Şi De La Acel Timp

And From That Time
Data: 59-1231 | Durată: 53 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Sigur este bine să fiu înapoi şi să-l aud pe fratele, păstor, dând mărturia despre harul lui Dumnezeu, cu fetiţa lui. Asta-i chiar ca Domnul Isus, să facă astfel de lucruri. Este cu siguranţă.
E-1 Sure good to be back and hear the brother, pastor, give the testimony of the grace of God, with his little girl. That’s just like the Lord Jesus, to do things like that. Certainly is.
E-2 Acum, suntem foarte fericiţi, în seara aceasta, să avem cu noi, unul din musafirii noştri aici la, aşa cum îl numim noi, serviciul de rugăciune din noaptea de Anul Nou, un bun prieten de-al meu, Fratele Ernie Fandler, unul din convertiţii la Domnul Isus Cristos, un trofeu al harului. Casa lui de origine în Elveţia, este de unde a venit el. Şi eu cred, şi un frate cu el acolo, care ei locuiesc în Shawano acum, un German de origine, un Frate Waters. Suntem fericiţi să-i avem cu noi în această seară.
E-2 Now, we are very happy, tonight, to have with us, one of our guests here at the, as we call it, the prayer service on New Year’s night, a good friend of mine, Brother Ernie Fandler, one of the converts to the Lord Jesus Christ, a trophy of grace. Originating his home in Switzerland, is where he came from. And I believe, a brother with him there, which they’re living in Shawano now, a German by descent, a Brother Waters. We’re happy to have them with us tonight.
E-3 Apoi noi avem, de asemenea, cu noi în seara aceasta, un-un frate preţios de credinţă, Africa de Sud, Fratele David duPlessis. Suntem fericiţi să-l avem şi pe el, cu noi. Şi noi suntem, eu şi cu David, suntem-suntem în anticipare, ne rugăm, în Domnul, să ne dea ceva lucrare mare împreună, acest an care vine, în Africa şi diferite părţi ale lumii. Fratele David este aici acum să o discutăm, şi să ne rugăm privitor cu aceasta, de acum şi până Luni, să decidem doar când şi unde, în la-la Africa, şi să mergem în diferite părţi ale lumii. După cum, Fratele David a avut o slujbă foarte remarcabilă cu Convenţia Penticostală Mondială, şi de asemenea este bine cunoscut cu mulţi lideri mari religioşi prin lumea întreagă. Şi a fost foarte influent în a convinge şi a cauza, atât de departe cât ne aflăm noi acum, să ajute să aducă împreună Trupul lui Isus Cristos, din toate denominaţiunile de credinţă. Indiferent de ce (ei) ce biserică au, sau ce (ei) cu ce etichetă sunt etichetaţi. Este aceea, Biserica, pentru Care a murit Cristos.
E-3 Then we have, also, with us tonight, a—a precious brother of the faith, South Africa, Brother David duPlessis. We’re happy to have him with us, too. And we’re…David and I are—are anticipating, or praying, and the Lord give us some great work together, this coming year, into Africa and different parts of the world. Brother David is here now to talk it over, and pray over with it, between now and Monday, to decide just when and where, in to—to Africa, and different parts of the world to go. As, Brother David has had a very prominent office with the Pentecostal World Convention, and also is well-known with many great religious leaders throughout the entire world. And has been very influential in persuading and causing, as far along as we are now, to help bring the Body of Jesus Christ together, of all denominations of faith. Regardless of what the (they) church they have, or what (they) brand they’re branded. It’s that, the Church, Who Christ died for.
E-4 Şi eu de multe ori m-am gândit la asta. Obişnuiam să ajut la strângerea vitelor, de multe ori, afară în Vest. Ne duceam sus, Frate David, şi şedeam acolo afară unde mânau vitele prin gardul de deviere, sus în munţi, pentru a le hrăni pe... să le lase să pască pe păşuni, ale... ale pădurii. În timp ce, pajiştile creşteau în vale, pajişti sălbatice. Apoi ei coseau pajiştile, şi hrăneau vitele prin timpul-prin timpul de iarnă, când erau prea multe viscole, sus în munţi.
E-4 And I’ve often thought of that. Used to help round up the cattle, many times, out West. We’d go up, Brother David, and sit out there where they drove the cattle up through the drift fence, up into the mountains, to feed them on the…let them graze on the pastures, the…of the forest. While, the meadows was growing in the bottom, wild meadows. Then they cut the meadows, and feed the cattle out through the—through the winter time, when they was too blizzard, up in the mountains.
E-5 Şi obişnuiam să stau în şa acolo şi să privesc la fermier aducând pe acolo acele vite; şi fiecare fermă, în vale, care putea strânge o tonă de fân. Dacă puteau strânge cinzeci de tone de fân, aceea însemna că puteau pune cinzeci de vite. Dacă puteau strânge o mie de tone de fân, puteau lăsa să treacă o mie de capete de vite. Fiecare om, purta un însemn pe vacile lui. Ei se uitau la însemne, desigur, fermele diferite, astfel ca ei să nu le amestece. Şi apoi când...
E-5 And used to sit there on the saddle and watch the ranger bringing those cattle through; and each ranch, in the bottom, that could raise a ton of hay. If they could raise fifty ton of hay, that meant they could put fifty cattle. If they could raise a thousand ton of hay, a thousand head of cattle could go through. Each man, carrying a brand on his cows. They watched the brands, of course, the different ranches, so they wouldn’t get them mixed up. And then when the…
E-6 Pădurarul, nu era atât de interesat de ce tip de însemne trecea, pentru că acolo erau tot felul de însemne. Dar acolo era un singur lucru care el trebuia într-adevăr să-l verifice, acela era eticheta de sânge. Trebuiau să fie Hereford înregistrate, sau nu puteau să treacă prin poartă. Le întorceau înapoi. Vedeţi?
E-6 The ranger, he wasn’t so interested in what kind of brands was going through, because there was all kinds of brands. But there’s one thing that he really had to check, that was the blood tag. They had to be registered Hereford, or they couldn’t get through the gate. They turn them back. See?
E-7 Şi cred că acela-i felul cum va fi la Judecată. Nu va fi după ce fel de însemn purtăm, ci dacă eticheta de Sânge este acolo. Acela¬i lucrul care va-care va conta, eticheta de Sânge.
Şi sunt foarte fericit să îl avem pe Fratele David cu noi.
E-7 And I think that’s the way it’ll be at the Judgment. It’ll not be what kind of brand we’re wearing, but if the Blood tag is there. That’s the thing that’ll—that’ll count, the Blood tag.
And I’m very happy to have Brother David with us.
E-8 Şi văd că Fratele Estle Beeler era aici doar cu un moment în urmă. L-am văzut ridicându-se acolo în spate, de pe undeva. Şi alţi slujitori de la care vrem să auzim, în seara aceasta. Şi, apoi, şi presupun că Fratele Ruddell şi ei vor intra, pentru că ei vor rămâne până la miezul nopţii.
E-8 And I see Brother Estle Beeler was here just a moment ago. I seen him raise up back there, from somewhere. And other ministers who we’re wanting to hear from, tonight. And, then, and I guess Brother Ruddell and them will be coming in, ’cause they’re going to stay till midnight.
E-9 Oricum, Fratele David nu poate sta până la miezul nopţii. Este un om foarte solicitat, peste tot. Şi de îndată ce Fratele Rodgers a auzit că el era aici, păi, el va trimite şi îl va avea acolo la ora zece. Astfel asta înseamnă că va pleca de aici, destul de curând, ca să ajungă departe acolo în Louisville sud.
E-9 However, Brother David can’t stay till midnight. He’s very wanted man, everywhere. And as soon as Brother Rodgers heard that he was over here, why, he’s going to send and have him over there at ten. So that means he’ll be leaving here, pretty short, to get way out there in south Louisville.
E-10 Şi m-am gândit că ar fi frumos, dacă va fi în regulă cu Fratele David, dacă-dacă l-am avea să vină sus şi să vorbească ce are pe inimă, să predice pentru noi, să facă orice îi pune Domnul. La toţi ne-ar place să îl auzim pe Fratele David duPlessis, din Africa de Sud.
E-10 And I thought it would be nice, if it would be all right with Brother David, if—if we’d have him to come up and speak what’s on his heart, preach for us, do whatever the Lord lays. We’d all like to hear Brother David duPlessis, from South Africa.
E-11 Daţi-mi voie să spun asta. Că, atunci când am fost în, acolo în Africa, în campania mea mare care Domnul ne-a dat-o acolo, fratele lui a fost traducătorul meu, Fratele Justus. Cred că numele lui este Fratele Justus. Şi într-adevăr o familie de oameni buni, sunt aceşti fraţi duPlessis. Cred că acolo sunt... presupun că ei toţi sunt slujitori, din câte ştiu eu, şi poate şi tatăl, de asemenea, care a fost un slujitor. Şi ei sunt dintr-o familie de oameni buni. Şi Fratele David duce un nume important printre toate bisericile şi denominaţiunile în jurul lumii.
E-11 Let me say this. That, when I was in, over in Africa, in my great campaign the Lord gave us over there, his brother was my interpreter, Brother Justus. I believe his name is Brother Justus. And a real fine family of people, are these duPlessis brothers. I think there’s…I guess they’re all ministers, as far as I know, and maybe father, too, that was a minister. And they’re from a fine family of people. And Brother David packs a great name amongst all the churches and denominations around the world.
E-12 Şi Frate David, mi-ar place ca tu să vi sus acum şi să vorbeşti pentru noi, sau orice ţi-a pus Dumnezeu pe inimă să spui. Vino drept sus. Şi sunt foarte fericit să prezint bisericii mele, în seara aceasta. Acesta este Fratele Orman Neville, păstorul nostru. Şi bisericii, acesta este unul dintre prietenii mei preţioşi, şi¬şi camarazi războinici în slujba lui Dumnezeu, Fratele David duPlessis din Africa de Sud. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate David.
E-12 And Brother David, I’d like for you to come up now and speak for us, or whatever God has put on your heart to say. Come right up. And I’m very happy to introduce to my church, tonight. This is Brother Orman Neville, our pastor. And to the church, this is one of my precious friends, and—and fellow warriors in the service of God, Brother David duPlessis of South Africa. God bless you, Brother David.
