Înfierea Partea II

Ephesians Parallels Joshua
Data: 60-0515E | Durată: 2 oră 4 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Ei bine, este întotdeauna, aşa cum am zis mai înainte, "Eram fericit când ei îmi ziceau, 'Să mergem în casa Domnului."' Eu cred că David a făcut afirmaţia aceea odată, "Să mergem în casa Domnului." Eu nu ştiu vreun loc mai bun să fim, ştiţi voi, decât în casa Domnului.
E-1 Well, it's... always, as I've said before, "I was happy when they said unto me, 'Let us go into the house of the Lord,'" I believe David made that statement once, "Let us go into the house of the Lord." I don't know any better place to be, do you, than in the house of the Lord.
Now, tonight we are... We got some friends here that's all the way from Georgia. And they'll probably be driving down after--after the lunch tonight. And then we will... Some of them from way down, I hope you stay over. And what rooms we got is open to you.
And then Wednesday night we'll continue on, on the study, and then, the Lord willing, next Sunday again.
E-2 Acum, în seara aceasta noi suntem... noi avem ceva prieteni aici care sunt de departe din Georgia. Ei probabil vor conduce jos după-după masa de deseară. Şi noi vom... Unii din ei de jos de tot, eu sper că voi staţi în continuare. Şi ce camere avem sunt deschise pentru voi.
E-4 And then Chatauqua begins on the sixth. So all that's got your vacations planned, we're expecting a great wonderful time at the Chatauqua. There's where we always have such a marvelous time. Not too big a crowds, we run sometimes... It'll hold up to about... I suppose we could put ten thousand in it, easy. But, usually, last year I think we had around about seven thousand, something like that. Was a packed out place, but there's plenty of room to stand, and seats that they can run all the way out. And so we are looking forward to that.
E-3 Şi apoi miercuri seara vom continua înainte, în studiu, şi apoi, cu voia Domnului, duminica viitoare din nou.
E-5 And glad to see many of our minister brothers in. I can't never think of his name here, the missionary, Brother Humes. And Sister Humes, is that you setting right here, and the little ones, we're glad to have them, a missionary. Other ones, Brother Pat, Brother Daulton, and, oh, just so many, Brother Beeler. And seen Brother Collins just a few moments ago. And, oh, it'd be kind of hard to call them all. But we're very happy to have you in the house of the Lord tonight.
This great precious Brother Neville setting behind me here to pray with me while we are going to teach the Word... Charlie, glad to see you and Sister Nellie here tonight, the little ones. This is... And Bible teaching is usually a very... Yes, Brother Welch, I just... was looking for you; I see you setting back there now. And...
E-4 Şi apoi Chatauqua începe pe şase. Astfel toţi care aveţi concediile voastre planificate, noi aşteptăm un timp mare minunat la Chatauqua. Acolo este unde noi întotdeauna avem un astfel de timp minunat. Nu prea mari mulţimi, noi ducem uneori... Aceasta va ţine sus până la aproape... Eu presupun că am putea să punem zece mii în aceasta, uşor. Dar, de obicei, anul trecut eu cred că am avut în jur de şapte mii, ceva de felul acela. Era un loc ticsit, dar era suficient loc în picioare. Iar scaunele care ei le puteau pune până afară de tot. Şi astfel noi privim înainte la aceea.
E-6 Bible teaching is usually a little treacherous, a little, you know, kind of walking out on the thin ice; we call it. But we just feel that maybe at this point and at this time, it might be good to kinda bring the--the church to what I think to a--a complete understanding, positionally, of what we are in Christ Jesus. And sometimes I think that preaching is a wonderful thing, but I believe sometimes, Brother Beeler, that teaching goes beyond that, it kindly... Especially to the church.
Now, preaching usually catches the sinner, brings him under condemnation by the Word. But teaching places a man positionally what he is. And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are.
E-5 Şi noi suntem bucuroşi să vedem mulţi dintre fraţii noştri lucrători înăuntru. Eu-eu nu pot să mă gândesc la numele lui aici, misionarul, Fratele Humes şi Sora Humes, este că voi şedeţi chiar aici, şi cei mici, noi suntem bucuroşi să-i avem, un misionar. Ceilalţi, Fratele Pat, Fratele Daulton, şi, oh, doar aşa de mulţi, Fratele Beeler. Şi l-am văzut pe Fratele Collins doar cu câteva momente în urmă. Şi, oh, ar fi cam greu să-i numesc pe toţi. Dar suntem foarte fericiţi să vă avem în casa Domnului în seara aceasta. Acest grozav scump Frate Neville şezând în spatele meu aici să se roage cu mine în timp ce vom învăţa Cuvântul. Charlie, bucuros să te văd pe tine şi Sora Nellie aici în seara aceasta, cei mici. Aceasta este... şi învăţătura Bibliei este de obicei o foarte... Da, Fratele Welch, eu tocmai... mă uitam după tine, eu te văd şezând acolo în spate acum.
E-7 Now, if the United States of this fair land here, sent me over to Russia as an ambassador of this nation, to Russia, then if they have officially sent me to Russia, all the power that the United States has is behind me. My word is just the same as the United States, if I have been recognized as an ambassador.
And then if God has sent us to be His ambassadors, all the power that's in heaven, all that God is, all of His Angels and all of His power stands behind our words if we are correctly an ordained, sent messengers to the people. God has to honor the Word, for He has so solemnly written, that "Whatever you bind on earth, that will I bind in heaven. Whatever you loose on earth, that will I loose in heaven. And I give unto thee the keys to the Kingdom." Oh, such great promises He's given the church.
E-6 Învăţătura Bibliei este de obicei puţin nesigură, puţin, ştiţi, a umbla cumva pe o gheaţă subţire, cum o numim noi. Dar noi doar simţim poate, la acest punct şi la timpul acesta, ar putea să fie bine cumva să aducă-biserica la ceea ce eu gândesc, la o-o înţelegere completă, poziţional, despre ceea ce suntem în Cristos Isus. Şi uneori mă gândesc că predicarea este un lucru minunat, dar eu cred uneori, Frate Beeler, că învăţătura merge dincolo de aceea, ea plăcută... în special la biserică. Acum, predicarea de obicei prinde păcătosul, îl aduce sub condamnare de către Cuvânt. Dar învăţătura aşează omul poziţional ceea ce este el. Şi noi niciodată nu putem corect să fim în stare să avem credinţă până când poziţional noi ştim ce suntem.
E-9 And I am, after the other day, of many of you I suppose was here this morning to hear as I tried to in my humble, simple way, to explain the--the vision that I saw of heaven...
I would, by no means, ever try to doubt anything that anyone ever told me that God told them. I'd believe it; even if I didn't see it in the Scripture I would still want to believe that brother's word. I--I might just stay right along with the Bible, but still I would believe that maybe the brother just misunderstood it some way, that he might have just got it mixed up a little. And still I would believe he--he to be my brother.
E-7 Acum, dacă Statele Unite, din această ţară frumoasă de aici, mă trimite acolo în Rusia, ca un ambasador al acestei naţiuni, la Rusia, atunci dacă ei m-au trimis oficial la Rusia, toată puterea care o are Statele Unite este în spatele meu. Cuvântul meu este întocmai la fel ca Statele Unite, dacă eu am fost recunoscut ca un ambasador.
E-11 And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never leaves in my years to come, that I'll never forget what happened last Sunday morning, as a week. It has done something to me that's revolutionized my life. I--I do not fear. I--I have not one fear of death. Death has no fear at all. And it--it doesn't for you if you just understood. Now, maybe if... You'd have to have the experience to know it, because there's no way to explain it. You cannot find words, because it doesn't lay in the English dictionary, or no other dictionary; because it's in an eternity: no yesterday, no tomorrow, it's all present tense. And it's no, "I feel pretty good," and a hour from now, "I don't feel so well," and another hour, "feel good again." It's present tense all the time (See?), never a cease, just that glorious peace and something.
E-8 Şi apoi dacă Dumnezeu ne-a trimis să fim ambasadorii Lui, toată puterea care este în Cer, tot ce este Dumnezeu, toţi Îngerii Lui şi toată puterea Lui stă în spatele cuvintelor noastre dacă suntem rânduiţi corect, mesageri trimişi la oameni. Dumnezeu trebuie să onoreze Cuvântul, căci El a scris aşa de solemn, că "Orice legaţi voi pe pământ, aceea voi lega Eu în Cer. Orice dezlegaţi voi pe pământ, aceea Eu voi dezlega în Cer. Şi Eu îţi dau cheile Împărăţiei." Oh, aşa promisiuni mari a dat El bisericii!
E-12 And there can be no sin; there could be no jealousy; there could be no sickness; there--there could be nothing ever reach that heavenly shore. And if I may have the privilege of saying this, which, maybe I do not... If I do not, then I pray God forgive me. But if I have the privilege, and it was that God let me be caught up to see something, I would refer to the first heavens. And then I believe, one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that was caught up into the third heaven. And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens hold? No wonder he couldn't speak of it for fourteen years. He said he did not know whether he was in body or out of body. With that great apostle, not to share his--his--his office, or not to try to make ourselves anything like he was, but I can say with him: I don't know whether I was in this body or out of the body. Only thing, it was just as real as I'm looking at you.
E-9 Şi eu sunt, după ziua trecută, dacă mulţi din voi eu presupun că sunt aici în această dimineaţă să audă aşa cum eu încerc, în felul meu umilit, simplu, să explic-viziunea care am văzut-o despre Cer.
E-13 And I've always wondered about if I'd pass by, I'd see a little cloud floating by, a spirit, and say, "There goes brother and sister; that's Charlie and Nellie. That's Brother and Sister Spencer going there." That always puzzled me. If my eyes is in the grave, decaying, rottening, if my ears is not here to hear anymore, and if my blood has all gone back and they've embalmed it, and it's in the waters or in the ground, and my mental faculties, my brain cells are all gone, then how would I be any more than just a spirit floating around? And that wearied me. How would I like to say, "Hello, Brother Pat, oh, so glad to see you. Hello, Brother Neville, how I would like to see you." But I thought, "Well, if I don't have anything to see with, any mouth to speak with, it's rotten, it's dust, how would I be able to say, 'Hello, Brother Pat,' 'Hello, Brother Neville,' or so forth, 'Hi, Charlie'?"
E-10 Eu nu aş încerca sub nici o formă vreodată să mă îndoiesc de ceva care cineva mi-a spus vreodată că Dumnezeu le-a spus. Eu aş crede-o chiar dacă nu am văzut-o în Scriptură, eu încă aş vrea să cred cuvântul acelui frate. Eu-eu aş putea doar sta chiar împreună cu Biblia, dar totuşi eu aş crede că poate fratele doar a înţeles greşit cumva, că el ar fi putut doar să o aibe puţin amestecat. Şi încă eu aş crede el-el de a fi fratele meu.
E-14 But now I know that that's wrong. For it is written in the Scriptures, which I say it's not contrary, "For if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting," another tabernacle that has eyes, ears, lips, mental faculties. If this earthly tabernacle be dissolved, it has a body that can feel, can talk.
And now it comes to me, just now, that Moses had been dead and in a in--unmarked grave for eight hundred years, and Elijah had went to heaven five hundred years before, but on Mount Transfiguration they were found talking with Jesus.
E-11 Şi dacă există ceva care arde în inima mea, şi eu sper că aceasta nu va pleca în anii mei care vor veni, că nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat ultima duminică dimineaţa, de o săptămână. Aceasta mi-a făcut ceva ce mi-a revoluţionat viaţa. Eu-eu nu mă tem. Eu-eu nu am o teamă de moarte. Moartea nu are frică deloc. Şi ea-ea nu o face pentru voi dacă doar aţi înţeles. Acum, poate dacă... Voi ar trebui să aveţi experienţa să o ştiţi, căci nu există cale să o explicaţi. Voi nu puteţi afla cuvinte, căci aceasta nu stă în dicţionarul Englez, sau nici un alt dicţionar, deoarece este într-o Eternitate; nici ieri, nici mâine, este tot timpul prezent. Şi aceasta nu este "eu mă simt destul de bine," şi o oră de acum, "eu nu mă simt aşa de bine," şi o altă oră, "mă simt bine din nou." Este timpul prezent tot timpul. Vedeţi? Niciodată nu încetează, doar pacea aceea glorioasă şi ceva.
E-16 After Samuel had been dead for at least three to five years, and the witch of En-dor called him up, and she fell on her face, and she said, "You have deceived me, because you are Saul, yourself." She said, "Because I see gods." She was a heathen (You see?), "I see gods rising up."
And Saul couldn't see him yet, and he said, "What does he look like? Describe him to me." Said, "He's thin, and he has a mantle over his shoulder."
Said, "That's Samuel the prophet; bring him here before me." I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality. He was still a prophet; he told Saul exactly what would happen the next day.
So, you see, death does not completely diminish us as we weep and wail and lament at the grave. It only changes our dwelling place. It takes us from a place to... What is age? If I live one more hour, I'll outlive a many sixteen-year-old person. I'll outlive a many five-year-old person. Age is nothing. We're just set here for a purpose, to do something.
E-12 Şi acolo nu poate fi păcat, acolo nu poate fi gelozie, acolo nu poate fi boală, acolo-acolo nu poate fi nimic să poată atinge cândva acel ţărm Ceresc. Şi dacă eu pot avea privilegiul să spun aceasta, care, poate eu nu o fac. Dacă nu o fac, atunci mă rog să mă ierte Dumnezeu. Dar dacă eu am privilegiul, şi a fost că Dumnezeu m-a lăsat să fiu apucat sus să văd ceva, eu m-aş referi la primele Ceruri. Şi apoi eu cred, unul în Biblie, cu numele, eu cred că era Pavel, care a fost apucat sus în a treilea Ceruri. Şi dacă era aşa de glorios în primele Ceruri, ce cuprind a treilea Ceruri? Nu-i de mirare că el nu a putut să vorbească despre aceasta timp de patrusprezece ani! El a zis că nu a ştiut dacă el era în trup sau afară din trup. Cu acel mare apostol, nu să împărţim a lui-lui-lui slujbă, sau nu să încercăm să ne facem pe noi ceva cum era el, dar eu pot spune cu el, eu nu ştiu dacă eram în acest trup sau afară din trup. Singurul lucru, aceasta era chiar aşa de real cum mă uit la voi.
E-20 Well now, many of these little pretty-faced mothers setting here, some of them sixty or seventy years old, would say, "Well, what have I done, Brother Branham?" You've raised your children. You've done what you were supposed to do.
Maybe some old Dad setting here say, "Well, I've harrowed the fields; I've done this. I never preached." But you did just what God sent for you to do. There's a place for you.
E-13 Şi eu întotdeauna m-am întrebat despre dacă eu aş trece pe aproape şi aş vedea un nor mic plutind pe acolo, un duh, şi să spun, "Acolo merge fratele şi sora, acela-i Charlie şi N ellie. Acela-i Fratele şi Sora Spencer mergând acolo." Aceea întotdeauna m-a nedumerit. Dacă ochii mei sunt în mormânt, descompunându-se, putrezind, dacă urechile mele nu sunt aici să mai aud, şi dacă sângele meu s-a dus tot înapoi şi ei l-au îmbălsămat, şi el este în ape sau în pământ, şi facultăţile mele mintale, celulele creierului meu toate duse, atunci cum aş fi eu mai mult decât doar un duh plutind în jur? Şi aceea mă rodea. Cum îmi va plăcea să spun, "Bună, Frate Pat, oh, aşa de bucuros să te văd! Bună, Frate Neville, cum mi-ar place să te văd!" Dar m-am gândit, "Ei bine, dacă eu nu am nimic cu ce să văd, vreo gură cu ce să vorbesc, este putredă, este praf, cum aş fi eu în stare să spun, 'Bună, Frate Pat,' 'Bună, Frate Neville,' sau aşa mai departe, 'Hei, Charlie'?"
E-22 Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friends, buddies, eighty-something years old... And his sister-in-law is here at the church tonight, and she's been just a teeny-teeny bit worried about him. And I went to see him. And as soon as I begin to talk to him, he brightened up, told me about a hunting trip he taken many years ago up in Colorado, the very same country I hunt at. Just as brilliant and bright... And I said, "Doctor, how long you been practicing?"
He said, "When you were nursing." And way down I said... "And many a time," he said, "I've practiced taking my buggy; I put my saddle bags over my horse. I took the little satchel and I've walked."
And I said, "Yes, down along the creek banks, two o'clock in the morning with your flashlight, trying to find a house where a little child had a tummy ache or a mother in labor pains."
"That's right."
E-14 Dar acum eu ştiu că aceea este greşit. Căci este scris în Scripturi, care eu spun că nu este contrară, "Că dacă acest cort pământesc se dizolvă, noi avem unul care deja ne aşteaptă," alt cort care are ochi, urechi, buze, facultăţi mintale. "Dacă acest cort pământesc va fi dizolvat!" El are un trup care eu pot simţi, pot vorbi.
E-25 And I said, "You know, doctor, I believe, across this dividing line here between mortal and immortality, God has a place for good old doctors that's served like that."
Great tears come in his eyes, and he started crying; he reached up his feeble hands and said, "Brother, I hope so." Across the land, God judges a man's soul, what he is.
Then I give him this satisfying Scripture. Many times, plowing through those dark muddy fields at night, trying to help somebody, maybe never get a penny for it, but it's all right. I said, "Jesus said in the Scripture, 'Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.'" And that is true.
E-15 Şi acum vine la mine, chiar acum, că Moise a fost mort şi într-un mormânt nemarcat timp de opt sute de ani, şi Ilie a mers la Cer cu cinci sute de ani înainte, dar pe Muntele Transfigurării ei au fost găsiţi că vorbeau cu Isus.
E-28 And tonight we want to set the church in these three lessons, if God permits, how and what to look to, what we are. We're going to begin at the 1st chapter of the Book of Paul's letter to Ephesus. And we're going to take the three first chapters in our next three studies, trying to get a chapter a evening, if we can, tonight, Wednesday, and next Sunday morning. Ephesians, the 1st chapter...
Now, as we study together, I'd like to say this, that this Book of Ephesians perfectly parallels the Old Testament Joshua: Ephesians, the Book of Ephesians...
