Sunetul Nesigur

The Uncertain Sound
Data: 60-1218 | Durată: 2 oră 57 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Bună dimineaţa, prieteni. Sunt aşa de fericit să fiu înapoi în biserică din nou, în această dimineaţă, după o săptămână... de a înmâna răceala mea înapoi la diavolul, fiecare câteva minute, ştiţi. De fiecare dată când mi-o dădea mie, eu i-o dădeam înapoi. Şi noi încă ne luptăm. Sunt chiar hotărât că el trebuie să şi-o păstreze. Vedeţi? De fiecare dată când mi-o dă mie, eu doar o împing înapoi la el. Vedeţi? El mi-o dă mie, şi eu i-o împing înapoi. Astfel el-el este bun să mi-o paseze înapoi, totuşi, ştiţi. El sigur ştie cum să facă asta. Dar noi în cele din urmă îl vom epuiza, sau îi epuizăm răbdarea, cum am spus seara trecută.
E-1 Good morning, friends. I’m so happy to be back in the church again, this morning, after a week’s…of handing my cold back to the devil, every few minutes, you know. Every time he hand it to me, I’d hand it back to him. And we’re still fighting. I’m just determined he has to keep it. See? Every time he hands it to me, I just push it back to him. See? He hand it to me, and I’d push it back to him. So he—he’s good on handing it back, though, you know. He certainly knows how to do that. But we’ll finally wear him out, or wear his patience out, as I said the other night.
E-2 Un om a spus, odată, s-a făcut rugăciune pentru el, şi el a spus, "Ei bine," a spus, "diavolul mi-a spus că nu am fost vindecat." Şi a spus, "Am privit în jos," a spus, "toate simptomele mele erau acolo, chiar cum erau la început." Şi a spus, "Bine, am spus, 'Satan, asta-asta-asta este adevărat, eu nu văd nimic diferit. Dar şti ce? Până mă vor lăsa, eu doar voi mărturisi cât de tare pot, pentru slava lui Dumnezeu. Aşa că acum dacă vrei să rămâi în jur, ascultă la mine, doar stai în jur."'
E-2 Fellow said, one time, he was prayed for, and he said, “Well,” said, “the devil told me I wasn’t healed.” And said, “I looked down,” said, “all my symptoms was there, just like they were at the beginning.” And he said, “Well, I said, ‘Satan, that—that—that’s true, I don’t see any different. But you know what? Until they leave me, I’m just going to testify as hard as I can, for the glory of God. So now if you want to stick around, listen at me, just stay around.’”
E-3 Asta este credinţa adevărată. Mărturiseşte spre slava lui Dumnezeu, pentru că, "Credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd." Vedeţi? Voi nu vedeţi credinţa. Voi doar credeţi, credinţa.
E-3 That’s real faith. Testify to the glory of God, ’cause, “Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.” See? You don’t see faith. You just believe, faith.
E-4 Şi săptămâna aceasta, am fost destul de ocupat sus acasă. Ei au fost, desigur, în prima zi, cred, au fost înăuntru în jur de treizeci, aşa cum am vrut. Atunci, toate interviurile mele şi alte lucruri au venit. A fost o săptămână foarte aglomerată.
E-4 And this week, been pretty busy up at the house. They’ve been, course, the first day, I think, there was around thirty in. And I wanted, then, all my interviews and things come. It’s been a very busy week.
E-5 Şi am învăţat unele lucruri în săptămâna aceasta. Am coborât... Şi eu am un prieten aici în oraş, care este un om foarte bun. El este un doctor medical. Am mers la şcoală împreună, Doctor Sam Adair, şi el este doar un om grozav. Şi deci eu nu 1-am văzut cam de vreo patru ani. Am stat de vorbă cu el vreo trei sau patru ore, săptămâna asta. Noi am coborât la birou şi doar l-am închis, am intrat şi am stat de vorbă.
E-5 And I have learned some things this week. I went down…And I got a friend here in the city, that’s a very fine fellow. He’s a medical doctor. We went to school together, Doctor Sam Adair, and he’s just a swell fellow. And so I haven’t seen him for about four years. I had about a three- or four-hour talk with him, this week. We went down to the office and just shut her up, went in and talked.
E-6 Şi îi repetam unele lucruri care le-am aflat, spiritual, despre puterile răului, şi cum intră ele. Şi el îmi spunea de partea medicală, sau diagnostica acestuia în termeni medicali. Este surprinzător, veţi vedea cât de perfect merg acelea împreună. Aha.
E-6 And I was rehearsing to him some things that I had found out, spiritually, about powers of evil, and how they come in. And he was telling me the medical, or the—the diagnosis of it in a medical terms. It’s surprising, you will see how perfect those hits together. Uh-hum.
E-7 Deci, el îmi spunea despre o anumită mucoasă care intră în fiinţa umană, de unde că un om nu trebuie să poarte o răceală, aproape, sau ceva. A spus că doar eşti... Este doar ceva mucoasă care intră acolo, şi atunci microbul intră în această mucoasă anume, sau această mucoasă produce microbul.
E-7 So, he was telling me about a certain mucous that comes into the human being, of where that a man don’t have to carry a cold, like, or anything. Said you just be…It’s just some mucous comes in there, and then the germ gets into this certain mucous, or this mucous makes the germ.
E-8 Am spus, "Bine, dacă mucoasa produce microbul, atunci aş vrea să ştiu de unde provine viaţa microbului." Vedeţi?
E-8 I said, “Well, if the mucous makes the germ, then I would like to know where the life of the germ comes from.” See?
E-9 "Ei bine, desigur, aceea," a spus, "noi nu ştim asta." A spus, "Doar nu pot spune."
E-9 “Well, course, that,” he said, “we don’t know that.” Said, “Just can’t tell.”
E-10 Tu primeşti răceală, sau una alta, şi acel microb se formează în forme diferite. Apoi are o cale de a se multiplica, doar continuă să depună microbi din această mucoasă, eu presupun. Un doctor, cineva care este prezent, sau o asistentă medicală, ar înţelege mai mult despre asta.
E-10 You get chilly, or something another, and that germ forms in different forms. Then it has a way of multiplying itself, just keeps putting off germs from this mucous, I guess. Doctor, somebody be by, or a nurse, would understand more about it.
E-11 Dar interesul meu era, şi gândurile mele, au fost, acel microb, în sine. Viaţa din interiorul aceluia, în interiorul acelui înveliş ca o-ca o capsulă mică, atât de mic că ochiul uman nici măcar nu îl poate vedea. Dar în interiorul acelui lucru mic care numai o lupă puternică ar putea vedea, în interiorul aceluia este o viaţă. Ce determină acea viaţă să ia aşa de mult din acea mucoasă şi să se înfăşoare în jur, şi să formeze această capsulă, vedeţi, sau un microb, acela este diavolul. Aceea-i putere spirituală. Că, ei nu vor fi niciodată în stare... Ei au ajuns jos la un punct chiar mai jos de moleculă, că au putut lua această celulă mică de microb, şi aşa mai departe, şi membrana minusculă a mucoasei care a putut fi văzută numai printr-o lupă puternică. Şi apoi, dar, dincolo de aceea, ei nu pot vedea, pentru că acolo nu este... nu este nici o... nu este nici o substanţă naturală pe care să o prindă. Acum, înainte ca eu-eu...
E-11 But my interest was, and my thoughts, was, that germ, itself. The life inside of that, inside of that little cap like a—like a little capsule, so teeny the human eye can’t even see it. But inside of that teeny thing that only a great powerful glass could see, inside of that is a life. What causes that life to take so much of that mucous and fold itself around, and make this capsule, see, or a germ, that’s the devil. That’s spiritual power. That, they’ll never be able…They have got down to a place even below the molecule, that they could pick up this little germ cell, and so forth, and the little teeny membrane mucous that could only be seen through a powerful glass. And then, but, beyond that, they can’t see, ’cause there’s not…there’s no…there’s not no natural substance to take a hold of. Now, before I—I…
E-12 Oamenii stau în picioare. Acum, Charlie, detest să văd... Tu, şi David, şi Rodney, şi voi toţi acolo, voi sunteţi atât de buni cu mine când vin acasă la voi, şi alte lucruri. Nu vă pot oferi un loc în casa lui Dumnezeu, dar, vă spun eu ce fac, dacă veţi veni chiar aici, este al meu aici. Veniţi chiar aici sus, şi doar faceţi-vă bine veniţi. Oricare din voi care vrea să vină aici şi să ia acest scaun, doar urcaţi aici sus. Vedeţi? Veţi fi mai mult decât bine veniţi.
E-12 The people is standing. Now, Charlie, I hate to see…You, and David, and Rodney, and all of you there, you’re so good to me when I come down at your house, and things. Can’t give you a seat in the house of God, but, I tell you what I do, if you’ll come right here, here’s mine. Come right on up, and just make yourself welcome. Any of you that wants to come right here and take this seat, just walk right on up here. See? You’ll be more than welcome.
E-13 Şi este un-este unul bun. Acesta de fapt nu-mi aparţine. Acesta îi aparţine D-lui. Wilson, directorul şcolii. L-am avut din 1937, aşa că este cel mai vechi. Astfel eu...
E-13 And it’s a—it’s a good one. It really don’t belong to me. It belongs to Mr. Wilson, the head of school. I’ve had it since 1937, so it’s the oldest. So I…
E-14 El era aici cu un timp în urmă, a spus, "Hei, încă ai scaunele mele?"
Am spus, "Stau în ele în fiecare seară înainte să predic."
Şi el a spus, "Ei bine, sunt pe mâini bune atunci, aşa că le¬a lăsat."
E-14 He’s, here sometime ago, say, “Hey, you still got my chairs?”
I said, “I’m sitting in them every night before I preach.”
And he said, “Well, it’s good hands then, so let it go.”
E-15 Acum sunteţi bineveniţi. Este un scaun aici. Şi apoi dacă doriţi doar să veniţi aici unde sunt aşezaţi micuţii. Acum să nu¬să nu lăsaţi ca asta să vă facă să vă fie ruşine, să vă gândiţi că sunteţi un copil mic, pentru că nu sunteţi. Dar, v-ar place să fiţi, din nou. Dar, şi aici este încă un scaun aici, aşezat aici. Şi-şi este unul aici. Şi astfel aţi putea fi în stare, mai ales careva dintre acele doamne de acolo, care cumva stau în picioare aşa. Vă mulţumesc. Şi am fi bucuroşi dacă aţi veni chiar aici sus şi să luaţi loc. Ar fi în regulă. Doar puneţi-vă braţul chiar în jur, rezemaţi-vă, în timp ce vorbim.
E-15 Now you’re welcome. There’s one seat here. And then if you just like come here where the little fellows are sitting. Now don’t—don’t let that embarrass you, think you’re a little fellow, because you’re not. But, you’d like to be, again. But, and here’s one more seat here, sitting out here. And—and there’s one over here. And so you might be able, especially some of those ladies there, that’s kind of standing there like that. Thank you. And we’d be glad if you’d come right up here and sit down. It’d be all right. Just put your arm right around, lean over, as we talk.
E-16 Şi-şi, Charlie, am crezut că vi sus pe partea asta. Eu-eu îl tachinez, tot timpul. Am spus, "Să vi sus, la biserică." Încerc să-1 fac, să vină, să mă vadă. Şi atunci el... Am spus, "Când vi la biserică, eu o să spun, 'În dimineaţa aceasta, Dr. Charlie Cox va avea mesajul,' şi mă dau la o parte."
E-16 And—and, Charlie, I thought you was coming up this way. I—I tease him, all time. I said, “You come up, the church.” I try to get him, come, see me. And then he…I said, “When you come to church, I’m going to say, ‘This morning, Dr. Charlie Cox will have the message,’ and walk away.”
E-17 El a spus, "Voi leşina." Astfel înainte să îl chem, el a luat-o spre camera din spate. El...
E-17 He said, “I’ll faint.” [Brother Branham and the congregation laugh—Ed.] So before I called him, he took for the back room. He…
E-18 Astfel mi-ar place să doar înainte să începem cu lecţia. M-am gândit, săptămâna trecută, că Domnul ne-a binecuvântat. V-a plăcut... [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vai! S-a năvălit chiar pretutindeni. Chiar acel Mesaj a ajuns până de tot în California. Au sunat seara trecută, din California, despre Acesta. Şi-şi acum vor să se pregătească şi să aibă acelaşi lucru în California, în luna următoare care vine în Ianuarie. Vedeţi?
E-18 So I would like to…just before we start in on the lesson. I thought, last week, that the Lord did bless us. Did you like the—the…[Congregation says, “Amen.”—Ed.] My! It’s just swarmed everywhere. Even that Message has got all the way into California. They was calling last night, out of California, from It. And—and now they’re wanting to set up and have the same thing in California, in the next coming month of January. See?
E-19 Duhul Sfânt doar se pare că a atins, pe neaşteptate, chiar acolo la Shreveport. Şi Acesta doar merge din loc în loc, aşa, şi doar-doar o oră de descoperire.
E-19 The Holy Spirit just seemed to strike, all at once, right there at Shreveport. And It’s just going from place to place, like that, and just—just an hour of revelation.
E-20 Şi astfel noi suntem atât de bucuroşi, şi încrezători, şi vedem al nostru-grupul nostru de aici, aici la tabernacol, aşa să prospere din pricina aceasta, văzând manifestarea lui Dumnezeu aici printre noi. Suntem aşa de fericiţi pentru asta, şi credem că suntem în acea oră măreaţă de chemare afară a Bisericii, şi punerea Acesteia în ordine. Astfel ei...
E-20 And so we’re so glad, and trusting, and seeing our—our own group here, here at the tabernacle, so prospering by this, seeing the manifestation of God among us here. We’re so happy for it, and believe that we’re at that great hour of the calling out of the Church, and setting It in order. So they…
E-21 Eu am aflat ceva ce eu... în timp ce stăteam de vorbă cu prietenul meu bun, Dr. Adair, şezând în biroul lui. Şi el a spus, vorbea despre diferite lucruri despre razele x, şi a spus despre răcelile rele şi diferite bacterii. Şi s-a întins în susşi lua cărţile lui, şi îmi arăta prin ele, ce au aflat ei. A spus, "Îţi voi spune, Billy," a spus, "Ca o răceală rea, aşa de multe din ele," a spus, "oi nu avem nimic pentru o răceală rea," a spus.
E-21 I was finding something that I…while talking to my good friend, Dr. Adair, setting in his office. And he said, was talking about different things about x-rays, and said about bad colds and different germs. And reaching up and getting his books, and showing me through them, what they find out. He said, “I’ll tell you, Billy,” said. “As a bad cold, so many of them,” said, “we haven’t got one thing for a bad cold,” he said.
E-22 Am spus, "Ei bine, eu întotdeauna m-am gândit că dacă ai o durere în gât, dacă ai face gargară cu ceva." Am spus, "Acum după ce am terminat de predicat," am spus, "seara mă duc acasă, puţin răguşit." Am spus, ,,Eu-eu iau un pic de Lavoris, şi-şi fac gargară." Am spus, "Noi am avut asta în casa noastră de ani şi ani, apă de gură."
E-22 I said, “Well, I always thought that if you got a sore throat, if you would gargle something.” I said, “Now after I get through preaching,” I said, “go home of a night, that little hoarse.” I said, “I—I get some Lavoris, and—and gargle it.” I said, “We’ve had it in our house for years and years, mouthwash.”
E-23 El a spus, "Apa rece ar fi la fel de bună." A spus, "Pentru că, să nu crezi vreodată că orice cu care poţi face gargară ţi¬ar face vreodată-ţi-ar face vreodată bine. Pentru că, singurul lucru care l-ar putea face este doar să spele microbii care sunt în gâtul tău, afară. Nu-ţi poate ajunge în fluxul sanguin. Dacă da, ţi-ar plesni gâtul şi ai avea o hemoragie. Înţelegi?" Şi a spus, "Nu poate face asta."
E-23 He said, “Cold water would be just as good.” He said, “Cause, don’t ever think that anything you could gargle would ever—would ever do you any good. Because, only thing it could do is just wash what germs is in your throat, out. It can’t get down into the blood stream. If it does, it would burst your throat and you would have a hemorrhage. See?” And said, “Can’t do that.”
E-24 Deci vechea zicală revine iar, "Medicamentul a fost făcut să fie vândut, nu să fie luat," ştiţi.
E-24 So the old saying comes back again, “Medicine was made to sell, not to take,” you know. [Brother Branham and congregation laugh—Ed.]
E-25 Şi după toate, şi văzând în cărţi de medicină care chiar le am acasă, să citesc, eu sunt-sunt interesat în medicină, cu siguranţă sunt, orice ce va ajuta poporul lui Dumnezeu, care ajută fiinţa umană. Dacă este vorba de pace, a studia termenii de pace, sunt interesat în aceea. Sunt interesat într-o-într-o comunitate mai bună în care să trăiesc. Sunt interesat în şcoli mai bune la care să meargă copiii noştri. Sunt interesat de tot ce este bun, folositor şi corect.
E-25 And after all, and seeing in medical books that I even have at my home, to read. I’m—I’m interested in medicine, certainly am, anything that will help God’s people, help human being. If it’s peace, studying peace terms, I’m interested in that. I’m interested in a—a better community to live in. I’m interested in better schools for our children to go to. I’m interested in anything that’s good, wholesome and right.
E-26 Şi medicina a făcut câteva lucruri mari. Cred că Dumnezeu a folosit-o, multe lucruri. Eu cred, că dacă noi am fi mai sinceri şi consacraţi lui Dumnezeu, ei ar avea deja substanţa pentru cancere şi toate celelalte. Dacă noi doar ... Dumnezeu are lucrul acela, dacă noi doar l-am întreba pe El privitor la asta. Vedeţi? Astfel, acum, cred că motivul pentru care a fost vaccinul lui Salk, este chiar din pricina copiilor care suferă în felul cum este. Şi, Satan, acel lucru rău acolo, paralizându-i pe acei copilaşi şi alte lucruri. Şi Dumnezeu doar a permis ca aceea să se descopere, pentru inoculare. Şi s-a făcut un lucru mare, şi pentru care suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic, pentru aceasta. Chiar aşa de mulţumitori că Dumnezeu ne-a binecuvântat întotdeauna!
E-26 And medicine has done some great things. I believe God has used it, many things. I believe, if we’d be more sincere and consecrated to God, they’d already have stuff for cancers and everything else. If we just…God has got the thing, if we’d just ask Him about it. See? So, now, I believe the reason the Salk vaccine was, just because of little children suffering the way it is. And, Satan, that evil thing out there, paralyzing them little children and things. And God just let that be discovered, for the inoculation. And it’s done a great thing, and to which we are grateful to Almighty God, for it. Just so thankful that God has ever blessed us!
E-27 Şi, frate, unde... El nu se duce înapoi acasă, nu-i aşa, Soră Nash? El-el... [Sora Nash spune, "Nu, domnule. Se duce să aducă nişte scaune." – Ed.] Oh, asta e bine. Asta-i bine. Aha. În regulă.
E-27 And, brother, where…He ain’t going back home, is he, Sister Nash? He—he…[Sister Nash says, “No, sir. He’s going to get some chairs.”—Ed.] Oh, that’s good. That’s fine. Uh-huh. All right.
E-28 Acum, în studiu, apoi, după ce am venit acasă, m-am aşezat jos într-o cameră şi am studiat timp îndelungat, "Despre ce este vorba?" Vă voi împărtăşi ceva puţin, despre ce studiez, ca voi să puteţi studia cu mine. Şi Domnul, când ne aflam în încăpere, iau aceasta că este El, pentru că am avut nişte experienţe mari cu El.
E-28 Now, in studying, then, after I come home, I sat down there in a room and studied for a long time, “What’s this all about?” I’m going to pass a little something to you, that I’m studying on, that you might study with me. And the Lord, when we was in the room, I take it to be Him, ’cause I have had some great experiences with Him.
E-29 Dar aţi ştiut voi, că, după ce doctorul mi-a spus aceea, şi mi-a arătat în cele mai înalte şi recente cărţi de medicină, care ştiu că doar ce a fost descoperit. Este un doctor aşezat aici, oricum, care mă ascultă. Acum asta, cea mai recentă şi cele mai bune lucruri pentru o răceală puternică, ei nu au nici un medicament. Ei dezaprobă luarea aspirinei, şi aşa mai departe; aceea doar calmează durerea, şi aşa mai departe, a răcelii sau a suferinţei, dar nu foloseşte la nimic pentru răceală. Dar ajută să te odihneşti. Şi cel mai bun lucru pentru o răceală rea, este să te întinzi şi să te pui să dormi, să stai liniştit. Doar să te întinzi în pat, cam cel mai bun lucru de făcut.
E-29 But did you know, that, after the doctor told me that, and showed me in the highest and latest of medical books, which I know that it just discovered. There’s a doctor sitting here, anyhow, listening to me. Now this, the latest and best things for a bad cold, they have no medicine. They condemn taking aspirins, and so forth; that only eases the pain, and so forth, of the cold or the misery, but it don’t do the cold any good. But it helps rest you. And the best thing for a bad cold, is lay down and go to sleep, take it easy. Just lay down in bed, about the best thing you can do.
E-30 Acum, atunci, m-am pus să studiez. Am spus. "Doctor Sam, deci, aceasta este aceasta... O răceală puternică, cel mai bun lucru este să te odihneşti."
El a spus, "Este lucrul cel mai bun pentru orice."
E-30 Now, then, I got to studying. I said. “Doctor Sam, then, this is this…A bad cold, the best thing is take rest.”
He said, “It’s the best thing for anything.”
E-31 "Bine," am spus, "îţi mulţumesc, doctore, asta-i foarte bine." Şi am stat de vorbă mai mult timp, şi apoi am plecat acasă. Şi i-am spus... Lui îi plac iepurii şi veveriţele, şi alte lucruri, dar nu reuşeşte să meargă afară. Noi obişnuiam să vânăm mult, împreună, când eram băieţi, şi vânam şi pescuiam, sau pescuiam, mai ales.
E-31 “Well,” I said, “thank you, doctor, that’s awful good.” And we talked a while longer, and then I went home. And I told him…He likes rabbits and squirrels, and things, don’t get to go out. We used to hunt a lot, together, when we were boys, and hunt and fish, or fish, especially.
E-32 Astfel atunci când am mers acasă, am început să mă gândesc. "Ce?" Ştiţi, am observat. Urmăriţi un animal. Luaţi un câine, când se îmbolnăveşte, se va duce să bea nişte apă, şi se culcă jos pe undeva, se duce să se culce jos. Bine, atunci mi-a venit gândul, dimineaţa următoare. Eram întins în pat, aşteptând după ai mei. Ei se scoală cam pe la şase treizeci. Şi deci eu mă trezesc pe la patru treizeci, sau cinci. Eram întins acolo. Gândindu-mă, de multe ori, Dumnezeu descoperă lucruri.
E-32 So then when I went home, I got to thinking. “What?” You know, I noticed, watch animals. You take a dog, when he gets sick, he’ll go drink him some water, and lay down somewhere, go lay down. Well, then the thought came to me, the next morning. I was laying in bed, waiting for the folks. They get up about six-thirty. And so I wake up about four-thirty, or five. I was laying there. Thinking, many times, God reveals things.
E-33 Ştiţi, eu nu învăţ asta. Dar aţi ştiut... Omul, la început, când l-a făcut Dumnezeu, El nu l-a făcut ca să fie tratat. El avea tratamentul propriu în el. A fost echi-... El era-el era o-o unitate a lui însuşi. Vedeţi? Atunci, vindecarea nu vine din nici o resursă externă. Trebuie să vină din interior. Acum noi putem lua ajutoare externe, aşa ca să ucidem microbii, sau orice este în noi. Sau, putem folosi mâinile noastre şi să tăiem unii la alţii, şi să scoatem o-o bucată afară, sau ceva, ca apendicele, sau un dinte rău sau ceva, şi să îl scoatem. Dar vindecarea nu vine din nimic ce aplicaţi. Vindecarea vine numai prin puterea care este în voi înşivă, să refaceţi înapoi ţesutul care a fost desprins din locul din care a fost scos. Şi, deci, vindecarea este în voi.
Acum ascultaţi atenţi, şi reflectaţi tare acum înainte să aveţi ideea voastră privitor la asta.
E-33 You know, I don’t teach this. But did you know…Man, in the beginning, when God made him, He didn’t make him to be doctored. He had his own doctoring in him. He was equi-…He was—he was a—a unit of his own. See? Then, healing does not come from any outside resource. It has to come from the inside. Now we can take outside aids, such as to kill germs, or whatever it is in us. Or, we can take our hands and cut on each other, and take a—a piece out, or something, like appendix, or a bad tooth or something, and take it out. But healing does not come from anything that you apply. Healing only comes by the—the power that’s within yourself, to build back the—the tissue that’s been torn from the place that’s been taken out. And, therefore, healing is in you.
Now listen close, and think hard now before you pass your thought of this.
E-34 Omul, la început, când a fost făcut, un om este un dumnezeu. El este în mod absolut un dumnezeu. Pentru că a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, fiind un fiu al lui Dumnezeu, şi atunci el este un moştenitor a tot ce este Dumnezeu. Şi omului i-a fost dat un domeniu, şi domeniul era pământul. "Tu ai putere peste peşti, peste păsările văzduhului, şi peste toate lucrurile." El putea doar să vorbească, şi totul i se supunea, pentru că el era un-un dumnezeu, în sine însuşi; nu Dumnezeu universal, dar vreau să spun un... Dumnezeul cerului şi al pământului. Dar el era un-un stăpân în domeniul lui. El era un rege, un rege-stăpân. Acela era omul. Şi chiar acum, în starea lui decăzută acum, încă îşi are aparenţa.
E-34 Man, in the beginning, when he was made, a man is a god. He’s absolutely a god. For he was made in the image of God, being a son of God, and then he’s an heir of all that God is. And man was given a domain, and the domain was the earth. “You have power over the fishes, over the fowls of the air, and over everything.” He could just speak, and everything obeyed him, because he was a—a god, within himself; not universal God, but I mean a…the God of heavens and earth. But he was a—a ruler in his domain. He was a king, a king-ruler. That was man. And even now, in his fallen estate now, he still has the appearance.
E-35 Acum, nu de mult, ei încercau să încrucişeze, şi aşa mai departe, şi spun că, "Omul provine din animale inferioare, şi-şi prin evoluţie el s-a adus în sus." Ei bine, vedeţi, ei au continuat să se prostească cu ştiinţa încât ei îşi contrazic propria lor teorie.
E-35 Now, not long ago, they were trying to interbreed, and so forth, and say that, “Man come from lower animals, and—and through evolution he brought himself up.” Well, see, they’ve kept fooling around with science till they disprove their own theory.
E-36 Tu nu poţi încrucişa ceva şi să o faci să meargă mai sus. Aceasta va cădea direct înapoi. Nu poate. Porumb hibrid, sau orice, nu se poate reproduce înapoi. Sau aşa cum am spus zilele trecute, măgarul şi iapa se pot încrucişa, vor produce un catâr, dar acel catâr nu poate produce un alt catâr. Trebuie să se ducă drept înapoi, la început. Pentru că, Dumnezeu a spus, "Fiecare sămânţă după soiul ei."
E-36 You cannot interbreed anything and make it go higher. It’ll drop right back. It cannot. Hybrid corn, or anything, cannot breed itself back. Or like I was saying the other day, the—the—the—the donkey and the mare horse can breed, it’ll bring forth a mule, but that mule cannot bring forth another mule. Has to go right back, to begin. Because, God said, “Every seed after its kind.”
E-37 Acum, când noi am fost făcuţi-când am fost făcuţi... Şi ei doar ce au aflat, recent, că trupul vostru este plin de lumină. Razele-X dovedesc lucrul acesta. Razele-x nu au nici o lumină proprie. Este lumina voastră care o folosesc. Sunteţi născuţi cu patru raze. După puţină vreme, să spunem douăzeci, douăzeci şi cinci, o rază se stinge; şi treizeci şi cinci, alta, sau patruzeci, alta se stinge; şi în final, când treceţi de aproximativ şaizeci şi cinci, trăiţi din ultima voastră rază. Şi de fiecare dată când faceţi o radiografie, voi rupeţi acele raze. Acela-i motivul că nu mai aveţi, să băgaţi picioarele acestor copii în acele maşinării, pentru că doar sfâşiau razele drept afară din trupuşorul lor. Şi aceea este lumină cosmică care este în voi, din care sunteţi formaţi, plin de celule de lumină. Acum, aceea este lumină cosmică.
E-37 Now, when we were made—when we were made…And they just found out, recently, that your body is full of light. X-ray proves that. The x-ray does not have any light of its own. It’s your light that it uses. You’re born with four rays. After a little while, say twenty, twenty-five, one ray goes out; and thirty-five, another, or forty, another one goes out; and finally, when you get pass about sixty-five, you’re living on your last ray. And every time you take an x-ray picture, you’re tearing them rays down. That’s the reason you don’t have no more, you stick these kids’ feet in them machines, because it was just tearing the rays right out of their little body. And that’s cosmic light that’s in you, that you’re made up, full of light cells. Now, that’s cosmic light.
E-38 Dar Dumnezeu este o Lumină diferită, dar totuşi El este Lumină. Acum, eu cred că fotografia acolo este o dovadă mare la ce mă pregătesc să spun, că Dumnezeu este Lumină. Şi când noi umblam în Lumina lui Dumnezeu, ca fii de Dumnezeu; Dumnezeu nu este lumină cosmică, dar Lumina lui Dumnezeu a operat prin intermediul luminii cosmice a trupurilor noastre, celulele noastre. Şi noi am devenit... Am fost în mod absolut, cândva, reali, fii de Dumnezeu autentici. Dar atunci când a venit căderea, şi apoi unde...
E-38 But God is a different Light, but yet He’s Light. Now, I think that the picture there is a great proof of what I’m fixing to say, that God is Light. And when we were walking in Light of God, as sons of God; God is not cosmic light, but God’s Light operated through the cosmic light of our bodies, our cells. And we become…We were absolutely, at one time, real, genuine sons of God. But then when the fall came, and then where…
E-39 Roada Duhului astăzi este dragoste, bucurie, credinţă, îndelungă răbdare, smerenie, blândeţe, răbdare, totul supranatural. Doar a ajuns la un punct unde tot trupul în întregime, chiar atât de treptat...
E-39 The fruit of the Spirit today is love, joy, faith, longsuffering, meekness, gentleness, patience, all supernatural. It just got to a spot to where all the whole body, just so gradual…
E-4
E-40 Like a seaweed, you get in the bottom of a sea. Lot of times, divers, and they’ll get under these seaweeds. And before they know it, they’re wrapped in such a way they can’t get out of it.
E-41 Ei bine, aşa-i cum a făcut păcatul fiinţei umane. Aşa-i cum răceala a făcut bisericii. Aşa-i cum comuniştii au făcut acestei naţiuni. Este atât de înşelător. Şi atunci în trupul uman, ne-a înfăşurat, împinge afară această Lumină a lui Dumnezeu; prin denominaţiuni, şi negând Credinţa, şi aşa mai departe, a împins afară toate razele Puterii mari de credinţă a lui Dumnezeu, vedeţi, care este în noi, care ar trebui să fie. Au împins afară toate acele raze, în aşa fel, încât noi doar am ajuns la o lojă. Şi-şi apoi acum inferioară unei loje, este biserica, pentru că este doar împinsă, toată întunecimea, afară, şi chiar spunând doar, "Asta nu se întâmplă." Tăgăduind că se pot întâmpla, vedeţi, miracolele lui Dumnezeu.
E-41 Well, that’s the way sin has done the human being. That’s the way coldness has done the church. That’s the way communists has done the nation. It’s so treacherous. And then in the human body, it wrapped us, is pushing out this Light of God; by denominations, and denying Faith, and so forth, it’s pushed out all the rays of God’s great Power of faith, see, that’s in us, that should be. They’ve pushed all those rays out, in such a place, till we just got to a lodge. And—and then now below the lodge, the church is, ’cause it’s just pushed, all the darkness, out, and even just saying, “It doesn’t happen.” Denying that it could happen, see, the miracles of God.
E-42 Şi totuşi, omul, pe undeva jos în el, pe undeva în el, dacă el doar ar putea să lase acel mic... Cum am ilustrat asta, ca un nasture. Când un om este mântuit, atât din el este Dumnezeu. Aceea este Lumina mică care vine înăuntru, să îl determine să înceteze să facă ce este greşit. Acum, dacă puteţi scoate toată răutatea şi invidia, şi vrajba şi necredinţa, afară, acel ceva mic ca un nasture de Lumină şi Putere a lui Dumnezeu va continua să crească, să crească, să crească, să crească, împingând afară necredinţa. Şi voi nu o faceţi prin îndemnuri de-de exerciţii fizice. Voi o faceţi printr-o Viaţă sfinţită, consacrată pe care Duhul Sfânt o mişcă prin voi. Am prins ceva din Aceasta într-un loc, unde, nu de mult.
E-42 And yet, the man, somewhere down in him, somewhere in him, if he could only let that little…As I illustrated it, like a button. When a man is saved, that much of him is God. That’s the little Light that comes in, to make him quit doing what’s wrong. Now, if you can take all the malice and envy, and strife and unbelief, out, that little button-like of the Light and Power of God will keep growing, growing, growing, growing, crowding out unbelief. And you don’t do it by exhortations of—of bodily exercise. You do it by a sanctified, consecrated Life that the Holy Spirit moves through you. I caught some of It in a place, where, not long ago.
E-43 Câţi vă mai amintiţi când Elij' Perry a fost înviat din morţi în acea dimineaţă, careva dintre voi de aici? Aţi văzut în ziar aici, de multe ori. O văd pe Sora Wilson, ei, şi-au ridicat mâna. Eu stăteam acolo când acel om a murit. El trăieşte chiar aici acum, vine la biserică din când în când, atunci mărturiseşte.
E-43 How many ever remembers when Elij’ Perry was raised from the dead that morning, some of you over here? You seen in the paper here, many times. I see Sister Wilson, them, raise their hand. I was standing there when that man died. He lives right out here now, comes to church once in a while, testifies then.
E-44 El a fost mort, câteva ore. A murit cu hemoragie la plămâni, şi el era atât de sângerând peste tot. Şi eu am plecat. Eram doar un predicator tânăr, în acele zile. Şi Sora Jackson obişnuia să fie o membră a bisericii de aici. Şi-şi soţia unui predicator Metodist, am uitat acum care era numele acelui om. Shafiner, Fratele Shafiner şi Sora Shafiner. Erau ceva neamuri cu Wisehearts. Şi ei şi ea stăteau acolo la marginea patului. Şi am pornit să mă dau la o parte. Şi el era pe cât de sângerând putea fi, când a murit. Şi ochii îi erau daţi pe spate, şi gâtul s-a umflat în afară. I-au tras un cearceaf peste cap. Şi soţia lui era acolo afară, ei plângeau, şi încercau să găsească adrese, să-i cheme pe cei dragi.
E-44 He had been dead, several hours. He died with hemorrhages of the lungs, and he was so bloody all over. And I walked away. I was just a young preacher, those days. And Sister Jackson used to be a member of the church here. And—and a Methodist preacher’s wife, I forget what that man’s name was now. Shafiner, Brother Shafiner and Sister Shafiner. They were some relation to the Wisehearts. And they and she was standing there at the bedside. And I started to move away. And he was just as bloody as he could be, where he had died. And his eyes had turned back, and his throat had bulged out. They pulled a sheet over his head. And His wife was out there, they’re crying, and trying to get addresses, to call the loved ones.
E-45 Şi am pornit să plec de lângă pat, şi am simţit pe Cineva că Şi-a pus mâna peste mine. Am crezut că era Sora Shafiner. Şi când m-am întors, nu era nimeni în jurul meu. Şi atunci am început... Aceasta m-a lăsat, când m-am întors în jur.
E-45 And I started to walk away from the bed, and I felt Somebody lay Their hand on me. I thought it was Sister Shafiner. And when I turned, there was nobody around me. And then I started…It left me, when I turned around.
E-46 Şi Fratele Elij' zăcea acolo, mort. Noi am fost prieteni foarte buni, am pescuit la râu, ştiţi, cum am făcut atât de mult împreună. Şi el s-a rănit aici, o cale ferată, mergând cu cabrioleta. Ei bine, asta i-a zdrobit plămânii. El a sângerat. A sângerat şi a făcut TBC de la aceasta, şi a murit.
E-46 And Brother Elij’ was laying there, dead. We had been very good buddies, fished on the river, you know, how we did so much together. And he got hurt out here, a railroad, riding the spider. Well, it mashed his lungs in. He was bleeding. He bled and took TB from it, and died.
E-47 Am început să mă dau la o parte în această parte, şi am simţit acea Mână din nou. M-am întors înapoi, Aceasta nu se dădea de pe mine.
E-47 I started to move away this way, then I felt that Hand again. I turned back, It wouldn’t get off of me.
E-48 Şi înainte să realizez ce făceam, eram culcat deasupra acelui om, cu buzele mele peste buzele lui. Am fost la fel de plin de sânge cum era el, întins acolo peste acel om, strigând la Dumnezeu. Şi am simţit ceva venind sus, în jurul urechii mele. Era mâna lui.
49 L-aţi auzit stând chiar aici şi mărturisind despre asta. Vedeţi? Cum el... Şi el a revenit la viaţă. Şi asta a fost cam acum douăzeci şi cinci de ani, sau poate treizeci. Locuieşte, astăzi, chiar aici afară la curbă. Şi el a venit aici nu de mult, a mărturisit despre asta în biserică.
E-48 And before I knowed what I was doing, I was laying on top of that man, with my lips against his lips. I was as bloody as he was, laying there on that man, crying out to God. And I felt something come up, around side of my ear. It was his hand.
E-50 Acum, asta-i unde a sunat Canada şi a vrut să ştie, odată. Am mărturisit despre asta în Canada când am început de prima dată adunările mele. Ei l-au chemat pe DL Coots, antreprenorul de pompe funebre, şi au întrebat dacă a existat un om înviat de la morgă, care era mort. Am decupajele din ziare, încă.
Au spus, "Noi am auzit de multe miracole că s-au făcut," Dl. Coots a spus. A spus, "Dl. Branham este un prieten de-al meu personal, şi s-au întâmplat tot felul de lucruri. Dar nu avem nici o înregistrare despre cineva fiind înviat din morţi, mai ales în această morgă."
E-49 You’ve heard him stand right here and testify of it. See? How he…And he come back to life. And that’s been about twenty-five years ago, or maybe thirty. Living, today, right out here on the curve. And he come here not long ago, was testifying of it in the church.
E-51 Canadienii au înţeles-o greşit. Şi următoarea zi... Vai, presa era aliniată. A spus, "Sute de oameni au sunat de peste tot." Şi Fratele Perry acolo înăuntru, el însuşi, mărturisea despre învierea trupului său acolo, şi protesta împotriva la ce a pus el în ziar. Şi astfel atunci s-a înţeles că nu a fost acolo. A avut loc în casa lui, şi astfel unde zăcea el, mort. Ei nu l-au dus la casa funerară, încă.
E-50 Now, that’s where Canada called up and wanted to know, one time. I had testified of it in Canada when I first started my meetings. They called Mr. Coots, the undertaker, and asked if there had been a man raised out of the parlor, was dead. I’ve got the clippings, yet.
They said, “We have heard of many miracles being done,” Mr. Coots said. Said, “Mr. Branham is a personal friend of mine, and all kinds of things has happened. But we have no record of anyone being raised out of the dead, especially in this funeral parlor.”
E-52 Apoi am citit seara trecută, despre unde Irineus, eu cred că era, sau Sfântul Martin, care şi-a pus trupul peste prietenul lui, după ce a fost spânzurat. Acum asta este istorie. Şi a stat peste el timp de o oră, şi omul a revenit la viaţă.
E-51 The Canadians had misunderstood it. And the next day the… My, the paper was lined up. He said, “Hundreds of people called from everywhere.” And Brother Perry in there, himself, testifying to the resurrection of his body over there, and protesting the—the thing that he had put in the paper. And so then it was understood it wasn’t there. It taken place in his home, and so where he was laying, dead. They had never taken him to the funeral parlor, yet.
E-53 Şi văd în Biblie unde Ilie şi-a pus trupul peste trupul unui copil mort, şi acesta a revenit la viaţă.
E-52 Then I read the other night, of where Irenaeus, I believe it was, or Saint Martin, that laid his body across his friend, after being hung. Now that’s history. And laid on him for an hour, and the man come to life.
E-54 Mă gândesc la băieţelul de acolo din Finlanda, când era întins acolo, mort, întins pe marginea drumului.
E-53 And I see in the Bible where Elijah laid his body across a dead baby’s body, and it come to life.
E-55 Apoi, de asemenea, în urmă cu vreo două luni, cred că a fost, Gene, în Newsweek; că le-au dat, la ce îi numesc ei, "Vindecătorii Divini" drumul în Londra. Şi i-au lasăt să plece, să se roage pentru bolnavi. Şi acolo a fost cam cu optzeci de procente mai multă vindecare decât a fost prin medicină. Acea rugăciune pentru bolnavi.
E-54 I think of the little boy yonder in Finland, when he was laying there, dead, laying on the side of the road.
E-56 Reader's Digest a preluat asta. Şi în America aici, ei, noi o avem scris aici, şi în Reader's Digest, unde au examinat ei pentru vindecarea Divină. Şi l-au luat pe un frate care s-a rugat pentru bolnavi, şi au avut un om bolnav, şi l-au pus să se roage pentru bolnav. Şi atunci au pus o folie de plumb. Oricine ştie, folia de plumb reflectă acea rază. Peste, între om, şi omul care se ruga, fratele, mâna lui. Şi au aşezat-o jos aşa, şi au făcut poza de raze-x. Şi din mâna omului, a arătat o reflexie vizibilă a unei raze ieşind din mâna lui, mergând către celălalt om.
E-55 Then, too, about two months ago, I believe it was, Gene, in the Newsweek; that they turned, what they call, “the Divine healers” loose in London. And let them go, praying for the sick. And there was about eighty percent more healing than was by medicine. That prayer for the sick.
E-57 Dumnezeu ştie ce vroia El să spună când El a zis, "Îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi se vor insănătoşa."
E-56 Reader’s Digest picked it up. And in America here, they, we got it wrote out here, and in Reader’s Digest, where they had examined for Divine healing. And they took a brother that prayed for the sick, and had a sick man, and had him praying for the sick. And then put a piece of lead foil. Anyone knows, lead foil reflects that ray. Upon, between the man, and the man that was praying, the brother, his hand. And laid it down like this, and shot the picture of x-ray. And from the man’s hand, showed a visible reflection of a ray coming out of his hand, going to the other man.
E-58 Punerea mâinilor, de către acest om, asupra unui om bolnav, şi razele-x mecanice (O Dumnezeule!) arătând Lumina ieşind din mâna omului. Cum pot oamenii să fie atât de stupizi, să spună că nu există aşa ceva ca vindecare Divină? Păi, chiar şi dispozitivele mecanice, aparatele care-care ştiinţa le-a făcut, este o-este o... ( ce?) o mustrare la propriile lor idei, ale acestor biserici care spun, "Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină şi Puterea lui Dumnezeu."
E-57 God know what He meant when He said, “They shall lay hands on the sick, they shall recover.”
E-59 Cum e cu omul din Chicago? Doar încontinuu, spunea, cum m-a pus el pe mine înaintea acelui aparat de măsură acolo, şi acel lucru, cum acea ţagără înregistra ca un detector de minciuni, despre Acesta. Vedeţi?
E-58 Laying on of hands, of this man, upon a sick man, and the mechanical x-ray (O God!) showing the Light coming from the man’s hand. How can people be so stupid, to say there’s no such a thing as Divine healing? Why, even the mechanical device-ities, the machines that—that science has made, is a—is a…(what?) a rebuke to their own ideas, of these churches saying, “There’s no such a thing as Divine healing and the Power of God.”
E-60 Şi acea femeie întinsă, pe moarte, au supus-o la test. Care a făcut chiar să se învârtă acea ţagără, cu suficientă Putere să transmită un mesaj radio în jurul lumii, de patruzeci de ori, şi a stricat aparatul. Acea sfântă, pe moarte, făcându-şi mărturisirea. L-au pus pe un om rău, pe moarte; şi când au făcut-o, aceasta a aruncat ţagăra, viceversa, de partea cealaltă, suficient cât să strice aparatul. Acel-acel infidel, a spus, "Dacă există un Dumnezeu, şi El este bunătate cu o inimă bună, la laudele Lui, ar trimite suficientă Putere la acel aparat încât să se învârtă în jur, există Ceva în acea femeie, care face acea Putere. Şi dacă pe un om rău, l-ar arunca înapoi pe partea cealaltă," a spus, "Dumnezeule, fi îndurător cu mine, un păcătos," şi el şi-a predat inima lui Cristos. Aşa este. Păi, ştiinţa ştie.
E-59 How about the man in Chicago? Just on and on, telling, how he put me before that meter there, and that thing, how that hand would register like a lie detector, of It. See?
E-61 Şi într-o zi veţi afla, că Dumnezeu este în voi. Vedeţi? Dumnezeu, Însuşi, în fiinţa umană. Dumnezeu în noi! Oh, cum îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru acele lucruri, aşa de minunate!
E-60 And that woman laying, dying, put the test upon it. That even whirled that hand around, with enough Power to send a radio message around the world, forty times, and broke the machine down. That saint, dying, making her confession. Put it on a wicked man, him dying; and when it did, it throwed the hand, vice versa, across this other way, enough to break the machine down. That—that infidel, said, “If there is a God, and He is goodness of a good heart, to His praises, would send that machine enough Power to throw it around, there’s Something in that woman, making that Power. And if on a wicked man, would throw it back the other way,” said, “God, be merciful to me, a sinner,” and he gave his heart to Christ. That’s right. Why, science knows.
E-62 Acum, înainte să ne apropiem de Cuvântul Său, şi acum haideţi doar să nu ne grăbim, pentru că în această dimineaţă ne vom ruga pentru bolnavi. Şi eu-eu-eu am anunţat.
E-61 And someday you’re going to find out, God is in you. See? God, Himself, in the human being. God in us! Oh, how I thank God for those things, so wonderful!
E-63 Şi acum cineva întreba dacă vom fi aici Duminica viitoare. Ei bine, cum... eu încă nu ştiu. Ei... eu-eu cu greu aş putea şti doar dacă Domnul îmi dezvăluie. Dacă Domnul ne permite, poate următoarea Duminică seara. Eu iau toate aceste predici de dimineaţă de la fratele meu scump de aici. [Fratele Neville spune, "Amin. În regulă, frate." – Ed.] Următoarea Duminică seara, poate, dacă sunt pe aproape, cu voia Domnului, care, de obicei sunt, doar dacă nu am un apel din afară, eu vreau să vorbesc despre: Noi Am Văzut Steaua Lui La Răsărit Şi Am Venit Să Ne Închinăm. Vedeţi, doar un mesaj, un mesaj de Crăciun.
E-62 Now, before approaching His Word, and now let’s just take our time, because this morning we’re going to pray for the sick. And I—I—I gave it out.