E-13 [Fratele David duPlessis vorbeşte. Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... a vorbi. Amin. Noi toţi am făcut. Frate David, grăbeşte-te să te întorci înapoi şi să fi cu noi din nou. Asta este foarte bine. Cu siguranţă suntem fericiţi.
E-13 [Brother David duPlessis speaks. Blank spot on tape—Ed.] …talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That’s very fine. We’re sure happy.
E-14 Fratele David a spus unele lucruri acolo, eu doar doresc să fi avut pixul meu, aş fi putut să le notez. Dar îmi voi aminti întotdeauna "nepoţi; nepoţii."
E-14 Brother David said some things there, I just wish I’d a had my pen, I could have jotted them down. But I’ll always remember “grandsons; the grandchildren.”
E-15 Bine, cu siguranţă apreciem vizita fratelui nostru. Şi el este... a fost... conectat cu Conferinţa Mondială a credincioşilor Penticostali, şi un om important în linia lucrării lui prin întreaga lume. Şi suntem fericiţi, în această seară, să îl avem pe Fratele David să vină să ne vorbească în această seară de Anul Nou. Şi puteţi vedea ce gândesc oamenii importanţi despre Domnul nostru, ce gândesc despre marele Lui slujitor.
E-15 Well, we sure appreciate the visit of our brother. And he is… was the…connected with the World Conference of Pentecostal believers, and a great man in the line of his work throughout the whole world. And we’re fortunate, tonight, to have Brother David come speak to us on this New Year’s night. And you can see what great men think about our Lord, think about His great servant.
E-16 Acum cred că, mâine, fiind Anul Nou, mai sunt câteva ore acum. Şi eu trebuie să plec devreme dimineaţa, astfel m-am gândit că voi vorbi doar puţin, dacă este în regulă cu Fratele Neville. [Fratele Neville spune, "Da. Amin." – Ed.] Fratele Beeler, şi ceilalţi slujitori de aici. Nu voi lua mult din timp. Şi mă gândesc, dacă am spune „Amin," şi plecăm acasă, ar fi un mesaj minunat. Şi am putea fi recunoscători Domnului pentru ce avem aici, în seara aceasta.
E-16 Now I believe that, tomorrow, being New Year’s, it’s just a few hours now. And I have to leave early in the morning, so I thought I’d just speak a little bit, if it’s all right with Brother Neville. [Brother Neville says, “Yes. Amen.”—Ed.] Brother Beeler, and the other ministers here. Won’t take much of the time. And I think, if we’d say “Amen,” and go home, it’d be a wonderful message. And we could be thankful to the Lord for what that we have here, tonight.
E-17 Şi acum, dar aceasta fiind seara de Anul Nou, noi doar ne întreţinem unii pe alţii, prin Împărăţia lui Dumnezeu, predicând, până ce vine Noul An. Şi eu am... m-am sculat de dimineaţă, foarte devreme, cu mult înainte de ziuă. Şi eu nu sunt aşa de tânăr ca David. Poate eu... Poate eu nu mă simt la fel de tânăr ca el. El este un... Desigur, David este cu puţin-puţin mai bătrân ca mine. Cred că este cu şapte sau opt ani mai bătrân, poate zece. Dar el cu siguranţă este o minge de foc pentru Dumnezeu, călătorind cinzeci de mii de mile anul acesta, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Pe drumul lui acum acolo să predice la Fratele Rodgers, şi mâine să fie cu ceva, altundeva, şi altundeva, şi altundeva, şi din nou înapoi aici Luni. Şi eu trebuie să mă întâlnesc cu el să facem planificări pentru un turneu mondial care urmează acum.
E-17 And now, but this being New Year’s night, we just entertain each other, by the Kingdom of God, preaching, until it comes the New Year. And I’ve got…get up in the morning, real early, way before day. And I’m not as young as David. Maybe I…Maybe I don’t feel as young as he does. He’s a…Course, David’s a little—little bit older than I am. I think he’s seven or eight years older, maybe ten. But he’s certainly a fireball for God, traveling fifty thousand miles this year, for the Kingdom of God. On his road now over to preach at Brother Rodgers, and tomorrow to be with some, somewhere else, and somewhere else, and somewhere else, and back here again Monday. And I’ve got to meet with him to make arrangements for a world-wide tour coming now.
E-18 Şi noi trebuie să fim în Africa, am înţeles în această după-masă, în Martie, acest-acest Martie care vine. Trebuie să îl întâlnesc pe Clayton Sondmore, de la Oamenii de Afaceri Creştini ai Evangheliei Depline, săptămâna asta, sau săptămâna asta care vine, în prima parte a acesteia, şi să facem planificările pentru Jamaica, Haiti. Mă duc săptămâna viitoare în Kentucky, sau jos în Georgia, avem acele adunări acolo. Vin drept înapoi şi cobor prin Kentucky, o seară aici, şi o seară acolo, cuprinzând aceste biserici. Şi vin chiar direct înapoi acasă de acolo, şi plec la-la-la Atlantic City, ca să încep din 27, până în 30, şi plec de acolo dimineaţa în 1, şi începe în-în Kingston, Jamaica, la pis-... pista de curse, în acea seară, pentru o adunare de zece zile acolo. Şi de acolo înainte, înăuntru atunci la Haiti, şi oriunde. Nu ştim unde să mergem de acolo, doar cum ne va călăuzi Domnul.
E-18 And we’re to be in Africa, I understood this afternoon, in March, this—this coming March. I’m to meet Clayton Sondmore, from the Full Gospel Christian Business Men, this week, or this coming week, first part of it, and make arrangements for Jamaica, Haiti’s. I go next week into Kentucky, or down into Georgia, have them meetings there. Come right back and come down through Kentucky, a night here, and night there, catching these churches. And come right straight back home from there, and go to—to—to Atlantic City, for begin at the 27, through the 30th, and leave there the morning of the 1st, and begin in—in Kingston, Jamaica, at the ra-…race track, that night, for a ten-days meeting there. And from there on, in then to the Haiti’s, and wherever. We don’t know where to go from there, just as the Lord will lead us.
E-19 Acum, toate acestea sunt în pregătire. Vedeţi? Eu nu am spus da. David este aici, Clayt este pe drum. Gordon, Fratele Gordon Lindsay vine, pentru America de Sud. Şi-şi restul, Oamenii De Afaceri Creştini pentru America care vorbeşte Latina. Şi a Fratelui David este pentru Elveţia, Germania, şi înainte în jos. Dar noi nu ştim încă. Continuaţi să vă rugaţi. Eu nu vreau să merg niciunde până când Dumnezeu nu îmi zice du-te, şi după câte ştiu mai bine. Deci, dacă mă simt călăuzit să merg, atunci când cobor din avion, eu... Şi nu contează care este opoziţia, eu pot spune, "Eu vin în Numele Domnului Isus."
E-19 Now, all these are in making. See? I haven’t said yes. David is here, Clayt is coming. Gordon, Brother Gordon Lindsay is coming, for South America. And—and the rest, the Christian Business Men for the Latin-speaking America. And Brother David’s is for Switzerland, Germany, on down. But we don’t know yet. You keep praying. I don’t want to go nowhere until God says go, and the best of my knowledge. Therefore, if I feel led to go, then when I get off the plane, I…And no matter what the opposition is, I can say, “I come in the Name of the Lord Jesus.”
E-20 Am fost recunoscător pentru David, prietenia pe care am avut-o împreună, pentru că omul este un om foarte important, dar el-el-el cu certitudine crede în această slujbă a Domnului. El cu certitudine crede. Şi-şi numele noastre au fost asociate împreună prin întreaga lume acum, eu şi cu Fratele David.
E-20 I was thankful for David, the friendship that we’ve had together, because the man is a very important man, but he—he—he certainly believes this ministry of the Lord. He certainly does. And—and our names has been associated together throughout the entire world now, Brother David and I.
E-21 Şi sunt atât de bucuros să am asociere cu un om ca acela. Dar, prieteni, eu apreciez asta. Dar cel mai mare lucru la care mă pot gândi cu care să fiu asociat este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, acel Unul măreţ.
E-21 And I’m so glad to have association with a man like that. But, friends, I appreciate that. But the greatest thing that I can think to be associated with is Jesus Christ, the Son of God, that great One.
E-22 Acum, Fratele Neville şi câţiva dintre ei vor vorbi în câteva momente, dar eu vreau să citesc doar ceva mic din Scriptură acum.
E-22 Now, Brother Neville and some of them will be speaking in a few moments, but I want to read just a little something out of the Scripture now.
E-23 Şi este bine, mă gândesc, în seara de Anul Nou, să vedem diferiţi predicatori, şi modul cum abordează ei un text, şi ce spun ei, şi aşa mai departe. Şi fiecare om are felul lui de a predica. Ştiţi, Dumnezeu nu ne-a făcut pe toţi la fel. El ne-a făcut diferiţi. El ne-a făcut diferenţă în statura noastră. El a făcut lumea diferită, şi munţi mari, munţii mici, câmpii, deşerturi, flori mari albe, flori albastre, şi toate felurile diferite. El doar ne face diferiţi. Asta e tot. El face roşcat, şi bruneţi, şateni, cărunţi; gras, slab, înalt, oh, şi câte şi mai câte. Vedeţi? El doar-El doar ne face diferiţi. Dumnezeu este un Dumnezeu al varietăţii. Şi mie într¬un fel îmi place asta. Vouă nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dar chiar acelaşi lucru tot timpul?Vai! Vai! Imi place asta.
E-23 And it’s good, I think, on New Year’s night, to see different preachers, and the way they approach a text, and what they say, and so forth. And each man having his own way of preaching. You know, God didn’t make us all alike. He made us different. He made us difference in our statue. He made the world different, and big mountains, the little mountains, prairies, deserts, big white flowers, blue flowers, and all different kinds. He just makes us different. That’s all. He makes red head, and black heads, brown heads, white head; fat, slim, tall, oh, whatevermore. See? He just—He just makes us different. God is a God of variety. And I kind of like that. Don’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] But just the same thing all the time? My! My! I like this.
