Ce este Duhul Cfînt?

What Is The Holy Ghost?
Data: 59-1216 | Durată: 1 oră 47 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 ... cu greu pentru o întîlnire. Această întîlnire va fi o întîlnire puţin deosebită decît cum avem noi de obicei aici. În principal, cînd noi venim aici împreună, aceasta este o adunare la... pentru vindecarea celor bolnavi şi pentru nevoile fizice. Aceasta este accentuarea ce se pune pe aceea. Dar în seara aceasta noi am început această trezire pentru vindecarea sufletului, duhul omului.
Oricum, cu voia Domnului, Duminică dimineaţa, la şcoala Duminicală, Duminică dimineaţa, noi o să avem rugăciune pentru bolnavi şi un rînd obişnuit de vindecare, pentru Duminică dimineaţa, cu voia Domnului. Iar aceste seri din săptămînă, noi sîntem presaţi puternic să vorbim despre lucrurile Eterne pentru-suflet.
E-1 Hardly for a meeting... This meeting is to be a little different meeting than what we usually have here. Mostly every time when we come together here, it's a meeting to--for the healing of the sick and for the--a physical needs. It's the... The emphasis is put upon that. But tonight we have started this revival for the healing of the soul, the--the spirit of the man.
However, the Lord willing, Sunday morning, at Sunday school, Sunday morning, we are going to have a prayer for the sick and a regular line of healing for Sunday morning, the Lord willing. And these week nights we are greatly pressed to speak on the eternal things for the--the soul.
E-2 Acum, noi ştim că atunci cînd un-un trup este vindecat, aceasta ne face pe toţi fericiţi, deoarece noi ştim că aceasta arată cu hotărîre că Dumnezeul nostru vindecă bolnavii. Dar persoana aceea bolnavă, dacă ei trăiesc destul de mult, va fi probabil din nou bolnavă, poate cu aceeaşi boală de care ei au fost vindecaţi, şi aceea nu ia la o parte vindecarea. Doctorul va da medicamente pentru pneumonie, şi poate cu două zile mai tîrziu ei vor muri de pneumonie după ce el i-a pronunţat sănătoşi. Aceasta revine iarăşi. Dar cînd acel suflet este vindecat, voi aveţi atunci, în voi, Viaţă Eternă.
E-2 Now, we know that when a--a body is healed, that makes us all happy, because we know that it definitely shows that our God heals the sick. But that sick person, if they live long enough, will perhaps be sick again, maybe with the same disease that they were healed of. And that doesn't take away healing. The doctor will give medicine for pneumonia, and maybe two days later they'll die with pneumonia after he's pronounced them well. It reoccurs again. But when that soul is healed, you have then in you Eternal Life.
And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus, that it behooves us to do all that we possibly can to bring every soul to the Kingdom and to bring the Kingdom to the people, that we might be healed of our Spirit. I believe that the Body of Jesus is the sickest body that I know of; that is, the--the Body, spiritual Body of Christ on earth is very sick.
E-3 Şi eu cred că noi sîntem aşa de aproape de Venirea Domnului Isus, încît aceasta ne revine nouă să facem tot ceea ce putem posibil să aducem fiecare suflet la Împărăţie, şi să aducem Împărăţia la oameni, ca noi să putem fi vindecaţi în duhurile noastre. Eu cred că trupul lui Isus este cel mai bolnav trup de care eu ştiu; acesta este, trupul, trupul spiritual al lui Cristos pe pămînt, este foarte bolnav.
E-4 And now, we're not planning on keeping you too long of a night, because on the first night we don't have room to seat our beloved friends. We're in the project of building a new church, a big tabernacle right here on these lots, or wherever the Lord will lead; but as far as we know, here.
And now, we have give out the meeting, Wednesday through Sunday. But then at Sunday, it's closing into Christmas holidays; but it--whenever the Lord tells us to stop, that'll be the time. We don't know just what the results will be. But believing that the folks here at the tabernacle and our sister churches, which is--one of them is--is the Holiness Tabernacle at Utica, which Brother Graham Snelling is the pastor; and in New Albany, where Brother--Brother "Junie" Jackson is pastor; and also out on the highway where Brother Ruddell is pastor. We are (and they're sister churches of this tabernacle)--we are trying to bring to--our people into a better fellowship with Christ; that's our purpose. So I have chosen to read and to teach on for the next few nights...
E-4 Şi acum, noi nu planificăm să vă ţinem prea mult din seară, deoarece în prima seară noi nu avem loc să-i aşezăm pe prietenii noştri preaiubiţi. Noi sîntem în proiect de a construi o biserică nouă, un tabernacol mare chiar aici pe aceste parcele, sau oriunde ne va conduce Domnul; dar din cîte noi ştim, aici.
E-6 Tonight I want to speak on the subject of: "What Is the Holy Ghost?" And tomorrow night I want to preach on: "What Was It Given For?" And on Friday night (and to the recorders, I don't want this recorded Friday night): "How Do I Get the Holy Ghost, and How Do I Know When I Have It?" And then we will just let, then see what the Lord will lead us for Saturday and Sunday, and Sunday morning, a healing service and another evangelistic service for Sunday night.
And now, we want every one to know that... And I know the recorders is running in the back room, and we wish to say this: Because in these meetings like this on the evangelistic type, we have people from different denominational churches which has been taught in their own sphere of belief--each one. And that's all right. I have never wanted to be guilty of sowing discord among brethren. And out in the meetings, I just preach on the great evangelical truths of the Scripture, on what brethren who sponsor my meeting believe in. But in the tabernacle here, I--I want to speak on what we believe. Therefore, if you--if you do not understand it, I would be very happy to have a little letter or note from you to ask me a question of--of why that we believe it thus. And I would be glad to try to explain it the best that I can.
E-5 Şi acum noi am anunţat întîlnirile, de Miercuri pînă Duminică. Dar apoi Duminică, se încheie în sărbătorile Crăciunului, dar aceasta... oricînd ne spune Domnul să ne oprim, acela va fi timpul. Noi doar nu ştim care vor fi rezultatele. Dar crezînd că oamenii de aici la tabernacol şi bisericile noastre surori, care este, una din ele este-este tabernacolul sfinţeniei din Utica, la care este pastor Fratele Graham Snelling, şi în New Albany unde Fratele-Fratele Junie Jackson este pastor, şi deasemeni la autostradă unde Fratele Ruddell este pastor. Noi şi ei sîntem, biserici surori ai acestui tabernacol, noi încercăm să aducem... poporul nostru într-o mai bună părtăşie cu Cristos. Acesta-i scopul nostru. Astfel eu am ales să citesc şi să învăţ, pentru următoarele cîteva seri...
E-8 You know, every church, if you don't have a doctrine, you're not a church. You've got to have something that you stand for, some principles that you're holding up. And regardless of what a person's affiliation or denomination might be, if that person is borned of the Spirit of God, that's my brother or my sister, regardless of... We might different in other things as far as east from the west, but we are still brothers. And I would not do nothing but try to help that brother for a closer, better walk to Christ, then I believe any real, true Christian would do the same for me.
E-6 În seara aceasta eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre: Ce Este Duhul Sfînt? Iar mîine seară, eu vreau să predic despre: Pentru Ce A Fost Dat Acesta? Iar Vineri seara... Şi, către casetofoane, eu nu vreau acesta înregistrat Vineri seara: Cum Obţin Eu Duhul Sfînt? şi Cum Ştiu Eu Cînd Eu Îl Am? Şi apoi noi vom lăsa doar, să vedem atunci ce ne va călăuzi Domnul, pentru Sîmbătă şi Duminică. Iar Duminică dimineaţa, un serviciu de vindecare, şi un alt serviciu evanghelistic pentru Duminică seara.
E-9 Now, I've asked this tabernacle... Now, we're not entering into this, just for a protractive meeting. I want to enter into this, and I want you, and have asked you to burn every bridge that's behind you and make every sin right, that we're coming into this with all that's in our hearts and lives. We must come here for the sole purpose of getting our souls ready for the coming of the Lord, and for no other purpose. And as I have spoken and said, that maybe sometime I might teach or say something that might be a little contrary to what someone else--the way they believed it... I--I did--did not come for controversy (You see?), I--I come... We're here to make ready the coming of the Lord.
E-7 Şi acum noi vrem ca fiecare să ştie că... Şi eu ştiu că casetofoanele funcţionează în camera din spate, şi noi dorim să spunem aceasta. Deoarece, în aceste întîlniri ca aceasta, de felul evanghelistic, noi avem oameni din diferite denominaţiuni de biserici care au fost învăţaţi în sfera lor de credinţă, fiecare. Şi aceasta este în regulă. Eu niciodată nu am vrut să fiu vinovat de a semăna discordie între fraţi. Şi afară în adunări, eu predic doar asupra marilor Adevăruri evanghelice ale Scripturii, asupra a ceea ce cred fraţii care sponsorează mitingurile mele. Dar, aici în tabernacol, eu-eu vreau să vorbesc asupra a ceea ce credem noi. De aceea, dacă voi-dacă voi nu înţelegeţi aceasta, eu aş fi foarte fericit să am o mică scrisoare sau o notiţă de la voi, să mă întrebaţi o întrebare despre-despre cum că noi credem aceasta astfel. Şi eu aş fi bucuros să încerc să explic aceasta cît de bine pot.
E-10 And I think that this little group... I've got some visiting brethren with me here I know from different places, and we're happy to have them. And no doubt but what out through the audience there, there's others from out of town--from out from around our little adjoining cities here. And we're happy to have you and so appreciative of you if you love us well enough to come to hear these things. God... May you take home with you, my brother, sister, the richest treasures God can pour in your heart is my prayer.
E-8 Voi ştiţi, fiecare biserică, dacă voi nu aveţi o doctrină, voi nu sînteţi o biserică. Voi trebuie să aveţi ceva pentru care voi staţi, ceva principii pe care voi le susţineţi. Şi indiferent de care ar putea fi afilierea sau denominaţiunea unei persoane, dacă acea persoană este născută din Duhul lui Dumnezeu, acela este fratele meu sau sora mea, indiferent de... Noi am putea să fim diferiţi în alte lucruri, aşa departe ca răsăritul de apus, dar noi încă sîntem fraţi. Şi eu nu aş face nimic decît să încerc să ajut pe acel frate pentru o mai apropiată, şi umblare mai bună către Cristos. Şi eu cred că orice, Creştin real adevărat ar face la fel pentru mine.
E-11 And to this little tabernacle, seeing that I believe that it is one of the finest people that I believe that's on earth, goes to this tabernacle... I never said all the finest people; I said some of the finest people on earth go to this tabernacle. But as day by day entering back from meeting to meeting, I see a great need of this tabernacle, a great need in it, and that's for a filling or a consecration, a deeper life, a closer walk with God. And I have promised them to do this, to have this messages for them. And we're glad to bring you in and fellowship with us around the Word of God, as we teach and try to bring out.
Now, the first three nights we will not be taking a subject to preach on, but a message to teach from the Word of God--and now--for I would not ask anyone to do anything that I would not do myself. And this week has been a complete Calvary for me. I've been so close to--to the blacking out, as I would place it, till I was almost beside myself. But I have completely surrendered every will and everything that I know of to the Lord.
E-9 Acum, eu am cerut acestui tabernacol... Acum, noi nu intrăm în aceasta doar pentru o adunare de tărăgănare. Eu vreau să intru în aceasta, şi eu vreau ca voi, şi eu v-am cerut, să ardeţi fiecare pod care este în înapoia voastră, şi să corectaţi fiecare păcat, căci noi intrăm în aceasta cu tot ceea ce este în inimile şi vieţile noastre. Noi trebuie să venim aici pentru singurul scop de a ne pregăti sufletele pentru Venirea Domnului, şi pentru nici un alt scop. Şi aşa cum am vorbit şi am zis, că poate cîndva eu aş putea să învăţ sau să spun ceva care ar putea fi puţin contrar cu ceea ce altcineva, în felul în care ei cred aceasta. Eu-eu nu-nu am venit pentru controversă, voi vedeţi, eu-eu am venit... Noi sîntem aici să pregătim Venirea Domnului. Şi eu cred că acest grup mic...
E-13 The other night at around a little after midnight, the wife and I, after setting up, and praying, and talking to the Lord across the little footstool in the--our front room with two open Bibles, we consecrated ourselves anew to God for a complete service, that we would surrender our own wills, and everything, and every negative thought, and--to serve the Lord Jesus. And I trust that that's been your attitude too, that you've done the same thing. Then when we're coming tonight, we're coming upon holy ground, among a people who's been praying, and fasting, and making restitutions, and getting ready to receive something from God. And I know that he that will come hungry will not go away hungry, but God will feed with the Bread of Life.
Now, before we read from His sacred Book, let us bow our heads just a moment for prayer.
E-10 Eu am cîţiva fraţi vizitatori cu mine aici care îi cunosc, din diferite locuri, şi noi sîntem fericiţi să-i avem. Şi fără îndoială că prin toată audienţa acolo, există alţii dinafara oraşului, de afară de prin jurul cetăţilor aderente aici. Şi noi sîntem fericiţi să vă avem, şi aşa recunoscători pentru voi, dacă voi ne iubiţi destul de mult încît veniţi să ascultaţi aceste lucruri. Dumnezeu... Fie ca voi să luaţi cu voi acasă, fratele meu, soră, cele mai bogate comori pe care Dumnezeu le poate turna în inimile voastre, este rugăciunea mea.
E-15 Lord, there has already been prayer offered in this place tonight. There has been... The songs of Zion has been sung by Your children. Their hearts has been lifted up, and we have come here to consecrate ourselves to Thee and to worship Thee from the depths of our soul. And we're calling this to Your remembrance, Lord, that You said when You set upon the mount and taught Your disciples, "Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts; we are coming hungering and thirsting, and we know You'll keep Your promise.
As we endeavor to open up these sacred pages of the Bible to read from It the contents, may the Holy Spirit just take It to every heart. And may that Seed fall down into deep, rich faith that will bring forth every promise that the Word has made. Hear us, Lord, and cleanse us, and try us. And if there be any unclean thing about us, Lord, any unconfessed sin, anything that's not right, reveal it just now, Lord, we'll walk right straight and do it; for we realize we're living in the shadows of the coming of the Lord Jesus. And we have, oh, holy God, come into the shadows of Thy--Thy justice tonight, and we are pleading for a new dedication, and consecration, and filling of the Holy Spirit in our lives.
Seeing the revival fires begin to dim, let us throw on wood of the Word, that it might kindle a new fire, that our hearts would be full of zeal. Sanctify us, Lord, through Thy precious Word, and Thy Blood, and Thy grace we plead; and all thanks and praise will be Thine. Take all prejudice from our hearts; cleanse us, oh Lord. Give us pure hearts, and clean hands, and clean minds, that we might come into Thy sanctuary night after night, rejoicing and filled with Your Spirit. We ask this in Jesus' Name and for His sake. Amen.
E-11 Şi către acest tabernacol micuţ, văzînd că eu cred că acesta este unul dintre cel mai minunat popor care eu cred că este pe pămînt, merge la acest tabernacol. Acum, eu nu am zis, "toţi" oamenii cei mai minunaţi. Eu am spus că unii din cei mai minunaţi oameni de pe părnînt merg la acest tabernacol. Dar aşa cum zi de zi, intrînd înapoi, de la adunare la adunare, eu văd o mare nevoie a acestui tabernacol, o nevoie mare în el, şi aceasta-i pentru o umplere, sau o consacrare, o viaţă mai adîncă, o umblare mai apropiată cu Dumnezeu. Şi eu le-am promis să fac aceasta, să am aceste Mesaje pentru ei. Şi noi sîntem bucuroşi să vă aducem înăuntru şi să aveţi părtăşie cu noi în jurul Cuvîntului lui Dumnezeu, aşa cum noi învăţăm şi încercăm să aducem afară.
E-18 I wish to read the Word just now. And while I ask you to bring your Bibles, your pencils, your papers for Scriptures, if you so desire so, would be very fine. And I--while you're getting to the 7th chapter of Acts to begin with... To answer the question or to start in answering the question, "What Is The Holy Spirit?"...
There is nothing that will defeat Satan; there's never been nothing on the earth yet that would ever defeat Satan like the Word of God. Jesus used It in His great battle; He said, "It is written..."
E-12 Acum, primele trei seri noi nu vom lua un subiect asupra căruia să predicăm, ci un Mesaj să învăţăm din Cuvîntul lui Dumnezeu.
Iar acum, pentru că, eu nu aş cere cuiva să facă ceva care eu însumi nu aş face. Şi această săptămînă a fost un Calvar complect pentru mine. Eu eram aşa aproape să-să leşin, după cum aş pune-o eu, încît eu am fost aproape în afara mea. Eu mi-am predat complect fiecare voinţă, şi fiecare lucru de care eu ştiu, Domnului.
E-20 And this morning while I've been listening, a few days ago, to a broadcast that seemed to want to tell that creation just come from some ashes blowing together, and some phosphate, and a few chemicals of the earth, and the warm sunshine created the germ of life and brought out life... How ridiculous, when the sunshine will kill any germ of life. Lay a germ out in the sunshine, it'll kill it immediately. And there is no such thing, but Satan trying to punch that at me... And after I'd taken my little Rebekah to school this morning, and on the road back I started to turn the radio on again; and I thought I'd get into that stuff again, so I just turned it back off.
And as I, going on up the street, Satan said to me; he said, "Do you know that this man that you call Jesus was just a man like, one day in his day, like Billy Graham or Oral Roberts. He was just a man that they begin to have a few people to gather around Him and to say, 'He's a great man.' And after while He become greater, and then he become a--a God to them. And now, it's scattered all over the world since He's dead, and that's all."
E-13 Seara cealaltă, cam puţin după miezul nopţii, soţia cu mine, după ce am şezut sus, şi ne-am rugat vorbind Domnului, peste taburet în... în camera noastră din faţă, cu două Biblii deschise, noi ne-am consacrat din nou lui Dumnezeu, pentru o slujbă complectă, ca noi să ne predăm propriile noastre voinţe, şi toate celelalte, şi fiecare gînd negativ, şi să slujim pe Domnul Isus.
Şi sînt încredinţat că aceasta este şi atitudinea voastră, desemeni, că voi aţi făcut acelaşi lucru. Apoi cînd noi venim în seara aceasta, noi venim pe un teren sfînt, printre un popor care s-a rugat, şi a postit, şi a făcut restituţii, şi s-a pregătit să primească ceva de la Dumnezeu. Şi eu ştiu că acela care va veni flămînd nu va pleca flărnînd, ci Dumnezeu îl va hrăni cu Pîinea Vieţii.
E-21 And I thought, "How a liar you are." And then I turned just as I was crossing Graham Street; I said, "Satan, you that's talking to my conscious, I'd like to ask you a few things: Who was it that the Hebrew prophets spoke of that would come? Who was the anointed Messiah? What was upon those men who foresaw Him and told His life thousands of years before He got here? Who was it that foretold it just to the letter? And when He come, they said, 'He was numbered with the transgressors,' and He was. 'He was wounded for our transgressions,' and He was. 'He made His grave with the rich, but He would rise up the third day,' and He did. And then He promised the Holy Ghost; and I've got It, so you just might as well get away from It; because it's written in the Word, and every word is true." Then he left. Just give him the Word; that does it. He can't stand that Word, for It's inspired.
Let's start reading tonight in the 7th chapter of the Book of Acts.
Then said the high priest, Are these things so?
And he said, Men and brethren, and father, hearken; The God of glory appeared to our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwell in Charran,
And said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into a land which I'll shew thee.
Then came he out of the land of the Chaldaean, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein you now dwell.
And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.
God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat them evil for four hundred years.
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, saith God: and after that shall they come forth, and serve me in this country,
And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begot Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begot Jacob; and Jacob begot the twelve patriarchs.
E-14 Acum, înainte ca noi să citim din Cartea Lui sacră, să ne plecăm capetele doar pentru un moment de rugăciune.
E-22 Upon this place, we wish to approach the subject (which I think is the outstanding subject of today) of the: "What Is the Holy Spirit?" What is It? And now, the reason I have taken these subject in line like this, you cannot come and receive the Holy Spirit, unless you know what It is. And you cannot receive It (if you know what It is), unless you believe It's given to you and It's for you. And then you cannot know whether you've got It or not, unless you know what results It brings. So if you know what It is, and who It's to, and what action It brings when It comes, then you'll know what you've got when you get It. See? That just would settle it.
