Dumnezeu Este Înţeles Greşit

Questions And Answers (God Being Misunderstood)
Data: 61-0723E | Durată: 2 oră 8 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Domnul să vă binecuvânteze. Rugaţi-vă pentru mine, în seara aceasta. Noi am avut doar puţină ploaie, suficient să se răcorească, pentru care noi suntem recunoscători, şi sunt încredinţat că noi vom avea una din ploile spirituale în interior ca să ne ajute cumva un pic.
E-1 The Lord bless you. Pray for me tonight. We had just a little shower, enough to cool off, and which we're grateful for, and I trust that we'll have one of the spiritual showers on the inside to kinda help us out a little bit.
I believe, Brother Neville, if we'll turn that around on you, how about that? Me speaking, I get a little, get that air on me and then I... This bald head of mine lets that come down and stop up my throat.
Now, I gave out some--for some questions tonight, and answers just to kind of... The reason we do this is to kinda find out what's on the hearts of the people.
E-2 Eu cred, Frate Neville, că dacă noi am întoarce asta în jur către tine. Ce zici de asta? Eu vorbind, eu ajung un pic... primesc aerul acela peste mine şi atunci eu... capul ăsta chel al meu lasă aceea să vină jos şi-mi înfundă gâtul.
E-4 I think that's very good for a pastor to--to give out this, and then he finds out just about what the people's thinking about if they'll write their questions and have something. And I think every one of us is duty bound to expel our thoughts to our pastors, and--and our spiritual leaders, and so forth, and anything that we see, that's so we can make everything run smooth and fine, and for the Kingdom of God's sake.
And then I... Up till about a half hour ago I only had about two or three that I'd--Billy had picked up after the service this morning and he brought them up to me. And then I went in and studied on a Scripture, thought I'd speak then a little bit tonight, being I'd mentioned it, and of being up here. Then he called me a few minutes ago, said, "Just hold it, I got a handful now."
So I'll try to get right in on these and answer them the best of my knowledge. And then if I get finished in time, I have a text I'd like to--to speak on for just maybe twenty or thirty minutes, just a short text.
E-3 Acum, eu am împărţit ceva... pentru ceva întrebări în seara aceasta, şi răspunsuri doar cumva să... Motivul că noi facem aceasta este să aflăm cumva ce este pe inimile oamenilor.
E-7 And then, remember, if the Lord is willing, next Sunday morning I want to do my best by the grace of God to explain the Seventy Weeks of Daniel. As I said this morning, it's a great Scripture. And it's not so much to speak on, but to place it where it belongs to make it fit with the rest of the Bible.
And we have started from Revelations 1, got over in the 6th chapter. And of course, we get in now to the seven last Seals. And those Seals will run from the 6th--last part of the 6th chapter unto the 19th chapter inclusive. So it would take a long time. Now, I could take, say, seven nights, and run the Seven Seals, opening them up. But if you do it that way, then the people will miss the great part back here that fills in this. And if they're not really taught, it might not be good. But the first three or four of them is just happenings that we could take all right, just coming right in a row; but the next of it, then you have to go back into Daniel again, come back over into Genesis, go back over into Revelations, come back down into the Gospels, and just weave it in there, because it's the trace of Israel, God dealing with Israel. For when the church goes up, that's the last of the church until she comes with Her Lord as Bride and Bridegroom in the 19th chapter; during this time it's dealing with Israel. And to get the Seventy Weeks of Daniel in now, it sets the picture for this coming opening, First Seal.
E-4 Eu cred că aceea este foarte bine pentru un păstor să-să dea afară aceasta, şi atunci el află chiar despre ceea ce oamenii gândesc dacă ei îşi vor scrie întrebările, ei au ceva. Şi eu cred că fiecare dintre noi este legat prin datorie să ne exprimăm gândurile către păstorul nostru şi-şi conducătorii noştri spirituali, şi aşa mai departe, şi orice lucru care îl vedem, ca astfel noi să putem face ca totul să decurgă lin şi bine, şi pentru binele Împărăţiei lui Dumnezeu.
E-9 Then I thought, the Lord willing, I--next Sunday I'd speak on that. If I don't get finished Sunday morning, then I'll try it Sunday night again. And that would open the way then, if the Lord should lead us, we wouldn't have to stop with that part, we'd go right straight on into the Seven Seals and just carry it on as long as we'd seen the Lord leading.
Now, tonight we've got some questions, and they're all sensible, reasonable questions. There was one here that I'd like to speak of first, just a moment. It was someone asked... It's not a question; it's just someone asked me: Where are my keys? Please tell me. They--they'd lost them this afternoon.
E-5 Şi atunci eu... până cam la o jumătate de oră în urmă eu am avut numai cam două sau trei pe care eu aş... Billy le-a luat după serviciul de azi dimineaţă şl el mi le-a adus sus. Şi apoi am mers înăuntru şi am studiat asupra unei Scripturi, m-am gândit că voi vorbi atunci un pic în seara aceasta, fiindcă eu am menţionat aceasta, şi de a fi aici sus. Şi apoi el m-a sunat cu câteva minute în urmă, a zis, "Doar opreşte, eu am o mână plină acum."
E-11 Now, I'll tell you, a few weeks ago, about a few days ago I was here at the Tabernacle. I used to go into prayer and wait on the Lord and find out where those things were for the people. I have found people's cars. The Lord would speak to me where the people would...
Brother Welch Evans come up here and lost his car; somebody stole it in Louisville. He and Brother Fred Sothmann and some of the brethren... Brother Tom Simpson, I believe, was along that day. Or was you, Brother Tom? And they come up to the house, and there was Brother Evans without a car, without clothes, everything that he had was in that car. And they pulled in over at Miller's and somebody took it.
Well, we got a racket, a ring in Louisville, where they pull these cars off, and they'll run them down to Bowling Green or somewhere like that and respray them. And in Kentucky you don't have to have a title anyhow to your car, and they can change those cars in a few minutes and sell them any way they wanted to.
E-6 Astfel eu voi încerca să intru drept înăuntru asupra acestora şi să le răspund după cea mai bună cunoştinţă a mea. Şi apoi dacă eu termin în timp, eu am un text despre care mi¬ar place să-să vorbesc doar poate pentru douăzeci sau treizeci de minute, doar un text scurt.
E-14 Well, Brother Evans with his little car and all he had in it, and the Lord gave me the answer for it. And before they even got home, the car was setting out here about half empty of gasoline, where He turned them around on the road to Bowling Green, and brought them back, and set the car right back out there with everything in it, not a thing missing, just what gas they'd used.
Many times people have said that certain things, and they'd ask, and I'd go before the Lord and wait for those visions, and now, waiting till they come. But I find out that that has brought a great stumbling block before the people. Really, the people of America are not ready for such a ministry, the churches. That's right. It's--it's beyond their time, See? And it causes everything; some call you a devil; some call you a spiritualist; some call you a son of God, a god, and everything. See? So I just promised the Lord that I'd let it go and just wait and use that ministry in Africa or on personal interviews when I have them here.
E-7 Şi apoi, reţineţi, dacă Domnul va voi, următoarea duminică dimineaţă eu vreau să fac cât pot de bine, prin harul lui Dumnezeu, să explic cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel. Aşa cum am spus azi dimineaţă, aceasta este o Scriptură măreaţă. Şi nu este atât de mult să vorbeşti asupra ei, ci să o plasezi unde aparţine, să o faci să se potrivească cu restul Bibliei.
E-16 Now, we're here for personal interviews; that still goes on such things. But... And the way to obtain them is not come to the church; you go to our secretary, my son, Billy Paul, and he'll give you a little--a ticket telling you just when it's to be and so forth. And anything like that, that's on personal interviews, here or in the field, can only come through that way. There's a--a board of it published, or a book, or a note on the bulletin board there of how to do this. But just to come up here to the platform...
Now, we have gifts in the church. We have Brother Neville here who has received a gift of prophecy. Brother Higginbotham setting here, who has a gift of speaking with tongues and interpreting tongues. I would advise you... I'll pray that God will give you your keys, but I--I advise maybe that if the Holy Spirit would speak tonight maybe through Brother Neville, or Brother Higginbotham, or some of these gifts in the church, that we're got some questions on in a few minutes, that maybe they could do that.
E-8 Şi noi am început de la Apocalipsa 1, am ajuns acolo în capitolul 6. Şi, desigur, noi intrăm acum la ultimele şapte Peceţi. Şi acele Peceţi vor merge de la al 6-lea, ultima parte a capitolului al 6-lea, până la al 19-lea capitol, inclusiv. Astfel aceasta ar lua un timp îndelungat. Acum, eu aş putea lua, să zicem, şapte seri, şi să trecem cele Şapte Peceţi, să le deschidem. Dar dacă tu o faci în felul acela, atunci oamenii vor omite partea cea mare aici înapoi care se umple în aceasta. Şi dacă ţi nu sunt într-adevăr învăţaţi, aceasta ar putea să nu fie bine. Însă primele trei sau patru din ele tocmai se întâmplă că noi le putem lua în regulă, doar vin drept într-un rând; dar următoarea din aceasta, atunci tu trebuie să mergi înapoi în Daniel din nou, vii înapoi acolo în Geneza, mergi înapoi acolo în Apocalipsa, vii înapoi jos în Evanghelii, şi doar o împleteşti înăuntru acolo, deoarece este urma lui Israel, Dumnezeu se ocupă cu Israel. Căci când Biserica merge sus, aceea este ultima din Biserică până când Ea vine cu Domnul Ei ca Mire şi Mireasă în capitolul al 19-lea; în decursul acestui timp are de a face cu Israel. Şi să luăm cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel înăuntru acum, aceasta aşează tabloul pentru această deschidere care vine, Prima Pecete.
E-18 But for myself I made a promise to God, no more in America in public meetings (See?), because it just caused me to leave the field. And then some will run you plumb out to be a--a devil; the others will make a god. And so you see, and they're just not ready for it. And so God cannot work that, and I'm sure the person that's asked it will understand. Now, maybe the Holy Spirit yet tonight... You just be praying. I'll pray that the Holy Spirit will show you right where your parcel is that you're waiting for. I pray that you'll find it, and I do believe you will find it. See?
And--but now... And then, now, Billy Paul, if someone has such a thing like that, if they'd call him, he would refer them to the church; I try to take the emergency cases when I'm at home.
E-9 Apoi m-am gândit, cu voia Domnului, eu... următoarea duminică am să vorbesc despre aceea. Dacă eu nu sfârşesc duminică dimineaţa, atunci eu o voi încerca duminică seara din nou. Şi aceea ar deschide calea atunci, dacă Domnul ne v-a călăuzi, noi nu va trebui să ne oprim cu partea aceea, noi am merge chiar drept înainte în cele Şapte Peceţi şi doar o ducem înainte atât timp cât am văzut că Domnul ne călăuzeşte.
E-20 Now, let us now before we approach these questions... First I want to say that any answer that's not according to your faith or the--in the Bible, it's not according to the Word, then you don't have to receive it. And so that I can get down and maybe get to the text also tonight, I'd like to go on and answer them and those I think that--that got Scriptural to answer by, well, I'll answer them, everything that I can. But I just got them a few minutes ago, all but three, and neither three of those has any... Just little things about someone had dreamed a dream or something, wanting to know if they should tell it, or something another like that. You see? So let us bow our heads now as we approach His mercy...
E-10 Acum, în seara aceasta noi avem ceva întrebări, şi ele sunt toate sensibile, întrebări rezonabile. Aici era una despre care mi-ar place să vorbesc mai întâi, doar un moment. Acesta era cineva care a întrebat... Aceasta nu este o întrebare, este că cineva doar m-a întrebat:
Unde sunt cheile mele? Te rog spune-mi.
E-21 Lord, we are Thy people that are called by Thy Name. And we are so glad tonight to know that we have a heavenly Father Who watches over us and cares for us, and loves us as His own dear children. And so I am happy, Lord, that I'm numbered with these people, to be their brother, and they are my brothers and sisters. I'm so grateful.
There is one, Lord, who has lost some keys. Thou knowest right where they are laying, I pray that You will reveal it and will bring them right straight to those keys. It's a precious thing to them; it's to their car. And I pray, Father, that You will grant this request to those people.
Now I pray that You will bless our pastor, our beloved Brother Neville. We're so glad to see You working in our midst in these great spiritual gifts in our church, the part of the body of Christ that is worshipping on this corner of Eighth and Penn. We are so glad to be numbered with that group of people, and to know that God reveals the secrets to His people. I pray that You'll bless Brother Neville, our pastor, and Brother Higginbotham, Brother Funk, Brother Junior Jackson, and our sisters, who are speaking with tongues and giving interpretations. We pray, Father, that You will continue to manifest Yourself through these great gifts, that our church might be known as a spiritual church, that where people that are weary can come and set in the Presence of Almighty God and know He speaks and reveals the secrets of the heart.
E-11 Ei-ei le-au pierdut în după-amiaza asta. Acum, eu vă spun, cu câteva săptămâni în urmă, cam cu câteva zile în urmă am fost aici la Tabernacol... eu obişnuiam să merg în rugăciune şi să aştept după Domnul şi să aflu unde erau lucrurile acelea pentru oameni. Eu am găsit maşini ale oamenilor. Domnul îmi vorbea unde oamenii ar...
E-24 And, Father, I pray that You'll bless us tonight in answering these questions. Some of them, Lord, are--are mild, and some of them are strong. To each one that asked the question, it's a strong question. It's something that's on their heart; they want it settled. And, Father, we are all insufficient of these duties, but we know that Thou art more than sufficient. So we pray that You will interpret these questions to us, that we might give the people the correct answer, that they might be helped and the church be magnified, and God's Name be honored.
Now, Father, if it's Your will, I pray that You'll deal with us this week and will help me as I'm studying on that Seventy Weeks of Daniel, that I might be able next Sunday morning, if it be Thy will, to open the Scripture to those people. God, grant it, that their souls might be refreshed. Teach those, Lord, who are seeking deep things. Save those who are lost. Heal those who are sick. We're all waiting on You, Father. In Jesus' Name. Amen.
E-12 Fratele Welch Evans a venit sus aici şi şi-a pierdut maşina, cineva a furat-o în Louisville. El şi Fratele Fred Sothmann şi unii dintre fraţi... Fratele Tom Simpson, eu cred, erau împreună în ziua aceea. Sau erai tu, Frate Tom? Şi ei au venit sus la casă, şi acolo era Fratele Evans fără o maşină, fără haine, tot ce avea el era în maşina aceea. Şi ei au tras înăuntru acolo la ai lui Miller şi cineva a luat-o.
E-26 Now, this first question is not exactly a question; it's just a little thing for... Say, do I stand too close to this? Does that blur, back there in the back? If it does, raise up your hand.
132. Brother Bill, please say something about both children and adults being so noisy in morn--moving about during the service. This tabernacle needs some lessons in reverence.
Amen. Children, do you not know how to obey yourself in the house of God? Do you not know this is the sanctuary of God? God is in His holy temple; let everybody keep quiet. It's the place of God where people are coming, meditating, trying to find salvation to the soul, trying to find the problems of the people's lives, trying to help someone. The least you can do is be reverent, be quiet. Get you a drink of water 'fore church starts; I know little ones has to have drinks. Mothers that's got those little fellows, if you'd set near the back, keep them just as quiet as possible. And there should never be a whisper, never one whisper. We're all guilty. But when that Bible is read and that minister enters the pulpit, we should be silent, waiting on the Lord. Now, please try to do that.
E-13 Păi, noi avem o bandă sau grup în Louisville, unde ei reuşesc să ia maşinile acestea şi ei le mână jos la Bowling Green sau pe undeva în felul acesta şi le revopsesc. Şi în Kentucky tu nu trebuie să ai un certificat, oricum, la maşina ta, şi ei pot schimba maşinile acelea în câteva minute şi să le vândă în orice fel au vrut ei.
E-28 I know, you little fellows, you've got to squirm around a little. See? That, if you do, make it just--just be real nice. And you remember, mother don't want you to do that, and daddy don't want you to do that. And so...
And I know; I got little ones too that squirm around, and Joseph. And Meda says, "I don't get anything out of the service, trying to keep Joe quiet." Well, she's trying to do that so somebody else can get something out of the service. See?
And we always want to respect one another, honor one another, and above all things, honor God and honor His house.
E-14 Ei bine, Fratele Evans cu maşinuţa lui şi tot ce avea el în ea, iar Domnul mi-a dat răspunsul pentru aceasta. Şi înainte chiar ca ei să ajungă acasă, maşina stătea aici afară cu benzina cam pe jumătate goală, unde El i-a întors înapoi pe drum la Bowling Green, şi i-a adus înapoi şi a aşezat maşina drept înapoi acolo afară cu fiecare lucru în ea, nici un lucru nu lipsea, doar benzina ce ei au folosit.
E-30 Now, this next question is:
133. The two children aged six to eight years were here at the altar this morning. How soon is it advisable to have them baptized?
Just as soon as you can. Repent immediately and be baptized, that's in the Name of Jesus Christ. Now, that's question number one. I would advise that. But we find out in the Scriptures...
You say, "Is that Scriptural?"
When Peter preached on the day of Pentecost, three thousand souls were saved and baptized the very same time. "As many as believed on the Lord were baptized." So as soon as you believe on the Lord and accept Him as your Saviour, go right straight to the water and make your confession start right there: young or old, no matter who it is.
You say, "Well, these children might be very young."
Jesus said, "Suffer little children to come unto Me; forbid them not, for such is the Kingdom of God." I would daresn't put my hand upon a child that wants to come to the altar or be baptized at any age; I don't care what age they are.
E-15 De multe ori oamenii au zis că anumite lucruri, şi ei întrebau, iar eu mergeam înaintea Domnului şi aşteptam după acele vedenii, acum, aşteptam până ele veneau. Dar am aflat că ~ceea a adus o mare piatră de poticnire înaintea oamenilor. Într-adevăr, oamenii din America nu sunt gata pentru o astfel de slujbă, bisericile. Asta-i adevărat. Aceasta este-aceasta este mai presus de timpul lor. Înţelegeţi? Şi aceasta cauzează fiecare lucru, unii te numesc un "drac," unii te numesc un "spiritist," unii te numesc un "fiu al lui Dumnezeu," un "dumnezeu," şi fiecare lucru. Vedeţi? Aşa că i-am promis doar Domnului că o voi lăsa să treacă şi doar aştept şi folosesc slujba asta în Africa sau la interviuri personale când eu le am aici.
E-35 Now question number two:
134. A minister friend of ours baptizes in the name of Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Would we be held responsible for not telling him of his error?
I believe, as a Christian, as a duty, and if he is a personal friend of yours... Not to pick an argument with him; if you do that, then you're not right; your--your spirit's not right. But if you love that brother, which you must, because you said, "A minister friend..." Then... No names is signed to any of these notes; I do not know who they come from: these questions.
E-16 Acum, noi suntem aici pentru interviuri personale, care încă merg pe astfel de lucruri. Dar... Şi felul cum să le obţineţi este nu să veniţi la biserică, voi mergeţi la secretarul nostru, fiul meu, Billy Paul, şi el vă va da un micuţ... un bilet spunându-vă întocmai când urmează să fie şi aşa mai departe. Şi orice de felul acesta, care este la interviuri personale, aici sau în câmp, poate să vină numai pe calea aceea. Există un-un tabel despre aceasta publicat, sau o carte, sau o notiţă pe tabla de anunţuri acolo, despre cum se face aceasta. Dar doar să veniţi sus aici la platformă...
E-37 Now, I would advise you, whoever it is, if this minister friend baptizes like this, and you visit his home and so forth, I would just--I would just mention the question some time. And that might give you... Just talk up to it, just keep talking around about, around about; and let the Lord open it up, and then it's the Lord telling you to do it. See? Just wait till the Lord opens up the question. Then you say to him; you say, "Brother, I just wonder, in the Scriptures of Matthew 28:19 and Acts 2:38, and continuing on, is there some contradiction there? Could you explain why that one said here, 'Father, Son, and Holy Spirit,' and the other one said, 'The Name of Jesus Christ'?"
Now--now, don't try... If you're not really a student, and you don't know what you're talking about, better leave it alone. See? You can just tell him, say, "Well, I wish you'd come up..." If he seems to be sincere, say, "Wonder if you'd meet our pastor or someone and discuss it?"
E-17 Acum, noi avem daruri în biserică. Noi avem pe Fratele Neville aici care a primit darul de profeţie. Fratele Higginbotham care şade aici, care are un dar de vorbire în limbi şi interpretează limbi. Eu v-aş sfătui... eu mă voi ruga ca Dumnezeu să vă dea cheile voastre, dar eu-eu aş sfătui poate că dacă Duhul Sfânt ar vorbi în seara aceasta, poate, prin Fratele Neville sau Fratele Higginbotham, sau unele din aceste daruri în biserică, asupra cărora noi avem ceva întrebări în câteva minute, că poate ei ar putea să facă asta.
E-39 I tell you, it's a deep thing. See? Don't take it upon yourself, 'cause you might wind yourself around if you... Now, if you know what you're talking about, and firmly settled and know the Scriptures, all right. But don't offend him, for whatever you do, don't offend him. See? Don't bring offense, just tell him that...
And of course, he is in error. That's true. The man is in error when he baptizes like that. And any man that baptizes in the name of "Father, Son, and Holy Ghost" is Scripturally in error. That's right.
E-18 Dar, cât pentru mine, i-am făcut o promisiune lui Dumnezeu, nimic mai mult în America în adunări publice, vedeţi, deoarece aceasta doar m-a făcut să părăsesc câmpul. Şi apoi unii te va trece direct de a fi un-un "drac," ceilalţi vor face un "Dumnezeu." Şi astfel voi vedeţi, ei doar nu sunt gata pentru aceasta. Şi astfel Dumnezeu nu poate lucra aceea, şi sunt sigur că persoana care a întrebat aceasta va înţelege. Acum, poate Duhul Sfânt încă în seara aceasta... Voi doar fiţi în rugăciune. Mă voi ruga ca Duhul Sfânt să-ţi arate întocmai unde este pachetul tău pentru care tu aştepţi. Mă rog ca tu să-l găseşti, şi eu cred că tu îl vei găsi. Înţelegi.
E-40 Question number three:
135. In a statement of faith, they said, 'We believe in one God, Eternal, existing in three persons: Father, Son, and Holy Spirit. Matthew 28:19, 18 and 19; I Corinthians 13:14." Should this not be three offices instead of three persons?
You are correct. There's no three persons in the Godhead. And there cannot be a personality without being a person; it takes a person to make a personality. There is no three Gods. There's only one God, and that God is Jesus Christ. God is a Spirit that lives in Jesus Christ, and is living in His church, you and I today, separating Himself to us in the form of the Holy Spirit, which is God almighty Himself living in you.
Now, you are right; it is "Father, Son, and Holy Spirit," is three offices of the same God, but not three Gods; that is Scripturally wrong.
E-19 Şi... însă acum... Şi deci, acum, Billy Paul, dacă cineva are un astfel de lucru ca acela, ca ei să-l sune, şi el îi v-a îndruma la biserică, eu încerc să iau cazurile de urgenţă când sunt acasă.
E-42 136. Can a Christian go to heaven if he or she does not pay tithe?
Now, that's one that I could not answer Scripturally.
Now, this "Father, Son, and Holy Spirit," if the minister is sincere, just let--let us know (You see?), we'd be glad... Brother Neville, myself, or Brother Beeler, or Brother Collins, or any of these ministers here who are ordained to this ministry, and so forth, can--can do so.
Now, but now: Does a Christian not get to heaven because they do not pay tithe?
I--I could not say yes or no to that. But I do believe that every Christian is obligated to pay tithings because it is a commandment of the Lord. "And blessed is--are they that do all His commandments, that they might have a right to enter into the Life, the Tree of Life." Now, I do believe that tithe-paying is essential to a Christian experience. For I'll get to that in another question in a few moments; I know there's another one in here pertaining to that.
E-20 Acum, noi să, acum înainte să ne apropiem de aceste întrebări... Întâi, eu vreau să spun că orice răspuns care nu este conform cu credinţa voastră sau... în Biblie, nu este în acord cu Cuvântul, atunci voi nu trebuie să-l primiţi. Şi aşa ca eu să pot să ajung jos şi poate să ajung de asemeni la textul din seara aceasta, mi-ar place să merg înainte şi să le răspund şi acelea care eu cred căci-căci ajung să fie răspunse Scriptural, păi, eu le voi răspunde, tot ce pot eu. Dar tocmai le-am obţinut cu câteva minute în urmă, toate în afară de trei, şi nici trei din acelea nu aveau ceva... Doar lucruri mărunte despre cineva care a visat un vis sau ceva, vroind să ştie dacă ei ar trebui să-l spună, sau una alta de felul acela, voi vedeţi.
Deci să ne plecăm capetele acum aşa cum ne apropiem de mila Lui:
E-46 137. Brother Branham, I am saved and have been baptized in the Name of Jesus Christ, but how do I get away from a stubborn spirit that I can't seem to break away from?
Well, my Christian brother or sister, whoever it may be, now, most times when you find people that's got stubborn spirits, it's usually a complex that causes this, either they have inherited it from a mother, father, uncle, aunt, or grandmother, grandfather, somebody like that. And if you'll chase back down through your life, you'll find... Now, I've taken it by experience under discernment, because I have met cases on the platform, thousands of those that had that spirit. And the first thing you know, I'd chase that spirit right back by discernment and find that there was a granddaddy, there was a grandmother, there was somebody else back down there, and you inherit that by nature.
E-21 Doamne, noi suntem poporul Tău care suntem chemaţi prin Numele Tău. Şi noi suntem aşa de bucuroşi în seara aceasta să ştim că noi avem un Tată Ceresc care veghează asupra noastră şi ne poartă de grijă, şi ne iubeşte ca pe Proprii Lui copii scumpi. Şi astfel eu sunt fericit, Doamne, că eu sunt numărat cu aceşti oameni, să fiu fratele lor, şi ei sunt fraţii şi surorile mele. Eu sunt aşa de recunoscător.
E-47 Stubborn--stubbornness is not of God. And now, the only way to get away from that is you have to have faith to overcome that, that's if you are a Christian. You are a son or daughter of God, whichever you may be, and you'll never be able just to stand and rebuke it and rebuke it and rebuke it. It's just like tantalizing a rattlesnake; he's laying there ready to bite you. If you'll just ignore him and walk away from him, he can't hurt you. See?
So when you feel that you got a stubborn spirit, lay the thing on the altar, and believe God that the thing is dead and you'll never have it no more, and go on and don't even pay any attention to it no more, and the thing'll leave you. Resist the Devil and he will flee from you; that's "get away quickly." So that would be my advice how to overcome it. We overcome the Devil by faith. That's what we overcome all evil, is by faith.
E-22 Acolo este unul, Doamne, care a pierdut ceva chei. Tu ştii întocmai unde sunt ele. Mă rog ca Tu să descoperi aceasta şi să-i aduci chiar drept la cheile acelea. Acesta este un lucru preţios pentru ei, ele sunt de la maşina lor. Şi mă rog, Tată, ca Tu să admiţi această cerere pentru oamenii aceia.
E-49 138. Why do you baptize in the Name of Jesus Christ in place of the name of the "Father, Son, and Holy Ghost"?
Well, there is no such a thing as a name of "Father, Son, and Holy Ghost." That's the reason. There was nobody in the Bible ever baptized in the Name of "Father, Son, and Holy Ghost." Every person in the Bible, or three hundred years this side the Bible, was baptized in the Name of Jesus Christ. Not one apostle, not one Christian, not one time was the "Father, Son, and the Holy Ghost" ever used for baptism until the Catholic church was organized at the Nicene Council, three hundred and six years after the death of the last apostle.
There is no such a thing as name of "Father, Son, and Holy Ghost." Father is not a name; Son is not a name; Holy Ghost is not a name. It's three titles, three office titles to a Name: Jesus Christ. So therefore, there is no such a thing as the name of "Father, Son, Holy Ghost." And it's no... There's no name to it, so I baptize in the Name of Jesus Christ which is the Name of Father, Son, and Holy Ghost. Clear?
