O Eliberare Totală

A Total Deliverance
Data: 59-0712 | Durată: 1 oră 11 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Eu eram cumva că nu ştiam ce să spun în dimineaţa aceasta. Eu şedeam acolo în spate cu Fratele Egan, şi am auzit... Fratele Neville zicea ceva, şi se uita spre mine. Şi eu i¬am zis Fratelui Egan, "Mă cheamă el pe mine?"
Şi el a zis, "El te cheamă."
E-1 I was kinda didn't know what to say this morning. I was setting back there with Brother Egan and I heard... Brother Neville was saying something there, looking towards me, and I said to Brother Egan, "Is he calling me?"
And he said, "He is."
And then here I'm up here to say something this morning. I was thinking when I was... The fan there where there--draws the voice, just seems to pull it right out when you're speaking and seems that the fan takes the voice right away.
I was hearing so testimony when I was in there to pray for the woman on the phone, and the one who got the message forgot to put the city of the place where to call, from Doctor Morrison's wife. And I'll just tell you what I done for you-all's prayer, and mine, I laid hands on the phone and pointed to the number wherever it was, and asked the Holy Spirit to go to the woman. So I think He'd hear that just the same as He would be if we would... See? And I just laid it down. And it might be that that's the way the Lord wanted it. See? It might be it would be better like that.
E-2 Şi apoi aici eu sunt aici sus să zic ceva în dimineaţa aceasta. Mă gândeam, când eu eram... Ventilatorul acolo, unde ei... trage glasul, doar se pare că o trage drept afară, când vorbeşti. Se pare că ventilatorul ia glasul imediat.
Eu am auzit astfel... mărturia când am fost acolo înăuntru să mă rog pentru femeie la telefon. Şi acea care a luat mesajul, a uitat să pună oraşul de la locul unde să sunăm, de la soţia lui Dr. Morrison. Şi eu doar vă zic ce am făcut, pentru rugăciunile voastre, şi a mele. Mi-am pus mâinile peste telefon, şi am indicat spre număr, oriunde era acesta, şi am cerut Duhului Sfânt să meargă la femeie. Astfel mă gândesc că El va asculta asta tot la fel cum El ar asculta dacă noi am... Vedeţi? Şi eu doar l-am pus jos. Şi ar putea fi că acela-i felul cum Domnul l¬a vrut. Vedeţi? Ar putea fi că ar fi mai bine aşa.
E-3 And then I heard the testimonies while I was in there. Someone saying that Sister Rook had... I believe Brother Neville said that she'd had a--a mental collapse like. Let's hold onto God for that, just remembering this one thing: God knows His Own. He knows all about them.
E-3 Şi apoi am auzit mărturiile în timp ce eram înăuntru acolo, despre cineva spunând că Sora Rook a avut... Eu cred că Fratele Neville a zis că ea a avut o-o prăbuşire mintală, parcă. Să ne ţinem de Dumnezeu pentru aceea, doar amintindu-ne acest singur lucru: Dumnezeu îi cunoaşte pe ai Săi Proprii. El ştie totul despre ei.
E-4 Can you hear all right in the back? If you can't, there's some empty seats up here, you can change if you wish to. And, let's see, is this the main mike? This over here is the main mike? Okay. We'll see if we can get that just a teeny bit closer. How about right around here, Gene? That'll be just fine. And sometimes I get just a little hoarse. I've been preaching quite a... Is that better? Can you hear that better?
E-4 Puteţi auzi bine în spate? Dacă nu puteţi, sunt ceva scaune libere aici sus. Voi puteţi schimba dacă doriţi. Şi, să vedem, este acesta microfonul principal? [Un frate zice, "Nu, domnule." – Ed.] Acesta de aici este microfonul principal? Bine. Noi vom vedea dacă putem să-l punem doar puţin mai aproape. Ce spuneţi despre chiar pe aici, Gene? Asta va fi chiar bine. Şi uneori eu devin doar puţin răguşit. Eu am cam predicat un pic. Este mai bine? Puteţi auzi aşa mai bine?
E-5 And we certainly remember these in prayer. And we want to report a glorious meeting from down in... Am I looking at Sister Rook? I thought I looking at a lady back here that looked like her. I thought, "Surely I'm not talking double here." I looking at someone looked like her, towards the back. She's in the Saint Edward's Hospital.
E-5 Şi noi într-adevăr ne amintim de aceştia în rugăciune. Şi noi vrem să raportăm o adunare glorioasă de jos din...
Mă uit eu la Sora Rook? M-am gândit că mă uitam la o doamnă aici înapoi care arăta ca ea. M-am gândit, "Cu siguranţă eu nu vorbesc dublu aici." Eu mă uit la cineva care arată ca ea, înspre spate. Ea este în Spitalul lui Saint Edward.
E-6 And so at Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed greatly, and many things that He did. And we're happy for that, happy we can come back to our own company, reporting the goodness and the mercy of God. That's the way they did in the Bible.
I was appreciating Brother Neville's--or Brother Beeler's prayer, how he prayed for the people, and--and asking for help and mercy. And if we'll just look along, you always, everything that goes on, you'll find there's something real genuine about it. And then when Brother Neville come and brought these deacons and so forth up here to the platform to--to pronounce the blessings of God upon the--the church offering, I heard him speaking in his prayer to God about those men, how that they prayed for one another. And that does me good to hear a pastor that can pray over his deacons, and the deacons pray back for the pastor. When you see a church going into cooperation like that, well, something's fixing to move. That's the way the church has to be in order. And it give me just an idea for a text. I was going to speak on the blessing at Kadesh, and the refusal of the hearing of the report of the spies, but then I changed my mind to something else then.
E-6 Şi astfel, la Cleveland, Tennessee, şi de asemenea în California, noi am avut adunări glorioase. Domnul ne-a binecuvântat măreţ, şi multe lucruri care a făcut El. Şi noi suntem fericiţi pentru asta. Fericiţi că putem veni înapoi la compania noastră proprie, raportând bunătatea şi mila lui Dumnezeu. Acela-i felul cum au făcut ei în Biblie.
7 L-am apreciat pe Fratele Neville, sau rugăciunea Fratelui Beeler, cum s-a rugat el pentru oameni, şi-şi a cerut ajutor şi milă. Şi dacă noi doar ne uităm pe aici, voi întotdeauna, tot ce se petrece, veţi afla că există ceva foarte veritabil cu acesta. Şi apoi când Fratele Neville a venit şi a adus aceşti diaconi, şi aşa mai departe, aici sus la platformă, să-să pronunţe binecuvântările lui Dumnezeu peste oferta bisericii, l-am auzit vorbind în rugăciunea lui către Dumnezeu, despre oamenii aceia, cum s-au rugat ei unii pentru alţii. Şi asta îmi face bine să aud un păstor care se poate ruga peste diaconii lui, şi diaconii să se roage înapoi pentru păstor. Când vedeţi o biserică mergând în cooperare în felul acesta, ei bine, ceva e gata să se mişte. Acela-i felul cum biserica trebuie să fie în ordine. Şi aceasta îmi dă chiar o idee pentru un text. Eu urma să vorbesc despre binecuvântarea de la Cades, şi refuzul ascultării raportului spionilor, dar atunci mi-am schimbat gândul, la altceva atunci.
E-8 And now, concerning healing, I got just a little testimony that I'd like to give. I was in hopes I'd see my boy, Billy, back there, but he's got it in his pocket. And Billy's getting to be better in the meetings than what he used to be. He was nervous and upset, and he'd kind of tell the people, "Oh, go set down, go set down. I--I'll give you a prayer card." But I've noticed recently there's getting to be people in the meeting that he just feel's so sorry for, if he ain't got no prayer cards left, then he'll put them in a room so I can go pray for them.
E-8 Şi acum, referitor la vindecare, eu am doar o mărturie mică care mi-ar place să o dau. Eu eram în speranţe că îl voi vedea pe băiatul meu, Billy, acolo înapoi, dar el o are în buzunarul lui.
Şi Billy devine a fi mai bun în adunări, decât cum a fost.
Era agitat, supărat, şi el cumva le spunea oamenilor, "Oh, mergi şezi jos. Mergi şezi jos." Zicea, "Eu-eu vă voi da un cartonaş de rugăciune." Dar am observat, recent, că ajunge să fie oameni în adunare pentru care lui îi pare aşa de rău. Dacă el nu mai are cartonaşe de rugăciune rămase, atunci el îi pune într-o cameră aşa ca eu să pot merge să mă rog pentru ei.
E-9 And such a thing happened at Chicago the last time, and I'd like to read that letter if he does come in. I never got to see him. He didn't know I was coming this morning over here, and want--want the letter. But I just thought of it when I thought of so much sickness. And here's the way it is. It's a certified letter that I was reading in the paper (I never was told), that where the papers was criticizing Oral Roberts for praying for a woman who had diabetes and died. And I, not out... As an American, I--I like to listen to the laws and--and the man who's in authority, but I think that's not just. Wonder if they'd be willing to put in the paper all that Oral Roberts had prayed for and got healed, that the doctors turned down. I wonder--just swap it right around once. See? They wouldn't do that. And then I think maybe that the Devil has just muddled them up so, that, and God permitting it, that the day of the judgment they'll have to answer for that. But I know of thousands of people that Oral Roberts has prayed for, that's been dying, and they're well.
E-9 Şi un astfel de lucru s-a întâmplat la Chicago, ultima dată. Şi mi-ar place să citesc scrisoarea aceea dacă el vine înăuntru. Eu nu am ajuns să-l văd. El nu ştia că eu voi veni în dimineaţa aceasta, pe aici, şi-şi vreau-vreau scrisoarea. Dar eu tocmai m-am gândit la ea când m-am gândit la aşa multă boală. Şi iată felul cum este. Este o scrisoare certificată care...
Eu citeam în ziar (eu niciodată; nu mi s-a spus), căci unde ziarele îl criticau pe Oral Roberts, pentru că s-a rugat pentru o femeie care a avut diabet şi a murit. Şi eu, acum, ca un American, eu-eu îmi place să ascult la legile şi-şi omul care este în autoritate. Dar mă gândesc că asta nu este drept. Mă întreb dacă ei ar vrea să pună, în ziar, toţi acei pentru care Oral Roberts s-a rugat şi s-au vindecat, pe care doctorii i-au refuzat. Mă întreb, dacă ei ar schimba drept înapoi în jur odată, vedeţi. Ei nu ar face asta. Şi apoi mă gândesc poate că Diavolul doar i-a zăpăcit aşa, încât, şi Dumnezeu o permite, ca în Ziua Judecăţii ei vor trebui să răspundă pentru aceea. Dar eu ştiu despre mii de oameni pentru care Oral Roberts s-a rugat, care erau pe moarte, şi ei sunt sănătoşi.
E-10 So you see, they--they're unfair about it. They'll deliver their side, the critical side, but won't deliver the other side. Now, the paper is supposed to keep the public up to date on events that happen. Then I think if human beings are concerned with one another, if somebody gets healed, really healed, every paper in the United States ought to pack the article of it. But you can't hire them to do it. No, you take something like that there, they'll snicker and laugh at it and turn it back; but now if there's anything to criticize... It just goes to show that this nation is ready for judgment. That's right. And there's got to be judgment, and there's no way to escape it, and they're only heaping fire upon their heads, and so forth, and such a--a disunified to the principles. A paper, its principles is to--to inform the public of anything good or bad that's happening. But they're away from their principles. And when they're kee--away from their principles, then they--they will not serve their purpose well.
E-10 Deci, vedeţi, ei, ei nu sunt cinstiţi cu aceasta. Ei îşi vor reda partea lor, partea critică, dar nu vor să redea cealaltă parte. Acum, ziarul se presupune a ţine publicul la zi cu evenimentele care se întâmplă. Apoi mă gândesc, dacă fiinţele umane sunt preocupate unele de altele, dacă cineva se vindecă, într-adevăr vindecat, fiecare ziar din Statele Unite ar trebui să publice articolul despre aceasta. Dar tu nu-i poţi angaja să o facă. Nu. Voi luaţi aşa ceva acolo, ei vor chicoti şi vor râde de aceasta, şi o dă înapoi. Dar acum dacă există ceva să critice... Aceasta doar merge să arate că această naţiune este gata pentru judecată. Corect. Şi trebuie să fie judecată, şi nu este cale să scape de ea. Şi ei îşi îngrămădesc numai foc pe capetele lor, şi aşa mai departe. Şi aşa o-o... neunificaţi, faţă de principii! Un ziar, principiile lui, sunt să-să informeze publicul de orice bun sau rău, care se întâmplă. Dar ei sunt departe de principiile lor. Şi când ei sunt departe de principiile lor, atunci ei-ei nu îşi vor servi bine scopului lor.
E-11 And that's the same way it is with the church. When the church is away from its principles, it can never serve the saints well. We've got to stay together, got to be unified. We got to be one heart and one accord. Or we'll never serve God or the people unless we're one heart and one accord, to stand by the principles of the Bible and the things that God has said that's right. We must always stand by them.
E-11 Şi aceea este în acelaşi fel cu biserica. Când biserica este departe de la principiile ei, ea niciodată nu poate sluji bine pe sfinţi. Noi trebuie să stăm împreună, trebuie să fim uniţi. Noi trebuie să fim o inimă şi un acord. Sau, noi niciodată nu vom sluji pe Dumnezeu sau poporul, dacă nu suntem o inimă şi un acord, să stăm alături de principiile Bibliei şi lucrurile care Dumnezeu a zis că sunt drepte. Noi trebuie întotdeauna să stăm alături de ele.
E-12 Billy stuck into the room at Chicago, he... Someone come to him, a woman with her husband with cancer on the lungs, dying, and his wife was a polio victim in a wheelchair, and her trying to take care of a man that couldn't hardly stand up with cancer on his lung. And Billy said to him; he said, "I--I'm sorry, sir." Said, "I'd gladly give you a prayer card." And he said, "But I--I haven't got another one left."
