Un Super Simţ

A Super Sense
Data: 59-1227E | Durată: 1 oră 24 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Eu încă sărbătoresc, de asemeni, asupra acelei binecuvântări de azi dimineaţă. Oh, excesiva, abundenta, sunt necunoscute, lucrurile pe care Dumnezeu le-ar face pentru noi când noi ne adunăm împreună! Aţi observat voi de când am făcut această consacrare lui Dumnezeu, cum mergeau lucrurile aici? Binecuvântare după binecuvântare, putere după putere, slavă după slavă? Aceasta este doar minunat. Şi El va continua să facă aşa. Aceste batiste, eu m-am rugat peste acelea, căci¬căci cineva este aici la care aparţin ele.
E-1 I am still feasting, also, on that blessing this morning.
Oh, the exceedingly, abundantly, it’s unknown, the things that God would do for us when we assemble ourselves together! Have you noticed since we made this consecration to God, how that things has been going here? Blessing after blessing, power after power, glory after glory! It’s just been wonderful. And He will continue to do so. These handkerchiefs, I have prayed over those, if—if someone here that they belong to.
E-2 Acum eu vreau doar să comentez aceasta, doar un moment sau două, şi mai întâi să vă mulţumesc vouă la toţi pentru darul vostru minunat de Crăciun, pentru costumul de haine pe care mi l-aţi adus. Era aceasta ceea ce era în al tău, Frate Neville? [Fratele Neville zice, "Da, domnule. Da, domnule." – Ed.] Da, domnule. Da, un costum de haine. Păi, predicatorii pot întotdeauna folosi un costum de haine. ("Mi se potriveşte perfect.") Minunat, asta-i bine. Acum, ei transpiră, şi acea transpiraţie putrezeşte hainele mai repede de cât orice cunosc eu, vedeţi voi, şi este nevoie de o mulţime de haine ca să-i ţină unui predicator. Şi haine bune... Hainele foarte ieftine de bumbac doar vor putrezi, doar după o scurtă durată. Astfel un un costum bun ca acesta va avea ceva durată de purtare în el.
E-2 Now I just want to comment it, just a moment or two, and first thanking all you for your fine Christmas present, of the suit of clothes that you had gotten me. Was that what was in yours, Brother Neville? [Brother Neville says, “Yes, sir. Yes, sir.”—Ed.] Yes, sir. A suit of clothes. Preachers can always use a suit of clothes. [“Fit me perfectly.”] Wonderful! That’s good. Now, they perspire, and that sweat rots clothes quicker than anything I know of, you see. And it just takes a lot of clothes to hold a preacher, and good clothes. Real cheap cotton cloth will just rot out, just in a little bit. So, a—a good suit like that will have some wear in it.
E-3 Şi gândiţi-vă doar, că voi susţineţi şi daţi aceste haine slujitorilor Domnului. Şi Domnul vă binecuvântează. Isus a zis, "Într-atât cum voi aţi făcut celui mai neînsemnat din aceşti fraţi ai Mei, voi aţi făcut aceasta pentru Mine." Aşa că de aceea voi nu aţi adus, sau cumpărat la doi lucrători un costum; voi aţi cumpărat două costume pentru Isus. Uh-huh. Aceasta este ce a spus El, "Voi aţi făcut aceasta pentru Mine."
E-3 And just think, you are supporting and giving these clothes to the servant of the Lord. And the Lord bless you. Jesus said, “Insomuch as you have did unto the least of these My brethren, you have done it unto Me.” So therefore you never brought, bought two ministers a suit; you bought two suits for Jesus. Uh-huh. That’s what He said, “You have did it unto Me.”
E-4 Dar acea micuţă atingere Cerească, de azi dimineaţă, aţi observat-o voi? Fără chemare la altar, fără nimic; ci doar după Mesaj şi şi împrospătarea Duhului Sfânt ce a scăldat poporul, slava lui Dumnezeu mişcându-se, ei doar au început să vină sus, şi jos, peste tot în jur. Şi eu am observat câţiva foarte buni prieteni de ai mei Baptişti, de la Walnut Street Baptist Church, în Louisville, stând pe culoar, doar scăldându-se în puterea lui Dumnezeu. Oh, Doamne! Şi eu i-am întâlnit după serviciu, ei au zis, "Aceea era puterea lui Dumnezeu."
Eu am zis, "Aceasta este adevărat. Voi sigur, voi sigur aveţi dreptate."
E-4 But that little Heavenly touch, this morning, did you notice it? No altar call, no nothing; but just after the Message and—and the refreshening of the Holy Spirit bathing upon the people, glory of God moving, they just began coming up, and down, all around. And I noticed some real good Baptist friends of mine, from the Walnut Street Baptist Church, in Louisville, standing in the aisle, just bathing in the Power of God. Oh, my! They, I met them after the service, they said, “That’s the Power of God.”
I said, “That’s right. You sure…You’re sure right. The Power of God!”
E-5 Puterea lui Dumnezeu! Şi tu doar nu poţi găsi cuvinte să le spui. Tu doar nu ştii ce să spui. Duhul Sfânt doar ia adunarea şi tu nu ştii ce va face El cu Aceasta. În linişte, dulce, în smerenie, frânt. Oh, Frate Pat, aceasta este doar Cerul, pentru mine. Eu sunt doar unul din aceste tipuri de modă veche la care-i place simţirea în El, tu vezi.
E-5 And you just can’t find words to say. You just don’t know what to say. The Holy Spirit just takes the meeting and you don’t know what He’s going to do with it. Quietly, sweetly, humbly, broken-up. Oh, Brother Pat, that’s just Heaven, to me. I’m just one of these old-fashion type that likes that feeling in It, you see.
E-6 Ca răposatul Paul Rader, el a spus la a lui... Odată el spunea o poveste. Şi el a spus că el şi soţia lui şedeau la masă, şi ea vroia să meargă undeva sau să facă ceva, şi el tot îi spunea ei, "Eu nu o pot face," şi aşa mai departe, şi el i-a tăiat-o cam scurt.
E-6 Like the late Paul Rader, he said to his…One time he was telling a story. And he said he and his wife was sitting at the table, and she wanted to go somewhere or do something, and he kept saying to her, “I just can’t do it,” and so forth, and he would cut her a little short.
E-7 Astfel el a privit în jur la ea, şi lacrimile îi curgeau pe obraji, şi el i-a spus ei, el a zis, "Păi, acum," se gândea în inima lui, "dacă ea este rănită aşa de uşor, las-o să stea rănită." Astfel el, ca bărbat, şi-a împăturat ziarul lui şi l-a aşezat jos pe farfuria lui.
E-7 So he looked around at her, and the tears was coming down her cheeks, and he said to her, he said, “Well, now…” Thought in his heart, “Uh, if she’s that easy hurt, just let her stay hurt.” So he, like a man, like he folded up his paper and laid it down on his plate.
E-8 Şi ea întotdeauna a stat la uşă şi l-a sărutat de rămas bun; şi atunci când el a ajuns afară la poartă, ea îi făcea cu mâna, şi atunci aceea va... aceea va avea grijă de aceasta, voi ştiţi, până and el se întorcea de la biroul lui.
E-8 And she always stood at the door and kissed him good-bye. And then when he got out at the gate, she would wave at him, and then that would—that would take care of it, you know, till he got back from his office.
E-9 Şi astfel în dimineaţa aceea, a zis, când ei au pornit-o afară, păi, ... la uşă, păi, ea stătea lângă uşă, şi el a sărutat-o şi a păşit înainte afară până la capătul porţii, şi a deschis poarta şi a privit înapoi, şi ea stătea la uşă cu capul în jos, încă rănită, a zis că el a făcut cu mâna pa pa, şi a zis că ea a făcut cu mâna pa pa.
E-9 And so that morning, said, when they started out, why, the…at the door, why, she was standing by the door, and he kissed her and walked on out the end of the gate. Opened the gate, looked back, and she was standing at the door with her head down, still hurt, said he waved bye-bye, said she waved bye-bye.
E-10 A zis că el a pornit-o jos pe stradă, şi el a început să se gândească, "Ce ar fi dacă mi s-ar întîmpla ceva înainte ca să mă întorc acasă, sau, ce ar fi dacă i s-ar întâmpla ei ceva înainte să mă întorc, Dumnezeu ne-ar chema de pe scenă; şi aşa femeie bună cum era ea, şi cât de dulce este ea, şi aşa mai departe?" Şi a zis, cu cât a ajuns mai departe, inima îi devenea tot mai împovărată.
E-10 Said he started down the street, and he begin to think, “What if something would happen to me before I’d get back home, or what if something would happen to her before I’d get back, God would call us off the scene; and as good of woman as she has been, how sweet she is, and so forth?” And said, farther he got, the more swelling his heart begin.
E-11 Aşa că el s-a întors doar şi a fugit înapoi, a deschis poarta, a alergat în casă, a deschis uşa. Şi când el a deschis uşa, el a auzit pe cineva plângând. S-a uitat în jur, ea stătea după uşă. Zicea că el nu a spus "iartă-mă," el nu a spus "scuză-mă," el nu a spus nimic. Zicea că el doar a apucat-o şi a sărutat-o din nou, s-a întors şi a păşit înapoi afară. Zicea că el a ajuns afară la poartă, zicea că ea stătea din nou la uşă. El a zis, "Pa." Şi ea a zis, "Pa," zicea, întocmai cum a făcut ea prima dată, dar ultima dată avea o simţire în aceasta.
E-11 So he just turned and run back, opened up the gate, run in the house, opened up the door. And when he opened the door, he heard something crying. Looked around, she was standing behind the door. Said he never said “forgive me,” he never said “I apologize,” he never said nothing. Said he just grabbed her and kissed her again, turned around and walked back out. Said he got out to the gate, said she was standing at the door again. He said, “Bye.” And she said, “Bye,” said, just like she did the first time, but the last time had a feeling in it.
E-12 Aşa că acesta este felul cum este. Când are o simţire în el, vedeţi voi, că acesta este într-adevăr ceva de la Dumnezeu.
E-12 So that’s the way it is, when it’s got a feeling in it, you see, that it’s really something from God.
E-13 Acum în numirea cu câteva momente în urmă, a unui nou administrator, Fratele Sothmann. Eu sunt sigur că administratorii, şi toţi, cunosc acum, că, la sfârşitul anului fiscal, la întâi Ianuarie, că toate funcţiile bisericii, astfel ca păstori şi diaconi, şi aşa mai departe, expiră. Apoi dacă ei vor să continue înainte... Nu pastori; eu nu am vrut să spun aceasta. Eu vreau să spun administratorii, şi diaconii, şi învăţătorii de şcoală Duminicală, şi aşa mai departe. Că, pastorul este ales înăuntru de către biserică, şi el stă până, până... Şi atunci atunci ei... Dacă oamenii, prezentul comitet de administratori, sau diaconi, sau învăţători de şcoală Duminicală, sau ce altceva, dacă ei vor să continue înainte, ei doar continuă înainte. Dacă ei nu vor, atunci ei trebuie-ei trebuie să demisioneze dacă ei nu vor să continue; şi nu există nimic împotriva lor. Atunci ei continuă pentru anul viitor. Şi şi dacă ei nu continuă, atunci ei au o alegere, şi numesc pe un alt administrator, sau sau orice era funcţia.
E-13 Now in the nomination a few moments ago, of a new trustee, Brother Sothmann. I’m sure that the trustees, and all, are aware now, that, at the end the fiscal year, in first of January, that all offices of the church, such as pastors and deacons, and so forth, expires. Then if they want to continue on…Now, pastors, I didn’t mean that. I meant trustees, and deacons, and Sunday school teachers, and so forth. They…The pastor is elected in by the church, and he stays until, until. And then—then they…If the people, the present board of trustees, or deacons, or Sunday school teachers, or what more, if they want to continue on, they just continue on. If they don’t, then they have—they have to resign if they don’t want to continue on. And there’s nothing again’ them, then they continue on for the next year. And—and then if they do not continue on, then they have an election, and appoint some other trustee, or—or whatever the office was.
E-14 De aceea, aceasta nu îl pironeşte pe un om, pe timpul vieţii lui, ca să slujească într-un comitet. Dar atât timp cât el simte că Dumnezeu este cu el şi el ajută, şi el vrea să-şi facă partea lui, sau partea ei, orice ar putea fi aceasta, să continue înainte cu lucrul lui Dumnezeu, noi suntem întotdeauna fericiţi să-i avem să slujească cu noi. Înţelegeţi? Dar în felul acela îi dă unei persoane şansa să slujească pentru un an şi să vadă cum îi place aceasta. Unii din administratorii noştri stau pentru ani şi ani şi ani, şi diaconii de asemeni, şi aceasta este perfect bine. Dar atunci nu există nici un timp stabilit. Dacă administratorul, sau păstorul, sau cineva în comitet, nu simt ca ei să poată să slujească mai mult, sau se mută afară, atunci ei doar anunţă biserica, ca ei să poată să pună pe cineva în locul lor.
E-14 Therefore, it doesn’t pin a man down, to his lifetime, to serve on a board. But as long as he feels that God is with him and helping him, and he wants to do his part, or her part, whatever it might be, to continue on with the work of God, we are always happy to have them to serve with us. See? But that way it gives a person a chance to serve for a year and see how they like it. Some of our trustees stay on for years and years and years, and deacons also, and that’s perfectly fine. But then there’s no set time. If the trustee, or pastor, or someone on the board, doesn’t feel that they can serve any longer, or moving out, then they just notify the church, that they can get somebody in their place.
E-15 Şi aceasta este ce a avut loc aici în seara aceasta, cu Fratele Morgan, Fratele William Morgan demisionând ca administrator. Ei au avut nevoie de un alt administrator. Şi Fratele Sothmann a fost numit ca administrator, într-un alt timp, şi atunci a fost primit în seara aceasta în comitet.
E-15 And that’s what taken place here, tonight, with the Brother Morgan, Brother William Morgan resigning as trustee. They needed another trustee. And Brother Sothmann was appointed as trustee, in another time, and then was tonight received on the board.
E-16 Aceasta este official, atât timp cât este biserica. În biserica noastră, aceasta este suveranitatea bisericii. Biserica mută, sau pune înăuntru pe administratori, biserica mută păstorul, sau îl pune înăuntru pe păstor, orice este el, aceasta este biserica în toate. Aceasta este apostolic. Acesta este felul în care a fost făcut în timpul Bibliei. De aceea, noi simţim că nici o persoană, atunci, nu este un dictator sau ceva în biserică. Noi nu vrem aceasta. Fiecare om, fiecare persoană, eu însumi, în a vota la oricare, are doar un vot, întocmai ca oricare altă persoană de aici din biserică, doar un vot. Aceasta nu este ceea ce eu spun; aceasta este ce spune biserica, vedeţi, ce spune biserica în trup. Vouă vă place aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, eu cred că aceea este doar Scriptural. Acesta este felul cum trebuie să fie.
E-16 It’s official, as long as the church. In our church, it’s the sovereignty of the church. The church moves, or puts in the trustee, the church moves the pastor, or puts in the pastor. Whatever it is, it is the church in all. That’s apostolic. That’s the way it was did in the Bible time. Therefore, we feel that no one person, then, is a dictator or something in the church. We don’t want that. Every man, every person, myself, in voting in anyone, and just got one vote, just like any other person of the church here, just one vote. Isn’t what I say; it’s what the church says, see, what the church says in the body. You like that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Oh, I think that’s just Scriptural. That’s the way it should be.
E-17 Acum, aceasta urmează să fie o săptămână măreaţă pentru mine, care vine, mâine, cu voia Domnului. Eu trebuie să fac hotărâri pentru anul care vine, despre toate invitaţiile. Eu vreau să mă duc afară la-la birou şi să-mi ridic toate invitaţiile mele şi să le aduc acasă. Şi de aceea, pentru următoarele câteva zile, eu merg la rugăciune, la Dumnezeu, şi mă rog ca El să mă călăuzească şi să-mi arate în ce direcţie să merg şi ce să fac. Noi nu trăim într-un timp cum era când El era aici, unde Dumnezeu l-a condus pe El din loc în loc, şi El era într-un oraş pentru câteva ore şi s-a dus la o altă cetate. Dar astăzi aceasta este pe un sistem diferit, este o întocmire, grupuri de slujbaşi şi o mulţime de lucruri trebuiesc făcute.
E-17 Now, this is going to be a great week for me, coming, tomorrow, the Lord willing. I’ve got to make decisions for the coming year, of all the invitations. I want to go out to—to the office and pick up all my invitations and bring them home. Therefore, for the next few days, I go to prayer, to God, and pray for Him to guide me and show me which a way to go and what to do. We don’t live in a time like it was when He was here, where God led Him from place to place, and He was in a town for a few hours and gone to another city. But today it’s on a different system, it’s a set-up, ministerial groups and lot of things has to be done.
E-18 Şi felul în care eu o fac, eu aduc înăuntru toate invitaţiile mele Africane şi le aşez jos, toate invitaţiile din India, şi toate din California, Utah, şi toate invitaţiile diferite, şi le pun separat în teancuri. Eu le las să stea. Şi apoi eu o iau la umblat şi rugat, poate urc în maşina mea să fiu dus o zi sau două. Vin înapoi, rugându-mă. Ceva îmi vine pe inima mea să merg la un anumit loc, apoi eu văd dacă aceasta este doar o impresie. Atunci, după aceea, atunci eu... dacă aceasta m-a impresionat atât de tare, eu mă duc la acest teanc unde este acest loc anumit, apoi îmi ridic o scrisoare şi o citesc, de invitaţie, să văd unde este aceasta. Atunci, de acolo...
E-18 And the way I do it, I bring in all my African invitations and lay them down, all the India invitations, and all the California, the Utah, and all different invitations, and put them separately in piles. I’ll let them lay. And then I take to walking and praying, maybe get in my car and be gone a day or two. Come back, praying. Something comes on my heart to go to a certain place, then I see if it’s just an impression. Then, afterwards, then I…if it’s impressed me so hard, I go to this pile where this certain place is, then pick me up a letter and read it, of invitation, to see where it’s at. Then, from there.