E-23 Acum mă rog ca Tu să binecuvântezi pe păstorul nostru, preaiubitul nostru Frate Neville. Noi suntem aşa de bucuroşi să Te vedem lucrând în mijlocul nostru în aceste măreţe daruri spirituale în biserica noastră, partea din trupul lui Cristos care se închină la colţul acesta din Eighth şi Penn. Noi suntem aşa de bucuroşi să fim număraţi cu acel grup de oameni, şi să ştim că Dumnezeu descoperă secretele la poporul Lui. Mă rog ca Tu să binecuvântezi pe Fratele Neville, păstorul nostru, şi Fratele Higginbotham, Fratele Funk, Fratele Junior Jackson, şi surorile noastre, care vorbesc în limbi şi dau tălmăciri. Ne rugăm, Tată, ca Tu să continui să Te manifeşti prin aceste mari daruri, ca biserica noastră să poată fi cunoscută ca o biserică spirituală, ca unde oamenii care sunt osteniţi poate să vină şi să şadă în Prezenţa Atotputernicului Dumnezeu şi să ştie că El vorbeşte şi descoperă secretele inimii.
E-51 139. Some people say that "Christ was in hades before the resurrection." Is this... Is there Scripture for this?
Now, here's a Scriptural question; I'd like to answer you from the Scriptures, 'cause they've asked, "Is it in the Scriptures?"
I would that you would turn with me to I Peter 3:18 and 20, you that wants to hear it, whether you asked the question or not, so that you won't have to take someone else's word. You may read it and find out whether this be true or not. We always want to stay with the Truth, and where the Bible says it. And this dear person, whoever it was, has asked it as wanting to know for a reference from the Bible if this is so or not.
E-24 Şi, Tată, mă rog ca Tu să ne binecuvântezi în seara aceasta în a răspunde la aceste întrebări. Unele din ele, Doamne, sunt moi, iar unele din ele sunt tari. La fiecare care a pus întrebarea, ea este o întrebare tare. Este ceva care este pe inima lor, ei o vor rezolvată. Şi, Tată, noi suntem toţi insuficienţi de aceste datorii, dar noi ştim că Tu eşti mai mult decât suficient. Astfel ne rugăm ca Tu să interpretezi aceste întrebări pentru noi, ca noi să putem da oamenilor răspunsul corect, ca ei să poată fi ajutaţi iar biserica să fie proslăvită, Numele lui Dumnezeu să fie onorat.
E-53 Now, we find this in... If I've got it. This old Bible is about tore up here, that I--I've had it now for several years. If I can see if I got it in here; I think maybe... Just one second, brother, if I--I--I'm sure that's... Let's see, it comes right after Timothy, Titus, and Hebrews. Here we are, yeah, I got it. Thank you. I Peter 3, the 3rd chapter of I Peter. The 3rd chapter, and let's begin with the--with the 18th verse:
For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: (quickened by the Spirit)
By which also he went and preached unto the spirits in prison;
Which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
E-25 Acum, Tată, dacă este voia Ta, mă rog ca Tu să te ocupi de noi în această săptămână şi să mă ajuţi aşa cum eu studiez asupra celor Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel, ca eu să pot fi în stare următoarea duminică dimineaţă, dacă va fi voia Ta, să deschizi Scriptura pentru oamenii aceia. Dumnezeule, admite aceasta, ca sufletele lor să poată fi reîmprospătate. Învaţă-i pe aceia, Doamne, care caută lucruri adânci. Salvează-i pe acei care sunt pierduţi. Vindecă-i pe acei care sunt bolnavi. Noi toţi aşteptăm după Tine, Tată. În Numele lui Isus. Amin.
E-54 Now turn to Acts 2, Acts 2, and we will take the--the 30th verse. In Acts 2, and this is the Apostle Peter also speaking. Acts, the 2nd chapter, and the--the 30th verse I have written down here:
Where... Therefore being a prophet, and knowing that God had swore with an oath to him, that of the fruits of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;
He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither did His flesh see corruption (Christ's body).
His soul descended into hell and preached to spirits, or souls that repented not in the long-suffering in the days of Noah. His soul did descend into hell and He preached to spirits, and rose on the third day. That is Scriptural, the Truth.
E-26 Acum, această primă întrebare nu este neaparat o întrebare, aceasta este doar un lucru mărunt pentru... Spuneţi, stau eu prea aproape de acesta? Bârâie acela, înapoi acolo în spate? Dacă bârâie, ridicaţi-vă mâna.
E-56 140. Now, were the five of the virgins lost?
I presume that they are asking the question, "the five virgins," the five wise and the five foolish. Now, if you were with us in the last teachings in Revelation, you find out there that those virgins, the--the five foolish virgins were not lost; but they were not permitted to go into the wedding supper, but they suffered persecution, and was martyred, and raised again at the general resurrection in the last day. Those are the people where He separated the sheep from the goats (See?); they stood before judgment.
You say, "Well, Brother Branham, don't we stand, the Church?"
No, sir. We do not stand before the judgment. We are now standing before the Judgment. God put our sins upon Christ, and we... "He that heareth My Word (St. John 5:24) and believeth on Him that sent Me has Eternal Life, and shall not come into the judgment but has passed from death unto Life." No more judgment for the Church, it's took up in the rapture, and comes back to pass judgment upon the people who did not receive the Holy Spirit. Does not Paul say that he dares any of us to take a--a matter to the court, to the unjust magistrate, when, "know ye not that the saints shall judge the earth?" We will set with Christ and judge, kings, and priests, and judge these people that we preached to and told them about the baptism of the Holy Ghost and they refused to receive It. Think of it.
No, they were not lost, but they will never be in the Bride. They were come in the second resurrection, but never be in the Bride, to be judged according to the way they treated the Light that they received. Now, that part will be up to Christ. They were not lost though.
E-132 . Frate Bill, te rog spune ceva şi despre copii şi adulţi care sunt aşa de gălăgioşi în dimi-... mişcându-se în jur în timpul serviciului. Acest tabernacol are nevoie de ceva lecţii în reverenţă.
E-60 141. Brother Branham, in the I Corinthians--Corinthians chapter the 14th, verse 34th and 35th, says, "Let your women keep silent in churches for it is not permitted unto them to speak." 35th, "For it is a shame for women to speak in church." Now, if a woman with short hair speak--speaks in tongues in--in churches--in church, is it the Spirit of--of the Holy Ghost that speaks through her or is it a false spirit?
Now, you are... And this is a real hard question, and I can only answer it the best that I know how. See? Now, I could not judge, because I was not sent to judge. But I think there's so many times... I got another question down here somewhere that goes right along with that. But if a person is speaking in tongues, they are anointed of God. See? They may be out of order; that may be true; and they may be doing something that's not right; but I wouldn't want to say that it wasn't the Holy Spirit, because I wouldn't know. See?
And now, there's many times that this... that people misjudge one another. And it is a bad thing to do. You say, "Why, she's got short hair; she's wearing a dress that's too short; that--that's not the Holy Spirit upon her." Don't do that. Don't do that, that's not right. You don't know what's in that woman's heart. You don't know nothing about it. You know that the Holy Spirit would make her conduct herself a little better; now that may be true. But I'll tell you: as you and I, let God do the judging of that, and let's you and I just pray for that person that God will show them the Light.
E-27 Amin! Copii, nu ştiţi voi cum să vă supuneţi în casa lui Dumnezeu? Nu ştiţi voi că acesta este sanctuarul lui Dumnezeu? Dumnezeu este în templul Lui sfânt, fiecare să păstreze linişte. Acesta este locul lui Dumnezeu unde vin oamenii, să mediteze, încercând să afle mântuirea pentru suflet; încercând să afle problemele din vieţile oamenilor, încercând să ajute pe cineva. Cel mai puţin ce voi puteţi face este să fiţi reverenţi, fiţi liniştiţi. Luaţi-vă o gură de apă înainte ca biserica să înceapă, eu ştiu că cei mici trebuie să aibe să bea. Mamele care au pe micuţii aceia, dacă voi staţi aproape în spate, ţineţi-i aşa de liniştiţi cât este posibil. Şi acolo niciodată nu ar trebui să fie o şoaptă, niciodată o şoaptă. Noi suntem toţi vinovaţi. Dar când se citeşte Biblia şi predicatorul acela intră în amvon, noi trebuie să fim liniştiţi, aşteptând după Domnul. Acum, vă rog încercaţi să faceţi asta.
E-62 Here sometime ago a man met me out here aside. I had a pianist here that had a little, short, little skirt, and wasn't just exactly, I guess, just right. And the lady had short hair, and she was just a babe in this Way, and she was playing the piano. And a man met me out there and just tearing me to pieces; he said, "And you're a Pentecostal preacher, and let that woman set up there, that short hair," and just going on like everything.
"Well," I said, "I think the woman has a good spirit in her. I certainly do not agree with that, you know, the skirt part up here, the two pieces; one of them is down here and one kind of up here; it's a shirt like they wear." And so it's real thin and shows that underneath garment that they have around there. I don't think that--that should be done. I--I don't like that; I really don't." Now, I can't say; they might be just as Spirit-filled as anybody else; I don't know; God knows that. But I wouldn't condemn that woman and say that she was going to hell by the sight.
This same person had in his church a lady who had long hair and wore long dresses, and had a temper enough to fight a buzz saw, and just as mean as she could be. Now, long hair and long skirts don't take you to heaven. No, sir. It's the Spirit that's in you takes you to heaven. But if you as a Christian...
E-28 Eu ştiu, că voi copilaşilor, voi trebuie să vă foiţi în jur un pic, voi vedeţi. Aceea, dacă o faceţi, faceţi-o doar-doar fiţi foarte cuminţi. Şi, voi reţineţi, mama nu vrea ca voi să faceţi asta, şi nici tăticul nu vrea ca voi să faceţi asta. Şi deci...
E-66 Then you should remember that many times pastors don't mention those things, and the people just automatically go on, think it's all right. But a pastor should really tear into that. And--and--and then the sisters of the church, those sisters who are in character standing, wearing their clothes neatly, they should be examples of sweetness, and--and motherly and sisterly-like.
And I think that any woman that's motherly and godly and sisterly ought to go to such a person, and with sweetness of the Spirit, just set down and talk to that lady. And if she is of God, the Holy Spirit will understand those things, and she'll correct herself. But when you real quickly condemn her and drive her away, you might harm that young born baby. See? So I--I wouldn't condemn the person.
E-29 Şi eu ştiu, eu am micuţi, de asemeni, care se foiesc în jur, şi Joseph. Şi Meda zice, "Eu nu obţin nimic din serviciu, încercând să-l ţin pe Joe liniştit." Ei bine, ea încearcă să facă asta astfel ca altcineva să poată obţine ceva din serviciu. Înţelegeţi?
E-68 Now, the person speaking with tongues. Now, I--I have to say something here that may be just a little strange, and if you don't agree with me, that's okay. You see, we misjudge these things so many times. Let's always try to think the very best of anybody who's trying to do what's right. Let's express our very best to them. Oh, they're trying. We don't know their heart, unless you have a discernment. And if they're wrong, then if you got... The Bible said, "If a brother be overtaken in a fault, let them which are spiritual go to that brother in a spirit of meekness, considering your own self lest you be tempted, and see if you can't reconcile that person (See?) back to God." Don't say that they haven't got the right spirit, 'cause...
E-30 Şi noi întotdeauna vrem să ne respectăm unul pe altul, să ne onorăm unul pe altul. Şi, deasupra tuturor lucrurilor, onorăm pe Dumnezeu şi onorăm casa Lui.
Acum, această întrebare următoare este:
E-70 Listen, now I'm going to say something that's going to really stab you for a minute, so just set still just a moment. The Holy Spirit can speak through a hypocrite. Exactly. I've seen it done, and I can prove you by the Scriptures that that's right. I can prove to you by the Scriptures that demon powers take up those spirits and use them, sure, they take up those gifts and use them. I've stood right... and seen devils speak in tongues and interpret it. And I've seen hypocrites take the genuine Holy Spirit and speak with it. That's the reason you can't say that speaking in tongues is the only evidence of the Holy Ghost.
E-133 . Cei doi copii, în vârstă de la şase la opt ani, au fost aici la altar azi dimineaţă. Cât de curând este recomandabil să îi avem botezaţi?
E-71 Now, sometime ago when I was first brought into Pentecost, I went to Mishawaka to Brother Rowe's tabernacle. There they were having a convention; it was a Jesus Name people. Now, I did not agree with the Jesus Name people; there's not--there's not... They're my brethren, but the reason I say...
"Baptize for regeneration in the Name of Jesus Christ," I do not believe that. I do not believe that water saves you from sin. I believe it's the Blood of Jesus Christ is regeneration. But the Oneness people baptize unto regeneration. The Name of Jesus, just baptize them in Jesus Name, and that's--they're saved, because he said 'Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of your sins.'"
But what comes first? Repentance, godly sorrow for your sins, then turn away. Then be baptized in the Name of Jesus Christ, it's all right. You've done all of this for remission of sins.
E-31 Doar atât de curând cât puteţi. "Pocăiţi-vă imediat şi fiţi botezaţi," aceea este, în Numele lui Isus Cristos. Acum, aceea este întrebarea numărul unu. Eu v-aş sfătui asta. Dar noi aflăm în Scripturi...
E-74 Now, and in there, there was several thousand people. In them days they had segregation in the north here--or in the south, and they had to have up here because many colored brothers was coming to this convention. It was the P. A. of W. and the P. A. of G--J. C. before the a merging. And it was at Mishawaka, colored and white, all together; they couldn't have it in the south at that time. Well, I seen two white men setting on the seat. I'd never heard anything of these messages before in my life. And there those men would raise up and one speak in tongues and the other one give the interpretation, and tell the people right in the meeting what was wrong with them, tell the people what they had done. Then this one would speak and the other one interpret. I thought, "My, I've dropped down here amongst angels." Never heard of such a thing!
E-32 Voi ziceţi, "Este asta Scriptural?"
E-75 All night, in the corn field, I prayed. Well, since a little baby... I believed gifts and callings are without repentance; I've always been able to see visions. And the next morning they asked me to speak, and I did. Outside there was many people who came to me and invited me to their meetings, yet I was a Missionary Baptist. So I--I just went ahead and let it go like that. After a while I was anxious to get ahold of these two angel men. I never heard any...
They'd turn white around the mouth, and raise up and speak with tongues. And the other one stand right up and say, "THUS SAITH THE LORD, 'Jones over here, he did a certain thing day before yesterday. When you walked around the house you picked up that pocketbook that belongs to this man, this man lost over here.' THUS SAITH THE LORD, 'Take it back!'"
"God, have mercy on me, here it is."
See, truth, just say such as that, tell people right out. I thought, "Oh, my, isn't that wonderful." So then I thought, "This is God."
E-33 Când Petru a predicat în Ziua Cincizecimii, trei mii de suflete au fost salvate şi botezate chiar la acelaşi timp. "Atât de mulţi câţi au crezut în Domnul au fost botezaţi." Deci îndată ce tu crezi în Domnul şi-L accepţi ca Salvatorul tău, mergi chiar drept la apă şi fă ca mărturisirea ta să înceapă chiar acolo; tânăr sau bătrân, nu contează cine este acesta.
E-79 Well, then I got to one of those men, and while I was talking to him, I'd prayed, "God, let me have that, ever what It is." I didn't know what to call it, visions, I didn't know what to call It. And when that thing come before me, and I caught his attention, just kept speaking to him till I caught his spirit, just like the woman did at the... Jesus did, the woman at the well. Just kept talking till I caught his spirit. And he was a Christian, a real, genuine saint of God. I thought, "Blessed be the Name of the Lord."
I met--met the next man coming around the corner about a half hour later, and I talked with him. And if I ever talked to a hypocrite, he was one of them. His wife was black-headed, and he was living with a blond and had two children by her; and yet speaking with the same Spirit this man was speaking with, and giving the same interpretation, just exactly right. Then I knew.
E-34 Voi ziceţi, "Păi, aceşti copii ar putea să fie prea tineri."
E-81 Before my conversion, I had an experience to one time going into a witch camp with Indians. They're devil-dancers. Take a snake and wrap it around them, and do the corn dance, and speak in tongues and interpret it, and tell exactly the truth what's setting amongst the people. And seen a witch take a--a pencil and lay it down, and see that pencil rise up and write in unknown tongues, and interpret it, and tell the people exactly what was going on out through there. In a spiritualist's meeting...
So I said (You see?), "I've got amongst devils," and I left the whole thing go.
E-35 Isus a zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, să nu-i opriţi, căci a acelora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu." Eu nu aş îndrăzni să-mi pun mâna asupra unui copil care vrea să vină la altar sau să fie botezat, la orice vârstă, mie nu-mi pasă la ce vârstă sunt ei.
Acum întrebarea numărul doi:
E-83 So one day up at Green's Mill, I'd been up there praying in my cave, not for that, and I come out and laid my Bible down. I... Musty back in the cave and I wanted some sunlight, and it was in the afternoon, and I come out and laid my Bible down. I was going to read a little while out on the log that lays kind of down the hill. And I just laid the Bible down; I started reading. And the wind blowed and blowed over to Hebrews the 6th chapter. I thought, "Maybe the Lord wants me to read that." I read it.
"We which were once enlightened, made partakers of the Holy Ghost, seeing we fall away... to renew ourselves again unto repentance. The rain bringeth forth the... earth bringeth forth fruits and the rain is sent to water it, and thorns and thistles which is nigh unto rejecting, whose end is to be burned," something on that order.
Well, I read it and I thought, "Well, praise the Lord." Turned it over to another one, I thought, "Well, I'll just read somewhere over in here somewhere else." Laid it down like that, wiped my eyes, the wind blowed it back to Hebrews 6 again. Well, that happened three or four times, as many as three anyhow. I thought, "I don't see nothing wrong with that. What's in there?"
E-134 . Un predicator prieten de-al nostru botează în numele de "Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Am fi noi ţinuţi răspunzători pentru că nu i-am spus despre eroarea lui?
E-86 Just let me, you can... You've read it many times, Hebrews 6, "Thorns and thistles. The rain cometh oft upon the earth to water it, to dress it (See?) for its fruit. But thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned, be gathered and burned."
I couldn't get nothing out of that. Thought, "Well, thorns and thistles to be burned; God takes His Wheat to the garner, and that settles it." Said, "I don't see nothing about that."
I was setting there; I was looking out like that, and a vision came before me. And I seen a world turning like this, and it was all disked up ready to be planted. And a man with a white robe on, head bent down into a feed sack, or a seed sack, rather, he was going along. And I don't know whether any of you remember the old broadcast system, how you... I seen papa do it. Throw it with his hands like that, and they'd just fall on the grounds, them seeds like that. Well, this man was sowing seeds like that. And as soon as he went along, up behind him come wheat coming up.
E-36 Eu cred, ca un Creştin, ca o datorie, şi dacă el este un prieten personal de-al vostru... Nu să ridicaţi o ceartă cu el; dacă voi faceţi asta, atunci voi nu sunteţi corecţi, duhul vostru-vostru nu este corect. Dar dacă tu îl iubeşti pe fratele acela, ceea ce tu trebuie, pentru că ai spus, "Un prieten predicator." Atunci... Nici un nume nu este semnat la vreuna din aceste notiţe, eu nu ştiu de unde vin ele, aceste întrebări.
E-89 Well, as soon as he went around the curvature of the earth, I seen a black something coming up, like a black moon. And I looked, and it got closer; it was a--a man, solid black, dressed in black. He was slipping along, looking like this. And he had a seed sack, only in there he had weeds. And he was sowing them amongst this wheat like that, throwing it first one way and the other. And behind him come up weeds, thistles, thorns, briers, and everything.
Well, I thought, "That is a shame for that man to do a thing like that." In a vision, I wasn't thinking of it being Scriptural. See? And I said, "That man's sowing them weeds in that man's wheat field."
Then it got real hot. The little wheat held its head over and going "huh, huh, huh" like that, just panting like this for breath. The little weed had his head over, "huh, huh, huh," he was panting for water too. Everybody prayed for the rain.
After while it got... A great thunder cloud come up and just rained all down, and when it did, the rain struck the earth. And the little wheat begin to jump up-and-down, hollering, "Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord." And the little weeds a-hollering, "Praise the Lord," straightened right up, the life come to the weed just the same as to the wheat.
And then the Scripture come, "The rain falls on the just and the unjust." There I caught it. See?
E-37 Acum, eu v-aş sfătui, oricine este acesta, dacă acest prieten predicator botează în felul acesta, şi voi îi vizitaţi casa şi aşa mai departe, eu doar aş-eu doar aş menţiona întrebarea cândva. Şi aceea ar putea să vă dea ... Doar vorbiţi înspre aceasta, doar continuaţi să vorbiţi în jurul aceleia, în jurul aceleia; şi lăsaţi ca Domnul să o deschidă, şi atunci acesta este Domnul să-ţi spună să o faci. Înţelegeţi? Doar aşteaptă până când Domnul deschide întrebarea. Apoi tu zici către el, tu zici, "Frate, mă întreb doar, în Scripturi despre Matei 28:19 şi Fapte 2:38, şi continuând înainte, există ceva contradicţie acolo? Ai putea să explici de ce aceea a spus aici, 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' şi cealaltă a zis, 'Numele lui Isus Cristos'?"
E-94 This, if a person is setting in a congregation, a spirit can fall upon that person, and yet you know that they are wrong and they don't live the right kind of life, be careful what you say about that spirit, it might be the Holy Spirit. Don't judge the--the spirit by the person. The person may be wrong; but, now, does not the Bible say, "The rain falls on the just and the unjust"? Did not Jesus say, when the fields was planted, "Let them all grow up together, the tares and the wheat together. Don't you try to pull up the tares. Don't you try to judge them; just let them grow together. And at that day the angels will be sent forth; they will take all the tares and burn them, and the wheat will be gathered into the garner"? But by their fruits we know them. You can know in your heart. Keep trying to deal with that person.
E-38 Acum-acum, să nu încercaţi... Dacă tu nu eşti într-adevăr un student, şţ tu nu ştii despre ceea ce vorbeşti, mai bine să o laşi în pace. Înţelegeţi? Tu poţi doar să-i spui, "Păi, eu doresc ca tu să fi venit sus..." Dacă el pare să fie sincer, spune, "Mă întreb dacă ai vrea să întâlneşti pe păstorul nostru sau cineva şi să discuţi aceasta?"
E-95 Don't say that this woman, if she's immorally dressed or... How did it read? "Let's say that the Holy Ghost will visit..." Let's see. No, I got the wrong one here somehow. Oh, here it is, yes.
The women speaking in tongues. Now, if a woman with short hair speaks in tongues in the church, it is the spirit... Let's see. Is it the Spirit of the Holy Ghost that speaks through her or is it a false spirit?
You see, I wouldn't say nothing. And if you thought the woman wasn't just exactly right by having short hair... (I believe that was the subject.)... yeah, "short hair," why not you, brother, if you're a married man and this is a married woman, why--why don't you take your wife or get your wife to sweetly talk to this little lady? Let's believe she has got the Holy Ghost. If she's in this church, I'm--I'm going to believe that she has. And then, just say, maybe she's a...
Did you know, once in a while, we might examine and find out we might have a little something wrong too. You know, that--that's right, you know. So somebody might have to tell us something. Lot of times people has told me a lot of things was wrong, that I was doing wrong; I appreciate it.
E-39 Eu vă spun, acesta este un lucru adânc. Înţelegeţi? Nu o luaţi asupra voastră, deoarece voi aţi putea să vă răsuciţi în jur. Şi dacă voi... Acum, dacă tu ştii despre ceea ce vorbeşti, şi firm stabilit şi cunoşti Scripturile, în regulă. Dar să nu-l jigneşti, căci orice faci tu, să nu-l jigneşti. Înţelegi? Să nu aduci jignire, doar spune-i că...
E-98 But now let's say that... Let's believe that whatever it is... Let's believe that if the woman is not exactly a Christian, if she's just putting on, God will judge her for that. That's right. But... And if she's dressed immoral, and the things that she's doing is not right, God will take care of that. But let's believe that that Spirit on that woman is the Holy Spirit (See?), because we don't know.
Now, if the interpretation of that holy spirit gives something, a curse to Christ... "No man speaking by the Spirit calleth Christ accursed." If that woman is speaking in tongues and the interpretation comes that Christ is accursed, then you know that's an evil spirit on the woman. But as long as it's blessing you and edifying Christ, then believe that Spirit. See? Amen. I hope that doesn't confuse. I hope that gives a little light on it anyhow.
E-40 Şi, desigur, el este în eroare. Asta-i adevărat. Omul este în eroare când el botează în felul acela. Şi orice om care botează în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" este Scriptural în eroare. Asta-i adevărat.
Întrebarea numărul trei:
E-100 142. Deuteronomy the 23rd chapter, the 2nd verse, doesn't it teach that a person whom out of wedlock cannot be saved? It says that God will visit the iniquity of the parents upon the children unto the third and fourth generation. Explain what this means.
All right. Adultery was such a horrible thing in the time of the Bible until even if a man had a child by a woman that wasn't his wife, that child, its children's children's children, for four generations, four hundred and something years, could not enter even into the congregation of the Lord, because that the blood of bulls and goats and heifers was not sufficient to take away sin. It could only divorce--or could only cover sin, it could not omit sin. See? It could not omit sin, it could only cover sin. Adultery is a horrible thing.
A woman, a precious jewel, that God has made her to be a mother, and entrusted her with motherhood, that if she would bring forth a child from another man not being her husband, then there was a curse upon that child, and his children, and his children, and his children, to three and four generations. Even many times such as syphilitic, and--and blindness and things struck the people. Yes, it was a horrible, horrible thing for a woman to have a baby outside of holy wedlock. Now, not only then, but it's still a horrible thing, sure is, always.
E-135 . Într-o declaraţie de credinţă, ei au zis, "Noi credem într¬un Dumnezeu, Etern, existând în trei persoane: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Matei 28:19, 18 şi 19; Întâi... Corinteni 13:14." Să nu fie acestea trei funcţii în loc de trei persoane?
E-102 143. Will Ezekiel 38 and 39 come to pass before the rapture?
Now if you will notice, Ezekiel 38 and 39 deals with Gog and Magog, which is Russia, the north country. Now, I do not say that this is correct, but to my way of teaching it, that, it comes to pass after the rapture, after the church is taken up. And God deals with Gog and Magog when they come down before Israel there. And I think that will come to pass after the rapture. Now, that doesn't make it so. See? But that's just my way of teaching it. I suppose that's what they wanted to know, what my idea was.
E-41 Tu eşti corect! Acolo nu sunt trei persoane în Dumnezeire. Şi acolo nu poate să fie o personalitate fără să fie o persoană, trebuie să fie o persoană să facă o personalitate. Acolo nu sunt trei Dumnezei. Există numai un Dumnezeu, şi acel Dumnezeu este Isus Cristos. Dumnezeu este un Duh care a locuit în Isus Cristos, şi locuieşte în Biserica Lui (în voi şi mine) astăzi, împărţindu-Se la noi îp. forma Duhului Sfânt, care este Dumnezeu Atotputernic, Însuşi, locuind în voi.
E-103 144. The Lord has told us through prophecy to witness unto others of the things which we have heard and seen here, such as the nearness of the coming, baptism in the Name--in Jesus' Name, and such things. We have told these things to some who seem to be Christians, yet they don't seem to believe. What do you think will happen to those people? Will they go in the rapture?
Now, I'm glad you said it that way, "What do you think?" Which that wouldn't make it right because I would think it. I believe that no man can walk in the Light of God until God reveals It to him. And I don't believe that any man that... All these hidden things are hid from the people, and no man can see them except God reveals them; I believe it; 'cause in the Bible it's always been that way.
