Descoperirea Lui Isus Cristos

Revelation Chapter One
Data: 60-1204M | Durată: 2 oră 42 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc, foarte mult, Frate Neville. Vă puteţi aşeza.
E-1 Thank you, very much, Brother Neville.
May be seated.
I believe it was said once, that, "I was happy when they said unto me, 'Let us go into the house of the Lord.'"
E-2 Cred că a fost spus odată, că, "Am fost fericit când ei mi-au zis, 'Haidem să ne ducem în casa Domnului."'
E-2 Now, we are sorry that we don't have room, or seating room, for all that are present, and perhaps will grow through the coming week, of people coming in, hearing of the meeting.
E-3 Acum, ne pare rău că nu avem loc, sau locuri să staţi jos, pentru toţi care sunt prezenţi, şi poate se vor înmulţi în decursul săptămânii viitoare, cu oameni care vor veni, auzind despre adunare.
E-3 But the reason for this special time was that we would… Upon my heart the Holy Spirit had laid this warning of conviction, that, "The Church in this day should have this Message." Because, I believe that it is the most outstanding Messages of the Bible, because it reveals Christ in His Church at this time.
E-4 Dar motivul pentru acest timp special era că noi am... Peste inima mea Duhul Sfânt a aşezat acest avertisment de conştiinţă, că "Biserica în această zi ar trebui să aibă acest Mesaj." Pentru că, eu cred că este cel mai remarcabil Mesaj al Bibliei, pentru că acesta îl desoperă pe Cristos în Biserica Lui la acest timp.
E-4 Then, no one can have faith or know what they're doing, or where they're going, unless they have some, something to base their thoughts and faith upon. Therefore, if the Scripture has revealed Christ to us in these last days, and the condition of time, it would do us good to—to search It and find out where we're at.
E-5 Atunci, nimeni nu poate avea credinţă sau să ştie ce fac ei, sau încotro merg ei, doar dacă ei au vreo, ceva pe ce să bazeze gândurile şi credinţa lor. Prin urmare, dacă Scriptura ni l-a descoperit pe Cristos în aceste zile din urmă, şi starea timpului, ne va prinde bine să - să O cercetăm şi să aflăm unde suntem noi.
E-5 Now, we're—we're sorry that our church is not larger, someday we're hoping to have it.
E-6 Acum, nouă ne - nouă ne pare rău că biserica noastră nu este mai mare, într-o zi noi sperăm să o avem.
E-6 And these last four days, especially, studying for this upon the historical part of the—of the Book of Revelation, I have run into things that I never thought was really ever happened. And it's even brought to me a—a feeling that, after this Seven Church Ages, I have been through that, I would like to have another such series of bringing up "the—the true Church and the false church," together, and just through the history and Scripture. As one time I endeavored, on a sermon, to take "the true Vine and the false vine," found in the Bible.
E-7 Şi în aceste ultime patru zile, în special, studiind pentru aceasta pe partea istorică a - a Cărţii Apocalipsei, am dat peste lucruri despre care nu am crezut că de fapt s-au întâmplat vreodată. Şi aceasta chiar mi-a adus un - un sentiment că, după această Şapte Epoci Ale Bisericii, eu am trecut prin aceea, mi¬ar place să am încă o altă serie să aduc la suprafaţă "Biserica adevărată şi biserica falsă," împreună, şi doar prin istorie şi Scriptură. Cum m-am străduit o dată, într-o predică, să iau "Viţa adevărată şi viţa falsă," găsite în Biblie. Şi noi suntem..."
E-7 And we are… We're going to try to get some chairs, while I'm thinking of the people trying to be seated. And we're going to get, try to get, some more chairs, to try to fill up the rooms back here, and out, and some more around, so that we can seat a few more people during the services.
E-8 Noi vom încerca să facem rost de nişte scaune, în timp ce mă gândesc la oamenii care încearcă să stea jos. Şi noi vom face rost, încercăm să facem rost, de mai multe scaune, să încercăm să umplem locurile în spate aici, şi afară, şi încă câteva în jur, astfel încât să putem aşeza încă câteva persoane în timpul serviciilor.
E-8 Now, on this, I would ask each one of you who are really concerned about these things, would—would come every time that we are going to—to explain It. And I would not undertake, or did I think myself… [Blank.spot.on.tape—Ed.]… undertake to… [Blank.spot.on.tape.]… this great Book of the Revelation of… [Blank.spot.on.tape.]… Seven Church Ages. But I am depending solemnly upon God, for—for to reveal it to me just as I come to it.
E-9 Acum, cu privire la aceasta, aş cere la fiecare din voi care sunteţi cu adevărat preocupaţi de aceste lucruri, să - să veniţi de fiecare dată când noi urmează să-să explicăm Aceasta. Şi eu nu mi-aş asuma răspunderea, sau m-am gândit eu însumi... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... să asum răspunderea să...
[Porţiune goală pe bandă.] ... această Carte importantă a Apocalipsei despre... [Porţiune goală pe bandă.] ... Şapte Epoci ale Bisericii. Dar eu depind solemn de Dumnezeu, pentru - pentru ca să îmi descopere mie chiar cum vin la aceasta.
E-9 The natural history, which is of the… taken from the most outstanding historians that I know of. I have laying in my study room, right now, about five or six commentaries, Hislop's Two Babylons, Foxe's Book Of The Martyrs, and other great books; like the Pre-Nicene Council, about four books on that, around four hundred pages in each book. And there the Nicene Council, and all the history that we can. Because, behind this, from the magnetic tape, we're going to write a commentary on the Seven Church Ages, to send to all the world, that we can, because we are in the last days. We are at the end time.
E-10 Istoria naturală, care este despre... luată de la cei mai de seamă istorici despre care eu ştiu. Eu am pregătite în camera mea de studiu, chiar acum, cam cinci sau şase comentarii, Două Babibloane ale lui Hislop, Cartea Martirilor lui Fox, şi alte cărţi importante; ca Consiliul Pre-Niceean, cam patru cărţi despre aceea, în jur de patru sute de pagini în fiecare carte. Şi acolo Consiliul de la Niceea, şi toată istoria care putem noi. Pentru că, după aceasta, de pe banda magnetică, noi vom scrie un comentariu despre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii, ca să-l trimitem la toată lumea, la care putem, pentru că ne aflăm în zilele de pe urmă. Noi suntem la timpul sfârşitului.
E-10 It never dawned upon my heart so much until the—the last election, and then I seen where we were at. Then the Holy Spirit begin to reveal to me, to—to warn the people, and to place this. And I cannot do it in a—a church like this, sufficiently. And then if I set down and just wrote the book… I feel that if I got to the pulpit, and the inspiration of the Holy Spirit amongst the Christians came upon me, to help me, then I would be more sufficient to write the book then, after I took it off the tape, because there we'd get the inspiration of it. The books, of course, will be kind of straightened up a little, because, in here, we put things in that we could not put in the book. And then we… And we take too much time on repeating ourselves, or I do. And then, in the book, it'll all be straightened out. But we're going to try to get it all, as much as we can, on tapes.
E-11 Aceasta nu mi-a apărut niciodată aşa de mult pe inima mea până la ultimele alegeri, şi atunci am văzut unde ne aflam noi. Atunci Duhul Sfânt a început să-mi descopere, să - să avertizez oamenii, şi să aşez aceasta. Şi eu nu o pot face într-o-o biserică ca aceasta, suficient. Şi atunci dacă eu m-am pus jos şi doar am scris cartea... Eu simt că dacă am ajuns la amvon, şi inspiraţia Duhului Sfânt printre Creştini a venit peste mine, ca să mă ajute, atunci eu aş fi mult mai eficient ca să scriu cartea atunci, după ce am luat-o de pe bandă, pentru că acolo noi am obţine inspiraţia acesteia. Cărţile, desigur, vor fi într-un fel rearanjate puţin, pentru că, înăuntru aici, noi punem lucruri în aceea pe care nu le-am putea pune în carte. Şi atunci noi... Şi pierdem prea mult timp repetându-ne, sau eu o fac. Şi atunci, în carte, aceasta va fi totul îndreptat. Dar noi vom încerca să o luăm toată, cât de mult putem, pe benzi.
E-11 Now, the tapes, each night, literature and so forth, the boys will have it just out the building there.
E-12 Acum, benzile, în fiecare seară, literatură şi aşa mai departe, băieţii le vor avea doar afară din clădire acolo.
E-12 Now, I may not be able each night, as we have taken upon ourselves to try for the glory of God, to—to bring these seven church Messages, or Seven Church Ages, in seven nights; taking each night, an age. Like, Monday night, Ephesus; Tuesday night, Smyrna; Wednesday night, Pergamos; Thursday night, Thyatira; Friday night, Sardis; and Saturday night, Philadelphia; and Sunday morning and Sunday night, the Laodicean, the church age that we're living in. Giving the historical of the original church, and the—and the writers and the historians, and the angels of that age, and—and the messages, and the run of the church, as it's come down through to this time.
E-13 Acum, eu poate nu voi reuşi în fiecare seară, aşa cum ne-am propus să încercăm pentru slava lui Dumnezeu, să - să aducem aceste şapte Mesaje ale bisericii, sau Şapte Epoci Ale Bisericii, în şapte seri; luând fiecare seară, o epocă. Ca, Luni seara, Efeseni; Marţi seara, Smirna; Miercuri seara, Pergam; Joi seara, Tiatira; Vineri seara, Sardis; şi Sâmbătă seara, Filadelfia; şi Duminică dimineaţa şi Duminică seara, cea Laodiceană, epoca bisericii în care trăim noi. Dând istoria bisericii originale, şi - şi scriitorii şi istoricii, şi îngerii acelei epoci, şi - şi mesajele, şi mersul bisericii, aşa cum au decurs până la acest timp.
E-13 And it's amazing to see how every prediction of that Scripture hits solid with history, just exactly, to the thought of it. It even amazed me so much, till, yesterday, I had read till felt like my eyes were swelling out. And I come out and I said to the wife, "I have never dreamed of it being that way." See? How great it was!
E-14 Şi este uimitor să vezi cum fiecare prevestire din acea Scriptură se nimereşte temeinic cu istoria, chiar exact, până la gândul despre aceasta. Aceasta chiar m-a uimit atât de mult, încât, ieri, am citit până am simţit ca şi cum ochii mei erau umflaţi. Şi am ieşit şi i-am spus soţiei, "Nu am visat niciodată ca aceasta să fie în acel fel." Vedeţi? Cât de măreţ a fost!
E-14 And now, sometime, I may not be able to get it all over in one night, the church, the message to the church. And if I cannot get it over, at night, then the next morning at ten o'clock. Will be announced each night, to those who wants to come and listen at the rest of it, 'cause we're going, try, get it on the tape. I will have services then from ten o'clock, at morning, on till noon, in the daytime, to try to get it out, the rest of the message, 'cause they can catch it on the tape. Not…
E-15 Şi acum, cândva, s-ar putea să nu reuşesc să-l iau tot într-o singură seară, biserica, mesajul către biserică. Şi dacă nu reuşesc să-l parcurg, seara, atunci următoarea dimineaţă la ora zece. Va fi anunţat în fiecare seară, pentru toţi care vor să vină şi să asculte la restul din acesta, pentru că noi vom, încerca, să îl avem pe bandă. Eu voi avea servicii atunci de la ora zece, dimineaţa, până la amiază, în timpul zilei, să încerc să-l pun afară, restul mesajului, pentru că ei îl pot prinde pe bandă. Nu...
E-15 We've announced that there won't be any healing services, because we're trying to keep under the prophetic utterance of the Bible. Then, we had a healing service just recently here. Then after this services are over, then we'll have a healing services again back at the place.
E-16 Noi am anunţat că nu va fi nici un serviciu de vindecare, pentru că noi încercăm să rămânem sub exprimarea profetică a Bibliei. Apoi, noi am avut un serviciu de vindecare chiar recent aici. Deci după ce sunt gata aceste servicii, atunci noi vom avea servicii de vindecare din nou înapoi la loc.
E-16 But now I—I want to make this real clear, so everybody can remember, that now, in here, it may cut and pull, and give us all a great shaking. But I'm responsible, not for—for nothing but preaching the Word. That, that's all. Just… but, just holding right to the Word. And many times it might, in these church ages, might reflect upon somebody's denomination. And if it does that, it's not meant to be with harshness. It—it is just stating what the Scripture has said, and the revelation I have of It. And if you think that I'm wrong in it, then do not hold it against me, just pray for me that God will show me what is right, for I certainly want to be right.
E-17 Dar acum eu - eu vreau să fac aceasta foarte clar, astfel fiecare poate reţine, că acum, înăuntru aici, aceasta poate tăia şi trage, şi să ne dea la toţi o mare scuturătură. Dar eu sunt responsabil, nu pentru - pentru nimic decât predicarea Cuvântului. Asta, asta e tot. Doar - doar ţinând drept cu Cuvântul. Şi de multe ori aceasta ar putea, în aceste epoci ale bisericii, ar putea reflecta asupra denominaţiunii cuiva. Şi dacă face aceea, nu este menit să fie cu asprime. Aceasta - aceasta doar exprimă ce a spus Scriptura, şi descoperirea pe care o am despre Aceasta. Şi dacă vă gândiţi că sunt greşit în aceasta, atunci nu o ţineţi împotriva mea, doar rugaţi-vă pentru mine ca Dumnezeu să-mi arate ce este corect, pentru că eu cu certitudine vreau să fie corect.
E-17 And then another thing, realizing that the responsibility that I have, in—in such a meeting as this, that teaching the people, that the Holy Spirit will hold me responsible for the words that I say in this pulpit. So you see how solemnly we approach this.
E-18 Şi apoi un alt lucru, realizând că responsabilitatea pe care o am, în-într-o astfel de adunare ca aceasta, că învăţând oamenii, că Duhul Sfânt mă va ţine responsabil pentru cuvintele pe care le spun în acest amvon. Astfel voi vedeţi cât de solemn ne apropiem de aceasta. Acum, a noastră...
E-18 Now, our… I would have had this out somewhere else. But, being that it's teaching, then in our… Out in the evangelistic services, every one of us has an idea or—or discernment, or like has been through the age, and we have our own churches, and what our churches taught us, and what we believe. We… I don't like to go in someone else's church, or among people like that, and say something that's contrary to what people has been taught. For, after all, I've clearly tried to make my statements that a…
If a man is a Catholic, and he's depending on the Catholic Church for salvation, he's lost. If he's a Baptist, depending on the Baptist Church, he's lost. Or a Pentecostal, depending on the Pentecostal Church to save him, he's lost. But, any church! But if that individual is solemnly resting upon faith in the finished works of Christ at Calvary, he's saved, I don't care what church he belongs to. Because, "By faith are you saved, and that by grace."
E-19 Eu aş fi avut aceasta afară pe altundeva. Dar, fiind că este învăţătură, atunci în ale noastre... Afară în serviciile evanghelice, fiecare din noi are o idee sau - sau discernământ, sau cum a fost de-a lungul epocii, şi noi avem bisericile noastre propri, şi ce ne-au învăţat bisericile noastre, şi ce credem noi. Noi... Nu-mi place să merg în biserica altcuiva, sau printre oameni în felul acela, şi să spun ceva care este contrar cu ce au fost oamenii învăţaţi. Căci, la urma urmei, eu am încercat în mod clar să fac declaraţiile mele că un...
E-19 Now, sometimes, in doing this, then I'll think, in my own little building here that we started many years ago, just with an old bunch of concrete blocks and things, and it's kind of a sacred spot to us. We hate it, just hate to see it changed, in one way, because this is where God first begin to meet with us, when we even didn't have a floor in it. But it's—it's got to a place now till it's getting old, and we're in a building—building program here, to fill this block with a church here.
E-20 Dacă un om este un Catolic, şi el depinde de Biserica Catolică pentru mântuire, el este pierdut. Dacă el este un Baptist, depinzând de Biserica Baptistă, el este pierdut. Sau un Penticostal, depinzând de Biserica Penticostală să-l mântuiască, el este pierdut. Dar, orice biserică! Dar dacă acel individ se odihneşte solemn pe credinţa în lucrările terminate ale lui Cristos la Calvar, el este salvat, mie nu-mi pasă la ce biserică aparţine el. Pentru că, "Prin credinţă sunteţi mântuiţi, şi aceea prin har."
E-20 Now, until then, I feel that when I come back off of the field, where I won't hurt brethren and, or, messages and so forth, then it gives me the right to express my own opinion, out—out of my… out of the pulpit here. And so if you say, "I have been taught a little different." I would… And then, in this, we just invite anybody that wants to come. See? There's nobody sponsoring it, or anything. It's the tabernacle here. And anybody that wants to come, is just welcome to come. Just come right on. So I invite you to bring your Bible, every meeting, and bring a pencil and paper.
E-21 Acum, uneori, în a face aceasta, atunci mă voi gândi, în micuţa mea clădire proprie aici pe care noi am început-o cu mulţi ani în urmă, doar cu o grămadă veche de bolţari de ciment şi lucruri, şi este ca un fel de loc sacru pentru noi. Noi detestăm aceasta, doar detestăm să o vedem schimbată, într-un fel, pentru că aceasta este unde Dumnezeu a început de prima dată să se întâlnească cu noi, când nici măcar nu am avut o podea în ea. Dar aceasta este - aceasta este la un punct acum că devine veche, şi ne aflăm într-o construcţie - program de construcţie aici, să umplem acest bloc cu o biserică aici.
E-21 And now, with all the commentaries and so forth, I could not have brought all the books. So I just wrote, write down, each time, upon paper here, little notes from history and commentaries, and so forth, that I might be able to just read it from the—the notes here, instead of having the book and turning through the pages. However, when it comes to the Scripture, we'll use the Bible. And then in the commentary, I'll explain; or the history, who the historian was that said it, and so forth. Then in the… Course, in the event of the coming book, why, then we can type it up all right then, and can get everything did all right.
E-22 Acum, până atunci, eu simt că atunci când mă întorc de pe teren, unde nu voi răni fraţi şi, sau, mesaje şi aşa mai departe, atunci îmi dă dreptul de a-mi exprima opinia, afară - afară din al meu... afară de la amvon aici. Şi astfel dacă spuneţi, "Eu am fost învăţat un pic diferit." Eu aş... Şi atunci, în aceasta, noi doar invităm pe oricine care vrea să vină. Vedeţi? Nu este nimeni care sponsorizează aceasta, sau nimic. Acesta este tabernacolul aici. Şi oricine care vrea să vină, este doar binevenit să vină. Doar veniţi drept înainte. Astfel eu vă invit să vă aduceţi Biblia voastră, la fiecare adunare, şi aduceţi un creion şi hârtie.
E-22 Now, we will do everything that we can to start early and let out as early as possible. It'll be eight days, meetings, Sunday through Sunday.
E-23 Şi acum, cu toate comentariile şi aşa mai departe, nu aş fi putut să aduc toate cărţile. Astfel eu doar am scris, am notat, de fiecare dată, pe hârtie aici, mici notiţe din istorie şi comentarii, şi aşa mai departe, ca să pot să fiu în stare doar s-o citesc de pe - notiţele de aici, în loc de a avea cartea şi să răsfoiesc prin pagini. Oricum, când se ajunge la Scriptură, noi vom folosi Biblia. Şi atunci în comentariu, eu voi explica; sau istoria, cine a fost istoricul care a spus-o, şi aşa mai departe. Apoi în... Desigur, în cazul cărţii care va ieşi, păi, atunci noi o putem scrie tot bine atunci, şi putem avea totul făcut bine.
E-23 This morning I am starting the 1st chapter of Revelation, of the Book of Revelation. And Revelation is set in three parts. And first three chapters is what we'll be dealing with in these eight days. When, one church age could take us a month. But we'll just have to hit the high places, as we call it. Then when you get the book, it'll be written out, more in detail.
E-24 Acum, noi vom face tot ce putem să începem devreme şi să eliberăm cât de repede posibil. Acestea vor fi opt zile, de adunări, de Duminică până Duminică.
E-24 Now, Revelation, the first three chapters, deals with the Church, then the Church disappears. We see It no more until the end time. From Revelation 1 to 3, is the Church; Revelation 4 to 19, is Israel, a nation; and 19 to 22, is both, together. And the plagues and the warnings, and so forth, at the end! Set in three parts. See? And we're taking the first three chapters, pertaining to the Church, and the church age that we're living in.
E-25 În această dimineaţă eu încep 1-ul capitol din Apocalipsa, din Cartea Apocalipsei. Şi Apocalipsa este aşezată în trei părţi. Şi primele trei capitole sunt cele de care ne vom ocupa în aceste opt zile. Când, o singură epocă a bisericii ne-ar putea lua o lună. Dar noi va trebui să atingem doar locurile înalte, aşa cum numim noi aceasta. Apoi când voi primiţi cartea, aceasta va fi scrisă, mai în detaliu.
E-25 Now, first, it may seem kind of dry because we have to go back and make a foundation. I prayed and studied, and done everything that I could, to try to—to get the feeling of the Holy Spirit, which way to set this, that the people will see it, and that you might, in seeing it, be enlightened and cause you to come closer to Christ, for we're at the end time.
E-26 Acum, Apocalipsa, primele trei capitole, se ocupă cu Biserica, apoi Biserica dispare. Noi nu O mai vedem până la timpul sfârşitului. De la Apocalipsa 1 la 3, este Biserica; Apocalipsa 4 la 19, este Israel, o naţiune; şi 19 la 22, sunt amândouă, împreună. Şi plăgile şi avertismentele, şi aşa mai departe, la sfârşit! Aşezate în trei părţi. Vedeţi? Şi noi luăm primele trei capitole, aparţinând la Biserică, şi epoca bisericii în care trăim noi.
E-26 And it's such a marvelous thing, as I been studying the histories, to find how that church began, and how it pulled off, and what taken place, and to see that little Seed of God move through every one of those ages; completely go out, nearly, in one place.
E-27 Acum, întâi, aceasta poate părea cumva sec pentru că noi trebuie să mergem în urmă şi să facem o fundaţie. M-am rugat şi am studiat, şi am făcut tot ce am putut, să încerc să - să obţin simţirea Duhului Sfânt, în ce fel să aşez aceasta, ca oamenii să o vadă, şi ca voi să puteţi, în a vedea aceasta, să fiţi luminaţi şi să vă determine să vă apropiaţi mai mult de Cristos, căci noi suntem în timpul sfârşitului.
E-27 Now, tomorrow night, we'll begin, and have a—have a—a chart here; not a chart, but a blackboard, that I want to kind of teach it from a blackboard. I believe the Sunday school teacher, one of them, has a blackboard. I see it in the back. I'm going to have the janitor bring it up, put it here in the front, so I can teach from that blackboard, and write it out so you'll be sure. And you can draw it on your paper, and so forth, and get it close as we can bring it.
E-28 Şi este un lucru atât de minunat, aşa cum eu studiam istoriile, să aflu cum a început biserica, şi cum a reuşit, şi ce a avut loc, şi să văd acea micuţă Sămânţă a lui Dumnezeu să se mişte prin fiecare din acele epoci; complet să se stingă, aproape, într-un singur loc.
E-28 But I want to just say this before starting. To see the beginning of the church age; and to see how the apostles, the doctrines, and things that they taught, and the principles of the Bible. And then to see that church, about the second round of apostles, how It began to fade away; the real, true teaching. The third round, getting way away. By the fourth round, it had faded out into a—a lukewarm. The church brought forth a lukewarm church.
E-29 Acum, mâine seară, vom începe, şi avem o - avem o - o schemă aici; nu o schemă, ci o tablă, că eu vreau cumva să o predau de la o tablă. Eu cred că învăţătorul de la şcoala Duminicală, unul din ei, are o tablă. Eu o văd în spate. Îl voi avea pe omul de serviciu să mi-o aducă sus, să o pună aici în faţă, aşa ca să pot preda de pe acea tablă, şi să o scriu aşa ca voi să fiţi siguri. Şi voi o puteţi desena pe hârtia voastră, şi aşa mai departe, şi să o avem aşa de aproape cât putem să o aducem.
E-29 And then a Spirit-filled Church! Which, I say this with godly respect to every man's religion. From the beginning, till this time, the real, true Church has been a pentecostal Church. It is true. God has reserved this Church.
E-30 Dar eu vreau doar să spun aceasta înainte de a începe. Ca să vedem începutul epocii bisericii; şi să vedem cum apostolii, doctrinele, şi lucrurile care ei le-au învăţat, şi principiile Bibliei. Şi apoi să vedem acea biserică, pe la a doua rundă de apostoli, cum aceasta a început să se stingă; reala, adevărata învăţătură. A treia rundă, îndepărtându-se mult. Pe la a patra rundă, aceasta s-a stins în una - una căldicică. Biserica a produs o biserică căldicică.
E-30 And I often wonder, when Jesus made the remark, said, "Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom." I often wondered what that meant, but I understand it now.
E-31 Iar apoi o Biserică umplută de Duh! Care, eu spun aceasta cu respect pios către religia fiecărui om. De la început, până în acest timp, reala, adevărata Biserică a fost o Biserică penticostală. Aceasta este adevărat. Dumnezeu a păstrat această biserică.
E-31 Last week we had a meeting at Shreveport, Louisiana, the greatest spiritual meeting I ever went into, in my life. Shreveport!
E-32 Şi adesea mă întreb, când Isus a făcut remarca, a spus, "Nu te teme, turmă mică, este bunăvoinţa Tatălui vostru să vă dea împărăţia." Adesea m-am întrebat ce a însemnat aceea, dar eu o înţeleg acum.
E-32 I was… I had a couple days of vacation, and I went down in Kentucky with Brother Wood here, one of the deacons of the church, or trustees, rather, to hunt. We went into the woods.
E-33 Săptămâna trecută noi am avut o adunare la Shreveport, Louisiana, cea mai mare adunare spirituală la care am mers vreodată, în viaţa mea. Shreveport!
E-33 I had shot the first squirrel. And I said, "I'll just wait," because someone come through with some dogs. And I said, "I'll just wait till the squirrels come back out of the holes. They run up in the trees, in the holes, and hid now." I said, "When they come out… I'll set here and wait." Because, it's real cold and frosty, and ears burning. And, you know, the—the keen winds coming through the hollows. I said, "I'll just wait till the squirrels come back out."
E-34 Am fost... am avut două zile de vacanţă, şi am mers jos în Kentucky cu Fratele Wood aici, unul din diaconii bisericii, sau administratori, mai degrabă, să vânăm.Ne-am dus în pădure.
E-34 No more than set down, until the Holy Spirit said, "Rise, and go up in the place that you call 'sportsman's hollow.' There I'll speak with you."
E-35 Am împuşcat prima veveriţă. Şi am spus, "Eu doar voi aştepta," pentru că cineva a venit pe acolo cu nişte câini. Şi am spus, "Eu doar voi aştepta până veveriţele vor ieşi înapoi din vizuini. Ele fug sus în pomi, în vizuini, şi se ascund acum." Am spus, "Când ele vin afară... mă voi aşeza aici şi aştept." Pentru că, este cu adevărat frig şi îngheţat, şi urechile îmi ard. Şi, voi ştiţi, vânturile înţepătoare veneau prin vâlcele. Am spus, "Eu doar voi aştepta până veveriţele vin înapoi afară."
E-35 And I went up into this place that I named "sportsman's hollow." Because, the reason I named those hollows, myself, so I'd know where I was at. "Sportsman's hollow," was because they had… I went in there and saw sixteen squirrels setting on one tree; shot the limit, left the rest of them there, and went away. And that's the sport, the thing to do. So then I call it, "sportsman's hollow."
E-36 Nici bine nu m-am pus jos, până Duhul Sfânt a spus, "Ridică-te, şi du-te sus în locul pe care tu îl numeşti 'vâlceaua sportivului.' Acolo Eu voi vorbi cu tine."
E-36 And He referred to me, "The place that you call 'sportsman's hollow.'" Not that He called it, but I called it that.
E-37 Şi am mers sus în acest loc pe care eu l-am numit "vâlceaua sportivului." Pentru că, motivul că eu am numit acele vâlcele, eu însumi, aşa ca să ştiu unde am fost. "Vâlceaua sportivului," era pentru că ei au... Am mers înăuntru acolo şi am văzut şaisprezece veveriţe stând pe un singur copac; am împuşcat cât era limita, am lăsat restul din ele acolo, şi am plecat. Şi acela este sportul, lucrul de făcut. Astfel atunci eu îl numesc, ,,vâlceaua sportivului."
E-37 Then I went up at the head of that hollow and set down under a white oak tree, and waited about a half hour, and nothing happened. I lay myself on the ground, prostrated myself on the ground, laid my hands out. Then He spoke to me.
E-38 Şi El mi-a referit, "Locul pe care tu îl numeşti 'vâlceaua sportivului."' Nu că El l-a numit, ci eu l-am numit aşa.
E-38 And when He did, the Words that He revealed to me, on this very Scripture that we're coming to this morning, I had never seen it before, in all my life.
E-39 Apoi am mers sus la capătul acelei vâlcele şi m-am aşezat sub un stejar alb, şi am aşteptat cam o jumătate de oră, şi nu s¬a întâmplat nimic. M-am întins pe pământ, m-am proşternut pe pământ, mi-am desfăcut braţele. Atunci El mi-a vorbit.
E-39 And then when I got to Shreveport, Louisiana; a woman who is a gifted woman, her name is Mrs. Schrader.
E-40 Şi când El a făcut-o, Cuvintele pe care El mi le-a descoperit, chiar asupra acestei Scripturi la care noi ajungem în această dimineaţă, nu am văzut aceasta niciodată înainte, în toată viaţa mea.
E-40 Many years ago, when the Angel of the Lord met me down here at the river, the first time, and appeared in that Light, and the Words that He spoke there; eleven years later, when I walked into a meeting, this little woman rose and spoke in tongues and interpreted. It was word for word the same thing that Angel said.
E-41 Şi atunci când am ajuns la Shreveport, Louisiana; o femeie care este o femeie înzestrată, numele ei este D-na Shrader.
E-41 And this same little woman, when I walked into the tabernacle at… or the place at Shreveport that we were in, the Life Tabernacle, the Holy Spirit moved on that woman and said word for word what He said to me up there on the hill. Then the Spirit begin to move and give interpretation, foretelling things by the revelation, by prophecy, the things that would happen in the meeting the following night, and not one time did it fail.
E-42 Cu mulţi ani în urmă, când Îngerul Domnului m-a întâlnit aici jos la râu, pentru prima dată, şi a apărut în acea Lumină, şi Cuvintele pe care El le-a vorbit acolo; unsprezece ani mai târziu, când am intrat într-o adunare, această femeie micuţă s-a ridicat şi a vorbit în limbi şi a tălmăcit. A fost cuvânt cu cuvânt acelaşi lucru pe care l-a spus Îngerul.
E-42 Before that, a little woman stood up in the meeting, a Baptist woman come over there not knowing what she could do. And she was standing in the midst of the meeting and the Holy Spirit fell on her, and she begin to speak with tongues, a Baptist woman from the First Baptist Church of Shreveport. And then she didn't know what she had did. And then, before she could say anything, the Holy Spirit give the interpretation, said, "THUS SAITH THE LORD, 'Within three months, there will be the Spirit of Moses, Elijah, and Christ, ministering in this tabernacle.'" There it happened, perfectly.
E-43 Şi această aceeaşi femeie micuţă, când am intrat în tabernacol la... sau locul la Shreveport în care am fost noi, Life Tabernacle, Duhul Sfânt s-a mişcat peste acea femeie şi a spus cuvânt cu cuvânt ce mi-a spus El mie acolo sus pe deal. Apoi Duhul a început să se mişte şi să dea tălmăcirea, prezicând lucruri prin descoperire, prin prorocie, lucrurile care se vor întâmpla în adunarea din seara următoare, şi nici o dată nu a dat greş.
E-43 A Baptist man from Meridian, Mississippi, started to lay his hand on his refrigerator, to get something out of the refrigerator, and the Spirit of God come upon him. And he spoke in tongues, not knowing what he was doing. And before he got… could understand what he was doing, the Holy Spirit spoke back and said, "Go to Shreveport, Louisiana. My servant will tell you what to do."
E-44 Înainte de aceea, o femeie micuţă s-a ridicat în picioare în adunare, o femeie Baptistă a venit acolo neştiind ce putea ea să facă. Şi ea stătea în picioare în mijlocul adunării şi Duhul Sfânt a căzut peste ea, şi ea a început să vorbească în limbi, o femeie Baptistă de la Prima Biserică Baptistă din Shreveport. Şi apoi ea nu a ştiut ce a făcut. Şi apoi, înainte ca ea să poată spune ceva, Duhul Sfânt a dat tălmăcirea, a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'În trei luni, acolo va fi Duhul lui Moise, Ilie, şi Cristos, slujind în acest tabernacol."' Acolo s-a întâmplat, perfect.
E-44 And he come there, said, "I don't understand this; never happened before."
E-45 Un bărbat Baptist din Meridian, Mississippi, a început să-şi pună mâna pe frigiderul lui, ca să ia ceva din frigider, şi Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Şi el a vorbit în limbi, neştiind ce face el. Şi înainte ca el să aibă... să poată înţelege ce făcea el, Duhul Sfânt a vorbit din nou şi a spus, "Du-te la Shreveport, Louisiana. Slujitorul meu îţi va spune ce să faci."