E-24 Deci să deschidem acum în Scripturile noastre, acolo în Cartea Sfântului Matei, Evanghelia Sfântului Matei, începând cu... Şi al 4-lea verset, vreau să citesc pentru un... să citesc un text pentru noi, cu ajutorul Domnului. Sfântul Matei, capitolul 4.
Eu cred, înainte să citim, haideţi să ne rugăm.
E-24 So let us turn now in our Scriptures, over in the Book of Saint Matthew, Saint Matthew’s Gospel, beginning with the…And the 4th verse, I want to read for a…read us a text, the Lord helping us. Saint Matthew, the 4th chapter.
I believe, before we read, let’s pray.
E-25 Îndurătorule Tată Cresc, este din nou că noi ne apropiem cu inimi recunoscătoare de acest an nou. Şi ne apropiem de Tine şi Îţi aducem toate grijile noastre din trecut, şi cerem ca Tu să le pui în marea uitării, şi să nu îţi mai aminteşti de păcatele noastre împotriva noastră. Şi să putem nu doar să ne verificăm cu fiinţa noastră spirituală, dar în a noastră... fie ca noi să ne verificăm părtăşia noastră cu Tine. Şi iartă-ne de toate păcatele noastre. Şi cerem ca Duhul Tău să lucreze cu noi în această seară. Şi dacă există vreun lucru necurat cu noi, Doamne, să-l duci pe cât de departe este est-ul de vest. Aruncă-l în marea uitării, ca să nu îţi mai aminteşti de aceasta împotriva noastră, ca noi să putem intra în acest an nou, curaţi, spălaţi de Sângele Mielului, şi să fim pregătiţi.
E-25 Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year. And we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past, and ask that You’ll put them in the sea of forgetfulness, and remember our sins against us no more. And may not only we check up with our spiritual being, but in our…may we check our fellowship with Thee. And forgive us of all of our sins. And we ask that Your Spirit will deal with us tonight. And if there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west. Cast it into the sea of forgetfulness, to remember it against us no more, that we might enter into this new year, clean, washed by the Blood of the Lamb, and be ready.
E-26 Fă ca acest 1960 să fie cel mai măreţ an în care Te-am slujit vreodată. Dă-ne extrem, abundent. Toate aceste adunări care sunt în desfăşurare, Doamne, la care ne gândim cu Fratele duPlessis, şi în jurul lumii, în Asia, şi acolo în Europa, şi peste tot-peste tot în jur. Doamne, fă să fie voia Ta şi Puterea Ta care să conducă la aceste lucruri. Şi dacă noi în orice moment am păşi jos de pe calea Ta Divină rânduită, fie ca Duhul Sfânt să pună un obstacol în cale şi să ne oprească, Doamne, şi să ne întoarcă la locul corect. Acordă aceasta.
E-26 May this 1960 be the greatest year that we’ve ever served You. Give us exceedingly, abundantly. All these meetings that are in progress, Lord, that we’re thinking of with Brother duPlessis, and around the world, into the Asia, and over into Europe, and all—all around. Lord, let it be Your will and Your Power that will lead to these things. And if we should at any time be stepping off of Your Divine ordained path, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place. Grant it.
E-27 Binecuvântează această bisericuţă, Doamne. Cam, foarte aproape de treizeci de ani, cred, a fost aici acum, ca un memorial al harului lui Dumnezeu, la un popor smerit. Ne rugăm, Tată, ca Tu să-l binecuvântezi pe Fratele Neville, păstorul. Binecuvântează toată biserica. Binecuvântează-i pe administratori, diaconii, conducătorul de cântări, pianistul, şi toţi laicii, pe fiecare, învăţătorii şcolii Duminicale, şi câţi mai sunt. Doamne, fă ca noi să fim în stare să creştem anul acesta în harul lui Dumnezeu. Şi fie ca membrii noştri să crească în număr mai mare, şi-şi mai mult din harul Tău, ca, decât a fost în anii care au trecut. Acordă aceasta, Tată.
E-27 Bless this little church, Lord. About, way close to thirty years, I guess, it’s stood here now, as a memorial of the grace of God, to a humble people. We pray, Father, that You’ll bless Brother Neville, the pastor. Bless all the church. Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, every one, the Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God. And may our membership grow into greater numbers, and—and more grace of Yours, that, than this has been in the years gone by. Grant it, Father.
E-28 Acum ajută-ne aşa cum ne apropiem de acest text care ne pregătim să îl citim, Cuvântul Tău. Şi numai Tu, Doamne, poţi tălmăci şi ne rugăm fa Tu să ne acorzi aceasta, de dragul Impărăţiei lui Dumnezeu. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-28 Now help us as we approach this text that we’re fixing to read, Thy Word. And only You, Lord, can interpret and we pray that You’ll grant it to us, for the Kingdom of God’s sake. In Jesus Christ’s Name. Amen.
E-29 Am anunţat chiar acum ce am ales ca text pentru următoarele câteva momente. Se află aici în Scriptură, şi îl voi citi. Se numeşte, vreau să îl numesc astfel, "de la acel timp."
E-29 I announcing just now what I have chosen for a text for the next few moments. It’s found in the Scripture here, and I will read it. Its call, I want to call it this, “from that time.”
E-30 Nu m-am gândit, am spus seara trecută, nu am presupus că voi reuşi să vin, pentru că gâtul meu se inflamase. Şi soţia îmi spunea ieri, sau cu o zi înainte, a spus, "Atunci presupun că nu vei merge la biserică."
E-30 I didn’t think, I said the other night, I didn’t suppose I’d get to come down, because that my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday, or day before, she said, “Then I suppose you’ll not be going down to the church.”
E-31 Şi eu am spus, "Scumpo, eu nu cred. Mă doare gâtul aşa de tare şi este inflamat."
E-31 And I said, “Honey, I don’t think so. My throat is so sore and raw.”
E-32 Şi apoi, nu a trecut acea seară, când m-am aşezat şi am luat Scriptura, şi am dat de Aceasta.
E-32 And then, no more than that night, when I sit down and picked up the Scripture, I run onto This.
E-33 Fratele Sothmann a venit pe acolo. A spus, "Vei merge la biserică mâine seară?"
Am spus, "Da. Voi fi acolo."
Şi Meda s-a uitat către mine, şi a spus, "Eu nu te înţeleg."
Am spus, "nu mă aştept ca tu să înţelegi, vezi" am spus, "sau nimeni altcineva."
E-33 Brother Sothmann came by. He said, “Will you be going to church tomorrow night?”
I said, “Yeah. I’ll be there.”
E-35 Nimeni care este condus de Duhul lui Dumnezeu nu poate să fie vreodată înţeles.
E-34 And Meda looked around at me, and she said, “I don’t understand you.”
I said, “I don’t expect you to, see,” I said, “or no one else.”
E-36 Domnul nostru, ei nu L-au putut înţelege. El părea ca şi cum El vorbea într-un fel, un minut; şi în alt fel, în alt minut. Şi pe altundeva El vorbea despre altceva. Uneori era Isus care vorbea, şi alte ori era Dumnezeu care vorbea. Vedeţi? Până şi ucenicii au spus acolo, la sfârşit, au spus, "Iată, că acum Tu vorbeşti desluşit. Acum înţelegem." Vedeţi?
E-35 No one that’s lead by the Spirit of God can ever be understood.
E-37 Şi Isus a spus, "Şi voi în-... Şi acum credeţi?" Vedeţi, după aceea.
E-36 Our Lord, they could not understand Him. He looked like He talked one way, one minute; and another way, another minute. And somewhere else He was talking about something else. Sometime it was Jesus speaking, the other times it was God speaking. You see? Even the disciples said there, at last, said, “Lo, now speakest Thou plainly. Now we understand.” See?
E-38 Tu doar nu o poţi face, pentru că eşti condus de Duhul. Şi începi să faci ceva, afli că, tu vezi, tu eşti... Dumnezeu vrea să te folosească pe undeva. Trebuie să te opreşti aici şi să mergi aici, doar condus de Duhul. Ei sunt ciudaţi, oameni deosebiţi care au o viaţă care tu vrei să i-o dedici lui Dumnezeu.
E-37 And Jesus said, “Do you un-…And do you now believe?” See, after that.
E-39 Şi apoi eu întotdeauna spun asta, "Voi face asta dacă voieşte Domnul." Vedeţi? Dacă fac o promisiune cuiva, "Voi face asta dacă voieşte Domnul." Vedeţi? Şi de aceea, atunci, dacă nu este voia Domnului, eu voi fi... voi vorbi despre acest Mesaj dacă Domnul voieşte. El îmi putea da o chemare, chiar în acest Mesaj, să mă duc la California. Eu aş da tot la o parte şi aş pleca la California, cât de tare aş putea merge.
E-38 You just can’t do it, because you’re led of the Spirit. And you start doing something, you find out that you see you’re…God wants to use you somewhere. You got to stop here and go here, just led of the Spirit. They’re odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God.
E-40 Şi eu vreau să trăiesc aşa. Nu vrea să mă lege nimic. Nu vreau nimic din ceva mare sau altceva, unde valorează milioane de dolari, şi trebuie să aduni atât de mulţi bani, în fiecare zi, ca să mă lege. Vreau să fiu, unde, când Dumnezeu spune, "Eu vreau ca tu să mergi aici la aceşti oameni. Acolo sunt numai cinci. Dar du-te acolo jos, şi stai acolo până îţi spun Eu să pleci." Eu vreau să merg acolo. Nu am nici o obligaţie, doar... şi dacă El vrea ca eu să merg în străinătate.
E-39 And then I always say this, “I will do this if the Lord is willing.” See? If I make a promise to anybody, “I’ll do it if the Lord is willing.” See? And therefore, then, if it isn’t the will of the Lord, I’ll be…I’ll speak on this Message if the Lord is willing. He could give me a call, right in this Message, to take off for California. I’d cast aside everything and take off for California, as hard as I could go.