E-15 Doamne, în seara aceasta au fost deja oferite rugăciuni în acest loc. Acolo au fost... cîntările Sionului s-au cîntat de către copiii Tăi. Inimile lor au fost înălţate. Iar noi am venit aici să ne consacrăm Ţie, şi să ne închinăm Ţie din adîncul sufletului nostru. Şi noi chemăm aceasta ca să-Ţi aduci aminte, Doamne, că Tu ai spus cînd Tu ai şezut pe munte şi ai învăţat pe ucenicii Tăi, "Binecuvîntaţi sînt acei care flămînzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi umpluţi." Tu ai promis-o, Doamne. Noi venim în seara aceasta cu inimi deschise. Noi venim, flămînzind şi însetînd, şi noi ştim că Tu îţi vei ţine promisiunea Ta.
E-23 Just like I was talking to our Brother Jeffries today. And he said, "I would like to be at the meeting tonight, but I'll be there tomorrow night." He didn't know the meeting was going on, because we didn't announce it just right here. Some of the... Brother Leo and them wrote to some of our friends and told them out of town. Well, because we didn't have room...
Now, I said, "Brother Jeffries, if you sent me down to turn on one of your oil wells, and I didn't know nothing about it, I'd probably blow it up. I might turn the wrong key or start the wrong motor. I'd have to know how to do it before I did it." And that's the way with receiving the Holy Ghost; you've got to know what you are coming for, and how to receive It, and what It is.
E-16 Aşa cum ne străduim să deschidem aceste pagini sacre ale Bibliei, să citim din Ea conţinutul, fie ca Duhul Sfînt să ducă Aceasta la fiecare inimă. Şi fie ca Sămînţa aceea să cadă înăuntru jos în credinţă, adîncă bogată care va produce fiecare promisiune pe care a făcut-o Cuvîntul. Ascultă-ne, Doamne, şi curăţeşte-ne, şi încearcă-ne. Şi dacă ar exista vreun lucru necurat pe lîngă noi, Doamne, vreun păcat nemărturisit, orice care nu-i corect, descoperă-ne chiar acum, Doamne, noi vom merge chiar drept şi o vom face, căci ne dăm seama că noi trăim în umbrele Venirii Domnului Isus. Şi noi am, O Dumnezeule Sfînt, venit în ale Tale-Tale umbre ale dreptăţii în seara aceasta, iar noi pledăm pentru o nouă dedicare, şi consacrare, şi umplere a Duhului Sfînt în vieţile noastre.
E-25 Now, the first place, the Holy Spirit has been promised. We could take ten weeks and never--just skip the edge of this subject: What the Holy Spirit Is. But the first thing, I want to approach it just enough to give an outline each night, then see the following night if there's any questions.
How many in here has not received the Holy Ghost, been baptized with the Holy Ghost, raise your hands. You know you haven't been... Just look at the hands.
Now, I want to talk on It, as the Holy Spirit being a Sign, for It is a Sign. We realize that--that all promises is given to us by... Abraham was the father of the promise, because God gave the promise to Abraham and to his seed after him. The promise was made to Abraham and to his seed. And this Sign is to a covenant people.
E-17 Văzînd că focurile trezirii încep să scadă, lasă-ne să aruncăm pe el lemnele Cuvîntului, ca El să poată înteţi un foc nou, ca inimile noastre să fie pline de rîvnă. Sfinţeşte-ne, Doamne, prin Cuvîntul Tău scump şi Sîngele Tău, şi harul Tău, noi pledăm. Şi toate mulţumirile şi laudele vor fi ale Tale. Ia toată prejudecata din inimile noastre. Curăţeşte-ne, O Doamne. Dă-ne inimi pure, şi mîini curate, şi minţi curate, ca noi să putem veni în sanctuarul Tău, seară după seară, bucurîndu-ne şi umpluţi cu Duhul Tău. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus, şi pentru beneficiul Lui. Amin.
E-27 Now, there is a vast difference between just a Christian and a Holy Ghost filled Christian. And now, we're going to get this from the Scripture and place it just exactly in the Scripture. The first place, there is a Christian, professed to be a Christian. But if this Christian has not yet been filled with the Holy Ghost, he's only in process of being a Christian. See? He is professed to believe it; he's working to it; but God has not yet given him this Spirit of the Holy Ghost. He's not yet reached that goal with God, that God's recognized it.
E-18 Eu doresc să citesc Cuvîntul chiar acum. Şi în timp ce... Eu vă cer să aduceţi Bibliile voastre, creioanele voastre, hîrtiile voastre, pentru Scripturi. Dacă voi doriţi aşa, aceasta ar fi foarte bine. Şi acum în timp ce voi ajungeţi la capitolul al 7-lea din Fapte, de la început; să răspundem la întrebarea, sau să începem în a răspunde la întrebarea: Ce Este Duhul Sfînt?
E-28 Because that God made a covenant with Abraham after He'd called Abraham, which is a type of calling the believer today... He called Abraham, and Abraham moved out of his country and went into a strange land to dwell among strange people. And that was a type of when God calls a man to stop his meanness, repent of his sins. He turns then from the crowd that he was in, to live in a new crowd, among new types of people.
And then after God found Abraham to be faithful to the promise that God gave him (that he would have a child and through this child all the earth would be blessed), then God confirmed his faith by giving him a sign; and that sign was circumcision. And circumcision is a type of the Holy Spirit.
Just the very next verses of this chapter that we have just read, if you want to take it down... And the... Stephen said in the 51st verse, "Ye stiffnecks, uncircumcised in the heart and ears, you do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do you."
E-19 Nu există nimic care l-ar învinge pe Satan, niciodată nu a existat nimic pe pămînt încă care l-ar învinge vreodată pe Satan, ca şi Cuvîntul lui Dumnezeu. Isus L-a folosit în marea Lui bătălie; El a spus, "Este scris..."
E-30 The circumcision is a type of the Holy Ghost. And God gave Abraham the--the circumcision sign after he had accepted God on His promise and walked out into a strange country. See? It was a sign. And all his children and his seed after him should have this sign in their flesh, because it was a distinction. It was to separate them from all other people, this sign of circumcision. And that's what God uses today. It's the sign of circumcision of the heart, the Holy Spirit, that makes God's church a separated church from all other creeds, faiths, and denominations. They're in all kinds of denominations, but yet they are a separated people.
E-20 Şi azi dimineaţă, în timp ce eu ascultam, cu cîteva zile în urmă, la o transmisiune care părea că vrea să spună că creaţiunea a venit doar din ceva cenuşă suflînd împreună, şi ceva fosfat, şi cîteva chimicale ale pămîntului, şi strălucirea fierbinte a soarelui a creat germenele de viaţă şi a adus viaţa. Cît de ridicol! Cînd, strălucirea soarelui va omorî orice germen de viaţă. Puneţi un germen de viaţă afară în strălucirea soarelui, aceasta îl va ucide imediat. Şi nu există un astfel de lucru; dar Satan încearcă să-mi arunce aceea. Şi după ce am dus-o pe micuţa mea Rebekah la şcoală azi dimineaţă, şi pe drum înapoi, am început să deschid radioul din nou; şi m-am gîndit că o să intru în lucrul acela din nou, aşa că eu doar l-am închis.
Şi aşa cum eu mergeam în sus pe stradă, Satan mi-a zis, el zicea, "Ştii tu că acest Om pe care tu îl numeşti Isus, a fost doar ca un om, într-o zi în ziua Lui, ca Billy Graham sau Oral Roberts. El era doar un om care a început să aibe cîţiva oameni să se adune în jurul Lui şi să zică că El este un Om mare, şi după o vreme El a devenit mai mare, şi apoi El a devenit un-un dumnezeu pentru ei. Şi acum aceasta s-a răspîndit în toată lumea, de cînd El este mort, şi aceasta-i tot."
21 M-am gîndit, "Ce mincinos eşti tu!" Şi apoi eu m-am întors doar aşa cum eu traversam Graham Street. Am zis, "Satan, tu care vorbeşti conştiinţei mele, mi-ar place să te întreb cîteva lucruri. Cine era acela despre care au vorbit profeţii Evrei că va veni? Cine era unsul Mesia? Ce a fost peste oamenii aceia care L-au văzut dinainte şi au spus viaţa Lui, cu mii de ani îninte ca El să ajungă aici? Cine a fost acela care a prezis aceasta chiar la literă? Şi cînd El a venit, ei au zis că 'El a fost numărat cu cei fărădelege,' şi El a fost. 'El a fost rănit pentru fărădelegile noastre,' şi El a fost. 'El şi-a făcut mormîntul Lui cu cei bogaţi, dar El ar fi înviat, a treia zi, şi El a înviat. Şi atunci El a promis Duhul Sfînt, şi eu L-am primit. Astfel tu ai putea tot atît de bine să te dai la o parte de la El, deoarece este scris în Cuvînt, şi fiecare Cuvînt este adevărat." Atunci el a plecat. Daţi-i doar Cuvîntul, aceasta o rezolvă. El nu poate suferi acel Cuvînt, pentru că Acesta este inspirat.
Să începem să citim în seara aceasta în al 7-lea capitol din Cartea Faptelor.
Apoi marele preot a zis, Aşa stau lucrurile?
Şi el a zis, Bărbaţilor, şi fraţilor, şi părinţilor, ascultaţi; Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Abraham, cînd el era în Mesopotamia, înainte ca el să locuiască în Haran,
Şi a zis către el, Ieşi afară din ţara ta, şi din neamul tău, şi vino într-o ţară pe care Eu ţi-o voi arăta.
Atunci el a ieşit din ţara Haldeilor, şi a locuit în Haran: şi de acolo, cînd tatăl lui a fost mort, el l-a mutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum.
Iar el nu i-a dat lui nici o moştenire în ea, nu, nici măcar cît să-şi pună piciorul: totuşi el a promis că el i¬o va da în stăpînire, şi seminţei lui după el, cînd pînă atunci el nu avea nici un copil.
... Dumnezeu a vorbit în felul acesta, Că sămînţa lui va locui într-o ţară străină; şi că ei îi va aduce în robie, şi-i va chinui patru sute de ani.
Şi pe neamul la care ei vor fi în robie Eu îi voi judeca, zice Dumnezeu: şi după aceea ei vor ieşi, şi mă vor sluji în această ţară.
Şi el i-a dat legămîntul tăierii împrejur: şi astfel Abraham a născut pe Isaac, şi l-a tăiat împrejur în ziua a opta; şi Isaac a născut pe Iacob; şi Iacob a născut pe cei doisprezece patriarhi.
E-31 You let me talk to a man two minutes; I can tell you whether he's received the Holy Ghost or not. So can you. It separates them; It's a Mark; It's a Sign. And the Holy Spirit is a Sign. And it's... Any child that refused circumcision in the Old Testament, which was a foreshadow of the Holy Ghost, was cut off from amongst the people. He could not have fellowship with the rest of the congregation if he refused to be circumcised. Now, pattern that to today. A person that would refuse to receive the baptism of the Holy Ghost can have no fellowship among those that has the Holy Ghost. You just can't do it. You have to be a nature.
Like, it's... My mother there used to say, "Birds of a feather flock together." Well, it's an old proverb, but it's a true one. You don't see doves and crows fellowshipping. Their diets are different; their habits are different; their desires are different. And that's the way it is with the world and with a Christian when you have been circumcised by the Holy Spirit, which means to cut off a flesh.
E-22 Asupra acestui loc, noi dorim să ne apropiem de subiectul, care eu cred că este subiectul remarcabil de astăzi, despre... Ce Este Duhul Sfînt? Ce este El? Şi, acum, motivul că eu am luat aceste subiecte în rînd în felul acesta, este că voi nu puteţi să veniţi şi să primiţi Duhul Sfînt dacă voi nu ştiţi ce este EL Şi voi nu-L puteţi primi, dacă voi ştiţi ce este El, afară doar dacă credeţi că Acesta vă este dat vouă, şi Acesta este pentru voi. Şi, apoi, voi nu puteţi şti dacă voi Îl aveţi, sau nu, afară doar dacă ştiţi ce rezultate aduce EL Astfel dacă voi aţi ştiut ce este El, şi pentru cine este El, şi ce acţiune aduce El cînd vine El, atunci voi veţi şti ce aveţi cînd Îl primiţi. Vedeţi? Aceasta doar o stabileşte.
E-33 Circumcision could only be in the male. But if the woman was married to a man, she was part of him; she was circumcised with him. You remember in Timothy where it said, "Never... Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if she continues in faith and holiness with all sobriety."
Now, circumcision... You know when the--Sarah laughed in the tent behind her at the message of the Angel when He said, "Abraham (not knowing who He was, a Stranger), where is thy wife, Sarah?"... How did He know that he had a wife?
As Jesus said, "As it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of man," remember, those signs wasn't committed down to Sodom and Gomorrah, in the world amongst the religionist, but it was to the elect, the called out. And Abraham was called out. And the word "church" means "called out, the separated," like Abraham separated himself and had been circumcised. And then when Sarah laughed at the very message of the Angel, God would've killed her on the spot; but He could not bother Sarah without bothering Abraham, because they were one. She was part of him. You're no longer twain but one.
E-23 Întocmai cum eu am discutat astăzi cu Fratele nostru Jeffries, şi el a zis, "Mi-ar place să fiu la adunare deseară, dar eu voi fi acolo mîine seară." El nu ştia că adunarea se desfăşura, deoarece noi nu am anunţat-o; doar chiar aici. Unii din... Fratele Leo şi ceilalţi au scris la unii din prietenii noştri şi le-a spus, afară din oraş. Păi, din cauză că noi nu aveam loc.
E-36 So circumcision, the Holy Spirit today circumcises the heart; and it's a sign, a given sign. Someone said the other day... I just repeat this, not as a joke, because it's the truth; but it sounds like a joke. As I've often said, "This is no place for jokes." But there was a little German out on the west coast where we were just at. He received the Holy Ghost, and he went down the street; and he would walk a little piece, and he'd raise up his hands and speak in tongues; and he would run, and he would jump, and he would shout. And he was at work carrying on like that, and his boss said to him, "Where have you been?" (I--I like those places where you have been.) He said, "You must've been down amongst that bunch of nuts."
He said, "Then you think they are nuts?"
He said, "Sure they are."
He said, "Well, praise the Lord for the nuts." And he said, "Do you know what? The nuts play a big part," he said; "for instance, the automobile. You take all the nuts out of it you ain't got nothing but a bunch of 'yunk.'" So that's just about right.
E-24 Acum eu am zis, "Frate Jeffries, dacă tu mă trimiţi jos ca să pornesc una din sondele tale de ţiţei, şi dacă eu nu ştiam nimic despre aceasta, eu probabil că aş exploda-o. Eu aş putea să învîrt cheia greşită sau să pornesc motorul greşit. Eu ar trebui să ştiu cum să o fac înainte ca eu să o fac."
Şi acesta este felul cu primirea Duhului Sfînt. Voi trebuie să ştiţi după ce veniţi voi, şi cum să-L primiţi, şi ce este Acesta.
Acum, în primul rînd, Duhul Sfînt a fost promis.
E-38 You are so different when the Holy Spirit comes on you, until the mind of this world don't like you, and they're against you, and they don't want nothing to do with you at all. You're borned of another world; you are just as much an alien as--ten times more alien than you'd be if you'd go in the farest flung regions of African jungles. You're different when the Holy Spirit comes. And It's a Sign. It's a Mark amongst the people.
Now, you say then, "Brother Branham, that sign of circumcision was given to Abraham (that is true) and to his seed." Yes. All right.
E-25 Noi am putea lua zece săptămîni şi nu... doar omitem marginea acestui subiect, ce este Duhul Sfînt. Dar, primul lucru, eu vreau să mă apropiu de acesta doar suficient ca să vă dau o schiţă în fiecare seară, apoi vedem în seara următoare dacă există ceva întrebări.
E-40 Now, we are going to turn to Galatians, 3rd chapter, 29th verse and see how that could apply to us: Galatians 3 and 29, and just see how this circumcision could apply to a Gentile, if we are Gentiles, which by natural birth we are. Now, the first... I want to read the 16th verse.
Now, to Abraham and his seed were the promise made... (Abraham and his seed)... He said not, And to seeds,... (Just any kind of a... say, "Oh, I'm Abraham's seeds too." No. To a seed. Abraham's seed, not the seeds.)... as of many; but as of one, And to--to they--And to thy seed, which is Christ.
Christ was Abraham's Seed. Do you believe that? All right. Now, let's get the 28th and 29th verse.
There is neither Jew nor Greek, neither is there bond or free, neither is there male or female: for we are all one in Christ Jesus.
And if ye be Christ's, then ye are Abraham's seed, and are heirs according to the promise.
How do we take on Abraham's seed? By being in Christ, then we are Abraham's seed. And what was the seed of Abraham? As we might go on to Romans 4 and different places... Abraham never received the promise while he was circumcised. To show that circumcision was just a type, he received the promise before he was circumcised. And it was a type of recognition of his faith that he had before he was circumcised.
E-26 Cîţi de aici nu au primit Duhul Sfînt, nu au fost botezaţi cu Duhul Sfînt? Ridicaţi-vă mîinile; voi ştiţi că nu aţi fost. Priviţi doar la mîini.
Acum eu vreau să vorbesc asupra Acestuia, după cum Duhul Sfînt fiind un semn, pentru că El este un semn. Noi ne dăm seama că, toate promisiunile ne sînt date prin... Abraham a fost tatăl promisiunii, deoarece Dumnezeu a dat promisiunea lui Abraham şi Seminţei lui după el. Promisiunea a fost făcută "lui Abraham şi Seminţei lui." Şi acest semn este la un popor de legămînt.
E-42 Now, when we are in Christ, we become Abraham's seed and are heirs with Christ; therefore, no matter who we are, Jew or Gentile... And the seed of Abraham--the seed of Abraham has the faith of Abraham, who takes God at His Word. Regardless of how ridiculous It seems, how unusual you act, how peculiar It makes you, you take God at His Word, regardless of anything.
Abraham at seventy-five years old and Sarah at sixty-five took God at His Word and called anything contrary to It as though it wasn't. What do you think the doctors thought of that day? What do you think the people thought when they seen an old man seventy-five years old going around praising God he's going to have a baby by his wife, and her sixty-five years old, about twenty-five years past menopause? But (you see?) it makes you act funny, the faith of Abraham.
E-27 Acum, există o vastă diferenţă între doar un Creştin şi un Creştin umplut cu Duhul Sfînt. Şi acum noi urmează să luăm aceasta din Scriptură, şi să o aşezăm întocmai exact în Scriptură. În primul rînd, există un Creştin declarat a fi un Creştin. Dar dacă acest Creştin nu a fost încă umplut cu Duhul Sfînt, el este numai în proces de a fi un Creştin. Vedeţi? El este declarat să creadă Aceasta; el lucrează la Acesta, dar Dumnezeu încă nu i-a dat lui acest Duh, al Duhului Sfînt. El nu a ajuns încă acel scop cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a recunoscut.
E-44 And when you're circumcised of the Holy Ghost, It does the same thing to you. It makes you do things that you didn't think you would do. It makes you take God's promise and believe God.
Now, It's also, besides a--a promise and a sign, It's also a Seal. Now, if you will go with me unto Romans... First I want you to go with me to Ephesians 4:30, and let's read here just a minute. Ephesians 4:30 says this...
Now, you've heard so many people say that different things are seals. "If you go into the church, you have the seal of the church." And some people says it's keeping a certain day, a Sabbath day: "That's--that's the seal of God." Some of them says, "If we put our membership into a certain denomination, we are sealed into the Kingdom of God." Now, the Bible said, "Let every man's word be a lie and God's be the Truth."
E-28 Deoarece, că, Dumnezeu a făcut un legămînt cu Abraham, după ce El l-a chemat pe Abraham, care este un model al chemării credinciosului de astăzi.
El l-a chemat pe Abraham, şi Abraham s-a mutat afară din ţara lui şi a plecat într-o ţară străină, să locuiască între oameni străini, şi acela era un model despre atunci cînd Dumnezeu cheamă pe un om să-şi oprească răutatea lui, să se pocăiască de păcatele lui. El se întoarce atunci de la mulţimea în care era, să locuiască într-o nouă mulţime, printre feluri noi de oameni.
Şi atunci după ce Dumnezeu l-a găsit pe Abraham de a fi credincios promisiunii pe care i-a dat-o Dumnezeu, că el va avea copilul, şi prin acest copil tot pămîntul va fi binecuvîntat, atunci Dumnezeu i-a confirmat credinţa lui prin a-i dat un semn, şi semnul acela era tăierea împrejur. Şi tăierea împrejur este un model al Duhului Sfînt.
E-46 Now, Ephesians 4:30 reads like this: "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption."