E-45 Oh, my!We are living in the last days just before the Coming of the Lord.
E-46 Şi el a venit acolo, a spus, "Eu nu înţeleg aceasta; nu s-a mai întâmplat înainte." Oh vai!
Noi trăim în ultimele zile chiar înainte de Venirea Domnului.
E-46 That little Church has been always in the minority, the pentecostal. I am not meaning the denominational Pentecostals. I'm not meaning it. But, the people with the pentecostal experience! Pentecost is not a organization. Pentecost is an experience that goes to whosoever will. Catholic, Jew, proselyte, Methodists, Baptists, "Whosoever will, let him come." It's an experience that the individual… God doesn't deal with a denomination, neither does He deal in the Gentiles as a—a race or a people. He deals with individuals, "Whosoever will." Let him be white, black, yellow, brown; Methodist, Baptist, Protestant, Catholic. Whatever he is, "Let him come," whosoever. I'm so glad He made it that way. I…
E-47 Acea Biserică micuţă a fost întotdeauna în minoritate, cea penticostală. Eu nu mă refer la Penticostalii denominaţionali. Nu mă refer la asta. Ci, la oamenii cu experienţa cincizecimii! Pentecost nu este o organizaţie. Pentecost este o experienţă care merge la oricine voieşte. Catolic, Evreu, Prozelit, Metodist, Baptist, "Oricine voieşte, să vină." Este o experienţă pe care persoana... Dumnezeu nu se ocupă cu o denominaţiune, şi nici nu se ocupă El la Neamuri ca un - un neam sau un popor. El se ocupă cu persoane, "Oricine voieşte." Să fie el alb, negru, galben, maro; Metodist, Baptist, Protestant, Catolic. Indiferent ce este el. "Lăsaţi-l să vină," oricine. Sunt aşa de bucuros că El a făcut-o în acel fel. Eu...
E-47 Like the fellow said once, "I'd rather hear Him say that than to call my name, 'Let William Branham come,' 'cause there might be more than one William Branham. But when He said, 'Whosoever,' I know that took me."
E-48 Cum a spus insul o dată, "Eu mai de grabă să îl aud pe El să spună aceea decât să cheme numele meu, 'Să vină William Branham,' pentru că acolo ar putea fi mai mulţi decât un singur William Branham. Dar când El a spus, 'Oricine,' Eu ştiu că aceea m-a luat pe mine."
Astfel acela este felul în care noi toţi putem simţi, "Oricine voieşte, să vină."
E-48 So that's the way we can all feel, "Whosoever will, let him come."
E-49 Acum, eu ştiu că sunt mulţi oameni care aşteaptă aici afară în hoteluri şi moteluri, care vin din jurul lumii. Vedeţi? Sunt oameni aici din Irlanda şi diferite locuri, aşteptând pentru aceste întâlniri. Dar eu nu o pot prinde chiar acum. Eu vreau să dau timpul meu la aceasta, voi înţelegeţi.
E-49 Now, I know there's many people waiting out here in the hotels and motels, that come in from around the world. See? There's people here from Ireland and different places, waiting for these appointments. But I can't catch it right now. I want to give my time to this, you understand.
E-5
E-50 When I come back off these trips, I'll usually come back to have—to have someone to minister to, because they keep the appointments. But right now we have to let them go because of This.
E-51 Acum, doar un singur lucru înainte ca să începem cu această Carte. La început a fost o Biserică Penticostală. Acea Biserică Penticostală s-a mişcat afară în puterea Duhului şi a scris o Carte a Faptelor. A doua rundă, aceasta a început să se micşoreze, biserica a devenit formală. A doua epocă a bisericii, a fost cu adevărat formală, dar acea Sămânţă mică a Cincizecimii a continuat să înainteze, cea spirituală. Apoi a mers într-un loc de epoci întunecate, de aproximativ o mie patru sute de ani şi ceva, de o persecuţie întunecată. Acea epocă mică Penticostală a continuat să trăiască prin aceea. Cum a supravieţuit aceasta, să nu mă întrebaţi. A fost mâna lui Dumnezeu, singurul lucru care ar fi putut s-o facă.
E-51 Now, just one thing before we start on this Book. At the beginning was a Pentecostal Church. That Pentecostal Church moved out in the power of the Spirit and wrote a Book of Acts. The second round, it begin to dwindle, the church become formal. Second church age, it was real formal, but that little Seed of Pentecost kept coming on, the spiritual. Then it went into a place of dark ages, of about fourteen hundred years and something, of a dark persecution. That little Pentecostal age kept living on through that. How it survived it, don't ask me. It was the hand of God, the only thing that could have done it.
E-52 Pentru că, ei i-au pironit jos, la stâlpi. Şi i-au luat pe bărbaţi şi i-au întors pe un - un butuc, şi au luat cuie de lemn şi le-au bătut în picioarele lor, şi au lăsat animalul, câini, să-i mănânce de la spate, să le tragă intestinele din ei, chiar înainte ca ei să moară. Luau femei, le-au tăiat sânii, cu o foarfecă aşa, sânul lor drept, şi stăteau şi lăsau acel sânge doar să se scurgă, până le ieşea viaţa din ele. Au luat bebeluşii de la mamele însărcinate şi îi dădeau ca hrană câinilor şi porcilor, în timp ce ei priveau la ei. Presupunând a fi Creştinism; dar Biblia a spus, şi Isus a spus, "Va veni la împlinire că ei vă vor omorî, crezând că ei îi făceau un serviciu lui Dumnezeu." Vedeţi?
E-52 Because, they pegged them down, to posts. And took the men and turned them over a—a stump, and took wooden pegs and drove in their legs, and let the animal, dogs, eat them from the back, pull their intestines through them, before they even died. Taken women, cut off their breasts, with a snip like that, their right breast, and stand and let that blood just flow out, till their life would go out of them. Took the babies from the expectant mothers and fed them to the dogs and hogs, while they were looking at them. Supposingly to be Christianity; but the Bible said, and Jesus said, "It would come to pass that they would kill you, thinking they were doing God a service." See?
E-53 Şi acum acel lucru s-a strecurat în jos până la altă epocă. Apoi în cele din urmă a ieşit afară. Apoi noi observăm cum biserica a devenit afară în reformare. Ea s-a tras jos şi s-a tras jos, de la acel timp, şi s-a îndepărtat de la Duhul, s-a îndepărtat de la Duhul, drept în jos până la această ultimă epocă când aceasta este gata să se consolideze şi să facă un chip fiarei.
E-53 And now that thing creeped down until another age. Then finally it come out. Then we notice as the church become out in the reformation. It's pulled off and pulled off, from that time, and got away from the Spirit, got away from the Spirit, right on down until this last age when it's ready to consolidate itself and make an image unto the beast.
E-54 Dar acel Duh micuţ va trăi în inimile oamenilor până când vine Isus. Aceasta trebuie să fie. Ţineţi asta în minte.
E-54 But that little Spirit shall live in the hearts of people until Jesus comes. It's got to be. Bear that in mind.
E-55 Vom trasa aceasta pe hărţi, luăm istoria şi totul, şi vă arăt că este exact în felul acela. Să luaţi voi istoria, voi înşivă, şi citiţi¬o. Vedeţi ce a spus Biblia, şi apoi ce a spus istoria. Vedeţi cum se potrivesc exact în acel fel. Oh!
E-55 We'll draw it out on the maps, take the history and everything, and show you that it's exactly that way. Let you take the history, yourself, and read it. See what the Bible said, and then what the history said. See how it meets just exactly like that. Oh!
E-56 Fie ca noi toţi să nu luăm aceasta doar ca o lectură, dar fie ca noi în mod solemn, în mod solemn să luăm avertismentele Duhului Sfânt şi să ne rugăm, zi şi noapte. Nu lăsaţi nimic să vă oprească de la rugăciune.
E-56 May we all not just take this as a lecture, but may we solemnly, solemnly take the warnings of the Holy Spirit and pray, day and night. Don't let nothing stop you from praying.
E-57 Noi intrăm, aceasta va aduce la lumină vieţile acelor oameni mari în urmă acolo, cum s-au sacrificat ei. Veţi vedea cât de puţin aţi făcut voi. Mă face să-mi fie ruşine de mine însumi câteodată, cum trebuie noi să avem totul aşa de uşor, şi ei au avut totul atât de greu. "Pribegeau în jur," Pavel a spus în Evrei 11, "în cojoace de oi şi piei de capră, prigoniţi şi chinuiţi, lipsiţi." Cum va sta mărturia noastră pe lângă a lor? Cum va sta aceasta sus pe lângă aceea? Şi noi trebuie să avem totul atât de frumos.
E-57 We get in, it'll dig up the lives of those great men back in there, how they sacrificed. You'll see how little you've done. Makes me feel ashamed of myself sometimes, how we have to have everything so easy, and they had everything so hard. "Wandered about," Paul said in Hebrews 11, "in sheepskins and goatskins, tormented and afflicted, destitute." What will our testimony stand up beside of theirs? How will it be up beside of that? And we have to have everything so nice.
E-58 Acum, doar cu respect, înainte să deschidem Cartea, mi-ar place ca noi toţi, cine poate, doar ridicaţi-vă pentru un moment pentru rugăciune. Acum cu sinceritatea inimii voastre, susuraţi un cuvât de rugăciune pentru... către Dumnezeu.
E-58 E-58 Now, just in respects, before we open the Book, I'd like for us all, who can, just stand for a moment for prayer. Now with the sincerity of your heart, breathe a word of prayer for… to God.
E-59 Doamne Dumnezeule, Creatorul cerurilor şi al pământului, Autorul Vieţii Veşnice, şi Dătătorul tuturor darurilor bune şi perfecte. Noi Ţi-am cere, Doamne, mai întâi, să ne ierţi de toate nepăsările noastre, şi păcatele noastre şi fărădelegile noastre împotriva Ta, şi unul împotriva celuilalt şi semenilor noştri.
E-59 Lord God, the Creator of heavens and earth, the Author of Everlasting Life, and the Giver of all good and perfect gifts. We would ask You, Lord, first, to forgive us of all of our indifferences, and our sins and our trespasses against Thee, and against one another and our fellowmen.
E-60 Fie ca acest timp mic al venirii noastre împreună să nu fie numai pentru edificarea sufletelor noastre, dar fie ca acesta să fie să ne lumineze în aşa fel încât, si să ne inspire, încât să mergem să le spunem la alţii. Fie ca acesta să fie un timp de rededicare, unindu-ne cu întregul Trup al lui Cristos şi să fim gata pentru Răpire.
E-60 May this little time of coming together not only be for the edifying of our own souls, but may it be to enlighten us in such a way, and inspire us, till we'll go tell others. May it be a time of rededication, uniting with the full Body of Christ and being ready for the Rapture.
E-61 Dumnezeule Tată, nu prin sentimentele mele proprii, ştiind că slujitorul Tău, şi toţi ceilalţi slujitori, sunt insuficienţi pentru această mare sarcină. Realizând cum oameni mari, din trecut, au luat pe inimile lor să încerce să dezvăluie Aceasta, sau să comenteze asupra marii Descoperiri; atunci noi realizăm că suntem, mai mult de cât sunt ei, insuficienţi. Dar Tu eşti suficienţa noastră.
E-61 Father God, not by my own feelings, knowing that Thy servant, and all other servants, are insufficient for this great task. Realizing how great men, gone by, has took upon their hearts to try to reveal This, or to comment upon the great Revelation; then we realize that we're, more than they are, insufficient. But Thou art our sufficiency.
E-62 Şi mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să faci ceva special în acest timp, ca Duhul Sfânt să aibă întâietate în fiecare inimă. Taie împrejur buzele care vorbesc şi urechile care aud. Şi când aceasta este toată gata, şi noi o dedicăm Ţie, fie ca noi să păşim de sub pragul acestei case, spunând, "A fost bine ca noi să fim acolo. Duhul Sfânt ne-a vorbit în timp ce am stat acolo. Şi acum noi suntem hotărâţi să facem tot ce putem în timp ce Luminile serii strălucesc." Acordă aceasta, Doamne.
E-62 And I pray, Heavenly Father, that You will do something special during this time, that the Holy Spirit will have preeminence in every heart. Circumcise the lips that speak and the ears that hear. And when this is all over, and we dedicate it to You, may we walk from under the threshold of this house, saying, "It was good for us to be there. The Holy Spirit spoke to us while we were setting there. And now we are determined to do all we can while the evening Lights are shining." Grant it, Lord.
E-63 Fie ca, în timpul acestei adunări, să determine bărbaţi şi femei să se prindă, din nou. Fie ca Tu să ridici vorbitori în limbi, tălmăcitori de limbi. Fie ca Tu să ridici daruri de prorocie. Ridică predicatori, păstori, evanghelişti, şi aşa mai departe, ca Biserica să fie edificată. Ridică misionari să meargă în câmp acolo şi să ducă mai departe această Evanghelie glorioasă. Oriunde va merge Cuvântul, fie ca El să cadă în pământ bun, producând însutit, căci noi credem că ne aflăm la sfârşitul epocii. Sfârşitul veacului este aproape.
E-63 May, during this meeting, cause men and women to take a hold, newly. May You raise up speakers with tongues, interpreter of tongues. May You raise up gifts of prophecy. Raise up preachers, pastors, evangelists, so forth, that the Church might be edified. Raise missionaries to go into the field yonder and bring forth this glorious Gospel. Wherever the Word shall go, may It fall into good ground, bringing forth a hundredfold, for we believe that we're at the end of the age. The consummation is near.
E-64 Acordă aceste lucruri, Tată. Şi deasupra tuturor lucrurilor, Doamne, la timpul acesta, Tu să mă ajuţi, cel în nevoie. Căci cer aceasta, aşa cum mă predau Ţie pentru aceste servicii, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
[O soră vorbeşte într-o altă limbă. Un frate dă o tălmăcire – Ed.]
E-64 Grant these things, Father. And above all things, Lord, at this time, help Thou me, the needy one. For I ask it, as I commit myself to Thee for these services, in Jesus Christ's Name. Amen.
E-65 Dumnezeule Puternic, Care ai înviat pe Isus din morţi, noi suntem atât de bucuroşi să ştim că Duhul Tău locuieşte printre noi. Întotdeauna El este adevărat şi niciodată un cuvânt de neadevăr. Şi acum, Tată, confirmă în continuare Cuvântul Tău aşa cum citim, pentru Gloria Ta. Şi fie ca fiecare inimă, cum Tu ai spus, "Fiţi pregătiţi şi gata, căci va veni ceva." Aceasta poate fi că oamenii vor primi ultimul lor avertisment să se întoarcă de la lucrurile pe care ei le fac acum, pe calea cea bună. Noi îţi mulţumim Ţie, Dumnezeule Sfânt, în Numele Fiului Tău, Domnul Isus. Amin.
E-65 [A sister speaks in another tongue. A brother gives an interpretation—Ed.]
E-66 Revenind acum la Cartea Apocalipsei, 1-ul capitol. Acum, mai întâi, eu vreau să citesc primele trei versete din Apocalipsa.
Descoperirea lui Isus Cristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robului Său lucruri care au să se întâmple în curând; şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan:
Care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Cristos, şi la toţi... despre toate lucrurile ce le-a văzut.
Ferice de cine citeşte, şi de cei ce aud cuvintele acestei prorocii, şi păzesc acele lucruri care sunt scrise în ea: căci vremea este aproape.
E-66 Mighty God, Who raised up Jesus from the dead, we are so glad to know that Your Spirit dwells among us. Always is He true and never a word of untruth. And now, Father, confirm further Thy Word as we read, for Your glory. And may every heart, as You have said, "Be prepared and ready, for there will come forth something." It may be the people will receive their last warning to turn from the things that they now do, unto the way of right. We thank Thee, Holy God, in the Name of Thy Son, the Lord Jesus. Amen.
E-67 Aşa cum am spus mai înainte, acum, în aceasta noi vom încerca să facem acum o mică clasificare a Cărţii, în conformitate cu istoriile şi aşa mai departe. Şi de fiecare dată când mă vedeţi că mă refer la paginile pe care le-am scris aici, sunt lucruri care le-am luat din comentarii şi aşa mai departe.
E-67 Turning now to the Book of the Revelation, 1st chapter. Now, the first, I want to read the first three verses of Revelation.
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servant things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:
Who bare record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and to all… of all things that he saw.
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
E-68 Acum, scriitorul acestei Cărţi este Ioan, Sfântul Ioan cel divin, a scris către generaţia viitoare (A). (B) Adresat la cei şapte îngeri ale celor şapte perioade distincte ale epocii Creştine, o epocă din zilele apostolilor până la Venirea Domnului. Şi... acum, epocile apar succesiv, fiecare, de la înălţarea Domnului până la Venirea Lui din nou. Fiecare epocă a bisericii este descrisă de starea ei spirituală. (E) Fiecare epocă a bisericii se poate vedea pe ea însăşi prin vorbirea Scripturală şi spirituală către ei. Aşa cum Duhul vorbeşte, fiecare epocă se poate vedea pe ea însăşi. Fiecare epocă a dus Viţa cea adevărată a lui Cristos, fecioara Înţeleaptă. Şi fiecare epocă a dus viţa altoită, fecioara neînţeleaptă.
E-68 As I have said before, now, in this we're going to try to give a little breakdown now of the Book, according to the histories and so forth. And each time when you see me referring to pages that I have written here, it's stuff that I have taken from commentaries and so forth.
E-69 Istoricii sunt de acord, că aceasta este viaţa lui Ioan. Ioan a trăit ultimii lui ani în cetatea Efes şi a murit acolo. El a fost pe insula Patmos, la timpul când a scris Cartea, Apocalipsa. Aceasta nu a fost povestirea vieţii lui, ci povestirea lui Cristos în epocile viitoare. Vedeţi? A fost o prorocie. Nu viaţa lui Ioan, nu viaţa lui Cristos, ci prorocirea despre o epocă viitoare. Aceasta nu a fost exprimarea lui profetică; ci, exaltarea Domnului, în mod solemn. Aceasta nu a fost Descoperirea Sfântului Ioan cel divin, ci Descoperirea lui Cristos Domnul.
E-69 Now, the writer of this Book is John, Saint John the divine, wrote to the future generation (A).
(B) Directed to the seven angels of the seven distinct periods of the Christian age, a age from the days of the apostles to the Coming of the Lord. And the… now, the ages appear in succession, each one, from the ascension of our Lord to His Coming again. Each church age is described of its spiritual condition. (E) Each church age can behold itself by its Scriptural and spiritual speaking unto them. As the Spirit speaks, each age can behold itself. Each age bore the true Vine of Christ, the Wise virgin. And each age bore the grafted vine, the foolish virgin.
E-70 Aceasta este ultima Carte a Noului Testament, totuşi aceasta spune începutul şi sfârşitul împărţirii Evangheliei. Cercetătorii Bibliei sunt de acord.
E-70 Historians agree, this is John's life. John lived the last of his years in the city of Ephesus and died there. He was on the isle of Patmos, at the time he wrote the Book, Revelation. It was not the story of his life, but the story of Christ in future ages. See? It was a prophecy. Not the life of John, not the life of Christ, but prophesying of an age to come. It was not his prophetic utterances; but, the Lord's exaltations, solemnly. It was not the Revelation of Saint John the divine, but the Revelation of Christ the Lord.
E-71 Scrisorile către cele şapte epoci ale bisericii au fost scrise, profetic, către epocile viitoare. Pavel a scris despre viaţa şi gloria celor şapte biserici prezente în ziua lui. Ioan a scris despre viaţa şi gloria celor şapte biserici în viitor, că Ioan se adresa celor şapte păstori sau mesageri ca în mod direct către toţi Creştinii sub aceşti şapte îngeri diferiţi.
E-71 It is the last Book of the New Testament, yet it tells the beginning and the end of the dispensation of the Gospel. Got Bible scholars agreeing.
E-72 Acum, Cartea Apocalipsei, acum noi vom lua, aşa cum împărţim aceasta pentru această dimineaţă şi această seară. Şi vom încerca să eliberăm cam între orele unsprezece şi unsprezece-treizeci, cam aşa ceva, si apoi începem din nou deseară la şapte.
E-72 The letters to the seven church ages were written, prophetically, to the future ages. Paul wrote of the life and glory of the seven churches present in his day. John wrote of the life and glory of the seven churches in the future, that John was addressing the seven pastors or messengers as directly all Christians under these seven different angels.
E-73 Acum conţinutul acestui capitol 1. 1-ul verset, acesta - acesta chiar vorbeşte de la Sine, pentru că este Descoperirea lui Isus Cristos. Al 2-lea verset, Sfântul Ioan divinul este scribul şi slujitorul. Al 3-lea verset, binecuvântările pronunţate. De la al 4-lea la al 6-lea verset, salutul către biserică. Versetul 7, anunţul. Versetul 8, Divinitatea supremă a lui Isus Cristos. De la versetul 9 la 20, viziunea din Patmos.
E-73 Now, the Book of Revelation, now we're going to take, as we break this down for this morning and this evening. And we'll try to let out about eleven o'clock and eleven-thirty, something like that, and then begin again tonight at seven.
E-74 Şi, de asemenea, al 14-lea şi al 15-lea verset descrie Slava înşeptită a Persoanei Lui. Oh, este frumos când îl vedem pe Cristos în personajele Lui înşeptite ale lu ... fiinţele înşeptite ale personajelor Lui, în învierea Lui glorioasă.
E-74 Now the contents of this 1st chapter. The 1st verse, it—it really speaks for Itself, because it is the Revelation of Jesus Christ. 2nd verse, Saint John the divine is the scribe and servant. 3rd verse, the blessings pronounced. The 4th through the 6th verse, the salute to the church. The 7 verse, the announcement. The 8th verse, the supreme Deity of Jesus Christ. The 9th to the 20 verse, the Patmos vision.
E-75 Acum, titlul descrie caracterul.
Descoperirea lui Isus Cristos...
E-75 And, also, the 14th and 15th verses describes His sevenfold glory of His Person. Oh, it's beautiful when we see Christ in His sevenfold personages of hi-… sevenfold beings of His personages, in His glorious resurrection.
E-76 Nu descoperirea Sfântului Ioan cel divin, ci Descoperirea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
E-76 Now, the title describes the character.
The Revelation of Jesus Christ,…
E-77 Acum, cuvântul Grecesc pentru descoperire este apocalypse, care înseamnă „dezvăluirea." Şi eu am luat acel cuvânt şi l-am cercetat. Acesta înseamnă, apocalipsa, este să ... Ca un sculptor, a făcut o statuie mare, şi o are învăluită cu un văl. Şi apoi el merge şi trage înapoi acest văl şi descoperă ce are el în spatele vălului. Aceasta este o dezvăluire.
E-77 Not the revelation of Saint John the divine, but the Revelation of Jesus Christ, the Son of God.
E-78 Şi această Carte nu este o dezvăluire de, atât de mult, Persoana lui Isus Cristos. Totuşi, aceasta cu certitudine vorbeşte despre Divinitatea Lui şi personajul Lui înşeptit, şi de asemenea despre lucrurile care El este, ca Preot, Impărat, şi aşa mai departe. Dar aceasta este descoperirea lucrărilor Sale viitoare în cele şapte epoci ale bisericii Lui care vin. Aceasta...
E-78 Now, the Greek word for revelation is the apocalypse, which means "the unfolding." And I was taking that word and searching it. It means, the apocalypse, is to… Like a sculptor, has made a great statue, and he's got it covered by a veil. And then he goes and tears back this veil and reveals what he has behind the veil. It's an uncovering.
E-79 Când Domnul nostru a fost pe pământ, ucenicii L-au întrebat, şi au spus, "Învăţătorule, vei aşeza Tu la acest timp împărăţia înapoi la Israel?"
E-79 And this Book is not the uncovering of, so much, the Person of Jesus Christ. Yet, it certainly speaks of His Deity and His sevenfold personage, and also of the things that He is, like Priest, King, and so forth. But it is the revealing of the future of His works in His seven church ages that's coming on. It…
E-80 Şi Isus a spus, "Nu este treaba voastră să ştiţi ora aceasta sau timpul." Şi nimeni nu va şti. A spus, "Chiar Fiul," până acum, ,,nu a ştiut."
E-80 When our Lord was on earth, the disciples asked Him, and said, "Master, will you at this time restore the kingdom back to Israel?"
E-81 Dar după moartea Lui, îngroparea, şi învierea, şi înălţarea în Slavă, El a primit de la Dumnezeu viitorul Bisericii. Atunci El s-a întors înapoi, ca să aducă acest Mesaj către Biserică, şi acest Mesaj al venirii Lui şi starea bisericilor Lui în jos prin Epocă.
E-81 And Jesus said, "It's not for you to know this hour or time." And no one would know. Said, "Even the Son," as yet, "did not know."
E-82 El nu a putut să facă aceasta înainte de moartea Lui, îngroparea, şi învierea, pentru că El nu a ştiut-o încă. Dar aţi observat cum spune în Scriptură aici?
Descoperirea lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o lui (Cristos) ...
E-82 But after His death, burial, and resurrection, and ascension into Glory, He received from God the future of the Church. Then He returned back, to bring this Message to the Church, and this Message of His coming and the condition of His churches down through the Age.
E-83 Cum că Dumnezeu Tatăl a dat Descoperirea la Fiul Său Isus Cristos. Şi El a trimis îngerul Său la Ioan, pentru a semnifica aceste lucruri care au fost; care au fost, care sunt, şi care vor fi. Oh, sunt aranjate frumos!
E-83 He could not do it before His death, burial, and resurrection, because He had not yet knew it. But did you notice how the Scripture reads here?
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him (Christ),…
E-84 Acum, în această importantă epocă viitoare care Ioan a văzut-o! Acum, aceste, această Descoperire i-a fost dată lui, strict, să dezvăluie scopul specific al lui Cristos, ce va fi El şi cum va fi, în fiecare epocă. Acela este motivul că am spus, în această dimineaţă, păstraţi-vă gândul la adevărata Biserică. Biserica adevărată a început în Ziua Cincizecimii.
E-84 How that God the Father gave the Revelation to His Son Jesus Christ. And He sent His angel to John, to signify these things which was; which was, which is, and which shall be. Oh, it's set beautifully!
E-85 Nu există nici un teolog, savant Biblic, sau istoric, să poată spune vreodată că aceasta a început în zilele lui Martin Luther, Wesley, epoca Catolică, sau oricare altă epocă. Aceasta a început la Cincizecime. Aceea a fost inaugurarea Bisericii. Acela a fost începutul. Aşa că, de aceea, într-o discuţie cu oricine, staţi la acea poartă a Cincizecimii, şi ei nu pot merge niciunde altundeva.
E-85 Now, in this great coming age that John saw! Now, these, this Revelation was given to him, strictly, to unveil the specific purpose of Christ, what He would be and be like, in every age. That's the reason I said, this morning, keep your mind on the true Church. The true Church began on the Day of Pentecost.
E-86 Întocmai cum aţi pune un iepure pe un câmp. Voi ştiţi unde se află fiecare gaură, astfel le aveţi astupate. El va trebui să vină drept înapoi la acelaşi loc pe unde a intrat el.
E-86 There's no theologian, Bible scholar, or historian, can ever say that it began in the days of Martin Luther, Wesley, Catholic age, or any other age. It began at Pentecost. That was the inauguration of the Church. That was the beginning. So, therefore, in a discussion with anybody, stand at that gate of Pentecost, and they cannot go nowhere else.
E-87 Ei bine, acela este felul în care, fiecare vorbind despre biserici şi epoci ale bisericii, şi lucrări ale Duhului Sfânt, voi va trebui să vă întoarceţi la original, la început. Aceasta trebuie să vină înapoi acolo pentru că Dumnezeu este infinit, şi El este omnipotent. Prin urmare, El fiind infinit, El nu poate face ceva aici, şi să facă ceva contrar la aceasta, aici. El trebuie să facă de fiecare dată cum a făcut-o El de prima dată.
E-87 Just like putting a rabbit in a field. You know where every hole is, so you got it stopped up. He'll have to come right back to this same place where he come in at.
E-88 Cum a spus Petru, în ziua... când Neamurile au primit Duhul Sfânt, el a spus, "Putem noi opri apa, văzând că ei au primit Duhul Sfânt cum am primit noi la început?"
Isus, când El a fost pe pământ, a vorbit şi a spus, "Aceasta..."
E-88 Well, that's the way, anyone talking about churches and church ages, and works of the Holy Spirit, you'll have to come back to the original, beginning. It's got to come back to there because God is infinite, and He's omnipotent. Therefore, Him being infinite, He cannot do something here, and do something contrary to it, over here. He's got to do each time like He did it the first time.
E-89 Cineva a venit şi a spus, "Ne este îngăduit ca noi, să ne lăsăm nevestele pentru orice pricină?"
E-89 Like Peter said, on the day of… when the Gentiles received the Holy Spirit, he said, "Can we forbid water, seeing that they have received the Holy Ghost like we did at the beginning?"
E-90 Isus a spus, "Cel care a făcut parte bărbătească, a făcut parte femeiască. De aceea un om va..."
El a spus, "Dar Moise ne-a îngăduit o scriere de despărţire." Isus a spus, "Nu a fost aşa de la început."
E-90 Jesus, when He was on earth, spoke and said, "It… "
E-91 Mergeţi înapoi la început. Deci, dacă noi vom vorbi asupra epocii bisericii, noi trebuie să mergem înapoi la început, lăsând deoparte orice afirmaţie pe care orice om a făcut-o prin epocă.
E-91 Someone come and said, "Is it lawful for us, put away our wives for any cause?"
E-92 Aceasta este cea mai oficială Carte dintre oricare Carte a Bibliei. Aceasta este singura Carte pe care Cristos a pus sigiliul Lui. Aceasta începe cu o fericire şi se termină cu un blestem. "Ferice este cel care citeşte." Şi "Blestemat este cel care scoate ceva din Aceasta."
E-92 Jesus said, "He that made male, made female. For this cause a man shall… "
E-93 Aceasta este singura Carte pe care Cristos a scris-o, El Însuşi, din întreaga Biblie. Cele Zece Porunci, El le-a scris cu degetul Lui. Aceea este aşa. Iudeii s-au ţinut de aceea. Şi, azi, este - este Apocalipsa.
E-93 He said, "But Moses suffered us a writing of divorcement."
E-94 Şi dacă Satan urăşte vreo Carte în Biblie, aceasta este Apocalipsa. Sunt două... El urăşte toată Scriptura, şi este tot canonul Scripturii. Dar, dacă ceva, ce el dispreţuieşte cel mai mult, este Apocalipsa şi Genesa. Pentru că, Genesa spune începutul. Apocalipsa descoperă ce se va întâmpla cu el în ultima zi. Urmează să fie legat o mie de ani; atunci el, şi prorocul mincinos, şi fiara, vor fi aruncaţi, de vii, în Lacul de Foc.
E-94 Jesus said, "It wasn't so from the beginning."
E-95 Şi el va ataca Cartea Genesei asupra acesteia - autenticităţii ei. El va spune, că, "Nu este autentică." Şi va stârni minţile oamenilor. Priviţi unde stă diavolul, acea Carte a Genesei sau Cartea Apocalipsei, prima şi ultima.
E-95 Go back to the beginning. Therefore, if we're going to talk on the church age, we've got to go back to the beginning, laying aside every statement that any man has made down through the age.
E-96 Şi Cartea Apocalipsei are mai multe simboluri în aceasta decât tot restul Cărţilor din Biblie. Ea are mai multe simboluri pentru că este o Carte de profeţie. Este o Carte profetică. Prin urmare trebuie să fie înţeleasă de o clasă profetică. Această Carte nu este menită pentru toţi. Nu este nimeni care o poate înţelege, cu greu. Această Carte este făcută pentru o anumită clasă de oameni. Pe acolo în Deuteronom, Aceasta spune, "Lucrurile ascunse aparţin Domnului." Aceea este corect. Şi El ne descoperă nouă, copiii Lui, lucrurile ascunse. Astfel aceasta nu merge...
E-96 This is the most official Book of any Book in the Bible. This is the only Book that Christ put His seal upon. It starts off with a blessing and ends with a curse. "Blessed is he that readeth." And, "Cursed is he that takes anything out of It."
E-97 Mintea carnală nu poate pricepe lucrurile măreţe ale Scripturii, pentru că e nebunie pentru ei. Dar la aceia care sunt iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, aceia sunt pentru care a fost scrisă Cartea, la Biserică. Descoperirea lui Isus Cristos. "Către biserica din Efes, către biserica din Smirna, către biserica, către bisericile," înainte în jos. Descoperirea lui Isus Cristos la Biserică. Îmi place asta.
E-97 It's the only Book that Christ wrote, Himself, of the whole Bible. The Ten Commandments, He wrote with His finger. That's right. Jews held on to that. And, today, it's the—the Revelation.