E-19 Aici este motivul pentru care eu fac aceasta. Voi vă gândiţi la a merge cam şaptezeci şi două de ore pe avion, în furtuni, şi¬n sus şi-n jos, şi-n jur, dacă voi aţi mers vreodată peste ocean. Nu ştii uneori dacă tu eşti tu eşti sus, şi uneori aceasta este jos, şi legănat, şi huţulat, şi azvârlit, prin norii aceia şi peste apa aceea, pentru trei zile şi trei nopţi. Şi apoi mă aşez jos pe un pământ, şi primul lucru care te întâlneşte este Satan, "Păi, grupul lucrătorilor a zis asta, unii dintre ei au fost împărţiţi la vot, şi unii pentru." Vedeţi?
E-19 Here’s the reason I do that. You think of riding about seventy-two hours on a plane, in the storms, and up and down, and around, if you ever rode overseas. Don’t know! Sometimes you’re up, and sometimes it’s down, and swinging, and rocking, and pitching, through them clouds and over that water, for three days and nights. Then you step off onto a land, and the first thing meets you is Satan, “Well, the ministerial group said this. Some of them divided on the vote, and some for.” See?
E-20 Apoi tu ai putea spune aşa, "Păi, poate că Domnul nu a vrut ca eu să vin."
E-20 Then you might say this, “Well, maybe the Lord didn’t want me to come.”
E-21 Dar când tu eşti trimis de Dumnezeu, tu eşti gata să întâlneşti vrăjmaşul. Tu zici, "Eu calc aici, în Numele lui Isus Cristos. Eu am venit în Numele Domnului Isus, şi eu stau aici până când lucrul Lui este realizat." Vedeţi, atunci tu eşti gata să întâmpini forţele.
E-21 But when you are sent of God, you’re ready to meet the enemy. You say, “I step here, in the Name of Jesus Christ. I come in the Name of the Lord Jesus, and here I stay till His work is accomplished.” See? And you are ready to meet the forces.
E-22 Aşa că, voi mă iubiţi, eu ştiu că voi mă iubiţi. Aşa că rugaţi-vă pentru mine săptămâna aceasta, ca eu să fac hotărârile corecte, că inspiraţia lui Dumnezeu mă va călăuzi.
E-22 So, you love me, I know you do. So pray for me, this week, that I’ll make the right decisions, by the inspiration of God will lead me.
E-23 Acum eu voi avea câteva micuţe, pe care eu le numesc, adunări micuţe pe apucate. Eu mă duc jos în Florida, pe opt, nouă şi zece din această lună; sau, Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, în opt, nouă şi zece Ianuarie, am vrut să spun, în loc de această lună. Şi apoi eu trebuie să mă duc la Glasgow, Kentucky; şi probabil Somerset, Kentucky; şi o seară este, şi poate Campbellsville, Kentucky. Şi-şi Fratele Rogers a vrut ca eu să vin într-o seară, la locul lui, care noi avem... a trebuit să- 1 omitem data cealaltă.
E-23 Now I’m going to have a few little, what I call, little jump meetings. I’m going down into Florida, the eighth, ninth and tenth of this month; or, Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, the eighth, ninth and tenth of January, I meant to say, instead of this month. And then I’ve got to go to Glasgow, Kentucky; and perhaps Somerset, Kentucky; and one night’s, and maybe Campbellsville, Kentucky. And—and Brother Rogers wanted me to come one night, to his place, which we got…had to miss him the other time.
E-24 Acum, rugaţi-vă pentru Fratele Rogers. Noi am avut părtăşie, astăzi, şi eu i-am apucat mâna lui şi l-am găsit într¬o stare rea, fizic. Astfel rugaţi-vă pentru Fratele Rogers aici. El şi-a luat o parte mare pe mâinile lui acolo, şi aceasta l-a făcut nervos şi indispus, şi el este-el este într-o sănătate destul de rea chiar acum, şi soţia lui este foarte rău. Aşa că rugaţi-vă pentru acest cuplu micuţ, copii minunaţi ai lui Dumnezeu. Şi eu i-am spus că, cu voia Domnului, eu îi voi da lui o seară.
E-24 Now, pray for Brother Rogers. We were having fellowship, today, and I caught a hold of his hand and found him in a bad shape, physically. So pray for Brother Rogers over here. He’s took a big lot onto his hands there, and it’s got him nervous and upset, and he’s—he’s got in pretty bad health right now, and his wife is very bad. So pray for that little couple, fine children of God. And I told him that, Lord willing, I’d get him a night.
E-25 Şi Fratele Ruddell, micuţul nostru... una din micuţele noastre biserici surori, sus aici pe 62, micuţul băiat sfios, a mers pe aici şi nu a putut nici măcar să privească în sus. Şi el ar fi venit sus la casă. Şi, oh, eu presupun că oamenii se gândeau că el era o pacoste obişnuită, dar acolo era ceva privitor la băiat care părea real. Eu doar am continuat să stau cu el, şi stând cu el, ziceam, "Frate Ruddell, tu poţi."
E-25 And Brother Ruddell, our little…one of our little sister churches, up here on sixty-two, little old bashful boy, went along here and couldn’t even look up. And he would come up to the house. And, oh, I guess people thought he was a regular pest, but there was something about the boy that seemed real. I just kept staying with him, and staying with him, say, “Brother Ruddell, you can.”
E-26 El a zis, "Frate Branham, eu mă ridic înaintea unei mulţimi, inima mea-mea îmi vine sus în gât, şi eu-eu-eu nu pot spune un cuvânt."
E-26 He said, “Brother Branham, I get up before a crowd, my—my heart comes up in my throat. And I—I—I just can’t say a word.”
E-27 Am zis, "Stai acolo şi înghite-o înapoi jos, şi vorbeşte, în Numele Domnului, înţelegi." Şi acum el are un Tabernacol de mărimea acestuia, aici sus pe şosea, doar făcând ceva. Stai cu acesta. Băiatul a avut o chemare de la Dumnezeu. Eu am cunoscut pe tata lui şi pe mama lui, ei sunt oameni foarte minunaţi.
E-27 I said, “Stand there and swallow it back down, and speak, in the Name of the Lord.” See? And now he’s got a tabernacle the size of this one, up here on the highway, just doing something. Stay with it. The boy had a call of God. I knowed his father, his mother. They’re very fine people.
E-28 Şi apoi noi s-ar cuveni să o avem pe Junie, într-o seară, jos în New Albany. Şi, oh, voi ştiţi, doar adunări micuţe, ca eu să pot apuca o seară aici şi o seară acolo.
E-28 And then we ought to have Junie, one night, down in New Albany. And, oh, you know, just little meetings, that I can catch a night here and a night there.
E-29 Până când, dacă fiecare lucru se planifică conform cu orarul, cam la douăzeci şi cinci Ianuarie, eu voi pleca la Miami, pentru Convenţia Internaţională a Lumii a Evangheliei Depline a Oamenilor de Afaceri Creştini. Şi de acolo, la Kingston, Haiti, jos în America de Sud, şi sus prin Mexico. Şi de acolo, în Africa. Din Africa, sus în Scandinavia. Şi aşa mai departe, în felul acesta. Cea mai mare parte a anului, eu cred, va fi luată în adunările de peste mări. Deci rugaţi-vă pentru mine, eu trebuie să-mi fac decizia corectă.
E-29 Until, if everything plans according to schedule, about the twenty-fifth of January, I’ll be leaving for Miami, for the World International Convention of the Full Gospel Christian Business Men. And from there, to Kingston, Haiti, down into South America, and up through Mexico. And from there, into Africa. From Africa, up into the Scandinavian. And so forth, like that. The biggest part of the year, I believe, will be taken up in overseas meetings. So pray for me, I must make the right decision.
E-30 Acum aceasta este doar dacă va fi voia Domnului; dacă nu, eu voiesc să merg oriunde, în orice loc. Aceasta nu contează unde este, eu vreau să merg. Dar atât timp cât sunt eu în stare să stau în această pulbere a pământului în care m-a pus Dumnezeu, eu vreau să propovăduiesc bogăţiile Lui de necercetat până când moartea mă ia din acest trup. Aceasta este hotărârea mea, prin harul lui Dumnezeu, numai dacă El mă va ajuta. Dacă El îşi ia mâna Lui la o parte de la mine, diavolul mă va ucide, aşa că voi rugaţi-vă doar ca Dumnezeu să-şi ţină mâna Lui de milă peste mine.
E-30 Now, that’s just if it be the will of the Lord. If not, I’m willing to go anywhere, any place. It doesn’t matter where it is, I want to go. But as long as I’m able to stand in this dust of the earth that God has put me in, I want to preach His unsearchable riches until death takes me from this body. That’s my determination, by the grace of God, if He’ll only help me. If He takes His hand away from me, the devil will slay me. So you just pray that God will keep His hand of mercy upon me.
E-31 Eu nu îi cer dreptatea Lui; eu îi cer mila Lui. Înţelegeţi? Acum, dreptatea Lui, nu, eu nu aş putea suporta aceea. Doar mila Lui este după care eu pledez, pentru că eu ştiu că eu nu-s vrednic, şi nici unul nu este. Şi noi mai bine să nu cerem dreptatea Lui. Noi vrem mila Lui.
E-31 I’m not asking for His justice. I’m asking for His mercy. See? Now, His justice, no, I could not stand that. Just His mercy is what I’m pleading, ’cause I know I’m not worthy, and no one is. And we better not ask His justice. We want His mercy.
E-32 Acum, în seara aceasta, fiind puţin răguşit, dar nu puteam să refuz ocazia, să vorbesc acestui grup minunat de Creştini.
Aşteptaţi, doar înainte ca eu să fac acest anunţ, lăsaţi-mă să spun un lucru. În timp ce voi toţi sunteţi într-o inimă acum, într-un acord, şi totul decurgând dulce, lăsaţi-mă să dau doar o mică discuţie de două minute bisericii mele, înţelegeţi.
E-32 Now, tonight, being a little hoarse, but couldn’t turn the opportunity down, to speak to this fine group of Christians. Wait, just before I make this announcement, let me say one thing. While you all are in one heart now, in one accord, and everything running sweetly, let me just give a little two-minute talk to my church. See?
E-33 Ascultaţi drăgălaşii mei în Evanghelie, a mele... stelele în coroana mea, dacă eu voi avea una, procurată de Sângele lui Isus. Eu am făcut aceasta pentru un scop, am venit înapoi în felul acesta. Noi am decis aceasta la un drum de vânătoare, Fratele Roy Roberson, Fratele Banks Wood, şi eu, la un drum, ca noi să putem aduce, să venim înapoi. Fratele Fratele Roy şi toţi dintre noi discutam, şi despre păstorul nostru, Fratele Neville, şi un om care este înaintea voastră tot timpul, păstorind şi toate celelalte, noi îl iubim; dar totuşi, Fratele Neville fiind co-pastor, aceasta părea puţin cam greu pentru Fratele Neville să trebuiască să împingă afară în aceea, înţelegeţi. Aşa că noi ne-am rugat, şi se părea că aceasta era voia Domnului ca eu să o fac. Acum, eu i-am cerut Domnului că dacă El mă va ajuta, eu voi face tot posibilul.
E-33 Listen, my darlings in the Gospel, my…the stars in my crown, if I shall have one, the purchased of the Blood of Jesus. I did this for a purpose, come back like this. We decided that on a hunting trip, Brother Roy Roberson, Brother Banks Wood, and I, on a trip, that we could bring, come back. Brother—Brother Roy and all of us was talking, and about our pastor, Brother Neville, and a man that’s before you all the time, pastoring and everything, we love him. But, yet, Brother Neville being the co-pastor, it seemed just a little hard for Brother Neville to have to push out into that. See? So we prayed, and it seemed like it was the Lord’s will that I do it. Now, I asked the Lord if He would help me, I’d do my best.
E-34 Şi după ce am făcut propria mea consacrare, şi după ce am făcut, având biserica să facă astfel acum, dacă Dumnezeu ne¬a binecuvântat în felul în care El a făcut-o în ultimele câteva adunări, cu acea micuţă consacrare, ce va face El dacă noi ne menţinem, înţelegeţi? Doar menţineţi-vă. Acum ascultaţi. Voi sunteţi îndrăgostiţi unul de altul, după cum eu văd că voi staţi în culoare, în dimineaţa aceasta, şi doar plângeţi, cu mâinile voastre către Dumnezeu, şi-şi drăgălaşul Duh mişcându-se în jur peste voi.
E-34 And after making my own consecration, and after making, having the church to do so. Now, if God blessed us the way He has in the last few meetings, with that little consecration, what will He do if we keep it up? See? Just keep it up. Now listen. You’re in love with one another. How I seen you standing in the aisles, this morning, and this week, with your hands to God, and—and the lovely Spirit moving around, over you!
E-35 Acum voi să nu ascultaţi la un lucru scârbos pe care îl are diavolul să spună. Înţelegeţi? Dacă diavolul vă arată ceva, sau vă spune ceva rău, despre unul dintre membri Trupului lui Cristos, voi să nu credeţi aceasta. Căci, îndată ce voi o credeţi, voi vă mânjiţi experienţa voastră.
E-35 Now don’t you listen to one foul thing the devil has got to say. See? If the devil shows you some, or tells you something evil, about one of the members of the Body of Christ, don’t you believe it. For, as soon as you believe it, you mar your experience.
E-36 Şi dacă voi vedeţi pe unul din membri Trupului lui Cristos făcând ceva rău, nu spuneţi la altcineva; ci mergeţi la membrul acela, şi cu dragoste, şi vedeţi dacă voi nu-i puteţi aduce înapoi la Cristos din nou. Şi dacă voi nu puteţi să o faceţi, atunci spuneţi unei persoane, sau lăsaţi-i să meargă cu voi. Faceţi-o în felul în care a spus Scriptura. Înţelegeţi? Dar să nu...
E-36 And if you see one of the members of the Body of Christ doing something evil, don’t tell nobody else. But go to that member, and with love, and see if you can’t bring them back to Christ again. And if you can’t do it, then tell one person, or let them go with you. Do it the way the Scripture says. See? But don’t…
E-37 Dacă cineva zice, "Sora Cutare-şi-cutare, sau Fratele Cutare-şi-cutare," să nu crezi tu un cuvânt din acesta. Tu doar să o laşi să meargă. Deoarece, ţine minte, acesta este diavolul încercând să te rupă în bucăţi. Acum doar aşteaptă-l să vină înăuntru, că el va face aceasta. Acum tu să laşi omul bun al casei, credinţa, să stea chiar acolo, şi să nu primeşti un singur lucru. Aceşti oameni au fost aşezaţi în locurile Cereşti cu tine, aveţi părtăşie împreună în jurul binecuvântărilor lui Dumnezeu, luând împărtăşirea la masă, şi Duhul Sfânt a mărturisit că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Aşa că haideţi doar să fim cu adevărat dulci, cu inima bună, iertători, iubitori. Şi dacă persoana cealaltă vorbeşte rău împotriva ta, tu vorbeşte dulce împotriva lor. Priveşte cu cât mai dulce vine la tine atunci. Înţelegi? Asta-i adevărat. Doar întotdeauna întoarceţi bine pentru rău, dragoste pentru ură. Şi doar ...
E-37 If somebody says, “Sister So-and-so, or Brother So-and-so,” don’t you believe one word of it. You just leave it go. Because, remember, it’s the devil trying to tear you to pieces. Now just look for him to come in, ’cause he’ll do it. Now you let the good man of the house, faith, stand right there, and don’t you receive one thing. These people have been set in Heavenly places with you, fellowship together around the blessings of God, taking the communion at the table, and the Holy Spirit has witnessed that they are the children of God. Let’s just be real sweet, kindhearted, forgiving, loving. And if the other person talks evil against you, you talk sweet against them. Watch how sweeter comes to you then. See? That’s right. Just always return good for evil, love for hate. And just…
E-38 Te simţi tu mai bine, drăguţo, fetiţa din spate? Asta-i bine. Eu sunt atât de mulţumit. Da, doar a mers înapoi... Ea a fost încovoiată acolo înapoi într-un nod, şi Domnul Isus a adus-o pe ea înainte acum şi a prezentat-o la adunare. Noi suntem atât de mulţumiţi pentru aceasta. Pentru aceasta am plecat de la amvon, cu câteva momente în urmă. Au zis că ei s-au "rugat şi rugat, şi nu puteau să străbată la Domnul."
E-38 Are you feeling better, sweetheart, the little girl in the back? That’s good. I’m so thankful. Yeah. Just went back…She was doubled up back there in a knot, and the Lord Jesus has brought her forth now and presented her to the meeting. We’re so thankful for that. That’s what I left the pulpit for, a few moments ago. Said they had “prayed and prayed, couldn’t get through to the Lord.”
E-39 Acum, fiţi siguri să faceţi aceasta. Angajaţi-vă ca să, către Dumnezeu, "Dumnezeule, prin harul Tău, aceasta este ceea ce voi face eu." Nu contează când vreunul zice rău; întoarce bine. Nu gândiţi rău. Dacă voi gândiţi rău, şi voi spuneţi aceasta doar făţarnic, atunci-atunci-atunci voi sunteţi greşiţi. Voi doar continuaţi să vă consacraţi pe voi lui Dumnezeu până când într¬adevăr vă simţiţi bine faţă de persoana aceea. Acesta este felul de a o face. Atunci dulceaţa binecuvântărilor lui Dumnezeu doar va, oh, aceasta doar va acoperi sufletul vostru. Acesta este felul de a trăi biruitor, atunci nimic nu poate să vă vatăme atât timp cât voi sunteţi în dragoste. Păi, voi ziceţi...
E-39 Now, be sure to do that. Pledge yourself that, to God. “God, by Your grace, that’s what I’ll do.” No matter when anyone says evil; return good. Don’t think evil. If you do think evil, and you’re just hypocritically saying it, then—then—then you’re wrong. You just keep on consecrating yourself to God until you really feel good to that person. That’s the way to do it. Then the sweetness of God’s blessings will just, oh, it’ll just cover your soul. That’s the way to live victorious, then nothing can harm you as long as you’re in love. Well, you say…See?
