Întrebări şi Răspunsuri despre Duhul Sfânt

Questions And Answers On The Holy Ghost
Data: 59-1219 | Durată: 2 oră 40 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Şi după seara trecută noi suntem doar toţi umpluţi. Am auzit rapoartele bune astăzi despre mulţi care au primit Duhul Sfânt. Şi noi suntem fericiţi pentru aceasta.
E-1 And after last night we're just all filled up. I've heard the good reports today of many who has received the Holy Ghost. And we're happy for it.
E-2 Fericiţi să-l avem pe Fratele Graham cu noi în seara aceasta, unul dintre asociaţii noştri de aici de la tabernacol, păstorul bisericii sfinţeniei de sus din Utica. Şi Fratele Jackson, el era aici seara trecută, eu cred că era; sau el este aici în spate în audienţă pe undeva acum, a zis cineva. Da, îl văd pe Fratele Jackson în spate în audienţă acum. Şi-şi Fratele Ruddell, este el aici în seara aceasta? Acela-i altul dintre asociaţii noştri aici afară pe "62." Noi suntem bucuroşi să-i avem înăuntru. Şi cu a noastră... Oh, Fratele Pat, şi toţi aceşti alţi fraţi, noi suntem-şi în audienţă. Suntem fericiţi să vă avem pe voi toţi aici în seara aceasta.
E-2 Happy to have Brother Graham with us tonight, one of our associates here from the tabernacle, the pastor of the holiness church up in Utica. And Brother Jackson, he was here last night, I believe it was; or he's back here in the audience somewhere now, someone said. And yes, I see Brother Jackson back in the audience now. And--and Brother Ruddell, is he here tonight? That's another one of our associates out here on "62." We're glad to have them in. And with our... Oh, Brother Pat, and all these other brethren, we're--and out in the audience. We're happy to have all of you here tonight.
E-3 Acum, dacă eu aş justifica lucrul, aş aduce pe unii din acei predicatori buni aici sus să vă vorbească, căci eu sunt răguşit doar de la a avea aşa timp plăcut seara trecută.
E-3 Now, if I would justify the thing, I'd bring some of them good preachers up here to speak to you, because I'm hoarse just from having such a big time last night.
E-4 Acum, soţia mea, ea este corectarea mea; voi ştiţi, fraţilor, despre ce vorbesc eu. Ea a spus că oamenii din spate seara trecută nu m-au putut auzi, pentru că eu am vorbit în lucrul acesta. Iar acum, înainte de a începe, eu am să încerc ceva. Acum, mă întreb dacă aceea este mai bine. Este asta mai bine acolo departe în spate? Sau este mai bine aceasta? Este aceasta mai bine? Acum, Dragă, aceea este o dată cAă am marcat împotriva ta. Acum, ei spun că este mai bine. În regulă. Oh, Doamne! Aceea-i o femeie. Asta-i bună, căci este de multă vreme de când am marcat una. Ea de obicei are dreptate.
E-4 Now, my wife, she's my correction; you know, brethren, what I'm talking about. She said the people in the back last night couldn't hear me, because I was speaking into this thing. And now, before I get started, I'm going to try something. Now, I wonder if that's better. Okay. Is that better way back in the back? Or is this better? Is this better? Now, honey, that's one time I got a mark against you. Now, they say that's better. All right. Oh, my. That's a woman. That's a good one, 'cause it's been a long time since I had one. She's usually right.
E-5 Ei bine, noi desigur aveam o-am avut un timp plăcut în acele trei seri de serviciu; eu am avut. Şi acum, benzile, toate cu excepţia de seara trecută... L-am chemat pe Fratele Goad şi i-am spus să vină să ia banda pentru tabernacol. Dar s-a întâmplat să fie că am înţeles că Billy Paul şi-a luat maşina şi a plecat, astfel banda nu a fost luată din câte ştiu eu. Astfel noi am omis-o pe aceea. Mi-ar fi plăcut să o ţin în biserică pentru binele bisericii că-cineva zice-ce credem noi.
E-5 Well, we certainly had a--been having a great time on those three night's service; I did. And now, the tapes, all except last night... I called Brother Goad and told him to come take the tape for the tabernacle. But it happened to be that I understood that Billy Paul had his car and gone, so the tape wasn't took as far as I know. So we missed that one; I'd liked to kept it in the church for the sake of the church for someone say: what we believe.
E-6 Acum, în seara aceasta eu voi vorbi despre Marea Conferinţă, dacă pot să trec prin întrebări în timp. Iar apoi, mâine dimineaţă este un serviciu de vindecare. Şi noi ne vom ruga pentru bolnavi. De aceea, noi nu putem împărţi-sau doar să mergem şi să zicem, "Acum, eu te voi lua pe tine, şi pe tine, şi pe tine." Aceea nu ar fi corect. Dar noi împărţim un teanc de cartonaşe, şi pe undeva prin acele cartonaşe, eu chem pe câţiva sus la platformă. Iar apoi, dacă Duhul Sfânt începe să descopere, atunci El merge afară prin audienţă şi ia oamenii afară în audienţă pentru serviciul de vindecare. Şi apoi, mâine dimineaţă, eu voi vorbi, cu voia Domnului, chiar înainte de serviciul de vindecare.
E-6 Now, tonight I'm going to speak on "The Great Conference," if I can get through the questions in time. And then tomorrow morning is a healing service. And we're going to pray for the sick. Therefore, we cannot give out--or just go and say, "Now, I'm going to take you, and you, and you." That wouldn't be right. But we give out a group of cards, and somewhere along those cards, I call a few up on the platform. And then, if the Holy Spirit starts revealing, then It goes out through the audience and gets the people out in the audience for the healing service. And then, tomorrow morning, I'll be speaking, the Lord willing, just before the healing service.
E-7 Eu văd că soţia mea râde. Dragă, tu nu mă poţi auzi deloc? Oh, tu mă auzi. Păi, asta-i bine. Ea stă în spate de tot şi dacă este-nu mă poate auzi, ea dă din cap, "Tu... Nu te pot auzi, nu te pot auzi."
E-7 I see my wife laughing. Honey, can't you hear me at all? Oh, you're hearing me. Well, that's fine. She sets back in the back and if it's--can't hear me, she shake her head, "You... Can't hear you, can't hear you."
E-8 Deci atunci mâine-mâine seară este un serviciu de evanghelizare cu serviciu de botez în apă. Şi apoi, îndată ce eu termin de predicat mâine seară, noi vom trage înapoi cortina şi avem botez în apă aici mâine seară. Dacă Domnul va voi-dacă Domnul va voi, dimineaţa eu vreau-sau mâine seară eu vreau să vorbesc asupra subiectului: Un-un Semn S-a Dat. Şi apoi, dacă suntem aici miercuri seara, dacă Domnul permite ca eu să fiu aici miercuri seara, eu vreau să vorbesc asupra subiectului: Noi Am Văzut Steaua Lui în Răsărit şi Am Venit să ne Închinăm Lui. Acum, aceea este chiar aici în ajunul Crăciunului.
E-8 So then tomorrow--tomorrow night is a evangelistic service with water baptism service. And then, as soon as I get through preaching tomorrow night, we'll pull back the curtains and have water baptism here tomorrow night. If the Lord willing--if the Lord is willing, in the morning I want--or tomorrow night I want to speak on the subject: "A--A Sign Was Given." And then, if we're here Wednesday night, if the Lord permits me to be here Wednesday night, I want to speak on the subject: "We Have Seen His Star in the East and Have Come to Worship Him." Now, that's just ere Christmas eve.
E-9 Iar apoi, imediat după Crăciun este săptămâna sărbătorii Crăciunului. Acolo este unde luăm noi toate scrisorile... Fratele Mercier şi ei de obicei le iau pe toate afară. Şi noi le aşezăm pe toate afară, şi noi ne rugăm peste aceste scrisori şi cerem Domnului să ne conducă încotro să ne ducem prin lume.
E-9 And then, immediately after Christmas is Christmas holiday week. There's where we take all of the letters. Brother Mercier and them usually gets them all out. And we lay them all out, and we pray over these letters and ask the Lord to lead us to whereabouts through the world that we'll be going.
E-10 Acum, Oamenii de Afaceri Creştini au o mare aliniere, aceea este să fie în Florida imediat pentru conferinţa lor. Merg de acolo la Kingston, apoi dincolo, la Haiti, şi jos la Puerto Rico, în America de Sud, înapoi sus prin Mexic.
E-10 Now, the Christian Business Men has a great line up, that's to be in Florida right away for their conference, go from there to Kingston, then over to Haiti, and down to Puerto Rico, into South America, back up through Mexico.
E-11 Dar se pare că Domnul mă conduce spre Norvegia. Eu nu ştiu de ce. Voi cunoaşteţi cărticica numită Un Om Trimis de Dumnezeu? Este cea mai mare publicaţie religioasă în Norvegia. Gândiţi-vă la aceasta, ce a făcut Domnul acolo. Şi când eu am fost acolo, ei nu m-au lăsat să-mi pun mâinile peste bolnavi. Eu am fost acolo timp de trei seri. Şi ei nu m-au lăsat să-mi pun mâinile peste bolnavi. Astfel voi vedeţi ce poate face Dumnezeu. Gloatele erau aşa de mari ei au trebuit să ia poliţie călare, cai, şi să ţină pe oameni afară din străzi aşa ca eu să pot să ajung sus la acel loc. Şi eu nu mi-am pus mâinile peste bolnavi. Totuşi m-am rugat pentru ei; i-am lăsat să-şi pună mâinile unii peste alţii.
E-11 But the Lord seems to be leading me to Norway. I don't know why. You know the little book called "Man Sent From God"? It's the biggest religious publication in Norway. Think of it, what the Lord has did there. And when I was there, they wouldn't let me lay hands on the sick. I was there for three nights. And they wouldn't let me lay hands on the sick. So you see what God can do. The crowds was so big they had to take mounted police, horses, and ride the people out of the streets so I could get up to the place. And I didn't lay hands on the sick. I prayed for them though; let them lay hands on one another.
E-12 Astfel... [Fratele Branham vorbeşte cu cineva – Ed.] Acum, mâine dimineaţă... Acum, în seara aceasta, poate noi doar vom intra în aceste întrebări, căci noi avem câteva foarte bune. Şi eu nu ştiu cât de mult ne va ţine Domnul la aceasta. Şi apoi, mâine dimineaţă fie Billy Paul, Gene, sau Leo, unul, va fi aici să împartă cartonaşe de rugăciune la 8:00 până la 8:30. Acum, oamenii din afara oraşului, lăsaţi-mă să o fac din nou aşa ca voi să nu uitaţi. Dacă v-ar place să veniţi în rând, noi mai degrabă să avem oameni din afara oraşului dacă se poate.
E-12 So... Yeah, I sure will. [Brother Branham speaks with someone--Ed.]
Now, tomorrow morning... Now, tonight, maybe we'll just get into these questions, because we've got some real good ones. And I don't know how long the Lord will keep us on it. And then, tomorrow morning either Billy Paul, Gene, or Leo, one, will be here to give out prayer cards at 8:00 till 8:30. Now, the out-of-town people, let me make it over again so you won't forget. If you'd like to come into the line, we'd rather have out-of-town people if possible.
E-13 Acum, uneori aici în biserică noi ajungem într-un loc unde ei zic, "Ei bine..." Noi luăm oamenii din afara oraşului, îi aducem sus... Cineva va spune, "Ei bine, eu nu ştiu ce era greşit cu ei. Poate că ei spuneau ceva greşit." Apoi tu iei oamenii din oraş; ei spun, "Oh, tu poate că i-ai cunoscut." Deci... Atunci ei spun-s-a spus, "Păi, eu vă spun, sunt cartonaşe de rugăciune." Păi, cum este cu cei care nu au cartonaşe de rugăciune. Şi a fost zi după zi când este...
Ce a zis? [Fratelui Branham i se cere să stea mai departe de microfon – Ed.] Să stau departe de microfon? Păi, voi ştiţi, eu întotdeauna predic pe mijlocul drumului. Astfel poate eu doar o voi lua aşa. Este aşa mai bine? Aşa este mai bine. Asta-i bine. Eu vă spun ce este. Sistemul nostru-nostru de adresare publică este foarte slab aici, foarte slab. Şi noi nu încercăm să- 1 facem mai bun acum, pentru că noi vrem noul tabernacol să fie zidit imediat. Şi atunci este când vom avea mai mult loc (vedeţi?), dacă noi putem să ajungem pe aici şi să extindem afară acest loc puţin mai larg, şi să punem mai multe locuri, şi să-l pregătim pentru adunări când le avem aici.
E-13 Now, sometimes here in the church we get to a place where they say, "Well..." We get the out-of-town people, bring them up... Someone will say, "Well, I didn't know what was wrong with them. They might've been telling something wrong." Then you get people in town; they say, "Oh, you might've knew them." So... Then they say--it's been said, "Well, I'll tell you, it's prayer cards." Well, what about them that hasn't got prayer cards. And there's been day after day when it's...?...
What'd say? [Brother Branham is asked to stand back from microphone--Ed.] Stand back from the mike? Now... Well, you know, I always preach the middle of the road. So maybe I'll just take it like that. Is that better? That's better, That's fine. I'll tell you what it is. Our--our public address system is very poor here, very poor. And we're not trying to get any better now, because we want the new tabernacle built right away. And then's when we'll have plenty of room (See?), if we can get around here and spread this place out a little larger, and put up some more places, and get ready for meetings when we have them here.
E-14 Iar acum, amintiţi-vă, dimineaţa băieţii, unul sau trei dintre ei vor împărţi cartonaşe între 8:30-sau 8:00 şi 8:30. Aceea dă o şansă pentru fiecare să se aşeze jos. Şi eu vorbeam despre cum împart ei cartonaşe, de ce o facem. Este ca să ţinem ordine. Vedeţi? Acum, cum ar fi dacă eu vin înăuntru aici, ca tocmai acum şi să zic, "Lăsaţi această femeie, această femeie, şi acel om, şi această femeie...?" Voi vedeţi, aceea ar fi cumva-aceea ar fi cumva greu. Vedeţi? Şi apoi, dacă voi... De multe ori eu am făcut aceasta. Şi dacă ei nu sunt prea mulţi de dimineaţă, eu aş putea face acelaşi lucru. Eu voi zice, "Câţi oameni de aici sunt din afara oraşului care aveţi ceva rău cu voi, staţi în picioare."
E-14 Now, remember, in the morning the boys, one or three of them will be giving out cards between 8:30--or 8:00 and 8:30. That gives a chance for everybody to get settled down. And I was speaking on about how they give out cards, why we do It. It's to keep order. See? Now, what if I come in here just like right now and said, "Let this woman, this woman, and that man, and this woman..." You see, that would be kinda--that'd be kinda hard. See? And then, if you... Many times I've did this. And if they're not too many in the morning, I may do the same thing. I'll say, "How many people here is from out of the city that's got something wrong with you, you stand up."
E-15 Frate Mercier, tu să vii în ajutorul meu. Tu mă vei ajuta? [Fratele Mercier răspunde – Ed.] Oh, tu vii... El vine în ajutorul lui propriu. Eu am vorbit cu prietena Ata astăzi. Acum, tu mai bine ai fi foarte bun cu mine. Înţelegi? În regulă. Asta-i bine. Eu-eu admir acel curaj Frate Leo. Când nu este corect, să-să o facem aşa de corect cât ştim noi să o facem, cel mai bine din câte ştim noi.
E-15 Brother Mercier, you're coming to my rescue. You going to help me? [Brother Mercier answers--Ed.] Oh, you're coming... He's coming to his own rescue. I talked to your girlfriend today. Now, you better be real good to me. All right. That's good. I--I admire that courage, Brother Leo. When it's not right, let's--let's get it as right as we know how to get it, the best that we can.
E-16 Astfel acum deci, doar cer oamenilor din afara oraşului s㬺i ridice mâinile care au ceva rău cu ei. Şi apoi doar să stăm acolo, ne consacrăm la o persoană până când Duhul Sfânt va începe, ş1 1a întreaga audienţă. Câţi au fost aici când ei au văzut aceea făcută aici? Sigur! Vedeţi, vedeţi? Deci nu contează în care fel este. Este doar...
E-16 So now, then just ask for the out-of-town people to raise up their hands that's got something wrong with them. And then just stand there, consecrate on one person till the Holy Spirit gets started, and take the entire audience. How many's been here when they seen that done in here? Sure. See, see? So it doesn't matter which way it is, It's just...
E-17 Eu vreau ca să vă amintiţi aceasta, şi eu voi încerca să merg peste ea dimineaţă din nou. Neamurile, Evanghelia care le este dată este o Evanghelie a credinţei, nu a faptelor deloc. Vedeţi? Şi aşa cum am spus seara trecută. Când Duhul Sfânt a căzut la Rusalii, când ei au mers jos la Iudei (Fapte 19:5), ei au trebuit să-şi pună mâinile peste ei ca ei să-L primească. Şi când ei au mers jos la Samariteni, ei au trebuit să-şi pună mâinile peste ei. Dar când ei au venit la Neamuri la casa lui Corneliu, "În timp ce Petru a vorbit aceste cuvinte..." Fără punerea de mâini.
E-17 I want you to remember this; I'll try to go over it in the morning again. Gentiles, the Gospel that's given to them is a faith Gospel, not a works at all. See? Like I said last night. When the Holy Ghost fell at Pentecost, when they went down to the Jews (Acts 19:5), they had to lay hands on them that they receive It. And when they went down to the Samaritans, they had to lay hands on them. But when they come to the Gentiles at Cornelius' house, "While Peter spake these words..." No laying on of hands.
E-18 Când a murit fetiţa, fiica lui Iair, preotul, a zis, "Vino puneţi mâinile peste ea, şi ea va trăi." Dar când sutaşul Roman, Neiudeul, a zis, "Eu nu sunt vrednic ca Tu să vii sub acoperişul meu, vorbeşte cuvântul." Aceea este. Vedeţi?
E-18 When the little girl died, Jairus' daughter, the priest said, "Come lay hands on her, and she'll live." But when the Roman centurion, the Gentile, said. "I'm not worthy You come under my roof, speak the word." That's it. See?
E-19 Femeia Sirofeniciană, de fapt ea era Grecoaică, când ea¬când Isus i-a zis, a zis, "Nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor şi s-o dau câinilor."
Ea a zis, "Asta-i adevărat, Doamne; dar câinii de sub masă mănâncă fărâmiturile copiilor."
El a zis, "Pentru că ai spus aceasta, diavolul ţi-a părăsit fiica." Spune lucruri bune atunci. Spune ceva bun despre cineva. Vorbeşte despre Isus. Spune ceva loial, ceva real. Acela-i felul să scăpaţi de draci. El nu a zis-El nu s-a rugat pentru fată. El nu a spus nici un lucru despre ea fiind vindecată; El doar a zis, "Pentru că ai zis aceasta, pentru că ai zis aceasta..."
E-19 The Syrophenician woman, Greek actually what she was, when she--when Jesus said to her, said, "It's not meet for Me to take the children's bread and give it to the dogs." She said, "That's true, Lord; but the dogs under the table eats the children's crumbs." He said, "For this saying, the devil's left your daughter." Say good things then. Say something good about somebody. Talk about Jesus. Say something loyal, something real. That's the way to get rid of devils. He never said--He never prayed for the girl. He never said one thing about her being healed; He just said, "For this saying, for this saying..."
E-20 Hattie Wright, zilele trecute, ea nu a cerut nimic. Ea doar şedea acolo, dar ea a zis lucrul corect, care i-a plăcut Duhului Sfânt. Şi Duhul Sfânt a vorbit înapoi şi a zis, "Hattie, cere orice vrei tu, orice ai tu şi vrei. Află dacă aceasta este real sau nu. Cere orice (vindecarea sorei ei oloage care stă acolo toată strânsă; zece mii de dolari să o ţină să nu mai sape pe dealurile acelea pe acolo; tinereţea reaşezată pentru trupul ei dărâmat); orice vrei tu să ceri, tu să ceri chiar acum. Dacă Acesta nu vine şi să ţi-o dea chiar acum, atunci eu sunt un profet fals." Aceea este-aceea este-aceea este ceva, nu-i aşa?
E-20 Hattie Wright, the other day, she didn't ask for nothing. She was just setting there, but she said the right thing, which pleased the Holy Spirit. And the Holy Spirit spoke back and said, "Hattie, ask anything that you will, whatever you got and you want. Find out whether this is real or not. Ask anything (the healing of her little crippled sister setting there all drawed up; ten thousand dollars to keep her from digging on them hills over there; the youth restored to her well run-down body); whatever you want to ask, you ask it right now. If It don't come and give it to you right now, then I'm a false prophet." That's--that's--that's something, isn't it?
E-21 Isus a zis, "Spuneţi muntelui acesta..." Şi voi aţi auzit¬despre ce a avut loc; aceea este slujba în care noi intrăm. Noi suntem sus departe pe drum acum. Curând este Venirea Domnului Isus. Şi noi trebuie să avem credinţă de răpire într-o Biserică care poate fi schimbată într-un moment într-o clipeală de ochi să plece afară, sau noi nu vom merge. Dar nu vă îngrijoraţi, aceasta va fi acolo. Aceasta va fi acolo. Şi când puterea acestei biserici se ridică, ea va aduce fraţii ei; puterea acelei biserici se ridică, va aduce fraţii ei; puterea acelei biserici va aduce pe ceilalţi fraţi; apoi va fi o înviere generală. Şi noi aşteptăm pentru ea.
E-21 Jesus said, "Say to this mountain..." And you've heard the--about what's been taken place; that's the ministry that we're entering into. We're way up the road now. Soon the coming of the Lord Jesus. And we've got to have rapturing faith in a church that can be changed in a moment in a twinkling of an eye to go out, or we'll not go. But don't worry, it'll be there. It'll be there. And when the power of this church rises, it'll bring its brethren; the power of that church rises will bring its brethren; the power of that church will bring the other brethren; then there'll be a general resurrection. We're looking forward to it.
E-22 Acum, să nu uitaţi, cartonaşele de rugăciune dimineaţă la ora 8 până la 8:30. Apoi eu îi întreb orice era înăuntru, apoi doar va înceta să mai împartă cartonaşe, şi se duc în spate, şi stau jos (vedeţi?), căci ei le vor avea toate împărţite poate pe la timpul acela oricum, sau atâtea câte vom trage de acolo pe undeva. Băieţii se vor scula, vor amesteca toate cartonaşele chiar înaintea voastră, apoi dacă doriţi unul, voi vreţi unul, sau ce altceva în felul acela... Apoi când eu vin înăuntru, eu doar voi... Orice spune Domnul de unde să chem... Şi dacă El a zis, "Să nu chemi deloc," eu nu le voi chema deloc (vedeţi?), doar orice este.
E-22 Now, don't forget, prayer cards in the morning at 8 o'clock until 8:30. Then I ask them whatever was in, then just quit giving out cards, and go on back, and set down (See?), 'cause they'll have them all give out perhaps by that time anyhow, or as many as we'll pull from there somewhere. The boys will get up, mix all the cards up right before you, then if you want one, you want one, or whatevermore like that... Then when I come in, I'll just... Wherever the Lord says call from... And if He said, "Don't call at all," I won't call them at all (See?), just whatever it is.
E-23 Şi eu sunt... Slujba aceea se cam şterge afară oricum; există ceva mai mare care vine înăuntru. Amintiţi-vă, aceea este unde de fiecare dată a fost spus de la această platformă sau de la acest amvon, şi încă nu a greşit niciodată. Vă amintiţi slujba despre mână? Vedeţi ce a făcut? Gândurile inimii, vedeţi ce a făcut? Acum priviţi aceasta: vorbeşte Cuvântul, şi vezi ce face El. Vedeţi? V-am spus aici cu ani în urmă-biserica (eu vorbesc către tabernacol)-cu ani în urmă, cu trei sau patru ani în urmă, ceva se pregătea să se materializeze; se pregăteşte să aibe loc. Şi aici ea este acum rupându-se chiar înspre... Aceasta se formează. Acum, noi suntem recunoscători pentru aceea. Oh, cât de mulţumitori suntem noi. Chiar aşa de bucuroşi.
E-23 And I'm... That ministry is just about fading out anyhow; there's something greater coming in. Remember, that's where each time it's been said across this platform or across this pulpit, and it never has failed yet. You remember the ministry about the hand? See what it did? The thoughts of the heart, see what it did? Now, watch this: speak the Word, and see what It does. See? I told you here years ago--the church (I'm talking to the tabernacle.)--years ago, three or four years ago, something was fixing to materialize; it's fixing to take place. And here it is now breaking right in to... It's shaping itself up. Now, we're grateful for that. Oh, how thankful we are, just so glad.
E-24 Acum, noi avem nişte întrebări foarte tari aici, şi noi vrem să intrăm chiar în ele. Cineva s-a uitat la toate aceste cărţi pe care le-am avut eu. Eu am zis, "Ei bine, un om deştept are nevoie numai de una." Dar eu nu sunt un om deştept. Eu trebuie să mă uit în multe din ele. Ei bine, aceasta este Diaglott, şi aceasta este o Biblie, şi aceasta este o concordanţă. Astfel ea este o... Noi doar îi vom cere Domnului să ne ajute şi să ne îndrume să răspundem la aceste întrebări întocmai conform cu voia Lui Divină şi Cuvântul Lui.
E-24 Now, we got some very stiff questions here, and we want to get right into them. Someone looked at all these books I had. I said, "Well, a smart man only needs one." But I'm not a smart man. I have to have a lot of them to look into. Well, this is the "Diaglott," and this is a Bible, and this is a concordance. So it's a... We're just going to ask the Lord to help us and direct us to answer these questions just according to His Divine will and His Word.
E-25 Astfel acum, să ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Doamne, noi Îţi suntem recunoscători chiar din adâncul inimii noastre pentru ceea ce Tu ai făcut pentru noi în aceste ultime trei seri. Oh, să vedem adunarea predicatorilor acolo în spate în cameră şi dând mâinile, şi credinţă reînnoită, şi-şi un pas nou să luăm. Chemând la telefon... Şi inimile noastre bucurându-se, iar oamenii primind Duhul Sfânt după ce ei au fost-au văzut Cuvântul Tău, cum spune El exact pas cu pas cum să primim Duhul Tău Sfânt. Noi suntem aşa de mulţumitori pentru aceea, Doamne.
E-25 So now, let us bow our heads just a moment for prayer. Lord, we are grateful to Thee from the very depths of our heart for what You have done for us in these last three nights. Oh, to see the ministers meeting back there in the room and shaking hands, and renewed faith, and--and a new step to take, calling up on the phone. And our hearts rejoicing, and people receiving the Holy Spirit after they have been--seen Your Word, how It tells exactly step by step how to receive Your Holy Spirit. We are so thankful for that, Lord.
E-26 Tu faci lucrurile aşa de simple pentru noi, pentru că noi suntem un popor simplu. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca-ca Tu să ne laşi complet să ne facem întotdeauna simpli. Căci este... Acela-i felul care se smereşte şi va fi înălţat. Iar înţelepciunea lumii este nebunie înaintea lui Dumnezeu; aceea a plăcut lui Dumnezeu prin nebunia predicării să salveze pe cei ce erau pierduţi.
E-26 You make things so simple to us, because we are a simple people. And we pray, God, that--that You will let us completely make ourself always simple. For it's... That's the kind that humbles himself shall be exalted. And the wisdom of the world is foolishness unto God: that pleased God through the foolishness of preaching to save them which were lost.
E-27 Iar acum, Tată, există aici în posesia mea câteva întrebări care au fost întrebate din inimi sincere care sunt preocupate. Şi una din ele răspunsă greşit ar putea arunca persoana pe calea greşită, să arunce lumina greşită pe întrebarea lor aceea îi necăjeşte. Astfel Doamne Dumnezeule, mă rog ca Duhul Tău Sfânt să se mişte peste noi şi să descopere aceste lucruri, căci este scris în Scripturi, "Cereţi şi veţi primi; şi căutaţi şi veţi găsi; bate şi ţi se v-a deschide." Şi asta facem noi acum, Doamne, batem la uşa Ta de milă. Stând în umbra dreptăţii Tale Divine, noi pledăm pentru Sângele Cristosului lui Dumnezeu şi pentru Duhul Sfânt.
E-27 And now, Father, there is here in my possession several questions that's asked from sincere hearts that's concerned. And one of them answered wrong might throw the person the wrong way, to throw the wrong light on their question that's bothering them. So, Lord God, I pray that Your Holy Spirit will move upon us and will reveal these things, for it's written in the Scriptures, "Ask and you shall receive, and seek and you shall find; knock and it shall be open unto thee." And that's what we're doing now, Lord, knocking at Your door of mercy. Standing in the shadow of Thy Divine justice, we plead for the Blood of the Christ of God and for the Holy Spirit.
And we do not come tonight just because that we're off of that three nights of preaching on the Holy Spirit; we come with the deepest of reverence and sincerity. We come that as if this was the last night we'd ever be on earth. We come believing that You'll answer our prayers. And, Lord, we ask You now to satisfy us with Thy Eternal Life. And in answering of Thy Word, may the Holy Spirit... O God, as we found that it's Yourself among us, we pray that He will reveal to us tonight the things that we desire. And we desire it only that our souls might be at rest, and our minds at peace, and having faith in God to walk forward to claim the blessings that He promised. We ask this in Jesus' Name. Amen.
E-28 Şi noi nu venim în seara aceasta doar pentru că suntem în afara acelor trei seri de predicare asupra Duhului Sfânt, noi venim cu cel mai adânc respect şi sinceritate. Noi venim aşa ca şi cum ar fi ultima seară în care noi am fi pe pământ. Noi venim crezând că Tu vei răspunde rugăciunilor noastre. Şi Doamne, noi îţi cerem ca Tu să ne satisfaci cu Viaţa Ta Eternă. Şi în răspunderea Cuvântului Tău, fie ca Duhul Sfânt... Oh Dumnezeule, aşa cum am aflat că Tu eşti printre noi, ne rugăm ca El să ne descopere lucrurile care le dorim. Şi noi am dorit numai ca sufletele noastre să poată fi la odihnă, şi minţile noastre în pace, şi având credinţă în Dumnezeu să mergem înainte să pretindem binecuvântările care El le-a promis. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
E-29 Now, I have all the questions that was given me, except one. And I answered the little Brother Martin who asked me a question night before last, just one. There was many here last night, but it was prayer requests. And Brother Martin asked me the question about John 3:16--or John 3, I believe, about, "Except a man be born of water and of Spirit, he cannot see the Kingdom," and compared it with a tape that I'd sent out on Hebrews. And I met him in the back room here last evening, and--before I got a chance to answer him, and then I did there on the subject.
E-29 Acum, eu am toate întrebările care mi-au fost date, în afară de una. Şi eu i-am răspuns Frăţiorului Martin care m-a întrebat o întrebare alaltăieri seara, doar una. Au fost multe aici seara trecută, dar au fost cereri de rugăciune. Iar Fratele Martin mi-a pus întrebarea despre Ioan 3:16-sau Ioan 3, cred eu, despre, "Dacă un om nu se naşte din apă şi din Duh, el nu poate vedea Impărăţia," şi a comparat-o cu o bandă pe care eu am trimis-o afară despre Evrei. Şi eu l-am întâlnit în camera din spate aici seara trecută, şi-înainte de a avea o şansă să-i răspund, şi apoi eu i-am răspuns acolo, asupra subiectului.
E-30 Now, is there any here that wasn't here last night, let's see your hands, that wasn't here last night. Oh, we sure wished you would've been with us. We had such a glorious time. The Holy Spirit...
E-30 Acum, există cineva aici care nu a fost aici seara trecută, să vă văd mâinile, care nu au fost aici seara trecută. Oh, noi desigur am fi dorit să fiţi cu noi. Noi am avut un timp aşa de glorios. Duhul Sfânt...
E-31 I might, just for a minute... It won't hurt. This is taped. And if any minister happens to--or person that happens to disagree on what I'm fixing to say now, or even in the questions, I ask, brother, that you will not think it strange, but that, remember that this tape is being made in our tabernacle here. We are teaching to our people. Many ministers of different faiths are setting around. And I would like to go into the subject again, for there's some of our people that could not get in last night that I see are in tonight. And I would like go through just a moment, if you'll permit it, upon what I spoke of last evening; and that was upon Pentecost, upon receiving the Holy Spirit.
E-31 Eu aş putea, doar pentru un minut... Aceasta nu va răni. Aceasta este înregistrat. Şi dacă vreun predicator se întâmplă să-sau o persoană care se întâmplă să nu fie de acord cu ce sunt pe cale să spun acum, sau chiar în întrebări, îţi cer, frate, ca tu să nu o gândeşti ciudat, dar că-aminteşte-ţi că această bandă se face în tabernacolul nostru aici. Noi învăţăm pe oamenii noştri. Mulţi predicatori de diferite credinţe stau în jur. Şi mi-ar place să merg în subiect din nou, căci există unii dintre oamenii noştri care nu au putut intra înăuntru seara trecută pe care-i văd înăuntru în seara aceasta. Şi mi-ar place să trec prin ele doar un moment, dacă o veţi permite, despre ceea ce am vorbit seara trecută; şi aceea a fost despre Cincizecime, despre primirea Duhului Sfânt.
