Gabriels Instructions To Daniel

Gabriel's Instructions To Daniel
Data: 61-0730M | Durată: 2 oră 11 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Domnul să te binecuvânteze, frate. Bună dimineaţa, prieteni. Este foarte cald, să fii în tabernacol în această dimineaţă, dar foarte glorios să fim aici. Aşa de bucuros că am putut-putut să intrăm astăzi pentru acest serviciu. Şi am anunţat că voi avea un studiu acum despre aceste Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel. Aceea se leagă în restul Mesajului înainte ca eu să pot merge cu cele-cele Şapte Peceţi. Care este, Şapte Peceţi; Şapte Plăgi; Şapte Trâmbiţe; Trei Nenorociri; femeia în soare; aruncarea afară a Diavolului roşu; cei o sută patruzeci şi patru de mii pecetluiţi; toate se întâmplă între acest timp. Şi m-am gândit că ar trebui să iau aceasta mai întâi.
E-1 Good morning, friends. It's very hot to be in the Tabernacle this morning, but very glorious to be here. So glad that we could--could get in today for this service. And I've--I've given out that I'd have a study now on this Seventy Weeks of Daniel. That ties in the rest of the Message before I can go with the--the Seven Seals, which there's Seven Seals, Seven Plagues, Seven Trumpets, Three Woes, the woman in the sun, casting out of the red devil, the 144,000 sealed away--all happens between this time. And I thought I'd have to get this in first.
E-2 Acum, este cald. Noi nu intenţionăm să stăm prea mult, doar aşa cum putem. Şi acesta este sezonul, de obicei, în afara sezonului, atunci când oamenii nu au biserică prea des. Şi, în special, şi toţi aceia au săli cu aer condiţionat, şi aşa mai departe, unde este confortabil. Noi dorim să fi avut aceea, dar la timpul acesta nu o avem.
E-2 Now, it's hot; we don't aim to stay too long, just as--as we can. And this is the season, usually off-season, that when people don't have church too often, and especially... And all of them got air conditioned rooms and so forth where it's comfortable. We wish we had that, but at this time we don't have it.
Many of our forefathers set out in the hot sun. When I think of apologizing to the people for not having a air conditioned room, my thoughts always drift back to Africa where they laid there in those storms, and them women with their hair hanging down in their face, lay there both day and night and never leave the spot from where they're laying; don't eat, drink, nor nothing, stay right there just to catch a word or two now and then of the Lord.
E-3 Mulţi dintre strămoşii noştri au stat afară în soare fierbinte. Când mă gândesc să cer scuze la popor că nu avem o sală cu aer condiţionat, gândurile mele întotdeauna rătăcesc înapoi la Africa unde ei zăceau acolo în acele furtuni, şi femeile acelea cu părul lor atârnând în jos pe faţa lor, stau acolo zi şi noapte, nu părăsesc locul de unde stau ele; nu mănâncă, nu beau, nici nimic, stau chiar acolo doar să prindă un Cuvânt, sau două, din când în când, de la Domnul.
E-4 I can think of Mexico when it was so hot that, honest, I set in a air conditioned room and tried to fan myself it was so hot. And see them people come there at 9 o'clock in the morning in that big arena, and no seats to set down... Sick people, real sick, dying sick: cancer, tumor, and sick mothers, little dying babies, and everything stand: right there in that boiling hot sun, not a shade nowhere, and just lean against one another from 9 o'clock that morning till 9:00 that night, just to hear thirty minutes through an interpreter and see the works of the Lord. Set there and wait, big old heavy garments on, they wear them winter and summer; that's all they got.
E-4 Mă pot gândi la Mexic când este aşa de cald încât, cinstit, eu stau într-o cameră cu aer condiţionat şi am încercat să mă ventilez, era aşa de cald. Şi văd oamenii aceia venind acolo la ora nouă dimineaţa, în arena aceea mare, şi fără scaune, să şadă jos. Oameni bolnavi, foarte bolnavi, pe moarte, bolnavi; cancer, tumoare; şi mame bolnave, micuţi, bebeluşi pe moarte şi de toate, stau chiar acolo în acel soare cald fierbător, nici o umbră nicăieri, şi doar se reazemă unul de altul de la ora nouă dimineaţa până la nouă în seara aceea, doar să asculte treizeci de minute printr-un translator, şi să vadă lucrările Domnului. Stau acolo şi aşteaptă, îmbrăcaţi cu haine mari şi grele, ei le poartă iarna şi vara. Aceea este tot ce au ei.
E-5 And then I think of laying out there in those jungles, how they'd bring those sick people in that couldn't even move, and in India, when they'd pile one down, then lay one on top of that one, one on top of that one, like that, with leprosy and diseases, where they'd drag them through and out of the streets, and lay them in that hot, boiling, tropical sun, and the storms and lightning a flashing and things like that--they'd lay right there in that sun and storm and everything, and never move or complain, just to try to catch a Word of God now and then, something for their soul. Then why should we apologize this morning with a roof over our heads, fans a-going. And we should be ashamed if we complain about it.
E-5 Şi apoi mă gândesc la a sta acolo în junglele acelea, cum aduc ei oamenii aceia bolnavi, care nici măcar nu se puteau mişca. Şi în India, când ei îngrămădesc jos pe unul, apoi pun pe unul peste acela, unul deasupra aceluia, în felul acela, cu lepră şi boli; unde ei i-au târât, şi de ye străzi, şi îi aşează în soarele acela fierbinte, tropical. În furtuni, şi fulgere strălucind, şi lucruri ca acelea, ei vor sta chiar acolo în soarele acela şi furtună, şi de toate, şi niciodată nu se mişcă sau să se plângă, doar... şi încearcă să prindă un Cuvânt al lui Dumnezeu, din când în când, ceva pentru sufletul lor. Atunci de ce să ne scuzăm în această dimineaţă, cu un acoperiş deasupra capului nostru, ventilatoare mergând? Ar trebui să ne fie ruşine dacă ne-am plânge de aceasta.
E-6 So I remember not long ago in an island, one of the islands out in the South Seas; I was having a service there that night. And oh, it come up a storm. Oh, I never seen such a storm, just one flash of lightning after the other one, lightening up the country, and how the winds a-blowing until the trees was laying right on the ground. I said, "Well, they're... I might as well take off my suit, because there'll be nobody down there."
In a few moments the little car backed up to the door, and someone knocked at the door, and, "Ready to go."
And I said to the boy (He could speak English.); I said, "Anybody down there?"
Said, "You can't even get within city blocks of the place."--on a big ball park.
And I said, "Do you mean that the people are--are out there like that," I said, "all this storm?"
He said, "They want to hear about God." See?
E-6 Deci îmi amintesc nu cu mult în urmă, într-o insulă, una din insulele din Mările de Sud, eu aveam un serviciu acolo în seara aceea. Şi, oh, acolo a venit o furtună. Oh, eu niciodată nu am văzut o astfel de furtună, doar o strălucire de fulger după alta, luminând ţara. Şi cum vânturile suflau până când pomii erau culcaţi chiar la pământ. Am zis, "Bine, ei sunt... Eu aş putea tot aşa de bine să-mi dau jos costumul, căci nu va fi nimeni acolo jos."
E-8 And so I--I went down there, and there were ladies, young girls, teenagers, not snickering, and laughing, and popping chewing gum, talking about their boyfriends, every word, they just lay onto it, and never move--just set and listened. Make an altar call--make this an altar call, and thousands raised with tears streaking out of their eyes like that, with their hands up to God, wanting mercy for their soul--young girls and boys, seventeen, eighteen years old. Now it's kinda hard to get the old folks to even listen. You see? It--it shows that we haven't got nothing to complain about. Thanks be to God. Yes, sir.
We'd like to have it all modern like the rest of America, but we haven't got it that way; so we'll just make out with what we got.
E-7 În câteva momente maşina mică a dat cu spatele la uşă, şi cineva a bătut la uşă, gata să plecăm.
Şi am zis băiatului, el putea vorbi Engleza, am zis, "Este cineva acolo jos?"
A zis, "Tu nici măcar nu poţi intra în apropiere pe distanţa unor blocuri de oraş de locul acela," într-un parc mare de fotbal.
Şi am zis, "Tu vrei să spui că oamenii sunt-sunt aşa acolo afară," am zis, "cu toată furtuna aceasta?"
Ei au zis, "Ei vor să audă despre Dumnezeu."
E-10 Now, I got a little thing that I noticed that I'd like to do here in the Tabernacle again. How many has got Bibles, raise your hand. Good. Let's turn to Psalms 99 before we have prayer. We used to do this, Brother Neville, years ago. I don't know whether... Have you already read a Psalm this morning? No. I'd just like to--the congregation to read some of the Psalms.
This morning when I was setting in my study room meditating on this message and Word, I thought, "You know, it'd be good again to have--have them all to read a Psalm; I like it so well." The reason I was just a little late... A long distance call had me from Cheyenne, so that's the reason I was...
And now, while we're turning to this Psalm, I have some announcements to be made that was just give me. Now, Psalms 99...
E-8 Şi-şi astfel eu am mers acolo jos. Şi acolo erau doamne, fete tinere, adolescente, fără să chicotească şi să râdă, şi să pocnească gumă de mestecat, şi să vorbească despre prietenul lor. Fiecare Cuvânt, ele doar se puneau pe El; şi nu se mişcau, doar stăteau şi ascultau. Am făcut o chemare la altar, şi cu miile s-au ridicat, cu lacrimi curgându-le din ochii lor aşa, cu mâinile ridicate spre Dumnezeu, vrând milă pentru sufletul lor, fete tinere şi băieţi, de şaptesprezece, optsprezece ani. Acum este cumva greu să aduci pe cei bătrâni măcar să asculte, vedeţi. Aceasta-aceasta arată că noi nu avem nimic de ce să ne plângem. Mulţumiri fie lui Dumnezeu! Da, domnule.
E-13 "From henceforth, all announcements concerning meetings here at the Tabernacle and in the campaigns will come from the office at Jeffersonville. Anyone desiring to know of the meetings must file out, or give their name and address and lay it on the pulpit at the close of the service tonight. A notice will be sent to you in time for you to make arrangements for--to attend the meetings." And that is, if anybody in the future wants to know just where we're going to have meetings, we have a system set up at the office out there now, that you can just lay your name and address here, and we'll send you a card in head of time so that you'll know where the meetings are going on, and probably the subjects, and whatmore there is, if you could get a chance. You see? If you don't have some official place it comes from, one says this and one says that, and you--you don't get it. You see? So just let--make out your name and address and lay it up here, and Billy Paul will pick it up and will give it out.
E-9 Nouă ne-ar place să o avem modernă toată ca restul Americii, dar noi nu am avut-o în felul acela; aşa că noi ne vom descurca cu ce avem.
E-14 Now, it was asked also, if there will be any more... "Brother Branham, will you have any more healing services in the Tabernacle with discernments?" No. No, the discernments will be given by--by our other board. We have Brother Neville here now who has a gift of prophecy, that prophesies over the sick and makes known to them the things that they have need of knowing. And we have a brother by the name of Higgi--Higginbotham, one of the--one of the trustees, served faithfully on the board. I don't see him this morning, but he usually has the gift of speaking in tongues, and a little lady named Arganbright, a lovely little sister who has a gift of interpretation of tongues.
E-10 Acum, eu am un lucru mic care l-am observat care mi-ar place să-l fac aici în tabernacol din nou. Câţi au Biblii, ridicaţi-vă mâna. Bine. Să deschidem la Psalmul 99 înainte de a avea rugăciune. Noi obişnuiam să facem aceasta, Frate Neville, cu ani în urmă. Eu nu ştiu dacă... Ai citit deja un Psalm în această dimineaţă? [Fratele Neville zice, "Nu." – Ed.] Nu. Mie doar mi-ar place să, adunarea, să citească ceva din Psalm.
E-15 And these messages are proving out to be of God, because they are actually not coming out of order, and they're just set in order. And soon as these gifts begin to accumulate, we're going to try to--to get the--to get it set right back into the church way of doing it. And I'm to see them pretty soon, and so that the--that the--the meetings will be carried on just perfectly in the order of the Lord, as we can get it perfectly.
But these dear people, so says my neighbor, Mrs. Wood, who has a microphone hooked up here and a tape back there to tape the meetings just purposely to get those messages, and write them down, and see whether they are right or not. See? That's how she's checking them. I know Mrs. Wood to be an honest woman, and she's telling me of many things that's been said are coming to pass.
E-11 Azi dimineaţă, când şedeam în camera mea de studiu, meditând asupra acestui Mesaj şi Cuvânt, m-am gândit, "Tu ştii, ar fi bine din nou să avem-avem pe toţi să citească un Psalm. Îmi place aceasta aşa de bine."
Motivul că am fost doar puţin întârziat, ei m-au chemat interurban, din Cheyenne, deci acela era motivul că am fost întârziat.
E-17 Now, so we're grateful for that. What a relief that is for me at home, when I come in home then. That discernment on the prophetic side just tears me down; and therefore, God has sent me some relief for that, through prophecy, and speaking in tongues, and interpretation, which is prophecy--which is prophecy. To speak in tongues, there's two different people prophesying: one speaking, the other one understanding what the one's saying in unknown tongues is exactly prophecy.
E-12 Şi acum, în timp ce deschidem la acest Psalm, eu am câteva anunţuri de făcut, care doar mi-au fost date. Acela-i Psalmul 99.
E-18 And now, we'll be... We have that every day, every meeting here when we have our prayer lines in the meeting. Now, there's someone then would ask, did--about the gift. Yes, I still have them, but that way--the only way I use it is on private interviews, which I have. And to obtain them (I believe they got it on the bulletin board back there.), to get permission and set your time in order by Billy Paul, my boy. For here or in the meetings after this, out in the fields anywhere, you must have a little card that Billy Paul will give you. If there's something in life that you cannot understand, and don't know how to get out of it, and you're seeking the wisdom of the Lord, then let--see Billy Paul, my son, which is the secretary, and he will give you a little card and set you a date at a time. And then when we're having those interviews, then that will be when we'll go in together, just you and I--and if it's women coming, you'll go in with me and my wife--and then you--we will find out, and seek the Lord, and ask Him what must you do.
E-13 "De acum înainte, toate anunţurile privind adunările de aici de la tabernacol, şi în campanii, vor veni din oficiul din Jeffersonville. Oricine doreşte să cunoască despre adunări trebuie să se înregistreze, sau să dea numele şi adresa lor, şi să o pună pe amvon la încheierea serviciului în seara aceasta. O notă vă va fi trimisă la timp ca voi să faceţi pregătirile să participaţi la adunări."
Aceea este, dacă cineva vrea în viitor să ştie unde urmează să avem adunări, noi avem un sistem stabilit, la oficiu acolo acum, ca voi să puteţi doar să vă puneţi numele şi adresa aici. Şi noi vă vom trimite o carte, înainte de timp, aşa ca voi să ştiţi unde se desfăşoară adunările, şi probabil subiectele, şi orice mai există, dacă aţi putea obţine o şansă. Vedeţi, dacă nu aveţi ceva loc oficial de unde să vină, unul zice aceasta şi unul zice aceea, voi-voi nu o prindeţi, vedeţi. Astfel doar să... Faceţi-vă numele şi adresa şi puneţi-o aici sus, şi Billy Paul o va lua şi o va trimite.
E-19 Now, other minor cases and so forth like that is given over to Brother Neville, and Brother Higginbotham, and Sister Arganbright, and the others who speaks with tongues and interprets, which is here in the church.
Therefore, we're like the journey. I believe it was Jethro said to Moses one day (See?), "Let's take some elders..." And the Spirit of God was taken off of Moses and put on seventy of the elders, and they prophesied. But just the major and hard things come to Moses alone. Now, we're not Moses; neither are these the elders; but we're still serving the Jehovah God with the same Pillar of Fire leading us to the promised land. So then... Yes, there will be other--be meetings and will be the interpretation--the discernments will come. That will be giving me a chance then to be in prayer and study, the days that I know that these interviews will come and be ready for them.
Now remember, Billy Paul Branham, our field secretary, will... It's on... Bulletin is on the board back there by the trustees. I've got a note here to announce that and to tell the people they might read it on the bulletin board going out.
E-14 Acum, s-a cerut, de asemenea, dacă vor fi ceva mai multe... "Frate Branham, vei mai avea alte servicii de vindecare în tabernacol, cu discernăminte?" Nu. Nu. Discernămintele vor fi date prin-prin celălalt comitet al nostru. Noi îl avem pe Fratele Neville aici acum care are un dar de profeţie, care profeţeşte peste bolnavi şi le face cunoscut lucrurile de care au ei nevoie să le cunoască. Şi noi avem un frate cu numele de Higg-... Higginbotham, unul... a fost în comitet, a slujit cu credincioşie în comitet. Eu nu-l văd în această dimineaţă, dar el de obicei are un dar de vorbire în limbi. Şi o domniţă numită Arganbright, o surioară drăguţă care are un dar de interpretare a limbilor.
E-22 Now, now, this morning we have a great lesson, and tonight we'll try to continue it on, and if the Lord willing next Sunday, another into it. I didn't know how deep it was getting until I got to studying it; and still it's a mystery to me yet. And so, I'm just depending on the Lord.
E-15 Şi aceste mesaje se dovedesc a fi de la Dumnezeu, căci ele de fapt nu iese din ordine, ele sunt doar puse în ordine. Şi curând cum aceste daruri încep să se acumuleze, noi vom încerca să-să luăm... să le punem chiar înapoi în biserică, felul de a se face. Şi eu urmează să le văd foarte curând, şi aşa încât-încât-adunările să fie duse înainte doar perfect în ordinea Domnului, aşa cum putem să o punem perfect.
E-23 Now, you with your Bibles, let's turn to Psalms ninety and nine--99. And I will read the first verse, the congregation read the second verse; then all together we'll read the last verse. We'll continue on: me the first, congregation the second, me the third, congregation the fourth, on to the last verse, and then we'll all read it together. Shall we stand as we read the Word of God.
The LORD reigneth; let the people tremble: he setteth between the cherubims; let the earth be moved.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinances that he gave them.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Exalt the LORD our God, and worship in the holy hill; for the LORD our God is holy.
E-16 Dar aceşti oameni dragi, aşa spune vecina mea, D-na. Woods, care are un microfon conectat aici sus, şi o bandă acolo în spate, să înregistreze adunarea, doar cu scopul să ia acele mesaje, şi să le scrie, şi să vadă dacă ele sunt corecte sau nu. Vedeţi? Aşa este cum le controlează ea. Eu o cunosc pe D-na. Woods a fi o femeie cinstită. Şi ea îmi spune de multe lucruri care s-au spus, că se împlinesc.
E-24 Let us bow our heads. Truly, Lord, these words are written and penned by Thy servant David in a Psalm unto Thee. Thou does dwell between the Cherubims. Thou art holy, and Thy hill is holy. Let us draw nigh with our hearts sprinkled with the Blood of the Lord Jesus with a pure conscience and with faith and assurance that we're coming into the Presence of our God. Let all this audience this morning be reverent. Open up our ears of understanding. Speak to us in wisdom, that we might know how we must behave ourselves in these days and in Thy Presence.
E-17 Acum, deci noi suntem recunoscători pentru aceea. Ce uşurare este aceea pentru mine acasă, când vin acasă, atunci. Acel discernământ de partea profetică doar mă sfâşie, şi, de aceea, Dumnezeu mi-a trimis ceva uşurare pentru aceea, prin profeţie, şi vorbire în limbi, şi interpretare, care este profeţie. Care, este profeţie, să vorbeşti în limbi. Există două persoane diferite care profeţesc. Unul vorbeşte, celălalt înţelege ce zice celălalt în limbi necunoscute, este exact profeţie. Şi acum noi vom fi... Noi avem aceea în fiecare zi, la fiecare adunare aici când avem rândurile noastre de rugăciune în adunare.
E-25 We would ask Thee, our God, to reveal to us these secret things that's been hid all these years, as we are approaching one of the most sincere, solemn words. Thou did speak of it when You were here on earth, and said, "He that readeth, let him understand." So we most graciously come to Thee, Lord, and seek Thy wisdom, not knowing just what to say. Set in order here a few Scriptures, and solemnly and wholly depending upon Thee for the answer, for no other purpose but that we might know the hour that we're living, that we might be prepared for the great things that lies ahead. Won't You grant it to us, Lord? In the Name of Him Who taught us all that we should pray like this: [Congregation joins in praying the Lord's Prayer--Ed.]
Our Father Who art in heaven, Hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil:
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. (May be seated.)
E-18 Acum, există cineva atunci care ar întreba, aţi... despre dar. Da, eu încă îl am. Dar în felul acela, singurul fel cum îl folosesc, este la interviuri particulare, pe care le am. Şi, să le obţineţi, eu cred că ei le au pe panoul de anunţuri acolo în spate, să obţineţi permisiune să stabilească timpul vostru în ordine, prin Billy Paul, băiatul meu, pentru aici sau în adunările după aceasta. Afară în câmpuri, oriunde, voi trebuie să aveţi un cartonaş pe care vi-l dă Billy Paul. Dacă există ceva în viaţă care nu puteţi înţelege, şi nu ştiţi cum să ieşiţi din aceasta, şi căutaţi înţelepciune de la Domnul, atunci să... Mergeţi la Billy Paul, fiul meu, care este secretarul, şi el vă va da un cartonaş, şi vă stabileşte o dată, la un timp.
Iar apoi când noi avem acele interviuri, atunci aceea va fi când vom merge înăuntru împreună, doar voi şi eu. Şi dacă sunt femei care vin, voi veţi intra cu mine şi soţia mea. Şi apoi voi... Noi vom afla, şi-L căutăm pe Domnul şi-L întrebăm ce trebuie să facem.
E-26 And now, if any of the men wants to remove their coats, just feel welcome. And those who are standing around the--the sides of the wall, if your feet gets achey, why, just feel at liberty to move out.
And now, I think if the children wants to go to their rooms... Or have they already been dismissed? The pastor says that the crowd has got the rooms packed up, so we cannot have Sunday school for the little ones. And we would be happy if you little fellows now would cooperate with us, as this morning we are having--starting a great, tremendous message, that I'm sure that will mean a great deal to your father and mother, and your loved ones that's here, and even to you little ones. So we approach it very reverently.
E-19 Acum, alte, cazuri minore şi aşa mai departe în felul acela, sunt predate Fratelui Neville, şi Fratelui Higginbotham, şi Sorei Arganbright, şi celorlalţi care vorbesc în limbi şi tălmăcesc, care sunt aici în biserică.
E-28 If the Lord willing, this morning we're taking the subject of Daniel's Seventy of Weeks. And this morning we're speaking on Daniel in captivity and Gabriel flying in to instruct him about the future. While Daniel was in prayer, the--Gabriel, the Angel, come in to instruct him. Tonight I want to speak on "The Sixfold Purpose of His Visit"--six different subjects to be brought in tonight, what Gabriel come from.
Next Sunday, the Lord willing, I want to place the reason and the time of the seven church ages, and what time they are, and where we are standing today. That's on next Sunday morning, the Lord willing.