E-40 Vedeţi, "Dacă voi aveţi limbi, ele vor înceta. Şi dacă voi aveţi înţelepciune, aceasta va dispărea. Profeţiile, acestea vor eşua. Dar când voi aveţi dragoste, aceasta va dura pentru totdeauna." Înţelegeţi?
E-40 “If you have tongues, they’ll cease. And if you have wisdom, it’ll vanish. Prophecies, it’ll fail. But when you got love, it’ll endure for ever.” See?
E-41 Şi nu iubiţi numai pe acei care vă iubesc, ci iubiţi pe aceia care nu vă iubesc. Căci, este uşor pentru mine să iubesc pe oricine care mă iubeşte, ci încearcă să iubeşti pe cineva care nu te iubeşte. Aceasta este unde tu poţi verifica dacă tu eşti un Creştin sau nu; cineva care nu te iubeşte, şi totuşi, în inima ta, tu îi iubeşti. Acum, dacă tu nu faci aceasta, atunci doar continuă să te ţii de Dumnezeu. Aceasta este acolo, pentru că eu cunosc aceasta de a fi Adevărul. Amin. Eu ştiu că acesta este Adevărul.
E-41 And don’t love only those who love you, but love those who do not love you. For, it’s easy for me to love anybody that loves me, but try to love somebody who doesn’t love you. That’s where you can test whether you’re a Christian, or not. Somebody that don’t love you, and yet, in your heart, you love them. Now, if you don’t do that, then just keep holding onto God. It’s there, ’cause I know it to be the Truth. Amen. I know that it’s the Truth.
E-42 Acum noi o să deschidem preţiosul Cuvânt, acum, la Cartea despre Evrei, şi capitolul al 11-lea, doar pentru un scurt Mesaj. Fiind puţin răguşit, însă eu am avut o după-amiază minunată cu fraţi şi surori. Şi nu am ajuns înăuntru până aproape la ora şase, şi am fugit doar în cameră şi am îngenunchiat la marginea patului, la dormitor, şi m-am rugat pentru câteva momente. M¬am ridicat, şi mi-am luat Biblia şi am început să citesc. Eu am văzut o revistă aşezată acolo, şi am ridicat-o sus, şi aceasta era scrisă în Africană, aşa că eu nu am putut să o citesc.
E-42 Now we are going to open up the precious Word, now, to the Book of Hebrews, and the 11th chapter, just for a—a short Message.
Being a little hoarse, but I had a wonderful afternoon with brethren and sisters. And never got in till almost six o’clock. And I just run into the room and knelt down at the side of the bed, at the bedroom, and prayed for a few moments. Got up, and picked up my Bible and started to read. And I seen a magazine laying there, and I picked it up. And it was wrote in Afrikaans, so I couldn’t read that.
E-43 Şi uneori, în citire, tu vei atinge un cuvânt, şi acel cuvânt devine viu pentru tine. Acela este felul în care un lucrător îşi obţine a lui, mesajul lui. Doar începe să citească, citind Biblia, ceva. Primul lucru pe care îl ştii, tu atingi ceva, atunci ceva adaugă la acel ceva, ceva adaugă la acel ceva. Apoi, îl subliniezi, şi doar mergi la amvon şi-l citeşti. Dumnezeu va face restul. Vedeţi, El va purta de grijă de restul.
E-43 And sometimes, in reading, you’ll strike a word, and that word becomes alive to you. That’s the way a minister gets his, his message. Just start reading, reading the Bible, something. First thing you know, you strike something, then something adds to that something, something adds to that something. Then, underline it, and just go to the pulpit and read it. God will do the rest of it. See? He’ll take care of the rest.
E-44 Acum, uneori tu devii aşa de mişcat, încât tu faci gânduri micuţe despre ce, notiţe de gânduri despre care tu te-ai gândit. Uneori într-o adunare, unde tu trebuie să vii repede la platformă, ca, să citeşti doar peste acele gânduri micuţe pe care tu le-ai avut, fie ca Duhul Sfânt să le reanimeze pentru tine din nou. Am făcut aceasta de multe ori.
E-44 Now, sometimes you get so carried away, till you make little thoughts of what, little notes of thoughts that you’ve thought of. Sometimes in a meeting, where you have to come quickly to the platform, that, just read over them little thoughts that you had, may the Holy Spirit will quicken them to you again. Done that manys a time.
E-45 Acum Evrei 11, să citim versetul 1, începând, şi noi vom citi mai multe versete.
Acum credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, evidenţa lucrurilor nevăzute.
Căci prin aceasta bătrânii au obţinut o bună mărturie. Prin credinţă noi înţelegem că lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că lucrurile care sunt văzute nu au fost făcute din lucrurile care se văd.
E-45 Now Hebrews 11, let’s read the 1st verse, beginning, and we’ll read quite a few verses.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
For by it the elders obtained a good report.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
E-46 Nu este aceasta bogat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Lăsaţi-mă să citesc acel verset al 3-lea din nou. Ascultaţi îndeaproape.
Prin credinţă noi înţelegem că lumile au fost făcute prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că lucrurile care sunt văzute nu au fost făcute din lucrurile care se văd. (Cuvântul lui Dumnezeu!)
Prin credinţă Abel a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă decât Cain, prin care el a obţinut mărturie că el era neprihănit, Dumnezeu mărturisind despre darurile lui: şi prin aceasta... fiind mort totuşi a vorbit.
Prin credinţă Enoh a fost mutat ca el să nu vadă moartea şi nu a fost găsit, pentru că Dumnezeu... l-a mutat: căci înainte de mutarea lui el a avut o mărturisire, că el l-a mulţumit pe Dumnezeu. Cinci sute de ani de viaţă, de asemeni!
Dar fără credinţă este imposibil să-l mulţumeşti: căci acela care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi că El este un răsplătitor al acelora care îl caută stăruitor.
Prin credinţă Noe, fiind avertizat de Dumnezeu despre lucrurile nevăzute încă, s-a mişcat cu frică, a pregătit o arcă pentru mântuirea casei lui; prin... care el a condamnat lumea, şi a devenit moştenitor al... neprihănirii care este prin-care este prin credinţă.
E-46 Isn’t that rich? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Let me read that 3rd verse again. Listen closely.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. (Is the Word of God.)
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it…being dead yet spake.
By faith Enoch was translated that he should not see death and was not found, because God…translated him: for before his translation he had a testimony, that he pleased God. (Five hundred years of life, too.)
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by…which he condemned the world, and became heir of…righteousness which is by—which is by faith.
E-47 Acum să ne rugăm doar un moment, şi să ne plecăm capetele.
E-47 Now let us pray just a moment, and bow our heads.
E-48 Doamne, Mult Graţiosul nostru Dumnezeu şi Tată, noi venim acum în Prezenţa Ta din nou, cu mulţumiri. Şi nu numai că noi simţim acum că noi suntem în Prezenţa Ta deoarece noi ne-am plecat capetele noastre să ne rugăm, ci noi credem că noi suntem constant în Prezenţa Ta, pentru că, "Ochii Domnului umblă de la un capăt la altul pe pământ." Şi Tu cunoşti toate lucrurile, şi Tu cunoşti gândurile inimii.
E-48 Lord, our Most Gracious God and Father, we come now into Thy Presence again, with thanksgiving. And not only are we now feeling that we are in Thy Presence because that we have bowed our heads to pray, but we believe that we are constantly in Thy Presence, because, that, “The eyes of the Lord run to and fro through the earth.” And You know all things, and You know the thoughts of the heart.
E-49 De aceea, Doamne, motivul că noi ne plecăm capetele, este să cerem această petiţie, ca Tu să ne ierţi de toate păcatele şi fărădelegile împotriva Ta, şi ca mila Ta încă odată să fie prelungită pentru noi, într-atât ca Tu să ne deschizi buzele noastre să vorbim şi urechile noastre să audă, şi Cuvântul Tău să poată deveni real pentru noi, în seara aceasta; ca aceste câteva versete pe care noi le-am ales să le citim să poată deveni un mare ajutor pentru fiecare membru al trupului Tău tainic pe pământ, Biserica Ta spirituală, Biserica celor Întâi născuţi, acea Biserică care a fost cumpărată prin Sângele lui Isus, care a fost spălată şi a fost sfinţită, şi va fi prezentată lui Dumnezeu în Ziua aceea, fără o vină sau o zbârcitură. Cum îţi mulţumim noi Ţie, să avem credinţă să credem că noi suntem părtaşi ai acestei bunătăţi a lui Dumnezeu, prin neprihănirea şi mila Domnului nostru Isus!
E-49 Therefore, Lord, the reason we bow our heads, is to ask this petition, that You would forgive us for all of our trespasses and transgressions against Thee, and that Thy mercy once more would be extended to us, insomuch that You would open our lips to speak, and our ears to hear, and that Thy Word might become real to us, tonight; that these few verses that we have chosen to read might become a great help to every member of Thy mystical Body on the earth, Thy spiritual Church, the Church of the Firstborn, that Church that’s been bought by the Blood of Jesus, that’s been washed and has been sanctified, and will be presented to God that Day, without a blemish or a wrinkle. How we thank Thee, to have faith to believe that we are partakers of this goodness of God, through the righteousness and mercy of our Lord Jesus!
E-50 Rugându-ne acum ca Tu să vindeci toate bolile. Mulţumindu-ţi Ţie pentru că ai atins acea fetiţă doar cu câteva momente în urmă, zăcând încovoiată în sală acolo, de durere; văzând-o păşind afară, acea credinţă de copil mic, şi acceptându-te pe Tine şi mila Ta. Şi noi îţi mulţumim Ţie pentru aceasta; şi ne rugăm ca Tu să-ţi aduci aminte de cel drag al Sorei Baker acolo în Kentucky, şi aceia despre care a vorbit Fratele Neville, şi, o Dumnezeule, nenumăratele tabere a bolnavilor pretutindeni. Şi în special, Doamne, aceia care sunt nesalvaţi şi nu Te cunosc; dacă ei ar muri în păcatele lor, ei nu ar putea veni unde eşti Tu.
E-50 Praying now that You will heal all the sickness. Thanking You for touching that little girl just a few moments ago, laying doubled in the room in there, from pain; see her walk out, that little childlike faith, and accepting You and Your mercy. And we thank Thee for this; and pray that You’ll remember Sister Baker’s little loved one over in Kentucky, and the ones that Brother Neville spoke of, and, O God, the innumerable camp of the sick, everywhere. And especially, Lord, those that are unsaved and know Thee not; if they should die in their sins, they could not come where You are.
E-51 Noi ne rugăm ca Tu să ne dai mărturie şi putere, îndrăzneală să vorbim Cuvântul, şi înţelepciune să ştim când să-L vorbim. Şi atunci vorbeşte-ne când noi am spus destul, ca noi să putem să plecăm la o parte şi să lăsăm pe oameni în uimire, mirându-se, de marele Duh Sfânt şi lucrarea Lui. Admite aceasta, Doamne. Ascultă-ne acum, ne rugăm, în Numele lui Isus Cristos noi o cerem. Amin.
E-51 We pray that You’ll give us witness and power, boldness to speak the Word, and wisdom to know when to speak It. And then speak to us when we have said enough, that we might walk away and leave the people in the amazement, wondering, of the great Holy Spirit and His work. Grant it, Lord. Hear us now, we pray, in Jesus’ Name we ask it. Amen.
E-52 Şi mie mi-ar place să vorbesc doar pentru un timp scurt asupra subiectului despre simţuri. Noi suntem învăţaţi că omul natural are cinci simţuri, şi cele cinci simţuri controlează a lui¬lui... Sau, El... a dat... , Dumnezeu i-a dat lui aceste cinci simţuri, ca să contacteze casa lui pământească, şi acele simţuri sunt cunoscute ca: văz, gust, pipăit, miros, auz. Acele cinci simţuri care sunt cunoscute omului natural, şi ele sunt bune, şi noi nu putem să operăm sau să trăim o viaţă normală când unul din aceste simţuri omit să funcţioneze. Vederea voastră, auzul, pipăitul, mirosul, sau gustul, noi nu putem fi normali fără ele. Acolo ceva lipseşte, ceva porţiune de viaţă pe care noi nu o putem contacta, fără ca acel simţ să acţioneze. Şi ele sunt bune şi ele sunt folositoare, şi ele ne-au fost date de către Dumnezeu.
E-52 I would like to speak just for a short time upon the subject of “senses.” We are taught that the natural man has five senses. And those five senses control his—his…Or give…God gave him these five senses, to contact his earthly home. And those senses are known as: see, taste, feel, smell, hear. Those five senses, which are known to the natural man, and they are good. And we cannot operate, or live a normal life, when one of these senses fail to act. Your sight, hearing, feeling, smelling, or tasting, we cannot be normal without them. There is something missing, some portion of life that we cannot contact, without that sense acting. And they’re good. And they’re useful. And they were given to us by God.
E-53 Dumnezeu a dat acele simţuri, dar ele ne sunt date ca un dar. Şi aceasta depinde de cum voi, la ce cedaţi voi aceste simţuri, va fi felul în care viaţa voastră va fi controlată, de felul cum cedaţi voi cele cinci simţuri. Voi sunteţi... Ce vedeţi voi, ce auziţi voi, ce simţiţi voi, mirosiţi, sau pipăiţi, la orice sunt cedate acele simţuri, ele vă vor domina.
E-53 God gave those senses, but they’re given to you as a gift. And it depends on how you, what you yield these senses to, will be the way that your life is controlled, the way you yield those five senses. You’re…What you see, what you hear, what you taste, smell, or feel. Whatever those senses are yielded to, they will dominate you.
E-54 Şi noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că noi avem cele cinci simţuri, dar nicidecum nu v-au fost date aceste cinci simţuri ca să vă călăuzească. Ele v-au fost date pentru contact pământesc. Dar acolo vi s-a dat vouă al şaselea simţ şi, acel simţ al şaselea, îi aparţine numai Creştinului. Şi tu nu poţi avea acest simţ al şaselea până când tu devii un Creştin; este singura cale ca tu să poţi avea vreodată ceva mai mult decât cele cinci simţuri naturale pentru persoana naturală. Al şaselea simţ este mai bine cunoscut, Creştinului, ca credinţă. Aceasta este aceea care te guvernează şi te călăuzeşte pe tine, şi acesta este superior la toate celelalte simţuri. Acesta este un superior la toate dintre simţuri, la celelalte cinci simţuri.
E-54 And we are grateful to God that we have the five senses. But by no means was these five senses given, to you, to guide you. They were given to you for earthly contact. But there was given you the sixth sense, and, that sixth sense, is belongs only to the Christian. And you cannot have this sixth sense until you become a Christian; is the only way that you can ever have any more than the five natural senses for the natural person. But, sixth sense is better known, to the Christian, as faith. It’s the one that governs and guides you, and it is superior to all the other senses. It’s a superior to all of the senses, the other, five senses.
E-55 Acum, eu nu aş spune aceasta din cauză că noi primim al şaselea simţ că cele cinci simţuri nu mai sunt bune. Da, ele sunt. Cele cinci simţuri ţi-au fost date de către Dumnezeu, şi ele sunt ca să fie folosite. Dar când cele cinci simţuri acţionează contrar Cuvântului lui Dumnezeu, atunci ele mint.
E-55 Now, I would not say that because that we receive the sixth sense that the five senses are no good no more. Yes, they are. Those five senses were given to you by God, and they are to be used. But when the five senses act contrary to the Word of God, then they are lying.
E-56 Acum, al şaselea simţ nu poate minţii. Acesta este un super simţ. Şi acesta este despre care eu vreau să vorbesc. Azi dimineaţă eu am vorbit despre: Un Super Semn. Şi în seara aceasta despre: Un Super Simţ.
E-56 Now, the sixth sense cannot lie. It’s a super sense. And that’s what I want to speak about. This morning I spoke on: A Super Sign. And tonight on: A Super Sense.
E-57 Şi super simţul este Duhul Sfânt, credinţa lui Dumnezeu care locuieşte în voi. Şi dacă voi veţi lăsa cele cinci simţuri să fie supuse la al şaselea simţ, acesta vă va călăuzi şi va aduce toate celelalte cinci simţuri sub controlul acelui super simţ. Căci acesta este aşa departe deasupra simţului natural, după cum omul spiritual este deasupra naturalului acesta este aşa de departe aşa de înalt cum sunt cerurile, deasupra omului natural şi cele cinci simţuri ale lui. Acesta vă face să credeţi lucruri pe care voi nu le puteţi vedea. Acesta vă face să acţionaţi unde voi nu vă gândiţi că cele cinci simţuri s-ar gândi vreodată despre aceasta. Diavolul poate să intre în aceste cinci simţuri şi să vă mintă, dar el nu poate atinge acel super simţ. Acesta este departe în afara atingerii lui. Acela vine de la Dumnezeu. Acesta se numeşte credinţă. Credinţa este lucrul acela măreţ.
E-57 And the super sense is the Holy Spirit, the faith of God that dwells in you. And if you’ll let the five senses be yielded to the sixth sense, it’ll guide you and bring all the other five senses under control of that super sense. For it’s so far above the natural sense, as the spiritual man is above the natural. It’s as far, as high as the heavens is, above the natural man and his five senses. It makes you believe things that you cannot see. It makes you act where you do not think the five senses would ever think about it. The devil can get into these five senses and lie to you, but he cannot touch that super sense. That’s far beyond his reach. That come from God. It’s called faith. Faith is that great thing.
E-58 Şi cele cinci simţuri nu controlează al şaselea simţ, ci al şaselea simţ controlează cele cinci simţuri. Super simţul controlează simţurile naturale. Şi cele cinci simţuri sunt văzul, gustul, pipăitul, mirosul, auzul. Iar super simţul este ceva care te va face pe tine să crezi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acela este singurul lucru despre care vorbeşte el. Şi El te va face să crezi lucrurile pe care tu nu le poţi vedea, gusta, pipăi, mirosi, sau auzi, deoarece acesta va lua Cuvântul lui Dumnezeu. Şi el îţi va preda acel Cuvânt ţie, şi te face să umbli contrar oricărui alt lucru care există afară de Cuvântul lui Dumnezeu. Prin credinţă, credinţa o face.