E-41 Acum aici este, doar ce am menţionat, plecarea în Germania, sau în-în Africa. Şi ceva femeie milionară, chiar la timpul când Duhul a pus asupra mea să merg în Africa, ea a spus, "Eu voi sponsoriza călătoria şi voi plăti fiecare părticică." Vedeţi? Asta-i tot. De ce să-mi fac griji în privinţa banilor şi lucruri, când Tatăl meu deţine totul? Vedeţi? El poate doar să-i vorbească acestui om bogat, sau acelui om bogat, sau acestor oameni, sau acelor oameni, şi nu este nici o nevoie ca eu să îmi fac griji. Vedeţi? Dumnezeu doar se îngrijeşte de toate acestea.
E-40 And I want to live like that. I don’t want nothing tying me down. I don’t want no great big something or another, where it’s worth millions of dollars, and you have to get so much money, every day, to tie me down. I want to be, where, when God says, “I want you go down here to these people. There’s only five of them. But go down there, and stay there till I tell you to leave.” I want to go there. Haven’t got no obligation, just…and if He wants me go overseas.
E-42 Frate Roy, acela este felul de a trăi. Doar să îl lăsăm pe El să se îngrijească. Este aşa de bine.
E-41 Now here it is, just mentioned, going to Germany, or to—to Africa. And some millionaire woman, just the time that the Spirit put it upon me to go to Africa, she said, “I’ll sponsor the trip and pay every bit of it.” See? That’s all. Why should I worry about money and things, when my Father owns all of it? See? He can just speak to this rich man, or that rich man, or this people, or that people, and no need of me have to worry about it. See? God just takes care of it all.
E-43 Acum să ne întoarcem în Scripturile noastre, la capitolul al 4-lea. Şi să începem să-să citim, cam pe la versetul al 12-lea din capitolul 4 din Evanghelie după Sfântul Matei.
Acum când Isus a fost... Şi acum când Isus a auzit că Ioan fusese aruncat în temniţă, a plecat spre Galileea;
... părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, care se află lângă mare, în hotarele lui Zabulon la Neftali:
Ca să se poată împlini ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice,
Ţara lui Zabulon, şi ţara lui Neftali, înspre calea spre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor;
Norodul care zăcea în întuneric a văzut mare lumină; şi pentru cei ce zăceau în regiunile din umbra morţii a răsărit lumina.
De la acel timp Isus a început să propovăduiască, şi să zică, Pocăiţi-vă: căci împărăţia cerului este aproape.
E-42 Brother Roy, that’s the way to live. Just let Him take care of it. It’s so good.
E-44 Vreau să vorbesc asupra subiectului: Şi De La Acel Timp. Ştiţi, ca fiinţă umană, toţi ne gândim la lucruri dintr-un anumit timp. Cutare-şi-cutare lucru a avut loc, şi de la acel timp. Şi acum, de multe ori, vă întâlniţi cu un om bătrân sau o femeie bătrână, şi lor le place să facă referire în trecut la un timp când a avut loc ceva, care ei pot să îl remarce în mod distinctiv şi să spună, "A fost la acel timp."
E-43 Now let us turn in our Scriptures, to the 4th chapter. And let’s begin to—to read, about the 12th verse of the 4th chapter of the Gospel according to Saint Matthew.
Now when Jesus had been…And now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee;
…leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon at Nephthalim:
That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying,
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
The people that sat in darkness saw great light; and to them that which sat in the regions of the shadow of death light is sprung up.
From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
E-45 Acum, presupun că practic suntem toţi aici, în seara aceasta, am putea apela la memorie, amintirea a anumitor lucruri care au avut loc la un anumit timp. De la acel timp, ceva s-a schimbat. Cutare-şi-cutare lucru, s-a întâmplat la acel timp. Şi de la acel timp încolo, a fost diferit. Şi este un lucru bun că putem. Şi unele din acele amintiri, despre lucruri la care ne gândim, sunt lucruri vrednice care s-au schimbat. Şi sunt unele lucruri care nu sunt prea vrednice să ne gândim.
E-44 I want to speak on the subject: And From That Time. You know, as human being, we all think of things from a certain time. Such-and-such a thing taken place, and from that time. And now, many times, you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place, that they can distinctively mark it out and say, “It was at that time.”
E-46 De exemplu, dacă femeia de faimă rea, care a spus, "A fost un timp în care eram o fată bună, vrednică, morală. Şi într-o anumită seară, sau un anumit loc, un lucru anume s-a întâmplat." Şi de la acel timp, ea a fost pe calea greşită. Viaţa ei a fost întinată de păcat, şi întunecime şi întuneric, şi doar judecata o aşteaptă pe ea. Dar ea îşi poate aminti, din acel anumit timp, s-a întâmplat când ea a luat-o pe calea greşită.
E-45 Now, I suppose there’s practically all of us here, tonight, could call to member, remembrance of certain things that taken place at certain time. From that time, something changed. Such-and-such a thing, it happened at that time. And from that time on, it was different. And it’s a good thing that we can. And some of those memories, of things that we think of, is worthy things that changed. And there’s some things that is not so worthy of thinking of.
E-47 Beţivul, în seara aceasta, pe străzi, care încearcă să îşi alunge durerile lui bând. Voi aţi putea să-l luaţi. Ca atunci când mă aflam într-o mahala aici, cu ceva timp în urmă, în New York, marele centru pentru beţivi. Mă plimbam cu un anumit slujitor. Şi acolo zăcea un om, oh, chiar plin de bărbaţi, inofensivi, neputincioşi, zăcând acolo cu partea din faţă a hainelor lor complet udă, şi-şi bărbile lor peste toată faţa lor, şi doar într-o stare teribilă. Şi erau total inofensivi.
E-46 For instance, if the woman of an ill-fame, that she said, “There was a time that I was a good, righteous, moral girl. And on a certain night, or a certain place, a certain thing happened.” And since that time, she’s been on the wrong road. Her life has been marred with sin, and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember, from that certain time, it happened when she took the wrong road.
E-48 Şi acest slujitor a spus, "I-al pe acela, şi doar întreabă-l."
E-47 The—the drunk man, tonight, on the streets, that trying to drink his sorrows away. You might pick him up. Like I was down on the bowery here, sometime ago, in New York, the great center of the drunken people. I was walking with a certain minister. And there laid a man, oh, just plenty of men, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet, and—and their beards all over their faces, and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless.
E-49 Şi m-am dus la acest om care stătea cu un picior pe bara de protecţie a unei maşini, şi capul lui aşezat jos pe stradă, şi unde el nu a fost în stare să-să-să meargă din când în când, la toalete. Oh, el chiar era într-o stare teribilă. Şi l-am apucat, şi am spus, "Poţi să vorbeşti?" Şi nu îmi răspundea nimic.
E-48 And this minister said, “Pick that one up, and just ask him.”
E-50 Astfel slujitorul s-a aplecat. Ştia mai mult despre cum să trateze cu el. Şi l-a întrebat, "Cine eşti?"
E-49 And I went over to this man which was laying with one foot across a bumper of a car, and his head laying down on the street, and where that he had been unable to—to—to go at times, of to the rest rooms. Oh, he was just in a terrible condition. And I took a hold of him, and I said, “Can you speak?” And he wouldn’t make me no answer.
E-51 Şi în cele din urmă l-a trezit suficient, cât să spună, "Dacă îmi vei cumpăra o băutură!" Şi am ajuns să aflăm, că el a putut să indice cu degetul spre banca unde obişnuia să fie preşedinte.
E-50 So the minister got down. He knowed more about how to deal with him. And he asked him, “Who are you?”
E-52 "Bine," a spus el, "noi suntem predicatori. Îmi poţi spune ce s-a întâmplat?"
"Dacă îmi promiţi o băutură!"
E-51 And finally he got him roused up enough, till he would say, “If you’ll buy me a drink!” And come to find out, he could point his finger to the bank that he used to be president of.
E-53 Ei bine, noi nu puteam să facem asta. Am spus, "Nu aş putea să-ţi adaug durere la durerile tale. Eu vreau să te ajut."
E-52 “Well,” he said, “we are preachers. Could you tell me what took place?”
“If you’ll promise me a drink!”
E-54 Toată povestea lui. El a venit acasă, într-o seară, şi acolo se afla o, ce a numit el, o scrisoare "Dragă John" pe masă. Atunci, soţia lui l-a părăsit. Şi a avut... El a iubit-o. Şi ea i-a luat copiii. Şi a fost divorţat, şi ea a fugit cu un alt bărbat. Şi a spus, "Nu am ştiut ce să fac, să-mi zbor creierii, sau ce să fac. Aşa că am-am mers jos la cârciumă." Şi de la acel timp, iată unde era el. Asta este peste tot în lume.
E-53 Well, we couldn’t do that. I said, “I couldn’t add sorrow to your sorrows. I want to help you.”
E-55 Mincinosul. Aţi putea lua unul, cum i-am spus unui om, într¬o zi, despre care credeam că spunea glume. Şi am ajuns să aflu, că, a spus atât de multe minciuni încât el chiar le credea, el însuşi. Şi am spus, "Ce te face să faci asta?" Şi m-am aşezat ca să stau de vorbă cu el. Am spus, "Vreau să te întreb. Acele poveşti sunt prea ieşite din comun ca oamenii să le creadă."
E-54 All his story. He come home, one night, and there was a, what he called, a “Dear John” letter on the—the table. Then, his wife had left him. And had…He loved her. And she had taken his children. And he was divorced, and she had run away with another man. And he said, “I didn’t know what to do, to shoot my brains out, or what to do. So I—I went down to the saloon.” And from that time, there he was. That’s all over the world.
E-56 A spus, "Prima de care îmi pot aminti să fi spus," a spus, "am fost un băieţel crescut într-o casă bună." Şi a spus, "Am ieşit şi fumam ţigări din mătase de porumb, doar ca să mă dau deştept. Şi am mâncat nişte cafea, ca să alung mirosul." Şi a spus, "Am făcut asta după vechiul horn, din spatele casei." Şi a spus, "Nu o să uit niciodată, când m-a prins mama, şi mi-a spus, 'Fiule, lasă¬mă să-ţi miros respiraţia.' Şi i-am suflat respiraţia în faţă, şi ea a spus, 'Ai mâncat cafea ca să alungi ceva din respiraţia ta. Ce ai făcut? Ai fumat ţigări?'"
