Posedând Porţile Vrăjmaşului

Possessing The Enemy's Gates
Data: 59-1108 | Durată: 1 oră 31 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Bună dimineaţa, la toţi. Şi fericiţi să fim iarăşi înapoi în această dimineaţă la tabernacol, să ne rugăm pentru oameni bolnavi astăzi. Este, de obicei, noi încercăm să intrăm, în fiecare aşa de des, şi-şi să ne rugăm pentru oameni care vin înăuntru din diferite locuri, pentru rugăciune.
Şi acum noi vom pleca destul de curând, acum, pentru adunările din California şi Coasta de Vest. Şi noi desigur solicităm rugăciunile voastre, ca Dumnezeu din Cer să fie milostiv cu noi acolo şi să ne dea servicii măreţe.
Doar am ajuns înăuntru, ieri, sau seara trecută, adică, târziu. Şi ieri a fost una din... Ei bine, alaltăieri, şi ieri, a fost una dintre zilele cele mai mari cu litere roşii din viaţa mea. Acolo, eu cunosc cel puţin doi oameni, sau trei, din clădire care erau martori a coborârii Domnului, ieri. Şi un lucru mare, minunat a avut loc, care eu nu am timp în dimineaţa aceasta să vi-l spun. Dar poate duminica următoare dimineaţa, înainte să plecăm, eu poate am timp, în Mesaj, să-să vă spun. Dacă Domnul va voi, eu voi fi jos, cel puţin să mă rog pentru bolnavi, duminică dimineaţa. Noi am vrea să plecăm pe la amiază, dacă este posibil, pentru San Jose adunarea în San Jose, California. Şi dacă aveţi ceva oameni în jur, pe Coasta de Vest acolo ... Care noi credem că va fi poate ora care am aşteptat-o, aşa de mult, schimbarea în slujba mea care vine. Şi ea este aşa de aproape, eu m-am gândit că urma să se întâmple ieri. Şi eu cred că aceasta va fi imediat acum, şi ea va fi cu mult dincolo de orice am văzut sau auzit vreodată, până acum. Acum, amintiţi-vă, aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Şi astfel noi doar o aşteptăm, oricând.
Şi noi urmează să avem adunarea acum la terenul târgului.
Eu cred că aceea este corect, nu-i aşa, Gene? La terenul târgului la San Jose, California. Şi va fi o adunare de zece zile, începând pe 20, până pe 29, la-la San Jose. Acum, doar amintiţi-vă de noi, şi rugaţi-vă pentru noi.
Acum noi avem cam, dacă ieşim în timp, cam o oră şi jumătate acum, că noi vom începe serviciile noastre pentru rugăciune pentru bolnavi şi aducerea Cuvântului. Eu am ales, în dimineaţa aceasta, un pasaj mic de Scriptură, două locuri în Biblie, despre care să vorbesc.
Dar, înainte să vorbim, să ne plecăm capetele doar un moment, pentru rugăciune.
E-1 Good morning, everybody. And happy to be back again this morning at the Tabernacle to pray for the sick people today. It's usually... We try to get in every so often and--and pray for the people who come in from the different places for prayer.
And now, we'll be leaving pretty soon now for the California and west coast meetings. And we sure solicit your prayers that God of heaven will be merciful to us there and give us a great services.
Just got in yesterday, or last night rather, late. And yesterday was one of the... Well, day before yesterday and yesterday was one of the great red letter days of my life. There... I knows at least two people or three in the building who is witness of the coming down of the Lord yesterday. And a great wonderful thing taken place, which I haven't got the time this morning to tell you, but maybe next Sunday morning before we leave I may be--have time in the message to--to tell you.
If the Lord is willing I'll be down at least to pray for the sick Sunday morning. We may want to leave about noon if possible for the San Jose meeting in San Jose, California.
E-2 Mult milostivule Dumnezeu, noi ne apropiem smeriţi de tronul Tău de har în dimineaţa aceasta, ca copii nevrednici, dar venind cu o credinţă neamestecată în Dumnezeu, care ne-a fost dată de Duhul Sfânt, şi Prezenţa Lui veşnică cu noi. Şi printr-o promisiune prin Domnul Isus, că dacă noi am veni smeriţi şi am cere ceva în Numele Lui, ni se va admite cererea noastră. De aceea, nu ne uităm înapoi la meritele noastre, deoarece noi nu avem aşa ceva, ci ne uităm înapoi la meritele Calvarului, unde harul nostru ne-a fost dat gratuit de Fiul lui Dumnezeu. Şi noi abia putem reţine lacrimile care ar curge jos pe gâtlejurile noastre, când ne gândim la noi, oamenii nevrednici, şi cum că prin harul Lui acolo la Calvar El a făcut aceea pentru noi, ca noi să putem fi aduşi aşa de aproape de Dumnezeu, chiar la înrudire. Iar acum noi suntem fii şi fiice a Lui.
E-2 And if you have any people around on the west coast there that's... We believe is going to be maybe the hour that I have looked for so long, the change in my ministry coming. And it's so close. I thought it was going to happen yesterday. And I believe that it will be right away now. And it'll be far beyond anything that we've ever seen or heard yet. Now, you remember that's THUS SAITH THE LORD, friend.
And so, we're just expecting it any time. And we're... They have the meeting now at the fairgrounds. I believe that's right, isn't it, Gene? At the fairgrounds at the San Jose, California. And it'll be a ten days meeting beginning the 20th through the 29th at San Jose.
Now, just be remembering us and praying for us. Now, we have about, if we get out in time, about one and a half hours, now that we're going to start our services for praying for the sick and bringing the Word. And I have chosen this morning a small passage of Scripture, two places in the Bible, to speak on. But before we speak, let us bow our heads just a moment for prayer.
E-3 Şi noi venim în dimineaţa aceasta, Doamne, sub acest acoperiş mic, să ne dedicăm înşine, şi pentru serviciu, mărturisindu-ne păcatele, şi-şi în închinare Divină. Noi nădăjduim că Tu vei fi cu noi şi ne vei da o pătrundere spirituală despre venirea Ta apropiată, ca noi să ne putem pregăti inimile zilnic pentru acel eveniment mare care a fost aşteptat de mii de ani. Într-adevăr toată natura geme, plânge să fie eliberată. Şi duhurile noastre în noi, Doamne, mărturisesc constant, că "Noi suntem pelerini şi străini, şi aceasta nu este patria noastră, ci noi căutăm o Cetate al Cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu." Noi aşteptăm după acel timp măreţ să vină.
E-3 Most gracious God, we humbly approach Thy throne of grace this morning, as unworthy children, but coming with an unadulterated faith in God, that was given to us by the Holy Spirit and His ever Presence with us. And through a promise by the Lord Jesus, that if we would come humbly and would ask anything in His Name, we would be granted our petition. Therefore, we do not look back upon our merits, because we do not have any such, but we look back to the merits of Calvary, where our grace was given to us freely by the Son of God. And we can hardly choke back the tears that would run down our throats when we think of we, the unworthy people, and how that by His grace there at Calvary He did that for us, that we might be brought so close to God, even to relationship. And now we are sons and daughters to Him.
And we come this morning, Lord, under this little roof to dedicate ourselves, and for service, confessing our sins, and--and in Divine worship. We trust that You will be with us and give us a spiritual insight of Thy close coming, that we might prepare our hearts daily for that great event that's been looked for for thousands of years. Truly all nature is groaning, crying to be released. And our spirits within us, Lord, are constantly confessing that we are pilgrims and strangers, and this is not our home, but we seek a City whose Builder and Maker is God. We look for that great time to come.
E-4 Doamne, noi am lua seama că aceste adunări, când ne adunăm aici, ne rugăm pentru copiii Tăi care sunt bolnavi şi suferinzi. Şi noi îţi cerem să Te întâlneşti cu noi astăzi într-un mod foarte special, să vindeci toate bolile şi îmbolnăvirile dintre noi. Şi poate să fie, Doamne, ca această promisiune despre care tocmai am vorbit înainte, în întâlnirea cu Tine acolo ieri, chiar după lumina zilei, şi cum ai confirmat-o Tu în repetate rânduri. Şi noi simţim că ora este foarte aproape. Şi fie ca aceasta să fie ziua, Doamne, când aceasta se va întâmpla, ca Tu să schimbi slujba, Doamne, în ceva care va fi mai graţios pentru poporul Tău.
E-4 Lord, we would be mindful that these meetings; when we gather here we pray for Your children that are sick and afflicted. And we ask that You'll meet with us today in a very special way to heal all the sickness and diseases among us. And it may be, Lord, that this promise that I've just been previously speaking of in the meeting with You there yesterday, right after daylight, and how that You confirmed it over and over again. And we feel that the hour is very close. And may this be the day, Lord, that it'll happen, that You will change the ministry, Lord, into something that'll be more gracious to Thy people.
And now, Father God, we would not only pray for these here, but for those stretched out across the world that are needy, both spiritually and physically. Give to them, O Lord, the desires of their hearts, because Thy children are struggling in these days. The oppression of the enemy is so strong, but Thou art stronger. For it is written, "Greater is He that's in you than he that's in the world." And by this we overcome. Speak to us through Thy written Word. And when we leave this morning, may we say like those that went from Emmaus, "Did not our hearts burn within us as He talked to us along the way?" We ask it in Jesus' Name, Who gave the promise. Amen.
E-5 Şi acum, Tată, Dumnezeule, noi nu ne-am ruga numai pentru aceştia de aici, ci pentru acei pe întinderea întregii lumi, care sunt în nevoie, şi spiritual şi fizic. Dă-le lor, O Doamne, dorinţele inimilor lor, deoarece copiii Tăi se zbat în aceste zile. Apăsarea duşmanului este aşa de tare, dar Tu eşti mai tare. Căci este scris, "Mai mare este Cel care-i în voi decât cel ce este în lume." Prin aceasta noi biruim. Vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău scris. Şi când plecăm în această dimineaţă, fie ca noi să spunem ca cei care au mers din Emaus, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum ne vorbea El pe drum?" Noi o cerem în Numele lui Isus, Care a dat promisiunea. Amin.
E-6 I am reading now from two places in the Book of Genesis, one of them is found in the 24th chapter, beginning with the 56th verse, reads like this.
And he said unto them, Hinder me not, seeing the LORD has prospered my way; send me away that I may go to my master.
And they said, We will call the damsel, and enquire at her mouth.
And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go.
And they sent Rebekah away with her sis--their sister, and her nurse, and Abraham's servant,...
And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them.
E-6 Eu citesc acum din două locuri în Cartea Genezei. Unul din ele se află în al 24-lea capitol, începând cu al 56-lea verset, se citeşte astfel.
Şi el le-a zis, Nu mă opriţi, văzând că DOMNUL mi¬a dat izbândă; lăsaţi-mă să plec să pot merge la stăpânul meu.
Şi ei au zis, Noi vom chema fata, să vedem ce spune ea. Şi ei au chemat-o pe Rebeca, şi i-au zis, Vrei să mergi cu acest om? Şi ea a zis, Eu voi merge.
Şi ei au trimis-o pe Rebeca cu a ei sor-... sora lor, şi doica ei, şi slujitorul lui Abraham, ...
Şi ei au binecuvântat-o pe Rebeca, şi i-au zis, Tu eşti sora noastră, să fii mama miilor de milioane, şi sămânţa ta să stăpânească poarta celor care îi urăsc.
E-7 And in Genesis 22, 15th verse, we read:
And the angel of the LORD called unto Abraham out of heaven the second time,
And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou has done this thing,... thou hast not with--withheld thy son, thy only son:
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of... heaven, and as the sand... upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemy;
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.
Now may the Lord add His blessings to the reading of His Words. Now I would like to take, if it should be called a text, my subject this morning first is testing before promised gates, and the subject is: "Possessing The Enemy's Gates."
E-7 Şi în Geneza 22, al 15-lea verset, noi citim.
Şi îngerul DOMNULUI l-a chemat pe Abraham din cer a doua oară,
Şi i-a zis, Pe mine însumi am jurat, zice DOMNUL, căci deoarece tu ai făcut acest lucru, tu nu ai ţin¬... ţinut fiul tău, singurul tău fiu:
Că în binecuvântare Eu te voi binecuvânta, şi în înmulţire eu îţi voi înmulţi sămânţa ta ca stelele din... cer, şi ca nisipul... pe malul mării; şi sămânţa ta va poseda poarta duşmanului lui;
Şi în sămânţa ta toate neamurile pământului vor fi binecuvântate; căci tu te-ai supus glasului meu.
E-9 God had been testing the patriarch because He had given him a promise. And when God makes a promise, He wants to be sure that this person is worthy of the promise before He fulfills what He said or what He promises. So Abraham had been promised that through his seed the whole world would be blessed, that he'd have a son, and this son, out of him should come forth a Seed that would bless the whole earth. And Abraham, when the promise was given to him, was seventy-five years old, and Sarah, his wife, was sixty-five years old. But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. And God time after time tested him, but he'd come to that final test before the blessing was going to happen.
And that's the way it is with all the Seed of Abraham. God gives us that final test just before He gives the promise. And if it was possible, I'd like to say something here, personally, but I'll withhold that. That final test to see how you'll react upon it... And when He had gave Abraham this test, He found Abraham just as true as he was when he started. What a blessing it would be this morning if we who take His promise of healing would stand just as true as we did when we stood here and accepted it, no matter what the doctor said, stand just as true.
E-8 Acum fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la citirea Cuvintelor Lui. Acum mi-ar place să iau, dacă ar trebui să fie numit un text, subiectul meu în această dimineaţă, întâi, este, "Încercarea înaintea porţilor promise." Şi subiectul este: Posedând Porţile Vrăjmaşului.
E-11 And when he did this and never withheld his only son, but was about to plunge the knife into Isaac's bosom to destroy his testimony... He had testified all over the known earth that he was acquainted with, that he was going to have this son. And then when the son came, he was asked to double back and to destroy the only hope that he had for his testimony to be fulfilled. And when God seen that he was loyal to that faith that he had in God, God looked out of the heavens and He said, "I've sworn by Myself that I'll bless you and multiply you, and your seed shall possess the gate of his enemy." What a promise.
E-9 Dumnezeu a încercat patriarhul, deoarece El i-a dat o promisiune. Şi când Dumnezeu face o promisiune, El vrea să fie sigur că această persoană este vrednică de promisiune, înainte ca El să împlinească ce a zis El sau ce promite El. Astfel lui Abraham i-a fost promis că prin sămânţa lui toată lumea va fi binecuvântată, că el va avea un fiu. Şi, acest fiu, din el va ieşi o Sămânţă care va binecuvânta tot pământul. Şi Abraham, când promisiunea i-a fost dată, era în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani; şi Sarah, nevasta lui, era în vârstă de şaizeci şi cinci de ani. Dar Biblia ne spune că Abraham nu s-a poticnit la promisiunea lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci a fost tare, dând laudă lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu, în repetate rânduri, l-a încercat, dar el a venit la acel test final înainte ca binecuvântarea să se întâmple.
E-12 And Rebekah, which was to be the mother of this noted, promised, waited son, when she was called to the final test of a strange man that she had never seen before, only she seen the working of the Holy Spirit... And when her parents could not fully decide whether she should go with this stranger or not to be the wife of a man that she had never seen, she was brought to the final test. "We'll get the damsel and let her speak. We'll hear from her mouth whether she will go, yes or no."
That's the way it's brought to all the seed of God. It's got to be your mouth. God wants to hear from you.
So when she was put to the test, she never hesitated a minute. She said, "I will go." I like that. Not, "Let me make up my mind, let me study it over." She was fully persuaded. That's the people that God can use, when you're fully persuaded that God will keep His promise. Said, "I'll go."
E-10 Şi acela-i felul cu toată Sămânţa lui Abraham. Dumnezeu ne dă acel test final chiar înainte ca El să dea promisiunea. Şi dacă a fost posibil, mi-ar place să spun ceva aici, personal, dar eu o voi reţine aceea. Acel test final, să văd cum veţi reacţiona asupra lui. Şi când El i-a dat lui Abraham această încercare, El l-a găsit pe Abraham tot aşa de adevărat cum era el când a început. Ce binecuvântare ar fi în dimineaţa aceasta dacă noi care luăm promisiunea Lui de vindecare şi vom sta tot aşa de adevăraţi cum am stat când ne-am ridicat aici şi am acceptat¬o. Nu contează ce a spus doctorul, staţi doar aşa de adevăraţi.
E-15 And her people then so anointed, maybe did not know it, but they prophesied as they laid their hands upon their sister, and their daughter, this beautiful young Jewish girl, as they placed her upon the camel and sent her to a strange land, among strange people... But there was Something on them; they said, "Let thy seed possess the gate of their enemy. Be thou the mother of thousands of millions."
And today that race of people and the people of God is strowed from sea to sea around the world. In that resurrection they'll be like the stars of heaven, as them bright lights take their position, as they go through the sky. And when they come they'll be like the seas by the--or the sands by the seashore. There will be thousands of millions of them.
E-11 Şi când el a făcut aceasta, şi nu şi-a reţinut propriul lui fiu, ci a fost gata să înfigă cuţitul în pieptul lui Isaac, să-şi distrugă mărturia. El a mărturisit, peste tot pământul cunoscut cu care a fost familiarizat, că el urma să aibe acest fiu. Şi atunci când a venit fiul, i s-a cerut să-l dea înapoi şi să-şi distrugă singura speranţă care a avut-o ca mărturie a lui să fie împlinită. Şi când Dumnezeu a văzut că el era aşa loial acelei credinţe care a avut-o în Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat din ceruri şi El a zis, "Eu am jurat pe Mine însumi că te voi binecuvânta şi te voi înmulţi, şi sămânţa ta va poseda poarta duşmanului lui." Ce promisiune!