E-20 De aceea, noi suntem ca şi în călătorie. Eu cred că a fost Ietro, care i-a zis lui Moise într-o zi, vedeţi, "Să luăm ceva bătrâni." "Şi Duhul lui Dumnezeu a fost luat de pe Moise şi pus peste şaptezeci dintre bătrâni, şi ei au profeţit. Dar doar lucrurile majore şi grele au venit la Moise." Acum, noi nu suntem Moise, nici nu sunt aceştia bătrânii, dar noi încă îl slujim pe Iehova Dumnezeu, cu acelaşi Stâlp de Foc care ne conduce spre Ţara promisă.
Deci, atunci, da, acolo va fi altul, vor fi adunări şi vor fi interpreta-... Discernămintele vor veni. Aceea îmi va da o şansă atunci să fiu în rugăciune şi studiu, în zilele când ştiu că aceste interviuri vor veni, şi să fiu gata pentru ele.
E-30 Now, the reason for this... I brought down some little notes from my last few messages. And this morning I want to lap over, because this is on magnetic tape that will go all over the world, many nations. And always the reason I lap it back, is perhaps someone would hear the tape for their first time and would not be able to understand what I was meaning when I refer back to something else.
We have been now for months in the study of the Book of Revelation, the revelation of Jesus Christ. We have come through the church ages. The first three chapters of Revelations was the church ages. Then John was caught up in the 4th and 5th chapter and was showed things that--that was to be hereafter. Now, on the 6th chapter he drops down into the earth again to see things taking place that will go from the 6th chapter, the 1st verse, until the 19th chapter and the 21st verse. In here comes in the Seals, the Plagues, the Woes, the locusts, the--the woman in the sun, and the casting out of the red dragon, the sealing away of the 144,000, and all these things.
E-21 Acum amintiţi-vă, Billy Paul Branham, secretarul nostru de câmp, va... Este pe... Buletinul este pe tablă acolo în spate, de către comitet. Eu am o notă aici să anunţ aceea, şi să spun poporului că ei pot să o citească pe afişul de anunţuri, la ieşire.
E-32 This has been a week of tremendous study. Yesterday all day I hardly moved from the room, trying to study. And it's something in the last time, a-many of the old-timers here, that I taught, I just said, "In here belongs the seventy weeks of Daniel," but I did not try to attack it to explain it. But this time, by the grace of God, I have taken upon myself to try to ask grace before God that I might bring it to the people. And in here I'm finding things that I do not know one thing about. And then I...
E-22 Acum, acum, în această dimineaţă noi avem o lecţie mare, şi deseară vom încerca să o continuăm înainte. Şi, dacă Domnul va voi, duminica următoare, alta, în aceasta. Eu nu am ştiut cât de adânc devenea până când am ajuns să o studiez. Şi încă este o taină pentru mine, totuşi, şi astfel eu doar depind de Domnul.
E-33 I've been reading Dr. Larkin's book, Dr. Smith's book, Dr. Scofield's notes, different commentaries from men everywhere, and yet I cannot put theirs together to make it come out right. See? So this week I'm planning on... Been visiting the library in Kentucky on some of the ancient astronomy of the calendars and times, and picking up from the libraries and so forth all the ancient books that I can, and to--what little I can do, and having my trust solemnly in Jesus Christ to reveal it to me, because I do not want it to say, "I know this, and I know that." He knows my heart; He's listening at me. But I want it that I might enlighten His people. Therefore, I believe that He will give it to me. I do not know as yet, but I'm trusting Him for next Sunday, 'cause that'll be the tremendous part, as next Sunday to know and place those seventy of weeks.
Each one has a different place. And when you do, you go to running them on through; they don't come out right; they don't register up right. It can't. And therefore, I--I may not be able to have it right, but I'm going to trust the Lord for it.
E-23 Acum, voi cu Bibliile voastre, să deschidem la Psalmul 99, 99. Şi eu voi citi 1-ul verset, adunarea îl citeşte pe al 2-lea verset, apoi toţi împreună vom citi ultimul verset. Noi continuăm înainte; eu, 1-ul; adunarea, al 2-lea; eu, al 3-lea; adunarea, al 4-lea; înainte până la ultimul verset, iar apoi noi toţi o vom citi împreună.
Să ne ridicăm aşa cum citim Cuvântul lui Dumnezeu. [Fratele Branham şi adunarea citesc psalmul 99:1-9 aşa cum a indicat el – Ed.]
DOMNUL împărăţeşte; poporul să tremure: el şade între heruvimi; pământul să fie mişcat.
DOMNUL este măreţ în Sion; şi el este sus deasupra tuturor oamenilor.
Ei să-ţi laude numele tău măreţ şi înspăimântător; căci este sfânt.
Tăria regelui de asemenea iubeşte judecata; tu stabileşti dreptatea, tu faci şi judecată şi dreptate în Iacob.
Înălţaţi pe DOMNUL Dumnezeul nostru, şi închinaţi¬vă la aşternutul picioarelor Lui; căci El este sfânt.
Moise şi Aaron printre preoţii lui, şi Samuel printre cei care cheamă numele lui; ei au chemat pe DOMNUL, şi el le-a răspuns.
El le-a vorbit din stâlpul de nor: ei au ţinut mărturiile lui, şi poruncile care el le-a dat.
Tu le-ai răspuns, O DoAMNE Dumnezeul nostru: tu ai fost un Dumnezeu iertător pentru ei, deşi tu i-ai pedepsit pentru născocirile lor.
Înălţaţi pe DOMNUL Dumnezeul nostru, şi închinaţi¬vă pe muntele cel sfânt; căci DOMNUL Dumnezeul nostru este sfânt.
E-35 And I remember of Solomon one time praying and asking the Lord God if He would give him wisdom, not for hisself: no extension of days, no longer life, not riches, but that he might have wisdom to know how to--to--to judge God's people. And God honored that prayer and gave Solomon that wisdom, because it was for His people. And that's why I'm asking God to let me know what these seventy of weeks mean, because I know it's the exact calendar for the age we're living in, and therefore, I want to know it, not for myself, I'm... Not for myself--'course I want to know it. I don't say it that way, "Not for myself," because I do want it for myself. I want to know, because I want to know where we're living and what time we're living in. And then, I know that that was given.
E-24 Să ne aplecăm capetele.
Într-adevăr, Doamne, aceste Cuvinte sunt scrise şi aşternute de robul Tău, David, într-un Psalm către Tine. Tu locuieşti între Heruvimi. Tu eşti sfânt, şi muntele Tău este sfânt. Să ne apropiem cu inimile noastre stropite cu Sângele Domnului Isus, cu o conştiinţă curată, şi cu credinţă şi asigurare că noi venim în Prezenţa Dumnezeului nostru. Fie ca toată această audienţă în această dimineaţă să fie reverentă. Deschide-ne urechile de înţelegere. Vorbeşte prin noi, în înţelepciune, ca noi să putem cunoaşte cum trebuie să ne comportăm în aceste zile şi în Prezenţa Ta.
E-36 And different ones has figured it out, and they've had it way back... One fellow, I was reading, had it all ended up in 1919, of--of the seventy of weeks. Well, that wasn't so. After seventy of weeks... After seventy of the weeks it's all finished. So we--we don't--we want to know the Truth, and I'm asking God to give me the Truth.
E-25 Noi ţi-am cere, Dumnezeul nostru, să ne descoperi aceste lucruri secrete care au fost ascunse în toţi anii aceştia, aşa cum ne apropiem de unul dintre cele mai sincere, Cuvinte solemne. Tu ai vorbit despre aceasta când Tu ai fost aici pe pământ, şi ai zis, "Cel ce citeşte, să înţeleagă." Deci, noi foarte graţios venim la Tine, Doamne, şi căutăm înţelepciunea Ta, fără să ştim chiar ce să spunem. Pune în ordine aici câteva Scripturi, şi în mod solemn şi în întregime depindem de Tine pentru răspuns, fără nici un alt scop decât ca noi să putem cunoaşte ora în care trăim, ca noi să putem fi pregătiţi pentru marile lucruri care ne stau înainte. Nu ai vrea să ne acorzi aceasta, Doamne, în numele Celui Care ne-a învăţat pe toţi ca să ne rugăm în acest fel! [Fratele Branham şi adunarea se roagă împreună conform cu Matei 6:9-13. – Ed.]
... Tatăl nostru care eşti în cer, Sfinţească-se numele tău.
Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta pe pământ, aşa cum este în cer.
Dă-ne astăzi pâinea noastră zilnică.
Şi iartă-ne de fărădelegile noastre, aşa cum noi iertăm celor care greşesc împotriva noastră.
Şi nu ne duce în ispită, ci ne eliberează de la rău:
Căci a ta este împărăţia, şi puterea, şi slava, pentru veci. Amin.
E-37 Now, in order to back this up, go back, I want to rehearse a little bit of the back. So therefore, some notes that I jotted down that we had in the 5th--the 4th and 5th chapters, so that the people will understand.
First, before we do this, I want to lap it over so that you will get from the 4th... Now remember, the 3rd chapter was the Laodicean church age, and the Church was taken up at the end of Laodicea.
E-26 Aşezaţi-vă. Acum, dacă careva dintre bărbaţi vrea să-şi dea haina jos, doar simţiţi-vă bine veniţi. Şi cei care stau în jur-pe marginile pereţilor, dacă picioarele vă vor durea, păi, doar simţiţi-vă liberi să ieşiţi afară.
E-38 Now, I was trying to explain something to my wife about it. I had Becky, my daughter, with all the different types of dictionaries and things that we could get. They don't give the answer. I got the Bible dictionary. I got the old Greek dictionary. I--I got the--the Webster's and many others, the modern dictionaries. None of them could get even the--give the words or the answer any way.
My wife said, "How do you expect our people, which are poor people, and many of them uneducated like we are, to understand such as that?"
I said, "God will give the answer." No matter how complicated it is, God can break it down and make it simple. For we are the--a portion of those people who are longing, praying for that day and that hour, and our eyes are set towards heaven, and we're watching for His coming. And I'm just sure that He will show us. Now, it won't tell us the day or hour, 'cause no man will know that, but it'll certainly tell us the day of the week we're living, if we can just get it.
E-27 Iar acum, mă gândesc, dacă copiii vor să meargă la sălile lor, sau au fost ei deja eliberaţi? [Fratele Neville zice, "Nu, ei nu pot. Noi nu o putem avea în această dimineaţă, din cauza mulţimii." – Ed.] Pastorul zice că mulţimea a umplut sălile, astfel noi nu putem avea şcoală duminicală pentru cei mici. Şi noi am fi fericiţi dacă voi cei mici acum aţi coopera cu noi, aşa ca în această dimineaţă, începem un Mesaj mare, enorm de care sunt sigur că va însemna un lucru mare pentru tatăl vostru şi mama, şi cei dragi ai voştri care sunt aici, şi chiar pentru voi cei mici. Deci, noi ne apropiem de aceasta foarte reverent.
E-41 Now, in the 4th chapter John was caught up immediately after the Church. John, going up, he saw the complete church age. There's where I'd like to stop just a second to say that many peoples who are expecting some great, tremendous, powerful something to happen in the Gentile age are certainly wrong. The church age and all that will happen during the Gentile reign is recorded from Revelation 1 to Revelation 3, inclusive. Then the Church was raptured and taken up, and the rest of this unto the 19th chapter is what happens to the Jewish race, after the Church is gone up, and it is the time of the great tribulation, nothing to happen amongst the Gentiles, only the slaughtering and so forth, as we'll get to that and see.
But the Church itself has gone on the 13th--on the last verse of the 3rd chapter of Revelation when the Laodicean church age end, which was the last.
E-28 Dacă va voi Domnul, în această dimineaţă noi luăm subiectul despre cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel. Şi în această dimineaţă noi vorbim despre Daniel în captivitate, şi Gabriel zburând să-l instruiască despre viitor. În timp ce Daniel era în rugăciune, Gabriel, Îngerul, a venit înăuntru să-l instruiască.
Deseară, aş vrea să vorbesc despre scopul înşesit al vizitei Lui, şase subiecte diferite să fie aduse deseară, de unde a venit Gabriel.
E-43 And we took each church age, each time, each thing that happened, each star, each messenger, their nature, what they done, and brought it right down through history until the very last one--drawed right there on the picture on the side of the walls--and when we got finished, the Holy Spirit come in and made a circle of the same thing on the wall, and revealed it by Himself right here to all of us.
Now, in doing this, I trust at the end of this He'll come with a tremendous something and show us again, that we are at the end time.
E-29 Duminica următoare, cu voia Domnului, aş vrea să aşez motivul şi timpul celor Şapte Epoci ale Bisericii, şi în ce timp sunt ele, şi unde stăm noi astăzi. Aceea este în următoarea duminică dimineaţa, cu voia Domnului.
E-45 How many of you heard Kennedy's--President Kennedy's speech, the comments and so forth? How many heard this prediction that by January the 1st it's predicted that both the United States and Russia will be volcanic ashes? That's all we need. It's later than we are thinking. See? So if we are so near to even men of this earth are predicting this tremendous thing to happen, we better be on the alert, everything right up to date, all confessions made, everything ready, 'cause we don't know just what time our Lord's going to summon us. And when He gives the summons, "Come up higher," you'd better be ready. It's going to come in the hour that you think not.
E-30 Acum, motivul pentru aceasta. Eu am adus jos nişte notiţe mici din ultimele câteva Mesaje ale mele. Şi în această dimineaţă aş vrea să suprapun, din cauză că aceasta este pe bandă magnetică care va merge prin toată lumea, în multe naţiuni. Şi, întotdeauna, motivul că o suprapun înapoi, este poate că cineva ar auzi banda de prima dată, şi nu va fi în stare să înţeleagă ce am vrut să spun când mă refer înapoi la altceva.
E-46 The great Pentecostal revival is now ceasing. We see it everywhere, the last great move. The Message has went forth. Everything's ready now, waiting. The Church is sealed away. The wicked are doing more wicked. Churches are becoming more churchy. The saints are coming closer to God. The gifts of the Spirit are begin to multiply in the little groups. We're at the end time. Oh, I love that song that we used to sing in the church.
I'm watching for the coming of that glad millennium day,
When our blessed Lord shall come and catch His waiting Bride away.
Oh, my heart is crying, thirsting for that day of sweet release,
When our Saviour shall come back to earth again.
Waiting for that hour...
E-31 Noi am fost acum cu lunile în studiul Cărţii Apocalipsei, Descoperirea Lui Isus Cristos. Noi am trecut prin epocile bisericii. Primele trei capitole din Apocalipsa erau epocile bisericii. Apoi Ioan a fost luat sus în al 4-lea şi al 5-lea capitol, şi i s-a arătat lucruri care-care urmau să fie de acum înainte. Acum, în al 6-lea capitol, el coboară iarăşi pe pământ, să vadă lucrurile având loc care vor merge din capitolul al 6-lea, 1-ul verset, până la al 19-lea capitol al 21-lea verset. Aici vin înăuntru Peceţile, Plăgile, Nenorocirile, lăcustele, femeia în soare, aruncarea afară a balaurului roşu, pecetluirea celor o sută patruzeci şi patru de mii, şi toate aceste lucruri.
E-47 Now, in the 5th chapter in the 5th verses, we find in our previous lesson that we talked of that Kinsman Redeemer, which we found out was Christ. Typed it up with Ruth: Ruth deciding, Ruth serving, Ruth resting. Deciding was justification; serving, making herself ready, sanctification. Resting was with the Holy Spirit until the wedding supper came. How beautiful.
The Church come through John Wesley, justification--or Martin Luther, justification; through John Wesley, sanctification; through the Pentecostal, baptism of the Holy Spirit; and now, resting, waiting for the coming of Her Lord. Perfectly.
Our Kinsman Redeemer, the elders was right when they called Him a Lamb about to become a Lion his judge. He was a Lamb, you know, with the seven sealed Book. When the Book was taken, the mediatorial work was finished.
E-32 Aceasta a fost o săptămână de studiu uimitor. Ieri, toată ziua, abia am ieşit din cameră, încercând să studiez. Şi este ceva în timpul din urmă, mulţi dintre cei din timpuri vechi de aici, pe care i-am învăţat, eu doar am zis, "Aici aparţin cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel," dar eu nu am încercat să o atac, să o explic. Dar de data aceasta, prin harul lui Dumnezeu, mi-am luat asupra mea să încerc să cer har înaintea lui Dumnezeu, ca să pot să o aduc la popor. Şi aici eu aflu lucruri despre care nu ştiu nimic.
E-50 Now, in the 3rd chapter the Church was gone up, but now redemption is to be revealed, how the Church was redeemed, the revelation of what taken place during the church age. See, the Church is gone. So He is now showing in the 5th chapter how He did it, what taken place, how He sealed the Church off: The revelation of His Name, water baptism using His Name, Eternal Life, no eternal hell, serpent's seed, eternal security; all the great doctrines, predestination of the Church that was revealed to the Church. He's showing how He done it.
E-33 Şi, apoi, eu-eu am citit cartea lui Dr. Larkin, cartea lui Dr. Smith, notele lui Dr. Scofield, diferite comentarii de la bărbaţi de pretutindeni, şi totuşi eu nu le pot pune a lor împreună să o fac să iese corect. Vedeţi? Deci, în această săptămână eu îmi planific, am vizitat biblioteca din Kentucky, despre câteva din astronomia antică despre calendare şi timpuri, şi să iau de la biblioteci, şi aşa mai departe, toate cărţile antice care le pot, şi la cât de puţin pot să fac, şi având încrederea mea solemnă în Isus Cristos să mi-o descopere.
Căci, eu nu vreau să zică, "Eu ştiu aceasta, şi eu ştiu aceea." El îmi cunoaşte inima. El mă ascultă. Dar eu o vreau, ca eu să pot lumina poporul Lui, de aceea eu cred că El mi-o va da. Eu încă nu ştiu până acum, dar eu mă încred în El pentru duminica următoare, căci aceea va fi partea enormă, duminica următoare, să ştiu şi să aşez acele şaptezeci de săptămâni.
E-51 Now, our Kinsman is handed the seven sealed Book of Redemption from the original Owner. Amen. Who was--we find was the original Owner? God Himself. "And the Lamb came and took the Book out of the right hand of Him that set upon a throne." Who was the Lamb? The Redeemer, our Kinsman Redeemer, the Kinsman to the Church Who come and redeemed Israel.
Now, we're going to get into that this morning. Israel was redeemed, but it was not applied to them, 'cause they rejected Him. But the Church received their redemption. And He is our Kinsman Redeemer. As Boaz had to redeem Naomi in order to get Ruth the Moabite, an alien, a Gentile, so Christ redeemed Israel, applied the redemption, and was rejected.
E-34 Fiecare are un loc diferit. Şi când o faci, tu mergi să le treci pe toate la capăt, ele nu vin corect, ele nu se înregistrează corect. Aceasta nu poate. Şi, de aceea, eu-eu pot să nu fiu în stare să o am corect, dar mă voi încrede în Domnul pentru aceasta.
E-53 You remember the pardon that the man was shot, that I sometimes tell, during the civil war when he was a good man? He was innocent, and they found him guilty, although he was guilty in a way, that he run away in time of battle. And they found him guilty and was going to shoot him. And a man went to President Lincoln and said, "Mr. Lincoln, this is a Christian man. He was scared, the boy. I know his people. He was just afraid. He didn't mean no harm. He run away." Said, "Mr. Lincoln, it's in your hands. You're the only one can pardon him." Mr. Lincoln picked up a piece of paper and his pen and signed, "Pardon this So-and-so. Abraham Lincoln."
He ran back to the jail, and he said, "Here it is. I got your pardon."
E-35 Şi îmi amintesc de Solomon odată rugându-se şi cerând Domnului Dumnezeu dacă El îi va da înţelepciune, nu pentru el însuşi, "nu prelungirea zilelor, nu viaţă mai lungă, nu bogăţii," ci ca el să poată avea înţelepciune să ştie cum să-să-să judece poporul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a onorat rugăciunea aceea, şi i-a dat lui Solomon înţelepciunea aceea, deoarece a fost pentru poporul Lui. Şi de aceea eu cer lui Dumnezeu să mă lase să ştiu ce înseamnă aceste şaptezeci de săptămâni, căci eu ştiu că este calendarul exact pentru epoca în care trăim noi. Şi, de aceea, eu vreau să o ştiu; nu pentru mine, eu sunt... nu pentru mine. Desigur, eu vreau să o ştiu. Eu nu o spun în felul acela, "Nu pentru mine," căci eu o vreau pentru mine. Eu vreau să ştiu, căci eu vreau să ştiu unde trăim şi în ce timp trăim. Şi, atunci, eu ştiu că aceea a fost dată.
E-54 And the man said, "I refuse to look at it. It would have a big seal on it. It would be everything. You're only trying to make me a laughing stock. It is not Abraham Lincoln. Anybody could sign his name, but it would have to be documented by his seal and so forth if it comes from him." And the man persuaded him, though the man in the prison thought he was kidding, and just walked away. The next morning he was shot. And then after he was shot, then there was a Federal Court trial, because Abraham Lincoln, twenty-four hours before the man was shot, signed his name that this man was pardoned. And then the government shot him anyhow. Then what? Then the Federal Court of the United States said--come to this decision of the Federal Court, said, "A pardon is not a pardon unless it be received as a pardon."
E-36 Şi diferiţi alţii au socotit-o, şi ei au avut-o în urmă de tot. Un ins, eu am citit, a avut-o toată sfârşită în 1919, din cele şaptezeci de săptămâni. Ei bine, aceea nu a fost aşa.
Deci, după şaptezeci de săptămâni, după şaptezeci de săptămâni, totul s-a sfârşit. Astfel noi-noi nu facem... Noi vrem să ştim Adevărul. Şi eu îi cer lui Dumnezeu să-mi dea Adevărul.
E-55 And Jesus redeemed Israel at Calvary, but it was not a pardon to them, because they did not receive it as a pardon. But in our lesson now on these seventy weeks, we find they come back and receive their pardon. But He redeemed the Church. Then we are pardoned, because we have received the Blood of Jesus Christ as our pardon.
E-37 Acum, pentru ca să susţin aceasta, merg înapoi, eu vreau să repetăm puţin din urmă. Astfel, de aceea, unele notiţe care le-am notat, care le avem în a\ 5-lea, al 4-lea şi al 5-lea capitol, aşa ca poporul să înţeleagă. Întâi, înainte de a face aceasta, eu vreau să o suprapun, aşa ca voi să luaţi din al 4-lea...
Acum, amintiţi-vă, al 3-lea capitol a fost Epoca Bisericii Laodicea, şi Biserica a fost luată sus la sfârşitul Laodicei.
E-56 Now, we find that He was our Kinsman Redeemer, and He took the Book out of the hand of the original Owner. It is a title deed to redemption. We found that. You remember the study? It's a title deed of redemption. It's an abstract deed with it, that God required life for death in the garden of Eden; then Jesus the righteous One died and took a title deed, and was able to break the Seals, reveal what was in them, and give the inheritance that belonged to Him to His people. Eternal Life that He inherited by doing that, He passed His own Life back out at Calvary, and divided it among us by the Holy Ghost. Amen. No man has never been able to come--to even think of the love that that was, what He done.
Satan, the once possessor because of the fall at garden, is bound and cast into a lake of fire. His days are finished.
E-38 Acum, eu am încercat să explic ceva la soţia mea despre aceasta. Eu am avut-o pe Becky, fiica mea, cu toate felurile diferite de dicţionare şi lucruri ce le-am putut obţine. Ele nu dau răspunsul. Eu am dicţionarul Biblic. Eu am dicţionarul vechi Grec. Eu-eu am Websters şi multe altele, dicţionarele moderne. Nici unul din ele nu puteau să dea măcar... să dea cuvintele sau răspunsul, în vreun fel.
