Dincolo de cortina timpului

Beyond The Curtain Of Time
Data: 61-0305 | Durată: 51 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Vreau să anunţ aici că rugăciunile voastre au primit răspuns, adunări cum aveam noi când am început de prima dată în lucrare, cu mulţi ani în urmă. Eu niciodată... Noi nici măcar nu puteam aşeza oamenii. Şi luam terenuri de târg şi de toate, erau destui acolo la ora trei, ca să umple locul. Trebuiau să închidă porţile, nu-i lăsa să intre. Noi nu eram acolo până la şapte. Vedeţi? Chiar mii revărsându-se de pretutindeni. Doar...
E-1 I want to announce here that your prayers were answered, meetings like we had when I was first started in the ministry, many years ago. I have never…We just couldn’t even seat the people. And get fairgrounds and everything else, there’d be enough there at three o’clock, to fill the place up. They’d have to shut the gates, wouldn’t let them in. We wouldn’t be there till seven. See? Just thousands pouring from everywhere. Just…
E-2 Şi am luat ultimele cinci seri în ultima adunare, şi doar am clădit în jurul Cuvântului, am început să realizez ce putere avea Cuvântul. Vedeţi? Pentru că, Cuvântul este Dumnezeu. Vedeţi? "La început era Cuvântul, Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."
E-2 And I taken the last five nights in the last meeting, and just built around the Word, begin to realizing what a power the Word had. See? Because, the Word is God. See? “In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us.”
E-3 Acum, Evrei 4 a spus căci, că, "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri." Vedeţi? "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât, chiar pătrunde până să despartă osul, şi taie, şi un discernător al gândurilor minţii, inimii." Vedeţi? Iată ce este, Cuvântul lui Dumnezeu.
E-3 Now, Hebrews 4 said that, that, “The Word of God is sharper than a two-edged sword.” See? “The Word of God is sharper than, even piercing to asunder of the bone, and cutting, and a discerner of the thoughts of the mind, the heart.” See? That’s what, the Word of God.
E-4 Deci dacă există un dar până unde ne putem doar relaxa; şi Cuvântul, Însuşi, care este Cristos, Care este Cuvânt, intră în noi, şi deosebeşte gândurile minţii, după cum aţi văzut. Vedeţi? Ce minunat. Apoi, să vezi ce a făcut El şi felul cum El ne-a binecuvântat! Şi apoi...
E-4 Then if there is a gift to where we can just relax ourself; and the Word, Itself, that is Christ, Who is Word, comes into us, and discern the thoughts of the mind, as you’ve seen it. See? How wonderful, then, to see what He did and the way He blessed us! And then the…
E-5 Căci, simt că, clădind aceasta în jurul acelui Cuvânt timp de patru seri, doar i-a lăsat pe oameni să stea liniştiţi, şi apoi doar să se relaxeze, şi Duhul Sfânt să-i cheme pe oameni, şi să facă lucruri în audienţă.
E-5 That, I feel that, building it around that Word for four nights, just letting the people set, quieten, just relax, and the Holy Spirit would call people and do things out in the audience.
E-6 Şi apoi, în ultima seară, Duminica trecută după-masă, am văzut unul dintre cele mai mari rânduri de vindecare din câte am văzut vreodată în America. Vedeţi? Ei erau... L-am trimis jos pe Billy cu o sută de cartonaşe, şi pe Gene cu o sută, şi pe Leo cu o sută, şi pe Roy cu o sută, au dat chiar toate cartonaşele, în jur de cinci sute. Şi apoi după ce au văzut Cuvântul având efect, şi ce făcea Acesta, apoi stând exact pe acel Cuvânt acum, i-a adus la platformă. Şi am văzut bărbaţi şi femei aruncând cârjele lor, şi aşa mai departe, şi să fie vindecaţi chiar înainte să ajungă la platformă, doar să vadă. Vedeţi? Cuvântul lui Dumnezeu deja a mers afară, afară pe acolo, şi S-a încorporat în acele cinci Mesaje, sau patru Mesaje, în inimile lor, până când L-au crezut cu toată inima lor. Apoi, singurul lucru care a trebuit să-l facă, a fost să aibă un fel de contact mic, vedeţi, un lucru sau altul, şi a fost o realitate. Şi de îndată ce au atins acea platformă, au fost vindecaţi chiar acolo pe plat-... chiar înainte ca ei să traverseze platforma.
E-6 And then, on the last evening, last Sunday afternoon, I seen one of the greatest healing lines I ever seen in America. See? They were…I sent Billy down with a hundred cards, and Gene with a hundred, and Leo with a hundred, and Roy with a hundred, just give out all the cards, about five hundred. And then after they had seen the Word take a hold, and what It would do, then staying right on that Word now, bring them to the platform. And I seen men and women throw away their crutches, and so forth, and be healed before they even get to the platform, just to see. See? The Word of God had done went out, out through there, and embedded Itself in those five Messages, or four Messages, in their hearts, till they believed It with all their heart. Then, only thing they had to do, is have some kind of a little contact, see, something another, and was a reality. And just as soon as they’d hit that platform, they’d be healed right there on the plat-…just ’fore they get across the platform.
E-7 Eu cred, fraţii de aici, voi toţi îl cunoaşteţi pe Fratele Ed, Fratele Ed Hooper. Nu-i aşa? Voi cei din Arkansas, jos acolo? A întâlnit... El era cu mine în primele părţi de la slujba de la început. A spus, "Asta părea ca în vremurile vechi," a spus, "când felul cum obişnuiau ei, cu ani în urmă."
E-7 I believe, brethren here, you all know Brother Ed, Brother Ed Hooper. Don’t you? You from Arkansas, down there? He met… He was with me in the early parts of the early ministry. He said, “This seemed like old times,” he said, “when the way they used to, years ago.”
E-8 Şi acolo au fost oameni care aveau tumori care erau-erau cam aşa, s-au întors, bine. Orbi, surzi, muţi, tot felul de lucruri care Domnul nostru le-a făcut. Nici măcar nu a trebuit să-i ating pe oameni. Cuvântul mergând înainte a făcut lucrul acesta.
E-8 And there were people that had tumors that was—was that like that, come back, well. Blind, deaf, dumb, all kinds of things that our Lord did. Never even have to touch the people. The Word going forth a doing it.
E-9 Apoi Domnul mi-a dat un Mesaj care aş vrea să-l vorbesc la biserică, cândva, când mă întorc, dacă voi avea ocazia. Sunt îngrozitor de ocupat. Acum trebuie să plec din nou, mâine, aşteptând să vină această fată. Şi chiar înainte să îmi duc valiza în casă, acolo era cineva. Şi de atunci aproape că nu am stat jos, de abea. Vedeţi? Nici măcar nu am vorbit cu familia mea de când am ajuns. Vedeţi? Şi este-este într-adevăr o tensiune. Şi eu trebuie să vă solicit la toţi rugăciunile voastre pentru mine, la fel, ca Domnul să mă ajute să rezist.
E-9 Then the Lord gave me a Message that I’d like to speak at the church, sometime, when I get back, get a chance off. I’m awfully busy. Now I got to leave again, tomorrow, waiting for this girl to come. And even ’fore I even got my suitcase in the house, there was somebody there. And I haven’t set down since, hardly. See? I haven’t even talked to my family since I been in. See? And it’s—it’s really a strain. And I got to solicit your all’s prayers for me, too, that the Lord will help me to hold up.
E-10 Acum... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Îl văd pe fratele nostru aici, foarte, foarte bolnav, întins pe această targă. Şi noi...
E-10 Now…[Blank spot on tape—Ed.] See our brother here, real, real sick, laying on this cot. And we…
E-11 Cineva vine, în scurtă vreme, după noi, ca să mergem la Louisville. Vreau să vă amintiţi rugăciunea, şi pentru, o domnişoară plăcută, care, ea nu are mai mult de optsprezece ani. Este o geamănă, şi o fată Creştină la şcoală. Şi celelalte fete vorbeau despre ea, ştiţi, cele două fete, şi le spuneau cum sunt ele, şi că ce parte a vieţii pierd ele, şi cum ar trebui să trăiască ca celelalte fete. Şi o fată doar a reuşit să treacă peste asta. Cealaltă a avut un complex, şi s-a simţit foarte rău din cauza asta, şi doar a continuat să se îndepărteze, şi să alunece mai departe înapoi, şi se îngrijorează privitor la asta. Şi în cele din urmă are o zdruncinare mintală. Şi ei... Ea este într-un spital de nebuni. Mama şi tatăl ei vin, doar după puţin, din Crandall, Indiana, ca să meargă acolo la acest institut unde încercă ei să o trimită, la Madison, mâine.
E-11 Someone is coming, in a little while, for us, to go to Louisville. I want you remember the prayer, too, a fine young lady, that, she isn’t about eighteen years old. She’s a twin, and a Christian girl in school. And the other girls would talk about her, you know, the two girls, and tell them how they were, what part of life they were missing, and how they should live like the rest the girls. And one girl was able just to override it. This other one had a complex, and she felt real bad about it, and just kept going away, and drifting farther back, and is worrying about it. And finally she’s got a mental breakdown. And they…She’s in an insane ward. Her mother and father is coming, just a little bit, from Crandall, Indiana, to go over to this institution where they’re going to try to send her, to Madison, tomorrow.
E-12 Acum, fata, nu este nici o cădere fizică în fată. Ea... Nu este nimic, fizic. Este perfect sănătoasă. Dar este aşa de greu să o explici. Şi chiar nu poate fi explicat. Ceea ce este, duhul ei s¬a rătăcit. Vedeţi? Acum, tu-tu trebuie să-i prinzi duhul şi să-l aduci înapoi la loc. Vedeţi? Există...
E-12 Now, the—the girl, there’s no physical break in the girl. She…There’s nothing, physically. She’s perfectly healthy. But it’s so hard to explain it. And it really cannot be explained. What it is, her spirit has wandered. See? Now, you—you got to catch her spirit and bring it back to the place. See? There’s…
E-13 Cum, numai ce am terminat de vorbit aici, cu câteva săptămâni în urmă, despre cum funcţionează sistemul uman. Cum că există cinci simţuri prin care accesăm trupul, şi apoi cinci căi de acces le-am numi noi. Cinci căi de acces, aşa ca¬ca conştiinţă, imaginaţie, şi aşa mai departe, prin care intrăm la suflet. Şi apoi când intri în duhul, acolo este o singură cale de acces, şi aceea este prin voinţa personală, care o bazează în urmă cum a fost creat omul.
E-13 As, we just got through speaking here, a few weeks ago, on how that the human system operates. How that there’s five senses that you enter the body by, and then five avenues we’d call it. Five avenues, such as—as conscience, imagination, and so forth, we enter the soul by. And then when you enter the spirit, there’s only one avenue, and that is through self-will, which bases it back like man was created.
E-14 Tu Îl poţi primi, sau tu doar poţi să-L laşi să plece. Îl poţi accepta pe Cristos ca Salvator, sau doar să-L laşi să plece. Şi tu încă eşti lângă acel Pom, acela unul al Vieţii şi unul al morţii. Fiecare fiinţă umană este pusă înaintea acelui Pom, sau Dumnezeu ar fi nedrept să-l pună pe unul acolo, şi apoi să nu-i dea celuilalt şansa egală să-să aleagă binele sau răul. Şi fiecare dintre noi are acea şansă.
E-14 You can receive It, or you can just let It go. You can accept Christ as Saviour, or just let Him go. And you’re still by that Tree, that one of Life and one of death. Every human being is set before that Tree, or God would be unjust to put one there, and then not give the other one the equal chance to—to choose right or wrong. And each one of us has that opportunity.