E-17 "Thy seed shall possess the gate of its enemy." That's God's sworn promise. The seed of Abraham... And then by His Holy Spirit, seeing that the mother was to be part of the son also, because they are part of the flesh, then the Holy Spirit working through these people, said, "He... Let your seed possess the gate of the enemy." Then God swearing He'd possess the gate of the enemy, then what position does that put the Church of the living God?
We are Abraham's seed, for we being dead in Christ, we are--take on Abraham's seed and are heir with him under the same sworn promise. We are Abraham's seed and are heirs of every promise that was given him. But when the testings come, that's where we fail. But I don't believe that the true seed of Abraham will fail, they'll stand just as gallant and loyal as Abraham did.
E-12 Şi Rebeca, care urma să fie mama acestui fiu important, promis, aşteptat, când ea a fost chemată la testul final al unui om străin pe care niciodată nu l-a văzut mai înainte. Numai ea a văzut lucrarea Duhului Sfânt. Şi când părinţii ei nu puteau decide deplin dacă ea să meargă cu acest străin sau nu, să fie nevasta unui bărbat pe care ea niciodată nu l-a văzut, ea a fost adusă la încercarea finală. "Noi vom aduce fata şi o vom lăsa pe ea să vorbească. Noi vom auzi din gura ei dacă ea va merge, da sau nu."
E-19 Now, we see that God cannot say anything or--or make any promise unless He will fulfill it. He has to do that in order to be God. Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham was on their journey going into a--a promised land, there was a gate who stood, and up against him, and it was his own brother, Moab, who said, "You'll not cross my land. I'll see to it that you'll not cross my land."
He said, "If our cows lick up any of your grass or if they drink any of your water, we'll pay you for it."
But he said, "You'll not cross this land."
But God's promise held true. So they went and got their prophet Balaam and brought him down to curse the people. And here's what he said. They tried to show him the worst part of the blessed seed, but God showed him the best part of it. He said, "Ever who curses Israel will be cursed, and whoever blesses him will be blessed." And the bars was let down and Israel crossed the plains. God promised he will possess the gate of his enemy.
E-13 Acela-i felul cum este adus la toată Sămânţa lui Dumnezeu. Trebuie să fie gura voastră. Dumnezeu vrea să audă de la voi.
E-22 Later on in the years, there came one by the name of Daniel, who was in the line of this loyal Seed, and in the line of the promises, because he was the seed of Abraham. And God had chosen him before the foundation of the world to be His prophet. And he lived gallant, and he lived loyal, and even in a strange land, he had purposed in his heart, "I'll not defile myself with them." That's the real seed of Abraham: living in a land that's different, living among people who are different, but yet gallant to that promise, "I'll not defile myself with them. I'll stay true."
God put him to a test as He did his father Abraham. And the king said, "You'll either be like one of us and worship the way we worship, or I'll throw you into a den full of hungry lions."
Daniel, like Abraham his father, said, "You may throw me into the lions' den, but I'll not bow to any of your images. I'll not take your formal religion. I'll stay true to Jehovah."
And there came the showdown then. The king kept his promise, and he picked up the prophet, or had him taken up and thrown into the lions' den. And when the lions, the enemy of Daniel, rushed forth to the prophet, God kept His promise. He possessed the gate of his enemy. God stood an Angel there before those lions and took the gate. God keeps His promise: "He shall possess the gate of his enemy." God said so.
E-14 Deci când ea a fost pusă la încercare, ea nu a ezitat nici un minut. Ea a zis, "Eu voi merge." Îmi place asta. Nu, "Să mă mai gândesc. Să o studiez din nou." Ea a fost pe deplin convinsă! Aceia sunt oamenii pe care-i poate folosi Dumnezeu, când sunteţi pe deplin convinşi că Dumnezeu Îşi va ţine promisiunea. A zis, "Eu voi merge!"
E-26 Then there were three more down there who had pledged theirself loyal to the cause, who were truly Abraham's seed, and that was Shadrach, and Meshach, and Abednego, and they were put to the test. And they said, "If you do not bow when you hear the harps a-playing and the trumpets a-sounding, if you do not bow to our religion, and get away from them things that you are--are standing for... And you're all wet anyhow. Your religion's no more than anybody else's." Don't we hear that all the time? But the--the religion of Jesus Christ is different. The power of His resurrection is different. We are a different people, a peculiar people, a royal priesthood. God makes the difference.
E-15 Şi familia ei atunci, aşa de unşi, poate nu au ştiut-o, dar ei au profeţit în timp ce şi-au pus mâinile peste sora lor, şi fiica lor; această fată frumoasă, Evreică tânără, aşa cum au pus-o pe cămilă şi au trimis-o într-o ţară străină, printre oameni străini. Dar acolo era Ceva peste ei. Ei au zis, "Sămânţa ta să stăpânească poarta vrăjmaşilor lor. Tu să fii mama a mii de milioane."
E-27 But when they said, "You'll have to become one of us..." It would've been all right with Shadrach, and Meshach, and Abednego if they wanted to become one of them, but never would they become one of the aliens. Now, they said, "If you don't do it, we've got a door out here to a furnace that we can open up and throw you into it, and you'll wish you would've become one of us."
They remembered the promise. They marched them right down to the fiery furnace, and when they opened the door and threw them into the flames, their enemy that would've consumed them, they possessed the gates of their enemy. God sent His Son into those flames of fire and cooled the breezes, and talked with them while they were in there. God's promise held true. They possessed the gate of the enemy. Tested first, then they possessed the gate of the enemy.
E-16 Şi, astăzi, rasa aceea de oameni şi poporul lui pumnezeu sunt răspândiţi de la mare la mare, în jurul lumii. În învierea aceea ei vor fi ca stelele Cerului, ca luminile acelea strălucitoare care-şi iau poziţia, aşa cum se duc prin cer. Şi când ei vin, ei vor fi ca mările pe la... sau nisipul pe malul mării. Acolo vor fi mii de milioane din ei.
E-28 Was it not Jesus Who made the promise, "If you even bring offense to one of these little ones, it was better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea. Don't even bring an offense to these little ones that believe in Me. And these signs shall follow them that believe in Me."
He made a difference. He made a showing of what did believe and what did not believe. There are always the three crowds of people: that is, the unbeliever, the make-believer, and the believer. But God has a way of proving who is a believer. That believer stands firm on what God says to be the truth. Yes.
E-17 "Sămânţa ta va poseda poarta vrăjmaşului ei." Aceea este promisiunea jurată a lui Dumnezeu, "Sămânţa lui Abraham." Apoi, prin Duhul Lui Sfânt, văzând că mama urma să fie parte din fiul, de asemenea, deoarece ei sunt parte din trup. Atunci, Duhul Sfânt lucrând prin oamenii aceştia, a zis, "El... Sămânţa ta să stăpânească poarta vrăjmaşului." Atunci, Dumnezeu jurând că El va poseda poarta vrăjmaşului, atunci în ce poziţie pune aceea Biserica Dumnezeului cel viu?
E-30 It was Elijah the Tishbite, when it come to a showdown, till he thought he was the only one in the nation who was still living for God. And the king was going to put him under a trial, and they persecuted him. And that little painted-up queen by the name of Jezebel, threatened his life. And when it come to the showdown, Elijah possessed the gates of his enemy; turned the whole nation back to God again. God keeps His promise.
E-18 Noi suntem Sămânţa lui Abraham. Căci, noi, fiind morţi în Cristos, noi suntem, ne îmbrăcăm cu Sămânţa lui Abraham şi suntem moştenitori cu El, sub aceeaşi promisiune jurată. Noi suntem Sămânţa lui Abraham, şi suntem moştenitori ai fiecărei promisiuni care i-a fost dată lui. Dar când vin încercările, acolo este unde cădem noi. Dar eu nu cred că Sămânţa adevărată a lui Abraham va cădea. Ei vor sta tot aşa de curajoşi şi loiali cum a stat Abraham.
E-31 It was Moses, after being also in the line of this royal seed, the seed of Abraham, that when he was sent down into Egypt to deliver the children of Israel, and God had give him signs and wonders to perform, and to smite the earth, and to bring forth frogs, and fleas, and darkness, and hail, and rain, and fire, and had done all these miracles, yet when he led them out by the hand of Jehovah, there come a time when he met the gate between him and the promised land. There was the Red Sea, a bar across the way. They were hemmed in by Pharaoh's army, mountains and deserts and the Red Sea, but Moses stepped forward and possessed the gate of his enemy, and crossed the Red Sea dry-shod, as he was walking on a dusty road. "Ye shall possess the gate of the enemy." God said so, and that settles it.
E-19 Acum noi vedem că Dumnezeu nu poate spune ceva sau-sau să facă vreo promisiune fără ca El să o împlinească. El trebuie să o facă pentru a fi Dumnezeu. Cu ani mai târziu, când acelaşi popor, poporul promis, sămânţa lui Abraham erau în călătoria lor, mergând spre o-o ţară promisă, acolo era o poartă care s-a ridicat, şi i-a stat împotrivă, şi acesta era propriul lui frate, Moab, care a zis, "Tu nu vei trece prin ţara mea. Eu voi avea grijă ca tu să nu treci prin ţara mea."
E-32 It was only a few years later when the trials come, and the church got all shook up, as is so easy for a congregation of people to do when something just don't seem to happen the way that it's supposed to be. God makes it that way. God brings tensions into the church, "For every son that cometh to God must be tried, and proven, and tested. He lets sickness strikes you. He lets diseases come on you to test you and to prove you, to show the world that you're truly the seed of Abraham. He permits it by His own will. He permits disasters; He permits the friends to turn against you. He permits all these things, and turns the Devil loose to tempt you, and he'll do all but take your life. He could throw you on a bed of affliction; he could turn your neighbors against you; he could turn the church against you; he can do most anything, and it's God's will for him to do it. We are taught that it is more precious than gold to us.
E-20 El a zis, "Dacă vacile noastre vor mânca ceva din iarba ta sau dacă vor bea ceva din apa ta, noi îţi vom plăti pentru ea."
Dar el a zis, "Tu nu vei trece prin această ţară."
E-33 What about Abraham with Isaac, on the mountain, the one the promise was given, and by his loyalty and his knowing, and his faith in Jehovah, it's through that and that alone that God looked down and said, "His seed shall possess the gates. I've sworn by Myself that I'll do these things." There's no one greater He could swear by, but He swore by Himself. Then if He let Abraham be tested to that final point, He's got to test you and me to that final moment, that time of decision when everything's away from you, you have to stand alone there. Hallelujah. That's it.
E-21 Dar promisiunea lui Dumnezeu a ţinut adevărat. Astfel ei au mers şi şi-au adus profetul lor, Balaam, şi l-au adus jos să blesteme poporul. Şi iată ce a zis el. Ei au încercat să-i arate cea mai rea parte a sămânţei binecuvântate, dar Dumnezeu i-a arătat partea cea mai bună a ei. El a zis, "Oricine blastămă pe Israel va fi blestemat, şi oricine îl binecuvântează va fi binecuvântat." Şi barele au fost lăsate jos şi Israelul a trecut câmpiile. Dumnezeu a promis că el va poseda poarta duşmanului lui.
E-34 Stand alone. Walk out there and say, "Though He slay me, yet I'll trust Him." That's the seed of Abraham. That's the One that gives the promise. No matter what the rest of them says, and the rest of them do; "For me and my house, we'll serve God," said... If the rest of them says there's nothing to the experience, it's a bunch of excitement; "For me and my house, we will serve God." And I like to take up with Paul right here and say, "In the way that's called heresy so worship I the God of our fathers." Though they be tattlers come in the church, though they be twisters, and though they be all kinds of false prophets, and everything come into the church amongst the people, and in the neighborhood and everything, but for me and for my house, we'll serve the Lord. Though all of them quit coming, though the church gets cold, indifferent; me and my house, we'll serve the Lord. Though if someone was prayed for and didn't get well, that had nothing to do with it; for me and my house, we serve the Lord. The testings and the trials...
E-22 Mai târziu, cu anii, acolo a venit unul cu numele Daniel, care era în linia acestei Seminţe loiale, şi în linia promisiunilor, deoarece el era Sămânţa lui Abraham. Şi Dumnezeu l-a ales înainte de întemeierea lumii, să fie profetul Lui, şi el a trăit brav şi el a trăit loial. Şi chiar într-o ţară străină, el a hotărât în inima lui, "Eu nu mă voi întina cu ei." Aceea este Sămânţa reală a lui Abraham; trăind într-o ţară care este diferită, locuind printre oameni care sunt diferiţi, dar totuşi viteaz pentru promisiunea aceea, "Eu nu mă voi întina cu ei. Eu voi sta adevărat."
E-35 Men are not infallible, but God is. Man, you get your mind on a man, he'll make a mistake. Maybe not wilfully, but he'll do it. God permits him to do it so that He can shake your faith away from man. Our faith is not in the wisdom of man, but in the power of the resurrection of Jesus Christ. That's where the true seed of Abraham rests their promise, because they can only be the seed of Abraham when they receive the Holy Spirit. Without the Holy Spirit they're not the seed of Abraham. And that same faith that was in Abraham comes into the believer. No matter what takes place or wh--how contrary, the believer marches right on.
E-23 Dumnezeu l-a pus la o încercare aşa cum a făcut cu tatăl lui, Abraham. Şi regele a zis, "Tu ori vei fi ca unul dintre noi şi te vei închina în felul cum ne închinăm noi, sau te voi arunca într-o groapă plină cu lei flămânzi."
E-36 The spies returned back and said, "Oh, it's--it's foolishness to try. There's no need of going any further, because them people is such giants over there, and they got great governments, and they--they got spears, and, why, we even look like grasshoppers up the side of them."
I don't know, but I'm persuaded to believe here that Joshua was just a little bitty runt, just a little bitty tiny fellow. I can see him jump up on some kind of a box and said, "Men and brethren," to two million people, "we are more than able to take them." See? Why? There was a seed of Abraham. God gave the promise. That was their possession. God gave the promise. Don't matter what the opposition was, the true seed of Abraham said, "We can take it because God gave it to us."
E-24 Daniel, ca şi Abraham tatăl lui, a zis, "Tu poţi să mă arunci în groapa leilor, dar eu nu mă voi apleca la nici unul din chipurile tale. Eu nu voi lua religia ta formală. Eu voi sta adevărat lui Iehova."
E-38 There you stand this morning. There stands the Church of the living God. I don't care what anyone else says, what the doctor says, what anything, what the unbeliever says, we can--more than a match for anything that comes along. We are Abraham's seed, and we shall possess the gate of our enemy. No matter what the enemy is, God gave the promise. That was theirs, their possession.
Healing's your possession; salvation's your possession. The Holy Ghost is your possession. And there's great thousands of preachers and so forth in the land today that says that's not so. But the seed of Abraham knows it's so. They wade right in and possess the gates of the enemy. God said they would. They believe it because it's a promise. "His seed shall possess the gate of the enemy." Now, you'll go through testings, trials.
E-25 Şi acolo a venit demonstrarea atunci. Regele şi-a ţinut promisiunea şi a luat profetul, sau i l-au adus sus şi l-a aruncat în groapa leilor. Şi când leii, duşmanii lui Daniel, s-au repezit spre profet, Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea Lui. El a posedat poarta duşmanului lui. Dumnezeu a pus un Înger acolo înaintea acelor lei, şi a luat poarta. Dumnezeu Işi ţine promisiunea, "El va poseda poarta vrăjmaşului lui!" Dumnezeu a zis aşa.
E-40 And Joshua stood there loyal. The little fellow said, "I don't care how big they are; I don't care what kind of a spear they got, how high their cities is walled, and how great it is, our promise is that the gate will be possessed by the seed of God's children, and we're going over to take them. We're more than a match for them." Oh, that's the true seed.
Lot of them that was born natural seed, said, "We just can't do it. There's no need of trying. They... We are outnumbered; we're outclassed; we're everything." No mat--he woul--they were looking at the--what the eye saw, and Joshua was looking what God said.
E-26 Atunci mai erau încă trei acolo jos care s-au promis loiali cauzei, care au fost cu adevărat Sămânţa lui Abraham, şi acela era Şadrac şi Meşac şi Abednego, şi ei au fost puşi la încercare. Şi ei au zis, "Dacă nu vă aplecaţi când auziţi harfele cântând şi trâmbiţele sunând, dacă nu vă aplecaţi la religia noastră, şi să ieşiţi din lucrurile acelea pentru care voi staţi! Şi voi sunteţi toţi uzi, oricum. Religia voastră nu este mai mult decât a oricare altuia." Nu auzim noi aceea tot timpul? Dar religia lui Isus Cristos este diferită. Puterea învierii Lui este diferită. Noi suntem un popor diferit, un popor deosebit, o preoţie regală. Dumnezeu face deosebirea.
E-42 The seed of Abraham doesn't look to any of the natural things; they look to what the Lord said. That's the promise. What if Abraham would've looked to the natural, at a woman a hundred years old, ninety she was, and he was a hundred, and had lived with her since she was a little girl and he was a little boy, and no seed? He didn't look at those things. He said he counted those things as if they were not, for he only looked to what God said. "I'll bless you, Abraham, and I'll give you a seed by Sarah." And he believed it. You don't look to the opposition; we look at what God said. God said it; that settles it.
E-27 Dar când ei au zis, "Voi trebuie să deveniţi unul din noi." Ar fi fost în ordine cu Şadrac şi Meşac şi Abednego dacă ei au vrut să devină unul din ei, dar ei niciodată să devină unul dintre străini. Acum, ei au zis, "Dacă voi nu o faceţi, noi avem o uşă aici la un cuptor, care o putem deschide şi să vă aruncăm în el, şi voi veţi dori să deveniţi unul din noi."