E-16 După ce Samuel a fost mort de cel puţin trei la cinci ani, şi vrăjitoarea din Endor l-a chemat sus, şi ea a căzut pe faţa ei, şi ea a zis, "Tu m-ai înşelat, pentru că tu eşti Saul, tu însuţi." Ea a zis, "Căci eu văd zei!" Ea era o păgână, vedeţi. "Eu văd zei ridicându-se."
E-29 Now, remember, if we happen to get just a little off to your teaching, just forgive us and bear with us awhile. Before we open It, let's ask Him to help us, as we bow our heads.
Lord, we are approaching Thy holy and sacred Writ, which It is more secure than all the heavens and earth. For we read in this Word, called the Bible, that "Both heaven and earth will pass away, but My Word shall never fail." Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight before the purchase of Your Blood, these precious darling mortals that sets here tonight, grasping for every little hope that they can to hold on for that Life that is to come, may it be so sufficient tonight, that every believer here will see his position, and everyone who has not yet come into this great fellowship will press the Kingdom, Lord, and knock at the door until the Keeper opens the door. Grant it, Lord.
E-17 Şi Saul nu l-a putut vedea încă, şi el a zis, "Cum arată el? Descrie-mi-1."
Zicea, "El este slab, şi el are o manta peste umărul lui."
E-31 We are reading in here where this Bible is of no private interpretation. God forbid that I Your servant or any other servant would ever try to put their own interpretation to the Word. Let us just read It and believe It the way It is written. And especially we shepherds of the flocks, we pastors who someday will gather yonder in that glorious land with the little flocks, and we'll stand in the Presence of the Lord Jesus, and we'll see that generation come up, of Paul, and of Peter, and of Luke, and Mark, and Matthew, and all them, and see them judged there with their groups. God, grant that I can lay ten million trophies at Your feet while I humbly crawl up and lay my hands upon Your precious feet and say, "Lord, they are Yours."
E-18 A zis, "Acela-i Samuel, profetul, adu-l aici înaintea mea." Eu vreau ca voi să observaţi că Samuel nu şi-a pierdut nimic din personalitatea lui. El încă era un profet, el i-a spus lui Saul exact ce se va întâmpla ziua următoare.
E-32 O God, fill us freshly with Thy Spirit and with Thy love and Thy goodness. And may we, as the poet has expressed in the song many years ago, "Dear dying Lamb, Thy precious Blood shall never lose its power, until all the ransomed church of God be saved to sin no more. And ever since, by faith, I saw that stream Thy flowing wounds supplied; redeeming love has been my theme, and shall be till I die. Then in a nobler, sweeter song," he goes on to say, "I'll sing Thy power to save; when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave." Then the grave does not hold any death for Your children. It's only our resting place, or our hiding place, where this corruption will put on incorruption.
And may we tonight see this, Lord, plainly, as it is given to us in the Word. Give us understanding. And place us, Lord, at our post of duty, that we might serve faithfully until You come. We ask this in Jesus' Name, and for His sake. Amen.
E-19 Deci, vedeţi, moartea nu ne diminuează complet după cum plângem şi bocim şi ne tânguim la mormânt. Aceasta doar ne schimbă locul de locuit. Ea ne duce dintr-un loc la... Ce este vârsta? Dacă eu trăiesc încă o oră, eu voi trăi mai mult decât multe persoane de şaisprezece ani, eu voi trăi mai mult decât multe persoane de cinci ani. Vârsta nu este nimic. Noi suntem doar aşezaţi aici pentru un scop, să facem ceva.
E-34 Now, the Book of Ephesians, as I was just saying, I--to my opinion, is one of the greatest Books of the New Testament. It leaves us on where Calvinism runs out on one limb, and Arminianism runs out on the other limb, but the Book of Ephesian draws it together and positionally places the church.
Now, I've typed it with Joshua. If you notice, Israel was brought up out of Egypt, and there's three stages of their journey. One stage was leaving Egypt. The next stage was the wilderness. And the next stage was Canaan.
E-20 Ei bine, acum, multe din aceste mame micuţe cu feţe frumoase care şed aici, unele din ele de şaizeci sau şaptezeci de ani, ar zice, "Ei bine, ce am făcut eu, Frate Branham?" Voi v¬aţi crescut copiii. Voi aţi făcut ce a trebuit să faceţi.
E-36 Now, Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents the age of the overcomer, the dispensation of overcoming, because in Canaan they killed and burned and took cities. And there'll be no death in the millennium.
But another thing that it does, it brings up justification by faith, after they believed in Moses and left Egypt; sanctification through following under the Pillar of Fire and the atonement of the sacrificial lamb in the wilderness; and then entering into a land that had been promised.
E-21 Poate ceva Tată bătrân şezând aici, zice, "Ei bine, eu am grăpat câmpurile, eu am făcut asta. Eu niciodată nu am predicat." Dar tu ai făcut chiar pentru ce te-a trimis Dumnezeu să faci. Acolo este un loc pentru tine.
E-38 Now, what is the land promised to the New Testament believer? The promise is the Holy Spirit. "For it shall come to pass in the last days," Joel 2:28, "that I will pour out My Spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. And upon My handsmaids and My maidservants will I pour out of My Spirit, and they shall prophesy. I'll show wonders in the heavens above. And in the earth, pillars of fire, and smoke, and vapor." And Peter said, on the day of Pentecost, after taking his text and preaching, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission," to remit, to forgive, to take away all back trespasses.
E-22 Vorbind cu un doctor bătrân, ieri, unul dintre prietenii mei doctori, ortaci, în vârstă de optzeci şi ceva de ani. Şi cumnata lui este aici la biserică în seara aceasta, şi ea a fost doar un pic-pic cam îngrijorată de el. Şi eu am mers să-l văd. Şi imediat ce am început să vorbesc cu el, el s-a luminat, mi-a spus despre o excursie de vânătoare ce a avut-o cu mulţi ani în urmă sus în Colorado, chiar în acelaşi ţinut unde vânez eu. Doar aşa de strălucit şi luminat! Şi am zis, "Doctore, de cât timp ai practicat?"
E-39 Did you notice, Joshua? Before they crossed Jordan, Joshua said, "Go through the midst of the camp and clean your clothes and sanctify every one of you, and let no man come at his wife, for within three days you'll see the glory of God." See? It is a--it is a process of getting ready to inherit the promise.
Now, the promise to Israel was... God gave Abraham the promise of the land of Palestine, and it was to be their possession forever. And they was to always remain in this land.
Now, they come three stages, coming to this promised land. Now, watch; it's perfectly typed in the New Testament.
Now, this, as I have said, disagrees with some of the thinking of yours. Some of you precious Nazarene people, Church of God, and so forth, don't let it hurt, but just watch it close and watch the types. Watch and see if every place don't hit just perfect.
E-23 El a zis, "Când tu sugeai." Şi jos de tot am zis... "Şi de multe ori," a zis, "eu am practicat, luându-mi trăsurica, şi mi¬am pus desagii peste calul meu. Mi-am luat gentuţa şi am umblat."
E-42 There was three stages of the journey, and there's three stages of this journey. For we are justified by faith, believing on the Lord Jesus Christ, forsaking the land of Egypt, come out, and then are sanctified through the offering of His Blood, washed from our sins, and become pilgrims and sojourners, claiming that we are seeking a land, a city that's coming, or a promise.
So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest, traveling night after night, following the Pillar of Fire, but finally come to the promised land where they settled down.
E-24 Şi am zis, "Da, jos de-a lungul malurilor pârâului, la ora două dimineaţa, cu lanterna ta, încercând să afli o casă unde un copilaş avea o durere de burtă sau o mamă în durerile naşterii."
Zicea, "Asta-i adevărat."
E-44 That's where the believer comes. He comes first to a recognition that he's a sinner; then he is separated by the waters, the washing of the water, by the Blood, and--or the washing of the water by the Word, rather, believing on the Lord Jesus Christ. Then, being justified by faith, he becomes a partaker, and at peace with God through Christ, baptized into the Name of Jesus Christ to omit him into the journey. You get it? Into the journey. Then he becomes a sojourner and a pilgrim. He's on his journey to what? A promise that God made.
E-25 Şi am zis, "Ştii, doctore, eu cred, dincolo de această linie de despărţire, între muritor şi nemurire, Dumnezeu are un loc pentru doctori bătrâni buni care au servit aşa."
E-45 Israel had not yet received the promise, but they were on their journey. And without, raising... Please do understand. That's where you, the Nazarene and Pilgrim Holiness, and so forth, fell. Because Israel, when they come to the spot of Kadesh-Barnea, when the spies went over and said, "The land is great."
But some of them come back and said, "We can't take it, because the cities are walled up, and so forth."
But Joshua and Caleb stood out, and said, "We're more than able to take it." Because of their already signed-up documated statements, they believed in two works of grace, justification and sanctification, and could not move any farther. And listen, that whole generation perished in the wilderness but two that went over into the promised land and brought back the evidence that it was a goodly land, "and we were more than able to take it, because it was God's promise." Then instead of the people going on, receiving the Holy Spirit, speaking with tongues, receiving the power of God, the baptism of the Holy Ghost, signs, wonders, miracles, they felt that it would break down their tradition of doctrine. And what happened to it? Perished in the land. That's right.
E-26 Lacrimi mari au venit în ochii lui şi el a început să plângă, el a ridicat mâinile lui plăpânde şi a zis, "Frate, eu nădăjduiesc aşa." De-a lungul ţării, Dumnezeu judecă sufletul unui om, ce este el.
E-46 But the believers, the Caleb and Joshua outfit, that was going on to the promise, they moved on over into the land, and took the land, and settled down in the land as a possession. And we never stop at justification, sanctification. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit. Let's not stop at believing on the Lord Jesus, being baptized. Let's not stop because He cleaned us up from a life of sin. But now we pressed on into a position, to a promise of the baptism of the Holy Ghost. For Peter said on the day of Pentecost, "For the promise is unto you, and to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call."
E-27 Apoi eu i-am dat această Scriptură satisfăcătoare. De multe ori, arând prin câmpurile acelea întunecate noroioase noaptea, încercând să ajute pe cineva, poate niciodată nu ia un ban pentru aceasta, dar este în ordine. Eu am zis, "Isus a zis în Scriptură, 'Ferice de cei milostivi, căci ei vor obţine milă."' Şi aceea este adevărat.
E-47 So Ephesus here sets us like Joshua, positionally. You notice, Joshua, after crossing over the land and taking the land, then he divided the land. "Ephraim here, Manasseh's here, and this one here, Gad here, Benjamin here." He divided the land.
And notice. Oh, this just burns our hearts. Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children, she spoke the very place in her labor pains, where they would be positioned in the promised land. Oh, it's a great study. If we could only go into it in details, which would take hours after hours... Someday when we get our church fixed, I'd just like to come and take a solid month or two, just stay right in it. Watch when they, each one of those mothers, when she called out, "Ephraim," when she was in labor, positionally placed him where his feet was setting in oil. Just exactly every one of them where they were at...
And Joshua, not knowing this, but by inspiration, led of the Holy Spirit, after being into the promised land, give each man his promise, exactly what the Holy Spirit promised through the birth back there.
E-28 Şi în seara aceasta noi vrem să aşezăm biserica, în aceste trei lecţii, dacă Dumnezeu permite, cum şi la ce să privim, ce suntem noi. Noi vom începe la 1-ul capitol al Cărţii scrisorii lui Pavel către Efeseni. Şi noi vom lua primele trei capitole în următoarele trei studii ale noastre, încercând să luăm un capitol pe seară, dacă putem. În seara aceasta, miercuri, şi duminica dimineaţa viitoare. Efeseni, 1-ul capitol. Acum aşa cum studiem împreună, mi-ar place să spun aceasta, că această Carte a Efesenilor este paralelă perfect cu Iosua din Vechiul Testament. Efeseni, Cartea Efesenilor.
E-50 How that God has set some in the church, through the labor pains... Oh, they get tremendous sometime. When a church is groaning under the persecution of the outside world, believing on the Lord Jesus, that the promise of the Holy Ghost is just as real to us as it was to Pentecost, how they groan and cry under labor pains. But when they are born, and positionally born into the Kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church, some apostles, some prophets, some teachers, some pastors, some evangelists. Then He's give into there, speaking with tongues, interpretation of tongues, knowledge, wisdom, gifts of healing, all kinds of miracles.
E-29 Acum, amintiţi-vă, dacă se întâmplă să deviem puţin, la ţnvăţătura voastră, doar iertaţi-ne şi suferiţi-ne o vreme. Înainte să o deschidem, să-i cerem Lui să ne ajute, aşa cum ne plecăm capetele.
E-51 Where the church is... Now, this is my purpose of doing this. The church is always trying to take somebody else's corner. But don't do that. You can never raise corn in Ephraim's corner, if you're Manasseh. You've got to take your place in Christ, positionally take it.
Oh, it gets deep and rich when we get in here, how that God puts one in the church to speak with tongues, another... Now, we have been taught many times, we all have to speak with tongues. That's wrong. "We all got to do it." No, we don't. They all didn't do one thing, each one was...
E-30 Doamne, noi ne apropiem de Scrisul Tău sfânt şi sacru, care El este mai sigur decât toate cerurile şi pământul. Că noi citim în acest Cuvânt, numit Biblia, că "Şi cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va greşi niciodată." Atunci, pe această oră solemnă la care vin eu la acest amvon în seara aceasta, înaintea plăţii Sângelui Tău, aceşti scumpi muritori dragi care şed aici în seara aceasta, apucându-se de orice speranţă mică de care pot ei, să se ţină înainte pentru Lumina aceea care urmează să vină. Fie ca aceasta să fie aşa de suficientă, în seara aceasta, încât fiecare credincios de aici s㬺i vadă poziţia, şi fiecare care nu a venit încă în această mare părtăşie, să preseze Impărăţia, Doamne, şi să bată la uşă până când Stăpânul deschide uşa. Oferă aceasta, Doamne.
E-52 Each... The land was provided and divvied up by inspiration. And each one... I could take the Scriptures and show it to you exactly, that he put them in the place where they was supposed to be, positionally, how that the two half tribes was to stay across the river, how that their mothers cried that in their birth, and how that each place was supposed to be.
And now after you are in, that don't mean that you're out free from war. You still have to fight for every inch of ground you stand on. So see, Canaan did not represent the great heaven, because it's war and troubles and killings and fightings, and so forth. But it did represent this: that it must be a perfect walk.
E-31 Noi citim aici unde această Biblie nu este de interpretare personală. Dumnezeule, fereşte ca eu slujitorul Tău sau ori care alt slujitor să încerce vreodată să-şi pună interpretarea lor proprie la Cuvânt. Lasă ca noi doar să-L citim şi să-L credem, în felul cum El este scris. Şi în special noi păstorii turmelor, noi pastorii care într-o zi ne vom aduna acolo în Ţara aceea glorioasă cu turmele mici, şi noi vom sta în Prezenţa Domnului Isus şi vom vedea generaţia aceea apărând, a lui Pavel, şi a lui Petru, şi a lui Luca, şi Marcu, şi Matei, şi toţi aceia, şi să-i vedem judecaţi acolo cu grupurile lor. Dumnezeule, admite ca eu să pot pune zece milioane de trofee la picioarele Tale în timp ce eu smerit mă târăsc sus de tot şi-mi pun mâinile peste picioarele Tale scumpe, şi spun, "Doamne, ei sunt ai Tăi."
E-54 And there's where the church is failing today: on that walk. Do you know that even your own behavior can knock somebody else out of getting healed? Your misbehavior of unconfessed sins of you believers, can cause this church to bitterly fail. And at the day of the judgment you'll be responsible for every bit of it. Oh, you say, "Now, wait a minute, Brother Branham." Well, that's the truth. Think of it.
Joshua, after he crossed over into the land, God gave him the promise that... Just think, to fight an entire campaign without losing a man, without even getting a scratch, without having to have a nurse, or a first aid or a Band-Aid. God said, "The land's yours; go fight." Think of fighting a campaign, and there's no Red Cross around at all; there's nobody going to get hurt.
E-32 O Dumnezeule, umple-ne proaspăt cu Duhul Tău, şi cu dragostea Ta şi bunătatea Ta. Şi fie ca noi, aşa cum a exprimat poetul în cântare cu mulţi ani în urmă, "Dragă Mielule muribund, Sângele Tău scump niciodată nu-şi va pierde puterea, până când toată Biserica răscumpărată a lui Dumnezeu va fi salvată să nu mai păcătuiască. Şi de atunci, prin credinţă, eu am văzut acel curs ce rana Ta curgătoare la oferit; dragostea răscumpărătoare a fost tema mea, şi va fi până voi muri. Atunci într-o cântare mai nobilă, mai dulce," el continuă să spună, "Eu voi cânta puterea Ta să salveze; când această limbă şoptitoare, bâlbâitoare zace tăcută în mormânt." Atunci, mormântul nu ţine ceva moarte pentru copiii Tăi. Este numai un loc de odihnă, sau un loc de ascuns, unde această putrezire va îmbrăca neputrezire.
E-56 And they slayed the Amorites and the Hittites, but there wasn't one hurt among any of them until sin come in the camp. And when Achan took that Babylonian garment and that gold wedge, and hid it under his camp, then the next day they lost sixteen men. Joshua said, "Stop. Stop. Wait a minute; there's something wrong. Something's wrong here. We're going to call seven days of fast. God made us a promise. There will be nothing hurt us. Our enemies will fall at our feet. And there's something wrong here. Something went wrong somewhere, 'cause we got sixteen dead men laying here. They're Israelite brothers, and they're dead."
E-33 Fie ca noi în seara aceasta să vedem aceasta, Doamne, clar, aşa cum ne este dată în Cuvânt. Dă-ne înţelegere. Şi pune-ne, Doamne, la postul nostru de datorie, ca noi să putem sluji credincioşi până când Tu vii. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus, şi pentru El. Amin.
E-57 Why did they die, innocent men? Because one man stepped out of the line. You see the reason this needs to be taught? The church lining up, lining up with the Word of God, lining up with God and lining up with each other, walking perfectly upright, soberly, before all men, fearing God. Because one man stole a garment and done something that he should not done, took the life of sixteen men. I think it was sixteen, maybe more. I believe it was sixteen men that was dead.
Joshua called, said, "There's something wrong. God made the promise, and something's wrong."