E-55 The liar. You might take one, as I said to a man, one day, that I thought was telling jokes. And come to find out, that, he told so many lies till he really believed them, hisself. And I said, “What makes you do that?” And I set down to talk with him. I said, “I want to ask you. Those stories are too wild for people to believe.”
E-57 Şi a spus, "Ceva mi-a spus să-i spun adevărul." A spus, "Dar am spus, ,Nu, mama. Mă jur. Nu am fumat ţigări."' A spus, "Şi de la acel timp, a început asta."
E-56 He said, “The first one I can ever remember telling.” He said, “I was a little boy that was raised in a good home.” And he said, “I went out and smoked corn silk cigarettes, just to be smart. And I eat some coffee, to take it off of my breath.” And he said, “I done it back behind the old chimney, behind the house.” And he said, “I’ll never forget, when mother caught me up, and said to me, ‘Sonny, let me smell your breath.’ And I blowed my breath into her face, and she said, ‘You’ve eat coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes?’”
E-58 Noi toţi putem găsi ceva care-care a început la un anumit timp. Şi de atunci încolo, lucrurile s-au schimbat. Şi sunt alte lucruri vrednice la care ne-am putea gândi. Oameni cu intenţii bune au încercat să înceapă lucruri din nou, să facă lucruri la anumit timp.
E-57 And he said, “Something told me to tell her the truth.” He said, “But I said, ‘No, mama. I cross my heart. I haven’t been smoking cigarettes.’” He said, “And from that time, that started it.”
E-59 De exemplu, când a fost descoperită electricitatea de prima dată de Benjamin Franklin, şi au reuşit să o stăpânească. Ei au început să zică, "De la acest timp înainte, nu vor mai fi niciodată războaie. Din cauză, că, această electricitate ar putea fi pusă în garduri, cu un voltaj atât de ridicat, încât nici un om nu ar putea să-l treacă." Ei au fost bine intenţionaţi.
E-58 We can all find something that—that begin at a certain time. And from then on, things was changed. And there’s other worthy things that we could think of. Men with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain time.
E-60 Şi chiar după Primul Război Mondial, când-când Kaiser Wilhelm a semnat tratatul de pace. Ni s-a spus aici în America. Eram un băiat cam în vârstă de nouă ani. Dar îmi pot aminti de toţi oamenii care ziceau, "Nu vom mai avea niciodată un alt război. De la acest timp înainte, este rezolvat, pentru totdeauna." Dar am avut un alt război.
E-59 For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin, and they was able to conquer it. They begin to say, “From this time on, there’ll never be no more wars. Because, that, this electricity could be put into fences, with such a high voltage, till no man could cross it.” They meant well.
E-61 Şi când marele O.N.U. Sau, aş spune, înainte de asta, au format ce a fost numit Liga Naţiunii. Şi au spus, "Acum nu vom mai avea războaie, pentru că avem o Ligă a Naţiunilor care va patrula lumea. Şi dacă va fi vreo rebeliune pe undeva, aceşti bărbaţi din fiecare naţiune vor merge acolo şi vor păzi ordinea lumii." Dar asta a fost un eşec. Au mers drept înainte să aibă războaie. Şi O.N.U. va deveni acelaşi lucru.
E-60 And right after the First World War, when—when Kaiser Wilhelm signed the treaty of peace. We were told here in America. I was a boy of about nine years old. But I can remember of the people all saying, “We’ll never have another war. From this time on, it’s settled, forever.” But we had another war.
E-62 Ni se spune acum printr-o prezicere că mâine noapte sau Duminică noaptea... Acelaşi om care a prezis Pearl Harbor, până la momentul exact că avioanele îl vor bombarda, a spus, că, "Duminică noaptea la ora doisprezece, că şaptezeci şi cinci la sută din poporul American vor fi făcuţi cenuşă, că Rusia va bombarda Statele Unite, această Duminică noaptea care vine la ora doisprezece." Acelaşi om care a prezis Pearl Harbor. Ei nu publică asta, pentru că oamenii intră în panică. Eu nu o cred. Vedeţi? Nu. Pentru că, nu poate rezista război atomic. Una din ale lor va trece prin bariera sonoră, în această direcţie, noi le vom lansa în acea direcţie, şi lumea s-ar face praf. Ceva trebuie să se întâmple, încă, înainte să vină Isus. Aşa este.
E-61 And when the great U.N. Or, I would say, before that, they formed what was called the League of Nation. And they said, “Now we’ll have no more wars, because we’ve got a League of Nations that will patrol the world. And if there is an uprise somewhere, these men out of every nation will go there and police the world.” But it was a failure. They went right on having wars. And the U.N. will become the same thing.
E-63 De exemplu, tânărul cuplu căsătorit. A fost un anumit timp când ei s-au căsătorit. Şi ei-ei şi-au unit jurămintele. Şi şi-au promis, unul altuia, fidelitatea lor. Şi au spus, că, "Noi ne vom iubi, respecta şi preţui unul pe celălalt, atâta timp cât amândoi trăim." Dar vine un timp când s-a întâmplat ceva.
E-62 We are told now by a prediction that tomorrow night or Sunday night…The same man that predicted Pearl Harbor, to the exact moment that the—the airplanes would bomb it, said, that, “Sunday night at twelve o’clock, that seventy-five percent of the American people will go into ashes, that Russia will bomb the United States, this coming Sunday night at twelve o’clock.” The same man that predicted Pearl Harbor. They’re not putting it out, ’cause people go frantic. I don’t believe it. See? No. Because, it can’t suffer atomic war. One of theirs pass through the sound barrier, this way, we’ll throw them that way, and the world would go to pieces. Something has got to happen, yet, before Jesus comes. That’s right.
E-64 Toate lucrurile acestea, este-este un timp când se întâmplă ceva. Şi poate toate jurămintele lor, şi toate ligile naţiunilor, şi aşa mai departe, poate aveau intenţii bune, dar ele toate ajung la un final. Toate se surpă, sub tălpile oamenilor. Cu toate intenţiile bune ce le-am putea avea, dar toate trebuie să vină la un sfârşit.
E-63 For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married. And they—they put their vows together. And they pledged, one to another, their loyalty. And they said, that, “We will love, honor and cherish each other, as long as we both live.” But there come a time that something happened.
E-65 Dar există un timp unde omul poate veni la ceva care este Etern. Asta-i când, un om, timpul când omul îl întâlneşte pe Dumnezeu. Atunci este când se întâmplă ceva care este Etern.
E-64 All these things there, there’s a time when something happened. And maybe all their vows, and all the leagues of nations, and so forth, maybe had good intention, but they all come to an end. All become crumbling, beneath the—the—the feet of man. With all the good intentions we could have, but all must come to an end.
E-66 Noi facem greşelile noastre. Şi noi ne facem jurămintele în seara de Anul Nou, ca doar să le încălcăm a doua zi. Întoarcem pagini noi, şi stabilim jurăminte. Şi mergem la preoţi şi... Noi nu, dar Catolicii se duc. Şi fac mărturisiri, şi semnează promisiuni, şi venim la altar şi întoarcem pagini noi, dar totul în zadar. Pentru că, data viitoare când cineva ne taie calea sau ceva, acel temperament vechi va zbura drept înapoi din nou. De fiecare dată când ajungem la necaz sau ceva, se va întâmpla din nou.
E-65 But there is a time that where man can come to something that’s Eternal. That’s when, a man, the time man meets God. That’s when something happens that’s Eternal.
E-67 Dar există un loc unde poate veni omul, la un timp, care îl va schimba pentru totdeauna, pentru Eternitate. "Cel ce va veni la Mine, Eu nici decum nu-l voi arunca afară," a spus Isus. Un om poate veni la Dumnezeu, şi întreaga lui destinaţie Eternă este schimbată. Şi un om îl poate întâlni pe Dumnezeu, şi el niciodată nu mai poate să fie acelaşi. Nu îl poţi întâlni pe Dumnezeu şi să rămâi vreodată aceeaşi persoană care ai fost. Dacă te întorci de la El, vei fi o persoană mai rea decât ai fost vreodată. Dacă Îl primeşti, tu ai Viaţă Eternă, şi El te va învia în ziua de pe urmă, prin făgăduinţa Sa.
E-66 We do our mistakes. And we make our vows on New Year’s night, to only break them the next day. We turn new pages, and we assign vows. And we go to priests and…We don’t, but Catholics do. And make confessions, and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages, but all in vain. For, the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it’ll happen again.
E-68 A fost un timp când a fost un om numit Abraham, care a venit jos de la Haldei, şi locuia în cetatea Ur. Şi el era doar un om, un om bun. Posibil, poate el ar fi putut să fi avut... Tatăl lui poate se închina la idoli, pentru că ei veneau din Babilon. Şi el era doar un om obişnuit, şi îmbătrânea. El avea şaptezeci şi cinci, şi nevasta lui avea şaizeci şi cinci.
E-67 But there is a place where a man can come, to a time, that will change him forever, for Eternal. “He that will come to Me, I will in nowise cast out,” said Jesus. A man can come to God, and his whole Eternal destination is changed. And a man can meet God, and he can never be the same anymore. You can’t meet God and ever remain the same person you was. If you turn away from Him, you’ll be a worst person than you ever were. If you receive Him, you got Eternal Life, and He’ll raise you up at the last day, by His promise.
E-69 Şi Abraham, într-o zi, când era poate afară în câmp, la vânătoare sau orice făcea el, culegând mure, sau oricare putea fi lucrul lui, el l-a întâlnit pe Dumnezeu. Şi de la acel timp, a fost schimbat. Putea chema lucruri care nu existau, ca şi cum erau, pentru că el l-a întâlnit pe Dumnezeu. El a cunoscut minutul şi ora când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Asta l-a schimbat. Şi Dumnezeu l-a chemat ca să fie tatăl a multor naţiuni. Şi l-a crezut pe Dumnezeu şi a crezut făgăduinţa Lui, pentru că el l-a întâlnit pe Dumnezeu. Douăzeci şi cinci de ani mai târziu, ei discutau, încercând să îl dezguste, spunându-i că a crezut ceva care era greşit. Dar Biblia a spus, "El a devenit mai tare tot timpul, dând laudă lui Dumnezeu." Pentru că, a ştiut că Dumnezeu trebuia să îşi ţină făgăduinţa.
