Scopul Înşesit Al Vizitei Lui Gabriel La Daniel

The Sixfold Purpose Of The Visitation Of Gabriel
Data: 61-0730E | Durată: 2 ore 6 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, SUA
E-1 Dar aşa de uimit la... adolescenţii noştri azi dimineaţă, micuţele, voi ştiţi, mici "fefe" şi "fifi," micuţele, ... voi ştiţi, de şaisprezece ani. Şi ele vin în biserică, voi ştiţi, pe la... Fete mici, pe la vârsta aceea, ele vor să arate frumos, ştiţi voi. Ele, voi ştiţi, părul este tot încreţit, în vârful capului lor; eu le-am observat, aşa cum predicam, doar continua să se ofilească în jos, ofilească în jos. Şi, după un timp, ele îl suflau înapoi de pe faţa lor, creţurile toate îndreptate.
E-1 But so amazed at the…our little teen-agers this morning, the little, you know, little “fefe” and “fifi,” the little, the…you know, sixteen’s. And they come in the church, you know, about…Little girls, about that age, they want to look pretty, you know. Them, you know, hair is all curled up, on top of their head; I noticed them, as I was preaching, just kept wilting down, wilting down. And, after a while, they was blowing it back out of their face, the curls all straight.
E-2 Fetiţa Sorei Downing, şi-şi eu am observat-o. Şi micuţa¬micuţa-micuţa... micuţa Fratelui Collins... cum o cheamă? Micuţa... [Cineva zice, "Betty." – Ed.] Betty, micuţa Betty. Eu cumva am râs un pic, în mine însumi. Dar am văzut toată frumuseţea, voi ştiţi, toată aranjată, şi apoi direct era...
E-2 Sister Downing’s little girl, and—and I noticed her. And little—little—little…Brother Collins’ little…What’s her name? Little…[Someone says, “Betty.”—Ed.] Betty, little Betty. I kind of just laughed a little bit, to myself. But I seen all the pretty, you know, all fixed up, and then directly it was…
E-3 Ei bine, ferice de inimile voastre, dragă, voi sunteţi drăguţe, pentru mine, oricum. Aşa este. Drăguţ, este-este un duh drăguţ care va veni şi stă în adunări în felul acela, şi ascultă la Evanghelie. Aceea este ce face pe o fată drăguţă. Şi eu cred că orice băiat real, care merită să se căsătorească, se gândeşte la acelaşi lucru. [Fratele Neville zice, "Amin." – Ed.] Îţi mulţumesc, domnule. Aceea este bine. Cineva a fost de acord cu mine. Aceea, aceea este drept. În ordine. Eu cred că acela este Adevărul.
E-3 Well, bless your hearts, honey, you’re pretty, to me, anyhow. That’s right. Pretty, is—is a pretty spirit that will come and set in meetings like that, and listen to the Gospel. That’s what makes a girl pretty. And I think any real boy, that’s worth marrying, thinks the same thing. [Brother Neville says, “Amen.”—Ed.] Thank you, sir. That’s good. Somebody agreed with me. That, that’s right. All right. I believe that that is the Truth.
E-4 Acum, nu este aceea ciudat? Eu am deschis chiar direct la Daniel 9 când mi-am deschis Biblia. Acum, eu de obicei spun la toţi, să nu-şi dea haina jos, care are o gaură în cămaşă, aşa că eu sper că a mea nu are. Dar-dar eu am văzut timpul unde nu am putut să o dezbrac, cu o gaură în cămaşă, destul de sigur. Şi eu presupun că aceasta nu are.
E-4 Now isn’t that strange? I turned right straight to Daniel 9 when I opened my Bible. Now, I usually tell everybody, don’t take their coat off, that’s got a hole in their shirt, so I hope mine hasn’t. But—but I’ve seen the time where I couldn’t take it off, with a hole in the shirt, sure enough. And I guess this one hasn’t.
E-5 Acum, oh, pentru mine, noi... şi eu cred pentru audienţă, noi apreciem Prezenţa Duhului Sfânt în această dimineaţă.
Şi noi apreciem părtăşia şi prezenţa fiecăruia. "Ce dulce, ce bine, ce plăcut, ca fraţii să locuiască împreună în unitate. Este ca uleiul scump ungător care curge pe barba lui Aaron, până jos la marginea veşmintelor lui."
E-5 Now, oh, for myself, we…and I believe for the audience, we appreciate the Presence of the Holy Spirit this morning.
And we appreciate the fellowship and presence of each other. “How sweet, how good, how pleasant, for brethren to dwell together in unity. It’s like the precious anointing oil that run down the Aaron’s beard, all the way to the hems of his skirt.”
E-6 Eu am mers acolo să mănânc astăzi, acolo la Blue Boar, şi peste cine am dat acolo decât Fratele Bill de aici, şi Sora Dauch şezând acolo, doar-doar mâncând ceva din cei mai frumoşi la vedere pui fripţi pe care i-am văzut cândva, şi doar având un timp minunat, transpirând din cauza lui, voi ştiţi.
Am mers la etaj şi am întâlnit o parte mare din biserică acolo sus, şi ei au vrut să-mi plătească chiar pentru masa mea. Acum, aceea era într-adevăr frumos, eu apreciez aceea.
E-6 I went over to eat today, over at the Blue Boar, and who did I get into over there but Brother Bill here, and Sister Dauch setting there, just—just eating away some of the best-looking, fried chicken I ever seen, and just having a wonderful time, sweating right out of it, you know. Went on upstairs and met a big portion of the church up there, and they wanted to even pay for my dinner. Now, that was really nice, I appreciate that.
E-7 Când am ajuns acasă, aici vine Billy cu o ladă de roşii care mi-a adus cineva, departe tocmai din acel stat frumos, răcoros Georgia de acolo jos, unde este aşa de răcoros acolo jos, îmi spun ei, pe la timpul acesta.
E-7 When I got home, here come Billy with a box of tomatoes that somebody brought me, all the way from that nice, cool state of Georgia down there, where it’s so cool down there, they tell me, about this time.
E-8 Apoi, am întâlnit un ins micuţ afară. Eu ieşeam de la interviurile mele, în această după-masă, şi venind jos pe la biserică cu vreo oră şi jumătate în urmă, şi micuţul... un fel de ins tânăr, afară, el a zis... eu am zis, "Este cald."
El a zis, "Sigur că este!" Am ştiut că el este din Georgia, astfel el a zis, "Sigur este cald jos în Georgia! "
E-8 Then, met a little fellow outside. I was coming off of my interviews, this afternoon, and coming down by the church about a hour and a half ago, and the little…kind of a young fellow, outside, he said…I said, “It’s hot.”
He said, “It sho is!” I knew he was from Georgia, so he said, “Sure is hot down in Georgia!”
E-9 Bine, noi încercăm să scăpăm de un loc mai cald, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] De aceea suntem noi aici.
E-9 Well, we’re trying to escape a hotter place, aren’t we? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] That’s what we’re here for.
E-10 Vă mulţumesc aşa de mult, prieteni, pentru toată bunătatea voastră. Ce aş face eu fără voi? Doar ce-ce aş face eu fără voi? Dacă nu aş avea pe nimeni care m-ar iubi, nimeni care să asculte la Mesaj, tot Mesajul meu nu ar fi bun deloc. Eu nu-l pot predica la stâlpii de telefon şi la pomi. Ei nu l-ar înţelege. Deci trebuie să fie oameni ca voi toţi, care vor veni şi să asculte la el. Şi când voi veniţi şi staţi într-un loc cald ca acesta, şi este... Soţia mea a zis că ea aproape a ars acolo în spate, în această dimineaţă. Şi să vezi oamenii, şi uneori oameni bolnavi, care şed în adunările acelea în felul acela, Dumnezeu să vă dea o-o casă frumoasă, drăguţă în Glorie, este rugăciunea mea. Şi eu doar sper şi nădăjduiesc că El o va face.
E-10 Thank you so much, friends, for all your goodness. What would I do without you? Just what—what would I do without you? If I had nobody that loved me, nobody that would listen to the Message, all my Message would be no good at all. I can’t preach it to telephone poles and trees. They wouldn’t understand it. So it’s got to be people like you all, that will come and listen to it. And when you come and set in a hot place like this, and it’s…My wife said she liked to a burnt up back there, this morning. And to see people, and sometime sick people, that’s setting in them meetings like that, God give you a—a beautiful, lovely home in Glory, is my prayer. And I just hope and trust that He will do that.
E-11 Acum, să vedem. Haina mea, cineva a luat-o aici. Şi eu trebuia să citesc ceva deseară. Câţi vă bucuraţi de primele părţi din aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, dacă nu ar fi fost aşa de cald, noi doar am fi ţinut-o drept înainte, chiar înainte prin săptămână, cu Cartea Apocalipsei. Eu doar O iubesc. Eu doar trăiesc în Ea. Şi voi vă rugaţi, cumva, pentru mine, săptămâna aceasta, deoarece duminica următoare eu... Cu voia Domnului, eu trebuie să îndeplinesc aceea, să pun săptămânile acelea împreună. Şi aceea este ceva despre ce nu ştiu nimic. Şi astfel eu doar mă voi încrede în Domnul că El va avea răspunsul pentru mine.
E-11 Now, let’s see. My coat, somebody took it over here. And I got to do a little reading tonight. How many is enjoying the first parts of this? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Oh, if it just wasn’t so hot, we’d just keep right on going, right on through the week, with the—the Book of the Revelation. I just love It. I just live in It. And you pray, kind of, for me, this week, because next Sunday I…The Lord willing, I’ve got to meet that, placing those weeks together. And that’s something that I do not know nothing about. And so I’m just going to trust the Lord that He will have the answer for me.
E-12 Şi eu-eu am citit câţiva oameni diferiţi care-care au vorbit despre aceasta, care au scris despre ea. Eu am citit notarea de la bază aici, pe Dr. Scofield, un mare învăţat, dar desigur nu am putut fi de-acord cu el, asupra multora dintre notările lui, căci eu nu o pot vedea. Unde... Aceasta trebuie să-trebuie să facă tabloul corect.
E-12 And I—I’ve read several different men who—who spoke of it, who has wrote of it. I’ve read the footnotes here, on Dr. Scofield, a great scholar, but certainly couldn’t agreed with him, on many of his footnotes, ’cause I can’t see it. Where…It’s got to—it’s got to make the picture right.
E-13 Acum, dacă puneţi ca un joc de cuburi împreună, şi primul lucru care-l ştiţi, ziceţi, "Oh, aceasta merge aici sus. Nu, sunt sigur că acesta merge aici sus." Ei bine, tu trebuie să te uiţi aici la modelul tău, să vezi ce faci. Şi atunci dacă tu-dacă tu nu te uiţi, tu îţi faci peisajul tot încurcat.
E-13 Now, if you was putting like a jigsaw puzzle together, and the first thing you know, you say, “Oh, this goes up here. No, I’m sure this goes up here.” Well, you got to look over here at your pattern, to see what you’re doing. And then if you—if you don’t, you’ll get your scene all mixed up.
E-14 Acum cum ar fi dacă tu luai... aveai un tablou a unei mari, pajişti frumoase de ţară, şi o vacă păscând iarbă sus în vârful unui pom? Acum, aceea nu ar fi corect (nu-i aşa?), căci ea nu paşte iarbă pe vârful unui pom. Deci, acela-i felul cum este dacă, tu, Duhul Sfânt nu pune Scriptura împreună. Atunci, tu ai întreaga, imagine mare a răscumpărării. Aceea este ce vrem noi, Adevărul. Şi până când nu cunoaştem Adevărul, noi doar îl lăsăm în pace. Şi atunci, când Dumnezeu ne dă Adevărul, ei bine, atunci eu voi vorbi despre el.
E-14 Now what if you was take…had a picture of a great, beautiful countryside, and a cow picking grass up in the top of a tree? Now, that wouldn’t be right (would it?), ’cause she don’t pick grass on top of a tree. So, that’s the way it is if, you, the Holy Spirit doesn’t place that Scripture together. Then, you got the whole, great picture of redemption. That’s what we want, the Truth. And till we know the Truth, we’ll just leave it alone. And then, when God gives us the Truth, well, then I’ll speak of it.
E-15 Ştiţi ceva? Eu presupun că Fratele Roy Slaughter şi-şi unii dintre cei din timpuri vechi de aici, care au început în urmă acolo cu mult timp în urmă... Acolo a fost pentru cam, eu presupun, în primii trei sau patru ani din slujba mea, chiar aici la tabernacol, eu nici măcar nu am predicat subiectul despre iad, căci eu-eu nu am putut să-mi dau seama dacă era un loc arzător, dacă era un mormânt. Şi de fiecare dată când Cuvântul vorbea, mormânt, eu luam traducerea, zicea "Hades." Hades este "mormântul." De fiecare dată când El vorbea despre iad, "Hades, mormântul." Şi eu doar l-am lăsat în pace până când într-adevăr am aflat despre ce vorbeam, atunci am predicat despre iad; deci când eu într-adevăr am aflat, întregul tablou, şi am văzut unde a fost. Deoarece, eu simt că un predicator este răspunzător faţă de Dumnezeu, ce spune el la adunarea aceea, deoarece ei se vor ţine chiar de aceea. Şi astfel, atunci, cum ar fi dacă eu i-am adus să se ţină de locul greşit, şi apoi vine timpul unde ţinerea aceea nu va sta? Vedeţi?
Şi în viziunea aceea care Domnul mi-a dat-o, cu un timp în urmă, când milioanele acelea... când Acela care-mi vorbea, zicea, "Tu vei fi judecat, întâi, prin Evanghelia pe care o predici."
E-15 You know what? I guess Brother Roy Slaughter and—and some of the old-timers here, that started back yonder a long time ago…There was for about, I guess, the first three or four years of my ministry, right here at the tabernacle, I wouldn’t even preach on the subject of hell, because I—I couldn’t make out whether it was a burning place, whether it was a grave. And every time the Word spoke, grave, I’d get the translation, said, “Hades.” Hades is the “grave.” Every time It spoke of hell, “Hades, the grave.” And I just left it alone till I really found out what I was speaking about, then I preached on hell; so when I really found out, the whole picture, and seen where it was at. Because, I feel that a minister is responsible to God, what he tells that congregation, because they’re going to hold right onto that. And so, then, what if I’ve got them holding on the wrong place, and then the time comes up where that hold won’t stand? See?
And in that vision the Lord give me, some time ago, when those millions…when that One speaking to me, said, “You’ll be judged, first, by the Gospel you preach.”
E-16 Am zis, "Eu predic acelaşi lucru care l-a predicat Pavel, şi restul din ei."
E-16 I said, “I preach the same thing Paul did, and the rest of them.”
E-17 Şi toate milioanele acelea de glasuri au strigat, "Noi ne odihnim pe aceea." Aceea a fost. Vedeţi? Corect.
E-17 And all those millions of voices screamed out, “We are resting on that.” That was it. See? Right.
E-18 Deci eu vreau să continui în seara aceasta, acum, aşa ca noi să nu fim prea îndelungaţi. Şi să nu uitaţi acum ... Acum, în dimineaţa aceasta ... Eu am o notiţă aici. Azi dimineaţă am vorbit despre Daniel în captivitate, Gabriel a venit la el şi l-a instruit despre viitor. Aceea este ceea ce am avut azi dimineaţă, instrucţiunile despre viitor.
E-18 So I want to continue on tonight, now, so we won’t be too long. And don’t forget now…Now, this morning…I got a little notes here. This morning I spoke on Daniel in captivity, Gabriel coming to him and instructed him of the future. That’s what we had this morning, the instruction of the future.
E-19 Acum, în seara aceasta, noi vorbim despre Scopul Înşesit al Vizitei lui Gabriel la Daniel. Duminica următoare, cu voia Domnului, aşezând cele şaptezeci de săptămâni, unde aparţin ele, în elementul timpului. Şi unde stăm noi? Acum, dacă noi putem numai să aflăm aceea şi să ne asigurăm, pozitiv, atunci noi vom cunoaşte chiar ora în care trăim. Acum, noinu vom şti când Vine El; nimeni nu va şti aceea. Isus nu o ştie, Însuşi. El a zis că El nu Ao ştia. El a zis că numai Tatăl, singur, a ştiut asta. Nici măcar Îngerii nu o ştiu. Nici unul dintre noi nu ştie când vine El, dar noi putem spune ora care... timpul în care trăim, ştiind doar cât de aproape am putea fi.
E-19 Now, tonight, we’re talking on The Sixfold Purpose Of Gabriel’s Visit To Daniel. Next Sunday, the Lord willing, placing the seventy of weeks, where they belong, in the time element. And where are we standing? Now, if we can only find that and make it sure, positive, then we’ll know just the hour that we’re living. Now, we won’t know when He is Coming; no one will know that. Jesus doesn’t know it, Hisself. He said He didn’t. He said just the Father, only, knowed that. Not even the Angels know it. None of us know when He is coming, but we can tell the—the hour that…the time that we’re living, knowing just how close we could be.
E-20 Acum, pentru puţină suprapunere, deoarece băieţii iau benzi din aceasta... Maşinile funcţionează înapoi în cameră. Şi benzile, desigur, ele sunt trimise afară, peste tot.
E-20 Now, for a little lap-over, because the boys are taking tapes of this…The machines are running back in the room. And the tapes, course, they’re sent out, everywhere.
E-21 Acum, lecţia de azi dimineaţă, după ce am recapitulat înapoi în al 4-lea şi al 5-lea capitol, apoi am sprijinit... începând cu al 9-lea capitol din Daniel. Iar A acum, în seara aceasta, noi continuăm cu al 9-lea capitol. Înainte de a ne apropia de el, haideţi doar să ne aplecăm capetele pentru un moment şi să vorbim Autorului Cuvântului.
E-21 Now, this morning’s lesson, after we reviewed back on the 4th and 5th chapter, then we stuck the…beginning with the 9th chapter of Daniel. And now, tonight, we’re continue on with the 9th chapter. Before we approach it, let’s just bow our heads for a moment and speak to the Author of the Word.
E-22 Dumnezeul nostru graţios, noi suntem siguri că Tu cunoşti chiar intenţia inimii noastre. Tu ştii de ce suntem noi aici. Şi Tu ştii că noi nu am venit în seara aceasta doar pentru că ne¬am gândit că ar fi un loc frumos să venim, să avem puţină relaxare pentru după-masă. Tată, eu nu cred că există vreo persoană aici pentru acel scop. Eu cred că noi suntem aici în seara aceasta deoarece suntem foarte sinceri, cinstiţi, şi vrem să cunoaştem AŞA VORBEŞTE DOMNUL.
E-22 Our gracious God, we are sure that You know the very intent of our heart. You know why we’re here. And You know that we never come tonight just because that we thought it would be a nice place to come, to take a little relaxation for the afternoon. Father, I do not believe there is one person here for that purpose. I believe that we are here tonight because we are deadly sincere, honest, and wanting to know THUS SAITH THE LORD.
E-23 Noi Te iubim, Doamne, şi noi iubim Cuvântul Tău. Şi dacă acest loc pe care Tu l-ai rânduit pentru noi, doar un acoperiş deasupra capului nostru, şi aceste blocuri de beton, noi Îţi suntem mulţumitori pentru acest loc. Căci, noi credem că există o Casă dincolo de cer, unde suntem îndreptaţi în direcţia aceea. Şi ne gândim la înaintaşii noştri care nici măcar nu au avut acest privilegiu, şi ne face să ne aplecăm inimile în ruşine, Doamne, ca măcar să ne plângem.
E-23 We love You, Lord, and we love Your Word. And if this place that You have provided for us, just a roof over our head, and these concrete blocks, we are thankful to You for the place. For, we believe that there is a Home beyond the sky, where we are headed that way. And we think of our forefathers that didn’t even have this privilege, and it makes us bow our hearts in shame, Lord, to even complain.
E-24 Acum, Tată, ne rugăm ca Tu să ne deschizi, în seara aceasta, Scriptura. Vino, umblă cu noi, alături de fiecare din noi, aşa cum mergem pe acest drum în seara aceasta. Vorbeşte¬ne aşa cumIe-ai vorbit Tu la cei ce mergeau spre Emaus, din Ierusalim. Încât, atunci când serviciul se termină, în seara aceasta, noi să putem merge la casele noastre diferite şi să zicem, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum L-am auzit vorbind prin Cuvântul Lui!"
E-24 Now, Father, we pray that You’ll open to us, tonight, the Scripture. Come, walk along, by the side of each one of us, as we go down this road tonight. Speak to us like You did those going to Emmaus, from Jerusalem. That, when the service is over, tonight, we might go to our different homes and say, “Did not our hearts burn within us as we heard Him speaking through His Word!”
E-25 Binecuvântează citirea. Binecuvântează eforturile mele firave, Doamne. Deschide-mi gura la ceea ce este adevărat, şi închide-mi-o la ce este greşit. Şi adu-ţi slăvire Ţie, şi slăvire în poporul Tău, ca ei să poată vedea ora în care trăim şi Venirea apropiată a Domnului Isus. Căci, noi o cerem în a Lui-Numele Lui, Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-25 Bless the reading. Bless my feeble efforts, Lord. Open my mouth to that which is true, and close it to that which is wrong. And get glory to Thyself, and glory in Thy people, that they might see the hour that we’re living and the near Coming of the Lord Jesus. For, we ask it in His—His Name, the Name of Jesus Christ. Amen.
E-26 Acum, să suprapunem înapoi Scripturile noastre pentru câteva momente, noi aflăm că Daniel a fost în captivitate de şaizeci şi opt de ani lungi. Gândiţi-vă la aceasta! Acum, voi, şi hârtia voastră şi creionul, care nu aţi luat-o azi dimineaţă, poate să o ia în seara aceasta. Din 606 D.C. la 538. Luaţi 538 din 606, voi aveţi şaizeci şi opt de ani în care Daniel a fost în... un captiv; fără biserică la care să meargă, fără să audă predici, nimic. Dar el a avut ceva cărţi, ceva suluri, care le-a profeţit un profet înaintea lui, şi era-era Ieremia.
E-26 Now, to lap back our Scriptures for a few moments, we find that Daniel had been in captivity for sixty-eight long years. Think of it! Now, you, and your paper and pencil, that didn’t get it this morning, may pick it up tonight. From a.d. 606 to 538. Take 538 from 606, you got sixty-eight years Daniel had been in…a captive; no church to go to, no sermons to hear, nothing. But he had some books, some scrolls, that a prophet before him had prophesied, and was—was Jeremiah.