E-43 So then when it come down to the Jordan, when Joshua was made the commander in chief of the army, and they come down to the very edge of the water and could look across and see Jericho, but between them, when Joshua had his army ready, there was a gate. And that gate was called Jordan. But the promise of God is good at every gate. No matter what gate it is, God's promise is good. "He shall possess the gates of his enemy." That settles it. When he come down to the Jordan that morning, perhaps, I'm going to believe that the Devil had storm clouds hanging everywhere, the big old muddy waters a-rolling down, the fields were swept across by a flood. Oh, what a tempting time. But Joshua said, "Get ready; you're going to see the glory of God." And they sanctified themselves and got ready, making ready when everything seemed to be contrary. But that was the seed of Abraham, who God swore, "I'll give him the gate." He come to the Jordan; that was his gate, and he possessed it.
Some of these mornings I got to come down to that last gate too. You got to come down to the Jordan, but the seed of Abraham shall possess the gate. No matter what it is, he'll possess the gate of every enemy.
E-28 Ei şi-au amintit promisiunea. Ei i-au mărşăluit drept în jos spre cuptorul aprins. Şi când ei au deschis uşa şi i-au aruncat în flăcări, vrăjmaşul lor care i-ar nimici, ei au posedat porţile vrăjmaşilor lor. Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui în flăcările acelea de foc şi a răcorit brizele, şi a vorbit cu ei în timp ce ei arau acolo înăuntru. Promisiunea lui Dumnezeu a ţinut adevărată. Ei au posedat poarta vrăjmaşului. Încercaţi întâi, apoi ei au posedat poarta vrăjmaşului.
Nu a fost Isus Care a făcut promisiunea? "Dacă voi aduceţi măcar supărare la unul din aceşti micuţi, ar fi fost mai bine pentru voi să vi se atârne o piatră de moară de gât şi să fiţi înnecaţi în adâncul mării. Nici măcar să nu aduceţi o supărare la aceşti micuţi care cred în Mine. Şi aceste semne vor urma pe cei ce cred în Mine."
E-45 All those men were great men; they died in the line. But finally one day in Bethlehem of Judaea, the Royal Seed was borned, which all the rest of them were just shadows. The Royal Seed was born, not of a man, but He was born by a virgin, with the power in His veins to conquer death and hell. God made a promise. An ordinary man couldn't do it. But if God makes a promise, He's just the same God that He was a few minutes before with Abraham, Jehovah-jireh, the Lord shall provide the way to take the gate. How we going to do it? Joshua died, Moses died, the rest of them died, but God said, "He shall possess the gate of his enemy." How's he going to possess death? He's got a way of doing things. "He shall possess the gate of his enemy."
E-29 El a făcut o deosebire. El a făcut o arătare a celor care au crezut şi a celor care nu au crezut.
Acolo, întotdeauna, există trei gloate de oameni, acela este; necredinciosul, credinciosul prefăcut, şi credinciosul. Dar Dumnezeu are o cale de a dovedi cine este un credincios. Credinciosul acela stă ferm pe ce spune Dumnezeu a fi Adevărul. Da.
E-46 The Royal Seed was born. He was tempted in every manner like we are. Just as you have to be tempted, so was He. The Devil quickly taken Him when He received the Holy Spirit, into the wilderness for forty days and nights to be tempted. And when He come out... And at His death, they drove nails in His hands and spit in His face. He went through every sickness. But when He was here on earth, He proved that He could conquer sickness. When Peter's wife's mother laid sick of a palsy, He touched her hand and the fever left her. When the leper cried at the gate, "Unclean. Unclean. If You will, You can make me whole."
He said, "I will. Be thou whole." He conquered and took the gate of leprosy. He took the gate of fevers. He made every nature obey Him. He was the Seed of Abraham, the Royal Seed, the One the promise was given to, through Him Abraham and all the seed that followed him up to the Royal Seed and all the seed after Him. God's promise is true.
He conquered sickness. He conquered temptation. When the enemy spit in His face, smote His jaw, He turned the other side. When they jerked beard from His face and spit on Him, He never riled back. He conquered the gate of temptation and took it.
Then you say, "My temper won't let me do it." You seed of Abraham, yes, sir, He conquered it for you.
E-30 Acesta era Ilie, Tişbitul, când s-a ajuns la o demonstrare, încât el a crezut că el era singurul în naţiune care încă mai trăia pentru Dumnezeu. Şi regele urma să-l pună sub un proces. Şi ei l-au persecutat. Şi acea micuţă, regină vopsită, cu numele de Izabela, i-a ameninţat viaţa. Şi când s-a ajuns la o demonstrare, Ilie a posedat porţile vrăjmaşului lui şi a întors toată naţiunea iarăşi înapoi la Dumnezeu. Dumnezeu Işi ţine promisiunea.
E-49 And when He was riled upon, He riled not back. When He was made fun of, He held His peace. When He was called a devil, He held His peace. He had one business, and that's the Father's business, and He went about doing that. And then finally they took Him to a cross. Death had to face Him. All the rest of them had conquered seas, and they had conquered nature, and they'd conquered lions, and they'd conquered fire, they had conquered everything but death. But here was one beating in His brain, His veins, and they had the conquering power of death. So they took His hands, and stretched Him out, and nailed Him to a cross. They beat Him, and they striped Him till His bones stared at Him. But when He did, and they'd done all that they could do, death struck Him, said, "Now, I'll take you like I did Joshua. I'll take you like I did Daniel. And I'll do all this because I'll make you die."
E-31 Acesta era Moise, după ce a fost de asemenea în linia acestei Sămânţe regale, Sămânţa lui Abraham, că atunci când el a fost trimis jos în Egipt, să izbăvească pe copiii lui Israel; şi Dumnezeu i-a dat semne şi minuni să înfăptuiască, şi să lovească pământul, şi să aducă broaşte, şi pureci, şi întuneric, şi grindină, şi ploaie, şi foc, şi a făcut toate aceste miracole. Totuşi, când el i-a condus afară prin mâna lui Iehova, acolo a venit un timp când el a întâlnit poarta între el şi ţara promisă. Acolo era Marea Roşie, o barieră peste drum. Ei au fost închişi de armata lui Faraon, munţi, şi pustiuri, şi Marea Roşie. Dar Moise a păşit înainte şi a posedat poarta vrăjmaşului lui, şi a traversat Marea Roşie, încălţămintea uscată, ca şi cum ar fi umblat pe un drum plin cu praf. "El va poseda poarta vrăjmaşului." Dumnezeu a zis aşa, şi aceea o stabileşte.
E-50 And He died till the sun got ashamed of itself. He died until nature got ashamed and it failed to operate. The sun went down in the middle of the day, and the stars wouldn't come out. He died until the elements was so black you couldn't see your hand before you in the middle of the day. I'd imagine nature said, "Let me die with Him."
Brother, then the Devil sent His precious soul into the bottomless pits of hell. There the gates opened, but He come out on the third day, conquered it. Amen. "His seed shall possess the gate of the enemy." Conquered death, He conquered hell; on that first Easter morning He conquered the grave. And now we stand more than conquerors, through Him Who loved us.
E-32 A fost numai cu câţiva ani mai târziu când au venit încercările, şi biserica a fost toată zguduită, după cum este aşa de uşor pentru o adunare de oameni să facă când ceva doar nu pare să se întâmple în felul cum ar trebui să fie. Dumnezeu o face în felul acela. Dumnezeu aduce tensiuni în biserică, "Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie să fie încercat, şi dovedit, şi testat." El lasă boala să vă lovească. El lasă bolile să vină peste voi, să vă încerce şi să vă dovedească, să arate lumii că voi sunteţi într-adevăr Sămânţa lui Abraham. El o permite prin voia Lui Proprie. El permite dezastre. El permite ca prietenii să se întoarcă împotriva voastră. El permite toate lucrurile acestea, şi-l dezleagă pe Diavolul, să vă ispitească. Şi el face totul numai nu vă ia viaţa. El te-ar putea arunca într-un pat de suferinţă. El ar putea întoarce vecinii înpotriva ta. El ar putea întoarce biserica împotriva ta. El poate face aproape orice lucru, şi este voia lui Dumnezeu ca el să o facă. Noi suntem învăţaţi că aceasta este mai scumpă decât aurul, pentru noi.
E-52 On the Day of Pentecost He sent down the Holy Ghost to continue through the Gentiles, to take out a seed of promise, to give to the Gentiles, the offcasts, to give to them the baptism of the Holy Ghost, to bring them into the promise. Now we have a right to conquer all sickness. We don't have to conquer it; it's already conquered. We just have to claim the promise and go take it. It's already conquered. Death's conquered; hell's conquered; sickness is conquered; temptation's conquered; all devils is conquered. Hell is conquered; death's conquered; the grave's conquered. We stand in the gate, taking it. Don't have to fire a shot. It's already been paid for.
E-33 Ce spuneţi despre Abraham cu Isaac, pe munte, acel căruia i-a fost dată promisiunea? Şi prin loialitatea lui şi cunoştinţa lui, şi credinţa lui în Iehova, este prin aceea, şi numai prin aceea, că Dumnezeu s-a uitat jos şi a zis, "Sămânţa lui va poseda porţile. Eu am jurat pe Mine însumi că Eu voi face aceste lucruri." Nu exista nici unul mai mare prin care El putea jura, dar El a jurat prin Sine însuşi.
Atunci, dacă El a lăsat ca Abraham să fie încercat până la punctul acela final, El trebuie să vă încerce pe voi şi pe mine pentru acel moment final, acel timp de decizie când totul este departe de tine. Tu trebuie să stai singur acolo. [Fratele Branham bate pe amvon de două ori – Ed.] Aleluia! Asta este.
E-53 His enemy, he'll possess the gate of his enemy. How many? Thousands of millions. He'll possess the gate of his enemy, every enemy. He rose from the dead. We possess it because He gave it to us. It's all a free gift, and besides all that, and everything that He has done, and conquered every gate, He conquered sickness, took the gate. Only thing we have to do is walk up to the gate and say, "In the Name of Jesus Christ, the Conqueror." Amen.
When it comes time to die, and death says, "Watch me make him take back his religion."
"In the Name of Jesus Christ of Nazareth, roll back, Jordan." The seed of Abraham takes the gate.
Why, Paul said, when they was fixing to cut his head off, a seed of Abraham, he said, "Death, where is your sting? Grave, where is your victory? Thanks be to God Who gives us the victory through Jesus Christ."
He shall possess the gate of his enemy, take it. Now, He is not battered at the gate; he will conquer it and take it; he'll possess it. That's in His own power.
E-34 Stai singur. Umbli acolo afară şi zici, "Chiar dacă El mă ucide, totuşi mă voi încrede în El." Aceea este Sămânţa lui Abraham. Acela-i Cel ce dă promisiunea. "Nu contează ce spun restul dintre ei, ce fac restul lor; căci eu şi casa mea, noi vom sluji pe Dumnezeu." A zis, "Dacă ceilalţi spun, 'Nu este nimic cu experienţa. Este o grămadă de agitaţie'; căci eu şi casa mea, vom sluji pe Dumnezeu."
Şi îmi place să iau parte cu Pavel chiar aici, şi să zic, "În calea care se numeşte 'erezie' aşa mă închin Dumnezeului părinţilor noştri."
"Deşi vor fi bârfitori în biserică, deşi ei vor fi amăgitori, şi deşi vor fi tot felul de profeţi falşi şi tot ce vine în biserică printre oameni, şi în vecinătate şi totul; dar cât despre mine şi casa mea, noi vom sluji Domnului. Chiar dacă toţi dintre ei nu mai vin, şi chiar dacă biserica devine rece, indiferentă; eu şi casa mea, vom sluji Domnului. Chiar dacă s-a făcut rugăciune pentru cineva şi nu s-a făcut sănătos; aceea nu are nimic de-a face cu aceasta; căci eu şi casa mea, noi slujim Domnului." Testările şi încercările.
E-58 In the Church of the living God this morning lays the power to heal all sickness. In the Church of the living God lays power to overcome all temptation. In the possession of the Church of the living God this morning lays the power to change sin and throw it away, and receive the baptism of the Holy Ghost. In the Church of Jesus Christ "Whatsoever you desire, ask in My Name and it shall be given to you. A little while and the world (the un... not seed, the unregenerated seed) will see Me no more. Yet you'll see Me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world." What? The Royal Seed. "The works that I do, shall you do also. I'll verify Myself that I'm with you, for these signs shall follow them that believe." He shall possess the seed of his enemy. He shall possess... His seed shall possess the gate of his enemy." No matter what the gate is, if it's sickness, temptations, sin, whatever gate it is, it's conquered. And the seed of Abraham possess it.
E-35 Oamenii nu sunt infailibili, dar Dumnezeu este. Omul, voi vă puneţi gândul la un om, el va face o greşeală. Poate nu cu voia, dar el o va face. Dumnezeu permite ca el să o facă aşa ca El să poată să vă zguduie credinţa de la om. Credinţa noastră nu este în înţelepciunea omului, ci în puterea învierii lui Isus Cristos. Acolo este unde adevărata Sămânţă a lui Abraham îşi odihnesc promisiunea lor. Deoarece, ei pot numai să fie Sămânţa lui Abraham când ei primesc Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt ei nu sunt Sămânţa lui Abraham. Aceeaşi credinţă care era în Abraham vine în credincios. Nu contează ce are loc sau câte de contrar, credinciosul mărşăluieşte drept înainte.
E-59 Aren't you happy this morning to know that we stand now more than a conqueror, more than a conqueror. Oh, there's nothing to fight about. The fight's over; the whistle's blowed; the flag's rose; and in the midst of every sin pile, every midst of every sick room, is the old rugged cross planted by the Blood of Jesus Christ, a Conqueror. Only thing we do is believe, look and live. "I'll be with you; I'll prove. People come in the last days, and say, 'Oh, well, that was.' But I'll be with you, and the very things that I did here on earth, I'll be in you doing the very same thing. Then you'll know. They'll see Me. The... My people will see Me. The seed of Abraham will see Me. They'll know Me; they'll recognize Me. The others will call Me Beelzebub just like they have done, but you shall know Me, for I'll be with you. You'll see Me, see with your eyes. You'll see Me, for I'll be with you, even to the end of the world. The very same things that I do, he that believeth on Me the works that I do shall he do also." Same kind of work...
E-36 Spionii s-au întors înapoi şi au zis, "Oh, este-este nebunie să încercăm. Nu este nevoie să mergem mai departe, deoarece oamenii aceia sunt aşa de uriaşi acolo. Şi ei au mari guverne, şi ei-ei au suliţe, şi, păi, noi chiar arătăm ca lăcustele pe lângă ei."
E-60 And today the Church of the living God has the privilege of standing and seeing the conquering, resurrected Jesus Christ, the Son of the living God, standing present, living in His Church, doing the same thing He did, again. Then we possess the gate of every enemy.
If you've got an enemy this morning, then, my brother, there's only... If you are a seed of Abraham, after hearing this, there's not enough devils in hell can keep that gate before you. It'll open. I don't care what it is; you walk up there as a promised seed, say, "I claim this for mine. This is mine, because God swore that He'd raise up Jesus and through Jesus I'd conquer it, and I come in the Name of that Conqueror, Jesus Christ. Step back; I'm passing through." Amen. "He shall possess the gate of the enemy." Then stand up there with your shoulders back and your shield a-shining, covered by the Blood of the Lord Jesus; the enemy will recognize it.
E-37 Eu nu ştiu, dar sunt convins să cred aici că Iosua era doar un bondoc mărunţel, doar un mititel, om mic. Eu îl pot vedea sărind sus, pe-pe un fel de cutie, şi a zis, "Bărbaţi şi fraţi," la două milioane de oameni, "noi suntem mai mult decât în stare să-i luăm!" Vedeţi? De ce? Acolo era o Sămânţă a lui Abraham. Dumnezeu a dat promisiunea. Aceea era posesia lor. Dumnezeu a dat promisiunea. Nu contează ce era opoziţia, Sămânţa adevărată a lui Abraham a zis, "Noi putem să o luăm deoarece Dumnezeu ne-a dat-o nouă!"
E-62 If you have need, talk to Him now while we pray. You in here this morning, while you have your heads bowed, and if you have a need, will you just raise your hand towards Jesus and just speak it in your heart. In your heart say, "Lord, You know my need. Now, I've heard this morning, and that's the Bible, 'He shall possess the gate of the enemy.' I'm coming to possess the gate. Maybe I have a temper, maybe I need the Holy Spirit, sin has bound me down. I have need, but I'm coming to the gate now. I'm going to take it this morning, my gate. So give away, I'm coming through."
E-38 Acolo staţi voi în dimineaţa aceasta. [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Acolo stă Biserica Dumnezeului cel viu. Mie nu-mi pasă ce spune oricare altul, ce spune doctorul, ce este orice, ce spune necredinciosul, noi suntem mai mult decât potriviţi pentru orice care vine pe aici. Noi suntem Sămânţa lui Abraham, şi noi vom poseda poarta duşmanului nostru, nu contează ce este duşmanul. Dumnezeu a dat promisiunea. Aceea era a lor, posesiunea lor.
E-63 Blessed Lord, You seen all these hands, and You know this is Your Word, Lord. I've only quoted It and brought down through the Scriptures, the characters of the Bible, of how they subdued kingdoms and wrought righteousness, and quenched the fire, the violence of fire, and escaped the edge of the sword, and stopped the mouths of lions, and, oh, moreover women received their dead back to life, and many things because You promised it. It's Your promise, "His seed, your seed, Abraham, shall possess the gate of the--the enemy." And You keep Your promise.
