Lasă-Ne Să Îl Vedem Pe Dumnezeu

Let Us See God
Data: 59-1129 | Durată: 2 oră 6 minute | Traducere: VGR
San Jose, California, S.U.A.
E-1 Luaţi loc. Îmi pare rău că am făcut asta, Frate Borders, dar afost un caz de urgenţă chiar acolo, era pe moarte cu cancer, şi doar a trebuit să ajung la acesta. Doar... Eu ştiu că mă vei scuza pentru asta. Deci, este totul în regulă. Am detestat să întârziu. Am aşteptat doar puţin, şi m-am întâlnit cu câţiva prieteni, şi apoi am intrat la acest caz care doar adus înăuntru, foarte, foarte grav, aşa că a trebuit să ajung la acesta foarte repede.
E-1 Be seated. I'm sorry to have done that, Brother Borders, but there was a emergency case right out there, was dying with cancer, and I just had to get to it. Just... I know you'll excuse me for that. So it's all right. I hated to be late. I'd been waiting for just a little bit, and meeting some friends, and then I come in to this case just brought in, very, very bad, so I had to get to it right quick.
E-2 Chiar nu ştiu cum să încep, în această după-amiază. Mă gândeam în drum venind aici, "Ce aş putea să spun la o¬o audienţă de oameni ca aceasta?" Aceasta a fost o întâlnire memorabilă pentru mine. Şi nu spun asta doar pentru că mă aflu în faţa voastră. O spun pentru că vine din inima mea. Şi vreau ca fiecare dintre aceşti slujitori să ştie că consider aceasta una dintre cele mai mari adunări pe care le-am avut vreodată. Aşa este. Pentru că buna voastră cooperare este excepţionalul acesteia. Am văzut dăţi când erau... Am avut mai mulţi în audienţă, o participare mai mare, dar nu am văzut niciodată o adunare din câte am avut vreodată în viaţa mea cu o părtăşie mai dulce decât cum am avut printre voi fraţilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nădăjduiesc că bisericile voastre vor creşte şi se vor extinde încât nu va mai fi un sfârşit. Mă rog ca Dumnezeu să vă păstreze în slujbă până vine El. Aceasta este rugăciunea mea sinceră pentru voi. Şi eu-eu a fost chiar când am avut mai mulţi slujitori în colaborare, ca uneori în Africa, India, aşa, când am avut câteva sute într-un comitet. Dar niciodată aşa un timp cum, se pare, în spatele meu, o inimă şi un acord. Asta-i într¬adevăr minunat. Apreciez asta, fraţilor. Şi eu desigur, orice aş putea face pentru voi vreodată, doar amintiţi-vă că sunt fratele vostru. Nopţile nu se întunecă prea mult, ploaia nu va cădea prea tare, vedeţi, eu voi face orice pot ca să vă ajut să înaintaţi această Evanghelie minunată sau să fac ceva pentru voi. Dumnezeu să fie întotdeauna cu voi!
E-2 I just don't know how to start this afternoon. I was thinking on the road over here, "What could I say to a--an audience of people like this?" This has been a red-letter meeting to me. And I'm not saying that just because that I'm before you. I'm saying it because it comes from my heart. And I want each of these ministers to know that I deem this one of my greatest meetings that I've ever had. That's right. Because of your fine cooperation is the outstanding of it. I've seen times that when there were... I've had more in audience, greater attendance, but I've never seen a meeting I ever had in my life as any sweeter fellowship than what I've had among you brethren. God bless you. I trust that your churches will grow and extend and... until there will be no end to it. I pray that God will keep you in the ministry until He comes. This is my sincere prayer for you. And I--I been even when I've had more ministers in cooperation, like sometimes in Africa, India, like that, when we'd have several hundred on a board. But never such a time as, seemingly, behind me, one heart, one accord. That's really wonderful. I appreciate this, brothers. And I certainly... Anything that I could ever do for you, just remember, I'm your brother. The nights don't get too dark; the rain won't fall too hard. See? I'll do anything that I can to help you further this great Gospel or do something for you. God ever be with you.
E-3 Vreau să spun de asemenea, frăţiorului meu de aici, Roy Borders, eu doar l-am cunoscut pe Fratele Borders de puţin timp. Întotdeauna am vrut să găsesc pe cineva care să programeze adunări pentru mine. Fratele Roy părea să fie tocmai la ţanc. El nu este un slujitor. El este un om de afaceri. L-am lăsat să programeze două sau trei adunări, doar ca să văd ce va face, şi acesta este rezultatul: un acord. Şi de obicei dacă un slujitor vine să programeze adunări pentru tine, ei bine, este întotdeauna un slujitor care are un lucru sau altul, şi el are o doctrină sau-sau un lucru sau altul ce-ce vrea să prezinte. Şi ajunge între un grup de slujitori şi el prezintă o doctrină, atunci-atunci sunteţi în necaz. Vedeţi? Astfel, este mai bine să fie un om care nu este un slujitor.
E-3 I want to also say to my little brother here, Roy Borders; I've just knowed Brother Borders for a short time. I've always wanted to find someone who would set up meetings for me. Brother Roy seemed to hit just the spot. He's not a minister. He's a businessman. I've let him set up two or three meetings just to see what he would do, and this is the outcome: one accord. And usually if a minister comes to set up meetings for you, well, there's always a minister has something another, and he's got a doctrine, or--or something another that--that he wants to present. And he get amongst a bunch of ministers and he presents a doctrine, then--then you're in trouble. See? So it's better for a man not a minister.
By the way, coming in, someone asked me, said, "Brother Branham, are you Jesus Only, you belong to Jesus Only?"
I said, "Absolutely no."
And said, "Somebody said you didn't believe in speaking in tongues."
I said, "They don't know me very well; that's all. Certainly, I do."
E-4 Apropo, venind, cineva m-a întrebat, a spus, "Frate Branham, tu eşti Isus Numai, a parţi la Isus Numai?"
E-8 Now, and Brother Borders is a--certainly a Christian gentleman, done a real good job. And I certainly thank Brother Borders from right here. He's had a lot of sorrow, a lot of trouble, but he has--he's done a good job. God bless Brother Borders, is my sincere prayer.
Brother Wagner, I think he's kind of a chairman; I believe. He's one I've been meeting always of the committee, a wonderful job, just like he did the other time: fine. He invited me out home to be with him, set in his home. I sure wanted to do that so bad; I could just almost feel it. I had to turn it down because I thought maybe, with this wonderful fellowship, I'd like to come to each one of your homes (See?), like to see each one of you. And I--I respected your feelings, and I'm sure Brother Wagner understood just how it was. You see? That I... If I'd go to Brother Wagner's, I'd want to go to each one of you like that. If I don't get to do this, Brother Wagner, someday on the other side, just on the other side, I want a thousand years apiece with each one of you. So we'll just have a wonderful time over there.
E-5 Am spus, "Absolut nu."
E-10 Brother Toy, he's certainly, he's just... I don't see how he does so many things at once, but he certainly can get so much done. I seen him the other day at the Business Men's breakfast, how he was taking a part of preacher, deacon, janitor, and whatevermore come along, and he--he was trying to do it all. He loves the Lord. I had the privilege of meeting his wife, and seeing his lovely daughter and her husband sing. It certainly was inspiring. I just said to him a few moments ago, "They don't need to be at home, working on regular work. They ought to be out on the evangelistic field somewhere with great gifts like that."
See, each one has, I hope I don't leave no one out. The lady that plays the piano, the singers, the choirs, and all that's been, I certainly have appreciated it with all my heart.
E-6 Şi a spus, "Cineva a spus că tu nu ai crezut în vorbirea în limbi."
E-12 And the boys here, Gene and Leo, they wish to express their feelings to you also for the buying of the tapes and the books, and the part that they have to tend to. I just met them at the door a few moments ago, and I told them I would express their feelings to you people. They certainly appreciate everything that you've done towards helping them and the great move of God.
And now, this comes from myself, my son, my wife, and my daughter-in-law, and all. Many of... Somebody has been saying, "Who is Sister Branham?" That's the most bashfulest girl I ever seen in all my life. Oh, my.
Brother Art Wilson, I'm sure all of you know him. I believe it was brother... No, it was Brother Jewel Rose; one night he said, "We'll have Sister Branham come up on the platform," and she like to had a heart attack. She just... She's real bashful.
Honey, if you won't faint, would you just stand up a minute, so somebody can see what a sweet girl I married. All right. [Congregation applauds--Ed.] My daughter-in-law, Billy's wife, Loyce, would you stand up, sis, just a moment. That's Billy's wife and my daughter...?... [Congregation applauds--Ed.]
E-7 Am spus, "Ei nu mă cunosc prea bine, asta e tot. Sigur, eu cred."
E-16 Many of you has heard of Joseph, haven't you? The African people recently sent him a little coat of several colors. I saw him six years before he came, when the doctor said we'd never have another baby, we could not have. Our children had to be caesarean. My mother, my wife's people is that way; they--their babies are all caesarean. And the Lord told me I was going to have this baby, when the doctor said it could not be done, said it just could not be done. I said, "It'll be anyhow." And we waited four years after a vision come that I'd have a boy, and I should call his name Joseph.
And after that, there was another girl born. Everybody laughed at me and said, "You meant Josephine."
I said, "No. I meant Joseph, as a boy." He'll perhaps take my place when I'm gone, if Jesus tarries. And four more years, then the doctor was positive there'd never be another one; four more years Joseph arrived.
E-8 Acum, şi Fratele Borders este cu siguranţă un gentleman Creştin, a făcut într-adevăr o treabă bună. Şi desigur îi mulţumesc Fratelui Borders că m-a invitat. A avut multă durere, mult necaz, dar el a-a făcut o treabă bună. Dumnezeu să îl binecuvânteze pe Fratele Borders, este rugăciunea mea sinceră.
E-19 I wonder if mommy, if you could hold him up just a minute. I want them to see what... This boy is already, the spirit of prophecy upon him. And he... Stand up just a little bit, Joseph. There he is. All right. [Congregation applauds--Ed.] He's like his mother, bashful.
I'll tell you what happened. We was away... He's four years old now. But when he was three, we were away. And he said, "Daddy?"
And I said, "Yes, honey."
He said, "David..." That's the boy was crippled and was healed, Mr. Wood's son that lives next door to us. Said, "I was seen him have a wreck on a motorcycle." He doesn't even have a motorcycle. "And it hurt his leg; he tore his clothes on the right side."
I said, "Where was that at, honey?"
Said, "Down the lane from where we live." And three days later, a boy came through from Kentucky, riding a motorcycle, and David went down the lane and hurt his right side and tore his clothes, just like Joseph saw it.
E-9 Fratele Wagner, cred că el este un fel de preşedinte, cred. El este cel pe care l-am întâlnit întotdeauna, din comitet. O lucrare minunată, întocmai cum a făcut data trecută, bine. M-a invitat acasă să fiu cu el, să stau în casa lui. Eu desigur am vrut să fac asta atât de mult, chiar puteam aproape să o simt. A trebuit să refuz pentru că m-am gândit că poate, cu această părtăşie minunată, mi-ar place să vin la fiecare din căminele voastre, vedeţi, mi-ar place să vă văd pe fiecare din voi. Şi eu-eu am respectat sentimentul vostru, şi sunt sigur că Fratele Wagner a înţeles exact cum a fost, vedeţi. Că eu... dacă aş merge la Fratele Wagner, aş vrea să merg la fiecare dintre voi aşa. Dacă nu ajung să fac asta, Frate Wagner, într-o zi de cealaltă parte, doar de cealaltă parte, eu vreau o mie de ani, cu fiecare, cu fiecare din voi. Astfel vom avea doar un timp minunat Acolo!
E-23 When I dedicated him to the Lord the morning, there was many little babies standing up, and had mothers with them along the altar. When I picked up Joseph in my arms, not thinking of what I was saying, I said, "Joseph, my son, thou art a prophet." That's my prayer anyhow, and I believe it'll be someday; God will take everything that He ever give me, and double it times double, and put on that boy, then when I leave that he'll take my place.
Billy has been my chum. I've raised him; his mother died when he was just eighteen months old; and have been father and mother, both to him. But he seems like he doesn't have a call to be a preacher: he's bashful, backward, and so forth, a whole lot like his mother, shy. But he's been a great help to me along in the meeting, 'cause I've trusted him, take him out there and give him a responsible job. See, that prayer card job's a responsible job. Somebody get ahold of that and say... A man one time said, "I'll give you five hundred dollars if you'll put my wife on the platform." What if that would take place? Then what would the Holy Spirit? Billy knows good enough to know to never try that. See? He'd know I'd find it out as soon as he hit the platform, so, the Lord would reveal it. So then, he'd never do it, so then we're all thankful to you.
E-10 Frate Toy, el este cu siguranţă, el este doar... Eu nu înţeleg cum face el aşa de multe lucruri deodată, dar el cu siguranţă reuşeşte să facă atât de mult. L-am văzut zilele trecute la dejunul Oamenilor de Afaceri, cum a făcut partea unui predicator, diacon, îngrijitor, şi orice s-a mai ivit, şi el încerca să le facă pe toate. El îl iubeşte pe Domnul. Am avut privilegiul să o întâlnesc pe soţia lui, şi am văzut-o pe fiica lor minunată şi soţul ei cântând. Cu siguranţă a fost inspirator. Doar ce i-am spus, cu câteva momente mai devreme, "Ei nu trebuie să stea acasă, lucrând la o slujbă obişnuită. Ei ar trebui să fie afară în câmpul evanghelistic pe undeva, cu daruri mari ca acelea."
E-25 And then to the custodian, the gentleman that helps us at the gate there, and I think he's kind of a custodian here, or something, or a guard at the gate. And to all the people that let us have this fine auditorium, I just can't say thanks enough. I certainly appreciate it, and all that's in every way, and everything that's done...
Now, they told me, Brother Borders, awhile ago, that they taken a love offering for me. I do appreciate that, and with all my heart. I'll use it to the best of my knowledge for the Kingdom of God. Now, it isn't what we keep here that counts; it's what we send on. And I'm sure that God will credit that to your account in the Kingdom that is to come.
E-11 Vedeţi, fiecare are, sper că nu las pe nici unul afară. Doamna care cântă la pian, cântăreţii, corurile, şi toţi care au fost, cu siguranţă apreciez aceasta cu toată inima mea.
E-27 Now, I do not have a radio program. I do not have anything to sell. But if you'd ever need one of these handkerchiefs or something to be prayed over, write me at Jeffersonville, Indiana, Post Office Box 325. It'll be ministered personally and sent right back to you. And I believe in that ministry. And then if you ever wish to call me, Butler 2-1519 gets me at Jeffersonville, Indiana. [282-1519 is not used now--Ed.] So or if you can't think of that, just ask for me at Jeffersonville; they'll call. Now, I don't do that to get your address, because I have a hard time getting someone to answer letters for me and so forth. And now, I'm not much... It's all right, I believe in these programs. Everything that's going to help God, let it be...
E-12 Şi băieţii aici, Gene şi Leo, şi ei vor să îşi exprime sentimentele, faţă de voi, pentru cumpărarea benzilor şi a cărţilor, şi partea de care trebuie să se ocupe ei. Doar ce i-am întâlnit la uşă, cu câteva momente în urmă, şi le-am spus că voi exprima sentimentele lor faţă de voi. Ei cu siguranţă apreciază tot ce aţi făcut ca să-i ajutaţi şi marea mişcare a lui Dumnezeu.
E-28 But, you know, I feel like this, that a member of a church, their first obligation is with their tithe and offerings, is to support their church. If you're members of these fine churches that's represented here, you support your church. That's your first duty to God. "Bring your tithe and offerings into the storehouse." And the storehouse, you surely know what that is; it's where you get your food. So there's where you get your spiritual food, and your obligation is to your church and not to an evangelist like me.
It's taken up somewhere along in the meetings when we have campaigns like this, where you have a little laying aside to help support it, that takes care of me. I thank you very much. And every time, prayer cloths or anything like that, is absolutely free. There's nothing in it at all, and we don't...
E-13 Şi acum asta vine din partea mea, a fiului meu, a soţiei mele, şi a nurorii mele, şi toţi. Mulţi, cineva a spus, "Cine este Sora Branham?" Este cea mai timidă fată care am văzut-o în toată viaţa mea. Oh, vai!
E-30 And our books, and so forth, when we sell them, they're... We have to buy them forty percent less than what we get for them, and then we... That's, through there you get a lot of damage on them, and you get freight charges besides that; then you have to haul them out here and then sell them. Why, you couldn't--you couldn't break even with them if you had to. See? But we do it just because that it's to get the message to you, to try to get you to be helped yourself; and then tell somebody else, and pass it on to them. That's what these things are for, isn't it? Communism puts out their books and their literature free, because they're a great regime. I'm just one person. Wished I could, had the money to just say all books and everything's free, I'd do it. But I can't do it, I have to have something to go back again and print some more, or--or buy some more.
E-14 Fratele Art Wilson, sunt sigur că voi toţi îl cunoaşteţi. Cred ca a fost fratele... Nu, a fost Fratele Jewel Rose, într-o seară, care a spus, "O vom chema pe Sora Branham să vină sus pe platformă," şi ea aproape că a avut un ifarct. Ea chiar... Ea este foarte timidă.
E-31 The Lord bless you. And you'll pray for me, won't you? And when I'm overseas, and in those dark places where witch doctors are standing on each hand, challenge you to everything that you say, times are going hard, the hot winds of persecution is blowing, can I put you on the--the list, or you put me on your list, and I can remember when I have to meet that challenge of witch doctors, and devils, and things out there on the field, I can say, "San Jose's praying for me"? Will you, will you do that? Raise up your hand if you will, say, "I'll be praying for you." Thank you. Thank you, my brethren. Thank you.
I come among you to be your brother, and to bring--help bring peace and Christ, everything that's good to you. You pray for me. If I've left out anyone, forgive me; I don't mean to. But a great hearty thanks, and God's blessing to each of you.
E-15 Dragă, dacă nu vei leşina, ai vrea doar să te ridici un minut, astfel ca cineva să poată să vadă cu ce fată drăgălaşă m-am căsătorit. În regulă. [Adunarea aplaudă – Ed.] Nora mea, soţia lui Billy, Loyce, vrei să te ridici, soră, doar o clipă. Aceea-i soţia lui Billy, [Adunarea aplaudă] şi nora mea.
E-32 We're to leave for home now, right away. I've got about a three-day's meeting there in my little church, teaching them the baptism of the Holy Ghost, speaking in tongues, signs and wonders to follow the believers, and so forth; of the people that's around in there.
I believe in all the spiritual gifts. I believe in all the Bible. I'm Pentecost from the top of my head to the bottom of my feet, inside, outside, all around, through. I'm Pentecostal. Yes, sir. They say, "You're a Baptist, you said." I'm a Pentecostal Baptist. I'm a Baptist that got the Pentecostal blessing. So I'm--I love the Lord Jesus.
E-16 Mulţi dintre voi aţi auzit de Joseph. Nu-i aşa? Poporul African i-au trimis recent o haină mică cu mai multe culori. L¬am văzut cu şase ani înainte ca să vină, când doctorul a spus că niciodată noi nu vom avea un alt copil, nu puteam avea. Copiii noştri au trebuit să fie cu cezariană. Mama mea, rudele soţiei mele sunt în acel fel, ei, copiii lor sunt toţi cu cezariană. Şi Domnul mi-a spus că voi avea acest copil, când doctorul a spus că nu se putea face, a spus că acest lucru nu se poate face. Am spus, "Va fi, oricum." Şi noi am aşteptat patru ani, după ce a venit o vedenie că voi avea un băiat, şi eu să-i "pun numele 'Joseph."'
E-34 And I was preaching... Met some friends from Arkansas outside, and we're talking about Arkansas. And at Little Rock, one night as... There'd been an old Nazarene brother was on crutches, and he'd sold pencils on the street for years. And here he is out on the street the next day with these old crutches, walking up-and-down the street, just glorifying God. That night he was at the Robinson Memorial Auditorium, you people from around Little Rock knows where it's at. And--and he held up his hand and said, "Just a minute, Brother Branham, I want to ask you something."
I said, "Yes, sir, what is it?"
And he said, "You know, when I heard you preach, I was sure you was a Nazarene." 'Cause that's what he was. He said, "I was sure you was a Nazarene, 'cause you preach just like a Nazarene." And said, "Then I heard you say you was a member, at that time, of the Baptist church." And said, "All your congregation nearly is Pentecostal." Said, "I don't get that."
I said, "Well, that's easy. I'm a Pentecostal Nazarene Baptist." So that's what it is. The whole thing is this. We're one in Christ Jesus, bound by the bonds of His love.
E-17 Şi, după aceea, s-a născut o altă fată. Toţi râdeau de mine, şi spuneau, "Ai vrut să spui 'Josephine."'
E-37 Let us pray now 'fore we open the Word; we don't want to keep you so long now that you'd be late for your church service tonight. But let us ask God now to come in and bless us, the exceedingly, abundantly. How many has a request now, raise your hands and say, "Lord God, You just remember me; I'm--I'm needy today"? God be with you.
E-18 Am spus, "Nu. Am vrut să spun ,Joseph,' ca băiat." El poate îmi va locul când sunt plecat, dacă Isus zăboveşte. Şi încă patru ani; atunci doctorul a fost sigur că niciodată nu va mai fi un altul; încă patru ani, Joseph a sosit.
E-38 Heavenly Father, as we once more a--approach Thy holy Presence, we don't only feel like taking off our shoes, but we take out our heart and just lay it before You, Father. We thank You for all that You have done in this great campaign. We realize, Lord, that greatness doesn't mean numbers. Greatness is Your Presence. For it was written concerning the coming Messiah, that all the high places would be made low and the low places would be brought high; the leaves would clap their hands; and the mountains would skip like little rams. And a person would think in their intellectual thinking of that great time that would be, that fiery chariots would come from heaven, bringing the Messiah. But how did it happen? To an old rugged-looking preacher, coming out of the wilderness of Judaea, not even dressed like a minister, with a piece of skin wrapped around him for a--a cloth; hair all over him, and his beard over his face, preaching, not in a church, but on the banks of Jordan, crying, "Repent, for the Kingdom of heaven is at hand."
Down along the muddy banks, come the footprints of a Galilean Carpenter, that walked into the water, and God so recognized it and honored it until He opened the heavens, and they saw the Holy Ghost descending like a dove upon Him. That was great. What man calls great, sometimes is foolishness in Your sight, Lord. But what man calls foolish is great in Your sight.
E-19 Mă întreb, mami, dacă ai putea să îl ridici sus doar un minut. Aş vrea ca ei să vadă ce... Acest băiat are deja duhul prorociei peste el. Şi el... Ridică-te doar un pic, Joseph. Iată-l. În regulă. [Adunarea aplaudă – Ed.] El este ca mama lui, sfios.
E-39 Now, we're so glad that a great thing has happened in San Jose. Here sets ministers that's setting here, some of them belong to the Assemblies of God; some of them belong to the Church of God, Independent, and the United Pentecostals, and all different kinds. And here I am standing between them, not belonging to any of the organization, but trying to stand in the breach, speaking for all. And we're one in You: one heart, one accord, one place. What a time for the Holy Ghost to renew something. Grant it, Lord. Be Thou with us, Lord. Bless every denomination that's represented here. Grant it, Father. All these fine ministers, may their churches grow and prosper, Lord. May sick be healed, blind see, deaf hear, sinners be saved and filled with the Holy Ghost. May there be a revival break out through this country here, that'll shake the whole west coast. Grant it, Lord. May there be such zeal break out among my brethren, that they just can't rest; one will spark to the other one, and each church will go forward as one great unit, having fellowship one with another, breaking bread from house to house with singleness of heart. Grant it, Lord. Send that revival that we're waiting for.
Bless the congregation, as they wait this afternoon for their healing, and many for their salvation. And help me, O God, as I read from Thy sacred Words. May the Holy Spirit take that which is Yours, Lord, and bring it to our hearts. And then use me, Lord, to give a satisfying portion of Thy Word to each and every hungry heart. Hear me, I pray, Father; in Jesus' Name I ask it. Amen.
E-20 Vă voi spune ce s-a întâmplat. Noi eram plecaţi... El este în vârstă de patru ani acum. Dar când avea trei, noi eram plecaţi. Şi el a spus, "Tati?"
Şi eu am spus, "Da, scumpule."
E-41 Someone just gave me a little note and said, "Brother Baxter, from Canada, sends his love and greetings to you, and he's here in California now holding a meeting at Concord." God bless our Brother Baxter. George Patterson, are you here? George Patterson, are you in the meeting? If you are, take my love... God bless you, Brother Patterson; take my love to Brother Baxter, a fine man. And if any of you are around there, if you want to hear a sermon preached by a man that knows how to do it, go hear him, if you're around there; certainly is a wonderful preacher. We was together for many, many years. My love has never died for Brother Baxter; it never will. He's got a great church in Canada. He couldn't be with me any more, because the demand of his church.
E-21 A spus, "David..." Acela-i băiatul care era infirm, şi a fost vindecat, fiul D-lui Wood care locuieşte lângă noi. A spus, "Am fost... l-am văzut că a avut un accident pe o motocicletă." El nici măcar nu are o motocicletă. "Şi şi-a rănit piciorul, şi-a rupt hainele pe partea dreaptă."
Am spus, "Unde a fost asta, scumpule?"
E-42 I know what that is. Even my Tabernacle today, of which my foundation... Now, the people who does send donations to this foundation, has a government number comes back to you to give you tax exempt from all that you send to this foundation. It's a--a nonprofit foundation, called Branham Tabernacle. And I know that them trustees put pressure on me, "Let us build a great tabernacle; you remain here and let the people come to you." That sounds all right, but that isn't the will of God for me. There's some people that hasn't got money enough to come to me; I have to go to them. See? So I--I know what it is to have pressure put on you.
And Brother Baxter had it put on him, so he had to leave the campaign and go to his church. The Lord bless our Brother Baxter. Take him my love and regards, personally, for me, if you will, brother.
E-22 A spus, "În jos pe alee de unde locuim noi." Şi trei zile mai târziu, trecea un băiat din Kentucky, conducând o motocicletă, şi David a mers jos pe alee şi s-a rănit pe partea dreaptă şi şi-a rupt hainele, exact cum a văzut Joseph.
E-44 Now, let's turn in the Scripture, for the next about twenty minutes, to some of the Word, which It will never fail. And all the people that's here sick, needy for anything, just let yourself get right into the Word. I was going to preach this afternoon on "As The Eagle Stirreth Her Nest," but I find out, the boys got that here and sold it among the people in a book form. And then, being just a little raspy in my throat, I took another text. And I think now I've got everything mentioned that I was supposed to mention. All right. Let's turn to John, St. John the 14th chapter for our Scripture reading. And listen close as we read the first eight verses of John 14.
Let not your hearts be troubled: ye believe in God, believe also in me.
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would've told you. I go and prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
... whither I go you know, and the way you know.
Thomas saith unto him, Lord, we know not where thou goest; and how can we know the way?
Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
If you had known me, you should have known my Father also: and from henceforth you know me, and have seen me.
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us; (in other words, satisfies)
E-23 Când l-am dedicat Domului, dimineaţa, acolo stăteau mulţi copilaşi, şi aveau mame cu ei pe lângă altar. Când l-am luat pe Joseph în braţele mele, fără să mă gândesc la ce spuneam, am spus, "Joseph, fiul meu, tu eşti un proroc." Asta este rugăciunea mea, oricum, şi cred că va fi, că, Dumnezeu va lua tot ce mi-a dat El vreodată, şi o înmulţeşte de două ori, şi pune peste acel băiat, apoi când eu plec că el îmi va lua locul.
E-45 Now, that's what I want to speak on this afternoon. It's been the cry of the human heart for the--ever since we been human beings; we would like to see God. And I want to take about four ways this afternoon to show you God. First I want to take God in His universe, God in His Word, God in His Son, God in His people. And we could take it many other ways. But I'd like to speak from those four subjects, four different ways that we're going to look upon to see if we can see God.
Now, there's not a person here but what would love to see Him. Wouldn't you love to see God? I would like to see Him. So if He is God, which we know He is, then why can't we see Him?
Job one time said (That's the oldest Book in the Bible.)--said something like this, "If I only knew where He lived, I'd go, knock on His door. And I'd like to talk to Him." And he got to talk to God. God told him to gird himself up like a man, for He was going to talk to him. And He came down in a whirlwind and talked to Job.
E-24 Billy a fost tovarăşul meu. Eu l-am crescut; mama lui a murit când el era doar de optsprezece luni; şi am fost tată şi mamă, ambii, pentru el. Dar se pare că nu are o chemare ca să fie un predicator. Este timid, retras, şi aşa mai departe, foarte mult ca mama lui, ruşinos. Dar el a fost de mare ajutor alături de mine în adunare, pentru că am avut încredere în el, l-am luat acolo şi i¬am dat o slujbă de răspundere. Vedeţi, acea slujbă a cartonaşelor de rugăciune este o slujbă de răspundere. Cineva ar pune mâna pe aceea şi ar spune... Un om a spus odată, "Îţi voi da cinci sute de dolari dacă o vei pune pe soţia mea pe platformă." Ce ar fi dacă asta ar avea loc? Atunci ce ar face Duhul Sfânt? Billy ştie destul de bine să ştie să nu încerce niciodată asta. El ar şti că aş fi aflat de îndată ce ar fi atins platforma, deci, Domnul ar descoperi asta. Asta-i de ce el-el nu ar face asta niciodată, astfel vă suntem toţi recunoscă tari.
