Fără Bani Sau Fără Plată

Without Money Or Without Price
Data: 59-0802 | Durată: 1 oră 15 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Este cu certitudine un privilegiu să fiu înapoi la tabernacol, în dimineaţa aceasta. Eu doar mă întreb...
E-1 It’s certainly a privilege to be back at the tabernacle, this morning. I’m just wondering…Brother Neville said that many could not hear in the back. Can you hear me pretty good now, back there? Is all right? All right. I’m—I’m little, so I have to make a lot of noise so people know I’m around.
E-2 Fratele Neville a spus că mulţi nu puteau auzi în spate. Puteţi voi să mă auziţi destul de bine acum, înapoi acolo? Este în ordine? În ordine. Eu sunt-eu sunt mic, aşa că eu trebuie să fac multă gălăgie aşa ca poporul să ştie că eu sunt pe aici.
Deci, eu îmi amintesc odată când am lucrat la Utilităţile Publice. Eu venind în sus pe scări... Şi eu obişnuiam să port bocanci mari, cu ţinte în ei, de la a umbla pe liniile înalte. Şi eu veneam sus pe scări. Şi D-na Ehalt, care este o prietenă de-a mea, era la tabloul de comandă. Eu sunt sigur că D-ul Ginther de-acolo ar recunoaşte-o, destul de bine. Deci Edith a zis, "Billy, tu faci cea mai multă gălăgie, să fii un ins aşa de mic, pe care l-am văzut vreodată." Tropăind ţintele acelea mari, venind sus pe scări.
E-2 So, I remember one time when I was working at the Public Utilities. I coming up the step…And I used to wear great big shoes, with hobnails in them, from walking on the high lines. And I was coming up the steps. And Mrs. Ehalt, which is a friend of mine, was at the switchboard. I’m sure Mr. Ginther there would recognize her, pretty well. So Edith said, “Billy, you make the most noise, to be such a little fellow, that I ever seen.” Stomping these big hobnails, coming up the steps.
E-3 Am zis, "Păi, Edith, eu sunt aşa de mic, eu trebuie să las pe fiecare să ştie că eu sunt pe aici, fac multă gălăgie."
E-3 I said, “Well, Edith, I’m so small, I have to let everybody know I’m around, make a lot of noise.”
E-4 Bine, eu doar am mers înăuntru să chem. Fratele Neville mi-a spus că bunul nostru prieten, Fratele Roy Roberson, este absent de la serviciu în dimineaţa aceasta, din cauză că este bolnav. A lui... El are un dinte încrustat. Aceasta a cauzat o infecţie, şi i-a dat ceva temperatură. Şi el trebuie să-l aibă scos, eu cred, imediat. Şi Roy era ca un tată pentru noi aici, şi noi îl iubim. Şi eu am zis, "Frate Roy, eu-eu mă duc înăuntru acum, doar în câteva minute, la serviciu." Am zis, "Eu am să cer bisericii ca noi toţi să ne rugăm pentru tine, în dimineaţa aceasta," şi mâine când el se duce acolo, ca să aibă grijă de aceasta. Dintele a crescut strâmb, sau ceva, a fost băgat greşit, şi ei trebuie să-l taie afară, şi să-l scoată.
E-4 Well, I just went in to call. Brother Neville had told me that our good friend, Brother Roy Roberson, as away from the service this morning, on account of being sick. His…He had got an embedded tooth. It’s caused an infection, and give him some fever. And he’s to have it pulled, I think, right away. And Roy has been like a father to us here, and we love him. And I said, “Brother Roy, I—I’m going in now, just in a few minutes, to the service.” I said, “I’m going to ask the church that we’ll all pray for you, this morning,” and tomorrow when he’s going over, to have this taken care of. The tooth has growed crooked, or something, been embedded wrong, and they have to cut it out, and taken it out.
E-5 Fratele Roy este un veteran, aşa cum voi toţi ştiţi, din al Doilea Război Mondial, că doar a fost împuşcat în bucăţi. Şi dacă nu ar fi fost pentru bunătatea lui Dumnezeu, el nici măcar nu ar fi trăit. El a fost culcat afară printre cei morţi, pentru mult timp; braţele explodate afară aici, şi picioarele explodate, şi amândoi nervi principali omorâţi. Şi doctorul a zis, "Dacă el trăieşte vreodată, el niciodată nu va umbla un pas." Prin harul lui Dumnezeu, el lucrează în fiecare zi, căţărându-se şi de toate. Dumnezeu a fost bun cu el pentru că el este un om bun, şi noi îl iubim. Şi noi, noi-noi nu suntem toţi...
E-5 Brother Roy is a veteran, as you all know, from the Second World War, that’s just been shot to pieces. And if it had not been for the goodness of God, he wouldn’t have even lived. He was laid out among the dead, for a long time; arms blowed out in here, and legs blowed out, and both main nerves killed. And the doctor said, “If he ever lived, he’d never walk a step.” By the grace of God, he works every day, climbing and everything. God has been good to him because he is a good man, and we love him. And we, we’re—we’re not all…
E-6 Dacă noi trăim corect, aceea nu înseamnă că noi suntem imuni de necazuri. În mod franc, aceasta înseamnă că toate necazurile sunt îndreptate pe calea noastră. "Căci multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îl scapă din toate." Aceea-i partea glorioasă.
E-6 If we live right, that doesn’t mean that we are immune from troubles. Frankly, it means that all troubles are directed our way. “For many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all.” That’s the glorious part.
E-7 Deci noi o să cerem doar rugăciune specială în dimineaţa aceasta, pentru Fratele Roy. Mă întreb dacă este careva aici, încă, care ar vrea să ne rugăm pentru ei, ar vrea să fie amintit ţntr-un cuvânt de rugăciune? Dacă ei doar şi-ar ridica mâinile. În ordine. Asta-i bine. Haideţi doar să stăm doar un moment, dacă voi vreţi, în timp ce ne rugăm.
E-7 So we are going to ask just special prayer this morning, for Brother Roy. I wonder if there’s any in here, yet, would like to be prayed for, would like to be remembered in a word of prayer? If they’d just raise their hands. All right. That’s fine. Let’s just stand just a moment, if you will, while we pray.
E-8 Doamne, noi venim astăzi, la începutul sabatului. Şi soarele îşi ia doar cursul lui acum, să zboare peste lume, să aducă lumină şi viaţă la lucrurile acelea care el este rânduit să facă aşa. Şi la începutul serviciului care... Noi suntem o porţiune din Biserica Ta, care a fost chemată să ţină înainte serviciile de vindecare, vindecare fizică pentru trup; să împlinim aşteptările şi dorinţele binecuvântatului nostru Domn Care a fost rănit pentru fărădelegile noastre, şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi. Şi noi am cere, la începutul serviciului, aşa cum acesta începe să-şi ia aripi, în cântări, şi inimile noastre încep să fie înălţate, ca să amintim, în dimineaţa aceasta, Doamne, pe scumpul nostru, frate preţios, Roy Roberson, umilul Tău slujitor. Şi noi ştim că Tu i-ai cruţat viaţa pe câmpul de luptă, şi Tu ai fost bun cu el. Şi el astăzi suferă cu durere, că el nu a putut participa la biserică.
E-8 Lord, we come today, at the beginning of the sabbath. And the sun is just taking its course now, to fly across the world, to bring light and life to those things which it is ordained to do so. And at the beginning of the service which…We are a portion of Your Church, that’s been called to hold forth the healing services, physical healing for the body; to fulfill the wishes and desires of our blessed Lord Who was wounded for our transgressions, and with His stripes we were healed. And we would ask, at the beginning of the service, as it begins to take its wings, in songs, and our hearts begin to be lifted up, that we would remember, this morning, Lord, our dear, precious brother, Roy Roberson, Your humble servant. And we know that You spared his life on the battlefield, and You been good to him. And today he’s suffering with affliction, that he could not attend church.
E-9 Şi, Doamne, în timp ce ei se rugau în casa lui Ioan Marcu, acolo a coborât un Înger în casa închisorii, unde Petru era în robie, acolo a deschis uşile, misterios, şi l-a călăuzit afară.
E-9 And, Lord, while they were praying in the house of John Mark, there was an Angel came down into the prison house, where Peter was in bondage, there opened the doors, mysteriously, and led him out.
E-10 O Doamne, Tu încă eşti Dumnezeu. Acei Îngeri sunt la porunca Ta în dimineaţa aceasta. Ne rugăm, Doamne, ca în timp ce noi ne rugăm aici în casa lui Dumnezeu, ca Îngerii să meargă jos la casa Fratelui Roberson. Dorinţa lui este să fie aici la locul lui, dar durerea l-a ţinut jos. Şi fie ca Îngerii lui Dumnezeu să-l elibereze, să-l facă bine, aşa ca el să-şi poată lua iarăşi locul la casa lui Dumnezeu.
E-10 O Lord, Thou art still God. Those Angels are at Your command this morning. We pray, Lord, that while we’re praying here in the house of God, that the Angels will go down to Brother Roberson’s house. His desire is to be at his place here, but affliction has held him down. And may the Angels of God deliver him, make him well, so he can take his place again at the house of God.
E-11 Acolo sunt alţii care au venit prin dificultăţi, ei-ei sunt bolnavi. Şi noi am văzut o femeie în vârstă, aşa cum ea era gata să-şi ia locul, şi-a ridicat mâinile, când ea şovăia pe picioarele ei. Ea a venit la casa lui Dumnezeu, să fie vindecată. Admite, Doamne, ca ea să meargă afară umblând, cu sprinteneala şi tinereţea unei femei tinere.
E-11 There are others who has come through difficult, they—they been sick. And we seen an elderly woman, as she was about to take her seat, raise her hands, when she was toddling on her feet. She’s come to the house of God, to be healed. Grant, Lord, that she’ll go out walking, with the spring and youth of a young woman.
E-12 Toţi ceilalţi care şi-au ridicat mâinile, multe din ele au mers sus, căci este scris, şi s-a citat în trecut, "Multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îl scapă din toate." Fie ca noi să zburăm astăzi în credinţă, cu braţele credinţei, care ne va elibera de toată boala şi durerea. Când serviciul s-a terminat, fie ca acolo să nu fie nici unul slab în mijlocul nostru.
E-12 All others who raised their hands, many of them went up, ’cause it is written, and has been formerly quoted, “Many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all.” May we fly away today into faith, the arms of faith, that will deliver us from all sickness and affliction. When the service has ended, may there not be a feeble one in our midst.
E-13 Admite, Doamne, ca fiecare necredincios să devină un credincios. Şi aşa cum noi medităm asupra Cuvântului Tău, fie ca Duhul Sfânt să-L ia şi să-L pună în inimile noastre, şi acolo să-L ude până când Acesta devine roada Cuvântului. Fă aceasta pentru noi, Doamne, aşa cum noi smeriţi ne aplecăm capetele şi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-13 Grant, Lord, that every unbeliever will become a believer. And as we meditate upon Thy Word, may the Holy Spirit take It and put It into our hearts, and there water It until It becomes the fruit of the Word. Do this for us, Lord, as we humbly bow our heads and ask it in Jesus’ Name. Amen.
You may be seated.
E-14 Chiar înainte să intrăm în mesajul serviciului pentru această dimineaţă, mi-ar place să purtaţi în minţile voastre, puţin mai aproape. Dacă există careva dintre voi care au concedii, şi ar vrea să participe la unul din serviciile care vor fi ţinute în Middletown, Ohio, începând de luni, o săptămână, acesta va fi la terenul de tabără.
E-14 Just before entering the message of the service for this morning, I’d like to bear on your minds, a little closer. If there’s any of you that have vacations, and would want to attend one of the services that will be held in Middletown, Ohio, beginning Monday, a week, it’ll be at the campgrounds.
E-15 Ştii tu chiar numele terenului de tabără, Gene? [Fratele Gene zice, "A zis că era la doisprezece mile în afară de Middletown." – Ed.] Fratele Sullivan. Middletown este un oraş mic, eu presupun că-i cam ca Jeffersonville aici. Este un centru de basketball. Fratele Sullivan este păstorul acolo. Oricare din bisericile Evangheliei Depline, care sunt acolo şaizeci şi ceva care cooperează cu acest miting, vor fi în stare să vă spună unde este terenul de tabără.
E-15 Do you know just the name of the campgrounds, Gene? [Brother Gene says, “Said it was twelve mile out of Middletown.”—Ed.] Brother Sullivan. Middletown is a small city, I suppose about like Jeffersonville here. It’s a basketball center. Brother Sullivan is the pastor there. Any one of the Full Gospel churches, which there is sixty-some-odd cooperating in this meeting, will be able to tell you where the campgrounds are.
E-16 Şi acolo vor fi multe cabane pe terenul de tabără, aşa mi s-a spus, să aibă de grijă de persoanele care le-ar place să vină. Şi mitingurile vor începe de luni până sâmbătă, şase zile. Şi nu va fi duminica, din cauza celorlalte biserici, ca ei să poată să meargă să aibă serviciul lor obişnuit. Poate, vor fi servicii de vindecare, sau rugăciune pentru bolnavi, în fiecare seară. Şi toţi sunt invitaţi. Şi acela va începe pe 10 august, până la 15, de luni până sâmbătă. Şi dacă voi aveţi concediu, şi-şi aveţi concediul vostru să urmeze, şi voi doriţi să-l folosiţi în aşa fel, ei bine, noi sigur am fi bucuroşi să vă avem.