I'm going to have to get a little bit hard on this now. Lay it down... Now, you legalists brethren, just hold quiet for a little bit. See? Did you notice how long that Seal last? Not till the next revival, until the next time something goes wrong. "Until the day of your redemption," that's how long you're sealed. Until the day of your redemption, when you are redeemed up to be with God, that's how long the Holy Spirit seals you. Not from revival to revival, but from eternity to eternity you are sealed by the Holy Spirit. That's what the Holy Spirit is. It's a Seal of God, that He's found--you've found grace in His sight, and He loves you, and He believes you, and He's put His Seal upon you. What is a Seal? Anyone... Why, A "seal" designates or means "a finished work." Amen. God has saved you, sanctified you, cleaned you up, found favor with you, and sealed you. He's finished. You're His product until the day of your redemption. A sealed is a finished thing.
What is the Holy Ghost? It's a Sign. We're going to get on that a little later on in another message, the sign that Paul spoke of; tongues was a sign to believers--or unbelievers.
E-29 Doar tocmai versetele următoare din acest capitol pe care noi tocmai l-am citit, dacă voi vreţi să-l notaţi. Şi... Ştefan a zis, în versetul 51:
Voi îndărătnicilor... netăiaţi împrejur cu inima şi urechile, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfînt: aşa cum au făcut părinţii voştri, tot aşa faceţi şi voi.
E-48 Now, notice, but in this, the Holy Ghost is a Sign--I mean, and the Holy Ghost is a Seal. It's a Sign that God gave to His chosen children. To reject It is to be cut from the people, and to receive It is to be finished with the world and all the things of the world, and to be a product that God has put a Seal of approval on.
I used to work on the railroad out here with Harry Waterberry. And we would go down to load a car. My brother, "Doc," standing back there helps--loads cars. When a car's being loaded, they go through that car (the inspector); and if he finds anything loose, where it would fall and break, or anything that would destroy; he'll not seal that car until that car is so completely packed, until it's so packed down, and so in order, that the shaking of the ride won't bother the product that's on the inside.
E-30 Tăierea împrejur este un model al Duhului Sfînt. Şi Dumnezeu i-a dat lui Abraham-semnul tăierii împrejur după ce a acceptat pe Dumnezeu în promisiunea Lui şi a mers într-o ţară străină. Vedeţi? Acesta era un semn.
Şi toţi copiii lui, şi sămînţa lui după el, vor avea acest semn în trupul lor, deoarece acesta era o deosebire. Acesta era să-i separe de toate celelalte popoare, acest semn al tăierii împrejur.
E-50 That's what's the matter. We don't get sealed so much; we're too loose about things. When the Inspector goes through to inspect your life to see if you're not just a little loose about things, little loose about your prayer life, little loose about that temper, little loose about that tongue to talk about others; He'll never seal the car. Some dirty habits, some vile things, some vulgarity mind, He can't seal the car. But when He's found everything in its place (the Inspector), then He seals it. Dare be anybody open that seal until that car's reached its destination to where it's sealed for. There it is. "Touch not My anointed; do My prophets no harm. For I say unto you, it'd be better for you that a millstone was hanged at your neck, and you were drowned in the depths of the sea than even to try to offend or shake a little on the least of these that's been sealed." You see what it means?
E-31 Şi aceasta este ceea ce Dumnezeu foloseşte astăzi. Acesta-i semnul tăierii împrejur a inimii, Duhul Sfînt, care face Biserica lui Dumnnezeu o Biserică separată de toate celelalte crezuri, credinţe şi denominaţiuni. Ei sînt în toate felurile de denominaţiuni, dar totuşi ei sînt un popor separat. Voi lăsaţi¬mă să discut cu un om două minute, şi eu vă pot spune dacă el a primit Duhul Sfînt sau nu; aşa puteţi şi voi. Acesta îi separă. Acesta este o însemnare. Acesta este un semn. Şi Duhul Sfînt este un semn. Şi acesta este...
Orice copil, care a refuzat tăierea împrejur în Vechiul Testament, care era o preumbră a Duhului Sfînt, a fost scos afară din mijlocul poporului. El nu putea să aibe părtăşie cu ceilalţi din adunare, dacă el a refuzat să fie tăiat împrejur.
Acum modelaţi aceea astăzi. O persoană care ar refuza să primească botezul cu Duhul Sfînt, nu poate avea părtăşie printre acei care au Duhul Sfînt. Voi doar nu o puteţi face. Voi trebuie să fiţi o natură. Cum, aceasta este...
E-51 That's what the Holy Spirit is. It's your Assurance; It's your Protection; It's your Witness; It's your Seal; It's your Sign, that I'm heaven bound. Don't care what the devil says, I'm heaven bound. Why? He sealed me; He gave It to me. He sealed me into His Kingdom, and I'm Glory bound. Let the winds blow; let Satan do what he wants to; God's done sealed me till the day of my redemption. Amen. That's what the Holy Ghost is. Oh, you should want It; I couldn't go on without It. So much could be said there, but I'm sure you know what I'm speaking of.
E-32 Mama mea acolo obişnuia să zică, "Păsările cu aceleaşi pene umblă împreună." Păi, acesta este un proverb vechi, dar este unul adevărat. Voi nu vedeţi porumbeii şi ciorile să aibe părtăşie. Dietele lor sînt diferite. Obiceiurile lor sînt diferite. Dorinţele lor sînt diferite.
Şi acesta-i felul cu lumea şi cu un Creştin cînd voi aţi fost tăiaţi împrejur de Duhul Sfînt, care înseamnă, "a tăia jos o carne."
E-52 Now, also let us turn to John 14 just for a minute. I just love the Word; It's the Truth. Now, the Spirit of God, the Holy Ghost... What is the Holy Ghost? It is the Spirit of Christ in you.
Now, before we read, I'd just like to say a few commenting words here. What is the Holy Ghost? It's a Seal. What is the Holy Ghost? It's a Covenant. What is the Holy Ghost? It's a Sign. What is the Holy Ghost then? It's a--the Spirit of Jesus Christ in you. See? "A little while," said Jesus, "and the world sees Me no more, yet ye shall see Me; for I will be with you, even in you to the end of the world."
E-33 Tăierea împrejur putea fi numai în bărbat. Dar dacă femeia a fost măritată cu un bărbat, ea era o parte din el, ea a fost tăiată împrejur cu el. Vă amintiţi, în Timotei, unde Acesta a zis acolo, "Totuşi ea va fi mîntuită prin naşterea de copii, dacă ea continuă în credinţă, şi sfinţenie cu toată cumpătarea."
E-54 The Spirit of God in His church, what for? What did He do it for? This is a little on tomorrow night's subject, but what did He do it for? Why did He... What did the Holy Spirit... What--what did He come for? What did He come in you for? What did He come in me for? Was to continue the works of God.
"I always do that which is pleasing to My Father. I come not to do My own will, but the Father that sent Me; and the Father that sent Me is with Me. And as My Father has sent Me, so send I you." Oh, my. The Father sent Him, went in Him. The Father that sent Jesus came in Him, worked through Him. The Jesus that sends you goes with you and is in you. And if that Spirit living in Jesus Christ made Him do and act the way He did, you'll have some general idea how It'll do when It's in you; 'cause that Life cannot change. It'll go from body to body, but It cannot change Its nature, for It is God.
E-34 Acum, tăierea împrejur. Voi ştiţi cînd... Sarah a rîs în cortul din spatele ei, la mesajul Îngerului, cînd El a spus, "Abraham," neştiind cine era el, un străin, "unde este nevasta ta, Sarah?" Cum a ştiut El că el avea o nevastă?
E-56 Now, in John 14, just let's read just a little bit, beginning at the 10th verse:
Believest thou... that I am in the Father, and the Father in me? the works--the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. (Think of that. Now.)
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he... also; and greater works than these shall he do; because I go to my Father.
Don't you see? See how He said there? Now, watch just how this comes out. I'll read just a little farther. We're going to read down about to the 20th verse.
And whatsoever ye shall ask in... (Let's see, I had the... Yeah. Uh-huh...?...)
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask any thing in my name, I'll do it.
If you love me, keep my commandment.
And I will pray the Father,... (Now, watch.)... and he shall give you another Comforter, that he may abide with You for ever;
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but you know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
E-35 Aşa cum a spus Isus, "Aşa cum a fost în zilele lui Lot, tot aşa va fi la venirea Fiului omului." Amintiţi-vă, semnele acelea nu au fost făcute jos în Sodoma şi Gomora, în lume, printre religionişti. Ci acesta a fost către Aleşi, cei chemaţi afară. Şi Abraham a fost chemat afară. Şi cuvîntul biserică înseamnă "chemat afară; cei separaţi," cum Abraham s-a separat şi a fost tăiat împrejur.
Şi atunci cînd Sarah a rîs chiar de mesajul Îngerului, Dumnezeu ar fi omorît-o pe loc; dar El nu a putut să o atingă pe Sarah, fără să-l atingă pe Abraham, deoarece ei erau unul. Ea era parte din el. "Voi nu mai sînteţi doi, ci unul."
E-57 Who is that Spirit then? What is the Holy Ghost? It's Christ in you, the Comforter; that's the Holy Spirit. "And when the Comforter has come, He will do the same things that I done while the Comforter is in Me. I'll pray the Father, and He'll give you this Comforter. You know the Comforter; the world don't know Him (never will), but you know Him because He dwells now with you (Jesus speaking), but He shall be in you." So there you are; that's the Comforter.
... shall be in you.
I will not leave You comfortless: I will come to you. (I will not... Now, that's the Comforter, Christ. That's what the Holy Ghost is; It's Christ.)
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye shall see me: because I live, you... live also.
Oh, we could go on and on, but let you know... What is He? He's a Seal; He's a Sign; He's a Comforter. See what all He is. The seed of Abraham inherit It.
E-36 Astfel, tăierea împrejur, Duhul Sfînt de astăzi taie împrejur inima. Şi acesta-i un semn, un semn dat.
Cineva a zis ziua trecută... Eu doar repet aceasta, nu ca o glumă. Deoarece, acesta-i adevărul, dar aceasta sună ca o glumă. Aşa cum am zis deseori, acesta nu-i loc pentru glume. Dar a existat un mic German afară pe Coasta de Vest, unde noi tocmai eram. El a primit Duhul Sfînt. Şi el a mers în jos pe stradă, şi el umbla o bucată mică, şi el îşi ridica sus mîinile şi vorbea în limbi. Şi el alerga, şi el sărea, şi el striga. Iar el era la lucru, continuînd în acest fel, iar şeful lui i-a zis, "Unde ai fost tu?" Mie-mie îmi plac locurile acelea unde ai fost. El a zis, "Tu trebuie că ai fi fost printre grămada aia de piuliţe."
El a spus, "Atunci tu crezi că ei sînt piuliţe?" El a zis, "Sigur, că sînt."
E-59 Now, let's also find that the--what else the Comforter is. Let's go to I John 16:7. See if He isn't a Advocate too. You know what an advocate is? Making an advocate. We have an Advocate; we know that. I John the 16th chapter... Oh, wait a minute; I'm sorry. St. John it is, 16:7. I'm sorry; I'm sure sorry I said that, I read that wrong on my--got 16:7.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
Of sin, because they believe not on me;
Of righteousness, because I go to the Father, and you see me no more;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
E-37 El a zis, "Păi, slavă Domnului pentru piuliţe!" Şi el a zis, "Ştii tu ce? Piuliţele joacă un mare rol." El a zis, "Spre exemplu, automobilul, tu scoţi toate piuliţele din el, şi tu nu vei avea nimic decît o grămadă de 'rablament."' Astfel asta este cam cum trebuie.
E-60 My. Now, the Advocate found in--in I John 2:12... Now, let's read that just a minute, I John 2 and 12. I beg your pardon; I John 1 and 2 it is. I've got these wrote down, I John 2:1-2.
My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: (Who is the Advocate? Jesus Christ the righteous.)
And he is--he is the propitiation for our sin: and not for our's only, but also for the sins of the whole world.
What is the Holy Ghost? It's an Advocate. What is a--what is an advocator? What does it do, make an advocate? It has mercy; It--It stands in your place; It--It does things that you can't do; It--It's--It's a propitiation for your sins. It's your Righteousness; It's your healing; It's your Life; It's your Resurrection; It's all that God has for you. He's an Advocate.
E-38 Tu eşti aşa de diferit cînd vine Duhul Sfînt peste tine, încît la mintea acestei lumi nu-i mai place de tine, şi ei sînt împotriva ta, şi ei nu vor nimic să aibe de a face cu tine, deloc. Tu eşti născut dintr-o altă Lume. Tu eşti tot atît de mult un străin, de zece ori mai străin ai fi tu, dacă tu ai merge în cele mai îndepărtate regiuni aruncate din junglele Africane. Tu eşti diferit cînd vine Duhul Sfînt, şi Acesta-i un semn. Acesta este un semn printre oameni.
E-62 How we could go into details of that and break that down, of how that when It--It makes intercession for our ignorance. Sometimes when the--we got the Holy Ghost, we ignorantly stagger into something. The Holy Spirit's there to make advocate for us. He is our Advocator. He stands there; He's our Attorney. He stands there and pleads for us. We don't plead for ourself, because the Holy Ghost in us pleads for us. The Holy Spirit giving utterance, sometimes with words you can't understand, and He makes intercessions for us. That's what the Holy Ghost is.
When I walk into anything, I--I walk like a little kid; you walk like a little fellow. We--we're walking in a dark world full of enemies, full of sin, full of traps, full of everything. You say, "Oh, I'm 'fraid--I'm 'fraid to take Christian life. I--I'm 'fraid to do this. I'm 'fraid I'll do this." Don't be afraid. We have an Advocate. Amen. Oh, He stands by us; He's in us, and He makes intercessions for us: the Holy Spirit constantly, constantly making an advocate for us all the time.
He is our Advocator (Oh, how we thank God for that.), a Seal, a Sign, the Spirit of Life, the God of heaven, the Comforter, the Life, the Advocate. What is He? Oh, my. We could go on for hours with it. Now, we're going to change just for a minute.
E-39 Acum, voi ziceţi, "Atunci, Frate Branham, acel semn al tăierii împrejur a fost dat lui Abraham?" Acesta-i adevărul. "Şi Seminţei lui?" Da.
E-65 Now, we're going to ask now... Promised to us in the last days... This Advocate, Seal, Promise, everything that we have talked about Him tonight, with ten thousand times more, It was made a promise to us in the last days. They didn't have It in that day; they just had a seal in their flesh as a token and a sign, believing It was coming. And they walked by the shadow of the law, which they were circumcised by flesh.
Today we don't walk by the shadow of the law; we walk by the power of the resurrection. We walk by the power of the Spirit Who is our true Seal, our true Advocate, our true Comforter, our true Sign that we have been born from above, peculiar, odd people, acting funny, taking God at His Word, calling everything else wrong. God's Word's right. That's... Oh, my. That's what the Holy Ghost is.
E-40 În regulă, acum noi o să întoarcem la Galateni, capitolul 3, versetul 29, şi să vedem cum ar putea aceea să ni se aplice nouă. Galateni 3:29, şi să vedem doar cum s-ar putea aplica la unul dintre Neamuri, dacă noi sîntem Neamuri; ceea ce, noi sîntem prin naştere naturală.
Acum, mai întîi, eu vreau să citesc versetul 16.
Acum promisiunea a fost făcută lui Abraham şi seminţei lui. (Abraham şi sămînţa lui!) El nu a zis, Şi seminţelor, ...
Doar orice fel de un... zicem, "Oh, eu sînt seminţele lui Abraham, deasemeni." Nu. La o "Sămînţă," Sămînţa lui Abraham!
... Nu la seminţele, ca despre multe; ci ca despre una, Şi la-la cei... Şi seminţei tale, care este Cristos.
E-67 Do you want It? Wouldn't you love to have It? Let's see if It was promised. Now, let's go back to Isaiah, the Book of Isaiah. Let's get the 28th chapter of Isaiah. Now, we're going to Isaiah 28, and we're going to begin about the--let's take the 8th verse: see what Isaiah said 712 years before It come. We could say a lot about this, go back, all the way back; but we'll just start right here and see if It was promised to the church.
What day was It supposed to come? Upon the last days when there'd be a--a corruption. Now, remember, the word's in plural, days, the last two days, the last two thousand years. Now, now, the 8th verse:
All--for all tables are full of... filthiness, so that there is no clean place.
Search around today to find it. Look around and see if we're in that day. All tables... Why they go to the Lord's Supper, and the first thing in the material line, take an old piece of light bread, or a soda cracker, and break it up and make the communion, when that's supposed to be made with Holy Ghost hands and unleavened bread. Christ is not dirty and filthy, and that represents Him.
Another thing, they give it to people that drink, lie, steal, smoke, chew, just anything, as long as they belong to the church. Far be it. If a man ever takes it when we're eating this here, he's breathing and drinking damnation to himself, not discerning the Lord's Body. If he don't live the life, keep away from it. And if you don't take it, it shows that your own conscience is guilty. "He that eateth not, has no part with Me," Jesus said.
E-41 Cristos era Sămînţa lui Abraham. Credeţi voi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă, acum să luăm versetele 28 şi 29.
Acolo nu este nici Iudeu nici Grec, nici nu este acolo rob sau slobod, nici nu este acolo bărbat sau femeie: căci noi toţi sîntem unul în Cristos Isus.
Şi dacă voi sînteţi ai lui Cristos, atunci voi sînteţi sămînţa lui Abraham, şi sînteţi moştenitori conform cu promisiunea.
Cum luăm noi pe "Sămînţa lui Abraham"? Prin a fi în Cristos, atunci noi sîntem Sămînţa lui Abraham. Şi ce era Sămînţa lui Abraham? După cum, noi am putea merge înainte la Romani 4 şi în diferite locuri.
Abraham nu a primit promisiunea în timp ce el a fost tăiat împrejur. Să arate că tăierea împrejur era doar un simbol, el a primit promisiunea înainte ca el să fie tăiat împrejur. Şi aceasta era un simbol, de recunoaştere a credinţei lui pe care el a avut-o înainte ca el să fie tăiat împrejur.
E-71 But all tables of the Lord has become full of filth. There's no one clean place. Listen, if that don't picture today.
Whom shall he--who shall he teach knowledge? and whom shall he make... understand doctrine?...
Who will understand knowledge? Who can he make to understand doctrine?
"Well, bless God, I'm Presbyterian."
"I'm Methodist."
"I'm Pentecostal."
"I'm Nazarene."
"I'm Pilgrim Holiness." That don't mean one thing to God: just another table.
E-42 Acum, cînd noi sîntem în Cristos, noi devenim Sămînţa lui Abraham şi sîntem moştenitori cu Cristos, de aceea, nu contează cine sîntem, Iudeu sau Neamuri.
Şi, "Sămînţa lui Abraham," Sămînţa lui Abraham are credinţa lui Abraham, care ia pe Dumnezeu pe Cuvîntul Lui. Nu contează cît de ridicol pare Aceasta, cît de neobişnuit acţionezi tu, cît de deosebit te face Acesta, tu Îl iei pe Dumnezeu pe Cuvînt indiferent de orice.
E-72 "Who will I make known doctrine?" What kind of doctrine? Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal? The doctrine of the Bible. "Who will I make known doctrine?"
How do you know when you've got It? We'll get into that Friday night. See?
"Who will I make known doctrine?" Now, watch.
... them that are weaned from the milk, and drawn from the breast.
Little babies say, "Well, I go to church. My mama belonged to this church." I have nothing against that, dear brother. (And I realize this is being taped.) That's all right; belong to mama's church. But listen. Mama walked in one light; you're walking in another.
Luther walked in one light; Wesley walked in another. Wesley walked in one light; Pentecost walked in another. But we're walking on higher than that today. And if there's another generation, it'll go beyond us.
E-43 Abraham la vîrsta de şaptezeci şi cinci de ani, şi Sarah la şaizeci şi cinci, L-a luat pe Dumnezeu pe Cuvînt, şi a numit orice contrar la Aceasta de parcă aceasta nu era. Ce credeţi voi că se gîndeau doctorii, din ziua aceea? Ce credeţi voi că se gîndeau oamenii, cînd ei au văzut un om bătrîn, în vîrstă de şaptezeci şi cinci de ani, mergînd în jur lăudînd pe Dumnezeu, el "urma să aibe un copil" prin soţia lui, şi ea în vîrstă de şaizeci şi cinci de ani, cam cu douăzeci şi cinci de ani trecută de menopauză? Dar, vedeţi voi, aceasta vă face să acţionaţi ciudat, credinţa lui Abraham.
E-76 Back in the early days when the thing was wide, way wide, Luther taught justification by faith. That was just to bring the people from Catholicism into Protestantism, into the fellowship around the Word. Justification by faith, that was a big wide sphere; they never moved from that.
