui mic în spate şi a cântat cum niciodată nu aţi auzit un cocoş cântând. Şi ceilalţi, el le-a atras atenţia, şi el a zis, "Doamnelor şi domnilor din acest coteţ de găini, mi-ar place să vă vorbesc la toţi în această dimineaţă despre ceva program mare de învăţământ ce noi tocmai l-am schiţat." A zis, "Eu am cerut multă cunoştinţă în studiul meu," aşa cum îşi trăgea ochelarii lui mici peste ciocul lui. Şi a zis, "Eu am decis că noi găinile ne putem îmbunătăţi prin mai multă cunoştinţă. De aceea, eu pot să vă spun că unde, dacă vom săpa şi vom lucra într-un anumit coteţ sau groapă, noi vom găsi o vitamină anume care ne face să cântăm mai bine, cu pene mai frumoase. Şi, oh, eu vă pot spune cum putem să ne îmbunătăţim în multe căi diferite."
E-27 Now, we all know that a birth, I don't care where it is, or where, whereabouts, it's a mess. If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a pink-decorated hospital room, it's a mess, anyhow. A birth of a calf, birth of anything else is a mess.
And the new birth is nothing less than a mess. But people so starchy, "We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry, and beat on the altar, and cry out." You want to be too human. What we need is birth, dying out, to bring forth Life.
E-21 Şi puicuţele cu micile lor creste roşi, ele doar au cotcodăcit şi au zis, "Nu este el drăguţ?" Şi ele desigur l-au admirat. "Oh, el este un cocoş aşa de strălucit!" Imi aminteşte de unii din aceşti predicatori de seminar. "Un om aşa de strălucit! Nu este nevoie ca noi să ne ţinem în jur cu restul găinilor, noi toate ar trebui să mergem cu el."
E-29 A seed, an old potato, a seed potato, you take that potato and put it in the ground. Until you can have new potatoes, that old potato has to rot. A corn cannot produce new life until it's rotten.
And a man or woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten, dead, die out at the altar, and scream, get all messed up to a place the starch gets out of your collar, and you're borned again by the Spirit of God. I don't care if you squall, speak in tongues, jump up-and-down, flop like a chicken with its head off, you're bringing forth new Lifes. But we substituted something for it; we want the classical way. Sure.
E-22 Ei bine, înainte ca micuţul să-şi termine discursul, acolo a fost un alt puişor care nu avea aşa pene strălucite, a venit alergând înăuntru dintre restul curţii puilor, şi a zis, "Băieţi, doar un minut! Eu tocmai am auzit ultimul buletin la radio. Puii au urcat la patru cenţi pe livră, noi toţi vom merge la măcelărie mâine! La ce vă va folosi cunoştinţa voastră?"
E-31 The other day, Friday, wife and I was going to the store. I don't mean to harp on this. But as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other: naked women. I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes I'd look at the thing was right. I keep a little cross hanging in my car. When I see such as that, I look at the cross and say, "O God, that's my Refuge," as I looked at the cross.
I seen those women. Meda said, "We haven't seen one woman today that's got on a skirt." And she said, "Bill, look at that woman there with those little straps around the top of her body," and said, "you mean to tell me that woman don't know that's wrong?" Said, "If she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind."
I said, "Just a minute, honey. She is an American; she does as the Americans do."
E-23 Frate, toată cunoştinţa ce o putem acumula, la ce ne foloseşte? Noi suntem şase picioare de pământ! Noi toţi murim cu ţolii şi cu minutele. Cunoştinţa noastră nu înseamnă nimic. Noi vrem să-l cunoaştem pe El. Dar ei fac aceea.
E-34 I said, "I was in Finland not long ago, sweetheart." And I questioned there to a man that set me down, Doctor Manninen. And we were going to the--the health bath, what's called the sauna, and they take you in and pour hot water on, or water on hot rocks, and it just sweats you. Then they make you jump in ice water, and then back out. Then you take you into a room, and there's nurses in there, women who scrub the men (and them naked), send them back into the pool. I wouldn't go in. And I said, "Doctor Manninen, that's wrong."
He said, "All right then, Reverend Branham, that's wrong. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table, examine every sex organ she's got? How about your nurses in the hospitals?"
I said, "Excuse me, Brother Manninen--Manninen, you're right."
E-24 Aşa cum am remarcat cu un timp în urmă despre un anumit canar mic, şi el a gândit că ştie toată cunoştinţa care-care era necesară să fie cunoscută, şi el ştia aşa de mult încât putea spune la tot restul canarilor despre fiinţele umane. Astfel el zboară sus pe colivia lui şi începe să vorbească despre fiinţa umană, cum ştia el toate despre ei. Şi, dintr-o dată, un profesor de la Purdue a urcat şi a început să¬i vorbească ceva cuvinte înalt lustruite, şi micuţul ins şi-a clipit ochii şi şi-a întors capul. Acum, el avea ochi, el putea vedea profesorul. El avea urechi, putea să-l audă. Dar, desigur, el nu ştia despre ce vorbea el. De ce? El are un creier de canar. El are doar un creier de pasăre. Aceea este tot ce are. El nu are un creier uman, astfel el nu poate gândi ca fiinţele umane.
E-37 What is it? It's customs. When I was in Paris I could hardly believe it, that the urinals for both men and women was the same one. I couldn't understand it, that the restrooms was on the side of the street for both male and female. I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart, they had no dressing rooms; they just took all their clothes to the last garment, then turn their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so. They pay no attention to it. It's a custom of France.
E-25 Şi nici nu poate gândi o fiinţă umană ca Dumnezeu! Voi sunteţi umani, şi toată cunoştinţa lumii nu este mai mult decât un creier de canar. Tot ce faceţi, voi doar vă răniţi pe voi înşivă cu aceasta. Voi trebuie să aveţi gândirea lui Cristos.
E-38 In Africa women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies. Never knowed what a restroom was, or things, or never went out of each other's sight. But they don't know the difference. They don't know the different. But it's customs of nations.
But I said, "Honey, we are different, we're from another nation. We are pilgrims and strangers here; that's what makes these things look so wrong. For the Bible said, 'They that profess such, claim they show that they are pilgrims and strangers, they are seeking a city to come.'"
E-26 Motivul că oamenii merg şi se înscriu în organizaţii, şi înlocuiesc o strângere de mână în locul naşterii din nou, ei încearcă să ocolească naşterea nouă. Ei nu vor naşterea nouă. Şi ei-ei ştiu că noi o învăţăm în Biblie, astfel ei vor să înlocuiască ceva pentru aceasta. Şi oamenii Penticostali sunt tot aşa de răi, încercând să înlocuiască ceva! Ei o vor în mod clasic. Aceasta trebuie să fie doar aşa de clasică, "Noi vom da mâinile şi ne înscriem în biserică, şi să fim stropiţi sau botezaţi," sau ceva. Ei se tem de noua naştere. Eu uneori cred că Tabernacolul Branham se teme de aceasta!
E-40 A man or a woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation, that's ever borned again of the Holy Ghost, don't do those things. They won't wear those clothes. They won't act like that, because they're of another nation whose Ruler and Maker is God. We're from heaven. The spirit that's within you motivates your life. If you are a American, you'll do as the Americans do. If you are French, you'll do as the French do, and criticize the other one. But if you are of God, you'll do the way they do in heaven, because your Spirit comes from above and It controls you.
E-27 Acum, noi toţi ştim că o naştere, mie nu-mi pasă unde este, sau unde, prin ce împrejurări, este o murdărie. Dacă un bebeluş se naşte pe o grămadă de pleavă, sau pe o podea tare, sau într-o cameră de spital decorată în roz, este o murdărie, oricum. O naştere a unui viţel, naşterea la orice altceva, este o murdărie.
E-41 A little something you might look at. In the Scripture those who sought this new city acted different. They professed that they were pilgrims and strangers. But on the side of Cain, they become fugitives and renegades. But Christians were pilgrims and strangers. A fugitive has no home; a renegade is a horrible person. But a pilgrim is something real, and from a real land in another nation, trying to find his way home, professing by his living that he has something that he's from another country. There is the reason.
E-28 Şi noua naştere nu este nimic mai puţin decât o murdărie! Dar oamenii sunt aşa de înţepeniţi, "Noi vom merge acolo unde ei strâng mâinile. Noi vom merge acolo unde ei nu urlă şi plâng, şi bat pe altar şi strigă." Voi vreţi să fiţi prea umani! Ceea ce avem nevoie este naşterea, să murim, aceea aduce la iveală Viaţa!
E-42 But yet those people who do so, those people who wear those things... Let me tell you. In South Africa, when I saw thirty thousand raw heathens, naked, blanket natives, sixteen, eighteen, twenty year old girls, boys with not one stitch of clothes standing there with mud in their faces, and painted up, bones through their nose, and blocks of wood hanging from their ears, and cross human bones or some bones in their hair, animals' teeth hanging over them, naked as they come into the world, and didn't know it. But when they received Christ, and fell on their face and received the Holy Ghost, they got up and folded their arms to hold shame to their bosom, as they walked away and found clothes to put on. Why? They become pilgrims and strangers to this world. Hallelujah. They were away from it. Yes, sir.
E-29 O sămânţă, un cartof vechi, un cartof sămânţă, voi luaţi cartoful acela şi-l puneţi în pământ. Până ce puteţi avea cartofi noi, acel cartof vechi trebuie să putrezească. Un bob nu poate produce viaţă nouă până nu a putrezit.