E-15 De asemenea, în aceea, duhul, noi putem fi vindecaţi, sau nu putem fi vindecaţi. Acum, aceasta nu este din cauză că acolo nu este... că noi nu am fost vindecaţi conform cu Dumnezeu. Am fost. Pentru că legământul este necondiţionat. Şi El deja a cumpărat vindecarea noastră. Astfel, vindecarea noastră este¬este pentru noi. Este a noastră. Acum, aceasta este fie că vom lua această cale, ca să o credem; sau această cale, ca doar să nu o credem. Acum, există doar acea unică cale prin care să putem intra în Prezenţa lui Dumnezeu.
E-15 Also, in that, the spirit, we can be healed, or we cannot be healed. Now, it’s not because that there’s not…that we haven’t been healed according to God. We have. For the covenant is unconditional. And He has already purchased our healing. Therefore, our healing is—is to us. It’s ours. Now, it’s whether we will take this avenue, to believe it; or this avenue, to just not believe it. Now, there’s only that one way we can walk into the Presence of God.
E-16 Acum, această copilă, frumoasă, mama ei este o prietenă. Eu, vai... Oh, era una din prietenele mele. Ea era o domnişoară plăcută, provenea dintr-o casă foarte strictă Nazarineană, o fetiţă dulce. Şi ea are un soţ iubitor. Îl cunosc şi pe el, de asemenea, foarte bine, băiatul care a luat-o în căsătorie. Şi ea doar o micuţă... Ei cresc acele copile să-l slujească pe Domnul, şi le-a trimis la şcoală. Şi ele au fost cu adevărat întemeiate în Cristos, ca să nu facă lucrurile care sunt greşite. Dar s-a întâmplat aşa.
E-16 Now, this child, beautiful, her mother’s a girl friend. I, my… Oh, used to be one of my girl friends. She was a nice little lady, come out of a real strict Nazarene home, sweet little girl. And she’s got a lovely husband. I know him, too, real well, the boy that married her. And she just a little…They raise those children to serve the Lord, and put them in school. And they were really grounded in Christ, not to do the things that’s wrong. But there it went.
E-17 Doar într-o prăbuşire, întocmai cum sunt eu... am privit doar cu câteva momente în urmă, şi m-am uitat lung în spate la un băieţel, a avut chiar acelaşi lucru, exact. Şi la... Ne-am dus acolo într-o seară, la Fratele Wright, şi Orville era chiar-chiar într-o prăbuşire totală. Şi el, ştiţi, când el a încercat să mă scoată afară din casă; cât de buni prieteni eu şi Orville suntem, chiar într-adevăr cum aş fi eu tatăl lui. Eu i-am căsătorit pe mama şi tatăl lui, împreună. Şi el doar a sărit în sus şi a strigat, "Ieşi de aici! Ieşi de aici! Ieşi de aici!" Vedeţi?
E-17 Just on a break, just like I’m…looked just a few moments ago, and gazed back to a little boy, had the very same thing, exactly. And at the…We went down there one night, at Brother Wright’s, and Orville was just—just in a complete break. And he, you know, when he’d try to run me out of the house; as good of friend as Orville and I are, just real like I’d be his father. I married his father and mother, together. And he’d just jump up and scream, “Get out of here! Get out of here! Get out of here!” See?
E-18 Acum, ceea ce a trebuit să facem noi acolo a fost să ieşim în linia duhului şi să prindem duhul acelui băiat. Vedeţi? Multă supărare i-a venit la inima lui mică. El este tânăr, şi a văzut multe. Şi doar l-am adus direct înapoi la locul unde ar fi trebuit să fie. Vedeţi? În câteva zile, el a fost-a fost în regulă.
E-18 Now, what we had to do there was go out into the line of spirit and catch that boy’s spirit. See? Lot of grief had come to his little heart. He’s young, and he had seen a lot. And just brought him right back to the place where he should be. You see? In a few days, he was—he was all right.
E-19 Acum, este acelaşi lucru ce trebuie făcut privitor la asta. Am văzut aceasta, şi ştiu că este adevărat. Dar acum, doar... eu-eu vă cer la toţi să vă rugaţi acum, ca-ca Dumnezeu să mă ajute să o găsesc pe această fetiţă. Afară într-un loc, unde ea nu ştie unde se află, şi apoi s-o aduc înapoi la locul ei. Acea cale de acces vine prin credinţă. Vedeţi, ea nu poate avea credinţă pentru ea. Ea nu ştie unde se află, sau nimic. Vedeţi? Este-este nevoie de credinţa noastră aici.
E-19 Now, that’s the same thing you got to do on this. I have seen it, and I know that it is true. But now, just…I—I request you all to pray now, that—that God will help me to find this little girl. Out into a place, where she don’t know where she’s at, then bring her back to her place. That avenue comes through faith. See, she can’t have faith for herself. She don’t know where she’s at, or anything. See? It—it’s got to take our faith here.
E-20 Şi acum, în aceea, acea putere a învierii lui Cristos, care El ne dă şansa. Asta-i unde, voi, într-un fel, Cuvântul lui Dumnezeu îl străpunge pe păcătos. Şi Acesta trebuie să meargă dincolo de predicarea Cuvântului care merge înainte. Acela-i motivul că am vrut să vorbesc puţin în această dimineaţă înainte să mă rog pentru bolnavi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-20 And now, in that, that power of the resurrection of Christ, which He give us the opportunity. That’s where, you, in one way, the Word of God pierces the sinner. And It has to go beyond the preaching of the Word going forth. That’s the reason I wanted to speak a little bit this morning before praying for the sick. [Blank spot on tape—Ed.]
E-21 Vă amintiţi viziunea, nu de mult, care Domnul mi-a dat-o, ştiţi, despre a vedea cealaltă Parte? Vă amintiţi acea dimineaţă când am mărturisit despre a vedea cealaltă Parte? [Adunarea a spus, "Amin." – Ed.] Ei bine, aceea a fost adevărat.
E-21 You remember the vision, not long ago, the Lord gave me, you know, about seeing the other Side? You remember that morning when I was testifying about seeing the other Side? [Congregation said, “Amen.”—Ed.] Well, that was true.
E-22 Şi Glasul Oamenilor De Afaceri Ai Evangheliei Depline a publicat acel articol, şi au pus fotografia în spatele paginii aici. Şi are o intercalare mică aici în partea de jos, o părticică aici în partea de jos, vorbind despre slujbă. Care, acesta este un ziar internaţional tipărit în multe limbi diferite. Şi ei au dedicat pagina din faţă, şi prima, pentru acea viziune. Vedeţi?
E-22 And the Full Gospel Business Men’s Voice has published that article, and put picture on the back of the page here. And it’s got a little inject down here at the bottom, a little part here at the bottom, speaking of the ministry. Which, this is an international paper printed in many different languages. And they dedicated the front page, and the first, on that vision. See?
E-23 Şi le-am adus aici sus, şi doresc ca voi să luaţi unul, şi îl puteţi citi. Şi veniţi sus... Nu ştiam câţi vor fi jos, fraţii, în această dimineaţă. Şi voi, deci, dacă se întâmplă să nu aveţi unul, ei bine, doar mergeţi la birou. Ei le au acolo la birou. Şi ne-au lăsat să avem o grămadă de ele, despre: "Continuă să presezi înainte." Înţelegeţi? Şi asta este tot ce este în inima mea. Tot ce pot să aud, este, "Continuă să presezi înainte." Chiar dincolo de râu este o¬o Ţară mai bună. Şi haideţi să continuăm să presăm până când întâlnim acea Ţară.
E-23 And I got them up here, and I wish you would pick up one, and you could read it. And get up…I didn’t know how many would be down, the brethren, this morning. And you, then, if you’d happen to fail one, well, just go to the office. They have them there at the office. And they let us have a group of them, about: “Keep pressing on.” See? And that’s all is in my heart. All I can hear, is, “Keep pressing on.” Just beyond the—the river there is a—a better Land. And let’s keep pressing till we meet that Land.
E-24 Acum, cred că ei au aici o dedicare a micuţului Fratelui Stricker şi Surorii Stricker. Aşa că...
E-24 Now, I think they got here a dedication of Brother Stricker and Sister Stricker’s little one. So that…
E-25 Cât de mulţi sunt acum, Soră Stricker? [Sora Stricker spune, "Şase." – Ed.] Şase copii micuţi. Aceea-i o mică familie drăgălaşă.
E-25 How many does that make now, Sister Stricker? [Sister Stricker says, “Six.”—Ed.] Six little fellows. That’s a lovely little family.
E-26 Şi deci ei sunt... au fost misionarii noştri acolo în-în Africa, recent, să se întoarcă înapoi. Şi toţi copiii lor sunt copilaşi frumoşi. Şi pot vedea că şi acesta unul este, în timp ce ei îl aduc aici în această dimineaţă pentru un serviciu de dedicare.
E-26 And so they are…was our missionaries over in—in Africa, recently, returned back. And all their children is pretty little fellows. And I can see this one is, also, as they’re bring it up this morning for a dedicational service.
E-27 Unde este Teddy? Teddy, vrei să vi aici sus la pian, doar un minut, fiule? Şi-şi să avem cântarea noastră, o cântare mică, tu şti, acea cântare mică, eu cred, că noi cântăm, Aduceţi-i Înăuntru. Aşa este? "Aduceţi-i înăuntru de pe câmpurile de păcat."
E-27 Where is Teddy at? Teddy, would you come up here at the piano, just a minute, son? And—and let’s have our song, a little song, you know, that little song, I believe, we sing, Bring Them In. Is that right? “Bring them in from the fields of sin.”
E-28 Şi acela-i motivul că noi cântăm aceasta, pentru că noi, cu tot ce putem, părinţii, îi aduc pentru dedicare. Noi îi dedicăm Domnului şi îi aducem înăuntru în timp ce sunt copilaşi încă, ca ei să nu se rătăcească afară în acel câmp al păcatului. Aduceţi¬i Înăuntru. Haideţi doar să... O şti, Teddy? Să cântăm doar un vers din aceasta acum.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i înăuntru din câmpurile de păcat;
Aduceţi-i...
Dacă mai este altul, păi, doar aduceţi-l drept înainte.
Aduceţi-i pe cei mici la Isus.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i înăuntru din câmpurile de păcat;
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe cei rătăciţi la Isus.
E-28 And that’s the reason we play this, because that we, with all that we can, parents, is bring them for dedication. We’re dedicating them to the Lord and bringing them in while they’re yet babies, that they’ll not stray out into that field of sin. Bring Them In. Let’s just…Do you know it, Teddy? Let’s just sing one verse of it now.
Bring them in, bring them in,
Bring them in from the fields of sin;
Bring them…
If there’s another one, why, just bring it right on.
Bring the little ones to Jesus.
Bring them in, bring them in,
Bring them in from the fields of sin;
Bring them in, bring them in,
Bring the wandering ones to Jesus.
E-29 Frate Stricker şi Soră Stricker, îmi dau seama că voi ştiţi ce înseamnă acea cântare, să "aduceţi-i înăuntru," dorinţa arzătoare este în inima voastră, să încercaţi să îi aduceţi pe cei pierduţi la Isus. Copilaşul vostru, dacă ar fi murit înainte să fie dedicat, sau orice altceva, este mântuit, oricum, pentru că Sângele lui Isus Cristos a făcut asta la Calvar. Dar în comemorarea măreţei Lui călătorii pământeşti, când El şi-a pus mâinile Lui peste cei mici şi a spus, "Lăsaţi-i să vină la Mine," de aceea aduceţi voi copila în dimineaţa aceasta. Şi punându-vă încrederea în noi, că vom fi în stare să ne rugăm o rugăciune de credinţă, pentru micuţă, pentru dedicarea vieţii ei lui Dumnezeu.