E-58 And the five senses does not control the sixth sense, but the sixth sense controls the five senses. The super sense controls the natural senses. And the—the five senses is see, taste, feel, smell, hear. And the super sense is something that’ll make you believe God’s Word, for that’s the only thing it’ll speak about. It’ll make you believe for things that you can’t see, taste, feel, smell, or hear, ’cause it’ll take God’s Word. And it will deliver that Word to you, and make you walk contrary to any other thing there is but God’s Word, by faith. Faith does it.
E-59 Acum, în a da această ilustraţie, despre simţuri, omul natural este născut cu aceste simţuri, astfel că ele sunt simţuri date de natură. Şi acesta este într-adevăr singurul lucru pe care el îl va şti vreodată despre acesta, în gîndirea lui intelectuală. El poate să gândească numai ca un om, el poate vedea ca un om, el poate înţelege ca un om, el poate auzi ca un om; dar când el devine cârmuit, sau regenerat, sau noi am numi aceasta "născut din nou," atunci acel al şaselea, super simţ îl apucă pe el. Şi, în a face astfel, acel super simţ îl ridică sus într-un loc până unde el are credinţă să creadă lucruri pe care el nu le putea auzi, lucruri pe care el nu le putea vedea, înţelegeri pe care el nu le putea înţelege. El crede aceasta oricum, deoarece el este cârmuit prin cel de al şaselea simţ, acel super simţ. Oh, cât de încântător este să cunoşti aceasta, şi să gândeşti cât este de simplu să o crezi!
E-59 Now, in giving this illustration, of the senses, the natural man is born with these senses, so they are nature-given senses. And that’s really only thing he’ll ever know about it, in his intellectual thinking. He can only think as a man. He can see as a man. He can understand as a man. He can hear as a man. But when he becomes governed, or regenerated, or we would call it “born again,” then that sixth, super sense takes a hold of him. In doing so, that super sense raises him up into a spot to where he has faith to believe things that he could not hear, things that he could not see, understandings that he could not understand. He believes it, anyhow, because he’s governed by that sixth sense, that super sense. Oh, how marvelous it is to know it, and to think how simple it is to believe it!
E-60 Acum, tu nu poţi, să crezi aceasta până când tu eşti regenerat. Biblia a spus că, "Nici un om nu poate numi pe Isus Cristosul, numai prin Duhul Sfânt." Noi am trecut prin aceasta săptămâna asta trecută. Şi aceasta era aşa o piatră de poticnire, în special la poporul credincios Penticostal, când ei mă aud spunând aceea. Isus a zis, în Sfântul Ioan 5:24, "Acela care aude Cuvintele Mele şi crede în Acela care M-a trimis, are Viaţă Eternă." Viaţa Eternă vine de la Dumnezeu, singur. "Şi nici un om nu poate să spună că Isus este Cristosul, ci numai prin Duhul Sfânt."
E-60 Now, you cannot believe it until you are regenerated. The Bible said that, “No man can call Jesus the Christ, only by the Holy Ghost.” We went through that, this last week. And it’s been such a stumbling block, especially to the Pentecostal believing people, when they hear me say that. Jesus said, in Saint John 5:24, “He that heareth My Word, and believeth on Him that sent Me, has Eternal Life.” Eternal Life comes from God, alone. “And no man can say Jesus is the Christ, only by the Holy Ghost.”
E-61 Tu iei numai ce altcineva a zis, ce ai învăţat tu prin intelect, ce ai învăţat tu prin cele cinci simţuri naturale. Dar când al şaselea simţ vine înăuntru, Duhul Sfânt, El ia la o parte toate argumentările acestor şase simţuri... cinci simţuri, şi te ridică sus în acel al şaselea simţ, să te facă să crezi lucruri pe care tu nu le poţi vedea, gusta, pipăi, mirosi, sau auzi. El îţi face ţie ceva. Atunci tu poţi să spui că Isus este Cristosul, deoarece tu ai fost martor la aceasta; nu ceea ce învăţătura intelectuală te-a învăţat, ci ceea ce tu ai experimentat.
E-61 You’re only taking what somebody else said, what you learned by intellectual, what you learned by the natural, five senses. But when the sixth sense comes in, the Holy Spirit, It takes away all the reasonings of these six senses and…five senses. And lifts you up into that sixth sense, to make you believe things that you can’t see, taste, feel, smell, or hear. Does something to you! Then you can say Jesus is the Christ, because you have witnessed it. Not what intellectual teaching has taught you, but what you’ve experienced!
E-62 "Ce este să facă atunci al şaselea simţ, Frate Branham? De ce vine al şaselea simţ?"
E-62 “What is the sixth sense to do then, Brother Branham? Why do the sixth sense come?”
E-63 Al şaselea simţ vine pentru acest motiv. Acum, al şaselea simţ este credinţa, super simţul. Acum dacă... Al şaselea simţ vine numai pentru acest motiv, care era, să facă cele cinci simţuri în tine să nege orice care este contrar la Cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru aceasta este cel de al şaselea simţ. Scriptura vorbeşte despre „a arunca jos judecăţile."
E-63 The sixth sense come for this reason. Now, sixth sense is the faith, the super sense. Now if…The sixth sense come for this reason only, that was, to make the five senses in you deny anything that’s contrary to God’s Word. That’s what the sixth sense is for. The Scripture speaks of “casting down reasonings.”
E-64 Cele-cele, vedeţi, cele cinci simţuri vor, voi puteţi judeca, "Păi, acum, de ce ar trebui acest om, şi de ce ar trebui...?"
E-64 The—the five senses will, you can reason, “Well, now, why should this man…He, why should…?”
E-65 Dar al şaselea simţ nu vede aceea deloc. El este aşa departe în afara acestuia! El este cu atât mai înalt decât cum este acesta, până când el nici măcar nu are ceva argumentări deloc cu acesta. "Noi credem aceasta!" El este departe în afara oricărui lucru la care cele cinci simţuri ar avea să spună ceva privitor la acesta. Acum noi ne pregătim pentru un serviciu de vindecare, înţelegeţi. Noi credem aceasta! Tu umbli prin acel al şaselea simţ, tu vorbeşti prin acel al şaselea simţ, tu trăieşti prin acel al şaselea simţ, tu mori prin acel al şaselea simţ, şi învii prin acel al şaselea simţ. Acel super simţ, ceva ce este în tine, care este deosebit de ceea ce este omul natural.
E-65 But the sixth sense doesn’t see that at all. It’s so far beyond it! It’s so much higher than it is, until it don’t even have any reasonings, at all, with it. “We believe it.” It’s far beyond anything that the five senses would have to say about it. Now get ready for a healing service. See? “We believe it.” You walk by that sixth sense. You talk by that sixth sense. You live by that sixth sense. You die by that sixth sense, and rise by that sixth sense. That super sense, something that’s in you, that’s different from what the natural man is.
E-66 Omul natural are numai acestea, şi ele sunt în regulă dacă ele pot fi aduse în supunere la al şaselea simţ. Dacă mintea naturală zice, citeşte Cuvântul lui Dumnezeu şi zice, "Acela este Cuvântul lui Dumnezeu," acesta vorbeşte Adevărul. Dar dacă el citeşte, şi zice, "Acesta nu este tot Cuvântul lui Dumnezeu. Sau, sau, Acesta era. Acesta este ceva, Acesta a fost odată, însă Acesta nu este acum." Atunci acel al şaselea simţ vine înăuntru, şi zice, "El este acelaşi ieri, azi, şi in veci." Vedeţi, aceea este deosebirea.
E-66 The natural man only has these, and they’re all right if they can be brought in submission to the sixth sense. If the natural mind says, reads the Word of God, and says, “That is the Word of God,” it’s speaking the Truth. But if it reads, and say, “It’s not all the Word of God.” Or—or, “It was something. It was, one time, but It isn’t now.” Then that sixth sense comes in, and says, “He’s the same yesterday, today, and forever.” See, that’s the difference.
E-67 Aceasta este de ce aşa de mulţi oameni nu reuşesc să fie vindecaţi. Ei încearcă să vină cu o concepţie intelectuală. Ei zic, "Oh, eu-eu fac aceasta, sau eu cred aceasta, şi aşa mai departe."
E-67 That’s why that so many people fail to be healed. They’re trying to come with an intellectual conception. They say, “Oh, I—I do this, or I believe this, and so forth.”
E-68 Dar dacă acel al şaselea simţ spune aceasta, atunci nimic nu există care să-i zguduie vreodată de la acel al şaselea simţ. Al şaselea simţ este venit peste fiinţa umană să-i facă să nege orice care este contrar Cuvântului lui Dumnezeu. Orice simptom, orice simptom care este contrar promisiunii lui Dumnezeu, al şaselea simţ spune că acesta nu este acolo, dacă Creştinul este născut din nou.
E-68 But if that sixth sense is saying that, then there’s nothing will ever shake them from that sixth sense. The sixth sense is come, upon the human being, to make them deny anything that’s contrary to the Word of God. Any symptom, any symptom that’s contrary to God’s promise, the sixth sense says it isn’t there, if the Christian that’s born again.
E-69 Şi primul lucru pe care îl ştii, ceva neîncrezător, necredincios, ajunge în jur la Creştin şi zice, "Acum uită-te aici, nu există un astfel de lucru ca acel Duh Sfânt. Tu eşti doar greşit, în aceasta. Tu eşti nebun, dacă tu crezi astfel de lucru ca Acela. Nu există un astfel de lucru ca Acesta."
Acel al şaselea simţ merge direct la lucru.
E-69 And the first thing you know, some infidel, unbeliever, gets around to the Christian, and said, “Now look at here, there is no such a thing as that Holy Ghost. You’re just mistaken, in that. You’re crazy, if you believe such stuff as That. There is no such a thing as It.”
That sixth sense goes right straight to work.
E-70 "Lasă-mă să-ţi arăt, în Biblie, unde tu nu poţi primi Duhul Sfânt. Şi, tu vezi, eu pot să-ţi arăt unde ucenicii au primit Aceasta, dar... dar... "
E-70 “Let me show you, in the Bible, where you can’t receive the Holy Ghost. You see, I can show here where the disciples got It, but—but I…”
E-71 "Da, păi," tu zici, "uite," al şaselea simţ te va îndrepta dincolo şi va zice, "dar El a zis, Promisiunea este pentru voi şi pentru copiii voştri."
E-71 “Well,” you say, “look,” and the sixth sense will point you over, say, “but He said, ‘The promise is unto you, to your children.’”
E-72 "Păi, aceea a însemnat copiii lor. Aceea, aceea nu a însemnat pentru tine. Aceasta nu este pentru tine."
E-72 “Well, that meant their children there. That didn’t mean for you. It isn’t for you.”
E-73 Dar acel al şaselea simţ ştie mai bine. De ce? El este deja în tine. Ei au spus aceasta prea târziu. Tu deja ai primit Aceasta.
E-73 But that sixth sense knows better. Why? It’s already in you. They’ve said it too late. You’ve already received It.
E-74 Oamenii care au învăţat că, "Nu există un astfel de lucru ca Duhul Sfânt," ei nu ştiu despre ce vorbesc.
E-74 People who talked, that, “There is no such a thing as the Holy Spirit,” don’t know what they’re talking about.
E-75 Ca băiatul acela, odată, curăţind un măr, şi a fost întrebat de către un necredincios, dezbătând o adunare. El a zis, "Ce vrei tu, ce vrei tu aici sus?"
E-75 Like a boy, once, peeling an apple. And was asked by an infidel, debating, a meeting. He said, “What do you want? What do you want up here?”
E-76 El a zis, "Eu vreau să-ţi pun o întrebare." În timp ce el mânca mărul şi bucurându-se de el, o foarte simplă, un fel de, părea ca o persoană delicventă, cu părul atârnându-i în faţă, şi un dinte scos în faţă; şi o veche, jachetă de şalopetă murdară pe el. El a zis, "Doar o întrebare vreau eu să-ţi pun."
E-76 He said, “I want to ask you a question,” while he was eating the apple and enjoying it. A very simple, sort of looked like a delinquent person, with the hair hanging in his face, and one tooth out, in front, and an old dirty overall jacket on. He said, “Just one question I want to ask you.”
E-77 Necredinciosul doar a spus, "Nu există un astfel de lucru ca Dumnezeu. Aceasta toată este emoţie. Acolo este fără sens privitor la asta, asta este totul."
E-77 The infidel had just said, “There is no such a thing as God. It’s all emotion. There’s nonsense to it, is all it is.”
E-78 Şi băiatul a zis, "Eu vreau să-ţi pun o întrebare, domnule. Este mărul acesta dulce sau acru?"
El a zis, "Păi, cum să ştiu eu? Eu nu îl mănânc."
El a zis, "Aceasta-i tocmai ceea ce mă gândeam," şi a păşit drept înapoi.
E-78 And the boy said, “I want to ask you a question, mister. Is this apple sweet or sour?”
He said, “How do I know? I’m not eating it.”
He said, “That’s just what I thought,” walked right back.
E-79 Cum ştii tu, când tu nu l-ai gustat pe Domnul? Cum ştii tu, când tu niciodată nu ai primit Duhul Sfânt, dacă El este real sau dacă El nu este? Cum ştii tu dacă aceasta este credinţă sau putere? Cum ştii tu că acolo nu este "bucurie de negrăit şi plin de slavă," când tu niciodată nu ai gustat să vezi aceasta? Al şaselea simţ te conduce la Aceea. Al şaselea simţ îţi declară Aceasta.
E-79 How do you know, when you haven’t tasted the Lord? How do you know, when you’ve never received the Holy Ghost, whether He’s real or whether He is not? How do you know where there’s faith and power? How do you know there’s not “joy unspeakable and full of glory,” when you’ve never tasted, to see it? The sixth sense leads you to That. The sixth sense declares That to you.
E-80 Nu există puteri intelectuale deloc, care să aducă vreodată Aceasta la tine. Puterile intelectuale vor judeca şi vor zice, "Păi, aceasta este psihologie. Aceasta este ceva în felul acesta, şi aceasta este emoţie cu poporul."
E-80 There’s no intellectual powers, at all, will ever bring That to you. The intellectual powers will reason, and say, “Why, it’s psychology. It’s something this way. And it’s emotion, with the people.”
E-81 Dar când al şaselea simţ vine înăuntru, el neagă toate acele lucruri, şi mută o persoană drept în sânul lui Dumnezeu. "Acela care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi un răsplătitor al acelora care cu sârguinţă Îl caută." Prin credinţă! Prin credinţă, Abraham! Prin credinţă, Isaac! Prin credinţă, Iacob! Totul prin credinţă! Acesta este al şaselea simţ care o face. Al şaselea simţ neagă toate simptomele, toate simptomele, orice contrar Cuvântului lui Dumnezeu, şi simţirea, emoţia.
E-81 But when the sixth sense comes in, it denies all of those things, and moves a person straight into the bosoms of God. “He that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek Him.” By faith! By faith, Abraham! By faith, Isaac! By faith, Jacob! All by faith! It’s the sixth sense that does it. Sixth sense denies all symptom, all symptoms, anything contrary to God’s Word, any feeling, emotion.
E-82 Cineva zice, "Oh, păi, s-a rugat pentru mine; însă eu nu mă simt ceva mai bine."
E-82 Somebody say, “Oh, well, I was prayed for, but I just don’t feel any better.”
E-83 Al şaselea simţ nu ar sta niciodată liniştit pentru aceea. Al şaselea simţ ar zice, "Aceasta este o minciună! Eu mă simt mai bine. Eu mă fac bine. Dumnezeu a zis aşa, asta o stabileşte.
Amin! Dumnezeu a spus aşa." Al şaselea simţ se hrăneşte numai din Cuvântul lui Dumnezeu.
E-83 Sixth sense would never stand still for that. Sixth sense would say, “It’s a lie. I feel better. I’m getting well. God said so, that settles it. Amen. God said so.” Sixth sense only feeds on the Word of God.
E-84 Acel super simţ, acesta este super, deasupra simţurilor. Acesta este un simţ mai mare. Aceasta este o credinţă. Aceasta este o putere care stârneşte şi conduce. Amin. Aceasta este ceva care vă face să faceţi lucruri pe care niciodată nu v-aţi gândit că le-aţi face. Acesta este al şaselea simţ, super simţul.
E-84 That super sense, it’s super, above the senses. It’s a greater sense. It’s a faith. It’s a power that stirs and drives. Amen. It’s something that makes you do things that you never thought you would do. It’s the sixth sense, the super sense.
E-85 Se face rugăciune pentru tine. Să zicem că tu ai-ai o mână infirmă şi se roagă pentru tine, mâna ta, tu vii acolo sus şi tu crezi că Dumnezeu are să te vindece. Păstorul se roagă pentru tine, tu mergi înapoi. Omul vechi natural va zice asta, "Tu nu simţi ceva deosebit în mâna aceea. Tu nu eşti mai bine decât cum ai fost tu vreodată." Dar al şaselea simţ vine înainte, şi a zis, "Aceea este o minciună! S-a făcut rugăciune pentru tine, aceea o stabileşte." Amin.
E-85 You get prayed for. Let’s say you got—got a crippled hand and you get prayed for, your hand, you come up there and you believe that God is going to heal you. The pastor prays for you, you go back. The old natural man will say this, “You don’t feel any different in that hand. You’re no better than what you ever was.” But the sixth sense comes along, and said, “That’s a lie. You’ve been prayed for. That settles it.” Amen.
E-86 Ca femeia care a venit la adunarea noastră odată, şi ea a venit la o adunare, două din ele. Ele au traversat platforma. Ele au văzut discernământul. Acele femei au fost doar-doar care au înghiţit. Ele amândouă erau adevărate Creştine. Una a venit sus, şi Duhul a venit şi a zis, Tu suferi de o boală de stomac."