E-42 Acum, tu ai dreptate, acesta este "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," sunt trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. Dar, nu trei Dumnezei, aceea este greşit Scriptural.
E-104 Did not Jesus say that "You have eyes and you can see not, you have ears and you hear not"? And yet in Matthew, I believe it's either the 8th or 12th chapter, it said that "Though Jesus had done so many miracles among them, yet they could not believe." Because Isaiah said, the prophecy said that they had eyes and could not see, and ears and could not hear. See?
And Jesus said, "No man can come to Me except My Father calls him first, and all the Father has given Me will come to Me." That settles it. See?
Now, you're--you're responsible for spreading the Light; you're not responsible for them receiving the Light. You're responsible to take it to them, but you're not responsible for their reaction. And then if God lets them in, that'll be up to Him. If they haven't got the garments on, and so forth, and they don't... But they... Remember, they cannot see it until God reveals it to them.
E-136 . Poate un Creştin să meargă în Cer dacă el sau ea nu plăteşte zeciuială?
E-108 145. Brother Branham, in Daniel the 11th chapter, the 31st verse, teaches of the day... taking away of the daily sacrifice, and the abomination that maketh desolation. Would you please explain what these are?
Oh, this person has signed their name to this one. That is my subject on next Sunday, and that comes in with the--with the Seventy Weeks of Daniel. But... And I might just say this to you, my most precious brother that signed this here, which is a very dear friend to all of us... Yes, "the abomination that maketh desolation," Jesus, in Matthew 24, spoke of it. The abomination (means filthiness) that maketh desolation, the abomination was the Moslem--Mosque of Omar that was built on the temple grounds where the holy place stood.
E-43 Acum, aceea este una pe care eu nu o pot răspunde, scriptural.
E-109 In A.D. 96, Titus came in and captured Jerusalem and burnt the temple, and they built the Mosque of Omar (the Mohammedan religion) right on the temple grounds, and still stands there to this day. And it will stand there until God returns to the Jews again. "And the abomination (that is the Mosque of Omar) that maketh desolation of the holy place," standing in the holy place... See?
Jesus referred to it, said, and in parenthesis, "(let he that readeth understand)." See? Therefore, He give so many days from that time until the--after the Prince and so many days, and so forth, which we get into next Sunday. And I'll try to, the best of my knowledge, to get that in for you for next Sunday. But that abomination is the Mosque of Omar that took the place of the temple, that, "When you see the abomination that maketh desolation, spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place..." See, standing where the temple stood (the holy place), the Mosque of Omar...
E-44 Acum, acest "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," dacă predicatorul este sincer, doar să-să ne faci de cunoscut, tu vezi, noi am fi bucuroşi... Fratele Neville şi cu mine, sau Fratele Beeler, sau Fratele Collins, sau oricare din aceşti predicatori de aici care sunt ordinaţi la această slujbă, şi aşa mai departe, pot-pot face aşa.
Acum, dar acum: Nu ajunge un Creştin în Cer deoarece ei nu plătesc zeciuială?
E-111 146. Brother Branham, don't you feel that everyone who claims to be a Christian should pay tithes, pay their tithes into the storehouse of the Lord? Please give Scripture to this question.
All right, if you will... That is right, that the Bible said in Malachi the 4th chapter, "Will a man rob God? And you say, 'Where have we robbed Thee?' In tithe and offerings. Bring all your tithe and offerings into My storehouse and prove Me," saith the Lord, "if I will not open up the windows of heaven and pour out a blessing that there'll not be room enough to receive."
That's a challenge to any individual. And if I only had the time, and would not get to this little Scripture that I wish to get to in about the next ten minutes, I would like to give you a personal testimony of how that I was even hungry, and my mother and them hungry, and my daddy sick, but I took my tithes out first and give it to God, and you ought to see what happened. I have never seen in my life, that any man or a woman, that if you only make one dollar a week, will bring the ten cents of that money and put it into your storehouse, your church where you come, if God don't bless that, call me a hypocrite. Yes, sir. That's a challenge to anybody. And every Christian... That goes to this other question. Every Christian should pay tithes. That's right. It should be done.
E-45 Eu-eu nu aş putea spune "da" sau "nu" la asta. Dar eu cred că fiecare Creştin este obligat să plătească zeciuieli deoarece aceasta este o poruncă a Domnului. "Şi binecuvântat este... sunt acei care ţin toate poruncile Lui, ca ei să poată avea un drept să intre în Viaţa, Pomul Vieţii." Acum, eu cred că plata zeciuielii este esenţială la o experienţă Creştină. Căci eu voi ajunge la asta într-o altă întrebare în câteva momente, eu ştiu că există o alta aici aparţinând la aceea,
E-113 All right, now:
147. If a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice each time, the same thing, but the interpretation is different by the interpreter each time, could that be the Holy Spirit?
Now, let me read that again.
If a person or persons speaking in unknown tongues in the same tone of voice (in other words, just saying the same thing like certain-certain word over and over and over) each time, and the same thing each time, but the interpretation by the interpreter is different each time, could this be the Holy Ghost?
Now, there is a stiff one, but let me shed just a little light on this if I can. And I'm sure you'll understand that this is just Brother Branham trying to do my best, but let me just give this as my own personal experience of dealing with spiritual things. And I appreciate your confidence of asking me questions like this. If you didn't have confidence in me, you wouldn't ask me no such. I believe a Christian wouldn't ask questions to raise an argument; I believe they're trying to find what's truth. See? And I would answer, and if they... And I answer it, and if I've made myself clear it's the best of my knowledge, and then if that spirit in you gets angry, that shows it isn't the Holy Spirit in you. See? So then the Holy Spirit will not anger, it'll be corrected each time with the Word, and stand correction.
E-137 . Frate Branham, eu sunt salvat şi am fost botezat în Numele lui Isus Cristos, dar cum să mă desprind de un duh încăpăţânat de care se pare că nu mă pot desprinde?
E-114 Now, let me say this, that I... In this case, remember, God be my judge, I... This is William Branham. I couldn't say. But in experiences that I have witnessed while under the anointing of such meetings, I believe that the person that's saying the same thing over each time, the same tone of voice, is really speaking in tongues. I do; I believe, by the Spirit they're speaking in tongues, if they're Christians. They are speaking with tongues, no doubt. But I believe that you get the wrong slant of interpretation.
Now, many times, people... I--I want to... I... It's just the church folks here, I guess, tonight anyhow, about. Isn't it, Brother Neville, just about what comes? So if the strangers are here and you different with this, I'm trying to speak to my own church. See?
E-46 Ei bine, fratele meu Creştin sau soră, oricine ar putea fi,
acum, de cele mai multe ori când voi găsiţi oameni care au duhuri încăpăţânate, este de obicei un complex care cauzează aceasta, sau ei au moştenit-o de la o mamă, tată, unchi, mătuşă, sau bunică, bunic, cineva ca acela. Şi dacă voi veţi urmări înapoi în jos prin viaţa voastră, voi veţi afla... Acum, eu am luat aceasta prin experienţă, sub discernământ, deoarece am întâlnit cazuri pe platformă, mii din aceia care au avut duhul acela. Şi primul lucru care-l ştiţi, eu urmăream duhul acela drept înapoi prin discernământ şi am aflat că a existat un bunic, a existat o bunică, a existat altcineva înapoi jos acolo, şi voi moşteniţi aceea prin natură.
E-116 Now, as your father in the Gospel, as your--as your pastor, I would like a little later on, when your spirits and gifts begin to come to perfection... If you go to watching them flying loose and getting... Then just you better watch--watch that person, just let it go 'cause it's not the Spirit of God on them. But when they're sweet and meek and humble and ready, and everything, that's the Spirit of God. And if--if somebody gets out of order and the pastor has to call it down, and that spirit flies up, then it's not the Spirit of God. The Spirit of God always stands, comes to the Word. See? It recognizes the Word every time.
Now... But now I'm not trying to--to--to flatter or to shake down; I'm only trying to make a truth. Now, someone speaking in tongues, and another one gets up to interpret tongues... Now listen close. (And I think this is being taped. Is it?) In interpretation of tongues... Now, I'm going to have to get down in some doctrine now with this. In the interpretation of tongues, many people interpret tongues by a extraordinary expression of them feeling to say such a thing. That is not interpretation.
E-47 Încăpăţânat-încăpăţânarea nu este de la Dumnezeu. Şi acum singura cale de a te desprinde de la aceea este că tu trebuie să ai credinţă să biruieşti aceea, căci, tu eşti un Creştin. Tu eşti un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, oricare ai putea fi, şi tu nu vei fi niciodată în stare doar să stai şi să-l mustri şi să-l mustri şi să-l mustri. Aceasta este întocmai cum ai aţâţa un şarpe cu clopoţei, el stă acolo gata să te muşte. Dacă tu îl vei ţgnora doar şi vei păşi la o parte de la el, el nu te poate vătăma. Înţelegeţi?
E-118 Interpretation is when they are speaking in a unknown tongue, you are hearing them in English, and just repeating over what they're saying. But the--if this person speaks in your church... I don't think we have it in this one. If it does, I never heard it.
But someone getting up just saying like some certain word, over and over, or some same tone of voice running right down, right down, right down, right down...
I tell you. I don't believe Junie Jackson's here tonight. Is he? I don't think he is. But I've always amazed at Junior Jackson and his speaking in tongues, and Brother Higginbotham, and many of you people here, how that you see that change of voice in the interpretation. See? Now--now, that's all right. Now, I don't... I ain't boasting my church up. No, sir. If my church needed correction, I--I'm going to stand here and do my best for my Saviour (That's right.), whether it hurts or whether it doesn't. I'm--I'm your father in the Gospel (See?), and I want... You don't want a wrong spirit; you want the right spirit. You do all...
Why take--take a substitute when there's a whole Pentecostal skies are full of the real? Why eat in a garbage can when there's a fine, big, clean table set here with chicken and dumplings and everything? See? Why don't we do that? See? Let's get the real; that's what we want, the real, genuine one.
E-48 Deci când tu simţi că tu ai un duh încăpăţânat, pune lucrul acela pe altar, şi crede pe Dumnezeu că lucrul acela este mort şi tu nu-l vei mai avea niciodată, şi mergi înainte şi nici măcar să nu mai dai nici o atenţie, şi lucrul acela te va părăsi. Opune¬te Diavolului şi el va fugi de la tine, aceea este, "se îndepărtează repede." Deci acela ar fi sfatul meu cum să biruiţi aceasta. Noi biruim pe Diavolul prin credinţă. Aceea este cum biruim noi tot răul, este prin credinţă.
E-122 Now, I believe in this statement that's made here, same thing over, I believe in that statement that they're both correct, but I do not believe that the interpreter is interpreting the language of the person. I do not believe that. I believe that the Spirit is present and the interpreter is prophesying. I believe he is a prophesier instead of an interpreter if he does not hear the voice in his own lang... "How hear we every man in our own language wherein we were born?" See, you've got to hear in the same; you've got to hear it in English. If...
Here, here's an interpreter. Now, I can stand up, and I--I only know two or three words in a--in a--in a different language, that I know of. Now I'm just taking this one literal, not in spiritual now. Now I'm going to say, "Baie, baie bly. I... Ekke wil Afrikaans sprekken." Now, I doubt whether there's a person here know what I said. Yeah, brother, what'd I say? [A brother in congregation says, "You said you could speak Afrikaans"--Ed.] Afrikaans, "Baie, baie bly," "I am very, very happy. I am here to speak Afrikaans (See?), Afrikaans sprekken." See? "I am here to speak Afrikaans."
E-138 . De ce botezi tu în Numele lui Isus Cristos în loc de numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"?
E-124 Now, what did he do? He... I was speaking Afrikaans but he heard me in English. Is that right? 'Cause you know Afrikaans. Now, if you are speaking... If I'm standing here a-saying, preaching, and Brother Neville is interpreting to another language of people, he's saying in their language what he hears me say; he knows what I'm talking about, 'cause he knows my language.
And if you're speaking in an unknown tongue, and interpreting, you're hearing in the language that you were born in, because that's the only way you can interpret what they're saying; because the Holy Spirit has interpreted it to you, and you're just speaking for the Holy Spirit.
E-49 Ei bine, nu există un astfel de lucru ca un nume de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Acela este motivul. Nu a existat nimeni în Biblie botezat vreodată în Numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Fiecare persoană în Biblie, sau trei sute de ani pe partea aceasta a Bibliei, au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Nici un apostol, nici un Creştin, niciodată nu a fost "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" folosit vreodată pentru botez până când biserica Catolică a fost organizată la Consiliul Niceea, trei sute şi şase ani după moartea ultimului apostol.
E-126 But then if the Spirit is present to bless this poor person, and they're standing up... Like a precious old brother, gone on, he's in glory tonight, I really believe. The dearest old soul that I know, Brother Ryan, all of us knowed him. He used to stand there on the street. (And God, forgive me, not to be sacrilegious, I know it's a--blaspheming the Holy Ghost is unpardonable.) But Brother Ryan used to say one word over and over all the time, something about "seekem and seekem and seekem," or something like that. He used to have... Why, somebody said, "Do you think that's of God?"
I said, "Certainly, it's of God. Certainly, I believe it's of God." But he was speaking in tongues, but I couldn't say what he was saying 'cause I don't know. But the Presence of the Spirit was there.
So if the Presence of the Spirit is there, and this person's just saying one word over and over and over, and this other one jumps up and tries to give an interpretation, yet he don't know what he's saying... If this man is not giving the interpretation, he's prophesying; the spirit of prophecy's upon him and he's prophesying, not giving an interpretation.
E-50 Nu există un astfel de lucru ca nume de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Tată nu este un nume, Fiu nu este un nume, Duh Sfânt nu este un nume. Acestea sunt trei titluri, trei titluri de slujbe la un Nume: Isus Cristos. Deci de aceea nu există un astfel de lucru ca nume de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi aceasta nu este... Nu există nici un nume la acesta, aşa că eu botez în Numele lui Isus Cristos care este Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Clar?
E-129 So therefore, dear Christian, to you who said that, "Could that be the Holy Spirit?" It could be the Holy Spirit using two offices; one blessing a soul in speaking in tongues; and another one prophesying, not have to be interpreting what he's saying. But yet he said it. The Holy Spirit come upon him in prophecy just the same time that this one's speaking in tongues, and he thought it was an interpretation, what difference does it make? It's the Spirit of God giving a message to the church. But interpretation, it's got to understand in English and repeat back exactly what the person said; that's the gift of interpretation.
E-139 . Unii oameni zic căci "Cristos era în Iad înainte de înviere." Este aceasta... Este acolo Scriptură pentru aceasta?
E-130 148. If there is--if there is already three messages gone out in unknown tongues in one meeting, then in the prayer line can there be more messages go out and still be in the spiritual order of the meeting?
Why, certainly. That's right. Sure. I know where you're getting to. There's Paul said, "If they... If you prophesy and speak in tongues," something like that, Paul speaking of...
Little later on, when you all... Brother Neville, when you all want to now, these people that's got these spiritual gifts... Now, if you'll trust my understanding of the Scripture, I will come down to the meeting just with you people alone who has these gifts, just with you all, so we can set together... And if you feel... And you watch, Brother Neville, and see in the church, that it is God and God a-moving among them, that's what we want, but we want to put that in order so it can go to blessing the church and doing something. Now, God ain't... I know, and know the Scriptures, what to do. And that's what we want to do.
E-51 Acum, aici este întrebarea Scripturală care mi-ar place să v-o răspund din Scripturi, pentru că ei au întrebat, "Este aceasta în Scripturi?"
E-132 Now, this person here, I know he's speaking in tongues; it's supposed to be by courses, two, or not more than three. That is correct, but if you'll notice here, if it was a...
It's like someone give us up there... Like Brother Sothmann raised up and give a message in prophecy or speaking in tongues. Interpretation of tongues is prophecy (See?), spirit of prophecy. Now, if you just speaking in unknown tongues, there be no interpreter, that person's blessed of the Spirit, but he doesn't hurt the church.
Now, what Paul was trying to get at is this, "You use the whole service just in speaking in tongues (See?), and the unlearned said, 'What--what's this about, anyhow?'" See, they don't get it but there be an interpretation. And let there be one, two, or as many as three messages in a meeting.
E-52 Eu aş vrea ca voi să întoarceţi cu mine la I Petru 3:18 şi 20, voi care vreţi să auziţi Aceasta, dacă voi aţi întrebat întrebarea sau nu, astfel ca voi să nu trebuiască să luaţi cuvântul altcuiva. Voi O puteţi citi şi să aflaţi dacă aceasta este adevărat sau nu. Noi întotdeauna vrem să stăm cu Adevărul, şi unde o spune Biblia. Şi această scumpă persoană, oricine era aceasta, a întrebat-o vrând să cunoască ca o referinţă din Biblie dacă aceasta este aşa sau nu.
E-135 Now, the person here says, "Then in the prayer line?" That must have been that maybe someone in the prayer line... Maybe, Brother Neville, or in some other church or wherever it's from, that in the prayer line this man--or in Divine healing meetings, might have been in Brother Roberts' meeting, Brother Allen's meeting, or some, in my meeting, or somebody else, I don't know. But, whatever it is, what Paul is speaking of is a message to the congregation out there, "Let that just be three," because the message of God is speaking a message trying to get it over to the congregation. But when the man in the prayer line, he's prophesying to an individual, not the whole. If that be so, how can I avoid it all along in my prayer lines (See?), when thirty or forty of them in a night? See, if you're prophesying to an individual...
But this man prophesying is to the whole body; let that be two or three messages and then stop it. Though the Holy Spirit may still want to speak, but wait a minute, give the Word a chance to go out. You see? And then, really, that speaking should be either before or after the Word, nothing should interrupt the Word as It's going out. But, however, we get that in order later on when the spirits and gifts begins to get into perfection.
We're talking now on--on the seriousness of the Pentecostal church, I mean the real Pentecostal church. And we're glad that God still lives and reigns and speaking to us.
E-53 Acum, noi aflăm că aceasta este în... Dacă eu o am. Această Biblie veche este cam sfâşiată, aici, pe care eu-eu am avut-o acum de câţiva ani. Dacă eu pot vedea dacă o am înăuntru aici, mă gândesc poate... Doar o secundă, frate, dacă eu-eu-eu sunt sigur că este... Să vedem, ea vine chiar după Timotei, Tit, şi Evrei. Iată-ne aici, da, eu o am. Vă mulţumesc. I Petru 3, al 3-lea capitol din I Petru. Al 3-lea capitol, şi să începem cu-cu al 18-lea verset:
Căci Cristos de asemeni a suferit odată pentru păcate, cel drept pentru cel nedrept, ca el să ne poată aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte în trup, dar adus la viaţă prin Duhul: (adus la viaţă prin Duhul)
Prin care de asemeni el a mers şi a predicat la duhurile din închisoare;
Care cândva erau nesupuse, când odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe, în timp ce se pregătea arca, prin care câţiva, care este, opt suflete au fost salvate prin apă.
E-138 Now, but if it's like, for instance, if the sister here would give us a message in tongues or a prophecy, and the lady next to her would give a message in tongues or prophecy, and then the lady next to her or somebody back there, someone will give a message or a prophecy, or tongues. No doubt but what it's nearly all speaking on the same thing, if God's urgent, trying to put something over, calling some individual in the church to do something, now, or something that He wants done.
Now, then for instance, the prayer line's called, and Brother Neville or myself or any other minister goes down to this individual, that's not to the body; that's to this individual. And the Spirit of God comes upon him to tell this individual something, then tell them, 'cause he's not speaking to the congregation. He's speaking to this individual, not to the congregation, so that is all right.
E-54 Acum întoarcem la Fapte 2, Fapte 2, şi noi vom lua al-al 30-lea verset. În Fapte 2, şi acesta este Apostolul Petru de asemeni vorbind. Fapte, al 2-lea capitol, şi al-al 30-lea verset eu îl am scris aici:
Unde... De aceea fiind un profet, şi ştiind că Dumnezeu a jurat cu un jurământ către el, că din roadele coapselor lui, conform cu trupul, el va ridica pe Cristos să şadă pe tronul lui;
El văzând aceasta înainte a vorbit despre învierea lui Cristos, că sufletul lui nu a fost lăsat în iad, nici nu a văzut trupul Lui putrezirea (trupul lui Cristos).
E-140 149. All right. Dear Brother Branham, time after time the Lord shows me things in dreams. He has showed me things about my son in the navy, which my son told me were secrets. He has showed me of people's deaths and of the secrets of people's hearts. Is this a gift from God? When He shows me in dreams the hearts and minds of people, everything has always turned out like the dream shows me.
Why, yes, my brother or sister, whoever it may be. The Lord bless you. That is, to my opinion, the gift of God. It's a gift of God. Don't you know the Bible speaks of dreams? Joseph, how he dreamed dreams and interpreted, and how others dreamed dreams. Those things are of God. Now, if it's of God, it'll always be truthful, it'll always happen just exactly the way He said.
E-55 Sufletul Lui a coborât în iad şi a predicat duhurilor, sau sufletelor care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare în zilele lui Noe. Sufletul Lui a coborât în iad şi El a predicat la duhuri, şi a înviat în a treia zi. Aceea este Scriptural, Adevărul.
E-141 And now, don't... If you start showing off with it, it'll just leave you. See, just be reverent and sweet. And when He shows you anything, and it's something that you should tell somebody, that they've done something that's wrong, then just don't stand right up and rebuke that person, go to them yourself and say, "Sister, brother, you know, the Lord told me the other night that--that you were doing something wrong, a certain thing."
If that person says, "You are wrong. That is a lie. I did not do that."
Now, the thing to do then is go back and say, "Heavenly Father, was that wrong?"
Now, if that person... Then if that person was telling you the truth, then you've got the wrong spirit. But if that person was lying, and he did do it, God will deal with that person. See? Yes, sir. Because (See?), what he's done there? He's blasphemed against the Holy Ghost, denying what the Holy Ghost has called to his attention. See, so it's the wrong thing.
E-140 . Acum, au fost cele cinci dintre fecioare pierdute?
E-145 150. Brother Branham, how can a--a church dance, shout, speak in tongues, and let the Spirit... (Let's see, now wait a minute.)... and get lost in the Spirit, and ever very seldom anytime Scripture read. I don't understand it.
Neither do I, "shouting, dancing, speaking in tongues, and not even read the Scripture..." I--I--I say this, remember, William Branham, which could be a million miles wrong. I believe that most of the people... I was asked that question today by a brother, something on that order, that when they go to pray for the sick, a brother will maybe pray for one, then get them all singing or dancing in the Spirit, thinking that brings power amongst the people. No, I--I... For myself, I believe that's wrong.
E-56 Eu presupun că ei întreabă întrebarea, "cele cinci fecioare," cele cinci înţelepte şi cele cinci neînţelepte. Acum, dacă voi aţi fost cu noi în ultimele învăţături în Apocalipsa, voi aflaţi acolo că acele fecioare, cele-cele cinci fecioare neînţelepte nu au fost pierdute; dar lor nu li s-a permis să meargă înăuntru la Cina de Nuntă, ci ele au suferit persecuţie şi au fost martirizate, şi înviate din nou la învierea generală în ziua din urmă. Aceia sunt oamenii unde El a separat oile de capre, vedeţi, ei au stat înaintea Judecăţii.
E-146 I believe that a person coming in the healing meeting will be like coming for salvation, come reverently, believing. Every person in there, not shouting and dancing, but seeing their brother or sister going up there to ask God for mercy, bow your head and start praying, "God, help my brother now as pastor prays for him, anoints him. Let the Holy Spirit come upon him and give him faith to believe for his healing. He's a precious brother. She's a precious sister." Be praying for him instead of just singing, shouting, and dancing.
But we see so much of that in our Pentecostal meetings; it's a constant... I believe it's a worship; I truly believe they're worshipping God. Yes, sir. I believe it with all of my heart. And I believe in speaking with tongues, shouting, and dancing. And I believe it every bit, yes. I believe anything that they do in the Bible is just as good today as it was then (Sure.), but I believe it has its time and its order.
Now, the great blessing's on, and the people are shouting, and the glory of the Lord is a-falling, and people want to scream and shout and do whatever the Spirit tells them, go ahead. That's right. But when a man's coming to be healed, where the question between death and life is involved, I believe we should be reverent and speak to Father and talk to Him for this brother. Instead of worshipping Him, let's ask Him, "Father, I'm--I'm a worshipper of Yours. I love You. You know I do. I express my love to You. Now I'm expressing my faith in You; help my brother to be well, will You, Father?" I believe you'll get a better results by doing that. I really do. And reverence the Spirit of God.
E-57 Voi ziceţi, "Bine, Frate Branham, nu stăm noi, Biserica?" Nu, domnule! Noi nu stăm înaintea Judecăţii.
E-149 My, these may be a hundred miles long. I hope I've answered them...?... throwed just a little bit of Light. I kind of know what's on your minds now anyhow. And I'll tell you what. A little later on I want to ask pastor here if he'll come and help me to--maybe come down and get all the people together that's got the Spirit of God upon them in the form of gifts, let's talk about it a little while. Maybe I can help you to climb the ladder just a little bit higher and get a little closer to God with it and set it more in order in the church. I've been watching along; it seems wonderful to me. And I just love to see it move on and on and on, and on and on and on.
And as we're coming up, don't let Satan creep in now. Boy, he's smart. Hmm. Don't outwit him; don't try to, because you can't. You just depend on God and just keep walking humbly; God will do it, and you'll find out that God will use you more and more and more like that. The Lord bless you.
E-58 Noi stăm acum înaintea judecăţii, Dumnezeu a pus păcatele noastre asupra lui Cristos, iar noi... "Cel ce aude Cuvântul Meu" Sf. Ioan 5:24 "şi crede în Acela care M-a trimis are Viaţă Eternă, şi nu va veni în Judecată ci a trecut de la moarte la Viaţă." Nu-i mai judecată pentru Biserică. Ea a fost luată sus în Răpire, şi vine înapoi să dea judecată asupra oamenilor care nu au primit Duhul Sfânt. Nu zice Pavel că el ne înfruntă pe oricare din noi să luăm o-o pricină la tribunal, la judecătorul nedrept, când "nu ştiţi voi că Sfinţii vor judeca pământul?" Noi vom şedea cu Cristos şi judecăm ca regi şi preoţi, şi judecăm pe aceşti oameni la care le-am predicat şi le¬am spus despre botezul Duhului Sfânt şi ei au refuzat să-L primească. Gândiţi-vă la aceasta!
E-151 Do we have time for twenty minutes of speaking? Thank you. Thank you. I guess that was enough to start me, Ben. All right.
Let's turn to Psalms just a moment. The Lord seemed to give me a little thought here I would like to express to you all tonight just in a matter of a sermon, if you will, just--just a few minutes. I know it's hot, and it's hot up here too. But remember, we won't meet anymore, maybe, till Wednesday night. So let's just wait and--and 'fore we sing the good old song of "Blest Be The Tie That Binds," let's--let's talk about the--the written Word. These questions kind of make us--leave us in a stew. Let's--let's get out of it now and--and speak in the Word. Now can we bow our heads again just a moment?
E-59 Nu, ei nu au fost pierduţi, dar ei nu vor fi niciodată în Mireasă. Ei vor veni la a doua înviere, dar nu vor fi în Mireasă, şi vor fi judecaţi conform cu felul în care ei au tratat Lumina pe care au primit-o. Acum, partea aceea va depinde de Cristos. Ei nu au fost pierduţi, totuşi.
E-153 Heavenly Father, these questions, I've tried to find what the people's got on their hearts, see if they'll ask about this about that. I see, Lord, they're desiring spiritual gifts. And those who have spiritual gifts are wondering how to conduct it. To some, it's throwing great Light on the church; to others they're wondering. Now, Lord, help us. Help us, Lord. We are Your children. We are not doing these things to honor ourselves; we are doing this to the honor of God by a gift that God has given us.