E-27 Acum, în timp ce studia Scripturile, el a văzut că timpul se termina, că timpul celor şaptezeci de ani... Şi Daniel solemn a crezut fiecare cuvânt pe care l-a vorbit profetul Ieremia. Şi eu spun la această, la clasa mea în seara aceasta: Să credem noi profeţii noştri? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Da, domnule. Căci, Cuvântul Domnului a venit la profeţi. Ei au AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi un profet adevărat niciodată nu va fi diferit de la cuvântul altui profet. Ei niciodată nu-L va face să spună ceva care El nu spune. Ei vor spune chiar exact ce a spus profetul adevărat. Aceea îi face un profet. Atunci când ei obţin aceea, şi apoi ei prezic ce va veni, ştiind aceasta, cu frică în inima lor, să nu spună ceva greşit şi să rătăcească pe cineva. Noi niciodată nu vrem să facem asta. Noi vrem să fim absolut siguri că noi avem Cuvântul Domnului înainte de a zice AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Acesta trebuie să fie un mesaj absolut, direct de la Tronul lui Dumnezeu, sau să nu-l spunem niciodată.
E-27 Now, while in studying of the Scriptures, he seen time was running out, that the time of the seventy years…And Daniel solemnly believed every word that Jeremiah the prophet spoke. And I say to this, to my class tonight: Should we believe our prophets? [The congregation says, “Amen.”—Ed.] Yes, sir. For, the Word of the Lord came to the prophets. They have THUS SAITH THE LORD. And a true prophet will never vary from the—the other prophet’s word. They’ll never make It say something that It doesn’t say. They’ll say just exactly what the true prophet said. That makes them a prophet. Then when they get that, and then they foretell what is to come, knowing this, with fear in their heart, lest they should say something wrong and it should lead somebody astray. We never want to do that. We want to be absolutely sure that we got the Word of the Lord before we say THUS SAITH THE LORD. See? It must be a absolute, direct message from the Throne of God, or we should never say it.
E-28 Acum, în timp ce studia Scripturile, el a văzut că cei şaptezeci de ani se terminau. Astfel, el fiind acolo şaizeci şi opt de ani, au rămas doi ani în viitor până când Dumnezeu va reaşeza poporul Lui înapoi în patria lor.
În timp ce era în rugăciune, noi aflăm că acolo era un Înger puternic venit din Cer. Poate cineva să-I spună numele? [Adunarea, "Gabriel." – Ed.] Gabriel. Şi El este Îngerul la biserica Iudaică. Câţi ştiu asta? Peste tot, este Gabriel. Gabriel este mesagerul la biserică, biserica Iudaică; a venit la Maria; El a venit la Zaharia. Întotdeauna, este Gabriel. Şi El este unul din marii Îngeri din Cer. Şi nu a adus El Fratelui nostru Daniel o salutare aşa de minunată de la Dumnezeu! "Oh, Daniel, mult preaiubit!"
E-28 Now, while in studying the Scriptures, he seen that the seventy years was running out. So, him being there sixty-eight years, left two years in the future until God would restore His people back to their homeland.
While in prayer, we find out that there was a mighty Angel came from Heaven. Can anybody call His name? [Congregation says, “Gabriel.”—Ed.] Gabriel. And He is the Angel to the Jewish church. How many knows that? Everywhere, it’s Gabriel. Gabriel is the messenger to the church, the Jewish church; came to Mary; He came to Zacharias. Always, it’s Gabriel. And He’s one of the great Angels of Heaven. And did not He bring our Brother Daniel such a wonderful salutation from God! “Oh, Daniel, greatly beloved!”
E-29 Nu v-ar face bine aceea, să vă gândiţi că Dumnezeu v-a iubit? Dacă eu nu aş fi mult iubit, doar mi-ar place să ştiu că sunt cumva iubit un pic acolo Sus, nu-i aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Sigur. Doar cumva... El se gândeşte la mine, din când în când, aceasta m-ar face doar să strig, să mă gândesc că El chiar se îngrijeşte de mine. Şi noi avem asigurarea că El ne poartă de grijă, deoarece "În timp ce încă eram păcătoşi, Cristos a murit în locul nostru," frate. Iar, acum, noi care eram străini de Dumnezeu, acum ne-a făcut apropiaţi de Dumnezeu şi ne-a dat arvuna salvării noastre, care este, Duhul Sfânt. Şi cu o credinţă acolo înăuntru care ne ridică sus deasupra lucrurilor lumii, şi noi mergem pe deasupra acesteia. Aceea este glorios. Nu-i aşa? ["Amin."] În ordine.
E-29 Wouldn’t that make you good, to think that God loved you? If I wasn’t greatly loved, I’d just like to know that I’m kind of loved a little bit up There, wouldn’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Sure. Just kind of…He thinks of me, once in a while, it would just make me just want to scream, to think that He even cares for me. And we have the assurance that He does care for us, because, “While we were yet sinners, Christ died in our stead,” brother. And, now, which we were alien from God, now has made us nigh unto God and has given us the earnest of our salvation, that is, the Holy Spirit. And with a faith in there that lifts us up above the things of the world, and we ride over the top of it. That’s glorious. Isn’t it? [“Amen.”] All right.
E-30 În timp ce era în rugăciune, Gabriel a venit şi i-a spus nu numai că mai erau numai doi ani înainte ca ei să meargă înapoi în patrie, ci i-a spus întreaga destinaţie a acelei naţiuni. Gândiţi-vă la aceasta! Întreaga destinaţie, fiecare călătorie pe pământ, Gabriel i-a explicat-o lui Daniel. A zis că El a fost trimis să-i spună lui Daniel acest lucru mare. Cum trebuie să se fi simţit profetul acela! Şi El i-a spus că au fost hotărâte şaptezeci de săptămâni asupra poporului, până la consumare; acela-i timpul sfârşitului, astfel totul s-a terminat, sfârşitul. El a zis, "Există şaptezeci de săptămâni."
E-30 While in prayer, Gabriel come and told him that there was not only two more years before they were going back to the homeland, but told him the entire destination of that nation. Think of it! The entire destination, every journey of earth, Gabriel explained it to Daniel. Said He was sent to tell Daniel this great thing. How that prophet must have felt! And He told him that there were seventy weeks determined upon the people, unto the consummation; that’s the end time, so it’s all over, the consummation. He said, “There is seventy weeks.”
E-31 Uni din ei recunoaşte aceea pentru luni, uni la zile, uni... Ha! Dacă acestea sunt de fapt săptămâni, acolo sunt numai vreo doi ani şi un sfert, sau un an şi un sfert din el. Şi, vedeţi, voi... Acolo este unde noi trebuie să aflăm, să fie adevărat.
E-31 Some of them allows that to months, some to days, some…Huh! If it’s just actually weeks, there’s only about two and a quarter year, or one and a quarter years of it. And, see, you…There is where we got to find, to be truthful.
E-32 "Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău." Pentru ce scop? Pentru ce? Peste poporul cui erau hotărâte? Poporul lui Daniel, Iudeii. Şi pentru ce au fost hotărâte? Nu numai peste Daniel, ci peste cetatea sfântă a lui Daniel; vedeţi, cetatea sfântă a lui Daniel. Acum, clasă, ce era cetatea sfântă a lui Daniel? [Adunarea zice, "Ierusalim." – Ed.] Ierusalim.
E-32 “Seventy weeks are determined upon thy people.” For what purpose? For what? Whose people was it determined upon? Daniel’s people, the Jews. And what was it determined for? Upon not only Daniel, but upon Daniel’s holy city; see, Daniel’s holy city. Now, class, what was Daniel’s holy city? [Congregation says, “Jerusalem.”—Ed.] Jerusalem.
E-33 Iar acum noi vom lua, poate ajungem la ea în seara aceasta:
Unde era Ierusalimul? Cine a fondat Ierusalimul? V-aţi gândit vreodată la asta? Cine a fondat Ierusalimul? Când a fost fondat? Noi vom ajunge la aceasta, după un timp. Cine a fondat Ierusalimul? Băiete, este un lucru mititel ascuns înapoi în colţ, dar cu siguranţă Acesta o spune. DAa, domnule. Cine a fondat Ierusalimul, şi când a fost fondat? În ordine. Şi aceea este cetatea sfântă a lui Daniel.
E-33 And now we’re going to take, maybe get to it tonight: Where was Jerusalem? Who founded Jerusalem? Did you ever think of that? Who founded Jerusalem? When was it founded? We’re going to get to it, after a while. Who founded Jerusalem? Boy, it’s a little bitty thing hid back in the corner, but It sure tells it. Yes, sir. Who founded Jerusalem, and when was it founded? All right. And that’s Daniel’s holy city.
E-34 Şi noi înţelegem că cetatea aceea, care este acum un blestem de două mii de ani, va fi rezidită şi restabilită din nou. Şi închinarea la templu va fi stabilită întocmai cum a fost la început. Aşa este. Ierusalimul va fi, acum, şi acolo va fi o jertfă, o jertfă zilnică oferită din nou întocmai cum a fost la început. Noi vom intra în cel mai mult din aceea, eu presupun, în seara aceasta, sau mult din aceasta.
E-34 And we do understand that that city, which is now been a curse for two thousand years, will be rebuilt and re-established again. And the temple worship will be set up just like it was in the beginning. That’s right. Jerusalem will be, now, and there will be a sacrifice, a daily oblation offered again just like it was in the beginning. We’re going to get into most of that, I guess, tonight, or a lot of it.
E-35 Acum eu vreau să ştiţi, prieteni, că, atingând asupra acestor lucruri, eu desigur las afară săptămâni de învăţătură. Dar doar cumva să o atingem, astfel ca atunci când vremea se răcoreşte, sau puţin mai târziu, când noi intrăm în cele Şapte Peceţi, Şapte Potire, Şapte Trâmbiţe, toate lucrurile acestea, la care mă pot referi înapoi şi să zic, "Vă amintiţi de cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel? Vă amintiţi de epoca Bisericii, când ea a mers sus, şi ce a avut loc?" Şi aceste şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel acoperă de la plecarea sus a Bisericii până la venirea înapoi a Bisericii. Spaţiul acela este ceea ce acoperă. Acum, acum, nu toate cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel; parte din aceasta. "Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte."
E-35 Now I want you to know, friends, that, striking on these things, I’m certainly leaving out weeks of teaching. But just kind of hitting it, so that when the weather cools off, or a little later, when we get into those Seven Seals, Seven Vials, Seven Trumpets, all these things, that I can refer back and say, “Do you remember on the seventy weeks of Daniel? Do you remember the Church age, when it went up, and what taken place?” And these seventy weeks of Daniel covers from the going up of the Church until the coming back of the Church. That space is what it covers. Now, now, not all the seventy weeks of Daniel; part of it. “Seventy weeks are determined.”
E-36 Acum, acolo era un scop înşesit în vizita Lui, spunându-i ce urma să vină la îndeplinire. Acum, acolo era un scop înşesit al venirii Lui. Acum, în seara aceasta, mă gândesc că vom lăsa la o parte aici în Scripturi de unde am fost azi dimineaţă, unde acela era un scop înşesit. Ia te uită. Acum noi aflăm că acolo era scopul înşesit, unul din ele. Acum, să luăm al patrulea capitol, al patrulea verset... al 24-lea verset din al 9-lea capitol din Daniel.
Şi şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău...
Acum amintiţi-vă, aceea este toată călătoria pe care o vor avea Israeliţii pe acest pământ. Ele sunt hotărâte. Şaptezeci de săptămâni sunt doar hotărâte. Aceea este tot ce este alocat la Iudei.
... asupra poporului tău şi asupra cetăţii sfinte, ...
De aceea, aceste şaptezeci de săptămâni, acum să nu o pierdeţi, aceasta va descoperi de la timpul acela până la sfârşitul Iudeilor, şi de asemenea până la sfârşitul Ierusalimului, până când va fi zidită o cetate nouă. Acum, oh, eu sper că vom intra în aceasta, foarte bine şi adânc în seara aceasta.
... sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte, ... (La ce?) ... să termine nelegiuirea, ...
E-36 Now, there was a sixfold purpose in His visit, telling him what was going to come to pass. Now, there was a sixfold purpose of His coming. Now, tonight, I think we’ll leave off over here in the Scriptures of where that we was at this morning, where that there was a sixfold purpose. Here we are. Now we find out that there was the sixfold purpose, one of it. Now let’s get the -fourth chapter, the -fourth verse…24th verse of the 9th chapter of Daniel.
And seventy weeks are determined upon thy people…
Now remember, that is all that the journey of the Israelites will have in this earth. They are determined. Seventy weeks is just determined. That’s all is lotted to the Jews.
…upon thy people and upon thy holy city,…
Therefore, this seventy weeks, now don’t miss it, it will reveal from that time to the end of the Jews, and also to the end of Jerusalem, until there will be a new city built. Now, oh, I hope we get into it, real good and deep tonight.
…are determined upon thy people and upon thy holy city,…(What to?)…to finish the transgression,…
E-37 Ce i-a spus El acum? El încerca să afle cât va fi aceasta. "Eu ştiu că noi suntem la timpul sfârşitului." Aşa cum suntem acum, "Doamne..."
E-37 What did He tell him now? He was trying to find how long it’s going to be. “I know we’re at the end time.” Like we are now, “Lord…”
E-38 Câţi din această clasă, în seara aceasta, cred că noi suntem la timpul sfârşitului? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vă mulţumesc. Noi suntem la sfârşit. Acum noi încercăm să aflăm, prin Dumnezeu, doar cât timp va fi aceea. În ce zi trăim noi? De aceea mergem noi înapoi şi-i alegem pe aceşti profeţi, şi aşa mai departe, şi încercăm să aflăm unde suntem.
E-38 How many in this class, tonight, believes that we are at the end time? Say, “Amen.” [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Thank you. We are at the end. Now we’re trying to find, by God, just how long that’s going to be. What day are we living? That’s why we’re going back and picking up these prophets, and so forth, and trying to find out where we are.
E-39 Şi aşa a făcut Daniel. El şi-a îndreptat faţa spre Dumnezeu. Câţi au citit Daniel 9 astăzi, ridicaţi-vă mâinile. În ordine. Vedeţi rugăciunea lui, cum şi-a făcut mărturisirea pentru poporul lui, şi mărturisirea lui însuşi. El a vrut să fie sigur că el a aflat când urmau ei să meargă înapoi, căci el a vrut să pregătească poporul să meargă înapoi.
Acum, ceea ce încerc să fac, este să aflu când vom merge noi sus, şi să-i pregătesc pe oameni să meargă sus, care erau gata. Şi noi ne-am îndreptat faţa spre Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, să aflăm, "Doamne, care este ora în care trăim?"
E-39 And that’s what Daniel did. He set his face to God. How many read Daniel 9 today, raise up your hands. All right. You see his prayer, how he made his confession of his people, and his confession of himself. He wanted to be sure that he found out when they were to go back, because he wanted to get the people ready to go back.
Now, what I’m trying to do, is find out when we’re going up, and get the people ready to go up, that were ready. And we’ve set our face to God, through prayers and supplications, to find out, “Lord, what’s the hour we’re living in?”
E-40 Noi am văzut toate aceste lucruri diferite întâmplându-se; noi vedem lumea în haos. Noi vedem timpul aproape. S-... scrisul de mână este pe perete, tot ce a zis Dumnezeu. Noi îl auzim pe Preşedintele nostru vorbind despre un alt război, chiar acum venind. Noi auzim prezicerea, "În câteva, oh, în câteva ore după război, este prezis că naţiunile nu vor fi nimic decât praf vulcanic." Şi noi ştim că noi o avem.
Deci noi ştim, înainte ca aceea să aibe loc, Biserica trebuie să plece. Deci, "Doamne, unde ne aflăm?" Acela-i motivul că eu cred că El ne va lăsa să ştim. Noi ne-am îndreptat feţele să o aflăm. Acum, întâi, să aflăm.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău... cetăţii tale sfinte, să înceteze fărădelegea... să pună capăt păcatului, şi să facă ispăşire pentru nelegiuire, ... să aducă înăuntru neprihănire veşnică, ... să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt.
E-40 We’ve seen all these different things happening; we see the world in chaos. We see the time at hand. The s-…handwriting is on the wall, everything that God said. We hear our President speaking of another war, right now coming. We hear prediction, “Within, oh, within a few hours after war, is predicted that nations will be nothing but volcanic dust.” And we know we got it.
So we know, before that takes place, the Church has got to go. So, “Lord, where are we at?” That’s the reason I believe that He will let us know. We set our faces to find out. Now, first, let’s find out.
Seventy weeks are determined on thy people…thy holy city, to finish the transgression,…make an end of sin, and to make reconciliations for iniquity,…to bring in everlasting righteousness,…to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.
E-41 Acela era scopul înşesit al vizitei lui Gabriel.
E-41 That was the sixfold purpose of the visitation of Gabriel.
E-42 Acum să începem, numărul unu. Dacă vreţi să-l marcaţi, voi care aveţi creioane. Numărul unu, "Să înceteze fărădelegea," acela-i primul lucru. Acum, să înceteze fărădelegea lui Israel, care a păcătuit înpotriva lui Dumnezeu, va fi îndepărtarea nelegiuirii lui Iacob.
Acum, să aflăm aceasta, să deschidem la Romani. Al 11-lea capitol din Romani, şi începem cu versetul al 21-lea din Romani 11. Acum noi mergem la ce? "Incetarea fărădelegii." Romani 11:21. În ordine.
Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat ramura naturală, ... (Care era cine? Israel.) ... luaţi seama să nu... nu te va cruţa nici pe tine.
Acum, aş vrea ca voi, când mergeţi acasă, să citiţi acest capitol întreg al 11-lea. Eu doar îl citesc acesta aşa... Marcaţi jos capitolul al 11-lea întreg, şi citiţi-l.
... nu te va cruţa.
Iată de aceea bunătatea severitatea lui Dumnezeu: pentru cei ce au căzut, dar faţă de tine, bunătatea, dacă tu continui în bunătate: altfel tu... vei fi tăiat, tot la fel vei fi tăiat .
Şi ei de asemenea, dacă ei nu rămân înca ui ne¬... dacă nu rămân încă în necredinţă, vor fi altoiţi înăuntru: căci Dumnezeu este în stare să-i altoiască din nou.
Vedeţi, spunând că va fi un timp când Neamurile vor fi tăiate, şi Israelul va veni înapoi din nou.
Căci dacă tu ai fost tăiat din-din măslin care este sălbatic prin natură (Neamurile), şi ai fost altoit contrar cu natura...
Noi eram contrar cu natura, străini, fără milă, fără Dumnezeu, fără nici o speranţă. Şi Dumnezeu, prin mila Lui, să ne dea o şansă, a tăiat pe Israelul neprihănit din cauza fărădelegilor, şi i-a respins la o parte, săl-... măslinul domestic, şi a adus înăuntru un măslin sălbatic, contrar cu natura.
. . . spre un bun ... pom: cu cât mai mult vor fi acestea, care să fie ramurile naturale, vor fi altoite în propriul lor măslin?
În ordine, să citim înainte.
Căci nu aş vrea, fraţilor, ca voi să fiţi în ignoranţă despre această taină, să nu vă socotiţi singuri înţelepţi în voi înşivă; căci orbirea parţial s-a întâmplat lui Israel, se întâmplă la Israel, până când împlinirea neamurilor... vine înăuntru.
E-42 Now let’s start, number one. If you want to mark it, you that got pencils. Number one, “To finish the transgression,” that’s the first thing. Now, to finish the transgression of Israel, who transgressed against God, will be the turning away of the ungodliness of Jacob.
Now, to find this, let’s turn to Romans. The 11th chapter of Romans, and begin with the 21st verse of Romans 11. Now we’re going to what? “Finish the transgressions.” Romans 11:21. All right.
For if God spared not the natural branch,…(Which was who? Israel.)…take heed lest…also spare not thee.
Now, I want you, when you go home, to read this whole 11th chapter. I’m just reading this so…Mark down the whole 11th chapter, and read it.
…spare not thee.
Behold therefore the goodness…severity of God: on them which fell,…but towards thee, goodness, if thou continue in the goodness: otherwise thou…shall be cut off, also be cut off.
And they also, if they abide not still in un-…if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again.
See, telling that there will be a time that when the Gentile will be cut out, and Israel come back in again.
For if thou were cut out of the—of the olive tree which is wild by nature (Gentiles), and were graffed contrary to nature…
We were contrary to nature, alien, without mercy, without God, with no hope at all. And God, by His mercy, to give us a chance, cut off righteous Israel because of transgressions, and turned them aside, the wil-…the tame olive tree, and brought in a wild olive tree, contrary to nature.
…unto a good…tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
All right, let’s read on.
For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit; that blindness in part of happened of Israel, happens to Israel, until the fulness of the Gentiles…come in.
E-43 Până când Dumnezeu termină cu Neamurile, Israel a fost orbit. Ei au mers în păcat şi nelegiuire împotriva lui Dumnezeu, căci Dumnezeu le-a orbit ochii, ca noi să putem fi altoiţi înăuntru. Voi o pricepeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Al 26-lea verset acum.
Şi astfel tot Israelul va fi salvat: ...
E-43 Until God is finished with the Gentiles, Israel was blinded. They went off into sin and to transgressions against God, because God blinded their eyes, that we might be grafted in. You get it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] 26th verse now.
And so all Israel shall be saved:…
E-44 Dumnezeu i-a orbit cu scop pentru tine şi mine. Ei nu pot vedea, căci Dumnezeu i-a orbit. Şi tot Israelul, Israelul adevărat, va fi salvat. Ce a spus Îngerul? Glorie! "Să înceteze fărădelegea lui Israel! Eu am venit să-ţi spun că va veni un timp când fărădelegea lui Israel va fi terminată." Dumnezeu va tăia acea ramură sălbatică, şi va altoi în aceea, înapoi, acea ramură reală din nou.
E-44 God blinded them purposely for you and I. They cannot see, because God blinded them. And all Israel, true Israel, shall be saved. What did the Angel say? Glory! “To finish the transgression of Israel! I’ve come to tell you that there will come a time when Israel’s transgression will be finished.” God will cut off that wild branch, and graft into that, back, that real branch again.
E-45 Oh, uneori aceasta face să-mi tresalte inima, să văd pe acei sărmani, oameni mizerabili izolaţi acolo departe, fără să ştie unde merg; şi să mă gândesc că Dumnezeu, în mila Lui, a făcut aceea ca eu să pot fi salvat. Le-a orbit ochii de la propriul lor Mesia, le-a astupat urechile ca ei să nu-L poată auzi; deşi, au privit chiar la miracolele Lui, şi au privit chiar la miracolele şi lucrurile care le făcea El.
E-45 Oh, sometimes it makes my heart jump, see them poor, miserable people cut off out yonder, not knowing where they’re going; and think that God, in His mercy, did that so I could be saved. Blinded their eyes from their own Messiah, shut their ears up that they could not hear Him; yet, looked right at His miracles, and looked right at His miracles and things that He was doing.