E-64 Şi acum înainte să ne apropiem de El, sau Cuvântul Său, haideţi să ne apropiem de El prin rugăciune. Dacă... Toţi cei care se pot ridica, haideţi să ne ridicăm doar un moment.
E-63 And now someone was asking if we’d be here next Sunday. Well, way…I don’t know just yet. They…I—I hardly can know unless that the Lord reveals it. If the Lord permitting, maybe next Sunday night. I’m taking all these morning sermons from my precious brother here. [Brother Neville says, “Amen. All right, brother.”—Ed.] Next Sunday night, maybe, if I’m around, the Lord willing. Which, usually I am, ’less I have a call out. I want to speak on: We Have Seen His Star In The East And Has Come To Worship. See, just a message, a Christmas message.
E-65 Tatăl nostru Ceresc, noi suntem cei mai fericiţi oameni, că devenim atât de fericiţi încât al nostru-sufletul nostru uman nu¬l poate cuprinde. Noi doar trebuie să strigăm, uneori, şi să dăm drumul la bucuria care este în inimile noastre, prin Isus Cristos; să ştim că în ceasul în care trăim acum, unde totul este-este în agitaţia în care este, încă este o Temelie care este sigură.
E-64 And now before we approach Him, or His Word, let’s approach Him by prayer. If…All that can stand, let’s stand just a moment.
E-66 Şi să vedem oameni deştepţi care s-au ridicat, în zilele care au trecut, şi au încercat să dovedească fals că Dumnezeu măcar a existat, prin intermediul dispozitivelor lor mecanice, s¬au întors drept înapoi şi mărturisesc spre slava lui Dumnezeu. Cu adevărat, Iuda a trebuit să spună, el însuşi, că el a "trădat Sânge nevinovat." Sutaşul Roman a spus, ,,Cu adevărat acela a fost Fiul lui Dumnezeu." Proprii Lui duşmani au trebuit să mărturisească. Şi noi am trăit să vedem o eră ştiinţifică să ajungă la finalul ei. Ei nu pot merge mai departe. Ei urmează doar, în orice moment, să se explodeze unii pe alţii în bucăţi. Şi totuşi noi vedem că tocmai aparatele ştiinţifice pe care le-au inventat ei, să încerce să Te dezmintă, să se întoarcă drept în jur şi să mărturisească despre slava Ta. Cât Îţi mulţumim noi pentru asta, Doamne! Lasă-ne, ca astăzi, să ne amintim că Cuvântul lui Dumnezeu nu va da greş niciodată.
E-65 Our Heavenly Father, we are the most happy people, that we get so happy till our—our human souls cannot contain it. We just have to scream out, sometimes, and give vent to the joy that’s in our hearts, through Jesus Christ; to know that in the hour that we now live, where everything is—is in the turmoil that it is, yet there is a Foundation that’s sure.
E-67 Dă-ne credinţă, Doamne. Ca acea mică, expresie brută de adinioară, care am făcut-o, despre Puterea lui Dumnezeu fiind în noi, şi toate fibrele noastre a fi Lumina lui Dumnezeu, şi întunecimea şi păcatul a asfixiat porii mici în noi, ai sufletului nostru. Lasă ca Duhul Sfânt, în această dimineaţă, să se răspândească în fiinţa noastră, presând credinţa în fiinţa noastră cea mai interioară, ca trupurile noastre în întregime şi vieţile să fie atât de saturate cu Puterea lui Dumnezeu, încât oamenii să vadă că Isus Cristos trăieşte în Biserica Lui. Acordă lucrul acesta, Tată.
E-66 And to see smart men who has rose up, in the days gone by, and has tried to disprove that God even existed, through their own mechanical device-ity, come right back and testify to the glory of God. Truly, Judas had to say, himself, that he had “betrayed innocent Blood.” The Roman centurion said, “Truly that was the Son of God.” His Own enemies had to testify. And we’ve lived to see a scientific age come to its end. They can’t go no farther. They’re going to just, at any moment, blow each other to pieces. And yet we see that the very scientific machines that they invented, to try to disprove You, turn right around and testify of Your glory. How we thank You for that, Lord! Let us, today, remember that God’s Word shall never fail.
E-68 Noi încredinţăm toate acestea Ţie acum, şi Îţi cerem să binecuvântezi aceste câteva cuvinte care urmează să le spunem acum, să încercăm să comentăm ceea ce a fost deja scris de către unul din apostolii Tăi, marele Sfânt Pavel. Şi mă rog, Tată, ca Duhul Sfânt să Îl preia şi să Îl facă să crească prin inimile oamenilor, şi să dea credinţă pentru serviciul de vindecare care urmează. Noi cerem în N urnele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
E-67 Give us faith, Lord. As that little, rude expression a while ago, that I made, about the Power of God being in us, and all of our fibers to be Light of God, and darkness and sin has choked up the little pores in us, of our soul. Let the Holy Ghost, this morning, spread forth in our being, pressing faith out into our innermost being, that our whole bodies and lives will be so saturated with the Power of God, till people will see that Jesus Christ lives in His Church. Grant it, Father.
E-69 [O soră începe să vorbească într-o altă limbă. Porţiune goală pe bandă. Un frate începe să vorbească într-o altă limbă. Porţiune goală pe bandă. Un frate dă tălmăcirea – Ed.] Mulţumim Domnului. Amin. Laudă lui Dumnezeu. [Porţiune goală pe bandă.]
E-68 We commit it all to You now, and ask that You’ll bless these few words that we’re going to say now, to try to comment on what has already been written by one of Your apostles, the great Saint Paul. And I pray, Father, that the Holy Spirit will take This and just let It grow out through the hearts of the people, and give faith for the oncoming healing service. We ask in Jesus’ Name. Amen.
May be seated.
E-70 Dumnezeule, Îţi mulţumim pentru bunătatea şi îndurarea Ta. Îţi mulţumim pentru manifestarea dragostei şi Puterii Tale, pentru tot ce ai făcut Tu pentru noi. Noi suntem nevrednici de binecuvântările care Tu ni le dai. Eu cu adevărat... După sunetul mesajului, acesta trebuie să fi fost acelaşi mesaj care s-a dat, şi se pare că a fost o chemare pentru păcătoşi, să¬să Te caute, căci ora distrugerii este aproape la îndemână. Şi Dumnezeule Tată, ne rugăm că dacă ar fi acea persoană aici în această dimineaţă, sau acele persoane, care să înţeleagă că noi nu ştim nimic despre aceste lucruri, că este cu adevărat, Duhul Sfânt care vorbeşte prin buze umane, să dea tălmăcirea, ca să cheme oamenii care au fost rânduiţi înainte de întemeierea lumii, să fie fii şi fiice de Dumnezeu, şi poate s-au ferit de lucrul acesta pentru mult timp. Fie ca ei să vină astăzi, Doamne, să Te cunoască, şi să afle acel loc de ascundere, căci ora este aproape la îndemână. Acordă aceasta, Tată, în timp ce Te aşteptăm în continuare, în Mesaj. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-69 [A sister begins speaking in another tongue. Blank spot on tape. A brother begins speaking in another tongue. Blank spot on tape. A brother gives an interpretation—Ed.] Thank the Lord. Amen. Praise be to God. [Blank spot on tape.]
E-71 Acum, dacă ar fi cineva care ar putea să nu înţeleagă exact cum ies mesajele în acel fel, două din ele, s-ar putea să fi fost că unul a scăpat să spună ceva ce celălalt a preluat. Căci, voi observaţi cât de puţin celălalt, cât de mic era celălalt, doar câteva ce poate celălalt a lăsat afară. Şi când a venit tălmăcirea, a venit toată în aceeaşi linie, înţelegeţi, aceea a adus mesajul afară, o chemare pentru păcătoşi.
E-70 God, we thank Thee for Thy goodness and mercy. We thank Thee for Thy manifestation of love and Power, for all that You have done for us. We are unworthy of the blessings that You give us. I truly…By the sound of the message, it must have been the same-self message that went forth, and seemingly was calling to sinners, to—to seek You, for the hour of destruction is near at hand. And Father God, we pray that if there be that person here this morning, or those persons, that would understand that we know nothing of these things, that it’s the truly, the Holy Spirit speaking through human lips, to give the interpretation, to call the people that was ordained before the foundation of the world, to be sons and daughters of God, and maybe has shunned this for a long time. May they come today, Lord, to know Thee, and to find that hiding place, for the hour is close at hand. Grant it, Father, as we wait on Thee further, in the Message. In Jesus Christ’s Name. Amen.
E-72 Aceasta-aceasta doar se întâmplă să fie, că aceste persoane nu ştiu despre ce urma să vorbesc. Nu-i nimeni ce ştie, nici nimeni în lume nu ştie până chiar acum, dar acela-i chiar lucrul despre care vorbesc. Vedeţi? Da. Acum deschideţi cu mine la Întâi Corinteni, al 14-lea capitol. Este bine să-să doar-doar să scoateţi toată necredinţa afară din voi, aşa ca Duhul Sfânt să poată intra şi doar să Îşi facă calea, ştiţi, şi să se mişte chiar prin fibrele voastre, şi-şi să controleze, şi-şi să vă controleze viaţa.
E-71 Now, if there would be someone who might not exactly understand how that messages go forth that way, two of them, it might have been that one missed saying something that the other one picked up. For, you notice how little the other, small the other one was, just a few maybe that the other one left off. And when the translation came, it came all in the same line, you see, that brought the message out, a calling to the sinners.
E-73 Acum, voi care notaţi Scriptura, eu am observat, zilele trecute, acel fel de învăţătură aici, a ajutat aşa de mult, încât am trei sau patru pagini aici despre ce urmează să vorbesc, în această dimineaţă, de Scripturi şi lucruri, care le-aţi putea nota şi însemna locurile. Şi eu le-am însemnat aici aşa ca să nu le uit.
E-72 It—it just happens to be, these people don’t know what I was going to speak on. There’s nobody knows it, not no one in the world knows it till just now, but that’s the very thing that I’m talking on. See? Yeah. Now turn with me to First Corinthians, the 14th chapter. It’s good to—to just—just let your all the unbelief out of you, so that the Holy Spirit can come in and just take Its way, you know, and move right through your fibers, and—and control, and—and control your life.
E-74 Acum în al 14-lea capitol din Întâi Corinteni, versetele de la 1 la 8. Ascultaţi atenţi acum.
Urmăriţi dragostea, umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales ca voi să prorociţi.
Căci cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu: căci nimeni nu-l înţelege; cu toate acestea, duhul lui, în duhul el vorbeşte taine.
Dar cel ce proroceşte vorbeşte oamenilor spre zidire, şi sfătuire, şi să mângâie.
Cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută se zideşte pe sine însuşi; dar cel ce proroceşte zideşte biserica.
Aş dori ca voi toţi să vorbiţi în limbi, ... dar mai ales să prorociţi: căci cel ce proroceşte este mai mare decât cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută, afară numai dacă el tălmăceşte, pentru ca biserica să poată primi zidire.
Acum, fraţilor, dacă eu aş veni la voi vorbind în limbi, la ce v-ar folosi, doar dacă eu... vă vorbesc fie prin o descoperire, sau prin cunoştinţă, sau prin prorocie, sau prin învăţătură?
Şi chiar şi lucrurile neînsufleţite dau un sunet, fie că acesta să fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau o deosebire în sunet, cum se va cunoaşte ce se cuvântă cu fluierul sau cu alăuta?
Căci dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur cine se va pregăti de luptă?
E-73 Now, you that’s taking down Scripture. I noticed, the other day, that kind of teaching along, helped so much, till I got three or four pages here on what I’m going to speak on, this morning, of Scriptures and things, that you might take down and mark the places. And I’ve got them marked down here so I won’t forget them.
E-75 Acum vreau, când vă duceţi acasă, doar continuaţi să citiţi în întregime acel capitol acolo, pentru că sunt multe versete în Acesta, patruzeci de versete din acest capitol. Şi eu vreau ca voi să-să Îl citiţi când vă duceţi acasă. Acesta explică darurile.
E-74 Now in the 14th chapter of the First Corinthians, 1 to 8 verses. Listen close now.
Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy.
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit, his spirit, in the spirit he speaketh mysteries.
But he that prophesieth speaking unto men to edification, and exhortation, and to comfort.
He that speaketh in an unknown tongue edifies himself; but he that prophesieth edifies the church.
I would that you all speak with tongues,…rather that you prophesy: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with an unknown tongue, except he interpret, that the church may receive edifying.
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I…speak to you either by a revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
And even things without life give a sound, whether it be a pipe or harp, except they give a distinction in the sound, how shall it be known what is piped or harped?
For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
E-76 Acum dacă aş numi acesta un text în dimineaţa aceasta, în a mea... ce vreau să spun, este: Sunetul Nesigur.
E-75 Now I want, when you go home, just continue to read that full chapter there, because there’s many verses of It, forty verses of this chapter. And I want you to—to read It when you go home. It explains the gifts.
E-77 Acum, Pavel aici vorbea, despre-despre vorbirea în limbi. Dacă nu ar exista un tălmăcitor, cine ar şti ce au spus acei oameni cu un timp în urmă? Ei nu ar şti. Dar el doar îi vorbeşte lui Dumnezeu. Desigur duhul lui dă-declară Cuvântul, şi el este glorios, aceasta chiar îl binecuvântează. El a spus, "Îl zideşte pe el însuşi," pentru că el are o mângâiere că Dumnezeu vorbeşte prin el. Dar dacă vine un tălmăcitor împreună, cu aceea, vedeţi, un tălmăcitor vine în urma aceleia; atunci nu îl zideşte numai pe el, zideşte întreaga biserică, dă la toţi Cuvântul Domnului, prin aceea.
E-76 Now if I would call it a text this morning, on my…what I want to say, is: The Uncertain Sound.
E-78 Acum, au spus, "Dacă va fi un proroc, atunci, prorocul vorbeşte aşa ca întreaga biserică," care este un... Un proroc, ce este acesta? Un revelator Divin al Cuvântului Divin, care are descoperirea Cuvântului, ca să îl dea poporului. Atunci aceea îi zideşte pe toţi. Înţelegeţi?
E-77 Now, Paul here was speaking, on—on speaking with tongues. If there be no interpreter, who would know what those people said a while ago? They wouldn’t know. But he’s just speaking to God. Surely his spirit is giving—giving out the Word, and he’s glorious, it just blesses him. He said, “He edifies himself,” because he has a consolation that God is speaking through him. But if there come an interpreter along, with that, see, an interpreter comes behind that; then it don’t only edify him, it edifies the whole church, gives everybody the—the Word of the Lord, through that.
E-79 Acum, omul care vorbeşte în limbi, ar putea vorbi în limbi. Şi este interzis, de asemenea, pentru oricine să vorbească în limbi în biserică, fără să fie un tălmăcitor acolo. Deci acela-i motivul că noi permitem aici să se vorbească în limbi, pentru că noi avem trei sau patru tălmăcitori chiar în biserică acum, chiar acum, chiar aici cu această biserică, tălmăcitori de limbi necunoscute. Şi de aceea, dacă nu ar fi fost tălmăcitor, atunci noi nu le-am permite să vorbească în biserică. Însă, acasă şi când ei se roagă, pentru că se zidesc pe ei înşişi, pentru că Duhul este peste ei, până când ei încearcă... Oamenii de fapt cred că ei spun ce puteţi înţelege, dar ei nu ştiu ce spun. Ei, chiar cum s-ar ridica în picioare şi încep să spună ceva, ei doar nu o pot opri. Doar continuă-doar continuă să curgă afară. Şi ei cred că vorbesc ceva ce voi înţelegeţi. Este o-este o stare subconştientă.
E-78 Now, they said, “If there be the prophet, then, the prophet speaking so that the entire church,” which is a…A prophet, what is it? A Divine revelator of the Divine Word, that has the revelation of the Word, to give to the people. Then that edifies everybody. See?
E-80 Exact ca şi atunci când pe platformă, ca astăzi, veţi observa când vine discernământul. Sunt mulţi oameni aici înăuntru, care nu i-am văzut niciodată în viaţa mea. Priviţi Duhul Sfânt când Acesta coboară, va începe să meargă prin audienţă şi va spune acelor oameni cine sunt ei, sau de unde vin, ce s-a întâmplat, şi ce boală au, toate acestea. Vedeţi? Ce este asta? "Este Cuvântul lui Dumnezeu, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, pătrunde până la măduva oaselor, şi chiar un judecător al gândurilor şi al intenţiilor inimii şi a minţii." Înţelegeţi? Înţelegeţi? Este Cuvântul lui Dumnezeu.
E-79 Now, the man that speaks in tongues, could speak in tongues. And it’s forbidden, too, for anyone to speak in tongues in the church, unless there be an interpreter there. So that’s the reason that we are permitted here to speak in tongues, because we have three or four interpreters right in the church now, right now, right here with this church, interpreters of unknown tongue. And therefore, if there was no interpreter, then we would not permit them to speak in the church. However, at home and when they’re praying, because they’re edifying themself, because the Spirit is upon them, until they’re trying…The people actually think that they’re saying what you can understand, but they don’t know what they’re saying. They, just like standing up and start saying something, they just can’t stop it. It just keeps—just keeps flowing out. And they think that they’re speaking where you understand. It’s a—a subconscious condition.
E-81 Acum, Pavel a spus, "Dacă vorbiţi toţi în limbi, fără să fie nici un tălmăcitor, intră neştiutorii, spun, 'Sunt nebuni, nesăbuiţi."' Cuvântul nesăbuit înseamnă "nebun." "Şi acum ei spun, 'Ei sunt nebuni.' Dar dacă acolo este unul care poate prorocii şi descoperii tainele inimilor, atunci toţi vor cădea jos, spun, 'Dumnezeu este în mijlocul lor."'
E-80 Just like when on the platform, like today, you’ll notice when the discernments come. There is many people in here, I never seen in my life. Watch the Holy Spirit when It comes down, will begin to go out through the audience and tell those people who they are, or where they come from, what happened, and what disease they got, all that. See? What is it? “It’s the Word of God, sharper than a two-edged sword, piercing to the marrow of the bone, and even a discerner of the thoughts and the intents of the heart and mind.” See? See? It’s the Word of God.
E-82 Acum, "Dacă este un tălmăcitor." O tălmăcire, la o limbă necunoscută, este o prorocie. Vedeţi, aceasta este o prorocie, însăşi, pentru că Duhul Sfânt vorbeşte şi El dă tălmăcirea. Le spune anumitor oameni, să facă anumite lucruri, şi-şi totul. Şi fiecare ştiţi când vă atinge Acesta, ştiţi cui îi vorbeşte El.
E-81 Now, Paul said, “If you all speak with tongues, there be no interpreter, unlearned come in, say, ‘They’re crazy, mad.’” The word mad means “crazy.” “And now say, ‘They’re mad.’ But if there be one who can prophesy and reveal the secrets of the hearts, then everybody will fall down, say, ‘God is among them.’”
E-83 Şi astfel este-este bine să vezi că nu este numai... Nu sunt fiinţele umane, este Dumnezeu în fiinţele umane care-care Îşi face lucrarea. În mare măsură, noi cu siguranţă îi mulţumim Domnului pentru aceasta.
E-82 Now, “If there be an interpreter.” An interpretation, to an unknown tongue, is a prophecy. See, it’s prophecy, itself, ’cause the Holy Spirit is speaking and It gives the interpretation. It tells certain people, certain things to do, and—and everything. And each one knows when It strikes you, you know who It’s talking to.
E-84 Şi am început să observ că a început să intre în alte locuri, biserici. Charles Fuller. Câţi aţi auzit vreodată de Ora De Trezire De Modă Veche? Mare om, el a spus, nu de mult, el a spus, "Noi avem vorbirea în limbi, tălmăcirea, chiar aici." Chiar acolo în Long Beach. Şi este adevărat. Am predicat chiar acolo cu el, de multe ori. Astfel ei au tălmăcirea, şi îi fac pe toţi să stea liniştiţi.
E-83 And so it—it’s good to see that it’s not only…It ain’t human beings, it’s God in the human beings that—that’s doing His work. Greatly, we sure do thank the Lord for it.
E-85 Vedeţi, treaba este că, noi nu respectăm acele daruri. Şi atunci uneori dacă un dar iasă din ordine, şi trebuie să îl opriţi. Nu-nu... Vedeţi, este-este Satan care încearcă să-i deruteze. Dacă nu poate să vă ascundă un adevăr, el va lua acelaşi adevăr şi vă derutează cu acesta. Înţelegeţi? Aşa este. El va face un fanatism din asta. Înţelegeţi?
E-84 And I begin to notice that it’s begin to come into other places, churches. Charles Fuller. How many ever heard The Old-Fashioned Revival Hour? Great man, he says, not long ago. He said, “We have the speaking in tongues, interpretation, right here.” Right there in Long Beach. And that’s true. I’ve preached right there with him, many time. So they have the interpretation, and make everybody sit quiet.
E-86 Acum, noi încercăm să o păstrăm drept, aici. A-a început să se mişte iarăşi în biserica noastră, din nou, pentru prima dată după mulţi ani. Astfel noi o ţinem drept, ca ei să ştie asta. Când, acum, de multe ori, ca şi chiar acum, s-ar putea să fie chiar cineva care simte să vorbească în limbi, vedeţi, chiar acum, dar ei trebuie să-şi păstreze tăcerea. Înţelegeţi? Eu sunt... Eu am Cuvântul acum. Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Şi atunci după ce asta tot este terminat, şi chemarea la altar sau orice, se încheie aici, atunci poate fi dat un mesaj, înţelegeţi. Cel care vorbeşte poate vorbi în limbi, sau înainte de acest timp.
E-85 See, the thing of it is, we don’t reverence those gifts. And then sometimes if a gift gets out of order, and you have to call it down. Not—not…See, it’s—it’s Satan trying to push them overboard. If he can’t keep a truth from you, he’ll take that same truth and push you overboard with it. See? That’s right. He’ll make a fanaticism out of it. See?
E-87 Acum dacă aceasta continuă să meargă, şi vin daruri, atunci vom avea un timp special pentru ei ca să se întâlnească. Şi ei se vor întruni împreună, cu ore înainte ca să înceapă biserica, şi să stea împreună, şi să prorocească, şi să vorbească în limbi. Şi să scrie acele mesaje, şi să le pună chiar aici pe platformă.
E-86 Now, we try to keep it straight, here. It’s—it’s begin to move up in our church, again, for the first time for years. So we keep it straight, to let them know that. When, now, many times, like right now, there may be somebody just feeling like speaking in tongues, see, right now, but they’re supposed to hold their peace. See? I’m… I’ve got the Word now. See? See? See? And then after this is all over, and the altar call or whatever, this is finished here, then a message can go forth, you see. The speaker can speak with tongue, or before this time.
E-88 Când vine păstorul, el va veni drept afară, şi va spune, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Va veni la împlinire, poimâine, că Fratele Jones, care locuieşte aici lângă linia de cale ferată, să se mute, pentru că un vagon va deraia de pe linie şi îi va zdrobi casa. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Va fi aici o femeie în această dimineaţă, numită Aşa-şi-aşa. Ea vine din cutare¬şi-cutare loc. Şi ea a furat ceva când era o fetiţă. Fratele Branham sau Fratele Neville, care este, va pune mâinile peste ea, după ce îşi mărturiseşte greşeala şi o va pune în regulă, ea va fi vindecată. Numele ei este Aşa-şi-aşa." Vedeţi? Şi păstorul, înainte chiar ca să aibă loc, serviciul, trebuie să citească acestea. Aşa este. Vedeţi?
E-87 Now if it keeps on getting on, and gifts coming in, then we’ll have a special time for them to meet. And they’ll meet together, hours before the church ever begins, and sit together, and prophesy, and speak with tongues. And write those messages, and put them right here on the platform.
E-89 Acum este într-o formă infantilă, în mijlocul nostru acum. Vedeţi? Este într-o formă mică. Apoi, vedeţi, nimic nu poate scăpa. Vedeţi? Vedeţi? Diavolul intră şi doar începe în fire, apoi, o face, el va destrăma toată biserica în bucăţi aşa, vedeţi, doar se duce în fanatism, şi continuă aşa oricând, înţelegeţi. Dar Biserica este în rânduială. Înţelegeţi?
E-88 When the pastor comes down, he’ll come right out, and say, “THUS SAITH THE LORD. It shall come to pass, day after tomorrow, that Brother Jones, living over here by the railroad track, move, because it’s going to be a car fall off the track and mash his house. THUS SAITH THE LORD. There will be a woman in here this morning, named So-and-so. She come from a certain-certain place. And she stole something when she was a girl. Brother Branham or Brother Neville, who it is, shall lay hands on her, after she confesses her wrong and will make it right, she’ll be healed. Her name is So-and-so.” See? And the pastor, before it ever takes place, the service, shall read these off. That’s right. See?
E-90 Şi acum-şi acum dacă o-dacă o persoană care are un dar, şi apoi este oprit de Scriptură, şi-şi ei se dezlănţuie la aceasta, arată că nu era un dar de la Dumnezeu. Pentru că, orice dar de la Dumnezeu, va respecta Cuvântul. Ha? Aha.
E-89 Now it’s in a baby form, among us now. See? It’s in a baby form. Then, you see, there’s nothing can slip up. See? See? The devil get in and just start in the flesh, then, he does, he’ll tear the whole church to pieces like that, see, just go into fanaticism, and carry on any time, you see. But the Church is in order. See?
E-91 Acela-i motivul că vindecarea Divină este aşa cum este. Vedeţi? Este Duhul Sfânt care respectă Cuvântul, Duhul Sfânt, botezul în Numele lui Isus Cristos. Duhul Sfânt în voi va respecta acest Cuvânt, pentru că El L-a scris, El însuşi, vedeţi, şi El este în voi. Aceea este acea Lumină a lui Dumnezeu care este în voi, care va onora Cuvântul indiferent de unde este El scris Aici. Duhul prorocilor (sunt prorocitori, darurile) sunt supuse prorocului, vedeţi, care este descoperitorul Divin al Cuvântului. Acum, şi nu suntem noi fericiţi să vedem aceste lucruri în ziua noastră?
Acum, aceasta este o zi de nesiguranţă.
E-90 And now—and now if a—if a person that’s got a gift, and then he’s called down by the Scripture, and—and they fly loose at it, it shows it wasn’t a gift of God. Because, any gift of God, will respect the Word. Huh? Uh-huh.
E-92 A spus aici, "Dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur, cine se va pregăti de luptă?" Pavel vorbind aici, desigur, el vorbea la aceşti Corinteni. Şi mulţi dintre ei erau oşteni, în acele zile, în oastea lor. "Acum, acum dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur cine se va pregăti?" Voi trebuie să aveţi siguranţa pentru orice. Noi trebuie să ştim dacă este corect sau nu.
E-91 That’s the reason Divine healing is such as it is. See? It’s the Holy Spirit respects the Word, the Holy Ghost, the baptism in the Name of Jesus Christ. The Holy Spirit in you will respect this Word, because He wrote It, Himself, see, and He’s in you. That’s that Light of God that’s in you, that will honor the Word regardless of where It is wrote Here. The spirit of the prophets (is prophesiers, gifts) are subjects to the prophet, you see, which is the Divine revelator of the Word. Now, and aren’t we happy to see these things in our day? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
Now, this is a day of uncertainty.
E-93 Şi acum trăim într-o zi de mare nesiguranţă. Toţi ştim asta; ziua de nesiguranţă, şi timpul de nesiguranţă. Nu cred că a fost vreodată un timp... De când a început timpul mai întâi în trecut în grădina din Eden, când a intrat păcatul şi a întrerupt Eternitatea în timp, eu nu cred că a fost vreodată un spaţiu de timp cu atât de multă nesiguranţă ca astăzi. Pentru că, nu a rămas nici măcar o speranţă în lumea naturală astăzi.
E-92 It said here, “If the trumpet gives an uncertain sound, who shall prepare himself for battle?” Paul speaking here, course, he was speaking to these Corinthians. And many of them were soldiers, in those days, in their own army. “Now, now if the trumpet gives an uncertain sound, who shall prepare himself?” You got to have the certainty of anything. We got to know whether it’s right or not.
E-94 Acum, voi spuneţi, "Ei bine, am văzut vremuri, şi am citit în istorie, când războaiele acopereau pământul." Asta-i adevărat.
E-93 And now we’re living in a day of great uncertainty. We all know that; the day of uncertainty, and the time of uncertainty. I don’t believe there ever was a time…Since time first began back in the garden of Eden, when sin come in and broke Eternity into time, I do not believe there’s ever been a space of time with so much uncertainty as today. Because, there’s not even one hope left in the natural world today.
E-95 Dar niciodată un timp când pământul întreg să fie explodat în bucăţi, doar într-o secundă. Vedeţi? Şi aşa o distrugere, ar fi fost nevoie de săptămâni şi ore, şi aşa mai departe, acum este nevoie de un minut, poate nici atât. Doar un buton apăsat, şi este toată terminată. Este groaznic. Şi ei nu au... Cuba o poate face, ea însăşi. Aceasta nu trebuie, una mică mititică... Haiti ar putea să o facă. Chiar orice naţiune mică care vrea, poate aprinde lumea în întregime în flăcări, şi să o arunce afară din orbita ei, oricând vor ei. Vedeţi? Este nevoie doar de un fanatic, unde sunt zeci de miliarde de ei în jurul lumii, să facă asta.
E-94 Now, you say, “Well, I seen times, and read in history, when the wars covered the earth.” That is true.
E-96 Priviţi ceva caz de sinucidere doar să ajungă acolo sus, şi să fie pe acolo, şi diavolul aşa îl posedă, chiar unde atârnă aceste hangare mari, în care sunt montate, doar să apese acel unic buton, şi pornesc. Şi imediat ce se duc în sus, este pe ecranele radar ale altora; ei îl apasă pe al lor, şi iată-ne. Înţelegeţi? Asta e tot. Pentru că, ei chiar au... Fiecare ins îşi are ecranul, supraveghează, în largul mării, submarine, afară pe insule, peste tot. Situate înjur, sus în Polul Nord, jos în Polul Sud, peste tot, cu aceste ecrane mari. Lăsaţi doar pe careva să apese butonul, asta e tot ce vor ei. Şi aici butonul lor este apăsat, şi restul din ei apasă, şi apasă şi apasă. Şi ce se va întâmpla? Dar, oh, ... Gândiţi-vă că asta s-ar putea întâmpla înainte ca noi să ieşim afară din acest serviciu în această dimineaţă.
E-95 But never a time when the whole earth would be blowed to pieces, just in one second. See? And such a destruction, it’d take weeks and hours, and so forth, now it takes one minute, maybe not that. Just a button pressed, and she’s all over. It’s awful. And they don’t have…Cuba can do it, herself. It don’t have to, a little bitty…Haiti’s could do it. Just any little nation that wants to, can set the world completely on fire, and blow her out of her orbit, any time they want to. See? It only takes one fanatic, where there’s tens of billions of them around the world, to do that.
E-97 Dar, amintiţi-vă, înainte ca asta să se întâmple, Dumnezeu a promis să vină după Biserica Lui, a promis să vină, astfel noi nu ştim chiar la ce timp va veni El. Ce lucru glorios! "Tuturor celor ce iubesc arătarea Lui, El se va arăta." Nu vă... Nu v-ar place să Îl vedeţi în această dimineaţă? Şi aşa cum cântăm noi acea cântare mică, "Vreau să-L văd, să-i privesc faţa Lui. Acolo să cânt totdeauna despre haru-I salvator." Când toată viaţa se termină, şi necazurile şi durerile au zburat pentru ultima dată, şi îl vom vedea pe El. Şi acolo noi stăm, tineri, nemuritori, pentru totdeauna în Prezenţa Lui. Unde niciodată nu va fi păcat, boală, suferinţă, dureri, când tot timpul se va stinge în Eternitate. Păi, ce lucru glorios!
E-96 Watch some suicide case just reach up there, and be among there, and the devil so possess him, just where these big hangars are hanging, just press that one button, here they go. And as soon as them goes up, it’s in the radar screens of others; they press theirs, and here we are. See? That’s all. Cause, they’re just got…Every fellow has got his screen out, watching, out in the sea, submarines, out on the islands, everywhere. Sitting around, up in the North Pole, down in the South Pole, everywhere, with these big screens. Just let somebody press the button, that’s all they want. And here their button is pressed, and the rest of them press, and press and press. And what’s going to happen? But, oh, the…Think, that that could happen before we get out of service this morning.
E-98 Şi atunci ce vă face aceea să faceţi? Să vrem să lucrăm acum, să-i aducem pe toţi în acea poziţie, pe care puteţi, pentru acea Răpire. Eu vreau...
E-97 But, remember, before that happens, God has promised to come for His Church, promised to come, so we don’t know just what time He will come. What a glorious thing! “Unto all those that love His appearing, He will appear.” Don’t you…Wouldn’t you love to see Him this morning? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And as we sing that little song, “I want to see Him, look upon His face. There to sing forever of His saving grace.” When all life is over, and troubles and sorrows have flown for the last time, and we’ll see Him. And there we stand, young, immortal, forever in His Presence. Where there’ll never be sin, sickness, heartache, sorrows, when all time will fade into Eternity. Why, what a glorious thing!
E-99 Eu însumi m-am reconsacrat, şi i-am-i-am promis lui Dumnezeu că voi încerca să fac o porţie dublă. Eu-eu am făcut tot ce ştiu cum să fac. Şi eu doar doresc să fi fost-să fi fost un tânăr din nou, în vârstă de optsprezece, douăzeci de ani, şi să ştiu ceea ce ştiu, cum poate aş putea să stau mai mult ţn picioare, să vizitez încă câţiva, ceva de felul acela, de dragul Impărăţiei lui Dumnezeu.
E-98 And then what does that make you do? Want to work now, to get every one in that position, that you can, for that Rapture. I want…
E-100 Voi tinerilor în această dimineaţă, care sunteţi tineri, încă aveţi multă tinereţe în voi, şi fără să fiţi legaţi de familie şi lucruri, fie ca Dumnezeu să vă facă să vedeţi viziunea, să vedeţi¬să vedeţi în ce oră trăim.
E-99 I’ve reconsecrated myself, and I’ve—I’ve promised God that I would try to do a double portion. I—I done everything that I know how to do. And I just wish I was—I was a young fellow again, eighteen, twenty years old, and know what I know, how maybe I could stand up a little longer, visit a few more, something like that, for the Kingdom-of-God sake.
E-101 Nesiguranţa. Haideţi doar să examinăm câteva lucruri nesigure acum, în acest timp nesigur. Este nesiguranţă despre... Fiind că am vorbit de război, este nesiguranţă în glasul domnului războiului. "Noi nu putem să înţelegem." Ei nu ştiu. Te duci, şi ei vor avea întruniri mari, şi aşa mai departe, şi ei doar nu pot să cadă de acord. Este nesiguranţă. Ei nu ştiu. Ei nu ştiu ce urmează să aibă loc. Toţi marii strategi, şi aşa mai departe, care studiază războiul, şi posibilităţile şi cum va fi, ei nu au răspunsul în această dimineaţă. Nimeni nu are. Ei pur şi simplu nu vă pot spune.
E-100 You young people this morning, that’s young, got a lot of youth in you yet, and not family ties and things, may God let you see the vision, to see—to see what hour we’re living.
E-102 Ei bine, ştiinţa, după toate lucrurile mari la care s-au putut gândi, toată marea strategie prin care au putut să meargă, toate manevrele ştiinţifice şi comutatoarele care le-ar putea trage, ale aparatelor lor ştiinţifice, şi-şi marile lor minţi strălucite, şi minţi care gândesc pentru minţi; şi când ei s-au reunit împreună în ora aceasta, au spus un singur lucru, "Mai sunt trei minute până la miezul nopţii." Acela-i răspunsul lor.
E-101 The uncertainty. Let’s just look over a few uncertain things now, in this uncertain time. There is uncertainty about…Being that we spoke of war, there’s uncertainty in the voice of the war lord. “We can’t understand.” They don’t know. You go, and they’ll have big meetings, and so forth, and they just can’t get together. There’s uncertainty. They don’t know. They don’t know what’s going to take place. All the great strategists, and so forth, that study war, and the possibilities and how this would come out, they don’t have the answer this morning. There’s nobody does. They just can’t tell you.
E-103 Sau "Putem noi să supravieţuim la asta? Am putea să săpăm în jos şi să ajungem acolo, să ajungem suficient de departe sub pământ, să împiedicăm acele bombe să ajungă la noi, şi să supravieţuim ca naţiune?" Cu siguranţă nu aţi putea. Va exploda la o-o milă adâncime în pământ. Ce-i dacă aţi fi la zece mile adâncime? Dacă aţi fi, aţi fi în lavă. Dar ce-i dacă voi... Dacă aţi putea ajunge atât de departe, izbitura ar putea chiar rupe fiecare os în trupul vostru. Nu este nici o cale, în jos.
E-102 Well, science, after all the great things that they could think of, all the great strategy that they could go through, all the scientific maneuvers and switches they could pull, of their scientific machines, and—and their great masterminds, and minds that think for minds; and when they got all together in this hour, they said one thing, “It’s three minutes before midnight.” That’s their answer.
E-104 Calea este în sus. Oh, sunt atât de bucuros că am Răspunsul! Voi nu sunteţi? Un Sunet care este sigur.
E-103 Or, “Can we survive it? Could we dig down and get over, get under the ground far enough, to keep them bombs from getting us, and survive as a nation?” Certainly you couldn’t. It’ll blow a—a mile deep in the earth. What if you were ten miles deep? If you would, you would be in lava. But what if you…If you could get that far, the concussion could just break every bone in your body. There’s no way, down.
E-105 Acea trâmbiţă, de a săpa în jos şi să intre în peşteri... Acum aud că ei mută tot guvernul şi alte lucruri aici afară, în jur la Fort Knox, şi jos aproape de Peştera Mammoth, şi au un loc acolo jos unde îl pregătesc. Aşa când... Dacă vine ceva ca o mică zarvă de război sau ceva, ei vor duce guvernul în interiorul acestor peşteri. Nu spune Biblia clar că se vor ascunde în peşteri şi lucruri din pământ? Exact. Vedeţi? Ei nu au răspunsul. Deci, marele nostru regim de tărie militară, nu are răspunsul.
E-104 The Way is up. Oh, I’m so glad to have the Answer! Aren’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] A Sound that’s certain.
E-106 Acum, noi obişnuiam să fim, ştiinţa noastră ar spune, "Noi putem crea o maşinărie mare.Noi avem o armă mai bună decât ar putea face Germania. Noi avem un-un-un popor care are mult curaj şi putere, şi vechea însufleţire Yankee, şi bat tamburii, şi¬şi goarnele, şi suflă, şi steagurile flutură, şi un mic ura, şi fiecare lucru aşa. Băiete, noi putem merge acolo, şi noi avem vechiul curaj în spatele nostru, ca să o facem." Voi nu trebuie să mergeţi acolo. Acesta este un timp în care o vom primi acasă. Înţelegeţi?
E-105 That trumpet, of digging down and going into caves. Now I hear they’re moving all the government and things out here, around Fort Knox, and down around Mammoth Cave, and got a place down there they’re fixing up. That when the…If it comes something like a little fussing of a war or something, they’re going to take the government inside of these caves. Don’t the Bible plainly say that they would hide themselves in caves and things of earth? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Exactly. See? They don’t have the answer. So, our great regime of military strength doesn’t have the answer.
E-107 Doar un singur individ trebuie să apese butonul, asta e tot ce trebuie să se întâmple. Un om. Nu trebuie să aibă o mie de soldaţi instruiţi. Doar să aibă un singur om fără minte, doar posedat de diavolul, doar să apese acel buton, şi este de ajuns. Vedeţi?
E-106 Now, we used to be, our science would say, “We can make a great machine. We got a better gun than Germany could make. We got a—a—a people has got a lot of grit and power, and the old Yankee pep, and play the—the drums, and—and the bugles, and blow, and the flags fly, and a little hurrah, and every thing like that. Boy, we can go over there, and we got the old grit behind us, to do it.” You don’t have to go over there. This is one time we’re going to get it at home. See?
E-108 Astfel, ei nu au răspunsul, aşa că ce au ajuns ei să zică în cele din urmă? "Ei bine, mai sunt trei minute până la miezul nopţii."
E-107 Just one guy has to press the button, that’s all has to happen. One man. Don’t have to have a thousand soldiers trained. Just have one man with no sense, just possessed of the devil, just to press that button, and that’s enough. See?
E-109 Am-am un film privitor la asta. Este împrumutat unui doctor prieten de-al meu acum, Trei Minute Până La Miezul Nopţii. Acum, acel film a fost realizat cam acum cinci ani, când au început Iudeii mai întâi să se întoarcă în Palestina. Şi filmul acolo îi arată pe ei aducându-i pe acei infirmi bătrâni în spatele lor, mergând pe jos. Şi ei merg în jur, luându-le interviu. Şi astfel când i-au întrebat, au spus, "Vă întoarceţi înapoi în patrie, să¬să muriţi în patrie?"
E-108 So, they haven’t got the answer, so what did they finally come up to say? “Well, it’s three minutes till midnight.”
E-110 Au spus, "Noi ne întoarcem ca să îl vedem pe Mesia." Aha. Şi ce a promis profetul?
E-109 I got—I got a film of that. It’s loaned out to a doctor friend of mine now, Three Minutes Until Midnight. Now, that film was made about five years ago, when the Jews first begin to return to Palestine. And the film there shows them bringing the old cripples in on their back, walking. And they’re going around, interviewing them. And so when they asked them, said, “Are you returning back to the homeland, to—to die in the homeland?”
E-111 Mulţi dintre voi aţi citit revista Look, Life, şi celelalte. Ei au avut fotografiile cu acele avioane aducându-i sus, de jos din diferite locuri, jos, Iran şi locurile unde se aflau ei. Şi, când, ei nu au vrut să urce în acele avioane. Ei nu au văzut niciodată... Ei încă ară cu pluguri vechi de lemn, cum o făceau acum vreo două mii cinci sute de ani, când i-a împrăştiat Imperiul Roman. Şi ei¬ei nu vroiau să se urce în acele avioane. Dar un bătrân...
E-110 Said, “We come back to see the Messiah.” Uh-huh. And what did the prophet promise?
E-112 Bătrânul lor preot a ieşit acolo, unul dintre rabinii bătrâni, învăţătorii, a ieşit acolo şi a spus, "Nu ne-a spus Dumnezeu că într-o zi că ne vom duce înapoi în patrie, 'Pe aripile unui vultur'?" Ei au lăsat jos plugurile lor, s-au urcat în avion şi au zburat înapoi acasă, pe aripi. Isaia a văzut asta, dar el nu a ştiut ce era. Arăta doar ca o pasăre care zbura. A văzut Israelul venind înapoi, unduindu-se înainte şi înapoi. Şi voi care aţi călătorit în avioane, ştiţi ce este asta. Este o unduire, înainte şi înapoi, întocmai ca o pasăre care zboară, venind înapoi acasă.
E-111 Many of you read the Look magazine, Life, and them. They had the picture of those airplanes bringing them up, from down in the different places, down, Iran and the places where they were at. And, when, they wouldn’t get on that plane. They never see…They still plow with old wooden plows, like they did about twenty-five hundred years ago, when the Roman Empire scattered them. And they—they wouldn’t get on them planes. But an old…
E-113 Ei s-au dat jos acolo, au spus, "Ei bine, unde este Mesia?" Ei au vrut să-L vadă. Şi eu vă spun, când îi vedeţi pe Iudei ducându¬se înapoi aşa, acela este ceasornicul lui Dumnezeu. Noi suntem la sfârşit.
E-112 Their old priest walked out there, one of the old rabbis, the teachers, walked out there and said, “Didn’t God tell us that someday we’d go back to the homeland, ‘On the wings of an eagle’?” They laid down their plows, got on the plane and flew back home, on the wings. Isaiah saw it, but he didn’t know what it was. It just looked like a bird flying. He seen Israel coming back, waving back and forth. And you who rode in planes, know what it is. It’s a wave, back and forth, just like a bird flying, coming back home.
E-114 Acum doar recent au devenit o naţiune, au devenit tot ceea ce sunt ei, şi au moneda lor proprie, şi armata lor, şi totul, al lor totul. Ei sunt din nou o naţiune. Vedeţi? Oh, ce gând frumos! Eu am ceva Scriptură despre asta, puţin mai încolo în jos aici, da, despre asta.
E-113 They got off there, they said, “Well, where’s the Messiah?” They wanted to see Him. And I’m telling you, when you see the Jews going back like that, that’s God’s timepiece. We’re at the end.
E-115 Acum nesiguranţa de... de război. Noi nu ştim la ce timp. Ascultaţi la radio. Ii auziţi spunând la radio, "Luaţi atât de multe provizii în beciul vostru. Luaţi suficientă apă, din pricina ploii radioactive. Luaţi-vă un radio acolo, şi să o luaţi uşor." Văd în reviste, că ei fac reclamă la construcţii mici în care să intraţi, să o aşezaţi în beciul vostru sau în curtea voastră, sau ceva. Dacă bombele încep să vină, dacă o supravieţuiţi, ploaia radioactivă vă atinge, oricum, astfel voi chiar nu trebuie să vă îngrijoraţi. Ei ar putea da drumul la o bombă jos în New Orleans, şi ploaia radioactivă să vă ajungă aici. Astfel asta nu contează, ai muri oricum. "Deci stai înăuntru, şi rămâi în viaţă puţin mai mult," sau ceva de genul acela. Oh, vai! Eu nici măcar nu cred asta. Cred că este un non sens chiar să o încerci. Aşa este.
E-114 Now just recently become a nation, become all that they are, and got their own money, and their own military, and everything, their own everything. They are a nation again. See? Oh, what a beautiful thought! I got some Scripture on that, a little farther down in here, yeah, on that.
E-116 Dar Biserica nu trebuie să se îngrijoreze. Voi nu veţi fi aici atunci, oricum. Vedeţi? Acela-i un lucru sigur. Vedeţi? Voi nu veţi fi, pentru că certitudinea Cuvântului lui Dumnezeu pro mi te astfel.
E-115 Now uncertainty of the…of war. We don’t know what time. Listen on the radio. You hear them say on the radio, “Get so much stuff in your basement. Get enough water, on account of fallout. Get you a radio in there, and take it easy.” I see in magazines, they’re advertising little buildings to get into, to set in your basement or in your yard, or something. If the bombs start coming, you survive it, the fallout will get you, anyhow, so you just don’t have to worry. They could drop a bomb down in New Orleans, and the fallout would get you here. So it doesn’t matter, you’d die anyhow. “So stay in, and stay alive a little longer,” or something like that. Oh, my! I don’t even believe it. I believe it’s nonsense to even try it. That’s right.
E-117 Acum haideţi doar să luăm altceva care este nesigur, doar aşa de multe lucruri. Locurile de muncă sunt nesigure. Tu nu şti în ce ceas. Tu lucrezi astăzi, şi mâine nu se ştie. Este doar nesiguranţă. Tu vei avea un loc bun de muncă, te gândeşti. Şi a doua zi, vine şeful pe acolo, şi ia pe altcineva, şi te dă pe tine afară, bagă pe altcineva. Deci, este nesiguranţa locului de muncă.