We pray, Father, that You'll bless these gifts and manifest them in the church. And may it come to pass that pilgrims and strangers coming by, and drop in that door and set down a few minutes, and may the Spirit of God be so great in here till it'll make known the secret of every heart that enters the door. Grant it, Lord. May it be with such sweetness and humility, never harsh and rebuking and tearing down. We know the Spirit of God isn't like that.
So we pray that You'll bless us in everything. Bless our church; bless our people. Bless the people of other churches. And, Father, we know that there are only one church and we are all born into that.
And I pray, Father, that You'll bless us further as I read this little text that You seemed to give me, setting there by the desk this afternoon. And help me, Lord, not to keep the people too long, but just to speak a few expressions here. I pray that You'll be in it. And give us a little thought, that we can go home with it and thank the Lord for His goodness. We ask in Jesus' Name. Amen.
E-141 . Frate Branham, în I Corinteni-Corinteni, capitolul al 14- lea, versetul al 34-lea şi 35-lea, zice, "Femeile voastre să tacă în biserici pentru că nu este permis ca ele să vorbească." 35-lea, "Căci este o ruşine ca o femeie să vorbească în biserică." Acum, dacă o femeie cu păr scurt vorbeşte-vorbeşte în limbi în-în biserici, în biserică, este acesta Duhul din-din Duhul Sfânt care vorbeşte prin ea sau este acesta un duh fals?
E-157 Now, don't forget, next Sunday morning, the Lord willing. Now turn to Psalms 106 and the 7th verse. I was going to read on down, a piece--a part of this Psalm. But it's David. Why it come to me, was because of this morning's message. And I'll get my watch here and try to be out at nine-thirty, if all possible. Now on the 7th verse of Psalms 106:
Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even... the Red sea.
I'm going to read the next verse:
Nevertheless he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known.
The Lord add His blessings. I'm going to speak to you, if the Lord willing, on the subject of the misunderstanding, God, misunderstood. I'll take it like that: "God Being Misunderstood."
E-60 Acum, voi sunteţi... Şi aceasta este într-adevăr o întrebare grea, şi eu o pot răspunde numai cât de bine cunosc eu, vedeţi. Acum, eu nu aş putea judeca, deoarece eu nu am fost trimis să judec. Dar eu cred că există aşa de multe ori... Eu am o altă întrebare jos aici pe undeva care merge chiar împreună cu aceea. Dar dacă o persoană vorbeşte în limbi, ei sunt unşi de Dumnezeu. Vedeţi? Ei pot fi afară din ordine, asta ar putea fi adevărat, şi ei pot să facă ceva care nu este drept, dar eu nu aş vrea să spun că acesta nu era Duhul Sfânt, deoarece eu nu aş şti. Vedeţi?
E-161 You know, misunderstanding gets us in a lot of trouble. Many times that people say things that they repeat after somebody else, where they misunderstood them. That gets a person in trouble. I believe it would be good for us if we just, well, wait till we understood what we was talking about. Don't you think so? I know it would be for me, a very good for me to find out first and then say it. See? But we're always, seem to be, misunderstood. And here David is speaking of Israel misunderstood His miracles when they were in Egypt.
Now, to misunderstand is just not to say, "Well, I didn't hear what he said," but to see something done and misunderstand what it's for, that's a--that's you're missing the boat all completely then.
E-61 Şi acum există de multe ori că aceasta... că oamenii se judecă greşit unul pe altul. Şi acesta este un lucru rău să faci. Voi ziceţi, "Păi, ea are păr scurt, ea poartă rochia ei care-i prea scurtă, acela-acela-acela nu este Duhul Sfânt peste ea." Să nu faceţi asta! Să nu faceţi asta, asta nu este drept. Voi nu ştiţi ce este în inima acelei femei. Voi nu ştiţi nimic despre aceasta. Voi ştiţi că Duhul Sfânt ar face ca ea să se comporte puţin mai bine, acum, aceea ar putea fi adevărat. Dar eu vă spun, ca voi şi cu mine, să lăsăm pe Dumnezeu să facă judecata despre aceea, şi voi şi cu mine să ne rugăm doar pentru persoana aceea ca Dumnezeu să le arate Lumina.
E-163 Now, God doesn't do miracles just to say, "See, I'm God." God does a miracle for an understanding. See? God does it for a purpose. And did you notice the reading of the Psalms here in this 7th verse? I think it's so beautiful; I want to read it over again.
Our fathers understood not thy wonders in Egypt;... (see, they didn't understand it)... they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even... the Red sea.
Nevertheless he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known.
See, they did not understand why that God, down in Egypt, performed these miracles. He was trying to show them His mercies. He was trying to get them to understand that He was God in their midst. I love that.
E-62 Aici cândva în urmă un om m-a întâlnit aici afară, deoparte. Şi eu am avut o pianistă aici care avea o micuţă, scurtă, fustă mică, şi nu era întocmai exact, eu presupun, întocmai drept. Şi doamna avea păr scurt, şi ea era doar un bebeluş în această Cale, şi ea interpreta la pian. Şi un om m-a întâlnit acolo afară şi doar m-a sfâşiat în bucăţi, el a zis, "Şi tu eşti un predicator penticostal, şi laşi pe femeia aceea să şadă sus acolo! Părul acela scurt!" Şi doar mergând înainte cu fiecare lucru.
E-165 In my little sermon that I preached here sometime ago, up at Chicago, and then I believe I preached it here, the boys has got it on tape, "As The Eagle Stirreth Up Her Nest," flutters over her young. How that the old mother eagle takes her little babies... Before she takes them on a flight, they got a lot of loose feathers in them. And they've never seen her really in her best because they're all squatted down in the nest. But she gets up over the nest and she spreads her big mighty wings. What's she doing? She screams; she wants them to know her voice. She stretches forth her big wings.
The female eagle's sometimes the largest. They are said that eagles sometime, many females has wings fourteen feet from tip to tip, pick up a calf and fly away with it. Fourteen feet, tip from tip to wings, far as across this platform right here, from post to post.
E-63 "Păi," am zis, "eu cred că femeia are un duh bun în ea. Eu desigur nu sunt de acord cu aceea, tu ştii, fusta se desparte sus aici, cele două bucăţi."
E-167 She gets up there before this little fellow, because why? She's going to take him on a flight. He's never been out of that nest. And she's going to take him way up in the heavens and then shake him off, and let him up there to flop for himself to learn how to fly. So she wants to show the authority she has. She spreads forth her big wings to the strutting of the feathers, and she screams, and then she fans them. Oh, my. The feathers fly out of the nest, and everything else, she's throwing wind in there like out of a jet plane. Knocks him backwards, and he lays on his little back, and looks up and saying, "Mother, how great thou art. How great thou art."
"See how strong my wings are? I can pick you up and pack you anywhere I want to. I'm powerful."
E-64 Una din ele este jos aici, şi una este cumva sus aici, aceasta este o cămaşă cum poartă ele. Şi astfel ea este foarte subţire şi a arătat acea îmbrăcăminte de dedesubt pe care ele o au acolo în jur. Eu nu cred căci-căci aceea ar trebui să se facă. Mie¬mie nu-mi place aceea, într-adevăr nu-mi place. Eu-eu nu pot spune, ele ar putea să fie tot atât de umplute cu Duhul ca oricare alta, eu nu ştiu; Dumnezeu ştie asta. Dar eu nu aş condamna pe femeia aceea şi să zic că ea se ducea în iad, prin vedere.
E-169 That's what God was doing to Israel. You know, He said, "As the eagle stirreth up her nest," that's the same thing. He found Israel in a howling land down there, and He brought him up out of Egypt and took him into the promised land on the wings of an eagle. See? And what was God doing these miracles? He was trying to get to His people that He was the mighty Jehovah.
And that's what He's trying to do today. He just doesn't heal people just to--because He can heal. He's trying to get to you that He's the Resurrection, that He can make you well, He can raise up your body. He can do whatever He wants to; He's Jehovah. I like that.
But the people misunderstood Him. God is so easily to be misunderstood by unbelievers, by those who don't want to understand. Many people try to understand. Many don't want to understand; they just shut up themselves and say, "There's no such a thing," and, "I don't believe in such." Then they can never understand.
E-65 Această aceeaşi persoană avea în biserica lui o doamnă care avea păr lung şi purta rochii lungi, şi avea o mânie suficientă să se lupte cu un fierăstrău circular, şi tot atât de rea cât putea ea să fie. Acum, părul lung şi fustele lungi nu te duc în Cer. Nu, domnule! Acesta este Duhul care este în tine care te duce în Cer. Dar dacă tu ca un Creştin...
E-172 But a man that's willing to understand, that's willing to set down ("And come let us reason together," saith the Lord) now, that man is--is on the line of learning something from the Lord. But people who always are associated with God and God's power... You can hardly be associated with God without being associated with His power, because when you're associated with Him you are acquainted to Him, or a relative to Him, and then you have His power in you.
That's the reason that people cannot believe in miracles today, because they don't have anything in them to believe with. They've got to have something in there to believe with. And when the Spirit of God is in a man, he will say "amen" to every Word of God and every miracle of God. But as my mother used to say, "You can't get blood from a turnip, because there's no blood in it." So that's the same way; you can't get belief out of unbeliever, because there's nothing there to believe with.
E-66 Atunci voi să ţineţi minte că de multe ori păstorii nu menţionează lucrurile acelea şi oamenii doar automat merg înainte, se gândesc că aceasta este în ordine. Dar un păstor într-adevăr ar trebui să sfâşie în aceea. Şi-şi-şi atunci surorile din biserică, surorile acelea care sunt în stare de caracter, purtându-şi îmbrăcămintea îngrijit, ele ar trebui să fie exemple de bunătate, şi-şi ca mamele şi surorile.
E-174 A man said, "I don't believe in Divine healing, no matter what you'd say." Certainly, it's not for him; it's only to those who can believe. If you're going to get blood, get it out from something that's got blood in it. If you're going to get faith, get it out to something that's got faith in it.
And that's the way; God uses something that's got faith in it. He don't send you out here in a healing campaign when you ain't got faith enough to believe it. How is He going to send you out in a miracle-working revival when you ain't got faith enough to believe it? He wants something that's got something in there that He can produce something with. So the people misunderstood.
E-67 Şi eu cred că orice femeie care este ca o mamă şi evlavioasă şi ca o soră ar trebui să meargă la o astfel de persoană, şi cu dulceaţa Duhului, doar să şadă jos şi să vorbească cu doamna aceea. Şi dacă ea este din Dumnezeu, Duhul Sfânt va înţelege lucrurile acelea, şi ea se va corecta. Dar când voi o condamnaţi foarte repede şi o îndepărtaţi, voi aţi putea vătăma pe acel prunc, tânăr născut. Vedeţi? Astfel eu-eu nu aş condamna persoana.
E-176 Noah was very much misunderstood in his day. Noah, acquainted of God, a servant of God, a believer in God. And when you become a believer in God, you do things so contrary to what people think that's right till they think that you're crazy. And Noah, warned of God, prepared an ark for the saving of his household. And the people thought that he was crazy. He was not crazy; he was just misunderstood, because he was following the direction of God. Amen. I like that. He was misunderstood.
"How could a man..." Though You say, "There's never no rain come from the sky. What is rain?" Never had rained; God irrigated the ground. "Noah, where's that rain at?"
"I don't know."
"Show me where it's at."
"I can't show it to you."
"Well, how do you know it's going to come down from up there when there's none up there to come down?"
Noah might've said something like this: "God told me it was coming down. And if God said it's coming down, He's able to take it up there and then bring it down." So that--that settled it. If God said so, that's all there is to it. See? He was misunderstood because he was following God.
E-68 Acum, persoana vorbeşte în limbi.
E-180 Elijah... I could stay on these subjects a long time, but I've got several of them here I would like to come to quickly. Elijah was misunderstood by his nation. Elijah was an Israelite; he was a Jew, and he was misunderstood because he was always condemning his nation, condemning the king, condemning the queen, condemning everything there was around, and condemning them. What a crackpot he seemed to be. Why, my, everything, it came "THUS SAITH THE LORD. God's going to punish you, you Jezebel, you so-and-so."
He was misunderstood. Why? He was following God. It was not Elijah they misunderstood; it was the working of the Holy Spirit in Elijah that they misunderstood.
E-69 Acum, eu-eu trebuie să spun ceva aici care poate să fie doar puţin ciudat, şi dacă voi nu sunteţi de acord cu mine, asta-i în ordine. Voi vedeţi, voi judecaţi greşit aceste lucruri aşa de multe ori. Să încercăm întotdeauna să gândim cel mai bine despre oricine care încearcă să facă ceea ce este drept. Să ne exprimăm cele mai bune intenţii către ei. O, ei încearcă. Noi nu cunoaştem inima lor, numai dacă tu ai un discernământ. Şi dacă ei sunt greşiţi, apoi dacă voi aveţi... Biblia a zis, "Dacă un frate este ajuns într-o greşeală, acei care sunt duhovniceşti să meargă la fratele acela într-un duh de blândeţe, să iei seama ca tu însuţi să nu fii ispitit, şi să vezi dacă nu poţi împăca persoana aceea, vezi, înapoi la Dumnezeu." Să nu ziceţi că ei nu au duhul corect, deoarece...
E-182 How could a man raise up against his own nation? Blasphemed his own nation, corrected, and put the curses of God upon it, the very nation, the very people that he lived with. His own race, his own color, his own creed, his own kind, and yet predict the judgments of God and called a famine upon them. He was misunderstood, because it wasn't Elijah; it was God in Elijah that they misunderstood. It wasn't Elijah being misunderstood; it was God leading Elijah, and they misunderstood that God was a holy God and He cannot in-tolerate sin.
And no matter if it's on your brother, sister, or mother, no matter who it is, it's sin in the sight of God and the judgment will come upon them for it. Misunderstood...
E-70 Ascultaţi, acum eu am să spun ceva care are să vă străpungă într-adevăr pentru un minut, astfel doar şedeţi liniştiţi doar un moment. Duhul Sfânt poate vorbi printr-un făţarnic. Exact! Am văzut că s-a făcut aceasta, şi eu vă pot dovedi prin Scripturi că aceea este corect. Eu vă pot dovedi prin Scripturi că puteri demonice iau duhurile acelea şi le folosesc, sigur, ei iau darurile acelea şi le folosesc. Eu am stat chiar... şi am văzut draci vorbind în limbi şi tălmăcindu-le. Şi eu am văzut făţarnici să ia Duhul Sfânt veritabil şi să vorbească cu acesta. Acela este motivul că voi nu puteţi spune că vorbirea în limbi este singura dovadă a Duhului Sfânt.
E-184 Daniel was misunderstood when all of the rest of the children of Israel bowed down to the image, but he and Shadrach and Meshach and Abednego refused to bow down. Well, they said, "What's the matter with him?" The whole nation said, "What's the matter with this crazy guy? Well, all the rest of the Hebrews recognized our god; they recognized it; they bow down when we play the trumpets, and sound the trumpets and play the psalteries, and so forth, and sound the flute. They all bow down, but what's the matter with this crackpot? What's the matter with him; he won't do it?" Because he was in contact with God. That's what's the matter. He was misunderstood. He was supposed to be "Crazy, or had lost his mind. Well, they was a bunch of cranks." But they were only following the leading of the Spirit. That's the reason they were misunderstood.
E-71 Acum, cândva în urmă când am fost întâi adus în Penticostali, am mers la Mishawaka la tabernacolul Fratelui Rowe. Acolo ei aveau o convenţie, aceştia erau un popor Numele lui Isus. Acum, eu nu am fost de acord cu poporul Numele lui Isus, acolo nu-acolo nu este... Ei sunt fraţii mei, dar motivul că eu spun...
E-185 All the prophets of the Old Testament, how they rose up and prophesied against their nation, how they prophesied against the people, how they prophesied against the thing, putting curses upon them, and doing things like that. They misunderstood. Why? They were God's servants; they were doing the will of God. They were doing the service of God; therefore, they were misunderstood.
And anybody that follows God is misunderstood. Jesus, our Lord, when His birth, He was misunderstood.
The Magi, they were misunderstood; they were following a supernatural sign to find a King that was born King of the Jews. They knowed there was a star rising out of Jacob, according to the prophecies of Daniel. And they knowed this King would be a Saviour; He would be the King of Israel. And they come two years, all the way from India down by the Tigris River, and across the deserts and through the mountains, everywhere, and come into the city of Jerusalem one evening about sundown, screaming, "Where is He that's born King of the Jews? Where is He?"
E-72 "Botează pentru regenerare, în Numele lui Isus Cristos," eu nu cred aceea. Eu nu cred că apa vă salvează din păcat. Eu cred că Sângele lui Isus Cristos este regenerarea. Dar oamenii Unitarieni botează spre regenerare. Numele lui Isus, doar, "Botezat în Numele lui Isus, şi aceea este că ei sunt salvaţi, deoarece el a zis 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre."'
E-188 And nobody knowed nothing about it. It was a strange thing that the King of the Jews was born and people hundreds of miles away knowed about it, and right here in the city where He was born, and the place He was born, amongst the people He was born to, and they knowed nothing about it. They misunderstood the Magi. They said, "There's no such a thing as the King of the Jews. We got a king up here: Herod."
He was misunderstood in His birth when He was born. And Mary was to be mother before she was married to Joseph. Misunderstood... They thought It was born out of holy wedlock; they did not know that the Holy Ghost had conceived this Child in her. But it was misunderstood. It was a act of God, and people misunderstood it. They still misunderstand it, an act of God is usually misunderstood.
E-73 Dar ce vine mai întâi? Pocăinţa, tristeţea evlavioasă pentru păcatele voastre, apoi te întorci deoparte. Apoi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, aceasta este în regulă. Voi aţi făcut toate acestea pentru iertarea păcatelor.
E-191 Only by spiritual believing people, people who believe the Spirit... But it was misunderstood; the Magi was misunderstood. Herod misunderstood it. When Herod said, "Well, you tell me where the baby is, and I'll go worship Him too," he was a hypocrite; he was a-lying. What he was afraid of... He didn't know the Scriptures that there was supposed to be a Messiah come, a King of heaven. And Herod thought it would be an earthly king, and he wanted to kill Him to get rid of Him.
It wasn't an earthly king; He said this earth is not His kingdom, "If this was My kingdom My subjects would fight for Me, but My Kingdom is of up above." Herod misunderstood it; he thought it was an earthly king.
E-4 Acum, şi acolo înăuntru, acolo erau câteva mii de oameni. În zilele acelea ei aveau segregaţie în Nord aici, sau în Sud, şi ei trebuiau să o aibe sus aici deoarece mulţi fraţi de culoare veneau la această convenţie. Aceasta era P.A. din W. şi P.A. din G... J.C. înainte de ivire. Şi ei erau la Mishawaka, de culoare şi albi, toţi împreună, ei nu puteau să o aibă în Sud la timpul acela. Ei bine, eu am văzut doi oameni albi şezând pe bancă. Eu nu am auzit niciodată înainte ceva despre aceste mesaje în viaţa mea. Şi acolo acei oameni se ridicau sus şi unul vorbea în limbi iar celălalt a dat tălmăcirea, şi spuneau oamenilor drept în adunare ce era greşit cu ei, le-au spus oamenilor ce au făcut. Apoi acesta unul vorbea iar celălalt tălmăcea. Mă gândeam, "Doamne, eu am căzut jos aici printre îngeri." Niciodată nu am auzit un astfel de lucru!
E-194 That's the way they say today, "What church do you belong to if you're a Christian? What denomination?"
"None."
They don't get it. See, they can't understand it. They think a denomination means a Christian. It's vice versa, very much so. But it's misunderstood by the people.
Now, we find out that Herod misunderstood it; he couldn't understand it.
Nicodemus couldn't understand it, the new birth, when he came to Jesus by night. Someone condemned him. I don't condemn him. He was a good man; he wanted to find out something. He was busy through the day, maybe he was at his priest's office, or something another; he had to come by night. Anyhow he got there; he done a lot better than a lot of people does now. They won't come day or night. He finally arrived; 'fore you condemn him, have you? He finally got to Jesus, and let's not condemn him if we haven't been there. And if you get there, then I don't think you'd condemn him. No, he--he got there. And he come by night; maybe he was busy. Anyhow he come. Maybe Jesus was too busy out praying for the sick and things, only time he could catch Him for this interview would be at nighttime. But he finally got there; he stayed there till he got an interview with Jesus. And when Jesus said...
He--he said, "Rabbi, we know that You are a man sent from God, for no man could do these things that You do except God be with Him."
Jesus said, "Except a man be borned again he cannot enter the Kingdom, not even see the Kingdom."
And the great rabbi, master in Israel, said, "Me, an old man, to be a--enter into my mother's wombs and be borned again?" See, he misunderstood what Jesus was talking about; he just didn't get it. Because that Jesus was talking about a spiritual birth, and he was trying to apply it to a natural birth. So he misunderstood Him; he didn't get it. He just... The way people do... Just like Nicodemus, many of us misunderstand the things of God, because we just take it and apply it for a natural thing.
E-75 Toată noaptea, în câmpul de porumb, m-am rugat. Căci de când eram un copilaş, am crezut că darurile şi chemările erau fără pocăinţă, eu întotdeauna am fost în stare să văd vedenii. Iar dimineaţa următoare ei mi-au cerut să vorbesc, şi am vorbit. Acolo afară erau mulţi oameni care au venit la mine şi m-au invitat la adunările lor, deşi eu eram un Baptist Misionar. Astfel eu-eu doar am mers înainte şi am lăsat-o să treacă în felul acesta. După o vreme am fost dornic să-i prind pe aceşti doi oameni-îngeri. Eu nu am auzit ceva...
E-200 Like, say, a doctor say, "Oh, I do not believe in Divine healing. I don't believe there's anything."
I heard a doctor tell a woman in an office one time, said... And she didn't know... He wanted to know what become of a growth she had. She said, "Brother Branham prayed for me, and the Lord healed me."
He said, "I do not believe it." He said, "I can never--I can never believe anything like that." Said, "Tell me who took it off."
Said, "Find the scar."
Said, "What did you put on it?"
Said, "Nothing, not at all." Said, "He just called me out of the meeting and the thing left."
And I was setting right in the next room (That's right.), setting right in the next room listening. She didn't know I was in there. And he didn't know I was in there, 'cause he didn't even know me. See? And there I was setting in there. And he said... Taking somebody else to a doctor's office. That's exactly right. And I could overhear what he said; I got--I got the patient and got out of there when I found that, that he didn't believe.
So he said, "I don't believe one word of it." Said, "I've never seen anything yet that could do anything like that. I just don't believe it." Said, "I've got to see it before I believe it."
She said, "Well, what about my--my growth?"
He said, "I'd have to see it leave before I'll believe it."
E-76 Ei se făceau albi în jurul gurii, şi se ridicau şi vorbeau în limbi. Iar celălalt se ridica drept în sus şi zicea, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Jones de aici, el a făcut un anumit lucru, alaltăieri. Când tu ai păşit în jurul casei tu ai ridicat portofelul acela care aparţine la acest om, acest om l-a pierdut aici.' AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Du-l înapoi!"'
E-206 See, seeing is not believing. "Faith is the substance of things you don't see." See, you believe it first and then it happens. So the--the man was not a believer, so therefore it was all a mystery to him. He didn't know what he was talking about, because he--he couldn't understand it; it was a riddle to him.
People say today, "Oh, I don't believe in that Divine healing. I don't believe in that Holy Ghost. I don't believe in that speaking in tongues. I don't believe in that shouting. I don't believe in all this stuff like that. I don't believe in it." Why? It's a mystery. You're just misunderstanding. It's God; here it is in the Bible. Here it is bringing the same results that the Bible spoke of bringing; then it's got to be God. You just misunderstand it; that's all. God is misunderstood.
E-77 "Dumnezeule, ai milă de mine, iată-o aici."
E-208 His disciples couldn't understand His miracle that night when He come into the boat, and he said, "What manner of man is this that even the winds and the waves obey Him?" They misunderstood that He wasn't a man; He was God.
That's what's the matter today with people. They want to make Him a little mascot boy, or something another that carries the bat. They want to make Him just a little fellow around the camp.
He wasn't a little fellow around the camp; He was Jehovah God. They misunderstood it. They expected Him to be just one of them. He wasn't one of them; He was God among them. He was more than a man. As I've often said, He was a man when He was hungry, but He was God when He fed five thousand with a biscuit--two biscuits and some pieces of fishes. He was a man when He was tired on the back of a boat, but He was God when He ceased the winds and waves and made them obey Him. "What manner of man is this?" He wasn't a manner of a man; He was God manifested in a man. They misunderstood Him. They thought Him to be a man, Mary's son, a carpenter, but He was God manifested in the flesh. Amen.
E-78 Vedeţi, adevărul, doar zice ceva de felul acesta, le spune la oameni deschis, mă gândeam, "O, vai, nu este asta minunat!" Astfel, atunci m-am gândit, "Acesta este Dumnezeu!"
E-211 The Roman soldiers misunderstood Him when they had Him set in the court, and put a rag around His eyes, and hit Him on top of the head, and said, "Now, if you are a prophet... They all say you're a prophet; come tell us who hit you on top of the head."
See, they misunderstood that Jesus said, "I do only what the Father shows Me to do. I do what the Father shows Me, and then I do what He tells Me to do." They misunderstood it.
E-79 Ei bine, atunci am ajuns la unul din oamenii aceia, şi în timp ce eu vorbeam cu el, m-am rugat, "Dumnezeule lasă-mă să am asta, orice este Aceasta." Eu nu ştiam cum să O numesc, vedenii, eu nu ştiam cum să O numesc. Şi când lucrul acela a venit înaintea mea, şi eu i-am prins atenţia lui, doar am continuat să-i vorbesc până când i-am prins duhul, întocmai cum a făcut femeia la... Isus a făcut, femeii la fântână. Doar am continuat să vorbesc până i-am prins duhul. Şi el era un Creştin, un adevărat, sfânt veritabil al lui Dumnezeu. M-am gândit, "Binecuvântat să fie Numele Domnului!"
E-213 They misunderstood His ministry. The Jews misunderstood Him: how He come to be their Friend and Saviour, and they wanted to make Him a--a something was evil. They misunderstood His ministry. He said, "The queen of the south shall rise up in the Judgment with this generation and condemn it, for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And a greater than Solomon is here." But they misunderstood that He was greater than Solomon. They thought He was just a man.
Many of them thought He was born out of holy wedlock, come up out of a bad family that had these desires and so forth, and a bastard child. Which we just had the question, they could not even... Why, they said, "Why, we know that you were born out of holy wedlock. You got a devil on you. Why, you try to teach us? We're rabbis."
He said, "You are of your father, the Devil." See, they misunderstood.
E-80 Am întâlnit-întâlnit pe omul următor venind după colţ, cam cu o jumătate de oră mai târziu, şi am vorbit cu el. Şi dacă am vorbit vreodată cu un făţarnic, el era unul din ei. Soţia lui era cu părul negru, iar el trăia cu o blondă şi avea doi copii cu ea; şi totuşi vorbea cu acelaşi Duh cu care vorbea omul acesta, şi dând aceeaşi tălmăcire, întocmai exact corect. Atunci am ştiut.
E-215 When the Roman soldiers went back one time, listening at Him, said, "Never a man spoke like this. We never heard a man speak like this."
It was not a man speaking; it was God. Yes, sir. Man didn't speak like that. A man tells and speaks the Scriptures; Jesus makes the Scriptures live. A man don't live like this: "The Scripture says this here; here it is." Man can say the Scripture says it, but that's about all he can do. But Jesus could say, "I and My Father are One; My Father dwells in Me. He that's seen Me has seen the Father." Nobody else could say that. Amen. Hallelujah. That's right. "He that's seen Me has seen the Father." Nobody else could say that.
No wonder them soldiers said, "There never was a man spoke like this." He don't speak like a scribe or a preacher; He speaks with authority. And even the devils obey Him, and the winds and the waves obeyed Him. They thought He was a man, but He was God. See, He was misunderstood.