E-29 Brother Stricker and Sister Stricker, I realize that you know what that song means, to “bring them in,” burning desire is in your heart, to try to bring the lost to Jesus. Your little baby, if it would die before it was dedicated, or what more, it’s saved, anyhow, because the Blood of Jesus Christ did that at Calvary. But in commemoration of His great earthly journey, when He laid His hands upon the little ones and said, “Suffer them to come to Me,” that’s why you bring the baby this morning. And placing the confidence in us, that we would be able to pray a prayer of faith, for the little one, in dedication of its life to God.
E-3
E-30 What’s its name? [The father says, “Marilyn Madge Stricker.”—Ed.] Marilyn Madge, Marilyn Madge Stricker. How old is it? [The mother says, “Thirteen months.”] Thirteen months. Born in Africa, is that right? [“Yes.”] Well, may, if there is a tomorrow, may this little one be a missionary over there, in the fields where she was born at. And a—a beautiful little child. Would you come, Brother Neville?
E-31 Şi, Marilyn. Oh, vai! Întotdeauna îmi plac aceşti copii micuţi. Nu este aceasta o copilă micuţă drăgălaşă? Ce mai faci tu? Ce mai faci tu? Să ne aplecăm capetele. Şi vreau ca tu să-ţi pui mâinile peste ea.
E-31 And, Marilyn. Oh, my! I always like these little fellows. Isn’t this pretty little fellow? How do you do? How do you do? Let us bow our heads. And I want you you put your hands on her.
E-32 Tatăl nostru Ceresc, noi ţi-o aducem Ţie pe micuţa Marilyn Madge Stricker, această copilă mică drăgălaşă care a fost născută în câmpurile de misiune, când bătălia mergea greu. Mă rog ca Tu să binecuvântezi această copilă. În Biblie, ei au adus la Tine astfel de copilaşi. Tu ai pus mâinile peste ei şi i-ai binecuvântat, ai spus, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia Cerului este a celor ca ei."
E-32 Our Heavenly Father, we bring to You little Marilyn Madge Stricker, this lovely little child that was born on the mission fields, when the battle was going hard. I pray that You would bless this child. In the Bible, they brought to You such little ones. You put Your hands on and blessed them, said, “Suffer little children to come to Me, and forbid them not; for such is the Kingdom of Heaven.”
E-33 Mama şi tatăl o pun în braţele noastre, astăzi. Noi, prin credinţă, urcăm treptele, acolo, o punem în braţele Tale, prin credinţă. Binecuvântează-i viaţa. Dă-i o viaţă lungă, Doamne. Fie ca ea să fie o copilă a lui Dumnezeu. Fie ca ea să te slujească cu toată viaţa ei, fiecare fibră a fiinţei ei, să fie o slujitoare a lui Cristos. Acordă aceasta, Tată. Binecuvântează-i pe tatăl şi mama ei, pe frăţiorii şi surorile ei. Fie să crească, şi ei, şi să fie o familie glorioasă în slujirea lui Dumnezeu.
E-33 The mother and father places it into our arms, today. We, by faith, climb the stairs, yonder, place it into Your arms, by faith. Bless her life. Give her a long life, Lord. May she be a child of God. May she serve You with all her life, every fiber of her being, be a servant of Christ. Grant it, Father. Bless her father and mother, her little brothers and sisters. May they raise up, also, and be a glorious family to the service of God.
E-34 Tată, noi o predăm pe micuţa Marilyn Madge la Tine, în Numele lui Isus Cristos, pentru o viaţă de slujire. Binecuvânteaz¬o pe ea, şi pe tatăl ei, şi pe mama ei, şi pe cei dragi ai ei. Şi fie ca ei să trăiască mult, vieţi fericite în slujba Ta. În Numele lui Isus. Amin.
E-34 Father, we give little Marilyn Madge to You, in the Name of Jesus Christ, for a life of service. Bless her, and her father, and her mother, and her loved ones. And may they live long, happy lives in Your service. In Jesus’ Name. Amen.
E-35 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Stricker. Dumnezeu să te binecuvânteze. Binecuvântări peste o micuţă domnişoară frumoasă.
Îţi mulţumesc, Teddy, băiete.
E-35 God bless you, Brother Stricker. God bless you. Blessings on fine little lady.
Thank you, Teddy, boy.
E-36 Eu iubesc copilaşii. Voi nu? [Adunarea răspunde, "Amin." – Ed.]
E-36 I love little children. Don’t you? [The congregation answers, “Amen.”—Ed.]
E-37 Câţi nu aţi auzit niciodată vedenia pe care mi-a dat-o Domnul? Să vă vedem mâinile sus, care niciodată. Frate Neville, ai cărticica ta acolo, probabil, poate tu doar vei citi aceasta pentru ei chiar aici, doar pentru următorul moment sau două. Cred că asta... Doar chiar aici, dacă vrei.
E-37 How many never did hear the vision the Lord gave me? Let’s see your hands up, that never. Brother Neville, you got your little book there, perhaps, maybe you’d just read it for them right here, just for next moment or two. I believe, it right here, if you will.
E-38 [Fratele Branham părăseşte amvonul. Paragrafele 39-56, Fratele Neville citeşte din articolul Rev. William Branham intitulat Dincolo De Cortina Timpului, publicat original de către Părtăşia Oamenilor De Afaceri Ai Evangheliei Depline Internaţională, paginile 3-5 în ediţia din Februarie 1961 din Glasul Oamenilor Evangheliei Depline – Ed.]
E-38 [Brother Branham leaves the pulpit. Paragraphs 39-56, Brother Neville reads from Rev. William Branham’s article entitled Beyond The Curtain Of Time, originally published by Full Gospel Business Men’s Fellowship International, pages 3-5 in the February 1961 issue of Full Gospel Men’s Voice—Ed.]
E-39 Dimineaţa trecută eram întins în patul meu. Doar mă trezisem din somn, şi mi-am pus mâinile sub cap şi mă relaxam cu capul pe perină. Apoi am început să mă întreb oare cum va fi de cealaltă parte. Mi-am dat seama că mi-am trăit mai mult de jumătate din viaţa mea dacă trăiesc să ajung atât de în vârstă ca ai mei, şi vroiam să fac mai mult pentru Domnul înainte să plec din această viaţă.
E-39 The other morning I was lying on my bed. I had just awoke from sleep, and I placed my hands behind my head and relaxed with my head on the pillow. Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half my life if I live to be as old as my people, and I wanted to do more for the Lord before I left this life.
E-40 Am auzit un Glas spunând: "Eşti abia la început! Presează bătălia! Continuă să presezi!" În timp ce stăteam acolo chibzuind cuvintele, m-am gândit că doar îmi imaginam că am auzit un Glas. Din nou Glasul a spus: "Presează bătălia! Continuă să mergi! Continuă să mergi!" Încă nu credeam, m-am gândit că posibil să fi rostit eu cuvintele. Mi-am pus buzele între dinţi şi mi-am ţinut mâna pe gură şi am ascultat. Glasul a vorbit din nou: "Doar continuă să presezi! Dacă ai şti tu doar ce se află la capătul drumului!" Mi se părea că aud muzica şi cuvintele unei cântări vechi, cunoscute:
"Mi-e dor de casă şi sunt trist, şi vreau să îl văd pe Isus,
Aş vrea să aud când se trag acele clopote din port.
Mi-ar lumina calea şi ar alunga toate temerile.
Doamne, lasă-mă să privesc dincolo de cortina timpului!"
E-40 I heard a Voice saying: “You are just starting! Press the battle! Keep pressing!” As I lay there pondering the words, I thought that I just imagined that I had heard a Voice. Again the Voice said: “Press the battle! Keep going! Keep going!” Still unbelieving, I thought that possibly I had spoken the words myself. I placed my lips between my teeth and held my hand over my mouth and listened. The Voice spoke again: “Just keep pressing! If you only knew what is at the end of the road!” I seemed to hear the music and words of an old, familiar song:
“I’m homesick and blue, and I want to see Jesus,
I would like to hear those harbor bells chime.
It would brighten my path and banish all fears.
Lord, let me look past the curtain of time!”
E-41 Apoi Glasul a întrebat, "Ţi-ar place doar să priveşti dincolo de cortină?" Am răspuns, "M-ar ajuta atât de mult!"
E-41 Then the Voice asked: “Would you like to see just beyond the curtain?” I answered: “It would help me so much!”
E-42 Ce s-a întâmplat nu pot spune. Dacă am fost în trup sau afară, sau dacă a fost o transmutare, nu ştiu, dar a fost diferit de orice vedenie care am avut-o vreodată. Puteam să văd locul unde am fost dus şi mă puteam vedea pe mine în urmă acolo întins pe patul meu. Am spus: "Acesta este un lucru ciudat!"
E-42 What happened I cannot say. Whether I was in the body or out, or whether it was a translation, I do not know, but it was unlike any vision I have ever had. I could see the place to which I was taken and I could see myself lying back there upon my bed. I said: “This is a strange thing!”
E-43 Acolo erau mulţimi mari de oameni şi ei alergau către mine să mă salute, strigând: "Oh, fratele nostru preţios!" Mai întâi au venit femei tinere, păreau la începutul vârstei lor de douăzeci de ani, şi în timp ce mă îmbrăţişau au spus, "Fratele nostru preţios!" Bărbaţi tineri, în splendoarea tinereţii bărbăteşti, cu ochi care străluceau ca stelele într-o noapte întunecată, cu dinţi atât de albi ca perlele, m-au îmbrăţişat, spunând: "Fratele nostru preţios!"
E-43 There were great numbers of people and they came running to greet me, crying: “Oh, our precious brother!” First came young women, apparently in their early twenties, and as they would embrace me they said: “Our precious brother!” Young men, in the brilliance of young manhood, with eyes glistening like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embraced me, saying, “Our precious brother.”
E-44 Apoi am observat că eu, la fel, am devenit tânăr din nou. M¬am uitat la mine acolo şi m-am întors şi am privit înapoi la trupul meu bătrân întins pe pat cu mâinile mele sub cap. Am spus: "Eu nu înţeleg asta!"
E-44 Then I noticed that I, too, had become young again. I looked at myself there and turned and looked back at my old body lying on the bed with my hands behind my head. I said: “I don’t understand this!”
E-45 Aşa cum am început să încerc să înţeleg locul unde mă aflam, am început să realizez că acolo nu era nici un ieri şi nici un mâine acolo. Nimeni nu părea să obosească. Aşa cum o mulţime dintre cele mai frumoase femei tinere pe care le-am văzut vreodată şi¬au aruncat braţele în jurul meu, am descoperit că acolo exista doar o singură dragoste mare care m-a copleşit şi nici o atracţie fizică ca în comportamentul uman. Am observat că aceste femei tinere toate îşi purtau părul pe spate până la talie şi fustele lor coborau până jos la picioare.
E-45 As I began to try to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there. No one seemed to get tired. As a multitude of the most beautiful young women I have ever seen threw their arms around me, I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behaviour. I noticed these young women all wore their hair down to their waistline and their skirts went down to their feet.
E-46 După aceasta, Hope, prima mea soţie, m-a îmbrăţişat, şi a spus: "Fratele meu preţios!" Apoi o altă femeie tânără m-a îmbrăţişat şi Hope s-a întors şi a îmbrăţişat-o pe tânără. Am spus, "Nu înţeleg asta. Asta este ceva cu totul diferit de dragostea noastră umană. Eu nu vreau să mă duc înapoi la acel trup bătrân pe pat."