E-47 Reminds me of a--there near our place. We live on the Ohio River. And there was a little boy who went to a certain Sunday school, a Baptist Sunday school in our country, and he was very much enthused. One day when he asked his mother, "If this great Person that's called God, that we go to church to worship, if He is such a great Person, wonder if you could let me see Him? I'd like to see Him."
Oh, the mother said to her little junior; she said, "Well, sonny, you must ask your Sunday school teacher; mother's not able to provide that answer."
So at Sunday school he spoke to his teacher, and she said, "I'm not able to provide that either, so you'd better ask the pastor."
After the sermon, they asked the pastor. And the pastor said, "No, sonny." Said, "No man can see God." Said, "God is just like the air, and you cannot see Him." And, of course, that didn't satisfy the little lad.
E-25 Şi apoi la custode, domnul care ne ajută la poartă acolo, şi cred că el este un fel de custode aici, sau ceva, sau un gardian la poartă. Şi la toţi oamenii care ne permit să avem acest auditoriu frumos, chiar nu pot spune îndeajuns "mulţumesc." Cu siguranţă apreciez aceasta, şi tot ce este în fiecare fel, şi tot ce se face.
E-51 And he used to chum with an old man down on the Ohio River. And he was an old typical fisherman, the graying in his beard, and he was some sixty-five, seventy years old, batching, living in a little shanty-boat. And I've fished with him myself, and we used to go up around the islands and fish, set jumper lines.
So this little lad was with him one day up the river. And on the road back there come up a storm, and they had to rush quickly to the bank to land the little boat; because the waves was so awful big and whitecapping, until it would turn the little craft over. So after the storm was over, and they came from behind the trees, they pushed the little boat off the bank, and got out into the current of the river, which was about one mile across the Ohio River there. Started down the river, drifting along, as the old fisherman was pulling the oars.
E-26 Acum ei mi-au spus, Fratele Borders, cu un timp în urmă, că au strâns o ofertă de dragoste pentru mine. Apreciez asta, şi cu toată inima. O voi folosi, cum ştiu eu mai bine, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Acum, nu este ce păstrăm aici ce contează, ci ce trimitem mai departe. Şi sunt sigur că Dumnezeu va credita aceea în contul vostru în Împărăţia care va veni.
E-52 And while they were behind the tree, the old fisherman had told the little boy the story (as he'd asked him) why he wasn't married, and didn't have anyone to take care of him. And he said, "Oh, sonny, there's Someone Who takes care of me. And the reason that I am not married, my wife is in heaven waiting for me." And he went on with the story.
And as he got out into the current, they were going east with the little boat--or going west, rather, with the little boat, and the old fisherman facing back up the river towards the west, it was in the afternoon, and--and the sun was setting. And after the rain, come a rainbow.
And, oh, I think that's a most beautiful time. When the rain has washed all the dirt off the trees, and--and they look so pretty and green in their original colors, and all the flowers are pretty, and the atmosphere's low, and brings the smell of the rose out. It's just a beautiful time after a rain.
I think it somehow reminds me after a revival, when the Holy Spirit has come in and washed all the dust out, and--and got us sweetened again before the Lord. Just to stand in the Presence of, like I am this afternoon, just bathing here in the Presence of the Lord Jesus, the Holy Spirit taking all doubts and fears and things away from us, and we stand together, after a--a shower from heaven has filled our souls.
E-27 Acum, eu nu am un program radio. Nu am nimic de vândut. Dar dacă vreodată veţi avea nevoie de una dintre aceste batiste sau ceva peste care să ne rugăm, scrieţi-mi la Jeffersonville, Indiana, Căsuţa Poştală 325. Aceasta va fi deservită, personal, şi trimisă direct înapoi la voi. Şi eu cred în acea slujbă. Şi apoi dacă doriţi vreodată să mă sunaţi, BUtler 2-1519 mă găseşte la Jeffersonville, Indiana. [Numărul de telefon a fost schimbat. – Ed.] Astfel, sau dacă nu vă puteţi aminti asta, doar întrebaţi de mine la Jeffersonville, vor suna ei. Acum, eu nu fac asta ca să obţin adresa voastră, pentru că îmi este greu să găsesc pe cineva care să răspundă la scrisori pentru mine, şi aşa mai departe. Şi acum nu sunt mult... Este în regulă, eu cred în aceste programe. Tot ce va ajuta pe Dumnezeu, să fie.
E-56 As the old fisherman started pulling his boat on, the little fellow noticed that tears begin to come down the old fisherman's face. And the little lad turned to see what he was looking at, and there was a rainbow across the sky. So the little fellow setting in the stern of the boat, become enthused. So he was holding onto the side of the brail, and he raised up, and run up into the stern of the boat, and fell down at the old fisherman's lap. And he said, "I want to ask you something that my mother, nor my Sunday school teacher, or pastor, can answer for me."
And the old fisherman stopped his oaring and said, "What is it, lad?"
He said, "I noticed you looking at that rainbow." Said, "They tell me that God put that up there."
He said, "That's true, my lad."
He said, "If God is so great, could anyone see Him?"
And the old fisherman embraced the little boy to his bosom; he said, "Blessings on you, my little lad. Let me tell you something. All that I've seen for the past fifty years has been God."
There was so much God on the inside, till he could see Him on the out. Now, that's the only way you're ever going to be able to see God, is get Him on the inside of you, let Him look through your eyes, and He will declare Himself.
E-28 Dar, ştiţi, simt aşa, că un membru al unei biserici, prima lor obligaţie este, cu zeciuiala şi ofertele lor, este ca să susţină biserica lor. Dacă sunteţi membri ale acestor biserici bune care sunt reprezentate aici, susţineţi biserica voastră. Aceea este prima voastră datorie faţă de Dumnezeu. "Aduceţi zeciuielile şi ofertele voastre în visteria casei." Şi visteria casei, sigur ştiţi ce este, este de unde vă primiţi hrana. Astfel, acolo este de unde vă primiţi hrana spirituală, şi obligaţia voastră este faţă de biserica voastră şi nu la un evanghelist ca mine.
E-61 Of course, God is in His universe. No one that's got his right mind could think of... Go down here at Los Angeles, Mount Palomar, somewhere, and look at that--them pictures that they have taken. And that great observatory, where that a hundred and twenty million years of light space, you can see. Break that down into miles and see where you'd go. Why, you'd run a row of nines around this city, still couldn't break it down into miles. But beyond that there's still the solar systems, on beyond. And when a person looks at that, there's only one thing you can do, is raise up your hands and how--sing, "How great Thou art! How great Thou art!" Each one perfectly turning, till they can tell you the eclipse of the sun and the moon, twenty years before it happens, to the minute: so perfectly timed by God.
And then if you'll just notice in nature, how that God will move among His universe. How that the world is tipped just a little bit to bring the hot and cold air together to make rain that waters your crops. How that God lives in His universe. Do you believe that? Sure, He does.
E-29 Este strânsă pe undeva în timpul adunărilor când avem campanii de genul acesta, unde voi aveţi o parte mică pusă deoparte ca să ajutaţi în susţinerea acesteia, aceea se îngrijeşte de mine. Şi vă mulţumesc foarte mult. Şi de fiecare dată, pânzele de rugăciune sau orice de genul acesta, este în mod absolut gratuit. Nu este nimic în aceasta, noi nu...
E-63 And sometime ago I was talking to a person that--on the subject of God. And it was down at--in Kentucky. And he said to me... He was an infidel. Mr. Wood and I had been squirrel hunting, and we went over to ask if we could hunt on his place. And he said, "Oh, go ahead," he said.
Brother Wood said, "This is me and my--my pastor wants to hunt."
He said, "Wood, you don't mean you've got so lowdown till you have to carry a preacher with you all the time?"
And he said, "No, this is just my pastor." Said, "He likes to hunt." And said, "I..."
And I'd been camped out for about two weeks, with beard about a half-inch long, and--and dirty as I could be from sleeping on the ground, the way we were camping. I was out resting. And that's my way of resting, because I found God in nature. That was my first Bible, was God in His nature, in His universe.
And he said, "Well," he said, "it's all right, I guess, to associate with preachers." He said, "But, you know, I have my idea of those things." He said, "I don't believe in any kind of a religion." And there was another man setting with him. And--and we went ahead, talking about religion (they did) for a while. And I just stood there, eating an apple that I picked up off the ground.
E-30 Şi cărţile noastre, şi aşa mai departe, când le vindem, ele sunt... Noi trebuie să le cumpărăm, cu patruzeci la sută mai puţin decât obţinem pe ele, şi apoi noi... asta-i, pe acolo, obţi multe deteriorări la ele, şi ai plăţile de transport pe lângă asta, apoi trebuie să le cari aici afară şi apoi să le vinzi. Păi, nu ai putea, nu ai putea să amortizezi cu ele nici dacă ar trebui, vedeţi. Dar noi o facem doar pentru că este ca să aducem Mesajul la voi, să încercaţi să vă ajutaţi, singuri; şi apoi ca să spuneţi la altcineva, şi să le daţi mai departe la ei. Asta-i pentru ce sunt aceste lucruri, nu-i aşa? Comunismul îşi distribuie cărţile şi literatura lor, gratuit, pentru că ei sunt un regim mare. Eu sunt doar o persoană. Aş vrea să fi putut, să am banii ca doar să spun "toate cărţile şi totul, gratuit," eu aş face-o. Dar nu o pot face, trebuie să am ceva ca să mă întorc din nou şi să imprim încă câteva, sau-sau să cumpăr încă câteva.
E-69 And he, this old man that was supposed to be the infidel, he said, "I've often wondered. I'd like to meet one preacher." And said, "That was the one that was over here at Acton that time." He said, "You know, the old sister over here on the hill; I can't call her name just now." Said, "That man was standing there on the Methodist Campgrounds," sponsored by the Methodist church. That's strange, but it happened. And we was having a healing campaign.
Now, you Methodists ought to believe that. John Wesley believed in it. Certainly, he did. All the early reformers believed in Divine healing.
And he said, "Standing in the meeting that night, he spoke to the sister of this old woman over here. That my wife and I and her husband, all we could do (She was so far gone with cancer, the doctors had give her up, weeks before.), and to get her on a bedpan that morning." Said, "She was in such a condition..." And said, "Her sister attended that meeting. And this preacher called this woman's name, and told her to come, lay a handkerchief on this woman with the cancer, her sister. And she did that night. And the next morning, she eat ham and eggs, and cooked fried apple pies for breakfast, and eat it." He said, "I want to meet that preacher one day." I just stood there.
And I said, "Would you know the preacher?"
He said, "No, I don't know him." And Brother Wood looked over at me and winked.
And I said, "Do you mean to tell me you don't believe there's God?"
He said, "I wouldn't believe it 'less I could see it."
E-31 Domnul să vă binecuvânteze. Şi voi vă veţi ruga pentru mine, nu-i aşa? Şi când sunt în străinătate, şi în acele locuri întunecate unde vraci stau în fiecare parte, te provoacă la tot ceea ce spui, vremurile se petrec greu, vânturile arzătoare de prigoană suflă, pot să vă pun pe listă, sau voi puneţi-mă pe mine pe lista voastră, şi să îmi pot aminti când va trebui să întâlnesc acea provocare din partea vracilor şi a diavolilor, şi lucruri acolo afară în câmp, pot spune, "San Jose se roagă pentru mine"? Vreţi voi, vreţi să faceţi asta? Ridicaţi-vă mâna dacă vreţi, spuneţi, "Mă voi ruga pentru tine." Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, fraţii mei. Vă mulţumesc.
Am venit printre voi, ca să fiu fratele vostru, şi să aduc... să ajut în a aduce pace şi pe Cristos, tot ce este bun pentru voi. Rugaţi-vă pentru mine. Dacă am uitat pe cineva, iertaţi-mă, eu nu vreau. Dar un mare şi sincer "mulţumesc," şi binecuvântările lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi.
E-73 I said, "How old is that apple tree?"
"Oh," he said, "I set it out there about forty years ago."
I said, "It's only early September; we've had no cold weather nor nothing. Tell me, sir, what is it that speaks, what Intelligence speaks to that tree and makes that sap go down into the roots and hide itself for the winter? Pour water on a stump and see if it'll do it, or set a pan full on it, and see if it'll go down and hide itself in the ground, dodging the cold weather. If it didn't do that, the cold weather would kill the tree immediately. But some Intelligence runs the sap down into the ground, out of that tree, and keeps it warm: from the leaves, that's fell on the ground, from the tree. And next spring, before even the weather begins to moderate, here comes the sap back up, bringing with it new life. Explain that to me. Tell me what does it."
He said, "I never thought of it before."
I said, "It's God in His universe. God times everything just right."
He said, "What's your name?"
I said, "I'm Brother Branham."
He said, "That's the man--name--name of the man that was over there."
I said, "That's right."He said, "With all them whiskers, and covered with squirrel blood, you?"
I said, "That's just the same; I--I'm the person."
He said, "How did you know that woman?"
I said, "I didn't."
"How did you know she was going to be well?" Said, "She just passed down the road here, she and her husband, awhile ago, walking."
I said, "I didn't know it."
Said, "Did you heal her?"
I said, "No, sir. God showed it; God healed her; it's His amazing grace."
He was eating on an apple, and he took a bite. And he turned his head, said, "You can go ahead and squirrel hunt."
I looked around, and the tears was running down his cheeks. I put my arm around him; I said, "Brother, you believe Him, don't you?" He nodded his head like that, and turned around and walked out to the barnyard. Oh, God is in His universe.
E-32 Noi trebuie să plecăm spre acasă acum, imediat. Am o adunare de aproximativ trei zile acolo în bisericuţa mea, să-i învăţ botezul Duhului Sfânt, vorbirea în limbi, semne şi minuni care să-i însoţească pe credincioşi, şi aşa mai departe; oamenilor care sunt în jur, acolo.
E-82 Sometime ago, an infidel crossed the nation years ago, forty, fifty, sixty years ago, getting converts. Oh, he was so smart with his intellectuals until modern preachers, intellectually speaking, could not hold nothing by him. And he made converts to infidelism. And one time his health give down; he went up into Colorado, near a ranch where I used to ranch and worked. And he was taking a vacation back there. The man that I know, his--had--his father had cut the--the ways through to put his camp up. And one day he was walking back out, and he stopped. And he looked at the rocks, and he said, "Just where did you come from? How did you get there?" And the winds begin to blow. He said, "Have I been wrong all the time? If there is a God, let Him speak to me."
There that infidel that preachers or no one could--could withhold him or withstand him, rather, in the words of his wisdom, but the--they was afraid of him. But the Bible said, "If they hold their peace, the rocks will immediately cry out." God has a way of doing things. The rocks cried out. There on his knees with his face to the ground, he surrendered his infidelic spirit over to God and become a sweet, humble Christian. "They hold their peace, nature will cry out."
E-33 Eu cred în toate darurile spirituale. Cred în toată Biblia. Sunt Penticostal din vârful capului până la tălpile picioarelor, înăuntru, în afară, de jur împrejur, peste tot. Eu sunt Penticostal! Da Domnule! Ei spun, "Tu eşti un 'Baptist,' ai spus." Sunt un Baptist Penticostal. Sunt un Baptist care a primit Binecuvântarea Penticostală. Astfel sunt... Îl iubesc pe Domnul Isus.
E-84 I--I'm a hunter. I--I love to hunt, 'cause there's where I found God first, was in the woods. When I was first wanted to serve Him, I didn't know how to pray. And we never went to church; our people behind was--me was Catholic. And they didn't... I, Irish, by nature, mother and father both; except my grandfather was Indian. And then they... I didn't know how to pray. And I wanted to get saved, and you know what I did first? I set down and wrote God a letter and told Him that I was sorry for what I done. And I was going to go out into the woods in a path where I used to have a real funny feeling when I'd go by these places; and I was going to tack it on the tree so He could read it when He passed by. 'Cause I knowed He lived out there in the woods somewhere. I'd seen too many things happen; I knew that He lived somewhere. And I thought, "Him, being so free from sin, He'd be out into a place where it was clean, where people wasn't at." He could be... I could find Him there better than I could among like places where people had contaminated it. I learned, my first Bible was from nature.
E-34 Şi eu predicam... Am întâlnit câţiva prieteni din Arkansas, afară, şi vorbeam despre Arkansas. Şi la Little Rock, într-o seară în timp ce... Acolo era un frate bătrân Nazarinean care era pe cârje, şi el a vândut creioane pe stradă, ani de zile. Şi iată-l aici afară pe stradă, următoarea zi, cu aceste cârje vechi, mergând în sus şi-n jos pe stradă, doar slăvindu-l pe Dumnezeu. În acea seară a fost... Robinson Memorial Audi tari um, voi oamenii din jur la Little Rock ştiţi unde se află. Şi-şi el şi-a ridicat mâna, şi a spus, "Doar un minut, Frate Branham, eu vreau să te întreb ceva."
Am spus, "Da, domnule, ce este?"
E-85 Or, you--you take these little ducks. They come from the south here, and go out, way up into Canada, and they make their nest up there in the slime. And they lay their eggs, and the little ducks are born. And then that's in the spring. That year, they raise up, all summer they're fed. And when wintertime comes, the first time there comes a cold wind blowing across the mountains where frost is, sweeps down across the prairie country where the lakes are, or the foothills, and that first cold breeze blows across there with frost in it, somewhere in that great big bunch of ducks on this pond, is a little leader, a little drake. He'll run right out there in the middle of that pond, stick that little honker up in the air, and honk four or five times; every duck on the pond will come to him. He'll raise from there. He's never been off of that pond; he was born there that spring. He'll raise off of that pond and go just as straight to Louisiana as he can go to them rice fields; no compass at all. They call it instinct.
E-35 Şi el a spus, "Şti, când te-am auzit predicând, am fost sigur că tu erai un Nazarinean." Pentru că, asta-i ce era el. A spus, "Am fost sigur că erai un Nazarinean, pentru că predici exact ca un Nazarinean." Şi a spus, "Apoi te-am auzit spunând că erai un membru, la acel timp, al Bisericii Baptiste." Şi a spus, "Toată adunarea ta, aproape, este Penticostală." A spus, "Eu nu înţeleg asta."
E-86 I've often thought, if God give enough gumption to a duck, called instinct, to lead him away from trouble, what ought He to do to a church that's borned again, full of the Holy Ghost? What ought He to do? He has no compass, but he was borned a leader. Ducks know their leader, but the church don't. The Holy Ghost is our Leader; He's our Teacher; He'll lead us into Truth and to Life. Ducks know theirs, but it seem like sometime we don't have as much intelligence as a duck. 'Cause he likes to keep in cater with what's given to him, but we try to figure out something different. That's the intellectual; you get out of God's great universe.
E-36 Am spus, "Ei bine, asta-i uşor. Eu sunt un Penticostal Nazarinean Baptist." Astfel asta-i ceea ce este. Întregul lucru este acesta: noi suntem una, în Cristos Isus, legaţi cu legăturile dragostei Sale.
E-87 I'll tell you what you can do, some of you people from the cold countries. You watch that old sow go over from the north side of the hill, and bring all them shucks and cobs around on the south side of the hill, and make her bed. And that night you listen to the news, and the news will say, "Tomorrow, it'll be fair weather," don't you pay a bit of attention to what he says. That old sow know more about the weather than he ever will know. That's exactly right. She went to the south side where it'll be warm.
You go rabbit hunting and see those rabbits setting back under the brush, like this, look out for cold weather. And if you see them get into a corn field, it's fixing to rain.
Just watch God; He moves, oh, how wonderful He is. If you'll just open your eyes, you can see Him all around you. He's in His universe, everywhere, moving. Watch Him in the sunset. Watch Him in the sunrise. Watch Him in the rainbow. Watch Him everywhere. You can see Him. He's no farther from you than your right arm is. God's in His universe.
E-37 Să ne rugăm acum înainte să deschidem Cuvântul, nu vrem să vă reţinem atât de mult acum ca să întârziaţi la serviciul vostru de biserică din seara aceasta. Dar haideţi să îi cerem lui Dumnezeu să intre şi să ne binecuvânteze, extrem, din abundenţă. Câţi aveţi o cerere acum, ridicaţi-vă mâinile şi spuneţi, "Doamne Dumnezeule, Tu doar aminteşte-ţi de mine, eu sunt-eu am nevoie astăzi"? Dumnezeu să fie cu voi.
E-90 Some years ago I was elk hunting up in Colorado where I usually hunt quite a bit. And up in the mountains there it was early in the fall, and the snow hadn't come deep enough to run the elk out of the high timber down into the valleys. So Jeff and I, the rancher, we had... I've helped him ranch in there for years and still help them on the roundup. And we'd rode up for hunting, and he'd be gone from me for three or four days. He went back up on the west fork of the Troublesome River, and I was hunting the east fork. And if we got elk, we'd hang them up, and know where to bring the pack horses, and we was just on our saddle horse.
And one day I was up high; I'd got way away from my saddle horse and up around the rim. And that late in the fall, it'll... First thing you know, the sun will be shining; then it'll rain; then it'll clear off; then it'll snow. And it's just changeable weather. And I was hunting high. It'd been pretty dry, and I heard a crack of lightning; and I looked, coming across the mountains, and the rain was coming. So I just got in behind a tree and stood there a little while till the storm was over. The winds blew and twisted, and around, and I stood in behind the trees till it was over. After it was over...
E-38 Tată Ceresc, în timp ce încă o dată ne apropiem de Prezenţa Ta Sfântă, noi s-... nu, şi, nu simţim să ne scoatem doar încălţămintea, ci noi ne luăm afară inima noastră şi o aşezăm înaintea Ta, Tată. Noi Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut Tu în această campanie mare. Ne dăm seama, Doamne, că măreţia nu înseamnă numere. Măreţia este Prezenţa Ta. Căci, a fost scris privitor la Mesia care urma să vină, că "toate locurile înalte se vor face joase, şi locurile joase vor fi înălţate; frunzele vor bate din palme, şi munţii vor sălta ca berbecuţii." Şi o persoană s-ar gândi în gândirea intelectuală, despre acel timp măreţ care va fi, căci care de foc vor veni din Cer, aducându-l pe Mesia. Dar cum s-a întâmplat? La un bătrân predicator cu arătare aspră, venind din pustia din Iudeea, nici măcar îmbrăcat ca un slujitor; cu o bucată de piele înfăşurată în jurul lui, ca o-o haină; păr peste tot pe el, şi barba pe faţa lui; predicând, nu într-o biserică, ci pe malurile Iordanului, strigând, "Pocăiţi-vă, căci Împărăţia Cerurilor este aproape!" Jos de-a lungul malurilor noroiase, au apărut urmele de paşi ale unui Tâmplar Galileean, care a intrat în apă, şi Dumnezeu aşa a recunoscut şi a onorat aceasta încât El a deschis Cerurile şi ei au văzut Duhul Sfânt coborând ca un porumbel asupra Lui. Aceea a fost măreţ. Ce numeşte omul "măreţ," uneori este nebunie în privirea Ta, Doamne. Dar ce numeşte omul "nebunie," este măreţ în privirea Ta.
E-92 I had been standing there thinking about God. It's just been a few years ago; I was holding these campaigns. And I thought, "How great God is and how wonderful." I said, "I must've been born for this place, out in the woods, alone by myself, away from peoples, and crowds, and the sick, and the afflicted, and everything, the telephones a-ringing, and the ambulances a-coming." I thought, "How sweet and peaceful. Lord, let me stay here. And I--I was born for this; this is my nature; here's where I belong. Here's where You live." And I thought, "Well, if I don't get it in this one, I'll have it in the millennium, so I'll just wait for that time."
E-39 Acum suntem atât de bucuroşi că un lucru măreţ s-a întâmplat în San Jose. Aici stau slujitori care şed aici, unii dintre ei aparţin la Adunările lui Dumnezeu, unii dintre ei aparţin la Biserica lui Dumnezeu, Independentă, şi Penticostalii Uniţi, şi toate felurile diferite. Şi iată-mă aici stând între ei, fără să aparţin la nici una din organizaţii, dar încerc să stau în spărtură, vorbind pentru toţi. Şi noi suntem una, în Tine; o inimă, un acord, un loc. Ce timp pentru Duhul Sfânt ca să reînnoiască ceva! Acordă aceasta, Doamne. Fi Tu cu noi, Doamne. Binecuvântează fiecare denominaţiune care este reprezentată aici. Acordă aceasta, Tată. Toţi aceşti predicatori buni, fie ca bisericile lor să crească şi să prospere, Doamne. Fie ca bolnavii să fie vindecaţi, orbii să vadă, surzii să audă, păcătoşii să fie mântuiţi şi umpluţi cu Duhul Sfânt. Fie să se deschidă o trezire prin această ţară aici, care să zguduie toată Coasta de Vest. Acordă aceasta, Doamne. Fă să izbucnească aşa un zel în mijlocul fraţilor mei, ca ei chiar să nu se poată odihni; unul să-l înflăcăreze pe celălalt, şi fiecare biserică va înainta într¬o singură unitate mare, având părtăşie unul cu altul, frângând pâinea din casă în casă, într-o singură inimă. Admite aceasta, Doamne. Trimite acea trezire care o aşteptăm.
E-93 And when the storm ceased, I kind of walked out and--from behind the tree. And way back over on the side of the mountain, I heard an old bull elk begin to--to bugle. And he was calling to the rest of the herd; they got scattered, time of the storm. And he begin to call to the mate. Then as David said in the Scriptures, "When the deep calleth to the Deep..." If there's a deep, calling, there's got to be a Deep to respond to it, somewhere.
And then that nature begin to rise up in me. "Here's the place for me to stay. Oh, that's music." Way back over here, the old gray wolf howled, and the mate answered it down in the bottom. Oh, my. That's when the deep really calls to the Deep; to hear that wild call of the wolf, some wild animals scream, the birds scream. To me, it's God. I can hear Him amongst His beasts and His animals.
E-40 Binecuvântează adunarea, în timp ce ei aşteaptă în după ameaza aceasta vindecarea lor, şi mulţi după mântuirea lor. Şi ajută-mă, O Dumnezeule, aşa cum citesc din Cuvântul Tău sacru. Fie ca Duhul Sfânt să ia ce este al Tău, Doamne, şi să îl aducă în inimile noastre. Şi atunci foloseşte-mă, Doamne, să dau o porţie satisfăcătoare din Cuvântul Tău la fiecare inimă flămândă în parte. Ascultă-mă, mă rog, Tată, în Numele lui Isus eu o cer. Amin.
E-95 The wind a-blowing, I happened to look and back over here where the... Blowing, cold enough to freeze the water on the evergreens... The sun come out over into the west, this way, and looked like a eye looking through there, like God, in the sunset. And I noticed it caused a rainbow across the canyon. And I begin to think, "There He is in the rainbow. There He is over yonder in the calling of that elk. There He is over there in the wolf calling. Here He is in the trees. I can hear His voice whispering. There He is yonder in the rainbow."
For, "He was to look upon as Jasper and Sardius stone, with a rainbow over His head: Alpha, Omega, the beginning and the end; He that Was, Which Is, and Shall Come; the Root and Offspring of David." And with the rainbow, seven colors, perfection... God is perfected in sevens. And there He was also as rainbow, as a covenant.
E-41 Cineva tocmai mi-a dat un bileţel, şi a spus, "Fratele Baxter, din Canada, îţi trimite dragostea şi salutările lui, şi el se află aici în California acum, ţine o adunare la Concord." Dumnezeu să îl binecuvânteze pe Fratele nostru Baxter. George Patterson, eşti aici? George Patterson, eşti tu în adunare? Dacă eşti, transmite dragostea mea... Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Patterson; transmite dragostea mea Fratelui Baxter, un om bun. Şi dacă careva dintre voi sunteţi pe acolo, dacă vreţi să auziţi o predică predicată de un om care ştie cum să o facă, mergeţi să îl ascultaţi, dacă sunteţi pe acolo; cu siguranţă este un predicator minunat. Noi am fost împreună pentru mulţi, mulţi ani. Dragostea mea nu s-a stins niciodată pentru Fratele Baxter; nu se va stinge niciodată. El are o biserică mare în Canada. El nu a mai putut fi cu mine, din cauza solicitării din partea bisericii lui.
E-97 Everywhere you look, you can see God, if you'll just look into His nature. And while I got all filled up... Going to tell you something, then you'll know I'm--I'm a real Baptist. While I was looking at that, I got so full of the Holy Ghost until I set my gun against a tree and run around the tree just as hard as I could, kicking one foot up in the air, and screaming to the top of my voice, hollering, "Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah," just around, around, around, around, till I almost fell down; had to stop and jerk my hands up-and-down in the air, hollering, "Glory, glory, glory, glory, glory. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah," just as hard as I could run. I couldn't think of nothing else to say. My heart was a-bubbling over.
What was it? The deep calling to the Deep. I heard God out yonder in a way that maybe that you wouldn't hear Him. But to me, He was in His universe calling back, "I'm the God of creation. I made all things by My Own hand."