Şi faţa ei s-a luminat. Ea a zis, "Aceasta-i adevărat."
E-86 Like a woman that come to our meeting one time. And she come to our meeting, two of them. They crossed the platform. They had seen the discernments. Them women were just—just swallowed up. They were both real Christians. One come up, and the Spirit came and said, “You are suffering with a stomach trouble.”
And her face lit up. She said, “That’s true.”
E-87 Şi Duhul Sfânt a spus prin mine, a zis, "Şi acesta este un ulcer. El este cauzat dintr-o condiţie nervoasă. Tu ai fost examintă de către un anumit doctor, şi el a spus că tu nu puteai... sau aceasta trebuie să-sau aceasta trebuia să aibe o operaţie, să îl ai tăiat afară."
Ea a zis, "Fiecare cuvânt din aceea este adevărul!"
E-87 And the Holy Spirit said through me, said, “And it’s an ulcer. It’s caused from a nervous condition. You’ve been examined by a certain doctor. And he said that you could not…Have to, oh, you had to have an operation, have it cut out.”
She said, “Every word of that is the true.”
E-88 Şi atunci văzând că ea era o credincioasă aşa de mare, atunci Acesta a zis, "Numele tău este Miss Cutare-şi-cutare, tu vii de la Cutare-şi-cutare, şi aşa-şi-aşa loc."
Ea a zis, "Acesta este adevărul!"
E-88 And then, seeing she was such a great believer, then It said, “Your name is Miss So-and-so. You come from so-and-so, and such-and-such a place.”
She said, “That is the truth.”
E-89 Ce era acesta? Al şaselea simţ prinzând-o. Al şaselea simţ şi Duhul Sfânt stând unul lângă altul. Duhul Sfânt vorbea, al şaselea simţ zicea "amin." Asta este. Ceva trebuie să se întâmple.
E-89 What was it? The sixth sense catching it. The sixth sense and the Holy Spirit was standing side by side. The Holy Spirit was speaking, the sixth sense was saying “amen.” There it is. Something has to happen.
E-90 Cand Marta a alergat afară să-l găsească pe Isus, şi când ea a zis, "Doarnne!" Priviţi al şaselea simţ. "Dacă Tu ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit; dar chiar şi acum, orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va da Ţie." Acolo este al şaselea simţ.
E-90 When Martha run out to find Jesus, and when she said, “Lord!” Watch the sixth sense. “If Thou would have been here, my brother would not have died, but even now, whatever You ask God, God will give it to You.” There is the sixth sense.
E-91 Isus s-a recules pe Sine, şi a zis, "Eu sunt Învierea, şi Viaţa; acela care crede în Mine, chiar dacă el a murit, totuşi el va trăi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?"
E-91 Jesus pulled Himself together, said, “I am the resurrection and Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me shall never die. Believest thou this?”
E-92 Ce urmează ca tu să spui, judecând? Acolo este un om zăcând acolo, mort, şi viermii umblă prin el.
E-92 What are you going to say, reasoning? There’s a man laying down there, dead, and the worms is crawling through him.
E-93 Dar El tocmai a terminat de spus că El era Învierea şi Viaţa. Acela era Cuvântul lui Dumnezeu. Cel de al şaselea simţ, în afara îngrijirii doctorului, în afara gândurilor cercetării ştiinţifice. Sfidând totul, sfidând toate judecăţile, şi aruncându-le jos. De ce? El mărturisea la Cuvântul lui Dumnezeu, "EU SUNT. Eu nu sunt Eu voi fi, Eu am fost. EU SUNT ACUM! Eu sunt Învierea şi Viaţa," un Om. "Cel ce crede în Mine, chiar dacă a murit, totuşi el va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta?"
E-93 But He’s just got through saying He was the resurrection and the Life. That’s God’s Word. That sixth sense, beyond the doctor’s care, beyond the thoughts of scientific research. Defy all. Defy all reasonings, and cast them down. Why? It’s witnessing to God’s Word. “I AM. I’m not ‘I will be, I was.’ I AM now. I’m the resurrection and Life,” a Man. “He that believeth in Me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in Me shall never die. Believest thou this?”
E-94 Ea a zis, "Da, Doamne," al şaselea simţ, ,,eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume."
"Fratele tău va învia din nou." Oh, Doamne!
E-94 She said, “Yea, Lord,” sixth sense, “I believe that You are the Son of God that should come into the world.”
“Thy brother shall rise again.” Oh, my!
E-95 Ei s-au dus la mormânt! Ei doi, împreună, ceva trebuia să se întâmple. Acela era un super simţ, cu Dumnezeu stând prezent, ceva trebuia să aibe loc. Simţul era super simţ, era Dumnezeu. Acolo era Ceva spunându-i lui Marta aceasta. Ea l-a văzut pe El. Ea l-a cunoscut pe El. Ea l-a recunoscut pe El de a fi tocmai Mesia. Şi ea a ştiut, dacă putea ea numai să ajungă la El, dacă ea putea numai să ajungă aproape de El şi să prezinte cazul, doar să audă o promisiune venită de la El, aceasta era tot ce vroia ea. Când El a zis, "Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă a murit," aceea era tot ce a vrut Marta să audă, tot ce ea a vrut. Deoarece, al şaselea simţ, super simţul, credinţa ei, o mişca pe ea să-i mărturisească Lui, să-l creadă pe El.
E-95 To the grave they went. Them two, together, something had to happen. That was the super sense, with God standing present, something had to take place. The sense was super sense, was God. There was Something telling Martha that. She had seen Him. She knowed Him. She recognized Him to be the very Messiah. And she knowed, if she could only get to Him, if she could only get close to Him and present the case, just hear one promise come from Him. That’s all she wanted. When He said, “I am the resurrection and Life! He that believeth in Me, though he were dead,” that’s all Martha wanted to hear, all she wanted. Because, the sixth sense, the super sense, her faith, was moving her to confess Him, believe Him.
E-96 Această femeie, când ea a părăsit platforma, aceasta era AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Du-te acasă şi mănâncă. Isus Cristos te face bine." Ea a mers acasă.
E-96 This woman, when she left the platform, it was THUS SAITH THE LORD. “Go home and eat. Jesus Christ makes you well.” She went home.
E-97 În seara aceea, o prietenă de-a ei locuind în vecinătate, era a treia sau a patra după ea, şi ea a avut un mare nod pe gâtul ei. Şi aici vine ea, toată emoţionată că a ei-ei vecină, urma să fie vindecată de acel ulcer care a supărat-o pe ea atât de mult. Acesta era unul din sutele de cazuri, mii de ele. Şi acest nod mare scos în afară pe gâtul ei, şi ea a venit sus. Am zis, "Nimeni nu o să trebuiască să discearnă aceasta. Dar tu eşti fericită de ceva, tu eşti emoţionată, deoarece femeia aceea care şade acolo este o vecină de-a ta."
E-97 That night, a friend of hers, living in the neighborhood, was third or fourth behind her. And she had a big knot on her neck. And here she come, all thrilled about this, her neighbor was going to be healed of that ulcer that had bothered her so much. This was one of the hundreds of cases, thousands of them. And this big knot sticking out on her neck, and she come up. I said, “No one would have to discern that, but you are happy about something. You been thrilled, because that woman sitting over yonder is a neighbor of yours.” Holy Spirit!
E-98 Duhul Sfânt! Ea se gândea, ,,Cum în lumea asta a putut acel om să cunoască asta? Aceasta trebuie să fie Ceva ca să-i descopere lui aceasta."
E-98 She thought, “How in the world could that man know that? It has to be Something to reveal it to him.”
E-99 Astfel când aceasta a fost spus, El a zis, "Tu te gândeşti la gâtul tău."
"Da"
"Crezi tu că aceasta va pleca?"
"Eu cred aceasta," a zis ea, "din toată inima mea."
E-99 So when that was said, It said, “You’re thinking about your neck.”
“Yes.”
“Do you believe it’ll leave?”
“I believe it,” she said, “with all my heart.”
E-100 Am zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, du-te acasă şi tu îţi vei primi vindecarea."
E-100 I said, “THUS SAITH THE LORD. Go home and you will receive your healing.”
E-101 Omul natural a privit în jur şi nu a putut să vadă nici un semn. Femeia cu ulcer a mers acasă şi a încercat să mănânce, şi, Doamne, i se părea că era să moară. Oh, omul natural, simţul natural, simţirea încă declară că ulcerul este acolo.
E-101 The natural man looked around and couldn’t see no sign. The woman with the ulcer went home and tried to eat, and, my, she liked to died. Oh, the natural man, the natural sense of feeling still declared the ulcer there.
E-102 Aşa că după ce a trecut cam o săptămână sau două, ea a mers prin vecinătate, la toate rudele ei, şi la biserică, mărturisind, "Domnul m-a vindecat."
Şi ei au zis, "Mănânci tu acum?"
E-102 So after about a week or two had passed, she went through the neighborhood, to all of her people in the church, testifying, “The Lord has healed me.”
And they said, “Are you eating now?”
E-103 "Nu, nu exact tot ce eu vreau. Dar," a zis ea, "eu sunt deja vindecată, căci prin rănile Lui eu sunt vindecată." Nu contează ce era aceasta, ea era vindecată oricum.
E-103 “No, not exactly everything I want. But,” she said, “I’m already healed, for by His stripes I am healed.” No matter what it was, she was healed, anyhow.
E-104 Şi într-o dimineaţă, copiii s-au dus la şcoală, şi ei i-a fost într-adevăr foame. Ea stătea, spălând vasele, lângă fereastră. Ea a venit la adunare, o altă adunare cu un an mai târziu. Şi ea spăla vasele, şi când ea, primul lucru, ea a simţit un simţ foarte ciudat mergând peste ea. Şi ea se gândea, "Ce era asta? Am simţit de parcă vroiam să ţip."
E-104 And one morning, the children had gone to school, and she got real hungry. She was standing, washing the dishes, by the window. She came to the meeting, another meeting about a year later. And she was washing the dishes, and when she, first thing, she felt a real funny feeling go over her. And she thought, “What was that? Felt like I wanted to scream.”
E-105 Şi bărbatul ei i-a spus, zicând, "Scumpa, tu încetează să mai vorbeşti despre vindecarea aceea," a zis, "deoarece," deşi el era un Creştin, a zis, "tu aduci un reproş asupra Cauzei."
E-105 And her husband had told her, said, “Honey, you quit talking about that healing,” said, “because,” although he was a Christian, said, “you’re bringing a reproach upon the Cause.”
E-106 Cum poţi tu să aduci un reproş când tu mărturiseşti pentru Cuvântul Lui? Tu aduci un reproş dacă tu nu mărturiseşti pentru El.
A zis, "Dacă tu ai fost vindecată, tu ai fost vindecată."
E-106 How can you bring a reproach when you’re testifying to His Word? You’ll bring a reproach if you don’t testify to It.
Said, “If you were healed, you were healed.”
E-107 Ea a zis, "Omul acela a stat şi m-a privit în ochi, şi mi-a spus stările mele şi lucrurile pe care le-am făcut, şi cine eram eu, şi de unde am venit." Ea a zis, "Eu nu am fost în clădire de cincisprezece minute, când el a venit la platformă. Cum în lumea asta putea omul acesta să ştie asta? Eu nu l-am văzut niciodată în viaţa mea, şi el mi-a spus, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, tu eşti vindecată." Şi ea a zis, "Eu cred aceasta până când mor." Ea a zis, "Eu cred aceasta oricum." Astfel ea şi sora ei mai în jos de ea, o prietenă au făcut legământ cu Dumnezeu, că ele vor ţine credinţa aceea.
E-107 She said, “That man stood and looked me in the eye, and told me my conditions and the things that I had done, and who I was, and where I come from.” She said, “I hadn’t been in the building fifteen minutes, when he come to the platform. How in the world could this man know that? I never saw him in my life. And he told me, ‘THUS SAITH THE LORD. You’re healed.’” And she said, “I’ll believe it until I’m dead.” She said, “I’ll believe it, anyhow.” So, her, and her sister below her, a friend, had covenant to God, that they would hold that faith.
E-108 Dimineaţa aceea, ea s-a simţit foarte ciudat, şi în câteva minute ea a flămânzit. Astfel copiii au lăsat ceva fulgi de ovăz în farfurie, o farfurioară; şi zicea că fulgii de ovăz întotdeauna îi făcea arsuri. Dacă cineva a avut vreodată un ulcer, voi ştiţi ce este acesta. Aşa că ea s-a întins în jos şi a luat două guri din acei fulgi de ovăz. Şi, "Oh, Doamne," a zis ea, "eu va trebui să plătesc pentru aceasta, eu presupun, dar într-una din aceste zile eu voi fi bine." Dar ea a observat că ei încă îi era foame, aşa că ea a isprăvit ce era în farfurie. Ea a aşteptat câteva minute, să vadă ce s-a întâmplat. Nimic nu s-a întâmplat; s-a simţit bine, tot flămândă. Ea şi-a prăjit două ouă, şi şi-a turnat o ceaşcă de cafea, şi şi-a prăjit ceva pâine, şi ea a avut o adevărată sărbătoare. Ea a mâncat tot ce putea ea să mănânce. Ea a mers înainte spălând vasele, şi cam cu o jumătate de oră mai târziu, ei i-a fost foame din nou. Nici urmă de boală.
E-108 That morning, she felt real funny. And, a few minutes, she got hungry. So the children had left some oats in a plate, a little dish; and said oats always just burnt her up. If anybody ever had an ulcer, you know what it is. So she reached down and took a couple bites of those oats. “Oh, my,” she said, “I’ll have to pay for it, I suppose, but one of these days I’ll be all right.” But she noticed she was still hungry, so she just finished up the dish. She waited a few minutes, see what happened. Nothing happened; felt good, still hungry. She fried her a couple eggs, and poured her a cup of coffee, and got some toast, and had her a real jubilee. She just eat all she could eat. She went ahead, washing the dishes. And about a half hour later, she was hungry again. No ill effects.
E-109 Ea şi-a pus bonetuţa ei, şi a mers în jos pe stradă, în casa acestei vecine. Şi când ea a ajuns acolo, ea a auzit, şi ea se gândea că acolo poate că era o moarte în familie. Ei ţipau, şi strigau, şi umblau în jur. Femeia a dormit tâziu în dimineaţa aceea, şi s-a sculat, uitându-se după umflătura care era pe gâtul ei, şi aceasta a dispărut în timpul nopţii. Ce era aceasta? Dumnezeu la lucru.
E-109 She put on her little bonnet, and down the street she went, into this neighbor’s house. And when she got there, she heard, she thought there had been a death maybe in the family. They were screaming, and shouting, and walking around. The woman had slept late that morning, and got up, looking for the growth that was on her neck, and it had disappeared during the night. What was it? God at work.
E-110 Sus aici la Tabernacolul Cadle, când noi am avut adunarea, acel băiat infirm care a venit înăuntru acolo şi s-a făcut rugăciune pentru el. Mulţi dintre voi aţi fost acolo să-l vedeţi. Ei l-au adus înapoi în acea cameră de urgenţă. Billy m-a condus la el. Ei l-au avut pe platformă pentru trei sau patru seri, acolo pe... în clădire. El nu a obţinut un cartonaş de rugăciune, astfel că ei l-au pus în camera de urgenţă. Eu am mers acolo înăuntru şi m-am rugat pentru el, m-am uitat la el. El a zis, "D-le Branham, puteţi dvs. să-mi spuneţi ceva de consolare?"
Am zis, "Da, domnule, fiule. Poliomelita te-a adus în felul ăsta."
El a zis, "Asta-i adevărat."
E-110 Up here at Cadle Tabernacle, when we had that meeting. That crippled boy that come in there, was prayed for. Many of you was there to see him. They brought him back in that emergency room. Billy led me to him. They had him on the platform for three or four nights, or on the…in the building. He didn’t get a prayer card, so they put him in the emergency room. I went in there and prayed for him. Looked at him. He said, “Mr. Branham, can you tell me some consolation?”
I said, “Yes, sir, son. Polio got you this way.”
He said, “That’s right.”
E-111 Am zis, "Numele tău este cutare-şi-cutare. Tu vii dintr-un anumit loc."
"Asta-i adevărat," a zis el. El a zis, "Cum este cu vindecarea mea?"
Am zis, "Prin rănile Lui tu ai fost vindecat."
E-111 I said, “Your name is such-and-such. You come from a certain place.”
“That’s right,” he said. He said, “What about my healing?”
I said, “By His stripes you were healed.”
E-112 El a mers acasă, mărturisind, dând laudă lui Dumnezeu. Şi el a adus un astfel de reproş, ei pretind, în vecinătate, până într-o Duminică când un grup de lucrători au venit înăuntru şi au şezut lângă el şi au zis, "Tu trebuie să te opreşti să mai faci aceasta. Tu aduci un reproş asupra Cauzei."
E-112 He went home, testifying, giving God praise. And he brought such a reproach, they claim, in the neighborhood, until one Sunday a group of ministers come in and sit down by him, and said, “You must stop doing that. You are bringing a reproach upon the Cause.”
E-113 Şi tânărul şezând acolo, a spus, "Domnule, dacă tu ai şedea unde sunt eu, dacă tu erai în scaunul în care şed eu, tu nu ai încerca să-mi furi ultima nădejde pe care o am, în Cristos." A zis, "Prin rănile Lui eu sunt vindecat." Şi el nici nu a apucat să zică asta... Şezând acolo, picioare paralizate, mâini, trup, spate. Şi nici nu a apucat să zică el asta, şi el a ieşit afară din scaun, glorificând pe Dumnezeu.
E-113 And the young man sitting there, said, “Mister, if you were sitting where I am, if you were in the chair that I am sitting in, you wouldn’t try to rob me of the last hope I got, in Christ.” Said, “By His stripes I am healed.” And he no more than said that…Sitting there, paralyzed feet, hands, body, back. And no more than he said that, and out of the chair he went, glorifying God.