E-58 Jesus in the Gospel had four titles; we brought that: Son of David, heir to the throne; Son of Abraham, the royal grant; Son of man, heir of the earth; Son of God, heir to all things, the royal grant.
In the Old Testament, property could not be--could not be held any longer than fifty years. It could not be annihilated from its original owner but fifty years. And on the fortieth day He paid the price. On the fiftieth day, the redemption and the power that belonged to the Church that was lost in the garden of Eden was redeemed back and sent to us by the baptism of the Holy Ghost on the fiftieth day.
E-39 Soţia mea a zis, "Cum te aştepţi ca poporul nostru, care sunt oameni săraci, şi mulţi dintre ei neînvăţaţi aşa cum suntem noi, să înţeleagă aşa ceva?"
Am zis, "Dumnezeu va da răspunsul."
E-60 Then we picked up the--the scroll. We picked up the scrolls, how that this scroll was handed to His hand, how that Jeremiah in Jeremiah 32:6, his cousin, Hanameel, was--left him some heir, and they was going into captivity, which we're going into with him this morning, captivity. And it was kept in a earthly vessel; shows where the power of God and the scrolls and the secrets of God is known in the heart. Our plan of redemption, the same being kept in earthly vessels: Jesus' Name and the revelation...
E-40 Nu contează cât este de complicat, Dumnezeu poate să o descompună şi s-o facă simplă. Căci noi suntem... o parte din oamenii aceia care doresc, rugându-se pentru ziua aceea şi ora aceea. Şi ochii noştri sunt îndreptaţi spre Cer, şi noi aşteptăm pentru Venirea Lui. Şi eu sunt chiar sigur că El ne va arăta. Acum, nu ne va spune ziua sau ora, căci nimeni nu va şti aceea, dar cu siguranţă ne va spune ziua din săptămână în care trăim, dacă noi putem doar să o pricepem.
E-61 We find out that this was sealed with Seven Seals, and each seal was wrapped around. And as the revelation come forth, He pulled the Seal, and undone this, and read what that Seal said; then He undone the next one, the scroll, and read what that Seal said; undone the next one and pulled it out and see what that Seal said, and what the revelation was. That's exactly what our Seven Seals that we're going into shortly, we trust, that will do... Each Seal when it's took off the Book will be unrolled, and that'll show exactly what taken place.
We find out that there's seven--five in the plan of redemption. Five is the number, and there's five sevens: Seven Seals, Seven Spirits, seven angels, Seven Trumpets, and seven church ages. So you see, the five sevens is grace. Five is grace, and seven is perfection. So it's just perfectly running just exactly. See? All right.
E-41 Acum, în al 4-lea capitol, Ioan a fost apucat sus imediat, după Biserică. Ioan, mergând sus, el a văzut epoca Biserici completă. Acolo este unde mi-ar place să mă opresc, doar o secundă, să spun, că: mulţi oameni care aşteaptă ceva mare, uimitor, ceva puternic să se întâmple, în epoca Neamurilor, sunt cu siguranţă greşiţi. Epoca Bisericii, şi tot ce se va întâmpla în timpul domniei Neamurilor, este înregistrat de la Apocalipsa 1 la Apocalipsa 3, inclusiv. Apoi Biserica a fost răpită şi luată sus, şi restul din aceasta, până la al 19-lea capitol, este ceea ce se întâmplă rasei Iudeilor, după ce Biserica este dusă sus. Şi este timpul Necazului cel mare, nimic să se întâmple printre Neamuri; numai măcelul, şi aşa mai departe, aşa cum vom ajunge la aceea şi vom vedea.
E-63 Like each Seal broken in the Word of God reveals to the man of the age what age we're living in, the spirit of the age, the church of the age. Revelations 10, at the end we find when the last Seal was broke, we find the Angel standing with one foot on the land and one on the sea, with His hands up to heaven, and a rainbow over His head, swearing by Him that lives forever and ever, that time has run out on the last Seal. And you wait till we get in them Seals and see where that Seal's at. After you find the seventy of weeks, then see where the Seals are. Time has run out. Redemption is over. He is now the Lion and the Judge. He's your Saviour this morning, but one day He'll be your Judge.
E-42 Dar Biserica, Însăşi, s-a dus la al 13-lea... În ultimul verset din capitolul al 3-lea din Apocalipsa, când Epoca Bisericii Laodicea se sfârşeşte, care a fost ultima.
E-64 The 8th through the 1st--14th verse of the 5th chapter reveals the time for the Lamb to be worshipped both in heaven and in earth, the Seven Sealed Book, the worthy Lamb, the Kinsman Redeemer. And from the 8th verse through the 14th, Angels worship Him, elders worship Him, living creatures worship Him, and John worshipped Him so much till he said, "Every creature in heaven, in the earth, underneath the earth heard me saying, 'Blessing, glory, power, wisdom, might be to the Lamb.'" The worship time for the King Lamb...
E-43 Şi noi am luat fiecare epocă a bisericii, de fiecare dată, fiecare lucru care s-a întâmplat, fiecare stea, fiecare mesager, natura lor, ce au făcut ei, şi am adus-o drept în jos prin istorie până chiar la ultima, schiţată chiar acolo pe tablou, pe partea peretelui. Şi când noi am terminat, Duhul Sfânt a venit înăuntru şi a făcut un cerc de acelaşi lucru pe perete, şi a descoperit-o Singur chiar aici la noi toţi.
E-65 Now, the Church has gone, remember. Now, let's turn to Daniel and the 9th chapter and the 1st to the 3rd verses. And then we're going to take the 20th to the 27th, because this is just Daniel's prayer. I want you to read this over and over through the week now till you get it.
In the first year of Darius the son of... the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldean;
In the first year of the reign I Daniel stood--understood by books that the number of... years, whereof the word of... God came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolation of Jerusalem. (Now, the next.)
I set my face unto the Lord God, to seek in prayer and supplications, and fasting, and sackcloth, and ashes:
I prayed unto the LORD... God, and made my confessions,... (And on and on it goes, until now we get to the 20th verse.)
E-44 Acum, făcând aceasta, eu nădăjduiesc, că la sfârşitul acesteia El va veni cu ceva uimitor şi ne va arăta din nou că noi suntem la timpul sfârşitului.
E-66 To save time, and the people standing, I want you to get to the 20--till we get down now to the--to the 20th verse.
And while I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplications before the LORD my God for the holy mountain of my God;
Yet, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in a vision at the beginning, begin--caused to fly swiftly, touch me about the time of the evening oblation,
And he informed me, and talked with me, and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding.
What if we could've only been there? How did he find him? In prayer. The Angel, the man, you notice, he called him "the man."
And being of--and the beginning of my supplications the commandment came forth, and... (Came forth for him to go)... and I am come to shew thee; for thou art greatly beloved: therefore understand the matter, and consider the vision.
Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city... (or thy city,),... to finish the transgression,... to make an end of sin, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. (There's the sixfold reason of his coming. Now, notice:)
Now therefore--Know therefore and understand,... (Now listen.)... that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto... Messiah the Prince shall be seven weeks,... three-score and two weeks: and the street shall be built again, and the walls, even in troublous time.
... after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come... (The prince that shall come)... destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and to the end of the war desolations are determined.
And he shall confirm the covenant... (Listen!)... with many for one week:... (One of these seventy of week,)... and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and... oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.
E-45 Câţi dintre voi aţi auzit a lui Kennedy... discursul Preşedintelui Kennedy, comentariile şi aşa mai departe? Câţi aţi auzit această prezicere, că pe la 1 Ianuarie, s-a prezis că şi Statele Unite şi Rusia vor fi cenuşă vulcanică? Aceea este tot ce avem nevoie. Este mai târziu decât ne gândim. Vedeţi? Deci, dacă suntem aşa de aproape încât chiar oamenii de pe acest pământ prezic acest lucru uimitor să se întâmple, noi mai bine am fi în alertă, totul chiar până la dată, toate mărturisirile făcute, totul gata, căci noi nu ştim doar în ce timp Domnul ne va chema. Şi când El ne dă somaţia, "Vino aici mai sus," mai bine să fim gata. Şi va veni în ora când nu vă gândiţi.
E-68 Now, there is our lesson for the next three, four, or five meetings, whatever the Lord will reveal: Seventy of weeks.
Now, I'll ask Doc, if he will tonight, to put up my board there, so that I'll be able to mark it out. I don't want you to miss it now. You've got to study with me, and study deep, or you'll miss it. And I want to draw it out here on the blackboard, and then you bring your pencils and paper and write down these dates, these times, and all about it.
Now, the seventy of weeks begins (Now, get this.) after the Church is taken out. Now, everybody understands that say, "Amen." [Congregation replies, "Amen."--Ed.] Now, after the Church is taken out...
E-46 Marea trezire Penticostală acum încetează. Noi o vedem peste tot, ultima mişcare mare. Mesajul a mers înainte. Totul este gata acum, aşteptând. Biserica este pecetluită. Cei răi fac mai mult rău. Bisericile devin mai bisericoase. Sfinţii vin mai aproape de Dumnezeu. Darurile Duhului încep să se înmulţească în grupurile mici. Noi suntem la timpul sfârşitului. Oh, îmi place cântarea aceea care noi o cântam în biserică.
Eu veghez după venirea acelei Zile bucuroase a mileniului,
Când Domnul nostru binecuvântat va veni şi îşi va apuca Mireasa care aşteaptă;
Oh, inima mea plânge, însetând după ziua aceea de eliberare dulce,
Când Salvatorul nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.
E-71 Revelations 6:1 to Revelations 19:21 is connected with the seventy of weeks; therefore we must stop and explain before we go further. We must stop and explain why these seventy of weeks, 'cause if you don't you'll miss those Seals, you'll miss those Trumpets, you'll miss those vials, those Plagues, those three unclean spirits like frogs, those three Woes, the casting out of the red dragon, the woman in the sun. You'll miss it all if you don't, 'cause it takes place right here in this seventieth week. That's where it takes place.
E-47 Aşteptând după ora aceea! Acum, în al 5-lea capitol şi versetul al 5-lea, noi aflăm, în lecţia noastră anterioară, că noi am vorbit despre acel Răscumpărător Înrudit, care noi am aflat că era Cristos. L-a tipizat cu Rut: Rut hotărând; Rut slujind; Rut odihnindu-se. Hotărârea, era justificarea; slujirea, ea se pregătea, sfinţirea; odihnirea, era cu Duhul Sfânt, până când vine Cina Nunţii. Ce frumos!
E-72 Now, the prophet Daniel had been in Babylon for sixty-eight years (You who wants to run references back and save yourself some of the time that I've had to--to looking it up)--sixty-eight years. He went into captivity in B.C. 606. And when the vision came to him was--was B.C. 538; 538 from 606 leaves 68. Sixty-eight years he had been in Babylon amongst heathens and still had the victory. Amen. We can't stay a hour.
But he had been in the very midst with nobody but three companions, and them in different parts of the kingdom. But Daniel standing alone with God held the victory for sixty-eight years. Think of it. (I don't want to start preaching, because this is supposed to be a teaching message.) But sixty-eight years he had kept the victory and was undefiled before God without the baptism of the Holy Ghost, without the Blood of Jesus Christ to make intercessions for him, with only the blood of bulls and goats and heifers which he had to offer secretly, because of the heathen traditions of that land. They'd been taken down there. Jeremiah prophesied of them that they were going down.
E-48 Biserica a venit prin John Wesley, justificare, sau... Martin Luther, justificare; prin John Wesley, sfinţire; prin Penticostali, botezul Duhului Sfânt; iar acum, odihna, aşteptând după Venirea Domnului Ei. Perfect!
E-74 Now, Daniel (Oh, my.), he had begin to see that the time was getting close, just as we are today. Daniel begin to understand, he said, by the reading of books. And in the first year of the reign of Daniel--in the reign...
I Daniel understood by books the number of the years, therefore the word of the LORD came to Jeremiah the prophet, that should be accomplished seventy years in... desolation of Jerusalem.
Jeremiah in B.C. 606, prophesied because of their sins and ungodliness that they would be seventy years.
E-49 Răscumpărătorul nostru Înrudit, bătrânii aveau dreptate când L-au numit un Miel, gata să devină un Leu, ca judecător. El era un Miel, voi ştiţi, cu Cartea pecetluită cu şapte peceţi. Când Cartea a fost luată, lucrarea de mediere s-a terminat.
E-76 You remember there was another prophet came up in that day; I can't call his name at this time. I might be able to catch it for you in a--in a few minutes if I'd look back for a while. But he came up and said, "Jeremiah, you are wrong. God's only going to keep Israel down there for so many days--for so many--about two years."
Jeremiah said, "So be it. Amen." He said, "But wait a minute. Let's you and I check up with one another as prophets." He said, "Remember, there's been those who prophesied before us, and they told things that was wrong. And God dealt with them for telling wrong things. So let us be sure. But the Lord God has told me there's seventy years yet." God smote that false prophet and took his life that same year. Because God had told this true prophet that there was seventy years.
E-50 Acum, în al 3-lea capitol, Biserica s-a dus sus, dar acum răscumpărarea urmează să fie descoperită, cum Biserica a fost răscumpărat-răscumpărată, revelaţia despre ce a avut loc în timpul epocii Bisericii. Vedeţi, Biserica s-a dus, astfel El acum arată, în al 5-lea capitol, cum a făcut-o El, ce a avut loc, cum a pecetluit El Biserica. Descoperirea Numelui Lui; botezul în apă, folosind Numele Lui; Viaţă Eternă; nu iad Etern; sămânţa şarpelui; siguranţă Eternă; toate doctrinele mari, predestinare, a Bisericii, care i-au fost descoperite Bisericii. El arată cum a făcut-o El.
E-78 And I want you to notice how Daniel, yet an alien, yet ousted from his people, ousted from his church, without one church service, without any church to go to, without any hymns to be sang but what he sang hisself, in the midst of all of this, still held onto what that prophet said. Amen. Amen.
No church to go to, nobody to fellowship with; everybody went to heathen temples; everybody worshipped their idols. No Christian songs, nobody believed the same thing he did, and in sixty-eight years, from a young man of about twelve, fourteen years old when he was taken down there, he held true to God and understood by Jeremiah's prophet that the days were almost accomplished. How that would warn the heart of any true prophet of God today, that we look back and see what this true prophet said, and know that we're at the end time.
He said, "I understood by books that Jeremiah, my brother, many, many years ago prophesied that Israel would stay down here seventy years, and that time's about fulfilled." And he made hisself ready, and he called a fast, and he sanctified himself, and when--ashes, and sackcloth, and put it upon his head, and went to fasting and praying to understand about what day they were living in.
E-51 Acum, la Rudenia noastră i se înmânează o Carte de Răscumpărare pecetluită cu şapte peceţi de la Proprietarul original. Amin! Cine era, noi aflăm, era Proprietarul original? Dumnezeu Însuşi. "Şi Mielul a venit şi a luat Cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe Tron." Cine era Mielul? Răscumpărătorul, Răscumpărătorul nostru Înrudit, Rudenia cu Biserica, Care a venit şi a răscumpărat pe Israel.
E-81 And if Daniel, the prophet of the Lord, could consult Jeremiah's books and bring him to such a place that even Israel coming out, all of them alive, was coming out of Babylon to go back to the homeland would cause him to fast with sackcloth and ashes, how much more ought it to do to the Church of the Living God to know that time is fading out and shall be no more, and the coming of the Lord Jesus Christ and the great Millennium ready to set in? How can we spend wasteless time gambling, swimming holes on Sundays, no time for the Lord. Just run down, if the pastor speaks on something or other you don't like, you get up and go out. And if the--if the church holds too long, why, you're--you're--you're dissatisfied. Look at our condition. Look what we're doing. Compare our lives with that prophet. One man in a complete kingdom with no church to go to and none nowhere else to go to... It was tore down and burned down. His city, his people was captive. Sixty-eight years--sixty-eight, sixty-nine, seventy, he had two years left.
E-52 Acum noi vom intra în aceea în această dimineaţă. Israel a fost răscumpărat, dar aceasta nu s-a aplicat la ei, căci ei L-au respins. Dar, Biserica a primit răscumpărarea lor, şi El este Răscumpărătorul nostru Înrudit. Aşa cum Boaz a trebuit să o răscumpere pe Naomi, pentru ca să o obţină pe Rut, Moabita, o străină, dintre Neamuri; deci Cristos a răscumpărat pe Israel, a aplicat răscumpărarea, şi a fost respins.
E-82 So when he begin to read in the book and see that the time was drawing nigh to fulfill--be fulfilled, he went to God in prayer to find out about it. What a time. What are we doing when nations are breaking, the sea a-roaring, man's heart failing for fear, perplexed of time, all these things, the handwriting on the wall, racial disintegration, all kinds of evil going on in the world, and fusses and fights and stews, and weapons hanging in hangars, that one little nation by the size of Cuba down here can destroy the world in ten minutes? And them fussing with one another, ungodly men who knows not God and knows not His power... And the Holy Spirit in the Church, moving amongst the elected, showing Himself alive after two thousand years, that He's the same yesterday, today, and forever, how can we set slothfully? How can we just run over the top of it? Time we were checking up, watching for that great hour approaching.
E-53 Vă amintiţi iertarea, în care omul a fost împuşcat, care o spun uneori? În timpul războiului civil, când... El era un om bun. El era nevinovat, şi ei l-au aflat vinovat. Deşi, el era vinovat într-un fel, căci a fugit în timpul luptei. Şi ei l-au găsit vinovat şi urmau să-l împuşte. Şi un om a mers la Preşedintele Lincoln şi a zis, "D-le Lincoln, acesta este un Creştin. El s-a speriat. Băiatul, îi cunosc neamul. El s-a temut doar. El nu a vrut să facă rău. El a fugit." A zis, "D-le Lincoln, el este în mâinile dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi singurul care puteţi să-l iertaţi."
Dl. Lincoln a luat o bucată de hârtie şi stiloul lui, şi a semnat, "Iertat," acest Cutare-şi-cutare. "Abraham Lincoln."
El a alergat înapoi la închisoare, şi a zis, "Iată aici. Eu am iertarea ta."
E-83 Now, he read in Jeremiah the 25th chapter. Let's turn over in Jeremiah the 25th chapter and read what Jeremiah had to say. Actually, let's begin at the 8th verse, 'cause it's... I want you to be sure to get it. The 11th verse is where I had wrote down here to read, but let's begin at the 8th verse.
Therefore thus saith the LORD of hosts;... (I just like that. When I can hear a prophet stand up with "THUS SAITH THE LORD GOD," brother, that's it. To me that settles it. That's all of it.)... thus saith the LORD of hosts, Because you have not heard my words,
Behold, I will send and take all the families of the north, saith the LORD, and Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them again--against this land, and against the inhabitants thereof, and against all the nations around about, and I will utterly destroy them,... (Remember, them were God's elected that He's talking about. That wasn't infidels; that was church members.)
Moreover I will take from them the voice of mirth,... the voice of gladness,... (Just like we have today, all rock-and-roll, Ricky and Elvis, and oh...)... the voice of the bridegroom,... the voice of the bird,... (or the bride, rather.)... the sound of the millstone,... the light of the candle,
And this whole land shall be desolate,...
Hear that prophet cry out. This whole land shall be desolate. And not to impersonate this great servant of God, but I prophesy that this whole nation shall become desolate. God shall punish this nation for her sins. If God would not let Israel, His elected, Abraham's seed, who He made the covenant and promise with, if He would not let them get by with wrong doing, though they were religious to the core, had the great churches, the priests, and the rabbis, but because of the immorals and things among them, and God made them reap what they sowed, so shall we get it.
(11th verse:)... this whole land shall become desolate, and... astonishment;... (That is, everybody just look and say, "There they are. They were so great. Look at them now.")... and these nations shall serve the king of Babylon seventy years. (That's a lifetime. That's when your own blessed old mother was a baby. They were in there without a God, without a church, without a song, without anything for a complete generation, till all that sinning generation died out.)
And it shall come to pass, when seventy years are accomplished, that I will punish the king of Babylon, and that nation, saith the LORD, for their iniquity, and the land of the Chaldean, and will make it a perpetual desolation.
And I will bring upon that land all my words which I have pronounced against it, even all that is written in this book, which Jeremiah has prophesied against all the nation.
For many nations and great kings shall serve themselves--themselves of them also: and I will recompense according to their deeds, and according to their words of their own hand.
For thus saith the LORD God of Israel unto me; Take the wine cup of the fury of my hand, and cause all the nations, to whom I will send thee, to drink of it. (In other words, "Jeremiah, I've give you this message. Don't set still. Don't stay in one place, but prophesy to all the nations." Do you follow it? "Prophesy to all the nations. Show My signs and wonders, and let them know that I'm coming to do this.")
And they shall drink, and be moved, and be mad, because of the word that I will send among them.
E-54 Şi omul a zis, "Eu refuz să mă uit la ea. Aceasta ar avea o pecete mare pe ea. Aceasta ar fi totul. Tu doar încerci să mă faci obiect de batjocură. Acesta nu-i Abraham Lincoln. Oricine ar putea să-i semneze numele. Dar acesta ar trebui să fie documentat prin pecetea lui, şi aşa mai departe, dacă vine de la el." Şi omul l-a convins; totuşi omul din închisoare a crezut că el glumea, şi doar a plecat.
Dimineaţa următoare, el a fost împuşcat. Şi apoi după ce a fost împuşcat, atunci acolo a fost o judecată la curtea federală, căci Abraham Lincoln, cu douăzeci şi patru de ore mai înainte ca omul să fie împuşcat, şi-a semnat numele că acest om a fost iertat. Şi apoi guvernul l-a împuşcat, oricum. Atunci ce? Atunci curtea federală a Statelor Unite, a zis, a venit la această hotărâre a curţii Federale, a zis, "O iertare nu este iertare numai dacă este primită ca iertare."
E-84 What do they do in this very day? They call you a--a false prophet, call you a--a compromiser, call you a--a fanatic, a soothsayer, or a dreamer of dreams, or some kind of a mental telepathist. "They will be mad." And the word "mad," if you'll break it down, means "crazy." They'll actually go crazy, and say, "Aw, pay no attention to that holy-roller, that nonsense." "Because of the word that I will send among them."
E-55 Şi Isus a răscumpărat Israelul la Calvar. Dar aceasta nu a fost o iertare pentru ei, căci ei nu au primit-o ca iertare. Dar, în lecţia noastră acum asupra acestor şaptezeci de săptămâni, noi aflăm că ei au venit înapoi şi şi-au primit iertarea. Dar, El a răscumpărat Biserica, atunci noi suntem iertaţi deoarece noi am primit Sângele lui Isus Cristos ca iertarea noastră.