E-81 Înainte de convertirea mea, am avut o experienţă mergând odată într-o tabără de vrăjitori cu Indieni. Ei sunt dansatori draci. Iau un şarpe şi-l înfăşoară în jurul lor, şi fac dansul porumbului, şi vorbesc în limbi şi o tălmăcesc, şi spun exact adevărul care şade printre oameni. Şi am văzut un vrăjitor luând un-un creion şi l-a pus jos, şi am văzut creionul acela că se ridică şi scrie în limbi necunoscute, şi le tălmăcea şi le spunea oamenilor exact ce se petrecea pe acolo afară. Într-o adunare a spiritiştilor!
E-218 Said, "Why, you're--you're born a bastard. You're born out of holy wedlock, and you try to teach us? Why, we know you're mad and got a devil. You're a Samaritan, been over there and got them devils on you. You're trying to teach us, us holy rabbis?"
He said, "You're of your father the Devil."
Yes, they misunderstood Him; they didn't know Who He was. That's what's the matter today, people trying to make Him something that He isn't. He's not just a man; He's God in man: no third person, He's the only Person. Yes, sir. Sure, they misunderstood Him.
E-82 Astfel am zis, tu vezi, "Eu am ajuns printre draci," şi am lăsat întregul lucru să se ducă.
E-220 The Pharisee, that Pharisee that invited Him down there that time for a dinner, a big banquet, he misunderstood Him. He thought he'd just have Him down there. I preached on that message out here not long ago at a breakfast, I believe, at Chicago, at that breakfast. That Pharisee said, "Now, look at Him setting back there, setting back there, unwashed feet and everything. That little woman come in and washed Him with the tears, and wiped with the hairs of her head." He said, "If He was a prophet He'd know what manner of woman that is there washing His feet. Shows He's not a prophet."
Jesus stood up and said, "Simon, I got something to say to you." Amen. He just misunderstood; that was all. He said, "I... You invited Me to come, and I left My busy schedule to come to your invitation. And when... You never met Me at the door. You never have washed My feet. You never anointed My head. You never kissed Me welcome. You just let Me come in, dirty and stinking and full of sweat, and set Me over here in a corner to make fun of Me. But this woman, this woman, she's constantly kissed My feet, and she's washed them with the tears of repentance (What beautiful water.), and wiped them with the hairs of her head. I've got something against you, Simon. Verily I say unto you, her sins which are many are all forgiven her." Amen. Simon misunderstood; she understood.
Simon said, "He's just a man."
She said, "He's God, my Saviour." He was misunderstood. He's still misunderstood.
E-83 Astfel într-o zi sus la Green's Mill, eu eram sus acolo rugându-mă în peştera mea, nu pentru aceea, şi am ieşit afară şi mi-am aşezat Biblia jos. Eu... Mucegăit în spate în peşteră şi am vrut ceva lumină a soarelui, şi era în după-amiază, şi am ieşit afară şi mi-am aşezat Biblia jos. Eu urma să citesc puţină vreme, afară pe un buştean care stă cumva în josul dealului. Şi doar mi-am aşezat Biblia jos, şi am început să citesc. Iar vântul a suflat, şi a suflat-O acolo la Evrei capitolul al 6-lea. M-am gândit, "Poate că Domnul vrea ca eu să citesc asta." Eu am citit-o.
E-222 The disciples at Calvary, they misunderstood when they all denied Him and went away. How could they see a man, a man that they had knowed to perform miracles and raise the dead, yet submit Hisself to death, and walk up through there, beaten, and crying, the spit running off His face, and blood mixed with it where they'd pulled their handfuls of beard out, plucked it from His face, and warped His back till His bones was shining through, and kicking Him, and beating Him around, them cussing, drunken soldiers beating Him right up the street; and stand and let them do that?" They misunderstood, so they stood far off. That's right.
The Devil misunderstood Him. The Devil said, "Surely that cannot be a Son of God that would stand there and be mistreated like that, and them cussing, and my disciples down there just treating him any way, and him taking it. He's not the Son of God."
E-84 "Noi care am fost odată luminaţi, făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, dacă noi am cădea deoparte... să ne reînoim din nou spre pocăinţă. Ploaia rodeşte... pământul rodeşte roade iar ploaia este trimisă să îl ude, şi spini şi mărăcini care sunt aproape de respingere, al cărui sfârşit este să fie arşi." Ceva de felul acela.
E-224 Also the Pharisees, the priests, misunderstood Him, said, "If Thou be the Son of God, bring yourself down off of there."
The thief on His left misunderstood Him, said, "If thou be the Son of God, take us off the cross, save yourself and us too."
But the thief on the right understood Him; he said, "We have, and we've done evil and we deserve what we're getting, but this Man's done nothing. Lord, remember me when You come into Your Kingdom."
Watch that Voice come back, said, "Today shall thou be with Me in paradise." He understood that that was God dying for our sins. The only way He could die, would be put to death in the flesh. He can't be put to death in Spirit, because He's the Eternal Spirit. And He had to be in flesh to be put to death, so they just misunderstood. He understood it.
E-85 Păi, eu am citit aceasta şi m-am gândit, "Păi, laudă Domnului." Am întors-o dincolo la o alta, m-am gândit, "Păi eu voi citi doar pe undeva înăuntru pe aici altundeva." Am pus-o jos uite aşa, mi-am şters ochii, vântul a suflat-o înapoi la Evrei 6 din nou. Păi, aceea s-a întâmplat de trei s-au patru ori, în număr de trei ori, oricum. M-am gândit, "Eu nu văd nimic rău cu asta. Ce este înăuntru acolo?"
E-228 One day about ten days after that, or about forty days after that, fifty days it was, the disciples climbed up into an upper room, and they stayed up there for ten days and nights until the fiftieth day come. Then all of a sudden there came a sound from heaven like a rushing mighty wind. Because Jesus had told them, "Behold, I send the promise of My Father upon you, but wait in the city of Jerusalem until you're endued with power from on high." They knowed that It was going to come. Now, they knowed it was--had to happen. "Go up there and wait until I send It." They waited up there. They confessed, got everything out of their minds and hearts. They were waiting, all in one accord, in one place, waiting for the promise, walking back and forth, the men and the women, up there walking around together in this upper room, all the doors barred so the Jews couldn't get in and--and hurt them.
E-86 Doar lăsaţi-mă, voi puteţi... Voi aţi citit-o de multe ori, Evrei 6, "Spini şi mărăcini. Ploaia vine adesea pe pământ să-l ude, să-l drege, vedeţi, pentru roada lui. Dar spini şi mărăcini care sunt aproape de respingere, al cărui sfârşit este să fie arşi, vor fi adunaţi şi arşi."
E-229 All at once, they was up there walking around, and there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, whirled around through there, and then licks of Fire begin to set upon them. The doors flew open; the windows come open, out into the streets they went. And they were misunderstood, insomuch that they said, "Are these men not full of new wine? These people are drunk because we hear them blabbering off something we don't know what they're talking about." All at once they said, "How hear we every man in our own language, are not an these Galileans?" They misunderstood that it was the promise of the Father.
Then God had a prophet there who could stand up and speak, Peter said, "You men of Jerusalem and you that dwell in Judaea, don't misunderstand this. This is that which was spoken of by the prophet Joel, 'And it'll come to pass in the last days,' saith God, 'I'll pour out My Spirit upon all flesh. And upon My handsmaids and maid servants will I pour out of My Spirit; they shall prophesy. I'll show wonders in the heavens above and in the earth below, and fire, and vapor, and pillars of smoke. It shall come to pass, before the great and terrible day of the Lord shall come, that whosoever shall call upon the Name of the Lord shall be saved." It was the work of God. It was the Holy Ghost, but they misunderstood it.
E-87 Eu nu am putut obţine nimic din aceea. Mă gândeam, "Păi, spini şi mărăcini să fie arşi, Dumnezeu Îşi duce Grâul în grânar, şi aceea o stabileşte." Am zis, "Eu nu văd nimic despre aceea."
E-233 He was misunderstood. He's always been misunderstood. Israel misunderstood Him. The people in Noah's time misunderstood Him. The people in Daniel's time misunderstood Him. The people in John's time misunderstood Him. The people in--in the prophet's time misunderstood Him. The people in the Pentecostal age misunderstood Him. The people in this age misunderstands Him; it's still the same. They don't get it, because He's misunderstood. It's the time to compare the natural with the spiritual.
When the people in now... After the day of Pentecost, when they was all filled with the Holy Ghost, had this great big meeting up there, they called a man down there that's crippled from his mother's womb, two of them was going along the street and this beggar shook a can and asked for some money. And he said, "Silver and gold have I none, but such as I have I'll give it to you." He said, "In the Name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk." And he took the man by the hand and raised him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. He begin walking, and leaping, and running, and jumping, and praising God, went into the temple. And all the people begin to come together, and screaming and carrying on. Why, it was unusual.
E-88 Eu şedeam acolo, eu priveam în afară uite aşa, şi o vedenie a venit înaintea mea. Şi am văzut un pământ întorcându-se uite aşa, şi el era tot arat gata să fie plantat. Şi un om îmbrăcat cu o robă albă, cu capul aplecat în jos spre un sac de nutreţ, sau un sac de sămânţă, adică, el mergea înainte. Şi eu nu ştiu dacă careva din voi îşi aminteşte sistemul vechi de împrăştiere, cum voi... eu l-am văzut pe tata făcând-o. O arunca cu mâinile lui uite aşa, şi ele doar cădeau pe pământ, seminţele acelea în felul acesta. Păi, omul acesta semăna sămânţa uite aşa. Şi îndată ce el a mers înainte, sus înapoia lui grâul creştea.
E-236 And they put them in jail, and threatened them that they "Should not preach anymore in the Name of Jesus."
And Peter said, "Who should we listen to, God or man?"
And they turned them loose, thinking because they'd whipped them a little bit and threatened them that they'd hang them the next time, or burn them, or put them on the cross, or something, they'd stop it. But the next thing they found; they was out on the street doing it again. Why? They misunderstood. It wasn't them people; it was God in those people doing those things.
E-89 Ei bine, îndată ce el a mers în jurul curbei pământului, eu am văzut ceva negru venind sus, ca o lună neagră. Şi m-am uitat, şi ea a ajuns mai aproape, el era un-un om, negru deplin, îmbrăcat în negru. El se strecura înainte, uitându-se uite aşa. Iar el avea un sac de sămânţă, numai că, înăuntru acolo, el avea buruieni. Şi el le semăna printre acest grâu uite aşa, aruncând-o întâi într-o parte şi cealaltă. Şi înapoia lui au crescut buruieni, scăieţi, spini, mărăcini, şi fiecare lucru.
E-239 When they caught up little Stephen at the Sanhedrin Court, that morning, said, "We'll take him before this court. When all these rabbis and Jews and high priests and holy fathers, and all of them gathered out there, these doctors of divinity, it'll scare him in the wits." So they brought him out in his chains, and stood him out there, a little fellow like a lamb amongst a bunch of raving wolves. They said, "Watch him take down now and say, 'I'll take it all back, brethren; don't you all bother me.'"
He said, "You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Why do you resist the Holy Ghost? Like your fathers did, so do you." Amen.
They found out that it wasn't him. For they picked up clods, and throwed their hands in their ears, and begin to gnash upon him, and clod him to death. And when he raised his head up towards that, and the bats beating him from one side to the other, he said, "I see the heavens open, and Jesus standing at the right hand of God." Amen. And he fell asleep in the arms of the Lord Jesus. When he died, he said, "Father, lay not this sin to their charge."
See, they misunderstood what they did. Paul, standing there look at it, later on it got on his nerves, and said, "I'm the least among all of them, because I bore witness to Stephen's death, Thy saint." Amen. That's it.
E-90 Păi, m-am gândit; "Asta este o ruşine ca omul acela să facă un lucru ca acesta." Într-o vedenie, eu nu m-am gândit despre aceasta ca fiind Scriptural, vedeţi. Şi am zis, "Omul acela seamănă buruienile acelea în ogorul de grâu al acelui om."
E-243 See, people misunderstood this enthusiasm. People misunderstand today. They misunderstand the power of the Holy Spirit. They call it a bunch of holy-rollers. They call it a bunch of people that ain't got their right mind. They misunderstand that you had to lose your--what you call your right mind...?... because you have the mind of Christ in you. You can't have the mind of the world and the mind of Christ at the same time, one's carnal and the other one's spiritual. "He that walks after the flesh is carnal; he that walks after the Spirit is spiritual." Amen. So I'll lose myself and find it, Lord, in Thee. Yes, sir.
So God's misunderstood. It's not you that's misunderstood; it's the Holy Spirit making you do that that they misunderstand. Amen. They're not speaking against you; they're speaking against Him. People are misunderstood.
There they let them go, but they get right back in the street and start again. The same today, they misunderstand the people. They don't know what it is.
E-91 Atunci s-a făcut foarte cald. Grâul micuţ şi-a ţinut capul aplecat şi făcea "ah, ah, ah," uite aşa, doar gâfâind uite aşa după aer. Buruiana micuţă îşi avea capul ei aplecat, "ah, ah, ah," şi ea gâfâia după apă, la fel. Fiecare s-a rugat după ploaie.
E-245 Today I'm misunderstood in my ministry, that He sent me to the people. They misunderstand. Every one of them said, "We believe Brother Branham..." I talked to a preacher awhile ago, said, "Brother Branham, we all know that you was sent to the church, but, the idea is, how do you come baptizing in Jesus' Name?" They misunderstand the Scriptures. They misunderstand it. That's what He sent me for; that's my purpose of being here. "Why do you teach the serpent's seed, and things like that that's contrary to what we teach?" Well, brother, that's why I'm here. They just misunderstand it. Amen. But God is bearing record by His Word and the signs of the Holy Ghost in...?... No matter how much they may misunderstand it, God's confirming the Word. Amen.
God's always been misunderstood. And those who live with God are misunderstood with God, because it's God working in them. Amen. You believe it?
I love Him, I love Him
Because He first loved me (Do you love Him? Raise up your hands and say praises.)
... purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-92 După o vreme aceasta a ajuns... Un mare nor de tunet s-a ridicat şi doar a plouat tot jos, şi când a făcut-o, ploaia a lovit pământul. Şi grâul micuţ a început să sară în sus şi-n jos, strigând, "Aleluia! Laudă Domnului! Aleluia! Laudă Domnului!" Şi buruienile micuţe strigau, "Laudă Domnului," s-au îndreptat drept în sus, viaţa a venit la buruiană întocmai la fel ca la grâu.
E-247 Are you glad you're misunderstood? We used to sing a little song, saying, "Now I'm marked, marked, marked, marked by the Spirit Divine." That's right. People that once loved me, turn their back on me now because I'm marked, marked by the Spirit. Amen. I lost my mind to the things of the world to receive the mind of Christ; therefore, if I have the mind of Christ, my mind seeks those things which are above. I'd like for somebody to show me any different correct baptism besides the Name of Jesus Christ. I'd like for somebody to show me a Scripture that says the serpent didn't have a seed. I'd like for somebody to show me a Scripture that says there's three gods.
Then they say, "Well, what is it?"
E-93 Şi atunci a venit Scriptura, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept." Acolo eu am prins-o. Vedeţi?
E-249 God sent me His Message and bears record of it. He confirms the Word with signs following. That's what the Bible said. They can't deny that; it's a fact. But what did they do? They misunderstand it, because I didn't come in the name of the Assemblies of God, the Oneness, or the Twoness, or the Threeness, or the Church of God, or the Baptists, Methodists, Presbyterian, Lutheran. I come in none of them names; I come in the Name of Jesus Christ. And God by His mercy confirms the Message by the power of the resurrection of Jesus Christ. So it's still the Spirit of God that the people misunderstand. That's right, misunderstood.
Sure, you're misunderstood; all that live godly in Christ Jesus is misunderstood, all the way from righteous Noah, all the way down till the modern day saint today is misunderstood: always been, people misunderstand it.
Israel misunderstood it. They don't understand; they just can't because they are carnal in spirit, and not... It won't deviate with the spiritual, because it will not mix.
E-94 Aceasta, dacă o persoană şade într-o adunare, un duh poate să cadă peste persoana aceea, şi deşi voi ştiţi că ei sunt greşiţi şi ei nu trăiesc felul corect de viaţă, să fiţi atenţi ce spuneţi despre duhul acela, acesta ar putea să fie Duhul Sfânt. Să nu judecaţi-duhul prin persoană. Persoana poate să fie greşită dar, acum, nu spune Biblia, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept"? Nu a spus Isus, când ogoarele au fost plantate, "Lăsaţi-i pe toţi să crească împreună, neghina şi grâul, împreună. Să nu încercaţi să smulgeţi neghina. Să nu încercaţi să-i judecaţi, doar lăsaţi-i să crească împreună şi în ziua aceea îngerii vor fi trimişi înainte şi vor lua toate neghinele şi le vor arde, iar Grâul va fi strâns în grânar"? Dar noi îi cunoaştem după roadele lor. Tu poţi şti în inima ta. Continuaţi să încercaţi să vă ocupaţi cu persoana aceea.
E-252 But I'm glad that we live in a Kingdom that's not made with hands of men. I'm glad that we're going to a Kingdom that man had nothing to do with. I'm glad that our Kingdom is above. And if our Kingdom is above, we're born from above, then we seek those things which are above, where Christ sets at the right hand of God, oh, where He's not ashamed of us as our testimony. We're not ashamed of Him on this earth, because we are pilgrims and strangers. We're not of this earth; we're borned of the Spirit of God. We're setting together in heavenly places in Christ Jesus, washed in His Blood, borned of His Spirit, filled with His grace. That's it: misunderstood. But what do we care? We love Him. Don't you love Him?
E-95 Să nu ziceţi că această femeie, dacă ea este îmbrăcată imoral sau... Cum s-a citit aceasta? "Să zicem că Duhul Sfânt va cerceta..." Să vedem. Nu, eu o am pe cea greşită aici, cumva. O, iată-o aici, da.
Femeia care vorbeşte în limbi. Acum, dacă o femeie cu părul scurt vorbeşte în limbi în biserică, este acesta duhul... Să vedem. Este acesta Duhul din Duhul Sfânt care vorbeşte prin ea sau este acesta un duh fals?
E-253 All right, Teddy, give us the note on "I Love Him," and let's sing it from the top of our voice.
I love Him, I love Him
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Isn't He wonderful? Don't you love Him? Aren't you glad that you're a peculiar, royal priesthood, chosen people, peculiar people, offering spiritual sacrifices, the fruits of your lips, giving praise to Him? I'll sing you a song now; I feel like singing.
I find many people who can't understand
Why I am so happy and free;
I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt,
And that's what's the matter with me.
Oh, that's what's the matter with me,
Oh, that's what's the matter with me;
I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt,
And that's what's the matter with me.
You like that? Let's all sing it then.
We find many people who can't understand
Why we are so happy and free;
We're filled with the Spirit, there isn't a doubt,
And that's what's the matter with me.
Oh, that's what's the matter with me, (Praise God.)
Oh, that's what's the matter with me;
I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt,
And that's what's the matter with me.
Oh, when I get happy, I sing and I shout,
Some don't understand it, I see;
But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land,
And that's what's the matter with me.
Oh, that's what's the matter with me, (Praise God.)
Oh, that's what's the matter with me;
I've crossed over Jordan to Canaan's fair land,
And that's what's the matter with me.
E-96 Voi vedeţi, eu nu aş spune nimic. Şi dacă tu gândeai că femeia nu era întocmai exact corectă prin a avea părul scurt... (eu cred că acela era subiectul) ... da, "păr scurt," tu de ce nu, frate, dacă tu eşti un om căsătorit şi aceasta este o femeie măritată, de ce-de ce nu-ţi iei soţia sau pune-o pe soţia ta să vorbească blând cu această domniţă? Să credem că ea are Duhul Sfânt. Dacă ea este în această biserică, eu am-eu am să cred că ea are. Şi apoi, doar să zicem, poate că ea este o...
E-257 Oh, I love that, don't you? Crossed over Jordan to Canaan's fair land. I bid farewell to the world, lifted up above the things of the world, now I'm living in this heavenly atmosphere. Sure I act funny to them buzzards down there. Yes, sir. I'm flying above it. That's right. What do we care? We are living in Canaan's land (Amen. Yes, sir.), eating the new grapes, just having a wonderful time, full of glory, full of power, full of the Holy Spirit. Yes, sir.
Said a Stephen was a man full. Full of what? Full of what? He was full of the Holy Ghost; he was full of power; he was full of wisdom; he was full of might. What'd it all make up? He was full of the Holy Ghost. That's where all these things dwell. That's what the church of the living God is. Aren't you happy for it, Christians? That's rightly. If you're misunderstood, "All that live godly in Christ Jesus shall be misunderstood." They've always been down through the Bible.
Now, what am I trying to say? To you people who speak with tongues, to you who shout, dance in the Spirit, people say, "Oh, it's nonsense," just remember I've went right back and showed you. Right down through the Scripture, they're always misunderstood. Remember, you're in the Scripture, and you're doing that which is right. Stay right with it. God's with you. Stay right in the Scripture. God will take care of the rest of it. Amen.
E-97 Ştiaţi voi că, din când în când, noi am putea examina şi afla că noi am putea avea ceva lucru micuţ greşit, de asemeni. Voi ştiţi, acela-acela este tabloul. Astfel cineva ar putea să aibe să ne spună ceva. De multe ori oamenii mi-au spus că o mulţime de lucruri erau greşite, pe care eu le făceam greşit, eu apreciez aceasta.
E-260 I love Him. Let's sing that good old baptismal song, the one we was singing the first time that the Angel of the Lord there ever appeared before men in his presence. I'd seen it before, myself, but first time He ever come down. And when He come down, He--He said, "As John was sent to forerun the first coming of Christ, your message will forerun the second coming of Christ." Hundreds and hundreds and hundreds of people standing on the banks down there when It come down on June, 1933, at the river. And we were standing on the banks, singing:
On Jordan's stormy banks I stand,
And cast a wishful eye,
To Canaan's fair and happy land,
Where my possessions lie.
I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
Oh, I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
When shall I reach this healthful place,
And be forever blest.
When shall I see my Father's face,
And in His bosom rest?
Oh, I am bound for the promised land,
Oh, I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
All o'er those wide extended plains
Shines one eternal day;
There God the Son forever reigns,
And scatters night away.
I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised...
Let's just sing that again and shake hands with somebody around you.
I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
E-98 Dar acum să zicem că... să credem că orice este aceasta, să credem aceasta, dacă femeia nu este întocmai o Creştină, dacă ea doar se preface, Dumnezeu o va judeca pentru asta. Asta-i adevărat. Dar... Şi dacă ea este îmbrăcată imoral, şi lucrurile pe care ea le face nu sunt corecte, Dumnezeu va purta de grijă de aceea. Dar să credem că acel Duh peste femeia aceea este Duhul Sfânt. Vedeţi, deoarece noi nu ştim.
E-262 Now, without a shadow of doubt, every one of you that has accepted Christ, and know that you are borned again of the Spirit, let's raise our hands now and sing it.
I am bound for the promised land,
Well, I'm bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
I haven't seen this for a long time. Ladies, reach in your purse and get a handkerchief. Gentlemen, reach in your hip pocket and get your handkerchief out. Now we're going to have a wave-gift to the Lord. All right, all of us together, we're going to wave like we're going into Canaan now, wave your handkerchief. All right, now.
I am bound for the promised land,
I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land,
Now, if there is someone here that hasn't made their election and calling sure, that would like to come while we sing it again, would like to pull out your handkerchief and wave with us again. The gate's open now; the tickets are free. Won't you come? Step aboard the old ship of Zion; she's going, moving out. Let's go.
I am bound for the promised land, (It won't be long.)
Oh, I am bound for the promised land;
O who will come and go with me?
I am bound for the promised land.
E-99 Acum, dacă interpretarea acelui duh sfânt dă ceva, un blestem către Cristos... "Nimeni care vorbeşte prin Duhul nu numeşte pe Cristos anatema." Dacă femeia aceea vorbeşte în limbi şi tălmăcirea vine că "Cristos este anatema," atunci voi ştiţi că acela este un duh rău peste femeie. Dar atât timp cât acesta binecuvântează şi înalţă pe Cristos, atunci credeţi Duhul acela. Vedeţi? Amin. Eu sper că asta nu încurcă. Eu sper că dă puţină lumină asupra acesteia, oricum.
E-265 As we bow our heads:
To be like Jesus, just to be like Jesus,
On earth I long to be like Him;
All through life's journey from earth to Glory
I only ask to be like Him.
From Bethlehem's manger came forth a Stranger,
On earth I long to be like Him;
All through life's journey from earth to Glory
I only ask to be like Him.
Don't forget Sunday. Don't forget Wednesday night is prayer meeting. Remember, pray much; pray for me; pray for your pastor; pray for your neighbor, your deacons, your trustees; pray that God will have His way with us all.
To be like Jesus, to be like Jesus,
On earth I long (That's my heart's desire.) to be like Him; (He's understands. Lots of people don't understand, you just remember God will make a...?...)... from earth to Glory
I only ask to be like Him.
[Brother Branham begins humming the song--Ed.]...
... humble and lowly,
On earth I long just to be like Him;
All through life's journey from earth to Glory
I only ask to be like Him.
With our heads bowed now, and our eyes closed, and our hearts centered on God, we will call on my precious, good friend, Brother Roy Borders from California, if he won't have--pronounce the benediction upon this meeting. Brother Borders.
E-142 . Deuteronom, al 23-lea capitol, al 2-lea verset, nu învaţă acesta că o persoană care este afară din căsătorie nu poate fi mântuit? El zice că "Dumnezeu va cerceta fărădelegea părinţilor asupra copiilor până la a treia şi a patra generaţie." Explică ce înseamnă aceasta.
E-100 În regulă. Curvia a fost un lucru aşa de îngrozitor în timpul Bibliei încât chiar dacă un om a avut un copil printr-o femeie care nu era nevasta lui, acel copil, copiii copiilor copiilor lui, pentru patru generaţii patru sute şi ceva de ani, nici măcar nu putea să intre în adunarea Domnului, deoarece acel sânge al taurilor şi al ţapilor şi al viţeilor nu era suficient să ia la o parte păcatul. Acesta putea numai să despartă sau putea numai să acopere păcatul, acesta nu putea omite păcatul. Înţelegeţi? Acesta nu putea omite păcatul, el putea numai să acopere păcatul. Adulterul este un lucru îngrozitor!
E-101 O femeie, o nestemată preţioasă, pe care Dumnezeu a făcut-o să fie o mamă, a încredinţat-o cu maternitatea, încât dacă ea ar naşte un copil de la un alt om nefiind bărbatul ei, atunci acolo era un blestem asupra acelui copil, şi copiii lui, şi copiii lui, şi copiii lui, până la trei sau patru generaţii. Chiar de multe ori aşa ca sifilis, şi-şi orbire şi alte lucruri au lovit pe oameni. Da, acesta era un lucru îngrozitor, îngrozitor pentru o femeie să aibe un copil în afara sfintei căsătorii. Acum, nu numai atunci, ci acesta încă este un lucru îngrozitor, sigur este, întotdeauna.
E-143 . Va veni Ezechiel 38 şi 39 la îndeplinire înainte de Răpire?
E-102 Acum dacă veţi observa, Ezechiel 38 şi 39 are de-a face cu Gog şi Magog, care este Rusia, ţara de nord. Acum, eu nu spun că aceasta este corect, dar după felul meu de a învăţa aceasta, că, aceasta vine la îndeplinire după Răpire, după ce Biserica este luată sus. Şi Dumnezeu se ocupă de Gog şi Magog când ei vin jos înaintea lui Israel acolo. Şi eu cred că va veni la împlinire după Răpire. Acum, aceea nu o face aşa, vedeţi. Dar aceea este doar felul meu de a o învăţa. Eu presupun că asta este ceea ce ei au vrut să cunoască, care era ideea mea.