E-98 Şi observaţi, acesta este şi săvârşirea Scripturii, săvârşirea completă. Şi este geografic plasată la locul potrivit, la sfârşitul Bibliei. Descoperirea întregului lucru plasat în urmă aici cu o fericire către cine O citeşte şi O aude, cu un blestem către cei care vor adăuga la aceasta sau scoate. Este canonul complet, oh, absolutul. Nimic nu poate fi adăugat la Aceasta. Şi când un om încearcă să scoată ceva din Aceasta, sau să-I adauge ceva, Dumnezeu a spus că El îi va lua aceeaşi parte afară din Cartea Vieţii. Vedeţi? El îi va lua partea din Carte, dacă el a adăugat la Aceasta.
E-98 And if Satan hates any Book in the Bible, it's the Revelation. There's two… He hates all Scripture, and it's the whole canon of Scripture. But, if anything, he despises mostly, is Revelation and Genesis. Because, Genesis tells the beginning. Revelation reveals what's going to happen to him in the last day. Going to be bound a thousand years; then him, and the false prophet, and the beast, is going to be throwed, alive, into the Lake of Fire.
E-99 Aşadar, când noi vedem Descoperirea multiplă a Domnului nostru, cine este El, ce este El, dacă vreo persoană va adăuga ceva la Aceea sau lua ceva de la Aceasta, este o prorocie falsă. Mulţi au încercat să spună că ei au avut ceva mai târziu decât Aceea. Dar Aceea este Descoperirea completă a Domnului Isus în epoca bisericii Lui şi în Ziua Lui, o Descoperire a Domnului nostru.
E-99 And he'll attack the Book of Genesis upon it's—it's being authentic. He'll say, that, "It isn't authentic." And he'll stir the minds of people. Watch where the devil lays, that Book of Genesis or the Book of Revelation, the first and the last.
E-100 Acum - acum, dezvăluind, cuvântul Grecesc, ceva ce a fost ascuns, nedesco... "descoperindu-l" pe Cristos.
Acum, următorul verset, noi aflăm, în al 2-lea verset.
E-100 And the Book of Revelation has more symbols in it than all the rest of the Books in the Bible. It has more symbols because it is a Book of prophecy. It's a prophetic Book. Therefore it has to be understood by a prophetic class. This Book is not meant for everybody. There's nobody can understand it, hardly. This Book is made for a certain class of people. On over in Deuteronomy, It says, "The hidden things belong to the—the—the Lord." That is right. And He reveals to us, His children, the hidden things. So it doesn't go…
E-101 Primul verset este dezvăluind pe Cristos, Descoperirea, sau dezvăluirea. Oh! Cum ultima epocă şi Venirea Domnului a fost dez-... a fost acoperită, pentru apostoli! Ei au pus întrebarea, dar numai unul a trăit ca să aibă Descoperirea. Şi totuşi, el nu a înţeles-o, pentru că istoria nu era făcută încă.
E-101 The carnal mind cannot comprehend them great things of the Scripture, because it's foolish to them. But to the ones who are lovers of the Word of God, that's who the Book was written to, to the Church. The Revelation of Jesus Christ, "To the church at Ephesus, to the church of Smyrna, to the church, to the churches," on down. The Revelation of Jesus Christ to the Church. I like that.
E-102 Acum, istoria acestei Cărţi, sau contextul acestei Cărţi, a fost îndreptat către cele şapte biserici din Asia Mică, care erau atunci. A fost îndreptată către acele şapte biserici. Acolo erau mai multe biserici decât cele şapte, în ziua aceea. Dar fiecare din acele biserici a fost semnificativă, semnificativă cu privire la caracteristicile din acea biserică, care ar fi urmat-o în jos prin epocă, caracteristica acelei biserici. Ca din Efes, aceasta a avut o caracteristică. Smirna, Pergam, şi în continuare, Filadelfia, fiecare din acele biserici au avut o caracteristică în aceasta, care va apărea din nou în epocile viitoare. Oh! Dacă aţi putea numai...
E-102 And notice, it also is the consummation of the Scriptures, the complete consummation. And it's geographically placed at the right place, at the end of the Bible. The Revelation of the whole thing placed back here with a blessing to who reads It and hears It, with a curse to them that'll add to or take away. It's the complete canon, oh, the absolute. Nothing can be added to It. And when a man tries to take anything away from It, or add anything to It, God said He'd take the same part out of the Book of Life. See? He would take his part from the Book, if he added to It.
E-103 Orice om poate vedea - aplicarea spirituală a Scripturilor şi ar putea spune că ele nu au fost inspirate? Chiar acţiunea voastră, tocmai motivul, tocmai obiectivele oamenilor, păi, acestea dovedesc că Scriptura este inspirată, a vedea cum Dumnezeu aplică acele lucruri. Chiar ce faceţi voi, aici, este o tipizare despre ceva.
E-103 Therefore, when we see the manifold Revelation of our Lord, who He is, what He is, if any person shall add something to That or take anything away from It, it's a false prophecy. Many have tried to say they had something later than That. But That is the complete Revelation of the Lord Jesus in His church age and in His Day, a Revelation of our Lord.
E-104 Cum Abraham l-a oferit pe Isaac, singurul lui fiu; o tipizare al lui Dumnezeu dându-şi Fiul Lui, sute de ani mai târziu. Cum că Iosif a fost vândut şi întemniţat, urât de fraţii lui şi iubit de tatăl lui; Isus, un model. Cum Duhul a lucrat prin Iosif, un om, şi simplu a simbolizat viaţa lui Cristos, perfect. Cum, David, Fiul lui David a stat pe acelaşi munte. Când David a fost respins ca rege şi s-a dus sus pe deal, Muntele Măslinilor, privind înapoi, plângând, ca un rege respins; câteva sute de ani după aceea, Fiul lui David s-a urcat pe acelaşi deal, ca un Rege respins, şi a plâns peste Ierusalim. Duhul în simbol şi formă. Oh!
E-104 Now—now, unveiling, the Greek word, something that's been hid, unreve-… "revealing" Christ.
E-105 Atunci puteţi voi să vedeţi măreaţa Biserică penticostală în această ultimă zi? Puteţi vedea cum Dumnezeu a inaugurat-o la Ziua Cincizecimii? Acel Duh ar trebui să rămână în Biserică prin toate epocile.
E-105 Now, the next verse, we find, in the 2nd verse.
E-106 Ei au devenit formali şi indiferenţi. Ei trebuiau să aibă o denominaţiune. Ei au trebuit să unească biserica şi statul împreună, şi în cele din urmă au făcut-o şi au cauzat sute de ani de persecuţie. Apoi, Reformarea, ei au ieşit. Şi în fiecare an, ei s-au rupt de la Duhul şi adăugau la fire, au deviat de la Duhul şi adăugau la fire, încât acum ei doar sunt gata să o facă din nou. Noi trăim în aceste ultime, ore de încheiere, desăvârşirea bisericii. Suntem în Filadelfia... sau Epoca Bisericii Laodicea.
E-106 The 1st verse is unveiling Christ, the Revelation, or the uncovering. Oh! How the last age and the Coming of the Lord was—was covered up, to the apostles! They asked the question, but only one lived to have the Revelation. And still, he didn't understand it, because the history was not yet made.
E-101 Acum, 1-ul capitol, 1-ul verset, a fost introdus lui - lui Ioan. Acum, cine este scriitorul? Ioan. Ioan. Aceasta nu a fost o descoperire a lui Ioan, şi noi ştim că nu a fost, pentru că aceasta a fost Descoperirea Domnului Isus Cristos. El a fost acesta, el a fost ales ca ucenic. Şi Cartea Însăşi descoperă lucrul că acesta a fost, Isus Cristos, la cine El a descoperit.
E-107 Now, the history of this Book, or the—the context of this Book, was directed to the seven churches in Asia Minor, that then was. It was directed to those seven churches. There were more churches than those seven, at that day. But each one of those churches was significant, significant about the characteristic in that church, that would follow it down through the age, the characteristic of that church. Like of Ephesus, it had a characteristic. Smyrna, Pergamos, and on down, Philadelphia, each one of those churches had a characteristic in it, that would appear again in the ages to come.
E-108 Şi a fost trimis la... "Şi a făcut-o cunoscut prin îngerul Lui la Ioan." Noi nu ştim cine a fost îngerul. Biblia nu spune cine a fost îngerul. Dar noi ştim că acesta a fost un profet, pentru că Biblia a spus mai târziu, că, "Eu Isus am trimis pe îngerul Meu să mărturisească aceste lucruri care trebuie să se împlinească în curând."
E-108 Oh! If you could only… Any man can see the—the spiritual application of the Scriptures and could say that They wasn't inspired? Your very action, the very motive, the very objectives of the people, why, it proves that the Scripture is inspired, to see how God applies those things. Just what you do, here is a type of something.
E-109 Apoi noi aflăm că atunci când Ioan a început săi se închine îngerului, îngerul a spus, "Fereşte- te să faci una ca aceasta." Apocalipsa 22, eu cred că este. Şi el a spus, "Căci eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi dintre profeţi." Acesta ar fi putut să fie Ilie. Ar fi putut să fie unul din profeţi. Ioan a fost un apostol. Dar acest profet a fost trimis.
E-109 Like Abraham offering up Isaac, his only son; a type of God giving His Son, hundreds of years later. How that Joseph was sold and in prison, hated of his brothers and loved of his father; Jesus, in type. How the Spirit worked through Joseph, a man, and simply typed the life of Christ, perfectly. How, David, the Son of David set on the same mountain. When David was rejected as king and went up over the hill, Mount of Olives, looking back, weeping, as a rejected king; a few hundred years after that, the Son of David climbed the same hill, as a rejected King, and wept over Jerusalem. The Spirit in type and form.
E-110 Şi Ioan, fiind un apostol, priviţi la natura celorlalte epistole ale sale, dovedesc că nu a fost Ioan cel care a scris aceasta, pentru că nu are natură ca a lui Ioan. Luaţi Întâi Ioan, Doi Ioan, şi aşa mai departe, şi citiţi-le. Şi priviţi la natura aceleia, şi apoi priviţi la natura acesteia. Ioan a fost un scriitor şi a fost un apostol, dar acesta este duhul unui profet. Acesta este o persoană diferită, cu totul. Vedeţi? Nu a fost Ioan scriind. Nu a fost descoperirea lui Ioan. Aceasta a fost Descoperirea lui Dumnezeu despre Isus Cristos către biserici. Şi aceasta a avut... Ioan a fost doar un scriitor, scribul, şi - şi Cartea declară la fel.
E-110 Oh! Then can you see the great pentecostal Church in this last day? Can you see how God inaugurated it at the Day of Pentecost? That Spirit should remain in the Church through all ages.
They got formal and indifferent. They had to have a denomination. They had to unite church and state together, and they finally did it and caused hundreds of years of persecution. Then, the Reformation, they come out. And each year, they been cutting off from the Spirit and adding on to the natural, off of the Spirit and adding on to the natural, until now they're just ready to do it again. We're living in these last, closing hours, the consummation of the church. We are in the Philadelphia… or the Laodicean Church Age.
E-111 Acum, aceasta nu a fost adresată lui Ioan. A fost adresată către Biserică. În regulă. Ioan, la acel timp, era păstorul bisericii Efesiene. Şi acum Cartea este adresată către Ioan... sau către biserică, nu către Ioan.
E-111 E-111 Now, the 1st chapter, 1st verse, was introduced to—to John. Now, who is the writer? John. John. It was not a revelation of John, and we know that it wasn't, because it was the Revelation of the Lord Jesus Christ. He was this, he was chosen for a disciple. And the Book Itself reveals the thing that it was, Jesus Christ, Who He was revealing.
E-112 Acum al 3-lea verset, El anunţă fericirea. Ascultaţi la aceasta.
Ferice de cine citeşte, şi de cei ce aud cuvintele acestei prorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea: căci vremea este aproape.
E-112 And it was sent to the… "And signified this by his angel unto John." We do not know who the angel was. The Bible doesn't say who the angel was. But we know that it was a prophet, 'cause the Bible later said, that, "I Jesus have sent my angel to testify these things which must shortly come to pass."
E-113 Ce timp este aproape? Timpul când aceste lucruri au loc, când această Descoperire a lui Isus Cristos este completată în fiecare epocă a bisericii.
E-113 Then we find out that when John started to worship the angel, the angel said, "See that you do it not." Revelation 22, I believe it is. And he said, "For I am of thy fellowservants and of the prophets." It might have been Elijah. It might have been one of the prophets. John was an apostle. But this prophet was sent. And John, being an apostle, look at the nature of the rest of his epistles, prove that it wasn't John wrote it, because it has no nature like John. Take First John, Second John, so forth, and read it. And look at the nature of that, then look at the nature of this. John was a writer and was an apostle, but this is the spirit of a prophet. It's a different person, altogether. See? Wasn't John's writing. Wasn't John's revelation. It was God's Revelation of Jesus Christ to the churches. And it had… John was just a writer, the scribe, and—and the Book declares the same.
E-114 Acum motivul pentru care El a scris-o în felul acesta. Dacă el ar fi spus, "Ei bine, acum, El..." Ei aşteptau ca El să; dacă aceasta a fost descoperit, dacă El... aceasta i-ar fi fost descoperit lui Ioan, că El urma să vină de îndată ce acele biserici acolo erau încheiate. Acela este felul în care Ioan a gândit-o. Dar dacă ar fi fost, acele biserici, de îndată ce erau încheiate, ei vin... Dacă el arfi ştiut, dacă aceasta i-arfi fost descoperi lui că acolo urmează să fie şapte epoci lungi ale bisericii, câteva mii de ani, sau câteva sute de ani, atunci acolo nu ar mai fi nici un motiv de aşteptare. Ei doar şi-ar fi trăit epoca bisericii lor.
E-114 Now, it wasn't addressed to John. It was addressed to the Church. All right. John, at that time, was the pastor of the Ephesian church. And now the Book is addressed to John… or to the church, not to John.
E-115 De aceea, Dumnezeu a vorbit aceasta, şi nu le-a fost descoperit lor. Aceasta nu i-a fost descoperit lui Martin Luther, lucrurile pe care le ştia John Wesley despre Scriptură. Nu le este descoperit Baptiştilor, ce ştiu Penticostalii despre Scriptură, pentru că este într-o epocă diferită. Este un timp diferit. Şi Dumnezeu descoperă lucrurile Lui doar la vreme. Oh!
E-115 Now the 3rd verse, He announces the blessing. Listen at this.
Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
E-116 Voi nu puteţi planta porumb în timpul primăverii şi recolta în acelaşi timp. Voi plantaţi o sămânţă şi aceasta creşte la maturitate. Dumnezeu plantează Cuvântul Său şi apoi Acesta creşte drept afară. Şi apoi privim în urmă şi spunem, "Acolo era Acesta." Păi, sigur, noi Îl vedem după ce Acesta a fost descoperit.
E-116 What time is at hand? The time these things take place, when this Revelation of Jesus Christ is completed in each church age.
E-117 Acum, "Ferice," Cuvântul, anunţarea fericirii, în al 3-lea verset, "către cei care citesc sau aud tainele acesteia."
E-117 Now the reason He wrote it like this. If he'd have said, "Well, now, He… " They was looking for Him to; if it had been revealed, if (he) it would have been revealed to John, that He was going to come as soon as those churches there was finished. That's the way John thought it. But if it was, them churches, as soon as they was finished, they come… If he knew, if it had been revealed to him there was going to be seven long church ages, several thousand years, or several hundreds of years, then there wouldn't be no reason of waiting. They'd just live their church age out.
E-118 Face ca... mintea carnală o evită, pentru că mintea carnală nu ştie nici un lucru cu privire la aceasta. Nu-i de mirare că mintea carnală nu o ştie, pentru că este Satan în acea minte carnală. Şi Satan este expus, şi Satan nu se vrea expus.
E-118 Therefore, God spoke it, and it wasn't revealed to them. It wasn't revealed to Martin Luther, the things that John Wesley knew about the Scripture. It isn't revealed to the Baptists, what the Pentecostals knows about Scripture, because it's in a different age. It's a different time. And God reveals His things just in the season. Oh!
E-119 Voi observaţi cât de oribil este pentru Satan când se gândeşte că el urmează să fie expus? Urmăriţi în unul din servicii. Urmăriţi acţiunea oamenilor. Fiţi atenţi, în adunare. Doar înainte ca Satan să fie expus, asupra unei anumite persoane, voi veţi vedea că li se schimbă faţa. Voi vedeţi, ei nu ştiu ce să gândească. Deodată, Duhul Sfânt coboară şi îl expune pe acel diavol. Oh! El urăşte felul acela de adunare. Acesta este motivul că noi am avut aşa o luptă, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu îl expune pe diavolul. Vedeţi? Acesta spune ce este el.
E-119 You can't plant corn in the springtime and reap at the same time. You plant a seed and it grows to maturity. God plants His Word and then It grows right out. And then we look back and say, "There It was." Why, sure, we see It after It's been revealed.
E-120 Aşa cum spui, "Această femeie aşezată aici," sub inspiraţia Duhului Sfânt, zici "numele ei este D-ra Jones. Ea vine de la Aşa-şi-aşa." Ce face aceea? Acesta ridică duhul ei, îl aduce sus la un punct.
E-120 Now, "Blessed," the Word, the announcement of the blessing, on the 3rd verse, "to them that read or hear its mysteries."
Make… the carnal mind shuns it, because the carnal mind knows not a thing about it. No wonder the carnal mind doesn't know it, because it's Satan in that carnal mind. And Satan is exposed, and Satan does not want himself exposed.
E-121 "Cum mă cunoşti tu? Acel om nu mă cunoaşte, deci trebuie să fie ceva duh. Ce fel de duh este acesta?"
"Este Duhul lui Dumnezeu."
"Cum? Ce se întâmplă cu mine?"
E-121 You notice how horrible it is for Satan when he thinks he's going to be exposed? Watch in one of the services. Watch the action of the people. You watch out, on the meeting. Just before Satan is going to be exposed, over a certain person, you'd see their face changing. You see, they don't know what to think. All at once, the Holy Spirit comes down and exposes that devil. Oh! He hates that kind of a meeting. That's the reason we've had such a battle, because the Word of God exposes the devil. See? It tells what he is.
E-122 "Tu ai tuberculoză, cancer," orice este aceasta, "dar AŞA VORBEŞTE DOMNUL..."
"Oh!" Oh, cum urăşte Satan aceea, pentru că Aceasta îl expune.
E-122 Like you say, "This woman setting here," under the inspiration of the Holy Spirit, say, "her name is Miss Jones. She come from So-and-so." What does that do? It picks up her spirit, brings it up to a place.
E-123 Acum, mintea carnală priveşte acolo, spune, "Citire-a minţii, telepatie mintală." Ei nu ştiu. Este nebunie pentru ei.
E-123 "How do you know me? That man doesn't know me, so it must be some spirit. What kind of a spirit is it?"
E-124 Dar pentru acei care ştiu ce este Aceasta, oh, ce binecuvântare! Ce este aceasta? O descoperire. O descoperire despre cine? A omului de la amvon? A lui Isus Cristos în această ultimă epocă a bisericii, descoperindu-se pe Sine cum El a promis că El o va face. Vedeţi?
E-124 "It's the Spirit of God."
E-125 Aceasta este o descoperire, vedeţi, şi Satan urăşte aceea. Vai, cum o urăşte el! El este expus, expune planul lui. Satan urăşte Apocalipsa şi Genesa, eu am scris aici. Aceea este exact adevărat.
E-125 "How? What's the matter with me?"
E-126 Acum, de ce urăşte el o descoperire? De ce este el aşa împotriva descoperirii? Este pentru că întregul canon al Cuvântului lui Dumnezeu şi a Bisericii lui Dumnezeu este zidit în mod solemn pe descoperire.
E-126 "You have tuberculosis, cancer," whatever it is, "but THUS SAITH THE LORD… "
E-127 Aceasta nu va fi niciodată printr-o - o şcoală, indiferent de câte seminarii bune avem noi. Ele sunt cu mult în urmă în epoca întunecată. Biblia şi Biserica sunt absolut o descoperire.
E-127 "Oh!" Oh, how Satan hates that, because It exposes him.
E-128 Să întoarcem. Eu am câteva Scripturi scrise aici, Matei, capitolul al 16-lea şi versetul al 18-lea. Să aruncăm o mică - o mică privire la Matei 16:18, să vedem unde sunt Scripturile, unde este descoperirea. Coborând de pe munte, al 17-lea verset.
Şi Isus a răspuns şi i-a spus, Ferice de tine, Simone fiul lui Iona: fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
Şi Eu îţi spun... ţie, ... tu eşti Petru, şi pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea; şi porţile locuinţei morţiilor nu o va birui.
E-128 Now, the carnal mind looks on, says, "Mind-reading, mental telepathy." They don't know. It's foolish to them.
E-129 Acum, biserica Catolică spune, "El a zidit-o pe Petru." Ei bine, aceea, aceea este cu adevărat o gândire carnală. Nu ţi-ai fi putut închipui ca o minte spirituală să înţeleagă un astfel de lucru ca acela; ca şi cum Dumnezeu, cu Propriul Său Fiu stând acolo, şi totuşi şi-ar zidi Biserica Lui pe un om obişnuit, de rând, născut în păcat. Omul a dovedit aceasta. El, cu acelaşi duh peste el, l-a blestemat pe Isus şi L-a tăgăduit chiar în faţa Lui. Acesta nu a fost Petru.
E-129 But to those who know what It is, oh, what a blessing! What is it? A revelation. A revelation of who? Of the man on the pulpit? Of Jesus Christ in this last church age, revealing Himself like He promised He would do. See?
E-130 Sau, nici nu a fost o - o piatră care era aşezată acolo, cum unele biserici pretind că a fost. Nu a fost o piatră. Pentru că, Petru...
E-130 It's a revelation, see, and Satan hates that. My, how he hates it! He's exposed, exposes his plan.
E-131 Piatra despre care a vorbit El acolo, nu a fost Petru, nici nu a fost El Însuşi.
E-131 Satan hates the Revelation and Genesis, I got wrote down here. That is exactly true.
Now, why does he hate a revelation? Why is he so against revelation? Is because that the entire canon of God's Word and God's Church is solemnly built upon revelation.
It'll never be through a—a school, no matter how many fine seminaries we have. They are way back in the dimmed age. The Bible and the Church is absolutely a revelation.
E-132 Acum, mulţi din oamenii Protestanţi încearcă să spună, "A fost Isus. Acesta era El pe ce a zidit El Biserica. El!" Nu, aceea este încă greşit. Dacă observaţi, nu a fost Isus, nici nu a fost Petru. A fost descoperirea.
... nu carnea şi sângele ţi-a descoperit acest lucru ţie, ci Tatăl meu care este în ceruri a făcut această descoperire.
E-132 Let us turn. I got some Scriptures wrote down here, Matthew, the—the 16th chapter and the 18th verse. Let's just take a little—little look at Matthew 16:18, see where the Scriptures is, where it's the revelation. Coming down from the mountain, the 17th verse.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
And I say… unto thee,… thou art Peter, and upon this rock I'll build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
E-133 Priviţi. Eu vreau să vă întreb. În grădina din Eden, acolo nu a fost nici o Scriptură scrisă. Şi atunci cei doi băieţi, Cain şi Abel, şi ei amândoi au vrut să facă o jertfă şi să găsească favor cu Dumnezeu. Când ei au făcut astfel, Cain a venit şi a zidit un altar; Abel a zidit un altar. Ei bine, dacă aceea este tot ce cere Dumnezeu, Dumnezeu ar fi nedrept să îl condamne pe Cain. În regulă. Apoi Cain a făcut o jertfă; aşa a făcut şi Abel. Ei amândoi au făcut o jertfă. Cain s-a închinat, şi aşa a făcut Abel. Cain a făcut tot ce a făcut Abel.
E-133 Now, the Catholic church says, "He built it upon Peter." Well, that, that's really carnal thinking. You couldn't imagine a spiritual mind comprehending such a thing as that; as God, with His Own Son standing there, and yet would build His Church upon a common, ordinary, sin-born man. The man proved it. He, with that same spirit upon him, he cursed Jesus and denied Him right to His face. It wasn't Peter.
Or, neither was it a—a rock that was laying there, as some churches claim it was. Was not a rock. Cause, Peter…
E-134 Astfel dacă a merge la biserică, a aparţine la biserică, făcând sacrificii, şi a ne ruga, şi a ne închina lui Dumnezeu, este tot ce cere Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi nedrept să îl condamne pe Cain pentru că a făcut exact ce El a spus să facă.
E-134 The rock that He was speaking about there, was not Peter, neither was it Himself.
E-135 Dar, vedeţi voi, Abel, printr-o descoperire, a ştiut că nu au fost fructe ce i-a scos pe ei afară din grădina Edenului, cum multe minţi carnale gândesc astăzi. Abel a venit şi a oferit rodul pământului, şi Dumnezeu l-a refuzat, dar a fost descoperit... Vreau să spun, Cain a oferit, scuzaţi-mă. Cain a oferit rodul pământului pentru că el s-a gândit că aceea este ce i-a scos pe ei afară din grădina Edenului. Urmăriţi acea descoperire. Urmăriţi dezacordul cu aceasta. Urmăriţi cum răneşte aceea astăzi. Dar nu au fost fructe ce i-a scos pe ei afară. Eva nu a mâncat nici un măr. Cu siguranţă. Cum a realizat ea că a fost goală, dacă a mâncat măr? Aceasta a aparţinut vieţii sexuale. A trebuit!
E-135 Now, many of the Protestant people try to say, "It was Jesus. It was Him that He built the Church upon. He!" No, that's still wrong. If you notice, it was not Jesus, neither was it Peter. It was the revelation.
…flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has done this revelation.
E-136 Acum, noi luăm aceea ca un studiu, şi avem, ne întoarcem la aceasta. Ei nu aveau nici o Scriptură.
E-136 Look. I want to ask you. In the garden of Eden, there was no Scriptures written. And then the two boys, Cain and Abel, and they both wanted to make a sacrifice and to find favor with God. When they did so, Cain come and built an altar; Abel built an altar. Well, if that's all God requires, God would be unjust to condemn Cain. All right. Then Cain made a sacrifice; so did Abel. Both of them made a sacrifice. Cain worshipped, and so did Abel. Cain did everything that Abel did.
E-137 Unii din ei spun, "Ei bine, ea a spus, ,Am primit un fiu de la Domnul."' Da, domnule. La fel a primit şi prostituata. Dumnezeu trebuie să facă toată viaţa.
E-137 So if going to church, belonging to church, making sacrifices, and praying, and worshipping God, is all God requires, then God would be unjust to condemn Cain for doing exactly what He said to do.
E-138 Dar aceasta este o viaţă pervertită. Priviţi la natura acelui băiat. El a fost din tăticul lui, diavolul; ură, rău, ucigaş. Vedeţi?
E-138 E-138 But, you see, Abel, by a revelation, he knowed that it wasn't fruit that brought them out of the garden of Eden, as many carnal minds think today. Abel come and offered the fruit of the land, and God refused it, but it was revealed… I mean, Cain did, excuse me. Cain offered the fruit of the land 'cause he thought that's what brought them out of the garden of Eden. Watch that revelation. Watch the disagreement with it. Watch how it hurts today. But it was not fruit that brought them out. Eve never eat no apples. Certainly. How did she realize she was naked, if eating apple? It pertained to the sexual life. Had to!
E-139 Şi atunci cum, Abel, când ei... părinţii lui probabil i-au spus că - că pomii aveau fructe pe ei, şi aşa mai departe. Dar, i-a fost descoperit lui Abel. Abel s-a dus şi a luat un miel, pentru sânge, luând viaţă. Nu un pom fructifer, aducând mere şi banane şi pere. "Dar Abel, printr-o descoperire spirituală," Evrei 11, "a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Dumnezeu mărturisind despre aceasta, pentru că i-a fost descoperit prin credinţă."
E-139 Now, we take that as a study, and we have, get back into it. They haven't got one Scripture.
E-140 Acolo este unde Dumnezeu a zidit Biserica Lui. "Căci carnea şi sângele nu ţi-a descoperit aceasta." Nu a învăţat Aceasta în seminarii. Cineva niciodată nu te-a învăţat Aceasta undeva. "Ci Tatăl Meu care este în cer ţi-a descoperit Aceasta ţie." Acolo, întregul lucru este pe descoperire, întreaga Biserică. "Pe această piatră de Descoperire a lui Isus Cristos, Eu voi zidi biserica Mea."
E-140 Some of them say, "Well, she said, 'I got a son from the Lord.'" Yes, sir. So did the prostitute. God has to make all life.
E-141 Voi aţi putea lua ce spune păstorul. Aţi putea lua ce vă învaţă seminarul. Aţi putea lua ce spune biserica. Şi nu este bine, încă. Aţi putea fi capabili s-o explicaţi cu elocvenţă. Dar până când Dumnezeu ţi-a descoperit ţie că Isus Cristos este Fiul Lui, şi tu eşti mântuit prin Sângele Lui; pe acea descoperire, că, "El este Mântuitorul meu."
E-141 But it's a perverted life. Look at the nature of that boy. He was of his daddy, the devil; hatred, mean, murderer. See?
E-142 "Pe această piatră voi zidi Eu biserica mea, şi porţile iadului nu pot birui împotriva ei."
E-142 And then how, Abel, when they… his parents probably told him that—that the trees had fruit on it, and so forth. But, it was revealed to Abel. Abel went and got a lamb, for blood, taking life. Not a fruit tree, bringing apples and bananas and pears. "But Abel, by a spiritual revelation," Hebrews 11, "offered unto God a more excellent sacrifice. God testifying of it, for it was revealed to him by faith."
E-143 Aşa că atunci vedeţi de ce Satan este atât de împotrivitor Cărţii Apocalipsei. Tot ce este descoperit, descoperire duhovnicească, Satan este împotriva acesteia. De asta este el aşa împotrivă la slujire astăzi. Pentru că, ce este aceasta? Descoperirea lui Cristos.
E-143 That's where God built His Church. "For flesh and blood never revealed this to you." Never learned It in a seminary. Somebody never taught It to you somewhere. "But my Father which is in heaven has revealed It to you." There, the whole thing is on revelation, the whole Church, "Upon this rock of Revelation of Jesus Christ, I'll build my church."
E-144 Lăsaţi biserica să meargă înainte cu denominaţiunile ei măreţe şi organizaţii, şi micuţele ei mesaje înflorite şi aşa mai departe. Lăsaţi-le să meargă înainte, Satan nu va deranja aceea. Ei nu au necazuri. Toată lumea îi mângăie pe spate.
E-144 You might take what the pastor says. You might take what the seminary teaches. You might take what the church says. And it's not right, yet. You might be able to explain it with eloquence. But until God has revealed to you that Jesus Christ is His Son, and you are saved through His Blood; upon that revelation, that, "He is my Saviour."
E-145 Când acolo vine un timp că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl descoperă pe Cristos înapoi în Biserică, cu puterea şi demonstraţiile de vindecare a bolnavilor, şi făcând semnele care El a spus că îi vor însoţi pe credincioşi, vor veni la împlinire, atunci Satan se foieşte în patul lui. El face ceva cu privire la aceasta. Până la acel timp, lui Satan nu-i pasă cât de mult te înscri la biserică. Lui nu-i pasă cât de mult. Dar când Cristos vă descoperă că El este Fiul lui Dumnezeu, şi lucrările care El le-a făcut le faceţi şi voi; nu ceva alte lucrări, ci aceleaşi lucrări.
E-145 "Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against."
E-146 "Cine crede în mine..." Sfântul Ioan 14:7. "Cel ce crede în mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el. Face aceleaşi lucrări, şi mai mari decât acestea." Pentru că, Cristos nu a putut predica botezul Duhului Sfânt, vor fi mai mari. El nu le-a putut aduce aceasta la ei, pentru că Duhul Sfânt nu a fost încă dat. Dar când Isus a venit şi a jertfit Viaţa Lui, şi Duhul Sfânt s-a întors, atunci ei au putut împărţi Viaţa Eternă la oameni. Aceea este "mai mari".
E-146 So then you see why Satan is so against the Book of Revelation. Anything that's revealed, spiritual revelation, Satan is against it. That's why he's so against the ministry today. Because, what is it? The revealing of Christ.
E-147 Dar semnele şi minunile, Isus a spus clar, în Marcu 16, "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură." Cât de departe? Toată lumea. Cât de mulţi? Fiecare creatură. Atât timp cât Evanghelia este predicată, aceste semne vor însoţi pe cei ce cred. Şi când aceea devine o descoperire, frate, tu eşti aproape de Împărăţie atunci. "Pe această piatră voi zidi Eu biserica mea, şi porţile iadului nu pot birui împotriva ei."
E-147 Let the church go on with its great denominations and organizations, and its little flowery messages and so forth. Let them go on, Satan won't bother that. They don't have no troubles. Everybody pats them on the back.
E-148 Pentru că, bărbatul sau femeia care a fost vreodată în acel pustiu înapoi singuri, cum a fost Moise, şi descoperirea lui Dumnezeu să i se manifesteze lui prin Duhul Sfânt, acolo nu este nimic care să-l poată clătina. El este tot atât de ferm şi solid cât poate fi.
Satan urăşte Apocalipsa. Lui nu-i place aceasta, deloc; îi tulbură planurile.