E-43 Oh, yes, these people call themselves Christians. They belong to churches. They go away and say, "We are Methodists. We're Baptists. We're Pentecostals. We're Seventh-day Adventists. We're this, that, and the other." That doesn't have one thing to do with it. Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are. Jesus said, "By their fruit you shall know them."
E-30 Şi un bărbat sau femeie niciodată nu poate avea naştere nouă până când intelectele lor şi eul lor nu este putred, mort, să moară la altar, şi strigă, să devină cu totul răscolit, până la un loc unde scrobeala iese din gulerul vostru, şi voi sunteţi născuţi din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Mie nu-mi pasă dacă voi schelălăiţi, vorbiţi în limbi, săriţi sus şi jos, vă zbateţi ca un pui cu capul tăiat, voi produceţi Viaţă nouă! Dar noi am înlocuit ceva pentru aceasta, noi vrem felul clasic, sigur.
E-44 The church has become like Israel first. They seen all the heathen nations having a king; God was their king. And they seen the heathen nations having king, so they wanted to act like the heathen nations, and they bought themself a king. And as they did it, they got in trouble. Gradually it begin to come in. Gradually the world begin to slip into them. Finally ended up in Ahab. One king coming just a little closer to it, a little closer to it, and finally squeezed the life out of them. And there they went. And when their real King come, they didn't know Him.
E-31 Zilele trecute, vineri, eu şi soţia am mers la magazin. Eu nu vreau să spun căci cânt la harpă cu aceasta. Dar aşa cum mergeam jos pe stradă, eu doar continuam să-mi întorc capul dintr-o parte într-alta, femei goale. Am promis lui Dumnezeu când am fost un orb, că dacă El îmi va vindeca ochii mă voi uita la lucrul corect. Şi eu ţin o cruce mică atârnând în maşina mea. Când eu văd aşa ceva, mă uit la cruce şi zic, "O Dumnezeule, Acela-i Refugiul meu," aşa cum am privit la cruce.
E-45 That's the same thing the church has done. It's adopted... Here you are. It's adopted politics, educations. It's adopted organizations, societies, big churches, highfaluting preachers. And when the real King comes, they don't know Him, and they're crucifying the very Holy Ghost that's their King. They don't know Him, but they laugh at Him and make fun of Him. As they--Jews did their Messiah, the church is doing their Messiah the same way. They don't know it. They haven't got the spiritual insight, because they're so indocumated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world. We're never exalt--exhorted to compare with the world. We're exhorted to humble ourselves.
E-32 Eu am văzut femeile acelea. Meda a zis, "Noi nu am văzut astăzi o femeie care avea o fustă." Şi ea a zis, "Bill, priveşte la femeia aceea de acolo cu acele fâşii în jurul părţii de sus a trupului ei," şi a zis, "vrei să-mi spui că femeia aceea nu ştie că aceea este greşit?" A zis, "Dacă ea nu ştie că este greşit, atunci ea este ieşită din minţi."
E-46 And one is the majority in God. And today in the healing evangelists out on the fields, there's such a competiting--competitors. One says, "Well, bless God, I have so many thousand. I got a bigger meeting than you have." What difference does that make? If we have one or one million, what difference does it make? Are we true to God? Are we true to His Word? Do we stand under test of the Holy Spirit? Is it true? That's the main thing.
E-33 Am zis, "Doar un minut, dragă. Ea este o Americancă, ea face aşa cum fac Americanii." Am zis, "Am fost în Finlanda nu cu mult în urmă, scumpa."
E-47 But we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people, upon the fundamental doctrines of this Bible, compromise. There's... I don't want to hurt feelings. I'm in my own church, and I feel that I shoul--I could do just what in my church, because I'm preaching the Gospel. But there's tens of thousands of Pentecostal preachers knowed that there's no such a thing in the Bible as the baptism in the name of "Father, Son, Holy Ghost." I challenge the archbishop, or anybody, to show me where anybody was ever baptized in the name of "Father, Son, Holy Ghost." But they compromise, because the organizations has did so. There's not one person in the New Testament, and for three hundred years afterwards, by history, but what was baptized in the Name of Jesus Christ. What is it? Organization. That's did it. Compromising...
E-34 Şi eu am chestionat acolo un bărbat care m-a aşezat, Doctorul Manninen. Şi noi mergeam la-la băile sănătăţii, care se numesc sauna, şi ei te duc înăuntru şi toarnă apă fierbinte, sau apă pe pietre fierbinţi, şi aceasta doar te transpiră. Apoi te face să sari în apă îngheţată, şi apoi înapoi afară. Şi apoi te duci într-o cameră, şi acolo sunt felceriţe înăuntru acolo, femei care masează pe bărbaţi (şi ei goi), şi îi trimit înapoi în bazin. Eu nu am vrut să merg înăuntru. Şi am zis, "Doctor Manninen, asta-i greşit."
E-48 And today they've took all the street workers off the streets. They've took the tambourine out of the church. They've taken all the glory out of the church, and got seminary preaching, little old rooster-comb preaching, all polished in society, and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into, and men smoking cigarettes, and gambling and telling dirty jokes. It's a disgrace in the sight of God. I know that's rough, but it's time somebody said something. Compromising, giving in, acting like the world...
I don't care if I have to stand alone, with nobody but God alone, I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. If I die, I'll still stand for the truth. Certainly. We want truth. I'll measure up not according to the church, but according to the Word of God I want to measure up.
E-35 El a zis, "Bine, atunci, Reverend Branham, asta e greşit. Atunci ce spui despre doctorii voştri Americani care va dezbrăca o femeie goală şi o pun pe masă, şi examinează fiecare sex-organ sexual care îl are? Ce spuneţi de surorile voastre din spitale?"
E-50 But Delilah, did you notice, she knowed that Samson had a power. And she didn't know where that power laid. She couldn't tell what that power was, but there was some great power that Samson possessed, and she wanted to find it. And, as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. Oh, she dressed herself real sexy. And she walked before him and she tee-heed like some of the little teen-agers of the day, and--and so forth, and when you act like something another, a striptease, trying to woo Samson to her.
E-36 Am zis, "Scuză-mă, Frate Manninen, Manninen, tu ai dreptate."
E-51 That's the same thing the world's done to the church. "Now, where is your great power?"
"Well, if we'll organize, that'll break the power." The Catholic church done it.
"But the Philistines is on thee, Samson." And a Luther come out.
Then they organized again. "If you'll bind me with another cord, it'll hold me." So they did.
"And the Philistines on thee, Samson." What happened? Wesley came out and broke the cords.
"Now, you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? All right, tell me the truth in your heart."
"All right, you bind me with another cord."
"All right, now we'll do that." What is that? That's the denominational cord.
"You let me be free, that I ain't got no denomination. Then I tell you, you'll have me broke." So out come the Pentecostals. Where's your power? "Philistines be upon thee." And he broke the cords again.
E-37 Ce este aceea? Acestea sunt obiceiuri. Când am fost în Paris cu greu am putut să o cred, că urinarele şi pentru bărbaţi şi femei erau aceleaşi. Eu nu o puteam înţelege, că wc-urile erau pe marginea străzii şi pentru bărbaţi şi femei. Eu nu am putut crede că atunci când femeile au mers la plajă să meargă să înnoate, un băiat şi iubita lui, ei nu au camere de îmbrăcare, ei doar şi-au luat toate hainele lor până la ultima îmbrăcăminte, apoi şi-au întors spatele şi şi-au pus o panglică mică şi au mers să înnoate, dar este aşa. Ei nu acordă nici o atenţie la aceasta. Acesta-i un obicei al Franţei.
E-59 But now what happened? It's got the Pentecostals, the big Doctors of Divinity for their pastors, some great man. They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists, or any of the rest of them's got. Go into a church and you can't hear an "amen," just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole: cold, indifferent. "And now the Philistines is on thee, Samson."
The Philistines is on thee, America. Where is that oneness of spirit? Where is the oneness of Pentecost? The Assemblies of God, and the United, and the Church of God, and this, that, the other, each one with a different ism, this one with that, and this one with that. We're so broke up till you can go into a city to hold a revival, if one church sponsors it, the rest of them won't even attend. The Communists is upon thee, America.
E-38 În Africa, femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni, fără haine de loc, umblă prin preerii. Niciodată nu au ştiut ce era un wc, sau lucruri, sau niciodată nu au mers afară unul din vederea celuilalt. Dar ei nu ştiu deosebirea. Ei nu ştiu deosebirea. Dar acestea sunt obiceiuri ale naţiunilor.
E-61 Where is our power? Where's our glory? What is it? Because we went after a wisdom of men instead of the power of God. Why, they got... Our preachers and things is so stiff and starchy, till they've organized us till we're so starchy and stiff-necked, till people, you never hear a shout in the church anymore. You never hear anybody cry. The mourner's bench is put in the basement. There's no more glory in the church. All we do is set back just as stiff as we can be. We're not free. We're bound. The Devil, with his modernistic demons, has bound the church of the living God. That's right. There's no more power in the church. There's no more freedom. The people are so starchy and stiff. Why, the God can come into the midst of Pentecostal people, and show that He's God, and prove His signs of His resurrection; it don't even shake them. Glory. Why, it's a disgrace. I walk across the country, God working, performing signs, and people set, and, "Well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done." It doesn't move them. Why? They're bound with Delilah, the world. They're in fetters.
E-39 Dar am zis, "Dragă, noi suntem diferiţi, noi suntem dintr-o altă Naţiune. Noi suntem pelerini şi străini aici, aceea este ce face aceste lucruri să arate aşa de greşit. Căci Biblia a zis, 'Cei ce mărturisesc astfel, pretind, ei arată că ei sunt pelerini şi străini, ei caută o cetate care vine."'