Now give to them, Lord, the desire of their heart. May they go from here a different person. May they go, knowing that they are--they are conquerors because that the Royal Seed conquered for them. The Royal King when He come, borned of a virgin, He conquered every enemy, even to death. So death itself cannot scare the seed of Abraham. We have the promise that we'll inherit the earth, and shall return again in a more glorious way, in a glorified body, after the last enemy is placed under foot of the only and last child of God that shall come into the Kingdom.
E-39 Vindecarea este posesiunea voastră. Salvarea este posesia voastră. Duhul Sfânt este posesia voastră. Şi există mari, mii de predicatori şi aşa mai departe în ţară astăzi, care zic, "Aceea nu este aşa." Dar Sămânţa lui Abraham ştie că este aşa. Ei intră drept înăuntru şi posedă porţile duşmanului. Dumnezeu a zis că ei vor poseda. Ei o cred deoarece aceasta este o promisiune. "Sămânţa lui va poseda poarta duşmanului." Acum voi veţi trece prin examene, încercări.
E-65 If there are those with their hands up, Lord, that's sinners, save them. Those that are backsliding, let them know they don't have to remain a backslider. He can possess that gate of backsliding. Maybe that one with a temper, or a--a vulgar dirty tongue, or a lustful heart, or a greedy one over money or--or some filthy thing, let them know that they can possess that gate. Maybe it's sickness, Lord, afflictions; they can possess that gate: "For He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity; the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we were healed." We are conquerors this morning. Grant it, Lord. And besides all that, that great work that was did by Him, yet He's with us. Yet He promised He would do it. "A little while and the world won't see Me no more, yet you'll see Me, for I'll be with you, even in you, to the end of the age." I pray, Father, that You'll make Yourself known to each and every one this morning. For we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-40 Şi Iosua a stat acolo, loial. Micuţul om a zis, "Mie nu-mi pasă cât de mari sunt ei. Mie nu-mi pasă ce fel de suliţă au ei, cât de mari sunt zidurile cetăţilor lor, şi cât de mare este. Promisiunea noastră este, că, 'Poarta va fi posedată de Sămânţa copiilor lui Dumnezeu,' şi noi vom merge acolo să îi luăm. Noi suntem mai mult decât în măsură pentru ei." Oh, aceea este Sămânţa adevărată.
E-66 Do you believe that to be truth, solemnly believe it to be the truth, not one waver of doubt in your heart? Now just remember this, the working of the Holy Spirit is so simple that it confuses the intellectual mind. The most simple things that I've every... I've seen the Holy Spirit do this; I'd say things that, why, I wouldn't think about it being that way. If I had to use my own mind, I'd say, "Well, that couldn't be right." But it always is right. He does things just so simple. And He does things to make Hisself known to His people. God is with His people. He's in the midst of His people. He loves them, and He wants to do for them, and to help them, and to just let them know not what He will do, but what He has done. He's already done it; it's yours. It belongs to you. It's a free gift from God our Father to His Church.
E-41 Mulţi dintre ei care au fost născuţi, sămânţă naturală, au zis, "Noi doar nu o putem face. Nu este nevoie să încercăm. Vedeţi, noi suntem depăşiţi numeric. Noi suntem întrecuţi în clasă; noi suntem totul." Nu contează, el nu ar... Ei se uitau la, vedeţi, ce a văzut ochiul. Şi Iosua s-a uitat la ce a spus Dumnezeu.
E-67 Now, how the intellectual mind will be so twisted up, like in the days of Daniel, and in the days of the Hebrew children, in--in the many that we've talked about this morning. See, the great intellectual world in that day was just as hard to overcome as it is now. It's always been the enemy, to their way of seeing and their modern science and things, was just as complicated and things to the mind then as ours is today. See, it was the same thing. But there were those always, who dared to stay there and say, "God is right. God's Word is true."
And you, you don't have to conquer, because He conquered. The only thing you have to do is just go up and take--stand in the gate, say, "It's mine. This is mine. God gave it to me, my salvation. If I want the Holy Spirit, God gave It to me. Promise is to me, to our children, all that's far off, as many as the Lord shall call." That's why I stand just...
E-42 Sămânţa lui Abraham nu se uită la nici unul din lucrurile naturale. Ei se uită la ce a zis Dumnezeu. Aceea este promisiunea. Cum ar fi dacă Abraham s-ar fi uitat la natural? La o femeie în vârstă de o sută de ani... Nouăzeci, avea ea. Şi el era de o sută. Şi a trăit cu ea de când ea era o fetiţă, şi el era un băieţel, şi fără sămânţă. El nu s-a uitat la lucrurile acelea.
El a zis că el a socotit lucrurile acelea ca şi cum ele nu erau, căci el s-a uitat numai la ce a spus Dumnezeu. "Eu te voi binecuvânta, Abraham, şi Eu îţi voi da sămânţă prin Sara." Şi el a crezut-o. Voi nu vă uitaţi la opoziţie. Noi ne uităm la ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu a zis-o, aceea o stabileşte.
E-69 My ministry of this discernment and so forth, it'll soon end now. Oh, it'll always be there, but it'll soon end this 'cause there's going to something greater. See? It's going on up; from taking ahold of the hand, up to the discernment, and now she's fixing to make another one. See? See it? Watch it and know that it's true. See? I know it is the truth, and it'll go greater, higher, better. Sure. Why, He promised it; and what He promises, He does. He can't fail in His promise. And what is it? His ever-living Presence with us, to let it--let you know that He has taken the gate for you.
He was the Royal Seed; no one could take those gates but Him. All those back there were shadows of His coming, but when He come it finished the whole fight. The fight was finished at Gethsemane and at Calvary. And now we just stand as conquerors. See, there's no fighting to do. We, the fight's over, we just own it. Abstract deed to it, a written guarantee by God our Father, Who raised His hand, said, "I'll swear by Myself that his Seed shall possess the gate of the enemy." And there it is; it's already took. "He was wounded for our transgressions; with His stripes we were healed." It's already done. Finished work, we just possess it. "And the works that I do, shall you also." The King is with us this morning. His great blessings, the Holy Spirit moving over us... To feel that glorious feeling, to know that it's exactly with the--in line with the Word of God; it gives us such a wonderful consolation to know that--that God is our Father.
E-43 Astfel atunci când el a venit jos la Iordan, când Iosua a fost făcut comandant şef al armatei, şi ei au venit jos până chiar la marginea apei şi puteau privi dincolo şi să vadă Ierihonul. Dar, între ei, când Iosua şi-a pregătit armata, acolo era o poartă. Poarta aceea era numită Iordan.
Dar promisiunea lui Dumnezeu este bună la fiecare poartă.
Nu contează ce poartă este, promisiunea lui Dumnezeu este bună. "El va poseda porţile duşmanului lui." Aceea o stabileşte. Când el a venit jos la Iordan în dimineaţa aceea, poate, eu voi crede că Diavolul avea nori de furtună atârnând peste tot, apele mari noroioase rostogolindu-se în jos, câmpiile erau cuprinse de un potop. Oh, ce timp de ispitire! Dar Iosua a zis, "Pregătiţi-vă, voi veţi vedea Gloria lui Dumnezeu." Şi ei s¬au sfinţit şi s-au pregătit, pregătindu-se când totul se părea a fi contrar. Dar aceea era Sămânţa lui Abraham, despre care Dumnezeu a jurat, "Eu îi voi da poarta." El a venit la Iordan, aceea era poarta lui, şi el a posedat-o.
E-71 Now, I believe... Did he--did he give out prayer cards this morning? I told him if--if there wasn't no more than just the--the Tabernacle people, why, not to give out any prayer cards, but if there--there was as many as ten, fifteen people, or something, the strangers in the gate, why, to give out prayer cards, so we could bring them up and pray for them. How many's a stranger with us this morning, raise your hand? Oh, my, sure, there's fifteen or twenty of those. All right. We'll line up these prayer cards and bring them up to the platform. See, the reason I said about Tabernacle people, they are here.
This discernment, remember, I'm speaking this: the discernment will soon be to the end. It'll be something so much greater and so much better, just in the way. There was, that I know. See, I'm looking at two brothers now was standing with me yesterday when that happened (See?), and day before when it happened. And that's three times in a row now it's happened. A confirmation that it's right now at hand (See?), just fixing to take place.
E-44 Una din dimineţile acestea şi eu trebuie să vin jos la acea ultimă poartă. Voi trebuie să veniţi jos la Iordan, dar Sămânţa lui Abraham va poseda poarta. Nu contează ce este aceasta, el va poseda poarta fiecărui vrăjmaş.
E-73 Now, Lord, Thou art God, and we are Your servants. We thank You for Your Word, for the Holy Spirit Who's blessed our hearts. And now, we're happy; we're sitting here, knowing that we are conquerors. We already possess all the gates of the enemy. It has been given to us, and we have the master key in our hand. The Name of Jesus Christ shall un-open every gate of the enemy. Take this key, the key of the Name of Jesus, and un-open every gate of the enemy that has you bound away from any promise. And, God, this morning we come in the Name of Jesus, with this key, to open the gates for the sick and the afflicted. For it is written in--in His Word, "In My Name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. And if they take up serpents or would drink any deadly thing, it should not harm them. They'll lay their hands on the sick and they shall recover." We know those things are true. And grant this morning, Lord, that they will, the people will be able to see that through manifestation of the Word made flesh and dwelling among us, that He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed, and may they accept it and be healed this morning from all their sicknesses and diseases and troubles. We ask it in Jesus' Name. Amen.
E-45 Toţi oamenii aceia erau oameni mari. Ei au murit în linie. Dar, în final, într-o zi în Betleemul din Iudeea, Sămânţa Regală s-a născut. Căci, toţi ceilalţi au fost doar umbre. Sămânţa Regală s-a născut, nu dintr-un om. Ci El a fost născut printr-o fecioară, cu Puterea în venele Lui să biruiască moartea şi iadul. Dumnezeu a făcut o promisiune. Un om obişnuit nu o putea face. Dar dacă Dumnezeu face o promisiune, El este doar acelaşi Dumnezeu care era cu câteva minute înainte, cu Abraham, Iehova-jireh, Domnul va rândui calea să ia poarta. Cum o vom face noi? Iosua a murit. Moise a murit. Restul lor au murit. Dar Dumnezeu a zis, "El va poseda poarta vrăjmaşului." Cum va poseda El moartea? El are o cale să facă lucrurile. "El va poseda poarta vrăjmaşului lui."
E-74 Would you play, Teddy, "Only Believe," quiet and slowly, if you will. And now... What? May they start from one? Number 1, prayer card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, or whatever there is. All right. Would you just quietly, if you can get up, come over this side. Huh? About, let's see, number 1, number 2. Who has number 1 prayer card? Huh? Number 2? All right, sir. Number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10.
While they're making their way and taking their positions of standing, I'd like to ask the question to some of the rest of you. How many... Is there any Tabernacle people here that's sick? Tabernacle people, raise up your hand. About five, four, five, six, seven, eight, eight or nine hands. Is there anybody here in the Tabernacle that is not here at the Tabernacle, they're strangers with us, though you might have come in after the service and didn't get a prayer card, will you raise your hand? Anybody that has a need of God, that's not--that--that doesn't come to this Tabernacle. Anybody here that's not members of this Tabernacle, and--and yet you're sick and don't have a prayer card, you want to be remembered in prayer. Will you raise up your hand, every person? All right. That's good. All right.
E-46 Sămânţa Regală s-a născut. El a fost ispitit în tot felul ca şi noi. Chiar aşa cum voi trebuie să fiţi ispitiţi, aşa a fost El. Diavolul repede L-a luat, când El a primit Duhul Sfânt, în pustie pentru patruzeci de zile şi nopţi, să fie ispitit. Şi când El a venit afară... Şi la moartea Lui, ei au bătut cuie în mâinile Lui, şi L-au scuipat în faţă. El a trecut prin fiecare boală. Dar când El a fost aici pe pământ, El a dovedit că El poate învinge boala. Când mama nevestei lui Petru zăcea bolnavă, de friguri, El a atins mâna ei şi febra a părăsit-o. Când leprosul a strigat la poartă, "Necurat! Necurat! Dacă Tu vrei, Tu mă poţi face sănătos."
E-76 Now, I'm going to ask that you be just as reverent as you can for just a--just a few minutes, and then we'll start right off and start. Now let's see, how much room you got left there, Billy? All right, is that... You got number 10 up there? I called 1 to 10. 11, 12, 13, 14, 15, let them stand now. If they number 10, 11, 12, 13, 14, 15, let them stand. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lack about two more, from 1 to 15. [Brother Branham softly counts--Ed.] 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Oh, wait a minute. I--I told him just to give prayer cards to people that wasn't with the Tabernacle. That's right (See?), 'cause it would be (See?), discernment. People say, "These people come to the Tabernacle." See, I--I tell you... How many's been here, never been here before? Let's see your hands. Nobody that's ever been in one of my meetings before... Now, all right, just a moment now, Brother Teddy.
E-47 El a zis, "Eu vreau. Fii sănătos." El a biruit şi a luat poarta leprei. El a luat poarta febrelor.
El a făcut fiecare natură săi se supună Lui. El era Sămânţa lui Abraham, Sămânţa Regală, Cel la care i s-a dat promisiunea; Lui, Abraham şi toată Sămânţa care l-a urmat, până la Sămânţa Regală, şi toată Sămânţa după El. Promisiunea lui Dumnezeu este adevărată. El a biruit boala.
El a biruit ispitirea. Când duşmanul L-a scuipat în faţă, I-a lovit falca, El a întors partea cealaltă. Când ei au smuls barba de pe faţa Lui şi L-au scuipat, El niciodată nu s-a supărat pe ei. El a biruit poarta ispitirii şi a luat-o.
E-78 Now, I might say this, that all of you's heard of the meetings, how it goes, though, have you? All peoples been in the meetings? See, when our Lord Jesus was here on earth, He did not claim to be a Healer. He was the Seed of Abraham, certainly, and He had the promise with Him. He said He did nothing till the Father showed Him. Is that right? And He said, "I can do nothing till the Father shows me what to do." And He saw it by... Not "till the Father tells Me"; "till the Father shows Me." St. John 5:19, "What I see the Father doing, that doeth the Son likewise."
Now, when He wa--He come, we find out in the beginning of His ministry, that after He was taken the--the seed of David, spiritually speaking, the--when the Holy Spirit come upon Him at the baptism of John, and He become the Anointed Messiah... Now, remember, He was the Son of God when He was borned. He was God's virgin-born Son. But when He become Messiah, that's when the Holy Spirit come on Him, 'cause the "Messiah" means the "anointed one." See? And He was the Anointed One when the Holy Spirit came on Him. You heard me preach on the Lamb and Dove. Then we find out when He... After His forty days of temptation, He came out.
E-48 Atunci voi ziceţi, "Nervozitatea mea nu mă va lăsa să o fac." Voi, Sămânţă a lui Abraham, da, domnule, El a biruit-o pentru voi.
E-80 And how did His ministry start, and how did it finish? We find that in His ministry that there was a man by the name of Andrew that went and found his brother, Simon, a fisherman, and brought him to Jesus. And Jesus told him, said, "Your name is Simon. Your father's name is Jonas. From henceforth you'll be called Peter, which means 'little stone.'" You remember that? And this fellow was so astonished at what Jesus told him. Now, was the Messiah supposed to do that? How many knows that say, "Amen." He was to be the God-prophet. Yes, sir. Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet likened unto me. It shall come to pass that who will not hear this Prophet shall be cut off from amongst the people."
E-49 Când ei s-au enervat pe El, El nu s-a enervat înapoi. Când au făcut haz de El, El a tăcut. Când El a fost numit un drac, El a tăcut. El avea o treabă, şi aceea era treaba Tatălui, şi El a mers să o facă. Apoi, în final, ei L-au dus la o cruce. Moartea a trebuit să-I stea în faţă. Toţi ceilalţi au biruit mările, şi au biruit natura, şi au biruit leii, şi ei au biruit focul. Ei au biruit totul în afară de moarte. Dar aici era Unul zvâcnind în creierul Lui, venele Lui, şi a avut Puterea de biruire a morţii. Astfel ei I-au luat mâinile şi L-au întins şi L-au pironit pe o quce. Ei L¬au bătut şi L-au dezbrăcat până când oasele Lui Îl priveau. Dar când ei au făcut-o, şi ei au făcut tot ce au putut face, moartea L-a lovit, zicând, "Acum eu Te voi lua aşa cum l-am luat pe Iosua. Eu Te voi lua cum l-am luat pe Daniel. Şi eu voi face toate acestea deoarece eu Te voi face să mori."
E-81 Now, then when we find out later on, He was... He came to His Own. Who were those? The Jews, by nature. And so His Own received Him not, so He had then... Now, it has to go to the Gentiles, see, 'cause His Own received Him not. "But as many as did receive Him, to them gave He the power to become sons of God." So now He's turned to the Gentiles, and has been for two thousand years. But now, notice the things that He did.
E-50 Şi El a murit încât soarele s-a ruşinat de sine. El a murit încât natura s-a ruşinat şi nu a mai putut să funcţioneze. Soarele a asfinţit la amiază. Stelele nu se iveau. El a murit încât elementele erau aşa de întunecate încât nu vă puteaţi vedea mâna înaintea voastră, în mijlocul zilei. Îmi imaginez că natura a zis, "Să mor împreună cu El."