And he said, "Well, all right, sonny." He said, "That's all right." Said, "We tried to get here, but it was so unhandy for us."
Billy said, "Tell you what you do." Said, "I'm going to get Dad and I'm going to bring him in, and I take him out." And said, "When I do, as soon as you hear his message," said, "then you get your hu--or your wife and you, and get into a little room there where I pass through, and I'll have him pray for you."
"Oh," he said, "that's loyal, son. That's good enough." See? There's an--there's an attitude. See? "Good enough. That's fine." See?
E-12 Billy rămas în cameră la Chicago, el... Cineva a venit la el, o femeie cu soţul ei, cu cancer la plămâni, pe moarte. Şi soţia lui era o victimă polio într-un cărucior, şi ea încerca să îngrijească de un bărbat care abia putea sta în sus, cu cancer la plămânul lui. Şi Billy i-a zis, el a zis, "Eu-îmi pare rău, domnule." A zis, "Eu ţi-aş da bucuros un cartonaş de rugăciune." Şi el a zis, "Dar eu-eu nu mai am nici unul rămas."
E-16 And that night, Billy, when he went back there, still against what he had said, that he had his brother-in-law there who was bleeding with hemorrhages from the lungs, and his sister-in-law there who was bleeding from the stomach with ulcers, also that they'd come in with them, kind of on the side of helping them get in. You have to watch; there'd be a whole room full. You see? But going through and praying for them, we get a letter back through the mail that that man has perfectly healed of that cancer of his lungs; the woman, the wife in the wheelchair, is up going around just normal as she ever was; the man with the hemorrhages of the--of the lungs from tubercular is completely well, and his wife is well of the ulcers. Four of them healed straight, I wonder if the newspapers would be willing to print that? See, see? See? Oh, but God still is God. He just does things in His Own way, you know, and He's so good. We're so happy to know that He is God.
E-13 Şi el a zis, "Bine, în regulă, fiule." El a zis, "Este în ordine." A zis, "Noi am încercat să ajungem aici, dare aşa de incomod pentru noi."
E-17 We was talking the other morning about a little preacher that we know that used to go around and pray for the sick and everything, and he went and prayed for a person in the hospital in Louisville, and a tubercular case, the lady died. The little fellow said, "Well, there's no need... God ain't... There ain't no God; He'd keep His Word." But, "I anointed her just like--like the Bible said. If He don't keep His Word, He's not God." Said, "It's just a Book."
Now, that would seem like that unless you knowed God. That's part of the Scriptures, but it's not all of the Scripture. It's upon the basis of the faith of the individual. See?
E-14 Billy a zis, "Vă spun ce să faceţi." A zis, "Mă duc să-l aduc pe tati. Şi îl voi aduce înăuntru, şi-l voi aduce afară." Şi a zis, "Când o fac, imediat ce auziţi Mesajul lui," a zis, "atunci să-ţi iei... sau soţia ta şi tu, şi intraţi într-o cămăruţă acolo pe unde trec eu, şi eu îl voi face să se roage pentru tine."
E-19 And I told my wife, I said, "There's been so many things happen, that I just know that there is. I don't know what's going to happen to me at the end. I may go the same way. If God ever moves His hand of mercy from me, I'll go the same way. But as long as He'll keep His hand of mercy and guidance upon me, I'll go on." But I asked Meda; I said, "Who was it in the room that morning after the vision of me seeing my little girl, Sharon?"
E-15 "Oh," el a zis, "aceea este loial, fiule. Asta-i suficient." Vedeţi? Există o-există o atitudine. Vedeţi? "Suficient. Asta-i bine." Vedeţi?
E-20 By the way, the other day, I like to have fainted; I was setting on the street. And you know my story of the vision of her after... And I looked, coming by my side, and there come a young girl down the street here in Jeffersonville, was just exactly like that vision. I just had to grasp my hands together. Looked so much like that vision of my little Sharon; she was a young woman then.
And after that vision that morning when in glory, I--Hope was telling me, had her arm around my shoulder, saying, "Don't worry about us, Bill. We're better off." I was just trying to commit suicide. And she said, "Don't worry. Promise me you won't worry anymore."
And I said, "I can't promise it, Hope, because I--I--I'm--I worry. I can't help it."
E-16 Şi în seara aceea, Billy, când el a mers acolo înapoi, încă împotriva a ceea ce a zis, că el a avut pe cumnatul lui acolo care sângera cu hemoragie de la plămâni. Şi cumnata lui acolo, care sângera de la stomac, cu ulcere, de asemenea că ei au venit înăuntru cu ei, cumva de o parte să-i ajute să intre. Tu trebuie să veghezi, acolo ar fi o cameră întreagă plină, vedeţi. Dar mergând şi rugându-ne pentru ei, noi primim înapoi o scrisoare, prin poştă, că omul acela s-a vindecat perfect de cancerul acela din plămânii lui. Femeia, soţia în cărucior, este sus, mergând în jur tot aşa de normal cum era întotdeauna. Omul cu hemoragii de-de plămâni, de la tuberculoză, este complet sănătos. Şi soţia lui este bine de la ulcere. Patru din ei vindecaţi, riguros! Mă întreb dacă ziarele vor vrea să tipărească asta. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Oh! Dar Dumnezeu încă este Dumnezeu. El doar face lucruri în felul Lui Propriu, voi ştiţi, şi El este aşa de bun. Noi suntem aşa de fericiţi să ştim că El este Dumnezeu.
E-23 And I come out of the vision, standing in the dark room. And not a vision, not imagination, but her arm was still around me. And she was patting me. I thought, "Wait a minute. This is not..." I didn't know what to call it in them days, a vision; I called it a trance. I said, "This is. Her hand's still there." I said, "Are you here, Hope?"
She said, "Bill, promise me that you won't worry anymore about me and Sharon." 'Cause I was at the end of the road; I was ready to commit suicide. I said, "I promise you." And she hugged me and patted me with her hand. And then I--I said, "Hope, where are you?" I got--felt up and got ahold of the little chain on the light and pulled it. I went around, searched through every chair to see if she was setting there. He's God. He's just as much God today as He was on Mount Transfiguration when Moses and Elijah appeared. He's still God.
E-17 Noi vorbeam dimineaţa trecută despre un predicator mic pe care îl cunoaştem, care obişnuia să meargă în jur, să se roage pentru bolnavi şi de toate. Şi el a mers şi s-a rugat pentru o persoană în spitalul din Louisville, şi un caz de tuberculoză, doamna a murit. Omuleţul a zis, "Păi, nu este nevoie... Dumnezeu nu este... Nu există Dumnezeu. El şi-ar ţine Cuvântul Lui." A zis, "Eu am uns-o chiar cum-cum a spus Biblia. Dacă El nu-şi ţine Cuvântul Lui, El nu este Dumnezeu." A zis, "Ea este doar o Carte."
E-25 We may go through lots of troubles and trials. Just remember, there's Someone Who knows, lights the way, makes it real. I do not know what's behind the curtain, but I know one thing; I'm pressing towards the mark of the high calling, everyday trying to live for that great event that will take place someday when I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. That's the day I live for. Leaving those things behind, which are, I want to press on, just keep going.
E-18 Acum, aceea ar părea aşa dacă nu-l cunoşti pe Dumnezeu. Aceea este parte din Scriptură, dar nu este toată Scriptura. Aceasta-i pe bază de credinţă a persoanei. Vedeţi?
E-26 I want this Tabernacle, now that you're on your feet, I want you to keep pressing towards the mark of the high calling. Whatever you do, cling together, be as clannish as you can be, but always with a arm out to reach and get someone else to bring them in. But in this faith that we're now preaching and earnestly contending for, don't you move one inch from it. For if you believe me to be His servant, this is the program of God. It'll never be in the majority. It'll always be in the minority, always has and always will be. But remember, it is written, "Fear not, little flock; it's your Father's good will to give to you the Kingdom."
E-19 Şi i-am spus soţiei mele, am zis, "Au existat aşa de multe lucruri care s-au întâmplat, încât eu doar ştiu că există. Eu nu ştiu ce mi se va întâmpla la sfârşit. Eu poate mă duc în acelaşi fel. Dacă Dumnezeu îşi mută vreodată mâna Lui de milă de la mine, eu mă voi duce în acelaşi fel. Dar atât timp cât El îşi ţine mâna Lui de milă şi de călăuzire peste mine, eu voi merge înainte." Dar eu am întrebat-o pe Meda, am zis, "Cine era în cameră în dimineaţa aceea după viziunea mea văzând fetiţa mea, Sharon?"
E-27 Now, there is a group of offices of our church, deacons, trustees, Sunday school superintendent, pastor, as our church is set in order. And you the people elected these officers and this pastor. I'm just general overseer to see it goes on right, and to give advice and so forth. You are the one who elects your pastor; you elect your trustees; you elect your deacons; you elect every office there is in this church, you the people. And it's your duty to stand by those men (See?) for they'll make mistakes. They're mortals; they're just men, and they'll make mistakes. But if the President of United States makes a mistake, do we throw him out as President? We forget about it and move on. That's the way we want to do our church now.
I was listening to him pray a few minutes ago for those deacons, and to hear back there a testimony at the door from the trustees, how that with one accord you all are. Now, stay that way. Now, you members stand by these trustees, deacons, and pastor. And remember, when you get this together, remember that it's the Devil's business to see that that's broke up. Now, it's always has been and it always will be. But you stand by your officers, and that was the talk that I was going to make.
E-20 Fiindcă veni vorba, zilele trecute, eu părea să leşin. Eu şedeam pe stradă. Şi voi ştiţi povestirea mea despre viziunea cu ea, după. Şi m-am uitat, venind alături de mine, şi acolo a venit o fată tânără jos pe stradă aici în Jeffersonville, era chiar exact ca viziunea aceea. Eu doar a trebuit să-mi ţin mâinile împreună. Arăta aşa de mult ca viziunea aceea despre micuţa mea Sharon! Ea era o femeie tânără atunci.
E-28 And then I have here also some--something for the bulletin board this morning, about the meeting of the board and their authority. And it'll be on the bulletin board, and I got a copy for Brother Roberson who is the chairman of the de--of the trustees. And then I got a copy for Brother Collins, I think, who acts as the chairman of the deacon board. And now, all these offices are set according to the Scripture, and they must have the Scriptural rules of what they must do. Therefore, the trustees has an office of their own. And the deacons has an office of their own. The Sunday school superintendent has an office of his own. And the pastor is the head of the flock.
E-21 Şi după acea viziune în dimineaţa aceea, când în Glorie, eu... Hope îmi spunea, avea braţul ei în jurul umărului meu, zicând, "Nu te îngrijora de noi, Bill. Noi suntem mult mai bine." Eu tocmai încercam să mă sinucid. Şi ea a zis, "Nu te îngrijora. Promite-mi că nu te vei mai îngrijora."
E-29 Now, each one of these has things in common. And I think that your meeting should not be together, but it should be as each office, 'cause the deacons has nothing to say to the trustees unless they got some business to present to them. And vice versa, the trustees is over the finance and things of the building; they have nothing with the deacons. The deacons are the policemen of the church, and the assistants to the pastor. And the trustees is the holding of all the property. The trustees has nothing to do with the spiritual end of it, and the deacon has nothing to do with the financial end of it. Therefore, it must be. And the Sunday school superintendent is over his Sunday school. So I've got it all wrote, typed out, to be on the bulletin board.
E-22 Şi am zis, "Eu nu pot promite aceasta, Hope, căci eu-eu-eu sunt... eu mă îngrijorez. Eu nu mă pot abţine."
E-30 And then we are also going to get in a frame the doctrine that the church stands for, and have it framed in here in the church; what we stand for, the--the principles, the doctrine of the church. Now, to be a church, we got to have a doctrine.
We don't draw down any stake and say, "We just go this far." We go out just as far with fellowship with everybody that God will let us go in His Scriptures with the people. And now stick together; be of one accord, one heart, and move on for God. That's the way God wants us to do. Now, let us pray and then open the Word.
E-23 Şi am ieşit din viziune, stând în camera întunecoasă. Şi nu o viziune, nu imaginaţie, ci braţul ei încă era în jurul meu. Şi ea mă mângăia. M-am gândit, "Aşteaptă un minut. Aceasta nu este..." Eu nu am ştiut cum să o numesc în zilele acelea, o viziune. Eu am numit-o o transă. Am zis, "Aceasta este... Mâna ei încă este acolo." Am zis, "Eşti tu aici, Hope?"
E-32 O precious Lord, we are now about to approach the Divine Word or the reading of this Word. May Your Holy Spirit interpret to us that which we have need of. And let us speak, Lord, and act and live, knowing that we are all Your children by grace as You have called us. May there be a fellowship in this church, seeing that we're just about to emerge into some great move, we feel, of bringing up other ministers to go out into the fields to where, if You shall send me into the different parts of the world, there to establish the faith, and to have a minister ready, and willing, and trained to take over. And may the faith that was once delivered to the saints, that we are gallantly standing for, become a circle around the world. Grant it, Lord. And may this little weed pile, as it was one day when we dedicated it to You, may there be a church rise up here, Lord, that out of it shall go ministers, and evangelists, and teachers, and missionaries to all parts of the world.
E-24 Ea a zis, "Bill, promite-mi că nu te vei mai îngrijora despre mine şi Sharon." Căci, eu eram la capătul drumului. Eu eram gata să mă sinucid.
Am zis, "Eu îţi promit." Şi ea m-a îmbrăţişat, şi m-a bătut pe umăr cu mâna ei.
Şi atunci eu-eu am zis, "Hope, unde eşti tu?" Eu am... am bâjbâit în sus, până am apucat lănţişorul de la lumină şi l-am tras. Am mers în jur, am căutat prin fiecare scaun, să văd dacă ea şedea acolo.