E-62 Now, they've even got them into, bound them into a confederation. "The Philistines are on thee, Samson." What you going to do about it?
"Oh, we've got great denominations." Sure. "We have greater membership than we ever had." But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost?
That's what the Devil has done. It's wooed into the church. It kept wooing the church, "Come to me; I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this. If you'll get rid of that fanatic preacher you got, and get a man, a Doctor of Divinity that's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them." Shame on you. Rather have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost, that was uncompromised, by the power of God.
E-40 Un bărbat sau o femeie în Italia, în Franţa, în Africa, în orice altă naţiune, care a fost cândva născut din nou din Duhul Sfânt, nu face lucrurile acelea. Ei nu vor purta hainele acelea. Ei nu se vor comporta în felul acela, pentru că ei sunt dintr-o altă Naţiune al Cărui Conducător şi Făcător este Dumnezeu. Noi suntem din Cer. Duhul care este în voi, motivează viaţa voastră. Dacă tu eşti un American, tu vei face cum fac Americanii. Dacă eşti Francez, tu vei face cum fac Francezii, şi-l critici pe celălalt. Dar dacă tu eşti al lui Dumnezeu, tu vei face în felul cum fac cei din Cer, deoarece Duhul tău vine de Sus şi El te controlează.
E-65 But it's got, oh, so starchy, till some poor saint can break through in the meeting, and speak in tongues, or shout a little bit, or do something, and the rest of them will all gander around and look. "What was that? Well, wonder why? That must be a fanatic dropped in somewhere." You know that's the truth. Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands, and cry, and praise the Lord, somebody who'll holler "amen" to the preaching of the Gospel, and the rest of them turn around and see what he said. That's Pentecostals. What's the matter? You're patterning after the Methodists, after the Baptists; they patterned after the Catholic; Catholic patterned after hell. And all together, they're all after hell. Right.
E-41 Voi vă puteţi uita la ceva mic. În Scriptură, cei ce au căutat această Cetate nouă, s-au comportat diferit. Ei au mărturisit că erau pelerini şi străini. Dar de partea lui Cain, ei au devenit fugari şi renegaţi. Dar Creştinii au fost pelerini şi străini. Un fugar nu are casă, un renegat este o persoană oribilă. Dar un pelerin este ceva real, şi dintr-o ţară reală într-o altă Naţiune, încercând să-şi afle calea spre Casă, mărturisind prin trăirea lui că el are ceva că el este dintr-o altă Ţară. Acolo este motivul.
E-66 Delilah has wooed you into big churches, fine, educated ministers, take the better class. "Well, you know, So-and-so down here is a millionaire, if we could just get him to come into our congregation, oh, my." If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there. I don't care if he's got a million dollars. If he owns forty Cadillacs, whatever he's got, he's got to be borned again, come right down to a new birth, and be regenerated by the Holy Ghost, and come out of there in a new birth, snotting (Excuse me.), a-crying and screaming, and carrying on like the rest of them do, and live a life afterwards to prove he's got it. Amen. That's what you need.
"Samson, the Philistines is upon thee." The Communists is upon thee. The world's upon thee. The Devil's upon thee.
E-42 Dar totuşi acei oameni care fac aşa, acei oameni care poartă lucrurile acelea, lăsaţi-mă să vă spun. În Africa de Sud, când am văzut treizeci de mii de păgâni aspri, goi, băştinaşi cu datini. Fete de şaisprezece-optsprezece-, douăzeci de ani, băieţi fără nici un petec de haine, stând acolo cu noroi în feţele lor, şi vopsiţi, oase prin nasul lor, şi bucăţi de lemne atârnând din urechile lor, şi îşi pun ceva oase umane sau ceva oase în părul lor, dinţi de animale atârnând peste ei, goi aşa cum vin în lume, şi nu o ştiau. Dar când ei au primit pe Cristos, şi au căzut pe faţa lor şi au primit Duhul Sfânt, ele s-au ridicat şi şi¬au încrucişat braţele să ţină ruşinea la sânii lor, aşa cum au plecat şi au găsit haine să se îmbrace. De ce? Ei au devenit pelerini şi străini faţă de această lume. Aleluia! Ei au fost departe de El. Da, domnule.
E-68 They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised; they say, "You know, I think Brother Branham's got a lot of mental telepathy. My pastor said it was of the Devil."
You poor, hypocritical, deluded infidel, all polished up, you wolf in sheep's clothes, Jesus said, "If you'd have knowed Me, you'd have knowed My day." But you've got a bunch of Saul's that try to make you like the rest of the world.
We want a bunch of men of God who don't compromise on the Word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit.
But what has the world done? It shaved all your power off. You were born Nazarite, Pentecost, but the world certainly shaved your power. Now, it's just as starchy as the rest of them.
E-43 Oh, da, aceşti oameni se numesc Creştini. Ei aparţin la biserici. Ei pleacă şi zic, "Noi suntem Metodişti. Noi suntem Baptişti. Noi suntem Penticostali. Noi suntem Adventişti de ziua a Şaptea. Noi suntem aceasta, aceea, şi cealaltă." Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Duhul vostru, viaţa care este în voi, motivează şi spune ce sunteţi. Isus a zis, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte."
E-72 What are we going to do? What's going to happen? There's one glorious thing that I can think of to end this text. While Samson was bound... We can't have a revival. Listen at our loyal brother, Billy Graham, "Revival in our day." Listen at Oral Roberts scream, "Revival in our day." Listen at the rest of them, "Revival in our day." How can we have a revival when we're bound? We've bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival. Amen. I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth. How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy? "Form of godliness," the Bible said they'd have. "Form of godliness, but would deny the power thereof." The power of what? The power of the organization? The power of the world? The power of the church? The power of the Holy Ghost. That's the secret place in the church. And when the church adopts educated preachers, and big buildings, and finery, in the stead of the old fashion Holy Ghost, they'd better be in the mission again. Amen. True. How you going to have a revival of the Holy Ghost, and people quench It and bound It and afraid of It? There's where the trouble lies.
E-44 Biserica a devenit ca Israel, întâi. Ei au văzut toate naţiunile păgâne având un rege. Dumnezeu era Regele lor. Şi ei au văzut naţiunile păgâne având rege, astfel ei au vrut să se comporte ca naţiunile păgâne, şi ei şi-au adus un rege. Şi aşa cum au făcut-o, ei au ajuns în necaz. Treptat aceasta a început să intre înăuntru. Treptat lumea a început să se strecoare în ei. În final s-a sfârşit în Ahab. Un rege venind doar puţin mai aproape la aceasta, puţin mai aproape la aceasta, şi în final a stors viaţa din ei. Şi acolo au mers ei. Şi când a venit adevăratul Rege, ei nu L-au cunoscut.
E-74 "The Philistines is on thee." But the one blessed hope we have, while Samson was in jail...
What's the first thing they done when they caught him? They bound him first. They took his power away; they found his secret. They found your secret. The world found your secret. Now, you women all bob your hair; it goes like the world. You men all go and act like the world. It's all right, tell jokes and dirty jokes, and go out and smoke a few cigarettes, and run out with the neighbors' wives, and everything else like that, a little sociable drink to hold your job. I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water, and stay clean and pure before God, than to compromise for any kind of a job. That's right. True. Stay true to God.
E-45 Acela-i acelaşi lucru ce a făcut biserica. Ea a adoptat. Aici sunteţi. Ea a adoptat politica, învăţământul. Ea a adoptat organizaţii, societate, biserici mari, predicatori îngâmfaţi. Şi când adevăratul Rege vine, ei nu-L cunosc, şi ei răstignesc tocmai Duhul Sfânt care este Regele lor. Ei nu-L cunosc, ci ei râd de El şi îşi bat joc de El. Aşa cum au făcut Iudeii cu Mesia lor, biserica face cu Mesia lor la fel. Ei nu o ştiu. Ei nu au înţelegerea spirituală, deoarece ei sunt aşa de în-documentaţi cu ochii lor şi ce văd ei, mari clădiri, încercând să se compare cu lumea. Noi niciodată nu suntem îndemnaţi-îndemnaţi să ne comparăm cu lumea. Noi suntem îndemnaţi să ne smerim.
E-76 "Samson, the Philistines is on thee." Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you. What about it? Have you exposed your secret? Have you exposed that secret that God give you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago? Have you let it creep out by social, formal worship? What's happened to you? God can come down and perform a miracle, and go right down through the audience, and tell people the secrets of their hearts, and everything, and heal the sick and afflicted, and do signs and wonders, and preach His Word as hard as they can by the Holy Ghost, and people say, "Well, I guess that's all right. We enjoy listening to it once in a while, if we're not too tired." That's Branham Tabernacle. The Philistines is on thee.
E-46 Şi, unul este majoritatea, în Dumnezeu. Şi astăzi în evangheliştii vindecărilor afară pe câmpuri, există o astfel de întrecere, concurenţi. Unul zice, "Ei bine, binecuvântat fie Dumnezeu, eu am aşa de multe mii. Eu am o adunare mai mare decât ai tu." Ce contează aceea? Noi avem unul sau un milion, ce contează aceasta? Suntem noi devotaţi lui Dumnezeu? Suntem noi devotaţi faţă de Cuvântul Lui? Stăm noi sub testul Duhului Sfânt? Este acesta adevărat? Acela-i lucrul principal.