E-82 Then Philip, after he seen this done, he went and found Nathanael and told Nathanael who he had found, and what He had done, and that astonished him. He couldn't hardly believe it, but when he got in the Presence of the Lord Jesus, when he found where He was, come up into His Presence, Jesus said, "Behold an Israelite in whom there's no guile."
Now, if you'd have been standing there, do you think you'd have been spiritual enough to have understood Who that was? You think you would've done it? Now watch. See, that man, just a stranger, there he might've been a fisherman. He was a carpenter, is what He was. This carpenter Man standing there, a middle-aged Man, and up come this man. He looked at him, like one of these men here, and said, "Behold an Israelite, in whom there's no guile." Well, how'd He know he was an Israelite? Not the way he dressed, 'cause they all dressed alike. "In whom there's no guile." How did He know that he was a--a guileless man?
So it astonished this man; being a real believer, he said, "Rabbi (or brother, preacher, teacher), when did You ever see me?" See, he was questioning Him.
He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you."
He said, "You're the Son of God. You're the King of Israel."
Jesus said, "Because I've told you this, now you believe Me; now you'll see greater things than this."
E-51 Frate! Atunci Diavolul i-a trimis sufletul Lui scump în groapa fără fund a iadului. Acolo porţile s-au deschis, dar El a ieşit afară a treia zi, l-a biruit. Amin. "Sămânţa Lui va poseda poarta vrăjmaşului." A biruit moartea! El a biruit iadul. În acea dimineaţă de Paşte, El a biruit mormântul. Acum noi stăm, mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.
E-87 And that's the reason I believe that the Church of the living God is going to see a greater thing than this. It's fixing to step right into it now, shortly (See?), because they have believed it. Those who have rejected it because of denominational barriers, I doubt whether they'll ever believe anything. See? Things... You'll either walk in Light or be blind. Light blinds, or either shows the path.
E-52 În Ziua Cincizecimii El a trimis jos Duhul Sfânt, să continue, prin Neamuri, să scoată o Sămânţă a promisiunii. Să dea Neamurilor, lepădaţilor, să le dea botezul Duhului Sfânt, să-i aducă în Promisiune. Acum noi avem un drept să biruim toate bolile. Noi nu trebuie să o biruim; ea este deja biruită. Noi doar trebuie să pretindem promisiunea şi să mergem să o luăm. Ea este deja biruită. Moartea este biruită. Iadul este biruit. Boala este biruită. Ispitirea este biruită. Toţi dracii sunt biruiţi. Iadul este biruit. Moartea este biruită. Mormântul este biruit. Noi stăm în poartă, luând-o, nu trebuie să tragem un foc. Deja s-a plătit pentru ea.
E-88 Little birds, I found, it was at the Statue of Liberty (be sure to see that, Brother Thoms, when you go up. See?), they'd beat their brains out against there. And I said, "What was the matter?"
Said, "Instead of following the light in the storm to safety, they tried to beat the light out, and killed themselves."
That's the only thing that happens when you beat against Light, you kill yourself, spiritually. Just walk in the Light as He is in the Light, then we'll have fellowship one with another, all churches will believe and go on and enjoy the blessings of God. Wouldn't that be wonderful?
E-53 Vrăjmaşul Lui, El va poseda poarta vrăjmaşului lui. Cât de multe? Mii de milioane. El va poseda poarta vrăjmaşului lui, fiecare vrăjmaş. El a înviat din morţi. Noi o posedăm deoarece El ne-a dat-o. Este toată un dar gratuit, pe lângă toate acelea, şi tot ce a făcut El, şi a biruit fiecare poartă. El a biruit boala, a luat poarta. Singurul lucru cţ avem de făcut este să mergem sus la poartă, să zicem, "În Numele lui Isus Cristos, Biruitorul!" Amin.
E-91 Look at the Samaritan woman when she come. She was a Samaritan now, not a Jew, a Samaritan. And He said, "Bring Me a drink." And the conversation went on. This is for the newcomers now. And conversation went on.
Now, she didn't know Him being no Messiah. He was just a--a Man, a Jew. See how she said first; she said, "Why, it's not customary for you Jews to talk to a Samaritan woman like this." She said, "We have no dealings with one another."
He said, "But if you knew Who you were talking to, you'd ask Me for a drink; and I'd bring you--give you water you don't come here to draw."
Why, she said, "Now just a minute." She said, "We worship in this mountain, and--and you Jews worship at Jerusalem."
Jesus said, "But the hour is coming when the--when you'll neither worship at Jerusalem or this mountain, but in the Spirit; for God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and Truth." See?
E-54 Când vine timpul să mori, şi moartea zice, "Priviţi-mă cum îl fac să-şi retragă religia."
E-96 Well, He went on, carried the conversation till He found out where her trouble was. What... You know where her trouble was? Anybody know what was the matter with the woman at the well? She had too many husbands, didn't she? So He said to her, "Go get your husband and come here."
She said, "I don't have any husband."
Said, "That's right. You've got five, and the one you're now living with is not yours."
She said, "Sir..." Now, watch her. "Sir, I perceive that You are a Prophet." If you run that marginal reading back, you'll find out, "Sir," in the original, "Thou art... I perceive that Thou art that Prophet." You remember in the Bible it keeps saying, "that Prophet"? "Are You that Prophet?" What Prophet was it? The One that Moses said would raise up. "I perceive that You are the Prophet. Now, we're taught, and we know when the Messiah cometh He'll do these things." That was the sign of the Messiah, is that right, to know what her trouble was? Said, "We know when Messiah cometh He'll tell us these things. But Who are You?"
He said, "I'm He that speaks to you."
E-55 "În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, retrage-te, Iordanule!" Sămânţa lui Abraham ia poarta.
E-98 She left her water-pot. She run into the city, I imagine, just holding her heart, and saying--holding her hands on her bosom just jumping, saying, "Come, see a Man Who told me the things that I did. Isn't this the very Messiah? Isn't that the very One that the Bible said that would come? It's a Jew setting out there, just an ordinary Man, looked like a carpenter. But He told me that I had five husbands, and you all know that's the truth. This... He's got to be the Messiah." Is that right?
E-56 Păi, Pavel a zis, când ei se pregăteau să-i taie capul, o Sămânţă a lui Abraham, el a zis, "Moarte, unde îţi este boldul? Mormântule, unde îţi este biruinţa? Mulţumiri fie lui Dumnezeu Care ne dă biruinţa prin Isus Cristos."
E-99 Now, Jesus said, "A little while, a little space of time, the world won't see Me no more. Yet you'll see Me, for I'll be with you, even in you. And the works that I do shall you do also. Even more than I done here, shall you do, for I go unto the Father, return back in the form of the Spirit." The sacrifice is paid, the Royal Seed died, the Royal Seed rose again. Now the Church stands justified by believing that, and the Royal Seed can come into these people and even make them joint heirs, sons and daughters of God.
E-57 El va poseda poarta vrăjmaşului lui, o va lua. Acum, el nu este izbit la poartă. El o va birui şi o va lua. El o va poseda. Aceea este în puterea lui Proprie.
E-100 Now, to the rest of you out there that's not in this prayer line, I told him just give cards to the people that... When I called him this morning... He had called me, said, "You want me to go down and give out some cards, daddy?"
I said, "If there's as many as ten people that's out of the Tabernacle."
Now, sometimes in the Tabernacle I call and give them prayer cards. You come back, say, "Well, he knew them, they were from the Tabernacle. He knowed their condition. Sure."
Then I'd turn around, I'll say, "Just those out of the Tabernacle come. All right, you without the Tabernacle, you will be the ones gets in the prayer line."
"Oh, we didn't know them," said the Tabernacle. "We don't know what their trouble's. He might have been lying about it." See?
Then I say, "Nobody come. Let the Holy Spirit just pick out those that's in here that's not from the Tabernacle, just setting out there." Still you just...
E-58 În Biserica viului Dumnezeu, în dimineaţa aceasta, stă Puterea să vindece toate bolile. În Biserica viului Dumnezeu stă Putere să biruie toată ispitirea. În posesia Bisericii viului Dumnezeu, în dimineaţa aceasta, zace Puterea să înlănţuie păcatul şi să-l arunce, şi să primiţi botezul Duhului Sfânt, în Biserica lui Isus Cristos.
"Orice doriţi, cereţi în Numele Meu, şi vi se va da. Încă puţină vreme, şi lumea (cei ce nu sunt Sămânţa, sămânţa neregenerată) nu Mă va mai vedea. Dar voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Ce? Sămânţa Regală. "Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Eu Mă verific că Eu sunt cu voi, căci aceste semne îi vor urma pe cei ce vor crede."
El va poseda sămânţa vrăjmaşului lui. El va poseda.
Sămânţa Lui va poseda poarta vrăjmaşului lui, nu contează ce este poarta. Dacă este boală, ispite, păcat, orice poartă este, ea este biruită. Şi Sămânţa lui Abraham o posedă.
E-106 There's no way at all of getting a man to God unless He's predestinated to be a Son of God. There's just no way of doing it. Jesus said, "No man can come to me except My Father draws Him." And that's the Truth. Everything He did, there was something contrary. If He did it this way, it was supposed to be this way; and this way, it was supposed to be back that way. See, it's just unbelief. But wisdom is justified by her children. So you, you see...
Now here, I'm trying to say to--to this congregation of people, this, that Jesus Christ was that Royal Seed. It's not us; it's Him. We are just heirs of that, but all things are ours.
E-59 Nu sunteţi fericiţi, în dimineaţa aceasta, să ştiţi că noi stăm acum mai mult decât un biruitor, mai mult decât un biruitor?
Oh, nu există nimic despre ce să vă luptaţi. Lupta s-a terminat. Fluierul a suflat. Steagul s-a ridicat. Şi în mijlocul fiecărei grămezi de păcat, fiecare mijloc al fiecărei camere de boală, este crucea veche zgronţuroasă, plantată prin Sângele lui Isus Cristos, un Biruitor. Singurul lucru ce-l facem noi este să credem, priviţi şi trăiţi.
"Eu voi fi cu voi. Eu voi dovedi. Oamenii vin în zilele din urmă, şi zic, 'Oh, bine, aceea era.' Dar Eu voi fi cu voi. Şi tocmai lucrurile care Eu le-am făcut, aici pe pământ, Eu voi fi în voi, făcând chiar acelaşi lucru. Atunci ei vor şti. Ei Mă vor vedea. Poporul Meu Mă va vedea. Sămânţa lui Abraham Mă va vedea. Ei Mă vor cunoaşte. Ei Mă vor recunoaşte. Ceilalţi Mă vor numi, 'Beelzebub,' chiar aşa cum au făcut. Dar voi Mă veţi cunoaşte, căci Eu voi fi cu voi. Voi Mă veţi vedea, veţi vedea cu ochiul vostru. Voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar până la sfârşitul lumii, chiar aceleaşi lucruri care le fac Eu. Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el, acelaşi fel de lucrare."
E-108 What if you'd have stood there that day when Simon come up, and you--nobody, this is the first thing He ever done? Now, that'll be the first thing for these people if He does it; they've never seen it before.
But when Simon come up, an old fisherman, not enough education to sign his name to a piece of paper. The Bible said he was ignorant and unlearned ("And" is a conjunction.), both ignorant and unlearned. And then when He walked up in sign of--'fore Jesus, Jesus said, "Your name is Simon." What do you think he thought? What would you have thought if you'd been standing there? "And your father's name is Jonas. And from henceforth you'll be called Peter." What--what would you have thought? Was the Man reading his mind? Well, what you thought? Would you thought that was the sign of the Messiah?
E-60 Şi, astăzi, Biserica viului Dumnezeu are privilegiul de a sta şi să vadă pe biruitorul, Isus Cristos înviat, Fiul viului Dumnezeu, stând prezent, locuind în Biserica Lui, făcând acelaşi lucru care El l-a făcut atunci. Atunci noi posedăm poarta fiecărui duşman.
E-110 If that's the sign of the Messiah in one age, it's got to be the sign of Messiah second age, third age, fourth age, every age has got to be the same, 'cause God cannot change. And how many knows the Messiah was God? Sure It was, the Anointed. Sure. So He can't change. He has to be the same.
That's the reason He had to witness the same thing to the Samaritans that He did to the Jews, because the three nationalities of people are Ham, Shem, and Japheth's people: Jew, Gentile, and Samaritan.
E-61 Dacă aveţi un vrăjmaş în dimineaţa aceasta, atunci, fratele meu, există numai... Dacă sunteţi o Sămânţă a lui Abraham, după ce aţi auzit aceasta, nu există suficienţi draci în iad care poate să ţină poarta aceea înaintea voastră. Ea se va deschide. Mie nu-mi pasă ce este aceasta. Voi mergeţi acolo sus ca o Sămânţă promisă, zicând, "Eu pretind aceasta pentru mine. Aceasta este a mea, deoarece Dumnezeu a jurat că El va învia pe Isus, şi, prin Isus, eu o voi birui. Eu vin în Numele acelui Biruitor, Isus Cristos. Dă-te înapoi. Eu trec pe aici." Amin. "El va poseda poarta vrăjmaşului." Apoi ridică-te acolo sus, cu umerii în spate şi scutul vostru strălucind, acoperit cu Sângele Domnului Isus. Vrăjmaşul îl va recunoaşte.
E-112 Now, you notice the Holy Ghost? How many noticed Peter had the keys to the Kingdom? Did you notice He opened it at the day of Pentecost to the Jews? Philip went down, and preached to the Samaritans, and baptized them in the Name of Jesus Christ; but the Holy Ghost hadn't come upon them yet; they had to send and get Peter, who laid his hands upon them and they received the Holy Ghost. That right? And the house of Cornelius, the--the Gentiles received It. That was all of it from then on. She just opened to all now. So there you are. See, He had to open it. God has ways of doing things.
E-62 Voi aveţi nevoie. Vorbiţi cu El acum în timp ce ne rugăm, voi de aici, în dimineaţa aceasta, în timp ce aveţi capetele aplecate. Şi dacă aveţi o nevoie, vreţi doar să vă ridicaţi mâna spre Isus? Şi doar să o vorbiţi în inima voastră, în inima voastră, şi ziceţi, "Doamne, Tu îmi cunoşti nevoia. Acum, eu am auzit, în dimineaţa aceasta, şi aceea este Biblia, 'El va poseda poarta vrăjmaşului.' Eu vin să posed poarta. Poate eu am o mânie. Poate eu am nevoie de Duhul Sfânt. Păcatul m-a legat. Eu am nevoie. Dar eu vin la poartă acum. Eu o voi lua în dimineaţa aceasta, poarta mea. Deci, dă-te la o parte, eu trec dincolo."
E-113 Now, this morning, if this One Who gave the promise to the seed, and if the seed is setting here... I want to believe every one of you are. If the seed is sitting here, surely the seed will see the promise. Now, each one of these people standing here has raised up their hands they've never even been in the meetings before. They're strangers to me. I don't know a one of them. They just come in here, and a few minutes ago Billy give them a prayer card, and here they are standing here. There's a lot of you out there that raised up your hands, that you didn't have prayer cards and you was still strangers here. That don't have anything to do with it. You just believe that you're heir of that promise. You just believe that by His stripes you were healed, and believe that with all your heart, and watch Him.
The only thing this gift is, is just submitting yourself to Him. I don't say nothing; He does the saying. And if It's His Spirit of prophecy, the prophet always had THUS SAITH THE LORD. It was always right. And no question of doctrine, 'cause it--it'll have to line with the Bible, if it's God. God can't say something, and then go back on it, and twist it around. It has to be the same thing all the time.
E-63 Binecuvântat Domn, Tu ai văzut toate mâinile acestea. Şi Tu ştii că acesta-i Cuvântul Tău, Doamne. Eu doar L-am citat, şi am adus jos prin Scripturi. Caracterele Bibliei, despre cum ei şi-au supus împărăţii şi au lucrat neprihănire, şi au stins focul, violenţa focului, şi au scăpat de tăişul sabiei, şi au închis gurile leilor, şi, oh, mai mult, femeile şi-au primit morţii lor înapoi la viaţă, şi multe lucruri, deoarece Tu ai promis-o. Aceasta-i promisiunea Ta, "Sămânţa lui." "Sămânţa Ta, Abraham, va poseda poarta vrăjmaşului." Şi Tu îţi ţii promisiunea.
E-115 Now, you out there, you believe with all that's in you, you believe. Now, don't move around no more; just set real still now, everybody. Just as slowly and softly as you can... It happens to be this morning, that the first person standing here is a man. Now, we're going to take this Scripture.
Now do you see where I'm standing? How many can understand that? Here's men and women standing here that I've never laid eyes on in my life. They've never even been in the meeting, and you see where they're standing. They don't know what's going to happen; I don't know what's going to happen. But God promised it. Abraham didn't know what was going to happen when he took the knife out to kill Isaac, but God promised him. That settled it. He had received him as one from the dead, knowing He was able to raise him up from the dead. Is that right? So that settles it.
E-64 Acum dă-le, Doamne, dorinţa inimii lor. Fie ca ei să plece de aici o persoană diferită. Fie ca ei să meargă, ştiind că ei sunt-ei sunt biruitori, pentru că Sămânţa Regală a biruit pentru ei. Împăratul Regal, când El a venit, născut dintr-o fecioară, El a biruit fiecare vrăjmaş, chiar până la moarte. Deci moartea însăşi nu poate speria Sămânţa lui Abraham. Noi avem promisiunea că noi vom moşteni pământul, şi ne vom reîntoarce iarăşi într-un fel mai glorios, într-un trup glorificat, după ce ultimul vrăjmaş este pus sub picioare, a singurului şi ultimul copil al lui Dumnezeu care va veni în Împărăţie.