Acum, citind din Emphatic Diaglott din traducerea Greacă, unde am fost seara trecută, care stă deschisă înaintea mea acum. Aceea este traducerea originală din Greacă în Engleză. Ea nu merge prin alţi translatori, ea este-şi alte versiuni, este chiar direct din Greacă în Engleză. Acum, cuvintele Englezeşti, de multe ori au astfel de înţelesuri la ele, aşa cum aş spune acum, board. Luaţi cuvântul acela board. Voi aţi zice, "Ei bine, el a vrut să spună că noi l-am plictisit." [În Engleză este boring – Trans.] Nu! "El-el şi-a plătit masa." [În Engleză este board – Trans.] Nu! Ei bine, el... "Este o scândură [în Engleză este board – Trans.] pe partea casei." Păi, vedeţi? Sau careva din acele ... Există patru sau cinci cuvinte diferite care pot fi folosite; tu trebuie să 1e1 propoziţia. Cuvântul see. [vedeţi – Trans.] See înseamnă "să înţelegi," în Engleză. Sea [marea – Trans.] înseamnă "un corp de apă." See [vezi – Trans.] înseamnă "să te uiţi la." Înţelegeţi? Dar la aceste traduceri, cuvântul folosit aici, despre care am vorbit seara trecută la Fapte al 2-lea capitol, unde spune, "Limbi de foc s-au aşezat peste ei..." Acum, mi-ar place doar să merg înapoi doar un moment. Aţi vrea voi să, doar un moment, şi într-un fel să o revizuim pentru un moment înainte să mergem mai departe?
E-32 Now, reading from the "Emphatic Diaglott" of the Greek translation, where I was at last evening, which is laying open before me now. That's the original translation from the Greek to the English. It doesn't go through other translators; it's--and other versions, it's right straight from the Greek to the English. Now, the English words, many times has such meanings to them, such as I'd say now, "board." Take that word "board." You'd say, "Well, he meant that we were boring him." No. "Oh, he--he paid his board." No. Well, he... "It's a board on the side of the house." Well, see? Or any of those... There's four or five different words could be used; you have to get the sentence. The word "see." "See" means "to understand," in English. "Sea" means "a body of water." "See" means "to look at." See? But on these translations, the word here used that I spoke of last night in Acts the 2nd chapter, where it says, "Tongues of fire set upon them..." I would like to just go back just a moment. Would you like to, just a moment, and kinda review it for a moment before we go any farther?
E-32 Acum, deschideţi, voi în a voastră King James [Versiune de traducere a Bibliei în Engleză – Trans.] sau oricare traducere din care citiţi... Şi eu vreau să o citesc. Şi ascultaţi foarte atenţi acum. Să nu înţelegeţi greşit. Mulţi astăzi, chiar sora mea, mulţi din ei au chemat, au zis... D-na Morgan... Mulţi din ei au fost înăuntru seara trecută. D-na Morgan este una dintre surorile noastre care a fost abzisă; şi ea a fost pe lista morţilor în Louisville de şaisprezece, şaptesprezece ani în urmă cu cancer. Eu cred că ea stă aici în spate din nou în seara aceasta. Ea nu a putut auzi, ea a zis, pentru că eu am vorbit direct în microfon. Şi spre binele lor eu vreau să merg peste aceasta pentru un moment.
E-32 Now, turn, you in your King James or whatever translation you're reading from... And I want to read it. And listen real close now. Do not misunderstand. Many today, even my sister, many of them called, said... Mrs. Morgan... Many of them was in last evening. Mrs. Morgan is one of our sisters that was given up; and she's on the dead list in Louisville for sixteen, seventeen years ago with cancer. I think she's setting back here again tonight. She could not hear, she said, because I was speaking directly into the microphone. And for their sake I want to go over this for a moment.
Now, I'm reading from this Scripture of Acts 2:
... when the Day of Pentecost was Fully Come, they were all in one mind... (Now, I like that better than one accord: 'cause you could be one accord upon most any subject, but here their minds was the same.)... one mind and in the same place.
And suddenly there came a Sound from Heaven, like a violent Wind rushing; and it filled the Whole House where they were sitting. (Not kneeling, not praying, but sitting.)...
... Divided Tongues... (T-o-n-g-u-e-s--tongues. "Divided" means "parted.")... Tongues appeared unto them, like Fire, and one... ("One," singular)... rested upon each one of them.
And they were all filled... ("And," conjunction.)... all filled with the holy Spirit, and begin to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Now there were dwelling in Jerusalem, Jews, devout Men, out of Every Nation under Heaven.
When this was--and this report having been circulated, the Multitude came together, and were perplexed, Because every one heard the--him speak in his Own Language.
E-33 Acum, eu citesc din această Scriptură din Fapte 2:
... când Ziua Cincizecimii a Venit pe Deplin, ei erau cu toţii într-un gând... (Acum, îmi place aceea mai bine decât "un acord", căci voi puteţi fi într-un acord asupra oricărui subiect, dar aici gândurile lor erau la fel) ... o gândire şi în acelaşi loc.
Şi dintr-o dată a venit un Sunet din Cer, ca un vâjâit de Vânt puternic; şi a umplut Toată Casa unde şedeau ei. (Nu îngenunchiaţi, nu se rugau, ci şedeau.)
... Limbi împărţite (L-i-m-b-i-limbi. Împărţite înseamnă "distribui.") Limbi au apărut peste ei, ca de Foc, şi una... ("Una," singular) ... s-a odihnit peste fiecare din ei.
Şi ei toţi au fost umpluţi ... ("Şi," conjuncţie) ... toţi umpluţi cu Duhul sfânt, şi au început să vorbească în Alte limbi, aşa cum Duhul le dădea să se exprime.
Acum acolo erau care locuiau în Ierusalim, Iudei, Bărbaţi cucernici, din Fiecare Naţiune de sub Cer.
Când această-şi această Veste fiind circulată, Mulţimea a venit împreună, şi au fost nedumeriţi, Deoarece fiecare au auzit-el vorbea în Limba lui Proprie.
E-34 Now, notice. When the fire came, it was tongues; when they were speaking, it was language. Now, there is a vast different between tongues and languages. To us it's all the same. But in Greek "tongue" means this [Brother Branham illustrates--Ed.] ear's this. See? That doesn't mean a language; it means the part of your body that is a tongue. If you notice, it's translated tongues of fire which means "like tongues," just like a lick of fire, a long blaze of fire. Now, watch the emphasis now. And each one of those places now, don't forget it.
E-34 Acum observaţi! Când a venit focul, acesta era limbi; când ei au vorbit, acesta era limbaj. Acum, există o vastă diferenţă între limbi şi limbaje. Pentru noi este tot la fel. Dar în Greacă "limbă" înseamnă aceasta [Fratele Branham ilustrează – Ed.] ureche, aceasta. Înţelegeţi? Aceea nu înseamnă un limbaj; aceasta înseamnă partea din trupul vostru care este o limbă. Dacă observaţi, ea este tradusă limbi de foc care înseamnă "ca limbi," întocmai ca o licărire de foc, o dâră lungă de foc. Acum, priviţi sublinierea acum. Şi fiecare din acele locuri acum, să nu uitaţi aceasta.
E-35 Now, we're going to give a little drama tonight. And I'm going to leave it up to you. Now remember, if anything is contrary, that's up to you. But the only way that any person can ever get anything from God is by faith. And before you can...
E-35 Acum, noi vom da o mică dramă în seara aceasta. Şi eu o voi lăsa la aprecierea voastră. Acum amintiţi-vă, dacă ceva este contrar, aceea este la aprecierea voastră. Dar singura cale prin care o persoană poate vreodată primi ceva de la Dumnezeu este prin credinţă. Şi înainte ca voi să puteţi...
E-36 I've got to know what I'm doing before I can have faith in what I'm doing. Why'd you marry your wife? You had faith in her. You had tried her, watched her, seen what she come from, who she was. That's the way with the Scripture with God. That's what makes these visions, the--this Pillar of Fire, all these things; because God promised it. God said so. I've tested Him by His Word and know that It is the Truth. And you follow His Word. Then if there's a little confusion somewhere, then there's something wrong somewhere. 'Cause God (Listen.)--God never did or never will work out of His own--or contrary to His own laws. The winter won't come in the summer, and the summer won't come in the winter. The leaves won't fall off in the springtime and come on again in the fall. You just can't make it.
E-36 Eu trebuie să ştiu ce fac înainte ca eu să pot avea credinţă în ceea ce fac eu. De ce te-ai căsătorit cu soţia ta? Tu ai avut încredere în ea. Tu ai încercat-o, ai urmărit-o, ai văzut de unde a venit, cine era ea. Acela este felul cu Scriptura cu Dumnezeu. Aceea este ceea ce face aceste viziuni, acest-acest Stâlp de Foc, toate aceste lucruri, pentru că Dumnezeu le-a promis. Dumnezeu a spus aşa. Eu L-am încercat prin Cuvântul Lui şi ştiu că El este Adevărul. Şi voi urmaţi Cuvântul Lui. Atunci dacă există puţină confuzie pe undeva, atunci există ceva greşit pe undeva. Pentru că Dumnezeu (ascultaţi!)-Dumnezeu niciodată nu a lucrat sau niciodată nu va lucra afară din propria Lui-sau contrar la propriile Lui legi. Iarna nu va veni vara, iar vara nu va vem iarna. Frunzele nu vor cădea jos în timpul primăverii şi să vină din nou toamna. Voi doar nu o puteţi face.
E-37 As I've said last night about the artesian well, watering your crop. Or if you're standing out here in the middle of a field, and it's black dark, and you'd say, "Oh, great electricity, I know you're in the field. Now, I'm lost, don't know where I'm going. Give light, so I can see how to walk. There's enough electricity to light the field up." That's true. Yes, sir. There's enough electricity in this room to light it without even them lights, without that. But you have to govern it. Now, you might scream to that till you couldn't scream no more; it'd never light up. But if you work according to the laws of electricity, then you'll get light.
E-37 Aşa cum am spus seara trecută despre fântâna arteziană, care udă recolta voastră. Sau dacă staţi aici afară în mijlocul unui câmp, şi este negru întunecos, iar voi aţi zice, "Oh, mare elecricitate, eu ştiu că tu eşti în câmp. Acum, sunt pierdut, nu ştiu încotro mă duc. Dă lumină, aşa ca eu să văd cum să umblu! Există suficientă electricitate să lumineze câmpul." Asta-i adevărat. Da, domnule! Există suficientă electricitate în această cameră să o lumineze chiar fără lămpile acelea, fără aceea. Dar voi trebuie să o controlaţi. Acum, voi aţi putea zbiera la aceea până când nu mai puteţi zbiera, ea niciodată nu se va lumina. Dar dacă voi lucraţi conform cu legile electricităţii, atunci veţi obţine lumină.
E-38 Well, that's the same way it is by God. God is the great Creator of heavens and earth, the same yesterday, today, and forever. He's still God. But He'll only work as you follow His laws and instructions. Friends, I say this: I've never seen it fail, and it won't.
E-38 Ei bine, acela este acelaşi fel cum este prin Dumnezeu. Dumnezeu este marele Creator al cerurilor şi pământului, acelaşi ieri, azi, şi în veci. El încă este Dumnezeu. Dar El va lucra numai aşa cum îi urmaţi legile Lui şi instrucţiunile. Prieteni, eu spun aceasta: eu niciodată nu am văzut aceasta să greşească, şi nu va greşi.
E-39 Now, let's notice. Jesus in Luke 24:49 had commissioned the apostles after they had been saved and sanctified according to the Word; justified by believing on the Lord Jesus; sanctified at John 17:17 when Jesus said, "Sanctify them, Father, through the Truth. Thy Word is the Truth." And He was the Word.
E-39 Acum, să observăm. Isus în Luca 24:49 a însărcinat apostolii după ce ei au fost salvaţi şi sfinţiţi după Cuvânt; justificaţi prin credinţa în Domnul Isus; sfinţiţi la Ioan 17:17 când Isus a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul." Şi El era Cuvântul.
E-40 Now, gave them power to heal the sick, cast out devils, raise the dead; and they come back rejoicing. And their names were on the Lamb's Book of Life. You remember how we been through that now. But they wasn't yet converted. Jesus told Peter the night of His crucifixion; He said, "After you are converted, then strengthen your brethren."
E-40 Acum, le-a dat putere să vindece bolnavii, să scoată draci, să învieze morţii; şi ei s-au întors bucurându-se. Iar numele lor erau scrise în Cartea Vieţii Mielului. Vă amintiţi cum am trecut noi prin aceea acum. Dar ei încă nu au fost convertiţi . Isus i-a spus lui Petru în noaptea răstignirii Lui; El a zis, "După ce tu eşti convertit, atunci să întăreşti pe fraţii tăi."
E-41 The Holy Spirit's what... You are believing unto Eternal Life, but when the Holy Spirit comes, It is Eternal Life. You're believing unto... You're begotten of the Spirit at sanctification, but never borned of the Spirit until the Holy Ghost comes in. That's correct. A baby's got life in the womb of the mother, little muscles are quivering; it's a life. But it's a different life when it breathes the breath of life into its nostrils. It's a different. That's what it is, it's...
E-41 Duhul Sfânt este ce... Voi credeţi înspre Viaţă Eternă, dar când Duhul Sfânt vine El este Viaţa Eternă. Voi credeţi înspre... Voi sunteţi născuţi din Duhul la sfinţire, dar niciodată născuţi din Duhul până când Duhul Sfânt vine înăuntru. Aceea este corect. Un bebeluş are viaţă în pântecele mamei, muşchi mici palpitează; este o viaţă. Dar este o viaţă diferită când el inspiră suflarea de viaţă în nările lui. Aceasta este diferită. Aceea este cum este, ea este...
E-42 My dear Methodist brother, and Pilgrim Holiness, and Nazarene, the baptism of the Holy Ghost is different from sanctification. Sanctification is the cleansing, which is preparation of life. But when the Holy Ghost comes, It is Life. Preparation is cleaning the vessel; the Holy Ghost is filling the vessel. "Sanctification" means "cleaned and set aside for service." The Holy Spirit is put it in service. You are the vessel that God's cleaned up.
E-42 Dragul meu frate Metodist, şi Sfinţenia Pelerinului, şi Nazarinean, botezul Duhului Sfânt este diferit de sfinţire. Sfinţirea este curăţirea, care este pregătirea de viaţă. Dar când Duhul Sfânt vine, El este Viaţa. Pregătirea este curăţirea vasului; Duhul Sfânt este umplerea vasului. Sfinţire înseamnă "curăţit şi pus deoparte pentru slujbă." Duhul Sfânt îl pune în slujbă. Voi sunteţi vasul pe care Dumnezeu l-a curăţit.
E-43 And we find out the Holy Ghost is God Himself in you. God was above you in the Pillar of Fire with Moses. God was with you in Jesus Christ. Now God is in you in the Holy Ghost: no three gods, one God working in three offices.
E-43 Şi noi aflăm că Duhul Sfânt este Dumnezeu Însuşi în voi. Dumnezeu a fost deasupra voastră în Stâlpul de Foc cu Moise. Dumnezeu a fost cu voi în Isus Cristos. Acum Dumnezeu este în voi în Duhul Sfânt. Nu trei Dumnezei, un singur Dumnezeu lucrând în trei slujbe.
E-44 God condescending, coming down from above man. He couldn't touch Him, 'cause he'd sinned in the garden of Eden and separated himself from His fellowship. Then what happened? He had to be above him. Blood of bulls and goats would not let Him fellowship with man again; but through laws and ordinances, foreshadowing this time coming, of offering of bullocks, and so forth, and sheep... Then when God came down and dwelt in a sanctified body, virgin borned of a woman, that God Himself... You know what God did? He--He did nothing but just... He placed His Tent among ours. God dwelt in a Tent called Jesus Christ. He just pitched His Tent with us, become... (I'll preach on that in the morning, so I better leave it alone.) Now, that--how God tent--or dwelt with us...
E-44 Dumnezeu binevoind, coborând de deasupra omului. El nu¬-L putea atinge, căci el a păcătuit în grădina Edenului şi s-a separat de părtăşia Lui. Atunci ce s-a întâmplat? El a trebuit să fie deasupra lui. Sângele boilor şi ţapilor nu-I permiteau să aibe părtăşie din nou cu omul; dar prin legi şi porunci, preînchipuind acest timp care venea, de jertfire a viţeilor, şi aşa mai departe, şi oi... Apoi când Dumnezeu a coborât şi a locuit într-un trup sfinţit, născut dintr-o femeie fecioară, pe care Dumnezeu Însuşi... Voi ştiţi ce a făcut Dumnezeu? El-El nu a făcut nimic decât doar... El şi-a plasat Cortul Lui printre ale noastre. Dumnezeu a locuit într-un Cort numit Isus Cristos. El doar şi-a ridicat Cortul Lui cu noi, devenind... (Eu voi¬predica despre aceea dimineaţă, aşa că mai bine îl las în pace.) Acum, aceea-cum cortul lui Dumnezeu-sau a locuit cu noi...
E-45 And now God is in us. Jesus said in John 14, "In that day you'll know that I'm in the Father, the Father in Me, and I in you, and you in Me." God in us... What was the purpose? To carry out His plan.
E-45 Şi acum Dumnezeu este în noi. Isus a zis în Ioan 14, "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine, şi Eu în voi, şi voi în Mine." Dumnezeu în noi. Care era scopul? Să-şi îndeplinească planul Lui.
E-46 God had a plan. He wanted to work among men, and He brought it in the Pillar of Fire, which was the mystic Fire that hung over the children of Israel. Then that same Fire was made manifest in a body of Jesus. And He said He was that Fire, "Before Abraham was, I AM." He was that Fire. He said, "I come from God, and I go back to God." And after His death, burial, and resurrection, St. Paul met Him on the road--when his name was still Saul--on the road to Damascus, and He was again turned back to that Pillar of Fire. A Light put his eyes out. That's right.
E-46 Dumnezeu a avut un plan. El voia să lucreze între oameni, şi El l-a adus în Stâlpul de Foc, care era Focul tainic care atârna deasupra copiilor lui Israel. Atunci acelaşi Foc a fost manifestat într-un trup al lui Isus. Şi El a zis că El era Focul acela, "Înainte de a fi Abraham, EU SUNT." El era acel Foc. El a zis, "Eu vin de la Dumnezeu, şi Eu merg înapoi la Dumnezeu." Iar după moartea, îngroparea, şi învierea Lui, Sf. Pavel L-a întâlnit pe drum-când numele lui încă era Saul-pe drumul spre Damasc, şi El s-a transformat înapoi în acel Stâlp de Foc. O Lumină l-a orbit. Asta-i adevărat.
E-47 And here He is today, the same Pillar of Fire, same God doing the same signs, the same works. Why? He's working among His people. He's in us. I... He is with you now, "but I will be in you. I'll be with you, even in you, to the end of the consummation," the end of the world. He'd be with us.
E-47 Şi aici este El astăzi, acelaşi Stâlp de Foc, acelaşi Dumnezeu făcând aceleaşi semne, aceleaşi lucrări. De ce? El lucrează printre poporul Lui. El este în noi. Eu... El este cu voi acum, "dar Eu voi fi în voi. Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul desăvârşirii," sfârşitul lumii. El va fi cu noi.
E-48 Now, notice. Jesus had commissioned them to go up at Jerusalem and wait. The word "tarry" means "to wait," doesn't mean to pray, means "to wait." They was not fit subjects yet to preach, because they only knew His resurrection by His Person, of seeing Him outside. He--He commanded them not to preach anymore, not to do nothing until first they had been endued with power from on high. I don't believe that any preacher is sent of God or can be correctly ordained... Because God is infinite. And what God does once, He does all the time. Now, if God would not let them preach until they'd went to Pentecost and received the Pentecostal experience, no man, unless some deep desire of his own or some organization has commissioned him, has the rights to enter a pulpit until he has been filled with the Holy Ghost. That's exactly right. Because he's leading them by an intellectual conception of some organization until he's filled with the Holy Ghost; and then he is giving them the food of the Dove; The Lamb and the Dove, as we spoke of last evening.
E-48 Acum, observaţi. Isus i-a însărcinat să meargă sus la Ierusalim şi să aştepte. Cuvântul a zăbovi înseamnă "să aştepte," nu înseamnă să se roage, înseamnă "să aştepte." Ei încă nu erau supuşi potriviţi să predice, pentru că ei cunoşteau numai învierea Lui prin Persoana Lui, prin a-L vedea în exterior. El-El le-a poruncit să nu mai predice, să nu mai facă nimic până când mai întâi au fost înzestraţi cu Putere de sus.
Eu nu cred că vreun predicator este trimis de Dumnezeu sau poate fi ordinat corect... Căci Dumnezeu este infinit. Şi ceea ce face Dumnezeu odată, El face tot timpul. Acum, dacă Dumnezeu nu-i lăsa să predice până când ei au mers la Cincizecime şi au primit experienţa Cincizecimii, nici un om, numai dacă ceva dorinţă adâncă de-a lui sau vreo organizaţie l-a însărcinat, nu are dreptul să intre într-un amvon până când nu a fost umplut cu Duhul Sfânt. Aceea este exact corect. Pentru că el îi conduce printr-o concepţie intelectuală a vreunei organizaţii până când el nu este umplut cu Duhul Sfânt; iar atunci, el le dă hrana porumbelului; Mielul şi Porumbelul, despre care am vorbit seara trecută.
E-49 Now, notice. He said, "Go up to Jerusalem and there remain; just wait there until I send the promise of the Father." And then what did they do? There was one hundred and twenty of them, men and women. They went into a upper room at the temple. Now, it was nearing the day of the feast of Pentecost, from the cleansing of the sanctuary, the killing of the Pascal lamb until the--the coming of Pentecost, which was the firstfruits of the harvest, the jubilee, the Pentecostal jubilee. And on the buildings...
E-49 Acum observaţi. El a zis, "Mergeţi sus în Ierusalim şi să rămâneţi acolo; doar aşteptaţi acolo până când Eu trimit promisiunea Tatălui." Iar apoi, ce au făcut ei? Acolo erau o sută şi douăzeci dintre ei, bărbaţi şi femei. Ei au mers într-o cameră de sus la templu.
Acum, se apropia ziua Sărbătorii Cincizecimii, de la curăţirea sanctuarului, omorârea mielului pascal până la-la venirea Cincizecimii, care erau cele dintâi roade ale recoltei, jubileul, jubileul Cincizecimii. Iar pe clădiri...
E-50 Now, I've been in the countries. The oriental countries seldom had a stairway inside. The stairway was outside. Outside the temple, we are told, there was a stairway that led up to a little room way along: go up, and up, and up, till you get up to a little room up there, like a storage room in the top of the temple, some kind of a little room, an upper room. And the Bible said that they were in there and the doors was shut, because they were afraid of the Jews, because they'd pull them apart for worshipping the Lord Jesus, after Caiaphas the high priest, and Pontius Pilate, and them had put Him to death. So they were going to get rid of all the so-called Christians. And the doors were shut, and they were waiting.
E-50 Acum, eu am fost în ţări. Ţările orientale rareori au casa scării în interior. Casa scărilor era în afară. În afara templului, ni se spune, acolo era o scară care ducea la o cămăruţă sus de tot; mergea sus, şi sus, şi sus, până când ajungeai la o cămăruţă acolo sus, ca o magazie în vârful templului, un fel de cămăruţă, o cameră de sus. Iar Biblia a zis că ei erau acolo înăuntru iar uşile erau închise, căci ei se temeau de Iudei, căci ei îi sfâşiau pentru că se închinau Domnului Isus, după ce Caiafa marele preot, şi Filat din Pont, şi ceilalţi L-au pus la moarte. Astfel ei urmau să scape de toţi aşa zişi Creştini. Şi uşile erau închise, şi ei aşteptau.
E-51 Now, in those rooms like that, there is no windows. Windows was little barred things with doors like, you pulled open. In those rooms are little grease lamps that hangs down and burn... If you're ever in California at Clifton's Cafeteria, go down in the basement, and you'll find one of the very similar kind, of the upper room. Have you ever been there? How many in here has been there? I see people nod your head. Well, you know what I'm speaking of. All right. Go down there, and you'll see the garden of Gethsemane; before you do, you'll go into one of those oriental rooms. That's exactly true. There you find a little lamp full of olive oil with a little wool wick laying in it, burning.
E-51 Acum, în acele camere ca aceea, acolo nu sunt ferestre. ferestrele erau lucruri cu grilaje ca şi cu uşi, care le deschideţi. În camerele acelea sunt candele mici cu grăsime care atârnă jos şi ard... Dacă aţi fost vreodată în California la Bufetul lui Clifton, mergeţi jos în pivniţă, şi veţi găsi una chiar de felul asemănător, din camera de sus. Aţi fost vreodată acolo? Câţi de aici au fost vreodată acolo? Văd oameni care încuvinţaţi din cap. Ei bine, voi ştiţi despre ce vorbesc eu. În regulă. Mergeţi acolo jos, şi veţi vedea Grădina Gheţimani; înainte de a merge, voi mergeţi într-una din camerele acelea orientale. Aceea este exact adevărat. Acolo voi găsiţi o candelă mică plină cu ulei de măslin cu un fitil mic de lână în ea, arzând.
E-52 Now, let's say they were up there, climbing around on this outside. They got up there and hid themselves, because they were afraid of the Jews. Jesus didn't tell them to go to the upper room. He just said, "Wait at Jerusalem." If they were down here in a house, hard to tell what would take place. They'd come in and get them. So they went to a little old room in the upstairs, way up there in the attic, and there barred the room down so the Jews couldn't get in to them. And they set there waiting for ten days.
E-52 Acum, să zicem că ei erau sus acolo, urcându-se în jur pe aceasta de afară. Ei au ajuns acolo sus şi s-au ascuns, pentru că ei se temeau de Iudei. Isus nu le-a spus să meargă în camera de sus. El doar a zis, "Aşteptaţi la Ierusalim." Dacă ei erau aici jos într-o casă, era greu de spus ce ar fi avut loc. Ei ar fi venit înăuntru şi i-ar fi prins. Astfel ei s-au dus într-o cameră mică veche la etaj, acolo sus de tot în pod, şi acolo, au barat camera pentru ca Iudeii să nu poată intra înăuntru la ei. Şi ei au stat acolo aşteptând zece zile.
E-53 Now, now, we're in Acts 1. Now, listen close now. You got the picture? Outside the building the little stairway went up, and they went into this little room. Down in the temple they were having the feast of Pentecost. Oh, there was a great time going on. Now, when the day of Pentecost was fully come, they were all with one mind, one mind, believing that God was going to send that promise. And let every person in here get in that same mind tonight and see what takes place. It's got to repeat. It's a promise just the same as they had. See?
E-53 Acum, acum, noi suntem în Fapte 1. Acum, ascultaţi cu atenţie acum. Voi aveţi tabloul? În afara clădirii scara mică mergea în sus, şi ei au mers în această cămăruţă. Jos în templu ei aveau Sărbătoarea Cincizecimii. Oh, acolo se desfăşura un timp mare. Acum, când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei erau toţi cu un gând, o gândire, crezând că Dumnezeu urma să trimită acea promisiune. Şi fie ca fiecare persoană de aici să intre în acelaşi gând în seara aceasta şi să vedem ce va avea loc. Aceasta trebuie să se repete. Ea este o promisiune tot aşa cum au avut ei. Înţelegeţi?
E-54 What were they doing? Following the instructions, following the--the--the laws of God: "Wait until..."
E-54 Ce făceau ei? Urmau instrucţiunile, urmau-legile lui Dumnezeu: "Aşteptaţi până când..."
E-55 Now, they were scared of the Jews. Now, remember that. They were afraid of the Jews. And now, all of a sudden there came a sound like a rushing wind. It was no rushing wind; it was like a rushing wind. I'll read the comments just in a few minutes on the translator. It was like a rushing wind. In other words, it was a supernatural wind, oh, something they could feel. The wind was inside them. There come a--a rushing wind, like as a rushing wind. The wind wasn't rushing, but it just sounded like a rushing wind, like something going [Brother Branham makes a sound of wind--Ed.] Did you ever feel it? Oh, my. Like a rushing wind. Now watch. And it filled... Now, in here it said "all the," but in the Greek it said "the Whole--(Capital-W-h-o-l-e)--the Whole House," everywhere in there. Every crack, corner, and crevice seemed to be full of it.
Not say, "Say, brethren, do you feel what I feel?" No. It was all over, like a rushing wind. Now, watch. "There came a sound as a rushing mighty wind and (Conjunction, now watch them "and's." If you don't, you make It say something It doesn't say. See?)--and like (that's what taken place first was a sound, something like a--a rushing wind come over them)--and (You remember, last night I went to the grocery and bought a loaf of bread and some meat. That's something went with it. The bread's one thing; the meat's another. And the sound was one thing that struck them)--and there appeared unto them (before them), tongues--divided tongues."
E-55 Acum, ei erau speriaţi de Iudei. Acum, amintiţi-vă aceea. Lor le era teamă de Iudei. Acum, cu totul dintr-o dată acolo a venit un sunet ca un vâjâit de vânt. Acela nu era un vâjâit de vânt; era ca un vâjâit de vânt. Eu voi citi comentariile doar în câteva minute despre translator. Acesta era ca un vâjâit de vânt. Cu alte cuvinte, acesta era un vânt supranatural (oh!), ceva ce puteau ei simţi. Vântul era în interiorul lor. Acolo a venit un-un vâjâit de vânt, ca un vâjâit de vânt. Vântul nu a fost vâjâitor, dar suna numai ca un vâjâit de vânt, ca ceva care mergea [Fratele Branham face un sunet de vânt – Ed.] L-aţi simţit voi vreodată? Oh, vai! Ca un vâjâit de vânt. Acum priviţi. Şi a umplut... Acum, aici a zis "toată," dar în Greacă a zis "Întreaga (I-N-T-R-E-A-G-A) – Casa Întreagă," peste tot acolo. Fiecare crăpătură, colţ, şi fisură se părea să fie plină de acesta. Nu spune, "Măi, Fraţilor, voi simţiţi ce simt eu?" Nu! Acesta era peste tot, ca un vâjâit de vânt. Acum priviţi. "Acolo a venit un sunet ca un vâjâit de vânt puternic şi (conjuncţie. Acum priviţi acele "şi-uri." Dacă nu, voi Îl faceţi să spună ceva ce El nu spune. Înţelegeţi?) – şi ca (aceea este ce a avut loc întâi a fost un sunet, ceva ca un-un vâjâit de vânt a venit peste ei) – şi (vă amintiţi, seara trecută am mers la alimentară şi am cumpărat o franzelă şi ceva carne. Aceea este ceva care a mers cu ea. Pâinea este un lucru, carnea este altul. Şi sunetul era un lucru care i-a izbit)-şi acolo li s-a arătat, (înaintea lor) limbi¬limbi împărţite."
E-56 Did anybody in here ever see Cecil DeMille's "Ten Commandments"? Did you notice when the commandments was being written? How he caught it, I didn't know. There was two or three things that I seen in it that I really liked. First thing is that emerald light, that's exactly what It looks like. See? Another thing was when the commandment was written, and after it was over, did you notice flying away from that big Pillar of Fire, there was little licks of fire flying away? Did you notice that? Now, that's what I think this was at Pentecost. There appeared unto them, so they could see It. It didn't say, "There fell in them." But there appeared unto them licks (we'll call it), tongues, like tongue like this tongue here [Brother Branham demonstrates--Ed.], shape of the tongue, lick of fire. Now, ear--as I said, ear is ear; finger is finger. Finger don't mean you felt it; it mean it looked like a finger. And if it was a ear, it didn't mean they heard it; it looked like an ear. This was fire that looked like a tongue, not someone speaking, a fire that looked like a tongue.
E-56 A văzut cineva de aici cele Zece Porunci de Cecil DeMille? Aţi observat când Poruncile au fost scrise? Cum a prins el aceasta, eu nu am ştiut. Acolo au fost două sau trei lucruri care le-am văzut în el care într-adevăr mi-au plăcut. Primul lucru este lumina aceea de smarald, aceea este exact cum arată Ea. Înţelegeţi? Alt lucru era când Poruncile au fost scrise, şi după ce s-a terminat, aţi observat cum zbura la o parte de la acel Stâlp de Foc mare, acolo erau limbi mici de foc care zburau la o parte? Aţi observat aceea? Acum, aceea este ceea ce cred eu că a fost la Cincizecime. Acolo li s-a arătat... Astfel ei au putut să vadă Aceasta. El nu a zis, "Acolo a căzut în ei." Ci acolo li s-a arătat licăriri (le vom numi noi), limbi, ca limbă ca această limbă de aici, [Fratele Branham demonstrează – Ed.], în formă de limbă, licărire de foc. Acum, ureche-aşa cum am zis, urechea este ureche; degetul este deget. Deget nu înseamnă că l-aţi simţit; înseamnă că a arătat ca un deget. Şi dacă a fost o ureche, aceasta nu înseamnă că ei a auzit-o; a arătat ca o ureche. Acesta era foc care arăta ca o limbă, nu cineva vorbind, un foc care arăta ca o limbă.
E-57 Now, listen. Watch how the Greek reads it here:
And suddenly there came a Sound... like a rushing mighty Wind... (The 3rd--the 3rd verse.)
And Divided Tongues appeared to them,... (Not divided tongues was in them, or they was speaking with a divided tongue; it was a divided tongues appeared to them. Now, watch. It's not on them yet. It's there in the room, circling around like in this wind.)... to them, like Fire--Divided Tongues appeared to them,... (That's before them.)... like Fire,... (tongues like fire)... and one... (Singular)... rested on each one of them. (Not went in them; but rested on them.)
E-57 Acum ascultaţi. Priviţi cum se citeşte în Greacă aici:
Şi deodată a venit acolo un Sunet... ca un vâjâit de Vânt puternic... (Al 3-lea-versetul al 3-lea.)
Şi Limbi Împărţite li s-au arătat, ... (Nu limbi împărţite au fost în ei, sau ei vorbeau cu o limbă împărţită, acestea erau limbi împărţite care li s-au arătat. Acum priviţi. Aceasta încă nu era peste ei. Aceasta era acolo în cameră, rotindu-se în jur ca în acest vânt.) pentru ei, ca Focul-Limbi Împărţite li s-a arătat, (Aceea era înaintea lor.) Ca Focul, ... (Limbi ca focul.) ... şi una ... (Singular.) s-a odihnit peste fiecare din ei; (Nu a intrat în ei; ci s-a odihnit peste ei.)