El este Dumnezeu. El este tot aşa de mult Dumnezeu, astăzi, cum era El pe Muntele Transfigurării când Moise şi Ilie au apărut. El încă este Dumnezeu.
E-33 We would ask this morning, a special blessing for our Brother and Sister Stricker who's suffering now. But we know that we're all put to these tests. Every son that cometh to God must be chastened, tried. And if we give up easy, and turn back, then we are illegitimate children, and not the children of God. Give Brother and Sister Stricker strength and power to stick to their post of duty. If they have to beg what food they eat, let Thy hand of blessing be upon them. For we know not but it might be through that very effort that You'd show the native of Africa what a real Christian is. Grant it, Lord. Now, let it all be done according to Thy will.
E-25 Noi putem trece prin multe necazuri şi încercări. Dar amintiţi-vă, acolo există Cineva Care ştie, luminează calea, o face reală. Eu nu ştiu ce este în spatele cortinei. Dar eu ştiu un lucru, eu presez spre semnul înaltei chemări, în fiecare zi, încercând să trăiesc pentru acel eveniment mare care va avea loc într-o zi; când eu Îl voi vedea, faţă în faţă, şi voi spune povestea, "Salvat prin har." Aceea este ziua pentru care trăiesc eu. Lăsând lucrurile acelea în urmă, care sunt, eu vreau să presez înainte, doar continui să merg.
E-34 Bless this pastor, Brother Neville. We pray, Lord, that You'll make him a shepherd of the flock, as You have in past. And we would not forget his lovely little wife who is very sick. The enemy would like to leave Brother Neville with that group of children with no mother, but we stand and place, by faith, the Blood of Jesus Christ between that enemy and our sister. May Your Spirit, Lord, be great upon her, knowing that all women are ordained to walk down through this valley of darkness of this age, but we pray that You'll be with her. Bless those little children. She'll be nervous now and fretful, but may the Holy Ghost be at the door of mercy at all times for that family.
E-26 Eu vreau acest Tabernacol, acum că voi sunteţi în picioare, eu vreau ca voi să continuaţi să presaţi spre semnul înaltei chemări. Orice faceţi, ţineţi împreună, fiţi aşa în clan cât puteţi fi, dar întotdeauna cu un braţ întins, să ajungeţi şi să aduceţi pe altcineva, să-i aduceţi înăuntru. Dar în această Credinţă care o predicăm acum şi pentru care ne luptăm serios, să nu vă mişcaţi nici un centimetru de la Ea. Căci, dacă mă credeţi că sunt slujitorul Lui, acesta este programul lui Dumnezeu. Acesta niciodată nu va fi în majoritate. El va fi întotdeuna în minoritate, întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi. Dar, amintiţi-vă, este scris, "Nu te teme, turmă mică; este voia bună a Tatălui să vă dea Împărăţia."
E-35 Bless our trustee board, our Brother Wood there, and our Brother Egan, Brother Roberson, and all--all of the others, Lord. Deacons, trustees, and all that's associated in the church, we pray, Lord, that You'll let them serve their term with holiness and--and righteousness. Bless those, Lord, who have served in the times past. And we pray that You'll continue to be with all of us that we will be known as a church of unity and spirit and love of the Lord. We pray now that You'll divide to us the Word as we have need, as we read out of Thy written Word. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-27 Acum, există un grup de slujbe a bisericii noastre, diaconi, administratori, superintendent de şcoală Duminicală, păstori, aşa cum biserica noastră este aşezată în ordine. Şi voi, poporul, aţi ales aceşti slujbaşi şi acest păstor. Eu sunt doar supraveghetor general, văzând să meargă înainte corect, şi să dau sfat şi aşa mai departe. Voi sunteţi aceia care alegeţi păstorul vostru, voi alegeţi administratorii voştri, voi vă alegeţi diaconii, voi alegeţi fiecare slujbă care este în această biserică; voi, poporul. Şi este datoria voastră să staţi alături de oamenii aceia, vedeţi, căci ei vor face greşeli. Ei sunt muritori. Ei sunt doar oameni, şi ei vor face greşeli. Dar dacă Preşedintele Statelor Unite face o greşeală, îl aruncăm noi afară, ca Preşedinte? Noi o uităm şi mergem înainte. Acela-i felul cum vrem să facem cu biserica noastră acum. Eu l-am ascultat rugându-se, cu câteva minute în urmă, pentru acei diaconi. Şi să aud acolo în spate, o mărturie, la uşă, de la administratori, cum sunteţi voi toţi într¬un acord. Acum staţi în felul acela. Acum, voi membri staţi alături de aceşti administratori, diaconi şi păstor. Şi amintiţi-vă, când voi luaţi aceasta împreună, amintiţi-vă că este treaba Diavolului să vadă că aceea se rupe. Acum aceasta întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi. Dar voi staţi alături de slujbaşii voştri, şi aceea era vorbirea care urma să o fac.
E-36 And in praying, I was thinking as we were blessing or asking blessings for our modern--our new board of trustees and so forth, I was thinking of our Brother Fleeman and Brother Deakman and them setting here, who has served well on before. And we want to be thankful to God for their loyal service. May the Lord ever be with them to bless them and to help them. I want to read before... Just remember now, the bulletin board and so forth, and the coming meetings.
E-28 Şi apoi eu am aici de asemenea ceva... ceva pentru panoul de anunţuri în dimineaţa aceasta, despre adunarea comitetului şi autoritatea lor. Şi aceasta va fi pe panoul de anunţuri. Şi eu am o copie pentru Fratele Roberson, care este preşedinte al dia-... al administratorilor. Şi apoi eu am o copie pentru Fratele Collins, eu cred, care acţionează ca preşedinte al comitetului diaconilor. Şi acum, toate aceste slujbe sunt stabilite conform cu Scriptura. Ele trebuie să aibe regulile Scripturale despre ce trebuie să facă ei. De aceea, administratorii au o funcţie a lor proprie. Şi diaconii au o funcţie a lor proprie. Superintendentul şcolii Duminicale are o funcţie a lui proprie. Şi păstorul este capul turmei.
E-37 And we're happy to have with us this morning, well, I might say it like this, a man who has been very precious to me in times past, and precious now, a good brother, Fred Sothmann from--and his wife, from Saskatchewan, Canada, who is here to sojourn with us, in our nation, a sojourner; but in our fellowship, a beloved brother, Brother Fred Sothmann setting there. He manages the campaign for me when I was in Canada.
And another precious brother who is also formerly a Canadian, which was a businessman, and can prove to the world that you can't out-give God. He and his buddy formed a foundation for finances of building a place, or for a foreign mission, a foundation. And they called me to Oakland for a meeting, and said they had the money, they'd sponsor it all in their foundation.
E-29 Acum, fiecare din aceştia au lucruri în comun. Şi eu cred că şedinţa voastră nu trebuie să fie împreună, ci ar trebui să fie ca fiecare slujbă, căci diaconii nu au nimic să spună administratorilor numai dacă ei au ceva treabă să le-o prezinte. Şi invers, administratorii sunt peste finanţe şi lucruri ale clădirii; ei nu au nimic cu diaconii. Diaconii sunt poliţiştii bisericii, şi asistenţii păstorului. Şi administratorii sunt deţinători la toată proprietatea. Administratorii nu au nimic de a face cu capătul spiritual al ei, şi diaconii nu au nimic de-a face cu capătul financiar al ei. De aceea, aceasta trebuie să fie. Şi superintendentul şcolii Duminicale este peste şcoala lui Duminicală. Astfel eu o am toată scrisă, tipărită, să fie pe panoul de anunţuri.
E-39 Brother Fred and I tried that for some money that Brother Fred had that I would not take as an individual. So then we decided we would give it to the Canadian people and not even take up an offering, but it didn't go so good. The meetings were fine, but because we didn't take up an offering... I don't care if the church is worth a hundred billion dollars, you still owe it to God to take up an offering. That's part of the worship. And you rob that... As much as I've been against money and things like that, I find out when a man's wrong you might as well admit you're wrong, 'cause Brother Fred and I seen it pan out not so good.
E-30 Şi apoi noi de asemenea vom pune, într-o ramă, Doctrina pentru care stă biserica, şi O avem înrămată înăuntru aici, în biserică; pentru ce stăm noi, principiile, Doctrina bisericii. Acum, pentru a fi o biserică, noi trebuie să avem o doctrină.
E-40 And, Brother Borders, when I left Brother Fred and come down to you at Oakland, I said, "Don't you do it. You just pass the collection plate and take up an offering, and whatever it is, put it back in your foundation for another meeting somewhere."
And before the services closed, Brother Borders and his friend come to me and said, "As much as we put into the--the meeting, is already took up."
And then a few days ago he made arrangements for a meeting in San Jose, California, where he had some, I guess sixty or seventy churches in the valley, of all different faiths all cooperating. We had a wonderful meeting, and returning back again November. We're happy to have you with us, Brother Borders and Brother Fred setting back there. And these men has--strangers maybe to you all, but they've been precious brothers to me out in the fields, contending earnestly for the faith that we're standing for. God bless you, brothers. We're glad to have you this morning in the little old Tabernacle here; not much to look upon, but there's something here that we know that God lives here. You see? So we're happy for that. And there's other precious brethren, if I had time to mention, that's with us today.
E-31 Noi nu batem nişte ţăruşi, şi zicem, "Noi doar mergem până aici." Noi mergem afară tot atât de departe, cu părtăşia cu fiecare, cu care Dumnezeu ne va lăsa să mergem, în Scripturile Lui, cu oamenii. Acum staţi împreună, fiţi într-un acord, o inimă, şi mişcaţi-vă înainte pentru Dumnezeu. Acela-i felul cum vrea Dumnezeu să facem.
Acum să ne rugăm, şi apoi să deschidem Cuvântul.
E-43 Now, I am anticipating and praying that in the next few days, the Lord willing, I want to go, feeling led, I haven't made the announcement, the next meeting, to Ohio, to be with Brother Sullivan on the campgrounds, within a short time. It's only about hundred miles up there, I guess, Gene, something like that. Be a fine trip if you hadn't planned your vacation, if the Lord continues to lead us. Very fine man, and we appreciate Brother Sullivan a great deal. Just, he's the mayor of the city, and was just ex-mayor, and just an old fashion Kentuckian. That's all I can say about him. When I met him the other day in... We was both raised down there in the mountains of Kentucky, or, he said to me, "Have you still got your asafetida around your neck, Billy?" Now, you know how--how Kentucky he is. Now, let's turn in... No disregards to my Kentucky brethren here, Brother Jeffreys and so forth. I'm a Kentuckian too, you know. I tell you one thing we are; we are not Kentuckians or neither are we Americans; we are pilgrims and strangers; we're seeking a city to come.
E-32 O scumpe Doamne, noi suntem acum în preajma să ne apropiem de Cuvântul Divin, sau citirea acestui Cuvânt. Fie ca Duhul Tău Sfânt să ne tălmăcească ceea ce avem noi nevoie. Şi lasă-ne să vorbim, Doamne, şi să acţionăm şi să trăim, ştiind că noi suntem toţi copiii Tăi, prin har, aşa cum Tu ne-ai chemat. Fă ca acolo să fie o părtăşie în această biserică, văzând că suntem chiar în preajma să intrăm în ceva mişcare mare, noi simţim, să creştem alţi lucrători să meargă afară în câmpuri de unde, dacă Tu mă vei trimite în diferitele părţi ale lumii, acolo să stabilim Credinţa, şi să avem un predicator pregătit şi să vrea, şi instruit să preia. Şi fie ca Credinţa care a fost dată odată sfinţilor, pentru care noi stăm viteji, să devină un cerc în jurul lumii. Îngăduie aceasta, Doamne. Fie ca această mică grămadă de buruieni, aşa cum a fost într-o zi când noi Ţi-am dedicat-o, fie ca să se ridice o biserică aici, Doamne, ca din ea să meargă predicatori şi evanghelişti şi învăţători şi misionari, în toate părţile lumii.
E-44 Now, for a reading, let's read out of the Book of Exodus for a few minutes. I wish to read from the 23rd chapter, and the 20th verse to the 23rd, inclusive. And I want to take a text this morning from like this, of this, rather, "A Total Deliverance." And I won't be long speaking now while I was waiting for you to turn to your Book and chapter,
Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee to the place which I have prepared.
Beware of him,... obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your transgressions: for my name is in him. (I'm sure that the congregation knows who this Angel was.)... my name is in him.
And if thou will indeed obey his voice, and do all that I speak; then will I be an enemy unto thy enemies, and an adversary unto thy adversaries.
For mine Angel shall go before thee, and bring thee unto the Amorites, the Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites: and I will cut them off.
E-33 Noi am cere, în dimineaţa aceasta, o binecuvântare specială pentru Fratele nostru şi Sora Stricker care suferă acum. Dar noi ştim că noi toţi suntem puşi la aceste examene. Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie pedepsit, încercat. Şi dacă noi renunţăm uşor, şi ne întoarcem înapoi, atunci noi suntem copii nelegitimi, şi nu copiii lui Dumnezeu. Dă Fratelui şi Sorei Stricker tărie şi putere, să stea la postul lor de datorie. Dacă ei trebuie să cerşească pentru hrana care o mănâncă, fie ca mâna Ta de binecuvântare să fie peste ei. Căci noi nu ştim că ar putea fi prin acel efort ca Tu să arăţi băştinaşilor din Africa ce este un adevărat Creştin. Îngăduie aceasta, Doamne. Acum lasă ca toate să se facă conform cu voia Ta.
E-45 May the Lord bless His Word as we speak now for a few minutes, if you'd pray. I was thinking on this subject of "A Total Deliverance." The Church has been in the--in the minority; it always will be in members until Jesus comes. But it's living under its God-given privileges. If we only knew, this is the Church of the living God, not the Branham Tabernacle, for the Branham Tabernacle's just part of it. There's other such tabernacles through the country.
