Religie Izabelă

Jezebel Religion
Data: 61-0319 | Durată: 1 oră 52 minute | Traducere: VGR
Armeria Gărzii Naționale din Middletown, Ohio, S.U.A.
E-1 Să rămânem în picioare doar un moment, în timp ce oferim mulţumiri lui Dumnezeu pentru aceasta. Să ne aplecăm capetele.
Tată milostiv şi Sfânt, Dumnezeu, suntem atât de bucuroşi căci Tu eşti un-un Dumnezeu, şi un ajutor foarte prezent în timp de necaz. Noi Iţi mulţumim pentru ce ai făcut Tu pentru noi. Noi chiar nu putem exprima, din inimile noastre, cât apreciem noi aceasta, şi cum vi Tu în salvarea noastră când noi suntem în necaz. Am învăţat, de-a lungul anilor, să ne încredem în Tine şi să Te credem.
Şi mă rog, în această după-amiază, Doamne, ca Tu să torni binecuvântările Tale peste acest popor. Fă să nu fie o persoană slăbită în mijlocul nostru când se termină acest serviciu. Dacă ar fi cineva aici care nu este în regulă cu Dumnezeu, fie ca Puterea care l-a înviat pe Isus din mormânt, să le însufleţească trupurile lor muritoare, Doamne, şi sufletul lor, şi să-i întoarcă la Tine. Acordă aceasta, Doamne. Aceia fără Duhul Sfânt, fie ca aceasta să fie acea zi mare pe care ei nu o vor uita niciodată, căci fie aceasta ziua în care Dumnezeu toarnă Duhul Său peste ei. Acordă aceasta, Doamne. Iartă păcatele noastre.
Ne vom ruga ca Tu să îl binecuvântezi pe Fratele Sullivan, prietenul nostru amabil şi preţios, şi gândurile lui pentru oameni, şi de a încerca de a le aduce fiecare posibilitate care poate el, ca să-i ajute. Mă rog ca Tu să îl binecuvântezi pe Fratele Sullivan.
Binecuvântează slujitorii din toată ţara, de peste tot. Dă¬le o abundenţă extremă, Doamne. Fie ca ei să stea curajoşi în amvon şi să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, căci trăim în orele de încheiere ale istoriei acestei lumi. Fie ca bunătatea Ta să ne preaumbrească în aceste timpuri. Căci cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
Sunt atât de recunoscător vouă oamenilor cât şi, lui Dumnezeu, pentru aceasta. Fratele Sullivan a luat aceasta asupra lui. Vedeţi, nu ar fi corect ca Fratele Sullivan să facă aceea, astfel noi eram fixaţi să ne pregătim pentru lucrul acesta. Vă mulţumim pentru amabilitatea voastră.
E-1 Let's remain standing just a moment while we offer God thanks for this. Let's bow our heads.
Gracious and holy Father God, we are so glad that You are a--a God and a very present Help in the time of trouble. We thank You for what You have done for us. We just cannot express from our hearts how we appreciate this and how You've come to our rescue when we're in trouble.
We have learned through the years to trust You and believe You, and I pray this afternoon, Lord, that You'll pour Your blessings upon this people. May there not be a feeble person in our midst when this service has ended. If there would be one in here who's not right with God, may the power that raised Jesus from the grave quicken their mortal bodies, Lord, and their soul and turn them to you. Grant it, Lord.
Those without the Holy Spirit, may this be the one great day that they'll never forget, for may it be the day that God pours His Spirit upon them. Grant it, Lord, forgive our sins. We would pray that You'd bless Brother Sullivan, our gracious and precious friend, and his thoughts for the people and to try to bring them every possibility that he can to help them. I pray that You'll bless Brother Sullivan. Bless the ministers throughout the land everywhere. Give to them the exceeding abundance, Lord. May they stand gallant in the pulpit and proclaim the Word of God.
For we're living in the closing hours of the history of this world. Let Thy goodness overshadow us in these times, for we ask it in Jesus' Name. Amen. May be seated.
E-2 Şi, acum, pentru oferta din dragoste, aceasta... nu trebuia să faceţi aceea. Nu, aceea nu era necesar. Vedeţi, doar... ei plătesc cheltuielile, hotelul şi mâncarea, care le-am avut, şi este tot de ce a fost nevoie. Dar vă mulţumesc, foarte frumos, şi aceasta se va duce să ajute misionarii şi a aduce oamenii la Dumnezeu. Nu se va cumpăra ţigări cu asta, nici whiskey, nimic ce este greşit, se vor duce pentru lucrul corect. Şi mă rog ca Dumnezeu să pună aceea în contul vostru acolo sus, şi să o multiplice de zece mii de ori, fiecare dolar, sau-sau cent, sau bănuţ pe care l-aţi dat pentru acest serviciu.
E-2 I am so grateful to you people as to God for this. Brother Sullivan took it upon himself. You see, it wouldn't be right for Brother Sullivan to do that, so we were fixed to prepare for it. We thank you for your kindness.
And now, for the--the love offering, it... You didn't have to do that. No, that wasn't necessary. See, just... They paid the expenses of the hotel and the food, what we had; that's just all was necessary. But thank you very kindly, and it'll go to help missionary and bring people to God. There won't be any cigarettes bought with it, any whiskey, nothing that's wrong; it'll go for the right thing. And I pray that God will put that on your account up there, and multiply it by ten thousand, each dollar, or--or penny, or nickel that you gave towards this service.
E-3 Şi, acum, vreau să mulţumesc Armatei Statelor Unite pentru că ne-a permis să avem această clădire în care să şedem, să avem aceste servicii. Cu siguranţă că le mulţumesc din toată inima.
E-3 And now, I want to thank the United States Army for letting us have this building to set in to have these services. I certainly do thank them with all my heart.
And as I understand, Brother Sullivan said, "Everything would be paid up right. We've never left a city yet, owing one cent, but what everything was taken care of; we just don't believe in anything else. You mustn't owe anyone; you must be square and straight. And if you owe somebody, go face them and tell them that you owe them, but just give you a little time, and you'll pay it. See? Always, that's a better... That's a good mark of Christianity: being honest, upright.
E-4 Şi după cum înţeleg, Fratele Sullivan a spus că totul ar fi plătit imediat. Noi nu am lăsat nici un oraş până acum, datorând un cent, fără să ne îngrijim de toate lucrurile; noi doar nu credem în nimic altceva. Nu trebuie să fiţi datori nimănui, trebuie să fiţi cinstiţi şi drepţi. Şi dacă îi datoraţi cuiva, mergeţi în faţa lor şi spuneţi-le că le Adatoraţi, dar să vă dea doar puţin timp, şi o veţi achita. Vedeţi? Întotdeauna, este un mai bun... Este un semn bun al Creştinătăţii: fiind oneşti, cinstiţi.
E-5 You want to live just what you talk about. If you don't live it yourself, how could you expect somebody else to live it. See? So you are written epistles read of all men; so always be honest, just, true. Tell the truth, no matter how bad it hurts something. Tell the truth anyhow, 'cause you can always tell it the same way each time. And if you tell a lie, you'd have to go a million miles around, and still you have to come back to that lie again; and you just made an awful thing. Just be honest, and you can always tell it the same way because it's the truth.
E-5 Voi vreţi să trăiţi exact ceea ce vorbiţi. Dacă nu o trăiţi voi înşivă, cum vă puteţi aştepta ca altcineva să o trăiască, vedeţi. Astfel voi sunteţi epistole scrise, citite de toţi oamenii, astfel fiţi oneşti întotdeauna, drepţi, adevăraţi. Spuneţi adevărul, nu contează cât de tare răneşte ceva. Spuneţi adevărul, oricum, pentru că îl puteţi spune la fel de fiecare dată. Şi dacă spuneţi o minciună, va trebui să mergeţi un milion de mile în jur, şi totuşi trebuie să vă întoarceţi înapoi la acea minciună din nou; şi voi chiar aţi făcut un lucru îngrozitor. Fiţi doar oneşti, şi întotdeauna îl puteţi spune în acelaş fel pentru că este adevărul.
E-6 That's the way with the Bible. Tell it just the way the Bible says it; don't compromise with it; say it just that way, just... It's written right here and--and you can point your finger to it. It's--it's... That's the way you defeat Satan. Satan said to Jesus, "If thou be the Son of God, let's see you perform a miracle. They say you're a miracle worker. Turn these stones to bread, and let's see. You're hungry."
He said, "But it is written, 'Man shall not live by bread alone.'" See? He took the Father's Word and defeated the Devil, right on his own grounds. So you can do the same thing: defeat the Devil on his grounds with the Word of the Lord.
E-6 Acela-i felul cu Biblia. Spuneţi-o exact în felul cum o spune Biblia, nu compromiteţi cu aceasta, spuneţi-o exact în acel fel, doar... este scris chiar aici şi-şi voi o puteţi indica cu degetul. Este-este... acela-i felul cum îl învingeţi pe Satan. Satan i-a spus lui Isus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, să Te văd că faci un miracol. Ei spun că Tu eşti 'un făcător de miracole.' Transformă aceste pietre în pâine, şi să vedem. Tu eşti flămând."
E-8 Then, I will always be grateful to Brother Sullivan. This is... Excuse this expression: I think when they made Brother Sullivan that He just throwed away the pattern. There's none like him. There's only one man I ever met in my life that reminded me of Brother Sullivan; that was E. Howard Cadle. I don't know whether he ever knowed him or not, from the--from... Brother Cadle was just a good old country boy like Brother Sullivan. He'd stick his hands down in his pockets so far till his suspenders was drawed way down, and talk with his head sideways, and he was just one E. Howard Cadle. And so I'm--I'm so glad to have Brother Sullivan as a friend and a brother in the Gospel. And I pray that God will bless him and his little church up here, his precious wife, his loved ones.
E-7 El a spus, "Dar este scris, Omul nu va trăi numai cu pâine." Vedeţi? El a luat Cuvântul Tatălui şi l-a învins pe diavolul, chiar pe propriul lui teren. Astfel voi puteţi face acelaşi lucru, să îl învingeţi pe diavolul pe terenul lui, cu Cuvântul Domnului.
E-9 And to you, the other ministers that's here, to you and your congregation, Full Gospel preachers, upon little technical things of the Scripture we might disagree with one another. I disagree with my wife on some things. And you know what that's on? She likes apple pie and I like cherry; so we disagree. And I tell you what I do with mine: I like a good hot piece of cherry pie (I could stand it right now.), and pour butter on top of it, and then pour molasses on top of that; brother, you got something worth eating. My wife's afraid of it. I think she's afraid of the calories; she might like it. But you know how the women are, they're afraid... They get so thin you could stick them with a pin and cut them to the bone, and yet they want to--they want to reduce. Now, that's the nature of them, I guess, so there's... And... But I like that.
Now, we disagree upon that, other things we're all right. But, you see, we're not perfectly in agreement. So we would see the same thing, brethren; but the main thing, we're eating pie; that's the main thing.
Principally, upon the baptism of the Holy Spirit, and the coming of Christ, and the great evangelical, fundamental doctrines of the Bible, we certainly stand arm-in-arm with that. As one big united brethren, without a denominational barrier, without anything to hinder us, we march towards Calvary as one great army together.
E-8 Atunci, eu voi fi întotdeauna recunoscător Fratelui Sullivan. Aceasta este... Scuzaţi această expresie: Eu cred că atunci când a fost făcut Fratele Sullivan că El doar a aruncat şablonul. Nu există nici unul ca el. Există numai un singur om pe care 1-am întâlnit cândvă în viaţa mea care mi-a amintit de Fratele Sullivan, acela a fost E. Howard Cadle. Nu ştiu dacă el l-a cunoscut vreodată sau nu, de la-de la... Fratele Cadle era doar un băiat bun de la ţară ca şi Fratele Sullivan. Şi îşi băga mâinile jos în buzunare atât de mult până ce bretelele lui erau trase mult în jos, şi vorbea cu capul într-o parte, şi el era doar un unic E. Howard Cadle. Şi astfel sunt-sunt aşa de bucuros să-l am pe Fratele Sullivan ca un prieten şi un frate în Evanghelie. Şi mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el şi bisericuţa lui de aici, soţia lui preţioasă, cei dragi ai lui.
E-11 If I can ever be of any help to you, I'll be glad to do it. And I'm sure you'd say the same thing to me. And you can be a help to me. And that's one thing you can do, that I know, is pray for me, that God will never let me go wrong. I--I--I... It's not in my heart to go wrong. I--I want to go right. I want to do what's right. Because I realize, as Brother Jack Moore told me one time, he said, "Brother Branham, I wouldn't stand in your boots for all your experience at the day of the judgment, because God's going to require of you a great answer," said, "because He's give you millions of people in your hand."
Now, if I know I'm going to stand there and answer for those people, then what kind of a Gospel have I got to preach? What kind of a sincerity, when I hold the purchase of His Blood in my hand? And as He give me a gift to, that's beyond a shadow of doubt, any sensible thinking person would know it has to come from God. And with that, if I'd lead somebody off on the wrong path just because a certain group said that, God would make me pay for it at the day of the judgment.
E-9 Şi către voi, ceilalţi slujitori care sunteţi aici, vouă şi adunarea voastră, predicatorii Evangheliei Depline, asupra lucrurilor mici tehnice ale Scripturii s-ar putea să nu fim de acord unii cu alţii. Eu nu sunt de acord cu soţia mea la unele lucruri. Şi ştiţi despre ce este vorba? Ei îi place plăcinta cu mere şi mie îmi place cu cireşe, astfel nu suntem în acord. Şi vă spun ce fac eu cu a mea: mie îmi place o bucată bună feirbinte de plăcintă cu cireşe (aş putea să-i fac faţă chiar acum) şi torn unt deasupra acesteia, şi apoi torn melasă peste aceea; şi, frate, tu ai ceva care merită să fie mâncat! Soţiei mele îi este frică de aceasta. Cred că se teme de calorii. S-ar putea să-i placă, dar voi ştiţi cum sunt femeile, ele se tem... Ele devin atât de subţiri că le-ai putea împunge cu un ac şi le tai până la os, şi încă ele vor să-vor să reducă. Asta este natura lor, eu presupun, astfel există... Şi, dar îmi place aceea. Acum, noi nu suntem în acord cu aceea, la celelalte lucruri noi suntem bine. Dar, vedeţi, noi nu suntem perfect în acord. Astfel noi am vrea să vedem acelaşi lucru, fraţilor, dar lucrul principal, noi mâncăm plăcintă, acela¬i lucrul principal.
E-13 But when I seen the vision here not long ago, and heard them people scream out... Did you get your little book last night, the--the Business Men's "Voice"? That's good. And in the vision... Sometime we'll have it printed in full detail; that's not all of it. But in that, and seeing that, and I stood there just as--just as I'm standing right now. And I was looking at myself laying there on the bed, watching my wife, and yet standing here looking at myself. And here was those people standing around like that when I said, "Will Paul have to be judged for the Gospel he preached?"
Said, "Yes."
I said, "I've preached every Word just exactly the way he did."
And the millions screamed out, "We are resting on that."
That's the way I want it to be when I cross there. See? I want it to be that way, just like that, just what Paul said: don't want to add one thing to it, take one thing away from it. Just what the Bible said, that's just the way I want to keep it going. You see? And of course, you people like that, denominations on every side is going to raise up a barrier against It.
E-10 În principiu, pe botezul Duhului Sfânt, şi venirea lui Cristos, şi doctrinele importante evanghelice, fundamentale ale Bibliei, noi cu siguranţă stăm braţ la braţ cu aceea. Ca o frăţie mare unită, fără o barieră denominaţională, fără nimic care să ne împiedice, noi mărşăluim spre Calvar ca o singură armată mare, împreună.
E-18 And then, many times, the brethren think that I'm against my brothers. God knows different from that, just as long as He knows what's truth. See? Not against brethren, it's the system that's making us not to be brothers. It isn't the Word of God keeping us from being brothers; it's the system that we join into that keeps us from being brothers. That's right. So where must we stand? Stand on the Word, and God will draw all men to It (That's right.) on--on and that... Don't never organize it, denominational it, just keep it though in God, and just keep moving on; just watching the end, hold steady, God will bring the rest of it.
E-11 Dacă vă pot fi cândva de vreun ajutor, voi fi bucuros să o fac. Şi sunt sigur că voi mi-aţi spune acelaşi lucru. Şi voi îmi puteţi fi de ajutor. Şi acela-i un lucru care îl puteţi face, care eu ştiu, este să vă rugaţi pentru mine, ca Dumnezeu să nu mă lase niciodată să merg greşit. Eu-eu-eu... Nu este în inima mea să merg greşit, eu-eu vreau să merg drept, eu vreau să fac ceea ce este drept. Pentru că realizez, cum mi-a spus Fratele Jack Moore odată, a spus, "Frate Branham, eu nu aş sta în bocancii tăi pentru toată experienţa ta, la Ziua Judecăţii, pentru că Dumnezeu va pretinde de la tine un răspuns important," a spus, "pentru că El ţi-a dat milioane de oameni în mâini."
E-19 There's been so many things you've done for me, and I appreciate it. Now, if I can help you towards giving you a prayer cloth or something... Now, don't ask me doctrine, because I--I don't desire to do that. So many people writes me questions about marriage and divorce and so forth, which is a tangle in the church; I always refer them back, and say, "Ask your pastor."
People's wrote me letters here and said, "What about this? And what about that?" I refer the letter back; you'll get it. See your pastor on little things, because, after all, he's your shepherd. See, he's the--he's the one that God sent to watch over you. And we might disagree upon it, and then that causes confusion in your church. We don't want that. No, no. We just want you quit doing things that's sinful, things out of the Bible, just keep moving on towards God. See? And if you cause little frictions and things like that, that upsets the church. So I'd rather your pastor tell you about marriage and divorce, and these things and them things; let him do it. He's God's servant too, and he's equipped to do that.
E-12 Acum, dacă ştiu că voi sta acolo şi voi răspunde pentru acei oameni, atunci ce fel de Evanghelie trebuie să predic eu? Ce fel de o sinceritate, când eu ţin cumpărarea Sângelui Său în mâinile mele? Şi după cum El mi-a dat un dar să... dincolo de o umbră de îndoială, orice persoană cu gândire raţională ar şti că trebuie să vină de la Dumnezeu. Şi cu aceea, dacă aş conduce pe cineva jos pe calea greşită doar pentru că un anumit grup a spus aşa, Dumnezeu m-ar face să plătesc pentru aceasta la Ziua Judecăţii.
E-21 Remember the good Samaritan that found the man wounded? He brought him to the inn (That's the church.) and gave the man there two pence, and told him if he needed any more he'd pay him when he come. So he's got two pence; he's able to doctor you up if he's a man of God. If he's a man of God that stands on the Word of God, he--he's got what God give him: the Spirit and the Word. Is that right? How is it we're to worship? In Spirit and in Truth. And the Word is the Truth. Is that right?
E-13 Dar când am văzut vedenia, aici nu de mult, şi am auzit acei oameni strigând... Aţi primit cărticica voastră seara trecută? Glasul Oamenilor de Afaceri. Asta-i bine. Şi în vedenie... Cândva o vom avea imprimată cu toate detaliile; aceea nu este în întregime. Dar în aceea, şi văzând aceea, şi eu stăteam acolo exact cum-exact cum stau chiar acum. Şi mă uitam la mine însumi întins acolo în pat, privind la soţia mea, şi totuşi stând aici privind la mine. Şi aici erau acei oameni stând în jur aşa când am spus, "Va trebui Pavel să fie judecat pentru Evanghelia pe care a predicat-o?"
E-22 Now, thank you very kindly again. And now, I'm awfully tired, and real tired this afternoon; I never intend to stay in another hotel as long as I live. Big drunken party and all night long, beating the doors and screaming, and women... Oh, I just set up, all night. That's all. And so I--I never intend to have another hotel. I'll go to a motel. I'm going to get me a truck so I can sleep in it outside on the ground somewhere; I'm going to just get it, get me a tent and a sleeping bag, or somewhere where I can get to myself somewhere. That's right.
E-14 A spus, "Da."
E-23 It's so sinful, this nation, no wonder. It's honeycombed, and rotten to the core. Right up here in another place, in your state... Not only this state, everywhere... Right up here, a few years ago, I was in a--in a religious meeting up here in the state, a big city. And that night a religious group, a orthodox church with teen-agers, had a convention. I--I never... I've been in Africa under voodoo and everything; I never heard anything like that. And the next morning (I can't tell you exactly, we're a mixed audience)... laying on the floor, immoral things that had been done, whiskey bottles all over. And them young kids, boys and girls in the same room all night together. And the next morning, the "holy father" setting out there, and them come up bowing to him like that, under the Name of Jesus Christ...
E-15 Eu am spus, ,,Am predicat fiecare Cuvânt exact cum a făcut-o el."