E-58 Now, see how the King James would throw that off: "And cloven tongues come upon them, or rested (How does it read in the King James there?)--sat upon them." See? Now, it couldn't go up there and set down. We know that. But the original said, "It rested upon them," I believe; isn't it? Let me get it exactly true. Yeah! "... rested upon each one of them." One tongue of fire rested upon each one of them. See there? Do you get it? That's the second thing taken place. First was a wind, then the appearing of tongues of fire.
E-58 Acum, vedeţi cum acea King James o deviază: "Şi limbi despicate au venit peste ei, ori s-au odihnit (cum se citeşte în King James acolo) – s-au aşezat peste ei." Vedeţi? Acum, ea nu putea merge acolo sus şi să şadă jos. Noi ştim asta. Dar originalul a spus, "Ea s-a odihnit peste ei," eu cred; nu-i aşa? Lăsaţi-mă să o iau exact adevărat. Da!" ... s-a odihnit peste fiecare din ei." O limbă de foc s-a odihnit peste fiecare din ei. Vedeţi acolo? Voi o pricepeţi? Acela era al doilea lucru care a avut loc. Primul era un vânt, apoi apariţia limbilor de foc.
E-59 It was in this little room here with these little grease lamps burning. Think of them setting up there. And one says, "Oh." He looked all over the building; it was all over the building. Then they said, "Look." Tongues of fire begin to--coming around the building. Now, watch. And there appeared these tongues of fire. Now, watch the next:
And... (Another conjunction; something else happened.)... they were all filled with the Holy Ghost,... (Second thing taken place.)
E-59 Aceasta era în această cămăruţă aici cu aceste candele micuţe cu grăsime arzând. Gândiţi-vă la ei şezând sus acolo. Şi unul zice, "Oh!" El s-a uitat peste tot în clădire; aceasta era peste tot în clădire. Apoi ei au zis, "Priviţi!" Limbi de foc au început să-veneau în jurul clădirii. Acum priviţi. Şi acolo au apărut aceste limbi de foc.
Acum priviţi următorul:
Şi... (O altă conjuncţie; altceva s-a întâmplat.) ... ei toţi au fost umpluţi cu Duhul sfânt, ... (Al doilea lucru a avut loc.)
E-60 Now see, we want to change that around saying, "They had tongues of fire, and here jabbering around; and then went out and begin to speak with a unknown tongue." There's no such a thing as that in the Scriptures, friend. Anyone that speaks with an unknown tongue upon receiving the Holy Ghost does it contrary to the Bible. And I'm going to show to you in a few minutes and prove to you I believe in speaking in unknown tongues, but not receiving the Holy Ghost. That's a gift of the Holy Ghost. The Holy Ghost is a Spirit.
E-60 Acum vedeţi, noi vrem să schimbăm aceea în jur zicând, "Ei aveau limbi de foc, şi aici bolboroseau în jur; şi apoi au mers afară şi au început să vorbească în limbi necunoscute." Nu există un astfel de lucru ca acela în Scriptură, prietene. Oricine care vorbeşte într-o limbă necunoscută la primirea Duhului Sfânt o face contrar cu Biblia. Şi eu vă voi arăta în câteva minute şi vă dovedesc că eu cred în vorbirea în limbi necunoscute, dar nu primind Duhul Sfânt. Acela este un dar al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este un Spirit.
E-61 Now, watch. These tongues were in the room like fire, and it set upon each. Then they were filled with the Holy Ghost (second thing), and then, after they were filled with the Holy Ghost, spake with tongues, not with tongues, with languages. Did you notice that? They begin to speak with other languages as the Spirit gave them to utter. Now, this was noised abroad.
E-61 Acum priviţi. Aceste limbi erau în cameră ca focul, şi s-au aşezat peste fiecare. Apoi ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt (al doilea lucru), şi apoi, după ce ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, au vorbit cu limbi, nu cu limbi, cu limbaje. Aţi observat aceea? Ei au început să vorbească cu alte limbaje aşa cum le dădea Duhul să vorbească. Acum, aceasta era gălăgie peste tot.
E-62 Now, watch. Now, let's get the illustration again so you won't forget it now. According to Scripture, in the upper room waiting, suddenly a sound like a rushing wind, that was upon them; that was the Holy Spirit... How many believes that that was the appearing of the Holy Spirit? Like a wind, a supernatural wind. Then they noticed. And out in there was little tongues of fire, a hundred and twenty of them, and begin to settle down and set upon each of them. What was it? What was it? The Pillar of Fire, which was God Himself dividing Himself among His people, coming into the people. Jesus had the whole thing; He had the Spirit without measure; we get It by measure (You see what I mean?), 'cause we're adopted children. His Life--His Eternal Life was coming in. Now, what happened? Then they were all filled with the Holy Ghost.
E-62 Acum priviţi. Acum, să luăm ilustrarea din nou aşa ca voi să nu o uitaţi acum. Conform cu Scriptura, în camera de sus aşteptând, deodată un sunet ca un vâjâit de vânt, care a fost peste ei; acela era Duhul Sfânt. Câţi credeţi că aceea era apariţia Duhului Sfânt? Ca un vânt, un vânt supranatural. Apoi ei au observat. Şi afară înăuntru acolo erau limbi mici de foc, o sută douăzeci din ele, şi au început să se aşeze jos şi să se aşeze peste fiecare din ei. Ce era aceasta? Ce era aceasta? Stâlpul de Foc, care era Dumnezeu Însuşi împărţindu-Se printre poporul Lui, venind în oameni. Isus avea lucrul întreg; El avea Duhul fără măsură; noi Îl primim cu măsură (Voi vedeţi ce vreau să spun?), căci noi suntem copii înfiaţi. Viaţa Lui-Viaţa Lui Eternă venea înăuntru. Acum, ce s-a întâmplat? Atunci ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt.
E-63 Now, I want to ask you something. When was the rumor started? If they had to come out of that upper room to go down that steps and get out into the palace courts--or out into the--to the temple courts, which was probably a city block from where they were at, upstairs and down, out in the courts where all the people were gathered together... And they come out of there drunken-like on the Spirit. For the people said, "These men are full of new wine." They never seen anything like it.
E-63 Acum, eu vreau să vă întreb ceva. Când a început zvonul? Dacă ei trebuiau să iese afară din camera aceea de sus să meargă jos pe acele trepte şi să intre în curţile palatului-sau afară în-la curţile templului, care probabil că era la un bloc de oraş de unde erau ei, la etaj şi jos, afară în curţile unde toţi oamenii erau adunaţi împreună... Şi ei au ieşit de acolo ca oamenii beţi de Duhul. Căci oamenii au zis, "Aceşti oameni sunt plini de vin nou." Ei niciodată nu au văzut aşa ceva.
E-64 And each one was trying to say, "The Holy Spirit has come. The promise of God is upon me. I--I've been filled with the Spirit." And him being a Galilean, the men that he was speaking to, an Arab or Persian, heard him in his own language.
E-64 Şi fiecare încerca să zică, "Duhul Sfânt a venit. Promisiunea lui Dumnezeu este peste mine. Eu-eu am fost umplut cu Duhul." Şi el fiind un Galilean, omul la care-i vorbea el, un Arab sau Persian, l-a auzit în propria lui limbă.
E-65 "How hear we (not an unknown tongue)--how hear we every man in the tongue wherein we were born. Are not all of these that's speaking are Galileans?" And was perhaps speaking Galilean... But when they heard it, it was in the language they were borned in. If not so, I want you to ask me--answer this question: How was it that Peter got up there and spoke in Galilean, and the whole bunch heard what he was saying? Three thousand souls came to Christ right there and Peter speaking in one language. Sure. It was God performing a miracle. Peter, to the same audience that were made up of dwellers of Mesopotamia, and strangers, and proselytes, and everything from all over the whole world was standing there... And Peter standing and preaching in one language, and every man heard him, for three thousand repented and was baptized in the Name of Jesus Christ right away. How is that?
E-65 "Cum auzim noi (nu o limbă necunoscută)-cum auzim noi pe fiecare om în limba în care ne-am născut. Nu sunt toţi aceştia care vorbesc Galileni?" Şi poate vorbeau în Galileană... Dar când ei o auzeau, aceasta era în limba în care ei s-au născut. Dacă nu era aşa, eu vreau să mă întrebaţi-să-mi răspundeţi la această întrebare: Cum era că Petru s-a urcat sus acolo şi a vorbit în Galileană, şi tot grupul a auzit ce spunea el? Trei mii de suflete au venit la Cristos chiar acolo şi Petru vorbea într-o singură limbă. Sigur! Acesta era Dumnezeu înfăptuind o minune. Petru, la aceeaşi audienţă care a fost formată din locuitori din Mesopotamia, şi străini, şi prozeliţi, şi fiecare lucru de peste tot din întreaga lume stăteau acolo... Şi Petru stătea şi predica într-o singură limbă, şi fiecare om l-a auzit, căci trei mii s-au pocăit şi au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos chiar atunci. Cum este aceea?
E-66 See, friends, I can't expect my denominational, Pentecostal brother to accept that right now. But you trace that through the Bible and tell me any time where they ever received the Holy Ghost and spoke in a tongue that they didn't know what they were speaking in. And if that's the way they got it there, the sovereign God... It has to happen every time the same way.
E-66 Vedeţi, prieteni, eu nu mă pot aştepta ca fratele meu denominaţional, Penticostal să accepte aceea chiar acum. Dar voi urmăriţi aceea prin Biblie şi spuneţi-mi orice timp unde ei vreodată au primit Duhul Sfânt şi au vorbit într-o limbă în care ei nu ştiau ce vorbeau. Şi dacă acela este felul cum ei au primit-o acolo, Dumnezeul suveran... Aceasta trebuie să se întâmple de fiecare dată în acelaşi fel.
E-67 Now, I cannot... Now, at the house of Corne... We remember, when we went down to Samaria, last night, we found out there wasn't one thing recorded about them hearing in any other tongue, nothing said about it. But when they went to the house of Cornelius, where there were three different nationalities of people, they spoke in tongues. And when they did, if they did, they got It, Peter said, the same way they got It at the beginning. And they knowed the Gentiles had received grace from God, because they had received the Holy Ghost just like they did at the beginning. I've got a question here, something on that in a few minutes. I wanted to lay the foundation, so you'll see what it is.
E-67 Acum, eu nu pot... Acum, la casa lui... Ne amintim, când am mers jos la Samaria, seara trecută, noi am aflat că acolo nu a fost nici un lucru înscris despre ei că auzeau în vreo altă limbă, nu se spune nimic despre aceasta. Dar când ei au mers la casa lui Corneliu, unde acolo erau trei naţionalităţi de oameni, ei au vorbit în limbi. Şi când au vorbit, dacă au vorbit, ei L-au primit, Petru a zis, în acelaşi fel cum L-au primit la început. Şi ei au ştiut că Neamurile au primit har de la Dumnezeu, pentru că ei au primit Duhul Sfânt tot aşa cum au primit ei la început. Eu am o întrebare aici, ceva despre aceea în câteva minute. Eu am vrut să pun temelia, astfel ca voi să vedeţi ce este.
E-68 Now, I can't expect people who's been taught different... And listen to me, my dear precious Pentecostal brethren. I wouldn't teach this outside. This is... I wouldn't do nothing to cause controversy. But if we don't get the truth, when we going to get started? We've got to have something to take place here to straighten us out. We got to get rapturing grace here now. Truth has to come forth.
E-68 Acum, eu nu mă pot aştepta ca oamenii care au fost învăţaţi diferit... Şi ascultaţi-mă, dragii mei, scumpi, fraţi Penticostali. Eu nu aş învăţa aceasta în afară. Aceasta este... Eu nu aş face nimic să cauzez controversă. Dar dacă noi nu luăm Adevărul, când o să începem noi? Noi trebuie să avem ceva să aibe loc aici ca să ne îndrepte. Noi trebuie să obţinem har de răpire aici acum. Adevărul trebuie să iese la iveală.
E-69 What would a man do if he was deaf, and dumb, and couldn't speak at all? Could he receive the Holy Ghost? What if he had no tongue to begin with, and the poor fellow wanted to be saved? See? If the Holy Spirit is a baptism... And then, all these gifts like speaking in tongues, interpretation of tongues, it's after you come into the body by the baptism of the Holy Ghost. For those gifts are in the body of Christ.
E-69 Ce ar face un om dacă el era surd, şi mut, şi nu ar putea vorbi deloc? Ar putea el primi Duhul Sfânt? Cum ar fi dacă el nu avea limbă în primul rând, şi sărmanul om a vrut să fie salvat? Vedeţi? Dacă Duhul Sfânt este un botez... Şi apoi, toate aceste daruri ca vorbirea în limbi, interpretarea limbilor, este după ce voi veniţi în Trup prin botezul Duhului Sfânt. Căci acele daruri sunt în Trupul lui Cristos.
E-70 Now, the reason I say... Now, look here. Could you expect the Catholic church, which was the first organized church in the world after the apostles... Then the Catholic church was organized, oh, several hundred years after the death of the last apostle, some six hundred and--years after the apostle, right after the Nicene Council, when the Nicene fathers got together and organized; then they put the universal church, which was Catholic church. In there they made up a world church. And the word catholic means "universal"; that's everywhere. They... Roman--pagan Rome was converted to papal Rome. And they set up a pope to be the head to take the place of Peter, which they thought and said that Jesus gave the keys to the Kingdom. And that pope was infallible, and is yet today to the Catholic church. That... His word is law and order. He's the infallible pope. That went through.
E-70 Acum, motivul că eu zic... Acum, priviţi aici. V-aţi putea aştepta ca biserica Catolică, care a fost prima biserică organizată din lume după ce apostolii... Atunci biserica Catolică s-a organizat, oh, cu câteva sute de ani după moartea ultimului apostol, cam vreo şase sute şi-ani după apostoli, chiar după Consiliul de la Niceea, când părinţii de la Niceea s¬au adunat împreună şi s-au organizat; atunci ei au pus biserica universală, care era biserica Catolică. Acolo ei au format o biserică mondială. Şi cuvântul catolic înseamnă "universal"; aceea este pretutindeni. Ei... Romani-Roma păgână a fost convertită la Roma papală. Şi ei au aşezat sus un papă să fie capul să-i ia locul lui fetru, ceea ce ei s-au gândit şi au zis că Isus i-a dat cheile la Impărăţie. Şi acel Papă era infailibil, şi încă este astăzi la biserica Catolică. Acela... Cuvântul lui este lege şi poruncă. El este papa infailibil. Aceea a pătruns.
E-71 And then, because that they would not agree with this Catholic doctrine, they were put to death, burnt to the stake, and everything else. We all know that through the sacred writings of Josephus, and the Foxe's "Book of the Martyrs," and many of the other sacred... Hislop's "Two Babylons," and the--the great histories. Then, it--after fifteen hundred years, as we know, of dark ages, the Bible was taken from the people. And It was--It was hid by a little monk, and so forth; we understand.
E-71 Şi apoi, din cauză că ei nu au fost de acord cu această doctrină Catolică, ei au fost puşi la moarte, arşi pe rug, şi toate celelalte. Noi toţi ştim asta prin scrierile sacre ale lui J osephus, şi Cartea Martirilor a lui Fox, şi multe din alte sacre... Cele Două Babiloane ale lui Hislop, şi cele-marile istorii. Apoi, aceasta-după o mie cinci sute de ani, aşa cum ştim, de Epoci Întunecate, Biblia a fost luată de la oameni. Şi Ea a fost-Ea a fost ascunsă de un călugăr mic, şi aşa mai departe, noi înţelegem.
E-72 Then after that come the first reformation which was Martin Luther. And he stepped out and said that the communion that the Catholic called the body--literal body of Christ, it only represented the body of Christ. And he throwed the communion on the altar rail, or on the steps, and refused to call it the literal body of Christ, and preached, "The just shall live by faith." Now, you can't expect the Catholic church to agree with him, certainly not, when their infallible head tells them no. All right.
E-72 Apoi după aceea a venit prima reformare care a fost Martin Luther. Şi el a păşit afară şi a zis că împărtăşirea pe care Catolicii o numeau trupul-trupul literal al lui Cristos, ea doar reprezenta trupul lui Cristos. Şi el a aruncat împărtăşirea pe îngrădirea altarului, sau pe trepte, şi a refuzat s-o numească trupul literal al lui Cristos, şi a predicat, "Cel drept va trăi prin credinţă." Acum, voi nu vă puteţi aştepta ca biserica Catolică să fie de acord cu el, cu certitudine nu, când capul lor infailibil le spune nu. În regulă.
E-73 Then after Martin Luther, preaching justification, John Wesley come along preaching sanctification. And he preached that a man, after being justified... It's all right--but you've got to be sanctified, cleansed, the root of evil taken out of you by the Blood of Jesus. Now, you can't expect the Lutherans to preach sanctification, 'cause they're not going to do it.
E-73 Apoi după ce Martin Luther, a predicat Justificarea, John Wesley a venit înainte predicând Sanctificarea. Şi el a predicat că un om, după ce a fost justificat (este în ordine)-dar voi trebuie să fiţi sanctificaţi, curăţiţi, rădăcina răului să fie scoasă din voi prin Sângele lui Isus. Acum, nu vă puteţi aştepta ca Luteranii să predice Sanctificarea, căci ei nu o vor face.
E-74 After Wesley preached Sanctification, and many little break-offs from it, which come the Wesleyan Methodist, and the Nazarene, and so forth, which kept the fire burning through their age, then come along Pentecost and said, "Why, the Holy Ghost is the baptism, and we speak with tongues as getting It." Sure. Then when that come along, you couldn't expect the Nazarenes, and the Wesleyan Methodists, and so forth to believe that. They wouldn't do it. They called it the devil. All right. What happened? They begin to falling; Pentecost begin rising. Now it's rose to a place till Pentecost has got its shaking. It's organized and went out, don't accept nothing else. They got their own rules and regulations, and that settles it.
E-74 După ce Wesley a predicat Sanctificarea, şi multe frânturi micuţe din ea, din care au venit Metodiştii Wesleyeni, şi Nazarinenii, şi aşa mai departe, care au ţinut focul arzând prin epoca lor, apoi au venit Penticostalii şi au zis, "Păi, Duhul Sfânt este botezul, şi noi vorbim în limbi când Îl primim." Sigur. Apoi când aceea a venit înainte, voi nu v-aţi putut aştepta ca Nazarinenii, şi Metodiştii Wesleyeni, şi aşa mai departe să creadă aceea. Ei nu ar fi făcut-o. Ei au numit-o diavolul. În regulă. Ce s-a întâmplat? Ei au început să cadă; Penticostalii au început să se ridice. Acum s-au ridicat într-un loc încât Penticostalii şi-au primit scuturarea lor. Ea s-a organizat şi a mers afară, nu acceptă nimic altceva. Ei au propriile lor hotărâri şi regulamente, şi aceea o stabileşte.
E-75 Now, when the Holy Spirit comes in and reveals the truth of anything and proves it by His own Presence and by His Word, you can't expect the Pentecostal people to say, "I'll agree with it." You've got to stand alone like Luther did, like Wesley did, and like the rest of them did. You got to stand on that, because the hour is here. And that's what makes me an ugly duckling. That's what makes me different.
E-75 Acum, când Duhul Sfânt vine înăuntru şi descoperă Adevărul despre orice lucru şi-l dovedeşte prin Prezenţa Lui proprie şi prin Cuvântul Lui, voi nu vă puteţi aştepta ca oamenii Penticostali să spună, "Eu voi fi de acord cu aceasta." Voi trebuie să staţi singuri aşa cum a stat Luther, cum a stat Wesley, şi cum au stat restul din ei. Voi trebuie să staţi pe aceea pentru că ceasul este aici. Şi aceea este ceea ce mă face o răţuşcă urâtă. Aceea este ceea ce mă face diferit.
E-76 And I can't get started like my precious Brother Oral Roberts, and Tommy Osborn, Tommy Hicks, and them, because the churches won't agree with me. They say, "He believes in eternal security. He's a Baptist; He don't believe in speaking in tongues as initial evidence of the Holy Ghost. Get away from that guy." See?
E-76 Şi eu nu pot să încep aşa ca Fratele meu scump Oral Roberts, şi Tommy Osborne, Tommy Hicks, şi aceia, pentru că bisericile nu vor fi de acord cu mine. Ei spun, "El crede în siguranţă eternă. El este un Baptist. El nu crede în vorbirea în limbi ca dovadă iniţială a Duhului Sfânt. Depărtaţi-vă de tipul acela!" Vedeţi?
E-77 But come face to face with it. Face it down. They can face the Lutherans, the--the Methodist can. The Pentecostal can face the Methodists; I can face the Pentecostal with it. It's exactly right. It's true. Why is it? We're walking in the Light as He is in the Light. See? We're moving up the King's highway, and farther it comes, more grace is given, more power is given, more supernatural is given. And there we are. This is the hour to where the Holy Spirit has come down in the form of a Light like He was at the beginning, a Pillar of Fire, and has manifested Himself, doing the very same things that He did when He was here on earth. And Jesus said, "How do you know whether they're right or not? By their fruits you shall know them. He that believeth in Me, the works that I do shall he do also. These signs shall follow them that believe."
E-77 Dar veniţi faţă-n faţă cu aceasta. Înfruntaţi aceasta. Ei pot înfrunta pe Luterani, Metodiştii pot. Penticostalii pot înfrunta pe Metodişti. Eu pot înfrunta pe Penticostali cu aceasta. Este exact corect. Este adevărat. De ce este aceasta? Noi umblăm în Lumină după cum El este în Lumină. Vedeţi? Noi ne mişcăm în sus pe Drumul Impăratului, şi cu cât vine mai departe, mai mult har este dat, mai multă putere este dată, mai mult supranatural este dat. Şi iată-ne acolo. Acesta este ceasul până unde Duhul Sfânt a coborât în forma unei Lumini aşa cum El a fost la început, un Stâlp de Foc, şi S-a manifestat, făcând tocmai aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut când El era aici pe pământ. Şi Isus a zis, "Cum ştiţi dacă ei au dreptate sau nu? Prin roadele lor îi veţi cunoaşte. Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce vor crede."
E-78 Now, my Pentecostal brethren. I'm with you. I'm one of you. I've got the Holy Ghost. I have spoke in tongues, but I didn't get it upon receiving the Holy Ghost. I got the baptism of the Holy Ghost; I spoke in tongues, prophesied, had gifts of the knowledge, wisdom, interpretations, and everything happening. But I'm subject to any of those things, because now I'm a child of God. The power, the Fire of God is in my soul; that tongue of Fire that set up--come on the inside of me and burnt out everything that was contrary to God, and now I'm led by His Spirit. He can say, "Go here," and I'll go. "Go here"; I'll go. "Speak here"; I'll speak. "And do this, that, and the other." There you are, just like... You're led by the Spirit. That's God in you, working His will. No matter what it is, He's working His will.
E-78 Acum, fraţii mei Penticostali. Eu sunt cu voi. Eu sunt unul din voi. Eu am Duhul Sfânt. Eu am vorbit în limbi, dar eu nu am primit-o la primirea Duhului Sfânt. Eu am botezul Duhului Sfânt; am vorbit în limbi, am profeţit, am avut darul de cunoştinţă, înţelepciune, tălmăciri, şi fiecare lucru se întâmplă. Dar eu sunt supus la oricare dintre acele lucruri, pentru că acum eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Puterea, Focul lui Dumnezeu este în sufletul meu; acea limbă de Foc care s-a aşezat-a venit în interiorul meu şi a ars tot ce a fost contrar cu Dumnezeu, iar acum eu sunt condus de Duhul Lui. El ar putea spune, "Mergi aici"; şi eu mă voi duce. "Mergi aici"; Eu mă voi duce. "Vorbeşte aici"; Eu voi vorbi. "Şi fă aceasta, aceea, şi cealaltă." Ia te uită, întocmai ca... Voi sunteţi conduşi de Duhul. Acela-i Dumnezeu în voi, lucrând voia Lui. Nu contează ce este, El îşi lucrează voia Lui.
E-79 Now, listen. Let me see--read here before we start the questions on the lexicon here. Now, from Vatican Translation, Volume 7, 190-1205:
"It is difficult to determine whether it was the voice of those people speaking in a foreign language; or the report or rumor of the transaction of the supernatural wind rushing that excited the crowd...
They couldn't understand it. Now, watch. Whether it was the people... I'll just illustrate. Here's a bunch of poor, ragged Galileans. And here they are out there in the street. They never seen anything like it: their hands up in the air, come from that upper room, down them steps, out into there, just filled; they never spoke yet. See? Here they come down through there. And now, let's say they was out there staggering around in this. And the people said... A Greek run up to me and say... I speak Galilean.
You run up to me and say, "And what's the matter with you, boy?"
"I've been filled with the Holy Ghost. The power of God fell up there in that room. Something happened to me. Oh, glory to God." And another one over here, he was talking to a Arab, and him a Galilean saying Arab--Arab language.
E-79 Acum, ascultaţi. Să văd-citim aici înainte de a începe întrebările despre lexicon aici. Acum, din Traducerea Vaticanului, Volumul 7, 190-1205:
"Este dificil să determini dacă a fost glasul oamenilor aceia vorbind într-o limbă străină; sau raportul sau zvonul tranzacţiei vântului supranatural vâjâind care a agitat gloata."
Ei nu au putut să o înţeleagă. Acum priviţi. Fie că erau oamenii...
E-82 Now, they can't tell, was it the rushing wind that drawed the people together when the multitude came together, or was it speaking in the foreign language that they were speaking? Now, the Bible doesn't exactly... You've got two things you can watch. It was it... The--the outsider said, "How is it that we hear every man in our own tongue wherein we were born?" It did not say that they were speaking it, but they were hearing it.
E-80 Eu doar voi ilustra. Aici era un grup de săraci, Galileni zdrenţăroşi. Şi aici ei sunt afară acolo în stradă. Ei niciodată nu au văzut aşa ceva: mâinile lor ridicate în aer, veneau din acea cameră de sus, jos pe scările acelea, afară acolo, doar umpluţi; ei încă nu au vorbit. Vedeţi? Iată-i că vin jos pe acolo. Şi acum, să zicem, ei au fost acolo afară clătinându-se în jur în aceasta. Iar oamenii au zis... Un Grec a venit la mine şi a zis, "Eu vorbesc Galileana."
Tu alergi sus către el şi zici, "Şi care-i treaba cu tine, Băiete?"
E-83 Then the same group, the same people... Explain this. Peter jumped upon something and said, "Ye men of Galilee, and you that dwell in Jerusalem, let this be known to you (people said they didn't have Galilean language)--let this be known unto you and hearken to my words (what for--what language was he was speaking in to all of them?); why, these are not drunk as you suppose, seeing it's the third hour of the day, but this is that which was spoken of by the prophet Joel: 'And it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out My Spirit upon all flesh, Your sons and your daughters shall prophesy.'" On and on he went; he said, "You with wicked hands have crucified the innocent Son of God. David had spoke of Him, 'would not leave His soul in hell, neither will He suffer His ho--suffer His holy One to see corruption.'" And said, "Let it be known unto you that God's made this same Jesus Who you crucified both Lord and Christ." And when they heard this... Amen. Who? Every man under the heavens. What was taking place? He wasn't saying, "Now, I'll speak in Galilean; I'll speak in this; and I'll speak in this...?...
E-81 "Eu am fost umplut cu Duhul Sfânt. Puterea lui Dumnezeu a căzut acolo sus în camera aceea. Ceva mi s-a întâmplat. Oh, Slavă lui Dumnezeu!"
Şi un altul aici, el vorbea cu un Arab, şi el un Galilean spunând în Arabă-limba Arabă.
E-84 While Peter spake these words, they said, "Men and brethren, what can we do to be saved?" And Peter give them the formula. That's the way it always happens. See?
E-82 Acum, ei nu puteau spune, era vâjâitul de vânt care i-a atras pe oameni împreună când mulţimea a venit împreună, sau era vorbirea în limba străină în care ei vorbeau? Acum, Biblia nu o face exact... Voi aveţi două lucruri pe care puteţi să le priviţi. El era acela... Cel-cel din afară zicea, "Cum se face că noi auzim pe fiecare om în propria noastră limbă în care ne-am născut?" El nu a zis că ei o vorbeau, ci ei o auzeau.
E-85 It's moving up, pressing into God, close walk. How do you know? Well now, when Luther received justification, he called that the Holy Ghost; It was. God dipped a little of It in. Then He said what? Wesley received sanctification, and said, "Boy, when you shout, you've got It." But lot of them shouted that didn't have It. When Pentecost spoke in tongues, unknown tongues, they said, "Boy, you've got It." But lot of them didn't have It. There's no such things as them signs of knowing that. "The only way you know a tree," Jesus said, "is by the fruit that it bears," the works of the Spirit, the fruit of the Spirit. Then when you see a person that's filled with power, that's filled with the Holy Ghost, then you see a life that's changed. You see these signs following them that believe: "In My Name they shall cast out devils, speak with new tongues. If a snake would bite them, it wouldn't hurt them. If they'd have had a deadly thing, drinking, it wouldn't kill them. They'd lay hands on the sick, and they shall recover." My. These kind of signs follows them that believe. But how do you get into it? Them gifts are in the body. How do you get in the body? Not by speaking your way in; but by baptized into one body (I Corinthians 12:13). One Spirit we're all baptized into that body and subject to all the gifts. The Lord bless you.
E-83 Apoi acelaşi grup, aceiaşi oameni au explicat aceasta. Petru a sărit pe ceva şi a zis, "Voi bărbaţi din Galilea, şi voi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie aceasta cunoscut (oamenii au zis că ei nu aveau limbă Galileană)-să vă fie aceasta cunoscut şi ascultaţi la cuvintele mele (în ce-ce limbă vorbea el, către ei toţi?); păi, aceştia nu sunt beţi aşa cum presupuneţi voi, văzând că este al treilea ceas din zi, dar aceasta este despre ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel: 'Şi se va împlini în zilele din urmă, zice Dumnezeu, că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi."' El a mers înainte şi înainte, şi a zis, "Voi cu mâini rele aţi răstignit pe Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. David a vorbit despre El... 'nu-i va lăsa sufletul Lui în iad, nici nu va suferi El ca Cel Sfânt al Lui să vadă putrezirea."' Şi a zis, "Să vă fie făcut cunoscut că Dumnezeu a făcut pe acest Isus pe care L-aţi răstignit şi Domn şi Cristos." Şi când ei au auzit aceasta... Amin! Cine? Fiecare om de sub ceruri. Ce avea loc? El nu zicea, "Acum, eu voi vorbi în Galileană; eu voi vorbi în aceasta; şi eu voi vorbi în aceasta... ? ... "
E-86 Now, if someone should hear this tape or someone here would disagree, remember, do it friendly, brother, 'cause I love you.
93. The first question tonight: Brother Branham, I think television is a curse to the world. What do you think about it?
E-84 În timp ce Petru vorbea aceste cuvinte, ei au zis, "Bărbaţi şi fraţi, ce putem noi face să fim salvaţi?" Şi Petru le-a dat formula. Acela-i felul cum se întâmplă întotdeauna. Vedeţi?
E-87 Well, ever who wrote it, I'm going to agree with you. They have made it a curse to the world. It could be a blessing to the world, but they've made it a curse. Anything like that, my dear people, is what you look at yourself. If television is a curse, then the newspaper is a curse, then the radio is a curse, and many time the telephone is. See, see, see, see? It's what you make out of it. But being that the brother said the other night, that there's hardly any programs on the television anymore; that's too much money. A poor preachers that preaches the Full Gospel can't afford a program on the television. So therefore... Brother said the other night, I believe, somewhere, said, "Dust off your radio," or somebody, or, "Bring it back out of the corner and listen to them programs." That's right.
E-85 Se mişcă în sus, presând înspre Dumnezeu, umblare apropiată. De unde ştii? Păi acum, când Luther a primit Justificarea, el a numit aceea Duhul Sfânt. El era. Dumnezeu a înmuiat puţin din Acesta înăuntru. Apoi El a zis ce? Wesley a primit Sanctificarea, şi a zis, "Băiete, când tu strigi, tu Îl ai." Dar mulţi dintre ei au strigat care nu L-au avut. Când Penticostalii au vorbit în limbi-limbi necunoscute, ei au zis, "Băiete, tu Îl ai." Dar mulţi dintre ei nu L-au avut.
Nu există astfel de lucruri ca semnele acelea de a şti aceea.
"Singura cale prin care cunoşti un pom," Isus a zis, "este după roada pe care o aduce," lucrările Duhului, roada Duhului. Apoi când vedeţi o persoană care este umplută cu putere, care este umplută cu Duhul Sfânt, atunci voi vedeţi o viaţă care-i schimbată. Voi vedeţi aceste semne care-i urmează pe cei ce cred: "În Numele Meu ei vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă un şarpe i-ar muşca, acela nu-i va vătăma. Dacă ei ar fi avut un lucru de moarte, să bea, nu-i va ucide. Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşa." Doamne! Acest fel de semne îi urmează pe acei care cred. Dar cum intraţi în acesta? Acele daruri sunt în Trup. Cum intraţi în Trup? Nu vă croiţi drumul înăuntru prin vorbire; ci prin a fi botezaţi într-un Trup (I Corinteni 12:13). Într-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în acel Trup şi supuşi tuturor darurilor. Domnul să vă binecuvânteze.
E-88 But, dear person, ever who you are, I certainly agree with you. It's become one of the most damnable things to the human race. In there they take all this here money that should go to the government for taxes, and put it off in advertising on all this cigarette and whiskey programs and things like that and write it off the government's taxes; and then they come around and get preachers and pull them through the court to get a little money out of them. I agree with you; it's an awful thing. Now, that's not... You know, it's just something you find. Thank you, sister, brother, ever who you was that asked that.