E-42 Ştiu cum este. Chiar şi Tabernacolul meu astăzi, din care fundaţia mea... Acum, oamenii care trimit donaţii la această fundaţie, are un număr guvernamental care vine înapoi la voi, ca să vă dea scutire de impozit pe tot ce trimiteţi la această fundaţie. Este o-o fundaţie non profit, numită Tabernacolul Branham. Şi eu ştiu, acolo, acei administratori pun presiune asupra mea, "Să construim un tabernacol mare, tu rămâi aici şi să vină oamenii la tine." Asta sună bine, dar aceea nu este voia lui Dumnezeu pentru mine. Există unii oameni care nu au suficienţi bani ca să vină la mine, trebuie să mă duc eu la ei. Vedeţi? Astfel eu-eu ştiu cum este să ai presiune pusă pe tine.
E-99 Yes, if somebody come in the woods, they'd thought they had a maniac in the woods. Around, around, around, around, around that tree I went, just having me a glorious time. I wasn't... Anybody, I didn't care whether they heard or not. I was fifty miles, thirty miles, anyhow, from anybody, as far as I knew. But around and around the tree I went, screaming. Because what? I was in God's cathedral. I could see Him everywhere, the sun, the streaks coming through the wood, the rainbow yonder, the wolf hollering, the elk hollering. I could hear Him in the winds. Oh, my, He's everywhere. Way higher, you could see where the snow peaked the mountains, and shadowing off down into the evergreen. Oh, just look anywhere, you'll see Him. He's in His universe. You believe that?
E-43 Şi Fratele Baxter o avea pusă pe el, astfel a trebuit să lase campania şi să meargă la biserica lui. Domnul să îl binecuvânteze pe Fratele nostru Baxter. Transmiteţi-i dragostea şi salutările mele, personal, din partea mea, dacă vrei, frate.
E-101 I stood there a little bit. And after while I heard something going, "Chatter, chatter, chatter, chatter. Chatter, chatter, chatter."
I thought, "What's that?"
I looked around. There was an old blowdown there where a--a former storm had blowed some trees, and there was a little pine squirrel. I don't know whether you know what they are or not. How many knows what a pine squirrel is? He's the noisiest little fellow that there is in the country. And he jumped up on an old tree stump there. And he was just acting like he was about to... He was going to tear me to pieces, just, "Chat, chatter, chatter chatter." He was jumping up-and-down, shaking all over, as hard as he could. Oh, he was going to cut me up.
Well, I thought, "Little fellow, there's no need of you getting all that excited. You're not going to do nothing. And I... Did I... What? Did I scare you?" I thought, "Well, you oughtn't to get scared about that. I was only praising the God that made both of us. See? There's no need of you getting all tore up. I was praising Him, so don't get all excited like that. Well, I was just praising God; you ought to have knowed better than to holler at me like that. Don't interrupt me when I'm shouting like that, because I'm having a good time. Leave me alone." See?
E-44 Acum să deschidem în Scriptură, pentru următoarele aproximativ douăzeci de minute, la ceva din Cuvânt, care, Acesta nu va da greş niciodată. Şi toţi oamenii care sunt aici, bolnavi, în nevoie pentru orice, doar lăsaţi-vă să pătrundeţi direct în Cuvânt. Aveam de gând să predic în după-amiaza aceasta despre Cum Vulturul Îşi Scutură Cuibul, dar, am aflat, că băieţii au adus-o aici şi au vândut-o printre oameni, sub o formă de carte. Şi atunci, fiind doar puţin răguşit în gâtul meu, am luat un alt text. Şi acum cred că am menţionat tot ce trebuia să menţionez. În regulă. Să deschidem la Ioan, Sf. Ioan, al 14-lea capitol, pentru citirea noastră din Scriptură. Şi ascultaţi atenţi în timp ce citim primele opt versete din Ioan 14.
Să nu vi se tulbure inimile: aveţi credinţă în Dumnezeu, aveţi credinţă şi în Mine.
În casa Tatălui meu sunt multe locaşuri: dacă n-ar fi aşa, Eu v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc.
Şi dacă Mă duc şi vă pregătesc un loc, Eu voi veni din nou, şi vă voi primii la Mine; ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
... unde Mă duc voi ştiţi, şi calea voi o ştiţi.
Toma I-a zis, Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem să ştim calea într-acolo?
Isus I-a zis, Eu sunt calea, adevărul, şi viaţa: nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.
Dacă voi m-aţi fi cunoscut pe Mine, voi aţi fi cunoscut şi pe Tatăl meu: şi de acum încolo voi mă cunoaşteţi, şi m-aţi şi văzut.
Filip i-a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl, şi ne este de
ajuns; cu alte cuvinte, satisface.
E-104 And so I happened to notice the little fellow would cock his little head sideways and look down into that brush. Well, come to find out that he wasn't barking at me. Out of that brush, through the storm, there'd been a big eagle had been forced down. And he was mashed down into that, blowed down into that blowdown. And the big fellow, that's what the little pine squirrel was all excited about. And he jumped up on a limb.
I thought, "Now, wait a minute here; there's something somewhere. Because I was worshipping God, running around and around this tree here. And I see Him in all these different elements of His and this nature. Now, why would He interrupt me for such a thing as that?" Now, there's an old eagle. I admire the eagle. But I looked at him, and I thought, "Well, what's... Could I see God in him? Now, what would that be?"
E-45 Acum asta-i despre ce vreau să vorbesc, în această după¬amiază. A fost strigătul inimii umane, pentru... de când existăm ca fiinţe umane, nouă ne-ar place să îl vedem pe Dumnezeu. Şi vreau să iau cam patru căi, în această după-amiază, ca să vi¬l arăt pe Dumnezeu. Mai întâi vreau să îl iau pe Dumnezeu în universul Său, Dumnezeu în Cuvântul Său, Dumnezeu în Fiul Său, Dumnezeu în poporul Său. Şi am putea lua aceasta în multe alte moduri. Dar mi-ar place să vorbesc de la acele patru subiecte, patru moduri diferite asupra cărora ne vom uita, să vedem dacă îl putem vedea pe Dumnezeu. Acum, nu există nici o persoană aici căruia nu i-ar place să Îl vadă. Nu v-ar place să îl vedeţi pe Dumnezeu? Mie mi-ar place să Îl văd. Astfel dacă El este Dumnezeu, care noi ştim că El este, atunci de ce nu Îl putem vedea?
E-106 I looked at him. His great, big gray-looking eyes, and he stood there on that limb, looking at me. And he'd look at this squirrel and then look back to me; then look at the squirrel. I said, "I guess you're looking us over." So I thought, "Do you know what? I could shoot you if I wanted to." And I looked at him. And my rifle was setting up against the tree. I said, "Did you know I could shoot you if I wanted to?" Never paid a bit attention to it, just setting there.
I thought, "Oh, that's what God wants me to see, 'Don't be afraid.'" That eagle's brave; he's not afraid of nothing. He wouldn't be ashamed to tell his boss he'd got healed by Divine healing. It didn't bother him. He's a--he's strong. He wouldn't be afraid to testify if he'd received the Holy Ghost. If It was for him, he'd sure testify of It; 'cause he's brave; he's nothing to shame about him.
E-46 Iov odată a spus asta, cea mai veche Carte din Biblie, a spus ceva de genul acesta, "Dacă aş fi ştiut doar unde locuieşte El, m¬aş duce să-I bat la uşă. Şi mi-ar place să stau de vorbă cu El." Şi el a ajuns să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus să se încingă ca un bărbat, căci El urma să-i vorbească. Şi El a coborât înr-un vârtej de vânt, şi a vorbit cu Iov.
E-108 "Well," I thought, "what you so brave about? What makes you brave?" I begin to notice then; he kept feeling those wings. You know how they move their feathers back and forth, you know, pull their wings. I thought, "Oh, I see. Uh-huh. God gave you two wings. And you know good and well that you could take them two big wings and get in that timber before I could even reach that rifle." He had confidence in what... God gave him them wings, and he knowed what them wings would do for him.
How much different it is with the human being? God gave us the Holy Ghost, and we still don't know what It'll do for us. That's right. It's unlimited what He'll do. "Whatsoever things you desire, when you pray, believe you get it, and you shall have it." That eagle could trust his God-given wings. You know why? I think, a lot of times, the eagle had tried it out. He knowed what he was talking about. And we got the Holy Ghost and haven't tried It out. That's just where it's at. See, if we'd let nature work in us like the--the animal does... Sure, he knows what to take ahold of and what not.
E-47 Îmi aminteşte de o... acolo aproape de casa noastră. Noi trăim lângă Râul Ohio. Şi acolo era un băieţel care a mers la o anumită Şcoală Duminicală, o Şcoală Duminicală Baptistă, în ţinutul nostru, şi el era foarte mult entuziasmat. Într-o zi când a întrebat-o pe mama lui, "Dacă această Persoană mare care se numeşte Dumnezeu, pentru care mergem la biserică să ne închinăm, dacă El este o Persoană aşa de mare, mă întreb dacă a-i putea să mă laşi să Îl văd? Mi-ar place să Îl văd."
E-110 So he--he knowed the distance from where I was standing from my rifle; he could be in that timber, and I'd never see him. So he kept moving those big wings. And I watched him; I said, "Old boy, I'd never shoot you. I am so proud of you." I like to see something that's got some spunk to it, something that'll stand up when they know what they're doing. Don't you like to see that?
That's the reason I like the Pentecostal church. Don't care what the world says, call them holy-rollers, everything else; they stand right up and shout just the same, praise the Lord, go right on. I like that. Certainly, stand right up to it. Don't make any difference who it is; stay there and give your testimony; give God praise.
E-48 "Oh," mama i-a spus juniorului ei mic, a spus, "ei bine, fiule, tu trebuie să o întrebi pe învăţătoarea ta de Şcoală Duminicală, mama nu este în măsură să îţi ofere acel răspuns."
E-112 I watched this old eagle as he moved around there, you know, a little bit. And I happened to notice; he wasn't watching me so much; he was getting tired of listening to that squirrel curse him, "Chatter, chatter, chatter. Chatter, chatter, chatter." Ah, he just looked over at him. After while he got annoyed at him, so the only thing he done was just give a great big jump like that, and flopped his wings about twice, and he was beyond the timber. Then he never flopped one more time; he just set his wings. And every time the air would rise, he'd rise with it. And I stood there and looked at him. As every time the wind would rush in, he'd go a little higher: never moved a feather, just going up, up, up, up, until he become a little spot.
I stood there, and tears begin to run down my cheeks. I said, "O God, this is a great place to be. Here's where I love to be. There You are in that eagle."
E-49 Astfel la Şcoala Duminicală a vorbit cu învăţătoarea lui, şi ea a spus, "Nici eu nu sunt în măsură, să îţi răspund, astfel tu mai bine întreabă-l pe păstor."
E-114 See, he just made one big jump, and he trusted his wings. He didn't flop from one meeting to another and go from one church to another. He just made one big flop, then set his wings in the power of God, like the Holy Ghost, and carried him away, on, on, on, on. He got away from this little old chipmunks of the earth here, earthbound; they ain't got no wings, and don't know how to fly. "Chatter, chatter. Days of miracles is past. No such a thing as the Holy Ghost; that's for another day passed by." Oh, just set your wings in the power of God; let the Holy Ghost rise you above it, go on and on and on. He couldn't even hear no more chipmunk, ground squirrel, or whatever you want to call him. Got tired of that chatter, chatter. Oh, if the church, one of these days will get tired of that, and they'll know how to set their wings; and they'll take a walk with God and go home out of it.
"Days of miracles is passed." Tell me when. Just come too late to tell us that, didn't they? "Days of miracles is passed. No such a thing as the Holy Ghost. Speaking in tongues is just make-believe." That's all they know about it. So the thing to do is just set your wings.
E-50 Şi după predică, l-au întrebat pe păstor. Şi păstorul a spus, "Nu, fiule." A spus, "Nimeni nu îl poate vedea pe Dumnezeu." A spus, "Dumnezeu este chiar ca şi aerul, şi nu Îl poţi vedea." Şi, desigur, asta nu l-a satisfăcut pe băieţaş.
E-115 He didn't flop now from place to place. "I'll go over and see if this, and I'll go over and see if that." He just knowed how to set his wings. And that's all you have to know how to do about Divine Healing, about the Holy Ghost, is just know how to set your faith in the power and promises of God. It'll pack you right on up. You just go right on up. Every time it blows in, you'll rise higher and higher, and higher and higher; till you'll not be able to hear this here, "Chatter, chatter, chatter. Days of miracles is passed. Bunch of holy-rollers." You'll not even pay any attention to it. You'll be so far beyond them, till you'll be out of hearing distance of them. Your soul will be lifted into a spot where...
E-51 Şi el obişnuia să fie prieten cu un bătrân jos pe Râul Ohio. Şi el era un tipic bătrân pescar, încărunţit în barbă, şi este cam în vârstă de şaizeci şi cinci, şaptezeci de ani, burlac, trăia pe o cocioabă de bărcuţă. Şi am pescuit cu el, eu însumi, şi obişnuiam să mergem sus în apropierea insulelor şi să pescuim, aşezam fire cu cârlige. Astfel acest băieţaş era cu el într-o zi, sus pe râu. Şi pe drum la întoarcere, s-a pornit o furtună şi ei au fost nevoiţi să se grăbească la mal, ca să acosteze bărcuţa, pentru că valurile erau atât de îngrozitor de mari şi cu creste albe, încât ar fi răsturnat mica ambarcaţiune. Astfel după ce a încetat furtuna, şi ei au venit de după copaci, au împins bărcuţa de la mal, şi au ajuns afară în curentul râului, care era cam lat de o milă Râul Ohio acolo. Au pornit în jos pe râu, plutind înainte, în timp ce bătrânul pescar trăgea vâslele.
E-116 Oh, sure, God is in His universe. You believe that, don't you? Oh, we could spend hours just on that one thing. But I've got to jump to another. You believe God's in His universe? Now, next, God is in His Word. Now, you look around the universe and you'll see God. Certainly, you will. Now, God's in His universe.
Now, God is in His Word. God keeps His Word. That's what makes the Bible real. That's what we can challenge any atheist, any unbeliever, any Mohammedan, any Buddha, any witch doctor, any spiritualist, anything else in the Name of the Lord Jesus, and make this Word live, because God is in His Word.
I was discussing the other day with a--a certain denomination of church that believes that--that the church is the answer, not the Word. They said they wrote the Bible. The Bible was the... It was a history of their church. And he said, "God is in His church."
I said, "The Bible said God is in His Word."
"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelled among us." That's right. He was the Word of God, the spoken Word of God. And God is in His Word. Every promise God makes, He stands by His promise. The only thing we have to do is, we take His Word into our heart, and don't doubt It, but believe, then God makes that Word (which is Hisself on the inside of you) go to work and bring to pass the very thing that He promised.
E-52 Şi în timp ce erau după copac, bătrânul pescar i-a spus băieţelului povestea (pentru că îl întrebase) de ce nu era el căsătorit, şi nu avea pe nimeni care să se îngrijească de el. Şi a spus, "Oh, fiule, există Cineva care se îngrijeşte de mine. Şi motivul că nu sunt căsătorit, este că soţia mea este în Cer, mă aşteaptă." Şi a continuat cu povestea.
E-120 Did He do it in Abraham? Why, Abraham, and a man sixty-five years old, or before he even--or seventy-five years old, before he received the promise. And he took that Word into his heart and kept It there for twenty-five years. But It produced just exactly what the promise was. Is that right?
God is in His Word. We all know that. There's not one speck of the Bible contradicts Itself. I've offered anybody anything they want; I'll preach the Gospel and take up love offerings for a year and give it every bit to a man that can take the Word of God and disprove It by the Word of God to me. That's right. It's not there. And I've had that challenge out for years and years; I'm still taking my own love offerings. 'Cause it's not there. You might be so scrupled up in your own intellectuals, because the Bible is... Jesus thanked His Father for hiding it from the eyes of the wise and prudent and revealing It to babes such as would learn. See, It's the Word of God.
E-53 Şi aşa cum a ajuns afară în curent, se îndreptau spre Est cu bărcuţa... sau mergeau spre vest, adică, cu bărcuţa, şi bătrânul pescar cu faţa... înapoi sus pe râu înspre vest, era după-masa, şi-şi soarele apunea. Şi, după ploaie, a apărut un curcubeu.
E-122 The Word is like a seed. Now, you take a seed. You people here on the west coast, you're great agriculturists. Now, you take your orange tree. Now, you take your orange tree when you first get it, it's a seed. You put it in the ground, and that seed will produce an orange tree. Sure. Now, that's the way it is. Now, this orange tree, the only thing you do with that, when it's just about as high as your--one inch high. I don't know how many bushels of oranges a tree would produce in its lifetime. Let's say, for instance, five hundred bushels. Now, that may be over or under; I do not know; but say five hundred bushels. Did you know that every orange that'll ever be in that tree is in it when it's just about one inch tall? Did you know that? Sure, it is. Where? It come from the seed.
Now, the only thing it is, it's just planted out, set out. And it has to draw, it sucks water from the earth to get nourishment. And it sucks water from the earth, and it has to drink more than its portion. And every time... 'Cause it has to push out. And when it drinks in water, it pushes out limbs; drinks in more water, pushes out leaves; drinks in more water, pushes out blossoms; drinks in more water, pushes out at--a oranges. It just keeps drinking and pushing out. But it has to drink.
E-54 Şi, oh, eu cred că acela este cel mai frumos timp! Când ploaia a spălat toată murdăria de pe copaci, şi-şi ei arată aşa de frumoşi, verzi, în culorile lor originale. Şi toate florile sunt frumoase şi atmosfera este joasă, şi aduce afară mirosul trandafirului. Este doar un timp frumos, după o ploaie.
E-124 That's the way a believer is; he's set right in the middle of the Word of God. Amen. And if he has any need for anything, he just drinks and pushes out, drinks and pushes out. When a man is filled with the Holy Ghost, everything that he'll ever use in his life's journey is in him right then. Yes, sir. The only thing we have to do is drink, and drink, and drink, and drink, and drink till we get it. We are planted in Christ Jesus. And to my interpretation of Him, He is the inexhaustible Fountain of Life. That's exactly what I think He is. And when we're planted in Him, He's inexhaustible. We can draw from Him, goodness, meekness, gentleness, patience, power, healing, any [Blank.spot.on.tape--Ed.] promise that He give, 'cause we're planted in the Seed of His Word. And It will produce just exactly what God said It would produce. It's a Seed, the Word.
E-55 Mă gândesc că într-un fel îmi aminteşte, după o trezire, când Duhul Sfânt a venit înăuntru şi a spălat tot praful, şi-şi ne-a îndulcit din nou înaintea Domnului. Doar a sta în Prezenţa a... cum sunt eu în această după-amiază, doar scăldându-mă aici în Prezenţa Domnului Isus. Duhul Sfânt luând la o parte toate îndoielile şi temerile şi lucrurile de la noi, şi noi stăm împreună, după ce o-o ploaie din Cer ne-a umplut sufletele.
E-125 God is in His Word. We believe that, don't we? All of us believe it. You see God answering. Way years ago, when He told them to go up, Pentecost, they'd receive the Holy Ghost... Years before that in Isaiah, He said, "Precept must be upon precept, line upon line, here a little, there a little. Hold fast to that what's good. Stammering lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest." See, He told it way before, then His Word come right over and was made manifest. All, the promised Messiah from the garden of Eden, "the Seed should bruise the serpent's head," so forth, come to pass. God is in His Word.
E-56 Aşa cum bătrânul pescar a început să-şi tragă barca înainte, micuţul a observat că lacrimile au început să-i coboare pe faţa bătrânului pescar. Şi băieţaşul s-a întors să vadă la ce privea el, şi acolo era un curcubeu pe cer. Astfel micuţul care stătea în partea din spate a bărcii, a devenit entuziasmat. Astfel el se ţinea de partea cu frânghii, şi s-a ridicat, şi a alergat înspre pupa bărcii şi a căzut jos în poala bătrânului pescar. Şi a spus, "Vreau să te întreb ceva ce nici mama mea nici învăţătoarea mea de Şcoală Duminicală, sau păstorul, nu îmi pot răspunde."
E-126 Now, God's in His universe, say "amen" if you believe it. [Congregation says, "Amen"--Ed.] God is in His Word. You believe it, say "amen." ["Amen"--Ed.]
Now, God in His Son... Now, God was in His Son. "God was in Christ reconciling the world to Himself." That's what the Scripture said. He, God come down and lived in a body borned to the virgin Mary, and God manifested Himself through Christ to show what His--His attributes was, to show that He loved, to show that His patience, to show His power, to show and to manifest Himself. God lived in Christ, reconciling the world to Himself.
E-57 Şi bătrânul pescar s-a oprit din vâslit, şi a spus, "Ce este, băieţaş?"
E-128 I spoke to a woman here sometime ago, or she called my attention. She said, "Pastor Branham," she said, "I appreciate your sermons. I--I'm a... I attend your meetings." But she belonged to a certain denominational church that does not believe that Jesus was Divine. And she said, "Well, He wasn't Divine." And I said... Said, "You try to make Him too Divine."
I said, "He was Divine."
Oh, she said, "Sir, I'll admit that he was a good man." And I don't want to hurt your feelings; some of them people are my precious friends. It's Christian Science. And he said, "He--he isn't Divine." Said, "I'll admit he was a prophet, but he wasn't Divine. And you try to make him Divine."
I said, "He was either Divine or the greatest deceiver the world ever had." That's right. I said, "He was Divine. He was more than a prophet. He was God over the prophets. Sure He was." I said, "He was Divine."
E-58 A spus, "Eu te-am observat că priveai la acel curcubeu." A spus, "Mi se spune că Dumnezeu l-a pus acolo sus."
El a spus, "Este adevărat, băieţaşul meu."
A spus, "Dacă Dumnezeu este atât de mare, ar putea cineva să Îl vadă?"
E-131 And she said, "Now, you said you was fundamental and you believed the Scripture."
I said, "I do."
And she said, "If I'll prove to you by your own Bible that he wasn't Divine, will you witness that I'm right?"
I said, "Yes, sir. If the Bible said He wasn't Divine, then I'll believe the Bible." And I said, "But I've got to see the Scripture."
She said, "In John, over in St. John it said when Jesus went down to the grave of Lazarus, he wept." And said, "You know, if He was Divine, he could not weep."
I said, "Sister, is that where you base your thoughts?"
She said, "Yes, sir. And that's true. He went to the grave of Lazarus, he wept, that showed that he wasn't Divine."
I said, "Your argument is thinner than the broth made out of a shadow of a chicken that starved to death." I said, "Well, you know better than that."
And she said, "Oh, he was--he was--he was a prophet; he was a good man."
I said, "He was more than... God was in Him. He was a man, but He was a--a dual Person. One, He was a man; the Spirit in Him was God." I said, "God was in Christ."
She said, "Aw, no."
I said, "Look, lady, I'll take your own Scripture. He was a man, but He was a God-man. When He went down to the grave of Lazarus, He did weep like a man. That's true. But when He stood there, straightened His little stooped shoulders up, and said, 'Lazarus, come forth,' and a dead man, that'd been dead four days come to life. That was more than a man. Man couldn't do that. That was God in His Son."
E-59 Şi bătrânul pescar l-a strâns pe băieţel la pieptul lui, şi a spus, "Binecuvântările să fie peste tine, băieţaşul meu! Lasă-mă să îţi spun ceva. Tot ce am văzut în ultimii cincizeci de ani a fost Dumnezeu."
E-140 He was a man when He come off the mountain, hungry, looking for something to eat, looking right on a tree to find something to eat. He was a man when He was hungry. But when He took two fishes and five biscuits and fed five thousand, that was more than a man. That was God in His Son. Sure was.
He was a man when He was laying out there on that boat that night; virtue had gone out of Him, till He was so weak he couldn't--the waves didn't even wake Him up, tossed about in that little old boat like a bottle stopper out there on a mighty sea. The ten thousand devils of the sea swore they'd drowned Him that night while He was asleep. He was a man when He was sleepy and tired. But when He put His foot upon the brail of the boat, looked up, and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed Him, that was more than a man. God was in His Son. Absolutely.
He was a man when He died there on the cross, screaming for mercy. He was a man when He died. He cried like a man; He had pain like a man. But on Easter morning when He broke the...?... death, hell, and the seals of the grave, and rose again; He's more than a man; He proved He was God.
Living, He loved me; dying, He saved me;
Buried, He carried my sins far away;
Rising, he justified freely for ever;
Someday He's coming, oh, glorious day!
E-60 Era aşa de mult Dumnezeu în interior, încât el Îl putea vedea în exterior. Acum, acela este unicul mod în care veţi reuşi vreodată să îl vedeţi pe Dumnezeu, este să Îl aveţi în interiorul vostru, daţi-I voie să privească prin ochii voştri, şi El se va declara pe Sine.
E-143 God was in His Son reconciling the world to Himself. Do you believe that? Sure. God was in His Son. Quickly, our time gets away. One more thing. We... You believe God is in His universe? [Congregation says, "Amen"--Ed.] God is in His Word? ["Amen"--Ed.] God was in His Son? ["Amen"--Ed.]
Now, God in His people. All right. We'll see whether He comes down to human beings the same as He does to nature. Human beings is part of His nature. Certainly, they are. Now, notice, God was in His people.
E-61 Desigur, Dumnezeu este în Universul Său. Nimeni care este în toate facultăţile mintale nu s-ar putea gândi la... Mergeţi aici jos la Los Angeles, la Muntele Palomar, pe undeva, şi priviţi la aceea, acele fotografii care le-au făcut. Şi acel observator mare, unde că o sută douăzeci de milioane de ani lumină de spaţiu, puteţi vedea. Transformaţi aceea în mile, şi vedeţi unde aţi merge. Păi, aţi întinde un rând din cifra nouă în jurul acestui oraş, şi încă nu veţi reuşi să-i transformaţi în mile. Dar dincolo de aceea încă există sistemele solare, în continuare dincolo! Şi când o persoană priveşte la aceea, este un singur lucru care îl poţi face, este să îţi ridici mâinile şi, "Ce," să cânţi, "Ce mare Eşti! Ce mare Eşti!" Fiecare rotindu-se perfect, încât îţi pot spune eclipsa soarelui şi a lunii, cu douăzeci de ani înainte să se întâmple, până la minut. Atât de perfect sincronizat de Dumnezeu!
E-145 Who was it the other night in our text in Elijah, when a little baby had died of a sunstroke, and been laid for hours and hours on the prophet's bed, when a man called Elijah, walked back and forth, up-and-down the floor, and laid his body on that dead baby, and he come to life? That was God in His people. It certainly was.
Who was it, that when Saint Peter, the apostle, a fisherman so ignorant... The Bible said, "He was ignorant and unlearned." Who was it, when he walked down along the streets, and people laid the sick in the shadow of that man, and they were healed? Was it a man's shadow that healed them? It was God in His people that did the healing.
Who was it in Saint Paul, when they took from his body handkerchiefs or aprons, and laid on the sick? God was in His people. They recognized God in Saint Paul. Certainly, they did.
E-62 Şi apoi dacă veţi observa doar în natură, cum se va mişca Dumnezeu prin universul Său. Cum că lumea este înclinată doar un pic, ca să unească aerul cald cu cel rece, ca să creeze ploaia care vă udă recoltele. Cum că Dumnezeu locuieşte în universul Său! Credeţi voi asta? Sigur, El o face.
E-148 Who was it when a bunch of little cowards prayed, took the Word of God and went up to Pentecost? They had the doors all barred up, and the windows barred up, and they were in there for ten days. All of a sudden there came a sound from heaven like a rushing, mighty wind; it filled all the building where they were setting, and cloven tongues set on them like fire. And out into the streets they went, where they was once a-scared, went out there, preaching the Gospel and carrying on like a bunch of drunk people. What was it? God in His people, God moving among His people.
God is in you. God, the Holy Spirit is in you, moving around now, reconciling the world to Himself.
E-63 Şi cu ceva timp în urmă stăteam de vorbă cu o persoană, pe tema despre Dumnezeu. Şi era jos la, în Kentucky. Şi el mi-a spus... El era un necredincios. Eu şi cu d-l Wood eram la vânătoare de veveriţe, şi ne-am dus să întrebăm dacă am putea vâna pe proprietatea lui. Şi el a spus, "Oh, mergeţi," a spus.
E-150 What makes these inspired ministers preach the Gospel? What makes them? Perhaps one time drunkards; one time gamblers; one time bad men; all of a sudden something changed. And here they stand, preaching the Gospel and giving their lives out. And some of them, nearly, living just as poor as they can. When they were businessman and could be rich, ride in big cars and have luxury, but they sacrificed it and give it away. Why? God's in His people reconciling the world to Himself. God's in His people.
What is it strikes a little woman or a little man, and he rises, and his face lights up like a candle, and speaks with a language he knows nothing about, and another one rise under the same kind of an inspiration and give a message to a church? God in His people. Amen.
E-64 Fratele Wood a spus, "Sunt eu şi al meu-păstorul meu, vrem să vânăm."
E-152 What is it comes to this platform, meeting after meeting, and performs the same miracles that Jesus did when He was here on earth? It's God in His people. No matter how much it would be in me; it has to be in you too. Because it won't work just by me by myself. It takes you and I together to do it (That's right.): all of us together, God in us all. God, not only in Methodist or Baptist, or Pentecostal, or Presbyterian, but God's in every believer that's received the Holy Ghost. That's God, the Holy Ghost, in the people reconciling the world to Himself.