E-46 After this, Hope, my first wife, hugged me, and said: “My precious brother!” Then another young woman hugged me and Hope turned and hugged the young woman. I said: “I don’t understand this. This is something entirely different from our human love. I don’t want to go back to that old body on the bed.”
E-47 Apoi un Glas mi-a vorbit: "Asta este ceea ce ai predicat tu că este Duhul Sfânt! Asta este dragoste perfectă! Nimic nu poate intra Aici fără aceasta!"
E-47 Then a Voice spoke to me: “This is what you preached that the Holy Ghost is! This is perfect love. Nothing can enter Here without it!”
E-48 Apoi am fost luat sus şi aşezat pe un loc înalt. Pretutindeni în jurul meu era un număr mare de bărbaţi şi femei în floarea tinereţii. Ei strigau, cu bucurie: "Oh, fratele nostru preţios, suntem atât de bucuroşi să te vedem aici!" M-am gândit, "Eu nu visez, pentru că pot să-i văd pe aceşti oameni şi pot să îmi văd trupul întins acolo înapoi pe pat."
E-48 Next I was taken up and seated on a high place. All around me were great numbers of men and women in the bloom of youth. They were crying, with joy: “Oh, our precious brother, we are so happy to see you here!” I thought: “I’m not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back there on the bed.”
E-49 Glasul mi-a vorbit: "Tu şti că este scris în Biblie că profeţii erau adunaţi cu poporul lor." Am spus: "Da, îmi amintesc asta din Scripturi, dar nu există aşa de mulţi Branhami." Glasul a replicat: "Aceştia nu sunt Branhami. Aceştia sunt convertiţii tăi, cei care tu i-ai condus la Domnul. Unele dintre aceste femei despre care tu te gândeşti că sunt aşa de tinere şi de frumoase erau peste vârsta de nouăzeci de ani când tu le-ai condus la Domnul. Nu-i de mirare că ele strigă, 'Fratele meu preţios!'" Apoi mulţimea a strigat împreună: "Dacă tu nu mergeai înainte cu Evanghelia, noi nu am fi fost aici!"
E-49 The Voice spoke to me: “You know it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people.” I said: “Yes I remember that in the Scriptures, but there are not this many Branhams.” The Voice replied: “These are not Branhams. These are your converts, the ones you have led to the Lord. Some of these women you think are so young and beautiful were more than ninety years old when you led them to the Lord. No wonder they are crying out, ‘My precious brother!’” Then the multitude cried together: “If you hadn’t gone forth with the Gospel, we wouldn’t be here!”
E-50 Eu am întrebat: "Oh, unde este Isus? Vreau să Îl văd!" Oamenii au replicat: "El este doar puţin mai sus. Într-o zi El va veni la tine. Tu ai fost trimis ca un conducător, şi când vine Dumnezeu, El te va judeca conform cu învăţătura ta." Am întrebat: "Şi Pavel şi Petru trebuie să stea la această judecată?" Răspunsul a fost: "Da!" Am spus: "Eu am predicat ce au predicat ei. Nu m-am abătut de la Aceasta la o parte sau alta. Unde ei au botezat în Numele lui Isus, am făcut şi eu; unde ei au învăţat Botezul în Duhul Sfânt, am făcut-o şi eu. Orice au învăţat ei, am învăţat şi eu."
E-50 I asked: “Oh, where is Jesus? I want to see Him!” The people replied: “He is just a little higher. Some day He will come to you. You were sent as a leader, and when God comes, He will judge you according to your teaching.” I asked: “Does Paul and Peter have to stand this judgment also?” The answer was: “Yes!” I said, “I have preached what they preached. I did not divert from It to one side or the other. Where they baptized in the Name of Jesus, I did too; where they taught the Baptism in the Holy Spirit, I did too. Whatever they taught, I taught, also.”
E-51 "Noi ştim asta," au strigat oamenii, "şi noi ştim că ne vom întoarce cu tine pe pământ cândva. Isus va veni şi te va judeca conform cu Cuvântul pe care ni l-ai predicat nouă. Atunci tu ne vei prezenta Lui, şi toţi împreună ne vom întoarce pe pământ ca să trăim pentru totdeauna." Am întrebat: "Trebuie să mă întorc înapoi pe pământ, acum?" Au răspuns: "Da, dar continuă să presezi înainte!"
E-51 “We know that,” the people cried, “and we know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the Word you preached us. Then you will present us to Him, and all together we will go back to earth to live forever.” I asked: “Do I have to go back to earth, now?” They answered: “Yes, but keep pressing on!”
E-52 Cum am început să mă mut din acel loc frumos, loc plin de bucurie, cât de departe puteam cuprinde cu ochii mei, veneau oameni spre mine să mă îmbrăţişeze, strigând: "Fratele meu preţios!"
E-52 As I began to move from that beautiful, joyful place, as far as my eyes could see, people were coming towards me to embrace me, crying: “My precious brother!”
E-53 Deodată mă aflam din nou înapoi pe patul meu. Am spus: "Oh, Dumnezeule, ajută-mă! Să nu mă laşi niciodată să compromit cu Cuvântul. Permite-mi să stau drept pe Cuvânt. Nu mă interesează ce face oricine altcineva, Doamne, permite-mi să presez înainte spre acel loc frumos, plin de bucurie!"
E-53 Suddenly I was back on the bed again. I said: “Oh, God, help me! Never let me compromise with the Word. Let me stay straight on the Word. I don’t care what anyone else does, Lord, let me press on to that beautiful, joyful place!”
E-54 Sunt mai convins ca oricând în viaţa mea că este nevoie de dragoste perfectă pentru a intra în acel loc. Acolo nu exista gelozie, nici oboseală, nici boală, nici bătrâneţe, nici moarte. Doar frumuseţe supremă şi bucurie.
E-54 I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death. Only supreme beauty and joy.
E-55 Orice faceţi, lăsaţi la o parte toate celelalte până obţineţi dragoste perfectă! Ajungeţi la punctul în care să-i puteţi iubi pe toţi, chiar şi pe fiecare duşman. Nu contează dacă avionul se clatină, fulgerul sclipeşte, sau armele vrăjmaşului sunt asupra voastră, aceste lucruri nu contează: obţineţi dragoste perfectă!
E-55 Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love! Get to where you can love everybody, even every enemy. No matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns of the enemy are upon you, these things do not matter: get perfect love!
E-56 Dacă nu eşti mântuit, acceptă-l pe Isus Cristos ca Mântuitorul tău acum! Dacă nu ai fost botezat în apă, fi botezat acum! Dacă nu ai primit Botezul în Duhul Sfânt, primeşte-l acum! Presaţi înainte spre acea dragoste perfectă care vă va duce la acel loc frumos şi plin de bucurie dincolo de cortina timpului!
[Fratele Branham se întoarce la amvon – Ed.] Asta-i...
E-56 If you are not saved, accept Jesus Christ as your Saviour now! If you have not been baptized in water, be baptized now! If you have not received the Baptism in the Holy Spirit, receive it now! Press on to that perfect love which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time!
[Brother Branham returns to the pulpit—Ed.] That’s…
E-57 Mă gândeam că poate unii dintre voi veţi ajunge să o citiţi. Şi dacă nu aveţi cărticica, păi, o puteţi avea.
E-57 I thought maybe some of you would get to read it. And if you haven’t got the little book, why, you can have it.
E-58 Apoi la... chiar în partea de jos a paginii, au făcut o mică notă despre slujbă acolo. Nu ştiu dacă aţi observat-o, sau nu, chiar în partea de jos, după ce citiţi asta. Chiar în partea de jos, o notă mică în partea de jos.
E-58 Then at the…right at the bottom of the page, he made a little insert about the ministry there. Don’t know whether you noticed it, or not, right at the bottom, after you read that. Right at the bottom, a little insert at the bottom.
E-59 [Fratele Branham se referă la afirmaţia făcută de Fratele Thomas R. Nickel, Editorul Glasului Oamenilor Evangheliei Depline, care el a introdus pe prima pagină cu articolul Rev. Branham. "Privitor la fotografia de pe coperta din faţă. În Zilele Bibliei, erau oameni ai lui Dumnezeu care erau Profeţi şi Văzători. Dar în toate Însemnările Sacre, nici unul din aceştia nu a avut o slujbă mai mare decât aceea a lui William Branham, un Profet şi Văzător al lui Dumnezeu, a cărui fotografie apare pe coperta din faţă a acestui număr al Glasului Oamenilor Evangheliei Depline. Branham a fost folosit de Dumnezeu, în Numele lui Isus, să învie morţii! – Ed."]
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-59 [Brother Branham refers to the statement made by Brother Thomas R. Nickel, the Editor of Full Gospel Men’s Voice, that he inserted on the first page of Rev. Branham’s article. “concerning photograph on front cover. In Bible Days, there were men of God who were Prophets and Seers. But in all the Sacred Records, none of these had a greater ministry than that of William Branham, a Prophet and Seer of God, whose photograph appears on the front cover of this issue of Full Gospel Men’s Voice. Branham has been used by God, in the Name of Jesus, to raise the dead!”—Ed.]
[Blank spot on tape—Ed.]
E-60 Acum, asta merge destul de aproape în fiecare limbă de sub ceruri, vedeţi, ca să-să fie citit în jurul lumii.
E-60 Now, that goes pretty near in every language under the heavens, you see, to—to be read around the world.
E-61 Acum, "Ce-ce... Bine," voi spuneţi, "de ce ai spune tu asta, Frate Branham, înainte să te rogi pentru bolnavi?"
E-61 Now, “What—what…Well,” you say, “what would you say that, Brother Branham, before you pray for the sick?”
E-62 Este din acest motiv: ca noi să putem şti că eforturile noastre nu sunt în zadar. Vedeţi? Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu prin acel canal al dragostei şi credinţei. Credinţa ne duce la canal. Dragostea este cea care ne duce înăuntru.
Scuzaţi-mă. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
E-62 It’s because of this: that we might know that our efforts are not in vain. See? We must approach God through that channel of love and faith. Faith takes us to the channel. Love is the one takes us in.
Pardon me. [Blank spot on tape—Ed.]
E-63 Acum, voi credeţi că Dumnezeu ar... Acum haideţi să... Acum, credinţa voastră ajunge la un punct acum, credeţi voi că... Ce aţi crede voi acum dacă toate eforturile pe care... acest tabernacol şi aceste grupuri de oameni de aici le-au depus, pentru Împărăţia lui Dumnezeu? Sunt mulţi aici care v-aţi alocat copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt mulţi aici care s-au dus fără îmbrăcăminte, pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt mulţi care au călătorit prin furtuni, şi au umblat fără încălţăminte în picioarele lor, ca să ajungă aici la tabernacol, aşa este, pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
64 V-aţi putea imagina un artist care pictează un tablou minunat, frumos, până devine sublim, şi apoi doar să îl sfâşie? Ar fi ceva în neregulă cu artistul. V-aţi putea imagina un compozitor să scrie un cântec până devine sublim, şi apoi doar să îşi sfâşie¬muzica lui? Ar fi ceva în neregulă cu compozitorul. Vedeţi? Nu este nimic în neregulă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu face un lucru ca acesta, doar să îl sfâşie şi să îl arunce. Este pentru Împărăţia Lui. Este pentru Slava Lui.