E-148 When there comes a time that God, through the Holy Ghost, reveals Christ back in the Church, with the power and demonstrations of healing the sick, and making the signs that He said would follow the believers, come to pass, then Satan turns over in his bed. He does something about it. Until that time, Satan don't care how much church you join. He don't care how much. But when Christ reveals to you that He is the Son of God, and the works that He did you do also; not some other works, but the same works.
E-149 Natura Cărţii arată că nu Ioan a scris-o. Aceea este corect. Pentru că ele sunt - ele sunt pentru alte... Ele sunt scrierea lui, dar nu inspiraţia lui. Este inspiraţia lui Dumnezeu care scrie Cartea. În regulă.
E-149 "He that believeth in me… " Saint John 14:7. "He that believeth in me, the works that I do shall he also. Do the same works, and greater than this." Because, Christ could not preach the baptism of the Holy Ghost, would be greater. He could not bring it to them, because the Holy Ghost hadn't yet been given. But when Jesus came and sacrificed His Life, and the Holy Ghost returned, then they could impart Eternal Life to the people. That's the "greater."
E-150 Să vedem ce spune acum.
Ferice de cine citeşte, şi de cei ce aud... această prorocie, şi păzesc lucrurile care sunt scrise în ea: căci vremea este aproape.
E-150 But the signs and wonders, Jesus plainly said, in Mark 16, "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature." How far? All the world. How many? Every creature. Long as the Gospel is being preached, these signs shall follow them that believe. And when that becomes a revelation, brother, you're near the Kingdom then. "On this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it."
E-151 Acum, "Vremea este aproape." Ce? Când Descoperirea deplină a lui Isus Cristos a fost făcută cunoscută bisericilor Lui. Şi aşa cum trec epocile, aceasta doar le este decoperit lor.
E-151 Because, the man or the woman that's ever been in that back desert alone, like Moses was, and the revelation of God be made manifest to him through the Holy Ghost, there's nothing can shake him. He's just as sound and solid as he can be.
E-152 Acum noi ne aflăm chiar jos la timpul sfârşitului, deci acum noi suntem cu adevărat la sfârşitul lumii. Noi suntem la sfârşitul istoriei lumii. Şi înainte ca această săptămână să treacă, şi Dumnezeu fiind cu noi, ajutându-ne, vom dovedi că suntem la sfârşitul epocilor bisericii. Noi suntem în Filadel-... sau Epoca Bisericii Laodicea, sfârşitul tuturor epocilor. Noi suntem la sfârşitul lumii politice. Noi suntem la sfârşitul lumii naturale. Noi suntem la sfârşi tul tuturor lucrurilor. Noi suntem la sfârşi tul fiecărui lucru natural, gata să intrăm înăuntru.
E-152 Satan hates Revelation. He don't like it, at all; upsets his plans.
E-153 Venind ziua trecută, eu cred că mă duceam la Shreveport, sau veneam undeva. Am privit. Am spus, "Pomii mor. Iarba moare. Florile mor. Eu mor. Lumea moare. Totul moare. Totul în această lume moare." Noi stăm aici în această dimineaţă, murind.
E-153 The nature of the Book shows that John did not write it. That's right. For they are—they are for other… They're his writing, but not his inspiration. It's God's inspiration that writes the Book. All right.
E-154 Cu siguranţă există o lume pe undeva, unde toate lucrurile nu mor. Dacă există una unde totul moare, acolo trebuie să fie una unde totul trăieşte. Aceea este după ce tânjim noi, să ajungem la acel loc unde există... pomii stau nemuritori. Oh, unde totul este nemuritor şi stau în-în gloria lui Dumnezeu.
E-154 Let's see what it says now.
Blessed is he that readeth, and they that hear… this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.
E-155 Acum, acum, primele trei versete care le-am avut acum, aşezând fundalul. 1-ul, "Descoperirea lui Isus Cristos." Al 2- lea, "I-a fost dată lui Ioan de către un înger." Şi al 3-lea, este, "Ferice, fericirea pentru aceia care citesc, şi," dacă voi nu puteţi citi, "ferice de cel ce aude." Nu puteţi citi? Tu doar să-L auzi. Asta e tot. "Ferice de cine citeşte, şi," dacă nu puteţi citi, "Ferice de cine aude, căci timpul este aproape."
E-155 Now, "Time is at hand." What? When the complete Revelation of Jesus Christ has been made known to His churches. And as the ages go by, it's just revealed to them.
E-156 Acum, imaginaţi-vă ce înseamnă canonul acesteia, este că, Ioan, scrii torul acolo, în a o scrie, a fost... Acesta este Ioan aici, spunând doar "ericiri" şi aşa mai departe. Acum, ce cred eu că a fost, în Vechiul Testament, preotul s-a ridicat de dimineaţă şi a citit Scripturile. Adunarea a ascultat. Mulţi nu ştiau să citească. Astfel el a spus, "Ferice de cel ce citeşte, şi cel ce aude." Vedeţi? Cititorul şi ascultătorul; cel ce citeşte, şi aude, este binecuvântat. Astfel dacă voi doar staţi şi ascultaţi la aceasta, voi sunteţi binecuvântaţi. "Ferice de cine citeşte, şi cel ce aude, căci timpul este aproape."
E-156 Now we're right down at the end time, so now we really are at the end of the world. We're at the consummation of the world's history. And before this week is over, and God being with us, helping us, we'll prove that we're at the consummation of the church ages. We're in the Philadel-… or the Laodicean Church Age, the consummation of all ages. We're at the consummation of the political world. We're at the consummation of the—of the natural world. We're at the consummation of all things. We're at the end of every natural thing, ready to enter in.
E-157 Acum, de la 4 la 6 este un salut către Biserică. Acum vrem să le luăm pe acestea al 4-lea şi al 6-lea.
E-157 Coming the other day, I believe I was going to Shreveport, or coming somewhere. I looked. I said, "The trees are dying. The grass is dying. The flowers are dying. I'm dying. The world is dying. Everything is dying. Everything in this world is dying." We're setting here this morning, dying.
E-158 Acum, înainte să atingem aceasta, eu vreau ca fiecare să încerce să se gândească bine acum. Ce este Aceasta acum? Este descoperirea lui Isus Cristos, unde Dumnezeu a luat vălul jos de pe timp. Aici este timpul, pe care Isus nu l-a putut vedea când El a fost aici pe pământ, epocile bisericii, ce va avea loc. Astfel, Dumnezeu a luat vălul la o parte, l-a tras înapoi, şi l-a lăsat pe Ioan să privească înăuntru şi să vadă ce urma să facă fiecare epocă a bisericii, şi a scris aceasta într-o carte şi a trimis-o celor şapte biserici.
E-158 Surely there's a world somewhere, where everything don't die. If there's one where everything is dying, there's got to be one where everything is living. That's what we are longing for, to get to that place where there is… the trees immortal stands. Oh, where everything is immortal and it stands in the—in the glory of God.
E-159 Ce este aceasta? Cristos descoperit în zilele acţiunii Lui - Lui. Aceasta este plină de acţiune, Cartea este. Şi este o - o Carte profetică pe care Cristos a dat-o, Dumnezeu ne-a dat-o prin îngerul Lui, scrisă de Ioan. Şi o binecuvântare pentru toţi cei care O vor citi sau O vor auzi citită, căci - căci timpul este aproape când aceasta este toată împlinită.
E-159 Now, now, the first three verses we have had now, laying the background. 1st, "The Revelation of Jesus Christ." The 2nd, "It was given to John by an angel." And 3rd, is, "Blessed, the blessing to them that read, and," if you can't read, "blessed is he that hears." You can't read? You just hear It. That's all. "Blessed is he that readeth, and," if you can't read, "blessed is he that hears, for the time is at hand."
E-160 Avem o aşezare bună acum. Şi reţineţi, noi ţinem Biserica în minte. Acolo pe o parte, Biserica a început; acolo pe cealaltă parte, biserica se sfârşeşte. Mai mult în aceasta, Luni seara, când atingem epocile bisericii.
Ioan către cele şapte epoci ale bisericii care sunt în Asia: Har să vă fie vouă, şi pace, din partea celui ce este... care era, şi care trebuie să vină; şi din partea celor şapte Duhuri care stau înaintea scaunului de domnie.
E-160 Now, imagine what the canon of this means, is that, John, the writer there, in writing it out, was… This is John here, just saying "blessings" and so forth. Now, what I think it was, in the Old Testament, the priest stood up of a morning and read the Scriptures. The congregation listened. Many could not read. So he said, "Blessed is he that readeth, and he that heareth." See? The reader and the hearer; the one who reads, and hears, is blessed. So if you just set and listen at it, you're blessed. "Blessed is he that readeth, and he that heareth, for the time is at hand."
E-161 Acum noi intrăm în părţile misterioase şi profunde ale simbolurilor. Este adresat celor şapte biserici care se află în Asia Mică. Ei aveau - ei aveau... Epocile, la acel timp, urmau să vină în viitor. Şi el i-a înălţat şi - şi i-a lăudat pentru lucrarea lor şi ce au făcut ei. Dar, acum, aceasta este adresat la acele biserici, cele şapte biserici care se află în Asia Mică.
E-161 Now, from 4 to 6 is a salute to the Church. Now we want to take on this 4th and 6th.
E-162 Acum, Asia Mică nu era toată Asia, continetul Asiatic. A fost doar o parte mică. Ei declară, un loc cam de mărimea statului Pensilvania, vedeţi, sau ceva de genul acela, sau Indiana; doar un loc mic unde stăteau aceste şapte biserici. Acolo erau mai mult decât acele biserici la acel timp. Şi, dar, aceasta a descoperit caracterul lor. Acum eu citesc aici ce am luat din citirea mea din istoria acesteia.
E-162 Now, before we strike it, I want everybody to try to think hard now. What is It now? It is the revelation of Jesus Christ, where God took the veil off of the time. Here is time, that Jesus couldn't see when He was here on earth, the church ages, what would take place. So, God took the veil away, pulled it back, and let John look in and see what each church age was going to do, and wrote it in a book and sent it to the seven churches.
E-163 "Şi el este... Blestemat este cel ce aude şi, sau, şi nu ascultă la Aceasta."
E-163 What is it? Christ revealed in the days of His—His action. It's full of action, the Book is. And it's a—a prophetic Book that Christ has give, God has give to us by His angel, wrote by John. And a blessing to everybody that'll read It or hear It read, for the—for the time is at hand when this is all fulfilled.
E-164 Şi - şi acum, vine în jos în timpul acestui al 4-lea verset la care vrem să explicăm ceva aici. "Din partea Celui ce era, şi care este, şi are să vină, şi are cele şapte Duhuri; din partea celor şapte Duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie." Acum, "Duhurile," noi vom ajunge la ele mai târziu.
E-164 Got a good setting now. And remember, we're keeping the Church in mind. Over on one side, the Church began; over on the other side, the church ends. More into it, Monday night, when we hit the church ages.
John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is,… which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before the throne.
E-165 Acum, aici aceasta exprimă, dacă veţi observa înăuntru - înăuntru acolo. De asemenea în al 7-lea verset, sau al 8-lea verset, El vine din nou şi a spus, din nou exprimând. Acum priviţi. Celor şapte biserici este adresat. "Din partea Celui care este, care era, şi care are să vină. Care era, odată; este acum; şi care are să vină." Acum, El exprimă aici treimea Sa, manifestarea Lui întreită a lucrării Sale.
E-165 Now we're getting into the mysterious and deep parts of the symbols. It's addressed to the seven churches which are in Asia Minor. They had—they had… The—the ages, at that time, was to come in the future. And he exalted them and—and praised them for their work and what they had done. But, now, it's addressed to them churches, the seven churches which are in Asia Minor.
E-166 Acum dacă veţi lua al 8-lea verset. Noi vom ajunge la aceasta, doar într-un minut. Noi vom lua al 8-lea verset.
Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, spune Domnul, care este, ... care era, şi care are să vină, cel Atotputernic.
E-166 Now, Asia Minor wasn't all of Asia, the continent of Asia. It was just a little part. They claim, a place about the size of state of Pennsylvania, see, or something like that, or Indiana; just a small place where these seven churches set. There was more than them churches at the time. And, but, it revealed their character. Now I'm reading here what I got from my reading from the history of it.
E-167 Acum noi păstrăm în vedere al 4-lea şi al 6-lea verset, ambele sunt la fel. Unul, El spune, "Către Cel care era, care este, care are să vină." Ce încearcă El să pună înaintea Bisericii? Divinitatea Lui. Astăzi, oamenii încearcă să-L facă un - un profet. El este mai mult decât un profet. Şi unii oameni încearcă să-L facă trei Dumnezei. El nu este trei Dumnezei. El este un singur Dumnezeu care a trăit în trei slujbe, trei manifestări ale aceluiaşi Dumnezeu.
E-167 "And he is… Cursed is he that heareth and, or, and don't listen to It."
E-168 Acum, reţineţi, aceasta este Descoperirea, "Şi oricine aude aceasta şi nu păstrează spusele acestei cărţi, partea lui îi va fi scoasă din cartea vieţii." Isus nu se descoperă pe Sine ca trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu şi trei slujbe. Oh! O să fie bogat după o vreme, când intrăm în acele epoci ale bisericii şi să vedem unde au pierdut ei aceea. Aceasta a cauzat o ruptură mare la Consiliul de la Niceea. Ambele au mers în jos la sfârşituri adânci.
E-168 And—and now, it comes down into the time of this 4th verse that we want to explain something here. "From Him which was, and which is, and is to come, and has the seven Spirits; from the seven Spirits which are before His throne." Now, "The Spirits," we'll get to them later.
E-169 Şi ele au făcut acelaşi lucru în aceste ultime zile din nou, întocmai ca un Consiliu pre-Niceean din nou, pentru că acolo va fi încă unul. Tot aşa de sigur cum stau eu aici, bisericile Catolice şi Protestante vor uni ceva împreună, sau vor fi de acord una cu cealaltă. Priviţi la arhiepiscopul de Canterbury de acolo acum. Toată aceasta se îngrămădeşte drept sus împreună. Şi nu există nici o învăţătură de un Dumnezeu trinitar în Biblie. Există un singur Dumnezeu.
E-169 Now, here it expresses, if you'll notice in—in there. Also in the 7th verse, or the 8th verse, He comes again and said, again expressing. Now watch. The seven churches is addressed. "From Him which is, which was, and which is to come. Which was, one time; is now; and which is to come." Now, He expresses here His threefold, His threefold manifestation of His work.
E-170 Şi este descoperit aici în Cartea Apocalipsei, că tot canonul Scripturilor ar putea fi dovedit aici, şi Cristos a pus sigiliul Său peste aceasta. Asta-I tot. Dacă careva scoate sau adaugă la aceasta, în acelaşi fel îi va fi luat afară din Cartea Vieţii, pentru el. Astfel apropiaţi-vă de aceasta nu în mod egoist, apropiaţi-vă de aceasta cu o inimă deschisă şi o minte deschisă.
E-170 Now if you'll take the 8th verse. We'll come to it, just in a minute. We'll take the 8th verse.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is,… which was, and which is to come, the Almighty.
E-171 Acum, la Consiliul din Niceea, ei au ajuns la două decizii importante. Pe... Oh, mulţi din ei în acea zi a părinţilor bisericii timpurii, ei au avut două puncte de vedere extreme. Unul din ele a fost un Dumnezeu în treime, un trinitarian. Şi celălalt a fost un - un singur Dumnezeu. Şi ele amândouă au luat fiinţă şi au mers afară pe două ramuri drepte, afară aşa. Trinitatea a devenit un loc al unei persoane de trei dumnezei. Cei de unul au devenit un unitarian, tot aşa de mult greşit cum era celălalt. Astfel ambele au continuat pe ramuri, dar chiar înăuntru Aici descoperă Adevărul.
E-171 Now we're holding the 4th and the 6th verse in view, both of them are the same. One, He says, "To He which was, which is, which is to come." What's He trying to put before the Church? His Deity. Today, people try to make Him a—a prophet. He's more than a prophet. And some people try to make Him three Gods. He's not three Gods. He's one God that lived in three offices, three manifestations of the same God.
E-172 Isus nu a putut fi propriul Său Tată. Nici, dacă El a avut un tată în afara Duhului Sfânt, atunci El este un copil nelegitim. Şi nu... Duhul Sfânt L-a zămislit, şi El a spus că Dumnezeu a fost Tatăl Lui. Astfel Duhul Sfânt şi Dumnezeu... Aceea este Matei 1:18. Dacă... Duhul Sfânt şi Dumnezeu trebuie să fie aceeaşi Persoană, sau El a avut doi tătici. Şi El a fost numit Emanuel, care este, "Dumnezeu cu noi." El a pretins, când El a fost aici pe pământ, că El şi Tatăl au fost Unul.
E-172 Now, remember, this is the Revelation, "And whosoever heareth it and don't keep the sayings of this book, his part will be taken from the book of life." Jesus is not revealing Hisself as three Gods, but one God and three offices. Oh! It's going to get rich after a while, when we get into those church ages and see where they lost that. It caused a great split at the Nicene Council. Both of them went off on deep ends.
E-173 Eu am toate Scripturile scrise aici astfel că voi le-aţi putea găsi, dacă noi am avut această - această întrebare, sau ceva.
E-173 And they done the same thing in this last days again, just like a pre-Nicene Council again, 'cause there will be another one. Just as certain as I'm standing here, the Catholic and Protestant churches will unite something together, or agree with one another. Look at the archbishop of Canterbury over there now. All of it's heaping right up together. And there is not a triune God teaching in the Bible. There's one God.
E-174 Acum, când El a fost manifestat aici, ca şi slujba întreită a fiinţei Lui. "Cel care era, Cel care este, Cel care va veni, cel Atotputernic," acum, nu există trei Dumnezei acolo; este un singur Dumnezeu.
E-174 And it's revealed here in the Book of Revelation, that the whole canon of Scriptures might be proven here, and Christ set His seal upon it. This is It. If anyone takes away or adds to, the same will be taken out of the Book of Life, for him. So approach this not selfishly, approach this with an open heart and an open mind.
E-175 Şi în Consiliul din Niceea, ca să facă aceasta, pentru a face aceasta, ei trebuiau să ia o trinitate, pentru că în lumea Romană ei aveau mulţi dumnezei. Ei se rugau la strămoşii lor morţi. Eu am istoria chiar aici de unde noi putem cita aceasta. Vedeţi? Ei se rugau la strămoşii lor morţi. Acela este motivul că ei au pe Sfânta Cecilia, şi sfântul Marcus, şi sfântul, sfântul, sfântul, sfântul, sfântul, sfântul.
E-175 Now, at the Nicene Council, they come to two great decisions. On the… Oh, many of them in that day of the early church fathers, they had two extreme views. One of them was a triune God, a trinitarian. And the other one was a—a one God. And they both come into existence and went out on two straight limbs, out like that. The triunity became a place of a three-god person. The oneness became a unitarian, just as far wrong as the other one was. So they both went on limbs, but right in Here reveals the Truth.
E-176 Când, Apostolul Petru a spus: "Nu există nici un alt mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, decât Omul Isus Cristos." Unul.
E-176 Jesus could not be His Own Father. Neither, if He had a father outside of the Holy Spirit, then He is a illegitimate child. And not… The Holy Ghost conceived Him, and He said God was His Father. So the Holy Ghost and God… That's Matthew 1:18. If… The Holy Ghost and God has to be the same Person, or He had two daddy's. And He was called Emmanuel, which is, "God with us." He claimed, when He was here on earth, that He and the Father was One.
E-177 Ei trebuiau să aibă un dumnezeu trinitarian. Astfel, ei- ei 1- au avut pe Jupiter, Marte, Venus. "Şi nu a fost drept, să fie pus totul pe un singur Dumnezeu," astfel ei doar l-au împărţit, şi au făcut slujbe întreite al lui Dumnezeu să fie trei Dumnezei diferiţi.
E-177 I got all the Scriptures written out here so that you could find, if we had this—this question, or something.
E-178 Dar El spune clar aici, în Apocalipsa, Cine este El. "Eu sunt Cel ce era, Cel ce este, şi Cel ce are să vină, cel Atotputernic." Noi vom lua Aceasta puţin mai târziu aici, El a spus, "Eu sunt Alfa şi Omega," de la A la Z, întregul, acel alfabet Grecesc. "Crinul din Vale, Trandafirul din Saron; Tată, Fiu, Duh Sfânt; Cel care a fost, care este, şi va veni; Rădăcina şi Vlăstarul lui David." El este Dumnezeu, Dumnezeu. "Făr-..." Întâi Timotei 3:16, "Fără îndoială, mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost arătat în trup, văzut de Îngeri, crezut în lume, primit sus în Slavă." Dumnezeu! Nu o a treia persoană sau un profet, ci Dumnezeu Însuşi, făcut manifestat în formă umană. Acum, aceasta este o descoperire, reţineţi.
E-178 Now, when He was manifested here, as the threefold office of His being, "He that was, He that is, He that shall come, the Almighty." Now, there's no three Gods there. There's one God.
E-179 Acum, Dumnezeu, la început, a fost marele Iehova care a locuit într-un Stâlp de Foc, a atârnat asupra Israelului, şi i-a condus. Acela era Dumnezeu, Îngerul Legământului. A coborât jos pe munte; întregul munte a luat Foc. Focul a zburat de pe munte, şi a scris cele Zece Porunci. El a fost numit "Paternitatea lui Dumnezeu," la copii Lui, rasa Lui de oameni aleşi, Iudeii.
E-179 And in the Nicene Council, to do this, in order to do this, they had to take a trinity, because in the Roman world they had many gods. They prayed to their dead ancestors. I've got the history right here where we can quote it. See? They prayed to their dead ancestors. That's the reason they have Saint Cecilia, and Saint Marcus, and saint, saint, saint, saint, saint, saint.
E-180 Atunci acelaşi Dumnezeu a fost manifestat într-un trup născut din fecioară pe care El l-a creat în pântecul Mariei, şi a trăit şi locuit şi şi-a întins cortul Lui, aşa cum era, printre fiinţe umane. Şi acelaşi Dumnezeu a fost făcut trup şi a locuit printre noi. Biblia a spus aşa. "Dumnezeu era în Cristos." Trupul a fost Isus. Isus, "În El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupeşte." Nu-l putem face pe El trei persoane, acum. Nu botezaţi în trei Dumnezei. Este un singur Dumnezeu. Vedeţi? Un Dumnezeu. Acum, acest acelaşi Dumnezeu a fost făcut trup.
El a spus, "Am venit de la Dumnezeu, şi Mă duc la Dumnezeu."
E-180 When, Apostle Peter said, "There is no other mediator between God and men, but that Man Christ Jesus." One.
E-181 După ce El a dispărut de pe pământ, prin moartea Lui, îngropare, şi înviere, şi înălţare, Pavel L-a întâlnit pe drumul către Damasc, pe când el încă era numit „Saul." Şi o Voce a venit, şi a spus, "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?"
A spus, "Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Isus."
E-181 They had to have a trinitarian god. So, they—they had Jupiter, Mars, Venus. "And it wasn't right, put it all on one God," so they just split it up, and made threefold offices of God to be three different Gods.
E-182 Şi El era un Stâlp de Foc, o Lumină care a stins ochii apostolului. El s-a întors înapoi. Acelaşi Isus s-a întors înapoi la Dumnezeu, Tatăl, din nou. Acela este motivul că El a spus aici, "Eu sunt cel Atotputernic," în aceeaşi formă în care era El înainte ca El să fie făcut trup; şi trupul Lui în care a trăit El, numit Isus, Omul pe care noi îl ştim, Isus.
E-182 But He plainly says here, in the Revelation, Who He is. "I am He that was, He that is, and He that is to come, the Almighty." We'll get It a little later here, He said, "I am Alpha and Omega," A to Z, the whole, that Greek alphabet. "The Lily of the Valley, the Rose of Sharon; Father, Son, Holy Spirit; He that was, which is, and shall come; the Root and Offspring of David." He is God, God. "With-… " First Timothy 3:16, "Without contradiction, great is the mystery of godliness: for God was manifested in flesh, seen of Angels, believed on in the world, received up into Glory." God! Not a third person or a prophet, but God Himself, made manifest in human form. Now, this is the revelation, remember.
E-183 Acum, cum o mulţime din voi dragi oameni unitarieni botezaţi în: "Numele lui Isus," voi sunteţi greşiţi. Există sute de Isuşi în lume astăzi, dar există numai un singur Domn Isus Cristos. El a fost născut un Cristos. O mulţime de Isuşi. Eu am întâlnit mulţi din ei. Dar este un singur Domn Isus Cristos, El este Dumnezeu.
E-183 Now, God, at the beginning, was the great Jehovah that lived in a Pillar of Fire, hung above Israel, and lead them. That was God, the Angel of the Covenant. Come down on the mountain; the whole mountain caught Fire. Fire flew from the mountain, and wrote the Ten Commandments. He was called "the Fatherhood of God," to His children, His chosen race of people, the Jews.
E-184 Şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt nu sunt nume. Ele sunt titluri care merg la un singur Nume. Ei botează, "Numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."' Tată nu este un nume, şi Fiu nu este un nume, si Duh Sfânt nu este un nume. Este un titlu, ca "uman." Asta-i ceea ce este, Duhul Sfânt. Un om... Sau, un duh, Duhul Sfânt. Atunci spuneţi, "În numele 'Tatălui."' Priviţi la taţi, şi la fiii fiilor voştri. Priviţi la fiinţele umane înăuntru aici. Vedeţi? "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" nu este un nume. Este un titlu care merge la Numele "Domnului Isus Cristos."
E-184 Then that same God was made manifest in a virgin-born body that He created in the wombs of Mary, and lived and tabernacled and stretched His tent, as it was, among human beings. And that same God was made flesh and dwelled among us. The Bible said so. "God was in Christ." The body was Jesus. Jesus, "In Him dwelt the fulness of the Godhead bodily." Can't make Him three people, now. Don't baptize to three Gods. There's one God. See? One God.
E-185 Acela este felul în care a botezat Biserica apostolică, la început. Şi îi voi cere la oricine să prezinte un singur text de Scriptură, sau o singură dată în istorie, că cineva a fost vreodată botezat în Biserica Creştină în orice alt fel decât în... decât în Numele lui „Isus Cristos" până a fost formată biserica Catolică. Şi ei au adoptat "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" ca un crez. Acum aduceţi-vă istoria, ceva, istoricii. Da. Nu există un astfel de lucru. După 304 A.D., 304, a venit botezul în treime pentru un Dumnezeu trinitar, "Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt." Acesta este păgânism.
E-185 Now, this same God was made flesh. He said, "I came from God, and I go to God."After He had disappeared from the earth, by His death, burial, and resurrection, and ascension, Paul met Him on the road down to Damascus, when he was yet called "Saul." And a Voice came, and said, "Saul, Saul, why persecutest thou Me?"
E-186 Înainte ca această săptămână să fie gata, eu o voi citi din cărţi şi vă voi arăta prin Biblie. Noi vorbim în această dimineaţă asupra Apocalipsei, şi dovedim unde a intrat aceasta, şi cum a început să existe. Înapoi la Adevăr, frate! Noi suntem în ultima zi.
E-186 He said, "Who are You?"
E-187 Aşteptaţi până când luăm acea biserică Efesiană şi o tipizăm cu cea Laodiceană, şi priviţi ce s-a întâmplat între ele. Veţi vedea cum s-a furişat înăuntru lucrul acela. A venit în epoca lui Luther, a spus, "Voi aveţi un nume că sunteţi 'vii', dar sunteţi morţi." Însuşi cuvântul Sardes înseamnă "mort." Ei au pierdut-o în cei o mie cincisute de ani de Epoci Întunecate. Fiecare din acele biserici au păstrat aceea până la acel timp. Atunci când ei au avut Consiliul de la Niceea în 606, şi atunci ei au demolat acel Nume şi au făcut trei Dumnezei din Acesta.
E-187 He said, "I am Jesus."
E-188 El a spus aici, "Eu sunt Cel ce era, Cel ce este, şi va veni, cel Atotputernic." Sigur.
E-188 And He was a Pillar of Fire, a Light that's put out the eyes of the apostle. He had turned back. The same Jesus had turned back to God, the Father, again. That's the reason He said here, "I am the Almighty," in the same form He was before He was made flesh; and His body that He lived in, called Jesus, the Man that we know, Jesus.
E-189 El a avut o Fiinţă întreită pe pământ. Când El a fost pe pământ, El a fost o Fiinţă întreită. Pe pământ, El a fost un Profet. El este şi în Cer, un Preot. Şi când El se întoarce pe pământ din nou, El va fi un Împărat. Profet, Preot, şi Împărat. Cel care era, care este, şi va veni. "Cel ce era, era Isus, un profet. "Cel ce era acum," este un Preot, făcând jertfe spirituale, un Mare Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţii noastre, şi se face cunoscut pe A Sine şi dovedeşte că El este în mijlocul nostru. Profet, Preot, şi Împărat, dar Un Dumnezeu.
E-189 Now, like a lot of you dear oneness people baptize in, "Name of Jesus," you're wrong. There's hundreds of Jesuses in the world today, but there's only one Lord Jesus Christ. He was born a Christ. Lots of Jesuses. I've met many of them. But there's one Lord Jesus Christ, He's God.
E-19
E-190 And Father, Son, and Holy Ghost is not names. They're titles that go to one Name. They baptize, "The name of 'Father, Son, Holy Ghost.'" Father is not a name, and Son is not a name, and Holy Ghost is not a name. It's a title, like "human." That's what it is, the Holy Ghost. A human… Or, a spirit, Holy Ghost. Then say, "In the name of the 'Father.'" Look at the fathers, and your sons' sons. Look at the humans in here. See? "Father, Son, and Holy Ghost" is not a name. It's a title that goes to the Name of the "Lord Jesus Christ."
E-191 Dacă veţi ajunge acolo, citiţi Apocalipsa 15:3, voi puteţi vedea în Apocalipsa 15:3; Să întoarcem aici şi să vedem ce El... dacă El urmează să fie Împărat, dacă El este Impărat când El vine. Acum noi mergem la Apocalipsa, al 15-lea capitol şi al - al 3-lea verset.
Şi ei cântau o cântarea a lui Moise robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând, Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic; drepte şi adevărate sunt căile Tale, Tu Împărate al sfinţilor.
E-191 That's the way the apostolic Church baptized, in the beginning. And I'll ask anybody to produce one text of Scripture, or one time in history, that anybody was ever baptized in the Christian Church any other way than in… but in the Name of "Jesus Christ" until the Catholic church was formed. And they adopted "Father, Son, and Holy Ghost" for a creed. Now bring up your history, some, the historians. Yeah. There's no such a thing. After 304 A.D., 304, come the triune baptism for a triune God, "God the Father, God the Son, God the Holy Ghost." It's paganism.
E-192 Ce a fost El pe pământ? Profet. Cum au ştiut oamenii că El era un Profet? El a făcut semnul lui Mesia, care a fost un Profet. Oh, binecuvântat să fie Numele Domnului! Cum de L-au scăpat ei? Pentru că ei aşteptau altceva. Şi El a făcut semnul lui Mesia, şi ei nu au vrut să audă aceasta. El a fost un Profet.
E-192 Before this week is over, I'll read it out of the books and show you by the Bible. We're talking this morning on the Revelation, and prove where it come in, and how it started to exist. Back to the Truth, brother! We're in the last day.
E-193 Moise a spus, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine. Va veni la împlinire că dacă ei nu vor asculta de Profetul acesta, ei vor fi nimiciţi din mijlocul norodului."
E-193 Wait till we get that Ephesian church and type with the Laodicean, and look what happened between them. You'll see how that thing creeped in. Come into the age of Luther, said, "You've got a name that you're 'living,' but you're dead." The very word Sardis means "dead." They lost it in the fifteen hundred years of Dark Ages. Every one of them churches kept that till that time. Then when they had the Nicene Council in 606, and then they demolished that Name and made three Gods out of It.
E-194 El a fost un Profet pe pământ, acum, pentru că ce a fost El? "Martorul credincios al Cuvântului lui Dumnezeu." Amin. El a fost Cuvântul lui Dumnezeu manifestat.
E-194 He said here, "I am He that was, He that is, and shall come, the Almighty." Sure.
E-195 Sfântul Ioan, 1-ul capitol.
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi, ...
E-195 He had a threefold Being on the earth. When He was on earth, He was a threefold Being. On earth, He was a Prophet. He's also in Heaven, a Priest. And when He comes back to the earth again, He'll be a King. Prophet, Priest, and King. He that was, which is, and shall come. "He that was," was Jesus, a prophet. "He that was now," is a Priest, making spiritual sacrifices, a High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and disclose Himself and prove that He's in the midst of us. Prophet, Priest, and King, but One God.
E-196 El a fost martorul adevărat şi credincios la Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. El a fost Cuvântul, a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, fiind Cuvântul, El a fost un Profet. Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu a curs prin El. El a fost ca să spună numai Lucrul. "Eu nu pot face nimic de la Mine însumi, decât ce Tatăl Îmi arată să fac. Nu Eu fac lucrările. Ci Tatăl care locuieşte în Mine, El face lucrările. Eu şi Tatăl suntem Unul. Tatăl Meu este în Mine," a spus Isus, Omul, Cortul.