E-77 When, used to be when the preaching of the Word, and the old saints with the tears in their eyes, would rise to their feet and walk, sobbing, maybe not saying a word, just walking around, two or three times, and set down, so filled with the Holy Ghost... The Word fed them. "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceedeth out of the mouth of God." Philistines is on thee, Branham Tabernacle. Philistines is on you, Pentecostal.
'Course the Philistines got you, rest of you, long time ago when you organized yourself so tight, nothing could come in 'less you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic, or something. You wouldn't have nothing to do with the rest of them.
E-47 Dar noi compromitem asupra Bibliei. Mulţi dintre oamenii noştri Penticostali, pe Doctrinele fundamentale ale acestei Biblii, compromit. Există... Eu nu vreau să rănesc simţurile. Eu sunt în biserica mea proprie, şi simt că eu-eu aş putea face doar ce, în biserica mea, deoarece eu predic Evanghelia. Dar există zeci de mii de predicatori Penticostali care ştiu că nu există un astfel de lucru în Biblie ca botezul în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt." Eu provoc arhiepiscopul, sau oricine, să-mi arate unde cineva a fost botezat cândva în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Dar ei compromit, din cauză că organizaţiile au făcut aşa. Nu există nici o persoană în Noul Testament, şi pentru trei sute de ani după aceea, prin istorie, decât cei care au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Ce era aceasta? Organizaţie. Aceea a făcut-o. Compromiţând!
E-79 So revival in our day? How can we have it when the regular revival Giver is bound by the world? God won't come in where the world is; you can just depend on that. You associate with the world, then it's--it's all of it. When you let the world creep in, you go to acting like the world, then you are finished. But when you'll cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you until you go to flirting again.
Here's the only hope that I have this morning to wind up my message, is this, "While Samson was bound, a new shock of hair growed out."
E-48 Şi astăzi ei au luat toţi lucrătorii de stradă de pe străzi. Ei au luat tamburina afară din biserică. Ei au luat toată gloria din biserică, şi au predicare de seminar, o predicare de cocoşel pieptănat, totul lustruit în societate, şi femeile lor poartă pantaloni scurţi şi rochii în care ele sunt ca la piele, şi bărbaţi fumând ţigări, şi joacă cărţi şi spun glume murdare. Aceasta este o dizgraţie în privirea lui Dumnezeu! Eu ştiu că aceea este dur, dar este timpul ca cineva să zică ceva. Compromiţând, cedând, acţionând ca lumea!
E-81 God, send us another church just before the end time, that the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstrations of the Spirit, and Mark 16 can follow the church, Acts 2:4, Acts 2:38, all of it will be following right along with the church. Signs and wonders accompanied the apostles. Great signs of His resurrection accompany them. While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere, for the last great kill. May it be you, my Christian friend here this morning; may it be your strength has begin to grow. I pray that this message this morning, and out into the land to where this will go, I trust that this message will help bring the vitamin to your system that'll grow a spiritual power back into your life again. Let us bow our heads and pray.
E-49 Mie nu-mi pasă dacă trebuie să stau singur, cu nimeni decât cu Dumnezeu singur, eu voi predica Adevărul Bibliei lui Dumnezeu şi voi sta pentru Acesta. Dacă mor, eu încă voi sta pentru Adevăr. Cu certitudine. Noi vrem Adevărul. Eu voi măsura nu conform cu biserica, ci conform cu Cuvântul lui Dumnezeu eu vreau să măsor.
E-82 O Lord God, Creator of the heavens and the earth, the Author of Everlasting Life, and the Giver of every good and spiritual gift, take these words this morning and place them into the heart, and water them, Lord. May the people pray over these things, seeing that the world has wooed the church and has finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off, has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory, and has shaved them off to staying home on Wednesday night to watch a television program; taken the joy out of their hearts, and give them more love for the world than they have for God; has give them more world, for worldly, more desire for worldly entertainment than to have the preaching of the Gospel. If there's not a great band and a lot of carrying on, and whooping and carrying on, then they don't want the old Gospel anymore, that brings tears of joy to the soul, that brings Divine healing back, that restores the apostolic gifts to the church, that brings in the risen Christ, the Messiah of this day.
E-50 Dar Dalila, aţi observat, ea a ştiut că Samson avea o putere. Şi ea nu ştia în ce stătea puterea aceea. Ea nu-şi dădea seama ce era puterea aceea, dar acolo era ceva putere mare pe care o poseda Samson, şi ea voia să o afle. Şi, ca Dalila, ea continua să cucerească pe Samson după frumuseţea ei. Oh, ea s-a îmbrăcat foarte provocator. Şi ea a umblat înaintea lui şi ea chicotea ca ceva adolescente ale zilei, şi-şi aşa mai departe, şi voia doar să acţioneze ca altceva, o striptesă, încercând să-l atragă pe Samson la ea.
E-83 But as Israel was bound by--by their kings, that they could not follow their real King, and their real King, when He came, they didn't recognize Him, so is it today, O Lord, the King of glory has appeared in the form of the Holy Ghost, and, Lord, they don't know it. They don't recognize it. They're so organized so tight, that they do not understand it, because it's not in their organization. Lord, this is a work of the Devil that's done this to the people.
May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying, and pleading and holding on, may they stay with it, Lord, until this new crop grows out, until there comes forth again a joy in Zion, and there comes forth a group that can recognize and understand, that can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world, that they will not understand now. Grant, Lord, that they'll see this. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-51 Acela-i acelaşi lucru ce l-a făcut lumea bisericii. Acum unde este marea ta Putere?
E-85 [Blank.spot.on.tape--Ed.]
... power just now,
O Lord, send the power just now
And baptize every one.
They were in the upper chamber,
They were all with one accord,
When the Holy Ghost descended
That was promised by our Lord.
O Lord, send Your power just now,
O Lord, send Your power just now;
O Lord, send the power just now
And baptize every one.
How I love Him. Just send His power. They were in the upper chamber, all with one accord. All the world had drained out of them. They were emptied up, and the Holy Ghost came.
Today they say, "Come, join the church, put your name on the book, or bow down and say, 'I confess Christ as the Son of God,' get up." The Devil does the same thing. Certainly. The Devil was baptized when Judas was baptized. The Devil went out and preached the Gospel when Judas went out and preached the Gospel. But the Devil didn't get the Holy Ghost. That's it. There's where the hidden power's at, that resurrection, that know positive, beyond a shadow of doubt. Amen.
E-52 "Ei bine, dacă ne vom organiza, aceea va rupe Puterea." Biserica Catolică a făcut-o.
E-87 He's here. That same Holy Ghost, that One was on the Messiah, is still on His Church. He never leaves. "I'll be with you always, even in you to the end of the world. I'll be there. The works that I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto My Father."
But the world compromises it, "Oh, those are days past." Just what the Devil wants you to do. They want you to glamorize. God wants you baptized. God wants you... You say, "Oh, I don't believe all that there carrying-on." Go ahead and live, go ahead and live in your sin, live in your sin. But until you rot, till you rot to your own ideas, till you rot to your own fashion, and be regenerated again and borned again, and that new Life will be altogether different from the one that went down.
E-53 "Dar Filistenii sunt peste tine, Samson." Şi un Luther a ieşit.
E-89 A grain of corn goes down yellow; it comes up green: goes down hard, cased in, it comes up flexible and blowing with the wind. Oh, glory. Hallelujah. When the winds begin to blow, the grain can't do nothing but move itself, shift, but the little--the little blade flex and rejoices, grows then, strengthens itself. It can never become a blade until the corn is dead and rotten: not only dead, but rotten. Can't come back no more, but life comes out of it.
As I said awhile ago, a birth is a horrible thing, filthy, dirty, the filthiest of filth, but that's where life lays. When you reckon yourself filthy, reckon your Methodist, Baptist and Pentecostal creeds filthy, die out at the altar, then new Life comes in. The Holy Spirit makes you in above that; you see God.
E-54 Apoi ei s-au organizat din nou. "Dacă mă vei lega cu altă funie, aceasta mă va ţine." Astfel ei au făcut-o.
E-91 We shall see Him some glorious day. Someday beyond the reach of mortal kin, we'll see Him. You believe that? Someday beyond the reach of mortal kin, there waits for me a glad tomorrow.
I was standing up here on the corner last night, and thought I seen little Rabbi Lawson. When he used to be down here, and reach around with his old cane and pull me with his neck, around my neck with his cane, up here to the pulpit, and sing that song, "There waits for me a..." [Blank.spot.on.tape--Ed.]...?...
E-55 "Şi Filistenii pe tine, Samson." Ce s-a întâmplat? Wesley a ieşit şi a rupt funiile.
E-93 Something happened. It taken the world out. I begin to see things different. I've worried so much about the way these American people are doing, constantly year by year, seeing women and men how they degrading themselves and getting out into sin, till I almost had a breakdown two or three times, worrying over it. Yesterday I said to God, "I'll not worry no more. Your Word said it would be so, but I'll stand in the breach and call against it, with all that's in me."
E-56 "Acmp tu m-ai înşelat tot timpul. Tu nu ştii că eu te iubesc, Samson? În regulă, spune-mi adevărul din inima ta."
"În regulă, tu mă legi cu altă funie."
E-94 The other day, standing up at Green's Mill, my cave, way back into the wilderness, been praying all day. And about three o'clock the sun was setting, and I was standing up there looking across, come out of the cave, up on a big rock. And I was standing there, looking towards the east, praising the Lord. And I could see the sun moving down in behind the trees up on top of the mountain, as I looked across the canyon over into the others, and a lot of foliage on, just as still as it could be. And I said, "Lord, one day You hid Moses in the cleft of the rock, and You passed by him because he was weary. But You passed by, he said it looked like the back of a man." I said, "Hide me in the cleft, Lord." About that time, over to one side of me, there come a little Wind moving down through the bushes. It moved right along, come right down by the side of me, a little Wind moving down, went down through the woods. I stood there.