E-16 And there’ll be many cottages on the campgrounds, so I’m told, to take care of the people who would like to come. And the meetings will begin Monday through Saturday, six days. And will not be on Sunday, because of the other churches, that they can go have their regular services. Perhaps, will be healing services, or prayer for the sick, each night. And everyone is invited. And that will begin on August the 10th, through the 15th, Monday through Saturday. And if you’re having vacation, and—and have your vacation coming up, and you’d wish to spend it in such a way, well, we’d sure be glad to have you.
E-17 Eu de asemenea i-aş încuraja pe toţi aceia care nu au fost botezaţi în botezul Creştin, să rămână în dimineaţa aceasta şi să se gândească la aceasta. Şi fiţi gata pentru serviciul de botez care va urma în vreo patruzeci şi cinci de minute de-acum, eu presupun. Acela va fi aici la biserică.
E-17 I would also encourage all those who has not been baptized in Christian baptism, to remain this morning and think it over. And be ready for the baptismal service which will follow in about forty-five minutes now, I suppose. That will be here at the church.
E-18 Noi suntem foarte înclinaţi să încurajăm pe oameni să fie botezaţi în botezul Creştin, ştiind că aceasta este esenţial pentru mântuire. Căci a fost scris de către Domnul nostru, ultima Lui însărcinare, ultima Lui însărcinare către Biserică. Sau, aşa cum El a însărcinat Biserica, la urmă, El a zis, "Mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel care crede şi este botezat va fi mântuit." Deci noi ştim că este esenţial ca noi să fim botezaţi prin scufundare.
E-18 We’re very prone to encourage people to be baptized in Christian baptism, knowing that it is essential unto salvation. For it was written by our Lord, His last commission, His last commission to the Church. Or, as He commissioned the Church, last, He said, “Go into all the world, and preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved.” So we know that it is essential that we are baptized by immersing.
E-19 Şi noi vom fi fericiţi să vă oferim acest serviciu, la oricine care este convins în inima lor că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit să salveze pe păcătoşi, şi voi aţi fost unul pentru care El a murit să vă salveze; şi v-ar place să veniţi şi să fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre; spunând, la lume, că voi credeţi că păcatele voastre sunt iertate, şi că voi acum urmează să deveniţi un ucenic al Domnului Isus, să vă luaţi poziţia.
E-19 And we’ll be happy to render this service to you, to anyone who is convinced in their heart that Jesus Christ is the Son of God, that He died to save sinners, and you were one that He died to save; and would like to come and be baptized into the Name of Jesus Christ for the remission of your sins; saying, to the world, that you believe that your sins are remitted, and that you are now going to become a disciple of the Lord Jesus, to take your stand.
E-20 Dacă nu aveţi o biserică la care să mergeţi, noi am fi bucuroşi să vă avem să vă împărtăşiţi cu noi. Noi nu avem membri aici. Acesta-i un tabernacol deschis, pentru tot Trupul lui Cristos, din fiecare denominaţiune. Noi stăm ca o interdenominaţiune. Şi noi deschidem uşile la toţi oamenii, nu contează cine sunt ei; culoare, rasă, sau crez. Fiecare este binevenit. "Oricine vrea, să vină." Şi dacă voi nu aveţi altă biserică, noi am fi bucuroşi ca voi doar să veniţi şi aveţi părtăşie cu noi. Nu există nimic să vă înscrieţi. Doar veniţi drept înăuntru când uşile sunt deschise, şi aveţi părtăşie cu noi. Aceea-i tot ce aveţi nevoie; doar veniţi aşa. Veniţi cu o inimă deschisă, puneţi-vă umerii la roată, şi ajutaţi-ne aşa cum presăm înainte spre binele Împărăţiei lui Dumnezeu. Căci, noi credem că ora, este curând la îndemână, căci atunci când toate lucrurile despre care s-a vorbit în Biblie vor fi împlinite.
E-20 If you have no church to go to, we’d be glad to have you to fellowship with us. We have no members here. It’s an open tabernacle, for all the Body of Christ, of every denomination. We stand as an interdenomination. And we open doors to all peoples, no matter who they are; color, race, or creed. Everybody is welcome. “Whosoever will, come.” And if you have no other church, we would be glad for you just to come and fellowship with us. There’s nothing to join. Just come right in when the doors is open, and fellowship with us. That’s all you need; just come like that. Come with an open heart, put your shoulders to the wheel, and help us as we press forward for the Kingdom-of-God’s sake. For, we do believe that the hour, as soon at hand, that when all things that was spoke of in the Bible will be fulfilled.
E-21 Fără îndoială că mulţi dintre voi aţi citit declaraţia lui Kruşciov, la O.N.U; zilele trecute, aşa cum mi-a fost citat dintr¬un ziar Canadian, de către un prieten. El a zis, "Dacă ar exista un Dumnezeu, El este gata să şteargă şi să curăţe din nou templul, cu voi capitaliştii, aşa cum El a făcut la început." Aşa că acum voi puteţi citi printre rânduri, "El este gata să şteargă templul din nou." Şi îngrozitor, un comunist să trebuiască să spună un astfel de lucru ca acela? El avea ceva, totuşi. Aşa este. Aceştia erau capitaliştii, la început, care au cauzat necazul. Noi suntem capitaliştii.
E-21 No doubt but many of you read Khrushchev’s, his statement to the U.N., the other day, as it was quoted to me from a Canadian paper, by a friend. He said, “If there be a God, He is ready to wipe and clean out the temple again, with you capitalists, like He did in the beginning.” So now you can read between the lines, “He is ready to wipe the temple out again.” And awful, a communist would have to say a thing like that? He had something, though. That’s right. It was the capitalists, in the beginning, that caused the trouble. We are the capitalists.
E-22 Eu l-am auzit pe scumpul nostru, pastor preaiubit, Fratele Neville, făcând o remarcă la transmisiunea lui de televiziune... sau radio, dimineaţa cealaltă, care doar a trecut iarăşi şi iarăşi, în mintea mea. Eu doar nu o pot uita. Eu am citat-o la un prieten de-al meu, seara trecută. Şi aceea era aşa, că acolo va... După luarea la o parte a Duhului Sfânt, afară de pe pământ, acea religie a bisericii formale va merge drept înainte, fără să ştie diferenţa. Aţi auzit vreodată, aţi... Câţi aţi auzit aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu era aceea uluitor? Ei nu cunosc pe Duhul Sfânt, aşa că ei nu vor şti când Acesta s-a dus, şi ei doar se vor duce drept înainte tot la fel. Când ultimul este sigilat în Trupul lui Cristos, ei încă vor merge înainte, încercând să aducă convertiţi la Acesta, pentru că ei nu ştiu ce este El. Şi religiile lor formale vor continua înainte tot aşa cum erau. Acum, aceasta s-ar putea să nu se adâncească în voi cum s-a adâncit în mine, dar aceea era intr¬adevăr o declaraţie uimitoare. Că, ei vor fi aşa de departe, doar în ritualuri religioase, încât lor nu le va lipsi Duhul Sfânt, pentru că ei nu ştiu ce este Acesta, în primul rând.
E-22 I heard our dear, beloved pastor, Brother Neville, make a remark on his television…or radio cast, the other morning, that just went over and over, in my mind. I just can’t forget it. I quoted it to a friend of mine, last night. And that was this, that there will…After the taking away of the Holy Spirit, out of the earth, that formal church religion will go right on, not knowing the difference. Did you ever, did…How many heard that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Wasn’t that astounding? They don’t know the Holy Spirit, so they won’t know when It’s gone, and they’ll just be going right on just the same. When the last one is sealed into the Body of Christ, they’ll still be going on, trying to bring converts to It, because they don’t know what It is. And their formal religions will continue on just like they were. Now, it may not sink into you like it did to me, but that was really an astounding statement. That, they’ll be so far away, just in religious rituals, until they will not miss the Holy Spirit, because they don’t know what It is, to begin with.
E-23 Dumnezeu să aibă milă de noi. Frate, mi-ar place să trăiesc în viaţa aceasta, şi dorinţa mea, până când dacă cea mai mică părticică din întristarea Lui, eu o voi şti în inima mea. Eu dacă aş face ceva care L-ar întrista, eu să fiu în stare să simt aceasta chiar într-un moment.
E-23 God have mercy on us. Brother, I would like to live in this life, and my desire, till if even the least bit of His grieving, I’ll know it in my heart. I should do something that would grieve Him, I’d be able to feel it just in a moment.
E-24 Dar mai, absenţa Lui; eu nu vreau să fiu aici când El nu este aici. Eu vreau să fiu dus atunci, da, domnule, căci acolo nu va fi Sânge pe scaunul milei. Va fi întuneric şi fumuriu şi negru. Sanctuarul nu va avea nici un Avocat acolo, să ne pledeze cazul la timpul acela. Voi ştiţi că Scriptura zice aceea? Sanctuarul fumega. Acolo nu era Sânge pe scaunul milei, atunci este judecată.
E-24 Let alone, His absence; I don’t want to be here when He’s not here. I want to be gone then, yes, sir, for there will be no Blood on the mercy seat. It’ll be dark and smoky and black. The sanctuary will have no Lawyer there, to plead our case at that time. You know the Scripture says that? The sanctuary was smoking. There was no Blood on the mercy seat, then it’s judgment.
E-25 Dacă Domnul ne va da, cândva toamna aceasta devreme, câteva seri de trezire. Eu doar mi-am hotărât în minte, eu vreau să iau acea Carte a Apocalipsei, pentru un studiu asupra ei, doar să mergem chiar în jos prin Cartea Apocalipsei, înainte.
E-25 If the Lord shall, sometime this early fall, give us a few-night’s revival. I just made it in my mind, I want to take that Book of Revelations, for a study on it, just go right down through that Book of Revelations, on.
E-26 Acum, astăzi, eu ştiu că sunt mulţi care au venit înăuntru, să facem rugăciune pentru ei. Şi biroul meu a fost închis astăzi, sau săptămâna asta. Şi unii dintre oameni au venit înăuntru, nu au avut o şansă să ne rugăm pentru ei, acolo afară, pentru că băieţii au avut liber, pentru o zi sau două, să se odihnească. Ei au o mulţime de lucruri de făcut; lucrul lor propriu, plus lucrul la tabernacol, şi chemările mele la telefon, şi de toate. Aceasta curând îţi ajunge pe nervi. Şi deci atunci acela-i motivul. Eu ştiu că trebuie să merg afară pe undeva, din când în când, şi să fac ceva diferit, şi eu ştiu că şi ei, la fel. Deci, ei m-au chemat. Am zis, "Eu cred că aceasta va fi în ordine." Şi noi ne vom ruga pentru bolnavi, în câteva momente.
E-26 Now, today, I know that there’s many comes in, to be prayed for. And my office was closed today, or this week. And some of the people had come in, didn’t get a chance to be prayed for, out there, because that the boys were gone off, for a day or so, to rest. They have a lot of work to do; their own work, plus the tabernacle work, and my phone calls and everything. It soon gets you on your nerves. And so then that’s the reason. I know I have to get out somewhere, once in a while, and do something different, and I know they do, too. So, they called me. I said, “I think it’d be all right.” And we’re going to pray for the sick, in a few moments.
E-27 Şi m-am gândit ca să citim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă aveţi Biblia acum, să deschidem la Cartea lui Isaia. Mie îmi place să văd că voi vă luaţi Cartea şi O citiţi. Eu citesc... Dacă nu mai mult decât unul sau două Cuvinte noi citim, totuşi, Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu Etern, Nemuritor. Acesta nu poate trece niciodată. Al 55-lea capitol din Isaia, tema, "Salvarea veşnică."
Hai, fiecare care însetează, veniţi voi la ape, şi cel care nu are bani; veniţi voi, cumpăraţi, şi mâncaţi; da, veniţi, cumpăraţi vin... lapte fără bani şi fără plată.
De ce cheltuiţi voi bani pentru aceea care nu este pâine? şi voi lucraţi pentru ceea ce nu satisface? Ascultaţi-mă cu sârguinţă, şi mâncaţi voi ceea ce îi bun, şi sufletul vostru să se încânte în grăsime.
Aplecaţi-vă urechea, şi veniţi la mine: auziţi, şi sufletul vostru va trăi; şi Eu voi face un legământ veşnic cu voi, chiar îndurările sigure ale lui David.
E-27 And I thought we’d read some from the Word of God. If you have your Bible now, let us turn to the Book of Isaiah. I like to see you get your Book and read It. I read…If you no more than just one or two Words we read, yet, It’s God’s Eternal, Immortal Word. It can never pass away. 55th chapter of Isaiah, topic, “The everlasting salvation.”
Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that has no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine…milk without money and without price.
Why do you spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.
Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
E-28 Mi-ar place să vă vorbesc, doar pentru câteva momente, asupra subiectului: Fără Bani Sau Fără Plată.
E-28 I’d like to speak to you, just for a few moments, on the subject: Without Money Or Without Price.
E-29 Există aşa de multe lucruri de distracţie în zilele noastre. Există aşa de mult să ademenească pe oameni la ceea ce noi am numi "plăceri," şi aceasta-i pentru toţi oamenii, de toate vârstele.
E-29 There is so many entertaining things of our days. There is so much to entice people to what we would call “pleasures,” and it’s for all peoples, all ages.