94. Now, here's a good one. Question. There is places in the Bible such as I Samuel 18:10, which says an evil spirit from God did things. I do not understand an "evil spirit from God." Please explain this.
E-86 Acum, dacă cineva va auzi această bandă sau cineva de aici nu ar fi de acord, amintiţi-vă, faceţi-o prietenos, frate, căci eu vă iubesc.
E-89 Well, maybe by the help of the Lord, I can. It doesn't mean that God is an evil spirit. But every spirit of everything is subject to God. And He makes everything work according to what He will. See?
E-93 . Prima întrebare în seara aceasta: Frate Branham, mă gândesc că televizorul este un blestem pentru lume. Ce gândeşti tu despre el?
E-90 Now, on your question, you're talking about the evil spirit that went out from God to torment Saul. He was in a moody, broke-down shape--condition, because, first place, he was backslid. And when you backslide, an evil spirit--God will permit an evil spirit to torment you.
E-87 Ei bine, oricine a scris-o, eu voi fi de acord cu tine. Ei l-au făcut un blestem pentru lume. El ar putea fi o binecuvântare pentru lume, dar ei l-au făcut un blestem. Orice în felul acela, dragii mei oameni, este la ce vă uitaţi voi. Dacă televizorul este un blestem, atunci ziarul este un blestem, atunci radioul este un blestem, şi de multe ori telefonul este. Vedeţi, vedeţi, vedeţi, vedeţi? El este ceea ce faceţi din el. Dar fiindcă fratele a zis seara trecută, că de abea mai există ceva programe la televizor; aceea costă prea mulţi bani. Un sărman predicator care predică Evanghelia Deplină nu-şi poate permite un program la televiziune. Deci de aceea... Fratele a zis seara trecută, eu cred, sau undeva, "Ştergeţi-vă praful de pe radio," sau cineva, sau, "Aduceţi-l înapoi din colţ şi ascultaţi la programele acelea." Asta-i adevărat.
E-91 I would like to read to you something in--in a moment. I've got another thought on it here. See? Every spirit has to be subject to God. Do you remember when Jehoshaphat and Ahab was going out to war? And the first thing you know, there was a--they was set up in the gates. And Jehoshaphat was a righteous man, and he said (The two kings set there, and they joined their forces together.)--and so he said, "Let's consult the Lord about whether we go out or not."
E-88 Dar, dragă persoană, oricine eşti tu, eu cu certitudine sunt de acord cu tine. Acesta a devenit unul dintre cele mai condamnabile lucruri pentru rasa umană. Acolo ei iau toţi banii de aici care ar trebui să meargă la guvern pentru impozite, şi îi pun în reclama la toate aceste ţigări şi programe de whiskey şi lucruri ca acelea, şi îi scade din impozitele guvernului; şi apoi ei vin în jur şi iau predicatori şi-i trag prin tribunal să obţină ceva bani de la ei. Eu sunt de acord cu tine, este un lucru îngrozitor. Acum, aceea nu este... Ştiţi, este doar ceva ce aflaţi voi. Îţi mulţumesc, Soră, Frate, oricine ai fost care ai întrebat aceea.
E-92 And Ahab went and got four hundred prophets that he'd, all, kept them fed and fattened and everything; they were in good shape. And they come up there, and they all prophesied with one accord, said, "Go up, and God will give you the victory. Go Up to Ramoth-gilead and there God will take the thing for you." One of them made himself a pair of horns and begin to run around as an illustration, said, "By these iron horns, you'll push them plumb out of the country; belongs to you."
E-94 . Acum, aici este una bună. Întrebare: Există locuri în Biblie aşa ca I Samuel 18:10, care zice că un duh rău de la Dumnezeu a făcut lucruri. Eu nu înţeleg un "duh rău de la Dumnezeu." Te rog explică aceasta.
E-93 But you know, there's something about a man of God that just don't go for all of that. See? If it don't ring out with the Scripture, there's something wrong. Any true believer... So Jehoshaphat said, "Well, them four hundred looks all right. They look like good men."
"Oh, they are," perhaps Ahab said.
But Jehoshaphat said, "Haven't you got one more?" Why one more when you've got four hundred with one accord? 'Cause he knowed there was something that didn't sound just right. See?
He said, "Yes, we have got one more, the son of Imlah up here," said, "but I hate him." Sure. He'll close his church any time he can. He'll run him out of the country. See? "Sure, I hate him."
"Why do you hate him?"
"He's always prophesying evil against me." I believe Jehoshaphat knowed right then there was--something wasn't right.
So he said, "Go up and get Micaiah." So they went up after him, and here he come down...
So when they went up, they sent a messenger and said, "Now, wait a minute. Now, they've got four hundred Doctors of Divinity down there. They're the best there is in the country, with Ph-double-LD's, and everything." Said, "Now, you know, you poor little unlearned man, you're not going to disagree with all that clergy."
E-89 Ei bine, poate cu ajutorul Domnului, eu pot. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este un Duh rău. Dar fiecare duh din fiecare lucru este supus lui Dumnezeu. Şi El face totul să lucreze conform cu ce vrea El. Vedeţi?
E-94 Imlah said this, or I mean, Micaiah said this: "I'll not say nothing till God puts it in my mouth, and then I'll say exactly what He says." I like that. I like that. In other words, "I'll stay with the Word," no matter what the rest of them said.
He said, "Well," said, "I'm telling you. If you want to be throwed out, you'd better say the same thing."
So he went down there. And he said, "Shall I go up?"
He said, "Go ahead." Said, "Give me tonight. Let me talk it over with the Lord." I like that. So that night the Lord appeared to him, and the next day he go up. And he said, as was going up, he said, "Go ahead; but I seen Israel like sheep without a shepherd, scattered on the hills." Oh, my. That let the wind out of him.
And he said, "Didn't I tell you? I knowed it. That's exactly the way he does all time, saying something evil against me."
E-90 Acum, la întrebarea ta, tu vorbeşti despre duhul rău care a ieşit de la Dumnezeu să-l chinuiască pe Saul. El era într-o toană, formă decăzută-stare, deoarece, în primul rând, el era căzut. Şi când voi daţi înapoi, un duh rău-Dumnezeu va îngădui un duh rău să vă chinuiască.
E-95 Why? He was staying with the Word. Why? A prophet before him, the Word of God coming from Elijah, the real prophet, he said, "Because you shed the blood of innocent Naboth, the dog's will lick your blood too." And he told him evil. Elijah had done went to heaven. But he knowed that Elijah had the Word of God, so he stayed with the Word. I like that. Stay with the Word.
E-91 Eu aş vrea să vă citesc vouă ceva în-într-un moment. Eu am un alt gând aici despre aceasta. Vedeţi? Fiecare duh trebuie să fie supus lui Dumnezeu. Vă amintiţi când Iosafat şi Ahab mergeau afară la război? Şi primul lucru să-l ştiţi, acolo era un-ei au fost aşezaţi în porţi. Şi Iosafat era un om neprihănit, şi el a zis (cei doi împăraţi şedeau acolo, şi ei şi-au unit forţele împreună)-şi astfel el a zis, "Să întrebăm pe Domnul dacă să mergem afară sau nu."
E-96 If the Bible said Jesus Christ the same yesterday, today, and forever; His power is yet the same; the Holy Ghost is for whosoever will let him come, stay with the Word. Yes, sir. No matter what the rest of them say, how well fed and how many schools they've went through, that has nothing to do with it. So then he said...
This great big fellow with the horns on his head, going to push it--the country out from beyond the king, he walked up and smacked him in the mouth (this little preacher). He knowed he was just a little holy-roller so there wasn't nothing would be said about it, so he just smacked him in the mouth. He said, "I want to ask you something." Said, "Which way did the Spirit of God go when It went out of me if you got It?" He said, "You'll understand when you're setting in the cage out yonder as a captive."
E-92 Şi Ahab a mers şi a adus patru sute de profeţi pe care i-a avut, toţi, i-a ţinut hrăniţi şi îngrăşaţi şi de toate; ei erau în formă bună. Şi ei au venit acolo sus, şi ei toţi au profeţit într-un acord, zicând, "Suie-te, şi Dumnezeu îţi va da victoria. Suie-te la Ramot-galaad şi acolo Dumnezeu va lua lucrul acela pentru tine." Unul din ei şi-a făcut o pereche de coarne şi a început să alerge în jur ca o ilustrare, zicând, "Prin aceste coarne de fier, tu îi vei scoate drept afară din ţară; îţi aparţine ţie."
E-97 He said, "I seen God setting on a throne (Amen. Now, listen.), and the host of heaven was gathered around Him." What was the matter? His prophet had already said what was going to happen to Ahab. God... That wasn't Elijah said that; that was the anointed prophet. That was the Word of the Lord: THUS SAITH THE LORD. And Micaiah said, "I seen all the host of heaven gathered around God in a great conference. And they were talking one with another. And the Lord said, 'Who can We get to go down--which one of you can go down and deceive Ahab, to get him out there to fulfill the Word of God, to get him shot? Who can we get to go down?'"
E-93 Dar voi ştiţi, există ceva privitor la un om al lui Dumnezeu care doar nu merge pentru toate acelea. Vedeţi? Dacă aceasta nu sună cu Scriptura, acolo este ceva greşit. Orice credincios adevărat... Astfel Iosafat a zis, "Ei bine, cei patru sute par în ordine. Ei arată ca oameni buni."
"Oh, ei sunt," poate că a zis Ahab.
Dar Iosafat a zis, "Nu mai ai tu încă unul?" De ce încă unul când tu ai patru sute într-un acord? Pentru că el a ştiut că acolo era ceva care nu suna tocmai bine. Vedeţi?
El a zis, "Da, noi mai avem încă unul, fiul lui Imla, aici sus," a zis, "dar eu îl urăsc." Sigur. El va închide biserica lui ori când poate el. El îl va alunga afară din ţară. Vedeţi? "Sigur, eu îl urăsc."
"De ce îl urăşti?"
"El întotdeauna profeţeşte rău împotriva mea." Eu cred că Iosafat a ştiut chiar atunci că acolo era-ceva nu era în ordine.
Astfel el a zis, "Mergeţi sus şi aduceţi pe Mica."
Astfel ei au mers sus după el, şi aici vine el jos... Astfel când ei au mers sus, ei au trimis un mesager şi a zis, "Acum, stai un minut. Acum, ei au avut patru sute de Doctori în Divinitate acolo jos. Ei sunt cei mai buni care există în ţară, cu Ph, LLD-uri, şi fiecare lucru." Zicea, "Acum, tu ştii, tu sărman omuleţ neînvăţat, tu nu vei fi în dezacord cu toată preoţimea aceea."
E-98 Well, the one was saying this one or that one. And after while, a evil spirit, a lying spirit come up from underneath and said, "If you'll just permit me. I'm a lying spirit. I'll go down and get in all them preachers, 'cause they haven't got the Holy Ghost; and I'll make them (They're just school-trained boys.)--and I'll go down, and get in every one of them, and deceive them, and make them prophesy a lie." Did he say it? And he said, "That's the way we'll deceive." So he went down.
He said--God said, "You have My permission to go."
And he went down and got into those false prophets, school-trained ministry, and made them prophesy a lie. It was a lying spirit working to the will of God.
E-94 Imla a zis aşa, sau eu vreau să spun, Mica a zis aşa: "Eu nu voi spune nimic până când Dumnezeu nu-mi pune în gură, şi atunci eu voi spune exact ce spune El." Mie îmi place asta. Mie îmi place asta. Cu alte cuvinte, "Eu voi sta cu Cuvântul." Nu contează ce spune restul dintre ei, el a zis, "Ei bine," a zis, "Eu îţi spun. Dacă tu vrei să fii aruncat afară, tu mai bine ai spune acelaşi lucru."
Deci el a mers acolo jos. Şi el a zis, "Să mă duc sus?"
El a zis, "Mergi înainte." Zicea; "Dă-mi seara aceasta.
Lasă-mă să o vorbesc cu Domnul." Îmi place asta. Astfel în noaptea aceea Domnul i s-a arătat, iar ziua următoare el s-a dus sus. Şi el a zis, cum se ducea sus, a zis, "Mergi înainte; dar l-am văzut pe Israel ca oile fără păstor, împrăştiate pe deal." Oh, vai! Aceea a dezumflat vântul din el.
Şi el a zis, "Nu v-am spus? Am ştiut-o. Acela-i exact felul cum face el tot timpul, zicând ceva rău împotriva mea."
E-99 Let me... Just something else you might... See here, just a minute. Watch this. I want you to turn with me to I Corinthians the 5th chapter, the 1st verse, just a minute. I Corinthians... And watch this if you want to see something of God making something--how that those evil spirits, how that they'll--they'll move... All right, Paul speaking:
It is reported commonly that there's fornications among you, and such fornications that it is not... named among the Gentiles,... (What do you think about that amongst the church?)... that One should have his father's wife.
And ye are puffed up, and have not... (Let's see. I believe I turned two pages at...)... You are... And you are Puffed up, and have not rather mourned, that... (Now, wait a minute here. Am I... Yeah, that's right. Yeah.)... mourned... (That's it.)... puffed up, and have not... mourned, that he that has done this deed might be taken away from among you.
E-95 De ce? El stătea cu Cuvântul. De ce? Un profet înaintea lui, Cuvântul lui Dumnezeu venind de la Ilie, adevăratul profet, el a zis, "Pentru că tu ai vărsat sângele inocentului Nabot, câinii vor linge şi sângele tău." Şi el i-a spus rău. Elisei a mers la Cer. Dar el a ştiut că Elisei avea Cuvântul lui Dumnezeu, astfel el a stat cu Cuvântul. Îmi place asta. Staţi cu Cuvântul.
E-100 I'm--don't know. I don't believe that anyone would say unto this or cutting back, but I'm only defending what I believe on: If a man is once filled with the Spirit he cannot lose It. See, see?
For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that has so done this deed,
In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, and my spirit, with the power of the Lord Jesus Christ,
To deliver such a one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
E-96 Dacă Biblia spune că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci; puterea Lui încă este aceeaşi; Duhul Sfânt este pentru oricine vrea, el să vină, să stea cu Cuvântul. Da, domnule! Nu contează ce spun restul dintre ei. Cât de bine hrăniţi şi prin cât de multe şcoli ei au trecut, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta.
Deci atunci el a zis... Acest om mare cu coarnele pe capul lui, mergând să o împingă-ţara afară de dincolo de împărat, el a păşit sus şi l-a lovit în gură (pe acest mic predicator). El a ştiut că el era doar un mic holy roller aşa că acolo nu era nimic de spus despre aceasta, astfel el doar l-a pocnit peste gură. El a zis, "Eu vreau să te întreb ceva." Zicea, "În ce parte a mers Duhul lui Dumnezeu când El a ieşit afară din mine dacă tu Îl ai?"
E-101 God, telling the holy church, which is His body here on earth, that (Now, this is after the Old Testament, in the New.)--telling a man that was so filthy and dirty amongst the people that he lived with his own father's wife... Said, "Such a thing in the body of Christ... You, church, turn him over to the devil for the destruction..." See? God permits the... And when He got something He has to see done to put a whip on somebody, He'll turn an evil spirit loose on them so that they'll torment that person and bring them back. Now, we find out this man after...
E-97 El a zis, "Tu vei înţelege când vei şedea acolo afară în cuşcă ca un captiv." El a zis, "L-am văzut pe Dumnezeu şezând pe un tron (Amin! Acum ascultaţi!), şi oştirea Cerului era adunată în jurul Lui." Care era situaţia? Profetul Lui a spus deja ce i se va întâmpla lui Ahab. Dumnezeu... Acela nu era Ilie care a zis asta; acela era profetul uns. Acela era Cuvântul Domnului, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi Mica a zis, "Am văzut toată oştirea Cerului adunată în jurul lui Dumnezeu într-o mare conferinţă. Şi ei vorbeau unul cu altul. Şi Domnul a zis, 'Pe cine îl putem Noi face să meargă jos-care din voi poate să meargă jos să-l amăgească pe Ahab, să-l ducem afară acolo să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu, să fie împuşcat? Pe cine îl putem Noi lua să meargă jos?"'
E-102 That's what's the matter with the churches today. When a man comes into the body of Christ and becomes one of the members and starts doing evil, instead of you all getting together and doing this very same thing... And you, Branham Tabernacle, do that. Because as long as you're holding him up, he's under the Blood. And he just keeps doing the same old thing over and over and over all the time. You get together and turn him over to the devil for the destruction of the flesh, that his spirit is--like--might be saved in the day of the Lord. And watch the whip of God come in. Watch the devil take ahold of him. That's a evil spirit gets him.
E-98 Ei bine, unul a zis pe acesta sau pe acela. Şi după un timp, un duh rău, un duh de minciună a venit sus din dedesubt şi a zis, "Dacă îmi vei permite doar. Eu sunt un duh de minciună. Mă voi duce jos şi voi intra în toţi predicatorii aceia, căci ei nu au Duhul Sfânt; şi-i voi face (ei sunt doar băieţi instruiţi de şcoală)-şi mă voi duce jos, şi voi intra în fiecare din ei, şi-i voi amăgi, şi-i voi face să profeţească o minciună." A spus-o el? Şi el a zis, "În felul acela vom amăgi noi." Astfel el a mers jos.
E-103 And this boy here straightened out. He come back. We find out in II Corinthians where he really cleaned up before God.
E-99 El a zis-Dumnezeu a zis, "Tu ai permisiunea Mea să mergi." 99 Şi el a mers jos şi a intrat în acei profeţi falşi, predicatori pregătiţi în şcoli, şi i-a făcut să profeţească o minciună. El era un duh de minciună lucrând spre voia lui Dumnezeu. Lăsaţi¬mă... Doar altceva voi aţi putea... Vedeţi aici, doar un minut. Priviţi aceasta. Eu vreau să deschideţi cu mine la I Corinteni capitolul al 5-lea, 1-ul verset, doar un minut. I Corinteni... Şi priviţi aceasta dacă vreţi să vedeţi ceva, despre Dumnezeu făcând ceva-cum că acele duhuri rele, cum că ele vor-ele se vor mişca... În regulă, Pavel vorbeşte:
Se raportează obişnuit că între voi sunt preacurvii, şi astfel de preacurvii că aceasta nu este... numită nici printre Neamuri, ... (Ce credeţi despre aceea prin biserică?) ... ca unul să aibe pe nevasta tatălui său.
Şi voi sunteţi umflaţi de mândrie, şi nu aţi (Să vedem. Eu cred că am întors două pagini la...) Voi sunteţi-Şi voi sunteţi umflaţi de mândrie, şi nu aţi jălit mai degrabă, că... (Acum, aşteptaţi un minut aici. Sunt eu Da, asta-i adevărat. Da.) ... jălit... (Aceea este.) umflaţi de mândrie, şi nu aţi... jălit, ca cel ce a făcut această faptă să fi fost dat afară din mijlocul vostru.
E-104 Look at Job, a perfect man, a just man. And God permitted the evil Devil to come upon him, and chastise him, and everything else for the perfecting of his spirit. See? So evil spirits has... God uses evil spirits many times to work out His plan and His will,
95. Now, here's one that's really a sticker. Question... I think it's the same person, 'cause it looks like the same handwrite: If a person must have the Holy Ghost to be--have the Holy Ghost to be converted and to go in the rapture, what will be the state of children that have died before the years of accountability? And when will they rise?
E-100 Eu sunt-nu ştiu. Nu cred că cineva ar zice despre aceasta sau să taie înapoi, dar eu doar apăr ceea ce cred eu: Dacă un om este odată umplut cu Duhul el nu-L poate pierde. Vedeţi, vedeţi?
Căci eu cu adevărat, eram absent în trup, dar prezent în duh, am judecat deja, ca şi când aş fi fost prezent, privind pe cel care a făcut fapta aceasta,
În Numele Domnului Isus Cristos, când voi sunteţi adunaţi împreună, voi şi duhul meu, cu puterea Domnului Isus Cristos,
Să dăm pe un astfel de om pe mâna Satanei pentru distrugerea cărnii, pentru ca duhul să poată fi salvat în ziua Domnului Isus.
E-105 Now, my brother, sister, I cannot tell you that. There's no Scripture on it in the Bible as I can find anywhere. But I can express my thoughts. Now, this'll strengthen you that believes in grace of God. You see, the person wants to know (which is a very good question. See?)--the person wants to know what resurrection, what will happen to a baby, that if he has to have the Holy Ghost in order to go in the rapture... As I have said, that's right. That's according to the Bible. That's the teaching of the Scripture. Not to--not to go to heaven... Because the Holy Ghost filled people is the first resurrection the Elect. And the remnant of those... The rest of the dead live not for a thousand years. After the millennium, then the second resurrection, the great white throne judgment. See? That's exactly Bible order.
But this person wants to know what about these babies. They... In other words, did they have the Holy Ghost before they were born? Did they receive It? Now, that I cannot tell you.
E-101 Dumnezeu, spunând sfintei Biserici, care este Trupul Lui aici pe pământ, că (acum, aceasta este după Vechiul Testament, în Noul)-spunând unui om care era aşa de întinat şi murdar între oameni încât el trăia cu nevasta tatălui lui. A zis, "Un astfel de lucru în Trupul lui Cristos Voi, Biserica, daţi-l pe mâna diavolului pentru nimicirea " Vedeţi? Dumnezeu îngăduie... Şi când El are ceva El trebuie să o vadă făcută, să pună un bici pe cineva, El va da drumul unui duh rău peste ei aşa ca ei să chinuiască persoana aceea şi-şi să-i aducă înapoi. Acum, noi aflăm că acest om după...
E-106 But now, let us say like this. We know that babies that die, regardless of their parent, they are saved. Now, I disagree with the school of prophets on that. They said if it was--died with a parent that was sinful, that that baby would go to hell, rot away; there'd be no more to it. Well, Jesus... John said when Jesus come, "Behold the Lamb of God that take away the sin of the world." And if that baby was a human being, which would have to come under the judgments of God, and Jesus died to take away the sin, all sin was expelled before God when Jesus died for that purpose. Your sins were forgiven. My sins were forgiven. And the only way that you can ever be forgiven is to accept His pardon. Now, the baby cannot accept its pardon, so it hasn't done nothing. It hasn't done nothing at all. So it is absolutely freely to go to heaven.
E-102 Aceea este treaba cu bisericile astăzi. Când un om vine în Trupul lui Cristos şi devine unul dintre membri şi începe să facă răul, în loc ca voi să vă adunaţi împreună şi să faceţi tocmai acelaşi lucru... Iar voi, Tabernacolul Branham, faceţi asta. Pentru că atât timp cât voi îl ţineţi sus, el este sub Sânge. Şi el doar continuă să facă acelaşi lucru vechi iarăşi şi iarăşi şi iarăşi tot timpul. Voi veniţi împreună şi daţi-l pe mâna diavolului pentru nimicirea trupului, ca duhul lui să fie-ca-să poată fi salvat în ziua Domnului. Şi priviţi biciul lui Dumnezeu venind înăuntru. Priviţi cum diavolul îl apucă. Acela-i un duh rău care-l apucă.
E-107 But you will say, "Will they go in the rapture?" Now--now, this is my own word; this is my thought now. Don't... I can't prove this by the Bible. But look. If God before the foundation of the world knew every human being would ever be on earth... Do you believe that? He knowed every gnat, every flea, every fly; He knowed everything that would ever be on the earth. If He knowed that...
E-103 Şi acest băiat de aici s-a îndreptat. El a venit înapoi. Noi aflăm în II Corinteni unde el într-adevăr s-a curăţit înaintea lui Dumnezeu.
E-108 Look. Let's take for instance, Moses. When Moses was born, he was a prophet. Before Jeremiah... God told Jeremiah, "Before you was even formed in your mother's womb, before you was ever formed in her womb, I knew you, and sanctified you, and ordained you a prophet to the nations, John the Baptist, 712 years before he was born, Isaiah saw him in a vision, said, "He's the voice of one crying in the wilderness."
E-104 Priviţi la Iov, un om perfect, un om drept. Şi Dumnezeu a permis unui drac rău să vină peste el, şi să-l pedepsească, şi toate celelalte pentru desăvârşirea duhului lui. Vedeţi? Astfel duhurile rele au... Dumnezeu foloseşte duhuri rele de multe ori să lucreze planul Lui şi voia Lui.
E-109 The predestination or the foreknowledge of God knows all about the little babies (See?), what they were to do. And He knowed they would die. He knowed. Nothing can happen without God knowing about it. Nothing can happen to... Just like the Good Shepherd, how He goes in... Now, to take this by Scripture, I couldn't say the Scripture says so-and-so. I'm just taking it for my thought.
96. Now, the next question is one I think that maybe someone was--what I said the other night. Explain a wife being saved by bearing a child.
E-95 . Acum, iată una care este într-adevăr una înţepătoare. Întrebare (Eu cred că este aceeaşi persoană, căci pare a fi acelaşi scris de mână): Dacă o persoană trebuie să aibe Duhul Sfânt să fie-aibe Duhul Sfânt să fie convertit şi să meargă în răpire, care va fi starea copiilor care au murit înainte de anii responsabilităţii? Şi când vor învia ei?
E-110 The wife isn't saved by bearing a child. But let's turn now to I Timothy 2:8 just a minute. And let's just find out what the Bible says about the child. Now, I realize that's a Catholic doctrine, that the Catholic says the woman is saved in childbearing, by bearing a child. But let's not... I don't believe that. I Timothy the 2nd chapter, and let's begin at the 8th verse and read just a moment now. All right, listen.
In like manner also, that your women adore themselves in modest apparel... (We oughtn't to ask that, should we? Listen at this.)... with shamefacedness... (Whew.)... and sobriety; not with broiding her hair, or gold, or pearls, or costly array; (Brethren, I'm helping you here; I hope. All these new bonnets every day or three days you see. That ain't become Christians.)
But (which becometh women Professing godliness) with good works.
Let your women learn in silence with all subjections.
But I suffer not a woman to teach, or to usurp authority over... men, but to be... silent.
For Adam was first formed, and then Eve. Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if... (Now, He's not talking to the woman of the world, having babies.)... if she continues in faith... (See? If she continues. She's already... That's the woman he's talking about, the woman that's already saved. See?)... and charity and holiness with all sobriety.
E-105 Acum, fratele meu, soră, eu nu pot să-ţi spun asta. Nu este Scriptură despre aceasta în Biblie ca eu să pot găsi undeva. Dar eu pot să-mi exprim gândurile. Acum, aceasta vă va întări pe voi care credeţi în harul lui Dumnezeu. Voi vedeţi, persoana vrea să ştie (care este o întrebare foarte bună. Înţelegeţi?)¬persoana vrea să ştie ce înviere-ce i se va întâmpla unui bebeluş, că dacă el trebuie să aibe Duhul Sfânt pentru ca să meargă în răpire... Aşa cum am zis, aceea este adevărat. Aceea este conform cu Biblia. Aceea este învăţătura Scripturii. Nu să-nu să mergi la Cer... Deoarece oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt este prima înviere, cei Aleşi. Iar rămăşiţa celor... Restul celor morţi nu vor trăi pentru o mie de ani. După Mileniu, apoi a doua înviere, marele Tron Alb de judecată. Vedeţi? Aceea este exact ordinea Bibliei. Dar această persoană vrea să ştie cum este cu aceşti bebeluşi. Ei... Cu alte cuvinte, au avut ei Duhul Sfânt înainte ca ei să se nască? L-au primit ei? Acum, asta eu nu vă pot spune.
E-111 Not by having a baby makes her saved, but because that she is raising children, doing her duty, not raising cats, dogs, and whatmore to take the place of a child, as they do today, giving it a mother's love so that she can go out and run around all night. Some people do that. Sorry, but they do it. That's awful rude for me to say, but the truth is the truth. See? They don't want a baby to be tied down with it. But in childbearing, if she continues in faith, holiness, and all sobriety, she'll be saved. But the "if" is, you shall be saved too, "if" you're borned again. You shall--you can be healed "if" you believe. You can receive the Holy Ghost "if" you believe It, get ready for It, "if" you are ready for It. And she shall be saved "if" she keeps doing these things (See?), but not because she's a woman. So that's right, brother, sister. It isn't a Catholic teaching at all.
Now, I want... Here's another one which is a very sticky one. Then we've got one more. I think maybe we have time for it. I just took up our time. Now, this is just--this is just the aftereffects of the revival. This is the aftereffects of the meeting, these questions.
97. Now, Brother Branham (typewritten), is it Scripture for a person to speak in tongues and to interpret his own message? If so, please explain I Corinthians--or Corinthians 14:19 and also Corinthians 14:27.
E-106 Dar acum, să spunem aşa: Noi ştim că bebeluşii care mor, indiferent de părinţii lor, ei sunt salvaţi. Acum, eu nu sunt de acord cu şcoala de profeţi despre aceea. Ei au zis că dacă el era-a murit având un părinte care era păcătos, că acel bebeluş va merge în iad, putrezindu-se; nu va mai fi nimic din el. Ei bine, Isus... Ioan a zis când a venit Isus, "Iată Mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii." Şi dacă acel bebeluş era o fiinţă umană, care va trebui să vină sub judecăţile lui Dumnezeu, şi Isus a murit să ia la o parte păcatul, tot păcatul a fost eliminat înaintea lui Dumnezeu când Isus a murit pentru acel scop. Păcatele voastre au fost iertate. Păcatele mele au fost iertate. Şi singura cale prin care voi puteţi vreodată să fiţi iertaţi este să acceptaţi iertarea Lui. Acum, bebeluşul nu poate să-şi accepte iertarea, deci el nu a făcut nimic. El nu a făcut nimic deloc. Astfel el este absolut liber să meargă la Cer.
E-112 All right, let's go over to that Scripture and see what it says. And then we'll see whether we keep this Scriptural. We want to always be Scriptural. In Corinthians 14... Now, the person wants to know if it's Scriptural for a man to interpret his own message that he spoke in tongues. "If so, explain Corinthians 14:19." Now, let's see, 14 and 19. All right, here we are.
Yet in the churches I... rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand... in... unknown tongues.
Now, the next one is the 27th verse, they want to know.
If any man speaks in a unknown tongue, let it be by two, or at... most by three, and that by courses; and let one interpret.
E-107 Dar voi veţi zice, "Vor merge ei în răpire?" Acum-acum, acesta este cuvântul meu propriu; acesta este gândul meu acum. Să nu... Eu nu pot dovedi aceasta prin Biblie. Dar priviţi. Dacă Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a ştiut fiecare fiinţă umană care va fi vreodată pe pământ... Credeţi voi asta? El a ştiut fiecare ţânţar, fiecare purice, fiecare muscă, El a ştiut fiecare lucru care va fi vreodată pe pământ. Dacă El a ştiut că...
E-113 Now, I take what the person's trying to get at (which I want--I'm going to read something to you just a moment). But I think what the brother or sister is trying to get at, "Is it right for a person that's speaking in tongues to also interpret the message that he said?" Now, dear beloved friend, if you'll just read the 13th verse in the same chapter, it'll tell you:
Wherefore let him that speaketh in a unknown tongue pray that he may interpret.
Sure. He can interpret his own message. Now, if we just... Let's just... Well, you... Read the all of it here, and you can see it's... Just read that whole chapter. It's very good, and explains it.
E-108 Priviţi. Să luăm spreA exemplu pe, Moise. Când Moise s-a născut, el era un profet. Înainte Ieremia... Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, "Înainte chiar să fii format în pântecele mamei tale, înainte chiar să fii format în pântecele ei, Eu te-am cunoscut, şi te-am sfinţit, şi te-am rânduit să fii un profet la neamuri." Ioan Botezătorul, cu 712 ani înainte să se nască, Isaia l-a văzut într-o viziune, a zis, "El este glasul celui ce strigă în pustie."
E-115 Now, speaking in tongues... Now, while we're on that, and this being taped, I want to say that I believe just as much in speaking in tongues as I believe in Divine healing, and the--the baptism of the Holy Ghost, the second coming of Christ, and the power of the world to come; I believe just as much in that as I believe, but I believe speaking in tongues has its place just like the coming of Christ has its place; Divine healing has its place; everything has its place.
E-109 Predestinarea sau cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu cunoaşte totul despre copilaşii mici (vedeţi?), ce urmau ei să facă. Şi El ştia că ei vor muri. El ştia. Nimic nu se poate întâmpla fără ca Dumnezeu să ştie despre aceasta. Nimic nu se poate întâmpla la... Întocmai ca Păstorul cel Bun, cum merge El în... Acum, să luăm aceasta prin Scriptură, eu nu aş putea spune că Scriptura spune aşa şi aşa. Eu doar iau aceasta ca gând al meu.
E-116 Now, to you people, I've got a chance to say this now, and I'd like to explain it. And if I'm hurt anyone, I don't mean it. I don't mean to cause confusion. But listen. What's been the matter with speaking in unknown tongues by the Pentecostal people (which is myself; I am Pentecostal. See?)... Now, what's been the trouble is this: that they don't reverence it. And another thing, they just let it go at random. They don't come back to the Word.
E-96 . Acum, întrebarea următoare este una de care cred eu poate cineva a fost-ce am spus seara trecută. Explică o nevastă fiind mântuită prin naşterea unui copil.
E-117 Now, listen. Here's the way--let--here's the way the church is set up. Now, in a Pentecostal church, if I was pastoring this church, I'd tell you how I would have it set up (See?), if I was--would be here all the time to pastor it. I would subscribe to every gift in the Bible: to believers first to be baptized into the Holy Ghost. And then, every gift of I Corinthians 12 would have to be operating in my church, if I could get them in there, the whole body operating.