E-116 But the Church don’t have to worry. You ain’t going to be here then, anyhow. See? That’s one thing sure. See? You’re not, ’cause the certainty of God’s Word promises so.
E-118 Să luăm, de asemenea, viaţa casnică este nesigură. Eu vă spun, nu ştiu ce se întâmplat cu fibra morală a femeilor noastre. Divorţul este în mişcare. Eu... Este chiar groaznic. Şi vezi unde tribunalele de divorţ sunt aglomerate. Unde fete şi băieţi se vor căsători şi vor trăi împreună, şi au doi sau trei copilaşi, sau ceva în felul acela. Şi se vor despărţi, şi ies şi se căsătoresc cu altcineva, şi se căsătoresc cu altcineva, şi se căsătoresc cu altcineva, şi se căsătoresc cu altcineva, şi se căsătoresc cu altcineva. Şi casele lor?
E-117 Now let’s just take something else that’s uncertain, just so many things. Jobs is uncertain. You don’t know what time. You’re working today, and tomorrow you don’t know. It’s just uncertainty. You’ll be have a good job, you think. And the next day, the boss comes around, get somebody else, and kicks you out, put somebody else in. So, it’s uncertainty of job.
E-119 Am fost într-o săracă, casă foarte săracă, seara trecută. Omul a spus, "Eu îţi spun, eu-eu chiar nu ştiu." A spus, "Eu doar nu ştiu cum o voi scoate la capăt."
E-118 Let’s take, also, home life is uncertain. I tell you, I don’t know what’s happened to the moral fiber of our women. Divorce is on the move. I…It’s just terrible. And you see where the divorce courts are crowded. Where girls and boys will marry and live together, and have two or three kiddies, or something another like that. And they’ll separate, and get out and marry another, and marry another, and marry another, and marry another, and marry another. And their homes?
E-120 Am privit în jur. El a lucrat. Avea o soţioară acolo, chiar pe cât de loială putea fi, şi patru sau cinci copilaşi cu feţele murdare în jur pe podea. Am spus, "Băiete, tu eşti un milionar."
E-119 I was in a poor, real poor home, the other night. The man said, “I tell you, I—I just don’t know.” Said, “I just don’t know how I’m going to make ends meet.”
E-121 Şi el a spus, "Ha! Ei bine, Frate Branham, eu nu aş contesta cuvântul tău." A spus, "Frate, eu nu am zece cenţi."
E-120 I looked around. He worked. He had a little old wife there, just true blue as could be, and four or five little old dirty-face kids around on the floor. I said, “Boy, you’re a millionaire.”
E-122 Am spus, "Dar tu ai ceva ce banii nu pot cumpăra." Am spus, "Tu ai o soţioară aici care probabil nu are două rochii pe numele ei." Şi-şi dacă ea avea, este că cineva i-a dat-o ei, pentru că omul are de lucru doar cu ziua, din când în când. Şi am spus, "Uite aici, dar ea este tot atât de loială cât de loială poate fi."
Am spus, "Sunt mulţi din multimilionari, în seara aceasta, ar da fiecare bănuţ din ce au, să vină acasă la o aşa soţie. Corect." Am spus, "Soţia lui este afară cu o grămadă de bărbaţi pe undeva, printr-un bar pe undeva, înjurând, cântând, fumând, conducând noaptea în jur, şi lucruri de genul acela. Şi totuşi el o iubeşte, dar iată ce are el. Viaţa lui în totalitate înfăşurată în acea femeie, şi iată felul cum se comportă ea."
E-121 And he said, “Huh! Well, Brother Branham, I wouldn’t dispute your word.” He said, “Brother, I ain’t got a dime.”
E-123 Şi viceversa, femeia pentru bărbat. Vedeţi? ... Nu este nici o diferenţă. A venit timpul unde toţi, totul, este doar-doar o conglomerare de păcat. Femeia mică acasă, încercând să se îngrijească de copiii ei, şi soţul ei afară pe undeva, beat şi acţionând greşit, umblă cu alte femei. Ce ar da ea, dacă ar avea milioane de dolari, să-l vadă pe acel soţ că devine cu adevărat un bărbat? Există numai o singură cale ca aceasta să fie vreodată, Isus Cristos este răspunsul! Nu există nimic altceva care ar putea ajuta vreodată. Este la timpul sfârşitului. Este Cristos, şi numai El.
E-122 I said, “But you got something that money can’t buy.” I said, “You got a little old wife here that probably hasn’t got two dresses to her name.” And—and if she did, is some somebody gave her, ’cause the man just has a day’s work, now and then. And I said, “Looky here, but she’s just as loyal as loyal can be.”
I said, “There’s a many of multimillionaire, tonight, would give every penny he had, to come home to a wife like that. Right.” I said, “His wife is out with a bunch of men somewhere, on a barroom somewhere, cussing, singing, smoking, night-riding around, and things like that. And yet he loves her, but look what he’s got. All of his life wrapped in that woman, and look the way she’s doing.”
E-124 Acum, deci, am spus, ,,Câţi tătici care umblă în jur în ziua de azi, cu milioane de dolari, ar da tot ce au ei, dacă acel copilaş convulsiv care îl are el era la fel de sănătos cum sunt ai tăi aici în seara aceasta? Vezi?" El a început să se uite la mine.
E-123 And vice versa, woman to man. See? The…There’s no difference. It’s come time where all, everything, is just—just one conglomeration of sin. Little woman at home, trying to take care of her kids, and her husband out somewhere, drunk and carrying on, run with other women. What would she give, if she had millions of dollars, to see that husband really become a man? There’s only one way for it ever be, Jesus Christ is the answer! There’s no nothing can ever do any good. It’s at the end time. It’s Christ, and Him alone.
E-125 Am spus, ,,Uite. Tu ai spus că ai nişte parizer şi fasole, şi o franzelă; că în această după-amiază ţi-ai primit banii, şi ai luat nişte pâine şi fasole, pentru copiii tăi în seara asta." Am spus, „Fiecare din ei cu stomacuri bune, şi au putut mânca asta. Şi tu ai mâncat, la fel." Câţi multi- ...
E-124 Now, then, I said, “How many little fathers that’s walking around today, with millions of dollars, would give everything they had, if that little spastic child that he’s got was just as healthy as yours is here tonight? See?” He begin to look at me.
E-126 "Ce spunea John D. Rockefeller? El ar da pe loc un milion de dolari, dacă ar putea mânca o mâncare de varză." Am spus, "Ai spus că ai şezut la fereastră azi dimineaţă, vântul rece sufla înăuntru. El, şade într-un palat, vezi, pe undeva. Dar, totuşi, dacă tu a trebuit să şezi acolo şi să mănânci o mâncare de varză, lângă acel vânt care suflă înăuntru, îl astupi cu o bucată de hârtie." Am spus, "John D. Rockefeller ar fi dat un milion de dolari, să mănânce o singură dată cum poţi să mănânci tu, oricând."
E-125 I said, “Look. You said you had some baloney and beans, and a loaf of bread; that you drawed your money this afternoon, and got some bread and beans, for your children tonight.” I said, “Every one of them with good stomachs, and could eat it. And you did, too.” How many mul-…
E-127 "Câţi oameni orbi, cu un baston în mână, pipăind de-a lungul străzii, ar da fiecare bănuţ ce-l avea, pentru ochii tăi?" Vedeţi? Voi nu poţi evalua lucrurile care sunt cu adevărat bogate, cu lucrurile pe care le numim noi bogate.
E-126 “What did John D. Rockefeller say? He’d give a cold million dollars, if he could eat one mess of cabbage.” I said, “You said you set by the window this morning, the cold wind blowing in. Him, sitting in a palace, see, somewhere. But, yet, if you had to sit there and eat a mess of cabbage, by that cold wind blowing in, stuff a piece of paper in it.” I said, “John D. Rockefeller would have give a million dollars, to eat one time like you can eat, any time.”
E-128 Acum scuzaţi-mă, membri de biserici. Acela-i motivul că noi încercăm să spunem, în această dimineaţă, voi nu vă puteţi evalua biserica voastră mare, turlele voastre mari, şi altele, cu dragostea lui Dumnezeu care este în inima noastră, prin Duhul Sfânt care El v-o dă vouă. Nu există comparaţie. Aceste lucruri vin supranatural. Vă puteţi gândi că noi suntem ciudaţi, pentru că-i auziţi vorbind în limbi şi tălmăcesc, şi oamenii plâng, şi strigă, şi ţipă. Eu mai de grabă să am asta decât tot. Mai degrabă aş fi un păstor al unei clădiri vechi ramolite ca aceasta, unde puterea lui Dumnezeu îi întâlneşte pe oameni, unde Biserica se adună cu astfel de lucruri ca acelea; decât să am cea mai mare catedrală ce există în toată lumea, în care să predic, cu o grămadă de căldicei reci, prefăcuţi, aşa numiţi Creştini, să trebuiască să fiu atent la fiecare cuvânt pe care îl spui, şi nu poţi predica prin inspiraţie. Trebuie să îi ai aşa-aşa, şi ai grijă la fiecare judecător şi fiecare doctor, şi fiecare lucru acolo, aşa ca să nu spui ceva să le rănească sentimentele, pentru că ei sunt mari plătitori la biserică. Eu voi lua calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului. Amin. Voi nu o puteţi evalua. Nu este nici o modalitate de¬a o face.
E-127 “How many blind men, with a cane in his hand, pecking along the street, give every penny he had, for your eyes?” See? You can’t evaluate the things that are really rich, with the things that we call rich.
E-129 Deci prin urmare, astăzi, omul care este bogat este omul care este în Cristos. Acum, să zicem că ai avea vedere bună, sănătate bună, o grămadă de bani şi orice altceva, dar, totuşi, fără-fără Cristos, tu eşti pierdut. Eşti un ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol, şi nu o şti. Vedeţi? Asta-i ce era Epoca Bisericii Laodicea. Aţi putea aparţine la cea mai mare biserică care există în naţiune. Aţi putea aparţine la denominaţiunea cea mai mare, şi încă să fi pierdut pe cât de pierdut poţi fi. Vedeţi? Astfel, omul bogat este omul care este în Cristos. Aşa este.
E-128 Now pardon me, church members. That’s the reason we’re trying to say, this morning, you can’t evaluate your big church, your big steeples, and things, with the love of God that’s in our heart, by the Holy Ghost He gives unto you. No comparison. These things come supernatural. You may think that we’re odd, because you hear them speak with tongues and interpret, and people cry, and shout, and scream. I’d rather have it than all. I’d rather be a pastor of a little old rackled-up building like this, where the power of God meets with the people, where the Church come together with those things like that; than to have the biggest cathedral there is in all the world, to preach in, with a lukewarm bunch of cold, professed, so-called Christians, to have to watch what every word you say, and you can’t preach by inspiration. You have to have it so-so, and watch every judge and every doctor, and everything in there, so you won’t say something to hurt their feelings, because they’re big payers on the church. I’ll take the way with the Lord’s despised few. Amen. You can’t evaluate it. There’s no way of doing it.
E-130 Acum, nesiguranţa vieţii casnice, nesiguranţa locului de muncă, nesiguranţa războiului, nesiguranţa bisericilor.
E-129 So therefore, today, the man that’s rich is the man who is in Christ. Now, say you had good sight, good health, lot of money and everything else, but, yet, without—without Christ, you’re lost. You’re a wretched, miserable, poor, blind, naked, and don’t know it. See? That’s what the Laodicean Church Age was. You might belong to the biggest church there is in the nation. You might belong to the largest denomination, but still be lost as lost can be. See? So, the rich man is the man who is in Christ. That’s right.
E-131 Fiind că noi am atins aceea, haideţi să vorbim despre asta câteva minute, nesiguranţa vieţii de biserică. Ei, voi-voi doar... Voi-voi doar nu puteţi evalua asta, cu greu, pentru că nu este nici o modalitate să evaluezi ce este o experienţă în Duhul Sfânt, faţă de a fi un membru a unei biserici. Vedeţi? Nu este nici o modalitate. Nu există nici o-nu există nici o modalitate să poţi cumpăra acest Duh Sfânt. Acesta vine ca un dar fără plată de la Dumnezeu. Acesta vine la oricine care va...
Voi spuneţi, "Se va duce Acesta doar la Penticostali?"
E-130 Now, the uncertainty of home life, the uncertainty of job, the uncertainty of war, the uncertainty of churches.
E-132 Penticostal nu este o denominaţiune. Ei au încercat să facă asta, dar voi nu îl puteţi denomina pe Dumnezeu. Pentecost este o experienţă pe care orice credincios o poate avea. Vedeţi? Este pentru Baptişti, pentru Catolici, pentru Iudei; pentru negri, pentru albi, pentru bruni, pentru galbeni, pentru roşii; pentru orice culoare, crez, sau orice; fie că eşti sărac, bogat, că nu ai nimic, că ai din belşug; fie că eşti mijlociu, sau oricine eşti. Tu, Acesta este pentru tine.
E-131 Being that we struck that, let’s just speak on that a few minutes, the uncertainty of church life. They, you—you just…You—you just can’t evaluate it, hardly, because there is no way to evaluate what a experience in the Holy Ghost is, to a membership of a church. See? There is no way. There’s no—there’s no way you could buy this Holy Spirit. It comes as a free gift from God. It comes to anybody who will…
You say, “Will It just go to Pentecostal?”
E-133 Şi este dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu măsurată vouă, ca să O luaţi. Nu vă costă nimic. Singurul lucru care Acesta vă costă, este doar să vă predaţi viaţa Lui, şi să-L primiţi. Cât de simplu! Doar luaţi tot... Doar uitaţi tot ce aţi ştiut vreodată, şi doar predaţi-vă Lui. Şi asta-i cum vine Acesta, este doar a primii, să Îl primeşti în felul acela.
E-132 Pentecostal is not a denomination. They tried to do that, but you can’t denominate God. Pentecost is an experience that any believer can have. See? It’s for Baptists, for Catholic, for Jews; for black, for white, for brown, for yellow, for red; for any color, creed, or anything; whether you’re poor, rich, got nothing, got plenty; whether you’re the in-between, or whoever you are. You, It’s for you.
E-134 Denominaţiuni, Acesta doar nu ar putea fi. Denominaţiunea dă un sunet nesigur. Acum daţi-mi voie doar-doar-doar să vă arăt că acesta-acesta este un sunet nesigur. Te duci la această denominaţiune, ei spun, "Noi Îl avem. Restul nu Îl au." În regulă. Te duci la acea denominaţiune. Du-te la următoarea, "Noi Îl avem. Ei nu Îl au." Vedeţi, fiecare denominaţiune. Există nouă sute de denominaţiuni diferite de biserici. Nouă sute şaizeci şi nouă, eu cred, ca să fiu exact, conform cu statisticile. Nouă sute şaizeci şi nouă de denominaţiuni diferite de biserici, şi fiecare pretinde, "cealaltă este greşită," şi ei "Îl au." Astfel acela cu certitudine este foarte mult un sunet nesigur. Aha. Nouă sute şi...
E-133 And it’s God’s love and mercy measured out to you, to take It. Don’t cost you one thing. Only thing It cost you, is just to surrender your life to Him, and receive It. How simple! Just get all…Just forget all you ever knowed, and just surrender yourself to Him. And that’s how It come, is just receive, receiving It that way.
E-135 Dar cum sună Aceasta, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci"? Nici o nesiguranţă în Aceea, nu-i aşa? Acela-i modul de a evalua. Acolo-i unde să aflaţi unde este Adevărul. Vedeţi?
E-134 Denominations, it just couldn’t be It. The denomination gives an uncertain sound. Now let me just—just—just show you that it—it is an uncertain sound. You go to this denomination, they say, “We got It. Rest of them haven’t got It.” All right. You go to that denomination. Go to the next one, “We got It. They haven’t got It.” See, every denomination. There is nine hundred different denomination of churches. Nine hundred and sixty-nine, I think, to be exact, according to the statistics. Nine hundred and sixty-nine different denomination of churches, and every one claims “the other is wrong,” and they “got It.” So that certainly is the very much of an uncertain sound. Uh-huh. Nine hundred and…
E-136 Spuneţi, "Noi Metodiştii Îl avem. Noi Baptiştii Îl avem. Noi Catolicii Îl avem. Noi Prezbiterienii Îl avem."
E-135 But how does This sound, “Jesus Christ the same yesterday, today, and forever”? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] No uncertainty about That, is there? [“No. Amen.”] That’s the way to evaluate. There’s where to find where Truth lays. See?
E-137 Bine, Isus este Acela Care Îl are, pentru că El a spus, "Eu sunt Lumina, Adevărul, şi Calea." Deci, este Cristos în voi.
E-136 Say, “We Methodists got It. We Baptists got It. We Catholics got It. We Presbyterians has got It.”
E-138 Astfel aceste mari denominaţiuni diferite cu siguranţă există o diferenţă, şi ele dau un-un sunet foarte mult de neîncredere. Şi orice este aşa de nesigur cum este acela, este de neîncredere, de asemenea. Orice atât de nesigur este de neîncredere. Nu poţi depinde doar de aderarea la o biserică, şi să spui că Asta este. Pentru că, fiecare dă un sunet diferit, şi unde te duci? Te dezorientează. Dacă a existat vreodată un loc... Am făcut această afirmaţie de multe ori. O spun din nou în această dimineaţă. Cel mai rău loc unde este nevoie de misionari, pe care îl ştiu eu, este U.S.A. Ce este un păgân? Un păgân este un "necredincios."
E-137 Well, Jesus is the One Who has It, because He said, “I am the Light, the Truth, the Way.” So, it’s Christ in you.
E-139 Ei bine, acum, noi avem, în Africa, şi-şi jos în Tailanda, şi diferite părţi din ţară, noi îl avem pe-pe păgânul băştinaş care se închină la un idol. Şi îl numim un păgân pentru că el se închină la idol; el nu distinge mâna dreaptă de cea stângă, nu îşi ştie ABC-ul. El, singurul lucru care îl ştie, este, că acela este un dumnezeu despre care i-a spus doctorul vrăjitor, "Şi acela-i unde este Dumnezeu, este în acela." Şi singurul lucru care îl ştie el acum este, să găsească ceva de mâncare, şi-şi să mănânce, în orice fel poate găsi. Acum aceea-i ce numim noi un păgân. Dar, acum, cu acel om nu este aşa de greu de discutat dacă îi aduci Adevărul.
E-138 So these different great denominations certainly is a difference, and they give a—a very much unreliable sound. And anything that’s uncertain as that is, is unreliable, too. Anything that uncertain is unreliable. You can’t depend on just joining a church, and saying that’s It. Because, each one is giving a different sound, and where you going to? It confuses you. If there ever was a place…I have made this statement many a time. I say it again this morning. The worse place they need missionaries, I know of, is the U.S.A. What is a heathen? A heathen is an “unbeliever.”
E-140 Dar omul cu care este cel mai greu de discutat este acest păgân educat, vedeţi, acest păgân de aici din Statele Unite, care are patru diplome de universitate, care stă în spatele amvonului, un necredincios.
E-139 Well, now, we have, in Africa, and—and down in Thailand, and different parts of the country, we have the—the native heathen that worships an idol. And we call him a heathen because he worships the idol; he doesn’t know right and left hand, he doesn’t know his ABC’s. He, only thing he knows, is, that’s a god that the witch doctor told him of, “And that’s where God is, is in that.” And the only thing he knows now is, find something to eat, and—and eat, any way he can find it. Now that is what we call a heathen. But, now, that man is not too hard to deal with if you bring him Truth.
E-141 Spuneţi, "Ei bine, noi am avut un serviciu dimineaţa trecută, şi Domnul a vindecat o-o doamnă acolo."
E-140 But the hardest man to deal with is this educated heathen, see, this heathen here in United States, that’s got four degrees in college, that stands behind the pulpit, an unbeliever.
E-142 "Hm! Hm!" Acela-i un păgân. El este doar un păgân educat. Păgân este un "necredincios."
E-141 Say, “Well, we had a service the other morning, and the Lord healed a—a lady down there.”
E-143 Alaltăieri, şezând sus acasă, a fost un grup de oameni, unii dintre ei prezenţi acum, a fost o doamnă mică care a venit cu maşina, afară în faţă. Erau cinci sau şase persoane înăuntru. A fost o doamnă care a venit cu maşina, afară în faţă, într-o rulotă. Un om a venit la uşă, şi a spus, "Frate Branham, detest să trec de acel semn de acolo. Dar," a spus, "noi eram doar în trecere, şi vreau să spun..."
Am spus, "Intră." Vedeţi? Şi am spus...
E-142 “Huh! Huh!” That’s a heathen. He’s just an educated heathen. Heathen is an “unbeliever.”
E-144 "Nu," a spus, "soţia mea vrea doar să mărturisească, să îţi spună ceva ce s-a întâmplat." Ei bine, întâmplarea făcea ca ea să fie o prietenă bună cu Sora Mercier; Fratele Leo de aici, unul din fraţii noştri de aici din biserică, unul dintre oamenii de la benzi, mama lui.
E-143 Day before yesterday, sitting up at the place, there’s a group of people, some of them here now, was a little lady drove up, out front. There was five or six people inside. There was a lady drove up, out front, in a trailer. A man come to the door, and said, “Brother Branham, I hate to come over that sign there. But,” said, “we’re just passing through, and want to say…”
I said, “Come in.” See? And I said…
E-145 Şi cam acum opt sau zece ani în urmă, am fost pe undeva în Est aici, şi o femeie a venit pe platformă pentru rugăciune. Duhul Sfânt a spus, "Tu eşti D-na. Aşa-şi-aşa, şi ai venit dintr¬un anume loc. Tu suferi cu aşa-şi-aşa."
"Da. Aceea a fost tot adevărat."
E-144 “No,” said, “my wife just wants to testify, to tell you something that happened.” Well, she happened to be a good friend to Sister Mercier; Brother Leo here, one of our brethren here at the church, one of the tape men, his mother.
E-146 Acolo a spus, "Acum, tu ai o prietenă care locuieşte în California, care este o prietenă de-a ta foarte dragă. Şi această femeie este pe moarte, cu cancer la rinichi."
Ea a spus, "Cu certitudine aşa este, Frate Branham."
E-145 And about eight or ten years ago, I was somewhere in the East here, and a woman come on the platform to be prayed for. The Holy Spirit said, “You are Mrs. So-and-so, and you came from a certain place. You’re suffering with so-and-so.”
“Yes. That was all true.”
E-147 Acela este Duhul Sfânt dezvăluind tainele inimii, vedeţi voi. Ar trebui să facă ca poporul American să cadă cu feţele la pământ şi să spună, "Dumnezeule!" Vedeţi? Ar trebui s-o facă.
E-146 There said, “Now, you’ve got a friend that lives in California, that’s a very precious friend of yours. And this woman is dying, with cancer of the kidney.”
She said, “That is certainly right, Brother Branham.”
E-148 Dar, oh, ei sunt păgâni educaţi. Acela este felul cu care este greu de lucrat. Vedeţi, el este atât de deştept, el "ştie mai mult decât ştie Dumnezeu," deci acela-i motivul că îşi hibridează porumbul, îşi încrucişează animalele, şi totul. Vedeţi ce şi-a făcut de unul singur? Se întoarce drept înapoi, făcând doar simplu, ei bine, o reproducere deviată din sine însuşi, aşa este, procedând astfel. În toată reproducerea din mintea lui, a spiritului, el pur şi simplu deviază, pe asta.
E-147 That’s Holy Spirit revealing the secrets of the heart, you see. Should make the American people fall on their face and say, “God!” See? It should do it.
E-149 Acum observăm că această femeie a spus, "Da. Asta-i adevărat. Eu am o prietenă care este în California, pe moarte cu cancer la rinichi." Am spus, "Scrie-i şi spune-i, 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ea nu va muri, ci va trăi."'
Şi aceea era femeia de afară. Şi ea a spus, "Asta a fost cam poate zece, doisprezece ani în urmă." Şi a spus, "M-am făcut bine, bine şi sănătoasă. Nu există nici o pată pe acel rinichi," că ea a fost vindecată. A spus, "Cam la cinci ani după aceea, am făcut o tumoare, şi tumoarea a crescut aşa excesiv, încât a devenit," eu cred că a spus, "fie că şaptesprezece sau douăzeci şi şapte inci lăţime." Şi ea era atât de mare, că nu se putea ridica, cu această tumoare. Când încerca să se ridice, nu putea să îşi menţină echilibrul.
E-148 But, oh, they are educated heathen. That’s the kind that’s hard to deal with. See, he’s so smart, he “knows more than God does,” so that’s the reason he hybreeds his corn, hy-breeds his animals, and everything. See what he’s got hisself? Coming right back, making just simply, well, an off-breed of himself, that’s right, by doing so. In all the breed of their mind, of the spirit, he just simply gets off, on it.
E-150 Şi ei au adus-o pe ea la această biserică, şi au aşezat-o chiar acolo. Şi au adus-o la timpul de seară după ce noi am avut serviciul de vindecare în acea dimineaţă. Şi fraţii de aici, i-au spus că nu ne vom ruga pentru bolnavi în acea seară. Pentru că noi urma să... M-am rugat pentru bolnavi în acea dimineaţă. Şi ei nu au vrut să pună prea multă povară pe mine deodată. Şi astfel după ce s-a încheiat serviciul, dar după încheierea serviciului, eu stăteam, vorbeam cu nişte oameni. Şi câţiva bărbaţi au luat-o pe această femeie şi au dus-o în jurul casei, şi au aşezat-o pe acea treaptă acolo în timp ce ieşeau. Şi ea şedea acolo; bărbaţii o cărau.
E-149 Now we notice that this woman said, “Yes. That’s right. I do have a friend that’s in California, dying with the cancer of the kidney.” I said, “You write and tell her, ‘THUS SAITH THE LORD. She’s not going to die, but live.’”
And that was the lady outside. And she said, “That’s been about maybe ten, twelve years ago.” And said, “I got well, sound and well. There’s not a blemish on that kidney,” that she was healed. Said, “About five years after that, I took a tumor, and the tumor growed to such an excess, until it become,” I believe she said, “either seventeen or twenty-seven inches across it.” And she was so big, that she couldn’t stand up, with this tumor. When she’d try to stand up, she couldn’t balance herself.
E-151 Şi Fratele Taylor, unul din fraţii noştri scumpi de aici, din biserică, era chiar acolo unde, când s-a întâmplat asta, şi cred, că a ajutat să care femeia în jur. Eşti tu aici, Frate Taylor? Unde eşti? [Fratele Taylor spune, "Amin." – Ed.] În spate, da, aici în spate. El stătea acolo, prezent, şi a ajutat să o aducă în jur aici în spate.
E-150 And they brought her to this church, and sit her down right there. And they brought her at nighttime after we had had the healing service that morning. And the brethren here, told her that we’d not be praying for the sick that night. Because that we were going to…I had prayed for the sick that morning. And they didn’t want to put too much burden on me at one time. And so after the service was over, but after service over, I standing, talking to some people. And some men got a hold of this woman and packed her around the house, and sit her on that step there as they went out. And she was sitting there; the men packing her.
E-152 Şi tumoarea, în afară aşa. Şi astfel-şi astfel atunci a spus... Când am ieşit pe uşa din spate, doar mi-am pironit privirea asupra ei şi mă uitam la ea, am spus, "Femeie, Domnul Isus care te-a vindecat de acel cancer la rinichi, cu mulţi ani în urmă, te va vindeca şi de acea tumoare. AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Nu am atins-o deloc sau nimic; doar am continuat să merg înainte şi am urcat în maşină, şi am plecat. Şi m-am dus. Vedeţi?
El a spus, "Vei veni afară să te uiţi la ea?"
Am spus, "Da. Sigur. Spune-i, să vină înăuntru."
A spus, "Nu. Nu avem timp. Noi chiar trebuie să plecăm."
153 M-am dus acolo. Şi o femeie mică, a sărit din maşină, chiar la fel de plată cum sunt eu. Ea-ea a avut un timp minunat, acolo afară în drum, alergând în sus şi în jos pe drum. Vorbind în limbi, şi strigând, cât a putut de tare, în faţa parohiei Prezbiteriene, având chiar un timp minunat.
E-151 And Brother Taylor, one of our precious brethren here, of the church, was right there where, when it happened, and I think, helped get the woman around. Are you here, Brother Taylor? Where are you at? [Brother Taylor says, “Amen.”—Ed.] Back, yeah, back in here. He was standing there, present, and helped get her around here to the back.
E-154 Acum, unii dintre vecini poate s-au uitat afară, s-au gândit, "Ei bine, aceea trebuie că este careva ieşită de la o casă de nebuni, a venit la Fratele Branham să se roage pentru ea." Acea femeie nu era ieşită de la o casă de nebuni. Sufletul ei era doar întors din Slavă, vedeţi, având un-un timp minunat.
E-152 And the tumor, out like this. And so—and so then said…When I come out the back door, just gazed down and looked at her, said, “Woman, the Lord Jesus that healed you of that cancer of the kidney, many years ago, shall also heal you of that tumor. THUS SAITH THE LORD.” Never touched or nothing; just walked on out and got in the car, and went away. And I went. See?
He said, “Will you come out and look at her?”
I said, “Yes. Sure. Tell her, come on in.”
Said, “No. We ain’t got time. We just got to go.”
E-155 A spus, "Uite aici, Frate Branham." Şi-a desfăcut haina ei; doar atât de plată pe cât putea fi. A spus, "Acum, pentru primele două sau trei luni, după ce tu mi-ai spus lucrul acela," a spus, "am fost atât de grav." Şi a spus, "Doctorul a spus că el va-că nu va mai încerca nimic altceva, dacă nu îl voi lăsa să încerce să scoată acea tumoare de acolo." A spus, "Acesta ar cântării mai mult..."
E-153 Walked out there. And a little woman, she jumped out of the car, just as flat as I am. She—she had a great time, out there on the road, running up-and-down the road. Speaking in tongues, and screaming, top of her voice, in front of the Presbyterian parsonage, just having a great time.
E-156 Cât a spus ea, "În jur de treizeci de pounds," frate, Frate Taylor? [Fratele Taylor spune, "Da." – Ed.] În jur de treizeci de pounds, au estimat ei că ar fi cântărit tumoarea.
E-154 Now, some of the neighbors might have looked out, thought, “Well, that must be some out of the insane institution, come up for Brother Branham to pray for.” That woman wasn’t out of an insane institution. Her soul was just back from Glory, see, having a—a wonderful time.
E-157 Şi a spus, "Deodată, A început, 'Shoo, shoo, shoo, shoo!'" Oh, El Îşi Ţine Cuvântul. Aşa este.
E-155 She said, “Looky at here, Brother Branham.” Opened her coat up; just as flat as she could be. She said, “Now, for the first two or three months, after you told me that,” said, “I was so bad.” And said, “The doctor said he was—wasn’t going to try anything more, if I wouldn’t let him try to take that tumor out of there.” Said, “It would weigh better…”
E-158 Acum dacă v-ar place să-i scrieţi femeii, noi avem adresa ei şi totul. Ea a lăsat-o pentru Leo, să o salute pe mama lui din partea ei, şi alte lucruri.
E-156 How much did she say, “Around thirty pounds,” brother, Brother Taylor? [Brother Taylor says, “Yes.”—Ed.] Around thirty pounds, they estimated the tumor to weigh.
E-159 Şi s-a întâmplat să fie că fratele ei s-a căsătorit cu o-o prietenă de-a mea de aici din Utica. Fata era înăuntru acolo. Numele lui este Clyde Raine. El a condus totul, multe, şi o grămadă de... Chisel, îl chemăm noi. Mă jucam cu el când era un băiat. Locuieşte aici sus la Utica Pike, un fel de funcţionar de stat acolo acum.
E-157 And said, “All at once, It started, ‘Shoo, shoo, shoo, shoo!’” Oh, He keeps His Word. That’s right.
E-160 Şi sora lui şedea în maşină. Şi ei sunt, eu cred, merg la biserica Campbellite. Mă întreb doar ce impresie a făcut asta asupra ei? Ea a spus, "Billy, este minunat." Oh, o cunoşteam pe fată, eu însumi. Am ieşit cu ea, de două ori, ca tinerii, când noi locuiam aici sus pe drum. Şi-şi o fată foarte drăguţă, pe cât de plăcută putea fi. Ea este acum cam de vârsta mea. Şi astfel, ea, dar doar şezând acolo, ascultând la acea mărturie. Şi aceasta era sora soţului ei care a fost vindecată.
E-158 Now if you’d like to write to the woman, we got her address and everything. She left it for Leo, to greet his mother for her, and things.
E-161 Oh, eu îţi spun, frate, nu există nici o nesiguranţă în aceea. Acela-i Adevărul. Acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Aceea Îl face corect. Astfel...
E-159 And it happened to be that her brother married a—a friend of mine up here at Utica. The girl was in there. His name is Clyde Raine. He’s run all, many, and a lot of…Chisel, we call him. I played with him when he was a boy. Lives up here on Utica Pike, some kind of a state officer there now.
E-162 Tot ce este nesigur este nedemn de încredere. Şi astfel când zilele din acest timp, când ei nu sunt siguri dacă Isus este acelaşi ieri, azi, şi în veci, lăsaţi acel lucru în pace.
E-160 And his sister was sitting in the car. And they’re, I think, go to the Campbellite church. I just wonder what impression that made on her? She said, “Billy, it’s wonderful.” Oh, I used to know the girl, myself. I’ve been out with her, couple times, as young folks, when we were lived up here on the road. And—and a very nice girl, just as fine as she could be. She’s about my age now. And so, she, but just sitting there, listening to that testimony. And this was her husband’s sister that had been healed.
E-163 Voi puteţi fi siguri. Puteţi şti că este. Căci a Lui... Dacă El nu mai face nici un miracol asupra voastră decât marele miracol, vă iartă păcatul! Acela-i cel mai mare miracol care l-a făcut Dumnezeu vreodată, a fost să ierte păcatul unei fiinţe umane.
E-161 Oh, I tell you, brother, there’s no uncertainty about that. That’s Truth. That’s God’s Word. That makes It right. So the…
E-164 Luaţi un om şi convertiţi-l de la lucruri, priviţi, care a schimbat fiinţa lui cea mai profundă de la lucruri. Că el cândva bea şi juca la jocurile de noroc, şi a făcut lucruri rele de genul acela, şi, dintr-o dată, îl întoarce chiar invers, să iubească. Şi se duce acasă la soţia lui, şi a spus, "Scumpa, îmi pare rău că te-am tratat aşa." I-a ridicat pe copilaşii lui, i-a ţinut în braţe, "Tati şi-a cheltuit toţi banii pe whiskey, şi tati a făcut asta. Şi¬şi mama a fost afară toată noaptea, şi v-a lăsat pe voi copilaşi. Eu nu voi mai face asta niciodată." "Dumnezeule, iartă-mă." Şi cum, acea mărturisire, este una dintre cele mai minunate lucruri care există. Toate Alcoolicii Anonimi, şi toate de felul acela, nu îl pot schimba niciodată cum a făcut-o aceea. Ei nu o pot face niciodată pentru persoană.
E-162 Anything that’s uncertain is unreliable. And so when days of this time, when they’re not certain whether Jesus is the same yesterday, today, and forever, leave the thing alone.
E-165 Priviţi la micuţa Rosella Griffith aici, acolo şezând acolo, când toţi de la Alcoolicii Anonimi din Chicago, patru din spitalele majore, echipa ei de doctori au renunţat la ea. În timp de un moment, pe platformă, a schimbat-o pe acea deşucheată amărâtă. Stând acolo, cu paltonul tăiat aşa, o blană de nurcă pe ea, unde i-a cumpărat-o mama ei. Ea era o fată deşteaptă. Şi îşi căra sticlele ei de whiskey în acel palton acolo, şi cu teamă că va cădea pe stradă, şi să moară de îngheţ înainte ca cineva să o poată găsi. Acolo, stând acolo, când toţi, când Anonimii şi toţi au renunţat la ea. Ea scrie acum o carte despre asta.
E-163 You can be certain. You can know it to be. That His…If He never performs any more miracle on you but the great miracle, forgives your sin! That’s the greatest miracle that God ever performed, was to forgive a human being its sin.
E-166 Acolo a venit ea pe platformă. Duhul Sfânt i-a spus, "Numele tău este Rosella Griffith." Nici o nesiguranţa în aceea. "Tu eşti o alcoolică. Ai fost la Alcoolicii Anonimi şi toate celelalte. Dar, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, s-a terminat acum."
E-164 Take a man and convert him from the things, look, that’s changed his innermost being from the things. That he once drank and gambled, and done evil and things like that, and, all of a sudden, turns him right back around, to love. And goes home to his wife, and said, “Honey, I’m sorry that I treated you like that.” Picked up his little children, hold them in the arm, “Daddy spent all of his money for whiskey, and daddy has done this. And—and mother has been out all night long, and left you children. I’ll never do it again.” “God, forgive me.” And how, that testimony, that’s one of the greatest things there is. All the Alcoholics Anonymous, and all like that, can never change like that did. They can never do for the person.
E-167 "Şi doamna aceea care este aici sus la balcon, este o dansatoare a lui Fred Astaire, partenera." Ea a sărit sus. "Aşa este. Şi ea este o alcoolică, şi o împătimită de droguri. Legea este în căutarea ei acum."
Şi tăticul ei s-a ridicat, a spus, "Asta mă insultă."
Ea a spus, "Aşteaptă un minut, tăticule. Omul are dreptate."
E-165 Look at little old Rosella Griffith here, there sitting there, when all the ’s-Anonymous in Chicago, four of the major hospitals, her staff of doctors had gave her out. In one moment’s time, on the platform, changed that batty-eyed wretch. Stand there, with coat cut like this, a mink coat on, where her mother bought her. She was a smart girl. And carried her whiskey bottles down in that coat there, and afraid she’d fall on the street, and freeze to death before somebody could find her. There, standing there, when all, the ’s-Anonymous and all had give her up. She’s writing a book on it now.
E-168 Nici o nesiguranţă în aceea. "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, tu eşti vindecată. Predă-te." Acum ea este afară în câmp, cu soţul ei, propovăduind Evanghelia. Oh, vai!
E-166 There she come on the platform. The Holy Spirit said to her, “Your name is Rosella Griffith.” No uncertainty about that. “You’re an alcoholic. You’ve been in the ’s-Anonymous and everything. But, THUS SAITH THE LORD, it’s over now.”
E-169 Ce este? Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. În zilele când denominaţiunea dă nesiguranţa acesteia, de ce am asculta noi la o denominaţiune de biserică, când Cristos rămâne acelaşi? Nici o nesiguranţă privitor la Aceea. Este întotdeauna sigur. Acum Bi-... Noi ştim că Biblia spune aici, dacă...
E-167 “And that lady sitting up here in the balcony, she’s a Fred Astaire’s dancer, partner.” She jumped up. “That’s right. She’s also an alcoholic, and a dope fiend. The law is looking for her now.”
And her daddy stand, said, “I resent that.”
She said, “Wait a minute, daddy. The man is right.”
E-170 Orice care este mort dă un sunet. Un lucru mort, biserici moarte, sau ce altceva, pot da sunete; dar dacă nu este o distincţie în sunet, dacă nu există vreo cale ca noi să putem fi siguri. Acum, noi ştim.
E-168 No uncertainty about that. “THUS SAITH THE LORD, you are healed. Give yourself up.” Now she’s out on the field, with her husband, preaching the Gospel. Oh, my!
E-171 Aici, eu am câteva Scripturi notate aici despre soldaţi. Da. Soldaţii pot, în zilele lor de instrucţie, ei sunt instruiţi la acele goarne. Şi cum sună ele pentru retragere, sau pentru ce trebuie ei să facă, şi totul. Sunt instruiţi cu un sunet. Şi dacă-dacă nu cunoşteau acel sunet, cum ar şti să se pregătească? Aşa este. Dar ei sunt instruiţi la acel sunet. Şi ei ştiu, când se duce acel sunet, înseamnă un anumit lucru.
E-169 What is it? Jesus Christ the same yesterday, today, forever. In the days when the denomination gives the uncertainty of it, why would we listen to a church denomination, when Christ remains the same? No uncertain about That. It’s always certain. Now, the Bi-… We know that the Bible says here, if…
E-172 Cum, când Titus a asediat zidurile Ierusalimului, le-a înconjurat cu oştile, toţi acei soldaţi instruiţi; acei ucenici, cum au scris istoricii.
E-170 Anything that’s dead gives a sound. A dead thing, dead churches, or whatmore, can give sounds; but unless there is a distinction in the sound, unless there’s some way that we can be certain. Now, we know.
E-173 Isus, şezând sus pe munte în acea zi, a spus, "Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti; cel ce este în câmp, să nu se întoarcă la casa lui, să îşi ia haina. Cel ce este în casă să nu se urce pe acoperiş sau să coboare." A spus, "Ci să fugă la muntele lor, căci va fi o vreme de strâmtorare."
E-171 Here, I got some Scriptures wrote down here about soldiers. Yeah. Soldiers can, in the days of their training, they’re trained to those bugles. And how them sound to retreat, or to what they’re to do, and everything. They’re trained by a sound. And if—if they didn’t know that sound, how would they know to prepare themselves? That’s right. But they’re trained to that sound. And they know, when that sound goes, it means a certain thing.
E-174 Acum priviţi ce au spus toate marile denominaţiuni ale bisericilor, când l-au văzut pe Titus înaintând. "Acum ne vom duce la casa Domnului, ca să oferim rugăciune." Ei au fost prea târziu. Acela a fost un sunet nesigur, din partea preotului. Acela a fost un sunet nesigur din partea bisericii.
E-172 How, when Titus besieged the walls of Jerusalem, compassed it about with armies, all those trained soldiers; them disciples, how the historians write.
E-175 Dar pentru aceia care au fost instruiţi la Glasul lui Isus, ei au pornit spre munte cât de tare au putut, şi singurii care au supravieţuit. Sunetul nesigur... "Fugiţi din cetate," acum, Isus, dacă El nu le-ar fi spus lor asta şi nu le-ar fi dat acea instruire, acel sunet de instruire, cum ar fi ştiut ei să fugă?
E-173 Jesus, sitting up on the mount that day, said, “When you see Jerusalem compassed about with armies; let him that’s in the field, don’t return to his house, to get his coat. Let him that’s in the house go not to the housetop or come down.” Said, “But flee to their mountain, for there will be a time of trouble.”
E-176 Acum, Josephus, marele istoric, a spus, "Singurul lucru care a supravieţuit au fost acei ucenici ai lui-ai lui Cristos, care erau canibali." Unul dintre istorici a spus că ei erau canibali. A spus, "Ei au luat un om numit Isus din Nazaret, pe care Filat l-a răstignit, şi ei i-au furat trupul din mormânt, şi au ieşit şi l-au tăiat şi l-au mâncat."
E-174 Now look what all the great denomination of churches said, when they seen Titus marching up. “Now we shall go to the house of the Lord, to offer prayer.” They were too late. That was an uncertain sound, of the priest. That was an uncertain sound of the church.
E-177 Ceea ce făceau ei era să ia împărtăşirea, "trupul Domnului," voi ştiţi, cum facem noi aici. Vedeţi?
E-175 But to those who had been trained to the Voice of Jesus, they took for the mountain as hard as they could go, and the only ones that survived it. The uncertain sound… “Flee the city,” now, Jesus, if He hadn’t have told them that and gave them that training, that sound of training, how would they have knowed to run?
E-178 Şi a spus, "Ei au fost singurii care au supravieţuit la aceea, pentru că ei au ieşit din cetate." Ei au cunoscut Sunetul.
E-176 Now, Josephus, the great historian, said, “The only thing that survived it was them disciples of—of Christ, who were cannibals.” One of the historians said they were cannibals. Said, “They took a man named Jesus of Nazareth, that Pilate crucified, and they stole his body out of the grave, and went out and had cut it up and eat it.”
E-179 Oh, frate, fie ca Duhul Sfânt să pătrundă în inimile noastre în această dimineaţă, să ne dea sunetul acelei bătăi de inimă a Duhului Sfânt şi a Puterii Sale. Numai aceea va reuşi să supravieţuiască: acel sunet al Trâmbiţei lui Dumnezeu, şi inimile noastre pregătite pentru această oră, să ştim ce să facem.
E-177 What they were doing was taking communion, “the body of the Lord,” you know, like we do here. See?
E-180 "Noi care suntem vii şi rămânem nu vom lua-o înainte sau nu-i vom împiedica pe cei adormiţi, căci Trâmbiţa va răsuna." Toţi acei ostaşi culcaţi acolo, adormiţi, de-a lungul epocilor; dar când Trâmbiţa răsună, chiar dacă sunt morţi în somn, asta nu¬i va împiedica, căci Trâmbiţa va răsuna şi îi va trezi. Ei sunt pregătiţi.
E-178 And said, “They were the only ones that survived it, because they got out of the city.” They knowed the Sound.
E-181 Cei nepregătiţi, nu cunosc Sunetul. Când acel-când acel Sunet, al Venirii Domnului, suflă, Acesta va zgudui Cerul şi iadul, când suflă Acesta. Dar cei care sunt în iad, aceia care sunt pierduţi, nu cunosc acel Sunet. Ei nu ştiu ce să facă.
E-179 Oh, brother, may the Holy Spirit get in our hearts this morning, give us the sound of that heart beat of the Holy Ghost and His Power. Only that will be able to survive: that sound of the Trumpet of God, and our hearts prepared for this hour, to know what to do.
E-182 Dar aceia, chiar dacă sunt adormiţi în Cristos, ei cunosc acel anumit Sunet.
Oh, Trâmbiţa Domnului va răsuna, şi timp nu va mai fi,
Şi dimineaţa răsare Eternă, luminoasă şi frumoasă;
Când cei mântuiţi de pe pământ se vor aduna la casele lor dincolo de cer,
Şi când se face apelul acolo sus, eu vreau să fiu Acolo.
E-180 “We which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep, for the Trumpet shall sound.” All those soldiers laying yonder, asleep, across through the ages; but when the Trumpet sounds, though they be dead in sleep, it shall not hinder them, for the Trumpet shall sound and awaken them. They’re prepared.
E-183 Puneţi-vă numele în Cartea Vieţii Mielului, astăzi, prin Sângele Domnului Isus, şi acesta nu va fi un sunet nesigur.
E-181 Those unprepared, don’t know the Sound. When that—when that Sound, of the Coming of the Lord, blasts, It’ll shake Heaven and hell, when It blasts. But those who are in hell, those who are lost, don’t know that Sound. They don’t know what to do.
E-184 Acum noi auzim sunetul de necazuri că se apropie, bombe atomice atârnă peste tot, suferinţă între naţiuni, dezorientaţi de timp. De ce ne-am face griji pentru locul de muncă? De ce ne-am face griji privitor la casă? De ce ne-am face griji pentru orice?
E-182 But those, though they be sleeping in Christ, they know that certain Sound.