E-24 Have I gone crazy? What--what's the matter with me? I just can't stand those things. It... Something just shakes me to pieces when I see that. Is that to represent my Lord Jesus? A drunken, immoral party with immoral things that used on them young men and women, laying on the floors, and in the waste baskets, and bottles, and... Oh, my, goodness. Could you call that Christianity? No wonder the world's in a sinful condition. Well, what does the sinner say when he looks at that (thousands of them)?
E-16 Şi milioanele au strigat, "Noi ne odihnim pe Aceea!"
E-25 Them young girls so drunk they couldn't hardly stand up, and in the room all night with them boys, and awfullest dirty talk you ever heard in your life. I put pillows over my head like this to try to go to sleep. Out in the floors, drunk, and running up and down the floors like that, religious...
Now, I can expect these sinful people like now, that call themselves sports, out here in the bowling game. One of my kids would start towards a bowling alley, I'd run him out of the country (uh-huh). Call that sport; that's not sports. What's this... If you want to be right, get right with God. True.
E-17 Acela-i felul cum vreau eu să fie când trec acolo, vedeţi. Eu o vreau să fie în acel fel, exact aşa, exact ce a spus Pavel. Nu vreau să adaug la Aceasta nici un lucru, să scot vreun lucru din Aceasta. Doar ce a spus Biblia, acela-i exact felul cum vreau să o continui să meargă, vedeţi. Şi desigur, voi o păstraţi aşa, denominaţiunile din toate părţile vor ridica o barieră împotriva Acesteia.
E-27 I want to read for you just a word out of the Bible. You find it, a few words I want to read here for a text found in the 17th chapter of I Kings 1st verse:
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain in these years,... according to my word. (I Kings, 1st chap--17th chapter, 1st verse)
E-18 Şi atunci, de multe ori, fraţii cred că eu sunt împotriva fraţilor mei. Dumnezeu ştie că lucrurile nu stau aşa, doar atâta timp cât El ştie care este adevărul. Vedeţi? Nu este împotriva fraţilor, este sistemul care ne face să nu fim fraţi. Nu este Cuvântul lui Dumnezeu care ne ţine de la a fi fraţi, este sistemul în care ne înscriem care ne ţine de la a fi fraţi. Aşa este. Deci, unde trebuie să stăm? Să stăm pe Cuvânt, şi Dumnezeu îi va atrage pe toţi oamenii la Acesta (aşa este) pe-pe acela. Să nu o organizaţi niciodată, denomina, doar păstraţi-o oricum în Dumnezeu, şi doar continuaţi să mergeţi înainte; doar urmărind sfârşitul, staţi ferm, Dumnezeu va aduce restul.
E-28 If I can send you a prayer cloth anytime, just write to me; my secretary here, that's present now, Brother Maguire... How many's ever got a prayer cloth from us? Let's see your hand. Stand up Brother Jim. I want to see you, you and your wife too. Here's my secretary and his wife, the ones that works to send. That's the boy and girl that sends you your prayer cloth from the meeting, both consecrated Christians. And the voice, that sweet little voice you hear on the phone when you call me, that's the little lady setting there, his wife. Her father and mother and them, are here with us today; and--and the loved ones, all around. So... And then you know my field secretary, Mr. Mercier, Brother Leo Mercier, he's here somewhere, and Brother Gene Goad. And so if we can send you a prayer cloth, anytime, or anything we can do, pray for you on the phone; anything we can do, we'll do it.
E-19 Au fost aşa de multe lucruri care le-aţi făcut pentru mine, pe care le apreciez. Acum dacă vă pot ajuta, spre a vă da un material de rugăciune sau ceva. Acum, nu-mi cereţi doctrină, pentru că eu-eu nu doresc să fac aceea. Aşa de mulţi oameni îmi scriu întrebări despre căsătorie şi divorţ şi aşa mai departe, care este o încurcătură în biserică. Eu întotdeauna îi îndrum înapoi, şi spun, "Întreabă-l pe păstorul tău."
E-29 This strange looking man with a staff in his hand, his steps steady, his eyes gleaming with the glory of God, his beard blowing on the side of him, an old hairy piece of sheepskin wrapped around him, he was making his step just as sturdy as he walked down the road to Samaria. He wasn't very much to look at, but he had THUS SAITH THE LORD for that great nation of Israel. Yeah, Elijah the Tishbite, a prophet of the Lord, he wasn't much to look at, but he had the Word of the Lord.
E-20 Oamenii mi-au scris aici scrisori şi spun, "Cume cu asta? Şi cum e cu aceea?" Le trimit scrisoarea înapoi, voi o veţi primi. Mergeţi la păstorul vostru pentru lucrurile mărunte pentru că, după toate, el este păstorul vostru. El-el este-el este acela pe care Dumnezeu l-a trimis să vegheze asupra voastră. Şi noi s¬ar putea să nu fim de acord privitor la aceasta, şi atunci aceea cauzează o confuzie în biserica voastră. Noi nu vrem asta. Nu! Nu! Noi doar vrem ca voi să renunţaţi la a face lucruri care sunt păcătoase, lucruri în afara Bibliei, şi doar să continuaţi să vă mişcaţi către Dumnezeu. Vedeţi? Şi dacă cauzaţi mici divergenţe şi lucruri de genul acela, aceea tulbură biserica. Astfel, aş vrea mai degrabă ca păstorul vostru să vă spună despre căsătorie şi divorţ, şi aceste lucruri şi acele lucruri, lăsaţi-l pe el să o facă. Şi el este slujitorul lui Dumnezeu, şi este înzestrat să facă lucrul acela.
E-30 He wasn't afraid to stand before the king, for he had been in the Presence of greater than the king, he'd been in the Presence of Jehovah. Therefore he knowed where he was standing. And when he walked before the king he didn't stutter and stammer, he knowed what he was talking about. He could say to the king, "THUS SAITH THE LORD GOD OF ISRAEL, 'There will be no rain or no dew until I call for it.'" Why did he say that, "Till I call for it. According to my word"? Because he had the Word of the Lord. He was a prophet, and the prophet has the Word of the Lord.
E-21 Vă amintiţi de bunul Samaritean care l-a găsit pe omul rănit? El l-a dus la han (aceea este biserica) şi i-a dat omului de acolo doi bănuţi, şi i-a spus dacă va avea nevoie de mai mult îi va plăti când va veni. Astfel, el are doi bănuţi, el este în stare să vă îngrijească dacă este un om al lui Dumnezeu. Dacă este un om al lui Dumnezeu care stă pe Cuvântul lui Dumnezeu, el-el are cei¬a dat Dumnezeu: Duhul şi Cuvântul. Aşa este? Cum trebuie să ne închinăm noi? În Duh şi în Adevăr. Şi Cuvântul este Adevărul. Aşa este?
E-31 It's a striking thing to see the parallel between Israel of the Old Testament and America now. Both of them were great nations. Both of them had been founded, and their people had come there because of religious persecutions.
Israel had been persecuted by Pharaoh and had been in bondage for hundreds of years, where they were deprived of worshipping the true and living God, and had been deprived of that privilege; and they become slaves. But God had made them a promise in His Bible, or in His Word, and by His prophets, that He'd give them a land. And they'd come into this land and drove back the occupants of that land, and had possessed their inheritance, for God had a purpose of doing that.
E-22 Acum, vă mulţumesc foarte frumos, din nou. Şi acum, sunt îngrozitor de obosit, şi foarte obosit în această după-amiază, nu intenţionez să stau într-un alt hotel atât timp cât trăiesc. Petrecere mare de beţivani, şi toată noaptea, bătând în uşi şi ţipând, şi femei... Oh! Eu doar am stat treaz, toată noaptea. Asta e tot. Şi astfel eu-eu nu intenţionez să am un alt hotel. Voi merge la un motel. Îmi voi lua Ao camionetă aşa ca să pot dormi în ea, afară pe teren undeva. Îl voi lua, îmi iau un cort şi un sac de dormit, sau undeva unde să pot sta singur, pe undeva. Aşa este.
E-33 And so is this great nation of ours. We come here, and on Plymouth Rock this nation was founded on freedom of religion because our forefathers had fled Roman persecution of the modern Jezebel system, and had come up, and stood many great persecutions and martyrdom under that false system of Jezebel. And according to the Bible, of Revelations the 13th chapter, God had promised them an oasis and a place, for the woman was carried into the wilderness where she was fed for a time, time, and a dividing of time. God had made the promise to America, or to the church (to the woman) to come into this country.
E-23 Este atât de păcătoasă, această naţiune, nu-i de mirare! Este ciuruită, şi putredă până la miez. Chiar aici sus într-un alt loc, în statul vostru... Nu numai statul acesta, peste tot. Chiar aici sus, acum câţiva ani, am fost într-o-într-o adunare religioasă sus aici în stat, un oraş mare. Şi în acea noapte un grup religios, o biserică ortodoxă cu adolescenţi, au avut o convenţie. Eu¬eu niciodată... Am fost în Africa sub voodoo şi de toate, eu nu am auzit niciodată aşa ceva. Şi următoarea dimineaţă, (eu nu vă pot spune exact, noi suntem o audienţă mixtă)... întinse pe jos, lucruri imorale care au fost făcute, sticle de whiskey peste tot. Şi acei copii tineri, băieţi şi fete în aceeaşi cameră toată noaptea, împreună. Şi dimineaţa următoare, "sfântul părinte" şezând acolo afară, şi ei au venit i-au făcut plecăciune aşa. Sub Numele de Isus Cristos!
E-34 Did you notice in Revelations 13? All the other beasts had come up out of the sea, waters; Revelations 17:17 said, "The waters which thou sawest is thickness and multitudes of people." All the other beasts, they come up out of the water, thickness and multitudes of people. But when the United States come up, "It come up out of the earth where there was no people." And remember, when it come up, it looked like a little lamb.
Now, a lamb has two horns, and that's civil and ecclesiastical powers. But when they've united, remember, then that lamb spoke like the dragon did before him; and the dragon was Rome.
When the dragon stood before the woman to devour her child as soon as it was borned, the red dragon... Who stood before the woman Israel to devour the child as soon as it was born, and sent out a persecution and killed all the children from two years old down? "Rome, the dragon, stood at the woman to devour her child as soon as it was born."
E-24 Am înnebunit eu? Ce-ce se întâmplă cu mine? Eu doar nu pot să sufăr acele lucruri! Aceasta... ceva mă zdruncină în bucăţi când văd aceea. Este aceea să-l reprezinte pe Domnul Isus al meu? O petrecere imorală, de beţivi cu lucruri imorale care... folosite de acei bărbaţi şi femei tineri, întinşi pe jos şi în coşurile de gunoi, şi sticle şi... Oh, vai, doamne! Aţi putea numi aceea Creştinătate? Nu-i de mirare că lumea este într-o stare păcătoasă. Ei bine, ce spune păcătosul când priveşte la aceea? Mii de ei.
E-37 And then we find that this country came up as a free country, and was--had a lamb, which means the Lamb of God. But after while, this same system that we have, spoke like the dragon and exercised all the power the dragon had before him.
They parallel, one to the other, perfectly. And remember when these... Israel came up and took her homeland in Palestine, drove back all the occupants of that land and possessed the land. We came in and took it from the Indians, drove them back and possessed the land. God had a reason for that. God was going to show the world what He could do with a--a little band of people that wanted freedom, and freedom of religion to serve God.
E-25 Acele fete tinere atât de bete că de-abea se puteau ţine pe picioare, şi în cameră toată noaptea cu acei băieţi, şi cea mai îngrozitoare vorbire murdară pe care aţi auzit-o vreodată în viaţa voastră. Mi-am pus perne peste cap aşa, ca să încerc să adorm. Afară la etaje, beţi, şi alergând în sus şi în jos la etaje în acel fel, religioşi!
E-39 What did they do for Israel? He made Israel the most mightiest nation in the world, and she stayed that way until she got out of the will of God. What did He do with America? He made her the mightiest nation in the world until she's getting out of the will of God: parallel, one to the other exactly.
When Israel came over in the land, they were a--a great people because they had great leadership. They had God-fearing men over them, such as David, King Solomon. All the world feared them, and they enjoyed that privilege of no wars, no troubles, and living under the power of God, until people from all over the known world come to see them. God gave them a gift of discernment; it was upon Solomon. And the queen of the south, from--queen of Sheba came all the way up across the Sahara Desert (taken her three months) just to hear the wisdom of Solomon. And when she saw that Solomon could discern spirits, and made known to her the secrets in her heart, she said, "All I heard about you was right, and more besides." She was convinced that that was God.
E-26 Acum, mă pot aştepta la aceşti oameni păcătoşi ca, acum, care se denumesc sportivi, aici la jocul de bowling. Dacă unul din copiii mei ar porni spre o alee de bowling, l-aş alunga afară din ţară. Aha. Numiţi aceea sport, acela nu e sport. Ce este aceasta... Dacă vreţi să fiţi în regulă, puneţi-vă în regulă cu Dumnezeu. Adevărat.
E-41 And America, upon the basis of our forefathers who came here for religious freedom... We had godly men in them days as leaders: George Washington, Abraham Lincoln, men of renowned character, men of God. America was America in those days.
George Washington, here at Valley Forge, before he crossed the Delaware, praying all night, until he was wet plumb to his waist, kneeling in snow. And the next morning when the Americans started across, there's only about twenty percent of them had shoes to wear, the American Army. But they had a principle; they had something that they had to fight for. They didn't care what come or went. (The farmers come in and stopped his plow and took out his ox, and got his rifle and went to fight for what he knowed was freedom.) And the next day, I believe it was, four or five bullet holes (musket bullets) went through his coat and hat and never touched him.
Men of God who founded this nation, great men... No wonder they wrote:
Long may our land be bright
With freedom's holy light;
Protect us by Thy might,
Great God, our King!
E-27 Vreau să citesc pentru voi, doar câteva cuvinte din Biblie. Găsiţi aceste câteva cuvinte pe care vreau să le citesc aici pentru un text, aflat în al 17-lea capitol din Întâi Împăraţi, 1-ul verset.
... Aşa cum viu este DOMNUL Dumnezeul lui Israel, în faţa căruia eu stau, că în anii aceştia nu va fi nici rouă nici ploaie, ... după cuvântul meu.
Întâi Împăraţi, 1-ul cap-... al 17-lea capitol, 1-ul verset.
E-44 Sometime ago, I talked to an old man down at Corydon, Indiana. He told me about when the capitol was in Corydon, and how he said how he went in a ox cart down to hear the--the governor speak. And he and the governor was the only two that had two piece suit on. Said that he raised the sheep and sheared them, and washed their wool, his sisters spun it and made him a coat to go with his trousers. And the old fellow setting there, then of about eighty-five or ninety years old, pulled his beard like that, and he said, "Billy, that's when Amerikee was Amerikee."
I looked at the old fellow, and I thought, "Boy, you... A lot of these young ones wouldn't believe it, but you're telling the truth."
E-28 Dacă vă pot trimite un material de rugăciune, oricând, doar scrieţi-mi; secretarului meu de aici, care este prezent acum, Fratele Maguire. Câţi aţi primit vreodată un material de rugăciune de la noi? Să vă vedem mâna. Ridică-te, Frate Jim. Vreau să văd la... tu, şi soţia ta de asemenea. Aici este secretarul meu şi soţia lui, cei care lucrează, care au trimis... Aceia sunt băiatul şi fata care vă trimit materialele voastre de rugăciune de la adunare, ambii Creştini consacraţi. Şi glasul, acel glas dulce firav care îl auziţi la telefon când mă sunaţi, este doamna micuţă aşezată acolo, soţia lui. Tatăl şi mama ei, şi ei, sunt astăzi aici cu noi; şi-şi cei dragi, toţi în jur. Astfel... Şi apoi îl cunoaşteţi pe secretarul meu de teren, Dl. Mercier, Fratele Leo Mercier, el este aici pe undeva, şi Fratele Gene Goad. Şi astfel dacă vă putem trimite un material de rugăciune, oricând, orice putem face noi, să ne rugăm pentru voi la telefon; orice putem face, noi o vom face.
E-46 What happened to Israel after all this godly background? They begin to get carefree. They begin to get to a place where they, well, they didn't care what went on. They begin to go get slack in their worship to God, although they held a form of religion just like we have. They had a form of godliness. But they begin to get free with their people, and--and they begin to bring in different heresies in their church. The worship of Balaam begin to creep in, and Israel become pleasure mad, drunk, and such things as that, and finally brought in a leader who didn't know God: Ahab, who succeeded his father. And his father was a ungodly man, rich man, but an ungodly man. And he done all the sins, more than anyone before him ever done. But Israel in their drunken stupor, they put a man in like that, and put him on the throne to be a ruler over them. They thought it was all right, just like a lot of Americans do today, "He's a good politician, so what difference does it make? It won't make any difference, because he's a good politician."
E-29 Acest om cu arătare ciudată cu un toiag în mâna lui, paşii lui siguri, ochii lui strălucind cu Slava lui Dumnezeu, barba fluturându-i într-o parte a lui, o bucată veche din piele de oaie înfăşurată în jurul lui, el îşi făcea paşii lui chiar aşa de hotărâţi în timp ce mergea pe drumul spre Samaria. Nu era mare lucru la care să priveşti, dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL pentru acea naţiune mare a Israelului. Da, Ilie Tişbitul, un profet al Domnului. El nu era mare lucru la care să priveşti, dar el avea Cuvântul Domnului.
E-47 A lot of Americans, too many of them has sold out their birthrights as an American, and say, "What difference does it make, as long as you can get a few extra dollars from the government and live?" They sold out to their belly, and to the lusts and crave of a sinful world, and forgot the very thing that we landed on Plymouth Rock for. They forgot our heritage and went and sold out to the pleasure-mad crowds. As it was in the days of Israel, so has it been; America's took that same road, right down the same path: pleasure.
E-30 Lui nu i-a fost frică să stea înaintea împăratului, căci el a fost în Prezenţa unuia mai mare decât împăratul, el a fost în Prezenţa lui Iehova. Deci, el ştia unde stătea. Şi când s-a dus înaintea împăratului el nu s-a bâlbâit şi nu a gângăvit, el ştia despre ce vorbea. El i-a putut spune împăratului, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEUL LUI ISRAEL, 'Nu va fi ploaie nici rouă până când nu o voi chema eu."' De ce a spus el asta, "Până nu o cer eu. După cuvântul meu."? Pentru că el avea Cuvântul Domnului, el era un profet, şi profetul are Cuvântul Domnului.
E-48 After while the government endorsed sin: "Just as long as you had a synagogue, what difference did it make?" That's exactly what America done. And we begin to organize ourselves together and make little groups, and more sinful, more sinful, more sinful. We'd have stayed with the real principles that we landed here for... Sin begin to creep into the churches just like it did then. Women begin cutting off their hair, wearing immoral clothes, cutting them off each year. And men begin doing this, that, and the other, and playing cards and making bunco games in the church, and just as worldly as they was, pleasure mad, drunken stupors.
E-31 Este un lucru izbitor a vedea paralela dintre Israel din Vechiul Testament şi America acum. Ambele erau naţiuni mari. Ambele au fost întemeiate, şi popoarele lor au venit acolo, din cauza persecuţiilor religioase.
E-49 Ministers graduating from the seminary, the bishop saying, "Preach, boys, whatever you wish to. As far as I am concerned, the blood of Jesus Christ dried up nineteen hundred years ago." Until the church got to nothing but a organization like a lodge... May you never forget this afternoon. Become like a lodge, world begin to creep in; ministers begin to compromise just like they did in the days of Ahab. Sinful, rotten to the core, and on and on it went just as hard as it could go.
Although God sent them prophet after prophet, and with tender mercies He begged to the people, and they turned their back on It. They wanted their way; they were Israelites; they were free; they were a great nation; they're forefathers did so-and-so (David and Solomon), they could do what they wanted to. Just the same thing that we've based ourself on exactly; what Washington, our forefathers, and what they stood for... But, brother, we are a million miles from those things; our churches are a million miles...
E-32 Israel a fost persecutată de către Faraon şi a fost în robie timp de sute de ani, unde au fost privaţi de închinarea la adevăratul şi viul Dumnezeu, şi au fost privaţi de acel privilegiu; şi ei au devenit sclavi. Dar Dumnezeu le-a făcut o făgăduinţă în Biblia Lui, sau în Cuvântul Lui, şi prin profeţii Lui, că El le va da o ţară. Şi ei au intrat în această ţară şi i-au respins pe locuitorii acelei ţări, şi au intrat în posesia moştenirii lor, căci Dumnezeu avea un scop în a face acel lucru.
E-51 The old... The Methodist church today to what the Methodist church used to be... What the Pentecostal is today, and what it used to be... What the Baptist is today to what it used to be... We had time to go back and talk of John Smith and many of those early reformers... John Smith said, before he died, said, "The horrible thing is that the Methodist women are beginning to wear gold rings on their fingers." Methodists... What would he say today to see them with their hair cut off, and paint all over their face, wearing shorts? It's because of sin.