Some day, God only knows just where or when,
The wheel of mortal life will all stand still,
Then I shall go to dwell on Zion's hill.
Some day beyond the reach of mortal kin,
Some day, God only knows just where or when,
(What's going to happen? She's going to close, all these little wheels turning.)
The wheels of mortal life shall all stand still,
Then we shall go to dwell on Zion's hill.
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home;
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
If you get there before I do,
Coming for to carry me home;
Tell Brother Bosworth, and all my friends too,
Just coming for to carry me home,
Now, swing low... (She'll zip down someday to pick me up.)... char... (Every tree will be afire: the Angels of God and the fiery chariots.)... for to carry me home;
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
E-57 "În regulă, acum noi vom face aceea." Ce este aceea? Aceea este funia denominaţională.
E-95 One of these days, one of these days in the low parts of my death hours, I look for Him to coming. That's right.
I looked over Jordan and what did I see
Coming for to carry me home; (like old Elijah looking over Jordan)
A band of bright Angels coming after me,
They were coming for to carry me home.
Swing low, (Get down low.) sweet chariot,
Coming for to carry me home;
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
E-58 "Tu să mă laşi să fiu liber, că eu nu am denominaţiune. Atunci, eu îţi spun, tu mă vei avea frânt." Deci au ieşit Penticostalii. Unde îţi este Puterea?
"Filistenii sunt asupra ta." Şi el a rupt funiile din nou.
E-96 The Lord Jesus, the blessed Driver of this chariot, the Pilot of the old ship of Zion, the boat of Life, moving down through the building, speaking, His Presence is here. The very Holy Spirit that raised Him from the grave is here.
Being that they give out no prayer cards, is there anybody here who come from out of town, that I don't know, that's here to be prayed for? Raise up your hands, that I don't know. Raise your hands up; I don't know.
You, you there, I believe the little fellow with the mustache back there, somebody raised their hand back in that way. Yeah, you, did you raise your hand? All right. Back there, you, sir. All right. You all strangers to me? That Lord Jesus, the same Shepherd of the flock here? You believe His promises is true? He anoints His church, and "The works that I do, shall you also. Even greater than this shall you do, for I go unto My Father. More than this." You believe that?
E-59 Dar acum ce s-a întâmplat? Aceasta a prins Penticostalii, marii Doctori ai Divinităţii ca păstori ai lor, ceva oameni mari. Ei au doar tot aşa de multă şcoală şi ritual ca şi Metodiştii şi Baptiştii, sau cum au oricare dintre restul lor. Mergeţi într-o biserică şi voi nu puteţi a uzi un "amin," tot aşa de reci ca o grămadă de Eskimoşi chiar de la Polul Nord. Reci! Indiferenţi! "Şi acum Filistenii sunt asupra ta, Samson."
E-98 Did you raise your hand that you didn't know me? You believe God can tell me what's in your heart, can speak to me just like He did the woman touched His garment? You believe He's a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities? If God will reveal to me your conditions, will you believe me to be His prophet, believe that His Presence is here and that's why He permits it? You're praying for your wife. She's got a broken hip, dislocated hip. That's right. If it's right, raise up. All right, go find her well. Amen.
What about you back there, the little fellow that raised up, that had the mustache? You believe with all your heart? Do you believe God could tell me your troubles? You believe your son will get all right? You do? Got a boy; he's got cerebral palsy. That's right. You're not... It's from Kentucky. If that's right, raise up your hand. I don't know you, do I? If I do... Raise your hands like this, we don't know one another. That's right. Trusting to God, do you believe? As you believe, find your boy the way you believe. Just put you on your heart...?...
E-6
E-100 Who was it here raised up their hands, that I didn't--didn't... Was it you? All right, mister, do you believe me to be God's prophet? You do, with all your heart? You don't have to get up, just stand right there. All right, sir, what's your trouble, you've got sugar diabetes. And it's bothering your foot. You're from Ohio. Your name's Mr. Miller. Go back home and get well. All right, believe with all your heart. All right.
You believe with...? If you can believe...
The lady setting here, did you raise your hand? Big lady, glasses on, you believe with all your heart? You believe, lady? You believe me to be God's servant? You do? All right, if God can tell me what's your trouble, will you believe? Heart trouble. All right, raise up your hand if that's right. All right.
E-61 Unde este Puterea noastră? Unde este gloria noastră? Ce este aceasta? Deoarece am mers după înţelepciunea omului în loc de Puterea lui Dumnezeu! Păi, ei au predicatorii noştri şi lucruri sunt aşa de înţepeniţi şi rigizi, încât ne-au organizat încât noi suntem aşa de rigizi şi înţepeniţi cu gâtul, încât oamenii... Mai auziţi voi vreodată un strigăt în biserică? Voi nu mai auziţi pe nimeni plângând. Banca jălitorilor este pusă la subsol. Nu mai este slavă în biserică. Tot ce facem este să stăm în spate tot aşa de rigizi cât putem fi. Noi nu suntem liberi. Noi suntem legaţi. Diavolul, cu demonii lui modernişti, a legat biserica Dumnezeului cel viu. Aşa este. Nu mai există Putere în biserică. Nu mai există libertate. Oamenii sunt aşa de rigizi şi ţepeni! Păi, Dumnezeu poate veni în mijlocul oamenilor Penticostali, şi să arate că El este Dumnezeu, şi să dovedească semnele Lui despre învierea Lui, aceasta nici măcar nu-i zguduie. Slavă! Păi, este o dizgraţie! Eu umblu prin ţară, Dumnezeu lucrează, înfăptuind semne, şi oamenii şed, şi, "Ei bine, eu presupun că este în ordine. Oh, eu ştiu că aceasta poate fi făcută." Aceasta nu-i mişcă! De ce? Ei sunt legaţi cu Dalila, lumea. Ei sunt în lanţuri.
E-102 The lady here next to you, raised up. Heart; but it's really your eyes. I know her. All right, if thou canst believe...
Back there, the next man back there's got heart trouble too and a skin disease. Do you believe that God will make you well? You do, sir?
There's a man back there somewhere, raised up his hands that didn't... Mr. Schubert. All right, sir. All right, do you believe? It's for your eyes also, isn't it? You're praying for your mother setting out there also. If that's right, raise up your hand. We're strangers. Is that right? Shake your hand, shake your hand to one another. All right, that's right. If you can believe, you can receive.
E-62 Acum ei chiar i-a băgat pe ei în, i-a legat într-o confederaţie. "Filistenii sunt peste tine, Samson." Ce vei face privitor la aceasta?
E-105 The risen Jesus Christ is in the building. He's the same One. What does it do to you? Have you let the world sap all the strength out of you? Glory. I want new birth. I want new Life. I don't care what plane It comes on, if I have to be a holy-roller, anything. I don't care what plane It comes on; I want the real Holy Ghost like is on me now. I want to keep It. I'd rather have It than all the things of the world. Amen. Do you believe? Do you believe He's here?
Lay your hands on one another then. Tell me one more thing He could do: nothing. Have faith now. Believe it's over.
E-63 "Oh, noi avem culte mari." Sigur. "Noi avem membri mai mulţi decât am avut cândva." Dar unde este Duhul? Unde este Duhul Sfânt?
E-107 Lord God, Creator of heavens and earth, Author of Eternal Life, and Giver of all good gifts, Thy Spirit is here so anointing, Lord, looks like the building's a-breathing, moving back and forth. Why can't the people understand it, Lord? Have they--have they associated with the world so much, and got so cold and formal and starchy, till they can't know You anymore? Lord God, may this power strike everyone, and every sick person be healed, every sinner saved, and God get glory. Through Jesus Christ, the Son of God, I ask it. Amen.
E-64 Aceea este ce a făcut Diavolul. Aceasta a cucerit înăuntru în biserică. El a continuat să curteze biserica, "Vino la mine, eu îţi voi da un tabernacol mare imens pe aici dacă tu doar vei face aceasta. Dacă te vei scăpa de predicatorul acela fanatic care-l ai, şi iei un om, un Doctor al Divinităţii care are ceva sens, noi vom zidi o biserică frumoasă mare clasică şi vom fi ca restul din ei." Ruşine vouă! Mai degrabă aş avea un om care nu ştie despărţi cafeaua de fasole, dar care a fost umplut cu Duhul Sfânt, care a fost necompromis, prin Puterea lui Dumnezeu.
E-108 Do you believe it? Raise up your hands. Do you accept your healing? God bless you. Now, go and find it just the way you believe, it'll be that way. I see visions breaking over others. That's right. I got to come back tonight.
If you don't believe now, you ain't going to never believe. That's right. Jesus did it one time, and they said, "Thou art... We know when Messiah cometh, He'll tell us this." She said, "I know the Messiah will do that. But Who are You?"
He said, "I'm He."
Then she run into the city and said, "Come, see a Man Who knowed what I was and what I've done. Isn't this the Messiah?"
He said, "These things will form again in the last days. The Church will be preaching the truth; it'll be standing on the Word. It'll be you doing all the commandments of God. It'll not associate with the world. And through there I'll move and do the same things."