Watch how He makes the people believe it. By the same things He's did to the first ones at Pentecost, He does it to them today the same way. They received the Holy Ghost in the same manner, same signs and wonders follows them.
God's in His universe. You believe that? [Congregation says, "Amen"--Ed.] God's in His Word. You believe that? ["Amen"--Ed.] God is in His Son. You believe that? ["Amen"--Ed.] God's in His people. You believe that? ["Amen"--Ed.] God moving in all...
E-65 A spus, "Wood, nu vrei să spui că ai ajuns atât de jos încât să trebuiască să cari tot timpul un predicator cu tine?"
E-156 Therefore Philip said, "Show us the Father, and it will satisfy us."
I'm satisfied today that I can see God everywhere I look. I don't only see Him, but I feeled Him, and I know He's here. The poet said, "You ask me how I know He lives, He lives within my heart." I watch His Spirit and see It motivate me, move me. You're motivated by Something, the Holy Spirit. God is here today, friends. God is here.
He's in His nature out yonder, summer and winter, leaves, flowers, birds, animals. He's in the sunset, the sunrise. He's in the solar system. He's everywhere. God is everywhere. He's in His universe.
E-66 Şi el a spus, "Nu, acesta este doar păstorul meu." A spus, "Lui îi place să vâneze." Şi a spus că eu...
E-159 God is in His Word. Anybody will take His Word, any promise... Let me go on record by saying this. If you'll take the right mental attitude towards any Divine promise of God, it'll bring it to pass. That's what I think about His Word. You take any promise in Here, and you take the right mental attitude towards it, God will bring it to pass for you. God is in His Word.
God is in His Son. He was Divine. He's the Son of God. I believe that with all that's in me. I believe it. Yes, sir. He was not more... He was a prophet. Sure, He was a prophet; He was a preacher; He was a singer. He was--He was God, God manifested in the flesh. God come down in the flesh to reconcile the world to Himself. Then that wonderful Son of God died. And when He died, He gave His Life. He rose again on Easter, and God raised up His body and set it on His right side, and sent the Holy Spirit back to continue to manifest Himself among the people.
E-67 Şi eu eram afară în camping cam de două săptămâni, cu barba cam de jumătate de inch; şi-şi pe cât de murdar puteam fi, pentru că dormeam pe pământ, în felul cum eram în camping. Eram afară, să mă odihnesc. Şi acela este modul meu să mă odihnesc, pentru că l-am găsit pe Dumnezeu în natură. Aceea a fost prima mea Biblie, era Dumnezeu în natura Lui, în universul Lui.
E-161 And the same Spirit was in Jesus Christ is among us today, manifesting Himself continually to the people by the same signs, same wonders, giving them the same Holy Ghost, speaking with the same kind of tongues, giving the same kind of interpretation, seeing visions, moving out, healing the sick, just exactly like He did at the beginning. God is in His people.
Why do we look then, "Show us the Father and it satisfies us"? We see the Father. We see the Father.
When I--when I look out here and see the sunset, I see the Father. When I see the sunrise, I see the Father. When I hear the wild call of the beast, I see the Father. When I see those flowers blooming, I see the Father. Don't you?
I see Him in His Word. Every time I take His Word to a promise, I see the Father. I look at Jesus; I see the Father expressing Himself through the Son.
I look at His people; I see the Father, see Him working among His people, expressing Himself, continuing on. "Show me the Father?" Here He is right here this afternoon, working among His people, in His people, through His people, over His people. Hallelujah. God is in His people.
E-68 Şi el a spus, "Ei bine," a spus, "cred că este în regulă, să te asociezi cu predicatori." A spus, "Dar, tu şti, eu am ideea mea referitor la acele lucruri." A spus, "Nu cred în nici un fel de religie." Şi acolo mai era un om care şedea cu el. Şi-şi noi am continuat, vorbind despre religie (ei au vorbit) pentru o vreme. Şi eu stăteam doar acolo, mâncam un măr care îl culesesem de pe pământ.
E-167 Let us pray. [Blank.spot.on.tape--Ed.] Praise be to God. Do you love Him? All right.
I believe Billy told me... Fifty prayer... All right. Prayer card number 1. Raise up your hand right quick, so we can see now, and get right quick to the prayer line. We're going to see something happen. I... Are you waiting for it? Prayer card number 1, who has it? This lady here, you have prayer card number 1? I'm asking for prayer card number 1. What--what letter was it? E.
Prayer card E-number-1, raise up your hand. Number 2. All right. Number 3, number 4. Come right over here, will you? Number 5, 6, 7. That's right, raise right up. As I call, stand up. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, just line up now.
E-69 Şi el, acest bătrân care se presupunea a fi cel necredincios, a spus, "M-am întrebat deseori. Mi-ar place să întâlnesc un predicator." Şi a spus, "Acela era cel care a fost aici la Acton, de data aceea." A spus, "Tu şti, sora bătrână de aici de pe deal; nu-mi pot aminti numele ei chiar acum." A spus, "Acel om stătea acolo la Taberele Metodiste," sponsorizat de biserica Metodistă. Este ciudat, dar s-a întâmplat. Şi noi aveam o campanie de vindecare.
E-170 How many doesn't have a prayer card, raise up your hands. Do you believe God's in His people? The same God that walked in Galilee in Jesus Christ, you believe He's here today in you, the same Spirit was in Jesus? He is the virgin-born Son of God; and you are adopted sons by Him. The same Spirit was in Him is in you.
All right, 25, 26, 27, 28, 29, 30, let those come. We call them like that so we won't have a congestion, you know, walking around so much. All right, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. That's right; just move right down there, and they'll stick you right in the line there. If you can't move, why, let somebody know, they'll pack you.
E-70 Acum, voi Metodiştilor ar trebui să credeţi asta. John Wesley a crezut în aceasta. Desigur, el a crezut. Toţi reformatorii timpurii au crezut în vindecarea Divină.
E-172 Now, how many doesn't have a prayer card, raise up your hand, say, "I want God to heal me this afternoon." I don't care who you are, where you're from, anything; just say, "I want God to heal me; I believe."
All right, 40 to 50 now, let them come. Everybody with a prayer card, rise up and come over here now, you that's got your prayer card. We're just going to wait a few moments and start right out into the line to praying for the sick.
Now, we ought to be done in the next ten or fifteen minutes, so bear with us a little bit. And pray with all that's in you. Now, I want you to look this a-way, each one of you now. Now, remember...
E-71 "Şi," a spus, "stând în acea adunare în seara aceea, el a vorbit cu sora acestei femei bătrâne de aici. Care eu şi cu soţia mea şi soţul ei, tot ce puteam face (ea era într-o stare atât de avansată cu cancer, doctorii renunţaseră la ea, cu săptămâni înainte), şi să o punem pe o ploscă în acea dimineaţă." A spus, "În aşa stare era ea!" Şi a spus, "Sora ei a participat la acea adunare. Şi acest predicator a chemat numele acestei femei, şi i-a spus să vină, ,să pună o batistă pe această femeie cu cancer,' sora ei. Şi a pus, în acea seară. Şi dimineaţa următoare, ea a mâncat şuncă şi ouă, şi a preparat plăcinte cu mere prăjite pentru micul dejun, şi a mâncat." A spus, "Vreau să îl întâlnesc pe acel predicator într-o zi." Eu doar stăteam acolo.
Şi am spus, "L-ai recunoaşte pe predicator?"
E-175 Is there any strangers here that's never been in one of the meetings before? There's quite a few, just look. We're so happy to have you, trusting that you will--will continue on in this type of service, that is, where the Holy Spirit... If you're not a--a member of some church that's full Gospel in the nature, we would ask you, if you love the type of service where the Holy Spirit comes in and moves... Look at these ministers here, they--they live all through this country here, and they'll... (Thank you, sister.) They'll--they'll be glad to have you in their church.
Now, I want to say this, that every person that's been converted this week, every person that's been converted here this week, now, look at this bunch of ministers, they--they stand for the same thing that I do. We haven't one difference at all. We're absolutely the same. We believe in the full Gospel, the baptism of the Holy Ghost, all these things. All these ministers here, we're all just exactly the same. And we want you to join their church so you can continue on. Now, they are the... The good Samaritan has come by, poured oil in the wound. But he's took you now, and he wants you to go to one of the inns here, the closest to you. He's done paid the pastor to take care of you, so he's paid; he received the Holy Ghost, got blessings of God, and health, and revelation; he can just feed your soul. So you come now and join one of the churches, and it'll--it'll be the best thing that you can do to keep your spirit fed and moving on. God be with you.
E-72 A spus, "Nu, eu nu îl cunosc." Şi Fratele Wood s-a uitat la mine, şi a făcut cu ochiul.
E-177 Now, we do not claim to be anything more than your brother. Now, if the rapture come today, and God would take those worthy ones home first, I'd be the last one to leave the platform. That's right. I was borned out of season. I... When you, a lot of you Pentecostal ministers here older than I, years ago was out here on the street preaching when the persecution was hard; you were paving the way that I'm running over. You were telling the people that these things would happen. You had to cut through all kinds of bushes and things, over all kind of rock piles. See? I'm just a baby. And you're the ones; you're the brethren who's--who's brought this. You're the brothers and sisters that done these things. See? You only spoke it to the people, and told them that it would come. You laid the foundation. One is a--lays a foundation; the other one's a carpenter; one's a plumber; one's an electrician. The house of God is being erected. See? And now as we go on, and each one has his place. And now, we--we want you people to honor and respect our brethren and these churches. And let the Kingdom of God grow and increase constantly is our prayer.
E-73 Şi eu am spus, "Tu vrei să-mi spui că nu crezi că există un Dumnezeu?"
A spus, "Nu aş crede decât dacă l-aş putea vedea."
Am spus, "Cât de bătrân este mărul acela?"
"Oh," a spus, "L-am plantat acolo cam acum patruzeci de ani."
E-178 Now, I cannot heal. Healing is already purchased by the Holy Spirit. How many knows that? Christ did it on Calvary. The only thing that maybe these men here, they're ministers, they could take the Word of God. And I wouldn't... I'd be daresn't to stand before them with the Word of God and anything contrary; because they're called; that's their office. They preach; they know what they're talking about. So I just listen to what they say, and say "amen" and go on, 'cause they're--they're men of God. I follow them; I find they're in the Bible and tell the truth.
Well now, I'm not much to preach. But my gift is the gift of seeing. That's a... Jesus was a Preacher. He also was a Seer. And now, my part, being that I have not education enough to preach, but I have a gift to foresee things, tells forth and foretells.
E-74 Am spus, "Este numai început de Septembrie, noi nu am avut vreme rece nici nimic. Spune-mi, domnule, ce este ceea ce¬i vorbeşte, ce Inteligenţă îi vorbeşte acelui pom şi face ca acea sevă să coboare jos în rădăcini şi să se ascundă pentru iarnă? Toarnă apă pe un butuc şi vezi dacă o va face, sau pune o găleata pe acesta, şi vezi dacă va duce jos şi se va ascunde în pământ, ferindu-se de vremea rece. Dacă nu ar face asta, vremea rece ar omorî pomul imediat. Dar o anumită Inteligenţă scurge seva jos în pământ, din acel pom, şi o menţine caldă; de la frunzele, care au căzut pe pământ, din pom. Şi primăvara următoare, înainte chiar ca vremea să se modereze, iată seva că urcă din nou, aduncând cu ea viaţă nouă. Explică-mi asta. Spune-mi ce face asta."
El a spus, "Nu m-am gândit niciodată la asta înainte."
E-180 For in the Bible It said there was set out apostles, prophets, evangelists, teachers, pastors, all these for the perfecting of the church. God set them in the church. Now, there's nine spiritual gifts, that we can lay on hands, and so forth, and pray earnestly for the best gifts, and so forth like that. But these others are predestinated gifts of God; God sets them in the church.
Through the age that's coming, He... John the Baptist was a special runner for that age. God just foreordained him to do that work. Do you believe that? Sure, He did. Jesus said, "Did you go to see a prophet?" Said, "More than a prophet." See? John didn't know that, but Jesus knew it. See?
And Jeremiah, before he was born God said, "I knew you, sanctified you, and ordained you a prophet to the nations." That is true, isn't it?
E-75 Am spus, "Este Dumnezeu în universul Său. Dumnezeu sincronizează totul chiar potrivit."
A spus, "Cum te cheamă?"
Am spus, "Eu sunt Fratele Branham."
E-183 Now, when Jesus was here on earth, He said... When He went to leave, He said, "A little while, and the world..." Don't forget this, Christian friend. "A little while, and the world won't see Me no more; yet you shall see Me, for I'll be with you, in you, even to the end of the world." Did He say that? He'd be with us to the end of the world. The Bible said that He's the same yesterday, today and forever. That means, the same in principle, the same in power. The only thing different in Jesus today on earth, than He was then; today He's here in the form of the Holy Ghost. His corporal body sets at the right hand of God in heaven. Someday He will come, and those that are in Christ will rise and go with Him. See? That's what we're looking for that day. But His Spirit, with all of Its power and manifestation, is given to the body of believers throughout the world.
E-76 A spus "Acela-i omul, numele-numele omului care a fost acolo."
Am zis, "Aşa este."
E-184 Now, this Angel of the Lord, if It doesn't perform and do the same works that Jesus did, then it's not the Spirit was on Jesus. But if It does the same works that Jesus does; because He said, "He that believeth on Me, the works that I do, shall he also."
You know the Bible says, same chapter, John 14, "The works that I do, shall he do also; even more than this shall he do, for I go to My Father." I know the King James puts it "greater." It couldn't be no greater; the original says "more." 'Cause He stopped nature; He raised the dead; well, it's just everything. You could do no greater than He did. But the church would do more of it, because while we're having a meeting here, they're having a meeting in Africa; they're having them in Brazil; they're all around the world (See?); 'cause it could be more. God was manifested in one Person then, His Son Jesus; now He's manifested in His church universal, but the same Spirit doing the same works. One day...
E-77 A spus, "Cu toată barba aceea, şi tot acoperit cu sânge de veveriţă, tu?"
Am spus, "Este doar acelaşi, eu, eu sunt persoana." A spus, "Cum ai cunoscut-o pe acea femeie?"
Am spus, "Nu o cunoşteam."
E-186 To you that hasn't got a prayer card. Now, is there one more prayer card in the--in the audience? If there is, you must get in the line. You without prayer cards... There was a woman...
Let's say--let's say it like this, it doesn't read this way, but a woman one time had a blood issue, and she didn't know how she was going to get to Jesus. But she said, "If I can touch the border of His garment, I believe Him; I'll be healed." How many ever read that story? Why, sure, we did.
And now, she slipped through the crowd, and she slipped apast all the critics, and she touched His garment. Now, the Palestinian garment hung free, and they had a underneath garment. Now, He didn't feel it physically, but He said, "Who touched Me?" when she touched Him and went back out in the audience. "Who touched Me?"
And, why, Peter rebuked Him, said, "Lord, why would You say a thing like that? Why, everybody's touching You, and sayest Thou, 'Who touched Me?'" He rebuked Him, the Bible said.
He said, "But I perceive that I got weak; virtue went out of Me." And He looked all around over the audience till He found the little woman. And He said to her, "Thy faith has saved thee." She'd had a blood issue. You remember that? Now, if... How many...
E-78 "Cum ai ştiut că se va face bine?" A spus, "Ea doar ce a trecut pe drum pe aici, ea şi cu soţul ei, mai devreme, pe jos."
Am spus, "Nu am cunoscut-o." A spus, "Tu ai vindecat-o?"
E-191 Watch these clergymen here, all of you, your pastors. Pastor brothers, the Bible said that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Is that right? And the Bible says that He's the High Priest, setting at the right hand of God now, making intercessions on our profession. He's the High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Is that right? See that? A High Priest. Now, if He's the same yesterday, today, and forever, the same kind of touch would bring the same results. Is that right?
Now, you look to Him. How would you touch Him? With your faith. Reach up and say, "Lord Jesus, I have a desperate need."
Listen. Ask this. Don't pray for yourself; pray for somebody else. Let's take it that way. Not like yourself, pray for somebody else. May the Holy Spirit see to that. Just pray for somebody else. Some of your loved ones, or somebody that you know's somewhere, or something like that, pray for that. See, that you'll know... It don't have--they don't have to be here. God hears prayer. He knows what you're praying about.
E-79 Am spus, "Nu, domnule. Dumnezeu a arătat, Dumnezeu a vindecat-o, este harul Său uimitor!"
E-194 How many in the building's strangers to me, that I know nothing about you? Raise your hand. Thank you. I guess, every person. Down this prayer line, every one of you, know--you know that I'm a stranger to you, raise your hand. I don't know you.
Now, you realize, if one touch from a little woman made Jesus Christ the Son of God weak, virtue went out of Him ("virtue's" "strength"), what would that line do to me, a sinner saved by grace? See, there's your interpretation, "More than this shall you do." See? There you are. Now, if I should take half of that prayer line on discernment, they'd probably pack me out. It just weakens me. There's something about it. I can't do all that. But I can pray for each one. That's what you want anyhow, isn't it, folks?
E-80 El mânca dintr-un măr, şi a muşcat o dată. Şi-a întors capul, a spus, "Puteţi merge să vânaţi veveriţe."
81 M-am uitat în jur, şi lacrimile îi curgeau în jos pe obraji. Mi¬am pus braţul în jurul lui, am spus, "Frate, tu Îl crezi, nu-i aşa?" A dat din cap aprobator aşa, şi s-a întors şi a ieşit spre hambar. Oh, Dumnezeu este în universul Său!
E-196 Laying hands on... Now, Jesus, He didn't say, "Lay hands on and pray." He said, "These signs shall follow them that believe, if they lay hands on the sick." Never said, pray for them; just laid hands on them. The order of praying is, "Call the elders of the church, let them anoint them in oil and pray over them." That's for the church. But the evangelistic gift of healing is just lay hands on the sick. We know that. Not pray for them, lay hands on them, these signs shall follow. Now, but that the...
Let's see, who is... Brother Borders, who? All right. Just so the Holy Spirit gets started moving among us.
Now, look, I don't want anyone to move around. Please, now, everywhere, be real quiet, be reverent. Now, I mean, when the Holy Spirit does anything, you want to praise Him, that's right, you should do that. But don't move around. Set quiet. 'Cause each one of you is a spirit. And then the anointing of the Holy Ghost comes and, say, somebody back over behind there saying, "I wonder if that's right," I feel that right here. Somebody way back there saying, "Say, John, do you know So-and-so and So-and-so? I was so-and-so." See, that interferes.
E-82 Cu ceva timp în urmă, un necredincios a traversat naţiunea, cu ani în urmă, patruzeci, cincizeci, şaizeci de ani în urmă, obţinând convertiţi. Oh, el era atât de deştept cu intelectualii lui încât predicatorii moderni, intelectual vorbind, nu au putut ţine nimic lângă el. Şi el a făcut convertiţi la ateism. Şi odată sănătatea lui se înrăutăţise; el a mers sus în Colorado, aproape de o fermă unde cândva şi eu creşteam vite şi lucram. Şi el era în vacanţă înapoi acolo. Omul care îl cunosc, şi tatăl lui, şi-au făcut-şi-au făcut loc, ca să îşi ridice tabăra. Şi într-o zi el se plimba prin spate, şi s-a oprit. Şi a privit la stânci, şi a spus, "Doar de unde aţi apărut? Cum aţi ajuns acolo?" Şi vânturile au început să sufle. El a spus, "Am fost eu greşit tot timpul? Dacă există un Dumnezeu, să Îmi vorbească!"
E-199 See, because, if the great Spirit of Eternal Life is with us, and It's got me anointed for something, then I feel it just like a heart beat. See, you... That's how I--I find it. See, you touch Him. And through that, when you pray to Him, your favor and faith touches Him; then He just... I just surrender myself, then He speaks over, and begins to tell me. Then you be the judge whether it's right or not.
Now, if He will do this for the last time, now we're leaving, fixing to... The meeting's fixing to close in the next few minutes, how many will say, "I will accept it with all my heart, and believe for whatever I have need of"? God bless you then.
Heavenly Father, into Thy hands I commit this audience. I take every spirit here under my control, for the honor and glory of Jesus Christ. I ask it in His Name. Amen.
E-83 Acolo, acel necredincios pe care predicatorii sau nimeni nu a putut-nu au putut să îl oprească sau să-i ţină piept, adică, în cuvintele înţelepciunii lui, dar ei se temeau de el. Dar Biblia a spus, "Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga imediat." Dumnezeu are un mod de a face lucrurile. Pietrele au strigat! Acolo pe genunchii lui, cu faţa la pământ, şi-a predat duhul lui necredincios lui Dumnezeu, şi a devenit un Creştin blând, umil. "Ei vor tăcea, natura va striga."
E-202 Now, the lady here, I believe just held up her hand that she's a total stranger to me. I do not know her. Perhaps our first time we've ever been this close together, 'less we passed somewhere on a street somewhere. But God knows us both. Now, if...
Now, watch, friends. Here is a picture today of St. John 4: a woman and a man meeting for their first time: Jesus and the woman of Samaria. Now, I'm not Jesus; neither is she the woman of Samaria, but it's another age. His same Spirit is here. The woman standing here; she might be a critic; she might be a Christian, she might be an impostor; she might be needing finance; she might be standing for somebody else. I don't know. I just couldn't tell you. But God does know. Now, if He will stand and tell me, (And let her be the judge.)--if He'll tell me exactly something about her... If I--there's anything about her, I wouldn't know it. But if He'd tell me something about her. Let her be the judge.
Then, well, if it's right, you know it'll have to come from some kind of a power. Is that right? Some... Well, then how would you class that power? It's preaching the Gospel, exhorting Jesus Christ, calling sinners to the altar, healing the sick and afflicted, what kind of a Spirit, what kind of fruits would that Spirit be bearing? The same kind of a fruits that Jesus Christ bore with the Spirit of God on Him. Is that right? It would be a Christian Spirit. 'Course it'd be up to you to make your choice, which one.
E-84 Eu, eu sunt un vânător. Mie-mie îmi place să vânez, pentru că acolo este unde l-am aflat pe Dumnezeu, mai întâi, a fost în pădure. Când am vrut de prima dată să-L slujesc, nu ştiam cum să mă rog. Şi noi nu am mers niciodată la biserică; ai noştri, în spate, erau... eu, eram Catolici. Ei nu au... Irlandezi, de natură, mama şi tata, ambii; cu excepţia, bunicul meu care era Indian. Şi atunci ei... Eu nu am ştiut cum să mă rog. Şi vroiam să fiu mântuit, şi, ştiţi ce am făcut mai întâi? M-am pus jos şi i-am scris lui Dumnezeu o scrisoare, şi I-am spus că îmi părea rău pentru ceea ce făcusem. Şi mă pregăteam să merg afară în pădure, pe o potecă unde aveam un sentiment cu adevărat ciudat când mă duceam pe la aceste locuri, şi urma să o prind de copac astfel El ar fi putut să o citească când El a trecut pe acolo. Pentru că, ştiam că El locuia acolo prin pădure pe undeva. Am văzut prea multe lucruri întâmplându-se; Eu ştiam că El locuia pe undeva. Şi m-am gândit, "El, fiind atât de liber de păcat, El ar fi afară într-un loc unde era curat, şi unde nu se aflau oameni." El ar fi putut... Aş fi putut să Îl găsesc acolo mai bine decât aş fi putut prin locuri unde oamenii le-au contaminat. Am aflat, prima mea Biblie a fost din natură.
E-205 But it would be God to you, wouldn't it? Yes. 'Cause she is a Christian.
Now, how did I know she was a Christian? 'Cause I feel her Spirit (See?), just now, just like a heart beat coming in, like going... [Brother Branham blows softly three times into the microphone--Ed.] And I know the Spirit of God that's upon me, that's anointing me now, recognizes that that's my sister. And I've never seen her, yet I know she is. See, it's just like something coming like this [Brother Branham illustrates--Ed.]; it's going together. Her spirit is blending with the Spirit that has me anointed.
How many's seen the picture of that Angel of the Lord? They've got, oh, they got them here everywhere; they're all over the world. Remember, I tell you this. That Angel of the Lord that you see on the picture, the Pillar of Fire that led the children of Israel, that was made flesh and dwelt among us, come from God and went to God, returns back in the last days to perform Its work, finish up the Kingdom, is right here within a--six inches of where I'm standing. Now, remember that. What a challenge. But I believe Him. He knows. I know that He never fails.
E-85 Sau, voi-voi luaţi aceste răţuşte. Ele vin din Sud aici, şi se duc afară, sus de tot în Canada, şi îşi fac cuibul acolo sus în mocirlă. Şi îşi depun ouăle, şi se nasc răţuştele. Şi, apoi, aceea este primăvara. În acel an, ele cresc, toată vara sunt hrănite. Şi când vine timpul de iarnă, de prima dată ce vine un vânt rece suflând peste munţi, unde este îngheţ, suflă în jos peste ţinutul preeriilor unde se află lacurile, sau poalele muntelui, şi acea dintâi briză rece suflă pe acolo, cu gheaţă în aceasta; pe undeva în acea grămadă mare de raţe pe acest iaz, este un mic conducător, un răţoi micuţ. El va alerga direct acolo în mijlocul acelui iaz, îşi ridică acel cioculeţ sus în aer, şi măcăie de patru sau cinci ori, fiecare raţă de pe iaz va veni la el. El se va înălţa de acolo. Nu a mai fost niciodată înainte afară din acel iaz; el s-a născut acolo în acea primăvară. Se va înălţa de pe acel iaz şi se va duce tot atât de drept cât poate să meargă spre Louisiana, la acele câmpuri de orez; nici o busolă deloc. Ei îl numesc "instinct."
E-208 Now, if the Lord will reveal to me something about you, sister.
And to you in the prayer line, now you just be ready, 'cause I don't want to stop for discernment on it all, 'cause it... I couldn't do it. But you just be ready; be believing.
Now, if I could help you and would not do it, then I would be evil; I shouldn't be standing here at this pulpit, that kind of a person, certainly not. But I've been preaching hard. And I'm waiting just a moment to carry a conversation with you just like our Lord did to the woman at the well. He said, "Bring Me a drink." See? What was He doing? Catching her spirit, see what--what was the matter. Then when He found her trouble, He told her what her trouble was. You remember what it was? She had five husbands; and sixth, it was, 'cause she had five and the one she was living with then made six husbands.
And--and when He told her where her trouble was, why, she said, "Sir, I perceive that You're a prophet."
E-86 Deseori m-am gândit, dacă Dumnezeu i-a dat suficientă deşteptăciune unui răţoi, numită "instinct," ca să-l călăuzească departe de necaz, ce ar trebui să-i facă El la o biserică care este născută din nou, plină de Duhul Sfânt? Ce s-ar cuveni să facă El? Nu are nici o busolă, dar s-a născut un conducător! Raţele îşi cunosc conducătorul, dar biserica nu. Duhul Sfânt este Conducătorul nostru, El este Învăţătorul nostru, El ne va conduce în Adevăr, în Viaţă. Raţele îl cunosc pe al lor, dar se pare că uneori noi nu avem atâta inteligenţă cât o raţă. Pentru că, lui îi place să ţină în grijă cu ce i-a fost dat, dar noi încercăm să rezolvăm ceva diferit. Aceea-i intelectul, voi ieşiţi afară din marele univers al lui Dumnezeu.
E-212 See, the--the--the Pharisees had just said He was a fortuneteller, a devil. He told them that would be forgiven then. But when the Holy Ghost come to do it, it'd never be forgiven to speak against It.
So but she said, "I perceive that You're a prophet. And we know (We Samaritans, we know the Word.), we know when the Messiah cometh, Who's called Christ, He'll tell us all these things." See, she knew that that was the sign of the Messiah.
And He said, "I'm He that speaks to you."
And she left the water-pot, and run into the city, and said, "Come, see a Man Who's told me the things that I've done. Isn't this the Messiah?"
Now, if that was the sign of the Messiah then, it would be the sign of Messiah now, if the Messiah is the same yesterday, today, and forever. If this Spirit that...
E-87 Eu vă voi spune ce puteţi face, unii dintre voi oameni din ţările reci. Să urmăriţi acea scroafă bătrână care merge din partea de nord a colinei, şi cară toate acele ghije şi coceni în jur pe partea de sud a colinei, şi îşi fac culcuşul. Şi în acea seară ascultaţi la ştiri, şi ştirile vor spune, "Mâine, va fi vreme frumoasă," nu ascultaţi nici un pic la ce spune el. Acea scroafă bătrână ştie mai mult despre vreme decât va şti el vreodată. Asta¬i exact aşa. Ea s-a dus în partea de sud unde va fi cald.
E-216 You're conscious that something's going on, now aren't you? Now, just let the audience know. A real sweet, humble feeling has just been--is on you. Isn't that right? Raise your hand. Real sweet, humble... I'm watching the Light between me and the woman. Now, it's breaking away.
The woman suffers with TB. And she's just come from a tubercular hospital. That's true. There's somebody else. It's this boy here. Just a minute. There's the same spirit on him. Well, that's your grandson. That's right. He's got sinus trouble. And he's also got scar tissue on his lung. That is true. That's right, isn't it? Sure. All right. Mrs. Harris, that's your name. You and your grandson go home; your troubles are over. Jesus Christ makes you whole. Amen.
