Un Super Semn

A Super Sign
Data: 59-1227M | Durată: 2 oră 3 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 [Fratele Neville spune, "... beneficiile care ni le-a adus Dumnezeu prin slujba şi dragostea ta. Unde, la timpul acesta, ne-ar place să o arătăm, într-un fel mic, prin a vă prezenta un dar mic." – Ed.] Îţi mulţumesc, Frate Neville. ["Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste tine, frate scump."] Îţi mulţumesc, foarte mult, Frate Neville.
E-1 [Brother Neville says, “…benefits that God has brought to us through your ministry and love. Where, at this time, would like to show it, in a small way, by presenting to you a little gift.”—Ed.] Thank you, Brother Neville. [“May God’s blessings rest upon you, dear brother.”] Thank you, very much, Brother Neville.
E-2 Şi vă mulţumesc, biserică. Doar nu ştiu ce este în interiorul ei. Dar eu apreciez, cu toată inima mea, tot ce aţi intenţionat pentru mine, şi lucrurile care le-aţi făcut pentru mine. Şi dacă nu eraţi voi, acolo nu aş fi eu. Dacă nu era cineva să creadă Mesajul care Dumnezeu mi-l dă să-l predic, atunci nu ar fi de folos să-L predic. Trebuie să fie doi dintre noi, să lucreze împreună. Astfel, eu apreciez aceasta foarte mult.
E-2 And thank you, church. Just doesn’t know just what’s on the inside of it. But I appreciate, with all my heart, all that you have meant to me, and the things that you have done for me. And if it wasn’t for you, there would be no me. If wasn’t someone to believe the Message that God gives me to preach, there would be no use of preaching It. Has to be two of us, working together. So, I appreciate this very much.
E-3 Biserica noastră a avut întotdeauna, mai mult sau mai puţin, printre noi aici, un simţ al umorului. Acum, când am păşit înăuntru, doar cu câteva momente în urmă, în camera din spate, cineva mi-a înmânat un pachet, şi a zis, aş vrea să merg la platformă să-i prezint acesta la Fratele Neville. În aprecierea sentimentelor mele către el, şi părtăşia acestei biserici, şi ce a însemnat el pentru noi în acest an, ca un păstor în anii care au trecut, şi speranţele şi rugăciunile că el va continua să fie păstorul nostru prin mai mulţi ani care vor veni, un simbol de la biserică şi de la mine, Frate Neville.
E-3 Our church has always got, more or less, among us here, a sense of humor. Now, when I walked in, just a few moments ago, in the back room, someone handed me a package, and said, would I walk out to the platform and present this to Brother Neville. In appreciations of my feelings to him, and the fellowship of this church, and what he has meant to us this year, as a pastor in the years gone by, and the hopes and prayers that he will continue to be our pastor through many years to come, a token from the church and myself, Brother Neville.
E-4 [Fratele Neville zice, "Vă mulţumesc, foarte mult, la toţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu într-adevăr apreciez lucrurile amabile şi ajutorarea care au fost îndreptate spre mine de la fiecare din adunare. Şi eu într-adevăr, în această dimineaţă, simt adânc jos în sufletul meu că până la ultimul dintre noi suntem adânc recunoscători Fratelui Branham pentru ceea ce el a însemnat pentru noi, şi slujba lui. Şi fie ca Dumnezeu să-l prospere şi să-l binecuvânteze aşa cum merge înainte pentru Domnul în acest an, este rugăciunea mea arzătoare. Vă mulţumesc, foarte mult. Cu certitudine o apreciez." – Ed.]
E-4 [Brother Neville says, “Thank you, very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly, this morning, feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us, and his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year, is my earnest prayer. Thank you, very much. Certainly appreciate it. All right.”—Ed.]
E-5 Copilaşii, în ordine, eu cred că micuţii acum urmează să meargă în a lor-sălile lor. [Fratele Neville zice, "Aşa este." – Ed.] Iar acum amintiţi-vă, fiţi foarte cuminţi fetiţe şi băieţi, acolo în sală în această dimineaţă. Căci, după serviciu, eu cred că se pare că acolo a fost ceva rămas aici pentru voi, în tratare.
E-5 The little children, all right, I think the little fellows now are to go to their—their rooms. [Brother Neville says, “That’s right.”—Ed.] And now remember, be real good little girls and boys, out there in the room this morning. For, after the service, I think it looks like that there was something left here for you, in treat.
E-6 Acum, către adulţi, aşa cum vedeţi a noastră-populaţia noastră de tineri sunt-sunt un număr mare, noi aşteptăm nerăbdători până la timpul când putem avea o biserică nouă unde putem separa clasele acelea.
E-6 Now, to the adults, as you see our—our population of young fellows are—are quite a number, we are anxiously waiting until the time that we can have a new church where we can separate those classes.
E-7 Sora noastră Arnold desigur are un-un braţ plin; nu o mână plină, ci un braţ plin. Şi fetiţa mea îmi spunea. Ea a zis, "Tati, este aşa de greu pentru Sora Arnold." Ea a zis, "Deoarece, ea ne vorbeşte în limba în care am înţelege, şi apoi mica puştoaică va face ceva, şi ea va trebui să se oprească şi să-i corecteze, tu înţelegi." Aşa că îi este greu la această singură femeie să aibe toată această clasă. Astfel noi o apreciem, şi cooperarea ei-ei bună să facă ce poate în acest timp de nevoie. Domnul să o binecuvânteze.
E-7 Our Sister Arnold certainly has a—an armful; not a handful, but an armful. And my little girl was telling me. She said, “Daddy, it’s so hard on Sister Arnold.” She said, “Because, she’ll be speaking to us in the language that we would understand, and then the little bitty tot will do something, and she’ll have to stop and correct them for, you see.” So it makes it hard on this one woman to have all this class. So we appreciate her, and her—her fine cooperation to do what she can in this time of need. The Lord bless her.
E-8 Acum noi sperăm, într-o zi, curând, cu voia Domnului, să avem un tabernacol mare frumos unde noi vom avea tot felul de săli de şcoală Duminicală pentru clase. Căci copilaşii, cu diagramă de flanel; şi să aibe sus deasupra amvonului, sus aşa, o cameră mare închisă cu sticlă pentru copii, unde o soră bine instruită va fi acolo să poarte de grijă la toţi micuţii. Nu va fi nici o conturbare în servicii, deloc, umblând sau tropotind în jur. Aceşti copilaşi sunt neastâmpăraţi. Ei nu înţeleg. Ei trebuie să-i înţeleagă. Ei nu ne pot înţelege. Şi astfel, atunci, un loc unde totul va fi doar în felul cum cred eu că Domnul ne vrea să o facem. Noi nu vom fi cu fantezie; ci o biserică plăcută. Noi aşteptăm după aceea.
E-8 Now we’re hoping, some day, soon, the Lord willing, to have a nice big tabernacle where we’ll have all kinds of Sunday school rooms for the classes. For the little babies, with the flannel graph; and have up over the pulpit, up this, a great glass-faced nursery, where a trained nurse will be there to take care all the little ones. There’ll be no interfering in the services, at all, walking or tromping around. These little fellows are restless, and they don’t understand. They have to understand them. They can’t understand us. And so, then, a place where everything will be just the way I believe the Lord would have us do it. We’ll not be fancy, but a nice church. We’re looking forward to that.
E-9 Acum, pentru Fratele Neville şi eu însumi, eu doar am tras o idee, că acestea erau costume de haine. Eu nu ştiu, Frate Neville. [Fratele Neville zice, "Aceea, sau ceva." – Ed.] Eu-eu cred că este. Eu nu sunt sigur. Căci, aceasta arată ca o cutie de costum, pentru mine. Nu simţi în acelaşi fel referitor la aceasta? Aha. Şi este sau costume sau pardesie. Şi eu-eu... Ele arată amândouă la fel, deci aceasta-aceasta arată că nu este diferenţă de persoană aici. ["Amin."] Şi, astfel, eu am un pardesiu. Şi eu ştiu că ei-ei... Nu este un pardesiu. Astfel acesta ... Tu ai unul, de asemenea, deci acesta trebuie să fie un costum. Şi acesta-i doar... Noi doar apreciem aceasta aşa de mult! ["Amin."]
E-9 Now, for Brother Neville and myself, I’ve just drew an idea, these were suits of clothes. I don’t know, Brother Neville. [Brother Neville says, “That, or something.”—Ed.] I—I think it is. I’m not sure. Cause, it looks like a suit box, to me. Don’t you feel the same way about it? Uh-huh. And it’s either suits or overcoats. And I—I…They both look the same, so it—it goes to show there’s no respect of person here. [“Amen.”] And, so, I have an overcoat. And I know that they—they…It’s not an overcoat. So it…You have one, also, so it must be a suit. And it’s just…We just do appreciate this so much! [“Amen.”]
E-10 Şi eu sunt sigur, căci, ca pastori, păstori... Cuvântul pastor înseamnă "un păstor, unul care păstoreşte oile." Eu sunt sigur că noi suntem recunoscători faţă de voi, fiecare în parte dintre voi, deoarece aceasta era-era bunătatea şi gândurile voastre, şi banii, care a făcut posibil acest dar pentru noi în această dimineaţă. Şi prin harul lui Dumnezeu, noi ne angajăm să fim păstorul vostru, să facem tot ce putem să vă conducem în felul corect. Poate, uneori, felul cum vorbim şi lucruri, poate fi greu de înţeles. Dar noi o facem numai ca ghizi, încercând să vă călăuzim la Locul acela, care, în înviere voi ne veţi aprecia foarte mult atunci. Căci, noi nu ne-am considerat pe noi înşine, în a născoci când vă vorbim, nu din gândurile noastre proprii, ci să încercăm să facem chiar aşa cum Duhul Sfânt ne călăuzeşte să facem. Şi aceea este a noastră ... a fost strădania noastră. Şi încă ne străduim să facem acelaşi lucru, care este corect, pentru păstor şi pentru mine însumi.
E-10 And I am sure, that, as pastors, shepherds…The word pastor means “a shepherd, one who shepherds the sheep.” I’m sure that we are grateful to you, each and every one of you, because it was—it was your kindness and thoughts, and money, that made this gift possible to us this morning. And through God’s grace, we are pledging ourselves to be your pastor, to do everything that we can to lead you in the right way. Maybe, sometimes, the way we speak and things, it may be hard to understand. But we’re only doing it as guides, trying to guide you to that Place, that, in the resurrection you’ll appreciate us greatly then. For, we have considered not our own selves, in making up when we speak to you, not of our own thoughts, but trying to do just as the Holy Spirit would lead us to do. And that’s our…been our endeavor. And we are still endeavoring to do the same thing, that is right, for the pastor and myself.
E-11 Suntem recunoscători să vedem strălucirea soarelui. Doc, fratele meu, tocmai a zis că a trimis vorbă la Fratele Frankie Weber, în Florida, zicând, "Nu este singurul care poate să iasă afară de Crăciun şi să spele parbrizul, maşinii lui, cu mânecile scurte." El făcea acelaşi lucru, aşa-i de cald! Ei bine, voi ştiţi Florida este sătulă de srălucirea soarelui, privind la Florida tot timpul, astfel trebuie să vină sus în Indiana şi să vadă cum merge totul pe aici sus. Nu vă gândiţi aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Astfel, noi suntem fericiţi că ne face o vizită, la-cel puţin pentru câteva momente, în dimineaţa aceasta.
E-11 We’re grateful to see the sunshine. Doc, my brother, was just saying he sent word to Brother Frankie Weber, in Florida, said, “Not the only one that can get out on Christmas and wash the windshield off, of his car, in his shirt sleeves.” He was doing the same thing, so warm! Well, you know Florida gets tired of the sunshine, looking at Florida all the time, so it has to come up in Indiana and see how everything is getting along up here. Don’t you think so? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] So, we’re happy that it give us the visit, at—at least for a few moments, this morning.
E-12 Dar, deasupra tuturor lucrurilor, noi suntem mulţumitori pentru Lumina Fiului lui Dumnezeu, care ne dă strălucirea fericirii Eterne.
E-12 But, above all things, we are thankful for the Son Light of God, that gives us the shining of Eternal bliss.
E-13 Mă întreb dacă micuţul flăcău, care tocmai a intrat, ar vrea să şadă cu părintele lui. Sau, există o clasă de şcoală Duminicală în spate, insul mic, dacă ţi-ar place să mergi acolo în spate. Frate Taylor, vrei tu să conduci pe domnişorul la clasă. Asta-i bine. Uneori le place să fie cu ai lor, voi ştiţi. Ei, ei au lucruri în comun, despre care le place să vorbească. Şi doar este în felul acela.
E-13 I wonder if the little lad, that’s just come in, would want to sit with his parent. Or, there’s a Sunday school class in the back, little fellow, if you’d like to go back there. Brother Taylor, would you direct the little gentleman to the class. That’s fine. Sometimes they like to be with their own, you know. They, they have things in common, that they like to talk about. And it’s just like that.
E-14 Fetiţa de doisprezece ani, aşa cum am spus adeseori, dacă vedeţi o fetiţă de opt, nouă, zece ani umblând în jur cu bunica, tot timpul, acolo este ceva greşit. Vedeţi? Ei, acolo este ceva greşit, căci acolo este prea multă diferenţă în vârsta lor. Vă puteţi imagina, bunica are o pungă de bomboane pe undeva, pe care poate să-şi pună mâna. Şi surioara este, ochii aceia mari luminaţi după punga de bomboane. Deoarece, în comun, ele nu ar avea nimic despre ce să vorbească, nimic decât ea poate să o mângâie şi să o dădăcească. Dar acela-i felul cum este, şi noi suntem bucuroşi că este chiar aşa.
E-14 The little twelve-year-old girl, as I have often said, if you see a little eight-, nine-, ten-year-old girl hanging around with grandma, all the time, there’s something wrong. See? They, there’s something wrong, because there’s too much difference in their age. You can imagine, grandma has got a sack of candy somewhere, that she can put her hand on. And little sis is, them big eyes are brightened up for the sack of candy. Because, in common, they would have nothing to talk about, nothing but just she could pet her and baby her. But that’s the way it is, and we’re glad that it’s just that way.
E-15 Şi atunci eu fac afirmaţia aceea, eu am făcut-o odată, în predicarea despre mielul şi porumbelul. Voi vedeţi, ei au lucruri în comun. Ei pot vorbi despre lucruri.
E-15 And then I’m making that statement, I did it one time, on the preaching of the lamb and the dove. You see, they have things in common. They could talk about things.
E-16 Masonica, Loja Masonică, ei au lucruri despre care să vorbească, fraţii de la Loja Masonică; fraţii din Loja Inşilor Ciudaţi. Germanii au lucruri, despre care vorbesc, către Germani, despre locul de acasă, când Germanii se întâlnesc unul cu altul pe aici, unul tocmai a venit din locul de acasă. Italienii au lucruri despre care vorbesc.
E-16 The Masonic, Masonic Lodge, they have things to talk about, brothers of the Masons Lodge; brothers of the Odd Fellows Lodge. Germans has things, talk about, to German, about the home place, when Germans meet each other over here, one just come from the home place. Italians have things to talk about.
E-17 Şi Creştinii au lucruri despre care vorbesc. De aceea ne adunăm în locuri ca acestea, în locuri Cereşti în Cristos Isus, deoarece, noi suntem cetăţeni ai aceleiaşi Ţări. Noi suntem pelerini şi străini aici, faţă de această lume. Astfel ne place să ne adunăm împreună în aceste dimineţi de sabat şi timpuri de adunări de rugăciune, să ne adunăm împreună, deoarece noi avem lucruri în comun. Ne place să vorbim despre comun, lucrurile în comun, care ne plac: Domnul, faptele Lui. Cineva, în inima lor, arzând cu ceva, Domnul i-a vindecat, şi doar vor să se prezinte acolo sus, "Vedeţi ce a făcut Domnul!" Cineva a primit o mare binecuvântare, şi doar vrea să meargă la biserică, să împărtăşească aceste binecuvântări cu altcineva. Vedeţi, de aceea avem noi lucruri în comun.
E-17 And Christians has things to talk about. That’s why we assemble in places like this, in Heavenly places in Christ Jesus, because we are citizens of the same Country. We are pilgrims and strangers here, to this world. So we love to gather together on these sabbath mornings and prayer meeting times, to assemble ourselves together, because we have things in common. We like to talk about common, the things in common, that we love: the Lord, His doings. Someone, in their heart, burning with something, the Lord healed them, and just wants to present themselves up there, “See what the Lord has done!” Someone received a great blessing, and just wants to go to the church, to fellowship these blessings with someone else. See, that’s why we have things in common.
E-18 Mie mi se pare că acustica este mai bună în biserică, în dimineaţa aceasta. Mi se pare mie. Eu nu sunt sigur. Există un astfel de ecou aici.
E-18 It seems to me that the acoustics is better in the church, this morning. It seems to me. I’m not sure. There’s such a rebound in here.
E-19 Dar eu sunt aşa de bucuros pentru rezultatele din trezirea de săptămâna trecută. Vedeţi? Aceasta nu a dat numai o mişcare locală, ci în jur, în diferite ţări, noi am auzit din aceasta, că Domnul a fost bun. Acum, dacă doar ardem vechile poduri, pregătind lucrurile, şi intrând în Domnul, pregătiţi să primim binecuvântările; dacă timpul acela puţin a făcut asta, ce ar fi dacă am fi continuat înainte? Vedeţi? Astfel, să nu o lăsăm să moară. Doar continuaţi să turnaţi mai mult material, tot timpul, până când semnalele de fum se vor vedea în jurul lumii, că Isus Cristos trăieşte, şi acolo există un foc arzând în inimile noastre.