E-196 When He was on earth, He was a Prophet, the Word. "The faithful witness," the Bible calls Him, a little later. A faithful witness, is the prophet. He was Priest, and when… He is Priest now, and when He comes, He will be King.
E-197 Dumnezeu are multe titluri: Iehova, Iehova-Jireh, - Rafa, -Manase. Oh, multe! El are şapte nume compuse, de răscumpărare. El are multe titluri: Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, Steaua Dimineţii; Tată, Fiu, Duh Sfânt. Toate acelea. Dar El are un singur Nume uman. Dumnezeu a avut doar un singur Nume, şi acela a fost "Domnul Isus Cristos."
E-197 If you'll get over, read Revelation 15:3, you can see in Revelation 15:3. Let's turn over here and see what He… if He's going to be King, if He is King when He comes. Now we're going to Revelation, the 15th chapter and the—the 3rd verse.
And they sang a song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints.
E-198 Când El a fost născut, Cristos, Domnul. Opt zile mai târziu, Duhul Sfânt a chemat Numele Lui "Isus." Mama Lui L-a avut tăiat împrejur, şi L-a chemat "Isus." El a fost născut Cristosul.
E-198 What was He on earth? Prophet. How did the people know He was a Prophet? He done the sign of the Messiah, which was a Prophet. Oh, blessed be the Name of the Lord! How did they miss Him? Because they were looking for something else. And He done the sign of the Messiah, and they wouldn't hear it. He was a Prophet.
E-199 Cum, eu am fost născut un Branham. Am fost un Branham când am fost născut, şi mi s-a dat numele de „William."
E-199 Moses said, "The Lord your God will raise up a Prophet like me. It'll come to pass if they'll not hear this Prophet, they'll be cut off from amongst the people."
E-200 Amin. Şi El a fost născut Cristos, Salvatorul. Şi când el era în vârstă de opt zile, I s-a dat numele de "Isus." Şi El a fost Domnul Slavei, manifestat. Astfel, El este Domnul Isus Cristos, Dumnezeul Slavei manifestat printre noi. Oh, iată-L acolo!
E-200 He was a Prophet on earth, now, because He was what? "The faithful witness of God's Word." Amen. He was God's Word made manifest.
E-201 Pe pământ, El a fost Profetul. În Slavă, El este Preotul. Venind, El este Împăratul. Oh! Îmi place asta.
Profet, "Martor credincios al Cuvântului."
Preot, "Cu Propriul Lui Sânge înaintea lui Dumnezeu."
Împărat, "Împărat al sfinţilor." Nu Împărat al lumii, acum.
El este Împărat al sfinţilor. Noi avem împăraţi pământeşti peste acele popoare. Dar noi avem un Împărat, de asemenea, şi o Împărăţie. Acela este motivul că noi acţionăm diferit.
E-201 Saint John, the 1st chapter.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And the Word was made flesh, and dwelt among us,…
E-202 Cum am spus nu cu mult în urmă, despre soţia mea, noi mergeam la magazin aici sus şi am văzut un miracol, aproape. Era timpul verii, o femeie avea pe ea o rochie. Şi am spus, "Acela este un lucru ciudat." Am spus, "Dacă aveam aparatul de fotografiat, aş fi făcut poză doamnei." Vedeţi? Pentru că noi... Aceea a fost prima femeie pe care noi am văzut-o cu fustă pe ea, voi ştiţi, îmbrăcată cum o doamnă ar trebui să fie, toate femeile.
E-202 He was the true and faithful witness to God's Eternal Word. He was the Word, was God's Word. And, being the Word, He was a Prophet. For the Word of God flowed through Him. He was to say only the Thing. "I can do nothing within Myself, but what the Father shows Me to do. Not Me that doeth the works. But the Father that dwelleth in me, He doeth the works. I and My Father are one. My Father is in Me," said Jesus, the Man, the Tabernacle.
E-203 Ea a spus, "Ei bine, cum se face, Bill, că poporul nostru se îmbracă, este aceasta că ni se - ni se porunceşte?"
E-203 God has got many titles: Jehovah, Jehovah-jireh, -rapha. Manasseh. Oh, many! He's got seven compound, redemptive names. He's got many titles: Rose of Sharon, Lily of the Valley, Morning Star; Father, Son, Holy Ghost. All that. But He's got one human Name. God only had one Name, and that was "the Lord Jesus Christ."
E-204 Am spus, "Acesta nu este poporul nostru. Acesta este poporul lui Dumnezeu. Poporului lui Dumnezeu, i se cere sfinţenie."
A spus, "Ei bine, nu merg ei la biserică?"
E-204 When He was born, Christ, the Lord. Eight days later, the Holy Spirit called His Name "Jesus." His mother had Him circumcised, and called Him "Jesus." He was born the Christ.
Like, I was born a Branham. I was a Branham when I was born, and given the name of "William."
Amen. And He was born Christ, the Saviour. And when He was eight days old, He was given the name of "Jesus." And He was the Lord of Glory, made manifest. So, He is the Lord Jesus Christ, the God of Glory made manifest among us. Oh, there He is!
E-205 Am spus, "Acolo este o femeie chiar acolo, care cântă în cor la o anumită biserică aici."
"Ei bine, atunci, cum aşa?"
E-205 On earth, He was the Prophet. In Glory, He's the Priest. Coming, He's the King. Oh! I like that.
Prophet, "Faithful witness of the Word."
Priest, "With His Own Blood before God."
King, "King of saints." Not king of the world, now. He is King of saints. We have earthly kings over them people. But we have a King, too, and a Kingdom. That's the reason we act different.
E-206 Am spus, "Pentru că ea nu este învăţată altfel." Asta-i exact aşa.
E-206 Like I said not long ago, about my wife, we was going to the store up here and we seen a miracle, almost. It was summertime, a woman had on a dress. And I said, "That's a strange thing." I said, "If I had my camera, I'd take the lady's picture." See? Because we… That was the first woman we seen with a skirt on, you know, dressed like a lady ought to be, all women.
E-207 Aceea este acea biserică carnală, la care vom ajunge în această săptămână; Biserică spirituală, biserică carnală. Ele toate alunecă drept înapoi la biserca mămicuţă, cum a spus Biblia, în Apocalipsa 17, ei vor face aceasta. Ele se întorc înapoi chiar acum, ele toate, acţionând în acest fel, organizându-se. "Ei bine, noi suntem la o anume..." Noi organizăm. Noi suntem aceasta şi noi suntem aceea." Nu a fost aşa la început. Luând toată puterea afară din biserică şi punând-o pe un episcop sau papă. Dumnezeu este în Biserica Lui, în mijlocul poporului Său, manifestându-se pe Sine printre enoriaşi şi peste tot, acum. Dar în această zi...
Ea a spus, "Bine, nu suntem noi Americani?"
E-207 She said, "Well, why is it, Bill, that our people dress, is it we're—we're commanded?"
E-208 Am spus, "Nu. Noi trăim aici, dar noi nu suntem Americani. Noi suntem Creştini. Împărăţia noastră este de Sus."
E-208 I said, "It's not our people. It's God's people. God's people, requires holiness."
E-209 Şi dacă vieţile noastre vin de Acolo de sus, atunci noi acţionăm ca atare. Pentru că, noi venim... Viaţa noastră este dintr-un Loc sfânt. Ea arată diferit. Se îmbracă diferit. Femeile sus Acolo au păr lung. Şi ele nu poartă manichiură pe faţa lor. Şi - şi ele nu poartă pantaloni scurţi. Ele - ele poartă fuste, şi robe lungi şi rochii. Şi ele au păr lung, şi lucruri. Astfel - natura acesteia, de sus de Acolo, reflectă înapoi peste noi.
E-209 Said, "Well, don't they go to church?"
E-210 Bărbaţii nu fumează, nu mestecă, nu mint, nu fură. Ei vin, duhurile lor, vin dintr-un Loc sfânt, îi face să acţioneze sfânt, se recunosc unul pe altul ca fraţi. Aha. Asta este tot.
E-210 I said, "There is a lady right there, that sings in the choir at a certain church here."
E-211 Noi suntem dintr-o Împărăţie, şi noi avem un Împărat. Şi El este Împăratul sfinţilor. Şi cuvântul sfânt vine de la cuvântul de "cei sfinţiţi." Atunci când o persoană este sfinţită, Cristos, Duhul Sfânt se mută în inimă şi devine Împărat peste ei. O, vai! Aceea ar trebui să meargă acasă. Oh! Când vasul sfinţit al lui Dumnezeu Cristos, Împăratul, Duhul Sfânt, se mută înăuntru. Şi El un Împărat are domeniul Său. Amin. Şi fiinţa ta întreagă este cârmuită de Împăratul sfinţilor. O Împărăţie! Fiecare împărăţie de pe pământ va fi zguduită, dărâmată de puterea atomică. Dar Biblia spune, "Noi primim o Împărăţie care nu poate fi clintită." Amin. Iată-L acolo, Împăratul sfinţilor.
E-211 "Well, then, why that?"
E-212 Eu vreau ca voi să observaţi simbolurile lui Cristos, de asemenea, în Biblie şi aici pe pământ. Pe pământ, El a fost un Profet. Voi credeţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Un Profet este Cuvântul. Noi ştim asta. Cuvântul profet înseamnă ,,un tălmăcitor divin al Cuvântului." Cuvântul divin este scris, şi profetul are Duhul divin al lui Dumnezeu în el. Şi, voi ştiţi, profetul în Vechiul Testament a fost numit "dumnezeu." Câţi aţi ştiut asta?
E-212 I said, "Because she isn't taught any different." That's exactly right.
E-213 Isus a spus, "Dacă ei i-au numit pe ei dumnezei... Nu este scris în legea voastră, ei sunt, 'Voi sunteţi dumnezei'? Şi dacă ei i-au numit 'dumnezei,' la cine a venit Cuvântul lui Dumnezeu, profetul, cum Mă veţi condamna voi când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?"
E-213 There's that church carnal, we'll get into this week; Church spiritual, church carnal. They're all drifting right back to the mammy churches. The Bible said, in Revelation 17, they would do it. They're returning back right now, all of them, acting like it, organizing. "Well a certain… We organize. We're this and we're that." It wasn't so at the beginning. Taking all the power out of the church and putting it on a bishop or a pope. God is in His Church, among His people, manifesting Himself through the laity and everywhere, now. But in this day…
E-214 Pentru că, el a fost chemat "dumnezeu," pentru că el a purtat în el Cuvântul lui Dumnezeu, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aşadar, cuvântul profet înseamnă un, "tălmăcirea lui - lui nu este să se amestece cu ea." Vedeţi? Dacă Dumnezeul... El spune, ,,Dacă între voi va fi unul, care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul îi voi vorbi. Dacă ce spune el vine la împlinire, atunci ascultaţi-l, pentru că Eu sunt cu el. Dar dacă nu vine la împlinire, atunci să nu-l ascultaţi; nu l-am trimis Eu." Acesta este felul cum o ştiţi. Şi apoi, voi vedeţi, tălmăcirea divină a Cuvântului trebuie să coincidă cu această ultimă descoperire către biserică.
E-214 She said, "Well, aren't we Americans?"
E-215 El este Dumnezeu, cel Atotputernic. Pe pământ, El a fost un Profet, care este un vultur. Câţi ştiţi că un profet este considerat un vultur? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
E-215 I said, "No. We live here, but we're not Americans. We are Christians. Our Kingdom is of Above."
E-216 Un vultur este pasărea cea mai robustă care o avem, cea mai puternică. Unele din aripile lor se întind paisprezece picioare, de la vârf la vârf. El poate cuprinde şi zbura atât de înalt că dacă oricare altă pasăre încearcă să îl urmeze, s-ar dezintegra, penele s-ar desprinde de pe ea şi s-ar face bucăţi. Din ce cauză? El este construit special. Şi la ce i-ar folosi să ajungă sus la aşa înălţime dacă el nu poate vedea ce face când el este acolo sus? Vorbiţi despre un ochi de şoim? Voi ar trebui să vedeţi un ochi de vultur.
E-216 And if our lives come from up There, then we act like that. Because, we come… Our Life is from a holy Place. It looks different. It dresses different. The women up There has long hair. And they don't wear manicure on their face. And—and they don't wear shorts. They—they wear skirts, and long robes and dresses. And they have long hair, and things. So the—the nature of it, from up There, reflects back on us.
E-217 Un şoim poate, ar putea să vadă o găină. Asta este corect. Asta-i ce se petrece cu unii din aceşti şoimi astăzi. Aha. Dar, eu vă spun, un vultur merge aşa, dacă un şoim ar încerca să-l urmeze, el ar muri. El s-ar sufoca. El nu poate ajunge în acele sfere în care ajunge vulturul.
E-217 The men don't smoke, chew, lie, steal. They come, their spirits, come from a holy Place, makes them act holy, recognize one another as brothers. Uh-huh. That's it.
E-218 Şi atunci el are un ochi, că el poate vedea atât de departe, când a ajuns sus acolo. Astfel acela este motivul că Dumnezeu a numit profeţii Lui, "vulturi." El ajunge acolo sus, şi el este un vultur. El poate vedea, foarte departe.
E-218 We're of a Kingdom, and we have a King. And He is the King of saints. And the word saint come from the word of the "sanctified ones." Then when a person is sanctified, Christ, the Holy Spirit moves into the heart and becomes King over them. Oh, my! That ought to go home. Oh! When the sanctified vessel of God… Christ, the King, the Holy Ghost, moves in. And He… a King has His domain. Amen. And your whole being is ruled by the King of saints. A Kingdom! Every kingdom on earth will be shook, tore down by atomic power. But the Bible says, "We receive a Kingdom that cannot be moved." Amen. There He is, the King of saints.
E-219 Şi Cristos, pe pământ, a fost un Vultur. Când El a murit, El a fost un Preot, astfel aceea l-a făcut pe El un Miel. Este aceea corect? [Adunarea spune, "Este corect." – Ed.] Şi când El vine din nou, El este Împărat, astfel El va fi un Leu, amin, Leul din seminţia lui Iuda. Amin. El este un Vultur, un Miel, şi un Leu; amin; Tată, Fiu, şi Duh Sfânt; Profet, Preot, şi Împărat; Cel care era, care este, şi va veni; cel Atotputernic; Alfa şi Omega, de la început până la sfârşit, Dumnezeul Etern.
E-219 I want you to notice the symbols of Christ, also, in the Bible and here on earth. On the earth, He was a Prophet. You believe that? [Congregation says, "Amen."—Ed.] A prophet is the Word. We know that. The word prophet means "a divine interpreter of the Word." The divine Word is wrote, and the prophet has the divine Spirit of God within him. And, you know, the prophet in the Old Testament was called "god." How many knew that?
E-220 Vreau să vă întreb, unii din voi oameni preţioşi Catolici, care numiţi aceea, "Fiimea Eternă a lui Dumnezeu; Dumnezeu, fiimea [calitatea de fiu – Trans.] Eternă a lui Isus Cristos cu Dumnezeu." Cum puteţi voi spune un astfel de cuvânt? Eu sunt un tont, cu o şcoală de şapte clase, dar eu ştiu mai bine decât atât. Cuvântul fiu trebuie să aibă un început. Astfel cum poate El să fie Etern şi să fie un fiu? Eternitatea nu are început sau sfârşit. Astfel, El nu poate fi un fiu, şi apoi să aibă un început, pentru că nu există un astfel de lucru ca un fiu Etern. Un fiu a avut un început, astfel el nu poate fi Etern.
E-220 Jesus said, "If they called them gods… Isn't it written, your law, they are, 'You are gods'? And if they called them 'gods,' who the Word of God came to, the prophet, how will you condemn Me when I say I'm the Son of God?"
E-221 Voi vedeţi, El este Dumnezeul Etern, nu fiul Etern. Glorie! Cel Atotputernic, Iehova-jireh, Iehova-rapha, manifestat în trup, "În El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupeşte."
E-221 Because, he was called "god," because he packed within him the Word of God, THUS SAITH THE LORD. Therefore, the word prophet means a, "his—his interpretation isn't to be mingled with." See? If the God… He says, "If there be one among you, who is spiritual, or a prophet, I the Lord will speak to him. What he says comes to pass, then hear him, because I'm with him. But if it doesn't come to pass, then don't hear him; I haven't sent him." That's the way you know it. And then, you see, the divine interpretation of the Word has to coincide with this last revelation to the church.
E-222 Şi în Ziua Cincizecimii, când acel Stâlp de Foc a coborât asupra poporului, aţi observat, S-a separat pe Sine? Şi limbi de Foc s-au aşezat pe fiecare din ei. Foc, ca limbi, aşezându-se peste fiecare. Ce făcea Dumnezeu? Împărţindu-se pe Sine în Biserică, printre fiecare, dând femeilor, bărbaţilor, şi toţi din ei; au fost părţi din Duhul Său, împărţindu-se pe Sine prin Biserica Sa.
E-222 He is God, the Almighty. On earth, He was a Prophet, which is a eagle. How many know that a prophet is considered an eagle? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
E-223 Cum poate veni un om pe aici şi să spună, "Omul sfânt este papa. Omul sfânt este episcopul"? Omul Sfânt este Cristos, Duhul Sfânt în noi. Cum puteţi spune că enoriaşii nu au nici un cuvânt de spus? Fiecare din voi are ceva de spus. Fiecare din voi aveţi un lucru de făcut. Fiecare din voi trebuie să poarte un Mesaj. Glorie!
E-223 A eagle is the strongest bird we got, most powerful. Some of their wings stretch fourteen feet, from tip to tip. He can take and fly so high that if any other bird try to follow him, he'd disintegrate, feathers would fall out of him and he'd come apart. Because why? He's built special. And what good does it do him to get up that high if he can't see what he's doing when he's up there? Talk about a hawk eye? You ought to see a eagle eye.
E-224 Duhul Sfânt s-a împărţit pe Sine în Ziua Cincizecimii. Dumnezeu, împărţindu-se pe Sine. "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine."
E-224 A hawk can, might see a chicken. That's right. That's what's the matter with some of these hawks today. Uh-huh. But, I tell you, a eagle goes so, if a hawk tried to follow him, he would die. He'd suffocate. He can't get into those spheres that the eagle does.
And then he's got a eye, that he can see so far, when he's got up there. So that's the reason God called His prophets, "eagles." Gets up there, and he's a eagle. He can see, way off.
E-225 "Acea zi," Duhul Sfânt, "peste toţi, în toţi, prin toţi." Amin. Iată-l acolo. Duhul Sfânt are un drept să se mişte oriunde vrea El, peste oricine vrea El. Voi nu trebuie să luaţi ce spune vreun episcop sau preot. El este unicul nostru Preot, exact, un Mare Preot. Acum: Profet, Preot, şi Împărat.
E-225 And Christ, on earth, was an Eagle. When He died, He was a Priest, so that made Him a Lamb. Is that right? [Congregation says, "That's right."—Ed.] And when He comes again, He is King, so He will be a Lion, amen, the Lion of the tribe of Juda. Amen. He is a Eagle, a Lamb, and a Lion; amen; Father, Son, and Holy Ghost; Prophet, Priest, and King; He that was, which is, and shall come; the Almighty; Alpha and Omega, from the beginning to the end, the Eternal God.
E-226 Acum:
Şi... Isus Cristos, care este martorul credincios, cel întâi născut din morţi, ... (Noi vom intra în aceea.) şi prinţul împăraţilor pământului. Către cel ce ne-a iubit, şi ne-a spălat de păcatele noastre în propriul lui sânge.
E-226 Want to ask you, some of you precious Catholic people, who call that, "The Eternal sonship of God; God, Eternal sonship of Jesus Christ with God." How can you say such a word? I'm a dummy, with a seventh-grade education, but I know better than that. The word son has to have a beginning. So how can He be Eternal and be a son? Eternity has no beginning or end. So, He can't be a son, an Eternal son, and then have a beginning, 'cause there is no such a thing as a Eternal son. A son had a beginning, so he can't be Eternal.
E-227 Cuvântul spălat acolo, de fapt, în Greceşte, înseamnă "a dezlega." Ne-a dezlegat de ale noastre... Noi am fost legaţi de pământ, de păcatul nostru. Noi nu am putut vedea, nu am putut auzi, nu am avut nici o concepţie de Cer sau nimic. Dar când Sângele a coborât, Acesta a tăiat frânghia şi am fost dezlegaţi. Oh!
E-227 You see, He is the Eternal God, not the Eternal son. Glory! The Almighty, Jehovah-jireh, Jehovah-rapha, made manifest in flesh, "In Him dwelt the fulness of the Godhead bodily."
E-228 Am citit o poveste o dată, este... s-ar putea să se potrivească bine chiar aici. Un fermier a prins un cioroi şi l-a legat. Şi a spus, "Le voi da o lecţie celorlalte cioare." Astfel a legat bătrânul cioroi, şi de un picior, cu o sfoară, şi bietul lucru micuţ era ca mort de foame. El a fost aşa de slăbit, că abia se putea mişca în jur.
E-228 And on the Day of Pentecost, when that Pillar of Fire came down over the people, did you notice, It separated Itself? And tongues of Fire set upon each one of them. Fire, like tongues, setting on each one. What was God doing? Separating Himself into the Church, among each one, giving the women, the men, and all of them; it was parts of His Spirit, dividing Himself among His Church.
E-229 Asta este cum, unele din aceste organizaţii şi biserici, au legat pe oameni jos. "Doar nu se poate! Ei bine, aceasta este cât de departe poţi tu să mergi. Zilele miracolele au trecut." Da. Tu eşti doar legat. Asta-i tot. "Nu există un astfel de lucru ca Duhul Sfânt. El nu vorbeşte în limbi cum obişnuia El."
E-229 How can a man come along and say, "The holy man is the pope. The holy man is the bishop"? The Holy Man is Christ, the Holy Spirit in us. How can you say the laity has no word to say? Each one of you has something to say. Each one of you has got a work to do. Each one of you has got to carry a Message. Glory!
E-230 El este Dumnezeu. "El este chiar acelaşi ieri, azi, şi în veci," Evrei 13:8, trăind în toate bisericile. Noi vom ajunge la aceasta după terminarea acestei dimineţi. Vedeţi? El este Dumnezeu, care trăieşte în fiecare epocă a bisericii. El va trăi în fiecare epocă a bisericii, şi va trăi în poporul Lui ca... pentru Eternitate. Fiindcă noi avem acum, în noi, Viaţă Eternă.
E-230 The Holy Ghost separated Itself on the Day of Pentecost. God, separating Himself. "That day you'll know that I am in the Father, the Father in me; I in you, and you in Me."
"That day," the Holy Spirit, "over all, in all, through all." Amen. There it is. The Holy Spirit has a right to move anywhere that He wants to, upon anybody He wants to. You don't have to take what some bishop or some priest says. He is our only Priest, right, a High Priest. Now: Prophet, Priest, and King.
E-231 Aşadar, această denominaţiune l-au legat jos, vedeţi, "Ei bine, zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină." Bietul ins bătrân a şchiopătat înainte până a fost aşa slăbit că cu greu a putut umbla.
E-231 Now:
And… Jesus Christ, who is the faithful witness,… the first begotten of the dead,… (We'll get into that.)… and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,
E-232 Şi într-o zi a venit pe acolo un om bun, şi a spus, "Tu şti, acel biet cioroi bătrân, îmi pare aşa de rău de el. La urma urmei, el i-ar fi putut lua porumbul lui, dar acela este singurul mod de a-şi face un trai. El trebuie să aibă ceva să mănânce. Astfel el nu a ştiut altceva, el doar este afară acolo luând porumb. Astfel dacă... "Atunci el şi-a luat... şi a luat cuţitullui şi l-a dezlegat pe bătrânul cioroi.
E-232 The word washed there, actually, in the Greek, means "to loose." He loosed us from our… We were tied to the earth, by our sin. We couldn't see, couldn't hear, had no conception of Heaven or nothing. But when the Blood came down, It cut the line and we got loosed.
E-233 Şi voi ştiţi, aici vin celelalte ciori, în jur, au spus, ,,Haide, Cioroiule Johnny. Să mergem în Sud. Se apropie vremea rece."
E-233 E-233 Oh!I read a story one time, it's… may fit in good right here. A farmer caught a crow and he tied him. And he said, "I'll teach the other crows a lesson." So he tied the old crow, and by a leg, with a string, and the poor old thing like starved to death. He was so weak, he could hardly walk around.
E-234 Voi ştiţi ce? Acel cioroi ar fi mers doar cât de departe putea el să se ducă afară acolo. El a spus "Eu nu o pot face. Aceasta nu este, aceasta doar nu este pentru noi în această zi. Noi - noi doar nu o putem face." Vedeţi? El a fost legat aşa mult timp, încât s-a gândit că el încă era legat. Vedeţi?
E-234 That's what, some of these organizations and churches, has tied the people down. "Just can't! Well, this is all the farther you can go. Days of miracles is past." Yeah. You're just tied. That's all. "There is no such a thing as the Holy Ghost. He don't speak in tongues like He used to."
E-235 Şi aşa este felul cu mulţi oameni, voi sunteţi legaţi jos cu crezuri şi denominaţiuni, de la bătrâna mamă prostituată în urmă acolo, spunându-vă, că, "Isus Cristos nu este acelaşi. Şi nu există un astfel de lucru ca vindecare. Nu există botezul Duhului Sfânt. Nu există nimic din aceste lucruri de genul ăsta." Încercând să vi le spună. Voi aţi fost legaţi atât de mult timp încât voi încă credeţi că sunteţi legaţi.
E-235 He is God. "He's just the same yesterday, today, and forever," Hebrews 13:8, living in all the churches. We'll get to it after the setting of this morning. See? He is God, that lives in every church age. He will live in every church age, and will live in His people, live for Eternity. For we have now, within us, Eternal Life.
E-236 Omul cel bun, Cristos, şi-a dat Sângele Lui ca El să ne poată spăla şi dezlega de păcatul nostru. Ce este păcatul? Eu îl voi întreba pe oricine să-mi spună. Ce este păcatul? Păcatul este ,,necredinţă." Aşa este. "Cel ce nu crede este deja condamnat."
E-236 So, this denomination had tied him down, see, "Well, the days of miracles is past. There's no such a thing as Divine healing." The poor old fellow hobbled along till he was so poor he could hardly walk.
E-237 Şi păcatul vostru este singurul lucru ce vă ţine de la a fi liberi. Este pentru că Dumnezeu v-a dezlegat de la necredinţa voastră, dar voi sunteţi atât de legaţi cu crezuri încât voi încă credeţi că sunteţi legaţi. Doar muriţi de foame, vedeţi, şchiopătând în jur, "Eu sunt Prezbiterian. Eu sunt Metodist. Eu sunt Baptist. Ei îmi spun (Eu sunt Biserica lui Cristos), 'Zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru."'
E-237 And one day there was a good man come by, and he said, "You know, that poor old crow, I feel so sorry for him. After all, he might have been getting his corn, but that's the only way he makes a living. He's got to have something to eat. So he didn't know any difference, he's just out there getting corn." So if then he took his… And took his knife and cut the old crow loose. And he know…
E-238 Tu biet cioroi înfometat! De ce nu vi pe aici în această dimineaţă? De ce nu zbori tu departe? Aleluia! "Înalţă-te cu aripile unei dimineţi, şi zboară departe către Soarele Neprihănirii, cu vindecare în aripile Lui." Amin. Asta este tot. Asta este tot, frate, soră. Oh! "Cel pe care Fiul l-a făcut slobod, este slobod cu adevărat." Da, domnule!
E-238 Here come the other crows, come over, said, "Come on, Johnny Crow. Let's go South. Cold weather is coming."
E-239 "Bine, păstorul meu..." Nimic despre aceea. Biblia a spus, "Voi sunteţi slobozi." Aşa este. Sunteţi liberi.
"Biserica mea..."
E-239 You know what? That crow would just go as far as he could go out there. He said, "I can't do it. It's not, it's just not for us in this day. We—we just can't do it." See? He had been tied so long, until he thought he was still tied. See?
E-240 Ei bine, fiţi dezlegaţi. "Ne-a spălat şi ne-a dezlegat de la denominaţiunile noastre, în Propriul Lui Sânge," şi ne-a făcut liberi astfel noi putem gândi pentru noi înşine, şi să facem pentru noi înşine, şi să vorbim pentru noi înşine, şi să acţionăm pentru noi înşine.
E-240 And that's the way with a lot of people, you're tied down with creeds and denominations, from the old mother prostitute back there, telling you, that, "Jesus Christ isn't the same. And there's no such a thing as healing. There's no baptism of the Holy Ghost. There's none of this stuff like that." Trying to tell you them. You been tied so long till you still think you're tied.
E-241 "Bine, dacă aş merge înapoi şi i-aş spune păstorului că ar trebui să fiu rebotezat, el ar..."
E-241 The good Man, Christ, gave His Blood that He might wash us and loose us from our sin. What is sin? I'll ask anybody to tell me. What is sin? Sin is "unbelief." That's right. "He that believeth not is condemned already."
E-242 Cume cu, "Tu eşti liber"? Aceasta este o descoperire, voi ştiţi. În regulă. Voi sunteţi liberi.
E-242 And your sin is your only thing that keeps you from being free. Is because God cut you loose from your unbelief, but you're so bound with creeds till you still think you're tied. Just starving to death, see, hobbling around, "I'm Presbyterian. I'm Methodist. I'm Baptist. They tell me (I'm Church of Christ), 'The days of miracles is past. There's no such a thing.'"
E-243 Dacă voi aţi fost stropiţi cu o solniţă mică aşa, numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," aici este un bazin aşezat aici, pregătit în această dimineaţă, cu apă în el. Vedeţi? Da, domnule. Nu este corect.
E-243 You poor starved crow! Why don't you come along this morning? Why don't you fly away? Hallelujah! "Rise up with the wings of a morning, and fly away to the Sun of Righteousness, with healing in His wings." Amen. That's it. That's it, brother, sister. Oh! "He who the Son has cut free, is free indeed." Yes, sir!
E-244 Aşadar, voi nu mai sunteţi legaţi. Voi sunteţi liberi, dar poate nu o ştiţi. Dar daţi-mi voie să vă spun în această dimineaţă, Biblia a spus, "El ne-a dezlegat de păcatele noastre, necredinţa noastră, ca să putem primi Descoperirea lui Isus Cristos." Duceţi-vă, liberi!... trebuie să luaţi ce spune orice biserică despre Aceasta. Luaţi ce Dumnezeu a spus despre Aceasta. Aici este Descoperirea Lui descoperind Cine este El.
E-244 "Well, my pastor… " Nothing about that. The Bible said you're free. That's right. You are free.
E-245 „Eu întotdeauna am crezut că Dumnezeu Tatăl avea barbă, lungă, albă, păr alb; şi Fiul era un bărbat de vârstă mijlocie; şi Duhul Sfânt era băiatul mascotă." Frate, aceea e păgânism. Aceea este păgân dacă tu crezi în trei Dumnezei.
E-245 "My church… "
E-246 Chiar prima Poruncă, care este prima Poruncă? "Ascultaţi voi, O Israel: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul tău, un Dumnezeu." Asta-i tot.
E-246 Well, get cut loose. "Has washed us and loosed us from our denominations, in His Own Blood," and has made us free so we can think for ourself, and do for ourself, and talk for ourself, and act for ourself.
E-247 El este un singur Dumnezeu, nu trei dumnezei. El a trăit în trei slujbe, a slujit trei locuri. El este Profet, Preot, şi Împărat. El este Vultur, Miel, şi - şi Leu. El este Crinul din Vale, Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, şi Steaua Dimineţii, Rădăcina şi Vlăstarul lui David. El este de la A la Z. El este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. El este toate acelea, dar El este Unul. El este un Dumnezeu. Acelea sunt titlurile Lui care merg la El, dar există un singur Dumnezeu.
E-247 "Well, if I went back and told the pastor I had to be rebaptized, he would… "
E-248 Niciodată nu a fost nimeni, în nici o pagină a Bibliei nici în istorie, până la biserica Catolică, care a fost vreodată botezat prin scufundare în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt."
E-248 What about, "You are free"? This is a revelation, you know. All right. You're free.
E-249 Dacă voi îmi arătaţi pagina sau orice, voi scrieţi-o, aşezaţimi-o aici sus la mine, deseară, şi eu voi ieşi afară din această biserică, spunând, "Eu sunt un ipocrit; am învăţat oamenii greşit." Dacă îmi puteţi arăta un singur text de Scriptură, sau îmi aduceţi o singură istorie, istorie autentică, care îmi va arăta aceea unde acei oameni au botezat vreodată, în Biblie, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Sau, aduceţi¬mi o Scrip-... sau, o singură carte de istorie, o singură pagină, un singur citat în istorie, unde cineva a fost vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," până la Consiliul de la Niceea al bisericii Catolice. Veniţi, aduceţimi-o; şi voi pune un semn pe spatele meu şi voi umbla prin Jeffersonville, şi voi în spate cu un corn, suflând. Eu voi pune acolo, "Un profet fals, induce în eroare pe oameni."