E-85 You see the history repeating itself? Jeremiah wouldn't agree with their Pharisees, Sadducees, Herodians, whatever they might be; he--he just put the Word out, and it made them all mad at him. What? Now notice:
And then I took the cup at the LORD'S hand, and made all the nations to drink it,... (Jeremiah didn't stay home. Jeremiah didn't just stay in one little spot, but he made all the nations drink it.)... unto whom the LORD had sent me:
E-56 Acum, noi aflăm că El era Răscumpărătorul nostru Înrudit, şi El a luat Cartea din mâna Proprietarului original. Acesta este un act de proprietate la răscumpărare. Noi aflăm asta. Vă amintiţi studiul? Este un act de proprietate al răscumpărării. Este un act abstract cu acesta, că Dumnezeu a cerut viaţă pentru moarte, în grădina Edenului. Atunci, Isus, Cel neprihănit, a murit şi a luat un act de proprietate, şi a fost în stare să rupă Peceţile, să descopere ce era în Ele; şi să dea moştenirea, care I-a aparţinut, la poporul Lui. Viaţa Eternă, care El a moştenit-o prin a face aceea, El şi-a dat Propria Lui Viaţă acolo în urmă, la Calvar, şi a împărţit-o printre noi prin Duhul Sfânt. Amin! Nimeni nu a fost în stare (niciodată) să vină să se gândească măcar la dragostea aceea care a fost, ce a făcut El!
E-86 Jeremiah took the Word of the Lord, the wine of His Word... And the wine is the power of His Word. Wine has a power. Wine is an intoxication. Wine has got power behind it. "And I've took the Lord's Word," said Jeremiah, "and made It manifest; the wine, the power that's in It, I exercised before them, and they would not hear It. God said, 'Then I'll send them for seventy years into Babylon.'" That's just what He did. The righteous and unrighteous went alike.
E-57 Satan, odată posesor din cauza căderii la grădină, este legat şi aruncat în Iazul de Foc. Zilele lui sunt terminate.
E-87 Now, back to the lesson. Daniel had been reading. Just think. Daniel read the same words that we are reading this morning. Daniel read the same Bible, the same punctuation, the same sentences, the same things that I'm, by the help of God, will read you in the next few messages, the same thing to show you that we are at the end time. And Daniel taken the word from Jeremiah, goes down into Babylon, and he was the anointed prophet. [Blank.spot.on.tape--Ed.]... and wonders among them, yet standing alone by himself. Amen. He stood alone.
E-58 Isus, în Evanghelie, a avut patru titluri. Noi am prins aceea. Fiul lui David, moştenitor al Tronului; Fiul lui Abraham, dreptul regal; Fiul omului, moştenitor al pământului; Fiul lui Dumnezeu, moştenitor al tuturor lucrurilor. Dreptul regal!
E-88 But Jeremiah had wrote these words many many years before, and Daniel, interpreting the Word got--said, "Now, wait a minute; we're coming near the end time, for I've already been down here sixty-eight years. And the prophet of the Lord (Amen.), my brother, the true prophet of God that proved himself a prophet, prophesied to us... I've got it wrote here in a book that said, 'Seventy years will be accomplished.' O Lord God, we're nearing the end. All that generation has died out. What will you do now, Lord? You promised to send us..." And he set himself in order to pray.
E-59 În Vechiul Testament, proprietatea nu putea fi-nu putea fi ţinută mai mult de cincizeci de ani. Ea nu putea fi anihilată de la proprietarul original decât cincizeci de ani. Şi în a patruzecia zi El a plătit preţul. În a cincizecia zi, răscumpărarea şi puterea care a aparţinut Bisericii, care a fost pierdută în grădina Edenului, a fost răscumpărată înapoi, şi trimisă nouă prin botezul Duhului Sfânt, în a cincizecea zi.
E-89 Oh God, if there ever was a time that we ought to be setting ourself in order to pray, it's now. For we as His true servants, we see by the letters of the apostles, by the warnings of the Holy Spirit, that we're in the last day. The Holy Spirit speaks that in the last days men will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God, truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. I understand by letter.
E-60 Apoi noi l-am luat acesta, sulul. Noi am luat sulurile, cum că acest sul a fost înmânat în mâna Lui. Cum că Ieremia, în Ieremia 32:6, vărul lui, Hanameel, i-a lăsat ceva moştenire. Şi ei se duceau în robie. În care, noi vom intra, cu el, în această dimineaţă: robie. Şi acesta a fost ţinut într-un vas de pământ; arată unde puterea lui Dumnezeu, şi sulurile şi secretele lui Dumnezeu, sunt cunoscute, în inimă. Planul nostru de răscumpărare, la fel fiind ţinut în vase pământeşti, Numele lui Isus şi descoperirea.
E-90 And I understand that there'll come scoffers in the last days. I understand that there'll be nation against nation in the last days. I understand that there'll be tidal waves in the last days. I understand that there'll be fearful sights like flying saucers, in the heavens mysterious sights, and men's hearts will be failing for fear; there'll be a perplexity of time, and a distress amongst the people. I read that they'll all go into organizations and denominations, and have a confederation in the last days.
I understand that the women will bob off their hair in the last days. I understand they'll wear short clothes, and walk with high-heeled shoes, tinkling as they go in the last days. I understand that morale will be very low in the last days. I understand that the preachers will be false shepherds in the last days, that'll compromise and will not feed the people the Word of God, but will go after creeds and things instead. But I understand there'll be a Voice come in the last days, crying out of the wilderness, calling the people back to the original Message, back to the things of God. I understand by the Book those things will take place.
E-61 Noi aflăm că aceasta a fost pecetluită cu Şapte Peceţi, şi fiecare Pecete a fost înfăşurată împrejur. Şi aşa cum venea descoperirea, El a tras Pecetea, şi o desfăcea şi citea ce spunea Pecetea aceea. Apoi El a desfăcut-o pe următoarea, sulul, şi a citit ce a spus Pecetea aceea. A desfăcut-o pe următoarea, a tras¬o afară şi a văzut ce a zis Pecetea aceea, şi ce era descoperirea. Aceea este exact ce sunt cele Şapte Peceţi ale noastre, în care vom intra curând, noi nădăjduim, că vor face. Fiecare Pecete, când este luată de pe Carte, va fi desfăşurată, şi aceea va arăta exact ce a avut loc.
E-91 I understand that in the last days there'll come a famine; the churches will be so organized and so set and everything, that in the last days there'll come a famine, and it will not be for bread and water only, but for hearing the true Word of God. And people will go from the east, from the west, from the north and the south seeking to hear the true Word of God. But the churches will be so organized and tightened up that they'll fail to hear It. I understand that by books. But in that day, oh God, there'll be a Branch rise up from David.
I understand that He'll send Elijah before that day comes at the end time, and he'll have a Message that'll turn the hearts of the children back to the fathers, turn them back to the original: go back again to the end and start. I understand that that'll take place just before the Spirit leaves the Gentile church to return to the Jews.
E-62 Noi aflăm că există "şapte," cinci în planul de răscumpărare. Cinci este numărul. Şi acolo există cinci de şapte; Şapte Peceţi, Şapte Duhuri, şapte îngeri, Şapte Trâmbiţe, şi şapte epoci ale bisericii. Aşa că, vedeţi, acei cinci de şapte este har. Cinci este har, şi şapte este perfecţiune. Deci este chiar perfect mergând chiar exact, vedeţi. În ordine.
E-93 And I don't understand by only by letter; I do by the Word, by the written Word, that Israel will return to her homeland. And I see her going in.
I understand by letters of the prophets that Israel will become a nation. They'll re-establish the temple worship. And God will go to dealing with her again when she comes to her homeland. Oh. Two prophets will rise in the last days with them. I understand that. Just as the Gentile Church moves out, two prophets will arrive, Elisha and Moses to Israel. We'll get it as we go through.
Prophets seen the time was nearly fulfilled down there in Babylon. All right.
E-63 Ca, fiecare Pecete ruptă în Cuvântul lui Dumnezeu, descopere omului din epocă, în ce epocă trăim, duhul epocii, biserica epocii. Apocalipsa 10, la sfârşit, noi aflăm când ultima Pecete s-a rupt, noi aflăm Îngerul stând cu un picior pe pământ, şi unul pe mare, cu mâinile Lui sus spre Cer, şi un curcubeu deasupra capului Lui, jurând pe Cel ce trăieşte în veci de veci, că timpul s-a terminat, cu ultima Pecete. Şi voi aşteptaţi până când vom intra în acele Peceţi şi vedem unde este Pecetea aceea. După ce aflaţi cele şaptezeci de săptămâni, atunci vedeţi unde sunt Peceţile, "Timpul s-a terminat," răscumpărarea este terminată, El este acum Leul şi Judecătorul. El este Salvatorul vostru în această dimineaţă, dar într-o zi El va fi Judecătorul vostru.
E-96 The Gabriel appeared to reveal not only what he was asking about, but to tell him all the way down what was determined for the Jewish race all the way to the consummation. Amen. He asked a little bit and got the whole thing. He asked just to know...
Daniel was trying to find out, "How much longer, Lord, will it be now? Jeremiah the prophet, Your servant, my brother, has prophesied sixty-eight years ago and said there's seventy years that this people will stay in here. All the old generation's practically gone now."
E-64 Al 8-lea la 1-ul... al 14-lea verset din capitolul al 5-lea, descoperă timpul Mielului să fie închinat, şi în Cer şi pe pământ; Cartea cu şapte peceţi, Mielul vrednic, Răscumpărătorul Înrudit. Şi de la versetul al 8-lea, la al 14-lea, Îngerii I se închină, bătrânii I se închină, Făpturile vii I se închină. Şi Ioan I s-a închinat aşa de mult încât a zis, "Fiecare creatură din Cer, de pe pământ, sub pământ, m-a auzit zicând, 'Binecuvântări, slavă, putere, înţelepciune, tărie să-i fie Mielului."' Timpul închinării pentru Mielul Rege. Acum, Biserica s-a dus, amintiţi-vă.
E-98 There's an old Pentecostal generation that raised up forty years ago, "old fighters," they was called. They organized, and beat, and fussed all down through Mount Horeb and Nebo, all through there, but finally we're at the river now. He's going to raise up a new one with a Joshua to take them over. The law failed; Moses went with it; Moses failed. Joshua took them over. We find out that the organizations has failed, but the Spirit of God... Joshua, the word "Joshua" means "Jesus our Saviour." That the Holy Spirit will come into the Church, not an organization, but the Holy Spirit will get among the people and make Her ready to go up, cross Jordan. I understand by the reading of the Book that that's what's to take place, and God knows that's what I'm seeking now, that I might comfort His people and tell them what's at hand, both here this morning and out through the lands that these tapes will go worldwide, that we're at the end time.
E-65 Acum să mergem la Daniel, şi al 9-lea capitol, şi 1-ul până la al 3-lea verset. Şi apoi vom lua al 20-lea până la al 27-lea, deoarece aceasta este doar rugăciunea lui Daniel. Aş vrea ca voi să citiţi aceasta de repetate ori, în decursul săptămânii, acum, până o înţelegeţi.
În primul an al lui Darius fiul lui... sămânţa Mezilor, care a fost făcut rege peste tărâmul Haldeilor;
În primul an al domniei eu Daniel... -ţeles, am înţeles prin cărţi că numărul de... ani, din cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ieremia profetul, că el va implini şaptezeci de ani în pustiirea Ierusalimului.
Acum (următorul) mi-am îndreptat faţa spre Domnul Dumnezeu, să-l caut în rugăciune şi implorare, şi post, şi sac, şi cenuşă:
... M-am rugat DOMNULUI... Dumnezeu, şi mi-am făcut mărturisirea, ...
E-99 He revealed all the way until the Kingdom was completely restored and the Millennium set in. That was Gabriel's message. He said, "I've come to tell you that there is seventy of years--seventy of weeks yet determined upon thy people, determined to the end of the Jewish generation. There's seventy of weeks." Now, watch what he said... That now from the going forth to restore...
Seventy of weeks are determined upon thy people and upon thy... city,... (Thy city... Babylon wasn't his city. Who was--where was his city? Jerusalem.)
E-66 Şi tot înainte el merge, până când acum ajungem la al 20-lea verset. Să economisim timp, oamenii stau în picioare, aş vrea să mergeţi la 20, până când ajungem jos acum la al 20-lea verset.
Şi în timp ce vorbeam, şi mă rugam, şi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu Israel, şi prezentam implorările mele înaintea DOMNULUI Dumnezeul meu pentru muntele sfânt al Dumnezeului meu;
Încă, în timp ce vorbeam în rugăciune, chiar omul Gabriel, pe care l-am văzut într-o viziune la început, a început... a zburat iute, m-a atins pe la timpul jertfei de seară.
Şi el m-a informat, şi a vorbit cu mine, şi a zis, O Daniel, Eu sunt venit acum să-ţi dau înţelepciune şi pricepere.
E-100 Now, when we get to the--the seven--or the sixfold confirmation, we'll find what that city is and bring it down and prove who it was, who founded it, where it come from. How long will it stand? Will it be rebuilt again, and what time? Oh, great things are in store for us. All right.
Seventy of weeks are determined upon thy people and upon thy... city, to finish the transgression,... (Now, He never said, "Daniel..." No doubt but what he told him that the seventy of weeks was--I mean, seventy years was about finished--sixty-eight, just lacked two years. And we find out that Jeremiah's prophecy hit just exactly right. Two years later they went out. Nehemiah went and got an order from the king and built the wall in troublesome times. They worked... He said, "The wall..." Listen to this.)... finish the transgression, to make an end of sin... (To make a end of sin. Who to? The Jews--determined upon thy people, not upon the Gentiles, upon thy people, the Jews; and thy city, not New York, not Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Rome, but upon thy city, Jerusalem.)... and to finish the transgression,... make a end of sin,... make reconciliation for iniquity, and to bring in the everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. (Watch!)
Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem... (Which was His city.)... unto... Messiah the Prince shall be seven of the seventy weeks...
E-67 Ce dacă noi am fi putut numai să fim acolo! Cum l-a găsit El? În rugăciune.
Îngerul, "omul." Voi observaţi, el L-a numit, "omul." Şi fiind al...
Şi începutul implorărilor mele porunca a venit, (şi a venit pentru el să meargă), şi eu am venit să-ţi arăt; căci tu eşti foarte preaiubit: dacă... de aceea înţelege chestiunea, şi ia în seamă viziunea.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte peste poporul tău şi peste cetatea ta sfântă, sau cetatea ta, să se termine nelegiuirea, ... să pună capăt păcatului, şi să facă împăcare pentru fărădelege, şi să aducă înăuntru neprihănire veşnică, şi să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să-l ungă pe cel prea Sfânt.
Acolo este motivul înşesit al venirii Lui. Acum observaţi.
Acum, de aceea, să ştii de aceea şi să înţelegi, (acum ascultaţi) că de la darea poruncii să reaşeze şi să zidească Ierusalimul până... Mesia Prinţul vor fi şapte săptămâni, ... şaizeci şi două de săptămâni: şi strada va fi construită din nou, şi zidurile, chiar în timpuri de necaz.
... după şaizeci şi două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu din cauza lui: şi poporul prinţului care va veni-prinţul care va veni ... distruge cetatea şi sanctuarul; şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop, ... până la sfârşitul războiului pustiirile sunt hotărâte.
Şi el va confirma legământul (ascultaţi) cu mulţi pentru o săptămână, una din aceste şaptezeci de săptămâni: şi în mijlocul săptămânii el va cauza jertfa şi... jertfa de mâncare să înceteze, şi pentru răspândirea în mare măsură a urâciunii el va face pustiire, chiar până la nimicire, şi ce-i hotărât va fi turnat peste cel pustiit.
E-101 Wait till we get into that. Oh, my. That's a blessing that I... I'm going to get me a rope and tie myself to the place here.
Revealed it all the way down, said, "I'm not only going to tell you now that them two years is just about--it will be finished--accomplished. And we all know that they exactly stayed there seventy years and--and went out, just exactly what the prophet said. And Isaiah--or I mean, Daniel believed that prophet, so here he was, ready. All right.
And he... And now, when Gabriel come, he said, "I've come to show you all the way--to reveal to you these things that--all the way to the consummation." See? Look.
... the abomination he shall make it desolate, even unto the consummation. (Consummation's the end of all things.)
E-68 Acum, acolo este lecţia noastră pentru următoarele trei, patru, cinci adunări, orice va descoperi Domnul. "Şaptezeci de săptămâni."
E-104 "I'm going to show you what will happen..." Now, listen. Get it. "I... Daniel, I have been sent. Your beloved in heaven. And I heard your prayers, and I have come down now to tell you what's determined for the Jews and Jerusalem from right now until the end of the consummation, the whole thing."
Now, do you understand, class? If we can find out what these seventy of weeks are, we know when the consummation is. Oh, my. God, help us to know it. It tells us exactly somewhere in these pages, exactly from that time till this time, until the consummation, and it won't miss it one minute. How God's great Word...
E-69 Acum, îi voi cere lui Doc, dacă el vrea, în seara aceasta, să pună tabla mea acolo, aşa ca eu să o pot marca. Eu nu vreau ca voi să o pierdeţi. Acum voi trebuie să studiaţi cu mine, şi să studiaţi adânc, sau o veţi pierde. Şi aş vrea să o desenez aici pe tablă, şi apoi voi aduceţi-vă creioanele şi hârtie şi scrieţi aceste date, aceste timpuri, şi totul despre aceasta.
E-106 When God made the earth and set it in orbit, I was preaching the other night, Sunday night, how that there's nothing fails. Why, this world turns so perfect till they can tell you exactly when the sun and moon will pass in twenty years from today to the exact minute. I can't tell you by any timepiece we got in the world. It'll lose two or three minutes a month, or gain two or three minutes--the best we got. We can't make nothing that perfect, because there's only one thing perfect; that's God. And God and His Word is the same; so God's Word is perfect.
And if we can find these days, we'll find exactly when the consummation will be. Do you get it? It's determined to the consummation.
(The 24th verse:)... thy people and thy holy city... (which is Jerusalem... Got the 21st--24th verse here. Jesus referred to this in Matthew 24.)...
E-70 Acum, a şaptezecea săptămână începe (acum luaţi aceasta) după ce Biserica este luată afară. Acum, fiecare care înţelege asta, să zică, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acum, după ce Biserica este luată afară.
E-108 Now, Brother Collins--if he's here this morning, I don't know whether he is or not--in the questions the other night he asked a question (I guess it's all right for me to say Brother Collins.) about the abomination that maketh desolations (See?), what it meant. Jesus spoke of it in Matthew the 24th chapter, and we find out... Yeah, Matthew 24:15.
Now, let me just get that right quick so you can see what--Jesus speaking of the same thing here, referring back to Daniel. Matthew 24:15, to you that's taking down. I want you each one now, especially tonight and--and next Sunday, bring them pencils and papers, 'cause we're... Unless you got a tape--24 and the 15th verse.
And when... therefore--and when ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet,... (Think, this is four hundred and eighty-three, four, five--eighty-six years beforehand: 486 years beforehand)... Daniel the prophet, standing in the holy place... (Now, look in your Bible. It's in parenthesis.)... (whoso readeth, let him understand:)
E-71 Apocalipsa 6:1, până la Apocalipsa 19:21, este conectată cu cele şaptezeci de săptămâni, de aceea noi trebuie să ne oprim şi să explicăm, înainte de a merge mai departe. Noi trebuie să ne oprim şi să explicăm de ce aceste şaptezeci de săptămâni. Căci, dacă nu, voi veţi pierde acele Peceţi, veţi pierde acele Trâmbiţe, veţi pierde acele Potire, acele Plăgi, acele trei duhuri necurate ca broaştele, acele trei Nenorociri, aruncarea afară a balaurului roşu, femeia în soare. Voi le veţi pierde pe toate, dacă nu o faceţi, căci aceasta are loc chiar aici în această a şaptezecea săptămână. Aceea este unde are loc.
E-110 Now, He's talking to the Jews. They want to know: "What about this temple, when will it be destroyed? When will it be rebuilt? When will there come a time that there won't be one stone upon another? How long will it last?"
He said, "When you see the abomination that maketh desolation standing..." When Daniel stood in the holy place... Said, "When you see this come to pass, now let him that read understand what he's talking about..." That's the reason we're praying to God to make that so perfect that there'll be not one shadow of doubt, because we're not supposed to put our own interpretations to those things. It's got to come through THUS SAITH THE LORD. So I'm leaving it right there until I understand.
E-72 Acum, profetul Daniel a fost în Babilon timp de şaizeci şi opt de ani. Voi care vreţi să faceţi referinţe în urmă, şi să vă economisiţi ceva din timp, care eu a trebuit să-să o caut. Şaizeci şi opt de ani! El a mers în captivitate în 606 r.c., şi când viziunea a venit la el era-era 538 î.c. 538 de la 606, rămâne şaizeci şi opt. Şaizeci şi opt de ani el a fost în Babilon, printre păgâni, şi încă a avut biruinţa. Amin. Noi nu putem sta o oră.
E-112 Revealed all things to him... That abomination... And remember, it has a compound meaning just like, "Call my son out of Egypt." As Israel was called out, so was Jesus His Son called out. And that'll be just exactly, take place just certain as I'm standing here. And He did it in a way, and He's made it all hid--all hid from the church. Oh, when we get down into that, into those sixfold understandings, how He's got all this hid from the Church so that the Church will be watching it every minute--didn't know when He was coming. But now, the church age is about over. So it's just ready now for the coming; just getting ready.
E-73 Dar el a fost chiar în mijloc, cu nimeni în afară de trei tovarăşi, şi aceia în diferite părţi ale regatului. Dar, Daniel, stând singur cu Dumnezeu, a ţinut victoria timp de şaizeci şi opt de ani. Gândiţi-vă la aceasta! Eu nu vreau să încep să predic, căci acesta trebuie să fie un Mesaj de învăţătură. Dar, şaizeci şi opt de ani, el a ţinut victoria şi a fost neîntinat, înaintea lui Dumnezeu; fără botezul Duhului Sfânt, fără Sângele lui Isus Cristos să facă mijlocire pentru el; numai cu sângele taurilor, şi a ţapilor, şi junincilor, care el trebuia să le jertfească în secret, din cauza tradiţiei păgâne din ţara aceea. Ei au fost duşi acolo jos. Ieremia a profeţit despre ei, că ei vor merge jos.
E-113 This is the one most important Scriptures in the Book. What does it do? It tells the closing of the Jewish nation, the Jewish people. This Scripture, the seventy of weeks, it discloses and tells exactly from the time that Daniel started there until the end of the consummation. It's one of the greatest timepieces... How many's heard me say, "If you want to know what day of the week it is, look at the calendar. If you want to know what time we're living in, watch the Jews"? That's right. There's God's calendar taken from right here. Any theologian, any Bible scholar, anyone will tell you that this is the timepiece, the Jews.
Now what time we got? We're just... People hot... Oh, I...
It has nothing to do with the Gentiles. These Seven Seals, Seven Plagues, Seven Woes, Seven Trumpets has not one thing to do. The Gentile Church will be in glory at that time. Don't have nothing to do with us, the Gentile Church; it only deals with Israel: "Daniel, thy people and Jerusalem..."
E-74 Acum, Daniel, oh, vai, el a început să vadă că timpul se apropia, tot aşa cum suntem noi astăzi. Daniel a început să "înţeleagă," el a zis, "prin citirea cărţilor."
Şi în primul an al domniei lui... Daniel... în domnie eu Daniel am înţeles prin cărţi numărul de... ani, de aceea... cuvântul Domnului a venit la profetul Ieremia, căci se vor împlini şaptezeci de ani în... pustiirea Ierusalimului.