E-30 Există ademeniri pentru oameni tineri, dansurile moderne şi partidele de rock-and-roll, şi muzica care ei o au care merge cu aceasta. Şi este toată ademenitoare, pentru distracţie.
E-30 There are the enticements for the young people, the modern dances and the rock-and-roll parties, and the music that they have that goes with it. And it’s all enticing, for entertainment.
E-31 Mie nu-mi pasă în cât de bună casă a fost un copil crescut, şi cum a fost învăţat să facă bine; dacă copilul acela nu a acceptat experienţa Naşterii noi, muzica rock-and-roll îi prinde atenţia tot aşa de repede cum el o aude. Pentru că, în el, este născut în el, prin natură, un spirit carnal. Şi puterea Diavolului este aşa de mare, astăzi, încât aceasta îl prinde pe acel spirit din acel micuţ.
E-31 I don’t care how good a home a child has been brought up in, and how it’s been taught to do right; if that child hasn’t accepted the experience of the new Birth, rock-and-roll music catches his attention just as quick as he hears it. Because, in him, is born in him, by nature, a carnal spirit. And the power of the devil is so great, today, till it catches that spirit of that little one.
E-32 Şi cu cât mai mult o va face la cel bătrân, atunci, care a respins noua Naştere! Deoarece, numai aşa cum viaţa ta este schimbată, şi tu ai fost convertit şi născut din nou, în Împărăţia lui Dumnezeu; natura ta încă va fi a lucrurilor lumii, nu contează cât de religios eşti, afară doar dacă aceea s-a schimbat în tine. Tu ai putea să te închini şi să fii religios, dar totuşi aceea încă va avea un fel de putere de atragere către tine, pentru că acest om vechi al păcatului şi dorinţele lui încă nu este mort în tine.
E-32 And how much more will it do to the old, then, that has rejected the new Birth! Because, only as your life is changed, and you’ve been converted and born anew, into the Kingdom of God; your nature will still be of the things of the world, no matter how religious you are, unless that has been changed in you. You could worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing power to you, because this old man of sin and his desires is not dead in you yet.
E-33 Dar lasă ca o dată Cristos să ia tronul în inima ta, lucrurile acelea nu vor supăra. Aceasta este cu atât mai mare.
E-33 But once let Christ take the throne in your heart, those things don’t bother. It is so much greater.
E-34 Eu nu pot menţiona numele omului, pentru că nu-mi pot aminti de numele lui acum, dar mulţi dintre voi îşi vor aduce aminte de el. Ei spun că acolo era o insulă unde se duceau oamenii, la pândă, şi femeile veneau afară, cântând. Şi cântările lor erau aşa de amăgitoare, încât marinarii care treceau pe acolo, pe vapoare, veneau înăuntru. Şi atunci soldaţii la pândă să-să prindă aceşti marinari nepregătiţi, şi să-i ucidă. Şi un anumit om mare a vrut să treacă pe-acolo. Şi el i-a pus pe soldaţii lui să-l lege de un catarg, şi-şi-şi să-i pună ceva în gură, aşa ca el să nu poată striga; şi-şi a pus dopuri în urechile marinarilor lui, aşa ca ei să nu poată auzi, şi să navigheze pe-acolo, să audă aceasta. Şi femeile au venit afară, dansând şi-şi ţipând, şi cântând. Şi, oh, aceasta era aşa de măreţ, încât el şi-a întors pielea pe încheieturile lui, strigând la marinarii lui, "Întoarceţi înăuntru!" Întoarceţi înăuntru!" Dar ei nu puteau să-l audă, ei aveau dopuri în urechile lor.
E-34 I cannot mention the man’s name, ’cause I can’t think of his name now, but many of you will remember him. They say there was an island where that the men would go, in ambush, and women would come out, singing. And their songs were so tantalizing, that the sailors passing by, in the ships, would come in. And then the ambush soldiers would—would catch these sailors off of guard, and slay them. And a certain great man wanted to pass by. And he had his sailors to tie him to a mast pole, and—and—and put something in his mouth, so he could not scream; and—and put plugs in his sailors’ ears, so they could not hear, and sail by, to hear it. And the women came out, dancing and—and screaming, and singing. And, oh, it was so great, till he turned the hide on his wrists, screaming to his sailors, “Turn in! Turn in!” But they couldn’t hear him, they had plugs in their ears.
E-35 Iar atunci el a navigat la un anumit loc unde ei urmau să-l demascheze, sau să-i dezlege mâinile, şi el urma să le ia dopurile din urechi. Acolo, când umblau pe străzi, el a auzit un muzician care era cu aşa mult mai suprem decât aceea jos acolo, încât când el a trecut iarăşi pe-acolo, ei au zis, ,,O, mare corăbier, să te legăm noi la catarg din nou?"
E-35 And then he sailed to a certain place where they was to unmask his, or untie his hands, and he was to take the plugs from their ears. There, when walking on the streets, he heard a musician that was so far supreme to that down there, that when he passed by again, they said, “Oh, great rover, shall we tie you to the mast pole again?”
E-36 El a zis, "Nu, doar lăsaţi-mă dezlegat. Eu am auzit ceva cu aşa de mult mai măreţ, încât aceea nu mă va mai deranja niciodată."
E-36 He said, “No, just let me loose. I’ve heard something so much greater, till that will never bother me no more.”
E-37 Acela-i felul cum este la un Creştin născut din nou. Ei au aflat ceva cu atât mai mare decât rock-and-roll şi distracţiile din această lume. Ei sunt distraţi de către Duhul Sfânt. Acesta-i cu aşa de mult mai mare, până când lumea este moartă faţă de ei.
E-37 That’s the way it is to a born-again Christian. They found something so much greater than the rock-and-roll’s and the entertainments of this world. They are entertained by the Holy Spirit. It’s so much greater, till the world is dead to them.
E-38 Dar când voi mergeţi la această distracţie ieftină, voi trebuie să vă amintiţi că trebuie să luaţi o mulţime de bani. Un ins tânăr care îşi ia prietena lui la aceste chefuri şi aceste dansuri, şi aşa mai departe, o să plătească o mare parte din câştigul lui săptămânal. Şi cei bătrâni care încearcă să găsească plăcere în a merge la barurile de bere, să-şi beie întristările lor din săptămâna aceea, ei o să trebuiască să plătească bani grei. Şi ce obţin ei din aceasta? Ei nu obţin nimic decât durere de cap.
E-38 But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you’ve got to take lots of money. A young fellow who takes his girl friend to these parties and these dances, and so forth, is going to pay great lot of his week’s earnings. And the old people who try to find pleasure in going to the beer parlors, to drink away their sorrows of the week, they’re going to have to pay great money. And what do they get from it? They don’t get nothing but heartache.
E-39 Şi amintiţi-vă tu va trebui să o rezolvi cu Dumnezeu într-o zi pentru aceasta. "Şi plata păcatului este moartea." Tu nu câştigi nimic aici pe pământ, prin aceasta. Este un miraj fals. Băutura va adăuga numai tristeţe. Păcatul va adăuga numai moarte peste moarte. Ultima ta plată va fi separare de Dumnezeu, Etern, în Lacul de Foc. Şi tu nu poţi câştiga nimic, ci pierzi.
E-39 And remember, you got to settle up with God someday for it. “And the wages of sin is death.” You don’t make nothing here on earth, by it. It’s a false mirage. Drinking will only add sorrow. Sin will only add death upon death. Your final check will be separation from God, Eternally, into the Lake of Fire. And you cannot gain anything, but lose.
E-40 Atunci Dumnezeu vine şi pune o întrebare, "De ce vă cheltuiţi banii pentru lucrurile acelea care nu satisfac? De ce o faceţi voi?"
E-40 Then God comes and asks the question, “Why do you spend your money for those things that satisfies not? Why do you do it?”
E-41 Ce îl face pe un om să vrea să facă aceasta? Ei cheltuiesc tot ceea ce au, tot ce ei pot câştiga, să cumpere băutură, să facă pe ceva femeie cu care ei umblă, sau vreun fel de plăceri lumeşti, de poftă.
E-41 What makes man want to do it? They spend all that they’ve got, all that they can earn, to buy drinking, to cause some woman that they run with, or some kind of a worldly, lustful pleasures.
E-42 Dar ni se spune în Biblie, şi sunt îndemnaţi să vină la Dumnezeu, "Şi să cumpere bucurie Eternă şi Viaţă Eternă, fără bani sau fără plată."
E-42 But we are told in the Bible, and are bid to come to God, “And to buy Eternal joy and Eternal Life, without money or without price.”
E-43 Lucrurile acelea nu pot satisface, şi sfârşitul lor este moarte Eternă. Şi aceasta vă costă toţi banii pe care-i puteţi strânge împreună, să fiţi-marele ştab sau distractorul, sau băiatul vesel, sau orice aţi putea fi, sau fata populară, sau orice este aceasta. Aceasta costă tot ce puteţi aduna împreună, să faceţi aceea. Vă îmbrăcaţi în cea mai înaltă îmbrăcăminte, şi-şi faceţi lucrurile care le face lumea, numai ca să culegeţi o plată de condamnare Eternă.
E-43 Those things cannot satisfy, and the end of them is Eternal death. And it cost you all the money that you can muster together, to be the—the big shot or the entertainer, or the fun boy, or whatever you might be, or the popular girl, or whatever it is. It cost all you can get together, to do that. Dress in the very highest of dressings, and—and do the things that the world does, only to reap a check of Eternal damnation.
E-44 Dumnezeu a zis, atunci, "De ce?" Ce vom face noi la Ziua Judecăţii, când suntem întrebaţi de ce am făcut aceea? Care va fi răspunsul nostru? Care va fi răspunsul la America modernă, care spun că ei sunt o naţiune Creştină? Şi acolo sunt mai mulţi bani cheltuiţi pentru whiskey, în timp de un an, decât este pentru hrană. "De ce vă cheltuiţi banii pentru felul acela de lucruri?" Totuşi, guvernul vă va trimite la penitenciar, pentru o valoare de cinci dolari de taxe pe care tu le-ai trimis poate la ceva instituţie care nu a fost stabilită corect ca să primească taxe, ca să trimită ceva misionari în străinătate. Noi o să fim întrebaţi într-o zi, "De ce a-i făcut tu aceasta?"
E-44 God said, then, “Why?” What are we going to do at the Day of Judgment, when we are asked why did we do that? What’s going to be our answer? What’s going to be the answer to modern America, who says that they are a Christian nation? And there’s more money spent for whiskey, in a year’s time, than there is for food. “Why spend your money for those kind of things?” Yet, the government would send you to penitentiary, for five dollars worth of taxes that you had sent maybe to some institution that wasn’t correctly set in order to receive taxes, to send some missionary overseas. We’re going to be asked some day, “Why did you do it?”
E-45 Noi suntem o naţiune Creştină, şi miliarde sunt trimise la popoarele acelea acolo, cu care noi încercăm să le cumpărăm prietenia. Acum ei o refuză. Nu-i de mirare că Kruşciov a zis, "Dacă există un Dumnezeu, El îşi va mătura locul Lui curat din nou." Păgânii pot face astfel de declaraţii, să aducă ruşine asupra noastră. Ce lucru ridicol este acesta! Şi noi ne numim Creştini.
E-45 We are a Christian nation, and billions are sent to those people over there, that we’re trying to buy their friendship. Now they’re turning it down. No wonder Khrushchev said, “If there is a God, He’ll sweep His palace clean again.” The heathens can make such statements, to bring shame upon us. What a ridiculous thing it is! And we call ourselves Christians.
E-46 Dumnezeu a zis, "Veniţi, cumpăraţi Viaţă Eternă; fără bani, fără plată." Viaţă, să trăiţi pentru totdeauna, şi noi ne întoarcem spatele la Acesta şi râdem în faţa Lui. Ce o să facem noi în Ziua aceea? Ce urmează să fie?
E-46 God said, “Come, buy Eternal Life; without money, without price.” Life, to live forever, and we turn our backs on It and laugh in His face. What are we going to do on that Day? What’s going to be?
E-47 Dacă Dumnezeu ne dă lucruri să facem, şi ne dă bani, şi ne face cea mai bogată naţiune sub ceruri, atunci Dumnezeu o să ne întrebe ce am făcut noi cu aceasta. De ce ne cheltuim noi banii cu lucruri care nu satisfac? Nu numai la o naţiune, ci aceea va fi la individuali; de la bănuţi, până la milioane de dolari, i se va da la fiecare.
E-47 If God gives us things to do, and gives us money, and makes us the richest nation under the heavens, then God is going to ask what did we do with it. Why do we spend our money for things that satisfies not? Not only to a nation, but that’ll be to individuals; from pennies, to millions of dollars, will each one be given.
E-48 Când oamenii se omoară unul pe altul. Am citit într-un articol chiar recent, unde doi băieţi lucrau într-o tabără de vânătoare. Unul avea cinci copii, celălalt avea doi. Şi unul din ei trebuia să fie concediat. Şi unul din băieţi care avea doi copii, sau avea cinci copii, a simţit că el avea nevoie de lucru mai mult decât acela cu doi copii; şi a mers la vânătoare cu el, şi l-a împuşcat în spate.
E-48 When men kill one another. I read an article just recently, where two boys working in a hunting camp. One had five children, the other one had two. And one of them had to be laid off. And one of the boys that had two children, or had five children, felt that he needed the work more than the one with the two children; and went hunting with him, and shot him in the back.