E-34 Binecuvântează acest păstor, Fratele Neville. Ne rugăm, Doamne, ca Tu să-l faci un păstor al turmei, aşa cum Tu ai făcut în trecut. Şi noi nu-i vom uita drăgălaşa lui, soţioara care este foarte bolnavă. Vrăjmaşul ar vrea să-l lase pe Fratele Neville cu acel grup de copii, fără mamă, dar noi stăm şi punem, prin credinţă, Sângele lui Isus Cristos între acel vrăjmaş şi sora noastră. Fie ca Duhul Tău, Doamne, să fie mare peste ea, ştiind că toate femeile sunt rânduite să meargă jos prin această vale, de întuneric din această epocă, dar noi ne rugăm ca Tu să fii cu ea. Binecuvântează pe copilaşii aceia. Ea va fi agitată acum, şi iritabilă, dar fie ca Duhul Sfânt să fie la uşa milei, în toate timpurile, pentru familia aceea.
E-46 Brother Snelling tonight is having a baptismal service; I forgot Brother Curtis told me to announce that, or told me yesterday he was having it. He's having a baptismal service, and if anyone here has never been baptized yet, why, Brother Snelling would be glad to do that tonight. That's the Holiness Tabernacle at Utica. And Brother Junior Jackson in New Albany... And there's many such churches throughout the country, but we're all living, seem like, on the defeated side, more or less.
I heard Brother Neville announce this morning back there, that it kind of come to my mind, that the people seemingly are getting away from deliverance. It seems to be something that the people seen it so they just push it out to one side, "Oh, well, God can do it." But that's not the attitude.
E-35 Binecuvântează comitetul administratorilor noştri, Fratele nostru Wood, şi Fratele nostru Egan, Fratele Roberson, şi toţi ceilalţi, Doamne. Diaconii, administratorii, şi toţi care sunt asociaţi în biserică, ne rugăm, Doamne, ca Tu să-i laşi să slujească termenul lor cu sfinţenie şi-şi neprihănire. Binecuvântează pe aceia, Doamne, care au servit în timpurile trecute. Şi ne rugăm ca Tu să continui să fii cu noi toţi, ca noi să fim cunoscuţi ca o biserică a unităţii, şi Duhului şi dragostei Domnului. Ne rugăm acum ca Tu să ne împarţi Cuvântul, aşa cum avem nevoie, aşa cum citim din Cuvântul Tău scris. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-48 Now, Moses, when he was called by God, he was a total, complete prophet. When God sends a man to do anything, He completely equips him with everything that he has need of. If God calls a man to be a preacher, He puts something in him to preach with. If He calls him to be a teacher, He puts something in him to teach with. If He calls for him to be a prophet, He puts something in him to see visions and to be a prophet. God always completely equips His man. And that's just what He done when He sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain way, and He schooled him in a certain way, and He molded him and made him and fashioned him. After He'd promised Abraham, hundreds of years before, that He would deliver the people, then He--He even had in mind that He would make Moses just the way Moses was made. Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet...
E-36 Şi în rugăciune, mă gândeam aşa cum noi binecuvântam sau ceream binecuvântarea pentru al nostru modern... noul nostru comitet de administratori şi aşa mai departe, eu mă gândeam la Fratele nostru Fleeman şi Fratele Deatsman şi cei care şed aici, care au servit bine, înainte. Şi noi vrem să fim mulţumitori lui Dumnezeu pentru serviciul lor loial. Fie ca Domnul să fie totdeauna cu ei, să-i binecuvânteze şi să-i ajute. Aş vrea să citesc înainte... Doar amintiţi-vă acum, panoul de anunţuri şi aşa mai departe, şi adunările care vin.
E-49 Then just like you, if you are a Christian. God don't make any halfway Christians; God makes complete Christians. God don't make halfway preachers, but the preacher can be halfway. And God makes His children Christians, but sometimes they're halfway Christians. But it's not God's intention for them to be that way. It's their own ways got mixed up with the plan of God for their life, and that's what makes them the way they are. God don't want them to be halfway Christians or halfway preachers, compromising on either side. Or, He wants them to completely stand in the breach.
Now, Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. And Moses was completely surrendered into the hands of God. That's the reason it made him what he was. He was so complete in God till God could trust him.
E-37 Şi noi suntem fericiţi să avem cu noi, în dimineaţa aceasta... Păi, eu aş putea să o spun în felul acesta, un om care a fost foarte scump pentru mine, în timpurile trecute, şi scump acum, un frate bun, Fred Sothmann, din... şi soţia lui, din Saskatchewan, Canada, care este aici să călătorească cu noi, în naţiunea noastră, un împreună călător; dar în părtăşia noastră, un frate preaiubit, Fratele Fred Sothmann şezând acolo. El a administrat campaniile pentru mine când am fost în Canada.
E-51 I wonder this morning, as Christians, if we have yielded our own will, and yielded ourself so completely to God, till God can trust us the place that He has put us. I wonder this morning, of myself, if I could be so yielded to God till God could trust me, could trust Brother Neville, could trust our trustee board, our deacon board, or our members of our church. We all have a place and we got a duty.
The minister's got a place of duty to stand and preach the unsearchable riches of Christ without compromising, if he's called to be a preacher. He wouldn't spare one thing for one person if he's called to be a preacher.
E-38 Şi un alt frate scump care de asemenea este un fost Canadian, care era un om de afaceri, şi poate dovedi lumii că nu puteţi da mai mult decât Dumnezeu. El şi prietenul lui au format o fundaţie pentru a finanţa zidirea unui loc, sau pentru o misiune străină, o fundaţie. Şi ei m-au chemat în Oakland, pentru o adunare, şi au zis că ei aveau banii. Ei ar sponsoriza-o toată, în fundaţia lor.
E-53 And the member of the church, he's called to be a member of this certain group, then he would not compromise. If the church believes that we should not gamble, then that member should never touch a deck of cards. We don't believe in drinking; he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in gambling or smoking, the member of this church should never touch such a thing. God gives complete deliverance. When we... He will do it if we'll completely surrender ourselves to Him. If we will completely deliver ourselves into His hand, then God can live in us, Christ the Hope of glory. He can reflect Himself from us as we get ourselves out of the way; then our thoughts are His thoughts. Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your spirit is part of His Spirit, He wants it to be upon your confession. But you permit the Devil to come in and take over, and all the time in your heart way down deep you know you're wrong when you do those things.
And when one member would talk against the other member; you know that's wrong. You're commanded to pray for one another, not to talk against one another, but to love one another. And if someone is down, let's pick him up, help him. Now, that makes us a--a--a unified group of believers. Now, when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God. And therefore, our church, our people cannot prosper, the church cannot go on, is because we're disunified together. As Jesus said, "A little leaven leavens the lump."...
E-39 Fratele Fred şi eu am încercat aceea pentru ceva bani pe care Fratele Fred i-a avut, care eu nu i-aş lua ca o persoană. Deci atunci noi am decis să-i dăm la oamenii Canadieni şi nici măcar să luăm o ofertă, dar aceasta nu a mers aşa de bine. Adunările au fost bune. Dar din cauză că noi nu adunăm o ofertă... Mie nu-mi pasă dacă biserica are un capital de o sută de miliarde de dolari, voi totuşi sunteţi datori, faţă de Dumnezeu, să adunaţi o ofertă. Aceea este parte din închinare. Şi voi furaţi aceea... Atât cât eu am fost împotriva banilor şi lucruri ca acelea, eu am aflat, când un om este greşit, tu poţi tot atât de bine să admiţi că eşti greşit, căci Fratele Fred şi eu am văzut că aceasta nu a mers aşa de bine.
E-54 Now, if the church board, or like the--the deacons would come and say that we were to--thinking we should build a new tabernacle. If that is the vote of the deacons, and the trustees are consulted and they don't have the money to do it, then they have a building program like we have going on now. And then it's took over the general audience, as we should be, all the church being sovereign. Then if the church votes for the new tabernacle, then we all should cooperate together in building that new tabernacle.
Frankly, myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was against the thought. That's right. I said, "We don't need exactly a new tabernacle. I'll probably be leaving here pretty soon as the Lord if it--what He showed me comes to pass. What do we need with a new tabernacle? We haven't got the money."
E-40 Şi, Fratele Borders, când l-am lăsat pe Fratele Fred şi am venit jos la Oakland, am zis, "Să nu o faci. Tu doar să treci farfuria de colectă, să strângi o ofertă, şi, orice este, pune-o înapoi în fundaţia voastră pentru o altă adunare pe undeva."
E-56 Then I come down and felt the feeling of the church, that the church in the majority seemed to want it. Then what did I do? I sacrificed my own thoughts and throwed in with the church. Sure, let's do it, if that's the way we cast lots. That's the way it was in the Bible time, the way the church voted. The--the sovereignty, the groups of the people they come together. In unity there's strength. So therefore I said, "Certainly, if that's the way the church wants, if that's what God is wanting, He's got more of authority to vote amongst a whole group of people than He has to me, because I have no vision to say that it shouldn't be. So we throw in with the church, and move with the church. And I'm behind it to do all that I can (See?), to help out the church.
E-41 Şi înainte ca serviciile să se încheie, Fratele Borders şi prietenii lui au venit la mine, şi au zis, "Atât cât noi am pune în adunare, este deja luat."
E-57 That should be the motive of every Christian and every person in the church is for to unify ourselves and stick together. Whatever the church votes for, that's what we should stand for. Then say, for instance, they want to change something in the church. Well then, if the trustees wants to, or somebody else wants to, the deacons, they want to change something, that comes before the church, the church then together... And if our--if our idea here seems to be a little different than what the whole church does, let's sacrifice that idea, because that's the only way we can stand united. And if this church will just go on the way you're going now, and be united together, God will... It's unlimited what He'll do if we'll stick together. We must stick together. That's how we want to be, so complete with one another, and then so complete in the hands of God.
E-42 Şi apoi, cu câteva zile în urmă, el a făcut aranjamente pentru o adunare în San Jose, California, unde el a avut câteva, eu presupun şaizeci sau şaptezeci de biserici în vale, de toate credinţele diferite toate cooperând. Noi am avut o adunare minunată, şi ne întoarcem iarăşi înapoi, în noiembrie. Noi suntem fericiţi să vă avem cu noi, Frate Borders şi Frate Fred care şedeţi acolo în spate. Şi aceşti bărbaţi sunt străini poate pentru voi toţi, dar ei au fost fraţi scumpi pentru mine afară în câmpuri, luptându-se serios pentru Credinţa pentru care stăm noi. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Noi suntem bucuroşi să vă avem în dimineaţa aceasta, în micuţul, tabernacol vechi aici. Nu e prea mult la ce să priviţi. Dar există ceva aici, care, noi ştim că Dumnezeu locuieşte aici, vedeţi, deci noi suntem fericiţi pentru aceea. Şi există alţi fraţi scumpi, dacă aveam timp să-i menţionez, care sunt cu noi astăzi.
E-58 And then we've got to have a man that we believe that preaches the Word of God. If the man don't do it, then get somebody who does do it. That's the way we must stand. If the trustee board won't stand for what's right, then it's your business to elect somebody who will stand for what's right. And then when you do it, stay by it. It's up to you. Stand by it. And all together we're standing for one Thing; that's God.
If a member makes a mistake, don't turn him down; help him, raise him up, get together, have a hearing with one another. That's what the Scripture said. When we make a mistake, let's go before God. Before we can go before God, we got to go before the person we hurt.
E-43 Acum eu anticipez şi mă rog ca în următoarele câteva zile, cu voia Domnului, eu vreau să merg, simţindu-mă călăuzit... eu nu am făcut anunţul. Adunarea următoare, la Ohio, să fiu cu Fratele Sullivan, în terenul de camping, într-un timp scurt. Este numai vreo sută de mile acolo sus, eu presupun, Gene, cam aşa ceva. Va fi o călătorie bună, dacă nu ţi-ai planificat concediul, dacă Domnul continuă să ne conducă. Om foarte bun, şi noi îl apreciem pe Fratele Sullivan, nespus de mult. Doar un... El este primarul oraşului. El era doar fost primar, şi doar un Kentuckian de modă veche. Asta-i tot ce pot să spun despre el. Când l-am întâlnit zilele trecute în... Noi am fost crescuţi amândoi acolo jos în munţii din Kentucky. El mi-a zis, "Tu încă mai ai răşina mirositoare în jurul gâtului, Billy?" Acum voi ştiţi cât-cât de Kentuckyan este el. Acum să deschidem în...
Fără desconsiderare către fraţii mei din Kentucky de aici, Fratele Jefferies, şi aşa mai departe. Eu sunt un Kentuckyan, de asemenea, voi ştiţi. Eu vă spun un lucru ce suntem. Noi nu suntem Kentuckieni, sau nici nu suntem Americani. Noi suntem pelerini şi străini. Noi căutăm o Cetate care vine.
E-60 I just had to do that. And I know that I did wrong; I lied, caused my wife to lie. I believe I told you about it here at the church. It was a few days not long ago; it's been about six weeks ago. The attorneys had me so tore up over this investigation, till I hardly knew where I was at. I'd just went home from the office to eat dinner, and the private phone number rang, and Meda went to answer the phone. She put her hand over it, said, "It's them attorneys again."
I said, "I couldn't stand another evening. My head feels like it's going off. I'm losing my mind, just pulling me this way and that way and this way." I said, "I can't stand it." And I jumped up, and I said, "Tell them I'm not in here," and run around behind the house.
When I come back (Meda's very conscientious of those things), she met me at the door, half crying; she said, "Bill, was that the right thing to do?"
You know how you are. I know how I am. I said, "Sure, I wasn't in here right then." I knew God had condemned me for it. I said, "I wasn't in here right then." Said, "But you was in here when he made the call."