What's God done in America? Sent revival after revival, revival after revival. Ministers has preached the Word, tried to call people back to God. And what did they do? The same thing Israel done: spurned it, made fun of them, called them holy-rollers, throwed them in jail.
E-33 Şi aşa este această mare naţiune a noastră. Noi am venit aici, şi pe Plymouth Rock această naţiune a fost întemeiată pe libertatea religiei pentru că strămoşii noştri au fugit de persecuţia Romană a sistemului modern al Izabelei, şi au venit şi au suportat multe persecuţii mari şi martiraj sub acel sistem fals al Izabelei. Şi conform cu Biblia, din Apocalipsa, al 13-lea capitol, Dumnezeu le-a promis o oază, şi un loc, căci femeia a fost dusă în pustie unde a fost hrănită pentru o vreme, vreme, şi o jumătate de vreme. Dumnezeu a făcut făgăduinţa pentru America, sau la biserică (la femeie), să vină în această ţară.
E-53 If one of my sisters and one of my brothers out of this church today, would've stood in that hotel last night and raised up their hands and praised God and shouted in that room, they'd be in jail today over it. But a drunken, stupored bunch of idiotic "unholy-rollers" can stand up there and scream all night; and drunk, and cuss, and grab their clothes off their women, and carry on, and fall on the floor, and scream all night long, and even they can't say a word about it. No wonder we are doomed under the hand of God.
E-34 Aţi observat Apocalipsa 13? Toate celelalte fiare au venit din mare, ape; Apocalipsa 17:17, a spus, "Apele pe care le-ai văzut sunt noroade şi gloate de oameni." Toate celelalte fiare, ele vin din apă, noroade şi gloate de oameni. Dar când au venit Statele Unite, "S-a ridicat din pământ unde nu exista nici un popor." Şi amintiţi-vă, când s-a ridicat, a arătat ca un miel mic.
E-54 Notice, on and on, God sent ministers, performed signs and wonders, proving His Word. And the most of the thing, a lot of modernistic clergymen turned It down and made fun of every revival. Such as so-called Church of Christ and them, "Days of miracles is past." Trying their best to shut it off from that little remnant of God. As it was in Israel, so is it today. Many times God has to take His people out of them organizations and denominations, take them out in the wilderness alone to talk to them. And He's going to have a remnant; don't you worry about that. He did then; He will now. On and on they went through sin, wading through things. Why? Their leadership; there's nothing to stop it.
E-35 Acum, un miel are două coarne, şi acelea sunt puteri civile şi eclesiastice. Dar când ele s-au unit, amintiţi-vă, atunci acel miel a vorbit cum a vorbit balaurul dinaintea lui; şi balaurul a fost Roma.
E-55 Well, honest, I know many nations that if they'd catch the people on the street dressed like we do here in America, they'd put them in jail. When I went to St. Angelo in Rome (Now, think of it, as low as that is), they had a sign up there by St. Angelo catacomb, "To the American women: Please put on clothes and honor the dead."
If there's anything that makes you sick, is to see a bunch of so-called Americans come in. I was setting down at Lausanne; we were enjoying some steak one day, Brother Arganbright and I. Next day we went back, 'cause it was good eating. I could get some water there; they wouldn't serve nothing but wine. And I'd get water. I had to pack me a jug of water under my own arm, all the time, 'cause they wouldn't serve you water at the table. Then I went in there, and everything was good till "Miss America" come in with a little, dirty, snotty-nosed poodle dog, with enough ten-cent-store jewelry on like that, and a cigarette way out at the end like this, set down there putting-on something that she wasn't, and set that poodle dog on the table.
E-36 Când balaurul a stat înaintea femeii să-i devoreze copilul imediat ce a fost născut, balaurul roşu... Cine a stat înaintea femeii Israel, să devoreze Copilul de îndată ce Acesta era născut, şi a trimis o persecuţie şi i-a ucis pe toţi copiii de la vârsta de doi ani în jos? "Roma, balaurul, a stat la femeie să-i devoreze copilul de îndată ce s-a născut."
E-57 Dirty, filthy thing, it's... A dog is the worse thing that God speaks of. Even the tithe off of them can't even be paid in the house of God. "It's like the whore, a tithe of the whore," the Bible said. And yet, there you are. They'll practice birth control and pay a thousand dollars, nearly, for a little old dog, and lead it around, and give it a child's love, so she can run out all night long, and will practice birth control.
What's waiting but chaos? You may never hear my voice again, but I want you to remember this: We're at the end.
E-37 Şi apoi, aflăm, că această ţară s-a ridicat ca o ţară eliberată, şi a fost... a avut un miel, care înseamnă Mielul lui Dumnezeu. Dar, după o vreme, acest acelaşi sistem pe care îl avem noi, a vorbit ca balaurul şi a exercitat toată puterea pe care o avea balaurul de dinaintea lui.
E-59 There we find what taken place, what did. Finally, the great hour come: Ahab was elected, and when he did he married Jezebel, that rotten old woman who led all of Israel to idolatry. And as Israel did then, why, did... They must have been in a backslidden condition to ever let a thing like that happen in their nation. The laws are made by the people for the people, and we've done the same thing.
There was a time when America wouldn't have... They knowed better than to elect the old prostitute, old harlot that drunk the blood of the martyrs, killed them... And the reason they fled here for freedom, they wouldn't have put up with nothing like that. It shows we're in a backslidden condition, a whole nation to elect such as that. Oh, of course, now some of you good square-back Democrats will think this, that "Oh, well, he'll--he'll make a good political head." That might sound all right to reasons to the carnal mind. But to the Word of God and the spiritual mind, it don't make sense. Certainly it doesn't, few extra dollars out and some taxes or something like this cut.
And we are having a hard time, our missionaries in the field today, because now we are considered a Catholic nation. Why, sure, Russia's considered communist because they got a communistic leader. Red China's considered communist because they got a communistic leader. We're considered Catholic because that we have a Catholic leader.
E-38 Sunt paralel, unul faţă de celălalt, perfect. Şi amintiţi-vă când aceste... Israel a venit şi şi-a luat patria şi Palestina, i-a dat înapoi pe toţi locuitorii acelei ţări şi a stăpânit ţara. Noi am venit şi am luat-o de la Indieni, i-am dat înapoi şi am stăpânit ţara. Dumnezeu a avut un motiv pentru aceea. Dumnezeu urma să arate lumii ce putea face El cu o-o ceată mică de oameni care au vrut libertate, şi libertate de religie, pentru a-l servi pe Dumnezeu.
E-62 Oh, when Ahab was on the throne... You say, "He's on the throne." That's right, but Jezebel was the head behind that throne. She was the one that done the leading. Look how she took the very laws of the land and twisted them around, and for her own gain and for greed, and made Ahab do it because she was married to him. And that's the way with our leader today. I don't say he isn't a nice man, but look what's behind him: the harlot, the very thing that we run here, to be America for; the very principles that America's built upon... We, by our own free choosing, elected a thing like that.
Now, you see why my voice is going to be stopped pretty soon, somebody's going to know. Yes. Why? Revelation 2:20, she called herself a prophetess. You just watch the wave of sin happen now. You watch core--go plumb to the core. You watch modernistic; watch ungodly things happen in the churches. "And, finally, there'll come a persecution," the Bible says so, THUS SAITH THE LORD. Certainly there will be.
E-39 Ce au făcut ei pentru Israel? El a făcut pe Israel cea mai puternică naţiune din lume, şi ea a stat în acel fel până când a ieşit din voia lui Dumnezeu. Ce a făcut El cu America? El a făcut¬o cea mai puternică naţiune din lume până când ea iasă din voia lui Dumnezeu. Paralel, una faţă de cealaltă, exact.
E-64 Then what's going to happen? Just like it did then, so will it be now. She was the power behind it; she was the one who controlled it. Read the... I believe it's the 7, and about the 17th or 18th chapter along in there; you'll find what Jezebel did: how she took Ahab, and he couldn't say nothing about it because it was his wife. Look what the nation was built upon then, a backslidden Israelite with a pagan wife behind him, who was a worshipper of Baalim. And what did she do? She finally made everything so modernistic, and so nice, and the people had it so easy, until the whole church fell for it, preachers and all. Didn't Elijah say, "Lord, I'm the only one's left"? And as it was then, it parallels today.
E-4
E-65 All of them was afraid to say anything. Isn't it just like the same thing today? They were afraid to say something. So we find out, they were just loose, haphazard, drunk, carrying on, and pleasure mad, and everything else, just as it is today. Jezebel twisting those Scriptures... What did she... or them laws, as--as Jezebel will twist. Remember, Jezebel, she calls herself a prophetess to subdue the people, and she says that she is the only voice of God on the earth. She'll make the carnal mind believe that as sure as the world.
There'll come a worship of a woman in the United States, and that'll be Mary. I seen it, thirty--1931. Seven things happened. I got it right on paper here with me, wrote it in 1931. How that I said, "This President, Franklin D. Roosevelt, he will cause all the world, help do it, send the world to war." Hadn't come to war yet, during times of depression. I said, "Another thing..." And my mother, a square-back Democrat, if she didn't look at me hard when I said that. I said, "I don't care if there's a Republican or if he was a Socialist or whatever he is, this is THUS SAITH THE LORD."
And I said, "Doing this, they're permitting women to vote. And when they do that, they done one of the greatest disgraces this nation ever done." And I said, "Someday they'll pay for it." And they did at this last election. That's what elected him: women.
E-41 Şi America, pe baza strămoşilor noştri care au venit aici pentru libertate religioasă... Noi am avut oameni evlavioşi în acele zile, ca conducători: George Washington, Abraham Lincoln, oameni cu caracter de renume, oameni ai lui Dumnezeu. America era America, în acele zile.
E-67 And you precious colored people in the south, how you voted. You say, "You have no business saying that in the pulpit." Oh, yes I have; it's the Word of God. And the stain of--of Abraham Lincoln, the one that freed you, laying yonder in that museum on a woman's dress, and you sell your birthright. Shame on you.
And you people, for politics, because you're just a good Democrat, voted for something like that and sold your birthrights of Americanism and Christianity to give it over to the prostitute that run us in this nation, what made us what we was. See how she's been creeping in real easy, until now she's on the throne (Sure.), the White House throne.
E-42 George Washington, aici la Vallea Forge, înainte să traverseze Delaware, rugându-se toată noaptea, până când a fost ud până la brâu, îngenuncheat în zăpadă. Şi dimineaţa următoare când Americanii au pornit dincolo, erau doar cam douăzeci la sută din ei care aveau încălţămite să poarte, Armata Americană. Dar ei aveau un principiu, ei aveau ceva pentru care trebuiau să lupte. Nu-i interesa ce venea şi ce se ducea. (Fermierii au venit, au oprit plugul şi şi-au luat afară boii, şi şi-au luat puşca şi a mers să lupte pentru ceea ce a ştiut că era libertate.) Şi a doua zi, cred că a fost, patru sau cinci găuri de gloanţe (gloanţe de muschetă) au trecut prin mantaua şi pălăria lui şi nu l-au atins deloc.
E-69 Watch! Already... Did you see the other day about the Catholic schools and Protestant schools? Support the Catholic school but not the Protestant school. Oh, brother, you watch for a wave of stuff coming forth now. Notice, and as they did it, look what taken place. All this sin heaping in, got to a place and got the nation in that kind of a staggering place...
A few years ago, when they had--the Pentecostals first broke out, it saved the nation a few years ago when Al Smith was going to run. America knowed better then. But Pentecost got so worldly it went right on in and sold their rights as a Christian to politics, and its politics ahead of the Bible. Oh, my.
E-43 Oameni ai lui Dumnezeu, care au întemeiat această naţiune, oameni mari! Nu-i de mirare că au scris:
Îndelung să poată fi ţara noastră luminoasă
Cu lumina sfântă a libertăţii;
Protejează-ne cu puterea Ta,
Măreţ Dumnezeu, Împăratul nostru!
E-71 Now, just a minute, and watch just how this comes out. Now, we find out what they did and the things they did; we see it parallel in here just exactly, sin on every hand. Jezebel come in; she bewitched all the people. And notice, finally she begin to build big shrines to Baalim. Is that right? And the Baalim priests flocked from everywhere to get into that place, and begin to contaminate the land with Baalim worship.
Look how they done; look how they've weeded in. Just the things they done, look where they're at today. Look at Catholicism swallowing up, swallowing up, swallowing up; marrying into it, breaking this, just exactly what Daniel said they'd do: iron and clay wouldn't mix, but mingling their seeds one with another, breaking. Every Protestant girl marries a Catholic boy has to raise the children Catholic. All like that, marrying, intermingling, like that until it's come to a place till the whole United States is all wormed over.
E-44 Cu ceva timp în urmă, am vorbit cu un om bătrân jos la Corydon, Indiana. El mi-a spus despre când a fost capitoliul în Corydon, şi cum el... a spus cum el mergea într-un car tras de boi ca să îl asculte pe guvernator vorbind. Şi el şi guvernatorul erau singurii care aveau două piese, un costum, pe ei. A spus că el a crescut oi şi le-a tuns, şi le-a spălat lâna, surorile lui au tors¬o şi i-au făcut o haină care să se potrivească cu pantalonii lui. Şi insul bătrân stătea acolo, atunci cam în vârstă de optzeci şi cinci sau nouăzeci de ani, şi-a tras barba aşa, şi a spus, "Billy, atunci a fost când ,Amerikee' era 'Amerikee."'
45 M-am uitat la bătrân, şi m-am gândit, "Băiete, tu .. mulţi din aceştia tineri nu ar crede, dar tu spui adevărul."
E-73 What are we going to do as missionaries, going out yonder to liberate in South America and all over the part of the world, Tommy Osborn and them, trying to get the people out of that paganism, and they can point their finger right back that we elected our leader, and the same thing. What's--what's going to happen to this world? It should shake every person in here. How we going to answer? What's the missionary going to say when they say, "You come here to liberate us from this, and your own people put the same thing in your office there on the throne"? How we going to... What...
E-46 Ce i s-a întâmplat Israelului după tot acest fundal religios? Ei au început să devină nepăsători. Au început să ajungă la un punct unde ei, ei bine, nu le păsa ce se întâmpla. Au început să devină leneşi în închinarea lor la Dumnezeu, deşi au ţinut o formă de religie exact cum avem noi. Aveau o formă de evlavie. Dar au început să devină liberi cu poporul lor, şi-şi au început să introducă diferite erezii în biserica lor. Închinarea la Baal a început să se strecoare înăuntru, şi Israel a devenit nebună după plăcere, beţie, şi astfel de lucruri ca acelea, şi în cele din urmă au adus înăuntru un conducător care nu-l cunoştea pe Dumnezeu; Ahab, care l-a urmat pe tatăl lui. Şi tatăl lui a fost un om nelegiuit, om bogat, dar un om nelegiuit. Şi el a făcut toate păcatele, mai mult decât a făcut vreodată oricine înainte de el. Dar Israel, în stupoarea beţiei lor, au pus înăuntru un om ca acela, şi l-au pus pe tron să fie un conducător peste ei. Ei se gândeau că era totul în regulă. Exact cum fac azi mulţi Americani, "El este un politicean bun, aşa că ce contează? Nu va conta deloc, pentru că el este un politicean bun."
E-74 Look back in the pages of history; turn back and see if it--if it's absolutely, almost, unconstitutional for it to be. They wouldn't do it years ago, but (See?), we've sold out our Christian rights to politics, and that's how the Devil weaved hisself in. Ahab was nothing but a figurehead for Jezebel. That's all this will be, just a figurehead. He won't do it himself, but that system behind him will drive him to it. That's exactly right. Pinch your conscience, you Christians. Wake yourself up; it's later than you think. The condition that we're in, condition that they were in, and how they let themselves get loose...
E-47 Mulţi Americani, prea mulţi din ei, şi-au vândut dreptul de naştere, ca un American, şi spun, "Ce mai contează, atâta timp cât primeşti câţiva dolari în plus de la guvern şi trăieşti?" S¬au vândut pentru pântec, şi pentru poftele şi setea unei lumi păcătoase, şi au uitat chiar lucrul pentru care am debarcat la Plymouth Rock. Au uitat moştenirea noastră, şi s-au dus şi s-au vândut la mulţimile nebune după plăceri. Cum a fost în zilele Israelului, aşa a fost, America a luat acelaşi drum, chiar în jos pe aceeaşi cale, plăcere!
E-75 How the great loving heart of God must have cried out, weeping, as He seen His missionary people. Made them an example to all the nations coming everywhere, because God had blessed them, seeing them in unity, spiritually, serving God. And then to think that He--He longed to see them come back to their first love and do what was right, but continually they went away, and away, and away, till finally Jezebel come in. That's exactly what we done: drifted from the principles of Christ. When God sent His ministers across the nation, they preached holiness, Pilgrim Holiness, Nazarenes, Pentecostals, "Get back to God. Get back to God."
And the real old-time established churches just laughed and made fun. A lot of them modernistic believers, why, they condemned everything that them men done and said it was of the Devil. What did it do? And the church begin to listen to it; the majority begin to listen. First thing, you know, if the Catholic woman could wear these kind of things, the Protestant could too. If the Catholic church could do this, the Protestant could too. Then if the Methodists could, what about the Baptists? Then if the Baptists could, what about the Pentecostals?
See, that's what manmade systems bring you into. Hallelujah. That's true. That's the reason I'm against it, because God's Word is against it. Manmade system, God's against it; His Word's against it; His prophets will be against it; His true servants will be against it; all that's borned of the Spirit of God will be against it.
E-48 După o vreme, guvernul a aprobat păcatul: "Doar atâta timp cât aveţi o sinagogă, ce mai contează?" Asta-i exact ce a făcut America. Şi noi am început să ne organizăm împreună şi să facem grupuri mici, şi mai păcătoşi, mai păcătoşi, mai păcătoşi.
Ar fi trebuit să rămânem cu adevăratele principii pentru care am debarcat aici! Păcatul a început să se furişeze în biserici întocmai cum a făcut-o atunci. Femeile au început să-şi taie părul, să poarte îmbrăcăminte imorală, să le scurteze în fiecare an şi... Şi bărbaţii au început să facă aceasta, aceea, şi cealaltă, şi joacă cărţi şi fac jocuri de bunco în biserică, şi tot aşa de lumeşti cum erau ei, nebuni după plăcere, stupori de beţie.
E-78 Look how Israel got, how they floated with the tide till finally Jezebel come. Look how America got, and floated with the worldly tide, until finally Jezebel took the throne. That's right. Now, Jezebel actually wasn't on the throne of Egypt--or throne of Israel, but she was the main head behind the throne. And the Catholic hierarchy's not on the throne of the United States, but she's the system behind it, because he's married to her. And the Bible said, in this country they'd make a image likened unto the beast.
E-49 Slujitori absolvind din seminarii, şi episcopul spunând, "Predicaţi, băieţi, orice doriţi voi. În ceea ce mă priveşte, sângele lui Isus Cristos s-a uscat acum o mie nouă sute de ani." Până când biserica a ajuns la nimic altceva decât o organizaţie, ca o lojă. Fie ca voi să nu uitaţi niciodată această după-masă! A devenit ca o lojă, lumea a început să se infiltreze înăuntru, slujitorii încep să compromită întocmai cum au făcut în zilele lui Ahab. Păcătoşi, putrezi până la miez, şi înainte şi înainte au mers atât de tare cât au putut să meargă.
E-79 Oh, brother, sister, what's the matter with... Well, I--I know what it is. The Bible said they'd get this Laodicean age, and there's where we're at. You might hate me now, but one day you won't when you find out what's Truth. You may disagree and get up and stomp out of the building; that just shows your illiteracy. But someday you'll realize; someday you'll long and know that it's the Truth. I speak it in the Name of the Lord, put myself up for a target, which finally will drive me to the grave. I'm going to be a witness till I die, if God will help me. That's right.
E-50 Deşi Dumnezeu le-a trimis profet după profet, şi cu duioase îndurări El a implorat oamenii, şi ei şi-au întors spatele la Aceasta. Ei au vrut calea lor, erau Israeliţi, erau liberi, erau o naţiune mare, strămoşii lor au făcut aşa-şi-aşa (David şi Solomon), ei puteau să facă ce vroiau. Chiar acelaşi lucru pe care ne-am bazat noi, exact; ce Washington, strămoşii noştri, şi pentru ce au stat ei. Dar, frate, noi suntem la un milion de mile depărtare de acele lucruri; bisericile noastre sunt, un milion de mile.