E-115 Now. And discloses the facts that God deals only with the Jews when they are in their homeland. Hallelujah. There's where I think I hit the core, right there. They're always trying to allow from the time that Israel was there at Daniel's time, and... One great writer... ('Cause I know some of his followers are setting here, I won't say it.) But that's the reason they had all this false stuff.
E-75 Ieremia, în 606 t.c., a profeţit, din cauza păcatelor lor şi lipsei de evlavie, că ei vor fi şaptezeci de ani.
E-116 Did you know how the Millerites before they came Seventh Day Adventists, what they did up here in 1919, got their wings--you all seen it in the "Courier" paper--and got up here to fly away that morning, that was taking Daniel's seventy of weeks (You see?)--Millerite? Then later on, by Mrs. Ellen White, which was their prophetess, turned around and called themselves Seventh Day Adventists, and now they've changed their name to the "Voice of Prophecy" (See?), three different names for the same cult.
E-76 Vă amintiţi, acolo a fost un alt profet care a apărut în ziua aceea. Eu nu-i pot spune numele la timpul acesta. Eu aş putea fi în stare să-l prind pentru voi într-o-în câteva minute, dacă m-aş uita înapoi pentru un timp. Dar el a venit sus şi a zis, "Ieremia, tu eşti greşit. Dumnezeu îl va ţine pe Israel acolo jos pentru aşa de multe zile, pentru aşa multe, vreo doi ani."
E-117 Now, but they were wrong, because they were trying to apply those seventy weeks to both Jew and Gentile, and He says here, "It's for thy people." And God never did deal with the Jew out of Palestine. And when the Messiah at the seventy and two weeks was cut off (not for Himself, for us)--was cut off, Israel was scattered, and has not never come back to their homeland only just in the last few years. So time wasn't counted in there for the church age. Do you get it? It wouldn't be 1919. I can show something happened in 1919, but that's when that angel--the third angel's message struck and the woe went forth--exactly, but it wasn't that--that was--when the war stopped in a mysterious way. We get that in the 7th chapter when we get to it--when we get to the 7th chapter. You all have heard me preach that many times, (See?) when the Angel's message said, "Hold the four winds of the earth till we seal the Jews, the servants." And now, they kept waiting till all the Gentile age had moved out, then when He come in, then--then He seals the Jews, the 144,000 receives the Holy Ghost. There's the 144,000 sealed: Revelation 7. You've read it. "And I saw a great number already in heaven (John saw them.) of all kindred, tongues, and nations, and they stood before God with palms in their hands and white robes on, singing, 'Hallelujah, Amen. Glory, wisdom, honor, might, power be to our God forever and ever. Amen.' they hollered."
E-77 Ieremia a zis, "Aşa să fie. Amin." El a zis, "Dar aşteaptă un minut. Să ne verificăm unul cu altul, ca profeţi." El a zis, "Aminteşte-ţi, acolo au fost acei care au profeţit înaintea noastră, şi ei au spus lucruri care au fost greşite. Şi Dumnezeu s-a ocupat cu ei pentru că au spus lucruri greşite. Deci, hai să fim siguri. Dar Domnul Dumnezeu mi-a spus că încă mai sunt şaptezeci de ani."
Dumnezeu a lovit profetul acela fals, şi i-a luat viaţa chiar în acelaşi an, căci Dumnezeu i-a spus acestui profet adevărat că acolo erau şaptezeci de ani.
E-118 John couldn't understand them, but he looked back and he saw on Mount Sinai (Glory.) a 144,000 that had not been defiled with women (Jews)--women (churches.) They hadn't joined no organizations, Lutheran, Methodist, Baptist, and Presbyterian, but they had been Jews from the beginning, orthodox, and had their temple there worshipping on Mount Sinai. That's the 144,000. That's after this; the Church is done in glory. See?
So Mr. Smith was wrong, had to be, 'cause how you going to apply that down here in 1919 and take the 144,000 out? Then you're back in Russellite again (See?)--then you're right back to the Russellite doctrine, that Jesus come in 1914. 1919 He took His church, and now He's a mystic body going around over the earth, grave--going to grandma's grave and grandpa's grave and raising them all up, all of those that were Russellites. Nonsense. It don't make sense in the Word; it won't come out right. No, sir, it doesn't.
E-78 Şi aş vrea să observaţi cum Daniel, deşi un străin, deşi eliminat din poporul lui, eliminat din biserica lui, fără un serviciu de biserică, fără vreo biserică la care să meargă, fără ceva imnuri să fie cântate decât ce cânta el singur, în mijlocul tuturor acestora, încă ţinea la ce a spus acel profet. Amin! Amin!
E-120 But God's got the Truth. And God's the One Who can reveal it, and place it in there, and show it exactly to us. I believe He'll do it. I do not know it. I'm telling you the truth. I do not know, but I'm believing; I'm believing that He will.
So you see, God never did deal with the Jews (I want you to keep this in mind.) as long as Israel...
E-79 Nici o biserică la care să meargă, nimeni cu care să aibe părtăşie; fiecare a mers la temple păgâne, fiecare se închina la idolii lor. Fără cântări creştine; nimeni nu credea acelaşi lucru ca el. Şi în şaizeci şi opt de ani, de când era un om tânăr de vreo doisprezece, patrusprezece ani, când a fost dus acolo jos, el a ţinut adevărat la Dumnezeu; şi a înţeles prin profetul Ieremia că zilele au fost aproape împlinite.
Cum ar avertiza aceea inima oricărui profet adevărat al lui Dumnezeu astăzi, ca noi să ne uităm înapoi şi să vedem ce a spus acest profet adevărat, şi să ştim că noi suntem la timpul sfârşitului.
E-122 That's what I tried to tell this Brother setting over here that's talking about going to Israel. Stay away from Israel. Stay away from it, all you people that talk about converting the Jews. Before this message is over you'll see it's THUS SAITH THE LORD by Word and by Spirit. Israel will be converted over, the whole nation in one night; the Bible said so. But the Gospel's not even to them. There's a few renegades that's out and so forth like that that come in and--outside of the main body of Jews that come in and get saved; that's true. I believe that with all my mi--heart. But remember, as long as Israel's out of their nation, they cannot be saved. Now they are returning, and they'll be saved--all, the whole nation in one day. The Bible said so. One day will bring the--completely, all Israel right back to God. There'll be such a mighty thing strike Israel one of these days, until it'll shake the whole nation. Even the prophet cried out and said, "In one day has thou did this"--in one day. They will see it.
E-80 El a zis, "Eu am înţeles prin cărţi că Ieremia, fratele meu, mulţi, mulţi ani în urmă, a profeţit că Israel va sta aici jos şaptezeci de ani. Şi timpul acela este aproape împlinit." Şi el s¬a pregătit. Şi el a chemat un post, şi el s-a sfinţit, şi când... cenuşă şi sac, şi şi-a pus-o pe cap, şi a mers să postească şi să se roage, să înţeleagă cam în ce zi trăiau ei.
E-123 There'll be a mighty thing. In my opinion, it'll be a mighty prophet that'll rise and stand before Israel and prove to them that that Messiah is still a-living. That Messiah that they rejected is come, 'cause...
Them reading that little Bible now of--Israel Bible... They read It from the back to the front, the way they read It, and you know how the Jewish language is written. And so when they read It, and they read that that... Lewi Pethrus sent down to them a million Bibles. They said, "If this Jesus..." That was them Jews that was brought up from down in Iran and down in there, never heard of such a thing as Messiah. And when they got ready to come back to their homeland, why, they wouldn't get on them airplanes. They were still plowing with old plows. You read it in the "Look" magazine. How many read them articles in the "Look" and "Times?" Why sure you did. See? They wouldn't get on there. That old rabbi stood out there and said, "Remember, our prophet said we'd go back to the homeland on the wings of an eagle."
Nations are breaking;
Israel's awakening;
The signs that the Bible foretold:
The Gentile days numbered,
With horrors encumbered,
Return, O Dispersed, to your own.
You'd better be waking up. You've heard it, and heard it, and heard it, but it's going to be the last time one of these days.
E-81 Şi dacă Daniel, profetul Domnului, a putut consulta cărţile lui Ieremia, şi să-l aducă la un aşa loc; încât chiar Israel ieşind afară, ei toţi vii, au ieşit din Babilon, să meargă înapoi în patrie, l-ar determina să postească cu sac şi cenuşă. Cu cât mai mult ar trebui să-i facă Bisericii viului Dumnezeu, să ştie că timpul se şterge şi nu va mai fi; şi Venirea Domnului Isus Cristos, şi marele Mileniu gata să se stabilească! Cum putem noi să pierdem timp nefolositor, jucând cărţi, loc de înnot duminica, fără să avem timp pentru Domnul? Doar alergaţi jos... Dacă pastorul vorbeşte despre ceva care nu-ţi place, tu te ridici şi pleci afară. Şi dacă-dacă biserica ţine prea mult, păi, tu-tu, tu eşti-tu eşti nemulţumit. Priviţi la starea noastră. Priviţi ce facem.
Comparaţi vieţile noastre cu profetul acela. Un om, într-o împărăţie întreagă, fără nici o biserică la care să meargă, şi nicăieri altundeva să meargă. A fost dărâmată şi arsă; cetatea lui, poporul lui au fost robi. Şaizeci şi opt de ani! Şaizeci şi opt, şaizeci şi nouă, şaptezeci; el a mai avut doi ani. Deci când el a început să citească în carte şi să vadă că timpul se apropia de împlinire, să fie împlinit, el a mers la Dumnezeu în rugăciune, să afle despre aceasta.
E-126 Israel's returning to her homeland. What day that God determines Israel to be a nation, that's the day that there'll never be another Gentile saved. I'll prove that by these seventy of weeks, if I can only find them days. I'm going over to the--to get the astronomy calendars and the Julian, the astronomy, and the Roman, and all of them. There's somewhere... Somewhere there's something. God knows about it, and that--He--He's able to reveal it. I know the Julian calendar has 365 1/4 days in the year. So, oh, they're all mixed up, but there's a truth somewhere.
E-82 Ce timp! Ce facem noi? Când, "Naţiunile se rup; marea vuieşte; inimile oamenilor se îngrozesc de teamă; perplexitate de timp." Toate aceste lucruri, scrisul de mână pe perete. Dezintegrare rasială; tot felul de rău se petrece în lume; şi certuri, şi lupte, şi fierberi. Şi arme atârnând în hangare, acea naţiune mică de mărimea Cubei aici jos poate să distrugă lumea în zece minute. Şi ei se ceartă unul cu altul, oameni răi care nu cunosc pe Dumnezeu şi nu cunosc puterea Lui.
Şi Duhul Sfânt în Biserică, se mişcă printre cei Aleşi, arătându-Se viu după două mii de ani, că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Cum putem sta noi leneşi? Cum putem trece noi doar pe deasupra acesteia? Timpul ca noi să verificăm, veghind după ora aceea mare să se apropie.
E-127 I see so many churches, so many organizations, so many people going this, and some, "Hail Mary," and some worshipping this, and that, and the other; there's got to be a Truth somewhere. There's got to be a God somewhere. There's got to be a Message somewhere. I see false prophets arising and acting like discernments and all other kinds of stuff going on, and things... There's got to be a real one there somewhere that that counterfeit's made off of it.
E-83 Acum, el a citit în Ieremia, capitolul al 25-lea. Să deschidem acolo în Ieremia, al 25-lea capitol, şi să citim ce avea să spună Ieremia. De fapt, să începem la versetul al 8-lea, căci acesta este... Aş vrea ca voi să fiţi siguri că l-aţi priceput. Al 11-lea verset este unde l-am scris aici jos să-l citesc, dar să începem la al 8-lea verset.
De aceea aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor; ...
Mie doar îmi place aceea. Când pot auzi de un profet ridicându-se cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEU, frate, aceea este. Pentru mine, aceea o stabileşte. Aceea este totul.
... aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor; Din cauză că voi nu aţi ascultat cuvintele mele,
Iată, Eu voi trimite şi voi lua toate familiile din nord, zice DOMNUL, şi Nebucadneţar regele Babilonului, slujitorul meu, şi-i voi aduce din nou... împotriva acestei ţări, şi împotriva locuitorilor de acolo, şi împotriva tuturor naţiunilor din jur, şi-i voi distruge cu desăvârşire, ...
Amintiţi-vă, aceia erau Aleşii lui Dumnezeu despre care vorbeşte EL Aceia nu erau necredincioşi. Aceia erau membri bisericii.
Dealtfel Eu voi lua de la ei glasul veseliei, ... glasul bucuriei, (întocmai cum avem astăzi, tot rock-and-roll, Ricky şi Elvis,) şi, oh, glasul mirelui, ... glasul păsării sau, miresei, adică, sunetul pietrei de moară, lumina sfeşnicului.
Şi toată ţara aceasta va fi pustiită, ...
Auziţi profetul acela strigând, "Toată ţara aceasta va fi pustiită!" Şi nu ca să imit pe acest mare slujitor al lui Dumnezeu, dar eu profeţesc că toată naţiunea aceasta va deveni pustiită. Dumnezeu va pedepsi această naţiune pentru păcatele ei. Dacă Dumnezeu nu ar lăsa Israelul, aleşii Lui, Sămânţa lui Abraham, cu care El a făcut legământ şi promisiunea, dacă El nu i-a lăsat să scape cu facerea răului; deşi ei erau religioşi până la măduvă, aveau marile biserici, şi preoţii, şi rabinii; dar din cauza imoralităţii şi lucrurilor printre ei, şi Dumnezeu i-a făcut să secere ceea ce au semănat, tot aşa o vom căpăta şi noi. Versetul al 11-lea.
... toată ţara aceasta va deveni pustiită, şi... de mirare; ...
Aceea este, fiecare doar se uită şi zice, "Ia te uită. Ei au fost aşa de grozavi. Priveşte la ei acum."
... şi aceste naţiuni vor sluji regelui Babilonului şaptezeci de ani.
Aceea este un timp de viaţă. Aceea este când bătrâna voastră, mamă binecuvântată a fost un copil. Ei au fost acolo fără un Dumnezeu, fără o biserică, fără o cântare, fără nimic, pentru o generaţie întreagă, până când toată generaţia aceea păcătoasă a murit.
Dar se vor împlini, când şaptezeci de ani sunt împliniţi, că Eu voi pedepsi pe regele Babilonului, şi naţiunea aceea, zice DOMNUL, pentru nelegiuirea lor, şi ţara Haldeilor, şi o voi face o pustiire veşnică.
Şi Eu voi aduce peste ţara aceea toate cuvintele mele pe care Eu le-am pronunţat împotriva ei, chiar tot ce este scris în această carte, care a profeţit Ieremia împotriva întregii naţiuni .
Căci multe neamuri şi împăraţi mari se vor sluji ei înşişi-înşişi de ei de asemenea: şi Eu voi răsplăti... după faptele lor, şi după cuvintele lor din mâinile lor proprii.
Căci aşa mi-a vorbit DOMNUL Dumnezeul lui Israel; Ia potirul cu vin al mâniei mele din mâna mea, şi fă ca toate neamurile, la care Eu te voi trimite, să bea din el.
Cu alte cuvinte, "Ieremia, Eu ţi-am dat acest mesaj. Nu sta liniştit. Nu sta într-un loc, ci profeţeşte la toate naţiunile." Voi o urmăriţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Profeţeşte la toată naţiunea. Arată semnele şi minunile Mele, şi fă-i să ştie că Eu vin să fac aceasta."
Şi ele vor bea, şi se vor ameţi, şi vor fi turbaţi, din cauza cuvântului pe care Eu îl voi trimite printre ei.
E-128 I see people getting in the flesh, and shouting, and carrying on, and going out and living all kinds of lives. There's got to be a genuine Holy Spirit there somewhere. I see people acting religious, and so forth, and trying to be pious. I know there's a genuine God somewhere. There's a genuine Spirit somewhere, 'cause that's an old hypocrite that's made off of it, an old bogus one. There's got to be something that's real, a man, a people, a church, a God. There's got to be something true somewhere, 'cause these was just copied off of it. There's something real somewhere.
I've said to this church about your gifts: Listen to your gifts; keep them in the Bible. Don't take a substitute when the skies are full of the real ones. Let's keep the real ones. Let's get the real or don't have any at all. Amen.
E-84 Ce fac ei chiar în această zi? Ei te numesc un-un profet fals, te numesc un-un împăciuitorist, te numesc un-un fanatic, un ghicitor, sau un visător de visuri, sau un fel de telepatist mintal. "Ei vor fi nebuni!" Şi cuvântul nebun, dacă-1 luaţi amănunţit, înseamnă "trăznit." "Ei de fapt vor înnebuni, şi zic, 'Ah, nu acorda nici o atenţie la acel holy¬roller, acel lipsit de sens,' din cauza Cuvântului care-l trimit printre ei."
E-130 Now, the close is a fact, that God deals with Israel only when she's in her homeland. Let's take... When God--Abraham left the homeland and went down into Egypt, what happened? He walked away from the will of God and never was blessed till he returned back to the homeland. God never dealt with him, not one vision, not nothing else till he come back to the homeland.
Look at Israel when they were sent down in Egypt, four hundred years, not one miracle, not one sign, not one thing happened among them, not recorded in the history of the Book: same old nine and nine: Go to church, offer the lamb, say a "Hail Mary," or whatever it was, go back. Next year, same way. The priests all argued. "Rabbi So-and-so... We'll elect Rabbi So-and-so; he's got a better scholarship; he knows more about the Egyptians." The first thing you know, the Egyptians and--and all of them was the same thing.
E-85 Voi vedeţi istoria repetându-se? Ieremia nu ar fi fost de¬acord cu Fariseii, Saducheii, Irodienii lor, orice ar putea fi ei. El, el doar a spus Cuvântul, şi Acesta i-a făcut pe toţi mâniaţi pe el. Ce? Acum observaţi.
Şi apoi eu am luat potirul din mâna DOMNULUI, şi am făcut toate neamurile să-l bea, ...
Ieremia nu a stat acasă. Ieremia nu a stat doar într-un loc mic, ci el a făcut toate naţiunile să bea din el.
... la care DOMNUL m-a trimis:
E-132 That's the same thing's happened to the church. We've all went to be Methodists, or Baptists, or Presbyterian, and, "We're got a degree out of Hartford"; "We got a degree out of Wheaton"; "We got a degree out of somewhere else, or Bob Jones"; "We--we got a Bachelor of Art"; "We got a D.D., LL.D.," or something other. What is it amounted to? A bunch of nonsense. It's the way it was in Egypt.
E-86 Ieremia a luat Cuvântul Domnului, vinul din Cuvântul Lui. Iar vinul este puterea Cuvântului Lui. Vinul are o putere. Vinul este o intoxicaţie. Vinul are putere în spatele lui. "Şi eu am luat Cuvântul Domnului," a zis Ieremia, "şi L-am făcut manifestat. Vinul, puterea care este în El, eu l-am exercitat înaintea lor, şi ei nu L-au ascultat."
Dumnezeu a zis, "Atunci Eu îi voi trimite pentru şaptezeci de ani în Babilon." Aceea este tocmai ce a făcut El. Cel drept şi nedrept au mers la fel.
E-133 And God never did deal with Israel till she come to her homeland. Hear me. THUS SAITH THE LORD, God will not deal with His Church till She comes back to the Homeland, the Message of the hour. Come back to the original. Get away from your Methodist, Baptist, Presbyterian ideas, your Pentecostal, Assemblies, oneness, threeness, and fiveness, whatever it is, Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, Church of Christ: all antichrist movements. And I realize this strikes the world. All wrong, all of the devil... There's godly men in every one of them, godly people in every one of them movements, but the organization in itself is not of God, and God will never bless it. He never has done it.
E-87 Acum, înapoi la lecţie. Daniel a citit. Doar gândiţi-vă, Daniel a citit aceleaşi Cuvinte care le citim noi în dimineaţa aceasta. Daniel a citit aceeaşi Biblie, aceeaşi punctuaţie, aceleaşi propoziţii, aceleaşi lucruri care le citesc eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi citi în următoarele câteva Mesaje, acelaşi lucru, să vă arăt că noi suntem la timpul sfârşitului.
Şi Daniel, luând Cuvântul de la Ieremia, merge jos în Babilon. Şi el a fost profetul uns. Şi el a înfăptuit miracole, semn, putea interpreta limbi necunoscute, şi a făcut semne şi minuni printre ei. Deşi, stătea singur, numai el! Amin! El a stat singur.
E-134 And I ask any historian who'll hear this tape to write in and tell me whenever the church organized that God didn't lay it on the shelf and never dealt with it no more. Tell me when He ever raised up the Lutheran again, Wesley, Methodists, or Pentecostals. Never did. That organization laid there and cankered and rottened. God took individuals and tried to point the people back to the homeland. And men, the individual's so weak and sissified with some kind of a degree until they organized another organization, making it a twofold child more of hell than it was to begin with.
E-88 Dar Ieremia a scris aceste Cuvinte cu mulţi, mulţi ani înainte. Şi Daniel, interpretând Cuvântul, a avut... "Spuneţi, acum aşteptaţi un minut. Noi ne apropiem de timpul sfârşitului, căci eu am fost deja aici jos de şaizeci şi opt de ani. Şi profetul Domnului," amin, "fratele meu, adevăratul profet al lui Dumnezeu care s-a dovedit un profet, ne-a profeţit. Eu o am scris aici într-o carte, că a zis, 'Şaptezeci de ani se vor împlini.' O Doamne Dumnezeule, noi ne apropiem de sfârşit. Toată generaţia aceea a murit. Ce vei face Tu acum, Doamne? Tu ai promis să ne trimiţi..." Şi el s-a pus în ordine, să se roage.
E-135 But somewhere, surely, Jehovah has a man that He can put His hands on, who'll not compromise with them godly--ungodly organizations, who'll swing the people back to the Rock, Christ Jesus, back to the original Pentecost and the original Holy Ghost, with the original signs and original wonders. Surely, He's got one somewhere who'll not break down under any kind of a persecution, run out, canceled out, fall out, anything else, that'll stay with it.
E-89 O Dumnezeule, dacă a fost cândva un timp în care noi ar trebui să ne punem în ordine, să ne rugăm, acesta-i acum. Căci, noi ca slujitorul Lui adevărat, noi vedem, prin Scrisorile apostolului, prin avertizările Duhului Sfânt, că noi suntem în ultima zi. Duhul Sfânt vorbeşte Aceasta. "În zilele din urmă, oamenii vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, neînfrânaţi, şi dispreţuitori ai celor care sunt buni." Eu înţeleg prin Scrisoare.
E-136 God never blesses Israel till she gets to her homeland. God will never bless you a Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, or a Pilgrim Holiness, Nazarene, Church of Christ, or--or Pentecostal organizations. He'll never bless you that way. Come back to the homeland, to the beginning, back to the Pentecostal experience like that happened on the day of Pentecost when the power of the living God changed those thousands of people and set their heart aflame with the fire of God, that showed genuine, not impersonated signs, not some made up telepathy, not some mockery and got into a rat race like we got in America, who can have the biggest tent, or who can have the biggest crowd. What difference does that make to God. God wants the people honest in heart, not the big crowds. And we all got a rat race here running: what a disgrace to see if we can add a thousand more to our organization. It's a disgrace. He wants us back to the Truth, back to the Spirit, back to the right life, back to a highway in Christ, back to the Truth. How can He ever bless us the way we go? He won't.