E-68 There was a time when there was a man called Abraham, who come down out of the Chaldeans, and he dwelt in the city of Ur. And he was just a man, a good man. Perhaps, maybe he might have…His father perhaps worshipped idols, ’cause they come from Babylon. And he was just an ordinary man, and he was getting old. He was seventy-five, and his wife was sixty-five.
E-70 Aceea-i când un om îl întâlneşte pe Dumnezeu. Îi schimbă compoziţia. Îi dă un simţ superior. Cum am vorbit seara trecută, omul natural are doar cinci simţuri. Dar, credinciosul, când îl întâlneşte pe Dumnezeu, el obţine ceva diferit. Este un super simţ care îl ridică deasupra umbrelor. Il face să creadă lucruri care sunt imposibil să vină la împlinire. El încă crede că vor veni la împlinire, pentru că Dumnezeu a spus aşa. Când un om îl întâlneşte pe Dumnezeu, ceva are loc.
E-69 And Abraham, one day, when he was perhaps out in the field, hunting or whatever he was doing, picking berries, or whatever his job might have been, he met God. And from that time, he was changed. He could call things that was not, as though they were, because he had met God. He had knowed the minute and the hour that he met God. It changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed His promise, because he had met God. Twenty-five years later, they were discussing, trying to disgust him, tell him that he had believed something was wrong. But the Bible said, “He got stronger all the time, giving praise to God.” Because, he knowed that God had to keep the promise.
E-71 A fost un timp când un om a fost instruit în toată înţelepciunea, toată teologia Cuvântului lui Dumnezeu. El L-a cunoscut la literă. El a fost educat. Avea toate diplomele. Era atât de înţelept că putea să-i înveţe pe savanţii Egipteni şi învăţătorii lor. A cunoscut tot, la literă. Dar un laş cu aceasta, care a fugit, a ieşit în partea din spate a deşertului şi păştea oile pentru un străin. Dar acolo a venit un timp când Dumnezeu l-a întâlnit acolo, în rugul aprins. Şi de la acel timp încolo, Moise a fost schimbat, pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu într-un rug aprins. Şi faţă în faţă cu Dumnezeu, nu a mai putut fi la fel.
E-70 That’s when a man meets God. It changes his make-up. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the five senses. But, the believer, when he meets God, he gets something different. It’s a super sense that lifts him up above the shadows. It makes him believe things that’s impossible to come to pass. He still believes they will come to pass, because God said so. When a man meets God, something takes place.
E-72 Când un bărbat sau o femeie... nu îmi pasă câte jurăminte faceţi, sau câte pagini noi întoarceţi. Până când nu îl întâlniţi pe Dumnezeu, nu puteţi fi schimbaţi. Dar când o dată îl întâlniţi pe Dumnezeu, atunci voi sunteţi schimbaţi pentru totdeauna.
E-71 There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knowed It by the letter. He had been schooled. He had all the degrees. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knowed it all, by letter. But a coward with it, that was running, went out the back side of the desert and was herding sheep for a stranger. But there come a time that when God met him there, in the burning bush. And from that time on, Moses was changed, because he met God in a burning bush. And face to face with God, he couldn’t be the same anymore.
E-73 Nu l-a schimbat doar pe Moise. A schimbat Israelul. A schimbat Egiptul. A schimbat lumea la acel timp, pentru că un om l-a întâlnit pe Dumnezeu şi L-a luat pe Cuvântul Său.
E-72 When a man or a woman…I don’t care how many vows you make, or how many new pages you turn. Until you meet God, you can’t be changed. But when you once meet God, then you’re changed forever.
E-74 Ceea ce avem noi nevoie astăzi este cineva să îl întâlnească pe Dumnezeu, faţă în faţă, şi să-I spună, situaţia. Când oamenii îl întâlnesc pe Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Cu certitudine. Acela-i unicul mod în care putem obţine lucruri.
E-73 Didn’t only change Moses. It changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time, because one man met God and took Him at His Word.
E-75 Şi de la acel timp înainte, Moise laşul, Moise cel care fugea, a fost schimbat. Şi de la timpul acela, el a devenit slujitorul Domnului. Întotdeauna funcţionează în felul acela. Când un om îl întâlneşte pe Dumnezeu, lucrurile se schimbă.
E-74 What we need today is somebody to meet God, face to face, and talk to Him, the situation. When men meet God, things are changed. Certainly. That’s the only way that we can have things.
E-76 Era o fetiţă odată, nu peste vârsta de optsprezece ani, sau poate nu atât de mare, care era în drumul ei spre o fântână într¬o dimineaţă, să ia o găleată cu apă, jos în Nazaret. Era o fetiţă drăguţă. Ea a crezut. Avea credinţă. Dar, în acea dimineaţă, ea l-a întâlnit pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a spus ceva, şi ea a crezut. Şi asta i-a schimbat tot cursul vieţii pentru femeie, şi o face nemuritoare. Numele ei era Maria, mama Domnului nostru Isus. Micuţa doamnă era doar o fetiţă obişnuită, dar ea l-a întâlnit pe Dumnezeu. Şi de la acel timp încolo, ceva s-a întâmplat. Cu siguranţă.
E-75 And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed. And from that time, he become the servant of the Lord. It always works that way. When a man meets God, things are changed.
E-77 A fost un om cu numele de Petru, un bătrân pescar aspru, probabil chiar aşa aspru pe cât putea fi. Şi el era probabil un foarte mare bătăuş. Pentru că, aici cu ceva timp în urmă, am văzut o piesă de teatru, numită, "Marele Pescar." M-am gândit că a fost o descriere foarte bună a lui Petru, pentru că el era aşa un tip mare aspru. Lui nu-i păsa de nimic. Aproape că nu credea în nimic. Dar, într-o zi, el l-a întâlnit pe Dumnezeu. Şi de la timpul acela, a fost schimbat. De la acel timp, el a devenit un apostol al Domnului Isus Cristos.
E-76 There was a little girl one time, not over eighteen years old, or maybe not that old, that was on her road to a well one morning, to get a bucket of water, down in Nazareth. She was a nice little girl. She believed. She had faith. But, that morning, she met God. And God told her something, and she believed it. And it changed the whole course of life for the woman, and makes her immortal. Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus. The little lady was just an ordinary little girl, but she met God. And from that time on, something happened. Certainly.
E-78 Aşa cum ne spunea Fratele David duPlessis cu un timp în urmă, despre Saul din Tars, un ucigaş, care a ţinut hainele ucigaşilor, care, şi a fost martor, şi a fost martor la uciderea lui Ştefan martirul. El avea scrisori în buzunarele lui, să meargă jos la-la capii consiliilor bisericilor, şi să-i aresteze pe oamenii care făceau prea mult zgomot, strigând, şi lăudându-l pe Dumnezeu. El era un om important în ochii Fariseilor. El era un Fariseu al Fariseilor. Dar, într-o zi, el era în drum spre Damasc, şi l-a întâlnit pe Dumnezeu. O Lumină a strălucit în jurul lui. Şi de la acel timp încolo, el nu a mai fost Saul din Tars. Ci el era Pavel, cel smerit, cel blând, pentru că el l-a întâlnit pe Dumnezeu, şi Acesta l-a schimbat.
E-77 There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come. And he was probably a great big push of a bully. Because, here sometime ago, I seen the play, called, “The Big Fisherman.” I thought it was a very good description of Peter, because he was such a big old rugged fellow. He didn’t care for nothing. He didn’t believe hardly anything. But, one day, he met God. And from that time, he was changed. From that time, he become an apostle of the Lord Jesus Christ.
E-79 Era un lepros care stătea la poartă. Toate leacurile medicinei nu îl puteau vindeca. Rănile lui putrezite au devenit atât de mari încât nu mai reuşea să-şi ridice mâinile. Şi picioarele lui, cu greu le putea târî. Cazul lui era fără speranţă. Dar el l-a întâlnit pe Dumnezeu, într-o zi, ieşind pe poartă. Şi el a căzut jos şi s-a închinat, şi a spus, "Dacă Tu vrei, Tu poţi să mă curăţeşti."
E-78 As Brother David duPlessis was telling us a while ago, about Saul of Tarsus, a murderer, who held the coat of the murderers, that, and witnessed, and give witness to the death of Stephen the martyr. He had letters in his pockets, to go down to the—the head counsels of the churches, and arrest the people that were making too much noise, shouting, and praising God. He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But, one day, he was on his road to Damascus, and he met God. A Light shined around him. And from that time on, he was no more Saul of Tarsus. But he was Paul, the humble one, the meek one, because he met God, and It changed him.
E-80 Şi El a spus, "Eu vreau. Fi curăţit." Şi de la acel timp, el nu a mai avut lepră, pentru că el l-a întâlnit pe Dumnezeu.
E-79 There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His putrefied sores had gotten so great till his hands was beyond raising up, anymore. And his feet, he could hardly drag them. His case was hopeless. But he met God, one day, coming out the gate. And he fell down and worshipped, and said, “If Thou will, Thou can make me clean.”
E-81 Era un om orb şezând pe marginea drumului. Şi el nu putea distinge lumina zilei de întuneric. Nu exista nimic care să îl poată ajuta. Într-o zi, Cineva a venit ieşind din cetatea Ierihon, şi când el l-a întâlnit pe Dumnezeu; şi de la acel timp, a putut să vadă. I-a venit vederea. Vederea luminii i-a pătruns în ochi, şi putea să vadă din nou. Pentru că, de la acel timp, de când l-a întâlnit pe Isus, el a fost un om diferit. El şi-a avut vederea.
Când o persoană îl întâlneşte pe Dumnezeu, ceva se întâmplă categoric.
E-80 And He said, “I will. Be thou clean.” And from that time, he didn’t have no more leprosy, because he met God.