E-110 Nevasta nu este salvată prin naşterea unui copil. Dar să deschidem acum la I Timotei 2:8 doar un minut. Şi doar să aflăm ce spune Biblia despre copil. Acum, eu îmi dau seama că aceea este o doctrină Catolică, că Catolicul spune că femeia este salvată în naştere de copii, prin naşterea unui copil. Dar să nu... Eu nu cred asta. I Timotei al 2-lea capitol, şi să începem cu versetul al 8-lea, şi să citim doar un moment acum. În regulă, ascultaţi.
Tot la fel, ca femeile voastre să se gătească într-o îmbrăcăminte modestă... (Noi nu ar trebui să întrebăm asta, nu-i aşa? Ascultaţi la aceasta.) ... cu ruşine... (Iuh!) ... şi cumpătare; nu cu împletituri în părul ei, sau aur, sau perle, sau podoabe scumpe; (Fraţilor, eu vă ajut aici, eu sper. Toate aceste bonete noi în fiecare zi sau la trei zile. Voi vedeţi? Aceea nu se cade pentru Creştini.)
Ci (cum se cuvine femeilor care profesează evlavia) cu fapte bune.
Femeile voastre să înveţe în tăcere cu toată supunerea.
Dar eu nu sufăr o femeie să înveţe, sau să uzurpe autoritate peste ... bărbat, ci să fie... tăcută.
Căci Adam a fost format întâi, şi apoi Eva.
... Adam nu a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită a fost în încălcare.
Totuşi ea va fi salvată prin naşterea de copii, dacă... (Acum, El nu vorbeşte către femeia din lume, să aibe copii.) ... dacă ea continuă în credinţă ... (Vedeţi? Dacă ea continuă. Ea este deja ... Aceea este femeia despre care vorbeşte el, femeia care este deja salvată. Vedeţi?) ... şi milostenie şi sfinţenie cu toată cumpătarea.
E-118 Now, if you notice... Not making remarks now... And remember, I wouldn't say one word contrary; I might blaspheme the Holy Ghost. And God knows I wouldn't say that wrong. See? But I'm only saying this to try to give you the view of the Scripture after studying it now for nearly twenty years. I been preaching for nearly thirty years. And I've just been through everything, just pulled through; you can imagine what it's been like, and watching every man, and the doctrine, the world over, and taking it because it's my interest. It's the interest to human beings besides myself. I've got to leave here. You've got to leave here. And if I go as a false prophet, I'll lose my own soul and lose yours with me. So it's more than--it's more than daily bread; it's more than popularity; it's more than anything else; it's life to me. See? And I want to always be the very deepest of sincere.
E-111 Nu prin a avea un bebeluş o face mântuită, ci pentru că ea creşte copii, făcându-şi datoria, nu crescând pisici, câini, şi câte altele să ia locul unui copil, aşa cum fac ele astăzi, dându¬i dragostea de mamă aşa ca ea să poată merge afară şi să alerge în jur toată noaptea. Unii oameni fac aceea. Cu părere de rău, dar ei o fac. Asta este foarte dur ca eu să spun, dar adevărul este adevăr. Vedeţi? Ele nu vor un bebeluş să fie legate de el. Dar în naşterea de copii, dacă ea continuă în credinţă, sfinţire, şi toată cumpătarea, ea va fi salvată. Dar este un dacă, şi voi veţi fi salvate, dacă sunteţi născute din nou. Voi veţi-voi puteţi fi vindecate dacă credeţi. Voi puteţi primi Duhul Sfânt dacă voi Îl credeţi, pregătiţi-vă pentru El, dacă sunteţi gata pentru El. Şi ea va fi salvată dacă ea continuă să facă aceste lucruri (vedeţi?), dar nu pentru că ea este o femeie. Deci asta-i adevărat, frate, soră. Aceasta nu este o învăţătură Catolică deloc. Acum, eu vreau... Aici este alta care este foarte înţepătoare. Apoi noi mai avem încă una. Mă gândesc că poate avem timp pentru ea. Eu doar am folosit timpul nostru. Acum, aceasta este doar-aceasta este doar efectele după trezire. Acestea sunt efectele de după adunare, aceste întrebări.
E-119 Now, you go into a Pentecostal church, the first thing... (I don't mean all of them. Some of the are...) Most of the time you get into a church and start preaching; while you're preaching, someone will raise up and speak in tongues. Now, that dear person may be perfectly filled with the Holy Ghost, and that may be the Holy Ghost speaking through that person; but the thing of it is, they're untrained. If this ministry at the platform is under inspiration speaking, the spirit of the prophets is subject to the prophet. See? "Let all things be done..." Now, get over here in Paul why he says that "when one speaks," and so forth... "when he come in, there's just a confusion."
E-97 . Acum, Frate Branham (este scrisă cu maşina), este Scriptură ca o persoană să vorbească în limbi şi să-şi tălmăcească propriul lui mesaj? Dacă este, te rog să explici I Corinteni-sau Corinteni 14:19 şi de asemeni Corinteni 14:27.
E-120 Now, I've been making a altar call, and someone raise up and speak in tongues. It just... Well, you just might as well quit making the altar call. It stops it. See?
E-112 În regulă, să mergem acolo la Scriptura aceea şi să vedem ce spune. Şi apoi vom vedea dacă noi ţinem aceasta Scriptural. Noi vrem să fim întotdeauna Scriptural. Şi Corinteni 14. Acum, persoana vrea să ştie dacă este Scriptural ca un bărbat să-şi tălmăcească mesajul lui propriu pe care-l vorbeşte în limbi. "Dacă este aşa, explică Corinteni 14:19." Să vedem, 14 şi 19." În regulă, iată-l aici.
Totuşi în biserici eu... mai degrabă vorbesc cinci cuvinte cu înţelegerea mea, ca prin glasul meu să pot învăţa şi pe alţii, decât zece mii... în... limbi necunoscute.
Acum, următorul este versetul al 27-lea, care vor să-l ştie.
Dacă un om vorbeşte într-o limbă necunoscută, să fie prin doi, sau cel... maximum prin trei, şi aceea pe rând; şi unul să tălmăcească.
E-121 And then, another thing. A lot of times people raise up and speak in tongues, and people set and chewing chewing gum, looking around. If God's a-speaking, keep still, listen. If that's the truth, if that is the Holy Ghost speaking in that person, you set still and listen, be reverent. The interpretation might come to you. See? Set still; listen for an interpretation. Now, if there is no interpreter in the church, then they're supposed to hold their peace in the body.
E-113 Acum, eu iau ce încearcă persoana să obţină la (care eu vreau-eu vă voi citi ceva doar un moment). Dar mă gândesc că la ce fratele sau sora încearcă să ajungă, "Este corect pentru o persoană care vorbeşte în limbi să şi interpreteze mesajul pe care l-a zis?" Acum, dragă prietene preaiubit, dacă vei citi doar al 13-lea verset în acelaşi capitol, acesta îţi va spune:
De aceea cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută să se roage ca el să poată tălmăci.
E-122 And then, when they speak with a unknown tongue, the Bible said, let them speak to themselves to them and God. He that speaks in an unknown tongues edifies himself. Now, that's unknown tongues; dialects, languages is different. "They're nothing," he says, "But what makes a sound has a meaning. But you." If a trumpet sounds, you've got to know what it sounds like (... just blow it) or you won't know how to prepare yourself for battle. If anyone speaking in tongues, and just "toot"; that's all there is to it, who knows what to do. But if it starts the reveille, that means "get up." If it blows the taps, that means "get down." See? If it blows the charge, that means "charge." It's got to give a meaning, and just not just speaking alone. So in the church, if there is no interpreter, but that there is an interpreter, then tongues are what belongs in the church.
E-114 Sigur. El poate interpreta propriul lui mesaj. Acum, dacă noi doar... Haide doar... Ei bine, voi Citiţi acesta tot de aici, şi voi puteţi vedea că Aceasta este Doar citiţi capitolul acela întreg. Este foarte bun, şi o explică.
E-123 Now, to your question, dear friend, that says, "I'd rather speak five thousand--one--five words in un--and so people can understand me than five thousand (or whatevermore it says) in unknown tongue." That's true. But read on down: "... except it be by revelation or by interpretation to edification." See? To edify...
E-115 Acum, vorbirea în limbi... Acum, în timp ce suntem la aceea, şi aceasta fiind înregistrată, eu vreau să spun că eu cred tot aşa de mult în vorbirea în limbi aşa cum eu cred în vindecare Divină, şi-botezul Duhului Sfânt, a doua venire a lui Cristos, şi puterea lumii care va veni; eu cred tot aşa de mult în aceea cum eu cred, dar eu cred că vorbirea în limbi îşi are locul întocmai cum îşi are locul venirea lui Cristos; vindecarea Divină îşi are locul ei; fiecare lucru îşi are locul.
E-124 Now, I'll just kinda give you a little notion what if--what... If I was to pastor this church that's coming, if God would call me to pastor it, here's the way I'd run it: I'd try to find every person in there that had a gift. And I'd have those people to meet about a hour before the services ever started in a room to themselves. Let them set under the Spirit. And the first thing you know, one comes down he's got a gift of speaking in tongues. And he speaks in tongues. Everybody set still. And then one raises up and interprets what he says. Now, before that can be given to the church, the Bible says it has to be judged between two or three witnesses. Now, that is men who has discernment of spirit (See?), 'cause a lot of times evil powers gets in there. See? Paul spoke of it. But then, God's power's in there too. Tell me a congregation where evil doesn't set. Tell me where the sons of God are gathered together that Satan isn't in the midst of them. It's everything. So don't frown at that. See? Satan's everywhere.
Now, here we are. Someone speaks in tongues. Now, there's three setting there that's got the Spirit of discernment. And one speaks in tongues and gives a message. Now, it cannot be quoting Scripture, 'cause God don't use vain repetitions, and He told us not to. See? So it isn't that; It's a message to the church.
E-116 Acum, către voi oameni, eu am o şansă să spun aceasta acum, şi mi-ar place s-o explic. Şi dacă am rănit pe cineva, eu nu o intenţionez. Eu nu intenţionez să cauzez confuzie. Dar ascultaţi. Care era chestiunea cu vorbirea în limbi necunoscute de către poporul Penticostal (care sunt eu însumi; eu sunt Penticostal. Vedeţi?) ... Acum, ceea ce era necazul este aceasta: că-ei nu o respectă. Şi un alt lucru, ei doar o lasă să meargă la nimereală. Ei nu vin înapoi la Cuvânt.
E-125 We've had two things in this revival so far. Watch what each one of them was--perfect, right on the dot. See? Moved in. One man raised up, and spoke in tongues, and gave the interpretation, and swung right, go back around, and vindicated that message that just went forth. The other one raised the other night and said in the--under the inspiration of prophecy, and said something, not knowing what he was saying; and then at the end he spoke out, "Blessed is he that cometh in the Name of the Lord." Quickly something caught me right quick and said, "Otherwise blessed is he who believes that this is the Lord has come."
E-117 Acum ascultaţi. Iată felul-să-iată felul cum este stabilită biserica. Acum, într-o biserică Penticostală, dacă eu păstoream această biserică, eu vă spun cum aş avea-o eu stabilită (vedeţi?), dacă eu eram-aş fi aici tot timpul să o păstoresc. Eu aş subscrie la fiecare dar din Biblie. Le spun oamenilor mai întâi să fie botezaţi în Duhul Sfânt. Şi apoi, fiecare dar din I Corinteni 12 va trebui să funcţioneze în biserica mea, dacă aş putea să-i aduc acolo, ca tot trupul să opereze.
E-126 See the inter--then the Holy Spirit fell in the building last night. See? That's for edification. I was standing there trying to tell the people that they must receive the Holy Ghost. And the devil had come in around the people, saying, "Don't listen; set still."
My sister said, "Bill, I was so happy while you were preaching; felt like I could raise up and jump through the wall."
I said, "Raise up and jump." That's all.
And she said, "But when you went to doing that," and said, "the people begin shouting," said, "then I just felt like I was an old nothing."
I said, "That's the devil. That's Satan. When he come in to do that," I said, "then you should raised up anyhow." We are priests to God, making spiritual sacrifice--sacrifice, the fruits of our lips giving praise to His Name. See?
E-118 Acum, dacă observaţi... Nu fac remarcă acum. Şi amintiţi¬vă, eu nu aş spune nici un cuvânt contrar-eu aş putea huli Duhul Sfânt. Şi Dumnezeu ştie că eu nu aş spune aceea greşit. Vedeţi? Dar eu spun aceasta numai să încerc să vă dau expunerea Scripturii după ce am studiat-o acum de aproape douăzeci de ani. Eu am predicat de aproape treizeci de ani. Şi eu doar am trecut prin fiecare lucru, doar am trecut înainte; vă puteţi imagina cum a fost. Şi urmărind fiecare om, şi învăţătura, în toată lumea. Şi am luat-o pentru că este interesul meu. Este interesul faţă de fiinţele umane în afară de mine. Eu trebuie să plec de aici. Voi trebuie să plecaţi de aici. Şi dacă eu mă duc ca un profet fals, eu îmi voi pierde sufletul meu şi-l pierd pe al vostru cu mine. Astfel este mai mult decât-este mai mult decât pâinea zilnică; este mai mult decât popularitatea; este mai mult decât orice altceva; este viaţă pentru mine. Vedeţi? Şi eu vreau întotdeauna să fiu chiar cel mai adânc de sincer.
E-128 Now, now, here's what happens. Then the Holy Spirit broke, 'cause that was just... "Blessed is he who believeth." Two, three nights straight I tried to lay that in there; and then the Holy Spirit spoke and said (under inspiration)--said, "Blessed is he that cometh in the Name of the Lord." And before I could say anything, I'd done said it over, "Blessed is he who believes the Lord has come in this." You see? And I've just been talking this; the Holy Ghost is God Himself in you. See? And they'd caught it. See? And then the Holy Ghost fell among the people. See how It--it edifies, prophecy.
E-119 Acum, voi mergeţi într-o biserică Penticostală, primul lucru... (eu nu spun că toţi din ei. Unii din ei sunt...) De cele mai multe ori tu ajungi într-o biserică şi începi să predici; în timp ce predici, cineva se ridică sus şi vorbeşte în limbi. Acum, persoana aceea scumpă poate fi umplută perfect cu Duhul Sfânt, şi acela poate fi Duhul Sfânt vorbind prin acea persoană, dar treaba este că, ei sunt neinstruiţi. Dacă această slujbă de la platformă este vorbire sub inspiraţie, duhul profeţilor este supus profetului. Vedeţi? "Toate lucrurile să se facă..." Acum, mergeţi aici la Pavel de ce spune el că "când unul vorbeşte," şi aşa mai departe... "când el a venit înăuntru, acolo era doar o confuzie."
E-129 Now, there's a difference between prophecy and a prophet, Prophecy goes from one to another, but a prophet is born from the cradle a prophet. They have THUS SAITH THE LORD. No judging of them. You don't see them stand before Isaiah, or Jeremiah, any of them prophets, because they had THUS SAITH THE LORD. But a spirit of prophecy amongst the people; you have to watch that, 'cause Satan will slip in there. See? Now. But it must be judged.
E-120 Acum, eu am făcut o chemare la altar, şi cineva se ridică şi vorbeşte în limbi. Aceasta doar... Păi, tu ai putea tot atât de bine să încetezi să faci chemarea la altar. Aceasta o opreşte. Vedeţi?
E-130 Now, we're--we're going to have a revival. Now, watch this real close now, you ministers. We're fixing a revival. All right. Or maybe we're just having regular church service. The church is on fire. It should be all the time. Well, maybe we got five or six people that's gifted people; one speaks with tongues, two or three maybe speaks with tongues, four or five with tongues, got the gift of tongues, speaking in unknown tongues. Two or three of them can interpret. Maybe there's one, two, or three of them that's got gifts of wisdom. All right. They all meet, those gifted people... You... Them gifts are given to you not to play with, not to say, "Glory to God, I speak with tongues. Hallelujah." You'll--you're--you're degrading yourself. They're given to you to work with. And your part in the church should come before the main service starts, because the unlearned is going to be among us.
E-121 Şi atunci, un alt lucru. De multe ori oamenii se ridică şi vorbesc în limbi, iar oamenii şed şi mestecă gumă de mestecat, privind în jur. Dacă Dumnezeu vorbeşte, staţi liniştiţi, ascultaţi! Dacă acela este Adevărul, dacă acela este Duhul Sfânt care vorbeşte în persoana aceea, voi staţi liniştiţi şi ascultaţi, fiţi respectoşi. Tălmăcirea ar putea veni la tine. Vedeţi? Staţi liniştiţi; ascultaţi după o tălmăcire. Acum, dacă nu este tălmăcitor în biserică, atunci ei ar trebui să-şi păstreze tăcerea în Trup.
E-131 Then you get off into the room, and you set there, you people together, because you're coworkers in the Gospel. Then you set there. "Lord, is there anything You want us to know tonight? Speak to us, oh, heavenly Father," offering prayer, supplications; sing songs. Directly down comes the Spirit, falls on somebody, speaks in tongues. One rises up and said, "THUS SAITH THE LORD..." What is it? Listen. "Go tell Brother Jones to move away from the place where he's living, for tomorrow afternoon there'll be a cyclone sweep that country; and it's going to take his house. Take his goods and get away."
E-122 Şi atunci, când ei vorbesc într-o limbă necunoscută, Biblia a zis, ei să-şi vorbească lor către ei şi Dumnezeu. Cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută se zideşte pe sine. Acum, acelea sunt limbile necunoscute; dialecte, limbi sunt diferit. "Ele nu sunt nimic," el zice... Dar ce face un sunet are un înţeles. Dar voi Dacă o trâmbiţă sună, voi trebuie să ştiţi cum sună ea (doar o sună) sau voi nu ştiţi cum să vă pregătiţi pentru luptă. Dacă cineva vorbeşte în limbi, şi doar "tuut"; aceea este totul de ea, cine ştie ce să facă. Dar dacă ea începe deşteptarea, aceea înseamnă "sculaţi!" Dacă sună stingerea, aceea înseamnă "puneţi-vă jos." Vedeţi? Dacă sună atacaţi aceea înseamnă "atacaţi." Ea trebuie să dea un înţeles, şi nu doar să vorbească numai singură. Tot aşa în biserică, dacă nu există tălmăcitor, dar dacă există un tălmăcitor, atunci limbile sunt ceea ce aparţin în biserică.
E-132 Now, that--that sounds good. But wait a minute. There has to be three men there that's got the Spirit of discernment. One of them say, "It was of the Lord." The other one say, "It was of the Lord." That's two against three--two or three witnesses. All right. They write that down on a piece of paper. That's what the Spirit said. All right. They go back to praying, thanking the Lord.
E-123 Acum, la întrebarea ta, dragă prietene, aceea spune, "Eu mai degrabă aş vorbi cinci mii-cinci cuvinte în-şi aşa oamenii pot să mă înţeleagă decât cinci mii (sau oricât de multe se zice) în limbă necunoscută." Asta-i adevărat. Dar citiţi înainte în jos: "... numai dacă aceasta să fie prin descoperire sau prin tălmăcire spre zidire." Vedeţi? Să zidească.
E-133 After while "THUS SAITH THE LORD (a prophet raises up)--THUS SAITH THE LORD, tonight, coming from New York City will be a woman; she's on a stretcher; she'll come into the building on a stretcher. She has a green scarf around her head. She's dying with cancer. What's caused her to be this way, the Lord holds against her: one time she stole money from His church when she was sixteen years old. Tell Brother Branham to tell her these things. THUS SAITH THE LORD, if she'll make that right, she shall be healed." Wait a minute. That sounds awful good, but wait a minute. You going to put your name on this paper, discerner? Are you going to put your name?
E-124 Acum, eu vă voi da doar cumva o noţiune mică cum dacă¬ce... Dacă eu urma să păstoresc această biserică care vine, dacă Dumnezeu m-ar chema să o păstoresc, iată felul cum aş conduce-o: eu aş încerca să găsesc fiecare persoană de acolo care are un dar. Şi i-aş pune pe oamenii aceia să se întâlnească cam cu o oră înainte să înceapă serviciul, într-o cameră ei singuri. Ei să stea sub Duhul. Şi primul lucru să-l ştiţi, unul vine jos el are un dar de vorbire în limbi. Şi el vorbeşte în limbi. Fiecare stă liniştit. Şi apoi unul se ridică şi tălmăceşte ce zice el. Acum, înainte ca aceea să poată să fie dată bisericii, Biblia zice că trebuie să fie judecată între doi sau trei martori. Acum, acela este omul care are deosebirea duhului (vedeţi?), căci de multe ori puteri rele intră acolo. Pavel a vorbit despre aceasta. Dar apoi, şi puterea lui Dumnezeu este acolo. Spuneţi-mi de o adunare unde nu şade răul. Spuneţi-mi unde sunt adunaţi fiii lui Dumnezeu unde Satan nu este în mijlocul lor. Este fiecare lucru. Astfel să nu vă încruntaţi la aceea. Vedeţi? Satan este peste tot. Acum, iată-ne aici. Cineva vorbeşte în limbi. Acum, există trei care stau acolo care au Duhul de discernământ. Şi unul vorbeşte în limbi şi dă un mesaj. Acum, el nu poate să citeze Scriptură, deoarece Dumnezeu nu foloseşte repetiţii zadarnice, şi El a spus să nu o facem. Vedeţi? Astfel nu este aceea. Este un mesaj către biserică.
E-134 "It was of the Lord." One said, "It was of the Lord." Then--then you write it down, "THUS SAITH THE LORD, tonight there'll be a woman come in, certain-certain thing." The one with the discernment of spirit, two or three of them sign their name to it. All these messages are given. All right.
E-125 Noi am avut două lucruri în această trezire până acum. Priviţi ce era fiecare din ele-perfect, chiar la punct. Vedeţi? S¬au mişcat înăuntru. Un om s-a ridicat, şi a vorbit în limbi, şi a dat tălmăcirea, şi s-a întors drept înapoi în jur, şi a adeverit mesajul acela care tocmai a mers înainte. Celălalt s-a ridicat seara trecută, şi a zis în-sub inspiraţia profeţiei, şi a zis ceva, fără să ştie ce a spus el; iar apoi la sfârşit el a spus, "Ferice este de cel ce vine în Numele Domnului." Repede ceva m-a apucat chiar repede şi a zis, "Cu alte cuvinte ferice de cel ce crede că aceasta este Domnul a venit."
E-135 Then after while they begin to hear the bell ring. Church has begin to take up. Then they bring these messages, lay them right here on the desk. Right here's where they're supposed to be laying. I'm off somewhere studying, praying. After while I walk out after the songs are being sung. The church is all in order, people coming, setting, meditating, praying; that's what you're supposed to do, not come to church and talk one with another; come to the church to talk to God. Have your fellowship out there. See? We're fellowshipping with God now. And we come here talking, everything quietly, reverently, the Spirit moving. The pianist come to the piano about five minutes before the song service starts, start real sweetly:
Down at the cross where my Saviour died,
Down there for cleansing from sin I cried,...
Or some good sweet song, real quietly. It brings the Presence of the Holy Ghost into the meeting. See? All right.
E-126 Vedeţi inter-apoi Duhul Sfânt a coborât în clădire seara trecută. Vedeţi? Aceea este pentru zidire. Eu stăteam acolo încercând să spun oamenilor că ei trebuie să primească Duhul Sfânt. Iar diavolul a venit în jurul oamenilor, zicând, "Să nu ascultaţi; staţi liniştiţi."
Sora mea a zis, "Bill, am fost aşa de fericită în timp ce tu predicai; am simţit de parcă m-aş fi putut ridica şi să sar prin zid."
Am zis, "Ridică-te şi sari." Asta-i tot.
Şi ea a zis, "Dar când tu ai mers să faci aceea," şi a zis, "oamenii au început să strige," a zis, "atunci doar am simţit de parcă am fost un nimic vechi."
E-136 The people setting there, some of them are real--start weeping and come up to the altar, repent before the service ever starts. The Holy Spirit's there. See? The church is in travail. Christians are praying; they got their positions. They're not setting there chewing chewing gum, saying, "Hey, Liddie, give me some of your lipstick; I want... You know. You know. I need... You know, the other day when I was down there shopping, I tell you; I almost stepped on your toes. Did I ever seen such... What do you think about that?" Oh, mercy. And call it the house of God. Why, it's a disgrace. The body of Christ coming together... There we set.
The men setting by "Say, you know when we went over there, this so-and-so and so-and-so-and-so..." That's all right outside, but in here it's the house of God.
E-127 Am zis, "Acela-i diavolul. Acela-i Satan. Când el intră să facă aceea," am zis, "tu ar fi trebuit să te ridici oricum." Noi suntem preoţi lui Dumnezeu, făcând jertfe-jertfe spirituale, roada buzelor noastre dând laude Numelui Său. Înţelegeţi?
E-137 Come in praying; take your positions. I'm talking now, not to your churches, brethren. I don't know what you do; I'm talking to this tabernacle. I'm talking to my own back door. See? That's right.
E-128 Acum, acum, iată ce s-a întâmplat. Apoi Duhul Sfânt a izbucnit, căci aceea a fost doar... "Ferice de cel ce crede." Două, trei seri la rând eu am încercat să pun aceea înăuntru acolo; şi apoi, Duhul Sfânt a vorbit şi a zis (sub inspiraţie)-a zis, "Ferice de cel ce vine în Numele Domnului." Şi înainte ca eu să pot spune ceva, eu am spus-o din nou. "Ferice este de cel ce crede că Domnul a venit în aceasta." Vedeţi? Şi eu doar am vorbit aceasta, Duhul Sfânt este Dumnezeu Însuşi în voi. Vedeţi? Şi ei ar fi reţinut-o. Vedeţi? Şi atunci Duhul Sfânt a coborât între oameni. Vedeţi cum Aceasta-Aceasta edifică, profeţia.
E-138 Now, when you come in like that, then the first thing you know, the pastor walks out. He's freshly. He don't have to be answering this, that, and the other. He's coming right out of the--the dew of his ministry. He's been under the power of the Holy Spirit. He walks right into where more tongues of fire are gathered together. It's almost a pillar now (See?); she's moving around. He walks out here, picks up this. "A message from the church: 'THUS SAITH THE LORD, Brother Jones to move from his house. Tomorrow afternoon at 2 o'clock a cyclone shall sweep his land. Take his things and get away.'" Brother Jones gets that. All right. That's on record. "THUS SAITH THE LORD, there'll be a woman by the name of So-and-so will come in here tonight, and it was--she's done so-and-so." (As I've just said, see, like that.) All right, that lays over. That's it. They've already got their position now in the church. All right.
E-129 Acum, există o diferenţă între profeţie şi un profet. Profeţia merge de la unul la altul, dar un profet este născut din leagăn un profet. Ei au AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Nu-i judecare pentru ei. Voi nu-i vedeţi înaintea lui Isaia, sau Ieremia, oricare din acei profeţi, pentru că ei aveau AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dar un duh de profeţie printre oameni; voi trebuie să urmăriţi aceea, căci Satan se va strecura acolo. Vedeţi? Acum. Dar aceasta trebuie să fie judecată.
E-139 Then he takes the message. And the first thing you know, he starts preaching. Nothing's to interrupt; it's already taken place. Now, we're going ahead. We've preached the message.
E-130 Acum, noi vom-noi vom avea o trezire. Acum, priviţi aceasta foarte atenţi acum, voi slujitorii. Noi pregătim o trezire. În regulă. Sau poate noi doar avem un serviciu de biserică obişnuită. Biserica este în flăcări. Ea ar trebui să fie tot timpul. Ei bine, poate noi avem cinci sau şase oameni care sunt oameni înzestraţi; unul vorbeşte în limbi, doi sau trei poate vorbesc în limbi, patru sau cinci în limbi, au darul limbilor, vorbesc în limbi necunoscute. Doi sau trei din ei pot să tălmăcească. Poate există unul-doi, sau trei din ei care au daruri de înţelepciune. În regulă. Ei se întâlnesc cu toţii, acei oameni înzestraţi... Voi... Darurile acelea vă sunt date nu să vă jucaţi, nu să spuneţi, "Slavă lui Dumnezeu, eu vorbesc în limbi! Aleluia!" Voi veţi-voi vă-voi vă degradaţi pe voi înşivă. Ele vă sunt date să lucraţi cu ele. Iar partea voastră în biserică ar trebui să vină înainte ca slujba principală să înceapă, căci cei neînvăţaţi vor fi între noi.
E-140 And the--after while when the... The first thing you know when the message is over, the healing line starts. Here comes a woman. Someone spoke in tongues and said she was coming. See? Every one of us knows what's going to happen. Every one of us knows it. See how the faith begins to build with them tongues of fire standing over you now. She's begin to accumulate together. Why, it's just a finished work; that's all. That woman... I'll say, "Mrs. So-and-so, from New York City, setting here..." See?
"Oh, that's right. How did you know that?"
"It's a message from the Lord to the church. When you were sixteen years old, wasn't you at a certain, certain place and done--taken some money from the church, and stole it, and went out, and got new clothes with it?"
"Oh, that's right. That is right."
"That's exactly what God has told us tonight through a Brother So-and-so, spoke with tongues; Brother So-and-so interpreted; Brother So-and-so here said, of the discernment, said it was from the Lord. And that's the truth?"
"Yes."
"Then, THUS SAITH THE LORD, go make it right, and you'll get over your cancer."
E-131 Apoi voi mergeţi jos în cameră, şi staţi acolo, voi oamenii împreună, căci voi sunteţi împreună lucrători în Evanghelie. Apoi voi staţi acolo. "Doamne, este ceva ce vrei Tu ca noi să ştim în seara aceasta? Vorbeşte-ne, oh, Tată ceresc," oferind rugăciuni, stăruinţe; cântând cântări. Duhul coboară direct jos, cade peste cineva, vorbeşte în limbi. Unul se ridică şi zice, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Ce este aceasta? Ascultaţi. "Mergeţi spuneţi-i Fratelui Jones să se mute din locul unde el locuieşte, căci mâine după-masă un ciclon va lovi ţinutul acela; şi acesta îi va lua casa. Să-şi ia bunurile şi să plece!"
E-141 Brother Jones goes home, gets the wagons, backs up, gets his furniture, and gets away from there. At 2 o'clock tomorrow afternoon [Brother Branham makes a sound to illustrate--Ed.] "swowey" goes the whole thing off. See? Then the church glorifies... "Thank you, Lord Jesus, for Your goodness." Now, that's what it is, to edify, for the church.
E-132 Acum, aceea-aceea sună bine. Dar aşteptaţi un minut. Acolo trebuie să fie trei oameni care au Duhul de discernământ. Unul din ei zice, "A fost de la Domnul." Celălalt zice, "A fost de la Domnul." Aceea este doi din trei-doi sau trei martori. În ordine. Ei scriu aceea pe o bucată de hârtie. Aceea este ce a spus Duhul. În ordine. Ei merg înapoi să se roage, mulţumind Domnului.
E-142 Now, what if it doesn't happen after they've said it. Then you got a evil spirit among you. You don't want that evil thing. Why do you want something evil when the--the skies are full of Pentecostal real? Don't take an old substitute from the Devil. Get something real. God's got it for you. Then don't you have no more meetings and put anything up here, till God already vindicates that you're right, 'cause you're a helper to the church in the working of the Gospel. Now, you understand it what it is?
E-133 După un timp, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL (un profet se ridică)-AŞA VORBEŞTE DOMNUL, deseară, o femeie va veni din New York City; ea este pe o targă; ea va veni în clădire pe o targă. Ea are o eşarfă verde în jurul capului ei. Ea este pe moarte cu cancer. Ceea ce a cauzat-o să fie în acest fel, Domnul ţine împotriva ei-odată ea a furat bani de la Biserica Lui când ea era în vârstă de şaisprezece ani. Spuneţi-i Fratelui Branham să-i spună aceste lucruri. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, dacă ea va îndrepta aceea, ea va fi vindecată." Aşteptaţi un minut. Aceea sună foarte bine, dar aşteaptă un minut. }ţi vei pune tu numele tău pe această hârtie, discernătorule? Îţi vei pune tu numele tău?
E-143 And tongues--unknown tongues... No man he--knows what he's talking about. He speaks; but every sound has a meaning. That has a meaning [Brother Branham claps his hands--Ed.] "Gluck, gluck, gluck." that has--that's a--that's a language somewhere.
E-134 "Aceasta a fost de la Domnul." Unul a zis, "Aceasta a fost de la Domnul." Atunci-atunci voi o scrieţi jos, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, în seara aceasta va fi o femeie care va intra, cutare, cutare lucru." Acela cu deosebirea duhului, doi sau trei din ei îşi semnează numele la aceasta. Toate aceste mesaje sunt date. În regulă.
E-144 When I was in Africa, I never believed it, but everything that made a noise had some kind of a meaning to it. The Bible said there's no sound without a significance, without a meaning. Every sound that's made has some meaning to something. Why, I'd hear people say... I'd say, "Jesus Christ, the Son of God."
E-135 Apoi după o vreme ei încep să audă clopotul sunând. Biserica a început să se umple. Atunci ei aduc aceste mesaje, le aşează chiar aici pe pupitru. Chiar aici este unde trebuie ele să fie aşezate. Eu sunt afară pe undeva studiind, rugându-mă. După o vreme eu păşesc afară după ce cântările sunt cântate. Biserica este toată în ordine, oamenii vin, se aşează, meditează, se roagă; asta-i ceea ce trebuie voi să faceţi. Nu să veniţi la biserică şi să vorbiţi unul cu altul, veniţi la biserică Asă vorbiţi cu Dumnezeu. Aveţi părtăşia voastră acolo afară. Înţelegeţi? Noi avem părtăşie cu Dumnezeu acum. Şi noi venim aici vorbind, totul în tăcere, respectoşi, Duhul se mişcă. Pianistul vine la pian cu vreo cinci minute înainte ca serviciul de cântări să înceapă, să înceapă foarte lin:
Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu,
Jos acolo pentru curăţire din păcat am plâns, ...
sau ceva cântare bună dulce, foarte încet. Aceasta aduce Prezenţa Duhului Sfânt în adunare. Vedeţi? În regulă.