E-19 But I’m so glad for the results of last week’s revival. See? It has not only given a local stir, but around, different countries, we’ve heard from it, that the Lord was good. Now, if just burning the old bridges, making things ready, and entering into the Lord, prepared to receive the blessings; if that little time did that, what would it be if we continued on? See? So, let’s not let it die. Just keep pouring on more material, all the time, until the smoke signals will be seen around the world, that Jesus Christ lives, and there’s a fire burning in our hearts.
E-20 După ce am făcut o nouă dedicaţie, a mea însumi, şi soţia mea, şi aşa mai departe, noi am observat lucrurile aşa de diferit în jurul casei. Şi nu aşa agitaţi cum eram, clătinaţi şi tresăritori, "Noi nu vom lua aceasta şi nu vom lua aceea." Noi doar mergem la aceasta doar în linişte, şi realizăm mai mult.
E-20 After I have made a new dedication, my own self, and my wife, and so forth, we’ve noticed things so different around home. And not as nervous as we were, shaky and jumpy, “We won’t get this, and we won’t get that.” We just go at it just quietly, and get more done.
E-21 Deci, acum, va veni un an nou. Şi noi nu credem în a deschide pagini noi, noi doar credem în arderea celui vechi. Astfel doar păstraţi-vă consacraţi lui Dumnezeu prin anul care vine, noi nu ştim ce va face Domnul pentru noi.
E-21 So, now, there’s a coming new year. And we don’t believe in turning new pages, we just believe in burning the old. So just keep yourself consecrated to God through the coming year, we don’t know what the Lord will do for us.
E-22 Dar noi suntem recunoscători pentru fiecare din voi. Eu sunt foarte mulţumitor lui Dumnezeu pentru fiecare membru al Trupului lui Cristos, pretutindeni. Şi în toate fazele diferite de credinţă, nu contează cât de mult pot ei să fie în dezacord cu mine, eu sunt încă recunoscător că cineva... Chiar dacă m¬aş gândi că ei ar fi puţin în eroare, în Scriptură, dar totuşi încearcă să stea serios pentru ceea ce cred ei. Eu vreau desigur să sufăr cu fraţii aceia, şi ei să sufere cu mine în erorile mele şi lucruri, deoarece nu este nici unul dintre noi perfect.
E-22 But we’re grateful for every one of you. I’m very thankful to God for every member of the Body of Christ, everywhere. And in all different phases of faiths, no matter how much they might disagree with me, I’m still grateful that somebody… Even if I’d think they would be a little in error, in the Scripture, but yet trying to earnestly stand for what they believe. I’m certainly willing to bear with those brethren, and them bear with me in my errors and things, because there is none of us perfect.
E-23 Dar în Mesajul din serile trecute, când am vorbit despre Dumnezeu despărţindu-Se însuşi la Cincizecime, la îmbinarea vremii, sau la conferinţa unde trebuia să se facă o decizie, "Ce fel de Biserică va fi această Biserică Creştină nouă?" Pentru aceea se ţine conferinţa. Şi noi aflăm că în Cartea Faptelor, la al 2-lea capitol, noi aflăm felul de Biserică care s¬a decis; ce fel de Biserică, cum va fi Biserica, care va fi reacţia Bisericii când ea a primit pe Cristos. Îmi place aceea. Şi eu mă lupt serios pentru Biserica aceea care a fost odată stabilită în Ziua Cincizecimii. Acum, Ea a fost ciudată atunci, Ea este ciudată acum. Şi Ea va fi, atât timp cât există păcat pe pământ, şi o luptă să se dea, aceasta va fi ciudată pentru duşmanii noştri, dar totuşi sunt lucrurile scumpe ale lui Dumnezeu după care ne luptăm în mod serios ca Dumnezeu să le facă pentru noi.
E-23 But in the Message the other evening, when I spoke of God separating Himself at Pentecost, at the junction time, or at the conference where there had to be a decision made, “What kind of a Church would this new Christian Church be?” That’s what the conference is held for. And we find that in the Book of Acts, the 2nd chapter, we find the kind of a Church that was decided on; what type of Church, what would the Church be, what would be the reaction of the Church when it had received Christ. I love that. And I am earnestly contending for that Church that was once established on the Day of Pentecost. Now, It was odd then, It’s odd now. And It will, as long as there is sin in the earth, and a battle to be fought, it’ll be odd to our foes, but yet it’s the precious things of God that we earnestly are contending that God will do for us.
E-24 Acum, anunţurile, eu presupun că Fratele Neville le-a făcut deja.
E-24 Now, the announcements, I guess Brother Neville has already made them.
E-25 Şi fiind acasă pentru această săptămână, să mă rog şi să caut faţa Domnului. Căci, în acest an care vine, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă El mă va ajuta numai, eu vreau să presez bătălia mai tare decât am făcut-o vreodată în toată viaţa mea. Şi poate o mare parte a anului acesta va fi folosită în câmpurile străine, şi ale Haitiului, şi în insule, şi America de Sud, şi Africa, şi Asia, şi India, şi-şi sus în Scandinavia. Şi toate acelea vor trebui să fie decise în această săptămână, dacă Domnul va permite. De aceea când mă simt călăuzit să fac ceva sau să merg undeva, Domnul m-a trimis să fac aşa.
E-25 And being home for this week, to pray and to seek the face of the Lord. For, in this coming year, by the help of God, if He’ll only help me, I want to press the battle harder than I ever did in all my life. And perhaps a great deal of this year will be spent in the foreign fields, and Haiti’s, and in the islands, and South America, and Africa, and Asia, and India, and—and up in Scandinavia. And all those is to be decided this week, if the Lord will permit. Therefore when I feel led to do anything or to go anywhere, the Lord has sent me to do so.
E-26 Apoi când păşesc jos din avion, pe pământ, şi se pare că aici vine unul, şi zice, "Oh, această denominaţiune anume a ieşit afară, aceasta a făcut aceasta, sau aceasta a mers rău, sau noi nu am putut face aceasta, sau autoritatea zice că nu putem avea adunarea."
E-26 Then when I step off the plane, on the soil, and seem like here comes one, and said, “Oh, this certain denomination dropped out, this did this, or this went wrong, or we couldn’t do this, or the authority says we cannot have the meeting.”
E-27 Atunci îmi place să mă ridic, "Dar eu vin în Numele Domnului!" Şi eu ştiu că acela-i Diavolul, atunci. Vedeţi, aceasta nu este, "Am făcut eu o greşeală?" Eu sunt călăuzit. Atunci tu poţi sta cu umerii la roată, şi să presezi bătălia.
E-27 Then I like to stand, “But I come in the Name of the Lord.” And I know that’s the devil, then. See, it isn’t, “Did I make a mistake?” I’m led. Then you can stand with your shoulders to the wheel, and press the battle.
E-28 Acum, înainte de a deschide Cartea, sau să cerem lui Dumnezeu să O deschidă aşa cum O citim, mi-ar place să spun motivul că eu aduc acest Mesaj la biserică în această dimineaţă. Este Mesajul meu de Crăciun către biserică. El este... dacă Duhul Sfânt mă va ajuta să predau ceea ce cred despre acesta. Acum, nu contează cât de bine este scris în Scripturi, şi cât de mult o persoană îl înţelege, ei încă trebuie să depindă de Duhul Sfânt să-l predea la oameni. Şi este doar după Crăciun, când voi aţi auzit toate povestirile diferite de Crăciun şi transmisiunile, şi aşa mai departe, ale mesajelor de Crăciun. Acesta va fi puţin unic, pentru o povestire de Crăciun, dar totuşi Dumnezeu l-a pus pe inima mea.
E-28 Now, before we open the Book, or to ask God to open It as we read It, I’d like to say the reason that I am bringing this Message to the church this morning. It’s my Christmas Message to the church. It’s the…if the Holy Spirit will help me to deliver what I believe about it. Now, no matter how well it’s written in the Scriptures, and how much a person understands it, they’ve got to yet depend on the Holy Spirit to deliver it to the people. And it’s just after Christmas, when you’ve heard all the different Christmas stories and the—the broadcasts, and so forth, of the Christmas messages. This will be a little unique, for a Christmas story, but yet God has placed it upon my heart.
E-29 Iar acum să ne aplecăm capetele doar un moment, în Prezenţa Lui şi umbrele justiţiei Lui, să cerem milă.
E-29 And now let us bow our heads just a moment, in His Presence and the shadows of His justice, to ask mercy.
E-30 O Dumnezeule, Binecuvântatul nostru Salvator şi Tată, noi ne apropiem de tronul Tău de milă. În Numele Domnului Isus, Fiul Tău, noi ne prezentăm smeriţi în această dimineaţă, să-Ţi oferim rugăciunile noastre şi mulţumirile noastre, pentru tot ce ai făcut Tu pentru noi. În această ultimă săptămână, mai ales, cum au flămânzit inimile, şi oamenii au postit, şi Duhul Sfânt i-a binecuvântat, a făcut lucruri mari în mijlocul nostru! Bolnavii au fost vindecaţi. Şi Dumnezeu s-a făcut cunoscut, că El trăieşte, şi El îşi iubeşte poporul.
E-30 O God, our Blessed Saviour and Father, we are approaching Thy throne of mercy. In the Name of the Lord Jesus, Thy Son, we are humbly presenting ourselves this morning, to offer to Thee our prayers and our thanksgiving, for all that You have did for us. In this last week, especially, how that hearts has hungered, and the people has fasted, and the Holy Spirit has blessed them, has done great things in our midst! The sick has been healed. And God has been made known, that He lives, and He loves His people.
E-31 Şi căci Cuvintele sunt încă aşa adevărate, ale profetului, când el a vorbit Cuvintele Domnului Dumnezeu, când el a zis, "Dacă poporul care este chemat prin Numele Meu se va aduna împreună, şi se va ruga, atunci Eu voi auzi din Cer." Cuvintele acelea sunt tot aşa adevărate ca şi în ziua când au fost vorbite de prima dată. Noi aşa am aflat, Doamne. Acum iartă-ne, ne rugăm, de toate păcatele noastre, toată necredinţa noastră, care este păcat.
E-31 And that the Words are still so true, of the prophet, when he spoke the Words of the Lord God, when he said, “If the people that are called by My Name shall assemble themselves together, and pray, then I’ll hear from Heaven.” Those Words are just as true as the day they were first spoken. We found that so, Lord. Now forgive us, we pray, of all of our sin, all of our unbelief, which is sin.
E-32 Şi ne-am ruga, Doamne, ca Tu să ne reaşezi acea credinţă care odată a mişcat acea primă Biserică. Nu îţi cerem rondouri înflorite de uşurinţă, ci cerem numai mila lui Dumnezeu, şi pentru Prezenţa Lui, şi binecuvântările Lui să meargă cu noi. Dacă va fi în acest câmp sau un câmp dincolo de mare, dacă este în lux, sau paturi de uşurinţă, sau dacă este pe frontul de bătălie, nu contează unde ar putea fi, Doamne, voia Ta cea mai uşoară este dorinţa noastră extremă să Te slujim. Doar fă-o clar pentru noi, O Doamne, ca noi să nu pierdem calea, căci noi umblăm într-o lume întunecată şi orbită, printre oameni păcătoşi orbiţi. Deci, clarifică calea noastră, Tată, şi condu-ne cum Tu o faci, cu oile păşunii Tale.
E-32 And we would pray, Lord, that You would restore to us that faith that once moved that first Church. Not asking for flowery beds of ease, but asking only for mercy of God, and for His Presence, and His blessings to go with us. Whether it be in this field or a field across the sea, whether it is on luxury, or beds of ease, or whether it is at the battle front, no matter where it might be, Lord, Your slightest will is our extreme desire to serve you. Just make it plain to us, O Lord, that we’ll not miss the way, for we walk in a dark and blinded world, amongst sinful blinded people. So, clear our way, Father, and lead us as You would, sheep of Your pasture.
E-33 Lasă ca Păstorul turmei să-şi conducă dulce şi smerit poporul Lui, aşa cum Te aşteptăm în această dimineaţă pentru Mesajul de dimineaţă. Fie ca Duhul Sfânt să vorbească clar la fiecare inimă şi fie ca noi să prindem licărirea a despre ce a vorbit profetul, şi în aceea, atunci, să avem binecuvântările glorioase a Prezenţei lui Dumnezeu, să confirme fiecare Cuvânt. Noi o cerem în Numele lui Isus, Fiul Tău, Salvatorul nostru. Amin.
E-33 Let the Shepherd of the flock sweetly and humbly lead His people, as we wait upon Thee this morning for the morning Message. May the Holy Spirit speak plain to each heart and may we catch the glimpse of what the prophet was speaking of, and in that, then, have the glorious blessings of the Presence of God, to confirm every Word. We ask it in the Name of Jesus, Your Son, our Saviour. Amen.
E-34 Eu aş cere audienţei noastre în această dimineaţă, acei cu Biblii, dacă ei ar dori să citească cu mine, Scripturile, sau să mă urmărească aşa cum citesc, dacă veţi deschide la Cartea lui Isaia. Profetul Isaia, şi al 7-lea capitol, mi-ar place să citesc din porţiunea din această Scriptură. În Isaia, al 7-lea capitol, noi vom începe cu conversaţia lui Dumnezeu către Ahaz, la al 10- lea verset.
Încă odată DOMNUL a vorbit din nou lui Ahaz, zicând, Cere un semn de la DOMNUL Dumnezeul tău; cere-l fie în adâncimi, sau în înălţimi sus.
Dar Ahaz a zis, eu nu voi cere, nici nu voi ispiti eu pe DOMNUL.
Şi el a zis, Ascultaţi voi... Casă a lui David; Este un lucru mic pentru voi să obosiţi pe oameni, dar veţi obosi voi şi pe Dumnezeul meu?
De aceea Domnul însuşi vă va da un semn; Iată, o fecioară va zămisli, şi va naşte un fiu, şi... îi va pune numele Emanuel.
El va mânca unt şi miere, ca el să ştie să refuze... răul, şi să alea-... aleagă... binele.
Căci înainte ca copilul să ştie să refuze... răul, sau să aleagă... binele, ţara de care te-ai scârbit va fi părăsită de amândoi... regii.
E-34 I would ask our audience this morning, those with the Bibles, if they would desire to read with me, the Scriptures, or to follow me as I read, if you will turn to the Book of Isaiah. The prophet Isaiah, and the 7th chapter, I would like to read from the portion of this Scripture. In Isaiah, the 7th chapter, we will begin with the conversation of God to Ahaz, at the 10th verse.
Moreover the Lord spake again unto Ahaz, saying,
Ask thee a sign of the Lord thy God; ask it either in the depth, or in the heights above.
But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord.
And he said, Hear ye…O house of David; It is a small thing for you to weary men, but will you weary my God also?
Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and…call his name Immanuel.
Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse… evil, and choo-…choose…good.
For before the child shall know to refuse…evil, or choose…good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both…kings.
E-35 Dacă aş spune un subiect din aceasta, să trag un context, mi-ar place să folosesc cuvântul: Un Super Semn.
E-35 If I should say a subject out of this, to draw a context, I would like to use the word: A Super Sign.
E-36 Când noi avem cea mai întunecată noapte, şi se pare că în unele timpuri este aşa de întuneric în această noapte încât nu putem nici măcar să ne vedem mâinile înaintea noastră, este la timpul acela când fulgerele bifurcate strălucesc cel mai luminos. Acesta ne este trimis să ne arate că acolo poate fi lumină în întuneric.
E-36 When we have the darkest night, and it seems that in…sometimes it’s so dark in this night that we cannot even see our hands before us, it is at that time that the forked lightning shines the brightest. It’s sent to us to show that there can be light in darkness.
E-37 Acesta a fost în timpul domniei lui Ahaz, un rege rău. Şi dacă aţi observat, Domnul niciodată nu a adresat mesajul către Ahaz, ci către casa lui David. "Ascultaţi, O casă a lui David! Acesta va fi un semn." Deoarece, ei erau în război, fraţi împotriva fraţilor, şi se părea să fie cea mai întunecată oră a călătoriei şi pelerinajului lui Israel. Dar Dumnezeu a tunat înainte, prin profet, un semn Etern. Acum, semnele sunt de multe ori...
E-37 This was during the time of the reign of Ahaz, a wicked king. And if you noticed, the—the Lord never addressed the message to Ahaz, but to the house of David. “Hear, O house of David! This shall be a sign.” Because, they was in war, brethren against brethren, and it seemed to be the darkest hour of Israel’s journeys and their pilgrimage. But God blasted forth, through the prophet, an Eternal sign. Now, signs are many times…
E-38 Oamenii au semne. Şi noi trăim într-o lume plină de semne. Omul a încercat să realizeze anumite semne. Omul a încercat, prin cercetarea lui ştiinţifică, prin propria lui realizare, să facă un semn care să fie un remarcabil, sau un memorial al inteligenţei lui, despre cât de mare este el, sau ce minte conducătoare este el. El a făcut aceea de-a lungul anilor.
E-38 People have signs. And we live in a world full of signs. Man has tried to achieve certain sign. Man has tried, through his scientific research, by his own achievement, to make a sign that would be an outstanding, or a memorial of his intelligence, of how great he is, or what a mastermind he is. He has done that down through the years.
E-39 Spre exemplu, când inteligenţa marină a lumii, cu ceva mai puţin de o sută de ani în urmă, au decis că ei erau aşa de deştepţi încât ei puteau da lumii un-un semn al iscusinţei lor de vase, încât ei puteau să-şi construiască un vapor care nu putea fi nici un val suficient de mare să-l scufunde. Şi ei l-au numit acest vapor anume Titanic. Acesta era un memorial durabil către lume, că marea artă a construcţiei de vase a venit la o perfecţiune, că ei puteau arăta lumii că acest vapor nu se putea scufunda.
E-39 For instance, when the marine intelligence of the world, some less than a hundred years ago, decided that they was so smart that they could give to the world a—a sign of their cunning craft, that they could build themselves a ship that there could not be a wave big enough to sink it. And they called this certain ship the Titanic. It was a lasting memorial to the world, that the great art of shipbuilding had come to a perfection, that they could show to the world that this ship could not be sunk.