E-49 Banii, acela-i felul unei naţiuni, acela-i felul unui simţământ, acela-i felul de spirit care stăpâneşte pe oameni.
E-49 Money, that’s the kind of a nation, that’s the kind of a feeling, that’s the kind of a spirit that dominates the people.
E-50 Atunci voi puteţi vedea cât de esenţială trebuie să fie noua Naştere. ,,Voi trebuie să fiţi născuţi din nou." Aceasta trebuie să fie. "Veniţi la Mine, şi cumpăraţi fără bani."
E-50 Then you can see how essential that the new Birth has to be. “You must be born again.” It’s got to be. “Come to Me, and buy without money.”
E-51 Voi nu puteţi spune, "Eu nu am avut banii." Voi nu aveţi nevoie de bani. Aceasta se dă gratuit.
E-51 You can’t say, “I didn’t have the money.” You don’t need any money. It’s freely given.
E-52 Noi Americanii suntem aşa de înclinaţi să ne plătim calea noastră pentru tot. Aceea-i lozinca noastră. "Noi plătim pentru lucruri. Noi avem banii." Ne arătăm bancnotele de dolari la alte ţări, şi aşa mai departe, care sunt sărace. Umblă înăuntru, îi vedeţi pe turişti venind înăuntru, toţi în pene şi fineţe. Americanii îi serveşte. Treaba aceea este lucru murdar înaintea lui Dumnezeu. Aceea nu ne va cumpăra calea spre Cer. Dar totul în America, noi trebuie să ne plătim calea.
E-52 We Americans are so prone to paying our way for everything. That’s our slogan. “We pay for things. We got money.” Flash our dollar bills to other countries, and so forth, that’s poor. Walk in, you see the tourists come in, all in feathers and fine. Americans cater to them. That stuff is filthy lucre in the sight of God. That will not buy our way to Heaven. But everything in America, we got to pay our way.
E-53 Tu mergi la restaurant, şi îţi mănânci prânzul. Şi dacă tu nu pui bani pe masă, să dai bacşiş la acea chelnăriţă, acolo-i vine o încruntare pe faţă, după ce ea este plătită de compania la care lucrează. Şi acela trebuie să fie de cel puţin zece la sută, sau mai bine, din plata ta. Dacă nu plăteşti, acea chelnăriţă se va uita în jos la tine ca la un jupuitor sau vreun fel de un-un zgârcit. Când, ea îşi primeşte banii. Eu cred că aceasta este o dizgraţie şi o ruşine, să o faci. Eu cred că este o judecată slabă asupra naţiunii. Obişnuia să fie, oameni buni, locuri bune, care nu ar fi permis aceea. Dar aceasta toată se duce într-un spirit mare.
E-53 You go to the restaurant, and you eat your dinner. And if you don’t put money on the table, to tip that waitress, there’s a frown comes on the face, after she is paid by the company she is working for. And that had better be at least ten percent, or better, of your bill. If you don’t, that waitress will look down upon you as a skinflint or some kind of a—a miser. When, she’s getting her money. I think it’s a disgrace and a shame, to do it. I think it’s poor judgment upon the nation. Used to be, good people, good places, wouldn’t permit that. But it’s all going into one big spirit.
E-54 Eu mergeam într-o călătorie, pe un tren. Şi un hamal... eu aveam o geantă mică într-o mână, un geamantan în cealaltă, şi setul meu de barbierit sub braţ, şi umblam. Hamalul a venit acolo, a zis, "Pot eu să-l car pentru dvs.?"
E-54 I was going on a trip, on a train. And a porter…I had a little briefcase in one hand, a suitcase the other, and my little shaving kit under my arm, and was walking. The porter walked up, said, “Can I pack it for you?”
E-55 Am zis, "Oh, eu mă duc doar chiar acolo la tren, domnule. Vă mulţumesc, foarte mult." Doar cam, oh, treizeci de metri.
E-55 I said, “Oh, I’m just going right there at the train, sir. Thank you, very much.” Just about, oh, thirty yards.
E-56 El a zis, "Eu îl voi duce," şi el a luat lucrul acela mic şi l-a ridicat, a mers înainte.
E-56 He said, “I’ll take it,” and he took the little thing and picked it up, walked on.
E-57 Păi, când el a venit, m-am gândit, "Poate eu... eu am ştiut că el era plătit, dar eu doar i-aş fi dat un-dat lui o jumătate de dolar. El poate avea în posesie, bunurile mele, pentru vreo, să zic, un minut; cam aşa departe ca şi capătul acestui tabernacol, unde el a urcat pe un tren. Eu am urcat în tren, mai întâi, şi doar m-am întins în jos şi l-am luat. Eu i-am dat o jumătate de dolar.
El a zis, "Doar un minut!"
Am zis, "Ce este, domnule?"
El a zis, "Eu am cărat trei bagaje pentru dvs.!"
Am zis, "Da, domnule, aşa este. Ce-i, care-i necazul?"
E-57 Well, when he come on, I thought, “Maybe I…I knowed he was paid, but I would just give him a—give him a half a dollar. He probably had in possession, my goods, for about, say, a minute; about far as the end of this tabernacle, where he got on a train. I stepped up on the train, first, and just reached down and got it. I give him a half dollar.
He said, “Just a minute!”
I said, “What is it, sir?”
He said, “I packed three bags for you!”
I said, “Yes, sir, that’s right. What, what’s wrong?”
E-58 El a zis, "Taxa mea minimă este de douăzeci şi cinci de cenţi pe bagaj. Dvs. îmi datoraţi alţi douăzeci şi cinci de cenţi."
Vedeţi, acela-i Americanismul, totul trebuie să fie plătit.
E-58 He said, “My minimum charge is twenty-five cents a bag. You owe me another twenty-five cents.”
See, that’s Americanism, everything has got to be paid.
E-59 Tu mergi să-ţi conduci maşina şi să o laşi să cadă intr-un şanţ, şi tu iei pe cineva să te tragă afară. Tu mai bine să fii gata să plăteşti, căci ei te vor încasa pentru aceasta. Un remorcher vine şi te scoate, el te taxează pentru fiecare milă. Şi dacă fermierul, de nouă ori din zece, îşi scoate tractorul lui, acesta va fi mai rău decât acela.
E-59 You go a riding in your car and let it fall into the ditch, and you get somebody to pull you out. You better get ready to pay, ’cause they’re going to charge you for it. A wrecker comes and gets you, he’ll charge you so much a mile. And if the farmer, nine times out of ten, gets his tractor out, it’ll be worse than that.
E-60 Tu trebuie să plăteşti pentru fiecare lucru care ţi se face. Totul este "Plăteşte! Bani! Plăteşte! Bani!"
E-60 You’ve got to pay for everything that you get done. Everything is “Pay! Money! Pay! Money!”
E-61 Şi în cât mai mare şanţ te-a aruncat păcatul pe tine! Cine te-ar putea scoate vreodată afară din şanţul păcatului? Dar Dumnezeu te scoate din şanţul păcatului, fără bani, fără plată, când nu există nimeni care poate să te scoată afară.
E-61 And yet how much greater ditch has sin throwed you in! Who could ever get you out of the ditch of sin? But God takes you out of the ditch of sin, without money, without price, when there is no one could take you out.
E-62 Dacă tu nu plăteşti scump pentru tragerea remorcherului, tu vei sta în şanţ. Tu trebuie să ai banii sau tu stai în şanţ.
E-62 If you don’t pay dearly for your wrecker pulling, you’ll stay in the ditch. You’ve got to have the money or you stay in the ditch.
E-63 Dar cel mai rău şanţ în care tu ajungi vreodată, este în care Diavolul te-a aruncat, şanţul de păcat şi necredinţă. Dumnezeu cu voia te va trage afară, fără bani, fără cost. Şi totuşi tu zaci în şanţ, doar trândăvind păcatul, şi nici măcar nu-l chemi pe El.
E-63 But the worst ditch you ever got in, is what the devil throwed you in, the ditch of sin and unbelief. God wilfully will pull you out, without money, without cost. And yet you lay in the ditch, just sloshing the sin, and don’t even call upon Him.
E-64 Când tu chemi pe remorcher afară, de obicei ei pun un lanţ mare acolo în şanţ, îl înfăşoară în jurul tamponului sau aşa mai departe, şi începe să pornească. Şi puterea maşinii începe să tragă, şi motoarele merg să opereze, şi te trage afară.
E-64 When you get the wrecker out, usually they put a big chain way over into the ditch, wrap it around the bumper or so forth, and begin to crank. And the power of the car begins to pull, and the motors go to operating, and pulls you out.
E-65 Când Dumnezeu te găseşte în şanţul păcatului, şi te aude că Îl chemi, El trimite jos un lanţ care a fost înfăşurat în jurul Calvarului, dragostea lui Dumnezeu, şi Îl agaţă de inima ta, şi pune Puterea Duhului Sfânt acolo, să înceapă să tragă. Şi aceasta nu te costă nimic. Şi totuşi noi zacem în şanţ deoarece noi nu putem să o plătim cu buzunarele noastre. Noi Americanii gândim că noi o putem plăti din buzunarele noastre, dar voi nu puteţi. Aceasta-i fără bani sau fără plată. Tu nu plăteşti aceasta la biserică. Isus a plătit-o la Calvar. Dar oamenii sunt ruşinaţi de El. Ei Îl vor în felul lor. Dumnezeu are o cale ca voi să-L primiţi, şi Acesta este gratuit dacă voi Îl luaţi.
E-65 When God finds you in the ditch of sin, and hear you calling on Him, He sends down a chain that was wrapped around Calvary, the love of God, and hooks It onto your heart, and puts the Power of the Holy Spirit there, to start pulling. And it don’t cost you nothing. And yet we lay in the ditch because we can’t pay it with our pockets. We Americans think we can pay it out of our pockets, but you can’t. It’s without money or without price. You don’t pay it at the church. Jesus paid it at Calvary. But people is ashamed of It. They want It in their way. God has a way for you to receive It, and It’s free if you’ll take It.
E-66 De obicei, când ei te trag afară din şanţ, tu eşti tot zgâriat, tu trebuie să mergi la spital. Şi înainte ca ei să înceapă să lucreze asupra ta, înainte să se facă un lucru, ei întreabă, "Cine o să plătească factura? Dacă noi o să-ţi coasem rănile, dacă noi o să turnăm înăuntru uleiul, şi dăm injecţiile pentru-pentru ca să te inoculăm de la otrăvire de sânge, ce fel de asigurare aveţi?" Înainte ca să facă un lucru, trebuie să fie bani pe linie.
E-66 Usually, when they pull you out of the ditch, you’re all scratched up, you have to go to the hospital. And before they start working on you, before one thing is done, they ask, “Who is going to pay the bill? If we’re going to sew up the wounds, if we’re going to pour in the oil, and give the shots for—for to inoculate you from blood poison, what kind of an insurance do you have?” Before they do one thing, it’s got to be money on the line.
E-67 Dar când Domnul nostru pune lanţul Lui de dragoste în jurul inimii tale, şi te trage din şanţul păcatului, El vindecă fiecare inimă zdrobită, ia la o parte tot păcatul. Şi factura este pusă în marea uitării, ca să nu-şi mai amintească împotriva ta. ,,Veniţi, fără bani sau fără plată." Nu contează cât de rău eşti tăiat, cât de rău eşti zdrobit, cum a făcut familia ta, sau ce ai făcut tu, acolo nu-i nici o factură la aceasta. El vindecă durerile de inimă, îţi ia la o parte toate întristările. "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiurile noastre; pedeapsa păcii noastre era asupra Lui? şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." Este totul gratuit.
E-67 But when our Lord puts His chain of love around your heart, and pulls you from the ditch of sin, He heals every broken heart, takes away all the sin. And the bill is put in the sea of forgetfulness, to remember against you no more. “Come, without money or without price.” No matter how bad you’re cut up, how bad you’re bruised, how your family has done, or what you’ve done, there’s no bill to it. He heals the heartaches, takes away all your sorrows. “He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity; the chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes we were healed.” It’s all free.
E-68 Şi că noi nu vrem să primim Aceasta, este din cauză că noi suntem stăpâniţi de spiritul greşit. Noi suntem stăpâniţi de un spirit al unei naţiuni, spiritul lumii; în loc să fim stăpâniţi de Spiritul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care ne conduce şi ne călăuzeşte la tot Adevărul, şi face Biblia aşa.
E-68 And we won’t receive It, is because we’re dominated by the wrong spirit. We’re dominated by a spirit of a nation, the spirit of the world; instead of being dominated by the Spirit of God, the Holy Spirit, that leads us and guides us to all Truths, and makes the Bible so.
E-69 Cu un timp în urmă, eu vorbeam cu un necredincios. El a zis, "Gândeşte-te la aceasta, D-ul Branham. Toată această mizerie a vieţii, şi singurul lucru care noi îl avem, că noi suntem salvaţi, sunt ceva scrieri vechi Evreieşti."
E-69 Sometime ago, I was talking to an infidel. He said, “Think of it, Mr. Branham. All this misery of life, and the only thing that we have, that we’re saved, is some old Jewish writings.”
E-70 "O," am zis, "domnule, aceea poate fi tot ce ai tu, dar eu am ceva mai mult decât aceea. Eu am Spiritul Aceluia care L-a scris, care Îl confirmă şi Îl face aşa, fiecare promisiune." El nu a ştiut cum să ia aceea.