E-63 Now, do you think that God would…Now let’s…Now, your faith gets to a spot now, do you think that…What would you think now if all of the efforts that the…this tabernacle and this groups of people here has put forth, for the Kingdom of God? There’s many here that’s allowanced your children, for the Kingdom of God. There’s many here that’s gone without clothes, for the Kingdom of God. There’s many who has rode through storms, and walked with no shoes on their feet, to get to the tabernacle here, that’s right, for the Kingdom of God.
E-65 Fiecare din noi joacă un rol în acest tablou şi în acest cântec. Noi suntem roluri din Împărăţie lui Dumnezeu. Şi asta înseamnă, că noi putem să ne jucăm rolurile, atâta timp cât noi realizăm unde ne aflăm poziţional, că aparţinem în acest loc, şi apoi să stăm chiar acolo în acel loc. Şi un loc pe care îl ştim, este în dragoste, pentru că aceea este ce formează tabloul.
E-64 Could you imagine an artist painting a great picture, beautiful, till it’s sublime, and then just tear it up? There would be something wrong with the artist. Could you imagine a composer write a song until it’s sublime, and then just tear his—his music up? There would be something wrong with the composer. See? There’s nothing wrong with God. God don’t make a thing like this, just to tear it up and throw it away. It’s for His Kingdom. It’s for His Glory.
E-66 Acum, este greu când vezi aceste vedenii de acest fel, şi lucruri, ca să înţelegi ce este-ce este pe Partea cealaltă. Doresc să fi ştiut. Omul a făcut această notă mică jos acolo, ca să spună că profeţii din vechime, cum au văzut ei aceste vedenii, şi aşa mai departe, şi cum că, astăzi, dincolo chiar de... Noi nu o putem înţelege, dar Domnul ne-a permis să presăm în aceea şi să vedem ce este aceea.
E-65 Each one of us play a part in this picture and in this song. We are parts of the Kingdom of God. And that is, that we can play our parts, as long as we realize where we are positionally, belong in this place, and then stay right there in that place. And one place we know, it’s in love, because that’s what makes up the picture.
E-67 Acum, prieteni, eu nu dormeam. Şi eu, doar între mine şi voi, şi această biserică de aici, eu nu am fost într-o vedenie. Eu ştiu ce este o vedenie. Unele aici, chiar săptămâna trecută, unele, au fost cam până de treizeci de ori, într-o seară, să se întâmple. Vă puteţi imagina greutatea care este peste tine. Te face agitat, bineînţeles.
E-66 Now, it’s hard when you see these visions like this, and things, to understand what’s—what’s on the other Side. I wish I knowed. The man did this little insert down there, to say that prophets of old, how they saw these visions, and so forth, and how that, today, beyond even what…We can’t understand it, but the Lord has let us press into that and to see what that is.
E-68 Ce-i dacă ai merge la o adunare aşa, şi chiar responsabilitatea, dacă adunarea s-a desfăşurat bine sau nu, a fost pe tine, doar-doar responsabilitatea? Tu trebuie să răspunzi fiecărui slujitor, la fiecare întrebare, fiecare orice. Adunarea se desfăşoară bine sau nu, aceasta doar pune responsabilitatea pe tine, singur. Priviţi ce v-ar face asta.
E-67 Now, friends, I wasn’t asleep. And I, just between you and I, and this church here, I wasn’t in a vision. I know what a vision is. Some here, just last week, some, was as many as thirty times, a night, it would happen. You can imagine the weight that’s on you. Makes you nervous, of course.
E-69 Şi sunt unii dintre asociaţii mei, care doar simplu vând cărţi, şi aşa mai departe, devin atât de agitaţi, că ei trebuie să plece acasă, vedeţi, să se întindă, să nu vină la biserică în acea seară. Vai! Oh, este chiar teribil. Ca şi nora mea, o micuţă Creştină drăgălaşă, Loyce. Doar-doar prin a merge la adunare, doar aşa... Timp de opt săptămâni, sau şapte săptămâni, aşa constant, chiar a trebuit să se întindă în pat pentru o zi sau două, vedeţi, fără nici o responsabilitate. Vedeţi? Billy, doar ca să distribuie câteva cartonaşe de rugăciune, şi doar frânt în bucăţi.
E-68 What if you went to a meeting like that, and just the responsibility, if the meeting went right or not, was on you, just—just the responsibility? You got to answer each minister, each question, each everything. The meeting goes right or not, it lays just the responsibility on you, alone. Look what that would do to you.
E-70 Dar, vedeţi, toată greutatea este pe mine. Eu trebuie să mă bazez pe voi să vă rugaţi pentru mine. Vedeţi? În afară de asta, ei pretind că-că douăzeci de minute de-de predicare, sub inspiraţie, este comparată cu opt ore de muncă grea, pentru corpul tău. Eu predic timp de două până la trei ore pe seară; uneori de trei ori pe zi. Vedeţi?
E-69 And there is some of my associates, just simply selling books, and so forth, get so nervous, they’d have to go home, see, lay down, wouldn’t come to church that night. My! Oh, it just terrible. Like my daughter-in-law, lovely little Christian girl, Loyce. Just—just by going in the meeting, just so…For eight weeks, or seven weeks, constantly like that, just had to lay in bed for a day or two, see, with no responsibility. See? Billy, just to give out a few prayer cards, and just tore to pieces.
E-71 Şi atunci ce să spun de o vedenie? O vedenie l-a făcut pe Domnul nostru Isus să devină slăbit. Aşa este. Biblia a spus că o femeie i-a atins haina Lui, L-a făcut să devină slăbit. Ei bine, dacă o vedenie îl va slăbi pe El, El, Fiul lui Dumnezeu; cum e cu mine, un păcătos salvat prin har, ce ar face treizeci din ele într-o singură seară? Vedeţi? Este... Dacă ne-am opri doar şi să gândim, este dincolo de orice om. Un trup omenesc nu poate suporta aceea. Aş fi într-o instituţie de nebuni pe undeva, dându- mi cu capul de pereţi. Vedeţi? Este-este aşa o slăbiciune că nu o poţi... Este slăbiciunea interioară, vedeţi, care doar te ucide.
E-70 But, see, the whole weight lays upon me. I have to depend on you to pray for me. See? Besides that, they claim that—that twenty minutes of—of preaching, under inspiration, is compared with eight hours of hard work, to your body. I preach from two to three hours a night; sometimes three times a day. See?
E-72 Acum, dar ce aţi presa atunci? Aş putea spune asta. Îl văd pe Fratele şi pe Sora Cox, acolo, Rodney şi soţia lui, şi sora din spate de acolo, noi convertiţi. Acolo este o Ţară, chiar acolo afară pe undeva, care dacă aţi putea vreodată doar să vă gândiţi în mintea voastră şi să vă faceţi o vizionare despre Aceasta, Aceasta este lucrul cel mai glorios. Merită fiecare efort care îl depunem noi. Vedeţi?
Acum, înainte de rugăciunea pentru bolnavi, aş putea să spun asta.
E-71 And then what about one vision? One vision made our Lord Jesus get weak. That’s right. The Bible said a woman touched His garment, made Him get weak. Well, if one vision will make Him weak, Him, the Son of God; what about me, a sinner saved by grace, what would do thirty of them in one night? See? It’s…If we’d just stop and think, it’s beyond any human. A human body can’t stand that. I would be in the insane institution somewhere, butting my head against the walls. See? It’s—it’s such a weakness that you can’t…It’s the inward weakness, see, that just kills you out.
E-73 Ce-i dacă un bebeluş, înainte să se nască... Să luăm asta. Un bebeluş care a trăit în pântecele mamei, timp de aceste nouă luni, şi dacă acel bebeluş s-ar putea gândi? Ar spune, "Şti ce? Ei îmi spun că urmează să fiu născut. Ei bine, ce voi face eu acolo afară? Eu nu cunosc nimic în afară de acest loc în care trăiesc aici. Eu îmi capăt puterea din interior. Şi cum voi trăi eu acolo afară? Ei îmi spun că acolo este un soare care străluceşte. Ei îmi spun că oamenii acolo umblă în jur. Şi eu nu cunosc nimic în afară de acest loc de aici. Asta este tot ce cunosc, chiar aici în-în pântecele mamei mele. Aici este unde am fost adus înăuntru. Aici este tot ce ştiu, este chiar în acest pântece. Şi îmi spun că există loc la nesfârşit!" Ei bine, acel copil ar fi speriat ca de moarte, să se nască. Nu-i aşa? Ar fi speriat ca de moarte, pentru că vine într¬un loc despre care nu ştie nimic, care este suprem, milioane de ori suprem, faţă de unde locuia. El nu ar şti despre ce este vorba. Ar spune "Cum, ce o să mă fac?" Ar fi speriat ca de moarte, să se nască.
E-72 Now, but what would you press then? I might say this. I see Brother and Sister Cox, there, Rodney and his wife, and sister from back in there, new converts. There’s a Land, just out yonder somewhere, that if you ever can just think in your mind and get a view of It, It’s the most glorious thing. It’s worth every effort that we put forth. See?
Now, ’fore praying for the sick, I might say this.
E-74 Dar, noi cei care trăim aici afară, ei bine, noi care am fost înapoi acolo cândva, sub nici o formă nu am vrea să ne întoarcem acolo. Nu am vrea să ne întoarcem din nou în pântecele mamei. Vedeţi? Nu. Nu am vrea să facem lucrul acela.
E-73 What if a little baby, before it’s born…Let’s take that. A little baby that’s lived in the womb of the mother, for these nine months, and that little baby could think? It would say, “You know what? They tell me I’m fixing to be born. Well, what will I do out there? I don’t know nothing but this place that I live here. I derive my strength from inside. And how will I make a living out there? They tell me there’s a sun that shines. They tell me that the people there walk around. And I don’t know nothing but just this place here. This is all I know, right here in the—in the womb of my mother. Here’s where I was brought in. Here’s all I know, is right in this womb. And they tell me that there’s just room times room!” Well, that little baby would be scared to death, to be born. Is that right? It would be scared to death, ’cause it’s coming into a place it knows nothing about, which is supreme, millions of times supreme, to where it’s been living. It wouldn’t know what it’s all about. It’d say, “How, what am I going to do?” It’d be scared to death, to be born.
E-75 Şi acela este chiar felul cum este când murim, prietene. O Dumnezeule! Vedeţi? Voi sunteţi născuţi într-un Loc. Nu aţi fost niciodată Acolo. Nu Îl puteţi înţelege, cât de minunat este Acesta. "Cum-cum va fi Acolo? Eu..." Şi singurul lucru care mă face să realizez, sau voi să realizaţi, este acea atingere mică de Viaţă, cum intră duhul în bebeluş în pântecele mamei lui. Vedeţi? Este singura modalitate ca noi să putem înţelege ce este acea Ţară măreaţă de acolo, unde nu există boală, nici durere, nici moarte, nici bătrâneţe, nici nimic. Oh, vai! Păi, când ajungeţi o dată Acolo, nu aţi mai vrea niciodată să vă întoarceţi la un loc ca acesta, nici mai mult decât ar vrea un bebeluş să se întoarcă în pântecele mamei lui. Vedeţi? Este cu atât mai minunat pe Partea cealaltă, vedeţi, Acolo. Noi nu O putem înţelege, cu siguranţă nu. Nu putem. Păi, cum este acel bebeluş dincolo de orice gândire, aşa suntem noi dincolo de orice înţelegere despre ceea ce ar fi Acolo, vedeţi, pentru că noi suntem în pântecele pământului, gata să fim născuţi cândva, într-o Împărăţie nouă, într-o Lume nouă.
E-74 But, we who live out here, well, we that was back there one time, we would by no means go back there. We wouldn’t want go back in the mother womb again. See? No. We wouldn’t want to do that.