When we bring the sick up before us and they fail to be healed, we need to call a solemn fast, call an assembly. Something's wrong somewhere. God made the promise. God's got to stick to that promise, and He will do it.
E-34 Acum, Cartea Efesenilor, aşa cum tocmai am spus, eu... după părerea mea, este una dintre cele mai mari Cărţi ale Noului Testament. Ea ne lasă, înainte unde Calvinismul iese afară într-o ramură, iar Arminianismul iese în cealaltă ramură, dar Cartea Efesenilor o trage împreună şi poziţional aşează Biserica.
E-60 And he called a fast. And they found out, they cast the lots. And Achan confessed it. And they killed Achan's family and all, and burnt their ashes, and left it there for a memorial. And Joshua went right on through the battles, taking everything without a scratch or a wound. There you are.
E-35 Acum, eu am tipizat-o cu Iosua. Dacă aţi observat, Israel a fost adus sus din Egipt, şi acolo erau trei stagii a călătoriei lor. Un stagiu, era părăsirea Egiptului. Următorul stagiu, era pustia. Şi următorul stagiu, era Canaanul.
E-61 One day he had--needed a little time, extra time. The sun was going down; the men couldn't fight very good at nighttime. Joshua, that great warrior, anointed of God, positionally placed into the land, like Ephesians to the new church, possess--possessed in the--possessing the land, taking it over. He needed some time, so he said, "Sun, stand still." And she stood still for about twelve hours until he took the land. See?
E-36 Acum, Canaanul nu reprezintă epoca Mileniului. El doar reprezintă epoca biruitorului, distribuirea biruinţei, deoarece în Canaan ei au omorât şi au ars şi au luat cetăţi. Şi acolo nu va mai fi moarte în Mileniu.
E-62 Now, the Book of Ephesians placed us positionally in Christ, what they was in the holy land. We are placed not in the holy land, but in the Holy Ghost. Now, let us read just a Word, see how perfect the church is.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God,...
Oh, I like that. God made him an apostle. No elders laid hands on him, no bishops sent him anywhere, but God called him and made him an apostle.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints... (sanctified ones)... which are at Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ:
Watch how he addresses this. This is not to the unbelievers. This is to the church. It's called to the called-out ones, the sanctified and called ones that are in Christ Jesus.
E-37 Dar un alt lucru care-l face, ea aduce sus justificarea prin credinţă, după ce ei au crezut în Moise şi au părăsit Egiptul. Sfinţirea, la urmarea sub Stâlpul de Foc şi ispăşirea mielului de jertfă în pustie. Şi apoi intrând într-o ţară care a fost promisă.
E-65 Now, if you want to know how we get in Christ Jesus, if you'll turn to I Corinthians 12, it said, "For by one Spirit are we all baptized into one Body." How? Baptized by what? The Holy Ghost. Not by water baptism, you church of Christ people, but by one capital S-p-i-r-i-t, by one Spirit. Not by one handshake, by one letter, not by one sprinkle, but by one Spirit we are all baptized into one Body, our possession, the land that God give us to live in, the Holy Ghost. Just as He give Canaan to the Jews, He's give us the Holy Spirit. By one Spirit are we all baptized into one Body. You get it?
E-38 Acum, ce este Ţara promisă la credinciosul Noului Testament? Promisiunea este Duhul Sfânt. "Căci se va împlini în zilele din urmă," Ioel 2:28, "că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi. Peste roabele Mele şi robii Mei voi turna Eu din Duhul Meu, şi ei vor profeţi. Şi Eu voi arăta minuni în ceruri sus. Şi pe pământ, stâlpi de foc, şi fum, şi vapori." Şi Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, după ce şi-a luat textul şi a predicat, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertare," să absolve, să ierte, să ia la o parte toate nelegiuirile din urmă.
E-66 Now, he's talking to the spiritual Canaanites, Israel, the spiritual Israel who has possessed the land. Oh, aren't you glad you've come out of Egypt's garlic? Aren't you glad you're out of the wilderness? And remember, they had to eat manna, Angel's food out of heaven, until they crossed over into the land. And when they crossed over into the land, the manna ceased to fall. They were fully matured then, and they eat the old corn of the land. Now, now that you're not babies anymore, now that you're not desiring the sincere milk of the Gospel, that you don't have to be babied, and patted, and persuaded to come to church, now that you're real fully matured Christians, you're ready to eat strong meats now. You're ready to come into something:, he said. You're ready to understand something that's deep and rich. Oh, we'll get into it directly. And, oh, it's been hidden since the foundation of the world.
He said, "Now, that you've come into this, I'm addressing this to you," not to those who've just left Egypt, not to those who are still in the journey, but to those who are in the promised land, that has received the promise.
E-39 Aţi observat, Iosua, înainte de a traversa Iordanul, Iosua a zis, "Treci prin mijlocul taberei şi curăţiţi-vă hainele şi sfinţiţi¬vă fiecare din voi, şi nici un bărbat să nu vină la nevasta lui, căci în trei zile veţi vedea Gloria lui Dumnezeu." Vedeţi? Acesta este un-acesta este un proces de pregătire să moşteneşti promisiunea. Acum, promisiunea către Israel, era, Dumnezeu i-a dat lui Abraham promisiunea ţării, a Palestinei, şi ea era să fie posesiunea lor pentru totdeauna. Şi ei urmau să rămână totdeauna în această ţară.
E-67 How many's received the promise of the Holy Ghost? Oh, aren't you glad that you're in the land over here now, eating the old corn, eating the strong things of God, and got a clear understanding. Your--your spiritual mind is all unmuddled up. You know exactly Who He is. You know exactly What He is. You know exactly where you're going. You know exactly all about It. You know in Whom you have believed and persuaded He's able to keep that which you've committed to Him against the day. Oh, that's the one; that's who Paul's talking to now. Listen close. Now, watch...
... the faithful in Christ Jesus:
E-40 Acum, ei au venit trei stagii, venind la această ţară promisă. Acum priviţi, ea este tipizată perfect în Noul Testament.
E-68 Now, let me have the church to repeat that. How do we get into Christ? By joining church? No. By putting our name on a book? No. By being baptized by immersing? No. How do we get into Christ? By one Holy Spirit are we all baptized into one promise, the Body, and are partakers of all that belongs into the land. Amen. Oh, I--I like that. If I wasn't hoarse, I could shout. My, when I get in this land, it's mine. I'm home now; I'm in Canaan. I'm subject to anything God wants to use me for. I'm walking on holy ground, a child of the King, all robed and ready. I've come out of Egypt, come up through the promised land, stood the trials, passed over Jordan into this blessed promise. Oh, how did I get it? By one Spirit, the same way Paul got It, acted on me the same way It did on him, same way It did on you. By one Spirit we are all baptized, not sprinkled, just a little sprinkle of it, feel pretty good, but immersed under: all made to be swim under in the Holy Ghost. That's the promise.
E-41 Acum aceasta, aşa cum am zis, este în dezacord cu ceva din gândirea voastră. Unii dintre voi oameni scumpi Nazarineni, Biserica lui Dumnezeu, şi aşa mai departe, nu lăsaţi să vă rănească, ci doar priviţi-o atenţi şi priviţi simbolurile. Priviţi şi vedeţi dacă fiecare loc nu atinge chiar perfect.
E-69 Our Ephesians, our Joshua, which is the Holy Spirit... "Joshua" means "Jesus, Saviour." Joshua means the Holy Spirit representing it in the spiritual as that was in the natural, that He is our great Warrior. He's our great Leader. As God was with Joshua, so is God in the Holy Spirit, moving us about. And when sin comes in the camp, the Holy Spirit demands a halt, "What's wrong in this church? Something's wrong." Oh, can't you see how we got too many sons of Kish now, too many Sauls coming from seminaries and theological schools and going out and teaching this perverse things, as the Bible said they would do, seemingly, not having the faith, separating themselves from you, having no fellowship with you, and so forth, having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away." They don't know where they come from; they can't give any reason.
E-42 Acolo erau trei stagii ale călătoriei, şi există trei stagii ale acestei călătorii. Căci, noi suntem justificaţi prin credinţă, crezând în Domnul Isus Cristos, părăsind ţara Egiptului, ieşim afară. Şi apoi suntem sfinţiţi prin jertfa Sângelui Său, spălaţi de păcatele noastre, şi devenim pelerini şi călători, pretinzând că noi căutăm o ţară, o cetate care vine, sau o promisiune.
E-70 I say this from Brother Booth-Clibborn, a friend of mine, if there's anything that's an ill--illegitimate un-god-created, anything in the world, is a mule. A mule is the lowest of all things. He is a... He--he don't know what he is. He cannot produce himself no more. A mule cannot be bred to another mule and become a mule. He's finished. He don't know where his papa come from, neither does he know his mama; for he is a little--a little donkey and a mare horse. God never did that. Don't you lay such as that onto God. God never done that. God said, "Everything shall bring forth of its kind." Yes, sir. But a mule is a--a... His papa was a donkey and his mama was a mare horse, so he don't know what he does belong to. He--he--he's a horse trying to be a mule, or a mule... or he's a horse trying to be a donkey, a donkey trying to be a horse; He don't know where he does belong. And he is a hard-headedest thing there is in the world. You can never put a bit of trust to him.
E-43 Aşa a făcut Israel în pustie, călători, fără loc de odihnă, călătorind noapte după noapte, urmând Stâlpul de Foc, dar în final au venit la ţara promisă unde ei s-au aşezat.
E-71 And that's the way a lot of people are in church. They don't know who their papa is; they don't know who their mama is. Only thing they know: they're either Presbyterian, Methodist, Baptist, or Pentecostal, or something. They don't know where they come from. And an old donkey, you can just holler at him as much as you want to holler at him, and he will stand there and stick them big ears out and look. You can preach to him all night long, and they don't know a bit more when they left than what they did when they come in. Now, that's just right. I don't mean to be rude, but I want to tell you the truth.
E-44 Acolo este unde vine credinciosul. El vine întâi la o recunoaştere că el este un păcătos; apoi el este separat prin ape, spălarea prin apă, prin Sânge, şi... sau spălarea prin apă de către Cuvânt, mai degrabă, crezând în Domnul Isus Cristos. Apoi, fiind justificat prin credinţă, el devine un părtaş, şi o pace cu Dumnezeu prin Cristos, botezat în Numele lui Isus Cristos, să-l omite în călătorie. Voi o pricepeţi? În călătorie! Apoi el devine un călător şi un pelerin. El este în călătoria lui spre ce? O promisiune care a făcut-o Dumnezeu.
E-72 But there's one thing they can do; they're good workers. Oh, they just work, work, work, work. That puts me in the mind of a bunch of these Arminians that's always trying to work their way into heaven (That's right.), a mule. Oh, the Ladies Aid Society, and the chicken supper, for they pay the preacher, "And we got to have this dance, and this social." It's just work, work, work, work, work, work, work. And, they... What are they working for?
Ask them, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
They stick out their ears, and don't know where they belong; "What do you mean? What about this? What do you mean, the Holy Ghost? I've never heard nothing about It. Oh, you must be some kind of fanatic." See, they don't know who papa was, or who mama was, either. And you have to beat them on everything you do, beat here and beat there, and beat here and beat there. That's right, an old mule.
E-45 Israelul nu a primit încă promisiunea, dar ei erau în călătoria lor. Şi fără să crească... Vă rog să înţelegeţi. Acolo este unde voi, Nazarinenii şi Sfinţenişti Pelerini, şi aşa mai departe, aţi căzut. Deoarece, Israel, când ei au venit la punctul din Kadeş-Barnea, când spionii au mers dincolo şi au zis, "Ţara este grozavă." Dar unii dintre ei au venit înapoi şi au zis, "Noi nu o putem lua, pentru că cetăţile sunt împrejmuite, şi aşa mai departe." Dar Iosua şi Caleb s-au ridicat, şi au zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o luăm!" Din cauza afirmaţiilor lor documentate semnate deja, ei au crezut în două lucrări ale harului, justificare şi sfinţire, şi nu putea să se mişte mai departe. Şi, ascultaţi, acea generaţie întreagă a pierit în pustie. Dar doi care au mers dincolo în ţara promisă şi au adus înapoi dovada că aceasta era o ţară excelentă, "şi noi eram mai mult decât în stare să o luăm, pentru că era promisiunea lui Dumnezeu." Atunci în loc ca oamenii să meargă înainte, primind Duhul Sfânt, vorbind în limbi, primind puterea lui Dumnezeu, botezul Duhului Sfânt, semne, minuni, miracole, ei au simţit că aceasta va strica tradiţia lor de doctrină. Şi ce li s¬a întâmplat? Au pierit în ţară! Asta-i adevărat.
E-75 But I tell you, you don't have to do that by a real thoroughbreded horse. Just crack the whip over him one time, and brother, he's gone. He knows what he's doing. Oh, how fine it is to ride a thoroughbred. How nice. You just say, "Come on, boy." Oh, man (See?); you better hold tight; he will leave the saddle in the air.
E-46 Dar cei credincioşi, unitatea Caleb şi Iosua, care mergeau înainte la promisiune, ei s-au dus înainte dincolo în ţară, şi au luat ţara, şi s-au aşezat în ţară, ca o posesiune. Şi noi nu ne oprim la justificare, sfinţire. Să mergem înainte la botezul Duhului Sfânt. Să nu ne oprim la a crede în Domnul Isus Cristos, fiind botezaţi. Să nu ne oprim deoarece El ne-a curăţit dintr-o viaţă de păcat. Ci acum noi presăm înainte într-o poziţie, la o promisiune a botezului Duhului Sfânt. Căci Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei care sunt departe acum, chiar aşa de mulţi câţi Domnul Dumnezeul nostru va chema."
E-76 That's the way it is with real thoroughbreded Christians. Hallelujah. "Receive ye the Holy Ghost. Repent, every one of you and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins." Gone; just as quick as they can get to the water, they're gone. They can't rest day and night until they receive the Holy Ghost. Why? You know, a Christian knows who his Papa was. See, it takes two to make a birth (That's right.): papa and mama. The mule don't know which was papa, which was mama. But we know Who Papa and Mama was, for we were borned of the written Word of God, confirmed by the Spirit. Peter said on the day of Pentecost, "If you will repent and be baptized, every one of you, in the Name of Jesus Christ, for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost."
E-47 Astfel, Efesul aici ne aşează ca Iosua, poziţional. Voi observaţi, Iosua, după ce a traversat peste ţară, şi a luat ţara, apoi el a împărţit ţara. "Efraim aici, Manase aici, şi acesta aici, Gad aici, Beniamin aici." El a împărţit ţara.
E-77 And brother, a real borned again Christian (Oh, my.), his spirit... As soon as he gets the Word, he receives the Holy Ghost. Ask him something then. He knows where he's standing. "Do you believe in Divine healing?"
"Amen."
"You believe in the Second coming?"
"Amen."
Ask a mule that. The mule religion, "Uh, I don't know. Doctor Jones said one time..." Oh, there it... Go on after Saul. See? "Oh, they don't know. Well, I tell you, my church is not sure of It."
Oh, brother, but a borned again man and woman is just as sure of the coming of the Lord Jesus; they're just as sure they got the Holy Ghost as there is a Holy Ghost to be given.
E-48 Şi observaţi! Oh, aceasta doar ne arde inimile! Fiecare din mamele acelea Evreice, dând naştere la copiii aceia, ea a vorbit chiar locul, în durerile ei de naştere, unde vor fi ei poziţionaţi în ţara promisă. Oh, este un studiu măreţ! Dacă am putea numai să intrăm în el în detalii, care ar lua ore după ore. Într-o zi când ne reparăm biserica, mi-ar place doar să vin şi să iau o lună completă sau două, doar să stau chiar în aceasta. Priviţi când ele, fiecare din mamele acelea, când ea a strigat, "Efraim," când ea era în durere, poziţional l-a aşezat unde picioarele lui stăteau în ulei. Chiar exact fiecare din ei oriunde erau ei!
E-80 Now, Jesus said... The woman at the well, "We worship in this mountain, and the Jews worship at Jerusalem."
He said, "Woman, hear My Words. The hour is coming, and now is, when the Father seeketh those that'll worship Him in the Spirit and the Truth."
"Thy Word is the Truth." And every man that'll read the Bible and believe every Word that Bible says, and follow Its instructions, and receive the same Holy Ghost that they received, the same way they received It, same results they received It, same power they got when they received It, he knows Who his Papa and Mama was. He knows he's washed in the Blood of Jesus Christ, borned of the Spirit, filled with God's unction. He knows where he's standing. Sure. He's in Canaan. He knows where he come from. And that's the way it is with a real Christian. Ask him, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
"Amen, brother."
E-49 Şi Iosua, fără să ştie aceasta, dar prin inspiraţie, condus de Duhul Sfânt, după ce a fost în ţara promisă, i-a dat la fiecare om promisiunea, exact ce a promis Duhul Sfânt prin naştere acolo în urmă.
E-83 Standing the other day by an old saint, ninety-two years old, talking to her eighty-year old pastor, I said, "Grandma?"
Just as bright as she could be, she said, "Yes, my son."
I said, "How long has it been since you received the Holy Ghost?"
She said, "Glory to God. About sixty years ago I got It."
Now, if she had been a mule, she'd said, "Now, wait a minute. I was confirmed and sprinkled when I was... Well, certainly, and they taken me into the church, and I took my letter over to so." Oh, mercy me. They don't even know where they belong.
But she knowed where her birthright come from. She was there when it happened. She was borned of the water and of the Spirit. She knowed, and the water through the washing of the water by the Word, takes the Word.
E-5
E-87 Now, watch how this is addressed, "To those that are in Christ Jesus." Paul, now remember... I'm taking a long time, but I ain't going to get through this chapter. But I'll hurry... You like it? Oh, It tells us where we are, but we can't do it in just one night. We need a month or two of this, every night, just go right through It, Word by Word. Go back and bring it up in the histories and lay it right out Word by Word, and show you that It's the Truth.