E-88 Mergeţi la vănâtoare de iepuri şi îi vedeţi pe acei iepuri şezând înapoi pe sub tufiş, aşa, aşteptaţi-vă la vreme rece! Şi dacă îi vedeţi că intră într-un câmp cu porumb, se pregăteşte să ploaie.
E-218 You believe the Lord Jesus now? See, that's the Bible; that's God's Spirit doing the same yesterday, today, and forever. Now, do you believe with all your heart? That should settle it.
Now, if I don't say one word, just lay my hands on you while the Anointing's here, would you believe? Go then, and be healed, in the Name of Jesus Christ.
Come, sister. You want to get over your stomach trouble? Just go, thanking God and say, "It's over"; believe with all your heart.
If I lay my hands on you, you believe God will heal you? In the Name of Jesus, be healed. That's the attitude to come in. He was healed. That's right. That's the attitude. Now, remember, the Holy Spirit is here.
E-89 Doar observaţi-l pe Dumnezeu, El se mişcă, oh, cât de minunat este El! Dacă doar vă veţi deschide ochii, voi Îl puteţi vedea pretutindeni în jurul vostru. El este în universul Său, pretutindeni, se mişcă. Priviţi-L în apusul soarelui. Priviţi-L în răsăritul soarelui. Priviţi-L în curcubeu. Priviţi-L pretutindeni. Voi Îl puteţi vedea, El nu este mai departe de voi decât vă este braţul drept. Dumnezeu este în universul Său.
E-222 Here comes a lovely little boy. You're too little, honey, hardly, to have faith. But look here just a minute at Brother Branham. All right. Your heart trouble's over now. You can go home and be well. Amen. Jesus bless you honey.
Let's say, "Thank the, Lord," for that little boy.
Been awful nervous, haven't you? Going to leave you now. Just go right on home, saying, "Thank you, Lord," and be made well.
Come. Well, that old diabetes, if we could just rid of it... You believe with all the heart? In the Name of Jesus, may it leave the woman and never bother her again. Amen.
Come now, this lady had the same thing, diabetes, also. Believe with all your heart now when you pass by, and be made well, in the Name of the Lord Jesus.
You believe, everybody now? Have faith in God.
E-90 Cu câţiva ani în urmă, eram la vânătoare de elani, sus în Colorado unde de obicei vânez cam destul. Şi sus în munţi acolo, era la începutul toamnei, şi zăpada nu a venit suficient de adânc ca să-l alunge pe elan din cheresteaua înaltă, jos în vale. Astfel eu şi cu Jeff, fermierul, aveam... Îl ajutasem la creşterea vitelor acolo ani de zile, şi încă îi ajut la strângerea vitelor. Şi noi am călărit sus, pentru vânătoare, şi el se ducea de la mine timp de trei sau patru zile. El a mers înapoi la ramificaţia vestică a Râului Troublesome, şi eu vânam la ramificaţia estică. Şi dacă obţineam elan, noi îi agăţam sus, şi am fi ştiut unde să aducem caii de transport, şi noi eram doar pe calul nostru înşeuat.
E-227 Come, my sister. In the Name of Jesus Christ, be made well. Have faith; don't doubt.
Come, brother dear. I actually believe you was healed when you was setting right down there, so you can just go on, and go back...?... God bless you now. All right.
Come, sister dear. Have faith in God. That's it. That's it. In Jesus Christ's Name, be made well. Amen. God bless you, sister. Go right on, rejoicing and believing. Oh, that's the attitude to come in.
Now, be real reverent, everyone keep your seats now. Be real reverent; the Holy Spirit's here. Just because It don't talk a whole lot to them; sometime just says things... I'm just trying to stay... And if I see it appear right quick, I'll say it and then go on. See? Sometimes I can snap out of it again for a few minutes, then go on. But the Holy Spirit's here; He still knows all things.
E-91 Şi într-o zi mă aflam la înălţime, mă îndepărtasem mult de calul meu înşeuat, şi sus în jurul crestei. Şi aşa târziu în toamnă, va, primul lucru ce-l şti, soarele va străluci, apoi va ploua, apoi se va însenina, apoi va ninge. Şi, este doar vreme schimbătoare. Şi eu vânam, la înălţime. Era destul de uscat, şi auzisem un trosnet de fulger; şi am privit, venea peste munţi, şi se apropia ploaia. Astfel, eu doar m-am dus după un pom şi am stat acolo puţin până a trecut furtuna. Vânturile suflau şi se suceau, şi în jur, şi am stat în spatele copacilor până când s-a oprit. După ce s-a oprit...
E-231 You believe that, lady? Come here a minute. I'm sure, you being Spanish and me Irish, we don't know one another. This is our first time meeting. You believe Jesus Christ is, the One that I speak of, is the true Son of God? You believe I represent Him right? You believe He sent me to help you? If I'll tell you what your trouble is, will you believe Him? Your trouble's in your back. You got back trouble. Also your husband has back trouble. He has trouble with his leg. You got a girl that's got trouble with the neck. It was caused from an automobile accident. That's right. Go home; you're all going to be healed. In the Name of the Lord Jesus.
E-92 Stăteam acolo, gândindu-mă la Dumnezeu. A fost doar cu câţiva ani în urmă, eu ţineam aceste campanii. Şi m-am gândit, "Ce mare este Dumnezeu, şi cât de minunat! " Am spus, "Trebuie să fi fost născut pentru acest loc, afară în păduri, de unul singur, departe de oameni şi de mulţimi, şi de cei bolnavi şi cei neputincioşi, şi de toate, suna tul telefoanelor, şi ambulanţele care vin." M-am gândit, "Ce dulce şi paşnic! Doamne, lasă-mă să stau aici. Si eu-eu m-am născut pentru asta, asta este natura mea, aici este unde aparţin. Aici este unde locuieşti Tu." Şi m-am gândit, "Bine, dacă nu o voi avea în aceasta, o voi avea în Mileniu, aşa că doar voi aştepta după acel timp."
E-232 Have faith. Don't doubt. Now, that weakens and does something. Just have faith now, believe it.
In Jesus' Name, I pray for the woman. Amen.
Come now. Come, sir. Don't doubt now. You been awful nervous and shook up, makes you have a peptic ulcer in your stomach, and hurting you. But go home now; you're going to get well and be all right. God bless you. Have faith now. Believe with all your heart.
Well, we can see what's the matter with little baby; it's got its braces on here. You going to believe for it, sister, now, that God's going to let that little girl live, and raise up, and be a young fine woman without these braces?
Dear heavenly Father, if I could heal this child and take these braces from it, I would do it. But I lay my hand upon this darling little baby, who has not no way of having faith for itself. I condemn this crippled condition. In the Name of Jesus Christ, may this baby walk and live...?... (See?), just as certain as I stand here it will... Yes. You believe it, don't you? How many believes it? She'll go, and the baby will take the braces off, and it'll walk. All right, have faith.
E-93 Şi când furtuna a încetat, eu cumva am ieşit din spatele copacului. Şi, în spate de tot pe marginea muntelui, am auzit un elan mascul bătrân care începuse să-să mugească. Şi el chema către restul turmei; ei se risipiseră, în timpul furtunii. Şi a început să îşi cheme perechea. Atunci cum a spus David în Scripturi, "Când adâncul cheamă Adâncul"! Dacă există un adânc, care cheamă, trebuie să existe un Adânc care să-i răspundă, pe undeva.
E-236 Nervous stomach. And, oh, my. You believe? Go right on and eat and have a good time, and enjoy... Your faith has made you whole.
Have faith now, everybody, have faith in God.
Come, sister dear. You believe with all your heart? O Lord, I pray that You'll heal her. She must have Your healing power or die. And I pray that You'll heal her. Grant it. Grant it.
All right, sister. Let me show you something. There's lots of people out in this audience suffering with the same thing you are. See? Let me show you something. You got a nervous heart. Let me show you out there. All that's bothered with nerves (raise up your hand) and heart, raise your hands. Look at them. See? How could I call each one of them? See? I couldn't do it. But I can just feel that great pact, the enemy trying to hold you, and calling out there for mercy. He's going to lose his hold everywhere. That's all. So you believe he'll lose you, he lost it on you just now? You feel different, don't you? You was healed just then. Go on your road, rejoicing, say, "Thank You."
E-94 Şi atunci acea natură a început să se trezească în mine. "Aici este locul unde să rămân. Oh, asta este muzică!" Înapoi de tot pe aici, bătrânul lup cenuşiu a urlat, şi perechea i-a răspuns, de jos la bază. Oh, vai! Aceea-i când adâncul într-adevăr cheamă Adâncul; să auzi acel strigăt sălbatic al lupului, nişte animale sălbatice ţipă, păsările ţipă. Pentru mine, este Dumnezeu! Îl pot auzi pe El printre fiarele Lui şi animalele Lui.
E-239 Come, young lady, believe with all your heart and be made well. In the Name of Jesus, may our sister be healed.
God, bless this little boy tonight. Oh, my. You believe Jesus is going to make you whole? All right. In Jesus' Name be...?... God bless you.
All right. Come now and believe, brother. Come, my brother, an usher. Come, you, get the blessings of the Lord. I lay my hands upon my brother, in Jesus' Name, may he be healed. Grant it.
Everybody believing? Have faith. Don't doubt. Just believe now. Just because we don't stop with every person, that doesn't mean... Just tell... I see it, but I just don't want the vision to... It's something like connects in you when you speak to the people. You know what I mean? It connects, and then you're... That's it (See?), you're... It makes you weak.
E-95 Vântul sufla, s-a întâmplat să mă uit în spate aici unde... sufla, destul de rece ca să îngheţe apa de pe conifere. A ieşit soarele, acolo în vest, în această direcţie, şi părea ca un ochi care privea pe acolo, ca Dumnezeu, în apusul soarelui. Şi am observat că a format un curcubeu de-a lungul canionului. Şi am început să mă gândesc, "Iată-L acolo în curcubeu. Iată-L pe acolo, în strigătul acelui elan. Iată-L acolo în lup, chemând. Iată¬L aici în copaci. Îi pot auzi glasul Lui susurând. Iată-L acolo în curcubeu."
E-243 Just a moment, something happened in the audience. If you'll believe, you'll never have to have that bladder operation. You touched the border of His garment, sister...?... What did she touch? Tell me what she touched. It's impossible for her to touch me from there. But she did just... Now, let me tell you something. She was setting right there then, praying, "God, let him call me." If that's right, if that's your prayer... There it is. See? That's exactly it. You do the same and see if it isn't so. Just do the same. All right.
We're strangers to each other. I don't know you, and you don't know me. God knows us both. While the Anointing's here, we'll just see what the trouble is. The first thing, you're bothered with your eyes, your head. You got a knot on your left arm and wrist. That's right. You believe? You're from a place called Sunnyvale. Uh-huh. Mrs. White. Go home, rejoicing, and be well. All right.
E-96 Căci, "El avea înfăţişarea unei pietre de Iaspis şi de Sardiu, cu un curcubeu pe capul Său; Alfa, Omega, începutul şi sfârşitul; Cel ce Era, Care Este, şi Va Veni; Rădăcina şi Vlăstarul lui David." Şi cu curcubeul, şapte culori, desăvârşire. Dumnezeu este desăvârşit în şapte. Şi acolo era El şi ca curcubeu, ca un legământ.
E-245 Have faith in God, just believe now, everyone. Come on now and be... Are you believing? Everybody praying? Oh, just keep before God, praying.
Come, brother. In Jesus' Name, be made well.
Come, sister dear. Come, believing with all that's in you. O Lord, in Jesus' Name, heal my sister. Amen.
Come, sister dear, believe just what God is doing, His Presence. You're passing under the cross now. In the Name of Jesus, may she be healed.
Come, sister, passing under the cross, believing with all your heart, the back trouble will leave, and you can go home and be well 'cause... In the Name of Jesus Christ.
Come, sister dear. O Lord, I pray, as she passes, that You'll heal her. Amen.
Come, sister. Believe now. Ministers, pray. Everybody pray. Come. In Jesus' Name, may she be healed. Amen.
E-97 Peste tot unde priviţi, îl puteţi vedea pe Dumnezeu, dacă vă veţi uita doar în natura Lui. Şi în timp ce mă umplusem complet... Vă voi spune ceva, atunci veţi şti că eu sunt-eu sunt un Baptist adevărat. În timp ce priveam la aceea, am fost atât de umplut de Duhul Sfânt încât mi-am rezemat puşca de un copac şi am alergat în jurul copacului cât de tare am putut, aruncându-mi un picior în aer, şi ţipând cu toată puterea glasului meu, urlând, "Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia," doar în jur, în jur, în jur, în jur, până aproape că am căzut jos; apoi m-am oprit şi îmi smuceam mâinile în sus şi-n jos, şi acolo urlând, "Glorie! Glorie! Glorie! Glorie! Glorie! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia," pe cât de tare puteam alerga. Nu mă puteam gândi la nimic altceva să spun. Inima mea bulbucea că dădea peste.
E-251 Come now; believe with all your heart. Poor sister, she's very bad. You believe God knows what's wrong with you? You believe He can tell me? Then the female trouble ceases. Go home and be well...?...
Come, believing. All right, sister dear, come on. You believe with all your heart? You think you got healed awhile ago when we prayed for them that had heart trouble out there? You do? Go right on, be made well, and believe it with all your heart.
Let's say, "Praise the Lord," everybody. [Congregation says, "Praise the Lord!"--Ed.] Have faith in God.
Come, my brother. In the Name of the Lord Jesus, may he be made well. Amen.
Isn't it wonderful? Isn't He wonderful? No wonder He was called "Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father."
E-98 Ce a fost aceasta? Adâncul chemând Adâncul! L-am auzit pe Dumnezeu acolo afară într-un fel în care voi poate nu L-aţi auzi. Dar, pentru mine, El era în universul Său, chemând înapoi, "Eu sunt Dumnezeul creaţiunii. Eu am făcut toate lucrurile cu mâna Mea."
E-256 Pray for your loved ones. Just pray, not for yourself, for your loved ones just a moment. Pray for someone.
Lady, you believe? You believe God can tell me what you're standing there for. I see you got a... Oh, you're one of the workers. I don't know you. I--I guess I've never seen you no more than out there in the audience. Is that right? So the audience will know. That's right. You believe Christ can reveal to me what your trouble is? And if He does, then... Yes, being she's wearing that tag, some person might be in here and say, "Well, sure, she's a worker; he knowed her." I've never met you in my life; I don't know nothing. But if I tell you where your trouble is, and something, you know it has to be something besides me do it. Is that right? You're not here for yourself. You're here for your son. That's right. And he has something wrong with his muscles. It's kind of a decaying of the muscles. It caused him to go into a condition; his eyes go crossed, and everything, real nervous. His name's Donald. Go home, and believe, let him get well. Take that handkerchief...?...
E-99 Da, dacă ar fi venit cineva în pădure, s-ar fi gândit că avea un maniac în pădure. În jur, în jur, în jur, în jur, mă învârteam în jurul acelui copac, doar având un timp glorios! Nu eram... nimeni, nu îmi păsa dacă ei auzeau, sau nu. Eram la cincizeci de mile, treizeci de mile, oricum, de oricine, din câte ştiam eu. Dar mă învârteam în jurul şi în jurul copacului, ţipând.
E-258 Have faith in God. Don't doubt. Will you come, sister? Come, believing. Now, let's pray, everyone be in prayer. Come, sister. God, in the Name of Jesus Christ, may my sister be healed.
Come now, sister dear. That's right, come by. O Lord, as she passes under the cross of Christ, may the Blood touch her body.
Come, my dear sister, believe for the little one. And, Lord, as they pass under the cross, I lay my hands upon them and ask for their healing, in Jesus' Name.
Come, my brother, pass under the cross, believing with all your heart. You can have what you ask for. In the Name of Jesus Christ, may he be healed. Amen.
Come, brother, likewise, go right under the cross believing, In the Name of Jesus Christ, grant it. That's right.
Come, my sister. Have faith in God. Don't doubt. Believe. In the Name of Jesus Christ, I ask her request be granted. Amen.
Pray, brethren. Everyone pray, everywhere. All right. In the Name of Jesus Christ, may my sister be made well.
E-100 Din ce cauză? Eu eram în catedrala lui Dumnezeu. Am putut să-L văd pretutindeni, soarele, razele străbătând prin pădure, curcubeul acolo, lupul urlând, elanul urlând. Eu puteam să-L aud în vânturi. Oh, vai, El este pretutindeni! Mult mai sus, puteai vedea unde zăpada acoperea munţii, şi îşi arunca umbra în jos peste coniferi. Oh, doar priviţi oriunde, Îl veţi vedea. El este în universul Său. Credeţi asta? Eu am stat acolo puţin.
E-265 Come, sister. In the Name of Jesus Christ, may she be made well. Amen.
Come. Ever who that is praying, some man out there, keep praying.
In the Name of Jesus Christ, may she be healed. Have faith in God.
Come, sister. Believe now, with all your heart. In the Name of Jesus, may you be made well.
Come, my brother. You believe? Great big, strong man, but yet, with stomach trouble. Believe with all your heart, and go home and be well in the Name of the Lord Jesus. All right.
You believe, little sister? All right, come through here. In the Name of the Lord Jesus may her request be granted.
Believe, my brother, with all that's in you. In the Name of Jesus Christ, may your request be granted. Don't doubt; you go on get healed just now. Come.
God bless you. Thank you sir...?... It's all right, is it?
Do you believe with all your heart? God bless you, young man. In Jesus' Name may you be made well.
Come, sister. Is this the end of the prayer cards? All the prayer cards out? How do you do? You believe me to be His servant? You do. You believe then He can tell me all about all your trouble? All right. Now, I believe you just said you just got out of the hospital. One of the things that's wrong with you, you have a crippled hip, trouble in your hip. But your hospital experience was for a female operation; it hasn't healed up yet. That's right, isn't it? And your name is Mrs. Potts. You go home and be well now...?...
E-101 Şi după o vreme am auzit ceva făcând, "Chatter, chatter, chatter, chatter! Chatter, chatter, chatter!"
M-am gândit, "Ce este asta?"
102 M-am uitat în jur. Acolo era un copac vechi răsturnat acolo unde o-o furtună precedentă a doborât nişte copaci, şi acolo era o veveriţă mică de pin. Nu ştiu dacă voi ştiţi ce sunt, sau nu. Câţi ştiţi ce este o veveriţă de pin? Este cel mai zgomotos micuţ care există în ţară. Şi ea a sărit pe butucul unui pom vechi acolo. Şi doar făcea ca şi cum era gata să... era gata să mă sfâşie în bucăţi, doar, "Chat, chatter, chatter chatter!" Sărea în sus şi-n jos, zgâlţâind peste tot, pe cât de tare putea. Oh, era gata să mă căsăpească.
E-266 Do you believe with all your heart? Have faith. That man setting right back there is the one I keep seeing. He's pray... He's got a white shirt on, open at the collar, praying for his friend setting over from him there with a mental condition. Do you believe, sir? Raise up to your feet and accept it. Lay your hands over on your friend there. There you are. God bless you. Go home and be well, son. Jesus Christ makes you well. Hallelujah. He was praying for his friend. That's what does it. Jesus Christ, God's Son does these things, makes you well. You believe that?
Here's a woman setting right here with a little white thing across her head, setting right next to a girl that's got a blue-looking something in her hair. The woman's praying for her husband. That's right. He had cancer, and you're afraid it's coming back on him again. That's right, isn't it? All right. You believe? Stand up on your feet then, accept It. In the Name of Jesus Christ, may it leave him.
E-103 Bine, m-am gândit, "Micuţule, nu-i nevoie să te agiţi aşa de tare. Tu nu vei face nimic. Şi eu, te-am, ce, te-am speriat?" Mă gândeam, "Ei bine, tu nu trebuie să te sperii de aceea. Eu doar îl lăudam pe Dumnezeul care ne-a făcut pe amândoi." Vedeţi? "Nu trebuie să fi tot tulburat. Eu îl lăudam pe El, aşa că nu te tot agita aşa. Bine, eu doar îl lăudam pe Dumnezeu, tu ar fi trebuit să şti mai bine decât să strigi aşa la mine. Nu mă întrerupe când strig aşa, pentru că eu am un timp bun. Lasă-mă în pace." Vedeţi?
E-267 Pray for somebody. Pray for a friend. Pray for somebody. Here, way back there, I see a man sitting back behind this woman here, quite a ways back, setting in, second one setting in there, he's praying for his wife. She has a nervous breakdown. You believe, sir? All right, stand up on your feet and accept the healing, and believe with all your heart. Go home and find her getting well. God bless you, my dear brother. Believe with all that's in you.
Anybody else believe? Have faith in God. Here, a little old girl raised her hand right here. There's the Light hanging over her. Oh, she's a... Here's a little... There's two of them. The little lady raised her hand. The little lady setting next to her, seems like the Light's hanging over the little lady with the blue-looking dress on. You're praying for someone: a nephew, got heart trouble, nervous. That's right, isn't it? He isn't here. He's in Los Angeles. That's your sister, the reason it's so close contact. She's praying too, but it's for a friend. She's praying for the conversion of this friend. This friend's a Catholic, and she's praying for them. That's right. You're both sisters. If that's true, stand up on to your feet. God bless you. I don't know you, never seen you in my life. There's something strange about you though. You've either been somewhere, or--or know somebody from somewhere where I've been. I see a strange looking place. It isn't--it isn't even... It's Germany. Are you German? That's right. You are. That's exactly right. All right, your faith has give you your request. Go home. You'll find it the way you've believed it. Hallelujah.
E-104 Şi aşa s-a întâmplat să observ că micuţul şi-a înclinat că puţul lateral, şi privea în jos la acel tufiş. Ei bine, am ajuns să aflu că el nu lătra la mine. Din acel tufiş, prin furtună, acolo era un vultur mare care a fost forţat jos. Şi era strâns jos în aceea, suflat jos în acea doborâre. Şi tipul mare, asta-i de ce micuţa veveriţă de pin era toată agitată. Şi a sărit pe o creangă.
105 M-am gândit, "Acum, aşteaptă un minut aici, există ceva pe undeva. Pentru că, eu mă închinam lui Dumnezeu, alergând în jurul şi în jurul acestui copac aici. Şi eu îl văd pe El în toate aceste diferite elemente ale Lui, şi această natură. Acum, de ce m-ar fi întrerupt El pe mine pentru un astfel de lucru ca acela?" Acum, acolo era un vultur bătrân. Eu admir vulturul. Dar m-am uitat la el, şi m-am gândit, "Bine, ce este... Aş putea să îl văd pe Dumnezeu în el? Acum ce ar fi aceea?"
106 M-am uitat la el. Ai lui, ochii lui mari gri, şi el stătea acolo pe acea creangă, uitându-se la mine. Şi se uita la această veveriţă, şi apoi se uita din nou la mine; apoi se uita la veveriţă, se uita. Am spus, "Cred că tu ne examinezi." Aşa că m-am gândit, "Şti ceva? Aş putea să te împuşc, dacă aş fi vrut." Şi m-am uitat la el. Şi puşca mea era rezemată de pom. Am spus, "Ştiai că aş putea să te împuşc dacă aş vrea?" Nu a acordat nici un pic de atenţie la asta, doar stătea acolo.
107 M-am gândit, "Oh, asta-i ce vrea Dumnezeu să văd, 'Nu te teme."' Acel vultur este curajos, nu se teme de nimic. Lui nu i-ar fi ruşine să-i spună la şeful lui că a fost vindecat prin vindecare Divină. Asta nu l-ar deranja. El este-este tare. Lui nu i-ar fi teamă să mărturisească dacă a primit Duhul Sfânt. Dacă Acesta era pentru el, cu siguranţă ar mărturisi despre Acesta; pentru că el este curajos, nimic de ce să-i fie ruşine cu el.
E-268 I challenge you, in the Name of Jesus Christ, to believe It to be true. I chall... How... Is there a sinner here would like to come here and stand before we go any farther with the healing line? Sinner friend, you that's backslid, would you like to know the Lord Jesus as your personal Saviour? Come here just a minute while the organ plays us a nice little altar call. Come here. The Holy Spirit knows who you are. If you have need of Christ right now in your life, will you come down just at this time and stand here at the altar? This could be the last time I may ever get to pray with you in all the days of our lives. This is your opportunity. God bless you, young fellow.
Will you come? Someone else? This man coming here. Someone else? Come right on down from behind the screen there, and come right on to the altar now, while we're waiting just a moment. We're going to wait. Come right here, sir, and stand right here.
Someone else would like to come stand by him? Move out. Come right on up now and stand here, so we can pray for you. I'll be glad. I'll be very glad to pray with you. Just come. That's all we ask you to do.
God bless you, sir, stand right here. Is there another?
E-108 "Bine," m-am gândit, "cu ce eşti tu aşa de curajos? Ce te face curajos?" Am început să observ atunci, continua să îşi simtă acele aripi. Ştiţi cum îşi mişcă ei penele înainte şi înapoi, voi ştiţi, îşi trag aripile. M-am gândit, "Oh, eu înţeleg. Aha. Dumnezeu ţi-a dat două aripi. Şi tu şti prea bine că tu ai putea să dai din acele două aripi mari şi să ajungi în acea cherestea înainte ca eu să ajung vreodată la acea puşcă." El avea încredere în ce... Dumnezeu i-a dat acele aripi, şi el ştia ce ar face acele aripi pentru el.
E-269 There is a fountain filled with Blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stain. Is God in His universe? God in His Word? God in His Son? Now, is God in His people? Well, God is right here then. He wants to come in you. Won't you come?
There is a fountain filled with blood,
Drawn from... [Brother Branham speaks to someone--Ed.]
Lose all their guilty stains.
Will you come right now, you that have a need of Christ? We don't care what church you belong to, or what one you go to, or what one you will go. Come. That's right. Move right up around the altar now. You that hasn't got the Holy Ghost, would you want to come? Come right on now while we're singing. Come on.
And sinners plunged beneath the flood,
Lose all...
God bless you, sweetheart. I got a little Sarah at home about your age. See that, mommy?
Lose all their guilty stains.
God bless you, sister. Are you convinced that Christ is in His people? Come forward now, won't you? Move right out. Come this a-way.
And sinners plunged beneath the flood,
Lose all their guilty stains.
The dying thief rejoiced to see
That fountain in his day; (Christ is offered to you, friend. Will you come and receive Him?)
... may I, though (God bless you. That's good. Walk right...)
Wash all my sins away.
Wash all my sins away,
Wash all my sins away;
And there may I, though vile as he,
Wash all my sins away.
E-109 Cu cât mai diferit este cu fiinţa umană! Dumnezeu ne-a dat nouă Duhul Sfânt, şi încă nu ştim ce va face Acesta pentru noi. Aşa este! Este nelimitat, ce va face El. "Orice lucruri doriţi, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea." Acel vultur a putut să se încreadă în aripile lui date de Dumnezeu. Voi ştiţi de ce? Mă gândesc, de foarte multe ori, vulturul le-a încercat. El ştia despre ce vorbea. Şi noi avem Duhul Sfânt şi nu L-am pus la încercare. Aceea-i chiar unde este. Vedeţi, dacă noi doar am lăsa natura să lucreze în noi cum face animalul! Desigur, el ştie de ce să se prindă, şi de ce nu.
E-270 So I will be sure that there's no bloody hands on the day of the judgment waving to me and saying, "You should've held a little longer," I ask and invite every person that's without Christ, without hope, without the Holy Spirit, in the Name of Jesus Christ, I invite you here to this altar. Come and receive Him now. But if you do not, then I will not be responsible at the day of the judgment. See to it now, while Christ is in our midst. We're aware of that.
God's in His universe. You see Him out there. God's in His Word. You see Him here. God's in His Son. You see Him at the cross. God's in His people. You see it here moving, working. It's here now. Let's come while we sing one more time, "There is a Fountain filled with Blood." Won't you come?
There is a fountain filled with Blood, (Here's the fountain. Here's the cross. Won't you come?)
... Immanuel's veins,
And sinners plunged beneath that flood,
Lose all their guilty stains. (God bless you.)
... all their guilty stain,
Lose all their guilty stain;
And sinners plunged beneath that flood,
Lose all their guilty stains.
E-110 Astfel el-el ştia distanţa de unde stăteam eu, de puşca mea, el putea fi în acea pădure de cherestea şi nu l-aş fi văzut, astfel el continua să îşi mişte acele aripi mari. Şi l-am urmărit, am spus, "Băiete bătrân, eu nu te-aş împuşca niciodată. Sunt atât de mândru de tine!" Îmi place să văd ceva care are ceva curaj, ceva care va sta sus când ei ştiu ceea ce fac. Nu vă place să vedeţi aceea?
E-271 Just keep coming. That's right. Keep moving. We'll keep waiting. We got plenty of time to wait for penitent people to come to the altar. Come right on. We're glad, happy, thankful to God that you're coming. Move right up now in the Presence of the Holy Spirit, Him Who is omnipresent, omnipotent, infinite. Will you come now to Him while His grace is flowing sufficiently to save all, to give you everything that you have need of. He's here to give you the Holy Spirit, save your life, heal you of any disease, do anything for you that you desire. The Lord bless.