Along came another revival called John Wesley. It shook them down from that, and brought her down to sanctification--live a good, clean, holy life, sanctified by the Word of God, give joy in your heart. That shook off a lot of Lutheran doctrine.
E-44 Şi cînd tu eşti tăiat împrejur de Duhul Sfînt, Acesta îţi face acelaşi lucru. Acesta te face să faci lucruri pe care tu nu te-ai gîndit că le-ai face. Acesta te face să iei promisiunea lui Dumnezeu şi să crezi pe Dumnezeu.
E-78 Then along come Pentecost with the baptism of the Holy Ghost and narrowed it down again by receiving the Holy Ghost. That's right. And now, that's begin to shake down. And the gifts, and the restoration, and the Spirit of God has come in, in the fullness of signs and wonders into the church and has shook Pentecost. What is it? We're so close to coming of the Lord Jesus, until the very Spirit that was in Him is working in the church, doing the very same things that He did when He was here on earth. It's never been anywhere, back from the time of the apostles till this time. Why? See? It's wide, narrows, narrows, narrows. What is it? Just like your hand coming to a shadow, the negative, negative, negative. Well, what is it? It's a reflection. What was Luther? A reflection of Christ. What was Wesley? A reflection of Christ.
Look. Billy Sunday's age just ended. The other day, old Dr. Whitney (He's taught right here on this pulpit.), the last one of the old school, died around ninety, I guess. Billy Sunday was a revivalist to the nominal churches in his day. He pulled no punches; stand up there and holler, "All you Methodists, hit the sawdust trail, preachers and all. All you Baptists, hit the sawdust trail. You Presbyterians..." He pulled no punches. He was the Billy Graham of this day.
E-45 Acum, Acesta-i deasemeni, pe lîngă o-o promisiune şi un semn, Acesta este deasemeni o pecete. Acum dacă voi veţi merge cu mine în Romani. Întîi, eu vreau ca voi să mergeţi cu mine la Efeseni 4:30, şi să citim aici doar un minut. Efeseni 4:30 zice asta.
Acum, voi aţi auzit pe aşa mulţi oameni zicînd că diferite lucruri sînt peceţi. "Dacă voi mergeţi în biserică, voi aveţi pecetea bisericii." Iar unii oameni spun, "Aceasta este a ţine o zi anume, o zi de sabat, aceasta-i-aceasta-i pecetea lui Dumnezeu." Unii din ei zic, "Dacă noi ne punem membri într¬o anumită denominaţiune, noi sîntem pecetluiţi în Împărăţia lui Dumnezeu."
E-80 Notice, and then the same time that the nominal church was having their revival, what taken place? The Full Gospel was having a revival. There come forth the Bosworth Brothers, Smith Wigglesworth, and Dr. Price, Aimee McPherson, all those. Look. Smith Wigglesworth died one night; Dr. Price died the next morning. Within twenty-four hours I was on the field. Now, my end's coming down.
Look it. You don't hear much of Billy Graham; you don't hear much of Oral Roberts. I see my meetings shadowing. What's the matter? We're at the end, another age.
How did Billy Sunday come in and them? They come in just after the great Moody revival. When did Moody come in? Just after Knox' revival. When did Knox come in? Just after Finney's revival. Finney after Calvin, Calvin after so--Wesley, and Wesley after Luther, on down through the age they come. As soon as one revival's over, God raises up another, and throws more light, just keeps moving like that.
E-46 Acum, Biblia a zis, "Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, şi a lui Dumnezeu să fie Adevărul." Acum, Efeseni 4:30 se citeşte în acest fel:
Şi nu întristaţi pe Duhul sfînt a lui Dumnezeu, cu care voi sînteţi pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
E-83 Now, we're at the end of this time. Each man has looked at the end of his junction for the coming of Christ. But they had a lot to look forward to: the returning of the Jews, and flying saucers in the skies, all the things that we see today. But we're at the end. We're here now.
They knowed the church was to receive power that would work in the church the same works of Christ, because as a shadow becomes deeper and deeper and reflects more... You take a shade; farther away from the shade, the least reflection you get of the shade. After while the shade gets closer, closer to the tree, and the shade is the same thing.
E-47 Eu va trebui să devin puţin mai tare asupra acestuia acum, aşezîndu-1 jos. Acum, voi fraţilor legalişti doar ţineţi tăcere pentru puţin. Vedeţi? Aţi observat voi cît de mult durează pecetea aceea? Nu pînă la următoarea trezire, pînă cînd data următoare ceva merge greşit. "Pînă în ziua răscumpărării voastre," asta este pînă cînd sînteţi voi pecetluiţi. "Pînă în ziua răscumpărării voastre," cînd voi sînteţi răscumpăraţi sus să fiţi cu Dumnezeu, asta este pînă cînd vă pecetluieşte Duhul Sfînt. Nu de la trezire la trezire; ci din Eternitate în Eternitate, voi sînteţi pecetluiţi de Duhul Sfînt.
Asta este ceea ce este Duhul Sfînt, Acesta este pecetea lui Dumnezeu, că El a găsit... voi aţi găsit har în ochii Lui, şi El vă iubeşte, şi El vă crede, şi El a pus pecetea Lui peste voi. Ce este o pecete, oricare? Păi, o pecete semnifică sau înseamnă o "lucrare terminată." Amin. Dumnezeu va salvat, va sfinţit, va curăţit, a aflat favor cu voi, şi va pecetluit. El a terminat. Voi sînteţi produsul Lui pînă în ziua răscumpărării voastre. Un pecetluit este un "lucru terminat."
Ce este Duhul Sfînt? Acesta este un semn. Noi o să ajungem la aceasta puţin mai tîrziu, într-un alt Mesaj, semnul despre care a vorbit Pavel. Limbile au fost un semn pentru credincioşi... sau necredincioşi.
E-85 Now, the Spirit of God has worked under justification under Luther, sanctification under Wesley, the baptism of the Holy Ghost under Pentecost; and here It is in the last day performing and doing the very same things that It did when It was in Christ. What is it? The church and Christ has become One. And as soon as They connect together, that last link, she'll go through the sky shouting. Up will come Wesley, Luther, all the rest of them back in those days there. He that's first will be last; he that's last will be first; and there'll come the resurrection.
We're at the end time. Listen. That's what the Holy Ghost does: the Holy Ghost by justification (See?), just a light shadow of It; the Holy Ghost by sanctification, a little deeper shadow of It; the Holy Ghost by the baptism of It, a deeper shadow; now the Holy Ghost by the restoration of Its very Person being in here, forming signs and wonders like He did at the beginning. Whew. Glory. Going to call me a holy-roller anyhow; you might as well just get started now.
E-48 Acum observaţi, dar, în aceasta, Duhul Sfînt este un semn. Vreau să spun ... Şi Duhul Sfînt este o pecete. El este un semn pe care Dumnezeu l-a dat la copiii Lui aleşi. A-L respinge, este ca să fii scos din popor; şi a-L primi, este a o sfîrşi cu lumea şi toate lucrurile din lume, şi să fii un produs peste care Dumnezeu a pus o pecete de aprobare.
E-87 Listen, brothers. Listen to this. "All tables are full of vomit; there's no clean place. Who shall He teach knowledge? Whom shall He make known--understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast." Not little babies, Presbyterian babies, Methodist babies, Pentecostal babies, Lutheran babies, Nazarene babies, He wants somebody that's willing to get away from the breast and eat some strong meat. Here it comes.
For precept must be upon precept,... upon precept; line upon line,... upon line; here a little, and there a little:
For with stammering lips and other tongues will I speak to this people.
To whom he said, This is the rest wherein ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing: yet they would not hear. (The Holy Spirit.)
If that isn't just the way it come on the day of Pentecost, prophesied 712 years before It come. Here It is on the day of Pentecost, come just exactly.
E-49 Eu am lucrat la căile ferate aici cu Harry Waterberry, şi noi mergeam jos ca să încărcăm un vagon. Fratele meu, Doc, stînd acolo în spate, ajută să încarce vagoane. Cînd un vagon este încărcat, ei merg prin vagonul acela, inspectorul, şi dacă el găseşte ceva desfăcut, unde aceasta ar putea să cadă să se spargă, sau ceva care s-ar distruge; el nu va pecetlui acel vagon pînă cînd acel vagon este aşa complect împachetat, pînă cînd este aşa împachetat şi aşa în ordine, încît zguduirea de pe drum să nu deranjeze produsul care este înăuntru.
E-89 Somebody said keeping a Sabbath day... I'm not rejecting or making light of anybody's church or religion, but said, "The Sabbath day, the Sabbath of God was the rest day." Here's the rest day. "This is the rest," He said, "that you cause the weary to rest." This is it. Amen. It'll be precept upon precept, line upon line. There's the rest. What is the Holy Ghost? The Rest. Oh.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
What is He? The One that comes in you, gives you peace, your Sign, your Comforter: comforted, at rest, sealed. How are you?
It's a Sign. The world knows something's happened to you. What is It? It's a Comforter. What is It? A Seal. You're at rest. You have... It's your Advocate. If you--something happens to you, there's Something there to make an advocate for you right quick (See?), making intercessions. It's the Spirit of God living in the church, prophesied exactly what It would be when It come; It would be a everlasting, eternal rest.
E-50 Asta-i ceea ce se petrece că noi nu devenim pecetluiţi aşa de mult; noi sîntem prea dezlegaţi privitor la lucruri. Cînd Inspectorul trece, să inspecteze viaţa voastră, să vadă dacă voi nu sînteţi puţin slăbiţi cu privire la lucruri, puţin slăbiţi privitor la viaţa voastră de rugăciune, puţin slăbiţi privitor la acel temperament, puţin slăbiţi privitor la limba aceea, să vorbeşti despre alţii, El nu va pecetlui vagonul. Unele obiceiuri murdare, unele lucruri urîte, ceva minte vulgară, El nu poate pecetlui vagonul.
Dar cînd El a găsit fiecare lucru la locul lui, Inspectorul, atunci El îl pecetluieşte. Să îndrăznească cineva să deschidă pecetea aceea pînă cînd acel vagon a ajuns la destinaţia lui spre unde a fost acesta pecetluit! Acolo este el. "Nu vă atingeţi de unşii Mei; nu vătămaţi pe profeţii Mei. Căci Eu vă spun, că ar fi mai bine pentru voi ca să vă atîrne o piatră de moară de gîtul vostru, şi să fiţi înnecaţi în adîncul mării, decît să încercaţi chiar să jigniţi sau să zguduiţi puţin pe unul din cei mai mici dintre aceştia care au fost pecetluiţi." Vedeţi ce înseamnă aceasta?
E-92 God made the world (Hebrews the 4th chapter); God made the world and rested on the seventh day. That's right. The eighth day come back around under... He give that to the Jews for a covenant for a certain amount of time. That's right. But they go and rest one day, go back the first day of the week, start over again new, start over... That ain't the rest that God spoke of. When God made the world in six days, when He went to rest, He rested from then on. That's right. That settled it. He didn't come back on the eighth day and start again; it was only a shadow.
Now, that was a type like the moon to the sun. But when the sun comes up, we don't need the moon no more. Now, notice this. (Oh, in Revelations 11, the woman with the moon under her feet and the sun at her head. Oh, we could go through the Bible from lid to lid and show you. See?)
E-51 Asta este ceea ce este Duhul Sfînt. El este asigurarea voastră. El este protecţia voastră. El este martorul vostru. El este pecetea voastră. El este semnul vostru, că, "Eu sînt îndreptat spre Cer. Nu-mi pasă ce zice diavolul! Eu sînt îndreptat spre Cer. De ce? El m-a pecetluit. El mi L-a dat. El m-a pecetluit în Împărăţia Lui, şi eu sînt îndreptat spre Glorie! Lăsaţi vînturile să bată, lăsaţi ca Satan să facă ce vrea. Dumnezeu m-a pecetluit pînă în ziua răscumpărării mele." Amin! Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt. Oh, Voi ar trebui să-L vreţi. Eu nu aş putea să merg înainte fără EL Aşa de mult ar putea fi spus acolo, dar eu sînt sigur că voi ştiţi despre ce vorbesc eu.
E-94 But what is it? When the Bible said in Hebrews the 4th chapter, if Jesus would've given them a rest day, He would've afterwards spoke of it; He would've spoke of a rest day. What day did He speak about a rest?
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew the 11th chapter, 22nd verse.)
Look. Then we find that when we come to Him, "For he," said Hebrews 4, "that has entered into Jesus' rest, has ceased from his worldly works as God did from His, when He made the world to never return to it again." How long? How long are you sealed by the Holy Ghost? Until the day of your redemption. There's that Rest, Comfort, Advocate, Seal, Deliverer. Oh, I get kinda excited; I get kinda blessed. Oh.
E-52 Acum, de asemenea, să întoarcem la Ioan 14, doar pentru un minut. Eu doar iubesc Cuvîntul! El este Adevărul.
E-96 "Is It promised for us, Brother Branham? Is it proven by the Bible?" All right, let's go to Joel, find out what Joel said about it. How thankful I am for the blessed Word of God. Do you love It? I think that if it wasn't for the Word, I don't know where we'd stand. All right. We're at Joel now; we're going to Joel, the 2nd chapter of Joel, and we're going to start at the 28th verse, Joel 2:28: eight hundred years before the coming of Christ, the prophet in the Spirit, now listen:
And it shall come to pass afterwards, that I will pour out my spirit upon all flesh;... your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions:
And also upon my servants and upon my handsmaid will I pour out in these days--pour out in those days my spirit.
And I will shew wonders in the heavens above and in the earth, blood,... fire, and pillars of smoke.
The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and... terrible day of the LORD shall come.
And it shall come to pass, that whosoever shall call upon the Name of the LORD shall be delivered:...
E-53 Acum, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfînt, ce este Duhul Sfînt? El este Duhul lui Cristos în voi. Acum, înainte să citim, mi-ar place să spun cîteva cuvinte de comentarii aici. Ce este Duhul Sfînt? El este o pecete. Ce este Duhul Sfînt? El este un legămînt. Ce este Duhul Sfînt? El este un semn. Ce este atunci Duhul Sfînt? El este un... Duhul lui Isus Cristos în voi. Vedeţi? "Încă puţină vreme," a zis Isus, "şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, pînă la sfîrşitul lumii." Duhul lui Dumnezeu în Biserica Lui!
E-97 Ah. Oh. What? Joel... Did you notice in Acts 2, Peter took up the same verse, said, "Ye men of Israel, hear my word. These are not drunk (this sealed, comforted, peculiar, marked people)--they are not drunk as you suppose (Acts 2), seeing that this is the third hour of the day. But this is that which was spoke of by Joel the prophet, saying, 'It shall come to pass in the last days that I'll pour out My Spirit upon all flesh.'" What is It? What is the Holy Ghost?
All right. Now, let's notice again. Promise to the believers, that's what It is. Now, this Holy Ghost, we find out what It is, just a minute. Who's It promised to? To believers. Now, let's go to Luke, 24th chapter of Luke, listen what Jesus said in His last words before He left the earth: Luke the 24th chapter. And you that's taking this down now, you can mark it down, then study it tomorrow when you have more time. Now, Luke 24:49, listen at Jesus speaking. At the end when He was ascending up into glory, the ascension, here's the words He said to His disciples:
... behold, I send the promise of my Father... (What promise? The Seal, the Sign, the Comforter, and all these things that I've spoke of, times thousands more.)... I send the promise of my Father upon you:... (What promise? The one that Isaiah said would come. "With stammering lips and other tongues, I'll speak to this people. I'll send that rest upon you. I'll send what Joel spoke of 'that it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out My Spirit upon you.' Oh, I'll send to you and make all nations, all people beginning from Jerusalem... I'll bring in the seed of Abraham under this covenant. I'll seal away every one of them. See? I'll pour out My Spirit.")... I'll send the promise of my Father upon you: but tarry ye... (means, "wait")... in the city of Jerusalem, until you're endued with power from on high.
E-54 Pentru ce? Pentru ce a făcut-o El? Aceasta este puţin din subiectul de mîine seară. Dar pentru ce a făcut-o El? De ce a făcut El, de ce a făcut Duhul Sfînt... Pentru ce, pentru ce a venit El? Pentru ce a venit El în voi, pentru ce a venit El în mine? Era ca să continue lucrarea lui Dumnezeu.
E-99 What is the Holy Ghost then? Power from on high, not power from the bishop, not power from the church, but power from on high.
How did that power come? By joining church? I challenge you if you say that that's right. By joining a church, shaking hands with the preacher? No, sir. Now, to you Catholics, sticking out your tongue and taking the first communion? No, sir. How did it come, power from on high?
Let's read a little farther. Let's go to Acts 1:8. They're assembling together now. Now, they were speaking of Jesus here when they were assembled together, and had ordained another one to take the--Judas' place. Acts 1:8:
But ye shall receive power, after this the Holy Ghost is come upon you:...
What? You become the member of the Branham Tabernacle? No. You become the member of the Methodist church, Catholic church, the Presbyterian? Not so in the Bible; that's manmade doctrine, "But you shall receive power after you have become a preacher." No, sir. "You shall receive power after you get your Bachelor of Art." No, sir. "You shall receive power after you get your D.D.." No, sir. "You shall receive power after you're baptized in water." No, sir. "You shall receive power after you have taken the first communion." No, sir. See? That's all manmade stuff.
E-55 "Eu fac întotdeauna ceea ce este plăcut Tatălui Meu. Eu nu vin să fac voia Mea proprie, ci a Tatălui care M-a trimis. Şi Tatăl care M-a trimis este cu Mine; şi aşa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot aşa vă trimit Eu." Oh, Doamne! [Fratele Branham îşi bate palmele de două ori – Ed.] Tatăl L-a trimis, a mers în EL Tatăl care a trimis pe Isus a venit în El, a lucrat prin EL
Isus care vă trimite, merge cu voi şi este în voi. Şi dacă Duhul acela, care locuia în Isus Cristos, L-a făcut să facă şi să acţioneze în felul în care El a acţionat, voi veţi avea vreo idee generală cum o va face El cînd El este în voi, deoarece Viaţa aceea nu se poate schimba. Ea va merge de la trup la trup, dar Ea nu-şi poate schimba natura Ei, căci Ea este Dumnezeu.
E-102 Listen what the Bible said, what Jesus said:
... ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you:... (What is the Holy Ghost? The Power. Then after this)... you shall be witnesses... (Just you twelve, you witness at Jerusalem.)... you shall be witnesses to me both in Jerusalem,... Judaea,... Samaria, and to the utmost parts of the earth, which has never been reached yet.
And when he had spoken these things--when he spoken these things, while they beheld Him, he was taken up; in a cloud and received... out of their sight.
Now, turn right across the page. Watch these prophecies come to pass.
And when the day of Pentecost had fully come, they were... in one--they were all with one accord in one place... ("And all of a sudden the pastor came in and..." I got off the line there, didn't I? "All of a sudden the priest come on the altar." No.)... And suddenly there came a sound... (Not just a make-believe; it was there.)... a sound... (A minister was approaching the door. The priest had the communion, coming out of the holy place. No, nothing like that.)... there came a sound from heaven... (not the rustling of a feet)... there came a sound from heaven as... a rushing mighty wind,... (Oh, my. Whew.)... and it filled all the house where they were setting.
E-56 Acum în Ioan 14, doar să citim puţin, începînd la versetul al 10-lea.
Crezi tu… că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl în mine? Lucrările… cuvintele pe care Eu le vorbesc către voi
Eu nu le vorbesc de la mine: ci Tatăl care locuieşte în mine, el face lucrările. (Gîndiţi-vă la aceasta acum.)
Credeţi-mă că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl în mine: sau credeţi-mă măcar pentru lucrările pe care le fac.
Adevărat, adevărat, Eu vă spun că, Cel ce crede în mine lucrările pe care le fac Eu le va face şi el... deasemeni; şi lucrări mai mari decît acestea va face el; pentru că Eu mă duc la Tatăl.
Nu vedeţi voi? Vedeţi cum zice El acolo? Acum priviţi aceasta, cum rezultă aceasta. Eu voi citi doar puţin mai departe. Noi o să citim în jos cam la versetul 20-lea. "Şi orice veţi cere în..." Să vedem, Eu aveam... Da. Î-hî. În regulă.
Şi orice veţi cere în numele meu, Eu o voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
Dacă veţi cere ceva în numele meu, Eu o voi face. Dacă voi mă iubiţi, păziţi poruncile mele.
Iar Eu voi ruga pe Tatăl, (acum priviţi) şi el vă va da un alt Mîngîietor, ca el să rămînă cu voi în veci;
Chiar Duhul adevărului; pe care lumea nu-l poate primi, pentru că ea nu-l vede, nici nu-l cunoaşte: dar voi îl cunoaşteţi; căci el locuieşte cu voi, şi va fi în voi.