E-117 Now, here stands a man by me; I've never seen him, know nothing about him. We're strangers to one another. We do not know each other. God knows both of us. Now, by a Divine gift, if I can just by a gifted... Now, those gifts are borned in you, God predestinated before the foundation of the world. How many knows that? So it wouldn't be anything I had to take the gift; God just chose that. I never chose that; He chose that. See? Like the prophets of the Old Testament, and the different people, they were predestinated to do it, to do this.
E-65 Dacă acolo sunt acei cu mâinile sus, Doamne, care sunt păcătoşi, salvează-i. Cei care sunt decăzuţi, lasă-i să ştie că ei nu trebuie să rămână un decăzut. El poate poseda acea poartă a decăderii. Poate acela cu o mânie, sau o-o limbă vulgară, murdară, sau o inimă pofticioasă, sau una lacomă, după bani, sau-sau ceva lucru murdar, lasă-i să ştie că ei pot poseda poarta aceea. Poate aceasta-i boală, Doamne, suferinţe. Ei pot poseda poarta aceea, "Căci El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El, şi prin rănile Lui am fost vindecaţi." Noi suntem biruitori, în dimineaţa aceasta. Admite aceasta, Doamne.
Şi pe lângă toată aceea, acea lucrare mare care a fost făcută Ade El, încă El este cu noi. Încă, El a promis că El o va face. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul epocii." Mă rog, Tată, ca Tu să Te faci cunoscut la fiecare şi la toţi, în dimineaţa aceasta. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-118 Now, if the man is sick, I couldn't heal him. If the man's in need, it would depend on what he needed whether I could help him or not. Might be, if it was something another like he--a little something I could help him to, why, I'd be glad to do it. Maybe he's got a temper. Maybe he's not even a Christian. Maybe he is a Christian. Maybe he's an impostor. I don't know. What if he's just a sneak attack, one that slipped in and come up here, just making hisself out like something, watch what happens (See?), just--just see what takes place. See? I don't know.
But, see, you stand here, then you can stand perfectly, knowing that God made a promise, God keeps His promise. See? Now, if God keeps His promise between right here now to these people, how many out there is going to set out there, and with all your heart you're going to believe it, all your heart you're going to believe it? Then you just believe.
E-66 Voi credeţi asta a fi adevărul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed] Solemn o credeţi a fi Adevărul, nici o undă de îndoială în inima voastră. Acum doar amintiţi-vă aceasta. Lucrarea Duhului Sfânt este aşa de simplă încât confundă mintea intelectuală. Cele mai simple lucruri care eu vreo dată... Eu am văzut Duhul Sfânt făcând aceasta. Eu aş spune lucruri care, păi, eu nu aş gândi despre aceasta ca fiind în felul acela. Dacă trebuia să-mi folosesc mintea mea, eu aş zice, "Ei bine, aceea nu putea fi corect." Dar aceasta întotdeauna este corect. El face lucruri doar aşa de simplu. Şi El face lucruri să Se facă cunoscut la poporul Lui. Dumnezeu este cu poporul Lui. El este în mijlocul poporului Lui. El îi iubeşte. Şi El vrea să facă pentru ei; şi să-i ajute; şi doar să-i lase să ştie, nu ce va face El, ci ceea ce El a făcut. El deja a făcut-o. Este a voastră. Ea vă aparţine. Este un dar gratuit de la Dumnezeu Tatăl nostru, către Biserica Lui.
E-120 Now, let's see, let's take a Scripture. Now, Simon Peter came to the Lord Jesus. And upon arriving at the Lord Jesus, the Lord Jesus told him who he was, and--and told him things about his life. Well, the same Jesus lives today. He... Do you believe He raised from the dead? You believe that Messiahic Spirit lives right in the Church today just the same as It always did? All right.
Now, you in the audience that doesn't have a prayer card, you look this way and say, "Lord..." Of course, there's no prayer cards in the audience, I've got them all standing here. You in, the audience say, "Lord, You touch me." Find out what happens. Let's find out what happens.
E-67 Acum cât de răsucită va fi mintea intelectuală, ca şi în zilele lui Daniel, şi în zilele copiilor Evrei, şi-şi în multe despre care am vorbit în dimineaţa aceasta. Vedeţi, marea lume intelectuală în ziua aceea era tot aşa de greu de biruit cum este ea acum. Acesta întotdeauna a fost vrăjmaşul, în felul lor de a vedea, şi ştiinţa lor modernă şi lucrurile, erau tot aşa de complicate şi lucruri, pentru minte atunci, cum este a noastră astăzi. Vedeţi, era acelaşi lucru. Dar acolo erau aceia, întotdeauna, care au îndrăznit să stea acolo şi să zică, "Dumnezeu este corect. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat."
E-122 Now, sir, if there was a way in the world of helping you I'd do it. See, I'm just... We're just strangers here, and I--I meet you for my first time. But I'm responsible, as a minister, to tell the truth and to be a witness of Jesus Christ. And now, I don't want you to tell me anything. I just want you to answer me whether it's truth or not, and then let Him do it. And if He will perform the same way here at the platform, through this body, that He did through the--Jesus' body, that's God in Christ... Jesus said, "I do nothing till the Father, which is in Me, shows Me. He tells Me what to do." So it wasn't Jesus that told the woman; it was the Father in Him, told the woman. It was--wasn't Jesus that knowed who Simon Peter was; it was the Father that dwelt in Him, knowed who Simon Peter was. That's it (See?); that's it.
E-68 Şi, voi, voi nu trebuie să biruiţi, deoarece El a biruit. Singurul lucru care-l aveţi de făcut este doar să mergeţi sus şi să-l luaţi, staţi în poartă, ziceţi, "Este al meu. Acesta este al meu. Dumnezeu mi l-a dat, salvarea mea. Dacă eu vreau Duhul Sfânt, Dumnezeu mi L-a dat. Promisiunea este pentru mine, pentru copiii noştri, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul." De aceea stau eu. Doar...
E-123 I can tell you now, you're a Christian, yes, sir, because you have a--a welcome spirit vibrating warmly. And he--he's a believer; he's a Christian. And you're suffering from a nervous condition which gives you a stomach trouble. Is that right? See? Now, that's exact. How is that? How'd I know that? How in the world would I ever know that? We've never seen one another before. That's true, isn't it? Maybe He'll tell You something else about yourself. I'll tell you; here's something. I see a woman by you. She's with you; it's your wife. She's also in need of some help, too. Yes, sir. You believe God can tell me here what's wrong with your wife? All right, sir. She's got heart trouble, complications. That's right, isn't it? Nervous also. Yes, sir. Now, you're not from this city; you go back this way when you go home, going to Cincinnati. That's right. You're from Cincinnati, Ohio. Your name is Milliken. Return, go back home; get well. The Lord will bless you and you'll be healed, you and your wife. God bless you.
Come, sir. You believe? Now, just have faith; don't doubt.
Now be real reverent, everybody now, just be real reverent, keep quiet. See, the Holy Spirit is so timid. How many knows that? Just real timid, Holy Spirit (See?), just any little interruption bothers Him.
E-69 Slujba mea, de acest discernământ şi aşa mai departe, ea se va termina curând acum. Oh, aceasta va fi întotdeauna acolo. Dar curând se va termina aceasta, căci va merge la ceva mai mare. Înţelegeţi? Ea merge înainte în sus; de la a apuca mâna, până la discernământ, şi acum ea se pregăteşte să facă alta. Vedeţi? O vedeţi? Priviţi-o şi ştiţi că aceasta-i adevărat. Vedeţi? Eu ştiu că acesta-i Adevărul. Şi ea va merge mai mare, mai înaltă, mai bună. Sigur. Păi, El a promis-o. Şi ce promite El, El face. El nu poate da greş în promisiunea Lui. Şi ce este aceasta? Prezenţa Lui veşnic vie cu noi, să o lase, să vă facă de cunoscut că El a luat poarta pentru voi.
E-125 According to the doctors, you must die right away with a heart trouble. That's right. You come here from Chicago, Mr. Mosley. Your first name's Theodore. You believe God? Then go home and live, in the Name of Jesus Christ, and be well. God bless you.
You believe God? You suffer with a condition in your leg. You're from out of town too. You're from Owensboro, Kentucky. Your name's Mrs. Lamb. Go back home and get well.
The lady setting right there, also from Owensboro, got an abscess on your breast here, supposed to be operated on tomorrow. Go, believe, and live.
You believe, sir? We're strangers to one another. Your name's Mr. Gilmore. That's right. You come from Anderson, Indiana, where the great Church of God movement is. That's right. You're standing here for your partial afflicted daughter. She's partially paralyzed. You believe? Then go home and find her the way you believe. All right. God bless you. Have faith; believe it.
E-70 El era Sămânţa Regală. Nimeni nu putea lua acele porţi decât El. Toţi aceia de acolo din urmă erau umbre ale venirii Lui. Dar când El a venit, a terminat toată lupta. Lupta s-a sfârşit la Ghetsimani şi la Calvar. Iar acum noi doar stăm, ca biruitori. Nu mai este luptă de luptat. Noi... Lupta este terminată. Noi doar o posedăm, contractul abstract la ea. O garanţie scrisă de Dumnezeu, Tatăl nostru, Care a ridicat mâna Lui, a zis, "Eu voi jura pe Mine însumi că Sămânţa lui va poseda poarta vrăjmaşului." Acolo este ea. Ea este deja luată. "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre. Cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." Aceasta deja s-a făcut. Este lucrare terminată. Noi doar o posedăm. "Şi lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi." Regele este cu noi, în dimineaţa aceasta. Binecuvântările Lui mari, Duhul Sfânt, se mişcă peste noi. Să simţi acel simţământ glorios, să ştii că este exact cu... în linie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ne dă o consolare aşa de minunată, să ştim căci-căci Dumnezeu este Tatăl nostru.
E-129 You believe with all your heart, sir? You're from Indianapolis. You're a minister of the Gospel. That's your wife; she's suffering also. She's got esophagus trouble in the esophagus. The doctor... Has heart trouble, little nervous. I see she's deaf in her... Come here. Thank you. Thou deaf spirit, in the Name of Jesus Christ, I charge thee by the living God, come out of the woman. Now, you hear me all right now. You can both go home and be well. Go on back to your home. And you hear me and you're well and you'll be okay.
You believe with all your heart? Just have faith in God; believe.
That old arthritis and stuff is awful bad thing. You believe God will make you well? Then walk right down through there; go home, praise His Name and saying, "Thank You, dear Lord Jesus." Reason I caught that so quick, this woman had the same thing, arthritis. And do you believe that God will make you well? All right, sir, then just walk right down through there, and say, "Thank You, Lord Jesus," and go home.
All right, sister, just turn and go back, and believe that your--your stiff in your knees is...?... and your heart trouble and so forth, just turn and go back home, and say, "Thank You, Lord Jesus," and get well. Believe with all that's in you.
E-71 Acum, eu cred, el a-el a dat cartonaşe de rugăciune în dimineaţa aceasta? Eu i-am spus, bine, dacă nu erau mai mulţi decât oamenii tabernacolului, păi, să nu dea cartonaşe de rugăciune. Dar dacă acolo-acolo erau în număr de zece, cinsprezece oameni, sau ceva, străinii în poartă, păi, să dea cartonaşe de rugăciune, aşa ca să-i putem aduce sus să ne rugăm pentru ei. Câţi sunt un străin cu noi în această dimineaţă. Ridicaţi-vă mâna. Oh, vai! Sigur. Există cinsprezece sau douăzeci din aceia. În ordine. Noi vom alinia aceste cartonaşe de rugăciune şi-i vom aduce sus la platformă. Vedeţi, motivul că am zis despre oamenii "tabernacolului," ei sunt aici.
E-133 You believe? How about out there, some of you people, you believe?
Little lady sitting there, black-headed, having epilepsy, you believe that God will make you well? Do you accept it? All right, if you will, He'll do it.
Here sets a preacher sitting here. Wanting a closer walk with God, aren't you, sir? You believe God will do it for you? Raise up your hand and say, "I accept it." Uh-huh.
This lady setting here throwed her hand down; she's got spiritual trouble she's thinking about. That's right.
Here's a little lady here wondering if she's going to have her baby. That's right. You've been in one of my meetings. And I promised you, by God, a baby. Didn't I? All right, then go home and have it. Don't worry about it no more.
E-72 Acest discernământ. Amintiţi-vă, eu vorbesc aceasta. Discernământul va fi curând la sfârşit. Acolo va fi ceva cu aşa mult mai mare şi cu aşa mult mai bun, chiar în cale. Acolo a fost, că eu ştiu, vedeţi voi vă uitaţi la doi fraţi acum, care stăteau cu mine ieri, când aceea s-a întâmplat, vedeţi, şi ziua anterioară, când aceea s-a întâmplat. Şi aceea este de trei ori în rând, acum, aceasta s-a întâmplat, o confirmare că aceasta este chiar acum aproape, vedeţi, doar este pe punctul de a avea loc.
E-138 You believe with all your heart, all of you? Every one of you believe? The seed of Abraham shall possess the gate, the gate of the enemy. Are you the seed of Abraham by Jesus Christ? Raise up your hands if you are. Then lay your hands on your neighbor, on your neighbor, on one another. Lay your hands on one another. Possess the gate now; it's yours. It belongs to you. Prayer of faith shall save the sick; God shall raise them up. All right, pray in your own way. Pray the way you do at your church. Pray for the people that's with you. Just put your hands on one another and pray.
E-73 Acum; Doamne, Tu eşti Dumnezeu, şi noi suntem slujitorii Tăi. Noi Iţi mulţumim pentru Cuvântul Tău, pentru Duhul Sfânt Care a binecuvântat inimile noastre. Şi acum noi suntem fericiţi. Noi şedem aici, ştiind că noi suntem biruitori. Noi deja posedăm toate porţile vrăjmaşului. Aceasta ni s-a dat, şi noi avem cheia principală în mâna noastră. Numele lui Isus Cristos va des-... deschide fiecare poartă a vrăjmaşului. Luaţi această cheie, cheia Numelui lui Isus, şi des-... deschideţi fiecare poartă a vrăjmaşului care v-a legat departe de orice promisiune.
Şi, Dumnezeule, în dimineaţa aceasta noi venim în Numele lui Isus, cu această cheie, să deschidem porţile pentru cei bolnavi şi suferinzi. Căci este scris în-în Cuvântul Lui, "În Numele Meu ei vor scoate draci. Ei vor vorbi în limbi noi. Şi dacă ei vor lua şerpi, sau vor bea ceva lucru mortal, aceasta nu-i va vătăma. Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi ei se vor însănătoşi." Noi ştim că lucrurile acelea sunt adevărate. Şi acordă, în dimineaţa aceasta, Doamne, ca ei să, oamenii să fie în stare să vadă asta, prin manifestarea Cuvântului făcut trup şi locuind printre noi, că, "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre; cu rănile Lui am fost vindecaţi." Şi fie ca ei să accepte aceasta şi să fie vindecaţi, în dimineaţa aceasta, de toate bolile şi infirmităţile şi necazurile lor. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-139 Lord Jesus, we come in that great Almighty Name of the Royal Seed, the Seed of Abraham, Who was promised him on the mountain where You provided a lamb, and put that lamb in the wilderness, a mysterious thing, the same as You did those squirrels yesterday. I pray, O Lord God, that You'll send power, a faith, and let every seed... I know they will, Lord, because You said, "The seed of Abraham..." And if there has been some here who has been pretending to be the seed, and is not the seed, forgive them for their intending here--or pretending, and may the Holy Ghost just now set their soul afire with living faith. Let the Holy Ghost sway into every heart and heal everybody here. They got their hands on one another. The Royal Seed said, "These signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover." And the One Who made the promise is present right now, showing Himself that He's here. There's the seed with their hands on one another. "These signs shall follow them that believe." May the Holy Spirit surge through every one of their hands, into the hearts of the people, into the bodies, and heal everyone that's in Divine Presence. Grant it, Lord. I rebuke the Devil; I rebuke all unbelief; I rebuke every foul spirit; I rebuke every pretender; I rebuke everything that's contrary to God's Word. And let the Holy Ghost take His place in the heart of the people right now through faith. May every sickness and every disease, every affliction leave the people, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-74 Vrei să cânţi, Teddy, Crede Numai, liniştit şi încet, dacă vrei.
Şi ce? Ai început tu de la unu? Numărul unu, cartonaşul de rugăciune. Unu, doi, trei; patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, sau orice mai este. În ordine. Aţi vrea voi doar liniştiţi, dacă vă puteţi ridica, să veniţi de partea aceasta.
[Cineva zice, "Câţi ai chemat?" – Ed.] Ha? [Cineva zice, "Asta-i tot. Asta-i tot."] Vreo...
Să vedem, numărul unu, numărul doi. Cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? [Un frate zice, "Eu îl am." – Ed.] Da. Numărul doi. Bine, domnule. Numărul trei, numărul patru, numărul cinci, numărul şase, numărul şapte, numărul opt, numărul nouă, numărul zece.
E-140 Now, seed of Abraham, you're the royal lineage; you are the promise. By the grace and help of God, how many of you can raise your hand and say, "I have received what I asked for." Thank you. That's it. That's what the promise is for. That's what the promise is given for, that you might be an heir of all things, through Jesus Christ who saved you. He saved you from sin; He saved you from sickness; He saved you from death; He saved you from hell; He saved you from the grave.
You say, "Brother Branham, but we all go into the grave." But the grave can't hold us. He went to it also, but it couldn't hold Him. Certainly, it can't hold Him.
"Well, Brother Branham, I'm so tempted." He was, too. But He saved you from temptation.