E-65 Dar aceasta a ajuns, oh, aşa de rigidă, încât ceva sărman sfânt poate pătrunde în adunare să vorbească în limbi, sau să strige puţin, sau să facă ceva, iar restul dintre ei toţi se vor aduna în jur să privească. "Ce a fost aceea? Ei bine, mă întreb de ce? Acela trebuie să fie un fanatic căzut de undeva." Voi ştiţi că acela-i adevărul! Ceva sfânt sărman păşeşte înăuntru, şi devine suficient de fericit să-şi ridice mâinile, şi să plângă să laude pe Domnul, cineva care va striga "amin" la predicarea Evangheliei, iar restul dintre ei se întorc în jur şi să vadă ce a zis el. Aceia sunt Penticostalii. Care-i chestiunea? Voi vă modelaţi după Metodişti, după Baptişti; ei se modelează după Catolici; Catolicii s-au modelat după iad. Şi, toţi împreună, aceasta tot după iad! Corect.
E-112 But He said, "They'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God, trucebreakers, false accusers, having a form of godliness," very religious, going to churches. "Having a form of godliness, but denying the power thereof; from such turn away."
You people, wherever you was in the church, that He called out just now, the vision's gone from me. If--if that was truth, what I said, and me being not knowing that to you, raise up your hands, ever who it was. All over the church, every--everywhere. All right. See? Don't know them, never seen them; but the Holy Spirit's here and He knows them. Can't you see it's not me?
E-66 Dalila v-a cucerit în biserici mari, fine, predicatori educaţi, să ia clasa mai bună. "Păi, voi ştiţi, Aşa-şi-aşa aici jos este un milionar, dacă l-am putea aduce numai să vină în adunarea noastră! Oh, vai!" Dacă el nu este născut din nou, atunci el nu merită să fie acolo. Mie nu-mi pasă dacă el are un milion de dolari. Dacă el deţine patruzeci de Cadilacuri, orice are el, el trebuie să fie născut din nou, să vină drept jos la o naştere nouă şi să fie regenerat prin Duhul Sfânt, şi să vină afară de acolo într-o naştere nouă, mucind (scuzaţi-mă), plângând şi strigând, şi să continuie înainte cum fac restul dintre ei, şi să trăiască o viaţă după aceea să dovedească că Îl are. Amin. Aceea este ce aveţi nevoie.
E-114 Listen. If He'll entrust me with that, He'll trust me with the truth of the Word, because the truth can only come by the Word. Repent, everyone, and be baptized in the Name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promise is unto you and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call." You believe it? There's to be a baptismal service just in a moment.
Let's bow our heads. I'll ask the pastor to pray while they make ready for the baptism. I think there's a baptismal service coming...?... All right, sir.
E-67 "Samson, Filistenii sunt asupra ta." Comuniştii sunt asupra ta. Lumea este asupra ta. Diavolul este asupra ta.
E-68 Ei merg înapoi şi văd Duhul lui Dumnezeu înfăptuind minuni şi făcând lucruri ale învierii Lui, ceea ce a promis Isus, ei spun, "Ştiţi, eu gândesc că Fratele Branham are o mulţime de telepatie mintală. Păstorul meu a spus că aceasta era de la Diavolul."
E-69 Tu sărman, făţarnic, infidel amăgit, tot lustruit, tu lupule îmbrăcat în haine de oi! Isus a zis, "Dacă M-aţi fi cunoscut, aţi fi cunoscut ziua Mea." Dar voi aveţi o grămadă de Sauli care încearcă să vă facă ca restul lumii.
E-70 Noi vrem o grămadă de oameni ai lui Dumnezeu care nu compromit asupra Cuvântului, ci predică Adevărul şi stau pe botezul Duhului Sfânt.
E-71 Dar ce a făcut lumea? Ea v-a ras toată Puterea jos. Voi aţi fost născuţi Nazarit, Penticostali, dar lumea desigur v-a ras Puterea. Acum este tot aşa de rigidă ca restul dintre ele.
E-72 Ce vom face noi? Ce se va întâmpla? Există un lucru glorios la care mă pot gândi ca să închei acest text.
E-73 În timp ce Samson era legat! Noi nu putem avea o trezire. Ascultaţi la fratele nostru loial, Billy Graham, "Trezire în ziua noastră!" Ascultaţi la strigătul lui Oral Roberts, "Trezire în ziua noastră!" Ascultaţi la restul dintre ei, "Trezire în ziua noastră!" Cum putem noi avea o trezire când suntem legaţi? Noi am legat Duhul Sfânt, cu organizaţiile şi tradiţiile noastre, şi noi nu putem avea o trezire a Duhului Sfânt. Amin. Eu ştiu că aceea este pârjolitor de fierbinte, cu vremea, dar este Adevărul. Cum putem noi avea o trezire a Duhului Sfânt când voi sunteţi aşa de legaţi şi rigizi! "Formă de evlavie," Biblia a zis că ei vor avea. "Formă de evlavie dar vor nega Puterea de acolo." Puterea din ce? Puterea organizaţiei? Puterea lumii? Puterea bisericii? Puterea Duhului Sfânt! Acela-i locul secret în biserică. Şi când biserica adoptă predicatori educaţi, şi clădiri mari şi podoabe, în locul Duhului Sfânt de modă veche, ei mai bine ar fi în misiune din nou. Amin. Adevărat. Cum veţi avea o trezire a Duhului Sfânt, şi oamenii Îl sting şi-L leagă şi le este teamă de El? Acolo este unde zace necazul.
E-74 "Filistenii sunt asupra ta." Dar singura binecuvântată speranţă ce o avem, în timp ce Samson era în temniţă...
E-75 Care era primul lucru ce au făcut ei când l-au prins? Ei 1- au legat, întâi. Ei i-au luat puterea, i-au aflat secretul. Ei v-au aflat secretul. Lumea v-a aflat secretul. Acum voi femeile toate vă tăiaţi părul, aceasta merge ca lumea. Voi bărbaţilor toţi mergeţi şi vă comportaţi ca lumea. Este în ordine, spuneţi glume şi glume murdare, şi ieşiţi afară şi fumaţi câteva ţigări, şi mergeţi afară cu nevestele vecinilor, şi toate altele în felul acela, puţină băutură sociabilă să vă ţineţi slujba. Eu mai degrabă aş sta pe burtă şi aş mânca sărăţele şi să beau apă din reţea, şi să stau curat şi pur înaintea lui Dumnezeu, decât să compromit pentru vreun fel de slujbă. Aşa este. Adevărat. Staţi adevăraţi către Dumnezeu.
E-76 "Samson, Filistenii sunt peste tine." Tabernacol Branham, ismul-lumesc se strecoară printre voi. Ce spuneţi despre aceasta? V-aţi expus secretul? V-aţi expus secretul acela pe care Dumnezeu vi l-a dat când vă tăvăleaţi acolo în rumeguş cu câţiva ani în urmă? L-aţi lăsat să se strecoare afară cu închinare, socială formală? Ce vi s-a întâmplat? Dumnezeu poate veni jos şi să înfăptuiască o minune şi să meargă chiar jos prin audienţă şi să spună oamenilor secretele inimilor lor, şi totul, şi să vindece pe cei bolnavi şi suferinzi, şi să facă semne şi minuni, şi să predice Cuvântul Lui aşa de tare cât pot ei, prin Duhul Sfânt; şi oamenii spun, "Ei bine, eu presupun că este în ordine. Ne place să ascultăm la aceasta din când în când, dacă nu suntem prea obosiţi." Acela-i Tabernacolul Branham. Filistenii sunt asupra ta.
E-77 Când, obişnuia să fie când predicarea Cuvântului, şi sfinţii bătrâni cu lacrimi în ochii lor, se ridicau în picioare şi umblau, hohotind, poate fără să spună un cuvânt, doar umblând în jur, de două sau trei ori, şi şedeau jos, aşa de umpluţi cu Duhul Sfânt! Cuvântul i-a hrănit! "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Filistenii sunt asupra ta, Tabernacol Branham.
Filistenii sunt asupra voastră, Penticostalilor.
E-78 Desigur, Filistenii v-au prins, pe restul din voi, cu mult timp în urmă când v-aţi organizat aşa de strâns, nimic nu putea veni înăuntru numai dacă erai un Prezbiterian, Baptist, Metodist, Catolic, sau ceva. Tu nu ai avea nimic de-a face cu restul dintre ei.
E-79 Deci, trezire în ziua noastră? Cum o putem noi avea când dătătorul de trezire obişnuit este legat de lume? Dumnezeu nu va veni înăuntru unde este lumea, voi doar puteţi depinde de aceea. Voi vă asociaţi cu lumea, atunci aceasta este-este totul din ea. Când voi lăsaţi ca lumea să se strecoare înăuntru, voi mergeţi să vă comportaţi ca lumea, atunci voi sunteţi terminaţi. Dar când dezlegaţi fiecare lanţ de la lume, şi veniţi la Dumnezeu, Dumnezeu vă va folosi până când mergeţi să flirtaţi din nou.
E-80 Iată singura speranţă pe care o am în această dimineaţă, să zvonesc Mesajul meu, este aceasta, "În timp ce Samson era legat, o şuviţă nouă de păr i-a crescut."
E-81 Dumnezeu ne trimite o altă Biserică chiar înainte de timpul sfârşitului, ca Puterea Duhului Sfânt să poată veni în ea, în demonstrările Duhului, şi Marcu 16 să poată urma Biserica, Fapte 2:4, Fapte 2:38, toată aceasta va fi urmată drept înainte cu Biserica. Semne şi minuni însoţesc apostolii. Mari semne ale învierii Lui îi însoţesc. În timp ce noi suntem în temniţă, cu siguranţă Dumnezeu creşte o recoltă pe undeva, pentru ultima ucidere mare. Fie ca acela să fii tu, prietenul meu Creştin de aici în această dimineaţă, fie ca aceasta să fie că tăria ta a început să crească. Mă rog ca acest Mesaj din dimineaţa aceasta, şi afară în ţară unde va merge acesta, eu nădăjduiesc că acest Mesaj va ajuta să aducă vitamina la sistemul vostru care va creşte o Putere spirituală înapoi în viaţa voastră din nou.