E-40 Deci, cu toată siguranţa asupra inteligenţei constructorilor, şi discursul şi vorbirile lor, şi dovezile ştiinţifice că acest vapor nu putea fi scufundat! Apoi când lucrurile sunt prezentate la oameni în felul acela, ei-ei se pare să rămână asiguraţi că totul este în ordine, atât timp cât cercetarea ştiinţifică zice că este în ordine.
E-40 So, with all of the safety upon the intelligence of the builders, and their speech and talks, and scientific proofs that this ship could not be sunk! Then when things are presented to people like that, they—they seem to rest assure that everything is all right, as long as the scientific research says that it’s okay.
E-41 Astfel ei traversau oceanul în acest vapor, în voiajul lui, şi se simţeau aşa de siguri că nu exista nimic care putea să-i vatăme, ei au aruncat o petrecere mare de beţie. Şi toate femeile şi bărbaţii de la bord, sau, poate mulţi dintre ei, aş putea spune, s-au îmbătat; chiar, ei spun, chiar pilotul şi căpitanul, şi toţi aceia. Şi orchestrele au început să chiuie muzica de jazz, care era marea pasiune din ziua aceea, aşa cum noi avem rock-and-roll astăzi. Deoarece, ei erau siguri, ei erau într-un vapor în care omul a dat lumii un semn al inteligenţei lor, că, "Acest vapor ar putea lua orice val sau orice mare."
E-41 So they was crossing the ocean in this ship, on its voyage, and feeling so secure that there was nothing could harm them, they throwed a big drunken party. And all the women and the men aboard, or, maybe many of them, I might say, become drunk; even, they say, even the pilot and the captain, and all of them. And the bands begin to whoop up the—the jazz music, which was the great fad of that day, as we have rock-and-roll today. Because, they were safe, they were in a ship that men had given the world a sign of their intelligence, that, “This ship could take any wave or any sea.”
E-42 În timp ce ei erau în această fierbere a beţiei, el s-a îndreptat spre ceaţă. Şi unul din căpitani a zis, că, "Noi trebuie să controlăm motoarele." Dar autoritatea principală a zis, "Dă-i drumul, 'Drept înainte!' Noi trebuie să fim la port pentru o anumită vizită." În timp ce el se plonja în ceaţă, ca şi cum era stăpânul situaţiei, dintr-o dată, el s-a lovit de un defileu de gheaţă, şi el a mers jos sub apă.
E-42 While they were in this drunken stew, it headed towards the fog. And one of the captains said, that, “We must check the engines.” But the main authority said, “Give her, ‘Straight ahead!’ We’ve got to be at the port for a certain call.” While she was plunging in the fog, like it was the master of the situation, all of a sudden, she struck an ice gorge, and down beneath the water she went.
E-43 Şi ni s-a spus de poetul care a scris cântarea, "Dumnezeu, cu mâna Lui puternică, arată acestei lumi că acesta nu poate sta."
E-43 And we are told by the poet who wrote the song, “God, with His mighty hand, shows this world it cannot stand.”
E-44 Marea lor realizare a mers la fundul mării, cu sute de ori sute de oameni beţi la bord. Aceasta doar nu va merge.
E-44 Their great achievement went to the bottom of the sea, with hundreds times hundreds of drunken people aboard. It just won’t work.
E-45 A fost răposatul Adolf Hitler care a dat poporului German un semn că el era un geniu, el ştia totul despre viaţa militară. Şi, fără să-l discredităm, el a ştiut mult despre aceasta. Dar el a asigurat poporul German, prin a zidi ceea ce numim noi Linia Maginot, sau Siegfried Line, că el a turnat miliarde de tone de beton şi oţel împreună. Şi-a arătat încrederea în aceasta, că el şi-a mutat cartierele lui generale sus la linia frontului, unde restaurantele şi locurile de afaceri funcţionau sub pământ, unde ei aveau miliarde de tone de oţel şi ciment. Nu contează cum a mers vreodată, Germania a fost fortificată. Acesta era un semn al siguranţei. Dar bomba spărgătoare de blocuri modernă a explodat-o în Eternitate, şi pe Hitler cu ea.
E-45 It was the late Adolf Hitler who give to the German people a sign that he was a genius, he knowed all about military life. And, without discrediting him, he did know much about it. But he assured the German people, by building what we call the Maginot Line, or the Siegfried Line, that he poured billions of tons of concrete and steel together. Showed his confidence in it, that he moved his headquarters up to the front line, where restaurants and business places operated beneath the ground, where they had billions of tons of steel and cement. No matter how it ever went, Germany was fortified. It was a sign of safety. But the modern blockbuster blowed it into Eternity, and Hitler with it.
E-46 Nimrod a fost, într-o zi, care a zis că el va zidi un turn care va aduce poporul lui, el putea arăta ce putea realiza el prin inteligenţa lui. Şi el urma să zidească un turn care va merge dincolo de nori, care, dacă mânia lui Dumnezeu va veni cândva, el să-L poată depăşi în iscusinţă. Cu cercetarea lui ştiinţifică, el putea să pună stâncile şi pietrele în aşa fel încât să-i poată duce pe oameni la siguranţă, prin inteligenţa lui. Dar a fost adusă la nimic, printr-o confuzie de limbi, şi ei nici măcar nu au putut termina turnul.
E-46 It was Nimrod, one day, who said that he would build a tower that would bring his people, he could show what he could achieve by his intelligence. And he was to build a tower that would go beyond the clouds, that, if the wrath of God ever come, he could outsmart Him. With his scientific research, he could place the rocks and the stones in such a way that he could take the people to safety, by his intelligence. But it was brought to naught, by a confusion of tongues, and they couldn’t even finish the tower.
E-47 Nebucadneţar a fost acela care a zidit zidurile Babilonului, şi apoi s-a lăudat cu ele. Aşa de mari, încât, şase capete de cai şi trăsuri puteau alerga în jurul zidurilor. Porţile lui erau aşa de mari, încât oamenii şi-au asudat vieţile afară din ei, bătând bronzul în porţi care cântăreau sute de tone; în marea cetate, ele au luat companii de bărbaţi să le deschidă. Nimeni nu-l putea atinge pe Nebucadneţar. Dar într-o noapte, într-o fierbere de beţie, gândindu-se că ei erau siguri în spatele zidurilor lor ştiinţifice, cu armele din ziua lor, acolo a venit o Mână scriind pe perete. Şi aceasta s-a terminat.
E-47 It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon, and then bragged about it. So great, that, six head of horses and chariots could race around the walls. Its gates was so big, until men sweated their life out of them, pounding the brass into gates that weighed hundreds of tons; in the great city, they taken companies of man to swing them open. No one could touch Nebuchadnezzar. But one night, in a drunken stew, thinking that they were safe behind their scientific walls, with the weapons of their day, there come a Hand writing on the wall. And it was ended.
E-48 Oh, cum omul a încercat să ducă pe om la siguranţă, să se împingă spre siguranţă, prin semnele lui proprii de realizare. Se pare că, din cauză că oamenii caută după un semn, acolo trebuie să fie un motiv pentru aceasta; ceva din om care va chema după un motiv sau un semn, de undeva, ca el să poată fi în siguranţă.
E-48 Oh, how man has tried to carry man to safety, to push himself on to safety, by his own signs of achievement. It seems like, because that men seek for a sign, there must be some reason for it; something within a man that would call for a reason or a sign, from somewhere, that he could be safe.
E-49 Atunci Dumnezeu a vorbit, a zis, "Eu le voi da un semn veşnic. Eu voi da Bisericii un semn veşnic." Acesta nu urma să fie un zid mare sau un turn. El a zis, "O fecioară va zămisli, şi va naşte un Fiu, şi-I va pune Numele 'Emanuel.' Acela va fi semnul Etern al lui Dumnezeu." Ce simplu! Ce mic!
E-49 Then God spoke up, said, “I’ll give them an everlasting sign. I’ll give the Church an everlasting sign.” It wasn’t to be a great wall or a tower. He said, “A virgin shall conceive, and bear a Son, and call His Name ‘Immanuel.’ That will be God’s Eternal sign.” How simple! How little!
E-50 Înţelegeţi voi că lucrurile mici sunt acelea peste care treceţi şi le omiteţi, care înseamnă aşa de mult la Dumnezeu? Poate Biserica să conceapă aceea în dimineaţa aceasta? În realizarea noastră ca organizaţie, şi marile lor clădiri şi capodopere, noi omitem lucrurile mici care înseamnă aşa de mult la Dumnezeu şi aşa de mult pentru destinaţia noastră Eternă. Noi omitem lucrurile acelea.
E-50 Do you understand that it’s the little things that you pass over and omit, that mean so much to God? Can the church conceive that this morning? In our achievement as organization, and his great buildings and masterpieces, we’re omitting the little things that mean so much to God and so much to our Eternal destination. We omit those thing.
E-51 Dumnezeu zice, că, "Eu vă voi da un semn Etern. O fecioară va zămisli, şi va naşte un copil."
E-51 God saying, that, “I’ll give you an Eternal sign. A virgin shall conceive, and bear a baby.”
E-52 De ce,A de ce un copil, de ce trebuie să fie un-un copil? Creatorul Însuşi trebuie să vină şi să locuiască în creaţia Lui, să fie un semn pentru om? De ce să fie un copil? De ce nu a putut El zice, "Eu voi zidi o scară mare, şi voi toţi... ca visul lui Iacob. Sau, Eu voi coborî din Cer, din coridoarele Cerului, o sfoară, şi vă voi da tărie, ca, atunci când vă agăţaţi în ea, Eu vă voi ridica"?
E-52 Why, why a baby, why should it be a—a baby? The Creator Himself must come and live in His creation, to be a sign to man? Why should it be a baby? Why couldn’t He have said, “I’ll build a great ladder, and all of you…like Jacob’s dream. Or, I’ll drop from the Heaven, from the corridors of Heaven, a string, and give you strength, that, when you hook yourself into it, I’ll lift you up”?
E-53 Dar, El vine aşa de simplu. Şi a zis, "Un copil se va naşte. Acela va fi un semn. Nu numai că va fi acesta un semn, dar va fi un super semn." Un copil! Păi, inteligenţa ştiinţei ar râde în faţa unui astfel de gând. Dar, la Dumnezeu, acesta era un super semn. "O fecioară va zămisli, şi acest copil se va numi Emanuel, care prin interpretare va fi, 'Dumnezeu cu noi."' Acela este super semnul.
E-53 But, He come so simple. And said, “A baby will be born. That will be a sign. Not only will it be a sign, but it’ll be a super sign.” A baby! Why, the intelligence of science would laugh in the face of such a thought. But, to God, it was a super sign. “A virgin shall conceive, and this baby will be called Immanuel, which by interpretation will be, ‘God with us.’” That’s the super sign.
E-54 Dumnezeu din Cer, locuind cu oameni, este super semnul. Acesta va fi un semn nu numai pentru ziua aceea, ci pentru ziua aceasta şi pentru toate zilele. Dumnezeu locuieşte cu poporul Lui. Emanuel, Dumnezeu cu noi, acesta este super semnul. Acesta este semnul Etern, semnul veşnic, care l-a dat Dumnezeu.
E-54 God of Heaven, living with people, is the super sign. It would be not a sign only for that day, but for this day and for all days, that God lives with His people. Immanuel, God with us, this is the super sign. This is the Eternal sign, the everlasting sign, God gave.
E-55 Şi de ce a devenit El ţărână, chiar ţărâna Propriei Lui creaţii? Creatorul a devenit aceea, ţărână din creaţia Lui.
E-55 And why did He become dust, the very dust of His Own creation? The Creator became that, dust of His creation.
E-56 Omul încercând să facă lucru mare măreţ. Dar, când Dumnezeu a dat un semn, acesta era un lucru mic. Omul încearcă să lucreze cu afaceri mari. Dumnezeu lucrează cu afacere mică. Omul încearcă să zică, "Deoarece fiecare merge pe calea aceasta, hai să facem cum fac ei în Hollywood." Dumnezeu vrea minoritatea. El vrea să-să omită toate lucrurile mari, să primească pe cele mici.
E-56 Man trying to do great big thing. But, when God gave a sign, it was a little thing. Man try to deal with big affairs. God deals with small affair. Man tries to say, “Because everyone goes this a way, let us do like they do in Hollywood.” God wants the minority. He wants to—to omit all the big things, to receive the little one.
E-57 "Un copil se va naşte," micuţ. "Emanuel va fi născut." Dumnezeul creaţiei a devenit parte din creaţia Lui Proprie. Dumnezeu, Creatorul Cerurilor şi pământului, Care a făcut ţărâna şi pomii, şi toate lucrurile care sunt, a devenit parte din ele. Acela va fi un semn, El va veni prin calea unei fiinţe umane.
E-57 “A baby will be born, little Immanuel will be born.” God of the creation become part of His Own creation. God, the Creator of the Heavens and earth, Who made the dust and the trees, and all the things that is, become part of them. That will be a sign, He will come through the way by a human being.
E-58 Acum, El putea veni pe vreo altă cale. El putea veni prin altfel, a-a altor căi pe care El le are să vină.
E-58 Now, He could have come some other way. He could have come by the way of other, of—of other ways He has of coming.
E-59 Dar El a ales să vină în felul acesta, să dea un semn, super semnul. "O fecioară va zămisli, şi va naşte un Fiu, şi-L vor numi 'Emanuel."' Acum, pentru ce era aceasta? Ce motiv?
E-59 But He chose to come this way, to give a sign, the super sign. “A virgin shall conceive, and bear a Son, and they will call Him ‘Immanuel.’” Now, what was it for? What reason?
E-60 De ce nu a ales El să devină un Înger? El ar fi putut s-o facă. El putea veni un-un om deplin maturizat. El putea deveni cu un salut deplin din Cer, cu Îngerii şi toate Fiinţele Cerului; să pună jos din coridoarele ferului, scara de aur, şi El putea să coboare jos cu o fanfară de Îngeri. El putea să o facă.
E-60 Why didn’t He choose to become an Angel? He could have done it. He could have come a—a full matured man. He could have become with a full salute from Heaven, with the Angels and all the Beings of Heaven; lay down from the corridors of Heaven, the golden ladder, and He could have climbed down with an Angel band. He could have did it.
E-61 Dar El a zis, "Eu vă voi da un semn, un super semn, un semn veşnic. O fecioară va zămisli, şi va naşte un copil."
E-61 But He said, “I’ll give you a sign, a super sign, an everlasting sign. A virgin shall conceive, and bear a child.”
E-62 Şi când El a trebuit să selecteze un loc în care acest copil să fie născut. El putea veni jos pe scară, cu tot salutul Cerului deplin. El putea veni jos din Cer ca un Înger, sau să coboare ca un om pe deplin matur. Dar El, de asemenea, putea veni într¬un palat al regelui.
E-62 And when He had to select a place that this child would be born. He could have come down the ladder, with all full-Heaven salute. He could have come down from Heaven as an Angel, or come down as a full matured man. But He, also, could have come in a king’s palace.
E-63 Dar El a zis, "Eu voi da un semn." Şi semnul a fost spus păstorilor, "Voi Îl veţi afla în staul, înfăşurat în scutece." Acela-i super semnul, născut deasupra unei grămezi de gunoi, şi putoarea grajdului, fără măcar haine să pună pe El, Emanuel! Diavolul vrea să facă lucruri mari şi strălucite. Dumnezeu ţine lucrurile smerit. Un super semn, "Veţi afla pruncul înfăşurat în scutece, culcat în grajd. Acesta va fi un semn, super semnul." Când El era pe pământ, El era aşa de sărac! Cum vorbim noi despre timpuri grele? Cine este Acest micuţ? Acesta-i Iehova!
E-63 But He said, “I’ll give a sign.” And the sign was told to the shepherds, “You’ll find Him in the stable, wrapped in swaddling’s cloth.” That’s the super sign, born over a manure pile, and the stink of the barn, without even clothes to put on Him, Immanuel. The devil wants to make things big and bright. God keeps things humble. A super sign, “You’ll find the baby wrapped in swaddling’s clothes, laying in the manger. This will be a sign, the super sign.” When He was on earth, He was so poor. How we talk about hard time? Who is this little One? It’s Jehovah!
E-64 Iehova Dumnezeu a devenit om, şi-a luat partea noastră, S¬a trecut de la Dumnezeu, şi a devenit om. Acolo este semnul. Devenit... El era Dumnezeu, şi a devenit om; nu om bogat, ci om sărac. Acesta este super semnul. "Voi aţi cerut un semn," a zis Dumnezeu, "Eu vă voi da unul, un semn veşnic."
E-64 Jehovah God became man, took on our stock, crossed Himself from God, and become man. There’s the sign. Become…He was God, and became man; not rich man, but poor man. This is the super sign. “You’ve asked for a sign,” said God, “I’ll give you one, an everlasting sign.”
E-65 El ar fi putut veni altfel, aşa cum am zis, dar, un prunc, de ce a devenit El un prunc? Când acel primul micuţ, gura fără dinţi s-a deschis în grajdul acela, în acel prim pătuţ... prima dimineaţă de Crăciun, în pătuţul lui din grajd, şi primul ţipăt micuţ care a ieşit din glasul Lui, acela era Dumnezeu plângând. Iehova plângând, un om; a venit de la Dumnezeu, şi era om, fiecare bucăţică, om. A venit în lume cu nimic, dar totuşi om. Ce încerca El să facă? Ce şi-a propus El?
E-65 He could have come otherwise, as I’ve said, but, a baby, why did He become a baby? When that first little, toothless mouth opened in that manger, on that first crib… first Christmas morning, in His little manger crib, and the first little yell that went from His voice, that was God crying. Jehovah crying, a man; come from God, and was man, every wit, man. Come to the world with nothing, but still man. What was He trying to do? What was He purposing?