E-46 Matei, eu cred, al 12-lea capitol, sau al 8-lea sau al 12-lea capitol, a zis, "Deşi Isus a făcut multe miracole, totuşi ei nu puteau crede." Deoarece, Dumnezeu a zis, "Ei au ochi şi nu pot vedea, şi urechi şi nu pot auzi; să nu poată vedea cu ochii lor şi să audă cu urechile lor, şi Eu să-i convertesc." Dar, aşa ca noi să putem avea o şansă, El a tras perdeaua peste ochii copiilor Lui Proprii, i-a respins pe proprii Lui copii de la masă, şi i-a dat spre sărăcie de Duh, ca El să poată afla... ca noi să putem avea o şansă să trăim, dându-ne Viaţă. Al 26-lea verset din nou.
Şi astfel tot Israelul va fi mântuit; aşa cum este scris, Din Sion va veni Eliberatorul, şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacob:
E-46 Matthew, I believe, the 12th chapter, or 8th or 12th chapter, said, “Though Jesus had done so many miracles, yet they could not believe.” Because, God said, “They got eyes and they can’t see, and ears and they can’t hear; unless they would see with their eyes and hear with their ears, and I would convert them.” But, so that we could have a chance, He pulled the curtain down over His Own children’s eyes, turned His own children away from the table, and turned them off to leanness of Spirit, that He might find…that we might have a chance to live, giving us Life. 26th verse, again.
And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:
E-47 Da, El va veni la Muntele Sion, într-una din aceste zile. Pe Muntele Măslinilor, ei Îl vor recunoaşte, şi tot Israelul va şti că este El. Neamurile vor fi terminate atunci. Acea mlădiţă care a fost altoită înăuntru, Dumnezeu va lua din ea rodul care s-a adunat. Şi acea ramură sălbatică va fi...
E-47 Yes, He will come to Mount Zion, one of these days. Upon the Mount of Olives, they’ll recognize Him, and all Israel will know it’s Him. The Gentiles will be finished then. That branch that’s been grafted in, God will take from it the fruit that’s been gathered. And that wild branch will be…
E-48 Şi acum amintiţi-vă, aici în spate aşa cum citiţi, El a zis, "Dacă rădăcinile acelea erau sfinte, şi rădăcinile acelea erau o Rădăcină sfântă, de asemenea fructul care vine din Rădăcina aceea sfântă va aduce rod sfânt." Şi dacă Rădăcina aceea era Isus Cristos, Care este şi Rădăcina şi Vlăstarul lui David; dacă Viaţa aceea era în El, a venit sus prin generaţia Iudaică şi a fost îndepărtată de la ei, şi ochii lor au fost orbiţi ca noi să putem vedea, vieţile noastre vor trebui să se modeleze cu Mlădiţa aceea binecuvântată. Oh, da, frate. Aşa este.
E-48 And now remember, on back in here as you read, He said, “If that roots was holy, and that roots was a holy Root, also the fruit that comes up from that holy Root will bring holy fruit.” And if that Root was Jesus Christ, Who is both Root and Offspring of David; if that Life was in Him, come up through the Jewish generation and was cut off from them, and their eyes blinded that we might see, our lives will have to pattern with that blessed Branch. Oh, yes, brother. That’s right.
E-49 Dumnezeu i-a îndepărtat, intenţionat, şi le-a orbit ochii ca noi să putem avea o şansă să vedem, dându-ne o oportunitate. Şi noi umblăm în jur ca şi cum am fi cineva. Pavel le spune aici, "Luaţi seama, cum o faceţi. Luaţi seama! Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat ramura naturală, cum va avea El mai multă milă de ramura sălbatică care este deja..."
Deci noi mergem în jur, zicând, "Eu sunt Prezbiterian! Eu sunt Metodist! Eu sunt Baptist! Eu sunt Penticostal!" Aceea nu înseamnă nimic la Dumnezeu. Voi trebuie să fiţi născuţi din nou de acel Duh Sfânt care vine de la Rădăcină. Dar El a venit...
E-49 God cut them off, purposely, and blinded their eyes so we could have a chance to see, giving us an opportunity. And we walk around like we’re somebody. Paul tells them here, “Take heed, how you do that. Take heed! For if God spared not the natural branch, how will He have any more mercy on the wild branch that’s already…”
So we walk around, say, “I’m Presbyterian! I’m Methodist! I’m Baptist! I’m Pentecostal!” That don’t mean nothing to God. You’ve got to be born again of that Holy Spirit that come from the Root. But He come…
E-50 Acum, amintiţi-vă, El nu vorbeşte despre Neamuri. Eu doar arunc aceasta aici ca voi să vedeţi unde au Neamurile şansa lor.
E-50 Now, remember, He is not speaking of the Gentile. I’m just throwing this in here so you see where the Gentiles have their chance.
E-51 Dar, El a venit "să termine fărădelegea," să facă un sfârşit al ei. Acum, dacă mergem iarăşi înapoi în Daniel, şi vom afla că în Daniel, noi aflăm aici, al 24-lea verset. În ordine. "Să termine fărădelegea." Să termine ce? Să termine fărădelegea lui Israel.
Ce este o fărădelege? Este să mergi împotriva la ceva. O fărădelege împotriva mea, este să-mi faceţi un rău. Fărădelege împotriva voastră, este să vă fac un rău vouă.
Deci, Israel a făcut un rău lui Dumnezeu. Şi în această a şaptezecea săptămână, ce se va întâmpla? Dumnezeu va termina fărădelegea lui Israel. "Să termine fărădelegea," va fi, "îndepărtarea fărădelegilor de la Iacob." Şi atunci tot Israelul va fi născut din nou. Ei toţi vor primi Duhul Sfânt.
Acum, numărul doi, scrieţi asta jos pe hârtia voastră.
E-51 But, He come “to finish the transgression,” make a finish of it. Now, if we go back into Daniel again, and we’ll find out that in Daniel, we find out here, the 24th verse. All right. “To finish the transgression.” To finish what? To finish Israel’s transgression.
What is a transgress? Is to go against something. A transgress against me, is to do a wrong to me. Transgress against you, is do a wrong to you.
So, Israel did a wrong to God. And in this seventieth week, what’s going to happen? God is going to finish the transgression of Israel. “Finish the transgression,” will be, “turning away the ungodliness from Jacob.” And then all Israel will be born again. All of them will receive the Holy Spirit.
Now, number two, write that down on your paper.
E-52 Noi am putea sta mult timp pe aceea, dar nu vreau să merg să predic asupra acesteia. Doar vreau să vorbesc cu voi, aşa ca voi să o puteţi reţine de aproape. Când noi intrăm în aceste Şapte Peceţi, atunci voi doar vă mişcaţi drept ţnainte prin Biserică, prin Peceţi, prin Plăgi, şi ştiţi unde stăm. În ordine.
E-52 We could stay a long time on that, but I don’t want to go to preaching on it. Just want to talk to you, so that you can get it down close. When we get into these Seven Seals, then you’ll just move right on through the Church, through the Seals, through the Plagues, and know where we’re standing. All right.
E-53 Numărul doi, "Să pună capăt păcatelor." Acum să citim din nou, Daniel.
... să termine... fărădelegea, şi-şi să pună capăt păcatelor, ...
Acela-i al doilea Lui scop al venirii. Întâi, este să termine fărădelegea lui Israel; şi să pună capăt păcatelor. Unde a păcătuit Israel? Unde şi-au făcut ei păcatul lor vital? Unde s-au despărţit ei de Dumnezeu?
E-53 Number two, “Make an end of sins.” Now let’s read again, Daniel.
…to finish…transgression, and—and make an end of sins,…
That’s His second purpose of coming. First, is to finish Israel’s transgression; and to make an end of sins. Where did Israel sin? Where did they do their vital sin? Where did they separate themselves from God?
E-54 Acum ascultaţi atent. Să deschidem la Sfântul Matei 24. Şi aici este unde Israel şi-a făcut greşala lor fatală. Aici este unde el şi-a făcut ultimul păcat, şi motivul că este în starea de astăzi. Matei, al 27-lea capitol din Evanghelia Sfântului Matei, şi al 25-lea verset din capitolul al 27-lea. Să începem pe la al 21-lea verset.
Dregătorul a răspuns şi le-a zis, Pe care din cei doi voiţi să vi-l slobozesc? Şi ei au zis, pe Baraba.
Acum amintiţi-vă, acela era Israel. "Bara ba!"
Filat le-a zis, Ce să fac... cu Isus care se numeşte Cristos? (Ascultaţi la ei!) Ei toţi i-au zis, să fie răstignit.
Amintiţi-vă, acela-i Mesia al lor despre care Daniel a zis că va veni. Amintiţi-vă azi dimineaţă, în lecţia de aici, "El va fi stârpit, nu pentru Sine," El nu a făcut nimic.
... Să fie răstignit,
Şi dregătorul a zis, "Păi, ce rău a făcut el? Dar ei au strigat mai tare, zicând, Să fie răstignit.
Atunci Filat văzând că nu putea birui nimic, dar... mai de grabă s-a făcut o zarvă, şi a luat apă, şi şi-a spălat mâinile înaintea norodului, zicând, Eu sunt nevinovat de sângele acestei persoane drepte: vedeţi... la aceasta .
E-54 Now listen close. Let’s turn to Saint Matthew 24. And here is where Israel made her fatal mistake. Here is where she done her last sin, and the reason she is in the condition today. Matthew, the 27th chapter of Saint Matthew’s Gospel, and the 25th verse of the 27th chapter. Let’s begin about the—the 21st verse.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.
Now remember, that’s Israel. “Barabbas!”
Pilate said unto them, What shall I do…with Jesus which is called Christ? (Listen at them!) They all said unto him, Let him be crucified.
Remember, that’s their Messiah that Daniel said would come. Remember this morning, in the lesson here, “He will be cut off, not for Himself,” not nothing He did.
…Let him be crucified.
And the governor said, Why, what evil has he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
Then Pilate saw that he could prevail nothing, but…rather a tumult was made, and he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see…to it.
E-55 Ascultaţi! Aici este greşeala lor. Aici este păcatul lor.
Apoi a răspuns... norodul, şi au zis, sângele Lui să fie peste noi, şi peste copiii noştri.
E-55 Listen! Here is their mistake. Here is their sin.
Then answered…the people, and said, His blood be on us, and on our children.
E-56 Acolo este unde ei au făcut-o. El făcea un sfârşit al păcatului pentru ei. Cum putea face El altceva decât să-i ierte, ştiind că El trebuia să le orbească ochii, ca noi să putem intra. Este ca şi proprii Lui copii cerând Sângele Lui. Şi ei au fost orbiţi, şi El ştia că ei au fost orbiţi. Acela-i motivul că El a strigat după iertare pentru ei. "Iartă-i, Tată, că ei nu ştiu ce fac." Ei erau orbi. Pentru binele nostru ei au fost făcuţi orbi. În necredinţa lor ei au făcut aceasta. Dar când ei Îl văd din nou... Amin!
E-56 There is where they done it. He was making an end of sin for them. How could He do anything else but forgive them, knowing that He had to blind their eyes, that we could come in. It’s like His own children calling for His Blood. And they were blinded, and He knowed they were blinded. That’s the reason He cried for forgiveness for them. “Forgive them, Father, for they don’t know what they are doing.” They were blind. For our sake they were made blind. In their unbelief they did this. But when they see Him again…Amen!
E-57 "Să pună capăt păcatului." Ce este păcat? Necredinţă. Ei nu au crezut că acela era Mesia. Ei nu L-au putut vedea să fie Mesia, deşi El a făcut fiecare semn care Mesia trebuia să-l facă. Dar ei nu puteau să îl vadă. Ei erau orbi.
E-57 “Put an end to sin.” What is sin? Unbelief. They did not believe that was the Messiah. They could not see Him to be Messiah, yet He done every sign the Messiah was supposed to do. But they could not see it. They were blind.
E-58 Deci când voi vedeţi oameni zicând, "Eu nu cred în vindecare Divină. Eu nu o pot vedea. Eu nu pot vedea acest botez al Duhului Sfânt." Nu vă mâniaţi pe ei; ei sunt orbi. Ei spun, "Eu nu pot vedea acest Mesaj despre Venirea Lui. Eu nu pot vedea acest botez al Duhului Sfânt. Eu nu pot vedea sămânţa şarpelui. Eu nu pot vedea lucrul acesta." Ei sunt orbi, şi nu o ştiu. Doar rugaţi-vă pentru ei. În ordine.
E-58 So when you see people say, “I don’t believe in Divine healing. I can’t see it. I can’t see this baptism of the Holy Ghost.” Don’t be angry with them; they are blind. They say, “I can’t see this Message of Him Coming. I can’t see this baptism of the Holy Spirit. I can’t see the serpent’s seed. I can’t see this stuff.” They’re blind, and don’t know it. Just pray for them. All right.
E-59 În necredinţa lor; dar, când ei Îl văd, când El vine din nou, aceasta va pune capăt necredinţei lor. Oh, vai! Să deschidem întâi la Geneza al 25-lea, al 45-lea capitol, şi să luăm un-un model al acestuia. Eu am scris jos aici ceva, din Geneza 45, voi care luaţi notiţele. Oh, cât îmi place această Evanghelie veche bună! În ordine. Acum noi ştim unde ne aflăm.
Mă puteţi auzi bine, în spatele clădirii? Ridicaţi-vă mâna dacă mă puteţi auzi. Eu am aceasta aşezată puţin mai aproape.
E-59 In their unbelief; but, when they see Him, when He comes again, it will make an end of their unbelief. Oh, my! Let’s just turn first to Genesis the 25th, the 45th chapter, and get a—a type of it. I got wrote down here some, of Genesis 45, you that’s taking down the notes. Oh, how I love this good old Gospel! All right. Now we know where we’re at.
Can you hear me all right, in the back of the building? Raise up your hand if you can hear me. I got this setting a little close.
E-60 Acum vom citi o parte din această Scriptură. Aş vrea ca voi să ascultaţi, voi care nJl vă aveţi Biblia. Voi care vă aveţi Biblia, este în Geneza. Întâi, să începem în al 44-lea capitol, începând cu al 27-lea verset.
E-60 Now we’re going to read a portion of this Scripture. I want you to listen, you that don’t have your Bible. You that have your Bible, it’s Genesis. First, let’s start in the 44th chapter, beginning with the 27th verse.
E-61 Acesta-i Iosif, şi Iosif era un model perfect al lui Cristos. Noi ştim asta. Câţi o ştiu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Urât de fraţii lui (de ce?) deoarece el era spiritual, el a văzut vedenii, a interpretat visuri. El era un om spiritual printre fraţii lui, şi ei l-au urât. Iar tatăl lui l-a iubit.
Aşa a fost Isus urât de bisericile denominaţionale, dar iubit de Tatăl Lui, Dumnezeu. De ce L-au urât ei? Deoarece El era spiritual. Deoarece... Ei au spus, au zis, "El era un vrăjitor, un drac."
E-61 It’s Joseph, and Joseph was a perfect type of Christ. We know that. How many knows that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Hated of his brothers (why?) because he was spiritual, he saw visions, interpret dreams. He was a spiritual man among his brethren, and they hated him. And his father loved him.
So was Jesus hated of the denominational churches, but loved of His Father, God. Why did they hate Him? Because He was spiritual. Because…They told, they said, “He was a fortuneteller, a devil.”
E-62 Vă amintiţi ce i-au zis lui Iosif fraţii lui? "Iată vine visătorul." Vedeţi? Vedeţi, acelaşi lucru. Şi ei l-au vândut pe Iosif pentru aproape acelaşi preţ cum l-a vândut Iuda pe Isus, pentru treizeci de arginţi. [Fratele Branham a bătut pe amvon de câteva ori – Ed.] L-au aruncat într-o groapă, şi au mers şi i-au spus tatălui că ceva l-a omorât, el era mort. Dar el a fost scos din groapă. Cristos a fost aruncat într-o groapă, şi a fost luat sus. Şi de acolo El a mers în cel mai înalt loc ce era pe pământ. Amin! Iosif a mers la dreapta lui Faraon; şi Isus a mers la dreapta lui Dumnezeu. În ispitirea lui, înainte de înălţare. Isus, înainte ca El să fie înălţat, a trecut prin ispitire.
E-62 You remember what Joseph’s brothers said to him? “Here comes that dreamer.” See? See, same thing. And they sold Joseph for almost the same price that Judas sold Jesus for, thirty pieces of silver. [Brother Branham knocked on the pulpit several times—Ed.] Throwed him into a ditch, and went and told the father that something killed him, he was dead. But he was taken up from the ditch. Christ was throwed into a ditch, and was taken up. And from there he went to the highest place there was on earth. Amen! Joseph went to the right hand of Pharaoh; and Jesus went to the right hand of God. In his temptation, before his exaltation. Jesus, before He was exalted, went through temptation.
E-63 Păi, eu cred că era Billy Sunday, marele evanghelist, care a zis, "Fiecare-fiecare pom avea un milion de Îngeri aşezaţi în el, în ziua aceea a răstignirii, au zis, 'Doar să-Ţi dezlegi mâna şi s-o îndrepţi spre noi. Noi vom schimba scena aceasta de pe aici."' Dar El nu a putut s-o facă.
E-63 Why, I believe it was Billy Sunday, the great evangelist, said, “Every—every tree had a million Angels setting in it, that day of the crucifixion, said, ‘Just pull Your hand loose and point to us. We’ll change this scene around here.’” But He couldn’t do it.
E-64 Caiafa a zis, "El s-a salvat pe sine; pe alţii nu-i poate salva." El nu ştia că El plătea un comentariu. Dacă El s-ar fi salvat pe Sine, El nu putea salva pe alţii. Astfel, El s-a dat pe Sine, să salveze pe alţii. Vedeţi, aşa de orbi de la aceasta. Acum ei...
E-64 Caiaphas said, “He saved himself; others he cannot save.” He didn’t know he was paying a comment. If He would have saved Himself, He couldn’t save others. So, He gave Hisself, to save others. See, so blind from it. Now they…
E-65 Apoi când El era acolo în înălţarea lui, sau înainte de înălţarea lui, ispitirea lui. Amintiţi-vă, Iosif a fost pus în închisoare deoarece era nevinovat. Romanul, sau...
E-65 Then when he was there in his exaltation, or before his exaltation, his temptation. Remember, Joseph was put into prison because he was innocent. The Roman, or…
E-66 Generalul Israelit, cu numele de Potifar; Potifar a mers, şi a mers într-o călătorie. El avea o soţie frumoasă, şi soţia lui l-a chemat pe Iosif în casă să facă ceva; şi ea a încercat să-l facă pe Iosif să facă ceva rău. Iar el era loial lui Dumnezeu. Eu vă spun, ei întotdeauna...
E-66 The Israelite general, by the name of Potiphar; Potiphar went, and went away on a trip. He had a pretty wife, and his wife had Joseph come into the house to do something; and he tried to get Joseph to do something wrong. And he was loyal to God. I tell you, they always…
E-67 Voi femeile, eu am strigat la voi; acum eu vă voi lua parte, un minut. Vedeţi? Femeia este vasul mai slab. Eu ştiu că nu poate fi un bărbat rău înainte de a fi o femeie rea. Dar bărbaţii care ştiu asta, bărbaţii care ştiţi că voi sunteţi un fiu al lui Dumnezeu, şi profitaţi de o femeie, ruşine să vă fie; nu contează ce face ea. Ea este un vas mai slab, şi voi ştiţi asta. Dacă ea merge afară, şi nu se comportă ca o doamnă, ia-o de mână şi vorbeşte cu ea ca şi cu o soră. Tu eşti un fiu al lui Dumnezeu. Să nu faceţi lucrurile acelea rele. Priviţi la Iosif, el era un exemplu pentru voi.
E-67 You women, I’ve hollered at you; now I’m going to take up for you, a minute. See? The woman is the weaker vessel. I know there can’t be a bad man before there’s a bad woman. But men who knows that, men who knows that you are a son of God, and take advantage of a woman, shame on you; no matter what she does. She’s a weaker vessel, and you know that. If she goes out, acting unladylike, take her by the hand and talk to her like a sister. You’re a son of God. Don’t do them evil things. Look at Joseph, he was an example to you.
E-68 Şi când soţia lui Potifar, această femeie frumoasă, onorabilă, mai înaltă, una dintre cele mai înalte femei care era în ţară, l-a rugat şi l-a convins. Şi el s-a întors, şi ea l-a apucat şi a încercat să-l îmbrăţişeze către ea. Şi el s-a smucit până când chiar şi-a tras haina jos, şi a fugit de la ea. Da, domnule. Şi când el a venit înăuntru, ei i-au spus o minciună, a zis că el a intrat să o siluiască, şi el şi-a lăsat... şi el şi-a lăsat haina acolo. Şi pentru aceea el a mers în temniţă. Dar, în temniţă, Dumnezeu era cu el, nu contează unde l-au pus ei.
E-68 And when Potiphar’s wife, this beautiful woman, honorable, highest, one of the highest women there was in the country, begged him and persuaded him. And he turned, and she caught him and tried to hug him up to her. And he jerked till he even pulled his coat off, and run from her. Yes, sir. And when he come in, they told a lie on him, said he come in to ravish her, and she left his…and he left his coat there. And for that he went to the dungeon. But, in the dungeon, God was with him, no matter where they put him.
E-69 El era un model al Fiului prosperităţii. Orice făcea Iosif a prosperat. Şi când Isus se reîntoarce în Mileniu, acela-i motivul că deşerturile vor înflori ca un trandafir. Tot ce face El va prospera. El este Fiul prosperităţii. Oriunde îl puneţi pe Iosif, a fost binecuvântat. Oriunde este Isus, este binecuvântat. Deci, luaţi-L în inima voastră şi veţi fi binecuvântaţi.
E-69 He was a type of the Son of prosperity. Everything Joseph done prospered. And when Jesus returns in the Millennium, that’s the reason the deserts will blossom as a rose. Everything He does will prosper. He’s the Son of prosperity. Wherever you put Joseph, it was blessed. Wherever Jesus is, it’s blessed. So, get Him in your heart and be blessed.
E-70 Deci noi aflăm acum, că, Iosif apoi a fost pus într-o închisoare. Şi în închisoare acolo erau doi oameni; unul dintre ei era pierdut, iar unul era salvat. Isus, în ispitirea Lui pe cruce, un tâlhar a fost pierdut iar celălalt salvat.
E-70 So we find now, that, Joseph then was put into a prison. And in the prison there were two men; one of them was lost, and one was saved. Jesus, in His temptation on the cross, one thief was lost and the other one saved.
E-71 Când El a fost înălţat, El a mers la dreapta lui Dumnezeu. Când Iosif a fost înălţat, el a mers la dreapta lui Faraon, şi nimeni nu putea vorbi lui Faraon fără să vorbească cu Iosif mai întâi şi să primească permisiunea.
Şi când Iosif a părăsit palatul... Oh, vai! [Fratele Branham bate din palme odată – Ed.] Când Iosif a părăsit palatul, trâmbiţele au sunat, şi bărbaţii au fugit înaintea lui, zicând, "Plecaţi genunchiul! Vine Iosif!" Amin!