E-90 Şi eu înţeleg că vor veni batjocoritori, în ziua din urmă. Eu înţeleg că va fi naţiune împotriva altei naţiuni, în ziua din urmă. Eu înţeleg că vor fi valuri de indignare, în ziua din urmă. Eu înţeleg că vor fi arătări înfricoşătoare, ca farfuriile zburătoare, în cer, arătări misterioase, şi inimile oamenilor se vor îngrozi de frică. Acolo va fi o perplexitate de timp, şi durere printre oameni. Am citit că ei toţi vor merge în organizaţii şi denominaţiuni, şi vor avea o confederaţie, în ziua din urmă. Eu înţeleg că femeile îşi vor tăia părul în ziua din urmă. Eu înţeleg că ele vor purta haine scurte, şi vor umbla cu pantofi cu toc înalt, clincănind cum merg, în ziua din urmă. Eu înţeleg că moralul va fi foarte scăzut în ziua din urmă. Eu înţeleg că predicatorii vor fi păstori falşi în ziua din urmă, care vor compromite, şi nu vor hrăni poporul cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi vor merge după crezuri şi lucruri, în schimb. Dar eu înţeleg că va fi un Glas care va veni în ziua din urmă, strigând din pustie, chemând poporul înapoi la Mesajul original, înapoi la lucrurile lui Dumnezeu. Eu înţeleg, prin Carte, că lucrurile acelea vor avea loc.
E-137 He never blessed Israel until they come back to the promised land; and when they got back in the promised land, signs and wonders begin to happen. He sent a man right down among them by the name of Moses. What did this Moses come down, with a polished-up theology? Did he come down with a Bachelor of Art degree? Did he come down with a LL.D., Ph.D.? He come down with the power of Jehovah and with a message, "Return from this land to the homeland." Return, O Dispersed, to your own. Amen...?...
E-91 Eu înţeleg că în zilele din urmă va veni o foamete. Bisericile vor fi aşa de organizate, şi aşa de stabilite şi de toate, încât în zilele din urmă va veni o foamete, şi aceasta nu va fi numai după pâine şi apă, ci după auzirea adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi oamenii vor merge de la răsărit, de la vest, de la nord, şi sud, căutând să audă adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dar bisericile vor fi aşa de organizate şi strânse, încât ele nu vor reuşi să-L audă. Eu înţeleg aceea din Cărţi. Dar, în ziua aceea, O Dumnezeule, va răsări un Vlăstar din David.
E-138 For nearly two thousand years the Jews has been out of their homeland, scattered to the four winds of the earth. How that we could make this message last for weeks now if we had to go to details. We can chase Israel right back and show when it was scattered by the Roman empire on their rejecting of the Messiah; how she was drove to every nation under heaven; go back to Jacob, Israel, back in Genesis 44 and 45, and show back there that how He blessed those patriarchs and told them exactly where their standing would be in the last days; and I can point to you exactly every nation of Israel, every tribe of Israel standing exactly in the nations where it said it would be. And here we are today.
E-92 Eu înţeleg că El va trimite pe Ilie înainte să vină ziua aceea la timpul sfârşitului, şi el va avea un Mesaj care va întoarce inimile copiilor înapoi la părinţi, îi va întoarce înapoi la original, să meargă înapoi la sfârşit, şi început. Eu înţeleg că va avea loc chiar înainte ca Duhul să părăsească biserica Neamurilor, să se întoarcă la Iudei.
E-139 The Jew that we know, that's not the real Jew. The real Jew's that real orthodox who has not defiled himself with the things of the world, who's not went out and joined other churches. That's the ones that's returning yonder, living on cheese and bread, upon the hillsides, not allowed in the old city. Had to build them a city on this side in a no-man's-land, with machine guns pointing both ways. But she's beginning to put forth her buds. Amen and amen. The time is at hand.
E-93 Şi eu nu înţeleg numai prin Scrisoare. Eu înţeleg prin Cuvânt, prin Cuvântul scris, că Israel se va întoarce în patria lui; şi eu îl văd mergând înăuntru.
E-140 There's Ishmael and Isaac standing there fussing about the land yet, but she belongs to Israel. If you happen to go over in the new Jerusalem... They won't let you come to the old Jerusalem. You have to go there first and let them explain it all to you, the Arabs, then take you over to the other side; that's Ishmael's children. But wait, there's coming a time when God's children's going to take her over. That's right. Jerusalem will be rebuilt again. The daily sacrifice will be set up. And the antichrist will make a covenant for them last seven weeks, and in the midst of it he'll break that covenant, turn them all into Catholicism. The abomination will spread over the whole thing like that, and then the end shall be. Watch.
E-94 Eu înţeleg prin Scrisori, ale profeţilor, că Israel va deveni o naţiune. Ei vor restabili închinarea templului. Dumnezeu va merge să se ocupe cu el din nou când el vine în patria lui. Oh! Doi profeţi se vor ridica în zilele din urmă, cu ei. Eu înţeleg asta. Întocmai cum Biserica Neamurilor se mută afară, doi profeţi vor sosi, Ilie şi Moise, la Israel. Noi o vom lua aşa cum mergem înainte.
E-141 Seventy of weeks... Yeah, they're nearly two thousand years they've been away. They've been drove now. They're people like it was in hardening Pharaoh's heart. He had to harden Hitler's heart. Millions of them died. Look at this Eichman, guilty of killing six million Jews, six million of them, human souls, babies, children, adults all put to death: Eichman, one man.
Look at Russia, how he drove them out of there. They drove them everywhere, and they've been a despised nation, but--because of the love of their money. They came back again. But that little minority is returning into Palestine. Amen, brothers.
E-95 Profetul a văzut că timpul aproape s-a împlinit acolo jos în Babilon. În ordine.
E-143 When you see her begin to come to her homeland... They've got enough in there now to make that about a 144,000. And what's happening? They'll know their Joseph. Don't you worry. Yes, sir. And they're all standing there waiting for it to happen. And the very hour that...
The nations has declared them a nation this last year. When that hits, we're near the end. The Gentile Church is gone. So most any time God could say, "Israel is My people." When that is, the Gentiles are finished.
E-96 Gabriel apare, să descopere nu numai ce a întrebat el, ci să-i spună până jos de tot ce a fost hotărât pentru rasa Iudaică, peste tot până la sfârşit. Amin! El a cerut puţin, şi a primit lucrul întreg. El a cerut doar să ştie...
E-145 "They will trod down," said Jesus in Matthew 24 (the abomination maketh desolation.), "they'll trod down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished." When that's finished, then the Jews will return back into Jerusalem to re-establish the temple and temple worship. We'll get all on these next messages. The seventy of weeks of the sixfold purpose... Now, I'll read that before closing, 'cause it'd be just about time then for us to get home, then come back tonight at 7 o'clock.
E-97 Daniel încerca să afle, "Cât va mai dura, Doamne, va fi aceasta acum? Ieremia profetul, slujitorul Tău, fratele meu, a profeţit cu şaizeci şi opt de ani în urmă, şi a zis, 'există şaptezeci de ani în care acest popor va sta aici.' Toată generaţia veche practic s-a dus acum."
E-146 First... First, if you're putting it down: To finish the transgression, Daniel the 9th chapter, 24th verse: To finish the transgression (1), to make an end of sin (2), to make reconciliation for iniquity (3), to bring in everlasting righteousness (4), to seal up the vision and prophecy (5), to anoint the most Holy (6). And that's what we'll speak on tonight. God, bringing to pass...
E-98 Există o generaţie veche penticostală care s-a ridicat, cu patruzeci de ani în urmă. "Luptători vechi," au fost numiţi ei. Ei s-au organizat, şi bătut, şi certat, peste tot prin Muntele Horeb şi Nebo, peste tot pe acolo. Dar, în final, noi suntem la râu acum. El va ridica unul nou acum, cu un Iosua să-i treacă dincolo. Legea a eşuat; Moise a mers cu ea; Moise a eşuat. Iosua i-a trecut dincolo. Noi aflăm că organizaţiile au eşuat, dar Duhul lui Dumnezeu... Iosua, cuvântul Iosua, înseamnă "Isus Salvatorul nostru." Căci, Duhul Sfânt va veni în Biserică. Nu o organizaţie, ci Duhul Sfânt va intra printre popor şi O va pregăti să meargă sus, să traverseze Iordanul. Eu înţeleg prin citirea Cărţii că aceea este ce trebuie să aibe loc. Şi Dumnezeu ştie că aceea este ceea ce caut acum, ca să pot mângâia poporul Lui şi să le spun ce este aproape, şi aici în această dimineaţă, şi afară prin ţările unde vor merge aceste benzi, în toată lumea, căci noi suntem la timpul sfârşitului.
E-147 Now wait, let me go over it again so you get it. First, finish the transgression; second, make an end of sin; third, make reconciliations for iniquity; fourth, bring in everlasting righteousness; fifth, seal up the vision and prophecy; sixth, to anoint the most Holy. Let me read it to you now out of--out of the Bible. It's the 24th verse.
Seven weeks are determined upon thy people... (The Jews.)... and upon thy holy--upon thy holy city,... (Israel, Jews, Jerusalem.)... to finish... transgressions,... (1)... to make an end of sin,... (2)... to make reconciliations for iniquity,... (3)... to bring in everlasting righteousness,... (4)... and to seal up the vision... (5)... the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. (6)
That's exactly what he came to tell him that would be done, and then the end would be.
Now, tonight we'll get what those things are and see how close we are to there, and then next Sunday bring in and place these time elements exactly where we're standing. I love Him.
E-99 El a descoperit tot drumul până când Împărăţia a fost complet restabilită şi Mileniul s-a stabilit înăuntru. Acela a fost mesajul lui Gabriel. El a zis, "Eu am venit să-ţi spun că vor fi şaptezeci de ani, şaptezeci de săptămâni, încă, hotărâte asupra poporului tău, hotărâte până la sfârşitul generaţiei Iudaice. Acolo sunt şaptezeci de săptămâni." Acum priviţi ce a spus El. Că acum, de la dare până la reaşezare ...
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii... tale, ...
"Cetatea ta." Ba bilonul nu era cetatea lui. Care... Unde era cetatea lui? Ierusalimul.
E-150 Israel returning to their homeland, Israel... Let me just say this. Now, watch. I guess it's off of tape. Let me say this: The very hour that Israel become a nation... The reason I've always believed--before my class here--that there was something, that I'd have a part before I die of getting Israel back to the Lord, because when... The very hour, by the Pan American chart, that Israel was declared a nation for the first time for two thousand years since they'd been scattered, not a people, it was that very same hour, exactly to the hour, that the Angel of the Lord met me up yonder and sent me to the--with the Gospel--the very same thing: May the 7th, 1946.
Now, then another thing that gives me to know; it's restoring the hearts of the children back to the fathers and the hearts of the fathers to the children: the Message. Notice Malachi 4, not 3, 4.
E-100 Acum, când noi ajungem la şapte, sau confirmarea înşesită, noi vom afla ce este cetatea aceea, şi o aducem jos şi dovedim cine a fost, cine a fondat-o, de unde vine ea. Cât va sta? Va fi ea rezidită iarăşi? În ce timp? Oh, mari lucruri sunt rezervate pentru noi. În ordine.
Şaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii ... tale, să termine nelegiuirea, ...
Acum, El nu a zis, "Daniel..." Fără îndoială că ceea ce i-a spus El că cele şaptezeci de săptămâni erau... Vreau să spun, şaptezeci de ani erau aproape terminaţi. Şaizeci şi opt, doar lipseau doi ani. Şi noi aflăm că profeţia lui Ieremia a atins tocmai exact corect. Doi ani mai târziu, ei au mers afară. Neemia a mers şi a luat un ordin de la rege, şi a construit zidul în timp de
necaz. Ei au lucrat. El a zis, "Zidul " Ascultaţi la aceasta.
... termine fărădelegea, să pună capăt păcatului, ...
"Să pună capăt păcatului." La cine? La Iudei. "Hotărât asupra poporului tău," nu asupra Neamurilor. "Asupra poporului tău," Iudeii. "Şi cetatea ta," nu New York, nu Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Roma. Ci, "Peste cetatea ta," Ierusalim.
... şi să termine nelegiuirea, ... să pună capăt păcatului, ... să facă ispăşiri pentru fărădelege, şi să aducă înăuntru neprihănirea veşnică, şi să pecetluiască viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt. (Priviţi!)
Să ştii de aceea şi să înţelegi, că de la darea poruncii să reaşeze şi să rezidească Ierusalimul ( care era cetatea lui) la... Mesia Prinţul vor fi şapte (din şaptezeci) săptămâni, ...
E-152 Another thing, when Billy, my son, and I, and Brother Ern Baxter was on our road to Palestine, after we'd met the Jews at Brother Arganbright's, and they seen the meeting... Lewi Pethrus had sent these Bibles over there, and he said, "These Jews come, said, 'If you will call up a bunch of the leaders of Israel, I mean, not these new rabbis with all their ceremonies, but call the real Israelite leaders together... And we have read this New Testament, and we know that when the Messiah cometh, He'll tell us these things, like the woman at Samaria. We know that Moses said our Messiah would be a prophet.' And when you can tell them, and show them by the Scripture that (which we will get in tonight's message) that they had to be darkened and their hearts cut off so that the Gentile space could come, that we'd have a time of reconciliation for the Gentiles, and their hearts were hardened just exactly like it was in the time of Joseph and so forth, and then bring those Jews to a place, and call those men from that audience just like you do these Gentiles here by that inspiration of the Spirit, 'cause they said, 'If this Jesus, if He is the Messiah and your words are true, then He is not dead, and He's alive. And if He's alive, He promised to be in His--the--His servants, His disciples. And if we can see Him do the sign of a prophet, then we will believe that He is Messiah...'" What a perfect thing, exactly right. Then what would that do? A nation would be borned in one day amongst the leaders. Every one of them would say, "We know it." When that rabbi says that, that settles it. A nation would be born in one day. Israel would be born in one day.
E-101 Aşteptaţi până vom intra în aceea! Oh, vai! Aceea este o binecuvântare că eu... Eu îmi voi lua o frânghie şi mă voi lega aici de acest loc.
E-153 And I was on my road and stood at Cairo, Egypt, with the ticket in my hand, and fifteen or twenty minutes of calling time. They was fixing to make the call. And I walked down to see a little piece of this ebony with--a little elephant made out of ebony with a--a ivory tusk. I was going to send it to a doctor friend of mine, Dr. Sam Adair, for a paper weight. And I was looking at it, and something said to me, "This is not yet the hour. Stay out of Palestine." So I thought, "That was just me thinking that." And I went on.
Something said, "This is not the hour."
And I went out behind the hangar; I raised up my head to God; I said, "God, was that You speaking to me?"
He said, "This is not the hour. Stay out of Palestine. This is not the time." Then I took my ticket, and changed it, and went from there up through Rome, and come back to Lisbon in the Portuguese, and from there back to the United States.
E-102 El a descoperit-o în jos de tot, a zis, "Eu nu numai că îţi voi spune acum că cei doi ani sunt doar aproape, aceasta se va termina, împlinită." Şi noi toţi ştim că ei au stat acolo exact şaptezeci de ani, şi-şi au ieşit, chiar exact ce a zis profetul. Şi Isaia, sau vreau să Aspun... Daniel a crezut profetul acela, aşa că aici era el, gata. În ordine. Şi el ...
E-157 The hour was not yet. The iniquity of the Gentiles hasn't filled up yet, just to the end of the cup, but someday that'll be. And God will send somebody there that's a prophet, and will prove to them... I trust that God will raise him up right away, whoever he may be, that'll raise him quickly. I believe it has to come. That's what we're studying this for. That we're so close...
E-103 Iar acum, când a venit Gabriel, El a zis, "Eu am venit să-ţi arăt toată calea, să-ţi descopăr aceste lucruri, care, tot drumul până la sfârşit." Vedeţi? Priviţi.
... urâciunea el va face pustiire, chiar până la terminare, ...
E-158 And remember, the very minute that the Jews receive Christ, the Gentile Church is gone. Then the Gentiles has the plagues poured out upon them, the tribulation.
And--and how can men, great teachers, teach, and looking at this Bible like this, and say that the Church goes through the tribulation period when there's not a Scripture in the Bible that says it. They haven't got one thing.
E-104 Terminare, este "sfârşitul tuturor lucrurilor." "Eu vă voi arăta ce se va întâmpla." Acum ascultaţi. Reţineţi-o! "Eu... Daniel, eu am fost trimis. Tu eşti preaiubit în Cer. Şi Eu am auzit rugăciunile tale şi Eu am venit jos acum să-ţi spun ceea ce este hotărât pentru Iudei şi Ierusalim, chiar de acum până la sfârşitul împlinirii, întregul lucru."
E-160 A man come to me not long ago, said, "Oh, Sister McPherson taught that the church would go through the tribulation, 'cause we'll be shining lights in that time." It's Israel then, not the Gentiles. The Gentiles has done gone, the Church. They have to go through no tribulation. The dragon spurted water from his mouth (the 17th chapter) and made war with the remnant, the sleeping virgins, not the... The real Church has gone on. She's done at the wedding supper for these--the space of time where the wedding supper will be going on the last week. And that's when the tribulation sets in, when the locusts and the persecutions rise upon the churches of things like that. Then at the end, in the 19th chapter here She comes with Her Bridegroom (Hallelujah.), King of king and Lord of lord, vesture dipped in blood, and the heavenly host riding on white horses coming with Him. There she comes to take her place for the Millennium. Amen. Oh.
Blessed be the Name,
Oh, Blessed be the Name,
Blessed be the Name of the Lord!
Blessed be the Name,
Oh, Blessed be the Name,
Blessed be the Name of the Lord!
Jesus is the Name,
Jesus is the Name,
Jesus is the Name of the Lord!
Jesus is the Name,
Oh, Jesus is the Name,
Jesus is the Name of the Lord!
Magnify His Name,
Oh, magnify His Name,
Oh, magnify the Name of the Lord!
Magnify the Name,
Oh, magnify the Name,
Magnify the Name of the Lord!
E-105 Acum, voi înţelegeţi, clasă? Dacă noi putem afla ce sunt aceste şaptezeci de săptămâni, noi ştim când este terminarea. Oh, vai! Dumnezeule ajută-ne să o ştim. Aceasta ne spune exact undeva în aceste pagini, exact de la timpul acela până în acest timp, până la terminare, şi nu o va omite nici un minut.
E-161 How do you do it? You make it great in your life. You live such a life that they can say, "There is a servant of Christ." That's how you magnify the Name. Let's see. Oh, don't you love Him? Oh, my. Our little song now:
In a manger long ago
I know it's really so,
A Babe was born to save men from their sins.
John saw Him on the shore
A Lamb forever more (That Lamb with them Seven Seals, only One in heaven and earth was able to take.)...
In a--in a manger long ago
I know it's really so,
A Babe was born to save men from their sin,
John saw Him on the shore,
The Lamb forever more,
Oh, blessed be the Name of the Lord.
Oh, blessed be the Name!
Oh, blessed be the Name,
Oh, blessed be the Name of the Lord!
Blessed be the Name,
Blessed be the Name,
Blessed be the Name of the Lord!
E-106 Cum marele Cuvânt al lui Dumnezeu... Când Dumnezeu a făcut pământul şi l-a aşezat în orbită. Şi eu am predicat seara trecută, duminică seara, cum că acolo nimic nu dă greş. Păi, această lume se învârte aşa de perfect încât ei vă poate spune exact când soarele şi luna vor trece, de azi în douăzeci de ani, până la minutul exact. Eu nu vă pot spune, prin nici un cronometru ce îl avem în lume; el va pierde două sau trei minute pe lună, sau va câştiga două sau trei minute, cel mai bun care-l avem. Noi nu putem face nimic aşa de perfect.
Deoarece există numai un lucru perfect, acela-i Dumnezeu. Şi Dumnezeu şi Cuvântul Lui este acelaşi, deci Cuvântul lui Dumnezeu este perfect.
E-162 I like to worship, don't you? Now, we don't come to church just to hear a sermon; that goes with it, but we come to church to worship, worship in the Spirit and in Truth. You've heard the Truth; that's the Word. See? Now, to worship is to express yourself to Him. See?
Oh, I love that Man of Galilee. Give us a little chord on that. Do you know that, Teddy? I forget now... Let's see, let's see.
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee,
For He's done so very much for me.
He's forgiven all my sins,
Placed the Holy Ghost within.
Oh, I love, I love that Man of Galilee.
The Publican went to pray in the temple there one day,
He cried, "Oh, Lord, be merciful to me."
He was forgiven of every sin,
And a deep peace placed within.
He said, "Come see this Man from Galilee."
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee
For He's done so very much for me.
He's forgiven all my sins,
Placed the Holy Ghost within.
Oh, I love, I love that Man of Galilee.
The lame was made to walk,
The dumb was made to talk.
That power was spoken with love upon the sea.
The blind was made to see.
I know it could only be
The power of that Man from Galilee.
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee
For He's done so very much for me.
He's forgiven all my sins,
Placed that Holy Ghost within.
Oh, I love, I love that Man of Galilee.
Listen to this one.
The woman at the well,
He all her sins did tell,
How five husbands she had at that time. (That was Him.)
She was forgiven of every sin,
And a deep peace came within!
Then she cried, "Come, see that Man from Galilee."
Oh, I love that Man from Galilee, from Galilee,
For He's done so very much for me.
He's forgiven all my sins,
Placed the Holy Ghost within.
Oh, I love, I love that Man from Galilee.
E-107 Şi dacă noi putem afla aceste zile, noi vom afla exact când va fi sfârşitul. Voi o pricepeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Aceasta-i hotărât până la capăt." Al 24-lea verset, "poporul tău şi cetatea ta sfântă," care este Ierusalimul. Am al 21-lea... al 24-lea verset aici. Isus s-a referit la aceasta în Matei 24.
E-162a I love Him, don't you? All my heart, don't you? Isn't He wonderful?
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. (What is He?)
Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is He.
Oh, saving me, keeping me
From all sin and shame.
Wonderful is my Redeemer,
Praise His Name.
Let's just bow our heads now and think of it.
I once was lost, but now I'm found;
I'm free from condemnation. (Nations are breaking, don't matter.)
Jesus gives liberty and a full salvation.
He's saving me, He's keeping me
From all sin and shame.
Wonderful is my Redeemer,
Praise His Name.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me.
Counselor, the Prince of Peace, Mighty God is He.
Saving me, keeping me
From all sin and shame.
Wonderful is my Redeemer,
Praise His Name.
Oh, think of it.
I once was lost; now I'm found;
I'm free from condemnation.
Jesus gives liberty and a full salvation.
Saving me, (What does He do?) keeping me
From all sin and shame. (Riding above it.)
Oh, wonderful is my Redeemer,
Praise His Name.
Now, together.
Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me.
Counselor, the Prince of Peace, Mighty God is He.
Why, saving me, keeping me
From all sin and shame.
Wonderful is my Redeemer,
Praise His Name.
Oh, how I love Jesus, (Glory.)
Oh, how I love Jesus, (Raise your hands; sing it...?... I'm waiting for Him.)
Oh, how I love Jesus,
Because He first loved me.
Now, with our hands up, if we mean it.
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
Because He first loved me.