E-66 El a plâns ca un prunc, în iesle. El s-a jucat ca un băiat, pe stradă. El a trudit ca un om, dar totuşi El era Emanuel. Acesta este super semnul. Dumnezeu locuind în creaţia care a creat-o El. Super semnul, "Acesta va fi un semn pentru voi."
E-66 He cried like a baby, in the manger. He played like a boy, on the street. He toiled like a man, but yet He was Immanuel. This is the super sign. God dwelling in the creation that He created. The super sign, “It shall be a sign unto you.”
E-67 El era aşa de sărac, când El a venit pe pământ, El a venit printr-un pântece împrumutat, un pântece împrumutat al unei femei. Şi a trebuit să împrumute un mormânt, în care să fie îngropat. Dumnezeu! "O fecioară va zămisli, fără interceptare sexuală." Iehova a împrumutat pântecele Mariei, o femeie, să înfăptuiască datoria ca El să dea un semn veşnic. Şi era aşa de sărac, pe pământ, după treizeci şi trei de ani şi jumătate, de slujbă, El a trebuit să împrumute un mormânt în care să fie îngropat. Vă puteţi imagina? Vorbiţi despre concepţia pură, ce vrei să spui, oricum?
E-67 He was so poor, when He come to the earth, He come through a borrowed womb, a borrowed womb of a woman. And had to borrow a grave, to be buried in. God! “A virgin shall conceive, without sexually interception.” Jehovah borrowed the womb of Mary, a woman, to perform the duty that He would give an everlasting sign. And was so poor, on earth, after thirty-three years and half, of ministry, He had to borrow a grave to be buried in. Can you imagine? Talk about immaculate conception, what meanest thou, anyhow?
E-68 Nu puteţi voi vedea semnul real? Acesta-i Iehova devenind unul dintre noi. Iehova Dumnezeu pe pământ, ca un fugar, un pelerin în ţara care a creat-o El; respins, şi împins, şi făcut de râs, şi batjocorit; o Piatră de poticnire pentru necredincios, o Stâncă de cădere; un drac, pentru lumea religioasă. Dar un semn Etern pentru credincios, "Dumnezeu cu noi," super semnul. Voi o vedeţi? Dumnezeu făcut manifest, Dumnezeu prezentându-Se lumii, ca un fugar. Putea veni pe vreo altă cale, dar a ales să vină pe această cale.
Ascultaţi la Aceasta. Să nu O pierdeţi!
E-68 Can’t you see the real sign? It’s Jehovah become one of us. Jehovah God on earth, as a fugitive, a pilgrim in the land that He created; rejected, and pushed, and laughed at, and scoffed at; a stumbling Stone to the unbeliever, a Rock of an offence; a devil, to the religious world. But an Eternal sign to the believer, “God with us,” the super sign. Do you see it? God made manifest, God presenting Himself to the world, as a fugitive. Could have come some other way, but chose to come this way.
Listen to This. Don’t miss It.
E-69 Eu cred că ce Dumnezeu a avut în mintea Lui, ar fi atrăgător la fiinţa umană. Aceasta este, la credincios. Este atrăgător când Dumnezeul nostru devine unul din noi. Dar, pentru împietrit, neevlavios, o piatră de poticnire. "Eu vă voi da un semn, o fecioară va zămisli. Emanuel va fi cu voi." Dumnezeu a gândit că aceasta ar atrage la rasa umană, ca Dumnezeul nostru să fie unul din noi, ca El să traverseze Însuşi şi să devină ţărâna noastră, ca El să devină partea noastră, un material uman; Creatorul Care a făcut toate lucrurile.
Şi, din nou, aceasta a împlinit profeţia. Profeţii au văzut-o. 70 Şi un alt lucru, "Cuvântul s-a făcut ţărână, carne, şi a locuit printre noi." Iehova, Cuvântul a devenit uman, a devenit ţărână şi a locuit cu noi. Semn veşnic, "niciodată nu se va sfârşi." Oh, când ne gândim la aceasta, un semn Etern, super semnele dintre toate semnele, Dumnezeu a devenit unul dintre noi.
E-69 I think that God had in His mind, it would be appealing to the human being. It is, to the believer. It is appealing when our God becomes one of us. But, to the starchy, ungodly, a stumbling block. “I’ll give you the sign, a virgin shall conceive. Immanuel will be with you.” God thought it would appeal to the human race, that our God would be one of us, that He would cross Himself and become our dust, that He would become our stock, a human stock; the Creator Who made all things.
And, again, it fulfilled prophecy. The prophets had saw it.
E-71 Atunci, iarăşi, El trebuie să fie Sămânţa lui Abraham. Abraham, desigur, era sămânţa lui Eva. Eva... "Era Sămânţa femeii care urma să zdrobească capul şarpelui." Dar, Abraham, dacă puteţi să o prindeţi, el avea credinţă în Dumnezeu, care a unit Duhul lui Dumnezeu cu trupul omului. Acolo este unde vine credinţa. Acolo este de ce El a putut fi Sămânţa lui Abraham, nu tot trup, ci unirea Duhului cu trupul împreună. Dumnezeu, se făcea Însuşi... sfâşia afară, dezrădăcinând tot răul, aducând în supunere trupul, ţărâna care El a creat-o, şi să trăiască cu voi ca un-un partener.
E-70 And another thing, “The Word was made dust, flesh, and dwelt among us.” The Jehovah, the Word became human, became dust and tabernacled with us. Everlasting sign, “shall never end.” Oh, when we think of it, an Eternal sign, the super signs of all sign, God becoming one of us.
E-72 Un alt lucru, El niciodată nu a pângărit sau contrazis vreuna din legile Lui. El nu o poate face. Deci, "O fecioară. Eu vă voi da un semn." Nu un Titanic, nu un U.N., ci, "Eu vă voi da un semn de siguranţă. O fecioară va zămisli, şi va naşte un Fiu, şi-L va numi 'Emanuel."' Acela-i semnul. Da.
E-71 Then, again, He must be the Seed of Abraham. Abraham, of course, was the seed of Eve. Eve… “Was the woman’s Seed that was to bruise the serpent’s head.” But, Abraham, if you can catch it, he had faith in God, which united the Spirit of God with the flesh of man. There is where the faith come. There is why He could be the Abraham Seed, not all flesh, but the uniting of Spirit and flesh together. God, making Himself… tearing out, rooting out all evil, bringing into submission the flesh, the dust that He created, and live with you as a—a partner.
E-73 Vedeţi, în legile de răscumpărare a lui Dumnezeu, aşa cum a fost cu Boaz şi Naomi, trebuia să fie o rudenie apropiată. Şi singurul fel cum putea omul să fie răscumpărat, Dumnezeu a trebuit să devină o rudenie, apropiată. Eu vreau ca voi să o vedeţi. El nu a devenit rudenie, împreună, cu cei bogaţi, cu cei puternici. Dar El era născut în staul, înfăşurat în scutece; nu la adult, ci la copil. El era Dumnezeu peste creaţie. El a ales să o facă, nu a venit un om complet matur. El a venit ca El să poată suferi simţurile pruncilor. El a venit ca El să poată trece prin ispitele adolescenţei. Să poată merge, ca El să poată trudi prin muncile şi capcanele Diavolului, ca un om, şi să facă o cale pentru oamenii de toate vârstele, de toate vârstele şi toate clasele: cei săraci, cei bogaţi, toţi. El a devenit sărac, ca, prin sărăcia Lui, noi să putem deveni bogaţi şi moştenitori cu El în Împărăţie. Un semn va fi dat, traversând Însuşi, făcându-Se ceva diferit decât ce era El; acum un super semn, plângând ca un prunc, jucându-se ca un băiat, trudind ca un om, dar acesta era Dumnezeu trăind în toate stagiile de viaţă aşa cum trăim noi.
E-72 Another thing, He never defiled or contradicted any of His laws. He cannot do that. So, “A virgin. I’ll give you a sign.” Not a Titanic, not a U.N., but, “I’ll give you a sign of safety. A virgin shall conceive, and she shall bring forth a Son, and call Him ‘Immanuel.’” That’s the sign. Yes.
E-74 Voi ştiţi, Dumnezeu a dat multe semne că El era Dumnezeu. El a dat un semn la lumea dinaintea potopului, că El era Dumnezeu, Dumnezeul judecăţii. El a înnecat oamenii în zilele lui Noe, şi a plutit pe cei neprihăniţi într-o arcă; un semn că El era drept, şi judecata era sigură. Acela-i un semn, că fiecare păcătos nepocăit va pieri în judecată, că cel neprihănit va fi salvat prin mila lui Dumnezeu.
E-73 You see, in God’s laws of redemption, as it was with Boaz and Naomi, it had to be a near kinsman. And the only way that man could be redeemed, God had to become a kinsman, near. I want you to see it. He never become kinfolks, altogether, to the rich, to the mighty. But He was born in the stable, wrapped in swaddling cloth; not to the adult, but to the child. He was God over the creation. He chose to do it, not come a full matured man. He came that He might suffer the feelings of the little babies. He came that He might go through the teen-age temptations. Might go, that He could toil the toils and snares of the devil, as a man, and make a way for people of all ages, of all ages and of all classes: the poor, the rich, the all. He became poor, that, through His poverty, we might become rich and heirs with Him in the Kingdom. A sign would be given, crossing Himself, making Himself something different than what He was; now a super sign, crying as a baby, playing as a boy, toiling as a man, but it was God living all stages of life like we do.
E-75 El a dat un alt semn la rugul aprins. Ce era când El şi-a prins profetul Lui fugar, "Eu am auzit strigătele poporului Meu, şi Mi-am amintit de legământul Meu"? El a dat un alt semn acolo, că El era un Dumnezeu care-şi ţine legământul, că El şi-a amintit tot ce El a zis, fiecare promisiune care a făcut-o EL A dat un semn la rugul aprins, "Şi Eu am coborât să-i izbăvesc."
E-74 You know, God has give many signs that He was God. He gave a sign to the antediluvian world, that He was God, the God of judgment. He drowned the people in the days of Noah, and floated the righteous in an ark; a sign that He was just, and judgment was sure. That’s a sign, that every unrepented sinner will perish in the judgment, that the righteous shall be saved by the mercy of God.
E-76 Priviţi pe Dumnezeu în căile Lui de lucru. Când El a creat Cerurile şi pământul, El a chemat Îngerii împreună, şi El a zis, "Hai să." Fiecare loc în Scriptură unde El a făcut ceva, cel mai mult, "Nu Eu, ci Tatăl Meu."
E-75 He gave another sign at the burning bush. What was it when He caught His runaway prophet, “I have heard the cries of My people, and I’ve remembered My covenant”? He gave another sign there, that He was a covenant-keeping God, that He remembered everything that He said, every promise that He made. Gave a sign at the burning bush, “And I’ve come down to deliver them.”
E-77 Dar când a venit la planul de răscumpărare, El a venit singur. Nimeni nu era cu EL El era Singurul care putea veni. Un Înger nu o putea face. Un alt om, numit fiul Lui, nu o putea face. Una numită altceva, o fecioară sfântă, o mamă sfântă, sau-sau ceva sfânt, nu o putea face. Dumnezeu trebuia să vină! "Şi Eu vă voi da semnul. O fecioară va zămisli; şi un prunc se va naşte, şi El va fi Emanuel, Dumnezeu cu noi," super semnul. Dumnezeu în poporul Lui. Dumnezeu cu poporul Lui. Dumnezeu a devenit poporul Lui. Dumnezeu şi omul au devenit unul. Un semn! O piatră de poticnire pentru lume, dar o speranţă binecuvântată pentru credincios. Un semn despre care se va vorbi rău.
E-76 Watch God in His ways of work. When He created the Heavens and earth, He called the Angels together, and He said, “Let us.” Every place in the Scripture where He did anything, mostly, “Not Me, but My Father.”
E-78 El a avut un alt timp când El a dovedit. El a dovedit în potop că El era un Dumnezeu al judecăţii, şi un Dumnezeu al milei pentru acei care ţin Poruncile Lui.
E-77 But when it come to the plan of redemption, He came alone. Nobody was with Him. He was the only One that could come. An Angel couldn’t do it. Another man, called His son, couldn’t do it. One called something else, a holy virgin, or a holy mother, or—or some saint, couldn’t do it. God had to come! “And I’ll give you the sign. A virgin shall conceive; and a baby will be born, and He will be Immanuel, God with us,” the super sign. God in His people. God with His people. God become His people. God and man became one. A sign! A stumbling block to the world, but a blessed hope for the believer. A sign that will be evil spoken of.
E-79 El a arătat la rugul aprins, printr-un semn, că El va ţine fiecare promisiune care a făcut-o EL
E-78 He had another time that He proved. He proved in the flood that He was a God of judgment, and a God of mercy to those that keep His Commandments.
E-80 Şi la Marea Roşie, El a arătat că El va face o cale pentru cei care au încercat să facă drept şi să-I urmeze Poruncile. Nu contează ce o întretaie, Dumnezeu a dovedit la Marea Roşie, şi a dat un semn, că El putea deschide marea. În fiecare ispitire, El va face o cale de scăpare. Ziceţi, "Mama nu O crede. Tata nu O crede. Biserica nu O crede." Mie nu-mi pasă cine nu O crede. Dacă tu O crezi, Dumnezeu va face o cale de scăpare! El a dat un semn că El o va face. Ei erau pe drumul lor, drept spre ţara promisă, unde Dumnezeu le-a promis. Şi Marea Roşie i-a închis jos, şi ei au ajuns în necaz. Ei nu ştiau ce să facă. Dumnezeu le-a arătat că El va face o cale de scăpare în fiecare ispitire, fiecare încercare. Nu vă puteţi lăsa de fumat? Luaţi pe Dumnezeu odată! Voi nu vă puteţi lăsa de minciună, nu vă puteţi lăsa de furat, nu vă puteţi lăsa de mânie? Luaţi pe Dumnezeu cu voi odată! Dacă nu simţi să mergi la biserică, şi nu poţi ajunge nicăieri; ia pe Dumnezeu cu tine odată, ia promisiunea Lui. El a dovedit, la Marea Roşie, că El va face o cale de scăpare. Dumnezeu a dat multe semne.
E-79 He showed at the burning bush, by a sign, that He would keep every promise that He made.
E-81 În noaptea aceea când El a spus păstorilor, "Mergeţi jos în Betleem, căci astăzi s-a născut Cristos Salvatorul. Cristos, Dumnezeul uns, astăzi s-a născut printr-o femeie." Dumnezeu!
E-80 And at the Red Sea, He showed that He would make a way for those who were trying to do right and follow His Commandment. No matter what cuts it off, God proved at the Red Sea, and gave a sign, that He could open up the sea. In every temptation, He’ll make a way of escape. Say, “Mother don’t believe It. Daddy don’t believe It. The church don’t believe It.” I don’t care who don’t believe It. If you believe It, God will make a way of escape. He gave a sign that He would. They were on their way, straight to the promised land, where God promised them. And the Red Sea shut them off, and they got in trouble. They didn’t know what to do. God showed that He would make a way of escape in every temptation, every trial. You can’t quit smoking? Take God one time. You can’t quit lying, can’t quit stealing, can’t quit having temper? Take God with you one time. If you don’t feel like going to church, and you can’t get anywhere; take God with you once, take His promise. He proved, at the Red Sea, that He’ll make a way of escape. God has gave many sign.
E-82 Nu a făcut-o pe ea un dumnezeu, acum. El doar a împrumutat pântecele femeii, la fel cum El împrumută acest trup din care să predice Evanghelia. La fel cum împrumută El trupul vostru, să facă lucrarea care vrea să o facă El prin voi, deoarece El încă este Emanuel, un semn, Dumnezeu cu poporul Lui. Dumnezeu trăieşte printre poporul Lui, semnul, super veşnic. El niciodată nu poate da greş. El întotdeauna va fi semnul.
E-81 That night when He said to the shepherds, “Go down into Bethlehem, for this day is born Christ the Saviour. Christ, the anointed God, this day is born by a woman.” God!
E-83 Voi vorbiţi despre aceste semne, dar ce spuneţi despre acesta? Înainte ca voi să puteţi avea vreodată vreun alt semn, semnul vorbirii în limbi, semnul profeţiei, semnul oricărui supranatural, voi trebuie să mergeţi înapoi la semnul original, semnul Etern şi veşnic. Îndreptaţi-vă, ca să începeţi, şi pe temelia aceea, care este Stânca prin veacuri, şi nimic nu îl va atinge vreodată. Porţile Iadului vor fi împotriva acestuia, dar nu-l pot birui. Primiţi semnul acela, "O fecioară va zămisli, şi va naşte un fiu."
E-82 Not making her a god, now. He just borrowed the womb of the woman, the same as He borrows this body to preach the Gospel from. The same as He borrows your body, to do the work that He wants to do through you, because He still is Immanuel, a sign, God with His people. God living among His people, the super, everlasting sign. It can never fail. It’ll always be the sign.
E-84 Şi El le-a spus acestor păstori, "Iată cum Îl veţi găsi. El va fi într-o iesle, într-un grajd, înfăşurat în scutece. Şi când vă uitaţi la El, credeţi, căci El este Dumnezeu printre noi."
E-83 You talk about these signs, what about this one? Before you can ever get any other sign, the sign of speaking with tongue, the sign of prophesying, the sign of any supernatural, you’ll have to go back to the original sign, the Eternal and everlasting sign. Get straight, to start with, and upon that foundation, which is Rock through the ages, and nothing will ever touch it. The gates of Hell will be against it, but cannot prevail. Get that sign, “A virgin shall conceive, and bear a Son.”
E-85 Semnul acela nu a fost numai pentru păstori. Ci a fost dat la toată lumea, să se uite spre El şi să vadă cine este EL Acesta¬i Dumnezeu cu noi, Emanuel.
E-84 And He told these shepherds, “Here is how you’ll find Him. He’ll be in a manger, in a barn, wrapped in swaddling’s cloth. And when you look upon Him, believe, for He is God among us.”