E-114 Ce? Simţurile lui naturale au spus că el va şedea acolo; doctorul a spus că el va fi acolo pentru totdeauna, sau atât timp cât el trăieşte. Dar al şaselea simţ a zis, "Prin rănile Lui eu sunt vindecat." Şi el nu ar fi avut nimic de a face... Acesta aruncă la o parte fiecare lucru contrar cu ceea ce a spus Dumnezeu. Pentru aceasta este cel de al şaselea simţ.
E-114 What? His natural senses said he’ll sit there; the doctor said he’ll be there forever, or as long as he lives. But the sixth sense says, “By His stripes I am healed.” And he wouldn’t have nothing to do…It’s casting away everything contrary to what God said. That’s what the sixth sense is for.
E-115 Bătrânul John Rhyn, nu R-y-a-n, R-h-y-n. Acolo era un cerşetor orb în Fort Wayne, şi acolo unde noi am mers în ziua aceea şi s-a făcut rugăciune pentru el în adunare. Aceea era seara înainte ca pianul să cânte "Marele Medic este aproape acum," fără să fie cineva lângă el. Şi când el a fost orb, el a fost Catolic, de credinţă. Şi el-el s-a oprit în rând, şi m-am uitat la el, şi am spus, "Numele tău este aşa-şi-aşa, John Rhyn."
"Da."
" Tu eşti un cerşetor la colţ. Tu ai fost orb cu anii." "Da, asta-i adevărat."
"Tu eşti un Catolic, de credinţă." ,,Asta-i adevărat."
E-115 Old John Rhyn, not the R-y-a-n, or R-h-y-n. That was the blind beggar in Fort Wayne, there where we went that day and he was prayed for in the meeting. That was the night before the piano played, “The great Physician now is near,” without anybody by it. And when he was blind, he was Catholic, by faith. And he—he stopped in the line, and I looked at him. And I said, “Your name is so-and-so, John Rhyn.”
“Yes.”
“You’re a beggar on the corner. You been blind, for years.”
“Yes. That’s right.”
“You’re a Catholic, by faith.”
“That’s right.”
E-116 Am zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, tu primeşte-ţi vindecarea."
A zis, "Vă mulţumesc, domnule." Am zis, "Mulţumeşte Domnului." El a zis, "Dar eu nu pot să văd."
Am zis, "Aceea nu are nimic de a face cu asta. Tu eşti vindecat."
E-116 I said, “THUS SAITH THE LORD. You receive your healing.”
Said, “Thank you, sir.”
I said, “Thank the Lord.”
He said, “But I can’t see.”
I said, “That has nothing to do with it. You are healed.” And he said…
E-117 Şi el a zis, el a mers jos înainte, ei l-au ajutat să coboare de pe platformă. Omul natural nu putea să vadă nimic. Ei nu puteau să vadă rezultate din aceasta deloc. "Păi," au zis, "el este tot atât de orb cum a fost el vreodată."
E-117 He went down, along. They helped him off the platform. The natural man couldn’t see nothing. They couldn’t see no results from that, at all. “Why,” said, “he’s just as blind as he ever was.”
E-118 Astfel doi din prietenii lui l-au adus înapoi şi l-au pus din nou în rândul de rugăciune, şi l-au trecut iarăşi prin el. Howard l¬a lăsat să treacă. Când el a venit iarăşi înapoi, el a zis, "Domnule, mi-aţi spus că eu am fost vindecat."
Am spus, "Tu mi-ai spus că tu m-ai crezut."
E-118 So two of his friends brought him back and put him in the prayer line again, and run him through again. Howard let him pass through. When he come back again, he said, “Mister, you told me I was healed.” I said, “You told me you believed me.”
E-119 El a zis, "Eu vă cred. Eu nu am nici un motiv să nu vă cred." A zis, "Dvs. mi-aţi spus toate lucrurile din viaţa mea," şi el a zis, "eu nu ştiu ce să fac." A zis, "Acolo era o femeie în spate acolo mărturisind că ea a avut o guşă cu câteva minute în urmă, şi aceasta este dusă."
E-119 He said, “I do believe you. I have no reasons not to believe you.” Said, “You’ve told me all things in my life.” And he said, “I don’t know what to do.” Said, “There was a woman back there, testifying. And she had a goiter, a few minutes ago, and it’s gone away.”
E-120 Am zis, "Atunci dacă tu mă crezi, de ce mă întrebi? Eu îţi spun Cuvântul lui Dumnezeu."
E-120 I said, “Then, if you believe me, why are you questioning me? I’m telling you the Word of God.”
E-121 El a zis, "Ce trebuie să fac eu, domnule?" Ştiind că el era Catolic şi trebuia să aibe ceva fizic de care el putea să se ţină, am zis, "Doar continuă să mărturiseşti, Prin rănile Lui eu sunt vindecat, şi dă-i Lui laudă."
E-121 He said, “What must I do, sir?” Knowing he was a Catholic, and had to have something physical that he could hold to, I said, “Just keep testifying, ‘By His stripes I am healed,’ and give Him praise.”
E-122 Bătrânul, pentru următoarele două săptămâni, sau trei, el a stat la colţ şi el vindea ziare, şi el ar striga, "Extra! Extra! Lăudă Domnului, eu sunt vindecat! Extra! Extra! Laudă Domnului, eu sunt vindecat!"
E-122 The old man, for the next two weeks, or three, he stood on the corner and he sold papers. He would holler, “Extra! Extra! Praise the Lord! I’m healed! Extra! Extra! Praise the Lord! I’m healed!”
E-123 Când el a venit înapoi la adunare seara următoare, eu cu greu puteam să predic, din cauza lui. El se ridica sus şi striga, "Fiecare să tacă! Laudă Domnului că m-a vindecat! Laudă Dornnului că m-a vindecat!" Ca un Catolic, el nu ştia cum să se prindă de credinţă, dar el ştia că dacă continua să o spună, şi o ţinea înainte, o ţinea înainte, o ţinea înainte, până când acel al şaselea simţ va merge la lucru. Asta-i adevărat. "Laudă Dornnului că m-a vindecat!"
E-123 When he come back to the meeting the next night, I couldn’t hardly preach, for him. He would raise up and holler, “Everybody keep quiet! Praise the Lord, for healing me! Praise the Lord, for healing me!” As a Catholic, he didn’t know how to take a hold of faith, but he know if he kept on saying it, and kept on, kept on, kept on, until that sixth sense would go to work. That’s right. “Praise the Lord, for healing me!”
E-124 El stătea la colt, zbierând, ,,Laudă Domnului că m-a vindecat! Extra! Laudă Domnului că m-a vindecat!"
E-124 He was standing on the corner, hollering, “Praise the Lord, for healing me! Extra! Praise the Lord, for healing me!”
E-125 El ar umbla în jos pe stradă, şi acolo cineva ar trece pe aproape, zicând, "Ce mai faci, John?"
E-125 And he’d walk down the street. And as somebody come by, say, “How are you, John?”
E-126 "Laudă Domnului că m-a vindecat! În regulă." Şi ei râdeau de el, şi îşi băteau joc de el.
E-126 “Praise the Lord, for healing me! All right.” And they laughed at him, and made fun of him.
E-127 Şi un alt băieţaş de ziare la condus dincolo la frizerie, pentru un ras, cam la două sau trei săptămâni mai târziu după adunare. Şi frizerul l-a pus sus în scaun, şi i-a săpunit faţa. Şi el a zis, "John" a zis el, "eu înţeleg..." Un fel de şmecheraş, şi el a zis, "Eu înţeleg că tu ai fost jos să vezi un vindecător Divin când" [Porţiune goală pe bandă – Ed.) "aici."
El a zis, "Da, eu am mers jos."
E-127 And another little newsboy led him over to the barbershop, for a shave, about two or three weeks later, from the meeting. And the barber put him up in the chair, and lathered his face. And he said, “John,” he said, “I understand…” Some little smart aleck, and he said, “I understand that you was down to see the Divine healer when…” [Blank spot on tape—Ed.] “…here.”
He said, “Yes, I went down.”
E-128 El a zis, "Eu înţeleg că tu ai fost vindecat," doar să-şi bată joc de el.
E-128 He said, “I understand that you got healed,” just to make fun of him.
E-129 Şi bătrânul a spus, "Da, laudă Domnului, El m-a vindecat," şi ochii lui s-au deschis. A ieşit afară din scaunul acela de frizer, cu un prosop în jurul gâtului său; frizerul încerca să-l prindă, cu un brici în mâna lui. Şi ei au mers în jos pe stradă! De ce? Cuvântul lui Dumnezeu a mers la lucru.
E-129 And the old man said, “Yes. Praise the Lord! He healed me!” And his eyes come open. Out of that barber chair he went, with a towel around his neck. The barber trying to catch him, with a razor in his hand, and down the street they went. Why? God’s Word had went to work.
E-130 Micuţa Georgie Carter zăcând acolo jos, pe care voi toţi o cunoaşteţi, unii oameni sunt aici aproape, a zăcut acolo pentru nouă ani şi opt luni, nu putea nici măcar... nimic decât trăgeau un cearceaf de sub ea, de la rinichi şi intestine. Ea cântărea cam treizeci şi cinci de livre [cam şaisprezece kilograme – Trans.]. Zăcând acolo în Milltown, Indiana. Şi rudele ei aparţineau la o biserică care... Când m-am dus acolo să ţin o adunare la biserica Baptistă Milltown, şi rugându-mă pentru bolnavi, biserica aceea a zis, "Dacă vreun membru din această adunare participă la acel fanatic, noi îi vom excomunica." Şi tatăl ei era un diacon.
E-130 Little Georgie Carter laying down yonder, which you all know. Some people is here, close. Laid there for nine years and eight months, couldn’t even nothing but pull a draw sheet from under her, from the kidneys and bowels. She weighed some thirty-five pounds. Laying yonder at Milltown, Indiana.
And her people belonged to a church that…When I went to hold a meeting there at the Milltown Baptist church, and praying for the sick, that church said, “If any member of this congregation attends that fanatic, we’ll excommunicate them.” And her father was a deacon.
E-131 Dar ea a obţinut cartea mea micuţă, numită, Isus Acelaşi leri, Azi, Şi În Veci. Fratele Hall m-a dus la ea, într-o după-amiază. Mama ei a fugit afară din casă, nu ar fi avut nimic de a face cu asta. Eu am mers înăuntru şi m-am rugat pentru ea. A zis, "Păi, cum este cu fetiţa aceea Nale?" Ea ştia despre vedenie.
E-131 But she had got my little book, called, Jesus The Same Yesterday, Today, And Forever. Brother Hall taken me to her, one afternoon. Her mother run out of the house, wouldn’t have nothing to do with it. I went in and prayed for her. Said, “Well, how about that Nail girl?” She’d know about the vision.
E-132 Am zis, "Aceea era o vedenie, soră. Eu pot numai să mă rog. Tu ai credinţă." Micuţa aceea sărmană a fost învăţată împotriva acesteia.
E-132 I said, “That was a vision, sister. I can only pray. You have faith.” The poor little thing had been taught against it.
E-133 Câteva zile de atunci, eu stăteam acolo sus botezând. Ea era jos acolo, plângând; ceea ce ea a promis că ea va veni şi va fi rebotezată din nou, în Numele lui Isus Cristos, dacă Dumnezeu ar vindeca -o numai.
E-133 A few days from then, I was standing up there, baptizing. She was down there, crying. Which, she had promised that she’d come and be re-baptized again, in the Name of Jesus Christ, if God would only heal her.
E-134 Şi acolo, ea, micuţele ei picioare doar cam de mărirnea unei cozi de mătură. Ei nici măcar nu au putut să o pună pe plosca ei. Mama ei, încă o femeie tânără, şedea acolo, frântă cu paralizie, şi cu capul cărunt, că privea pe fiica ei zăcând acolo murind puţin câte puţin. Tuberculoza glandelor feminine, şi a mers peste tot prin ea. Ea a cântărit cam treizeci şi şapte de livre, [cam şaptesprezece kilograme – Trans.] eu cred că era, ei au apreciat-o. Nu au putut să o ridice sus destul de înalt ca să pună plosca sub ea; trebuiau să tragă un cearceaf cauciucat de sub ea, unul de gumă. Nouă ani şi opt luni, ea a zăcut acolo, nici măcar în stare să-şi ridice capul să vadă un pom care era lângă fereastră.
E-134 And there, she, her little old legs just about the size of a broomstick. They couldn’t even put her on a bedpan. Her mother, yet a young woman, sat there, broke with palsy, and gray-headed, from watching her daughter laying there, dying by inches. Tubercular of the female glands, and went all the way through her. She weighed some thirty-seven pounds, I think it was, they judged her. Couldn’t raise her up high enough to put the bedpan under her. Had to pull a draw sheet from under her, a rubber one. Nine years and eight months, she had laid there, not even able to raise her head to see a tree that was by the window.
E-135 Într-o zi, stând înapoi, sus pe vârf pe marginea dealului, la George Wright, Duhul Sfânt mi-a spus, "Ridică-te în picioare." Şi m-am uitat, şi acolo era o Lumină strălucind în jos într-un pom de sînger, a spus dute pe drumul Wright-ilar, sau, "Du-te pe drumul Carter-ilar."
E-135 One day, standing back, up on top the hillside, at George Wright’s, the Holy Spirit said to me, “Rise to your feet.” And I looked, and there was a Light shining down through a dogwood tree. Said, “Go by the way of Wright’s…” Or, “Go by the way of Carter’s.”
E-136 Când am ajuns acolo, Domnul Isus i-a arătat mamei ei că eu veneam. Am intrat înăuntru la acea fată zăcând acolo pe patul acela, aşa de slăbită încât ea nici măcar nu putea să ridice vasul de scuipat. Mama ei o ţinea, la, "uh," îcercând să scuipe în scuipătoare, cu TBC. Am zis, "Soră Georgie, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, m-a întâlnit acolo în pustie, cam cu o jumătate de oră în urmă, şi mi-a spus să vin să pun mâinile peste tine. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ridică-te în picioare!"
E-136 When I got there, the Lord Jesus had showed her mother a sign that I was coming. Walked into that girl laying there on that bed, so weak that she couldn’t even raise a sputum cup. Her mother would hold it. She, “Uh,” trying to spit in the sputum cup, with the TB. I said, “Sister Georgie. Jesus Christ, the Son of God, met me yonder in the wilderness, about a half hour ago, and told me to come lay hands on you. THUS SAITH THE LORD. Stand on your feet.”
E-137 Al şaselea simţ a mers la lucru, o Putere a atins acea fată, pentru prima dată în trei ani... sau nouă ani şi şi opt luni, de când ea a fost vreodată pe picioarele ei, a sărit în picioare, a fugit în curţi, şi a binecuvântat pomii şi iarba şi fiecare lucru, şi a mers înăuntru şi s-a aşezat la pian şi a început să cânte, "Acolo este un Izvor umplut cu Sânge, tras din vena lui Emanuel."
De ce? Raţionările ar fi aruncat jos...
E-137 The sixth sense went to work. A Power struck that girl. For the first time in three year…or nine years and—and eight months, she had ever been on her feet. Jumped to her feet. Run into the yards, and blessing the trees and the grass, and everything, and went in and sat down at the piano, begin to play, “There is a Fountain filled with Blood, drawn from Emmanuel’s vein.”
Why? Reasonings would have cast down…
E-138 Ea nu a putut s-o facă. Eu nu ştiu acum. Eu niciodată nu voi şti. Numai Puterea lui Dumnezeu care a ţinut-o pe ea sus. Picioarele ei nu erau aşa de groase, aici sus la încheieturi; nimic ca aceasta, ca şi cozile de mătură. Aceasta era cam cu doisprezece ani în urmă, sau patrusprezece, şi astăzi ea este puternică şi sănătoasă, mergând pentru Domnul Isus.
E-138 She couldn’t do it. I don’t know now. I’ll never know. Only the Power of God that held her up. Her legs wasn’t that big around, up here at the joints; nothing like it, like just broomsticks. That’s been some twelve years ago, or fourteen, and today she is strong and healthy, going for the Lord Jesus.
E-139 Ce era aceasta? Prima dată, se părea că acolo nu era nimic să se întâmple, dar raţiunea ar fi spus că aceasta nu se putea întâmpla. Dar, frate, ea s-a ţinut de acel Cuvânt. Dacă Dumnezeu putea lua acea fată infirmă la Salem, acea fetiţă Nale, a fost infirmă şi paralizată, şi braţele ei atârnau în jos în felul acesta, a putut să o vindece, El ar putea să o vindece şi pe ea, de asemeni. Ea a crezut aceasta.
E-139 What was it? The first time, there wasn’t nothing seemed to happen, but reasoning would have said it couldn’t happen. But, brother, she held onto that Word. If God could take that crippled girl, up there at Salem, that Nail girl, had been crippled and paralyzed, and her arms hung down like that, could heal her, He could heal her, too. She believed it.
E-140 Şi Fratele Hall, zăcând acolo, murind de cancer; acelaşi om m-a dus pe mine acolo. Doctorul lui in Milltown l-a trimis sus la acest doctor în New Albany, jos aici, care este acolo la Spitalul Sfântul Edward. Am uitat... El mi-a adus copiii; minunat om, bun doctor. El l-a examinat, a zis, "Cancer." I-a spus Doctorului Brown, jos în Milltown, a zis, "El moare." Doctorul Brown a zis, "Aşa gândeam şi eu."
141 L-a luat sus la sora lui aici jos, care este o-o rudă a D-lui Kopp, obişnuia să fie judecătorul în oraş. Şi când ei au ajuns acolo, a zis, "Doar ţine-1 aici până când el moare."
E-140 Brother Hall, laying yonder, dying with a cancer. The same man took me over there. His doctor, in Milltown, sent him up to this doctor in New Albany, down here, that’s there at the Saint Edwards Hospital. I forget…He brought my children; fine man, good doctor. He examined him. Said, “Cancer.” Said to Doctor Brown, down at Milltown, said, “He is dying.”
Doctor Brown said, “I thought so.”