Now, let me read that verse quickly again.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God... (not the will of man),... to the saints which are in Ephesus, and... (conjunction)... to the faithful in Christ Jesus:
E-51 Unde biserica este... Acum acesta este scopul meu de a face aceasta. Biserica întotdeauna încearcă să ia colţul altuia. Dar să nu faceţi asta. Voi nu puteţi niciodată să creşteţi porumb în colţul lui Efraim, dacă voi sunteţi Manase. Voi trebuie să vă luaţi locul vostru în Cristos, poziţional să-l luaţi. Oh, aceasta devine adânc şi bogat când noi intrăm aici, cum că Dumnezeu pune pe unul în biserică să vorbească în limbi, altul... Acum, noi am fost învăţaţi de multe ori, "noi toţi trebuie să vorbim în limbi." Aceea este greşit. "Noi toţi trebuie să facem aceasta." Nu, noi nu trebuie. Ei toţi nu au făcut nici un lucru. Fiecare era...
E-88 Means they've been called out, separated, and now have been baptized by the Holy Spirit, and are in Christ Jesus. "I'm addressing this epistle to you, my beloved ones." Oh, I think of Paul over there with them right now, oh, how happy. That little old apostle had his head chopped off down there. I stood by the place where they chopped his head off. But, oh, his head's on in that new body, and can never be chopped off again. And he's standing over there with them this very minute, the same apostle that wrote this. And said, "To you that are in Christ Jesus, by one Spirit we're all baptized into this one Body."
Now, watch.
Grace be unto you, and peace, from God our Father, and... the Lord Jesus Christ.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all... (Oh, do you hear that, Charlie?)... has blessed us with all spiritual blessing...
E-52 Fiecare, ţara era rânduită şi împărţită prin inspiraţie. Şi, fiecare, eu aş putea lua Scripturile şi să v-o arăt exact, că el i-a pus în locul unde ei trebuiau să fie, poziţional, cum că cele două jumătăţi de seminţii trebuiau să stea dincolo de râu, cum că mamele lor au strigat aceea în naşterea lor, şi cum acel fiecare loc era presupus a fi.
E-89 Not just some to the apostles, and some to this, but He's blessed us with all spiritual blessings. The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost here tonight. The same Holy Ghost that made Mary shout and speak with tongues, and have a wonderful time, and rejoice, and the things that she did, is the same Holy Ghost here tonight. The same Holy Ghost that let Paul on that old ship, where it looked like it was water-logged and was gone, fourteen days and nights, no moon or stars, he looked out there and every wave had a devil on it, glancing and gleaning his teeth, and said, "I'll sink the old boy now. I got you now."
E-53 Şi acum după ce voi sunteţi înăuntru, aceea nu înseamnă că voi sunteţi afară liberi de război. Voi încă aveţi de luptat pentru fiecare centimetru de teren pe care staţi. Deci, vedeţi, Canaanul nu a reprezentat marele Cer, deoarece era război şi necazuri şi ucideri şi lupte, şi aşa mai departe. Dar el a reprezentat aceasta, că aceasta trebuie să fie o umblare perfectă.
E-90 And while Paul went down to have a little prayer, there stood an Angel, said, "Don't you fear, Paul...?... This old ship's going to be wrecked upon a certain island. Go ahead and eat your supper; it's all right now."
Here he come with them chains on his little old arms, dragging them on his feet, and said, "Be of a good courage, men, for the God, the Angel of God, Whose servant I am, stood by me and said, 'Paul, don't you fear.'" That same Holy Ghost is here tonight, same Spirit of God, ministering to us the same spiritual blessings.
... blessed us with all spiritual blessings in heavenly places...
E-54 Acolo este unde eşuează biserica azi, în umblarea aceea. Ştiţi voi căci chiar comportarea voastră proprie poate să elimine pe altcineva de a fi vindecat? Comportarea voastră greşită, de păcate nemărturisite de voi credincioşilor, poate cauza această biserică să cadă amarnic. Şi la Ziua Judecăţii veţi fi răspunzători pentru fiecare pic din aceasta. Oh, voi ziceţi, "Acum, aşteptaţi un minut, Frate Branham." Ei bine, acela-i Adevărul. Gândiţi-vă la aceasta!
E-92 Oh, let's stop just one more minute here. "In heavenly places." Now, just not out anywhere, but in heavenly places. We are assembled in "heavenly," it means that the position of the believer. That if I'm prayed up, you're prayed up, or the church is prayed up, and we're ready for the message, and we have assembled ourselves together as saints, called out, baptized with the Holy Ghost, filled with God's blessings, called, elected, set together in heavenly places now, we are heavenlies in our souls. Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere. Oh, brother. There you are: a heavenly atmosphere. Oh, what could happen tonight? What could happen tonight if we would be setting here in a heavenly atmosphere, and the Holy Spirit moving over every heart that's been regenerated and become a new creature in Christ Jesus? All sins under the Blood, in perfect worship, with our hands up to God and our hearts lifted, setting in heavenly places in Christ Jesus, worshipping together in the heavenly places...
Did you ever set in one? Oh, I've set till I would weep for joy and say, "God, never let me leave here": just heavenly places in Christ Jesus.
E-55 Iosua după ce el a traversat dincolo în ţară, Dumnezeu i-a dat promisiunea care... Doar gândiţi-vă, să lupte o campanie întreagă fără să piardă un om, fără măcar să capete o zgârietură, fără să trebuie să aibe o felceriţă, sau un prim ajutor sau un pansament. Amin. Dumnezeu a zis, "Ţara este a voastră, mergeţi luptaţi." Gândiţi-vă, de a lupta o campanie, şi acolo nu era Crucea Roşie în jur de loc, nimeni nu urma să fie rănit!
E-94 Blessing us with what? Divine healing, foreknowledge, revelation, visions, powers, tongues, interpretations, wisdom, knowledge, all the heavenly blessings, and joy unspeakable and full of glory, every heart filled with the Spirit, walking together, setting together in heavenly places, not one evil thought among us, not one cigarette smoked, not one short dress, not one this, that, or the other, not one evil thought, nobody got anything against one another, everybody speaking in love and harmony, everybody with one accord in one place, "then suddenly there come from heaven a sound like a rushing mighty wind." There you are, "Has blessed us with all spiritual blessings."
E-56 Şi ei i-au omorât pe Amoriţi şi pe Hetiţi, dar acolo nu era nici un rănit printre careva din ei până când a venit păcatul în tabără. Şi când Acan a luat acea haină Babiloniană şi acel lingou de aur, şi l-a ascuns sub tabăra lui, atunci ziua următoare ei au pierdut şaisprezece oameni. Iosua a zis, "Opriţi! Opriţi! Aşteptaţi un minut, există ceva greşit! Ceva este greşit aici. Noi vom chema şapte zile de post. Dumnezeu ne-a făcut o promisiune, 'Nu va fi nimic să ne rănească.' Duşmanii noştri vor cădea la picioarele noastre. Şi există ceva greşit aici. Ceva a mers greşit pe undeva, pentru că noi avem şaisprezece oameni morţi zăcând aici. Ei sunt fraţi Israeliţi, şi ei sunt morţi."
E-95 Then the Holy Spirit might fall upon somebody, and say, "THUS SAITH THE LORD. Go to a certain place and do a certain thing." Watch it happen just like that. See? "THUS SAITH THE LORD. Do a certain thing in a certain place." Watch it happen like that. Blessed us together in all heavenly blessings in heavenly places... Watch.
According as he has chosen us...
Did we choose Him, or He chose us? He chose us. When? The night that we accepted Him? Chosen...
According as he has chosen us in him before the foundations of the world, that we should be holy... without blame before him in... (denominations?)... in love:
E-57 De ce au murit ei, oameni inocenţi? Din cauză că un om a păşit afară din linie. Vedeţi motivul pentru care aceasta trebuie să fie învăţată? Biserica se aliniază, se aliniază cu Cuvântul lui Dumnezeu, se aliniază cu Dumnezeu şi se aliniază unul cu altul, umblând perfect drept, sobru, înaintea tuturor oamenilor, temându-se de Dumnezeu. Din cauză că un om a furat o haină, şi a făcut ceva ce nu trebuia făcut, a luat viaţa la şaisprezece oameni! Eu cred că erau şaisprezece, poate mai mulţi. Eu cred că erau şaisprezece oameni care au fost morţi.
E-98 When did God choose us? When did God choose you that's got the Holy Ghost? When did He choose you? Before the foundation of the world... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
He chose you and sent Jesus that He might be the propitiation of your sins, to call you to reconciliation, to Himself, to love. Oh, wish we had just a few more minutes' time.
E-58 Iosua a chemat, a zis, "Există ceva greşit! Dumnezeu a făcut promisiunea, şi ceva este greşit."
E-99 Let me, before we go any farther, go back, Genesis 1:26. I'll pick it up Wednesday. When God made man... Before He made man, He called Himself "El," E-l, El; E-l-h, "Elah," "Elohim." The word means, in the Hebrew, "the self-existence," all by Himself. Nothing existed before Him. He was all the existence there ever was, self-existent One: "El, Elah, Elohim," means the "all-sufficient, all-powerful, Almighty, self-existent One." Oh.
E-59 Când noi aducem pe bolnavi înaintea noastră, şi ei nu reuşesc să fie vindecaţi, noi avem nevoie să chemăm un post solemn, să chemăm o adunare. Ceva este greşit pe undeva. Dumnezeu a făcut promisiunea, Dumnezeu trebuie să se ţină de promisiunea aceea, şi El o va face.
E-100 But in Genesis 2, when He made man, He said, "I am Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Yahua, Jehovah. What did it mean? "I am the all-existence One Who has created something off of Myself to be a son of Mine, or a temporary, or an amateur little one of Mine." Oh, glory. Why? He gave man... "Jehovah" means that He gave man to be an amateur god. Because He is Father God, and He made a man an amateur god, so He isn't self-existence anymore; He exists with His family. Amen. Elah, Elah, Elohim... Now, now He is Jehovah, "Jehovah" meaning the "One Who exists with His family."
Now, God made man to be the predominate over all the earth; he had dominion. And the earth was man's dominion. Is that Scripture? Then if that's his domain, he was god over the earth. He could speak, and it would be so. He could speak this, and it would be so. Oh. There He is, God, Jehovah, the One Who once existed in self-existence, but now exists with His family, and His little ones with Him... There you are.
E-60 Şi el a chemat un post. Şi ei au aflat, ei au aruncat sorţul. Şi Acan a mărturisit-o. Şi ei au omorât familia lui Acan şi pe toţi, şi au ars cenuşa lor, şi au lăsat-o acolo ca o amintire. Şi Iosua a mers drept înainte prin bătălii, luând totul, fără o zgârietură sau o rană. Acolo sunteţi voi.
E-101 Now, read that. We'll get into it Wednesday night, when we got more time. We just about fifteen more minutes and we'll... I thought I'd get to a certain spot here, but I--we won't, to where we're sealed by the Holy Spirit of promise. All right.
E-61 Într-o zi el avea nevoie, un pic de timp, timp în plus. Soarele mergea în jos, oamenii nu se puteau lupta prea bine în timpul nopţii. Iosua, acel războinic mare, uns de Dumnezeu, poziţional aşezat în ţară, ca Efesenii la Biserica nouă, posedau, posedând, posedând ţara, cucerind-o. El a avut nevoie de ceva timp, astfel el a zis, "Soare, stai nemişcat!" Şi el a stat nemişcat în jur de doisprezece ore, până când el a luat ţara. Vedeţi?
E-102 Now, when was we called to be servants of God? When was Orman Neville called to be a servant of God? Oh, my. It staggers me. I'll tell you; let's get some Scriptures. I want you to get I Peter 1:20. And Pat, get Revelation 17:8. And I'll get Revelations 13.
Now, we want to listen here. You want to know when God called you to be a Christian. Oh, I love this. This is... "Man shall not live by bread alone, but by every Word that proceedeth out of the mouth of God." All right, Brother Neville, you got I Peter 1:20? So read 1:19 and 1:20. Listen to this. Yes. [Brother Neville reads I Peter 1:19-20--Ed.]:
But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you.
E-62 Acum Cartea Efesenilor ne-a aşezat poziţional în Cristos, ce au fost ei în Ţara Sfântă. Noi suntem aşezaţi nu în Ţara Sfântă, ci în Duhul Sfânt! Acum să citim doar un Cuvânt, să vedem cum este biserica de perfectă.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, ...
E-103 When was He foreordained? Before the foundation of the world. Brother Pat, read Revelations 17:8 for me. [Brother Pat reads Revelation 17:8--Ed.]:
The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of Life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.
Who's going to be deceived? Who's going to be deceived by this religious person like Saul was? That was just so cunning and so perfect till it would deceive the what? Very E... [Congregation answers, "elect"--Ed.] if? if possible.
All right, Revelations 13:8, let me read it for you.
And all that dwell upon the earth shall... all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book of life of the Lamb slain before the foundation of the world.
E-63 Oh, îmi place asta! Dumnezeu l-a făcut un apostol. Nu bătrânii şi-au pus mâinile peste el, nu episcopii l-au trimis undeva, ci Dumnezeu l-a chemat şi l-a făcut un apostol.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii (cei sfinţiţi) care sunt la Efes, şi către cei credincioşi în Isus Cristos:
E-105 When was our names put in the Lamb's Book of Life? When the Lamb was slain before the foundation of the world. When God was Jehovah, El, Elah, Elohim, the self-existence One. Just like one great big Diamond, and He could not be nothing else, but inside of this diamond His attributes was a Saviour. In this attributes on the inside of Him, was a Healer. Well, there was nothing to save and nothing to heal, but His attributes produced it. So then before the foundation of the world, when He knowed, that the great display in here of Him, that He would be a Saviour, that He would come and be made flesh and dwelled among us, and He knowed by His stripes we'd be healed, He slayed the Lamb on His Book before the foundation of the world, and wrote your name on that Book before the foundation of the world. Oh, my.
E-64 Priviţi cum adresează el aceasta. Aceasta nu este către cei necredincioşi. Aceasta este către biserică. Se cheamă către cei chemaţi afară, cei sfinţiţi şi chemaţi care sunt în Cristos Isus.
E-106 Listen to this. Predestination looks back to foreknowledge--I mean election. Election looks back to foreknowledge, and predestination looks to destiny. Don't forget that, that election looks back here, here it is, "I was a cocklebur. I was borned in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies, born amongst sinners. Father and mother and all my whole family, sinners. I was a cocklebur. But all of a sudden I become a wheat grain. How did it happen?" I--That, what is that? Election. God, before the foundation of the world, elected that the cocklebur was to become a grain of wheat. "Now, I know I'm a grain of wheat, because I'm saved. How do I do it?" Look back and see that He predestinated it, long time ago. By foreknowledge He seen that I would love Him, so He made a propitiation through His Own Son, that through Him I might become from a cocklebur to a grain of wheat. "Now, where am I at now?" I'm saved; I'm walking in the grace of God. "What does predestination look?" To destiny. "Where will He take me to, and where am I going?" That's got you. There you are.
E-65 Acum, dacă vreţi să ştiţi cum ajungem noi în Cristos Isus, dacă veţi deschide la I Corinteni 12, a zis, "Căci printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Cum? Botezaţi prin ce? Duhul Sfânt. Nu prin botezul cu apă, voi oamenii cu Biserica lui Cristos, ci printr-un D-u-h cu majusculă, printr-un singur Duh. Nu printr-o strângere de mână, printr-o scrisoare, nu printr-o stropire. Ci printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup, posesia noastră, ţara care Dumnezeu ne-o dă să trăim în ea, Duhul Sfânt. Tot aşa cum El a dat Canaanul la Iudei, El ne-a dat Duhul Sfânt. Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup. Voi o pricepeţi?
E-107 Now, let's read just a little farther, and then we'll have to close pretty shortly.
According as he... chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy... without blame before him in love:
Having predestinated us unto the adoption, predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
What did He do? He, by foreknowledge, foresaw us, knowing that He was a Saviour, self-existence. There was no Angels, no nothing; just God, Elah, Elohim, the self-existence One, nothing but Him alone. But in Him was a Saviour. Well, what's He going to save? There's nothing lost. Knowing that, that He knowed that this great attribute in Him would project something out yonder that He could save. Then when it did that, by foreknowledge He looked down and He saw everyone that would accept It. And then by doing so, He said, "To save that, the only way I can do it, will be come down Myself and be made flesh and take the sin of the man upon Him, and die for him, that I might be the One that's worshipped," because He is God, the object of worship.
E-66 Acum, el vorbeşte către Canaaniţii spirituali, Israel, Israelul spiritual care a posedat ţara. Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că aţi ieşit afară din usturoiul Egiptului? Nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi afară din pustie? Şi, amintiţi-vă, ei trebuiau să mănânce mana, hrana Îngerilor din Cer, până când ei au trecut dincolo în ţară. Şi când ei au trecut dincolo în ţară, mana a încetat să cadă. Ei erau deplin maturizaţi atunci, şi ei au mâncat din vechiul porumb al ţării. Acum, acum că voi nu mai sunteţi prunci, acum că voi nu mai doriţi laptele sincer al Evangheliei, că voi nu mai trebuie să fiţi dădăciţi, şi bătuţi pe umăr, şi lămuriţi să veniţi la biserică, acum că voi sunteţi foarte deplin Creştini maturizaţi, voi sunteţi gata să mâncaţi mâncăruri tari acum. Voi sunteţi gata să veniţi în ceva, el a zis. Voi sunteţi gata să înţelegeţi ceva ce este adânc şi bogat. Oh, noi vom intra în aceasta direct. Şi, oh, a fost ascunsă de la întemeierea lumii. El a zis, "Acum că voi aţi venit în aceasta, eu adresez aceasta către voi." Nu către aceia care doar au părăsit Egiptul, nu către aceia care sunt încă în călătorie, ci către aceia care sunt în ţara promisă, şi care au primit promisiunea.
E-109 Then He came down and taken upon Himself. And while He did that, He did that that He might save you who wants to be saved. Do you see what I mean? By foreknowledge, the infinite God, Who knowed all things, saw the Lamb, and He slayed the Lamb before the foundation of the world, and He put your name on the Lamb's Book of Life. And He seen the deceitfulness of Satan, what he would do. So He put your name on there. And He said that the antichrist would be so religious, so good, such a fine fellow, such a smart man, such a religious man, that he would deceive the very elected if it was possible. But it isn't... impossible, because their names were foreordained before the foundation of the world. By election He chose them, and by predestination they knowed where they are going. There you are.