E-86 Când El a fost aici pe pământ, El a dovedit că El era Dumnezeu. A dovedit că Dumnezeu era în El, căci semnele lui Dumnezeu L-au urmat. El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă Eu fac lucrările Tatălui Meu, dacă nu Mă credeţi, credeţi lucrările, semnul." Emanuel! "Eu şi Tatăl Meu suntem unul. Tatăl Meu M-a trimis. Şi aşa cum El Mă trimite, aşa vă trimit Eu. Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. El este în Mine şi face lucrările de la Sine. Acesta-i Dumnezeu în trup!"
E-85 That sign wasn’t only to the shepherds. But it was given to all the world, to look upon Him and see who He is. It’s God with us, Immanuel.
E-87 Nu a avut Lot un gust din aceea înainte de distrugere? Când, El a văzut pe Dumnezeu manifestat în trup, mâncând carne de viţel, bând lapte de vacă, mâncând pâine din vatră, şi a stat cu spatele Lui întors spre cort, şi cu pronumele personal "Eu." "Eu, văzând că Abraham este moştenitorul lumii, Eu..." Cu alte cuvinte, "Eu îi voi face de cunoscut lui."
E-86 When He was here on the earth, He proved that He was God. Proved that God was in Him, because the signs of God followed Him. He said, “If I do not the works of My Father, then believe Me not. But if I do the works of My Father, if you don’t believe Me, believe the works, the sign.” Immanuel! “I and My Father are one. My Father sent Me. And as He sends Me, so send I you. The Father, was sent Me, is with Me. He is in Me and doing the works of Himself. It’s God in flesh.”
E-88 Cine era El? Apoi El a zis, "Abraham, unde este nevasta ta, Sarah?" Aceasta l-a şocat. Dumnezeu, într-o prefigurare a lui Cristos, s-a făcut trup.
A zis, "Ea este în cort, în spatele Tău." Sarah a râs. Şi El a zis, "De ce a râs Sarah?"
E-87 Didn’t Lot get a taste of that before the destruction? When, He seen God manifested in flesh, eating a calf, drinking the milk of a cow, eating bread off the hearth, and stood with His back turned to the tent, and with the personal pronoun “I.” “I, seeing that Abraham is the heir of the world, I…” In other words, “I’ll make it known to him.”
E-89 Când Emanuel a venit prin pântecele unei femei, în loc să apară ca o teofanie, El a zis, "Aşa cum a fost în zilele lui Lot, tot aşa va fi la venirea Fiului omului."
E-88 Who was He? Then He said, “Abraham, where is your wife, Sarah?” It shocked him. God, in a prefigure of Christ, made flesh.
Said, “She’s in the tent, behind You.”
Sarah laughed. And He said, “Why did Sarah laugh?”
E-90 Când El era pe pământ, apostolii aceia au mers înainte cu Evanghelia, încât chiar şi Îngerii s-au uitat peste balustrăzile Cerului, prin coridoarele Ţării Gloriei, să se uite în Aceasta. Voi care notaţi Scripturile, aşa cum vă văd scriind, Întâi Timotei 3:16. "Fără îndoială mare este taina evlaviei: caci Dumnezeu s-a manifestat în trup, a fost crezut în lume, văzut de Îngeri." Îngerii s-au ridicat acolo să privească la Dumnezeu. Ei odată şi-au mişcat aripile înaintea Lui, strigând, "sfânt, sfânt, sfânt," când El şedea Acolo, ca l!n Stâlp de Foc, în gloriile Cerului. Şi când El a devenit om, Îngerii au venit şi s¬au uitat să-L vadă, Iehova, făcut trup. Sigur, "Fără îndoială mare este taina evlaviei."
E-89 When Immanuel become through the womb of a woman, instead of appearing as a theophany, He said, “As it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of man.”
E-91 "Eu vă voi da un semn veşnic," căci Dumnezeu s-a făcut trup printre noi. El a locuit în trup. Acesta va fi un semn veşnic. Nu numai pentru păstori să privească şi să creadă, ci pentru voi Tabernacolul Branham, şi pentru această lume crudă, să creadă că acela-i Dumnezeu. Dumnezeu a dat semnul acela. Isus a zis, "Aşa cum Tatăl cel viu M-a trimis, şi a venit cu Mine, şi era în Mine; tot aşa vă trimit Eu, Tatăl cel viu să meargă cu voi şi să fie în voi, un semn veşnic. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Iată, Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul pământului. Eu voi fi cu voi. Sfârşitul lumii, Eu voi fi acolo cu voi."
E-90 When He was on earth, those apostles went forth with the Gospel, that even the Angels looked over the banisters of Heaven, the corridors of the Glory Land, to look into It. You who are putting down Scripture, as I see you writing, First Timothy 3:16. “Without controversy great is the mystery of godliness: for God was manifested in the flesh, believed on in the world, seen of Angels.” The Angels raised over to take a look at God. They had once waved their wands before Him, crying, “holy, holy, holy,” when He was sitting There, as a Pillar of Fire, in the glories of Heaven. And when He become man, Angels come and looked over to see Him, Jehovah, made flesh. Sure, “Without controversy great is the mystery of godliness.”
E-92 Cineva, aşa cum am zis înainte, vrea să-L facă un micuţ, Dumnezeu scurt. El era om; Dumnezeu a folosit un om. Dumnezeu folosea un trup care El l-a creat, Însuşi, pentru ca să creeze prin El, "Şi să aducă prin El mulţi fii," zice Scriptura, "prin acel Fiu ascultător. Printr-un fiu, toţi au căzut. Printr-un Fiu ascultător, toţi vor trăi, care cred."
"Dumnezeu cu noi," un semn, a zis că va fi un semn. Lui aşa i-a plăcut să se refere pe Sine ca "Fiul omului," omul Însuşi, doar un om. "Eu nu sunt nimic; Fiul nu poate face nimic în Sine." Dar Tatăl era în El, Emanuel, Dumnezeu.
E-91 “I’ll give you an everlasting sign,” for God was made flesh among us. He dwelt in flesh. It’ll be an everlasting sign. Not only to the shepherds to look and believe, but for you the Branham Tabernacle, and for this cruel world, to believe that that is God. God gave that sign. Jesus said, “As the living Father hath sent Me, and come with Me, and was in Me; so send I you, the living Father to go with you and be in you, an everlasting sign. These signs shall follow them that believe. Lo, I’ll be with you, even in you, to the end of the earth. I’ll be with you. The end of the world, I’ll be there with you.”
E-93 Pruncul, Dumnezeu, Iehova Dumnezeu. Acel copilaş a plâns, care era Iehova. Puteţi voi vedea aceasta? Dumnezeu locuind într-un prunc.
E-92 Someone, as I have said before, wants to make Him a little, short God. He was man; God was using a man. God was using a flesh that He created, Himself, in order to create through Him, “And to bring through Him many sons,” says the Scripture, “through that obedient Son. Through one son, all fell. Through an obedient Son, all shall live, that believe.”
“God with us,” a sign, said that would be a sign. He so loved to refer to Himself as “Son of man,” man Himself, just a man. “I am nothing; the Son can do nothing in Himself.” But it’s the Father was in Him, the Immanuel, the God.
E-94 Dumnezeu locuind într-un adolescent. Ce fel de adolescent era El? El a dat exemplul. Când El a fost pierdut de tatăl Lui şi mama Lui, ei au căutat să-L găsească, şi ei L-au găsit în templu. Ce a spus El, ca un adolescent? "Voi nu ştiţi? Nu ştiţi că Eu trebuie să fiu în lucrul Tatălui Meu?" Exemplu pentru adolescenţi.
E-93 The—the baby, God, Jehovah God. That little baby cried, that was Jehovah. Can you see it? God living in a baby.
E-95 Ca om, cu toată pompa lumii oferită Lui, totul stătea chiar în mâinile Lui, să devină cel mai mare dintre toţi oamenii, cel mai bogat dintre toţi oamenii; Care putea spune oamenilor unde peştii aveau monede în gură, putea să pompeze cea mai bună apă din fântâni şi să o schimbe în vin, care putea schimba orice dorea El să schimbe; care putea lua cinci pogăcele şi să hrănească cinci mii. Cu o putere în mâinile Lui să devină un om mare, dar totuşi a ales să fie sărac. Nici măcar nu a avut un mormânt când El a murit. El a trebuit să împrumute unul.
"Emanuel, acesta va fi un semn." Cum vine Dumnezeu? În cel sărac. Cum lucrează Dumnezeu? Acesta va fi un semn veşnic, cu cei săraci, cei needucaţi.
E-94 God living in a teen-age. What type of a teen-ager was He? He set the example. When He was lost by His father and His mother, they looked about to find Him, and they found Him in the temple. What did He say, as a teen-ager? “Know you not? Wist thou not that I must be about My Father’s business?” Example for teen-agers.
E-96 "Un semn," a zis marea profetă, Ana. Când Simeon şi-a ridicat mâinile la templu, şi ţinea pe Acel micuţ înfăşurat în scutece. Ana zice, "Acesta este un semn despre care se va vorbi rău, pentru căderea lui Israel, dar şi pentru strângerea din nou împreună, o Lumină pentru Neamuri."
E-95 As a man, with all the pomp of the world offered Him, everything laying right in His hands, to become the greatest of all men, the richest of all men; Who could tell people where fish had coins in their mouth, could pump the best water out of the wells and turn it into wine, that could change anything that He wish to change; that could take five biscuits and feed five thousand. With a power in His hands to become a great man, but still chose to be poor. Didn’t even have a grave when He died. He had to borrow one. “Immanuel, this will be a sign.” How does God come? In the poor. How does God deal? It’ll be an everlasting sign, with the poor, the uneducated.
E-97 Ce? "Dumnezeu cu noi," nu în cel bogat şi trufaş, ci în cel sărac. Născut într-un staul, "Dumnezeu cu noi." Ce fel de lucruri a făcut El? Priviţi lucrurile Lui ce le-a spus El. Priviţi¬-L, ce a spus El.
E-96 “A sign,” said the great prophetess, Ann, when Simeon raised his hands at the temple, and holding that little One in swaddling cloth. Ann says, “It’s a sign that’ll be evil spoken of, for the fall of Israel, but the gathering together again, too, a Light to the Gentiles.”
E-98 Căci, Dumnezeu Însuşi a zis, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, de El să ascultaţi. Acesta este Fiul Meu în Care-Mi place să locuiesc. Ascultaţi de El." El a zis, "Eu voi fi cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşit."
E-97 What? “God with us,” not in the rich and the haughty, but in the poor. Born in a stable, “God with us.” What kind of a things did He do? Watch His things He said. Watch Him, what He said.
E-99 El şi-a trimis apostolii Lui. Ei au ars pământul, în zilele lor, cum Dumnezeu era una cu omul. Ei au botezat poporul în Numele acelui Dumnezeu, Isus Cristos. Ei au trăit aşa de aproape de El încât El S-a manifestat prin ei, prin semne şi minuni şi daruri ale Duhului Sfânt. "Dumnezeu cu noi." Ei au predicat că există un singur Dumnezeu adevărat şi viu.
E-98 For, God Himself said, “This is My beloved Son, hear ye Him. This is My Son Who I am pleased to dwell in. Hear ye Him.” He said, “I’ll be with you always, even to the end.”
E-100 Omul a zidit tot felul de turnuri de trei sau patru dumnezei, sau doi dumnezei, dar există un singur Dumnezeu. Mesajul acela trebuia să fie reînviat în zilele din urmă.
E-99 He sent forth His apostles. They burnt the earth up, in their days, as God being one with man. They baptized the people in the Name of that God, Jesus Christ. They lived so close to Him till He manifested Himself through them, through signs and wonders and gifts of the Holy Spirit. “God with us.” They preached there was one true and living God.
E-101 Mai bine v-aţi pune gândirea în funcţie acum, deschideţi¬vă inimile. Cereţi lui Dumnezeu să vă descopere aceasta, ce sunt gata să vă spun.
Când El a venit, El a împlinit ce a spus profetul.
E-100 Man has built all kinds of towers on three or four gods, or two gods, but there is one God. That Message was to be revived in the last day.
E-102 Şi când vine El în zilele din urmă, în ploile târzii ale lui Dumnezeu, când şi ploaia timpurie şi târzie vor fi revărsate, El vine chiar exact în felul cum a fost profeţit despre El. "Va fi Lumină în timpul serii." Ce urma să se întâmple? Emanuel, acelaşi Fiu, aceeaşi Lumină, acelaşi Dumnezeu care a venit să locuiască în trup, cu poporul Lui în Ziua Cincizecimii, va veni în acelaşi fel în zilele din urmă, căci aceasta va fi Lumina serii. Ce este aceasta? Va fi un semn, un semn veşnic: Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, Dumnezeu prin noi. Omul şi Dumnezeu devin una. Isus a murit, că El şi-a dat viaţa aceea scumpă, la decizia Lui. (În Mesajul din duminica trecută.) Deoarece, El a dat-o pentru o decizie, ca El să poată aduce mulţi fii la Dumnezeu. Emanuel cu noi. Poporul Luminii de seară, aceasta îi va atrage.
E-101 You better get your thinking on now, open up your hearts. Ask God to reveal this to you, what I’m fixing to say.
When He come, He fulfilled what the prophet said.
E-103 Când Dumnezeu a dat semnul, "Acesta va fi un semn. Dumnezeu va locui în trup." El s-a gândit că aceea va atrage poporul. A atras. "Căci atâţi câţi L-au primit, lor le-a dat El Putere să devină fii de Dumnezeu."
E-102 And when He is coming in the last days, in the latter rains of God, when both former and latter rain will be poured out, He is coming just exactly the way it was prophesied of Him. “It shall be Light in the evening time.” What was to happen? Immanuel, the same Son, the same Light, the same God that come to dwell in flesh, with His people at the Day of Pentecost, will come in the like manner in the last days, for it shall be evening Light. What is it? There shall be a sign, an everlasting sign: God with us, God in us, God through us. Man and God becomes one. Jesus died, that He gave that precious life, on His decision. (In last Sunday’s Message.) Because, He gave it for a decision, that He might bring many sons to God. Immanuel with us. The evening-Light people, it would attract them.
E-104 Şi aceasta trebuia să atragă poporul Luminii de seară când aceeaşi Lumină s-a arătat. Dumnezeu şi Cristos sunt unul! Petru a zis, "Să vă fie cunoscut, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe Care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos." Un semn, vorbit de rău, dar Luminile de seară sunt aici.
E-103 When God gave the sign, “This will be a sign. God will be dwelling in flesh.” He thought that would attract the people. It did. “For as many as received Him, to them gave He the Power to become sons of God.”
E-105 Ca răposatul predicator al Evangheliei, când mesajul penticostal a început să coboare prima dată, răposatul Dr. Haywood, chiar înainte... El, eu presupun, nu a... Poate când el a fost cel mai bine, într-o zi când Duhul l-a atins. El era un poet, pe lângă predicator. El şi-a apucat creionul şi a scris.
Va fi Lumină în timpul serii,
Calea gloriei cu siguranţă vei găsi;
În calea apei este Lumina astăzi,
Îngropat în scumpul Nume a lui Isus.
Tineri şi bătrâni, pocăiţi-vă de toate păcatele,
Şi Duhul Sfânt cu siguranţă va intra;
Căci Luminile serii au venit,
Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sunt unul.
E-104 And it’s supposed to attract the evening Light people when that same Light showed. God and Christ are one. Peter said, “Let it be known unto you, that God has made this same Jesus, Whom you crucified, both Lord and Christ.” A sign, evil spoken of, but the evening Lights is here.
E-106 Luminile serii! Dacă noi umblăm în Lumina serii, semnul serii, atunci aceasta urma să fie aceeaşi Lumină şi acelaşi semn, un semnEtern. Atunci aceleaşi semne vor urma Lumina serii. Iuh! Voi Îl vedeţi? Puteţi să-L înţelegeţi? Acela-i Mesajul acestui Crăciun. Luminile serii, semnele lui Mesia Îl însoţesc, însoţind Mesajul. Luminile serii sunt aici.
E-105 As the late minister of the Gospel, when the pentecostal message first started falling, the late Dr. Haywood, just before…He, I guess, didn’t…Maybe when he was in his best, one day when the Spirit struck him. He was a poet, besides a preacher. He grabbed his pen and penned it.
It shall be Light in the evening time,
The path of glory you will surely find;
In the water way is the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sin,
And the Holy Ghost will surely enter in;
For the evening Lights have come,
It is a fact that God and Christ are one.
E-107 Este vorbit de rău. Ei vă vor respinge, fraţii voştri. Cine L¬au respins? Fraţii Lui. Lor le-a plăcut să-L vadă înfăptuind miracole. Dar când a venit la Calvar, unde au fost ei toţi? Când se ajunge la momentul acela crucial, unde Dumnezeu în Adevărul Lui şi Biblia Lui urmează să se manifesteze, unde sunt ei? Ei se dau înapoi.
E-106 The evening Lights! If we are walking in the evening Light, the evening sign, then it was to be the same Light and same sign, an Eternal sign. Then the same signs will follow the evening Light. Whew! Do you see It? Can you understand It? That’s the Message this Christmas. The evening Lights, the signs of the Messiah accompanying It, accompanying the Message. The evening Lights are here.
E-108 "Vi se va da un semn. Şi aceste semne vor urma. Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi; chiar mai multe decât acestea, căci Eu merg la Tatăl Meu."
E-107 It’s evil spoke of. They’ll turn you down, your brethren. Who turned Him down? His brethren. They loved to see Him perform the miracles. But when it come to Calvary, where were they all at? When it comes to that crucial moment, where God in His Truth and His Bible is to be made manifest, where are they? They back away.