E-104 What is the Holy Ghost? Here's where they get power; here's where they supposed to wait; here's what happened when they did it. All prophesied from Genesis right on up, from Abraham right on through It would come, and how It would come, and the results would come. What is it? Promised to the church, to believers.
... and... filled all the house where they were set.
And there appeared unto them cloven tongues like... of fire, and it set upon each of them.
And they were all filled with the Holy Ghost, and begin to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Now, we're going to get on that Friday night; we'll leave that right there. See?
How is it? It's promised to the church, absolutely a promise. All right.
E-57 Atunci cine este Duhul acela? Ce este Duhul Sfînt? El este Cristos în voi. Mîngîietorul, acela este Duhul Sfînt. "Şi cînd vine Mîngîietorul, El va face aceleaşi lucruri pe care Eu le-am făcut în timp ce Mîngîietorul este în Mine. Eu o să rog pe Tatăl, şi El vă va da acest Mîngîietor. Voi cunoaşteţi pe Mîngîietor. Lumea nu-L cunoaşte, nici nu-l va cunoaşte. Dar voi Îl cunoaşteţi pentru că El locuieşte acum cu voi," Isus vorbeşte, "dar El va fi în voi." Iată-vă acolo, acela este Mîngîietorul, "va fi în voi."
Eu nu vă voi lăsa nemîngîiaţi: Eu voi veni la voi.
"Eu nu voi..." Acum, acela este Mîngîietorul, Cristos. Asta este ceea ce este Duhul Sfînt, este Cristos.
Încă puţină vreme, şi lumea nu mă va mai vedea; dar voi mă veţi vedea: pentru că Eu trăiesc, voi... de asemenea trăiţi.
E-106 Now, now, we going to find out, after they were filled, they were sealed until how long? How many here's got the Holy Ghost, let's see your hand. There's more with the Holy Ghost than there is without. We want you to be one of us, brother, sister. When you understand what It is, It--It is the Spirit of God dwelling in you to do the works of God. When God ever sent any of His Spirit into any of His servants, any of His prophets, any of His teachers, any of His apostles, they were always rejected of the world. They were considered crazy in every age there was. Even when Paul stood before Agrippa, he said, "In the way that's called heresy..." What is "heresy"? "Crazy." In the way that they call crazy, a bunch of nuts, that's the way that I worship the God of our Fathers." I'm so glad that I can say I'm one of them. Yes, sir. That's right. I'm so glad I can say I'm one of them.
E-58 Oh, noi am putea să mergem înainte şi înainte; dar, să vă fac cunoscut. Ce este El? El este o pecete. El este un semn. El este un Mîngîietor. Vedeţi cum este El totul? Sămînţa lui Abraham moşteneşte Aceasta.
E-107 Now, after this Holy Ghost fell upon them, It made them so much sweethearts, until everything was in common. Is that right? My, my, what a fellowship. We sing that song sometimes: "Oh, what fellowship, oh, what joy divine..." That's it. They didn't care; they didn't care whether the--the sun shined or didn't. They didn't ask for a flower bed of ease.
"Now, I'll receive the Holy Ghost," says some people to me, "Mr. Branham, if you will guarantee me that I'll be a millionaire, if you'll guarantee me I'll find oil wells, and if I'll find gold mines, and I--I..." See? People teach that, and they teach a lie. God has not promised those things.
E-59 Acum să aflăm de asemenea că... ce altceva este Mîngîietorul. Să mergem la Întîi Ioan 16:7, vedeţi dacă El nu este un Avocat, deasemeni. Voi ştiţi că ceea ce un avocat este, care face o apărare. Noi avem un Avocat. Noi ştim aceasta. Întîi Ioan capitolul al 16-lea... Oh, aşteptaţi un minut, scuzaţi¬mă. Sfîntul Ioan, este acesta, 16:7. Îmi pare rău. Îmi pare rău desigur că am zis asta. Am citit aceasta greşit pe a mea... am 16:7.
Totuşi Eu vă spun adevărul; Aceasta este de folos pentru voi ca Eu să mă duc: căci dacă Eu nu mă duc, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Eu mă duc, Eu vi-l voi trimite.
Şi cînd el va veni, el va condamna lumea de păcat, şi de neprihănire, şi de judecată:
De păcat, fiindcă ei nu cred în mine;
De neprihănire, pentru că eu mă duc la Tatăl, şi voi nu mă veţi mai vedea;
De judecată, fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat.
E-108 A man that's ever received the Holy Ghost don't care whether he begs for bread or not: doesn't make any difference to him, he's a heaven-bound creature. He don't--he's got no ties here at all. That's right. He don't care; let come, let go, what may. Let them criticize, make fun, lose your prestige, what do you care? You're on your road to glory. Hallelujah. Your eyes are set on Christ, and you're on your road. You don't care what the world says. That's what the Holy Ghost is. It's a Power; It's a Seal; It's a Comforter; It's an Advocate; It's a Sign. Oh, my. It's the assurance that God has received you.
How much time have I taken? I've got just eight more minutes. All right. Let me... I got a lot of Scriptures here. I don't guess I can get them in, but we'll--we'll try our best.
Now, after a man has been filled with the Holy Ghost, is it possible that persecutions and things would cause him to have to come back and... Now, he ain't going to lose; he's still a son of God; he'll always be, because you're sealed how long? [Congregation answers, "Until the day of redemption"--Ed.] That's right. That's what the Bible said.
E-60 Doamne! Acum, Avocatul, găsit în-în Întîi Ioan 2:12. Acum să citim asta, doar un minut, Întîi Ioan 2:12. Eu vă cer scuze, Întîi Ioan... 1 şi 2, este acesta. Eu am acestea notate jos, Întîi Ioan 2:1 la 2.
Copilaşii Mei, Eu vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă vreun om păcătuieşte, noi avem la Tatăl un avocat, Isus Cristos cel neprihănit:
Cine este Avocatul? Isus Cristos cel neprihănit.
Şi el este-el este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre: şi nu numai pentru ale noastre, ci deasemeni pentru păcatele întregii lumi.
E-110 Now, after the disciples had been beaten; they had been mocked, made fun of, and everything, they thought it's time to go back together a little while. Let's turn over to--to Acts the 4th chapter and see when they--what happened. Now, this is to you people that's already got It: Acts the 4th chapter.
Now, Peter and John had been beaten, put in prison for healing--having a healing service out at the gate of the church. How many knows that? There was a man laying there kinda lame in his feet; he couldn't walk, been that way for forty years. And Peter passed through, and he said--held out his cup to get something to put in his cup for food. (And Peter showed that he was a Holy Ghost filled preacher; he didn't have any money.) He said--he said, "Silver and gold have I none." See? He wasn't caring about that, but he was a--a heaven-bound creature. Oh, how I wish we had time to lay in that a little while there. You see? He was heaven-bound; he was comforted; he had the Spirit; he had the power; he walked on, said, "Silver and gold have I none, but such as I have, I'll give to you."
E-61 Ce este Duhul Sfînt? El este un Avocat. Ce face un... Ce este un Avocat? Ce face El? Face o apărare. El are milă. El, El stă în locul vostru. El, El face lucruri pe care voi nu le puteţi face. El, El este-El este ispăşirea pentru păcatele voastre. El este neprihănirea voastră. El este vindecarea voastră. El este Viaţa voastră. El este învierea voastră. El este tot ce are Dumnezeu pentru voi. El este un Avocat.
E-110a No doubt the man said, "What you got, sir?"
"I got faith. I've got something in my heart that started about ten days ago. I was in the upper room up there, and all of a sudden, all the promises that God had made... I've walked with Jesus Christ for three and a half years. I fished with Him, out pulling in the fish; I done these different things. And I seen Him heal the sick. I'd--He kept telling me, 'The Father's in Me; but when I leave, He'll come in you.' So I couldn't understand that. But He said, 'Now, I don't expect you to understand it. You don't understand these things; you just get them.'" I don't understand it yet. And don't tell me you do, because you don't. See? So I can't understand It; I can't explain It; but only thing I know, I got It.
E-62 Cum am putea să mergem în detalii cu asta şi să o analizăm, despre cum că atunci cînd El-El face mijlocire pentru neştiinţa noastră. Uneori cînd... noi avem Duhul Sfînt, din neştiinţă ne poticnim în ceva. Duhul Sfînt este acolo ca să mijlocească pentru noi. El este Mijlocitorul nostru. El stă a nostru... El este Avocatul nostru. El stă acolo şi pledează pentru noi. Noi nu pledăm pentru noi înşine, deoarece Duhul Sfînt în noi pledează pentru noi. Duhul Sfînt se face auzit, uneori cu cuvinte pe care voi nu le puteţi înţelege, şi El face mijlocire pentru noi. Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt.
E-111 "Well, well," you just say, "that's not scientifically." Oh, sure it is.
Look at them lights. When Benjamin Franklin caught it, he said, "I got it." He didn't know what he had, but he had it. And I want somebody to tell me tonight what electricity is. They don't know yet what it is, but we got it. Amen. That's right. There's no man knows what electricity is. They can harness it, make it light, make it burn, make it act; but it--it's generated by generators (two pieces running together like that, it produces that), and that's all they know. It'll give light, and it's got power in it.
And that's like the Spirit of God. When you get... One piece is you, and the other Piece is God, and get them running around together like that, it'll do something for you. That's right. It'll give light; It'll give power. You don't know what It is, and never will know what It is, but you know when you got It. That's one thing sure. And It's for you; It's yours. It's the Assurance. That's right. What's that light show? There's assurance it is a light.
E-63 Cînd eu umblu în ceva, eu-eu umblu ca un copilaş; voi umblaţi ca un băieţaş. Noi, noi umblăm într-o lume întunecată plină de duşmani, plină de păcat, plină de capcane, plină de orice.
Voi ziceţi, "Oh, mi-e teamă. Mă tem să iau o viaţă de Creştin. Eu, eu mă tem să fac aceasta. Eu mă tem că eu voi face aceasta."
Nu vă temeţi. Noi avem un Avocat. Amin. Oh, El stă alături de noi. El este în noi, şi El face mijlocire pentru noi. Duhul Sfînt, constant mijloceşte pentru noi, tot timpul. El este Apărătorul nostru. Oh, cum îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta!
E-113 Now, notice this. Now, you don't know what It is. But these fellows said, "Well," they--they said one thing they know, "we know that they're ignorant," some more nuts (You see?) like the little German said he was. See? Said, "They're ignorant and unlearned, but they've been with that fisherman, that carpenter down yonder, called Jesus; I'll tell you; because they're doing the same things He does."
That's what the Holy Ghost is, is Jesus living in a ignorant fisherman, a carpenter, or whatever: ignorant preacher, whatever it is. It's a man that wants to be ignorant to the things of the world and let the--Jesus come into him, the Spirit of God, the Seal, the Comforter. He don't care about prestige; all thing he wants is God.
E-64 O pecete, un semn, Duhul Vieţii, Dumnezeul Cerului, Mîngîietorul, Viaţa, Avocatul. Ce este El! Oh, Doamne! Noi am putea să mergem ore întregi cu aceasta.
E-115 When God was setting in order, He said, "All you Levites, I've called you out and made you priests. And all your brethren, the other--the twelve tribes--and not--other eleven tribes will pay you a tithing."
"When you get a--nine bushels of apples, pour one bushel to the Levites. When you run your sheep through the--the hall here, pick up the tenth sheep. I don't care if it's a little one, or a big one, fat one, or poor one; that belongs to the Levites.
"Now, Levites, when you get all this, then you tithe too to the Lord. You make the wave-offering, the heave-offerings, the different offerings. You tithe to the Lord."
Said, "Moses, for your part, I am yours." Oh, my. He said, "I'm your satisfying Portion." And that's what the Holy Ghost is to the church today. Silver and gold have I none, but I have a satisfying Portion. Hallelujah. Education, I can't hardly read this Book, but I got a satisfying Portion. That's good. Doctor's degree, I don't have any, Ph.D's, or LD's, or nothing else. But there's one thing I have: a satisfying Portion; that's the part I want. That's the part God wants you to have. Throw the rest of these old things away, all the prestige and everything else, and walk out, and get God's satisfying Portion; 'cause what you've got of this earth, you'll leave here when you leave. But if you've got that satisfying Portion, It'll take you up just as certain as...
E-65 Acum noi o să schimbăm doar pentru un minut. Acum noi o să cerem acum...
Ne-a promis că în zilele din urmă! Acest Avocat, pecete, promisiune, tot ce am vorbit noi despre El în seara aceasta, de zece mii de ori mai mult, Aceasta a fost făcută o promisiune pentru noi în zilele din urmă.
Ei nu L-au avut în ziua aceea. Ei aveau doar o pecete în trupul lor, ca un simbol şi un semn, crezînd că El va veni, şi ei au umblat prin umbra legii. Care, ei erau tăiaţi împrejur în trup.
E-117 We're always taking out insurance today to give the undertaker. Let's get God's satisfying Portion and get the Uptaker instead of the undertaker. (You know, they both work.)
Now, let's see.
... being let go, they went to their own company,...
Not back to the priest. See? That showed they had It. They wasn't going back to that old, cold, formal thing again. No. Go back and say, "Now, looky here what they did to us." No, no. They had their own company; there was only about a dozen of them there, but that was a company enough, a little bitty handful of people.
... being let go,...
After they beat them and threatened them, said, "If you ever baptize in Jesus' Name again..." "Oh, oh, I meant that." Well, that's right. See? "If you ever preach in Jesus' Name again, whatever you do, we'll get you."
Said, "Whew, that's quite a threat. Let's go over to the rest of the brethren." Oh, that's the way. In unity there's power; in unity there's power. Said, "Let's us go over to the rest of the brethren and find out what we can do."
E-66 Astăzi noi nu umblăm prin umbra legii. Noi umblăm prin puterea învierii. Noi umblăm prin puterea Duhului, Care este adevărata pecete a noastră, Avocatul nostru adevărat, adevăratul nostru Mîngîietor, semnul nostru adevărat, că noi am fost născuţi de Sus; deosebit, popor neobişnuit, acţionînd ciudat, luînd pe Dumnezeu pe Cuvîntul Lui, numind toate celelalte greşite. Cuvîntul lui Dumnezeu este corect. Aceasta¬i... Oh, Doamne! Aceasta-i ceea ce este Duhul Sfînt.
E-120 Now, they all come together and was telling different experiences.
... being let go, they went to their own company, and reported all that the chief priests and the elders had said unto them.
And when they had heard that, they lifted up their voices to God with one accord,... (Now, listen what they said. Watch him; watch them not go back and say, "Oh..." something another about, "Oh, Lord, I'm so sorry I..." No. They were already saved; they were filled with the Spirit; they had Eternal Life.)... lifted up their voice... with one accord, and said, Lord, thou art God,... (Amen. I just like that, Brother Palmer; I like that.)... thou art God,... (We know that.)... which has made heavens, and earth, and the sea, and all that in them is:
Who by the mouth of thy servant David... said,...
E-67 Voi Îl vreţi? Nu v-ar place vouă să-L aveţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să vedem dacă El a fost promis.
Acum să mergem înapoi la Isaia, în Cartea lui Isaia. Să luăm capitolul al 28-lea din Isaia. Acum noi mergem la Isaia 28, şi o să începem cam la... Să luăm versetul 8, să vedem ce a zis Isaia, cu şapte sute şi doisprezece ani înainte ca El să vină.
E-121 Now, watch, they're going to come back, say, "Now we're not a..." Now, you go out there and say, "Well now, Lord, now, wait a minute here. They're just making so much fun of me." Didn't He say they'd do it? "All that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions."
"Well, you know, my boss told me if--if he caught..." Didn't He say they'd say that?
"Well, you know, they drawed me into court the other day about it..." Didn't He say you'd be brought before kings and rulers for My Name? "Take no thought what you'll say, because it's not you that's speaking. (I seen that happen yesterday.) It's the Holy Spirit that dwells in you; He'll do the speaking." See? Amen. That's right. All right. "Take no thought what you shall say."
E-68 Noi am putea spune multe despre aceasta, să mergem înapoi, pînă înapoi de tot, dar noi vom începe chiar aici şi să vedem dacă El a fost promis Bisericii. În ce zi a trebuit El să vină? În zilele din urmă, cînd acolo va fi o-o stricăciune. Acum amintiţi-vă, cuvîntul este la plural, "zilele," ultimele două zile, ultimii două mii de ani.
Acum, acum versetul al 8-lea.
Toate, căci toate mesele sînt pline de... murdărie, astfel că nu mai este nici un loc curat.
E-122a Lord--by... Who by thy mouth of thy servant David has said, Why did the heathens rage, and the people imagine a vain thing?
The kings of the earth stood up, and the rulers... gathered together against the Lord, and against his Christ.
... of a truth, Lord, against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel,... gathered together,
For to do whatsoever thou hand and thou counsel has determined before to be done.
Oh, my. I like that. "Lord, they're just doing the very thing that You said they'd do." Why, the Bible said, "In the last days, there'll come scoffers, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying..." They never went up there and received power, "... after this the Holy Ghost is come upon you..." "Having a form of godliness, but denying the power thereof; from such turn away." That's what the Holy Ghost is. See? What is determined to be done.
E-69 Cercetaţi în jur astăzi să o aflaţi. Priviţi în jur şi vedeţi dacă noi sîntem în ziua aceea. "Toate mesele!" Păi, ei se duc la Cina Domnului, şi primul lucru, pe linia materială, iau o bucată de pîine veche albă sau un biscuit uscat, şi o frîng şi fac împărtăşirea. Cînd, aceea trebuie să se facă de mîini ale Duhului Sfînt, şi pîine nedospită. Cristos nu este murdar şi spurcat, şi aceea îl reprezintă pe El.
E-122b ... now, Lord, behold their threatenings: and--and grant unto thy servants, that with all boldness we may speak thy word,... (Oh, I like that. Get that old wishbone out and get a real backbone in there. Now, watch here.)... we may speak thy word, By stretching forth thy hand to heal;... (Oh, brother. Demons don't die, but the Holy Ghost don't either. See?)... stretching forth thy hand to heal;... that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. (You see what they was fussing about, don't you? They're doing the same thing today, but it don't do a bit of good.)
And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and... spake the word of God with boldness.
My. They got something when they went up there, didn't they? The promise said... That's what the Holy Ghost is, to give you boldness, to give you a comfort, to seal you, give you a sign. Oh, my.
E-70 Un alt lucru, ei o dau oamenilor care beau, mint, fură, fumează, amestecă, (iuh!) doar orice, atît timp cît ei aparţin la biserică. Departe să fie aceasta! Dacă un om o ia vreodată cînd noi mîncăm aceasta aici, el îşi trage şi îşi bea osînda lui, nedeosebind Trupul Domnului. Dacă el nu trăieşte viaţa, să stea la o parte de aceasta.
Şi dacă voi nu o veţi lua, aceasta arată că propria voastră conştiinţă este vinovată. "Cel care nu mănîncă, nu are parte cu Mine," a zis Isus.
E-124 Listen. (Oh, wish we just had time.) We could go down with Philip to the Samaritans in Acts 8:14 (you all that's putting it down). They had received a great joy; they'd had great healings. But they had been baptized in the Name of Jesus Christ, but they sent up to Jerusalem to get Peter. He come down and laid hands on them, and they received the Holy Ghost: Acts 8:14.
The Gentiles, there was one by the name of Cornelius. He was a wonderful man, paid tithings, built synagogues for the people, respected God, feared God, a good man, good Presbyterian, Methodist, Baptist, or something another (See?), a very good man. But one day God said, "He's a good man, so I'm just going to send him to a meeting. I'll have to get my preacher over here to tell him about it." All right, so he saw a vision and said, "Go down to Joppa, and you'll find one down there named Simon, a tanner. And there's one, Simon Peter, in there. Let him come up here; he'll tell you the way, 'cause he's received something."
E-71 Dar toate mesele Domnului au devenit pline de murdărie. Nu există nici un loc curat. Ascultaţi, dacă aceasta nu înfăţişează ziua de azi!
El pe cine va... pe cine va învăţa el cunoştinţa? şi pe cine îl va face el... să înţeleagă învăţătură? ...
... cine va înţelege cunoştinţa? ... pe cine poate el să-l facă să înţeleagă învăţătura? ...
"Păi, binecuvîntat fie Dumnezeu, eu sînt Prezbiterian. Eu sînt Metodist. Eu sînt Penticostal. Eu sînt Nazarinean. Eu sînt Sfinţenia Pelerinului." Aceasta nu înseamnă nimic la Dumnezeu; doar o altă masă.