E-111 Acela-i motivul că îmi place biserica Penticostală. Nu le pasă ce spune lumea, îi numesc "holy rollers," toate celelalte, ei se ridică drept în sus şi strigă exact la fel, îl laudă pe Domnul, merg drept înainte. Îmi place asta. Desigur, să stea tare în faţa acesteia. Nu contează nimic cine este, rămâi acolo şi dă mărturia ta, daţi-i laudă lui Dumnezeu.
112 L-am urmărit pe acest vultur bătrân cum se mişca el acolo în jur, ştiţi, puţin. Şi s-a întâmplat să observ, că el nu se uita prea mult la mine, se săturase să o asculte pe acea veveriţă care îl ocăra, "Chatter, chatter, chatter! Chatter, chatter, chatter!" Ah, el doar se uita acolo la ea. Şi după o vreme se plictisise de ea, aşa că, singurul lucru care l-a făcut a fost să facă o săritură mare aşa, şi a dat din aripi cam de două ori, şi era dincolo de pădurea de cherestea. Apoi nu a mai dat încă o dată din aripi, el doar şi-a ţinut aripile. Şi de fiecare dată când se ridica aerul, el se înălţa cu acesta. Şi am stat acolo şi mă uitam la el. Cum de fiecare dată când vântul împingea, el se înălţa puţin mai sus; nu îşi mişca o pană, doar se ducea sus, sus, sus, sus, până a devenit un punct mic.
E-272 Now, while the audience is praying, quietly, I'm going to speak to the ones that's here. Friends, Something told you to come to this altar. It was the same One that knows your heart, the same One that speaks here, the Holy Spirit, God. God is the Holy Spirit in His people, reconciling the world to Himself.
Now, He's come to reconcile you to Himself. Blessed are you. Blessed is the eye who is open to see the Kingdom of God. There's been many thousands of your peoples before you, hundreds and hundreds of your grandparents, that longed to see these days. Many great men before us, many great men before you longed to see the time when the Holy Spirit would come into the church and do what you seen done this afternoon. They died in the faith, believing that someday their children would see it.
Now, you have seen it this afternoon. You've heard the Word. You know it's the truth. And God has opened your eyes through our prayers.
E-113 Am stat acolo, şi lacrimile au început să îmi curgă în jos pe obraji. Am spus, "O Dumnezeule, acesta este un loc minunat unde să fi. Aici este unde îmi place să fiu. Acolo eşti Tu în acel vultur."
E-273 Here's a little girl standing here, a mother standing, holding two little girls. The little things come up, weeping. I wonder if a child, children, don't sometimes condemn the adult, from their tender little heart. They haven't pulled it through all kinds of disappointments of the world and things. It's tender and sweet. I'm watching these two little girls hugged up against the lady, just like they was looking for something to happen. Sure, God speaks to His little children. The Bible said so. "Suffer little children to come to Me. Forbid them not."
I see a little mother here holding her baby, a sweet little baby, holding it in her arms. She's come here now to be reconciled unto Christ. Now, blessed are you. "No man can come to Me..."
A young man holding his young wife, I suppose, standing there holding her. She's weeping. He's got his head bowed in reverence. Do you know that's the works of the Holy Spirit? Others, little brown-eyed girl looking at me about seven or eight years old, little brown eyes and brown hair, her little face is all lit up. She's expecting something. She may be Spanish.
E-114 Vedeţi, el doar a făcut un salt mare, şi s-a încrezut în aripile lui. El nu a zburat de la o adunare la alta, şi să meargă de la o biserică la alta. El doar s-a avântat o singură dată, apoi şi-a poziţionat aripile în Puterea lui Dumnezeu, l-a lăsat pe Duhul Sfânt, şi să-l ducă departe, mai departe şi mai departe, şi mai departe şi mai departe. El s-a îndepărtat de la această veveriţă micuţă de aici de pe pământ, legată de pământ; nu are aripi, şi nu ştie cum să zboare. "Chatter, chatter! Zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca Duhul Sfânt, acela era pentru o altă zi în trecut." Oh, doar poziţionaţi¬vă aripile în Puterea lui Dumnezeu, lăsaţi ca Duhul Sfânt să vă ridice deasupra, mergeţi mai departe şi mai departe şi mai departe. El nici măcar nu mai putea să mai audă nici o veveriţă, veveriţă de pământ, sau cum vreţi să o numiţi. Se săturase de acel "chatter, chatter." Oh, dacă biserica, într-una din aceste zile, se va sătura de aceea, şi vor şti cum să îşi poziţioneze aripile; şi vor face o plimbare cu Dumnezeu, şi vor merge Acasă, afară din aceasta. "Zilele miracolelor au trecut"? Spuneţi-mi când. Doar au venit prea târziu să ne spună asta, nu-i aşa? "Zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi este doar o credinţă prefăcută," asta este tot ce ştiu ei despre aceasta. Astfel, lucrul de făcut este doar să vă poziţionaţi aripile.
E-274 I see a lovely young woman, just at the crossroads of life with her head bowed in reverence, her arms folded. I see others, gray hairs, their heads bowed down. This is a sacred moment.
Remember, friends, we're just never come up here just to be coming. We've come because God called you. You're the trophies of this meeting this afternoon. Frankly, you're the trophies of the grace of Jesus Christ, that He's called you to be reconciled and to come if you receive Him this afternoon. God be with you.
"Blessed are they (See?) that do hunger and thirst for righteousness. They shall be filled." You find that in the Beatitudes. Jesus said so.
Young men standing here, just young men, maybe eighteen, twenty years old, maybe coming preachers, how do I know? Maybe from there will go a missionary that'll light the world. Maybe out of them young men will come gifts that'll swing thousands of souls to Christ, and you were present the day that when they come to the altar. What a wonderful time.
E-115 El nu a sărit, acum, din loc în loc. "Mă voi duce acolo şi să văd dacă asta, şi mă voi duce acolo şi să văd dacă aceea." El doar a ştiut cum să îşi poziţioneze aripile. Şi asta e tot ce trebuie să ştiţi ce să faceţi privitor la Vindecarea Divină, privitor la Duhul Sfânt, este doar să ştiţi cum să vă poziţionaţi credinţa în puterea şi făgăduinţele lui Dumnezeu. Acesta vă va transporta drept în sus. Voi doar mergeţi drept în sus. De fiecare dată când suflă înăuntru, ne vom ridica mai sus şi mai sus, şi mai sus şi mai sus; până când nu veţi fi în stare să auziţi asta de aici, "Chatter, chatter, chatter! Zilele miracolelor au trecut. Grămadă de holy rollers." Nici măcar nu veţi mai lua seama la aceasta. Veţi fi atât de departe dincolo de aceştia încât veţi fi în afară de distanţa de ai auzi. Sufletul vostru va fi înălţat într-un loc unde...
E-275 Let us bow our heads now, while I offer prayer. "No man can come to Me," said Jesus, "except My Father draws him first. And all that comes to Me, I will in no wise cast out. Come unto Me all you that labor and heavy laden. I'll give you rest."
Lord, here they are. They have come because You have bid them to come. The Holy Spirit in their heart has moved and called them, and they come. Here they stand at the altar, penitent, bowed heads, wanting to be filled with Your Spirit of Your--Your goodness. Fill them, Lord. Sanctify their lives. Send them into the harvest fields, these people standing here waiting. It may be just at home. It may be across the sea. It may be somewhere, but there's a harvest ready to be reaped.
Lord, I pray that You'll sanctify their souls, and fill them with the Spirit, until they'll be chosen vessels of Yours: maybe the little housewife to harvest the neighbors, maybe the little child to speak of Jesus to a little girl in school, maybe the young men to pack the Gospel to Mexico, some other foreign country somewhere. Grant it, Lord. The aged to speak on the street corner to his comrade, maybe somewhere else: the factory man to his boss, or to those that are in the factory... Thou knowest, Lord. I pray that You'll fill them just now, with Your goodness and mercy.
They've come; I know You've received them, because You said, "He that comes to Me, I will in no wise cast out. He that will confess Me before men, him will I confess before My Father, and the holy Angels." Therefore, they're here standing publicly to make a confession: they were wrong. They want to be right. You receive them, Father. I pray that You bless them, and make them Your children from this hour henceforth, through Jesus Christ's Name. Amen.
E-116 Oh, sigur, Dumnezeu este în universul Său. Voi credeţi asta, nu-i aşa? Oh, am putea petrece ore doar la acel singur lucru. Trebuie să sărim la un altul. Voi credeţi că Dumnezeu este în universul Lui? Acum, următorul, Dumnezeu este în Cuvântul Său. Acum priviţi în jurul universului şi îl veţi vedea pe Dumnezeu. Cu certitudine, îl veţi vedea. Acum Dumnezeu este în universul Lui.
E-276 God bless you, each one of you. Receive you the Holy Ghost. Now, go right into the room where we can meet you back here, and lay hands upon each of you, to pray. Right back here, move right back. There's a room provided back here, where you'll be just in a few moments back there for the--the full infilling. Kneel down; thank God for saving you. Be hands laid on you back there for your need, and for the Holy Ghost. God bless you. Bless this little mother, all of them going along packing their little babies, and the dad's stroking the hair of his little baby, knowing that he too knows that someday he can tell his little one, we set in that meeting where they come to the Lord Jesus. "In the Sweet By and By."
There's a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar.
For the Father waits over the way,
To prepare us a dwelling place there.
In the sweet by and by,
Oh, we shall meet on that beautiful shore.
In the sweet by and...
E-117 Acum, Dumnezeu este în Cuvântul Lui. Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul. Asta este ce face Biblia reală. Asta-i cu ce putem sfida orice ateu, orice necredincios, orice Mohamedan, orice Budist, orice vraci, orice spiritist, orice altceva, în Numele Domnului Isus, şi să facem acest Cuvânt viu, pentru că Dumnezeu este în Cuvântul Lui.
E-118 Am discutat, zilele trecute, cu o-o anumită biserică denominaţională care crede că-că biserica este răspunsul, nu Cuvântul. Ei spuneau că ei au scris Biblia. Biblia a fost... a fost o istorie a bisericii lor. Şi el a spus, "Dumnezeu este în biserica Lui."
Am spus, "Biblia a spus, 'Dumnezeu este în Cuvântul Lui."'
E-119 "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Aşa este. El era Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu este în Cuvântul Lui. Fiecare promisiune care o face Dumnezeu, El stă cu promisiunea Lui. Singurul lucru care trebuie să îl facem noi, este, să luăm Cuvântul Lui în inima noastră, şi să nu ne îndoim de Acesta, şi să credem, atunci Dumnezeu face ca acel Cuvânt (care este El însuşi înlăuntrul vostru) să lucreze şi să aducă la împlinire tocmai lucrul care L-a promis.
E-120 A făcut El lucrul acesta în Abraham? Păi, Abraham, la un om în vârstă de şaizeci şi cinci de ani, sau, înainte ca el măcar, sau, în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani, înainte ca el să primească făgăduinţa. Şi el a luat acel Cuvânt în inima lui şi L-a păstrat acolo timp de douăzeci şi cinci de ani. Dar acesta a produs chiar exact ce era făgăduinţa. Este adevărat?
E-121 Dumnezeu este în Cuvântul Său. Noi toţi ştim asta. Nu există nici o frântură din Biblie care să Se contrazică. Am oferit oricui orice vor ei; eu voi predica Evanghelia şi voi aduna oferte de dragoste timp de un an, şi le voi da, fiecare părticică, unui om care poate lua Cuvântul lui Dumnezeu şi să-L combată prin Cuvântul lui Dumnezeu, mie. Aşa este. Aceasta nu este acolo. Şi am avut acea provocare ieşită de ani şi ani; eu încă îmi strâng ofertele mele de dragoste. Pentru că, aceasta nu este acolo. Aţi putea fi atât de plini de scrupule în intelectele voastre, pentru că Biblia este... Isus i-a mulţumit Tatălui Său pentru că "a ascuns Aceasta de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi, şi le-a descoperit Aceasta pruncilor care vor să înveţe." Vedeţi, Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul este ca o Sămânţă.
E-122 Acum, luaţi o sămânţă. Voi oamenii de aici de pe Coasta de Vest, voi sunteţi agricultori buni. Acum, luaţi portocalul vostru. Acum, luaţi portocalul vostru, când îl luaţi mai întâi, el este o sămânţă. O puneţi în pământ, şi acea sămânţă va rodi un portocal. Sigur. Acum, acela-i felul cum este. Acum, acest portocal, singurul lucru care-l faceţi cu acela, când este doar cam aşa de înalt cât al vostru... înalt de un inch. Nu ştiu câte coşuri de portocale va produce un portocal pe durata sa de viaţă. Să spunem, de exemplu, cinci sute de coşuri. Acum, aceea ar putea fi mai mult sau mai puţin, eu nu ştiu; dar să spunem cinci sute de coşuri. Ştiaţi că fiecare portocală care va fi vreodată în acel pom este în acesta când este doar cam de un inch? [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Aţi ştiut voi asta? Sigur, că este. Unde? Vine din sămânţă. Acum, singurul lucru care este, aceasta este doar plantată afară, aşezată afară.
E-123 Şi aceasta trebuie să tragă, ea absoarbe apă din pământ, ca să se hrănească. Şi absoarbe apă din pământ, şi trebuie să bea mai mult decât îi este porţia. Şi de fiecare dată... pentru că, trebuie să împingă afară. Şi când bea înăuntru apă, împinge afară ramuri; bea înăuntru mai multă apă, împinge afară frunze; bea înăuntru mai multă apă, împinge afară flori; bea înăuntru mai multă apă, împinge afară portocale. El doar continuă să bea, şi împinge afară. Dar, el trebuie să bea.
E-124 Acela-i felul cum este un credincios, el este aşezat chiar în mijlocul Cuvântului lui Dumnezeu. Amin! Şi dacă el are vreo nevoie de ceva, el doar bea, şi împinge afară; bea, şi împinge afară. Când un om este umplut cu Duhul Sfânt, tot ce va folosi el vreodată în călătoria vieţii lui este în el chiar atunci. Da, domnule. Singurul lucru care trebuie să îl facem noi este să bem şi să bem, şi să bem şi să bem, şi să bem până îl obţinem. Noi suntem plantaţi în Cristos Isus! Şi în interpretarea mea despre El, El este Izvorul de Viaţă inepuizabil. Este exact ceea ce mă gândesc că El este. Şi când noi suntem plantaţi în El, El este inepuizabil! Noi putem trage de la El, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare, putere, vindecare, [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... făgăduinţa care a dat-o El, pentru că noi suntem plantaţi în Sămânţa Cuvântului Său. Şi Aceasta va produce chiar exact ce a spus Dumnezeu că Aceasta va produce. Este o Sămânţă, Cuvântul.
E-125 Dumnezeu este în Cuvântul Său. Noi credem asta, nu-i aşa? Noi toţi credem. Îl vedeţi pe Dumnezeu că răspunde. Cu mulţi ani în urmă, când El le-a spus lor să meargă sus, la Cincizecime, ei vor primi Duhul Sfânt. Cu ani înainte de aceea, în Isaia, El a spus, "Învăţătură trebuie să fie peste învăţătură, rând peste rând, aici puţin şi acolo puţin. Ţineţi tare la ceea ce este bun. Cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu poporului acestuia, şi aceasta este Odihna." Vedeţi, El a spus cu mult înainte, apoi Cuvântul Său a venit chiar acolo şi s-a manifestat. Tot, Mesia cel promis, din grădina din Eden, "Sămânţa va zdrobi capul şarpelui," şi aşa mai departe, a venit la împlinire. Dumnezeu este în Cuvântul Său.
E-126 Acum, Dumnezeu este în universul Său, spuneţi "amin" dacă credeţi asta. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dumnezeu este în Cuvântul Său. Voi credeţi asta, spuneţi "amin." ["Amin."]
E-127 Acum, Dumnezeu în Fiul Său. Acum, Dumnezeu era în Fiul Său. "Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine," asta este ce spune Scriptura. El, Dumnezeu va veni jos, şi a locuit într¬un trup, născut la fecioara Maria, şi Dumnezeu S-a manifestat prin Cristos; ca să arate care ale Lui-erau atributele Lui, ca să arate că El iubea, ca să arate răbdarea Lui, să arate puterea Lui, să arate şi să se manifesteze pe Sine. Dumnezeu a locuit în Cristos, împăcând lumea cu Sine.
E-128 Am stat de vorbă cu o femeie, aici cu un timp în urmă, sau ea mi-a atras atenţia. A spus, "Păstor Branham," a spus, "Apreciez predicile tale. Eu, eu sunt o... eu particip la adunările tale." Dar ea aparţinea la o anumită biserică denominaţională care nu crede că Isus era Divin. Şi a spus, "Ei bine, El nu era Divin." Şi eu am spus... A spus, "Tu încerci să Îl faci prea Divin."
Am spus, "El a fost Divin."
E-129 "Oh," a spus, "domnule, eu voi admite că El era un om bun." Şi eu nu vreau să vă rănesc sentimentele; unii dintre acei oameni sunt prietenii mei preţioşi. Este Ştiinţa Creştină. Şi a spus, "El, El nu este Divin." A spus, "Voi admite că El a fost un profet, dar El nu a fost Divin. Şi tu încerci să Îl faci Divin."
E-130 Am spus, "El a fost ori Divin ori cel mai mare înşelător care l-a avut lumea vreodată." Aşa este. Am spus, "El a fost Divin. El a fost mai mult decât un profet. El a fost Dumnezeu peste profeţi! Sigur, El a fost." Am spus, "El a fost Divin."
E-131 Şi ea a spus, "Acum, tu ai spus că erai 'fundamental,' şi ai crezut Scriptura."
Am spus, "Eu cred."
E-132 Şi ea a spus, "Dacă îţi dovedesc, cu Biblia ta proprie, că El nu a fost Divin, vei mărturisi că am dreptate?"
E-133 Am spus, "Da, domnule. Dacă Biblia a spus că El nu a fost Divin, atunci voi crede Biblia." Şi am spus, "Dar eu trebuie să văd Scriptura."
E-134 Ea a spus, "În Ioan, acolo în Sf. Ioan, Aceasta a spus, 'Când Isus a mers jos la mormântul lui Lazăr, El a plâns."' Şi a spus, "Tu şti, dacă El ar fi fost Divin, El nu ar fi putut să plângă."
Am spus, "Soră, este asta unde îţi bazezi gândul?"
E-135 A spus, "Da, domnule. Şi asta-i adevărat. El s-a dus la mormântul lui Lazăr, El a plâns; asta a arătat că El nu era Divin."
E-136 Am spus, "Argumentul tău este mai subţire decât zeama făcută din umbra unei găini moartă de foame." Am spus, "Bine, tu şti mai bine decât atât."
E-137 Şi ea a spus, "Oh, El a fost-El a fost-El a fost un profet, El a fost un om bun."
E-138 Am spus, "El a fost mai mult decât... Dumnezeu era în El. El a fost un om, dar El a fost o-o Persoană-dublă. Unul, El era un om; Duhul din El era Dumnezeu!" Am spus, "Dumnezeu a fost în Cristos."
A spus, "Ah! Nu!"
E-139 Am spus, "Uite, doamnă, eu voi lua propria ta Scriptură. El a fost un om, dar El a fost un Dumnezeu-om. Când El s-a dus jos la mormântul lui Lazăr, El a plâns ca un om. Aceea este adevărat. Dar când El a stat acolo, îşi îndreptase micuţii Lui umeri aplecaţi, şi a spus, 'Lazăre, vino afară,' şi un om mort, care era mort de patru zile, a venit la viaţă, acela a fost mai mult decât un om. Omul nu ar fi putut face aceea. Acela era Dumnezeu în Fiul Său."
E-140 El a fost un om când El a coborât de pe munte, flămând, căutând după ceva de mâncare, căutând drept într-un pom ca să găsească ceva de mâncare. El a fost un om când El era flămând. Dar când El a luat doi peşti şi cinci pâini şi a hrănit cinci mii acela a fost mai mult decât un om. Acela era Dumnezeu în Fiul Său. Sigur era!
E-141 El a fost un om când El era întins acolo în acea corabie în acea noapte, ieşise putere din El, încât El era atât de slăbit că nu a putut... nici măcar valurile nu L-au trezit, azvârlit pe acolo în acea corăbioară veche, ca un dop de sticlă acolo afară pe o mare puternică. Cei zece mii de diavoli ai mării au jurat că Îl vor înneca în acea noapte în timp ce El dormea. Era un om când Îi era somn şi era obosit. Dar când El a pus piciorul Lui pe parâma corabiei, a privit în sus şi a spus, "Taci, fără gură," şi vânturile şi valurile L-au ascultat, acela a fost mai mult decât un om. Dumnezeu era în Fiul Său! Absolut!
E-142 El a fost un om când El a murit acolo pe cruce, strigând după îndurare. El a fost un om când El a murit. El a plâns ca un om, El a avut durere ca un om. Dar în dimineaţa de Paşte când El a rupt... moartea, iadul, şi sigiliile mormântului, şi a înviat din nou; El este mai mult decât un om, El a dovedit că El era Dumnezeu!
Trăind, El m-a iubit; murind, El m-a mântuit;
Îngropat, El a mi-a dus păcatele departe;
Înviind, El m-a justificat liber pentru totdeauna;
Într-o zi El vine, oh, zi slăvită!
E-143 Dumnezeu a fost în Fiul Său, împăcând lumea cu Sine. Credeţi voi asta? Sigur. Dumnezeu era în Fiul Său. Repede, timpul nostru se duce. Încă un lucru. Noi... Credeţi că Dumnezeu este în universul Său? Dumnezeu este în Cuvântul Său? Dumnezeu era în Fiul Său?
E-144 Acum, Dumnezeu în poporul Său. În regulă. Vom vedea dacă El coboară la fiinţe umane la fel cum o face El la natură. Fiinţele umane fac parte din natura Lui. Cu certitudine, ei sunt. Acum observaţi, Dumnezeu era în poporul Său.
E-145 Cine era seara trecută în textul nostru, în Ilie, când un copilaş a murit de insolaţie, şi a fost întins timp de ore şi ore pe patul profetului, când un om, numit "Ilie," se plimba înainte şi înapoi, în sus şi-n jos pe duşumea, şi şi-a întins trupul peste acel copil mort, şi a revenit la viaţă? Acela era Dumnezeu în poporul Său. Cu siguranţă a fost.
E-146 Cine a fost, când Sfântul Petru, apostolul, un pescar atât de neştiutor... Biblia a spus, "El era neştiutor şi neînvăţat." Cine a fost, când el mergea jos pe străzi, şi oamenii puneau bolnavii în umbra acestui om, şi ei erau vindecaţi? A fost umbra unui om care îi vindeca? A fost Dumnezeu în poporul Său, care a făcut vindecarea.
E-147 Cine a fost în Sfântul Pavel, când au luat de pe trupul său batiste sau şorţuri, şi le-au pus peste bolnavi? Dumnezeu era în poporul Său. L-au recunoscut pe Dumnezeu în Sfântul Pavel. Desigur, au făcut-o.
E-148 Cine a fost când un grup de fricoşi neînsemnaţi s-au rugat, au luat Cuvântul lui Dumnezeu şi s-au suit la Cincizecime? Îşi aveau uşile toate ferecate, şi ferestrele ferecate, şi erau acolo înăuntru timp de zece zile. Dintr-o dată acolo a venit din Cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, a umplut toată casa unde se aflau ei, limbi despicate s-au aşezat pe ei, ca de foc. Şi au ieşit afară pe străzi, unde erau înfricaţi cândva, au ieşit acolo, predicând Evanghelia şi comportându-se ca o grămadă de oameni beţi. Ce a fost aceasta? Dumnezeu în poporul Său. Dumnezeu mişcându¬se în mijlocul poporului Său.
E-149 Dumnezeu este în voi. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este în voi, mişcându-se în jur acum, împăcând lumea cu Sine.
E-150 Ce îi face pe aceşti predicatori inspiraţi să predice Evanghelia? Ce îi determină? Poate, cândva, beţivani; cândva, jucători la jocurile de noroc; cândva, oameni răi; dintr-o dată, ceva s-a schimbat! Şi iată-i stând aici, predicând Evanghelia şi oferindu-şi vieţile. Şi unii dintre ei, aproape, trăind pe cât de săraci pot. Când ei erau oameni de afaceri şi puteau fi bogaţi, să conducă în maşini mari şi să aibă lux, dar ei au sacrificat asta şi au renunţat. De ce? Dumnezeu este în poporul Său, împăcând lumea cu Sine. Dumnezeu este în poporul Său.
E-151 Ce atinge o femeie micuţă sau un bărbat micuţ, şi el se ridică, şi chipul i se luminează ca o lumânare, şi vorbeşte într-o limbă despre care nu ştie nimic, şi un altul se ridică sub acelaşi fel de inspiraţie şi dă un mesaj la biserica Lui? Dumnezeu în poporul Său. Amin.
E-152 Ce este că vine pe această platformă, adunare după adunare, şi face aceleaşi miracole care le-a făcut Isus când El a fost aici pe pământ? Este Dumnezeu în poporul Său. Nu contează cât de mult ar fi în mine, acesta trebuie să fie şi în voi, de asemenea. Pentru că, nu va lucra doar prin mine unul singur. Este nevoie de voi şi cu mine împreună, ca să o facă. Aşa este.
E-153 Noi toţi împreună, Dumnezeu în noi toţi! Dumnezeu, nu numai în Metodist sau Baptist, sau Penticostal sau Prezbiterian, dar Dumnezeu este în fiecare credincios care a primit Duhul Sfânt. Acela-i Dumnezeu, Duhul Sfânt, în oameni, împăcând lumea cu Sine.
E-154 Priviţi cum îi face El pe oameni să creadă asta. Prin aceleaşi lucruri care le-a făcut El la cei dintâi la Cincizecime, El le face pentru ei astăzi, în acelaşi fel. Ei au primit Duhul Sfânt în acelaşi fel, aceleaşi semne şi minuni îi însoţesc.
E-155 Dumnezeu este în universul Său. Credeţi voi asta? Dumnezeu este în Cuvântul Său. Credeţi voi asta? Dumnezeu este în Fiul Său. Credeţi voi asta? Dumnezeu este în poporul Său. Credeţi voi asta? Dumnezeu se mişcă în toţi!
E-156 Astfel Filip a spus, "Arată-ne pe Tatăl, şi ne va fi de ajuns."
E-157 Îmi este de-ajuns astăzi că îl pot vedea pe Dumnezeu oriunde privesc! Nu numai că Îl văd, dar L-am simţit şi ştiu că El este aici! Cum a spus poetul" "Tu mă întrebi cum ştiu că El trăieşte, El trăieşte în inima mea." Ii urmăresc Duhul Lui şi văd că Acesta mă motivează, mă mişcă. Voi sunteţi motivaţi de Ceva, Duhul Sfânt. Dumnezeu este aici astăzi, prieteni. Dumnezeu este aici.
E-158 El este în natura Lui acolo afară, vara şi iarna, frunze, flori, păsări, animale. El este în apusul soarelui, răsăritul soarelui. El este în sistemul solar. El este pretutindeni! Dumnezeu este pretutindeni! El este în universul Său.
E-159 Dumnezeu este în Cuvântul Său. Oricine va lua Cuvântul Său, orice făgăduinţă... Daţi-mi voie să exprim public spunând lucrul acesta. Dacă veţi lua atitudinea mintală potrivită faţă de orice făgăduinţă Divină a lui Dumnezeu, o va aduce la împlinire. Asta-i ce gândesc eu despre Cuvântul Său. Luaţi orice făgăduinţă de Aici, şi luaţi atitudinea mintală corectă faţă de aceasta, Dumnezeu o va aduce la împlinire pentru voi. Dumnezeu este în Cuvântul Său.
E-160 Dumnezeu este în Fiul Său. El a fost Divin. El este Fiul lui Dumnezeu. Eu cred asta cu tot ce este în mine. Eu o cred. Da, domnule. El nu era mai mult... El a fost un profet. Sigur, El a fost un profet, El a fost un predicator, El a fost un cântăreţ. El era-El era Dumnezeu, Dumnezeu manifestat în trup. Dumnezeu a coborât în trup, ca să împace lumea cu Sine. Apoi acel Fiu minunat al lui Dumnezeu a murit. Şi, când El a murit, El Şi-a dat viaţa. El a înviat din nou la Paşti, şi Dumnezeu I-a înălţat trupul şi l-a aşezat la dreapta Sa, şi a trimis Duhul Sfânt înapoi ca să continue să Se manifesteze printre oameni.
E-161 Şi acelaşi Duh care era în Isus Cristos este printre noi astăzi, manifestându-Se încontinuu oamenilor, prin aceleaşi semne, aceleaşi minuni, dându-le acelaşi Duh Sfânt, vorbind cu acelaşi fel de limbi, dând acelaşi fel de tălmăcire, văzând vedenii, mişcându-se afară, vindecând bolnavii, chiar exact cum a făcut El la început. Dumnezeu este în poporul Său!
E-162 De ce căutăm atunci, "Arată-ne pe Tatăl şi ne va fi de ajuns"? Noi îl vedem pe Tatăl. Noi îl vedem pe Tatăl.