"Lead us not into temptation, but deliver us from the evil." He's did it. It's all yours. Everything is yours through Jesus Christ. He gives you everything freely. There's no pay to it nor nothing. It's just yours right now. Aren't you glad of it? Aren't you happy for Him? Thanks be to God.
E-75 În timp ce ei îşi fac drum şi îşi ia poziţiile lor să stea, mi-ar place să pun întrebarea la unii din restul dintre voi. Cât de mulţi, există ceva oameni ai tabernacolului aici, care sunt bolnavi? Oamenii tabernacolului, ridicaţi-vă mâna. Vreo cinci... patru, cinci, şase, şapte, opt. Opt sau nouă mâini. Există cineva aici în tabernacol, care nu este de aici de la tabernacol, ei sunt străini cu noi, deşi aţi fi putut intra după serviciu şi nu aţi primit un cartonaş de rugăciune? Vreţi să vă ridicaţi mâna? Oricine care are nevoie de Dumnezeu, care nu este... care-care nu vine la acest tabernacol. Oricine aici care nu sunt membri acestui tabernacol, şi-şi totuşi sunteţi bolnavi şi nu aveţi un cartonaş de rugăciune, voi vreţi să fiţi amintiţi ţn rugăciune? Vreţi să vă ridicaţi mâna, fiecare persoană? În ordine. Asta-i bine. În ordine.
E-144 Now, there'll be services this tonight; it's--it's tonight, seven-thirty tonight. I'll let the pastor tell you. Come on, just come on. Now, next Sunday morning, the good Lord willing, I'll be back to pray for the sick at the Tabernacle, or wherever.
E-76 Acum eu vă voi cere dacă veţi fi cât se poate de respectuoşi, doar pentru un-doar câteva minute, şi apoi noi vom începe îmediat şi începem. Acum să vedem. Cât loc mai ai rămas, Frate Billy? În ordine. Este acela care are numărul zece acolo sus? Eu am chemat unul la zece.
Unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cinsprezece, să se ridice. Dacă ei sunt numărul zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cinsprezece, să se ridice. În ordine. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece. Mai lipsesc încă doi, de la unu la cinsprezece. [Fratele Branham numără încet – Ed.] Cinsprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci.
E-77 Oh, aşteaptă un minut. Eu-eu i-am spus să dea cartonaşe de rugăciune doar la oameni care nu erau cu tabernacolul. Aşa este. Vedeţi? Căci, aceasta ar fi, vedeţi, discernământ. Oamenii spun, "Aceşti oameni vin la tabernacol." Vedeţi? Eu-eu vă spun. Câţi au fost aici... niciodată nu aţi fost aici înainte? Să vă văd mâinile, nimeni care au fost vreodată într-una din adunările mele înainte. În ordine. În ordine.
Acum, în ordine, doar un moment acum, Frate Teddy.
E-78 Acum eu aş putea spune aceasta, că, voi toţi aţi auzit de adunări, cum merg, totuşi, nu-i aşa, toţi oamenii au fost în adunări? Vedeţi? Când Domnul nostru Isus a fost aici pe pământ, El nu a pretins să fie un vindecător. El era Sămânţa lui Abraham, cu certitudine, şi El avea promisiunea cu El. El a zis că El nu a făcut nimic până când Tatăl I-a arătat. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi El a zis, "Eu nu pot face nimic până când Tatăl îmi arată ce să fac." Şi El a văzut-o prin... Nu "până când Tatăl Îmi spune." "Până când Tatăl Îmi arată." Sfântul Ioan 5:19, "Ce Eu văd pe Tatăl făcând, tot aşa face şi Fiul."
E-79 Acum când El-El a venit, noi aflăm, la începutul slujbei Lui, că după ce El a luat scaunul lui David... [Porţiune goală pe bandă-Ed.] Spiritual vorbind, cei...
Când Duhul Sfânt a venit peste El la botezul, lui Ioan, şi El a devenit Mesia unsul. Acum, amintiţi-vă, El era Fiul lui Dumnezeu când El s-a născut. El era Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară. Dar când El a devenit Mesia, este când Duhul Sfânt a venit peste El, căci mesia înseamnă "cel uns." Vedeţi? Şi El era Cel uns când Duhul Sfânt a venit peste El. Voi m-aţi auzit predicând despre Mielul Şi Porumbelul. Apoi noi aflăm, când El... După cele patruzeci de zile ale Lui de ispitire, El a venit afară.
E-80 Şi cum a început slujba Lui, şi cum s-a terminat? Noi aflăm că, în slujba Lui că acolo era un om cu numele de Andrei, care a mers şi a găsit pe fratele lui, Simon, un pescar, şi l-a adus la Isus. Şi Isus i-a spus, a zis, "Numele tău este Simon. Numele tatălui tău este Iona. De acum înainte tu te vei numi Petru, care înseamnă 'pietricică."' Vă amintiţi de aceea? Şi acest ins a fost aşa de uimit la ce i-a spus Isus!
Acum, trebuia Mesia să facă aceea? Câţi o ştiu, ziceţi "Amin." [Adunarea zice, "Amin" – Ed.] El trebuia să fie Profetul-Dumnezeu. Da, domnule. Moise a zis, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet asemănător mie. Se va împlini că dacă cineva nu va asculta de acest Profet va fi stârpit din popor."
E-81 Acum, deci când noi aflăm, mai târziu, El... "El a venit la ai Săi Proprii." Cine erau aceia? Iudeii, prin natură. "Şi astfel ai Săi Proprii nu L-au primit," astfel El a trebuit atunci... Acum aceasta trebuie să meargă la Neamuri, vedeţi, căci ai Lui Proprii nu L-au primit. "Dar la toţi aceia care L¬au primit, El le-a dat putere să devină fiii lui Dumnezeu." Deci acum El s-a întors spre Neamuri, şi a fost, de două mii de ani. Dar acum observaţi lucrurile care le-a făcut El.
E-82 Apoi Filip, după ce el a văzut că s-a făcut aceasta, el a mers şi l-a găsit pe Natanael, şi i-a spus lui Natanael pe cine a aflat el şi ce a făcut EL Şi aceea l-a uimit. El abia o putea crede. Dar când el a ajuns în Prezenţa Domnului Isus, când el a aflat unde era El, a venit sus în Prezenţa Lui, Isus a zis, "Iată un Israelit în care nu este vicleşug."
E-83 Acum, dacă voi aţi fi stat acolo, credeţi că aţi fi fost suficient de spirituali să înţelegeţi Cine era acela? Voi credeţi că aţi fi făcut-o? Acum priviţi. Vedeţi? Omul acela, doar un Străin, un pes-... acolo, El putea fi un pescar. El era un tâmplar, este ce El era. Acest Om tâmplar stând acolo, un Om de vârstă mijlocie. Şi acest om vine sus. El s-a uitat la el, ca unul dintre aceşti oameni de aici, a zis, "Iată un Israelit în care nu este vicleşug." Bine, de unde ştia El că el era un Israelit? J\Iu din felul cum s-a îmbrăcat, căci ei toţi se îmbrăcau la fel. "În care nu este vicleşug." De unde ştia El că el era un-un om fără vicleşug?
E-84 Deci aceasta l-a uimit pe omul acesta. Fiind un credincios real, el a zis, "Rabi," sau frate, predicatorule, învăţătorule, "când m-ai văzut Tu vreodată?" Vedeţi, el Îl chestiona.
E-85 El a zis, "Înainte ca Filip să te cheme, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut."
El a zis, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Regele lui Israel."
E-86 Isus a zis, "Pentru că Eu ţi-am spus aceasta, acum tu Mă crezi? Acum vei vedea lucruri mai mari decât acesta."
E-87 Şi acela-i motivul că eu cred că Biserica viului Dumnezeu va vedea un lucru mai mare decât acesta. Aceasta-i gata să păşească chiar în acesta acum, curând, vedeţi, deoarece ei l-au crezut. Cei ce l-au respins, din cauza barierelor denominaţionale, mă îndoiesc dacă ei vor crede vreodată ceva. Vedeţi? Lucruri... Voi sau veţi umbla în Lumină sau veţi fi orbi. Lumina orbeşte, sau arată calea.
E-88 Păsărelele, eu le aflu, la Statuia Libertăţii. Fii sigur că vezi asta, Frate Thoms, când tu mergi sus, înţelegi. Ele îşi bat creierii afară, împotriva aceleea. Şi eu am zis, "Care era chestiunea?"
E-89 A zis, "În loc să urmeze lumina, în furtună, la adăpost, ele au încercat să bată lumina afară. Ele se omoară."
E-90 Acela-i singurul lucru care se întâmplă când voi bateţi împotriva Luminii, voi vă ucideţi, spiritual. Doar umblaţi în Lumină aşa cum El este în Lumină, atunci noi vom avea părtăşie unul cu altul, toate bisericile vor crede şi vor merge înainte şi se vor bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Nu ar fi aceea minunat?
E-91 Priviţi la femeia Samariteancă când ea a venit. Ea era o Samariteancă, acum (nu o Evreică), o Samariteancă. Şi El a zis, "Adă-Mi să beau." Şi conversatia a continuat.
Aceasta este pentru cei noi veniţi acum.
E-92 Şi conversaţia a mers înainte. Acum, ea nu L-a cunoscut pe El fiind nici un Mesia. El era doar un-un Om, un Iudeu. Vedeţi cum a zis ea întâi? Ea a zis, "Păi, nu este obişnuit ca voi Iudeii să vorbiţi cu o femeie Samariteancă in acest fel." Ea a zis, "Noi nu avem de-a face unii cu alţii."
E-93 El a zis, "Dar dacă tu ai şti cu Cine vorbeşti, tu Mi-ai cere să bei. Şi Eu ţi-aş aduce, ţi-aş da apă care nu vii aici să tragi."
E-94 Păi, ea a zis, "Acum doar un minut." Ea a zis, "Noi ne închinăm pe acest munte, şi-şi voi Iudeii vă închinaţi la Ierusalim."
E-95 Isus a zis, "Dar vine ceasul când-când nu vă veţi închina nici la Ierusalim nici pe acest munte, ci în Duhul. Căci Dumnezeu este un Duh, şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi Adevăr." Vedeţi? Ei bine, El a mers înainte, a purtat conversaţia până când El a aflat unde era necazul ei. Ce, voi ştiţi unde era necazul ei? Ştie careva care era chestiunea cu femeia de la fântână? Ea avea prea mulţi bărbaţi, nu-i aşa? Deci El i-a zis, "Du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a zis, "Eu nu am nici un bărbat."
E-96 A zis, "Aşa este. Tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este al tău."
E-97 Ea a zis, "Domnule!" Acum priviţi-o. "Domnule, îmi dau seama că Tu eşti un Profet."
Dacă urmăriţi citirea acelei trimiteri înapoi, voi veţi afla.
"Domnule," în original, "Tu eşti, îmi dau seama, că Tu eşti acel Profet." Amintiţi-vă, în Biblie, continuă să zică, "Acel Profet, eşti Tu 'acel Profet'?" Ce Profet era acesta? Acela care Moise a zis că se va ridica.
"Îmi dau seama că Tu eşti un Profet. Acum, noi am fost învăţaţi, şi noi ştim când Mesia vine, El va face aceste lucruri." Acela era semnul lui Mesia. Este aşa? Să ştie care era necazul ei. A zis, "Noi ştim când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Dar Cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sunt Acela, care-ţi vorbeşte."
E-98 Ea şi-a lăsat ulciorul. Ea a alergat în cetate, îmi imaginez, doar ţinând-şi inima. Şi zicea, ţinându-şi mâinile pe pieptul ei doar sărind, zicând, "Veniţi, vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta chiar Mesia? Nu este acela tocmai Acela despre care a spus Biblia că va veni? Acesta era un Iudeu şezând acolo, doar un Om obişnuit, arată ca un tâmplar. Dar El mi-a spus că am avut cinci bărbaţi, şi voi toţi ştiţi că acela-i adevărul. Acesta trebuie să fie Mesia." Este corect?
E-99 Acum, Isus a zis, "Încă puţin, puţin spaţiu de timp, lumea nu Mă va mai vedea. Totuşi, voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi. Şi lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Chiar mai multe decât am făcut Eu aici, veţi face voi, căci Eu merg la Tatăl, mă reîntorc înapoi în formă de Duh."
Jertfa este plătită. Sămânţa Regală a murit; Sămânţa Regală a înviat din nou. Acum Biserica stă justificată, prin a crede asta, şi Sămânţa Regală poate veni în aceşti oameni şi chiar să-i facă împreună moştenitori, fii şi fiice ale lui Dumnezeu.
E-100 Acum, către restul dintre voi acolo afară, care nu sunteţi în acest rând de rugăciune, eu i-am spus doar să dea cartonaşe la oamenii care... când l-am chemat azi dimineaţă. El m-a chemat, a zis, "Tu vrei să merg jos să dau ceva cartonaşe, tati?"
E-101 Am zis, "Dacă sunt cel puţin zece oameni care sunt din afara tabernacolului."
E-102 Acum, uneori în tabernacol eu îi chem şi le dau cartonaşe de rugăciune. Voi veniţi înapoi, ziceţi, "Păi, el i-a cunoscut. Ei erau de la tabernacol. El cunoştea starea lor. Sigur."
E-103 Apoi mă întorc în jur, eu zic, "Doar aceia afară din tabernacol, să vină. În ordine. Voi din afara tabernacolului, voi veţi fi aceia care intraţi în rândul de rugăciune."
E-104 "Oh, noi nu i-am cunoscut," a zis tabernacolul. "Noi nu ştim care este necazul lor. El poate a minţit despre aceasta." Vedeţi?
E-105 Atunci eu zic, "Nimeni să nu vină. Lăsaţi ca Duhul Sfânt doar să-i aleagă pe cei de aici care nu sunt din tabernacol, doar şezând acolo afară." Totuşi, voi doar...
E-106 Nu există nici o cale de loc, de-a aduce pe om la Dumnezeu, numai dacă el este predestinat să fie un fiu al lui Dumnezeu. Nu există doar nici o cale să o faci. Isus a zis, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu." Şi acela-i Adevărul. Tot ce a făcut El, acolo era ceva împotrivă. "Dacă El a făcut-o în acest fel, trebuia să fie în acest fel. Şi în felul acesta, trebuia să fie înapoi în felul acela." Vedeţi, aceasta-i doar necredinţă. Dar înţelepciunea este îndreptăţită prin copiii ei. Deci, voi, voi vedeţi.
E-107 Acum aici, eu încerc să spun la-la această adunare de oameni, aceasta, că Isus Cristos a fost Sămânţa Regală. Nu suntem noi; este El. Noi suntem doar moştenitori la aceea, dar toate lucrurile sunt ale noastre. Cum ar fi dacă voi aţi fi stat acolo în ziua aceea când Simon a venit sus? Şi, voi, nimeni... Acesta este primul lucru care l-a făcut El vreodată?
E-108 Acum, acela va fi primul lucru pentru aceşti oameni, dacă El o face. Ei niciodată nu au văzut-o înainte.
E-109 Dar când Simon a venit sus, un pescar bătrân, nu avea suficientă învăţătură să-şi semneze numele pe o bucată de hârtie. Biblia a zis că el era "neştiutor şi neînvăţat." Şi este o conjuncţie. Şi, "neştiutor şi neînvăţat." Şi atunci când El a păşit sus, în semn, o forţă... Isus, Isus a zis, "Numele tău este Simon." Ce credeţi că s-a gândit el? Ce v-aţi fi gândit voi dacă voi aţi fi stat acolo? "Şi numele tatălui tău este Iona, Şi de acum înainte te vei numi Petru." Ce, ce v-aţi fi gândit? Ii citea Omul gândul? Păi, ce v-aţi fi gândit? V-aţi fi gândit că acela era semnul lui Mesia?
E-110 Dacă acela este semnul lui Mesia într-o epocă, el trebuie să fie semnul lui Mesia, în a doua epocă, a treia epocă, a patra epocă. Fiecare epocă trebuie să fie la fel, căci Dumnezeu nu se poate schimba. Şi câţi ştiu că Mesia era Dumnezeu? Sigur. El era Unsul. Sigur. Deci El nu se poate schimba. El trebuie să fie acelaşi.
E-111 Acela-i motivul că El a trebuit să mărturisească acelaşi lucru la Samariteni care l-a mărturisit la Iudei. Deoarece, cele trei naţionalităţi de oameni sunt poporul lui Ham, Sem, şi Iafet; Iudeu, Neamuri, şi Samariteni.
E-112 Acum, voi observaţi Duhul Sfânt? Câţi ştiu că Petru a avut cheile Împărăţiei? Aţi observat, că El a deschis-o la Ziua Cincizecimii, la Iudei. Filip a mers jos şi a predicat la Samariteni, şi i-a botezat în Numele lui Isus Cristos, dar Duhul Sfânt încă nu a venit peste ei. Ei au trebuit să trimită şi să-l aducă pe Petru, care şi-a pus mâinile peste ei şi ei au primit Duhul Sfânt. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi casa lui Corneliu, Neamurile L-au primit. Aceea era totul. De atunci înainte, ea este doar deschis la toţi acum. Deci asta este, vedeţi, El a trebuit să o deschidă. Dumnezeu are căi de a face lucrurile.