Să ne aplecăm capetele şi să ne rugăm.
E-82 O Doamne Dumnezeule, Creator al Cerurilor şi al pământului, Autorul Vieţii Veşnice, şi Dătătorul fiecărui dar bun spiritual, ia aceste cuvinte în această dimineaţă şi punele în inimă, şi udă-le, Doamne. Fie ca oamenii să se roage asupra acestor lucruri, văzând că lumea a curtat biserica şi în final a găsit Puterea ei, i-a găsit locul ei secret, i-a aflat unde stă secretul, şi i l-a ras. A luat oamenii care odată au strigat biruinţa, odată au avut biruinţa, şi i-a ras, să stea acasă miercuri seara să privească un program la televizor. Le-a luat bucuria din inimile lor, şi le-a dat mai multă dragoste pentru lume decât cum au ei pentru Dumnezeu. Le-a dat mai multă lume, pentru lumeşti, mai multă dorinţă pentru distracţie lumească decât să aibe predicarea Evangheliei. Dacă nu există o orchestră mare şi o mulţime de agitaţie, şi strigăte şi agitaţii, atunci ei nu vor vechia Evanghelie, în continuare, care aduce lacrimi de bucurie în suflet, care aduce înapoi vindecare Divină, care reaşează darurile apostolice la biserică, care aduce pe Cristosul înviat, pe Mesia din această zi.
E-83 Dar aşa cum Israel a fost legat prin-prin regii lor, încât ei nu puteau urma pe adevăratul Rege; şi adevăratul Rege, când El a venit, ei nu L-au recunoscut. Tot aşa este astăzi. O Doamne, Regele Gloriei a apărut în forma Duhului Sfânt, şi, Doamne, ei nu o ştiu. Ei nu o recunosc. Ei sunt aşa de organizaţi aşa de strâns, încât ei nu o înţeleg, deoarece nu este în organizaţia lor. Doamne, aceasta este o lucrare a Diavolului care a făcut aceasta la oameni.
E-84 Fie ca Samsonul lui Dumnezeu, fie ca cei drepţi în inimă, acei care tânjesc şi plâng, şi pledează şi o ţin înainte, fie ca ei să stea cu acesta, Doamne, până când această nouă recoltă creşte, până când apare din nou o bucurie în Sion, şi acolo vine un grup care poate să recunoască şi să înţeleagă, care poate să vadă pe Mesia şi Puterea ascunsă care este ascunsă de lume, ca ei să nu înţeleagă acum. Îngăduie, Doamne, ca ei să vadă aceasta. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
... Putere chiar acum,
O Doamne, trimite Puterea chiar acum
Şi botează pe fiecare.
Ei erau în camera de sus,
Ei erau toţi cu un acord,
Când Duhul Sfânt a coborât
Care a fost promis de Domnul nostru.
O Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum,
O Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum;
O Doamne, trimite Puterea chiar acum
Şi botează pe fiecare.
E-85 Cum Îl iubesc eu! Doar să trimită Puterea Lui! Ei erau în camera de sus, toţi cu un acord. Toată lumea s-a scurs din ei. Ei au fost goliţi, şi Duhul Sfânt a venit.
E-86 Astăzi ei zic, "Vino, înscrie-te la biserică, pune-ţi numele în registru. Sau apleacă-te jos şi zi, 'Eu mărturisesc pe Cristos ca Fiul lui Dumnezeu,' ridică-te." Diavolul face acelaşi lucru. Cu certitudine. Diavolul a fost botezat când Iuda a fost botezat. Diavolul a mers afară şi a predicat Evanghelia când Iuda a mers afară şi a predicat Evanghelia. Dar Diavolul nu a primit Duhul Sfânt. Aceea este. Acolo-i unde este Puterea ascunsă, acea înviere, care ştie sigur, dincolo de o umbră de îndoială. Amin.
E-87 El este aici. Acelaşi Duh Sfânt, acel Unul era peste Mesia, încă este peste Biserica Lui. El niciodată nu pleacă. "Eu voi fi cu voi întotdeauna, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Eu voi fi acolo. Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Mai multe decât acestea veţi face, căci Eu merg la Tatăl Meu."
E-88 Dar lumea o compromite, "Oh, acelea sunt zile trecute!" Tocmai ce vrea Diavolul să faceţi. Ei vă vrea să străluciţi. Dumnezeu vă vrea botezaţi. Dumnezeu vă vrea... Voi ziceţi, "Oh, eu nu cred toată desfăşurarea aceea." Mergi înainte şi trăieşte, mergi înainte şi trăieşte în păcatul tău, trăieşte în păcatul tău. Dar până nu putrezeşti, până nu putrezeşti faţă de ideile tale proprii, până nu putrezeşti faţă de modele tale, şi să fii regenerat din nou şi născut din nou, şi Viaţa aceea nouă va fi cu totul diferită de acea care a mers jos.
E-89 Un bob de porumb merge jos galben, şi vine sus verde. Merge jos tare, învelit înăuntru, el vine sus flexibil şi bătut de vânt. Oh, glorie! Aleluia! Când vânturile încep să bată, bobul nu poate face nimic decât să se mute, mişcă, dar micuţul-micuţul firicel se îndoaie şi se bucură, creşte apoi, se întăreşte. El nu poate deveni un fir până bobul nu este mort şi putred. Nu numai mort; ci putred. Nu mai poate veni înapoi, dar viaţa vine din el.
E-90 Aşa cum am zis cu un timp în urmă, o naştere este un lucru oribil, scârbos, murdar, cel mai murdar din murdar, dar acolo este unde zace viaţa. Când tu te socoteşti murdar, socoteşti crezurile tale Metodiste, Baptiste şi Penticostale murdare, şi mori la altar, atunci Viaţa nouă intră. Duhul Sfânt te face în deasupra de aceea; tu vezi pe Dumnezeu.
E-91 Noi Îl vom vedea într-o zi glorioasă. Într-o zi dincolo de accesul cunoaşterii muritoare, noi Îl vom vedea. Voi credeţi asta? Într-o zi dincolo de accesul cunoaşterii muritoare, acolo aşteaptă pentru mine un mâine bucuros.
E-92 Eu stăteam sus aici la colţ seara trecută, şi m-am gândit că l-am văzut pe micul Rabin Lawson. Când el obişnuia să fie aici jos, şi întindea în jur cu bastonul lui vechi şi mă trăgea cu gâtul lui, în jurul gâtului meu cu bastonul lui, aici sus la amvon, şi cânta cântarea aceea, "Acolo aşteaptă pentru mine o..." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-93 Ceva s-a întâmplat! Aceasta a luat lumea afară. Eu am început să văd lucrurile diferit. Eu m-am îngrijorat aşa de mult despre felul cum fac aceşti oameni Americani, în mod constant, an de an, văzând femei şi bărbaţi cum se degradează şi ajung afară în păcat, încât eu aproape am avut o criză, de două sau trei ori, îngrijorându-mă de aceasta. Ieri, am zis lui Dumnezeu, "Eu nu mă voi mai îngrijora. Cuvântul Tău a zis că va fi aşa. Dar eu voi sta în spărtură şi voi striga împotriva ei, cu tot ce este în mine."
E-94 Zilele trecute, stând sus la Green's Mill, peştera mea, în spate de tot în pustie, m-am rugat toată ziua. Şi pe la ora trei, soarele apunea, şi eu stăteam acolo sus privind peste aceea, am ieşit din peşteră, sus pe o stâncă mare. Şi eu stăteam acolo, privind spre Est, lăudând pe Domnul. Şi eu puteam să văd soarele mutându-se jos în spatele pomilor sus pe vârful muntelui, cum priveam peste canion acolo peste celelalte, şi multe frunzişuri, tot aşa de liniştit cum putea fi. Şi am zis, "Doamne, într-o zi Tu l-ai ascuns pe Moise în crăpătura stâncii, şi Tu ai trecut pe lângă el, căci el era epuizat. Dar Tu ai trecut pe acolo, el a zis că 'arăta ca spatele unui om."' Eu am zis, "Ascunde-mă în crăpătură, Doamne." Pe la timpul acela, acolo la o parte de la mine, a venit un Vânt mic mişcându-se jos prin tufişuri. El s-a mişcat drept înainte, a venit chiar jos pe lângă mine, un Vânt mic mişcându-se jos, a mers jos prin păduri. Eu am stat acolo.
Într-o zi, numai Dumnezeu ştie doar unde sau când,
Roţile vieţii muritoare vor sta toate liniştite,
Atunci eu voi merge să locuiesc pe dealul Sionului.
Într-o zi dincolo de accesul cunoaşterii muritoare,
Într-o zi, numai Dumnezeu ştie doar unde şi când,
(Ce se va întâmpla? Ea se va închide, toate aceste rotiţe învârtindu-se)
Roţile vieţii muritoare toate vor sta liniştite,
Atunci noi vom merge să locuim pe dealul Sionului.
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă;
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă.
Dacă tu ajungi acolo înaintea mea,
Venind să mă duci Acasă;
Spune-i Fratelui Bosworth, şi la toţi prietenii mei, de asemenea,
Doar venind să mă duci Acasă.