E-108 Acum, Fratele Collins, dacă el este aici în această dimineaţă, eu nu ştiu dacă el este sau nu. În întrebări seara trecută, el a pus o întrebare. (Eu presupun că este în ordine ca eu să o spun, Frate Collins.) Despre, '"Urâciunea care face pustiire,' vedeţi, ce a însemnat?"
E-163 You love Him? Then you have to love one another. 'Cause if you don't love them who you can see who he is, how can you love Him Who you haven't seen? Let's take one another's hand and sing.
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus,
Because He first loved me.
I'll never (Raise your hands to Him now.) forsake Him,
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
Because He first loved me.
E-109 Isus a vorbit despre ea, în Matei al 24-lea capitol, şi noi aflăm. Da, Matei 24:15. Acum ia să o iau foarte repede, aşa ca voi să puteţi vedea ce, Isus vorbeşte despre acelaşi lucru aici, referindu-se înapoi la Daniel. Matei 24:15, pentru voi care notaţi. Eu vreau ca voi, fiecare acum, în special deseară şi-şi duminica următoare, să aduceţi creioanele şi hârtiile acelea, căci noi suntem... dacă nu aveţi o bandă. 24, şi al 15-lea verset, "Şi când de aceea..."
Şi de aceea când veţi vedea urâciunea pustiirii, vorbită de profetul Daniel, ...
Gândiţi-vă! Aceasta este cu patru sute optzeci şi trei, - patru, -cinci, optzeci şi şase de ani înainte. Patru sute şi optzeci şi şase de ani înainte.
... Daniel profetul, stătea în locul sfânt, ...
Acum priviţi în Biblia voastră. Ea este în paranteze.
... (cine citeşte, să înţeleagă:)
E-164 Just think, He made this big revelation known to us. Don't we love Him? Isn't He wonderful? How thankful we are for our Lord Jesus Who never forsake us. "Lo, I am with thee always, even to..." Are we enjoying the Seventy Weeks of Daniel? Oh, don't we love Him? How does it do?
My faith looks up to Thee,
Thou Lamb of Calvary,
Saviour Divine! (Just worship Him in your heart.)
Now hear me while I pray,
Take all my sins away,
O let me from this day
Be wholly Thine!
While life's dark maze I tread, (We all do it.)
And griefs around me spread,
Just be Thou my guide; (Guide me through it, Lord.)
O bid darkness turn to day,
Wipe sorrow's fears away,
Nor let me ever stray
From Thee aside.
[Brother Branham begins humming--Ed.]
Strength to my fainting heart,
My zeal inspire;
Bid darkness turn to day,
Wipe all my fears away,
O let me from this day
Be wholly Thine!
E-110 Acum, El vorbeşte către Iudei. Ei vor să ştie, "Cum este cu acest templu? Când va fi el distrus? Când va fi el rezidit? Când va veni un timp când acolo nu va fi piatră pe piatră? Cât va dura aceasta?"
E-165 Oh, Jesus, we see we're nearing something. Isaiah the prophet has spoke of it; Jeremiah spoke of it. Daniel looked back and seen what they said. It caused his heart to be stirred in him. He set his face towards heaven; he fasted in sackcloth and ashes. He wanted to hear so he could warn the people.
Lord, we see by Books also, Thy Book, the Book of Isaiah, the Book of Jeremiah, the Book of James, John, Luke, Mark, Matthew, the Book of Revelations, all Thy Books, that we're near the end. And we have set our face towards heaven in prayer and supplications to find where we're living, Lord. We begin to see daylight breaking. And, Lord, we come to You. Our faith looks to You now. Laying aside every weight, every sin, every little unbelief that would so easy beset us, we press now towards the mark of the high calling, knowing that our time is limited.
E-111 El a zis, "Când vedeţi 'urâciunea care face pustiire, stând când...' Daniel, 'a stat în locul sfânt."' A zis, "Când vedeţi aceasta împlinindu-se, acum cel ce citeşte să înţeleagă despre ce vorbeşte el."
Acela-i motivul că ne rugăm la Dumnezeu, să o facă aşa de perfect, ca să nu fie nici o umbră de îndoială. Căci, noi nu trebuie să ne punem interpretarea noastră proprie la lucrurile acelea. Aceasta trebuie să vină prin AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aşa că, eu o las chiar acolo până când înţeleg.
I-a descoperit toate lucrurile, acea "urâciune."
E-167 Bless these people in here, Lord. They love You. They're Yours. They've come out. You're the One's doing the revealing. We pray that You'll grant these things to us as we wait on Thee.
Give us a good afternoon of study, Lord. Give us understanding. Bring us back again tonight, fresh. Lord, anoint me this afternoon. Oh, as I study, Lord, for this sixfold reason of the visit of Gabriel... If Gabriel come to visit and give a sixfold meaning, Lord, we must know that. We study by the Books and know we're near. So we pray that You'll reveal it to us tonight.
Next Sunday, Lord, O God, place them days in there. I don't know how, but You can bring us right to the time. Grant it, Father. We're looking to Thee. We love one another and the Blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. We're looking to Thee now. Help us as we wait on Thee, Father. Through Jesus our Lord...
E-112 Şi, amintiţi-vă, aceasta are un înţeles compus, chiar ca, "Am chemat pe fiul Meu din Egipt." Aşa cum Israel a fost chemat afară; aşa a fost Isus, Fiul Lui, chemat afară.
Şi aceea va fi chiar exact să se împlinească, tot aşa de sigur cum stau eu aici. Şi El a făcut-o într-un fel, şi El a făcut-o toată ascunsă, toată ascunsă de la Biserică. Oh, când noi ajungem jos în aceea, în acele înţelesuri înşesite, cum a avut El ascuns toate acestea de Biserică; aşa ca Biserica să o vegheze în fiecare minut, fără să ştie când vine El. Dar acum epoca Bisericii este cam pe sfârşite, astfel este doar gata acum pentru Venire, doar se pregăteşte.
E-113 Aceasta este una dintre cele mai importante Scripturi din Carte. Ce face ea? Ea spune încheierea naţiunii Iudaice, poporul Iudeu. Această Scriptură, cele şaptezeci de săptămâni, ea descoperă şi spune exact de la timpul în care Daniel a început acolo, până la sfârşitul împlinirii. Este unul dintre cele mai mari cronometre. Câţi m-aţi auzit zicând, "Dacă vreţi să ştiţi ce zi din săptămână este, priviţi la calendar. Dacă vreţi să ştiţi în ce timp trăim, priviţi pe Iudei"? Aşa este. Acolo este calendarul lui Dumnezeu, luat chiar de aici. Orice teolog, orice şcolar Biblic, oricine, vă va spune că acesta este cronometrul, Iudeii.
Acum ce timp avem? Noi suntem doar... oameni, cald, oh, eu...
E-114 Aceasta nu are nimic de-a face cu Neamurile; aceste Şapte Peceţi, Şapte Plăgi, Şapte Urgii, Şapte Trâmbiţe, nu au nici un lucru de-a face. Biserica Neamurilor va fi în Glorie la timpul acela. Nu are nimic de-a face cu noi, Biserica Neamurilor. Aceasta are de-a face numai cu Israelul. "Daniel, poporul tău şi Ierusalimul."
E-115 Acum, şi dezvăluie faptele că Dumnezeu se ocupă numai cu Iudeii când ei sunt în patria lor. Aleluia! Acolo este unde mă gândesc că atinge la miez, chiar acolo.
Ei întotdeauna încearcă să permită din timpul când Israelul era acolo în timpul lui Daniel. Şi un mare scriitor... Căci... eu ştiu că unii din urmaşii lui sunt aşezaţi aici, eu nu o voi zice. Dar acela-i motivul că ei au tot lucrul acesta fals.
E-116 Aţi ştiut cum Mileriţii, înainte ca ej. să devină Adventişti de ziua a Şaptea, ce au făcut ei aici sus? În 1919, şi-au luat aripile lor, (voi toţi aţi văzut-o în ziarul Courier), şi s-au urcat aici sus să zboare, în dimineaţa aceea. Aceea era să ia cele şaptezeci de săptămâni ale lui Daniel. Aha, Mileriţi. Apoi, mai târziu, prin D-na. Ellen White, care a fost profeta lor, s-a întors în jur şi s¬au numit Adventişti de ziua a Şaptea. Iar acum ei şi-au schimbat numele în Glasul Profeţiei. Vedeţi? Trei nume diferite pentru acelaşi cult.
E-11 7 Acum, dar ei au fost greşi ţi, deoarece ei au încercat să aplice acele şaptezeci de săptămâni şi la Iudei şi la Neamuri. Şi El zice aici, "Este pentru poporul tău." Şi Dumnezeu niciodată nu s-a ocupat cu Iudeul afară din Palestina. Şi când Mesia, la a şaptezecea, şi două săptămâni, a fost stârpit, (nu pentru Sine; pentru noi, a fost stârpit), Israel a fost risipit, şi nu a (niciodată) nu a venit înapoi în patria lor până doar în ultimii câţiva ani. Deci, timpul nu a fost socotit acolo pentru epoca Bisericii. Voi o pricepeţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.]
Nu ar fi 1919. Eu pot arăta că ceva s-a întâmplat în 1919, dar aceea a fost când acel Înger, mesajul Îngerului al treilea a lovit şi Urgia a mers înainte. Exact. Dar aceasta nu a fost... Aceea a fost când războiul s-a oprit într-un fel misterios. Noi luăm aceea în al 7-lea capitol când ajungem la ea, când ajungem la capitolul al 7-lea. Voi toţi m-aţi auzit predicând aceea, de multe ori, vedeţi, când mesajul Îngerului a zis, "Ţine cele patru vânturi ale pământului până pecetluim pe Iudei, slujitorii." Şi, acum, ei au tot aşteptat până când toată epoca Neamurilor a ieşit afară.
Apoi când El vine înăuntru, atunci-atunci El pecetluieşte pe Iudei, cei o sută patruzeci şi patru de mii primesc Duhul Sfânt. Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, pecetluiţi. Apocalipsa 7. Voi aţi citit-o.
"Şi eu am văzut un mare număr deja în Cer," Ioan a văzut, "de tot soiul, limbi, şi naţiuni, şi ei au stat înaintea lui Dumnezeu, cu frunze de palmieri în mâini, şi îmbrăcaţi cu haine albe, cântând. 'Aleluia! Amin! Glorie, înţelepciune, onoare, tărie, putere, să-i fie Dumnezeului nostru în veci de veci. Amin!' ei strigă."
E-118 Ioan nu a putut înţelege atunci. Dar el a privit înapoi şi a văzut pe Muntele Sinai, (glorie) o sută patruzeci şi patru de mii care nu au fost întinaţi cu femei. Iudei! Femei, biserici! Ei nu s-au ataşat de organizaţii, Luteran, Metodist, Baptist, şi Prezbiterian. Dar ei au fost Iudei de la început, Ortodocşi, şi au avut templul lor acolo, închinându-se pe Muntele Sinai. Aceia sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii. Aceea este după aceasta; Biserica este deja în Glorie. Vedeţi?
E-119 Deci, Dl. Smith a fost greşit, trebuia să fie. Căci, cum o veţi aplica aceea aici jos în 1919, să luaţi pe cei o sută patruzeci şi patru de mii afară? Atunci voi sunteţi iarăşi înapoi în Russeliţi. Vedeţi? Atunci voi sunteţi drept înapoi la doctrina Russelită, care, "Isus a venit în 1914. 1919 El şi-a luat Biserica Lui. Iar acum El este un trup tainic care merge în jurul pământului, ridică... merge la mormântul bunicii şi al bunicului, şi-i învie pe ei toţi, toţi aceia care au fost Russeliţi." Fără sens! Aceasta nu are nici un înţeles în Cuvânt. Aceasta nu se va termina corect. Nu, domnule. Aceasta nu merge.
E-120 Dar, Dumnezeu are Adevărul. Şi Dumnezeu este Acela Care poate să Îl descopere şi să-L pună acolo, şi să-L arate exact, pentru noi. Vedeţi? Eu cred că El o va face. Eu nu o ştiu. Eu vă spun Adevărul. Eu nu ştiu, dar eu cred. Eu cred că El o va face.
E-121 Deci, vedeţi, Dumnezeu nu s-a ocupat cu Iudeii. (Aş vrea să o ţineţi în minte) atât timp cât Israelul...
E-122 Aceea este cât am încercat să-i spun acestui frate şezând pe aici, care vorbeşte despre a merge la Israel, stai la o parte de Israel! Depărtează-te Ade el, voi toţi oamenii care vorbiţi despre convertirea Iudeilor. Înainte ca acest Mesaj să se termine, veţi vedea că aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, prin Cuvânt şi prin Duh. Israelul va fi convertit, toată naţiunea, într-o noapte. Biblia a zis aşa. Dar Evanghelia nici măcar nu este la ei. Există câţiva renegaţi care sunt afară, şi aşa mai departe în felul acela, care vin înăuntru, şi în afară de trupul principal al Iudeilor, care vin înăuntru şi sunt salvaţi. Asta-i adevărat. Eu cred asta cu toată a mea-inima mea.
Dar, amintiţi-vă, atât timp cât Israel este afară din naţiunea lor, ei nu pot fi salvaţi. Acum ei se reîntorc. Şi ei vor fi salvaţi, toată naţiunea întreagă, într-o zi. Biblia a zis aşa. O zi; va aduce, complet, tot Israelul drept înapoi la Dumnezeu. Acolo va fi un lucru aşa de puternic care va atinge Israelul într-una din aceste zile, încât va zgudui întreaga naţiune. Chiar profetul a strigat, şi a zis, "Într-o zi tu ai făcut aceasta." Într-o zi, ei Îl vor vedea. Acolo va fi un lucru puternic.
E-123 Părerea mea, acesta va fi un profet puternic care se va ridica şi va sta înaintea lui Israel, şi le va dovedi că acel Mesia încă trăieşte. Acel Mesia pe care ei L-au respins este... ? ...
E-124 Ei citesc acea Biblie mică acum, din Biblia lui Israel. Ei O citesc din spate în faţă, în felul cum O citesc ei. Şi voi ştiţi cum este scrisă limba Ebraică. Şi astfel când ei O citesc... Şi ei citesc că acel Lewi Pethrus a trimis jos la ei, un milion de Biblii. Ei au zis, "Dacă acest Isus..." Aceia erau acei Iudei care au fost aduşi de jos din Iran, şi jos acolo, niciodată nu au auzit de un astfel de lucru ca Mesia. Şi când ei s-au pregătit să vină înapoi în patria lor, păi, ei nu au vrut să se urce în avioanele acelea. Ei încă arau cu pluguri vechi. Voi o citiţi în revista Look. Câţi aţi citit articolele acelea în Look şi Times rev-...? Păi, sigur voi aţi citit. Vedeţi? Ei nu au vrut să se urce acolo. Acel rabin bătrân s-a ridicat acolo afară şi a zis, "Amintiţi-vă, profetul nostru a zis că noi vom merge înapoi în patrie pe aripile unui vultur." Aleluia!
Naţiunile se sfărâmă, Israel se trezeşte,
Semnele care Biblia le-a prezis;
Zilele Neamurlor numărate, cu chinuri îngreunate;
"Întoarceţi-vă, O risipiţilor la ai voştri."
E-125 Mai bine să vă treziţi. Voi aţi auzit-o şi aţi auzit-o, şi aţi auzit-o, dar urmează să fie ultima dată, într-una din aceste zile. Israel se reîntoarce în patria lui. În ce zi care Dumnezeu hotărăşte ca Israelul să fie o naţiune, aceea este ziua în care niciodată nu va mai fi un alt ne-iudeu salvat.
E-126 Eu voi dovedi asta prin aceste şaptezeci de săptămâni, dacă pot numai să găsesc zilele acelea. Eu voi merge dincolo la... să iau calendarele astronomiei, şi-şi cel Julian, astronomia, şi cel Roman, şi toate din ele. Mai există încă câteva, pe undeva. Există ceva. Dumnezeu ştie despre aceasta, şi, El-El este în stare să o descopere. Vedeţi? Eu ştiu căci calendarul Julian are trei sute şaizeci şi cinci şi un sfert de zile, în an. Deci, oh, ei sunt tot încurcaţi, dar există un adevăr, pe undeva.
E-127 Eu văd aşa de multe biserici, aşa de multe organizaţii, aşa de mulţi oameni mergând cu aceasta, şi unii, "Ave Maria," şi unii închinându-se la aceasta, şi aceea, şi cealaltă. Trebuie să existe un Adevăr, pe undeva. Trebuie să existe un Dumnezeu, pe undeva. Trebuie să fie un Mesaj, pe undeva. Eu văd profeţi falşi ridicându-se, acţionând ca discernăminte, şi tot felul de alte lucruri petrecânduse. Atunci, trebuie să fie unul real acolo, pe undeva, după care s-a făcut acel fals.
E-128 Eu văd oameni mergând în fire, şi strigă, şi agitându-se, şi se duc afară trăind tot felul de vieţi. Trebuie să fie un Duh Sfânt veritabil acolo, pe undeva. Eu văd oameni acţionând religios, şi aşa mai departe, şi încercând să fie pioşi. Eu ştiu că există un Dumnezeu veritabil, pe undeva. Există un Duh veritabil, pe undeva, căci acela este un făţarnic vechi care s-a făcut din el, unul vechi fals. Trebuie să fie ceva care este real: un om, un popor, o Biserică, un Dumnezeu. Trebuie să existe ceva adevărat, pe undeva, căci aceştia au fost doar copiaţi din acesta. Există ceva real, pe undeva.
E-129 Am zis acestei biserici, despre darurile voastre. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Ascultaţi la darurile voastre; ţineţi-le în Biblie. Nu luaţi un înlocuitor, când cerurile sunt pline de cele reale. Să le păstrăm pe cele reale. Să le luăm pe cele reale sau să nu le avem de loc. Amin.
E-130 Acum, încheierea, este un fapt că Dumnezeu lucrează cu Israelul numai când el este în patria lui. Să luăm când Dumnezeu... Abraham a părăsit patria şi a mers jos în Egipt, ce s-a întâmplat? El a mers departe de la voia lui Dumnezeu, şi nu a fost binecuvântat până când nu s-a întors înapoi în patrie. Dumnezeu nu a mai lucrat cu el, nici o viziune, nici nimic altceva, până când nu a venit înapoi în patrie.
E-131 Priviţi la Israel când ei au fost trimişi jos în Egipt, patru sute de ani. Nici un miracol, nici un semn, nici un lucru nu s-a întâmplat între ei, nici nu a fost înregistrat în istoria Cărţii. Acelaşi nouăzeci şi nouă vechi; mergi la biserică, jertfeşte mielul, spune un "Ave Maria," sau orice a fost, a mers înapoi. Anul următor, acelaşi fel. Preoţii toţi s-au certat, "Rabi Aşa-şi¬aşa! Noi vom alege pe Rabinul Aşa-şi-aşa. El are o şcoală mai bună. El ştie mai multe despre Egipteni." Primul lucru ce-l ştiţi, Egiptenii şi-şi toţi aceia, erau acelaşi lucru.
E-132 Acela este acelaşi lucru cum i s-a întâmplat bisericii. Noi toţi am mers să fim Metodişti, sau Baptişti, sau Prezbiterieni. "Şi noi avem o diplomă din Hartford! Noi avem o diplomă din Wheaton! Noi avem o diplomă din altă parte, sau Bob Jones! Noi, noi avem un Licenţiat în Arte! Noi avem un D.D., LL.D., sau altceva!" La ce s-a ajuns cu aceasta? O grămadă de nonsens.
Este felul cum era în Egipt. Şi Dumnezeu niciodată nu s-a ocupat cu Israel până când nu a venit în patria lui.
E-133 Ascultaţi-mă! AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Dumnezeu nu va lucra cu Biserica Lui până când Ea nu vine înapoi în patrie, Mesajul din ceasul acesta. Veniţi înapoi la original! Depărtaţi¬vă de la ideile voastre Metodiste, Baptiste, Prezbiteriene; Penticostale, Adunariene, Unitariene, Trinitariene, şi Cincitariene ale voastre, orice este; biserica lui Dumnezeu, Nazarineni, Pelerini Sfinţenişti, biserica lui Cristos, toate mişcările anticriste! Şi îmi dau seama că aceasta loveşte lumea. Toată greşit; totul de la Diavolul. Oh, vai! Există oameni evlavioşi în fiecare din ele. Există oameni evlavioşi în fiecare din mişcările acelea. Dar organizaţia, în sine, nu este de la Dumnezeu, şi Dumnezeu niciodată nu o va binecuvânta. El niciodată nu a făcut-o.
E-134 Eu întreb orice istoric (voi veţi asculta banda aceasta) să¬mi scrie şi să-mi spună oricând, biserica s-a organizat, dacă Dumnezeu nu a pus-o pe raft şi niciodată nu s-a mai ocupat cu ea. Spuneţi-mi când El a ridicat cândva pe Luterani din nou, Wesley şi Metodiştii, sau una Penticostală. Niciodată nu a făcut-o! Organizaţia aceea a zăcut acolo, şi s-a distrus şi a putrezit! Dumnezeu a luat persoane şi a încercat să îndrepte oamenii înapoi spre patrie. Şi atunci, persoanele aşa de slabe şi sisificate, cu vreun fel de diplomă, încât ei au organizat o altă organizaţie, şi au făcut-o un copil de două ori mai mult de iad decât a fost de la început.
E-135 Dar, pe undeva, desigur, Iehova are un bărbat pe care El Îşi poate pune mâinile, care nu va compromite cu acele... – evlavioase, organizaţii neevlavioase; care-i va duce pe oameni înapoi la Stânca, Cristos Isus, înapoi la cincizecimea originală şi la Duhul Sfânt original, cu semne originale şi minuni originale. Cu siguranţă El are unul, pe undeva, care nu se va prăbuşi sub nici un fel de persecuţie, să fugă, să anuleze, să cadă, orice altceva; care va sta cu acesta.
Dumnezeu nu-l binecuvântează pe Israel până când nu va ajunge în patria lui.
E-136 Dumnezeu niciodată nu te va binecuvânta, un Metodist, Baptist, Prezbiterian, Catolic, sau Pelerin Sfinţenist, Nazarinean, biserica lui Cristos, sau-sau o organizaţie Penticostală. El niciodată nu te va binecuvânta în acel fel. Vino înapoi în patrie, la început, înapoi la experienţa penticostală, aşa cum s-a întâmplat în Ziua Cincizecimii când Puterea viului Dumnezeu a schimbat miile acelea de oameni, şi a pus inima lor în flăcări cu Focul lui Dumnezeu, aceea a arătat veritabil; nu semne imitate, nu ceva telepatie inventată, nu ceva batjocură, şi să intre într-o întrecere aşa cum avem noi în America. "Cine poate avea cel mai mare cort?" Sau, "Cine poate avea gloata cea mai mare?" Ce contează aceea la Dumnezeu? Dumnezeu vrea oamenii cinstiţi în inimă, nu gloata mare. Şi noi toţi avem o întrecere aici, în desfăşurare. Ce dizgraţie, să vedem dacă putem adăuga o mie mai mult la organizaţia noastră. Este o dizgraţie. El ne vrea înapoi la Adevăr, înapoi la Duhul, înapoi la Lumina corectă, înapoi la o cale înaltă în Cristos, înapoi la Adevăr. Cum poate El să ne binecuvânteze cândva în felul cum mergem? El nu o va face.