E-70 “Oh,” I said, “sir, that may be all you have, but I’ve got something more than that. I have the Spirit of the One that wrote It, that confirms It and makes It so, every promise.” He didn’t know how to take that.
E-71 Vedeţi, voi trebuie să veniţi şi să cumpăraţi fără bani, cumpăraţi fără plată. Aceasta nu costă nimic. Este gratuit pentru oricine vrea; el să vină. Dumnezeu te trage din şanţ.
E-71 See, you’ve got to come and buy without money, buy without price. It don’t cost nothing. It’s free to whosoever will; let him come. God pulls you from the ditch.
E-72 Ca şi omul la poarta numită Frumoasă. El a fost în şanţ, din pântecele mamei lui, de diavolul care l-a ologit în picioarele lui. Felul lui de a trăi era să cerşească milostenie de la oamenii care treceau pe-acolo. Şi aşa cum el şedea la poartă în dimineaţa aceea, el a văzut venind doi predicatori penticostali. Fără nici o centimă la vreunul din ei, căci el a zis, "Argint eu nu am." Şi o centimă este cea mai mică bucată de argint. "Argint şi aur eu nuam."
E-72 Like the man at the gate called Beautiful. He had been ditched, from his mother’s womb, by the devil who had crippled him in his feet. His way of livelihood was begging alms from the people that passed by. And as he sit at the gate that morning, he saw two pentecostal preachers coming. Not one dime among them, for he said, “Silver have I none.” And a dime is the smallest piece of silver. “Silver and gold have I none.”
E-73 Eu presupun că omul a gândit ceva în felul acesta. "Nu este nevoie să-mi iau ceaşca." Poate el încerca să economisească bani suficienţi. El era în vârstă de patruzeci de ani, şi poate el încerca să economisească destui bani, ca medicii să-i poată face o pereche de proteze, pe care să umble, căci, el, în gleznele lui era unde era el slăbit. Şi poate că el trebuia să aibă banii, să-i pună pe linie, înainte ca medicii să-i dea un suport. Şi cu siguranţă că acolo nu era nevoie ca el să-şi ţină ceaşca la aceşti predicatori penticostali care nu aveau nimic. Oportunitatea, ei... erau foarte săraci, ca să fie vreodată în stare să găsească un bănuţ de la oamenii aceia.
E-73 I suppose the man thought something like this. “There’s no need of getting my cup.” Maybe he was trying to save enough money. He was forty years old, and maybe he was trying to save enough money, the physicians could make him a pair of braces, to walk on, for, he, in his ankles is where he was weakened. And maybe he had to have the money, to lay on the line, before the physicians would give him a support. And surely there’s no need of him holding his cup to these pentecostal preachers that had nothing. The opportunity, they the…was very poor, of ever being able to find a penny from them fellows.
E-74 Dar când el a privit în faţa lor! Unul, tânăr şi îmbujorat cu viaţă; celălat, bătrân şi zbârcit; cum Ioan... cum Petru şi Ioan au mers sus la poartă. El a văzut ceva în acel om tânăr. Aceea este, că îmbujorarea era puţin mai mare decât obişnuit. El a văzut dedesubtul zbârciturilor şi a grijurilor, ale soarelui Galilean care i-a pârjolit faţa bătrânului pescar, acolo era o „bucurie negrăită, şi plină de slavă." El a văzut ceva care părea să fie puţin deosebit.
E-74 But when he looked into their face! One, young and blushing with youth; the other one, old and wrinkled; as John…as Peter and John went up to the gate. He saw something in that youthful man. That is, the blush was a little greater than ordinary. He saw beneath the wrinkles and cares, of the Galilean sun that had scorched the old fisherman’s face, there was a “joy unspeakable, and full of glory.” He saw something that seemed to be a little different.
E-75 Voi ştiţi, există ceva despre Creştinătate, care îi face pe oameni să arate diferit. Ei sunt cei mai frumoşi oameni din toată lumea.
Şi el şi-a luat ceaşca şi a ţinut-o jos.
E-75 You know, there’s something about Christianity, that makes people look different. They are the prettiest people in all the world.
And he got his cup and he held it off.
E-76 Şi apostolul Petru, fiind cel mai în vârstă, a zis, "Argint şi aur eu nu am." Cu alte cuvinte, "Eu nu te pot ajuta cu ceva, să cumperi aceste cârje. Argint şi aur eu nu am, dar ceea ce eu am!" El a fost să cumpere de la El care avea miere şi bucuriile vinului de salvare. El tocmai a venit, două sau trei zile înainte de asta, de la Cincizecime, unde ceva s-a întâmplat.
E-76 And the apostle Peter, being the oldest, said, “Silver and gold have I none.” In other words, “I can’t help you any, to buy these crutches. Silver and gold have I none, but such as I have!” He had been to buy from Him that had honey and the joys of the wine of salvation. He had just come, two or three days before that, from Pentecost, where something had happened.
E-77 Şi tânărul a sărit cu un mare „amin" la aceasta, şi a privit în faţa lui.
E-77 And the young man sprung with a great big “amen” to it, and looked into his face.
E-78 Ce s-a întâmplat? Acel lanţ al simpatiei, compasiunea Aceluia care a zis, "Eu am compasiune asupra bolnavilor," chiar acelaşi Spirit a luat loc în inima bătrânului pescar. El a zis, "Atât cât privesc banii, eu nu am nimic, dar eu am ceva care va lua locul acestora de un milion de ori. Aşa ceva eu nu am!"
E-78 What happened? That chain of sympathy, the compassion of Him that said, “I had compassion on the sick,” that same Spirit had taken place in the old fisherman’s heart. He said, “As far as money, I have none, but I’ve got something that will take its place a million times. Such as I have!”
E-79 Acum amintiţi-vă, Petru era un Iudeu, şi ei iubesc banii, natural, dar acest Iudeu a fost convertit. Nu "ceea ce eu am, eu îţi vând."
E-79 Now remember, Peter was a Jew, and they love money, naturally, but this Jew had been converted. Not “such as I have, sell I thee.”
E-80 "Dar ceea ce eu am, eu îţi dau! Ceea ce eu am! Eu nu am un ban în buzunarul meu. Eu nu aş putea cumpăra o franzelă de pâine. Eu nu aş putea cumpăra nimic. Eu nu am un cent. Dar dacă tu poţi primi aceasta, ceea ce eu am, eu îţi voi da pentru că aceasta mi s-a dat mie." Asta-i ce avem noi nevoie. "Ceea ce eu am, eu îţi dau."
"Ce ai tu, domnule?"
E-80 “But such as I have, give I thee! Such as I have! I haven’t got a penny in my pocket. I couldn’t buy a loaf of bread. I couldn’t buy nothing. I don’t have a cent. But if you can receive it, such as I have, I’ll give to you because it was given to me.” That’s what we need. “Such as I have, give I thee.”
“What do you have, sir?”
E-81 "Eu am fost sus la Acela care vinde lapte şi miere, fără plată. Eu îţi voi da Aceasta ţie. Tu nu-mi datorezi nimic pentru Aceasta. Dacă tu poţi primi Aceasta, eu îţi dau Aceasta ţie. Nu ca unul care ar încasa, ci acei care ar da."
E-81 “I’ve been up to Him that sells milk and honey, without price. I’ll give It to you. You don’t owe me nothing for It. If you can receive It, I’ll give It to you. Not as one who would charge, but those who would give.”
E-82 Pentru că, "Aşa gratuit cum tu primeşti, gratuit să dai." Aceasta era însărcinarea Domnului său, doar cu trei zile înainte. "Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. Cel ce crede şi este botezat va fi salvat; şi cel care nu crede va fi condamnat. Aceste semne vor urma pe cei care cred: În Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; dacă ei beau lucruri de moarte, aceasta nu-i va vătăma; dacă ei ridică şerpi, aceştia nu-i va deranja. Aşa gratuit cum aţi primit, gratuit să daţi." Iudeul acela a fost schimbat. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.]
E-82 Because, “As freely as you receive, freely give.” It had been the commission of his Lord, just three days before. “Go into all the world, preach the Gospel. He that believeth and is baptized shall be saved; and he that believeth not shall be damned. These signs shall follow them that believe: In My Name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues; if they drink deadly things, it shall not hurt them; if they take up serpents, it’ll not bother them. As freely as you have received, freely give.” That Jew had been changed. [Brother Branham knocks on the pulpit four times—Ed.]
E-83 Ce avem noi nevoie în America este o schimbare, a Duhului Sfânt să ia locul unora din ritualurile noastre religioase. "Aşa gratuit cum primiţi, gratuit să daţi."
E-83 What we need in America is a changing, of the Holy Spirit to take the place of some of our religious rituals. “As freely as you receive, freely give.”
E-84 Ceea ce am, eu îţi dau. În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă," credinţă în acel Nume pur al Creatorului! Nu-i de mirare că el a mers în salturi şi sărituri, şi lăudând pe Dumnezeu!
E-84 “Such as I have, give I thee. In the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk,” faith in that unadulterated Name of the Creator! No wonder he went leaping and jumping, and praising God!
E-85 Oh, voi cunoaşteţi lucrurile mari, el poate a şezut acolo patruzeci de ani, încercând să obţină destui bani să-şi cumpere nişte cârje, dar el nu a putut să o facă. Dar chiar în cel mai neaşteptat loc, şi timpul cel mai neaşteptat, şi cel mai neaşteptat, oameni insuficienţi, el a primit ce a vrut. Eu sunt aşa de bucuros că Dumnezeu face în felul acela.
E-85 Oh, you know the great things, he had maybe set there forty years, trying to get enough money to buy him some crutches, but he couldn’t do it. But right in the most unexpected place, and the unexpected time, and the most unexpected, insufficient people, he got what he wanted. I’m so glad that God does it that way.
E-86 Şi o grămadă mică, de aşa numiţi holy-rollers într-o seară, eu am găsit ce am vrut, care banii nu puteau cumpăra. Într-o grămadă de oameni analfabeţi, needucaţi, sărăcăcios îmbrăcaţi, Negri, în primul rând, acolo afară într-un salon mic vechi transformat, pe duşumea, eu am găsit un preţ, o nestemată; când acel bătrân negricios s-a uitat în faţa mea, şi a zis, "Ai primit tu Duhul Sfânt de când ai crezut?" O, Aceasta era ceva care eu am vrut. Eu nu m-am aşteptat să-L găsesc printre aceşti oameni, dar ei aveau ce eu aveam nevoie.
87 O.N.U. astăzi, ei nu ar accepta ce avem noi, dar asta-i ce au ei nevoie. Kruşciov, toţi ceilalţi dintre ei, au nevoie de Cristos, în botezul Duhului Sfânt. Aceasta le va schimba dispoziţiile. Acesta îi vor face pe oameni, pe care ei îi urăsc, să devină fraţi. Acesta va lua lăcomia la o parte, şi răutatea şi cearta; şi pune dragoste şi bucurie, şi pace, bunătate şi milă.
E-86 And a bunch of little, so-called holy-rollers one night, I found what I wanted, that money could not buy. In a bunch of illiterate, uneducated, poorly dressed people, Negroes, to begin with, out yonder in a little old converted saloon, on the floor, I found a price, a jewel; when that old darkie looked in my face, and said, “Have you received the Holy Ghost since you believed?” Oh, It was something that I wanted. I didn’t expect to find It amongst those people, but they had what I needed.
E-88 Da, în locurile neaşteptate, este uneori unde tu găseşti ceea ce cauţi.
E-87 The U.N. today, they wouldn’t accept what we got, but that’s what they need. Khrushchev, all the rest of them, need Christ, in the baptism of the Holy Ghost. It’ll change their dispositions. It’ll make men, who they hate, become brothers. It’ll take greed away, and malice and strife; and put love and joy, and peace, goodness and mercy.
E-89 Ce ar fi dat copiii lui Israel (toate prăzile din Egipt) când buzele lor sângerau, când limba le atârna din gură? Ei ar fi dat tot aurul pe care ei l-au prădat de la Egipteni, pentru o băutură rece bună de apă. Conducătorii lor din pustie i-au condus de la oază la oază, de la şanţuri la izvoare, dar ele erau toate seci.
E-88 Yes, in the unexpected places, sometimes where you find what you’re looking for.
E-90 Atunci acolo a venit, fără bani sau fără plată! Glasul i-a vorbit profetului şi a zis, "Vorbeşte către stâncă," cel mai uscat loc din pustie, cel mai îndepărtat lucru de la apă. Acolo le-a fost potolită setea, fără bani sau fără plată. "Vorbeşte către stâncă." Nu plăteşte stânca, ci "vorbeşte către stâncă."
E-89 What would the children of Israel have given (all the spoils of Egypt) when their lips were bleeding, when their tongue was hanging from their mouth? They would have give all the gold that they spoiled the Egyptians for, for one good cold drink of water. Their leaders of the wilderness had led them from oasis to oasis, from ditches to springs, but they were all dry.
E-91 El încă este Stânca în seara aceasta. El este o Stâncă într-o ţară dezgustătoare. Dacă voi călătoriţi în ţara aceea dezgustătoare, vorbiţi către Stâncă. Nu trebuie să-L plătiţi; vorbiţi către El. Şi El este un ajutor foarte prezent într-un timp de necaz. Dacă tu eşti bolnav, vorbeşte către Stâncă. Dacă tu eşti bolnav de păcat, vorbeşte către Stâncă. Dacă tu eşti obosit, vorbeşte către Stâncă.