E-80 Here we are in this condition we are today, all of it going on like that. And Israel, how Ahab did, a figurehead for Jezebel, 'cause he was--he was married to her. America, our leader, how did a... You know our leader was a rich man? How many know that? A multimillionaire. Somebody told me in a magazine or some radio or television or something, Jack Benny or somebody made a... Ernie Ford, I believe it was. Somebody said that "His father helped him get two states that he didn't own." Just about owns the rest of it. How did he get it? How did that money come? Through the whiskey traffic and liquor. That's the reason he dropped the taxes on whiskey and stuff. That's what made him a rich man. The very thing that damned our nation, the very thing that corrupted the minds of our people, the thing that sent our boys to be drunkards and our girls to be prostitutes, the money off of that made him a rich man.
E-51 Vechea... Biserica Metodistă astăzi, faţă de ce obişnuia să fie biserica Metodistă! Ce este Penticostala astăzi, şi ce obişnuia să fie! Ce este cea Baptistă astăzi, faţă de ce obişnuia să fie! Dacă am fi avut timp să ne întoarcem şi să vorbim despre John Smith şi mulţi dintre acei reformatori timpurii. John Smith a spus, înainte să moară, a spus, "Lucrul groaznic este că femeile Metodiste încep să poarte inele de aur pe degetele lor." Metodiste! Ce ar spune el astăzi să le vadă cu părul lor tăiat, şi vopsea pe toată faţa lor, purtând pantaloni scurţi? Este din pricina păcatului!
E-81 The same thing in that old Jezebel system, the same thing that persecuted our people, the same thing that drug them out, in Romanism, and burnt them, and pulled them apart, and done everything to them, the same blood of the martyrs, the Bible said, is in her. There they are married together. And we Americans stagger right on, "Oh, well, we got a few extra dollars and we're having a good time. Better off than all the rest the nations." But, brother, you just wait a minute.
Let's take it letter by letter now for the next few minutes, see what happened.
E-52 Ce a făcut Dumnezeu în America? A trimis trezire după trezire, trezire după trezire. Slujitori au predicat Cuvântul, au încercat să-i cheme pe oameni înapoi la Dumnezeu. Şi ce au făcut ei? Acelaşi lucru care l-a făcut Israel, L-au dispreţuit! Şi¬au bătut joc de ei! I-au numit "holy-rollers"! I-au aruncat în temniţă!
E-83 The preachers got right along, just knucked down with them, went right on with them, all the system. The whole Israelite system went right along with Jezebel. They had a form, yes. And don't the Bible tell us that in this last days they'll have a form of godliness? All the prophecies are fulfilled, brother; we're at the end. Nationally, we're at the end. Spiritually, we are at the end. Every system is at its end. The next thing is the coming of the Lord and the translation of the Church.
E-53 Dacă una din surorile mele şi unul din fraţii mei, din această biserică astăzi, ar fi stat în acel hotel noaptea trecută şi şi-ar fi ridicat mâinile şi l-ar fi lăudat pe Dumnezeu şi ar fi strigat în acea cameră, ei ar fi în închisoare astăzi pentru aceasta. Dar o grămadă de beţivi, cu stupoare prostească de "ne holy-rollers" pot sta sus acolo şi să urle toată noaptea; şi beţi, şi să înjure şi să smulgă hainele de pe femeile lor şi să se agite, şi să cadă pe podea şi să ţipe toată noaptea, şi ei chiar nu pot spune un cuvânt despre aceasta. Nu-i de mirare că suntem osândiţi sub mâna lui Dumnezeu!
E-84 God sent every sign, wonder, done everything He could do, trying to draw the people, and constantly they move right on in. Look at this town here, look at this country around here, with tens of hundreds and hundreds of Pentecostal people; and because of standing on Truth, where they at this afternoon? Because someone told them not to cooperate with the meeting. You poor, deliberate... God be merciful to you, is the only thing I can say. When you Christians got no more backbone than that, you got a wishbone instead of a backbone. That's right. What we need is preach the Gospel with teeth in it, that'll chop the thing to pieces. Went just like the rest of them, then you wonder why we holler about it. Then, you see, you get the cold shoulder. I expect it; I have to.
E-54 Observaţi, iar şi iar, Dumnezeu a trimis slujitori, au făcut semne şi minuni, dovedind Cuvântul Său. Şi partea mare a lucrului, mulţi dintre clericii modernişti L-au refuzat şi au batjocorit fiecare trezire. Astfel ca aşa numita Biserica lui Cristos şi aceia, "Zilele miracolelor au trecut." Încercând cu tot ce le stă în putinţă să o curmeze de la acea rămăşiţă mică a lui Dumnezeu. Cum a fost în Israel, aşa este astăzi. De multe ori, Dumnezeu trebuie să-şi scoată poporul din acele organizaţii şi denominaţiuni, să-i ducă afară în pustie singuri, ca să le vorbească. Şi El va avea o rămăşiţă, nu vă faceţi griji privitor la aceea. El a făcut-o atunci, El o va face acum. Iar şi iar au trecut prin păcat, bălăcindu-se în lucruri. De ce? Conducerea lor, nu există nimic care s-o oprească.
E-85 All this went on in Israel. Finally, one day, come stomping out of the wilderness, come an old hairy-looking fellow, Elijah the Tishbite. He never come up out of any of their organizations; he come out of the wilderness. He had nothing to do with them. He was a prophet of the Lord. Brother, he shook that Jezebel kingdom for everything that was in it. They hated him. He had no cooperation; I'll guarantee you that. The Bible says not. Certainly. He made them painted-faced Jezebels burn up, I imagine. He laid the axe to the root of the tree like John did; the chips fall wherever they wished to, but he laid her in there. He shook the nation, showing that they were wrong, and trying to call them back to a true living God, and back to His Word instead of a Jezebel worship.
E-55 Păi, cinstit, eu cunosc multe naţiuni care dacă i-ar prinde pe oameni pe stradă îmbrăcaţi cum o facem noi aici în America, ei i-ar pune în închisoare. Când am mers la Saint Angelo, în Roma (acum, gândiţi-vă la asta, cât de josnic este aceea), au avut un anunţ sus acolo, lângă catacomba Saint Angelo, "Către femeile Americane: 'Vă rugăm să vă îmbrăcaţi şi să-i onoraţi pe cei morţi."'
E-86 What did they do? Did they receive him? They hated him. But his Word went forth just the same, because he had THUS SAITH THE LORD. God worked with him and showed he was anointed prophet by the things that he said coming to pass. And all that he did proved that he was God's prophet. But yet they would not believe it, because he tore up their playhouses. He told them that they were wrong. Ahab was a roustabout. True. And you notice they didn't believe him, but he preached it just the same. None of the preachers agreed with him; he said, "I'm the only one that's left, Lord. Look at them, they won't even... One, nobody will cooperate." But he had a mission to do and he did it. He had the Word of the Lord; THUS SAITH THE LORD. And he attacked the nation; he attacked the church; he attacked everything there was, and God was with him.
E-56 Dacă există ceva care te face să-ţi fie rău, este să vezi o grămadă de aşa numiţi Americani intrând. Eu şedeam jos, la Lausanne, ne bucuram de o friptură, într-o zi, eu şi Fratele Arganbright. A doua zi, ne-am întors pentru că era mâncare bună. Am putut să-mi duc puţină apă acolo, ei nu serveau nimic în afară de vin. Şi mi-am luat apă, a trebuit să îmi port un ulcior de apă sub braţ, tot timpul, pentru că ei nu serveau apă la masă. Apoi am intrat acolo, şi totul a fost bine până când "Miss America" a intrat cu un câine micuţ, jegos, un câine pudel cu nas mucos; cu destule bijuterii pe ea de la magazinul de zece cenţi de genul acela, şi o ţigară la capăt afară de tot aşa, s-a aşezat simulând a fi ceva ce ea nu era; şi a aşezat acel pudel pe masă, murdar, lucru spurcat.
E-87 We're promised in the last days, that he will return to this country too. I know, Jesus, when... Matthew 17, when they asked Him, "Why the Scribes say, Elias..."
Watch what He said, "Elias truly must first come." Past, present--in the future tense, but then He give John as an example. John wasn't Malachi 4. John was Malachi 3, "Behold, I send a messenger before Me to prepare the way." Malachi 4, He said, "Before the great and terrible day of the Lord shall come, when all the earth will be burned like a stubble; before that day, I'll send Elijah."
And it wasn't John, because the Lord never burnt the earth when John came. And if you noticed in the--in the last chapter, the last verse, He said, "And he (watch; he, talking ) shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers."
E-57 Este... câinele este cel mai rău lucru despre care vorbeşte Dumnezeu. Nici măcar zeciuiala provenită de la ei nu poate fi plătită în casa lui Dumnezeu. "Este ca şi curva, o zeciuială de la o curvă," Biblia a spus. Şi, totuşi, iată-vă. Ele vor practica contracepţia şi vor plăti o mie de dolari, aproape, pentru un căţel; şi îl duce în jur şi îi dă iubirea unui copil, aşa ca să poată alerga afară câte de lungă noaptea, şi va practica contracepţia.
E-91 Now, watch. The first John came, the first Elijah, what did he do? He came and brought a message and turned the old orthodox hard hearts to the faith of the young church, the children. But when the next Elijah comes in the end time, he's to go back and take the--the father's hearts--the children's hearts, rather, and turn them back to the faith of the Pentecostal fathers. See the difference? He'll not be one of these here so-called we have today; he'll go right back to Acts 2 and start right from there. He'll preach the unadulterated Gospel, just say the same things that Peter did on the day of Pentecost, 'cause what he said on Pentecost is vindicated the rest of the Scriptures through.
He'll not twist around with some organization. When Elijah comes, He'll hate women like Elijah did, just like--or bad women, just like John did. He'll be a wilderness-lover just like they were. He'll not spare. We're looking for him to come. He'll come. God said he would, and he'll be here.
E-58 La ce să ne aşteptăm în afară de haos! Voi s-ar putea ca niciodată să nu-mi mai auziţi glasul, dar vreau să vă amintiţi asta: Noi suntem la sfârşit!
E-92 I believe, if anything, the message that we got today will forerun that great coming of him. Yes, sir. He's on his road, already born, like Elijah was, and come busting out of the wilderness, somewhere he'll make hisself known. He'll preach Acts 2. He'll bring the faith of these old Pentecostal fathers right back to the--the faith of these Pentecostal children, right back to the faith of the Pentecostal fathers. He'll go right back to Acts 2, Acts 2:38, all down through. He'll bring the real, unadulterated Gospel. He'll not have anything to do with Jezebel and her system. He'll be a servant of God. Sure will. The Bible said he would come. He'll prophesy and bust his message in the face of these Jezebels, just exactly like Elijah did in the beginning to Israel. They'll hate him. They won't cooperate with him, no, no. He'll come. God promised it, and he'll rise on the scene. He'll--he'll preach to the elected Church as it said he would, shaking that Elect, shaking the carnish off of it, the--the world and things, shaking it down, boiling it down, getting the Church together, a people.
E-59 Acolo, aflăm ce a avut loc, ce a făcut. În cele din urmă, ora cea mare a sosit: Ahab a fost ales, şi când a fost ales, el s-a căsătorit cu Izabela; acea femeie veche putredă care a condus tot Israelul la idolatrie. Şi cum a făcut Israelul atunci, păi, aceasta... Ei trebuie că se aflau într-o stare decăzută, ca să lase vreodată un lucru ca acela să se întâmple în naţiunea lor. Legile sunt făcute de oameni pentru oameni, şi noi am făcut acelaşi lucru!
E-93 I know you say, "That's my denomination." Brother, you're wrong. John came as a one-man system to introduce a one Man Jesus Christ. And the Elijah will not be a system; it'll be a man, Jesus said so. He'll be one man that's anointed of the Holy Ghost. And he won't introduce any three or four gods; he'll introduce One: the Lord Jesus Christ; 'cause his Message will shake the Pentecostal children back to the faith of the fathers again.
You remember, brothers, if I say these things to be nasty, I need to be at the altar. I'm telling you, "It's THUS SAITH THE LORD." If God hasn't vindicated I've told you the truth, around the nation, around the world, then tell me where the mistake was. I'm telling you the truth. Get back to God, quickly. Get out of these systems, 'cause the Bible says in the Book of Revelations, that the Roman Catholic hierarchy was a whore, and she was a mother of harlots. What is that? Churches, systems.
E-60 A fost un timp când America nu ar fi avut... ei ştiau mai bine decât să o lase pe vechea prostituată, curva cea veche care a băut sângele martirilor, i-a ucis, şi motivul pentru care au fugit aici, pentru libertate, ei nu ar fi suportat nimic ca aşa ceva. Asta arată că suntem într-o stare decăzută, o naţiune întreagă, pentru a alege aşa ceva. Oh, desigur, acum voi... unii dintre voi Democraţii tradiţionalişti veţi gândi aceasta, ca "Oh, bine, el va-el va fi un bun conducător politic." Aceea s-ar putea să sune bine pentru raţiune, pentru mintea carnală. Dar pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi mintea spirituală, aceasta nu are sens. Cu siguranţă nu are, câţiva dolari în plus şi câteva taxe tăiate sau ceva de genul acesta.
E-95 And where did the Methodist church, where'd the Lutheran church come from? Where'd the Methodist, Baptist, where did all organizations come from? God never did organize a church. Catholic church said they begin back there, when Jesus organized the church. I want--I want the page in history or the page in the Bible. There never was an organization for three hundred and six years. After the death of the last apostle, then they formed the Nicene Council and made an organization. And when Luther came out... He was a great man of God, but as soon as he left, that little group of people went over and formed another organization. Then the Holy Spirit went out upon John Wesley; he never organized anything, but after he left then they organized. Then the Holy Ghost come in the Pentecostals, and they went out from the Methodist. And what happened? Then they organized.
E-61 Şi noi avem un timp greu, misionarii noştri în câmp astăzi, pentru că acum noi suntem consideraţi o naţiune Catolică. Păi, desigur, Rusia este considerată comunistă pentru că ei au un conducător comunist. China Roşie este considerată comunistă pentru că ei au un conducător comunist. Noi suntem consideraţi Catolici din cauză că avem un conducător Catolic.
E-96 But there'll be a one-man system come forth with the power and the anointing of Elijah to fulfill the prophecy. Hallelujah. He'll shake it. And remember, he prophesied to them, and prophesied, and told them all the things, and God worked with him. But his final message was attacked on the White House. When John came, his final message was attacked on the White House of that day. Elijah's final message, when he walked down that road that morning after being in the Presence of God out there, walked down that road with old hairs all over him, his bald head shining, the whiskers blowing, them little old eyes was gleaming with the glory of God, that stick in his hand, and his feet just as steady as they could be: what's he doing? Walking right down from Samaria into the presence of the White House, and saying, "THUS SAITH THE LORD." Fearing nothing... The churches had turned him down; the people had turned him down; so now he's giving his final attack upon the White House.
E-62 Oh, când Ahab era pe tron... Voi spuneţi, "El este pe tron." Aşa este, dar Izabela a fost capul în spatele acelui tron. Ea a fost aceea care a condus. Priviţi cum a luat ea chiar legile ţării şi le-a sucit în jur, şi pentru câştigul ei propriu şi pentru lăcomie, şi l-a făcut pe Ahab să facă asta pentru că ea era măritată cu el. Şi acela-i felul cu conducătorul nostru astăzi. Eu nu spun că el nu este un om bun, dar priviţi ce este în spatele lui: curva, chiar lucrul pentru care am fugit noi aici (să fim America) chiar principiile pe care-i zidită America. Noi, prin propria liberă alegere a noastră, am ales un lucru ca acela.
E-97 Then what happened after that? Listen. After that attack, his voice became quiet, nobody heard him no more. God called him off the scene, said, "Elijah, you've done made your message known to all of Israel; they know It. Now, come up here in the wilderness; get away from them; separate yourself, 'cause I'm going to do something. I'm going to show them what it is to turn My message down." What set in? War, famine, starvation.
THUS SAITH THE HOLY SPIRIT; watch what's coming. Watch what's going to follow." There was a famine; there will be a famine, oh, maybe not for bread, but for hearing the Word of God and His Truth. All the churches will socialize and go right on into it just the same, just like they've already been swallowed up with it.
E-63 Acum vedeţi de ce glasul meu va fi oprit destul de curând. Dar cineva o să ştie! Da! De ce? Apocalipsa 2:20, ea s-a numit o "prorociţă." Doar să priviţi valul de păcat care se întâmplă acum. Priviţi cum miezul merge direct până la miez. Priviţi modernistul, priviţi lucrurile nelegiuite întâmplându-se în biserici. "Şi, în cele din urmă, va veni o persecuţie," Biblia a spus aşa, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Cu siguranţă, va fi.
E-99 What did Elijah do? He found a hidden spring way up in the mountain where he got some Water of Life, Divine revelations from God as he set up there under the power of God. The revelations being a little hidden spring, while the rest of them was famishing. And God bless His servants, them ravens; they brought him something to eat while he was isolated from the people. And they were down there famishing for a revival and all going on, "Don't hear no more of his revivals at... Where is that old crank that goes around blasting our organizations? Where's he at now?" They didn't know. He pulled hisself with God, out into a isolated place where they didn't hear his voice. Then they begin to see.
E-64 Apoi ce urmează să se întâmple? Chiar cum a făcut-o atunci, aşa va fi acum. Ea a fost puterea în spatele acestuia, ea a fost aceea care l-a controlat. Citiţi... Eu cred că este al şapte-... pe la al 17-lea sau 18-lea capitol, cam pe acolo, veţi afla ce a făcut Izabela: cum l-a luat ea pe Ahab, şi el nu a putut spune nimic privitor la aceasta pentru că era nevasta lui. Priviţi pe ce a fost edificată naţiunea atunci, pe un Israelit decăzut cu o nevastă păgână (în spatele lui) care era o închinătoare la Baal. Şi ce a făcut ea? În cele din urmă ea a făcut totul atât de modernist, şi aşa de frumos, şi poporul a avut-o aşa de uşor, până când toată biserica a căzut pentru aceasta, predicatori şi toţi. Nu a spus Ilie, "Doamne, eu sunt singurul rămas"? Şi cum a fost atunci, e paralel astăzi.
E-100 When God sends forth a message and tells the people, and they don't receive it, then He withdraws His servant and sends His plagues: famine, death, spiritually speaking, physically also. You watch for a depression, brother. You think you've seen something; you just wait after while. You haven't seen nothing. You think you're dying for a good spiritual revival; you wait till after a bit. You just wait, long and cry to hear the Word of God. The Bible said so. "There'll be a famine in the last days," said the prophet, "and not for bread and water alone, but for hearing the true Word of God." But that voice will be quiet in the wilderness somewhere, hid away.
He ordained the ravens, His servants. Bless them birds, His servants, that kept the voice of--of Elijah alive during the time of his--his isolation from the church. The ravens brought him flesh and bread at morning, and flesh and bread in the evening, and he drank from the little fountain while the rest of them down there were doing without any spiritual food and water.
E-65 La toţi le era frică să spună ceva. Nu este chiar acelaşi lucru astăzi? Lor le era frică să spună ceva. Astfel noi aflăm, ei erau doar dezlănţuiţi, la întâmplare, beţi, chefuiau, nebuni după plăcere, şi toate celelalte, întocmai cum este astăzi. Izabela sucind acele Scripturi... Ce a făcut ea... sau acele legi, cum¬cum le va suci Izabela. Amintiţi-vă, Izabela, ea se numeşte o "prorociţă," pentru a subjuga poporul, şi ea spune că este "singurul glas al lui Dumnezeu pe pământ." Ea va face mintea carnală să creadă asta tot aşa de sigur cume lumea.
E-102 Then one day after sin had took its toll, and God has brought His people to their knees... Jezebel took everything; she wiped it all up; and she'll do it again. That's THUS SAITH GOD'S HOLY BIBLE. She'll do it again. She's right on the throne now, behind the figurehead, twisting it anyway she wants to; and nobody's going to stop her. Certainly, nobody's going to stop her now, because what they couldn't get in the religious circles they cut it--cut it all into politics, and there they done it. Uh-huh, that's exactly what they done. Which the political will be a boycott just exactly back to the mark of the beast, as sure as I'm standing here. See? And the Bible said it.
E-66 "Va veni o închinare la o femeie, în Statele Unite, şi aceea va fi Maria." Am văzut aceasta, treizeci... 1931. Şapte lucruri s-au întâmplat. O am chiar aici pe hârtie, cu mine, scrisă în 1931. Cum am spus că "Acest Peşedinte, Franklin D. Roosevelt, el va cauza ca lumea întreagă, să ajute să facă aceasta, să trimită lumea la război." Nu a ajuns la război încă, în timpul crizei. Am spus, "Un alt lucru, ..." Şi mama mea, o Democrată tradiţionalistă, dacă nu s-a uitat aspru la mine când am spus asta. Am spus, "Mie nu¬mi pasă dacă el era un Republican sau dacă era un Socialist sau orice este el, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Şi am spus, "Făcând aceasta, ei le permit femeilor să voteze. Şi când ei fac asta, au făcut una dintre cele mai mari dizgraţii pe care a făcut-o vreodată această naţiune." Şi am spus, "Într-o zi ei vor plăti pentru asta." Şi ei au făcut la această ultimă alegere. Asta¬i ce l-a ales pe el, femeile.