E-144 . Domnul ne-a spus prin profeţie să mărturisim la alţii despre lucrurile pe care noi le-am auzit şi văzut aici, aşa ca apropierea Venirii, botezul în Numele, în Numele lui Isus, şi astfel de lucruri. Noi am spus aceste lucruri la unii care par a fi Creştini, totuşi ei nu par să creadă. Ce gândeşti tu că li se vor întâmpla la acei oameni. Vor merge ei în Răpire?
E-103 Acum, eu sunt bucuros că tu ai spus-o în felul acela, "Ce gândeşti tu?" Ceea ce nu ar face-o corect deoarece eu aş gândi aceasta. Eu cred că nimeni nu poate umbla în Lumina lui Dumnezeu până când Dumnezeu i-0 descoperă. Şi eu nu cred că vreun om care... Toate lucrurile acestea ascunse sunt ascunse de la oameni, şi nici un om nu le poate vedea dacă Dumnezeu nu le descoperă, şi eu cred aceasta deoarece în Biblie întotdeauna a fost în felul acela.
E-104 Nu a zis Isus că "Voi aveţi ochi şi voi nu puteţi vedea, voi aveţi urechi şi voi nu auziţi"?
E-105 Şi totuşi în Matei, eu cred că este sau al 8-lea sau al 12-lea capitol, care a zis că "Deşi Isus a făcut aşa de multe minuni printre ei, totuşi ei nu au putut să creadă. Deoarece Isaia a zis, profeţia a zis că 'Ei au ochi şi nu pot vedea, şi urechi şi nu pot auzi."' Vedeţi?
E-106 Şi Isus a zis, "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l cheamă mai întâi Tatăl Meu, şi toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine." Aceea o stabileşte, vedeţi.
E-107 Acum, voi sunteţi-voi sunteţi răspunzători pentru răspândirea Luminii, voi nu sunteţi răspunzători ca ei să primească Lumina. Voi sunteţi răspunzători să O duceţi la ei, dar voi nu sunteţi răspunzători pentru reacţia lor. Şi atunci dacă Dumnezeu îi lasă înăuntru, aceea va depinde de El. Dacă ţi nu au îmbrăcămintea pe ei, şi aşa mai departe, şi ei nu... Însă ei... Reţineţi, ei nu O pot vedea până când Dumnezeu O descoperă pentru ei.
E-145 . Frate Branham în Daniel capitolul al 11-lea, versetul al 31-lea, învaţă despre ziua... luarea la o parte a jertfei zilnice, şi urâciunea care face pustiire. Ai vrea te rog să explici ce sunt acestea?
E-108 O, această persoană şi-a semnat numele la aceasta una. Acela este subiectul pe duminica următoare, şi aceea vine înăuntru cu cele-cu cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel. Dar... Şi eu aş putea doar să vă spun asta vouă, fratele meu foarte preţios care a semnat aceasta aici, care este un prieten foarte scump pentru noi toţi. Da, "urâciunea care face pustiire," Isus, în Matei 24, a vorbit despre aceasta. Urâciunea (înseamnă murdărie) care face pustiire, urâciunea a fost Moscheea Musulmană a lui Omar construită pe terenurile templului unde stătea Locul Sfânt.
E-109 În 96 A.D., Titus a intrat şi a capturat Ierusalimul şi a ars templul, şi ei au zidit Moscheea lui Omar (religia Mahomedană) chiar pe terenul templului, şi încă stă acolo până în această zi. Şi ea va sta acolo până când Dumnezeu se întoarce din nou la Iudei. "Şi urâciunea ( care este Moscheea lui Omar) care face pustiire din Locul Sfânt," stând în Locul Sfânt, vedeţi.
E-110 Isus s-a referit la aceasta, a zis, şi în paranteze, "(cel ce citeşte să înţeleagă)." Vedeţi? De aceea, el a dat un anumit număr de zile de la timpul acela până la... după Prinţul şi un număr de zile, şi aşa mai departe, în care noi vom intra duminica viitoare. Şi eu voi încerca, după cea mai bună cunoştinţă a mea, să iau aceea înăuntru pentru voi duminica viitoare. Dar urâciunea aceea este Moscheea lui Omar care a luat locul templului, căci, "Când voi vedeţi urâciunea care face pustiire, despre care a vorbit profetul Daniel, stând în Locul Sfânt." Vedeţi, stând unde a stat templul (Locul Sfânt), Moscheea lui Omar.
E-146 . Frate Branham, tu nu simţi că fiecare care pretinde să fie un Creştin trebuie să plătească zeciuieli, să plătească zeciuielile lor în hambarul Domnului? Te rog dă Scriptură la această întrebare.
E-111 În regulă, dacă voi vreţi... Asta este corect, că Biblia a spus în Maleahi, al 4-lea capitol, "Va jefui un om pe Dumnezeu? Şi voi ziceţi, 'Unde Te-am jefuit noi?' În zeciuială şi oferte. Aduceţi toate zeciuielile şi ofertele voastre în hambarul Meu, şi încercaţi-Mă," zice Domnul, "dacă Eu nu voi deschide ferestrele Cerului, şi voi turna o binecuvântare că nu va exista loc suficient să o primiţi."
E-112 Aceea este o provocare la orice individ! Şi dacă eu aveam numai timpul, şi nu aş ajunge la această mică Scriptură la care eu vreau să ajung cam în următoarele zece minute, mi-ar place să vă dau o mărturisire personală despre cum că eu am fost chiar flămând, şi mama mea şi ceilalţi flămânzi, şi tatăl meu bolnav, dar eu mi-am luat zeciuielile afară mai întâi şi le-am dat lui Dumnezeu, şi voi s-ar cuveni să vedeţi ce s-a întâmplat. Eu nu am văzut niciodată în viaţa mea ca vreun om sau o femeie, că dacă voi câştigaţi numai un dolar pe săptămână, să aduceţi cei zece cenţi din banii aceia şi puneţi-i în hambarul vostru, sau o biserică unde veniţi voi, dacă Dumnezeu nu binecuvântează asta numiţi-mă un ipocrit. Da, domnule. Aceea este o provocare la oricine. Şi fiecare Creştin... Asta merge la astalaltă întrebare. Fiecare Creştin trebuie să plătească zeciuieli! Asta-i adevărat. Aceasta trebuie să se facă.
În regulă, acum:
E-147 . Dacă o persoană sau persoane vorbesc în limbi necunoscute în acelaşi ton de glas de fiecare dată, acelaşi lucru, dar tălmăcirea este diferită prin tălmăcitor de fiecare dată, ar putea fi acela Duhul Sfînt?
Acum lăsaţi-mă să citesc asta din nou:
Dacă o persoană sau persoane vorbesc în limbi necunoscute în acelaşi ton de glas (cu alte cuvinte, doar zicând acelaşi lucru ca şi cutare-cutare cuvânt iarăşi şi iarăşi şi iarăşi) de fiecare dată, şi acelaşi lucru de fiecare dată, dar tălmăcirea prin tălmăcitor este diferită de fiecare dată, ar putea fi acesta Duhul Sfânt?
E-113 Acum, acolo este una ţeapănă, dar lăsaţi-mă să răspândesc doar puţină lumină asupra acesteia dacă eu pot. Şi eu sunt sigur că voi veţi înţelege că acesta este doar Fratele Branham încercând să fac cât pot de bine, dar lăsaţi-mă doar să dau aceasta ca experienţa mea personală de a avea a face cu lucruri spirituale. Şi eu apreciez încrederea voastră de a mă întreba întrebări ca aceasta. Dacă voi nu aţi fi avut încredere în mine, voi nu m-aţi fi întrebat aşa ceva. Eu cred că un Creştin nu ar pune întrebări ca să ridice un argument, eu cred că ei încearcă să afle care este Adevărul. Vedeţi? Şi eu aş răspunde, şi dacă... Şi eu o voi răspunde, şi dacă eu m-am făcut clar "aceasta este după cea mai bună cunoştinţă a mea," şi atunci dacă acel duh în voi se mânie, aceea arată că acesta nu este Duhul Sfânt înăuntru acolo. Înţelegeţi? Astfel atunci Duhul Sfânt nu se va mânia, acesta va fi corectat de fiecare dată cu Cuvântul, şi suportă corectare.
E-114 Acum lăsaţi-mă să spun asta, că eu... În cazul acesta, reţineţi, Dumnezeu să fie judecătorul meu. Eu, acesta este William Branham, eu nu aş putea spune. Dar în experienţele la care am fost martor în timp ce eram sub ungerea din astfel de adunări, eu cred că persoana care zice acelaşi lucru de fiecare dată acelaşi ton de glas, vorbeşte într-adevăr în limbi. Eu da, eu cred, prin Duhul ei vorbesc în limbi, dacă ei sunt Creştini. Ei vorbesc în limbi, fără îndoială. Dar eu cred că voi luaţi tendinţa greşită de interpretare.
E-115 Acum, de multe ori, oamenii... eu-eu nu... eu ştiu că sunt doar oamenii din biserică aici, eu presupun, în seara aceasta, oricum, pe aici. Nu este aşa, Frate Neville, doar cam care vin? Deci dacă străinii sunt aici şi voi sunteţi diferiţi cu aceasta, eu încerc să vorbesc către propria mea biserică, vedeţi.
E-116 Acum, ca părintele vostru în Evanghelie, ca al vostru-ca al vostru păstor, mi-ar place puţin mai târziu, când duhurile şi darurile voastre încep să vină la desăvârşire... Dacă voi mergeţi să-i pri vi ţi că se înfurie şi devenind... atunci voi mai bine doar să urmăriţi-urmăriţi persoana aceea, doar lăsaţi ca aceasta să se ducă deoarece acesta nu este Duhul lui Dumnezeu peste ei. Dar când ei sunt blânzi şi smeriţi şi umiliţi şi gata, şi fiecare lucru, acela este Duhul lui Dumnezeu. Şi dacă-dacă cineva iese din ordine şi păstorul trebuie să îl cheme jos, şi duhul acela se înfurie, atunci acesta nu este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu întotdeauna suportă, vine la Cuvânt. Înţelegeţi? El recunoaşte Cuvântul de fiecare dată.
E-117 Acum, dar acum eu nu încerc să-să-să măgulesc sau să zgâlţâi, eu doar încerc să fac un adevăr. Acum, cineva vorbeşte în limbi, şi un altul se ridică şi tălmăceşte limbi. Acum ascultaţi atenţi. (Şi eu cred că aceasta se înregistrează. Nu-i aşa?) În tălmăcirea limbilor... Acum, eu va trebui să merg jos în ceva învăţătură acum cu aceasta. În tălmăcirea limbilor, mulţi oameni tălmăcesc limbi printr-o expresie extraordinară a lor simţind să spună un astfel de lucru. Aceea nu este tălmăcire.
E-118 Tălmăcirea este când ei vorbesc într-o limbă necunoscută, tu îi auzi vorbind în engleză, şi doar repeţi iarăşi ceea ce ei spun. Dar... dacă această persoană vorbeşte în biserica voastră... eu nu cred că noi o avem în aceasta una. Dacă o face, eu niciodată nu am auzit-o.
E-119 Dar cineva să se ridice doar să spună ca ceva cuvânt anumit, iarăşi şi iarăşi, sau vreun acelaşi ton de glas mergând drept în jos, drept în jos, drept în jos, drept în jos...
E-120 Eu vă spun, eu nu cred că Junie Jackson este aici în seara aceasta. Este el? Eu nu cred că el este. Dar eu întotdeauna am fost uimit de Junior Jackson şi vorbirea lui în limbi, şi Fratele Higginbotham, şi mulţi dintre voi oamenii de aici, cum că voi vedeţi acea schimbare de glas în tălmăcire. Vedeţi? Acum¬acum aceea este în regulă. Acum, eu nu... eu nu mă laud cu biserica mea. Nu, domnule. Dacă biserica mea a avut nevoie de corectare, eu-eu am să stau aici şi voi face cât de bine pot pentru Mântuitorul meu, asta-i adevărat, dacă aceasta răneşte sau dacă nu răneşte. Eu sunt-eu sunt părintele vostru în Evanghelie, vedeţi, şi eu vreau... Voi nu vreţi un duh greşit, voi vreţi duhul corect. Voi-voi nu...
E-121 De ce să luaţi-luaţi un înlocuitor când acolo un întreg cer penticostal este plin de cel real? De ce să mâncaţi dintr-un bidon de gunoi când există o masă bună, mare, curată aşezată aici cu pui şi găluşte şi fiecare lucru? Vedeţi? De ce să facem noi asta? Vedeţi? Să luăm realul, aceea este ceea ce noi vrem, realul, cel veritabil.
E-122 Acum, eu cred, în această declaraţie care este făcută aici, acelaşi lucru iarăşi, eu cred că în declaraţia aceea că ei amândoi sunt corecţi, dar eu nu cred că tălmăcitorul tălmăceşte limba persoanei. Eu nu cred asta. Eu cred că Duhul este prezent şi tălmăcitorul profeţeşte. Eu cred că el este unul care profeţeşte în loc de un tălmăcitor dacă el nu aude glasul în propria lui limb-... "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă în care ne-am născut?" Vedeţi, voi trebuie să o auziţi în aceeaşi, voi trebuie să o auziţi în engleză. Dacă...
E-123 Aici, aici este un tălmăcitor. Acum, eu mă ridic, şi eu-eu ştiu numai două sau trei cuvinte în o-în o-în o limbă diferită, de care eu ştiu. Acum eu doar o iau pe aceasta literar, nu în spiritual acum. Acum eu am să spun, "Baie, baie bly. Eu... Ekke wil afrikaans sprekken." Acum, eu mă îndoiesc că există o persoană aici care ştie ce am spus. Da, frate, ce am spus? [Un frate în adunare zice, "Tu ai spus că tu poţi vorbi afrikaans" – Ed.] Afrikaans, "Baie, baie, bly," "Eu sunt foarte, foarte fericit." "Eu sunt aici să vorbesc afrikaans," vedeţi, "Afrikaans sprekken." Vedeţi? "Eu sunt aici să vorbesc afrikaans."
E-124 Acum, ce a făcut el? El... eu am vorbit afrikaans dar el m¬a auzit în engleză. Este asta corect? Pentru că tu cunoşti afrikaans. Acum, dacă tu vorbeşti... dacă eu stau aici sau zic... predic, şi Fratele N eville tălmăceşte la o altă limbă de oameni, el spune în limba lor ce mă aude el că spun; el ştie despre ce vorbesc eu deoarece el cunoaşte limba mea.
E-125 Şi dacă tu vorbeşti într-o limbă necunoscută, şi tălmăceşti, tu auzi în limba în care ai fost născut, deoarece acela este singurul fel în care tu poţi tălmăci ceea ce ei zic, deoarece Duhul Sfânt ţi-a interpretat-o şi tu doar vorbeşti pentru Duhul Sfânt.
E-126 Dar atunci dacă Duhul este prezent să binecuvânteze această sărmană persoană, şi ei se ridică... Ca un scump frate bătrân, dus înainte, el este în Slavă în seara aceasta, eu într¬adevăr cred. Cel mai scump suflet bătrân pe care eu... Bătrânul Frate Ryan, noi toţi l-am cunoscut. El obişnuia să stea acolo pe stradă... (Şi Dumnezeu, mă iartă, nu să fiu profanator... Eu ştiu că aceasta este o... Hulind Duhul Sfânt este de neiertat.) Dar Fratele Ryan obişnuia să spună un cuvânt iarăşi şi iarăşi tot timpul, ceva despre "seekem şi seekem şi seekem," sau ceva de felul acesta. El obişnuia să aibe... Păi, cineva a zis, "Crezi tu că aceea este de la Dumnezeu?"
E-127 Am zis, "Cu certitudine, aceasta este de la Dumnezeu! Cu certitudine, eu cred că este de la Dumnezeu." Dar el vorbea în limbi, dar eu nu puteam să spun ce zicea el deoarece eu nu ştiu. Dar, şi prezenţa Duhului era acolo.
E-128 Deci dacă prezenţa Duhului este acolo, şi această persoană doar spune un cuvânt, iarăşi şi iarăşi şi iarăşi, şi ăstalalt sare în sus şi încearcă să dea o tălmăcire, deşi el nu ştie ce zice el. Dacă acest om nu dă tălmăcirea, el profeţeşte; duhul profeţiei este peste el şi el profeţeşte, nu dă o tălmăcire.
E-129 Astfel de aceea, dragă Creştine, către tine care ai spus, "Ar putea fi acela Duhul Sfânt?" El ar putea fi Duhul Sfânt folosind două slujbe. Una, binecuvântând un suflet în a vorbi în limbi; şi o alta, profeţind, fără să trebuiască să fie tălmăcit ce zice el. Dar totuşi el a spus-o. Duhul Sfânt a venit peste el în profeţie întocmai la acelaşi timp în care acesta a vorbit în limbi, şi el credea că era o tălmăcire, ce contează aceasta? Acesta este Duhul lui Dumnezeu dând un mesaj către biserică. Dar tălmăcirea, acesta trebuie să înţeleagă în engleză şi să repete înapoi exact ce a spus persoana, acela este darul tălmăcirii.
E-148 . Dacă acolo sunt-dacă acolo sunt deja trei mesaje duse afară în limbi necunoscute într-o adunare, atunci în rândul de rugăciune pot să existe mai multe mesaje să meargă afară şi încă să fie în ordinea spirituală a adunării?
E-130 Păi, desigur. Asta-i adevărat. Sigur. Eu ştiu unde ajungi tu. Acolo era Pavel, a zis, "Dacă ei erau... Voi profeţiţi şi vorbiţi în limbi," ceva de felul acesta, Pavel vorbind despre...
E-131 Puţin mai târziu, când voi toţi... Frate Neville, când voi toţi vreţi acum, aceşti oameni care au aceste daruri spirituale... Acum, dacă voi aveţi încredere în înţelegerea mea despre Scriptură, eu voi veni jos la adunare doar cu voi oamenii singuri care aveţi aceste daruri, doar cu voi toţi, astfel noi putem şedea împreună... Şi dacă voi simţiţi... Şi tu urmăreşti, Frate Neville, şi vezi în biserică, că acesta este Dumnezeu şi Dumnezeu se mişcă printre ei, asta-i ceea ce noi vrem, dar noi vrem ca să punem asta în ordine astfel ca aceasta să poată să meargă să binecuvânteze biserica şi să facă ceva. Eu... Dumnezeu nu este... Eu ştiu, şi cunosc Scripturile, ce să fac. Şi aceea este ce noi vrem să facem.
E-132 Acum, această persoană de aici, eu ştiu că în vorbirea în limbi, aceasta trebuie să fie pe rând, doi, sau nu mai mult decât trei. Aceea este corect, dar dacă veţi observa aici, dacă aceasta era...
E-133 Tocmai cum cineva aici ne-a dat sus acolo... Ca Fratele Sothmann s-a ridicat şi a dat un mesaj în profeţie sau vorbire în limbi. Tălmăcirea limbilor este profeţie, vedeţi, duhul profeţiei. Acum, dacă tu doar vorbeşti în limbi necunoscute, şi acolo nu este tălmăcitor, persoana aceea este binecuvântată de Duhul, dar el nu vatămă biserica.
E-134 Acum, la ce a încercat Pavel să ajungă este aceasta, "Voi folosiţi serviciul întreg doar în vorbirea în limbi, vedeţi, şi cel neştiutor a zis, 'Ce-ce este aceasta, oricum?"' Vedeţi, ei nu o pricep fără să existe o tălmăcire. Şi acolo să fie... aveţi unul, două, până la trei mesaje într-o adunare.
E-135 Acum, persoana de aici a zis, "Apoi în rândul de rugăciune?" Aceea trebuie că a fost că poate cineva în rândul de rugăciune... Poate, Fratele Neville, sau în vreo altă biserică sau de oriunde este acesta, că în rândul de rugăciune acest om... sau în adunările de vindecare Divină, ar fi putut fi în adunarea Fratelui Roberts, adunarea Fratelui Allen, sau careva, în adunarea mea sau altcineva, eu nu ştiu. Dar, orice este aceasta, despre ce vorbeşte Pavel este un mesaj către adunare acolo afară, "Lăsaţi ca să fie doar trei," deoarece mesajul lui Dumnezeu vorbeşte un mesaj încercând să-l dea acolo la adunare. Dar când omul în rândul de rugăciune, el profeţeşte către o persoană, nu la toţi. Dacă asta ar fi aşa, eu eram afară din ordine peste tot în rândurile mele de rugăciune, vedeţi, când sunt treizeci sau patruzeci de ei într-o seară? Vedeţi, dacă voi profeţiţi către o persoană.
E-136 Dar acest om profeţind este pentru întregul trup, lăsaţi ca să fie două sau trei mesaje şi apoi opriţi-le. Deşi Duhul Sfânt ar putea încă să vrea să vorbească, dar aşteptaţi un minut, daţi Cuvântului o şansă să meargă afară. Voi vedeţi? Şi atunci, într¬adevăr, acea vorbire trebuie să fie sau înainte sau după Cuvânt, nimic nu trebuie să întrerupă Cuvântul aşa cum El merge afară. Dar, oricum, noi vom pune aceea în ordine mai târziu când duhurile şi darurile încep să ajungă în desăvârşire.
E-137 Noi vorbim acum asupra-asupra seriozităţii cincizecimii Bisericii, eu vreau să spun adevărata Biserică penticostală. Şi noi suntem bucuroşi că Dumnezeu încă trăieşte şi domneşte şi vorbeşte către noi.
E-138 Acum, însă dacă aceasta este ca, spre exemplu, dacă sora de aici ne-ar da un mesaj în limbi sau o profeţie, şi doamna de lângă ea ar da un mesaj în limbi sau profeţie, şi apoi doamna de lângă ea sau cineva în spate acolo, cineva va da un mesaj sau o profeţie, sau limbi. Fără îndoială că aproape toţi vorbesc despre acelaşi lucru, dacă Dumnezeu este urgent, încercând să pună ceva dincoace, chemând ceva persoană în biserică să facă ceva, acum, sau ceva ce El vrea să se facă.
E-139 Acum deci, spre exemplu, rândul de rugăciune este chemat, şi Fratele Neville sau eu însumi sau oricare alt lucrător merge jos la această persoană, aceea nu este către trup, aceea este la această persoană. Iar Duhul lui Dumnezeu vine asupra lui să-i spună acestei persoane ceva, atunci spuneţi-i, pentru că el nu vorbeşte către adunare. El vorbeşte către această persoană, nu către adunare, astfel aceea este în regulă.
E-149 . În regulă, Scumpe Frate Branham, în repetate rânduri Domnul îmi arată lucruri în vise. El mi-a arătat lucruri despre fiul meu în marină, de care fiul meu mi-a spus că erau "secrete." El mi-a arătat despre moartea oamenilor şi despre secretele inimilor oamenilor. Este acesta un dar de la Dumnezeu? Când El îmi arată în vise inimile şi gândurile oamenilor, fiecare lucru s-a întâmplat întotdeauna cum mi-a arătat visul.
E-140 Păi, da, fratele meu sau soră, oricine ar putea fi. Domnul să te binecuvânteze. Aceea este, după părerea mea, darul lui Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Nu ştii tu că Biblia vorbeşte de vise? Iosif, cum a visat el visuri şi le-a tălmăcit, şi cum alţii au visat visuri. Lucrurile acelea sunt de la Dumnezeu. Acum, dacă acesta este de la Dumnezeu, El va fi întotdeauna adevărat, el întotdeauna se va întâmpla întocmai exact în felul în care El a spus.
E-141 Şi acum să nu... Dacă tu începi să te mândreşti cu el, acesta doar te va părăsi. Vezi, doar fii reverent şi blând. Şi când El îţi arată ceva, şi aceasta este ceva care tu trebuie să spui la cineva, că ei au făcut ceva care este greşit, atunci să nu te ridici doar şi să mustri pe persoana aceea, mergi la ei tu însuţi şi spune, "Soră, frate, tu ştii, Domnul mi-a spus noaptea trecută căci-căci tu făceai ceva greşit, un anumit lucru."
E-142 Dacă persoana aceea zice, "Tu eşti greşit! Asta este o minciună! Eu nu am făcut asta!"
E-143 Acum, lucrul de făcut este atunci să mergi înapoi şi să zici, "Tată Ceresc, era aceea greşit?"
E-144 Acum, dacă persoana aceea... Atunci dacă persoana aceea ţi-a spus adevărul, atunci tu ai duhul greşit. Dar dacă persoana aceea a minţit, şi el a făcut aceasta, Dumnezeu se va ocupa de persoana aceea. Înţelegi? Da, domnule. Deoarece, vezi, ce el a făcut acolo, el a hulit împotriva Duhului Sfânt, negând ceea ce Duhul Sfânt i-a atras atenţia. Vedeţi, astfel acesta este lucrul greşit.
E-150 . Frate Branham, cum poate o-o biserică dansa, striga, vorbi în limbi, şi să lase Duhul... (să vedem, acum aşteptaţi un minut) ... şi să devină pierdut în Duhul, şi vreodată foarte rar oricând citesc Scriptura. Eu nu înţeleg aceasta.
E-145 Nici eu nu înţeleg; vezi, "strigă, dansează, vorbesc în limbi, şi nici măcar nu citesc Scriptura." Eu-eu-eu zic aceasta, reţineţi, William Branham, care ar putea fi un milion de mile greşit. Eu cred că cei mai mulţi dintre oameni... mi s-a pus întrebarea aceea astăzi de către un frate, ceva de ordinul acela. Căci, când ei se duc să se roage pentru bolnavi, un frate se va ruga poate pentru unul, apoi îi face pe toţi să cânte sau să danseze în Duhul, crezând că aceea aduce putere printre oameni. Nu, eu-eu pentru mine, eu cred că aceea este greşit.
E-146 Eu cred că o persoană care vine în adunarea de vindecare va fi cum ar veni pentru mântuire, vine reverent, crezând. Fiecare persoană de acolo, nu să strige şi să danseze, ci să-l vadă pe fratele lor sau sora că merge sus acolo să-i ceară lui Dumnezeu milă, plecaţi-vă capul şi începeţi să vă rugaţi, "Dumnezeule, ajută-l pe fratele meu acum aşa cum păstorul se roagă pentru el, îl unge. Lasă ca Duhul Sfânt să vină peste el şi să-i dea credinţă să creadă pentru vindecarea lui. El este un frate scump. Ea este o soră scumpă." Rugaţi-vă pentru el în loc să cântaţi, să strigaţi şi să dansaţi doar.
E-147 Dar noi vedem aşa de mult din aceea în adunările noastre Penticostale, este o constantă... Eu cred că aceasta este o închinare, eu într-adevăr cred că ei se închină lui Dumnezeu. Da, domnule. Eu o cred din toată inima mea. Şi eu cred în vorbirea în limbi, în strigat şi dansat. Şi eu o cred fiecare părticică, da. Eu cred că orice care ei fac în Biblie este tot atât de bine astăzi cum a fost atunci, sigur, dar eu cred că aceasta îşi are timpul ei şi ordinea ei.
E-148 Acum, marea binecuvântare este în toi, şi oamenii strigă, şi slava lui Dumnezeu cade, şi oamenii vor să ţipe şi să strige şi să facă orice le spune Duhul. Mergeţi înainte, asta-i adevărat. Dar când un om vine să fie vindecat, unde este implicată chestiunea între moarte şi viaţă, eu cred că noi trebuie să fim reverenţi Aşi să vorbim către Tatăl şi să vorbim cu El pentru acest frate. În loc să ne închinăm Lui, să-I cerem, "Tată, eu sunt-eu sunt un închinător al Tău. Eu Te iubesc, Tu ştii că te iubesc, eu îmi exprim iubirea către Tine. Acum eu îmi exprim credinţa către Tine, ajută pe fratele meu să fie bine. Vrei Tu, Tată?" Eu cred că voi veţi obţine rezultate mai bune prin a face aşa. Eu într¬adevăr cred. În reverenţă, Duhul lui Dumnezeu.