E-90 Then there come, without money or without price! The Voice spoke to the prophet and said, “Speak to the rock,” the driest thing in the wilderness, the farthest thing from water. There their thirst was quenched, without money or without price. “Speak to the rock.” Not pay the rock, but “speak to the rock.”
E-92 Vedeţi, se părea că aceasta ar fi peste tot... Aceasta se părea, dacă acolo nu era apă jos în locurile mici unde existau izvoare, acolo nu ar fi nici o apă sus pe muntele acela, lângă stâncă. Dumnezeu face lucrurile chiar invers de cum gândeşte omul. Stânca, cel mai uscat loc din pustie, dar El a zis, "Vorbeşte către Stâncă."
E-91 He’s still the Rock tonight. He’s a Rock in a weary land. If you are journeying in that weary land, speak to the Rock. Don’t have to pay Him; speak to Him. And He’s a very present help in a time of trouble. If you are sick, speak to the Rock. If you are sin-sick, speak to the Rock. If you are weary, speak to the Rock.
E-93 Astăzi, oamenii sunt aşa de amăgiţi. Ei cred că dacă ei se pot duce şi îşi spun rugăciunile, plăteşte ceva preot să spună câteva rugăciuni pentru ei, îşi plătesc calea dincolo. Dacă ei zidesc ceva biserică mare pe undeva, şi ceva om bogat o sponsorizează, merge înainte să trăiască în pofte, are pe altcineva să se roage pentru el, el crede că asta este. Dumnezeu nu vrea banii tăi murdari. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Tot lucrul care El vrea este devotamentul şi viaţa ta să vorbeşti cu El. Dumnezeu va dat bani, să nu-i cheltuiţi pentru lucruri care nu satisfac. Folosiţi-i pentru lucruri care satisfac. Dar ca să aducă satisfacţie reală, voi nu o puteţi obţine până nu vorbiţi către Stâncă.
E-92 See, it looked like it would be anywhere…It looked like, if there’s not no water down in the little places where there was springs, there wouldn’t be no water up on that mountain, by the rock. God does things just backwards from what man thinks. The rock, the driest place in the wilderness, but He said, “Speak to the Rock.”
E-94 El a adus înainte ape dătătoare de viaţă, fără bani sau fără plată. Şi ei au băut, şi cămilele lor au băut, şi copiii lor au băut, şi aceasta încă este o fântână curgând în pustie.
E-93 Today, people are so deceived. They think if they can go and say their prayers, pay some priest to say a few prayers for them, pay their way through. If they’ll build some big church somewhere, and some rich man will sponsor it, go on living in lust, have somebody else to pray for him, he thinks that’s it. God don’t want your filthy money. [Brother Branham knocks on the pulpit three times—Ed.] All the thing He wants is your devotion and your life to speak to Him. God has given you money, don’t spend it for things that satisfies not. Spend it for things that satisfies. But to bring real satisfaction, you can’t get it until you speak to the Rock.
E-95 Şi aşa este El Stânca astăzi, în ţara dezgustătoare, pentru un popor pieritor. "Oricine crede în El nu va pieri, ci are Viaţă Eternă."
E-94 He brought forth life-giving waters, without money or without price. And they drank, and their camels drank, and their children drank, and it’s still a fountain flowing in the wilderness.
E-96 Observaţi. Fiecare seară, ei nu trebuiau să se întrebe despre pâine. Pâinea le-a fost adusă la ei, în fiecare seară, proaspătă.
E-95 And so is He the Rock today, in this weary land, for a perishing people. “Whosoever believeth on Him shall not perish, but have Eternal Life.”
E-97 Noi mergem astăzi să cumpărăm o franzelă de pâine. Dacă tu eşti un cerşetor, şi te duci aici la magazin, şi zici, "Eu vreau şi doresc o franzelă de pâine."
E-96 Notice. Every night, they didn’t have to wonder about bread. Their bread was brought to them, every night, freshly.
E-98 El ar zice, "Arată-mi, întâi, moneda ta. Eu trebuie să am douăzeci şi cinci de cenţi pentru această franzelă de pâine."
E-97 We go today to get a loaf of bread. If you’re a beggar, and you walk over here to the store, and say, “I will and desire a loaf of bread.”
E-99 Şi ce ai tu când ai obţinut-o? Aceasta-i puţin jos de pe cursul obişnuit, dar tu ai cel mai de jos ce poate să producă grâul. Ei iau toată-vitamina afară din el, toată tărâţa, şi o dă la porci. Amestecă o grămadă de pastă care ţine tărâţa împreună, şi o cerne, şi face o franzelă de pâine, făcută cu mâini murdare, întinate, de multe ori. Voi vedeţi ce găsiţi în pâinea voastră, uneori, smocuri de păr, şi lucruri imorale, şi bucăţi de hârtie, şi toate altele care cad în brutăriile acelea. Oameni păcătoşi cu boli venerice, şi de toate, amestecând în aceasta. Dacă voi aţi vedea cum se face, voi nici măcar nu aţi mânca-o. Şi, totuşi, voi plătiţi douăzeci şi cinci de cenţi ai voştri sau nu o primiţi.
E-98 He’d say, “Show me, first, your quarter. I must have twenty-five cents for this loaf of bread.”
E-100 Şi Dumnezeu i-a hrănit în fiecare seară, cu pâine făcută de mâinile Îngerilor; fără bani, fără plată. Şi, astăzi, pâinea aceea a reprezentat pe Cristos, Viaţă spirituală, a venit jos din Cer, să dea viaţa Lui.
E-99 And what have you got when you get it? This is a little off of cater, but you’ve got the lowest that the wheat can produce. They take all the—the vitamin out of it, all the bran, and give it to the hog. Mix up a bunch of paste that holds the bran together, and sifts it out, and makes a loaf of bread, made up with dirty, filthy hands, many times. You see what you find in your bread, sometime, lumps of hairs, and immoral things, and wrap pieces, and everything else that falls into those bakeries. Sinful people with venereal diseases, and everything, mixing into it. If you would see it made up, you wouldn’t even eat it. And, yet, you pay your twenty-five cents or you don’t get it.
E-101 Şi Dumnezeu dă la copiii Lui, fiecare zi, o nouă experienţă. Vă amintiţi, dacă ei au păstrat pâinea mai mult, s-a contaminat.
E-100 And God fed them every night, with bread made by Angels’ hands; without money, without price. And, today, that bread represented Christ, spiritual Life, came down from Heaven, to give His life.
E-102 Voi auziţi pe cineva vorbind despre, "Păi, eu am... Eu îţi spun. Eu sunt Luteran. Eu sunt Prezbiterian, Baptist. Eu sunt Penticostal," aceea-i doar o franzelă veche de pâine făcută cu mâna. Aceea-i tot ce este de aceasta, tot atât de murdară, şi făcută cu mâini omeneşti.
E-101 And God gives His children, every day, a new experience. You remember, if they kept the bread over, it contaminated.
E-103 Dar când voi auziţi o experienţă despre o mărturisire, proaspătă, ,,Azi dimineaţă, în rugăciune, Duhul Sfânt mi-a botezat sufletul proaspăt," o, frate, aceea-i Hrana Îngerilor. El îi hrăneşte proaspăt, în fiecare zi, din Cer.
Ploaie de binecuvântări avem nevoie. Stropii de milă în jurul nostru cad, Dar noi pentru ploaie pledăm.
E-102 You hear someone talking about, “Well, I’ve got…I’ll tell you. I’m a Lutheran. I’m a Presbyterian, Baptist. I’m a Pentecostal,” that’s just an old hand-made loaf of bread. That’s all there is to it, just as filthy, and made up with hands of men.
E-104 O, da, trimite jos din Cer, proaspăt, Doamne, Cristos Pâinea Vieţii. Aruncă Aceasta în inima mea, şi lasă-mă să mă bucur de marea Ta Prezenţă.
E-103 But when you hear an experience of a testimony, fresh, “This morning, in prayer, the Holy Spirit baptized my soul freshly,” oh, brother, that’s Angels’ Food. He feeds them freshly, every day, from Heaven.
Showers of blessings we need.
Mercy drops round us are falling,
But for the showers we plead.
E-105 Sigur, ei erau mulţumitori. Ei erau recunoscători. Şi orice bărbat sau femeie care este născut din Spiritul lui Dumnezeu, şi primeşte Duhul Sfânt, va fi întotdeauna mulţumit. Indiferent de ce se întâmplă, tu vei fi recunoscător.
E-104 Oh, yes, send down from Heaven, a freshly, Lord, Christ the Bread of Life. Cast It into my heart, and let me enjoy His great Presence.
E-106 Ca băieţaşul, orb sus în munţi, micuţul Benny, el s-a născut. Cam la vârsta de opt luni, au început să-i crească cataracte peste ochii lui. Părinţii lui erau săraci. Ei au locuit pe partea unui deal vechi de lut. Şi ei au ştiut că operaţiile acelea puteau să salveze ochii micuţului Benny, aşa ca el să poată vedea. El era un băiat acum în vârstă de vreo doisprezece ani. Părinţii lui puteau să câştige doar suficient să-şi obţină pâinea şi carnea lor pentru anul acela. Ei nu-şi puteau permite operaţia.
E-105 Sure, they were thankful. They were grateful. And any man or woman that’s born of the Spirit of God, and receives the Holy Ghost, will always be thankful. No matter whatever happens, you’ll be grateful.
E-107 Toţi vecinii, împreună, l-au văzut pe micuţul Benny încercând să se joace cu copilaşii afară acolo, orb. El nu putea să vadă ce făcea. Lor le-a părut rău. Şi fiecare, în anul acela, au pus o mică parte de recoltă extra. Ei au muncit puţin mai greu în strălucirea soarelui. Şi când recoltele au fost vândute toamna, ei au luat banii şi l-au pus pe micuţul Benny pe un tren, şi l-au trimis la doctor.
E-106 Like the little, blind boy up in the mountains, little Benny, he was born. About eight months old, cataracts begin to growing over his eyes. His parents was poor. They lived on an old clay hillside. And they knew that those operation could save little Benny’s eyes, so he could see. He was a boy now of about twelve years old. His parents could just get enough to get their bread and meat for the year. They couldn’t afford the operation.
E-108 Ei au făcut operaţia cu succes. Şi când el s-a întors înapoi, toţi vecinii s-au adunat împrejur când micuţul Benny s-a dat jos din tren. Ochii lui mici, liminoşi străluceau. El a început să ţipe şi să plângă, cum el s-a uitat pe feţele lor.
E-107 All the neighbors, together, seen little Benny trying to play with the little kiddies out there, blind. He couldn’t see what he was doing. They felt sorry. And each one, that year, put in a little extra part of crop. They labored a little harder in the sunshine. And when the crops was sold in the fall, they took the money and put little Benny on the train, and sent him to the doctor.
E-109 Unul dintre conductori a zis, "Fiule, cât te-a costat pentru operaţia aceea?"
E-108 They performed the operation successfully. And when he returned back, all the neighbors gathered around when little Benny got off the train. His little, bright eyes a shining. He begin to scream and cry, as he looked upon their faces.
E-110 El a zis, "Domnule, eu nu ştiu cât i-a costat pe aceşti oameni. Dar eu sunt aşa de bucuros că le pot vedea feţele, care au plătit preţul."
E-109 One of the conductors said, “Son, what did it cost you for that operation?”
E-111 Acela-i felul cum simţim noi. Eu nu ştiu cât l-a costat Aceasta pe Dumnezeu. Eu ştiu că El mi-a dat cel mai bun ce El a avut, Fiul Său. Dar eu sunt aşa de mulţumitor să am această vedere spirituală, că eu pot privi în faţa Lui şi să ştiu că El a murit pentru mine. Eu nu ştiu cât l-a costat Aceasta pe El. Noi nu avem nici o cale să o valorăm. Preţul este prea mare. Eu nu v-aş putea spune cum este. Dar eu sunt mulţumitor. Eu sunt recunoscător, că, unde odată am fost orb, eu acum pot vedea.
E-110 He said, “Mister, I don’t know what it cost these people. But I’m so glad that I can see their faces, who paid the price.”
E-112 Eu sunt recunoscător că atunci când Mayo Brothers mi-au spus că timpul mi s-a terminat, când doctorii mi-au spus că eu nu mai puteam trăi, cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, eu sunt viu astăzi. Eu nu ştiu cât a costat pe Dumnezeu, dar eu sunt mulţumitor că sunt în viaţă.
E-111 That’s the way we feel. I don’t know what It cost God. I know He gave me the best He had, His Son. But I’m so thankful to have this spiritual sight, that I can look into His face and know that He died for me. I don’t know what It cost Him. We have no way to estimate it. The price is too great. I could not tell you how it is. But I’m thankful. I’m grateful, that, wherein I was once blind, I can now see.
E-113 Odată am fost un păcătos, legat în păcat, cu dureri de inimă, îngrozit de moarte. Dar, astăzi, moartea este biruinţa mea. Aleluia! Aceasta mă va aduce numai în Prezenţa celui care eu Îl iubesc, căci eu mă pot uita în faţa Lui. El a schimbat lucrul, printr-o operaţie, El mi-a luat inima şi a făcut-o nouă. Eu ştiu că ceva mi s-a întâmplat.