E-44 Acum pentru o citire, să citim din Cartea Exodului, pentru câteva minute. Eu doresc să citesc din al 23-lea capitol, şi al 20- lea verset până la al 23-lea, inclusiv. Şi eu vreau să iau un text în dimineaţa aceasta, de la ca acesta, din acesta, adică: O Eliberare Totală. Şi eu nu voi fi îndelungat, să vorbesc, acum în timp ce aşteptam ca voi să deschideţi la Cartea şi capitolul vostru.
Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, să te ţină în cale, şi să te aducă la locul care Eu l-am pregătit.
Fii atent la el, ... ascultă-i glasul, nu-l întărâta; căci el nu îţi va ierta fărădelegile tale: căci numele meu este în el.
Eu sunt sigur că adunarea ştie cine era acest Înger. "Numele meu este în El."
Şi dacă te vei supune într-adevăr glasului lui, şi vei face tot ce Eu îţi vorbesc; atunci Eu voi fi un duşman al duşmanilor tăi, şi un adversar al adversarilor tăi.
Căci Îngerul meu va merge înaintea ta, şi te va aduce... la Amoriţi, ... Hetiţi, ... Fereziţi, ... Cananiţi, ... Heviţi, şi... Iebusiţi: şi îi voi nimici.
E-64 That afternoon I went to pray for a sick baby. And before I left the house, the phone rang again and little Joseph run over and took ahold of the phone and said, "Daddy, you want me to tell them you're not here?" You see how sin corrupts, what a family that would finally be?
I John the 5th chapter and the 21st verse said, "If our hearts condemn us not, then we have confidence in God." But if our hearts condemn us, how can we have confidence in God? We know as long as we got sin that's not confessed, He'll never hear us. That's strong, but it--it--it's the church needs these things.
E-45 Fie ca Domnul să binecuvânteze Cuvântul Lui aşa cum vorbim acum pentru câteva minute, dacă vă rugaţi. Eu mă gândeam asupra acestui subiect, de: O Eliberare Totală. Biserica a fost în-în minoritate. Ea întotdeauna va fi, în membri, până când vine Isus. Dar Ea trăieşte sub privilegiile Ei date de Dumnezeu. Dacă noi am şti numai, că aceasta este Biserica viului Dumnezeu; nu Tabernacolul Branham, dar Tabernacolul Branham este doar o parte din Ea. Există alte tabernacole ca acestea prin ţară.
E-66 Then I started to pray for this baby. And when I started to lay my hands on it, the Lord rebuked me and said, "You told a lie, and you ain't fit to pray for that baby."
I turned away from the man; I said, "Sir, you just wait here. I've got something to make right."
I called up the attorney and went down to the office, called him in, and I said, "Look, sir, I told a lie. I had my wife to lie; she said I wasn't in there. And I run out behind the house." And I confessed it and told him about it.
Walked up, put his hands on my shoulder, he said, "Brother Branham, I've always had confidence in you, but I got more than ever now. A man," he said, "that's willing to make right his wrongs..."
And I told him, I said, "I started to pray for a baby and the Lord would just condemning my heart, because I knowed I'd done wrong."
Then the next day, wife said, "Where you going?"
I said, "To my cave."
E-46 Fratele Snelling, deseară, are un serviciu de botez. Am uitat că Fratele Curtis mi-a spus să anunţ asta, sau mi-a spus ieri, că îl aveau. El are un serviciu de botez. Şi dacă cineva de aici niciodată nu a fost botezat, încă, păi, Fratele Snelling ar fi bucuros să o facă, deseară. Acela-i Holinese Tabernacle la Utica. Şi Fratele Junior Jackson în New Albany. Şi există multe astfel de biserici prin toată ţara. Dar noi toţi trăim, se pare, pe partea învinsă, mai mult, sau mai puţin.
47 L-am auzit pe Fratele Neville anunţând în dimineaţa aceasta, acolo în spate, că aceasta cumva mi-a venit în minte, că se pare că oamenii se îndepărtează de la izbăvire. Se pare să fie ceva, că, oamenii au văzut-o, astfel ei doar o împing afară la o parte, "Oh, păi, Dumnezeu o poate face." Dar nu aceea este a ti tu din ea!
E-72 And I went up to my cave up above Charlestown, where I've been going for years, and I got in there and I prayed all that day, "O God, don't never let me do a thing like that again. You forgive me, Lord, for when I start to put my hands on the sick people to pray, then I was condemned." Along about three o'clock in the evening I come out, and there's a big rock lays out there, and I got on that rock and was looking up towards the east, with my hands up, praising the Lord. And it was just so quiet in there, and I said, "Lord, if You'll just... One time You passed by Moses, and he said it was when You had him in the cleft of the rock, and it looked like the back part of a man." I said, "Could You do it again, Lord, let me know I'm forgiven?" And I said, "If You'll help me and come on my mind," I said, "Lord, I--I'm not very strong mentally, 'cause I've no education." I said, "And I--I'm trying to serve You. You know my heart, and I didn't... I oughtn't to have done that. I didn't mean to do that. My head just felt like it was coming off, I was so nervous, and I done it in a catch of a moment when Satan caught me." I said, "If You'd forgive me, let me see You then, Lord."
E-48 Acum, Moise, când el a fost chemat de Dumnezeu, el a fost un profet total, complet.
Când Dumnezeu trimite pe un om să facă ceva, El îl echipează complet cu tot ce are el nevoie. Dacă Dumnezeu cheamă pe un om să fie un predicator, El pune ceva în el cu ce să predice. Dacă El îl cheamă să fie un învăţător, El pune ceva în el cu ce să înveţe. Dacă El îl cheamă să fie un profet, El pune ceva în el, să vadă viziuni şi să fie un profet. Dumnezeu întotdeauna îşi echipează complet omul Lui.
Şi aceea este chiar ce El a făcut când El l-a trimis pe Moise în Egipt. El l-a crescut într-un anumit fel. Şi El l-a şcolarizat într-un anumit fel, şi El l-a modelat, şi l-a făcut, şi l-a făţuit. După ce El i-a promis lui Abraham, sute de ani mai înainte, că El va izbăvi poporul, atunci El-El a avut în minte ca El să-l facă pe Moise chiar în felul cum Moise a fost făcut. Moise a fost un profet complet. Şi atunci, fiind un profet complet, atunci...
E-73 And God being my Judge, just right over to my side, a little place the bushes begin to whirl like a Wind, and It come right along the side of the cave where I was at, and went down through the woods. Oh, brother, a peace that passes all understanding swept over me, and I cried, I wept, I shouted. I know my sins were forgiven me. See, I was disunified with God; I couldn't have deliverance for the baby.
E-49 Întocmai ca voi, dacă voi sunteţi un Creştin. Dumnezeu nu face ceva Creştini pe jumătate. Dumnezeu face Creştini compleţi. Dumnezeu nu face predicatori pe jumătate, dar predicatorul poate fi pe jumătate. Şi Dumnezeu îşi face copiii Lui Creştini, dar uneori ei sunt Creştini pe jumătate. Dar nu este intenţia lui Dumnezeu ca ei să fie în felul acela. Este felul lor propriu care s-a amestecat cu planul lui Dumnezeu pentru viaţa lor, şi aceea este ce-i face în felul cum sunt ei. Dumnezeu nu îi vrea să fie Creştini pe jumătate, sau predicatori pe jumătate, compromiţând pe fiecare parte. Sau... El îi vrea să stea complet în spărtură.
E-74 I... And the very next day there was a man from Chicago, who is a great man, a Catholic just converted, the valves in his heart was swelled out like an inflated inner tube, and they'd been trying to cut them out for a long time, was going to; he wouldn't let them. Finally he found an interview. Them interviews, we stay right with it till we find out what's wrong. And the man had no more than come in till the Holy Spirit went back down through his life and called out something he done when he was an altar boy in the Catholic church. He said, "That's the truth. That's the honest truth." Said, "Do you mean that was against me?"
I said, "That's the only shadow that I can see in your life."
Went back up and told the doctor, said, "All right, get things together now; we'll have the operation."
The doctor said, "We'll check that old ticker again." And when he looked into it, he said, "You don't need the operation."
E-50 Acum, Moise, Dumnezeu l-a făcut un profet complet, pentru o izbăvire completă. Şi Moise a fost complet predat în mâinile lui Dumnezeu. Acela-i motivul că l-a făcut ceea ce era el. El era aşa de complet în Dumnezeu încât Dumnezeu se putea încrede în el.
E-77 See, "If our hearts condemn us." We want complete deliverance. We don't want to be a halfway church. We want to be a real church, or no church at all. We want to be real Christians, or no Christians at all. We want total deliverance from our habits, from our sins, from our evil thinking, from our evil doing, from our negligence, whatever we've done. We want total deliverance, so that when people come into this church to be prayed for, there'll be just this little group, maybe not over a hundred or two setting here, but they'll be completely in the hands of God. And when we pray, then God will hear from heaven. God wants somebody that He can hold in His hands, somebody that He can say, "I got confidence in. I can send this, My sick servant, to the Branham Tabernacle at Jeffersonville, and that group of people are one accord." Something will happen.
E-51 Mă întreb, în dimineaţa aceasta, ca Creştini, dacă ne-am cedat voinţa noastră proprie, şi ne-am cedat aşa de complet lui Dumnezeu, încât Dumnezeu se poate încrede în noi în locul în care El ne-a pus. Mă întreb, în dimineaţa aceasta, despre mine însumi, dacă aş putea să fiu aşa de cedat lui Dumnezeu încât Dumnezeu să se poată încrede în mine, să poată să se încreadă în Fratele Neville, să se poată încrede în comitetul administratorilor noştri, comitetul diaconilor noştri, sau membri noştri din biserica noastră. Noi toţi avem un loc, şi avem o datorie.
E-78 Well, look what He does for us in the condition that we're in, what would He do if we were one heart and one accord? And the only way we can do that is unify our hearts together with brotherly love, obey the offices of the church and the pastor, and the pastor obey God; then God works through the pastor, through the board, down into the church, and all together are one unit to the Kingdom of God. Then God will hear when we have a unified group. Let nothing bother you. Don't be dismayed in anything.
Now, that's the kind of a person that God ordained to take the land. Moses was complete; he was a man that wouldn't compromise. If there were stews, and fusses, and so forth, he wouldn't compromise. That's what God wants us now.
E-52 Lucrătorul are un loc de datorie, să stea şi să predice comorile de necercetat ale lui Cristos, fără să compromită, dacă el este chemat să fie un predicator. El nu va cruţa nici un lucru pentru o persoană, dacă el este chemat să fie un predicator.
E-80 Pharaoh wanted to agree, said, "Moses, you all can go, but you leave your children behind, or leave some of your cattle back here."
That's the way the Devil wants a Christian to come. "It'll be all right for you to join the church, but don't you never forgive Jones. It'll be all right if you can bring in your... if you can go... You don't have to give up your smoking, your drinking, your lying, your stealing. Your faultfinding, backbiting, you don't have to give that up. Just join the church."
But Moses wasn't a compromiser; he wanted complete deliverance. He said, "We'll not leave one hoof behind. We'll take everything that belongs to us, when we go to worship the Lord."
E-53 Şi membrul bisericii, el este chemat să fie un membru al acestui grup anume, atunci el nu va compromite. Dacă biserica crede că noi nu trebuie să jucăm jocuri de noroc, atunci membrul acela niciodată să nu atingă un pachet de cărţi. Noi nu credem în a bea, el ar trebui să-şi întoarcă capul complet de la băutură. Dacă noi nu credem în jocul de noroc, sau fumat, membrul acestei biserici niciodată nu ar trebui să atingă un astfel de lucru. Dumnezeu dă eliberare completă. Când noi...
El o va face dacă noi ne vom preda complet Lui. Dacă ne vom preda complet în mâna Lui, atunci Dumnezeu poate locui în noi. Cristos, Nădejdea Slavei, El Se poate reflecta din noi aşa cum ne dăm din cale. Atunci gândurile noastre sunt gândurile Lui. Va-ţi putea imagina Cristos să fumeze un trabuc? Va-ţi putea imagina Cristos să bea, sau să joace cărţi? Atunci dacă duhul vostru este parte din Duhul Lui, El o vrea să fie pe mărturisirea voastră. Dar voi permiteţi Diavolului să vină înăuntru şi să preia. Şi tot timpul, în inima voastră, jos de tot adânc, voi ştiţi că sunteţi greşiţi când faceţi lucrurile acelea.
Şi când un membru va vorbi împotriva celuilalt membru, voi ştiţi că aceea e greşit. Vouă vi s-a poruncit să vă rugaţi unul pentru altul, nu să vorbiţi unul împotriva altuia, ci să vă iubiţi unul pe altul. Şi dacă cineva este jos, să-l ridicăm, să-l ajutăm. Acum, aceea ne face un-un-un grup unificat de credincioşi. Acum, când nu ne supunem la aceea, atunci nu ne supunem lui Dumnezeu şi nu suntem plăcuţi lui Dumnezeu. Şi de aceea, biserica noastră, poporul nostru nu poate prospera, biserica nu poate merge înainte, pentru că suntem neunificaţi, împreună. Aşa cum a spus Isus, "Puţin aluat dospeşte plămădeala."
E-83 That's the way the church ought to be. "We'll take righteousness; we'll take holiness; we'll take the Holy Spirit; we'll take a unified group, when we go to the altar. We'll be a real group; we'll leave nothing behind. We'll take everything. There won't be one hoof stay back here." You know, and people can pray in such a way till the Devil will have to give in.
E-54 Acum, dacă comitetul bisericii, sau ca diaconii, ar veni şi ar zice că noi urma să... se gândesc că ar trebui să zidim un tabernacol nou. Dacă acela este votul diaconilor, şi administratorii sunt consultaţi şi ei nu au banii să îl facă, atunci ei au un program de construcţie aşa cum îl avem în desfăşurare acum. Şi apoi este dus înaintea audienţei generale, aşa cum ar trebui să fim, toată biserica fiind suverană. Atunci dacă biserica votează pentru tabernacolul nou, atunci noi toţi să cooperăm împreună în zidirea acelui tabernacol nou.