E-149 Doamne, acestea ar putea să fie lungi de o sută de mile însă eu sper că le-am răspuns, aceea-i, aruncă a aruncat doar un pic de Lumină. Eu cumva ştiu ce este în minţile voastre acum, oricum. Şi eu vă spun ceva, puţin mai târziu eu vreau să-i cer păstorului de aici dacă el va veni şi mă va ajuta să... poate să vină jos şi să aducem pe toţi oamenii împreună care au Duhul lui Dumnezeu peste ei în formă de daruri, să vorbim despre aceasta pentru o vreme. Poate că eu vă pot ajuta să urcaţi scara doar un pic mai sus şi să ajungeţi puţin mai aproape de Dumnezeu, prin doar... şi să o aşezăm mai mult în ordine în biserică. Eu am urmărit înainte, aceasta pare minunat pentru mine. Şi mie doar îmi place să o văd mişcându-se înainte şi înainte şi înainte, şi înainte şi înainte şi înainte.
E-150 Şi aşa cum venim în sus, nu lăsaţi ca Satan să pătrundă înăuntru, acum. Băiete, el este deştept. Şi să nu-l păcăliţi, să nu încercaţi, deoarece voi nu puteţi. Voi doar depindeţi de Dumnezeu şi continuaţi doar să umblaţi umiliţi, şi Dumnezeu o va face, şi voi veţi afla că Dumnezeu vă v-a folosi mai mult şi mai mult şi mai mult în felul acesta. Domnul să vă binecuvânteze.
E-151 Avem noi timp pentru o vorbire de douăzeci de minute? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Eu presupun că aceea a fost suficient să mă pornească, Ben. În regulă.
E-152 Să întoarcem la Psalmi doar un moment. Domnul părea să¬mi dea un mic gând aici pe care mi-ar place să vi-l exprim în seara aceasta doar într-o manieră de o predică, dacă voi vreţi, doar-doar câteva minute. Eu ştiu că este cald, şi este cald aici sus, de asemeni. Dar, reţineţi, noi nu ne vom mai întâlni, poate, până miercuri seara. Astfel haideţi să aşteptăm doar şi-şi înainte ca noi să cântăm vechea cântare bună despre Binecuvântată Să Fie Legătura Care Leagă, să-să vorbim despre-Cuvântul scris. Aceste întrebări ne face cumva... ne lasă într-o fierbere. Să-să ieşim din aceasta acum, şi-şi să vorbim în Cuvânt.
Acum ne putem apleca capetele din nou doar un moment:
E-153 Tată Ceresc, aceste întrebări, eu am încercat să aflu ce au oamenii pe inimile lor, să văd dacă ei vor întreba despre aceasta despre aceea. Eu văd, Doamne, că ei doresc daruri spirituale. Iar acei care au daruri spirituale se întreabă cum să le dirijeze. Pentru unii, aceasta aruncă Lumină mare asupra bisericii; pentru alţii ei se întreabă. Acum, Doamne, ajută-ne. Ajută-ne, Doamne. Noi suntem copiii Tăi. Noi nu facem aceste lucruri să ne onorăm pe noi, noi facem aceasta spre onoarea lui Dumnezeu printr-un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat.
E-154 Ne rugăm, Tată, ca Tu să binecuvântezi aceste daruri şi să le manifeşti în biserică. Şi fie ca să se împlinească atunci când pelerini şi străini, care trec pe aici, care vin prin uşa aceea şi şed jos pentru câteva minute, şi fie ca Duhul lui Dumnezeu să fie aşa de mare aici până când va face cunoscut secretul fiecărei inimi care intră pe uşă. Admite aceasta, Doamne. Fie ca aceasta să fie cu aşa blândeţe şi umilinţă, niciodată aspru şi să mustre şi să dărâme. Noi ştim că Duhul lui Dumnezeu nu este în felul acela.
E-155 Astfel ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi în fiecare lucru. Binecuvântează biserica noastră, binecuvântează poporul nostru. Binecuvântează poporul din alte biserici. Şi, Tată, noi ştim că există numai o Biserică şi noi suntem toţi născuţi în Aceea.
E-156 Şi mă rog, Tată, ca Tu să ne binecuvântezi mai departe aşa cum eu citesc acest mic text pe care se părea că Tu mi l-ai dat, şezând acolo lângă birou în după-amiaza aceasta. Şi ajută-mi, Doamne, să nu ţin poporul prea mult, ci doar să vorbesc câteva expresii aici. Eu mă rog ca Tu să fii în aceasta. Şi dă-ne un gând mic, ca noi să putem pleca acasă cu el şi să-i mulţumim Domnului pentru bunătatea Lui. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-157 Acum, să nu uitaţi, următoarea duminică dimineaţă, cu voia Domnului.
E-158 Acum întoarcem la Psalmul 106, şi al 7-lea verset. Eu urma să citesc înainte în jos, o bucată... o parte din acest Psalm. Dar, acesta este David. De ce a venit aceasta la mine, era din cauza mesajului de azi dimineaţă. Şi, eu îmi voi pune ceasul aici şi voi încerca să fiu afară la nouă treizeci, dacă este posibil. Acum la versetul al 7-lea din Psalmul 106:
Părinţii noştri nu au înţeles minunile tale în Egipt; ei nu şi-au amintit de mulţimea milei tale; ci l-au provocat la mare, chiar... marea Roşie.
E-159 Eu am să citesc versetul următor:
Cu toate acestea el i-a mântuit din cauza numelui său, ca el să poată să-şi facă marea lui putere să fie cunoscută.
Domnul să-şi adauge binecuvântările Lui.
E-160 Eu am să vă vorbesc, dacă va voi Domnul, asupra subiectului de înţelegere greşită; Dumnezeu, înţeles greşit. Eu îl voi lua în felul acesta: Dumnezeu Este Înţeles Greşit.
E-161 Voi ştiţi, înţelegerea greşită ne bagă într-o mulţime de necaz. De multe ori oamenii spun lucruri pe care ei le repetă după altcineva, unde, ei i-au înţeles greşit. Aceea duce o persoană în necaz. Eu cred că va fi bine pentru noi dacă noi doar, ei bine, aşteptăm până când noi am înţeles despre ceea ce vorbeam. Voi nu gândiţi aşa? Eu ştiu că aceasta va fi, pentru mine, ţoarte bine pentru mine să aflu mai întâi şi apoi să o spun. Înţelegeţi? Dar noi suntem întotdeauna, părem să fim, înţeleşi greşit. Şi aici David vorbeşte despre Israel, au înţeles greşit miracolele Lui când ei erau în Egipt.
E-162 Acum, a înţelege greşit nu este doar să spui, "Păi, eu nu am auzit ce a spus el," ci să vezi ceva făcut şi să înţelegi greşit pentru ce este aceasta. Aceea este o... Aceea este, că voi pierdeţi ocazia complet atunci.
E-163 Acum, Dumnezeu nu face miracole doar să zică, "Vezi, Eu sunt Dumnezeu." Dumnezeu face un miracol pentru o înţelegere. Vedeţi? Dumnezeu îl face pentru un scop. Şi aţi observat citirea Psalmului aici în al 7-lea verset? Eu cred că este aşa de frumos, că eu vreau să-l citesc din nou:
Părinţii noştri nu au înţeles minunile tale în Egipt; (vedeţi, ei nu au înţeles aceasta) ... ei nu şi-au amintit de mulţimea milei tale; ci l-au provocat la mare, chiar... marea Roşie.
Cu toate acestea el i-a mântuit din cauza numelui său, ca el să-şi poată face cunoscută marea lui putere.
E-164 Vedeţi, ei nu au înţeles de ce acel Dumnezeu, jos în Egipt, a efectuat aceste miracole. El a încercat să le arate mila Lui. El încerca să-i facă să înţeleagă că El era Dumnezeu în mijlocul lor. Eu iubesc asta.
E-165 În mica mea predică pe care am predicat-o aici cândva în urmă, sus la Chicago, şi apoi eu cred că am predicat-o aici, băieţii o au pe bandă, Cum Vulturul Îşi Scutură Cuibul, flutură peste puii ei. Cum că bătrâna mamă vultur îşi ia micuţii ei bebeluşi... Înainte ca ea să-i ia la un zbor, ei au o mulţime de pene slăbite în ei. Şi ei niciodată nu au văzut-o pe ea într¬adevăr când era ea mai bine deoarece ei sunt toţi ghemuiţi jos în cuib. Dar ea urcă sus peste cuib şi îşi întinde aripile ei mari puternice. Ce face ea? Ea ţipă, ea vrea ca ei să-i cunoască glasul. Ea îşi întinde înainte aripile ei mari.
E-166 Vulturul femelă este uneori cea mai mare. Se zice că vulturii uneori, acele mari femele, au aripi de patrusprezece picioare de la vârf la vârf, ridică un viţel şi zboară departe cu el. Patrusprezece picioare, de la vârf la vârf. Aripile, atât de departe ca latul acestei platforme chiar aici, de la stâlp la stâlp.
E-167 Ea urcă sus acolo înaintea acestui pui mic, din ce cauză? Ea urmează să-l ia la un zbor. El niciodată nu a fost afară din cuibul acela. Şi ea urmează să-l ia sus departe în ceruri şi apoi îl scutură jos, şi-l lasă sus acolo să dea din aripi singur, să înveţe cum să zboare. Astfel ea vrea să arate autoritatea pe care o are ea. Ea îşi întinde înainte aripile ei mari până la contravântul penelor, şi ea ţipă, şi apoi ea îi vântură. O, vai! Penele zboară afară din cuib, şi toate celelalte, ea aruncă vânt înăuntru acolo ca dintr-un avion cu reacţie. Îl aruncă înapoi, şi el stă pe spatele lui micuţ, şi el priveşte în sus şi gândeşte, "Mamă, ce măreaţă eşti tu! Ce măreaţă eşti tu!"
E-168 "Vezi cât de tari sânt aripile mele? Eu te pot ridica sus şi să te duc oriunde vreau eu. Eu sunt puternică!"
E-169 Şi asta este ceea ce Dumnezeu i-a făcut lui Israel. Voi ştiţi, El a zis, "Aşa cum vulturul îşi scutură cuibul," acela este acelaşi lucru. El a găsit pe Israel într-o ţară sinistră jos acolo, şi El l-a adus afară din Egipt şi l-a dus în ţara promisă, pe aripile unui vultur. Vedeţi? Şi de ce a făcut Dumnezeu aceste minuni? El a încercat să ajungă la poporul Lui că El era un Iehova puternic.
E-170 Şi aceea este ceea ce El încearcă să facă astăzi! El doar nu vindecă pe oameni doar din cauză că El poate vindeca. El încearcă să vă aducă faptul că El este Învierea, că El vă poate face sănătoşi, El vă poate învia trupul. El poate să facă orice vrea El, El este Iehova! Mie îmi place asta.
E-171 Dar oamenii L-au înţeles greşit. Dumnezeu este aşa de uşor de a fi înţeles greşit de către necredincioşi, de aceia care nu vor să înţeleagă. (Mulţi oameni încearcă să înţeleagă.) Mulţi nu vor să înţeleagă, ei doar se închid pe ei înşişi, şi zic, "Nu există un astfel de lucru," şi "eu nu cred aşa ceva." Atunci ei niciodată nu pot înţelege.
E-172 Dar un om care vrea să înţeleagă, acela vrea să şadă jos ("Şi veniţi să raţionăm împreună," zice Domnul) acum, acel om este-este pe linia de a învăţa ceva de la Domnul. Dar oamenii care sunt întotdeauna asociaţi cu Dumnezeu şi puterea lui Dumnezeu... Tu cu greu poţi să fii asociat cu Dumnezeu fără să fii asociat cu puterea Lui, deoarece când tu eşti asociat cu El tu eşti cunoscut cu El, sau o rudenie faţă de El, şi atunci tu ai puterea Lui în tine.
E-173 Acela este motivul că oamenii nu pot să creadă în miracole astăzi, deoarece ei nu au ceva în ei cu care să creadă. Ei trebuie să aibe ceva acolo înăuntru cu care să creadă. Şi când Duhul lui Dumnezeu este într-un om, el va zice "amin" la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu şi la fiecare miracol al lui Dumnezeu. Dar aşa cum obişnuia să spună mama mea, "Tu nu poţi să obţii sânge dintr-o rapiţă, deoarece nu există sânge în ea." Astfel ăsta este acelaşi fel, tu nu poţi să obţii credinţă dintr-un necredincios, deoarece nu există nimic acolo cu ce să creadă.
E-174 Un om a zis, "Eu nu cred în vindecare Divină, indiferent ce spui tu." Cu certitudine, aceasta nu este pentru el, ea este numai pentru aceia care pot crede. Dacă tu urmează să obţii sânge, scoate-1 din ceva care are sânge în el. Dacă tu urmează să obţii credinţă, obţine-o din ceva care are credinţă în ea.
E-175 Şi acela este felul, cum Dumnezeu foloseşte ceva care are credinţă în ea. El nu te trimite aici afară într-o campanie de vindecare când tu nu ai suficientă credinţă să o crezi. Cum o să te trimită El afară într-o trezire de lucrare a miracolelor când tu nu ai destulă credinţă să o crezi? El vrea ceva care are ceva înăuntru acolo cu care El poate produce ceva. Astfel oamenii au înţeles greşit.
E-176 Noe a fost foarte mult înţeles greşit în ziua lui. Noe, cunoscut de Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, un credincios în Dumnezeu. Şi când tu devii un credincios în Dumnezeu tu faci lucruri aşa de contrare faţă de ceea ce oamenii gândesc că este corect încât ei cred că tu eşti nebun. Şi Noe, avertizat de Dumnezeu, a pregătit o arcă pentru salvarea casei lui. Şi oamenii credeau că el era nebun. El nu era nebun, el era doar înţeles greşit deoarece el a urmat îndrumarea lui Dumnezeu. Amin! Mie îmi place asta. El a fost înţeles greşit.
E-177 "Cum putea un om, totuşi..." Voi ziceţi, "Nu a existat niciodată ploaie să vină din cer. Ce este ploaia?" Niciodată nu au avut ploaie, Dumnezeu a irigat pământul. "Noe, unde este ploaia aceea?"
"Eu nu ştiu."
"Arată-mi unde este ea!"
"Eu nu ţi-o pot arăta."
E-178 "Păi, de unde ştii tu că aceasta urmează să vină jos de acolo sus când nu există nimic sus acolo să vină jos?"
E-179 Noe poate că a spus ceva de felul acesta, "Dumnezeu mi-a spus că ea va veni jos. Şi dacă Dumnezeu a spus 'că ea vine jos,' El este în stare să o ducă sus şi apoi să o aducă jos." Amin. Aceea a stabilit-o. Dacă Dumnezeu a spus aşa, aceea este tot ce este de aceasta. Vedeţi? El a fost înţeles greşit deoarece el îl urma pe Dumnezeu.
E-180 Ilie. Eu aş putea sta asupra acestor subiecte multă vreme, dar eu am câteva din ele aici la care mi-ar place să ajung repede. Ilie a fost înţeles greşit de naţiunea lui. Ilie era un Israelit, el era un Iudeu, şi el era înţeles greşit deoarece el întotdeauna a condamnat naţiunea lui, condamnând pe împărat, condamnând pe regină, condamnând fiecare lucru care era în jur. Şi i-a condamnat! Ce trăznit părea el să fie. Păi, vai, fiecare lucru, a venit "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dumnezeu o să te pedepsească, tu Izabelă, tu aşa-şi-aşa."
E-181 El a fost înţeles greşit. De ce? El a urmat pe Dumnezeu. Nu era Ilie cel pe care ei l-au înţeles greşit, lucrarea Duhului Sfânt în Ilie era ceea ce ei au înţeles greşit.
E-182 Cum putea un om să se ridice împotriva propriei lui naţiuni? A hulit propria lui naţiune, a corectat-o, şi a pus blestemele lui Dumnezeu peste ea, tocmai naţiunea, tocmai poporul cu care el a locuit. Propria lui rasă, propria lui culoare, propriul lui crez, soiul lui propriu, şi totuşi să prezică judecăţile lui Dumnezeu şi a chemat o foamete peste ei. El a fost înţeles greşit, deoarece acesta nu era Ilie, acesta era Dumnezeu în Ilie pe care ei l-au înţeles greşit. Nu Ilie era înţeles greşit, acesta era Dumnezeu conducând pe Ilie, şi ei au înţeles greşit că Dumnezeu era un Dumnezeu Sfânt şi El nu poate tolera înăuntru păcatul.
E-183 Şi nu contează dacă acesta este pe fratele tău, sora, sau mama, nu contează cine este acesta, acesta este păcat în privirea Jui Dumnezeu şi judecata va veni asupra lor pentru aceasta. Înţeles greşit.
E-184 Daniel a fost înţeles greşit când tot restul copiilor lui Israel sau plecat jos înaintea chipului, dar el şi Şadrac şi Meşac şi Abed-nego au refuzat să se aplece. Ei bine, ei au zis, "Care-i treaba cu el?" Întreaga naţiune a zis, "Care-i treaba cu insul acesta nebun? Păi, toţi ceilalţi dintre Evrei recunosc pe dumnezeul nostru, ei îl recunosc, ei se apleacă jos când noi sunăm trâmbiţa, şi sunăm trâmbiţele şi cântăm psaltirele, şi aşa mai departe, şi sunăm flautul. Ei toţi se apleacă jos, dar care-i treaba cu trăznitul ăsta? Care-i treaba cu el, el nu vrea să o facă?" Deoarece el era în contact cu Dumnezeu! Aceea este cauza. El a fost înţeles greşit. El era presupus să fie "Nebun, sau şi-a pierdut mintea. Păi, ei erau o grămadă de trăzniţi." Dar ei urmau numai călăuzirea Duhului. Acela este motivul că ei erau înţeleşi greşit.
E-185 Toţi profeţii din Vechiul Testament, cum s-au ridicat ei şi au profeţit împotriva naţiunii lor, cum au profeţit ei împotriva poporului, cum au profeţit ei împotriva acelui lucru, punând blesteme asupra lor, şi făcând lucruri ca acelea. Ei au înţeles greşit. De ce? Ei erau slujitorii lui Dumnezeu, ei făceau voia lui Dumnezeu, ei făceau slujba lui Dumnezeu, de aceea ei erau înţeleşi greşit.
E-186 Şi oricine care urmează pe Dumnezeu este înţeles greşit. Isus, Domnul nostru, când era naşterea Lui, El era înţeles greşit.
E-187 Magii, ei erau înţeleşi greşit, ei urmau un semn supranatural să afle un Rege care a fost născut Rege al Iudeilor. Ei ştiau că acolo era o Stea răsărind din Iacob, conform cu profeţiile lui Daniel. Şi ei ştiau că acest Rege va fi un Salvator, El va fi Regele lui Israel. Şi ei au venit doi ani, departe de tot din India, jos lângă Râul Tigru, şi peste deşerturi şi prin munţi, pretutindeni, şi au venit în cetatea Ierusalimului într-o seară cam pe la apus, strigînd, "Unde este Acela care s-a născut Rege al Iudeilor? Unde este El?"
E-188 Şi nimeni nu a ştiut nimic despre aceasta. Acesta era un lucru ciudat că Regele Iudeilor s-a născut şi oameni de la sute de mile depărtare au ştiut despre aceasta; şi chiar aici în cetatea unde El s-a născut, şi locul unde El a fost născut, printre oamenii la care El s-a născut, şi ei nu au ştiut nimic despre aceasta. Ei i-au înţeles greşit pe Magi. Ei au zis, "Nu există un astfel de lucru ca Rege al Iudeilor. Noi avem un rege aici sus, Irod."
E-189 El a fost înţeles greşit în naşterea Lui când El s-a născut. Iar Maria urma să fie mamă înainte ca ea să fie căsătorită cu Iosif. Înţeles greşit. Ei credeau că El era născut în afara sfintei căsătorii, ei nu ştiau că Duhul Sfânt a zămislit pe acest copil în ea. Dar aceasta a fost înţeles greşit. Acesta era un act al lui Dumnezeu şi oamenii l-au înţeles greşit.
E-190 Ei încă Îl înţeleg greşit, un act al lui Dumnezeu este de obicei înţeles greşit.
E-191 Numai prin oameni care cred spiritual, oameni care cred pe Duhul. Dar aceasta era înţeles greşit, Magii erau înţeleşi greşit.
E-192 Irod a înţeles greşit. Când Irod a zis, "Păi, spuneţi-mi voi unde este pruncul, şi eu voi merge să mă închin Lui, de asemeni." El era un făţarnic, el minţea. De ce se temea el... El nu cunoştea Scripturile că acolo trebuia să fie un Mesia care vine, un Rege din Cer. Şi Irod se gândea că acesta ar fi un rege pământesc, şi el vroia să-L omoare să scape de el.
E-193 El nu era un rege pământesc, El a spus că acest pământ nu este împărăţia Lui, "Dacă aceasta era împărăţia Mea supuşii Mei s-ar lupta pentru Mine, însă Împărăţia Mea este de sus." Irod a înţeles aceasta greşit, el credea că acesta era un rege pământesc.
E-194 Ăsta este felul cum spun ei astăzi, "La ce biserică aparţii tu dacă tu eşti un Creştin? Ce denominaţiune?"
"Nici una!"
E-195 Ei nu o pricep. Vedeţi, ei nu pot înţelege aceasta. Ei cred că o denominaţiune înseamnă un "Creştin." Aceasta este vice versa, foarte mult aşa. Însă aceasta este înţeles greşit de către oameni.
E-196 Acum, noi aflăm că Irod a înţeles Aceasta greşit, el nu putea să înţeleagă Aceasta.
E-197 Nicodim nu a putut să o înţeleagă, Naşterea nouă, când el a venit la Isus noaptea. Cineva l-a condamnat. Eu nu îl condamn. El era un om bun, el vroia să afle ceva. El a fost ocupat în timpul zilei, poate că el a fost la biroul lui de preot, sau una alta, el trebuia să vină noaptea. Oricum, el a ajuns acolo, el a făcut cu mult mai bine de cum fac o mulţime de oameni acum. Ei nu vor să vină ziua sau noaptea. El în final a ajuns; înainte ca tu să-l condamni, tu ai ajuns? El în final a ajuns la Isus, şi să nu-l condamnăm dacă noi nu am fost acolo. Şi dacă tu ajungi acolo, atunci eu nu cred că tu l-ai condamna. Nu, el-el a ajuns acolo. Şi el a venit noaptea, şi poate că el a fost ocupat. Oricum, el a venit. Poate Isus a fost prea ocupat afară rugându-se pentru bolnavi şi alte lucruri, singurul timp când el Îl putea prinde pentru acest interviu ar fi fost în timpul nopţii. Dar el în sfârşit a ajuns acolo, el a stat acolo până când a obţinut un interviu cu Isus. Şi când Isus a zis... El-el a zis, "Învăţătorule, noi ştim că Tu eşti un om trimis de la Dumnezeu, căci nici un om nu ar putea face aceste lucruri pe care Tu le faci dacă Dumnezeu nu este cu El."
E-198 Isus Aa zis, "Dacă un om nu se naşte din nou el nu poate intra în Împărăţie, nici măcar să vadă Împărăţia."
E-199 Şi marele rabin, învăţător în Israel, a zis, "Eu, un om bătrân, să intru în pântecele mamei mele şi să fiu născut din nou?" Vedeţi, el a înţeles greşit despre ceea ce vorbea Isus, el doar nu a priceput aceasta. Din cauză că Isus vorbea despre o Naştere spirituală, iar el încerca să o aplice la o naştere naturală. Astfel el L-a înţeles greşit, el nu a priceput aceasta. El doar... felul cum fac oamenii. Întocmai ca Nicodim, mulţi dintre noi înţelegem greşit lucrurile lui Dumnezeu deoarece noi doar le luăm şi le aplicăm pentru un lucru natural.
E-20
E-201 Am auzit un doctor spunându-i unei femei într-un birou odată, a zis... Şi ea nu ştia... El a vrut să ştie ce a devenit dintr-o umflătură pe care ea o avea. Ea a zis, "Fratele Branham s-a rugat pentru mine şi Domnul m-a vindecat."
E-202 El a zis, "Eu nu cred aceasta." El a zis, "Eu nu pot-eu nu pot să cred ceva de felul acesta." A zis, "Spune-mi cine a luat-o jos."
A zis, "Găseşte cicatricea." A zis, "Ce ai pus tu pe ea?"
E-203 A zis, "Nimic, nicidecum." A zis, "El doar m-a strigat din adunare iar lucrul acela s-a dus."
E-204 Iar eu şedeam chiar în camera de alături, asta-i adevărat, şedeam chiar în camera de alături, ascultând. Ea nu ştia că eu eram înăuntru acolo. Şi el nu ştia că eu eram acolo, pentru că el nici măcar nu m-a cunoscut, vedeţi. Şi acolo şedeam eu înăuntru acolo. Şi el a zis... Ducând pe altcineva la cabinetul unui doctor. Aceea este exact corect. Şi eu urma să aud ce a spus el. Eu am-eu am luat pacientul şi am ieşit afară de acolo când am aflat asta, că el nu credea.
E-205 Astfel el a zis, "Eu nu cred un cuvânt din aceasta." A zis, "Eu încă nu am văzut nimic încă care ar putea să facă un lucru ca acesta. Eu doar nu o cred." A zis, "Eu trebuie să o văd înainte ca eu să o cred."
Ea a zis, "Păi, ce zici de a mea-a mea umflătură?"
El a zis, "Eu va trebui să o văd că se duce înainte ca eu să o cred."
E-206 Vedeţi, a vedea nu este a crede. "Credinţa este substanţa lucrurilor pe care tu nu le vezi." Vedeţi, tu crezi mai întâi şi atunci se întâmplă. Astfel-omul nu era un credincios, aşa că de aceea toată aceasta era un mister pentru el. El nu ştia despre ce vorbea deoarece el-el nu o putea înţelege, aceasta era o enigmă pentru el.
E-207 Oamenii zic astăzi, "O, eu nu cred în acea vindecare Divină. Eu nu cred în acel Duh Sfânt. Eu nu cred în vorbirea aceea în limbi. Eu nu cred în strigatul acela. Eu nu cred în toată treaba aceea în felul acesta. Eu nu cred în aceasta." De ce? Aceasta este o taină! Tu doar înţelegi greşit. Acesta este Dumnezeu, aici este aceasta în Biblie. Aici aceasta aduce aceleaşi rezultate despre care a vorbit Biblia că le aduce, atunci acesta trebuie să fie Dumnezeu. Tu doar înţelegi Aceasta greşit, asta-i tot. Dumnezeu este înţeles greşit.
E-208 Ucenicii Lui nu puteau să înţeleagă minunile Lui. În noaptea aceea când El a venit în corabie, şi el a zis, "Ce fel de om este acesta încât chiar şi vânturile şi valurile I se spun?" Ei au înţeles greşit că El nu era un om, El era Dumnezeu.
E-209 Asta este cauza cu oamenii astăzi, ei vor să-L facă un băieţaş talisman, sau una alta care duce bâta. Ei vor să-L facă doar un om micuţ în jurul taberei.
E-210 El nu era un om micuţ în jurul taberei, El era Iehova, Dumnezeu! Ei au înţeles aceasta greşit. Ei se aşteptau ca El să fie doar unul dintre ei. El nu era unul dintre ei, El era Dumnezeu printre ei! El a fost mai mult decât un om. Aşa cum am spus adesea, El era un om când I-a fost foame, dar El era Dumnezeu când El a hrănit cinci mii cu o pâine, două pâini şi câteva bucăţi de peşte. El era un om când El era obosit în spatele unei corăbii, dar El era Dumnezeu când El a oprit vânturile şi valurile şi le-a făcut să I se supună. "Ce fel de om este acesta?" El nu era un fel de om, El era Dumnezeu manifestat într-un om. Ei L-au înţeles greşit. Ei L-au crezut de a fi un om, fiul lui Maria, un tâmplar, dar El era Dumnezeu manifestat în trup. Amin!