E-145 One of them would go, bu-bu booo-boo-bu-bu [Brother Branham imitates the sound of an African interpreter--Ed.]. Another go, gluck unh uck-uck-ungk [Brother Branham again illustrates--Ed.]. And that was, "Jesus Christ, the Son of God." See? It had a... And not mean nothing to me, but to them it was a language just same as I'm speaking to you. When the interpreter of the Zulu, the Xhosa, the Basothu, and whatevermore come along, every one that was said, everyone understood. And these things that you hear these people just muttering off, and thinks it's a lot of jabbering, it isn't; it's got a meaning. So we ought to reverence it, put it in its place.
E-136 Oamenii stau acolo. Unii din ei sunt foarte-încep să plângă şi vin sus la altar, se pocăiesc înainte ca serviciul să înceapă. Duhul Sfânt este acolo. Vedeţi? Biserica este în dureri. Creştinii se roagă; ei au poziţiile lor. Ei nu stau acolo mestecând gumă de mestecat, zicând, "Măi, Liddie, dă-mi ceva din rujul tău de buze; eu vreau... Tu ştii. Tu ştii. Am nevoie... Tu ştii, zilele trecute când eram acolo jos făcând cumpărături, eu îţi spun, eu aproape că am călcat pe vârful degetelor tale. Am mai văzut eu astfel... Ce crezi despre aceea?" Oh, milă! Şi o numiţi casa lui Dumnezeu. Păi, este o dizgraţie. Trupul lui Cristos vine împreună. Acolo stăm noi.
Omul care stă alături, "Spune, tu ştii când noi eram acolo, acest cutare-şi-cutare şi cutare-şi-cutare-şi-cutare..." Aceea este în ordine afară, dar aici înăuntru este casa lui Dumnezeu.
E-146 Now, maybe there's been no message. Now, the service is over; the altar call's being made. And after while someone (There's been no message back there.)--somebody raises up as soon as they get a chance to. The Holy Spirit... Now, the Bible said, "If there be no interpreter, let him hold his peace." No matter how bad it's trying to speak, hold your peace.
E-137 Intraţi rugându-vă; luaţi-vă poziţia. Eu vorbesc acum, nu către bisericile voastre, fraţilor. Eu nu ştiu ce faceţi voi; eu vorbesc către acest tabernacol. Eu vorbesc la uşa mea din spate. Vedeţi? Asta-i adevărat.
E-147 Say, "I can't do it." The Bible said you could. See? So that--that settles it. See? Let him hold his peace.
E-138 Acum, când intraţi în felul acela, atunci primul lucru care-l ştiţi, pastorul păşeşte afară. El este împrospătat. El nu trebuie să răspundă la aceasta, aceea, şi cealaltă. El vine drept afară din-roua slujbei lui. El a fost sub puterea Duhului Sfânt. El păşeşte chiar acolo unde sunt adunate multe limbi de foc împreună. El este aproape un stâlp acum (vedeţi?), el se mişcă în jur. El păşeşte afară aici, ridică aceasta. "Un mesaj din biserică: 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Fratele Jones să se mute din casa lui. Mâine după-masă la ora 2 un ciclon va bântui pământul lui. Să-şi ia lucrurile şi să plece."' Fratele Jones primeşte aceea. În regulă. Aceea este în evidenţă. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, acolo va fi o femeie cu numele de Cutare-şi-cutare care va veni aici deseară, şi ea era-ea a făcut cutare-şi-cutare." (Aşa cum tocmai am zis, vedeţi, în felul acela.) În regulă, aceea stă acolo. Aceea este. Ei deja şi-au luat poziţia lor acum în biserică. În ordine.
E-148 Then when it--the chance comes where everything's in order, then if the Holy Spirit jumps on him to give the message, then give it. That's exactly what you should do. Then the interpretation comes, said, "There's a woman in here by the name of Sally Jones (I hope that woman's not in here by that name, but...)--Sally Jones. (See?) Tell her that this is the last night of her calling. Make it right with God, 'cause she's got a short time she'll be here." Now, Sally Jones will run to the altar just as quick as she can get there (See?), 'cause that's her last call. See? That's giving a message, or a vindication, or something.
E-139 Apoi el ia mesajul. Şi primul lucru care-l ştiţi, el începe să predice. Nimic nu este să întrerupă; aceasta a avut deja loc. Acum, noi mergem înainte. Noi am predicat mesajul.
E-149 That is the Pentecostal church in operation. There's no possibilities for evil spirits to slip in, because it's already... The Bible gives exactly, "Let it be by courses, and that by three; and let two or more judge." That's the church. But where we got it today? Jump up, carry-on, laugh and go on while somebody's speaking in tongues; another looking, talking about something else and crowding around; the pastor doing something; or somebody crowding around. Well, that's not right. Maybe the pastor preaching, and somebody get up and interrupt him in the... Maybe reading the Bible and somebody... Reading the Bible, and somebody back there speaking in tongues... Oh, no. See? Preacher up preaching in the pulpit, somebody raise up and interrupt him, speaking in tongues. It's all right. I don't say it isn't the Holy Ghost, but you ought to know how to use the Holy Ghost (See?), to use It.
Now, I--I'm taking... Have you got room for one more? Then, tomorrow's Sunday. Then, we'll... Let's just...
98 Here's one. I think it's the most gracious. And now, if you all just bear with me just a few minutes longer, please. And then, I'll--I want you--I want you to get this. I saved this purposely. This is my last one.
Now, first, I'm going to read the two things that the person asked. It's on an old piece of paper, wrote with a beautiful handwrite, have no idea who it was, no name signed to--to any of them.
98. Brother Branham, is it right for ministers to make long pulls for money in their services, telling that God has told them that so many in the audience are supposed to give so much? If this is right, I want to know. Or if it is wrong, I want to know. This has disturbed me terribly.
E-140 Şi după o vreme când... Primul lucru care-l ştiţi când mesajul se termină, rândul de vindecare începe. Aici vine o femeie. Cineva a vorbit în limbi şi a zis că ea vine. Vedeţi? Fiecare din noi ştie ce se va întâmpla. Fiecare din noi o ştie. Vedeţi cum credinţa începe să zidească cu limbile acelea de foc care stau peste voi acum. Ea începe să se acumuleze împreună. Păi, aceasta este doar o lucrare terminată; asta-i tot.
Acea femeie... Eu voi zice, "D-nă Cutare-şi-cutare, din New York City, care şade aici..." Vedeţi?
"Oh, asta-i adevărat. Cum aţi ştiut asta?"
"Este un mesaj de la Domnul către biserică. Când tu erai în vârstă de şaisprezece ani, nu ai fost într-un cutare, cutare loc şi ai făcut-luat ceva bani de la biserică, şi i-ai furat, şi ai mers afară, şi ţi-ai cumpărat haine noi cu ei?"
"Oh, asta-i adevărat. Asta-i adevărat."
"Asta-i exact ce ne-a spus Dumnezeu în seara aceasta printr-un Frate Aşa-şi-aşa, a vorbit în limbi; Fratele Aşa-şi-aşa a tălmăcit; Fratele Aşa-şi-aşa de aici a zis, din discernământ, a zis că era de la Domnul. Şi acela-i adevărul."
"Da!"
"Atunci, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, du-te şi îndreaptă aceasta, şi tu vei trece de cancerul tău."
E-150 Now, you see, friend, I'm going to tell you; I'm going to tell you what I think. See? Now, that don't mean it right. I think it's terrible. Now...
I think this. God sent me on the field. I've seen the time where I looked like I would be at least... And I--I didn't have no money at all. And I'd say, "Just pass the collection plate." And the manager would come to me and say, "Look, Billy, we're $5,000 in the red tonight, boy. Have you got the money in Jeffersonville to pay it?"
I'd say, "It's all right. God sent me here, or I wouldn't have come. See? Just pass the collection plate."
And before the meeting's over, somebody say, "You know, the Lord put on my heart to give $5,000 to this." See, see? First, be led to do it.
E-141 Fratele Jones merge acasă, ia trăsurile, dă cu spatele, îşi ia mobila, şi pleacă de acolo. La ora 2 mâine după-masă [Fratele Branham face un sunet să ilustreze – Ed.] totul se duce jos. Vedeţi? Atunci biserica slăveşte... "Îţi mulţumim Doamne Isuse, pentru bunătatea Ta." Acum, aceea este ceea ce este, să zidească, pentru biserică.
E-153 I do not believe in pulling, and begging, and bumming money. I think it's a wrong thing. Now, brother, if you do it, don't let me hurt your feelings. See? You--you might have the right-of-way from God to do it. But I'm speaking just for myself. I do not believe in it.
E-142 Acum, ce-i dacă nu se întâmplă după ce ei au spus-o. Atunci voi aveţi un duh rău printre voi. Voi nu vreţi acel lucru rău. De ce să vreţi ceva rău când-cerurile sunt pline de Cincizecime reală? Să nu luaţi un înlocuitor vechi de la diavolul. Luaţi ceva real. Dumnezeu o are pentru voi. Atunci să nu mai aveţi adunări, şi să puneţi ceva aici sus, până când Dumnezeu deja adevereşte că sunteţi corect, căci voi sunteţi un ajutor pentru biserică în lucrarea Evangheliei. Acum, voi o înţelegeţi ce este?
E-154 Now, I've even knowed of ministers going and say... I stood right--not long ago... Now, this isn't Pentecostals; this is... Well, it's churches (See?), other churches. It was at a big camp meeting. Gertie, you was with me, many others present. And they took the whole afternoon at a famous denomination, two or three of them together (That's the regular--regular churches, like our modern churches here in the city, and so forth.) at a big convention--and they took the whole afternoon, standing on the platform and threatening that--that God would destroy their crops, would give their children polio, and things like that, if they didn't put into that meeting. That's exactly the truth, with this Bible before me. I said, "It's blasphemy to God and to His followers." If God sends you He'll take care of you. If He hasn't sent you, then let the denomination take care of you then. But--but you... if God sends you, He'll take care of you.
99. What about a Christmas play in a Holy Ghost church?
E-143 Iar limbile-limbile necunoscute... Nici un om el-nu ştie despre ce vorbeşte el. El vorbeşte; dar fiecare sunet are un înţeles. Acela are un înţeles [Fratele Branham bate din palme – Ed.] "Gluck, gluck, gluck!" aceea are-aceea este o¬aceea este o limbă pe undeva.
E-155 Well, if it's about Christ, it might be all right. But if it's about Santa Claus, I don't believe in him. I--I done growed--I done growed away from that. I don't believe in Santa Claus at all. See? And some of these little Christmas things they have, I think is ridiculous. And... But I think they've took all Christ out of Christmas and put Santa Claus in it.
E-144 Când am fost în Africa, eu nu am crezut-o, dar fiecare lucru care a făcut un zgomot a avut un fel de însemnătate în el. Biblia a zis că nu există sunet fără o însemnătate, fără un înţeles. Fiecare sunet care se face are ceva însemnătate la ceva. Păi, am auzit oamenii să spună... Eu aş spune, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu."
E-156 And Santa Claus is a fiction story. (I'm not hurting any of your feelings, I hope, about the children.) But I'll tell you. Here not long ago, about twenty-five, thirty years ago, when a minister here in this city, the pastor of--of a certain big church here in the city, that I knowed real well, a bosom friend of mine, he walked to me. And Charlie Bohanon (Brother Mike, you remember Charlie Bohanon, a good friend of mine.)... Set there in his office and said, "I'll never tell my kids or have my grandchildren told that lie no more." He said, "My own little boy walked up to me after he got about twelve years old, and talking about Santa Claus..." And he said, "Why... Honey, I've got something to tell you," Said, "Mommy..." You know, and go ahead telling him what he did.
Then after he come back, said, "Then, daddy, is this Jesus the same thing?"
E-145 Unul din ei ar merge [Fratele Branham face sunetul unui interpret African – Ed.]. Altul merge [Fratele Branham din nou ilustrează – Ed.]. Şi aceea era, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu." Vedeţi? Acesta avea o... Şi nu înseamnă nimic pentru mine, dar pentru ei aceasta era o limbă tot la fel cum vă vorbesc eu vouă. Când traducătorul din Zulu, Koza, Bantu, şi câte altele care vin, fiecare care au fost spuse, fiecare a înţeles.
Şi aceste lucruri pe care voi le auziţi aceşti oameni doar mormăie, şi gândesc că este multă vorbire neînţeleasă, ea nu este; ea are un înţeles. Astfel noi se cuvine să o respectăm, să o punem în locul ei.
E-157 Tell the truth. Santa Claus is a Catholic getup about a fellow, a Kriss Kringle or Saint Nicholas, an old German Catholic saint of many years ago who went around doing good to children. And they've carried it down as a tradition. But Jesus Christ is the Son of God. He's real, and He lives.
Now, here's a question, the last one, which is a very...
E-146 Acum, poate că acolo nu a fost nici un mesaj. Acum, serviciul s-a terminat; chemarea la altar se face. Şi după o vreme cineva (nu au fost mesaje acolo în spate)-cineva se ridică îndată ce ei au o şansă să o facă. Duhul Sfânt... Acum, Biblia a zis, "Dacă acolo nu este tălmăcitor, el să-şi păstreze tăcerea." Nu contează cât de tare încearcă el să vorbească, păstrează-ţi tăcerea.
E-158 Now look. You might disagree with me at that. But if you do disagree with me, remember, let it be friendly, will you? I love you, and I don't want to--don't want to hurt you. I'm just--I'm wanting to be honest. If I can't--if I tell my boy a lie, then I'm a liar. See? I want to tell him the truth.
E-147 Ziceţi, "Eu nu pot să o fac." Biblia spune că ai putea. Vedeţi? Astfel aceea-aceea o stabileşte. Vedeţi? El să-şi păstreze tăcerea.
E-159 Now, I tell him about Santa Claus; I say, "Yeah, sure, there's Santa Claus. Watch daddy on Christmas night." See? Yeah.
E-148 Apoi, când acesta-vine şansa unde totul este în ordine, atunci dacă Duhul Sfânt sare peste el să dea mesajul, atunci să-l dea. Aceea este exact ce trebuie să faceţi. Atunci vine tălmăcirea, zice, "Există o femeie aici înăuntru cu numele de Sally Jones (eu sper că acea femeie cu numele acela nu este înăuntru aici, dar... ) – Sally Jones. (Vedeţi?) Spuneţi-i că aceasta este ultima seară a chemării ei. Să o îndrepte cu Dumnezeu căci ea are un scurt timp să fie aici." Acum, Sally Jones va alerga la altar cât de repede poate ea să ajungă acolo (vedeţi?), căci aceea este ultima ei chemare. Vedeţi? Aceea este a da un mesaj, sau o adeverire, sau ceva.
E-160 You know, the other day I was down there, and I tried that on a little girl just to see. I sure got paid back day before yesterday. I was in the building. And they was standing there, down here at the Quaker Maid. And I went down there to get the groceries. And so we, wife and I, was in there. And there was a little bitty girl, wasn't over about eighteen months old, and she was standing there going--singing, "Dingle Bells, Dingle Bells..."
And I said... In her little stand, you know, setting in the back of the little cart. I said, "Are you looking for Santa Claus?"
She said, "That's my daddy, mister."
I said, "Bless your little heart, honey. You got wisdom."
E-149 Aceea este biserica Penticostală în funcţiune. Nu există posibilităţi ca duhurile rele să se strecoare înăuntru, pentru că este deja ... Biblia dă exact, "Să fie pe rând, şi aceea prin trei; şi doi sau mai mulţi să judece." Aceea este biserica. Dar unde o avem noi astăzi? Sar sus, se agită, râd şi merg înainte în timp ce cineva vorbeşte în limbi; altul se uită, vorbeşte despre altceva şi se îngrămădesc în jur; păstorul face ceva; sau cineva se îngrămădeşte în jur. Ei bine, aceea nu este în ordine. Poate păstorul predică, şi cineva se ridică şi-l întrerupe în ... Poate citeşte Biblia şi cineva ... Citind Biblia, şi cineva acolo în urmă vorbeşte în limbi. Oh, nu! Vedeţi? Predicatorul sus în amvon predică, cineva se ridică şi-l întrerupe, vorbind în limbi. Este în ordine. Eu nu spun că nu este Duhul Sfânt, dar voi ar trebui să ştiţi cum să folosiţi Duhul Sfânt (vedeţi?), să-L folosiţi.
Acum, eu-eu vorbesc... Mai aveţi loc pentru încă una? Apoi, mâine este duminică. Apoi, noi vom... Doar să... Aici este una. Mă gândesc că este cea mai binevoitoare. Iar acum, dacă voi toţi mă suferiţi doar încă câteva minute, vă rog. Iar apoi, eu voi-eu vreau ca voi-eu vreau ca voi să reţineţi aceasta. Am păstrat aceasta cu scop. Aceasta este a mea ultima.
Acum, întâi, eu voi citi cele două lucruri pe care le-a întrebat persoana. Este pe o bucată veche de hârtie, scrise cu un scris frumos de mână. Nu am idee cine era, nu este semnat nume la-la vreuna din ele.
E-161 Now, here is a real sticker, friends. And in this... Then I'll close. Oh, it's--it's a dandy Scripture, but it's a sticker to every person, seems to be. And it stuck me for years and years; and only by the grace of God... And my precious wife, setting right back there now, when she heard that I had that question this afternoon, she said, "Bill, how do you answer that?" She said, "I've always wondered that myself." Said, "I never could understand it." And said...
I said, "Come down tonight, sweetheart. I'll do my best by the help of God."
100. Brother Branham, please explain Hebrews 6:4 to 6.
E-98 . Frate Branham, este drept ca predicatori să facă trageri îndelungate pentru bani în serviciile lor, spunând că Dumnezeu le-a spus că atâţia din audienţă trebuie să dea aşa de mult? Dacă aceasta este corect, eu vreau să ştiu. Sau dacă este greşit, eu vreau să ştiu. Aceasta m-a conturbat teribil.
E-161 That's one time it really... See, now you'll have to watch here on our faith, grace, security of the believers, perseverance of the saints--perseverance, rather, of the saints. Hebrews the 6th chapter, 4 to 6...
Now, as soon as it--finish this, then I hope that God will help me to make it real clear to you. I'm sorry; I--I got my message for tonight; maybe I'll preach the same thing in the morning at the--at the service, Then I'll be going.
E-150 Acum, tu vezi, prietene, eu îţi voi spune, eu îţi voi spune ce gândesc eu. Înţelegi? Acum, aceea nu înseamnă că este corect. Eu cred că este teribil.
E-162 Now, this is a real sticker. See? Now, you have to watch. Now remember, we believe and teach at this church, not that everything comes up and shouts, everything that speaks in tongues, everything that shake hands with the preacher, has got Eternal Life. But we believe if you've got Eternal Life, if God has give you Eternal Life, you've got It forever. See? Because look. If it didn't, Jesus is a--found a false teacher. In St. John 5:24, He said, "He that heareth My words and believeth on Him that sent Me has Everlasting Life, and shall never come to the judgment, but has passed from death unto Life." Now, argue with Him. "All the Father has given Me... No man can come to Me except the Father draws him. (I'm quoting Scripture.) All that comes... No man can come to Me except My Father draws him first. And all, that My Father has given Me will come to Me. (See?) And all that comes to Me, I'll give them Everlasting Life (St. John 6), and will raise him up at the last days." That's His words.
E-151 Acum, mă gândesc aceasta. Dumnezeu m-a trimis pe câmp. Am văzut timpul unde eu se părea că eu aş fi cel puţin... Şi eu-eu nu am avut bani deloc. Şi eu ziceam, "Doar treceţi farfuria de colectă."
Iar managerul a venit şi a zis, "Uite, Billy, noi avem $5000 în roşu în seara aceasta, Băiete. Aveţi voi banii în Jeffersonville să o plătească?"
E-163 Now look. If I want to go back to Ephesians the 1st chapter, Paul preaching... Now, the Corinthians, each one had a tongue and a song. You notice the other churches didn't have that trouble. He never said nothing about it. Did He ever mention tongues anywhere in the Ephesian church, the Roman church? No. They had tongues and everything just like the Corinthians did, but they had it set in order. The Corinthians just couldn't get it in order. See? But Paul went down there and set the church in order.
Now, he... I believe, as Oral Roberts says, "God's a good God." Don't you believe that?
E-152 Eu ziceam, "Este în ordine. Dumnezeu m-a trimis aici, sau eu nu aş fi venit. (Vedeţi?) Doar treceţi farfuria de colectă."
Şi înainte ca adunarea să se termine, cineva a zice, "Ştiţi, Domnul mi-a pus pe inimă să dau $5000 la aceasta." Vedeţi, vedeţi? Mai întâi, să fiţi călăuziţi să o faceţi.
E-164 And you say, "Well, what about the Pentecostals with the tongues then, Brother Branham?" I think they got the Holy Ghost. Sure they did. All right, why? Look. You believe He's a good God?
Thomas said one time, "You know, Lord..."
All of the rest of them believed Him. Said, "Oh, we know He's real."
"Oh," Thomas said, "no, no, I don't believe it. The only way I'll believe it, I'll have to have some evidence. I'll have to stick my fingers in His side and in the prints of the nails in His hands."
He's a good God. He said, "Come on, Thomas. Here you are."
"Oh," Thomas said, "now I believe."
E-153 Eu nu cred în a trage, şi cerşi, şi cerşind bani. Eu cred că este un lucru greşit. Acum, frate, dacă voi o faceţi, nu mă lăsaţi să vă rănesc simţurile. Vedeţi? Voi-voi aţi putea să aveţi dreptul de la Dumnezeu să o faceţi. Dar eu vorbesc numai pentru mine. Eu nu cred în aceasta.
E-165 He said, "Yes, Thomas, after you seen Me, and felt Me, and put My hand--your hands in My side, you believe. But how much greater is their reward who had never seen and yet believe." He's a good God. He gives you the desire of your heart, of course. Let's just believe Him. That's the--that's the--that's the death stroke to Satan. When a man takes God at His Word, brother, that'll kill Satan every time. That's the hardest hit that Satan can get, when a man will take God at His Word. Yes, sir.
As I said, "Man shall not live alone (Jesus, the other night), but every word that proceedeth out..."
E-154 Acum, eu am ştiut chiar de predicatori care au mers şi au zis... Am stat chiar-nu de mult... Acum, aceştia nu sunt Penticostali, acesta este... Ei bine, sunt biserici (vedeţi?), alte biserici. Era la o mare adunare în tabără. Gertie, tu ai fost cu mine, mulţi alţii prezenţi. Şi ei au luat toată după-masa la o denominaţiune renumită-două sau trei din ele împreună (aceea este cea obişnuită-biserici obişnuite, ca bisericile noastre moderne de aici din oraş, şi aşa mai departe) la o mare convenţie-şi ei au luat toată după-masa, stând pe platformă şi ameninţând că-că Dumnezeu va distruge recoltele lor, le va da copiilor lor polio, şi lucruri ca acelea, dacă ei nu au pus în adunarea aceea. Acela este exact adevărul, cu această Biblie înaintea mea. Am zis, "Este hulă înaintea lui Dumnezeu şi pentru urmaşii Lui." Dacă Dumnezeu te trimite, El îţi va purta de grijă. Dacă El nu te-a trimis, atunci lasă ca denominaţiunea să-ţi poarte de grijă atunci. Dar-dar tu... Dacă Dumnezeu te trimite, El îţi va purta de grijă.
E-166 Now, notice this. Now, I'm going to start the first verse:
Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection;...
Now, the first thing I want you to know: who is Paul talking to here? Hebrews; they say Hebrews, that taught the Book of Hebrews. Is that right? The Jews that had rejected Jesus... Can you--you catch it now? He's talking to the Jews, showing them the shadow of the law being a type of Christ, all the old things a type of the new. Now, watch.
... leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection;...
E-99 . Ce spui despre o piesă de Crăciun într-o biserică cu Duhul Sfânt?
E-167 Now, he's been talking to them about the doctrines. Let us go and talk about the perfected things. Now, you are perfected in God when you're sealed by the Holy Ghost until the day of your redemption. "He that is borned of God (I John) does not commit sin; for he cannot sin, for the Seed of God remains in him."
E-155 Ei bine, dacă este despre Cristos, ar putea fi în regulă. Dar dacă este despre Santa Claus [Moş Crăciun – Trans.] eu nu cred în el. Eu-eu deja am crescut-am crescut deja departe de aceea. Eu nu cred în Moş Crăciun deloc. Vedeţi? Şi unele din aceste lucruri mici de Crăciun pe care ei le au, eu cred că este ridicol. Şi... Dar eu cred că ei toţi au scos pe Cristos afară din Crăciun şi-l pun pe Moş Crăciun în el.
E-168 A man that's filled with the Holy Ghost, not thinks he's filled, but he that's born of the Spirit of God does not commit sin, for the Seed of God is in him, and he cannot sin. See? Does Bible say that? So there it is. You are... Not what you do, what--is what--not what the world thinks of you; it's what God thinks of you. See, see? You cannot...
How can I have an order written by the mayor of the city, that I can run forty miles an hour through the city, and any policeman arrest me? I can't. How can I sin when there's a Blood offering before God constantly, where He can't even see me, when there's a bumper on the--on the--before me and God, a shield of Blood; for we are dead, and our life is hid in Christ through God, sealed by the Holy Ghost. How in the world can you do anything wrong in the sight of God. "If we sin willfully (Hebrews 10) after we received the knowledge of the truth, there's no more sacrifice for sin." In here it's impossible (See?) to sin willfully.
E-156 Iar Moş Crăciun este o poveste născocită. (Eu nu rănesc ceva din simţurile voastre, eu sper, despre copii.) Dar eu vă voi spune. Aici nu de mult, vreo douăzeci şi cinci, treizeci de ani în urmă, când un predicator de aici din oraş, păstorul din-dintr¬o anumită biserică mare aici în oraş, pe care l-am cunoscut foarte bine, un prieten intim de-al meu, el a venit la mine. Iar Charlie Bohannon (Frate Mike, îţi aminteşti de Charlie Bohannon, un bun prieten de-al meu) ... Şedea acolo în biroul lui şi a zis, "Eu nu voi mai spune niciodată copiilor mei sau să li se mai spună nepoţilor mei minciuna aceea." El a zis, "Propriul meu băieţel a venit la mine după ce a ajuns cam la vârsta de doisprezece ani, şi a vorbit despre Moş Crăciun..." Şi el a zis, "Păi... Dragă, eu am să-ţi spun ceva," A zis, "Mămica..." Ştiţi, şi a continuat să-i spună ce a făcut el.
Apoi după ce el a venit înapoi, a zis, "Atunci, Tati, este acest Isus acelaşi lucru?"
E-169 Now, let's go ahead and read. All right,
... perfection; not laying again the foundation of--of repentance from dead works, and... faith towards God, of the doctrine of baptisms,... laying on of hands, and of the resurrection of the dead, and... eternal judgment.
And this... we do, if God permit, (Now here's where they wanted to start, from the 4th verse.)
For it is impossible for those... once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost.
And have tasted of the good word of God, and the powers of the world to come,
If they shall fall away, to renew--renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
E-157 Spuneţi adevărul. Moş Crăciun este o înfăţişare Catolică despre un tip, unul Kriss Kringle sau Sfântul Nicolas, un Catolic bătrân German sfânt de mulţi ani în urmă care a mers în jur făcând bine la copii. Şi ei au purtat-o în jos ca o tradiţie. Dar Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este real, şi el trăieşte.
Acum, iată o întrebare, ultima, care este una foarte...
E-170 Now, now, that looks like, from the way you're reading it there, that a man could receive the Holy Ghost, and then backslide and be lost. But it's impossible for him to do it. See? He can't do it. If he did, Christ lied. See? It's impossible for those once enlightened. Now, watch here. What's he speaking to? He's speaking to those borderline Jews. He never said, "a man being filled with the Holy Ghost"; he said, "If he has tasted the Word of God."
E-158 Acum priviţi. Voi aţi putea să nu fiţi de acord cu mine la aceea. Dar dacă nu sunteţi de acord cu mine, amintiţi-vă, să fie prietenos, vreţi voi? Eu vă iubesc, şi eu nu vreau să-nu vreau să vă jignesc. Eu doar-eu vreau să fiu cinstit. Dacă eu nu pot-dacă-i spun băiatului meu o minciună, atunci eu sunt un mincinos. Vedeţi? Eu vreau să-i spun adevărul.
E-171 Now, let me just give it in a parabolic, so that you'll see and won't miss it now. Now, he's writing to these Jews. Some of them are borderline believers. See? He said, "Now, we're going to leave these works and go on to talk about perfection." Said, "Now, we're talking about baptisms, and resurrection of the dead, and laying on of the hands, and everything; but let's go ahead now to talk about perfection, Now, we're going to talk about when you come into the Holy Ghost. Now, you've been hanging around the meeting a long time..."
E-159 Acum, eu îi spun despre Moş Crăciun, eu spun, "Da, sigur, există Moş Crăciun. Priveşte pe Tăticul în seara de Crăciun." Vedeţi? Da.
E-172 And you've seen those people. They'll stay around; they won't come in or go out. They appreciate the Holy Ghost. They'll come around. And maybe the Holy Ghost do something, and, man, they'll get up and shout and jump up-and-down the floor about it, but they never want to receive It themselves. No, no. See? And they'll say, "Oh, yes, that's good. Oh, I don't know about that now." See, see, see? Borderline believers. Just so close till they can taste It, but yet they don't receive It. See? Now, they hang around like that so long till after while they drift completely away. I can call the names of many was at the Tabernacle, done the same thing. Fall all the way away again, to renew themselves unto repentance, there's no repentance for them. They just grieved the Spirit away from them. They've been so close till...
E-160 Ştiţi, ziua trecută eu am fost acolo jos, şi am încercat asta pe o fetiţă doar să văd. Eu sigur am primit-o înapoi alaltăieri. Eu eram în clădire. Şi ei stăteau acolo, jos aici la Quaker Maid. Şi eu am mers acolo jos să cumpăr alimentele. Şi astfel noi, soţia şi eu, eram acolo înăuntru. Şi acolo era o fetiţă mică, nu era mai mult decât în vârstă de optsprezece luni, şi ea stătea acolo mergând-cântând, "Dingle Bells, Dingle Bells..." Şi eu am zis... În starea ei mică, ştiţi, şezând în spatele căruciorului ei.
Am zis, "Îl aştepţi tu pe Moş Crăciun?" Ea a zis, "Acela-i tăticul meu, Domnule."
Am zis, "Binecuvântez inima ta, Dragă. Tu ai înţelepciune."
Acum, aici este una foarte înţepătoare, prieteni. Şi în aceasta... Apoi eu voi încheia. Oh, ea este-este o Scriptură fină, dar este una înţepătoare pentru fiecare persoană care se pare să fie. Şi aceea m-a împuns de ani şi ani; şi numai prin harul lui Dumnezeu... Şi scumpa mea soţie, şezând chiar acolo în spate acum, când ea a auzit că eu aveam acea întrebare în această după-masă, ea a zis, "Bill, cum o răspunzi pe aceea?" Ea a zis, "Eu întotdeauna m-am întrebat de aceea eu însumi." A zis, "Eu niciodată nu am putut s-o înţeleg." Şi a zis...
Am zis, "Vino jos deseară, Iubito. Eu voi face cât ştiu de bine prin ajutorul lui Dumnezeu."
E-173 Here, if you would turn with me (You don't have time I know, now--but if you would turn to Deuteronomy the 1st chapter and read it, you'll get the same thing. Marking it down now, Deuteronomy the 1st chapter. Now, and begin at the 19th verse and read through to the 26th. Deuteronomy... You'll find out... Now look. All of Israel... What them people do, they come to Kadesh-barnea. Oh, I see something. This tabernacle, this Pentecostal world is at Kadesh-barnea right now. That's exactly right, Brother Neville. We're at Kadesh-barnea, the judgment seat of the world, was the judgment seat).
E-100 . Frate Branham, te rog explică Evrei 6:4 la 6.
E-174 And spies went out. Joshua said here, "Now, I sent spies..." or Moses, rather, "I sent spies--twelve, one of--one man out of each one of your tribes. I sent them to spy out the land and bring back a report." Is that right? And when they come back, there was nine out of the twelve said, "Oh, it's a good land, but oh, mercy, we can't take it. Oh, my. The Amorites are there, and we look like grasshoppers up the side of them. They're armed men. Their walls are big. Oh, it's too--why, I wish we'd have died down yonder in Egypt instead of you bringing us out here."
E-161 Aceea este că odată aceasta într-adevăr... Vedeţi, acum voi va trebui de priviţi aici pe credinţa noastră, harul, siguranţa credincioşilor, perseverenţa sfinţilor-perseverenţa, adică, a sfinţilor. Evrei al 6-lea capitol, 4 la 6.
Acum, îndată ce aceasta-să terminăm aceasta, apoi eu sper că Dumnezeu mă va ajuta să o fac foarte clar pentru voi. Imi pare rău, că eu-eu am mesajul meu pentru seara aceasta; poate eu voi predica acelaşi lucru dimineaţă la-la serviciu. Apoi eu voi pleca.
E-175 Why, little old Caleb and Joshua jumped up there and quietened them, said, "We're more than able to take it." Yes, sir. There's the one. Now, look. What happened? Caleb and Joshua knew that God gave the promise of it: "I don't care how big it is, how much the obstacles are, how high they are, how great they are, that don't have nothing to do with it. God said so; we can take it." And do you know they were the only two people that--out of that two and a half million that ever crossed into the land? Because they held their faith in what God said to be the truth. Amen.