E-76 Şi aşa este cum simt eu privitor la acele vedenii şi lucruri de felul acela, sau că ce mi s-a întâmplat în acea zi când am trecut dincolo, doar în afară, şi am văzut ce era Aceea, şi apoi m-am întors aici.
77 V-aţi putea imagina să fiţi un bebeluş şi-şi să fi avut o-o cunoştinţă ce, cât de glorios a fost să umblaţi în jur, să vedeţi pomii înflorind, păsările cântând, soarele strălucind, şi o viaţă ca aceasta, şi apoi să trebuiască să fi închis într-un pântece? Păi, nu aţi vrea să vă întoarceţi înapoi, deloc.
E-75 And that’s just the way it is when we are dying, friend. O God! See? You’re being born into a Place. You’ve never been There. You can’t understand It, how great It is. “How—how is it going to be out There? I…” And the only thing that makes me realize, or you realize, is that little touch of Life, like the spirit come into the baby in its mother’s womb. See? It’s the only way that we can understand what is that great Land out yonder, when there’s no sickness, no sorrow, no death, no old age, no nothing. Oh, my! Why, when you once get over There, you’d never want to come back to a place like this, no more than a baby would want to go back to its mother’s womb. See? It’s so much greater on the other Side, see, out There. We can’t understand It, certainly not. We can’t. Why, how that little baby is beyond any thinking, so are we beyond any understanding of what that would be out There, see, because we’re in the womb of the earth, ready to be born some time, into a new Kingdom, into a new World.
E-78 Ei bine, atunci, noi, a noastră-gândirea noastră ar fi amorţită, în comparaţie, sau să încercăm să ne gândim despre cum este aceea Acolo. Când, Scriptura spune, "Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, şi la inima omului nu s-a suit ce are Dumnezeu pentru ei, pregătit, care Îl iubesc." Vedeţi? Aşa că noi ştim că este glorios pe Partea cealaltă. Într-o zi, moartea, ceea ce numim noi moarte, ne va da noua Naştere, şi vom veni în cealaltă Lume, pe Partea cealaltă.
E-76 And that’s the way that I feel about those visions and things like that, or that whatever happened to me that day when I crossed over, just on the outside, and seen what That was, and then come back into here.
E-79 Frate George, tu nu vei fi bătrân, infirm în jur, Acolo. Şi Fratele şi Sora Spencer, şi câţiva ca unii dintre noi care suntem mai în vârstă, şi aşa mai departe, şi vom fi tineri, Acolo, pentru totdeauna. Această veche...
Voi da jos această haină de carne, şi înviez
Şi voi apuca premiul veşnic;
Şi voi striga, în timp ce voi trece prin văzduh,
Adio, adio, dulce oră de rugăciune.
E-77 Could you imagine being a baby and—and had a—a knowledge what, how glorious this was to walk around, see the trees a blooming, the birds a singing, the sun shine, and a life like this, and then have to be confined into a womb? Why, you wouldn’t want to go back, at all.
E-80 Este totul terminat, atunci. Nu vor mai fi nopţile lungi de rugăciune, nu vor mai fi. Doar intrăm în acea vârstă tânără, plină de bucurie să fim Acolo, nu doar pentru un an, sau cinzeci de ani, sau un milion de ani, dar să fim Acolo de o sută de miliarde de ani, noi nu am fi nici măcar la început. Asta este. Aşa că de ce nu am fi fericiţi în această dimineaţă? De ce nu ne-am bucura noi? De ce să nu profităm de fiecare lucru minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu?
E-78 Well, then, we, our—our thinking would be numb, up the side, or try to think of what that is over There. When, the Scripture says, “Eye has not seen, ear has not heard, or either has ever entered into the heart of man what God has for them, in store, that love Him.” See? So we know that it’s glorious on the other Side. Some day, death, what we call death, will give us the new Birth, and we’ll come into the other World, on the other Side.
E-81 Aici este vindecare Divină. De ce s-a rănit Isus; ca să sfâşiem tabloul, să spunem, "Nu este nimic de acesta"? El şi¬a rănit trupul Lui jos acolo, se întrezăreau coastele, căci, "Prin rănile Lui am fost vindecaţi." Să nu sfâşiem tabloul, în această dimineaţă. Să Îl îmbrăţişăm, să Îl acceptăm.
E-79 Brother George, you won’t be old, cripple around, over There. And Brother and Sister Spencer, and some like some of us is older, and so forth, and we’ll be young, There, forever. This old…
This robe of flesh I’ll drop, and rise
And seize the everlasting prize;
And shout, while passing through the air,
Farewell, farewell, sweet hour of prayer.
E-82 Acuma, frate, şi fiecare din voi acum pentru car~ se va face rugăciune, dacă veţi sta doar în jurul altarului. În timp ce mesajul mergea înainte, cu câteva momente în urmă, prin tălmăcire şi limbi, că să ne punem mâinile peste bolnavi şi să vedem lucrările puternice ale lui Dumnezeu.
E-80 It’s all over, then. No more long nights of praying, no more. Just enter into that young, joyful age to be There, not for just a year, or fifty years, or a million years, but we been There a hundred billion years, we won’t even be started at all. That’s it. So why shouldn’t we be happy this morning? Why shouldn’t we rejoice? Why shouldn’t we take advantage of every great thing God has give us?
E-83 Acum, fratele nostru, tu nu trebuie să te ridici în picioare, frate, culcat acolo pe targă. Noi vom veni la tine.
E-81 Here’s Divine healing. Why did Jesus stripe; to tear the picture up, say, “There’s no such a thing to it”? He striped His body down there, the ribs showed through, that, “By His stripes we were healed.” Let’s not tear the picture up, this morning. Let’s embrace It, accept It.
E-84 Dar dacă sunt aici şi alţii pentru care să se facă rugăciune, ar vrea să stea pe la altar, în timp ce eu şi cu fratele ne rugăm şi ne punem mâinile peste bolnavi, veniţi drept înainte acum. Şi amintiţi-vă, îmbrăţişaţi acel tablou, "Prin rănile Lui am fost vindecaţi."
E-82 Now, brother, and every one of you now that’s going to be prayed for, if you’ll just stand around the altar. While the message went forth, a few moments ago, through interpretation and tongues, that we’d lay hands on the sick and see the mighty works of God.
E-85 "Eu nu o înţeleg, Doamne." Sigur, voi nu. Tu încă eşti în pântecele pământului.
E-83 Now, our brother, you don’t have to stand up, brother, there laying on a cot. We’ll come to you.
E-86 Dar El a făcut acele pregătiri. Şi El nu ar lua... De ce a fost El rănit? Doar ca să sfâşie tabloul, sau să sfâşie cântecul, să îl arunce? Nu, domnule. El a fost lovit, rănit, şi a însângerat, ca noi să putem fi vindecaţi. Şi prin asta, noi, "Rănile Lui, noi suntem vindecaţi," fiecare din noi. Acum, aşa cum veniţi, strângându-vă în jurul altarului pentru rugăciune.
E-84 But if there’s any others here to be prayed for, like to stand around the altar, while brother and I pray and lay hands on the sick, you come right on now. And remember, embrace that picture, “By His stripes we were healed.”
E-87 Acum, mult din acest super-duper evanghelism American aici, şi vorbesc despre, "Tu trebuie să faci asta, să faci aceea."
E-85 “I don’t understand it, Lord.” Sure, you don’t. You’re still in the womb of the earth yet.
E-88 Este un lucru despre care vreau să fiu sincer cu tine, prietenul meu. Lucrul, felul cum vindecă Dumnezeu, este pe baza la a-i sluji Lui. Vedeţi? Este pe baza la a-i sluji Lui. Noi trebuie să ne acceptăm vindecarea pe baza, de, ai sluji Lui după ce suntem vindecaţi. Acum, Biblia a spus, "Mărturisiţi-vă greşelile, unii altora. Rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să puteţi fi vindecaţi." Vedeţi? Este pe baza, că îi veţi sluji lui Dumnezeu. Mulţi dintre voi de aici, poate, sunteţi în stare pe moarte, şi voi-voi trebuie să muriţi dacă nu se întâmplă ceva. Atunci vreau ca voi, în inima voastră...
E-86 But He made those preparations. And He wouldn’t take…Why was He striped? Just to tear the picture up, or tear the song up, throw it away? No, sir. He was striped, wounded, and bled, that we might be healed. And by that, we, “His stripes, we are healed,” every one of us. Now, as you’re coming, gathering around the altar for prayer.
E-89 Acum, noi am putea să vă ungem cu untdelemn, am putea să ne rugăm peste voi, păstorul şi cu mine, să ne rugăm o rugăciune de credinţă, să facem tot ce putem, dar asta nu va folosi la nimic până când nu intraţi voi înşivă în părtăşie cu Cristos. Vedeţi? Voi trebuie să ajungeţi la acea părtăşie, căci, "Eu, Doamne..."
E-87 Now, a lot of this here super-duper American evangelism, and talk about, “You got to do this, do that.”
E-90 Văd o-o-o doamnă tânără urcând sus acolo chiar acum. Ea a venit aici, nu de mult acasă, cu ceva ca o tumoare, sau boala lui Hodgkin. Şi ea este o Metodistă, de credinţă. Cred că aşa este, nu-i aşa, soră? Şi ea avea o umflătură mare în coastă. Şi acum stă acolo, vindecată.
E-88 There’s one thing I want to be honest with you about, my friend. The thing, way God heals, is on the basis of service to Him. See? It’s on the basis of service to Him. We must accept our healing on the basis, of, we will serve Him after we are healed. Now, the Bible said, “Confess your faults, one to another. Pray one for the other, that you might be healed.” See? It’s on the basis, you’ll serve God. Many of you here, perhaps, are in dying condition, and you—you must die if something doesn’t take place. Then I want you, in your heart…
E-91 O văd pe Sora Weaver stând aici, a fost unul dintre cele mai grave cazuri de cancer pe care l-am văzut eu vreodată, în toată viaţa mea. Primul lucru pe care i l-am cerut, ar vrea să fie "botezată în Numele lui Isus Cristos," şi să îşi mărturisească păcatele. Când am dus-o în această apă de aici, a trebuit să o ţin; ea era atât de slabă, braţele ei, doar lucruşoare aşa de micuţe. Şi ea a fost botezată în Numele lui Isus Cristos. Şi aceea a fost cel puţin acum zece ani, nu-i aşa, soră? [Sora Weaver spune, "Nu. Aceea a fost acum şaisprezece ani." – Ed.] Acum şaisprezece ani. Şaisprezece ani de viaţă cruţată, pentru că ea a fost dispusă să intre în supunere. Când chiar cei mai buni dintre doctori de aici din apropiere...
E-89 Now, we might anoint you with oil, we might pray over you, pastor and I, pray a prayer of faith, do everything we can, but it won’t do no good until you yourself enter into fellowship with Christ. See? You got to come to that fellowship, that, “I, Lord…”
E-92 Păi, chiar doctorul ei mi-a spus. Când, i-am spus-i-am spus, am spus, "Ea este vindecată."
E-90 I see a—a—a young lady walking up there just now. She come here, not long ago to the house, with something like a tumor, or Hodgkin’s disease. And she’s a Methodist, by faith. I believe that’s right, isn’t it, sister? And she had a big lump in the side. And now there she stands, healed.
E-93 A spus, "Oh, oh! Ea va muri cu cancer, în câteva săptămâni. Nu-ţi fă griji privitor la asta. Ea va fi dusă. Încă câteva săptămâni, ea va fi dusă." Şi el deja i-a dat cam încă o zi de trăit. Şi iată-o aici, astăzi, după şaisprezece ani, stând la altar. Ce aş mai putea spune, iar şi iar, şi iar şi iar!