E-142 Şi ei au trimis după mine să vin jos. Am mers, zi de zi, cu soţia mea, înapoi acolo. Noi ne-am rugat pentru Fratele Hall. Eu l-am iubit. El era unul din convertiţii mei la Cristos. Şi el a ajuns mai slab şi mai slab, şi el nu-şi putea mişca mâinile.
D-na Hall a zis, "Billy, nu există ceva ce poţi tu face?"
E-141 Took him up to his sister’s, down here, which is a—a relative of Mr. Kopp, used to be the judge in the city. And when he got down there, said, “Just keep him here till he dies.”
E-143 Am zis, "Nu există nimic care să ştiu eu, Soră Hall, eu nu pot auzi un cuvânt de la Domnul. Noi am..." Am zis, "Mi-ar place ca doctorul meu să se uite la el."
A zis, "Cine este doctorul tău?" Am zis, "Doctor Sam Adair."
E-142 And they sent for me to come down. I went, day after day, with my wife, back there. We prayed for Brother Hall. I loved him. He had been one of my converts to Christ. And he got lower and lower, and he couldn’t move his hands.
Mrs. Hall said, “Billy, is there something you can do?”
E-144 Şi l-am chemat pe Sam. Sam a zis, "Singurul lucru, eu pot să-l trimit la Louisville, Billy, pentru raze x şi altele." A zis, "Eu îţi voi da raportul." Ei au trimis jos o ambulanţă, l-au ridicat, 1- au luat; a venit înapoi.
E-143 I said, “There is nothing I know, Sister Hall. I can’t hear a word from the Lord. We’ve…” I said, “I’d like for my doctor to look at him.”
Said, “Who is your doctor?”
I said, “Doctor Sam Adair.”
E-145 Sam m-a sunat, şi a zis, "Billy, el are cancer la ficat. Noi nu¬i putem tăia ficatul afară, şi el să trăiască." A zis, "El este un predicator, el s-ar cuveni să fie în ordine acum. Tu ai putea tot atât de bine să-i spui că el se duce."
E-144 And I called Sam. Sam said, “Only thing, I can send him to Louisville, Billy, for x-rays and things.” Said, “I’ll give you the report.” They sent an ambulance down, picked him up, took him, come back.
E-146 Am zis, "El este gata să se ducă, Sam. Dar, treaba este că, eu nu pot suferi să-l văd că se duce. El este fratele meu, şi eu îl iubesc."
Şi mă gândeam, "O Dumnezeule, fă ceva pentru mine."
E-145 Sam called me up, and said, “Billy, he’s got cancer of the liver. We can’t cut his liver out, and him live.” Said, “He’s a preacher, he ought to be all right now. You might as well tell him he’s going.”
E-147 Eu am pornit să merg la vânătoare de veveriţe în dimineaţa aceea. Eu m-am uitat afară înainte de ziuă, nimeni nu era afară în curte; mi-am luat puşca şi am pornit-o prin casă. Acolo era un măr vechi şi zbârcit atârnând pe perete. Mă gândeam, "De cel¬a pus Meda pe perete?" M-am uitat, şi un altul şi un altul şi un altul, până când şase din ele atârnau acolo. Eu mi-am smuls jos pălăria şi am căzut pe genunchi, pe duşumea. M-am uitat acolo sus, şi apoi un măr mare şi frumos a coborât şi a înghiţit toate merele acelea. M-am uitat stând deasupra acolo, şi acolo era aceeaşi Lumină (plutind pe fotografia aceea acolo) stând acolo, învârtindu-se în jur, a zis, "Stai în picioare. Du-te spune-i D-lui Hall, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, el nu va muri, ci va trăi."
148 M-am dus jos şi i-am spus. El nu era mai diferit, dar el a crezut aceasta. El s-a ţinut de asta. Acolo nu era diferenţă, se părea. O zi a trecut, nici o diferenţă. A doua zi, nici o diferenţă. Cam a treia zi, a început. Şi aici este el trăind astăzi, după ani şi ani.
E-146 I said, “He is ready to go, Sam. But, the thing of it is, I just hate to see him go. He’s my brother, and I love him.”
I thought, “O God, do something for me.”
E-149 Eu o observ şezând chiar aici, pe D-na Weaver. Nu, eu nu greşesc. Când fiica ei a venit, după vindecarea lui Margie Morgan, m-am dus jos acolo şi nu exista nimic ce putea să facă femeia aceea. Ea ar fi fost moartă în următoarele câteva ceasuri. Ei aveau o injecţie, sau două, ei puteau să-i dea, şi asta era totul. Ea a avut o operaţie de femei, cancerul a mers în sus prin şira spinării ei. Ei l-au răspândit când ei au operat, şi nu exista nimic de făcut pentru femeie. Eu vroiam să discut cu ea despre vindecare.
E-147 I started to go squirrel hunting, that morning. I looked out, before day, nobody was out in the yard. Picked up my rifle and started through the house. There was an old rugged-looking apple hanging on the wall. I thought, “Why did Meda put that on the wall?” I looked, and another and another and another, till six of them hung there. I jerked off my hat and fell on my knees, on the floor. Looked up there, and then a great big beautiful apple come down and eat all those apples up. I looked, standing above there, and there was that same Light (hanging on that picture yonder) standing there, milling around. Said, “Stand on your feet. Go, tell Mr. Hall, ‘THUS SAITH THE LORD, he’ll not die, but live.’”
E-150 Dar ea a zis, "Domnule, tu eşti un slujitor al Domnului Dumnezeu, şi eu nu sunt vrednică ca tu să vii în casa mea." Socotindu-se pe sine nevrednică ca un lucrător să vină. Ea a zis, "Eu am trăit o viaţă. Eu am dansat. Şi am făcut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac. Eu am folosit un limbaj rău, şi câte altele." Ea mi-a spus păcatele ei, şi ea a zis, "Eu nu sunt vrednică de aceasta."
E-148 I went down and told him. He wasn’t any different, but he believed it. He held onto it. There was no difference, seemed like. A day passed, no difference. The second day, no difference. About the third day, it started. And here he is, a living today, after years and years.
E-151 Am văzut că ea atingea linia corectă. Ea ar fi trebuit să primească pe Cristos aici înainte ca acel al şaselea, super simţ să meargă vreodată la lucru.
E-149 Notice, sitting right here, Mrs. Weaver. No, I’m not mistaken. When her daughter came, after the healing of Margie Morgan, I went down there. And there wasn’t nothing that woman could do. She’d be dead within the next few hours. They had a shot, or two, they could give her, and that was all. They had a female operation, cancer had run up through her spine. They scattered it when they operated it. There was nothing to do for the woman. I wanted to talk to her about healing.
E-152 Noi am îngenunchiat. Eu am vorbit cu ea despre "deşi păcatele tale să fie ca roşu-stacojiu." Ea şi-a dat viaţa Domnului Isus Cristos. Şi când ea a făcut-o, ea a zis, "Oh, oh, eu mă simt aşa deosebit. Ceva mi s-a întâmplat. Ceva mi s-a întâmplat. Eu vreau să dau mâna cu toţi dintre voi."
E-150 But she said, “Sir, you are a minister of the Lord God, and I am not worthy that you would come into my house.” Counting herself unworthy, for a minister come. She said, “I’ve lived a life. I’ve danced. And I’ve done things that I should not have done. I’ve used bad language, or whatever more.” She told me her sins. And she said, “I’m not worthy of it.”
E-153 Şi tocmai atunci m-am uitat afară şi am văzut-o pe ea într-o vedenie, ducându-se înapoi în spatele casei la un coteţ de găini. Am zis, "D-na Weaver, AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU, vei face un drum la acel coteţ de găini, şi tu vei trăi."
E-151 I seen she was hitting the right line. She would have to get Christ in here, before that sixth, super sense would ever go to work.
E-154 Ea nu putea să se ducă în felul în care se simţea; cancerul a mâncat-o. Ea nu putea să se ducă după ceea ce a spus doctorul; ea murea. Şi aceasta era, eu presupun, patrusprezece, cincisprezece ani în urmă, D-nă Weaver? [D-na Weaver zice, "Patrusprezece." – Ed.] Patrusprezece ani în urmă. Ea se clătina spre acest Tabernacol când ea era bolnavă, nu se părea ca ea să fie în stare să se scoale din pat, cu micuţele braţe osoase; deoarece ea a promis lui Dumnezeu că ea va veni şi va fi botezată în Numele lui Isus. Noi am ridicat-o din scaunul cu rotile, aproape că, acolo într-un scaun, am dus-o jos în bazin şi am botezat-o în Numele lui Isus. Şi acolo şade ea, în seara aceasta. Priviţi la ea dacă vreţi să vedeţi un fel de sănătate. De ce? Aruncând jos raţiunile şi cercetarea ştiinţifică, şi toate celelalte, deoarece al şaselea simţ a mers la lucru. Aceasta este.
E-152 We knelt down. I talked to her, about, “Though your sins be as scarlet.” She gave her life to the Lord Jesus Christ. And when she did, she said, “Oh, oh, I feel so different. Something has happened to me. Something has happened to me. I want to shake hands with all of you.”
E-155 Uitaţi-vă, lăsaţi-mă doar să spun aceasta din nou, doar pentru un minut. Isus a trecut odată pe lângă un pom, şi acesta era un smochin. Şi el s-a uitat la smochin. Acum, vă rog, nu pierdeţi aceasta. El s-a uitat la smochin, şi acolo nu erau smochine în el. Şi El a zis, El a blestemat pomul şi a zis, "Nici un om să nu mănânce din tine."
E-153 Just then I looked out and I seen her in a vision, going back behind the house to a chicken coop. I said, “Mrs. Weaver, THUS SAITH THE LORD GOD, you’ll make a trip to that chicken coop, and you will live.”
E-156 Ucenicii s-au uitat în jur; pomul a arătat aşa cum arăta el întotdeauna. Un ceas de atunci, el încă arăta la fel. Dumnezeu nu a deschis pământul şi l-a înghiţit. Dumnezeu nu a trimis un fulger în zigzag din cer şi să-l ardă într-un cărbune. El putea să facă aceasta, El putea sigur. El nu a făcut acele lucruri.
E-154 She couldn’t go by the way she felt; cancer had eat her up. She couldn’t go by what the doctor said; she was dying. And that’s been, I guess, fourteen, fifteen years ago, Mrs. Weaver? [Mrs. Weaver says, “Fourteen.”—Ed.] Fourteen years ago. She staggered up to this tabernacle when she was sickly, didn’t look like she was able to get out of the bed, little old bony arms, because she promised God she would come and be baptized in the Name of Jesus. We picked her up out of a wheel chair, almost there, a chair, took her down in the pool and baptized her in the Name of Jesus. And there she sits, tonight. Look at her, if you want to see a specie of health. Why? Casting down reasonings and scientific researches, and everything else, because the sixth sense went to work. That’s it.
E-157 Ce s-a întâmplat? Pomul a fost blestemat. Credinţa lui Dumnezeu s-a plasat împotriva vieţii acelui pom. Acolo nu era nimic fizic care tu puteai să vezi. Dar jos de tot sub pământ, jos în rădăcinile pomului, moartea se aşeza înăuntru. Acesta a fost blestemat. Al şaselea simţ a venit împotriva lui. El trebuia să moară. El a început să moară de la rădăcini.
E-155 Look, let me just say this, again, just for a minute. Jesus passed by a tree, one time, and it was a fig tree. And He looked at the fig tree. Now, please, don’t miss this. He looked at the fig tree, and there was no figs on it. And He said…He cursed the tree, and said, “No man eat from thee.”
E-158 Acesta este acelaşi lucru care ia loc cu un cancer, acesta este acelaşi lucru care ia loc cu o tumoare, acesta este acelaşi lucru care ia loc cu orice boală când acel al şaselea simţ de putere a Domnului Dumnezeu se ridică împotriva acestora. A zis, "Satan ieşi afară de acolo." Tu ai putea să nu vezi nici o condiţie fizică să se întâmple imediat, dar credinţa aceea ţine acolo întocmai la fel. Acesta a fost blestemat. Acel al şaselea simţ nu va, acel super simţ nu se va desprinde. Acesta nu va da nici o atenţie la felul cum te simţi, cum arăţi, cum acţionezi. El nu va avea nici un lucru de a face cu aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu a fost aplicat. Al şaselea simţ îl ia în primire. Asta este totul. Ea merge la lucru; cancerul începe să se micşoreze. El moare din rădăcini, şi el este dus. Desigur.
E-156 The disciples looked around; tree looked like it always did. An hour from then, it still looked the same. God never opened up the earth and swallowed it up. God never sent a forked lightening out of the skies and burnt it to a charcoal. He could have done it. Sure, He could. He never did those things.
E-159 Prin acelaşi puternic simţ al şaselea, s-au fărâmiţat împărăţii, un zid s-a suprapus împotriva altuia.
E-157 What did happen? The tree had been cursed. The faith of God had placed against that tree’s life. There was nothing physical you could see. But way down beneath the earth, down in the roots of the tree, death was setting in. It had been cursed. The sixth sense had come against it. It had to die. It started dying, from the roots.
E-160 Prin acest simţ al şaselea, Marea Roşie a împins înapoi, şi un pământ uscat a făcut o cale pentru copiii lui Dumnezeu să scape înainte.
E-158 That’s the same thing takes place with a cancer. That’s the same thing takes place with a tumor. That’s the same thing takes place with any disease, when that sixth sense of power of the Lord God raises up against it. Said, “Satan, come out of there.” You might not see no physical condition happen right away, but that faith holds there just the same. It’s been cursed. That sixth sense won’t, that super sense won’t let it go. It won’t pay attention how you feel, how you look, how you act. It won’t have one thing to do with it. God’s Word has been applied. The sixth sense takes a hold of it. That’s all. She goes to work; the cancer begins to dwindle away. It dies from the roots, and it’s gone. Certainly.
E-161 Prin acest al şaselea simţ, Samson a sfidat o mie de Filisteni înarmaţi cu armuri şi suliţe. El nu avea nici o cale să se apere, decât osul fălcii unui catâr sălbatic. Şi al şaselea simţ a mers la lucru, şi el a bătut o mie de Filisteni. Aleluia!
E-159 By this same forceful sixth sense, kingdoms has crumbled, lapped one wall against another.
E-162 Prin acest al şaselea simţ, morţii au fost înviaţi. Prin acest al şaselea simţ, minuni puternice au fost făcute.
E-160 By this sixth sense, the Red Sea pushed back, and a dry ground made a way for a children of God to escape on.
E-163 Aceasta este cea mai puternică forţă. care a lovit vreodată pământul, este acel super simţ, numit al şaselea simţ. Nu are nimic de a face cu acesta aici jos; dacă acesta aici jos o declară şi zice "amin" la Acesta, în regulă, tu te muţi înainte; dar indiferent de ce face acesta, crede Aceea. Acolo este unde puterea, "dacă tu crezi în inima ta." Al cincilea simţ al tău, de gândire, stă în creierul tău, dar simţul tău al şaselea stă în inima ta. Tu crezi cu inima ta. Mărturisirea este făcută de către gură. Tu crezi cu inima ta, da, domnule, acel simţ al şaselea, acea forţă puternică.
E-161 By this same sixth sense, Samson defied a thousand Philistines armed with armors and spears. He had no way to defend himself, but the jaw bone of a wild mule. And that sixth sense went to work, and he beat down a thousand Philistine. Hallelujah!
E-164 Ascultaţi, din cauza acelui simţ al şaselea, acolo a fost un profet aruncat în groapa leilor. Şi din cauza acelui al şaselea simţ, leii nu au putut să-l mănânce pe Daniel. Ei nu au putut. Ei nu au putut să se apropie de el, din cauza acelui simţ al şaselea, acel super simţ.
E-162 By this sixth sense, the dead has been raised. By this sixth sense, mighty miracles has been performed.
E-165 Prin acelaşi simţ al şaselea, trei copii Evrei au fost aruncaţi într-un cuptor încins şi ei au sfidat flăcările acelui cuptor. Acel simţ al şaselea! Toate raţiunile ar dovedi că ei ar fi arşi la moarte înainte ca ei să ajungă la el, dar acel al şaselea simţ a stat cu ei acolo pentru două sau trei ore. Şi când ei au deschis cuptorul, ei au văzut pe Unul stând între ei, ca Fiul lui Dumnezeu. Acela era al şaselea simţ. Focul nu-l ardea pe acesta. Da, domnule.
E-163 It’s the most powerful force that ever hit the earth, is that super sense, called, the sixth sense. Has nothing to do with this down here. If this down here declares it, and says “amen” to It, all right, you’re moving on. But regardless of what this does, believe That. There is where the power, “if you believe in your heart.” Your fifth sense, of thinking, lays within your brain, but your sixth sense lays in your heart. You believe with your heart. Confession is made by the mouth. You believe with your heart, yes, sir, that sixth sense, that powerful force.
E-166 Acesta era acelaşi simţ al şaselea, o dată, că Apostolul Petru şedea în închisoare, şi ei urmau să-l decapiteze, ziua următoare. Şi jos la casa lui Ioan Marcu ei au avut o adunare de rugăciune. Acel simţ al şaselea a început să se acumuleze în jurul acelei închisori, unde el a fost acoperit prin rugăciune. Acel simţ al şaselea a mers la lucru. Stâlpul de Foc a venit în fereastră şi l-a atins pe Petru, şi a zis, "Vino, ieşi afară de aici." Al şaselea simţ!
E-164 Listen. Because of that sixth sense, there was a prophet throwed into a lions’ den. And because of that sixth sense, the lions couldn’t eat Daniel. They couldn’t. They couldn’t get near him, because of that sixth sense, that super sense.
E-167 Acesta era acel al şaselea simţ care nu l-a lăsat pe Sfântul Pavel să fie înecat în acea mare puternică, când acea corăbioară a fost umplută cu apă. Acesta era al şaselea simţ care l-a ţinut de la a fi înecat, acel super simţ. Acesta era acel al şaselea simţ, care, când şarpele l-a muşcat de mână, el l-a scuturat jos în foc. Acesta era al şaselea simţ care a făcut aceasta.