E-162 Acum, aceasta este una într-adevăr înţepătoare. Vedeţi? Acum, voi trebuie să vegheaţi. Acum amintiţi-vă, noi credem şi învăţăm la această biserică, că nu tot ce vine şi strigă, tot ce vorbeşte în limbi, tot ce dă mâna cu predicatorul, are Viaţă Eternă. Dar noi credem că dacă voi aveţi Viaţă Eternă, dacă Dumnezeu v-a dat Viaţa Eternă, voi O aveţi pentru totdeauna. Înţelegeţi? Deoarece priviţi. Dacă nu este, Isus este un-găsit un învăţător fals. În Sf. Ioan 5:24, El a zis, "Cel ce ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are Viaţă Veşnică, şi nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut din moarte la Viaţă." Acum, certaţi-vă cu EL "Toţi acei care Tatăl Mi i-a dat... Nimeni nu poate veni la Mine numai dacă Tatăl îl atrage. (Eu citez Scriptura.) Toţi care vin... Nimeni nu poate veni la Mine numai dacă Tatăl îl atrage întâi. Şi toţi acei care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine. (Vedeţi?) Şi toţi cei ce vin la Mine, Eu le voi da Viaţă Veşnică (Sf. Ioan 6), şi-l voi învia în zilele din urmă." Acelea sunt cuvintele Lui.
E-176 The Tabernacle, right now, stands at Kadesh-barnea. Look, them people was so close till they even tasted the grapes out of the land. They eat the grapes. When Caleb and them went over and brought back the grapes, them fellows pulled off some and eat them, "Oh, they're good, but we can't do it." "They that have tasted the good work of God, have tasted of the Holy Spirit, seen the goodness of It, tasted of It, has tasted of the Word of God..." See that? None of them men, not one of them ever was permitted to go over. They perished in their own land, over here in the wilderness. They never went over, yet they was close enough to taste it, but not enough grace and faith to take it. That's what it is.
E-163 Acum priviţi. Dacă m-aş duce înapoi la Efeseni 1-ul capitol, Pavel predica... Acum, Corintenii, fiecare avea o limbă şi o cântare. Voi observaţi că celelalte biserici nu aveau necazul acela. El nu a zis nimic despre aceasta. A menţionat El vreodată limbi oriunde în biserica Efesiană, biserica Romană? Nu! Ei aveau limbi şi fiecare lucru întocmai ca şi Corintenii, dar ei le aveau aşezate în ordine. Corintenii doar nu au putut ajunge în ordine. Vedeţi? Dar Pavel a mers jos acolo şi a pus biserica în ordine.
Acum, el... eu cred, cum zice Oral Roberts, "Dumnezeu este un Dumnezeu bun." Nu credeţi asta?
E-177 Now. Now, listen to that dear person that wrote this letter. Let's just read the next verse. Watch just a minute. Watch Paul. Now, let's read the 7th.
For the earth... drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meats for them to whom it is dressed, receiveth blessings from God:
But that which beareth thorns and briers is rejected, and is nigh unto cursing; whose end is to be burned.
E-164 Iar voi ziceţi, "Ei bine, cum este cu Penticostalii cu limbile atunci, Frate Branham?" Eu cred că ei au Duhul Sfânt. Sigur ei au. În regulă, de ce? Priviţi. Voi credeţi că El este un Dumnezeu bun? Toma a zis odată, "Tu ştii, Doamne..."
Toţi din ceilalţi dintre ei L-au crezut. A zis, "Oh, noi ştim că El este real! "
"Oh," a zis Toma, "nu, nu, eu nu o cred. Singura cale cum o voi crede, eu va trebui să am ceva dovadă eu trebuie să-mi bag degetele în coasta Lui şi în urmele cuielor din mâinile Lui."
El este un Dumnezeu bun. El a zis, "Vino, Toma. Iată-te aici."
"Oh," a zis Toma, "acum eu cred."
E-178 Now, see what he says. Now, watch. There was this question here; now, and then we'll close... This thing liked to killed me for years.
E-165 El a zis, "Da, Toma, după ce tu M-ai văzut, şi M-ai simţit, şi Mi-am pus mâna-mâinile tale în coasta Mea, tu crezi. Dar cu cât mai mare este răsplata celor care nu au văzut şi totuşi cred." El este un Dumnezeu bun. El vă dă dorinţa inimii voastre, desigur. Doar să-L credem. Aceea este-aceea este¬aceea este lovitura de moarte pentru Satan. Când un om ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui, frate, aceea îl va omorâ pe Satan de fiecare dată. Aceea este cea mai mare lovitură care o poate primi Satan, când un om ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui. Aşa cum am spus, "Omul nu va trăi numai (Isus, seara trecută), ci cu fiecare Cuvânt care iese din..."
E-179 I went to a meeting one time where people were speaking with tongues at Mishawaka, Indiana. Now, I'm before my own crowd. You've heard them people--heard me tell my life story, and about the colored man that said, "Here he is. Here he is." Now, I told that.
E-166 Acum, observaţi aceasta. Acum eu voi începe la primul verset:
De aceea lăsând principiile învăţăturii despre Cristos, să mergem spre desăvârşire; ... (Acum, primul lucru eu vreau să-l ştiţi: către cine vorbeşte Pavel aici? Evrei; ei spun Evreii, care au învăţat Cartea Evreilor. Este adevărat? Iudeii care au respins pe Isus... Puteţi voi-voi să o prindeţi acum? El vorbeşte către Iudei, arătându-le umbra legii fiind un model al lui Cristos. Toate lucrurile vechi un model al celor noi. Acum priviţi.)
... lăsând principiile învăţăturii despre Cristos, să mergem spre perfecţiune; ...
E-180 But the rest of it: I seen two men. They were... One would give a message; the other one interpret it. The other one give a message; the other one interpret it. And brother, they was correct. Just this... I thought, "My goodness. I never seen anything like that." I said, "I'm amongst angels." I thought, "I never seen anything..." One would speak, and the other one...
E-167 Acum, el le vorbea despre învăţături. Să mergem şi să vorbim despre lucruri desăvârşite. Acum, voi sunteţi desăvârşiţi în Dumnezeu când sunteţi pecetluiţi prin Duhul Sfânt până în ziua răscumpărării voastre. "Cel ce este născut din Dumnezeu (I Ioan) nu păcătuieşte; căci el nu poate păcătui, căci Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el."
E-181 And I sit back there as a little old preacher, you [Blank.spot.on.tape--Ed.]... both men sometime and shake their hand. I never seen such men in my life. They'd speak a message; the other one would interpret it. And my, my. It was wonderful. One would speak and the other one interpret. Both... And they'd just turn chalky white when they'd raise their hands up. I thought, "Oh, my, my, where have I been all my life. This is the thing." I said, "My, Pentecostals are right." That's exactly right.
E-168 Un om care este umplut cu Duhul Sfânt, nu că se gândeşte că el este umplut, ci cel ce este născut din Duhul lui Dumnezeu nu păcătuieşte, căci Sămânţa lui Dumnezeu este în el, şi el nu poate păcătui. Vedeţi? Spune aşa Biblia? Deci acolo este. Voi sunteţi... Nu ce faceţi voi, ce-este ce-nu ce gândeşte lumea despre voi, este ce gândeşte Dumnezeu despre voi. Vedeţi, vedeţi? Voi nu puteţi... Cum pot eu avea un ordin scris de la primarul oraşului, că eu pot merge patruzeci de mile pe oră prin oraş, şi orice poliţist să mă aresteze? Eu nu pot. Cum pot eu păcătui când există o jertfă de sânge înaintea lui Dumnezeu constant, unde El nici măcar nu mă poate vedea, când există un tampon pe-pe-înaintea mea şi Dumnezeu, un scut de Sânge; căci noi suntem morţi, şi viaţa noastră este ascunsă în Cristos prin Dumnezeu, pecetluiţi prin Duhul Sfânt. Cum în lume să poţi face ceva rău în privirea lui Dumnezeu. "Dacă noi păcătuim cu voia (Evrei 10) după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai există jertfă pentru păcat." Aici este imposibil (vedeţi?) să păcătuieşti cu voia.
E-182 I never seen much but just what was right down around in here, where the--maybe a couple of women with a mission somewhere... And they'd be fussing; and one calling the other, "buzzard roost," and, you know, just like that, kinda fussing at one another. Not no disregarding to the women now or nothing, but just... It--it was on the low ebb. If any of you... You can remember, Brother Graham, you was just a little boy at that time. And so, that's the way it was.
And I listened to that, and I thought, "Oh, my, I've hit angels."
E-169 Acum, să mergem înainte şi să citim. În regulă.
... perfecţiune; să nu mai punem din nou temelia de-de pocăinţă de la faptele moarte, şi... credinţa către Dumnezeu,
Despre învăţătura botezurilor, ... punerea mâinilor, şi despre învierea morţilor, şi... judecata eternă.
Şi aceasta... noi facem, dacă permite Dumnezeu. (Acum aici este unde au vrut ei să înceapă, de la versetul al patrulea.) Căci este imposibil pentru acei... odată luminaţi, şi au gustat din darul ceresc, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din cuvântul bun al lui Dumnezeu, şi puterile lumii viitoare,
Dacă ei vor cădea, să se reînnoiască-reînnoiască din nou spre pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi-l pun la o ruşine publică.
E-183 One day coming around the corner of the house, about the second day, I met one of the men. I said, "How do you do, sir?"
He said, "How do you do?" He said, "Are--what's your name?"
And I said, "Branham."
He said, "Where you from? Here?"
And I said, "No, I'm from Jeffersonville."
He said, "Well, that's fine. Are you Pentecostal?"
I said, "No, sir, I'm not." I said, "I just don't accept the Pentecostal way of receiving the Holy Spirit," I said, "however." I said, "I'm here to learn."
E-170 Acum, acum, aceea se pare, din felul cum îl citiţi acolo, că un om ar putea primi Duhul Sfânt, şi apoi să alunece şi să fie pierdut. Dar este imposibil ca el să o facă. Vedeţi? El nu o poate face. Dacă a făcut-o, Cristos a minţit. Vedeţi? Este imposibil pentru acei odată luminaţi. Acum, priviţi aici. Către cine vorbeşte el? El vorbeşte către Iudeii aceia de margine. El nu a zis că un om fiind umplut cu Duhul Sfânt; el a zis, "Dacă el a gustat Cuvântul lui Dumnezeu."
E-184 He said, "Well, that's mighty nice." And talking to him, catching his spirit (like the woman at the well), he was a real Christian. Brother, I mean he rung out all right. He was good. Now, you all... How many's been in my meetings and see those things happen? You see? And the man was perfectly all right. So then, I--I thought, "There. My, how wonderful."
E-171 Acum, lăsaţi-mă să o dau într-o pildă, aşa ca voi să o înţelegeţi şi să nu vă scape acum. Acum, el scrie la aceşti Iudei. Unii dintre ei sunt credincioşi de margine. Vedeţi? El a zis, "Acum, noi vom lăsa aceste fapte şi mergem înainte să vorbim despre perfecţiune." Zicea, "Acum, noi vorbim despre botezuri, şi învierea morţilor, şi punerea mâinilor, şi fiecare lucru; dar să mergem înainte acum să vorbim despre perfecţiune. Acum, noi vom vorbi despre când veniţi în Duhul Sfânt. Acum, voi v-aţi ţinut în jurul adunării de mult timp..."
E-185 About that evening, afternoon sometime, I met the other one. I said, "How do you do, sir?"
He said, "How do you do? What's your name?" And I told him. And he said, "Have... Are--are you a Pentecostal?"
I said, "No, sir, not exactly Pentecostal, I don't guess." I said, "I'm just up here to learn."
He said--I said--he said, "You ever got the Holy Ghost?"
I said, "I--I don't know." I said, "According to what you all got, I guess I haven't."
And he--and he said, "Ever spoke in tongues?"
I said, "No, sir."
He said, "Then you haven't had It."
E-172 Şi voi aţi văzut oamenii aceia. Ei vor sta în jur; ei nu vor să intre sau să iese. Ei apreciază Duhul Sfânt. Ei vor veni pe acolo. Şi poate Duhul Sfânt face ceva şi-omule, ei se ridică şi strigă, şi sar în sus şi-n jos pe podea la acesta, dar ei niciodată nu vor să-L primească ei înşişi. Nu, nu! Vedeţi? Şi ei vor zice, "Oh, da, asta-i bine. Oh, eu nu ştiu despre asta acum." Vedeţi, vedeţi, vedeţi? Credincioşi de margine. Doar aşa de apropiaţi încât ei pot să-L guste, dar totuşi ei nu-L primesc. Vedeţi? Acum, ei se ţin în jur în felul acela aşa de mult încât după o vreme ei sunt duşi complet. Eu pot chema numele la mulţi care au fost la tabernacol, care au făcut acelaşi lucru. Au căzut cu totul din nou, să se reînnoiască spre pocăinţă, nu mai este pocăinţă pentru ei. Ei doar au întristat Duhul la o parte de la ei. Ei au fost aşa de aproape încât...
E-186 And I said, "Well, I--I guess that's right." I said, "I don't know. I just been preaching about two years, less," and I said, "I don't know too much about It." I said, "Maybe I don't know." I said, "I can't understand..." 'Cause what, I was trying to hold him there (See?), to catch it. And when I did, if I ever met a hypocrite, there was one of them. His wife was black-headed; and he was living with a blond-headed woman, had two children by her, and speaking in tongues, interpreting it just as perfect as it could be. And I said, "Now, Lord, what have I got into?" From angels, I didn't know what I was into. I said, "I--I--I'm fundamental; it's got to be the Bible. It's got to be right. There's something wrong somewhere, Lord. How could that be?"
E-173 Aici, dacă voi aţi deschide cu mine (voi nu aveţi timp eu ştiu, acum-dar dacă veţi deschide la peuteronom 1-ul capitol şi-l citiţi, veţi obţine acelaşi lucru. Însemnându-1 acum jos, Deuteronom 1-ul capitol. Acum, şi începeţi la versetul al 19-lea şi citiţi până la al 26-lea. Deuteronom... Voi veţi afla... Acum priviţi. Toţi din Israel... Ce fac acei oameni, ei au venit la Kadesh-barnea. Oh, eu văd ceva! Acest tabernacol această lume Penticostală este la Kadesh-barnea chiar acum. Aceea este exact corect, Frate Neville. Noi suntem la Kadesh-barnea, scaunul de judecată al lumii (era scaunul de judecată).
E-187 I went to meeting that night, and that Spirit would fall; and brother, you could feel it. And It was the Holy Spirit. Yes, sir. If It wasn't, It bore record with my spirit that It was the Holy Spirit. And I was just a young preacher, and didn't know how--much about a discernment of spirit. But I was setting there. And I know the very God that saved me, that was the same feeling... Felt like I was going through the roof, it was such a wonderful feeling in that building. And I thought...
About fifteen hundred of them there, and I thought, "My, oh my." Two or three bunches of them had met together. And I thought, "Say, my. How can it be? Now, that great Spirit in this building falling like that; and here, look at this going on up there: them guys speaking in tongues, interpreting, giving message perfectly, and one of them a hypocrite and the other one a real man of God." And I thought, "Now, I'm all confused. I don't know what to do."
E-174 Iar spionii au mers afară. Iosua a zis aici, "Acum, am trimis spioni..." – sau Moise, adică, "Am trimis spioni-doisprezece¬unul din-un om din fiecare din seminţiile voastre. I-am trimis să spioneze ţara şi să aducă înapoi un raport." Este adevărat?
Şi când au venit ei înapoi, acolo erau nouă din doisprezece care au zis, "Oh, este o ţară bună, dar oh, milă, noi nu o putem lua. Oh, vai! Amoriţii sunt acolo, şi noi părem ca lăcustele pe lângă ei. Ei sunt oameni înarmaţi. Zidurile lor sunt mari. Oh, este prea-păi, aş fi dorit să fi murit acolo jos în Egipt în loc ca tu să ne aduci aici afară."
E-189 Well, immediately after it, a good friend of mine, Brother Davis (you know), started saying I was a puppet. That's a girl's toy, you know. And so... I was single. And so I... He started carrying on with me, and then going on, kinda joshing with me.
E-175 Păi, micuţul bătrân Caleb şi Iosua au sărit sus acolo şi i-au liniştit; au zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o luăm." Da, domnule! Acolo este aceea. Acum priviţi. Ce s-a întâmplat? Caleb şi Iosua au ştiut că Dumnezeu le-a dat promisiunea acesteia: "Mie nu-mi pasă cât de mare este, cât de multe sunt obstacolele, cât de înalte sunt ele, cât de mari sunt ele, asta nu are nimic de-a face cu aceea. Dumnezeu a zis aşa, şi noi o putem lua." Şi ştiţi voi că ei erau singurii doi oameni care-din acei două milioane şi jumătate care au trecut vreodată în ţară? Deoarece ei şi-au ţinut credinţa în ce a spus Dumnezeu de a fi Adevărul. Amin!
E-190 And we was having a little... And your mother and all of us was having meetings around different places. The Tabernacle wasn't--wasn't going at that time, and we were having little meetings different places. And finally one day, after the Tabernacle had been built, many years later, I went up to Green's Mill to my cave to pray, because Brother Davis had said some horrible things about me in the meet--in--in his paper. I loved him. I didn't want nothing to happen, and I--I went up there to pray for him. And I went up there, and I got in the cave. And I stayed in there about two days. And I said, "Lord, forgive him. He--he don't mean--mean that." And I thought, "You know..." I just happened to think of a Scripture.
E-176 Tabernacolul, chiar acum, stă la Kadesh-barnea. Priviţi, oamenii aceia erau aşa de aproape încât ei chiar au gustat strugurii din ţară. Ei au mâncat strugurii. Când Caleb şi ceilalţi au mers dincolo şi au adus înapoi strugurii, oamenii aceia au tras jos câţiva şi i-au mâncat. "Oh, ei sunt buni, dar noi nu o putem face." "Ei care au gustat lucrarea bună a lui Dumnezeu, au gustat din Duhul Sfânt, au văzut bunătatea Lui, au gustat din El, au gustat din Cuvântul lui Dumnezeu..." Vedeţi aceea? Nici unul din oamenii aceia, la nici unul din ei nu le-a fost permis să treacă dincolo. Ei au pierit în ţara lor proprie, aici în pustie. Ei nu au trecut dincolo, deşi ei au fost destul de aproape să-L guste, dar nu aveau suficient har şi credinţă să-L ia. Aceea este ceea ce este.
E-191 And I went out. And there was a log (That log's still laying there, was on it here not long ago.) down off the mountain and lays across a little path that comes around from the creek. And I just straddled the log, looked across the mountains way back, back there, and laid my Bible out like that. I thought, "You know..." I was thinking of a Scripture: "The coppersmith, he has done me much harm, and said things." You know... I thought, "I believe I'll just read that." I opened up the Bible, and I said, "Well..." Wiped my face off, and the wind blowed, and it turned it over to Hebrews 6. "Well," I said, "that's not where it's at." And I laid It back like this. And the wind blowed again and turned It back again. And I said, "Now, that's strange, the wind blowing it back like that." So I thought, "Well, I believe I'll read it." And said:
For it is impossible for those which were once enlightened,... made partakers of the Holy Ghost, and tasted the... Word of God, and the thing of the world to come.
I thought, "Well, I don't see nothing with that." Read it on down, the rest the chapter. Nothing in it. I said, "Well, that's--that settles that for that." And I--I saw it like this, and back it went again. And I picked It up, and I thought, "Well, what is that?" I kept reading it, and reading it, and reading it, I said, "Well, I can't understand." Then I kept... And I read on down:
... is impossible for those which are once enlightened,... It come on down here to a place here where it said:
And the earth... drinketh in the rain that cometh oft upon it, to bring forth herbs meats to them by whom it is dressed, receiveth blessings from God:
But that which beareth thorns and briers is rejected, and... nigh unto cursing; whose judgment is to be burned.
I said, "Wonder what that means?"
E-177 Acum. Acum ascultaţi la acea scumpă persoană care a scris această scrisoare. Să citim doar versetul următor. Priviţi doar un minut. Urmăriţi-l pe Pavel. Acum să citim al 7-lea:
Căci pământul... bea ploaia care vine adeseori peste el, şi rodeşte ierburi ca hrană pentru cei pentru care este pregătit, primeşte binecuvântări de la Dumnezeu:
Dar acela care aduce spini şi mărăcini este respins, şi este aproape să fie blestemat; al cărui sfârşit este să fie ars.
E-192 I'd just... Now, I wasn't thinking about nothing up there. Just think then... And just then as I was setting there, I thought the Lord would give me a vision about Brother Davis and them down there. And I was setting there; I looked, and I seen something turning out across the hollow in front of me. And it was a world turning. And I seen it was all broke up, just looked like it was all plowed over. And a Man went forth with a--a--a great big thing in front of Him full of seed, and He was casting the seed all the way across the earth as He went. And He went around the curvature of the earth, and He went out of my sight. And as soon as He went out of my sight, here come a man real sneaky-looking, dressed in black garments, going around like this, going [Brother Branham makes sounds to illustrate--Ed.] throwing bad seeds [Brother Branham repeats the sounds--Ed.]. And I watched it, and as the earth kept turning around...
E-178 Acum, vedeţi ce spune el. Acum priviţi. Acolo era această întrebare de aici; acum, şi apoi vom încheia... Acest lucru parcă mă ucidea de mulţi ani.
E-193 After while wheat come up. And when the wheat come up, out of there come briers, and thistles, and thorns, and stink weed, and everything growing up, milk weeds, and everything growing up in the wheat. And they was all growing together. And there come a real bad drought, and the little wheat had its head over like that, and the little briar, and thistle, thorns, they had their head over. Each weed just [Brother Branham makes a panting sound--Ed.] breathing like that. You could just hear them. And they were calling for rain, rain.
E-179 Am mers la o adunare odată unde oamenii vorbeau în limbi la Mishawaka, Indiana. Acum, eu sunt înaintea propriei mele mulţimi. Voi i-aţi auzit pe oamenii aceia-m-aţi auzit spunând povestirea vieţii mele, şi despre omul de culoare care a zis, "Iată-l aici. Iată-l aici." Acum, eu am spus aceea.
E-194 And after while, along come a great big cloud, and the water just gushed down. And when it fell upon there, that wheat jumped up and begin to holler, "Glory. Hallelujah. Praise the Lord." Up jumped the little stink weed and hollered, "Glory. Praise the Lord. Hallelujah." The thorns and all of them, dancing all around over the field hollered, "Glory. Hallelujah. Praise the Lord."
Well, I said, "I can't get that."
E-180 Dar restul din ei: am văzut doi oameni. Ei erau... Unul dădea un mesaj, celălalt îl tălmăcea. Celălalt dădea un mesaj, iar celălalt îl tălmăcea. Şi frate, ei erau corecţi. Doar aceasta ... M-am gândit, "Dumnezeule! Eu niciodată nu am văzut aşa ceva." Am zis, "Eu sunt printre îngeri." M-am gândit, eu nu am văzut ceva... Unul vorbea, iar celălalt...
E-195 The vision left me; then I fell back on that again: "The briers which is nigh unto rejection..." Then I got it. The... Jesus said, "The rain falls on the just and the unjust." A man can set in the meeting, can speak with tongues, can shout and act just like the rest of them with the genuine Holy Ghost and still not be in the Kingdom of God. That's exactly right. Didn't Jesus say, "Many will stand in that day and say, 'Lord, have not I cast out devils in Your Name; have not I prophesied (preached) in Your Name; have not I done many mighty works in Your Name?'"
Jesus said, "Depart from Me, you workers of iniquity; I never even knew you." How about that?
E-181 Şi eu am şezut acolo în spate cu un predicator mic bătrân, voi ştiţi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... amândoi oamenii cândva şi-au dat mâinile. Eu nu am mai văzut astfel de oameni în viaţa mea. Ei vorbeau un mesaj, iar celălalt îl tălmăcea. Şi vai, vai! Aceasta era minunat! Unul vorbea iar celălalt tălmăcea. Amândoi... Şi ei doar se albeau ca varul când îşi ridicau mâinile sus. M-am gândit, "Oh vai, vai, unde am fost eu toată viaţa mea. Acesta este lucrul!" Am zis, "Doamne, Penticostalii au dreptate." Aceasta este exact corect.
E-196 Here's exactly what it means here. See? They tasted the good rain from heaven. But to begin with, they were wrong. To begin with their objectives wasn't right; their motives wasn't right. That... You can't tell the... You know, in the harvest he said, "Shall I go forth and pull all them out?"
E-182 Eu niciodată nu am văzut mult ci doar ce a fost chiar în jur pe aici, unde-poate două femei cu o misiune pe undeva... Iar ele se certau; şi una o numea pe cealaltă, "şorecar cocoţat," şi... Ştiţi, doar în felul acela, cumva certându-se una cu alta. Nu ca să desconsiderăm femeile acum sau nimic, ci doar... Aceasta-aceasta era jos în declin. Dacă careva din voi... Îţi aminteşti, Frate Graham. Tu erai doar un băieţel la timpul acela. Şi astfel, acela este felul cum a fost.
Şi eu am ascultat la aceea, şi m-am gândit, "Oh, Doamne, eu am dat de îngeri."
E-197 He said, "Let them grow together, and at that day these thorns and thistles will be burned together, and the wheat will go to the garner." Now, how you going to know which is a thorn, or which is a thistle, or which is a wheat? "By their fruit you shall know them." You see, brother, sister, a good tree cannot bring forth bad fruit. No matter, somewhere along the road, it's going to catch up with you, So you in seeking the baptism of the Holy Ghost... I'm glad ever who wrote that. See?
E-183 Într-o zi venind după colţul casei, cam a doua zi, am întâlnit pe unul din oameni. Eu am zis, "Bună ziua, Domnule."
El a zis, "Bună ziua." El a zis, "Eşti-cum te cheamă?"
Şi eu am zis, "Branham."
El a zis, "De unde eşti? De aici?"
Iar eu am zis, "Nu, eu sunt din Jeffersonville."
El a zis, "Păi, asta-i bine. Eşti Penticostal?"
Am zis, "Nu, domnule, nu sunt. Am zis, "Eu doar nu accept felul Penticostal de a primi Duhul Sfânt," Am zis, "oricum," am zis, "eu sunt aici să învăţ."
E-198 Now, them borderline believers back there, they was right with them. They were circumcised with their circumcision. They went right over to the land that God promised, right to the edge of it. A many a man walks up to that edge. He'll walk right up to the baptism of the Holy Ghost and reject it. He don't want to give it up. He'll walk right up to the Scripture baptism in the Name of Jesus Christ, and turn his back, and reject it to keep from seeing it.
E-184 El a zis, "Păi, aceea este foarte frumos." Şi vorbind cu el, i¬am prins duhul (ca şi femeia la fântână), el era un Creştin real. Frate, vreau să spun că el a sunat în regulă. El era bun. Acum, voi toţi... Câţi aţi fost în adunările mele şi aţi văzut lucrurile acelea întâmplându-se? Vedeţi? Iar omul a fost perfect în ordine. Astfel atunci, eu-eu m-am gândit, "Acolo! Doamne, cât de minunat!"
E-199 There's not one Scripture in all the Bible where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost, not one Scripture. The Catholic church started it, come out in Luther, down in Wesley, and has pulled on through to here. That's exactly right. But the Scriptural order is the Name of the Lord Jesus Christ. That's apostolic baptism. You can't do that and stay in a denomination. That's right.
E-185 Cam în acea seară, cândva după-masă, l-am întâlnit pe celălalt. Eu am zis, "Ce mai faci, Domnule?"
El a zis, "Ce mai faci? Cum te cheamă?" Şi i-am spus. Şi el a zis, "Ai... Eşti-eşti tu un Penticostal?"
Am zis, "Nu, domnule, nu chiar Penticostal, eu presupun că nu." Am zis, "eu doar sunt aici sus să învăţ."
El a zis-am zis-el a zis, "Ai primit cândva Duhul Sfânt?" Am zis, "Eu-eu nu ştiu." Am zis, "Conform cu ce aveţi voi toţi, eu presupun că nu."
Şi el a zis, "Ai vorbit vreodată în limbi?" Am zis, "Nu, domnule!"
El a zis, "Atunci tu nu-L ai."
E-200 Now, you see those things? The baptism of the Holy Spirit, the gifts of the Spirit, the things that God brings forth... The fruit of the Spirit is love, and joy, long-suffering (Oh, you say, "But Brother Branham, bless God, I'm long-suffering." It seem like it. I went up to Ohio here not long ago, and somebody ask me--wrote a letter down here and asked me if I baptized people in the Name of Jesus Christ. I never said a word. They found it out anyhow, and sixteen cooperating ministers pulled away. That's long-suffering isn't it.)--long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience, and the Holy Ghost. See?
E-186 Şi am zis, "Bine, eu-eu presupun că este corect." Am zis, "Eu nu ştiu. Eu doar am predicat de vreo doi ani, mai puţin," şi am zis, "Eu nu ştiu prea mult despre Acesta." Am zis, "Poate eu nu ştiu." Am zis, "Eu nu pot înţelege..." Din cauză că, eu încercam să-l ţin acolo (vedeţi?), să-l prind. Şi când l-am prins, dacă am mai întâlnit cândva un făţarnic, acolo era unul din ei. Soţia lui era cu părul negru; iar el trăia cu o femeie blondă, avea doi copii cu ea; şi vorbea în limbi, le tălmăcea tot aşa de perfect cât putea să fie. Şi am zis, "Acum, Doamne, în ce am intrat eu?" De la îngeri, eu nu ştiam în ce eram eu. Am zis, "Eu-eu-eu sunt fundamental; trebuie să fie Biblia. Trebuie să fie corect. Există ceva greşit pe undeva, Doamne. Cum putea fi aceea?"
E-201 Oh, brother, sister, we're--we're at Kadesh-barnea. You're tasting now. Last night the Holy Spirit fell upon us. Come in us--in like a rushing wind. It settled upon many of you. Today ministers have been visiting homes here and there, laying on hands and praying for them that's seeking the Holy Ghost. Don't you take a substitute. Don't you take some kind of a noise. Don't you take some kind of a sensation. You wait there until God has molded you and made you a new creature, made you a new person. You're tasting It now, just tasting It, but let the Dove lead you right to the table, and--and the Lamb and Dove set down together, and feast forevermore upon the Word of God. For It will stand when there's no heaven or earth; the Word of God will remain. That is true.
E-187 Am mers la adunare în seara aceea, şi Duhul a coborât; şi frate, tu puteai să-L simţi! Şi Acesta era Duhul Sfânt. Da, domnule! Dacă El nu era, El mărturisea cu duhul meu că El era Duhul Sfânt. Şi eu eram doar un predicator tânăr, şi nu ştiam cum-mult despre o discernere a duhului. Dar eu şedeam acolo. Şi eu ştiu că tocmai Dumnezeul care m-a salvat, că era acelaşi simţământ... Am simţit de parcă mergeam prin acoperiş, era un astfel de simţământ minunat în acea clădire. Şi m-am gândit...
E-202 Please don't think that I'm radical. If I have been, I didn't mean to be. If I... I hope I've answered these questions; I have, the best of my knowledge.
E-188 Cam 1500 din ei acolo. Şi m-am gândit, "Doamne, oh vai!" Două sau trei grupuri din ei s-au adunat împreună. Şi m-am gândit, "Spune, vai! Cum poate să fie? Acum, acel Duh măreţ în această clădire coborând aşa; şi aici, privesc la aceasta desfăşurându-se acolo sus, inşii aceia vorbind în limbi, tălmăcind, dând mesaj perfect-şi unul din ei un făţarnic iar celălalt un om adevărat al lui Dumnezeu." Şi m-am gândit, "Acum, eu sunt tot încurcat. Eu nu ştiu ce să fac."
E-203 And therefore, in Hebrews 6, if you'll see, Paul's talking to Hebrews that said, "Well, we'll go along with you so far." They'll come up. You see? Said, "Now, you've..." Them that comes up and has tasted...
E-189 Ei bine, imediat după aceasta, un bun prieten de-al meu, Fratele Davis (voi ştiţi), a început să spună că eu am fost o marionetă. Aceea este o jucărie de fetiţă, ştiţi. Şi astfel... eu eram necăsătorit. Şi astfel eu... El a început să se ia de mine, şi apoi a continuat, cumva să-şi râdă de mine.
E-204 I just happened to look back in the building. To show you the evidence of a living God. I hope I don't make this person's conspicuous. I come in from a meeting not long ago, and come here, and announced to you that a good friend, a personal buddy of mine, a hunting partner, a man had been good to me, a man that had been to my church, and had been my brother; I called him Busty. Name was Everett Rodgers, lived in Milltown... How many remember me coming here to announce it? He was laying here in the hospital; the doctors operated on him, opened him up, and so full of cancer they just sewed him up. Said, "He'll dwindle right away; in a few weeks he'll be gone; that'll be all there'll be to it. He'll be finished, that's all."
E-190 Şi noi am avut puţină... Şi mama voastră şi noi toţi am avut mici adunări în jur în diferite locuri. Tabernacolul nu era-nu mergea la timpul acela, şi noi aveam mici adunări în diferite locuri. Şi în final într-o zi, după ce a fost zidit tabernacolul, cu mulţi ani mai târziu, am mers sus la Green's Mill la peştera mea să mă rog, deoarece Fratele Davis a zis nişte lucruri teribile despre mine în-în-în ziarul lui. Eu l-am iubit. Eu nu am vrut să se întâmple nimic, şi eu-eu am mers acolo sus să mă rog pentru el. Şi am mers acolo sus, şi am intrat în peşteră. Şi am stat acolo vreo două zile. Şi am zis, "Doamne, iartă-1. El-el nu vrea să spună-spună aceea." Şi m¬am gândit, "Tu ştii..." Eu tocmai s-a întâmplat să mă gândesc la o Scriptură.