Oh, the Trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more,
And the morning breaks Eternal, bright and fair;
When the saved of earth shall gather to their homes beyond the sky,
And when that roll is called up yonder, I want to be There.
E-185 Isus nu ne-a spus niciodată se ne îngrijorăm, ci a spus, "Când vedeţi că vor începe să se întâmple aceste lucruri, ridicaţi¬vă capul, şi bucuraţi-vă, pentru că răscumpărarea voastră se apropie." Aceea-i siguranţa sunetului Evangheliei.
E-183 Put your name on the Lamb’s Book of Life, today, by the Blood of the Lord Jesus, and it won’t be an uncertain sound.
E-186 Când vedem Duhul Sfânt că vine în biserică, începe să discearnă gândurile inimii, făcând aceste semne mari, întoarcerea Duhului înapoi în timpul serii când Luminile strălucesc, noi Îl vedem că vine şi face chiar acelaşi lucru care l-a făcut El acolo la Sodoma, înainte ca să ardă. Îl vedem pe acel Înger cu spatele Lui întors, spune, "De ce a râs Sarah?" În spatele Lui. Isus a spus, "Cum a fost în zilele Sodomei, aşa va fi şi la venirea Fiului omului." Ce este aceasta? Este trâmbiţarea Venirii Domnului Isus.
E-184 Now we hear the sounding of trouble coming, atomic bombs hanging everywhere, distress between the nations, perplexed of time. Why would we worry about job? Why would we worry about home? Why would we worry about anything?
E-187 "Iată, Eu vă voi trimite pe profetul Ilie înainte ca ziua aceea mare şi înfricoşată să distrugă lumea. El va întoarce inimile copiilor înapoi la Credinţa originală, înapoi la Evanghelie, înapoi la Puterea lui Dumnezeu, înapoi la adevăratul Duh Sfânt, înapoi la Cristos din nou, înainte să vină acea Zi mare."
E-185 Jesus never told us to worry, but said, “When you see these things begin to come to pass, lift up your head, and rejoice, because your redemption is drawing nigh.” That’s the certainty of the sound of the Gospel.
E-188 Noi auzim Trâmbiţa sunând. Oh, vai! Ce este aceasta? "Treziţi-vă, voi sfinţi ai Domnului, de ce aţipiţi când sfârşitul este aproape, să ne pregătim pentru acea ultimă chemare." Dacă dă un sunet nesigur, cine se va pregăti pentru luptă, dacă este nesigur? Dar nu este nesigur.
E-186 When we see the Holy Spirit come into the church, begin to discern the thoughts of the heart, doing these great signs, the return of the Spirit back in the evening time when the Lights are shining, we see Him come and do the very same thing He did there at Sodom, before it burnt down. See that Angel with His back turned, say, “Why did Sarah laugh?” behind Him. Jesus said, “As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of man.” What is it? It’s the sounding forth of the Coming of the Lord Jesus.
E-189 Oamenii spun, "Ce-i cu treaba asta despre care ei vorbesc, Duhul Sfânt care citeşte chiar gândurile oamenilor, şi lucrurile care El le face?" Aceea-i siguranţa sunetului Evangheliei. Cristos a spus că va fi astfel.
E-187 “Behold, I’ll send you Elijah the prophet before that great and terrible day shall destroy the world. He’ll restore the hearts of the children back to the original Faith, back to the Gospel, back to the Power of God, back to the real Holy Spirit, back to Christ again, before that great Day come.”
E-190 "Ei bine, de ce ar putea fi toate aceste biserici mari?" Cristos a spus că va fi aşa. Nu este nesigur. Este siguranţa acestui fapt. Noi doar ce am terminat o întâlnire de opt zile privitor la asta, pentru a şti că Biblia spune cu stricteţe că acest lucru va fi aşa. Se vor ridica denominaţiuni mari, ele toate se vor forma într-o confederaţie a bisericilor. Noi avem asta, facem un chip al fiarei, ierarhia Catolică. Noi o să facem un chip fiarei. Acolo o avem, confederaţie, fiecare denominaţiune în aceasta. Nu este un sunet nesigur. Emite un sunet cu adevărat real. Este un sunet sigur.
E-188 We hear the Trumpet sounding. Oh, my! What is it? “Awake, ye saints of the Lord, why slumber when the end is nearing, let’s get ready for that final call.” If it gives an uncertain sound, who shall prepare themself for battle, if it’s uncertain? But It’s not uncertain.
E-191 "Noi avem o mare încredere în ONU al nostru, Naţiunile Unite." Ei bine, este cam tot atât de adânc cum era Liga Naţiunilor, chiar acelaşi lucru. Am avut o Ligă a Naţiunilor, după Primul Război Mondial. Ei aveau de gând să păzească ordinea în întreaga lume. Nu a funcţionat. Discursul real al ONU acum este atât de nesigur. Ei nu ştiu ce să facă. Ei se aflau acolo când Krushchev şi-a scos pantoful şi a bătut cu el în pupitru. Şi la ce ajută asta? Şi toate celelalte. Este nesiguranţa din partea ONU. ONU este în regulă, atâta timp cât merge, dar este prea târziu. Este prea târziu pentru orice de felul acela.
E-189 People say, “What is this stuff they’re talking about, the Holy Spirit reading the very minds of the people, and the things that He’s doing?” That’s the certainty of the sound of the Gospel. Christ said it would be that way.
E-192 Există numai un singur Sunet sigur. Acela este Evanghelia. Pregăteşte-te pentru luptă. Ce luptă? Venirea Domnului. Pregătiţi-vă pentru luptă acum împotriva răului, când răul asediază poporul din toate părţile. Totul merge greşit, şi viaţa de căsnicie merge greşit, şi ONU cade, şi naţiunile se destramă, şi bombele atomice în jur, şi căsniciile se despart, şi maternitatea şi aceasta decade, şi imoralităţi printre oameni, şi-şi neîncredere unii faţă de ceilalţi, toate denominaţiunile se ceartă şi se agită, ce vreţi să faceţi? Fiţi siguri. Pregătiţi-vă pentru luptă.
E-190 “Well, why could all these big churches be?” Christ said it would be that way. It’s not uncertain. It’s the certainty of it. We just been through an eight-day’s meeting on that, to know that the Bible strictly says that this thing will be that way. Great denominations will rise, they’ll all form themself into a confederation of churches. We got it, making an image to the beast, the Catholic hierarchy. We’d make an image unto the beast. There we got it, confederation, every denomination in it. It’s not an uncertain sound. It gives a real true sound. It’s a certain sound.
E-193 Când televiziunea devine putredă, şi radioul, şi ziarul. Toate punctele de publicitate, lucrul chiar constant ţigări, tabac, şi whiskey, şi băutură, şi femei îmbrăcate imoral. Glume murdare şi comicii în programele de televiziune, şi America se dedă pentru asta. Ca un mare... A adus precum casa Împăratului Nebucadneţar, la-la nebunie în acea noapte, când a venit un vâjâit nebun pe acolo. Ei aveau o-o petrecere mare cu vin şi dans, şi televiziunea, dacă ar fi existat în acea zi, bufonii lor au ieşit acolo. Şi iată că a apărut o Mână care scria pe perete.
E-191 “We got a great faith in our UN, United Nations.” Well, it’s just about as deep as the League of Nations was, just the same thing. We had a League of Nations, after First World War. They was going to police the whole world. It didn’t work. The real talk of the UN now is so uncertain. They don’t know what to do. They’re in there when Khrushchev taken off his shoe and beating on the desk. And what good does that do? And all the different ones. It’s the uncertainty of the UN. The UN is all right, as far as it goes, but it’s too late. It’s too late for anything like that.
E-194 Şi, astăzi, când ne gândeam că suntem atât de în siguranţă, noi avem cei mai buni oameni de ştiinţă din lume. Noi îi avem pe cei mai buni din lume. Am ajuns să aflăm, că suntem cu mult în urmă, în cursa rachetelor. Aha. Şi atunci ce s-a întâmplat Statelor Unite? Nu numai un scris de mână pe perete, dar este – balisticele de rachete scriu pe cer, că noi suntem cu mult în urmă, ani în urmă. Care-i chestiunea? Scrisul de mână este pe perete.
E-192 There’s only one certain Sound. That’s the Gospel. Prepare for the battle. What battle? The Coming of the Lord. Prepare yourself for battle now against evil, when evil is besetting the people on every hand. Everything going wrong, and home life going wrong, and UN falling, and the nations breaking, and atomic bombs around, and homes splitting up, and motherhood and it going low, and immorals among the people, and—and distrust amongst one another, all denominations fussing and stewing, what you want to do? Be certain. Prepare yourself for the battle.
E-195 În acea zi, a fost scris în limbă necunoscută, scris de mână pe perete. Acolo nu a fost decât un om, în toată împărăţia, care a putut să o tălmăcească. Dar el avea darul tălmăcirii. Şi el a tălmăcit-o, şi a spus, "Tu eşti cântărit în cumpănă, şi ai fost găsit uşor. Dumnezeu a trimis o naţiune de oameni aici printre voi, pe care îi numiţi 'holy-rollers.' V-aţi dus acolo şi i-aţi ocărât, şi i-aţi pus la moarte, şi i-aţi sufocat. Şi aţi luat dumnezeii şi idolii voştri şi alte lucruri, şi v-aţi închinat prin aceasta, şi aţi trăit în plăceri. Şi acum te-ai dus şi ai scos chiar vasele din templul Dumnezeului lor, şi veniţi aici şi faceţi glume pe seama lor, râdeţi de ei, 'holy-roller, predicatorul pleşuv,' şi toate de felul acela. Şi Dumnezeu s-a săturat de asta. Şi ceasul vostru de osândire este aproape." Chiar naţiunea care i-ar fi cotropit, aştepta la poartă chiar atunci. Doar la puţin după aceea, ei au fost masacraţi. Femeile lor au fost retezate. Gărzile lor, armata lor, totul, a fost cucerit. "Cântărit în cumpănă, şi găsit uşor."
E-193 When television is becoming rotten, and radio, and newspaper. All the outlets of advertisement, the thing just constantly cigarettes, tobaccos, and whiskey, and drinking, and immoral-dressed women. Dirty jokes and jokesters on the television programs, and America falling for it. Like a big…Brought like King Nebuchadnezzar’s house of—of frolly that night, when there come a mad rush through there. They had a—a big wine party and dance, and the television, if it would have been in that day, their jokesters got out there. And there come a Hand writing on the wall.
E-196 Şi noi am fost nebuni după radio şi televiziune, şi glume, şi obscenitate, murdărie, şi excrocherie, şi meschinărie, şi de toate, încât Dumnezeu este obosit de asta. Când Evanghelia, adevărata Evanghelie a Bisericii Duhului Sfânt, merge înainte şi înapoi prin toată naţiunea, arătând siguranţa lui Isus Cristos şi a Venirii Lui, încât este aici timpul când Dumnezeu scrie peste cerurile noastre, "Cântărit în balanţă, şi găsit uşor." Amin. Noi ne aflăm într-o stare îngrozitoare. Ascultaţi la Sunetul sigur, nu la ONU cel nesigur. Da, domnule!
E-194 And, today, when we thought we are so secured. We had the best scientists in the world. We got the best in the world. Come to find out, we’re way behind, in the missile race. Uh-huh. And then what’s happened to the United States? Not only a handwriting on the wall, but there’s the—the ballistics of the missiles is writing in the sky, that we’re way behind, years behind. What’s the matter? The handwriting is on the wall.
E-197 Chiar şi zilele trecute, când am avut alegerile... Ei au spus aici, cu ceva timp în urmă, că atunci când au numărat voturile lumii politice, şi au spus atunci, au spus, "Noi avem... Eu am un aparat acum, că totul trebuie să fie onest, pentru că voi trageţi doar o pârghie mică şi votează pentru omul vostru. Trageţi în jos, un clic mic, şi votează pentru omul vostru." Ha! Ei au descoperit că aceea este nesigur.
E-195 In that day, it was wrote in unknown tongue, handwriting on the wall. There wasn’t but one man, in the whole kingdom, could interpret it. But he had the gift of interpretation. And he interpret it, and said, “Thou art weighed in the balance, and been found wanting. God sent a nation of people in here among you, that you call ‘holy-rollers.’ You went down there and disgraced them, and put them to death, and smothered them out. And took your gods and idols and things, and has worshipped by it, and lived deliciously. And now you went and took the very vessels out of the temple of their God, and come over here and cracking jokes on them, making fun of, ‘the holy-roller, the baldheaded preacher,’ and all like that. And God has got enough of it. And the hour of your doom is at hand.” Very nation that would take them, was waiting at the gate right then. Just a little after that, they were slaughtered. Their women was cut down. Their guards, their army, everything, was taken-over. “Weighed in the balance, and found wanting.”
E-198 Dl. Edgar Hoover a demascat asta, a demascat Partidul Democrat zilele trecute. Când ei aveau aparatul instalat, că, de fiecare dată când votau pentru Dl. Nixon, ei trebuiau să voteze pentru Kennedy în acelaşi fel. Şi de ce nu fac ei ceva în legătură cu asta, atunci, dacă află că este aşa? De ce? Ei bine, nu este nici o siguranţă în asta. Voi ştiţi ce i s-ar întâmpla, D-lui. Hoover. Vedeţi? În regulă. Vedeţi, totul este nesigur. Nu poţi spune cine a fost ales, dacă Kennedy ori dacă... Kennedy a fost declarat "ales," dar eu nu ştiu dacă el este ales sau nu. Acum, eu nu sunt un politicean. Nu ştiu nimic despre asta. Dar ştiu ce este corect şi ce este greşit. Am atâta minte. Când este chiar în faţa noastră, că omul a dovedit, prin FBI, că ei au avut aparatul setat să facă asta. Nu a fost la celălalt partid, să facă aşa. A fost la partidul lui Kennedy că a făcut-o. De ce? Trebuie să fie aşa.
E-196 And we have been radio- and television-mad, and jokes, and dirt, and filth, and crookedness, and orneriness, and everything, until God is tired of it. When the Gospel, the true Gospel of the Holy Ghost Church, is back and forth across the nation, showing the certainty of Jesus Christ and His Coming, until the time is in here when God writes across our skies, “Weighed in the balance, and found wanting.” Amen. We’re in a terrible condition. Listen at the certain Sound, not the uncertain UN. Yes, sir!
E-199 Nu există nimic în lumea asta care poate rămâne, în afară de Împărăţia lui Dumnezeu. Căci fiecare împărăţie este "cântărită în cumpană, şi găsită uşoară," naţiunea noastră. De ce este asta?
E-197 Even the other day, when we had election. They said here, sometime ago, that when they counted votes of the political world, and they would say then, they say, “We’ve…I got a machine now, that all has to be honest, because you just pull a little lever and it votes for your man. You pull down, a little click, and votes for your man.” Huh! They found out that that’s uncertain.
E-200 Aici cu câţiva ani în urmă, eu aveam un mare copac bătrân aici sus, sub care obişnuiam să mă duc şi să mă aşez. Şi m-am gândit, "Acel pom. Când sunt un om bătrân, dacă trăiesc, voi veni să şed sub acel copac." Este doar un butuc acum. Locul unde locuiam eu, îl vedeam pe tatăl meu ieşind acolo, şi braţele lui mici, scurte. El era, oh, un Kentuckian acolo jos, şi tăia şi transporta copaci şi lucruri; un ins mic, în jur de o sută şi patruzeci şi cinci sau cincizeci de pounds, dar puternic. Oh, vai! Dl. Coots, sus aici, mi-a spus că l-a văzut să încarce un buştean de frasin de nouă sute cincizeci de pounds, singur, chiar un-un om într-adevăr puternic. Îl vedeam sufulcându-şi mânicile, să se spele acolo afară, la o bucată veche de oglindă spartă înfiptă în pomul de măr.
E-198 Mr. Edgar Hoover exposed it, exposed the Democrat Party the other day. When they had the machine set up, that, every time they voted for Mr. Nixon, they had to vote for Kennedy the same. And why don’t they do something about it, then, if they find out it’s like that? Why? Well, there’s no certainty to it. You know what’d happen, Mr. Hoover. See? All right. You see, everything is uncertain. You can’t tell who was elected, whether Kennedy or whether…Kennedy was called “elected,” but I don’t know whether he’s elected or not. Now, I’m not a politician. I know nothing about it. But I know what’s right and wrong. I got that much sense. When it’s right before us, that the man has proved, by the FBI, that they had the machine set up to do it. It wasn’t on the other party, done that way. It was on the—the—the Kennedy’s party that did it. Why? It has to be that way.
E-201 Şi unii dintre voi din Indiana s-ar putea să nu ştiţi cum trebuia să trăiam noi în urmă de tot acolo, cu un vas vechi pentru spălat pus acolo afară lângă ulcior, pompă. Şi mama avea un sac vechi acolo, un sac pentru făină, a făcut un prosop din el, cumva l-a decorat; a tras câteva fire afară şi a făcut mici decoraţiuni la capete. Mare vechi... Ea mă freca apoi mă ştergea cu acel prosop, aproape că mi se lua pielea, cu acel vechi sac aspru, de făină. Mă freca şi mă ştergea cu acel prosop vechi.
E-199 There is nothing in this world that can stand, outside the Kingdom of God. For every kingdom is “weighed in the balance, and found wanting,” our nation. Why is it?
E-202 Acum, îl vedeam pe tata stând acolo, venind, ştiţi, şi îşi rula acele mânici micuţe, şi el se spăla. Oh, vai, să vezi acei muşchi! Am spus, "Şti, el va trăi să fie în vârstă de cinci sute de ani, aşa de puternic este." Dar ştiţi ce? A murit când avea cincizeci şi doi de ani. De ce? "Aici n-avem o cetate stătătoare."
E-200 Here some years ago, I used to have a big old tree up here, I used to go to and sit down. And I thought, “That tree. When I’m an old man, if I live, I’ll come sit under that tree.” It’s just a snag now. The place where I used to live, I’d see my daddy come out there, and his little, short arms. He was, oh, a Kentuckian down there, and he logged and things; a little fellow, about a hundred and forty-five or fifty pounds, but stout. Oh, my! Mr. Coots, up here, told me he see him load a nine-hundred-and-fifty-pound ash log, by himself, just a—a real strong man. I used to see him roll up his sleeves, to wash out there, by an old piece of broken glass stuck on the apple tree.
E-203 Am stat acolo în Roma, unde-unde au stat marii Cezari, care au umblat prin străzi, cu marile lor mulţimi, şi-şi pompa şi gloria, şi tot ce aveau ei. Şi ştiţi unde să găsiţi împărăţia lor? Este la douăzeci de picioare sub pământ. Două mii de ani au afundat-o.
E-201 And some of you Indiana people might not know how we used to have to live way back in there, with an old wash pan sitting out there by the pitcher, pump. And mom had an old sack there, a meal sack, made a towel out of it, kind of decorated up; pulled some of the strings out and make little decorations at the end. Big old…She would scrub me and then rub me with that towel, the hide would almost come off, with that old rough, meal sack. She was scrubbing me and rubbing me with that old towel.
E-204 Am stat în Cairo, Egipt, unde a stat marele Faraon, într-o zi, care a persecutat poporul lui Dumnezeu, care i-a mânat afară şi a făcut robi din ei. La douăzeci sau treizeci de picioare mai jos de acolo, sunt ruinele locuinţei lor.
E-202 Now, I would see dad standing there, come in, you know, and roll up them little old sleeves, and he would be washing. Oh, my, see them muscles! I said, “You know, he’ll live to be five hundred years old, he’s so strong.” But you know what? He died when he was fifty-two. Why? “Here we have no continuing city.”
E-205 Am stat acolo în Londra, Anglia, unde au stat toate marile ierarhii şi lucruri, şi toate acelea. Şi aflu, că sunt afundate sub pământ. Ce este aceasta? "N-avem aici o cetate stătătoare, dar noi căutăm Una care vine."
E-203 I stood yonder in Rome, where—where the great Caesars stood, that walked through the streets, with their great mass, and—and the pomp and the glory, and all they had. And you know where to find their kingdom? It’s twenty feet under the ground. Two thousand years has sunk it.
E-206 De ce sunt aceste împărăţii? Sunt numai ca să vă spună, vorbesc de Una care este Eternă. De ce este un pom frumos? Acesta aşteaptă. Aşteaptă după deplina manifestare a fiilor lui Dumnezeu, când acel pom va trăi veşnic. Există o Împărăţie care va veni. Şi Biblia a spus, "Aici nu avem o cetate stătătoare, dar noi căutăm Una care vine." Şi acolo Dumnezeu ne-a dat o Împărăţie care nu poate fi mişcată.
E-204 I stood in Cairo, Egypt, where the—the great Pharaoh stood, in one day, that persecuted the people of God, that run them out and made slaves out of them. Twenty or thirty feet below there, is the ruins of their place.
E-207 Totul pe pământ poate fi mişcat şi clătinat, este în cădere. Totul se descompune. Trăim într-o lume muribundă. Totul este pe moarte. Copacii mor. Iarba moare. Florile mor. Oraşele mor. Lumea moare. Voi muriţi. Totul moare. Eu mor. Totul moare. Anumite raze de acizi şi alte substanţe din aer, acelea, chimicalele din aer.
E-205 I stood yonder in London, England, where all the—the great arch hierarchies and things has stood, and all that. And find out, it’s sunk beneath the ground. What is it? “Here we have no continuing city, but we’re seeking One to come.”
E-208 Chiar dacă luaţi acest pod mare de aici jos, când l-am văzut să vină, cu douăzeci şi doi de ani înainte să fie ridicat jos acolo, am văzut oameni pierzându-şi vieţile pe acesta, când au pus podul acolo peste, şi am vorbit despre aceasta. Mama a vrut să mă ducă la doctor, credea că am spasme nervoase. Şi eu i-am spus. Am spus, "Am văzut un pod care traversa, şi am numărat acei oameni." Douăzeci şi doi de ani după aceea, podul a mers peste, şi acelaşi număr de oameni şi-au pierdut vieţile. Cred că au fost şaisprezece. Exact.
E-206 Why are these kingdoms? It’s only to tell you, speaking of One that’s Eternal. Why is a tree beautiful? It’s waiting. It’s waiting for the full manifestations of the sons of God, when that tree shall live forever. There’s a Kingdom that’ll come. And the—the Bible said, “Here we have no continuing city, but we seek One to come.” And there God has give us a Kingdom that cannot be moved.
E-209 Acum, m-am gândit, când au pus acele grinzi mari acolo, că podul va dura pentru totdeauna. Oh, ei l-au vopsit de trei sau patru ori, şi rugineşte chiar acum. Ce este aceasta? Razele din aer, îl ard.
E-207 Everything on earth is movable and shakable, is falling. Everything is decaying. We’re living in a dying world. Everything is dying. Trees are dying. Grass is dying. Flowers are dying. Cities are dying. The world is a dying. You’re dying. Everything is dying. I’m dying. Everything is dying. The—the certain rays of acids and stuff in the air, that, chemicals in the air.
E-210 Găsim o fată tânără frumoasă, de şaisprezece ani, şade în biserică, face baloane cu guma de mestecat, se distrează şi se comportă greşit, iasă şi îşi trage hainele până la un loc mic unde ea arată sexy, ca să se răsucească. Şi nu sunt puţine apusuri de soare, şi ea este bătrână şi zbârcită, şi carnea îi atârnă de pe ea. Şi acel trupuşor care îl răsucea, şi a lăsat un duh să locuiască înăuntru acolo, să o controleze, care i-a aruncat moralurile ei la câini, şi va trebui să răspundă, în Ziua Judecăţii, pentru comitere de adulter. "Orişicine se uită la o femeie ca să o poftească a şi preacurvit deja cu ea." Fără să realizeze că ea nu este altceva decât ţărână, şi se întoarce la ţărână, căci, "Ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce." Ce este asta? Dacă ea ar realiza numai, şi să se oprească. Acela este un sunet nesigur.
E-208 Just even you take this big bridge down here, when I saw it come, twenty-two years before it was put up down there, saw the men lose their lives on it, when they put the bridge across there, and spoke of it. My mother want to take me to the doctor, thought I was having nervous spasms. And I told her. I said, “I seen a bridge go across, and I counted them men.” Twenty-two years after that, the bridge went across, and the same amount of men lost their lives. I think it was sixteen. Exactly.
E-211 "Bine, acum, cutare-şi-cutare la televiziune, cutare-şi-cutare la şcoală," încercând să imite anumite mici personalităţi la şcoală. Să nu permiteţi niciodată ca aceea să fie modelul vostru. Priviţi la Dumnezeu.
E-209 Now, I thought, when they put those big girders up there, that bridge will last forever. Oh, they’ve painted it three or four times, and it’s rusting down right now. What is it? The rays in the air, burn it up.
E-212 Oh, sunete nesigure! Alegere! Cum că a venit timpul acum, nesiguranţă!
E-210 We find a beautiful young girl, sixteen, sitting in the church, popping chewing gum, and cutting up and carrying on, going outside and pulling her clothes to a little place where she looks sexy, to twist herself down. And it isn’t few settings of the sun, and she’s old and wrinkled, and the flesh dropping off of her. And that little body that she twisted, and let a spirit live in there, control her, that throwed her morals to the dogs, and have to answer, at the Day of Judgment, for committing adultery. “Whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already.” Not realizing that she’s nothing but dust, and going back to the dust, for, “Dust thou art, and dust thou shalt return.” What is it? If she would only realize, and stop. That’s an uncertain sound.
E-213 Dacă am avea timp, haideţi doar să trecem la asta. Le văd pe surori, toate notează acele Scripturi, în regulă. Acum în Doi Timotei 2, să citim doar pentru câteva minute. Doi Timotei, al 2-lea capitol, şi începând cu al 3-lea cap-... Doi Timotei, al 3- lea capitol, haideţi doar să citim. Ascultaţi aici. "Să şti şi că..." Acum, acesta este Duhul.
Să şti că de asemenea, în zilele din urmă vor veni vremuri grele.
E-211 “Well, now, so-and-so on the television, so-and-so at school,” trying to impersonate certain little personalities at school. Don’t you never let that be your pattern. Look to God.
E-214 Acum, acela-i Duhul Sfânt care îl auziţi în biserică în această dimineaţă, vorbind acolo în urmă de tot, două mii de ani în urmă, A.D. 66, despre această zi.
Căci oamenii vor fi iubitori de sine... lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,
E-212 Oh, uncertain sounds! Election! How that the time has come now, uncertainty!
E-215 Uitaţi-vă la acea zi, astăzi. Vorbeşti de sfinţi, ei te numesc "holy-roller." Uitaţi-vă la copii, cum fac ei. "Delicvenţă Juvenilă," ei vorbesc despre asta. Acum te voi contrazice, părinte. Nu este delicvenţă juvenilă; este delicvenţă părintească. Vedeţi? Asta-i ce este.
E-213 If we had time, let’s just turn to it. I’m seeing the sisters, all putting them Scriptures down, all right. Now in Second Timothy 2, let’s read just for a few minutes. Second Timothy, the 2nd chapter, and beginning with the 3rd cha-…Second Timothy, the 3rd chapter, let’s just read. Listen here. “Know this also…” Now, this is the Spirit.
Know this also, that in the last days perilous times shall come.
E-216 Unii dintre voi numiţi aceste mame Kentuckyane de aici, cât de "analfabet" era Kentucky. Acele mămici de acolo sus, cu o pălărie veche de soare aşa, şi se vorbeşte despre ea ca fiind atât de analfabetă şi nu îşi cunoaşte ABC-ul. Ea s-ar putea să nu fie aşa de stilată, dar, eu vă spun, lăsaţi ca una din fiicele ei să intre ca una dintre ale voastre în vreo seară; hainele răsucite de pe ea, şi ruj pe toată faţa ei, şi cu părul ei tot încâlcit. Ea nu va spune, "Ai avut un timp minunat, dragă?" Ea va apuca un laţ de pe ceva, şi ea va-ea va şti ultima dată când a ieşit. Atunci voi o numiţi, "analfabetism." Da. Asta este.
... nemulţumitori, fără evlavie,
Fără dragoste firească, călcători de cuvânt, învinuitori falşi, neînfrânaţi, neîmblânziţi, şi dispreţuind pe cei ce sunt buni, îi urăsc pe oamenii care încearcă să trăiască corect. (Vedeţi?)
Vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori de plăcere mai mult decât iubitori de Dumnezeu;
E-214 Now, that’s the Holy Spirit that you hear in the church this morning, speaking way back yonder, two thousand years ago, a.d. 66, of this day.
For men shall be lovers of their own selves…boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
E-217 Vai, ei vor cheltui milioane de dolari să meargă la un joc cu mingea, sau ceva de genul acela, sau unde merge vreo stea de cinema să facă ceva anume, altceva aşa, întocmai ca vechiul circ Roman cu mulţi ani în urmă. Dar când vine vorba să traverseze strada la o adunare a Duhului Sfânt, ei vor sta şi vor râde în verandele lor, de asta.
E-215 Look at that day, today. You speak of holy, they call you “holy-roller.” Look at children, how they do. “Juvenile delinquency,” they talk of it. Now I’m going to different with you, parent. It isn’t juvenile delinquency; it’s parent delinquency. See? That’s what it is.
E-218 Bine, voi spuneţi, "Bine, Frate Branham, aceia sunt comunişti." În regulă, haideţi să vedem ce spune al 5-lea verset.
Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea: ...
E-216 Some of you call these old Kentucky mothers up here, how “illiterate” Kentucky was. Them old mammys up there, with an old sunbonnet on like that, and talk about her being so illiterate and don’t know her ABC’s. She might not be so classy, but, I tell you, let one of her daughters come in like some of yours some night; clothes twisted off of her, and lipstick all over her face, and her hair all mangled up. She won’t say, “Did you have a great time, darling?” She would grab a slat off of something, and she’d—she’d know the last time she went out. Then you call it, “illiteracy.” Yeah. That’s it.
…unthankful, unholy,
Without natural affections, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, and despisers of those that are good, hates the people that try to live right. (See?)
Traitors, heady, highminded, lovers of pleasure more than lovers of God;
E-219 Tăgăduind Puterea a ce? Puterea lui Dumnezeu. "Având o formă a lui Dumnezeu, dar tăgăduiesc Puterea lui Dumnezeu." Mergând la biserică şi aparţinând la o denominaţiune, dar tăgăduind chiar existenţa Duhului Sfânt care este în Biserică, făcând-o să acţioneze şi făcând chiar cu aceleaşi lucruri care le făceau la început. Oh, vai! Vedeţi cum este acel blestem denominaţional? Ah! Sper să nu vă supăraţi pe mine. Dar sper să o primiţi în lumina în care încerc să o spun. Vedeţi? Acum observaţi asta.
Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea: de la astfel...
Ce spune El Bisericii? "Îndepărtaţi-vă." Îndepărtaţi-vă de la aceasta. Ieşiţi din asta. Aşa este.
E-217 My, they’ll spend millions of dollars to go to a ball game, or something like that, or where some movie star is going to do a certain something, another like that, just like the old Roman circus many years ago. But when it comes to going across the street to a Holy Ghost meeting, they’ll sit and laugh on their porch, at it.
E-220 Căci, ascultaţi, să citim un alt verset, sau două. Doar ascultaţi, ca să vedem cât de siguri sunt acel fel de oameni. Vedeţi dacă este nesigur.
Căci de felul acesta sunt cei ce se vâră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreunate de păcat, şi frământate de felurite pofte,
Care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la cunoştinţo adevărului.
E-218 Well, you say, “Well, Brother Branham, them is communists.” All right, let’s see what the 5th verse says.
Having a form of godliness, but denying the power thereof:…
E-221 Ce este Adevăr? Isus Cristos este Adevăr. El a spus, "Eu sunt Adevărul."
Pilat a spus, "Ce este Adevăr?"
"Eu sunt Calea, Adevărul, Viaţa."
E-219 Denying the Power of what? The Power of God. “Having a form of God, but deny the Power of God.” Going to church and belonging to a denomination, but denying the very existence of the Holy Ghost that’s in the Church, making it act and do with the very same things they did at the beginning. Oh, my! See how that denominational curse is? Uh! I hope you don’t get angry with me. But I hope you get it in the light that I’m trying to say it in. See? Now notice this.
Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such…
What’s He saying to the Church? “Turn away.” Turn away from it. Come out of it. That’s right.
E-222 Femei, cu tot felul de o-o-o societăţi a doamnelor, şi fac pături, şi se adună împreună, şi spun glume, şi au cine şi cine de supe ca să îl plătească pe păstor, şi aşa mai departe în felul acela, "Şi nu pot ajunge niciodată la cunoştinţa de a şti că Isus Cristos există astăzi în Puterea învierii Lui, în Duhul Sfânt." Vedeţi, "Niciodată!"
E-220 For, listen, let’s read another verse, or two. Just listen, for let’s see how certain them kind of people are. See if it’s uncertain.
For of this sort are they which creep into homes, and lead captive silly women laden with sin, turning away with divers lusts,
Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
E-223 "Femei uşuratice." Acum, el nu vă vorbea vouă surorilor. A spus, "Femei uşuratice," În regulă, "frământate de felurite pofte." Voi ştiţi mai bine de atât. Astfel eu sunt bucuros pentru tine, sora mea.
E-221 What is Truth? Jesus Christ is Truth. He said, “I am the Truth.”
Pilate said, “What is Truth?”
“I am the Way, the Truth, the Life.”
E-224 "Niciodată în stare." Cât de nesigur acel sunet, atunci, este o denominaţiune formală. Cât de nesigur este sunetul bisericii astăzi. Cine ştie ce să facă? Daţi-mi voie să vă arăt biserica azi. Este un nor de război care atârnă peste tot, necazuri peste tot, şi oamenii aleargă înăuntru la biserica lor şi nu pot găsi răspunsul. Voi predica despre asta, în seara de Crăciun, Nici Un Răspuns Pentru Steaua De La Răsărit. Acum observaţi. Oh, vai! Acolo atârnă Acesta, şi ei nu au răspunsul. Ei nu ştiu ce să spună. De ce? Singurul lucru la care pot face referire "Noi am învăţat asta în universitate."
E-222 Women, with all kind of a—a—a ladies’ societies, and making blankets, and going together, and telling jokes, and having suppers and soup suppers to pay the pastor, and so-forth like that, “And never able to come to the knowledge of knowing Jesus Christ exists today in the Power of His resurrection, in the Holy Ghost.” See, “Never!”
E-225 Biserica nu depinde de ce au făcut ei în universitate. Ci este Duhul Sfânt viu în Biserică, conducând-O şi călăuzind-O, şi arătându-I mai dinainte lucruri care vor veni, cum a făcut El în zilele lui Titus; avertizându-i despre lucrurile care urmau, ca să fugă de mânia viitoare. Oh, vai! "Cel ce are o ureche, să audă ce zice Duhul bisericilor."
E-223 “Silly women.” Now, he wasn’t talking to you sisters. Said, “Silly women,” all right, “laden with divers lusts.” You know better than that. So I’m glad for you, my sister.
E-226 Acum există ceva, atunci? Aş întreba. Nu vreau să vă ţin prea mult în dimineaţa asta. Dar există ceva care este sigur? Dacă v-am spus aşa de multe lucruri care sunt nesigure, există ceva care este sigur? Există vreo siguranţă despre ceva cât de cât? Păi, desigur, eu sunt atât de recunoscător că există. Există ceva care este sigur?
E-224 “Never able.” How uncertain that sound, then, a formal denomination is. How uncertain is the sound of the church today. Who knows what to do? Let me show you the church today. There’s a war cloud hanging everywhere, troubles everywhere, and people running in to their church and can’t find the answer. I’m going to preach on that, Christmas night, No Answer For The Star In The East. Now notice. Oh, my! There It hangs, and they haven’t got the answer. They don’t know what to say. Why? The only thing they can refer back, “We learned this in college.”
E-227 Vă voi spune ce este sigur, asta este, Evanghelia lui Isus Cristos. Acum, dacă vreţi să notaţi asta. Nu vom merge la aceasta, dar voi puteţi dacă vreţi. Matei 24:35, Isus vorbind despre aceste zile şi ce urma să se întâmple. Matei 24:35, El a spus, "Cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va trece niciodată." Asta este sigur. Nu-i aşa? Acela-i un lucru care este sigur, este Cuvântul Său. Acum, există un lucru. Vedem că nu putem clădi pe biserica noastră. Nu putem clădi pe naţiunea noastră. Noi... Este prea nesigur. Dar există un lucru care este sigur, acela-i, Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. Va trebui cu siguranţă să o faceţi.
E-225 The Church isn’t depend on what they did in college. But it’s the living Holy Spirit in the Church, leading It and guiding It, and foreshowing It things to come, like It did in the days of Titus; warning them of things to come, to flee the wrath that is to come. Oh, my! “He that has an ear, let him Hear what the Spirit saith unto the churches.”
E-228 Unul dintre ei a spus, "Un lucru sigur erau-erau taxele." Oh, nu. Taxele nu sunt prea sigure. Domnul s-ar putea să vină. Ei le pot storna atunci. Este totul terminat atunci.
E-226 Now is there anything, then? I’d ask. I don’t want to keep you too long this morning. But is there anything that is certain? If I’ve told you so many things that is uncertain, is there anything that is certain? Is there any certainty about anything at all? Why, certainly, I’m so thankful that there is. Is there anything that is certain?
E-229 Ei spun, "Moartea este sigură." Nu, domnule. Moartea nu este sigură. Nu, într-adevăr. S-ar putea să fie o Răpire, atunci nu este moarte. Nici moartea nu este prea sigură. Nu, nu, nu în această zi. A fost, cu mulţi ani în urmă, dar nu acum. Moartea nu este prea sigură.
E-227 I’ll tell you what is certain, that’s, the Gospel of Jesus Christ. Now, if you want to put it down. We won’t turn to it, but you can if you want to. Matthew 24:35, Jesus speaking of these days and what was coming to pass. Matthew 24:35, He said, “Heavens and earth will pass away, but My Word shall never pass away.” That’s certain. Isn’t it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] That’s one thing that’s certain, is His Word. Now, there’s one thing. We see we can’t build upon our church. We can’t build upon our nation. We…It’s too uncertain. But there’s one thing that’s certain, that’s, God’s Word is certain. You are certainly going to have to do it.
E-230 Şi oricum, ştiu de un om care cândva, a umblat cu Dumnezeu, ca să arăt un exemplu. Şi într-o zi el a obosit umblând, astfel el pur şi simplu a devenit foarte uşor şi a început să umble în sus, a mers în sus Acasă cu Dumnezeu. Ştie cineva cine era? [Adunarea spune, "Enoh." – Ed.] Enoh. Şi ce era el? Un simbol al Bisericii din această zi.
E-228 One of them said, “One certain thing was—was taxes.” Oh, no. Taxes ain’t too certain. The Lord may come. They can charge it off then. It’s all over then.
E-231 Şi Noe, care este un simbol, şi noi am avut asta săptămâna trecută în lecţia noastră. Noe, simbolul Israelului care va fi dus dincolo, va fi acolo pe Muntele Transfigurării, acolo în¬în Europa, jos în Palestina, veghează. Şi când ei... Când Noe a văzut că Enoh lipsea, s-a gândit, "Ce s-a întâmplat cu Enoh? Ce s-a întâmplat cu Enoh? Unde este?" Care, era un nepot. Noe a fost nepotul lui Enoh. Şi a spus, "Unde este? Cei s-a întâmplat? Noi nu îl mai putem găsi." Noe a început să construiască acea corabie. El ştia că timpul era aproape, chiar atunci.
E-229 They said, “Death is certain.” No, sir. Death isn’t certain. No, indeed. There might be a Rapture, then there’s no death. Death ain’t too certain. No, no, not in this day. It was, many years ago, but not now. Death is not too certain.
E-232 Şi acum când Biserica este luată sus, şi oamenii spun, "Ei bine, eu-eu-eu am chemat poliţia. Eu-eu am făcut apeluri. Ea era aşezată chiar la masă, şi ea a dispărut." Da. "Eu-eu doar nu ştiu ce i s-a întâmplat." Ei bine, nu este numai asta. Ei bine, poliţia spune, "Noi am-noi am primit cinci sute de apeluri despre aceasta, în această dimineaţă." Ce s-a întâmplat? S-a terminat atunci, pentru voi Neamurile. Aşa este. Veghind.
E-230 And anyhow, I know a man one time, that walked with God, for an example to show. And one day he got tired walking, so he just got real light and started walking up, went on up Home with God. Anybody know who he was? [Congregation says, “Enoch.”—Ed.] Enoch. And what was he? A type of the Church in this day.
E-233 Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. "Cerurile şi pământul vor trece," Matei 24:35, "dar făgăduinţele lui Dumnezeu nu pot da greş." Isus a spus, "Toate cerurile şi pământul vor trece."
Tu spui, "Cerurile?" Da. Ma-...
E-231 And Noah, which is a type, and we had that last week in our lesson. Noah, the type of Israel that’s carried over, will be over there on Mount Transfiguration, over there in—in Europe, down in Palestine, watching. And when they…When Noah saw Enoch was missing, he thought, “What become of Enoch? What become of Enoch? Where’s he at?” Which, was a grandson. Noah was grandson to Enoch. And he said, “Where’s it at? What become of him? We can’t find him no more.” Noah started building on that ark. He knowed that the time was at hand, right then.
E-234 Apocalipsa 21, Ioan a spus, "Am văzut un Cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut; şi marea nu mai era. Şi eu Ioan am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborându-se din Cer, ca o Mireasă (asta-i ce era Aceasta) împodobită pentru bărbatul ei." Oh, asta-i unde vreau să fiu eu. Dumnezeule, ajută-mă să fiu Acolo în acea zi. În regulă. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure. Noi ne dăm seama de asta.
E-232 And now when the Church is taken up, and people say, “Well, I—I—I’ve called the police. I—I put out calls. She was sitting right at the table, and she vanished.” Yeah. “I—I just don’t know what become of her.” Well, it’s not only that. Well, police say, “We got—we got five hundred calls of that, this morning.” What happened? It’s over then, for you Gentiles. That’s right. Watching.
E-235 Acum haideţi doar să luăm o mică-o mică Scriptură, sau o mică călătorie, şi să ne întoarcem în trecut şi să găsim ceva care a crezut în zilele care au trecut, cum au ieşit ei, prin a nădăjdui că Cuvântul lui Dumnezeu a fost un sunet sigur. Acum să ne întoarcem la începutul Bibliei, doar pentru două sau trei personaje. Şi vom fi gata pentru rândul de rugăciune, următoarele cincisprezece minute, sau cam aşa.
E-233 The Word of God is certain. “Heavens and earth will pass away,” Matthew 24:35, “but God’s promises cannot fail.” Jesus said, “All heavens and earth will pass away.”
You say, “Heavens?” Yeah. Ma-…
E-236 Acum să ne întoarcem la primul, şi să îl luăm pe Fratele Noe, la început. Noe, în Genesa. Noi aflăm că acolo erau două sau trei sunete, multe sunete fiind date în zilele lui Noe. Unul dintre ele, Noe a auzit Glasul lui Dumnezeu, care a spus, "Va ploua." Acum, Dumnezeu...
E-234 Revelation 21, John said, “I saw a new Heaven and a new earth, for the first heaven and first earth was passed away; and there were no more sea. And I John saw the Holy City, the New Jerusalem, descending out of Heaven, as a Bride (that’s what It was) adorned for her husband.” Oh, that’s where I want to be. God, help me to be There that day. All right. God’s promises is certain. We realize that.
E-237 Ascultaţi. Dumnezeu de obicei vă spune ceva care este atât de absolut nesăbuit, faţă de lucrurile lumii, care aceasta doar... El o face ca să confunde lumea. Vedeţi? Ei sunt doar confunzi în mintea lor. Ei spun, "Acum, o grămadă de holy-rollers, oh, pentru numele lui Dumnezeu! Nu-mi spuneţi asta, că Dumnezeu, sfântul Dumnezeu, va locui într-un astfel de grup?"
E-235 Now let’s just take a little—a little Scripture, or a little trip, and go back and find out something who believed in days gone by, how they come out, by trusting whether God’s Word was a certain sound. Now let’s go back to the beginning of the Bible, just for two or three characters. And we’ll be ready for the prayer line, the next fifteen minutes, or something.
E-238 Este acelaşi lucru care l-a spus Balac, şi Balaam l-a spus, când au privit în jos şi au văzut Israelul. A spus, "Ei bine, ei au făcut tot ce era rău, în linia aceea, ei fac." Dar el a omis să vadă acea Stâncă lovită şi acel Şarpe de Aramă, şi să vadă acele semne şi minuni, de vindecare şi lucruri, în tabără. În principiu, ei erau chiar la fel. Dar Dumnezeu face ceva atât de radical. Dumnezeu este un radical. Acum asta sună ciudat, dar El este. Acum, noi chiar aflăm, cu câteva personaje.
E-236 Now let’s go back to the first, and take Brother Noah, in the beginning. Noah, in Genesis. We find out that there was two or three sounds, many sounds being give out in the days of Noah. One of them, Noah heard the Voice of God, said, “It’s going to rain.” Now, God…
E-239 Priviţi la Noe. Acum, Biblia spune că, în ziua lui Noe, nu a plouat niciodată din cer. Dumnezeu a udat pământul, în sus prin pământ. Nu a plouat niciodată. Şi iată un "fanatic" acolo afară, care construieşte o corabie mare, lungă cam cât două blocuri de oraş. O corabie care să plutească, când acolo nu era nimic în care să plutească! Nu era apă. Nu era deloc chiar. Singurul lucru pe pământ, cel mai mare lucru, era un izvor. "Acum pentru ce construieşte el acel lucru, şi o dă cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară, şi lucruri de felul acela? Păi," au spus "de unde vine acea apă, Noe?"
"Ăă, de sus acolo."
E-237 Listen. God usually tells you something that’s so absolutely foolish, to the things of the world, that it just…He does it to confound the world. See? They’re just confound in their mind. They say, “Now, a bunch of holy-rollers, oh, goodness sakes! Don’t tell me that, that God, the holy God, will live such a bunch as that?”
E-240 "Bine, eu sunt un om de ştiinţă. Şi eu-eu-eu pot dovedi, prin intermediul acestui aer, că-că nu există nici-nu există nici o apă acolo sus. Dacă ar fi, ar cădea chiar acum. Nu este nimic acolo sus. Îţi pot dovedi ştiinţific că nu este nimic acolo sus."
E-238 That’s the same thing that Balak said, and Balaam said, when looked down and seen Israel. Said, “Well, they done everything mean there was, on the line, they do.” But he failed to see that smitten Rock and that Brass Serpent, and see them signs and wonders, of healing and things, in the camp. Fundamentally, they were just the same. But God does something so radical. God is a radical. Now that sounds strange, but He is. Now, we just find out, with a few characters.
E-241 "Bine, dar," Noe a spus, "tu şti, Dumnezeu este în stare să o pună sus acolo." Asta-i tot. "Dumnezeu a spus că va fi acolo sus, şi va fi acolo."
"Ei bine, ce faci, Noe?"
"Eu-eu mă pregătesc pentru asta. Vezi? Eu mă pregătesc."