E-67 Câţi aţi primit promisiunea Duhului Sfânt? Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi în ţară dincoace acum, mâncând vechiul porumb, mâncând lucrurile tari ale lui Dumnezeu şi aveţi o înţelegere clară. A voastră-mintea voastră spirituală este toată neîncurcată. Voi ştiţi exact cine este El. Voi ştiţi exact ce este El. Voi ştiţi exact unde mergeţi. Voi ştiţi exact totul despre El. Voi ştiţi în Cine aţi crezut şi sunteţi convinşi că El este în stare să ţină ce I-aţi predat împotriva zilei. Oh, acela este, către acela vorbeşte Pavel acum. Ascultaţi cu atenţie. Acum priviţi.
... cei credincioşi în Cristos Isus:
E-110 Now, who could doubt that? That's what Paul said. That's Paul's Scripture. That's Paul's writing. That's what he taught his church. The church, positionally, before the foundation of the world, when God in His labor pain was bringing forth, bringing forth you, knowing what you would do, He positionally placed you into His Own Body, to be a housewife, to be a farmer, to be a preacher, to be a prophet, to be this, or to be that. He placed you positionally. Then when we have come from the garlic lands of Egypt, through sanctification and is baptized into the promised land... For the promise of God is the Holy Ghost. Ephesians 4:30, said, "Grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption." Then God, having predestinated the church, He said, "And all the peoples, there will be millions times millions that'll walk very religious and be deceived." The only ones that will not be deceived will be those that have come over into the promised land, who before the foundation of the world had their names put on the Lamb's Book of Life, and's come over into the promised land, and enjoying it.
E-68 Acum, lăsaţi-mă să am biserica să repete aceea. Cum ajungem noi în Cristos? Prin a adera la biserică? Nu. Prin a ne pune numele într-un registru? Nu. Prin a fi botezaţi prin scufundare? Nu. Cum ajungem noi în Cristos? Printr-un singur Duh Sfânt noi toţi suntem botezaţi într-o promisiune, Trupul, şi suntem părtaşi la tot ce aparţine în ţara aceea. Amin! Oh, îmi-îmi place aceea. Dacă nu aş fi răguşit, aş putea striga. Doamne, când eu ajung în această ţară, ea este a mea. Eu sunt acasă acum; eu sunt în Canaan. Eu sunt supus pentru orice vrea Dumnezeu să mă folosească. Eu umblu pe terenuri sfinte, un copil al Regelui, tot îmbrăcat şi gata. Eu am ieşit din Egipt, am venit sus prin ţara promisă, am suportat încercările, am trecut peste Iordan în această promisiune binecuvântată. Oh, cum am obţinut-o eu? Printr-un singur Duh. În acelaşi fel cum a obţinut-O Pavel, a acţionat asupra mea în acelaşi fel cum a acţionat El asupra lui, în acelaşi fel cum El a făcut asupra voastră. Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi. Nu stropiţi, doar puţină stropire din aceasta, mă simt destul de bine; ci scufundaţi sub! Totul să fie înotat sub, în Duhul Sfânt. Aceea este promisiunea.
E-111 Many people are afraid you're going to act funny. Many people are afraid the Holy Ghost will make you do something you--you'll be ashamed of people. Many people are afraid they'll cry, and their sweetheart will see them crying, or mama, or your neighbor, or your boss will see you.
Let me tell you about a man one time, before closing. There was a man named David, and when the ark of God had been down in the Philistine land, and it come across, pulled by an ark, an old ox was a-pulling them, when David saw that ark coming, he had a little gown on him, he run out there, he kicked his feet in the air, and he'd jumped around, and screamed and jumped, and danced and jumped and danced, and him, the king of Israel. And his wife looked out of the window and saw him acting so strange, she despised him. Why, she must have said, "The idiot, look at him out there, the way he's acting, throwing his feet up in the air, and jumping around and acting like that, why, he must be crazy." And that night when he's come in, she said, in words like this, "Why, you've embarrassed me. Why, you the king, my husband, out there doing like that, acting like that."
David said, "Tomorrow I will do better than that. Yes, sir." He said, "Don't you know I was dancing unto the Lord?" He crossed over. He was in the land of the promise. He had lost all self-styles and muck of the world. He was so happy to know that the ark was coming into his own city.
E-69 Efesenii noştri, Iosua al nostru, care este Duhul Sfânt, Iosua înseamnă "Isus, Salvator." Iosua însemnând Duhul Sfânt reprezentând aceasta în spiritual aşa cum aceea a fost în natural, că El este marele nostru Războinic. El este marele nostru Conducător. Aşa cum Dumnezeu era cu Iosua, aşa este Dumnezeu (în Duhul Sfânt) mişcându-ne pe aici. Şi când păcatul vine în tabără, Duhul Sfânt cere o oprire, "Ce este greşit aici în această biserică? Ceva este greşit." Oh, nu puteţi voi vedea cum avem noi prea mulţi fii ai lui Chiş acum? Prea mulţi Sauli venind din seminarii şi şcoli teologice şi merg afară şi învaţă aceste lucruri perverse, aşa cum a spus Biblia că ei vor face, aparent, ne având Credinţa, separându-se de voi, fără să aibe părtăşie cu voi, şi aşa mai departe, având o formă de evlavie şi tăgăduind Puterea din ea, de la aceştia să te îndepărtezi." Ei nu ştiu de unde vin, ei nu pot da nici un motiv.
E-114 And, oh, I tell you, some people's afraid to receive the Holy Ghost, afraid that they might speak with tongues. They're afraid that somebody would say, "Now, he's one of them tongues guys." They're afraid to come to the church to be baptized in the Name of Jesus Christ, because they're ashamed of It. Uh. Oh.
Somebody said I will have to recall my tapes, because I had preached of being baptized in the Name of Jesus Christ. I ain't recalling them. I'm making more. That's right. That's... Making more... That is the Bible. If they don't like what we did yesterday, just watch what we're going to do tomorrow. That's the thing to do (See?), just keep on going. There's no end to it, because it is of the Lord. It's God.
E-70 Eu spun aceasta de la Fratele Booth Clibborn, un prieten de-al meu, dacă există ceva ce este un ne-... nelegitim creat¬nedumnezeiesc, ceva în lume, este un catâr. Un catâr este cel mai de jos din toate lucrurile. El este un... el-el nu ştie ce este el. El nu se mai poate reproduce. Un catâr nu poate fi împerechiat cu un alt catâr şi să devină un catâr. El este terminat. El nu ştie de unde vine tata lui, nici nu-şi cunoaşte el mama, căci el este un mic-un mic măgăruş şi o iapă.
Dumnezeu niciodată nu a făcut aceea. Să nu puneţi aşa ceva pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu a făcut aceea. Dumnezeu a zis, "Totul să producă după soiul lui." Da, domnule. Dar un catâr este un-un... tata lui era un măgar iar mama lui era o iapă, astfel el nu ştie la cine aparţine. El-el-el este un cal încercând să fie un catâr, sau un catâr... sau el este un cal încercând să fie un măgar, un măgar încercând să fie un cal. El nu ştie unde aparţine el. Şi el este cel mai încăpăţânat lucru care este în lume. Voi nu puteţi să puneţi nici un pic de încredere în el.
E-116 You know what God did? God looked down out of the heaven; He said, "David, you're a man after My Own heart." David wasn't ashamed. He was a servant of the Lord. He loved the Lord. And he was so happy, so overjoyed, till he didn't think about human prestige.
You see, as I said in my sermon this morning, we are so much afraid, that we want a Saul to teach us. We want a Saul from some seminary to tell us how we must do our religion and how we must do it. That is on the other side of the--the Jordan. This side, the Holy Spirit leads. Over here you're out of that muck. Over here you don't care what they think. Over here you're dead, and your life is hid in Christ through the--and sealed by the Holy Ghost. You don't care. You're living in Canaan. You can stand good corn. You're a new creature in Christ Jesus. You're bound for the promised land.
E-71 Şi acela-i felul cum sunt mulţi oameni în biserică. Ei nu ştiu cine este tata lor, ei nu ştiu cine este mama lor. Singurul lucru ce ştiu ei, ei ori sunt Prezbiterian, Metodist, Baptist, sau Penticostal, sau ceva. Ei nu ştiu de unde vin ei. Şi un măgar bătrân, voi doar puteţi să strigaţi la el cât de mult vreţi să strigaţi la el, şi el va sta acolo şi îşi va ciuli urechile acelea mari, şi priveşte. Voi puteţi să le predicaţi toată noaptea, şi ei nu ştiu nici un pic mai mult când au plecat decât au ştiut când au intrat înăuntru. Acum, aceea este chiar corect. Eu nu vreau să fiu dur, dar eu vreau să vă spun Adevărul.
E-118 I remember standing yonder, Brother Collins, some thirty years ago, when this church wasn't built yet, was a little tent meeting setting here on the corner, my first meeting. I was preaching this same Gospel, same thing, the unsearchable riches of Christ, water baptism in the Name of Jesus Christ, believing every Word to be the truth, baptism of the Holy Ghost, Divine healing, the powers of God, just like I preach It now, never varied one inch from any of It. God's revealed more of It to me, so as He reveals It, I just keep bringing It on. He never takes away from what has been; He just keeps adding more on to It.
E-72 Dar există un lucru ce pot face ei, ei sunt lucrători buni. Oh, ei doar lucrează, lucrează, lucrează, lucrează. Aceea îmi aduce în gând despre un grup din aceşti Arminieni care încearcă întotdeauna să lucreze calea lor spre Cer. Asta-i adevărat, un catâr. Oh, Societatea de Ajutor a Doamnelor, şi a supeului de pui, pentru plata, predicatorului. "Şi noi trebuie să avem acest dans, şi această întrunire." Este doar muncă, muncă, muncă, muncă, muncă, muncă, muncă. Şi, ei, pentru ce lucrează ei?
E-119 I stood down there when about five hundred people stood on the banks singing,
On Jordan's stormy banks I stand,
And cast a wishful eye,
To Canaan's fair and happy land,
Where my possessions lie.
When shall I reach that healthful shore
And be forever blest,
When shall I reach and be in my Father's...
And forever rest...
When they begin to sing that, I was taking a boy out into the river to baptize him out there into the Name of the Lord Jesus. I said, "Heavenly Father, as I bring this boy to You upon his confession..." Just a boy, myself, got the pictures of it at home. I said, "When I baptize him with water, Lord, upon his confession, in the Name of Jesus Christ the Son of God, You fill him with the Holy Ghost." And about that time Something let out a whirl, and here It come whirling down, the Bright and Morning Star stood there. There stood that Light that you see right there on the picture. There It stood.
E-73 Întrebaţi-i, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
E-120 It went around the world, way up in Canada and around. They said, "A mystic Light appears over a local Baptist minister while he's baptizing."
A few days ago when Doctor Lamsa come to me, and never knowed nothing about that, and brought me a picture, which brother's got it there with him now... Have you got that picture? Have you got the Bible with you, laying there; it was in your book? All right. There was a picture of the old ancient Hebrew sign of God, just exactly that that existed in the days of Job, before the Bible was ever wrote. God in His three attributes, not three gods; one God in three attributes, Father, Son, and Holy Spirit, three offices that God worked into. Not three gods, three attributes. And there It was.
E-74 Ei îşi ciulesc urechile, şi nu ştiu unde aparţin ei, "Ce vrei să spui? Unde a făcut toată aceasta? Ce vrei să spui, Duhul Sfânt? Eu niciodată nu am auzit nimic despre EL Oh, tu trebuie să fii un fel de fanatic." Vedeţi, ei nu ştiu cine era tata, sau cine era mama, nici care. Şi voi trebuie să-i bateţi la orice faceţi, bateţi aici şi bateţi acolo, şi bateţi aici şi bateţi acolo. Asta-i adevărat, un catâr bătrân.
E-122 When that great man, Doctor Lamsa, the translation of the Lamsa Bible, when he said that morning when I told him that, I said--I said, "What's that sign?"
He said, "That's God's ancient sign in the Hebrew: God, one God in three attributes."
I said, "Such as Father, Son, and Holy Ghost?"
He stopped, and he set his cup of coffee down; he looked at me. Gene, believe you was there, Leo. Said, "You believe that?"
I said, "With all my heart."
He said, "Last night, standing in your meeting, Brother Branham, I seen that discernment. I've never seen it before in America, or in my land." He said, "These American people don't even know the Bible. Only thing they know is their denomination. They don't even know where they're standing." Said, "They don't know nothing." He said, "But when I stood there last night," I said--I said... Now, Brother Gene, I just say this with reverence and love and such; He said, "I said, 'That must be a prophet.' But when I see that you believe that Father, Son, and Holy Ghost was no three gods, it was attributes, then I know that you are a prophet of God, or it wouldn't be revealed to you like that." He said, "That's a perfect sign." Said, "I've never..." Said, "You're not Oneness?"
E-75 Dar, eu vă spun, voi nu trebuie să faceţi aceea lângă un cal adevărat pur sânge. Doar pocniţi biciul peste el o dată, şi frate, el s-a dus. El ştie ce face el. Oh, cât de frumos este să călăreşti un pur sânge! Cât de frumos este să zici, "Vino, băiete." Oh, omule, tu mai bine să te ţii tare, el va lăsa şeaua în aer.
E-125 I said, "No, sir. I am not the Oneness. I believe in God being the Almighty God, and the three attributes are only three offices that the one God lived in."
He said, "Bless your heart." He said, "Someday you'll pour your blood upon the earth for that," but said, "prophets always die for their cause."
And I said, "So let it be, if it pleases my Lord." The translation of the Lamsa Bible...
E-76 Acela-i felul cum este cu adevăraţii Creştini pur sânge. Aleluia! "Primiţi voi Duhul Sfânt. Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre." S-au dus, doar aşa de repede cât pot ei să ajungă la apă, ei s-au dus. Ei nu se pot odihni ziua şi noaptea până când ei primesc Duhul Sfânt. De ce? Voi ştiţi, un Creştin ştie cine era Tatăl lui. Vedeţi, este nevoie de doi să facă o naştere. Asta-i adevărat, tata şi mama. Catârul nu ştie care era tata, sau care era mama. Dar noi ştim Cine era Tata şi Mama, căci noi am fost născuţi din Cuvântul scris al lui Dumnezeu, confirmat de Duhul. Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Dacă vă veţi pocăi şi veţi fi botezaţi, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre, voi veţi primi darul Duhului Sfânt."
E-128 Oh, it is so true. How many times did I say to this church, as Samuel said before they chose Saul, "Before you go out and join some denomination now, and get yourself all tied up in some kind of a religion, why don't you let the Holy Spirit lead you?" Why don't you take God for your Leader. Let Him bless you, and forget about your denomination. Now, I'm not saying don't belong to any denomination of church; you belong to any one you want to. That's up to you. But I'm telling you, as an individual, you let the Holy Spirit lead you. You read the Bible. And what the Bible says do, you do it. God bless you.
E-77 Şi, frate, un adevărat Creştin născut din nou (oh, vai) duhul lui, imediat ce el primeşte Cuvântul, el primeşte Duhul Sfânt. Întrebaţi-1 ceva atunci! El ştie unde stă el. "Tu crezi în vindecare Divină?" "Amin!" "Tu crezi în a Doua Venire?" "Amin!"
E-129 And now, I've waited a long time. I wonder if there's any here that wanted to come through the prayer line to be prayed for. If they are, would they raise their hands? Just one, two, three. All right. You all come right up here and stand here then if you wish to, at this time, and--and we'll have prayer. And then we're... I don't want you to leave yet. I want to officially do something else here just before we--we close.
E-78 Întrebaţi un catâr aceea. Religia catâr, "Ah, eu nu ştiu. Doctor Jones a zis odată..." Ha! Acolo, merg înainte după Saul. Vedeţi? "Oh, ei nu ştiu. Ei bine, eu vă spun, biserica mea nu este sigură de Aceasta."
E-130 How many likes the study of the Book of Galatians? Oh, I mean Ephesians? Now, Wednesday night we're going to go into the Seal. And then on next Sunday morning we're going into the positionally placing the church. Oh, if... We'll probably get in on that on this coming Wednesday night, to you people here in Jeff: Positionally placing the church where they belong, each one, how we're called by the adoption. God has adopted us unto the sons; we are sons by birth, adopted and positionally placed by the Holy Spirit. Look. They were every one Hebrews, when they crossed the river, but Joshua divided the land and give each one his land according to the utterance of his mother at the birth, where the Holy Spirit told her.
E-79 Oh, frate, dar un bărbat şi o femeie născuţi din nou sunt tot aşa de siguri de venirea Domnului Isus, ei sunt tot aşa de siguri că ei au Duhul Sfânt aşa cum există un Duh Sfânt să fie dat.
E-131 And look at Jacob when he was dying, a prophet, blinded, pulled his feet up into the bed, said, "Come forth ye sons of Jacob and I'll tell you where you'll be at the last day." Oh, oh, I know I may seem strange. The people may seem strange. But, oh, if you only knew the--the assurance, the--the burning in the heart. "Come forth and I'll tell you where you'll be in the last days." And I can take that same Scripture, and take the map of where the Jews are setting today and prove to you they're exactly on the same spot that Jacob said they'd be in the last day. And they never did; they haven't been on that spot until they returned since May the seventh, 1946, the night the Angel of the Lord appeared to me up there and said for this mission. And I can show you that when they come back into the new land, they struck exactly the spot where Jacob said they would be setting. And there they are setting there today. Oh, oh, my, oh, my. We're one day nearer home, is all.
E-80 Acum, Isus a zis... Femeia la fântână, "Noi ne închinăm în acest munte, şi Iudeii se închină la Ierusalim."
E-132 You dear people, you're sick, or you wouldn't be standing there just to be standing. I'm your brother. I have a commission from God to pray for the sick. Not as my--as I have power to heal, I do not. But I have power of prayer. As I said this morning, David didn't have nothing but a little slingshot, but he said, "I know what it'll do with the power of God on it." See? I only have a little prayer to offer for you, and my hands to lay on you, but I know what faith in God will do. It's done for others; it'll do for you. You believe that now as you step right up... just a little closer to the place.
E-81 El a zis, "Femeie, ascultă Cuvintele Mele! Vine ceasul, şi acum este, când Tatăl caută pe acei care I se vor închina în Duh şi Adevăr."