E-163 Când eu-când privesc afară aici şi văd apusul soarelui, îl văd pe Tatăl. Când văd răsăritul soarelui, îl văd pe Tatăl. Când aud strigătul sălbatic al fiarelor, îl văd pe Tatăl. Când văd acele flori înflorind, îl văd pe Tatăl. Voi nu?
E-164 Eu Îl văd în Cuvântul Său. De fiecare dată când duc Cuvântul Lui la o promisiune, îl văd pe Tatăl.
E-165 Mă uit la Isus, îl văd pe Tatăl exprimându-Se prin Fiul.
E-166 Mă uit la poporul Său, îl văd pe Tatăl; îl văd pe El lucrând printre poporul Lui, exprimându-Se, continuând înainte. "Arată-mi pe Tatăl"? Iată-L chiar aici în această după¬amiază, lucrând printre poporul Său, în poporul Său, prin poporul Său, asupra poporului Său. Aleluia! Dumnezeu este în poporul Său.
E-167 Să ne rugăm. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Lăudat să fie Dumnezeu! Voi Îl iubiţi? În regulă.
E-168 Cred că Billy mi-a spus cincizeci de rugăciune... În regulă. Cartonaşul de rugăciune numărul unu. Ridică-ţi mâna, foarte repede, aşa ca să putem vedea acum, şi să ajungem chiar repede la rândul de rugăciune. Noi vom vedea întâmplându¬se ceva. Eu... Aşteptaţi voi pentru aceasta? Cartonaşul de rugăciune numărul unu, cine îl are? Această doamnă de aici, tu ai cartonaşul de rugăciune numărul unu? Întreb de cartonaşul de rugăciune numărul unu. (Ce-ce literă a fost?) E.
E-169 Cartonaşul de rugăciune E, numărul unu, ridică-ţi mâna. Numărul doi. În regulă. Numărul trei, numărul patru. Vino chiar aici, vrei tu? Numărul cinci, şase, şapte. Aşa este, ridicaţi¬vă drept sus. Chiar cum eu chem, ridicaţi-vă. Şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci, doar aliniaţi-vă acum.
E-170 Câţi nu au un cartonaş de rugăciune, ridicaţi-vă mâinile. Credeţi că Dumnezeu este în poporul Său? Acelaşi Dumnezeu care a umblat în Galileea, în Isus Cristos, credeţi că El este aici astăzi, în voi, acelaşi Duh care era în Isus? El este Fiul lui Dumnezeu născut din fecioară; şi voi sunteţi fii înfiaţi, de El. Acelaşi Duh care era în El, este în voi. În regulă.
E-171 Douăzeci şi cinci, douăzeci şi şase, douăzeci şi şapte, douăzeci şi opt, douăzeci şi nouă, treizeci, să vină aceia. Noi îi chemăm aşa ca să nu avem o aglomerare, ştiţi, să nu umble în jur prea mult. În regulă, treizeci, treizeci şi unu, treizeci şi doi, treizeci şi trei, treizeci şi patru, treizeci şi cinci, treizeci şi şase, treizeci şi şapte, treizeci şi opt, treizeci şi nouă, patruzeci. Asta¬i bine, doar mutaţi-vă drept jos acolo şi ei vă vor băga direct în rând. Dacă nu vă puteţi mişca, păi, spuneţi la cineva, ei vă vor aduce.
E-172 Acum, câţi nu aveţi un cartonaş de rugăciune, ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "Eu vreau ca Dumnezeu să mă vindece în această după-amiază." Mie nu-mi pasă cine eşti, de unde eşti, nimic, doar spune, "Eu vreau ca Dumnezeu să mă vindece. Eu cred."
E-173 În regulă, de la patruzeci la cincizeci acum, să vină. Toţi cu un cartonaş de rugăciune, ridicaţi-vă şi veniţi aici acum, voi care aveţi cartonaşul vostru de rugăciune. Noi doar o să aşteptăm câteva momente şi începem direct în rând, să ne rugăm pentru bolnavi.
E-174 Acum, ar trebui să terminăm în următoarele zece sau cincisprezece minute, astfel aveţi răbdare cu noi puţin, şi rugaţi¬vă cu tot ce este în voi. Acum vreau să priviţi în această direcţie, fiecare dintre voi. Acum amintiţi-vă...
E-175 Sunt ceva străini aici care nu au fost niciodată într-una din adunări înainte? Sunt destul de mulţi, doar priviţi. Suntem atât de fericiţi să vă avem. Nădăjduiesc că voi veţi-veţi continua în acest gen de serviciu, care este, unde Duhul Sfânt... Dacă nu sunteţi un-un membru al vreunei biserici care este Evanghelia deplină, şi prin natură, vă vom cere, dacă vă place genul de serviciu unde Duhul Sfânt intră şi se mişcă. Priviţi la aceşti slujitori de aici, ei-ei locuiesc prin tot acest ţinut aici, şi ei vor... (Îţi mulţumesc, soră.) Ei vor-ei vor fi bucuroşi să vă aibă în biserica lor.
E-176 Acum vreau să spun asta, că fiecare persoană care s-a convertit săptămâna aceasta, fiecare persoană care s-a convertit aici această săptămână, acum, priviţi la acest grup de slujitori, ei-ei stau pentru acelaşi lucru ca şi mine. Nu avem nici o diferenţă deloc. Suntem absolut la fel. Noi credem în Evanghelia deplină, botezul Duhului Sfânt, toate aceste lucruri. Toţi aceşti slujitori de aici, noi suntem toţi exact la fel. Şi vrem să vă ataşaţi la biserica lor ca să puteţi continua. Acum ei sunt... Bunul Samaritean a venit pe aici, a turnat ulei în rană. Dar acum el te¬a adus pe tine, şi vrea ca tu să mergi la unul dintre aceste hanuri de aici, cel mai aproape de tine. L-a plătit deja pe păstor ca să aibă grijă de tine, aşa că el a plătit; el a primit Duhul Sfânt, a primit binecuvântările lui Dumnezeu, şi sănătate, şi descoperire, el poate chiar să îţi hrănească sufletul! Astfel veniţi acum şi ataşaţi-vă de una dintre biserici, şi va fi-va fi cel mai bun lucru care îl puteţi face să vă păstraţi sufletul hrănit şi să mergeţi mai departe. Dumnezeu să fie cu voi.
E-177 Acum, noi nu pretindem a fi nimic mai mult decât fratele vostru. Acum, dacă Răpirea ar veni astăzi, şi Dumnezeu i-ar lua pe cei vrednici acasă mai întâi, eu aş fi ultimul care ar părăsi platforma. Aşa este. M-am născut în afara sezonului. Eu... Când voi, mulţi dintre voi slujitori Penticostali de aici, mai în vârstă decât mine, cu ani în urmă eraţi aici afară în stradă, predicând, când persecuţia era grea, voi aţi pavat calea pe care alerg eu acum. Le spunea-ţi oamenilor că aceste lucruri se vor întâmpla. Aţi fost nevoiţi să vă faceţi calea prin tot felul de tufişuri şi lucruri, peste tot felul de grămezi de pietre. Vedeţi? Eu sunt doar un copil. Şi voi sunteţi aceia, voi sunteţi fraţii care-care aţi adus aceasta. Voi sunteţi fraţii şi surorile care aţi făcut aceste lucruri. Voi numai le-aţi vorbit oamenilor, şi le-aţi spus că aceasta va veni. Voi aţi aşezat temelia. Unul este... aşează o temelie, celălat este un tâmplar, unul este un instalator, unul este un electricean. Casa lui Dumnezeu se ridică. Vedeţi? Şi acum aşa cum înaintăm, şi fiecare are locul lui. Şi acum noi-noi vrem ca voi oamenii să-i onoraţi şi să-i respectaţi pe fraţii noştri şi aceste biserici. Şi lăsaţi ca Împărăţia lui Dumnezeu să crească şi să sporească constant, este rugăciunea noastră.
E-178 Acum, eu nu pot vindeca. Vindecarea este deja cumpărată de către Duhul Sfânt. Câţi ştiţi asta? Cristos a făcut asta la Calvar. Singurul lucru, care poate aceşti oameni de aici, ei sunt slujitori, ei ar putea lua Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu aş... Eu nu aş fi îndrăznit să stau înaintea lor cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi nimic contrar; pentru că, ei sunt chemaţi, aceea este slujba lor, ei predică, ei ştiu despre ceea ce vorbesc ei. Astfel eu doar ascult la ce spun ei, şi spun, "amin" şi merg mai departe, pentru că ei sunt-ei sunt oameni ai lui Dumnezeu. Eu îi urmăresc, şi aflu că ei sunt în Biblie, şi spun Adevărul.
E-179 Bine, acum, eu nu sunt prea mult să predic. Ci darul meu este darul de a vedea. Acela-i un... Isus era un predicator. El de asemenea era un văzător. Şi în ceea ce mă priveşte, fiind că eu nu am suficientă educaţie să predic, dar am un dar de a prevedea lucruri, de a spune dinainte şi a le prezice.
E-180 Căci, în Biblie, Aceasta a spus, "Au fost trimişi afară apostoli, profeţi, evanghelişti, învăţători, păstori, toţi aceştia pentru desăvârşirea Bisericii." Dumnezeu ia pus în Biserică. Acum, există nouă daruri spirituale, că noi ne putem pune mâinile, şi aşa mai departe, şi să ne rugăm cu stăruinţă pentru cele mai bune daruri, şi să le demonstrăm în acel mod. Dar acestea altele sunt daruri predestinate de Dumnezeu, Dumnezeu le pune în Biserică.
E-181 Pentru veacul care vine, El... Ioan Boteză torul, a fost un mergător special pentru acea epocă. Dumnezeu doar l-a rânduit mai dinainte ca să facă lucrarea aceea. Credeţi voi asta? Sigur, El a făcut-o. Isus a spus, "Aţi ieşit să vedeţi un profet?" A spus, "Mai mult decât un profet." Vedeţi? Ioan nu ştia asta, dar Isus o ştia. Vedeţi?
E-182 Şi Ieremia, înainte să se nască, Dumnezeu a spus, "Eu te-am cunoscut, te-am sfinţit, şi te-am rânduit un profet la neamuri." Asta-i adevărat, nu-i aşa?
E-183 Acum când Isus a fost aici pe pământ, El a spus, când El a mers să plece, El a spus, "Puţină vreme, şi lumea..." Nu uita asta, prietene Creştin. "Puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, în voi, chiar până la sfârşitul lumii." A spus El asta? El va fi cu noi până la sfârşitul lumii. Biblia a spus că "El este acelaşi ieri, azi şi în veci." Asta înseamnă, "acelaşi în principiu, acelaşi în putere." Singurul lucru diferit în Isus astăzi pe pământ, decât când a fost El atunci, astăzi El este aici în forma Duhului Sfânt. Trupul Lui fizic şade la mâna dreaptă a lui Dumnezeu în Cer. Într-o zi El va veni, şi cei care sunt în Cristos vor învia şi vor merge cu El. Vedeţi? Asta-i după ce aşteptăm noi, acea zi. Dar Duhul Său, cu toată puterea şi manifestarea Acestuia, este dat Trupului de credincioşi din întreaga lume.
E-184 Acum, acest Înger al Domnului: dacă Acesta nu îndeplineşte şi nu face aceleaşi lucrări care le-a făcut Isus, atunci Acesta nu este Duhul care era pe Isus, doar dacă Acesta face aceleaşi lucrări care le face Isus! Pentru că El a spus, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu, le va face şi el."
E-185 Ştiţi că Biblia spune, în acelaşi capitol, Ioan 14, "Lucrările care le fac Eu, le va face şi el; chiar şi mai multe decât acestea va face el, pentru că Eu mă duc la Tatăl Meu." Ştiu că King James o pune "mai mari." Nu ar putea fi mai mari; originalul spune „mai multe." Pentru că, El a oprit natura, El a înviat morţii, ei bine, chiar tot. Tu nu ai putea face mai mari decât ce a făcut El. Dar Biserica va face mai multe, pentru că, în timp ce noi avem o adunare aici, ei au o adunare în Africa, ei le au în Brazilia, ele sunt în întreaga lume, vedeţi, pentru că pot fi mai multe. Dumnezeu era manifestat într-o Persoană atunci, Fiul Său Isus; acum El este manifestat în Biserica Sa, universal. Dar acelaşi Duh făcând aceleaşi lucrări! Într-o zi...
E-186 Pentru voi care nu aveţi un cartonaş de rugăciune. Acum, mai este încă un cartonaş de rugăciune în-în audienţă? Dacă este, tu trebuie să te pui în rând. Voi cei fără cartonaşe de rugăciune, era o femeie...
E-187 Să spunem-să o spunem aşa, nu este scris în felul acesta, dar o femeie odată avea o scurgere de sânge, şi ea nu ştia cum să ajungă la Isus. Dar a spus, "Dacă pot atinge marginea hainei Lui, eu Îl cred, eu voi fi vindecată." Câţi aţi citit vreodată acea poveste? Păi, sigur, noi am citit.
E-188 Şi, acum, ea s-a strecurat prin mulţime, şi s-a strecurat dincolo de toţi criticii, şi a atins haina Lui. Acum, îmbrăcămintea Palestiniană atârna liber, şi ei aveau un veşmânt dedesubt. Acum, El nu a simţit-o fizic, dar El a spus, "Cine s-a atins de Mine?" când ea L-a atins şi a mers înapoi în audienţă. "Cine s-a atins de Mine?"
E-189 Şi, păi, Petru L-a mustrat, a spus, "Doamne, de ce să spui Tu un lucru ca acela? Păi, toţi se ating de Tine, şi Tu spui, 'Cine s-a atins de Mine?'" El L-a mustrat, a spus Biblia.
E-190 El a spus, "Dar Am simţit că Am slăbit, putere a ieşit din Mine." Şi El a privit în jur peste tot prin audienţă până când El a găsit-o pe micuţa femeie. Şi El i-a spus, "Credinţa ta te¬a mântuit." Ea a avut o scurgere de sânge. Vă amintiţi asta? Acum, câţi...
E-191 Urmăriţi, aceşti clerici de aici, voi toţi sunteţi păstori. Fraţi păstori, Biblia a spus că "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Aşa este? Şi Biblia spune că "El este Marele Preot, şezând la dreapta lui Dumnezeu acum, făcând mijlociri pe mărturisirea noastră." El este Marele Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre. Aşa este? Vedeţi asta? Un Mare Preot. Acum, dacă El este acelaşi ieri şi în veci, acelaşi fel de atingere va aduce aceleaşi rezultate. Este adevărat?
E-192 Acum voi priviţi la El. Cum L-aţi atinge voi? Cu credinţa voastră. Întindeţi-vă mâna şi spuneţi, "Doamne Isuse, eu am o nevoie disperată."
E-193 Ascultaţi. Cereţi asta. Nu vă rugaţi pentru voi înşivă; rugaţi¬vă pentru altcineva. Să o luăm în felul acela. Nu ca pentru voi; rugaţi-vă pentru altcineva. Fie ca Duhul Sfânt să facă aceea. Doar rugaţi-vă pentru altcineva. Cineva dintre cei dragi ai voştri, sau cineva care ştiţi că se află undeva, sau ceva de genul acesta, rugaţi-vă pentru acela. Vedeţi, ca să ştiţi... nu tre-... Ei nu trebuie să fie aici. Dumnezeu aude rugăciunea. El ştie despre ce vă rugaţi.
E-194 Câţi din clădire sunteţi străini pentru mine, că eu nu ştiu nimic despre voi? Ridicaţi-vă mâna. Vă mulţumesc. Eu presupun, că fiecare persoană. Jos în acest rând de rugăciune, fiecare din voi ştiţi, ştiţi că eu sunt un străin pentru voi, ridicaţi-vă mâna. Eu nu vă cunosc.
E-195 Acum, vă daţi seama, dacă o atingere din partea unei femei micuţe l-a slăbit pe Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, virtute a ieşit din El (virtute este "putere"), ce ar trebui să îmi facă acel rând mie, un păcătos mântuit prin har? Vedeţi, acolo-i interpretarea voastră, "Mai multe decât acestea veţi face voi." Vedeţi? Iată-vă. Acum, dacă ar fi să iau jumătate din acel rând de rugăciune, prin discernământ, ei probabil m-ar duce afară pe sus. Asta doar mă slăbeşte. Este ceva în legătură cu asta. Nu pot face toată aceea. Dar mă pot ruga pentru fiecare. Este ceea ce vreţi, oricum, nu-i aşa oameni?
E-196 Punerea mâinilor. Acum, Isus, El nu a spus, "Puneţi-vă mâinile şi rugaţi-vă." El a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred, dacă îşi pun mâinile peste bolnavi." Nu a spus niciodată "rugaţi-vă pentru ei"; doar "puneţi-vă mâinile peste ei." Rânduiala rugăciunii este, "Chemaţi presbiterii bisericii, să¬i ungă cu ulei şi să se roage pentru ei," aceea este pentru biserică. Dar darul evanghelistic de vindecare este doar "punerea mâinilor peste bolnavi." Noi ştim asta. Nu "rugaţi-vă pentru ei"; "Puneţi-vă mâinile peste ei, aceste semne vor însoţi!" Acum, dar că...
E-197 Să vedem, cine este... Frate Borders, cine? În regulă. Doar astfel încât Duhul Sfânt să poată începe, şi să se mişte printre noi.
E-198 Acum, priviţi, nu vreau ca cineva să se mişte în jur. Vă rog, acum, peste tot, fiţi cu adevărat liniştiţi, fiţi reverenţi. Acum, vreau să spun, când Duhul Sfânt face ceva, voi vreţi să Îl lăudaţi, asta este bine, ar trebui să o faceţi. Dar nu vă mişcaţi în jur. Şedeţi în tăcere. Pentru că, fiecare din voi este un duh. Şi atunci ungerea Duhului Sfânt vine şi, să spunem, cineva din spate de acolo înapoi spune, "Mă întreb dacă este aşa," eu simt aceea chiar aici. Cineva în spate de tot acolo spune, "Zi, John, îl cunoşti pe Cutare-şi-cutare şi Cutare-şi cutare? Eu am fost aşa-şi-aşa." Vedeţi, aceea interferează.
E-199 Vedeţi, pentru că, dacă marele Duh al Vieţii Eterne este cu noi, şi El m-a uns pe mine pentru ceva, atunci eu voi simţi asta întocmai ca o bătaie de inimă. Vedeţi, voi... Asta-i cum eu-eu o aflu. Vedeţi, voi îl atingeţi pe El. Şi prin aceea, când voi vă rugaţi Lui, favoarea şi credinţa voastră îl atinge pe El; atunci El doar... eu doar mă predau, apoi El vorbeşte, şi începe să îmi spună. Atunci fiţi voi judecătorul dacă este adevărat sau nu.
E-200 Acum dacă El va face lucrul acesta pentru ultima dată, acum noi plecăm, ne pregătim, adunarea se pregăteşte să se încheie în următoarele câteva minute, câţi vor spune, "Eu voi accepta asta cu toată inima mea, şi voi crede pentru orice am eu nevoie"? Dumnezeu să vă binecuvânteze acum.
E-201 Tată Ceresc, în mâinile Tale încredinţez această audienţă. Iau fiecare duh de aici sub controlul meu, pentru onoarea şi slava lui Isus Cristos. Cer aceasta în Numele Lui. Amin.
E-202 Acum, doamna de aici, eu cred (doar ce şi-a ridicat mâna) că ea era total o străină pentru mine. Eu nu o cunosc. Poate de prima dată să fim fost vreodată atât de aproape împreună, doar dacă nu am trecut pe undeva pe o stradă pe undeva. Dar Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. Acum dacă...
E-203 Acum urmăriţi, prieteni. Aici este un tablou astăzi din Sf. Ioan 4, o femeie şi un bărbat care se întâlnesc de prima dată; Isus şi femeia din Samaria. Acum, eu nu sunt Isus, şi nici ea nu este femeia din Samaria, dar este o altă epocă. Acelaşi Duh al Lui este aici. Femeia stând aici, ea ar putea fi o critică, ea ar putea fi o Creştină, ar putea fi o impostoare, ar putea fi în nevoie de finanţe, ar putea să stea pentru altcineva. Eu nu ştiu. Eu doar nu aş putea să vă spun. Dar Dumnezeu ştie. Acum dacă El va sta şi îmi va spune, şi ea să fie judecătoarea, dacă El îmi va spune, exact, ceva despre ea! Dacă eu... este ceva referitor la ea, eu nu aş şti. Dar dacă El mi-ar spune ceva despre ea, ea să fie judecătoarea.
E-204 Atunci, dacă este corect, ştiţi că va trebuie să vină de la vreun fel de putere. Aşa este? Ceva... Bine, atunci cum aţi clasifica voi acea Putere? Propovăduieşte Evanghelia, îndemnă la Isus Cristos, chemă păcătoşii la altar, vindecă bolnavii şi neputincioşii, ce fel de Duh, ce fel de roade va rodi acel Duh? Acelaşi fel de roade care Isus Cristos le-a rodit, cu Duhul lui Dumnezeu asupra Lui. Aşa este? Ar fi un Duh Creştin. Desigur, va depinde de voi să decideţi, care dintre ele.
E-205 Dar acesta ar fi Dumnezeu pentru tine, nu-i aşa? [Femeia spune, "Da, ar fi." – Ed.] Da. Pentru că, ea este o Creştină.
E-206 Acum, cum am ştiut că ea este o Creştină? Pentru că eu simt Duhul ei, vedeţi, chiar acum, întocmai ca o bătaie a inimii care se apropie, cum face, pum, pum, pum. Şi ştiu că Duhul lui Dumnezeu care este peste mine, care mă unge acum, recunoaşte că aceea este sora mea. Şi eu nu am văzut-o niciodată, totuşi ştiu că ea este. Vedeţi, este doar ca ceva care vine aşa. Aceasta merge împreună. Duhul ei se îmbină cu Duhul care m-a uns pe mine.
E-207 Câi aţi văzut fotografia cu acel Înger al Domnului? Ei au, oh, le au peste tot aici, ele sunt în întreaga lume. Amintiţi¬vă, eu vă spun asta. Acel Înger al Domnului care Îl vedeţi în fotografie, Stâlpul de Foc care i-a condus pe copiii lui Israel, care s-a întrupat şi a locuit printre noi, a venit de la Dumnezeu şi a mers la Dumnezeu, se întoarce iar în zilele de pe urmă ca s㬪i ducă la împlinire lucrarea, să termine Împărăţia, este chiar aici la şase inci de unde mă aflu eu. Acum amintiţi-vă asta. Ce provocare! Dar eu Îl cred. El ştie. Eu ştiu că El nu dă greş niciodată.
Acum dacă Domnul îmi va descoperi ceva despre tine, soră.
E-208 Şi vouă în rândul de rugăciune, acum fiţi pregătiţi doar, pentru că nu vreau să mă opresc la toată aceasta pentru discernământ, pentru că asta... nu aş putea să o fac. Dar voi fiţi doar pregătiţi, să credeţi.
E-209 Acum, dacă aş putea să te ajut, şi nu aş face-o, atunci aş fi rău, eu nu ar trebui să stau aici la acest amvon; acel fel de persoană, cu siguranţă nu. Dar am predicat tare. Şi aştept doar un moment, ca să port o conversaţie cu tine.
E-210 Întocmai cum a făcut Domnul nostru cu femeia de la fântână, El a spus, "Adă-mi să beau." Vedeţi? Ce făcea El? Îi prindea duhul, să vadă care-care era chestiunea. Apoi când El a aflat necazul ei, El i-a spus care era necazul ei. Vă amintiţi ce a fost? Ea avea cinci bărbaţi; şi şase, erau, pentru că a avut cinci şi cel cu care trăia atunci erau şase bărbaţi.
E-211 Şi-şi când i-a spus El unde era necazul ei, păi, ea a spus, "Domnule, eu înţeleg că Tu eşti un profet."
E-212 Vedeţi, Fariseii doar ce au spus, "El era un ghicitor, un drac." El le-a spus că aceea le va fi iertat atunci. Dar când vine Duhul Sfânt, să facă aceasta, nu va fi iertat niciodată, a vorbi împotriva Acestuia.
E-213 Astfel, dar ea a spus, "Eu văd că Tu eşti un profet. Şi noi ştim, (noi Samaritenii, noi cunoaştem Cuvântul), noi ştim când vine Mesia, Care este numit Cristos, El ne va spune toate lucrurile acestea." Vedeţi, ea a ştiut că acela era semnul lui Mesia.
Şi El a spus, "Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine."
E-214 Şi ea a lăsat găleata, şi a alergat în cetate, şi a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia?"
E-215 Acum, dacă acela a fost semnul lui Mesia atunci, acesta va fi semnul lui Mesia acum, dacă Mesia este acelaşi ieri, astăzi, şi în veci. Dacă acest Duh care...
E-216 Tu eşti conştientă, că ceva se întâmplă, nu-i aşa? Acum doar fă de cunoscut audienţei. O senzaţie cu adevărat dulce, smerită tocmai a fost, este peste tine. Nu esta aşa? [Femeia spune, "Aşa este." – Ed.] Ridică-ţi mâna. Foarte dulce, smerită. Eu urmăresc Lumina dintre mine şi femeie. Acum se împrăştie.
E-217 Femeia suferă de TB. [Femeia spune, "Ai dreptate." – Ed.] Şi ea doar ce a venit de la un spital de tuberculoză. ["Oh, oh, oh!"] Este adevărat. ["Corect."] Mai este altcineva. Este acest băiat aici. Doar un minut. Acelaşi Duh peste el. Bine, este nepotul tău. ["Da, este. Corect."] Aşa este. El are probleme de sinuzită. El de asemenea are ţesut cicatrizat pe plămân. Este adevărat. ["Aşa este. Exact aşa."] Este corect, nu-i aşa? ["Este corect. Este. Doctorii au spus că el avea."] Sigur. În regulă. D-na Harris, aşa-i numele tău. ["Aşa-i numele meu!"] Tu şi nepotul tău duceţi-vă acasă, necazurile voastre s-au terminat. Isus Cristos vă face... ? ...
E-218 Îl credeţi pe Domnul Isus acum? Vedeţi, asta-i Biblia, acela¬i Duhul lui Dumnezeu făcând la fel ieri, azi, şi în veci. Acum credeţi cu toată inima voastră? Aceea ar trebui să o stabilească.
E-219 Acum dacă nu spun nici un cuvânt, doar îmi pun mâinile peste tine în timp ce Ungerea este aici, ai crede? Du-te atunci, şi fi vindecată, în Numele lui Isus Cristos.
E-220 Vino, soră. Vrei să se termine cu boala ta de stomac? Doar du-te, mulţumind lui Dumnezeu, şi spune, "S-a terminat," crede cu toată inima ta.
E-221 Dacă îmi pun mâinile peste tine, crezi că Dumnezeu te va vindeca? În Numele lui Isus, fi vindecat. Aceasta este atitudinea cu care se vine. El a fost vindecat. Aşa este. Aceasta este atitudinea. Acum, amintiţi-vă, Duhul Sfânt este aici.
E-222 Iată vine un băieţel drăgălaş. Tu eşti prea micuţ, scumpule, de abea, ca să ai credinţă. Dar priveşte aici doar un minut, la Fratele Branham. În regulă. Problema ta de inimă s-a terminat acum. Tu poţi merge acasă şi să fi bine. Amin. Isus te face bine.
E-223 Să spunem, "Mulţumim Domnului," pentru acel băieţel.
E-224 Ai fost foarte agitată, nu-i aşa? Te va părăsi acum. Mergi doar direct acasă, spunând, "Îţi mulţumesc Doamne," şi fi însănătoşită.
E-225 Vino. Bine, acel diabet vechi, dacă am putea doar să scăpăm de acesta! Crezi cu toată inima? În Numele lui Isus, fie ca acesta să părăsească femeia şi să nu o mai supere niciodată. Amin.
E-226 Vino acum. Această doamnă avea acelaşi lucru, diabet, de asemenea. Crede cu toată inima acum când treci pe aici, şi fi însănătoşită, în Numele Domnului Isus.
Voi credeţi, toţi acum? Aveţi credinţă în Dumnezeu!
E-227 Vino, sora mea. În Numele lui Isus Cristos, fi însănătoşită. Să ai credinţă, nu te îndoi.
E-228 Vino, frate drag. Eu de fapt cred că tu ai fost vindecat când erai şezut chiar acolo jos, deci tu poţi chiar să mergi mai departe! ... ? ... Dumnezeu să te binecuvânteze acum. În regulă.
E-229 Vino, soră dragă. Să ai credinţă în Dumnezeu! Asta este. Asta este. În Numele lui Isus Cristos, fi însănătoşită. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Mergi tot înainte, bucurându-te şi crezând. Oh, asta e atitudinea cu care se vine.
E-230 Acum fiţi cu adevărat reverenţi, fiecare rămâneţi la locurile voastre. Fiţi cu adevărat reverenţi, Duhul Sfânt este aici. Doar pentru că Acesta nu le vorbeşte foarte mult; uneori doar spune lucruri. Încerc doar să spun... Şi dacă văd că apare foarte repede, eu o spun şi atunci merg mai departe. Vedeţi? Uneori mă pot desprinde din aceasta iar pentru câteva minute, şi apoi să continui. Dar Duhul Sfânt este aici, El încă ştie toate lucrurile.