E-137 El nu a binecuvântat pe Israel până când au venit înapoi în ţara promisă. Şi când ei au ajuns înapoi în ţara promisă, semne şi minuni au început să se întâmple. El a trimis un bărbat chiar jos între ei, cu numele de Moise. Cu ce a coborât acest Moise, o teologie lustruită? A venit el cu o diplomă de Licenţiat în Arte? A venit el jos cu un LL.D., Ph.D.? El a coborât cu puterea lui Iehova., şi cu un mesaj, "Întoarceţi-vă, din această ţară, în patrie. Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri." Amin!
E-138 De aproape două mii de ani, Iudeii au fost afară din patria lor, risipiţi în cele patru vânturi ale pământului. Cum puteam face acest Mesaj să dureze cu săptămânile acum, dacă trebuia să mergem în amănunte. Noi putem urmări Israelul drept în urmă şi să arătăm când a fost risipit de către Imperiul Roman, în respingerea lor a lui Mesia; cum a fost ea mânată în fiecare naţiune sub Cer.
Mergeţi înapoi la Iacob, Israel, înapoi în Geneza 44 şi 45, şi să arătăm înapoi acolo cum el a binecuvântat patriarhii aceia şi le-a spus exact unde va fi poziţia lor în zilele din urmă. Şi eu vă pot indica exact (fiecare naţiune) a lui Israel, fiecare seminţie din Israel, stând exact în naţiunile unde s-a zis că va fi ea. Şi aici suntem noi astăzi.
E-139 Iudeul pe care-l cunoaştem noi, acela nu este adevăratul Iudeu. Iudeul real este acel Ortodox real care nu s-a întinat cu lucrurile lumii, care nu a mers şi s-a ataşat cu alte biserici.
Aceia sunt cei care se întorc acolo, trăind cu brânză şi pâine, pe coastele dealurilor, ne îngăduiţi în oraşul vechi. Au trebuit să-şi zidească un oraş pe partea aceasta, într-o ţară a nimănui, cu mitraliere îndreptate în ambele părţi. Dar ea a început să-şi dea mugurii. Amin, şi amin! Timpul este aproape.
E-140 Acolo este Ismael şi Isaac, stând acolo, certându-se pentru ţară, încă, dar ea aparţine lui Israel. Dacă se întâmplă să mergeţi acolo în Ierusalimul nou, ei nu te vor lăsa să mergi în vechiul Ierusalim. Tu trebuie să mergi acolo întâi şi să-i laşi să-ţi explice totul, Arabii, apoi să te ducă dincolo pe partea cealaltă. Aceia sunt copiii lui Ismael. Dar, aşteptaţi, va veni un timp când copiii lui Dumnezeu o vor prelua. Aşa este. Ierusalimul va fi rezidit din nou. Jertfa zilnică va fi stabilită.
Şi anticristul va face un legământ pentru acele ultime şapte săptămâni. Şi în mijlocul ei, el va rupe acel legământ, îi va schimba pe toţi în Catolicism. Urâciunea se va răspândi peste întregul lucru, în felul acela, şi atunci va fi sfârşitul.
E-141 Priviţi, "şaptezeci de săptămâni." Da, ei sunt aproape de două mii de ani de când au fost departe. Ei au fost mânaţi acum. Ei sunt oameni cum au fost în împietrirea inimii lui Faraon. El a trebuit să împietrească inima lui Hitler. Milioane de ei au murit. Priviţi la acest Eichmann, vinovat de uciderea a şase milioane de Iudei. Şase milioane din ei, suflete umane, bebeluşi, copii, adulţi, toţi daţi la moarte; Eichmann, un om. Priviţi la Rusia, cum voi i-aţi mânat afară de acolo. Ei i-au mânat peste tot. Ei au fost o naţiune dispreţuită.
E-142 Dar din cauza dragostei pentru banii lor, ei au venit iarăşi înapoi. Dar acea mică minoritate se reîntoarce în Palestina. Amin, fraţilor! Când îl vedeţi începând să vină în patria lui!
E-143 Ei au suficienţi acolo acum să facă acei o sută patruzeci şi patru de mii. Şi ce se întâmplă? Ei îl vor cunoaşte pe Iosif al lor. Să nu vă îngrijoraţi. Da, domnule. Şi ei toţi stau acolo aşteptând ca aceasta să se întâmple. Şi tocmai ora care...
E-144 Naţiunile i-au declarat o naţiune, anul acesta trecut. Când aceea atinge, noi suntem aproape de sfârşit, Biserica Neamurilor s-a dus. Deci, aproape oricând, Dumnezeu a putut spune, "Israel este poporul Meu." Când aceea este, Neamurile sunt terminate.
E-145 "Ei vor călca," a zis Isus, în Matei 24. "Urâciunea face pustiire, ei vor călca zidurile Ierusalimului până ce se termină vremea Neamurilor." Când aceea este terminată, atunci Iudeii se vor întoarce înapoi în Ierusalim, să restabilească templul şi închinarea templului. Noi vom lua toate acestea în aceste Mesaje următoare, cele şaptezeci de săptămâni al scopului înşesit.
Acum eu voi citi aceea înainte de încheiere, căci va fi cam pe la timpul ca noi să mergem acasă, apoi să venim înapoi deseară la ora şapte.
E-146 Întâi, întâi, dacă o notaţi, "Să termine fărădelegea." Daniel, al 9-lea capitol, versetul al 24-lea. "Să termine fărădelegea," unu. "Să pună capăt păcatului," doi. Să facă ispăşire pentru nelegiuire," trei. "Să aducă înăuntru neprihănire veşnică," patru. "Să pecetluiască viziunea şi profeţia," cinci. "Să ungă pe cel prea Sfânt," şase. Şi aceea este despre ce vom vorbi deseară. Dumnezeu, o va aduce la împlinire!
E-147 Acum aşteptaţi, să trec peste aceasta din nou, aşa ca voi să o înţelegeţi. Întâi, "să termine fărădelegea." A doua, "să pună capăt păcatului." A treia, "să facă ispăşire pentru nelegiuire." Patru, "să aducă înăuntru neprihănire veşnică." Cinci, "să pecetluiască viziunea şi profeţia." Şase, "să ungă pe cel prea Sfânt."
Lăsaţi-mă să v-o citesc acum, din-din Biblie. Este al 24-lea verset.
Şapte-... săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău (Iudeii) şi peste cetatea ta sfântă-peste cetatea ta sfântă (Israel, Iudei, Ierusalim), să încheie... fărădelegile (unu), ... să pună capăt păcatului (doi), ... să facă ispăşire pentru nelegiuire (trei), ... să aducă înăuntru neprihănire veşnică (patru), şi să pecetluiască viziunea (cinci)-viziunea şi profeţia, şi să ungă pe cel prea Sfânt (şase).
E-148 Aceea este exact pentru ce a venit El să-i spună, care se va face, şi apoi va fi sfârşitul.
E-149 Acum, deseară noi vom lua ce sunt lucrurile acelea, şi să vedem cât de aproape suntem de acolo. Şi apoi duminica următoare, aducem înăuntru şi vom plasa aceste elemente de timp exact unde stăm noi. Eu Îl iubesc.
E-150 Israel întorcându-se în patria lor, Israel. Lăsaţi-mă să spun aceasta acum în timp ce... eu presupun că este jos de pe bandă. Să spun aceasta. Chiar în ora când Israelul a devenit o naţiune... Motivul că eu întotdeauna am crezut, înaintea clasei mele de aici, că acolo era ceva în care voi avea o parte, înainte ca să mor, să aduc pe Israel înapoi la Domnul. Deoarece, când tocmai ora, prin carta Pan Americană, că Israel a fost declarat o naţiune, pentru prima dată în două mii de ani de când ei au fost risipiţi, nu un popor; aceasta a fost chiar în aceeaşi oră, exact la oră, în care Îngerul Domnului m-a întâlnit acolo sus şi m-a trimis la... cu Evanghelia. Tocmai acelaşi lucru, în 7 mai, 1946.
E-151 Acum, deci, un alt lucru care-mi dă să cunosc. Este "reaşezarea inimilor copiilor înapoi spre părinţi, şi inimile părinţilor spre copii," Mesajul. Observaţi, Maleahi 4 (nu 3), 4!
E-152 Alt lucru. Când Billy, fiul meu, şi eu, Fratele Ern Baxter, eram pe drum spre Palestina, după ce am întâlnit Iudeii la Fratele Arganbright, şi ei au văzut adunarea. Lewi Pethrus a trimis aceste Biblii acolo. Şi el a zis... Aceşti Iudei vin, a zis, "Dacă tu vei chema un grup de lideri din Israel, vreau să spun, nu aceşti rabini noi cu toate ceremoniile lor, ci să chemi pe adevăraţii lideri Israeliţi împreună. Şi noi am citit acest Nou Testament, şi noi ştim că atunci când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri, ca femeia din Samaria. Noi ştim că Moise a zis că Mesia al nostru va fi un profet. Şi când tu poţi să le spui şi să le arăţi, prin Scriptură," aceea care noi vom lua în Mesajul de seară, "căci ei au trebuit să fie întunecaţi şi inimile lor îndepărtate, astfel ca spaţiul Neamurilor să poată veni, ca noi să avem un timp de împăcare pentru Neamuri. Şi inimile lor au fost împietrite chiar exact cum a fost în timpul lui Iosif, şi aşa mai departe. Şi apoi să aduci pe Iudeii aceia la un loc, şi să-i chemi pe oamenii aceia din audienţa aceea, tot aşa cum faci cu aceşti ne-iudei de aici, prin inspiraţia aceea a Duhului." Căci, au zis ei, "Dacă acest Isus, dacă El este Mesia, şi cuvintele tale sunt adevărate, atunci El nu este mort, şi El este viu. Şi dacă El este viu, El a promis să fie în a Lui... ser-... slujitorul Lui – slujitori, ucenicii Lui. Şi dacă noi Îl putem vedea făcând semnul profetului, atunci noi vom crede că El este Mesia."
Ce lucru perfect, exact corect. Atunci, ce va face aceea? O naţiune va fi născută într-o zi, printre conducători. Fiecare din ei va zice, "Noi o ştim." Când acel rabin zice aceea, aceea o stabileşte. O naţiune va fi născută într-o zi. Israel va fi născut într-o zi.
E-153 Şi eu eram pe drumul meu, şi am stat la Cairo, Egipt, cu biletul în mână, şi cinsprezece sau douăzeci de minute de la timpul de anunţare. Ei se pregăteau să facă anunţarea. Şi eu am mers jos să văd o bucăţică din acest abanos, cu un elefant mic făcut din abanos, cu un-un colţ de fildeş. Eu urma să-l trimit la un doctor prieten al meu, Dr. Sam Adair, ca presse¬papier. Şi eu mă uitam la el. Şi Ceva mi-a zis, "Aceasta încă nu este ora. Stai afară din Palestina."
E-154 Astfel m-am gândit, "Acela eram doar eu care mă gândeam aşa." Şi am mers înainte.
Ceva a zis, "Aceasta nu este ora."
E-155 Şi am ieşit afară în spatele hangarului. Mi-am ridicat capul spre Dumnezeu. Am zis, "Dumnezeule, acela erai Tu care-mi vorbeai?"
E-156 A zis, "Aceasta nu este ora. Stai afară din Palestina. Acesta nu este timpul." Atunci mi-am luat biletul şi l-am schimbat, şi am mers de acolo sus prin Roma, şi am venit înapoi la Lisabona, în Portugalia, şi de acolo înapoi în Statele Unite.
E-157 Ora nu era încă. Nelegiuirea Neamurilor nu a fost umplută încă, chiar la capătul potirului. Dar într-o zi aceea va fi, şi Dumnezeu va trimite pe cineva acolo care este un profet, şi le va dovedi lor. Eu nădăjduiesc că Dumnezeu îl va ridica imediat, oricine ar putea fi, că îl va ridica repede. Eu cred că el trebuie să vină. Pentru aceasta o studiem noi, căci noi suntem aşa de aproape.
E-158 Şi, amintiţi-vă, chiar în minutul când Iudeii îl primesc pe Cristos, Biserica Neamurilor este dusă. Atunci Neamurile au plăgile revărsate peste ele, Necazul.
E-159 Şi-şi cum pot oamenii, învăţători mari învaţă, şi uitându¬se la această Biblie în acest fel, şi să spună că Biserica va trece prin perioada Necazului, când nu este nici o Scriptură în Biblie care o spune! Ei nu au nici un lucru.
E-160 Un om mi-a spus, nu cu mult în urmă, a zis, "Oh, Sora McPherson a învăţat că Biserica va merge prin Necaz, căci noi vom fi lumini strălucitoare în acel timp." Este Israel atunci, nu Neamurile.
Neamurile deja s-au dus, Biserica. Ei nu trebuie să meargă prin nici un Necaz. "Balaurul a împroşcat apă din gura lui," al 17-lea capitol, "şi a făcut război cu rămăşiţa," fecioara adormită. Nu... Biserica reală s-a dus. Ea este deja la Cina Nunţii pentru aceste, spaţiul de timp unde Cina Nunţii se va desfăşura, ultima săptămână. Şi aceea este când Necazul se aşează înăuntru, când lăcustele şi persecuţiile se ridică asupra bisericilor, lucrurile ca acelea.
Atunci, la sfârşit, în al 19-lea capitol, aici Ea vine cu Mirele Ei. Aleluia! "Rege al regilor, şi Domn al domnilor; cu haina înmuiată în Sânge, şi oştirea Cerului călărind pe cai albi, venind cu El. Acolo vine Ea, să-Şi ia locul pentru Mileniu. Amin! Oh!
Binecuvântat fie Numele, oh, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului;
Binecuvântat fie Numele, oh, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului.
Isus este Numele, Isus este Numele,
Isus este Numele Domnului;
Isus este Numele, oh, Isus este Numele,
Isus este Numele Domnului.
Măriţi Numele Lui, oh, măriţi Numele Lui,
Oh, măriţi Numele Domnului;
Măriţi Numele, oh, măriţi Numele,
Măriţi Numele Domnului.
E-161 Cum o faceţi? Voi Îl faceţi măreţ în viaţa voastră. Voi trăiţi o astfel de viaţă încât ei pot spune, "Acolo este un slujitor al lui Cristos." În acest fel voi măriţi Numele. Să vedem. Oh, nu¬L iubiţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Oh, vai! Cântarea noastră mică acum:
Într-o iesle demult, eu ştiu că este chiar aşa,
Un Prunc s-a născut să salveze oamenii din păcatul lor.
Ioan L-a văzut pe mal, un Miel pentru totdeauna,
Mielul acela cu cele Şapte Peceţi, numai Unul în Cer şi pe pământ a fost în stare să o ia. Într-o ie-...
Într-o iesle demult, eu ştiu că este chiar aşa,
Un Prunc s-a născut să salveze oamenii din păcatul lor.
Ioan L-a văzut pe mal, un Miel pentru totdeauna,
Oh, binecuvântat fie Numele Domnului.
Oh, Binecuvântat fie Numele, oh, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului;
Binecuvântat fie Numele, binecuvântat fie Numele,
Binecuvântat fie Numele Domnului.
E-162 Îmi place să mă închin. Vouă nu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Acum, noi nu venim la biserică doar să auzim o predică; aceea merge cu aceasta. Ci noi venim la biserică să ne închinăm, ne închinăm în Duh şi-n Adevăr. Voi aţi auzit Adevărul; acela-i Cuvântul. Vedeţi? Acum, să ne închinăm, este să vă exprimaţi Lui. Vedeţi?
Oh, Eu Iubesc Acel Om Din Galileea! Dă-ne un ton mic la aceea. Da, domnule. Tu o ştii, Teddy? Eu am uitat acum. Să vedem. Să vedem.
Oh, eu iubesc pe acel Om din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat toate păcatele, a pus Duhul Sfânt înăuntru;
Oh, eu iubesc, eu iubesc pe acel Om din Galileea.
Vameşul a mers să se roage în templu acolo într-o zi,
El a plâns, "O Doamne, ai milă de mine!"
El a fost iertat de fiecare păcat, şi o pace adâncă a pus înăuntru;
El a zis, "Veniţi, vedeţi acest Om din Galileea."
Oh, eu iubesc acel Om din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat tot păcatul, a pus Duhul Sfânt înăuntru;
Oh, eu iubesc, eu iubesc acel Om din Galileea.
Ologul a fost făcut să umble, mutul a fost făcut să vorbească.
Puterea aceea a fost vorbită cu dragoste peste mare.
Orbul a fost făcut să vadă, eu ştiu că aceasta a putut numai să fie
Puterea acelui Om din Galileea.
Oh, eu iubesc pe acel Om din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat tot păcatul, a pus acel Duh Sfânt înăuntru.
Oh, eu iubesc, eu iubesc acel Om din Galileea.
Ascultaţi la aceasta.
Femeii de la fântână, El i-a spus toate păcatele,
Cum cinci bărbaţi a avut ea la timpul acela. (Acela-i El)
Ea a fost iertată de fiecare păcat, şi pacea adâncă a venit înăuntru;
Apoi ea a strigat, "Veniţi, vedeţi acel Om din Galileea!"
Oh, eu iubesc pe Omul acela din Galileea, din Galileea,
Căci El a făcut aşa de mult pentru mine.
El mi-a iertat tot păcatul, a pus Duhul Sfânt înăuntru;
Oh, eu iubesc, eu iubesc acel Om din Galileea.
Eu Îl iubesc. Voi nu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Toată inima mea! Voi nu? ["Amin."] Nu este El minunat? ["Amin."]
Oh, minunat, minunat, Isus îmi este, (Ce este El?)
Sfetnic, Prinţul Păcii, Dumnezeu Tare este El;
Oh, m-a salvat, mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui!
Să ne aplecăm doar capetele acum şi să ne gândim la aceasta.
Odată am fost pierdut, dar acum sunt găsit, sunt scăpat de condamnare, (naţiunile se sfarmă; nu contează)
Isus dă libertate şi o salvare deplină;
El mă salvează, El mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui!
Oh, minunat, minunat, Isus îmi este,
Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic este El;
M-a salvat, mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui!
Oh, gândiţi-vă la aceasta!
Odată am fost pierdut, acum sunt găsit, sunt scăpat de condamnare,
Isus dă libertate şi o salvare deplină;
Mă salvează, (ce face El?) mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine, (citind deasupra ei) Oh, minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui.
Acum împreună!
Oh, minunat, minunat, Isus îmi este,
Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic este El;
Păi, m-a salvat, mă ţine de la tot păcatul şi de la ruşine,
Minunat este Răscumpărătorul meu, laudă Numelui Lui.
Oh, cum îl iubesc pe Isus, (glorie!) Oh, cum îl iubesc...
Sunt aşa de bucuros că sunt salvat! Aşa de bucuros că aştept după Venirea Lui!
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Că întâi El m-a iubit.
Acum cu mâinile sus, dacă suntem din adins.
Niciodată nu-L voi părăsi,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Că-ntâi El m-a iubit.
E-163 Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Da." – Ed.] Atunci voi trebuie să vă iubiţi unul pe altul. Căci, dacă voi nu îi iubiţi pe cei pe care-i puteţi vedea chiar aici, cum puteţi să-L iubiţi pe Cel pe care nu l-aţi văzut? Să dăm mâna unii cu alţii, zicând:
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Oh, cum îl iubesc pe Isus,
Că-ntâi El m-a iubit.
Eu niciodată... (Ridicaţi-vă mâinile spre El acum. Aceea este.) ...-răsi pe El,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Niciodată nu-L voi părăsi,
Că-ntâi El m-a iubit.
E-164 Doar gândiţi-vă, El ne-a făcut acea descoperire mare cunoscută. Noi nu-L iubim? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu este El minunat? ["Amin."] Ce mulţumitori suntem pentru Domnul nostru Isus; niciodată nu ne părăseşte. "Iată, Eu sunt cu tine întotdeauna, chiar până la..." Vă bucuraţi de Cele Şaptezeci de Săptămâni ale lui Daniel? ["Amin."] Oh, nu-L iubim noi? Cum face aceasta?
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator...
Doar închinaţi-vă Lui, din inima voastră.
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi toate păcatele,
O lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!
În timp ce trec prin labirintul vieţii, (noi toţi trecem)
Şi necazul în jurul meu se răspândeşte, (Da, Doamne.)
Doar fii Tu călăuza mea; (Călăuzindu-mă prin acesta, Doamne.)
O schimbă întunericul în zi, Şterge temerile întristării, Nici nu mă lăsa să rătăcesc, Departe de Tine.
[Fratele Branham începe să fredoneze Credinţa Mea Priveşte Sus la Tine – Ed.]
Tărie inimii mele slăbite,
Inspiră-mi zelul;
Schimbă întunericul în zi,
Şterge-mi toate temerile,
O lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!
E-165 O Isuse, noi vedem că ne apropiem de ceva. Isaia profetul a vorbit despre aceasta; Ieremia a vorbit de ea. Daniel s-a uitat în urmă şi a văzut ce au zis ei. Aceasta a cauzat inima lui să fie mişcată, şi el-el şi-a îndreptat faţa spre Cer. El a postit, în sac şi cenuşă. El a vrut să audă, ca să poată avertiza poporul.
E-166 Doamne, noi vedem prin Cărţi, de asemenea, Cartea Ta, Cartea lui Isaia, Cartea lui Ieremia, Cartea lui Iacov, Ioan, Luca, Marcu, Matei, Cartea Apocalipsei, toate Cărţile Tale, căci noi suntem aproape de sfârşit. Şi noi ne-am întors feţele spre Cer, în rugăciune, implorări, să aflăm unde trăim, Doamne. Noi am început să vedem lumina zilei răsărind. Şi, Doamne, noi venim la Tine. Credinţa noastră priveşte la Tine acum. Lăsând la o parte toată greutatea, tot păcatul, fiecare necredinţă mică care ne înconjoară aşa de uşor, noi presăm acum spre semnul înaltei chemări, ştiind că timpul nostru este limitat.
E-167 Binecuvântează acest popor de aici, Doamne. Ei Te iubesc. Ei sunt ai Tăi. Ei au ieşit afară. Tu eşti Acela care face descoperirea. Ne rugăm ca Tu să ne admiţi aceste lucruri aşa cum aşteptăm după Tine.
E-168 Dă-ne o după-masă bună de studiu, Doamne. Dă-ne înţelegere. Adu-ne iarăşi înapoi deseară, proaspeţi. Doamne, unge-mă în această după-masă, oh, aşa cum studiez, Doamne, pentru acest motiv înşesit al vizitei lui Gabriel. Dacă Gabriel a venit să viziteze şi să dea un înţeles înşesit, Doamne, noi trebuie să ştim asta. Noi studiem prin Cărţi şi ştim că suntem aproape. Aşa că ne rugăm ca Tu să ne-o descoperi în seara aceasta.
E-169 Duminica următoare, Doamne, O Dumnezeule, pune zilele acelea acolo. Eu nu ştiu cum, dar Tu poţi să ne aduci chiar la timp. Admite aceasta, Tată. Noi privim la Tine. Noi ne iubim unii pe alţii şi Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a curăţit de tot păcatul. Noi privim la Tine acum. Ajută-ne aşa cum aşteptăm după Tine, Tată, prin Isus Domnul nostru.
Up