E-249 If you've been sprinkled with a little salt shake like this, the name of "Father, Son, and Holy Ghost," here's a pool setting here, ready this morning, with water in it. See? Yes, sir. It's not right.
E-250 Şi, păstorule, dacă tu eşti aici în această dimineaţă, tu ai face asta, tu ar trebui să mă laşi să îţi fac asta ţie. Vedeţi? Vino, arată¬mi. Dar ţie îţi este frică.
E-250 So, you're not bound anymore. You are free, but maybe you don't know it. But let me tell you this morning, the Bible said, "He loosed us from our sins, our unbelief, that we might receive the Revelation of Jesus Christ." Go away, free!… have to take what any church says about It. Take what God said about It. Here is His Revelation revealing Who He is.
E-251 Acum, ce este aceasta? Aceasta este Descoperirea. Aceasta este Descoperirea. Şi acesta este Duhul Sfânt, Cristos, trimiţând Mesajul Lui la biserici. Ascultaţi-L. Ascutaţi-L. Asta este ce învaţă Biblia.
E-251 "I always believed that God the Father had long, white beard, white hair; and the Son was a middle-aged man; and the Holy Ghost was the mascot boy." Brother, that's paganism. That's pagan if you believe in three Gods.
E-252 Unde a venit înăuntru aceasta? Dacă voi doar nu vă veţi mânia, să plecaţi, în timpul săptămânii, voi - voi luaţi Consiliul de la Niceea. Luaţi cele Două Babiloane a lui Hislop. Luaţi...
E-252 The very first Commandment, what is the first Commandment? "Hear ye, O Israel: I'm the LORD your God, one God." That's it.
E-253 Acum, istoria lui Josephus este în regulă, dar el a scris numai un paragraf despre Cristos, a spus, "A existat un om numit Isus care mergea prin jur, vindecând oamenii. Şi - şi el a murit, nici, nu, Filat l-a ucis, şi - şi, sau Irod, l-a pus la moarte. Şi apoi ucenicii s-au dus şi au furat trupul lui, şi l-au ascuns afară. Şi apoi în fiecare noapte ei merg şi taie o bucată din acesta şi o mănâncă." A spus, "Ei erau canibali." Astfel, ei luau împărtăşirea, vedeţi. Mintea carnală! Josephus nu este unul la care să asculţi.
E-253 He is one God, not three gods. He lived in three offices, served three places. He is Prophet, Priest, and King. He is Eagle, Lamb, and—and Lion. He is the Lily of the Valley, the Rose of Sharon, the Lily of the Valley, and Morning Star, the Root and Offspring of David. He's from A to Z. He's Father, Son, and Holy Ghost. He's all that, but He's One. He is one God. That's His titles that goes to Him, but there's one God.
E-254 Dar luaţi Cartea Martirilor a lui Fox. Există una bună autentică. Cartea Martirilor a lui Fox, câţi aţi citit-o vreodată? [Adunarea spune, "Amin" – Ed.] Sigur. Epocile Timpurii ale lui Pember, sau - sau Două Babiloane a lui Hislop, sau - sau ceva autentic important. Sau, cea mai importantă pe care o avem este Consiliul de la Niceea, Consiliul pre-Niceean şi Consiliul Niceean. Şi voi aflaţi acolo, că aceea nu a fost niciodată menţionată, fără persoane.
E-254 Never was anybody, any page of the Bible nor in history, until the Catholic church, was ever baptized by immersing in the name of "Father, Son, Holy Ghost."
E-255 Luaţi Sfintele Scripturi şi vedeţi dacă a fost cineva vreodată în Biblie vreodată botezat, folosind acele titluri, nume de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Aceasta denotă trei dumnezei. Aceasta este pentru o ceremonie păgână. Şi Catolicismul nu este nimic altceva în lume decât o - o formă păgână de Creştinism. Şi de la biserica Catolică vine Martin Luther, John Wesley, Baptist, Presbiterieni, şi aşa mai departe.
E-255 If you show me the page or anything, you write it, lay it up on here to me, tonight, and I'll walk out of this church, saying, "I am a hypocrite; I have taught people wrong." If you can show me one text of Scripture, or bring me one history, authentic history, that'll show me that where that people ever baptized, in the Bible, in the name of "Father, Son, Holy Ghost." Or, bring me one scrip, or one book of history, one page, one quotation in history, where anybody was ever baptized in the name of "Father, Son, Holy Ghost," until the Nicene Council of the Catholic church. Come, bring it to me; and I'll pin a sign on my back and walk through Jeffersonville, and you behind with a horn, blowing. I'll put on there, "A false prophet, misleading the people."
E-256 Dar în zilele de pe urmă acolo era o uşă aşezată între ei acolo, care a deschis Adevărul din nou, că, "Biblia a spus aşa," şi marele profet care urma să vină pe pământ în zilele de pe urmă. Şi noi credem că el vine. Priviţi. Şi el va avea o Biserică. Acum, noi vom vedea aceasta, acum.
E-256 And, pastor, if you're here this morning, you'd do that, you ought to let me do that to you. See? Come, show me. But you're afraid.
E-257 Acum, amintiţi-vă, aceasta este Apocalipsa. Voi nu puteţi lua de la Aceasta. Acum, ce provocare! Găsiţi o singură persoană în Biblie, un singur loc unde ei au botezat vreodată pe cineva în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," sau au stropit vreodată pe careva, găsiţi aceea în Biblie, pentru iertarea păcatelor lor. Ei niciodată. Şi fiecare persoană, indiferent de cum au fost botezaţi, a trebuit să vină şi să fie botezată, din nou, în Numele lui "Isus Cristos," ca să primească Duhul Sfânt.
E-257 Now, what is it? This is the Revelation. This is the Revelation. And this is the Holy Spirit, Christ, sending His Message to the churches. Hear It. Hear It. That's what the Bible teaches.
E-258 Fapte 19 "Pavel a trecut prin coasta de sus a Efesului, găseşte anumiţi ucenici." El a spus, "Ucenici." Ei aveau o adunare mare. Ei urmau pe un om cu numele de Apollo, care era un avocat convertit; un Baptist care a crezut în Ioan Boteză torul, şi dovedea cu Scripturile că Isus a fost Cristosul.
E-258 Where did it come in at? If you'll just won't get angry, move away, through the week, you—you get the Nicene Councils. Get the Hislop's Two Babylons. Get…
E-259 Pavel a trecut pe acolo şi i-a văzut pe Acuila şi Priscila, în al 18-lea capitol din Fapte. Şi apoi el a mers acolo ca să prânzească, sau aşa ceva, cu Acuila şi Priscila. Ei i-au spus lui despre acest om mare. Ei s-au dus să-l audă. El l-a ascultat în seara aceea. A spus, "El este foarte bine. Asta este foarte bine. Asta e bine. Dar," a spus, "aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
E-259 Now, Josephus' history is all right, but he only wrote one paragraph of Christ, said, "There was a man named Jesus who ran around, healing the people. And—and he died, nor, no, Pilate killed him, and—and, or Herod, or put him to death. And then the disciples went and stole his body away, and hid it out. And then each night they go and cut a piece off of it and eat it." Said, "They were cannibals." So, they were taking communion, you see. The carnal mind! Josephus is no one to listen to.
E-26
E-260 But take the Foxe's Book Of The Martyrs. There's a good authentic. Foxe's Book Of Martyrs, how many ever read it? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Sure. The Pember's Early Ages, or—or Hislop's Two Babylons, or—or some great authentic. Or, the—the most greatest we have is the Nicene Council, the pre-Nicene Council and the Nicene Council. And you find out there, that was never mentioned, no persons.
E-261 Vă sfidez la aceea. Eu am Greaca autentică chiar aici, Ebraică, de asemenea. Biblia spune în Greacă, şi ambele, Ebraică, şi de asemenea în Aramaică. În toate trei, eu le am chiar aici, că a spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Asta este corect. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
E-261 Take the Holy Scriptures and see if there ever was anybody in the Bible ever baptized, using those titles, name "Father, Son, and Holy Ghost." It denotes three gods. It's for a pagan ceremony. And Catholicism is nothing else in the world but a—a pagan form of Christianity. And from the Catholic church come Martin Luther, John Wesley, Baptist, Presbyterians, and so forth.
E-262 Acum, el a spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
Atunci a spus, "În ce botez aţi fost botezaţi?"
E-262 But in the last days there was a door set between there, that opened up the Truth again, that, "The Bible said so," and the great prophet that was to come on the earth in the last days. And we believe he is coming. Watch. And he'll have a Church. Now, we'll see this, now.
E-263 Ei au spus, "Noi am fost deja botezaţi de omul care l-a botezat pe Domnul Isus Cristos. Noi am fost botezaţi în botezul lui Ioan," aceeaşi groapă de apă, poate, "acelaşi om."
E-263 Now, remember, this is the Revelation. You cannot take from It. Now, what a challenge! Find one person in the Bible, one place they ever baptized anybody in the name of "Father, Son, Holy Ghost," or ever sprinkled anybody, find that in the Bible, for the remission of their sins. They never. And every person, no matter how they was baptized, had to come and be baptized, over again, in the Name of "Jesus Christ," to get the Holy Ghost.
E-264 Pavel a spus, "Aceea nu va merge. El a botezat numai spre pocăinţă, nu pentru iertarea păcatelor."
E-264 Acts 19, "Paul passed through the upper coast of Ephesus, finds certain disciples." He said, "Disciples." They're having a great meeting. They were following a man by the name of Apollos, who was a converted lawyer; a Baptist who believed on John the Baptist, and was proving by the Scriptures that Jesus was the Christ.
E-265 Acum, unii din voi oameni Unitarieni veniţi în jur şi - şi botezaţi aşa, greşit. Voi botezaţi aşa spre, pentru mântuire. Apa nu mântuie un om; este Sângele, pocăinţa. Nu prin botez la regenerare. Nu, domnule. Regenerarea vine prin Duhul. Botezul este o - este o exprimare exterioară a lucrării de regenerare interioară care a fost făcută. Vedeţi? În regulă. Observaţi.
E-265 Paul passed through and seen Aquila and Priscilla, in the 18th chapter of the Acts. And then he went over to have dinner, or something another, with Aquila and Priscilla. They told him about this great man. They went to hear him. He listened at him that night. He said, "He's very well. That's very fine. That's good. But," said, "have you received the Holy Ghost since you have believed?"
E-266 A spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Ei au spus...
El a spus, "Nici nu ştim că ar exista vreun Duh Sfânt." A spus, "Cum aţi fost voi botezaţi?"
El a spus, "Noi am fost botezaţi către Ioan."
E-266 What about you poor Baptists back there, believe you receive the Holy Ghost when you believe?
E-267 El a spus, "Ioan cu adevărat a botezat spre pocăinţă, spre pocăinţă, spunând că ,voi să credeţi în El,' Mielul, Jertfa care venea, pe Domnul Isus Cristos." Şi când ei au auzit Aceasta, au fost rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei şi ei au primit Duhul Sfânt, şi au vorbit în limbi şi au prorocit.
E-267 He said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
E-268 Spuneţi-mi că aceea nu este Scriptură, şi arătaţi-mi oriunde, că cineva a fost vreodată botezat în vreun alt fel în Noul Testament decât în Numele Domnului Isus Cristos. Arătaţi-mi.
E-268 Someone said, "That wasn't written in that."
E-269 Sfântul Agabus şi mulţi, acolo au fost alţii, care au fost botezaţi înainte în jos până la timpul din - din - din Consiliul din Niceea, şi fiecare din ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Misionarii au arat câmpurile cu Numele lui Isus Cristos.
E-269 I defy that. I've got the authentic Greek right here, the Hebrew, too. The Bible says in the Greek, and both, Hebrew, and also in the Aramaic. In all three of them, I got them right here, that said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" That's right. "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
E-270 Dar când a venit Consiliul din Niceea, ei trebuiau să aibă trei dumnezei. Ei l-au dat jos pe Pavel... sau l-au dat jos pe Jupiter, şi l-au pus sus pe Pavel. Ei au dat-o jos pe Venus, şi au pus-o sus pe Maria. Ei aveau tot felul de dumnezei, tot felul de sfinţi şi orice altceva, şi au făcut un botez în treime şi l-au dat hrană Protestanţilor. Şi ei încă o înfulecă.
E-270 Now, he said, "We not know whether there be any Holy Ghost."
E-271 Dar Luminile serii au venit acum. Profetul a spus, "Va fi Lumină în timpul serii."
Va fi - va fi lumină în timpul serii,
Calea spre Glorie cu siguranţă o veţi găsi;
Pe calea apei, aceea este Lumina astăzi,
Îngropat în preţiosul Nume al lui Isus.
Tânăr şi bătrân, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfânt cu siguranţă va pătrunde;
Luminile serii au venit,
Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sunt Unul.
E-271 Then he said, "Unto what was you baptized?"
E-272 Voi credeţi Aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, "Să se ştie aceasta, printre voi, casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe Care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos;" al 16-lea verset din capitolul 2. Da. "Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe Care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos. Toată casa lui Israel să ştie, cu siguranţă."
E-272 They said, "We've already been baptized by the man that baptized the Lord Jesus Christ. We been baptized unto John's baptism," same hole of water, perhaps, "the same man."
E-273 Am vorbit cu un Iudeu nu de mult, aici sus la Casa lui David, el a spus, "Voi Neamurile nu îl puteţi tăia pe Dumnezeu în trei părţi şi să-L daţi la un Iudeu. Noi ştim mai bine decât atât."
E-273 Paul said, "That won't work. He only baptized unto repentance, not for remission of sins."
E-274 Am spus, "Aceea este chiar aşa, Rabbi. Noi nu îl tăiem pe Dumnezeu în nici un trei părţi." Am spus, "Tu crezi profeţii?"
El a spus, "Desigur."
Am spus, "Crezi tu Isaia 9:6?"
El a spus, "Da."
Am spus, "Despre cine a vorbit profetul?"
"Mesia."
Am spus, "Ce legătură va fi între Mesia şi Dumnezeu?"
El a spus, "El va fi Dumnezeu."
Am spus, "Asta este corect." Amin.
Vezi, asta este. Vezi, tu nu îl poţi tăia pe El în trei părţi.
E-274 Now, some of you Oneness people come around and—and baptize that, wrong. You baptize that unto, for salvation. Water don't save a man; it's the Blood, repentance. Not through baptism to regeneration. No, sir. Regeneration comes by the Spirit. Baptism is a—is a outward expression of the inward work of regeneration that's been done. See?
E-275 Dacă voi misionari aici... Unul din ei merge aici la Iudei, eu cred, acest om care stă aici. Să nu încerci vreodată să-i dai la un Iudeu nici un "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." El îţi va spune chiar repede, el ştie de unde vine aceasta, "Consiliul din Niceea." El nu va asculta la aceea. Dar lăsaţi-l să vadă unde că Dumnezeu a fost făcut trup, şi El este singurul Dumnezeu care există. Dumnezeu, făcut trup în formă umană şi a locuit printre noi, ca să ne sfinţească; luat la o parte, ca El Însuşi să poată veni în forma Duhului Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt, este aceeaşi Persoană.
E-275 All right. Notice. He said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?" They said…
E-276 Biblia a spus în - în genealogiile lui Isus Cristos, în 1-ul capitol din Matei, Aceasta a spus, "Abraham a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob." Şi înainte în jos, a spus, şi apoi în... Daţi-mi voie să o citesc, şi apoi acum veţi şti exact despre ce vorbesc eu. Matei, 1-ul capitol. Şi noi vom... Acum să începem la versetul al 18-lea.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Când...
Maria mama lui a fost logodită cu Iosif, înainte ca să fie împreună, ea s-a aflat cu un copil de la...
277 "'Dumnezeu Tatăl'"? Se citeşte aceea în felul acela? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Aflată cu un Copil de la Cine? ["'Duhul Sfânt."'] ... [Porţiune goală pe bandă.] Am crezut că Dumnezeu Tatăl a fost tatăl Lui? Atunci, Dumnezeu, Tatăl şi Duhul Sfânt, este acelaşi Duh, sau El a avut doi taţi.
Apoi Iosif bărbatul ei, fiind un om neprihănit, ... nevrând să o facă un exemplu public, şi-a pus de gând... s-o lase pe ascuns.
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat lui într-un vis, spunând, Iosife, tu fiul lui David, nu te teme... să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ce s-a zămislit în ea este de la...
278 "'Dumnezeu Tatăl"'? Ha? [Adunarea spune, "Nu. ,Duhul Sfânt."' – Ed.] "Duhul Sfânt." Atunci cine a fost Tatăl lui Isus Cristos? ["Duhul Sfânt."] Duhul Sfânt. Ce este Acela în voi? ["Duhul Sfânt."] Ei bine, acela este Dumnezeu, Tatăl, de asemenea. Nu este El? ["Amin."] Sigur.
Şi ea va naşte un fiu, situ îi vei pune numele ISUS: ...
E-276 He said, "We not know whether there be any Holy Ghost."
E-279 Aici este Dumnezeu Tatăl, aici este Dumnezeu Duhul Sfânt, şi aici este Dumnezeu Fiul, vedeţi, aceea sunt trei Dumnezei. Biblia nu spune aceasta. Aceşti doi trebuie să fie acelaşi, sau El a avut doi taţi. Vedeţi? Nu poate avea doi taţi. Voi ştiţi asta.
Acum, ea va naşte un fiu, şi ei îi vor pune numele ISUS: pentru că el va mântui poporul lui de păcatele lor.
Acum toate aceste lucruri s-au făcut, ca să poată să fie împlinit ce a fost vorbit de Domnul prin profetul, care zice,
... o fecioară va fi însărcinată, şi va naşte un fiu, si ei îi vor pune numele Emanuel, care este prin tălmăcire, Dumnezeu este cu noi.
E-277 He said, "How was you baptized?"
E-280 Acela este 1-ul capitol din Matei.
E-278 Said, "We been baptized unto John."
E-281 Matei 28:19, unde Isus a spus, "Duceţi-vă, botezaţi-i în Numele Tatălui, al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Ce este Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt? [Adunarea spune, "Isus Cristos." – Ed.] Isus Cristos, desigur.
E-279 He said, "John verily baptized unto repentance, unto repentance, saying that 'you should believe on Him,' the Lamb, the Sacrifice was to come, on the Lord Jesus Christ." And when they heard This, they were rebaptized again in the Name of Jesus Christ. And Paul laid his hands on them and they received the Holy Ghost, and spoke in tongues and prophesied.
E-282 Voi citiţi o poveste de dragoste, care spune, "Ioan şi Maria au trăit fericiţi după aceea." Cine sunt Ioan şi Maria? Duceţi-vă înapoi la începutul povestirii, şi aflaţi.
E-280 Tell me that's not Scripture, and show me anywhere, that anybody was ever baptized any other way in the New Testament but the Name of the Lord Jesus Christ. Show me.
E-283 Dacă nu există un astfel de lucru, nici un nume, "Tată, Fiu, sau Duh Sfânt," atunci Cine, Al Cui Nume este acesta? Duceţi-vă înapoi, la începutul povestirii, şi vedeţi despre Cine vorbea El.
E-281 Saint Agabus and many, there were others, who was baptized on down until the time of the—of the—of the Nicene Council, and every one of them was baptized in the Name of Jesus Christ. The missionaries tilled the fields with the Name of Jesus Christ.
E-284 Petru, în Ziua Cincizecimii, a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui 'Isus Cristos' pentru iertarea păcatelor voastre." El a avut descoperirea.
Ioan a avut descoperirea .
E-282 But when the Nicene Council come, they had to have three gods. They took down Paul… or took down Jupiter, and put up Paul. They took down Venus, and put up Mary. They had all kinds of gods, all kinds of saints and everything else, and made a triune baptism and fed it to the Protestants. And they still gulp it down.
E-285 Isus a fost Descoperirea, El s-a produs pe Sine chiar aici în Scriptură, "Eu sunt Cel ce era, cel ce este, şi va veni, cel Atotputernic." Iuh! În regulă.
E-283 But the evening Lights has come now. The prophet said, "It'll be Light in the evening time."
It'll—it'll be Light in the evening time,
The path to Glory you will surely find;
In the water way, that's the Light today,
Buried in the precious Name of Jesus.
Young and old, repent of all your sins,
The Holy Ghost will surely enter in;
The evening Lights have come,
It is a fact that God and Christ are One.
E-286 Acum, să luăm al 7-lea verset, chiar repede acum, înainte de a ieşi, doar cât de repede putem.
... cel Atotputernic.
... stăpân... slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Şi... ne-a făcut regi şi preoţi pentru Dumnezeu ...
Tatăl lui; şi a lui să fie slava şi stăpânirea pe veci şi veci. Amin.
E-284 You believe It? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Peter said, on the Day of Pentecost, "Let this be know, unto you, the house of Israel, that God has made this same Jesus, Who you crucified, both Lord and Christ;" 16th verse of the 2nd chapter. Yes. "God has made this same Jesus, Who you crucified, both Lord and Christ. Let all the house of Israel know, assuredly."
E-287 Vedeţi acea descoperire acolo, cum este El descoperit? Cum Dumnezeu... Oamenii se scarpină în cap şi îşi smulg părul, şi lucruri, încercând să afle ce este "Tată, Fiu, Duh Sfânt," fac trei, în unul.
Nu vă smulgeţi părul şi nu vă scărpinaţi în cap. Doar priviţi în sus. Descoperirea vine de Sus. Şi asta este corect. El va descoperi, că aceasta nu este "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Sunt trei slujbe în care a trăit un singur Dumnezeu.
E-285 Talked to a Jew not long ago, up here at the House of David, he said, "You Gentiles can't cut God in three parts and give Him to a Jew. We know better than that."
E-288 A fost în slujba de, "Duh," Singur, pentru că fiinţa umană este condescendentă. Apoi El şi-a făcut Lui un trup, a locuit în acesta, ca să producă Sângele Său Propriu; nu prin sex, cum a fost în grădina Edenului, dar produce un trup creativ. Şi prin acel trup născut de fecioară, El a dat un Sânge care ne-a sfinţit şi ne¬a dezlegat de necredinţa noastră, ca să credem în El. Atunci, noi facem aceea, Îl primim în inima noastră, care este Dumnezeu în noi; Dumnezeu: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Vedeţi? La fel ca Profet, Preot, şi Împărat, este acelaşi lucru. În regulă.
E-286 I said, "That's just it, Rabbi. We don't cut God in no three parts." I said, "You believe the prophets?"
He said, "Certainly."
I said, "Do you believe Isaiah 9:6?"
He said, "Yes."
I said, "Who was the prophet speaking of?"
"Messiah."
I said, "What relation will Messiah be to God?"
He said, "He will be God."
I said, "That's right." Amen.
E-289 Acum, al 7-lea verset, acesta este anunţul. Anunţul este:
Iată că El vine cu nori; şi orice ochi îl va vedea, ... şi cei ce L-au străpuns: şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui.
E-287 See, there you are. See, you can't cut Him in three parts.
E-290 Oh! Cât timp mai avem? Asta este frumos acolo. Aţi putea să îngăduiţi alte trei- ... douăzeci de minute? [Adunarea spune, "Da." – Ed.] Aţi putea? ["Amin."] În regulă. Acum, deci mâine... Deseară, noi vom încerca să prindem restul din Viziunea din Patmos, deseară. Astăzi, noi urmează să o sfârşim cu anunţul.
E-288 If you missionaries here… One of them is going here to the Jews, I believe, this man setting here. Don't you never try to give the Jew no "Father, Son, and Holy Ghost." He'll tell you right quick, he know where it come from, "The Nicene Council." He won't listen to that. But you let him see where that God was made flesh, and He is the only God there is. God, made flesh in human form and lived among us, to sanctify us; take away, that He Himself might come in the form of the Holy Ghost. God, the Father, Holy Ghost, is the same Person.
E-291 Oh! Vă simţiţi bine? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Iubiţi voi această Biblie veche? ["Amin."] Aceasta este Descoperirea. Ce, ce este aceasta? Dumnezeu se întinde în jos, în această Carte, şi ia vălul jos, a spus, "Iată-L acolo: Profet, Preot, Împărat; Tată, Fiu, Duh Sfânt; Cel ce era, cel ce este, şi cel ce vine. Toate aceste lucruri, Acesta este Dumnezeu."
E-289 The Bible said in—in the genealogies of Jesus Christ, in the 1st chapter of Matthew, It said, "Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob." And on down, said, and then in the… Let me read it, and then now you'll know just what I'm talking about. Matthew, the 1st chapter. And we'll… Now let's begin at the 18th verse.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When… his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of… "'God the Father'"?
E-292 Acum, să luăm vălul jos, doar timp de câteva minute acum, Domnul să ne ajute, să ia vălul de pe ochii noştri. Şi prindem...
Iată, El vine cu nori; ...
E-290 Does that read that way? [Congregation says, "No."—Ed.] Found with a Child of Who? ["'The Holy Ghost.'"] The… [Blank.spot.on.tape.] I thought God the Father was His father? Then, God, the Father and the Holy Ghost, is the same Spirit, or He had two fathers.
Then Joseph her husband, being a just man,… not willingly to make her a publick example, was minded… put her away privily.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not… take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the…
"'God the Father'"? Huh? [Congregation says, "No. 'The Holy Ghost.'"—Ed.] "The Holy Ghost."
E-293 Acum, cum vine El? "Cu nori." Ce fel de nor? Nori de slavă. Nu unul din aceşti nori de furtună, nori de ploaie, ci nori de slavă.
E-291 Then who was the Father of Jesus Christ? ["The Holy Ghost."] The Holy Ghost. What is That in you? ["The Holy Ghost."] Well, that's God, the Father, too. Isn't It? ["Amen."] Sure.
And she shall bring forth a son, and thou shall call his name JESUS:…
E-294 Voi să urmăriţi în ce fel de nor a fost El învăluit când Petru şi ceilalţi au văzut viziunea Lui pe Muntele Transfigurării, un nor L-a preaumbrit. Haina Lui a strălucit. El a fost învăluit cu un nor, puterea lui Dumnezeu.
E-292 Here is God the Father, here is God the Holy Ghost, and here is God the Son, see, that's three Gods. The Bible don't say it. This two has to be the same, or He had two fathers. See? He can't have two fathers. You know that.
Now, she shall bring forth a son, and they shall call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
Now this was all done, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord by the prophet, saying,… a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is by interpretation, God with us.
E-295 Oh, noi ajungem la aceea, aici în aceste epoci ale bisericii. Eu vă spun, aceasta doar -doar stârneşte fiinţa mea lăuntrică, să mă gândesc la aceasta. Ce venirea Lui... Eu văd această zi în care noi trăim, unde nimic, nici o speranţă nu este rămasă decât Venirea Lui.
E-293 That's the 1st chapter of Matthew.
E-296 Acum repede vom lua aceasta. Acum amintiţi-vă .
... orice ochi Îl va vedea, ...
E-294 Matthew 28:19, where Jesus said, "Go, baptize in the Name of Father, Son, and Holy Ghost." What is the Name of the Father, Son, Holy Ghost? [Congregation says, "Jesus Christ."—Ed.] Jesus Christ, of course.
E-297 Acum, aceea nu a fost Răpirea, atunci. A fost? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Vedeţi? Nu a fost Răpirea. Aceasta nu a fost Răpirea. Despre ce vorbea El? A doua Venire.
... şi cei ce L-au străpuns: şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui.
E-295 You read a love story, said, "John and Mary lived happy ever after." Who is John and Mary? Go back to the first of the story, and find out.
If there's no such a thing, no name, "Father, Son, or Holy Ghost," then Who, Whose Name is it? Go back, the first of the story, and see Who He was talking about.
E-298 Acum ne vom întoarce în urmă şi luăm ceva istorie. Să ne întoarcem la Zaharia, şi să luăm al 12-lea capitol din Zaharia. Zaharia. În regulă.
E-296 Peter, on the Day of Pentecost, said, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of 'Jesus Christ' for the remission of sins." He had the revelation.
John had the revelation.
E-299 "Şi Domnul a adăugat zilnic la biserică pe cei ce erau mântuiţi." Cât de recunoscători suntem pentru descoperirea bună a lui Isus Cristos! Nu sunteţi voi bucuroşi pentru El? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, noi vom pune aceasta în formă de carte cât de repede posibil vom putea, la popor, şi atunci o puteţi avea, să o citiţiîn liniştea camerei voastre şi lucruri, şi să o studiaţi, voi înşivă. În regulă.
E-297 Jesus was the Revelation, He produced Himself right here in the Scripture, "I am He that was, which is, and shall come, the Almighty." Whew! All right.
E-300 Zaharia, Zaharia, al 12-lea capitol acum din Zaharia. Şi noi vrem, să luăm aceasta cu adevărat în rugăciune. Şi eu vreau să iau aceasta pentru gloria lui Dumnezeu. Acum, Zaharia 12, să începem la versetul al 9-lea. Ascultaţi îndeaproape acum. El vorbeşte despre Venire. Zaharia 12, şi vom începe la al 9-lea, în al 9-lea verset.
Şi va veni la împlinire...
Zaharia, profeţind, cu patru sute optzeci şi sapte de ani înainte de venirea lui Cristos.
Şi va veni la împlinire în ziua aceea, că Eu voi căuta să nimicesc toate... neamurile care vin împotriva Ierusalimului. (Gândiţi-vă la aceasta.)
Şi Eu voi turna afară peste casa lui David, şi peste locuitorii Ierusalimului, duhul de îndurare şi de rugăciuni: şi îşi vor întoarce privirile spre Mine pe care L-au străpuns, ...
E-298 Now, let's get the 7th verse, right quick now, 'fore we get out, just quick as we can
… the Almighty… .domin-… glory and dominion for ever and ever. Amen.
And… made us kings and priests unto God… his Father; and to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
E-301 Acum, când se întoarce Evanghelia la Iudei? Când ziua Neamurilor este terminată, Evanghelia este gata, să meargă la Iudei. Oh, eu aş putea, dacă eu aş putea doar să vă prezic ceva mic care este gata să se întâmple chiar aici, vedeţi, chiar în această zi. Vedeţi voi? Aceasta este gata să se întâmple. Noi o luăm în Epoca Bisericii. Şi acest lucru important este gata să se întâmple, ne va duce dincolo la Apocalipsa 11 şi îi va lua pe cei doi profeţi, reîntoarcerea lui Ilie şi Moise înapoi din nou pentru Iudei. Noi suntem pregătiţi pentru aceasta. Totul se aşează în ordine, doar gata. Acest Mesaj al Neamurilor, aşa cum Iudeii l-au adus la Neamuri, Neamurile îl vor duce drept înapoi din nou la Iudei. Şi Răpirea va veni.
E-299 See that revelation there, how It's revealed? How God… Men scratch their heads and pull their hair, and things, trying to find out what "Father, Son, Holy Ghost" is, make three, in one.
Don't pull your hair and scratch your head. Just look up. Revelation comes from Above. And that's right. He will reveal, it's no "Father, Son, and Holy Ghost." It's three offices that one God lived in.
E-302 Acum, amintiţi-vă, aceasta ce vine aici, după necazul cel mare... Biserica nu trece prin Necazul cel mare. Noi ştim asta. Biblia spune aşa. Vedeţi? În regulă.
E-300 It was in the office, "Spirit," by Himself, because the human being is condescending. Then He made Hisself a body, lived in it, to produce His Own Blood; not through sexual, like it was in the garden of Eden, but produce a creative body. And through that virgin-born body, He gave a Blood that sanctified us and loosed us from our unbelief, to believe on Him. Then, we do that, we receive Him into our heart, that's God in us; God: Father, Son, and Holy Ghost. See? Just as Prophet, Priest, and King, that's the same thing.
E-303 Acum, El va turna peste casa lui Israel, ( ce?) acelaşi Duh Sfânt, vedeţi, după ce Biserica Neamurilor este dusă.
... şi şi-au întors privirile către Mine pe care L-au străpuns, şi-l vor plânge amarnic, ca unul care îl jăleşte pe singurul lui fiu, şi-l vor plânge amarnic pentru el, cum îl plânge cineva pe întâiul lui născut.
Şi în ziua aceea va fi... jale mare în Ierusalim... şi jale... în - în valea Meghidonului.
Şi - şi ţara se va jeli, fiecare familie deosebit; familia casei lui David deosebit, şi... familia casei lui Natan deosebit, şi fiecare din case deosebit; (când ei văd ce se va întâmpla, ce va avea loc când El vine în nori de slavă, la a doua apariţie a Lui.)
E-301 All right. Now, the 7th verse, this is the announcement. The announcement is:
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him,… they also which pierced him: and all the kindreds of the earth shall wail because of him.
E-304 Şi când acei Iudei care L-au străpuns... Voi ştiţi, o altă Scriptură spune că ei Îl vor întreba, de unde a primit El aceste răni.
El a spus, "În casa prietenului Meu."
E-302 Oh! How much time we got? That's beautiful there. Could you spare another thir-… twenty minutes? [Congregation says, "Yes."—Ed.] Could you? ["Amen."] All right. Now, then, tomorrow… Tonight, we'll try to catch the rest of The Patmos Vision, tonight. Today, we're going to end on the announcement.