E-103 I know we're getting late; I'll hurry. I got to get this last word in, if the Lord will let me.
Watch. Elijah stayed up there until God moved him. He had no revivals. He preached not against it or nothing. He just stood up there with God alone out in the wilderness, 'cause he was a wilderness man. He was raised in the wilderness. So was John raised in the wilderness.
He went out in the wilderness alone with God, took away from the church after he give his message. And the church turned it down, turned it down. And finally the organizations wouldn't do nothing, so he just had to move out. God called him off the scene took him on out in the wilderness, said, "Come on out here; they won't listen anymore. Come on, then I'm going to throw My judgment upon them." Oh, yes, he'll be here one of these days; you watch.
E-67 Şi voi oameni preţioşi de culoare, din Sud, cum aţi votat! Voi spuneţi, "Tu n-ai nici o treabă să spui asta la amvon." Oh, da, eu am, este Cuvântul lui Dumnezeu! Şi pata lui-lui Abraham Lincoln, cel care v-a eliberat, zăcând acolo în acel muzeu pe rochia unei femei, şi voi vă vindeţi dreptul de naştere. Să vă fie ruşine.
E-106 Then after the days of his prophecy, what happened? The church languished, the great terror of Jezebel; she took them all in herself, gobbles them all up, took them in herself, and build groves and everything else.
But one day, God called him out again. Here he come out. Listen close now, and don't get angry with me. I'm saying, THUS SAITH THE LORD. When he come out, what did God do? He sent him to a widow woman. She once had a--a man power over her head, but it took death to set her free so she could believe the prophet's Word. You notice that? She had a husband that guided her this way and that way in one of the schools down there. But during this great drought, he had been gobbled up; death had took him. She was no more hooked in any organization; so she was ready now to hear the Word of the Lord. A woman, meaning the Church, a widow, that her husband, the organization, had died, and she was just barely think she's living herself. And God said, "Go down to her now; she'll hear you. I've commanded her."
E-68 Şi voi oameni, pentru politică, pentru că sunteţi doar un bun Democrat, aţi votat pentru aşa ceva, şi v-aţi vândut drepturile de naştere de Americanism şi Creştinătate, pentru a-l da la prostituata care ne-a alungat în această naţiune, ce ne-a făcut ceea ce eram. Vedeţi cum s-a furişat înăuntru? Foarte uşor, până când ea este acum pe tron. Sigur! Tronul Casei Albe.
E-108 Oh, we think sometimes, you little group there that's so faithful and do everything you can to have a meeting to try to show to the people that your heart's right and you want them to get right, you think you're having a hard time. But remember, God's got His eye on you. You love Him. I know you love Him, you wouldn't set here; you wouldn't attend any such a thing. God's got His eye on you. Yes.
And when he did, her husband had died, her organization died, so now she's ready to hear the prophet's Word. So when the prophet come to the gate and asked her for a--a little water, she went to get it. Then he said, "Bring me a morsel of meal."
And she turned and said, "As the Lord lives, I don't have nothing but just enough."
E-69 Priviţi! Deja... Aţi văzut zilele trecute despre şcolile Catolice şi şcolile Protestante? Sprijinesc şcoala Catolică dar nu pe cea Protestantă. Vedeţi? Oh, frate! Urmăriţi un val de lucruri care vin acum. Observaţi, şi cum au făcut aceasta, priviţi ce a avut loc. Tot păcatul acesta îngrămădindu-se înăuntru. A ajuns la un punct şi au adus naţiunea în acel fel de loc de clătinare.
E-111 Now, it looked like that he was sent to take what little she had, but it was vice versa. When she was willing to give what she had in support of the Word, God fed her. And if you're willing to give what Spirit you do have, what Spirit that God's give you to support of the Word, then God will keep you alive. Hallelujah. O glory to God. Do you see it, church? Don't think I'm beside myself; I'm not. But what you have got, what little you do believe in God, what faith you have got, place it on the Word, not on organization. Put it in God's Word; He'll keep you alive.
She was ready then, 'cause she couldn't before, 'cause they wouldn't let her. But now she's ready. Will she receive it? God sent a prophet her way. Will she receive his Word? Will she receive this prophet? Yes, she did. And he told her, said, "Now, what little life you have got, place it in here, bring it to me first." And what happened? When the rest of the world was languishing and dying in hunger, her and her children and her household all eat three good meals a day: Divine revelation on the Word. I hope you see it, friend.
What went on? He stayed there until the famine was over, living with this woman, this Church, that received him and believed his Word. And he kept her alive, kept the Church alive by the Word of the Lord, because he said, "THUS SAITH THE LORD."
E-7
E-114 Now, we haven't got time to take the rest of the story out, you know, how he had to come to a showdown with Baal. He'll do it one of these days, don't you worry. When he comes stomping out of that wilderness, you watch what takes place.
What happened? Then when good old Elijah the prophet, a true servant of God, come to the end of his road, God told him one day, He said, "Elijah, you've preached long enough now. You've fought Jezebel and all of her paint and everything till you've had enough of it." Said, "Come down to the Jordan." And here he goes, got down to the Jordan. There the old muddy stream coming down yonder, chilly, icy water, like every man has to face: Jordan, death...
But when this great servant of God walked down to the Jordan, and his son walking by him, Gospel son... Oh, yes, he was his son, "My father, my father, the chariots of Israel, the horseman thereof." When he and his son walked arm in arm, down to the Jordan, he was watching his daddy leave that morning.
E-71 Acum, doar un minut, şi urmăriţi doar cum apare aceasta. Acum, noi aflăm ce au făcut ei şi lucrurile care le-au făcut, vedem că se compară aici chiar exact, păcat pretutindeni. Izabela a intrat, ea a vrăjit tot poporul. Şi observaţi, în cele din urmă, ea a început să zidească altare mari lui Baal. Aşa este? Şi preoţii lui Baal s-au adunat de pretutindeni ca să intre în acel loc, şi au început să contamineze ţările cu închinarea la Baal.
E-117 When he got down to Jordan, he reached around and got that robe of power off of his shoulders, said, "Death, you can't do nothing to me." And he struck the Jordan, "Get away; I'm crossing over this morning." What happened? She moved back and dried like powder. What was the old prophet doing? He was looking across Jordan; he knowed there was a chariot waiting for him over there with the horses. He was going home; his work was over. His son in the Gospel was taking his place.
E-72 Priviţi cum au făcut ei, priviţi cum s-au plantat înăuntru. Chiar lucrurile care le-au făcut, priviţi unde sunt ei astăzi. Priviţi la Catolicism înghiţind, înghiţind, înghiţind; căsătorindu-se înăuntru, încălcând aceasta, chiar exact ce a spus Daniel că vor face ei. Fierul şi lutul nu se vor amesteca, dar amestecându-şi sămânţele unul cu altul, încălcând. Fiecare fată Protestantă care se căsătoreşte cu un băiat Catolic trebuie să-şi crească copiii Catolici. Toate în felul acela, căsătorindu-se, amestecându-se, în acel fel până se ajunge la un punct când Statele Unite în totalitate este toată pătrunsă de viermi.
E-118 I was coming home the other day from out west. This comes on my mind. I turned the radio on. I had to drive three days, twenty-four hundred miles, by myself. I turned the radio on and I--hearing spirituals out of Del Rio, Texas. There was a man made a talk about an old, colored, Negro man. He was fixing to die and he had to come down to the river; he said, "Them golden slippers that I'm goin' to wear to walk the golden streets." This old Negro had preached all of his life, and the only thing he could think of was comfort that he had, was his old banjo that hung on the wall. He set out on the cotton bails and played the hymns, rested himself from his ministry with the old banjo. That was the way he had to relax. He said the old bobtailed horse that he used to drive will be down there with the chariot. I was thinking of them. He said, "Oh, them golden slippers that I'm goin' to wear to walk the golden streets."
E-73 Ce vom face noi ca misionari, mergând acolo afară pentru a elibera în America de Sud şi în toate părţile lumii, Tammy Osborn şi aceia, încercând să-i scoată pe oameni din acel păgânism şi ei îşi pot îndrepta degetul drept înapoi că noi ne¬am ales conducătorul, şi acelaşi lucru. O Dumnezeule. Ce-ce urmează să se întâmple cu această lume? Ar trebui să zguduie fiecare persoană de aici. Cum vom răspunde noi? Ce va spune misionarul când spun ei, "Voi veniţi aici să ne eliberaţi pe noi de asta, şi poporul vostru propriu a pus acelaşi lucru în oficiul vostru, pe tron"? Cum ne vom... Ce...
E-119 And when he got through singing, I turned the radio off, and was going there, holding the wheel; "Oh, that's right. I got to come down there too. What's ever give me comfort? Where do I find my comfort? In the wilderness. I got a little, old rifle that's called... I hunt with it in the fall of the year. It's a .270, model 721 Remington. A man, brother give it to me in California, years ago. I've hunted with it for years and years. How--what a comfort it's been, 'cause I--I know it's a good shooting gun, and it's my comfort in the wilderness.
E-74 Priviţi înapoi în paginile istoriei, întoarceţi-vă înapoi şi vedeţi dacă aceasta-dacă e absolut, aproape, neconstituţional ca aceasta să fie. Ei nu ar fi făcut-o cu ani în urmă dar, vedeţi, noi ne-am vândut drepturile noastre Creştine la politică, şi aşa este cum s-a ţesut diavolul înăuntru. Ahab nu a fost nimic decât un conducător numai cu numele pentru Izabela. Asta-i tot ce va fi acesta, doar un conducător cu numele. El nu o va face el însuşi, dar acel sistem din spatele lui îl va conduce la aceasta. Exact aşa! Ciupeşte-ţi conştiinţa, tu Creştine. Trezeşte-te, este mai târziu decât te gândeşti. Starea în care ne aflăm, starea în care erau ei, şi cum s-au lăsat ei să se dezlănţuie.
E-120 Then I thought about my vision. When I got over there and seen all my people, I heard something nicker, and here come my little Prince (my little saddle horse), and put his head upon my shoulder. I thought, "Yep, one of these mornings I'm coming down too to the Jordan." And the old .270 that I used to--hangs on the wall. I haven't had it down since away, last fall. "That little saddle horse that I used to ride, God will have hooked to my chariot on that morning when I come down to the river." It'll be standing just across the river there. God will send him; I seen him the other night. He'll be hooked to my chariot, one of these mornings. I'll be gone, climbing up through the clouds.
E-75 Cum trebuie să fi strigat inima mare iubitoare a lui Dumnezeu, şi plângând, aşa cum El a văzut poporul Lui misionar. I-a făcut un exemplu, toate naţiunile venind peste tot pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat, văzându-i în unitate. Spiritual, slujind lui Dumnezeu. Şi apoi să te gândeşti că El-El a tânjit să-i vadă venind înapoi la dragostea dintâi şi să facă ceea ce era drept, dar încontinuu ei s-au îndepărtat, mai departe, şi mai departe, până când în cele din urmă a intrat Izabela. Asta-i exact ce am făcut noi. Am deviat de la principiile lui Cristos. Când Dumnezeu i-a trimis pe slujitorii Lui în toată naţiunea, ei au predicat sfinţenie (Pelerinii Sfinţeniei, Nazarineni, Penticostali), "Întoarceţi-vă la Dumnezeu! Întoarceţi-vă la Dumnezeu!"
E-121 Let's pray. Oh, to that power of God that I'm going to enjoy as I walk those golden streets... Yeah, the old rifle that now hangs on the wall, won't have any use for it then. I wonder, if my chariot comes along, if my little saddle horse that I seen in a vision will be hooked to my chariot that morning, standing down at the river. I hope he is. I want to be caught up. I want the Church to go up like that too; I want every one of you.
E-76 Şi biserici stabilite din timpuri tare vechi doar au râs şi şi¬au bătut joc. O mulţime dintre ei credincioşi modernişti, păi, ei au condamnat tot ce acei oameni au făcut şi au spus "Aceasta a fost de la diavolul." Ce a făcut asta? Şi biserica a început să asculte la asta, majoritatea au început să asculte. Primul lucru care-l ştiţi, "Dacă femeia Catolică putea purta felul acesta de lucruri, şi Protestanta putea să o facă. Dacă biserica Catolică putea face aceasta, şi Protestanta putea. Atunci dacă Metodista putea, cum este cu Baptista? Atunci dacă Baptista putea, cum este cu Penticostalii?"
E-122 Would you like to know when you're coming down to the Jordan, will you forsake these ungodly systems of this world and receive Jesus Christ as your Saviour? If you're not a Christian, would you raise your hands and say, "Pray for me, Brother Branham, and when I come to the Jordan..."? God bless you. God bless you. "When I come down to Jordan, I want to take the power of the Holy Spirit on me, and strike the chilly waters, and walk across."
How can you set under such speaking, anointing of the Holy Spirit, and knowing that the Holy Spirit tells me your condition, and fail to raise your hand? It shows it's time for the wilderness journey. Would there be one before we pray, another one? Just two raised their hands: three, God bless you, son.
E-77 Vedeţi, asta este în ce vă aduce sistemele făcute de om. Aleluia! Asta-i adevărat. Acela-i motivul că eu sunt împotriva acestuia, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este împotriva acestuia. Sisteme făcute de om: Dumnezeu este împotriva acestuia, Cuvântul Său este împotriva acestuia, profeţii Lui vor fi împotriva acestuia, slujitorii Lui adevăraţi vor fi împotriva acestuia, toţi care sunt născuţi din Duhul lui Dumnezeu vor fi împotriva acestuia.
E-124 Our heavenly Father, three? that'll be wonderful, Lord, if they--they're just there on that day. I pray that they will, Lord. They raised their hands because they're convinced that these worldly systems are dying, and the voices of God's Word will soon be a hard thing to find; God will take it away from the church. The cry, the call of the Bridegroom will soon leave, and the Jezebel system will smother It out. But they want to have--live by that hidden spring like Elijah was to be preserved through the time of famine. God give them the Holy Ghost now; fill their hearts with joy and peace; and put their minds upon God's Word that they might live now and hereafter, forever. Bless them, Father. They are Yours, through Jesus Christ our Lord.
E-78 Priviţi cum a ajuns Israel, cum au plutit cu valul, până când în cele din urmă a venit Izabela. Priviţi cum a ajuns America, şi a plutit cu valul lumii, până când în cele din urmă Izabela a preluat tronul. Aşa este. Acum, Izabela de fapt nu era pe tronul Egiptului... sau, tronul Israelului, dar ea a fost capul principal în spatele tronului. Şi ierarhia Catolică nu este pe tronul Statelor Unite, dar ea este sistemul în spatele acestuia pentru că el este căsătorit cu ea. Şi Biblia a spus, în această ţară, ei vor face "un chip asemănător fiarei."
E-125 With our heads bowed, them who raised their hands and wants to accept Christ, would you just stand to your feet, just a moment, while I pray individually for you? Just raise up to your feet.
O God, have I failed? Even three that raised their hands, without conviction to rise to their feet to accept the very thing they said they did. Lord Jesus, I commit it all into Your hands. I have preached Your Word, and not compromised any. Now, I--I leave the house to them, Father. You do whatever is fit with both church and Your servant; it's all in Your hands.
Father, I pray that You'll save the lost, fill the hungry-hearted with good things, give Life Eternal to those who are thirsting, raise up Your servants to proclaim the message, give healing to the sick and the afflicted, get glory unto Thyself, for I commit myself with Your Word. And in my hand, and in my heart, and in my mind write Your Laws, through Jesus Christ our Lord. Amen.
E-79 Oh, frate, soră, care-i chestiunea? Ei bine, eu-eu ştiu ce este. Biblia a spus că ei vor lua această epocă Laodiceană, şi acolo¬i unde ne aflăm noi. Voi s-ar putea să mă urâţi acum, dar într¬o zi nu când o să aflaţi ce este Adevăr. Aţi putea să nu fiţi de acord şi să vă ridicaţi şi să tropăiţi afară din clădire, aceea doar arată ignoranţa voastră. Dar într-o zi veţi realiza, într-o zi vă veţi tânji şi veţi şti că acesta este Adevărul! Eu vorbesc Aceasta în Numele Domnului! Mă pun pe mine drept ţintă, care în cele din urmă mă va purta la mormânt. Eu voi fi un martor până mor, dacă Dumnezeu mă va ajuta. Aşa este.
E-128 When I come to the river at the ending of day, (I don't want to sing that.)
And it seems like my friends have all gone;
There'll be Somebody waiting that'll show me the way,
I won't have to cross Jordan alone.
Did you give out prayer cards, Bill? I feel heavy. What'd you give out today? B? You give out A's too, didn't you? All right, call B's first, 1 to... Prayer card B-number-1. We're going to pray for your sickness. B-number-1, who has it? Prayer card B-number-1, somebody way back in the back. Come up here, lady. B-number-2, raise your hand. That lady? Number 3, B-number-3, would you raise your hand please so I can see where... 3? Number 4, B-number-4. B-number-5. Would you raise your hand please, B-number-5. That man? All right, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
E-80 Iată-ne în această stare în care ne aflăm astăzi, toată aceasta se desfăşoară astfel. Şi Israel, cum a făcut Ahab, un conducător cu numele pentru Izabela pentru că el er-... el era căsătorit cu ea. America, conducătorul nostru, cum a făcut un... Ştiţi că conducătorul nostru a fost un om bogat? Câţi ştiu asta? Un multimilionar. Cineva mi-a spus, într-o revistă sau ceva radio sau televiziune sau ceva, Jack Benny sau cineva a făcut o... Ernie Ford, cred că a fost. Cineva a spus că "Tatăl lui l-a ajutat să ia două state pe care el nu le deţinea." Cam aproape că deţine restul. Cum le-a obţinut el? Cum au venit banii aceia? Prin traficul de whiskey, şi băutură. Acela-i motivul că el a scăzut taxele de pe whiskey şi lucruri. Asta-i ce l-a făcut pe el un om bogat. Chiar lucrul care a condamnat naţiunea noastră, chiar lucrul care a corupt minţile oamenilor noştri, lucrul care i-a trimis pe băieţii noştri să fie beţivi, şi fetele noastre să fie prostituate, banii de pe acelea l-a făcut un om bogat.
E-129 Well, here, let all the B's stand up anyhow, just. Let--let's... [Blank.spot.on.tape--Ed.]... send it to all the world. Every missionary on the field, wherever they send...
All prayer cards B stand up and take your place according to your numbers. Now, what was the next ones? A? Who has prayer card A-1? A-1, where's it at? Surely it's in here. A-1? They been give out for two days, or three now, so they might not be here. All with prayer card A, then you line up over here. Go right over against the wall, reverently.
I want to talk to you without prayer cards, just a minute before the line starts.
Now, with your prayer card, hold it in your hands so the boys can receive them, your prayer card. You been waiting; you come early in the evening to pick up your prayer card, and got a right to come in the line. I promised you to pray for you. Now, I'll try to keep my promise, God help me.
E-81 Acelaşi lucru, sistemul vechi de Izabelă, acelaşi lucru care a persecutat poporul nostru, acelaşi lucru care i-a tras afară (în Romanism) şi i-a ars şi i-a smuls în două şi le-a făcut de toate, acelaşi sânge al martirilor (Biblia o spune) este în ea! Iată-i acolo, căsătoriţi împreună. Şi noi Americanii ne clătinăm drept înainte, "Oh, bine, noi am primit câţiva dolari în plus şi avem un timp bun. Mai înstăriţi decât tot restul naţiunilor." Dar, frate, aşteaptă doar un minut.
E-132 That's your little boy? Very cute little man. Please forgive me. This woman here's a good type of a real American. Her little boy, little overalls and striped jacket. Young woman with long hair, dresses nice... God bless her in her home, and her husband and loved ones. And that's really genuine U.S.A., with "Christianity" wrote over top of it. Long may our land be like that. Forgive me, little lady, for saying that, but I just... so that people can see what I think looks like a Christian: no manicure, what the stuff is, just lady...
God bless you, Brother Spaulding. "The Great Physician."
The Great Physician now is near,
The sympathizing Jesus;
E-82 Să o luăm literă cu literă acum, pentru următoarele câteva minute, să vedem ce s-a întâmplat.
E-135 You believe in Him? You believe that He is the Great Physician? Now, just be reverent just a moment. We got a little time yet. I cut the message just a little short. I hope you got it all, what was meant. Just believe with all your heart. When they all get lined up, somebody back there to line the people up... Okay? What say? Now, all that's got prayer cards is standing.