E-82 Era un tânăr, odată; fără îndoială, un bun cetăţean al ţării, dar veneau crize peste el. Şi el era atât de rău încât nici temniţa nu l-a putut ţine. Şi l-au legat cu lanţuri. Şi el avea o legiune de diavoli, în el, încât a putut rupe lanţurile şi să se elibereze. Şi diavolii l-au dus la un cimitir, în care a rămas. Şi a luat lespezile şi, devenea atât de rău, că se tăia singur. Oh, era un ins îngrozitor. Când acele crize îl lăsau, fără îndoială că se gândea, "Ce fac eu aici?" Şi cam tot la timpul acela, diavolii veneau din nou la el, şi îl tăiau şi îl sfâşiau. Dar, într-o zi, el l-a întâlnit pe Isus. Şi de la acel timp înainte, maniacul din Gadara şi-a avut mintea întreagă, îmbrăcat, şezând la picioarele Lui. Putea să se întoarcă acasă, ca un domn. A putut să se întoarcă la civilizaţie. A putut să se întoarcă la cei dragi ai lui, şi a putut spune, "De la acel timp, am fost schimbat." Da.
E-81 There was a blind man setting by the side of the road. And he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. One day, Someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God; and from that time, he could see. His sight come to him. The sight of light had broke into his eyes, and he could see again. Because, from that time, when he met Jesus, he was a different man. He had his sight.
When a person meets God, something happens definitely.
E-83 A fost într-o zi, acolo la Calvar, când Dumnezeu şi moartea s¬au întâlnit, faţă în faţă, când Viaţa şi moartea au venit împreună. Dar atunci era când Viaţa, Cristos, a scos boldul afară din moarte. Şi de la acel timp, moartea nu mai avea nici un bold în ea. Sunt atât de bucuros pentru asta. Dumnezeu! Moartea şi Dumnezeu s-au întâlnit, împreună. Moartea nu a mai fost la fel. Ea nu mai are nici un bold în ea acum. Creştinul credincios poate păşi drept în faţa ei şi să spună, "O moarte, unde îţi este boldul?
Mormântule, unde îţi este biruinţa?" De ce? Ambele l-au întâlnit pe Dumnezeu. Nu au mai fost la fel de atunci.
E-82 There was a young man, one time; no doubt, a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn’t hold him. And they bound him with chains. And he had a legion of devils, in him, till he could break the chains and free himself. And the devils drove him to a grave yard, where he stayed in there. And took the slabs and, get so mean, he’d cut his own self. Oh, he was a terrible fellow. When those spells would leave him, no doubt he’d think, “What am I doing here?” And about that time, the devils would come to him again, and cut him and tear him. But, one day, he met Jesus. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, setting at His feet. He could go back home, as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his loved ones, and could say, “From that time, I’ve been changed.” Yes.
E-84 Nici un om nu poate fi la fel, nimic nu poate fi la fel, când o dată îl întâlneşte pe Dumnezeu. Niciodată nu o să mai fi la fel.
E-83 Was one day, yonder on Calvary, when God and death met, face to face, when Life and death come together. But that’s when Life, Christ, pulled the stinger out of death. And since that time, death hasn’t had no stinger in it. I’m so glad of that. God! Death and God met, together. Death hasn’t been the same. It ain’t got no stinger to it now. The Christian believer can walk right into its face and say, “O death, where is your stinger? Grave, where is your victory?” Why? They both met God. They haven’t been the same since then.
E-85 Îmi pot aminti zăcând aici pe patul de spital. Doctorii mi-au dat trei minute să trăiesc. Inima îmi bătea, de şaptesprezece ori pe minut. L-am întâlnit pe Dumnezeu. De atunci, nu am mai fost la fel. Ceva mi s-a întâmplat. Nimeni nu-mi putea spune ceva diferit. Bill Branham a murit. L-am întâlnit pe Dumnezeu, şi Ceva a intrat în mine. Nu am mai fost niciodată la fel din acel minut când L-am întâlnit. El m-a schimbat. El m-a făcut ceva diferit. Nu a fost a face un jurământ de Anul Nou, ci l-am întâlnit pe Dumnezeu.
E-84 No man can be the same, nothing can be the same, when it once meets God. You’ll never be the same.
E-86 Bărbaţi şi femei, când îl întâlniţi pe Dumnezeu, voi sunteţi schimbaţi. Noi ne facem jurămintele de Anul Nou în seara aceasta; ne ducem înapoi mâine dimineaţă, să le încălcăm; a doua zi, să le încălcăm. Dar ceea ce avem nevoie să facem, nu este un jurământ de Anul Nou, ci avem nevoie să venim faţă în faţă cu Dumnezeu, şi să avem Viaţă Eternă, să fim născuţi din Duhul Lui.
E-85 I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me three minutes to live. My heart beating, seventeen times to the minute. I met God. Since then, I haven’t been the same. Something happened to me. No one could tell me any different. Bill Branham died. I met God, and Something come into me. I’ve never been the same since that minute I met Him. He changed me. He made me something different. It wasn’t taking a New Year’s vow, but I met God.
E-87 Era un om bătrân, odată, şi nu reuşea să se decidă. Diavolul continua să îl îndepărteze din aceasta. Într-o zi, afară în câmp, a îngenunchiat ca să se roage. În timp ce se ruga, a înfipt un ţăruş. A spus, "Acesta să fie un memorial. Satan, dacă mai vi vreodată la mine, îţi voi indica spre acest ţăruş. Şi îţi voi spune căci chiar aici eu l-am întâlnit pe Dumnezeu, şi a fost stabilit de aici înainte." Asta-i ce avem noi nevoie, poate nu un ţăruş în câmp, dar pe undeva, într-o cămăruţă ascunsă, vreun loc. Nu un...
E-86 Men and women, when you meet God, you’re changed. We make our New Year vows tonight; go back tomorrow morning, to break them; next day, to break them. But what we need to do, is not a New Year vow, but we need to come face to face with God, and have Eternal Life, be born of His Spirit.
E-88 Oh, în seara aceasta, vor fi sute de jurăminte făcute, mii de ele făcute. Şi la anul va trebui să le facem toate, iarăşi din nou. Vom spune, "Vom înceta să minţim. Vom înceta să facem asta. Şi ne vom pune deoparte mânia. Vom face mai mult pentru Dumnezeu. Vom face asta, sau aceea, sau cealaltă," doar ca să aflăm, că este în zadar.
E-87 Was an old man, one time, and he couldn’t make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day, out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stob. He said, “Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I’ll point you to this stob. I’ll tell you that right here I met God, and it was settled from here on.” That’s what we need, maybe not a stob in a field, but somewhere, some secret closet, some place. Not a…
E-89 Dar ceea ce are nevoie omul să facă, în seara aceasta, este să vină faţă în faţă cu Dumnezeu. Şi de atunci încolo, el este o făptură schimbată. Aleluia! Oh, aş fi vrut să fi putut spune asta în felul cum o cred eu. Dar când un om îl întâlneşte pe Dumnezeu, el este schimbat, din acel minut, pentru restul zilelor lui. Nu va mai fi niciodată la fel, pentru că el a primit Viaţă Eternă. El este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut, şi toate lucrurile au devenit noi pentru el. El arată nou.
E-88 Oh, tonight, there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken. And next year we’ll have to take them all, over again. We’ll say, “We’ll quit lying. We’ll quit doing this. And we’ll lay aside our temper. We’ll do more for God. We’ll do this, or that, or the other,” only to find, it’s in vain.
E-90 Bolnavul poate să meargă înaintea lui Dumnezeu, când doctorii au spus, "El o să moară." Dar el poate merge în faţa lui Dumnezeu, şi să pledeze cazul lui. Şi el va ieşi afară, o persoană diferită, şi de la acel timp încolo.
E-89 But what man needs to do, tonight, is come face to face with God. And from then on, he’s a changed creature. Hallelujah! Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he’s changed, from that minute, the rest of his days. He’ll never be the same, because he’s got Eternal Life. He’s a new creature. Old things have passed away, and all things have become new to him. He looks new.
E-91 Oh, îmi amintesc de Congresmanul Upshaw, şezând într¬un scaun cu rotile timp de şaizeci şi şase de ani. În acea seară, acolo în California, când Duhul Sfânt a coborât, şi a început să vorbească, el l-a întâlnit pe Dumnezeu. Şi de atunci încolo, el a putut umbla fără cârjele lui.
E-90 The sick man can walk in the face of God, when the doctors has said, “He’s going to die.” But he can walk in the face of God, and plead his case. And he’ll come away, a different person, and from that time on.
E-92 Am văzut timpul când oameni devoraţi de cancer zăceau, cu nimic în afară de o umbră. Şi doctorii treceau şi spuneau, "Sunt duşi." Cei dragi ai lor se adună, ca să le spună ultimele cuvinte care puteau, către ei, încurajare. Dar ei l-au întâlnit pe Dumnezeu, şi, de la acel timp încolo, au fost schimbaţi. Ei trăiesc diferit.
E-91 Oh, I remember Congressman Upshaw, setting in a wheel chair for sixty-six years. That night, yonder in California, when the Holy Spirit come down, and begin to speak, he met God. And from then on, he could walk without his crutches.
E-93 Pot să o văd pe femeia stricată, acolo pe stradă. Îl pot vedea pe beţiv, acolo în alee. Îl pot vedea pe făţarnic, acolo în biserică. Toate acele tipuri diferite de oameni, la fiecare An Nou, întorcând o pagină nouă, şi încercând să facă ceva diferit, încercând să facă despăgubiri şi aşa mai departe. Lăsaţi-i să-l întâlnească pe Dumnezeu, o dată, şi de atunci încolo.
E-92 I’ve seen the time where cancer-eaten people laid, with nothing but a shadow. And the doctors would pass by and said, “They’re gone.” Their loved ones gather in, to say the last words that they could, to them, encouragement. But they met God, and, from that time on, they were changed. They live different.
E-94 Isus a predicat acelora de atunci înainte, care stăteau în regiunile umbrei morţii.
E-93 I can see the foul woman, yonder on the street. I can see the drunkard, yonder in the alley. I can see the hypocrite, yonder in the church. All those different kinds of people, each New Year, turning a new sheet, and trying to do something different, trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God, one time, and from then on.