E-112 I’m grateful that when Mayo Brothers told me my time was up, when the doctors told me that I couldn’t live no longer, twenty-five years ago, I’m alive today. I don’t know what it cost God, but I’m thankful I’m alive.
E-114 Într-un ziar toamna trecută, în Minnesota. Acolo era un băieţaş care şi-a luat bicicleta şi a mers la biserică într-o dimineaţă, la şcoala Duminicală. Un alt om tânăr din cartier, el nu avea nici o treabă cu şcoala Duminicală, el şi-a luat prietena şi a mers la patinaj. Şi omul era un om mare, şi el a ajuns pe gheaţă subţire şi a căzut. El a râs de băieţaş în dimineaţa aceea aşa cum el a mers în jos pe drum, i-a spus prietenei lui, a zis, "Aceea-i o grămadă de fanatici care merg acolo la biserica aceea." Şi când el a căzut prin gheaţă, prietena lui era departe de el. Ea era uşoară; ea a plecat. Dar când el a venit sus şi şi-a pus braţele pe gheaţă, el era paralizat, şi se ţinea peste gheaţă.
E-113 Once I was a sinner, bound in sin, with heartaches, dreading death. But, today, death is my victory. Hallelujah! It would only bring me in the Presence of Him I love, that I can look upon His face. He changed the thing, by an operation, He taken my heart and made it anew. I know something happened to me.
E-115 Prietena lui a încercat să ajungă la el, dar ea era prea grea, ea spărgea gheaţa. El a strigat către ea, "Du-te înapoi! Du-te înapoi! Tu vei cădea numai înăuntru, şi ne vom îneca amândoi." El a ţipat, el a plâns, şi nimic ca să-l ajute.
E-114 In a paper last fall, in Minnesota. There was a little boy who took his bicycle and went to church one morning, to Sunday school. Another young man in the neighborhood, he didn’t have no business with Sunday school, he took his girl friend and went skating. And the man was a grown man, and he got in thin ice and fell. He had laughed at the little boy that morning as he went down the road, told his girl friend, said, “That’s a bunch of fanatics going over to that church.” And when he fell through the ice, his girl friend was away from him. She was light; she got away. But when he come up and put his arms on the ice, he was paralyzed, and hung over the ice.
E-116 După o vreme, peste vârful dealului, vine o bicicletă mică, pedalând, un băiat mic cu o Biblie sub braţul lui. El a auzit strigătele, şi a mers cu viteză pe bicicleta lui. Şi-a pus Biblia jos, şi a alergat afară pe gheaţă. S-a târât pe burta lui mică, îmbrăcat cu hainele lui bune, până când a apucat braţul acelui om, şi a continuat să-l tragă înapoi, până când l-a dus jos de pe gheaţă. A alergat afară şi a oprit o maşină. Ei au chemat o ambulanţă şi l-au dus la spital.
E-115 His girl friend tried to reach out to him, but she was too heavy, she breaking the ice. He screamed to her, “Go back! Go back! You’ll only fall in, and we’ll both drown.” He screamed, he cried, and nothing to help him.
E-117 După ce el a mers şi a plătit ambulanţa, a plătit doctorii pentru injecţiile de pneumonie şi lucrurile care el le-ar fi luat, el a venit la băieţaş. El a zis, "Fiule, ce-ţi datorez eu?"
El a zis, "Nimic."
E-116 After a while, over the top of the hill, come a little bicycle, pedaling, a little boy with a Bible under his arm. He heard the screams, and he speeded his little bicycle. Laid his Bible down, and ran out on the ice. Crawled on his little belly, with his good clothes on, till he got a hold of the man’s arms, and kept pulling him back in, until he got him off the ice. Run out and flagged a car. They called an ambulance and got him to the hospital.
E-118 El a zis, "Eu îţi datorez viaţa." Gândiţi-vă la aceasta. Banii nu o putea plăti. Aceasta era viaţa lui.
E-117 After he had went and paid the ambulance, paid the doctors for the pneumonia shots and things that he would have took, he came to the little boy. He said, “Son, what do I owe you?”
He said, “Nothing.”
E-119 Acela-i felul cum noi ar trebui să simţim spre Dumnezeu. Nu să ne cumpărăm calea dincolo cu ceva; ci noi datorăm lui Dumnezeu viaţa noastră, căci noi muream şi ne scufundam în şanţul păcatului. Dumnezeu a aruncat braţele şi roba Lui în jurul meu.
Eu mă scufundam adânc în păcat,
Departe de malul paşnic,
Foarte adânc pătat înăuntru,
Scufundându-mă să nu mă mai ridic;
Dar Stăpânul mării
Mi-a auzit strigătul disperat,
De la ape m-a ridicat,
Acum eu în siguranţă sunt.
E-118 He said, “I owe you my life.” Think of it. Money could not pay it. It was his life.
E-120 Eu Îi datorez viaţa. Voi Îi datoraţi viaţa voastră. Voi Îi datoraţi viaţa, să-L slujiţi; nu să o daţi, să umblaţi în jur şi să vă lăudaţi despre denominaţiunea bisericii voastre; nu să mergeţi în jur şi să criticaţi pe alţii; ci să încercaţi să slujiţi şi să salvaţi pe alţii, şi să-i aduceţi la o cunoştinţă a Domnului Isus Cristos.
E-119 That’s the way we ought to feel towards God. Not to buy our way through with something; but we owe God our life, for we were dying and sinking in the ditch of sin. God throwed His arms and robe around me.
I was sinking deep in sin,
Far from the peaceful shore,
Very deeply stained within,
Sinking to rise no more;
But the Master of the sea
Heard my despairing cry,
From the waters lifted me,
Now safe am I.
E-121 Fiul rătăcitor. În încheiere, eu aş putea spune aceasta. Când el şi-a risipit toată averea, averea tatălui său, cu viaţă răzvrătită, şi când el se întorcea acasă... El era culcat într-un coteţ de porc, şi el şi-a revenit. Şi a zis, "Câţi slujitori angajaţi, are tatăl meu, care au destul şi să rămână, şi iată-mă aici murind, în lipsuri." Cum era dacă el încerca să spună, "Mă întreb dacă eu aveam nişte bani, puteam să-l plătesc înapoi pe tata, ce am cheltuit în alergarea mea?" Dar el cunoştea natura tatălui său, şi a zis, "Eu mă voi scula şi mă duc la tatăl meu."
E-120 I owe Him my life. You owe Him your life. You owe Him your life, to serve Him; not to give it, to walk about and brag about your church denomination; not to go about and criticize others; but to try to serve and to save others, and to bring them to a knowledge of the Lord Jesus Christ.
E-122 Tatăl nu a zis, "Aşteaptă un minut, fiule! Tu îmi aduci banii înapoi?" Nu. El nu l-a încasat pentru păcatele lui. El era bucuros că el venea înapoi. El a fost bucuros că el şi-a revenit, pentru că el era fiul său. El era propriul lui copil. El era bucuros că el era pe drumul lui acasă. Acum, el nu i-a aprobat păcatul lui, dar el era bucuros când el şi-a revenit şi a zis, "Eu am păcătuit înaintea Dumnezeului meu, şi înaintea tatălui meu. Mă voi ridica şi voi merge la el."
E-121 The prodigal son. In closing, I might say this. When he had wasted all his living, the father’s living, with riotous living, and when he was returning home…He was laying in a pig pen, and he come to himself. And he said, “How many hired servants, my father has got, that has enough to spare, and here I am dying, for want.” What if he tried to say, “Wonder if I’ve got some money, I could pay dad back, what I spent in running with?” But he knowed the nature of his father, and he said, “I will arise and go to my father.”
E-123 Şi când el l-a văzut, de departe, el a alergat la el şi l-a sărutat. Şi a zis, "Omorâţi viţelul îngrăşat," fără bani. "Aduceţi cea mai bună robă," fără bani. "Aduceţi inelul," fără bani, "puneţi-l pe degetul lui. Hai să mâncăm, să bem, şi să fim veseli, căci acest fiu al meu a fost pierdut iar acum este găsit. El a fost mort, şi el este iarăşi viu. Haidem să fim fericiţi despre aceasta."
E-122 The father never said, “Wait a minute, son! Are you bringing my money back?” No. He never charged him for his sins. He was glad that he was coming back. He was glad that he had come to himself, because he was his son. He was his own child. He was glad he was on his road home. Now, he didn’t endorse his sin, but he was glad when he come to himself and said, “I have sinned before my God, and before my father. I will arise and go to him.”
E-124 Pot eu să spun aceasta prieteni, să închei. Singurul lucru care satisface, singurele lucruri reale care există, singurele lucruri bune care există, nu pot fi cumpărate cu bani. Ele sunt daruri gratuite de la Dumnezeu, prin Isus Cristos; salvarea sufletului; bucurie. Veniţi şi mâncaţi, şi fiţi satisfăcuţi.
Pentru ce cheltuiţi voi bani pentru ceea ce nu este pâine? şi munca voastră pentru aceea care nu satisface? ascultaţi cu sârguinţă la mine, şi mâncaţi... ceea ce este bun, şi sufletul vostru să se încânte în grăsime.
Plecaţi-vă urechile voastre, şi veniţi la mine: ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi; şi Eu voi face un legământ veşnic cu voi, chiar îndurările sigure ale lui David.
E-123 And when he saw him, far off, he ran to him and kissed him. And he said, “Kill the fatted calf,” without money. “Bring the best robe,” without money. “Bring the ring,” without money, “put it upon his finger. Let us eat, drink, and be merry, for this my son was lost and is now found. He was dead, and he is alive again. Let us be happy about it.”
E-125 Toate lucrurile care durează, toate lucrurile care sunt bune, toate lucrurile care sunt plăcute, toate lucrurile care sunt Eterne, sunt gratuite, şi nu vă costă nimic. La sfârşitul scrierii acestei Cărţi, Ea zice, "Oricine vrea, el să vină să bea din Apele izvoarelor Vieţii, gratuit," fără bani, fără plată. De ce vă cheltuiţi banii voştri pentru aceea care nu satisface, şi lăsaţi ca lucrurile reale care satisfac, gratuit, să meargă nepăstrate pe lângă voi?
Să ne rugăm.
E-124 May I say this friends, to close. The only thing that satisfies, the only real things there is, the only good things there is, cannot be bought with money. They are free gifts of God, by Jesus Christ; salvation of the soul; joy. Come and eat, and be satisfied.
Wherefore do you spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfies not? hearken diligently unto me, and eat…that which is good, and let your soul delight itself in the fatness.
Incline your ears, and come to me: hear, and your soul shall live; and I’ll make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
E-126 În timp ce voi sunteţi în tăcere şi în rugăciune. Există acolo, în această clădire, în dimineaţa aceasta, aceia care nu au băut din izvorul acela, că dorinţele lumii încă sunt în viaţa voastră, şi vouă v-ar place să vă schimbaţi locul de băutură, în dimineaţa aceasta, sau dobânda banilor voştri? V-ar place să veniţi şi să cumpăraţi de la Dumnezeu, (fără bani, fără plată), miere şi lapte, bucuriile vinului? Aţi vrea să vă ridicaţi mâna, să ziceţi, "Aminteşte-mă, Frate Branham, aşa cum te rogi"? Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Sunt acolo alţii care ar zice, "Aminteşte-mă, Frate Branham, aşa cum te rogi"?
E-125 All things that are lasting, all things that are good, all things that are pleasant, all things that are Eternal, are free, and cost you nothing. At the ending of the writing of this Book, It said, “Whosoever will, let him come and drink from the Waters of the fountains of Life, freely,” without money, without price. Why do you spend your money for that which satisfieth not, and let the real things that does satisfy, free, go unpreserved by yourself?
Let us pray.
E-127 Unii dintre voi persoanele tinere, da, care v-aţi risipit viaţa. Ceasurile care mama le-a petrecut în rugăciune pentru voi, şi tata, toată învăţătura care s-a făcut pentru voi, şi totuşi voi aţi dat-o la o parte, ca să ascultaţi la şoapta Diavolului. Acum voi doriţi muzica lumii, lucrurile din lume. Şi voi vă veniţi în fire, ca şi risipitorul în coteţul de porci. Aţi vrea să vă ridicaţi mâna, soră, frate, să ziceţi, "Dumnezeule, aminteşte-mă. Adu-mă în fire, în dimineaţa aceasta, lasă-mă să vin la casa Tatălui"? Aceasta nu vă costă nici un lucru. El vă aşteaptă. Nu contează ce aţi făcut, "Chiar dacă păcatele voastre ar fi ca roşu stacojiu, ei vor fi albi ca zăpada; roşii ca roşu aprins, ei vor fi albi ca lâna." Sunt aceia în Prezenţa Divină, care vor să-şi ridice mâna?
E-126 While you are in silence and in prayer. Is there, in this building, this morning, those who have not drinking from that fountain, that the desires of the world is still in your life, and you would like to change your drinking place, this morning, or the usury of your money? You’d like to come and buy from God, (without money, without price), honey and milk, joys of wine? Would you raise your hand, say, “Remember me, Brother Branham, as you pray”? God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sister. Is there others who would say, “Remember me, Brother Branham, as you pray”?