... cui îi voi face Eu cunoscută învăţătura? ...
E-126 And while Peter stood up there... And Cornelius was going to worship that preacher. He was... Peter said, "Stand up. I'm a man like you are." And while Peter yet spake these words (of how they went back and begin to get... same things I'm talking about; how God promised to pour out the Holy Ghost)--while he spake these words, the Holy Ghost fell on them. Whew. Yeah, that's what the Holy Ghost is, who it's for. Sure. And they were all filled with the Holy Ghost.
Now, notice. In Ephesians there was a Baptist brother. He was first a lawyer, smart, intelligent man, knowed the law, great man, a scholar. One day he got to reading the Bible; he seen there would come one by the name of the Messiah. And when he did that, why, he begin to hear about this Jesus, and he said, "I'm convinced. And I openly profess my faith that Jesus is the Christ the Son of God." He was a real Baptist. Here he come along, "I openly profess that Jesus is the Christ." He got to doing it so much that God called him into the ministry. God will always speak to a true heart.
E-72 Ce fel de învăţătură; Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Penticostală? Învăţătura Bibliei!
... cui îi voi face Eu cunoscută învăţătura? ...
E-128 And there was a little old tentmaker down there by the name of--of--of Aquila and Priscilla, a husband and wife. They was tentmakers. Acts the 18th chapter tells you about it. Paul--they were friends of his. They had received the Holy Ghost under the hands of Paul and his teachings. They heard there was a revival over there, so they went over. There was only about ten or twelve attending it. So he went over there to look at it, and he heard this preacher preaching with the sincerity of his heart; he said, "You know, I believe he'd listen to the Truth." So after the service was over, he called him around behind the tent and said, "Look, we got a little brother about so high, a little hook-nosed Jew and--but when he comes over, he'll teach you the Word of God plainly."
E-73 Cum ştiţi voi cînd L-aţi primit? Noi vom intra în aceasta Vineri seara. Vedeţi?
... cui îi voi face Eu cunoscută învăţătura? (acum priviţi) Acelora care sînt înţărcaţi de la lapte, şi traşi de la ţîţe.
E-129 Well, after while... Paul was in jail at this same time (awful place for a modernistic preacher, wouldn't it?), but he was in jail; the Lord had him in there. So after the earthquake come, shook the jail down, he took the jailer and his household and baptized them all in the Name of the Lord Jesus, and took off, come on over. And he'd just cast a devil out of a little old girl down there telling the fortunes. And then they was making a lot of money by her, so he just exposed their racket. So then they put him in jail for it; and the Lord shook the jail down, 'cause he had a bunch of people over there to hear the Truth. You can't bind God's Word; there's no matter what you do. That's... You just can't do it.
E-74 Copilaşii zic, "Păi, eu mă duc la biserică, mama aparţinea la biserica aceasta." Eu nu am nimic împotriva acesteia, dragă frate. Şi eu îmi dau seama că aceasta se înregistrează. Aceea este în regulă, să aparţii la biserica mamei. Dar, ascultă, mama a umblat într-o lumină, iar tu umbli în alta.
E-130 So he come over there to where this man was, and Aquila and Priscilla. Maybe they had some sandwiches, and right immediately after the sandwich was eat, they were going to the revival. Paul set back there, and held his little robe, and listened to this Baptist preacher preach, said, "That's fine what you preach, but there's some more of it." Said, "I want to ask you a question, Dr. Apollos. Have you received the Holy Ghost since you believed?"
"Oh," he said, "we didn't know whether there was. What do you mean by the Holy Ghost? We're Baptists."
Said, "How do you know you're Baptists?" See?
"Why, we was baptized... We know only the baptism of John."
He said, "He only baptized unto repentance, saying that you believe on Him to come, that's on Jesus Christ." And when he heard this, they were baptized over in the Name of Jesus Christ. And Paul laid his hands upon them, and the Holy Ghost came on them, and they spoke in tongues and prophesied. Said, "whosoever..."
E-75 Luther a umblat într-o lumină; Wesley a umblat în alta. Wesley a umblat într-o lumină; Penticostalii au umblat în alta. Dar noi umblăm astăzi într-una mai înaltă decît aceea. Şi dacă există o altă generaţie, aceasta se va duce dincolo de noi.
E-131 Now, now, how do we do it? I want to tell you something. And I--we'll close, 'cause it's... I told you I'd let you out early. You know what the Holy Ghost is. For the last Scripture for tonight (I got another bunch down here, but we'll have to omit that.), let's turn over to I Corinthians 12. And then we'll read this, and then we'll--we'll close. All right.
I Corinthians the 12th chapter. How many believes the teaching of St. Paul? Sure. He said in Galatians 1:8, "If an Angel taught anything different, let him be accursed," let alone a preacher. If an Angel from heaven come down and taught anything different, let him be cursed. See? Don't have nothing to do with it. Now, watch this: I Corinthians 12.
E-76 În urmă în zilele timpurii, cînd lucrul era larg, larg de tot, Luther a învăţat justificarea prin credinţă. Aceea era doar să aducă pe oameni de la Catolicism la Protestantism, în părtăşie în jurul Cuvîntului. Justificarea prin credinţă, care a fost o sferă mare largă. Ei niciodată nu s-au mutat de la aceea.
E-132 How--how many knows that we have got to be in Christ in order to go in the resurrection, because it's His Body that God promised to raise up? There's no other way; there's not another way. If you're outside of Christ... You might look back here and believe on Him, say, "Sure, I believe Him. He's the Son of God." Good, my brother, I'm ready to shake your hand when you say that. "I believe on Him. I'll confess Him as my Saviour." That's good, but you're still not in Him. "I'll shake hands with the preacher. I'll confess my sins." That still ain't in Him.
E-77 A apărut o altă trezire numită John Wesley. Aceasta i-a zguduit jos de la aceea, şi au adus-o jos la sfinţire, trăind... o viaţă bună, curată, sfîntă, sanctificată prin Cuvîntul lui Dumnezeu, dîndu-vă bucurie în inimă. Aceasta a scuturat jos o mulţime de învăţătură Luterană.
E-133 Now, watch. See what Paul said how you get in Christ. How you're going to be knowed as a circumcision? Abraham, they give a sign. Listen to this now; I Corinthians the 12th chapter, and let's begin at the 12th verse:
For as the body is one, and has many members, and all... members of that one body, being many, are one body: so also is Christ, (Not divided, One. Listen.)
(For by one church... How many's reading behind me? By one handshake, by one water... No. Then somebody's wrong.)... by one Spirit... (Is it a capital? That's Holy Spirit then. See?)... by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
E-78 Apoi au venit Penticostalii cu botezul Duhului Sfînt, şi au îngustat-o din nou, prin primirea Duhului Sfînt. Aceasta-i corect.
Şi acum aceea a început să se clatine. Şi darurile, şi restaurarea, şi Duhul lui Dumnezeu a venit înăuntru, în plinătatea semnelor şi minunilor, în Biserică, şi a clătinat Penticostalii. Ce este aceasta? Noi sîntem aşa de aproape de Venirea Domnului Isus, încît tocmai Duhul care era în El lucrează în Biserică, făcînd întocmai aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El cînd El era aici pe pămînt. Aceasta nu a mai fost nicăieri, de demult pe vremea apostolilor pînă în timpul acesta.
De ce? Vedeţi, aceasta-i larg; se îngustează, se îngustează, se îngustează. Ce este aceasta? Întocmai ca mîna voastră care vine la o umbră; negativul, negativ, negativ. Dar ce este aceasta? Aceasta este o reflecţie. Ce era Luther? O reflecţie a lui Cristos. Ce era Wesley? O reflecţie a lui Cristos.
E-134 The Body of Christ is one Spirit, where every member from Pentecost to this time drinks of the same New Wine, the same Holy Ghost, bringing forth the same results. How do we do it? By one Spirit. It's God's open door, the Holy Spirit. What is It? It's God's open door; It's a Sign; It's a Seal; It's a Comforter; It's an Advocate; It's an Assurance; It's Rest; It's Peace; It's goodness; It's healing; It's Life; It's--It's God's open Door to all these things. It's God's open Door to Christ which has... God proved that He raised up Jesus from the dead. And those that are dead in Christ will God bring with Him at the resurrection. "Grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed into Christ until the day of your redemption." How many believes it?
E-79 Priviţi, epoca lui Billy Sunday s-a terminat. Ziua trecută, bătrînul Dr. Whitney, a învăţat chiar aici la acest amvon, ultimul din şcoala veche, a murit, în jur de nouăzeci, eu presupun. Billy Sunday a fost un trezitor la bisericile nominale din ziua lui. El nu s-a dat înapoi; a stat acolo sus şi a strigat, "Voi toţi Metodiştii, aţi lovit cărarea rumeguşului, predicatori şi toţi! Voi toţi Baptiştii, aţi lovit cărarea rumeguşului! Voi Prezbiterienilor!" El nu s-a dat înapoi. El era Billy Graham din ziua aceasta.
E-135 What is Christ? What is the Holy Ghost? It's not something people laugh at. It is something people laugh at, but it ain't to the believer. To the unbeliever... I wished I had a long two or three weeks; I'd like to take tomorrow night and tell you what It is to the unbeliever. Let me just run through just a moment of time. It's a laughing stock; It's a snare; It's a stumbling block; It's death; It's eternal separation from God. I just can't think of the things that It is to the unbeliever.
Remember, the same rain that the unbeliever made fun of was the same rain that saved Noah and his family. See? The same Spirit (Holy Ghost) that people are making fun of and says is crazy, and a bunch of nuts, "It's insanity," it's the same thing that'll rapture the church and take it up at the last days, will bring judgment upon the unbelievers. That's right. That's what the Holy Ghost is.
Blessed are they (May I say this in the sincerity of my heart.)--blessed are they that do hunger and thirst for It, for they shall be filled.
E-80 Observaţi. Şi atunci, în acelaşi timp în care biserica nominală îşi avea trezirea ei, ce a avut loc? Evanghelia Deplină a avut o trezire. Acolo au venit fraţii Bosworth, Smith Wiglesworth, şi Dr. Price, Aimee McPherson, şi toţi aceia.
Priviţi, Smith Wiglesworth a murit într-o noapte. Doctor Price a murit în dimineaţa următoare. În douăzeci şi patru de ore eu eram pe cîmp.
E-138 Tomorrow night we're going to talk about how--what It does when It comes. Now, how many in here would like to receive the Holy Ghost and wants somebody to pray for you, that you'll see the light? You know what It is.
Now, tomorrow night, we're going to take what It does, and then the next night is how to receive It. Then we're going to call in--have people here instructed, and go right into the rooms, and stay there, if it takes all through Christmas (That's right.), until the Holy Ghost comes. We're going to approach It from a sane, Bible foundation. We're going to approach It and get It just like God promised It and It fell at the beginning. That's the way we're here to do it. I... It doesn't make any difference what anything says, we're... The Word of God is--has preeminence in my heart. That's right. And I want what God's got for me. If there's anything more, open heaven, Lord, 'cause my--my heart's open for it. That's right.
E-81 Acum sfîrşitul meu vine în jos. Priviţi la... Voi nu mai auziţi mult de Billy Graham. Voi nu mai auziţi mult de Oral Roberts. Eu văd adunările mele umbrindu-se. Care este cauza? Noi sîntem la sf'îrşit, o altă epocă.
E-141 How many wants It, now raise your hand, Say, "Pray for me." So now, while you remain with your hands up: Heavenly Father, we've taught a long time, but Your Spirit is here. There are hands that's up in the air now, and they know what It is. They know what the Holy Spirit means. I pray, God, that before this meeting shall end, that every hand in here will be raised that they have received It. Grant it, Lord.
We pray for them; we ask You to bless them and to give them the desire of their heart. Look at their hands, Lord. They love You; they want It. They know they can't go... Tomorrow night, if You'll help me, Lord, we can prove it in the Scripture that they'll never make the rapture without It. So I pray, Father, that You'll give them hungering and thirsting, so that they can be filled. I present them to You now, Father, and grant these blessings as we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-82 Cum a venit Billy Sunday înăuntru, şi ceilalţi? Ei au venit înăuntru chiar după marea trezire a lui Moody. Cînd a venit Moody înăuntru? Chiar după trezirea lui Knox. Cînd a venit Knox înăuntru? Chiar după trezirea lui Finney. Finney după Cal vin, Cal vin după... Astfel, W esley, şi W esley după Luther.
Înainte în jos prin epoci a venit aceasta. Îndată ce se termină o trezire, Dumnezeu ridică un altul şi aruncă mai multă Lumină; doar continuă să se mişte în felul acesta.
E-143 I love Him, I love Him,
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
I want to say this before we sing again. I want to meet with a bunch of ministers in the room here Friday night before the service starts (See?), Friday night. I... You see what I'm trying to do? To show what It is, how to approach It, and what to respect. Then you're not coming blindly, beating into something. That's the reason I never ask it tonight. I want you to know what It is. It's a Promise; It's a Seal; It's a Comforter; It's so forth. Then tomorrow night and the next night, then we'll start right then from then on until It comes. Don't care how long it takes; we'll stay until. Clean up your heart. He'll never pour It in an unclean heart. Get right. Be ready. And He'll grant it.
I love Him, I love Him, (Let's raise our hands now.)
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-83 Acum noi sîntem la sfîrşitul acestui timp. Fiecare om a privit la sfîrşitul legăturii lui pentru Venirea lui Cristos, dar ei aveau multe spre care să privească; reîntoarcerea Iudeilor, farfuriile zburătoare în ceruri, şi toate lucrurile pe care noi le vedem astăzi. Dar noi sîntem la sfîrşit. Noi sîntem aici acum. Ei au ştiut că Biserica trebuia să primească Putere care să lucreze în Biserică aceleaşi lucrări ale lui Cristos, pentru că aşa cum umbra devine mai adîncă şi mai adîncă, şi reflectă mai mult.
E-144 The pastor has just said, and we agree, that tomorrow night we'll start at 7:00 instead of 7:30. That'll let me--let you out at 8:30 instead of 9:30. At 7:3--at 7:00 o'clock tomorrow night the song service will start; I'll be on the message at 7:30.
I love Him, (Let's take out our handkerchiefs and wave to Him.) I love Him, (Just break down the formal trend now.)
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
All right. Your pastor now, Brother Neville.
E-84 Voi luaţi o umbră. Cu cît mai departe de umbră, voi obţineţi reflecţia cea mai mică din umbră. După un timp, umbra devine din ce în ce mai aproape, încît umbra şi pomul este acelaşi lucru.
E-85 Acum, Duhul lui Dumnezeu a lucrat sub justificare, sub Luther; sanctificarea, sub Wesley; botezul Duhului Sfînt, sub Penticostali; şi aici este Acesta în ziua din urmă, săvîrşind şi făcînd chiar aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut cînd El era în Cristos. Ce este aceasta? Biserica şi Cristos au devenit Unul.
Şi îndată ce Ei unesc laolaltă, acea ultimă verigă, Ea va merge prin cer, strigînd. Wesley va veni sus, Luther, şi restul dintre ei în urmă acolo din zilele acelea, "cel care este primul va fi ultimul, cel care va fi ultimul va fi primul," şi acolo va veni învierea.
E-86 Noi sîntem la timpul sfîrşitului. Ascultaţi, aceea este ce face Duhul Sfînt. Duhul Sfînt, prin justificare, vedeţi, doar o umbră de lumină din Acesta; Duhul Sfînt, prin sanctificare, o umbră puţin mai adîncă din Acesta; Duhul Sfînt, prin botezul Acestuia, o umbră mai adîncă; acum Duhul Sfînt, prin restaurarea chiar a Persoanei Lui fiind aici, formînd semne şi minuni aşa cum El a făcut la început. Iuh! Glorie! Mă veţi numi "holly roler," oricum, voi puteţi tot aşa de bine să începeţi de acum.
E-87 Ascultaţi, fraţilor, ascultaţi la aceasta.
... toate mesele sînt pline de vărsături... nu există nici un loc curat.
Pe cine să-l înveţe el cunoştinţa? ... cui să-i facă el cunoscut, să înţeleagă învăţătura? la acei care sînt înţărcaţi de la lapte, şi traşi de la ţîţe.
Nu copilaşi micuţi; copilaşi Prezbiterieni, copilaşi Metodişti, copilaşi Penticostali, copilaşi Luterani, copilaşi Nazarineni. El vrea pe cineva care vrea să se dea la o parte de la sîni şi să mănînce ceva hrană tare. Aici vine aceasta:
Căci învăţătură trebuie să fie peste învăţătură, ... peste învăţătură; rînd peste rînd, ... peste rînd; puţin aici, şi puţin acolo:
Căci cu buze bîlbîitoare şi alte limbi voi vorbi Eu poporului acesta.
La cine el a zis, Aceasta este odihna în care voi puteţi face pe cei osteniţi să se odihnească; şi aceasta este înprospătarea: totuşi ei nu au vrut să asculte.
E-88 Duhul Sfînt, dacă acesta nu este tocmai felul în care El a venit în Ziua Cincizecimii, profeţit cu şapte sute şi doisprezece ani de a veni Acesta! Aici este Acesta în Ziua Cincizecimii, a venit chiar exact.
E-89 Cineva a zis, "Ţinerea unei zi de sabat." Eu nu resping sau să iau uşor biserica sau religia cuiva. Dar a zis, "Ziua de sabat, sabatul lui Dumnezeu era ziua de odihnă."
Aici este ziua de odihnă. [Fratele Branham îşi ridică Biblia.] "Aceasta-i odihna," El a zis, "ca voi să-i faceţi pe cei osteniţi să se odihnească." Aceasta este. Amin! "Acesta va fi învăţătură peste învăţătură, rînd peste rînd." Aici este odihna. Ce este Duhul Sfînt? Odihna. Oh!
Veniţi la mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
E-90 Ce este El? Acela care vine în voi, şi vă dă pace; semnul vostru, Mîngîietorul vostru; mîngîiaţi, la odihnă, pecetluiţi.
E-91 Cum sînteţi voi? Acesta-i un semn; lumea ştie că ceva vi s-a întîmplat. Ce este Acesta? El este un Mîngîietor. Ce este Acesta? O pecete. Voi sînteţi la odihnă. Voi aveţi... El este Avocatul vostru. Dacă, voi, vi se întîmplă ceva, acolo este Ceva acolo să facă o mijlocire pentru voi foarte repede, vedeţi, face mijlociri. Acesta-i Duhul lui Dumnezeu care trăieşte în Biserică, profeţit exact ce va fi El cînd El vine. Acesta va fi o odihnă veşnică, Eternă.
E-92 Dumnezeu a făcut lumea. Evrei, capitolul 4. "Dumnezeu a făcut lumea, şi s-a odihnit în ziua a şaptea." Aceasta-i corect.
Ziua a opta vine înapoi în jur, sub... El a dat aceea la Iudei ca un legămînt, pentru o anumită perioadă de timp.
Aceasta-i corect. Dar ei se duc şi se odihnesc o zi; se duc înapoi, în prima zi din săptămînă, şi o încep din nou, din nou, încep iarăşi. Aceea nu este odihna despre care a vorbit Dumnezeu.
Cînd Dumnezeu a făcut lumea în şase zile, cînd El a mers să se odihnească, El s-a odihnit de atunci înainte. Aceasta-i corect. Aceea a stabilit-o. El nu a venit înapoi în ziua a opta şi să înceapă din nou.
E-93 Aceasta a fost numai o umbră. Acum, acela a fost un model, ca luna pentru soare; dar cînd vine soarele sus, noi nu mai avem nevoie de lună. Acum observaţi aceasta, oh, în Apocalipsa 11, "Femeia cu luna sub picioarele ei, şi soarele la capul ei." Oh, noi am putea merge prin Biblie, de la copertă la copertă, şi să vă arătăm. Vedeţi?
E-94 Dar ce este aceasta? Cînd, Biblia a zis în Evrei capitolul 4, "Dacă Isus le-ar fi dat o zi de odihnă, El ar fi vorbit după aceea despre ea; El ar fi vorbit despre o zi de odihnă." Despre ce zi a vorbit El, o odihnă?
Veniţi la mine, voi toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
E-95 Matei capitolul al 11-lea, versetul 22... Priviţi, apoi, noi aflăm că atunci cînd venim la EL "Căci acel," zice Evrei 4, "care a intrat în odihna lui Isus, a încetat de la lucrările lui lumeşti, aşa cum Dumnezeu a făcut de la ale Lui," cînd El a făcut lumea, să nu se mai întoarcă niciodată la aceasta. Pînă cînd? [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Pînă cînd sînteţi voi pecetluiţi de Duhul Sfînt? "Pînă în ziua răscumpărării voastre." Acolo este odihna aceea, mîngîierea, Avocatul, pecetea, Eliberatorul. Oh! [Fratele Branham bate odată din palme.] Eu devin cumva emoţionat, sau eu devin cumva binecuvîntat. Oh!