Şi când Isus părăseşte dreapta Măreţiei de sus, trâmbiţele vor suna. Şi fiecare genunchi se va pleca, şi fiecare limbă va mărturisi, "Isus Vine!" Sigur! Dar dacă...
E-71 When He was exalted, He went to the right hand of God. When Joseph was exalted, he went to the right hand of Pharaoh, and no man could speak to Pharaoh without speaking to Joseph first and getting permission.
And when Joseph left the palace…Oh, my! [Brother Branham claps his hands together once—Ed.] When Joseph left the palace, trumpets sounded, and men run ahead of him, saying, “Bow the knee! Joseph is coming!” Amen!
And when Jesus leaves the right hand of the Majesty above, the trumpets will sound. And every knee shall bow, and every tongue shall confess, “Jesus is Coming!” Sure! But if…
E-72 Şi, amintiţi-vă, când el a fost respins de fraţii lui, ce a făcut el? El şi-a luat o soţie dintre Neamuri; el şi-a luat o nevastă Egipteancă. Când Isus a fost îndepărtat de la fraţii Lui acolo în urmă, Iudeii, El s-a căsătorit cu o Mireasă dintre Neamuri. Dar acum, după ani, după ce copii au fost născuţi, Efraim şi Manase, el a avut o familie.
E-72 And, remember, when he was rejected of his brethren, what did he do? He got a Gentile wife; he got an Egyptian wife. When Jesus was cut off from His brethren back there, the Jews, He married a Gentile Bride. But now, after years, after children had been born, Ephraim and Manasseh, he had a family.
E-73 Apoi, într-o zi, fraţii lui au venit să-l viziteze. Priviţi. Noi ştim povestea, cum a pus el lucrul acela mic acolo, să trimită înapoi. Şi se făcea că nici măcar nu vorbea limba lor; avea un translator, pentru Ebraică, când el era un Evreu însuşi. Şi fratele lor a venit jos. Ei nu l-au cunoscut. El era un prinţ puternic.
Şi chiar acum, Cristos cercetează pe Iudei, vindecă bolnavii lor şi lucruri, şi ei încă nu ştiu Cine este El, acel Mesia.
Să începem la al 27-lea verset din capitolul al 44-lea.
Şi robul tău tatăl meu ne-a zis, Voi ştiţi că nevasta mea mi-a născut-nevasta mea mi-a născut doi fii:
Şi unul din ei a plecat de la mine, ...
Acela era Iosif, chiar acela cu care vorbeau ei.
... şi am zis, Cu siguranţă el este sfâşiat în bucăţi; şi de atunci nu l-am mai văzut:
Şi dacă voi îl luaţi şi pe acesta de la mine, şi i se va întâmpla vreo nenorocire, voi cu durere îmi veţi coborâ perii cărunţi în mormânt.
E-73 Then, one day, his brethren come to visit him. Watch. We know the story, how he put the little thing in there, to send back. And act like he couldn’t even speak their language; had an interpreter, for the Hebrew, when he was a Hebrew himself. And their brother had come down. They didn’t know him. He was a mighty prince.
And right now, Christ visits the Jews, heals their sick and stuff, and they still don’t know Who He is, that Messiah.
Let’s begin at the 27th verse of the 44th chapter.
And thy servant my father said unto us, You know that my wife bare me—my wife bare me two sons:
And one of them went out from me,…
That was Joseph, the very one they were talking to.
…and I said, Surely he is torn to pieces; and I saw him not since:
And if you take this also from me, and mischief befall him, you shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.
E-74 Ei au avut un Beniamin mic acolo jos, frăţiorul lui. Voi ştiţi cine reprezintă Beniamin? Acest grup nou de Iudei reali veritabili care se adună acolo acum să formeze pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, această-această rasă care se ridică. Acum aceşti excroci din Wall Street, nu, nu; aceia sunt mai mult carne de tun. Aceia nu sunt Iudei. Ei nu sunt Iudei. Iudeii reali sunt aceşti Beniamini mici venind sus de acolo jos, şi nici măcar nu au auzit Cuvântul lui Isus Cristos .
Acum de aceea veniţi la mine... şi tatăl tău... şi tatăl meu, şi băiatul să nu fie cu noi; văzând că viaţa lui este legată de viaţa băiatului;
E-74 They had a little Benjamin down there, his little brother. You know who Benjamin represents? This new bunch of real, genuine Jews that’s gathering there now to make that hundred and forty-four thousand, this—this race that’s coming up. Not these Wall Street crooks, no, no; that’s more cannon fodder. Them ain’t Jews. Them ain’t Jews. The real Jews are these little Benjamins coming up from down in here, and never even heard the Word of Jesus Christ.
Now therefore come unto me…and thy father…and my father, and the lad be not with us; seeing that his life is bound up in the lad’s life;
E-75 Propria Viaţă a lui Dumnezeu este legată cu Israel. El este căsătorit cu ea. Noi vom ajunge la aceea în câteva minute, dacă va voi Domnul. El este căsătorit cu Israel. Viaţa lui este legată de ea. Tot la fel cum eu sunt legat de D-na Branham de acolo din spate, soţia mea, şi voi sunteţi legaţi de soţia voastră. Viaţa voastră este înfăşurată în aceasta. Şi Dumnezeu este căsătorit cu Israel. Şi ce era aceasta? Iacob a zis, "Viaţa mea este înfăşurată şi legată în acest copil. Eu voi..."
Şi se va împlini, când el va vedea că băiatul nu este cu noi, ...
Iosif urma să ţină băiatul, voi ştiţi. Noi ştim povestea.
... şi că el va muri, tatăl lui: şi robii tăi vor aduce părul cărunt al slujitorului tău tatăl nostru cu durere în mormânt.
Ascultaţi acum la cererea aceea care o dă Ruben acum.
Căci slujitorul tău a devenit chezaş căci copilul pentru a ta... pentru tatăl meu, zicând, Dacă eu nu duc... nu-l aduc la tine, atunci eu voi purta vina la tatăl meu pentru totdeauna.
Acum de aceea, eu te rog, lasă ca slujitorul tău să rămână în locul băiatului...
Oh, vai! Vedeţi, el stă chiar înaintea lui Iosif, fratele lui.
Acesta este Iosif, şi el nu-l cunoaşte. Oh, aşteptaţi până când acel Mileniu începe, frate!
... acum în locul băiatului un rob al domnului meu; ...
Ascultaţi la el, mărturisindu-l, "domn."
... şi lasă băiatul să meargă cu fraţii lui.
Căci cum mă voi urca la tatăl meu, şi băiatul să nu fie cu mine? să nu văd mâhnirea care ar veni peste tatăl meu.
E-75 God’s own Life is bound with Israel. He is married to her. We’re going to get to that in a few minutes, if the Lord willing. He is married to Israel. His Life is bound to her. Just as I’m bound to Mrs. Branham back there, my wife, and you’re bound to your wife. Your life is wrapped in it. And God is married to Israel. And what was it? Jacob said, “My life is wrapped and bound in this child. I shall…”
And it shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us,…
Joseph was going to keep the lad, you know. We know the story.
…and that he will die, his daddy: and thy servants shall bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to the grave.
Listen to that plea that Reuben is giving now.
For thy servant become surety that the lad unto thy…unto my father, saying, If I bring not…bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father for ever.
Now therefore, I pray thee, let thy servant abide instead of the lad…
Oh, my! See, he is standing right before Joseph, his brother. This is Joseph, and he don’t know him. Oh, wait till that Millennium starts, brother!
…now instead of the lad a bondsman to my lord;…
Listen at him, confessing him, “lord.”
…and let the lad go up with his brethren.
For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall become on my father.
E-76 Pledând, dându-şi viaţa proprie! Cum vor sta acei Iudei acolo cu mâinile întinse! Priviţi. Priviţi acum al 45-lea, verset... Ascultaţi atenţi, să nu o pierdeţi. "Când Iosif putea..."
Atunci Iosif nu a putut... -ţine-să se reţină înaintea tuturor celor care stătea cu el; ...
Frate, aceea este când se va pune capăt păcatului. Necredinţa se va risipi.
... şi el a plâns, şi a făcut ca fiecare om să plece... de la mine. Şi acolo nu a rămas nimeni cu el, în timp ce Iosif s-a făcut cunoscut la fraţii lui.
E-76 Pleading, giving his own life! How them Jews will stand there with their hands out! Watch. Watch now the 45th, verse…Listen close, don’t miss it. “When Joseph could…”
Then Joseph could not…-frain him—refrain himself before all them that stood with him;…
Brother, that’s when sin is going to be made an end to. The unbelief is going to scatter.
…and he cried, and he caused every man to go…from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known to his brethren.
E-77 Ce este acesta? Chiar nevasta lui proprie a mers înapoi la palat. Oh, vai! Mireasa în Glorie, în timp ce Isus se reîntoarce (noi vom ajunge la aceasta aici) să Se facă cunoscut.
Şi el a plâns tare: ...
Iosif doar nu putea să se mai reţină, şi el a strigat.
... şi Egiptenii şi casa lui Faraon au auzit.
E-77 What is it? Even his own wife went back to the palace. Oh, my! The Bride in Glory, while Jesus returns (we’ll get into it here) to make Hisself known.
And he wept aloud:…
Joseph just couldn’t hold it any longer, and he screamed out.
…and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it.
E-78 Până acolo în spate în palat, ei l-au auzit pe Iosif strigând. Acum, acela era un model al lui Cristos întâlnind pe Iudei, că, El ştie că El i-a orbit ca noi să putem avea o şansă. Dar când El vine la ei din nou, păcatul lui Israel se va termina.
Şi Iosif a zis fraţilor lui, Eu sunt Iosif; ...
Ce credeţi că va zice Isus? "Eu sunt Mesia al vostru. Eu sunt Acela pe care voi l-aţi răstignit."
... mai trăieşte tatăl meu? Şi fraţii lui nu i-au putut răspunde; căci ei au fost tulburaţi de prezenţa lui.
E-78 Plumb back over into the palace, they heard Joseph screaming. Now, that was a type of Christ meeting the Jews, that, He knows He blinded them so that we could have a chance. But when He comes to them again, sin of Israel will be over.
And Joseph said unto his brethren, I am Joseph;…
What do you think Jesus will say? “I am your Messiah. I am the One that you crucified.”
…does my father yet live? And his brothers could not answer him; for they were troubled at his presence.
E-79 Oh, eu trebuie să mă opresc aici doar un minut. Să deschidem la Zaharia al 12-lea capitol. Deschideţi cu mine acum la Cartea lui Zaharia, al 12-lea capitol din Zaharia. Şi poate eu iau puţin cam prea mult timp în a încerca să predic asupra acesteia, dar eu-eu sper că nu. Şi eu-eu vreau ca voi să o pricepeţi, aşa de mult.
E-79 Oh, I got to stop here just a minute. Let’s turn over to Zechariah the 12th chapter. Turn with me now to the Book of Zechariah, the 12th chapter of Zechariah. And maybe I’m taking a little too much time in starting preaching on this, but I—I hope not. And I—I want you to get it, so bad.
E-80 Zaharia, să luăm al 12-lea capitol din Zaharia, şi să vedem ce va spune El acum când El stă înaintea fraţilor Lui. Zaharia 12, şi al 10-lea. "Să pună capăt păcatului," acum. În ordine, al 12-lea capitol şi al 10-lea verset.
E-80 Zechariah, let’s get the 12th chapter of Zechariah, and see what He’s going to say now when He stand before His brethren. Zechariah 12, and the 10th. “Make an end of sin,” now. All right, 12th chapter and 10th verse.
E-81 Observaţi. Iar acum el vorbeşte aici despre rămăşiţă; împresurarea Ierusalimului; fiara şi armatele este luată departe, şi aşa mai departe; toate lucrurile au devenit la sfârşit acum; aceasta este aproape la Mileniu, pregătindu-se să înceapă Mileniul chiar acum.
Şi Eu voi turna peste casa lui David, şi peste locuitorii din Ierusalim, duhul de (ce?) har...
Amin! Har uimitor!
... peste casa... locuitorii din Ierusalim, ("sfânta cetate" a lui Daniel), duhul de har şi de pocăinţă: şi ei se vor uita spre mine pe care l-au străpuns, şi ei vor jăli pentru el, ca cel ce jăleşte pe singurul lui fiu, şi vor fi în amărăciune pentru el, ca cel ce este în amărăciune pentru întâiul lui născut.
E-81 Notice. And now he’s speaking here of the remnant; the siege of Jerusalem; the beast and the armies is took away, and so forth; all things are become to the end now; this is almost to the Millennium, fixing to start the Millennium right now.
And I will pour upon the house of David, and upon the habitations of Jerusalem, the spirit of (what?) grace…
Amen! Amazing grace!
…upon the house…inhabitants of Jerusalem, (Daniel’s “holy city”), the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn.
E-82 Ascultaţi, ce jălire va fi când El stă acolo, făcându-Se cunoscut lor, aşa cum a făcut Iosif! Ascultaţi.
Şi în ziua aceea acolo va fi o jălire aşa de mare în Ierusalim, ca jălirea lui Hadad- ...
Eu nu pot pronunţa numele acela, H-a-d-a-d-r-i-m- -o-...
... Hadadrimon în... Meghidon-Meghidon.
Şi în ţară va fi jale, fiecare familie separat; familia casei lui David separat, şi nevestele lor separat; şi familia casei lui Natan separat, şi familiile lor separat;
Casa lui Levi... şi nevestele lor şi familiile separat; ... şi Simeon şi a lor separat;
Şi toate familiile care rămân, fiecare familie... şi nevestele lor separat.
E-82 Listen, what a mourning that will be when He’s standing there, making Himself known to them, like Joseph did! Listen.
And in that day shall there be such great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadad-…
I can’t pronounce that name, H-a-d-a-d-r-i-m- -o-…
…Hadadrimmon in…Megiddon—Megiddon.
And in the land shall be mourning, every family apart; the family of the house of David apart, and their wives apart; and the family of the house of Nathan apart, and their families apart;
The…house of Levi…and their wives and families apart;…and Simeon and theirs apart;
And all the families that remain, every family…and their wives apart.
E-83 Ei vor fi aşa de ruşinaţi de ei înşişi, când ei stau acolo şi văd că tocmai Acela pe care ei l-au răstignit şi negat, stă acolo, propriul lor Iosif scump. Acolo va fi o astfel de jale! Şi ei vor zice, "De unde ai primit Tu rănile acelea?"
E-83 They’ll be so ashamed of theirself, when they stand there and see that that very One that they crucified and denied, standing there, their own precious Joseph. There will be such mourning! And they’ll say, “Where did You get those scars?”
E-84 El a zis, "În casa prietenilor Mei." Vedeţi ce vreau să spun? Să pună capăt păcatului, de necredinţă, pentru aceea vine El.
E-84 He said, “In the house of My friends.” See what I mean? To make an end of sin, of unbelief, that’s what He’s coming for.
E-85 Şi acest al şaptezecilea an al lui Daniel, a şaptezecea săptămână, adică, vine să pună capăt păcatului, să-l ia la o parte. Voi înţelegeţi acum? Care este primul? "Să termine fărădelegea." "Să pună capăt păcatului." Numărul trei, "Să facă ispăşire pentru nelegiuire." Voi care o scrieţi jos.
Eu am avut vreo alte şase Scripturi acolo, dar eu doar am trecut peste ele, căci este cald. Noi nu vrem să luăm prea mult ţimp. Eu vreau să iau atât cât pot, dar să nu vă ţin prea mult. În ordine.
E-85 And this seventieth year of Daniel, seventieth week, rather, coming to make an end of sin, put it away. You understand now? What’s the first? “To finish the transgression.” “To make an end of sin.” Number three, “To make reconciliations for iniquity.” You who is writing it down.
I had about six other Scriptures there, but I just pass over it, because it’s hot. We don’t want to take too much time. I want to get as much of it as I can, but not hold you too long. All right.
E-86 "Să facă ispăşire pentru nelegiuire." Nelegiuire este "să faci rău," aşa cum au făcut ei la cruce. El a făcut ispăşiri, dar aceasta nu li se va aplica lor. Aceasta nu s-a aplicat lor. De ce? Deoarece ei au fost orbiţi şi nu au putut să o vadă. Şi de ce au orbit ei?
Voi ziceţi, "Bine, poate, astăzi... deoarece eu sunt orb."
Voi sunteţi orbi cu voia. Ei au fost orbi din cauză că Dumnezeu i-a orbit. Dar voi sunteţi orbi deoarece voi sunteţi orbi cu voia. Pentru voi nu este ispăşire. "Dacă nu credeţi că Eu sunt Acela," a zis Isus, "veţi muri în păcatul vostru." Aşa este.
E-86 “To make reconciliations for iniquity.” Iniquity is “doing wrong,” as they did at the cross. He made reconciliations, but it will not be applied to them. It was not applied to them. Why? Because they were blinded and could not see it. And why did they blind?
You say, “Well, maybe, today…because I’m blind.” You are wilfully blind. They were blind because God blinded them. But you’re blind because you’re wilfully blind. There’s no reconciliation for you. “If you believe not I am He,” said Jesus, “you’ll die in your sin.” That’s right.
E-87 Acum să ne întoarcem înapoi la Zaharia din nou, al 13-lea capitol. Acum să ascultăm aici. "Să facă ispăşiri." Acum, unde aceasta... Eu mă uitam după cineva, auziţi aceasta-auziţi aceasta, dar poate Domnul o va lua într-un fel.
În ziua aceea acolo va...
E-87 Now let’s turn back to Zechariah again, the 13th chapter. Now let’s listen here. “Make reconciliations.” Now, where this…I was looking for someone, hear this—hear this, but maybe the Lord will get it some way.
In that day there shall…
E-88 "În ziua aceea." Dr. Scofield are aici în nota de bază, sau titlul paragrafului, "Rămăşiţa... Rămăşiţa pocăită îndreptată spre cruce."
E-88 “In that day.” Dr. Scofield has here in his footnotes, or his paragraph’s headings, “The remnant…The repentant remnant pointed to the cross.”
E-89 "Să facă ispăşiri pentru nelegiuire." Nelegiuire, este ceva ce aţi făcut rău, care aţi ştiut mai bine, că nu ar fi trebuit să o faceţi. "Dacă eu concep nelegiuire în inima mea, Dumnezeu nu mă va asculta."
E-89 “To make reconciliations for iniquity.” Iniquity, is something that you’ve done wrong, that you knowed better, that you ought not have done it. “If I conceive iniquity in my heart, God will not hear me.”
E-90 Acum, în Zaharia al 13-lea capitol, să începem la 1-ul verset.
În ziua aceea acolo va fi o fântână deschisă în casa lui David şi la locuitorii Ierusalimului pentru păcat şi... necurăţie.
E-90 Now, in Zechariah the 13th chapter, let’s begin at the 1st, at the 1st verse.
In that day there shall be a fountain opened in the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and…uncleanness.
E-91 Acolo va fi o casă deschisă. Mergeţi înainte; noi am putea doar citi înainte în jos. Aş vrea ca voi să marcaţi aceea aşa ca să o citiţi. Dar acum, eu am marcat aici să încep la al 6-lea verset şi să citesc până la al 10-lea. În ordine, să citim acum şi să vedem, citim până la al 9-lea, adică.
Şi unul va zice către el, că unde... Ce sunt rănile acestea în mâna ta? Atunci el va răspunde, Acei... care eu am era... (Să vedem.) ... răspunde, Aceia cu care am fost rănit în casa prietenilor mei.
Trezeşte-te, O sabie, împotriva păstorului, şi împotriva omului care îmi este tovarăş, zice DOMNUL oştirilor: loveşte păstorul, şi oile vor fi risipite: şi eu voi întoarce mâna mea spre cei mici.
E-91 There shall be a house open. Go ahead; we could just read it on down. I want you to mark that so you will read it. But now, I’ve got marked out here to start at the 6th verse and read to the 10th. All right, let’s read now and see, read to the 9th, rather.
And one shall say to him, that where…What are these wounds in thy hand? Then he shall answer, Those…which I have was…(Let’s see.)…answer, Those with which I was wounded in the house of my friends.
Awake, O sword, against the shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of host: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn my hand upon the little ones.
E-92 Acum, Isus a citat Scriptura aceea. Vedeţi, "Loveşte Păstorul, şi risipeşte turma." Dar observaţi următorul paragraf. El doar a citat numai atât din el. Dar priviţi ce spune următoarea propoziţie din ea, partea următoare din ea. "Şi Eu îmi voi întoarce mâna Mea spre cei mici." Ce? Grupul lui Beniamin care se ridică acum. "Îmi voi îndrepta mâna Mea spre cei mici."
E-92 Now, Jesus quoted that Scripture. See, “Smite the Shepherd, and scatter the sheep.” But notice the next paragraph. He just quoted that much of it. But watch what the next sentence of it says, the next part of it. “And I will turn My hand to the little ones.” What? The Benjamin group that’s coming up now. “I will turn My hand to the little ones.”
E-93 "Loveşte Păstorul." Israel, întâi, Israel a lovit Păstorul, a risipit turma în toată lumea. Dar Dumnezeu a zis, "Eu îmi voi îndrepta mâna înapoi, să iau pe cei mici în ziua din urmă." Când? Când s-a făcut ispăşirea pentru nelegiuire.
E-93 “Smite the Shepherd.” Israel, first, Israel smote the Shepherd, scattered the sheep to all the world. But God said, “I will turn My hand back, to get them little ones at the last day.” When? When reconciliation for iniquity has been made.
E-94 Israel va fi salvat, fiecare din ei. Să deschidem la Isaia. Isaia, al 66-lea capitol din Isaia, şi citim doar pentru un moment. Şi să vedem ce spune Dumnezeu despre Israel fiind salvat, cât va dura să salveze pe Israel. Priviţi cât de repede va veni. În Isaia, al 66-lea capitol şi al 8-lea verset. Dacă vreţi să-l citiţi tot, în ordine.
Cine a auzit un astfel de lucru? cine a auzit un astfel de lucru? Va fi făcut pământul şi să nască... o zi... într-o zi? ... căci abia au apucat-o pe Sion durerile, ea şi-a născut copiii.
E-94 Israel will be saved, every one of them. Let’s turn to Isaiah. The Isaiah, the 66th chapter of Isaiah, and read just for a moment. And see what God says about Israel being saved, how long it will take to save Israel. Watch how quick it’ll come. In Isaiah, the 66th chapter and the 8th verse. If you want to read it all, all right.
Who has heard such a thing? who hath seen such a thing? Shall the earth be made and bring forth…one day…in one day?…for as soon as Zion travaileth, she brought forth her children.