E-128 Cei care sunt bolnavi şi nevoiaşi, să zică, "Eu-eu am căzut într-un şanţ. Satan mi-a făcut rău. El m-a ologit şi m-a făcut bolnav, sau ceva. Eu doresc, în dimineaţa aceasta, ca lanţul de credinţă al lui Dumnezeu să se mute în inima mea, ca să mă ridice sus din acest şanţ, ca şi omul de la poarta numită Frumoasă." Ridicaţi-vă mâinile. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare.
E-127 Some of you young people, yeah, that has wasted your living. The—the—the hours that mother spent in prayer for you, and dad, all the teaching that has been done to you, and yet you’ve turned it aside, to listen to the whisper of the devil. Now you’re desiring the music of the world, the things of the world. And you’re coming to yourself, like the prodigal in the pig pen. Would you raise your hand, sister, brother, and say, “God, remember me. Bring me to myself, this morning, let me come to Father’s house”? It don’t cost you one thing. He’s expecting you. No matter what you’ve done, “Though your sins be as scarlet, they shall be white like snow; red like crimson, they’ll be white like wool.” Are those in the Divine Presence, that would raise their hand?
E-129 Doamne, eu aduc la Tine, în această oră, pe acei care îşi ridică mâinile, pentru iertarea păcatelor lor. Tu eşti Dumnezeu, şi singurul Dumnezeu. Chiar unde şed ei acum, acolo este unde Tu le-ai vorbit. Acolo-i unde Tu i-ai convins că ei erau greşiţi. Când Cuvântul şi-a găsit locul Lui, şi Duhul Sfânt a început să vorbească, să zică, "Tu eşti greşit. Întoarce-te, şi vino iarăşi la Dumnezeu Tatăl." Şi ei şi-au ridicat mâinile, să arate că ei au vrut să iese afară din acest coteţ pământesc de porc, să vină la casa Tatălui, unde este din belşug, unde ei nu va trebui să aducă nimic. Aşa cum bine a declarat poetul, "Nimic în mâinile mele nu aduc, ci simplu de crucea Ta mă prind." Fie ca ei să vină, blând, umil, şi să fie mustraţi de conştiinţă, şi să-şi predeie vieţile. Şi Tu vei aduce înainte cea mai bună robă; şi un inel, şi-l pui pe degetele lor; şi să-i hrăneşti cu Mana Mielului înjunghiat. Admite aceasta, Doamne.
E-128 Those who are sick and needy, say, “I—I fell into a ditch. Satan has—has done evil to me. He’s crippled me and made me sick, or something. I desire, this morning, God’s chain of faith to move into my heart, that will pull me up from this ditch, like the man at the gate called Beautiful.” Raise your hands. God bless you, each.
E-130 Acolo sunt aceia care sunt bolnavi şi nenorociţi. Ei sunt nevoiaşi. Satan i-a aruncat într-un şanţ, fără îndoială, în lipsă de bani pentru operaţie. Fără îndoială, poate, mulţi dintre ei nu puteau fi operaţi. Poate medicul nu putea să scoată cauza, chiar dacă el avea vreodată atâţia bani. Dar Tu eşti Dumnezeu. Şi mă rog ca tocmai în ceasul acesta, sub ungerea Duhului Sfânt şezând prezent acum, ca Tu să vindeci pe fiecare din ei. Fie ca ei să fie vindecaţi, de la capul lor până la picioarele lor, fiecare părticică.
E-129 Lord, I bring to You, this hour, those who raise their hands, for the forgiveness of their sins. Thou art God, and God alone. Right where they are sitting now, that’s where You spoke to them. That’s where You convinced them that they were wrong. When the Word has found Its place, and the Holy Spirit begin to speak, and say, “You’re wrong. Turn, and come again to God the Father.” And they raised their hands, to show that they wanted out of this earthly pig pen, to come to Father’s house, where plenty is, where they’ll not have to bring nothing. As the poet has well stated, “Nothing in my hands I bring, just simply to Thy cross I cling.” May they come, sweetly, humbly, and be convicted, and surrender their lives. And You’ll bring forth the best robe; and a ring, and put upon their fingers; and feed them with the Manna of the slain Lamb. Grant it, Lord.
E-131 Dacă ei sunt fără bucurie; salvarea lor, ei nu se mai pot bucura de Aceasta. Aşa cum a zis David, din vechime, "Reaşează bucuria salvării mele." Fie ca ei să primească bucurie şi fericire, în locul întristării şi ostenelii lor, căci Tu eşti o Stâncă într-o ţară dezgustătoare. Tu eşti un adăpost în timp de furtună. Când Diavolul azvârle fiecare boală şi rachetă spre ei, Tu eşti un adăpost în timp de furtună. Lasă să fie aşa, astăzi, Dumnezeule, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Blând şi gingaş cheamă Isus,
Cheamă după tine, şi mine;
Deşi noi am păcătuit, El are milă şi iertare,
Iertare pentru tine şi pentru mine.
Vino acasă...
E-130 There are those who are sick and afflicted. They’re needy. Satan has throwed them into a ditch, no doubt, lack of money for operations. No doubt, maybe, many of them could not be operated. Maybe the physician could not remove the cause, even if he had ever so much money. But Thou art God. And I pray that this very hour, under the anointing of the Holy Spirit sitting present now, that You’ll heal every one of them. May they be healed, from their head to their feet, every whit.
E-132 Acum dacă voi doriţi să, veniţi sus la altar şi să vă îngenunchiaţi jos, noi ne-am putea ruga cu voi, să vă ungem, orice lucru ce am putea face. Voi sunteţi bineveniţi.
... osteniţi, veniţi acasă;
Sârguincios, gingaş, cheamă Isus,
Cheamă, O păcătosule, vino acasă!
E-131 If they’re without joy; their salvation, they can’t enjoy It no more. As David said, of old, “Restore the joy of my salvation.” May they receive joy and happiness, for their gloom and weary, for Thou art a Rock in a weary land. You’re a shelter in the time of storm. When the devil is hurling every sickness and missile at them, You’re a shelter in the time of storm. Let it be so, today, God, for we ask it in Jesus’ Name. Amen.
Softly and tenderly Jesus is calling,
Calling for you, for me;
Though we have sinned, He has mercy and pardon,
Pardon for you and for me.
Come home…
E-133 Voi Îl iubiţi? Teddy, ai putea să ne dai un ton, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi." Poţi tu să iei aceea?
E-132 Now if you desire to, come up to the altar and kneel down, we might pray with you, anoint you, anything that we could do. You’re welcome.
…weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, O sinner, come home!
E-134 Haideţi să o cântăm spre slava Lui, înainte ca noi să schimbăm ordinea serviciului, doar un moment. Aceasta este închinare. Mesajul a mers înainte. Eu sunt aşa de bucuros că voi L-aţi primit. Mă rog ca Acesta să vă facă bine, căci mi-a făcut mie bine să-L vorbesc. Mă rog ca aceeaşi inspiraţie care mi-a fost dată mie, să-L vorbesc către voi, voi L-aţi primit în aceeaşi inspiraţie în care El a fost trimis. Fie ca Domnul să-L binecuvânteze la inima voastră. În ordine.
Eu Îl iubesc,
Acum doar închideţi-vă ochii, aşa cum cântăm. Ridicaţi-vă mâinile.
Eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi mi-a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-133 Do you love Him? Teddy, could you give us a chord, “I love Him, I love Him because He first loved me.” Could you get that?
E-135 Acum să ne plecăm doar capetele, să o fredonăm. [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Voi Îl iubiţi? Nu este El real pentru inima voastră? Nu-i acolo ceva privitor la El, care este doar aşa real? Eu Îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi, a aruncat afară firul de Viaţă de la Calvar, L-a agăţat în inima mea.
E-134 Let’s sing it to His glory, before we change the order of the service, just a moment. This is worship. The Message has gone forth. I am so glad that you received It. Pray that It’ll do you good, for it did me good to speak It. I pray that the same inspiration that was given to me, to speak It to you, you received It in the same inspiration It was sent in. May the Lord bless It to your heart. All right.
I love Him,
Now just close your eyes, as we sing. Raise up our hands.
I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-136 Să nu uitaţi, Fratele Kurmmond [Drummond] o să ne predice deseară, seară de împărtăşire. Dacă voi iubiţi pe Domnul, veniţi jos şi luaţi cina cu noi. Cu voia Domnului, eu voi fi aici cu voi. Acela-i ginerele Fratelui Tony Zabel; Fratele Thom din Africa; fiul lui, băiat minunat; foarte bun, Creştin solid, un mic predicator bun.
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi mi-a procurat salvarea
Pe lemnul Calvarului.
E-135 Now let’s just bow our heads, hum it. [Brother Branham begins to hum I Love Him—Ed.] You love Him? Isn’t He real to your heart? Isn’t there something about Him, that’s just so real? I love Him because He first loved me, throwed out the Life line from Calvary, hooked It onto my heart.
E-137 În timp ce ne avem capetele aplecate acum, aşa cum pianul a continuat.
E-136 Don’t forget, Brother Kurmmond [Drummond] is going to preach for us tonight, communion night. If you love the Lord, come down and take communion with us. The Lord willing, I’ll be here with you. That’s Brother Tony Zabel’s son-in-law; Brother Thom from Africa; his son, fine boy; real good, solid Christian, good little preacher.
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary’s tree.
E-138 Doamne Isuse, noi ne pregătim să intrăm în alt serviciu, Doamne. Noi Îţi mulţumim pentru Duhul Sfânt care a vorbit către inimile noastre. Şi noi suntem fericiţi, Doamne, că Tu ai făcut aceasta pentru noi. Şi fie ca Cuvântul Tău să nu se întoarcă la Tine gol, ci fie ca El să realizeze ceea ce El a fost hotărât să facă. Fie ca El să stea în toate inimile noastre, să ştim că toate lucrurile reale şi lucrurile care durează vin de la Dumnezeu, fără bani, fără plată. De ce să ne zbatem noi atunci pentru lucruri, şi să o facem aşa o afacere pe viaţă şi pe moarte, pentru lucrurile care vor pieri? Lasă ca să ne luptăm mai mult, Doamne, pentru lucrurile care nu vor pieri, care nu au preţ. Preţul este plătit gratuit, şi o urare, binevenită, "Oricine vrea, el să vină."
E-137 While we have our heads bowed now, as the piano will continue.
E-139 Binecuvântează partea de mai departe din acest serviciu. Admite aceasta, Doamne. Şi întâlneşte-te cu noi deseară. Binecuvântează serviciul de botez. Fie ca acolo să fie o mare revărsare. Fie ca aceste persoane, care vor fi botezate în Numele Fiului Tău preaiubit, Domnul Isus, fie ca ei să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Fie ca aceste persoane, care şi-au ridicat mâinile, să se pocăiască, în dimineaţa aceasta, de păcatele lor, fie ca ei să vină, să intre în hainele de botez, şi să meargă în bazin, şi să dovedească lumii că ei au fost iertaţi de păcatele lor. Şi ei sunt botezaţi, ca ele să fie şterse din carte. Admite aceasta, Doamne.
E-138 Lord Jesus, we’re fixing to enter another service, Lord. We thank You for the Holy Spirit that spoke to our hearts. And we’re happy, Lord, that You did this for us. And may Your Word not return to You void, but may It accomplish that which It was purposed to do. May It stay in all of our hearts, to know that all real things and lasting things come from God, without money, without price. Why would we struggle then for things, and make it such a life-and-death affair, for things that will perish? Let us struggle more, Lord, for things that will not perish, that has no price. The price is freely paid, and a bidding, welcome, “Whosoever will, let him come.”
E-140 Fii cu Fratele Kurmmond [Drummond] deseară aşa cum el ne aduce mesajul, proaspăt de la Tron. Unge-l cu Duhul Sfânt. Şi fii cu noi aşa cum luăm împărtăşirea. Fie ca inimile noastre să fie curate şi pure, fie ca acolo să nu fie întinare în noi. Fie ca Sângele lui Isus să ne curăţească de toate păcatele noastre. Admite aceasta, Doamne. Ţine boala afară din mijlocul nostru, şi dă-ne bucurie şi pace. Prin Isus Cristos noi o cerem. Amin.
Eu iubesc...
E-139 Bless the further part of this service. Grant it, Lord. And meet with us tonight. Bless the baptismal service. May there be a great outpouring. May these people, who will be baptized into the Name of Thy beloved Son, the Lord Jesus, may they be filled with the Holy Ghost. May these people, who raised their hands, to repent, this morning, of their sins, may they come, step into the baptismal clothes, and go into the pool, and to prove to the world that they have been forgiven of their sins. And they’re being baptized, for them to be remitted off the book. Grant it, Lord.
E-141 Voi Îl iubiţi? Acum ridicaţi-vă mâinile către El.
Eu Îl iubesc
Pe- ...
Acum întindeţi-vă şi daţi mâinile cu cineva de lângă voi. Întâi..." Dacă eu aş muri astăzi, eu Îl iubesc. "Şi a pro-..." Aşa este, întindeţi-vă chiar în jur şi daţi mâinile.
... salvarea
Pe Calvar.
În ordine, Fratele Neville, cu cuvântul lui. În ordine.
E-140 Be with Brother Kurmmond [Drummond] tonight as he brings us the message, fresh from the Throne. Anoint him with the Holy Ghost. And be with us as we take the communion. May our hearts be clean and pure, may there be no defilement in us. May the Blood of Jesus cleanse us from all sin. Grant it, Lord. Keep sickness out of our midst, and give us joy and peace. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
I love…
Up