E-239 Look at Noah. Now, the Bible says that, in Noah’s day, it had never rained from heaven. God watered the earth, up through the earth. It never rained. And here is a “fanatic” out yonder, building a big old boat, about two city-blocks long. A boat to float, when there wasn’t nothing for it to float in! There was no water. There wasn’t even any. Only thing on earth, the biggest thing, was a spring. “Now what’s he building that thing for, and pitching it within and without, and things like that? Why,” they say “where’s that water coming from, Noah?”
“Uh, from up there.”
E-242 Bine, acum, ştiinţa dădea un sunet. Ştiinţa a spus, "Acea grămadă de holy-rollers de acolo de pe acel deal sunt de fapt nebuni. Păi, ei-ei şi-au ieşit din fire. Ei bine, ei-ei-ei cioplesc o corabie mare acolo. Ei bine, ce în lume vor face ei cu asta? Ei bine, dacă am lua toate izvoarele din lume, şi le-am pune toate în apă, nu va fi suficient nici măcar să umezească coca. Şi aici ei spun, 'Aceasta va pluti. Şi acea apă vine jos de sus de acolo."'
E-240 “Well, I’m a scientist. And I—I—I can prove, by this air, that—that there ain’t no—there ain’t no water up there. If it would, it’d come right down now. There’s none up there. I can scientifically prove to you that there’s none up there.”
E-243 Dar, Noe, indiferent de cât zicea ştiinţa că este o nebunie, el dădea ascultare la un Sunet sigur. Dumnezeu a spus, "Eu voi distruge lumea cu apă." Nimic nesigur privitor la asta. Suna nesigur atunci, dar era Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de cât de prostesc suna.
E-241 “Well, but,” Noah said, “you know, God is able to put some up there.” That’s it. “God said it would be up there, and it’ll be up there.”
“Well, what are you doing, Noah?”
“I—I’m getting ready for it. See? I’m making ready.”
E-244 Dumnezeu a spus, "Eu sunt Domnul care te vindecă." Nu este nimic nesigur privitor la aceea. Tu crede asta.
E-242 Well, now, science was giving a sound. Science said, “That bunch of holy-rollers over there on that hill is actually crazy. Why, they’re—they’re beside themselves. Well, they’re—they’re—they’re hewing out a big old boat there. Well, what in the world they going to do with it? Well, if we took every spring in the world, and put it all in water, it won’t be enough to even dampen the hull. And here they say, ‘It’s going to float. And that water is coming down from up there.’”
E-245 Dumnezeu a spus, "Eu voi da, la oricine vrea, Duhul Sfânt." Acesta vine. Nu este nimic nesigur privitor la aceea.
Spui, "Sunt un beţiv. Sunt o prostituată. Eu sunt..."
E-243 But, Noah, no matter how foolish science said it was, he was listening to a certain Sound. God said, “I’m going to destroy the world with water.” Nothing uncertain about that. It sounded uncertain then, but it was God’s Word, no matter how silly it sound.
E-246 Nu îmi pasă ce eşti tu. "Oricine vrea, să vină." Nimic nesigur.
E-244 God said, “I’m the Lord that healeth thee.” There’s nothing uncertain about that. You believe that.
E-247 Aş prefera ca El să spună aşa, decât să fi spus, "Dacă William Branham va veni, în 1960, Eu îi voi da izvorul de Apă a Vieţii." Acum, aceea ar fi fost destul de bine, s-ar părea să fiu eu. Dar s¬ar putea să fie doi William Branham. Nu aş şti care sunt eu.
E-245 God said, “I’ll give, whosoever will, the Holy Ghost.” It comes. There’s nothing uncertain about that.
Say, “I’m a drunkard. I’m a prostitute. I’m…”
E-248 Dar când El a spus "oricine," eu ştiu că era vorba despre mine, oricum, aşa că eu eram-eu eram cel care vroia să vină. Vedeţi?
Deci, vedeţi, Cuvântul lui Dumnezeu este sigur.
E-246 I don’t care what you are. “Whosoever will, let him come.” Nothing uncertain.
E-249 Acum pentru lumea de afară, lumea ştiinţifică, sună foarte nesigur. Vedeţi? Pentru că, a spus, "Acum, cine s-ar gândi vreodată... Acum priviţi. Acolo este luna în timpul nopţii. Acolo sunt stelele. Acolo este atmosfera." Şi ei erau cu mult mai deştepţi în acea zi, ştiţi, decât sunt ei acum.
E-247 I’d rather He’d said that, than said, “If William Branham will come, in 1960, I’ll give him the fountains of Water of Life.” Now, that would been pretty good, look like it was me. But there might be two William Branham. I wouldn’t know which one was me.
E-250 Ei au construit sfincşii în acea zi. L-am putea noi construi astăzi? O singură labă, şi este nevoie de şaisprezece platforme, ca să o aşeze acolo, şi este înaltă cât jumătate de bloc de oraş, în aer. L-am putea noi construi?
E-248 But when He said “whosoever,” I know that was me, anyhow, so I was—I was the one that wanted to come. See?
So, you see, God’s Word is certain.
E-251 Ei au construit piramida în acea zi. Când, acei bolovani acolo, cântăreau sute de mii de tone. Ei bine, noi nu avem nimic în lume care să o poată construi. Noi nu avem nici o forţă. Benzina sau nimic altceva nu ar putea niciodată să o ridice sus acolo. Nu aţi putea avea o maşinărie suficient de mare. Cum au făcut... Şi este atât de perfect încât... Nu este mortar în aceasta. Dar au tăiat-o aici pe pământ, şi au pus-o sus acolo, cumva, şi nu poţi lua o lamă de ras şi să o strecori în aceasta aşa, se potrivesc atât de aproape împreună. Mai deştepţi decât suntem noi acum. Şi acelaşi deştept...
E-249 Now to the outside world, the scientific world, it sounds very uncertain. See? Because, said, “Now who would ever think…Now look. There’s the moon at night. There’s the stars. There’s the atmospheres.” And they were way smarter in that day, you know, than they are now.
E-252 Ei aveau o vopsea acolo în trecut. Puteau face o mumie în acea zi. Noi nu putem face una astăzi. Nu am putea face dintr-un trup uman o mumie, noi nu ştim ce puneau ei în ele, ca să le facă să arate natural. Ei aveau-ei aveau vopsea, o puneau în pânză în acea zi, care noi nu o avem acum. Nu am putea face nimic ca aceasta. Există doar multe lucruri care le aveau ei atunci, pe care noi nu le-am avut.
E-250 They built the sphinxes in that day. Could we build it today? One paw, and it take sixteen flatcars, to put it on there, and sits a half-a-city-block high, in the air. Could we build it?
E-253 Aici cu ceva timp în urmă, au scos la suprafaţă o-o instalaţie de apă modernă, chiar aici în Mexic, care a fost scufundată în timpul antediluvian. Instalaţie de apă modernă, mult mai deştepţi decât suntem noi astăzi! Vedeţi?
E-251 They built the pyramid in that day. When, those boulders in there, weighed hundreds of thousands of tons. Well, we ain’t got nothing in the world could build it. We ain’t got no power. The gasoline or anything else would never lift it up there. You couldn’t have a machine big enough. How did…And it’s so perfectly till… There’s no mortar in it. But they cut it here on the ground, and got it up there, somehow, and you can’t take a razor blade and slice along in it like that, it’s fitting so close together. Smarter than we are now. And that same smart…
E-254 "Cum a fost în zilele lui Noe," oameni deştepţi cum fac aceea, "aşa va fi la venirea Fiului omului," o altă generaţie deşteaptă.
E-252 They had a dye back there. They could make a mummy in that day. We can’t make one today. We couldn’t make a human body a mummy, we don’t know what they put in them, to make them look natural. They had—they had dye, they put in cloth in that day, that we don’t have it now. We couldn’t do nothing like it. There is just many things they had then, that we didn’t have.
E-255 Cât de deştepţi erau acei oameni, probabil o ştiinţă mai mare, că a putut măsura cât de departe era fiecare stea de alta. Erau atât de deştepţi încât, din punct de vedere geografic, ei au pus corect acea mare, piramidă enormă, şi atât de centrată pe pământ, încât, indiferent de unde se află soarele, acolo nu este niciodată o-niciodată o umbră în jurul ei. Dimineaţa, seara, amiază, de oriunde, nici o umbră în jurul ei. Vedeţi? Am fost acolo.
E-253 Here sometime ago, they dug up a—a modern waterworks, right here in Mexico, that had been sunk during the antediluvian. Modern waterworks, way smarter than we are today! See?
E-256 Acum observaţi toate aceste lucruri care le-au făcut ei, şi puterile care le aveau. Şi vă puteţi imagina, nu a plouat niciodată, şi nimic în ceruri să facă să plouă. Cum era posibil să facă-acel om să facă ca acel mesaj să fie înţeles? El nu a făcut¬o. Asta a fost.
E-254 “As it was in the days of Noah,” smart people like do that, “so will it be in the coming of the Son of man,” another smart generation.
E-257 Dar cum Noe a stat în uşa corabiei, şi a avertizat poporul despre distrugerea ce venea, aşa este un predicator al Evangheliei care este născut din nou, astăzi, stând în Uşă, Cristos Isus, învăluit în jur de Duhul Sfânt, avertizându-i pe oameni despre o distrugere care vine. Sigur. Cum a fost în zilele lui Noe, aici stăm noi în această zi.
E-255 How smart those people were, probably greater science, that could measure how far each star was apart. They were so smart till, geographically, they put that big, big pyramid right, and so centered in the earth, till, no matter where the sun is, there’s never a—never a shadow around it. Morning, evening, midday, anywhere, no shadow around it. See? I been there.
E-258 Acum, cum putea ştiinţa să spună, "Ploaia vine de acolo?" Dar, vedeţi, Dumnezeu a ştiut cum să aducă ploaia de acolo. El sau a cauzat un cutremur de pământ, sau cineva deţinea putere atomică, care au aruncat-o şi au aruncat în aer o parte din pământ. Şi a înclinat pământul în spate, l-a aruncat afară din orbită, şi acum se înclină înapoi. Şi când au făcut asta, căldura pământului şi frigul pământului, de la soare şi departe de soare, a cauzat norii să vină acolo. El este Iehovah-jireh. El Îşi poate procura orice a spus Cuvântul Său.
E-256 Now notice all these things that they did, and the powers that they had. And could you imagine, it never rained, and nothing in the skies to make it rain. How in the world did—did that man ever get that message over? He didn’t. That was it.
E-259 Acum El poate să Îşi procure o Biserică. El nu trebuie să mă aibă pe mine. El nu trebuie să vă aibă pe voi. Nu. El nu trebuie. El nu trebuie să o aibă. El poate procura, altcineva îţi poate lua locul. "Ai grijă ca cineva să nu-ţi ia cununa." El nu trebuie să¬să ne aibă pe noi, dar noi trebuie să îl avem pe El. Dacă aţi trăit vreodată, voi trebuie să îl aveţi pe El, pentru că El este Unicul, cum a spus Petru. Când...
E-257 But as Noah stood in the door of the ark, and warned the people of the oncoming destruction, so is a Gospel preacher that’s born again, today, standing in the Door, Christ Jesus, enshrouded around by the Holy Ghost, warning the people of a coming destruction. Sure. As it was in the days of Noah, here we are standing in this day.
E-260 El a spus, "Vă veţi duce toţi aşa?"
Când El a ajuns să le spună Adevărul. El a fost un Om măreţ când El le vindeca toţi bolnavii. Oh, când El avea semne şi minuni care Îl urmau, El era un Om grozav. Dar când El a început să le spună Adevărul, atunci ce s-a întâmplat? Atunci, "El a devenit un fanatic." Ei au plecat de la El.
El s-a întors către ucenici. Amintiţi-vă, El era foarte independent, pentru că El era Dumnezeu. El s-a întors în jur, a spus, "Vreţi să plecaţi, şi voi?"
E-258 Now, how could science say, “Rain come from there?” But, you see, God knowed how to bring rain from there. He either caused an earthquake, or somebody had atomic power, that they throwed it and bursted some part of the earth. And it swung the earth backward, throwed it out of its orbit, and now it leans back. And when they did that, the heat of the earth and the cold of the earth, from the sun and away from the sun, caused the cloud to come over. He’s Jehovah-jireh. He can provide Himself anything that His Word said.
E-261 Petru a spus, "Doamne, la cine să ne ducem? Unde să ne ducem? Căci Tu eşti Acela care are Cuvintele Vieţii Eterne, şi noi suntem siguri de asta." Vedeţi? Nu este nici o nesiguranţă privitor la Aceea. "Noi suntem siguri că Tu eşti Cel care O are. Noi nu suntem aruncaţi de fiecare vânt de doctrină. Noi ştim că Tu ai Cuvintele Vieţii Eterne, pentru că nici un om nu poate face lucrurile care le faci Tu fără ca Dumnezeu să fie în el, aşa este, să fie cu el." Nicodim a spus aceeaşi remarcă.
E-259 Now He can provide Himself a Church. He don’t have to have me. He don’t have to have you. No. He don’t. He doesn’t have to have it. He can provide, somebody else can take your place. “Be careful some don’t take your crown.” He don’t have to—to have us, but we have to have Him. You ever lived, you’ve got to have Him, because He’s the only One, as Peter said. When…
E-262 Acun să spunem, atunci, Noe. Era sunetul nesigur, la care asculta Noe? Nu, domnule. Acesta era corect. Noi am avut o distrugere antediluviană, a distrus toată lumea, şi Dumnezeu a trimis apa întocmai cum a spus El. De ce? Este Cuvântul lui Dumnezeu care a spus aşa. Ştiinţa s-a înecat şi a pierit.
E-260 He said, “Will you all go so?”
When He got to tell them the Truth. He was a great Man when He was healing all their sick. Oh, when He had signs and wonders following Him, He was a great Man. But when He begin to tell them the Truth, then what happened? Then, “He become a fanatic.” They walked away from Him.
He turned around to the disciples. Remember, He was very independent, ’cause He was God. He turned around, said, “You want to go, too?”
E-263 Priviţi, chiar lucrul care l-a salvat pe Noe, i-a ucis pe criticii lui. Aţi ştiut asta? Chiar apa. Dacă nu ar fi fost nici o apă, Noe nu ar fi putut fi salvat. Corabia a fost cea care a plutit. Deci chiar lucrul care a plutit corabia, i-a înecat pe critici.
E-261 Peter said, “Lord, who would we go to? Where would we go? For You’re the One that has the Words of Eternal Life, and we are sure of this.” See? There’s no uncertainty about That. “We’re sure that You’re the One has It. We’re not tossed about with every wind of doctrine. We know that You got the Words of Eternal Life, ’cause no man can do the things You do unless God be in him, that’s right, be with him.” Nicodemus said the same remark.
E-264 Şi chiar Duhul Sfânt astăzi, de care râd oamenii, Acesta va salva Biserica şi îi va condamna pe critici. Chiar acelaşi lucru, vedeţi, chiar acelaşi lucru. Ce salvează, ucide pe cei... Ce salvează credinciosul, condamnă pe necredincios. Aşa este. Astfel, vedeţi, aveţi credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu. Acela este un lucru pe care puteţi sta, şi să ştiţi că Acesta este sigur. Ce spune Dumnezeu este sigur. Doar credeţi-L.
E-262 Now let’s say, then, Noah. Was the sound uncertain, Noah was listening to? No, sir. It was right. We had an antediluvian destruction, destroyed all the world, and God sent the water just the way He said. Why? Is the Word of God said so. Science drowned and perished.
E-265 Acum haideţi să luăm un alt personaj, în zilele lui Moise. Acum, Moise a încercat prin intermediul programului educaţional, a încercat prin programe militare, să elibereze Israelul, pentru că ştia că a fost născut să facă asta. Şi era ora ca el să o facă. Dar a încercat pe calea lui, educaţia lui, şi formând marea lui societate, sau aşa ceva, făcând o propunere militară din aceasta. Cu etica lui proprie, a eşuat. Acum ascultaţi atenţi.
E-263 Look, the very thing that saved Noah, killed his critics. Did you know that? The very water. If there hadn’t been no water, Noah couldn’t have been saved. The ark was the one that floated. So the very thing that floated the ark, drowned the critic.
E-266 Dar într-o zi, Dumnezeu l-a apucat, printr-un rug aprins. Şi priviţi cât-cât de iraţional l-a tratat Dumnezeu pe acel om. Acum, Dumnezeu l-a tras sus la rugul aprins şi El i-a vorbit. Acum, Dumnezeu nu i-a vorbit niciodată înainte, el doar a învăţat aceasta dintr-o carte. Astfel, Dumnezeu i-a vorbit.
E-264 And the very Holy Spirit today, that people are making fun of, It will save the Church and condemn the critic. The very same thing, see, the very same thing. What saves, kills the…What saves the believer, condemns the unbeliever. That’s right. So, you see, have faith in God’s Word. That’s one thing you can stand on, and know It’s certain. What God says is certain. Just believe It.
E-267 Acela-i motivul că Noe a ştiut despre ce vorbea el. Dumnezeu i-a vorbit. Aşa-i cum a ştiut el. A auzit Aceasta de la Dumnezeu. Vedeţi? Şi acum într-o zi când nici...
E-265 Now let’s take another fellow, in the days of Moses. Now, Moses had tried through educational program, he had tried through military programs, to deliver Israel, because he knowed he was born to do it. And it was the hour for him to do it. But he tried his own way, his education, and forming his big society, or something another, making a military proposition out of it. With his own ethics, he failed. Now listen close.
E-268 Moise, instruit, rafinat, oh, vai, era el un învăţat! Vai! Şi era el un bărbat militar! Şi s-a gândit, "Cu toată învăţătura mea... Eu am o Ph.D., o D.D.D., o dublă L.D., şi toate Diplomele la care se poate imagina. Dar, acum, cu siguranţă voi şti cum să fac asta, pentru că eu sunt-eu sunt creierul Egiptului."
E-266 But one day, God got a hold of him, by a burning bush. And look how—how unreasonable God did that man. Now, God pulled him up to the burning bush and He talked to him. Now, God never talked to him before, he just learned it out of a book. So, God talked to him.
E-269 Mie nu-mi pasă al cui creier eşti tu, acesta nu este bun, când se ajunge la al lui Dumnezeu. Este nebunie. Creierele voastre sunt nebunie, pentru Dumnezeu. Vedeţi? "Pentru că, căile Mele sunt mai sus decât căile voastre, şi gândurile Mele sunt mai sus decât gândurile voastre, zice Dumnezeu." Vedeţi? Astfel, creierele voastre cele mai bune...
E-267 That’s the reason Noah knowed what he was talking about. God talked to him. That’s how he knowed. He heard It from God. See? And now one day when no…
E-27
E-268 Moses, trained, polished, oh, my, was he a scholar! My! And was he a military man! And he thought, “With all of my scholarship…I’ve got a Ph.D., a D.D.D., a double L.D., and all the DD’s that can be thought of. But, now, surely I’ll know how to do this, because I’m the—I’m the brains of Egypt.”
E-271 Moise a încercat, printr-un sunet nesigur, etica lui. Educaţia lui, aceasta era nesigură. Dar într-o zi el a auzit un Sunet sigur. Oh! Acum mă simt religios. Da. A auzit un sunet sigur, pentru că a văzut o Lumină care atârna într-un rug. "Scoate-ţi încălţămintea, unde stai, pentru că este pământ sfânt." A spus, "Am auzit strigătele poporului Meu, şi Îmi amintesc Cuvântul Meu." Amin. Nimic nesigur privitor la aceea. "Îmi amintesc cei¬am spus lui Isaac, şi Iacob, şi Abraham, şi lor la toţi. Îmi amintesc făgăduinţele Mele. Eu nu le uit. Eu văd strigătele acelor oameni, şi timpul este aproape. Eu te voi trimite pe tine, Moise."
Moise a spus, "Cum să mă pot întoarce vreodată?"
E-269 I don’t care what you’re the brains of, it’s no good, when it comes to God’s. It’s foolishness. Your brains is foolishness, to God. See? “Because, My ways are higher than your ways, and My thoughts are higher than your thoughts, saith God.” See? So, your best brains…
E-272 Ascultaţi. "Cu siguranţă Eu voi fi cu tine." Nimic nesigur privitor la Aceea.
E-270 Like Paul said, “I don’t come to you, preaching to you words with enchanting words, like the wisdom does. Because, if I did that, your hopes would be built…” Now, Paul could do that, ’cause he was a smart man. He said, “I could do that. But, what was it, you would rest upon the philosophy of man. But I come to you, in the power and the resurrection, with the Holy Ghost, that your faith would be in God.” There you are. Cause, that’s an uncertain sound, the other one is. But This is certain, true. Well, then Noah had…Pardon me.
E-273 "Cum am fost cu Moise, aşa voi fi şi cu tine." Vedeţi? "Şi Eu voi fi cu tine." Nu este nimic nesigur în asta. "Eu voi fi cu tine."
El i-a spus lui Iosua, ani mai târziu, "Cum am fost cu Moise, aşa voi fi Eu cu tine."
"Cum voi prelua acele cetăţi mari înconjurate de ziduri?"
E-271 Moses had tried, by an uncertain sound, his ethics. His education, it was uncertain. But one day he heard a certain Sound. Oh! Now I feel religious. Yes. He heard a certain sound, for he saw a Light hanging in a bush. “Take off your shoes, where you’re standing, ’cause it’s holy ground.” He said, “I’ve heard the cries of My people, and I remember My Word.” Amen. Nothing uncertain about that. “I remember what I told Isaac, and Jacob, and Abraham, and all of them. I remember My promises. I don’t forget them. I see the cries of them people, and the time is at hand. I’m going to send you, Moses.”
Moses said, “How can I ever go back?”
E-274 "Eu... Asta nu-i ca tu să înţelegi. Eu am fost cu Moise. Eu voi fi cu tine. Şi orice loc pe care îl va călca piciorul tău, este stăpânire. Doar continuă să mergi. Vezi? Nimic nu îţi va sta înainte, toate zilele vieţii tale." Nimic nesigur în asta. "Eu voi fi cu tine."
"Cu siguranţă Eu voi fi cu tine," i-a spus Dumnezeu lui Moise.
E-272 Listen. “Certainly I will be with you.” Nothing uncertain about That.
E-275 Acum vreau să observaţi când un om aude Glasul lui Dumnezeu, în mod personal aude Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, voi Îl puteţi auzi. Voi spuneţi, "Bine, Dumnezeu trebuie să vină să mă întâlnească." Da, domnule. Aş putea să stau aici şi să predic până-până cad mort în amvon, zece, douăzeci, treizeci, cincizeci de ani de acum, voi nu Îl veţi auzi până când Dumnezeu nu vă descoperă Cuvântul vouă. Poţi sta chiar în scaunul tău. Tu nu trebuie să fi lângă un rug aprins. Poate eşti mai aproape decât crezi că eşti. Doar stai acolo şi lasă-l pe Dumnezeu să îţi vorbească, în Cuvânt.
E-273 “As I with Moses, so I’ll be with thee.” See? “And I will be with you.” There’s nothing uncertain about it. “I’ll be with you.”
He told Joshua, years later, “As I was with Moses, so will I be with you.”
“How am I going to take those great walled cities?”
E-276 "Eu trebuie să încetez cu acest fel de viaţă pe care o trăiesc. Eu trebuie să fiu bine." Acela-i Dumnezeu, Dumnezeu în Cuvântul Său, făcându-Se cunoscut ţie. "Ar trebui să îmi pun în regulă viaţa mea cu Dumnezeu." Acela-i Dumnezeu. Acela¬i Dumnezeu, sigur. "Va trebui să mor într-o zi." Sigur că tu vei muri. "Va trebui să răspund la Judecată." Sigur tu vei răspunde la Judecată.
E-274 “I…That’s not for you to figure out. I was with Moses. I’ll be with you. And everywhere your foot treads, is possession. Just keep walking. See? Nothing is going to stand before you, all the days of your life.” Nothing uncertain about that. “I’ll be with you.”
“Surely I will be with you,” said God to Moses.
E-277 Atunci unde este judecata ta, acolo la Tron unde nu ai nici o îndurare, sau aici la Tron unde poţi primi îndurare? Acum, este alegerea ta. Acela este un pom, ca în grădina din Eden, unul al Vieţii şi unul al morţii. Să-L amâni, până Acolo, tu mori. Ia-L acum, şi vei trăi. Acum tu eşti judecătorul, vezi, tu eşti cel care trebuie. Tu eşti judecătorul acum, dar El este Judecătorul atunci. Tu eşti judecător acum, fie că Îl vrei sau nu. El este Judecătorul atunci, dacă L-ai primit sau nu. Deci tu doar trebuie să te decizi, ce vrei să faci, dar depinde de tine. Fiecare om, ca Adam şi Eva, binele şi răul stă înaintea fiecărei persoane, şi voi trebuie să vă luaţi decizia.
"Cu siguranţă Eu voi fi cu tine."
E-275 Now I want you to notice when a man hears the Voice of God, personally hears the Word of God. Now, you can hear It. You say, “Well, God has to come to meet me.” Yes, sir. I could sit here and preach till—till I fell dead in the pulpit, ten, twenty, thirty, fifty years from now, you’d never hear It until God reveals the Word to you. You can sit right in your seat. You don’t have to be by a burning bush. Maybe you’re closer than you think you are. Just sit there and let God speak to you, in the Word.
E-278 "Cum să mă întorc vreodată şi să-i spun şefului meu că sunt mântuit şi umplut cu Duhul Sfânt?"
"Cu siguranţă Eu voi fi cu tine."
E-276 “I got to quit this kind of life I’m living. I got to be right.” That’s God, God in His Word, making Hisself known to you. “I ought to make my life right with God.” That’s God. That’s God, certain. “I’ve got to die some day.” Certainly you’re going to die. “I’ve got to answer at the Judgment.” Certainly you’re going to answer at the Judgment.
E-279 "Cum să-i spun vreodată soţului meu că voi înceta cu răutatea mea? Cum voi reuşi vreodată să fac asta?"
"Cu siguranţă Eu voi fi cu tine."
E-277 Then where is your judgment, yonder at the Throne where you have no mercy, or here at the Throne where you can get mercy? Now, it’s your choice. That’s a tree, like in garden of Eden, one of Life and one of death. Put It off, for There, you die. Take It now, and you live. Now you’re the judge, see, you’re the one has to. You’re the judge now, but He’s the Judge then. You’re judge now, whether you want It or not. He’s the Judge then, whether you received It or not. So you just have to make up your mind, what you want to do, but it’s up to you. Every man, like Adam and Eve, the right and wrong set before every person, and you have to make your mind.
“Surely I’ll be with you.”
E-280 "Cum pot să-i spun soţiei mele, că eu-eu am trăit greşit, am făcut lucruri greşite? Cum aş putea vreodată să fac asta? Cum pot să stau vreodată înaintea familiei mele din nou? Cum mă vor crede ei vreodată, când-când ei ştiu că am înjurat şi m¬am comportat greşit, şi am făcut lucrurile care le-am făcut, şi să merg înapoi şi să le spun că 'eu sunt un Creştin'?"
"Cu siguranţă Eu voi fi cu tine," a spus Dumnezeu.
E-278 “How would I ever go back and tell my boss that I got saved and filled with the Holy Ghost?”
“Surely I’ll be with you.”
E-281 Te va face să faci lucruri la care nu te-ai fi gândit. Priviţi la Moise, cât de radical l-a făcut să acţioneze. Ce a făcut el? Acel om; în vârstă de optzeci de ani...
E-279 “How I’ll ever tell my husband that I’m going to quit my meanness? How will I ever be able to do that?”
“Surely I’ll be with you.”
E-282 Tu spui, "Bine, Frate Branham, eu-eu ajung să fiu un om de vârstă mijlocie, un om bătrân. Sau..." Nu-mi pasă cât de în vârstă eşti tu. Aceea nu are nimic de-a face. În ziua în care Dumnezeu te poate linişti suficient ca să îţi vorbească, şi tu Îi poţi auzi Cuvântul, aceea este ziua în care El îţi vorbeşte, indiferent de vârsta ta. ,,Cum pot face asta vreodată, Frate Branham?"
E-280 “How can I tell my wife, that I—I’ve lived wrong, I’ve done things wrong? How could I ever do this? How can I ever stand before my family again? How will they ever believe me, when—when they know that I’ve cursed and carried on, and done the things I done, and go back and tell them ‘I’m a Christian’?”
“Surely I’ll be with you,” said God.
E-283 Priviţi la Moise, în vârstă de optzeci de ani. Egiptul avea întreaga lume biruită. Ei deţineau fiecare, toate secretele lor militare şi totul chiar în mâna lor. Şi Moise a pus-o pe nevasta lui călare pe un mic catâr, l-a pus pe Gherşom pe şoldul ei. Şi iată-i mergând, a doua zi dimineaţă, cu un toiag strâmb în mâna lui, barba albă atârnându-i în jos aşa, şi probabil capul lui chel strălucindu-i, în acel fel. Şi acest catâr bătrân mergând în jos pe acolo, trăgea acest catâr bătrân înaine. El striga "Slavă lui Dumnezeu! Laudă Domnului!"
Cineva spune, "Moise, unde te duci?"
E-281 It’ll make you do things you wouldn’t think. Look at Moses, how radical it made him act. What did he do? That man; eighty years old…
E-284 "Mă duc jos în Egipt, să-l cuceresc."
"Ce ridicol!"
E-282 You say, “Well, Brother Branham, I’m—I’m getting to be a middle-aged man, an old man. Or…” I don’t care how old you are. That don’t have one thing to do. The day that God could get you quiet enough to speak to you, and you can hear His Word, that’s the day He’s talking to you, no matter your age. “How can I ever do it, Brother Branham?”
E-285 Dar când un om vorbeşte cu Dumnezeu, şi are Glasul lui Dumnezeu în el, şi Cuvântul lui Dumnezeu în el! "Dacă rămâneţi în Mine," Ioan 15. "Dacă rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi; puteţi cere orice veţi vrea, şi vi se va da." Vedeţi? Nimic nesigur. Aceasta se va face. Aşa este. Nimic nesigur.
E-283 Look at Moses, eighty years old. Egypt had the whole world conquered. They held every, all their military secrets and everything in their own hand. And Moses put his wife astraddle of a little old mule, put Gershom on her hip. And here he goes, the next morning, with a crooked stick in his hand, the white whiskers hanging down like this, and probably his bald head shining, like that. And this old mule going down through there, pull this old mule along. He was hollering, “Glory to God! Praise the Lord!”
Somebody say, “Moses, where you going?”
E-286 Moise, "Cum Tu..." Moise s-ar putea să-i fi spus lui Dumnezeu, "Cum voi face eu asta, să fie invazia unui singur om? Cum pot eu, un om bătrân aici, în vârstă de optzeci de ani, şi cum voi merge eu acolo la acea oaste mare de milioane de bărbaţi, şi să preiau controlul?"
E-284 “Going down to Egypt, to take the thing over.”
“How ridiculous!”
E-287 "Cu siguranţă Eu voi fi cu tine." Asta era tot ce trebuia să ştie. Iată-l că merge. Iată-l că merge. Se duce jos. Şi a şi preluat controlul. De ce? A fost sigur că Sunetul care l-a auzit el era corect.
E-285 But when a man talks to God, and has got the Voice of God in him, and the Word of God in him! “If ye abide in Me,” John 15. “If you abide in Me, and My Words in you; you can ask what you will, and it’ll be done to you.” See? Nothing uncertain. It shall be done. That’s right. Nothing uncertain.
E-288 Şi Sunetul pe care îl auziţi voi în această dimineaţă este corect, pentru că Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu.
E-286 Moses, “How You…” Moses might have said to God, “How am I going to do that, be a one-man invasion? How can me, an old man here, eighty years old, and how am I going to go down there to that great big army of millions of men, and take it over?”
E-289 Copiii Evrei la cuptorul aprins, cum au ştiut ei că vor fi izbăviţi? Au spus, "Dumnezeul nostru este în stare să ne izbăvească." El nu a mai făcut-o înainte. "El este în stare să ne scoată din acest cuptor aprins. Dar, cu toate acestea, suntem siguri că El este în stare." Nici o nesiguranţă privitor la aceasta. "Noi doar am ştiut voia Lui, dar, oricum, noi nu ne închinăm la chipul tău."
E-287 “Surely I’ll be with you.” That’s all he had to know. Here he goes. Here he goes. He’s going down. And he took over, too. Why? He was certain that the Sound that he heard was right.
E-290 "Noi nu ne ducem la acea petrecere. Noi nu vom fuma acele ţigări. Noi nu vom bea acel lichior. Noi nu vom spune acele minciuni. Noi nu vom comite adulter. Nu ne vom mai abandona soţiile, soţii noştri. Noi suntem siguri, Dumnezeu ne poate izbăvi."
E-288 And the Sound that you hear this morning is right, because It’s the Word of God.
E-291 "Ei bine, dacă o faci, te vor arunca afară din jocul de bunco. Te vor arunca afară de la partida de joc de cărţi, ajutorul doamnelor."
"Nu îmi pasă ce îmi fac mie. Dumnezeu este în stare să mă izbăvească."
E-289 The Hebrew children at the fiery furnace, how did they know they would be delivered? They said, “Our God is able to deliver us.” He had never done it before. “He is able to deliver us from this fiery furnace. But, nevertheless, we are certain that He’s able.” No uncertainty about that. “We just knowed His will, but, however, we’re not bowing to your image.”
E-292 "Şti ce vor face? Te vor numi de modă veche. Îţi laşi părul să crească din nou, dacă faci asta. Apoi porţi acele haine lungi şi te comporţi ca o doamnă. Şti ce vor face? Te vor numi de modă veche."
E-290 “We’re not going out on that party. We’re not going to smoke them cigarettes. We’re not going to drink that liquor. We’re not going to tell them lies. We’re not going to commit adultery. We’re not going to run out on our wives any more, our husbands any more. We are certain, God can deliver us.”
E-293 "Mie nu îmi pasă ce fac ele. Dar Dumnezeu este în stare să mă izbăvească, şi acela-i lucrul ce-l caut eu astăzi. Dumnezeu este în stare să mă izbăvească. Asta e tot."
E-291 “Well, if you do, they’ll throw you out of the bunco game. They’ll throw you out of the card party, ladies’ aid.”
“I don’t care what they do to me. God is able to deliver me.”
E-294 "Bine, dacă tu nu porţi pantaloni scurţi această vară care vine, ce va spune Susie?"
E-292 “You know what they’re going to do? They’ll call you old-fashion. Let your hair grow out again, if you do that. Then wear them long clothes and act like a lady. You know what they’re going to do? They’ll call you old-fashion.”
E-295 "Mie nu-mi pasă ce spune Susie. Eu vreau să ştiu ce spune Dumnezeu. Pentru că, Susie are un sunet nesigur. Dar al lui Dumnezeu iste corect. Acela este un Sunet sigur." Astfel, El i¬a izbăvit.
E-293 “I don’t care what they do. But God is able to deliver me, and that’s the thing I’m after today. God is able to deliver me. That’s all.”
E-296 Cât de sigur a fost Abraham, după ce a aşteptat douăzeci şi cinci de ani, după un copil care Dumnezeu i-a spus că îl va avea? Vi-l puteţi imagina pe Abraham, un om bătrân, cu reputaţie bună între oameni? Şi într-o zi, Dumnezeu i-a vorbit, a spus, "Abraham, Eu te voi face un ,tată al naţiunilor,' îţi voi schimba numele acum, şi te voi numi Abraham, de la Abram în Abraham. Şi Eu o voi numi, din Sarai (S-a-r-r-a) în S-a-r-r-a-h 'prinţesă,' şi Eu îi voi schimba numele. Şi acum voi amândoi sunteţi... Să vedem, Abraham, tu ai şaptezeci şi cinci de ani, şi ea are şaizeci şi cinci de ani. Tu trăieşti cu ea de când era cam de şaisprezece, şaptesprezece ani, pentru că ea este sora ta vitregă. Şi tu ai trăit cu ea tot timpul acesta. Te-ai căsătorit cu ea când era doar o fetiţă, şi totuşi voi nu aveţi copii. Dar Eu-Eu voi face asta. Aha. Eu îţi voi da un copil. Şi tu Mă crezi, Abraham?"
'Da, Doamne, eu Te cred."
'Bine, acum, ei vor-ei vor spune că tu eşti 'nebun."'
'Oh, asta-i în regulă, Doamne. Este în regulă."
"Tu spune-le că vei avea un copil."
E-294 “Well, if you don’t wear shorts this next summer, what is Susie going to say?”
E-297 Bine, el se duce în jur şi o apucă pe Sarah, a spus, "Scumpo, şti ceva? Noi vom avea un copil."
"Ce? Un copil?"
"Da."
"De unde şti?"
"Dumnezeu a spus aşa."
E-295 “I don’t care what Susie says. I want to know what God says. Because, Susie has an uncertain sound. But God’s is right. That’s a certain Sound.” So, He did deliver them.
E-298 "Amin. Este aşa, atunci, scumpo, noi îl vom avea. Bine, acum, şti ce voi face eu? Tu dă-mi câţiva bani. Mă duc jos, să cumpăr nişte botocei. Voi lua nişte faşe şi prinzători. Şi noi ne vom pregăti pentru acest copilaş, vezi, pentru că vine chiar acum. Da, domnule." Astfel ea s-a dus la magazin.
E-296 How certain was Abraham, after waiting twenty-five years, for a baby that God told him that he would have? Could you imagine, Abraham, an old man, good reputation amongst the people? And one day, God spoke to him, said, “Abraham, I’m going to make you a ‘father of nations,’ going to change your name now, and call you Abraham, from Abram to Abraham. And I’m going to call, from Sarai (S-a-r-r-a) to S-a-r-r-a-h ‘princess,’ and I’m going to change her name. And now you’re both…Let’s see, Abraham, you’re seventy-five, and she’s sixty-five. You been living with her since she was about sixteen, seventeen years old, ’cause she’s your half sister. And you been living with her all this time. You married her when she’s just a little girl, and yet you’ve had no children. But I—I’m going to do it. Uh-huh. I’m going to give you a baby. And do you believe Me, Abraham?”
“Yea, Lord, I believe You.”
“Well, now, they’re—they’re going to say you’re ‘crazy.’”
“Oh, that’s all right, Lord. It’s okay.”
“You tell them you’re going to have a baby.”
E-299 Şi îi aud mergând la doctor, şi spun, "Doctore, şti ceva? Vreau ca să te pregăteşti acolo la spital. Noi vom avea un copil."
E-297 Well, he goes around and grabs Sarah, said, “Honey, you know what? We’re going to have a baby.”
“What? A baby?”
“Yeah.”
“How you know?”
“God said so.”
E-300 "Ăă, ăă, ăă, ăă, ăă! Hm! Ăă, tu, cum ziceai că te numeşti?"
"Abraham."
301 "A-ha. Da. Da, domnule. Mă scuzaţi. Sunt grăbit astăzi, înţelegeţi."
E-298 “Amen. That’s right, then, honey, we’re going to have it. Well, now, you know what I’m going to do? You give me a little money. I’m going down, buy some booties. I’m going to get some birdeye and some pins. And we’re going to get ready for this baby, see, ’cause it’s coming right now. Yes, sir.” So down the store she went.
E-302 Se duce în spate, spune, "Hei, tu mai bine trimite autorităţile afară, verificaţi mintea acelui om bătrân. Păi, el are şaptezeci şi cinci de ani, şi acea femeie bătrână şade acolo afară cu un şal mic peste umărul ei, ca o bunicuţă, şi spune că ea va avea un copilaş. Păi, nu este acela-nu este acela fiul lui Terah jos acolo, care a venit de sus din Şinear, sus acolo la turn? Nu este-nu este acela... Nu este acela fiul lui?"
"Da."
E-299 And I hear them go down to the doctor, and say, “Doctor, you know what? Want you make ready over at the hospital. We’re going to have a baby.”
E-303 "Ei bine, sărmanul bătrân a stat prea mult afară în soare. Are insolaţie. Este puţin trăznit. Vezi? Da." Dar acela este un sunet nesigur.
Dar Abraham avea un Sunet sigur, "Dumnezeu a spus aşa."
E-300 “Uh, uh, uh, uh, uh! Hum! Uh, you, what’d you say your name was?”
“Abraham.”
E-304 "Ei bine," autorităţile spun, "el a fost un bătrân loial. Ştiu că de multe ori, el a dat lucruri văduvelor. Şi el a dat lucruri. Ei¬ei... Şi ea este foarte bună. Eu nu vreau să-i închid, sau nimic. Să nu-i pun acolo cu spatele la pom, în acele cătuşe şi lucruri de felul acela, ei ar fi mai rău. Eu vă spun, noi doar vom continua să-i urmărim, ştiţi." Şi ei au continuat să-i ţină sub urmărire. "Aha? Aha?" Ce sunet nesigur!
E-301 “Uh-huh. Yeah. Yes, sir. Excuse me. I’m in a hurry today, you see.”
E-305 Dar Abraham ştia că acel Sunet era sigur. Astfel a spus, prima lună a trecut, "Cum te simţi, scumpa, puţin diferit?" Acum amintiţi-vă, voi doamnelor; cele douăzeci şi opt de zile, ea le-a trecut cu mult în urmă, cam pe la vârsta de patruzeci de ani. Şi aici era ea, de şaizeci şi cinci. ,,Cum te simţi, scumpa?"
"Ei bine, dragă, nu-i nici o diferenţă."
E-302 Goes back, say, “Hey, you better send the authorities out, test that old man’s mind. Why, he’s seventy-five years old, and that old woman sitting out there with a little shawl over her shoulder, like a little grandma, and saying she’s going to have a baby. Why, ain’t that—ain’t that the son of Terah down there, that come down from up in Shinar, up there at the tower? Isn’t—isn’t that the…Isn’t that his son?”
“Yeah.”
E-306 "Slavă lui Dumnezeu, noi îl vom avea, oricum." Nimic nesigur. "Sigur. Sunt convins. Da, domnule. Sunt sigur că îl vom avea."
"De unde şti, Abraham, că îl vom avea?"
"Dumnezeu a spus aşa. Îl vom avea, oricum."
E-303 “Well, the poor old fellow got out in too much sun. He’s sunstroked. He’s a little crazy. See? Yeah.” But that’s an uncertain sound.
But Abraham had a certain Sound, “God said so.”
E-307 Bine, a doua lună, a treia lună, primul an, "Te simţi puţin diferit, scumpa?"
"Nu."
"Încă nu s-a întâmplat nimic?"
"Nu.Nu."
"Bine, slavă lui Dumnezeu! Noi îl vom avea, oricum."
E-304 “Well,” the authorities says, “He’s been a loyal old man. I know a lot of times, he give the widows things. And he give things. They—they…And she’s awful kind. I don’t want to lock them up, or anything. Let’s don’t put them out there against the tree, in them shackles and things like that, they’d be worse. I’ll tell you, we’ll just keep an eye on them, you know.” And they kept watching to them. “Uh-huh? Uh-huh?” What an uncertain sound!
E-308 "Abraham, am auzit că ai spus că vei avea un copil. Hi-hi! Hi-hi!" Acela este un sunet nesigur. Vedeţi?
E-305 But Abraham knowed that Sound was certain. So he said, first month passed, “How you feeling, honey, any different?” Now remember, you ladies; the twenty-eight days, she had passed it long ago, about forty years old. And here she was, sixty-five. “How you feeling, honey?”
“Well, dear, there’s no difference.”
E-309 Dar Abraham deja a auzit un alt Sunet care a înăbuşit toată aceea. "Slavă lui Dumnezeu. Nu îmi pasă cât de mult aşteaptă El. Îl vom avea, oricum."
"De unde şti, Abraham?"
"Dumnezeu a spus aşa."
"Acum, El, a coborât Dumnezeu şi a vorbit cu tine?"
"Da."
"De unde şti? Lasă-mă să Îl aud?"
E-306 “Glory to God, we’re going to have it, anyhow.” Nothing uncertain. “Certain. I’m positive. Yes, sir. I’m sure we’re going to have it.”
“How you know, Abraham, going to have it?”
“God said so. Going to have it, anyhow.”
E-310 "El a vorbit cu mine, nu cu tine. Ei bine, pleacă." A spus, "Pleacă, tu necredinciosule. Tu nu crezi, oricum. Eu Îl cred, vezi, aşa că doar mergi înainte." Asta este. "Vom avea un copil, oricum." Au trecut douăzeci şi cinci de ani.
E-307 Well, second month, third month, first year, “Feel any different, honey?”
“No.”
“Nothing has happened yet?”
“No. No.”
“Well, glory to God! We’re going to have it, anyhow.”
E-311 Dar înainte să vină acel timp, ei s-au hazlit şi râs. Dumnezeu a spus, "Şti ce? Eu doar o să te îndepărtez de ei. Împachetează¬ţi toate hainele şi lucrurile, pregăteşte-te. Ieşi afară, separă-te de acea grămadă de necredincioşi. Eu îţi voi da o biserică mică aici, câţiva oameni care te vor crede. Depărtează-te de la acea denominaţiune rece, formală. Ieşi aici afară. Umblă cu Mine, singur." Dumnezeu nu l-a binecuvântat niciodată până nu a făcut asta în totalitate, s-a separat de toată necredinţa.
E-308 “Abraham, I heard that you said you was going to have a baby. Hee-hee! Hee-hee!” That’s an uncertain sound. See?
E-312 Şi El nu vă va binecuvânta niciodată pe voi până nu faceţi la fel. Îndepărtaţi toate acele superstiţii de la voi, şi, "Poate că Acesta este aşa, şi poate că Acesta nu este aşa."
Dacă veniţi să se facă rugăciune pentru voi, în această dimineaţă, să veniţi cu o credinţă adevărată, "Dumnezeu a spus aşa, şi asta o stabileşte." Asta este. "Dumnezeu a spus aşa." Asta¬i tot despre ce este vorba. "Dumnezeu a spus aşa." El a spus-o, şi aceea-aceea o stabileşte. Nu vă mai frământaţi privitor la asta, nu vă mai gândiţi. In regulă.
E-309 But Abraham had done heard another Sound that drowned all that out. “Glory to God. I don’t care how long He waits. Going to have it, anyhow.”
“How you know, Abraham?”
“God said so.”
“Now, He, did God come down and talk to you?”
“Yes.”
“How you know? Let me hear Him?”
E-313 Acum, după douăzeci şi cinci de ani, şi Abraham a devenit un om bătrân acum. El era în vârstă de o sută de ani. Şi Sarah era în vârstă de nouăzeci de ani. Acum gândiţi-vă la asta, bunicuţa, un şal mic pe umerii ei, o boneţică. Şi bunicul, ştiţi, în felul acesta. "Şi cum te simţi, scumpo?"
"Nimic diferit."
"Noi îl vom avea, oricum. Slavă lui Dumnezeu!"
E-310 “He talked to me, not to you. Well, go on.” Said, “Go on, you old unbeliever. You don’t believe, anyhow. I believe Him, see, so just keep on going.” That’s it. “Going to have a baby, anyhow.” Twenty-five years passed.