E-95 Imediat ce Sionul a văzut că acela era Mesia lor, el s-a născut din nou, într-o singură zi. "Să facă ispăşire pentru păcate, şi să facă ispăşire pentru nelegiuire, necurăţie." Oh, vai! Ei au făcut ceea ce era rău, ceea ce era rău. Ispăşirea a fost făcută pentru nelegiuirea lor.
E-95 As soon as Zion saw that that was their Messiah, she was born again, in one day. “Make reconciliations for sins, and to make reconciliations for iniquity, uncleanliness.” Oh, my! They did that what was evil, that which was wrong. Reconciliations was made for their iniquity.
E-96 Numărul patru. "Să aducă înăuntru neprihănire veşnică." Acela este al patrulea lucru pentru care a venit El. Al patru¬lea, pentru ce a venit El să facă, "Să-să aducă înăuntru neprihănire veşnică." "Să pună capăt păcatului; ispăşire; şi să aducă înăuntru neprihănire veşnică." Când fărădelegile lui Israel au venit la un sfârşit... Când nelegiuirea lui Israel...
E-96 Number four. “To bring in everlasting righteousness.” That’s the fourth thing that He come for. The fourth, what He come to do, “To—to bring in everlasting righteousness.” “Make an end of sin; reconciliation; and to bring in everlasting righteousness.” When Israel transgressions had come to an end…When Israel’s transgression…
E-97 Acum noi urmează să... Eu vreau ca voi să prindeţi aceasta, deoarece când noi aducem femeia aceea, şi balaurul aruncat afară, voi urmează să veniţi drept înapoi la aceeaşi Scriptură din nou. Fiţi siguri să O notaţi. Când fărădelegea lui Israel a venit la un sfârşit, Satan, care este acuzatorul lor şi acuzatorul nostru, Satan va fi pecetluit în adâncul fără fund. Când ce? Când va aduce înăuntru neprihănirea veşnică, ceva care nu se poate sfârşi, tot ce a cauzat nedreptate se va termina.
E-97 Now we’re going to…I want you to catch this, because when we bring that woman, and the dragon cast out, you’re going to come right back to this same Scripture again. Be sure to put It down. When Israel’s transgression has come to an end, Satan, who is their accuser and our accuser, Satan will be sealed up in the bottomless pit. When what? When bringing in everlasting righteousness, something that cannot end, all that caused unrighteousness will be done away with.
E-98 Să luăm Apocalipsa al 20-lea capitol şi al 13-lea verset, doar un minut, şi să citim aici doar un minut. Apocalipsa 20, şi 13... Nu, eu vă cer scuze. Apocalipsa... 1 la 3, este aceasta. Eu nu am văzut semnul acela între acesta. Transpiraţia mea aici îmi ajunge în ochi. Apocalipsa al 20-lea capitol, şi să vedem.
Şi am văzut un înger coborând din cer, având cheile la adâncul fără fund şi un lanţ mare în mână.
... el a apucat balaurul, acel şarpe vechi, care este Diavolul, şi Satana, şi l-a legat o mie de ani,
Şi l-a aruncat în adâncul fără fund, şi l-a închis, şi a pus o pecete peste el, ca el să nu mai înşele naţiunea, până se vor împlini cei o mie de ani: şi după aceea... trebuie să fie dezlegat puţină vreme.
E-98 Let’s get Revelations the 20th chapter and the 13th verse, just a minute, and let’s read here just a minute. Revelations 20, and 13…No, I beg your pardon. Revelations…1 to 3, it is. I didn’t see that little mark between it. My perspiration here gets in my eyes. Revelations the 20th chapter, and let’s see.
And I saw an angel come down from heaven, having the keys to the bottomless pit and a great chain in his hand.
…he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him a thousand years,
And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nation no more, until the thousand years should be fulfilled: and after that…must be loosed a little season.
E-99 Să facă o veşnică... "Să aducă înăuntru neprihănire veşnică," Satan în adâncul fără fund. Şi când El face asta, şi pecetluieşte pe Diavolul care a înşelat pe oameni.
E-99 Make an everlasting… “Bring in everlasting righteousness,” Satan in the bottomless pit. And when He does that, and seals up the devil which has deceived the people.
E-100 Acum să ne întoarcem înapoi la Habacuc, al 2-lea capitol. Habacuc, al 2-lea capitol. Iar acum noi vom vedea de ce a pecetluit El pe acest şarpe vechi, şi pentru ceAs-a făcut aceasta, şi ce ia loc imediat după ce el este pecetluit. Îmi place aceasta, vouă nu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Ea-ea ne aduce la o cunoaştere despre ceva. Habacuc, Habacuc, al 2-lea capitol şi al 14-lea verset, eu cred că este, eu vreau să citesc. Când aceasta are loc... Priviţi.
Căci pământul va fi umplut de cunoştinţa şi slava DOMNULUI, ca apele care acopere marea.
E-100 Now lets us turn back to Habakkuk, the 2nd chapter. Habakkuk, the 2nd chapter. And now we’re going to see why He sealed up this old serpent, and what it was done for, and what takes place immediately after he is sealed up. I like this, don’t you? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] It—it brings us to a knowledge of some. Habakkuk, Habakkuk, the 2nd chapter and the 14th verse, I believe it is, I want to read. When this takes place…Watch.
For the earth shall be filled with the knowledge and the glory of the Lord, as the waters covers the sea.
E-101 Oooh, vai! [Fratele Branham bate din palme – Ed.] Iuh! Cu alte cuvinte, când duşmanul a fost îndepărtat, sfârşitul păcatului a venit, introducerea neprihănirii veşnice a venit, Satan este pecetluit în adâncul fără fund, şi cunoştinţa Domnului va acoperii pământul ca apele care acoperă marea. Amin! Glorie lui Dumnezeu! Aceasta vine, frate, aceasta vine! Femeile vor fi doamne, şi bărbaţii vor fi domni. Amin!
Când cunoştinţa Domnului va umple pământul şi marea şi cerul;
Şi, oh, inima mea geme, plângând după ziua aceea de eliberare dulce,
Când Isus al nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.
E-101 Oooh, my! [Brother Branham claps his hands—Ed.] Whew! In other words, when the enemy has been put away, the end of sin has come, the bringing in of everlasting righteousness has come, Satan is sealed up in the bottomless pit, and the knowledge of the Lord shall cover the earth as the waters covers the sea. Amen! Glory to God! It’s coming, brother, it’s coming! Women will be ladies, and men will be gentlemen. Amen!
When the knowledge of the Lord shall fill the earth and sea and sky;
And, oh, my heart is groaning, crying for that day of sweet release,
When our Jesus shall come back to earth again.
E-102 Amin! În ordine. Acum, Mileniul atunci a început. Aceea este când Mileniul, când Cetatea va fi zidită. A patra... Eu am încă vreo şase Scripturi, dar ne vom grăbi. Acum, când venim înapoi, eu voi lua celelalte Scripturi; dar doar să vă dau ideea generală.
E-102 Amen! All right. Now, the Millennium then is on. That’s when the Millennium, when the City is to be built. Fourth…I have about six more Scriptures, but we’ll hurry. Now, when we come back, I’ll pick up these other Scriptures; but just get you the general idea.
E-103 N umărul cinci. "Să pecetluiască viziunea şi profeţia." Vedeţi, Îngerul acela vine să pecetluiască viziunea şi profeţia.
Eu-eu nu-mi place să spun aceasta. Dar, ceva mare scriitor, despre care am citit zilele trecute, dacă el nu a avut-o încurcată! El a zis ce era. Acum, doar să arăt cât de stupid...
Oh, scuzaţi-mă. Eu nu vreau să spun aceea. Iertaţi-mă. Eu nu vreau să spun aşa. Eu chiar nu vreau. Nu.
Un-un-un bărbat fără ungere, vedeţi, omul a zis, "Voi vedeţi aici că viziunile şi profeţiile au fost întotdeauna permise la biserica Iudaică." Şi a zis, "De la timpul lui Daniel înainte, când Daniel a venit, a însemnat că ei nu vor mai avea viziuni nici profeţii." A zis, "Toate aceste lucruri de astăzi despre care vorbesc ei, despre a avea viziuni şi profeţii, era tot un lucru al Diavolului, că acolo nu era un astfel de lucru ca viziuni şi profeţie."
Frate, au existat o mulţime de profeţi după Daniel. Şi acolo a fost Ioan Botezătorul. Acolo era Isus Cristos. Acolo erau profeţii prin Noul Testament. Acolo erau viziuni. Acolo erau Îngeri.
Cum în lumea asta poate un om să spună aceea? Dar, vedeţi, acela este cu un motiv egoist, să încerce să preseze ceva asupra oamenilor, să o facă o mică doctrină bisericească, sau un lucru mic neînsemnat, să devină o realitate la oameni. Şi dacă oamenii nu au Duhul Sfânt, ei vor fi înşelaţi prin aceasta.
E-103 Number five. “To seal up the vision and prophecy.” See, that Angel come to seal the vision and prophecy.
I—I hate to say this. But, some great writer, that I was reading about the other day, if he didn’t have that messed up! He said what it was. Now, just to show how stupid…
Oh, excuse me. I don’t mean to say that. Forgive me. I don’t mean that. I really didn’t. No.
A—a—a man without anointing, see, the man said, “You see here that visions and prophecy was always allowed to the Jewish church.” And said, “From Daniel’s time on, when Daniel come, it meant that they would have no more vision or no more prophecy.” Said, “All these things today that they talk about, about having visions and prophecy, was all a thing of the devil, that there was no such a thing as visions and prophecy.”
Brother, there was dozens of prophets after Daniel. And there was John the Baptist. There was Jesus Christ. There was the prophets through the New Testament. There was visions. There was Angels.
How in the world can a man say that? But, you see, that’s with a selfish motive, to trying to push something over on the people, to make it a little church doctrine, or a little petty thing, to become a reality to the people. And if the people hasn’t got the Holy Ghost, they’ll be deceived by it.
E-104 Acum, să nu luăm ce a zis vreun om. Acum, nu există nici o Scriptură să o dovedească. Deci cum pot eu să o iau? Bine, să aflăm ce este de fapt pecetluirea. Priviţi! El a venit să facă asta, să pecetluiască viziunea şi profeţia.
E-104 Now, let’s not take what some man said. Now, there is not a Scripture to prove that. So how could I take that? Well, let’s find out what really is the sealing up. Watch! He come to do that, to seal up the vision and the prophecy.
E-105 Acum, să ne întoarcem drept înapoi la Cartea lui Daniel, unde noi am fost. Acolo în Cartea lui Daniel, noi vom afla chiar ce a spus Acesta. Acum să deschidem la Daniel al 12-lea capitol. Acum, aşa cum ajungem la Daniel 12, acum, noi putem să începem. Şi citim de la... Când mergeţi acasă, aş vrea să citiţi de la 1-ul verset înainte. Să citim doar de la 1-ul verset, în jos până la al 4-lea.
Şi la timpul acela Mihail va sta... marele prinţ care se va ridica pentru copiii poporului tău: ...
Acum, aceasta este la timpul sfârşitului.
... şi acolo va fi un timp de necaz, aşa cum niciodată nu a fost de atunci... naţiunea...
Aceea este când anticristul, acest călăreţ din Prima Pecete iese, când el are loc.
... chiar până în acest timp: ...
Nu în timpul când Titus a luat zidurile Ierusalimului.
Acela era numai la un singur loc. Priviţi când acest anticrist, acel prinţ care urma să vină, priviţi când vine el.
... chiar la acelaşi timp: şi la timpul acela poporul tău va fi izbăvit, fiecare care este găsit scris în carte.
Aleluia! "Poporul tău," Israel, "va fi scris în carte."
Şi mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi, unii pentru viaţă veşnică, şi unii pentru ruşine şi dispreţ veşnic.
E-105 Now, let’s just turn right back to the Book of Daniel, where we was at. Over in the Book of Daniel, we will find out just what It said. Now let’s turn to Daniel the 12th chapter. Now, as we get to Daniel 12, now, we can begin. And read from…When you go home, I want you to read from the 1st verse on. Let’s just read from the 1st verse, down to the 4th.
And at that time Michael shall stand…the great prince which will stand for the children of thy people:…
Now, this is at the end time.
…and there shall be a time of trouble, such as never was since…the nation…
That’s when the antichrist, this First Seal rider goes forth, when he takes place.
…even until this time:…
Not in the time that when Titus took the walls of Jerusalem. That was only at one place. Watch when this antichrist, that prince that was to come, watch when he comes.
…even to the same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that’s found written in the book.
Hallelujah! “Thy people,” Israel, “shall be written in a book.”
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt-ment.
E-106 Cum în lumea asta putea fi aceea când Titus a luat zidurile Ierusalimului? Cum ar fi putut să fie? Ea nu putea fi. Vedeţi, el vorbeşte de timpul sfârşitului, la înviere. Este corect? Acum:
Şi cei ce sunt înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi cei ce întorc... care întorc pe mulţi la neprihănire... stelele pentru totdeauna ...
Ascultaţi! Iat-o aici, reala, pecetluire adevărată.
Dar tu, O Daniele, închide cuvintele, şi pecetluieşte cartea, chiar până la timpul sfârşitului: ...
E-106 How in the world could that have been when Titus took the walls of Jerusalem? How could it have been? It couldn’t been. See, he is speaking of the end time, at the resurrection. Is that right? Now:
And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn away…that turn many to righteousness…the stars for ever…
Listen! Here it is, the real, true sealing.
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end:…
E-107 Ce este aceasta? Oh, aleluia! Voi o vedeţi, clasă? Această revelaţie a lui Isus Cristos, şi a Puterii Lui, a Venirii Lui, a timpului sfârşitului, a fost pecetluită până la acest timp. Asta este ce a venit El să facă. Aceasta este ascunsă de cei învăţaţi; nu-i de mirare, că ei vor să o aplice, "să o pecetluiască," acolo în urmă, la "fără profeţi," şi totul acolo în urmă. Aceea nu ţine apă. Dar viziunea, această viziune, a fost pecetluită chiar până aici acum. Şi acolo este unde îmi pun credinţa mea, că Dumnezeu va descoperi acele şaptezeci de săptămâni. Amin! "Pecetluieşte," El a zis, "până la timpul sfârşitului. Închide Cuvintele şi pecetluieşte Cartea până la timpul sfârşitului."
E-107 What is it? Oh, hallelujah! Do you see it, class? This revelation of Jesus Christ, and of His Power, of His Coming, of the end time, was sealed up until this time. That’s what He come to do. It’s hid from the scholars; no wonder, they want to apply, “sealing it up,” back yonder, to “no prophets,” and everything way back. It won’t hold water. But the vision, this vision, has been sealed till right here now. And there is where I’m placing my faith, that God will reveal them seventy weeks. Amen! “Seal it up,” He said, “till the end time. Close up the Words and seal the Book until the end time.”
E-108 Ce a făcut el? Să pecetluiască viziunea şi profeţia! pani el a profeţit aceste lucruri. El a văzut-o într-o viziune, şi Îngerul a venit jos să pecetluiască viziunea, şi să pecetluiască profeţia. Ei o pot citi, dar nu o pot înţelege, până la timpul sfârşitului. Timpul sfârşitului, ce este timpul sfârşitului? Sfârşitul celei de¬a şaptezecia săptămână, când prinţul acela, anticristul, va fi descoperit, la acest timp, făcându-se Dumnezeu. Cum ştim noi că aceasta este pecetluit până la acel timp? Daniel doar a terminat; acesta este ultimul capitol al lui Daniel.
E-108 What did he do? To seal up the vision and the prophecy! Daniel had prophesied these things. He had saw it in a vision, and the Angel come down to seal the vision, and to seal the prophecy. They can read it, but can’t understand it, until the end time. The end time, what is the end time? The end of the seventieth week, when that prince, antichrist, will be revealed, at this time, making himself God. How do we know this is sealed up to the time? Daniel just got through; this is the last chapter of Daniel.
E-109 Sora Simpson mi-a spus în această după-masă, ea a zis, "Frate Branham, eu am citit toată Cartea lui Daniel. Eu-eu doar nu am ştiut nimic mai mult când m-am oprit, când am terminat, decât când am început." Iat-o aici, Soră Simpson, dacă eşti aici în seara aceasta. Eu cred că o văd şezând acolo. Eu nu am zis nimic în trailer. Eu mi-am păstrat tăcerea, căci m-am gândit că poate voi ajunge la aceasta.
Dar, viziunea care a văzut-o Daniel, jos acolo lângă râu, a fost pecetluită, "până la timpul sfârşitului." Aceasta-i... Lăsaţi-mă doar să merg înainte şi să o citesc aici. Vedeţi?
Dar tu, O Daniele, închide cuvintele, şi pecetluieşte cartea, chiar până la timpul sfârşitului: mulţi vor merge încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte.
Şi eu Daniel am privit, şi, iată, acolo au stat... doi, ... unul de o parte... a râului, şi unul de cealaltă parte de mal a râului.
Şi unul a zis omului îmbrăcat în-în in, care era pe apele râului, Cât va dura până la sfârşitul acestor minuni?
Acum ascultaţi.
Şi l-am auzit pe omul îmbrăcat în in, care era pe apele râului, când şi-a ridicat mâna dreaptă şi mâna stângă spre cer, şi a jurat pe cel ce trăieşte în veci de veci căci va fi pentru un timp, timp, şi o jumătare de timp; ...
Acum, noi luăm chiar-chiar exact, "Timp, timp, şi o jumătate de timp." Acum voi priviţi când ajungem în cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniele cum vine aceea afară. Aceea este când taina va fi dscoperită. În ordine. "Timp, timp, şi o jumătate de timp."
... şi când el va... ("el," pronume personal acum, anticristul) ... va împli-... împlinit-împlinit să risipească puterea poporului sfânt, (aceea este când el rupe legământul în mijlocul săptămânii), toate aceste lucruri vor fi împlinite. (Amin.)
Şi am auzit, dar nu am înţeles: atunci am zis eu, O... Doamne, care va fi sfârşitul acestor lucruri?
Şi el a zis, Du-te în drumul tău, Daniel: căci cuvintele sunt închise şi pecetluite până la timpul...
[Fratele Branham face pauză. Adunarea zice, "Sfârşitului!" – Ed.] Oh, nu uitaţi aceea!
... până la timpul sfârşitului.
Mulţi vor fi curăţiţi, şi albiţi, şi încercaţi; dar cei răi vor face răul: şi nici unul din cei răi nu va înţelege; dar cei înţelepţi vor înţelege.
E-109 Sister Simpson told me this afternoon, she said, “Brother Branham, I read the entire Book of Daniel. I—I just didn’t know no more when I stopped, got through, than I did when I started.” Here it is, Sister Simpson, if you’re here tonight. I believe I see her setting over there. I never said nothing in the trailer. I held my peace, ’cause I thought maybe I’d get to it.
But, the vision that Daniel had saw, down there by the river, was sealed up, “until the end time.” It’s…Let me just go ahead and read it here. See?
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the end time: many shall run to and fro, and knowledge shall increase.
And I Daniel looked, and, behold, there stood…two,…one on one side…of the river, and one on the other side of the bank of the river.
And one said to the man clothed in—in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?
Now listen.
And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and sware by him that live for ever and ever that it shall be for a time, time, and a half time;…
Now, we get right—right exactly, “Time, time, and a half time.” Now you watch when we get in Daniel’s seventy weeks, how that comes out. That’s when the mystery is going to be revealed. All right. “Time, time, and a half time.”
…and when he shall…(“he,” personal pronoun now, the antichrist)…shall accomp-…accomplished accomplished to scatter the power of the holy people, (that’s when he breaks his covenant in the middle of the week), all these things shall be fulfilled. (Amen.)
And I heard, but I understood not: then said I, O…Lord, what shall be the end of these things?
And he said, Go your way, Daniel: for the words are closed up and sealed until the time of the…
[Brother Branham pauses. Congregation says, “End!”—Ed.] Oh, don’t you forget that!
…until the time of the end.
Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.
E-110 Mesajul timpului sfârşitului o va descoperi; ultima epocă a bisericii. Glorie! Iuh! Ia te uită! Oh, vai! Aceasta mă cutremură, să mă gândesc la aceasta, taina! Lucrurile de care îşi lovesc ochii biserica lumească, şi zice că, "Este fără sens." Taina despre Cine era Isus Cristos; nu o a treia Persoană, nu a doua Persoană, nu a treia Persoană, ci Persoana lui Dumnezeu. Toate acestea alte taine ale lui Dumnezeu vor fi descoperite, deoarece este scris aici în această Carte, şi vor fi descoperite la generaţia timpului sfârşitului. Ei nu o mai pot vedea în seminarii, şi şcoli, şi denominaţiuni, cum Iudeii nu puteau să-l vadă pe Isus fiind Mesia. Nu-i de mirare că ei încearcă să se gândească că sunteţi nebuni. Nu-i de mirare că ei cred că sunteţi proşti. Nu-i de mirare că ei nu pot înţelege de ce nu puteţi cloncăni cu ei. Deoarece, există o Putere şi o viziune în spatele ei, un Cuvânt al lui Dumnezeu care este descoperit, să pună Biserica în ordine pentru Răpire şi plecarea Acasă. Da. "Mulţi vor alerga încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte." Cu certitudine.
E-110 The end-time Message shall reveal it; the last church age. Glory! Whew! There you are! Oh, my! It shakes me, to think of it, the mystery! The things that the church world bats their eyes, and says, “It’s nonsense.” The mystery of Who Jesus Christ was; not a third Person, not the second Person, not the third Person, but the Person of God. All these other mysteries of God will be revealed, because it’s wrote here in this Book, and be revealed to the end-time generation. They can no more see it in seminaries, and schools, and denominations, than the Jews could see Jesus being the Messiah. No wonder they try to think you’re crazy. No wonder they think you’re foolish. No wonder they can’t understand why you don’t cluck up with them. Because, there’s a Power and a vision behind it, a Word of God that’s been revealed, to get the Church in order for the Rapture and the going Home. Yes. “Many shall run to and fro, and knowledge shall increase.” Certainly.
E-111 Acum, ce este un alt lucru care va fi cunoscut? Priviţi la ziua de azi, la biserici. Aici este ea. Eu sper că aceasta nu răneşte, dar eu trebuie să o spun. Făcând...
E-111 Now, what is another thing that would be known? Look at today, at the churches. Here it is. I hope it don’t hurt, but I got to tell it. Making…
E-112 În ziua aceea se va ridica un anticrist.
E-112 In that day there will be an antichrist rise.
E-113 Acum, amintiţi-vă, când noi ajungem în Peceţi, anticristul acela călăreşte drept afară peste acele Peceţi. Daniel a vorbit despre aceasta aici, "Prinţul care va veni." El va fi stârpit, Isus va fi, să facă ispăşiri pentru popor. Dar, "Acel prinţ care se va ridica, care va face urâciunea să facă pustiire," aceea era Roma, prin Titus. Şi de data aceasta, acesta-i un prinţ care vine din Roma, care o va face. Şi el va fi descoperit în ziua din urmă, acum ascultaţi, "se face pe sine Dumnezeu," aşa cum Duhul Sfânt ne avertizează în Doi Tesaloniceni, al 2-lea.