E-91 I see Sister Weaver standing here, was one of as bad of cancer cases that I ever seen, in all my life. The first thing I asked her, would she be “baptized in the Name of Jesus Christ,” and confess her sins. When I took her in this water here, I had to hold her; she was so thin, her arms, just little bitty things. And she was baptized in the Name of Jesus Christ. And that’s at least been ten years ago, hasn’t it, sister? [Sister Weaver says, “No. That’s been sixteen years ago.”—Ed.] Sixteen years ago. Sixteen years of spared life, because she was willing to come in obedience. When the very best of doctors around here…
E-94 Acum, Dumnezeu nu face lucrul acela doar pentru unul din copiii Lui, şi nu o face pentru alţi copii. El o face pentru toţi copiii Lui. "Oricine vrea poate veni." Este... Sunteţi invitaţi la El. Acum, "Rugăciunea de credinţă va mântui pe cel bolnav." Biblia a spus asta.
E-92 Why, her own doctor told me. When, I told him—told him, said, “She’s healed.”
E-95 Acum-acum, dacă... ceea ce vreau să faceţi voi, este să vă mărturisiţi greşelile lui Dumnezeu, şi să spuneţi, "Doamne, vindecă-mă." Dacă nu aţi fost niciodată convertiţi, daţi-vă inimile lui Cristos. Şi dacă nu aţi fost niciodată botezaţi, în apă, în Numele lui Isus Cristos, acolo este un bazin pregătit. Vedeţi?
E-93 Said, “Oh, oh! She’ll die with cancer, in a few weeks. Don’t worry about that. She’ll be gone. Another few weeks, she’ll be gone.” And he already just give her about a day to live. And here she is, today, after sixteen years, standing at the altar. What more could I say, over and over, and over and over!
E-96 Şi această doamnă micuţă, de peste stradă de aici; când acel necredincios de acolo a fost convertit prin aceasta. Când ea zăcea... Ei au trimis-o acasă de la Silvercrest, cu TBC, pe moarte. Şi când m-am dus eu acolo, şi Domnul a dat o vedenie, am spus, "Ea va fi vindecată."
E-94 Now, God just doesn’t do that for one of His children, and doesn’t do it for another children. He does it for all of His children. “Whosoever will may come.” It’s…You’re invited to Him. Now, “The prayer of faith shall save the sick.” The Bible said that.
E-97 Şi el m-a întâlnit acolo, dimineaţa următoare, Dl. Andrews, şi doar s-a răstit la mine. A spus, "O speranţă aşa de falsă, la acea femeie!"
E-95 Now—now, if…what I want you to do, is confess your wrongs to God, and say, “Lord, heal me.” If you have never been converted, give your hearts to Christ. And if you have never been baptized, in water, in the Name of Jesus Christ, there’s a pool ready. See?
E-98 Am spus, "D-le Andrews, nu este o speranţă falsă. Femeia este o Creştină. Şi când va fi în stare, ea vine să fie botezată."
E-96 And this little lady across the street here; when that infidel there was converted by it. When she was laying…They sent her home from Silvercrest, with TB, dying. And when I went down there, and the Lord gave a vision, said, “She’s going to be healed.”
E-99 Şi el a spus, "Ea este pe moarte." A spus, "Eu... Cum a putut fi trimisă acasă de la Silvercrest?"
E-97 And he met me there, the next morning, Mr. Andrews, and just bawled me out. Said, “A false hope like that, upon that woman!”
E-100 Am spus, "Domnule, dumneavoastră vă uitaţi, dumneavoastră vă... La ce vă uitaţi dumneavoastră, dumneavoastră vă uitaţi la ce a spus doctorul. Eu mă uit la ce a spus Dumnezeu." Vedeţi?
E-98 I said, “Mr. Andrews, it is not a false hope. The woman is a Christian. And when she gets able, she’s coming to be baptized.”
E-101 Acum, este doar diferenţa, la ce vă uitaţi. Vedeţi? Vă uitaţi la ce spune doctorul, voi sigur veţi muri. Dar trebuie să vă uitaţi la ce a spus Dumnezeu. Al cui cuvânt îl veţi lua?
E-99 And he said, “She’s dying.” Said, “I…How could she be sent home from Silvercrest?”
E-102 Ce era dacă Abraham ar fi luat părerea doctorului despre el fiind la vârsta de o sută de ani, şi urmând să aibă un copil de la nevasta lui, de nouăzeci? Ce ar fi făcut el atunci? Vedeţi? Păi, doctorul ar fi spus, "Omul este nebun." Dar Dumnezeu i¬a imputat ca neprihănire, pentru că el l-a crezut pe Dumnezeu. Vedeţi? Acum voi...
E-100 I said, “Sir, you’re looking, you’re…What you’re looking at, you’re looking at what the doctor says. I’m looking at what God said.” See?
E-103 Şi femeia a trăit. Ea a neglijat să fie botezată, Numele lui Isus Cristos, pentru că cred că ea era un fel de Metodistă sau Prezbiteriană. A început să fie tot mai bolnavă. Şi a venit şi a luat-o pe Grace Weber, care locuia chiar... sau încă locuieşte acolo, fiica ei locuieşte. S-a îmbrăcat, şi a venit aici, şi a fost botezată în Numele lui Isus Cristos, cu o febră, cu boală de umflături care au erupt peste tot umărul ei şi de toate, cu febră, o sută patru. Şi a fost botezată chiar aici, în Numele lui Isus Cristos. Şi ea locuieşte chiar peste strada de aici. Poate se află aici acum. M-am uitat în jur să văd dacă eu o pot vedea, cu câteva minute în urmă. Vedeţi? Supunere, vedeţi.
E-101 Now, it’s just the difference, what you’re looking at. See? You look at what the doctor says, you sure will die. But you got to look to what God said. Whose word you going to take?
E-104 Nu este doar de a merge în jur... Sunt diferit de unii dintre fraţii noştri, doar să pui mâinile pe acesta, acela, şi celălalt, aşa, şi spunând că vreun fel de credinţă super-duper o va face. Nu este asta. Tu trebuie să ai credinţa autentică, solidă, Biblică, a Duhului Sfânt. Vedeţi? Asta nu, nu va dura. Nu durează.
E-102 What if Abraham would have took the doctor’s opinion of him being a hundred years old, and going to have a baby by his wife, ninety? What would he done then? See? Why, the doctor would said, “The man is crazy.” But God imputed unto him for righteousness, because he believed God. See? Now, you…
E-105 Acela-i motivul că îi pot mulţumi Domnului că El m-a ajutat până acum. Vindecările care au avut loc au fost autentice, pentru că sunt edificate în mod autentic pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? De aceea ele vor rămâne.
E-103 And the woman lived. She neglected being baptized, the Name of Jesus Christ, because I think she was kind of a Methodist or Presbyterian. She started getting sicker and sicker. And she come and got Grace Weber, that lived right…or lives there yet, her daughter does. Robe, and come here, and was baptized in the Name of Jesus Christ, with a fever, with diseases of lumps broke out all over her shoulder and everything, with a fever, a hundred and four. And was baptized right here, in the Name of Jesus Christ. And she lives just across the street from here. May be sitting here now. Looked around to see if I could see her, a few minutes ago. See? Obedience, you see.
E-106 Acum-acum, aşa cum micuţa şcoală Duminicală... am aşteptat doar un minut, vorbind cu voi, până când au ajuns la locurile lor, în poziţie, astfel să ne putem linişti acum. Avem doar două minute, ne vom ruga, începem să ne rugăm.
E-104 It’s not just going around…I different with some of our brothers, just laying hands on this, that, and the other, like that, and saying some kind of a super-duper faith will do it. That’s not it. You got to have genuine, solid, Bible, Holy Ghost faith. See? It don’t, it will not last. It’s not lasting.
E-107 Acum, vreau ca fiecare dintre voi să vă mărturisiţi greşelile lui Dumnezeu, şi promiteţi-i lui Dumnezeu că Il veţi sluji şi veţi face tot ce vă stă în putinţă. Şi păstorul şi cu mine ne vom ruga, şi vom veni să punem mâinile peste voi, şi veţi fi siguri de a fi vindecaţi dacă credeţi.
E-105 That’s the reason I can thank the Lord that He has helped me so far. The—the—the healings that’s taken place has been genuine, because they’re genuinely built upon THUS SAITH THE LORD. See? Therefore they will stand.
E-108 Cum au putut acele persoane cu cârje, şi surzi, şi muţi, şi orbi, Duminica trecută după-masa, doar să urce sus pe platformă, să arunce cârjele lor; să urce sus pe platformă, ochii le-au fost deschişi, ştiţi, în acest fel? Sute de sute din ei! Până când, am fost atât de slăbit, ei aproape că m-au cărat de la loc, doar stând în picioare, ei trecând pe acolo. Vedeţi? Un rând care ar ajunge de aici la Liceul Jeffersonville, aproape, aliniaţi, au venit prin rând. Şi nu ştiu dacă este unul din ei, care să fi trecut, şi să nu fi fost vindecat. Vedeţi? Pentru că au venit pe bază de credinţă Creştină adevărată, autentică şi crezând. Ei... Trebuie să se întâmple.
Acum aplecaţi-vă capetele, toţi, ajutaţi-mă să mă rog pentru ei.
E-106 Now—now, as the little Sunday school…I was waiting just a minute, talking to you, till they got their places, positionally, so we could get quiet now. We just got a couple minutes, we’ll pray, start praying.
E-109 Doamne Isuse, noi Îţi aducem, în această dimineaţă, această audienţă care se află aici, aşteptând, de copii bolnavi, suferinzi, chinuiţi. Ei sunt dincolo de orice speranţă, mulţi dintre ei, Doamne, de tămăduirea doctorilor, în mod special acest om care zace aici pe această targă. Ori va fi harul Tău sau el se duce din lume în câteva zile. Şi fără îndoială, ar putea fi unii care stau aici lângă altar, pe care-i aşteaptă infarcturi, şi boli, şi suferinţe care i-ar sfâşia.
E-107 Now, I want each one of you confess your wrongs to God, and promise God that you’ll serve Him and do everything that you can. And pastor and I are going to pray, and come lay hands on you, and you’re sure to get healed if you believe it.
E-110 Există numai un singur lucru, Tată, care-i poate salva, acela este, de a merge dincolo de cele cinci simţuri de aici ale acestui trup, unde doctorii au încercat cu credincioşie, fără îndoială, să le salveze viaţa; boli, cancer, TBC, boli de inimă. Şi cu toate pansamentele, şi tuburi, şi materiale, şi-şi-şi medicamente care luptă împotriva microbilor, vrăjmaşul se îmbulzeşte drept înăuntru, ca să le ia viaţa.
E-108 How could those people on crutches, and deaf, and dumb, and blind, last Sunday afternoon, just walk up to the platform, throw away their crutch; walk up to the platform, eyes come open, you know, like that? Hundreds times hundreds of them! Till, I was so weak, they almost had me packed from the place, just standing, them passing by. See? A line that would reach from here to Jeffersonville High School, almost, lined up, come through the line. And I don’t know if there’s one of them, passed through, but what was healed. See? Because they come upon basis of real, genuine Christian faith and believing. They…It has to happen.
Now bow your heads, everyone, help me pray for them.