E-305 Şi acesta nu va fi un timp de jale numai pentru Iudeii care L-au respins, ca Mesia, dar va fi un timp de jale şi pentru cei din Neamuri rămaşi în urmă aici, care au acceptat... care L-au respins ca Mesia al lor din această zi. Ei se vor tângui şi vor plânge. Fecioara adormită se va tângui. Asta este acea biserică care a refuzat să ia Ulei în candela ei. Acolo au fost zece fecioare care au ieşit afară, toţi persoane bune, dar cinci din ele aveau Ulei în candelele lor. Celelalte cinci erau persoane bune, persoane bune, dar au omis să ia Ulei în candelele lor. "Şi ei au fost aruncaţi în întunericul de afară unde va fi plâns, tânguire, şi scrâşnirea dinţilor."
E-303 Oh! You feel good? [Congregation says, "Amen."—Ed.] You love this old Bible? ["Amen."] It is the Revelation. What, what is it? God reaches down, in this Book, and takes the veil off, said, "There He is: Prophet, Priest, King; Father, Son, Holy Ghost; He that was, which is, and shall come. All these things, It is God."
E-306 Iată-i aici, "Ei se vor tângui." Biblia a spus aici, "Ei se vor tângui, şi cu inima atât de zdrobită, până când chiar..."
E-304 Now, let's take the veil off, just for a few minutes now, the Lord helping us, take the veil from our eyes. And get…
Behold, he cometh with clouds;…
E-307 Aici, eu vă voi da un altul, Genesa 45, dacă vreţi să mergeţi la aceea. Să mergem la aceasta doar un moment să citim aceea în Genesa de asemenea, al. .. eu cred, din capitolul al 45-lea din Genesa. Aş vrea să iau aceasta aici, Iosif făcându-se cunoscut la a lui - la poporul lui. Şi noi vom lua aceasta, doar arată modelele despre ce va avea loc în acea zi, apoi le vom lega împreună.
Atunci Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea... tuturor celor ce-l înconjurau; şi a strigat, Să plece fiecare om... de la mine.
E-305 Now, how is He coming? "With clouds." What kind of cloud? Clouds of glory. Not one of these thunderheads, rain cloud, but clouds of glory.
You'll watch what kind of a cloud He was enshrouded in when Peter and them saw His vision on Mount Transfiguration, a cloud overshadowed Him. His raiment shined. He was enshrouded with a cloud, the power of God.
E-308 Acum amintiţi-vă, Iosif, făcându-se cunoscut, a strigat, "Să plece fiecare om dinaintea mea."
Şi n-a mai rămas nimeni cu el, când Iosif s-a făcut cunoscut la fraţii lui.
Şi el a plâns aşa de tare: şi Egiptenii şi casa lui Faraon l-au auzit. (El trebuie că a ţipat.)
Şi Iosif a zis fraţilor săi, eu sunt Iosif; mai trăieşte tatăl meu? Şi fraţii lui nu i-au putut răspunde; căci ei erau tulburaţi înaintea lui.
Şi Iosif a zis către fraţii lui, Apropiaţi-vă de... mine, eu vă rog. Şi ei s-au apropiat. Şi el a zis, eu sunt Iosif fratele vostru, pe care... care voi - care voi l-aţi vândut în Egipt.
Acum deci să nu fiţi întristaţi, nici supăraţi pe voi înşivă, că voi m-aţi vândut aici: căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră să păstreze viaţa. (Oh, cât de frumos!)
Căci în aceşti doi ani au... a fost foamete în ţară: şi... în care va fi, nu va fi nici spic nici seceriş.
Şi Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână o posteritate pe pământ, şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.
E-306 Oh, we get to that, over here in these church ages. I'm telling you, it just—just tickles my innermost being, to think of it. What? He's coming. I see this day that where we're living, where nothing, no hopes left but His Coming.
E-309 Lăsaţi-mă doar să iau acum aceea şi să compar cu Zaharia, al 12-lea, doar pentru un moment. Acum, noi ştim aceea, în simbol. Dacă tu înveţi simbolurile, atunci tu o vei avea întotdeauna corect, mă gândesc, în - în simbol.
E-307 Now we'll quickly get this. Now remember.
… every eye shall see him,…
E-310 Acum, Iosif, când el a fost născut, el a fost urât de fraţii lui. Este asta corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum eu vreau să vă arăt, Iosif reprezintă Biserica umplută de Duhul Sfânt. Iosif a fost urât de fraţii lui. De ce? Pentru că el era duhovnicesc. Iosif nu putea face nimic că el putea să vadă vedenii. El nu putea face nimic că el visa vise, vedeţi, şi putea să tălmăcească vise. El, aceea era ce era în el. El nu putea expune nimic altceva decât ceea ce era în el. Ei bine, atunci, fraţii lui îl urau, fără un temei. Dar tatăl lui îl iubea, pentru că tatăl lui era un profet.
E-308 Now, that wasn't the Rapture, then. Was it? [Congregation says, "No."—Ed.] See? Wasn't the Rapture. It wasn't the Rapture. What was He speaking to? The second Coming.
… and they also which pierced him: and all the kindreds of the earth shall wail because of him.
E-311 Vedeţi cum a fost cu Isus? Dumnezeu a iubit pe Fiul Lui. Dar fraţii, Fariseii şi Saducheii, L-au urât, pentru că El putea vindeca bolnavii, şi prezice lucruri, şi să vadă vedenii, să tălmăcească. Vedeţi ce vreau să spun? "Ei L-au urât, fără un temei."
E-309 Now we'll go back and get some history. Let's go back to Zechariah, and get the 12th chapter of Zechariah. Zechariah. All right.
E-312 Şi ce i-au făcut ei lui Iosif? Ei au pretins că el era mort, şi 1- au aruncat într-o groapă. Au luat o haină însângerată, cu şapte culori, pe care tatăl lui...
E-310 "And the Lord added to the church daily such as would be saved." How thankful we are for the good revelation of Jesus Christ! Aren't you happy for Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now, we will get this into book form just as quick as we possibly can, to the people, and then you can have it, to read it in the quiet of your room and things, and study it out, yourself.
E-313 Există numai şapte culori în curcubeu. Şi curcubeul, noi ştim ce, care noi îl luăm puţin mai târziu, mă gândesc, deseară. Curcubeul deasupra Lui aici, Isus, unde, "El este cu înfăţişarea de piatră de jasp şi de sardiu, şi un curcubeu." Un curcubeu este un legământ.
E-311 All right. Zechariah, the Zechariah, the 12th chapter now of Zechariah. And we want, take this real prayerfully now. And I want to get this for the glory of God. Now, Zechariah 12, let's begin at the 9th verse. Listen close now. He is speaking of the Coming. Zechariah 12, and we'll begin at the 9, in the 9th verse.
And it shall come to pass…
Zechariah, prophesying, four hundred and eighty-seven years before the coming of Christ.
And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all… nations that come against Jerusalem. (Think of it.)
And I will pour out upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced,…
E-314 Şi acela a fost legământul lui Dumnezeu peste Iosif. Şi atunci ei au pătat sânge pe haina lui, şi au dus-o înapoi tatălui. Şi el era presupus a fi mort. Şi...
E-312 Now, when is the Gospel returning to the Jews? When the day of the Gentile is finished, the Gospel is ready, go to the Jews. Oh, I could, if I could just foretell you a little something that's fixing to happen right here, see, right in this day. You see? It's fixing to happen. We get it in the Church Age. And this great thing is fixing to happen, will carry over to Revelation 11 and pick up those two prophets, Elijah and the Moses returning back again for the Jews. We're ready for it. Everything is setting in order, just ready. This Gentile Message, as the Jews brought it to the Gentiles, the Gentiles will take it right back to the Jews again. And the Rapture will come.
E-315 Dar el a fost ridicat sus afară din şanţ şi a fost pus într-o - o... vândut lui Faraon, cuiva în Egipt, şi un-ungenerall-a ţinut. Şi când ei au făcut-o, el, un lucru rău a venit împotriva lui, şi l-au aruncat în temniţă. Şi acolo el a profeţit, şi a spus la doi oameni unde va merge unul şi unde va merge celălalt; paharnicul şi un - un pi tar, pe baza visurilor lor.
E-313 Now remember, this here coming, after the tribulation… The Church does not go through the Tribulation. We know that. The Bible says so. See? All right.
E-316 Şi atunci el a fost înălţat de acolo, la mâna dreaptă a lui Faraon. Şi nici un om nu putea ajunge la Faraon, numai prin Iosif. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-314 Now, He will pour out upon the house of Israel, (what?) the same Holy Spirit, see, after the Gentile Church is gone.
… and they looked upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one that mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn.
And in that day shall there be… great mourning in Jerusalem,… and mourning… in—in the valley of Megiddon.
And—and the land shall mourn, every family apart; the family of the house of David apart, and… the family of the house of Nathan apart, and each one of the houses apart;
When they see, what will happen?
E-317 Pentru ce aceasta. Acum, ... când Iosif atunci a fost vândut acolo la Egipteni. Şi, urmăriţi, tot ce a făcut el l-a simbolizat pe Cristos. Priviţi la acest paharnic şi acest pitar înăuntru acolo, şi ei amândoi au avut vise. Şi Isus, când El a fost în închisoarea Lui. Amintiţi-vă, Iosif a fost în temniţă. Şi când Isus a fost în temniţa Lui, (cum?) ţintuit pe o cruce, acolo a fost unul salvat şi unul pierdut. Iosif, când el a fost în temniţa lui, unul a fost salvat, unul a fost pierdut.
E-315 What will take place when He comes in the clouds of glory, at His second appearing. And when those Jews who have pierced Him… You know, another Scripture says they'll ask Him, "Where did He get these wounds?"
E-318 Şi observaţi, apoi după ce Isus a fost luat de pe cruce, El a fost înălţat la Cer, şi şade la dreapta marelui Duh, Iehova. "Nimeni nu poate veni la Dumnezeu decât prin Mine." Nici un Ave Maria, nici binecuvântatul acesta sau binecuvântatul acela. Ci, prin Isus Cristos, "Singurul mijlocitor care există între Dumnezeu şi oameni," acel trup preţios în care Dumnezeu a locuit, printre noi, care a luat Numele lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a luat numele uman. Dumnezeu a luat...
E-316 He said, "In the house of My friend."
E-319 Uitaţi aici. La început, când Adam... Eu doar nu mă pot îndepărta de asta. Pare că cineva nu înţelege Aceasta, pe undeva. Uitaţi. La început... Lăsaţi-mă să vă arăt ceva din nou. Duhul Sfânt mă avertizează să fac aceasta. Eu părăsesc subiectul meu pentru un minut. Când primele veşti au ajuns în Slavă, că fiul a fost pierdut, Adam, a trimis Dumnezeu un Înger? A trimis El un fiu? A trimis El pe altcineva? El a venit, El Însuşi, ca să-l răscumepere pe fiul Său pierdut. Aleluia! Dumnezeu nu a încredinţat aceasta la nimeni decât Lui Însuşi. Dumnezeu a fost făcut trup şi a locuit printre noi, şi a răscumpărat pe om, El Însuşi. Aceasta este... "Noi suntem mântuiţi," Biblia a spus, "prin Sângele lui Dumnezeu." Muritorul, Dumnezeu a fost... Dumnezeul nemuritor a fost făcut muritor, ca să ia la o parte păcatul, să fie Mielul, El Însuşi; să intre în Slavă, învăluit, şi cu Sângele Lui Propriu înaintea Lui, dincolo de voal.
E-317 And not only will it be a mournful time for the Jews who rejected Him, as Messiah, but it'll be a mournful time for them left Gentiles back here, who has accepted… who has rejected Him as their Messiah of this day. They'll be wailing and weeping. The sleeping virgin will be wailing. That's that church that refused to get Oil in its Light. There were ten virgins went out, all good people, but five of them had Oil in their lamps. The other five were good people, good people, but fail to get Oil in their lamps. "And they were cast out into outer darkness where there'll be weeping, wailing, and gnashing of teeth."
E-320 Acum, Iosif, jos în Egipt merge el. Şi acolo el a fost înălţat din temniţa lui, la dreapta lui Faraon, şi a fost făcut îngrijitor. Şi totul a prosperat în zilele lui Iosif.
E-318 Here it is, "They'll be wailing." The Bible said here, "They'll be wailing, and so broken-hearted! Until even… "
E-321 Acum, când Isus se întoarce, chiar şi deşertul va înflori ca un trandafir. El este Fiul prosperităţii, simbol al lui Iosif.
E-319 Here, I'll give you another, Genesis 45, if you want to get to that. Let's get to it just a moment and read that also in Genesis, the… I believe, of the 45th chapter of Genesis. I'd like to get this here, Joseph making hisself known to his—to his people. And we'll get this, just show the—the types of what will take place in that day, then we'll bind it together.
Then Joseph could not refrain himself before… them that stood by him; and he cried, Cause every man to go… from me.
Now remember, Joseph, making hisself known, he cried, "Every man go from before me."
And there stood no man with him, while Joseph made himself known to his brethren.
And he wept aloud: and the Egyptians and the house of Pharaoh heard him. (He must have screamed out.)
And Joseph said unto his brethren, I am Joseph; does my father yet live? And his brethren could not answer him; for they were troubled at his presence.
And Joseph said unto his brethren, Come near… me, I pray you. And they came near. And he said, I am Joseph your brother, whom… who you—who you sold into Egypt.
Now therefore do not be grieved, nor angry with yourselves, that you have sold me hither: for God did send me before you to preserve life. (Oh, how beautiful!)
For these two years has… famine been in the land: and… in which shall be, there shall be neither be ear nor harvest.
And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance.
E-322 Ei îl pun pe Iosif în... Generalul l-a avut în casa lui; tot ce a făcut el, el a prosperat. Ei l-au pus în temniţă, şi toată temniţa a prosperat. Tot ce au făcut ei, el a prosperat. Şi când s-a înălţat, cel mai înalt, al lui Faraon, alături de Faraon, totul în Egipt a prosperat deasupra de orice în lume.
E-320 Let me just take now and compare that with Zechariah, the 12th, just for a moment. Now, we know that, in type. If you teach types, then you'll always get it right, I think, in—in type.
E-323 Când El se întoarce, va fi un pământ al prosperităţii. Vechile deşerturi vor înflori, şi va fi hrană peste tot. Şi noi putem, fiecare, să stăm sub smochinul nostru propriu, şi să râdem şi să ne bucurăm, şi să trăim veşnic în Prezenţa Lui, când El se întoarce ca Împărat.
E-321 Now, Joseph, when he was born, he was hated by his brethren. Is that right? [Congregation says, "Amen."—Ed.] Now I want to show you, Joseph represents the Spirit-filled Church. Joseph was hated of his brethren. Why? Because he was spiritual. Joseph could not help because he could see vision. He could not help because he dreamed dreams, see, and could interpret dreams. He, that was what was in him. He could not display anything else but what that was in him. Well, then, his brothers hated him, without a cause. But his father loved him, because his father was a prophet.
E-324 El a fost Fiul omului, Profet. Amin. El a fost Fiul omului, Jertfă, Preot. El este Fiul omului, ca Împărat, Fiul lui David stând pe tronul maiestăţii Sale. Fiul omului, El este ma ... Dumnezeu manifestat ca Fiu al omului. El a venit jos şi a devenit om, ca să ia păcatele la o parte de la lume. El a devenit om, ca un Profet. El a devenit om, ca un Preot. El a devenit om, ca Împărat; Împărat al Cerului, Împărat al sfinţilor, Împăratul Etern; întotdeauna a fost Împărat, întotdeauna va fi Împărat, Împărat Etern.
E-322 See how it was with Jesus? God loved His Son. But the brethren, the Pharisees and Sadducees, hated Him, because He could heal the sick, and foretell things, and see visions, interpret. See what I mean? "They hated Him, without a cause."
E-325 Acum observaţi, apoi, Iosif. Înainte ca Iosif să meargă înainte, ei trebuiau să sune trâmbiţa, mai întâi. Şi poporul a strigat, "Aplecaţi genunchiul pentru Iosif." Nu conta ce făcea un om, vindea un produs pe stradă, când acea trâmbiţă a sunat, el şi¬a plecat genunchiul. Un om era aproape gata de a-şi primii banii, dar el şi-a aplecat genunchiul, Iosif venea. Oh! Im-... imitatorul era doar gata să-şi facă actul lui, şi ce ar face el? El a trebuit să se oprească. "Iosif vine." Trâmbiţa a sunat.
E-323 And what did they do to Joseph? They pretended he was dead, and they throwed him into a ditch. Took a bloody coat, of seven colors, that his father…
E-326 Într-una din aceste zile, totul, chiar şi timpul, va sta nemişcat. "Când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei morţi în Cristos vor învia, şi dimineaţa se iveşte Eternă, luminoasă şi senină." Totul îşi va apleca genunchiul. "Fiecare genunche se va apleca, şi fiecare limbă va mărturisi spre Aceasta."
Începeţi acum. "Păcatele unor oameni merg înainte, unele urmează."
E-324 There's only seven colors in the rainbow. And the rainbow, we know what, that we get to it a little later, I think, tonight. The rainbow over Him here, Jesus, where, "He's to look upon as jasper and sardis stone, and a rainbow." A rainbow is a covenant.
And that was God's covenant upon Joseph.
E-327 Dar acum observaţi ce a avut loc. Ce glorios! Când Iosif atunci... după ce s-a însurat cu una din Neamuri şi a primit o familie, Efraim şi Manase, fii lui. Aţi observat voi la sfârşit? Când Iosif... Iacob a început să binecuvânteze pe Efraim şi Manase. Când a început să-şi pună mâinile, el l-a pus pe Efraim la dreapta, Manase la stânga, ca să aibă mâna dreaptă să bincuvânteze pe cel mai în vârstă. Dar când el a început să se roage, mâinile lui s-au încrucişat, şi el a dat celui mai tânăr mâna dreaptă de binecuvântare în locul celui care se afla la mâna dreaptă.
E-325 And then they blot blood on his coat, and took it back to the father. And he was supposed to be dead. And…
But he was raised up out of the ditch and was put into a—a… sold to Pharaoh, someone in Egypt, and a—a general kept him. And when they did, he, a ill thing come up against him, and throwed him in jail. And there he prophesied, and told two men where one would go and where the other one would go; the butler and a—and a baker, on account of their dream.
E-328 Şi Iosif a spus, "Nu aşa, Tată." A spus, "Tu ai pus binecuvântarea peste Manase în loc de Efraim."
Şi el a spus, "Dumnezeu mi-a încrucişat mâna."
E-326 And then he was exalted from there, to the right hand of Pharaoh. And no man could touch Pharaoh, only through Joseph.
[Blank.spot.on.tape—Ed.]
E-329 Ce? De la Iudei, cel mai mare, primul ales de Dumnezeu, prin Cruce vine binecuvântarea înapoi la Neamuri, ca să ia Mireasa. Binecuvântarea vine prin Cruce, de la Iudei la Neamuri. Respins, ei au respins Crucea, de aceea El a luat Mireasa dintre Neamuri.
E-327 Watch this now, the… when Joseph then was sold over into the Egyptians. And, watch, everything he done typed Christ. Look at this butler and this baker in there, and they both had dreams. And Jesus, when He was in His prison house. Remember, Joseph was in prison. And when Jesus was in His prison, (how?) tacked to a cross, there was one saved and one lost. Joseph, when he was in his prison, one was saved, one was lost.
E-330 Acum când Iosif, înainte de aceasta, când el a fost... a auzit de fraţii lui, care... Ei au fost afară de părtăşie pentru mulţi ani, Iudeii.
E-328 And notice, then after Jesus was taken off the cross, He was exalted into Heaven, and sets at the right hand of the great Spirit, Jehovah. "No man can come to God except by Me." No hail Marys, no blessed this or blessed that. But, through Jesus Christ, "The only mediator there is between God and men," that precious body that God tabernacled in, among us, that took God's Name. And God took the name of human. God took…
E-331 Acum priviţi. Noi ne întoarcem înapoi la Zaharia acum, unde ei s-au tânguit, şi au jelit şi tânguit. Şi chiar familii se vor separa de alte familii, vor ieşi, vor spune, "Cum am făcut noi aceasta? Cum am putut noi vreodată să facem aceasta?" Când spun ei, "De unde ai Tu acele cicatrice, acele urme în mâinile Tale?" chiar şi cei care L-au străpuns. "El va veni în nori. Şi ei Îl vor vedea, chiar şi aceia care L-au străpuns. Şi fiecare casă va jeli, şi se vor tângui." Ei nu vor şti ce să facă.
E-329 Look here. In the beginning, when Adam… I just can't get away from that. Seem like somebody is not getting It, somewhere. Look. In the beginning… Let me show you something again. The Holy Spirit warns me to do this. I'm leaving my subject for a minute. When the first news come to Glory, that the son had been lost, Adam, did God send an Angel? Did He send a son? Did He send anyone else? He came, Hisself, to redeem His lost son. Hallelujah! God didn't trust it with no one but Himself. God was made flesh and dwelled among us, and redeemed man, Himself. It's… "We are saved," the Bible said, "by the Blood of God." The mortal, God was… The immortal God was made mortal, in order to take away sin, to be the Lamb, Himself; to enter into Glory, veiled, and with His Own Blood before Him, beyond the veil.
E-332 Şi când Iosif... Voi ştiţi povestea. Când el şi-a văzut fraţii, şi s-a prefăcut că nu putea vorbi Ebraică, şi a luat tălmaciul să tălmăcească pentru el. Şi el nu putea vorbi Ebraică, el se prefăcea; dar el a vrut să afle. Şi astfel când în cele din urmă, într-o zi, când ei l-au adus pe fratele lui mai mic, aţi observat voi? Acesta era Beniamin care i-a aprins sufletul lui Iosif?
E-330 Now, Joseph, down into Egypt he goes. And there he was exalted from his prison, to the right hand of Pharaoh, and was made the caretaker. And everything prospered in the days of Joseph.
E-333 Ce este, astăzi, care îi va înflăcăra sufletul Lui, Iosif al nostru, Isus? Acea biserică tânără care a fost jos în Iran acolo, care au ţinut poruncile lui Dumnezeu. Şi este un popor născut din nou care s-au adunat în Palestina, şi s-au restaurat înapoi din nou. Acea Stea cu şase colţuri a lui David, cel mai vechi steag din lume, o naţiune a fost născută în ultmii câţiva ani. Acolo este Israelul.
Naţiunile se destramă, Israel se trezeşte,
Semnele pe care Biblia le-a prezis;
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate;
Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri.
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimiile oamenilor cedează de frică; (Doar priviţi aceasta, au devenit toţi nevrotici.)
Fiţi umpluţi cu Duhul, candela voastră lustruită şi curată,
Priviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape.
Profeţi falşi spun minciuni. Adevărul lui Dumnezeu îl neagă,
Că Isus Cristos este Dumnezeul nostru; (Glorie! Dar Descoperirea a venit.)
Astfel noi vom umbla unde au călcat apostolii, (Chiar în acelaşi loc al lor.)
Căci Ziua Răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu, candela voastră lustruită şi curată,
Priviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape.
E-331 Now, when Jesus returns, even the desert shall blossom like a rose. He is the Son of prosperity, type of Joseph.
E-334 Oh! Oh, Iosif, când l-a văzut pe micuţul Beniamin stând acolo! Acela-i fratele lui mai mic. Voi îl vedeţi pe micuţul Beniamin acum sus... ? ... pe acolo, şezând acolo? Seminţiile de pe - de pe pământ, ale Iudeilor, s-au întors înapoi acolo unde vor fi o sută patruzeci şi patru de mii din ei stând acolo, ca să- 1 primească pe Cristos când ei Îl văd că Vine. Ei vor zice, "Iată, acesta este Dumnezeul nostru pe Care noi l-am aşteptat." Atunci ei vor vedea străpungerile... "De unde au provenit acestea?"
El a spus, "În casa prietenului Meu."
E-332 They put Joseph in… The general had him in his house; everything he done, he prospered. They put him in jail, and the whole jail prospered. Everything they done, he prospered. And when he exalted, the highest, of Pharaoh, next to Pharaoh, everything in Egypt prospered above anything in the world.
E-335 Şi ei vor boci şi vor plânge. Şi fiecare familie, seminţiile lor a lui David şi Neftalin şi toţi, se vor separa, fiecare familie, şi vor plânge singuri când ei îl vor vedea pe El stând în văzduh, pe Acela pe care l-au străpuns.
E-333 When He returns, it'll be a land of prosperity. The old deserts will blossom, and there'll be food everywhere. And we can, every one, set under our own fig tree, and laugh and rejoice, and live forever in His Presence, when He comes back as King.
E-336 Care va fi mesajul Lui? Priviţi ce a spus Iosif. Când el a spus...
E-334 He was Son of man, Prophet. Amen. He was Son of man, Sacrifice, Priest. He is Son of man, as King, the Son of David setting on the throne of His majesty. Son of man, He is ma-… God manifested as Son of man. He come down and become man, to take sins away from the world. He become man, as a Prophet. He become man, as a Priest. He become man, as King; King of Heaven, King of saints, the Eternal King; always was King, always will be King, Eternal King.
E-337 Priviţi un alt lucru. Când Iosif a avut copiii înaintea lui, el s-a uitat la ei, el l-a văzut pe micuţul Beniamin. El l-a văzut pe Efraim, el i-a văzut pe restul din ei acolo, Gad şi pe ei toţi. Şi cele doisprezece seminţii, cele zece seminţii atunci, stând înaintea lui. El i-a văzut pe toţi stând acolo. El ştia că ei erau fraţii lui. Şi a privit la micuţul Beniamin, direct, gâtul lui a început să se umple. Ştia că ei sunt ai lui. Ce a spus el? "Să plece fiecare om de la mine." Ce s-a întâmplat cu soţia şi copiii lui? Ei au mers în palat.
E-335 (336) Now notice, then, Joseph. Before Joseph went forth, they had to sound the trumpet, first. And people screamed, "Bow the knee for Joseph." No matter what a man was doing, he was selling a product on the street, when that trumpet sound, he bowed his knee. A man was just about ready to reach out and get his money, but he bowed his knee, Joseph was coming. Oh! The m-… the—the—the mimic was just about ready to make his act, and what'd he do? He had to stop. "Joseph is coming." The trumpet sounded.
E-338 Unde va merge Biserica Neamurilor la Răpire? În Palat. Mireasa, Aleluia, Mireasa va fi luată de pe pământ, în Răpire. Apoi când El se întoarce, Mireasa Lui nu este acolo când El se face cunoscut pe Sine fraţilor Lui, Iudeii, aceia care L-au străpuns, aceia care L-au respins.
E-336 One of these days, everything, even time, will stand still. "When the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise, and the morning breaks Eternal, bright and fair." Everything will bow the knee. "Every knee shall bow, and every tongue shall confess to It."
Start now. "Some men's sins go before, some follow."
E-339 Dar soţia lui şi cei dragi ai lui, prietenii lui apropiaţi acolo, ai lui - ai lui însoţitori trimişi de Dumnezeu pe care-i avea în templu. Şi când a privit, a zis că ei erau... Ei nu au ştiut. Ei au spus, "Oh, acest mare prinţ!" Ei au început să spună, unul către altul, oh, despre aceste lucruri pe care ei le-au făcut.
E-337 But now notice what taken place. How glorious! When Joseph then… after he married a Gentile and received a family, Ephraim and Manasseh, his sons. Did you notice at the end? When Joseph… Jacob started to bless Ephraim and Manasseh. When he started to put his hands, he put Ephraim on the right, Manasseh on the left, to get the right hand blessing the oldest. But when he started to pray, his hands crossed, and he gave the youngest one the right-hand blessing instead of the one that was on the right hand.
E-340 Eu cred că era Efraim, sau nu Efraim, dar am uitat care a fost acum, care - care a zis, "Ei bine, nu a trebuit să-l ucidem pe fratele nostru, Iosif." A zis, "Voi vedeţi, ni se răsplăteşte înapoi." Ruben, Ruben a zis, "Nu ar fi trebuit să-l ucidem pe fratele nostru," a zis "pentru că, voi vedeţi, ni se răsplăteşte înapoi pentru ce am făcut."
E-338 And Joseph said, "Not so, Father." Said, "You have put the blessing on Manasseh instead of on Ephraim."
E-341 Şi Iosif stând acolo; ei nu s-au gândit că el putea înţelege Ebraica. Dar el a ştiut-o.
E-339 And he said, "God has crossed my hand."
E-342 Unii gândesc, nu poate vorbi... înţelege vorbirea în limbi, dar El ştie totul despre aceasta. Da, El ştie. Împărăţia Neamurilor a intrat cu vorbiri în limbi şi tălmăciri, în capul de aur (primul cap) înainte ca să cadă. Ce a sfârşit acea primă vreme a Neamurilor? Un scris de mână de limbi necunoscute pe perete, şi un om acolo care a putut tălmăci aceasta şi să spună ce a fost. Aceasta se duce afară în acelaşi fel. Amin. A intrat şi se duce afară în acelaşi fel.
E-340 What? From the Jews, the oldest, the first-chosen of God, through the Cross come the blessing back to the Gentiles, to get the Bride. Blessing come through the Cross, from the Jew to the Gentile. Rejected! They rejected the Cross, therefore He got the Gentile Bride.
E-343 Ei s-au gândit că el nu putea înţelege acele limbi care le vorbeau ei, dar el o cunoştea. Ei au spus, "Voi vedeţi ce am primit?"
Şi atunci Iosif a văzut că le pare rău pentru ce au făcut.
E-341 Now when Joseph, before this, when he was… heard of his brethren, who… They had been out of fellowship for many years, the Jew.
E-344 Acum El vede amărăciunea şi regretul lor că L-au respins, astfel El are senzaţia de sufocare în gâtul Lui acum. El este gata să elibereze Biserica Lui de pe pământ, să O ia în Slavă. Apoi se întoarce, şi atunci toate seminţiile pământului vor jeli.
E-342 Now watch. We're getting back to Zechariah now, where they wail, and mourn and wail. And even families will separate themselves from other families, go out, say, "How did we do it? How could we have ever done it?" When they say, "Where did You get them scars, them prints in Your hands?" even those that pierced Him. "He will come in the clouds. And they will see Him, even those who pierced Him. And every house will mourn, and they'll wail." They won't know what to do.
E-345 Ce au făcut ei? Ruben, ei toţi, au început să plângă, au spus, "Oh! Oh!" Ei s-au temut şi au spus, "Acesta este el. Acum ştim că suntem în necaz pentru aceasta. Acum el ne va ucide. Acum el... Noi ştim că vom fi distruşi chiar acum, pentru că acela este Iosif care a fost departe de noi atâta timp. Acela este Iosif, fratele nostru, acum noi cu adevărat o încasăm pentru aceasta."
E-343 E-343 And when Joseph… You know the story. When he seen his brethren, and he maked out like he couldn't speak Hebrew, and got the interpreter to interpret for him. And he couldn't speak Hebrew, he's act like; but he wanted to find out. And so when finally, one day, when they brought his little brother, did you notice? It was Benjamin that set Joseph's soul afire?
E-346 El a spus, "Nu fiţi supăraţi pe voi. Dumnezeu a făcut aceasta ca să păstreze viaţă."
E-344 What is it, today, that's going to set His soul afire, our Joseph, Jesus? That young church that's been down in Iran yonder, who's kept the commandments of God. And it's a newborn people that's gathered into Palestine, and restored back again. That six-point Star of David, the oldest flag in the world, a nation has been born in the last few years. There is Israel.
Nations are breaking, Israel's awakening,
The signs that the Bible foretold;
The Gentile days numbered, with horrors encumbered;
Return, O dispersed, to your own.
The Day of Redemption is near,
Men's hearts are failing for fear; (Just look at they've all come neurotics.)
Be filled with the Spirit, your lamp trimmed and clear,
Look up, your redemption is near.
False prophets are lying, God's Truth they're denying,
That Jesus the Christ is our God;(Glory! But the Revelation has come.)
So we'll walk where the apostles have trod, (Right in their same place.)
For the Day of Redemption is near,
Men's hearts are failing for fear;
Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear,
Look up, your redemption is near.
Oh!
E-347 Ce a făcut Dumnezeu? De ce l-au respins Iudeii pe Isus? Aşa ca noi Neamurile, aşa, ca, poporul pe care El l-a chemat afară din pricina Numelui Său, Dumnezeu a făcut-o ca să păstreze viaţa Bisericii N emurilor, Mireasa.
E-345 Oh, Joseph, when he seen little Benjamin standing there! That's his little brother. You see little Benjamin now up there, over yonder, setting over there. The tribes of the—of the earth, of the Jews, returned back there where there'll be a hundred and forty-four thousand of them standing there, to receive Christ when they see Him Coming. They'll say, "Lo, this is our God Who we've waited on." Then they'll see the pierced… "Where did these comes?"