E-109 "Va fi iarăşi Lumină în timpul serii." Oh, această zi întunecată prin care noi am trecut! Dar timp de patruzeci de ani norii s-au înseninat înapoi, prin prima reformare, a aducerii Mesajului că Dumnezeu şi Cristos sunt unul, că Dumnezeu s-a manifestat în trup. El a ales să locuiască în trup uman. Iar astăzi ei Îl fac ceva şezând pe un tron, ei Îl fac ceva lucru preistoric, unii dintre ei vor să-L ia înapoi într-un filozof, unii vor să-L facă un profet. Dar, frate, El este Dumnezeu în voi, Dumnezeu manifestat în trup. Cum?
E-108 “There shall be a sign given unto you. And these signs shall follow. The works that I do, shall you also; even more than this, for I go unto My Father.”
E-110 Cum au ştiut ei că El era Dumnezeu în trup? El a zis, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci Eu v-am spus greşit. Dar dacă Eu fac lucrările Tatălui Meu, să o credeţi."
E-109 “It shall be Light again in the evening time.” Oh, this dark day that we been through! But for forty years the clouds has been clearing back, through the first reforming, of the bringing forth the Message that God and Christ are one, that God was made manifest in flesh. He chose to dwell in human flesh. And today they make Him something sitting on a throne, they make Him some prehistoric something, some of them wants to take Him back to a philosopher, some wants to make Him a prophet. But, brother, He is God in you, God manifested in the flesh. How?
E-111 Iar acum acelaşi lucru. Mesajul este reînviat din nou în ultimele zile, Mesajul despre Cine este El, ce este El. Emanuel locuind în voi, cu aceleaşi lucrări care El le-a făcut, Se manifestă prin voi, tocmai aceleaşi lucruri care El le-a făcut. Aceasta-i Lumina serii. Este vorbită de rău. Este o cale grea.
E-110 How did they know He was God in the flesh? He said, “If I do not the works of My Father, then I’ve told you wrong. But if I do the works of My Father, you believe it.”
E-112 Aceasta a însemnat ceva pentru fruntaşul tânăr bogat, totuşi inima lui flămândă, să vină la Isus, şi a zis, "Rabby, ce trebuie să fac să am Viaţă Eternă?" A zis, "Ţine poruncile."
El a zis, "Eu am făcut-o de când eram copil."
A zis, "Tu vrei să fii perfect atunci?" A zis, "Urmează-Mă! "
E-111 And now the same thing. The Message is revived again in the last days, the Message of Who He is, what He is. Immanuel dwelling in you, with the same works that He did, manifest Himself through you, the very same things that He did. It’s the evening Light. It’s evil spoken of. It’s a hard way.
E-113 Dar el a plecat întristat. Acesta era un preţ prea mare. Dacă el i-ar fi putut da Lui ceva bani şi să zidească o biserică mare pe undeva, să se pună un membru, el ar fi făcut-o cu uşurinţă. Nu vedeţi voi cum se imită aceea astăzi printre bogaţi? Acolo erau alţii.
E-112 It meant something for the rich young ruler, yet his heart hungry, to come to Jesus, and said, “Rabbi, what must I do to have Eternal Life?”
Said, “Keep the Commandments.”
He said, “I’ve did that since a child.”
Said, “You want to be perfect then?” Said, “Follow Me.”
E-114 Nu numai bogaţi, dar şi săraci; mulţi dintre ei din gropile de nămol, şi aşa mai departe, ei au refuzat din cauza popularităţii. Deoarece, El era nepopular. El era Emanuel. Ei au zis, "Acela-i criticism. Acela-i-acela-i Diavolul. Aceea este telepatie mintală. Acela-i-acela-i Beelzebub." Învăţătorii zilei, bisericile lor mari, au zis, "Fără sens."
E-113 But he went away sorrowful. It was too much of a price. If he could have give Him some money and built a big church somewhere, put hisself a member, he’d have easily done it. Don’t you see how that’s patterned today amongst the rich? There were others.
E-115 Dar Dumnezeu a zis, "Acesta-i un semn Etern, super semnul, semnul tuturor semnelor, că Dumnezeu este cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Acolo este super semnul vostru. El întrece toate semnele. Acesta-i primul semn. Fapte 19, oamenii aceia au trebuit să vină înapoi şi să recunoască semnul acela, înainte ca ei să poată primi odată Duhul Sfânt, Fapte 19:5. Deşi, un credincios care avea Biblia, şi avea un predicator bun care dovedea că Isus era Cristosul, totuşi înainte ca ei să poată veni în Acesta... Şi să vadă semnul, ei au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi, să se pună mâinile peste ei şi să primească Duhul Sfânt. Asta-i adevărat.
E-114 Not only rich, but poor; many of them from the slime pits, and so forth, they refused because of popularity. Because, He was unpopular. He was Immanuel. They said, “That’s criticism. That’s—that’s the devil. That’s mental telepathy. That’s—that’s Beelzebub.” The teachers of the day, their big churches, said, “Nonsense.”
E-116 Dar în timpul Serii, Luminile sunt aici. Şi Acesta-i criticat. Se face haz de El. Este vorbit de rău. Profetul a zis că Acesta va fi vorbit de rău, "O piatră de poticnire." Vorbit de rău, făcut de haz, criticat; Emanuel în noi, lucrându-şi voia Lui prin noi.
E-115 But God said, “It’s an Eternal sign, the super sign, the sign of all sign, that God is with you, even in you, to the end of the world.” There is your super sign. It exceeds all sign. It’s the first sign. Acts 19, those people had to come back and recognize that sign, before they could ever receive the Holy Ghost, Acts 19:5. Yet, a believer that had the Bible, and had a fine preacher that was proving that Jesus was the Christ, yet before they could come into It…And to see the sign, they had to come and be re-baptized, have hands laid on them and receive the Holy Ghost. That’s true.
E-117 Oh, astăzi, fratele meu pelerin, sora mea, crede semnul acela. Priviţi în ieslea propriei voastre inimi, şi vedeţi dacă sunteţi în stare să spuneţi în voi înşivă. Vedeţi semnul care l-au văzut păstorii. Dumnezeu în trup, locuind printre cei săraci, cei nevoiaşi, cei lepădaţi. Vedeţi dacă Îl puteţi înţelege. Dumnezeu în inima voastră, Dumnezeu înăuntru aici. Priviţi şi vedeţi dacă El Se manifestă corect, în dulceaţă şi blândeţe, aşa cum El a făcut.
E-116 But in the Evening time, the Lights are here. And It’s criticized. It’s made fun of. It’s evil spoken of. The prophet said It would be evil spoken of, “A stumbling block.” Evil spoken of, made fun of, criticized; Immanuel in us, working His will through us.
E-118 Cu câţiva ani în urmă, a existat o fată care a plecat la colegiu, şi, cu mulţi dintre colegii ei de acolo, ea a devenit o foarte deşteaptă, de la învăţătura ei veche de la ţară care ea a avut-o, de la o mamă într-o casă la ţară. Şi într-o zi ea a decis, cu vreo doi ani mai târziu, să-şi viziteze mama din nou. Ea i-a scris o telegramă şi i-a spus că ea va sosi cu un cutare şi cutare tren, să o întâlnească în staţie. Oricum, ea a adus o altă fată deşteaptă cu ea. Şi ea a devenit o deşteaptă, ea însăşi. Şi ea a adus alta cu ea, care era cumva una dintre sofisticările zilelor moderne, a tot ştiutoare, adolescentă.
E-117 Oh, today, my pilgrim brother, my sister, believe that sign. Look into the manger of your own heart, and see if you are able to say within yourself. See the sign that the shepherds seen. God in flesh, dwelling amongst the poor, the needy, the off-cast. See if you can understand It. God in your heart, God in here. Watch and see if He manifests Hisself right, in sweetness and meekness, as He did.
E-119 Şi când ea a ajuns la staţie, când ea a pornit să coboare din tren, s-a uitat. Şi acolo stătea mama ei, privind cu tot ce era în ea, să vadă unde era fiica ei. Şi când fata care era cu ea, mama... a văzut-o cu faţa toată cicatrizată, şi mâinile toate arse. Şi ea arăta îngrozitor, bătrână, şi arăta oribil. Şi fata care era cu micuţa Mary, i-a zis, "Mă întreb cine este bătrâna aceea cu arătare nenorocită?"
E-118 A few years ago, there was a girl who went off to college, and, with a lot of her colleagues there, she become a very little smart aleck, from her old country teaching that she had had, as a mother in a country home. And one day she decided, some two years later, to visit her mother again. She wrote her a telegram and told her she would arrive on such-and-such a train, to meet her at the station. However, she brought another little smart aleck with her. And she had become a smart aleck, herself. And she brought another one with her, that was kind of one of the modern-days sophistications, know-it-all, teen-annie.
E-120 Şi fata s-a ruşinat de mama ei. Ea a zis, "Eu nu ştiu. Eu nu ştiu cine este ea."
E-119 And when she arrived at the station, when she started to get off of the train, she looked. And there stood her mother, looking with all that was in her, to see where her daughter was. And when the girl that was with her, mother…saw her with her face all scarred, and her hands all burned. And she looked terrible, old, and looked horrible. And the girl that was with the little Mary, said to her, “Wonder who that old wretched-looking thing is?”
E-121 Şi mama ei, când ea şi-a văzut fiica, a alergat la ea şi şi-a aruncat braţele în jurul ei, a început să o sărute.
E-120 And the girl was ashamed of her mother. She said, “I don’t know. I don’t know who she is.”
E-122 Ea a împins-o, zicând, "Eu nu te cunosc. Tu ai greşit persoana," deoarece ea nu a vrut să fie afiliată cu o astfel de persoană de care altcineva ar râde şi va face haz de ea.
E-121 And her mother, when she seen her daughter, run to her and throwed her arms around her, started to kissing her.
E-123 Acolo s-a întâmplat să fie un om, un conductor de tren, stând alături. El a apucat femeia aceea tânără de umăr. El a zis, "Să-ţi fie ruşine, tu mizerabilă! Îmi amintesc cazul foarte bine."
E-122 She pushed away, said, “I don’t know you. You’ve got the wrong person,” because she didn’t want to be affiliated with such a person that someone else would laugh at and make fun of.
E-124 Şi oamenii s-au adunat să audă ce a avut loc. Şi el a ţinut fata chiar afară, şi el a zis, "Această fată tânără, când nu avea nici şase luni, era în pătuţul ei la etaj. Şi mama ei scumpă, cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată," a zis bătrânul conductor. Zicea, "Casa a luat foc în timp ce mama ei întindea hainele. Şi vecinii toţi au fugit, ţipând. Ei au văzut-o. Mama nu a observat aceasta. Era pe partea de verandă a casei. Şi flăcările au pornit bine, şi au mers în aer."
E-123 There happened to be a man, a conductor of the train, standing by. He grabbed that young woman by the shoulder. He said, “Shame on you, you miserable thing! I remember the case very well.”
E-125 Şi a zis, "Ei nu au putut ţine mama aceea înnebunită. Pruncul ei era la etaj." Şi a zis, "Toţi au strigat, 'Tu nu poţi trece prin acele, acele flăcări.' Dar ea a apucat cearceaful care era în mâna ei, de la întinsul lor, şi era un cearceaf umed. Şi ea l-a aruncat în jurul ei, şi a mers prin flăcări, şi la etaj, fără să se gândească la pericolul ei. Apoi când ea a ajuns acolo, ea a ştiut că ea nu putea să se înfăşoare cu cearceaful pe ea să meargă înapoi. Dar, să salveze frumuseţea fiicei ei care o va urma, ea a înfăşurat pruncul în cearceaf, şi a fugit prin flăcări, cu faţa ei şi mâinile şi braţele goale. Şi i-a ars carnea de pe trupul ei, şi i-a sluţit obrajii până la oase, şi a distrus-o, i-a ars părul, şi... totul până la os pe degetele ei."
E-124 And the people gathered to hear what had taken place. And he held the girl right out, and he said, “This young girl, when she wasn’t six months old, was in her little crib in the upstairs. And her precious mother, the most beautiful woman I ever saw,” said the old conductor. Said, “The house caught fire while her mother was hanging clothes. And the neighbors all run, screaming. They seen it. The mother never noticed it. It was on the porch side of the house. And the blazes had got well a hold, and it was gone into the air.”
E-126 A zis, "Ea a devenit urâtă, ca tu să poţi deveni frumoasă. Ea şi-a pierdut frumuseţea, ea şi-a pierdut tot ce avea, ca să te poată salva. Şi atunci tu să stai şi să te ruşinezi de mama aceea scumpă?"
E-125 And said, “They couldn’t hold that frantic mother. Her baby was upstairs.” And said, “All of them cried, ‘You can’t pierce those—those blazes.’ But she grabbed the sheet that was in her hand, from hanging them up, and it was a wet sheet. And she threw it around her, and through the blazes she went, and upstairs, not thinking about her own danger. Then when she got there, she knew she couldn’t wrap the sheet around herself to go back. But, to save the beauty of her daughter that was to follow her, she wrapped the baby in the sheet, and run through the blazes, with her bare face and hands and arms. And it burnt the meat off of her body, and shrunk her cheeks to her bones, and marred her, burnt her hair off, and the—the… all to the bones on her finger.”
E-127 Frate, când eu văd pe Dumnezeu, Dumnezeul din Cer, pierzând tronul Lui, frumuseţea Lui, şi tot ce era El; să fie născut pe o grămadă de gunoi, să fie înfăşurat în scutece, să fie făcut haz din el prin semnele Lui şi minunile Lui, să fie numit un drac; să mă ruşinez eu de El? Nu, domnule. Lasă ca lumea clasică să facă ce vor ei să facă. Pentru mine, El este un super semn. Duhul Sfânt din mine strigă. Acesta mă poate face să mă comport ciudat şi să fiu un om trăznit, de lumea aceasta, dar eu nu pot să-L neg pe Acela Care a făcut aşa de mult pentru mine. El a luat locul meu în moarte. El a luat locul meu la Calvar. El a făcut toate lucrurile acestea. El s-a binevoit din Cer, de la tronurile albe de mărgăritar, să devină un om; să guste suferinţa mea, să treacă prin ispitele mele, să ştie cum să fie felul corect de mijlocitor în mine, să mă conducă şi să mă călăuzească la Viaţă Eternă. Şi prin sărăcia Lui, eu sunt făcut bogat. Prin moartea Lui, mi s-a dat Viaţă, Viaţă Eternă.
E-126 Said, “She become ugly, that you might become pretty. She forfeit her beauty, she forfeit everything that she had, that she might save you. And then you stand and be ashamed of that precious mother?”
E-128 Nu vă lepădaţi de El. Nu vă ruşinaţi de El. Nu vă ruşinaţi de El. Ci îmbrăţişaţi-L, şi spuneţi, "Da, Dragul meu Domn, dă¬mi aşa cum au primit ei în Ziua Cincizecimii, Doamne. Dă-mi Duhul Sfânt. Revarsă-L în inima mea. Mie nu-mi pasă ce spun adolescenţii. Mie nu-mi pasă ce spune lumea. Eu nu mă uit la ei. Eu mă uit la Tine." Ce este aceasta? Înscriere la biserică? Nu. Super semnul, Emanuel, Dumnezeu cu noi!
Să ne rugăm.
E-127 Brother, when I see God, the God of Heaven, forfeited His throne, His beauty, and all that He was; to be born on top of a manure pile, be wrapped in swaddling’s cloth, to be made fun of by His signs and His wonders, to be called a devil; should I be ashamed of Him? No, sir. Let the classic world do what they want to do. To me, He’s a super sign. The Holy Ghost in me screams out. It might make me act funny and be a crazy man, by this world, but I cannot deny Him Who done so much for me. He took my place in death. He took my place at Calvary. He done all these things. He condescended from Heaven, from the pearly white thrones, to become a man; to taste my suffering, to go through my temptation, to know how to be the right kind of a mediator in me, to lead me and to guide me to Eternal Life. And through His poverty, I am made rich. Through His death, I am given Life, Eternal Life.
E-129 În audienţa de oameni în această dimineaţă, există aici unii care le-ar place să zică, "Cât despre mine, mi-e ruşine de viaţa mea. Nu mă ruşinez de El. Mi-e ruşine de viaţa mea," să ofer Celui Care a fost făcut urât, şi dispreţuit de lume?
E-128 Don’t deny Him. Don’t be ashamed of Him. Don’t be ashamed of Him. But embrace Him, and say, “Yes, my Dear Lord, give to me like they did on the Day of Pentecost, Lord. Give to me the Holy Ghost. Pour It into my heart. I don’t care what the teen-agers say. I don’t care what the world says. I’m not looking to them. I’m looking to You.” What is it? Joining church? No. The super sign, Immanuel, God with us.
Let us pray.
E-130 "Un Om al durerii, obişnuit cu suferinţa. Noi toţi ne-am ascuns feţele de El," a zis profetul. "El a fost dispreţuit şi respins. Totuşi, noi L-am socotit lovit şi bătut de Dumnezeu. Deşi, El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, şi zdrobit pentru nelegiuirea noastră; pedeapsa care ne dă pacea a fost peste el, şi cu rănile Lui am fost vindecaţi."
131 A-ţi fi voi ruşinaţi de El? Dacă sunteţi, veniţi la altar şi pocăiţi-vă de păcatele voastre. Dacă nu vă ruşinaţi de El, şi vă e ruşine de viaţa voastră care i-aţi prezentat-o Lui, un lucru aşa de îngrozitor. V-a fost ruşine de multe ori, înaintea şefului; înaintea femeilor prietene, înaintea bărbaţilor prieteni, înaintea fetei prietene sau băiatului prieten. Te-ai ruşinat de El, Emanuel locuind în tine. Ridică-ţi mâinile şi zi-i, "Dumnezeule, iartă-mă că m-am ruşinat."
E-129 In the audience of the people this morning, is there some here that would like to say, “To me, I’m ashamed of my life. I’m not ashamed of Him. I’m ashamed of my life,” to offer to Him Who was made ugly, and despised by the world?