E-165 By that same sixth sense, three Hebrew children was throwed into a fiery furnace, and they defied the flames of the furnace. That sixth sense! All reasonings would prove that they would be burnt to death before they got to it, but that sixth sense stayed them in there for two or three hours. And when they opened the furnace, they seen One standing among them, like the Son of God. That’s the sixth sense. Fires wouldn’t burn it. Yes, sir.
E-168 Acesta era acel al şaselea simţ care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi, după ce El a zăcut în pământ, deoarece El a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. A zis, "Distrugeţi acest trup, şi Eu îl voi învia din nou a treia zi. Căci David a zis, "Eu nu voi lăsa pe Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea, nici nu voi lăsa Eu sufletul Lui în Iad." Acesta era acel super simţ. Aruncaţi jos raţiunile acestor simţuri. Credeţi super simţul, simţul credinţei, care îl dă Isus Cristos.
E-166 It was that same sixth sense, one time, that the Apostle Peter was laying in jail, and they were going to behead him, the next day, and down at John Mark’s house they had a prayer meeting. That sixth sense begin to accumulate around that jail, where he had been covered by prayer. That sixth sense went to work. The Pillar of Fire came in the window and touched Peter, and said, “Come on, get out of here.” The sixth sense!
E-169 Prin acelaşi simţ, Dumnezeu a vorbit când acolo nu era nimic. Ce este simţul? Acel super simţ este Dumnezeu, credinţa lui Dumnezeu în tine, partea din Dumnezeu care vine în tine şi îţi dă super simţul. Prin acelaşi super simţ, Dumnezeu a format lumea laolaltă cu lucruri care nu erau şi nu se vedeau. El a vorbit Cuvântul Lui şi a crezut Cuvântul Lui, şi o lume s-a zguduit în existenţă. Glorie!
E-167 It was that sixth sense that wouldn’t let Saint Paul be drowned on that mighty sea, when that little ship was water-logged. It was the sixth sense that kept him from being drowned, that super sense. It was that sixth sense, that, when the serpent bit him on the hand, he shook it off in the fire. It was the sixth sense that did that.
E-170 Al şaselea simţ, super simţul, O Dumnezeule, toarnă peste mine. Dă-mi aceasta mie şi la fiecare care are nevoie de el. Toarnă al şaselea simţ al Tău în mine, Doamne. Eu voiesc să le predau pe aceste cinci, propria mea cunoştinţă, gândurile, aruncând jos toate judecăţile, Doamne. Lasă Cuvântul Tău să fie adevărat, şi cuvântul fiecărui om o minciună. Fiecare raţionare, fiecare îndoială, să fie aruncată departe, şi lasă-mă să umblu prin super simţ, simţul Duhului Sfânt.
E-168 It was that sixth sense that raised Jesus Christ from the dead, after He had laid in the ground, because He believed the Word of God. Said, “Destroy this body, and I’ll raise it up again on the third day. For David said, ‘I’ll not leave My Holy One to see corruption, neither will I leave His soul in hell.’” It was that super sense. Cast down the reasonings of these senses. Believe the super sense, the sense of faith, that Jesus Christ gives.
E-171 Nu vreţi voi aceasta? Acesta este lucrul pe care noi îl vrem. Dumnezeu să te binecuvânteze, prietene. Aceasta este ceea ce tu ai nevoie. Acel super simţ va cere ceva şi el ştie că El îl va da. Acesta este încredinţat, "Căci acela care vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi un răsplătitor al acelora care Îl caută cu sârguinţă."
E-169 By that same sense, God spoke when there was nothing. What is that sense? That super sense is God, the faith of God in you, the part of God that comes into you, gives you the super sense. By that same super sense, God framed the world together with things which was not and did not appear. He spoke His Word and believed His Word, and a world shook into existence. Glory!
E-172 Dacă simţul al şaselea zice, "Dumnezeu îşi ţine Cuvântul Lui. Eu mă predau Lui. Eu predau tot ce am, Lui. Simţul meu zice că aceasta îl va aduce la îndeplinire, credinţa mea în Cuvântul lui Dumnezeu," atunci cheamă orice altceva, contrar la aceasta, de parcă nu ar fi fost.
E-170 The sixth sense, the super sense, O God, pour it out on me. Give it to me and to everyone who needs it. Pour Thy sixth sense into me, Lord. I am willing to surrender these five, my own knowledge, thoughts, casting down all reasonings, Lord. Let Thy Word be true, and every man’s word a lie. Every reasoning, every doubt, be cast away, and let me walk by the super sense, the sense of the Holy Spirit.
E-173 Abraham a întâlnit pe Dumnezeu, şi Dumnezeu a zis, "Tu vei avea un prunc prin Sara." El de şaptezeci şi cinci, şi ea de şaizeci şi cinci. Abraham a numit fiecare lucru care nu era, şi era contrar cu aceasta, de parcă aceasta nu era. El umbla de parcă el l-a văzut pe Dumnezeu, şi el-el a crezut.
E-171 Don’t you want that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] That’s the thing that we want. God bless you, friends. That’s what you need. That super sense will ask for something, and it knows that He will give it. It’s persuaded. “For he that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek Him.”
E-174 El a numit fiecare lucru care a zis că el nu era, orice raţionări, orice altceva care... Doctorul ar fi putut să zică, "Păi, Abraham, tu eşti prea bătrân să faci asta." Aceea nu contează câtuşi de puţin ce a zis doctorul, ce oricine altul a zis, ce a zis propria lui minte, ce orice altceva zice. Dumnezeu avea dreptate, şi el a stat cu aceasta.
E-172 If the sixth sense says, “God keeps His Word. I give myself to Him. I surrender all I got, to Him. My sense says this will bring it to pass, my faith in God’s Word.” Then, call anything else, contrary to it, as though it wasn’t.
E-175 Acela este al şaselea simţ, super simţul. "Dumnezeule, dă-mi aceasta mie. Dumnezeule, lasă-mă să am mai mult din acesta," să slujesc poporului Său, este rugăciunea mea.
E-173 Abraham met God, and God said, “You’re going to have a baby by Sarah.” And him seventy-five, and her sixty-five. Abraham called everything that wasn’t, was con-…was contrary to that, as though it wasn’t. He walked as if he seen God, and he—he believed.
E-176 Azi dimineaţă, când acea mamă a adus pe bebeluşul acela cu părul roşu, stând aici, lacrimile curgându-i în jos pe obraji. Am zis, "Care-i necazul, soră?"
E-174 He’d call anything that said that he wasn’t, any reasonings, anything else that…The doctor might have said, “Why, Abraham, you’re too old to do that.” That don’t make a bit of difference what the doctor said, what anybody else said, what his own mind said, what anything else said. God was right, and he stayed with it.
E-177 Ea a zis, "Frate Branham, el are leucemie." Eu am simţit ceva ridicându-se. Oh, El este un ajutor foarte prezent în timp de necaz.
E-175 That’s the sixth sense, the super sense. “God, give it to me. God, let me have more of it,” to minister to His people, is my prayer.
E-178 Aici nu cu mult în urmă, eu şi Billy mergeam în jos pe drum, conducând. Ceva băieţi de culoare au venit în jos pe drum şi ei conduceau repede, şi ei au atins pe margine o maşină şi s-au întors roata şi roata şi roata, şi a azvârlit pe băieţi peste tot în drum, şi unul micuţ a fost prins sub maşină cu spatele lui aşezat către maşină. Băieţii au ieşit afară şi au început să o ridice în sus. El a zis, "Oh, vă rog să nu, spatele meu se rupe! Să nu! Voi mă veţi omorî! Voi mă veţi omorî! Să nu faceţi aceasta!"
E-176 This morning, when that mother brought that little, redheaded baby, standing here, the tears running down her cheeks. I said, “What’s the matter, sister?”
E-179 Şi ei au zis, "Oh, noi trebuie să o luăm jos de pe tine, aceasta ia foc." A zis, "Lasă..."
E-177 She said, “Brother Branham, it’s got leukemia.”
I felt something rise up. Oh! “He’s a very present help in a time of trouble.”
E-180 "Nu o mişcaţi, voi o să mă striviţi la moarte! Să nu o faceţi! Să nu o faceţi!"
Eu am strigat acolo dedesubt, "Fiule, eşti tu un Creştin?" El a zis, "Nu, domnule."
Am zis, "Tu mai bine să te rogi." El a zis, "Da, domnule."
E-178 Here not long ago, Billy and I was going down the road, driving. Some colored boys come down the road, and they were driving fast. And they had sideswiped a car, and turned around, around, around, and throwed boys all over the road. And one little fellow was pinned under the car, with his back laying against the car. The boys jumped out and started to raise it up. He said, “Oh, please don’t! My back is breaking! Don’t! You’ll kill me! You’ll kill me! Don’t do it!”
E-181 Al şaselea simţ a mers la lucru. A păşit drept în jur în spatele maşinii, şi eu nu voi şti niciodată până la Judecată, dar, cu totul dintr-o dată, acea maşină s-a mişcat brusc şi a fost jos de pe el, şi el a sărit sus şi a fost în regulă. Ce era aceasta? "Un ajutor prezent în timp de necaz!"
E-179 And they said, “Oh, we’ve got to get it off of you. It’s catching afire.”
E-182 Noi veneam în jos de la o... O tânără doamnă de culoare conducea o maşină în drum, un Plymouth nou, avea cam patru sute de mile pe ea. Ea conducea cu o viteză destul de bună. Şi eu am văzut maşina. Ea a condus axul carterului de tot în pom. Eu şi Billy am oprit. Acolo era un drum înzăpezit, alunecos înaintea noastră, dar acesta era uscat atunci. Fata... Vântul sufla aşa de tare, sus în Minnesota, până acesta a suflat maşina jos. Tu îţi aminteşti aceasta, Billy? Eu am alergat acolo jos la ea. Şi acolo, ea şezând acolo, ea a zis, "Oh, eu mor. Eu mor." Ei au chemat ambulanţa.
E-180 Said, “Let…Don’t move it. You’re mashing me to death! Don’t do it! Don’t do it!”
I hollered under there, “Son, are you a Christian?”
He said, “No, sir.”
I said, “You’d better pray.”
He said, “Yes, sir.”
E-183 Ambulanţa a venit, şi ei aveau un om mort întins în spatele ambulanţei. A zis, "Eu nu o pot lua."
E-181 The sixth sense went to work. Walked right around behind the car. And I’ll never know till the Judgment. But, all of a sudden, that car flicked over [Brother Branham snaps his finger once—Ed.], and was off of him. And he jumped up and was all right. What was it? “A present help in the time of trouble.”
E-184 Şi astfel fermierul a spus, "Păi, trimite pe altcineva, repede, femeia este pe moarte."
Eu am păşit acolo, şi am spus, "Doamnă, doar un minut."
E-182 We were coming down from a…A young colored lady was driving a car in the road, a new Plymouth, about four hundred miles on it. She had been driving a pretty good speed. And I seen the car. It drove its crankshaft all the way into the tree. Billy and I stopped. There’d been a snowy, slick road ahead of us, but it was dry then. The girl…The winds blowing so hard, up in Minnesota, till it blowed the car off. You remember it, Billy. I run down there to her. And, there, she sitting there. She said, “Oh, I’m dying. I’m dying.” They called the ambulance.
E-185 Ea a zis, "Oh, nu mă atinge, domnule. Nu mă atinge. Spatele meu!"
E-183 The ambulance come, and they had a dead man laying in the back of the ambulance. Said, “I can’t take her.”
E-186 Am zis, "Doamnă, eşti tu o Creştină?" Ea s-a uitat la mine. Şi am zis, "Eu sunt un lucrător al Evangheliei. Dacă tu vei muri, cum este aceasta cu tine şi Dumnezeu?"
Ea a zis, "Domnule, eu vreau să fiu, chiar acum."
E-184 And so the farmer said, “Well, send somebody else, quick. The woman is a dying.”
I walked up there. And I said, “Lady, just a minute.”
E-187 Şi al şaselea simţ a mers la lucru. Puterea lui Dumnezeu a venit jos. Ea putea să păşească afară din maşină, fără ca cineva să o ajute pe ea. Puterea lui Dumnezeu, prezentă, "Tocmai ajutorul prezent într-un timp de necaz."
E-185 She said, “Oh, don’t touch me, sir. Don’t touch me. My back!”
E-188 Noi umblăm prin credinţă. Noi trăim prin credinţă. "Cel drept va trăi prin credinţă." Noi trebuie să trăim în felul acela. La cât de mulţi le-ar plăcea să aibe mai mult din al şaselea, super simţ? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
Să ne plecăm capetele noastre atunci, în timp ce ne rugăm.
E-186 I said, “Lady, are you a Christian?” She looked at me. And I said, “I’m a minister of the Gospel. If you’re dying, how is it with you and God?”
She said, “Sir, I want to be right, now.”
E-189 Scumpe Doamne, Dumnezeul nostru şi Tatăl nostru, Tu eşti aşa de bun cu noi. Tu ne-ai dat cinci simţuri să trăim prin ele şi să umblăm prin ele, pe acest pământ, sau să sau să atingem pământul. Noi putem simţii lucruri care sunt-care sunt să fie simţite, cu mâinile noastre, lucruri tangibile. Tu ne-ai dat auz, ca noi să putem auzi. Noi suntem aşa bucuroşi de asta, că noi putem auzi Cuvântul lui Dumnezeu, şi, prin aceea, "credinţa vine prin auzire, auzind Cuvântul lui Dumnezeu." Noi suntem mulţumiţi pentru aceste şase simţuri, Doamne. Fie ca noi să ne menţinem în toate zilele vieţii noastre.
E-187 And the sixth sense went to work. The power of God came down. She could walk out of the car, without anybody helping her. The power of God, present, “The very present help in a time of trouble.”
E-190 Dar fie ca acest super simţ, fie ca simţul credinţei, care aparţine credinciosului, deoarece el trebuie să-l aibe pentru ca să creadă. Doamne, dă-ne nouă mai mult din acesta. Oh, curăţeşte-1, Doamne, şi încearcă-ne, şi umple-ne cu bunătatea Ta şi puterea Ta. Lasă-ne să umblăm în toate zilele vieţii noastre, prin simţul al şaselea, prin simţul credinţei, care este dat numai de către Isus Cristos. Ca pentru ceea ce noi ne rugăm, fie ca noi să credem că noi primim aceasta, să nu avem nici o îndoială în inima noastră, şi Tu ai promis că aceasta se va împlini.
E-188 We walk by faith. We live by faith. “The just shall live by faith.” We must live that way. How many would like to have more of the sixth, super sense? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
Let us bow our heads then, while we pray.
E-191 Aceştia care au avut mâinile sus, Doamne, eu mă rog pentru ei. Ei au trebuinţe. Tu ştii care erau ele. Eu mă rog ca Tu să le aduci la îndeplinire, fiecare dintre ele. Fie ca să fie împlinită, dorinţa lor. Eu cer aceasta în Numele lui Isus. Amin.
Credinţa în Tatăl, credinţa în Fiul,
Credinţa în Duhul Sfânt, aceştia trei sunt Unul;
Demonii vor tremura, şi păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Iehova va zgudui orice.
E-189 Precious Lord, our God and our Father, Thou art so good to us. You give us five senses to live by and to walk by, in this earth, or to—or to touch the earth. We can feel things that’s—that’s to be felt, with our hands, tangible things. You give us hearing, that we can hear. We’re so glad of that, that we can hear the Word of God, and, by that, “Faith cometh by hearing, hearing the Word of God.” We’re thankful for these six senses, Lord. May we maintain them, all the days of our life.
E-192 Aţi auzit-o voi vreodată înainte? Acum fără muzică, doar un minut, domnule.
Credinţa în Tatăl, credinţa în Fiul,
Credinţa în Duhul Sfânt, aceştia trei sunt Unul;
Demonii vor tremura, şi păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Iehova face să se zguduie orice.
E-190 But may this super sense, may the sense of faith, that belongs to the believer, because he has to have it in order to believe. Lord, give us more of it. Oh, purge it, Lord, and try us, and fill us with Thy goodness and Thy power. Let us walk all the days of our life, by the sixth sense, by the sense of faith, that’s only given by Jesus Christ. That what we pray for, may we believe that we receive it, have no doubt in our heart, and You promised that it would come to pass.
E-193 Asta-i adevărat. Oh, Doamne! Credinţă preţioasă! Preţioasă, slăvită credinţă. Dumnezeule, dă-mi credinţă. "Prin credinţă, Abraham. Prin credinţă, Isaac. Prin credinţă Abel a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă decât Cain; el fiind încă mort, încă mărturisea." Oh, cum avem noi nevoie de credinţă! Eu Îl iubesc. Eu vreau mai multă credinţă. Dorinţa mea în această viaţă, şi pentru acest an nou care vine, este mai multă credinţă în Dumnezeu. Dumnezeule, ia la o parte orice îndoială care este în mintea mea, dacă acolo ar răsări vreuna. Satan se luptă împotriva mea, el se luptă împotriva ta, el încearcă să tragă săgeţile lui. Dar fie ca eu să am acel scut de credinţă întotdeauna înaintea mea, să se opună vicleniilor diavolului, să le prindă, să arunce jos săgeţile lui încinse, este sincera mea rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-191 These who had their hands up, Lord, I’m praying for them. They had needs. You know what they were. I pray that You’ll bring them to pass, every one of them. May it be fulfilled, their desire. I ask it in Jesus’ Name. Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, Faith in the Holy Ghost, these three are One; Demons will tremble, and sinners awake; Faith in Jehovah will anything shake.
E-194 Ai ceva de spus, Frate Neville? [Fratele Neville zice, "Nu, numai doar..." – Ed.] Vino. [Fratele Neville dă anunţuri, mărturie, şi rugăciune de încheiere]
E-192 You ever hear it, before? Now without the music, just a minute. Fa-…
Faith in the Father, faith in the Son, Faith in the Holy Ghost, these three are One; Demons will tremble, and sinners awake; Faith in Jehovah makes anything shake.
Up