E-231 Crezi lucrul acesta, doamnă? Vino lângă mine. Sunt sigur, tu fiind Spaniolă, şi eu Irlandez, noi nu ne cunoaştem unul pe altul. [Doamna spune, "Nu." – Ed.] Este prima dată când ne întâlnim. Crezi că Isus Cristos, Acesta despre care eu vorbesc, este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu? Crezi că eu îl reprezint pe El da? Crezi că El m-a trimis ca să te ajut? ["Da."] Dacă îţi spun care este necazul tău, Îl vei crede tu? Problema ta este la spatele tău. Tu ai o problemă la spate. Şi, soţul tău are problemă la spate. El are probleme cu piciorul. Ai o fată care are problemă cu gâtul. A fost cauzată de un accident de automobil. Aşa este. ["Oh, Îţi mulţumesc, Doamne!"] Du-te acasă, voi toţi veţi fi bine.
E-232 Să ai credinţă. Nu te îndoi. Acum asta slăbeşte şi face ceva. Doar aveţi credinţă acum, credeţi.
În Numele lui Isus, mă rog pentru femeie. Amin.
E-233 Vino acum. Vino, domnule. Nu te îndoi acum. Tu ai fost îngrozitor de agitat şi zdruncinat, şi te face să ai un ulcer digestiv în stomac, şi te doare. Dar du-te acasă acum, tu vei fi însănătoşit şi vei fi bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să ai credinţă acum. Crede cu toată inima ta.
E-234 Bine, putem vedea care este necazul cu micuţa, îşi are protezele aici. Tu vei crede pentru aceasta, soră, acum, [Sora spune, "Da, eu cred." – Ed.], că Dumnezeu va lăsa ca acea fetiţă să trăiască, şi să crească şi să fie o tânără frumoasă fără acele proteze?
E-235 Dragă Tată Ceresc, dacă aş putea vindeca această copilă şi să-i înlătur aceste proteze de la ea, aş face asta. Dar îmi pun mâinile peste această copilaşă drăguţă, care nu are nici o cale să aibă credinţă pentru ea. Eu condamn această stare de infirmitate. În Numele lui Isus Cristos, fie ca această copilă să umble şi să trăiască. Tot atât de cert cum mă aflu eu aici. [Sora spune, "Ea a fost vindecată." – Ed.] Sigur. Da. Tu crezi asta, nu-i aşa? ["Eu cred."] Câţi credeţi aceasta? Ea se va duce, şi copila va da jos protezele, şi va umbla. În regulă, să aveţi credinţă.
E-236 Stomac nervos. Şi, oh, vai! Tu crezi? Atunci mergi drept înainte, şi mănâncă şi simte-te bine, şi credinţa ta te-a vindecat.
Aveţi credinţă acum, fiecare, aveţi credinţă în Dumnezeu! Vino, soră dragă. Tu crezi cu toată inima ta?
E-237 O Doamne, mă rog ca Tu să o vindeci. Ea trebuie să aibă puterea Ta de vindecare, sau va muri. Şi mă rog ca Tu să o vindeci. Acordă aceasta. Acordă aceasta.
E-238 În regulă, soră. Dă-mi voie să îţi arăt ceva. Sunt mulţi oameni aici în audienţă, care suferă cu acelaşi lucru ca şi tine. Vezi, dă¬mi voie să îţi arăt ceva. Tu ai o inimă agitată. Dă-mi voie să îţi arăt acolo afară. Toţi care sunt necăjiţi de nervi (ridicaţi-vă mâinile) şi inimă, ridicaţi-vă mâinile. Priveşte-i, vezi. Cum aş putea să-i chem pe fiecare dintre ei? Vezi? Nu aş putea să fac asta. Dar pot chiar să simt acel mare pact; vrăjmaşul încearcă să te ţină, şi strigă acolo afară după îndurare. El îşi va pierde strânsoarea pretutindeni. Aşa este. Astfel, crezi că o va pierde, că a pierdut-o de la tine chiar acum? [Sora strigă, "Da." – Ed.] Te simţi diferit, nu-i aşa? Tu ai fost vindecată chiar atunci. Mergi înainte pe drumul tău, bucurându-te, spune, "Îţi mulţumesc."
E-239 Vino, domnişoară, crede cu toată inima ta şi fi însănătoşită. În Numele lui Isus, fie ca sora noastră să fie vindecată.
E-240 Dumnezeule, binecuvântează acest băieţel în seara aceasta. Oh, vai! Crezi că Isus te va însănătoşi? În regulă. În Numele lui Isus! Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-241 În regulă. Vino acum, şi crede, frate. Vino, fratele meu, un uşier. Vino, tu, primeşte binecuvântările Domnului. Îmi pun mâinile peste fratele meu, în Numele lui Isus. Fie ca el să fie vindecat. Acordă aceasta.
E-242 Toată lumea crede? Aveţi credinţă. Nu vă îndoiţi. Doar credeţi acum. Doar pentru că nu ne oprim cu fiecare persoană, asta nu înseamnă... Spun doar... Eu o văd, dar eu doar nuvreau ca vedenia să... Este ceva care se conectează în tine când vorbeşti cu oamenii. Ştiţi ce vreau să spun? Se conectează, şi atunci tu eşti... Asta este, vedeţi, tu eşti... Aceasta te slăbeşte.
E-243 Doar o clipă, ceva s-a întâmplat în audienţă. Dacă vei crede, tu niciodată nu va trebui să ai acea operaţie la vezică. Tu te-ai atins de marginea hainei Lui, soră. De ce s-a atins ea? Spuneţi¬mi ce a atins. Este imposibil ca ea să se atingă de mine de acolo. Dar ea doar... Acum daţi-mi voie să vă spun ceva. Ea şedea chiar acolo atunci, rugându-se, "Dumnezeule, lasă-l să mă cheme." Dacă este aşa, dacă aceea este rugăciunea ta ... Iată-o acolo, vedeţi. Asta-i exact. Voi să faceţi la fel, şi vedeţi dacă nu este aşa. Faceţi doar la fel. În regulă.
E-244 Suntem străini unul pentru celălalt. Eu nu te cunosc, şi tu nu mă cunoşti. Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. În timp ce Ungerea este aici, vom vedea chiar care este necazul. Primul lucru, tu suferi cu ochii tăi, capul tău. Ai un nodul pe braţul tău stâng şi încheietură. [Femeia spune, "Aşa este." – Ed.] Aşa este. Tu crezi? ["Da."] Tu eşti dintr-un loc numit Sunnyvale. ["Aşa este"] D-na White. ["Da."] Du-te acasă, bucurându-te, şi fi bine. În regulă.
E-245 Aveţi credinţă în Dumnezeu, doar credeţi acum, toţi. Veniţi acum şi fiţi... Credeţi voi? Toată lumea se roagă? Oh, doar rămâneţi înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune!
Vino, frate. În Numele lui Isus, fi însănătoşit.
E-246 Vino, soră dragă. Vino, crezând cu tot ce este în tine. O Doamne, în Numele lui Isus, vindec-o pe sora mea. Amin.
E-247 Vino, soră dragă, crede doar ce face Dumnezeu, Prezenţa Lui. Tu treci pe sub cruce acum. În Numele lui Isus, fie ca ea să fie vindecată.
E-248 Vino, soră, trecând pe sub cruce, crezând cu toată inima ta. Problema de spate te va lăsa, şi tu poţi merge acasă şi să fi bine. Bine. În Numele lui Isus Cristos!
E-249 Vino, soră dragă. O Doamne, mă rog, aşa cum trece ea, ca Tu să o vindeci. Amin.
E-250 Vino, soră. Crede acum. Slujitori, rugaţi-vă. Toată lumea să se roage. Vino. În Numele lui Isus, fie ca ea să fie vindecată. Amin.
E-251 Vino acum, crede cu toată inima ta. Sărmana soră, ea este foarte grav. Crezi că Dumnezeu ştie ce este în neregulă cu tine? Crezi că El îmi poate spune? Atunci problema femeiască încetează. Du-te acasă şi fi bine.
E-252 Vino, crezând. Bine, dragă soră, vino. Crezi cu toată inima ta? Crezi că te-ai vindecat mai devreme când ne-am rugat pentru cei care aveau problemă de inimă acolo? Tu crezi? Mergi înainte, fi însănătoşită, şi crede cu toată inima ta.
E-253 Să spunem, "Laudă Domnului," cu toţii. Aveţi credinţă în Dumnezeu.
E-254 Vino, fratele meu. În Numele Domnului Isus, fie ca el să fie însănătoşit. Amin.
E-255 Nu este minunat? Nu este El minunat? Nu-i de mirare că El a fost numit "Sfătuitor, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Tatăl Veşnic"!
E-256 Rugaţi-vă pentru cei dragi ai voştri. Doar rugaţi-vă (nu pentru voi înşivă) pentru cei dragi ai voştri doar o clipă. Rugaţi¬vă pentru cineva.
E-257 Doamnă, tu crezi? Crezi că Dumnezeu îmi poate spune pentru ce stai tu acolo? Văd că tu ai o... Oh, tu eşti una dintre lucrătoare? Eu nu te cunosc. Eu-eu presupun că nu te-am văzut niciodată nu mai mult decât acolo în audienţă. Aşa este? Aşa ca audienţa să ştie. Aşa este. Crezi că Cristos îmi poate descoperi care este necazul tău? [Doamna spune, "Amin." – Ed.] Şi dacă El o face, atunci... Da, pentru că ea poartă acea insignă, vreo persoană s-ar putea să fie aici şi să zică, "Ei bine, sigur, ea este o lucrătoare, el o cunoştea." Eu nu te-am întâlnit niciodată în viaţa mea, eu nu ştiu nimic. Dar dacă îţi spun unde este necazul tău, şi ceva, tu şti că trebuie să fie ceva în afară de mine ca să facă asta. Este aşa? ["Aşa este."] Tu nu eşti aici pentru tine. ["Nu."] Eşti aici pentru fiul tău. Aşa este. Şi el are ceva în neregulă cu muşchii lui. Este un fel de degradare a muşchilor. I-a cauzat să ajungă într-o stare, ochii lui s-au încrucişat, şi de toate, foarte agitat. Numele lui este Donald. ["Da!"] Du-te acasă, şi crede, să se facă el bine. Ia acea batistă... ? ...
E-258 Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu vă îndoiţi. Vrei să vi, soră. Vino, crezând. Acum să ne rugăm, toată lumea să fie în rugăciune. Vino, soră. Dumnezeule, în Numele lui Isus Cristos, fie ca sora mea să fie vindecată.
E-259 Vino acum, dragă soră. Aşa este, vino pe aici. O Doamne, aşa cum trece ea pe sub crucea lui Cristos, fie ca Sângele să-i atingă trupul.
E-260 Vino, sora mea dragă, crede pentru cel micuţ. Şi, Doamne, aşa cum trec ei pe sub cruce, îmi pun mâinile peste ei şi cer pentru vindecarea lor, în Numele lui Isus.
E-261 Vino, fratele meu, treci pe sub cruce, crezând cu toată inima ta. Poţi avea ceea ce ceri. În Numele lui Isus Cristos, fie ca el să fie vindecat. Amin.
E-262 Vino, frate, în acelaşi mod, du-te direct sub cruce, crezând. În Numele lui Isus Cristos, acordă aceasta. Aşa este.
E-263 Vino, sora mea. Să ai credinţă în Dumnezeu. Nu te îndoi. Crede. În Numele lui Isus Cristos, cer ca cererea ei să-i fie acordată. Amin.
E-264 Rugaţi-vă, fraţilor. Fiecare să se roage, pretutindeni. În regulă. În Numele lui Isus Cristos, fie ca sora mea să fie însănătoşită.
E-265 Vino, soră. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie însănătoşită. Amin. Vino, oricine care se roagă, ceva bărbat de acolo, continuă să te rogi.
În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să fie vindecată. Să ai credinţă în Dumnezeu.
Vino, soră. Crede acum, cu toată inima ta. În Numele lui Isus, fie ca tu să fi însănătoşită.
Vino, fratele meu. Tu crezi? Foarte mare, bărbat puternic, şi totuşi, cu probleme de stomac. Crede cu toată inima ta, şi du-te acasă, fi bine în Numele Domnului Isus. Bine, domnule.
Tu crezi, surioară? Bine, vino la mine aici. În Numele Domnului Isus fie ca cererea ei să-i fie acordată.
Crede, fratele meu, cu tot ce este în tine. În Numele lui Isus Cristos, fie ca cererea ta să îţi fie acordată. Nu te îndoi; continuă, poţi vedea... ? ... Vino.
Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulţumesc domnule... ? ...
Este totul în regulă, este?
Crezi cu toată inima ta? Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. În Numele lui Isus fie ca tu să fi însănătoşit.
Vino, soră. Este acesta sfârşitul cartonaşelor de rugăciune?
Au fost date toate cartonaşele de rugăciune? Ce mai faci? Crezi că eu sunt slujitorul Lui? Crezi. Crezi atunci că El poate să îmi spună tot despre necazurile tale? Bine. Acum, eu cred că tocmai ai spus că doar ce ai ieşit din spital. Unul dintre lucrurile care sunt în neregulă cu tine, tu ai un şold infirm, problemă în şoldul tău. Dar experienţa ta la spital a fost pentru o operaţie de femei; nu s-a vindecat încă. Aşa este, nu-i aşa? Şi numele tău este D-na Potts. Du-te acasă şi fi bine acum... ? ...
E-266 Crezi cu toată inima ta? Aveţi credinţă. Acel bărbat care şade chiar acolo în spate este cel care continui să îl văd. El se roagă... Are pe el o cămaşă albă, deschisă la guler, se roagă pentru prietenul lui care şade dincolo de el cu o stare mintală. Crezi tu, domnule? Ridică-te în picioare şi acceptă aceasta. Pune mâinile tale peste prietenul tău acolo. Ia te uită. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te acasă şi fi bine, fiule. Isus Cristos te face bine. Aleluia. El se ruga pentru prietenul lui. Asta-i ce o face. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu face aceste lucruri, vă face bine. Credeţi asta?
Aici este o femeie aşezată chiar aici cu ceva mic alb pe capul ei, şezând chiar lângă o fată care are ceva de culoare albastră în părul ei. Femeia se roagă pentru soţul ei. Aşa este. El a avut cancer, şi tu te temi că vine din nou peste el. Aşa este, nu-i aşa? Bine. Tu crezi? Ridică-te în picioare atunci, acceptă-L. În Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să îl părăsească.
E-267 Rugaţi-vă pentru cineva. Rugaţi-vă pentru un prieten. Rugaţi-vă pentru cineva. Aici, în spate de tot acolo, văd un bărbat aşezat în spatele acestei femei de aici, chiar în spate de tot, şezut, al doilea care şade acolo, el se roagă pentru soţia lui. Ea are o cădere nervoasă. Tu crezi, domnule? Bine, ridică¬te în picioare şi acceptă vindecarea, şi crede cu toată inima ta. Du-te acasă şi să o găseşti făcându-se bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu drag. Crede cu tot ce este în tine.
Altcineva crede? Aveţi credinţă în Dumnezeu. Aici, o fetiţă şi-a ridicat mâna chiar aici. Acolo este Lumina care pluteşte asupra ei. Oh, ea este o... Aici este o micuţă... Acolo sunt două. Micuţa doamnă şi-a ridicat mâna. Micuţa doamnă care şade lângă ea, se pare că Lumina atârnă asupra micuţei doamne îmbrăcată cu rochiţa de culoare albastră. Tu te rogi pentru cineva: un nepot, are probleme de inimă, agitat. Aşa este, nu¬i aşa? El nu este aici. Este în Los Angeles. Aceea este sora ta, motivul că este contactul atât de aproape. Şi ea se roagă, dar este pentru un prieten. Se roagă pentru convertirea acestui prieten. Acest prieten este un Catolic, şi ea se roagă pentru el. Aşa este. Voi amândouă sunteţi surori. Dacă este adevărat, ridicaţi-vă în picioare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu te cunosc, nu te¬am văzut niciodată în viaţa mea. Este totuşi ceva ciudat referitor la tine. Tu fie că ai fost undeva, sau-sau cunoşti pe cineva de undeva pe unde am fost eu. Văd un loc cu aspect ciudat. Nu este-nici măcar nu este... Este Germania. Eşti German? Aşa este. Tu eşti. Este exact aşa. Bine, credinţa ta ţi-a dat cererea. Du-te acasă. Vei găsi după cum ai crezut. Aleluia.
E-268 Eu vă provoc, în Numele lui Isus Cristos, să credeţi Aceasta că este adevărat. Eu prov... Cum... Este un păcătos aici care ar vrea să vină aici şi să stea înainte ca să continuăm cu rândul de vindecare? Prietene păcătos, tu care eşti decăzut, ţi-ar place să îl cunoşti pe Domnul Isus ca Mântuitorul tău personal? Vino aici doar un minut în timp ce orga ne cântă o mică chemare frumoasă la altar. Vino aici. Duhul Sfânt ştie cine eşti. Dacă ai nevoie de Cristos chiar acum în viaţa ta, vrei să vi chiar la acest timp şi să stai aici la altar? Aceasta ar fi ultima dată când eu pot vreodată să ajung să mă rog cu tine în toate zilele vieţii noastre. Aceasta este oportunitatea ta. Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere.
Vreţi să veniţi? Altcineva? Acest bărbat vine aici. Altcineva?
Veniţi drept înainte prin spatele paravanului de acolo, şi veniţi direct înainte la altar acum, în timp ce aşteptăm doar o clipă. Noi vom aştepta. Vino chiar aici, domnule, şi stai chiar aici.
Altcineva ar vrea să vină şi să stea lângă el? Ieşiţi. Urcaţi chiar acum şi staţi aici, ca noi să ne putem ruga pentru voi. Voi fi bucuros. Voi fi foarte bucuros să mă rog cu voi. Doar să veniţi. Este tot ce vă cerem să faceţi.
Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule, stai chiar aici. Mai este altul?
E-269 Există o fântână umplută cu Sânge tras din venele lui Emanuel, unde păcătoşii cufundaţi sub şuvoi pierd toată pata lor de vină. Este Dumnezeu în universul Său? Dumnezeu în Cuvântul Său? Dumnezeu în Fiul Său? Acum, este Dumnezeu în poporul Său? Bine, atunci Dumnezeu este chiar aici. El vrea să intre în voi. Nu vreţi să veniţi?
Există o fântână umplută cu sânge,
Tras... ? ...
Îşi pierd toate petele de vină.
Vreţi să veniţi chiar acum, cei care aveţi nevoie de Cristos?
Nu ne pasă la ce biserică aparţineţi voi, sau la care mergeţi, sau la care veţi merge. Veniţi. Aşa este. Urcaţi chiar sus în jurul altarului acum. Cei care nu aveţi Duhul Sfânt, aţi vrea să veniţi? Veniţi chiar înainte acum în timp ce cântăm. Veniţi.
Şi păcătoşii cufundaţi sub şuvoi,
Pierd toate...
Dumnezeu să te binecuvânteze, scumpo. Eu am o micuţă Sarah acasă cam de vârsta ta. Vezi asta, mami?
Pierd toate petele lor de vină.
Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Eşti tu convinsă că Cristos este în poporul Său? Veniţi în faţă acum, nu vreţi? Ieşiţi chiar afară. Veniţi în direcţia asta.
Şi păcătoşii cufundaţi sub şuvoi,
Işi pierd toate petele de vină .
Tâlharul pe moarte s-a bucurat să vadă
Acea fântână în ziua lui; (Cristos îţi este oferit ţie, prietene. Vrei să vi şi să Îl primeşti?)
... pot eu, deşi (Dumnezeu să te binecuvânteze. Asta-i bine. Mergi drept... ) Spală tot păcatul meu.
Spală tot păcatul meu,
Spală toate păcatele mele la o parte;
Şi acolo pot eu, deşi ticălos ca şi el,
Spală toate păcatele mele la o parte.
E-270 Astfel voi fi sigur că nu vor exista mâini mânjite cu sânge în ziua judecăţii fluturând spre mine şi să spună, "Tu ar fi trebuit să ţi un pic mai mult," cer şi invit pe fiecare persoană care este fără Cristos, fără nădejede, fără Duhul Sfânt, în Numele lui Isus Cristos, vă invit aici la acest altar. Veniţi şi primiţi-L acum. Dar dacă nu o faceţi, atunci nu voi fi responsabil la ziua judecăţii. Luaţi seama acum, în timp ce Cristos este în mijlocul nostru. Noi suntem conştienţi de asta.
Dumnezeu este în universul Său. Voi Îl vedeţi acolo afară.
Dumnezeu este în Cuvântul Său. Voi Îl vedeţi aici. Dumnezeu este în Fiul Său. Voi Îl vedeţi la cruce. Dumnezeu este în poporul Său. Voi Îl vedeţi aici mişcându-se, lucrând, El este aici.
Acum, să venim în timp ce cântăm încă o dată, "Există o Fântână umplută cu Sânge." Nu vreţi să veniţi?
Există o fântână umplută cu Sânge, (Aici este fântâna. Aici la cruce. Nu vreţi să veniţi?)
... venele lui Emanuel,
Şi păcătoşii cufundaţi sub acel şuvoi,
Pierd toate petele lor de vină. (Dumnezeu să te binecuvânteze.)
... toate petele lor de vină,
Pierd toate petele lor de vină;
Şi păcătoşii cufundaţi sub acel şuvoi,
Îşi pierd toate petele de vină .
E-271 Doar continuaţi să veniţi. Aşa este. Continuaţi să vă deplasaţi. Noi vom aştepta în continuare. Avem destul timp să aşteptăm oamenii care se căiesc să vină la altar. Veniţi drept înainte. Suntem bucuroşi, fericiţi, mulţumitori lui Dumnezeu că voi veniţi. Mişcaţi-vă drept sus acum în Prezenţa Duhului Sfânt, Cel Care este omniprezent, omnipotent, infinit. Vreţi să veniţi acum la El în timp ce harul Său curge suficient ca să mântuie pe toţi, să vă dea tot de ce aveţi nevoie. El este aici ca să vă dea Duhul Sfânt, să vă salveze viaţa, să vă vindece de orice boală, să facă orice lucru pentru voi care doriţi. Domnul să binecuvânteze.
E-272 Acum, în timp ce audienţa se roagă, în linişte, voi vorbi cu cei care sunt aici. Prieteni, Ceva v-a spus să veniţi la acest altar. A fost Acelaşi care vă cunoaşte inima, Acelaşi care vorbeşte aici, Duhul Sfânt, Dumnezeu. Dumnezeu este Duhul Sfânt în poporul Său, împăcând lumea cu Sine.
Acum, El a venit să vă împace cu Sine. Binecuvântaţi sunteţi voi. Binecuvântaţi sunt ochii care sunt deschişi să vadă Împărăţia lui Dumnezeu. Au fost multe mii de oameni ai voştri înaintea voastră, sute şi sute dintre bunicii voştri, care au tânjit să vadă aceste zile. Mulţi oameni mari înainte de noi, mulţi oameni mari înainte de voi au tânjit să vadă timpul când Duhul Sfânt va intra în biserică şi să facă ce aţi văzut că s-a făcut în această după-amiază. Ei au murit în credinţă, crezând că într-o zi copiii lor vor vedea lucrul acesta.
Acum, voi l-aţi văzut în această după-amiază. Aţi auzit Cuvântul. Ştiţi că Acesta este adevărul. Şi Dumnezeu v-a deschis ochii; rugăciunile lor.
E-273 Sunt fetiţe care stau aici, o mamă stă, care ţine două fetiţe. Micuţele au venit sus, plângând. Mă întreb dacă un copil, copiii, nu condamnă uneori pe adult, din inimioara lor gingaşă. Nu au trecut-o prin tot felul de dezamăgiri ale lumii şi lucruri. Este gingaşă şi dulce. Privesc aceste două fetiţe cu braţele în jurul doamnei, chiar ca şi cum ele ar aştepta ca ceva să se întâmple. Desigur, Dumnezeu le vorbeşte copilaşilor Lui. Biblia a spus aşa. "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine. Nu-i opriţi."
Văd o mămicuţă aici care îşi ţine copilaşul, un copilaş dulce, îl ţine în braţele ei. Ea a venit aici ca să fie împăcată cu Cristos. Acum, ferice de voi. "Nimeni nu poate veni la Mine..."
Un tânăr care ţine o soţie tânără, presupun, stând acolo ţinând-o. Ea plânge. El îşi are capul aplecat în reverenţă. Ştiţi că aceea este lucrarea Duhului Sfânt? Alţii, fetiţa cu ochi căprui care se uită la mine cam de şapte sau opt ani, ochişorii căprui şi păr şaten, feţişoara ei este toată luminată. Ea aşteaptă ceva. Ea s-ar putea să fie Spaniolă.
E-274 Văd o tânără doamnă drăguţă, chiar la răscrucea vieţii cu capul aplecat în reverenţă, braţele ei încrucişate. Văd alţii, cărunţi, capul lor aplecat în jos. Acesta este un moment sacru.
Amintiţi-vă, prieteni, noi nu venim aici doar ca să venim. Noi am venit pentru că Dumnezeu v-a chemat. Voi sunteţi trofeele acestei adunări din după-amiaza aceasta. Sincer, voi sunteţi trofeele harului lui Isus Cristos, căci El v-a chemat ca să fiţi împăcaţi şi să veniţi să-L primiţi în această după-amiază. Dumnezeu să fie cu voi.
"Ferice de cei (Vedeţi?) care flămânzesc şi însetează după neprihănire. Ei vor fi săturaţi." Găsiţi asta în Fericiri. Isus a spus aşa.
Tineri stau aici, doar tineri, poate de optsprezece, douăzeci de ani, poate viitori predicatori, cum ştiu eu? Poate de acolo va pleca un misionar care va lumina lumea. Poate dintre acei tineri vor veni daruri care vor întoarce mii de suflete la Cristos, şi voi aţi fost prezenţi în ziua când ei au venit la altar. Ce timp minunat.
E-275 Să ne aplecăm capetele acum, în timp ce ofer rugăciune. "Nici un om nu poate veni la Mine," a spus Isus, "dacă Tatăl Meu nu îl atrage mai întâi. Şi toţi cei care vin la Mine, Eu în nici un chip nu-i voi da afară. Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi. Eu vă voi da odihnă."
Doamne, iată-i aici. Ei au venit pentru că Tu i-ai chemat să vină. Duhul Sfânt în inima lor s-a mişcat şi i-a chemat, şi ei au venit. Aici stau ei la altar, căiţi, cu capetele aplecate, dorind să fie umpluţi cu Duhul Tău din a Ta-bunătatea Ta. Umple-i, Doamne. Sfinţeşte-le vieţile. Trimite-i în câmpurile cu seceriş, aceşti oameni care stau aici în aşteptare. Ar putea fi chiar acasă. Ar putea fi peste mare. Ar putea fi pe undeva, dar există un seceriş gata să fie recoltat.
Doamne, mă rog ca Tu să le sfinţeşti sufletele, şi să-i umpli cu Duhul, până când vor fi vasele Tale alese: poate micuţa casnică să culeagă vecinii, poate copilaşul să vorbească despre Isus unei fetiţe în şcoală, poate tinerii să ducă Evanghelia în Mexic, la vreo altă ţară străină pe undeva. Acordă aceasta, Doamne. Cel în vârstă să vorbească la colţ de stradă tovarăşului său, poate altundeva: omul din fabrică la şeful lui, sau la cei care sunt în fabrică... Tu şti, Doamne. Mă rog ca Tu să-i umpli chiar acum, cu bunătatea şi îndurarea Ta.
Ei au venit; Eu ştiu că Tu i-ai primit, pentru că Tu ai spus, "Cel ce vine la Mine, în nici un chip nu-i voi da afară. Cel ce Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, şi a sfinţilor Îngeri." Astfel, ei sunt aici ca să facă o mărturisire publică: că ei erau greşiţi. Ei vor să fie drepţi. Tu să-i primeşti, Tată. Mă rog ca Tu să-i binecuvântezi, şi să-i faci copiii Tăi din acest ceas înainte, prin N urnele lui Isus Cristos. Amin.
E-276 Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare din voi. Primiţi Duhul Sfânt. Acum, mergeţi direct în încăperea unde vă putem întâlni aici în spate, şi să punem mâinile peste fiecare din voi, să ne rugăm. Chiar aici în spate, deplasaţi-vă direct în spate. Este o încăpere pregătită aici în spate, unde veţi fi doar în câteva momente acolo în spate pentru umplerea deplină. Îngenunchiaţi; mulţumiţi lui Dumnezeu că v-a mântuit. Să vi se pună mâinile peste voi pentru nevoia voastră, şi pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Binecuvântează această mamă micuţă, toate care merg înainte ducând copilaşii lor, şi tăticul care mângăie părul copilaşului lui, ştiind că şi el ştie că într-o zi îi va putea spune micuţului său; noi am şezut în acea adunare unde ei au venit la Domnul Isus. (În Dulcea Revedere.)
Este o ţară care este mai frumoasă ca ziua,
Şi prin credinţă o putem vedea în zare.
Pentru că Tatăl aşteaptă acolo în cale,
Ca să ne pregătească un loc de locuit acolo.
În dulcea revedere,
Oh, ne vom întâlni pe acel ţărm frumos.
În dulcea revedere...
Up