E-211 Soldaţii Romani L-au înţeles greşit, când ei L-au avut aşezat într-un tribunal, şi I-au pus o zdreanţă în jurul ochilor, şi L-au lovit peste vârful capului şi au zis, "Acum, dacă Tu eşti un profet, ei toţi zic că Tu eşti un profet, vino şi spune-ne cine Te-a lovit peste vârful capului."
E-212 Vedeţi, ei au înţeles greşit că Isus a zis, "Eu fac numai ce¬Mi arată Tatăl să fac. Eu fac ce-Mi arată Tatăl, şi apoi Eu fac ce-Mi spune El să fac." Ei au înţeles aceasta greşit, ei au înţeles greşit slujba Lui.
E-213 Iudeii L-au înţeles greşit. Cum a venit El să fie Prietenul şi Salvatorul lor, şi ei au vrut să-L Iacă ceva ce era rău. Ei au înţeles greşit slujba Lui. El a zis, "Impărăteasa din sud se va ridica în Judecată cu această generaţie şi o va condamna, căci ea a venit de la cele mai îndepărtate părţi ale pământului să audă înţelepciunea lui Solomon. Şi unul mai mare decât Solomon este aici." Dar ei au înţeles greşit că El era mai mare decât Solomon. Ei se gândeau că El era doar un om.
E-214 Mulţi dintre ei credeau că El era născut în afara sfintei căsătorii, a venit dintr-o familie rea care avea aceste dorinţe şi aşa mai departe, şi un copil bastard. Care noi tocmai am avut întrebarea, ei nici măcar nu puteau... Păi, ei au zis, "Păi, noi ştim că Tu ai fost născut în afara sfintei căsătorii, Tu ai un drac peste Tine. Păi, Tu încerci să ne înveţi? Noi suntem rabini!"
El a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul."
E-215 Vedeţi, ei au înţeles greşit. Când soldaţii Romani au mers înapoi odată, ascultând la El, au zis, "Niciodată nu a vorbit un om în felul acesta. Noi niciodată nu am auzit un om să vorbească în felul acesta."
E-216 Acesta nu era un om care a vorbit, acesta era Dumnezeu! Da, domnule. Omul nu a vorbit ca... Un om spune şi vorbeşte Scripturile, Isus face Scripturile vii. Un om nu trăieşte în felul acesta: "Scriptura zice aceasta aici, aici este aceasta!" Omul poate să spună "Scriptura o spune," dar cam aceea este tot ce poate el face. Dar Isus putea să spună, "Eu şi Tatăl Meu suntem unul, Tatăl Meu locuieşte în Mine. Cel ce m-a văzut pe Mine l-a văzut pe Tatăl." Nimeni altul nu putea spune asta! Amin. Aleluia! Asta-i adevărat. "Cel ce m-a văzut pe Mine l-a văzut pe Tatăl." Nimeni altul nu putea spune asta!
E-217 Nu-i de mirare că soldaţii aceia au zis, "Niciodată nu a existat un om să vorbească în felul acesta. El nu vorbeşte ca un cărturar sau un predicator, El vorbeşte cu autoritate! Şi chiar dracii I se supun, şi vânturile şi valurile I se supun." Ei credeau că El era un om, dar El era Dumnezeu.
E-218 Vedeţi, El a fost înţeles greşit. Au zis, "Păi, Tu ai-Tu ai fost născut un bastard. Tu ai fost născut afară din sfânta căsătorie, şi Tu încerci să ne înveţi? Păi, noi ştim că Tu eşti nebun şi ai un drac. Tu eşti un Samaritean, ai fost acolo şi ai căpătat dracii aceia pe Tine. Tu încerci să ne înveţi, pe noi rabini sfinţi?"
El a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul."
E-219 Da, ei L-au înţeles greşit, ei nu au ştiut Cine era El. Aceea este treaba astăzi, oamenii încearcă să-L facă ceva ceea ce El nu este. El nu este doar un om, El este Dumnezeu într-un om! Nu a treia persoană, El este singura Persoană. Da, domnule. Păi, sigur, ei L-au înţeles greşit.
E-22
E-221 Isus s-a ridicat, şi a zis, "Simon, Eu am ceva să-ţi spun! " Amin, el doar a înţeles greşit, asta era tot. El a zis, "Eu... Tu M-ai invitat să vin, şi Eu Mi-am părăsit planul aglomerat să vin la invitaţia ta. Şi când... Tu nu M-ai întâmpinat la uşă. Tu nu Mi-ai spălat picioarele. Tu nu Mi-ai uns capul. Tu nu M-ai sărutat de bun venit. Tu doar M-ai lăsat să intru, murdar şi mirosind şi plin de sudoare, şi M-ai aşezat aici într-un colţ să¬ţi baţi joc de Mine. Dar această femeie, această femeie, ea încontinuu Mi-a sărutat picioarele, şi le-a spălat cu lacrimile pocăinţei," (Ce apă frumoasă!) "şi le-a şters cu părul capului ei. Eu am ceva împotriva ta, Simon. Adevărat îţi spun Eu ţie, păcatele ei care sunt multe toate îi sunt iertate." Simon a înţeles greşit; ea a înţeles. Simon a zis, "El este doar un om"; ea a zis, "El este Dumnezeu, Salvatorul meu!" El a fost înţeles greşit. El încă este înţeles greşit.
E-222 Ucenicii la Calvar, ei au înţeles greşit, când ei toţi L-au tăgăduit şi s-au îndepărtat. Cum puteau ei să vadă un om, un om pe care ei l-au ştiut să efectueze miracole şi să învieze morţii, totuşi să Se predea la moarte, şi să păşească în sus pe acolo, bătut, şi plângând, scuipatul curgându-I de pe faţă, şi sângele amestecat cu acesta unde ei au smuls mâini pline din barbă, au smuls din faţa Lui; şi I-au deformat spatele încât oasele Lui străluceau prin el, şi lovindu-L, şi bătându-L în jur; apoi înjurând, soldaţi beţi, bătându-L drept sus pe stradă. Şi a stat şi i-a lăsat să facă asta? Ei au înţeles greşit, astfel ei au stat departe de tot. Asta-i adevărat.
E-223 Diavolul L-a înţeles greşit. Diavolul a zis, "Cu siguranţă acela nu poate să fie un Fiu al lui Dumnezeu care ar sta acolo şi să fie tratat în felul acesta, şi ei înjurând, şi ucenicii mei jos acolo doar tratându-L în orice fel, şi El luând aceasta. El nu este Fiul lui Dumnezeu."
E-224 De asemeni Fariseii, preoţii, L-au înţeles greşit, au zis, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te jos de acolo."
E-225 Hoţul de la stânga Lui L-a înţeles greşit, a zis, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, ia-ne jos de pe cruce, salvează-te pe Tine şi pe noi la fel."
E-226 Dar hoţul de la dreapta L-a înţeles, el a zis, "Noi am, noi am făcut rău şi noi merităm ceea ce căpătăm, dar Omul acesta nu a făcut nimic." "Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vii în Împărăţia Ta!"
E-227 Priviţi Glasul acela venind înapoi, a zis, "Cu siguranţă tu vei fi cu Mine în Paradis." El a înţeles că acela era Dumnezeu murind pentru păcatele noastre. Singurul fel în care El putea muri, ar fi să fie pus la moarte în trup. El nu poate să fie pus la moarte în Duh, deoarece El este Duhul Etern. Şi El trebuia să fie în trup să fie pus la moarte, astfel ei doar au înţeles greşit. El a înţeles aceasta.
E-228 Într-o zi, cam zece zile după aceea, sau cam patruzeci de zile după aceea, aceasta era cincizeci de zile, ucenicii au urcat sus într-o cameră de sus, şi ei au stat sus acolo pentru zece zile şi nopţi până a venit a cincizecea zi. Apoi, cu totul dintr-o dată, acolo a venit un sunet din Cer ca o rafală puternică de vânt. Deoarece Isus le-a spus, "Iată, eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi, dar aşteptaţi în cetatea Ierusalimului până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Ei ştiau că Aceasta urma să vină. Ei ştiau că va veni, trebuia să se întâmple. "Duceţi-vă sus acolo şi aşteptaţi până când Eu O trimit." Ei au aşteptat acolo sus. Ei au mărturisit au dat totul afară din minţile şi inimile lor. Ei aşteptau, toţi într-un acord, într-un loc, aşteptând după Promisiune; umblând înainte şi înapoi, bărbaţii şi femeile, sus acolo umblând în jur împreună în această cameră de sus, toate uşile barate astfel ca Iudeii să nu poată ajunge înăuntru şi-şi să-i vatăme.
E-229 Dintr-o dată, ei erau sus acolo umblând în jur, şi acolo a venit un sunet din Cer ca o rafală de vânt puternic, s-a învârtit în jur pe acolo, şi apoi limbi de Foc au început să se aşeze peste ei. Uşile s-au deschis, ferestrele s-au deschis, ei au mers afară în stradă.
E-230 Şi ei erau înţeleşi greşit, într-atât încât ei au zis, "Nu sunt oamenii aceştia plini de vin nou? Oamenii aceştia sunt beţi deoarece noi îi auzim bolborosind ceva despre care noi nu ştim ce vorbesc ei." Cu totul dintr-o dată, ei au zis, "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă, nu sunt toţi aceştia Galileni?" Ei au înţeles greşit că aceasta a fost promis de către Tatăl.
E-231 Apoi Dumnezeu a avut un profet acolo care putea să se ridice şi să vorbească, Petru a zis, "Voi bărbaţi din Ierusalim şi voi care locuiţi în Iudeea, nu înţelegeţi aceasta greşit. Aceasta este despre ce s-a vorbit prin profetul Ioel, "'Şi se va împlini în zilele din urmă," zice Dumnezeu, "Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Şi peste robii şi roabele Mele Eu voi turna din Duhul Meu, şi ei vor profeţi. Şi Eu voi arăta minuni în ceruri sus şi jos pe pământ, şi foc, şi vapori, şi stâlp de fum. Aceasta se va împlini, înainte de a veni ziua mare şi îngrozitoare a Domnului, că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.":"
E-232 Aceasta era lucrarea lui Dumnezeu! Acesta era Duhul Sfânt, dar ei L-au înţeles greşit. El a fost înţeles greşit.
E-233 El întotdeauna a fost înţeles greşit. Israel L-a înţeles greşit. Oamenii din timpul lui Noe L-au înţeles greşit. Oamenii din timpul lui Daniel L-au înţeles greşit. Oamenii din timpul lui Ioan L-au înţeles greşit. Oamenii în-în timpul profetului L-au înţeles greşit. Oamenii din epoca Penticostală L-au înţeles greşit.
E-234 Oamenii din această epocă Îl înţeleg greşit, aceasta încă este la fel. Ei nu pricep Aceasta, deoarece El este înţeles greşit. Acesta este timpul să se compare naturalul cu spiritualul.
E-235 Când oamenii în... Şi după ziua Cincizecimii, când ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, au avut această mare adunare măreaţă sus acolo, ei au chemat acolo un om care era olog din pântecele mamei lui, doi dintre ei mergeau împreună pe stradă şi acest cerşetor a zdrăngănit o cană şi a cerut ceva bani. Şi el a zis, "Argint şi aur eu nu am, dar ceea ce eu am eu îţi voi da." El a zis, "În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă!" Şi el l-a luat pe om de mâini şi l-a ridicat sus, şi imediat picioarele lui şi oasele gleznelor au primit tărie. El a început să umble, şi să salte, şi să fugă, şi să sară, şi să laude pe Dumnezeu, şi a mers în templu. Şi toţi oamenii au început să vină împreună, şi ţipau şi se agitau. Păi, aceasta era neobişnuit.
E-236 Şi ei i-au pus în închisoare, şi i-a ameninţat ca ei "Să nu mai predice în Numele lui Isus."
E-237 Şi Petru a zis, "De cine să ascultăm noi, de Dumnezeu sau de om?"
E-238 Şi ei le-au dat drumul, gândindu-se că deoarece ei i-au bătut un pic şi i-au ameninţat (că ei îi vor spânzura data viitoare, sau îi vor arde, sau îi vor pune pe cruce, sau ceva), ei se vor opri. Dar lucrul următor care l-au aflat, era că ei erau pe stradă făcând aceasta din nou. De ce? Ei au înţeles greşit. Acesta nu erau oamenii aceia; acesta era Dumnezeu în oamenii aceia, făcând lucrurile acelea.
E-239 Când ei l-au prins pe micuţul Ştefan la Curtea Sanhedrinului, în dimineaţa aceea, au zis, "Noi îl vom duce înaintea acestei curţi. Când toţi aceşti rabini şi Iudei şi mari preoţi şi sfinţi părinţi, şi toţi dintre ei s-au adunat acolo afară, aceşti doctori în divinitate, aceasta îl va speria în simţuri." Astfel ei l-au adus afară în aceste lanţuri, şi l-au pus să stea acolo, un omuleţ ca un miel printre o grămadă de lupi răpitori. Ei au zis, "Priviţi-l cum ia jos acum, zicând, 'Eu voi retrage totul înapoi, fraţilor, să nu mă deranjaţi."'
E-240 El a zis, "Voi cu gâtul înţepenit şi netăiaţi împrejur la inimă şi urechi! De ce vă împotriviţi Duhului Sfânt? Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi voi!" Amin!
E-241 Ei au aflat că acesta nu era el! Căci ei au luat bulgări, şi şi¬au pus mâinile în urechi, şi au început să scrâşnească asupra lui, şi l-au împroşcat la moarte. Şi când el şi-a ridicat capul sus spre cer, bătându-l dintr-o parte în alta, el a zis, "Eu văd cerurile deschise, şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu." Amin! Şi el a adormit în braţele Domnului Isus. Când el a murit, a zis, "Tată, nu le ţine în seamă păcatul acesta."
E-242 Vedeţi, ei au înţeles greşit ce au făcut ei. Pavel, stând acolo privind la aceasta, mai târziu aceasta a ajuns asupra nervilor lui, şi a zis, "Eu sunt cel mai neânsemnat dintre ei toţi, deoarece am purtat mărturie la moartea lui Ştefan, sfântul Tău." Amin. Asta este.
E-243 Vedeţi, oamenii înţeleg greşit acest entuziasm. Oamenii înţeleg greşit astăzi. Ei înţeleg greşit puterea Duhului Sfânt. Ei o numesc o grămadă de holy-rollers. Ei o numesc o grămadă de oameni care nu sunt în toate minţile. Ei înţeleg greşit, că tu treluie să-ţi pierzi... ceea ce ei numesc "mintea ta întreagă," ca să cunoşti pe Cristos deoarece tu ai mintea lui Cristos atunci. Tu nu poţi să ai mintea lumii şi mintea lui Cristos în acelaşi timp, una este carnală şi cealaltă este spirituală. "Cel ce umblă după trup este firesc, cel ce umblă după Duhul este duhovnicesc." Amin. Astfel eu mă voi pierde pe mine şi o aflu, Doamne, în Tine. Da, domnule. Deci Dumnezeu este înţeles greşit. Acesta nu eşti tu care eşti înţeles greşit, acesta este Duhul Sfânt care te face să faci ceea ce ei înţeleg greşit. Amin. Ei nu vorbesc împotriva ta, ei vorbesc împotriva Lui. Oamenii sunt greşit înţeleşi.
E-244 Acolo, ei îi poate lăsa să se ducă, dar ei se duc drept înapoi în stradă şi încep din nou. La fel astăzi, Ei înţeleg greşit pe oameni. Ei nu ştiu ce este Aceasta.
E-245 Astăzi eu sunt înţeles greşit în slujba mea, că El m-a trimis la oameni. Ei înţeleg greşit. Fiecare din ei au zis, "Noi credem Frate Branham..." Am vorbit cu un predicator cu un timp în urmă, care a zis, "Frate Branham, noi toţi ştim că tu ai fost trimis la Biserică, dar, ideea este, cum vii tu să botezi în Numele lui Isus?" Ei înţeleg greşit Scriptura. Ei O înţeleg greşit. Pentru aceea m-a trimis El, acela este scopul meu de a fi aici. "De ce înveţi tu sămânţa şarpelui, şi lucruri ca acelea care sunt contrar cu ceea ce învăţăm noi?" Ei bine, frate, de aceea sunt eu aici. Ei doar o înţeleg greşit. Amin. Dar Dumnezeu poartă mărturie prin Cuvântul Lui şi semnele Duhului Sfânt în...?... Nu contează cât de mult pot ei să înţeleagă Aceasta greşit, Dumnezeu confirmă Cuvântul! Amin.
E-246 Dumnezeu a fost întotdeauna înţeles greşit. Şi acei care trăiesc cu Dumnezeu sunt înţeleşi greşit cu Dumnezeu, deoarece acesta este Dumnezeu care lucrează în ei. Amin. Credeţi voi Aceasta?
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întâi
(Voi Îl iubiţi? Ridicaţi-vă mâinile sus şi spuneţi laude) ... a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-247 Sunteţi voi bucuroşi că sunteţi înţeleşi greşit? Noi obişnuiam să cântăm o mică cântare, "Acum eu sunt însemnat, însemnat, însemnat, însemnat de Duhul Divin." Asta-i adevărat. Oamenii care odată m-au iubit, îşi întorc spatele spre mine acum deoarece eu sunt însemnat, însemnat de Duhul. Amin. Eu mi-am pierdut mintea faţă de lucrurile lumii, să primesc gândul lui Cristos; de aceea, dacă eu am gândul lui Cristos, mintea mea caută lucrurile acelea care sunt sus. Mi-ar place ca cineva să-mi arate vreun botez diferit corect în afară de Numele lui Isus Cristos. Mi-ar place ca cineva să-mi arate o Scriptură care zice că şarpele nu a avut o sămânţă. Mi-ar place ca cineva să-mi arate o Scriptură care zice că există trei Dumnezei.
E-248 Atunci ei zic, "Păi, ce este aceasta?"
E-249 Dumnezeu a trimis Mesajul Lui şi poartă mărturie de aceasta. El confirmă Cuvântul cu semnele care urmează. Asta-i ceea ce a spus Biblia. Ei nu pot nega aceasta, acesta este un fapt. Dar ce au făcut ei? Ei înţeleg aceasta greşit din cauză că eu nu am venit în numele Adunarienilor lui Dumnezeu, Unitarienilor, sau a Duotarienilor, sau a Trinitarienilor, sau a Bisericii lui Dumnezeu, sau a Baptiştilor, Metodiştilor, Prezbiterienilor, Luteranilor. Eu nu am venit în nici unul din numele lor, eu am venit în Numele lui Isus Cristos. Şi Dumnezeu, prin mila Lui, confirmă Mesajul prin puterea de înviere a lui Isus Cristos. Astfel acesta încă este Duhul lui Dumnezeu pe care oamenii îl înţeleg greşit. Asta-i adevărat, înţeles greşit.
E-250 Sigur, voi sunteţi înţeleşi greşit, toţi care trăiesc evlavios în Cristos Isus sunt înţeleşi greşit. Tot drumul de la neprihănitul Noe, până jos de tot până la ziua modernă a sfinţilor de astăzi, este înţeles greşit. Întotdeauna a fost, oamenii au înţeles aceasta greşit.
E-251 Israel a înţeles aceasta greşit. Ei nu înţeleg; ei doar nu pot deoarece ei sunt fireşti în duh, şi nu... aceasta nu se va abate cu spiritualul, deoarece aceasta nu se va amesteca.
E-252 Dar eu sunt bucuros că noi trăim într-o Împărăţie care nu este ţăcută cu mâini omeneşti. Eu sunt bucuros că noi mergem la o Împărăţie cu care omul nu are nimic de a face. Eu sunt bucuros că Împărăţia noastră este deasupra. Şi dacă Împărăţia noastră este deasupra, noi suntem născuţi de sus, atunci noi căutăm lucrurile care sunt sus unde Cristos şade la mâna dreaptă a lui Dumnezeu, oh, unde El nu se ruşinează de noi. Este mărturia noastră... Noi nu suntem ruşinaţi de El pe acest pământ, deoarece noi suntem călători şi străini. Noi nu suntem de pe acest pământ, noi suntem născuţi din Duhul lui Dumnezeu. Noi şedem împreună în locurile Cereşti în Cristos Isus, spălaţi în Sângele Lui, născuţi din Duhul Lui, umpluţi cu harul Lui.
E-253 Asta este, înţeleşi greşit. Dar, ce ne pasă, noi Îl iubim. Voi nu-L iubiţi? În regulă, Teddy, dă-ne tonul la Eu Îl Iubesc, şi să- 1 cântăm din adâncul inimii noastre:
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întâi
Şi a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
E-254 Nu este El minunat? Voi nu-L iubiţi? Nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi deosebiţi? Preoţie regală, popor ales, popor deosebit, oferind jertfe spirituale, roada buzelor voastre, dându-I laude.
E-255 Eu am să vă cânt o cântare acum, eu simt să cânt:
Eu aflu mulţi oameni care nu pot înţelege
De ce sunt aşa fericit şi liber;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, aceea-i situaţia cu mine,
O, aceea-i situaţia cu mine;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
E-256 Vă place asta? Să o cântăm toţi atunci:
Noi aflăm mulţi oameni care nu pot înţelege
De ce suntem noi aşa de fericiţi şi liberi;
Noi suntem umpluţi cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, aceea-i situaţia cu mine, (Laudă lui Dumnezeu!)
O, aceea-i situaţia cu mine;
Eu am fost umplut cu Duhul, nu există o îndoială,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, când eu devin fericit, eu cânt şi eu strig,
Unii nu înţeleg aceasta, eu văd;
Dar am traversat peste Iordan la ţara frumoasă a Canaanului,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
O, aceea-i situaţia cu mine, (Laudă lui Dumnezeu!)
O, aceea-i situaţia cu mine;
Am traversat peste Iordan la ţara frumoasă a Canaanului,
Şi aceea-i situaţia cu mine.
E-257 O, eu iubesc asta. Voi nu? Am traversat peste Iordan la ţara frumoasă a Canaanului, mi-am luat rămas bun de la lume, m¬am ridicat deasupra lucrurilor lumii, acum eu trăiesc în această atmosferă Cerească. Desigur că eu acţionez ciudat faţă de acei şorecari jos acolo, da, sigur, eu zbor deasupra acestuia. Asta-i adevărat. Ce ne pasă? Noi trăim în ţara Canaanului. Amin! Da, domnule. Mâncând Strugurii noi, doar având un timp minunat; plini de slavă, plini de putere, plini de Duhul Sfânt. Da, domnule.
E-258 A zis despre Ştefan, "Era un om, plin." Plin de ce? Plin de ce? El era plin de Duhul Sfânt, el era plin de putere, el era plin de înţelepciune, el era plin de tărie. Ce a format toată aceasta? El a fost plin de Duhul Sfânt! Acolo este unde locuiesc toate lucrurile acestea. Asta-i ceea ce este biserica viului Dumnezeu. Nu eşti tu fericit pentru aceasta, Creştinule? Acţionează fericit. Dacă tu eşti înţeles greşit, "Toţi care trăiesc evlavios în Cristos Isus vor fi înţeleşi greşit." Ei întotdeauna au fost, în jos prin Biblie.
E-259 Acum, ce încerc eu să spun? Către voi oamenii care vorbiţi în limbi, către voi care strigaţi, dansaţi în Duhul, oamenii zic, "O, aceasta-i fără sens," doar amintiţi-vă că am mers drept înapoi şi v-am arătat. Drept în jos prin Scriptură, ei sunt întotdeauna înţeleşi greşit. Amintiţi-vă, voi sunteţi în Scriptură, şi voi faceţi ceea ce este drept. Staţi drept cu aceasta, Dumnezeu este cu voi. Staţi drept în Scriptură, Domnul va purta de grijă de restul. Amin.
E-260 Eu Îl iubesc. Să cântăm cântecul meu bun, vechi de botez, acela pe care noi l-am cântat prima dată când Îngerul Domnului a apărut acolo vreodată înaintea omului, în prezenţa lui. Eu am văzut aceasta înainte, eu însumi, dar de prima dată când El a venit vreodată jos. Şi când El a venit jos, El-El a zis, "Aşa cum Ioan a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos, Mesajul tău va premerge a Doua Venire a lui Cristos." Sute şi sute şi sute de oameni au stat pe maluri jos acolo când El a venit jos în Iunie, 1933, la râu. Iar noi stăteam pe maluri, cântând:
Pe malurile furtunoase ale Iordanului eu stau,
Şi arunc un ochi tânjitor,
Spre ţara frumoasă şi fericită a Canaanului,
Unde stau posesiunile mele.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
Când voi atinge eu acest loc sănătos,
Şi să fiu pe veci binecuvântat!
Când voi vedea eu faţa Tatălui meu,
Şi în sânul Lui să mă odihnesc?
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă,
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
Peste toate acele largi plaiuri întinse
Străluceşte o zi eternă;
Acolo Dumnezeu Fiul domneşte pe veci,
Şi risipeşte noaptea departe.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru promisa...
E-261 Să o cântăm aceea din nou, şi daţi mâinile cu cineva din jurul vostru.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
E-262 Acum, fără o umbră de îndoială, fiecare din voi care aţi acceptat pe Cristos, şi ştiţi că voi sunteţi născuţi din nou din Duhul, să ne ridicăm mâinile acum şi să cântăm:
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Ei bine, eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
E-263 Eu nu am văzut aceasta de multă vreme. Doamnelor, căutaţi în poşeta voastră şi luaţi-vă o batistă. Domnilor, căutaţi în buzunarul vostru şi scoateţi-vă batista. Acum noi o să avem un dar de fluturare către Domnul. În regulă, noi toţi împreună, noi o să fluturăm de parcă noi am merge în Canaan acum, fluturaţi-vă batista. În regulă, acum:
Eu sunt destinat pentru ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
E-264 Acum, dacă există cineva aici care nu şi-au făcut alegerea şi chemarea lor sigură, la care le-ar place să vină în timp ce noi o cântăm din nou, v-ar place să vă scoateţi batista şi să fluturaţi cu noi din nou. Poarta este deschisă acum, biletele sunt gratuite. Nu aţi vrea să veniţi? Păşiţi pe bord pe vechea corabie a Sionului, ea se duce, se mută în larg. Să mergem.
Eu sunt destinat pentru ţara promisă, (aceasta nu va dura mult)
O, eu sunt destinat pentru ţara promisă;
O cine va veni şi va merge cu mine?
Eu sunt destinat pentru ţara promisă.
E-265 Aşa cum ne aplecăm capetele:
Să fiu ca Isus, doar să fiu ca Isus,
Pe pământ eu tânjesc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
De la ieslea Betleemului a venit înainte un Străin,
Pe pământ eu tânjesc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
E-266 Să nu uitaţi duminică. Să nu uitaţi că miercuri seara este adunare de rugăciune. Reţineţi, rugaţi-vă mult, rugaţi-vă pentru mine, rugaţi-vă pentru păstorul vostru, rugaţi-vă pentru vecinul vostru, diaconii voştri, administratorii voştri, rugaţi-vă ca Dumnezeu să-şi aibe felul Lui cu noi toţi.
Să fiu ca Isus, să fiu ca Isus,
Pe pământ eu tânjesc (aceea este dorinţa inimii mele) să fiu ca El; (înţeles greşit)
(Deşi mulţi oameni nu o înţeleg, amintiţi-vă că Dumnezeu va face o cale.) ... ? ... de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
[Fratele Branham începe să fredoneze cântarea – Ed.] ... umilit şi smerit,
Pe pământ eu tânjesc doar să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
E-267 Cu capetele voastre aplecate acum, şi ochii voştri închişi, şi inimile noastre centrate la Dumnezeu. Noi vom chema pe preţiosul meu, prieten bun, Fratele Roy Borders, din California, dacă el nu ar avea... să pronunţe binecuvântarea asupra acestei adunări. Frate Borders. [Fratele Roy Borders se roagă – Ed.]
Up