Do you believe out there also, without prayer cards? If you'll have faith, God will call you. Now, all the prayer cards in the line...
E-83 Predicatorii au mers drept împreună, doar s-au supus cu ei, au mers drept înainte cu ei, tot sistemul. Întregul sistem Israelit a mers drept împreună cu Izabela. Ei aveau o formă, da. Şi nu ne spune Biblia că în aceste zile din urmă vom avea "o formă de evlavie"? Toate profeţiile sunt împlinite, frate, noi suntem la sfârşit! Naţional, noi suntem la sfârşit! Spiritual, noi suntem la sfârşit! Fiecare sistem este la sfârşitul lui! Următorul lucru este venirea Domnului şi transmutarea Bisericii.
E-137 That little girl setting back there with a bad leg, up here on this... You believe that God will make it well? If you do, just have faith and God will grant it to you.
Think your sick father will get all right? You'll believe, you can have it.
What about you out there, praying for your nephew with a nervous condition? You think God will make him well? Lady, setting out there, if you believe It, you can have it.
All of you going to believe?
Now, I want... How many of my brethren in here are Gospel preachers, Full-Gospel preachers, or whatever they are, that believes in Divine healing? Raise up your hands. I'd like for you come here and help me pray for these people, so that the people see that it just isn't me to pray for the people, you can too. Come here and stand on the platform with me, will you, brethren, those ministers? Come right here and stand right along on the platform. That's good. Thank you, brethren. Thank you. Come right ahead, brethren, come.
E-84 Dumnezeu a trimis fiecare semn, minune, a făcut tot ce a putut El face, încercând să-i atragă pe oameni, şi constant ei s-au mutat direct înăuntru. Priviţi la acest oraş aici. Priviţi la această ţară în jur aici, cu zeci de sute şi sute de Penticostali; şi pentru că stau pe Adevăr, unde sunt ei în această după-masă? Pentru că cineva le-a spus să nu coopereze cu adunarea. Voi bieţi, deliberat... Dumnezeu să fie milostiv cu voi, este singurul lucru care-l pot spune. Când voi Creştini nu aveţi mai multă coloană vertebrală decât atât, voi aveţi un iadeş în loc de o coloană vertebrală. Exact! Ceea ce avem noi nevoie este "să predicăm evanghelia cu dinţi în ea," care va toca lucrul în bucăţi. Aţi mers chiar ca restul din ei, atunci vă miraţi de ce strigăm noi privitor la aceasta. Atunci, vedeţi, tu eşti "primit rece." Mă aştept la asta, trebuie să mă aştept.
E-142 What say? [Someone says, "Could we make a double line here?"--Ed.] Yes, you can. Let's make a double line right here, will be fine. That's good. Now, turn this other way, brethren. Turn around this way, I'm going to bring the people right through here. Now, some of you get on this side of me, right in here if you will, stand around this side. That's it.
Now, to the audience, you see these fine men here? They are men who will stand right up here, and stand for this same Gospel that I'm preaching. See? They come here 'cause they believe in It. Now, you ought to be proud of your pastor that'll show himself on this platform here, hard, strong preaching. These are men who have a revelation, who knows that, not me being against the man; sometimes we get hooked into systems that makes us... Them systems is what we're against, not the man (God's servant).
E-85 Toate acestea s-au întâmplat în Israel. În cele din urmă, într¬o zi, a venit tropăind din pustie, a venit un ins cu arătare păroasă, Ilie Tişbitul. El nu a venit afară din nici una din organizaţii, el a venit din pustie! El nu a avut nimic de-a face cu ei. El a fost un profet al Domnului. Frate, el a zguduit acea împărăţie a Izabelei pentru tot ce era în ea. Ei l-au urât. El nu a avut cooperare, eu vă voi garanta asta. Biblia spune că nu. Desigur. El le-a făcut pe acele Izabele cu feţe vopsite să "se aprindă," îmi imaginez. El a pus securea la rădăcina pomului cum a făcut Ioan, aşchiile să cadă ori unde au dorit să cadă, dar el a pus-o acolo. El a zguduit naţiunea, arătând că ei erau greşiţi, şi încercând să-i cheme înapoi la un adevărat Dumnezeu viu, şi înapoi la Cuvântul Său în loc de închinare la o Izabelă.
E-144 Now, if we had discernment for everyone here, how long do you think I'd be here? I'd collapse when I got about--after about six, five or six, ten; little more, maybe half, quarter of the line, I'd be gone; the rest of them wouldn't be prayed for. We can't do that. And as it... But you don't have to have that. You know what's your trouble. You know what you've done; now confess your sins. If any of you out there has one speck of doubt in your heart, take it out right now and tell God to forgive you. If you're not right with God, tell God to forgive you. And if you don't, and you're not right with God, it ain't going to do you one bit of good to come through here. You're just wasting your time. That is true. Now, is that right, brethren? That's right.
E-86 Ce au făcut ei? L-au primit? Ei l-au urât! Dar Cuvântul lui a mers înainte tot la fel, pentru că el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dumnezeu a lucrat cu el, şi a arătat că el era profet uns prin împlinirea lucrurilor pe care el le-a spus. Şi tot ce a făcut a dovedit că el era profetul lui Dumnezeu. Dar totuşi ei nu au crezut Aceasta, pentru că el le-a dărâmat teatrele lor. El le-a spus că ei erau greşiţi. Ahab a fost un docher. Adevărat! Şi observaţi ei nu l-au crezut, dar el L-a predicat tot la fel. Nici unul din predicatori nu era de acord cu el, a spus, "Eu sunt singurul care am rămas, Doamne. Priveşte la ei, ei nici măcar... unul, nimeni nu va coopera." Dar el avea o misiune de făcut şi el a făcut-o. El a avut Cuvântul Domnului, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Şi el a atacat naţiunea, a atacat biserica, a atacat tot ce era acolo, şi Dumnezeu a fost cu el!
E-145 Look here. Here stands Brother Kidd here. I liked to tore the tires off the car to get to him about a year or two ago to... He was dying with cancer, going to die that day. His wife told me, said, "Hurry." Said, "He's dying now." When I got there, the Lord healed him. And here he's still standing. I think he's gained so much weight and everything. An old veteran back you know, there's the kind of man I was talking about, years ago, that preached; and laid right on to that Word, and the people laughed at him. And him and his wife walking the railroad tracks and everything else, and way up in the mountains in coal mines, and run out, and throwed in jail, and everything else. That's the man who's fought to win the prize; that's the kind.
E-87 Ne-a fost făgăduit, în zilele de pe urmă, că el se va întoarce şi la această ţară. Eu ştiu, Isus, când... Matei 17, când ei L-au întrebat, "De ce zic cărturarii, 'Ilie... '?"
E-146 Now, brethren, I say to you, you probably would not have the spirit of discernment. That don't have to be (You see?), that--that ain't necessary. The first thing, you're a men of the Word. You're far better, a more preachers than I am, because I'm--I'm not much of a preacher. But I... But you're--you're anointed, any man that's called to preach the Gospel is called to heal the sick. The general orders is: "Go into all the world and preach the Gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, so forth, they shall recover." If you're called to be a minister, you're called to pray for the sick.
E-88 Priviţi ce a spus El, "Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie," trecut, pre-... la timpul viitor. Dar apoi El l-a dat ca exemplu pe Ioan. Ioan nu a fost Maleahi 4. Ioan a fost Maleahi 3, "Iată, Eu trimit un mesager înaintea Mea, ca să pregătească calea."
E-147 And the reason I do this is so this audience, that they might see that they don't have to wait for some special person, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, myself, somebody comes by for a healing service. I want them to see that you are men of God. See? You're men... Just as much right to lay hands on any of them as--as I or anybody else. After all, brethren, you all know, as--as ministers, it's their own faith in God that does the work. Is that right? We just offer a prayer for them.
Now, you say, "Brother Branham, is the Spirit, or the Holy Spirit there with you?" Certainly. Yes, sir.
Now, to you in the audience--in the line there, if you believe with all your heart that God's going to heal you, raise up your hand, say, "I accept it."
E-89 Maleahi 4, El a spus, "Înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşată, când tot pământul va arde ca o mirişte; înainte de acea zi, Eu îl voi trimite pe Ilie."
E-150 Now, come here, let this--let this lady come here. I don't know you; I've never seen you. If the Holy Spirit will tell me, so that my brethren here in the presence here like this, so they're all standing here around me... And not only that, my brethren are here, and my Lord is here. It's their Lord too. Now, if He will tell me something wrong with you, whatever's wrong with you, you'll know whether it's the truth or not. I want them... I want the audience... I want the people out there to see that the Holy Spirit's here at the platform to give discernment, but that don't heal anybody. But if He will tell me something about you, that you know I know nothing about, just like it was the woman at the well... Not the same kind of case, but I mean a man and woman meeting for the first time. Jesus, kind of a middle-aged Man, and this woman probably was a young woman, maybe like you.
E-90 Şi acesta nu a fost Ioan, pentru că Domnul nicicând nu a ars pământul când a venit Ioan. Şi dacă observaţi, şi în ultimul capitol, în ultimul verset, El a spus, "Şi el..." (urmăriţi: el vorbind) "... va întoarce inimile părinţilor spre copii, şi inimile copiilor spre părinţi."
E-151 And if He will, could tell me what you're here for, your trouble, would you believe that it'd have to be His Spirit that would do it? Do you brethren believe that, that the same Lord Jesus is standing here? You audience believe the same thing? Would you in the prayer line believe the same thing, and know that these man... Would I called them up here if I thought they wasn't... After preaching like this, and saying the things I have, and then call men up here that wasn't worthy? I wouldn't do that. I'd be defeating the very thing I was fighting about. You see? I believe in them; I believe they're men of God.
E-91 Acum urmăriţi! Primul Ioan a venit, primul Ilie, ce a făcut el? El a venit şi a adus un Mesaj şi a întors inimile împietrite ale ortodocşilor vechi la credinţa bisericii tinere, copiii. Dar când vine următorul Ilie, în timpul sfârşitului, el trebuie să meargă înapoi şi să ia inimile părinţilor... inimile copiilor, adică, şi să le întoarcă înapoi la Credinţa părinţilor penticostali. Vedeţi diferenţa? El nu va fi unul din aceşti aşa-zişi de aici care îi avem noi astăzi, el se va duce drept înapoi la Fapte 2 şi începe drept de acolo. El va predica Evanghelia nemodificată, va spune doar aceleaşi lucruri pe care le-a spus Petru în Ziua Cinzecimii, pentru că ce a spus el la Cinzecime a adeverit restul Scripturilor până la capăt. El nu se va suci în jur cu vreo organizaţie, când vine Ilie. El va urî femeile cum a făcut Ilie, chiar ca... sau femeile rele, chiar cum a făcut Ioan. Va fi un iubitor de sălbăticie întocmai cum au fost ei. El nu va cruţa. Noi îl aşteptăm să vină. El va veni! Dumnezeu a spus că va veni, şi el va fi aici!
E-152 Now, see if the Holy Spirit stands closely. Just to speak with you, I'm trying... You say, "What are you doing, Brother Branham?" The same thing Jesus done with the woman, said, "Bring Me a drink," He was just trying to talk to her a minute, find out what her trouble was.
Your trouble is nervousness; that's what you're suffering with. If that's right, raise up your hand. Now, she sure doesn't look it, does she, brethren? She doesn't, but that's what her trouble is. She's been that way a long time. Always crossing your bridges 'fore you get to them, and so forth. That's true. It's your make up, just made that way, nervous; always imagining something's fixing to happen, it doesn't. Sometimes the Devil tells you, "There's nothing to It; just you're backslid; you've across the line." I'm not reading your mind, but I'm reading what's... I'm knowing what he's talked to you about, 'cause I see what's crossed your mind.
E-92 Eu cred, dacă orice, Mesajul care îl avem noi astăzi va premerge acea mare venire a lui. Da, domnule! El este pe drumul său, deja născut. Cum a fost Ilie, şi vine izbucnind afară din pustie, pe undeva el se va face de cunoscut. El va predica Fapte 2. El va aduce Credinţa acestor părinţi vechi Penticostali, drept înapoi la... credinţa acestor copii Penticostali, drept înapoi la Credinţa părinţilor Penticostali. El se va duce direct, înapoi la Fapte 2, Fapte 2:38, până în jos de tot. El va aduce Evanghelia adevărată, neamestecată. El nu va avea nimic de-a face cu Izabela şi sistemul ei. El va fi un slujitor al lui Dumnezeu. Sigur va fi! Biblia a spus că el o să vină. El va profeţii şi va izbi Mesajul lui în faţa acestor Izabele, exact cum a făcut Ilie la început lui Israel. Ei îl vor urî! Ei nu vor coopera cu el. Nu, nu. El va veni! Dumnezeu a făgăduit lucrul acesta, şi el se va ridica pe scenă. El va-el va predica Bisericii Alese cum a spus El că el va face, zguduind pe cel Ales, scuturându-i carnalitatea de pe acesta, lumea şi lucruri, scuturând-o jos, fierbând-o jos, aducând Biserica împreună, un popor.
E-154 Now, Jesus perceived their thoughts. Is that right? Well, that's what's happened right now. Is that right? Here, let me tell you something, that you might know. You're really standing here for somebody else. That's right. That's the thing, and you couldn't catch it till then. Now, if the Lord will reveal to me what you're standing here for, for somebody else, will you believe me to be His prophet? It's for your mother. You believe God can tell me what her trouble is? Well, she has heart trouble, high blood pressure, gall stones, complications. That's right. Isn't it? See? Now, that's the Holy Spirit. Isn't it?
Now, there's something here on me and on these brethren. See? Something here now, the Holy Spirit. Now, you believe me, as we pass through the line.
E-93 Ştiu că spuneţi, "Aceea este denominaţiunea mea." Frate, te înşeli! Ioan a venit ca sistemul unui singur om ca să introducă Un Om: Isus Cristos. Şi Ilie nu va fi un sistem, va fi un om, Isus a spus aşa. Va fi un singur om care este uns de Duhul Sfânt. Şi el nu va introduce nici un trei sau patru dumnezei, el va introduce Unul: Domnul Isus Cristos, pentru că Mesajul lui îi va zgudui pe copiii Penticostali din nou înapoi la Credinţa părinţilor.
E-156 Let us all bow our heads while we pray for these people. Now, heavenly Father, we're going to lay hands on these people. And I'm praying for them now. Here's Your royal servants standing here, and we're all going to lay hands on the sick, because You said do it. We're going to do it in the Name of Jesus Christ. May the people not just drag through, but may they come through being healed through Jesus Christ's Name. Amen!
E-94 Aminteşte-ţi, frate, dacă spun aceste lucruri ca să fiu urâcios, eu am nevoie să fiu la atar. Eu vă spun, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Dacă Dumnezeu nu a adeverit că eu v-am spus Adevărul, în jurul naţiunii, în jurul lumii, atunci spuneţi-mi unde a fost greşeala. Eu vă spun Adevărul! Întoarceţi-vă la Dumnezeu, repede! Ieşiţi din aceste sisteme, pentru că Biblia a spus în Cartea Apocalipsei, că ierarhia Romano Catolică era o "curvă," şi ea era o "mamă a curvelor." Ce sunt acelea? Biserici, sisteme.
E-157 The Lord bless you. Now, walk right up closely. In the Name of the Lord Jesus, heal.
In the Name of the Lord Jesus, heal my brother.
In the Name of the Lord Jesus, heal my sister.
Now, just--just a minute. See? Brother, sisters, why is it you rejoice when that woman, when the discernment happened, and when the others come through there's nothing done? People pass through, "Well, if I'm not--have discernment, well, then I didn't get nothing." That don't have nothing to do with it; He's here just the same. See?
When you pass through here, come with your hands up, saying, "Thank You, Lord Jesus. I accept You as my Healer, and I'm just going like I would to one of these men's going to baptize me; I'm going right into the pool of water and be baptized, and come out and know that You've promised that I'd receive the Holy Ghost."
See, it... The discernment's still here. It's still here, It's just the same as... Here, which is it? This man here? I'm a stranger to you. Am I, sir? I don't know you. Can... If God will tell me what's your trouble, will you believe me to be His prophet, His servant? You will with all your heart? All right, sir. All... Thank you, sir. That's a very good spirit, very fine thing. After all, you're standing here for somebody else. That's right. "It's your grandchild, got the polio, fell the other day and broke its leg," that's THUS SAITH THE LORD. Is that right? That's right. Go and believe now, and he'll get well.
E-95 Şi de unde a venit biserica Metodistă, de unde a venit biserica Luterană? De unde a venit cea Metodistă, Baptistă, de unde au venit toate organizaţiile? Dumnezeu nu a organizat niciodată o biserică. Biserica Catolică a spus că ei au început în trecut acolo, "Isus a organizat biserica." Eu vreau-eu vreau pagina în istorie, sau pagina în Biblie. Nu a existat o organizaţie timp de trei sute şase ani după moartea ultimului apostol, atunci ei au format Consiliul de la Niceea şi au făcut o organizaţie. Şi când a ieşit Luther... el a fost un om mare al lui Dumnezeu, dar imediat ce el a plecat, acel grup mic de oameni au mers acolo şi au format o altă organizaţie. Apoi Duhul Sfânt a mers peste John Wesley, el niciodată nu a organizat nimic, dar după ce a plecat el atunci ei s-au organizat. Apoi Duhul Sfânt a intrat cu Penticostalii, şi au ieşit de la Metodişti. Şi ce s-a întâmplat? Apoi ei s-au organizat.
E-161 Now, come believing, just everybody, just come... [The ministers pray for the sick in the prayer line. Brother Branham is heard saying, "In the Name of Jesus Christ," as the people pass--Ed.] Everybody...?...
Blest be the tie that binds
Our hearts in Christian love;
A fellowship of kindred mind
Is like to that above.
Here 'fore our Father's throne,
We pour our ardent prayer;
Our fears, our hopes, our aims are one,
Our comfort and our cares.
He'll sustain you over, God's little, crippled children, blind...?... Ministers of the Gospel, you know we have no power to heal. But our great Lord Jesus Who stands here present and can do signs, and condemn the Devil that has him bound. We condemn the Devil...?... We condemn...?... blind...?... that in the Name of Jesus Christ the Son of God, we would ask that God give them faith to believe that the prayer of faith...?... save the sick and--and God shall raise them up, and they shall be well again. Grant it, Almighty God, through Jesus Christ's Name.
Now, you brethren walk away from the platform. Just keep on praying.
All the rest of you be in prayer now, while we--the ministers are praying for him anyhow, and we prayed, laid hands on.
E-96 Dar va fi un sistem al unui singur om care va veni cu puterea şi ungerea lui Ilie, ca să îndeplinească profeţia. Aleluia! El o va zgudui. Şi, amintiţi-vă, el le-a profeţit, şi profeţit, şi le-a spus toate lucrurile, şi Dumnezeu a lucrat cu el. Dar Mesajul lui final a fost atac la Casa Albă. Aha. Când a venit Ioan, Mesajul său final a fost atac la Casa Albă din ziua aceea. Mesajul final al lui Ilie, când a umblat în jos pe acel drum în acea dimineaţă după ce a fost în Prezenţa lui Dumnezeu acolo afară, a mers în jos pe acel drum cu păr bătrân peste tot pe el, capul lui chel lucind, barba fluturând, acei micuţi, ochi bătrâni licăreau cu slava lui Dumnezeu. Acel toiag în mâna lui, şi picioarele lui tot atât de sigure cât puteau fi. Ce face el? Merge drept de jos din Samaria în prezenţa Casei Albe, şi spune, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Neavând frică de nimic. Bisericile l-au respins, oamenii l-au respins, astfel acum el îşi dă ultimul atac, asupra Casei Albe.
E-166 Heavenly Father... To you out there in the audience that didn't get in the prayer line, lay your hands over on one another now. Lay your hands over on one another.
Our heavenly Father, we're bringing You this audience as we close out this service and this campaign under the bannership of Jesus Christ, the great anointed High Priest of God, Emmanuel, standing, raised from the dead, ever living to make intercessions; His great Presence now with us, His holy power upon us to make us see visions, prophesy, lay hands on the sick. God's unfailing Word can never return to Him void. I condemn every devil of sickness, every power of sin, every unbelief. In the Name of Jesus Christ, may it scatter from the people and may they be made well.
E-97 Atunci ce s-a întâmplat după aceea? Ascultaţi! După acel atac, glasul lui a devenit tăcut, nimeni nu l-a mai auzit. Dumnezeu l-a chemat de pe scenă, a spus, "Ilie, tu ţi-ai făcut cunoscut Mesajul la tot Israelul, ei Îl cunosc. Acum vino aici sus în pustie, îndepărtează-te de ei, separă-te căci urmează ca Eu să fac ceva. Le voi arăta ce înseamnă să respingi Mesajul Meu." Ce s-a instalat? Război, foamete, foame.