E-96 "Este Acesta promis pentru noi, Frate Branham? Este aceasta dovedit de Biblie?"
În ordine, să mergem la Ioel, să aflăm ce a spus Ioel despre El.
Cît sînt eu de recunoscător pentru Cuvîntul binecuvîntat al lui Dumnezeu! Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu cred că dacă nu era pentru Cuvînt, eu nu ştiu unde am sta noi. În regulă.
Noi sîntem la Ioel acum. Noi mergem la Ioel, capitolul 2 din Ioel, şi noi o să începem de la versetul 28. Ioel 2:28, cu opt sute de ani înainte de venirea lui Cristos, profetul în Duhul. Acum ascultaţi.
Şi se va împlini după aceea, că Eu voi turna din duhul meu peste toată făptura; ... fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, bătrînii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor vedea vedenii:
Şi chiar peste robii mei şi peste roabele mele Eu voi turna în zilele acestea... turna, în acele zile, din duhul meu.
Şi Eu voi arăta minuni deasupra în ceruri şi pe pămînt, sînge, ... foc, şi stîlpi de fum.
Soarele se va preface în întuneric, şi luna în sînge, înainte ca ziua aceea mare şi... înfricoşată a DOMNULUI să vină.
Şi se va împlini, că oricine va chema Numele DOMNULUI v-a fi mîntuit:
E-97 Aceasta este o... Oh! Ce? Ioel! Aţi observat voi? În Fapte 2, Petru a luat acelaşi verset. A zis, "Voi oameni din Israel, ascultaţi cuvintele mele. Aceştia nu sînt beţi," aceşti oameni pecetluiţi, mîngîiaţi, deosebiţi, oameni însemnaţi. "Ei nu sînt beţi, aşa cum presupuneţi voi," Fapte 2, "văzînd că acesta este al treilea ceas din zi. Dar aceasta este ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel, zicînd, 'Se va împlini în zilele din urmă că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura."'
E-98 Ce este Acesta, ce este Duhul Sfînt? Bine, acum să observăm din nou, ce a fost promis pentru credincioşi, Acesta este. Acum, acest Duh Sfînt, noi aflăm ce este El, doar într-un minut. La cine este El promis? La credincioşi.
Acum să mergem la Luca, capitolul al 24-lea din Luca, ascultaţi ce a spus Isus în ultimele Lui Cuvinte înainte ca El să părăsească pămîntul. Luca capitolul 24. Voi care notaţi aceasta acum, voi puteţi să-l însemnaţi, apoi studiaţi aceasta mîine cînd aveţi mai mult timp. Acum, Luca 24:49, ascultaţi la vorbirea lui Isus. La sf'îrşit, cînd El s-a înălţat sus în Slavă, înălţarea, iată Cuvintele pe care El le-a zis ucenicilor Lui.
... iată, Eu trimit promisiunea Tatălui meu...
Ce promisiune? Pecetea, semnul, Mîngîietorul, şi toate aceste lucruri despre care eu am vorbit, de mii de ori mai mult.
... Eu trimit promisiunea Tatălui meu peste voi: ...
Ce promisiune? "Aceea despre care Isaia a spus că va veni, 'Cu buze bîlbîitoare şi alte limbi voi vorbi Eu poporului acesta.' Eu voi trimite odihna aceea peste voi. Eu vă voi trimite ce a spus Ioel, că, 'Se va împlini în zilele din urmă, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste voi.' Oh, Eu vă voi trimite, şi voi face toate naţiunile, toate popoarele, începînd de la Ierusalim... Eu voi aduce înăuntru sămînţa lui Abraham sub acest legămînt. Eu îi voi pecetlui pe fiecare din ei. Vedeţi, Eu voi turna din Duhul Meu."
... Eu voi trimite promisiunea Tatălui meu peste voi: dar voi să zăboviţi, înseamnă, să aşteptaţi în cetatea Ierusalimului, pînă cînd voi sînteţi înzestraţi cu putere de sus.
E-99 Ce este atunci Duhul Sfînt? "Putere de Sus!" Nu putere de la episcop, nu putere de la biserică. Ci, "Putere de Sus!"
E-100 Cum a venit acea Putere? Prin "apartenenţă la o biserică?" Eu vă provoc să faceţi, zicînd că aceasta este corect. Prin "apartenenţă la biserică, strîngerea mîinilor cu predicatorul"? Nu, domnule. Acum, către voi Catolicilor, "scoţîndu-vă limba şi luînd prima împărtăşanie"? Nu, domnule.
E-101 Cum a venit Aceasta, Puterea de Sus? Să citim puţin mai departe. Să mergem la Fapte 1:8. Ei se adunau împreună acum. Acum ei vorbeau despre Isus aici, cînd ei erau adunaţi împreună, şi au ordinat pe un altul să ia locul lui Iuda. Fapte 1:8.
Dar voi veţi primi putere, după ce acesta Duhul Sfînt este venit peste voi: ...
Ce? "Tu devii membru Tabernacolului Branham"? Nu. "Tu devii membru bisericii Metodiste, a bisericii Catolice, Prezbiteriene"? Nu aşa, în Biblie. Aceea este o doctrină făcută deom.
"Dar tu vei primi Putere după ce tu ai devenit un predicator"? Nu, domnule. "Tu vei primi Putere după ce tu obţii Licenţa în Arte"? Nu, domnule. "Tu vei pri ... vine Puterea după ce tu îţi obţii DD"? Nu, domnule. "Tu vei primi Putere după ce tu eşti botezat în apă"? Nu, domnule. "Tu vei primi Putere după ce tu ai luat prima împărtăşanie"? Nu, domnule. Vedeţi, toate acestea sînt făcute de om.
E-102 Ascultaţi ce a spus Biblia, ce a spus Isus.
... voi veţi primi putere, după ce Duhul Sfînt va veni peste voi: (ce este Duhul Sfînt? Puterea) apoi, după aceasta, voi veţi fi martori... ( "Doar voi doisprezece, voi martori la Ierusalim"?) ... voi veţi fi martorii mei şi în Ierusalim, ... în Iudeea, ... Samaria, şi în cele mai îndepărtate părţi ale pămîntului. (Care nu au fost încă atinse.)
Şi cînd el a vorbit aceste lucruri, ... cînd el a vorbit aceste lucruri, în timp ce ei îl priveau, el a fost luat sus în nor şi primit... afară din privirea lor.
E-103 Acum întoarceţi pagina, şi priviţi cum se împlinesc aceste profeţii.
Şi cînd a venit ziua Cincizecimii pe deplin, ei erau într-un... ei erau toţi într-un acord într-un loc.
"Şi dintr-o dată a intrat păstorul şi..."? Eu am deviat de pe linie acolo, nu-i aşa? Şi dintr-o dată a venit preotul la altar"? Nu.
Şi dintr-o dată acolo a venit un sunet...
Nu doar o credinţă-prefăcută; Acesta era acolo, un sunet.
"Un lucrător se apropia de uşă"? "Preotul avea împărtăşania, ieşind din locul sfînt"? Nu, nimic de felul acesta.
... acolo a venit un sunet din cer... (Nu foşnetul de picioare) ... acolo a venit un sunet din cer ca un vîjîit de vînt puternic (oh, Doamne! Whoosh! ? )
... şi acesta a umplut toată casa unde erau ei.
E-104 Ce este Duhul Sfînt? Aici este unde ei primesc Putere. Aici este unde ei trebuiau să aştepte; aici este ceea ce s-a întîmplat cînd ei au făcut aceasta. Toţi au profeţit, de la Genesa drept înainte în sus, de la Abraham în continuare; El venea, şi cum venea El, şi rezultatele veneau. Ce este Acesta? Promis pentru Biserică, la credincioşi.
... şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Şi acolo le-a apărut împărţite limbi ca... de foc, şi s¬au aşezat peste fiecare dintre ei.
Şi ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.
Acum noi o să ajungem la aceasta, Vineri seara. Noi o să lăsăm aceea chiar acolo, vedeţi.
E-105 Cum este Acesta? Acesta este o promisiune pentru Biserică, absolut o promisiune. În regulă.
E-106 Acum, acum noi o să aflăm, că după ce ei au fost umpluţi, ei au fost pecetluiţi pînă cînd? [Adunarea zice, "Pînă în ziua răscumpărării." – Ed.]
Cîţi de aici au primit Duhul Sfînt? Să vă vedem mîinile. Există mai mulţi cu Duhul Sfînt decît există fără. Noi vrem ca voi să fiţi unul dintre noi, frate, soră. Cînd voi înţelegeţi ce este Acesta, El este... El este Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în voi, ca să facă lucrările lui Dumnezeu.
Cînd Dumnezeu a trimis vreodată ceva din Duhul Lui în vreunul din slujitorii Lui, vreunul din profeţii Lui, vreunul din învăţătorii Lui, vreunul din apostolii Lui, ei au fost respinşi întotdeauna de lume. Ei au fost consideraţi nebuni, în fiecare epocă care a fost. Chiar cînd Pavel a stat înaintea lui Agripa, el a zis, "În calea care se cheamă erezie..." Ce este erezie? "Nebunie." "În calea care se cheamă nebunie, o grămadă de aiuriţi, în acest fel mă închin eu, Dumnezeului Părinţilor noştri." [Fratele Branham îşi bate mîinile împreună o dată – Ed.] Eu sînt aşa de bucuros că eu pot să zic că sînt unul din ei. Da, domnule. Asta-i adevărat. Eu sînt aşa bucuros că eu pot spune că sînt unul din ei.
E-107 Acum, după ce acest Duh Sfînt a căzut peste ei, El i-a făcut aşa de mult să se iubească încît totul era în comun. Este asta adevărat? Doamne, doamne, ce părtăşie! Noi cîntărn uneori cîntarea aceea, "Oh, ce părtăşie! Oh, ce bucurie Divină!" Aceasta este. Lor nu le-a păsat, lor nu le-a păsat dacă-soarele a strălucit sau nu. Ei nu au cerut un loc înflorit de uşurinţă.
"Acum, eu voi primi Duhul Sfînt," îmi zic unii oameni, "D¬le Branham, dacă dvs. îmi veţi garanta că voi fi un milionar, dacă îmi veţi garanta că eu voi găsi puţuri de ţiţei, şi dacă eu voi găsi mine de aur, şi eu-eu..." Vedeţi, oamenii învaţă aceasta, şi ei învaţă o minciună. Dumnezeu nu a promis lucrurile acelea.
E-108 Un om care primeşte vreodată Duhul Sfînt nu-i pasă dacă el cerşeşte pîinea, sau nu. Aceasta nu contează pentru el. El este o creatură îndreptată spre Cer. El nu... El nu mai are legături aici, deloc. Aceasta-i adevărat. Lui nu-i pasă. Să vină, să treacă, fie orice. Lasă-i să critice, să batjocorească. Îţi pierzi prestigiul, ce-ţi pasă ţie? Tu eşti pe drumul tău spre Slavă! Aleluia! Ochii tăi sînt aţintiţi pe Cristos, şi tu eşi pe calea ta. Ţie nu îţi pasă ce spune lumea.
Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt. El este o Putere, El este o pecete, El este un Mîngîietor, El este un Avocat, El este un semn. Oh, doamne! Aceasta este asigurarea că Dumnezeu te-a primit.
Cît de mult timp am luat eu? Eu mai am doar încă opt minute. În regulă. Lăsaţi-mă... eu am o mulţime de Scripturi aici. Eu nu presupun că le pot aduce înăuntru, dar noi vom-noi vom încerca cît putem.
E-109 Acum, după ce un om a fost umplut cu Duhul Sfînt, este posibil ca persecuţiile şi alte lucruri îl va face să trebuiască să vină înapoi şi... Acum, el nu o să piardă, el încă este un fiu al lui Dumnezeu, el va fi întotdeauna, pentru că tu eşti pecetluit pînă cînd? [Adunarea zice, "Pînă în ziua răscumpărării." – Ed.] Aceasta-i adevărat. Aceasta este ce Biblia zice.
E-110 Acum, după ce ucenicii au fost bătuţi, ei au fost batjocoriţi, făcuţi de rîs, şi altele, ei s-au gîndit că este timpul să meargă înapoi împreună pentru puţină vreme. Să întoarcem dincolo la-la Fapte capitolul 4, şi să vedem cînd ei... ce s-a întîmplat. Acum aceasta este pentru voi oamenii care deja L-aţi primit. Fapte capitolul 4.
Acum, Petru şi Ioan au fost bătuţi, puşi în închisoare, pentru vindecare, avînd un serviciu de vindecare afară la poarta bisericii. Cîţi ştiu aceasta? Acolo era un om zăcînd acolo, un fel de olog de picioare. El nu putea să umble; era în felul acela de patruzeci de ani. Şi Petru a trecut pe acolo. Şi a zis... şi a întins ceaşca lui, să primească ceva să pună în ceaşcă, pentru mîncare.
Şi Petru i-a arătat că el era un predicator umplut cu Duhul Sfînt, şi că nu avea bani. El a zis-el a zis, "Argint şi aur eu nu am." Vedeţi, lui nu-i păsa de aceasta. Dar el era o-o creatură îndreptată spre Cer. Oh, cum aş fi dorit să avem timp să stăm în asta pentru puţină vreme, vedeţi. El era îndreptat spre Cer. El era mîngîiat. El avea Duhul. El avea Puterea. El a păşit înainte şi a zis, "Argint şi aur eu nu am, dar ceea ce eu am eu îţi voi da."
Fără îndoială că omul a zis, "Ce aveţi, domnule?"
"Eu am credinţă. Eu am ceva în inima mea care a început cam cu zece zile în urmă. Eu am fost acolo în camera de sus, şi cu totul dintr-o dată, toate promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu... Eu am umblat cu Isus Cristos pentru trei ani şi jumătate. Am pescuit cu El, trăgînd înăuntru peştii. Am făcut toate aceste lucruri diferite. Şi eu L-am văzut cum a vindecat bolnavii. Eu... El a continuat să-mi spună, 'Tatăl este în Mine; dar cînd Eu plec, El va veni în voi.' Astfel, eu nu puteam înţelege asta. Dar El a zis, 'Acum, Eu nu mă aştept ca voi să înţelegeţi aceasta.'"
Voi nu înţelegeţi aceste lucruri; voi doar le primiţi. Eu nu înţeleg încă aceasta. Şi să nu-mi spuneţi că voi înţelegeţi; deoarece, voi nu înţelegeţi. Vedeţi? Aşa că, eu nu pot înţelege Aceasta, eu nu pot explica Aceasta; dar, singurul lucru pe care eu îl ştiu, eu Îl am.
"Bine, bine," ziceţi voi, "aceasta nu-i ştiinţific." Oh, sigur că este.
E-111 Priviţi la luminile acelea. Cînd Benjamin Franklin a prins¬o, el a zis, "Eu o am." El nu ştia ce avea el, dar el o avea. Şi eu vreau ca cineva să-mi spună în seara aceasta ce este electricitatea. Ei încă nu ştiu ce este aceasta, dar noi o avem. Amin. Aceasta-i adevărat. Nu există nici un om care să ştie ce este electricitatea. Ei o pot utiliza, să o facă să lumineze, să o facă să ardă, să o facă să acţioneze. Dar ea este-ea este generată de generatoare, două piese funcţionînd împreună în felul acesta. Ea produce aceasta, şi aceasta-i tot ce ştiu ei. Aceasta va da lumină, şi ea are putere în ea.
E-112 Şi aceasta este ca Duhul lui Dumnezeu. Cînd tu devii o piesă, care eşti tu, şi cealaltă piesă este Dumnezeu; şi le faceţi să se învîrtă împreună în acest fel, aceasta va face ceva pentru voi. Aceasta-i adevărat. El va da Lumină. El va da Putere. Tu nu ştii ce este Acesta, şi niciodată nu vei şti ce este Acesta, dar tu ştii cînd tu Îl ai. Acela este un lucru sigur. Şi El este pentru tine. El este al tău. El este asigurarea. Aceasta-i adevărat.
Ce arată lumina aceea? Acolo este asigurare. Ea este lumina.
Acum observaţi aceasta. Acum, voi nu ştiţi ce este Acesta.
E-113 Dar aceşti oameni au zis, "Păi," ei ar... ei au zis un lucru pe care ei îl ştiu, "noi ştim că ei sînt neştiutori." Ceva mai mult "sonaţi," vedeţi voi, aşa cum a zis micuţul German că el era. Vedeţi? A zis, "Ei sînt neştiutori şi neînvăţaţi. Dar ei au fost cu Pescarul acela, cu Tîmplarul acela acolo jos, numit Isus, eu vă spun, pentru că ei fac aceleaşi lucruri pe care El le face."
E-114 Aceasta este ceea ce Duhul Sfînt este, este Isus locuind într-un pescar neştiutor, un tîmplar, sau orice, predicator neştiutor, orice este acesta. Acesta este un om care vrea să fie neştiutor faţă de lucrurile lumii, şi l-a lăsat pe Isus să vină în el, Duhul lui Dumnezeu, pecetea, Mîngîietorul. Lui nu-i pasă de prestigiu; singurul lucru pe care îl vrea este Dumnezeu.
E-115 Cînd Dumnezeu aşeza în ordine, El a zis, "Voi toţi Leviţii, Eu v-am chemat şi v-am făcut preoţi. Şi toţi fraţii voştri, ceilalţi, cele douăsprezece seminţii şi... celelalte unsprezece seminţii vă vor plăti o zeciuială."
"Cînd, voi obţineţi nouă baniţe de mere, turnaţi o baniţă pentru Leviţi. Cînd voi treceţi oile voastre prin-trecătoarea de aici, să luaţi a zecea oaie. Nu contează dacă este una mică, sau una mare, una grasă, sau una slabă, aceea aparţine Leviţilor.
"Acum, Leviţilor, cînd voi luaţi toate acestea, atunci voi zeciuiţi, deasemeni, pentru Domnul. Voi faceţi darul clătinat, darurile înălţate, şi diferitele daruri. Voi daţi zeciuială Domnului."
E-116 Zicea, "Moise, pentru partea ta, Eu sînt al tău." Oh, doamne! El a zis, "Eu sînt partea voastră satisfăcătoare."
Şi aceasta este ceea ce Duhul Sfînt este pentru Biserică astăzi. Argint şi aur eu nu am, dar eu am o Parte satisfăcătoare. Aleluia! Educaţie, eu deabia pot să citesc această Carte, dar eu am o Parte satisfăcătoare. Aceasta-i bine. Titlu de Doctor, eu nu am vreunul; Ph.D's sau LD's, sau nimic altceva. Dar există un singur lucru care îl am, Partea satisfăcătoare. Aceea este partea care eu o vreau. Aceea este partea pe care Dumnezeu vrea ca voi să o aveţi. Aruncaţi restul din aceste lucruri vechi la o parte, tot prestigiul şi toate celelalte, şi umblaţi să obţineţi Partea lui Dumnezeu satisfăcătoare.
E-117 Pentru că, ceea ce voi aveţi de pe pămîntul acesta, voi veţi lăsa aici cînd veţi pleca. Dar dacă voi aveţi Partea satisfăcătoare, Aceasta vă va lua sus tot atît de sigur. Noi întotdeauna ne luăm asigurare, astăzi, să dăm celor ce ne duce¬dedesubt. Să luăm Partea lui Dumnezeu satisfăcătoare, şi să luăm pe cel ce ne Duce-Sus în loc de cel ce ne duce¬dedesubt. Voi ştiţi, ei amîndoi lucrează.
E-118 Acum să vedem.
... fiind lăsaţi să plece, ei s-au dus la ai lor, ...
Nu înapoi la preoţi. Vedeţi, aceasta arăta că ei L-au avut.
Ei nu s-au dus înapoi la acel lucru vechi, rece, formal din nou, nu; s-au dus înapoi şi au zis, "Acum priviţi aici ce ne-au făcut ei!" Nu, nu. Ei aveau compania lor. Acolo erau numai în jur de doisprezece dintre ei, dar aceea era o companie suficientă, o mînă micuţă de oameni.
... fiind lăsaţi să plece, ...
După ce ei i-au bătut şi i-au ameninţat, au zis, "Dacă mai botezaţi vreodată în Numele lui Isus iarăşi!" Sau, oh, am vrut să spun... Păi, asta-i corect. Vedeţi? "Dacă voi predicaţi vreodată în Numele lui Isus iarăşi, orice veţi face, noi o să vă prindem!"