E-113 Acum, în dimineaţa aceasta, dacă acest Unul Care a dat Promisiunea Seminţei, şi dacă sămânţa şade aici... eu vreau să cred că fiecare din voi sunteţi. Dacă Sămânţa şade aici, cu siguranţă Sămânţa va vedea Promisiunea. Acum, fiecare din oamenii aceştia care stau aici şi-au ridicat mâinile, ei nici măcar nu au mai fost în adunări înainte. Ei îmi sunt străini. Eu nu cunosc nici unul din ei. Ei doar au venit aici. Şi cu câteva minute în urmă, Billy le-a dat un cartonaş de rugăciune, şi ei stau aici. Există mulţi dintre voi pe acolo, care v-aţi ridicat mâinile, care nu aveţi cartonaşe de rugăciune, şi voi încă eraţi străini aici. Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Voi doar credeţi că voi sunteţi moştenitor al acelei promisiuni. Voi doar credeţi că prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. Şi credeţi asta cu toată inima voastră, şi urmăriţi-L.
E-114 Singurul lucru ce este acest dar, este doar să vă supuneţi Lui. Eu nu spun nimic; El face vorbirea. Şi dacă Acesta este Duhul Lui de profeţie, profetul întotdeauna avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acesta întotdeauna era corect. Şi să nu chestionaţi Doctrina, căci aceasta va trebui să se alinieze cu Biblia, dacă acesta-i Dumnezeu. Dumnezeu nu poate spune ceva, şi apoi să meargă înapoi la aceasta şi să o răsucească în jur. Acesta trebuie să fie acelaşi lucru tot timpul.
E-115 Acum, voi de acolo afară, voi să credeţi. Cu tot ce este în voi, voi să credeţi. Acum nu vă mai mişcaţi în jur. Doar staţi foarte liniştiţi acum, fiecare.
Doar aşa de încet şi blând cât puteţi.
Se întâmplă să fie, în dimineaţa aceasta, că prima persoană care stă aici este un bărbat. Acum noi urmează să luăm această Scriptură.
E-116 Acum vedeţi voi unde stau eu? Câţi pot înţelege asta? Aici sunt bărbaţi şi femei care stau aici, peste care niciodată nu mi¬am pus ochii, în viaţa mea. Ei nici măcar nu au fost în adunare, şi voi vedeţi unde stau ei. Ei nu ştiu ce se va întâmpla. Eu nu ştiu ce se va întâmpla. Dar Dumnezeu a promis-o. Abraham nu a ştiut ce se va întâmpla când el a luat cuţitul să-l ucidă pe Isaac, dar Dumnezeu i-a promis. Aceea o stabileşte. El l-a primit ca pe unul din morţi, ştiind că El era în stare să-l învieze din morţi. Este aşa? Deci aceea o stabileşte.
E-117 Acum, aici stă un om alături de mine, eu niciodată nu l-am văzut, nu ştiu nimic despre el. Noi suntem străini unul altuia. Noi nu ne cunoaştem unul pe altul. Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi.
Acum, printr-un dar Divin, dacă eu pot doar printr-un dăruit... Acum, darurile acelea sunt născute în voi. Dumnezeu a predestinat înainte de întemeierea lumii. Câţi ştiu asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Deci aceasta nu ar fi ceva ce eu aveam, să iau darul. Dumnezeu doar a ales aceea. Eu nu am ales aceea. El a ales aceea. Vedeţi? Ca profeţii din Vechiul Testament, şi oamenii diferiţi, ei erau predestinaţi să o facă, să facă aceasta.
E-118 Acum, dacă omul este bolnav, eu nu l-aş putea vindeca. Dacă omul este în nevoie, aceasta ar depinde de ceea ce el are nevoie fie că pot să-l ajut sau nu. Poate fi, dacă era una alta care el... ceva mic la ce pot eu să-l ajut, păi, eu aş fi bucuros să o fac. Poate el are o mânie. Poate el nici măcar nu este un Creştin. Poate el este un Creştin. Poate el este un impostor. Eu nu ştiu. Ce-i dacă el este doar un atac pe furiş, unul care s-a strecurat înăuntru, şi a venit aici, şi doar se preface ca ceva? Priviţi ce se întâmplă, vedeţi, doar-doar vedeţi ce are loc. Eu nu ştiu.
E-119 Dar, vedeţi, voi staţi aici, atunci voi puteţi sta perfect, ştiind că Dumnezeu a făcut o promisiune, Dumnezeu îşi ţine promisiunea Lui. Vedeţi? Acum, dacă Dumnezeu îşi ţine promisiunea Lui, între, chiar aici acum, la aceşti oameni; câţi de acolo afară vor şedea acolo afară, şi cu toată inima voastră voi o veţi crede? Toată inima voastră, voi veţi crede? Atunci voi doar credeţi-mă.
E-120 Acum să vedem. Să luăm o Scriptură. Acum, Simon Petru a venit la Domnul Isus. Şi sosind la Domnul Isus, Domnul Isus i¬a spus cine era el, şi-şi i-a spus lucruri despre viaţa lui. Ei bine, acelaşi Isus trăieşte astăzi. El... Credeţi voi că El a înviat din morţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Credeţi că Duhul Mesianic trăieşte chiar în Biserică, astăzi, chiar la fel cum a trăit El întotdeauna? ["Amin."] În ordine.
E-121 Acum, voi în audienţă, care nu aveţi un cartonaş de rugăciune, voi uitaţi-vă încoace şi ziceţi, "Doamne!" Desigur, nu există cartonaşe de rugăciune în audienţă, eu le am pe toate stând aici. Voi în audienţă ziceţi, "Doamne, atinge-mă Tu." Aflaţi ce se întâmplă. Aflaţi ce se întâmplă... ? ...
E-122 Acum, domnule, dacă a existat o cale în lume să vă ajut, eu aş face-o. Vedeţi, eu doar, noi suntem doar străini aici, şi eu-eu vă întâlnesc pentru prima dată. Dar eu sunt răspunzător, ca slujitor, să spun Adevărul şi să fiu un martor al lui Isus Cristos. Iar, acum, eu nu vreau să-mi spuneţi ceva. Eu doar vreau să-mi răspundeţi dacă este adevărul sau nu, şi apoi lăsaţi ca El să o facă. Şi dacă El va înfăptui în acelaşi fel aici la platformă, prin acest trup, ce a făcut El prin trupul lui Isus!
Acela-i Dumnezeu, în Cristos. Isus a zis, "Eu nu fac nimic până când Tatăl, care este în Mine, Îmi arată. El Îmi spune ce să fac." Deci acela nu era Isus care i-a spus femeii. Acesta era Tatăl, în El, care i-a spus femeii. Acesta era-nu era Isus care a ştiut cine era Simon Petru, era Tatăl care locuia în El, a ştiut cine era Simon Petru. Asta este. Vedeţi? Asta este.
E-123 Eu îţi pot spune, acum, tu eşti un Creştin, da, domnule, deoarece tu ai un-un-un duh primitor care vibrează călduţ. Şi el, el este un credincios. El este un Creştin. Şi tu suferi de o stare nervoasă care îţi dă o boală de stomac. [Fratele zice, "Aşa este." – Ed.] Este aşa? ["Aşa este."] Vedeţi? Vedeţi? Acum, aceea este exact. Cum a făcut asta? Cum am ştiut asta? Cum în lumea asta aş putea să o ştiu eu vreodată? Noi niciodată nu ne-am văzut unul pe altul înainte. Asta-i adevărat. Nu-i aşa? ["Asta-i adevărat."] Poate El îţi va spune altceva despre tine. ["Păi, eu..."] Eu îţi spun. Aici este ceva. Eu văd o femeie alături de tine. Ea este cu tine. Ea este soţia ta. Ea de asemenea are nevoie de ceva ajutor, la fel. ["Aşa este."] Da, domnule. Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi spună aici ce este rău cu soţia ta? ["Eu ştiu că El poate."] În ordine, domnule. Ea are boală de inimă, complicaţii. ["Da, domnule."] Aşa este. Nu-i aşa? Agitată, de asemenea. [" Aşa este."] Da, domnule. Acum, tu nu eşti din oraşul acesta. ["Nu, domnule."] Tu mergi înapoi în această direcţie când mergi acasă, mergând spre Cincinnati. ["Aşa este."] Aşa este. Tu eşti din ACincinnati, Ohio. ["Da, domnule."] Numele tău este Milliken. Întoarce-te, mergi înapoi acasă, fii sănătos. Domnul te va binecuvânta şi tu vei fi vindecat, tu şi soţia ta. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Vino, domnule. Tu crezi? Acum doar ai credinţă. Nu te îndoi.
E-124 Acum fiţi foarte respectuoşi. Fiecare acum doar fiţi foarte respectuoşi, păstraţi linişte. Vedeţi, Duhul Sfânt este aşa de timid. Câţi ştiţi asta? Doar foarte timid, Duhul Sfânt, vedeţi, doar orice mică întrerupere Îl deranjează.
E-125 După cum spun doctorii, tu trebuie să mori imediat, cu o boală de inimă. [Fratele zice, "Da." – Ed.] Aşa este. Tu ai venit aici din Chicago, Dl. Mosley. ["Da."] Numele tău personal este Theodore. ["Da."] Tu crezi pe Dumnezeu? ["Da."] Atunci du-te acasă şi trăieşte, în Numele lui Isus Cristos, şi fii sănătos. Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-126 Tu crezi pe Dumnezeu? [Sora zice, "Sigur că da. Da, domnule." – Ed.] Tu suferi cu o boală în piciorul tău. Tu eşti din afara oraşului, la fel. ["Da, domnule."] Tu eşti din Owensboro, Kentucky. Numele tău este D-na. Lamb. ["Da, domnule."] Du-te înapoi acasă şi fii sănătoasă.
E-127 Doamna care şade chiar acolo, de asemenea este din Owensboro. [Sora zice, "Amin." – Ed.] Ai un abces pe sânul tău aici. Trebuia să fie operat, mâine. Du-te, crede, şi să trăieşti.
E-128 Tu crezi, domnule? [Fratele zice, "Da, eu cred." – Ed.] Noi suntem străini unul altuia. ["Da, noi suntem."] Numele tău este Dl. Gilmore. Aşa este. Tu vii din Anderson, Indiana, unde este marea mişcare a bisericii lui Dumnezeu. ["Aşa este."] Aşa este. Tu stai aici pentru suferinţa parţială a fiicei tale. Ea este paralizată parţial. Tu crezi? Atunci du-te acasă şi găseşte-o în felul cum crezi tu. În ordine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ai credinţă. Crede.
E-129 Tu crezi din toată inima ta, domnule? [Fratele zice, "Da, domnule." – Ed.] Tu eşti din Indiana polis. Tu eşti un predicator al Evangheliei. Aceea este soţia ta. Aha. Ea suferă de asemenea. ["Aşa este."] Ea are boală de esofag în esofag. Doctorul... Are boală de inimă, puţin agitată. Eu văd că ea este surdă în urechea ei. Ce... Vino aici.
Tu duh surd, în Numele lui Isus Cristos, eu îţi poruncesc prin Dumnezeul cel viu, ieşi afară din femeie.
Acum tu mă poţi auzi bine acum. Voi amândoi puteţi merge acasă şi fiţi sănătoşi. Mergeţi înapoi la casa voastră. Tu mă auzi, şi tu eşti bine. Tu vei fi în ordine.
E-130 Voi credeţi din toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Doar aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi.
E-131 Artrita aceea veche şi lucrurile sunt un lucru îngrozitor de rău. Tu crezi că Dumnezeu te va face bine? Atunci mergi drept în jos pe acolo. Du-te acasă, lăudând Numele Lui, zicând, "Îţi mulţumesc, dragă Doamne Isuse."
Motivul că am prins aceea aşa de repede, această femeie avea acelaşi lucru, artrită.
Tu crezi că Dumnezeu te va face bine? [Fratele zice, "Da." – Ed.] În ordine, domnule. Atunci doar umblă drept în jos pe acolo, şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse," şi du-te acasă.
E-132 În ordine, soră, doar întoarce-te şi mergi înapoi, şi crede. Tu eşti înţepenită în genunchii tăi, este aici, şi boala ta de inimă, şi aşa 111ai departe. Doar întoarce-te şi mergi înapoi acasă, zicând, "Iţi mulţumesc, Doamne Isuse," şi fii sănătoasă. Crede cu tot ce este în tine.
E-133 Voi credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar acolo afară, unii dintre voi oameni, voi credeţi? ["Amin."]
E-134 Domniţa care şade acolo, cu părul negru, având Aepilepsie, tu crezi că Dumnezeu te va face bine? Tu o accepţi? În ordine. Dacă tu vrei, El o va face.
E-135 Aici şade un predicator, şezând aici, vrea o umblare mai apropiată cu Dumnezeu. Nu-i aşa, domnule? Tu crezi că Dumnezeu o va face pentru tine? Ridică-ţi mâna şi spune, "Eu o accept." Aha.
E-136 Această doamnă şezând aici, şi-a aruncat mâna jos. Ea are necaz spiritual despre care ea se gândeşte. Aşa este.
E-137 Aici este o domniţă aici, care se întreabă dacă ea urmează să-şi aibe bebeluşul. Aşa este. Tu ai fost într-una din adunările mele. Eu ţi-am promis, prin Dumnezeu, un bebeluş. Nu-i aşa? În ordine. Atunci mergi acasă şi să-l ai. Nu te mai îngrijora de aceasta.
E-138 Credeţi voi cu toată inima voastră, voi toţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fiecare din voi credeţi? ["Amin."] Sămânţa lui Abraham va poseda poarta, poarta vrăjmaşului. Sunteţi voi Sămânţa lui Abraham, prin Isus Cristos? Ridicaţi-vă mâinile dacă sunteţi. ["Amin."]
Apoi puneţi-vă mâinile pe vecinul vostru, pe vecinul vostru, unii pe alţii. Puneţi-vă mâinile unii pe alţii. Posedaţi poarta acum. Ea este a voastră. Ea vă aparţine. "Rugăciunea de credinţă va salva pe cel bolnav. Dumnezeu îi va învia." În ordine, rugaţi-vă în felul vostru. Rugaţi-vă în felul cum o faceţi la biserica voastră. Rugaţi-vă pentru oamenii care sunt cu voi acum. Puneţi-vă mâinile unii pe alţii şi rugaţi-vă.
E-139 Doamne Isuse, noi venim în acel măreţ Nume Atotputernic al Sămânţei Regale, Sămânţa lui Abraham, care I-a fost promisă pe munte unde Tu ai rânduit un miel; şi ai pus acel miel în pustie, un lucru tainic, la fel cum Tu ai făcut cu veveriţele acelea, ieri.
Mă rog, O Doamne Dumnezeule, ca Tu să trimiţi Putere, o credinţă. Şi lasă ca fiecare Sămânţă... Eu ştiu că ei vor, Doamne, căci Tu ai zis, "Sămânţa lui Abraham." Şi dacă au fost unii aici care au pretins a fi Sămânţa, şi nu este Sămânţa, iartă-i pentru intenţia lor aici, sau pretinderea. Şi fie ca Duhul Sfânt chiar acum să aprindă sufletul lor cu credinţă vie. Lasă ca Duhul Sfânt să pătrundă în fiecare inimă şi să vindeci pe fiecare de aici. Ei îşi au mâinile unii peste alţii.
Sămânţa Regală a zis, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşa." Şi Acela Care a făcut promisiunea este prezent chiar acum, arătându-Se că El este aici. Acolo este Sămânţa cu mâinile lor unii peste alţii. "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred." Fie ca Duhul Sfânt să pătrundă prin fiecare din mâinile lor, în inimile oamenilor, în trupuri, şi să vindece pe fiecare care este în Prezenţa Divină. Acordă aceasta, Doamne.
Eu mustru pe Diavolul. Eu mustru toată necredinţa. Eu mustru fiecare duh rău. Eu mustru pe fiecare prefăcut. Eu mustru tot ce este contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi lasă ca Duhul Sfânt să-Şi ia locul în inima oamenilor, chiar acum, prin credinţă. Fie ca fiecare boală şi infirmitate, fiecare suferinţă să părăsească pe oameni, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-140 Acum, Sămânţa lui Abraham, voi din genealogia regală, voi cei din promisiune, prin harul şi ajutorul lui Dumnezeu, câţi dintre voi vă puteţi ridica mâna, să ziceţi, "Eu am primit ceea ce am cerut." Vă mulţumesc. Asta este. Pentru aceea este promisiunea. Pentru aceea este dată promisiunea, ca voi să puteţi fi un moştenitor al tuturor lucrurilor, prin Isus Cristos care v-a salvat. El v-a salvat din păcat. El v-a salvat din boli. El v-a salvat de la moarte. El v-a salvat de la iad. El v-a salvat de la mormânt.
E-141 Voi ziceţi, "Frate Branham, dar noi toţi mergem în mormânt." Dar mormântul nu ne poate ţine. Şi El a mers acolo, de asemenea, dar el nu L-a putut ţine. Cu certitudine. El nu-L poate ţine.
E-142 "Bine, Frate Branham, eu sunt aşa de ispitit." El a fost, la fel. Dar El v-a salvat din ispitire.
E-143 "Nu ne duce în ispită, ci ne scapă de la rău." Vedeţi, El a făcut-o. Ea este toată a voastră. Totul este al vostru, prin Isus Cristos. El vă dă totul, gratuit. Nu este plată pentu aceasta,sau nimic. Ea este numai a voastră chiar acum. Nu sunteţi bucuroşi pentru aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu sunteţi voi fericiţi pentru El? ["Amin."] Mulţumiri fie lui Dumnezeu.
E-144 Acum, vor fi servicii, deseară. Da. Acesta-i deseară, la şapte treizeci deseară. Voi lăsa păstorul să vă spună. Vino. Vino. Acum, duminica următoare dimineaţa, cu voia bunului Domn, eu voi fi înapoi să mă rog pentru bolnavi, la tabernacol, sau oriunde.
Up