E-133 And I wanted to make this so efficient, if I wouldn't ask my brother to come here and anoint them with oil. Will you do that, Brother Neville? I'll ask the church if you'll bow in prayer.
Now, remember, last week when I was so sick with that old castor oil, I would just have give anything if somebody would've come by and laid hands on me. If I could've had somebody come by, that God had blessed and helped, I would so appreciate it. You all feel to now like I did then. You feel now you want me to do just like I wanted somebody to do for me then. God forbid I ever shirk the job. Let me always, whether I'm tired, where I'm weary, where I can hardly move one foot from the other, let me go, because I'm going to meet every one of you again over in that land over there.
E-82 Cuvântul Tău este Adevărul. Şi fiecare om care va citi Biblia şi crede fiecare Cuvânt care îl spune Biblia, şi-I urmează instrucţiunile, şi primeşte acelaşi Duh Sfânt pe care ei l-au primit, în acelaşi fel cum ei L-au primit, aceleaşi rezultate cum ei L-au primit, aceeaşi putere cum au avut ei când ei L-au primit, el ştie cine era Tata şi Mama lui. El ştie că el este spălat în Sângele lui Isus Cristos, născut din Duhul, umplut cu ungerea lui Dumnezeu. El ştie unde stă el. Sigur! El este în Canaan, El ştie de unde vine el. Acela-i felul cu un Creştin real. Întrebaţi-l, "Ai primit tu Duhul Sfânt de când ai crezut?" "Amin, frate! "
E-135 Then you old women, older men, broken down, hair gray and falling away, and falling to pieces like a rose that's opened up its little bud, shed off its petals and dropping away, you're just coming to pieces, aren't you? That's right. Just... And the only thing you want to stay together for is to shine for the glory of God. So when the enemy has grabbed you now and run out, I'm coming with the slingshot of God, with a faith, with a gift that God give me. Here's what I said, so that you'll understand it. I said, "If Peter would just come in, or some of them..." Don't say that. You don't have to pray for me. Just come in like this, and say, like to this woman, say, "Are you Sister So-and-so?" What's your name? Sister Howard. Say, "You're Sister Howard. You're a believer, Sister Howard? You believe, you are a believer? Then, you see, you have rights to all the redemptive blessings." Then I'd say, "Sister Howard, everything will be all right, and walk away." Oh, how... I said, "I would scream; I'd shout." I'd say, "Lord, it's just got to be. It's just got to be."
And I thought, "Well, people think that same thing when I come pray for them." So that's what. You see what I mean?
E-83 Stând zilele trecute lângă o sfântă bătrână, în vârstă de nouăzeci şi doi de ani, vorbind cu păstorul ei în vârstă de optzeci de ani, am zis, "Bunică?"
Doar aşa de luminată cât putea fi, ea a zis, "Da, fiul meu." 84 Am zis, "Cât timp a trecut de când ai primit Duhul Sfânt?"
Ea a zis, "Slavă lui Dumnezeu! Cu vreo şaizeci de ani în urmă eu L-am primit."
E-137 And I've stood, a lot of times, and took people, and say, "Oh, precious sister, will you believe it? Oh, will you believe it?" "Lord, O God, make them believe It. Have them to believe It." "Oh, please, will you accept it now?" That's not it. I passed from that...?... I passed away from that. I just say this, "Sister Howard, you a believer?"
"Yes, I am."
"All right, Sister Howard, if you're a believer, you're a heir to everything that God has." And just take her hand. See, I believe that. I contact Sister Howard by laying my hands upon her. Jesus never said, "Pray for them," He said, "Just lay their hands on them." That's it, then she gets healed. She can say, "Everything will be all right," Sister Howard. Then go home and be well. God bless you.
E-85 Acum, dacă ea ar fi fost un catâr, ar fi zis, "Acum, aşteaptă un minut, eu am fost confirmată şi stropită când am fost... Ei bine, anume, şi ei m-au dus în biserică şi mi-am dus scrisoarea acolo la cutare." Oh, milă mie! Ei nici măcar nu ştiu unde aparţin ei.
E-139 You're sister? Sister Hamdon, you are a believer, aren't you? You're an heir to everything that He has. God be with you, Sister Hamdon. You go home and be well now; Jesus Christ will heal you. Amen.
You're sister? Slaugh. Brother Jack... You're the woman we prayed for out at the hospital the other day. You're a believer then, Sister Slaugh, a heir to all that we have. Sister Slaugh, may you receive what you've asked for and be well. God will grant it to you.
Brother Gene, you believe that God will heal you? And may the Lord God give to you, Gene, exactly what you ask for...?...
I know you now. All right. You are evangelist, sister. I know you. This is your husband there. He's the one I prayed for over the phone that day. I'll always remember that. Couldn't go to the meeting in Tulsa. Come to the meeting, and the Lord healed him, and send him on to the meeting. In proxy you stand for someone else, what a Christian thing it is, sister. See, He was in proxy also that He stood for all of us. You're a believer and have a right to everything that God promised. I'm His servant. And by the Name of Jesus Christ I give you what you ask for...?...
E-86 Dar ea ştie de unde vine dreptul ei de naştere. Ea a fost acolo când s-a întâmplat. Ea a fost născută din apă şi din Duh. Ea a ştiut, şi apa prin spălarea de către apă prin Cuvânt, ia Cuvântul.
E-140 Come, Brother Bill. God bless you. Been awfully good to you. You're a believer; I know you are. I believe that God will give you everything you ask for, for you are a believer. And as His servant, to you, my brother, in the Name of Jesus Christ I give you the desire of your heart. Go now and receive it. God bless you.
Sister Bruce, I know you. The little nurse was at back me and you. She used to be down yonder the Motel J, J, Twin J, or something like that. You been standing for others. And what's your desire when asking Father? For yourself tonight... Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach; but I'm coming after you with a slingshot. And in the Name of Jesus Christ I direct the slingshot at the arrows--the rock that's got into the kidneys and blocked condition, and bring you back to...?... (See?) now, and bless you, through Jesus Christ's Name. Amen.
E-87 Acum priviţi cum este aceasta adresată, "Către acei care sunt în Cristos Isus." Pavel, acum, amintiţi-vă... Eu iau mult timp, dar eu nu voi termina acest capitol. Dar mă voi grăbi... Vă place? Oh, Acesta ne spune unde suntem noi, dar noi nu o putem face doar într-o seară. Noi avem nevoie de o lună sau două din aceasta, fiecare seară, doar să trecem drept prin El, Cuvânt cu Cuvânt. Să mergem înapoi şi să o aducem sus în istorii şi să o aşezăm chiar afară, Cuvânt cu Cuvânt, şi să vă arătăm că Acesta este Adevărul. Acum lăsaţi-mă să citesc acel verset repede din nou.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu (nu voia omului), către sfinţii care sunt în Efes, şi (conjuncţie) către cei credincioşi în Cristos Isus:
E-141 ...?... our father's name, sir. You a believer? That hurting in your side, low and on the left side... Do you believe that God will give it to you, sir? And it's His servant. Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work, come here for a purpose, something to do. Give the desire of his heart, Father, as I pray in Jesus Name that You will. Amen.
Don't doubt; that hurting will stop you from hurting down there, and you'll be all right. God bless you, brother...?...
You are a believer, aren't you? You're a believer, and you're a--you're a heir to all these blessings. Thank you. Father, I bring this my sister into a line of...?... in the center of the target, and I bring her back to you from the enemy's clutch, in the Name of Jesus Christ. Amen. That's just the way it will be.
You don't want a operation. O Lord, as this young woman stands here, yet in the bloom of youth, I pray for her, and a lung that would have to be taken out, and she'd stoop the rest of her life. You're our Father, and I aiming the fire of prayer right at her, Lord, right straight to that lung. I send this prayer in Name of Jesus Christ; may it be like that...?... in the Name of Jesus Christ...?... Amen.
E-88 Înseamnă, "Ei au fost chemaţi afară, separaţi, şi acum au fost botezaţi prin Duhul Sfânt, şi sunt în Cristos Isus. Eu adresez această epistolă către voi, cei preaiubiţi ai mei." Oh! Mă gândesc la Pavel acolo cu aceia chiar acum, oh, cât de fericiţi! Acel apostol bătrânel i s-a tăiat capul acolo. Eu am stat lângă locul unde ei i-au tăiat capul. Dar, oh, capul lui este pe el în acel trup nou, şi niciodată nu poate fi tăiat din nou. Şi el stă acolo cu aceia chiar în acest minut, acelaşi apostol care a scris Aceasta. Şi a zis, "Către voi care sunteţi în Cristos Isus! Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în acest un Trup." Acum priviţi.
Harul să fie cu voi, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi... Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate...
(Oh, auzi tu asta, Charlie?) ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale.
E-141 You're a Christian? Sister Dird...?... head is drawn from me. You are a believer and an heir to all God's blessings, Sister Dird. Lord, I bring her to You with this little sling that You give me. As You give David a sling to watch his father's sheep, and if the enemy come in after the sheep, he wasn't afraid; he grabbed up that little sling and went right after lions and--and bears, and he brought the sheep back. This is a prayer of faith. You told me if I'd get the people to believe and be sincere... I bring Sister Dird back tonight. I snatch her from the hands of the enemy. She's Your sheep. I bring her back to the Father's fold, in the Name of Jesus Christ. Amen.
Sister Lowe, high blood pressure... And you're a believer, are you, Sister Lowe, a heir to all the blessings? Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Lowe's high blood pressures. May the next time the physicians takes the blood pressure, may he look at her and say, "It's normal now." She'll know what did it. In the Name of Jesus Christ I give it to her. Amen.
E-89 Nu doar câteva pentru apostoli, şi câteva la acesta, ci El ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale. Acelaşi Duh Sfânt care a căzut la Ziua Cincizecimii este acelaşi Duh Sfânt aici în seara aceasta. Acelaşi Duh Sfânt care a făcut-o pe Maria să strige şi să vorbească în limbi, şi să aibe un timp minunat şi să se bucure, şi lucrurile ce le-a făcut ea, este acelaşi Duh Sfânt aici în seara aceasta. Acelaşi Duh Sfânt care l-a lăsat pe Pavel pe corabia aceea veche, unde se părea că era umplută cu apă şi era dusă, patrusprezece zile şi nopţi, fără lună sau stele. El a privit acolo afară şi fiecare val avea un drac pe el, aruncând priviri şi sclipind dinţii lui, şi a zis, "Eu te voi scufunda băiete bătrân, acum. Eu te am acum."
E-142 Yes... I wished I had my daddy here tonight that I could offer prayer for him right now. I will for yours too. I understand.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that he's here on earth tonight because of him. And his own son desires that his father will be brought back, way out yonder in the world of sin, alcoholic. O Lord, I'm sending this prayer with faith and strength, and with all that I can throw it, this--this little pebble in the Name of the Lord Jesus, I sling it at that devil that's put that...?... on there...?... and may he come safely to the fold in Jesus' Name. Amen. Amen.
You have a desire too? You want to come into the land where all the promises is. Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side and Jordan is swelling. And there's no way for him to cross except You make a way like You did for Joshua and for Israel. And, Father, I am asking You as Your servant; let our precious brother, O God, let him enter into this promised land, this promise that on the other side as I was carried the other night... May I have the privilege of grabbing and throwing my arms around him in that other land, saying, "My precious brothers." Grant it, Lord. May he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
E-90 Şi în timp ce Pavel a mers jos să se roage puţin, acolo a stat un Înger, zicea, "Nu te teme, Pavele. Această corabie veche va fi naufragiată pe o anumită insulă. Mergi înainte şi mănâncă-ţi cina, este în ordine acum."
E-143 O Lord, this is my gracious brother. This hand has been kind to me, has been standing for me at untold hours. He believes and has faith. And now, an enemy tries to grab, this my friend. Sugar... And he thinks that it--he can grab this boy; but I come after him. I'm coming to bring back Your own, Lord, slinging this rock with a zerod faith in the Name of Jesus Christ I fight that sugar diabetes he's...?..., bring back Your own sheep to the fold, Father, in the Name of Jesus. Amen.
A gland... O Lord, our sister knows that this overweight is, so the doctor says, is a thing that kills. Each pound overweight takes a year off, according to the insurance chart. And she wants to live to the honor and praise of God. And there's no doctor can do this, Father God; it's just in--in Your hand. And Sister Bell's been very faithful, and she's been kind and considerate...?... She's went through many deep trials; I come for her tonight, Lord. I come to meet that enemy yonder. And I aim with all the accuracy that I can aim with; in the Name of Jesus Christ I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him, and run him away from her, and she be able to be restored back to shady green pastures and to still waters, through Jesus Christ. Amen.
It shall be, Sister Bell. Just don't doubt...?...
E-91 Aici vine el cu lanţurile acelea pe braţele lui micuţe bătrâne, târându-le pe picioarele lui, şi a zis, "Fiţi cu curaj, oameni, căci Dumnezeul, Îngerul lui Dumnezeu, al cărui slujitor sunt eu, a stat alături de mine şi a zis, 'Pavele, să nu te temi."' Acelaşi Duh Sfânt este aici în seara aceasta, acelaşi Duh al lui Dumnezeu, servindu-ne aceleaşi binecuvântări spirituale.
... ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti...
E-144 [A sister testifies--Ed.]...?... I certainly do sister...?... God bless you. Amen...?... loved one's saved...?... Yes, sir, I know all about it. We all claim it, Sister Spencer, and know that how her and Brother Jesse are going through the...?... whether to come down to the church here. When I cross over the other side, they won't be toddling along like this; they'll be young, oh, Brother Jesse...?... all of that. You all know how just--just across the little...?... yonder, you go back to that lovely young girl again, and Brother Jesse to the young boy. God promised you.
Now, look. I want to give you just a little teeny bit of teaching, being that you're the last one here. I want get... 'Cause I know this is your little boy, Charlie. You want it to be prayed for...?...
E-92 Oh, să ne oprim încă un minut aici. "În locurile cereşti." Acum, nu doar afară oriunde, ci în locurile cereşti. Noi suntem adunaţi în "cereşti," aceasta înseamnă că poziţia celui credincios. Că, dacă eu m-am rugat, voi v-aţi rugat, sau biserica s-a rugat, şi noi suntem gata pentru Mesaj, şi noi ne¬am adunat împreună ca sfinţi, chemaţi afară, botezaţi cu Duhul Sfânt, umpluţi cu binecuvântările lui Dumnezeu, chemaţi, aleşi, aşezaţi împreună în locurile Cereşti acum, noi suntem Cereşti în sufletele noastre. Duhurile noastre ne-au adus într-o atmosferă Cerească. Oh, frate! Acolo sunteţi, o atmosferă Cerească! Oh, ce s-ar putea întâmpla în seara aceasta, ce s-ar putea întâmpla în seara aceasta dacă noi am şedea aici într-o atmosferă Cerească, şi Duhul Sfânt mişcându¬se peste fiecare inimă care a fost regenerată şi a devenit o creatură nouă în Cristos Isus? Toate păcatele sub Sânge, în închinare perfectă, cu mâinile noastre ridicate spre Dumnezeu şi inimile noastre ridicate, şezând în locurile Cereşti în Cristos Isus, închinându-ne împreună în locurile Cereşti.
E-145 I want to say this one thing. Did you ever read in the Scripture where the Bible said this? Paul told the Roman Centurion (Can you hear me all right?), told the Roman when he pulled his sword to kill hisself up at Philippi when he was in jail. And a--the earthquake shook the jail down. He said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thy and thy house shall be saved." Did you ever hear that? "Thy and thy house..."
Now, look. If you had faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your child? God will some way...?... And Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight, that every child--them and their children will all be in that glorious happy land there where there'll be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment, and all this little life here will fade into a nightmare that's passed by. May they receive this, and may all of her children, and her husband, all of her loved ones, and all that love her, and all that she loves, may they be there with her, in Jesus' Name. God bless you, sister. Eighty-two years old. You're getting down...?... Just like the world is falling apart, Sister Spencer.
E-93 Aţi şezut vreodată într-unul? Oh, eu am şezut până când am plâns de bucurie şi zic, "Dumnezeule, să nu mă laşi să plec de aici." Doar locuri Cereşti în Cristos Isus!
E-146 Well, you're just ready to go to rest, you see...?... all the time...?... just--just keep your faith right in Him...?... you'll cross over...?... And just as sure as I stand here at this...?... tonight, Sister Spencer, by His grace I'll see you and Jesse across the border yonder, young and free. You'll all be running, hollering, "My brother, my brother." I'll see you.
It's her nerves. Father God, this girl would have a breakdown, and she's got to reach...?... as only...?... what hinders. But I come for her tonight. I come to You, Father. I come asking You to direct the shot that I shall fire. May it be exactly zeroed, the crosshairs right on his...?... May this prayer in the Name Jesus Christ strike that nervousness and tear it to pieces, bring back this sheep of God's pasture. Amen. It just has to be now, honey...?...
God of heaven, grant that her six children that she desires to be saved... She's heard that testimony of Brother Daulton, his lovely daughters. She desires her six children, Father. May she have them. May they meet her in that land where there is no night, safely protected and sheltered by the Blood of Jesus Christ. Amen. May you have it, sister, is my prayer.
E-94 Binecuvântându-ne cu ce? Vindecare Divină, cunoştinţă mai dinainte, descoperire, viziuni, puteri, limbi, tălmăciri, înţelepciune, cunoştinţă, toate binecuvântările Cereşti, şi bucurie nespusă şi plină de Slavă, fiecare inimă umplută cu Duhul, umblând împreună, şezând împreună în locurile Cereşti, nici un gând rău printre noi, nici o ţigară fumată, nici o rochie scurtă, nici una din aceasta, aceea sau cealaltă, nici un gând rău, nimeni nu are nimic unul împotriva altuia, fiecare vorbind în dragoste şi armonie, fiecare cu un acord într-un loc, "apoi deodată acolo vine din Cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic." Ia te uită, "Ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale."