Să mergem doar la aceasta, Doi Tesaloniceni, şi atunci voi nu veţi avea cuvântul meu ci Cuvântul lui Dumnezeu. Doi Tesaloniceni, al 2-lea capitol şi al 12-lea verset. Să vedem. Doi Tesaloniceni, al 2-lea capitol şi al 12-lea verset. Să vedem. Să începem deasupra de aceea, al 7-lea verset.
Căci taina fărădelegii deja lucrează: ... (Acesta este Pavel care vorbeşte, prin Duhul Sfânt.) ... numai¬numai cel care-l opreşte îl va opri, până când va fi luat din cale.
Cine este "El" aici? Ştie cineva? Duhul Sfânt, "Cel care-l opreşte."
Şi atunci (când) cel Rău va fi descoperit, ...
Când? Tocmai la timpul când Duhul Sfânt este luat afară, care se pregăteşte să plece chiar acum. Pentru ce pleacă El? Ia Biserica cu El. "Descoperit!" Pavel vorbeşte, sub inspiraţie.
... pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii Lui, şi îl va distruge cu strălucirea venirii lui: (cel rău, desigur)
Chiar el, a cărui venire este după lucrarea lui Satan cu toată puterea şi semne şi minuni mincinoase,
"Noi suntem cea mai mare biserică. Noi avem aceasta. Noi avem aceasta. Voi toţi vă consolidaţi împreună, vedeţi. Noi suntem cei mai mari." Minuni mincinoase!
Şi cu toată... nelegiuirea în cei ce pier; deoarece ei nu au primit din dragostea adevărului, ca ei să poată fi salvaţi.
Şi din această cauză Dumnezeu le-a trimis iluzie puternică, ca ei să creadă o minciună-să creadă o minciună:
Şi ca ei... să poată fi condamnaţi cei care nu au crezut adevărul, ci au plăcere în nelegiuire.
E-113 Now, remember, when we get in the Seals, that antichrist rides right out over those Seals. Daniel spoke of it here, “The prince that would come.” He would be cut off, Jesus would, to make reconciliations for the people. But, “That prince that would stand up, that would cause the abomination to make desolation,” that was Rome, through Titus. And this time, it’s a prince coming out of Rome, will do it. And he will be revealed in the last day, now listen, “making himself God,” as the Holy Ghost warns us in Second Thessalonians, the 2nd.
Let’s just go to it, Second Thessalonians, and then you’ll have not my word but God’s Word. Second Thessalonians, the 2nd chapter and the 12th verse. Let’s see. Second Thessalonians, the 2nd chapter and the 12th verse. Let’s see. Let’s begin above that, the 7th verse.
For the mystery of iniquity doth already work:…
(This is Paul speaking, by the Holy Ghost.)…
only—only he whom now letteth will let, until he be taken out of the way.
Who is “He” here? Does anybody know? The Holy Ghost, “He that letteth.”
And then (when) shall that Wicked one be revealed,…
When? Just at the time the Holy Ghost is being taken out, which is fixing to leave right now. What’s He leaving for? Taking the Church with Him. “Revealed!” Paul speaking, under the inspiration.
…whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming: (the wicked one, of course)
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
“We are the greatest church. We have this. We have this. All of you consolidate together, see. We are the greatest.” Lying wonders!
And with all…of unrighteousness in them that perish; because they received not of the love of the truth, that they might be saved.
And for this cause God has sent them strong delusions, that they should believe a lie should believe a lie:
And that they…might be damned who believed not the truth, but has pleasure in unrighteousness.
E-114 Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, vai! Acum, Pavel vorbeşte. Timpul când Pecetea lui Dumnezeu se face cunoscută, Duhul Lui, Numele Lui, harul Lui, toate aceste alte mari taine care ies acum, planuri pentru Biserica Lui să meargă în Răpire; revărsarea Duhului Sfânt a făcut aceasta. Aceea este ce a făcut El în zilele din urmă.
E-114 Do you get it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Oh, my! Now, Paul speaking. The time when the Seal of God is being made known, His Spirit, His Name, His grace, all these other great mysteries that’s going forth now, plans for His Church to go in the Rapture; the outpouring of the Holy Ghost has done this. That’s what He’s done in the last days.
E-115 Acum, să vedem. Avem noi timp pentru aceasta ultima? (Adunarea zice, "Amin." – Ed.] A şasea, "Unge pe cel prea Înalt." Oh, vai! Aici este acela! Ultimul lucru ce El urmează să facă, este să ce? Acum, să mergem doar înapoi acolo în Daniel, să aflăm ce tot urmează El să facă chiar aici. "Şaptezeci de săptămâni." Ce urmează să fie dobândit în acest timp? În ordine.
... sunt hotărâte asupra poporului tău şi... cetatea ta sfântă, să termine fărădelegile (fărădelegile poporului), ... să pună capăt păcatului (pentru popor), şi să facă ispăşiri pentru nelegiuirea lor, şi să introducă neprihănire veşnică (pentru Iudei), şi să pecetluiască viziunea şi profeţia (până la timpul sfârşitului), şi să ungă pe cel prea Sfânt.
Acela-i scopul înşesit al venirii Lui.
E-115 Now, let’s see. Have we got time for this last one? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] The sixth, “Anoint the most High.” Oh, my! Here is the one! The last thing He is to do, is to what? Now, let’s just go back over in Daniel, find out what all He’s to do right here. “Seventy of weeks.” What’s to be accomplished in this time? All right.
…are determined upon thy people and…thy holy city, to finish transgressions (transgressions of the people),…to make an end of sin (for the people), and to make reconciliations for their iniquity, and to bring in everlasting righteousness (for the Jews), and to seal up the vision and prophecy (till the time of the end), and to anoint the most Holy.
That’s the sixfold reason of His coming.
E-116 Acum, "să ungă pe cel prea Sfânt." Acum, aceasta poate fi puţin ciudat pentru doar un minut, pentru mulţi dintre voi învăţătorii, dar acum doar staţi pentru un minut, doar să vedeţi cum se termină.
E-116 Now, “to anoint the most Holy.” Now, this may be a little bit strange for just a minute, to many of you teachers, but now just hold it just for a minute, just see how it comes out.
E-117 Aceasta este ungerea, nu a unui om. Isus este deja uns. Este aşa? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Cartea Faptelor a zis că Dumnezeu l-a uns pe Isus cu Duhul Sfânt; El a mers în jur făcând bine, şi vindecând bolnavii, şi aşa mai departe. Isus este, deja. El este Mesia. Şi Mesia înseamnă "Cel uns." Este corect? Dar aici la timpul sfârşitului, El urmează să ungă pe cel prea Sfânt.
E-117 This is the anointing, not of a man. Jesus is already anointed. That right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] The Book of Acts said that God anointed Jesus with the Holy Ghost; He went around doing good, and healing the sick, and so forth. Jesus is, already. He is Messiah. And Messiah means “the anointed One.” Is that right? But here at the end time, He is to anoint the most Holy.
E-118 Ce este "cel prea Sfânt"? În felul meu de a o vedea, care eu cred că o pot dovedi prin Scriptură, este să ungă "pe cel prea Sfânt," care va fi Cortul care va fi folosit în timpul Mileniului. Acum ascultaţi, vedeţi de ce o iau eu. Descris în Ezechiel, al-al 4-lea capitol, ... Nu, vreau să spun al 43-lea capitol, 1-ul şi al 6- lea verset. Să mergem înapoi la Ezechiel şi să aflăm cum descrie în Mileniu, cum ei vor unge... Ezechiel 43, şi doar să citim puţin aici acum ş( să vedem ce urmează să facă El în acest Mileniu, ungerea. În Ezechiel 43, în ordine, şi acum să începem cu 1-ul, la al 6-lea verset. Voi puteţi citi întregul lucru după ce ajungeţi acasă, desigur, voi care notaţi, Ezechiel 43. "După aceea..."
E-118 What is “the most Holy”? To my way of seeing it, which I believe I can prove it by the Scripture, is to anoint “the most Holy,” which will be the Tabernacle that’ll be used during the Millennium. Now listen, see why I get it. Described in Ezekiel, the—the 4th chapter, the…No, I mean the 43rd chapter, 1st and 6th verse. Let’s go back to Ezekiel and find out how he pictures in the Millennium, how they will anoint the…Ezekiel 43, and let’s just read a little bit here now and see what He’s going to do in this Millennium, anointing. In Ezekiel 43, all right, and now let’s begin with the 1st, to the 6th verse. You can read the whole thing after you get home, of course, you that’s putting down, Ezekiel 43. “Afterwards…”
E-119 Acum, priviţi, descrierea Templului care urmează să fie zidit în Mileniu. Acum, oricine, orice cititor care ştie, că de la Ezechiel al 40-lea capitol, până pe la al 44-lea capitol, nu este nimic în lume decât Templul Mileniului fiind ridicat pe pământ, (oricine ştie asta, vedeţi), când slava Domnului îl umple, şi aşa mai departe în felul acela. Acum noi suntem... urmează doar să descriem Templul în al 43-lea capitol, şi 1-ul până la al 6-lea verset.
După ce el m-a adus la poartă, chiar la poarta care se vedea spre est:
Şi, iată, slava... Dumnezeului lui Israel a venit din spre răsărit: şi glasul era ca glasul multor ape: şi pământul strălucea cu slavă.
Şi a fost în acord cu apariţia viziunii care am văzut¬o, chiar în acord cu viziunea care am văzut-o când am venit să distrug cetatea: şi viziunea era ca aproape de viziunea care am văzut-o lângă râul Chebar; şi am căzut cu faţa la pământ.
Şi slava DOMNULUI-slava DOMNULUI a venit în casă pe poarta a cărei vedere este spre răsărit.
Deci Duhul m-a luat sus, şi m-a dus în curtea dinăuntru; şi, iată, slava DOMNULUI a umplut casa.
Şi L-am auzit vorbindu-mi din casă; şi omul stătea lângă mine.
E-119 Now, watch, description of the Temple that is to be built in the Millennium. Now, anyone, any reader that knows, that from Ezekiel the 40th chapter, until about the 44th chapter, is nothing in the world but the Millennium Temple being erected on earth, (anyone knows that, see), when the glory of the Lord fills it, and so forth like that. Now we’re…going to just describe the Temple in the 43rd chapter, and the 1st to the 6th verse.
After he brought me to the gate, even the gate that looked towards the east:
And, behold, the glory of…God of Israel came from the way of the east: and the voice was like the voice of many waters: and the earth shined with the glory.
And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city: and the vision was like unto the vision that I saw by the river Chebar; and I fell upon my face.
And the glory of the Lord—the glory of the Lord came into the house by the way of the gate whose prospect is towards the east.
So the spirit took me up, and brought me into the inner court; and, behold, the glory of the Lord filled the house.
And I heard him speak unto me out of the house; and the man stood by me.
E-120 Ungerea, ungerea acelui Templu pentru domnia Milenară. Acum observaţi în Levitic. Acum priviţi cum a fost dedicat în Levitic. Acum, dacă noi mergem înapoi la Levitic, noi aflăm că Moise a uns templul. Să mergem doar înapoi în timp ce suntem la el. Noi mai avem aşa mult timp. Şi să mergem înapoi la Levi tic şi să aflăm când Moise a uns templul, la Levi tic al 8-lea capitol.
E-120 Anointing, anointing that Temple for the Millennial reign. Now note in Leviticus. Now watch how it was dedicated in Leviticus. Now, if we go back to Leviticus, we find out that Moses anointed the temple. Let’s just go back while we’re at it. We got that much time. And let’s go back to Leviticus and find out when Moses anointed the temple, at Leviticus the 8th chapter.
E-121 Oh, mie doar îmi place să compar aceste Scripturi cu Scripturi. Vouă nu vă place? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi atunci voi-voi doar aveţi o-o-o idee despre ce-despre ce căutăm şi ce facem. Acum, oricare din voi îşi dă seama că noi doar folosim o Scriptură din când în când, despre aceasta.
E-121 Oh, I just love to compare these Scriptures to Scriptures. Don’t you love it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] And then you—you just got a—a—an idea of what—of what we’re looking for and what we’re doing. Now, any of you realizes that we just using a Scripture now and then, on it.
E-122 Acum, al 8-lea capitol din Levitic, şi eu am marcat aici jos, al 10-lea verset. Notaţi Levitic 8:10. Să vedem.
Şi Moise a luat uleiul pentru ungere, şi a turnat ulei ungător, şi a uns cortul şi tot ce era în el, şi le-a sfinţit.
Şi... le-a stropit cu el pe altar de şapte ori, ... a uns altarul şi toate vasele, şi ligheanul şi piciorul lui, până la... să le sfinţească.
Şi a turnat... ulei de ungere peste capul lui Aaron, şi l-a uns, să-l sfinţească.
E-122 Now, the 8th chapter of Leviticus, and I’ve got marked down here, the 10th verse. Note Leviticus 8:10. Let’s see.
And Moses took the anointing oil, and poured anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.
And…sprinkled thereof upon the altar seven times,…anointed the altar and all the vessels, both the laver and his foot, to the…to sanctify them.
And he poured…anointing oil upon Aaron’s head, and anointed him, to sanctify him.
E-123 Moise, în pustie, sfinţind, sau ungând cortul închinării, pentru copiii lui Israel când ei erau în călătoria lor. El a fost uns.
E-123 Moses, in the wilderness, sanctifying, or anointing the tabernacle of worship, for the children of Israel when they were in their journey. It was anointed.
E-124 Acum, în Doi Cronici, răsfoim acolo, şi noi vom vedea dedicarea atunci când Duhul A Sfânt şi-a luat locul Lui la cort, şi priviţi ce a avut loc acum. În Doi Cronici al 5-lea capitol, şi să începem la al 13-lea verset. Doi Cronici al 5-lea capitol, şi începem cu al 13-lea verset.
Şi a venit... să se împlinească, în timp ce trâmbiţele şi cântăreţii erau... să facă un sunet să fie auzit... lauda şi mulţumirile DOMNULUI; şi când ei şi-au ridicat glasurile cu trâmbiţa şi chimvalele şi instrumentele de muzică, şi lăudând pe DOMNUL, şi cântând, Căci el este bun; şi îndurările lui ţin veşnic: că atunci casa a fost umplută cu un nor, chiar casa DOMNULUI;
Aşa încât preoţii au stat... preoţii nu au mai putut sta să facă slujba din cauza norului: căci slava DOMNULUI a umplut casa lui Dumnezeu.
E-124 Now, in Second Chronicles, turn over, and we’ll see the dedication that when the Holy Spirit took His seat at the tabernacle, and watch what taken place now. In Second Chronicles the 5th chapter, and let’s begin at the 13th verse. Second Chronicles the 5th chapter, and begin at the 13th verse.
And it came…to pass, as the trumpets and the singers were…to make one sound to be heard…the praising and thanksgiving of the Lord; and when they lifted up their voices with the trumpet and the cymbals and the instruments of musick, and praising the Lord, and singing, For he is good; and his mercies endureth for ever: that then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord;
So that the priests stood…the priests could not stand to minister by reason of the cloud: for the glory of the Lord had filled the house of God.
E-125 Dumnezeu a venit în sanctuarul care urma să fie uns, şi i-a fost predat Lui ca oamenii să vină şi să se închine. Deci, să ungă, nu locul "tău sfânt", ci să ungă locul "prea Sfânt." Şi noi observăm, că, Noul Ierusalim este locul "prea Sfânt." Şi ungerea va fi peste Noul Ierusalim care coboară de la Dumnezeu din Cer, pregătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Ungerea va fi peste ei.
E-125 God came into the sanctuary that was to be anointed, and was given over to Him for the people to come to worship. So, to anoint, not “thy holy” place, but to anoint “the most Holy” place. And we notice, that, New Jerusalem is “the most Holy” place. And the anointing will be upon the New Jerusalem that descends from God out of Heaven, prepared as a bride adorned for her husband. The anointing will be upon them.
E-126 Acum, când Zorobabel şi-a dedicat templul, după ce a fost rezidit, nu a mai fost uns din nou, căci a fost deja uns; şi era dărâmat, şi a fost doar iniţiat din nou. Distrugerea care a venit peste el. El a fost iniţiat din nou şi ridicat, astfel acolo nu a mai fost ungerea lui. Când el a fost odată uns, aceea s-a purtat înainte, şi merge înainte chiar până în timpul acesta. Dar când Dumnezeu stabileşte Cortul Mileniului, El va unge pe cel prea Sfânt; nu "sfântul tău," ci "cel prea Sfânt."
E-126 Now, when Zerubbabel dedicated his temple, after it was rebuilt, it was not anointed again, because it was already been anointed; and been tore down, and it was just instructed again. The destruction that had come to it. It had been instructed again and put up, so there was no anointing of it anymore. When it was one time anointed, that carried on through, and it goes on till this very time. But when God sets up the Millennium Tabernacle, He will anoint the most Holy; not “thy holy,” but “the most Holy.”
E-127 Dar când Regele Îşi ia Tronul pentru o mie de ani, (glorie!) ea este gata acum. Ungerea celui prea Sfânt va fi ultimul lucru care va avea loc. Când cortul este ridicat; învierea a venit; Iudeii s-au reîntors; Cristos şi Mireasa Lui au venit, Iudeul, cei o sută patruzeci şi patru de mii sunt pecetluiţi; Mileniul a avut loc. Acolo va fi o ungere când locul prea Sfânt va fi uns; sfântul, Sfânta sfintelor, şi cel prea Sfânt. Când, locul cel prea Sfânt este sanctuarul unde a locuit Dumnezeu, între Heruvimi. Şi, de data aceasta, Cristos va şedea în locul prea Sfânt, cu ungerea peste El. Şi ei nu mai au nevoie de soare acolo, căci Mielul din mijlocul Cetăţii va fi Lumina. Soarele niciodată nu va apune în Cetatea aceea, aşa cum spunea bătrânul Unchi Jim. Şi niciodată nu va apune, deoarece Cristos va fi Lumina, Cel uns. Şi Regele va veni şi Îşi va lua Tronul pentru o mie de ani, să domnească.
E-127 But when the King takes His Throne for one thousand years, (glory!) she’s over now. The anointing of the most Holy will be the last thing take place. When the Tabernacle is erected; the resurrection has come; the Jews has returned; Christ and His Bride has come; the Jew, the hundred and forty-four thousand are sealed; the Millennium has taken place. There will be an anointing when the most Holy place will be anointed; the holy, Holiest of holies, and the most Holy. When, the most Holy place is the sanctuary where God lived, between the Cherubims. And, this time, Christ will set in the most Holy place, with the anointing upon Him. And they’ll need no sun there, for the Lamb in the midst of the City shall be the Light. The sun will never go down in that City, as old Uncle Jim used to say. And it never will, because Christ will be that Light, the anointed One. And the King will come and take His Throne for one thousand years, to reign.
E-128 Ieremia 3:12-18, inclusiv, să-l citim. Acolo în Ieremia al 18- lea capitol, eu cred. Da. Nu, al 12-lea capitol, scuzaţi-mă, al 12- lea capitol din Ieremia, şi să începem cu... Ieremia 3, scuzaţi¬mă. Ieremia 3, eu am avut scris jos aici, unde, în timp ce studiam, Duhul Sfânt m-a mutat doar din loc în loc, eu doar am notat acestea din câte le-am putut mai bine. Ieremia 3, şi apoi 12 la 18, inclusiv. Să-l citim.
Du-te şi proclamă aceste cuvinte înspre nord, şi spune, Întoarce-te, tu decăzuta Israel, zice DOMNUL; şi Eu nu voi cauza a mea-a mea... cauza mânia mea să cadă peste tine: căci Eu sunt milostiv, zice DOMNUL, şi Eu nu voi ţine mânia pentru totdeauna.
Numai recunoaşte-ţi nelegiuirea, că tu ai păcătuit împotriva DOMNULUI Dumnezeului tău, şi ţi-ai desfăcut căile la străin sub orice pom verde, ...
Aceea este ce au făcut ei, din est, vest, fiecare naţiune. Vedeţi?
... şi nu v-aţi supus glasului, glasului meu, zice DOMNUL.
"Întoarce!" Ascultaţi la aceasta.
Întoarceţi-vă, O copii decăzuţi, zice DOMNUL; caci Eu sunt (c-ă-s-ă-t-o-r- -t) ... Eu sunt căsătorit cu tine: ...
"Ochii lor le-au fost orbiţi, deoarece Eu dau Neamurilor o şansă. Dar, întoarceţi-vă, căci Eu sunt căsătorit cu voi."
... şi Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, şi pe doi dintr-o familie, ...
Nu toţi care se numesc Iudei vor intra. Ci acel grup ales va intra, acel Beniamin mic care vine acolo jos înaintea lui Iosif, acel grup din fiecare naţiune, unul dintr-o cetate, şi dintr-o familie.
... şi Eu vă voi duce în Sion:
Şi Eu vă voi da un păstor după inima ta, care vă va hrăni cu cunoştinţă şi înţelegere.
Şi se va împlini, când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în ţară, în zilele acelea, zice DOMNUL, ei nu vor mai zice, Chivotul legământului DOMNULUI: nici nu le va trece prin minte: nici nu-şi vor aminti; nici nu vor-nu o vor vizita; nici nu se va mai face .
La timpul acela ei vor numi Ierusalimul tronul DOMNULUI; (aşa cum El va fi acolo, vedeţi), şi toată naţiunea se va aduna (aleluia) la ea, şi numele DOMNULUI, la Ierusalim: nici nu vor mai umbla după imaginaţia lor proprie în răul din inima lor.
E-128 Jeremiah 3:12-18, inclusive, let’s read it. Over in Jeremiah the 18th chapter, I believe. Yeah. No, the 12th chapter, pardon me, the 12th chapter of Jeremiah, and let’s begin with the—the…Jeremiah 3, pardon me. Jeremiah 3, I have—have written down here, where, while studying, the Holy Spirit moving me just from place to place, I just jotted these down the best I could. Jeremiah 3, and then 12 to 18, inclusive. Let’s read it.
Go and proclaim these words towards the north, and say, Return, thou backslidden Israel, saith the Lord; and I will not cause my—my…cause my anger to fall upon you: for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger for ever.
Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the stranger under every green tree,…
That’s what they done, from east, west, every nation. See?
…and ye have not obeyed the voice, my voice, saith the Lord.
“Turn!” Listen to this.
Turn, O backslidden children, saith the Lord; for I am (m-a-r-r-i- -d)…I am married unto you:…
“Their eyes were blinded, because I give the Gentiles a chance. But, you return, for I am married unto you.”