E-84 That's the way Moses and his group did. They got over there and got under the blood. You noticed, until they got under the blood there was no total deliverance. Moses, hisself, he was unified with God, but Israel wasn't; there's still was sin, and they murmured against Moses, and they said, "Why--why do you do this? You bring more trouble upon us," 'cause Pharaoh just doubled their tally of bricks and so forth. That was Moses; he was completely in the hands of God, totally delivered from sheep-herding to herd God's sheep. He was totally delivered himself; but the people wasn't delivered, because there was still murmuring among them.
E-55 În mod deschis, eu însumi, când ei au vorbit despre un tabernacol nou, cu mine, am fost împotriva acestui gând. Aşa este. Am zis, "Noi nu avem nevoie exact de un tabernacol nou. Eu probabil voi pleca de aici foarte curând, aşa cum Domnul... dacă ceea ce mi-a arătat El se împlineşte. Ce nevoie avem de un tabernacol nou? Noi nu avem banii."
E-85 One night when God ordained that a lamb should be killed, type of Christ, and the blood was dipped in hyssop, which is weeds (common, humble), and put over the lintel of the door, and on the posts, and that's when Israel become completely delivered, with not a hoof left behind. All that belonged to them was delivered. Their families, their loved ones, and everything was delivered when they completely come under the blood.
E-56 Apoi am venit jos şi am simţit sentimentul bisericii, că biserica, în majoritate, se părea că îl vrea. Atunci ce am făcut? Mi-am sacrificat gândurile mele proprii şi am consimţit cu biserica. Sigur, hai să o facem. Dacă acela-i felul cum aruncăm noi sorţii, acela-i felul cum a fost în timpul Bibliei, felul cum biserica a votat. Suveranitatea, grupurile oamenilor, ei vin împreună. În unitate există tărie. Astfel, de aceea, am zis, "Cu certitudine, dacă acela-i felul cum vrea biserica, dacă aceea este ce vrea Dumnezeu, El are mai multă autoritate de a vota printre un grup întreg de oameni decât are El la mine, căci eu nu am viziune să spun că aceea nu ar trebui să fie."
Deci noi îl aruncăm înăuntru cu biserica, şi ne mişcăm cu biserica. Şi eu sunt în spatele ei, să fac tot ce pot, vedeţi, să ajut biserica.
E-86 That's when the church shall be completely delivered, when everything comes under the Blood. When your sins come under the Blood, when your smoking, when your gambling, when your cheating, when your stealing, when your lying, when everything is brought under the Blood, then there'll be a total deliverance. If you've wronged somebody, make it right. You can't bring that under the Blood; it won't stay. You can't bring it. Something won't let you do it. When your self is completely, totally brought under the Blood, there'll be a total deliverance. Then you'll have a freedom like you've never known before, when everything's brought under the Blood, brought in submissive to the Kingdom of God. Then there'll be a real deliverance.
E-57 Acela ar trebui să fie motivul fiecărui Creştin şi fiecărei persoane din biserică, este să ne unificăm şi să ţinem împreună. Pentru orice votează biserica, pentru aceea ar trebui să stăm noi. Apoi să zicem, spre exemplu, ei vor să schimbe ceva în biserică. Bine, atunci, dacă administratorii vor să, sau... altcineva vrea, diaconii, ei vor să schimbe ceva, aceea vine înaintea bisericii, biserica atunci împreună. Şi dacă a noastră-dacă ideea noastră aici pare a fi puţin diferită decât ce a spus biserica întreagă, să sacrificăm ideea aceea, pentru că aceea este singura cale cum putem să stăm uniţi. Şi dacă această biserică va merge doar înainte în felul cum mergeţi acum, şi să fiţi uniţi împreună, Dumnezeu va... Este nelimitat, ce va face El, dacă noi vom ţine împreună. Noi trebuie să ţinem împreună. Aceea este cum vrem noi să fim, aşa de complet unul cu altul, şi apoi aşa de complet în mâinile lui Dumnezeu.
E-87 Jesus was completely, totally man. He could cry like a man, He could eat like a man; He could become like a man. He was completely, totally man in His physical being. And in His Spirit, He was completely, totally God, so He made His flesh submissive to the Spirit that was in Him. You see, He was tempted in all manners like we are. He was man, not an Angel. He was a man. He had desires and temptations just like we do. The Bible said He did. He was a man, not an Angel above temptation. Hebrews 1 said that He was... Hebrews 1:4 said He was made lower than the Angels. He was man, completely man, that God took a complete man to bring total deliverance; and He filled Him with His Spirit; the Holy Ghost was in Him without measure. And He was tempted like we were. And He was completely God. He proved it when He raised the dead, when He stopped nature, the roaring seas and the mighty winds. When He spoke to the trees, and so forth, they obeyed Him. He was God inside. And He could've been man, for He was Man, but He totally and completely delivered Himself as a Man into the hands of God for the service of God. And He is our example.
E-58 Apoi noi trebuie să avem un bărbat care noi credem că predică Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă omul nu o face, atunci luaţi unul care o face. Acela-i felul cum trebuie să stăm. Dacă comitetul de diaconi nu stau pentru ceea ce este drept, atunci este treaba voastră să alegeţi pe cineva care va sta pentru ceea ce este drept. Şi apoi când o faceţi, staţi alături de acesta. Aceasta depinde de voi. Staţi alături de acesta. Şi, toţi împreună, stăm pentru un singur Lucru, acela-i Dumnezeu.
E-88 We are men and women. We're also Christians. If He's our example, let us completely deliver ourselves into the hands of the Holy Ghost, we might be subjects of the Kingdom of God.
He was totally man; He was totally God, but He surrendered His natural parts to His--and His physical parts, and His Own thinking, and His Own doing, and His Own cares, and "I do only that which pleases the Father." There you are. Totally delivered from human beings... The priests come to Him, the great men, and said, "Rabbi So-and-so," and tried to bribe Him into their affiliations and denominations, but He was totally delivered because He trusted in God.
Did not the Psalmist say, "Thou will deliver Him, for He has completely trusted in Me"? See? "I will deliver my Darling from the dogs, because He has trusted in Me."
E-59 Dacă un membru face o greşeală, nu-l refuzaţi. Ajutaţi-l. Ridicaţi-l. Veniţi împreună, aveţi o audienţă unii cu alţii. Aceea este ce zice Scriptura. Când noi facem o greşeală, să mergem înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a putea merge înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să mergem înaintea persoanei care am rănit-o.
E-91 Some hour when we come to the end of life's journey, I want it for mine; I know you want it for yours. I want Him to say, "I'll deliver Him out of the jaws of death, for he's trusted in Me. I will deliver him from the grave on the resurrection morning, totally deliver Him, both soul, body and Spirit, because he has trusted in Me."
E-60 Eu tocmai a trebuit să o fac. Şi eu ştiu că am greşit. Am minţit, am făcut-o pe soţia mea să mintă. Cred că v-am spus despre aceasta, aici la biserică. A fost cu câteva zile, nu de mult, au fost vreo şase săptămâni în urmă. Avocaţii m-au făcut aşa de frânt, cu această cercetare, încât abia am ştiut unde mă aflam. Eu doar m-am dus acasă de la birou, să mănânc prânzul. Şi numărul telefonului privat a sunat, şi Meda a mers să răspundă la telefon. Ea şi-a pus mâna peste el, a zis, "Sunt iarăşi avocaţii aceia."
E-92 All Jesus' works was complete; everything was complete, total delivered. He totally delivered the leper from leprosy. He totally delivered the woman with the blood issue from her issue. He totally delivered the world from sin, when He died at the day of the atonement. He totally delivered every sin. He delivered the church. So there's no need for us to live underprivileged people. There's no need for us to live in a defeated state, because He defeated the Devil and took all the principalities and powers and subdued them under His feet, and they have no legal rights to rule over you. We are Christians, filled with the Holy Ghost. We don't have to dict--have the Devil dictate to us. Christ delivered us: total deliverance, delivered us from evil, delivered us from sin, delivered us from habits, delivered us from talking, delivered us from--from blackguard, delivered us from all kinds of smutty things. He totally delivered us and put us into His holy hands, a complete, total deliverance.
E-61 Am zis, "Eu nu mai puteam suporta o altă seară. Capul meu simte ca şi cum se trage în jos. Îmi pierd mintea, doar mă trage în partea aceasta, şi partea aceea, şi partea aceasta." Am zis, "Eu nu o mai pot suporta." Şi am sărit sus, şi am zis, "Spune-le că nu sunt aici," şi am fugit în jur în spatele casei.
E-93 He delivered our sickness. He delivered us from sickness, for we have an abstract deed to that. Hallelujah. "For He was wounded for our transgressions; with His stripes we were healed." He is our Healer. That's why that poor little polioed woman, trying to take care of a cancer-dying husband, she walked into the realms in the Presence of God. She had faith, and she... The doctors had done all they could do, so she followed God's instructions and was totally delivered.
E-62 Când am venit înapoi... Meda este foarte conştientă de lucrurile acelea. Ea m-a întâmpinat la uşă, pe jumătate plângând. Ea a zis, "Bill, era acela lucrul corect de făcut?"
E-94 The disciples had total deliverance, absolutely total deliverance. Why? Because they were completely and totally filled with the Holy Ghost. When you just a church member and shook the pastor's hands, or some... had some kind of a little experience of jumping, shouting, or speaking in tongues, or something another; and still have malice in your heart, strange acts, telling lies, smoking cigarette, lusting after women, there's something hasn't happened yet; there's something wrong, "For he that loves the world, or the things of the world, the love of God's not in him." You've been misled. "By their fruits you shall know them."
E-63 Voi ştiţi cum sunteţi. Eu ştiu cum sunt eu. Am zis, "Sigur. Eu nu am fost aici chiar atunci." Eu ştiam că Dumnezeu m-a condamnat pentru aceasta. Am zis, "Eu nu am fost aici chiar atunci."
A zis, "Dar tu ai fost aici când el a făcut chemarea."
E-95 We all want to be unified together with the Holy Spirit. Every member should be unified one with the other. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost; It cleanses us from all unrighteousness; we are delivered from the things of the world. Jesus said, "This will all men know that you're My disciples, when you've got love one for the other," when one member loves the other member so much that it would die for it.
E-64 În după-masa aceea am mers să mă rog pentru un copil bolnav. Şi înainte de a pleca de acasă, telefonul a sunat din nou, şi micuţul Joseph a alergat acolo şi a apucat telefonul şi a zis, "Tati, tu vrei să le spun că nu eşti aici?" Vedeţi cum corupe păcatul, ce fel de familie va fi aceea în final?
E-96 When one evil thing starts, the outside world, some little women come along, say, "Now, look, dear, it would be better for you if you did this or do that, wore this or did that, or done this and got away from that bunch of holy-rollers, or so forth like that."
We are so unified with God. You say, "Well, Brother Branham, it's an awful temptation." But Christ died for that purpose. The Devil is defeated. We want total deliverance. We want a church that's pure, and clean, and unadulterated, and washed in the Blood of the Lamb, and filled with the Holy Spirit, and signs and wonders and miracles. [Blank.spot.on.tape--Ed.]... totally deliver everyone. [Blank.spot.on.tape].
E-65 Întâi Ioan, al 5-lea capitol, şi al 21-lea verset, zice, "Dacă inimile noastre nu ne condamnă, atunci noi avem îndrăzneală la Dumnezeu." Dar dacă inimile noastre ne condamnă, cum putem noi avea încredere în Dumnezeu? Noi ştim, atât timp cât avem păcat care nu este mărturisit, El niciodată nu ne va auzi. Aceea este tare, dar, este-este-este, biserica are nevoie de aceste lucruri.
E-98 Dear God, You don't take things unless it's totally delivered. You cannot receive a sacrifice with a blemish on it. You would never receive a prayer that there's sin back in the life of that person. You just could not do it, Lord. You didn't do it in the ages gone by, and You can't do it today. But the sacrifice must be without blemish. And, Lord God, as we lay ourselves on the altar as sacrificed life, take from us, O Lord, all blemishes of sin. I'll completely lay my soul and my body and my strength and my efforts, with this church this morning on the altar. Cleanse us by Thy Blood, and forgive us of every sin that we have did. And may the great Holy Spirit so richly abide in us, and His Presence go with us from this tabernacle this morning, that we'll know within ourselves that He has forgiven us. And then the prayer will be, "Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us." Grant it, Lord.
Be Thou near us now, bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart, that You'll not turn down, for we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world, a candle that's set on a hill, not a bushel over it, but a candle that sets on the hill, that gives light to guide people's feet in the way that's right. Grant it, Father. We ask it in Jesus' Name, and for His glory. Amen.
E-66 Apoi am început să mă rog pentru acest copil. Şi când am început să-mi pun mâinile pe el, Domnul m-a mustrat şi a zis, "Tu ai spus o minciună. Tu nu eşti potrivit să te rogi pentru copilul acela."
67 M-am întors de la acel om, am zis, "Domnule, tu doar aşteaptă aici. Eu am ceva de îndreptat."
E-100 I'm going to ask Doc; I think he's back there, or one of the deacons is present, that the church might read this. Doc, come put this on the bulletin board so the church can see it as they go out. And then Brother Collins, if he's here... Is Brother Collins in? Give him this other one.