E-348 Toate seminţiile care L-au respins vor jeli. Ei se vor ascunde în peşteri, şi în stânci, şi lucruri, vor spune, "Ascunde-ne, cădeţi peste noi, munţilor." Ei L-au respins, pe El. Toate neamurile de pe pământ se vor jeli din cauza Lui. Şi fiecare familie acolo în Israel se va separa. Familiile se vor separa, una de cealaltă, şi vor spune, "De ce am făcut-o noi? Cum am ajuns noi să Îl respingem? Cum? Acolo stă El. Acolo este Dumnezeul după Care noi am aşteptat. Şi iată-L acolo, cu urme de cuie în mâinile Lui, şi noi am făcut asta."
E-346 He said, "In the house of My friend."
E-349 Aceea este exact ce acei fraţi au spus chiar jos acolo, când au venit înapoi şi au spus, "Acolo este Iosif, pe care l-am vândut."
El a spus, "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-aţi vândut în Egipt."
E-347 And they'll wail and they'll cry. And each family, their tribes of David and Nepthalim and all, will separate themselves, each family, and weep to themself when they see Him standing in the air, the One they pierced.
E-350 "Oh!" Ei erau speriaţi. Şi ei jeleau şi se tânguiau, şi alergau unul la celălalt, "Ce putem noi face?"
E-348 What will His message be? Watch what Joseph said. When he said…
E-351 El a spus "Nu fiţi supăraţi pe voi, pentru că Dumnezeu a făcut toată aceasta. Dumnezeu m-a trimis înainte."
E-349 E-349 Watch another thing. When Joseph got the children before him, he looked at them, he seen little Benjamin. He seen Ephraim, he seen the rest of them there, the Gad and all of them. And the twelve tribes, the ten tribes then, standing before him. He seen them all standing there. He knew they were his brethren. And he looked at little Benjamin, directly, his throat begin to fill up. Knew them was his. What did he say? "Let every man leave me." What happened to his wife and children? They went into the palace.
E-352 Dumnezeu a creat toţi oamenii; oameni albi, oameni negri, oameni maro, oameni galbeni, fiecare om. Dumnezeu a creat fiecare om. El a creat Neamurile, a creat Iudeii. El a creat tot. Totul este pentru Slava Lui. Şi Iudeii au trebuit să fie respinşi ca să ia o Mireasă dintre Neamuri.
E-350 Where will the Gentile Church go at the Rapture? Into the Palace. The Bride, Hallelujah, the Bride will be taken off the earth, in the Rapture. Then when He returns, His Bride isn't there when He makes Hisself known to His brethren, the Jews, those who pierced Him, those who rejected Him. But his wife and his loved one, his close friends there, his—his own God-sent companions had in the temple.
E-353 Acela este motivul că sunt toate aceste simboluri. Astfel Mireasa dintre Neamuri şi urmaşii Ei cu Ea, acea glorioasă Biserică penticostală spălată în Sângele Mielului, cu toată puterea învierii trăind în ei, vor învia într-o zi în Răpire (într-un moment, într-o clipire de ochi) ca să meargă să fie în Prezenţa lui Isus, în timp ce El se întoarce înapoi (şi dă la o parte totul) ca să se facă pe Sine cunoscut fraţilor Săi.
E-351 And when he looked, he said they was… They didn't know. They said, "Oh, this great prince!" They begin to say, one to another, oh, about these things of what they have done.
E-354 Priviţi ce spune Scriptura aici, în încheiere. Oh!
Iată, El vine cu nori; şi fiecare ochi îl va vedea, (acum el vorbeşte de a doua Venire, nu de Răpire), şi şi cei ce L-au străpuns: ...
E-352 I believe it was Ephraim, or not Ephraim, but I forget which one it was now, that—that said, "Well, we ought not to have killed our brother, Joseph." Said, "You see, we're getting paid back." Reuben, Reuben said, "We ought not to have killed our brother," said, "because, you see, we're getting paid back for what we done."
E-355 Al 7-lea capitol, 1-ul verset... Sau, al 7-lea verset din 1-¬ul capitol.
... fiecare ochi îl va vedea, şi şi cei ce L-au străpuns: şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui. Chiar aşa, Amin.
E-353 And Joseph standing there; they didn't think he could understand Hebrew. But he knowed it.
E-356 Apoi El dă acel citat important. Cine este Acesta? Cine este Acesta după care vor aştepta ei?
Eu sunt Alfa şi Omega, Eu sunt A şi Z, (A şi Z Grecesc, alfabetul Grecesc) ...
E-354 Some thinks, can't speak… understand speaking in tongues, but He knows all about it. Yeah. He knows. The Gentile kingdom come in with speaking in tongues and interpretations, in the head of gold (the first head) before it fell. What ended that first Gentile dispensation? A handwriting of unknown tongues on the wall, and a man there could interpret it and tell what it was. It goes out the same way. Amen. Entered in and goes out the same way.
E-357 Fapte 2:36... Petru a spus, "Nu există nici un alt nume sub Cer prin care oamenii trebuie să fie mântuiţi." Sau, nu, îmi cer scuze; am citat greşit. A spus, "Să ştie bine toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut pe acest Isus, pe care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos."
E-355 They thought he couldn't understand them tongues that they was speaking, but he knowed it. They said, "You see what we got?"
E-358 Ioan 14:7 şi 12, Toma a spus, "Doamne, arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."
E-356 And Joseph then seen they're sorry for what they had done.
E-359 A spus, "De atâta vreme sunt cu voi, şi tu nu mă cunoşti?" A spus, "Cel ce m-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. De ce zici tu, 'Arată-mi pe Tatăl'? Eu şi Tatăl Meu suntem Unul."
E-357 Now He sees their sorrow and regret for rejecting Him, so He's choking up in His throat now. He's ready to dismiss His Church from the earth, take Her into Glory. Then return, and then all the tribes of the earth shall mourn.
E-360 Am spus asta o dată unei persoane. Doamna a spus, "Doar un minut, D-le Branham." A spus, "Tu şi soţia ta sunteţi una, de asemenea."
Am spus, "Dar nu în acel fel."
Ea a spus, "Ce vrei să spui."
Am spus, "Tu mă vezi pe mine?"
Ea a spus, "Da."
Am spus, "O vezi pe soţia mea?" Ea a spus, "Nu."
E-358 What did they do? Reuben, all of them, begin to cry, they said, "Oh! Oh!" They feared and said, "This is him. Now we know we're in for it. Now he will kill us. Now he… We know that we're going to be destroyed right now, because that is Joseph that's been away from us so long. That's Joseph, our brother, now we're really in for it."
E-361 Am spus, "Atunci, Ei sunt într-un fel diferit. El a spus, 'Când m-aţi văzut pe Mine, voi l-aţi văzut pe Tatăl."' Aşa că aceea a fost suficient pentru asta.
E-359 He said, "Don't be angry with yourself. God did this to preserve life."
E-362 Astfel în Sfântul Ioan, sau Întâi Ioan 5:7 la 8, voi toţi care o notaţi. Întâi Ioan 5:7 la 8, Biblia a spus. Vorbitorul, exact acelaşi om care a scris această Descoperire pe care Isus i-a dat-o, a spus, "Acolo sunt trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Cuvântul (Cuvântul este Fiul) ... Tatăl, Cuvântul, şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei sunt unul. Acolo sunt trei care mărturisesc pe pământ: apa, Sângele, şi Duhul, şi acestea sunt în acord, nu sunt unul, dar sunt în acord în unul."
E-360 What did God do? Why did the Jews reject Jesus? So that we Gentiles, so, that, the people that He called out for His Name's sake. God did it to preserve the life of the Gentile Church, Bride.
E-363 Voi nu îl puteţi avea pe Tatăl fără să-l aveţi pe Fiul. Voi nu puteţi avea Tată sau Fiu fără a avea Duhul Sfânt. Corect. Dar voi... Şi apă, Sânge, şi Duh, astea sunt elementele de care aveţi nevoie ca să intraţi în Trupul Lui.
E-361 All the tribes who rejected Him will mourn. They'll hide themselves in dens, and in rocks, and things, say, "Hide, fall on us, mountains." They rejected It, Him. All the kindreds of the earth shall wail because of Him. And each family in Israel there will separate themselves. Families will separate, one from the other, and saying, "Why did we do it? How did we come to reject Him? How? There He stands. There is the God Who we've waited for. And there He is, with nail prints in His hands, and we did it."
E-364 Când are loc o naştere naturală, care este primul lucru care se întâmplă când o femeie dă naştere unui copil? Primul lucru, este apa. Al doilea lucru, este sânge. Este corect? Următorul lucru, este duh. Copilul îşi prinde răsuflarea, începe să respire. Apă, sânge, şi duh, acestea constituie naşterea naturală.
E-362 That's exactly what them brethren said right down there, when they come back and said, "There is Joseph, who we sold."
E-365 De asemenea, Naşterea spirituală. Botezul în apă în Numele lui Isus Cristos; justificarea prin credinţă, crezând în Domnul Isus Cristos. Apă! Care este următorul? Sânge; sfinţire, curăţare, o scoate afară.
E-363 He said, "I'm Joseph, your brother, who you sold into Egypt."
E-366 Acolo este unde aţi greşit voi oameni Nazarineni; voi doar aţi mers doar până acolo şi nu v-aţi dus mai departe. Vasul care este sfinţit pe altar, pregătit pentru slujbă, dar nu în slujbă. "Ferice de cei," fericirile, "care flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Vasul este sfinţit. Aceea este adevărat.
E-364 "Oh!" They were scared. And they were mourning and wailing, and run to one another, "What can we do?"
E-367 Asta este ca fecioara. Cuvântul fecioară înseamnă "pură, sfântă, neadulterată, sfinţită." Cinci au avut ulei, şi cinci nu au avut; cinci au fost umplute, şi celelalte au rămas doar în sfinţenie. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut," Voi Baptiştilor, Presbiterienilor?
"Noi nu ştim dacă ar fi acolo vreun Duh Sfânt." "Atunci, cum aţi fost voi botezaţi?" Aha.
E-365 He said, "Don't be angry with yourself, 'cause God did this all. God sent me ahead."
E-368 După ce el şi-a pus mâinile peste ei, ei au fost atunci, după ce au fost salvaţi şi sfinţiţi, ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Corect.
E-366 God created all men; white men, black men, brown men, yellow men, every man. God created every man. He created the Gentile, created the Jew. He created all. It's all for His glory. And the Jews had to be, reject It, in order to take a Gentile Bride.
E-369 Apă, Sânge, Duh! Isus a venit să spele şi să cureţe, şi să sfinţească o Biserică, în care El să poată veni să locuiască. Cu Sângele Lui Propriu; El şi-a dat Sângele Lui Propriu născut din Dumnezeu, ca El să poată să ne curăţească de naşterea noastră prin sex, şi să ne dea un vas sfinţit, sfânt în care El Însuşi să poată veni.
E-367 That's the reason all these types are. So the Gentile Bride and Her offsprings with Her, that glorious pentecostal Church washed in the Blood of the Lamb, with all the power of the resurrection living in them, will rise someday in the Rapture (in a moment, in a twinkling of an eye) to go be in the Presence of Jesus, while He returns back (and dismisses everything) to make Hisself known to His brethren.
E-370 "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi vedea pentru că Eu," pronume personal, "voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul veacului." Amin. "Până la capăt de tot, Eu voi fi cu voi şi în voi. Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred." Dumnezeu în Biserică! Oh, vai! Dumnezeirea! "Acolo sunt trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Cuvântul (Fiul), Duhul Sfânt. Ei sunt Unul."
E-368 Watch what the Scripture says here, in closing. Oh!
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, (now he's talking about the second Coming, not the Rapture), and they also which pierced him:…
E-371 Acum, voi puteţi fi salvaţi fără să fiţi sfinţiti. Voi puteţi fi sfinţiţi şi să nu aveţi Duhul Sfânt; corect, duh sfinţit, fără a fi umplut. Sfinţiindu-vă inima voastră, curăţând inima voastră, fără a o umple cu ceva. Asta este ce a spus El, "Când duhul necurat a ieşit dintr-un om, el umblă prin locuri fără apă. Vine înapoi, îşi găseşte casa toată împodobită, şi intră. Starea din urmă a omului acestuia este de multe ori, de şapte ori, mai rea decât cum a fost dinainte."
E-369 7th chapter, the 1st verse… Or, 7th verse of the 1st chapter.
… every eye shall see him, and they also which pierced him: and all the kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.
E-372 Asta este ce s-a întâmplat cu voi Pelerini Sfinţenişti, Nazarineni, şi aşa mai departe. Voi aţi acceptat. Şi când a venit Duhul Sfânt, aţi început să vorbiţi în limbi, şi a dat semne şi minuni, voi aţi numit aceasta „diavolul" şi aţi hulit lucrările lui Dumnezeu, l-aţi numit „un lucru necurat." Şi voi vedeţi unde a mers biserica voastră? Ieşiţi afară din ea! Ora este aici, Descoperirea lui Isus Cristos este învăţată, Dumnezeu descoperit în puterea demonstraţiilor Sale ale Duhului Sfânt. Amin. Ziua răscumpărării este aproape.
E-370 Then He gives that great, great quotation. Who is This? Who is This they're to go to look for?
I am Alpha and Omega, I'm A and Z, (the Greek A and Z, Greek alphabet)…
E-373 Acum, Dumnezeirea în El, Întâi Timotei 3:16.
... fără îndoială mare este taina evlaviei: caci Dumnezeu a fost arătat în trup, ... văzut de îngeri, ... crezut în lume, primit sus în slavă.
E-371 Acts 2:36, the… Peter said, "There's not another name given under Heaven whereby men must be saved." Or, no, I beg your pardon; misquoting it. He said, "Let all the house of Israel know surely, that God has made this same Jesus, who you crucified, both Lord and Christ."
E-374 Oh, doar înainte şi înainte şi înainte. Dar unde suntem noi acum? La sfârşitul versetului al 8-lea.
E-372 John 14:7 and 12, Thomas said, "Lord, show us the Father, and it satisfy us."
E-375 Deseară noi începem al - al 9-lea verset, Viziunea din Patmos. Oh, acolo sunt lucruri măreţe în depozit pentru noi. Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi-a răscumpărat mântuirea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-373 Said, "I been so long with you, and you don't know me?" Said, "He that's seen me has seen the Father. Why sayest thou, 'Show me the Father'? I and My Father are One."
E-376 Îl faceţi cu adevărat asta? S-a făcut Dumnezeu pe Sine cunoscut vouă, a fost descoperit că El este Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, Dumnezeu manifestat în trup, ca să ia la o parte păcatul? El se descoperă pe Sine în aceste zile din urmă în bisericile Lui, făcându-Se cunoscut.
E-374 I said that one time to a person. The lady said, "Just a minute, Mr. Branham." Said, "You and your wife are one, too."
I said, "But not that kind."
She said, "I beg your pardon."
I said, "Do you see me?"
She said, "I do."
I said, "You see my wife ?"
She said, "No."
E-377 Acum, tocmai aceste lucruri care se petrec în Biserică, priviţi şi vedeţi, la finalul acestui Mesaj, că dacă Biblia nu spune că aceste lucruri vor avea loc, chiar exact. Vedeţi dacă nu au făcut¬o exact, în Epoca Efes, şi Pergam, Tiatira, în jos, fiecare epocă.
E-375 I said, "Then they're a different kind. He said, 'When you seen Me, you have seen the Father.'" So that was enough for that.
E-378 A fost spus cum o să facă Luther, şi cum o să facă Wesley. Şi cum această denominaţiune Penticostală va merge într-o stare Laodiceană, căldicică, dar, în mijlocul aceleia, El o să tragă poporul. Asta este corect. Aceea este exact. Noi suntem la sfârşit. Oh, sunt atât de bucuros! Şi, oh, aşa cum m-am văzut pe mine desprinzându-mă, si privesc la prietenii mei şi lucruri, şi văd lumea şi - şi haosul în care se află, şi atunci să mă gândesc că Venirea Domnului este atât de aproape. Ne aflăm la sfârşi tul epocii.
E-376 So in Saint John, or First John 5:7 to 8, you all that's putting it down. First John 5:7 to 8, the Bible said. The speaker, the very same man that wrote this Revelation that Jesus give him. He said, "There are three that bear record in Heaven: the Father, the Word (the Word is the Son)… the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. There are three that bear record in earth: water, Blood, and Spirit, and they agree; not are one, but they agree in one."
E-379 Inimile oamenilor cedează de frică. Peste tot, toţi, este alarmă la radio, tot timpul, "Fiţi pregătiţi pentru un raid aerian. Luaţi aceasta înăuntru, luaţi aceea înăuntru, şi coborâţi la subsol." Cum vă veţi ascunde voi de aceea? Nu vă puteţi ascunde de aceea. Ei bine, acel lucru va merge o sută şi cincizeci de picioare în pământ, pe o sută şi cincizeci de mile, pătrate. Păi, izbitura acesteia ar... Dacă a lovit aici, ar zgudui Indiana polis la pământ. Păi, aceasta doar ar exploda Indianapolis în bucăţi, să lovească chiar aici în Louisiville, vedeţi, una din acelea. Greu de spus ce au ei în afară de aceea.
E-377 You cannot have the Father without having the Son. You cannot have Father or Son without having the Holy Ghost. Right. But you… And water, Blood, and Spirit, that's the elements it takes to get into His Body.
E-380 Şi, priviţi, voi nu trebuie. Voi ştiţi, Rusia nu trebuie să facă asta. Cuba poate face aceea. Orice loc mic de tot, un - un loc mic de tot de mărimea Alcatrazului afară acolo, ar putea să o facă, să acopere întreaga lume. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este doar să o poziţionaţi şi să trageţi o singură sfoară. Nu aveţi nevoie de armată. Voi doar aveţi nevoie de un fanatic să o facă, în mâinile diavolului. Asta este exact aşa. El ar face aceasta, şi atunci întregul lucru este terminat. Este totul terminat atunci.
E-378 When a natural birth takes place, what's the first thing happens when a woman giving birth to a baby? First thing, it's water. Second thing, is blood. That right? Next thing, is spirit. The baby catches his breath, start breathing. Water, blood, and spirit, that constitutes the natural birth.
E-381 Dar, oh, daţi-mi voie să vă dau acest lucru binecuvântat. Când noi vedem aceea atât de aproape, când vedem că aceasta s-ar putea întâmpla înainte de revărsarea zorilor. Amintiţi-vă, Biserica merge acasă înainte ca aceea să se întâmple. Răpirea are loc înainte.
E-379 Also, the spiritual Birth. Water baptism in the Name of Jesus Christ; justification by faith, believing on the Lord Jesus Christ. Water! What's the next? Blood; sanctification, cleaning up, getting her out.
E-382 Acum, ca să nu fiţi încurcaţi, amintiţi-vă, Isus a spus, "Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot." Amintiţi¬vă, înainte ca vreo ploaie să cadă, Noe a fost în arcă. Vedeţi? Noe a fost în arcă. El a fost purtat deasupra, prin aceasta. Şi acum, Noe a fost un simbol al Iudeilor. Dar Enoh a plecat acasă fără să moară. Şi când Noe l-a văzut pe Enoh plecând, el a ştiut că era timpul, ca să înceapă acea arcă. Asta este corect. Acela a fost semnul lui Noe, când Enoh s-a dus acasă. Şi de îndată ce Biserica Neamurilor este luată la o parte, atunci El Se face cunoscut lui Israel. Vedeţi? Asta este corect.
E-380 There's where you Nazarene people failed; you just went that far and didn't go no farther. The vessel that's sanctified on the altar, ready for service, but not in service. "Blessed are they," beatitudes, "that are hungering and thirst for righteousness, for they shall be filled." The vessel is sanctified. That's true.
E-383 Amintiţi-vă, în zilele lui Lot, cum a spus Isus, înainte ca o părticică de foc să fi lovit vreodată pământul, Acel Înger a spus, "Grăbeşte-te. Repede. Ieşi de aici, căci Eu nu pot face nimic până nu vei pleca de aici." Înainte ca vreun foc să lovească, Lot şi familia lui au fost afară şi duşi. Astfel, Răpirea va veni înainte ca Necazul să înceapă.
E-381 That's like the virgin. The word virgin means "pure, holy, unadulterated, sanctified." Five had oil, and five did not; five was filled, and the other one just remained in sanctification. "Have you received the Holy Ghost since you believed," you Baptists, Presbyterians?
E-384 Necazul, mulţi oameni le încurcă. Noi o vom îndrepta, în această săptămână, cu voia Domnului, cu ajutorul Domnului. Amintiţi-vă, voi aşteptaţi după o Perioadă a Necazului cel mare, care era, dacă îl veţi simboliza în Biblie, acelea au fost zilele de Necaz ale lui Iacob, voi vedeţi, când el a fost necăjit. Aceea nu a avut nimic de a face cu Neamurile. Neamurile nu au nimic de a face cu asta. Nici un simbol din Biblie pentru aceea. Biserica Neamurilor este Răpită.
E-382 "We don't know whether there be any Holy Ghost."
E-385 Şi voi aşteptaţi pentru ca „apa să se prefacă în sânge," şi lucruri ca acelea. Aceea vine din nou acolo la Israel, înapoi acolo cu Moise şi Ilie, când ei se întorc. Ilie, pentru a patra oară, se întoarce înapoi în duhul. Nici unul din aceia nu a fost mort.
E-383 "Then, how was you baptized?" Uh-huh.
E-386 Sau, ... Moise a murit; ei nu au ştiut unde l-au îngropat. El a trebuit să fie înviat pe undeva între atunci şi acolo, fiindcă, pe Muntele Transfigurării, acolo era el, vorbind cu Isus. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi?
E-384 After he laid his hands upon them, they were then, after being saved and sanctified, they were filled with the Holy Ghost. Right.
E-387 Aşadar ei se vor întoarce şi să fie omorâţi, şi vor zăcea în strada care duhovniceşte se cheamă "Sodoma," unde Domnul nostru a fost răstignit, Ierusalim. Ei vor predica Iudeilor, şi vor lovi pământul, şi închide cerurile, şi aşa mai departe în acel fel. Şi sfârşitul slujbei Neamurilor va continua dincolo şi se va conecta cu aceea, şi Neamurile vor merge acasă, şi acea slujbă va continua. Acolo va fi osândirea tuturor lucrurilor. Două-treimi din pământ a căzut, şi toate celelalte. Când acele trupuri moarte întinse pe străzi, trei zile, priviţi în ce fel era.
E-385 Water, Blood, Spirit! Jesus come to wash and to cleanse, and to sanctify a Church, that He might come and live in. With His Own Blood; He gave His Own God-born Blood, that He might cleanse us from our sexual birth, and give unto us a sanctified, holy vessel that He Himself might come.
E-388 Priviţi la aceste fotografii ce le am de jos din America de Sud, când ei l-au omorât pe acel misionar Penticostal acolo, soţia lui, zăcând în stradă, şi el şi doi copii mici. Fetiţa mică, şi burtica ei micuţă umflată aşa. Ei nu au vrut nici măcar să-i îngroape. Mergeau pe acolo, scuipau acolo pe ei în acel fel, timp de trei sau patru zile. Fratele Kopp a făcut fotografia. Eu le am acasă, vedeţi, felul cum fac ei.
E-386 "A little while, and the world seeth Me no more; yet ye shall see Me because I," personal pronoun, "will be with you, even in you, to the end of the consummation." Amen. "All the way through, I'll be with you and in you. The works that I do shall you do also. These signs shall follow them that believe." God in the Church! Oh, my! Deity! "There are three that bear record in Heaven: Father, Word (Son), Holy Ghost. They are One."
E-389 Apoi ei îşi trimit daruri, unul ceiluilalt. Priviţi cum asta se potriveşte în Biblie, voi vedeţi ce biserică urmează să facă aceea. Asta este corect, chiar aproape, şi mişcându-se drept înăuntru ca un şarpe chiar acum, doar cât de şiret poate fi, semn al lucrurilor chiar acum.
E-387 Now, you can be saved without being sanctified. You can be sanctified and not have the Holy Ghost; right, sanctified spirit, without being filled. Sanctifying your heart, cleansing your heart, without filling it with something. That's what It said, "When the unclean spirit is gone out of the man, he walks in dry places. Comes back, finds his house all garnished, and comes in. The last estate of that person is many times, seven times, worse than it was at the first."
E-390 Priviţi la profeţia pe care Domnul mi-a dat-o în '33, cum o să se întâmple aceasta, "Ei vor permite femeilor să voteze. În a vota, ei vor alege persoana care nu ar trebui." Şapte lucruri au fost date, şi cinci din ele s-au întâmplat deja. Următorul lucru era o femeie importantă, o biserică, o putere sau ceva, va prelua aceste State Unite, ca să stăpânească. Atunci am văzut-o doar ca cenuşă, zăcând, unde ea ajunge la sfârşit. Acesta era timpul sfârşitului.
E-388 That's what happened to you Pilgrim Holiness, Nazarenes, and so forth. You accepted. And when the Holy Ghost come, begin to speak in tongues, and give signs and wonders, you called it "the devil" and blasphemed the works of God, called it "an unclean thing." And you see where your church went? Come out of it. The hour is here, the Revelation of Jesus Christ is being taught, God revealed in the power of His demonstrations of the Holy Ghost. Amen. The Day of redemption is near.
E-391 A spus, "Ei o să aibă o maşină care să poată conduce. Ei nu trebuiau să aibă nici un conducător auto în aceasta." Ei doar au perfecţionat aceasta. A spus, unsprezece ani...
E-389 Now, Deity in Him, First Timothy 3:16
… .without controversy great is the mystery of godliness: for God was manifest in the flesh,… seen of angels,… believed on in the world, received up into glory.
E-392 Duhul Sfânt mi-a spus mie. Acolo este aceasta pe hârtie. Voi nu puteţi... Aceasta nu poate fi negat. Aceasta-i acolo pe hârtie, aşa cum Duhul Sfânt a spus.
E-390 Oh, just on and on and on. But where are we at now? At the end of the 8th verse.
E-393 Unsprezece ani înainte ca Linia Maginot să fie construită, am spus, "Germanii... America doar va... Preşedintele Roosevelt va fi ticălosul dintre ei toţi." Şi asta este corect. El a fost.
E-391 Tonight we start the—the 9th verse, The Patmos Vision. Oh, there is great things in store for us. Do you love Him? [Congregation says, "Amen."—Ed.]
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-394 Nu vă rănesc simţurile voastre voi Democraţi, dar eu - eu vă spun. Nu este un Democrat sau un Republican acum. Este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, despre ce vorbim noi. Eu nu sunt nici Democrat nici Republican. Eu sunt un Creştin. Astfel atunci, ei, oricum a fost, dar voi observaţi acolo.
E-392 You really do that? Has God made Hisself known unto you, been revealed that He is the Son of God, Jesus Christ, God manifest in the flesh, to take away sin? He is revealing Himself in these last days in His churches, making Hisself known.
E-395 Şi priviţi aici, zilele trecute, dacă vreţi să vedeţi ce grămadă de renegaţi este aceea. Luând acele maşini şi să le fixeze, unde, de fiecare dată când o să votaţi pentru D-l Nixon, voi trebuie să votaţi pentru acest alt ins, în acelaşi timp. Ed-... J.Edgar Hoover a retras maşinile afară. Câţi aţi citit aceasta? De ce, desigur, aceasta este peste tot în toate ziarele, ştiri, şi toate celelalte. Vedeţi voi unde ne aflăm noi?
E-393 Now, these very things that's going on in the Church, watch and see, at the end of this Message, that if the Bible don't say these things are to take place, just exactly. See if they didn't exactly, in the Ephesian Age, and the Pergamos, Thyatira, on down, every age.
E-396 Nu mai este nimic onest numai decât Cristos. Amin. Oh, acea Carte veche bincuvântată! Asta-i tot. Aceasta este Singura care vă spune cine sunteţi, de unde veniţi, şi unde vă duceţi (Da, domnule.), în această Carte veche binecuvântată, oh, asta mă face să-l iubesc pe El. Nu şi pe voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Credinţa în Tatăl, credinţa în Fiul,
Credinţa în Duhul Sfânt, aceştia trei sunt Unul;
Demonii vor tremura, şi păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Iehova face ca totul să tremure.
E-394 Told how Luther would do, and how Wesley would do. And how this Pentecostal denomination will go into a Laodicean, lukewarm condition, but, in the midst of that, He would pull the people. That's right. That's exactly. We're at the end. Oh, I'm so glad! And, oh, as I've seen myself breaking away, and look at my friends and things, and see the world and the—and the chaos that it's in. And then think that the Coming of the Lord is drawing so near. We're at the end of the age.
E-397 Amin. Ce zi măreaţă este înaintea noastră, prieteni! "Descoperirea lui Isus Cristos pe care i-a dat-o Dumnezeu îngerului Său, şi a venit şi a făcut-o de cunoscut lui Ioan, ca să poată să fie cunoscut prin Epocile Bisericii, lucrul care este depozitat pentru noi."
E-395 Men's hearts are failing for fear. Everywhere, everybody, it's alarming on the radio, all the time, "Be ready for a air raid. Take this in, take that in, and go down in the basement." How you going to hide from that? Can't hide from that. Well, that thing will go a hundred and fifty feet in the ground, for a hundred and fifty miles, square. Why, the concussion of it would… If it hit here, it'd shake Indianapolis to the ground. Why, it would just blow Indianapolis to pieces, hit right here in Louisville, see, one of those. Hard to tell what they got besides that.
E-398 Fie ca Domnul să ne binecuvânteze acum, aşa cum ne ridicăm în picioare. Şi ori cine cântă la pian, dă-ne un mic acord dacă vrei, Ia Numele Lui Isus Cu Tine.
E-396 And, look, you don't have to. You know, Russia don't have to do that. Cuba can do that. Any little bitty place, a—a little bitty place the size of Alcatraz out yonder, could do it, cover the whole world. Only thing you have to do is just line her up and pull one string. You don't need no army. You just need one fanatic to do it, in the hands of the devil. That's exactly right. He would do it, and then the whole thing is over. It's all over then.
E-399 Acum ascultaţi. Se află, fără îndoială, sunt străini aici printre noi în tabernacol în această dimineaţă. Vreau ca să le strângeţi mâinile. Invitaţi-i, să meargă acasă cu voi, şi cât mai mult. Şi faceţi pe fiecare binevenit. Vreau ca fiecare să fie siguri să facă aceasta.
E-397 But, oh, let me give you this blessed thing. When we see that so close, when we see that it could happen before morning. Remember, the Church goes home before that happened. The Rapture takes place before.
E-400 Şi amintiţi-vă serviciul va începe la ora şapte, deseară. Şi la şapte-jumate, eu voi vorbi Viziunea Din Patmos. Mâine seară, cu voia Domnului, eu voi vorbi asupra primei epoci a bisericii, Efes, din Epoca Bisericii.
E-398 Now, that you might not get twisted up, remember, Jesus said, "As it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot." Remember, before any rain fell, Noah was in the ark. See? Noah was in the ark. He was carried over, through this. And now, Noah was a type of the Jew. But Enoch went home without dying. And when Noah seen Enoch go, he knowed it was time, start on that ark. That's right. That was Noah's sign, when Enoch went home. And as soon as the Gentile Church is taken away, then He makes Hisself known to Israel. See? That's right.
E-401 Acum noi vom cânta Ia Numele Lui Isus Cu Tine, cântarea de eliberare a tabernacolului nostru micuţ. Şi să cântăm cu toţii acum. În regulă.
Ia Numele Lui Isus cu tine,
Fiu al durerii şi al suferinţei;
Acesta bucurie şi confort îţi va da,
Ia-l oriunde tu mergi.
Nume preţios, Oh cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, Nume preţios, O cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
E-399 Remember, in the days of Lot, as Jesus said, before one speck of fire ever hit the earth, that Angel said, "Hasten. Hurry. Get out of here, for I can't do nothing until thou has come hence." Before any fire hit, Lot and his family was out and gone. So, the Rapture will come before the Tribulation sets in.
E-402 Acum înainte ca noi să cântăm următorul vers, eu vreau Metodişti, Baptişti, Penticostali, Catolici, Nazarineni, Pelerini Sfinţenişti, către toţi doar întindeţi-vă în jur, daţi mâinile cu cineva din faţa voastră, de lângă voi, în spatele vostru, spuneţi, "Pelerin Creştin, prietene, sunt bucuros să te am aici în această dimineaţă. Bucuros să am părtăşie cu tine, în jurul lucrurilor lui Dumnezeu. Eu ştiu că am avut un timp măreţ. Sper să te văd aici din nou deseară." Ceva în felul acela, în timp ce daţi mâinile cu oamenii, din faţa voastră, în spatele vostru, în jurul vostru.
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Te vedem deseară, Frate Neville. Te vedem deseară.
... picioare,
Împărat al împăraţilor, în Cer, Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este gata.
O Nume preţios, O cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus; (până ne întâlnim.)
Până ne întâlnim! până ne întâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!
Acum în timp ce ne aplecăm capetele:
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
E-400 The Tribulation, many people get them mixed up. We'll get it straightened, this week, the Lord willing, by the help of the Lord. Remember, you're looking for a great Tribulation Period, that was, if you'll type that in the Bible, that was Jacob's Trouble days, you see, when he was troubled. That had nothing to do with the Gentiles. The Gentile has nothing to do with it. No type in the Bible to that. The Gentile Church is Raptured.
Up