…and I will take you one of a city, and two of a family,…
Not all that calls themself Jews will go in. But that elected group will go in, that little Benjamin that come up down there before Joseph, that group from out of every nation, one out of a city, and out of a family.
…and I will bring you to Zion:
And I will give you a pastor according to thy heart, which shall feed you with knowledge and understanding.
And it shall come to pass, when you be multiplied and increased in the land, in those days, saith the Lord, they shall say no more, The—the ark of the covenant of the Lord: neither shall it come to mind: neither shall they remember it; neither shall they—they visit it; neither shall it be done any more.
At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord; (as He will be there, see), and all the nation shall gather (hallelujah) unto it, and the name of the Lord, to Jerusalem: neither shall they walk any more after their own imaginations in the evil of their heart.
E-129 Aceea este când Cetatea aceea va fi unsă. Aceea este când Noul Ierusalim va fi uns. Şi toate naţiunile din Cetate... Acolo în Apocalipsa al 22-lea capitol, a zis că porţile nu vor fi închise noaptea, căci acolo nu va mai fi noapte. Şi toţi regii pământului îşi vor aduce onoarea şi slava în această Cetate. Zidurile ei vor fi de iaspis şi piatră de sardiu, doisprezece feluri de pietre; şi doisprezece porţi vor fi o perlă solidă, una fiecare poartă. Acolo nu va mai fi nevoie de candelă. Acolo nu va mai fi lumina soarelui, căci Mielul care este în mijlocul Cetăţii va fi Lumina. Şi El îşi va călăuzi poporul Lui la Viaţă veşnică. Acolo vor sta doi pomi, câte unul de fiecare parte a râului, şi ei vor fi pentru vindecarea naţiunii. Acela-i Cel uns care va veni, Cetatea Sfântă coborând de la Dumnezeu din Cer, venind pe pământ .
E-129 That’s when that City will be anointed. That’s when the New Jerusalem will be anointed. And all the nations of the City…Over in Revelations the 22nd chapter, it said the gates shall not be closed by night, ’cause there’ll be no night there. And all the kings of the earth shall bring their honor and glory into this City. Its walls will be jasper and sardis stone, twelve manner of stones; and twelve gates shall be one solid pearl, one each gate. There shall be no need of the candle in there. There won’t be no more sunlight, for the Lamb that’s in the midst of the City shall be the Light. And He shall lead His people into everlasting Life. There will be two trees standing, one on either side the river, and they for the healing of the nation. That’s that anointed One that will come, the Holy City descending from God out of Heaven, coming to the earth.
E-130 Să luăm acum ce va avea loc în perioada aceea de timp. Oh, iubiţi voi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să răsfoim la Isaia 65, doar un minut. Doar este prea bună să o ocolim. Este doar prea bună să o lăsăm. Ar putea fi puţin cald, dar haideţi să continuăm să ne mişcăm.
E-130 Let’s take now what will take place during that time. Oh, do you love it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Let’s turn to Isaiah 65, just a minute. Just too good to skip by. It’s just too good to leave. Might be a little hot, but let’s just keep moving.
E-131 Isaia 65, ascultaţi ce va avea loc în acel timp. Şi doar întrebaţi-vă, prietene păcătos, dacă tu-dacă tu-ţi poţi permite să o pierzi. Isaia 65, să începem pe la versetul al 17-lea. Ascultaţi, fiecare, atenţi acum. Aceasta este în timpul Mileniului, când cel prea Sfânt este uns.
Căci, iată, Eu voi crea ceruri noi şi... pământ nou: şi cele dintâi nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în minte.
Ci va fi... bucurie şi veselie... chiar în acelea pe care Eu le creez: căci, iată, Eu creez Ierusalimul... Eu creez Ierusalimul, (acela-i Noul Ierusalim), o bucurie, şi poporul lui o bucurie.
Ce este ungerea? Bucuria Domnului.
... crea Ierusalimul o bucurie, şi poporul lui o bucurie.
Şi Mă voi bucura în Ierusalim, ...
Regele pe Tron, pe maiestatea regală a Tronului, Tronul Etern, şi poporul Etern cu bucuria Eternă într-o Cetate Eternă! Oh, vai!
Şi Mă voi bucura în Ierusalim, şi mă voi bucura de poporul meu: şi glasul plânsului nu va mai fi auzit în ea, nici glasul bocetelor.
De atunci înainte nu vor mai fi... cu zile puţine, nici bătrân care nu şi-a împlinit zilele: căci copilul va muri la o sută de ani; dar un păcătos fiind de o sută de ani va fi blestemat.
Şi ei vor zidi case, şi le vor locui; ... ei vor planta vii, şi ei le vor mânca rodul.
Ei nu vor zidi, şi altul să le locuiască; (aceea este, voi muriţi şi fiul vă ia locul) ... zideşte, şi un altul să locuiască: ei nu vor planta, şi altul să mănânce de acolo: căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii mei se vor bucura mult de lucrările mâinilor lor.
Ei nu vor lucra în zadar, nici nu vor naşte pentru necaz; căci ei sunt sămânţa celor binecuvântaţi ai DOMNULUI, şi odraslele lor cu ei.
Şi se va împlini, ... înainte ca ei să cheme, eu le voi răspunde; ... (Acea ungere glorioasă, în spatele Heruvimului!) ... Eu voi răspunde; şi în timp ce ei încă vorbesc, Eu voi asculta.
Lupul şi mielul vor paşte împreună, ... leul va mânca paie ca boul: ţărâna va fi hrana şarpelui. Şi ei nu vor mai vătăma nici distruge în tot muntele meu cel sfânt, zice DOMNUL. (Puteţi voi pierde aceasta? Nu!)
E-131 Isaiah 65, listen what will take place during that time. And just ask yourself, sinner friend, if you—if you could afford to miss this. Isaiah 65, let’s begin with about the 17th verse. Listen, everybody, close now. This is during the time of the Millennium, when the most Holy is anointed.
For, behold, I will create new heavens and…new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind.
But be…glad and rejoice…even in that which I create: for, behold, I create Jerusalem…I create Jerusalem, (that’s the New Jerusalem), a joying, and her people a joy.
What is the anointing? The joy of the Lord.
…create Jerusalem a joy, and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem,…
The King in the Throne, on the royal majesty of the Throne, the Eternal Throne, and the Eternal people with an Eternal joy in an Eternal City! Oh, my!
And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.
There shall be no more thence…infant of days, nor an old man that has not fulfilled his days: for the child shall die an hundred years old; but a sinner being a hundred years old shall be accursed.
And they shall build houses, and inhabit them;…they shall plant vineyards, and they shall eat the fruit of them.
They shall not build, and another inhabit; (that is, you die and your son take your place)…build, and another one inhabit; they shall not plant, and another eat thereof: for as the days of a tree shall the days of my people, and my elect long shall they enjoy the works of their hands.
They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offsprings with them.
And it shall come to pass,…before they call, I will answer;…(That glorious anointing, in behind the Cherubim!)…I’ll answer; and while they are yet speaking, I will hear.
The wolf and the lamb shall feed together,…the lion shall eat straw like the bullock: the dust shall be the serpent’s meat. And they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. (Can you miss it? No!)
E-132 Sărim chiar înapoi aici din nou, şi Isaia vorbeşte din nou, la al 11-lea capitol, 1-ul verset până la al 9-lea. Ascultaţi ce zice aici din nou, când el prinde o viziune, după ce vede femeia, felul cum se vor comporta ele în zilele din urmă. Ni-... Ei bine, Isaia 11, la 1.
Şi acolo o odraslă va ieşi din Isai, ... o Ramură care va creşte din rădăcinile lui: (Cine era acela? Cristos.) ... din rădăcinile lui:
Şi duhul DOMNULUI se va odihni peste el, duhul de înţelepciune, de înţelegere, duhul de sfat... putere, duhul de cunoştinţă şi... frica de DOMNUL;
Şi-l va face să înţeleagă repede în frica de DOMNUL: şi el nu va judeca după vederea ochilor lui, nici... după cele auzite de urechile lui:
Ci cu dreptate va judeca el pe cel sărac, şi va mustra nelegiuirea lor asupra celor blânzi de pe pământ: şi el va lovi pământul cu toiagul gurii lui, şi cu suflarea buzelor lui va ucide pe cei răi.
Cel drept va fi încins de coapse, şi cel credincios brâul rărunchilor lor.
Şi lupul de asemenea va locui cu mielul, şi leopardul va sta culcat cu iedul (aceea-i capra); şi viţelul şi leul tânăr şi cel îngrăşat... sau viţelul, sau leul şi cel îngrăşat împreună; şi un copilaş îi va conduce.
... vaca şi ursul vor paşte; ... puii lor (şi) vor sta culcaţi împreună: şi leul va mânca paie ca un bou.
Şi copilul sugar se va juca la gaura năpârcii, şi copilul înţărcat îşi va băga mâna în vizuina bazilicului.
Ei nu vor vătăma sau distruge pe toţi munţii mei cei sfinţi: căci pământul va fi plin de cunoştinţa... cum apele acoperă marea.
Hum! Aceea este în acel Nou Ierusalim. Acela "nou."
Ramura, aici, la care se referă, din Ramura lui David. "El este şi Ramură şi Vlăstar."
E-132 Jerk right back here again, and Isaiah speaking again, at the 11th chapter, the 1st verse to the 9th. Listen what he says here again, when he catches a vision, after he sees the women, the way they’ll be acting in the last days. Ni-…Well, Isaiah 11, to 1.
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse,…a Branch that shall grow out of his roots: (Who was that? Christ.)…out of his roots:
And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom, of understanding, the spirit of counsel…might, the spirit of knowledge and…the fear of the Lord;
And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither…after the hearing of his ears:
But with righteousness shall he judge the poor, and reprove their iniquity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
The righteous shall be girded of the loin, and the faithful the gird of their reins.
And the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid (that’s the goat); and the calf and the young lion and the fatling…or calf, or the lion and the fatling together; and a little child shall lead them.
…the cow and the bear shall feed;…their young ones (and) shall lie down together: and the lion shall eat straw like an ox.
And the suckling child shall play upon the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand in the cockatrice’ den.
They shall not hurt or destroy in all my holy mountains: for the earth shall be full of the knowledge…as the water covers the sea.
Hum! That’s in that New Jerusalem. That “new” one. Branch, here, is referred to, of the Branch of David. “He is both Branch and Offspring.”
E-133 Acum, după aceasta, Mireasa apare. După cele şaptezeci de săptămâni, Mireasa apare în Apocalipsa al 19-lea capitol, 1-ul şi al 16-lea verset. Ea soseşte cu Mirele Ei, Regele puternic. Oh, vai! Eu nu ştiu dacă o vom lua toată sau nu. Doar o iau astfel...
Ei bine, să citim doar parte din aceasta, oricum. Aici este unde Mireasa va veni, după aceasta. Vedeţi? După ce Mileniul se stabileşte, atunci Cristos vine înapoi cu Mireasa. Corect, 1 la 16, şi al 19-lea capitol.
Şi după aceste lucruri...
După acest Necaz; după Dureri; după Peceţi; după Plăgi; după aruncarea afară a lui Satan, după stabilirea Mileniului. Priviţi!
... după aceste lucruri Eu am auzit un... glas de gloate multe în cer, zicând, Aleluia; Salvarea, şi slava, ... onoarea, ... puterea, Domnului Dumnezeului nostru:
Căci adevărată şi dreaptă este judecata ta: căci el a judecat curva cea mare, care a corupt pământul cu preacurviile ei, şi a răzbunat sângele slujitorilor lui din mâna ei.
Şi din nou el... ei... Şi din nou ei au zis, Aleluia. Şi fumul ei se ridică în veci de veci.
Aceea este vechea biserică prostituată, "fumul ei s-a ridicat."
Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi au căzut jos şi s-au închinat lui Dumnezeu care şedea pe tron, zicând, Amin; Aleluia.
Şi glasul a ieşit din tron, zicând, Laudă Dumnezeului nostru-Laudă Dumnezeului nostru, voi toţi slujitorii lui, şi cei ce vă temeţi de el, şi mici şi mari.
Şi am auzit ca şi cum era glasul unei gloate mari, ...
Ascultaţi! Aici sunteţi, Biserică. După ce Ea a mers sus în al 3-lea capitol, aici vine Ea. Vedeţi? Şi acum al 6-lea verset.
Şi am auzit ca şi cum era glasul unei gloate mari, şi ca glasul multor ape, şi ca glasul unui tunet puternic, zicând, Aleluia: căci Domnul Dumnezeul atotputernic domneşte.
Aleluia! Priviţi! Căsătoria Mielului vine acum. Aici vine Ea.
Să fim bucuroşi şi să ne veselim, şi să-i dăm onoare: căci căsătoria Mielului a venit, şi soţia lui s-a pregătit. (Aici vine Ea, amândoi, Mireasa şi Mirele.)
Şi ei i s-a dat să fie îmbrăcată în in subţire, curat şi alb: căci inul subţire este ... neprihănirea sfinţilor.
Şi el mi-a zis, Scrie, Ferice de cei care sunt chemaţi la cina nunţii Mielului. Şi el mi-a zis, Acestea sunt... cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu.
Şi am căzut jos la picioarele lui să mă închin. Şi el mi-a zis, Vezi să nu o faci: Eu sunt dintre împreună slujitori ai tăi, ... fraţii tăi şi am... fraţii tăi şi am mărturia lui Isus: închină-te lui Dumnezeu: căci mărturia (lui Cristos) lui Isus este duhul profeţiei.
Şi am văzut cerul deschis, şi... un cal alb; ... (oh vai!) ... şi cel ce şedea pe el... era numit Credincios şi Adevărat, şi... neprihănire el va judeca şi va face război.
Şi ochii lui erau ca para focului, şi... capul lui erau multe coroane; ...
El a fost încoronat ce? "Rege al regilor."
... şi el avea un nume scris, pe care nimeni nu-l ştia, decât... el însuşi.
Şi el era îmbrăcat cu haină albă înmuiată în sânge: şi numele lui este chemat Cuvântul lui Dumnezeu.
"La început era Cuvântul, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Cine era Acesta? Isus.
... şi numele lui este chemat Cuvântul lui Dumnezeu.
Şi armatele care erau în cer l-au urmat pe cai albi, îmbrăcaţi în in subţire, alb şi curat. (Glorie! Aici vine Ea.)
Şi din gura lui iese o sabie ascuţită, care... şi ca ea să lovească naţiunea: şi... îi va stăpâni cu un toiag de fier: şi el calcă teascul de mânie aprinsă a Dumnezeului Atotputernic.
Şi el avea pe haina lui şi pe coapsa lui un nume scris, REGE AL REGELUI, ŞI DOMN AL DOMNULUI.
E-133 Now, after this, the Bride appears. After the seventy weeks, the Bride appears in Revelations the 19th chapter, the 1st and the 16th verse. She arrives with Her Bridegroom, the mighty King. Oh, my! I don’t know whether we’re going to get it all or not. Just got it so…
Well, let’s just read part of this, anyhow. Here is where the Bride will come, after this. See? After the Millennium sets in, then Christ comes back with the Bride. Right, 1 to 16, and the 19th chapter.
And after these things…
After this Tribulation; after the Woes; after the Seals; after the Plagues; after the casting out of Satan; after the setting up of the Millennium. Watch!
…after these things I heard a…voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory,…honour,…power, unto the Lord our God:
For true and righteous are thy judgment: for he had judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornications, and has avenged the blood of his servants at her hand.
And again he…they…And again they said, Alleluia. And her smoke rose up for ever and ever.
That’s the old prostitute church, “her smoke rose up.”
And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat upon the throne, saying, Amen; Hallelujah.
And the voice came out of the throne, saying, Praise our God—Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
And I heard as it was the voice of a great multitude,…
Listen! Here you are, Church. After She went up in the 3rd chapter, here She comes. See? And now the 6th verse.
And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of a mighty thundering, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
Hallelujah! Watch! The marriage of the Lamb comes now. Here She comes.
Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife has made herself ready. (Here She comes, both, Bride and Bridegroom.)
And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is…righteousness of saints.
And he said unto me, Write, Blessed are they which are called unto the wedding supper of the Lamb. And he said unto me, These are…true sayings of God.
And I fell down at the feet to worship him. And he said unto me, See thou doeth it not: I am of thy fellowservant,…thy brethren and have the…thy brethren and have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony (of Christ) of Jesus is the spirit of prophecy.
And I saw heaven opened, and…a white horse;…(oh my!)…and he that set thereon…was called Faithful and True, and…righteousness does he judge and make war.
And his eyes was as flames of fire, and…his head was many crowns;…
He was crowned what? “King of kings.”
…and he had a name written, that no man knowed, but…himself.
And he was clothed with white vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.
“In the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us.” Who was It? Jesus.
…and his name is called The Word of God.
And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. (Glory! Here She come.)
And out of his mouth there’s go a sharp sword, that…and that it should smite the nation: and…shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God.
And he had on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KING, AND LORD OF LORD.
E-134 Ce era aceasta? Poporul Lui tocmai L-au încoronat Rege al regilor, şi Domn al domnilor. Venind înapoi la Templul Lui cel sfânt, uns cu Prezenţa lui Dumnezeu, să locuiască şi să domnească prin Mileniu cu Biserica Lui. Amin! Apariţia, cu Regele puternic, să-şi ia locul Ei alături de El, noul Templu regal uns.
E-134 What was it? His people had just crowned Him King of king, and Lord of lords. Coming back to His holy Temple, anointed with the Presence of God, to live and to reign through the Millennium with His Church. Amen! The appearing, with the mighty King, to take Her place at His side, the new royal anointed Temple.
E-135 Acum scopul înşesit din Apocalipsa 6:1 la Apocalipsa 19:21 este împlinit.
E-135 Now the sixfold purpose of Revelation 6:1 to Revelation 19:21 is fulfilled.
E-136 Ascultaţi acum, în încheiere. Cele Şapte Peceţi, Şapte Trâmbiţe, Şapte Potire, Trei Dureri, femeia în soare, aruncarea afară a Diavolului, sau balaurului roşu, vine între aceste timpuri în timpul perioadei Necazului. Să nu uitaţi aceasta. Toate aceste lucruri au loc în decursul acestui timp.
Dar aici este scopul înşesit al venirii Lui. Voi o credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ce timp glorios stă în păstrare pentru acei ce iubesc pe Domnul! Eu îţi spun, prietene, noi nu ne putem permite să pierdem aceea. Să nu pierdeţi asta, orice veţi face. Fiţi siguri!
E-136 Listen now, in closing. The Seven Seals, Seven Trumpets, Seven Vials, Three Woes, woman in the sun, casting out of the devil, or the red dragon, comes between these times during the great Tribulation period. Don’t forget it. All these things take place during this time.
But here is the sixfold purpose of His Coming. Do you believe it? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] What a glorious time lays in store for those who love the Lord! I tell you, friend, we can’t afford to miss that. Don’t miss that, for whatever you do. Be sure!
E-137 Acum, duminica următoare, dacă va voi Domnul, aş vrea să prezint, dacă El mă va ajuta, să arăt chiar exact unde fiecare din aceste şapte zile, unde au avut ele loc, aducând chiar acelaşi-acelaşi lucru care l-am adus astăzi, şi să pun cele şapte timpuri, şapte săptămâni, şaptezeci de săptămâni chiar în locul acelui sanctuar Evreesc, şi să arăt chiar exact unde trăim noi aici la sfârşit, cu voia Domnului.
E-137 Now, next Sunday, if the Lord is willing, I want to present, if He will help me, to show just exactly where each one of those seven days, where they took place, bringing this same—same thing that I did today, and place those seven time, seven weeks, seventy of weeks right in the place of that Jewish sanctuary, and show just exactly where we’re living here at the end, the Lord willing.
E-138 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Va-ţi putea voi permite să pierdeţi Cerul? ["Nu."] Noi suntem la timpul sfârşitului!
Ce vine El să facă? Primul lucru ce va avea loc, înainte ca Isus să vină cândva pe pământ, care va fi primul lucru? Biserica va fi (ce?) răpită! Va veni Isus pe pământ şi va umbla în jur la mormânt, şi va da mâinile cu tata şi mama, va vorbi cu noi toţi aici, şi va merge sus? Nu!
Cum va fi aceasta? Noi vă spunem asta, prin-prin Cuvântul Domnului, "Că noi care suntem vii şi rămânem..." Doi Tesaloniceni, al 5-lea capitol, "Noi care suntem vii şi rămânem până la venirea Domnului, nu vom împiedica sau să o luăm înaintea celor adormiţi. Căci trâmbiţa lui Dumnezeu va suna; cei morţi în Cristos vor învia întâi: iar noi care suntem vii şi rămânem vom fi apucaţi sus împreună cu ei să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh." Noi vom fi luaţi într-un moment, la o clipeală de ochi. În decursul acelui timp, care sfârşeşte Epoca Bisericii.
E-138 Do you love Him? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] Could you afford to miss Heaven? [“No.”] We’re at the end time!
What’s He coming to do? First thing will take place, before Jesus ever comes to the earth, what will be the first thing? The Church will be (what?) raptured! Will Jesus come to the earth and walk around at the grave, and shake hands with papa and mama, talk to us all here, and go up? No!
How will it be? The…We say this to you, by the—by the Word of the Lord, “That we which are alive and remain…” Second Thessalonians, 5th chapter, “We which alive and remain to the coming of the Lord, shall not hinder or prevent those that are asleep. For the trumpet of God shall sound; the dead in Christ shall rise first: and we which are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air.” We’ll be caught away in a moment, in a twinkling of an eye. During that time, that ends the Church Age.
E-139 Atunci, jos aici pe pământ Dumnezeu începe să se ocupe cu Iudeii. Acolo vor fi doi profeţi. Al 11-lea capitol, noi vom lua aceea. Doi profeţi unşi, ca Ilie şi Moise, care eu cred că ei sunt. Şi ei vor aduce mari blesteme, după ce ei au văzut că ei s-au consolidat, şi Roma şi-a rupt legământul, prinţul acela.
În mijlocul acestei a şaptezecia săptămână, îşi va rupe legământul cu Roma, sau Roma îl va rupe cu Israel, şi aceea va cauza să se răspândească urâciunea. Şi acolo va fi marele potop, când rămăşiţa Neamurilor, fecioara adormită... Balaurul, Roma, a aruncat apă din gura lui, să facă război cu rămăşiţa sămânţei femeii care ţin poruncile lui Dumnezeu. Roma va face asta.
E-139 Then, down here on the earth God starts dealing with the Jews. There’ll be two prophets. The 11th chapter, we’ll pick that up. Two anointed prophets, like Elijah and Moses, who I think it is. And they’ll bring great curses, after they have seen that they have consolidated, and Rome has broke its covenant, that prince.