E-132 Domnul nostru şi Dumnezeul nostru, noi smerit şi cel mai amabil ţţi cerem să accepţi scuza noastră, în această dimineaţă, pentru toate lipsurile noastre, căci noi toţi uneori suntem vinovaţi. Noi suntem vinovaţi pentru poziţia faţă de Adevăr. Noi suntem vinovaţi. Când ei vor să ne cheme ceva nume rău, ca, oh, "holy-roller," sau vreun lucru rău care nu este aşa, totuşi uneori ne dăm înapoi ca Petru şi ne încălzim la focul duşmanului. Iartă-ne, Doamne.
E-130 “A Man of sorrow, acquainted with grief. We all hid our faces from Him,” said the prophet. “He was despised and rejected. Yet, we did esteem Him stricken and smitten of God. Yet, He was wounded for our transgressions, and bruised for our iniquity; the chastisement of our peace was upon him, and with His stripes we were healed.”
E-133 Anul nou se apropie de noi. Putem noi începe chiar din ceasul acesta, şi să vedem super semnul lui Dumnezeu printre noi, Dumnezeu locuind cu noi, locuind în noi, înfăptuind, făcând exact în felul cum a făcut El. Şi Luminile serii sunt aici.
Iartă-ne pentru lipsurile noastre. Iartă păcatele noastre.
E-131 Would you be ashamed of Him? If you are, come to the altar and repent of your sin. If you’re not ashamed of Him, and you’re ashamed of your life that you presented to Him, such an awful thing. You been ashamed many times, before the boss; before your women friend, before your man friend, before your girl friend or boy friend. You’ve been ashamed of Him, Immanuel dwelling in you. Raise your hands and say, “God, forgive me for being ashamed.”
E-134 Şi noi foarte graţios, Doamne, acceptăm Cadoul Tău de Crăciun, Fiul lui Dumnezeu, să locuiască în trupul nostru, ţărâna noastră, să locuiască cu noi, sfinţindu-şi calea Lui prin Propriul Lui Sânge, şi dându-ne asigurarea Vieţii Eterne. Noi ţţi mulţumim. Eu ţţi mulţumesc, Doamne, pentru acest Cadou măreţ minunat de la Dumnezeu, El este un dar, un dar al Duhului Sfânt, tot împachetat în Numele Domnului Isus. Noi suntem bucuroşi să Îl primim. Noi Îţi mulţumim pentru că biserica noastră stă pentru acel semn, deoarece semnul stă pentru Învăţătura Bisericii. Noi stăm pentru El. El stă pentru noi. Şi este cunoscut printre Creştini prin toată lumea astăzi, despre un sărman, grup de oameni neştiutori la a 8-ta şi Penn Street, la Jeffersonville; acel Emanuel, Stâlpul de Foc din pustie, Isus din Galileea, Duhul Sfânt de la Cincizecime, manifestat prin toate semnele lui Emanuel în Luminile serii. Noi suntem aşa de mulţumitori, Doamne. Şi fie ca alţii să Îl vadă şi să-L primească. Căci, noi o cerem în Numele lui Isus, şi de dragul Lui şi de dragul Bisericii. Amin.
E-132 Our Lord and our God, we humbly and most graciously ask You to accept our apology, this morning, for all of our shortcomings, for all of us at times are guilty. We are guilty for standing for Truth. We are guilty. When they want to call us some evil name, like, oh, “holy-roller,” or some evil thing that is not so, yet sometimes we back off like Peter and warm ourself at the enemy’s fire. Forgive us, Lord.
E-135 Aş dori să fi avut glasul unui cântăreţ. Dacă aş avea glasul unui cântăreţ chiar acum, mi-ar place să vă cânt imnul meu favorit, scris de prietenul meu scump, William Booth¬-Clibborn.
Jos din gloria Lui, povestea veşnic vie,
Dumnezeul şi Salvatorul meu a venit, şi Isus era Numele Lui.
Născut într-o iesle, străin faţă de ai Săi,
Dumnezeul durerii, lacrimi şi agonie.
O cât Îl iubesc! Cât Îl ador!
Viaţa mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
Ce bunăvoinţă, aducându-ne răscumpărare;
Când în toiul nopţii, nici o speranţă slabă în vedere;
(Atunci fulgerul bifurcat a venit!)
Dumnezeu, scump, gingaş, şi-a lăsat deoparte splendoarea Lui,
Coborându-se la o iesle, un staul plin cu gunoi, să fie născut în el.
Aplecându-se să implore, să câştige şi să-mi salveze sufletul.
O cât Îl iubesc! Cât Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-133 The new year is approaching us. May we start from this very hour, and see the super sign of God among us, God living with us, dwelling in us, performing, doing exactly the way He did. And the evening Lights are here.
Forgive us of our shortcoming. Forgive our sins.
E-136 Şi atunci El este în mine, şi eu sunt în El. Şi în voi... "În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine, şi Eu în voi, şi voi în Mine," Dumnezeu, Emanuel, cu noi.
E-134 And we most graciously, Lord, accept Your Christmas Present, the Son of God, to dwell in our flesh, our dust, to live with us, sanctifying His way by His Own Blood, and giving us the assurance of Eternal Life. We thank You. I thank You, Lord, for this great wonderful Present from God, for It is a gift, a gift of the Holy Spirit, all packaged up in the Name of the Lord Jesus. We’re glad to receive It. We thank You because our church stands for that sign, because the sign stands for the Church’s Teaching. We stand for It. It stands for us. And it’s known among the Christians throughout the world today, of a poor, ignorant bunch of people at 8th and Penn Street, at Jeffersonville; that Immanuel, the Pillar of Fire from the wilderness, the Jesus of Galilee, the Holy Spirit of Pentecost, made manifested by all Immanuel’s signs in the evening Lights. We’re so thankful, Lord. And may others see It and receive It. For, we ask it in Jesus’ Name, and for His sake and the Church’s sake. Amen.
E-137 A fost acel Emanuel pe care l-a văzut George Wright, şezând acolo jos chiar acum; zăcând acolo pe moarte, când patru doctori au trecut de el. A fost acel Emanuel, când El a trebuit să împrumute un pântece, când El a trebuit să împrumute un-un mormânt. El a împrumutat ochii mei, zicând, "Du-te spune-i Fratelui George, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El va săpa mormintele acelor predicatori şi alţii care râd de el."'
E-135 I wish I had the voice of a singer. If I should have the voice of a singer just now, I would love to sing to you my favorite hymn, wrote by my precious friend, William Booth-Clibborn.
Down from His glory, the ever living story,
My God and Saviour came, and Jesus was His Name.
Born in a manger, to His own a stranger,
The God of sorrow, tears and agony.
O how I love Him! How I adore Him!
My life, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
What condescension, bringing us redemption;
When in the dead of night, not one faint hope in sight; (Then the forked lightning came!)
God, precious, tender, laid aside His splendor,
Stooping to a manger, a stable full of manure, to be born in.
Stooping to woo, to win and save my soul.
O how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-138 Acesta era acel Emanuel. El a fost Acelaşi, cu privire la animalele mici, zilele trecute în pădure. El a fost Acelaşi, cu privire la Margie Morgan care şade acolo, tot restul. El a fost Acelaşi care a împrumutat facultăţile mintale, simţurile trupului, să Se prezinte lumii astăzi, prin voi, în timp ce Luminile serii strălucesc. Dumnezeu să fie milostiv, prietene.
E-136 And then He is in me, and I am in Him. And in you… “In that day, you’ll know that I am in the Father, the Father in Me, and I in you, and you in Me,” God, Immanuel, with us.
E-139 Eu iau aşa de mult din timpul vostru. Să o încercăm. Dă-ne tonul, "O cât Îl iubesc!" Câţi o ştiţi?
O cât Îl iubesc! Cât Îl ador!
Viaţa mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
[Fratele Branham începe să fredoneze Jos Din Slava Lui – Ed.]
Cât Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-137 It was that Immanuel that seen George Wright, sitting down there just now; laying there dying, when four doctors passed him. It was that Immanuel, when He had to borrow a womb, when He had to borrow a—a grave. He borrowed my eyes, said, “Go tell Brother George, ‘THUS SAITH THE LORD. He’ll dig the grave of those preachers and things that’s laughing at him.’”
E-140 [Fratele Branham începe să fredoneze, Jos Din Gloria Lui – ¬Ed.] Acum este timpul ca El să-şi arate harul Lui. O mamă aduce un copilaş aici, cu leucemie, cancer în cursul sângelui lui. Acel rău la un bebeluş? Dumnezeu aude cum glasul meu vorbeşte cuvântul, şi va fi aşa.
Căci, Doamne, Tu ai zis, "Spuneţi acestui munte, 'Mută-te.' Nu vă îndoiţi. Aceasta va fi."
În Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu condamn acest drac numit leucemie. Boala trupului acestui copil, ea îl va părăsi. Aceasta trebuie să-l părăsească. În Numele lui Isus Cristos, să fie aşa.
Strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-138 It was that Immanuel. It was that same One, about the little animals, the other day in the woods. It was the same One, about Margie Morgan sitting there, all the rest. It was the same One who borrowed the mental faculity, the senses of the body, to present Himself to the world today, through you, while the evening Lights are shining. God be merciful, friend.
E-141 Cât Îl iubesc eu! Eu doar nu-L pot lăsa să plece. Eu vreau să, întocmai ca Iacob, să mă ţin de El.
... Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
"Acesta va fi un semn."
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-139 I’m taking so much of your time. Let’s try it. Give us the chord, “O how I love Him!” How many know it?
O how I love Him! How I adore Him!
My life, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
[Brother Branham begins humming Down From His Glory—Ed.]
How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-142 Nu este El minunat? Nu simţiţi doar că v-aţi închina Lui? Doar în Duhul, doar închinaţi-vă Lui. [Fratele Branham începe să fredoneze, Jos Din Gloria Lui – Ed.] Doar uitaţi de voi acum. Nu fiţi ruşinaţi. Duhul Sfânt este aici. Acela-i Duhul Sfânt. Doar cu blândeţe, în felul vostru.
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
Ia te uită.
Ce bunăvoinţă, aducându-ne răscumpărare; ("Acesta va fi un semn.")
Când în toiul nopţii, nici o speranţă slabă în vedere;
Dumnezeu, scump, gingaş, Şi-a lăsat splendoarea, (Gândiţi-vă la ce a făcut El!)
Aplecându-se să implore, să câştige şi să-mi salveze sufletul.
E-140 [Brother Branham begins humming Down From His Glory—Ed.] Now is the time for Him to show His grace. A mother brings a little baby here, with leukemia, cancer in his blood stream. That evil to a baby?
God, here is my voice; speak the Word, and it shall be so.
For, Lord, You’ve said, “Say to this mountain, ‘Be moved.’ Don’t doubt. It shall be.”
In the Name of Jesus Christ, the Son of God, I condemn this devil called leukemia. The disease of this child’s body, it shall leave. It must leave it. In the Name of Jesus Christ, may it be so.
My sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-143 Să ne ridicăm mâinile când o cântăm.
O cât Îl iubesc! Cât Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-141 How I love Him! I just can’t let It go. I want to, just like Jacob, hold onto It.
…adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
“This shall be a sign.”
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-144 Doamne, noi niciodată nu vom fi în stare să înţelegem bogăţiile, plinătatea Duhului Tău, până când Îl vedem în ziua aceea când El va veni. Noi putem fi adormiţi în ţărână. Eu poate trebuie să mă întorc înapoi în ţărâna originală, dar aceea nu mă va îngrijora nici un pic. "Eu ştiu că El mă va chema, şi eu voi răspunde. Şi atunci Îl voi vedea aşa cum este El. Acest trup coruptibil va fi schimbat şi făcut după Propriul Lui trup glorios, prin care El este în stare să-Şi supună toate lucrurile."
E-142 Isn’t He wonderful? Don’t you just feel like worshiping Him? Just in the Spirit, just worship Him. [Brother Branham begins humming, Down From His Glory—Ed.] Just forget yourself now. Don’t be ashamed. The Holy Spirit is here. That’s the Holy Spirit. Just meekly, in your own way.
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
There you are.
What condescension, bringing us redemption; (“It shall be a sign.”)
When in the dead of night, not one faint hope in sight;
God, precious, tender, laid aside His splendor, (Think of what He did!)
Stooping to woo, to win and save my soul.
E-145 Eu Îţi voi fi totdeauna recunoscător pentru darul lui Cristos de Crăciun în inima mea, să ştiu că este acelaşi Cristos, deoarece El face acelaşi lucru. El mă face să simt şi să acţionez aşa cum a făcut El la început, cu slujitorii Săi.
E-143 Let’s raise our hands when we sing it.
O how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-146 Eu sunt mulţumitor pentru o Biserică universală, triumfă, deja predestinată, şi chemată, şi pecetluită, şi rânduită la Trupul acela. Eu îi găsesc în Asia, Africa, Roma, peste tot, Indiana, prin state, Africa. Peste tot în jurul lumii, eu găsesc acea Biserică triumfă, care ştie că Tu ai venit în trup. Şi Tu ai zis că, "Fiecare duh..." În Biblia Ta, Tu ai zis, "Fiecare duh care nu mărturiseşte aceasta, este duhul greşit, anticristul. Fiecare duh care nu mărturiseşte acelaşi lucru, căci Cristos a venit în trupul nostru, este spiritul lui anticrist."
E-144 Lord, we’ll never be able to understand the riches, the fullness of Your Spirit, until we see Him at that day when He shall come. We may be sleeping in the dust. I may have to turn back to the original dust, but that will not worry me one bit. “I know that He’ll call, and I’ll answer. And then I shall see Him as He is. This corruptible body will be changed and made like unto His Own glorious body, whereby He is able to subdue all things unto Himself.”
E-147 Tată, Dumnezeu, ajută-mă să-să scutur acei tăciuni acolo afară. Eu îi pot vedea, Doamne, acolo afară. Văd leproşii la porţi, priveşte acolo în India, la Taj, la poartă, săracii aceia târându-se pe pământ, fără picioare. Văd pe sărmanii aceia băieţi mici negrii acolo în Africa, mânuţele lor întinse în sus. O Dumnezeule, trimite-mă, Doamne. Lasă ca Îngerul să vină cu un cărbune de Foc, să ardă în sufletul meu, Doamne, şi să ia toată zgura şi trândăvia afară, ca eu să pot merge ca un-un cărbune aprins al lui Dumnezeu, să-i smulg din foc pe acei care sunt în întunecime mare.
E-145 I will ever be grateful to You for the Christmas gift of Christ in my heart, to know that it’s the same Christ, because He does the same thing. He makes me feel and act like He did at the beginning, to His servant.
E-148 Binecuvântează bisericuţa mea, Doamne. Oh, eu pot vedea urma de rumeguş pe aici jos, şi văd oamenii scumpi. Oameni conducând pe aici în maşinile lor, râzând de ei, deoarece ei şi¬au ridicat mâinile, lăudând pe Dumnezeu. Dar într-o zi Isus va veni, şi toate lucrurile se vor îndrepta. Noi nu vom fi daţi de ruşine, Doamne. Ne vom uni cu Pavel din vechime, şi zicem, "Nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Isus Cristos, căci Ea este Puterea lui Dumnezeu spre salvare, spre Viaţă Eternă, la fiecare care crede." Ajută-ne să trăim în felul acela, Tată. Noi ne închinăm Ţie acum în Duhul, în locurile Cereşti. Noi ţţi mulţumim pentru această cercetare în dimineaţa aceasta. În Numele lui Isus. Amin.
E-146 I’m thankful for a Church universal, triumph, already predestinated, and called, and sealed, and ordained to that Body. I find them in Asia, Africa, Rome, everywhere, Indiana, through the state, Africa. Everywhere around the world, I find that Church triumph, who knows that You have come in the flesh. And You said that, “Every spirit…” In Your Bible, You said, “Every spirit that does not confess this, is the wrong spirit, the antichrist. Every spirit that doesn’t witness this same thing, that Christ has come in our flesh, is the antichrist spirit.”
E-149 Doar încă odată, vreţi voi?
O cât Îl iubesc! Cât Îl...
Domnul Isus... ? ... în Numele lui Isus.
Al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-147 Father, God, help me to—to jerk those firebrands out yonder. I can see them, Lord, out yonder. See the lepers at the gates, look at India yonder, at the Taj, at the gate, them poor things crawling on the ground, no feet. See them poor little black boys yonder in Africa, their little hands reaching up. O God, send me, Lord. Let the Angel come with a coal of Fire, burn into my soul, Lord, and take all the dross and sluggishness out, that I might go as a—a firebrand of God, to pluck from the fire those who are in gross darkness.
E-150 Doar vreau mai mult din El, tu nu, Doe? [Delores zice, "Da." – Ed.] Aceea este sora mea, sora mea în trup. "Oh cum..." Nora mea. Ei vor mai mult din Dumnezeu. Fratele Grimsley vine, vrea mai mult din Dumnezeu. "Al meu totul..." Asta este. Fratele Woods, vine. Fratele Collins, predicator Metodist; soţia lui, alţii. "... devenit Salvatorul meu." Acestea sunt faptele Duhului Sfânt chemând El însuşi. "... locuieşte în El."
O cât Îl iubesc...
Doar exprimaţi-o în felul vostru propriu acum.
Cât Îl ador!
Respiraţia mea, srălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-148 Bless my little church, Lord. Oh, I can see the little sawdust trail down through here, and see the precious people. People driving by in their cars, laughing at them, because they got their hands up, praising God. But someday Jesus will come, and all things will be made right. We won’t be ashamed, Lord. We’ll join with Paul of old, and say, “I’m not ashamed of the Gospel of Jesus Christ, for It’s the Power of God to salvation, to Eternal Life, to everyone that believes.” Help us to live that way, Father. We’re worshiping You now in the Spirit, in Heavenly places. We thank You for this visitation this morning. In Jesus’ Name. Amen.