E-314 Într-o zi s-a întâmplat ca el să se uite, şi iată că se apropiau trei Oameni. S-au aşezat. Doi din ei s-au dus jos la Sodoma, să propovăduiască.
E-311 But before that time come, they was tee-heeing and laughing. God said, “You know what? I’m just going to take you away from them. Pack up all your clothes and things, get ready. Get out, separate yourself from that bunch of unbelievers. I’m going to give you a little church over here, some people will believe you. Get away from that old cold formal denominations. Get out here. Walk with Me, alone.” God never blessed him till he completely did that, separated himself from all the unbelief.
E-315 A spus, "Abraham, unde este nevasta ta, Sarah?" Oh, vai! Pfiu! Acum amintiţi-vă, Isus a spus că aceea va avea loc din nou, ştiţi, chiar acelaşi Inger.
El a recunoscut că ei erau Îngeri. Vedeţi? El a auzit acel Sunet. Când l-a auzit pe acel Om vorbind, era ceva privitor la aceea, că el a recunoscut, că acela era acelaşi Glas. Vedeţi? El a ştiut că Acela era acelaşi.
E-312 And He’ll never bless you till you do the same. Take all them old superstitions away from you, and, “Maybe It’s so, and maybe It’s not.”
If you’re come to be prayed for, this morning, you come with a real faith, “God said so, and that settles it.” That’s it. “God said so.” That’s all there is to it. “God said so.” He said it, and that—that settles it. Don’t have no more fuss about, think about. All right.
E-316 A spus, "Sarah?" S-a strecurat înăuntru, a spus, "Scumpo, ieşi acolo afară de grabă, şi şterge repede praful de pe cuptor, şi întinde nişte aluat, frământă ceva, ia pana şi pune-o în sita veche." Vă amintiţi de ele? "Cerne nişte făină."
E-313 Now, after twenty-five years, and Abraham had become an old man now. He was a hundred years old. And Sarah was ninety years old. Now think of that, little grandma, a little shawl across her shoulder, a little dust cap. And grandpa, you know, like this. “And how you feeling, honey?”
“No different.”
“Going to have it, anyhow. Glory to God!”
E-317 Câţi, voi Kentuckienii, vă amintiţi asta? Ei bine, vai, voi ar trebui. Am văzut-o pe mama că lua acel obiect vechi şi bătea, "bang, bang, bang," şi îl freca, şi îl freca, şi "bang, bang, bang," scuturând acea făină afară, ca să ne facă nouă nişte turte. Şi¬şi apoi fierbea acele piei de carne, în tigaia de prăjit, ştiţi, sau plita pentru pâine, şi punea untura în aceasta. Şi fasole neagră şi napi, mâncare destul de bună. Astfel atunci când-astfel atunci când cidrul devenea tare, şi făcea oţet, ştiţi; şi dădea la o parte tot mucegaiul de deasupra, punea un pic de oţet pe aceasta. Este bun. Deci atunci-atunci...
E-314 One day he happened to look, and here come three Men walking up. They sit down. Two of them went down to Sodom, to preach.
E-318 O văd pe Sarah cum coace aceste turte, afară pe această piatră, cumva. Abraham a ieşit afară, şi a pipăit să vadă unde ar găsi un micuţ, viţel gras; şi l-a ucis, şi l-a adus înăuntru, şi l-a gătit.
E-315 He said, “Abraham, where’s your wife, Sarah?” Oh, my! Whew! Now remember, Jesus said that’d take place again, you know, that same Angel.
He recognized they were Angels. See? He had heard that Sound. When he heard that Man speak, there was something about that, that he recognized, that that was the same Voice. See? He knowed that was the same One.
E-319 A ieşit acolo, a spus, "Este ceva privitor la acel Om. Am auzit înainte acel Glas. Ştiu că El este plin de praf pe toată îmbrăcămintea Lui, şi lucruri. El şade acolo, frecându-Şi faţa, şi priveşte în jur aşa. Dar eu îţi spun, eu cunosc acel Glas, pentru că acesta nu este un sunet nesigur. Căci, eu l-am auzit, acum douăzeci şi cinci de ani. Şi, dragă, noi am fost încrezători tot acest timp, să credem. Şi este ceva privitor la acest Om. Eu nu ştiu de ce, dar este ceva cu El, eu cred." În regulă.
E-316 He said, “Sarah?” Slipped in, said, “Honey, slip out there real quick, and dust off the hearth real quick, and roll out some, knead some, take the wedge and put it in the old sifter.” You remember them? “Sift out some meal.”
E-320 Astfel când a ieşit, şi a luat o crenguţă pentru muşte şi a alungat toate muştele, ştiţi, şi a şezut acolo în timp ce Ei mâncau. Astfel atunci, după o vreme, doi dintre Ei au început să privească în jos înspre Sodoma. Şi Ei s-au dus acolo jos, un predicator modern s-a dus acolo să propovăduiască Evanghelia atunci.
E-317 How many, you Kentuckians, remember that? Well, my, you ought to. I seen mom take that old thing and beat, “bang, bang, bang,” and rub it, and rub it, and “bang, bang, bang,” shaking that meal out, to make us some hoe cakes. And—and then boil out them old meat skins, in the frying pan, you know, or bread pan, and put the grease in it. And black-eyed peas and turnip greens, pretty good eating. So then—so then when the cider got hard, and made vinegar, you know; and took all the mold off the top of it, put a little vinegar on it. It’s good. So then—then…
E-321 Astfel Abraham stătea acolo cu acest Om, şi El Îşi avea spatele întors spre cort. A spus, "Abraham, unde este nevasta ta, Sarah?"
A spus, "Ea este în cort, la spatele Tău."
E-318 I see Sarah baking these hoe cakes, out on this rock, like. Abraham went out, and felt to see where he’d get a little, fat calf; and killed it, and brought in, fixed it.
E-322 A spus, ",Conform cu timpul vieţii, Eu te voi vizita conform cu făgăduinţa care ţi-am făcut-o Eu." El a ştiut că acel Sunet era sigur atunci.
E-319 Went out there, said, “There’s something about that Man. I’ve heard that Voice before. I know He’s got dust all over His clothes, and things. He’s sitting there, rubbing His face, and looking around like that. But I’m telling you, I know that Voice, ’cause it ain’t an uncertain sound. Cause, I heard it, twenty-five years ago. And, honey, we been trusted all this time, to believe. And there’s something about that Man. I don’t know why, but there’s something about Him, I believe.” All right.
E-323 Ce s-a întâmplat? Imediat după ce a plecat Îngerul, Sarah a devenit o femeie tânără, frumoasă, s-a cutremurat drept înapoi, arătând ce va face El la fiecare Sămânţă din Abraham. Acea bunică bătrână a devenit o femeie tânără. Şi Abraham, cocoaşa a dispărut din spatele lui, şi barba albă s-a dus, şi el a fost un bărbat tânăr din nou.
E-320 So when he got out, and he got the fly bush and shooed all the flies away, you know, and sit there while They eat. So then, after a while, two of Them begin to look down toward Sodom. And They went on down there, a modern preacher went down there to preach the Gospel then.
E-324 Şi ei au făcut o scurtă călătorie, la trei sute de mile, jos la Gherar. Şi când au ajuns acolo, Abimelec, împăratul Filistenilor de acolo, îşi căuta o nevastă. Şi el a căutat peste tot în jur, printre acele Filistence frumoase. Care, ele sunt frumoase. Şi astfel el a căutat în jur acolo, le-a văzut pe toate acele Filistence, a spus, "Eu doar nu pot să aleg una, dintr-un motiv sau altul. Eu chiar..." Într-o zi a văzut-o pe micuţa Sarah coborând acum, în vârstă de o sută de ani, bunicuţă. El a spus, "Aceea-i cea după care am aşteptat. Iat-o acolo. Ea este." Astfel, el a luat-o şi urma să se căsătorească cu ea.
E-321 So Abraham was sitting there with this Man, and He had His back turned to the tent. He said, “Abraham, where is your wife, Sarah?”
Said, “She’s in the tent, behind You.”
E-325 Şi Dumnezeu i s-a arătat lui, într-un vis, a spus, "Tu o iei pe ea?" A spus, "Aceea-i nevasta profetului Meu." A spus, "Tu eşti la fel ca şi mort."
El a spus, "Doamne, Tu cunoşti integritatea."
E-322 Said, “According to the time of life, I’m going to visit you according to the promise that I made to you.” He knowed that Sound was certain then.
E-326 Nici o nesiguranţă în aceea. El a spus, "Să i-o duci înapoi. Eu nu îţi voi auzi nici o rugăciune care Mi-o spui. Eu nu voi auzi nimic despre aceasta. Pentru că, el este un profet, şi tu să o duci înapoi şi inapoiaz-o. Pentru că, Eu..." El a avut nevoie de nişte bani, acela-i motivul de ce s-a întâmplat toată treaba asta. Astfel, ei aveau nevoie de nişte bani. "Aşa că du-te acolo şi inapoiaz-o, soţia lui înapoi la el. Dacă nu, tu eşti la fel ca şi mort." Nu este nimic nesigur în asta, pentru că Dumnezeu a încuiat fiecare pântec la tot ce avea el. Aceea este exact aşa.
E-323 What happened? Immediately after the Angel left, Sarah become a young woman, beautiful, shook right back, showing to what He’s going to do to every Seed of Abraham. That old grandma become a young woman. And Abraham, the hump went out of his back, and the white beard went away, and he was a young man again.
E-327 El a ieşit acolo afară, şi a spus, "Abraham, de ce ai făcut asta?"
E-324 And they took a little trip, three hundred miles, down to Gerar. And when they got down there, Abimelech, the king of the Philistines down there, was looking for a wife. And he looked all around, them pretty Philistine women. Which, they are beautiful. And so he looked around there, seen all them Philistine women, said, “I just can’t pick one, somehow another. I just…” One day he seen little Sarah coming down now, a hundred years old, little grandma. He said, “That’s the one I waited for. There she is. That’s her.” So, he took her and was going to marry her.
E-328 A spus, "Păi, ea este sora mea, cum am spus că era. Dar," a spus, "ea a devenit nevasta mea."
E-325 And God appeared to him, in a dream, said, “You take her?” Said, “That’s my prophet’s wife.” Said, “You’re as good as a dead man.”
He said, “Lord, You know the integrity.”
E-329 Apoi, a continuat. Acum ce era el? Apoi când s-a născut acel băieţel, după toţi aceşti ani, când s-au întors ei înapoi. Dumnezeu a spus, într-o zi, a spus, "Du-l sus pe un munte, taie¬i gâtul." Oh, vai!
E-326 No uncertainty about that. He said, “You take him back. I won’t hear any prayer that you say to Me. I won’t hear nothing about it. Because, he’s a prophet, and you take her back and restore her. Cause, I…” He needed a little money, that’s the reason all this happened. So, they needed some money. “So you go out there and restore her, his wife back to him. If you don’t, you’re as good as a dead man.” There’s nothing uncertain about that, ’cause God had closed up every womb of everything he had. That’s exactly right.
E-330 Genesa 22, el l-a dus pe acest copilaş acolo sus. Şi l-a luat pe micuţul Isaac, oh, nu era un bebeluş, el era cam în vârstă de paisprezece ani, i-a dat înapoi aşa cârlionţii lui micuţi. Şi a scos cuţitul, acea mână tremurândă a acelui tată bătrân; fără îndoială, înghiţind cu greu, abţinându-se, ştiţi. "Singurul meu fiu. Am aşteptat toţi anii aceştia. Vai! Nu am avut niciodată un băiat. Uite la el. Uite la el. Aici, el este singurul meu fiu, sărmanul micuţ. Dar, Dumnezeule, Tu mi-ai spus să fac asta. Eu ştiu să am încredere în Cuvântul Tău. Eu nu ştiu cum vei face Tu. Dar, Doamne, Tu mi l-ai dat, ca pe unul din morţi."
E-327 He went out there, and said, “Abraham, why did you do this?”
E-331 Acum dacă vreţi să notaţi asta, Evrei 11:17 la 19. Haideţi doar să deschidem la asta, şi atunci chiar vom înţelege. Evrei 11, şapte-... la 19. Ne pregătim să încheiem, doar într-un minut. 11:17, în regulă.
Prin credinţă Abraham, când a fost pus la încercare, la oferit pe Isaac: şi el care... primise făgăduinţa a adus jertfă... a primit făgăduinţa a adus jertfă pe singurul lui fiu născut.
Despre care s-a spus, Că în Isaac va fi chemată sămânţa ta:
"Socotind"... Al 19-lea verset.
Socotind că Dumnezeu era în stare să-l învieze, chiar
şi din morţi; de unde el l-a şi primit... simbolic.
E-328 Said, “Why, she is my sister, as I told you she was. But,” said, “she become my wife.”
E-332 Abraham a spus, "Doamne, dacă Tu iei... Acolo în trecut când eu eram steril, nu aveam nimic. Eu eram un păcătos, şi Tu mi-ai făcut ceva. Tu mi-ai făcut o făgăduinţă. Şi iat-o aici, Tu mi-ai dat acest băiat. Şi am aşteptat douăzeci şi cinci de ani ca el să vină. Şi acum, paisprezece ani mai târziu, păi, iată-l aici, un tânăr, chiar mândria inimii mamei lui. L-am scos din casă pe furiş. Ţin... Mama nu ar înţelege asta. Dar eu Te înţeleg, Doamne, eu ştiu că Glasul Tău este adevărat. Acum Tu mi-ai spus să îl dăruiesc jertfă, să îl ucid. Şi Tu mi-ai spus, că, prin mine, eu, voi fi tatăl multor naţiuni. Prin acest băiat, că Tu vei lua acest băiat, şi prin el... Când Tu mi-ai făcut făgăduinţa şi am tăiat în două acele bucăţi de carne, în ziua aceea, şi acea Luminiţă albă a mers între ele, Tu mi-ai făcut o făgăduinţă, că, conform cu acest copil de aici, că Tu îl vei ridica pe Propriul Tău Fiu. Amin. Tu îl vei aduce pe Propriul Tău Fiu. Prin sămânţa fiului meu, Tu vei aduce pe Fiul Tău, şi El va mântui toată naţiunea. Eu nu ştiu cum o vei face Tu, Doamne. Nu este treaba mea. Dar cunosc siguranţa acelui fapt. Eu ştiu certitudinea făgăduinţei Tale, şi sunt convins că l-am primit ca pe unul din morţi. Şi sunt pe deplin convins că Tu eşti în stare să îl învii din morţi. Dacă eu îl ucid, Tu îl poţi învia din nou. Eu voi lua Cuvântul Tău, Doamne."
E-329 Then, went on. Now what was he? Then when that little baby was born, after all these years, when they turned back again. God said, one day, said, “Take him up on a mountain, cut his throat.” Oh, my!
E-333 A scos cuţitul. A spus, "La revedere, Isaac." L-a sărutat. L-a tras înapoi.
E-330 Genesis 22, he took this little baby up there. And took little Isaac, oh, wasn’t a baby, he was about fourteen years old, put his little curls back like that. And took out the knife, that old trembling hand of that old father; no doubt, swallowing hard, choking back, you know. “My only son. I’ve waited all these years. My! I’ve never had a boy. Look at him. Look at him. Here, he’s my only son, poor little fellow. But, God, You told me to do it. I know to trust Your Word. I don’t know how You’re going to do it. But, Lord, You gave him to me, as one from the dead.”
E-334 Şi atunci Dumnezeu a spus, "Aşteaptă un minut, Abraham. Aşteaptă un minut. Ştiu că tu Mă crezi. Ştiu că Mă iubeşti. Opreşte-ţi mâna."
E-331 Now if you want to put that down, Hebrews 11:17 to 19. Let us just turn to it, and then we’ll just get it. Hebrews 11, seven-…to 19. We’re fixing to close, just in a minute. 11:17, all right.
By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that…received the promise offered…had received the promise offered up his only begotten son.
Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:
“Accounting”…The 19th verse.
Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in…figure.
E-335 Cam pe la acel timp, a auzit ceva înapoia lui. S-a uitat, şi acolo era un berbec agăţat în tufişuri. De unde a venit acel berbec? De unde a venit acesta? El se afla la o sută de mile de civilizaţie, înapoi în pustiu unde sunt lei, lupi, şacali, şi toate acele lucruri de felul acela, care omoară oi. Şi apoi el era sus de tot în vârful muntelui, unde nu există apă sau nimic altceva sus acolo pentru oi din ce să trăiască. Şi nu era acolo, cu un minut înainte de asta. A privit înapoi, şi acolo era, în următorul minut, acolo. Jehovah-Jireh! Dumnezeu a spus...
E-332 Abraham said, “Lord, if You get…Back yonder when I was barren, I had nothing. I was a sinner, and You made me something. You made me a promise. And here it is, You give me this boy. And I waited twenty-five years for him to come. And now, fourteen years later, why, here he is, a young man, just the pride of his mother’s heart. I slipped him out from the house. Keep…Mother wouldn’t understand it. But I understand You, Lord, I know that Your Voice is true. Now You told me to offer him up, to kill him. And You told me, that, through me, me, I would be the father of many nations. Through this boy, that You would take this boy, and through him…When You made me the promise, and cut those pieces of meat apart, that day, and that little white Light went between them, You made me a promise, that, according to this child here, that You would rise up Your Own Son. Amen. You’d bring Your Own Son. Through the seed of my son, You would bring Your Son, and He would save all nation. I don’t know how You’re going to do it, Lord. It’s not my business. But I know the certainty of that. I know the certainty of Your promise, and I’m persuaded that I received him as one from the dead. And I’m fully persuaded that You’re able to raise him up from the dead. If I kill him, You can raise him back again. I’ll take Your Word, Lord.”
E-336 Abraham s-a uitat în sus, a spus, "Tu eşti Jehovah-Jireh." Ce înseamnă Jehovah-Jireh? "Tu poţi furniza tot ce spui Tu. Dacă Tu ai spus aşa, asta este. Tu eşti în stare să o faci."
E-333 Pulled out the knife. Said, “Bye, Isaac.” Kissed him. Pulled back.
E-337 El... Ce a făcut? El trebuie că a auzit acelaşi sunet care l-a auzit Noe. Când, "Cum va pune El apa acolo sus în ceruri?"
E-334 And then God said, “Wait a minute, Abraham. Wait a minute. I know you believe Me. I know you love Me. Stay your hand.”
E-338 "Eu nu ştiu. Dar, El este Jehovah-Jireh. El poate furniza apă acolo sus."
E-335 About that time, he heard something behind him. Looked, and there was a ram hooked in the bushes. Where did that ram come from? Where did it come from? He was a hundred miles from civilization, back in the wilderness where there’s lions, wolves, jackals, and all those things like that, that kills sheep. And then he was way up on top the mountain, where there’s no water or nothing else up there for the sheep to live on. And it wasn’t there, a minute before that. Looked back, and there it was, the next minute, there. Jehovah-jireh! God said…
E-339 "Cum va înălţa El un om de pe acest pământ şi să-l ia în Slavă?" Eu nu ştiu să vă spun. "Noi suntem grei. Eu cântăresc o sută cincizeci de pounds. Eu cântăresc două sute." Nu-mi pasă cât cântăreşti. El este Jehovah-Jireh. "Cum vine transportarea?" Eu nu vă pot spune, dar El va avea acea transportare acolo când vine timpul acela.
Spun asta în favoarea prietenilor mei de culoare aşezaţi aici, în această dimineaţă. Jos în Sud era un om bătrân de culoare care căra o Biblie în jur. El spunea... Şi şeful lui îşi bătea joc de el, pentru că spunea că avea o religie din toată inima. El a spus, "Nu există aşa ceva ca religie din toată inima."
El a spus, "Şefule, există un lucru care-ţi lipseşte." A spus, "Nu există un astfel de lucru ca religie din toată inima, din câte şti tu." Vedeţi? Dar el a ştiut altfel.
A spus, "Ce faci cu acea Biblie? Tu nu şti să citeşti."
E-336 Abraham looked up, said, “You are Jehovah-jireh.” What does Jehovah-jireh mean? “You can provide anything that You say. If You said so, that does it. You’re able to make it.”
E-340 A spus, "Eu O cred." A spus, "Eu O cred, din scoarţă în scoarţă, şi cred şi scoarţa. Pentru că," a spus, "pentru că are 'Biblia Sfântă' scrisă pe Ea."
A spus, "Presupun că tu crezi toate acele poveşti de Acolo?"
E-337 He…What did he do? He had to heard the same sound that Noah heard. When, “How is He going to get the water up there in the skies?”
E-341 A spus, "Da, domnule." A spus, "Eu cred tot ce a spus Dumnezeu. Şi tot ce îmi spune Dumnezeu, eu cred."
E-338 “I don’t know. But, He’s Jehovah-jireh. He can provide water up there.”
E-342 El a spus, "Acum, acum ascultă, Sambo, tu nu poţi face asta." A spus, "Acum ce-i dacă Dumnezeu îţi spune să sari prin acel zid de piatră acolo, a-i face-o?"
El a spus, "Da, domnule. Aş sări direct prin acel zid de piatră."
E-339 “How is He going to lift up a man from this earth and take him into Glory?” I can’t tell you. “We’re heavy. I weigh a hundred and fifty pounds. I weigh two hundred.” I don’t care what you weigh. He’s Jehovah-jireh. “How is the transportation coming?” I can’t tell you, but He’ll have transportation there when that time comes.
Say this in behalf of my colored friends setting here, this morning. Down South there was an old colored man packing a Bible around. He said…And his boss making fun of him, because he said he had heartfelt religion. He said, “There is no such a thing as heartfelt religion.”
He said, “Boss, there’s one thing you lack.” Said, “Ain’t no such thing as heartfelt religion, as far as you know.” See? But he knowed different.
Said, “What do you do with that Bible? You can’t read.”
E-343 El a spus, "Cum o să treci prin acel zid de piatră, fără nici o gaură în acesta?"
E-340 Said, “I believe It.” Said, “I believe It, from kiver to kiver, and believe the kiver, also. Because,” he said, “ ’cause It’s got ‘Holy Bible’ wrote on It.”
Said, “I guess you believe all them stories There?”
E-344 A spus, "Dacă Dumnezeu mi-a spus ,sari,' El va face o gaură când eu ajung acolo." Astfel asta cam aşa este. Aşa este.
E-341 Said, “Yes, sir.” Said, “I believe everything that God said. And everything God tells me, I believe.”
E-345 Dumnezeu Îşi va ţine Cuvântul. Nici o nesiguranţă în asta. Când Trâmbiţa lui Dumnezeu sună în urechile voastre, Trâmbiţa Evangheliei, aceea este sigură. Amin. Staţi drept cu Aceasta. Oh, oh, Aceasta este sigură!
E-342 He said, “Now, now listen, Sambo, you can’t do that.” Said, “Now what if God tell you jump through that stone wall there, would you do it?”
He said, “Yes, sir. I’d jump right through that stone wall.”
E-346 De ce toţi aceşti oameni acum... Şi noi trecem peste timp; doar încă un comentariu, sau două Scripturi de aici, ce le am notate, eu cred. De ce au făcut asta toţi aceşti oameni? Pentru că ei au auzit Glasul lui Dumnezeu. Acum, foarte repede acum, ca să terminăm, în aproximativ trei sau patru minute.
E-343 He said, “How you going to get through that stone wall, with no hole in it?”
E-347 Isus, când El a fost pe pământ, El a spus, "Eu am putere să Îmi depun viaţa. Eu am putere să o iau iarăşi." Acum, nu era nimic nesigur privitor la aceea. "Eu am." Nu, "Eu voi avea." Ci, "Eu am, acum. Eu am putere să Îmi depun viaţa. Eu am putere să o iau iarăşi." În regulă.
E-344 Said, “If God told me ‘jump,’ He’d have a hole when I got there.” So that’s just about right. That’s right.
E-348 Marta, după ce şi-a pierdut fratele, pe Lazăr, ea L-a auzit spunând, "Mă voi duce şi îl voi trezi." A spus, "Unde l-aţi îngropat?" Acum El...
E-345 God will keep His Word. No uncertainty about that. When the Trumpet of God sounds in your ears, the Gospel Trumpet, that’s certain. Amen. Stay right with It. Oh, oh, It’s certain!
E-349 Ea a trimis, a spus, "Isuse, vino şi vindecă-l pe fratele meu. El este bolnav." Isus nu a dat deloc atenţie la asta; şi a mers înainte. Ea a trimis din nou, ea şi Maria. Şi ei au mers înainte, El nu a acordat nici o atenţie.
E-346 Why all these people now…And we’re getting past time; just one more comment, or two Scriptures here, I got wrote down, I think. Why did all these people do this? Because they had heard the Voice of God. Now, real quickly now, to finish up, in about three or four minutes.
E-350 Apoi, după o vreme, Lazăr a murit, l-au pus în mormânt. El mirosea urât, a zăcut acolo de patru zile. Nasul i-a căzut înăuntru; viermi în el, de toate, înfăşurat în aceste pânze şi lucruri. Au pus o piatră peste mormânt, după cum îngroapă ei morţii în orient. Ai doar o gaură, apoi pune o piatră peste aceasta. Acela era mormântul.
E-347 Jesus, when He was on earth, He said, “I have power to lay My life down. I have power to take it up again.” Now, there wasn’t nothing uncertain about that. “I have.” Not “I will have.” But, “I have, now. I have power to lay My life down. I have power to take it up again.” All right.
E-351 Astfel ei au spus, şi primul lucru care-l ştiţi, au spus, "Isus a venit." Şi astfel Marta şi-a pus şalul ei mic, şi a mers în jos pe stradă, această tânără, fată frumoasă. Ea a alergat jos acolo. A spus, "Doamne." Priviţi la acea abordare. Ea a auzit un Sunet, într-o zi, şi Acesta era sigur. Ea ştia că este ceva privitor la El. Ea a spus...
E-348 Martha, after she had lost her brother, Lazarus, she heard Him say, “I will go and wake him up.” Said, “Where have you buried him?” Now He…
E-352 Acum ce-i dacă ea s-ar fi dus şi să fi zis, "Noi am ieşit din denominaţiunea noastră pentru că Tu ai predicat împotriva acesteia. Şi noi am făcut toate astea pentru că Tu ai făcut aşa¬şi-aşa. Şi noi am avut credinţă în Tine. Acum noi suntem-noi suntem bârfa oraşului. Toţi spun, ,Unde vă este acum Păstorul vostru holy-roller? Vedeţi? Cineva este la nevoie. Unde este El? El a fugit. Vedeţi? Unde este El? Unde sunt acei vindecători Divini?'"
E-349 She sent, said, “Jesus, come heal my brother. He’s sick.” Jesus never paid any attention to it; and went on. She sent again, her and Mary. And they went on, He never paid any attention to it.
E-353 Îţi aminteşti că sa spus de tine, Frate Wright, jos acolo, de predicatori şi alţii de la Biserica lui Cristos. Da, domnule.
E-350 Then, after a while, Lazarus died, put him in the grave. He was stinking, laid in there for four days. Nose done dropped in; maggots in him, everything, wrapped up in these clothes and things. Laying rock over top the grave, as they bury the dead in the orients. You just have a hole, then lay rock over the top of it. That was the grave; solely a lid.
E-354 "Unde sunt ei? Unde? Ce-i cu toată treaba asta? Ce-i cu asta acum, vedeţi?"
E-351 And first thing you know, said, “Jesus come.” And so Martha put her little shawl on, and down the street she went, this young, beautiful girl. She run down there. She said, “Lord.” Look at that approach. She had heard a Sound, one day, and It was certain. She knew that there’s something about Him. She said…
E-355 Astfel după o vreme, părea că ea ar fi avut dreptul să-L dojenească şi să-I spună ceva, să spună, "De ce nu ai venit când Te-am chemat?" Dar, vedeţi, acela nu este felul de a te apropia de Dumnezeu.
E-352 Now what if she went and said, “We come out of our denomination because You preached against it. And we did all this because You did so-and-so. And we had faith in You. Now we’re the—we’re the talk of the town. Everybody is saying, ‘Where’s your holy-roller Pastor at now? See? Something is in need. Where’s He at? He run off. See? Where’s He at? Where’s them Divine healers?’”
E-356 Nu chestionaţi. Să ştiţi că Sunetul este sigur. A mers drept acolo, spunea, "Da, Doamne."
E-353 Remember that was said by you, Brother Wright, down there, by your Church of Christ preachers and them. Yes, sir.
E-357 "Doamne, dacă-dacă ei îşi pun mâinile peste mine, cum ştiu că mă voi face bine?" Nu este treaba ta. Vedeţi?
E-354 “Where they at? Where? What all about this? What about it now, you see?”
E-358 Singurul lucru ca tu să-l faci, este doar să cunoşti acel Sunet sigur, că, "Dumnezeu a spus aşa." Crede-L şi mergi înainte. Dumnezeu a spus aşa. Vedeţi? Da, domnule. Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu.
E-355 So after while, look like she had had a right to upbraid Him and say something to Him, say, “Why didn’t You come when I called?” But, see, that’s not the way to approach God.
E-359 Acum, deci, primul lucru care-l ştiţi, ei bine, micuţa Marta a venit alergând acolo afară. Şi a spus, "Doamne." Oh, îmi place asta! Vedeţi, ea L-a numit ceea ce El era. El era al ei... "Doamne, Dacă Tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu." Vedeţi? A spus, "Dar şi acum, orice ceri Tu de la Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da." Nimic nesigur privitor la aceea. Nu. Vedeţi? Vedeţi?
E-356 Don’t question. Know the Sound is certain. Walked right on up, say, “Yes, Lord.”
E-360 Asta-i când se întâlnesc două pozitive. Vedeţi? Asta-i când se întâlnesc doi omnipotenţi. Vedeţi? Când, un omnipotent ea avea, ea avea credinţă omnipotentă perfectă în Cristos; şi Cristos era omnipotent. Vedeţi? Ea avea credinţă perfectă, infinită în Cristos, că El era Domnul; şi a ştiut, că orice i-a cerut El lui Dumnezeu, Dumnezeu Îi va da. Cu alte cuvinte, ea a spus, "Tu doar rosteşte Cuvântul, asta e tot ce Tu trebuie să faci. Orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da."
Asta-i om-... Asta-i-asta-i omnipotent, atotputernic, căci El doar a spus aşa. Vedeţi? În regulă, şi El era atotputernic. Asta este când două puteri, două puteri omnipotente, se întâlnesc împreună. Are loc un contact atunci.
E-357 “Lord, if—if they lay hands on me, how do I know I’m going to get well?” It’s none of your business. See?
E-361 Când un fir aici are o sută cincizeci de volţi, şi acesta de aici are o sută cincizeci de volţi; când ele se unesc, ai o sută cincizeci de volţi, din ambele sensuri. Vedeţi?
E-358 The only thing for you to do, is just know that certain Sound, that, “God said so.” Believe It and go on. God said so. See? Yes, sir. It’s God’s Word.
E-362 Şi când ai Putere supremă, când Isus a spus, "Puneţi-vă mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi," şi voi aveţi credinţă supremă în aceea că este Adevărul, aveţi nevoie de un Dumnezeu suprem care a făcut o făgăduinţă supremă, şi un rezultat suprem va veni. Amin. Asta este. Vedeţi?
E-359 Now, then, first thing you know, well, little old Martha come running out there. And she’s said, “Lord.” Oh, I like that! See, she titled Him what He was. He was her… “Lord, If Thou would have been here, my brother would not have died.” See? Said, “Even now, whatever You ask God, God will give it to You.” Nothing uncertain about that. No. See? See?
E-363 Acum priviţi-o pe ea. Ea a venit, a spus, "Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar chiar şi acum, orice îi ceri Tu lui Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu."
El a spus, "Fratele tău va învia din nou."
E-360 That’s when two positives meet. See? That’s when two omnipotents meet. See? When, one omnipotent she had, she had perfect omnipotent faith in Christ; and Christ was omnipotent. See? She had perfect, infinite faith in Christ, that He was the Lord; and knowed, whatever He asked God, God would give it to Him. In other words, she said, “You just speak the Word, that’s all You have to do. Whatever you ask God, God will give it to You.”
That’s om-…That’s—that’s omnipotent, all-powerful, ’cause He just said so. See? All right, and He was all-powerful. That’s when two powers, two omnipotent powers, meets together. It’s a contact then.
E-364 Ea a spus, "Adevărat, Doamne, el va învia în ultima-în zilele din urmă." De ce? Ea a auzit acel Cuvânt. Ea a ştiut că era un Sunet sigur. "Sigur, Doamne, el va învia în zilele din urmă. El a fost un băiat bun. El se va ridica la învierea generală, în ziua de apoi."
E-361 When a line here has got a hundred and fifty volts, and this one got a hundred and fifty volts; when they come together, you got a hundred and fifty volts, both ways. See?
E-365 Isus a spus, "Eu Sunt." Nimic nesigur în asta. "Eu Sunt ambele, învierea şi Viaţa." Ha! Pfiu! "Eu sunt învierea şi Viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi va trăi. Oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată." Nimic nesigur în asta. "Crezi lucrul acesta?"
E-362 And when you got supreme Power. When Jesus said, “Lay hands on the sick, they shall recover,” and you got supreme faith in that being the Truth; you need a supreme God that made a supreme promise, and a supreme result will come. Amen. That’s it. See?
E-366 Ea a spus, "Da, Doamne. Eu cred că Tu eşti chiar exact ce Tu ai spus că Tu eşti. Tu eşti Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume, ca să ne mântuiască. Şi cred că orice faci Tu, sau spui, este chiar perfect. Nu este nici o nesiguranţă în privinţa Ta, deloc."
"Unde l-aţi pus? Mă duc să-l trezesc."
E-363 Now watch her. She come, she said, “Lord, if Thou would have been here, my brother would not have died. But even now, whatever You ask God, God will give it to You.”
He said, “Thy brother shall rise again.”
E-367 Acum, nu-nu, "Mă duc şi să văd dacă Eu pot, Mă duc şi încerc, Mă duc şi să văd ce pot face privitor la aceasta." Nu, nimic nesigur. "Mă voi duce şi îl trezesc."
E-364 She said, “Truly, Lord, He’ll raise in the last—the last days.” Why? She had heard that Word. She knowed that was a certain Sound. “Sure, Lord, He’ll raise in the last days. He was a good boy. He’ll come up in the general resurrection, at the last day.”
E-368 De ce? Tatăl I-a spus, şi El avea făgăduinţa lui Dumnezeu, care era adevărată. El avea făgăduinţa lui Dumnezeu. Pentru că, El a spus, în Ioan 5:19, că, "Fiul nu poate face nimic de la Sine, decât ce El vede pe Tatăl făcând." El deja a avut vedenia despre ce urma să facă Dumnezeu, astfel El o avea sigur. Nici o nes-...
E-365 Jesus said, “I Am.” Nothing uncertain about that. “I Am the both, resurrection and Life.” Huh! Whew! “I am the resurrection and the Life. He that believeth in Me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in Me, shall never die.” Nothing uncertain about that. “Believest thou this?”
E-369 "Nu mă duc să încerc. Mă duc să o fac." Amin, amin, amin. Oh, doresc doar să iau Aceea, ca un tirbuşon, şi să Îl răsucesc profund în fiecare persoană. Aha. Vedeţi, nu, "Mă voi duce să încerc, Mă voi duce să văd dacă pot." "Mă duc. Mă voi duce să îl trezesc. Nu Mă duc să încerc. Mă voi duce să o fac. Mă voi duce să îl trezesc," şi El a făcut-o. Oh, vai! Nimic nesigur. Nu, nu. "Nu o să încerc. Eu am făgăduinţa."
E-366 She said, “Yea, Lord. I believe that You’re just exactly what You said You were. You’re the Son of God that come into the world, to save us. And I believe that whatever You do, or say, is just perfect. There’s no uncertainty about You, at all.”
“Where have you laid him? I’ll go and wake him.”
E-37
E-367 Now, not—not, “I’ll go and see if I can, I’ll go and try, I’ll go and see what I can do about it.” No, nothing uncertain. “I will go and awaken him.”
E-371 Dar iată ce a spus El înainte ca El să plece, ca să fim siguri că nu vom fi înşelaţi. A spus, "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea. Aceia sunt necredincioşii, acei oameni sunt astupaţi de tot cu necredinţă, ei nu Mă vor mai vedea. Dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu, Eu, Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii."
E-368 Why? The Father had told Him, and He had the promise of God, which was true. He had the promise of God. Cause, He said, in John 5:19, that, “The Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing.” He already had the vision of what God was going to do, so He had it positive. No un-…
E-372 Ioan 14:12, El a spus, "Şi lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi, şi mai mari lucrări decât acestea veţi face, mai multe." Cuvântul acolo, în mod absolut, căutaţi în Greacă, spune, "Mai multe veţi face." Căci de ce? El este, Dumnezeu, era într-un singur Om. Acum, Dumnezeu este în toată Biserica Lui. Vedeţi? Dumnezeu era într-un singur Om atunci; în toţi oamenii care îl vor crede pe El acum. "Mai mult de cât atât veţi face, pentru că Eu mă duc la Tatăl Meu. Mă voi reîntoarce înapoi la Lumina care eram Eu, care i-a călăuzit pe copiii lui Israel prin pustie. Mă voi întoarce la aceea. Şi apoi peste puţină vreme, şi Eu voi veni din nou." Vedeţi? Ioan 14:12, "Lucrările care la fac Eu, le veţi face şi voi," şi acum El a spus, "şi mai mult decât atât."
E-369 “I won’t go try. I’m going to do it.” Amen, amen, amen. Oh, I wish I could just take That, like a corkscrew, and twist It down into every person. Uh-hum. See, not “I’ll go try, I’ll go see if I can.” “I will. I’ll go and wake him. I won’t go try. I’ll go do it. I’ll go and wake him,” and He did. Oh, my! Nothing uncertain. No, no. “I’ll not try. I’ve got the promise.”
E-373 În Marcu 16, când El se ducea, El a spus, "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; cel ce nu crede va fi osândit. Şi aceste semne vor..." Poate? Nu. "Vor!" Ele sunt sigure.
E-370 And—and—and when He left now, He didn’t leave us and say, “Well, I’ll tell you what. You all go into all the world and organize great organizations. And, oh, you’re going to have several hundred of them, but they’ll be all right.” Now, that would be uncertain. That’s what man done.
E-374 "Bine, tu şti, noi credem Asta, dar, desigur, noi trăim în altă zi," spune denominaţiunea. Aceea este nesigur.
E-371 But here is what He said before He left, to be sure that we wouldn’t be deceived. He said, “A little while, and the world won’t see Me no more. That’s the unbelievers, them people is all stopped up with unbelief, they won’t see Me no more. Yet ye shall see Me, for I, I, I will be with you, even in you, to the end of the world.”
E-375 Dar Isus a spus, "Acestea vor, cu siguranţă, îi vor urma pe cei ce cred." Ce vor face ei? "Vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor insănătoşa." Oh, frate!
E-372 John 14:12, He said, “And the works that I do shall you do also, and greater works than this shall you do, more of it.” The word there, absolutely, look in the Greek, it says, “More shall you do.” Cause why? He’s, God, was just in one Man. Now, God is in His whole Church. See? God was in one Man then; all men who will believe Him now. “More than this shall you do, for I go to My Father. I’ll return back to the Light that I was, that led the children of Israel through the wilderness. I’ll turn back to that. And then a little while, and I’ll come again.” See? John 14:12, “The works that I do, shall you do also,” and now He said, “and more than this.”
E-376 Nu, "Ei, poate vor face asta. Ei-ei ar putea schimba asta şi să facă o denominaţiune din asta." Nu, nu. "Aceste semne, bine, ei încă vor fi credincioşi." Oh nu. Nu, nu.
E-373 In Mark 16, when He was going away, He said, “Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; he that believeth not shall be damned. And these signs shall…” Maybe? No. “Shall!” They are certain.
E-377 "Aceste semne vor, cu siguranţă, îi vor urma." El este încă acelaşi Dumnezeu. El nu este mort. Cum poate codul Creştin să spună că El a înviat din morţi, şi apoi să-L tăgăduiască a fi acelaşi ieri, azi, şi în veci?
E-374 “Well, you know, we believe That, but, course, we’re living in another day,” says the denomination. That’s uncertain.
E-378 Acum în Matei 17, voi toţi care vreţi să notaţi, Matei 17-Matei 17:2, voi aflaţi acolo, la transfigurare, acum, dacă luaţi, dacă aveţi un dicţionar Grec, căutaţi asta acolo, despre transfigurare. A spus, "Şi El s-a transformat." Cred că asta este... Daţi-mi voie să văd dacă am asta chiar corect, acum, Matei 17. Eu le am toate aici.
Şi după şase zile Isus a luat pe Petru, Iacov, şi Ioan fratele lui, şi i-a dus sus pe un munte înalt...
Şi s-a transfigurat înaintea lor: ...
E-375 But Jesus said, “They shall, they’ll certainly, follow them that believe.” What will they do? “They’ll cast out devils; speak with new tongues; lay hands on the sick, and they shall recover.” Oh, brother!
E-379 Acum, ştiţi ce spune Greaca adevărată că a făcut El? În "transfigurat" înaintea lor, "El Şi-a schimbat înfăţişarea."
E-376 Not, “They, maybe they’ll do this. They—they might change it and make a denomination out of it.” No, no. “These sign, well, they’ll still be believers.” Oh, no. No, no.
E-380 Oh, cât timp mai avem? [Fratele Neville spune, "Toată Ziua." – Ed.] Doar-doar suportaţi doar puţin-puţin-un pic.
Eu doar trebuie să aduc asta înăuntru. Ceva doar m-a atins aşa de tare, că eu doar trebuie să o spun. Iertaţi-mă. Acum, prânzul, fasolea nu se va arde. Şi doar-doar lăsaţi să meargă. În regulă.
E-377 “These signs will, certainly, they shall follow them.” He is still the same God. He isn’t dead. How can the Christian code say that He raised from the dead, and then deny Him to be the same yesterday, today, and forever?
E-381 El încă este acelaşi. El nu s-a schimbat niciodată. El încă-i acelaşi. Evrei 13:12 şi 13, a spus, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acum priviţi. Dacă noi credem că El a înviat, atunci dacă El nu este mort, El nu este în nici un mormânt, El este viu. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Credeţi asta, nu?
E-378 Now in Matthew 17. You all want to put it down, Matthew 17, Matthew 17:2. You find out there, on the transfiguration. Now, if you get, if you got a Greek lexicon, you look at it there, on transfiguration. Said, “And He was transformed.” I believe that’s…Let me see if I got that just right, now, Matthew 17. I got them all in here.
And after six days Jesus taken Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain…
And was transfigured before them:…
E-382 Ei bine, ce a făcut El aici când El a fost transfigurat? Greaca spune, "El Şi-a schimbat înfăţişarea." Oh, priviţi! Priviţi la ordinea învierii. Asta este ce m-a atins chiar atunci. Observaţi. Ce a apărut mai întâi? El...
E-379 Now, you know what the real Greek says He done? In “transfigured” before them, “He changed His fashion.”
E-383 Aici înapoi în capitolul următor, al 16-lea capitol, El le-a spus, "Unii din cei ce stau aici nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind în Putere." Cu alte cuvinte, ce vor face ei? Ei vor vedea anticiparea Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei vor şti ordinea învierii şi a Venirii lui Dumnezeu. Vedeţi, în al 16-lea capitol.
E-380 Oh, how much time have we got? [Brother Neville says, “All day.” Congregation says, “Amen. All day.”—Ed.] Just—just bear just a little—little—little bit. I just got to get this in. Something just struck me so hard, that I just got to say it. Forgive me. Now, the—the dinner, the beans won’t scorch. And just—just let go. All right.
E-384 Acum aici El se duce sus acolo, şi El, ce s-a întâmplat, înfăţişarea Lui a fost schimbată. Cu alte cuvinte, El a fost descoperit în alt fel. Mă urmăriţi?
E-381 He’s still the same. He’s never changed. He’s still the same. Hebrews 13:12 and 13, said, “Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.” Now look. If we believe that He resurrected, then if He is not dead. He’s not in no grave. He’s alive. He’s the same yesterday, today, and forever. You believe that, don’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-385 Ce aflăm că era descoperirea, seara trecută, în apocalipsa, apocalipsa înseamnă? Un sculptor, a fost săpat jos aici, făcând ceva; şi apoi ce face el, el doar dă la o parte cortina, spune, "lat¬o acolo."
E-382 Well, what did He do here when He was transfigured? The Greek says, “He changed His fashion.” Oh, look! Look at the order of the resurrection. That’s what struck me just then. Notice. What appeared first? He…
E-386 Ce refăcea el aici? El se descoperea pe Sine într-o altă înfăţişare. În ce era El? Într-o stare transfigurată, slăvită; Venirea Lui, felul cum vine El, un Cristos slăvit, transformat. Îmbrăcămintea Lui strălucea ca soarele. Vai! Oh! El a stat în nor; şi El vine în nori de slavă. Preaumbrit de un nor; nu un cap mic de cumulus alb sus acolo. Ci norul în care vine El este un nor de slavă, toţi îngerii Lui cu El. Aleluia! Vai! Acela-i felul cum vine El, vine într-un nor de slavă.
E-383 Back over here in the next chapter, the 16th chapter, He told them, “Some standing there should not die until they seen the Kingdom of God coming in Power.” In other words, what would they do? They would see the foretaste of the Kingdom of God. They would know the order of the resurrection and the Coming of God. See, in the 16th chapter.
E-387 Acum, observaţi, când ei L-au văzut stând acolo. Şi înainte de aceea, acolo I s-au arătat, Moise şi Ilie. Priviţi...
E-384 Now here He goes up there, and He, what happened, His fashion was changed. In other words, He was revealed in another way. Do you follow me? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-388 Aceea, ce semnificaţie avea Moise? Moise, era, i-a reprezentat pe aceia care au murit şi erau adormiţi în mormânt, pentru că Moise a murit şi a fost îngropat. Nimeni nu ştie unde a fost el îngropat. Dar el i-a reprezentat pe aceia care erau adormiţi, când vine El.
E-385 What do we find the revelation was, the other night, in the apocalypse, the apocalypse mean? A sculptor, it was dug down here, making something; and then what he does, he just takes the curtain out, says, “There it is.”
E-389 Şi Ilie i-a reprezentat pe cei transmutaţi care nu au trebuit să moară. Vedeţi? Iată-vă. Vedeţi?
E-386 What was He redoing here? He was revealing Himself in another fashion. What was He in? A glorified, transfigured condition; His Coming, the way He’s coming, a glorified Christ, transformed. His raiment shined like the sun. My! Oh! He stood in the cloud; and He’s coming in the clouds of glory. Overshadowed by a cloud; not a little white thunderhead up yonder. But the cloud that He comes in is a cloud of glory, all His angels with Him. Hallelujah! My! That’s the way He’s coming, coming in a cloud of glory.
E-390 Şi Petru, Iacov, şi Ioan; au reprezentat acea rămăşiţă din Israel stând acolo spunând, "Iată, acela este Dumnezeul nostru în Care am crezut." Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii.