E-147 I believe... There's nothing hardly can help it: they give them a little stuff that looked like a--oh, something like an acetomin; it's a... Cortisone, they call it, and that--that kills you though, tear's your blood up so...?... But the... See that the arthritis is like the lion who grabs the sheep and runs way away. Now, what will a slingshot do? Oooh, my, there's a big roaring lion with a lamb. And he loves the lamb, so he's run off with the lamb; but David took the slingshot and went after him. See, now watch. He had five rocks: f-a-i-t-h, himself, i-n. His sling was in this hand: J-e-s-u-s. He's a dead shot. Something has to happen; let's go after that arthritis tonight by this prayer, may God give it to you.
She wants to be baptized in the Name... You want her to be baptized...?... Thank you, sister. Not because that that's the way...?... It isn't because... Now, if that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I--I'd believe in that and stay right with it you see. I--I wouldn't want to be any different. I--I--I'd want that...?... I wouldn't want... I--I'm going to be responsible for that. You see? And I've got to say it just the way that that say it, not to be different, but to be honest.
E-95 Apoi Duhul Sfânt ar putea cădea peste cineva, şi să zică, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Mergi la un anumit loc şi fă un anumit lucru." Priviţi-l întâmplându-se chiar în felul acela. [Fratele Branham îşi pocneşte degetele de trei ori – Ed.] Vedeţi? "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Fă un anumit lucru la un loc anume." Priviţi-l întâmplându-se chiar aşa. [Fratele Branham îşi pocneşte degetele de două ori.]
E-148 Now, Father, we come for her loved ones. She's got arthritis and here she wants her to be baptized in the Name of the Lord Jesus, for that is the entrance; that's the open gate. That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There was no two or three places opened up; there was just one.
Peter, on the day of Pentecost, when the was church first inaugurated, opened up a path, said, "Repent every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ." Never did they vary from that same path; each one crossed into the promised land. Some of them were trying to get across way down at another ford, and Paul said to him, "Unto what was you baptized? Where are you trying to cross at?"
And they said, "Down here where John looked."
He said, "Well, John only pointed to the time and the place." And then when they heard this, they were baptized at the right ford, and they went across into...?... Spirit life.
Grant it to our sister and her loved ones, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-96 "Ne-a binecuvântat împreună în toate binecuvântările Cereşti în locurile Cereşti." Priviţi!
După cum el ne-a ales...
97 L-am ales noi, sau El ne-a ales? El ne-a ales. Când? În seara când L-am acceptat? Ales!
După cum el ne-a ales în el înainte de întemeierile lumii, ca noi să fim sfinţi... fără vină înaintea lui în... (denominaţiuni?)... în dragoste:
E-149 Brother Lyle... Oh... Yes...?... That and vision He give...?... It's over now though. God bless you. You're on the road to the promised land now, brother...?...
How many here remembers of just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day, down to a river, a lake? And I was catching little fishes, and the Holy Spirit came upon me. There was a big man, he's a Jehovah Witness, was. His brother's here somewhere, Banks Wood. He's in here somewhere, which is my neighbor. This is Lyle. And these people were Jehovah Witness. And they said one day when we was fishing down there after this boy got converted, I told him that it was something in his life, and all what taken place, and all about it, which he's just now told me, and he's just now got it out of his life. That's right. Praise the Lord. It's exactly right. His father was the one that was a--a reader. Is...?... in the building? And he and his wife both was baptized to bear witnesses in the Name of Jesus Christ here in the pool. And this man was setting by him, my brethren.
E-98 Când ne-a ales Dumnezeu? Când va ales Dumnezeu pe voi care aveţi Duhul Sfânt? Când v-a ales El? Înainte de întemeierea lumii. [Loc gol pe bandă – Ed.]... întemeierea lumii, El v-a ales. Şi a trimis pe Isus ca El să poată fi ispăşirea păcatelor voastre, să vă cheme la împăcare, cu Sine, la dragoste. Oh, doresc să mai fi avut timp de încă câteva minute.
E-150 Banks, where are you? Is he inside? Back in the corner. Yes. And we were fishing. And brother, my little boy had killed... I thought he'd killed a kitten a few days before that. A little old mother cat had a bunch of little kittens and he'd picked it up and dropped it. And I thought... And I said, "The Lord is going to raise a little life as--up, the day before. Is that right, Lyle? Standing out there in the cold. And I said, "That's THUS SAITH THE LORD."
And we fished all night and caught nothing. The next morning, we were fishing back in a little cove for some bluegill; that's small fish. And Brother Lyle had a big a pole, and he let a little bluegill swallow the big hook he had, till when he pulled it out, the little strand was all the way down, the big hook in the little bluegill's belly. And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little bluegill to get it and just pulled it all out, 'cause the big hook had got caught down in the fish's belly. And when he did, he threw it down on the water, and he just quivered four or five times, and that was it; because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour, floated back up into the bushes.
E-99 Lăsaţi-mă, înainte de a merge mai departe, să mergem înapoi, Geneza 1:26. Eu o voi relua miercuri. Când Dumnezeu l¬a făcut pe om.. .Înainte de a face El omul, El S-a numit "El," E-1, El; E-1-h, "Elah," "Elohim." Cuvântul înseamnă, în Ebraică, "existenţa de sine," cu totul Singur. Nimic nu a existat înainte de El, El era toată existenţa care a fost vreodată, Acel cu existenţa de sine! El, Elah, Elohim, înseamnă cel "totul-suficient, totul-puternic, Atotputernic, Cel cu existenţa de sine." Oh!
E-151 And I was setting there fishing, and all of a sudden the Holy Spirit come, said, "Speak to that fish."
I said, "Little fishy, Jesus Christ gives you your life again," and that little fish, laying dead on the water, turned over on his side and went rrrrrrttt, out into the water as fast as it could go.
Brother Lyle, Brother Wood is setting present. Brother Lyle said, "Brother Branham, that was for me because I said to the little...?... said, "I--I ain't...?..." He said, when he pulled the entrails out of him and throwed him out there, said, "You shot your last wad, little fellow," just like that. Throwed it out, he said, "It--it meant me."
And I said, "No, Brother Lyle, that wasn't it."
Brother Banks back there said, "How many people in this world, how many thousands, would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform of something like that?" In other words, he's like... I believe we all felt like Peter did, "It's good to be here. Let's build three tabernacles." That's right.
E-100 Dar în Geneza 2, când El l-a făcut pe om, El a zis, "Eu sunt," Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Jvhu, "Jehovah." Ce a însemnat aceasta? "Eu sunt toată-existenţa Cel Care am creat ceva din Mine, să fie un fiu al Meu, sau unul temporar, sau un amator, un micuţ al Meu." Glorie! De ce? El a dat omului... Jehovah înseamnă că El a dat omului să fie un dumnezeu amator. Pentru că El este Tată, Dumnezeu, şi El a făcut omul un dumnezeu amator, astfel El nu mai este singur existenţă, El există cu familia Lui. Elah, Elah, Elohim. Acum, acum El este Jehovah. Jehovah, însemnând, "Cel ce există cu familia Lui." Acum, Dumnezeu l-a făcut pe om să fie predominantul peste tot pământul, el avea stăpânire. Şi pământul era stăpânirea omului. Este aceea Scriptura? Atunci dacă acela este domeniul lui, el era dumnezeu peste pământ. El putea vorbi, şi aceasta era aşa. El putea vorbi aceasta, şi aceasta era aşa. Acolo este El, Dumnezeu, Jehovah, Cel Care odată a existat în existenţă de sine, dar acum există cu familia Lui, şi micuţii Lui cu El. Ia te uită.
E-152 Now, Brother Lyle, you're anointed of the Holy Spirit now. You've left Egypt; the garlic pots and the filth of the world is left behind. You're standing down on the Jordan bank now, just across yonder. May God take you over.
Almighty God, here's Your trophy. He sure would've been in awful fix, Lord, but my heart went for him. Our prayers just struck the very chilling blow yonder, for the very thing that held him is gone from him. It's been smashed, and now he's walking down into the Jordan. Take him to the promised land, Lord, and seal him among the people, that on that glorious day when we shall meet yonder, may I feel the warmth of his arms screaming, "My precious brother." And I know...?... Bring Banks along with him, Lord, will You? Papa, mama, and all of them, sister, and all that great family. May we all meet yonder, Lord, and every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' Name. Amen.
You will receive It, brother. God bless you, brother. Yes, Brother...?...
E-101 Acum, citiţi asta. Noi vom intra în aceasta miercuri seara, când avem mai mult timp. Noi cam avem încă cinsprezece minute şi noi vom ... M-am gândit că voi ajunge la un anumit punct aici, dar nu ajungem, până unde suntem sigilaţi prin Duhul Sfânt al promisiunii. În ordine.
E-153 There's someone dying on a long distance call; I'll turn the service to Brother Neville while...?...
[Brother Neville speaks and leads the congregation in dismissal prayer. Brother Branham returns and speaks--Ed.]
A young preacher dropped dead in the pulpit...?... So we sent the rock of faith...?... Grant tonight...?... he was a wonderful man, for I send prayer after him, in the Name of Jesus Christ...?... is the hour that his pulse...?... went from him...?... his pulse...?... eyes set in his head...?... dropped in the pulpit...?...
This is still open? Can I have your attention?...?... a young evangelist, a preacher up here in Indiana was preaching, dropped dead in the pulpit just about a hour ago, while he was preaching fell forward, and died in the pulpit, a noted evangelist, a preaching up here at Indiana. The pastor just come and has was called me. He died right while preaching under the anointing of the Spirit, fell forward, his eyes set, his respiration left him. He's pronounced dead, been laying dead for an hour. And something told them to call the church and have me to pray. So I sent prayer to bring him back in the Name of the Lord Jesus.
May you join with me by faith, that it won't miss the target, but...?... and bring him back. Thank you. God be with [Blank.spot.on.tape--Ed.] you till I see you Wednesday night. And you people from Georgia and around, bye-bye. God be with you. Brother pastor...
[Brother Branham speaks and prays for others--Ed.]... and I offer this...?... in the Name of Jesus Christ. Amen...?... [The words are not very intelligible--Ed.] Is this all of you together?...?... [Brother Branham greets the people--Ed.] Thanks for the card. Happy to meet you all could be here...?... So nice to see you...?... Oh, is that right? [The words are not very intelligible--Ed.]...?... So nice to see you. How do you do? How are you brother? Yes, I... What say? That's fine. Wonderful. Now, they got a special place...?... Was you here this morning?...?... Good. I'm so glad. That's really good sister...?... God bless you and your husband and little children. Good bye honey. God bless you honey. Thank you sir, thank you. I'm so glad you were here. Enjoyed being with you and worshipping with you too.
E-102 Acum, când am fost noi chemaţi să fim slujitori ai lui Dumnezeu? Când a fost chemat Orman Neville să fie un slujitor al lui Dumnezeu? Oh, Doamne! Aceasta mă clatină. Eu vă voi spune, să luăm câteva Scripturi. Eu vreau ca voi să luaţi Întâi Petru 1:20. Şi, Pat, ia Apocalipsa 17:8. Şi eu voi lua Apocalipsa 13. Acum noi vrem să ascultăm aici, voi vreţi să ştiţi când v-a chemat Dumnezeu să fiţi un Creştin. Oh, îmi place aceasta. Aceasta este, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." În ordine, Frate Neville, tu ai Întâi Petru 1:20. [Fratele Neville zice, "1:20" – Ed.] Deci, citeşte 1:19 şi 1:20. Ascultaţi la aceasta. ["1:19 şi 20."] Da. [Fratele Neville citeşte Întâi Petru 1:19-20 – Ed.]:
Ci cu sângele scump al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată:
Care a fost dinainte rânduit chiar înainte de întemeierea lumii, dar a fost manifestat în aceste timpuri din urmă pentru voi.
E-103 Când a fost El dinainte rânduit? Înainte de întemeierea lumii. Frate Pat, citeşte Apocalipsa 17:8 pentru mine. [Fratele Pat citeşte Apocalipsa 17:8 – Ed.]:
Fiara pe care tu ai văzut-o era, şi nu mai este; şi se va ridica din adâncul fără fund, şi merge la pierzare: şi cei care locuiesc pe pământ se vor mira, cei ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii de la întemeierea lumii, când ei văd fiara care era, şi nu este, şi totuşi este.
E-104 Cine va fi înşelat? Cine va fi înşelat de această persoană religioasă cum era Saul? Aceea era aşa de viclean şi aşa de perfect încât ar înşela ce? Chiar A-... [Adunarea răspunde, "leşii" – Ed.] dacă-i... ["posibil."] dacă este posibil. În ordine, Apocalipsa 13:8, lăsaţi-mă să o citesc pentru voi.
Şi toţi cei ce locuiesc pe pământ vor ... toţi cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina lui, cei ale căror nume nu erau scrise în cartea vieţii Mielului ucis înainte de întemeierea lumii.
E-105 Când au fost numele noastre puse în Cartea Vieţii Mielului? Când Mielul a fost ucis înainte de întemeierea lumii. Când Dumnezeu era Iehova, El, Elah, Elohim, Cel cu existenţa de sine. Întocmai ca un Diamant mare imens, şi El nu putea să fie nimic altceva, decât că în interiorul acestui Diamant atributele Lui erau un Salvator. În aceste atribute, în interiorul Lui, era un Vindecător. Ei bine, acolo nu era nimic să salveze şi nimic să vindece, dar atributele Lui au produs aceasta. Deci, atunci înainte de întemeierea lumii, când El a ştiut, că marea expunere aici a Lui, că El va fi un Salvator, că El va veni şi se va face trup şi a locuit printre noi, şi El ştia că prin rănile Lui noi vom fi vindecaţi, El a ucis Mielul în Cartea Lui înainte de întemeierea lumii, şi a scris numele vostru în Cartea aceea înainte de întemeierea lumii. Oh!
E-106 Ascultaţi la Aceasta! Predestinarea priveşte în urmă la cunoştinţa mai dinainte, eu vreau să spun alegerea. Alegerea priveşte în urmă la cunoştinţa mai dinainte, şi predestinarea priveşte la destin. Să nu uitaţi că, acea alegere priveşte aici în urmă, iat-o, "eu am fost un scăiete. Eu am fost născut în păcat, format în fărădelege, am venit în lume vorbind minciuni, născut printre păcătoşi. Tata şi mama şi toată familia mea, păcătoşi. Eu am fost un scăiete. Dar, cu totul dintr-o dată, am devenit un bob de grâu. Cum s-a întâmplat?" Aceea, ce este aceea? Alegere. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a ales ca scăietele să devină un bob de grâu. "Acum eu ştiu că sunt un bob de grâu, deoarece eu sunt salvat. Cum o fac eu?" Privesc în urmă şi văd că El l-a predestinat, cu mult timp în urmă. Prin cunoştinţa mai dinainte El a văzut că eu Îl voi iubi, astfel El a făcut o ispăşire prin Propriul Lui Fiu, ca prin El să pot deveni dintr-un scăiete într-un bob de grâu. "Acum, unde sunt eu acum?" Eu sunt salvat, eu umblu în harul lui Dumnezeu. "Ce priveşte predestinarea?" La destin. "Unde mă va duce El, şi unde merg eu?" Amin. Aceea v-a prins. Ia te uită.
E-107 Acum să citim doar puţin mai departe, şi apoi noi vom trebui să încheiem destul de curând.
După cum el... ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim sfinţi... fără cusur înaintea lui în dragoste:
Ne-a predestinat în înfiere, predestinat spre înfierea de copii prin Isus Cristos la sine, după buna plăcere a vaiei lui,
E-108 Ce a făcut El? El, prin cunoştinţa mai dinainte, ne-a prevăzut, ştiind că El era un Salvator, existenţa în sine. Acolo nu erau Îngeri, nici nimic; doar Dumnezeu, Elah, Elohim, Cel existenţa în sine, nimic decât El singur. Dar în El era un Salvator. Ei bine, ce va salva El, nu există nimic pierdut? Ştiind asta, atunci El a ştiut că acest mare atribut în El va proiecta ceva acolo afară ca El să poată salva. Atunci când El a făcut asta, prin cunoştinţa mai dinainte El a privit în jos şi El a văzut pe fiecare care ar accepta Aceasta. Şi atunci făcând aşa, El a zis, "Să salvez aceea, singura cale cum Eu o pot face, va fi să cobor jos Însumi şi să fiu făcut trup şi să iau păcatul unui om asupra Lui, şi să moară pentru el, ca Eu să pot fi Acela care este venerat," deoarece El este Dumnezeu, obiectul de închinare.
E-109 Apoi El a coborât şi a luat asupra Sa. Şi în timp ce El a făcut asta, El a făcut asta ca El să vă poată salva pe voi care vreţi să fiţi salvaţi. Vedeţi voi ce vreau să spun? Prin cunoştinţa mai dinainte, Dumnezeul infinit, Care a cunoscut toate lucrurile, a văzut Mielul, şi El a ucis Mielul înainte de întemeierea lumii, şi El a pus numele vostru în Cartea Vieţii Mielului. Şi El a văzut înşelătoria lui Satan, ce va face el. Astfel El a pus numele vostru acolo. Şi El a zis că anticristul va fi aşa de religios, aşa de bun, un ins aşa de fin, un om aşa de deştept, un om aşa de religios, încât el va înşela chiar pe cei aleşi dacă ar fi posibil. Dar este cu neputinţă, pentru că numele lor au fost dinainte rânduite înainte de întemeierea lumii. Prin alegere El i-a ales, şi prin predestinare ei ştiu unde merg ei. Acolo sunteţi.
E-110 Acum, cine se poate îndoi de aceea? Asta-i ce a zis Pavel. Aceea este Scriptura lui Pavel. Aceea este scrierea lui Pavel. Aceea este ceea ce a învăţat el biserica lui. Biserica, poziţional, înainte de întemeierea lumii. Când Dumnezeu, în durerile Lui de naştere, năştea, născându-vă pe voi, ştiind ce veţi face voi, El poziţional v-a aşezat în Trupul Lui Propriu, să fii o casnică, să fii un fermier, să fii un predicator, să fii un profet, să fii aceasta sau să fii aceea. El v-a aşezat poziţional. Apoi când noi am venit din pământurile de usturoi ale Egiptului, prin sfinţire, şi suntem botezaţi în ţara promisă... Căci, promisiunea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Efeseni 4:30, a zis, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Apoi Dumnezeu, predestinând biserica, El a zis, "Şi toţi oamenii, acolo vor fi milioane de ori milioane care vor umbla foarte religioşi şi vor fi înşelaţi." Singurii care nu vor fi înşelaţi vor fi aceia care au venit dincolo în ţara promisă, care înainte de întemeierea lumii au avut numele lor pus în Cartea Vieţii Mielului, şi este venit dincolo în ţara promisă, şi se bucură de ea.