E-151 Doamne, Doamne, aici sunt ei, oile păşunii Tale. Hrăneşte¬le, Doamne, din Duhul Tău. Ei se predau Ţie, Doamne. Ei îşi consacră vieţile Ţie. Ei au stat pentru că lor nu le este ruşine de Evanghelia lui Isus Cristos. Noi ştim că Tu eşti aici, marele Stâlp de Foc, Cristos, Duhul Sfânt.
... Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-149 Just once more, will you?
O how I love Him! How I…
Lord Jesus,…?…in Jesus’ Name.
…my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-152 [Fratele Branham începe să fredoneze, Jos Din Gloria Lui – Ed.] Doar vorbiţi în cuvintele voastre proprii acum. Acela-i Duhul Sfânt care v-a adus aici. Doar spuneţi-I că-L iubiţi. Acelaşi Duh Sfânt care i-a ridicat la Cincizecime, voi staţi aici strigând, plângând, bucurându-vă.
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Fără şovăire, carne şi sânge substanţa Lui, (un prunc în ea)
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
El a luat forma de om, a descoperit planul ascuns.
O ce glorioasă taină, Jertfa Calvarului,
Şi acum eu ştiu că Tu eşti acel măreţ "EU SUNT."
O cât Îl... O Dumnezeule! Cât Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-150 Just want more of Him, don’t you, Doe? [Delores says, “Yes.”—Ed.] That’s my sister, my sister in flesh. “O how…” My daughter-in-law. They want more of God. Brother Grimsley coming, wanting more of God. “My all…” That’s it. Brother Wood, coming. Brother Collins, Methodist preacher; his wife, others. “…became my Saviour.” This is the works of the Holy Spirit calling, Himself. “… dwelleth in Him.”
O how I love…
Just express it in your own way now.
How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-153 O acea dragoste care nu mă lasă să plec, dragoste care îmi strânge inima dincolo de orice, dulceaţa Prezenţei Duhului Sfânt; în timp ce biserica Lui stă în jurul altarului, adorând, privind în iesle, văzând acelaşi lucru care l-au văzut înţelepţii, Dumnezeu făcut trup.
... devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-151 Lord, Lord, here they are, the sheep of Your pasture. Feed them, Lord, on Thy Spirit. They are giving theirselves to You, Lord. They are consecrating their lives to Thee. They stood because they’re not ashamed of the Gospel of Jesus Christ. We know that You’re here, the great Pillar of Fire, the Christ, the Holy Ghost.
…-dore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-154 Dacă există ceva rău în viaţa voastră, mărturisiţi-o acum în Prezenţa Duhului Sfânt, un timp în tăcere. Priviţi în inima voastră, vedeţi dacă există o iesle acolo care poate rezista criticarea, pe mărturisirea voastră că El este Dumnezeu.
Toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-152 [Brother Branham begins humming Down From His Glory—Ed.] Just speak in your own words now. That’s the Holy Spirit that brought you here. Just tell Him you love Him. Same Holy Spirit that raised them up on Pentecost, you stand here crying, weeping, rejoicing.
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
Without reluctance, flesh and blood His substance, (a little baby in her)
He took the form of man, revealed the hidden plan.
O glorious mystery, Sacrifice of Calvary,
And now I know Thou art that great “I AM.”
O how I…O God! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-155 Cu capetele voastre aplecate acum, doar oferiţi o rugăciune, înşivă. Acesta este Duhul Sfânt. Nu puteţi simţi blândeţea şi bunătatea Duhului lui Dumnezeu, dulceaţa, Vieţii veşnice?
E-153 O love that won’t let me go, love that grips my heart beyond anything, the sweetness of the Presence of the Holy Spirit; while His church is standing around the altar, adoring, looking into the manger, seeing the same thing the wise men saw, God made flesh.
…became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-156 "Unde sunt limbi, ele vor înceta. Unde există profeţie, se va slăbi. Unde este cunoştinţă, ea se va slăbi. Dar când dragostea vine, ea rămâne veşnic." "Dragostea este îndelung răbdătoare. Ea nu se laudă. Ea nu se îngâmfă. Nu se poartă rău, necuvincios. Dar Ea ne smereşte, ne face dulci, pune dulceaţa în sufletul vostru."
E-154 If there’s anything wrong in your life, confess it now in the Presence of the Holy Spirit, while quietly. Look into your heart, see if there’s a manger there that can stand the criticism, on your confession that He is God.
All God’s fullness dwelleth in Him.
E-157 Să ne rugăm acum, fiecare în felul vostru propriu, mulţumind lui Dumnezeu pentru ce a făcut El.
E-155 With your heads bowed now, just offer a prayer, yourself. This is the Holy Spirit. Can’t you feel the meekness and gentleness of the Spirit of God, sweetness, lasting Life?
E-158 O Doamne, în dulceaţa acestei cântări, exprimând prin clape, nu un sunet nesigur, ci un sunet care înseamnă, pentru noi, Cine este Dumnezeul nostru, aşa cum l-a exprimat Cuvântul. Acum muzica îl exprimă. Acum inimile noastre îl exprimă, Doamne, atitudinile noastre către Tine. Noi venim înainte. Ei stau în picioare. Ei Te iubesc. Împreună, Doamne, noi stăm ca oile Tale, oile păşunii Tale. Noi iubim această Hrană, Ea este bună pentru sufletele noastre. Şi noi ştim că Dumnezeu locuieşte cu noi. Şi noi ştim că Dumnezeu s-a revărsat în Cristos, şi Cristos s-a revărsat în Biserică.
E-156 “Where there are tongues, they shall cease. Where there is prophecy, it shall fail. Where there is knowledge, it shall fail. But when love is come, it endureth for ever.” “Love suffers long. It vaunteth not itself. It is not puffed up. It doesn’t misbehave itself, unseemingly. But It humbles us, sweetens us, puts in the sweetness in your soul.”
E-159 Şi aici stăm noi astăzi, când tot felul de religii, şi tot felul de culte şi faze, tot felul de credinţe, dar totuşi Cuvântul vorbeşte pentru Sine, Dumnezeu manifestat. Super semnul că Dumnezeu încă este manifestat în trupul poporului Său, făcând aceleaşi semne şi minuni, arătându-se într-o formă de Nor, un Stâlp, locuind printre noi, discernând inimile noastre, prezicându-ne lucruri care vin, vindecând boala noastră, făcându-ne aşa de legaţi de Cer încât ne ieşim din fire. Încât, noi facem lucruri neobişnuite, faţă de copiii lumii; cum stau ei alături şi râd, şi gândesc că noi suntem nebuni, tot aşa cum au făcut ei la Cincizecime, zicând, "Nu sunt toţi aceştia beţi?"
Dar cât Îl iubesc eu! Cât Îl ador!
Respiraţia mea, strălucirea soarelui meu, al meu totul în toţi!
Marele Creator a devenit Salvatorul meu,
Şi toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El.
E-157 Let’s pray now, each one in your own way, thanking God for what He’s done.
E-160 Vă ridicaţi mâinile acum să făgăduiţi credinţa voastră în Dumnezeu, juruinţele voastre către Dumnezeu, loialitatea şi credincioşia voastră către Dumnezeu, biserica toată?
E-158 O Lord, in the sweetness of this song, expressing by the keys, not an uncertain sound, but a sound that means, to us, Who our God is, as the Word has expressed it. Now the music expresses it. Now our hearts express it, Lord, our attitudes toward You. We come forward. They stand to their feet. They love You. Together, Lord, we stand as Your sheep, the sheep of Your pasture. We love this Food, It’s good for our souls. And we know that God lives with us. We know that God was emptied into Christ, and Christ was emptied into the Church.
E-161 Noi ştim, Doamne, să ne prezentăm Ţie, după această binecuvântare a manifestării Prezenţei Tale, ştim că Dumnezeu încă este manifestat în trupul nostru. El a devenit ţărâna noastră, El a devenit materialul nostru; El a traversat Însuşi de la Dumnezeu să devină om, ca omul să poată trăi în El. Şi noi Te-am simţit în această dimineaţă, în duhurile noastre. Noi vedem lucrările Tale şi manifestările Tale. Noi Te iubim. Noi ne făgăduim din nou Ţie: să Te onorăm, să Te iubim, şi să facem tot ce ştim cum să facem, care va fi plăcut, să trăim vieţi care vor fi ca Creştini, care nu vor aduce ocară, ci vor fi o binecuvântare pentru Numele Tău mare şi Sfânt. Aceasta noi facem, Doamne, ca copii ai Tăi, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-159 And here we stand today, when all kinds of religions, and all kinds of—of denominations and phases, all kinds of beliefs, but yet the Word speaking for Itself, God manifested. The super sign that God is still manifested in the flesh of His people, doing the same signs and wonders, appearing in a form of a Cloud, a Pillar, dwelling among us, discerning our hearts, foretelling us things to come, healing our sickness, making us so Heaven bound that we become beside ourself. Till, we do things strange, to the children of the world; how they stand by and laugh, and think that we are crazy, just as they did at Pentecost, saying, “Are not all these drunk?”
But how I love Him! How I adore Him!
My breath, my sunshine, my all in all!
The great Creator became my Saviour,
And all God’s fullness dwelleth in Him.
E-162 Aş vrea să vă întreb ceva înainte de a vă ocupa locul. Aţi mai simţit cândva un astfel de lucru dulce? Dulceaţa Duhului Sfânt! Nimeni să nu zică un cuvânt; doar automat ridicându¬se, venind înainte. Slava lui Dumnezeu! Vedeţi?
E-160 Do you raise your hands now to pledge your faith in God, your vows to God, your loyalty and trueness to God, the church over?
E-163 Eu m-am rugat şi am studiat, două zile, asupra acesteia. Mai mult decât atât. De duminica trecută, sau ultima, da, duminică.
E-161 We now, Lord, present ourself to You, after this blessing of manifestation of Your Presence, know that God is still manifested in our flesh. He became our dust, He became our stock; He crossed Himself from God to become man, that man might live in Him. And we feeled You this morning, in our spirits. We see Your works and Your manifestations. We love You. We pledge ourselves anew to You: to honor You, to love You, and to do everything that we know how to do, that would be pleasing, to live lives that would be like Christians, that would bring no reproach, but would be a blessing to Your great Holy Name. This we do, Lord, as Your children, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-164 Cum că acel Super semn, cum Dumnezeu a zis, "Eu le voi da un semn. Eu voi fi în trupul lor. Eu voi fi ca ei; ei vor fi ca Mine." El a zis că Îngerii se uită acolo. Sau a zis... Îngerii au zis păstorilor, "Priviţi în iesle, voi veţi vedea ce vreau Eu să spun." Acel semn nu era doar pentru Îngeri. El nu era numai pentru păstori. El este pentru lume, să vadă şi să creadă că Dumnezeu locuieşte în carne.
E-162 I want to ask you something before you take your seat. Did you ever feel such a sweet thing? The sweetness of the Holy Spirit! Nobody to say a word; just automatically rising, coming forward. The glory of God! See?
E-165 Şi prin jertfa aceea de carne, El a sfinţit carnea noastră, ca El să poată locui în noi. Dumnezeu în voi. Cristos în voi. "Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii." Nu uitaţi aceasta. Ţineţi-o în inimile voastre.
E-163 I’ve been praying and studying, two days, on this. More than that. Since last Sunday, or last, yeah, Sunday.
E-166 Eu am primit ceva cadouri foarte frumoase de Crăciun, un aparat de film, şi multe alte lucruri, arme şi lucruri, căci oamenii mă iubesc, ei îmi dau. Ce mult apreciez eu asta!
E-164 How that that Super sign, how God said, “I’ll give them a sign. I’ll be in their flesh. I’ll be like them; they’ll be like Me.” He said the Angels look over. Or said…The Angels said to the shepherds, “Look into the manger, you’ll see what I mean.” That sign wasn’t just for Angels. It wasn’t just for shepherds. It’s for the world, to see and believe that God dwells in flesh.
E-167 Dar, oh, această, această Viaţă Eternă, asigurarea binecuvântată căci Cristos locuieşte în noi, că plinătatea Lui locuieşte în noi, ne face să ne ridicăm şi să ne comportăm diferit. Deoarece, voi, când voi faceţi asta, voi deveniţi un fugar faţă de lucrurile lumii. Voi deveniţi un pelerin. Voi vă socotiţi morţi faţă de lucrurile lumii, şi vii într-o viaţă nouă. Acum tu eşti un străin în lume. Tu eşti un străin deoarece ai mărturisit clar, prin acţiunea ta, că, "Există o Cetate al Cărui Ziditor şi Făcător este Dumnezeu." Vedeţi? Şi ţie nu-ţi mai pasă de aceste lucruri ale lumii, ci noi suntem oameni îndreptaţi spre Cer căutând Cetatea aceea a Cărui Ziditor şi Făcător... a lui Dumnezeu. Noi suntem Sămânţa lui Abraham deoarece noi am crezut în Domnul Isus Cristos, şi am murit faţă de lucrurile lumii, şi am fost înviaţi din nou în învierea asemănării Lui; să umblăm cum a umblat Abraham, căutând o Cetate care vine, luând Cuvântul lui Dumnezeu, numind orice altceva contrar, să primim îngeri în casa noastră, aşa cum a făcut Abraham, mesagerii lui Dumnezeu, care au adus mesajul. Oh, ce timp! Dovedind că noi nu mai vrem din lume. Noi îl vrem pe El, şi numai pe El. El este Salvatorul nostru.
E-165 And through the offering of that flesh, He sanctified our flesh, that He might dwell within us. God in you. Christ in you. “Lo, I am with you always, even to the end of the world.” Don’t forget this. Keep it in your hearts.
E-168 Aşa cum călătoriţi din această clădire în dimineaţa aceasta, luaţi-L cu voi. Niciodată nu-L lăsaţi să plece. Fiţi dulci în sufletul vostru, toate zilele vieţii voastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum aşa cum mergeţi la scaunele voastre, şi copiii au cadourile lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-166 I received some mighty fine Christmas presents, a movie camera, and many other things, guns and things, that people love me, they give me. How I appreciate that!
E-169 Este să se facă rugăciune? Ajută-i să vină aici, soră. Urmează să ne rugăm.
Domnul Dumnezeu fie milostiv cu acest frate! Să iei duhul de beţie din el, Doamne. Fie ca el să fie beat de Vinul nou al lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-167 But, oh, this, this Eternal Life, the blessed assurance that Christ lives in us, that His fullness dwells within us, makes us rise and act different. Because, you, when you do that, you become a fugitive to the things of the world. You become a pilgrim. You reckon yourself dead to the things of the world, and alive in a new life. Now you’re an alien in the world. You’re an alien because you’ve professed plainly, by your action, that, “There is a City Whose Builder and Maker is God.” See? And you no longer care for these things of the world, but we’re a Heaven-bound people looking for that City Whose Builder and Maker…of God. We are Abraham’s Seed because we have believed on the Lord Jesus Christ, and have died to the things of the world, and have been raised again in the resurrection of His likeness; to walk as Abraham did, seeking a City to come, taking God’s Word, calling everything else contrary, to entertain angels in our home, like Abraham did, the messengers of God, that brought the message. Oh, what a time! Professing that we don’t want no more of the world. We want Him, and Him alone. He is our Saviour.
E-170 Nu este aceasta doar Ceresc? Câţi simt asta, doar această, doar o dulceaţă? Nimeni nu ştie ce să zică. Eu nu ştiu nimic ce să spun. Eu sunt doar-eu sunt... Eu nu am cuvinte. Eu-eu nu ştiu ce să zic. Doar Duhul Lui doar se mişcă înăuntru, vedeţi.
E-168 As you journey from this building this morning, take Him with you. Never let It leave. Be sweet in your soul, all the days of your life. God bless you now as you go to your seats, and the children has their presents. God bless you.
E-171 Ce este aceasta? Voi deveniţi miei, şi Porumbelul este aici să vă conducă la Hrana mieilor, Hrana oilor. Aceasta este Hrana oilor, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Duhurile noastre trăiesc din Aceea.
E-169 Is it to be prayed over? Help them through here, sister. Going to pray through.
The Lord God be merciful to this brother. Take the drunken spirit off of him, Lord. May he be drunk on new Wine of God. In the Name of Jesus Christ. Amen.
E-172 Eu cred că îl voi vedea pe prietenul meu bun, Avocat Robertson, dacă vei aştepta doar suficient de mult la clădire până pot să-mi schimb hainele, să vin înapoi, căci sunt transpirat.
E-170 Isn’t this just Heavenly? How many feels that, just this, just a sweetness? Nobody knows what to say. I don’t know nothing to say. I’m just—I’m…I’m lacking for words. I—I don’t know what to say. Just His Spirit just move in, see.
E-173 Fratele Neville va prelua serviciul acum, pentru-pentru darurile pentru copii. Domnul să vă binecuvânteze.
E-171 What is it? You are becoming lambs, and the Dove is here to lead you to lamb’s Food, sheep Food. This is sheep Food, “Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceeds from the mouth of God.” Our spirits live on That.
E-174 Întotdeauna cântaţi Jos Din Gloria Lui. Când faceţi asta, amintiţi-vă ce credem noi în El, "Toată plinătatea lui Dumnezeu locuieşte în El." Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Neville.
E-172 I think now I’m to see my good friend, Attorney Robinson, if you’ll just wait at the building long enough till I can change my clothes, get back, ’cause I’m sweaty.
E-175 [Fratele Neville vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Da, dacă vrei ca eu să o fac. ["Da."]
E-173 Brother Neville will take the service over now, for the—for the gifts for the children. The Lord bless you.
E-176 Fratele Neville mi-a cerut dacă aş veni înapoi deseară, iarăşi, să predic deseară din nou. Nu-mi place Asă iau serviciul lui. Dar eu sunt aici, pentru aceasta sunt eu aici. În ordine, eu voi fi înapoi deseară, cu voia Domnului, să vorbesc la serviciu.
E-174 Always sing Down From His Glory. When you do that, remember what we believe in Him, “All God’s fullness dwelleth in Him.” God bless you, Brother Neville.
Up