E-205 You remember how I stood here on the platform, prayed for him? Went down there and went into the room, something eating in my heart. I walked into the room, and as soon as I got everybody out so I could... Brother Everett was laying there. And you'll remember this. I walked in; I said, "Brother--Brother Busty." (I called him Busty.)
E-191 Şi am mers afară. Şi acolo era un buştean (buşteanul acela încă zace acolo, am fost pe el aici nu de mult) jos de pe munte şi zace peste o cărare mică care vine în jur de la pârâu. Şi eu doar am încălecat buşteanul, mă uitam peste munţi departe înapoi-înapoi acolo, şi mi-am aşezat Biblia aşa afară. M-am gândit, "Tu ştii..." Mă gândeam la o Scriptură: "Căldărarul, el mi-a făcut mult rău, şi a zis lucruri." Voi ştiţi... M-am gândit, "Eu cred că eu doar voi citi asta." Eu am deschis Biblia, şi am zis, "Ei bine..." Mi-am şters faţa, iar vântul bătea, şi el a deschis-o la Evrei 6. "Ei bine," Am zis, "nu-i acolo unde este aceasta." Şi am aşezat-O înapoi aşa. Iar vântul a bătut din nou şi a deschis-O înapoi din nou. Şi am zis, "Acum, asta este ciudat, vântul o suflă înapoi în felul acela." Deci m-am gândit, "Păi, eu cred că o voi citi." Şi a zis:
Căci este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi, ... făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, şi au gustat... Cuvântul lui Dumnezeu, şi lucrul lumii care vine.
M-am gândit, "Ei bine, eu nu văd nimic cu aceea." Am citit-o înainte în jos, restul capitolului. Nimic în el. Am zis, "Ei bine, aceea este-aceea o stabileşte pentru aceea." Şi eu-eu am văzut-o în felul acesta, şi a mers înapoi din nou. Şi am ridicat¬o, şi m-am gândit, "Ei bine, ce este asta?" Am continuat să o citesc, şi s-o citesc, şi s-o citesc. Am zis, "Ei bine, eu nu pot înţelege." Apoi am continuat... Şi am citit înainte în jos:
... este aceasta imposibil pentru acei care sunt odată luminaţi, ...
A venit înainte aici jos la un loc aici unde a zis:
Şi pământul... bea din ploaia care vine deseori peste el, să rodească ierburi ca hrană pentru cei care-l pregătesc, primeşte binecuvântare de la Dumnezeu:
Dar acela care rodeşte spini şi mărăcini este respins, şi ... aproape să fie blestemat; al cărui judecată este să fie ars.
E-206 Long ago when we was having brush arbor meetings down there, all them Methodists back over there on the hill (Gertie, one of them), slipping around, was peeping through the grape arbor to see what I was going to say, and like that, afraid that the Methodist church would excommunicate them. And then I went and had a vision there, and I seen meat all piled up in a can. I caught a bunch of fish and strung them on, put--put them upon these stringers, and I tied the stringers up. And when I looked... And it was all in a vision; I'd left--left a bunch of people standing under the brush arbor that night and went up on top of the hill at Brother Wright's. And they couldn't even find me the next morning. I said, "Don't none of you..."
E-192 Am zis, "Mă întreb ce înseamnă asta?" Eu doar... Acum, eu nu mă gândeam la nimic acolo sus. Doar gândiţi-vă atunci... Şi tocmai atunci aşa cum stăteam acolo, mă gândeam că Domnul îmi va da o viziune despre Fratele Davis şi cei de acolo jos. Şi eu şedeam acolo; m-am uitat, şi am văzut ceva întorcându-se dincolo de scorbura din faţa mea. Şi acela era un pământ întorcându-se. Şi am văzut că era totul sfărâmat, doar părea ca şi cum era tot arat. Şi un Om a mers înainte cu un¬un-un lucru mare în faţa Lui plin cu sămânţă, şi El arunca sămânţa peste tot pe pământ aşa cum El mergea. Şi el a mers în jur peste curbura pământului, şi El a plecat din vederea mea. Şi îndată ce El s-a dus din vederea mea, iată că a venit un om cu o înfăţişare furişată, îmbrăcat în haine negre, mergea aşa în jur, mergând [Fratele Branham face sunete să ilustreze – Ed.] aruncând seminţe rele [Fratele Branham repetă sunetele – Ed.] Şi eu l-am urmărit, şi aşa cum pământul a continuat să se învârtă în jur...
E-207 While I was standing there preaching, here come that Light; that Pillar of Fire hung right here before me and says, "Leave here and go to the woods; I'll talk to you." It was that same day, the next day when they found me up on the hill. And I'd been up there; I hid my car in the weeds, and had been up on a mountain praying all night and all the next day. Some of them come up there, found the car and come up there... That was the day that Brother Graham Snelling, here, received the Holy Ghost and the call into the ministry.
E-193 După un timp a ieşit grâul. Şi când a ieşit grâul, de acolo au ieşit şi mărăcini, şi scăieţi, şi spini, şi buruiană puturoasă şi fiecare lucru creştea, laptele cuculul, şi de toate creşteau în grâu. Şi ele creşteau toate împreună. Şi acolo a venit o foarte, rea secetă, şi grâuleţul şi-a aplecat capul aşa, şi micuţul mărăcine, şi scăietele, spinii, ei îşi aveau capul aplecat. Fiecare buruiană doar [Fratele Branham face un sunet gâfâitor – Ed.] respirând aşa. Voi doar le puteaţi auzi. Şi ele chemau după ploaie, ploaie.
E-208 Up there on the hillside were I'd been laying there, and He--He told me different things to do and what the communication we'd had together. He give a vision of seeing these fish strung up, said, "This is your Milltown church."
And four or five of them flopped off; and I said, "Who's that?"
Said, "One of them is Guy Spencer and his wife. The other one is another Spencer there, and theirs." And told the different ones, what would flop off.
E-194 Iar după o vreme, pe acolo a venit un nor imens mare, şi apa doar a căzut şuvoi. Şi când ea a căzut acolo, grâul acela a sărit în sus şi a început să ţipe, "Glorie, Aleluia, Laudă Domnului!" A sărit şi micuţa buruiană puturoasă şi a strigat, "Slavă, Laudă Domnului, Aleluia!" Spinii şi toţi aceia, dansau peste tot în jur peste câmp strigând, "Glorie, Aleluia, Laudă Domnului!"
Ei bine, am zis, "Eu nu pot pricepe asta."
E-209 I told them; I said, "Don't none of you eat." My wife and I wasn't... It was before we was married; and she went home to stay all night with Sister Spencer, a wonderful woman. Wonderful man, Guy Spencer is just as nice a man as stood in shoe leather. And he--and he went down there, and Opal said, "Now, look..." To Meda, she said, "Now, Meda, I believe Brother Bill." She said, "But when Opal gets hungry, she has to have ham and eggs." So she goes over there, and fries her ham and eggs, and sets down to eat them, and starts to say the blessing, and leaned over the table, crying, couldn't touch it. Then they come hunting.
E-195 Viziunea m-a părăsit; apoi eu am căzut înapoi pe aceea din nou: "Mărăcinii care sunt aproape să fie respinşi..." Atunci am priceput-o. Cei... Isus a zis, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept." Un om poate şedea în adunare, poate vorbi în limbi, poate striga şi acţiona întocmai ca ceilalţi dintre ei cu Duhul Sfânt veritabil şi totuşi să nu fie în Impărăţia lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. Nu a spus Isus, "Mulţi vor sta în ziua aceea şi vor zice, "Doamne, nu am scos eu draci în Numele Tău; nu am profeţit eu (predicat) în Numele Tău; nu am făcut eu multe lucrări puternice în Numele Tău?" Isus a zis, "Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii, Eu nici măcar nu v-am cunoscut." Ce spuneţi despre asta?
E-210 And up there on the hill that day, He told me exactly what would happen. He said, "These'll leave, and then these'll leave." But He had a big bunch of canned-up meat. He said, "Keep this for farther use for the Milltown people." And the other night when I heard Brother Creech... He was setting here last night. I don't... Brother Creech, are you in tonight? When Brother Creech come to me, called me up, and Sister Creech, crying; her daddy was laying there... Said, "Brother Bill, don't tell him. He's dying." Said, "He's eat up with cancer; the doctors opened him up, and he's just as full of cancer as he can be." And Will Hall (and all of you remember him), when the same doctor opened him and he was so full of cancer... I started to go squirrel hunting that morning, and I seen them apples hanging in the room. (You remember that story of it?) And there the man's a-living today. That's been years ago. He and Brother Busty were friends.
E-196 Aici este exact ce înseamnă aici. Vedeţi? Ei au gustat ploaia bună din Cer. Dar de la început, ei au fost greşiţi. De la început obiectivele lor nu au fost corecte; motivele lor nu au fost drepte. Aceea... Voi nu puteţi spune... Voi ştiţi, la recoltat el a zis, "Să mă duc şi să le smulg afară?"
E-211 And I went down to the hospital, the new hospital (I forget what they call it out there in New Albany)--the new hospital. And I went out there to see Busty; and when I went in the room, I said, "Brother Busty."
He said, "Brother Bill." Gripped my hand with that big old handshake; a veteran of the First World War, not saying it in his presence, but just as fine a heart as ever beat under an old blue shirt. He got ahold my hand. I've been in his house, eat in his house, slept in his house, just like I was his brother. His kids and all, we're just--just blood brothers like: fine man.
E-197 El a zis, "Lăsaţi-le să crească împreună, iar în ziua aceea aceşti spini şi scăieţi vor fi arşi împreună, iar grâul va merge în grânar." Acum, cum veţi şti care este un spin, sau care este un scăiete, sau care este un grâu? "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi, Frate, Soră, un pom bun nu poate rodi rod rău. Nu contează, undeva pe lângă drum, aceasta te va ajunge din urmă. Astfel, voi în căutarea botezului Duhului Sfânt... Mă bucur de cine a scris asta. Vedeţi?
E-212 And he... But he never did come on with the Lord deep. He... I baptized him in the Name of Jesus Christ. But that day when that Methodist preacher said, "Anybody that's baptized in the Name of Jesus Christ, get out from under my tent." That was okay. George Wright and them walked out. That afternoon I went down there to baptize in the Name of Jesus Christ at Totten's Ford. His whole congregation walked in the water and was baptized in the Name of Jesus Christ. So I just went on. That was all right. God be for you, who can be against you? I don't even know where the man went, what happened to him.
E-198 Acum, acei credincioşi de graniţă acolo în urmă, ei erau chiar cu ei. Ei erau tăiaţi împrejur cu tăierea lor. Ei au mers drept acolo la ţara pe care Dumnezeu le-a promis-o, chiar până la marginea ei. Mulţi oameni umblă sus până la marginea aceea. El va umbla drept sus până la botezul Duhului Sfânt şi-l va respinge. El nu vrea să renunţe. El va păşi chiar sus până la botezul Scripturii în Numele lui Isus Cristos, şi îşi va întoarce spatele, şi îl respinge să se păzească să nu-l vadă.
E-213 However, I walked in the hospital. There was Busty laying there so full of cancer, the doctors wouldn't even--didn't do nothing but just clamp him back together. Busty said to me; he said, "Brother Bill, this is for a purpose. Something happened."
I said, "Yes, Busty." Begin to feel that Spirit like that rushing wind I been talking about, you know, coming in. He said... When I walked in here, there was a rainbow in that corner, standing in that corner. A rainbow is a covenant; God's covenant. God made a covenant with me on that mountain that day. Put my hands over on Brother Busty and prayed for him.
The doctors says, "He'll dwindle away. He'll just go down. There's nothing to him... He'll be gone just in a few days." And Busty Rodgers... That's been weeks and weeks and weeks ago, and Busty Rodgers, setting right back here in the church tonight, healthy and stout as I ever seen him look in my life. Stand up, Brother Busty. There he is. Let's give God praise, everybody.
E-199 Nu există nici o Scriptură în Biblie unde cineva a fost vreodată botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, nici o Scriptură. Biserica Catolică a început-o, a venit afară în Luther, jos la Wesley, şi a tras înainte până aici. Aceea este exact corect. Dar ordinea Scripturală este Numele Domnului Isus Cristos. Acela-i botezul apostolic. Voi nu puteţi face aceea şi să staţi într-o denominaţiune. Asta-i adevărat.
E-214 They were gathered in the upper room,
All praying in His Name.
Baptized with the Holy Ghost,
And power for service came.
Now, what He did for them that day,
He'll do for you the same.
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
I'm one of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Hallelujah.)
One of them, I'm one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
Though these people may not claim to be,
Or boast of worldly fame,
They have all received their Pentecost,
Baptized in Jesus' Name.
And they're telling now both far and wide,
His power is yet the same.
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
I'm one of them, I'm one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Hallelujah.)
One of them, I'm one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
Now, come my brother, seek this blessing
That will cleanse your heart from sin,
That will start the joy bells ringing,
And will keep your soul on flame.
Oh, it's burning now within my heart,
Oh, glory to His Name.
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Let's sing it.)
Oh, one of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Hallelujah.)
One of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
How many's one of them, raise your hand? Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them.
One of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Hallelujah.)
One of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
They were gathered in that upper room,
All praying in His Name.
They was baptized with the Holy Ghost,
Then power for service came.
Now, what He did for them that day,
He'll do for you the same.
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
Oh, one of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Hallelujah.)
One of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
Now, while we sing that chorus again, I want each one of you to turn around, and shake hands with somebody by you, and say, "Are you one of them?" See? All right.
Oh, one of them (I know you are, Brother Neville. I know you are, Brother...?... ) [Brother Branham shakes hands with those near him--Ed.]... one of them.
Oh, one of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
E-200 Acum, voi vedeţi lucrurile acelea? Botezul Duhului Sfânt, darurile Duhului, lucrurile pe care Dumnezeu le aduce înainte... Roada Duhului este dragostea, bucuria, îndelunga răbdare (oh, voi ziceţi, "Dar Frate Branham, binecuvântat să fie Dumnezeu, eu sunt îndelung răbdător." Asta aşa se pare. Eu am mers sus la Ohio aici nu de mult, şi cineva m-a întrebat-a scris o scrisoare aici jos şi m-a întrebat dacă eu am botezat oameni în Numele lui Isus Cristos. Eu nu am spus un cuvânt. Ei au aflat oricum, şi şaisprezece lucrători cu care cooperam s-au retras. Aceea este îndelungă răbdare nu-i aşa!)-îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare, şi Duhul Sfânt. Vedeţi?
E-214 Oh, aren't you glad you're one of them. How many would like to be one, raise your hand? All right. Now, I'm going to sing this for you.
Then come my brother, seek this blessing
That will cleanse your heart from sin,
That will start the joy bells ringing,
And will keep your soul on flame.
Oh, 'tis burning now down in my heart,
Oh, glory to His Name.
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
Oh, one of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them." (Hallelujah.)
One of them, I'm one of them,
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
E-201 Oh, Frate, Soră, noi suntem-noi suntem la Kadesh-barnea. Voi gustaţi acum. Seara trecută Duhul Sfânt a coborât peste noi. A venit în noi-înăuntru ca un vâjâit de vânt. El s-a aşezat peste mulţi dintre voi. Astăzi lucrătorii au vizitat case aici şi acolo, punându-şi mâinile şi rugându-se pentru acei care caută Duhul Sfânt. Să nu luaţi un înlocuitor. Să nu luaţi vreun fel de gălăgie. Să nu luaţi vreun fel de senzaţie. Voi aşteptaţi acolo până când Dumnezeu v-a modelat şi v-a făcut o creatură nouă, v-a făcut o persoană nouă. Voi Îl gustaţi acum, doar Îl gustaţi, dar lăsaţi Porumbelul să vă conducă drept la masă, şi-şi Mielul şi Porumbelul şed jos împreună, şi sărbătoresc pentru totdeauna asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Căci El va sta când nu va mai fi cer sau pământ; Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne. Asta-i adevărat.
E-215 Remember what the little girl said, "Peter, aren't you one of them?" I'm so glad, aren't you? You know, Peter said on the day of Pentecost, "This is That." And I've always said, "If this ain't That, I'm glad I got this, waiting for That to come." That's right. I'm glad of this.
For I'm one of them, I'm one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
Oh, one of them, one of them;
I'm so glad that I can say, "I'm one of them."
E-202 Vă rog să nu vă gândiţi că eu sunt radical. Dacă am fost, eu nu am intenţionat să fiu... Dacă eu... Eu sper că am răspuns la aceste întrebări; eu am răspuns, după cea mai bună cunoştinţă a mea.
E-216 Oh, isn't this wonderful, setting together in heavenly places in Christ Jesus, communing with the Spirit, communing over the Word, talking of the good things to come. It's so good. I'm so glad to know that, aren't you? Aren't you glad you're a Christian? Aren't you glad your sins are under the Blood? He'll be coming one of these days, and we'll be going with Him. Then think, all the old age will drop out of us; all the sickness, all the affliction, all the mortal life will change. Oh, my. I can just think of the dear old brothers that stood here. I remember... How many remembers Rabbi Lawson? My, most all of you. I can see him hanging that old cane right here. And I'd be setting back there. He'd sing this little song... (Just a minute Teddy, brother.) I'll try--see if I could get the tune of it. I don't know.
There waits for me a glad tomorrow,
Where gates of pearl swing open wide,
And when I cross this veil of sorrow,
I'll rest upon the other side.
Some day beyond the reach of mortal kin,
Some day, God only knows just where or when,
The wheels of mortal life will all stand still,
Then I shall go to dwell on Zion's hill.
E-203 Şi de aceea, în Evrei 6, dacă veţi vedea, Pavel vorbeşte către Evreii care au zis, "Ei bine, noi vom merge cu tine până aici." Ei vor veni sus. V oi vedeţi? A zis, "Acum, voi a ţi..." Cei care vin sus şi au gustat...
E-217 Yes. These little wheels that's a-turning in us: see, taste, feel, smell, and hear, these little senses and wheels that's turning in this mortal life, someday they'll stand still. Then me, myself, and you, we'll go to dwell on Zion's hill. Oh, I love that, don't you? Know we have that blessed assurance. All right. How many knows our old baptizing song? Now, we'll change that. Let's take our dismissing song:
Take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
E-204 Eu tocmai s-a întâmplat să mă uit în spate în clădire. Ca să vă arăt dovada unui Dumnezeu Viu. Eu sper că eu nu fac aceasta că această persoană este vizibilă. Eu am venit de la o adunare nu de mult, şi am venit aici, şi v-am anunţat că un prieten bun, un amic de-al meu personal, un partener de vânătoare, un om a fost bun cu mine, un om care a fost la biserica mea, şi a fost fratele meu; eu l-am numit Busty. Numele lui era Everett Rodgers; a locuit în Milltown. Câţi vă amintiţi când am venit aici să anunţ aceasta? El zăcea aici în spital; doctorii l-au operat, l-au deschis, şi era aşa de plin de cancer ei doar l-au cusut înapoi. Au zis, "El se va diminua imediat; în câteva săptămâni el va fi dus; aceea va fi tot ce va fi de el. El va fi terminat, asta-i tot."
E-218 Take the Name of Jesus with you. Just do that, as you go. All right, altogether now. Don't forget at 8 o'clock in the morning prayer cards will be give out for the meeting. The meeting will start at 9:30. I'll be preaching at 10:00. Prayer service for the sick will begin about 11 o'clock.
Tomorrow afternoon--tomorrow evening will be a evangelistic message at the Tabernacle. And tomorrow night, all you that's repented of your sins and never been baptized, there'll be--the pool will be open; we'll be baptizing the people in the Name of the Lord Jesus Christ.
E-205 Vă amintiţi cum am stat aici pe platformă, m-am rugat pentru el? Am mers acolo jos şi am mers în cameră, ceva mă rodea în inimă? Am păşit în cameră, şi îndată ce am scos pe toţi afară aşa să pot... Fratele Everett era întins acolo. Şi vă amintiţi aceasta. Eu am păşit înăuntru; am zis, "Frate-Frate Busty." (Eu l-am numit Busty.)
E-220 Everybody together now, while we sing to the top of our voice. Brother Busty, you don't know how glad I am and thankful to God. You know, he went up to the doctor. And they tell me the doctor looked at him, and just didn't know what to think. He didn't believe it was the same guy. Oh, it is no secret what God can do. Ain't that right? All right.
Take the Name (Ring it out.) of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Now, take it everywhere you go.
Precious Name (Precious Name.), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (Oh, precious Name.), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
All right. I turn the service now to the pastor. He'll have some words, or speak for someone to dismiss us, whatever's on his mind.
E-206 Cu mult în urmă când noi aveam adunări în arbuşti acolo jos, toţi acei Metodişti acolo în spate pe deal (Gertie, unul din ei), strecurându-se în jur, privea pe furiş prin adăpostul de struguri să vadă ce voi spune eu, şi aşa, cu teamă că biserica Metodistă îi va excomunica. Şi apoi, am mers şi am avut o viziune acolo, şi am văzut carne toată îngrămădită într-o conservă. Eu am prins o grămadă de peşti şi i-am înşirat pe sfoară, i-am pus-pus pe aceste sfori, şi am legat sforile. Şi când m-am uitat... Şi toată aceasta era într-o viziune; Eu am lăsat-lăsat un grup de oameni stând sub tufele de arbuşti în seara aceea şi m-am dus sus pe vârful dealului la Fratele Wright. Şi ei nici măcar nu m-au putut găsi în dimineaţa următoare. Am zis, "Nici unul din voi să nu..."
E-207 În timp ce stăteam acolo predicând, iată că a venit acea Lumină; acel Stâlp de Foc atârnat chiar aici înaintea mea şi a zis, "Pleacă de aici şi du-te în pădure; Eu îţi voi vorbi." Era în aceeaşi zi, ziua următoare când ei m-au găsit sus pe deal. Şi eu eram acolo sus; mi-am ascuns maşina în buruieni; şi am fost sus pe un munte rugându-mă toată noaptea şi toată ziua următoare. Unii din ei au venit acolo sus-au găsit maşina şi au venit acolo sus... Aceea a fost ziua când Fratele Graham Snelling, de aici, a primit Duhul Sfânt şi chemarea în slujbă.
E-208 Acolo sus pe coasta dealului unde eu stăteam întins acolo, şi El-El mi-a spus diferite lucruri să fac şi ce comunicare am avut noi împreună. El mi-a dat o viziune despre vederea acestor peşti înşiraţi, a zis, "Aceasta este biserica ta din Miltown."
Şi patru sau cinci dintre ei au căzut jos; şi am zis, "Cine este acela?"
A zis, "Unul din ei este Guy Spencer şi soţia lui. Celălalt este un alt Spencer de acolo, şi ai lor." Şi El i-a spus pe cei diferiţi, care vor cădea jos.
E-209 Eu le-am spus; am zis, "Nici unul din voi să nu mâncaţi." Eu şi soţia mea nu am... Aceasta a fost înainte ca noi să ne căsătorim; şi ea a mers acasă să stea toată noaptea cu Sora Spencer, o femeie minunată. Minunat om, Guy Spencer este tot aşa un om plăcut ca unul care stă în pantofi de piele. Şi el-şi el a mers acolo jos, şi Opal a zis, "Acum, priviţi..." La Meda, ea a zis, "Acum, Meda, eu cred pe Fratele Bill." Ea a zis, "Dar când Opal devine flămândă, ea trebuie să aibe şuncă şi ouă." Astfel ea a mers acolo, şi îşi frige ouă şi şuncă, şi şade jos, şi începe să spună binecuvântarea, şi s-a aplecat peste masă, plângând, că nu putea să o atingă. Apoi ei au venit la vânătoare.
E-210 Şi acolo sus pe deal în ziua aceea, El mi-a spus exact ce se va întâmpla. El a zis, "Aceştia vor pleca, şi apoi aceştia vor pleca." Dar El avea o grămadă mare de carne conservată. El a zis, "Păstrează aceasta spre folosinţă pe mai departe pentru oamenii din Miltown." Iar cealaltă seară când l-am auzit pe Fratele Creech... El şedea aici seara trecută. Eu nu... Frate Creech, eşti aici în această seară? Când Fratele Creech a venit la mine, m-a sunat, şi Sora Creech, plângea; tatăl ei zăcea acolo. A zis, "Frate Bill, să nu-i spui. El este pe moarte." Zicea, "El este mâncat de cancer; doctorii l-au deschis, şi el este tot aşa de plin de cancer cât poate fi." Şi Will Hall (şi voi toţi vi-l amintiţi), când acelaşi doctor l-a deschis şi el a fost aşa de plin de cancer... eu am pornit să merg la vânătoare de veveriţe în dimineaţa aceea, şi am văzut merele acelea atârnând în cameră. (Vă amintiţi povestea aceea despre aceasta?) Şi acolo omul trăieşte astăzi. Aceea a fost cu ani în urmă. El şi Fratele Busty erau prieteni.
E-211 Şi eu am mers jos la spital, spitalul nou (am uitat cum îl numesc ei, acolo afară în New Albany) – spitalul nou. Şi am mers acolo să-l văd pe Busty; şi când am mers în cameră, am zis, "Frate Busty."
El a zis, "Frate Bill." Mi-a încleştat mâna cu acea mare strângere de mână; un veteran al Primului Război Mondial, nu să o spun în prezenţa lui, dar tot aşa o inimă bună cum întotdeauna bătea sub o cămaşă veche albastră. El mi-a apucat mâna. Eu am fost în casa lui; am mâncat în casa lui; am dormit în casa lui; tot aşa cum aş fi fratele lui. Copiii lui şi toţi, noi suntem doar-doar ca fraţii de sânge. Om minunat.
E-212 Şi el Dar el nu a venit niciodată înainte adânc cu Domnul. El Eu l-am botezat în Numele lui Isus Cristos. Dar în ziua aceea când acel predicator Metodist a zis, "Oricine care este botezat în Numele lui Isus Cristos, să iese de sub cortul meu." Aceea a fost în ordine. George Wright şi ceilalţi au ieşit afară. În după-masa aceea am mers jos acolo să botez în Numele lui Isus Cristos la Totten's Ford. Toată adunarea lui au intrat în apă şi au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Astfel eu doar am mers înainte. Aceea era în ordine. Dumnezeu să fie pentru voi, cine poate fi împotrivă? Eu nici măcar nu ştiu unde a mers omul, ce i s-a întâmplat.
E-213 Oricum, eu am mers în spital. Acolo era Busty întins acolo aşa de plin de cancer, încât doctorii nici măcar nu ar-nu au făcut nimic ci doar să-l încopcie laolaltă. Busty mi-a spus; el a zis, "Frate Bill, aceasta este pentru un scop. Ceva s-a întâmplat."
Am zis, "Da, Busty." Am început să simt Duhul acela ca acel vâjâit de vânt despre care am vorbit, ştiţi, venind înăuntru.
El a zis... Când am păşit aici înăuntru, acolo era un curcubeu în acel colţ, stătea în acel colţ. Un curcubeu este un legământ; legământul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu mine pe muntele acela în ziua aceea. Mi-am pus mâinile peste Fratele Busty şi m-am rugat pentru el.
Doctorii zic, "El se va stinge. El doar va merge în jos. Nu există nimic de făcut... El va fi dus doar în câteva zile." Iar Busty Rodgers... Aceea a fost cu săptămâni şi săptămâni şi săptămâni în urmă, şi Busty Rodgers, şade chiar în spate aici în biserică în seara aceasta, sănătos şi voinic aşa cum l-am văzut vreodată să arate în viaţa mea. Ridică-te, Frate Busty. Iată-l acolo. Să-i dăm laudă lui Dumnezeu, cu toţii.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi rugându-se în Numele Lui.
Botezaţi cu Duhul Sfânt,
Şi putere pentru slujire a venit.
Acum, ce a făcut El pentru ei în ziua aceea,
El va face pentru voi la fel.
Sunt bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Sunt unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Deşi aceşti oameni pot să nu pretindă a fi,
Sau să se fălească de faimă lumească,
Ei cu toţii şi-au primit Rusaliile lor,
Botezaţi în Numele lui Isus.
Şi ei spun acum şi departe şi pe larg,
Că puterea Lui încă este aceeaşi.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Sunt unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Acum, vino fratele meu, caută această binecuvântare
Care-ţi va curăţi inima de păcat,
Care va începe clopotele bucuriei să sune,
Şi-ţi va ţine sufletul înflăcărat.
Oh, el arde acum în inima mea,
Oh, slavă Numelui Lui.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Să o cântăm!)
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Câţi sunteţi unul din ei, ridicaţi-vă mâna? Oh, Doamne! Oh, cât sunt de bucuros că sunt unul din ei.)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Ei erau adunaţi în acea cameră de sus,
Toţi rugându-se în Numele lui.
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Atunci putere pentru slujire a venit.
Acum, ce a făcut El pentru ei în ziua aceea,
El va face pentru voi la fel.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Acum, în timp ce noi cântăm acel cor din nou, eu vreau ca fiecare din voi să se întoarcă în jur, şi să daţi mâinile cu cineya de lângă voi, şi ziceţi, "Eşti tu unul din ei?" Înţelegeţi? În regulă.
Oh, unul din ei (Eu ştiu că tu eşti, Frate... ? ... Eu ştiu că tu eşti, Frate... ? ... ) [Fratele Branham dă mâinile cu cei de lângă el – Ed.] ... unul din ei;
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
E-214 Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi Aunul din ei. La câţi v-ar place să fiţi unul, ridicaţi-vă mâna? În regulă. Acum, eu voi cânta aceasta pentru voi:
Atunci vino fratele meu, caută această binecuvântare
Care-ţi va curăţi inima din păcat,
Care va începe clopotele bucuriei să sune,
Şi va ţine sufletul tău în flăcări.
Oh, el arde acum adânc în inima mea,
Oh, glorie Numelui Lui.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
E-215 Amintiţi-vă ce a spus fetiţa, "Petru, nu eşti tu unul din ei?" Sunt aşa de bucuros, voi nu? Voi ştiţi, că Petru a zis în ziua Cincizecimii, "Aceasta este Aceea!" Acum, eu întotdeauna am zis, "Dacă aceasta nu este Aceea, sunt bucuros că am aceasta, aşteptând pentru Acela să vină." Asta-i adevărat. Eu sunt bucuros de aceasta.
Căci sunt unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
E-216 Oh, nu este aceasta minunat, şezând împreună în loc ceresc în Cristos Isus, împărtăşindu-ne cu Duhul, împărtăşindu-ne asupra Cuvântului, vorbind despre lucrurile bune care vor veni. Este aşa de bine. Sunt aşa de bucuros să ştiu asta, voi nu? Nu sunteţi bucuroşi că sunteţi un Creştin? Nu sunteţi bucuroşi că păcatele voastre sunt sub Sânge? El va veni într-una din aceste zile, iar noi ne vom duce cu El. Atunci gândiţi-vă, toată bătrâneţea va cădea din noi; toate bolile, toată năpasta, toată viaţa muritoare se va schimba. Oh, Doamne! Eu doar mă pot gândi la scumpii fraţi bătrâni care au stat aici. Îmi amintesc... Câţi vă amintiţi de Rabbi Lawson? Doamne, aproape voi toţi. Parcă-l văd cum îşi atârna bastonul acela vechi chiar aici. Şi eu şedeam acolo în spate. El cânta acest cântecel... (Doar un minut Teddy, Frate.) Eu voi încerca-vedeţi dacă eu aş putea să obţin tonul acestuia. Eu nu ştiu.
Acolo mă aşteaptă un mâine bucuros,
Unde porţi de perle se deschid larg,
Şi când eu traversez acest văl de întristare,
Eu mă voi odihni pe cealaltă parte.
Într-o zi dincolo de ajungerea omuleţului muritor,
Într-o zi, Dumnezeu numai ştie doar unde sau când,
Roţile vieţii muritoare vor sta toate liniştite,
Atunci eu voi merge să locuiesc pe dealul Sionului.
E-217 Aceste roţi mici care se învârtesc în noi-văz, gust, pipăit, miros, şi auz, aceste simţuri mici şi roata care se învârteşte în viaţa aceasta muritoare, într-o zi ele vor sta liniştite. Atunci eu, însumi, şi voi, vom merge să locuim pe dealul Sionului. Oh, eu iubesc asta; voi nu? Ştim că noi avem acea siguranţă binecuvântată. În regulă. Câţi ştiţi cântarea noastră veche de botez? Acum, noi vom schimba aceea. Să luăm cântarea noastră de eliberare:
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al vaietului;
El îţi va da bucurie şi mângâiere,
Ia-l oriunde te duci.
Ia Numele lui Isus cu tine. Doar faceţi asta, aşa cum vă duceţi. În regulă, cu toţii împreună acum. Să nu uitaţi, la ora 8 dimineaţă cartonaşele de rugăciune vor fi date pentru adunare. Adunarea va începe la 9:30. Eu voi predica la 10:00. Serviciul de rugăciune va începe pe la ora 11.
Mâine după-masă-mâine seară va fi un mesaj evanghelistic la tabernacol. Iar mâine seară, voi toţi care v-aţi pocăit de păcatele voastre şi nu aţi fost botezaţi, acolo va fi-bazinul va fi deschis; noi vom boteza oamenii în Numele Domnului Isus Cristos.
Fiecare împreună acum, în timp ce cântăm cât putem de tare. Frate Busty, tu nu ştii cât de bucuros sunt şi mulţumitor lui Dumnezeu. Ştiţi, el a mers sus la doctor. Şi ei îmi spun că doctorul s-a uitat la el, şi doar nu ştia ce să creadă. El nu a crezut că el era acelaşi om. Oh, nu este secret ce poate face Dumnezeu. Nu este adevărat? În regulă.
Ia Numele (Sunaţi afară!) lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi nenorocirii;
El îţi va da bucurie şi mângâiere,
Acum, ia-l oriunde te duci.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
În regulă. Eu predau serviciul acum păstorului. El va avea câteva cuvinte, sau va vorbi ca cineva să ne elibereze, orice este în gândul lui.
Up