Acum avântă-te jos (El va coborî într-o zi şi mă va ridica.) car-... (Fiecare pom vafi în flăcări; Îngerii lui Dumnezeu, carul de foc)... să mă ducă Acasă;
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă.
E-95 Într-una din aceste zile, într-una din aceste zile în părţile de jos ale orelor morţii mele, eu Îl aştept să vină. Aşa este.
Am privit peste Iordan şi ce am văzut
Venind să mă ducă Acasă; (ca bătrânul Ilie privind peste Iordan)
O ceată de Îngeri strălucitori venind după mine,
Ei veneau să mă ducă Acasă.
Avântă-te jos, coboară jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă;
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă.
E-96 Domnul Isus, Conducătorul binecuvântat al acestui car, Pilotul peste vaporul vechi al Sionului, corabia Vieţii, mişcându-se jos prin clădire, vorbind, Prezenţa Lui este aici. Chiar Duhul Sfânt care L-a înviat din mormânt este aici.
E-97 Fiind că ei nu au dat cartonaşe de rugăciune, este cineva aici care a venit din afara oraşului, pe care nu-i cunosc, care sunt aici pentru rugăciune? Ridicaţi-vă mâinile, care eu nu vă cunosc. Ridicaţi-vă mâinile sus, care eu nu vă cunosc. Tu, tu de acolo. Eu cred că insul mic cu mustaţă în spate acolo, cineva şi-a ridicat mâna în spate în partea aceea. Da, tu, ţi-ai ridicat mâna? În ordine. Acolo în spate, tu, domnule. În ordine. Voi toţi sunteţi străini pentru mine? Acel Domn Isus, acelaşi Păstor al turmei de aici, credeţi că promisiunile Lui sunt adevărate? El unge biserica Lui, şi "Lucrările care le fac Eu, le veţi face, şi voi. Chiar mai mari decât acestea veţi face, căci Eu merg la Tatăl Meu. Mai multe decât acestea!" Voi o credeţi?
98 V-aţi ridicat mâna cei care nu m-aţi cunoscut? Credeţi că Dumnezeu poate să-mi spună ce este în inima voastră, poate să-mi vorbească întocmai cum El i-a vorbit femeii care I-a atins haina? Credeţi că El este Marele Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi stările voastre, mă veţi crede să fiu profetul Său, credeţi că Prezenţa Lui este aici şi de aceea El o permite? Tu te rogi pentru soţia ta. Ea are un şold rupt, şold dislocat. Aşa este. Dacă aceasta-i corect, ridică-te. În ordine, mergi şi află-o, bine. Amin.
E-99 Dar tu acolo din spate, insul mic care s-a ridicat în picioare, care ai mustaţa? Crezi tu din toată inima ta? Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi spună necazurile tale? Crezi că fiul tău se va face bine? Tu crezi? Ai un băiat, el are paralizie cerebrală. Aşa este. Tu nu eşti... Acesta este din Kentucky. Dacă aceea este aşa, ridică-ţi mâna. Eu nu te cunosc, nu-i aşa? Dacă te cunosc... Ridică-ţi mâinile în felul acesta, că nu ne cunoaştem unul pe altul. Aşa este. Încredinţând lui Dumnezeu. Tu o crezi? Aşa cum o crezi, află-ţi băiatul în felul cum crezi. Doar puneţi-o pe inimă.
E-100 Cine a fost aici Acare şi-a ridicat mâinile, pe care eu nu-nu am... Tu ai fost? În ordine, domnule, tu mă crezi că sunt profetul lui Dumnezeu? [Omul zice, "Amin." – Ed.] Tu crezi, cu toată inima ta? Tu nu trebuie să te ridici, doar stai chiar acolo. În ordine, domnule, care este necazul tău, tu ai diabet de zahăr. ["Aşa este"] Şi îţi jenează piciorul. ["Da."] Tu eşti din Ohio. ["Da."] Numele tău este Dl. Miller. ["Aşa este."] Mergi ţnapoi acasă şi fii sănătos. În ordine, crede cu toată inima ta. În ordine.
Tu crezi cu... O crezi. Dacă poţi crede!
E-101 Doamna care şade aici, ţi-ai ridicat mâna? Doamnă mare, cu ochelari, tu crezi cu toată inima ta? Crezi tu cu... Tu mă crezi că sunt slujitorul lui Dumnezeu? Tu crezi? În ordine, dacă Dumnezeu poate şă-mi spună care-i necazul tău, vei crede tµ? Boală de inimă. În ordine, ridică-ţi mâna dacă este aşa. În ordine.
E-102 Doamna de aici alături de tine, s-a ridicat. Inima; dar este de fapt ochii tăi. Eu o cunosc. În ordine, dacă tu poţi crede!
E-103 Acolo în spate, omul următor acolo înapoi are boală de inimă, la fel, şi o boală de piele. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Tu crezi, domnule?
E-104 Există un bărbat acolo în spate pe undeva, şi-a ridicat mâinile care nu... Dl. Schubert. În ordine, domnule. În ordine, crezi tu? Aceasta este pentru ochii tăi, de asemenea, nu-i aşa? Tu te rogi pentru mama ta care şade acolo afară, de asemenea. Dacă aceea este aşa, ridică-ţi mâna. Noi suntem străini. Este corect? Daţi mâna, daţi mâna unul cu celălalt. În ordine, aşa este. Dacă puteţi crede, puteţi primi!
E-105 Isus Cristos cel înviat este în clădire. El este acelaşi Unul. Ce vă face El vouă? Aţi lăsat voi ca lumea să sugă toată tăria afară din voi? Slavă! Eu vreau naşterea din nou! Eu vreau Viaţă nouă! Mie nu-mi pasă pe ce plan vine Acesta, dacă eu trebuie să fiu un holy roller, orice. Mie nu-mi pasă pe ce plan vine El, eu vreau adevăratul Duh Sfânt cum este peste mine acum. Eu vreau să-L păstrez! Eu mai degrabă îl am pe El decât toate lucrurile lumii. Amin! Credeţi voi? Credeţi voi că El este aici?
E-106 Puneţi-vă mâinile unul peste celălalt, atunci. Spuneţi-mi încă un lucru ce ar putea El face. Nimic. Aveţi credinţă acum. Credeţi că s-a sfârşit.
E-107 Doamne Dumnezeule, Creatorul Cerurilor şi pământului, Autor al Vieţii Eterne, şi Dătător al tuturor darurilor bune, Duhul Tău este aici aşa de ungător, Doamne, se pare că încăperea respiră, mişcându-se înainte şi înapoi. De ce nu o pot oamenii înţelege, Doamne? S-au-s-au asociat ei cu lumea aşa de mult, şi au ajuns aşa de reci şi formali şi rigizi, încât ei nu mai pot să Te cunoască? Doamne Dumnezeule, fie ca această Putere să atingă pe fiecare, şi fiecare persoană bolnavă să fie vindecată, fiecare păcătos salvat, şi Dumnezeu să primească slavă. Prin Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu o cer. Amin.
E-108 Voi o credeţi? Ridicaţi-vă mâinile. Acceptaţi voi vindecarea voastră? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum mergeţi şi aflaţi-o chiar în felul cum o credeţi, aceasta va fi în felul acela. Eu văd viziuni desfăcându-se peste alţii. Aşa este. Eu trebuie să vin înapoi deseară.
E-109 Dacă nu credeţi acum, voi nu veţi mai crede niciodată. Aşa este. Isus a făcut-o odată, şi ei au zis, "Tu eşti... Noi ştim când vine Mesia, El ne va spune aceasta." Ea a zis, "Eu ştiu că Mesia va face aceea. Dar Cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sunt Acela."
E-110 Atunci ea a alergat în cetate şi a zis, "Veniţi, vedeţi un Om Care ştia ce eram şi ce am făcut. Nu este acesta Mesia?"
E-111 El a zis, "Aceste lucruri se vor forma din nou în zilele din urmă. Biserica va predica Adevărul, Ea va sta pe Cuvânt. Ea va face toate Poruncile lui Dumnezeu. Ea nu se va asocia cu lumea. Şi pe acolo Eu mă voi mişca şi voi face aceleaşi lucruri."
E-112 Dar El a zis, "Ei vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, având doar o formă de evlavie," foarte religioşi, mergând la biserici. "Având o formă de evlavie, dar negându-i Puterea. Depărtează-te de felul acela!"
E-113 Voi oamenilor, oriunde aţi fost în biserică, pe care El v-a strigat chiar acum, viziunea a plecat de la mine. Dacă-dacă acela a fost adevărul, ce am zis eu, şi eu fiind că nu am ştiut aceea la voi, ridicaţi-vă mâinile, oricine a fost. Peste tot în biserică, fiecare-fiecare persoană. În ordine. Vedeţi? Nu-i cunosc, niciodată nu i-am văzut; dar Duhul Sfânt este aici şi El îi cunoaşte. Nu puteţi vedea că nu sunt eu?
E-114 Ascultaţi! Dacă El mă va încredinţa cu aceea, El mă va încredinţa cu Adevărul Cuvântului, pentru că Adevărul poate veni numai prin Cuvânt. "Pocăiţi-vă, fiecare, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor, iar voi veţi primi darul Sfântului Duh, căci promisiunea este pentru voi şi pentru copiii voştri, cei ce sunt departe, chiar atât de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Voi o credeţi? Urmează să fie un serviciu de botez doar într-un moment.
E-115 Să ne aplecăm capetele, eu voi cere păstorului să se roage în timp ce ei se pregătesc pentru botez. Eu cred că urmează un serviciu de botez. În ordine.
Up