(Unde eşti, Frate Wood? Asta este.) Vedeţi? Iată-vă. Petru, Iacov, şi Ioan; trei, o mărturie, să dea când El se întoarce înapoi.
E-387 Now, notice, when they seen Him standing there. And before that, there appeared to Him, Moses and Elijah. Watch the…
E-391 Ce a fost primul lucru? Învierea, Moise şi (conjuncţie) Iliei s-au arătat Lui. Vedeţi? Învierea morţilor, şi cei care nu trebuie să moară, au fost schimbaţi, şi stăteau acolo în prezenţa Lui. Oh, vai! Şi acolo stătea El, slăvit.
E-388 That, what did Moses meant? Moses, was, represented the ones that had died and was sleeping in the grave, ’cause Moses died and was buried. Nobody know where he was buried at. But he represented the ones that were asleep, when He come.
E-392 Şi acolo erau Petru, Iacov, şi Ioan; rămăşiţa Iudeilor, privind, zicând, "Este El. Este El." Aceea este ordinea Venirii Domnului. Vedeţi asta? Iat-o acolo, învierea. Acolo erau ei. Oh, nu este minunat?
E-389 And Elijah represented the translated ones who didn’t have to die. See? There you are. See?
E-393 Acum observaţi, singurul lucru care El l-a făcut, El şi-a dat jos masca umană şi a devenit într-o stare slăvită. Vedeţi? El şi-a schimbat înfăţişarea Lui.
E-390 And Peter, James, and John; represented that remnant of Israel standing there saying, “Lo, that’s our God Who we believed on.” There’s your hundred and forty-four thousand. (Where you at, Brother Wood? That’s it.) See? There you are. Peter, James, and John; three, a witness, to give when He returns back.
E-394 Acum, nu-nu trei persoane, cum încearcă ei să spună astăzi, denominaţiunile. Oh, frate! Nu trei persoane, nu trei. Schimbare! Nu trei persoane, ci trei schimbări ale aceleiaşi Persoane. Oh, vai! Doamne! O dată, El s-a arătat ca un Tată; El şi-a dat jos masca, El a fost un Fiu; acum El îşi dă jos masca de carne, şi El este Duhul Sfânt. Nu trei dumnezei; trei schimbări ale aceluiaşi Dumnezeu. Oh, binecuvântat fie Numele Domnului! Trei schimbări ale aceleiaşi Persoane. Vedeţi?
E-391 What was the first thing? The resurrection, Moses and (conjunction) Elijah appeared to Him. See? The resurrection of the dead, and the ones that don’t have to die, was changed, and was standing there in His Presence. Oh, my! And there He stood, glorified.
E-395 Acum, când a fost El pe pământ, El a fost Stâlpul de Foc, i¬a călăuzit pe copiii lui Israel. Aşa este? Apoi El a fost făcut trup, în Fiul lui Dumnezeu, ca să guste moartea pentru întreaga rasă umană, să făcă o ispăşire. Credeţi asta? Acum ce este El astăzi? Acelaşi Isus. Acelaşi (ce?) ieri, ca Tată; acelaşi ca Fiu; acelaşi aici în forma de Duh Sfânt, aceeaşi Lumină.
E-392 And there was Peter, James, and John; the remnant of the Jews, looking, saying, “That’s Him. That’s Him.” That’s the order of the Coming of the Lord. See it? There it is, the resurrection. There they was. Oh, isn’t it wonderful? [Congregation answers, “Amen.”—Ed.]
E-396 Pavel, pe drumul lui spre Damasc, a fost trântit jos de o Lumină. Şi a spus, "Cine eşti Tu, Doamne?"
A spus, "Eu sunt Isus." Aha. Aşa este.
E-393 Now notice, only thing He done, He took off His mask of humanity and become in a glorified state. See? He changed His fashion.
E-397 Ce este? De trei ori El şi-a dat masca jos.
E-394 Now, not—not three people, as they try to say today, the denominations. Oh, brother! Not three people, not three. Change! Not three people, but three changes of the same Person. Oh, my! Goodness! One time, He appeared as a Father; He took off the mask, He was a Son; now He takes off the mask of flesh, and He’s the Holy Ghost. Not three gods; three changes of the same God. Oh, blessed be the Name of the Lord! Three changes of the same Person. See?
E-398 Şi-a dat jos masca, de la un Stâlp de Foc, şi a devenit (ce?) un Om, să ia la o parte păcatul.
E-395 Now, when He was on earth, He was the Pillar of Fire, led the children of Israel. That right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Then He was made flesh, in the Son of God, in order to taste death for the whole human race, make an atonement. You believe that? [“Amen.”] Now what is He today? The same Jesus. The same (what?) yesterday, in the Fatherhood; same in the Sonship; same here in the form of the Holy Spirit, same Light.
E-399 Apoi Şi-a dat jos masca, ca Om, şi a mers înapoi din nou să fie un Duh, numit Duhul Sfânt; Duhul unui Om, ca să vină înapoi şi să fie peste voi, şi în voi, şi chiar aceleaşi lucrări. Hm! Vedeţi voi asta, biserică? Nu este nimic nesigur privitor la aceea. "Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul consumării... ? ... sfârşitul lumii, sfârşitul timpului, sfârşitul tuturor lucrurilor. Eu voi fi chiar cu voi, făcând aceleaşi lucrări." Acum, nu este nici o nesiguranţă în asta.
E-396 Paul, on his road to Damascus, was struck down by a Light. And said, “Who are You, Lord?”
Said, “I’m Jesus.” Uh-huh. That’s right.
E-400 Dar îl auzi pe cineva spunând, ,,Păi, tu trebuie să fi un Prez bi teri an. Trebuie să fi un Metodist. Tu... Noi Baptiştii Îl avem. Noi Penticostalii Îl avem." Asta este tot greşit. Acelea sunt minciuni. Aceea-i nesigur. Cum poate cea Penticostală să Îl aibă, denominaţiunea Penticostală, când există în jur de treizeci de organizaţii ale lor? Care este Aceasta? Cum pot Metodiştii să Il aibă, când există cea Primitivă, Metodiştii Liberi, Metodişti după Metodişti după Metodişti? Şi şaizeci şi ceva, eu cred, de diferite organizaţii a Baptiştilor, şi aşa de multe organizaţii diferite de Catolici, şi aşa mai departe. Unde sunt ele toate? Care este Aceea? Acela-i sunet nesigur.
E-397 What is it? Three times He took off His mask.
E-401 Dar când îl auziţi pe El, "Eu sunt acelaşi ieri, azi, şi în veci," acela este un Sunet sigur.
E-398 Took off His mask, from a Pillar of Fire, and become (what?) a Man, to take away sin.
E-402 Astfel cine va şti cum să se pregătească dacă trâmbiţa dă un sunet nesigur? Ce este asta? Unde pot, cum pot ei? Cum o poate el face, când există nouă sute de organizaţii diferite? În regulă. Nu o poţi face.
E-399 Then took off His mask, as a Man, and went back again to be a Spirit, called the Holy Ghost; the Ghost of a Man, to come back and be on you, and in you, and the very same works. Hum! Do you see it, church? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] There’s nothing uncertain about that. “The works that I do, shall you also. For I will be with you, even in you, until the end of the consummation…?…the end of the world, the end of the time, end of all things. I’ll be right with you, doing the same works.” Now, there’s no uncertainty about that.
E-403 Când a spus El în Fapte 2:38, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre," nu este nici o nesiguranţă în privinţa Aceleia, "voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Nu "poate veţi primii; poate ar trebui." Ci, "Voi veţi." Când? Când v-aţi pocăit. Acum, puteţi intra acolo fără pocăinţă, şi nu Îl veţi primi. Dar când voi vă pocăiţi cu desăvârşire şi îl credeţi pe Domnul Isus Cristos, voi Îl veţi primii. Nimic nesigur. "Voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Aşa este?
E-400 But you hear someone say, “Well, you must be a Presbyterian. You must be a Methodist. You…Us Baptists have It. Us Pentecostals have It.” That’s all wrong. That’s lies. That’s uncertain. How can Pentecost have It, the Pentecostal denomination, when there’s about thirty different organizations of them? Which one is It? How can the Methodists have It, when there’s Primitive, and Free Methodist, and Methodists time Methodists time Methodists? And sixty-some odd, I think, different organizations of the Baptists, and so many different organizations of Catholics, and so forth. Where they all at? Which one is It? That’s uncertain sound.
E-404 Când El a spus, "Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, aceştia se vor insănătoşa. Orice cereţi în Numele Meu, Eu o voi face." Nimic nesigur. Aceea este sigur. Aceste semne, "Eu voi fi cu voi."
E-401 But when you hear Him, “I’m the same yesterday, today, and forever,” that’s a certain Sound.
E-405 Acum voi spuneţi, "Ei bine, biserica noastră nu crede în acel fel de lucruri." Bine, acesta este doar un sunet nesigur.
E-402 So who will know how to prepare themselves if the trumpet gives an uncertain sound? What is it? Where can, how can they? How can he do it, when there’s nine hundred different organizations? All right. You can’t do it.
E-406 Biblia spune asta. El a spus, El însuşi, "Eu voi fi cu voi. Şi lucrările care le-am făcut Eu odată, Eu le voi face totdeauna în voi; şi voi fi cu voi, până la sfârşitul lumii. Şi cei care cred în Mine, când îşi au mâinile puse peste ei, dacă sunt bolnavi, se vor insănătoşa. Ei se vor." Nu, "ei poate se vor."
E-403 When He said in Acts 2:38, “Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins,” there’s no uncertain about That, “you shall receive the gift of the Holy Ghost.” Not “maybe you will; perhaps you ought to.” But, “You will.” When? When you repented. Now, you can go in there without repenting, and you won’t get It. But when you thoroughly repent and believe on the Lord Jesus Christ, you’re going to get It. Nothing uncertain. “You shall receive the gift of the Holy Ghost.” Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-407 "Jones s-a făcut, dar Johnson nu." Aceea nu are nimic de-a face cu asta. Dacă Johnson credea ca Jones, ar fi fost însănătoşat, şi el. Aşa este?
E-404 When He said, “If they lay hands on the sick, they shall recover. Whatever you ask in My Name, I’ll do it.” Nothing uncertain. That’s certain. These signs, “I’ll be with you.”
E-408 Nimic nesigur. Nimic nesigur. "Cel ce vine la Mine, Eu în nici un chip nu-l voi da afară." Nimic nesigur.
E-405 Now you say, “Well, our church don’t believe in them kind of things.” Well, it’s just uncertain sound.
E-409 "Bine, acum, El ar putea să nu mă primească." Oh, tu sărmană persoană amăgi tă!
E-406 The Bible says that. He said, Himself, “I’ll be with you. And the works that I once did, I’ll always do in you; and be with you, plumb to the end of the world. And those that believe in Me, when they have hands laid on them, if they’re sick, they shall recover. They shall.” Not “maybe they will.”
E-410 Ascultaţi. Daţi-mi voie să vă spun, ca slujitor al Lui. Nu există nimeni care să poată veni la El şi care El nu îl va primi. "Chiar dacă vor fi păcatele voastre cume cârrnâzul, se vor face albe ca zăpada." Nimic nesigur, "Eu voi ierta o parte din ele, poate aţi făcut asta; şi aţi făcut aceea, şi Eu vi le voi imputa." "Ele vor fi albe ca zăpada."
E-407 “Jones did, but Johnson didn’t.” That don’t have one thing to do with it. If Johnson believed like Jones, he would have recovered, too. That right? [Congregation say, “Amen.”—Ed.]
E-411 "Ei bine, El nu mă va ierta pentru ce i-am făcut soţului meu, ce i-am făcut soţiei mele, ce i-am făcut surorii mele, ce i-am făcut fratelui meu, ce am făcut."
E-408 Nothing uncertain. Nothing uncertain. “He that comes to Me, I will in no wise cast out.” Nothing uncertain.
E-412 Mie nu îmi pasă ce ai făcut tu. Nu este nimic nesigur acolo. El va ierta totul. "Chiar dacă ar fi roşii ca purpura, ele vor fi albe ca lâna." Nimic nesigur.
E-409 “Well, now, He might not receive me.” Oh, you poor deluded person!
E-413 "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor, voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Făgăduinţa este pentru voi, copiii voştri, şi pentru cei care sunt departe acum," acum urmăriţi acum, urmăriţi, voi trinitarienii extremişti, "în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Această aceeaşi reţetă, va avea efect prin fiecare gen-...
E-410 Listen. Let me tell you, as His servant. There’s no one can come to Him but what He’ll receive. “Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow.” Nothing uncertain, “I’ll forgive part of them, maybe you’ve done this; and you’ve done that, and I’ll hold against you.” “They shall be white as snow.”
E-414 Nu, "S-ar putea să fie. Se va-se va schimba, după o vreme, în 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."' Tu sărman învăţător amăgit.
E-411 “Well, He won’t forgive me for what I done to my husband, what I done to my wife, what I done to my sister, what I done to my brother, what I did.”
E-415 Dumnezeu nu se poate schimba. El este infinit. Reţeta are efect de fiecare dată, dacă O dai în felul corect. Da, domnule! Acum, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi Duhul Sfânt. Căci Aceasta este... "
Ce? Această Reţetă, acest botez, această formă de botez, acest Duh Sfânt, această aceeaşi Putere! Nu doar să dai mâninile, să spui, "Voi întoarce o nouă filă şi voi face mai bine." Nu, domnule! "Voi veţi primi darul Sfântului Duh. Şi Puterea lui Dumnezeu va veni peste voi, va schimba căile voastre, va vorbi în limbi, vor pune mâinile peste bolnavi, vor scoate draci, vor face la fel cum au făcut ei."
Pentru câţi? Cât timp?
E-412 I don’t care what you done. There’s nothing uncertain. He’ll forgive everything. “Though they be red as crimson, they’ll be white like wool.” Nothing uncertain.
E-416 "Până la sfârşitul ucenicilor." Tu eşti un proroc fals dacă spui asta. Tu eşti un învăţător fals dacă spui asta.
E-413 “Repent, and be baptized, every one of you, in the Name of Jesus Christ, for the remission of sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Promise is unto you, your children, them that’s far off,” now watch now, watch, you extreme trinitarian, “even as many as the Lord our God shall call.” This same prescription, it’ll work through every gen-…
E-417 Căci, "Isus Cristos," Biblia ne învaţă că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Şi apostolii au spus aici, că, "Făgăduinţa este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe, chiar..." Spuneţi asta cu mine. [Fratele Branham şi adunarea termină de citat Fapte 2:39 în unison – Ed.] "... în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Câţi? Fiecare epocă, fiecare generaţie, fiecare culoare, fiecare crez, fiecare orice este, pe câţi îi cheamă Dumnezeu. Şi dacă Dumnezeu vă cheamă, El vă porunceşte să fiţi botezaţi în pumele lui Isus Cristos, şi primiţi Duhul Sfânt, atunci Cristos Insuşi trăieşte în voi. Şi nu este nici un sunet nesigur, nici o nesiguranţă privitor la Acesta. Voi aveţi Biblia. Oh, să staţi cu Aceasta. Puteţi trăi cu Aceasta. Puteţi muri cu Aceasta. Veţi învia cu Aceasta. Slavă! Este Cuvântul lui Dumnezeu. Pfiu! Vai!
E-414 Not, “It may be. It’ll—it’ll change, after while, to ‘Father, Son, and Holy Ghost.’” You poor deluded teacher.
E-418 Ca şi Rebeca care a adăpat cămila, chiar cămila care a adăpat-o ea, a călătorit pe aceasta, ca să-şi întâmpine mireasa.
Chiar Dumnezeul despre care predicăm noi, chiar Cuvântul care este Dumnezeu, chiar Dumnezeul care este în Cuvânt, ne va înălţa într-o zi, prin botezul cu Duhul Sfânt. Şi criticii noştri vor fi ucişi de aceeaşi Putere care vă înalţă pe voi în Slavă. Oh, vai! Ridicaţi-vă şi călăriţi pe Aceasta.
Voi persoanele care sunteţi bolnave, să nu vă îndoiţi de Dumnezeu.
E-415 God cannot change. He’s infinite. Prescription works every time, that you give It in the right way. Yes, sir! Now, “Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, you shall receive the Holy Ghost. For It is…”
What? This Prescription, this baptism, this form of baptism, this Holy Ghost, this same Power! Not just shake hands, say, “I’ll turn a new leaf and do better.” No, sir! “You shall receive the gift of the Holy Ghost. And the Power of God come upon you, change your ways, speak in tongues, lay hands on the sick, cast out devils, do the same as they did.”
For how many? How long?
E-419 Leo şi ei... Nu ştiu dacă... A distribuit el ceva cartonaşe de rugăciune? Sunt distribuite ceva cartonaşe de rugăciune? Billy nu a venit în această dimineaţă. El-el a prins o răceală, ieri. Şi el-el... În regulă. Acum ce? Noi-noi nu vom avea nevoie. Nu vom avea nevoie. Ascultaţi.
E-416 “To the end of the disciples.” You are a false prophet if you say that. You’re a false teacher if you say that.
E-420 Voi credeţi că ce am predicat eu este Adevărul? Credeţi cu toată inima voastră? Este un Sunet sigur pentru voi?
E-417 For, “Jesus Christ,” the Bible teaches us that, “He’s the same yesterday, today, and forever.” And the apostles said here, that, “The promise is unto you, and to your children, and to them that’s far off, even…” Say it with me. [Brother Branham and congregation finish quoting Acts 2:39 in unison—Ed.] “…even as many as the Lord our God shall call.” How many? Every age, every generation, every color, every creed, every whatever it is, as many as God calls. And if God calls you, He commands you to be baptized in the Name of Jesus Christ, and receive the Holy Ghost, then Christ Hisself lives in you. And there’s no uncertain sound, no uncertainty of It. You’ve got the Bible. Oh, you stand on It. You can live on It. You can die on It. You’ll rise on It. Glory! It’s God’s Word. Whew! My!
E-421 Cum sună aceasta? Prima însărcinare care a dat-o Isus, Matei 10, Bisericii Sale, "Duceţi-vă, şi aceste..." Şi eu nu Îl citesc. Eu doar Îl citez, Matei 10. Aş putea să-L iau aici. "El i-a chemat împreună pe cei doisprezece apostoli ai Săi, şi le-a dat putere împotriva duhurilor necurate, să scoată afară duhurile rele, să¬i vindece pe bolnavi, şi să învie morţii, şi să scoată draci, şi să vindece lepra." Este asta adevărat? Prin a-i face pe oameni să creadă, apoi să-şi pună mâinile peste ei. Făcându-i pe oameni să creadă, apoi să-şi pună mâinile peste ei. Făcându-i pe oameni să creadă, punând mâinile peste ei. A fost aceasta prima Lui însărcinare când i-a trimis El pe cei şaptezeci ai Săi?
E-418 Like Rebekah who watered the camel, the very camel that she watered, she rode on it, to meet her, bride. The very God that we preach about, the very Word which is God, the very God that’s in the Word, will rise us up someday, by the baptism of Holy Ghost. And our critics will be killed by the same Power that raises you to Glory. Oh, my! Rise up and ride on It.
You people that’s sick, don’t you disbelieve God.
E-422 Care a fost ultima însărcinare care a dat-o El? Marcu 16, ultimele Cuvinte care au căzut de pe buzele Domnului nostru, când El a însărcinat Biserica Lui. "Duceţi-vă în toată lumea, propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cel ce crede şi se botează va fi mântuit. Cel ce nu crede va fi osândit."
E-419 Did Leo and them…I don’t know whether…Did he give out any prayer cards? Is any prayer cards give out? Billy didn’t come this morning. He—he got a cold, yesterday. And he—he…All right. Now what? We—we won’t need it. We won’t need it. Listen.
E-423 Acum reţineţi, "El ar putea fi osândit? Ar putea avea o şansă?" El nu va avea o şansă pământească. Nici un sunet nesigur privitor la Aceea. Dacă el nu crede, va fi osândit.
E-420 Do you believe what I’ve preached to be the Truth? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] You believe with all your heart? [“Amen.”] Is it a certain Sound to you? [“Amen.”]
E-424 Acum ce fel de semne îi vor urma? Aceste semne, "Bine, pe unii din ei îi vor urma; poate că îi vor urma; poate că o să fie"? Aceste semne îi vor urma. Ei vor crede în vindecare. Ei vor crede în scoaterea de draci. Ei vor crede în vorbirea în limbi. Oh, ei vor crede în toate lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu, Isus cel înviat lucrând cu ei. Este acela Adevărul? Este acela ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu? Atunci blestemat este cel care încearcă să adauge la, sau să scoată din. Acela-i chiar felul cum este Acesta, felul cum este Acesta.
E-421 How does this sound? The first commission Jesus give, Matthew 10, to His Church, “Go ye, and these…”And I am not reading It. I’m just quoting It, Matthew 10. I could get It here. “He called His twelve apostles together, and gave them power against unclean spirits, to cast out evil spirits, to heal the sick, and to raise the dead, and to cast out devils, and to cure the leprosy.” Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] By getting people to believe it, then laying hands on them. Getting people to believe it, then laying hands on them. Getting people to believe it, laying hands on them. Was that His first commission when He sent His seventy? [“Amen.”]
E-425 A fost Biserica penticostală o Biserică gălăgioasă, în trecut la început când a căzut de prima dată Duhul Sfânt? Fecioara Maria, ca şi cum ar fi fost beată, clătinându-se sub Puterea lui Dumnezeu, şi ei toţi în felul acela. Şi oamenii au spus, "Ei sunt plini de must." Acela-i felul cum a fost ordinată Biserica. Acela¬i felul cum este ordinată fiecare Biserică. De fiecare dată când Dumnezeu are o Biserică, va fi acelaşi fel de Biserică pentru că Aceasta nu are nici un sunet nesigur.
"Ei bine! Ei bine, episcopul nostru a spus..."
E-422 What was the last commission He give? Mark 16, last Words that fell from our Lord’s lips, when He commissioned His Church. “Go into all the world, preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned.”
E-426 Mie nu-mi pasă ce spune episcopul. Ce spune Cuvântul! Vedeţi? Episcopul are un sunet nesigur. Dacă sunetul lui sună acelaşi lucru ce este Acesta, el are dreptate. Şi atunci dacă biserica nu acţionează cum a acţionat, în felul acela, el este greşit. Dacă spui că Îl ai, şi nu ai acţionat ca atare, atunci este ceva greşit cu tine. Pentru că, asta este exact ce a spus Acesta, "Fiecare." Priviţi, pe... După, s-au dus la casa...
E-423 Now remember, “He may be damned? He might have a chance?” He won’t have one earthly chance. No uncertain sound about That. If he don’t believe, he’ll be damned.
E-427 Filip s-a dus jos, predicând Samaritenilor. Şi-a pus mâinile peste ei, Pavel a coborât sau... Petru a coborât, şi-a pus mâinile peste ei. Ei au primit Duhul Sfânt, au făcut acelaşi lucru care 1- au făcut ei la început.
E-424 Now what kind of signs is going to follow them? These signs, “Well, on some of them it’ll follow; perhaps it will; maybe it will”? These signs shall follow them. They’ll believe in healing. They’ll believe in casting out devils. They’ll believe in speaking with tongue. Oh, they’ll believe in all the supernatural works of God, the resurrected Jesus working with them. Is that the Truth? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Is that God’s last Word? [“Amen.”] Then cursed is he that tries to add to, or take away from. That’s just the way It is, the way It is.
E-428 A mers sus, la casa lui Corneliu, şi acolo se aflau toţi cei din Neamuri, Grecii, şi aşa mai departe. Şi-au pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt cum au primit ei la început.
E-425 Was the pentecostal Church a noisy Church, back at the beginning when the Holy Ghost first fell? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] The virgin Mary, like she was drunk, staggering under the Power of God, and all of them like that. And the people said, “They’re full of new wine.” That’s the way the Church was ordained. That’s the way that every Church is ordained. Every time God has a Church, it’ll be that same kind of Church ’cause It ain’t got no uncertain sound.
“Well! Well, our bishop said…”
E-429 Daţi-mi voie să vă spun ceva. Eu sunt un misionar, voi ştiţi, ca... Acum, eu cred că un misionar este omul care pleacă şi vine. Acela-i un misionar. Dacă mergi acolo să rămâi, ei îl numesc pe acela un misionar; dar acela este un gospodar, tu doar ţi¬ai schimbat rezidenţa. Vedeţi? Acela nu este un misionar. Un misionar, co-... Pavel a fost un misionar; el nu a rămas. El doar continua să meargă, să meargă, să meargă, un misionar. Nu să schimbe rezidenţa; doar continui să mergi, un misionar.
E-426 I don’t care what the bishop says. What the Word said! See? The bishop has got an uncertain sound. If his sound is sounding the same thing This is, he’s right. And then if the church don’t act like it did, like that, he’s wrong. If you say you got It, and didn’t act like that, then there’s something wrong with you. Cause, that’s exactly what It said, “Every one.” Look, on…After, went down to the house…
E-430 Acum, în câmpul misionar, eu vă spun, jos în-cele mai joase regiuni din Africa, jos la vechii boşimani micuţi, şi ei nici măcar nu ştiau dacă erau oameni sau nu, pentru mult timp. Guvernul Britanic, când au preluat Africa de Sud, tu mergi într-o junglă mică şi acolo sunt... Vezi tufele, "brrrr," se scutură ca o grămadă de maimuţe; şi vă uitaţi în jur, nu este nimic. Şi se întâmplă să vă uitaţi, se împing sus prin nisip, vedeţi un cap mic negru care priveşte în jur. Vedeţi? El s-a îngropat în nisip, a fugit afară şi a tras nisipul peste el, foarte repede. Ei nu se gândeau că erau... Credeau că ei erau animale, pentru mult timp. Dar ştiţi cum au aflat ei că erau-că erau oameni? Ei aveau câini. Şi un câine nu ar trăi cu nimeni în afară de o fiinţă umană. Vedeţi? Şi au aflat că ei erau oameni.
E-427 Philip went down, preaching to the Samaritans. Laid hands on them, Paul come down or…Peter came down, laid hands on them. They received the Holy Ghost, done the same thing they did at the beginning.
E-431 Şi luaţi unul dintre acei inşi micuţi, şi luaţi unul dintre Basutos, Shangaan, Xhosas, oricare din acele triburi, nici măcar nu disting care este mâna dreaptă şi stânga, întotdeauna ceva, "blaw, blaw, blu", ştiţi, şi vorbesc aşa. Şi femei goale, bărbaţi, şi toţi. Vă spun eu ce să faceţi. Lăsaţi doar ca Duhul Sfânt să se pogoare peste el, şi el va face acelaşi lucru care îl faceţi voi aici când Duhul Sfânt se pogoară peste voi. Nu este nici un sunet nesigur privitor la Acesta. El nu a auzit niciodată un astfel de lucru ca vorbire în limbi, în viaţa lui, şi, priviţi, iată-l aici vorbindu-vă în limbi.
E-428 Went up, the house of Cornelius, and there was all the Gentiles up there, the Greeks, and so forth. Laid hands upon them, they received the Holy Ghost like they did at the beginning.
E-432 Dar aici stă tălmăcitorul, acest ins stă acolo şi spune, "Blaw? (Vrei să fi mântuit?)"
"Blaw-luh. (Da.)"
"Este acolo sus cineva... (Ah-blaw, blaw, blaw?)" "Ridică-ţi sus mâinile şi primeşte-L. (Ah-blaw.)"
E-429 Let me tell you something. I’m a missionary, you know, as… Now, I believe a missionary is the guy that goes and come. That’s a missionary. If you go there to stay, they call that a missionary; but that’s a homesteader, you just changed your residence. See? That’s not a missionary. A missionary, ke-…Paul was a missionary; he didn’t stay. He just kept going, going, going, a missionary. Not change residence; just keep going, a missionary.
E-433 Bine, bine, oh, vai! Iată-l că începe, vorbind în limbi; nu a auzit niciodată de Aceasta, nu ştie nimic despre Aceasta. Nu este nici o nesiguranţă în aceea. Acela-i Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci. Urmăriţi-l. El se va duce direct în triburi şi merge să se roage pentru bolnavi. Nu trebuie să-i spuneţi.
E-430 Now, in the missionary field, I’ll tell you, down into the—the lowest regions of Africa, down to the little old bushmen. And they didn’t even know whether they were human or not, for a long time. The British government, when they taken over South Africa, you go into a little jungle and there be…You see the bushes, “burrr,” shake like a bunch of monkeys; and look around, there ain’t nothing. And happen to look, push up through the sand, you see a little black head looking around. See? He had buried himself in the sand, run out and scratch the sand over him, real quick. They didn’t think they were…They thought they were animals, for a long time. But you know how they found out they were—they were human? They had dogs. And a dog won’t live with nothing but a human being. See? And they found out that they were human.
E-434 Şi noi femei Americane, voi membri de biserică. Nu vă vorbesc atât, vouă de aici. Asta este înregistrat, voi ştiţi. Voi membri de biserică, acolo afară care purtaţi pantaloni scurţi, şi vă comportaţi în felul cum o faceţi. In fiecare an voi luaţi câte puţintel jos, atunci aveţi pantaloni scurţi, apoi pantaloni scurţi scurtaţi, şi apoi pantaloni scurţi scurtaţi cu pantaloni scurţi, şi tot aşa. Bine, tu sărmană membră de biserică amăgită, tu eşti mai rău de cât sunt ele în Africa; când acele femei au stat chiar acolo în acea zi, când treizeci de mii l-au primit pe Cristos ca Mântuitorul lor personal, la o singură dată. Şi voi cântaţi în coruri, şi purtaţi pantaloni scurţi în curte, ca să vă tăiaţi iarba, şi în oraş. Voi sunteţi mai rău decât ele. Voi veţi... Ele se vor ridica în Ziua Judecăţii şi vă vor face de ruşine.
E-431 And take one of those little fellows, and take one of the—the Basutos, the Shangaan, Xhosas, any of those tribes, don’t even know which is right and left hand, always something, “blaw, blaw, blu,” you know, and talking like that. And naked women, men, and all. I tell you what you do. You just let the Holy Ghost fall on him, and he’ll do the same thing you do right here when the Holy Ghost falls on you. There’s no uncertain sound about It. He never heard such a thing as speaking in tongues, in his life, and, look, here he’s speaking in tongues to you.
E-435 Am văzut femei care stăteau acolo, erau goale, nu aveau nimic decât un petec mic în partea din faţă a lor aşa. Şi aici în părţile lor de sus, al lor-părţile lor de piept, absolut nimic. Şi doar o bandă mică, cam de patru sau şase inch, un-un pic în jurul taliei lor în acest fel, atârnând înaintea lor. Şi bărbaţii, de asemenea, stăteau acolo complet goi. Nu cunoşteau mâna dreaptă şi stânga. Şi de îndată ce a venit puterea Duhului Sfânt, acele femei şi-au încrucişat braţele; şi nimic să le acopere sânii; şi-au încrucişat braţele, de ruşine, şi au plecat. Şi a doua zi ele purtau haine. Aleluia! Nu este-nu este-nu este nici o nesiguranţă în asta.
E-432 But here stands the interpreter, this guy stand there and say, “Blaw? (You want to be saved?)”
“Blaw-luh. (Yeah.)”
“Is somebody up there…(Ah-blaw, blaw, blaw?)”
“Raise up your hands and receive It. (Ah-blaw.)”
E-436 Duhul Sfânt vă face să vă puneţi haine pe voi. Voi veţi... Vă face să acţionaţi decent. Nimic nesigur în aceea. Nu îl vreţi voi pe El? Nu v-ar place să-i slujiţi Cuiva aşa, Domnului Isus? Îndepărtaţi-vă de aceste sunete nesigure.
E-433 Well, well, oh, my! Here he goes, speaking in tongues; never heard of It, know nothing about It. There’s no uncertainty about that. That’s Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Watch him. He’ll go right into the tribes and go to praying for the sick. You don’t have to tell him.
E-437 Oh, tu eşti o mică creatură populară, da, toată aranjată, şi totul. Tu crezi că eşti populară. Dar, dragă, tu mori. Tu crezi că trăieşti, şi tu mori. Biblia a spus, "Femeia dedată la plăceri, este moartă în timp ce trăieşte." Biblia a spus asta. Acela nu este sunet nesigur. A spus, "Ea este moartă." Aşa este. Nici un sunet nesigur în legătură cu Aceasta. Este siguranţă, frate.
E-434 And we American women, you church members. I’m not talking so much, you here. This is taped, you know. You church members, out there wearing shorts, and carrying on the way you are. Every year you take a little bitty off, then you have shorts, then shorty shorts, and then shorty shorts with shorty shorts, and all like that. Well, you poor deluded church member, you’re worse than they are in Africa; when them women stood right there that day, when thirty thousand received Christ as their personal Saviour, at one time. And you sing in choirs, and wear shorts in the yard, to cut your grass, and downtown. You are worse than they are. You’ll…They’ll rise in the Day of Judgment and make you ashamed of yourself.
E-438 Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Şi când un om este născut din Duhul Sfânt, el este un-el este un candidat. Nu este doar atât, ci el este un rege, el este un prinţ. El este dintr-o altă Naţiune. Împărăţia lui este Sus. El este umplut cu Puterea lui Dumnezeu, Prezenţa lui Dumnezeu. Femeia care face asta, îşi pune haine pe ea. Bărbatul trăieşte decent şi loial soţiei lui. Soţia trăieşte loială şi decentă faţă de soţ. Ei nu vor nimic din lume. Afecţiunile lor sunt îndreptate spre lucrurile de Sus. Ei au terminat cu lucrurile lumii. Ei sunt făpturi noi în Cristos. Şi ei sunt sfinţi, o trăiesc; nu ei sfinţi, ci Duhul Sfânt care¬i guvernează. Ei nu au gândirea lor proprie. Duhul Sfânt se mişcă în ei. Acela-i motivul că se comportă neobişnuit, pentru oamenii din lume, pentru că ei sunt mişcaţi de un-un Duh din altă Împărăţie.
E-435 I’ve seen women standing there, was naked, didn’t have nothing but a little patch over the front of them like that. And up in their parts here, their—their bust parts, nothing at all. And just one little strap, about four or six inches, a—a little around their waist like this, hanging in front of them. And the men, too, standing there totally naked. Didn’t know right and left hand. And as soon as the power of the Holy Ghost come, them women folded their arms; and nothing to cover their bosom over; folded their arms, in shame, and walked away. And the next day they had clothes on. Hallelujah! There’s—there’s—there’s no uncertainty about that.
E-439 Oh, eu ştiu că este aşa, prietene. Eram cândva am fost pierdut, dar acum eu sunt găsit. Am fost orb faţă de acele lucruri, dar acum eu văd. A fost harul care mi-a învăţat inima să se teamă. A fost harul care mi-a domolit temerile mele. Cât de preţios s-a arătat acel har în ceasul când am crezut de prima dată, când am venit la Cristos!
E-436 The Holy Spirit makes you put on clothes. You’ll…Makes you act decent. Nothing uncertain about that. Don’t you want Him? Wouldn’t you love to serve Someone like that, the Lord Jesus? Get away from these uncertain sounds.
E-440 Acum în încheiere. Atât pentru mântuire cât şi pentru vindecare, daţi-mi voie să spun aceste cuvinte doar pentru un minut.
E-437 Oh, you’re a popular little thing, yeah, all fixed up, and everything. You think you’re popular. But, honey, you’re dying. You think you’re living, and you’re dying. The Bible said, “The woman that lives in pleasure, is dead while she’s alive.” The Bible said that. That’s no uncertain sound. Said, “She is dead.” That’s right. No uncertain sound about It. It’s certainty, brother.
E-441 Paul Rader a fost un prieten de-al meu. L-am cunoscut doar pentru puţin timp. Eram doar un băiat, şedeam la picioarele lui; mare slujitor care a murit aici nu de mult în California. Şi când era pe moarte... El a primit cancer, şi era pe moarte acolo în California. La tabernacolul care îl are acum O. L. Jaggers, el îl avea acolo. Vechiul... Doar, am uitat ce denumire avea acesta atunci, dar acum este biserica Lumii. Vechiul tabernacol al lui Paul Rader, şi se afla de pe Strada Eldorado, cum urcaţi înspre acesta, treceţi dincolo la templul lui McPherson, chiar dincolo de drum acolo la parc. Acum, şi când Paul Rader îl păstorea, ei s¬au dus acolo, şi când era el...
E-438 God is a holy God. And when a man is born of the Holy Spirit, he’s a—he’s a candidate. He’s not only that, but he’s a king, he’s a prince. He’s from another Nation. His Kingdom is Above. He’s filled with God’s Power, God’s Presence. The woman that does that, puts on clothes. The man lives decent and true to his wife. The wife lives true and decent to the husband. They want nothing of the world. Their affections are set on things Above. They’re finished with the things of the world. They are new creatures in Christ. And they’re holy, live it; not them holy, but the Holy Spirit govern them. They don’t have their own mind. The Holy Spirit moves in them. That’s the reason they act crazy, to the people of the world, because they’ve moved by a—a Spirit of another Kingdom.
E-442 Înainte să moară, şi-a pus mâinile pe umărul unui frate, pe care îl cunosc foarte bine, un prieten al lui Ern Baxter, şi a spus, "Dacă aş fi luat mesajul meu despre har şi l-aş fi vândut la Penticostalii înflăcăraţi, şi în loc să încerc să mă prostesc cu voi grămadă de Baptişti, aş fi trăit astăzi. Dar," a spus "voi m-aţi îngrijorat, şi eu am fost aşa de sfâşiat, şi totul într-o situaţie aşa de neplăcută, încât acum mor."
E-439 Oh, I know it’s so, friend. I was once was lost, but now I’m found. I was blind to those things, but now I see. It was grace that taught my heart to fear. It was grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed, when I come to Christ!
E-443 Astfel când el zăcea în salon acolo, ei au tras jaluzele jos şi aşa mai departe, şi ei stăteau acolo, cântând, Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine. Şi el avea un simţ al umorului. A spus, "Cine moare, eu sau voi? Voi păreţi mai mult că muriţi voi decât eu," a spus. A spus, "Nu faceţi asta. Cântaţi-mi una adevărat vioaie, cântări de Evanghelie." Şi un mic quartet de la Institutul Biblic Moody au început să cânte Jos La Cruce Unde Mântuitorul Meu A Murit. El a spus, "Aceea sună mai bine. Laudă lui Dumnezeu!"
E-440 Now in closing. For both salvation and for healing, let me say these words just for a minute.
E-444 A spus, "Unde este Luke?" Şi Luke şi Paul au stat împreună, exact ca mine şi Billy, fiul meu. Ei erau fraţi, şi stăteau împreună. A spus, "Unde este Luke?" Şi Luke nu vroia să îl vadă pe fratele lui murind, şi el era în încăperea de lângă acolo la spital. A spus, "Duceţi-vă să-l aduceţi, şi spuneţi-i să vină aici."
E-441 Paul Rader was a friend of mine. I knew him just a little while. I was just a boy, sit at his feet; great minister that died here not long ago in California. And when he was dying…He took cancer, and was dying out there in California. At the tabernacle now that O. L. Jaggers has, he had it up there. The old…Just, I forget what the name of it was called then, but it’s the World church now. Paul Rader’s old tabernacle, and was up off of Eldorado Street, as you go up towards it, cross over to McPherson’s temple, just across the way there at the park. Now, and when Paul Rader was pastoring that, they got out there, and when he was…
E-445 Şi când a venit acolo unde se afla Paul, Paul s-a întins şi l¬a apucat de mână. Şi Luke a încercat să îşi întoarcă capul. A spus, "Luke, noi am trecut prin multe bătălii grele împreună. Nu-i aşa, frate?"
E-442 Before he died, he put his hands on a brother’s shoulder, that I know real well, a friend of Ern Baxter, and said, “If I would have took my message of grace and sold it to the red-hot Pentecostals, and instead of trying to fool with you bunch of Baptists, I’d have been living today. But,” said, “you have worried me, and I’ve got so tore up, and all in such a fix, till now I’m dying.”
E-446 A spus, "Da, am trecut. De-a lungul acestor ani, noi am trudit, frate. Aşa este, multe bătălii grele."
E-443 So when he laid in the room there, they pulled down the—the blinds and things, and they were standing there, singing, Nearer, My God, To Thee. And he had a sense of humor. He said, “Who is dying, me or you? You sound more like you’re dying than I am,” he said. He said, “Don’t do that. Sing me some real snappy, Gospel songs.” And a little quartet from Moody Bible Institute begin to sing Down At The Cross Where My Saviour Died. He said, “That sounds better. Praise God!”
E-447 Dar a spus, "Luke, gândeşte-te la asta. În cinci minute de acum, eu voi sta în Prezenţa lui Isus Cristos, îmbrăcat în neprihănirea Lui." I-a strâns mâna fratelui lui, apoi a murit. Nu este nimic nesigur privitor la aceea. El cunoştea calea pe care se ducea. El a ştiut. El avea botezul Duhului Sfânt, Puterea lui Dumnezeu în viaţa lui.
E-444 Said, “Where is Luke?” And Luke and Paul stuck together, just like Billy and I, my son. They were brothers, and they stuck together. Said, “Where is Luke?” And Luke didn’t want to see his brother die, and he was in the next room there at the hospital. Said, “Go get him, and tell him come here.”
E-448 El cândva era un om care tăia buşteni, şi tăia pomi şi aşa mai departe.
Şi a spus...
E-445 And when he come over to where Paul was, Paul reached over and got his hand. And Luke try to turn his head. He said, “Luke, we been through a many a hard battle together. Haven’t we, brother?”
E-449 El a fost şi un misionar, de asemenea, cum merg eu în străinătate. Şi el şi Luke, şi ei, au fost jos într-o insulă, au făcut febra hemoglobinurică. Dacă careva ştie ce este aceea, este moarte imediată. Şi este cu adevărat rea. Astfel, el a făcut febra hemoglobinurică. A fost înapoi de tot în jungle, unde nu este nimic. El şi soţioara lui drăgălaşă au fost acolo. Voi ştiţi cum a spus el... Eu v-am spus povestea, cum a spus el, "Ultima dată, a avut un sentiment la aceasta, când ea l-a sărutat de bun rămas." Astfel ei se aflau înapoi acolo. Şi a ajuns, a continuat să se întunece, tot mai întuneric în încăpere, el a spus că ştia că se duce, sau se gândea că se ducea.
450 I-a spus soţiei lui, a spus, "Dragă, se face aşa de întuneric aici." A spus, "Eu mor."
E-446 Said, “Yes, we have. Through these years, we’ve toiled, brother. That’s right, many hard battle.”
E-451 Şi ea a spus, "Oh, Paul. Paul." Şi ea a căzut cu faţa în jos şi a început să plângă.
E-447 But said, “Luke, think of it. In five minutes from now, I’ll be standing in the Presence of Jesus Christ, clothed in His righteousness.” Squeezed his brother’s hand, then died. There’s nothing uncertain about that. He knowed the way he was going. He knowed. He had the baptism of the Holy Ghost, Power of God in his life.
E-452 A spus, "Dragă, doar continuă să plângi. Lasă ca eu... Continuă să strigi către Dumnezeu, şi lasă ca eu să îţi aud glasul. Cineva să se roage. Eu nu mai pot să mă rog." A spus, "În timp ce mor, vreau să aud asta."
E-448 He used to be a log-man, and he cut down trees and things.
And said…
E-453 Şi ea a continuat să strige la Dumnezeu, "O Dumnezeule, nu¬l lăsa să moară. Lucrarea lui încă nu este terminată. Ţine..." Striga, "O Dumnezeule, te rog nu-l lăsa pe Paul să moară." Ea zăcea asupra lui, în acel fel.
E-449 He was a missionary, too, like I go over in the seas. And he and Luke, and them, was down in an island, they took blackwater fever. If anyone knows what that is, it’s death soon. And it’s really bad. So, he took blackwater fever. It was way back in the jungles, where there’s nothing. Him and his lovely little wife was there. You know how he said…I’ve told you the story, how he said, “The last time, had a feeling to it, when she kissed him good-bye.” And so they were back there. And it got, kept getting dark, darker in the room, he said he knew he was going, or he thought he was.
E-454 Se făcea tot mai întuneric. A spus, "Dragă, se face tot mai întuneric, şi mai întuneric şi mai întuneric."
E-450 He told his wife, said, “Honey, it’s getting so dark in here.” Said, “I’m dying.”
E-455 În cele din urmă, şi-a pierdut cunoştinţa. A spus, "Când mi¬am pierdut cunoştinţa, am visat că eram un om tânăr din nou." A spus, "Eram sus în pădure," sus în Oregon de unde provenea el. A spus, "Am doborât un pom. Şeful a spus, mi-a spus, ,Urcă sus acolo în vârful dealului, Paul, şi vreau ca tu să dobori un anumit pom, şi atâta, şi apoi ne apucăm să facem nişte cherestea."'
E-451 And she said, “Oh, Paul. Paul.” And she fell on her face and begin crying.
E-456 Şi a spus că a spus, "Bine, şefu." Şi a spus că-i putea mirosi, cât de proaspeţi erau; şi cât de bine se simţea. A spus că alerga sus aşa prin pădure. Şi şi-a luat securea, şi a spus că putea simţi acel tăiş de secure intrând în acel pin moale, ştiţi, acel pin din Oregon. Şi a spus, când a mers jos acolo... Ştiţi, jos în Sud, ei au acelaşi tip de pom, este foarte tare. Te duci sus, sus în Nord, şi cu cât ajungeţi la mai frig, cu atât mai moale devine lemnul. A spus că el a putut găsi... A spus că şi-a luat securea, şi a alergat de cealaltă parte, cu acea secure veche cu tăiş dublu, şi a ras toate crengile de pe el. A spus că a înfipt securea acolo înăuntru, a spus, ,,Bine, mă voi duce drept în jos pe deal cu acesta."
E-452 Said, “Honey, just keep crying. Let me let…Keep crying out to God, and let me hear your voice. Let somebody pray. I can’t pray any more.” Said, “While I’m dying, I want to hear it.”
E-457 El l-a apucat, şi a spus că pur şi simplu nu putea să îl ridice. El doar nu putea să îl ridice. Şi a spus că a încercat şi a încercat. A spus că şi-a amintit că cei mai buni muşchi la un bărbat sunt în spate. Astfel a spus că şi-a strâns genunchii împreună, aşa ca să nu-şi provoace o hernie, s-a aplecat şi l-a apucat. Şi şi¬a pus genunchii lui, muşchii din spatele picioarelor, aici sus, pulpa piciorului, în braţele lui, pe spinarea lui, şi-a încordat toţi muşchii. Şi a spus că a tras, şi a tras, şi pur şi simplu nu a putut s-o facă. A spus că doar s-a chinuit, până a încercat şi încercat. A spus, "Eu trebuie să cobor acest buştean acolo jos. Eu doar trebuie. Şeful a dat ordin să fie acolo jos. Eu trebuie să îl duc acolo. Păi," a spus, "de obicei... eu nu ştiu unde s-a dus toată puterea mea. Deci, bine eu aş fi putut să pun acel lucru pe umărul meu şi să mă duc cu acesta," a spus, "dar pur şi simplu nu pot să îl ridic." Şi a încercat, şi a încercat, şi a încercat. A spus că efectiv nu putea s-o facă. El doar s-a epuizat.