In the middle of this seventieth week, it’ll break its covenant with Rome, or Rome will break it with Israel, and that’ll cause the abomination begin to scatter. And there will be the great flood, when the Gentile remnant, the sleeping virgin…The dragon, Rome, spurted water out of his mouth, to make war with the remnant of the woman’s seed that keep the commandments of God. Rome will do that.
E-140 O confederaţie a bisericii îi va consolida împreună, şi-i va aduce pe Iudei în această confederaţie, şi-i va aduce înapoi la propriul lor templu de închinare din nou, în AŞA VORBEŞTE DOMNUL din Biblie, şi ei vor avea biserica lor proprie. [Fratele Branham a bătut pe amvon de câteva ori – Ed.]
E-140 A confederation of church will consolidate them together, and bring the Jews into this confederation, and bring them back to their own temple worship again, in the THUS SAITH THE LORD out of the Bible, and they will have their own church. [Brother Branham knocked on the pulpit several times—Ed.]
E-141 Ei sunt ce acum? Eu doar am prins-o chiar acum. Este proaspătă. Ei sunt acum o naţiune, recunoscută. Este aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dar ei nu au încă închinarea templului. Şi când ei stabilesc închinarea templului, Biserica va fi dusă. Dumnezeu se va ocupa cu Iudeii ca o naţiune. Şi atunci când ei sunt aduşi în această confederaţie, Roma îl va rupe în mijlocul celui de-al şaptezecilea an, trei ani şi jumătate, el va rupe acel legământ cu ei, şi va determina ca urâciunea care face pustiire să se răspândească până la împlinire. Atunci el va lua şi pe Protestanţi şi pe Iudei, şi-i va persecuta. În timpul acela, aceşti doi profeţi se vor ridica şi vor blestema pământul, să nu ploaie în zilele profeţiei lor. Şi ei vor chema foc din cer, şi câte altele. Voi doar aşteptaţi. Noi avem multe aici, păstrate pentru noi, să învăţăm. [Fratele Branham a bătut pe amvon de trei ori.]
E-141 They are what now? I just caught it just now. It’s fresh. They are now a nation, recognized. Is that right? [Congregation says, “Amen.”—Ed.] But they have not their temple worship yet. And when they establish the temple worship, the Church will be gone. God will be dealing with the Jews as a nation. And then when they are brought into this confederation, Rome will break it in the middle of the seventieth year, three and a half years, he’ll break that covenant with them, and cause the abomination that maketh desolation to spread to the consummation. Then he’ll take both Protestant, and Jew, and persecute them. In that time, these two prophets will stand up and curse the earth, that she’ll not rain in the days of their prophecy. And they’ll call fire out of heaven, and everything else. You just wait. We got a lot laying here, in store for us, to learn. [Brother Branham knocked on the pulpit three times.]
E-142 Oh, ce Dumnezeu mare este El! Ce Tată milostiv! Prieteni, lăsaţi-mă să spun aceasta, ca pastor al vostru. Voi nu vă daţi seama de privilegiile sub care trăiţi. Voi nu vă daţi seama. Există mulţi oameni mari, există mulţi sfinţi, există mii de oameni sfinţi care au murit în anii trecuţi, bărbaţi umpluţi cu Duhul Sfânt care ar fi dorit să vadă ziua aceasta în care trăiţi voi. Haideţi voi şi eu să profităm de ea.
E-142 Oh, what a great God He is! What a merciful Father! Friends, let me say this, as your pastor. You don’t realize the privileges that you are living under. You don’t realize. There is many great men, there’s many saints, there is thousands of holy men that died in years gone by, Spirit-filled men who would have loved to have seen this day that you’re living in. Let’s you and I take advantage of it.
E-143 La ce altceva trebuie să ne uităm? Ce putem face după aceasta? Unde mergem noi? Ce se va întâmpla? Noi trebuie să mergem undeva. Noi nu putem sta aici tot timpul. Voi vă puteţi cosi iarba; săptămâna următoare este nevoie să o cosiţi din nou; da, de două ori, înainte de timpul acela. Voi vă puteţi creşte copiii. Voi le daţi prânzul; la timpul cinei ei sunt flămânzi din nou. Îi hrăniţi la cină; ei sunt flămânzi din nou dimineaţa următoare. Voi le cumpăraţi o pereche de pantofi; dacă sunt ca ai mei, după vreo două sau trei luni voi le cumpăraţi o altă pereche. Le cumpăraţi haine în luna aceasta; după o lună sau două le cumpăraţi haine noi. Vedeţi? Nu este nimic continuu. Nu este nimic stabil. Nu există nimic ce poate rămâne.
Nu râvniţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede se strică,
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Timpul este plin de schimbări rapide,
Nimic pe pământ nu poate rămâne nemişcat,
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ascultaţi!
Când călătoria noastră este completă, (El ne va lăsa să ştim când se termină.)
Dacă am fost adevăraţi la Dumnezeu,
Casa noastră frumoasă şi strălucitoare în Slavă, (acea Cetate unsă)
Sufletul nostru răpit va vedea!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Nu râvniţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede se strică,
Doar zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Aşa cum ne aplecăm capul. Dacă niciodată nu i-aţi luat Mâna Lui, nu aţi vrea doar să veniţi să o faceţi acum.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
E-143 What else have we got to look to? What can we do after this? Where are we going? What’s going to happen? We got to go somewhere. You can’t stay here all the time. You can mow your grass; next week it needs mowing again; yeah, twice, before that time. You can raise your children. You feed them their dinner; at supper time they’re hungry again. Feed them at supper; they’re hungry again the next morning. You buy them a pair of shoes; if they’re like mine, about two or three months you buy them another pair. You buy them clothes this month; a month or two you buy them new clothes. See? There is nothing continuing. There is nothing stable. There is nothing that can stand.
Covet not this world’s vain riches,
That so rapidly decay,
Build your hopes on things Eternal,
They will never pass away!
Time is filled with swift translation,
Naught on earth unmoved can stand,
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
Listen!
When our journey is completed, (He’ll let us know when it’s over.)
If to God we have been true,
Fair and bright our home in Glory, (that anointed City)
Our enraptured soul shall view!
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
Covet not this world’s vain riches,
That so rapidly decay,
Just build your hopes on things Eternal,
They will never pass away!
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
As we bow our head. If you’ve never took His Hand, won’t you just come do it now.
Hold to God’s unchanging hand!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
E-144 Fetiţă, tu eşti o domnişoară acum. Părul tău este frumos, obrăjorii tăi sunt rumeni. Dar, tu ştii, doar urmează să fie mâine, până, ele se vor şterge. De unde ştim dar că săptămâna viitoare viermii nu vor mânca, în pământ, acei obraji frumoşi, micuţi, rumeni?
E-144 Little girl, you’re a pretty little lassie now. Your little hair is pretty, your little cheeks are rosy. But, you know, it’s just going to be tomorrow, till, they’ll fade away. How do we know but next week the bugs will not be eating, in the ground, those pretty, little, rosy cheeks?
E-145 Frate tânăr, tu eşti tare, mare, muşchi puternici; tu ai mare anticipare. Dar după un timp, doar mâine, acel păr frumos, creţ va cădea, şi ce a mai rămas va încărunţi. Acei umeri mari, drepţi se vor apleca, şi viermii vor începe să mănânce în braţe şi în carne. Ei te vor căra, în ţărână.
Astfel, zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de a lui Dumnezeu...
Vrei să te întinzi în sus şi să-I apuci mâna acum.
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Atunci când această călătorie s-a terminat, (aceasta va fi, într-o zi)
Dacă lui Dumnezeu ai fost adevărat,
Frumoasă şi strălucită casa ta în Slavă,
Sufletul tău răpit o va vedea!
De ce nu te ţii de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
E-145 Young brother, you’re strong, big, strong muscles; you have great anticipation. But after a while, just tomorrow, that pretty, curly hair will slip out, and what you got left will turn gray. Them big, straight shoulders will stoop down, and the bugs will go to eating in the arms and in the flesh. They’ll pack you away, into the dust.
So, build your hopes on things Eternal,
They shall never pass away!
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s…
Want you to reach up and get His hand now.
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
Then when this journey is completed, (it will be, someday)
If to God you have been true,
Fair and bright your home in Glory,
Your enraptured soul will view!
Why don’t you hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
E-146 Multe privelişti am văzut, cam aproape de treizeci şi unu de ani în spatele catedrei. Eu am văzut imagini triste; am văzut imagini glorioase. Cea mai tristă imagine care am văzut-o în viaţa mea... Atât cât am văzut copii murind de foame în stradă; am văzut mame cerşind după o bucată de pâine. Cea mai tristă imagine care am văzut-o cândva, este să văd un om, o fiinţă umană, şi care ar fi trebuit să fie un fiu al lui Dumnezeu, să moară fără să-l cunoască pe Dumnezeu.
E-146 Many sights have I seen, pretty near thirty-one years behind the desk. I’ve seen sad sights; I’ve seen glorious sights. The saddest sight that I ever seen in my life…As much as I’ve seen starving children in the street; I’ve seen mothers begging for one piece of bread. Saddest sight I ever see, is see a man, a human being, and which should be a son of God, dying without knowing God.
E-147 Îmi amintesc o femeie stând la uşă într-o seară, a acestei biserici, a râs de mine. Şi a zis, "Eu nu mi-aş lăsa vaca să aibe felul de religie care-l are el!" În mai puţin de o oră, am fost chemat la spital. Femeie frumoasă, de vreo douăzeci şi doi de ani, ea ţipa, "Aduceţi predicatorul acela aici!" Ea era Catolică, de credinţă.
Când am mers sus, sora bătrână a zis, "Tu eşti prea târziu, Frate Branham. Ea a murit cu vreo cinci minute în urmă."
Am zis, "Pot să o văd?"
A zis, "Ea a ţipat după tine, în ultimele ei cuvinte, 'Aduceţi predicatorul acela, Fratele Branham! "'
Soţul ei era acolo, strigând, "Spune o rugăciune pentru ea! Spune o rugăciune!"
Am zis, "Este prea târziu acum."
E-147 I remember a woman standing at the door one night, of this church, laughed at me. And said, “I wouldn’t let my cow have the kind of religion he’s got!” Less than one hour, I was called to the hospital. Beautiful woman, about twenty-two years old, she was screaming, “Get that preacher here!” She was Catholic, by faith.
When I walked up, the old sister said, “You’re too late, Brother Branham. She died about five minutes ago.”
I said, “Can I see her?”
Said, “She screamed for you, in her last words, ‘Get that preacher, Brother Branham!’”
Her husband was there, hollering, “Say a prayer for her! Say a prayer!”
I said, “It’s too late now.”
E-148 Am tras acoperitoarea jos. Ea avea ochi mari maro. Femeie frumoasă; pistrui mici pe faţa ei; păr castaniu; foarte atrăgătoare. Ea a suferit aşa de tare încât pistruii i-au ieşit de atrăgătoare. Ea a suferit aşa de tare încât pistruii i-au ieşit pe faţă ca şi coşurile. Ochii ei erau bulbucaţi afară din soclurile lor, în felul acela. Şi, desigur, intestinele şi rinichii au acţionat, care sunt în-în... Toţi fac aşa în timp ce mor, cei mai mulţi. Şi acolo era ea, zăcând în acea stare, gura ei deschisă. Şi pleoapele ei aici, au acoperit pe jumătate partea maro a ochilor ei. Eu niciodată nu o voi uita. Cântarea aceea mi-a venit în minte.
Nu râvni bogăţiile zadarnice ale acestei lumi; frumuseţe, pompă.
E-148 I pulled the cover down. She had great big brown eyes. Beautiful woman; little freckles across her face; auburn hair; very attractive. She had suffered so hard till the freckles stood out on her face like pimples. Her eyes were bulged plumb out of their sockets, like that. And, course, her bowels and kidneys had acted, which is in the—in the…Everyone does that as they’re dying, mostly. And there she was, laying in that condition, her mouth open. And her lids here, had half covered the brown part of her eye. I’ll never forget it. That song come onto my mind.
Covet not this world’s vain riches; beauty, pomp.
E-149 Am stat alături de un om chiar aici în Port Fulton, murind. Ei m-au chemat la patul lui. Şi m-am rugat cu el aici la altar într-o seară. El şi-a pus braţul în jurul unei femei. Eu am zis, "Ia-ţi braţul din jurul acelei doamne."
El a zis, "Eu o conduc la Dumnezeu."
E-149 I stood by the side of a man right over here in Port Fulton, dying. They called me to his bedside. And I prayed with him here at the altar one night. He put his arm around a woman. I said, “Take your arm from around that lady.”
He said, “I’m leading her to God.”
E-150 Am zis, "Nu cu braţul în jurul ei." Eu nu cred în astfel de lucruri. El s-a mâniat pe mine. El a izbucnit afară pe uşă.
Am mers la el, puţin mai târziu, când el era pe moarte. El m-a privit în faţă, a zis, "Nu te ruga pentru mine, Frate Bill. Eu sunt pierdut. Eu sunt dus." A zis, "Tot ce am câştigat cândva, s-a dus."
E-150 I said, “Not your arm around her.” I don’t believe in such stuff as that. He got angry with me. He stomped out the door.
I went to him, a little later, when he was dying. He looked me in the face, said, “Don’t pray for me, Brother Bill. I’m lost. I’m gone.” Said, “All I ever gained, has been gone.”
E-151 Am stat chiar aici afară la colţ, o bucată mică de aici, într¬o zi, la un om care m-a chemat la căpătâiul patului lui când era pe moarte. El a zis, "Eu întotdeauna am vrut aşa-şi-aşa, şi aşa." El a zis, "Dar eu niciodată nu l-am slujit pe Domnul. De multe ori m-am reţinut să nu merg la altar." El a zis, "Frate Branham, roagă-te ca Dumnezeu să lase pe fetiţa mea să poată ispăşi pentru lucrurile care le-am făcut. Poate ea poate face ceva pentru Domnul."
E-151 I stood right out here at the corner, a little piece from here, one day, to a man that called me to his bedside when he was dying. He said, “I always wanted such-and-such, and such.” He said, “But I never did serve the Lord. Many times have I kept from going to the altar.” He said, “Brother Branham, pray that God will let my little girl atone for the things that I have done. Maybe she can do something for the Lord.”
E-152 Am zis, "Aceea nu se poate face, frate. Lucrurile care tu le¬ai fi făcut sunt pierdute." Hum!
E-152 I said, “That can’t be done, brother. The things that you would have done is lost.” Hum!
E-153 Am stat alături de un om, l-am văzut luptându-se cu draci timp de douăzeci şi patru de ore. Zicea că dracii stăteau pe marginea patului lui cu lanţuri înfăşurate în jurul gâtului lor. Zicea, "Nu-i lăsa să mă ia!" Ţipa; îl ţineau în pat. Zicea, "Acolo stă el. Nu-l puteţi vedea? Vine după mine." El l-a amânat pe Dumnezeu, prea mult. Avea hambare mari pline cu fân, pline cu grâu, cai frumoşi de cursă. Cu un an înainte de aceea, el L-a blestemat pe Dumnezeu în faţă; a lovit-o pe soţia lui pentru că a mers la tabernacol. Voi ştiţi ce s-a întâmplat? Trăznetul i-a lovit hambarul, şi i-a omorât caii, i-a ars fânul. Şi omul a murit într-un fel de vrajă, luptându-se cu dracii de pe el.
E-153 Stood by a man, see him fight devils for twenty-four hours. Said devils was standing on his bedside with chains wrapped around their neck. Said, “Don’t let them get me!” Screaming; hold him in the bed. Said, “There he stands. Can’t you see it? It’s coming after me.” He had put off God, too long. Had big barns full of hay, full of wheat, fine race horses. A year before that, he cursed God to His face; slapped his wife for going to the tabernacle. You know what happened? Lightning struck his barn, and killed his horses, burnt up his hay. And the man died in some kind of a spell, fighting devils off of him.
E-154 Şi un prieten vechi de-al meu (glorie!) stând acolo, a venit la sfârşitul drumului. Am zis, "Te duci, tati?"
A zis, "Asta-i tot, Billy." Am zis, "Cum este?"
E-154 And an old friend of mine (glory!) standing yonder, come to the end of the road. I said, “Are you going, dad?”
Said, “This is it, Billy.”
I said, “How is it?”
E-155 El a zis, "Tot e bine." A zis, "Adu-mi copiii pe marginea patului." El şi-a pus mâinile lui firave peste fiecare din copiii lui şi i-a binecuvântat. Le-a spus celor doi fii, zicea, "Ridicaţi¬mi mâinile, ridicaţi-le sus, aşa cum au făcut Iosua şi Caleb." Mă întrebam ce urma el să zică. El a zis:
Fericită zi, fericită zi,
De când Isus mi-a spălat păcatele!
El m-a învăţat cum să veghez şi să mă rog,
Şi să trăiesc bucurându-mă în fiecare zi.
Noi avem câteva din acele lucruri la care să ajungem, prieteni! Nu-i nimeni care să nu dorească să mănânce mâncare bună, să conducă un automobil frumos, să aibe ce poate avea mai bun. Eu nu-l blamez. Aceea este în ordine. Dumnezeu vrea ca voi să aveţi aceea.
Dar, nu râvniţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede se strică,
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ele niciodată nu vor trece!
Să ne ridicăm mâinile acum în timp ce cântăm.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
E-155 He said, “All well.” Said, “Bring my children up along side the bed.” He put his old feeble hands upon each one of his children and blessed them. Told his two sons, said, “Hang up my hands, raise them up, like Joshua and Caleb did.” Wonder what he was going to say. He said:
Happy day, happy day,
Since Jesus washed my sins away!
He taught me how to watch and pray,
And live rejoicing every day.
We’ve got some of those things to come to, friends! No one but what desires to eat good food, drive a nice automobile, have the best that we can have. I don’t blame him. That’s all right. God wants you to have that.
But, covet not this world’s vain riches,
That so rapidly decay,
Build your hopes on things Eternal,
They will never pass away!
Let’s raise our hands now while we sing.
Hold to God’s unchanging hand!
Hold to God’s unchanging hand!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
E-156 În timp ce stăm în picioare, să ne întoarcem în jur şi să dăm mâinile cu cineva acum. Noi vom continua, serviciul, doar un moment. Dar aş vrea să vă întoarceţi în jur în timp ce cântăm un alt verset din acea cântare.
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Fă-o, tată! Fă-o, tati! La Dumnezeu! Fă-o, adolescentule! Fă-o, frate! Fă-o, frate!
Zideşte-ţi nădejdile pe lucruri Eterne,
Ţine-te de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
E-156 While we stand, let’s just turn around and shake hands with somebody now. We’re going to continue on, the service, just a moment. But I want you to turn around while we sing another verse of that song.
Hold to God’s unchanging hand!
Do it, father! Do it, dad! To God! Do it, teeny! Do it, brother! Do it, brother!
Build your hopes on things Eternal,
Hold to God’s unchanging hand!
E-157 Nu sunteţi voi bucuroşi de El? Ziceţi "Amin!" [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.] Toţi care-L iubiţi, ziceţi, "Laudă Domnului." ["Laudă Domnului!"] Toţi care credeţi că veţi merge în Cetatea aceea patrată, ridicaţi-vă mâna. Oh! Doar un minut, cu cântarea voastră.
Eu sunt destinat pentru Cetatea aceea frumoasă, (Cum merge aceea acum?) Domnul a pregătit-o pentru ai Lui;
Unde toţi răscumpăraţii din toate epocile Cântă slavă în jurul Tronului Alb.
Uneori mi-e tare dor de Cer,
Şi slava de acolo o voi privi.
Ce bucurie va fi aceea,
Când pe Salvatorul meu îl văd În acea Cetate frumoasă de aur.
Nu vă place aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Eu sunt destinat pentru Cetatea aceea frumoasă,
Domnul meu a pregătit-o pentru ai Lui;
Unde toţi răscumpăraţii din toate epocile
Vor cânta slavă în jurul Tronului Alb.
Oh, uneori mi-e tare dor de Cer,
Şi bucuriile de acolo le voi privi.
Ce bucurie va fi aceea,
Când pe Salvatorul meu îl văd
În acea Cetate frumoasă de aur.
Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Atunci ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al durerii;
El bucurie şi mângâiere îţi va da,
Ia-l oriunde vei merge.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Acum, nu uitaţi duminica următoare dimineaţa, la nouă trezeci. Şi apoi vom încerca, dacă va voi Domnul, să terminăm în timp, să avem rugăciune pentru bolnavi, duminica următoare dimineaţa la nouă treizeci.
Aplecaţi la Numele lui Isus,
Căzând prosternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră se va sfârşi.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Doar ascultaţi la acest verset:
Aplecaţi la Numele lui Isus,
Ca un scut de orice cursă; Când ispite-n juru-ţi se adună
Doar respiră acel Nume sfânt în rugăciune. (Aceea o va face!)
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Acum predau serviciul păstorului, Fratele Neville, să aibe cuvintele lui de încheiere şi orice poate spune.
E-157 Aren’t you glad for Him? Say “Amen!” [Congregation says, “Amen!”—Ed.] All that love Him, say, “Praise the Lord.” [“Praise the Lord!”] All that believe that you’re going to that City foursquare, raise your hand. (Hold it, just a minute, with your song.)
I’m bound for that beautiful City, (How does that go now?)
Lord has prepared for His own;
Where all the redeemed of all ageS
Sing glory around the White Throne.
Sometimes I grow homesick for Heaven,
And the glory I there shall behold.
What a joy that will be,
When my Saviour I see
In that beautiful City of gold.
Don’t you like that? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
I’m bound for that beautiful City,
My Lord has prepared for His Own;
Where all the redeemed of all ageS
Will sing glory around the White Throne.
Oh, sometimes I grow homesick for Heaven,
And the joys I there shall behold.
What a joy that will be,
When my Saviour I see
In that beautiful City of gold.
You love Him? [Congregation says, “Amen.”—Ed.]
Then take the Name of Jesus with you,
Child of sorrow and of woe;
It will joy and comfort give you,
Take it everywhere you go.
Precious Name (precious Name), O how sweet! (O how sweet!)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Now, don’t forget next Sunday morning, nine-thirty. And then we’ll try, if the Lord willing, get through in time, to have prayer for the sick, next Sunday morning at nine-thirty.
At the Name of Jesus bowing,
Falling prostrate at His feet,
King of kings in Heaven we’ll crown Him,
When our journey is complete.
Precious Name (precious Name), O how sweet! (O how sweet!)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Just listen at this verse:
At the Name of Jesus bowing,
As a shield from every snare;
When temptations round you gather,
Just breathe that holy Name in prayer. (That’ll do it!)
Precious Name (precious Name), O how sweet! (O how sweet!)
Hope of earth and joy of Heaven;
Precious Name (precious Name), O how sweet!
Hope of earth and joy of Heaven.
Now I turn the service to the pastor, Brother Neville, to have his closing words and whatever he might say.
Up