All right, sir, and we'll see what the... [Brother Branham pauses--Ed.]. That's someone wanting an interview. That's always granted. We are glad. And I have interviews. You see, the thing you do is call our number out there. We--we had so much trouble up at the house; well, the church knows it. This is--is strangers. The church knows about it. There should be a little piece put... I'll have it placed here in the church too, for the oncomers. You see, there's so many, that we can't take care of them all, just as they come by number. See? And we... And if you'll just call BUtler 2-1519, BUtler. And any of the members that sees anyone that wants... I'm always glad to see people, but we have a regular system. There's some already called, several (See?), and we just come by one-by-one as we come. Then there's... Used to be we just had kind of a haphazard hit, any way, skip, hop, the people went home disappointed and everything. Now, they have everything just in order. And that's what we're trying to speak of now (See?), put everything in order, just perfectly. And I'll be glad to see this dear party, if they'll just call BUtler 2-1519, -1519, and Mr. Mercier or Mr. Goad, one, will answer the phone and tell you just exactly when you can have an appointment. We got a place out there, air conditioned, and ready to receive the people and pray for them. We're only happy to do it.
E-68 Am chemat avocatul şi am mers jos la birou, l-am chemat înăuntru. Am zis, "Iată, domnule, eu am spus o minciună. Eu am făcut-o pe soţia mea să mintă. Ea a zis că eu nu eram acolo, şi am fugit afară în spatele casei." Şi l-am mărturisit şi i-am spus despre aceasta.
E-102 Now, reason I don't come to church, the people thinks I try to get away from the people; it isn't. I'm trying to--to be exactly in order. See, that's what I want to be, just won't show respect to persons. Each person, anybody, anywhere, any time... See? Color, creed has nothing to do with it. We come right there and meet the people. And if they have a need, we stay right with God until it's solved. If they want to know anything about meetings, 'course, we take care of it and follow it; that's only the leading of the Holy Spirit. And that's that way, I think it's just; it does everyone just exactly the same. Therefore, there's no respect of person, no respect.
E-69 A venit şi şi-a pus mâinile pe umărul meu. El a zis, "Frate Branham, eu întotdeauna am avut încredere în tine, dar acum am mai mult decât oricând, un om," a zis el, "care vrea să-şi îndrepte greşelile lui."
E-103 Was there any peoples that come to be prayed for this morning, that was sick and wanted to be prayed for? All right, there's not? Then let's sing a good song for the--for worship. What can we sing this morning? "What can take away my sins?" You know it, Teddy? "Nothing but the Blood of Jesus." What can... [A sister in the congregation tells of a lady that is very sick--Ed.] All right, sis. Want to pray for her now? I'm going to pray for that lady, lay hands on this woman here. Would you bow your heads with me a minute, quietly now.
E-70 Eu i-am spus. Am zis, "Am început să mă rog pentru un copil, şi Domnul doar m-a condamnat, în inima mea, căci eu ştiam că am făcut rău."
E-104 Dear God, there's a lady that's very sick. Our sister has put her body up...?... even to take cancer from others, standing in the breach for others. But You deliver her from that, Lord. A few days ago when those things were known, just let her find out herself then, Lord; she'll know that it comes from You. I lay my hands upon her and ask for mercy for that other woman. May the grace of God, the power of the Holy Ghost...?... our hearts, Lord. Reveal it to us first...?... Then we know that we have favor with God, we have peace with God, we get what we ask for, because we have no condemnation. Grant it, Lord. In Jesus' Name I pray. Amen. Thank you, ma'am. All right.
What can wash away my sin?
Nothing but the Blood of Jesus;
What can make me whole again?
Nothing but the Blood of Jesus.
Oh, precious is the flow
That makes me white as snow;
No other fount I know,
Nothing but the Blood of Jesus.
E-71 Apoi, ziua următoare, soţia a zis, "Unde te duci?"
Am zis, "La peştera mea."
E-105 How many feels that all your sins are under the Blood? Let's sing it with our hands up now.
What can wash away my sin?
Nothing but the Blood of Jesus;
What can make me whole again?
Nothing but the Blood of Jesus.
Now, as we drop our hands, let's shake hands around.
... precious is the flow
That makes me white as snow;
No other fount I know,
Nothing but the Blood of Jesus.
You love Him? Amen.
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus (Now, stay with it, now, everybody hold onto God.)
... how I love Jesus,
Because He first loved me.
I'll never forsake Him...
E-72 Şi am mers sus la peştera mea, sus deasupra la Charlestown, unde mă duceam, de mulţi ani. Am ajuns acolo, şi m-am rugat toată ziua aceea, "O Dumnezeule, niciodată să nu mă laşi să fac un lucru ca acela din nou. Tu să mă ierţi, Doamne, căci atunci când încep să-mi pun mâinile peste oameni bolnavi, să mă rog, atunci eu am fost condamnat." Pe la ora trei seara, eu am ieşit. Acolo există o stâncă mare care stă acolo. Şi m-am urcat pe stânca aceea şi mă uitam spre est, cu mâinile ridicate, lăudând pe Domnul. Şi a fost doar aşa de liniştit acolo. Şi am zis, "Doamne, dacă Tu vrei doar... Odată Tu ai trecut pe lângă Moise, şi el a zis că era... când Tu l-ai avut în crăpătura stâncii, şi arăta ca partea din spate a unui om." Am zis, "Poţi Tu să o faci din nou, Doamne? Să mă laşi să ştiu că sunt iertat." Şi am zis, "Dacă Tu mă vei ajuta şi vei veni în mintea mea..." Am zis, "Doamne, eu nu sunt prea tare, mintal, căci eu nu am educaţie." Am zis, "Şi eu-eu încerc să Te slujesc. Tu cunoşti inima mea, şi eu nu am făcut... Eu nu trebuia să fac aceea. Eu nu am vrut să o fac. Capul meu doar se simţea de parcă îmi cădea jos, eu eram aşa de agitat, şi eu am făcut-o într-un moment dat când Satan m-a prins." Am zis, "Dacă Tu mă ierţi, lasă-mă să Te văd, atunci, Doamne."
E-73 Dumnezeu fiind Judecătorul meu; chiar acolo alături de mine, un loc mic în tufe au început să se învârtească ca un Vânt, şi Acesta a venit chiar alături de peştera unde mă aflam, şi a mers jos prin pădure. Oh, frate, o pace care întrece toată înţelegerea a trecut peste mine, şi am strigat. Am plâns. Am ţipat. Eu am ştiut că păcatele mi-au fost iertate. Vedeţi, eu eram dezbinat cu Dumnezeu, eu nu puteam avea izbăvire pentru copil.
E-74 Şi tocmai ziua următoare acolo era un om din Chicago, care e un om mare, un Catolic tocmai convertit, valvele din inima lui au fost umflate ca o cameră umflată, şi ei au încercat să le taie afară de mult timp, urma să o facă, şi el nu-i lăsa. În final el a aflat un interviu. Interviurile acelea, noi stăm cu acesta până când aflăm ce este greşit. Şi omul nu a avut mai mult decât a venit înăuntru, până când Duhul Sfânt a mers înapoi jos prin viaţa lui şi a chemat ceva ce el a făcut când el a fost un băiat de altar în biserica Catolică. El a zis, "Acela-i adevărul. Acela-i adevărul cinstit." A zis, "Vrei să spui că aceea era împotriva mea?"
Am zis, "Aceea este singura umbră care o pot vedea în viaţa ta."
75 S-a dus înapoi şi a spus doctorului, a zis, "Bine, pune lucrurile împreună acum, noi vom avea operaţia."
E-76 Doctorul a zis, "Noi vom controla iarăşi ticăitul acela vechi." Şi când s-a uitat în ea, el a zis, "Tu nu ai nevoie de operaţie." vedeţi?
E-77 Dacă inimile noastre ne condamnă, noi vrem eliberare completă. Noi nu vrem să fim pe jumătate, biserică. Noi vrem să fim o biserică reală sau nici o biserică deloc. Noi vrem să fim Creştini reali, sau nu Creştini deloc. Noi vrem eliberare totală de la obiceiurile noastre, de la păcatele noastre, de la gândirea noastră rea, de la faptele noastre rele, de la neglijenţa noastră, orice am făcut. Noi vrem eliberare totală, aşa ca atunci când oamenii vin în această biserică, să ne rugăm pentru ei, acolo va fi doar acest grup mic (poate nu peste o sută, sau două) şezând aici, dar ei vor fi complet în mâinile lui Dumnezeu. Şi când ne rugăm, atunci Dumnezeu va auzi din Cer. Dumnezeu vrea pe cineva pe care El poată să-l ţină în mâna Lui, cineva despre care El poate spune, "Eu am încredere în el. Eu îl pot trimite pe acesta, slujitorul meu bolnav, la Tabernacolul Branham la Jeffersonville, şi grupul acela de oameni sunt într-un acord." Ceva se va întâmpla.
E-78 Păi, priviţi ce face El pentru noi în starea în care suntem. Ce ar face El dacă noi eram o inimă şi un acord? Singura cale cum o putem face, este să ne unificăm inimile împreună cu iubire frăţească, să ne supunem slujbaşilor bisericii, şi păstorului, şi păstorul să se supună lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu lucrează prin păstor, prin Acomitet, jos în biserică, şi toţi împreună suntem o unitate la Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va asculta, când noi avem un grup unit. Nimic să nu vă deranjeze. Nu fiţi înspăimântaţi de nimic.
E-79 Acum, acela-i felul de persoană care a ordinat Dumnezeu să ia ţara. Moise era complet, el era un om care nu compromitea. Dacă erau fierberi şi certuri, şi aşa mai departe, el nu compromitea. Aşa ne vrea Dumnezeu pe noi acum.
E-8
E-81 Acela-i felul cum Diavolul vrea să vină un Creştin. "Va fi în ordine ca tu să te înscrii la biserică, dar niciodată să nu-l ierţi pe Jones. Va fi în ordine dacă tu poţi aduce înăuntru al tău... dacă te poţi duce... Tu nu trebuie să te laşi de fumatul tău, băutul tău, minţirea ta, furatul tău, căutarea ta de greşeli, răzbunarea ta. Tu nu trebuie să renunţi la aceea. Doar înscriete la biserică."
E-82 Dar Moise nu era un compromiţător. El a vrut eliberare completă. El a zis, "Noi nu vom lăsa nici o copită în urmă. Noi vom lua tot ce ne aparţine, când ne ducem să ne închinăm Domnului."
E-83 Acela-i felul cum ar trebui să fie biserica. "Noi vom lua neprihănirea. Noi vom lua sfinţirea. Noi vom lua Duhul Sfânt. Noi vom lua un grup unificat când mergem la altar. Noi vom fi un grup real. Noi nu vom lăsa nimic în urmă. Noi vom lua totul. Nu va fi nici o copită să stea aici în urmă." Voi ştiţi, şi oamenii pot să se roage în aşa fel încât Diavolul va trebui să cedeze.
E-84 Acela-i felul cum au făcut Moise şi grupul lui. Ei au ajuns acolo şi au intrat sub sânge. Aţi observat, până când ei nu au intrat sub Sânge, acolo nu era eliberare totală. Moise, însuşi, el era unit cu Dumnezeu, dar Israelul nu era. Acolo încă era păcat. Şi ei au murmurat împotriva lui Moise, şi ei au zis, "De ce, de ce faci tu aceasta? Tu aduci mai mult necaz peste noi." Căci, Faraon doar le-a dublat norma de cărămizi, şi aşa mai departe. Acela era Moise; el era complet în mâinile lui Dumnezeu, total eliberat de păstorire, să păstorească oile lui Dumnezeu. El era total eliberat, însuşi. Dar poporul nu era eliberat, deoarece acolo încă mai era murmur între ei.
E-85 Într-o noapte când Dumnezeu a poruncit că un miel trebuie să fie junghiat, model al lui Cristos, şi sângele era amestecat cu isop, care, sunt doar buruieni (simplu, smerit), şi pus peste pragul de sus al uşii şi pe stâlpi, aceea este când Israel a devenit complet eliberat, fără nici o copită rămasă în urmă. Tot ce le aparţinea a fost eliberat. Familiile lor, cei dragi ai lor, şi totul le-a fost eliberat când ei au venit complet sub sânge.
E-86 Aceea este când biserica va fi complet eliberată, când totul vine sub Sânge. Când păcatele voastre vin sub Sânge, când fumatul vostru, când jocul vostru de noroc, când înşelarea voastră, când furtul vostru, când minţirea voastră, când totul este adus sub Sânge, atunci va fi o eliberare totală. Dacă aţi făcut rău la cineva, îndreptaţi-l. Voi nu-l puteţi aduce sub Sânge, acesta nu va sta. Voi nu-l puteţi aduce. Ceva nu vă va lăsa să o faceţi. Când voi înşivă sunteţi complet, total aduşi sub Sânge, acolo va fi o eliberare totală; atunci voi veţi avea o eliberare cum nu aţi mai cunoscut înainte. Când totul este adus sub Sânge, adus în supunere faţă de Împărăţia lui Dumnezeu, atunci acolo va fi o eliberare reală.
E-87 Isus a fost complet, total om. El putea plânge ca un om. El putea mânca ca un om. El putea fi obosit ca un om. El era complet, total om, în fiinţa Lui fizică. Şi în Duhul Lui, El era complet, total Dumnezeu, astfel El a făcut carnea Lui supusă Duhului care era în El. Vedeţi, El era ispitit în toate felurile cum suntem şi noi. El era om, nu un Înger. El era un om. El avea dorinţe şi ispitiri, întocmai cum avem noi. Biblia zice că El avea. El era un om, nu un Înger deasupra ispitirii. Evrei 1 zice că El era. Evrei 1:4, zice că El a fost făcut mai jos decât Îngerii. El era om, complet om; că Dumnezeu a luat un om complet, să aducă eliberare totală, şi El L-a umplut cu Duhul Lui. Duhul Sfânt era în El, fără măsură. Şi El era ispitit aşa cum eram noi. Şi El era complet Dumnezeu. El a dovedit-o când El a înviat morţii, când El a oprit natura, marea vuind şi vânturile puternice. Când El a vorbit pomilor, şi aşa mai departe, ei s-au supus Lui. El era Dumnezeu, înlăuntru. Şi El putea fi om, căci El era om, dar El total şi complet S-a predat (ca un om) în mâinile lui Dumnezeu, pentru slujirea lui Dumnezeu.