E-168 Bless these minister brothers, Lord, as they're gathered together in one heart and one accord, and all the laity of the church. O Almighty God, to this great Middletown, Ohio, send a revival after this, Lord, that'll sweep from side to side, a coming together of the bones, Lord, and sinews skin. And may the power of God raise up a mighty united church here in this city that'll sweep, a example church, all across the nation, that people may come into this city to see the power of God. Grant it, Lord. Heal the sick and the afflicted; save the lost, and get glory unto Thyself.
E-98 AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÂNT, "Urmăriţi ce vine! Urmăriţi ce o să urmeze! A fost o foamete, va fi o foamete!" Oh, poate nu de pâine, dar de auzirea Cuvântului lui Dumnezeu şi Adevărul Său. Toate bisericile se vor socializa şi se vor îndrepta direct în aceasta tot la fel, chiar cum au fost deja înghiţite cu aceasta.
E-169 Grant it, that all of these handkerchiefs and little parcels that's laying here... I pray, Lord, that the Holy Spirit upon us, and in this building anointing us, may every one of them be well. It is wrote in the Bible that when Israel was in the path of duty, on their way to the promised land, that the Red Sea got in the way. And one of the writers said, "God looked down through that Pillar of Fire, and the Red Sea got scared and moved back, and Israel went to the promised land which was promised."
And now, it's in the Bible, it is written, "I would above all things that you prosper in health." And when these handkerchiefs arrive to the people, where Satan has laid a Red Sea before them, may God look down through the Blood of His own Son, Jesus Christ, and condemn every sickness to those who could not get here; and may the sickness give away and be afraid of God's Word, and God's promise, and God's anointing, and may the people pass over into that good promise of good health and strength. Grant it, Lord. We commit all of it to You, in the Name of Your loving Son, our Saviour Jesus Christ. Amen.
E-99 Ce a făcut Ilie? A găsit un izvor ascuns, departe sus în munte unde a primit ceva Apă a Vieţii, descoperiri Divine de la Dumnezeu aşa cum stătea sus acolo sub puterea lui Dumnezeu.
Descoperirile fiind un izvor mic ascuns, în timp ce restul din ei flămânzeau. Şi Dumnezeu să binecuvânteze slujitorii Lui (acei corbi), ei i-au adus ceva de mâncare în timp ce era izolat de popor. Şi ei erau acolo jos flămânzind după o trezire şi tot ce se întâmpla. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] "Nu se mai aud de trezirile lui la... Unde este acel maniac bătrân care merge în jur ciomăgind organizaţiile noastre? Unde se află el acum?" Ei nu ştiau. El s-a retras cu Dumnezeu, afară într-un loc izolat unde ei nu-i auzeau glasul. Atunci au început să vadă.
E-171 Audience, to Him Who knows us all, to Him Who raised us up for to be His heritage in the world, in His church, may God's rich blessings be upon you all until we meet again.
My next service, knowingly, will be at the Tabernacle, Sunday morning, Easter Sunday morning. Then I'm going to--over in Illinois from there. Bless you, 'tend your churches, 'tend these fine churches, hold your hearts together. Stay on God's Word. Live for Him, for horrible things lays before you, remember that!
E-10
E-172 Until we meet, let us stand and sing:
I love Him, I love Him
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Now, reverently shake hands with somebody in back of you, front of you, and at the side.
I love Him, (everybody, now) I love Him
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Now, with your hands up to God, real loud now, everybody make it ring.
I love Him, I love Him
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Let's bow our head now.
Till we meet, till we meet,
Till we meet at Jesus' feet; (Remember, many of us will never meet again till then.)
Till we meet, till we meet,
God be with you till we meet again.
Now, hum it. [Brother Branham begins humming--Ed.] Your pastor.
E-101 El a rânduit corbii, slujitorii Săi. Binecuvântaţi să fie acele păsări, slujitorii Săi, care au ţinut glasul lui-lui Ilie viu în decursul timpului lui-lui de izolare de biserică. Corbii i-au adus carne şi pâine dimineaţa, şi carne şi pâine seara, şi a băut de la izvorul mic în timp ce restul din ei jos acolo erau fără nici o hrană şi apă spirituală.
E-102 Apoi într-o zi, după ce păcatul şi-a luat birul, şi Dumnezeu şi-a îngenunchiat poporul Lui... Izabela a luat totul, a anihilat totul, şi ea o va face din nou! Asta-i AŞA VORBEŞTE BIBLIA SFÂNTĂ A LUI DUMNEZEU, "Ea o va face din nou." Ea este chiar pe tron acum, în spatele conducătorului cu numele; sucindu-l oricum vrea ea, nimeni nu o va opri. Desigur, nimeni nu o va opri acum, pentru că ce ei nu au putut obţine în cercurile religioase o obţine-o obţine toată în politică, şi acolo au făcut asta. Aha, asta-i exact ce au făcut ei. Ceea ce, politica va fi un boicot chiar exact înapoi la semnul fiarei, tot atât de sigur cum stau eu aici, vedeţi, cum a spus Biblia.
E-103 Ştiu că sunten în întârziere, mă voi grăbi. Trebuie să aduc înăuntru acest ultim cuvânt, dacă Domnul îmi va permite.
E-104 Priviţi! Ilie a stat sus acolo până când Dumnezeu l-a mutat. El nu a avut treziri. El nu a predicat împotrivă la nimic. El doar a stat acolo sus numai cu Dumnezeu, afară în pustie, căci el era un om al pustiei. El a fost crescut în pustie. Aşa a fost şi Ioan crescut în pustie.
E-105 El s-a dus afară în pustie singur cu Dumnezeu, luat de la biserică după ce şi-a dat Mesajul. Şi biserica L-a refuzat, L-a refuzat. Şi în cele din urmă organizaţiile nu au vrut să facă nimic, astfel el doar a trebuit să se mute afară. Dumnezeu l-a chemat de pe scenă, l-a luat afară în pustie, a spus, "Vino aici afară, ei nu vor mai asculta. Vino, apoi Eu voi arunca judecata Mea peste ei." Oh, da, el va fi aici într-una din aceste zile, voi să urmăriţi.
E-106 Apoi, după zilele profeţiei lui, ce s-a întâmplat? Biserica s¬a ofilit, marea teroare a Izabelei, ea i-a luat pe toţi în ea, i-a înfulecat pe toţi. I-a luat în ea, şi a construit dumbrăvi şi toate celelalte.
E-107 Dar, într-o zi, Dumnezeu l-a chemat din nou afară! Iată-l venind afară. Ascultaţi atenţi acum, şi nu vă supăraţi pe mine. Eu spun, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Când a venit el afară, ce a făcut Dumnezeu? El l-a trimis la o femeie văduvă. Ea cândva a avut o-o stăpânire de bărbat asupra capului ei, dar a fost necesară moartea pentru a elibera-o astfel ca ea să poată crede Cuvântul profetui. Observaţi aceasta? Ea a avut un bărbat care a călăuzit-o în această cale şi în acea cale, în una din şcolile de acolo jos. Dar în timpul acestei secete mari, el a fost devorat, moartea l-a luat. Ea nu mai era prinsă în nici o organizaţie, astfel ea era gata acum să audă Cuvântul Domnului. O femeie, însemnând Biserica; o văduvă, al cărei bărbat (organizaţia) a murit, şi abia credea că va mai trăi ea însăşi. Şi Dumnezeu a spus, "Du-te la ea acum, ea te va asculta, Eu i-am poruncit."
E-108 Oh, noi ne gândim uneori, grupul vostru mic de acolo care este aşa de credincios şi faceţi tot ce puteţi ca să aveţi o adunare, ca să încercaţi să arătaţi oamenilor că inima voastră este în regulă şi voi vreţi ca ei să se îndrepte, voi credeţi că aveţi un timp greu. Dar, amintiţi-vă, Dumnezeu îşi are ochiul Lui asupra voastră! Voi Îl iubiţi, eu ştiu că Îl iubiţi, voi nu aţi sta aici, nu aţi participa la nici un lucru de genul acesta. Dumnezeu îşi are ochiul Lui asupra voastră. Da!
E-109 Şi când el s-a dus, bărbatul ei a murit, organizaţia ei a murit, astfel ea acum este gata să audă Cuvântul profetului. Astfel când a venit profetul la poartă şi i-a cerut un-un pic de apă, ea s-a dus să o aducă. Atunci el a spus, "Adu-mi o bucăţică de pâine."
E-110 Şi ea s-a întors şi a spus, "Viu este Domnul, nu am nimic decât suficient."
E-111 Acum, se părea că el a fost trimis să ia puţinul pe care îl avea ea, dar a fost invers. Când ea a fost dispusă să dea tot ce avea ca să susţină Cuvântul, Dumnezeu a hrănit-o. Şi dacă voi vreţi să daţi atât Duh cât aveţi, cât Duh v-a dat Dumnezeu pentru susţinerea Cuvântului, atunci Dumnezeu vă va ţine în viaţă. Aleluia! Oh, slavă lui Dumnezeu! O înţelegeţi voi, biserică? Să nu vă gândiţi că sunt emoţionat, eu nu sunt. Dar ceea ce aveţi, cât de puţin credeţi în Dumnezeu, câtă credinţă aveţi, puneţi-o pe Cuvânt, nu pe organizaţie! Puneţi-o în Cuvântul lui Dumnezeu, El vă va ţine în viaţă.
E-112 Ea a fost gata atunci, pentru că nu putea înainte, pentru că ei nu ar fi lăsat-o. Dar acum ea este gata. Îl va primi ea? Dumnezeu a trimis un profet în calea ei. Va primi ea Cuvântul lui? Îl va primi ea pe acest profet? Da, ea l-a primit. Şi el i-a spus, a zis, "Acum, cât de puţină viaţă ai tu, pune-o aici, adu-mi mie mai întâi." Şi ce s-a întâmplat? Când restul lumii lâncezea şi murea de foame, ea şi copiii ei şi casa ei mâncau toţi trei mese bune pe zi, descoperire Divină pe Cuvânt. Sper că o înţelegeţi, prieteni.
E-113 Ce s-a petrecut? El a stat acolo până a trecut foametea, locuind cu această femeie (această Biserică) care l-a primit pe el şi a crezut Cuvântul lui. Şi el a ţinut-o în viaţă (a ţinut Biserica în viaţă) prin Cuvântul Domnului, pentru că el a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL."
E-114 Acum, nu avem timp să expunem restul povestirii, ştiţi, cum a trebuit el să vină la o confruntare cu Baal. El o va face, într-una din aceste zile, să nu vă faceţi griji. Când el vine tropăind afară din acel pustiu, urmăriţi ce are loc.
E-115 Ce s-a întâmplat? Atunci când bunul, bătrân Ilie, profetul, un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, a ajuns la capătul drumului lui, Dumnezeu i-a spus, într-o zi, a zis, "Ilie, tu ai predicat destul acum. Ai luptat cu Izabela şi toată vopseaua ei şi totul până când te-ai săturat de aceasta." A spus, "Vino jos la Iordan!" Şi iată-l mergând, a ajuns jos la Iordan. Acolo vechiul râu noroios venind în jos acolo, rece, apa îngheţată, cum orice om trebuie să înfrunte: Iordan, moarte.
E-116 Dar când acest mare slujitor al lui Dumnezeu a coborât jos la Iordan, şi fiul lui mergând alături de el, fiu în Evanghelie, ... Oh, da, el era fiul lui, "Părinte, părinte, carele lui Israel, şi călăreţii lui." Când el şi fiul lui mergeau braţ la braţ, jos la Iordan, el l-a privit pe tăticul lui plecând în acea dimineaţă.
E-117 Când a ajuns jos la Iordan, şi-a întins mâna şi şi-a dat jos de pe umeri acea manta de putere, a spus, "Moarte, tu nu-mi poţi face nimic." Şi a lovit Iordanul, "Dă-te la o parte, eu traversez dincolo în această dimineaţă." Ce s-a întâmplat? S-a dat înapoi şi s-a uscat ca pulberea. Ce făcea bătrânul profet? El privea dincolo de Iordan, el ştia că dincolo îl aştepta un car acolo cu cai. El mergea acasă, lucrarea lui era terminată. Fiul lui în Evanghelie îi lua locul.
E-118 Mă întorceam acasă zilele trecute de afară din Vest. Asta îmi vine în minte. Am pornit radioul (a trebuit să conduc trei zile, două mii patru sute de mile, singur.) Am pornit radioul şi eu... ascultam spirituali din Del Rio, Texas. Acolo era un om care făcea o discuţie despre un bătrân, de culoare, om negru. El se pregătea să moară şi trebuia să coboare jos la râu, a spus, "Acei papuci de aur pe care îi voi purta, să umblu pe străzile de aur." Acest bătrân negru a predicat toată viaţa lui şi singurul lucru la care se putea gândi a fost consolarea, ce o avea, era vechiul lui banjo care era agăţat pe perete. Se punea afară pe baloţii de bumbac şi cânta imnurile, se odihnea de la slujba lui, cu vechiul banjo. Acela era felul lui, să se relaxeze. A spus că calul lui cu coada scurtată pe care obişnuia să-l mâne va fi acolo jos cu carul. Mă gândeam la ei. A spus, "Acei papuci de aur pe care-i voi purta, să umblu pe străzile de aur."
E-119 Şi când a terminat de cântat, am stins radioul. Şi mergeam acolo, ţinând de volan. "Oh, aşa este. Va trebui să ajung acolo şi eu. Ce îmi dă vreodată consolare? Unde îmi găsesc consolarea în pustie?" Eu am o puşcă mică, veche care se cheamă... Eu vânez cu ea în toamna anului. Este una .270, model 721, Remington. Un om, frate, mi-a dat-o, în California, cu ani în urmă. Am vânat cu ea ani şi ani. Cum... ce consolare a fost, pentru că eu-eu ştiu că este o puşcă bună de puşcat, şi este consolarea mea în pustie.
E-120 Apoi m-am gândit la vedenia mea. Când am ajuns acolo şi mi-am văzut tot poporul, am auzit ceva nechezând, şi aici vine micul meu Prince (căluţul meu de şa) şi şi-a pus capul pe umărul meu. M-am gândit, "Da, într-una din aceste dimineţi cobor jos şi eu, la Iordan." Şi, vechea .270 care obişnuiam să ... este agăţată pe perete. Nu am luat-o jos de mult din toamna trecută. "Acel căluţ de şa care obişnuiam să-l călăresc, Dumnezeu îl va avea prins la carul meu, în acea dimineaţă când cobor jos la râu." Acesta va sta chiar acolo dincolo de râu. Dumnezeu îl va trimite, l-am văzut noaptea trecută. Va fi prins la carul meu, într-una din aceste dimineţi. Eu voi fi dus, urcând în sus printre nori.
Să ne rugăm.
E-121 Oh, la acea putere a lui Dumnezeu de care mă voi bucura aşa cum voi umbla pe acele străzi de aur! Da, puşca veche care¬i agăţată pe perete acum, nu voi avea nici un folos de ea atunci. Mă întreb, dacă carul meu vine, dacă căluţul meu de şa pe care 1-am văzut în vedenie va fi prins la carul meu, în acea dimineaţă, stând jos la râu. Eu sper că este. Vreau să fiu luat sus. Vreau şi biserica să se ducă sus aşa, vreau ca fiecare dintre voi.
E-122 Aţi vrea să ştiţi când veniţi jos la Iordan? Veţi renunţa la aceste sisteme nelegiuite ale acestei lumi şi să-l primiţi pe Isus Cristos ca Salvatorul vostru? Dacă nu eşti un Creştin, vrei să îţi ridici mâinile şi să spui, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham. Când ajung la Iordan, ..."? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. "Când ajung jos la Iordan, vreau să iau puterea Duhului Sfânt asupra mea şi să lovesc apele reci, şi să trec dincolo."
E-123 Cum poţi să stai sub astfel de vorbire, ungere a Duhului Sfânt, şi ştiind că Duhul Sfânt îmi spune starea voastră, şi omiţi să îţi ridici mâna? Aceasta arată că este timpul pentru călătoria în pustie! Ar fi acolo cineva înainte să ne rugăm, încă cineva? Sunt doi care şi-au ridicat mâinile; trei, Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule.
E-124 Tatăl nostru Ceresc! Trei; aceea va fi minunat, Doamne, dacă ei-ei sunt doar acolo în acea zi. Mă rog ca ei să fie, Doamne. Ei şi-au ridicat mâinile pentru că sunt convinşi că aceste sisteme lumeşti sunt pe cale să moară, şi glasurile Cuvântului lui Dumnezeu în curând vor fi un lucru greu de găsit, Dumnezeu va lua aceasta de la biserică. Strigătul, chemarea Mirelui în curând va pleca şi sistemul Izabelă o va sufoca. Dar ei vor să aibă... să trăiască prin acel izvor ascuns cum a fost Ilie să fie păstrat prin timpul de foamete. Dumnezeule, dă-le Duhul Sfânt acum, umple-le inimile cu bucurie şi pace, şi pune-le gândurile pe Cuvântul lui Dumnezeu ca ei să poată trăi acum şi în viitor, pentru totdeauna. Binecuvântează-i, Tată. Ei sunt ai Tăi, prin Isus Cristos Domnul nostru.
Cu capetele noastre aplecate:
E-125 Cei care şi-au ridicat mâinile şi vor să îl accepte pe Cristos, aţi vrea doar să vă ridicaţi în picioare, doar un moment, în timp ce mă rog pentru voi în mod individual? Doar ridicaţi-vă în picioare.
E-126 O Dumnezeule, am greşit eu? Chiar trei care şi-au ridicat mâinile, fără convingere să se ridice în picioare ca să accepte chiar lucrul care l-au făcut. Doamne Isuse, îţi încredinţez totul în mâinile Tale. Eu am predicat Cuvântul Tău, şi nu am compromis nimic. Acum eu-eu le las casa lor, Tată. Fă orice este potrivit atât cu biserica cât şi cu slujitorul Tău, totul este în mâinile Tale.
E-127 Tată, mă rog ca Tu să-l salvezi pe cel pierdut, umple pe cel cu inima flămândă cu lucruri bune, dă-le Viaţă Eternă celor ce sunt însetaţi, ridică-i pe slujitorii Tăi ca să proclame Mesajul, dă vindecare bolnavilor şi suferinzilor, primeşte slavă pentru Tine, căci mă încredinţez pe mine însumi cu Cuvântul Tău. Şi în mâna mea, şi în inima mea, şi în mintea mea, scrie Legile Tale, prin Isus Cristos Domnul nostru. Amin.
Când ajung la râu la sfârşitul zilei,
Nu voi cânta aceea.
Şi se pare că prietenii mei s-au dus toţi;
Acolo va fi Cineva care aşteaptă să îmi arate calea,
Nu va trebui să trec singur Iordanul.
E-128 Ai împărţit cartonaşe de rugăciune, Bill? Mă simt apăsat. Ce ai împărţit astăzi? B? Ai împărţit şi A-uri, nu-i aşa? Bine, cheamă-i. B-urile mai întâi, unu la... Cartonaşul de rugăciune B, numărul unu. Ne vom ruga pentru boala voastră. B, numărul unu, cine îl are? Cartonaşul de rugăciune B, numărul unu, cineva din spate de tot. Vino aici sus, doamnă. B, numărul doi, ridică¬ţi mâna. Acea doamnă? Numărul trei. B, numărul trei, vrei să îţi ridici mâna te rog, ca să pot vedea unde. Trei? Numărul patru, B, numărul patru. B, numărul cinci. Vrei să îţi ridici mâna te rog? B, numărul cinci. Vrei să îţi ridici mâna te rog? B, numărul cinci.
Acel bărbat? În regulă, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece. Bine, aici, toate B-urile să se ridice, oricum. Doar...
Acel... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... a mers în toată lumea, fiecare misionar pe câmp, oriunde pot ei.
E-129 Toate cartonaşele de rugăciune B ridicaţi-vă şi ocupaţi-vă locul conform cu numărul vostru.
Acum, care erau următoarele? A? Cine are cartonaşul de rugăciune A, unu? A, unu, unde este? Sigur este aici înăuntru. A, unu? Au fost împărţite pentru două zile, sau trei acum, astfel s-ar putea să nu fie aici. Toţi cu cartonaşul de rugăciune A, acum voi aliniaţi-vă aici. Mergeţi chiar acolo pe lângă perete, reverent.
E-130 Vreau să vorbesc cu voi cei fără cartonaşe de rugăciune, doar un minut înainte ca să înceapă rândul.
E-131 Acum, cu cartonaşul vostru de rugăciune, ţineţi-l în mâini aşa ca băieţii să poată primi cartonaşul vostru de rugăciune. Voi aţi aşteptat, aţi venit devreme seara ca să vă luaţi cartonaşul de rugăciune, şi aveţi un drept să veniţi în rând. Eu v-am promis, să mă rog pentru voi. Acum voi încerca să îmi ţin promisiunea, Dumnezeu să mă ajute.