E-111 Şi am exprimat, Doamne, eu cred, părerea Ta, către ei. Şi 1-am auzit pe omul care a vorbit în limbi în dimineaţa aceasta, şi care a dat acea tălmăcire, la ce se va întâmpla astăzi. Unii dintre ei o vor primi, Doamne, cu siguranţă. Aşa este. Eu o cred.
E-109 Lord Jesus, we bring to You, this morning, this audience standing here, waiting, of sick, afflicted, tormented children. They are beyond any hope, many of them, Lord, of the doctors’ cure, especially this man laying here on this cot. It’s either Your grace or he comes out of the world in a few days. And no doubt, there may be some standing along the altar here, with heart attacks waiting them, and diseases, and afflictions that would tear them apart.
E-112 Şi acum, aşa cum este scris în Biblie, că David, micuţul băiat păstor, păzea oile tatălui său, afară în spatele deşertului. Şi într¬o zi a intrat un leu şi a luat unul din mieii tatălui său, şi a fugit cu el. Şi acel băiat micuţ păstor, cu credinţă, ce a avut el să vină împotriva acestui leu? Nu o puşcă sau o armă modernă. Dar el a avut o praştie mică, şi s-a dus după acel leu. El l-a ucis pe acel leu, şi a adus înapoi acea oaie. Un urs a venit şi a luat una; el s-a dus după acel urs care l-ar fi putut strivi la pământ. Dar el nu s-a gândit la mărimea ursului, sau la puterea leului, sau la rapiditatea lui, sau inabilitatea lui cu praştia.
E-110 There’s only one thing, Father, that can save them, that’s, go beyond the five senses here of this body, where the doctors has tried faithfully, no doubt, to save their life; diseases, cancer, TB, heart trouble. And with all the patching, and tubes, and materials, and—and—and germ-fighting medicine, the enemy crowds right on in, to take their life.
E-113 Dar când a stat înaintea lui Saul împăratul, a spus, "Robul tău păştea oile tatălui său, şi un leu a intrat şi a luat una, şi a fugit afară. Şi m-am dus după el şi am adus oaia înapoi." A spus, "Acelaşi Dumnezeu care m-a izbăvit din mâna, sau laba acelui urs, sau fălcile acelui leu, îl poate lua şi pe acest Filistean netăiat împrejur şi să-l dea pe mâna mea."
E-111 And I’ve expressed, Lord, I believe, Your opinion, to them. And I’ve heard the man speak in tongues this morning, and gave that interpretation, what would happen today. Some of them is going to receive it, Lord, surely. That’s right. I believe it.
E-114 Cum ştim noi că merge povestea, că el a ucis; a ucis un om care era de multe, multe ori mai mare decât era el, şi un războinic. Cum l-a încurcat pe Saul, acel mare împărat, mare, om puternic, cum că acel băieţel putea avea aşa credinţă într-o praştie. Nu, nu într-o praştie, ci în Dumnezeu.
E-112 And now, as written in the Bible, that David, the little shepherd boy, was watching his father’s sheep, out behind the desert. And one day a lion came in and got one of his father’s lambs, and run off with it. And that little shepherd boy, with faith, what did he have to come against this lion? Not a modern rifle or gun. But he had a little slingshot, and he went after that lion. He killed that lion, and brought that sheep back. A bear come in and got one; he went after that bear that could have crushed him to the earth. But he didn’t think about the size of the bear, or the power of the lion, or his swiftness, or his inability with the slingshot.
E-115 Acum, Doamne, stând în jurul acestui altar, zăcând aici pe această targă, sunt oile lui Dumnezeu, mieluşei, aşa cum a fost, pentru El. Ei au fost capturaţi de un leu numit cancer, un urs numit TBC, alte boli care i-a prins, şi i-a smucit afară, şi i-a sfâşiat în bucăţi. Doamne, eu-eu vin după ei, cu o praştie mică numită rugăciune de credinţă. Nu este foarte mult, dar eu ştiu ce a făcut. Şi eu ştiu că este încă acelaşi Dumnezeu. Vin după ei, în această dimineaţă, ca să-i aduc înapoi, Doamne, la păşuni verzi umbroase de sănătate bună, jos lângă apele liniştite de pace, şi departe de zădărnicirile lor, ca să creadă în Tine.
E-113 But when he was standing before Saul the king, he said, “Thy servant herded his father’s sheep, and a lion come in and got one, and run out. And I went after him and brought the sheep back.” He said, “The same God that delivered me from the hand, or the paw of that bear, or the jaws of that lion, can also take this uncircumcised Philistine and hand him into my hand.”
E-116 Şi mă duc după ele, cu armura care Tu ai dat-o în care să merg. "Rugăciunea de credinţă va mântui pe cei bolnavi, şi Domnul îi va ridica. Dacă au făcut ceva păcat, li se va ierta."
E-114 How we know the story goes, that he did slay; slew a man that was many, many times bigger than he was, and a warrior. How it stumped Saul, that great king, great, mighty man, how that that little boy could have such faith in a slingshot. No, not in a slingshot, but in God.
E-117 Şi, Tată, noi mergem acum să-l întâmpinăm pe vrăjmaş, să-l întâmpinăm pe leu, să-l întâmpinăm pe diavolul în fiecare formă în care este el, numit cancer, TBC, boala lui Hodgkin, boli de inimă, oricare altă boală. Noi venim să îl găsim.jşi să aducem acest miel înapoi la Casa lui Dumnezeu din nou. În Numele lui Isus Cristos ne ducem, ca să folosim această praştie care ne¬ai dat-o Tu. Fi cu noi, Tată, aşa cum noi ne apropiem în mod reverend de Tine acum, în Numele lui Isus.
E-115 Now, Lord, standing around this altar, laying here on this cot, is God’s sheep, little lambs, as it was, to Him. They have been caught up by a lion called cancer, a bear called TB, other diseases that’s caught them, and jerked them out, and tear them to pieces. Lord, I—I’m coming after them, with a little slingshot called prayer of faith. It’s not very much, but I know what it has done. And I know it’s still the same God. I’m coming after them, this morning, to bring them back, Lord, to shady green pastures of good health, down by the still waters of peace, and away from their flusterations, to believe on You.
E-118 Vreau să rămâneţi cu capetele aplecate. Şi noi venim să ungem cu untdelemn, şi să ne punem mâinile peste bolnavi, şi rugăciunea de credinţă va mântui pe bolnav. Fiecare Creştin de aici, puneţi-vă credinţa la acest rând de rugăciune.
E-116 And I go after them, with the armor that You gave to go in. “The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. If they have did any sin, it shall be forgiven them.”
E-119 [Fratele Branham părăseşte microfonul de la amvon timp de trei minute şi jumătate, în timp ce el şi Fratele Neville se roagă pentru bolnavi, dar unele cuvinte din rugăciunile Fratelui Branham nu pot fi auzite, paragrafele de la 119-122. Pianistul continuă să cânte Crede Numai până când sunt terminate rugăciunile – Ed.]
În Numele lui Isus Cristos!
În Numele lui Isus Cristos!
Numele lui Isus!
Numele lui Isus Cristos!
Numele lui Isus!
Tată, îl mustru pe diavol! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos!
În Numele lui Isus Cristos! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos!
Vino şi crede!... ? ... şi se va face! ... ? ...
Doamne, Tu... ? ...
Dumnezeule... ? ...
E-117 And, Father, we go now to meet the enemy, to meet the lion, to meet the—the devil on every form that he’s in, called cancer, TB, Hodgkin’s disease, heart trouble, any other disease. We come to find him, and bringing this lamb back to the House of God again. In the Name of Jesus Christ we go, to use this slingshot that You have given us. Be with us, Father, as we reverently approach Thee now, in Jesus’ Name.
E-120 Doamne, Tu eşti... Tu ai scris şansa. Tu eşti Rudenia, Cristos! ... ? ... În Numele lui Isus Cristos!
E-118 I want you to keep your heads bowed. And we’re coming to anoint with oil, and lay hands on the sick, and the prayer of faith shall save the sick. Every Christian in here, put your faith to this prayer line.
E-121 "Rugăciunea de credinţă va mântui pe cel bolnav." Eu vreau ca Tu să o faci pentru ea. Adu-o înapoi la o femeie sănătoasă! ... ? ...
Numele lui Isus Cristos, o aduc înapoi!
În Numele lui Isus Cristos, o aduc înapoi! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos, o aduc pe sora mea înapoi.
În Numele lui Isus Cristos, îl aduc înapoi pe fratele meu! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos! ... ? ...
Nu ai făcut niciodată. Domnul să te binecuvânteze!
Eu vin după ea, în dimineaţa asta! ... ? ...
E-119 [Brother Branham leaves the pulpit microphone for three and one half minutes, while he and Brother Neville pray for the sick, but some words of Brother Branham’s prayers cannot be heard, paragraphs 119-122. The pianist continues playing Only Believe until the prayers are finished—Ed.]
In the Name of Jesus Christ!
In the Name of Jesus Christ!
The Name of Jesus!
The Name of Jesus Christ!
The Name of Jesus!
Father, I rebuke the devil!…?…
In the Name of Jesus Christ!
In the Name of Jesus Christ!…?…
In the Name of Jesus Christ!
Come and believe it…?…and it’ll be done!…?…
Lord, Thou…?…
God…?…
E-122 În Numele lui Isus Cristos, te aduc înapoi, printr-o rugăciune de credinţă, afară din robie! ... ? ... Noi adăugăm credinţa noastră la acestea! ... ? ...
[Fratele Branham, se întoarce la microfonul de la amvon – Ed.]
Crede Numai;
Cu capetele noastre aplecate acum, acum.
Crede numai, crede numai,
Lucrurile sunt posibile, crede numai.
O Doamne, eu cred; O Doamne, eu cred;
Toate lucrurile sunt posibile ...
Să ne ridicăm doar mâinile acum,
... Doamne, eu cred;
O Doamne, eu cred; Doamne, eu cred;
Toate lucrurile sunt posibile, Doamne, eu cred.
E-120 Lord, You’re…You wrote the opportunity. You’re the Kinsman, Christ!…?…In the Name of Jesus Christ!
E-123 Tatăl nostru Ceresc, cei care s-au putut ridica, şi-au ridicat mâinile, că ei au acceptat aceasta. Acest frate care zăcea pe targă, s-a ridicat, ca să arate că el a acceptat vindecarea lui. Noi credem, Doamne, ei umblă acum în pace înapoi în păşunile verzi umbroase, pe lângă apele liniştite, ca să fie bine din nou, prin Numele lui Isus. Noi Îţi dăm mulţumiri pentru aceasta. Amin.
E-121 “Prayer of faith shall save the sick.” I want You do it for her. Bring her back to a healthy woman!…?…
The Name of Jesus Christ, bring her back!
In the Name of Jesus Christ, bring her back!…?…
In the Name of Jesus Christ, bringing my sister back.
In the Name of Jesus Christ, bringing back my brother!…?…
In the Name of Jesus Christ!…?…
In the Name of Jesus Christ!…?…
In the Name of Jesus Christ!…?…
You never did. The Lord bless you!
I come after it, this morning!…?…
E-124 În regulă, Frate Neville, mă voi aşeza aici şi te voi asculta predicând acum.
E-122 In the Name of Jesus Christ, I’m bringing you back, by a prayer of faith, out of bondage!…?…We add our faith to these!…?…
[Brother Branham returns to the pulpit microphone—Ed.]
Only believe;
With our heads bowed now, now.
Only believe, only believe,
Things are possible, only believe.
O Lord, I believe; O Lord, I believe;
All things are possible…
Let’s just raise up our hands now.
…Lord, I believe;
O Lord, I believe; Lord, I believe;
All things are possible, Lord, I believe.
Up