E-88 Şi El este exemplul nostru. Noi suntem bărbaţi şi femei. Noi suntem de asemenea Creştini. Dacă El este exemplul nostru, să ne predăm complet în mâinile Duhului Sfânt, ca noi să putem fi supuşi ai Împărăţiei lui Dumnezeu.
E-89 El era total om; El era total Dumnezeu. Dar El şi-a predat părţile Lui naturale la a Lui... şi părţile Lui fizice, şi propria Lui gândire, şi fapta Lui proprie, şi grijile Lui proprii, şi, "Eu fac numai ceea ce place Tatălui." Ia te uită. Total predat de la fiinţele umane. Preoţii au venit la El, oamenii mari, şi au zis, "Rabi cutare-şi-cutare," şi au încercat să-L mituiască în afiliaţiile şi denominaţiunile lor. Dar El era total predat deoarece El s-a încrezut în Dumnezeu.
E-90 Nu a zis Psalmistul, "Tu Îl vei izbăvi, căci El s-a încrezut complet în Mine"? Vedeţi? "Îl voi izbăvi pe Iubitul Meu de câini, căci El s-a încrezut în Mine."
E-91 Într-o oră când noi venim la capătul călătoriei vieţii, eu o vreau pentru mine. Eu ştiu că o vreţi pentru ai voştri. Eu vreau ca El să spună, "Eu îl voi elibera din fălcile morţii, căci el s-a încrezut în Mine. Eu Îl voi elibera din mormânt, în dimineaţa învierii, îl voi elibera total, şi sufletul, trupul, şi Duhul, căci el s-a încrezut în Mine."
E-92 Toate lucrările lui Isus erau complete. Totul era complet, total, eliberat. El total a eliberat leprosul de lepră. El a eliberat total pe femeia cu scurgere de sânge, de scurgerea ei. El total a eliberat lumea din păcat, când El a murit în ziua ispăşirii. El a eliberat total fiecare păcat. El a eliberat Biserica. Astfel nu mai este nevoie ca noi să trăim oameni neprivilegiaţi. Nu mai este nevoie ca noi să trăim într-o stare învinsă, căci El a învins pe Diavolul şi a luat toate stăpânirile şi puterile, şi le-a supus sub picioarele Lui, şi ei nu mai au drepturi legale să stăpânească peste voi. Voi sunteţi Creştini, umpluţi cu Duhul Sfânt. Noi nu trebuie să dic-... lăsăm pe Diavolul să ne dicteze. Cristos ne-a eliberat, eliberare totală; ne-a eliberat de rău, ne-a eliberat din păcat, ne-a eliberat din obiceiuri, ne-a eliberat de vorbire, ne-a eliberat de-de ticălos, ne-a eliberat din tot felul de lucruri murdare. El ne-a eliberat total şi ne-a pus în mâinile Lui sfinte; o eliberare completă, totală.
E-93 El ne-a eliberat boala noastră. El ne-a eliberat din boala noastră, căci noi avem un act abstract să o facem. Aleluia! "Căci El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui am fost vindecaţi." El este Vindecătorul nostru. De aceea acea femeie sărmană, mică, cu polio, încercând să poarte de grijă de un soţ care murea de cancer, ea a păşit în tărâmurile Prezenţei lui Dumnezeu. Ea avea credinţă. Şi ea... Doctorii au făcut tot ce au putut face, aşa că ea a urmat instrucţiunile lui Dumnezeu şi a fost total eliberată.
E-94 Ucenicii au avut eliberare totală, absolut eliberare totală. De ce? Deoarece ei erau complet şi total umpluţi cu Duhul Sfânt. Când voi, doar un membru de biserică şi daţi mâinile cu păstorul, sau ceva... aveţi un fel de experienţă mică de săritură, strigare, sau vorbire în limbi, sau una alta; şi încă aveţi răutate în inima voastră, fapte străine, spunând minciuni, fumând ţigări, poftind după femei; este ceva care nu s-a întâmplat încă. Acolo este ceva rău. "Căci cel ce iubeşte lumea, sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nu este în el." Voi aţi fost induşi în eroare. "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte."
E-95 Noi toţi vrem să fim uniţi împreună, cu Duhul Sfânt. Fiecare membru ar trebui să fie unit, unul cu altul. Dragostea lui Dumnezeu este vărsată larg în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. Ea ne curăţeşte de toată fărădelegea. Noi suntem eliberaţi de lucrurile lumii. Isus a zis, "Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei, când aveţi dragoste, unul pentru altul." Când un membru iubeşte pe celălalt membru aşa de mult încât el ar muri pentru el.
E-96 Când începe un lucru rău, lumea de afară, careva din femei vine pe acolo şi zice, "Acum, iată, dragă. Ar fi mai bine pentru tine dacă ai fi făcut aceasta, sau faci aceea, ai purta aceasta, sau ai fi făcut aceea, sau ai făcut aceasta, şi te-ai îndepărta de grupul acela de holy rollers," sau aşa mai departe în felul acela.
E-97 Noi suntem aşa de unificaţi cu Dumnezeu! Voi ziceţi, "Bine, Frate Branham, este o ispită îngrozitoare." Dar Cristos a murit pentru scopul acela. Diavolul este învins. Noi vrem eliberare totală. Noi vrem o biserică care este pură şi curată şi neamestecată, şi spălată în Sângele Mielului, şi umplută cu Duhul Sfânt, şi semne şi minuni şi miracole. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... total eliberat fiecare. [Porţiune goală pe bandă].
E-98 Scumpe Dumnezeule, Tu nu iei lucruri fără să fie total eliberate. Tu nu ai putea primi o jertfă cu un cusur pe ea. Tu niciodată nu ai primi o rugăciune, în care există păcat în urmă în viaţa acelei persoane. Tu doar nu o poţi face, Doamne. Tu nu ai făcut-o în epocile trecute, şi Tu nu o poţi face astăzi. Dar jertfa trebuie să fie fără cusur. Doamne Dumnezeule, aşa cum ne punem înşine pe altar, o viaţă sacrificată, ia de la noi, O Doamne, toate cusururile păcatului. Eu îmi pun complet sufletul meu, şi trupul meu, şi tăria mea, eforturile mele, cu această biserică în dimineaţa aceasta, pe altar. Curăţeşte-ne prin Sângele Tău, şi iartă-ne de fiecare păcat care l-am făcut. Şi fie ca marele Duh Sfânt să locuiască aşa de bogat în noi, şi Prezenţa Lui să meargă cu noi de la acest tabernacol în dimineaţa aceasta, ca noi să ştim în noi înşine că El ne-a iertat. Atunci rugăciunea va fi, "Iartă-ne greşelile aşa cum noi iertăm celor care greşesc împotriva noastră." Admite aceasta, Doamne.
E-99 Fi Tu aproape de noi acum, binecuvântează-ne şi ţine-ne până ne întâlnim din nou la serviciul de seară. Fie ca noi să venim înăuntru cu mâini curate şi o inimă pură, ca Tu să nu ne respingi, căci noi vrem o eliberare completă şi totală de orice lucru, Doamne, care ne-ar reţine de la a fi lumina lumii; o candelă care stă pe deal, care dă lumină să călăuzească picioarele oamenilor în calea care este dreaptă. Admite aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus, şi pentru slava Lui. Amin.
E-100 Eu îi voi cere lui Doc... eu cred că el este acolo în spate, sau unul dintre diaconi este prezent. Ca biserica să poată citi aceasta, Doc, vino şi pune aceasta pe panoul de anunţuri aşa ca biserica să o poată vedea aşa cum se duc afară. Şi apoi Fratele Collins, dacă el este aici... Este Fratele Collins înăuntru? Dă-i lui pe cealaltă.
E-101 Şi, în ordine, domnule, şi noi vom vedea ce... [Fratele Branham face pauză şi citeşte o notă în tăcere – Ed.] Este cineva care vrea un interviu. Acela întotdeauna este acordat. Noi suntem bucuroşi.
Şi eu am interviuri. Vedeţi, lucrul care-l faceţi este să chemaţi numărul nostru de acolo. Noi-noi am avut aşa de mult necaz sus la casă, biserica o ştie. Aceştia sunt străini. Biserica ştie despre aceasta. Acolo ar trebui să fie o bucăţică pusă ... Eu o voi avea aşezată aici în biserică, la fel, pentru cei care vin. Vedeţi, există aşa de mulţi, căci noi nu putem avea grijă de ei toţi, chiar aşa cum vin ei cu număr. Vedeţi? Şi noi... Dacă voi doar veţi chema BUtler 2-1-5-1-9, BUtler. Şi oricare dintre membri care văd pe cineva care vrea, eu întotdeauna sunt bucuros să-i văd pe oameni. Dar noi avem un sistem regulat. Există unii care deja au sunat, câţiva, vedeţi. Şi noi doar venim pe acolo, unul câte unul, aşa cum venim. Apoi există... Obişnuia să fie, noi doar aveam un fel de atingere întâmplătoare, oricum, omis, hop, oamenii au mers acasă dezamăgiţi şi de toate. Acum ei au totul chiar în ordine. Şi aceea este despre ce încercăm noi să vorbim acum, vedeţi, să punem totul în ordine, doar perfect.
Şi eu voi fi bucuros să văd această parte scumpă, dacă ei doar vor suna la BUtler 2-15-19, (1-5-1-9), şi Dl. Mercier sau Dl. Goad, unul, va răspunde la telefon şi vă va spune chiar exact când veţi putea avea o întrevedere. Noi avem un loc acolo afară, cu aer condiţionat, şi gata să-i primim pe oameni şi să ne rugăm pentru ei. Noi suntem numai fericiţi să o facem.
E-102 Acum, motivul că eu nu vin la biserică, oamenii cred că eu încerc să scap de oameni; nu este aşa. Eu încerc să-să fiu exact în ordine. Vedeţi, aşa este ce vreau eu să fiu, doar să nu caut la faţa oamenilor. Fiecare persoană, oricine, oriunde, oricând, vedeţi; culoare, crezul nu are nimic de-a face cu aceasta. Noi venim chiar acolo şi întâlnim pe oameni. Şi dacă ei au o nevoie, noi stăm chiar cu Dumnezeu până când ea este rezolvată. Dacă ei vor să ştie ceva despre adunări, desigur, noi avem grijă de aceasta şi o înaintăm. Aceea este numai călăuzirea Duhului Sfânt. Şi acela-i... În felul acela, eu cred că este drept, îi face la fiecare exact la fel. De aceea, nu există deosebire de persoane, fără deosebire.
E-103 Au fost acolo nişte oameni care au venit să se facă rugăciune pentru ei, în dimineaţa aceasta, care au fost bolnavi şi au vrut să se facă rugăciune pentru ei? În ordine. Nu există.
Atunci să cântăm cântarea bună pentru... pentru închinare. Ce putem cânta în dimineaţa aceasta? "Ce poate îndepărta păcatele mele?" Tu o ştii, Teddy? "Nimic decât Sângele lui Isus." Ce poate...
[O soră din A adunare spune despre o doamnă care este foarte bolnavă – Ed.] În ordine, domnule. Voi vreţi să mă rog pentru ea acum?
Eu mă voi ruga pentru doamna aceea. Îmi pun mâinile peste femeia aceasta de aici. Vreţi să vă aplecaţi capul cu mine, atunci, liniştit acum. [Fratele Branham părăseşte microfonul de la amvon – Ed.]
E-104 Scumpe Dumnezeule, acolo este o doamnă care este foarte bolnavă. Sora noastră şi-a pus trupul ei, chiar să ia un cancer de la alţii, să stea în spărtură, pentru alţii. Dar Tu o eliberezi de aceea, Doamne, cu câteva zile în urmă, când lucrurile acelea au fost cunoscute. Doar las-o să afle, ea însăşi, atunci, Doamne, ea va şti că aceasta vine de la Tine. Eu îmi pun mâinile peste ea, şi cer milă pentru cealaltă femeie pentru care stă ea. Fie ca harul lui Dumnezeu, Puterea Duhului Sfânt... Dacă există ceva rău în inimile noastre, Doamne, descoperă-ne aceasta, întâi, atunci noi vom merge să îl îndreptăm. Atunci noi ştim că avem favor cu Dumnezeu, noi avem pace cu Dumnezeu, noi primim ceea ce cerem, căci nu avem condamnare. Admite aceasta, Doamne. În Numele lui Isus mă rog. Amin.
În ordine. [Fratele Branham se reîntoarce la amvon – Ed.]
Ce poate să-mi spele păcatul?
Nimic decât Sângele lui Isus;
Ce poate să mă facă întreg din nou?
Nimic decât Sângele lui Isus.
Oh, scump este cursul
Care mă face alb ca zăpada;
Nici un alt izvor nu cunosc,
Nimic decât Sângele lui Isus.
E-105 Câţi simt că toate păcatele voastre sunt sub Sânge? Să o cântăm cu mâinile noastre sus acum.
Ce poate să-mi spele păcatul?
Nimic decât Sângele lui Isus;
Ce poate să mă facă întreg din nou?
Nimic decât Sângele lui Isus.
Acum aşa cum ne lăsăm mâinile jos, să dăm mâinile în jur.
Scump este...
Aşa este, toţi în jur.
... alb ca zăpada;
Nici un alt izvor nu cunosc,
Nimic decât Sângele lui Isus.
Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Amin.
Oh, cât Îl iubesc pe Isus,
Oh, cât Îl iubesc pe Is-...
Acum staţi cu aceasta, acum. Fiecare ţineţi la Dumnezeu.
Cât îl iubesc pe Isus, Că-ntâi El m-a iubit .
Eu niciodată nu voi părăsi...
Up