E-119 Au zis, "Iuh, asta cam este o ameninţare. Să mergem dincolo la ceilalţi fraţi." Oh, aceasta-i calea. În unitate era putere. În unitate există putere. Au zis, "Să mergem doar dincolo la ceilalţi fraţi şi să vedem ce putem face."
E-120 Acum ei toţi au venit împreună şi spuneau diferite experienţe.
... fiind lăsaţi să plece, ei s-au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot ce le-au spus preoţii cei mai de seamă şi bătrînii.
Şi cînd ei au auzit aceasta, ei şi-au ridicat glasurile lor către Dumnezeu cu un acord, ...
Acum ascultaţi ce au spus ei. Priviţi-l, priviţi-i, nu s-au dus înapoi să zică, oh, una alta despre, "O Doamne, îmi pare rău..." Nu. Ei erau deja mîntuiţi. Ei erau umpluţi cu Duhul. Ei aveau Viaţă Eternă.
... şi-au ridicat glasurile lor cu un acord, şi au zis, Doamne, Tu eşti Dumnezeu, ...
Amin! Mie îmi place asta, Frate Palmer. Îmi place asta.
... tu eşti Dumnezeu (noi ştim aceasta) care a făcut cerurile şi pămîntul, şi marea, şi tot ce este în ele:
Care prin gura slujitorului tău David... ai zis, ...
E-121 Acum priviţi, voi o să veniţi înapoi, să ziceţi, "Acum, noi nu sîntem un..." Acum voi mergeţi acolo şi ziceţi, "Păi, acum, Doamne, acum aşteaptă un minut aici. Ei doar fac aşa multă batjocură de mine!" Nu a spus El că ei vor face aceasta?
"Toţi acei care trăiesc cu evlavie în Cristos Isus vor suferi persecuţii."
"Păi, voi ştiţi, şeful meu mi-a spus că dacă el prinde..." Nu au zis ei că ei vor zice asta? "Păi, voi ştiţi, ei m-au tîrît la judecată zilele trecute, privitor la Acesta."
E-122 Nu a spus El, "Voi veţi fi duşi în faţa împăraţilor şi conducătorilor, pentru Numele Meu. Să nu vă gîndiţi ce veţi zice, pentru că nu sînteţi voi cei care vorbiţi"? Eu am văzut aceasta întîmplîndu-se ieri. "Acesta este Duhul Sfînt care locuieşte în voi; El va vorbi." Vedeţi, "El." Aceasta-i adevărat. În regulă. "Nu vă gîndiţi ce o să vorbiţi."
Doamne, prin... Care prin al tău... gura slujitorului tău David ai zis, De ce s-au întărîtat păgînii, şi oamenii îşi imaginează un lucru zadarnic?
Împăraţii pămîntului s-au răsculat, şi conducătorii... s-au adunat împreună împotriva Domnului, şi împotriva Cristosului Său."
... în adevăr, Doamne, împotriva copilului tău sfînt Isus, pe care l-ai uns tu, şi Irod şi Filat din Pont, cu Neamurile, şi poporul lui Israel, ... adunaţi laolaltă,
Ca să facă tot ce hotărîse mai dinainte mîna ta şi sfatul tău să fie făcut.
Oh, doamne! Îmi place asta. "Doamne, ei fac doar tocmai lucrul pe care Tu ai zis că îl vor face." Ce a spus Biblia?
În zilele din urmă, acolo vor veni badjocoritori, încăpăţînaţi, îngîmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu;
... călcători de cuvînt, acuzatori falşi, neînfrînaţi, ... dispreţuitori de acei care sînt buni,
Avînd o formă de evlavie, dar tăgăduind...
Ei nu au mers acolo sus ca să primească Putere, "după aceasta Duhul Sfînt vine peste voi."
Avînd o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea: depărtează-te de aceştia.
Aceasta-i ceea ce este Duhul Sfînt. Vedeţi?
... ce este hotărît... să fie făcut.
... acum, Doamne, priveşte ameninţările lor: şi-şi admite robilor tăi, ca noi cu toată îndrăzneala să putem vorbi cuvîntul tău,
Oh, îmi place asta! Scoateţi acel os vechi de dorinţă, şi puneţi o adevărată şire a spinării acolo. Acum priviţi aici.
... noi să putem vorbi cuvintele tale,
Prin aţi întinde înainte mîna ta ca să vindece; ...
Oh, frate! Demonii nu mor, dar nici Duhul Sfînt. Vedeţi?
... întindeţi înainte mîna ca să vindece; ... ca minuni şi semne să se poată face prin numele fiului tău cel sfînt Isus.
Voi vedeţi despre ce se certau ei, nu-i aşa? Ei fac acelaşi lucru astăzi, dar aceasta nu face nici un pic de bine.
Şi cînd ei s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau ei adunaţi împreună; şi ei toţi erau umpluţi cu Duhul Sfînt, şi... au vorbit cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
E-123 Iuh! Doamne! Ei au obţinut ceva cînd au mers acolo sus, nu-i aşa? Promisiunea zicea că aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt, să vă dea îndrăzneală, să vă dea o mîngîiere, să vă pecetluiască, să vă dea un semn. Oh, doamne!
E-124 Ascultaţi. Oh, doresc să fim avut timp, noi puteam să mergem jos cu Filip la Samariteni. În Fapte 8:14; voi toţi care notaţi aceasta. Ei au primit o bucurie mare, ei au avut mari vindecări, dar ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Dar ei au trimis sus la Ierusalim, să-l aducă pe Petru; el a venit jos şi şi-a pus mîinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfînt. Fapte 8:14.
E-125 Neamurile, acolo era unul cu numele de Corneliu. El era un om minunat, plătea zeciuieli, zidea sinagogi pentru oameni, a respectat pe Dumnezeu, s-a temut de Dumnezeu; un om bun, Prezbiterian bun, Metodist, Baptist, sau una alta, vedeţi, un om foarte bun. Dar într-o zi, Dumnezeu a zis, "El este un om bun; aşa că Eu o să-l trimit la o adunare. Eu va trebui să-mi iau predicatorul meu aici şi să-i spună despre Aceasta." În regulă.
Astfel el a văzut o vedenie, care i-a zis, "Du-te jos la Iope, şi tu vei găsi acolo pe unul numit Simon, un corturar. Şi acolo este unul, Simon Petru, acolo. Lasă-l să vină aici; el îţi va arăta calea, pentru că el a primit ceva."
E-126 Şi în timp ce Petru stătea sus acolo... Şi Corneliu vroia să se închine la acel predicator. El s-a închinat. Dar Petru a zis, "Ridică-te. Eu sînt un om ca tine."
"Şi în timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte," despre cum ei au mers înapoi, la început la... Despre aceleaşi lucruri vorbesc eu, cum Dumnezeu a promis să toarne Duhul Sfînt. "În timp ce el a vorbit aceste Cuvinte, Duhul Sfînt a căzut peste ei." Iuh! Da. Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt, pentru cine este EL Sigur. "Şi ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfînt."
E-127 Acum observaţi în Efeseni, acolo era un frate Baptist. Mai întîi el era un avocat, deştept, om inteligent, cunoştea legea; om mare, un învăţat. Într-o zi el a ajuns să citească Biblia, şi el a văzut că acolo venea unul cu numele de Mesia. Şi cînd el a făcut asta, păi, el a început să audă despre acest Isus, şi el a zis, "Eu sînt convins. Şi eu în mod deschis îmi mărturisesc credinţa că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu." El era un adevărat Baptist. Aici vine el înainte, "Eu mărturisesc deschis că Isus este Cristosul." El a ajuns să facă aceasta aşa de mult încît Dumnezeu l-a chemat în slujbă. Dumnezeu întotdeauna va vorbi unei inimi sincere.
E-128 Şi acolo era un bătrîn micuţ care făcea corturi cu numele de Acuila şi Priscila, un soţ cu soţia. Ei erau corturari, Fapte capitolul al 18-lea, vă spune despre aceasta. Pavel, ei erau prieteni de-ai lui. Ei au primit Duhul Sfînt sub mîinile lui Pavel şi învăţătura lui.
Ei au auzit că acolo era o trezire, aşa că s-au dus acolo.
Acolo erau numai cam zece sau doisprezece care participau la ea. Astfel el a mers acolo să se uite, şi el a auzit pe acest predicator predicînd, în sinceritatea inimii lui. El a zis, "Ştiţi, eu cred că el ar asculta la Adevăr."
Astfel după ce serviciul s-a terminat, el l-a chemat în spatele cortului, şi a zis, "Iată, noi avem un frăţior cam atît de înalt, un Iudeu micuţ cu nasul coroiat, şi, cînd el vine pe aici, el te va învăţa Cuvîntul lui Dumnezeu, clar." Păi, după un timp...
E-129 Pavel a fost în temniţă în acelaşi timp. Un loc îngrozitor pentru un predicator modern, nu-i aşa? Dar el era în temniţă, şi Domnul l-a avut acolo. Astfel după ce a venit cutremurul de pămînt, a zguduit temniţa, el a luat pe temnicer şi casa lui şi i¬a botezat pe toţi, în Numele Domnului Isus, şi a plecat, şi a venit acolo.
Şi el tocmai a scos un drac afară dintr-o fetiţă, acolo jos care spunea viitorul. Şi, atunci, ei făceau mulţi bani prin ea, astfel el doar le-a expus excrocheria lor, astfel atunci ei l-au pus în temniţă pentru aceasta. Şi Domnul a zguduit închisoarea, deoarece el a avut o grămadă de oameni acolo să asculte Adevărul. Voi nu puteţi lega Cuvîntul lui Dumnezeu. Există... Nu contează cum, voi nu puteţi. Voi doar nu puteţi s¬o faceţi.
E-130 Astfel el a venit pe acolo unde era acest om. Şi Acuila şi Priscila, poate că ei aveau ceva sandwiciuri. Şi chiar imediat după ce au mîncat sandwiciurile, au zis, "Noi vom merge acolo la trezire."
Pavel s-a aşezat acolo în spate şi îşi ţinea roba lui micuţă, şi a ascultat la acest predicator Baptist cum predică.
El a zis, "Aceasta-i minunat, ceea ce tu predici, dar există ceva mai mult din Aceasta." A zis, "Eu vreau să-ţi pun o întrebare, Dr. Apolo. Ai primit tu Duhul Sfînt de cînd ai crezut?"
"Oh," a zis el, "noi nici nu am ştiut dacă a existat. Ce vrei să spui, prin 'Duhul Sfînt'? Noi sîntem Baptişti."
A zis, "De unde ştiţi că sînteţi Baptişti?" Vedeţi?
"Păi, noi am fost botezaţi. Noi cunoaştem numai botezul lui Ioan."
El a zis, "El a botezat numai spre pocăinţă, zicînd să 'creadă în Cel care vine,' acesta-i Isus Cristos."
Şi cînd el a auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi, în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mîinile peste ei, şi Duhul Sfînt a venit peste ei, iar ei au vorbit în limbi şi au prorocit. A zis, "oricine," acum.
E-131 Acum cum facem noi aceasta? Eu vreau să vă spun ceva, apoi eu ... Noi vom încheia, pentru că, este, eu v-am spus că o să vă las afară mai devreme. Voi ştiţi ce este Duhul Sfînt. Pentru ultima Scriptură pentru seara aceasta ... eu am o altă grămadă aici jos, dar noi va trebui să omitem aceasta. Să întoarcem acolo la Întîi Corinteni 12. Şi apoi noi o să citim aceasta, şi apoi noi vom-noi vom încheia. În regulă. Întîi Corinteni, capitolul 12.
Cîţi credeţi învăţătura Sfîntului Pavel? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur! El a zis, în Galateni 1:8, "Dacă un Înger învăţa ceva diferit, să fie anatema," dar mai un predicator. "Dacă un Înger din Cer se coboară şi învaţă ceva diferit, să fie anatema." Vedeţi, să nu aveţi nimic de a face cu acesta.
E-132 Acum priviţi aceasta, Întîi Corinteni 12. Cît-cît de mulţi cunosc că noi trebuie să fim în Cristos pentru ca să mergem în înviere, deoarece acesta este Trupul Lui pe care Dumnezeu a promis să-l învie? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu există nici o altă cale. Nu există nici o altă cale, dacă sînteţi afară din Cristos.
Voi aţi putea privi aici înapoi şi să credeţi în El, zicînd, "Sigur, eu Îl cred. El este Fiul lui Dumnezeu." Bine, fratele meu, eu sînt gata să-ţi strîng mîna cînd tu spui asta. "Eu cred în El. Eu Îl voi mărturisi ca Salvatorul meu." Aceasta-i bine, dar tu încă nu eşti în El. "Eu voi da mîna cu predicatorul. Eu voi mărturisi păcatele mele." Aceasta încă nu este în El.
E-133 Acum priviţi, vedeţi ce a spus Pavel, cum ajungeţi voi în Cristos. Cum vei fi tu cunoscut ca tăierea împrejur? Abraham, ei dă un semn. Ascultaţi la aceasta acum, Întîi Corinteni, capitolul 12, şi să începem cu versetul 12.
Căci după cum trupul este unul, şi are multe mădulare, şi toate... mădularele acelui singur trup, fiind multe, sînt un trup: aşa este şi Cristos. (Nu împărţit. "Unul!")
Ascultaţi. "Căci printr-o biserică"? Cîţi citiţi în urma mea?
"Printr-o strîngere de mînă"? "Printr-o apă"? Nu. Atunci cineva este greşit.
"Printr-un singur Duh!" Este cu literă mare? Acesta-i, "Duhul Sfînt," atunci. Vedeţi?
... printr-un singur Duh sîntem toţi botezaţi într-un singur trup, dacă am fi Iudei sau Neamuri, dacă am fi robi sau slobozi; şi toţi am fost făcuţi să bem dintr-un singur Duh.
E-134 Trupul lui Cristos este un singur Duh, unde fiecare membru, de la Cincizecime pînă în acest timp, bea din acelaşi Vin nou, acelaşi Duh Sfînt, producînd aceleaşi rezultate. Cum facem noi aceasta? "Printr-un singur Duh."
El este uşa deschisă a lui Dumnezeu, Duhul Sfînt. Ce este El? El este uşa deschisă a lui Dumnezeu. El este un semn. El este o pecete. El este un Mîngîietor. El este un Avocat. El este o asigurare. El este odihnă. El este pace. El este bunătate. El este vindecare. El este Viaţă. El este-El este uşa deschisă a lui Dumnezeu la toate lucrurile acestea. El este uşa deschisă a lui Dumnezeu spre Cristos, care are...
Dumnezeu a dovedit că El l-a înviat pe Isus din morţi, şi acei care sînt morţi în Cristos Dumnezeu îi va aduce cu El la înviere. "Nu întristaţi pe Duhul Sfînt prin care voi sînteţi pecetluiţi în Cristos pînă la ziua răscumpărării voastre." Iuh! Cîţi credeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-135 Ce este Cristos? Ce este Duhul Sfînt? Nu este ceva de care rîd oamenii. Acesta este ceva de care oamenii rîd; dar acesta nu este, pentru cel credincios.
Pentru cel necredincios! Eu doresc să fi avut două sau trei săptămîni lungi, mi-ar place să iau mîine seară şi să vă spun ce este Acesta pentru necredincios. Lăsaţi-mă doar să trec prin aceasta, doar un moment de timp. Acesta este un obiect de rîs. Aceasta este o cursă. Aceasta este o piatră de poticnire. Aceasta este moarte. Aceasta este separare Eternă de Dumnezeu. Eu doar nu mă pot gîndi la lucrurile despre ce este Acesta pentru necredincios!
E-136 Amintiţi-vă, aceeaşi ploaie de care şi-a bătut joc cel necredincios, a fost aceeaşi ploaie care l-a salvat pe Noe şi familia lui. Vedeţi? Acelaşi Duh, Duhul Sfînt de care oamenii îşi bat joc şi zic că este "nebunie, şi o grămadă de ţîcniţi, Acesta este nebunie," Acesta este acelaşi lucru care va Răpi Biserica şi O va lua sus în zilele din urmă; va aduce judecată peste necredincios. Asta-i corect. Asta este ceea ce este Duhul Sfînt.
E-137 Ferice de cei... Pot eu să spun aceasta, în sinceritatea inimii mele. Ferice de cei care flămînzesc şi însetează după El, căci ei vor fi umpluţi.
E-138 Mîine seară noi urmează să vorbim despre cum, şi ce face El cînd vine EL
139 Acum, la cîţi de aici le-ar place să primească Duhul Sfînt, şi vor ca cineva să se roage pentru voi, ca voi să vedeţi Lumina?
Voi şti ţi "ce este El."
Acum, mîine seară, noi o să luăm, "ce face El."
E-140 Şi apoi seara următoare, este, "cum să-L primim." Apoi noi o să chemăm înăuntru, o să avem aici oameni instruiţi, şi vor merge drept în camere şi vor sta acolo, dacă aceasta va ţine tot timpul Crăciunului, aceasta-i adevărat, pînă cînd vine Duhul Sfînt. Noi o să ne apropiem de El pe o temelie, sănătoasă Biblică. Noi o să ne apropiem de El şi să-L primim întocmai cum L-a promis Dumnezeu, şi cum El a căzut la început. Acesta este felul în care noi sîntem aici să o facem. Eu... Aceasta nu contează ce spune cineva, noi sîntem...
Cuvîntul lui Dumnezeu este... are întîietate în inima mea.
Asta-i adevărat. Şi eu vreau ceea ce are Dumnezeu pentru mine. Dacă există ceva mai mult, deschide Cerul, Doamne, căci a mea-a mea inimă este deschisă pentru aceasta. Aceasta-i adevărat.
E-141 Cît de mulţi Îl vreţi? Acum ridicaţi-vă mîna, şi ziceţi, "Roagă-te pentru mine." Acum, în timp ce rămîneţi, cu mîinile voastre ridicate.
Tată Ceresc, noi am învăţat timp îndelungat. Dar Duhul Tău este aici. Există mîini care sînt ridicate în aer acum. Şi ei ştiu ce este Acesta, ei ştiu ce înseamnă Duhul Sfînt. Mă rog, Dumnezeule, ca înainte să se sfîrşească această adunare, ca fiecare mînă de aici să fie ridicată că ei L-au primit. Admite aceasta, Doamne.
E-142 Noi ne rugăm pentru ei. Noi Te rugăm ca sa-1 binecuvintezi, şi să le dai dorinţa inimii lor. Priveşte la mîinile lor, Doamne. Ei Te iubesc. Ei Îl vor. Ei ştiu că nu pot să meargă... Mîine seară, dacă Tu mă vei ajuta, Doamne, noi putem să dovedim aceasta în Scriptură că ei nu vor merge la Răpire fără El. Astfel mă rog, Tată, ca Tu să le dai foame şi însetare, astfel ca ei să poată fi umpluţi. Eu îi prezint la Tine acum, Tată. Şi, acordă aceste binecuvîntări, aşa cum noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-143 Eu vreau să spun aceasta înainte ca să cîntărn din nou. Eu vreau să mă întîlnesc cu un grup de lucrători în sală aici, Vineri seara, înainte să înceapă serviciul, vedeţi, Vineri seara. Eu...
Voi vedeţi ce încerc eu să fac? Să arăt ce este Acesta, cum să ne apropiem de El şi cum să respectăm; atunci voi nu o să veniţi orbeşte, bătînd în ceva. Acesta-i motivul pentru care nu o cer în seara aceasta. Eu vreau ca voi să ştiţi ce este Acesta. El este o promisiune. El este o pecete. El este Mîngîietorul. Acesta este aşa mai departe.
Apoi, mîine seară şi seara următoare, atunci noi vom începe chiar atunci, de atunci înainte, pînă cînd vine El. Nu contează cît va dura; vom sta pînă atunci. Curăţiţi-vă inima. El nu Îl va turna într-o inimă necurată. Îndreptaţi-vă, fiţi gata, şi El o va acorda.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc (să ridicăm mîinile acum)
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Pastorul tocmai a spus, şi noi sîntem de acord, că mnne seară noi vom începe la şapte în loc de şapte-treizeci. Şi aceasta îmi va permite să vă las să ieşiţi la opt-treizeci în loc de nouă-treizeci. La şapte trei-... La ora şapte, mîine seară, va începe serviciul de cîntări. Eu voi fi asupra Mesajului meu la şapte-treizeci.
Eu Îl iubesc,
Să ne scoatem batistele şi să le fluturăm înspre El.
Eu Îl iubesc
Doar sfărîmăm tendinţa formală acum!
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Bine, acum pastorul vostru, Fratele Neville.
Up