E-111 Mulţi oameni se tem că veţi acţiona caraghios. Mulţi oameni se tem că Duhul Sfânt vă va face să faceţi ceva ca voi¬voi să vă ruşinaţi de oameni. Mulţi oameni se tem că vor plânge, şi iubita lor îi va vedea plângând, sau mama, sau vecinul vostru, sau şeful vostru vă va vedea.
E-112 Lăsaţi-mă să vă spun despre un om odată, înainte de încheiere. A existat un om cu numele David, şi când chivotul lui Dumnezeu a fost jos în ţara Filistenilor, şi El a venit dincoace, tras de un chivot, un bou bătrân îi trăgea, când David a văzut acel chivot venind, el a avut un halat mic pe el, el a fugit acolo afară, şi-a aruncat picioarele în aer, şi a sărit în jur, şi a strigat şi a sărit, şi a dansat şi a sărit şi a dansat. Şi, el, regele Israelului! Şi soţia lui a privit afară pe fereastră şi l-a văzut acţionând aşa de ciudat, ea l-a dispreţuit. Păi, ea trebuie că a zis, "Idiotul! Uită-te la el acolo, felul cum se comportă el, aruncându-şi picioarele sus în aer, şi sărind în jur şi acţionând aşa. Păi, el trebuie că-i nebun!" Şi în seara aceea când el a venit înăuntru, ea a zis, în cuvinte ca acestea, "Păi, tu m-ai făcut de ruşine. Păi, tu, regele, soţul meu, acolo afară să faci aşa, să te comporţi aşa!"
E-113 David a zis, "Mâine voi face mai bine decât atât. Da, domnule!" El a zis, "Nu ştii tu că eu dansam pentru Domnul?" El a trecut dincolo! El a fost în ţara promisiunii. El a pierdut toate stilurile de sine şi gunoiul lumii. El era aşa de fericit să ştie că chivotul venea în oraşul lui propriu.
E-114 Şi, oh, eu vă spun, unii oameni se tem să primească Duhul Sfânt, se tem că ei ar putea vorbi în limbi. Ei se tem că cineva va zice, "Acum, el este unul din inşii aceia cu limbi." Ei se tem să vină la biserică şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru că le este ruşine de El. Ah! Oh!
E-115 Cineva a zis că eu va trebui să-mi rechem benzile, deoarece am predicat despre a fi botezat în Numele lui Isus Cristos. Eu nu le rechem. Eu fac mai multe! Asta-i adevărat, adevărat, fac mai multe! Aceea este Biblia. Dacă lor nu le place ce am făcut noi ieri, doar priviţi ce vom face mâine! Acela-i lucrul de făcut, vedeţi, doar să continuăm să mergem. Nu există sfârşit la aceasta, pentru că este de la Domnul. Acesta-i Dumnezeu.
E-116 Ştiţi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a privit jos din Cer, El a zis, "David, tu eşti un om după Propria Mea inimă." David nu s-a ruşinat. El era un slujitor al Domnului. El a iubit pe Domnul. Şi el era aşa de fericit, aşa de plin de bucurie, încât el nu se gândea la prestigiul uman.
E-117 Vedeţi, aşa cum am zis în predica mea azi dimineaţă, noi ne temem aşa de mult, încât, noi vrem un Saul să ne înveţe, noi vrem un Saul de la ceva seminar să ne spună cum trebuie să ne facem religia noastră şi cum trebuie să o facem. Aceea este de cealaltă parte a Iordanului. De partea aceasta, Duhul Sfânt conduce. Dincoace voi sunteţi afară din gunoiul acela. Dincoace vouă nu vă pasă ce gândesc ei. Dincoace voi sunteţi morţi, şi viaţa voastră este ascunsă în Cristos prin... şi pecetluiţi prin Duhul Sfânt. Vouă nu vă pasă. Voi locuiţi în Canaan. Voi puteţi suporta porumb bun. Voi sunteţi o creatură nouă în Cristos Isus. Voi sunteţi destinaţi pentru ţara promisă.
E-118 Îmi amintesc stând acolo, Frate Collins, cu vreo treizeci de ani în urmă, când această biserică încă nu era construită.
Aceasta era o adunare mică în cort stând aici în colţ, prima mea adunare. Eu predicam aceeaşi Evanghelie, acelaşi lucru, comorile de necercetat a lui Cristos, botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, crezând fiecare Cuvânt a fi Adevărul, botezul Duhului Sfânt, vindecare Divină, puterile lui Dumnezeu, întocmai cum Îl predic acum, nu am schimbat nici un centimetru din El. Dumnezeu mi-a descoperit mai mult din El, astfel, aşa cum El Îl descopere, eu doar continui să Îl aduc înainte. El niciodată nu ia la o parte din ceea ce a fost, El doar continuă să adauge mai mult la El.
E-119 Am stat jos acolo când aproape cinci sute de oameni au stat pe mal, cântând, "Pe malurile furtunoase ale Iordanului eu stau, şi arunc o privire doritoare, spre ţara frumoasă şi fericită a Canaanului, unde zac posesiunile mele. Când voi ajunge eu acel ţărm tămăduitor şi să fiu pentru totdeauna binecuvântat, când voi ajunge şi să fiu în a Tatălui meu... şi veşnic mă odihnesc?" Când ei au început să cânte aceea, eu duceam un băiat afară în râu să-l botez acolo în Numele Domnului Isus. Am zis, "Tată Ceresc, aşa cum aduc acest băiat la Tine pe mărturia lui..." Doar un băiat, eu însumi, am fotografiile despre aceasta acasă. Am zis, "Când îl botez cu apă, Doamne, pe mărturia lui, în Numele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, Tu să-l umpli cu Duhul Sfânt." Şi cam la timpul acela Ceva a lăsat un vârtej, şi aici El a venit învârtindu-se în jos, Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă a stat acolo. Acolo a stat acea Lumină pe care o vedeţi chiar acolo pe fotografie. Acolo a stat Ea.
E-120 Aceasta a mers în jurul lumii, sus de tot în Canada şi în jur. Ei au zis, "O Lumină misterioasă apare peste un predicator Baptist local în timp ce el boteza."
E-121 Cu câteva zile în urmă, când Doctor Lamsa a venit la mine, şi nu a ştiut nimic despre aceea, şi mi-a adus o fotografie, pe care fratele o are acolo cu el acum. Ai tu fotografia aceea? Ai tu Biblia cu tine, stând acolo, este ea în cartea ta? În ordine. Acolo a fost o fotografie a semnului vechi Ebraic al lui Dumnezeu, întocmai exact acela care a existat în zilele lui Iov, înainte de a fi fost scrisă Biblia. Dumnezeu în cele trei atribute ale Lui, nu trei dumnezei. Un Dumnezeu în trei atribute. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, trei slujbe în care a lucrat Dumnezeu. Nu trei dumnezei, trei atribute! Şi acolo era El. Când omul acela mare, Doctor Lamsa, traducerea Bibliei Lamsa, când el a zis în dimineaţa aceea. Când i-am spus lui asta, eu am zis-am zis, "Ce este semnul acela?"
E-122 El a zis, "Acela este semnul antic al lui Dumnezeu, în Ebraică. Dumnezeu, un Dumnezeu în trei atribute."
Am zis, "Aşa ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt?"
E-123 El s-a oprit, şi şi-a pus ceaşca de cafea jos, el s-a uitat la mine. Gene, cred că tu ai fost acolo, Leo. A zis, "Tu crezi asta?"
Am zis, "Cu toată inima mea."
E-124 El a zis, "Seara trecută, stând în adunarea ta, Frate Branham, eu am văzut discernământul acela. Eu niciodată nu l-am văzut înainte în America, în ţara mea." El a zis, "Aceşti oameni Americani nici măcar nu cunosc Biblia. Singurul lucru ce ştiu ei este denominaţiunea lor. Ei nici măcar nu ştiu unde stau ei." A zis, "Ei nu ştiu nimic." El a zis, "Dar când eu am stat acolo seara trecută," a zis, "Am zis..." Acum, Frate Gene, eu doar spun aceasta cu reverenţă şi dragoste şi aşa ceva. El a zis, "Eu am zis, 'Acela trebuie să fie un profet.' Dar când văd că tu crezi că Tată, Fiu şi Duh Sfânt nu erau trei Dumnezei, acestea erau atribute, atunci eu ştiu că tu eşti un profet al lui Dumnezeu, sau aceasta nu ţi-ar fi descoperit aşa." El a zis, "Acela este un semn perfect." A zis, "Eu niciodată..." A zis, "Tu nu eşti unitarian?"
E-125 Am zis, "Nu, domnule. Eu nu sunt unitarian. Eu cred în Dumnezeu fiind Atotputernicul Dumnezeu, şi cele trei atribute sunt numai trei slujbe în care acel singur Dumnezeu a locuit."
E-126 El a zis, "Ferice de inima ta!" El a zis, "Într-o zi tu îţi vei vărsa sângele pe pământ pentru asta, dar," a zis, "profeţii întotdeauna mor pentru cauza lor."
E-127 Şi am zis, "Aşa să fie, dacă aceasta îi place Domnului meu." Traducerea Bibliei Lamsa.
E-128 Oh, aceasta este aşa de adevărat. De câte ori, aşa cum spun la această biserică, cum a zis Samuel înainte ca ei să aleagă pe Saul, "Înainte ca voi să mergeţi afară şi să aderaţi la ceva denominaţiune acum, şi să te legi cu totul într-un fel de religie, de ce nu lăsaţi Duhul Sfânt să vă conducă?" De ce nu luaţi pe Dumnezeu ca Conducător al vostru şi să-L lăsaţi să vă binecuvânteze, şi să uitaţi de denominaţiunea voastră. Acum, eu nu spun să nu aparţineţi la vreo denominaţiune de biserică, voi aparţineţi la oricare vreţi voi. Aceea depinde de voi. Dar eu vă spun, ca o persoană, voi să lăsaţi Duhul Sfânt să vă conducă. Voi citiţi Biblia. Şi ce spune Biblia să faceţi, voi să faceţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
E-129 Şi acum eu am aşteptat un timp îndelungat. Mă întreb dacă este cineva aici care a vrut să vină prin rândul de rugăciune să se facă rugăciune pentru ei. Dacă ei sunt, ar vrea ei să-şi ridice mâinile. Doar unul, doi, trei. În ordine. Voi toţi veniţi chiar aici sus şi staţi aici atunci dacă voi doriţi, la timpul acesta, şi-şi noi vom avea rugăciune. Şi apoi noi suntem... Eu nu vreau ca voi să plecaţi încă. Eu vreau să facem altceva oficial aici chiar înainte ca noi-noi să încheiem.
E-130 La câţi vă place studiul din Cartea Galatenilor... oh, eu vreau să spun Efeseni? Acum, miercuri seara, noi vom merge în Pecete. Şi apoi pe următoarea duminică dimineaţa, noi vom merge în aşezarea bisericii poziţional. Oh, dacă... Noi probabil vom intra asupra aceleia, în această miercuri seara care va veni, la voi oamenii de aici din Jeff. Poziţional aşezând biserica unde aparţin ei, fiecare. Cum suntem noi chemaţi prin înfiere. Dumnezeu ne-a înfiat ca fii, noi suntem fii prin naştere. Înfiaţi şi aşezaţi poziţional de Duhul Sfânt. Priviţi! Ei erau fiecare Evrei, când ei au trecut râul, dar Iosua a împărţit ţara şi i-a dat la fiecare pământul lui conform cu pronunţarea mamei lui la naştere, unde Duhul Sfânt i-a spus ei.
E-131 Priviţi la Iacob când el murea, un profet, orbit, şi-a tras picioarele sus în pat, a zis, "Veniţi aproape voi fii ai lui Iacob şi eu vă voi spune unde veţi fi în ziua din urmă." Glorie! [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Oh, eu ştiu că eu pot arăta ciudat. Oamenii pot părea ciudat. Dar, oh, dacă aţi fi ştiut măcar-asigurarea, arderea din inimă! "Veniţi înainte şi vă voi spune unde veţi fi în zilele din urmă." Şi eu pot să iau aceeaşi Scriptură, şi să iau harta despre unde stau Iudeii astăzi şi să vă dovedesc că ei sunt exact pe locul unde Iacob a zis că ei vor fi în ziua din urmă. Şi ei nu au făcut-o, acolo, nu au fost în locul acela până când nu s-au întors din şapte mai, 1946, în noaptea când Îngerul Domnului mi s-a arătat acolo sus şi a zis pentru această misiune. Şi eu vă pot arăta aceea, când ei au venit înapoi în noua ţară, ei au atins exact locurile unde a zis Iacob că vor şedea ei. Şi acolo ei stau acolo astăzi. Oh, oh, vai, oh, vai! Noi suntem cu o zi mai aproape de Casă, este tot.
E-132 Voi oameni dragi, voi sunteţi bolnavi, sau voi nu aţi sta acolo doar ca să staţi. Eu sunt fratele vostru. Eu am o însărcinare de la Dumnezeu să mă rog pentru bolnavi. Nu ca a mea... ca şi cum aş avea putere să vindec, eu nu am. Dar eu am putere de rugăciune. Aşa cum am zis azi dimineaţă, David nu avea nimic decât o praştie mică, dar el a zis, "Eu ştiu ce va face ea cu puterea lui Dumnezeu în ea." Vedeţi? Eu am numai o rugăciune mică să o ofer pentru voi, şi mâinile mele să le pun peste voi, dar eu ştiu ce va face credinţa în Dumnezeu. Aceasta a făcut-o pentru alţii, ea o va face pentru voi. Voi credeţi asta acum aşa cum păşiţi drept sus, doar puţin mai aproape de acel loc.
E-133 Acum, mă întreb, să o fac aşa de eficient, dacă nu aş cere fratelui meu să vină aici şi să-i ungă cu undelemn. Vrei să faci tu asta, Frate Neville? Eu voi cere bisericii dacă vreţi să vă plecaţi în rugăciune.
E-134 Acum amintiţi-vă, săptămâna trecută când am fost aşa de bolnav cu acel ulei vechi de ricin, eu aş fi dat orice dacă cineva ar fi venit să-şi pună mâinile peste mine. Dacă aş fi putut avea pe cineva să vină pe acolo, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat şi ajutat, eu aşa aş fi apreciat aceea. Voi toţi vă simţiţi acum cum m-am simţit eu atunci. Voi simţiţi acum că vreţi ca eu să fac întocmai cum am vrut eu ca cineva să o facă pentru mine atunci. Ferească Dumnezeu ca să mă sustrag de la slujbă.
Lăsaţi-mă întotdeauna, fie că sunt obosit, unde sunt epuizat, unde abia că pot să mă mut de pe un picior pe altul, lasă-mă să merg, căci eu mă voi întâlni cu fiecare din voi din nou, dincolo în Ţara aceea de acolo.
E-135 Atunci voi femeile bătrâne şi bărbaţi mai bătrâni, slăbiţi, cu părul cărunt şi căzând, şi căzând în bucăţi ca un trandafir care şi-a deschis mugurul lui mic, îşi scutură petalele şi cad jos, voi doar vă faceţi bucăţi, nu-i aşa? Asta-i adevărat. Doar... Şi singurul lucru pentru care vreţi voi să staţi împreună este să străluciţi pentru slava lui Dumnezeu. Deci când duşmanul v-a apucat acum şi a fugit afară, eu vin cu praştia lui Dumnezeu, cu o credinţă, cu un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat. Iată ce am zis, astfel ca voi să o înţelegeţi. Eu am zis, "Dacă Petru ar veni doar înăuntru, sau careva din ei." Să nu spuneţi asta. Voi nu trebuie să vă rugaţi pentru mine. Doar veniţi înainte în felul acesta, şi ziceţi, ca la această femeie, ziceţi, "Eşti tu Sora Cutare-şi-cutare?" Cum te cheamă? Sora Howard. Ziceţi, "Tu eşti Sora Howard. Tu eşti o credincioasă, Soră Howard? Crezi tu, eşti o credincioasă? Atunci, vezi, tu ai drepturi la toate binecuvântările răscumpărătoare." Atunci eu aş zice, "Soră Howard, totul va fi în ordine," şi plecaţi. Oh, cum... Am zis, "Eu aş ţipa, eu aş striga." Eu aş zice, "Doamne, aceasta trebuie să fie. Aceasta doar trebuie să fie."
E-136 Şi m-am gândit, "Ei bine, oamenii gândesc acelaşi lucru când vin eu să mă rog pentru ei." De aceea este aşa. Vedeţi ce vreau să spun?
E-137 Şi eu m-am ridicat, de multe ori, şi am luat oamenii, şi am zis, "Oh, soră scumpă, vrei să O crezi? Oh, vrei să O crezi?" "Doamne, O Dumnezeule, fă-i să O creadă. Adu-i să O creadă." "Oh te rog, vrei să O accepţi acum?" Nu aceea este. Eu am trecut de la aceea. Eu am trecut de la aceea.
Eu doar zic aceasta, "Soră Howard, tu eşti o credincioasă?" "Da, eu sunt."
E-138 "În ordine, Soră Howard, dacă eşti o credincioasă, tu eşti o moştenitoare la tot ce are Dumnezeu." Şi doar să-i iei mâna. Vedeţi, eu cred asta. Eu o contactez pe Sora Howard prin a-mi pune mâinile peste ea. Isus nu a zis "rugaţi-vă pentru ei," El a zis, "Doar puneţi-vă mâinile peste ei." Aceea este, atunci ea devine vindecată. Ea poate zice, "Totul va fi în ordine," Soră Howard. Atunci tu poţi merge acasă şi să fii bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-139 Tu eşti sora... [Sora zice, "Hampton." – Ed.] Soră Hampton, tu eşti o credincioasă, nu-i aşa? Tu eşti o moştenitoare la tot ce are El. Dumnezeu să fie cu tine, Soră Hampton. Tu mergi acasă şi fii sănătoasă, acum. Isus Cristos te-a vindecat. [Fratele Branham continuă să se roage pentru oameni. – Ed.]
Up