E-132 Acela-i băieţelul tău? Un omuleţ foarte drăgălaş. Iartă-mă te rog. Această femeie de aici este un model bun a unei adevărate Americance. Băieţelul ei, salopetă mică şi jachetă dungată. Femeie tânără cu părul lung, se îmbracă frumos. Dumnezeu să o binecuvânteze pe ea şi casa ei, şi soţul ei, cei dragi ai ei. Aceasta este de fapt U.S.A. autentică, cu "Creştinătate" scrisă deasupra acesteia. Fie să dureze mult ţările noastre aşa! Iartă-mă, micuţă doamnă, că am spus asta, dar eu doar... aşa ca oamenii să poată vedea cum cred eu că arată o Creştină; fără manichiură, ce este lucrul, doar doamnă.
E-133 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Sullivan.
E-134 Marele Medic, dacă vreţi.
Marele Medic este aproape acum, Isus compătimitorul.
E-135 Credeţi voi în El? Credeţi că El este Marele Medic? Acum fiţi chiar reverenţi doar un moment. Avem încă puţin timp, am scurtat mesajul doar puţin. Sper că l-aţi înţeles, totuşi, ce a însemnat. Credeţi doar cu toată inima voastră. Când se aliniază toţi, cineva de acolo din spate să pună oamenii în rând. Bine? Ce spui? Acum toţi care au cartonaşe de rugăciune stau în picioare.
E-136 Credeţi voi acolo afară, de asemenea, fără cartonaşe de rugăciune? Dacă veţi avea credinţă, Dumnezeu vă va chema. Acum, toate cartonaşele de rugăciune în rând.
E-137 Acea fetiţă aşezată acolo în spate, cu un picior bolnav, aici sus pe acest... Crezi că Dumnezeu îl va face bine? Dacă crezi, doar să ai credinţă şi Dumnezeu îţi va da aceasta.
E-138 Crezi că tatăl tău bolnav se va face bine? Tu să crezi, tu poţi avea aceasta.
E-139 Cum este cu tine acolo afară, care te rogi pentru nepotul tău cu o stare nervoasă? Crezi că Dumnezeu îl va face bine? Doamnă, aşezată acolo, dacă crezi asta, o poţi avea.
E-140 Voi toţi o să credeţi?
E-141 Acum eu vreau... Câţi din fraţii mei se află aici, predicatori ai Evangheliei, predicatori ai Evangheliei Depline sau orice sunt ei, care cred în vindecare Divină? Ridicaţi-vă mâinile. Aş vrea ca voi să veniţi aici şi să mă ajutaţi să mă rog pentru aceşti oameni, aşa ca oamenii să vadă că nu sunt doar eu care mă rog pentru oameni, şi voi puteţi. Veniţi aici şi staţi pe platformă cu mine. Vreţi voi, fraţilor, voi slujitorilor? Veniţi chiar aici şi staţi chiar alături pe platformă. Asta-i bine. Vă mulţumesc, fraţilor. Vă mulţumesc. Veniţi chiar înainte, fraţilor, veniţi.
E-142 Ce spui? [Cineva spune, "Am putea să facem un rând dublu aici?" – Ed.] Da, puteţi. Faceţi un rând dublu chiar aici, va fi în regulă. Asta-i bine. Acum întoarce-te pe partea asta, frate. Întoarce-te în jur pe aici, voi aduce oamenii chiar pe aici. Acum câţiva dintre voi veniţi pe partea aceasta a mea, chiar pe aici, dacă vreţi, sta ţi în jur pe partea aceasta. Asta este.
E-143 Acum, către audienţă, îi vedeţi pe aceşti oameni buni aici? Ei sunt bărbaţi care vor sta chiar aici sus, şi stau pentru aceeaşi Evanghelie pe care o predic eu. Vedeţi? Ei vin aici pentru că ei cred în Aceasta. Acum voi ar trebui să fiţi mândri de păstorul vostru care se va expune pe această platformă aici, tare, predicare puternică. Aceştia sunt oameni care au o descoperire, care ştiu că... nu că eu aş fi împotriva oamenilor, uneori ajungem prinşi în sisteme care ne fac... Acele sisteme este la ce suntem noi împotrivă; nu omul, slujitorul lui Dumnezeu.
E-144 Acum, dacă am avea discernământ pentru fiecare de aici, cât credeţi că aş fi eu aici? M-aş prăbuşi când aş ajunge pe la... aproape după şase, cinci sau şase, zece; puţin mai mult, poate jumătate, un sfert din rând, aş fi dus, pentru restul din ei nu s-ar face rugăciune. Noi nu putem face asta. Şi după cum asta... dar nu trebuie să aveţi aceea. Voi ştiţi care este necazul vostru. Voi ştiţi ce aţi făcut, acum mărturisiţi-vă păcatele. Dacă careva din voi de acolo aveţi o fărâmă de îndoială în inima voastră, scoateţi¬o afară chiar acum şi spuneţi-i lui Dumnezeu să vă ierte. Dacă nu sunteţi în regulă cu Dumnezeu, spuneţi-i lui Dumnezeu să vă ierte. Dacă nu, şi nu sunteţi în regulă cu Dumnezeu, asta nu vă va face nici un pic de bine să veniţi pe aici. Voi doar vă pierdeţi timpul. Asta-i adevărat. Acum, este aşa, fraţilor? [Fraţii spun, "Amin." – Ed. ]Aşa este.
E-145 Priviţi aici. Aici stă Fratele Kidd aici. Eram parcă să rup cauciucurile de la maşina mea ca să ajung la el, cam acum un an sau doi, ca să... El era pe moarte cu cancer, urma să moară în acea zi. Soţia lui mi-a spus, a spus, "Grăbeşte-te!" A spus, "El moare acum." Când am ajuns acolo, Domnul l-a vindecat. Şi iată-l stând încă aici. Cred că el a recuperat aşa-de mult în greutate şi totul. Un veteran bătrân, în trecut, ştiţi. Acela era genul de om despre care vorbeam, cu ani în urmă, care a predicat; şi a stat chiar exact faţă de acel Cuvânt, şi oamenii au râs de el. Şi el şi soţia lui mergeau pe liniile de cale ferată şi toate celelalte, şi sus de tot în munţi, şi mine de cărbuni, şi alungaţi afară, şi aruncaţi în închisoare, şi toate celelalte. Acela este omul care a luptat să câştige premiul, acela este felul.
E-146 Acum, fraţilor, eu vă spun, voi poate nu aţi avea duhul de discernere. Aceea nu trebuie să fie, vedeţi, aceea-aceea nu este necesar. Primul lucru, voi sunteţi un om al Cuvântului. Voi sunteţi cu mult mai buni, mai mult predicatori decât sunt eu, pentru că eu nu-eu nu sunt aşa de mult un predicator. Dar eu... dar voi sunteţi-voi sunteţi unşi, orice om care este chemat să predice Evanghelia este chemat să vindece bolnavii; poruncile generale sunt: "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel care crede şi este botezat va fi mântuit. Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi," aşa mai departe, "se vor însănătoşi." Dacă eşti chemat să fi un slujitor, tu eşti chemat să te rogi pentru bolnavi.
E-147 Şi motivul că eu fac aceasta este aşa ca această audienţă... ca ei să poată vedea că ei nu trebuie să aştepte după vreo persoană specială, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, eu însumi, cineva care vine pe aici pentru un serviciu de vindecare. Vreau ca ei să vadă că voi sunteţi oameni ai lui Dumnezeu. Vedeţi? Tu eşti un om... Tot atâta în drept să pui mâinile pe oricare dintre ei cum-cum am eu sau oricare altul. După toate, fraţilor, voi toţi ştiţi, ca-ca slujitori, este credinţa lor proprie în Dumnezeu care face lucrarea. Aşa este? Noi doar oferim o rugăciune pentru ei.
E-148 Acum voi spuneţi, "Frate Branham, este Duhul Duhului Sfânt acolo cu tine?" Desigur. Da, domnule!
E-149 Acum către voi în audi-... în rând acolo, dacă credeţi cu toată inima voastră că Dumnezeu vă va vindeca, ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "Eu o voi accepta."
E-150 Acum, vino aici, lăsaţi-lăsaţi-o pe această doamnă să vină aici. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată. Dacă Duhul Sfânt îmi va spune, aşa ca fraţii mei aici, în prezenţă aici aşa, căci ei stau toţi aici în jurul meu. Şi nu numai atât, fraţii mei sunt aici, şi Domnul meu este aici. Este şi Domnul lor. Acum, dacă El îmi va spune ceva în neregulă cu tine, orice este în neregulă cu tine, tu vei şti dacă este adevărul sau nu. Vreau ca ei, vreau ca audienţa, vreau ca oamenii de acolo să vadă că Duhul Sfânt este aici la platformă să dea discernământ, dar aceea nu vindecă pe nimeni. Dar dacă El îmi va spune ceva despre tine, despre care tu şti că eu nu ştiu nimic, întocmai cum a fost femeia la fântână... Nu acelaşi fel de caz, dar vreau să spun un bărbat şi o femeie care se întâlnesc pentru prima dată. Isus, un om cam de vârstă mijlocie, şi această femeie probabil a fost o femeie tânără, poate ca tine.
E-151 Şi dacă El vrea, ar putea să-mi spună pentru ce eşti tu aici, necazul tău, ai crede tu că ar trebui să fie Duhul Său care să facă lucrul acesta? Fraţilor credeţi asta? Că acelaşi Domn Isus stă aici? Voi audienţa credeţi acelaşi lucru? Veţi crede voi în rândul de rugăciune acelaşi lucru, şi ştiţi că aceşti oameni? I-aş fi chemat eu aici sus dacă mă gândeam că ei nu erau...? După o predică ca aceasta, şi spunând lucrurile pe care le-am spus, şi apoi să chem aici bărbaţi care nu erau vrednici? Nu aş fi făcut asta. Eu aş zădărnici chiar lucrul pentru care am luptat. Vedeţi? Eu cred în ei. Eu cred că ei sunt oameni ai lui Dumnezeu.
E-152 Acum vedeţi dacă Duhul Sfânt stă aproape. Doar să vorbesc cu tine, eu încerc... Voi spuneţi, "Ce faci tu, Frate Branham?" Acelaşi lucru care l-a făcut Isus cu femeia, a spus, "Adu-Mi să beau," El încerca doar să vorbească cu ea un minut, ca să afle care era necazul ei.
E-153 Necazul tău este nervozitate, asta-i cu ce suferi tu. Dacă este aşa, ridică-ţi mâna. Acum, ea desigur nu pare, nu-i aşa, fraţilor? Ea nu pare, dar acela este necazul ei. Ea este aşa de mult timp. Te legi la cap înainte ca să te doară, şi aşa mai departe. Este adevărat. Este felul tău, doar făcută aşa, nervoasă; îţi imaginezi întotdeauna că trebuie să se întâmple ceva, nu se întâmplă. Uneori diavolul îţi spune, "Nu este nimic de Aceasta, tu doar ai decăzut, eşti trecută de linie." Eu nu îţi citesc gândul, dar eu citesc ce este... Eu ştiu despre ce ţi-a vorbit el, căci eu văd ce ţi¬a trecut prin minte.
E-154 Acum, Isus le-a priceput gândurile. Aşa este? Ei bine, asta-i ce s-a întâmplat chiar acum. Aşa este? Aici, dă-mi voie să îţi spun ceva, ca tu să poţi şti. Tu de fapt stai aici pentru altcineva. Aşa este. Acela-i lucrul, tu vezi, nu l-ai putut prinde până atunci. Acum, dacă Domnul îmi va descoperii pentru ce stai tu aici, pentru altcineva, vei crede că eu sunt profetul Său? Este pentru mama ta. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul ei? Ei bine, ea are probleme la inimă, hipertensiune arterială, pietre la fiere, complicaţii. Este corect, nu-i aşa? Vedeţi? Acum, acela este Duhul Sfânt, nu-i aşa?
E-155 Acum, este ceva aici peste mine şi peste aceşti fraţi. Vedeţi? Ceva aici acum, Duhul Sfânt. Acum, voi credeţi; voi, în timp ce trecem prin rând.
Să ne aplecăm toţi capetele în timp ce ne rugăm pentru aceşti oameni.
E-156 Acum, Tată Ceresc, noi ne vom pune mâinile peste aceşti oameni. Şi mă rog pentru ei acum. Aici sunt slujitorii tăi regali stând aici, şi noi toţi ne vom pune mâinile peste bolnavi, pentru că Tu ai spus să o facem. Noi o vom face în Numele lui Isus Cristos. Fie ca oamenii nu doar să treacă pe aici, dar fie ca ei să vină fiind vindecaţi prin Numele lui Isus Cristos. Amin!
E-157 Domnul să te binecuvânteze. Acum veniţi chiar aproape.
În Numele Domnului Isus, vindecă... În Numele Domnului Isus, vindecă-l pe fratele meu. În Numele Domnului Isus, vindec¬o pe sora mea.
E-158 Acum, doar-doar un minut! Vedeţi! [Fratele Branham bate din palme de patru ori – Ed.] Frate şi soră, de ce vă bucuraţi când acea femeie, când discernământul s-a întâmplat, şi când ceilalţi au venit nu s-a făcut nimic? Oamenii trec, "Bine, dacă eu nu sunt... am discernământ, ei bine, atunci nu am primit nimic." Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta, El este aici tot la fel. Vedeţi?
E-159 Când treceţi pe aici, veniţi cu mâinile sus, spunând, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse. Eu Te accept ca Vindecătorul meu, şi eu doar mă duc imediat cu aceasta. Unul din aceşti bărbaţi mă va boteza, eu voi intra direct în bazinul cu apă şi să fiu botezat, şi ies afară şi ştiu că Tu ai promis că voi primi Duhul Sfânt."
E-160 Vedeţi, aceasta... Discernământul este încă aici. Este încă aici, tot la fel ca... Aici, care este? Acest om de aici? Eu sunt un străin pentru tine. Sunt eu, domnule? Eu nu te cunosc. Poate... dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, vei crede că eu sunt profetul Lui, slujitorul Lui? Vei crede cu toată inima ta? Bine, domnule. Îţi mulţumesc, domnule. Acela-i un spirit foarte bun, un lucru foarte bun. După toate acestea, tu stai aici pentru altcineva. Aşa este. "Este nepotul tău, are poliomielită, a căzut zilele trecute şi şi-a rupt piciorul," asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Este corect? Aşa este! Du-te şi crede acum, şi el se va face bine.
E-161 Acum, veniţi crezând, chiar fiecare, doar veniţi. [Fratele Branham şi slujitorii se roagă pentru bolnavii din rândul de rugăciune – Ed.] ... ? ...
Binecuvântată să fie legătura care ne leagă
Inimile noastre în dragoste Creştină;
O părtăşie în acelaşi gând
Este asemănătoare cu cea de sus.
Aici înaintea tronului Tatălui,
Ne revărsăm rugăciunea înflăcărată;
Temerile noastre, speranţele noastre, scopul nostru este unul,
Mângâierile şi grija noastră.
E-162 Noi stăm peste, micuţii lui Dumnezeu, copii infirmi, orbi, contorsionaţi. Slujitori ai Evangheliei, voi ştiţi că noi nu avem putere să vindecăm. Dar Marele nostru Domn Isus Cristos trimite aceste semne, şi îl condamnă pe diavolul care v-a legat. Noi îl condamnăm pe diavolul... ? ... Noi condamnăm orbirea... ? ...
E-163 În Numele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, cerem ca Dumnezeu să le dea credinţă să creadă că rugăciunea de credinţă i-a mântuit pe bolnavi, şi Dumnezeu îi va ridica, şi ei vor fi bine din nou. Acordă aceasta, Dumnezeule Atotputernic, prin Numele lui Isus Cristos.
E-164 Acum, voi fraţilor daţi-vă la o parte de acolo... ? ...
E-165 Restul din voi toţi fiţi în rugăciune acum, în timp ce noi... slujitorii se roagă, şi pentru ei, acum. Noi ne rugăm, ne punem mâinile.
E-166 Tată Ceresc...
Pentru voi acolo în audienţă care nu aţi venit în rândul de rugăciune, puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi acum. Puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi.
E-167 Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi aducem această audienţă aşa cum încheiem acest serviciu şi această campanie sub stindardul lui Isus Cristos, măreţul Mare Preot uns al lui Dumnezeu, Emanuel, stând, înviat din morţi, care trăieşte veşnic pentru a face mijlociri; Prezenţa Lui mare acum cu noi, Puterea Lui sfântă peste noi să ne facă să vedem vedenii, să prorocim, să ne punem mâinile peste bolnavi. Cuvântul fără greş al lui Dumnezeu nu se poate întoarce niciodată gol la El. Eu condamn fiecare diavol de boală, fiecare putere a păcatului, fiecare necredinţă, în Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să se spulbere de la oameni şi fie ca ei să fie însănătoşiţi.
E-168 Binecuvântează-i pe aceşti fraţi slujitori, Doamne, aşa cum sunt adunaţi ei împreună într-o singură inimă şi un acord, şi toţi laicii bisericii. O Dumnezeule Atotputernic, la acest mare Middletown, Ohio, trimite o trezire după aceasta, Doamne, care va străbate dintr-o parte în alta, o adunare împreună a oaselor, Doamne, şi a tendoanelor din piele. Şi fie ca puterea lui Dumnezeu să ridice o biserică puternică unită aici în acest oraş care să străbată, o biserică exemplară, prin toată naţiunea, ca oamenii să vină în acest oraş ca să vadă puterea lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne. Vindecă bolnavii şi suferinzii, mântuie pe cei pierduţi, şi primeşte slavă pentru Tine.
E-169 Acordă aceasta, ca toate batistele acestea şi pacheţelele care sunt aşezate aici... mă rog, Doamne, ca Duhul Sfânt peste noi, şi în această clădire să ne ungă, fie ca fiecare dintre ei să fie bine.
Este scris în Biblie că atunci când Israel a fost în calea de datorie, în drumul lor spre ţara promisă, că Marea Roşie s-a pus în calea lor. Şi unul dintre scriitori a spus, "Dumnezeu a privit în jos prin acel Stâlp de Foc şi Marea Roşie s-a speriat şi s-a retras, şi Israel a mers spre ţara promisă care a fost făgăduită."
E-170 Şi acum, este în Biblie, este scris, "Aş vrea mai presus de toate lucrurile ca voi să prosperaţi în sănătate." Şi când aceste batiste ajung la oameni, unde Satan a pus o Mare Roşie înaintea lor, fie ca Dumnezeu să privească în jos prin Sângele Fiului Său propriu, Isus Cristos, şi să condamne fiecare boală la acei care nu au putut ajunge aici; şi fie ca boala să se îndepărteze şi să se teamă de Cuvântul lui Dumnezeu şi promisiunea lui Dumnezeu şi ungerea lui Dumnezeu, şi fie ca oamenii să treacă dincolo în acea făgăduinţă bună de sănătate bună şi tărie. Acordă aceasta, Doamne. Şi noi îţi încredinţăm toată aceasta Ţie, în Numele Fiului Tău iubitor, Mântuitorul nostru Isus Cristos. Amin.
E-171 Audienţă, la El care ne cunoaşte pe toţi, la El care ne¬a ridicat ca să fim moştenirea Lui în lume, în biserica Lui, fie ca binecuvântările bogate a lui Dumnezeu să fie peste voi toţi până ne întâlnim din nou. Următorul nostru serviciu, din câte se ştie, va fi la tabernacol, Duminică dimineaţă, Duminică dimineaţă de Paşte. Apoi voi merge la... acolo în Illinois de acolo. Vă binecuvântez, aveţi grijă de bisericile voastre, aveţi grijă de aceste biserici bune, ţineţi-vă inimile împreună. Staţi pe Cuvântul lui Dumnezeu! Trăiţi pentru El, pentru că lucruri groaznice stau înaintea voastră, amintiţi-vă asta!
E-172 Până când ne întâlnim, să ne ridicăm şi să cântăm:
Îl iubesc, Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-173 Acum, reverent, daţi mâinile cu cineva din spatele vostru, din faţa voastră, şi de lângă voi.
Îl iubesc (fiecare, acum), Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-174 Acum cu mâinile voastre ridicate către Dumnezeu, foarte tare acum, fiecare să o facă să răsune.
Îl iubesc, Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-175 Să ne aplecăm capul acum.
Până ne întâlnim, până ne întâlnim,
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus;
Amintiţi-vă, mulţi dintre noi nu ne vom mai întâlni până atunci.
Până ne întâlnim, până ne întâlnim,
Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou.
E-176 Acum fredonaţi-o. [Fratele Branham începe să fredoneze – Ed.] Păstorul vostru.
Up