E-95 Şi eu spun, în seara aceasta, dacă un om vrea ca o schimbare adevărată să vină peste el, lăsaţi-l să vină faţă în faţă cu Dumnezeu, şi să Îl întâlnească o dată, atunci el poate spune, "De atunci încolo, din acel timp încolo, eu am fost un om schimbat. Ştiu din experienţă."
E-94 Jesus preached to those from then on, that sat in the regions of the shadow of death.
E-96 În scurtă vreme, biserica se va aduna aici în jurul altarului. Vă veţi consacra vieţile, din nou. Veţi renunţa la lucruri, şi veţi aşeza lucruri pe altar. Frate, dă-mi voie să îţi dau un sfat. Dacă nu l-ai întâlnit niciodată pe Dumnezeu, faţă în faţă, dă-mi voie să îţi spun ceva. Rămâi la acel altar. Doar rămâi acolo până când îl întâlneşti pe Dumnezeu, atunci îţi poţi îndrepta degetul înapoi la acea seară de Anul Nou. Nu, şi să spui, "Am întors o pagină nouă, am făcut un jurământ nou." Ci, "De la acel timp încolo, 1-am întâlnit pe Dumnezeu. Şi viaţa a fost schimbată, şi lucrurile au fost diferite. Şi totul a devenit nou, pentru mine, din nou, din acel timp înainte," timpul când l-ai întâlnit pe Dumnezeu.
E-95 And I say, tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God, and meet Him one time, then he can say, “From then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience.”
E-97 Nu este, a întâmpina un Nou An. Noi urmează să-l înfruntăm, în câteva minute, peste puţin, cam două ore şi jumătate, eu presupun, poate mai puţin de atât, vom întâmpina un Nou An, faţă în faţă. Îl vom întâmpina cu jurăminte. Îl vom întâmpina cu făgăduinţe. Îl vom întâmpina cu intenţii bune. Îl vom întâmpina, spunând, "Vom încerca să întoarcem o nouă pagină. Vom încerca să facem diferit." Aceea este totul bine. Apreciez asta.
E-96 In a little while, the church will be gathering here around the altar. You’ll be consecrating your lives, anew. You’ll be giving up things, and laying things on the altar. Brother, let me give you some advice. If you’ve never met God, face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God, then you can point your finger back to that New Year night. Not, and say, “I turned a new page. I made a new vow.” But, “From that time on, I met God. And life was changed, and things were different. And everything become new, to me, again, from that time on,” the time that you meet God.
E-98 Dar frate, aceasta nu va fi niciodată Etern până nu îl întâlneşti pe Dumnezeu, mai întâi. Când îl întâlneşti pe Dumnezeu, mai întâi, şi, de atunci încolo, totul va fi diferit.
Să ne rugăm când ne aplecăm capetele.
E-97 It ain’t, meet a New Year. We’re going to face it, in a few minutes. After while, about two and a half hours, I suppose. Maybe less than that. We’ll be meeting a New Year, face to face. We’ll meet it with vows. We’ll meet it with pledges. We’ll meet it with good intention. We’ll meet it, saying, “We’ll try to turn a new page. We’ll try to do different.” That’s all good. I appreciate that.
E-99 Doamne Isuse, Fiul lui Dumnezeu, îmi amintesc timpul când eu Te-am întâlnit, Doamne. Îmi amintesc, un ticălos nenorocit, trăind o viaţă morală bună, fără să alerg în jur, să beau, sau să joc de noroc, sau să fumez, sau aşa mai departe. Dar ştiam, Doamne, când a venit moartea strecurându-se în acel salon de spital, cu vreo douăzeci de ani în urmă, era ceva ce lipsea în viaţa mea. Acolo l-am întâlnit pe Dumnezeu, şi de la acel timp. De la acel timp, Doamne, am încercat să Te slujesc. Viaţa mea a fost schimbată şi totul arată diferit. Sunt atât de bucuros că Te¬am întâlnit, Doamne. Şi în seara asta, înfruntând Noul An, sunt bucuros să spun că îl pot înfrunta cu Duhul viului Dumnezeu în inima mea.
E-98 But brother, it’ll never be Eternal until you meet God, first. When you meet God, first, and, from then on, everything will be different.
Let us pray when we bow our heads.
E-100 Dă-ne experienţe, Doamne. Dă-ne din bunătatea şi îndurarea Ta. Iartă-ne de păcatele noastre. Şi lasă-ne să trăim prin acest an care vine, O Doamne Dumnezeule, cu o experienţă, că noi Te-am întâlnit şi vieţile noastre au fost schimbate. Acordă aceasta, Doamne. Iartă-ne pentru lipsurile noastre. Pune în noi Duhul Tău cel Sfânt. Condu-ne şi călăuzeşte-ne.
E-99 Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met You, Lord. I remember, a miserable wretch, living a good moral life, not running around, drinking, or gambling, or smoking, or so forth. But I knowed, Lord, when death come stealing up into that hospital room, some twenty years ago, there was something lacking in my life. There I met God, and from that time. From that time, Lord, I’ve tried to serve You. My life has been changed and everything looks different. I’m so glad that I met You, Lord. And tonight, facing the New Year, I’m glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart.
E-101 Tată, Dumnezeu, aici este 1960, înaintea mea. Şi sunt posibilităţi pentru o adunare la nivel mondial, unde se pare căci chiar zeci de mii de mii, şi mii de mii de barbari puri, de păgâni, şi aşa mai departe, ar putea veni la Tine. O Doamne Dumnezeule, cu Duhul Tău în inima mea, sunt înaintea altarului Tău, în seara aceasta, şi înaintea Ta, şi spun, "Ajută-mă, O Dumnezeule. Inima îmi arde de zel. Eu Te iubesc, Doamne. Mă predau Ţie, în slujbă. Condu-mă oriunde vrei Tu să mă conduci. Trimite-mă oriunde vrei Tu să mă trimiţi, Doamne. Doar vorbeşte, şi eu voi merge."
E-100 Give us experiences, Lord. Give us of Thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year, O Lord God, with an experience, that we have met You and our lives has been changed. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us Your Holy Ghost. Lead us and guide us.
E-102 Binecuvântează biserica mea. Binecuvântează-l pe Fratele Neville. Binecuvântează tot poporul de aici, străinii în porţile noastre. Şi aceşti păstori care vor vorbi, pe rând, pe parcursul serii, mă rog, Dumnezeule, ca Tu să le binecuvântezi slujba lor. Binecuvântează-l pe Fratele Neville. Binecuvântează-l pe Fratele Junie Jackson. Fratele Beeler, toţi ceilalţi slujitori, binecuvântează-i, Tată. Dă-ne un an măreţ în 1960.
E-101 Father, God, here is 1960, facing me. And there’s opportunities for a world-wide meeting, where it look like that even tens of thousands times thousands, and thousands and thousands of raw heathen, of pagan, and so forth, might come to You. O Lord God, with Your Spirit in my heart, I face Your altar, tonight, and face You, and say, “Help me, O God. My heart’s a burning with zeal. I love You, Lord. I give myself to You, in service. Lead me anywhere You want to lead me. Send me anywhere You want to send me, Lord. Just speak, and I’ll go.
E-103 Noi, Doamne, care ştim că Te-am întâlnit, faţă în faţă, şi ştim ce înseamnă a fi născut din nou din Duhul Tău, dă-ne din harul Tău Etern, ca să Te slujim. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
E-102 Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates. And these pastors that’ll be speaking, time by time, on through the evening, I pray, God, that You’ll bless their ministry. Bless Brother Neville. Bless Brother Junie Jackson. Brother Beeler, all these other ministers, bless them, Father. Give us a great year in 1960.
E-104 Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] 1960, nu lăsaţi ca să fie, că, "am întors o nouă pagină." Nu lăsaţi ca să fie, că, "Încerc să încep o viaţă nouă." Ci lăsaţi să fie, că, "L-am întâlnit pe Dumnezeu, şi de la acel timp, acel timp încolo, am avut pace care depăşeşte înţelegerea. Am nespusă bucurie, şi plină de slavă. Am avut o mulţumire. Chiar dacă moartea ar trebui să vină la mine, eu voi fi în braţele lui Dumnezeu, la un minut după ce ultima mea răsuflare va fi scoasă. Indiferent de ce vine sau se duce!"
E-103 We, Lord, who know that we have met You, face to face, and know what it means to be born again of Your Spirit, give us of Thy Eternal grace, to serve You. In Jesus’ Name we pray. Amen.
E-105 Să o arunce ei în aer, Duminică seara, dacă ei vor. Dacă ei vor, bomba nu va termina să trosnească până când noi nu vom fi în Slavă cu El. Amin. Nimic nu ne poate vătăma. Aleluia!
E-104 You love Him? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] 1960, don’t let it be, that, “I turned a new page.” Don’t let it be, that, “I try to start a new life.” But let it be, that, “I met God, and from that time, that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable, and full of glory. I had a satisfaction. Even if death should come to me, I’ll be in the arms of God, minute after my last breath is drawed. No matter what comes or goes!”
E-106 Sunt atât de bucuros că l-am întâlnit pe Dumnezeu. Sunt atât de bucuros că pot spune, "De la acel timp." Fixaţi asta în acel punct! "Când l-am întâlnit pe Dumnezeu, ceva mi s-a întâmplat. Am fost schimbat, din acel minut. Am fost schimbat, de atunci." Sunt atât de bucuros să mă aflu pe acest drum, în această seară, ca o mărturie spre Slava şi Puterea lui Dumnezeu. Un ceva micuţ vechi aici afară, şi Dumnezeu a coborât acolo şi mi-a dat harul Său, şi m-a mântuit, şi m-a vindecat, şi m-a umplut cu Duhul Său. Şi m-a lăsat să predic Evanghelia Lui, care este cea mai mare onoare care există în lume. De la acel timp, până în timpul acesta, nu am avut nici un regret. Ci am fost recunoscător, în toate aceste zile, şi voi fi, prin toată Eternitatea, că l-am întâlnit pe Dumnezeu.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. În regulă, Frate Neville.
E-105 Let them blow her up, Sunday night, if they want to. They want to, the bomb will not be through cracking till we’ll be in Glory with Him. Amen. There’s nothing can harm us. Hallelujah!
Up