E-453 And she kept crying out to God, “O God, don’t let him die. His work isn’t finished yet. Keep…” Cry, “O God, please don’t let Paul die.” She was laying across him, like that.
E-458 A spus că doar a căzut jos lângă copac. A spus. "Huh, huh, huh! Doar m-am chinuit şi m-am chinuit. M-am chinuit şi m-am chinuit, până când chiar nu am mai putut continua. Şi am... Trebuie să duc acel buştean acolo jos, dar nu ştiu cum pot face asta. Nu îl pot ridica." A spus, doar şezând acolo, astfel a spus, "Eu doar nu ştiu ce să fac."
E-454 Got darker and darker. Said, “Darling, it’s getting darker and darker, and darker and darker.”
E-459 Şi a spus că a auzit Glasul Lui, al Şefului lui, spunând, "Paul," şi a spus că acesta era cel mai dulce Glas care l-a auzit vreodată.
E-455 Finally, he passed out. He said, “When I passed out, I dreamed that I was a young man again.” Said, “I was up in the forest,” up in Oregon where he come from. Said, “I had fell a tree. The boss said, told me, ‘Go up there on top the hill, Paul, and I want you to fell a certain tree, and so much, and then we got to make some timber.’”
E-460 Şi a spus, "Când m-am întors să mă uit," a spus, "nu era şeful meu, ci era Şeful meu adevărat." A spus, "Era Isus."
E-456 And said he said, “All right, boss.” And said he could smell them, how fresh it was; and how good he felt. Said he was running up through the forest like that. And he took his ax, and said he could feel that old axe bit go into that soft pine, you know, that Oregon pine. And said, when it went down in there…You know, down South, they have that same tree, it’s real hard. You go up, up North, and the colder you get, the softer the wood gets. Said he could find…Said he took his axe, and run across, with that old double bit, and scraped all the limbs off of it. Said he stuck the axe in there, said, “Well, I’ll go right down the hill with it.”
E-461 El a spus, "Pentru ce te munceşti cu acesta, Paul?" A spus, "Vezi acel râu curgând acolo?" A spus, "Acel râu curge chiar pe lângă tabără." A spus, "De ce nu îl împingi doar în apă şi urcă¬te pe el, să mergi în jos?"
E-457 He got a hold of it, and said he just couldn’t lift it. He just couldn’t lift it. And said he tried and he tried. He said he remembered that a man’s best muscles is in his back. So he said he put his knees together, so he won’t rupture himself, and he stooped over and got a hold of it. And took his knees, muscles in the back of the legs, up here, the calf of the leg, in his arms, in his back, put all of his muscle to it. And said he pulled, and he pulled, and he just couldn’t do it. Said he just toiled, until he tried and tried. Said, “I got to get this log down there. I just got to. The boss ordered it down there. I’ve got to get it there. Why,” said, “usually…I don’t know where my strength has all gone. So, well I could have put that thing on my shoulder and walked with it,” said, “but I just can’t get it up.” And tried, and he tried, and he tried. He said he just couldn’t do it. He just wore hisself out.
E-462 Astfel el a spus că a luat buşteanul şi l-a rostogolit în apă, şi a sărit pe el; şi a mers peste acele clipoceli, doar strigând şi ţipând, a spus, "Eu merg pe acesta. Eu merg pe acesta."
E-458 Said he just fell down against the tree. He said. “Huh, huh, huh! I’ve just toiled and I’ve toiled. I’ve toiled and I’ve toiled, till I just can’t go no farther. And I’m…I’ve got to get that log down there, but I don’t know how I can do it. I can’t lift it.” Said, just sitting there, so he said, “I just don’t know what to do.”
E-463 Şi a spus, când şi-a revenit, în încăpere, soţia lui întinsă asupra lui, rugându-se; a sărit în mijlocul duşumelei, strigând, "Eu merg pe acesta. Eu merg pe acesta."
E-459 And said he heard His Voice, of His Boss, say, “Paul,” and said it was the sweetest Voice he ever heard.
E-464 Frate, dă-mi voie să îţi spun ceva în această dimineaţă. Nu te trudi la asta. Eu nu încerc să mă trudesc la el. Aceasta te va epuiza, înainte şi înapoi. "Sunt un Metodist? Sunt un Baptist? Sunt asta." Eu doar l-am primit pe Isus. Am luat făgăduinţa Lui, prin har. El a venit la mine, şi eu merg pe Aceasta. Nu-mi pasă ce se întâmplă, sau ce se petrece, de câte ori suntem numiţi „nebun, sau fanatic."
E-460 And said, “When I turned to look,” said, “it wasn’t my boss, but it was my real Boss.” Said, “It was Jesus.”
E-465 La vindecarea voastră în această dimineaţă, când se face rugăciune pentru noi... Noi nu vom avea timp acum, se ajunge spre ora unu, pentru un rând de discernământ. Ne vom ruga pentru bolnavi, şi luăm... şi-şi ne rugăm pentru fiecare de aici. Isus a spus, "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred." Este adevărat? "Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, se vor insănătoşa." Este adevărat? Eu merg pe Aceasta. Sunteţi gata să mergeţi pe Acesta?
Să ne aplecăm capetele doar un moment.
E-461 He said, “What you toiling at it for, Paul?” Said, “You see that stream going there?” Said, “That stream goes right by the camp.” Said, “Why don’t you just push it in the water and ride on it, go on down?”
E-466 Milostivule Dumnezeu. Oh, în aceste ultime zile, când orele se întunecă, biserica s-a rotit în jurul Cuvântului. Au răsucit prin denominaţiuni. Şi ei ştiu că nu este bine, Doamne. Fie ca ei să înceteze să-L sucească. Probabil că sunt oameni aici, în această dimineaţă, care au mers din biserică în biserică. O dată au fost în cea Metodistă, apoi în una Baptistă, apoi una Penticostală, apoi o Biserică a lui Dumnezeu, apoi una Nazarineană. O Dumnezeule, fie ca ei doar să se oprească din a face asta.
E-462 So he said he just took the log and rolled it in the water, and jumped on it; and went over them riffles, just a hollering and a screaming, said, “I’m riding on it. I’m riding on it.”
E-467 Fie ca ei doar să vină, să meargă pe făgăduinţă în această dimineaţă, Doamne; doar să se relaxeze, să-l ia pe Dumnezeu pe făgăduinţa Lui, când El a spus, "Dacă vă pocăiţi, şi sunteţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre, veţi primi darul Duhului Sfânt." Dumnezeule, acordă ca ei să poată doar să meargă pe acea promisiune, în această dimineaţă, doar să cadă în oceanul bunătăţii Lui, stropii Vieţii veşnice, Apa Duhului. Acordă aceasta, Doamne.
E-463 And said, when he come to, in the room, his wife laying over him, praying; he jumped up in the middle of the floor, hollering, “I’m riding on it. I’m riding on it.”
E-468 Fie ca Duhul Sfânt, care curge, clipocind, proaspăt, chiar pe la uşa lor acum, fie ca ei doar să păşească în Râu acum, pe făgăduinţa lui Dumnezeu, şi să spună, "Doamne, eu merg pe Acesta. Iată-mă că vin. Eu merg pe Acesta."
E-464 Brother, let me tell you something this morning. Don’t toil at it. I’m not trying to toil at it. It’ll wear you out, back and forth. “Am I a Methodist? I’m a Baptist? Am I this.” I just received Jesus. I took His promise, by grace. He come to me, and I’m riding on It. I don’t care what happens, or what goes, how many times we’re called “crazy, or fanatic.”
E-469 Fie ca bolnavii şi suferinzii, care sunt bolnavi şi nu ştiu ce să facă, doctorii au renunţat la ei, ei s-au luptat, de la spital la spital, de la uşă la uşă, din loc în loc, ei nu ştiu ce să facă, Doamne, dar Râul Vieţii se ondulează chiar pe lângă ei, în dimineaţa aceasta, fie ca ei să ia acea Scriptură, Marcu 16, "Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşa." Credincioşii se vor însănătoşa când li se pune mâinile peste ei.
E-465 On your healing this morning, when we’re prayed for. We ain’t going to have time now, it going on one o’clock, for a line of discernment. We’re going to pray for the sick, and get…and—and pray for every one here. Jesus said, “These signs shall follow them that believe.” Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] “If they lay their hands on the sick, they shall recover.” Is that right? [“Amen.”] I’m riding on It. Are you ready to ride on It? [“Amen.”]
Let’s bow our heads just a moment.
E-470 Doamne, fie ca ei să ia aceea în considerare în dimineaţa aceasta, să păşească pe Aceasta, şi să spună, "Doamne, iată-mă. Eu nu ştiu cum mă voi duce, dar eu merg pe Acesta. Mă duc drept în jos pe Râuri, bucurându-mă, bălăcindu-mi mâinile în Apele de Viaţă, aruncând în sufletul meu, şi sus peste capul meu, şi îmbăindu-mă în bunătatea Ta, şi bucurându-mă în timp ce merg, mergând pe făgăduinţa Ta care ai spus-o Tu, 'Ei se vor însănătoşa."' Acordă aceasta, Tată.
Acum cu capul aplecat.
E-466 Gracious God. Oh, these last days, when the hours are getting dark, the church has rolled around the Word. They’ve twisted through denominations. And they know that it’s not right, Lord. May they just stop twisting It. There’s probably people here, this morning, that’s went from church to church. One time they was in the Methodist, then in a Baptist, then a Pentecostal, then a Church of God, than a Nazarene. O God, may they just stop doing that.
E-471 Mă întreb dacă este o persoană în această clădire, în această dimineaţă? Câţi din această clădire, în dimineaţa aceasta, care nu îl cunoaşteţi pe Cristos ca Mântuitorul vostru, şi credeţi că Râul Vieţii a fost adus la voi? Voi aţi avut tot felul de sunete nesigure. V-aţi construit casa pe lucruri care sunt nisipuri mişcătoare. Realizaţi că într-o zi veţi muri. Veţi ieşi din această lume. Şi vreţi, voi într-adevăr vreţi să auziţi un Sunet sigur, şi credeţi că L-aţi auzit în această dimineaţă, că Cristos încă vă iubeşte. Nu îmi pasă cât de păcătos eşti, El încă te iubeşte. Şi ai vrea ca eu să te amintesc în rugăciune?
E-467 May they just come, ride on the promise this morning, Lord; just relax, take God at His promise, when He said, “If you repent, and are baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost.” God, grant that they could just ride on that promise, this morning, just fall right into the ocean of His goodness, the sprays of everlasting Life, the Water of the Spirit. Grant it, Lord.
E-472 Şi chiar unde staţi. Nu vă putem chema aici la altar. Nu este un altar, pentru că este plin de copii, şi aşa mai departe. Dar aţi vrea, credeţi că vreţi să îl acceptaţi pe Cristos chiar acum ca Mântuitorul vostru personal, şi vreţi ca eu să vă amintesc într-un cuvânt de rugăciune? Vreţi să vă ridicaţi mâna. Spuneţi, "Eu acum..." Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, înapoi de tot, înapoi de tot. Dumnezeu să te binecuvânteze, sus aici în mijloc. Jos pe această parte, Dumnezeu să te binecuvânteze. "Acum eu îl accept pe Cristos ca Mântuitorul meu personal. Vreau ca El să fie bun cu mine." Dumnezeu să te binecuvânteze, în spate de tot în spate. În spate de tot pe culoar, te văd acolo în spate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ar mai fi altul? Ridică-ţi mâna, indiferent unde te afli. Capetele aplecate. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă tânără. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo în spate, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo în spate, soră. Eu nu...
E-468 May the Holy Spirit, that’s running, riffling, freshly, right by their door now, may they just step over in the Stream, on the promise of God, and say, “Lord, I’m riding on It. Here I come. I’m riding on It.”
E-473 Tu nu ai avut mâna ta sus. Dar am mers să-l văd pe soţul tău seara trecută, era acolo în spital, foarte grav; de sus de acolo de la biserica fratelui. Nu te îngrijora. El va fi bine. Domnul l-a atins chiar acolo seara trecută. Am văzut ce era în neregulă cu el. Doctorii au încercat timp de patru zile, să afle, dar nu au putut găsi nimic cu radiografiile. Dar Duhul Sfânt pătrunde mai adânc decât o radiografie. Astfel el are... Este totul în regulă. El va-el va fi acasă acum. El poate va veni acasă astăzi. În regulă.
E-469 May the sick and afflicted, that’s sick and don’t know what to do; the doctors give them up. They’ve wrestled, from hospital to hospital, from door to door, from place to place. They don’t know what to do, Lord. But the Stream of Life is rolling right by them, this morning. May they take that Scripture, Mark 16, “If they lay their hands on the sick, they shall recover.” The believers will recover when they have hands laid on them.
E-474 Altcineva? A luat... Înapoi în spate de tot, Dumnezeu să te binecuvânteze. "Vreau să îl accept pe Cristos ca Mântuitor personal. Vreau să fiu pregătit, atunci. Eu cunosc nesiguranţa casei mele. Eu cunosc nesiguranţa slujbei mele. Eu cunosc nesiguranţa vieţii mele. Nu ştiu la ce timp voi muri. Pot muri încă astăzi. Eu nu ştiu. Este nesigur. Dar vreau un Sunet sigur. Cred că l-am auzit astăzi prin Evanghelie, că Isus Cristos mă iubeşte. Şi eu vreau să Îl accept ca Mântuitorul meu personal." Cineva care nu şi-a ridicat mâinile, şi vrea să o facă? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. În regulă. Altcineva ridicaţi-vă mâinile, care nu a ridicat-o înainte. Ridică¬ţi mâna, spune, "Aminteşte-mă" Frate Branham, în rugăciune." Dumnezeu să te binecuvânteze. In regulă.
E-470 Lord, may they just take that in consideration this morning, step on It, and say, “Lord, here I am. I don’t know how I’m going to go, but I’m riding on It. I’m going right down the Streams, rejoicing, splashing my hands in the Waters of Life, throwing into my soul, and up over my head, and bathing myself in Your goodness, and rejoicing as I go, riding on Your promise that You said, ‘They shall recover.’ Grant it, Father.
Now with our head bowed.
E-475 Tată Ceresc, a fost un Sunet sigur care aceşti oameni l-au auzit. Mulţi dintre ei aici, literalmente mulţi, care Te-au acceptat în această dimineaţă ca Mântuitorul lor personal. Acum, Tată, eu ştiu că este tradiţional să-i aduc pe oameni la un altar, să se roage; dar nu este Scriptural, pentru că Scriptura a spus, "Câţi au crezut în El, au fost botezaţi." Astfel mă rog, Tată, ca aceştia care au crezut în Tine, la care Tu Te-ai descoperit, în acel Sunet sigur al unui Glas, care ei ştiu că eşti Tu. Şi ei te vor pe Tine ca Mântuitor. Şi-au ridicat mâinile, ca eu să-i amintesc într-un cuvânt de rugăciune.
E-471 I wonder if there is a person in this building, this morning? How many in this building, this morning, that doesn’t know Christ as your Saviour, and you believe that the Stream of Life has been brought to you? You’ve had all kinds of uncertain sounds. You’ve built your house upon things that’s sinking sand. You realize that someday you’re going to die. You’re going out of this world. And you want, you really want to hear a certain Sound, and you believe you heard It this morning, that Christ still loves you. I don’t care how sinful you are, He still loves you. And you would like for me to remember you in prayer?
E-476 O Dumnezeule, ştiind că orele se încheie, luminile se sting acum. Lumina civilizaţiei se stinge. Lumina Americii se stinge. Lumina a-a naţiunilor se stinge, pentru că intră Lumina lumii. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să-i laşi să primească această Lumină mare. Noi realizăm că nici un întuneric nu poate exista în prezenţa Luminii. Lumina este cu mult mai puternică decât în tuneri eul.
E-472 And right where you’re standing. We can’t call you here at the altar. There’s no altar, ’cause it’s full of children, and so forth. But you would like, you believe that you want to accept Christ just now as your personal Saviour, and you want me to remember you in a word of prayer? Will you raise your hand. You say, “I now…” God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you, way back, way back. God bless you, up here in the middle. Down on this side, God bless you. “I now accept Christ as my personal Saviour. I want Him to be good to me.” God bless you, way back in the back. Way back in the aisle, see you back there. God bless you. Would there be another? Raise up your hand, no matter where you are. Heads bowed. God bless you, young lady. God bless you back there, sister. God bless you back there, sister. I don’t…
E-477 Şi lasă-i să ştie că acum aproape cin-... zece ore în urmă, această clădire era tot atât de întunecată cât putea fi, nu se putea vedea un scaun. Era întuneric beznă în această clădire, acum zece ore. Dar, a răsărit soarele. Unde s-a dus acel întuneric? Găsiţi-l pentru mine. Ei nu îl pot găsi. Unde este-unde este chimia lui? Cei s-a întâmplat? Nu poate fi găsit. S-a dus.
E-473 You didn’t have your hand up. But I went to see your husband last night, was there in the hospital, real bad; from up there at the brother’s church. Don’t worry. He’ll be all right. The Lord touched him right there last night. I seen what was wrong with him. The doctors has tried for four days, to find it, but they couldn’t find nothing with the x-ray. But the Holy Spirit goes deeper than an x-ray. So he got…It’s all right. He’ll—he’ll be home now. He’ll maybe come home today. All right.
E-478 Aşa sunt păcatele lor acum. Unde, acum zece minute, întunericul era în sufletul lor; dar ei Te-au acceptat ca Mântuitorul lor acum, şi întunericul este tot expulzat. "Păcatele voastre, care erau multe, au fost curăţate, şi acum sunt albe ca zăpada." Nu le mai puteţi găsi. Sunt şterse din Carte. Sunt şterse din evidenţă. Sângele lui Isus Cristos îi iartă de păcatele lor. Fie ca ei, în schimb, să se ridice şi să fie botezaţi în această seară în Numele lui Isus Cristos, să cheme după Numele Domnului, şi să primească Duhul Sfânt. Acordă aceasta, Tată. Îi încredinţez Ţie ca trofee ai Mesajului din această dimineaţă, în Numele lui Isus Cristos, Fiul Tău.
Acum cu capetele voastre aplecate.
E-474 Someone else? Got…Way back in the back, God bless you. “I want to accept Christ as personal Saviour. I want to be ready, then. I know the uncertainty of my home. I know the uncertainty of my job. I know the uncertainty of my life. I don’t know what time I’m going to die. I may die yet today. I don’t know. It’s uncertain. But I want a certain Sound. I believe I heard it today through the Gospel, that Jesus Christ loves me. And I want to accept Him as my personal Saviour.” Someone who hasn’t lifted their hands, and want to do it? God bless you. God bless you. All right. Someone else lift your hands, that never has lifted it before. Lift your hand, say, “Remember me, Brother Branham, in prayer.” God bless you. All right.
E-479 Fiecare din voi care v-aţi ridicat mâna, dacă nu aţi fost încă botezaţi în Numele lui Isus Cristos, biserica va fi... va avea servicii deseară. Şi pregătim acum, lăsaţi ca păstorul să vă noteze numele acum, în această dimineaţă. Botezul vostru, nu este în dimineaţa aceasta, nu-i aşa, frate? [Fratele Neville spune, "Botezăm şi în dimineaţa asta." – Ed.] Da. Botează, în această dimineaţă; imediat după acest serviciu, de botez. Veniţi chiar aici sus. Noi avem haine pregătite pentru voi ca să fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos.
E-475 Heavenly Father, there has been a certain Sound that these people has heard. Many of them here, literally many, that has this morning accepted You as their personal Saviour. Now, Father, I know it’s traditional to bring people up to an altar, to pray; but it isn’t Scriptural, because the Scripture said, “As many as believed on Him, were baptized.” So I pray, Father, that these who have believed on You, that You’ve revealed Yourself to them, in that certain Sound of a Voice, that they know it’s You. And they want You for Saviour. They raised up their hand, for me to remember them in a word of prayer.
E-480 Tu eşti un Creştin acum. Lumina lui Dumnezeu a venit la inima ta. Aminteşte-ţi ce bine e asta. Isus a spus, "Nici un om nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu." De ce ţi-ai ridicat mâna? Pentru că Ceva ţi-a spus să o faci. Tocmai Acelaşi care ţi-a spus să o faci, a făcut făgăduinţa. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică." Nici o nesiguranţă în asta. Voi aveţi Viaţă veşnică acum. Dacă credeţi asta cu toată inima voastră, aţi trecut acum de la moarte la Viaţă. Voi trăiţi pentru totdeauna.
E-476 O God, knowing that the hours is closing, lights are going out now. The light of civilization is going out. The light of America is going out. The light of—of the nations is going out, for the Light of the world is coming in. I pray, God, that You’ll let them receive this great Light. We realize that no darkness can exist in the presence of Light. Light is so much stronger than darkness.
E-481 Acum primiţi Duhul Lui Sfânt, Puterea lui Dumnezeu, ca să lucreze în viaţa voastră şi să vă facă să lucraţi pentru EL Fie ca voi să Îl primiţi în această dimineaţă, aşa cum sunteţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos.
E-477 And let them know that about fif-…ten hours ago, this building was as dark as it could be, you could not see a seat. It was midnight dark in this building, ten hours ago. But, the sun rose. Where’d that darkness go? Find it for me. They cannot find it. Where is the—where is the chemistry of it? What happened to it? It cannot be found. It’s gone.
E-482 Pentru cei care sunt bolnavi şi vor ca să se facă rugăciune pentru ei, vreau să văd numărul, astfel ca să pot vedea dacă... Ridicaţi-vă mâna. Să vedem câţi, dacă să avem un rând de discernere sau... Sunt prea mulţi. Noi doar va trebui să ne rugăm pentru ei. Sunt prea mulţi. Sunt o sută cincizeci, două sute de oameni, pentru care să ne rugăm. În regulă.
E-478 So is their sins now. Where, twenty minutes ago, darkness was in their soul; but they’ve accepted You as their Saviour now, and the darkness is all expelled. “Your sins, that were many, have been purged, and now they’re as white as snow.” You cannot find them no more. They’re off of the Book. They’re off of the record. The Blood of Jesus Christ forgive them of their sin. May they, in return, rise and be baptized tonight in the Name of Jesus Christ, calling upon the Name of the Lord, and receive the Holy Ghost. Grant it, Father. I commit them to You as the trophies of the Message this morning, in the Name of Jesus Christ, Thy Son.
Now with your heads bowed.
E-483 Câţi au văzut vreodată discernământul, ridicaţi-vă mâna. În regulă, voi toţi. Aşa este, deci voi ştiţi ce este. Acum voi credeţi, în această dimineaţă, că aţi auzit Glasul lui Dumnezeu?
E-479 Each one of you that raised your hand, if you have not been baptized yet in the Name of Jesus Christ, the church will be…have services tonight. And make ready now, let the pastor put your name down now, this morning. Your baptism, that’s not this morning, is it, brother? [Brother Neville says, “Baptize this morning, too.”—Ed.] Yeah. Baptizing, this morning; immediately after this service, baptismal. Come right on up. We got clothes ready for you to be baptized in the Name of Jesus Christ.
E-484 Acum voi cere ca Fratele Wood, Fratele Fred Sothmann, şi câţiva dintre administratori, să vină aici doar un moment. Câţiva dintre voi fraţilor administratori, sau diaconi, sau ori care, veniţi aici doar un moment. Acum va fi destul de înghesuit aici, şi vreau ca voi să ajutaţi. Acum vouă, voi oamenii pe această, din dreapta mea, pentru care se va face rugăciune, vreau ca voi să veniţi pe partea aceasta aici. Şi frate, Fratele Collins, stai chiar acolo jos, dacă vrei. Şi vino chiar aici jos, aşa ca aceştia să poată trece pe aici şi să se facă rugăciune pentru ei.
E-480 You are a Christian now. The Light of God has come to your heart. Remember how good that is. Jesus said, “No man can come to Me except My father draws him.” Why did you raise your hand? Because Something told you to. The same One told you to, made the promise. “He that heareth My Words and believeth on Him that sent Me, has everlasting Life.” No uncertainty about it. You have everlasting Life now. If you believe that with all your heart, you’ve now passed from death to Life. You’re living forevermore.
E-485 Am să vă cer vouă copilaşilor din partea aceasta a altarului, dacă vreţi să treceţi de partea aceasta doar pentru câteva minute, pentru Fratele Branham; nu pentru mine, ci pentru Domnul Isus.
E-481 Now receive His Holy Spirit, the Power of God, to work in your life and to make you work for Him. May you receive It this morning, as you’re baptized in the Name of Jesus Christ.
E-486 Acum voi fraţilor rămâneţi aici ca oamenii să poată chiar să treacă, şi apoi-apoi îi vom lua pe toţi din partea cealaltă. Acum chiar din primul rând de aici. Frate Charlie, mă întreb dacă voi fraţilor, tu şi David, dacă vreţi să urcaţi aici sus, sau să vă mutaţi cumva înapoi înspre spate? În regulă. Acum primii aici din rândul acesta, doar ridicaţi-vă sus aşa; doar începeţi din acea parte, peste şi la perete, în timp ce ne rugăm, acum, când suntem gata să începem. Acum, încă nu. Apoi când această parte de aici, vă vom cere la toţi să mergeţi înapoi pe partea aceasta; şi apoi, şi apoi veniţi afară pe partea aceea, şi apoi veniţi jos. Acum administratorii şi ceilalţi vă vor aşeza în poziţia corectă.
E-482 To those who are sick and wants to be prayed for, I want to see the number, so I can see whether we…Raise your hand. See how many, whether to have a line of discernment or…There’s too many. We’ll just have to pray for them. There’s too many. There’s a hundred and fifty, two hundred people, to be prayed for. All right.
E-487 Acum, dacă acea femeie este infirmă şi nu se poate ridica, şi ca fetiţa de aici în scaun, acum voi şedeţi exact unde sunteţi. Eu voi veni chiar la voi. Vedeţi? Şi eu o cunosc pe micuţa Edith, ea este acolo în spate, şi noi o vom aduce chiar aici sus. Cei care nu se pot ridica, voi veni eu la voi.
E-483 How many has ever seen the discernment, raise your hand. All right, all of you. That’s right, so you know what it is. Now do you believe, this morning, that you’ve heard the Voice of God?
E-488 Acum la ce ne-ar ajuta să stăm aici şi să vorbim, la ce ne-ar ajuta să predicăm acest Cuvânt al lui Dumnezeu, dacă voi nu Îl auziţi? Vedeţi? "Cel ce aude şi crede. Cel ce aude!"
Sunteţi gata, sunteţi fiecare din voi gata să vă încredinţaţi lui Dumnezeu, şi să spuneţi, "Acela este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi nu îmi pasă care este starea mea, după ce se va face rugăciune pentru mine, eu sunt vindecat oricum"? O veţi crede voi?
E-484 Now I’m going to ask for Brother Wood, Brother Fred Sothmann, and some of the trustees, to come here just a moment. Some of you trustee brothers, or deacons, or whatever, come here just a moment. Now it’s going to be rather congested here, and I want you to help. Now to you, you people on this, my right side, that’s going to be prayed for, I want you to come on this side here. And brother, Brother Collins, stand right down in there, if you will. And come right down here, so they can come by and be prayed for.
E-489 Acum multe persoane se aşteaptă la ceva, voi ştiţi. Ca şi ce-i dacă... Acea femeie, când m-am rugat pentru ea pe treptele din spate înapoi acolo, am privit în jos la ea, şi atunci aceea a avut loc. Ce-i dacă ea ar fi spus, "Bine, prima lună a trecut, eu sunt doar... eu mă umflu tot timpul mai tare"? Vedeţi? Nu, nu, ea nu. Ea a auzit un Glas, şi acel Glas i-a spus ei. Şi ea L-a crezut din toată inima ei. Şi tumoarea, după o vreme, s-a tot micşorat. Şi acum ea este normală şi sănătoasă.
E-485 I’m going to ask you little children on this side of the altar, if you’ll go over on this side just for a few minutes, for Brother Branham; not for me, but for the Lord Jesus.
E-490 Leo, unde eşti? Este el aici pe undeva? Am uitat care este numele acelei doamne. Poate cineva ar vrea. Am adresa ei. O voi aduce jos la biserică. Tu, ce, îţi aminteşti numele ei? [Fratele Leo spune, "Pearl, Pearl..." – Ed.] Este Red-... Redford, sau Redfort? Noi avem numele ei şi adresa, dacă veţi dori să-i scrieţi.
E-486 Now you brethren stand here so that the people can come right through, and then—then we’ll take all on this other side. Now from this first row right here. Brother Charlie, I wonder if you brethren, David and you, if you want to come up here, or move kind of back towards the back? All right. Now the first ones here in this row, just raise up like that; just start from that side, over and against the wall, as we pray, now, when we get ready to start. Now, not yet. Then when this side over here, we’ll have you all to go back to this side; and then, and then come on out to that side, and then come down. Now the trustees and them will get you in the right position.
E-491 Ea a fost vindecată chiar aici, cu o tumoare, cântărea peste treizeci de pounds. Nici o urmă pe ea, de la un bisturiu. Acolo¬i fotografia ei, când ea avea tumoarea. Iat-o acum, fără nici o urmă nicăieri. Dumnezeu a vindecat-o, a înlăturat-o de la ea. Acolo sunt declaraţiile doctorului, unde el a renunţat la ea, "Să moară, cu cancerul care i-a consumat rinichii." Şi acum ea este normal şi bine, fără nici o problemă de rinichi de loc.
E-487 Now, if that lady is crippled and can’t get up, and like the little girl here in the chair, now you sit right where you are. I’ll come right to you. See? And I know little Edith, she’s back there, and we’ll bring her right up here. Those who cannot get up, I’ll come to you.
E-492 Ea este una dintre zecile de mii. Ce este asta? Nu este un sunet nesigur. Dar treaba cu asta este, prietene, Îl poţi auzi tu?
E-488 Now what good would it do us to stand here and speak, what good would it do us to preach this Word of God, if you don’t hear It? See? “He that heareth and believeth. He that heareth!”
Are you ready, are each one of you ready to confide yourself to God, and say, “That is God’s Word. And I don’t care what my state is, after I’m prayed for, I’m healed anyhow”? Will you believe it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-493 Acum dacă trâmbiţa emite un sunet nesigur, spune, "Ei bine, unii se vindecă şi unii nu." Aceea este nesigur. Vedeţi? Să nu credeţi aceea.
E-489 Now a lot of people are looking for something, you know. Like what if…That woman, when I prayed for her on the back steps back there, I looked down at her, and then that taken place. What if she had said, “Well, first month passed by, I’m just…I’m growing bigger all the time”? See? No, no, not her. She heard a Voice, and that Voice told her. And she believed It with all of her heart. And the tumor, after while, went right on down. And now she’s normal and well.
E-494 Isus a spus, "Oricine." Aceea-i sigur. "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Ei îşi pun mâinile peste ei, ei se vor insănătoşa." Credeţi voi asta acum? Cu toată inima voastră, să o credeţi.
E-490 Leo, where you at? Is he here somewhere? I forget what that lady’s name is. Probably somebody would. I’ve got her address. I’ll bring it down the church. You, what, you remember her name? [Brother Leo says, “Pearl, Pearl…”—Ed.] Is it Red-…Redford, or Redfort? We got her name and address, if you’d like to write.
E-495 Şi îi voi cere păstorului, acum noi doar vom... Acum noi avem un serviciu de botez care urmează aceasta. Deci, vedeţi, atunci noi nu vom avea prea mult timp.
E-491 She was healed right here, with a tumor, weighed over thirty pounds. Not a scratch on her, from a knife. There’s her picture, when she had the tumor. Here she is now, without a scratch anywhere. God healed her, took it away from her. There is doctor statements, where he give her up, “To die, with cancer eating her kidneys out.” And now she’s normally and well, without any kidney trouble at all.
E-496 Dar eu mă voi ruga pentru adunare, pentru fiecare persoană bolnavă de aici. Şi când ei vin pe aici, eu voi... Credeţi voi că sunt slujitorul Lui? Păi, dacă credeţi asta, atunci ungerea Duhului Sfânt va veni chiar în voi. Vedeţi? Aceasta trebuie să vină, prietene. Eu nu spun... Eu, nu sunt nimic. Eu sunt doar... Eu sunt fratele vostru.
E-492 She is one of the tens of thousands. What is it? It’s not an uncertain sound. But the thing of it is, friend, can you hear It?
E-497 Eu sunt cel mai neînsemnat printre voi, dar asta este ce trebuie să fiu. "Cel ce este cel mai neînsemnat printre voi, să¬să-să..." Lăsaţi-mă să fiu slujitorul vostru la toţi. Vedeţi? Asta¬i ce vreau să fiu. Eu sunt slujitorul vostru. Voi sunteţi copilul lui Dumnezeu. Eu, eu sunt doar slujitorul Lui. Eu încerc să vă slujesc vouă, vedeţi. Eu sunt cel mai neînsemnat. Nimic în ceea ce mă priveşte, dar, vedeţi, cineva trebuie să îşi pună mâinile peste voi. Şi atunci dacă El mi-a permis să aduc Cuvântul, şi, voi credeţi că Cuvântul a venit la mine. Aşa de mulţi dintre voi mă numesc un credincios, şi atunci Cuvântul vine la mine, judecaţi singuri dacă Acesta este corect sau nu. Vedeţi? Să îl lăsăm pe Dumnezeu să facă judecarea, prin Cuvântul Lui. Bine, dacă Aceea este aşa, atunci fiecare făgăduinţă este aşa. Aceasta trebuie să fie. Vedeţi?
E-493 Now if the trumpet gives an uncertain sound, say, “Well, some gets healed and some don’t.” That’s uncertain. See? Don’t believe that.
E-498 Noe, el doar a continuat să construiască corabia. Ei au spus, "El este un fanatic. Nu este nimic acolo sus. Cum o să o obţi aceea?"
E-494 Jesus said, “Whosoever.” That’s certain. “These signs shall follow them that believe. They have hands laid on them, they shall recover.” Do you believe that now? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] With all your heart, you believe it.
E-499 "Nu contează nimic. Dumnezeu o poate pune acolo sus," şi doar a continuat să bată. Cum este-cum este... ?
E-495 And I’m going to ask the pastor, now we’ll just…Now we got a baptismal service following this. So, see, then we won’t have too much time.
E-50
E-496 But I’m going to pray for the congregation, for every sick person in here. And when they come by, I’m going…Do you believe me to be His servant? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Why if you believe that, then the anointing of the Holy Spirit will come right into you. See? It has to, friend. I’m not saying…It’s nothing, me. I’m just…I’m your brother.
E-501 "Aceea nu-i treaba mea. Dumnezeu a spus, 'Du-te şi preia comanda,' şi eu mă duc jos." Cum îi vei izbăvi din mâinile lui Faraon? "'Eu, cu siguranţă Eu voi fi cu tine."' Nimic nesigur.
E-497 I’m the least one among you, but that’s what I have to be. “Let him who’s least among you, let—let—let…” Let me be servant of all of you. See? That’s what I want to be. I’m your servant. You’re God’s child. I, I’m just His servant. I’m trying to serve you, you see. I’m the littlest one. Nothing about me, but, see, somebody has got to lay hands on you. And then if He let me bring the Word, and, you believe the Word come to me. So many of you call me a believer, and then the Word comes to me, you judge yourself whether It’s right or not. See? Let God do the judging, by His Word. Well, if That’s so, then every promise is so. It has to be. See?
E-502 "Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred." Nimic nesigur. Dacă o credeţi, îşi pun mâinile peste voi, trebuie să vă faceţi bine. Credeţi asta cu toată inima voastră?
E-498 Noah, he just kept building on the ark. They said, “He’s a fanatic. There’s nothing up there. How you going to get that?”
E-503 Acum, vreau ca fiecare persoană de aici, care se poate ruga, vreau să vă aplecaţi capul. Vreau să vă rugaţi în linişte. Mă voi ruga pentru aceste pânze aşezate aici, pentru că simt Prezenţa Duhului Sfânt.
E-499 “Don’t make any difference. God can put it up there,” and just kept on pounding away. How is—how is…
E-504 Tată ceresc, ne pregătim să încheiem un serviciu şi să intrăm în altul. Mulţi Te-au primit, Doamne, în această dimineaţă. S-au ridicat multe mâini. Ei au trecut de la moarte la Viaţă, acel mic moment liniştit care a trecut, o Luminiţă a trecut pe lângă ei. O mică sufocare a venit peste conştiinţa lor. Ce a fost asta? Ei erau pe moarte, şi au trecut atunci de la moarte la Viaţă.
E-500 Who was it, else, I spoke of? Moses, how was Moses going down there, take over that army? How is he going to take over all Egypt? How can he do it, one old man, eighty years old, his wife and child? How is he going to do it?
E-505 Cum cade în pământ un grăunte de porumb. Primul lucru, se sufocă; moare, putrezeşte. Apoi din acesta iasă un vlăstar mic de viaţă, şi produce un alt porumb.
E-501 “That’s not my business. God said, ‘Go take it over,’ and I’m going down.” How you going to deliver them out of Pharaoh’s hands? “‘I, surely I’ll be with you.’” Nothing uncertain.
E-506 Acum, Doamne, în această dimineaţă, o mică sufocare de moarte a trecut peste ei. Şi când a făcut-o, ei s-au trezit, în câteva momente când şi-au ridicat mâinile. S-au simţit sufocaţi, de Cuvântul lui Dumnezeu, Ceva spunând, "Tu eşti condamnat. Tu eşti un păcătos. Vei muri şi vei merge în iad. Vei pieri. Nu vei mai învia niciodată," acea moarte venind peste ei. În cele din urmă au murit la acel punct, până când au auzit un Glas spunând, "Dar Eu sunt Mântuitorul vostru. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi."
E-502 “These signs shall follow them that believe.” Nothing uncertain. If you believe it, have hands laid on you, you’ve got to get well. You believe that with all your heart? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
E-507 Şi ei şi-au ridicat mâinile, "Eu vreau să Îl accept ca Mântuitorul meu personal," şi atunci un vlăstar de Viaţă a intrat în sufletul lor. Ei au răsărit din nou, ca să producă un alt Creştin.
E-503 Now, I want every person in here, that can pray, I want you to bow your head. I want you to pray silently. I’m going to pray for these cloths laying here, ’cause I feel the Presence of the Holy Ghost.
E-508 Dumnezeule, fie ca ei să meargă la apă acum, înaintea audienţei, să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor lor; ca să le permită oamenilor să vadă că au renunţat în totalitate la-la lucrurile din lume, şi îi vor servi lui Cristos de acum înainte. Pentru că ei sunt morţi şi îngropaţi cu El în botez, ca să învie la Viaţă nouă, să umble într-o viaţă nouă.
E-504 Heavenly Father, we’re fixing to close one service and enter another. Many have received You, Lord, this morning. Many hands went up. They’ve passed from death unto Life, that little slow moment that passed by, a little Light passed by them. A little smother come over their conscience. What was it? They were dying, and they passed then from death unto Life.
E-509 Iată în mâinile mele ţin multe batiste, Doamne. Acestea reprezintă oameni bolnavi.
E-505 Like a grain of corn falls into the ground. First thing, it smothers out; it dies, rots away. Then a little spring of life comes from it, and it produces another corn.
E-510 Acum, în Biblie, odată, aşa cum am citat adesea aceasta:
Când Israel se afla pe calea de datorie, mergând acolo spre ţara promisă, Marea Roşie s-a pus în calea lor. Dumnezeu a privit în jos prin acei nori, cu ochi mânioşi, prin Stâlpul de Foc. Şi acea Mare Roşie s-a speriat, pentru că Dumnezeu a făcut o făgăduinţă. Nici un sunet nesigur. Marea ştia că Cuvântul lui Dumnezeu nu era nesigur. Ei au ştiut că era sigur. Israel era îndreptat către acea ţară făgăduită. Nimic nu le putea sta în calea lor, pentru că aşa a spus Dumnezeu. Astfel, marea s-a speriat şi s-a retras, a făcut o cale uscată chiar prin mijlocul ei. Şi ei au traversat pe pământ uscat.
E-506 Now, Lord, this morning, a little smother of death passed over them. And when it did, they awoke, in a few moments when they raised their hands. Feel themself smothered down, by the Word of God, Something saying, “You’re condemned. You’re a sinner. You’ll die and go to hell. You’ll perish. You’ll never rise again,” that death coming upon them. Finally they died to that spot, till they heard a Voice say, “But I am your Saviour. Come unto Me, all ye that labor and heavy laden.”
E-511 Acum sunt mulţi Creştini care sunt bolnavi, Doamne. Aici sunt batistele lor. Ei spun, în Biblie, că, "Au luat de pe trupul lui Pavel, batiste, sau şorţuri." Ştim că noi nu suntem Sfântul Pavel. Dar ştim că Tu eşti încă acelaşi Dumnezeu, cu acelaşi Cuvânt, şi aceeaşi făgăduinţă. Când trimit aceste batiste la acei bolnavi şi suferinzi, fie ca acel diavol, care i-a legat, să se sperie şi să se retragă. Fie ca copiii lui Dumnezeu să iasă spre făgăduinţa bunei sănătăţi. Acordă aceasta, Doamne.
E-507 And they raise their hands, “I want to accept Him as my personal Saviour,” and then a spring of Life come into their soul. They sprung up again, to bring forth another Christian.
E-512 Acum mulţi dintre ei se află în această clădire. Aici este păstorul Tău, în această dimineaţă, fratele meu, Neville. Aici sunt diaconii Tăi şi administratorii stând aici, bărbaţi ordinaţi de această biserică, pe care Tu îi binecuvântezi în mod atât de binevoitor, deşi noi suntem nevrednici, Doamne. Dar vedem Duhul Tău mişcându-se printre noi, şi suntem atât de fericiţi pentru acest lucru; pare că o trezire se mişcă afară pentru ultima dată. O Dumnezeule, noi am renunţat, la Egipt, acum suntem pe drumul nostru spre Ţara făgăduită. O călătorie doar de câteva zile acum şi vom trece dincolo de Iordan.
E-508 God, may they go to the water now, before the audience, be baptized in Jesus Christ’s Name, for the remission of their sin; to let the people see that they thoroughly have sold out to the—to the things of the world, and going to serve Christ from now on. For they’re dead and buried with Him in baptism, to rise to new Life, to walk in a new life.
E-513 Şi acum, Tată Dumnezeu, ne rugăm ca Tu să înlături orice obstacol din calea noastră. Mulţi dintre aceşti oameni nu sunt în condiţia de mărşăluire. Ei sunt aici pentru că sunt bolnavi şi suferinzi. Cum poate acea boală să-i ţină pe acei oameni? Cum pot acele suferinţe să-i ţină infirmi, şi într-un scaun cu rotile, când ei sunt în marş spre Ţara promisă? Aleluia! Dumnezeule, când noi ne punem mâinile peste trupul lor, fie ca diavolul să se sperie şi să se retragă. Fie ca ei să fie în condiţia de a merge în marş.
E-509 Here is many handkerchiefs I’m holding in my hands, Lord. They represent sick people.
E-514 Eu Îţi mulţumesc pentru femeia despre care am vorbit toată dimineaţa, nu mi-o pot scoate din minte. Să o văd pe acea femeie, care nu putea nici măcar să se ridice, cu acea tumoare mare; doctorii îşi băteau joc de ea. Dar, ea a auzit un Glas, Acesta nu a fost nesigur. A fost un Sunet sigur, şi ea L-a crezut.
E-510 Now, in the Bible, one time, as I’ve often quoted this. When Israel was in the path of duty, going over to the promised land, the Red Sea got in their way. God looked down through them clouds, with angered eyes, through the Pillar of Fire. And that Red Sea got scared, because God had made a promise. No uncertain sound. The sea knowed that God’s Word wasn’t unsound. They knowed it was certain. Israel was bound for that promised land. Nothing could stand in their way, because God had said so. So, the sea got scared and moved back, made a dry path right through the middle of it. And they walked across on dry land.
E-515 Acum, Doamne, fie ca fiecare persoană bolnavă de aici care a văzut... să audă acelaşi Sunet, în dimineaţa aceasta; şi să fie în condiţia de mărşăluire, ca să plece, Doamne, în călătorie. Acordă aceasta, Doamne. Noi avem totul împachetat acum. Oh! Noi suntem pregătiţi să mergem în marş, Doamne. Suntem pregătiţi pentru pustie, şi să trecem acolo Iordanul. O călătorie doar de câteva zile şi vom fi acolo. Dumnezeule, fă ca noi să mergem în Puterea Duhului Sfânt. Fie ca noi să fim întotdeauna prezenţi când vedem acea Lumină strălucind acolo, Doamne, călăuzind calea, care l-a înviat pe Cristos strălucind spre acea Zi perfectă. Acordă aceasta, Tată. Acum aşa cum noi...
E-511 Now there’s many Christians that are sick, Lord. Here’s their handkerchiefs. They say, in the Bible, that, “They took off the body of Paul, handkerchiefs, or apron.” We know we’re not Saint Paul. But we know that You’re still the same God, with the same Word and the same promise. When I send these handkerchiefs to them sick and afflicted, may that devil, that’s got them bound, get scared and move back. May the children of God walk out to the promise of good health. Grant it, Lord.
E-516 Unge mâinile noastre, unge-ne pe noi, ca Duhul Sfânt, care este acum în noi, să strălucească. Lumina cosmică, dincolo de cos-... Lumina lui Dumnezeu să strălucească în acei bolnavi, trupurile slăbite, şi fiecare din ei să fie vindecaţi.
E-512 Now many of them are in this building. Here is Your pastor, this morning, my brother, Neville. Here is Your deacons and trustees standing here, ordained men of this church, that You are so graciously blessing, though we’re unworthy, Lord. But we see Your spirit moving among us, and we’re so happy for this; look like a revival moving out for the last time. O God, we sold out, to Egypt, now we’re on our road to the promised Land. Just a few days journey now and we’ll be crossing over Jordan.
E-517 Noi înaintăm, Doamne, să-l înfruntăm pe diavolul. Noi înaintăm ca să înfruntăm Marea Roşie. Care, aşa cum a fost Marea Roşie, aceea este, marea de boală care îi ţine pe aceşti oameni de la a merge în marş. Noi înaintăm cu Duhul Sfânt care luminează înaintea noastră, să-l înfruntăm pe diavolul, în Numele lui Isus Cristos. Acea boală va trebui să se retragă, pentru că Tu priveşti în jos prin Puterea Cuvântului Tău. Şi ei trebuie să se refacă. Noi venim în Numele lui Isus, să înfruntăm vrăjmaşul. Amin.
E-513 And now, Father God, we pray that You’ll move every obstacle in our way. Many of these people are not in marching condition. They are here because they’re sick and afflicted. How can that sickness hold them people? How can those afflictions keep them crippled, and in a wheel chair, when they’re on the march to the promised Land? Hallelujah! God, when we apply our hands to their body, may the devil get scared and move back. May they be in marching condition.
Up